Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-12-11


Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов и Камелия Касабова

Секретари: Иван Илчев и Светослав Малинов


ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното извънредно пленарно заседание.
Дневният ред беше гласуван в петък, 7 декември 2007 г.

Първа точка от днешната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ “СИГУРНОСТ”.
Както е известно на народните представители, поне тези, които бяха на заседанието в петък, бяха докладвани текстовете от Раздел V до “Преходни и заключителни разпоредби”.
Сега ще преминем към гласуване на докладваните текстове, след това ще продължим с доклад на “Преходни и заключителни разпоредби” и с гласуване на текст по текст от докладваните нови “Преходни и заключителни разпоредби”.
Уважаеми народни представители, по Раздел V, от чл. 82 до чл. 84 няма направени предложения.
Подлагам на гласуване този раздел и тези текстове, така както се предлагат от комисията.
Гласували 141 народни представители: за 132, против 6, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Преминаваме към следващия Раздел VІ. Това са текстовете от чл. 85 до чл. 87. По този раздел и тези текстове няма направени предложения от народни представители.
Подлагам на гласуване текстовете, така както се предлагат от комисията.
Гласували 151 народни представители: за 143, против 6, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Преминаваме към Раздел VІІ “Дисциплинарна отговорност”.
По този раздел в чл. 91, ал. 1, т. 6 народният представител Атанас Атанасов е направил предложение т. 6 изцяло да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 154 народни представители: за 51, против 85, въздържали се 18.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, предлагам прегласуване на текста и смятам, че предложението е изключително коректно. Защото т. 6 говори за превишаване на власт или използване на служебно положение за лична облага или за облага на трети лица, а т. 7 говори за злоупотреба с власт. Тоест посочените конкретни текстове в т. 6 на практика са класическа злоупотреба с власт. Така че предлагам да отпадне т. 6 и да остане т. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов в чл. 91, ал. 1, т. 6 да отпадне.
Гласували 162 народни представители: за 46, против 106, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Антанас Атанасов не се приема.
Уважаеми народни представители, по Раздел VІІ “Дисциплинарна отговорност”, от чл. 88 до чл. 99 няма други предложения, направени от народни представители. Единствено беше направено предложението на народния представител Атанас Атанасов, което беше отхвърлено.
Поставям на гласуване Раздел VІІ, чл. 88 до чл. 99, така както се предлагат от комисията.
Гласували 146 народни представители: за 121, против 12, въздържали се 13.
Текстовете са приети.
Преминаваме към Раздел VІІІ “Имуществена отговорност на държавните служители”. От чл. 100 до чл. 109 няма предложения от народните представители.
Подлагам на гласуване предложението на комисията по тези текстове.
Гласували 139 народни представители: за 123, против 2, въздържали се 14.
Текстовете са приети.
Ще поставя на гласуване Раздел ІХ “Прекратяване на служебното правоотношение”. От чл. 110 до чл. 116 няма направени предложения от народни представители.
Поставям на гласуване, така както ни се предлагат този раздел и тези текстове от комисията.
Гласували 153 народни представители: за 141, против 1, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
Преминаваме към Раздел Х “Обезщетения на държавните служители”. От чл. 117 до чл. 122 няма направени предложения от народни представители.
Поставям на гласуване този раздел и тези текстове, така както се предлагат от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 119, против 2, въздържали се 8.
Текстовете са приети.

Преминаваме към Раздел ІІ по вносител. Той е на стр. 75.
Тук госпожа Елиана Масева е направила предложение Глава осма да гласи “Правомощия на служителите в Държавна агенция “Национална сигурност”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 136 народни представители: за 42, против 72, въздържали се 22.
Предложението на госпожа Масева не се приема.
На стр. 79 е чл. 123. Госпожа Масева прави предложение чл. 123, ал. 1 изцяло да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Масева.
Гласували 138 народни представители: за 35, против 70, въздържали се 33.
Предложението на госпожа Масева не се приема.
В чл. 123, ал. 2 госпожа Масева предлага следната редакция:
“При осъществяване на дейността си служителите имат правомощия:”.
Моля, гласувайте това предложение на народния представител Елиана Масева.
Гласували 138 народни представители: за 27, против 78, въздържали се 33.
Предложението на госпожа Масева не се приема.
Госпожо Масева, Вие сте направили предложение в тази глава думата “органи” навсякъде да се замени със “служителите”. Поддържате ли го?
Елиана Масева (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожа Масева оттегля предложението си.
По чл. 125 на стр. 82 има предложение на народния представител Атанас Атанасов – чл. 125 изцяло да отпадне.
Гласували 129 народни представители: за 30, против 82, въздържали се 17.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
За процедура има думата господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Предлагам процедура прегласуване.
Уважаеми колеги, много ви моля, обърнете внимание на този текст.
Съгласно него се дават правомощия на органите на новата агенция да задържат под стража. Аз считам, а и не само аз, че това е недопустимо за органите на новата агенция по няколко причини.
Моля ви да обърнете внимание на самия текст. В него се казва: “Органите на Държавна агенция “Национална сигурност” могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с националната сигурност”.
Може ли някой да каже кои са тези престъпления, свързани с националната сигурност, след като в специалната част на Наказателния кодекс няма глава “Престъпления против националната сигурност”? По какъв начин, кой ще определя кои престъпления са свързани или не са свързани с националната сигурност, това, първо.
На второ място, органите на новата агенция няма да имат процесуални правомощия по Наказателнопроцесуалния кодекс. Те нямат право да извършват такива процесуалноследствени действия, каквито са претърсване и изземване. Забележете, няма да могат да извършват и личен обиск на задържаните лица. Задържаш лицето, не можеш да го обискираш?!
На следващо място, знае се от теорията и практиката на разследването, че когато има задържано лице, първото действие, което се извършва с него, е да бъде разпитано, тоест да му се даде възможност да даде обяснение по обвинението, по което е задържано. Органите на агенцията нямат право да извършват разпит на никого.
При тази ситуация се поставя въпросът: за какво трябва да получават това правомощие? Много моля особено хората, които имат опит в наказателното правораздаване, да обърнат внимание на това предложение и да го подкрепят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям за втори път на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов чл. 125 да отпадне.
Гласували 143 народни представители: за 44, против 82, въздържали се 17.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Народният представител Атанас Атанасов предлага чл. 127 изцяло да отпадне.
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Атанасов оттегли предложението си, защото то е свързано с първото предложение.
По чл. 21 на вносителя има предложение на народния представител Йордан Бакалов – чл. 21 да отпадне, което не се подкрепя от комисията.
Поставям на гласуване предложението на господин Бакалов.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 28, против 79, въздържали се 28.
Предложението на народния представител Йордан Бакалов не се приема.
По чл. 22 отново има предложение от народния представител Йордан Бакалов, което е подкрепено по т. 1 и т. 3, и не е подкрепено по т. 2.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов по т. 2, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 34, против 58, въздържали се 35.
Това предложение на народния представител не се приема.
По чл. 129, ал. 3 народният представител Атанас Атанасов е направил предложение думите “и лицата” да отпаднат.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 133 народни представители: за 32, против 80, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Няма направени други предложения по Глава осма.
Поставям на гласуване наименованието на Глава осма и текстовете до чл. 130, предложени от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
Преминаваме към Глава пета на вносителя – “Отчет и контрол”.
По чл. 131 народният представител Атанас Атанасов е направил предложение преди думата “предоставя” да се добави “е длъжен да предостави”.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 134 народни представители: за 35, против 74, въздържали се 25.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Има неприето предложение на народния представител Йордан Бакалов, което е оттеглено в залата в частта му, която не е подкрепена от комисията.
Има и предложение от народния представител Мария Капон по чл. 24 на вносителя, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мария Капон.
Гласували 109 народни представители: за 13, против 63, въздържали се 33.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
По чл. 132 на комисията има направено предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 132, ал. 3, думите “председателят на агенцията предоставя на” да отпаднат.
Господин Атанасов направи това предложение в пленарната зала. Поддържате ли го, господин Атанасов?
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Да. И от трибуната уточних, че ако само механично отпадне този текст, следващият няма да има смисъл. Затова предложението беше, че ежегодно до 31 януари Министерският съвет внася в Народното събрание...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Точно така, ако се приеме предложението текстът става: “Министерският съвет ежегодно до 31 януари внася годишен доклад за дейността на агенцията в Народното събрание, който се приема с решение”. Нали така?
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Гласуваме предложението на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 131 народни представители: за 39, против 77, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Уважаеми народни представители, по тази глава няма направени други предложения.
Следователно, поставям на гласуване предложението на комисията за текстовете на чл. 131 и чл. 132, и наименованието на главата.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 112, против 7, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
Преминаваме към следващата глава. По нея, както виждате, уважаеми народни представители, има редица предложения, но в края на краищата предложението на комисията, както и на няколко народни представители, е главата “Взаимодействие с МВР, МО и правораздавателните органи” с членове 25 и 26 да отпадне.
Ако текстовете не отпаднат, тогава ще подложа на гласуване предложенията на народните представители.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на тези текстове.
Гласували 129 народни представители: за 112, против 13, въздържали се 4.
Текстовете отпадат.
Преминаваме към следващата глава “Принудителни административни мерки”.
Комисията подкрепя предложението на народните представители и предлага Глава седма “Принудителни административни мерки” с членове 27 и 28 да отпадне, тъй като тяхното съдържание е на друго място.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на тези текстове.
Гласували 118 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 4.
Предложението на комисията за отпадане на тези текстове и главата се приема.
Преминаваме към следващата глава, озаглавена “Административнонаказателни разпоредби”. Тя трябва да стане Глава десета. Тази глава всъщност има чл. 133, 134 и 135. По тези текстове няма предложения на народни представители.
Поставям на гласуване предложението на комисията за тези текстове и главата, както и наименованието, разбира се.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложенията на комисията са приети.
Преминаваме към “Допълнителна разпоредба”. По § 1 народният представител Атанас Атанасов е направил предложение точки 1, 2, 5 и 6 да отпаднат.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов.
Гласували 118 народни представители: за 32, против 83, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Процедура – господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, понякога се отнасяме много сериозно към това, което вършим, но понякога вършим глупости. Както например текстът, който беше гласуван преди малко, за правото на задържане. Но ще си говорим за това, както сега започвам да чета по вестниците, че сте готови вече да направите нов Закон за МВР, защото нямаше кой да слуша, когато правихме стария.
По конкретния текст. Когато в легалното законодателство има уредени конкретни определения, те се прилагат независимо във всеки един от последвалите законодателни актове.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Не е вярно!
Атанас Атанасов: Господин председателю, започваме пак по стария начин. Например всички определения в чл. 93 от Наказателния кодекс – и на друго място в законодателството да има позоваване на тях, то е легално.
Именно по тази причина аз съм направил предложение да отпаднат три текста в Допълнителната разпоредба. Дава се определение на “свързани лица” – нещо, което е уредено в Закона за държавния служител. Дава се определение на “семейство” – нещо, което е уредено в Семейния кодекс.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Иди да го намериш в Семейния кодекс!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля Ви! Госпожо Дончева, моля Ви!
Атанас Атанасов: Дава се определение на “повторно” – нещо, което е уредено в няколко други нормативни акта. Така че това са излишни текстове.
Моля ви се, предлагам процедура да се прегласува. Подкрепете това предложение. (Реплика от народния представител Татяна Дончева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля Ви, Дончева!
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов в § 1 точки 1, 2, 5 и 6 да отпаднат.
Гласували 132 народни представители: за 36, против 83, въздържали се 13.
И този път предложението на господин Атанасов не се приема.
Поставям на гласуване § 1 на Допълнителната разпоредба, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 14.
Текстът е приет.
Уважаеми народни представители, както казах в началото на нашето пленарно заседание, дотук текстовете бяха докладвани в петък, а сега извършихме тяхното гласуване. Ще продължим с “Преходни и заключителни разпоредби”. След доклада на председателя ще гласуваме съответните текстове, респективно предложенията на народните представители. С други думи, продължаваме с доклад и гласуване.
Господин Свинаров, докладвайте.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място като § 43.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
“§ 2. (1) Служба “Сигурност” – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната се преобразува във служба “Военна полиция” към министъра на отбраната.
(2) Държавна агенция “Национална сигурност” е правоприемник на активите, пасивите, архива, личния състав, съответно персонала и другите права и задължения на Национална служба “Сигурност” и Дирекция “Защита на средствата за връзка” в Министерството на вътрешните работи, на Военното контраразузнаване в Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната и на Агенцията за финансово разузнаване.
(3) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната, ползвани от Национална служба “Сигурност” и Дирекция “Защита на средствата за връзка” в Министерството на вътрешните работи и от Военното контраразузнаване в Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната, се предоставят на Държавна агенция “Национална сигурност”.
(4) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на закона урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
“§ 3. (1) Трудовите правоотношения на служителите от Военното контраразузнаване на Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната, от Агенцията за финансово разузнаване и от Национална служба “Сигурност” и Дирекция “Защита на средствата за връзка” в Министерството на вътрешните работи преминават към Държавна агенция “Национална сигурност”, съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители от Военното контраразузнаване на Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната, от Агенцията за финансово разузнаване и от Национална служба “Сигурност” и Дирекция “Защита на средствата за връзка” в Министерството на вътрешните работи преминават в служебни правоотношения с Държавна агенция “Национална сигурност”.
(3) Правоотношенията по изпълнение на кадрова военна служба от кадровите военнослужещи от Военното контраразузнаване на Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната преминават в служебни правоотношения с Държавна агенция “Национална сигурност”.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 преминават към Държавна агенция “Национална сигурност” без срок за изпитване освен за служителите, които са със срок за изпитване.
(5) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител от служителите, преминали в Държавна агенция “Национална сигурност”, се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с агенцията.
(6) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи и като кадрови военнослужещ по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавна агенция “Национална сигурност” се зачита при определяне размера на обезщетението по чл. 117 и чл. 118, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Госпожо Масева, заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, във връзка с прочетеното по § 2 – за преобразуване на трудовите и служебните правоотношения и установяване режим на правоприемство, предлагам в тази връзка, тъй като въпросът е уреден, в § 2, ал. 2, където е казано, че “Държавната агенция “Национална сигурност” е правоприемник на активите, пасивите, архива, личния състав, съответно персонала”, този израз “личния състав, съответно персонала” да отпадне.
Първо, нито от юридическа гледна точка това е възможно – да е правоприемник на личен състав и персонал, и второ, идеята, която може би тук е вградена – да се запазят правоотношенията, е решена с § 3.
В началото погрешно казах “§ 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Е, сега не разбрах.
Думите “личен състав, съответно персонал” да отпаднат, така ли? Добре. Сега разбрах. Ще го поставя на гласуване.
Има ли други народни представители, които искат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Елиана Масева в § 2, ал. 2 думите “личния състав, съответно персонала” да отпаднат.
Гласували 103 народни представители: за 22, против 61, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Господин Атанасов желае прегласуване на предложението на народния представител Елиана Масева. Имате думата.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Предлагам прегласуване.
Уважаеми колеги, много ви моля, обърнете внимание на текста! Държавната агенция е правоприемник – можеш да бъдеш правоприемник на права, но да бъдеш правоприемник на персонала?! Те да не са предмети? Това е закон, не са случайни тези неща. Може ли да гласуваме такива глупости?
Моля ви, подкрепете това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване за втори път предложението на народния представител Елиана Масева в § 2, ал. 2 думите “личния състав, съответно персонала” да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 23, против 64, въздържали се 16.
Предложението на народния представител Елиана Масева и този път не се приема.
Поставям на гласуване наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”, параграфи 2 и 3, така както ни се докладваха и предложиха от комисията. Параграф 1 не го споменавам, тъй като той намира своето съответно място по-нататък в текста.
Гласували 99 народни представители: за 91, против 8, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Има предложение от народния представител Йордан Бакалов:
В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 2а:
“§ 2а. (1) Закрива се Специализираният отряд за борба с тероризма в Национална служба “Полиция” – МВР.
(2) Активите и пасивите на Специализирания отряд за борба с тероризма преминават към Национална агенция “Сигурност”.
(3) Заварените правоотношения със служителите в Специализирания отряд за борба с тероризма се преобразуват в правоотношения с Национална агенция “Сигурност”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението от народните представители Дончева, Димитров и Българинов и предлага да се създадат нови параграфи 4 и 5:
“§ 4. Министерството на вътрешните работи в тримесечен срок от влизането в сила на закона предава на Държавна агенция “Национална сигурност” всички архивни дела и действащи дела на оперативен отчет, водени от Националната служба за защита на Конституцията и Национална служба “Сигурност” след 16 юли 1991 г. Останалите бази данни в министерството, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно.
§ 5. (1) До изграждането на самостоятелни оперативно-издирвателни и оперативно-технически звена в Държавна агенция “Национална сигурност” Министерството на вътрешните работи й предоставя за ползване необходимите персонални и технически ресурси за тези дейности, определени с акт на Министерския съвет.
