Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-12-14

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Юнал Лютфи
Секретари: Пенко Атанасов и Георги Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Добро утро, колеги!
Имаме необходимия кворум – откривам заседанието. (Звъни.)
Днес следва да извършим поредица от гласувания по законопроекти, обсъждани вчера, уважаеми колеги. Предлагам да се организираме и достатъчно експедитивно да извършим гласуванията. Те не са малко. Необходимо е и внимание.
Преди да пристъпим към гласуване на текстове от първия законопроект ще направя едно съобщение. То е важно и моля да му обърнете внимание. Съобщението е от Комисията по гражданско общество и медии:
“На редовно заседание, проведено на 13 декември 2007 г., Комисията по гражданско общество и медии
РЕШИ:
Открива процедура за внасяне и разглеждане на проекти за решения за избиране на членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.”
Това е съобщението, което господин Иво Атанасов ме е помолил да направя за ваше сведение и съответни действия, ако прецените.
Преминаваме към гласуванията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Моля представител на Комисията по бюджет и финанси да бъде тук, да следи гласуванията, те са доста, нека да имаме и доклада на комисията.
Онези от вас, които са участвали в обсъжданията и гласуванията вчера знаят, че е гласувано до § 3 включително. Предстои да продължим с гласуване на § 4. По него има няколко неприети от комисията предложения. Първото е на народния представител Иван Костов.
Господин Сотиров има думата за процедурен въпрос.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, тъй като има няколко предложения по този текст за долната граница и се тръгне от нула, 0,5; 0,75; 1,0 и 1,5 мисля, че е коректно да се започне от най-ниската граница. Предлагам да гласуваме най-напред долната граница да е нула, а след това – 0,5; 0,75; 1,0 и 1,5. Последното предложение е на вносителя.
Моето предложение е така да се предложи и да се гласуват текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това би означавало да се започне с Вашето предложение, господин Сотиров?
Иван Сотиров: Да, ако не звучи нескромно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, които разполагате с доклада, можете да видите, че предложенията в доклада са подредени по реда на постъпването си, предполагам. Господин Сотиров предлага друг ред. Чухте предложението. Ще подложа на гласуване предложението на господин Сотиров.
Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Иван Сотиров.
Гласували 147 народни представители: за 61, против 28, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Имате думата за прегласуване, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Колеги, искам само да направя едно уточнение – такава практика и преди сме имали. Има различни предложения за долна граница като се тръгне от нула и се стигне до 1,5. Те са предложения за границите на местните данъци.
Предложението ми е във връзка с това, че е най-коректно първо да се гласува за най-ниската граница. Ако тя се отхвърли, след това тези, които са за по-ниска граница, да гласуват за следващата степен и т.н. И друг път сме го правили. Въпросът е технически. Нещата стават много по-логично, по-прегледно и са удобни за гласуване.
В този смисъл апелирам да подкрепите това процедурно предложение – и друг път сме го правили и винаги е давало добри резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Отново подлагам на гласуване предложението. Ясно е съдържанието му.
Моля, гласувайте.
Гласували 159 народни представители: за 69, против 31, въздържали се 59.
Предложението не се приема – ще гласуваме по реда на отразените предложения в доклада.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Костов и група народни представители. Предложението не е подкрепено от комисията. Предложението е за числото “1”, вместо “1,5”.
Гласували 164 народни представители: за 50, против 77, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Господин Методиев има думата за предложение за прегласуване.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Господин председател, уважаеми колеги, добро утро!
Моята процедура е за прегласуване.
Искам само да напомня за тези разлики - това, което каза преди мен господин Сотиров – предложенията са от нула до 1,5. Нека все пак да се ориентираме откъде се тръгва. Тръгва се от идеята, че в момента съществуват данъци върху недвижимите имоти. Има предложение на правителството това ниво да бъде минимално, а оттам нагоре да се качи два пъти.
Нашето предложение е тези два пъти да си останат, но това ниво, което е в момента, да не е минималното, а да се свали с 50% надолу. Това е според нас балансираното предложение.
Няма да говоря за аргументите, за които вчера стана дума. Все пак трябва на местната власт да се даде възможност да прави политика, включително и политика на фиска, тоест да събира своите необходими средства. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Методиев.
Гласувайте отново предложението.
Гласували 149 народни представители: за 45, против 67, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милен Велчев, също неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 55, против 22, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова, неподкрепено от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 34, против 35, въздържали се 71.
Не се приема предложението на госпожа Капон и госпожа Николова.
За прегласуване – госпожо Капон, заповядайте.
Мария Капон (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С всички текстове, които бяха досега предложени, и с този, който следва, също на господин Сотиров от Съюза на демократичните сили, е истинското предложение за децентрализация. Затова ви моля да решим рамката, в която да се направи тази децентрализация. Моето предложение е да има долна граница на 0,75, за което ви призовавам да гласувате. Всяко друго решение, което е по вносител, означава, че вие разрешавате на вашите кметове, на нашите кметове, на цялата местна власт единствено да качват данъци. И днес е ясно, че те започнаха това да го правят за хората. Затова ви моля да дадем тази рамка и да има възможност да има истинска децентрализация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Направено е предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте отново предложението.
Гласували 145 народни представители: за 44, против 40, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Сотиров по същия § 4, също неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 46, против 37, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Предложение за прегласуване – заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми колеги, апелирам още веднъж да подкрепите предложението да няма долна граница. Така или иначе общините са в такова финансово състояние, че ще бъдат принудени да увеличават местните данъци, а не да ги намаляват при това положение, при което се намират. Така че създаването на долна граница само компрометира идеята за създаване на силно местно самоуправление и финансова децентрализация. Излезте от вашето мислене, което ви вреди в тази посока. Опитайте се действително да се държите по един начин, който декларирате като хора, които са с европейско мислене и искат в България да се въведат принципите на местното самоуправление по европейски. Недейте в конкретния случай да мислите точно с категориите на моя приятел господин Шопов от “Атака”, опитайте се действително този път да превъзмогнете чисто партийни и някои други скрупули.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението на господин Сотиров втори път.
Гласували 155 народни представители: за 44, против 69, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, който комисията подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 159 народни представители: за 119, против 30, въздържали се 10.
Параграфът е приет.
Има две идентични предложения, уважаеми колеги, за нов параграф. Едното е от народния представител Евгени Чачев, другото е от господин Софиянски. Те са идентични по съдържание и по редакция затова ще ги подложа на гласуване едновременно. И двете предложения не са подкрепени от комисията.
Гласувайте предложенията на господата Чачев и Софиянски за нов параграф, неподкрепени от комисията.
Гласували 134 народни представители: за 30, против 52, въздържали се 52.
Предложенията не се приемат.
Следва предложение на народния представител Иван Сотиров за нов параграф с две точки. Комисията не е подкрепила предложението по т. 1, а е подкрепила предложението по т. 2. Всъщност комисията предлага да се създаде нов § 5 със съдържание, идентично на това с т. 2 на господин Сотиров. Затова първо ще подложа на гласуване предложението по т. 1, което не е подкрепено от комисията, и след това ще подложа на гласуване предложението на комисията за нов § 2.
Гласувайте предложението на народния представител Иван Сотиров по т. 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 148 народни представители: за 40, против 56, въздържали се 52.
Предложението на господин Сотиров не се приема.
Господин Сотиров, заповядайте за прегласуване.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми колеги, искам само да уточня за какво става въпрос. Ако се приеме това освобождаване, то в никакъв случай няма да натовари общините, защото става въпрос за много малко случаи, но по отношение на лицата, към които се прилага това, ще бъде изключително коректно и справедливо да бъдат освободени от данъци. Това са случаите, когато с общи или подробни устройствени планове общините са предвидили частен имот за озеленяване, при което положение лицето, което е собственик на този имот, не може по никакъв начин да го използва. Вие знаете, че рестрикцията за имоти, предвидени за озеленяване, е много голяма. Лицето търпи големи загуби в името на това, че общината е преценила, че неговият имот трябва да бъде използван за озеленяване, за да се задоволят определени обществени потребности, което е хубаво. Коректно е обаче, когато поради обществения интерес едно лице търпи такива загуби, да бъде поне освободено от данък върху недвижимия имот, което е много малка сума, но все пак е някаква минимална компенсация и справедливост. За това става въпрос.
Има хипотези на освобождаване, които са много по-несъстоятелни. Освобождават се лица от какви ли не данъци, което засяга много повече облагаеми субекти и е много по-неаргументирано, но съществува в практиката. А тук има една нова хипотеза, при която действително е редно тези хора, след като години наред не се обезщетяват и имотите им са блокирани, поне да бъдат освободени от данък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Отново подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласувайте т. 1 на господин Сотиров, неподкрепена от комисията.
