Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-12-07

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Камелия Касабова 
Секретари: Борис Николов и Ясен Попвасилев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам заседанието.
Предстои да започнем с гласуванията, които следва да извършим по Законопроекта за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност и по Законопроекта за Национална агенция “Сигурност”, след което очевидно следва да се продължи с обсъждането на неразгледаните текстове на Законопроекта за Национална агенция “Сигурност”. Има още седем точки от приетата от нас програма. Очевидно е, че едва ли ще успеем да обсъдим всичките днес.
Преминаваме към гласуване.
Бяхме гласували заглавието на законопроекта и две предложения на народни представители, които не бяха подкрепени от комисията, не намериха подкрепа в пленарната зала, като в хода на тези гласувания възникнаха въпросите, свързани със системата за гласуване, така че отново ще гласуваме неприетите предложения на народните представители Мария Капон и съответно на Мартин Димитров по § 1. Приехме заглавието на законопроекта, тогава още нямаше смущения. Смущенията се явиха след това.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мария Капон и група народни представители за промени в § 1, неподкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 173 народни представители: за 63, против 59, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
Заповядайте, госпожо Капон, за предложение за прегласуване.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, моля да прегласуваме текста, тъй като в него е важна равнопоставеността между държавните и частните съдебни изпълнители. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Направено е предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте отново това предложение.
Гласували 166 народни представители: за 60, против 53, въздържали се 53.
Предложението не се приема отново.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мартин Димитров и група народни представители също по § 1 и също неподкрепено от комисията.
Гласували 162 народни представители: за 54, против 64, въздържали се 44.
Това предложение не се приема.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, става въпрос за това, че едни граждани, отивайки при едни съдии-изпълнители ще платят една такса, а други, отивайки при други съдии-изпълнители, трябва да платят с ДДС. Вие не приехте идеята частните съдии-изпълнители да бъдат освободени от ДДС, така че това предложение също е разумно. То равнопоставя гражданите и казва цялата дейност да бъде обложена – и държавна, и частна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински:
Моля за прегласуване.
Гласували 162 народни представители: за 59, против 49, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на §1 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 156 народни представители: за 120, против 30, въздържали се 6.
Текстът на § 1 по вносител се приема.
Има направено предложение на комисията за нов § 2 с редакция, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 125, против 15, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Параграф 2 по вносител става § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 130, против 10, въздържали се 3.
Окончателната редакция, предложена от комисията за § 2 по вносител и трети по окончателна номерация, се приема.
По § 3 по вносител има предложение от народния представител Мартин Димитров за отпадането му.
Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мартин Димитров за отпадане на § 3.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 69, въздържали се 28.
Предложението на господин Димитров не се приема.
Подлагам на гласуване § 3 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 115, против 29, въздържали се 3.
Предложението е прието.
По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 4.
Гласували 145 народни представители: за 126, против 12, въздържали се 7.
Предложението за отпадане на § 4 е прието.
Господин Захари Георгиев желае навярно прегласуване.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя формално процедурно предложение за прегласуване, за да ви дам възможност да разберете, че с това гласуване вие унищожавате на практика преференциалният режим на българските търговци в свободните зони, когато те изнасят за трети страни. Това се прави в момента – ликвидират се свободните зони за българските търговци, остава да действа режимът само за търговците от трети страни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението на комисията за отпадане на § 4.
Гласували 145 народни представители: за 113, против 19, въздържали се 13.
Предложението за отпадане отново е прието.
Комисията предлага да се създаде нов § 5 със съответна редакция.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 5.
Гласували 137 народни представители: за 114, против 15, въздържали се 8.
Предложението на комисията за нов параграф е прието.
По § 5 има предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители.
По § 5, колеги, виждам едно неподкрепено предложение – тук между другото е обозначено, че предложението на госпожа Капон и госпожа Николова е оттеглено, но предложението на господин Димитров и група народни представители не е оттеглено.
Подлагам на гласуване именно това предложение на народните представители Мартин Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 145 народни представители: за 43, против 62, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 6, подкрепен от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 107, против 22, въздържали се 4.
Предложението на комисията за § 5 е прието.
Комисията предлага да се създаде нов § 7 със съответна редакция.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 136 народни представители: за 121, против 6, въздържали се 9.
Предложението на комисията е прието.
По § 6 на вносителя има няколко идентични предложения на народните представители Димитър Абаджиев, Младен Червеняков, Милен Велчев във връзка с чл. 44.
Параграф 6 по вносител третира чл. 39.
Предлагам да гласуваме § 6 по вносител, така както е подкрепен от комисията и след това да видим тези предложения от какъв параграф биха попаднали, госпожо Антонова, тъй като не е обозначено в доклада дали в § 6 се има предвид да бъдат дискутирани или като отделен параграф. В пленарната зала народният представител Елеонора Николова е направила идентично предложение по чл. 44, но не е обозначено като какъв параграф да ги третираме тези предложения.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, подкрепен от комисията, който в окончателна номерация ще бъде § 8.
Гласували 122 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 5.
Предложението на вносителя за § 6 е прието.
Госпожо Антонова, бих предложил да дойдете тук, за да бъдете в непосредствена близост. Има доста предложения, които са направени в зала, има и неприети предложения. Молбата ми ще бъде да съдействате на председателя.
Обръщам се към колегите, които са направили предложения по чл. 44, ал. 1. Това са колегите, които посочих, както и госпожа Елеонора Николова – дали приемате да бъдат гласувани ан блок?
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: Не бива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Те са идентични.
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: Не са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: С редакционната поправка.
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: Бих предложила първо редакционната поправка на госпожа Елеонора Николова като най-отдалечена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но ако не бъде прието самото предложение, което е на повечето колеги, няма върху какво да има редакционна поправка.
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: После ще гласуваме цялото предложение заедно с нейната редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, за да имате ориентация, предложението на отделните народни представители в чл. 44, ал. 1 е да има нова т. 5 с редакция: “процесуалното представителство в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства”. Корекцията, която предлага госпожа Николова е: “процесуално представителство, с което се осъществява право на защита на физическите лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства”.
Филип Димитров (ОДС, от място): Няма голяма разлика.
ДОКЛАДЧИК НАДЯ АНТОНОВА: Как да няма, има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението на госпожа Елеонора Николова по направените идентични предложения.
Гласували 139 народни представители: за 129, против 2, въздържали се 8.
Предложението на госпожа Николова е прието.
Моля, гласувайте предложението, направено от група и от отделни народни представители с идентичен текст, с тази окончателна редакция, която гласувахме току-що.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Очевидно това ще бъде нов § 9, госпожо Антонова, въпреки че няма номерация досега. Той ще бъде обект на особено внимание и изучаване във връзка с неговото приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Комисията не подкрепя текста на вносителя по § 7 и предлага той да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадането на § 7.
Гласували 133 народни представители: за 124, против 7, въздържали се 2.
Параграф 7 отпада.
Моля, гласувайте § 8 на вносителя, който става § 9, подкрепен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 3.
Параграфът е приет.
Следва предложение на народния представител Мартин Димитров, което не е подкрепено от комисията – в чл. 70, ал. 1 да се направят допълнения.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 117 народни представители: за 30, против 48, въздържали се 39.
Предложението не се приема. (Шум и реплики.)
Господин Агов, заповядайте да направите забележка по начина на водене на заседанието.
Асен Агов (ДСБ): Госпожо председател, няма как да Ви направя забележка, защото Вие сте улисана в текстовете и не виждате какво се случва на тази маса. Тази наша колежка непрекъснато дава знаци на своята парламентарна група как да гласува - с палци, като на гладиаторски бой. (Шум, смях, оживление.) Това е срамота – след като тези хора не могат да направят избора си и трябва да им се дават знаци, нека да излязат от залата и да не гласуват по тези закони. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте текста на вносителя за § 9, който става § 10, подкрепен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Следва предложение на народния представител Мартин Димитров по чл. 86, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 135 народни представители: за 26, против 72, въздържали се 37.
Това предложение не се приема.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон и госпожа Николова в частта, която не е подкрепена от комисията – по точки 1 и 2. Става въпрос за предложение по чл. 92, ал. 3 от законопроекта.
Гласували 124 народни представители: за 27, против 77, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мартин Димитров по § 10, което не се подкрепя по т. 2 и т. 3.
Гласували 125 народни представители: за 22, против 64, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 10, който става § 11.
В пленарната зала председателят на комисията е докладвал новата редакция на ал. 3 на чл. 92, затова не е необходимо да представяме новата редакция.
Моля да гласуваме тази нова редакция на ал. 3 на чл. 92.
Гласували 126 народни представители: за 111, против 15, въздържали се няма.
Алинея 3 на чл. 92 е приета в тази нова редакция.
Моля да гласуваме новата ал. 8, ал. 9 и ал. 8 на вносителя, която става ал. 10, в която изречение второ се заличава – текстове, предложения от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 121, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 11, 12 и 13 в текста на вносителя подкрепени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 110, против 5, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Следва да гласуваме предложението на госпожа Капон и госпожа Николова, което не е подкрепено от комисията, за отпадане на думи от § 14 на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 22, против 55, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 15, както и § 15 и 16 на вносителя, подкрепени от комисията, които стават съответно § 16 и 17.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 109, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По § 17 има предложение от господин Мартин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 110 народни представители: за 31, против 64, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Гласували 105 народни представители: за 93, против 12, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следва предложение на господин Захари Георгиев по чл. 113, ал. 5, което не е подкрепено от комисията.
Господин Георгиев, поддържате ли предложението си?
Захари Георгиев (КБ, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Но то, както казва госпожа Антонова, която следи съдържателно законопроекта, е свързано с отхвърлено предложение. Да го подложа ли на гласуване, въпреки това?
Захари Георгиев (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Настоявате.
Моля да гласуваме предложението на господин Захари Георгиев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 16, против 24, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мартин Димитров по чл. 117, ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме предложението на господин Мартин Димитров.
Гласували 107 народни представители: за 22, против 54, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 19, текста на вносителя за § 18, който става § 20 и текста на вносителя за § 19, който става § 21.
Моля, гласувайте тези три текста.
Гласували 107 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Следват предложения на господин Мартин Димитров, които не са подкрепени от комисията. Трябва да ги подложа на гласуване самостоятелно.
Първото предложение е по чл. 143, ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 106 народни представители: за 32, против 62, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на господин Димитров по чл. 144, ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 26, против 62, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме следващото предложение на господин Мартин Димитров по чл. 147, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 25, против 62, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме последното предложение на господин Димитров в тази част от законопроекта – по чл. 151, неподкрепено от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 33, против 80, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
По § 20 на вносителя има предложение от госпожа Капон и госпожа Николова, което не е подкрепено от комисията.
Оттегляте ли го? – Оттегляте го. Благодаря Ви, госпожо Капон.
Следващото предложение е на Мартин Димитров и група народни представители.
Господин Попвасилев, оттегляте ли го или не? – Не.
Моля да гласуваме това предложение за отпадане на § 20, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 29, против 85, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
По следващия § 20 на вносителя, който е подкрепен от комисията в нова редакция на комисията, вчера в залата по чл. 176а, ал. 1 е направено предложение от Огнян Герджиков и Мартин Димитров навсякъде в § 22 думата “акционерите” да отпадне.
Моля да гласуваме предложението за тази доста съществена поправка върху текста на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 57, против 69, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Господин Герджиков – предложение за прегласуване.
Огнян Герджиков (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз бих поискал прегласуване на този текст, защото ако се приеме по този начин, Народното събрание ще покаже липса на професионализъм в областта на търговското и данъчното право – нещо, което няма да направи чест на парламента. Чисто професионално ви умолявам, за да не си сложим петънце върху нашата законодателна дейност, да гласуваме така както сме направили предложението с част от десницата в парламента. Това е професионалното отношение.
В противен случай аз ще си позволя в научни статии да кажа как парламентът законодателства непрофесионално. Благодаря ви. (Реплика от народния представител Надя Антонова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тук няма обратно – това е прегласуване, госпожо Антонова.
Моля да гласуваме още веднъж предложението, направено вчера в залата – думата “акционерите” да отпадне от § 22.
Гласували 145 народни представители: за 65, против 58, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме § 20, който става § 22, в редакция, предложена от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 10, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следват предложения по § 21, които не са подкрепени от комисията.
Първото е на госпожа Капон и госпожа Николова, което не е подкрепено от комисията.
Поддържате ли го? – Народните представители го поддържат.
Моля да гласуваме.
Гласували 101 народни представители: за 12, против 61, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Следва предложение на господин Димитров и група народни представители за отпадане на § 21, което не е подкрепено от комисията.
Господин Попвасилев, поддържате ли го? – Да.