(2) Използването на тези ресурси се извършва по начин, непозволяващ разкриване на интереса на агенцията и при спазване на принципа “необходимост да се знае”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Бакалов, заповядайте.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз ще бъда прекалено кратък. Моето предложение е с оглед на функциите, които определихме на бъдещата агенция. Както се казва, след като има юмрука да имат и машата, защото в края на краищата без маша няма да може да се борят срещу международния тероризъм, след като вече разпределихме функциите между агенцията и Национална служба “Борба с организираната престъпност”. Знам, че няма да бъде подкрепено предложението. Може би е прекалено радикално на този етап, но съм убеден в едно, че след време това също ще се случи, защото това не е измислено от народния представител Йордан Бакалов, то е измислено и се прилага в Европа и в света. Това е моето предложение, така че държа да бъде гласувано. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 24, против 66, въздържали се 21.
Предложението на народния представител Йордан Бакалов не се приема.
Господин Атанасов, имате думата.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Искам да предложа да се направи редакция на § 5, като редакцията се състои в това да се постави срок, защото текстът по този начин, по който е записан, по никакъв начин не ограничава във времето административните ръководители и на Министерството на вътрешните работи, и на новата агенция. Не може така до безкрай да се случва това.
Какво е записано? “До изграждането на самостоятелни оперативно-издирвателни и оперативно-технически звена в Държавна агенция “Национална сигурност” Министерството на вътрешните работи й предоставя за ползване необходимите персонални и технически ресурси за тези дейности, определени с акт на Министерския съвет.” За колко време Министерството на вътрешните работи ще им предостави тези ресурси? Много е странен и текстът за персоналните ресурси, но хайде да не се вторачваме в това, защото гласувахме такива други неща преди това. Предлагам текстът да бъде следният: “ В срок от 6 месеца до изграждането на самостоятелния оперативно-издирвателни и оперативно-технически звена...” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах Ви.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по двата текста? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов в § 5, ал. 1 да започва “В срок от 6 месеца” и продължава текстът.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 24, против 75, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
За прегласуване – госпожо Масева, заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, предложението беше много важно. Не може този въпрос да бъде акт на администрациите на Министерството на вътрешните работи и на държавната агенция, защото именно тази симбиоза крие опасности и ние ги разкривахме в течение на разискванията тук по законопроекта, така че срокът е нещо много важно. Знам, че в разрез с процедурата ще предложа и нещо друго. Ако това се определя с акт на Министерския съвет, то би следвало в акта на Министерския съвет да се определи и срокът. Въпросът е твърде важен, за да се подценява и да се подкрепя само от 24-ма представители на българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване втори път предложението на народния представител Атанас Атанасов в § 5, ал. 1 да започва “В срок от 6 месеца” и след това продължава текстът.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 22, против 74, въздържали се 11.
И този път предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Поставям на гласуване § 4 и § 5, както и наименованието на главата, така както ни се предлагат от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 6, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Има предложение от народния представител Йордан Бакалов: в § 3 т. 3 да отпадне. Точки 1 и 2 са инкорпорирани.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Бакалов за отпадане на точки 1 и 2 и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
“§ 6. В Закона за Министерството на вътрешните работи се правят следните изменения:
1. В чл. 7 т. 15 се отменя.
2. В чл. 10, ал. 1 т. 1 се отменя.
3. Член 11 се отменя.
4. Член 15 се отменя.
5. В чл. 16, ал. 1 т. 3 се отменя.
6. В Част ІІ, Глава шеста “Национална служба “Сигурност” с чл. 38-50 се отменя.
7. Член 113 се отменя.
8. Член 129 се отменя.
9. В чл. 170 ал. 4 се отменя.
10. В чл. 177, ал. 6 думите “чл. 44, ал. 1, т. 5 и” се заличават.
11. В чл. 202, ал. 1 т. 5 се отменя.
12. В чл. 256, ал. 1, т. 2 думите “и за работа по чл. 113, ал. 1, т. 1, 2 и 4” се заличават.
13. В чл. 271, ал. 1 думите “чл. 47, ал. 2 и” се заличават.
14. В чл. 273 думите “предписанията по чл. 45, ал. 2” се заличават.
15. В Допълнителната разпоредба в § 1 т. 13 се отменя.
16. В Преходните и заключителни разпоредби в § 3 се правят следните изменения:
а) в ал. 2:
аа) в т. 4 думата “разузнавач” се заличава;
бб) в т. 5 думите “младши разузнавач” се заличават;
б) в ал. 4 запетаята след думите “полицейска подготовка” се заменя със съюза “или”, думите “или подготовка по защита на националната сигурност” се заличават, а думите “ал. 2-4” се заменят с “ал. 2 и 3”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7:
“§ 7. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства в чл. 27, ал. 1 думите “директора на Национална служба “Сигурност” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.”
Има предложение от народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева: в § 5, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби думите “и заместник-председателите” отпадат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
“§ 8. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 16 думите “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с “Военна полиция”, а след думите “Националната служба за охрана” се поставя запетая и се добавя “председателя, заместник-председателите, главните директори, директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в Държавна агенция “Национална сигурност”.2. В чл. 6, ал. 3 навсякъде думите “Национална служба “Сигурност” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 16, ал. 1 след думите “следствена служба” се добавя “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да се отрази в протокола, че народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева оттеглят своето предложение.
Елиана Масева (ДСБ, от място): Да, оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 9:
“§ 9. В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн. ДВ. бр. 11/2.02.2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1, т. 4 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 3, т. 4 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 12 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 25 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 30, ал. 9 думите “Национална служба “Сигурност” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
6. В чл. 33 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
7. В чл. 48 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
8. В чл. 59, ал. 1 думите “Национална служба “Сигурност” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
9. В чл. 60 думите “Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
10. В чл. 71, ал. 1 думите “министъра на вътрешните работи” се заменят с “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
“§ 10. В Закона за защита на класифицираната информация (Обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 2 думите “Национална служба “Сигурност” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 3 думите “служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” към министъра на отбраната” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не може ли това да се каже само един път?! Така повтаряме едно и също.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Вървим текст по текст.
“2. В чл. 12, в текста преди т. 1 думите “ръководителите на Национална служба “Сигурност” и служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”, а думата “определят” с “определя”.
2. В чл. 14:
а) в текста преди т. 1 думите “Дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в т. 1 думите “чл. 113 от Закона за Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 18, ал. 5 думите “ръководителя на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 22, ал. 3 думите “служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
6. В чл. 48:
а) в ал. 2 думите “Национална служба “Сигурност” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 5 думите “както и получаване на информация от Агенцията за финансово разузнаване” се заличават.
7. В чл. 49, ал. 2 думите “Национална служба “Сигурност” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
8. В чл. 85 думите “министъра на вътрешните работи” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
9. В чл. 86 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
10. В чл. 87:
а) в ал. 1 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 2 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
11. В чл. 88:
а) в ал. 2 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 3 навсякъде думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
12. В чл. 90:
а) в ал. 2 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 5 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
13. В чл. 91 думите “дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
14. В чл. 134, ал. 1 думите “ръководителите на Национална служба “Сигурност” на Министерството на вътрешните работи, служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” към министъра на отбраната и Дирекция “Защита на средствата за връзка” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”, а думите “съответния ръководител на службите” с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
15. В § 1 от Допълнителните разпоредби:
а) в т. 1 думите “Национална служба “Сигурност – МВР”, дирекция “Защита на средствата за връзка – МВР” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”, а думите “и служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” - Министерство на отбраната”, се заличават;
б) в т. 2 след думите “Национална служба “Полиция” – МВР” се поставя запетая и се добавя “служба “Военна полиция” към министъра на отбраната.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 11:
“§ 11. В Закона за кредитните институции (Обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 62:
а) в ал. 6, т. 8 думите “директора на Национална служба “Сигурност” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 8 думите “на Национална служба “Сигурност” или на Национална служба “Полиция” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” или директора на Национална служба “Полиция”.
2. В чл. 64, ал. 1, т. 3 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 80, ал. 5 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12:
“§ 12. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3а навсякъде думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 3в навсякъде думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 4, ал. 4 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 6, ал. 5, т. 5 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 7, ал. 2 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
6. В чл. 9 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
7. Чл. 10 се отменя.
8. В чл. 11 навсякъде думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, а думата “агенцията” се заменя с “дирекцията”.
9. В чл. 11а навсякъде думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
10. В чл. 11б се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 2 след думата “определя” се добавя “съвместно от председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” и”.
11. Член 11в се отменя.
12. В чл. 12:
а) в ал. 1 думите “директора на Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 2 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”;
в) в ал. 4 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
13. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите “и при запитване по чл. 22 Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 2 думите “и при запитване по чл. 22 Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, а думата “агенцията” се заменя с “дирекцията”;
в) в ал. 3 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с Държавна агенция “Национална сигурност”, а думата “агенцията” с “дирекцията”;
г) в ал. 4 думата “агенцията” се заменя с “дирекцията”;
д) в ал. 5 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”;
е) ал. 6 се отменя;
ж) в ал. 7 думите “ал. 1-6” се заменят с “ал. 1-5”.
14. В чл. 14 числото “17” се заличава.
15. В чл. 15 числото “17” се заличава.
16. В чл. 15а:
а) в ал. 1 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, а числото “17” се заличава;
б) в ал. 2 думите “Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с “дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, а думите “главният инспектор на финансовото разузнаване, инспекторите, на които е възложена проверка по чл. 10, ал. 10 и експертите по чл. 10, ал. 13” се заличават;

в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Служителите на дирекцията подписват декларация за опазване на тайната по ал. 2.”;
г) в ал. 4 думите „или изпълнението на задачата, за която са били привлечени по чл. 10, ал. 10 и 13, е приключило” се заличават.
17. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „директора на Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”;
б) в ал. 3 думите „директора на Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”;
в) в ал. 4 навсякъде думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавна агенция “Национална сигурност”.
18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Контролът по прилагането на закона се упражнява от министъра на финансите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
19. Член 17а се отменя.
20. В чл. 18 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.
21. Член 22 се отменя.
22. В чл. 23, ал. 1, думите „чл. 17, ал. 6 и 7 или откаже да даде съдействие, да предостави документи или сведения, или да осигури достъп по чл. 17, ал. 7” се заличават.
23. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на Министерството на финансите или на Държавна агенция „Национална сигурност”, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или от оправомощени от тях длъжностни лица.”
24. В Допълнителните разпоредби в § 1, т. 4 и 5 се изменят така:
„4. „Служби за сигурност” са Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация” към министъра на отбраната.
5. „Служби за обществен ред” са Национална служба „Полиция” - Министерство на вътрешните работи, и служба „Военна полиция” към министъра на отбраната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване първо предложението на народния представител Йордан Бакалов в неприетата му част, тоест т. 3.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Бакалов.
Гласували 96 народни представители: за 13, против 71, въздържали се 12.
Предложението на народния представител Йордан Бакалов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за параграфи от 6 до 12, така както ни бяха докладвани от председателя.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Комисията предлага § 10 по вносител да отпадне.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по предложението на комисията? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 10 по вносител да отпадне.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Параграф 10 по вносител отпада.
Следващият параграф е § 13.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
„§ 13. В Закона за пазарите на финансовите инструменти в чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 6, т. 8, думите „директора на Национална служба „Сигурност” на Министерството на вътрешните работи” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или оправомощено от него длъжностно лице”.
2. В ал. 8 думите „Национална служба „Сигурност” или на Национална служба „Полиция” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или на директора на Национална служба „Полиция”.”
„§ 14. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа се правят следните изменения:
Не чета първа точка, защото точката ще бъде една по съображение, че в чл. 71 това изменение, което правим, от 1 ноември 2007 г. текстът е отменен. Така че няма нужда да го коментираме.
Чета ви само т. 2, която става единствена в тези изменения:
1. В чл. 133, ал. 5, т. 3 думите „Национална служба „Сигурност” или” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или на директора”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Масева, поддържате ли следващото си предложение с господин Атанасов – „или упълномощен от него заместник-председател на агенцията”?
Елиана Масева (ДСБ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: „§ 15. В Закона за специалните разузнавателни средства се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10в след думите „въоръжените сили” се поставя запетая и се добавя „Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.
2. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 1 думите „Национална служба „Сигурност” се заменят с Държавна агенция „Национална сигурност”.
б) в т. 2 думите „Сигурност – военна полиция и военноконтраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
2. В чл. 16:
а) досегашния текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато специалните разузнавателни средства се прилагат от специализираните дирекции в Държавна агенция „Национална сигурност”, след получаване на писменото разрешение по чл. 15 председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощен от него заместник-председател дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.”
4. В чл. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощеният от него заместник-председател”.
5. В чл. 18, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощеният от него заместник-председател”.
6. В чл. 19 след думите „заместник-министър на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено упълномощеният от него заместник-председател”.
7. В чл. 20, ал. 1 запетаята след думата „информация” се заменя със съюза „и”, думите „и дирекция „Защита на средствата за връзка” се заличават, а накрая се добавя „и от главна дирекция „Технически операции” на Държавна агенция „Национална сигурност”.
8. В чл. 34 ал.1 се изменя така:
„(1) Контролът върху използването на специалните разузнавателни средства и на събраните данни се осъществява от:
1. министъра на вътрешните работи, когато специалните разузнавателни средства се осигуряват и прилагат от дирекция „Оперативно-техническа информация” и дирекция „Оперативно издирване”;
2. председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, когато специалните разузнавателни средства се осигуряват и прилагат от главна дирекция „Технически операции”.
9. В чл. 37, ал. 1 след думите „вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, а думите „упълномощено от него длъжностно лице” се заменят с „упълномощените от тях длъжностни лица”.
„§ 16. В Закона за движението по пътищата правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 91, ал. 3, след думата „помощ” се добавя „Държавна агенция „Национална сигурност”, а думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
2. В чл. 125, т. 6 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
3. В чл. 169:
а) в ал. 1 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.”
б) в ал. 2 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.”
„§ 17. В Закона за частната охранителна дейност се правят следните изменения:
1. В чл. 26 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
2. В чл. 31, ал. 2, думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18:
„§ 18. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, т. 7 думите „и контраразузнаване” се заличават.
2. В чл. 15а, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. глобите по чл. 303 - 309, както и глобите, наложени от директора на служба „Военна полиция” или оправомощените от него длъжностни лица;”.
3. В чл. 35, ал. 1, т. 19 думите „и военното контраразузнаване” се заличават.
4. В чл. 37а, ал. 10 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
5. В чл. 40:
а) в ал. 1 навсякъде думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”;
б) в ал. 2 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”;
в) в ал. 3:
вв) в текста преди т. 1 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”;
ввв) точка 1 се отменя;
вввв) точка 6 се изменя така:
„6. поддържа реда и сигурността и участва във формирования на въоръжените сили на Република България в операции и мисии извън територията на страната;”;
г) в ал. 4:
гг) в текста преди т. 1 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”;
ггг) в т. 3 думите „отбраната на страната” и запетаята след тях се заличават;
д) в ал. 7 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”;
е) в ал. 8 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
6. В чл. 40а:
а) в ал. 1 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”;
б) в ал. 2 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
7. В чл. 40б, ал.1 се създават т. 11 и 12:
„11. да изискват, в кръга на своята компетентност, информация от държавни органи, командири и началници на поделения, обекти и административни звена на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната и от други лица във връзка със защитата на реда и сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
12. достъп до поделения, обекти и помещения на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната.”
8. Член 40в се отменя.
9. В чл. 40г, ал. 1 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
10. В чл. 40д думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”.
11. В чл. 78 ал. 2 се изменя така:
„(2) Началникът на Генералния щаб на Българската армия получава пряко цялата информация относно Българската армия, добита от Държавна агенция „Национална сигурност”, служба „Военна информация” и служба „Военна полиция”.
12. В чл.309а:
а) в ал. 1 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”, съответно от Държавна агенция „Национална сигурност”;
б) в ал. 2 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”, съответно на Държавна агенция „Национална сигурност”.
13. В чл. 310:
а) в ал. 1 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”, съответно на Държавна агенция „Национална сигурност” – по чл. 309а”;
б) в ал. 2 думите „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция”, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” – по чл. 309а, или оправомощени от тях длъжностни лица.”
14. В Допълнителните разпоредби в § 1, в т. 16 думите „Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се заменят с „Военна полиция.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
„§ 19. В Закона за Комисията за финансов надзор (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 8 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.
2. В чл. 25, ал. 1, т. 2 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете до § 19, както са предложени от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
„§ 20. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавна агенция „Национална сигурност”.
2. В чл. 11, ал. 1 думите „ал. 1, 2 и 3” се заменя с „ал. 1 и 3”.
3. В чл. 14 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
„§ 21. В Закона за меценатството (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 34, ал. 2 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
„§ 22. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 16, ал. 1 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 23:
„§ 23. В Закона за Сметната палата (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 7, ал. 1, т. 2 думите „контролните органи на Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „органите на Държавна агенция „Национална сигурност”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 24:
„§ 24. В Закона за хазарта (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 80, ал. 1 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25:
„§ 25. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.