Гласували 154 народни представители: за 52, против 55, въздържали се 47.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 5 със съдържание идентично с второто предложение на господин Сотиров.
Моля, гласувайте предложението на комисията за нов § 5.
Гласували 126 народни представители: за 111, против 5, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Преминаваме към § 5 по вносител. По него има няколко неприети предложения на народни представители. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да отпадне. Затова първо ще подложа на гласуване предложението за отпадане. Ако то не се приеме, ще гласуваме по текста.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 5 по вносител.
Гласували 130 народни представители: за 97, против 13, въздържали се 20.
Предложението е прието. Параграф 5 по вносител отпада.
Има две идентични предложения за нов параграф. Едното е на господин Чачев, а другото – на господин Софиянски. Двете предложения не са подкрепени от комисията.
Подлагам едновременно на гласуване предложенията на народните представители Евгени Чачев и Стефан Софиянски за нов параграф, неподкрепени от комисията.
Моля, гласувайте двете предложения едновременно.
Гласували 142 народни представители: за 33, против 70, въздържали се 39.
Предложенията не се приемат.
Преминаваме към § 6. По него има неприети предложения. Първото от тях е на народния представител Стефан Софиянски.
Подлагам на гласуване предложението на господин Софиянски по § 6, неподкрепено от комисията.
Гласували 146 народни представители: за 28, против 48, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милен Велчев по § 6, също неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 34, против 34, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Велчев, за предложение за прегласване.
Милен Велчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, обещавам да не спекулирам с възможността за искане за прегласуване, обаче искам да обърна внимание на всички от колегите, които споделят либерални възгледи по отношение на данъчната политика. С разбираме се отнасям към колегите от Социалистическата партия, които не очаквам да подкрепят намаляването на който и да било от местните данъци, към колегите от Движението за права и свободи, към колегите от “Българска нова демокрация” и колегите от дясната част на залата. Мисля, че с основание избирателите им могат да очакват, че ще подкрепят това, както и следващите подобни предложения, които са много в закона.
Затова искам да ги помоля да се отнасят с по-голямо внимание към гласуването и с по-голяма активност, ако споделят гледните точки, споделени от вносителите на предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Велчев.
Има предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте отново направеното от господин Велчев предложение по § 6.
Гласували 171 народни представители: за 79, против 19, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото гласуване – на предложението на Мария Капон и Елеонора Николова.
Подлагам на гласуване тяхното предложение. То е идентично, така ли, госпожо Николова? Имаше съвсем малки различия в числата.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова по същия параграф, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 63, против 23, въздържали се 67.
Предложението не се приема.
Предложение за прегласуване – заповядайте, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря, господин председател.
Моето предложение е идентично с това на господин Велчев. Много очаквам ДПС да подкрепи това предложение, защото съм убедена, че в техните региони местната им власт е достатъчно силна и с добър капацитет, така че да може да определи най-добрите данъци и да разрешим действително децентрализацията.
Колеги, затова ви моля да гласуваме още веднъж и да гласувате за текста, та да бъде намалена долната граница и всяка община да може да вземе сама за себе си решението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Моля, гласувайте отново предложението.
Гласували 165 народни представители: за 71, против 37, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Уважаеми колеги, ще подложа едновременно на гласуване § 6 и § 7 по вносител, подкрепени от комисията.
Преди това обаче има процедурно предложение от господин Сотиров. Заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Вчера, когато дебатирахме въпроса, аз казах, че при отпадането на предложенията, които бяха направени от колегите, се обезсмисля приемането на този текст. Още повече, че ние преди две години отменихме данък “Наследство”.
Моето предложение е при тази ситуация да гласуваме против въвеждането...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вие ще гласувате “против”. Всеки ще изрази отношението си с гласуване.
Иван Сотиров: Но е смешно парламентът през две години да отменя един данък и да го връща заради съответни казуси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Всеки, господин Сотиров, ще прецени как да гласува. Ще има тази възможност.
Подлагам на гласуване § 6 и § 7 по вносител, подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 112, против 30, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
Има думата господин Миков за процедурно предложение.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, след обсъждане, което направихме в рамките на управляващата коалиция и с някои други колеги народни представители, с оглед необходимостта от приемане до края на тази сесия на редица законодателни актове, най-вече свързани с бюджетното осигуряване дейността на страната през следващата година, ви предлагам в понеделник да има извънредно заседание от 10,00 до 16,00 ч. със следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (продължение). Вчера е четена част от законопроекта.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
3. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Избор на Инспекторат.
5. Второ четене на Законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
6. Второ четене на Законопроекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
Уважаеми дами и господа, предлагаме също така да има извънредно заседание и във вторник, 18 декември 2007 г., от 9,00 до 16,00 ч. със следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
2. Второ четене на Законопроекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
3. Второ четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
За сряда ще внесем в предвидения от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срок проект за дневен ред. Благодаря.
Господин председател, моля да предложите процедурното предложение на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Миков.
Има предложение за извънредни заседания в понеделник – 17 декември, и вторник – 18 декември 2007 г.
За обратно процедурно предложение има думата господин Шопов. Заповядайте.
Павел Шопов (КА): Ние от “Атака” сме против тези две извънредни заседания, но не защото не желаем да работим. Ако има нужда, ние сме готови да работим повече и от тези часове, които бяха съобщени, дори при много по-напрегнат дневен ред, ако това се налага. Нас ни смущава обаче едно – че на Председателския съвет миналата седмица откровено и ясно от представителите на Движението за права и свободи беше направена аргументация и беше направено искане дневният ред да се промени така, че в четвъртък и петък да не се работи, тъй като бил Курбан-Байрам. Нещо такова, не знам точно какви са им празниците. (Възгласи на неодобрение в блока на ДПС.)
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Как може да си толкова прост! Ти нещо не си добре!
Павел Шопов: Ние сме особено смутени от този аргумент. Притеснява ни много, че всъщност това са действителните причини дневният ред да бъде променен, защото Движението за права и свободи иска отново да сложи знака си, да покаже мощ, да покаже извиване на ръце на всички нас и да промени програмата на Народното събрание – такава, каквато е била винаги. (Смях в блоковете на КБ и ДПС.)
Ако вземете стенограмата, ще видите едни аргументи, които са меко казано обидни и неприемливи. Правят се сравнения, които са меко казано некоректни.
Ние сме против и заявяваме, че ще внимаваме да не би да не се работи действително четвъртък и петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Шопов, становището Ви е ясно.
Павел Шопов: За нас правилната логика беше заседанието в сряда да си протече нормално, а ако се наложи – да останем и в събота, и в неделя. Има време до Рождество Христово, което е по-редно, отколкото да правим това за тази причина, извинявайте, за което няма да замълчим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Колеги, ще подложа на гласуване предложението на господин Миков. И тази сутрин представителите на всички парламентарни групи заявиха, че са готови да работят до приемането на законите, които следва да приемем.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков за извънредни заседания на 17 и 18 декември 2007 г. с дневен ред, предложен от него.
Моля, гласувайте.
Гласували 165 народни представители: за 156, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Има думата за процедурно предложение господин Тодоров.
Станчо Тодоров (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, тъй като утре е работен ден за страната, нека да не се натоварваме с тези удължени работни времена. И без това колегите народни представители, които са отдалече, ще бъдат в София, няма да си ходят поради това лошо време, затова предлагам да минем на нормален работен ритъм от 9,00 до 14,00 ч., като работим и утре, в събота. Ще почиваме в неделя, след това ще работим в понеделник, вторник, сряда – докато приключим всички предложени точки.
Предлагам утрешният ден да бъде работен ден за парламента от 9,00 до 14,00 ч. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще предложа на гласуване предложението, но колеги, ще кажа за ваша информация, че беше обсъждан и такъв вариант. Установи се, че много от народните представители имат поети ангажименти в утрешния ден.
Доколкото предложението е направено формално от господин Тодоров, ще го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте предложението, направено от господин Тодоров.
Гласували 156 народни представители: за 31, против 52, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме с гласуването на законопроекта.
По § 8 има няколко неприети предложения.
Първото е на народния представител Иван Костов и група народни представители.
Подлагам на гласуване предложението на господин Костов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 38, против 77, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Милен Велчев, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 153 народни представители: за 70, против 22, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.
Моля, гласувайте това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 27, против 55, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Георги Анастасов и Иглика Иванова, което също не е подкрепено от комисията.
Гласувайте това предложение.
Гласували 117 народни представители: за 33, против 10, въздържали се 74.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване едновременно § 8 и 9 в редакцията на вносителя, подкрепено от комисията.
Гласувайте тези два текста.
Гласували 125 народни представители: за 108, против 10, въздържали се 7.
Двата текста са приети.