Моля да гласуваме предложението, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 18, против 69, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 21, който става § 23.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 9, въздържали се 4.
Текстът е приет.
По следващия § 22 по номерация на вносителя има предложение на народните представители Капон и Николова, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 35, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Има предложение на господин Мартин Димитров и група народни представители за отпадане на § 22, който не е подкрепен от комисията.
Гласуваме предложението на народните представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 26, против 42, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 22, който става § 24.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
По § 23 има предложение от господин Димитров, което не е подкрепено от комисията. То е за отпадането на параграфа.
Гласуваме това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 23, против 66, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 23, който става § 25, подкрепен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 99, против 9, въздържали се няма.
Текстът е приет.
По § 24 на вносителя има предложение на господин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
Гласуваме предложението, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 17, против 66, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 24, който става § 26, подкрепен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 96, против 5, въздържали се няма.
Текстът е приет.
По § 25 на вносителя има предложение на господин Мартин Димитров за отпадане на параграфа. То не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение – няма желание за оттегляне на тези предложения.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 76, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 25, който става § 27, подкрепен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 97, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
По § 26 има предложение на народните представители Капон и Николова, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 16, против 59, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
По този параграф има предложение на господин Мартин Димитров за отпадане на параграфа, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 111 народни представители: за 29, против 75, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 26, подкрепен от комисията, който става § 28.
Гласували 101 народни представители: за 98, против 2, въздържал се 1.
Текстът е приет.
По следващия параграф на вносителя има предложение на госпожа Капон и госпожа Николова, което те оттеглят.
Благодаря ви.
Гласуваме редакцията на комисията за § 27, който става § 29.
Гласували 107 народни представители: за 100, против 2, въздържали се 5.
Текстът се приема.
Преди да пристъпим към гласуване на текстовете от Заключителните разпоредби, господин Попвасилев, на стр. 19 имате едно предложение по § 28 за т. 2, което не се подкрепя от комисията. Настоявате ли много да гласуваме това предложение? Направете малък компромис към залата, защото предложението е малко.
Ясен Попвасилев (ОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Моля да гласуваме наименованието “Заключителни разпоредби” и текста на комисията за § 28.
Отменете гласуването, аз просто не погледнах следващата страница, където има нови предложения.
По § 28, който става § 30 в редакцията на комисията, господин Мартин Димитров в залата е направил предложение в т. 3 ал. 4 да стане нова ал. 5, като от нея отпадне думата “само”, а досегашната ал. 5 става ал. 6 със съдържанието, предложено от комисията.
Моля да гласуваме това редакционно предложение за § 28.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Това предложение на господин Димитров е прието.
Госпожа Надя Антонова също е направила предложение в залата: в т. 3, в ал. 5 след думата “ревизия” да се добави изразът “ако не е обжалвано самостоятелно” и ал. 5 става ал. 6.
Моля да гласуваме това предложение на госпожа Антонова.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 10.
Предложението на госпожа Антонова се приема.
Моля да гласуваме § 28 на комисията, който става § 30, заедно с току-що гласуваните корекции по предложение на господин Димитров и госпожа Антонова.
Гласували 122 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
Моля да гласуваме § 29 на вносителя, подкрепен от комисията, § 30 и § 31 на вносителя, подкрепени от комисията, които стават респективно § 32 и § 33.
Гласували 102 народни представители: за 100, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Предстои да гласуваме отпадането на § 32.
Моля да гласуваме отпадането на този текст.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Параграф 32 отпада.
Подлагам на гласуване § 33 на вносителя, подкрепен от комисията, който става § 34, и предложението на комисията за създаване на § 35 – за влизане на закона в сила.
Гласуваме тези два последни текста от този законопроект.
Гласували 104 народни представители: за 103, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Благодаря Ви, госпожо Антонова, за съдействието.
За процедурно предложение – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви да вземем решение за провеждане на извънредно заседание на Народното събрание на 11 декември 2007 г., вторник, от 14,00 ч. със следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за Националната агенция „Сигурност”.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
5. Второ четене на Законопроекта за защита на животните.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Процедурно предложение за извънредно пленарно заседание.
Господин Шопов, заповядайте за обратно процедурно предложение.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, госпожо председател.
Решително се обявяваме против това процедурно предложение за извънредно заседание. Трябваше да бъдат изложени истинските мотиви, които се изложиха на Председателския съвет. Във вторник на Председателския съвет беше поставен въпросът и искането беше поставено от страна на Движението за права и свободи, в смисъл, че трябва да се проведат извънредни заседания – даже ставаше въпрос за извънредно заседание този и следващия понеделник – за да могат да се приемат поредицата от данъчни закони, да мине и второто четене на Закона за бюджета преди излизането в Коледна ваканция, така че да не се работи на 20-и и 21-и, защото, видите ли, мюсюлманите в България имали празник курбан байрам. (Реплики от ДПС.) Недейте да шумите, за това става дума! За това става въпрос! И ние от „Атака” изключително много ще внимаваме и ще следим това да не стане, да се работи и на тези дни. Защото целта не е друга освен да се даде нов знак...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Как ще следите, като ви няма?
Павел Шопов: Ще следим! И затова повдигаме въпроса. Защото това е поредният скандал. Защото целта и на тези, които правят предложението, не е да празнуват курбан байрама, а да се дават знаци в нашето общество и в нашата държава, да се върви към поставяне на въпроса така, че държавата е двунационална и двуверска – нещо познато нам, нещо, което се прави ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Какво е предложението, което правите, господин Шопов?
Павел Шопов: Нашето предложение е да не се гласува за това извънредно заседание. И ние поставяме въпроса оттук нататък българската общественост да следи и да внимава това да не се допуска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за извънредно пленарно заседание във вторник от 14,00 ч. с обявения дневен ред от госпожа Манолова.
Гласували 121 народни представители: за 119, против 2, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към гласуване по докладваните текстове от Законопроекта за Националната агенция „Сигурност”.
Тъй като има направени много редакционни предложения по Глава четвърта, ще гласуваме текст по текст.
Първо, подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта и чл. 18 на комисията, по който няма редакционни предложения.
Моля да гласуваме този текст.
Гласували 101 народни представители: за 92, против 9, въздържали се няма. Текстът е приет.
Господин Корнезов, заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, по чл. 19, т. 3 има предложение от господин Атанасов: “придобиване на информация за рискове и заплахи”.
Моля, гласувайте това предложение на господин Атанасов.
Гласували 100 народни представители: за 15, против 71, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Господин Атанасов, заповядайте за процедура за прегласуване.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, моля ви да обърнете внимание върху това, което се предлага. Не гласувайте механично в зависимост от това дали предложението е направено от опозицията или от управляващите.
Редакционното предложение, което съм направил, подобрява текста. Защото, ако вие приемете предложения текст, това означава, че агенцията ще може да работи само по случаи за придобиване на информация само за действия, които създават заплаха за националната сигурност. Извън действия има и други ситуации, в които съществуват рискове и заплахи за националната сигурност, които не са свързани само с действия.
Предлагам прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям още веднъж на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов по чл. 19, т. 3.
Гласували 107 народни представители: за 22, против 73, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
По същата т. 3 има предложение от народния представител Илко Димитров, а именно: след думата “действия” да се добави “или бездействия”.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Илко Димитров.
Гласували 98 народни представители: за 78, против 8, въздържали се 12.
Предложението се приема.
Господин Атанасов предлага в чл. 20, точки 9 и 10 членуването да падне и да стане:
“9. контрол на пощенска, телеграфна и…;
10. контрол на телефонни разговори;”.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов по чл. 20, точки 9 и 10, както ви ги докладвах.
Гласували 103 народни представители: за 16, против 61, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
По чл. 22, ал. 1 има предложение от народния представител Йордан Бакалов: “под прикритие” да стане “на прикритие”. Господин Бакалов го и аргументира вчера.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Бакалов по чл. 22, ал. 1.
Гласували 114 народни представители: за 24, против 66, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Господин Атанасов предлага в чл. 23 ал. 4 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 21, против 71, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Господин Атанасов, заповядайте за процедура.
Атанас Атанасов (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам прегласуване.
Много моля колегите юристи да обърнат внимание на текста! Член 23 урежда използването на секретни сътрудници, тоест, на агентурата, и че това може да се извършва само от оправомощени, тоест законни органи и т.н. Забележете какво казва ал. 4, която аз предлагам да отпадне:
“(4) Данни за лица, приели доброволно сътрудничество с органите на агенцията, могат да се предоставят на съда и прокуратурата само след писмено съгласие на лицата във връзка с конкретно наказателно производство и при спазване на разпоредбите в Закона за защита на класифицираната информация.”
Тук се поставя следният въпрос: ако имаме извършено каквото и да е престъпление и да е образувано досъдебно производство, единствено от волята на секретния сътрудник ще зависи обстоятелството дали той да бъде разпитван по делото или не. Това е абсурд! Това е недопустимо да се случва.
Така че предлагам ал. 4 да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов в чл. 23 ал. 4 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 24, против 78, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Преминаваме към чл. 24, т. 2, по която народният представител Атанас Атанасов е направил предложение “събития или действия, създаващи...” да се замени с “рискове и заплахи”. Нали така, господин Атанасов?
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 102 народни представители: за 25, против 69, въздържали се 8.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване чл. 19 до чл. 27, както ни се предлагат от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 18.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване Глава пета – наименованието, членове 28, 29 и 30, както ни се предлагат от комисията. По тези текстове няма предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
Моля да обърнете внимание: по чл. 31, ал. 1 има направено предложение от народния представител Атанас Атанасов “има директен и независим” да отпадне.
Гласували 109 народни представители: за 25, против 83, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам прегласуване на предложението. Моля ви, обърнете внимание на чл. 31, ал. 1 - текстът, който е предложен от вносителите – между другото вчера обяснявах това, че има една голяма част текстове, които изобщо не са гледани, а са изсипани на второ четене. Около 100 текста са. Не е имало възможност да се направят предложения, затова се правят редакционни предложения в пленарната зала.
Да не обсъждаме технологията, но забележете какво се предлага: Държавна агенция “Национална сигурност” да има директен, независим достъп до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи. Аз предлагам да отпаднат думите “директен и независим”. Не може новата агенция да има директен и независим достъп до информацията на Министерството на вътрешните работи, защото това може да обърка работата на МВР, на оперативните служби в министерството. Това го обяснявах – има много чувствителна информация, събирана от оперативните служби на МВР, която може да бъде директно изсмукана от новата агенция, без да е ясно по какви причини.
Един от големите проблеми, които съществуват между специалните служби, е взаимната конкуренция. Започват да се търсят източниците на информация и т.н. Ние не трябва да улесняваме такава нелоялна конкуренция в никакъв случай – погледнете ал. 2 и 3 – ще се състави съвместна инструкция между министъра на вътрешните работи и председателя на агенцията – за какво става дума – да, но думите “директен” и “независим” ще попречат на това взаимодействие.
Много ви моля, това нещо обяснявах и миналия ден – няма да е вечен Румен Петков, но Министерството на вътрешните работи трябва да може да си върши работата. Затова, моля, подкрепете това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям още веднъж на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов в чл. 31, ал. 1 думите “директен и независим” да отпаднат.
Гласували 107 народни представители: за 30, против 62, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Народният представител Атанас Атанасов прави предложение чл. 33 изцяло да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 75, въздържали се 5.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Господин Атанасов, заповядайте за процедурно предложение.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, предлагам прегласуване на текста. Член 33, по начина по който е предложен, е ненужен текст.
В чл. 131 на проекта се посочват органите, за които агенцията събира информация. А това са органите на държавна власт и управление. Този инструмент на държавата – агенцията, се създава, за да събира информация на органите на държавна власт и управление, за да могат да вземат управленски решения. За това се създава тази агенция.
А в чл. 33 се твърди, че в агенцията се изготвят и разработват информационни, аналитични документи и продукти, предназначени, на първо място, за председателя на агенцията. Ами, той ръководи цялата дейност на агенцията, защо са му тези продукти? Той знае цялата информация, тя минава през него в процеса на нейното събиране и анализиране.
На второ място, “структурните звена на агенцията”. Те за себе си ли събират тази информация?
На трето място, “външни потребители”. Не е ясно какво значи “външни потребители”.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Ясно е, ясно е по Закона за МВР.
Атанас Атанасов: Дончева, държиш се невъзпитано. Казвам го от трибуната, за да остане в стенограмите. Аз няма да се откажа тук да защитавам позициите си, независимо какво мислиш ти, защото нищо не разбираш от тези неща.
Уважаеми колеги, моля да подкрепите това предложение. Излишен е този текст и може да води само до объркване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов – чл. 33 да отпадне изцяло. (Реплики.)