2. В чл. 75, ал. 1, т. 2 думите „директора на Национална служба „Сигурност” се заличават.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26:
„§ 26. В Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. ....) в чл. 94, т. 3 думите „Агенцията за финансово разузнаване” се заменят с „Държавната агенция „Национална сигурност”.
По § 25 има предложение от народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте ли предложението?
Елиана Масева (ДСБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението се оттегля, така че не го четете.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27:
„§ 27. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 24 накрая се поставя запетая и се добавя „председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност”, главните директори, директорите на дирекции и на териториални дирекции на агенцията”.
2. В чл. 7, ал. 7 в изречение първо след думите „Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” се добавя „и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, а в изречение второ след думите „Сметната палата” се добавя „и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете до § 27 включително, предложени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По § 24 – на вносителя, има предложение от народните представители Младен Червеняков и Пламен Ранчев – в Преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф със следното съдържание:
„§ ... В чл. 194, ал. 1, т. 1 от НПК се добавя „както и по делата, по които Държавната агенция „Национална сигурност” извършва наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления по чл. ...”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя по принцип предложението на народните представители Хитова, Дончева, Димитров и Българинов и предлага следната редакция на § 26, който става § 28:
„§ 28. В Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 194, ал. 1, т. 2 след думата „съвет” се поставя запетая и се добавя „съдии, прокурори и следователи”, а накрая се добавя „или в Държавна агенция „Национална сигурност”.
2. Създава се чл. 194а:

„Разследване по материали на Държавна агенция „Национална сигурност”
Чл. 194а. (1) Разследването по материали, получени от Държавна агенция „Национална сигурност” се провежда от прокурор.
(2) В случаите по ал. 1 прокурорът може да възложи разследването или отделни следствени действия и на следовател.”
3. В чл. 396, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност.”;
б) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5;
в) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея след думите „служба за охрана” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „разузнавателна служба” се добавя „и лицата, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”.
3. В чл. 401, ал. 1 думите „т. 3” се заменят с „т. 4”.”
Комисията предлага да се създадат § 29-42:
„§ 29. В Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3:
„(3) Държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност” придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени по Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”, на кадрова военна служба или по законите по алинея 2.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и ал.3”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 30. В Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 6, ал. 3, т. 3 след думите „Министерството на вътрешните работи” се добавя „Държавната агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.
2. В чл. 12б, ал. 1, т. 4 след думите „Министерството на вътрешните работи” се добавя “Държавната агенция „Национална сигурност” и се поставя запетая.
§ 31. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 след думата “транспорта” съюзът “и” се заменя със запетая, е след думите “и науката” се добавя “и председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 16, т. 12 след думите “вътрешните работи” се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 72, ал. 1, т. 4 след думите “на агенцията” се поставя запетая и се добавя “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 73, ал. 2 накрая се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 113, ал. 4 след думата “отбраната” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “агенцията” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
6. В чл. 114, ал. 1 след думите “вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “агенцията” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 32. В Закона за българското гражданство в чл. 33 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите “здравеопазването и на” се добавя “Държавна агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.
2. В ал. 3 накрая се добавя “след писмено становище на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 33. В Закона за геодезията и картографията се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 след думите “Агенцията по геодезия, картография и кадастър” се добавя “заместник-председател на Държавна агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.
2. В чл. 14, ал. 3, т. 1 след думата “отбраната” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “вътрешните работи” се добавя “и с председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 15, ал. 2 след думата “отбраната” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “вътрешните работи” се добавя “и с председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 34. В Закона за гражданското въздухоплаване се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 след думите “вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “финансите” се добавя “и председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 43, ал.4 след думата “финансите” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “вътрешните работи” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 62, ал. 3 след думата “отбраната” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “вътрешните работи” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 141, ал. 7 след думата “отбраната” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “вътрешните работи” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 35. В Закона за електронните съобщения се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, т. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “от Държавна агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.
2. В чл. 10, ал. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “Държавна агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.
3. В чл. 20, ал. 1 т. 12 се изменя така:
“12. проекти, свързани с националната сигурност, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и с Държавната агенция “Национална сигурност”;”
4. В чл. 40, ал. 2 думите “и/или” се заменят със запетая, а след думите “вътрешните работи” се добавя “и/или Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 277 след думите “информация на” се добавя “Държавна агенция “Национална сигурност”.
6. В чл. 304 след думите “вътрешните работи” се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
7. В чл. 305:
а) в ал. 1 накрая се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 2 след думите “вътрешните работи” се добавя “и председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”.
8. В чл. 307 думите “специализираната дирекция по чл. 113 от Закона за Министерството на вътрешните работи” се заменят с “Държавна агенция “Национална сигурност”.
9. В чл. 308 след думите “вътрешните работи” се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
10. В чл. 309 думите “вътрешните работи” се добавя “и от Държавна агенция “Национална сигурност”.
11. В чл. 310 в текста преди т. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “и Държавна агенция “Национална сигурност” и думата “изисква” се заменя с “изискват”.
12. В чл. 311, ал. 4 след думата “отбраната” се добавя “Държавна агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.
§ 36. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни в чл. 24, ал. 2, изречение първо думите “или на” се заменят със запетая, е след думите “вътрешните работи” се добавя “или на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 37. В Закона за концесиите в чл. 103, т. 2 след думите “вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думите “и водите” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 38. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България в чл. 60а, ал. 2 след думите “вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “финансите” се добавя “и председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 39. В Закона за пощенските услуги се правят следните допълнения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 5 след думите “вътрешните работи” се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 94, ал. 2 след думите “вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “Държавна агенция “Национална сигурност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Младен Червеняков и Пламен Ранчев.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 1, против 64, въздържали се 36.
Предложението народните представители Младен Червеняков и Пламен Ранчев не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията от § 28 до § 39 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
§ 40. В Закона за убежището и бежанците се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47, ал. 3 след думата “благоустройството” се поставя запетая и се добавя “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 58 се създава нова ал. 7:
“(7) При получаване на молба за предоставяне на особена закрила компетентните органи задължително изискват писмено становище на Държавна агенция “Национална сигурност”.”
3. В чл. 67а, ал. 2, т. 2 след думите “вътрешните работи” се добавя “и от Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 67е след думите “вътрешните работи” се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 67з:
а) в ал. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “и Държавна агенция “Национална сигурност”, думата “осъществява” се заменя с “осъществяват”, а думата “извършва” с “извършват”;
б) в ал. 2 след думите “вътрешните работи” се добавя “и Държавна агенция “Национална сигурност”, думата “осъществява” се заменя с “осъществяват”, а думата “извършва” с “извършват”.

§ 41. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 21а:
а) в ал. 1 след думите “външните работи” се поставя запетая и се добавя “председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 2 след думите “вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “от председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
2. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Разрешението по ал. 1, т. 3 се издава след писмено становище от Държавна агенция “Национална сигурност”.
3. В чл. 24, ал. 1, т. 16 след думите “вътрешните работи” се добавя “и с председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
4. В чл. 24а, ал. 3 след думите “вътрешните работи” съюзът “и” се заменя със запетайка, а след думите “на финансите” се добавя “и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. В чл. 33з:
а) в ал. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “или на Държавна агенция “Национална сигурност”;
б) в ал. 3 след думите “вътрешните работи” се добавя “или на Държавна агенция “Национална сигурност”.
6. В чл. 42ж след думите “вътрешните работи” се добавя “и на Държавна агенция “Национална сигурност”.
7. В чл. 44:
а) в ал. 1 след думите “заповеди на” се добавя “председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” и”;
б) в ал. 8 след думите “вътрешните работи” се добавя “или на Държавна агенция “Национална сигурност”.
8. В чл. 54 се създава ал. 5:
“(5) Държавна агенция “Национална сигурност” ползва информацията от регистъра по ал. 1 за изпълнение на законовите й функции по ред, определен в съвместна наредба на министъра на вътрешните работи и председателя на агенцията.”
9. В чл. 56 след думите “вътрешните работи” се добавя “и Държавна агенция “Национална сигурност”, думата “предоставя” се заменя с “предоставят”, а думата “получава” с “получават”.
10. В чл. 57 след думите “социалната политика” се добавя “и с Държавна агенция “Национална сигурност”.
11. В чл. 58 след думите “обмен с” се добавя “Държавна агенция “Национална сигурност” и”.
12. В чл. 59:
а) в ал. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “и Държавна агенция “Национална сигурност”, а думата “осъществява” се заменя с “осъществяват”;
б) в ал. 2 след думите “вътрешните работи” се добавя “и Държавна агенция “Национална сигурност”, а думата “осъществява” се заменя с “осъществяват”.
13. В чл. 60:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
“(2) Държавна агенция “Национална сигурност” осъществява взаимодействие и обмен на данни с ЕСГРАОН и с общинските администрации във връзка с административното обслужване на постоянно пребиваващи чужденци.”
§ 42. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи до § 42, така както се предлагат от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по § 27 по вносител. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 21 по вносител да отпадне.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 27 по вносител отпада.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадането...
Илко Димитров (БНД, от място): Оттеглям предложението...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не може нищо да оттегляте! То е по вносител, как да го оттеглите?
Илко Димитров (БНД, от място): Аз съм вносителят!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не можете да го оттеглите, нищо, че сте вносител!
Моля, гласувайте § 28 да отпадне.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 28 по вносител отпада.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
“§ 43. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона в едномесечен срок от влизането му в сила.
§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 43 и 44.
Гласували 107 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 4.
Двата текста са приети.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 45:
“§ 45. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Гласували 99 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 4.
Последният параграф - § 45, е приет, а с това е приет на второ четене Законът за Държавната агенция “Национална сигурност”. (Ръкопляскания от КБ.)
Заповядайте за изказване от името на парламентарна група, господин Костов.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Ще ви запозная с изявление на Парламентарната група на Демократи за силна България относно създаването на Държавната агенция за национална сигурност.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Това нали е по дневния ред?
Иван Костов: Вместо да смени провалилия се министър на вътрешните работи, премиерът Станишев предложи създаването на Държавна агенция за национална сигурност. Тази идея се реализира от група народни представители, а не от Министерския съвет, поради вътрешните противоречия в него.
При реализацията мнозинството напълно размина целта – да се създаде държавен орган... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Приключихме точката от дневния ред и той прави изказване от името на парламентарна група. (Шум и реплики от КБ.)
Иван Костов: ...за борба с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност. Със средството – новата агенция, няма и не може да създаде в близките години капацитет за противодействие на посочените форми на престъпността.
Тристранната коалиция създаде Държавната агенция за национална сигурност с непостигано досега разхищение на средства, неограничени заплати и привилегии на служителите, липса на достатъчен и добре регламентиран контрол. (Част от депутатите от Парламентарната група на КБ напускат залата.)
Най-бедната държава в Европейския съюз – България, ще издържа две министерства на вътрешните работи, едното от които ще шпионира другото и ще паразитира на гърба на българския данъкоплатец. Тази агенция ще бъде безполезна. Тя ще се управлява от бивши офицери на Държавна сигурност, които никога няма да прекъснат пъпната връв между репресивния апарат на комунистическия режим и създадената и закриляна от него олигархия и организирана престъпност.
Демократи за силна България и опозицията не можаха да възпрат желанието да се реставрира бившата Държавна сигурност по образеца на Путинова Русия. Сега ще предложим да се предвиди парламентарната комисия за контрол върху Държавната агенция за национална сигурност да бъде съставена на паритетен принцип и винаги да се оглавява от представител на опозицията. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, сега е 15,51 ч. Приключихме с точка първа от днешната ни програма и приехме на второ четене Закона за Държавната агенция “Национална сигурност”.
Ще дам почивка до 16,30 ч. След това ще продължим с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
Обявявам почивка до 16,00 ч. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с втора точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Госпожо председател, имам едно процедурно предложение, ако разрешите – да поканим в пленарната зала господин Никола Борсуков – председател на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, и господин Рубен Младенов – директор на дирекция “Правна” в същата агенция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, ако няма възражения в пленарната зала, тъй като вече не гласуваме подобни процедурни предложения, представителите на вносителя да бъдат поканени в залата.
Господин Цонев, моля да представите доклада на Комисията по икономическата политика.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря.
Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтени продукти, № 702-01-45, внесен от Министерския съвет на 10.10.1007 г., приет на заседание на Комисията по икономическата политика, проведено на 20 ноември 2007 г.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на законопроекта.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага окончателна редакция на § 3.
По параграфи 4, 5 и 6 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, като предлага следната окончателна редакция:
“§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) В случай че задължено лице не е представило в агенцията информация по реда на чл. 4, ал. 2 в установения срок, председателят на агенцията определя нивото на задължителните запаси, които следва да се създадат и поддържат въз основа на данните, представени от Агенция “Митници”, Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Министерството на отбраната.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) В случай на несъответствие между предоставената информация по реда на чл. 4, ал. 2 и постъпилата информация по реда на чл. 4, ал. 3, 5, 6 и 7 председателят на агенцията уведомява задълженото лице в 7-дневен срок да предостави допълнителна информация и доказателства. При непредставяне на допълнителна информация нивото на задължителните запаси се определя съобразно ал. 2.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Задължените лица са длъжни ежегодно до 30 април да приведат нивото на задължителните си запаси по категории нефотпродукти в съответствие с определеното им ниво по ал. 1, да ги вложат в складове, регистрирани по чл. 21, и да ги съхраняват до 30 април следващата календарна година, което се удостоверява със съответните складови записи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта, чл. 1 и 2 на вносителя, чл. 3 в редакция на комисията, чл. 4, 5 и 6 на вносителя, чл. 7 в редакция на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 8, 9 и 10.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 11. Член 17 се изменя така:
“Чл. 17. (1) Всяко лице, което е произвеждало през предходната календарна година нефтопродукти, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка задължителни запаси в количество, пропорционално на потребеното от него и/или на продаденото от него количество нефтопродукти през предходната календарна година за потребление на територията на страната.
(2) Всяко лице, което е възлагало през предходната календарна година производството и преработването на нефтопродукти и е използвало за собствени нужди и/или е реализирало крайните нефтопродукти на националния пазар, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка задължителни запаси в количество, пропорционално на потребеното за свои нужди и/или продаденото от него количество нефтопродукти през предходната календарна година за потребление на територията на страната.
(3) Всяко лице, което е внасяло нефтопродукти през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка задължителни запаси в количество, пропорционално на внесеното от него количество нефтопродукти за собствено потребление и/или продажба с цел потребление на територията на страната през предходната календарна година.
(4) Всяко лице, което е осъществявало през предходната календарна година вътрешнообщностни пристигания на нефтопродукти, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка задължителни запаси в количество, пропорционално на количествата нефтопродукти от осъществените от него вътрешнообщностни пристигания за собствено потребление и/или продажба с цел потребление на територията на страната.
(5) Съхраняването на запасите по ал. 1-4 може да се извършва само в складове, които са регистрирани по реда на чл. 21.
(6) Агенцията съхранява задължителните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон в собствени складове, които отговарят на общите задължителни технически изисквания за безопасност и експлоатация по чл. 6, ал. 3, т. 2, и в складове, които са регистрирани по реда на чл. 21.
(7) Задълженията по ал. 1-4 се считат за изпълнени, ако определеното от агенцията ниво на задължителни запаси се съхранява в публичен склад, регистриран по реда на чл. 21, под формата на количества нефтопродукти, собственост на задълженото по този закон лице, и/или които са му предоставени по договор за заем и за които има издаден складов запис.
(8) Задължените лица, които са предали по договор за заем количества нефт и нефтопродукти, представляващи тяхна собственост, които се намират в регистрирани складове по чл. 21, не могат да отчитат тези количества за изпълнение на собствените си задължения по този закон.
(9) Всяко задължено лице е длъжно постоянно да държи запаса, за който има задължение по алинеи 1-8, и да се разпорежда с него само въз основа на издадено разпореждане за ползване и в съответствие с това разпореждане.
(10) Всеки съхранител е длъжен по всяко време да държи запаса, за който е поел задължение за съхраняване, да не се разпорежда с него и да го освобождава само след писмено разпореждане на председателя на агенцията.
(11) Договорите по ал. 7 не могат да се прекратяват при затрудняване на доставките. В тези случаи се допуска само корекция на величината на съхраняваното количество в съответствие с разпореждането на председателя на агенцията.
(12) В случай че задължено лице преустанови дейността си по производство, преработване, внос или вътрешнообщностни пристигания на нефтопродукти през годината, в която е възникнало задължението му, или през текущата година, задължението да съхранява определеното му с разпореждане на председателя на агенцията ниво на задължителен запас остава в сила до 30 април на годината, следваща годината на определяне на това ниво.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 8, 9 и 10 на вносителя, подкрепени от комисията, и § 11 в редакция на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15 като предлага следната окончателна редакция:
“§ 15. Член 22 се изменя така:
“Чл. 22. (1) Председателят на агенцията може със заповед да заличи регистрацията по чл. 21:
1. ако са представени неверни данни, които са послужили като основание за регистрирането;
2. когато съхранител бъде обявен в ликвидация или спрямо него бъде открито производство по несъстоятелност;
3. когато при проверка се установи, че складът не отговаря на общите задължителни технически изисквания и на изискванията за безопасност и експлоатация по чл. 6, ал. 3, т. 2 и/или по друг нормативен акт;
4. при други нарушения на този закон или на други нормативни актове, уреждащи съхраняването на нефт и нефтопродукти.