Колеги, по § 10 има няколко пространни предложения, обхващащи 5 страници от доклада. Затова ще ги гласуваме последователно, след което ще гласуваме основния текст.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милен Велчев по § 10, чл. 55, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 143 народни представители: за 50, против 9, въздържали се 84.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова, което не е подкрепено от комисията.
Гласувайте това предложение.
Гласували 148 народни представители: за 63, против 21, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
Господин Димитров има думата за предложение за прегласуване.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Трябва да има някаква логика в нещата, които гласуваме. За всички останали данъци казваме, че могат да се увеличават до два пъти, за колите обаче, забележете, Министерството на финансите без всякаква логика казва, че този данък може да се увеличава до 3 пъти. Защо? Няма никаква разумна причина за това предложение.
Обръщам се специално към всички кметове от левицата и към либералната част от парламента, а десницата си знае – това предложение трябва да бъде прието, трябва да следваме някакви принципни положения. Не може всички данъци да се увеличават максимум два пъти, а за колите да бъде три пъти. Аз попитах и Министерството на финансите, те не можаха да дадат пред Комисията по бюджет и финанси никакво разумно обяснение. Това показва тотален хаос при правенето на предложения.
Така че надявам се това предложение на госпожа Капон да бъде подкрепено. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново направеното предложение.
Гласували 160 народни представители: за 73, против 44, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Георги Анастасов и Иглика Иванова, неподкрепено от комисията.
Гласувайте това предложение.
Гласували 116 народни представители: за 26, против 9, въздържали се 81.
Предложението не се приема.
Сега ще подложа на гласуване § 10 в редакция на вносителя. Но ви моля за внимание, има едно предложение на комисията в ал. 2, т. 2 числото “15” да се замени с “30”. Смятате ли за необходимо отделно да подложа на гласуване това предложение и след това целия текст или направо текста с това предложение на комисията?
Мартин Димитров (ОДС, от място): Отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на комисията в окончателния текст, който ще гласуваме, числото “15” да се замени с “30”.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 150 народни представители: за 124, против 10, въздържали се 16.
Предложението са приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10 с направеното току-що изменение в пленарната зала.
Гласувайте окончателния текст на § 10.
Гласували 141 народни представители: за 125, против 14, въздържали се 2.
Текстът е приет.
По § 11 има предложение на народния представител Милен Велчев, неподкрепено от комисията.
Гласувайте това предложение на господин Велчев.
Гласували 138 народни представители: за 45, против 7, въздържали се 86.
Предложението на господин Велчев не се приема.
Гласувайте предложението на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 40, против 43, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Анастасов и Иглика Иванова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 20, против 13, въздържали се 94.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, подкрепен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 112, против 17, въздържали се 10.
Текстът е приет.
По § 12 има предложение на народния представител Милен Велчев, което не е подкрепено от комисията.
Гласувайте това предложение.
Гласували 124 народни представители: за 33, против 4, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Мария Капон и Елеонора Николова, неподкрепено от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 18, против 36, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението за окончателна редакция на § 12, предложен от комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласувайте § 12 в окончателната му редакция.
Гласували 130 народни представители: за 120, против 6, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Уважаеми колеги, за ваша информация на балкона на пленарната зала се намират група студенти от Софийския университет, които изучават предмета “Риторика”. Посещението е с образователна цел. Няма да се чуе много риторика, ще се наблюдава гласуване, но това също е поучително. Добре дошли! (Ръкопляскания.)
Подлагам на гласуване § 13 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 114, против 5, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Преминаваме към § 14.
По него има направени идентични предложения от народните представители Евгени Чачев и Стефан Софиянски, които не са подкрепени от комисията.
Ще подложа на гласуване двете предложения едновременно.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 27, против 22, въздържали се 74.
Предложенията не се приемат.
Следващото предложение е от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 114 народни представители: за 26, против 23, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Заповядайте, госпожо Капон, за предложение за прегласуване.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, когато патентът не беше местен данък, миналата година имахме решение в Комисията по бюджет и финанси да позволим райониране на патентите и в съответните големи градове така, както е в София, същото да може да стане, както във Варна, в Пловдив, в Русе и в други градове. Защото ако една видеотека е в район, където живеят 50 или 100 хил. човека нейният патент може да е по-висок отколкото в район “Централен”, както е в момента. Поради тази причина в текста въведох възможността общинските съвети да вземат решение според характеристиките на района и според продукта, който се продава или се произвежда, да може да има съответно диференцираната ставка на патента.
Поради това ви моля да прегласуваме текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам отново на гласуване предложението на госпожа Капон и госпожа Николова.
Гласували 120 народни представители: за 31, против 20, въздържали се 69.
Предложението не се приема.
Моля за вашето внимание, уважаеми колеги!
Ще гласуваме основния текст, но комисията е предложила в § 14 да се създаде нова ал. 4. Комисията е предложила и редакция на тази ал. 4.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нова алинея в § 14.
Гласували 105 народни представители: за 95, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване окончателния текст на § 14 – по вносител, с току-що приетото направено допълнение.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 6, въздържал се 1.
Предложението на вносителя с направеното допълнение е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Янаки Стоилов и Надя Антонова за нов параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 27, против 6, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народните представители Васил Калинов и Евдокия Манева, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 21, против 22, въздържали се 64.
Предложението не се приема.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, съвсем не е случайно, че заедно с господин Калинов направихме това предложение. То е една възможност да подпомогнем решаването на проблема с бездомните кучета и овладяването на тяхната популация. Предложението кореспондира с действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, който предстои да приемем. Той предвижда възможност да се увеличава данъка за притежаване на куче, в случай че притежаваните кучета са повече от едно. Знаете много добре, че голяма част от популацията на бездомните кучета е предизвикана от това, че част от собствениците изоставят своите кучета и по този начин ние не можем да прекратим и да овладеем популацията на бездомните кучета.
Ние предлагаме когато притежаваните кучета не са кастрирани, защото за кастрирани кучета не се плаща данък, и са повече от едно “по решение на общинския съвет” – това е предложението ми за редакция – след първото куче да може данъкът да се увеличава пропорционално на броя на притежаваните кучета.
Аз мисля, че това е една чудесна възможност общините да се справят с този проблем, да получат допълнителни средства за създаване на приюти и други мерки, които ние им вменяваме с новия закон.
Колеги, затова ви моля да подкрепите нашето предложение. Наистина това е една възможност за общините. Те ще решават какво ще бъде увеличението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложението, което доуточнява госпожа Манева, е във втория ред на текста – след думите “първото куче” да се добави изразът “по решение на общинския съвет”.
Подлагам отново на гласуване съвместното предложение на двамата колеги с уточнението, направено от госпожа Манева.
Гласували 115 народни представители: за 29, против 14, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Уважаеми колеги, тук моля вносителите да изразят становище. Предложенията са на народните представители Иван Сотиров, Милен Велчев, Теодора Дренска и Нина Чилова, които са идентични и по съдържание, и по редакция. Не са били подкрепени от комисията. Предлагам да ги гласуваме ан блок. Не виждам възражения от вносителите.
Желаете ли думата, господин Сотиров? Заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, тези предложения не са идентични, но те са отхвърлени на идентичен принцип, че са вън от обхвата на закона. Една практика, която аз лично не приемам, защото реално с тези промени не правим нищо, освен да вдигаме горните прагове за определяне на местните данъци.
Има една обществена необходимост и тази обществена необходимост е чрез закона ние да въведем регламент, при който местните такси реално да отговарят на цената на услугата, а не да продължава тази практика, която се провежда в много общини в страната, при която местните такси се определят на база промил от стойността на имота, което всички знаем, че е крайно несправедливо.
В конкретния текст, който съм предложил, се предлага да бъдат разделени и таксите за битови отпадъци, да се даде възможност на общините, дори императив с наредбите да отделят таксата за битови отпадъци от такса за поддържане на териториите за обществено ползване. Това са две коренно различни услуги, които се извършват от общините.
В тази връзка са и следващите предложения по членове от закона.
Колегите, които са направили другите предложения, също третират материята с местните такси, но те не са идентични по характер с тези, които съм направил аз. Идеята е да се въведат обективни критерии, да се въведе императив със закона, при който всички общини в България да бъдат принудени до 31 ноември следващата година с наредби да променят методиките и да въведат критерии, които реално да отчитат цената на услугата, защото това, което сега се събира в България, няма характер на местна такса. То противоречи изобщо на концепцията и на философията на таксата като понятие. Таксата трябва обективно да отчита цената на услугата, а не общините, въпреки че има тази възможност да действат, както действаха и преди – да определят таксата на база промил от цената на имота. Затова мисля, че точно сега е моментът да направим крачката в посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров, в такъв случай бих предложил да гласуваме вашите предложения ан блок, тъй като те са няколко подред, но следват тази логика, която Вие описахте, и след това отделно ще подложим на гласуване предложенията на господата Велчев, Дренска и Чилова.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Иван Сотиров за промени в наименованието на Раздел І на Глава трета и съответни редакции на членове от 62 до 67 от самия закон. Предложенията не са били подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 19, против 33, въздържали се 67.