Госпожо Дончева, моля Ви, седнете и гласувайте. Намираме се в парламент – тук да подсказваме с папки, мисля, че е обидно и за народните представители, които са зад Вас.
Гласували 102 народни представители: за 30, против 61, въздържали се 11.
Йордан Бакалов (ОДС, от място): Време беше, да й направите забележка, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, обявете резултата.
Гласували 102 народни представители: за 30, против 61, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Следващият чл. е 34. Народният представител Елиана Масева е направила предложение по чл. 34, ал. 2, която предлага текстът да звучи така: “В информационните фондове по ал. 1 могат да се обработват лични данни, свързано с дейността по защита на националната сигурност”.
Елиана Масева (ДСБ, от място): “Дейностите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: “...дейностите по защита на националната сигурност” - ... органите на агенцията, и по текста. Така ли е, госпожо Масева?
Елиана Масева (ДСБ, от място): Така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева по чл. 34, ал. 2.
Гласували 100 народни представители: за 23, против 59, въздържали се 18.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Госпожо Масева, заповядайте за процедура.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ако не се приеме тази редакция, означава, че в агенцията ще се обработват и лични данни, които не са свързани със заплаха на националната сигурност. Това признание е твърде опасно. В текста пояснението създава комфорт на хората, които събират лични данни, че няма да се спекулира с тези лични данни и те ще бъдат събирани само, когато съществуват достатъчно основания за това, че те извършват дейност, свързана със заплаха над националната сигурност на Република България.
Какво излиза? Че могат да се обработват данни на всички български граждани. Защото за събирането има ограничение, но обработването е процес, който е различен от събирането на данни.
Затова ви моля да прегласувате. Ако действително имате воля тази агенция да работи по предмета си, а не да бъде една политическа агитация и политическо настъпление срещу хора, които имат различно мнение, моля Ви подкрепете редакционното ми предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване втори път предложението на народния представител Елиана Масева по чл. 34, ал.2.
Гласували 105 народни представители: за 28, против 58, въздържали се 19.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване текстовете от чл. 31 до чл. 39, както се предлагат от комисията – по тези текстове няма направени предложения, а предложенията, които бяха направени, отпаднаха.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
Преминаваме към Глава шеста.
По Глава шеста от чл. 40 до чл. 42 включително няма направени предложения от народни представители.
Поставям на гласуване Глава шеста, от чл. 40 до чл. 42 включително, както се предлагат от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Преминаваме към гласувания по следващата глава.
Уважаеми народни представители, предлагам ви да гласуваме до текстовете, които са докладвани вчера, макар и да надхвърлим началото на почивката от 11,00 ч. След това ще дам 30 минути почивка. Нека не прекъсваме работата по законопроекта.
Моля обаче да внимаваме, да не допуснем грешки.
Следващата Глава четвърта става Глава седем.
По чл. 43 има предложение на народния представител Мария Капон, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 99 народни представители: за 7, против 77, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване наименованието на Глава седма и Раздел І от нея, както и чл. 43 в новата номерация, както се предлага от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
По следващият текст, по старата номерация това е чл. 19, има предложение от народния представител Йордан Бакалов.
Моля, гласувайте това предложение на народния представител Йордан Бакалов в частта, която не се подкрепя от комисията – т. 1.
Гласували 102 народни представители: за 21, против 72, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението по този текст на народния представител Атанас Атанасов и народния представител Елиана Масева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 18, против 67, въздържали се 13.
Предложението на народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева не се приема.
Следва предложение на народния представител Татяна Дончева, Борислав Българинов и Илко Димитров, което е оттеглено в пленарната зала вчера.
Моля, гласувайте чл. 44, както ни се предлага от комисията, и чл. 45, по който няма предложения.
Гласували 99 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Господин Атанасов, заповядайте за отрицателен вот.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Необходимо е да има категоризация на ранговете в новата агенция, такъв текст е необходим. Аз обаче гласувах “против”, защото в този текст ранговете са посочени като видове агенти. В съзнанието на днешния българин “агент” означава “доносник”. Можеше да се намери по-добър текст или по-добро наименование, а не тук да има някакви специални, главни и всякакви други агенти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, преминаваме към чл. 46, по който има направено предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 46 да отпадне изцяло.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 99 народни представители: за 18, против 71, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на чл. 46 не се приема.
По чл. 46, ал. 1 има предложение, направено от народния представител Елиана Масева, което гласи: “без да нарушават установения ред и единоначалието” да отпаднат.
Моля, гласувайте това предложение на народния представител Елиана Масева.
Гласували 101 народни представители: за 16, против 64, въздържали се 21.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Госпожо Масева, заповядайте за прегласуване.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председателю и уважаеми колеги! Това е текстът, който дава възможност на служителите извън служебните им задължения да се сдружават свободно. И изведнъж изниква ограничението “без да нарушават установения ред и единоначалието в агенцията”.
Когато има доброволна воля да се сдружаваш извън служебните задължения, какво означава да спазваш принципа на единоначалието – да питаш шефа си, директора на дирекцията или началника на отдела дали можеш да се сдружиш? И какъв е този установен ред, тъй като подобен ред за подобни сдружавания за извънслужебни задължения няма.
Ако служителите от тази агенция искат да създадат сдружение за подпомагане на децата, пострадали от насилие, това какво означава? Означава, че им поставяме условие да спазват установения ред. Кой ред? Защо вносителите не обясниха? И какво означава “да спазват принципите на единоначалието”?!
Моля ви, нека да прегласуваме този текст, да отпадне изразът “без да нарушават определения ред и единоначалието в агенцията”. Това съответства и на общия дух на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване за втори път предложението на народния представител Елиана Масева – в чл. 46, ал. 1 думите “без да нарушават” до края на отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 25, против 62, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Поставям на гласуване чл. 46, както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 6, въздържали се 4.
Текстът е приет.
По чл. 47 има направено предложение от народния представител Елиана Масева – ал. 1 да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева за отпадане на ал. 1 на чл. 47.
Гласували 107 народни представители: за 21, против 72, въздържали се 14.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
По чл. 47, ал. 3 има предложение от народния представител Любен Корнезов – думите “за президент и вицепрезидент” да отпаднат. Става въпрос за следното: ако един агент стане президента после като му изтече мандатът пак да стане агент. (Оживление.)
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 2.
Думите “за президент и вицепрезидент” отпадат от текста.
По чл. 49, ал. 1 има предложение, направено от народния представител Атанас Атанасов за отпадането в първото изречение “определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му” да отпаднат.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 105 народни представители: за 16, против 78, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Предлагам прегласуване на текста. Моля да подкрепите направеното предложение.
Колеги, това, което се случва, е комично. Аз ви казах вече няколко пъти от тази трибуна, че я карате по инерция – в зависимост от това откъде идва предложението гласувате “за” или “против”. Става въпрос за институция, която ще бъде девоенизирана. Това се прие. Този текст явно е останал от времето, когато се говореше тази институция да бъде военизирана и председателят на агенцията да определя вида и модела на униформеното облекло. Може ли тайните служби да ходят с униформа? Какви са тези неща? И ред за предоставяне и носене на униформата? Това е абсурдно. Разберете, аз не мога да схвана това. Нека да остане текстът, че председателят определя символите, отличителните знаци и така нататък. Обаче да определя униформеното облекло и реда за предоставянето и носенето му е абсурд при условие, че това е девоенизирана институция, която няма да има униформа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване за втори път предложението на народния представител Атанас Атанасов по чл. 49, ал. 1 за отпадане на думи.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 33, против 77, въздържали се 12.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
По чл. 51, ал. 1 има направено предложение от народния представител Атанас Атанасов за отпадане на ал. 1.
Моля, гласувайте направеното предложение за ал. 1 на чл. 51.
Гласували 103 народни представители: за 23, против 67, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам да се прегласува текстът.
Ще се върна на предишния текст, не взех думата по него допълнително. Спомням си, че имаше един главен секретар на Министерството на вътрешните работи, който малко след като го назначиха, една от първите заповеди, които издаде, беше да се създаде комисия, която да се занимае с определянето и изработването на униформено облекло в МВР. Та сега може би една от първите заповеди в новата агенцията ще бъде в тази посока. Има едни хора, които не могат да мислят без униформа. Те просто мислят униформено. За съжаление някои от тия, които пишат текстовете, мислят по същия начин.
Защо съм предложил да отпадне чл. 51? Защото се дублира с ал. 2 на чл. 56. Има дублаж на двата текста. Заради това поне единият от двата трябва да отпадне. Предлагам да отпадне чл. 51, това е решено в ал. 2 на чл. 56. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване втори път предложението на народния представител Атанас Атанасов чл. 51, ал. 1 да отпадне.
Гласували 120 народни представители: за 35, против 73, въздържали се 12.
И този път предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Поставям на гласуване чл. 47 до чл. 52 така, както ни се предлагат от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 90, против 11, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, преминаваме към Раздел ІІ. По Раздел ІІ, чл. 53, ал. 1, т. 7 има направено предложение от народния представител Атанас Атанасов – т. 7 да отпадне.
Така ли е, господин Атанасов? – Да.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 116 народни представители: за 25, против 76, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се подкрепя.
Господин Атанасов, имате думата – процедура за прегласуване. Вчера чухме Вашите аргументи, сега ще ги чуем още веднъж.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Вие сте ги чули внимателно, но някои други не са ги слушали, защото не бяха в залата.
Става въпрос за условията, на които трябва да отговарят лицата, които са кандидати и могат да бъдат назначени за служители в агенцията. Предвижда се един текст, който го няма никъде в законодателството – такова нещо не знам да има някъде, че лицето не трябвало да има наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Може да е имало наложено такова наказание и то да е отменено. Може впоследствие да го отменят. Не може – това е дискриминация! (Реплика от народния представител Татяна Дончева.)
Недопустимо е да се въвежда такова условие лицето да не може да кандидатства, ако е било уволнявано. Това е абсурд. Затова ви моля да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване втори път предложението на народния представител Атанас Атанасов в чл. 53, ал. 1 т. 7 да отпадне.
Гласували 116 народни представители: за 33, против 69, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване Раздел ІІ, чл. 53 и 54, така както ни се предлагат от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
По Раздел ІІІ – наименование, чл. 55, 56, 57, 58, 59 и 60 няма предложения.
Поставям на гласуване тези текстове и раздела, така както ни се предлагат от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 104, против 8, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
По чл. 61 народният представител Елиана Масева е направила предложение думата „възникване” да отпадне.
Така ли е, госпожо Масева? – Да.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева за отпадане на думата „възникване” в чл. 61.
Гласували 104 народни представители: за 16, против 78, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Госпожа Масева – предложение за прегласуване.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Текстовете от чл. 55 до чл. 60 в този закон са свързани точно с възникване на служебното правоотношение. Когато в следващия текст – чл. 61, казваме, че редът за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения се определя с правилника за прилагането на закона, ние всъщност даваме юридическа възможност на съставителя на правилника, в съдържанието на този правилник да има дописване на законовите правила за възникване на служебно правоотношение. Какво би могло да се допише в този правилник за възникване? Това са и правилата, които са в Закона за държавния служител. (Реплика от народния представител Татяна Дончева.)
Какви условия? Няма такова нещо – и редът, и условията са в закона, тази материя е изчерпана.
Що се отнася до изменение и прекратяване – да, има пропуск. Аз вчера възразих. Не може в един закон да казваш как възниква едно правоотношение, а в правилника – как се изменя и как се прекратява. Поне уважете това да не въвеждаме в изкушение правилници и началници, които да дописват този закон с нови условия.
Моля ви “възникване” да отпадне, тъй като е уредено в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Елиана Масева по чл. 61 – думата „възникване” да отпадне.
Гласували 112 народни представители: за 24, против 81, въздържали се 7.
Предложението на народния представител Елина Масева не се приема.
Уважаеми народни представители, ще поставя на гласуване предложенията на народния представител Станчо Тодоров.
По чл. 65, ал. 2 господин Тодоров предлага вместо „6 месеца” да бъде „1 година”.
В ал. 3 господин Тодоров предлага думите „минимален размер” да отпаднат.
Моля, гласувайте тези две предложения на народния представител Тодоров.
Гласували 98 народни представители: за 1, против 88, въздържали се 9.
Предложенията на народния представител Тодоров не се приемат.
По чл. 68 има предложение на народния представител Тодоров текстът да отпадне изцяло.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за няма, против 96, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване от чл. 61 до чл. 69, така както ни се предлагат от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
По следващия Раздел ІV, по чл. 71, ал. 2 има предложение, направено от господин Тодоров и госпожа Масева – в ал. 2, т. 1 “за агенти – не по-малко 2.0” да стане “не повече”, нали така, госпожо Масева? А по т. 2 – “за сътрудници – не по-малко 1.3” да стане “не повече от 1.3”. Това е за изчисленията на възнагражденията на служителите в тази агенция.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Елиана Масева и Станчо Тодоров.
