Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Димчо Димитров Михалевски

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2014-02-18 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2012-09-25 Коалиция за България член
2012-09-25 2013-03-14 Коалиция за България секретар на ПГ
2013-05-21 2013-06-07 Коалиция за България секретар на ПГ
2013-06-07 2014-02-18 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по земеделието и горите член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2013-06-19 2014-02-18 Комисия по регионална политика и местно самоуправление председател
2013-06-19 2014-02-18 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2013-07-31 2014-02-18 Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от европейския съюз към комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Временни комисии
От До Име позиция
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Гърция председател
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 2014-02-18 Група за приятелство България - Франция член
Зададени въпроси
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г
 • изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес
 • параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала
 • политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала
 • политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г
 • изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"
 • политиката на правителството за гарантиране на стабилни фискални показатели
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
 • параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес
 • политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала
 • политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала
 • издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите
 • изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура
 • политиката на правителството за гарантиране на по-добра среда за растеж на икономиката и привличане на инвестиции
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
 • новата кризисна политика на правителството за спасяване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони, за 2013 г
 • възложените дейности за мониторинг на 99 морски плажа, и изработването на специализирани карти и регистри на морски плажове
 • параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес
 • параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес
 • причини за изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на новата Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., и влиянието й върху процесите на регионалното развитие
 • политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала
 • политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала
 • политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г
 • новата политика на Министерството на земеделието и храните, чрез изменената Наредба за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти
 • изменение в политиката от Министерството на земеделието и храните за осигуряване на модерно, ефективно и достъпно напояване на земеделските площи и бъдещите параметри на тази политика
 • политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС
 • ловна дейност в района на с. Полковник Серафимово - община Смолян
 • издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите
 • неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите, и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО)
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията от нея
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала
 • политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала
 • политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г
 • издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите
 • изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите
 • неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите, и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО)
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията от нея
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г
 • закриване на Държавно горско стопанство "Беглика"
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
 • обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия
 • проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия
 • политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България
 • политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди
 • политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия
 • проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"
 • политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания
 • дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
 • разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград
 • новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
 • държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"
 • политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания
 • дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
 • разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград
 • процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите
 • политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие
 • политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
 • политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови
 • опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич
 • политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия
 • политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа
 • новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
 • държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"
 • политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания
 • политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ)
 • политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г
 • политиката на правителството за гарантиране използването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
 • политиката на правителството в сектор "Мляко" чрез приетата Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
 • актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"
 • разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград
 • политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие
 • политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
 • политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови
 • опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич
 • политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия
 • политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа
 • новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"
 • пореден търг на големи количества дървен материал, обявен от Югозападното държавно предприятие
 • закриване на Държавно горско стопанство "Кричим" и прехвърлянето му към Държавно ловно стопанство "Чекерица", заедно с част от територията на Държавно горско стопанство "Пловдив"
 • актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали
 • нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
 • държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
 • разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград
 • многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"
 • политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие
 • политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
 • политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови
 • опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич
 • политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия
 • политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа
 • новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа
 • политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ
 • актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
 • държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
 • предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"
 • разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград
 • прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони
 • политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната
 • политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина
 • политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ
 • актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г
 • прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони
 • политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната
 • политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина
 • актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали
 • гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи
 • прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони
 • политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ
 • политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие
 • политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
 • политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови
 • прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони
 • опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич
 • политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия
 • политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа
 • гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи
 • политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие
 • прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони
 • политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
 • политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови
 • опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи
 • политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие
 • политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
 • политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови
 • прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони
 • опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
 • гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
 • политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им
 • гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи
 • дискриминация на български граждани при ползване на социални права
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
 • политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им
 • гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи
 • резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • новата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в частта на сектор "Водоснабдяване и канализация", предвиждана да се реализира чрез измененията в Закона за водите
 • планирани промени в политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейностите по текущото и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • действията за промяна на условията в добива и продажбата на дървесина
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • действията за промяна на условията в добива и продажбата на дървесина
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия
 • цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период
 • последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми
 • политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България
 • причините за бедственото положение на Автомагистрала "Хемус", в участъка между км 0+000 до км 70+294
 • мерки за подобряване на контрола върху търговията с горива
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на ефективни и ефикасни договори за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа
 • дейността на "БДЖ - Пътнически превози"
 • финансиране на дейности на предприятията по геозащита през 2011 г
 • изпълнение на стъпките в реформата на сектор ВиК в България
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на политиката по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
 • закрити общински болници от началото на 2011 г
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води
 • политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води
 • политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България
 • пречиствателни станции по ИСПА
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България
 • пречиствателни станции по ИСПА
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България
 • пречиствателни станции по ИСПА
 • кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор
 • политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура
 • кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор
 • политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура
 • политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г."
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и Системата за финансово управление и контрол в Агенция "Пътна инфраструктура"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г."
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение
 • отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания
 • извършването на В и К услугата за Курортен комплекс "Златни пясъци"
 • политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за гарантиране на успешното завършване на инфраструктурните проекти, финансирани от Програма ИСПА /Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94
 • гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."
 • степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България
 • прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони
 • гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране
 • гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."
 • степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България
 • гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране
 • гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."
 • степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България
 • прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони
 • изпълнение на заявени ангажименти за подкрепа на строителния бранш в Република България
 • изпълнение на отговорностите за реализиране на преструктурирането и модернизацията на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България
 • отхвърляне от Министерския съвет на проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и подписване на Допълнително споразумение към Рамков кредитен договор от 13 април 2001 г. F/P 1395 /2001/ - 3-и транш между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България
 • изпълнение на ангажиментите на правителството по заема от Световната банка за развитие на общинската инфраструктура
 • прилагането на подход, основан на обективни критерии, при определяне на ръководителите на търговските дружества в сектор "В и К"
 • политиката за откриване на нови ГКПП по границата между РБългария и РГърция и изграждането на подходните пътища
 • прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика
 • конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика
 • политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа
 • политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес
 • политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа
 • политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес
 • политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа
 • политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес
 • политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа
 • политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България
 • политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България
 • конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика
 • политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България
 • политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • организация на дейността на консулските ни служби в Украйна, Беларус и Молдова по издаването на визи на туристи
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България
 • политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България
 • политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България
 • политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус"
 • планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • подпомагане на образователната инфраструктура, в рамките на новата Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."
 • готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейностите по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон
 • политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България
 • политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България
 • качеството на извършените ремонти и рехабилитация на републиканската пътна мрежа през последните 4 години
 • целева програма за преодоляване на режима на водоснабдяване в населени места в България
 • конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус"
 • планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България
 • промени в подкрепата за общинските болници
 • политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус"
 • планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България
 • политиката на правителството за овладяване на рисковете от неизпълнение на параметрите по макрорамката за 2013 г. и последиците при изпълнение на Държавния бюджет за 2013 г
 • политиката на правителството за по-ефективно и ефикасно прилагане на принципа на програмното бюджетиране при управление на публичните финанси
 • изпълнение и рискове пред Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г."
 • изпълнение и рискове пред Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • изпълнение и рискове пред Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г
 • подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
 • промяна в Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."
 • организация на дейността на консулските ни служби в Украйна, Беларус и Молдова по издаването на визи на туристи
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г."
 • идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г

Снимка

995 1560

Лични данни

дата на раждане 1965-10-24
място на раждане Кърджали, България
професия инженер
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл dimcho.mihalevski@parliament.bg
уебсайт