(2) Председателят на агенцията изменя със заповед вписаните в регистъра на складовете данни при настъпили промени в обстоятелствата по чл. 21, когато те не са в нарушение на закона. При промяна на данните в регистъра на складовете се дължи държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 20, за извършените вписвания и се издава ново удостоверение в зависимост от характера на настъпилите промени.
(3) В случай на заличаване на регистрация на склад задължените лица са длъжни в 30-дневен срок от уведомяване на заповедта да вложат количествата задължителен запас в друг склад, регистриран по реда на чл. 21. Уведомяването се извършва по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта за заличаване на регистрация на склад се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като жалбата не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи от 12 до 15 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
Параграф 16 е отразен в допълнителния доклад на комисията.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията предлага следната окончателна редакция на § 16:
“§ 16. Член 23 се изменя така:
“Чл. 23. (1) При приемане на нефт и нефтопродукти, представляващи задължителни запаси по този закон, съхранителят е длъжен да издаде на задълженото лице складов запис за влог на нефт, междинни технологични продукти за получаване на горива или крайни готови нефтопродукти.
(2) Складовият запис е ценна книга на заповед, с която се доказва тяхното влагане като задължителни запаси по този закон. Съхранителят издава складови записи за всяко вложено количество до размера на регистрираната си вместимост.
(3) Складов запис, издаден за количества, съхранявани в склад, който не е регистриран по реда на чл. 21, е недействителен.
(4) Складовият запис се издава въз основа на вписване в складовия регистър на съответния публичен склад и се състои от стоков запис и заложен запис. Стоковият и заложният запис са ценни книги на заповед.
(5) Двете части на складовия запис по ал. 1 трябва да съдържат освен реквизитите по чл. 577, ал. 2 от Търговския закон и:
1. наименованието “Складов запис за влог на нефт, междинни технологични продукти за получаване на горива или крайни готови нефтопродукти”;
2. регистрационен номер на склада и дата на вписването му в регистъра на складовете;
3. номер и дата на декларацията за съответствие съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол;
4. срок за пазене на вложените в публичния склад задължителни запаси, вписани в складовия запис.
(6) Складовите регистри на публичните складове за съхраняване на нефт и нефтопродукти по този закон се водят по реда, определен с наредбата по чл. 574, ал. 2 от Търговския закон.
(7) В случай, че срокът на складовия запис изтича преди 30 април на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на задължителни запаси на съответното задължено лице, то е длъжно да представи складов запис за съхраняване в същия или в нов регистриран по чл. 21 склад за същите по вид и количество запаси не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на стария складов запис.
(8) Складовият запис, както и неговите съставни части не могат да бъдат джиросвани, освен за залог за обезпечаване на банков кредит за закупуване на нефтопродукти и за допълване на определеното от председателя на агенцията ниво на задължителните запаси, което трябва да бъде поддържано от задължените лица, а количествата нефтопродукти, представляващи задължителни запаси, не могат да служат като гаранция, обезпечаваща предоставяне на кредит по договор за залог, освен при обезпечаване на банкови кредити за закупуване на нефтопродукти, за допълване и поддържане на определеното от председателя на агенцията ниво на задължителните запаси.
(9) Складовият запис се издава по образец, утвърден от председателя на агенцията, и се обезпечава съобразно условията и реда за отпечатване на ценни книжа.
(10) В случай, че физическо или юридическо лице загуби качеството си на съхранител по този закон, то е длъжно да върне в агенцията непопълнените и попълнените складови записи в срок до три работни дни от датата на уведомлението за заличаване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте § 16 в редакция на комисията, отразен в допълнителния доклад.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Параграф 17 е в редакция на вносителя.
По § 18 комисията предлага следната редакция:
“§ 18. Член 25 се изменя така:
“Чл. 25. (1) Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” прилага мерки в случаи на затрудняване на доставките от нефт и нефтопродукти в страната.
(2) При установяване на признаци за затрудняване на доставките от нефт и нефтопродукти в страната председателят на агенцията уведомява министъра на икономиката и енергетиката и министъра на държавната политика при бедствия и аварии, които отправят искане до Европейската комисия за свикване на консултации между държавите членки.
(3) Председателят на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица участват в консултациите, свиквани от Европейската комисия, по въпроси, свързани със задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
(4) Във връзка с резултатите от проведените консултации председателят на агенцията, съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката и министъра на държавната политика при бедствия и аварии предприема действия с оглед намаляване на негативните ефекти от затрудняване на доставките от нефт и нефтопродукти.
(5) За предприемането на действията по ал. 4 председателят на агенцията издава разпореждане за ползването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти за всеки отделен случай на установяване на признаци за затрудняване на доставките в страната. Разпореждането е общо и валидно за всички задължени лица и съхранители.
(6) Разпореждането за ползване на задължителни запаси представлява разрешение за временно намаляване нивото на задължителните запаси под 90 дни. То включва реквизитите, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, както и:
1. вида и количеството на нефта и нефтопродуктите, за които се издава разпореждането за ползване;
2. продължителността на ползването;
3. крайния срок за възстановяване на използваните задължителни запаси.
(7) При промяна на обстоятелствата председателят на агенцията, съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката и министъра на държавната политика при бедствия и аварии може да отмени или измени разпореждането за ползване на задължителни запаси по този закон.
(8) Разпореждането за ползване на задължителните запаси не подлежи на обжалване, влиза в сила от датата на издаването му и подлежи на незабавно изпълнение.
(9) Изпълнението на разпореждане на председателя на агенцията за ползване на задължителни запаси се контролира от длъжностните лица по чл. 31, ал. 1 по документи и/или на място.
(10) Председателят на агенцията чрез министъра на икономиката и енергетиката и министъра на държавната политика при бедствия и аварии информира Министерския съвет и Европейската комисия за предприетите мерки за намеса и преодоляване на негативните ефекти от затрудняване на доставките от нефт и нефтопродукти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този текст? Няма.
Моля да гласувате § 17 на вносителя и § 18 в редакция на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, като предлага следната окончателна редакция:
„§ 20. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Задължителните запаси от нефт и нефтопродукти се използват в следната последователност:
1. задължителните запаси на задължените лица;
2. задължителните запаси на агенцията след изчерпване на запасите по т. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
В допълнителния доклад има предложение на комисията за създаване на § 21а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Можете да го представите, защото той е в тази поредица от текстове.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията предлага да се създаде нов § 21а:
„§ 21а. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Задължените лица, които не изпълнят разпореждане на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по Раздел ІІІ, дължат на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” стойността на непредоставеното за ползване количество нефтопродукти по борсови цени към датата на разпореждането.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласувате от § 19 до § 26 включително, между тях и новият § 21а по предложение на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, като предлага следната окончателна редакция:
„§ 27. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 12, ал. 4, чл. 17, ал. 1-5, чл. 19, чл. 22, ал. 3 и чл. 29, ал. 1 се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 15 000 до 150 000 лв.
(2) Когато нарушението по чл. 12, ал. 4 се състои в забавяне на изпълнението до 30 дни след установения срок, размерът на глобата или имуществената санкция е от 1000 до 15 000 лв.
(3) Съхранител на нефт и нефтопродукти, който не изпълни или допусне да не бъдат изпълнени задълженията по чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29 и предлага следната окончателна редакция:
„§ 29. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Който не окаже съдействие при извършване на проверка, възпрепрятства нейното извършване, не изпълни задължителни предписания на инспекторите и/или упълномощените служители на агенцията или допусне такива действия, се наказва с глоба от 500 до 15 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 5000 до 150 000 лв.
(2) Който не представи информация по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3, или предостави невярна, неточна или непълна информация, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение по ал. 1 наказанията са глоба от 1000 до 30 000 лв., съответно имуществена санкция от 10 000 до 300 000 лв., а по ал. 2 - глоба от 1000 до 10 000 лв., съответно имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по тези три текста? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 27, 28 и 29.
Гласували 97 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, като предлага следната окончателна редакция:
„§ 30. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
2. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „Затрудняване на доставките” е” се заменят с „Признаци за затрудняване на доставките” са”;
б) в т. 2 думата „произвеждащо” се заменя с „което произвежда и/или е произвеждало през предходната календарна година”;
в) в т. 3 след думата „осъществява” се добавя „и/или е осъществявало”, а след думата „внос” се добавя „през предходната календарна година”;
г) създават се т. 8 – 20:
„8. „Задължено лице” е лице, което по силата на чл. 17, ал. 1, 2, 3 или 4 е длъжно да създава, съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка задължителни запаси от нефт и нефтопродукти.
9. „Затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в Европейската общност” представлява всяко затруднение, дори временно, водещо до намаляване на доставките от горива или до съществено повишаване на цената им на световния пазар, които могат да причинят сериозни смущения в икономическата и стопанската дейност на страната и/или Европейската общност.
10. „Вътрешнообщностни пристигания” са доставки на нефт и нефтопродукти, представляващи пристигания по смисъла на чл. 8 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки.
11. „Вътрешнообщностни изпращания” са доставки на нефт и нефтопродукти, представляващи изпращания по смисъла на чл. 9 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки.
12. „Склад” е всеки отделен стационарен резервоар и прилежащата му инфраструктура и съоръжения, предназначен за съхраняване на нефт, междинни технологични продукти за получаване на горива и крайни готови нефтопродукти, без тръбопровод, резервоар на въздухоплавателно и шосейно транспортно средство, пътна и железопътна цистерна и цистерна на търговец на дребно (бензиностанция).
13. „Създаване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по тяхното закупуване, доставяне, приемане за съхранение съгласно изискванията на този закон или предоставяне по договор за заем и/или договор за влог с цел достигане на определеното ниво, съгласно чл. 12, ал. 1 и
§ 3 от Заключителните разпоредби.
14. “Съхраняване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по тяхното поддържане при подходящи технологични условия в състояние на готовност за ползването им.
15. “Обновяване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по замяна в съответното количество и качество на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, поддържани от задължените лица и от Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, преди изтичане срока на съхранението им или в изпълнение на изискванията на нормативни актове и стандарти, без да се нарушават определените нива.
16. “Възстановяване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по тяхното закупуване, доставка, приемане или предоставяне по договор за заем и/или влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 12, ал. 1 и § 3 от Заключителните разпоредби след тяхното ползване по реда на членове 25-28.
17. “Ползване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност на задължено лице или съхранител, с която той употребява по предназначение задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, променяйки тяхното състояние, или извършва разпоредителна сделка с тях в полза на трето лице.
18. “Неотложни случаи” са ситуации, при които е необходимо спешно ползване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти с оглед преодоляване на последствията от бедствия, аварии, катастрофи или други извънредни събития на територията на страната.
19. “Незначителни местни нужди” са нужди, които възникват в резултат на временни технологични затруднения на територията на страната и удовлетворяването им няма да се отрази съществено върху общото количество задължителни запаси от нефт и нефтопродукти и върху възстановяването на задължителния минимум.
20. “Задължителен минимум” представлява количеството нефт и нефтопродукти, необходимо за достигане на определените нива съгласно § 3 от Заключителните разпоредби.
3. Създава се нов § 1а:
“§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива от 24 юли 1973 г. на Съвета относно мерките за намаляване на последиците от затрудненията при доставката на суров нефт и нефтопродукти (73/238/ЕИО);
2. Директива 2006/67/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 г. относно налагането на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 30 в редакция, представена от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 31 комисията предлага следната редакция:

“Допълнителна разпоредба
§ 31. Навсякъде в закона думите “производителите и вносителите на нефтопродукти” и “задължените лица по чл. 17, алинеи 1 и 2” се заменят със “задължените лица”.”
Заключителната разпоредба се състои от § 32, за който комисията предлага следната редакция:

“Заключителна разпоредба
§ 32. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, …) в чл. 102 се създава ал. 5:
“(5) Контролът върху задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в данъчните складове се осъществява и от лицата по чл. 30, ал. 1 от Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 31 с наименованието “Допълнителна разпоредба” и § 32 с наименованието “Заключителна разпоредба” в редакция на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети, с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ.
Законопроектът е съвсем кратък, от няколко текста.
Заповядайте, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаема госпожо председател, предлагам в залата да бъде допуснат господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да поканим в залата заместник-министър Ананиев, ако няма възражения.
Господин Овчаров, заповядайте да представите законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: “Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
По § 1 има предложение от Стефан Софиянски и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 със следната редакция:
“§ 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 букви “а” и “б” се изменят така:
“а) местни данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон;
б) местни такси по ред, установен със закон.”
2. В т. 2:
а) буква “а” се отменя;
б) буква “г” се изменя така:
“г) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в това число за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по § 1 в редакция на комисията? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на законопроекта и § 1 в редакция на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Наименованието и параграфът са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
По § 3 има предложение от Иван Костов и група народни представители, което комисията не подкрепя - § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Костов и група народни представители § 3 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 15, против 62, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 2 и § 3 на вносителя – текстовете са подкрепени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 10, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
По § 5 има предложение от Иван Костов и група народни представители, което комисията не подкрепя - § 5, т. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
“§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
“2. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности”;
в) точка 8 се изменя така:
“8. временни безлихвени заеми от централния бюджет при временен недостиг на средства по общинския бюджет;”
г) създава се т. 9:
“9. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в това число за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за делегираните от държавата дейности.”
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на бюджетните кредити за финансиране на тези дейности, определени по реда на чл. 8, ал. 3.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези параграфи?
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, отпадането в случая на параграфа се състои в една фраза и това е “преотстъпване и държавни данъци”. В този законопроект, който наистина има съвсем кратко съдържание, се прави една много голяма стъпка и тя не е в правилната посока.
Ние поехме заедно задължение да извършим максимална децентрализация в страната и то финансова, а тук вървим по обратния път.
Аргументите да се изостави децентрализацията бяха свързани с това, че е така създаден проектът за бюджет. Цялата процедура на приемането – първо данъчните закони и после бюджет означава, че първо трябва да излезе волята на Народното събрание за това в каква данъчна рамка се поставят приходите и съответно после – разходите. Затова предложението беше да се оставят на общините тези държавни данъци.
В крайна сметка мнението в комисията, а както по § 3 видяхме и мнението на залата, е в обратна посока. Чувствах задължение да кажа това, за да остане в протокола на Народното събрание, за какво се правят тези промени и от името на нашата парламентарна група взех думата с ясното съзнание, че както в комисията, така и сега мнозинството си е взело своето решение. Пак искам да подчертая, че то според нас не е в посока на финансова децентрализация, а е точно по обратния път. България явно и през 2008 г. няма да направи решителна крачка и да децентрализира финансовата система. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли реплики на господин Методиев? Няма.
Господин Кирчев има думата за изказване.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Донякъде продължавам думите на господин Методиев – с отпадането на частта от данък доход физически лица, което създаваше стимул до голяма степен за развитието на общините, тъй като съответните общински управи, съответните общински съвети имаха донякъде стимул да привличат инвестиции, да разкриват работни места с оглед да забогатяват хората, да се вижда работата на общината, особено когато има промяна в статуса на хората, сега целият този данък се прибира в София и се преразпределя отново.
Да, министърът на финансите ми каза: “Каква е разликата, бе Кирчев?” – разликата е много голяма. Едно е човек, когато има мотивация, работи мотивиран, трудът му се вижда и съвсем друго е, когато има уравниловка. Средствата се събират в София. Тук е въпрос и на това кой и до каква степен има връзки, не важат само формулите. Видяхме с преразпределението на финансовия излишък какво се случи – едно малцинство започва да преразпределя държавните средства вместо да ги преразпределя парламентът. Тези формули, които навремето бяха създадени, за да се преотстъпва данък доход физически лица, бяха една позитивна крачка. С голяма мъка тръгнахме в тази насока.
Има народни представители, които си спомнят това. Аз го казах по времето на гласуването на Бюджета на Република България за 2008 г. Всичко това започна от времето на господин Костадин Паскалев – един ляв представител на управляващото мнозинство. Направи се цяла програма. За съжаление отново се връщаме малко към времето на Живковото преразпределение на държавния бюджет.
Изключително неприятно е за общините да чакат да им се изплаща една дванадесета от задълженията на държавата, когато някъде общинските съвети не могат да получат мнозинство за гласуване на общинския бюджет. Има много такива случаи. Става още по-неприятно, когато се добави моментът да чакаш държавата да бъде точен преразпределител на средствата и да се издължава навреме. За мен лично, а предполагам и за много мои колеги, които желаят тази децентрализация, тази самостоятелност на общините, това е едно връщане назад.