Гласували 101 народни представители: за 20, против 76, въздържали се 5.
Предложението на тези народни представители не се приема.
Госпожо Масева, имате думата за процедура за прегласуване.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това е един съществен пропуск в закона. Не може в този закон да се определя долна граница, а да не се посочва горната.
Вчера предизвикахме вносителите да станат и да пояснят, като кажат “не повече от” еди-колко си, в проценти или в пъти. Това не се случи.
Нашето предложение може да не отговаря на това, което управляващото мнозинство иска да наложи в тази зала, но то е справедливо по отношение на това, че трябва да има някаква горна граница. Вие или разчитате на това, че служителите и председателят в тази агенция ще проявят свръхсъвест и моралност и няма да си определят заплати, които не съответстват на възможностите в една държава или подценявате този въпрос и давате възможност тази дейност да бъде опорочена с един лош старт с високи възнаграждения. Това, което се случи в Комисията Кушлев не е за подценяване и то беше плод именно на този пропуск в закона. Затова ви умолявам и апелирам – нека да проявим тук ние съзнание и да дадем една горна граница, която да даде възможност да се варира в определени размери. Щом като Народното събрание си позволява напоследък да определя заплатите на агенции и на комисии, да си свършим работата докрай.
Това, което се обяснява, че на министъра на финансите са възложени важни финансови и контролни функции при определянето на фонд “Работна заплата” не е вярно. В този закон се казва, че заплатата ще се определя с вътрешни правила. Как може министърът на финансите да упражни контрол? Не е възможно. Той трябва да зачете това становище, което е на председателя и на правителството на Република България за одобрение на бюджет. Не е вярно!
Ангел Найденов (КБ, встрани от микрофоните): Най-малко по четири начина министърът може да упражни контрол!
Елиана Масева: Не е вярно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване предложението на народните представители Станчо Тодоров и Елиана Масева по чл. 71, ал. 2, т. 1 и 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 24, против 77, въздържали се 2.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
По чл. 72, ал. 1, т. 7 има предложение от народния представител Атанас Атанасов за отпадането на т. 7.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 23, против 76, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Има процедура за прегласуване.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в петък следобед, тоест по обяд, някои от вас са доста изгладнели, други отдавна искаха да си тръгнат за родните места и не внимавате какво гласуваме.
Дали новата агенция ще бъде Държавна сигурност в действията си ще видим съвсем скоро, но по отношение на осигуряването на тази агенция, наистина не Държавна сигурност, ами е отгоре.
По отношение на заплатите видяхме какво гласувахте.
Вижте какво се предлага за допълнителни възнаграждения за прослужено време. Точка 2 казва: специфични условия на труд при условия и по ред и в размери, определени с наредба на председателя. По този ред на т. 2 ще се определят размерите за агентурна работа и за другите специфични условия на труд. (Силен шум в залата, реплики на народния представител Татяна Дончева.)
Обаче т. 7... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля Ви, госпожо Дончева. (Шум и реплики от КБ.)
Атанас Атанасов (ДСБ, встрани от микрофоните): Това на нищо не прилича! Оправете се с управляващите! (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля Ви, госпожо Дончева! Ако имате желание по реда на правилника можете да станете и да говорите от микрофона.
Атанас Атанасов (ДСБ, встрани от микрофоните): Чудо е това! Как я търпите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нали сте приятели, господин Атанасов? (Оживление.)
Поставям на гласуване втори път предложението на народния представител Атанас Атанасов в чл. 72, ал. 1, т. 7 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 27, против 73, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
По чл. 73, ал. 2, т. 1 и 2 има предложение, направено от народния представител Елиана Масева: думите “не по-малко” да станат “не повече”, тоест да се определи таванът, а не минимумът.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 28, против 82, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
По чл. 74, ал. 2, т. 1 съм си отбелязал, че има няколко предложения.
Към всичко останало, което говорихме, служителите от тази агенция ще имат право на храна или левовата й равностойност.
Има предложения от народните представители Елиана Масева, Атанас Атанасов и Станчо Тодоров.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов да отпадне т. 1: “храна или левовата й равностойност;”.
Гласували 107 народни представители: за 30, против 72, въздържали се 5.
Предложението за отпадане на т. 1 не се приема.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, предлагам прегласуване на текста и моля да го подкрепите.
Нека да прочетем внимателно за какво става въпрос. Алинея 1 казва: “ На служителите на агенцията се изплащат ежемесечно порционни пари.”. Това са парите за храна, така да ги наречем. В същия момент ал. 2, т. 1 казва, че се осигуряват храна или левовата й равностойност. Два пъти едно и също нещо. Аз ви казах, че по осигуряването служителите на агенцията надминават “Държавна сигурност”. Четете внимателно: порционни пари, от една страна, а от друга страна, храна или левовата й равностойност. Разбира се, че ще вземат левовата равностойност.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Ще махнем левовата равностойност, не ни губи времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля Ви, госпожо Дончева.
Атанас Атанасов: Дончева, до две минути ще стоя тук, както искаш. Само че това е абсурд. Преписвали сте текстовете, защото така искали от ВКР?! Ами, не знам, може досега ВКР да са се хранили добре, оттук нататък ще има агенция, няма да има ВКР, така че много ви моля да подкрепите предложението.
Шегуваме се със съвсем сериозни неща. Според мен това е недопустимо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах Ви, господин Атанасов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на т. 1 на чл. 74, ал. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 35, против 69, въздържали се 14.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Станчо Тодоров за отпадане на цялата ал. 2 от точки 1 до 4. (Реплика на народния представител Татяна Дончева.)
Не ми казвайте как се ръководи заседание, госпожо Дончева. Станчо Тодоров е направил предложение за отпадане от т. 1 до т. 4. Ако отпадне, всичко отива – и левова, и всякаква равностойност.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 15, против 85, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Станчо Тодоров не се приема.
Сега поставям на гласуване предложението на народния представител Елиана Масева: в чл. 74, ал. 2, т. 1 думите “или левовата й равностойност” да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Това предложение на народния представител Елиана Масева е прието. Думите “или левовата й равностойност” отпадат. (Ръкопляскане от народния представител Атанас Атанасов.)
Има предложение на народния представител Атанас Атанасов чл. 75 изцяло да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 29, против 82, въздържали се 8.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на чл. 75 не се приема.
Право на процедура за прегласуване – имате думата, господин Атанасов. (Реплика на народния представител Татяна Дончева. Смях.)
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Малко като в Сатирата сме в момента, макар че нещата са съвършено сериозни. Може ли такова нещо?! Хайде да се засрамим! (Реплика на народния представител Татяна Дончева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля за тишина!
Атанас Атанасов: Пътуването на служителите на агенцията и техните семейства, забележете, отзад в Преходните и заключителните разпоредби, господин председателю, някой е дал определение на “семейство”, все едно че няма Семеен кодекс. Ще стигнем и до този текст.
“Пътуването на служителите на агенцията и техните семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията …”. Поне това са посочили: на територията на страната, защото иначе можеше да ходят на Канарите без пари. Поне е на територията на страната веднъж в годината за сметка на агенцията.
Няма друго такова нещо. Тук ми обясняват, че така било в Националната разузнавателна служба. Но Националната разузнавателна служба няма закон. Националната служба за охрана няма закон. Може ли такова нещо?
РЕПЛИКА ОТ ДПС: В МВР е така.
Атанас Атанасов: А защо е така в МВР? Защото така сте го гласували! Защото вие, мнозинството, го гласувахте миналата година.
На какво отгоре ще получават такива привилегии? Кой друг държавен служител, когато пътува на почивка със семейството си, пътува без пари? Защото агентурата е много специална!
Много моля да подложите на прегласуване този текст, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване още веднъж предложението за отпадане на чл. 75.
Гласували 118 народни представители: За 35, против 73, въздържали се 10.
И този път предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на чл. 75 не се приема.
По чл. 76, ал. 1 има направено предложение от народния представител Станчо Тодоров – за отпадане на ал. 1.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 103 народни представители: за 5, против 81, въздържали се 9.
Предложението на народния представител Станчо Тодоров не се приема.
По същия текст има направено предложение от народния представител Елиана Масева – в ал. 1 думите “служителите както и” да отпаднат.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 107 народни представители: за 35, против 64, въздържали се 8.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Сега ще чуете още веднъж аргументите на госпожа Масева.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми колеги, ако считате, че тази редакция е точна и че отговаря на нашата воля, формирана в Народното събрание, че служителите, както и техните семейства могат да получат при смърт на служител специална помощ, която не се облага с данък, то тогава искам да приведа още един аргумент. Може ли служител от тази агенция да изпадне в тежко материално положение? Заплата – без горна граница, безплатно униформено, безплатно работно облекло, храна - безплатна, пътуване – безплатно по обществения транспорт и отиване и връщане от почивки и екскурзии, първа категория труд, доплащане за вредни условия на труд, заплащане на осигуровките, даже и на “Гражданска отговорност” и т.н. Съжалявам много!
Пак ви казвам, ако смятате, че редакцията е точна и вярна и не сочи на това, че може служителят да е загинал и той да се подпомага, то тогава моля ви се, поне от елементарен морал дайте да изключим тези служители. Не е възможно в закон да твърдим с тази регламентация, че те изпадат в тежко материално положение!
Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Елиана Масева в ал. 1 на чл. 76 думите “служителите както и” да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 37, против 54, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Станчо Тодоров за отпадане на чл. 77.
Гласували 101 народни представители: за няма, против 90, въздържали се 11.
Явно предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Елиана Масева за отпадане на чл. 78.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 19, против 81, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на членове 80 и 81.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на членове 80 и 81 не се приема.
За прегласуване – заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Уважаеми господин председател, предлагам прегласуване.
Уважаеми колеги, искам да ви прочета текстовете, за да знаете какво гласувате. Защото този механизъм, който беше въведен след изменението на правилника – да се гласува на другия ден след обсъждане на текстовете, води до разни неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И става по-бавно.
Атанас Атанасов: “Чл. 80. При изпълнение на служебните си задължения държавните служители в Държавна агенция “Национална сигурност” пътуват безплатно в обществения градски транспорт.”
Няма нищо безплатно в тази държава. Плаща го някой друг. И питаме защо? Каква работа толкова вършат държавните служители в тази агенция, че трябва да ползват безплатен градски транспорт? И забележете, за пореден път са разделени, както навремето беше в МВР – само държавните служители ще пътуват безплатно, а тези, които са по трудово правоотношение и с много по-ниско възнаграждение, ще си плащат. Питам: защо? Спецификата на работата им налага ли тези хора да пътуват безплатно в градския транспорт? Всеки отдел има минимум по три автомобила за изпълнение на служебните задължения. За какво им е това безплатно пътуване? За да бъдат равни по статут с народните представители. За това е.
“Чл. 81. На държавните служители, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, Държавна агенция “Национална сигурност” изплаща компенсационни суми при условия и по ред, определени от Министерския съвет.”
Да им плащат и наемите.
Има ли нещо, което да не им се плаща? Храната им се плаща. (Реплики от КБ.) Това е абсурд. Но така е, новата Държавна сигурност трябва да има привилегиите на старата Държавна сигурност.
Но все пак аз правя опит, господин председател, и моля да се прегласуват тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на чл. 80 и чл. 81.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 28, против 73, въздържали се 13.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов и този път не се приема.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване наименованието на Раздел ІV и членове от 70 до 81, така както се предлага от комисията и, разбира се, с вече гласуваната поправка, предложена от Елиана Масева.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 10.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, искрено ви благодаря, че един час интензивно работихме след 11,00 ч., когато трябваше да е почивката по правилник.
Ще дам почивка до 12,30 ч., след което ще продължим с този законопроект. Ако имаме кворум, добре би било да гласуваме текст по текст: дискусия – гласуване, дискусия – гласуване.
Почивка до 12,30 ч. (Звъни.)
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, седем на брой, да продължим делото си по този законопроект.
Давам думата на председателя на Парламентарната група на ОДС господин Бакалов да прочете декларация от името на парламентарната група.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По принцип в петък се получава много интересна ситуация. Надявам се, че управляващото мнозинство ще вземе мерки.