Направените предложения не се приемат.
Сега подлагам на гласуване предложенията на народните представители Милен Велчев, Теодора Дренска и Нина Чилова също за създаване на нов параграф с идентичен смисъл в малко изменена редакция. Те също не са подкрепени от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 43, против 9, въздържали се 79.
Тези предложения не се приемат.
Преминаваме към § 15. По него има предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова. Подлагам на гласуване това предложение, което не е било подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 19, против 46, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по § 15, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 103, против 5, въздържали се 14.
Текстът е приет.
Има предложение на народните представители Велчев, Дренска и Чилова за нов параграф.
Подлагам на гласуване това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 36, против 4, въздържали се 93.
Предложението не се приема.
По § 16 има предложение на народния представител Иван Сотиров.
Моля, гласувайте това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 41, против 47, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 106, против 15, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Госпожо Капон, заповядайте за процедурно предложение.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, моля да направя следната процедура – т. 26 и т. 30 в моето предложение да бъдат гласувани отделно. Искам да отпаднат заложните къщи от патентен данък, тъй като те трябва да имат различен режим, те трябва да бъдат под специален контрол заради прането на пари, от една страна, и да няма възможност посредничеството на имоти, всички услуги за покупко-продажби също да бъдат под специален режим, свързано отново с прането на пари и възможността за контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Процедурното предложение на госпожа Капон е две от десетте точки от нейното предложение да бъдат гласувани отделно.
Подлагам на гласуване предложението предварително да бъдат гласувани т. 3 и т. 6 от предложението на госпожа Капон.
Моля, гласувайте процедурното предложение на госпожа Капон за отделно гласуване на две от нейните предложения.
Гласували 126 народни представители: за 55, против 29, въздържали се 42.
Предложението Ви, госпожо Капон, не се приема.
Ще гласуваме наведнъж цялото Ваше предложение.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова по § 17, неприето от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 37, против 34, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Госпожо Капон, заповядайте за предложение за прегласуване.
Мария Капон (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ясно е, че патентният данък, така както всички останали местни данъци, мнозинството реши да има възможност от страна на общините единствено тяхното увеличение. Аз апелирам към прегласуване и възможност за това да размислите дали трябва заложните къщи, отново искам да повторя, защото смятам, че това е пълно нарушение на всичките ни принципи за
борба както с корупцията, така и с организираната престъпност и по същия начин с прането на пари. Ние разрешаваме през закона заложните къщи да бъдат с патентен данък. И още веднъж да ви повторя сумата, за голямата възможност на марш, който се разрешава на общините, е заложната къща да има патентен данък между 3 хил. лв. и 28 хил. лв. Смятам, че те трябва да бъдат под специален надзор, така както трябва да бъде и посредническата дейност, каквато се прави от нормалните фирми, които са юридически лица. Не е възможно тези две дейности да останат в патентен данък към местни данъци.
Смятам, че някъде в Комисията по бюджет и финанси сме пропуснали уточненията по въпроса, защото надали с всички поправки на закони, които направихме, за да се преборим по някакъв начин с прането на пари, връзката с текстовете на вносителя за хазарта, които не допуснахме да бъдат минати, днес трябва да оставим заложните къщи да бъдат местен патентен данък.
Затова ви моля, господин председател, да прегласуваме само тези две точки. Разбирам, че иначе противоречи на цялата логика на мнозинството във всички останали точки долната граница да бъде намалена. Затова ви моля прегласуването да бъде за тези две точки – да отпаднат от патентен данък, и да бъдат нормално контролирани от всички останали органи. Не смятам, че общините имат възможност да направят този контрол реален в момента. Защото заложните къщи, пак казвам, трябва да бъдат под специален надзор, така както е банковата система, хазартът и всички останали, тоест трябва да е към Националната агенция по приходите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Моля, гласувайте отново направеното предложение.
Гласували 127 народни представители: за 50, против 18, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване § 17 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 86, против 8, въздържали се 7.
Текстът е приет.
Има предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова за отпадане на второто изречение в § 18, което не е подкрепено.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 112 народни представители: за 17, против 36, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Госпожо Капон, заповядайте за прегласуване.
Мария Капон (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, с този текст разрешаваме на общините да не вземат никакво решение, да се направят на разсеяни, да оставят данъците такива, каквито са в момента, и да не предложат никаква политика. Целта на децентрализацията в крайна сметка е да носят и отговорност.
Смятам, че не може да има текст, в който да е ясно, че ако до 29 февруари 2008 г. не вземат решение и не предложат конкретните данъци и такси, съответно остава завареното положение. Този текст ще бъде масово използван от различни общини. Затова предлагам той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново направеното предложение.
Гласували 107 народни представители: за 25, против 39, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Има предложение от народните представители Милен Велчев, Теодора Дренска и Нина Чилова по § 18.
Моля, гласувайте това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 30, против 13, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието „Преходни и заключителни разпоредби” и § 18 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 3.
Заглавието и § 18 се приемат.
Сега ще обсъдим предложенията по § 20 и след това ан блок ще гласуваме § 19 и § 20. Параграф 19 е предложен по вносител.
Има две идентични предложения на народните представители Евгени Чачев и Стефан Софиянски за промени в ал. 2 в § 20.
Подлагам на гласуване едновременно тези две предложения, неподкрепени от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 13, против 53, въздържали се 40.
Предложенията не се приемат.
Подлагам на гласуване параграфи 19 и 20 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 96, против 6, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване параграфи 21, 22 и 23 по вносител, подкрепени от комисията. По тях няма направени предложения.
Моля, гласувайте тези три текста по вносител.
Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.
Текстовете на тези три параграфа са приети.
Следват няколко предложения, уважаеми колеги, от народните представители Евгени Чачев, Стефан Софиянски и Иван Сотиров. Обръщам се и към господин Сотиров, тъй като това са четири текста, които са, доколкото мога да видя, с идентична редакция, въпреки че при господин Сотиров са подредени по-различно. Бихме ли могли да ги гласуваме ан блок, като подложа четирите текста поотделно на гласуване, но направени и от тримата народни представители, тоест, първият текст е в ДОПК, а при господин Сотиров е също първи... Така че бихме могли тези три текста – предложения за промени в ДОПК, да ги гласуваме едновременно. Не виждам възражения.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Евгени Чачев, Стефан Софиянски и Иван Сотиров за нов параграф – промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс в чл. 121. Тези три предложения не са били подкрепени в комисията.
Гласували 113 народни представители: за 22, против 56, въздържали се 35.
Следващото предложение, направено от господата Чачев, Софиянски и Сотиров, е за промени - параграф в Закона за местното самоуправление и местната администрация – чл. 21. Това са вторите предложения на господата Чачев и Софиянски, а при господин Сотиров то е също в неговото второ предложение, ако не се лъжа.
Моля, гласувайте тези три предложения на колегите народни представители, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 12, против 63, въздържали се 47.
Това предложение за промени в Закона за местното самоуправление не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Евгени Чачев и Стефан Софиянски за нов параграф, който предвижда текстове по отношение на Министерството на финансите, НАП; при господин Софиянски то също е трето; при господин Сотиров е на второ място в неговата подредба.
Моля, гласувайте тези три предложения, неприети от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 42, против 54, въздържали се 22.
Това предложение не се приема.
Четвъртото предложение е внесено от господата Чачев, Софиянски и Сотиров за нов параграф, отнасящ се до компетентности на общинския съвет. То е четвърто в подредбата на първите двама и първо в подредбата на господин Сотиров.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 117 народни представители: за 23, против 48, въздържали се 46.
Това предложение на тримата народни представители не се приема.
Следва ново предложение на народния представител Иван Сотиров за нов параграф за датата на влизане в сила на т. 7 от § 1.
Оттегляте ли това предложение, господин Сотиров? То няма вече приложимост, така че отпада.
Следващото предложение е на народните представители Велчев, Дренска и Чилова за промени в Закона за управление на отпадъците.
Подлагам на гласуване това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 38, против 18, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Последното предложение преди окончателния текст е на народния представител Милен Велчев – за промени в ал. 6 на § 4 от Преходните разпоредби на Закона за търговския регистър.