Тежкото в този момент е също, че 138 общини ще получават средства от преразпределение. Вместо да създаваме стимул на общините, ще вземем от общините, в които има създаден поминък, създадена икономика и ще преразпределяме към общини, които в момента в малка България не могат да съществуват самостоятелно. Това е едно връщане назад. Вярно е, че това съвпада с лявото мислене на лявото мнозинство в момента, но не е стимул за развитието на икономиката.
Аз не искам да казвам, че в България голямата част от бюджета – 40 на сто, все още се преразпределя. Там, където ходихме да учим за местното управление, господин Миков знае, от 2 до 5% са държавните субсидии, 7-8% са субсидиите на щата и останалото общините сами си го генерират. Ние нататък ли отиваме? Към реално…
Михаил Миков (КБ, от място): Да, но има и фалити!
Христо Кирчев: Да, фалират, точно така. Не искам да цитирам тази държава с либерална икономика истински тип. Може би тя не е подходяща за нас, но наистина общини, които не могат да се издържат – фалират. Никой не строи социализма там. Не можеш да се издържаш – добре.
Отиваме в общини вие сте свидетели, че ги има, там работи само кметът и секретарката, другите са на държавни субсидии. Докъде ще отидем така? Докъде ще отидем? Същевременно има недостиг на работна ръка. Не искам тази тема безкрайно много да я развличаме и разтегляме, да говорим за това какво става по света, но това е крайно неподходяща мярка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Реплики към господин Кирчев ще има ли? Няма.
За изказване думата има господин Мартин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! През последните седмици по този въпрос слушах едно и също обяснение, че министърът на финансите, въобще Министерството на финансите, са едни отговорни хора, а кметовете и общинската власт са безотговорни хора и те ще доведат нещата до фалит по най-бързия начин.
Нека първо да си зададем въпроса за представителност. Пряко от народа са избрани кметовете и общинските съветници, докато министърът на финансите е човек, който се назначава. Това не омаловажава неговата работа, но пряката отговорност пред хората носи кметът и общинския съвет. Той е пряко избран от народа и носи отговорност пред този народ.
Идеята на самата финансова самостоятелност на общините е решенията да се вземат най-близко до хората. Най-близко до хората е общинската власт.
Под общия претекст, че правите финансова децентрализация вие централизирате в момента, махате преотстъпените данъци, махате тези 20%, които общините получават от излишъка от данък общ доход, който се преотстъпва на общините и създавате субсидия. Субсидията е форма на зависимост. Тя означава следното нещо - Министерството на финансите поглежда общините и на базата на някакви критерии, които дори не са прозрачни, започва да преразпределя парите.
Господин Миков, докато говореше моят колега господин Кирчев каза от своето място, че какво става като фалира една община. Ами, в много страни е предвидена процедура за това какво става в една такава ситуация – предвидена е процедура по фалит на община, но това е ситуация, която може да възникне независимо, че мога да Ви направя следната аналогия – това, че може да фалира някоя фирма не означава, че няма пазарна икономика. Ако искате ще Ви дам дори това сравнение, което е малко крайно, но е така.
Цялата концепция, която защитават тук управляващите, че в общините са едни безотговорни хора, а министърът на финансите и Министерството на финансите са отговорните, е абсолютно погрешна. Извинявайте, но тези хора – кметовете и общинските съветници, не забравяйте, че са избрани пряко от хората и те най-добре могат да преценят и да вземат решение. Идеята, че Министерството на финансите знае повече, или че някой от парламента дори знае повече, отколкото местната власт е много некоректно.
Истинският въпрос, който ви задавам днес, е следният: отказахте ли се от идеята за финансова децентрализация? От тези текстове тук излиза, че сте се отказали. Какви са тези субсидии, които ще се движат насам-натам? Да, имаше една процедура по преотстъпване на данъци, която беше добра и можеше да бъде продължена и да се направи още една крачка. Вместо тази крачка правим две назад. Защо? Защо го правите това нещо?
Аз смятам, че имаше идеална ситуация за нова крачка за финансова самостоятелност. Отново не се използва добрата възможност. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Реплики има ли към господин Мартин Димитров?
Заповядайте, господин Йовков.
Йовко Йовков (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, наистина темата е много болезнена и през последните няколко седмици след първо четене имаше различни интерпретации и мнения, бих казал даже в някои случаи и заблуждаващи такива.
Нека първо да си изясним какво всъщност беше до момента. Какво означаваше това преотстъпен данък, след като в края на краищата през общините на практика не минаваше този данък, той така или иначе влизаше в Агенцията по приходите. Общините в началото на годината на база на едно планиране получаваха вместо така наречената сега субсидия под формата на преотстъпен данък част от допълващата субсидия за дейности, които те не можеха да издържат на своя територия.
Спомнете си как беше преди около повече от пет години. Тогава директно в общините постъпваше данъкът върху доходите на физическите лица и ако някоя фирма изпаднеше във финансови затруднения и не можеше да изпълнява своите ангажименти и задължения, Министерството на финансите се чудеше под каква форма и как да компенсира тези данъци, които на практика не постъпваха при тях. За справка ще посоча годината 2001, когато заводите в Сопот не преведоха данъка върху доходите на физическите лица в община Карлово и тя изпадна в огромни задължения – забавени заплати на учители, на лекари в рамките на около три месеца.
Ако сте слушали много внимателно моето изказване по време на първо четене на законопроекта, не съм голям привърженик да се централизират тези средства. На този етап според мен това е единственото правилно решение, защото 2008 г. ще бъде година на сериозни данъчни промени. От една страна, имаме за първи път приложение на правото в Конституцията общините сами да определят размера на местните данъци и видовете и размера на местните такси, от друга страна, ние не знаем на практика в момента какво ще бъде териториалното разположение на новия данък върху доходите на физическите лица. Ние не сме наясно със системата на доходите, не сме наясно със системата на данъците –нямаме наблюдение. Кой може да гарантира, че на 100% субсидията за държавни дейности ще бъде гарантирана от местния данък? Ами, ако някъде такъв не достигне, тогава какво? Трябва да предоставим право на министъра на финансите постоянно да допълва тази субсидия, която не постъпва от местните данъци, или какво да правим? Или да се занимаваме в годината всеки месец по два пъти с този въпрос?
Повтарям още веднъж, така действащият начин на финансиране на общините ще ги направи по-лениви. Съгласен съм с Вас, но мисля, че той е по-сигурен за тази преходна година, и няма нищо лошо в това да бъде приложен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Втора реплика има ли? Няма.
Господин Димитров, заповядайте за дуплика.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин Йовков, обръщам се към Вас като към бивш кмет. Един умен човек е казал, че ако се откажете от част от вашата свобода, за да получите повече сигурност, в крайна сметка ще имате едновременно по-малко сигурност и по-малко свобода. Това в пълна степен се отнася за общините и това, което се случва.
Не знам дали си давате сметка, но с този ход на Министерството на финансите на практика се премахва всяка връзка между приходите от данък общ доход и субсидията, която отива в общините. Такава връзка вече няма. А съществуването на подобно понятие, на подобни отношения беше напредък, беше едно от постиженията все пак на финансовата децентрализация в България.
Миналата година огромни опасения имаше министърът на финансите какви ще бъдат приходите от ДДС и какви ли не неща направи в тази връзка, включително солидарна отговорност по ДДС. Давам ви пример: това бяха текстове, които не работят. И тази година го питах колко пъти го приложихте? Той ми каза: “Имаме за пет случая съмнения, но не сме го приложили още”.
Сега за общините. Да, може да има всякакви опасения, но да помислим за тези общини, които ще имат проблеми. Да, да помислим за тях, но това не означава да бъде махнат преотстъпеният данък. Защото субсидията, господин Йовков, е субсидия. При нея няма връзка с данък общ доход, който се събира на съответната територия. Няма и тези отношения се премахват. Създават се нови отношения на зависимост между централна и местна власт.
Вие като кмет на един важен град би трябвало да си давате сметка, че не трябва кметовете и общинските съвети на общини да бъдат в това отношение на зависимост от Министерството на финансите: каквото каже министърът, това ще бъде. Ако това в момента Ви е изгодно, в ситуация, в която сте на власт, трябва да се мисли малко дългосрочно. Ще дойдат дни, когато няма да бъдете на власт, господин Йовков, и тогава подобни текстове ще бъдат лоши за България и за децентрализацията. Трябва да се правят мерки, които да водят принципно до по-добра среда в България, а не да се мисли конюнктурно за конкретната година, за конкретната ситуация. Всички Ваши аргументи, които казахте, касаеха 2008 г., но идеята за финансова децентрализация е дългосрочна, тя е далеч отвъд въпросната 2008.
И тези рискове, за които говорите, не са толкова големи, уверявам Ви. Няма страшно. Няма да се случат някакви кой знае какви чудеса от малкото повече права, които получават общините. По-важният въпрос е, че определени хора, бих казал, и партии използват повода да дадат нещо в дадена насока, но да вземат като че ли повече от друго, което е било постигнато досега в областта на финансовата децентрализация, което мен лично много сериозно ме притеснява. И се надявам точно хора като Вас, но за съжаление не го виждам, да се противопоставят на тези идеи. Точно Вие трябва да бъдете “против” и не трябва дисциплинирано да следвате решението на БСП по този въпрос. Точно бившите кметове в този парламент трябва да кажат “не” на подобна практика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Костов, заповядайте за изказване.
Иван Костов (ДСБ): Госпожо председател, колеги! Става въпрос наистина за премахване на един доход, който макар и преотстъпен от Министерството на финансите като държавен данък, се получаваше от общините в твърд процент и можеше да бъде планиран предварително от общинските администрации и на негова база да си изграждат определени общински политики. Твърд доход, който във времето лесно се прогнозира, който може да бъде научен от съответната данъчна администрация на територията колко ще бъде в следващата година, и на тази база даваше свобода на местните власти да правят съответни местни политики.
Вместо този твърд доход, на който те можеха да разчитат, при цялото ми уважение, което наистина не е куртоазия, към господин Йовков, искам да кажа, че въпросът въобще не е в механизма на преотстъпване и дали го събира или не го събира местната общинска администрация това няма отношение. Има значение точно обстоятелството, че общините са заинтересовани, създава се непосредствена връзка между интереса на общините да развиват индустрии, икономика със скъпо платени работни места, от които те да получават съответната част от прихода като преотстъпен държавен данък. Когато това нещо се премахне, общините увисват на държавната субсидия, която се разпределя по съвършено различни критерии. Критериите първоначално сме ги конструирали, аз съм ги конструирал, те са се развивали с годините, но това са критерии, които се базират на една друга справедливост, която въвежда Министерството на финансите на базата на нужди и така нататък. Не ми се говори въобще за това, защото оня стимул, който съществува между общинската администрация, общинския съвет, и стремежът да се развива икономиката на съответната община изчезва по линията на тази субсидия. Няма как да съществува.
А сега на политическата страна на въпроса. Повече от половината българи живеят в общини, които се управляват от кметове, администрации и общински съвети, които не са от тристранната управляваща коалиция. Повечето от българските граждани не живеят в местна власт, управлявана от днешната тристранна коалиция, не се управляват от БСП и ДПС. Повечето общини се управляват от кметове, избрани от опозицията. (Смях и реплики в блока на КБ.)
Казах, че повечето граждани живеят в общини, които се управляват... (Силни възгласи в блока на КБ.) В това няма никакво съмнение.
Може би допуснах малка грешка и сте прави да реагирате, но повечето граждани живеят в общини, които вие не управлявате. Повечето български граждани!
Когато пристъпвате към този акт, когато правите тази централизация, няма как да се отклоните от обвинението, че извършвате политически акт на ограничаване на самостоятелността на власт, която не произтича и не е свързана с вас. Вие фактически репресирате власт, избрана от други политически сили. Това е безусловно! Никой не е правил това от времето на Симеон Сакскобургготски насам, когато той намали преотстъпения данък върху доходите на физическите лица от 50 на 20% поради същата причина. Вие, тристранната коалиция, сте второто управление, което си позволява такова нещо.
Ако вие бяхте на мястото на ощетените – тук има толкова успешни кметове на Българската социалистическа партия – аз си представям каква съпротива щяхте да организирате в момента. Вие щяхте да качите на рогата си българското Народно събрание, управляващата коалиция и управляващите, които си позволяват да посегнат на тази ваша независимост. Щяхте да го направите. За това съм абсолютно сигурен.
Но сега понеже сте управляващи и защото си позволявате да правите това, защото имате отсреща слаба опозиция в парламента, разединена – ето, опитваме се да окажем някаква съпротива – си позволявате да правите това нещо. Това е недопустимо от политическа гледна точка. Ще се обърне със сигурност срещу вас! Аз не знам как вашите кметове са приели обяснението, че това е само за следващата година, защото имало несигурност в доходите. Кой казва, че е несигурен доходът с 10-процентния данък, единната ставка? Кой казва това? Кой доказа това? Кой го е направил с разчет от Министерството на финансите? Няма такова нещо – казвам аз! Убедете ме. Не можете да убедите никой с аргументи. Че то ако беше така, щяхте да планирате по-малки приходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Костов, отдавна изтече петата минута, до която имате право да говорите.
Иван Костов (ДСБ): Разбирам, госпожо, но става въпрос за недопустима намеса и ограничаване на местната власт.
Призовавам народните представители да гласуват против този текст, за отпадане на този предложен текст и да подкрепят това, което ние предлагаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли реплики към господин Костов? Няма.
За изказване има думата госпожа Николова.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Овчаров, ще чуеш лекция по демокрация.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: От кого бе, от кого?!
Елеонора Николова (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа, едва ли е необходимо да кажем, че терминът “финансова децентрализация” и терминът “субсидия” са несъвместими. Когато говорим за субсидия, ясно и категорично заявяваме на българското общество, че сме се отказали от финансовата децентрализация. Аз имах възможност да се обърна към моите колеги вляво и ще им припомня, че доколкото пред тяхното име, а се лаская да мисля, че и пред моето име се слага изразът “успешен кмет”, то това е така благодарение на възможността да се планират бюджет и политики. Когато премахнете тази възможност, ние няма да можем да кажем за нито един кмет и за нито един общински съветник, че те са успешни, защото не могат да правят своите политики. Това е категоричната истина!
Господин Костов говори за това, че се отнема цялата икономическа инициатива на общините, възможността да реализират индустриални паркове, да привличат и да притеглят чужди инвеститори, защото знаете добре, че когато дойде един инвеститор, той първо влиза в стаята на кмета. Така е научил от другите демокрации, където това е правило. Той влиза при домакина на един град. И когато чуе от домакина, от стопанина на този град, че той застава зад неговата инициатива, че е в състояние да смъкне тежките бюрократични пречки и да му помогне по пътя на реализация на неговата инвестиция, той остава там. Ето защо е много важно част от данъчните тегуби и тежести да бъдат регулирани от местната общност и да се повлиява на икономическия и социалния растеж.
Ще дам още един пример. Как една община би могла да направи програма за енергийна ефективност в едно училище, когато не може да планира пари, когато държавата ще му спусне точно толкова, колкото е решила?! В този случай общината не би могла да извади предварително пари от общия бюджет, за да направи енергийна ефективност в няколко училища, защото няма как след това да си ги възстановява в бюджета. Вие осакатявате всяка възможност за инициатива. Това трябва да се знае добре!
Повтарям още веднъж – изразът “финансова децентрализация” и терминът “субсидия” са несъвместими. По тази причина мисля, че всички правим колективна и много груба грешка, дори съм на път да кажа, че може би споделеният данък не е най-доброто, но досега не сме измислили такова. Трябва да мислим, че трябва да има данъци, които да са само общински, и държавни данъци, и общата тежест и баланс да бъдат тясно оразмерени. Но докато го направим това нещо...
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Ще стигнем до истината!
Елеонора Николова: Господин председател на комисия, аз мисля, че не трябва да отстъпваме от завоювани позиции. А на този етап те са споделен данък. Мисля, че другото нито е коректно, нито е редно по отношение на общините. Ние спираме всякаква възможност за самостоятелно развитие. Тази свръхцентрализация практически е демотивираща, защото 234 общини работят и създават продукт, много повече, отколкото държавата напъвайки се, може да създаде такъв.
Моля всички колеги да се съсредоточат върху внесените предложения и да ги подкрепим. Няма да се случи нищо страшно с държавния бюджет. Сигурна съм, че той ще бъде преизпълнен.
Накрая искам да дам още един пример за разпределението на бюджетния излишък. Прочетох, че в края на годината на общините се дават солидни суми като липсващият процент (20%) за съфинансиране на проекти. Ако мислите и следващата година така да дадете тези 20%, а не в началото на годината, ние няма да привлечем нито един проект от Европейската общност! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли реплики към госпожа Николова? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Колчаков.
Иван Колчаков (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбира се, господин Овчаров може да се посмее, когато кажа, че трябва да се прочетат малко лекции за това какво е демокрация, включително и господин Миков, защото и двамата хал-хабер си нямат от истинска демокрация. Никога не сте ходили на място да ви избират директно хората за кметове и общински съветници! Демокрация, колеги, идва от древногръцките думи “демос” – народ и “кратос” – ръководя.
Михаил Миков (КБ, от място): “Кратос” е власт!