Уважаеми дами и господа, в днешния ден се обръщам към вас, за да отбележим заедно с вас, с гражданите на България едно събитие от най-новата ни история, а именно 18 години от създаването на Съюза на демократичните сили. Благодарение на този факт днес всеки от нас може да каже: да, българската демокрация навърши своето пълнолетие. СДС се роди от една мечта – мечтата за свободна България, мечтата да отхвърлим деспотизма на комунистическата партия и нейната клика, която смазваше всяка проява на личността, потъпкваше всяка проява на свободомислие и желание за развитие. Бяхме наивни, когато си въобразявахме, че тази клика ще се съгласи да остави на българските граждани свободния въздух при подялба на благата в един повече или по-малко мирен развод. Бяхме слепи, когато не прозряхме още в самото начало, че далеч не става дума за панели и трабанти, а за куфарчета с пари, за създаването на икономическа класа, която да поеме щафетата от политическата за окопаването на Държавната сигурност в институциите не републиката и подготовката на нейните кадри за най-висшите държавни постове.
За тези 18 години Съюзът на демократичните сили преживя и възходи, и спадове. Може да се говори много за неговите победи, вероятно още повече за неговите загуби, но едно е важно: СДС съхрани стремежа си да бъде партия на активните българи, българите с позиция и самочувствие. Докато беше жив този стремеж и бъде жив СДС също ще бъде жив.
Новата епоха в България започна със Съюза на демократичните сили. Благодарение на всички българи днес част от мечтите, с които започнахме преди 18 години, са факт. Днес България е член на Европейския съюз и на НАТО. Днес в България се зачитат правата и свободите на гражданите и всеки има право на личен избор. Днес България е независима страна, отворена за света и гласът й все повече се чува на международната сцена. Днес децата на България са свободни граждани на Европа и света.
Искам да поздравя всички българи, които в годините ни следваха, но и ни наказваха, когато грешахме. Искам да поздравя онези, които тръгнаха от СДС, защитаваха идеалите му и когато поради обратите на съдбата ни напуснаха или ни обърнаха гръб, продължиха да поддържат същите ценности. Искам най-вече да поздравя онези, които и днес са с нас и да ги уверя, че и ние, депутатите от Съюза на демократичните сили ще останем верни на идеите, създали СДС. Тогава, когато милиони ни подкрепяха, демокрацията означаваше свобода. Сега всичко, за което СДС се роди, работи и постига с помощта на хората, е факт. Европейският проект на България е написан от нас и е осъществен. Сега вече демокрация означава развитие. Тази дума не е само името на новия български проект, но и възможността на СДС да се модернизира, за да отговори на очакванията на българите. Благодаря за вниманието! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тук е господин Берон – бивш председател на Съюза на демократичните сили.
Заповядайте, господин Берон.
Петър Берон (независим): Колеги, в този парламент има 6 бивши председатели на СДС. От общо 7-те председатели 6 са тук, като включим и господин Петър Стоянов, който вече не е тук. Но все пак мога да ви кажа, че аз съм единственият в тази зала, който е участвал в основаването на Съюза. Така че искам да поздравя всички и да им кажа, че СДС трябваше да се появи, появи се и свърши добра работа. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Историята ще оцени ролята на СДС в прехода.
А сега да продължим нашата работа със закона.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
“Раздел V
Работно време, почивки и отпуски
Чл. 82. (1) Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) За държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при вредни, опасни или специфични условия на труд, се установява намалено работно време.
(3) Работното време на държавния служител се изчислява в работни дни – подневно, а за работещите на 8, 12 или 24-часови смени – сумирано за 3-месечен период.
(4) Времето за почивка на служителите, с изключение на работещите на 24-часови смени, когато им е осигурена такава, не се включва в продължителността на работното време.
(5) За държавните служители в агенцията, извън тези по ал. 2 и работещите на смени, се установява ненормиран работен ден. Те са длъжни при необходимост да изпълняват служебните си задължения и след изтичане на редовното работно време.
(6) Работата извън работното време се компенсира с:
1. допълнителен платен годишен отпуск за работата в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите по ал. 5;
2. възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и за допълнителен отпуск за отработеното време над 50 часа – за служителите по ал. 3.
(7) Извънредният труд по ал. 6 се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение.
(8) Разпоредбите на ал. 1-6 не се прилагат при обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение, както и при обявяване на кризисно или бедствено положение или други извънредни ситуации, определени с Правилника за прилагането на закона.
(9) Редът за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители извън редовното работно време се определят с инструкция на председателя на агенцията.
(10) Официални празници за държавните служители са дните, посочени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 83. (1) Държавните служители в агенцията имат право на следните видове отпуски:
1. редовен платен годишен отпуск – в размер на 30 работни дни;
2. допълнителен платен годишен отпуск – по 1 ден за всяка прослужена година за първа категория труд, както и за приравнения трудов стаж, но не повече от 10 работни дни;
3. допълнителен платен годишен отпуск по чл. 82, ал. 6 до 12 работни дни;
4. допълнителен платен годишен отпуск при преместване на работа в друго населено място – в размер до 3 работни дни, който не може да се компенсира с парично обезщетение;
5. неплатен отпуск – до 6 месеца през цялата служба;
6. неплатен отпуск – за времето на провеждане на стаж по чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
7. неплатен отпуск – за времето на провеждане на предизборната кампания.
(2) Отпуските по ал. 1 се зачитат за трудов стаж по този закон, освен в случаите по ал. 1, т. 6.
(3) За времето на платения годишен отпуск държавните служители в агенцията получават основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения с постоянен характер съобразно размера им към момента на започване ползването на отпуска.
(4) Забранява се компенсирането на отпуските по ал. 1, т. 1-3 с парично обезщетение, освен при прекратяване на служебното правоотношение.
(5) Редът за ползване на отпуските се определя с инструкция на председателя на агенцията.
Чл. 84. (1) Държавните служители в агенцията имат право на отпуск за работа във вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения, за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за кърмене и хранене на малко дете, за отглеждане на дете, при смърт или тежко заболяване на родител, за две или повече живи деца, за приемен изпит в учебно заведение и за обучение, както и на неплатен отпуск, при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда.
(2) Бременните държавни служителки в агенцията се ползват от специалната закрила по Кодекса на труда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, явно е, че няма кворум – повече от очевидно е, следователно не можем да поставим на гласуване текстове.
Предлагам следното, то няма и друг избор – да се докладват текстовете, да има разисквания, а във вторник, както се обяви, ще има извънредно заседание и тогава ще съобщя дали ще се гласува или не.
Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи да вземат отношение.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
„Раздел VІ
Отличия и награди
Чл. 85. Служителите на Държавна агенция „Национална сигурност” могат да бъдат награждавани с отличия и награди за постигнати висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.
Чл. 86. (1) Отличията са:
1. писмена похвала;
2. обявяване на благодарност;
3. сребърен почетен знак на Държавна агенция „Национална сигурност”;
4. златен почетен знак на Държавна агенция „Национална сигурност”.
(2) Наградите са парични и предметни. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основното месечно възнаграждение на служителя.
(3) Отличията и наградите се дават от председателя на агенцията, а в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, с изключение на огнестрелното оръжие - и от служители, определени от него.
(4) Председателят на агенцията може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.
(5) Условията и редът за награждаване, както и съдържанието на отличията и наградите се определят с правилника за прилагането на закона.
Чл. 87. За оказване на съдействие и конкретна помощ на Държавна агенция „Национална сигурност” български граждани и граждани на друга държава могат да бъдат награждавани с почетните знаци на Държавна агенция „Национална сигурност” и с парични или предметни награди, включително и с огнестрелно оръжие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
„Раздел VІІ
Дисциплинарна отговорност
Чл. 88. (1) Държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”, които виновно са нарушили служебните си задължения, се наказват с предвидените в този закон наказания.
(2) Дисциплинарните нарушения са:
1. неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на председателя и заместник-председателите на агенцията и на преките ръководители;
2. неизпълнение на служебните задължения;
3. неспазване на служебните правомощия;
4. неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”.
(3) Дисциплинарна отговорност се носи независимо от гражданската, наказателната или административнонаказателната отговорност, ако такава се предвижда.
Чл. 89. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
(2) Когато дисциплинарното нарушение е и престъпление или административно нарушение, сроковете по ал. 1 започват да текат от влизане в сила на съдебния акт или на наказателното постановление.
(3) Сроковете по ал. 1 не текат, когато държавният служител е в законоустановен отпуск или по отношение на него е взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест.
Чл. 90. (1) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. порицание;
3. недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност за срок от една до три години;
4. понижаване в ранг, степен или длъжност за срок до една година;
5. уволнение.
(2) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
Чл. 91. (1) Дисциплинарното наказание „уволнение” се налага задължително в следните случаи:
1. осъждане за умишлено престъпление от общ характер или лишаване от право да се заема държавна длъжност;
2. нарушаване забраната на чл. 45, ал. 1, 2 или 3;
3. нарушаване на правилата за защита на класифицираната информация, довело до нерегламентиран достъп;
4. неявяване на работа без уважителни причини в два последователни работни дни;
5. демонстративно неподчинение или подбуждане към такова, заплаха или насилствени действия спрямо ръководител или подчинен;
6. превишаване на власт или използване на служебното положение за лична облага или за облага на трети лица;
7. злоупотреба с власт;
8. умишлени нарушения на служебните задължения, които са причинили значителна вреда на държавата, Държавна агенция „Национална сигурност”, юридически лица или граждани;
9. извършване на друго тежко дисциплинарно нарушение.
(2) В случаите на временно отстраняване от длъжност по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за извършени умишлени престъпления от общ характер по дела, приключили с влязъл в сила съдебен акт, дисциплинарното наказание „уволнение” се налага от датата на отстраняването.
Чл. 92. (1) Дисциплинарните наказания на държавните служители се налагат с мотивирана писмена заповед на председателя на агенцията. В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 1 и 2 дисциплинарните наказания могат да се налагат с мотивирана писмена заповед и от оправомощени от председателя длъжностни лица.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. трите имена и длъжността на дисциплинарно наказващия орган;
2. дата на издаването;
3. трите имена и длъжността на наказвания държавен служител;
4. описание на извършеното от него нарушение, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават;
5. служебните задължения, които са били виновно нарушени;
6. видът и размерът на наказанието;
7. правното основание за налагането му.
Чл. 93. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание дисциплинарно наказващият орган изслушва привлеченият към дисциплинарна отговорност държавен служител или приема писменото му обяснение и събира доказателствата от значение за случая.
(2) Когато дисциплинарно наказващият орган не е изслушал държавния служител или не е приел писменото му обяснение, съдът отменя наложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда делото по същество, освен ако привлеченият към дисциплинарна отговорност служител не е дал обяснения или не е бил изслушан по негова вина.
(3) До влизането в сила на заповедта или на решението за налагането на дисциплинарно наказание не могат да се разгласяват факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство.
Чл. 94. (1) При определяне вида и размера на дисциплинарните наказания се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата.
(2) Дисциплинарното производство се провежда в отсъствие на държавния служител, когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина, ако държавният служител:
1. не е намерен на посочения от него адрес или го е променил, без да уведоми съответния орган;
2. се намира извън Република България, без да е в законоустановен отпуск или в служебна командировка, и не е представил уважителни причини за това.
Чл. 95. (1) Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание се връчва на държавния служител срещу подпис, като се отбелязва датата на връчване. При невъзможност заповедта да бъде връчена лично на държавния служител дисциплинарно наказващият орган я изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) Екземпляр от влязлата в сила заповед по ал. 1 се прилага към служебното досие на държавния служител.
(3) Заповедта за налагане на дисциплинарното наказание подлежи на изпълнение от деня на връчването й на държавния служител или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.Чл. 96. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 97. (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, се заличават с изтичане на една година от:
1. налагането им - по чл. 90, ал. 1, точки 1 и 2;
2. изтичането на срока – по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4.
(2) Заличаването се извършва служебно чрез съответно отбелязване в служебното досие.
(3) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени и преди изтичане на срока по ал. 1, ако държавният служител в срок шест месеца не е извършил други нарушения на служебните си задължения.
(4) Предсрочното заличаване се извършва въз основа на мотивирана писмена заповед на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” или оправомощено от него длъжностно лице, която се връчва на държавния служител и се прилага към служебното досие.
Чл. 98. Редът за провеждане на дисциплинарното производство и за налагане и изпълнение на дисциплинарните наказания се определя с Правилника за прилагането на закона.
Чл. 99. (1) Държавен служител в агенцията може да бъде временно отстранен от длъжност:
1. по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс;
2. когато срещу него е образувано дисциплинарно производство за нарушение по чл. 91, ал. 1 и служебното му положение би затруднило разкриването на обективната истина; в този случай отстраняването се извършва от председателя на агенцията или от оправомощено от него длъжностно лице.