Комисията не е подкрепила това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 37, против 21, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Има думата народният представител Елеонора Николова.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа, аз ще ви помоля да прегласуваме това решение. Вярно е, че то е много спорно. Аз не мога да не се съглася, че мястото на този текст не е в Закона за местните данъци и такси, но с оглед на обстоятелството, че ние като Народно събрание два пъти престъпваме нашите правила и удължаваме срока за търговския регистър, а той всъщност трябва да проходи със съответната тежест и без проблеми, мисля, че този текст, макар и сложен не на място, ще облекчи работата на търговския регистър по начин, че да няма фалстарт. С оглед на това ние сме направили много компромиси в това Народно събрание, но мисля, че този компромис си заслужава. Защото обслужва идеята търговският регистър да заработи без проблем от 1 януари 2008 г. Проблем е на Министерството на правосъдието, че не внесе навреме текстовете, така както мониторингът и проектът вече се тества в седем града – то трябваше да внесе тази промяна, но тъй като не е внесена, мисля, че макар и късно, е редно да се обединим и точно с този текст да направим промяната. Аз ви моля да гласувате позитивно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отново направеното от господин Велчев предложение.
Гласували 146 народни представители: за 58, против 37, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
И така, § 24 – той е и последен.
Подлагам на гласуване текста на § 24 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 7.
Текстът е приет, с което е приет и Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Уважаеми колеги, почти с математическа точност приключихме нашата работа за първата част от днешното пленарно заседание. В понеделник, в извънредното заседание, както беше гласувано, ще продължим с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Обявявам почивка до 11,00 ч., след която следват четири часа парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Уважаеми народни представители, да продължим нашата работа с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Уважаеми народни представители, има новопостъпили питания за периода от 7 до 13 декември 2007 г.:
- Питане от народния представител Николай Михайлов към Стефан Данаилов – министър на културата, относно политиката на правителството за опазване паметниците на културата. Следва да се отговори в пленарно заседание на 14 декември 2007 г.
- Питане от народния представител Иван Николаев Иванов към Николай Василев – министър на държавната администрация и административната реформа, относно мерки за създаване на условия за ползване на услуги на електронното правителство от максимален брой потребители. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 декември 2007 г.
- Питане от народните представители Асен Агов и Иван Николаев Иванов към Ивайло Калфин – заместник министър-председател и министър на външните работи, относно политиката на българското правителство по предложените на Европейската комисия правила за либерализиране на производството и преноса на енергия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 декември 2007 г.
Има писмени отговори за връчване, както следва:
- от министър-председателя на Република България Сергей Станишев на питане, зададено от народния представител Евгени Чачев;
- от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин на въпрос, зададен от народния представител Яни Янев;
- от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин на въпрос, зададен от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев на въпрос, зададен от народния представител Борислав Ноев;
- допълнителна информация към писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев на въпрос, зададен от народния представител Станислав Станилов;
- от министъра на вътрешните работи Румен Петков на въпрос, зададен от народния представител Руденко Йорданов;
- от министъра на вътрешните работи Румен Петков на въпрос, зададен от народния представител Нено Димов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов на въпрос, зададен от народния представител Нено Димов;
- от министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров на въпрос, зададен от народния представител Евдокия Манева;
- от министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров на въпрос, зададен от същия народен представител Евдокия Манева;
- от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров на въпрос, зададен от народния представител Евдокия Манева.
Госпожа Евдокия Манева е задала доста въпроси.
- от министъра на земеделието и продоволствието господин Нихат Кабил на въпрос, зададен от народния представител Евдокия Манева;
- от министъра на държавната администрация и административната реформа господин Николай Василев на въпрос, зададен от народния представител Атанас Атанасов;
- от министъра на финансите Пламен Орешарски на въпрос, зададен от народните представители Ваньо Шарков и Димитър Йорданов;
- от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров на въпрос, зададен от народния представител Мария Капон.
Давам думата на народния представител Борислав Ралчев за изявление от името на парламентарна група.
Борислав Ралчев (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, уважаеми колеги!
„ДЕКЛАРАЦИЯ
на Парламентарната група „Българска нова демокрация”
През последните дни станахме отново свидетели на поредица от актове на насилие спрямо български младежи, довели до сериозни последици и дори до смъртта на едно дете, убито от свой съученик в Разград. Друг ученик бе прободен с нож в Самоков, а в Горна Оряховица младеж бе ограбен и пребит!
Това за съжаление не са единични случаи. Статистиката за последните години показва значителен брой регистрирани случаи на насилие над деца. За 2005 г. те са 1429, за 2006 г. – 2855, а през 2007 г. очевидно тенденцията се запазва.
Тези трагични случаи често се споменават само като хроника или кампанийно и вниманието се фокусира върху проблема с насилието при децата. Парламентарната група „Българска нова демокрация” се обръща с призив към всички компетентни държавни органи, както и към училищните власти, да предприемат необходимите мерки за предотвратяване и ограничаване на подобен тип прояви! Далеч сме от мисълта, че такъв сериозен проблем пред българското общество може да бъде решен с еднократни действия, но ние сме длъжни незабавно да предизвикаме необходимата дискусия.
Парламентарната група „Българска нова демокрация” се ангажира с подкрепа на серия от инициативи, които да съдействат за превенцията и преодоляване на причините, водещи до насилие между младите хора, включително и между деца! За реализирането на тези инициативи ще привлечем родителите, учителите, както и експерти, и българските медии.
Убедени сме, че е време в България да се обособи специализирана институция „Национален омбудсман за децата”. В 17 държави – членки на Европейския съюз, тя работи успешно. Националният омбудсман за децата е естествен координиращ и контролиращ орган на всички държавни, общински и граждански структури, имащи задължения и осъществяващи грижи спрямо младите хора.
Парламентарната група има подготвен законопроект за Национален омбудсман за децата, който ще внесе в началото на следващата година за разглеждане в парламента. Не можем да седим безучастни свидетели на посегателства върху българските деца!
Парламентарната група „Българска нова демокрация” ще работи за гарантирането на сигурността на всеки български гражданин! Благодаря. (Ръкопляскания от БНД.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин председател.
Давам думата на народния представител Яне Янев за декларация от името на парламентарната група на ОДС.
Яне Янев (ОДС):
„ДЕКЛАРАЦИЯ
от Парламентарната група на Обединените демократични сили
Преди 18 години на 14 декември хиляди демократично мислещи български граждани обградиха Народното събрание с жива верига, за да искат премахване на чл. 1 от Живковата Конституция. На този ден чухме и прословутата фраза за танковете на тогавашния комунистически тартор Петър Младенов. Без танкове сега, година след влизането ни в Европейския съюз, се движим не към европейски модел на управление, а към тоталната власт на фамилиите от тоталитарната епоха. Държавата днес все по-малко е на гражданите и все повече на роднините от старата комунистическа върхушка.
Четиридесет и пет години БКП създаваше галеници на комунизма – синовете, внуците и роднините на комунистическите величия, се радваха на всички привилегии на висшата номенклатура. Влизаха без ред в езиковите гимназии и вузовете, специализираха в тогавашния капиталистически свят. Возеха ги с държавни мерцедеси на училище, когато редовите българи чакаха по 10 години за “Лада” и “Москвич”, прекарваха си лятото в затворените станции на ЦК и строяха Кремъл от черноморски пясък. Тези галеници на комунизма станаха храненици на демокрацията.
Осемнадесет години по-късно България се управлява от същите фамилии. Децата, възпитани в дух на омраза към западните демокрации, днес са сложили наколенки пред онези, които ненавиждаха преди 10 ноември. Те отново са в мерцедесите, в Евксиноград и по върховете на държавата. Живкови, Танчеви, Станишеви, Пръмови, Бокови, Белчеви, Димитрови, Дакови, Атанасови и прочие и прочие днес раздават правосъдие и проповядват демокрация.
Тези, които ползваха благата на комунизма за сметка на обикновените хора, днес са най-богатите и най-овластените фактори в европейска България. Може би някой от тези синове, снахи и братовчеди на бивши комунистически велможи наистина е изключително интелигентен или свръхкомпетентен, но тук не става въпрос за изключения, а за правило. Всички фамилии от висшата номенклатура са обсебили цялата власт и то със сигурност не заради личните им достойнства. Това е планова солидарност, тясно сплотена от семейни икономически връзки, това е политическата БГ-мафия. Това е явление, което няма аналог в Европейския съюз, но е добре заимствано от путинизацията в Русия. И нека не ни убеждават, че това не е рекомунизация, защото никой нямал намерение да връща икономиката и идеологията на социализма. В това им вярваме, защото те направиха капитализъм за собствена употреба така, както татковците им бяха построили комунизма за себе си.