Иван Колчаков: Власт, власт, власт! И при тази ситуация ние трябва да кажем каква е българската демокрация. Тя е една буксуваща демокрация, господин Миков, защото не можем да пуснем нейния истински потенциал.
Защо не можем да го пуснем в действие? Защото имаме в управлението 18 години преобладаващия стил на етатизма, което значи, че ние смятаме – във ваше лице – че държавата е инструментът, с който ще направим хората щастливи. Това дори и при липсващия тоталитаризъм пак е неефективно, защото вие не можете да пуснете стимула при хората. И сега ще ви кажа двете икономически и политически неща, които не можем да стимулираме. Икономически моите колеги го казаха: ако един кмет, какъвто съм бил аз, си направи анализ на тази политика, която вие предлагате, най-добрият начин е безхаберието, каквото дадат отгоре, защото вие това предлагате. Няма никакъв смисъл ти да привличаш инвеститори, защото от техните инвестиции и от работните заплати не се пълни твоят бюджет. И започва якото безхаберие на местните власти. Защото вие така сте поставили условията.
На второ място, политически вие превръщате хората на място в поданици. Защото когато един гражданин разбере, че от него не зависи животът му, че не зависи от неговия избор какъв кмет и какъв общински съветник избира, той става поданик, от когото нещата не зависят. И затова хората не ходят на избори. Прав е господин Костов. Аз направих една бърза сметка, в момента в българските областни центрове живее 87% от населението на България. От 28 областни центъра десницата има 10 на ГЕРБ и 5 на старата десница, 15 – над 60% от населението в България живее в общини, които не харесват вас. Това че вие в момента правите кардинална грешка в обратна посока – вие децентрализирате, вие да раздавате, вие да правите хората щастливи, това е пар екселанс социализъм, който е безплоден и не мога да разбера как не го разбрахте. И не си давате сметка за политическия бумеранг, който ще последва гарантирано след година и половина, когато тази система стане много удобна на новите управници и на чиновниците да поставят вашите кметове и вашите общини в крайно дискомфортно положение.
И тъй като нас ни разкарваха по цял свят да ни обучават какво е това демокрация, ние разбрахме, че истинската демокрация е, когато има децентрализация на държавата, когато всеки проблем се решава най-близко до хората, където е възникнал, без значение дали става въпрос за здравеопазване, образование, комуникации, пътища, училище. Претенцията, че някакъв министър, някакъв чиновник бил много умен, много кадърен и много компетентен е отдавана отречена от света. Затова истинската демокрация е децентрализираната. Няма смисъл да повтаряме американските опити, вижте най-добрите европейски модели. Вие се смеехте за фалиралите общини. Нас Националното сдружение на общините с американски пари ни води в Холандия и в Унгария и видяхме какво значи тази система. Тази система е като в пазарната икономика – всяка година в Белгия 20 хиляди фирми фалират и 20 хиляди нови се създават. Защото това, което не е здраво, си отива, идва перспективното. И знаете ли какво е една фалирала община в Холандия и в Унгария? Минава на нашия режим, този, който не може да се справя по обективни или субективни причини, тоест ще има структурен проблем или лош избор на местни политици, минава на централно подчинение и управление, както минава болният на директно управление, когато дойде при мен. Това е системата, която кой ли не дойде от Америка и от Европа да ни обяснява и на вас да ви обяснява какво трябва да правите, вие сте, както казва народът, “едно си баба знае, едно си бае”. Знаете социализъм, знаете централизация, знаете удушаване на хората на място, да нямат самочувствие, да нямат свобода, да нямат инициатива и вие ще решавате техните проблеми.
И накрая, завършвам, в България практически няма истинска демокрация, защото не народът решава. В България има 18 години партокрация и няма значение дали е Жан, Иван, царят или вашата тройна коалиция, съдбата на българските граждани зависи от малък кръг персони в партийните централи. Затова българската демокрация не дава плодове, защото в България властва партокрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Колчаков.
Реплики? Няма.
Господин Миков, заповядайте за изказване.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Аз вземам думата не за да разсея страховете на господин Костов какво би направила Българската социалистическа партия в опозиция, не за да разсея мантрите, които изля, обилно примесени с политическа динамика, преждеговорившият, а защото тук в една поредица изказвания отдясно се говорят неистини. Няма аргументи за критиката на правителствената политика, която мнозинството несъмнено ще подкрепи. Няма обаче аргументи от така наречената стара десница, както вие се наричате, защо, като това беше така, вие по време на вашето управление преотстъпвахте данък печалба? Защо? Този елемент на преотстъпен данък от коя година е? И го въведоха всъщност нашите сегашни коалиционни партньори. А сега вие се жалвате от това решение на предишното правителство и на предишното мнозинство. Само да си опозиция ей така, напук, не си струва. Затова ще бъдете такива, каквито господин Костов ви определи, не аз, той ви каза какви сте.
Каква е истината? Този данък – облагане на доходите на физическите лица, винаги е бил републикански, винаги! И никой никога, дори вие не сте оспорвали този въпрос. И госпожа Николова, и господин Димитров говорят, че едва ли на този данък се крепи финансовото благополучие на общините. Уважаеми дами и господа от опозицията, в момента в сметките на общините има около 600 млн. лв. Кога за последните 10 години в сметките на общините е имало около 600 милиона? Това е резултат и от тази политика за финансово укрепване на общините, резултат и от тази последователна политика за децентрализация, която тръгна от Конституцията, минава през местните данъци, минава през бюджетното осигуряване на всички общини.
Аз разбирам, че за вас закриването на определени общини няма никакво значение. За вас е важно да останат силните субекти. Да, дясна политика, която обаче ние не можем да споделим. Дясна политика, която в условията на изключително дебалансиране на страната прави така, че тук в София вече си ходим по главите, всички от цяла България се изнесоха в София. И това е поради политиката, която казва: да, слабите ще фалират, силните ще бъдат по-добри. Само че и Европейският съюз, господин Димитров, защото Вие сте съвременно момче, е създал Кохезионен фонд за премахване на дебалансираното развитие. И тази политика минава и през тази политика на правителство, включително и през бюджета, и казва: да, осигурявам на 100% дейностите, така че животът в малките общини да върви нормално. Иначе никой от вас не оспорва, че данък облагане на физическите лица е републикански данък. Както никой не е оспорвал по времето на господин Костов, че данък печалба е републикански данък.
В крайна сметка аз не мога да разбера кое е по-добре – ясната субсидия, която е ясна в началото на годината и то по обективни критерии, заложени от министерствата, обективни критерии, преминали през правителството и през публичната дискусия тук в Народното събрание. Вземете критерия “ученик”, вижте с колко процента се увеличава сега издръжката. Какво означава другото? Понеже безработицата е ниска, понеже има ръст на икономиката, понеже нещата вървят добре, представете си утре в едно населено място, в което има едно предприятие с 200 души, по някаква причина решат да изнесат дейността си или фалират, или стане нещо с това предприятие. Каква прогнозируемост за залагане на местните разходи с оглед доходите от облагане на физическите лица има?
Аз разбирам, че вашата политика е ясна. И господин Колчаков, и господин Димитров казаха в края на краищата да оставим добрите да плуват, лошите да се удавят. Разбирам това отношение. Затова Вие приемате с господин Кирчев фалита на общини, аз лично не го приемам. Това е въпрос на политическо ситуиране в отношението към местната власт. Но то няма нищо общо с децентрализацията. Децентрализацията като процес дава възможност на общините с местните приходи, а не с приходите, които са предоставени от държавата, да реализират именно тази своя инициатива, която да води до по-силно развитие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За първа реплика – господин Костов, заповядайте.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин Миков, Вие не сте наясно за какво говорим и това личи от начина, по който построихте изказването си. Преотстъпената част от данък общ доход, както се наричаше тогава, по времето на управлението на ОДС 1997-2001 г. беше 50%. Петдесет процента!
Михаил Миков (КБ, от място): Данък печалба.
Иван Костов: Чуйте ме сега внимателно какво говоря, защото правя реплика. Данък печалба в случая не коментираме. Става въпрос, че вие премахвате намалението от 50 на 25% по време на управлението на Симеон Сакскобургготски и ДПС, преотстъпен данък върху общия доход го премахвате въобще. Става въпрос за такава операция. Става въпрос за един регулярен изключително сигурен доход, на който разчитаха общините. Ако не ми вярвате на мен, питайте господин Йовков, питайте другите си кметове, те ще потвърдят това, което казвам. Така че дълбока неистина, вкарана в изказването Ви, променя смисъла на всичко, което искате да кажете.
Няма нищо общо с истината твърдението Ви, че някой тук е казал, че ние искаме силните да живеят, а слабите да умират, защото Вие самият сте от Видин и сте дошли да скачате по моята глава. Аз съм роден в София и живея в центъра на София. Никога обаче няма да кажа: господин Миков, дошли сте и не сте добре дошъл. И не се дръжте като провинциалист по отношение на хората, които идват в града, за да просперира нашият град, защото истинското отношение на софиянци не е това, което казахте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За втора реплика има думата господин Мартин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин Миков, надявам се да чуете няколко думи. Надявам се, че господин Йовков слуша Вашето изказване, защото има едно голямо противоречие между вашите изказвания. Господин Йовков каза следното нещо – че това е временна мярка за 2008 г., а от Вашето изказване стана въпрос, че това е републикански данък и оттук нататък това ще правите. Така че в случая, господин Йовков, това означава, че вашата партия Ви е подвела. Тя Ви е казала, че се приемат временни мерки за 2008 г., но всъщност по всичко личи, че оттук нататък БСП и тройната коалиция ще я карат именно по този начин – на централизация.
Важното е следното и което не беше казано от Вас. Когато една община – община Видин, община Севлиево или някоя друга, създаде добри условия и въз основа на тези добри условия се събират повече данъци, би трябвало това да доведе и до повече пари, включително и данък общ доход, които да остават в тази община. Добрата работа на кмета трябва да доведе до това, че повече пари да остават в тази община. Вие променяте коренно механизма. Той става следния: не добрата работа на кмета, а по преценка на министъра на финансите в тази община ще отидат определено количество пари, което е една много порочна практика. Това е централно-команден механизъм, а не пазарен механизъм. През годините беше свършено нещо пазарно в тази насока, с лека ръка го изхвърлихте изцяло. Не мога да разбера причините и логиката да се държите по този начин. Но идеята на господин Йовков, който е бивш кмет, че това са временни мерки, очевидно показва, че не са временни. Вие мислите нещата по тоя начин и очевидно те са насочени срещу избраните опозиционни кметове в България, в цялата страна. Но когато се взимат мерки, които са на парче, които са конюнктурни и които са политически, знаете, те се обръщат винаги срещу тези, които ги приемат.
Но, връщайки се в края на моята кратка реплика на идеята за децентрализация, забравяте, че трябва да се насърчават добрата работа и добрите практики и тези кметове, които съумеят да направят по-добра среда, да привлекат инвеститори, повече хора да живеят там, да бъдат платени повече данъци, това автоматично трябва да води до повече приходи в общината. Тази връзка я прекъсвате. Въпросът е: защо, защо я прекъсвате? Защо я прекъсвате?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За трета реплика има думата господин Колчаков.
Иван Колчаков (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Аз мисля, че за да не се държите като извънземни по такива теми трябва да има европейски арбитри, за да ви мерят приказките, защото вие смятате, че българският парламент е извън света.
Само две думи, уважаеми колеги, колко неефективна е системата, която вие предлагате.
Трябва да изградите система на данъчните служби, които да съберат парите от цяла България, да ги концентрират тук, в София. Събирате във вашите ръце 43% от националното богатство. След това вие го преразпределяте. Това ражда огромна администрация, неефективно събиране пари на едно място, корупционни механизми и шуробаджанащина за връщането на парите, защото знам как се отваряха вратите на Министерството на финансите, за да пуснеш допълнително пари. Не се смейте, господин Миков, това е трагедията на България. София е в добро развитие, защото не е управлявана от комунисти последните 18 години.
Второто нещо, точно вашата политика тия 18 години направи краищата на България да бедстват. Защото ако отидете да видите политиката, която ние предлагаме в Унгария и в Холандия, ще видите цветущи селища в най-затънтените краища. Затова аз ви казвам, че политиката, която водите, е безперспективна за всеки български гражданин, дори за най-заклетия социалист, комунист, болшевик и сталинист. Това е политика, която е също против тях. (Шум и весело оживление в блока на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Колчаков, виждал съм и аз как е в Унгария и в Холандия, но те си нямат СДС и неговите производни. Това е причината ония хора там да изглеждат дори и в най-затънтените краища така.
Нещо повече, дори в тази дискусия всички давате за пример господин Йовков. Всички знаят Севлиево в годините, докато господин Йовков беше кмет, каква беше безработицата, как се развиваше Севлиево, независимо дали на централно равнище БСП е на власт или в опозиция. Не дават за пример Пазарджик и кметуването на Колчаков. Дават Йовков за пример. Само че, за съжаление, не във всички общини в България ситуацията е такава.
Иначе аз около десетина години се опитвам да обясня на господин Костов, че не съм от Видин. Аз съм от Кула, господин Костов, и нямам комплекса на провинциалист. Нямам! Имам обаче усещането, че народните представители по-често трябва да ходят из страната, не само по жълтите павета. По-често трябва да разбират проблемите и там. И ако ходехте по-често, срещахте се с тия хора, ама не само от митинг на митинг предизборен, а в ежедневието им, щяхте да разберете всъщност как държавата трябва да се погрижи, за да не дойдат всички в София, за да няма тия задръствания в София, да можеш нормално да живееш и там, да можеш да имаш нормални доходи и там. И това, ако не е грижа на политиката, на централната политика на държавата, не може да бъде грижа на Костов, Колчаков, Димитров. Защото те казват: богатите да бъдат по-богати, а бедните да хващат пътя към Европа. Такава държавна политика нито ние от Коалиция за България, нито нашите коалиционни партньори от управляващата коалиция могат да приемат. Ние видяхме докъде доведе такава политика – до това крайно дебалансиране, непропорционално развитие на страната. Пак казвам, погледнете Европа. България има два такива изключително дебалансирани района. Добре, че Европа е подготвила Кохезионния фонд за тая работа. Бъдете сигурни – не виждам госпожа Николова, че със средствата, осигурени за това съфинансиране, в тия региони ще се усетят и резултатите от тая политика. Национална политика, която съответства на европейската политика – това е прочитът и на тоя закон, това е прочитът и на бюджета. Такава политика българите са поискали, такава политика правителството и мнозинството им предлагат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Миков.
Заповядайте, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност ние днес наблюдаваме един римейк на една дискусия, която се проведе по същия начин преди около 15 дни – със същите тези, със същия патос. Имам усещането, че господин Колчаков още не е слязъл от трибуната на предизборните митинги. Съжалявам, господин Колчаков, че загубихте, но това не е само наша вина.
Новото, което чухме днес, беше една сентенция от един умен човек, който така го нарече господин Мартин Димитров, според който, когато един човек се е отказал от правата си за сметка на сигурността, намалявал и едно и другото.
Един малко неправилен превод на господин Колчаков на това що е то демокрация. Аз ще ви кажа едно най-простичко определение на това що е то демокрация. Демокрация е общество, в което индивидът се отказва от част от правата си в полза на обществото, за да може да гарантира останалата част от правата си.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Кажете го на руски.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Колчаков, мога и на английски да Ви го кажа, но не съм сигурен, че ще ме разберете, затова ще продължа на български, ако не възразявате. Все пак се намираме в българския парламент.
Иван Колчаков (ОДС, от място): На руски е добре.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Колчаков, става дума за това простичко правило. България не е София, България не е Варна, България не е Севлиево. България е и Елхово, и Тополовград, и Оряхово. Там също има български деца и тези български деца там трябва да ходят на училище, тези български граждани трябва да ходят на лекар и тези български граждани имат определени културни необходимости.
Иван Колчаков (ОДС, от място): С това здравеопазване няма да ходят на лекар.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Колчаков, когато говорите тези неща, ми се ще да имате предвид две много простички числа.
Господин Костов тук надълго и нашироко ни обяснява, как той преди шест – вече седем години, стимулирал общините да се развиват чрез данък “Печалба”, после чрез данък “Общ доход” и така нататък. Благодарение на тези стимули, господин Костов, през 2006 г. общините, които биха могли самостоятелно да покрият дейностите, за които говорим тук, делегирани от държавата, са били 19.
Уважаеми господин Димитров, през 2007 г. тези общини са били 14. Благодарение на това стимулиране на тяхната инициатива, тоест само 14 общини в България, биха могли да гарантират на своите граждани това равнище или тези стандарти, на тези дейности, които държавата им е гарантирала. Ето за това става дума. Българската държава и българското правителство искат да гарантират на българските граждани определено равнище, определено качество на дейностите, които държавата делегира на общините.