3. когато се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения; в този случай отстраняването се извърша от непосредствения или по-горестоящия ръководител и продължава, докато служителят възстанови годността за изпълнение на служебните си задължения.
(2) Държавният служител не получава възнаграждение за времето, през което е бил отстранен.
(3) Когато дисциплинарното производство по ал. 1, т. 2 бъде прекратено или когато не бъде наложено дисциплинарно наказание “уволнение” на държавния служител се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването.
(4) При прекратяване на наказателното производство или при постановяване на оправдателна присъда държавният служител, който е временно отстранен от длъжност, се възстановява и му се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Моето предложение е в чл. 91, ал. 1 да отпадне т. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: “Превишаване на власт”.
Атанас Атанасов: Да, защото, господин председателю, т. 7 казва, че “дисциплинарно наказание “уволнение” се налага в случаите на злоупотреба с власт”. А т. 6 говори пък за превишаване с власт и използване на служебно положение за лична облага или за облага на трети лица. Това е класическа злоупотреба с власт. При тази ситуация има абсолютен дублаж. Затова предлагам т. 6 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по разглежданите текстове? Няма.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
“Раздел VІІІ
Имуществена отговорност на
държавните служители
Чл. 100. (1) Държавните служители в агенцията отговарят имуществено за вредите, които са причинили на държавата по непредпазливост при или по повод изпълнение на служебните си задължения.
(2) За вреди, причинени на граждани при условията на ал. 1, държавните служители в агенцията не носят имуществена отговорност към увредения. В тези случаи държавата е длъжна да обезщети увредения за всички имуществени и неимуществени вреди съобразно общите правила на гражданското право.
(3) За вредите, причинени умишлено или в резултат на престъпление или причинени не при или по повод изпълнение на служебните задължения, отговорността на държавните служители в агенцията се определя в съответствие с гражданския закон.
(4) Имуществената отговорност на държавните служители в агенцията се прилага независимо от дисциплинарната, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава се предвижда.
Чл. 101. (1) Държавните служители в агенцията не отговарят имуществено за вредите, които са възникнали от рискова дейност, свързана с изпълнението на служебните им задължения.
(2) Държавата и държавните служители в агенцията не отговарят за вреди на трети лица, когато са причинени в условията на извънредни обстоятелства при осъществяване на действия, свързани със защита на националната сигурност.
Чл. 102. (1) За изплатените обезщетения за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на органи и длъжностни лица, Държавна агенция “Национална сигурност” има право на иск срещу служителите, които са ги причинили виновно при условията на чл. 100, ал. 1.
(2) Държавата има право на иск срещу служителите, виновно причинили вреди при условията на чл. 100, ал. 2, за обезщетението, изплатено на увредения.
(3) Когато държавният служител е изпълнявал служебните си задължения точно, държавата отговаря за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от него на граждани, без да има право да търси от причинителя на вредата възстановяване на платеното от нея.
Чл. 103. (1) Държавните служители в агенцията отговарят за претърпените загуби, но не и за пропуснатите ползи.
(2) Размерът на вредите се определя към деня на настъпването им, а ако това не може да се установи – към деня на откриването им.
Чл. 104. (1) За вреди, причинени при условията на чл. 100, ал. 1, служителят отговаря в размера на вредата, но не повече от едно брутно месечно възнаграждение за месеца, предхождащ причиняването на вредата, а ако това не може да се установи – за месеца, предхождащ откриването на вредата.
(2) За вреди, причинени при условията на ал. 1 от ръководни служители, отговорността е в размера на вредата, но не повече от три брутни месечни възнаграждения.
(3) Имуществената отговорност по чл. 100, ал. 1 не може да се търси, когато от деня на причиняване на вредата са изтекли повече от три години.
Чл. 105. (1) Държавните служители в агенцията, чието служебно задължение е да събират, съхраняват, разходват или отчитат парични или материални ценности, отговарят:
1. в размера на вредата, но не повече от три брутни месечни възнаграждения;
2. за липса – в пълен размер заедно със законната лихва от деня на причиняване на вредата, а когато това не може да се установи – от деня на откриване на липсата.
(2) Лицата, които са получили нещо без основание от причинителя на вредата или са се възползвали от увреждането по ал. 1, т. 1, дължат солидарно с причинителя на вредата връщане на полученото до размера на обогатяването. Лицата дължат връщане и на полученото по дарение от причинителя на вредата, когато дарението е със средства, извлечени от причинената вреда.
(3) Исковете по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се погасяват с изтичане на 10-годишна давност от деня на причиняването на вредата.
Чл. 106. Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят в случаите на:
1. ограничена имуществена отговорност – съобразно участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а когато това не може да бъде установено – пропорционално на брутното месечно възнаграждение; сборът на дължимите от тях обезщетения не може да надвишава размера на вредата;
2. пълна имуществена отговорност – солидарно.
Чл. 107. (1) В случаите на ограничена имуществена отговорност председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за основанието и размера на отговорността на служителя.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в едномесечен срок от откриването на вредата, но не по-късно от една година от причиняването й, а когато е причинена от ръководен служител или извършване на отчетна дейност – в тримесечен срок от откриването й, но не по-късно от пет години от нейното причиняване. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо.
(3) Ако държавният служител в едномесечен срок от връчването на заповедта писмено оспори основанието или размера на отговорността, Държавна агенция “Национална сигурност” може да предяви срещу него иск пред съда.
(4) Ако в срока по ал. 3 задълженото лице не оспори основанието или размера на отговорността, сумата, определена със заповедта, се удържа от неговото възнаграждение в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение неиздължената сума по ограничената имуществена отговорност се удържа изцяло от обезщетението и другите вземания, които задълженото лице има право да получи, а ако дължимата сума не може да се събере по този начин, вземането се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(6) Лихви върху дължимите суми по заповед за реализиране на ограничена имуществена отговорност не се дължат.
(7) Събраните по заповеди за ограничена имуществена отговорност суми се внасят в приход на бюджета на Държавна агенция “Национална сигурност”.
Чл. 108. (1) Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен ако държавният служител внесе доброволно сумата преди съдебното производство.
(2) Исковете за пълна имуществена отговорност по ал. 1 се погасяват с изтичане на петгодишна давност, която започва да тече от деня на причиняването на вредата. В тези случаи давността се прекъсва и с акт, съставен от контролен орган, от деня на връчването му на служителя.
Чл. 109. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на гражданския закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Много излишни текстове има според мен – давности, прекъсване, те са уредени.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
„Раздел ІХ
Прекратяване на служебното правоотношение

Чл. 110. (1) Служебното правоотношение на държавния служител в Държавна агенция „Национална сигурност” се прекратява:
1. при навършване на 60-годишна възраст;
2. при придобиване право на пенсия по чл. 69, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване - по искане на служителя или по преценка на органа по назначаване;
3. по здравословни причини - при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания;
4. по собствено желание;
5. при съкращаване на длъжността;
6. при неявяване или отказ на служителя да заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини;
7. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради:
а) влизане в сила на съдебен акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода, когато изпълнението на наказанието не е отложено по реда на Наказателния кодекс, или е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 от Наказателния кодекс и не е задължително налагането на дисциплинарно наказание уволнение;
б) получаване на най-ниската обща оценка на изпълнението на длъжността при атестирането по чл. 62;
в) установяване наличието на обстоятелства по чл. 53, ал. 1, т. 4, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание уволнение;
г) отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация;
д) установяване на несъвместимост в случаите по чл. 50, ал. 1 и 3;
е) неефективност при изпълнение на заеманата длъжност под или на прикритие – за служителите под или на прикритие;
8. при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;
9. в периода на срока за изпитване – по преценка на органа по назначаване след оценка на изпълнението на длъжността;
10. при смърт на държавния служител.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват въз основа на решение на Национална експертна лекарска комисия, което може да се обжалва пред Административния съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Прекратяване на служебните правоотношения в случаите по ал. 1, т. 3, 5 и 7, буква "г" и буква „д” във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 1, се допуска само ако служителят откаже да заеме друга предложена му длъжност в рамките на притежавания ранг и степен или ако няма подходяща незаета длъжност.
(4) Редът за прекратяване на служебното правоотношение по ал. 1 се определя с правилника за прилагането на закона.
(5) Държавните служители запазват притежавания ранг при следващо назначаване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”, освен в случаите по ал. 1, т. 8.
Чл. 111. Заповедите за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се издават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Чл. 112. (1) Органът по чл. 111 прекратява служебното правоотношение по чл. 110, ал. 1, т. 5 и 7 с едномесечно предизвестие. При неспазване на срока на предизвестие на държавния служител се дължи обезщетение за неспазения срок на предизвестието.
(2) При прекратяване на служебното правоотношение по писмено искане на служителя по чл. 110, ал.1, т. 2 и 4 заповедта се издава в срока по ал. 1. Органът по чл. 111 може да прекрати служебното правоотношение преди изтичането на срока, като заплати обезщетение на държавния служител за остатъка от времето.
Чл. 113. Държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност” не могат да бъдат освобождавани от служба по време на отпуск, освен в случаите по чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 114. (1) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение подлежи на незабавно изпълнение.
(2) Служебното правоотношение се прекратява от датата на връчването на заповедта, освен в случаите по чл. 110, ал. 1, т. 10 - от датата на смъртта.
Чл. 115. Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 116. При отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение държавният служител се възстановява в двумесечен срок на предишната или на друга равностойна длъжност, ако в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение се яви в съответното структурно звено на агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
„Раздел Х
Обезщетения на държавните служители
Чл. 117. (1) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност” се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
(2) Когато държавните служители са прослужили 10 и повече години и служебното им правоотношение е прекратено на основание чл. 110, ал. 1, т. 3, размерът на еднократното парично обезщетение не може да бъде по-малък от 15 брутни месечни възнаграждения.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение при условията на ал. 2, когато прослуженото време е по-малко от 10 години, еднократното парично обезщетение е в размер 10 брутни месечни възнаграждения.
(4) При повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение от дължимото обезщетение, определено по реда на ал. 1 - 3, се приспадат толкова брутни месечни възнаграждения, колкото вече са получени от държавните служители.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години държавните служители имат право на еднократно допълнително вещево имущество или на левовата му равностойност.
(6) Разпоредбите на ал. 1 и 5 не се прилагат при прекратяване на служебното правоотношение поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”.
(7) В случаите, когато държавен служител е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление от общ характер или по отношение на него е образувано дисциплинарно производство, обезщетението не се изплаща до приключване на наказателното или дисциплинарното производство.
(8) При прекратяване на служебното правоотношение поради смърт на държавния служител на преживелия съпруг, децата и родителите се изплаща обезщетението по ал. 1, 2 или 3.
Чл. 118. (1) При определяне размера на обезщетението по чл. 117 се вземат предвид прослужените години като държавен служител в Държавна агенция „Национална сигурност” без приравнения трудов стаж.
(2) Извън случаите по ал. 1 приравненият трудов стаж се зачита за определяне на еднократното парично обезщетение при прекратяване на правоотношението на държавните служители по чл. 110, ал. 1, т. 2, когато са прослужили последните 13 години и 4 месеца на длъжности по ал. 1.
Чл. 119. При незаконно прекратяване на служебното правоотношение държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност” имат право на обезщетение в размер на брутното им месечно възнаграждение, определено към момента на прекратяването, за времето, през което са останали без работа, но за не повече от 6 месеца. Когато през това време са работили на по-ниско платена работа, те имат право на разликата във възнагражденията.
Чл. 120. (1) На държавните служители, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 брутни месечни възнаграждения при средна телесна повреда.
(2) На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни служители, се изплаща еднократно парично обезщетение на всеки от тях в размер 12 брутни месечни възнаграждения.
(3) Видът на причинената телесна повреда се определя от Националната експертна лекарска комисия, а обстоятелствата при които е причинена или при които държавния служител е загинал се удостоверяват от прекия ръководител.
(4) В случаите на смърт на лицата по ал. 2 се изплаща и обезщетението по чл. 117, ал. 1.
Чл. 121. Еднократните парични обезщетения по този закон се изплащат на базата на брутното месечно възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл. 120, което включва:
1. основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни месечни възнаграждения за прослужено време, за специфични условия на труд и за научна степен.
Чл. 122. Обезщетенията по чл. 117 и 120 не подлежат на облагане с данък.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Предложението на народните представители Младен Червеняков и Пламен Ранчев е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: „Раздел ІІ - Правомощия на органите”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ и предлага раздел ІІ да стане Глава осма със следното наименование:
„Глава осма - Органи на Държавна агенция „Национална сигурност”. Правомощия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложенията на народните представители са подкрепени.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предложенията на народните представители Атанасов, Масева, Бакалов, Дончева, Димитров и Българинов и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 123:
„Чл. 123. (1) Органи на Държавна агенция „Национална сигурност” са държавните й служители.