Днес, ден след като се подписа новият Договор на Европейския съюз, е важно да се знае, че властта в България се върна в ръцете на шепа хора, които искат да контролират всичко. И това са същите няколко десетки семейства, които държаха половин век страната извън историята. Това е нова модерна еврорекомунизация. Тя заменя тоталитарната пирамида с нова с три нива на управление. Първо ниво – общини, обсебени от локални мафиоти, производни на местните БКП-кланове. Второ ниво – чисто икономически структури с офшорна и друг вид неясна собственост, управлявана от назначени капиталисти, чиито юзди се дърпат предимно от старата Държавна сигурност. Трето ниво – парламентарно мнозинство, Министерски съвет и на самия връх не кой да е, а Гоце с новата Държавна сигурност, която уж била нашето ФБР. Този октопод вече излезе на светло и взе цялата власт за себе си. Не само икономическата, но законодателната, изпълнителната и съдебната.
Пътят пред старата комунистическа олигархия бе открит от червения цар и тя набра такава скорост, че реставрира изцяло позициите си. Синът на секретаря на ЦК Димитър Станишев е шеф на правителството, снахата на секретаря на ЦК Иван Пръмов е единственият български еврокомисар. Другата му снаха оглавява държавната телевизия. Внукът на члена на Политбюро и дългогодишен идеолог на партията Борис Велчев е главен прокурор. екс-финансовият министър и днешен заместник-председател на Парламентарната комисия по бюджет и финанси е брат на зетя на члена на Политбюро Стоян Марков (оживление в КБ) и прочие и прочие. А, за да няма никакво съмнение за какво става дума, в левия сектор на парламента седи осиновената внучка на самия Тодор Живков. (Оживление.) А над всички издънки на старите велможи бди техният президент с цялата политическа мощ, която си присвои през последните години. Встрани от тях, но с целия си арсенал от кукловодски приоми е така нареченият кръг Монтерей – на вечния Любен Гоцев. Цялата тази кохорта със скрити под елегантните сака пагони продължава да изпълнява поръчки на злокобната Държавна сигурност, която днес е маскирана във вид на президенти, историци, бизнесмени, а много често дори във вид на поборници за граждански и политически свободи.
Оттук до пълното опорочаване на демократичното устройство има само една крачка. Затова днес ние от името на Парламентарната група на Обединените демократични сили апелираме към обществото за пробуждане. Време е за действия. Време е до следващите избори да върнем държавата на българските граждани.” Благодаря ви. (Ръкопляскания от ОДС, ДСБ и независими.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да преминем, уважаеми народни представители, към парламентарния контрол.
Питане, зададено от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! След силната декларация, която беше прочетена, с която напълно се солидаризирам, минавам към моето питане към министъра на здравеопазването.
Уважаеми господин министър, само преди два месеца у нас се проведе международна конференция, на която беше обсъдено въздействието на електромагнитните полета върху здравето на хората. Това беше заключителният форум на един 10-годишен проект по тази тема, който всъщност се ръководеше от Световната здравна организация към Организацията на обединените нации. На конференцията бе отчетена реалната опасност за човешкия организъм, ако е подложен на продължително облъчване с ултракъси вълни.
Основен източник на такова излъчване в населените места, не само у нас – по принцип навсякъде, са клетъчните телефонни централи, базовите станции, които често са монтирани по високите етажи на сградите в българските градове.
Какво е положението у нас? Знаете, че в България има три мобилни оператора и всеки от тях изгражда самостоятелна национална мрежа. По тази причина базовите станции са над 1000. Нормално е обществото да бъде информирано за потенциалната опасност, която е в зависимост от степента, мощността на излъчване. От друга страна, именно за да бъде предпазено населението от такава опасност, в България действа Наредба № 9 от 1991 г. Нейното въвеждане отразява тези притеснения, които съществуват в международен аспект.
Неслучайно италианският лекар д-р Рипачоли – една от водещите фигури по отношение на въздействието на електромагнитни полета, заявява, че реално с тези полета се достига до повишаване на вътрешната телесна температура и след дълъг период, съизмерим с години, това може да доведе до негативни ефекти както върху централната, така и върху периферната нервна система, което води до заболявания, които няма смисъл тук да изброявам.
В Наредба № 9 от 1991 г. се заявяват няколко неща, които са ключови. В чл. 9 изрично се записва, че след изграждане и въвеждане в действие на обекта инвеститорът, съвместно с контролните органи, извършва измервания в контролните пунктове на населената територия, и в ал. 3 – че измерването се извършва по утвърдена методика и при най-неблагоприятен за населението режим на експлоатация.
Господин председателю, завършвам с моето питане: господин министър, какви мерки предприема Министерството на здравеопазването, за да се гарантира, че нивата на облъчване на клетъчните телефонни централи са под максимално допустимите норми, съгласно Наредба № 9? За колко от клетъчните телефонни централи са съставени карти за хигиеннозащитните зони? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на проф. Гайдарски – министър на здравеопазването, за отговор на питането на народния представител Иван Иванов.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги депутати! Съгласно Наредба № 9, която беше цитирана от господин Иванов, контролът върху обектите – източници на електромагнитни лъчения в населени места, в това число за мобилната телекомуникация, се извършва в два етапа, Вие това питахте: предварителен – при проектирането на тези клетъчни устройства, и текущ контрол. Предварителният контрол се извършва чрез оценка и съгласуване на проектната документация, в това число местоположението на обекта и неговата хигиеннозащитна зона.
Хигиеннозащитната зона около излъчващите съоръжения се съобразява с излъчващата мощност и разположението на обекта, техническите, ситуационни и монтажни характеристики на съоръженията, зададени в нейната проектна документация. Хигиеннозащитната зона се определя за предвидената максимална мощност на излъчване на съответния източник, която обикновено не се достига. При оценката на зоната се вземат предвид сградите, местата в периметъра на излъчвателя, където е възможен престой на хора.
Преди въвеждането в експлоатация на изграден обект се извършва измерване на стойностите на електромагнитните лъчения около съоръженията и сравняването им с хигиенните норми, посочени в тази Наредба № 9, с което се обективизира определената хигиеннозащитна зона. Задължение за извършване на текущ контрол на въведените вече в експлоатация и функциониращи обекти – източници на електромагнитни полета, имат както техните собственици, които ги притежават, така и органите на държавния здравен контрол. Органите на държавния здравен контрол са РИОКОЗ или бившите ХЕИ-та. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве под методическото ръководство на специалистите от Националния център по опазване на общественото здраве осъществяват контрола върху обектите – източници на електромагнитни полета.
От началото на 2007 г. в Министерството на здравеопазването са постъпили 1059 броя проектна документация на базови станции за мобилна комуникация, при които са проверени и оценени както хигиеннозащитните зони и местоположението на обектите, така и проектите като цяло. Тези от тях, които не отговарят на изискванията, са били връщани за преработване и съобразяване с хигиенните норми, посочени в наредбата.
В процес на разработка обаче е нов нормативен акт в областта на защитата на населението от въздействието на електромагнитните полета. Той ще бъде изцяло съобразен с Препоръка 9919 на Европейския съюз, на Съвета на Европа за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета и ще въведе в националното законодателство граничните стойности за облъчване на населението, които се препоръчват от Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Иван Иванов.
Господин Иванов, моля да зададете до два допълнителни въпроса към министър Гайдарски.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, това, което казахте, звучеше много добре като процедура, която трябва да бъде изпълнена. В същото време основното мое притеснение е, че в процеса на експлоатация на тези базови станции контрол практически липсва. Вие неслучайно се спряхте главно на проектната фаза и одобряването на проекти за тези станции, както казахте – 1059.
Моите наблюдения и получените при мен сигнали от хора, живеещи в София, в Пловдив, във Велинград – дори там има заведено дело по този повод, показват, че не се прави никакъв контрол върху тези базови станции по време на експлоатация.
Не се прави по две причини. Едната е, че техническите устройства в България за такъв контрол липсват. Поне моята информация показва, че има само един калибриран уред, който може с необходимата точност да даде стойностите на електромагнитно лъчение. Втората причина е липсата на отговорност у органите, администрацията, която трябва да извърши този крайно належащ контрол.
Ако тръгнем из София, и не само тук, ще видите, че такива базови станции са разположени включително върху покривите на отделения на болници, в непосредствена близост до училища, до детски градини, насочени са буквално на 25-30 метра към прозорци на жилищни сгради. Обществото не е информирано за потенциалната опасност, а това до голяма степен е ролята на Министерството на здравеопазването.
Минавам към двата допълнителни въпроса. Първо: гарантирате ли пълното съответствие на българските норми за максимално лъчение с директивите на Европейския съюз, които се променят непрекъснато? Не е актуализирана Наредба № 9 от 2002 г.