Иван Колчаков (ОДС, от място): С парите на гражданите.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Ето това е простичката истина. Според мен е много по-честно и много по-истински да се каже – уважаеми дами и господа, държавните данъци са тези и тези, държавата прибира тези данъци. Освен това държавата гарантира изпълнението на определени социални и обществени функции за това чрез всяка община предоставя по определени стандарти на всеки български гражданин определено количество средства. Какво неясно има тук в цялата тази работа? Защо се занимаваме с празна демагогия? На чий гроб плачем всъщност?
Иван Колчаков (ОДС, от място): На българската демокрация.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Колчаков, Вие го казахте. Ако проблемът е да гарантираме на София изключителна екстериториалност и да превърнем България в един град-държава – София и всичко останало, което е нещо друго, това е втора тема. Аз разбирам, че Вие вече се изживявате като едно общо с партията “ГЕРБ”, но ми се струва, че малко бързате.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Принуждавате ни.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Иначе що се отнася до финансовата децентрализация и българското правителство и тристранната коалиция прави това, което е набелязано последователно, без демагогия, без празно приказване. Знаете много добре, кои са местните данъци, знаете, че от тази година тече и патентния данък, знаете, че се предоставят на общините права да определят таксите, значително по-широки, отколкото са били по времето на който и да било от вас. Така че нека да не се занимаваме с празна риторика.
За съжаление нещата в действителността са доста по-различни, отколкото ви изглеждат на вас. Ако не беше така, нямаше да седите вече толкова дълго време на тези места, на които седите сега, и толкова малко. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Костов.
Иван Костов (ДСБ): Този дебат от време на време заприличва на добър и основан на експертиза, от време на време се разплисква в политически изказвания. Двоен е механизмът за финансиране на общините още от 1991 г. Единият върви през собствени приходи и преотстъпени държавни данъци, а другият през субсидията, която се дава за делегирани дейности, за капитални вложения и така нататък.
Точно поради наличието на двоен механизъм няма страшно за нито една изоставена, далечна, периферна и прочие община. Никога не е имало такава опасност, защото има двойна мрежа за финансиране, която вие очевидно не знаете, че съществува, и не знаете, че работи и така е работила години наред. Затова не спекулирайте с основния си аргумент, че премахването на прихода, който се изкарва с мотивация от страна на местната власт, създаването на високоплатени и много работни места, този мотив, когато се унищожава, се унищожава желанието на общините да привличат и развиват икономическа дейност. Това е основният проблем.
Много лош пример дадохте с това, кои са можели да се издържат, защото аз ще ви кажа, че през 1991 г. се издържаше само една-единствена община и това беше община Раднево. Една-единствена! През 1997 г. пак една-единствена община – община Раднево. Само една! Чудесно е, че през 2006 г. ... Ето господин Кирил Ананиев да дойде тук на трибуната и да каже вярно ли е, че през 1997 г. – коя община е била на вноска към бюджета. Колко общини са били, нека ви го обясни, ако аз не съм сигурен източник.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Деветнадасет са.
Иван Костов: Чудесно е, че са станали 19, много е хубаво, защото сред тия 19 е гигантския данъкоплатец-преразпределител към бюджета, каквато е Софийската община. Софийска община премина на вноска към бюджета по време на управлението на Симеон Сакскобургготски и оттогава мощно подкрепя централното правителство. Не забравяйте това, когато хвърляте камъни, срещу София-град. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Мартин Димитров, заповядайте за втора реплика.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин Овчаров, аз съм доволен, че вие с господин Миков си казахте. Тук имаше едни увъртания, едни неща, че това било временно положение – вие станахте и си казахте – повече преотстъпени данъци няма да има. Трябва да е ясно на това управляващо мнозинство, че се гласува именно за тази работа. Преотстъпеният данък “Общ доход” се замества със субсидия – това не е временна мярка, както ни убеждаваше господин Йовков, това е стратегията на сегашното правителство и означава следното нещо. Независимо, че една община е привлякла инвеститори, независимо, че заради това хора са платили по-високи данъци, тя ще получи точно толкова, колкото прецени министърът на финансите. Оттук нататък най-важното нещо за общините ще бъде преценката на министъра на финансите. Колко да реши да даде на съответните общини. Той става най-важната фигура в централизацията, на практика. Отива, оглежда общината и превежда субсидията. Това е, така си представя БСП децентрализацията в България. Идва логичният въпрос да кажат НДСВ и ДПС дали и те си я представят. Ако си я представят така – много лошо.
Досега имаше следният стимул – привличането на инвеститори, по-добрата среда води до повече данъци и част от тези данъци общината си знае, че оставаха там за развитие на местна инфраструктура, мостове, пътища и така нататък.
БСП казва “не”, този механизъм отпада. По принцип, ако ги питате са “за” централизацията, и господин Овчаров, и господин Миков, те са иначе големи привърженици, само че само на думи. Като опре до дела, не ги виждаме. Като опре до дела всичко е тотален централизъм. Най-важният им аргумент, че министърът на финансите знае повече, той пази стабилността и е изключително уязвим. Министърът на финансите няма как да познава добре ситуацията в 234 общини и неговите решения са изключително субективни и непазарни.
Иван Колчаков (ОДС, от място): 264 общини.
Мартин Димитров: Простете – 264 общини, са изключително субективни и непазарни. Резултатите, които самата община постига при БСП няма значение. Тези резултати нямат значение. Единствено има значение това, което ще каже министърът на финансите. Ако това ви е представата за децентрализация, ние не искаме да участваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За трета реплика, заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин Овчаров, беше действително трогателно да се чуе един трактат за демокрацията от бивш комунист. Значи сме постигнали все пак нещо в тази държава за 18 години, това е похвално.
Но това, което каза господин Миков, и което се развиваше от Ваша страна в дебата за деленето на страната, както беше още по Живково време, на жълти павета и на страната, и кой къде ходил... Ние ходим навсякъде. Ходим по страната, ходим и по жълтите павета. За разлика от вас, не се пързаляме по тях, господа от БСП.
Първо, това, което вие правите, е крайно безпринципно и е една демагогия. Заради Бойко Борисов, заради бълхата да подпалим юргана и да бъде наказана София заради това, че не можете да спечелите от 18 години изборите, е крайно некоректно.
Но има още един, по-съществен момент. Вие много умело спекулирате с това, видите ли, София щяла да вземе парите на всички общини от страната и да не може държавата и правителството да изпълняват конституционния си ангажимент да балансират между по-бедни общини и по-богати, между по-бедни и по-богати региони. Вие по същество вземате от всички общини, изобщо не развивате местно самоуправление в аспекта финансова децентрализация и в другите аспекти. Вие прибирате по стар комунистически навик от всички общини парите, от година на година става все по-непрозрачно и по-неясно как точно се разпределят парите. В цяла Европа и във всички нормални развити държави има пълна прозрачност и хората знаят точно от кой данък каква част остава за общините и каква част отива за държавата. В цяла Европа – запознайте се, от всички основни данъци, а най-вече от данък общ доход има твърд процент, който остава в общините, остава и на регионално ниво. В цяла Европа хората се борят точно за твърди постъпления от тези данъци. А Вие умишлено от година на година размивате какво точно се събира от държавата, и, на всичко отгоре, е крайно непочтено да говорите, че преотстъпвате данъци. Тези пари не са ви от “Позитано”, да ги преотстъпвате. Те са данъци, които хората плащат на територията на общините, за да работят за тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Сотиров, Вие говорите за преотстъпване. Никой от нас не е говорил за преотстъпване. Вие ги преотстъпвате! Ние нищо не преотстъпваме! Вие досега преотстъпвате и целият ви дебат е за това защо няма да преотстъпваме оттук нататък. Какво да преотстъпваме? Няма какво да се преотстъпва.
Извинявайте, господин Сотиров, но Вие Бойко Борисов вече го цитирате като класик! Вече ставате и лягате с неговите мисли. От Вас бих го приел, така да се каже, но това, че и господин Костов се изживява като негов последовател, вече ми идва малко много. Извинявайте, господин Костов, но Вие много добре знаете, че приходите на “Булгартабак” не растат на жълтите павета на гр. София и не се произвеждат в сградата на “Граф Игнатиев”. Те се произвеждат в цялата страна.
Затова опитът съвсем изкуствено да се противопоставя София на цялата останала страна е нещо, което е изключително вредно.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Вие го правите!
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Нещо, което Бойко Борисов направи своя основна теза. Това, че вие сега отново размахвате това знаме тук, просто ме кара да си мисля, че като че ли сме сбъркали мястото на този дебат.
Искам отново да повторя: държавата има отговорност за определени функции във всички краища на Република България – и в бедните общини, и в богатите областни центрове, тези, които са богати.
Затова държавата трябва да гарантира правата на всички български граждани и ние не правим нищо друго, освен да гарантираме тези права. Затова, вместо да се занимаваме с тази демагогия, просто подкрепете едно разумно решение на правителството, което е абсолютно ясно и прозрачно, господин Димитров, защото тези стандарти не ги измисля министърът на финансите, те са формирани в дискусия със синдикатите в образованието, със Здравната каса и с всички останали заинтересовани институции.
Така че, много ви моля – малко много ни идва патосът по отношение на финансовата децентрализация. Точно на нас, на левицата, които стартирахме този процес и които работим за този процес... (Шум и реплики от ОДС.)
Точно вие да нr се изявявате като съдници, извинявайте, но малко започва да нагарча от сладост! Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Овчаров.
Заповядайте за изказване, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаема госпожо председател, слушайки тази дискусия си мисля каква голяма еволюция е преживяло дясното фискално мислене. Преди 7 8 години, имаше един министър на финансите, който казваше, че общините са каца без дъно, общинските кметове са бандити и са за затвора. Имаше един министър, който раздаваше безлихвени кредити на общините по избор и на края на годината ги опрощаваше, имаше един министър, който раздаваше средства без никакви правила на отделните общини, избирайки, разбира се, тези, които са му симпатични.
Христо Попов (КА, от място): Каква е гаранцията, че сега няма да е така?
Алиосман Имамов: Тази дискусия, обаче, според мен, излезе извън рамките на нормалното експертно поведение по една такава тема. По отношение на политизацията на дискусията ние излязохме извън границите на допустимото. А всъщност за какво става дума?
Става дума за два различни механизма за субсидиране на общините от страна на държавата. Нищо повече.
Вярно е, че броят на общините, които могат да се самоиздържат, нараства – това е един положителен процес. Вярно е. Някога имаше общини на вноска. Сега говорим за преотстъпен данък. Преотстъпеният данък също е субсидия, само че приложена по друг начин. Нека да си представим следния пример. Една община събира десет единици данък, нека да бъдат сто. За да покрие своите нужди, тоест по отношение на делегираните от държавата дейности, на нея й трябват шестдесет единици. Някога четиридесетте единици общината трябваше да ги внесе в държавата, тоест, някои от общините бяха на вноска, защото събираха повече, отколкото са им необходими да покрият онези дейности, които държавата им е делегирала.
Вторият случай – общината събира сто единици, държавата й казва: ние ще ви преотстъпим шестдесет единици, останалите четиридесет ще ги приберем, за да ги дадем на друго място.
Трети случай: общината събира сто единици, а нейните нужди са сто и петдесет единици. Тогава държавата й казва: ще ти дам петдесет единици да покриеш онова, за което не ти достигат собствени средства. Това е една и съща цел, едно и също действие по два различни начина. Може би единственото предимство на преотстъпения данък се състои в това, да се създадат механизми за стимулиране на събираемостта, да речем, чрез процентно даване на общините на средства от някакво преизпълнение. Но това не е тема на днешния разговор. Това изобщо не е тема на днешния разговор!
Христо Попов (КА, от място): Как да не е?
Алиосман Имамов: Затова мисля, че ако това предложение бъде направено, в резултат на вдигане на много шум за нищо по този въпрос, това означава, че трябва тотално да променим механизма, който е заложен в сегашния бюджет за бюджетните взаимоотношения с общините, включително и субсидирането. Мисля, че няма смисъл изобщо от такова упражнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Колчаков.
Иван Колчаков (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Имамов! Нямам никакво намерение и не мога да споря с Вас експертно, но тук е парламент и говорим за политика, което значи за общите проблеми на хората. И затова, тъй като имам по-богат опит и от Вас в местното самоуправление от три мандата, искам да Ви кажа нещо, което трябва да запомните категорично: по западните стандарти община, която не си осигурява собствените разходи с поне 50% собствени приходи, не е самостоятелна! В България знаете ли какви са процентите? Между 10 и 15% от разходите на общините са собствени приходи. Затова в България няма местно самоуправление, затова българските граждани отиват в Румъния да работят – защото демокрацията дава плодове не в Западна Европа и в Америка, в Полша, Чехия и Унгария - не, в Румъния дава плодове! В България не дава. Няма как да имаш демокрация, ако нямаш местно самоуправление, нямаш местно самоуправление, което не се самоиздържа. Вие концентрирате ресурса, който създава българският гражданин, защото, господин Овчаров и господин Имамов, не министрите и не вашите партийни централи създават парите на България, а българските граждани, българският бизнес и българските общини и тези пари вие ги изземвате в колосални размери, нечувани размери и България е неефективна държава, защото е най-централизираната държава от всички европейски страни, по каквито искате показатели.
Да ви кажа един факт, който е фискален. Западни държави преотстъпват на общините, на местните власти, включително и основни косвени данъци, като данък оборот или данък добавена стойност с фиксирани проценти. Това включително е и в Турция.
Затова, дайте да вземем добрите практики и да ги прилагаме. Защото, пак ви повтарям, това, което вие правите като политика, ще бъде колосален бумеранг, който ще бъде оставен да действа срещу самите вас. Давайте си сметка за това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Втора реплика – господин Костов, заповядайте.
Иван Костов (ДСБ): Господин Имамов, ето въпрос, който Вие ще решите сигурно веднага с Вашите схеми, които развихте тук: колко общини ще останат на вноска, след като премахнете 25-процентното преотстъпване на данък доход върху физическите лица? Колко? Нула! Нула, нито една! Всички общини ще останат да управляват само разходи! Нито една няма да управлява приходи.
София ще престане да бъде на вноска, защото Вие ще й отнемете най-големия приходоизточник, а той е 25% от данъка върху дохода на физическите лица. Защо трябва общините да получават този доход? Защото се ангажират през него, стимулират се, изработват мотивация да развиват икономиката в общината. Защото са заинтересовани да има много и скъпоплатени работни места.
Това е простата логика, която Вие не бива да зачертавате на кръст, казвайки, че преотстъпеният държавен данък, всъщност е субсидия. Защото не е! Защото не е! Защото, когато в закона се каже, че на общината й се полага това и то е нейно – 50% или 25%, или какъвто и да е процент, тази община знае, че от нейното усилие следва доход за нея. А в противен случай не следва нищо!
Има усилие и няма усилие – всички остават на вноска. Имайте предвид това, което Ви казах. Нито една община няма да бъде на вноска, след като гласувате този член в следващата година.
Това е революцията, която правите вие и не може да няма дебат, не може да няма реакция от страна на опозицията. Защото отнемате власт – власт, дадена от народа. Вие преструктурирате властта, отнемате власт, защото отнемате парите на повечето от българските граждани. Нямате право вие да отнемате тази власт и да я преразпределяте сега. Нямате никакво право! Нещо повече, това е некоректно, това е непочтено, това е неморално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин Костов, Вие знаете, че този данък е диференциран за всяка община. Няма твърд процент за отделните общини и точно тази диференциация отчита възможностите на общините да имат собствени приходи и да покриват разходите по дейностите, които държавата им делегира.
Има нещо друго, господин Костов. Събирането на данъка върху дохода на физическите лица, изразходването на средствата от този данък е единствено и само функция на държавата.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Кой го казва?
Алиосман Имамов: Защото това, което казахте, господин Костов, аз дълбоко уважавам Вашето мнение, дава основание на някои кметове да демагогстват в публичното пространство и да заявяват: „Видите ли, ние събрахме толкова и толкова пари от този данък и държавата ни ги взе”. А всъщност това са държавни средства. (Реплики от опозицията.)
Ето това е единственият изход от една такава схема. (Реплика на народния представител Елиана Масева.)
Господин Колчаков, Вие предложихте да използваме собствените приходи на общините като критерий за териториално деление, тоест да зачеркнем всички общини, които нямат възможност финансово да подкрепят своята дейност.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Това са глупости. Така демагогствате...
Алиосман Имамов: Аз такъв подход не мога да приема. И толкова много се говори за фалита на общините, че не мога да приема дали някой слага знак на равенство между фалит на община и фалит на фирма. Много лесно фирмата може да зачеркнете от регистрите и да я фалирате. Хиляди-стотици хиляди фирми фалират. Кажете ми някъде по света да е фалирала община и какво е направила държавата с тази фалирала община? (Реплика на народния представител Иван Колчаков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Няма как да цитирам, както каза господин Овчаров, столичния кмет, защото аз тези позиции – тук има стенограми в парламента, съм ги отстоявал преди 12 години, когато той е бил в съвсем друго амплоа. Така че аз отстоявам позиции, които съм отстоявал още в Тридесет и седмото Народно събрание. Дори тогава бях внесъл законопроект за местните финанси, тогава нямаше Закон за общинските бюджети, в който беше заложена концепцията, която работи в повечето държави в Европа – да има твърд процент от основните данъци, който да остава в общините.