(2) При осъществяване на дейността си органите по ал. 1:
1. осъществяват наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности, свързани с посегателства и заплахи за националната сигурност;
2. прилагат и ползват разузнавателни способи и средства при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет;
3. извършват задържане на лица, за които има данни, че са извършили престъпления, свързани с националната сигурност;
4. привличат граждани за доброволно сътрудничество;
5. в рамките на своята компетентност прилагат и използват специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства;
6. организират прикриването на служители на агенцията и тяхната дейност при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона;
7. събират, обработват, съхраняват и използват данни за проверка на факти, лица и обекти, свързани със сигурността на страната;
8. получават информация от държавни органи, организации и лица във връзка със защитата на националната сигурност;
9. предоставят информация на органите на държавна власт и на местно самоуправление, на организации и на лица чрез председателя на агенцията.
(3) Освен правомощията по ал. 2, при осъществяване на дейността си по отношение сигурността на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната органите по ал. 1:
1. осигуряват контраразузнавателни способности на българските контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната и на националните формирования, предоставени като колективни отбранителни способности и за провеждане на операции на НАТО;
2. имат достъп до поделения и обекти на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
3. получават пряко от командирите и началниците на поделения в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната необходимата информация за изпълнение на правомощията им за гарантиране на сигурността на въоръжените сили;
4. осъществяват дейност по защита на класифицираната информация в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
5. дават становища по решения, планове, материали и други, свързани със сигурността на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
6. дават задължителни предписания при възникване на опасност за бойната готовност, информационната, икономическата и финансовата сигурност, както и при застрашаване на сигурността на обекти и дейности на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната.
(4) Органите по ал. 1 осъществяват правомощията си и спрямо чуждестранни и съюзнически военни формирования на територията на страната, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Госпожо Масева, заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Имам една забележка по отношение на Раздел ІІ – “Правомощия на органите”. Според нас се спекулира и в този закон, както и в Закона за МВР, с терминологията и понятието “орган”. Понятието “орган” е много по-широко. Това, че в самото понятие се съдържат властови разпореждания и че притежава власт, с която може да оказва влияние, въздействие и респект, е едната страна на проблема.
Тук обаче считам, че е прекалено да говорим за органи на националната агенция и да сочим, че това са държавните служители. Ето защо считам, че Раздел ІІ трябва да бъде озаглавен “Правомощия на служителите на Национална агенция “Сигурност” и навсякъде, където се споменава, че служителите били органи на агенцията, да бъде заменено само със “служители на агенцията”. Не може едно физическо лице, служител с пъстротата на всички рангове, степени и служебна йерархия, които заема, да се нарича орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Значи много органи има вътре.
Елиана Масева: Много, то е навалица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Масева, как да бъде озаглавена Глава осма?
Елиана Масева: “Правомощия на служителите в Държавна агенция “Сигурност”.”
Някъде в тези текстове е останало “Национална агенция” – понеже така се изчитат, и това трябва да се коригира.
В чл. 20 е “Органи на Национална агенция” – да се поправи във всички текстове, където е пропуснато.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това всъщност да се прехвърли в чл. 123.
Елиана Масева: Да. Алинея 1 да отпадне.
“При осъществяване на дейността си държавните служители по ал. 1 (или служителите в агенцията) имат правомощия:” и изброяваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Алинея 1 да отпадне.
“При осъществяване на дейността си служителите имат правомощия да:” и вече ги изброяваме.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма други желаещи.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов и предлага да се създадат членове 124-127:
“Чл. 124. При осъществяване на дейността си органите по чл.123, ал. 1 предотвратяват и разкриват престъпления, свързани с възложените им с този закон функции.
Чл. 125. (1) Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с националната сигурност. Срокът на задържане не може да бъде повече от 24 часа.
(2) На лицето, задържано при условията на ал. 1, не могат да му бъдат ограничавани други права, освен правото на свободно придвижване.
(3) В случаите по ал. 1 лицето може да бъде настанено в специално помещение и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това.
(4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
(5) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането. Съдът се произнася по жалбата незабавно.
(6) От момента на задържането си лицето има право на защитник.
(7) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
(8) За отвеждане на задържаното лице в определеното за задържане място органите на агенцията издават писмена заповед.
(9) Органите на агенцията са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основанието за задържането е отпаднало.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Атанасов, заповядайте – това е деликатна материя.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, предлагам целият чл. 125 да отпадне по следните съображения.
Първо, в самия текст на ал. 1 има неяснота, която е флагрантна за всеки юрист. Казва се: “Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с националната сигурност.”
Първо, в Наказателния кодекс, в специалната част няма глава “Престъпления, свързани с националната сигурност”.
Второ, всяко едно престъпление е посегателство срещу националната сигурност. Така че това е изключително неясен текст. На какво основание служителите на Национална агенция “Сигурност” ще имат право да задържат? Защо трябва да имат право да задържат? Те не са орган по разследването. Служителите на агенцията по сигурност няма да имат дознателски функции, нито ще могат да извършват каквито и да било процесуално-следствени действия. Нито могат да извършват претърсване, нито могат да извършват изземване. Забележете, господин председателю, те не могат да извършват и личен обиск дори. Ще задържат някого и не могат да го обискират, защото това е процесулно-следствено действие и трябва да е уредено в НПК. Нямат правомощия по НПК служителите на Национална агенция “Сигурност”.
Оттук нататък – досъдебните производства за престъпления, за които данните са събрани от Национална агенция “Сигурност” ще бъдат образувани от прокуратурата. Прокуратурата е орган, който може да извърши задържане до 72 часа, така че когато са събрани данни за извършено престъпление, каквото и да било то, от служителите на Национална агенция “Сигурност”, данните ще се докладват на прокуратурата. Прокуратурата е органът, който ще прецени има ли достатъчно данни и законен повод да образува досъдебно производство. След като образува, веднага може да извършат задържане до 72 часа и оттам нататък да започнат всички други действия.
Сега нещо, което не е практика, а е тактика в разследването – казвам “не практика, а тактика в разследването” – когато едно лице бъде задържано първото действие, което се извършва по отношение на него, след като бъде обискирано, е да бъде разпитано. Лицето затова се задържа, за да му се даде възможност веднага да даде обяснение по обвинението, заради което е задържано. Служителите на агенцията не могат да разпитват лицата. Нямат това право да се занимават с това.
При това положение питам: за какво е необходимо да имат това правомощие? Този въпрос го зададох между другото и на някои колеги. Някой се пошегува и каза: “ами, за да ги бият”, извинявайте, това е трибуната на Народното събрание, давам си сметка откъде говоря, но интересно защо ще имат право да задържат. За какво им е това правомощие?
Смятам, че това е една кръпка върху целия закон. И тъй като се отнася за едно изключително важно човешко право – правото на придвижване, ограничаване на човешко право, не може да даваме правомощия на кой ли не в държавата да има такова правомощие. И при условие, че няма никаква нужда, никакъв смисъл от това задържане, да го осъществяват от агенцията.
Аз предлагам този текст да отпадне.
По следващите текстове ще взема думата допълнително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 125? Няма.
За реплика има думата господин Димитров.
Давате възможност на господин Атанасов да направи дуплика.
Илко Димитров (БНД): Да, защото човекът е умен и има какво да каже. Това не ме притеснява. И това го казвам сериозно, а не с ирония.
Съображенията да бъде предложен този текст са във връзка с минимум възможности за изпълнение на правомощията по приетия вече в чл. 4 текст за осъществяване на дейности на агенцията за разкриване, противодействие, предотвратяване на изброени в същия текст нарушения, престъпления, които са например при прилагане на сила и използване на обществено опасни средства, деструктивно въздействие върху комуникационни системи, международен тероризъм и така нататък.
Вече в комисията говорихме, че това е дейност по реагиране на момента на такива обстоятелства, които са в кръга на правомощията на дейност на агенцията, при което наистина, ако това не бъде осъществено, биха настъпили тежки и обществено опасни последици.
Представете си, че се получи сигнал, че се подготвя атентат с взривяване. Нататък върви човекът с куфара с динамита, а нашият агент под прикритие или както го казваме – на Държавна агенция “Национална сигурност”, пуска докладна до съответния орган, който да осъществи процесуално действие. Междувременно терористичният акт се реализира. Това е замисълът на нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това с куфара не го разбрах много, но… (Оживление.)
Има ли други реплики? Няма.
Господин Атанасов има думата за дуплика.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател. С цялото уважение, което имам към колегата Димитров, защото той е юрист, искам да му кажа, че не съм съгласен с неговите аргументи.
Първо, когато съществува някакъв такъв сценарий, за който той разказа, дори и гражданите имат право да задържат. Това в НПК е уредено. Това е първо.
Второто е, че ако става въпрос за оперативен процес за наблюдение на такова лице, ако оперативните служби не са взели предварително разрешение от прокуратурата и не са си свършили работата, значи нищо не са направили.
В крайна сметка тук обсъждаме имат или нямат процесуални възможности служителите на агенцията. Ами, нямат, нямат процесуални възможности, нямат правомощия по НПК и при тази ситуация защо ще им даваме право да извършват задържане?
И по Закона за МВР служителите на МВР нямат право да завържат, обаче имат други правомощия. Нека да не влизаме сега в такива излишни спорове тук.
Аз смятам, че трябва да проявим тук здрав разум и ако раздадохме на служителите на агенцията някакви неимоверни социални придобивки да пътуват без пари, със семействата си да ходят на почивки, това няма да засегне някои човешки права, но тук има опасност да бъдат засегнати човешки права и е недопустимо това нещо да се случва. Недопустимо е това нещо да се случва, защото правото на задържане даже не е уредено тук. Не са уредени даже елементарните права, които има един задържан.
Пак ви казвам – връщам се на изключително важния тактически момент в провеждането на едно разследване, когато едно лице бъде задържано трябва моментално да се пристъпи към разпит, да му се даде право да даде обяснение по обвинението, може да няма никаква вина и да бъде 24 часа задържано. Това е недопустимо.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не е вярно! Това не е вярно!
Атанас Атанасов: Госпожо Дончева, и аз съм бил прокурор, но трябва малко да се ограничаваме в желанията си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 125? Няма желаещи.
Тогава тази държавна агенция би трябвало да има арести.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Трябва да е ясно това.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
“Чл. 126. (1) При изпълнение на правомощията си органите на Държавна агенция “Национална сигурност” имат право да носят оръжие.
(2) Органите по ал. 1 могат да използват оръжие като крайна мярка:
1. при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие;
2. след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то окаже съпротива или се опитва да избяга.
(3) При използване на оръжие органите по ал. 1 са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(4) След използване на оръжие органите по ал. 1 изготвят доклад.
Чл. 127. (1) При изпълнение на служебните си задължения органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да използват физическа сила и помощни средства, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин при:
1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
2. задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, което не се подчинява или оказва съпротива.
(2) Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването, служебни животни – кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройство за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие.
(3) Редът за употреба на помощни средства се определя с наредба на председателя на агенцията.
(4) Физическа сила и помощни средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение.
(5) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка и личността на правонарушителя.
(6) При използването на физическа сила и помощни средства органите по ал. 1 са длъжни по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени.
(7) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.
(8) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Спираме дотук.
Имате думата, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Няма да предлагам чл. 126 да отпадне, защото ако поискаме да им вземем оръжието, това ще бъде наистина посегателство срещу агентите на новата агенция, но чл. 127 трябва да отпадне. Аз предлагам да отпадне, защото физическа сила, помощни средства и така нататък са необходими, ако имат правомощия да задържат. Аз предлагам да отпадне правомощието да задържат и при това положение нямат никаква нужда от това да им се дава право да използват физическа сила и помощни средства. Особено помощните средства, които са изредени тук надолу, защото като ги чета те са помощни средства за разгонване на масови прояви, на безредици. С това ли ще се занимават в Държавна сигурност – да разгонват безредиците?! Опазването на обществения ред е полицейска дейност, а не дейност на една специална служба. Но така или иначе нямат нужда нито от белезници, нито от електрошокови палки, прибори, химически вещества и каквото и да било друго, защото не би следвало да имат правомощия да задържат.
Ето защо аз предлагам чл. 127 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по разглежданите текстове? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 21 – старата номерация на вносителя, има предложение от народния представител Йордан Бакалов: чл. 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 128:
“Чл. 128. (1) Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да предупреждават устно или писмено лицата, за които има достатъчно данни да се предполага, че ще извършат престъпни или други действия, застрашаващи националната сигурност.