На второ място, Вие не ми отговорихте: какъв процент от тези базови станции са били проверени в условия на експлоатация и има ли наложени санкции за лъчение, което надвишава максималната норма? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на проф. Радослав Гайдарски – министър на здравеопазването.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Така, както господин Иванов представи ситуацията в България, звучи много песимистично. Вие ще уплашите гражданите и предполагам, че ще започнат да затварят прозорците си, че някои ще започнат даже да рушат тези съоръжения, защото Вие така представяте картината, като че ли в нашата медицинска наука е доказано, че тези съоръжения вредят на здравето на хората.
Това, което Вие цитирате преди малко за италианския учен, който бил казал нещо, това е винаги в сферата на предположенията, обикновено вестникарски истории. Поне на мен не ми е известно в България или в литературата да е посочен един случай, където някой да се е разболял от уврежданията на тези излъчватели, на тези източници на магнитни полета. Тогава би се обособил, предполагам, един раздел от медицината, който да се занимава с този проблем. Мисля, че се натяга обстановката и не трябва да плашим хората, защото това са вълни, които не предизвикват такова силно увреждане на човешкия организъм. Аз поне не съм срещал в литературата такива отделни единици, описани като заболявания от излъчватели.
Що се касае за гарантиране на пълно съответствие, ако имаше такова пълно съответствие, ние нямаше да преработваме тази Наредба № 9. Явно щом правим нова наредба, няма пълно съответствие. Затова се прави нова наредба и тя ще съответства, тъй като ние хармонизираме всички закони в областта на здравеопазването с нашите европейски партньори.
Второ, какъв е процентът на проверените? Всички са проверявани, значи имате грешни сведения. В нашите служби, които се занимават с този проблем, има текущ контрол, проверяват ги. Даже аз точно това питах. Знаех, че Вие ще ми зададете такъв въпрос: какъв процент? Сто процента – всички до един са проверявани, така че няма процент. Ако Вие искате да разберете за процента, той е 100. Няма такъв обект, който да не е проверяван. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Иван Иванов.
Господин Иванов, в рамките на 2 минути можете да изразите Вашето отношение спрямо отговорите на министър Гайдарски.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, слушайки Вашето обяснение, аз наистина си зададох въпроса: Вие министър на здравеопазването ли сте или сте високоплатен служител на някой от българските мобилни оператори, а може би и на трите?! И ще Ви кажа защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Професор Гайдарски е хирург.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Зная това, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Цяла България го знае.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Господин министър, тук не се касае до песимистични или оптимистични изказвания, касае се – и аз изрично заявих, за потенциална опасност. Помислете само, завършващият етап на този международен проект, който е иницииран не от някакви незнайни лечители, а от Световната здравна организация, беше проект в продължение на 10 години, завърши в Балчик на една международна конференция, на която се представиха доклади и се каза всъщност, че съществува реална опасност. Доказано беше от хора, които са уважавани лекари, Ваши колеги.
На второ място, господин министър, аз лично бих желал хората винаги да бъдат напълно осведомени, защото, без да правя аналогия, все пак ще Ви кажа: Вие си спомняте как в първите дни след 26 април 1986 г. се считаше, че не се е случило нищо и няма никаква опасност и за България след трагедията в Чернобил. Не правя аналогия, да не помислите, че сравнявам едното с другото. Ни най-малко, но именно Министерството на здравеопазването, именно двата института, бих казал, Националният център по опазване на общественото здраве чрез своите регионални дирекции и, разбира се, Научният институт по хигиена и професионални заболявания би трябвало да информират обществеността.
На второ място, винаги след такъв преглед, както Вие казвате, че се правел на 100%, което за 100 бази поне знам, че не се прави, да се постави пред блока или по някакъв начин да се информират гражданите от квартала какви са стойностите. Никъде няма да намерите, или покажете ми къде стойностите на излъчването за квартала са показани?! Никъде! Ето това е всъщност и моето силно пожелание към Вас. Това е ангажимент на министъра, това е и ангажимент на министерството, което ръководите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Следва въпрос, зададен от народния представител Ненко Темелков към министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.
Господин Темелков, заповядайте да развиете Вашия въпрос в рамките на 2 минути, както Ви е известно.
Ненко Темелков (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господин министър, дори и мъничко колебание да имах към значимостта на въпроса, който ще Ви задам, след така наречената силна декларация на колегата Янев разбрах колко е важно специализирани лечебни заведения от типа на психиатрии и белодробни болници да бъдат в добро състояние и да има еднакъв достъп както за граждани, така и за депутати.
Уважаеми господин министър, Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Перник е лечебно заведение с предмет на дейност оказване на болнична помощ, диагностика, продължително лечение на болни с хронични обострени белодробни заболявания и туберкулоза на белите дробове. Това е болница, в която се лекуват белодробни заболявания, и въпреки увеличения брой на приетите болни и положителните финансови резултати от дейността на болницата през 2007 г. в сравнение с 2006 г. все още е невъзможно финансиране със собствени средства на обновлението на материалната база, която категорично не отговаря на съвременните изисквания към здравните заведения.
Необходими са значителни инвестиции, които, от една страна, ще доведат до повишаване на качеството на обслужване, качеството на условията на лечение, и от друга, ще се постигне чувствително намаляване на разходите и увеличение на приходите на болницата.
Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести е единственото в Югозападна България държавно лечебно заведение, предлагащо подобен род специализирани дейности и стационарно лечение на пациенти. Имайки предвид големия брой на населението в Югозападна България, чийто район обслужва тази болница, както и спецификата на района – преди всичко индустриално развит район с все повече завишаващи се белодробни заболявания, както и самата материална база на болницата, въпреки усилията, които полага новото ръководство: ремонт на покрив, частичен ремонт вътре в самата сграда, очевидно това не е достатъчно.
След направени консултации и задълбочено проучване от екип проектанти, технически специалисти и икономисти, ръководството на болницата е изготвило два проекта: Инвестиционен проект “Ремонт на сградния фонд на болницата”, и второ, Инвестиционен проект “Подобряване на техническото състояние и материалната база на самата болница”. Същите проекти са представени на Вашето внимание, господин министър, с вх. № 20-00 от 20 септември 2007 г.
Господин министър, моят въпрос е: каква е възможността до края на 2007 г. или в началото на 2008 г. Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Перник, да получи целево финансиране по упоменатите проекти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на здравеопазването господин Радослав Гайдарски.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Темелков! Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Перник е представила в Министерството на здравеопазването два инвестиционни проекта. Единият е за доставка на апаратура на стойност 84 хил. лв. без включен ДДС, вторият е за ремонт на сградния фонд за 1 млн. 58 хил. лв. Проектите са разработени съгласно изискванията на Министерството на финансите и включват всички необходими диаграми, графици, оценка на риска на проекта и оценка на риска за бюджета.
През 2007 г. Специализираната болница е получила целево средства за капиталови разходи в размер на 380 хил. лв., от които за обновление на сградния фонд – 180 хил. лв. и 200 хил. лв. за закупуване на апаратура. В проектобюджета на Министерството на здравеопазването за капиталови разходи през 2008 г. на този етап са предвидени и средства за реализация на инвестиционни проекти и ремонт на сграден фонд и подобряване на техническото състояние на специализираната болница в размер на 1 млн. лв. Ако сметнете всичко това, ще видите, че ние даже сме надхвърлили сумата, която те са искали. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата за реплика на народния представител Ненко Темелков.
Ненко Темелков (КБ): Уважаеми господин министър, във вчерашното си посещение в Перник Вие се убедихте, че когато има едно добро ръководство на болница и когато има воля за решаване на проблемите на една болница, проблемите се решават. Вие се убедихте сам, че включително и работните заплати на средния медицински кадър в тази болница са чувствително повишени. Обликът на болницата е коренно променен след ремонта на редица от отделенията, включително и откритото от вас ново отделение родилна зала.
Така че приемете моя въпрос като един зов за помощ и на другата държавна болница на община Перник. Новото ръководство там ще бъде един добър партньор на министерството и ще постигне подобни резултати, каквито бяха постигнати в Многопрофилната болница “Рахила Ангелова”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, позволете ми и от ваше име да благодаря на проф. Радослав Гайдарски – министър на здравеопазването, за днешното му участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпроси, зададени на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков.
Въпрос, зададен от народния представител Елеонора Николова.
Госпожо Николова, моля да зададете Вашия въпрос.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е свързан с действията на МВР за предотвратяване купуването на гласове по време на местните избори на 28 октомври и 4 ноември 2007 г.
България преживя едни от най-спорните си избори от 1989 г. насам. Те се превърнаха в нарицателно за изборна търговия, която заплашва да разруши устоите на самата демократична система. Явления като купуване на гласове за съжаление бяха норма на тези избори, а това поставя под съмнение тяхната легитимност и легитимността на много от избраните кметове и общински съветници. Така се поставят под съмнение и източниците на демократична легитимност като цяло, защото множество граждани не само чрез пари, но и чрез заплахи на практика бяха лишени от правото си на глас, макар в изборните протоколи да са отбелязани като гласували.