Тезата държавата да национализира всички приходи, това е чиста национализация на приходите на общините и след това да ги раздава по усмотрение, по така наречените обективни критерии, е чисто комунистически централизиран подход, който няма нищо общо с местното самоуправление.
Вие преследвате една политическа цел – да концентрирате всичките финансови ресурси, да няма никакви обективни критерии за разпределяне по общини, данъкоплатецът като си плаща данък общ доход, корпоративен данък и т.н. да не знае какъв процент отива в общината, в която той живее и работи, да вземете всички пари и след това на всички кметове, независимо дали е бедна или богата общината, да давате пари.
Защо трябва на Столична община да й се отпускат допълнително средства за капитално строителство и да се дават 25 млн. лв., примерно, за метрото или друга сума? Защо, след като София си има ресурс, да си получава тези приходи като твърд процент от основните данъци, трябва да й се дават от държавата? Много просто – за да може столичният кмет, независимо кой е той, да виси пред вратата на министър-председателя и да чака тези пари да бъдат дадени като подаяние на общината, след като това са пари, дадени от данъкоплатците.
Вие трябва да престанете да мислите като партия-държава, която раздава пари. Едно време така се грижеше партията, давахте ни образование, давахте ни всичко. Откъде го давахте? От вашите джобове ли? Обирате всички данъкоплатци, вземате от всички и след това с чужда пита – бащин помен правите, да раздавате пари.
Никаква стабилизация и баланс по региони не търсите! Вие искате да си балансирате вашите кръгове, обръчи от фирми в тройната коалиция с тези пари. Вие вземате от всички общини, от всички данъкоплатци и в името на справедливостта и балансирането по общини създавате една крайно непрозрачна схема да обирате общините. От 1990 г., още когато тръгнаха реформите, първо, 100% от данък общ доход влизаха в общините, 10% от корпоративния данък - данък оборот беше тогава, имаше твърди проценти. След това се мина на 70 на 30 от данък общ доход, от другите данъци отпаднаха, след това стана на 50% и сега вече съвсем се размиха тези граници. Но реално като се погледне в големите общини, като се види каква част от данък общ доход попада под тези обективни критерии, ще се види, че ежегодно процентът намалява.
Това е вашата цел – да няма прозрачна процедура, да няма обективни критерии, за да можете да си разпределяте както намерите за добре и всички кметове в България да висят пред вратата на министъра на финансите и пред предприема, за да просят пари. Какво местно самоуправление е това? За какво хората си избират кметове, след като тези кметове вече стават зависими не от своите избиратели, а от правителството, от министрите от тройната коалиция? Това е вашата цел и всичко друго, което говорите, е елементарно интригантство – София срещу страната, бедните общини срещу богатите.
Държавата има достатъчно ресурс и вместо да си преизпълнявате бюджета и давате от парите по крайно непрозрачен начин, има достатъчно пари, да изпълнява своите функции и да балансира там, където общините са по-бедни. Вие правите точно обратното. Обезмисляте местните избори, обезмисляте местното самоуправление, въвеждате един абсолютен комунизъм и ако се погледне за 18 години, ние говорим за по-голяма финансова децентрализация, а финансовата централизация се засилва. Дори да се говори за преотстъпен данък, а вие сега и от това отстъпвате, е некоректно и срамно. Няма какво да преотстъпвате. Трябва да има споделени данъци, да е ясно точно какво влиза в общината, за да може местните власти, когато това е със специалния закон, а не да се променя ежегодно със Закона за държавния бюджет, всеки общински съвет и всеки кмет да може да си планира стратегиите за развитието на общината години напред, за целия мандат. Иначе как един общински съвет или един кмет ще правят стратегия за развитието на общината, когато всяка следваща година не знаят как правителството по тези обективни критерии ще промени съотношението и какво ще получат. За това става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли реплики на господин Сотиров? Няма.
Госпожо Масева, заповядайте за изказване.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! След този дебат е ясно, че управляващите не следва да се гордеят с въвеждането на финансова децентрализация. Защото фактически това не се случва.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Няма такава.
Елиана Масева: Уважаеми господин Овчаров, финансовата децентрализация е процес, който дава повече правомощия и повече отговорности на общините. Аз се учудвам тук и на експерти – хора, които твърдят, че са експерти, да казват и да цитират, че данъкът върху доходите на физическите лица бил републикански данък. Нищо подобно. Това е най-местният данък, защото това е данъкът върху доходите на хората, които живеят в определени населени места. Аз живея там, аз полагам труд, за мен трябва да се погрижи местното самоуправление. И аз чрез своята трудова инвестиция трябва да помагам на общината. Това е местното самоуправление. И ако вие изземете този данък, какво остава за местната управа? Какво ще управлява тя – това, което каза господин Костов – ще управлява разходите. Защото оттук нататък това самоуправление ще се дефинира в една много тясна рамка. Ние ще очакваме някой отгоре да помогне и с вдигнати ръце или със скръстени ръце ще чакаме да ни разработят някакви обективни критерии, за да може общината по някакъв начин да изкрета донякъде и някак си.
Това не означава, че кметът трябва да създава условия за инвестиции, че трябва да се грижи за работните места и че именно той трябва да събира този данък, защото е най-заинтересован.
Затова ви моля да преоцените – тези, които ще гласуват тази политика, която както и да бъде наречена, си е социализъм, социализъм, както и предишният Закон за Държавната агенция “Национална сигурност”. Връщате се към архаизъм, към неща, които са дали дефекти в практиката.
Местното самоуправление означава създаване на стимули, създаване на мотивация, а не деморализация на тези кметове и общински съвети, които сега ще чакат само на държавна ясла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Масева.
Има ли реплика към госпожа Масева? Няма.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Моля народните представители да влязат в пленарната зала. Предстои ни да гласуваме тези параграфи. Това са важни текстове.
Станислав Станилов (КА, от място): Няма кворум. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля народните представители да влязат в пленарната зала! (Шум и реплики.)
Моля, гласувайте § 4 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 110, против 30, въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
По § 5 има предложение на господин Костов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 151 народни представители: за 47, против 87, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията за § 5, както и за параграфи 6 и 7 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 152 народни представители: за 112, против 39, въздържал се 1.
Текстовете са приети, а с това е приет и Законът за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети на второ четене.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, с вносител Министерския съвет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предлагам в пленарната зала да бъдат допуснати господин Кирил Желев – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Елкова – директор на дирекция “Данъчна политика”, Асен Асенов – директор на Агенция “Митници”, и Борислав Борисов от същата агенция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да поканите представителите на Министерството на финансите и Агенция “Митници” в пленарната зала, ако няма възражения.
Господин Овчаров, заповядайте с доклада.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Благодаря.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
“§ 1. Член 2, т. 4 се отменя.”
Има предложение от народния представител Мартин Димитров – § 1 се изменя така:
“§ 1. Член 2, точки 4 и 5 се отменят.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по § 1 от законопроекта?
Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Когато се обсъждаха тези текстове, обещах на Комисията по бюджет и финанси да ги запозная с едно решение на Европейския съд, което прави българската практика по отношение на акцизите върху колите тотално противоречаща на европейското право. Става въпрос за условия на дискриминация, които се прилагат в България.
Най-накратко ситуацията е следната. Ако една кола е 121 киловата и е нова, нейният данък е 750 лева. Ако колата е стара, акцизът е над 4000 лева. Тоест акцизът за нова кола 121 киловата е 750 лева, а за стара кола, което означава кола над шест месеца и над определен брой километри, акцизът става над 4000 лева. Разликата е близо пет пъти.
За такива практики на 18 януари 2007 г. се е събрал Европейският съд и написал интересно решение, което имам възможността да ви представя. Дали вие ще го вземете предвид е ваш въпрос, ваше мнение. Само искам да ви кажа следното нещо. На България предстои налагане на сериозни санкции за подобни текстове, които на езика на европейското право се определят като дискриминационни.
Съвсем накратко за какво става въпрос? Ако си купя кола на две години от България на старо, на практика няма да плащам акциз за нея, защото е платен акциз, но е платен ниският акциз – 750 лв. Ако си купя кола на две години от Германия обаче и тя е 121 киловата или повече, трябва да платя високия акциз, което означава дискриминационни условия.
Запознах Министерство на финансите с този текст на Бюджетна комисия и те ми казаха: “Няма проблеми, ние насърчаваме купуването на нови коли”. Обаче, откакто сме член на Европейския съюз, има едни нови правила – тези, които не се спазват в България, а именно недскриминационни условия на продажбите в Европейския съюз. Какво се получава? Двегодишната кола от Германия на практика е по-скъпа, отколкото да си купи човек двегодишна кола от България, на която като нова е бил платен акцизът.
Избрал съм отбрани пасажи от решението на Европейския съд, което вие, ако искате, можете да чуете, можете да не чуете, можете да вземете предвид, можете да не вземете предвид – както искате. Но накрая, когато едно физическо лице се обърне към Европейския съд по подобен казус, като му поискат акциза, ще бъде глобена България.
Избраните моменти. Точка 29: Според установената съдебна практика нарушение на чл. 91 на Европейската общност е налице, когато данъкът, с който се облага внесената стока и този, с който се облага подобната местна стока, се изчисляват по различен начин и посредством различни способи се стига, макар и само в определени случаи, до по-висок данък, с който се облага вносната стока. Тоест, решението на Европейския съд е следното: когато вносната стока се облага с по-висок данък, акциз или друго, това означава дискриминационни условия – ясно и простичко казано.
Следващият текст, който, за да не ви отегчавам, ви представям в много кратък вид, е в т. 40: Всъщност от практиката на съда следва, че дадена система за облагане може да се смята за съответстваща на чл. 90 от Европейската общност, само ако е установено, че тя действа по начин, който изключва всяка хипотеза на по-тежко облагане на внесени стоки за разлика от местните стоки. И следователно, която в никакъв случай не съдържа дискриминационни елементи. Забележете думата – изключва всяка хипотеза на по-тежко облагане на внесени стоки.
Уважаеми колеги, имаме вече единен пазар на Европейския съюз. Това може да е новина за Министерство на финансите. Не знам. Но политическите измерения на въпроса са следните. Много български граждани си купуват коли на старо. Вече средните киловати дори на коли като “Форд Фокус”, “Рено Меган” и “Рено Лагуна” станаха по-високи. Просто се промени пазарът. Тези акцизи са от доста време като ставки. И се получава така, че излишно българските граждани се натоварват с плащането на акцизи, които освен всичко друго противоречат и на европейската практика. Защо да товарим българските граждани, като много от тях си купуват стари коли, повечето все пак си купуват стари коли. А забележете, че по българското право кола на шест месеца е стара кола. Така пише в Закона за ДДС. Като е минала шест месеца колата вече е стара. Та като си купи човек кола на седем месеца вече влиза в тези разпоредби на Министерство на финансите за високите акцизи. Но защо? Защо трябва да товарим излишно хората. Кой го е измислил това и защо трябва да има такава практика?
С тези аргументи уважаеми представители на Народното събрание, знам, че вие спазвате партийна дисциплина, но поне вземете предвид тези аргументи и надявам се да подкрепите нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Димитров.
Има ли реплики? Няма.
Господин Желев, заповядайте да представите становището на Министерство на финансите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, споделям, че е възможно и такова мнение, каквото изразява народният представител Мартин Димитров, но за българските условия има равно третиране на всички данъчни субекти. По отношение на това, което беше цитирано от страна на Европейския съюз, то отразява спецификата за Румъния, в която има местно производство на автомобили “Дачия” и има различно третиране на местните стоки от тези, които са внос. В българските условия за стоките, които са в рамките на Европейския съюз и за стоките, за които има внос, има равно третиране по отношение на акцизната ставка.
На въпроса, който беше зададен – кой е най-високият акциз, бих искал да отговоря на уважаемия народен представител, че той е 44 хил. лв. и е за автомобила на Румен - Вълка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате право на реплика, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС, от място): Аз преди малко се изказах като вносител, сега искам да се изкажа като обикновен народен представител. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма такова нещо, господин Димитров. Знаете по-добре от мен даже, че не можете да използвате такава процедура на второ четене.
Има ли други желаещи за изказване по тези текстове? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на господин Мартин Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 27, против 50, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Искам прегласуване, уважаеми колеги и искам да споделя пред вас, че уважаемият господин Кирил Желев каза, че този казус касае Румъния. Това е дело, повдигнато в Полша и касае полски казус. Така че смятам, че Министерство на финансите не са запознати добре със ситуацията. Нека да прочетат решението. Ще чакаме ли пак България пак да бъде осъдена? Това е поводът за прегласуване.
И понеже колегите от НДСВ са много активни, ще чакате ли, уважаеми колеги, България пак да бъде осъдена, за да бъдат взети мерки? Още един повод. И защо товарите хората, които си купуват автомобили втора употреба с излишни много високи акцизи. Защо правите тази работа?
А колкото до това кой си купува такива автомобили от 120 киловата, извинявайте много, но това в много случаи е средният автомобил. Много се извинявам. Просто пазарът се помени.
Така че, колеги, надявам се като чухте тези аргументи, като разбрахте, че Министерство на финансите говорят за друго решение на Европейския съюз, а не за това, което аз цитирах, се надявам да подкрепите моето предложение и то да влезе в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Още веднъж подлагам на гласуване предложението на господин Мартин Димитров по § 1, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 31, против 69, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта и § 1 на вносителя, подкрепено от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 94, против 19, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
По § 3 има предложение от Мартин Димитров и група народни представители, което комисията не подкрепя - § 3 се изменя така:
“§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 16 се заличава.
2. Създава се т. 37:
“37. “Енергиен продукт за отопление” е енергиен продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.”
Има предложение от Иван Костов и група народни представители, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Мария Капон, което комисията не подкрепя – в § 3:
1. Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
“1. В чл. 4 се заличава т. 16, като останалите точки се преномерират.”
2. Досегашният текст става т. 2, като думите “В чл. 4 се създава т. 37” се заменят с думите “В чл. 4 се създава т. 36”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 със следната редакция:
“§ 3. В чл. 4 се създава т. 37:
“37. “Енергиен продукт за отопление” е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по § 3 – има неприети предложения. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване § 2 на вносителя, който е подкрепен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 96, против 12, въздържали се 7.
Текстът е приет.
По § 3 има неподкрепени предложения. Първото е на господин Мартин Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 102 народни представители: за 29, против 62, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Капон по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 11, против 62, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на комисията за § 3.
Гласували 104 народни представители: за 85, против 16, въздържали се 3.
Текстът на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
По § 5 има предложение от Мартин Димитров и група народни представители, което комисията не подкрепя - § 5 се изменя така:
“§ 5. В Глава втора Раздел ІV и Раздел V се отменят.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Имате думата за изказвания по § 4 и § 5.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, тук отново става въпрос за автомобилите. Пропуснах да ви споделя един факт и сега ще използвам тази възможност. Не мога да преценя за кое първо ще бъде глобена България – дали заради казуса, който ви описах вече или заради това, че не се отчита амортизация на автомобилите при определяне на акцизната ставка. Тоест и за двете неща със сигурност ще бъде глобена България, но не мога да ви кажа за кое първо. Това няма да остане без участието на българския парламент, уважаеми колеги.
Много неприятно е, когато се чуят разумни аргументи и въпреки това има партиен вот от хора, които, въпреки че усещат може би че не са прави, все пак си гласуват. Вероятно до първия човек стои маркер или господин Овчаров ви показва и вие гласувате по определен начин.
Знаете ли, имам чувството, че тези санкции на Европейския съюз за България ще свършат работа, особено с това управляващо мнозинство. Така че може би ще има дисциплинираща роля и следващия път, когато говорим за подобни практики, за излишно натоварване на българските данъкоплатци с акцизи. Повечето хора си купуват коли втора ръка, както и да гледаме на нещата. Заслужавате си я санкцията. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказвания по тези параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мартин Димитров по § 5, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 26, против 61, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме § 4 и § 5 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 86, против 24, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаема госпожо председател, за параграфи 6, 7, 8, 9, 10 и 11 комисията подкрепя текста на вносителя, затова бих предложил да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по параграфи от 6 до 11 включително? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 9, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Овчаров, благодаря Ви за днес.
Съобщения:
Комисията по политиката при бедствия и аварии ще има заседание на 13 декември 2007 г., четвъртък, от 15,00 ч.
Комисията по земеделието и горите ще има заседание на 12 декември 2007 г., сряда, от 11,00 ч.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 12 декември 2007 г., сряда, от 15,00 ч.
Комисията по здравеопазването ще има заседание на 13 декември 2007 г., четвъртък, от 10,00 ч. в сградата на Народното събрание.
Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание на 13 декември 2007 г., четвъртък, от 15,00 ч.
Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 12 декември 2007 г., сряда, от 14,30 ч.
Следващото пленарно заседание ще бъде на 12 декември 2007 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 18,58 ч.)

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Камелия Касабова


Секретари:
Иван Илчев
Светослав Малинов