(2) Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да призовават граждани в служебни помещения за целите по ал. 1.
(3) За призоваването задължително се изготвя протокол.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Бакалов, заповядайте.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение е чл. 21 да отпадне. Ще се радвам да знам какво е имал предвид вносителят на законопроекта, но за мен определено даже така, както е редактиран текстът като предложение на комисията, бих казал, че не може да свърши работа, защото: “могат да предупреждават устно или писмено лицата, за които има достатъчно данни...”. Като има достатъчно данни, защо ще го предупреждавам, направо ще го задържам, особено когато те са свързани с националната сигурност. Затова според мен този член не е необходим, при положение че агенцията така или иначе събира данни, а има и полицейски функции да задържа. Естествено, че задържането, когато има възможност, може да стане в специални помещения, но да го предупреждават защо и как и след това той да си тръгва и да подписва протокол, не виждам смисъл. Затова съм предложил да отпадне и чл. 21, така както е по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Бакалов.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 22 има предложение на народния представител Йордан Бакалов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и т. 3, а по т. 2: ал. 2 да отпадне, не е подкрепено.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов, предложението на народния представител Бакалов по т. 1 и т. 3 и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 129:
“Чл. 129. (1) Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на органите на Държавна агенция “Национална сигурност” при изпълнение на възложените им със закон правомощия.
(2) Държавните органи и юридическите лица са длъжни незабавно да предоставят на Държавна агенция “Национална сигурност” всяка постъпила или придобита от тях информация, която е свързана с изпълнението на възложените със закон правомощия на агенцията.
(3) Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да изискват от органите и лицата по ал. 1 информация, необходима за изпълнение на възложените им със закон правомощия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Предлагам една малка корекция в ал. 3: “Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да изискват от органите и лицата по ал. 1 информация” и т.н. - да отпадне думата “и лицата”. Защото от органите, разбира се, че би могло да изискват, но от гражданите не виждам на какво основание могат да изискват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по текста? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов и предлага да се създаде чл. 130 със следната редакция:
“Чл. 130. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията са неприкосновени и се намират под защитата на закона. Неприкосновеността се изразява в специалната защита на живота и здравето им.
(2) При осъществяване на правомощията си органите на Държавна агенция “Национална сигурност” удостоверяват качеството си със служебна карта или служебен знак. Видът на служебната карта или служебния знак се определя от председателя на агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Глава пета – Отчетност и контрол.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета, която става Глава девета.
Комисията подкрепя предложенията на народните представители Бакалов, Дончева, Димитров и Българинов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 131:
“Чл. 131. Председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви.
Ето го този прословут текст, за който ви говорех, когато предлагах да отпадне текстът за това, че агенцията събирала информация за своя председател, за органите и т.н. Агенцията е информационен орган на страната и би следвало да събира, анализира и обработва информация, която да се предоставя на органите на държавна власт и управление за вземане на управленски решения. Това е текстът, но аз имам едно предложение за редакция за допълнение на текста. Предлагам текстът да добие следния вид: “Председателят на Държавна агенция “Национална сигурност” е длъжен да предоставя...” и нататък върви целият текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, господин Атанасов, Вие сте специалист в тази област. На какъв срок – на три години веднъж?
Йордан Бакалов (ОДС, от място): На тримата еднакво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Еднакво, но за какъв период от време?
Атанас Атанасов: Според мен би следвало да бъде “периодично и по конкретен повод”.
Господин председателю, практиката, която съществува специално за Национална служба “Сигурност”, е това да става ежеседмично. Всяка седмица в петък се изпраща доклад на трите органа. Това нещо никъде не е регламентирано и се изпълнява. След като приемаме по закон, че тази агенция е подчинена на Министерския съвет, мисля, че Министерският съвет може да определи механизма, по който да се предоставя информацията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Все пак това да остане в протокола, за да се разбере утре седмично ли ще бъде, на три дни ли ще бъде.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Понякога всеки ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ако е необходимо всеки ден, разбира се.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по чл. 131? Няма.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 24 на вносителя има предложение от народния представител Йордан Бакалов, подкрепено в т. 2, 3 и 4 и неподкрепено по т. 1, според която „комисия” се заменя с „постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред”.
Йордан Бакалов (ОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте го. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Предложение на Мария Капон, което не е подкрепено от комисията:
1. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Парламентарният контрол върху дейността на агенцията се осъществява от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по отбрана и Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България – заедно или поотделно – или от нарочно създадена комисия от представители на трите комисии, или съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”.
2. В ал. 2 от същия член думите „парламентарната комисия” се заменят с думите „парламентарните комисии по ал. 1”.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов и предложението на народния представител Бакалов по т. 2, 3 и 4 и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 132:
„Чл. 132. (1) Парламентарният контрол върху дейността на агенцията се осъществява от специализирана постоянна комисия на Народното събрание.
(2) Председателят, заместник-председателите и служителите на агенцията са длъжни да се явят при покана пред Народното събрание или комисията по ал. 1 и да предоставят исканата им информация.
(3) Председателят на агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 януари годишен доклад за дейността на агенцията. Министерският съвет внася доклада в Народното събрание, който се приема с решение.
(4) Преди обсъждането на проекта на годишен бюджет комисията по ал. 1 разглежда прогнозния бюджет и тригодишната бюджетна програма на агенцията, представени от нейния председател.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Като изключим тази полицейска дейност, която ще осъществява агенцията, защото няма как иначе да я нарека, основната задача на тази агенция се свежда до тези два текста – предния, който гледахме, и следващия, а именно да събира, обработва и анализира информация, свързана с рисковете и заплахите за националната сигурност, която информация да се предоставя на висшите органи на държавна власт и управление за вземане на управленски решения.
Разбира се, по предния текст изключително важно беше наистина да се посочи в каква периодичност ще се предоставя тази информация. Би следвало вариантите да са два: единият вариант е да бъде периодично, а другият вариант да бъде информацията да се представя по конкретни поводи. Важното е да се представя в еднакъв обем на трите институции.
А сега за предложението, което имам към чл. 132. За съжаление ал. 1 на чл. 132 не е прецизна и не сме направили своевременно предложения, защото би следвало да се определи по-точно форматът на тази парламентарна комисия, която ще упражнява контрол. Тя би следвало да бъде на паритетен принцип от всички парламентарно представени сили, защото ако очакваме управляващите, имайки мнозинство в една такава комисия, да упражняват контрол, това няма да се случи. Колкото се случва да речем чрез дейността на Комисията за борба с корупцията в парламента.
Конкретното ми предложение по ал. 3 е да отпаднат думите „председателят на агенцията представя на” и ал. 3 да придобие следния вид:
„(3) Министерският съвет ежегодно до 31 януари внася годишен доклад на агенцията в Народното събрание”.
Защото се твърди, че агенцията ще е орган на Министерския съвет и не можем да записваме законов текст, че председателят ежегодно до 31 януари щял да представя доклад. Текущата дейност на тази агенция трябва да бъде под контрола на Министерския съвет, а не един път в годината да се очаква някакъв доклад. И докладът, който ще се внася в Народното събрание, ежегодно да се изготвя от Министерския съвет, разбира се, със съдействието на председателя на агенцията и изобщо на служителите на агенцията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма други желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Следващата Глава шеста е „Взаимодействие с МВР, МО и правораздавателните органи”. Предлага се тази глава да отпадне както като наименование, така и като членове 25 и 26.
Има предложение на господин Йордан Бакалов по наличните текстове, които не са подкрепени от комисията:
В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за установяване и неутрализиране на действия и намерения, застрашаващи конституционно установения ред, единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната” се заменят с „при осъществяване на задачите, възложени й със закон”, а след думите „вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „Министерството на финансите”.
2. В ал. 2 след „МВР” се поставя запетая и се добавя „Министерството на финансите”.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Предложение от народните представители Червеняков и Ранчев, което е подкрепено и е отразено на систематичното му място като ал. 4 на новия чл. 3, вече приет и гласуван.
Предложение на народните представители Атанасов и Масева – в чл. 25, ал. 2, думите „се уреждат със съвместни инструкции” се заменят с „инструкция, приета от Министерския съвет”.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Диана Хитова – в чл. 26 от законопроекта думата „разследване” да се замени с думата „разкриване”. Да се добави и ново изречение със следното съдържание: „Прокуратурата възлага на Националната агенция „Сигурност” извършване на проверки с оглед разкриване на деяния по чл. 3, ал. 1 от закона”.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Йордан Бакалов – в чл. 26 думата „следствието” се заменя със „следствените служби”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Червеняков и Ранчев за изменение на чл. 26: „По делата, по които агенцията извършва наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления, досъдебното производство се извършва от прокурора или следователи на Националната следствена служба”.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов и предлага Глава шеста „Взаимодействие с МВР, МО и правораздавателните органи” с чл. 25 и 26 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: „Глава седма – Принудителни административни мерки”.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Дончева, Димитров и Българинов и предлага Глава седма „Принудителни административни мерки” с членове 27 и 28 да отпадне, тъй като съдържанието й е отразено на систематичното й място в чл. 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по предложението тези текстове да отпаднат. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: „Глава осма – Административнонаказателни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма, която става Глава десета.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Дочева, Димитров и Българинов и предлага в Глава десета да се създадат чл. 133 до 135:
„Чл. 133. (1) За неизпълнение на задълженията по този закон на виновните длъжностни лица се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева.
(2) Когато нарушението е извършено повторно, се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лева.
Чл. 134. (1) Който противозаконно пречи на орган на Държавна агенция „Национална сигурност” да изпълнява функциите си, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.
(2) Когато нарушението е извършено повторно, се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лева.
Чл. 135. (1) Актовете за установяване на нарушения се съставят от оправомощени от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на агенцията.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението “Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
“§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Лица, заемащи висши държавни длъжности” са лицата, посочени в чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
2. “Свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител.
3. “Действия при изпълнение на служебни задължения” са такива действия или бездействия, които съставляват изпълнението на задължения, произтичащи непосредствено от заеманата длъжност.
4. “Действия по повод изпълнение на служебни задължения” са такива действия или бездействия, които не съставляват изпълнението на задължения, произтичащи непосредствено от заеманата длъжност, но ги предхождат или следват по време и са в пряка причинна връзка с тях.
5. “Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
6. “Повторно” е нарушението, извършено в срок 1 година от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Аз мисля, че от цялата тази разпоредба трябва да останат само точки 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Кажете точно.
Атанас Атанасов: Предлагам точки 1, 2, 5 и 6 да отпаднат, защото са уредени в други закони. Няма нужда да бъдат уреждани отново, след като са уредени в други закони.
Какво е семейство – пише в Семейния кодекс; какво са свързани лица – пише в Закона за държавния служител, и т.н.
Така че няма нужда да бъдат уреждани тук. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По този закон така ще се разбира това. Много добре знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това какво е сега – изказване ли е, реплика ли е?
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Възмущение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма възмущение.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Възмущение от очевидното шиканиране на права на народен представител, който при това от дипломата си за висше юридическо образование знае, че в закона се дават дефиниции и че едно и също нещо в различните закони може да има различно съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Приемам го като изказване.
Има ли реплики? Няма.
Давам думата на господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Възмущение – продължавам думите на Татяна Дончева, възмущение от неуважението от страна на правителството и от страна на председателството. Вчера се взе решение днес в часовете на парламентарния контрол някои от отговорните министри да дойде и да докладва за хаоса, който беше предизвикан в държавата на 5-ти и 6-ти, да докладва за мерките, които са взети, кои са виновните длъжностни лица и кой ще понесе отговорността за това.
Часът е вече 14,00 и това не беше направено, господин председател. Затова моята дума действително е възмущение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 1 от Допълнителната разпоредба? Няма.
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Искам думата за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Атанасов, господин Чачев направи изявление, което не беше свързано със закона. Репликата е веднага след изказването, така че не мога да Ви дам думата.
Уважаеми народни представители, сега е 13,55 ч., ще спрем с разглеждането на закона дотук.
Във вторник от 14,00 ч. ще започнем с гласуване на текстовете, които са докладвани. След гласуването ще продължим с Преходни и заключителни разпоредби, като целта е във вторник законът изцяло да бъде приет.
Що се отнася до въпроса, поставен от господин Чачев, сутринта ми беше докладвано, че двете комисии на парламента са заседавали с присъствието на представители на изпълнителната власт. Господин Мирчев и господин Узунов бяха готови да докладват, но тъй като никой не постави този въпрос, това не се състоя.
Следващото пленарно заседание е извънредно и е във вторник от 14,00 ч.
Приятна почивка на всички народни представители, които са тук.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,56 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Камелия Касабова


Секретари:
Борис Николов
Ясен Попвасилев