Обществото разчиташе именно на служителите на вашето министерство да гарантират, че изборите ще се проведат при максимална прозрачност и при спазване на всички демократични норми. И все пак, докато слушах пресконференциите на партиите в изборната нощ, останах с впечатлението, че много е направено, но нищо не е постигнато, за да се ограничи явлението купуване на гласове. Припомням ви, че съвсем наскоро ние в тази зала инкриминирахме подобна практика и очевидно Министерството на вътрешните работи има законовото основание да предприеме съответните действия. Вместо това – и това е признание на всички партии и техните лидери, включително на министър-председателя Станишев – такива действия не бяха предприети или бяха предприети за сметка на едни участници, за да се облагодетелстват други.
Ето защо аз Ви питам каква е равносметката на Министерството на вътрешните работи за извършените и предотвратени нарушения, свързани с купуването на гласове на последните местни избори? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков, за да отговори на зададения въпрос от госпожа Николова.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, госпожо Николова! В изпълнение на законовите си компетенции Министерството на вътрешните работи предприе действия за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите и по спазване на Закона за местните избори през периода на подготовката, преди и по време на изборите за кметове и общински съветници в Република България. В изборните дни бе осигурена охрана на всички секционни избирателни комисии, на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия. Съвместно с общините и заместник-кметовете бяха предприети мерки за ограничаване провеждането на масови мероприятия в деня на изборите. Предприети са мерки за бързо установяване на лица, отправящи анонимни заплахи срещу политически лидери, кандидати за кметове на столицата и отделните райони и членове на избирателните комисии, както и за реагиране на сигнали, пряко отнасящи се към чл. 167-169 от Наказателния кодекс за престъпление против политическите права на гражданите. За осъществяване на охранителната дейност на изборния процес по време на изборите за общински съветници и кметове бе ангажиран почти целият състав на полицията. За периода от 28 октомври до 5 ноември в Министерството на вътрешните работи са получени 282 сигнали и жалби за нарушения на изборния процес и обществения ред. При извършените проверки е установено, че 247 от подадените сигнали са основателни. При 99 случая са съставени предупредителни протоколи и разпореждания по чл. 55 и 56 от Закона за МВР срещу 154 лица. По данни на Върховната касационна прокуратура през изборния ден и деня на балотажа до прокуратурата са постъпили общо 178 жалби и сигнали, като въз основа на тях са образувани 12 досъдебни производства. Преобладаващи са жалбите и сигналите, съдържащи данни за купуване на гласове, които в голямата си част не са подадени от пострадали лица по смисъла на чл. 167, ал. 1 от Наказателния кодекс или не са подадени до прокуратурата. Подадени са и сигнали за проведена предизборна агитация в изборния ден, за предоставяне на храна, пари, агитационни материали, а така също и такива за отправяне на обиди и заплахи към гласоподаватели, както и към членове на избирателните комисии. Аз ще ви предоставя материалите по регионални дирекции.
Бих искал да кажа, че в тези избори за пръв път държавата се изправи с ресурса си срещу това явление. И не приемам твърдението, че е действано в различните области съобразно нечии интереси. В абсолютно всички общини в страната Министерството на вътрешните работи е действало по един единствен начин и той се основава на закона и на стремежа ни като държава да осигурим нормалното гласуване на гражданите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Елеонора Николова за реплика.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз мисля, че общата неудовлетвореност от това, което се случи в държавата, и невъзможността на самата държава в лицето на Министерството на вътрешните работи да се справи с този проблем, вероятно не отсъстват и от Вашия начин на разсъждение.
Не мога да се съглася с Вас, че всичко е направено и е било ефективно, защото добре знаете, че сигнали за тази тенденция бяха подавани от парламентаристи, от хора от местната власт, от граждани, от медии месеци наред. Което предполагаше предварителна нагласа на състава на МВР, включително и разработване на технологии, по които могат да се отработват ситуациите в изборния ден.
Аз мисля, че няма да сбъркам, ако изразя общото впечатление, че действително имаше присъствие на служителите на МВР, но освен присъствие ние не можахме да забележим ефективни действия и най-малкото, предварителна насоченост на редовия състав какво точно трябва да извърши, какви действия трябва да извърши в деня на изборния ден, за да може да предотврати и евентуално да установи, да разкрие извършване на престъпление.
Виждам, че отново една грешка е преповторена в отговора, изготвен от вашите служители – че липсата на ефективност се дължи на това, че нямало достатъчно жалби. Жалбата е една от възможностите за сезиране на МВР по тази дейност, но не е необходима. По закон МВР може да се самосезира, когато установи ситуация на извършване на престъпление.
Освен това, тъй като имаме с Вас един спор от предния път, аз искам да Ви кажа, че се отнасям с всичкото уважение към служителите на Министерството на вътрешните работи и че не сте Вие единствен, който ги брани. Защото по времето, когато аз съм работила с органите на МВР, Вие имахте проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на вътрешните работи Румен Петков за дуплика.
МИНИСТЪР Румен Петков: И това е една от причините да браня служителите на МВР. Защото аз съм имал проблеми не със служителите на МВР, а с определени ръководители и тези проблеми, както е широко известно, отпаднаха по естествения си път.
Още веднъж казвам, ще Ви предоставя информацията, но все пак тук трябва да си даваме сметка, че за да има купуване на гласове, има купувач. Много е важно и Вие да стигнете до тоя извод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Преминаваме към въпрос, зададен от народния представител Стоян Витанов, към министъра на вътрешните работи господин Румен Петков.
Стоян Витанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Въпросът ми е относно извършване на серия кражби в населените места във Великотърновска община.
Уважаеми господин министър, през последните три седмици – става въпрос за времето между 5 и 25 ноември, бяха извършени серия взломни и дръзки кражби в частни имоти в селата Ветринци и Пушево – Великотърновска община. Според пострадали граждани, кражбите са извършвани периодично с един и същи почерк – откраднати са мебели, казани, битова техника, ъглошлайфи, дрелки, електрожени и др. Населението на тези места в голямата си част е възрастно и стресирано и живее в постоянна уплаха кой ще бъде следващият обект на вилнеещите обирджии, и с право се опасява от физически посегателства.
Във връзка с гореизложеното са и въпросите ми към Вас:
1. Колко са регистрираните кражби във Великотърновска община, в това число в селата Ветринци и Пушево от 1 до 26 ноември т.г.?
2. Какви оперативно-издирвателни мероприятия са проведени от Областната дирекция на полицията и Районно полицейско управление – Велико Търново, за разкриване на извършените кражби от частни домове на граждани в селата Ветринци и Пушево и какви профилактични мероприятия се извършват с цел предотвратяване на същите? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков, за да отговори на въпроса, зададен от народния представител Стоян Витанов.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Витанов, селата Ветринци и Пушево се намират на територията, обслужвана от Полицейски участък – Балван, при РПУ – Велико Търново. Територията се обслужва от един оперативен работник, един полицейски инспектор, двама младши полицейски инспектори и един младши разузнавач. Населението на с. Ветринци е около 160 жители, а на с. Пушево – около 180. Преобладаващата част от населението на двете села са възрастни хора, както и сам отбелязахте. Голяма част от къщите са необитаеми и се посещават от собствениците им периодично.
За периода от м. януари до 26 ноември на територията на община Велико Търново са регистрирани общо 27 кражби на имущество. Установени са извършителите на 10 от тях и се провеждат съответните процесуални действия. По останалите продължават оперативно-издирвателни и процесуални действия за установяване на извършителите. За същия период на територията на Ветринци е регистрирана една кражба. По случая в РПУ – Велико Търново, е заведена преписка със съответния номер. Кражбата е извършена между 18 и 25 ноември чрез взломяване на входната врата. Предмет на престъплението са медни съдове и метални предмети.
В с. Пушево за периода от 1 до 26 ноември са регистрирани три заявителски материала за извършени кражби на имущество със съответните номера. Характерното при тези кражби е, че са извършени по един и същи начин – чрез взломяване на входните врати, както сам отбелязахте. Предмет на престъплението са медни съдове и други апарати. При извършения анализ се установи, че от началото на 2007 г. до 25 ноември в с. Ветринци няма подадени сигнали за извършени кражби по домовете, а в Пушево е заведен един заявителски материал.
С оглед обстановката в селата и извършените престъпления министерството предприема мерки за тяхното ограничаване и за недопускане нарушения на обществения ред и спокойствието на жителите. За установяване на извършителите на кражбите полицейските служители са извършили проверки в пунктовете за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и в заложни къщи. Провели са разговори с лица от региона, представляващи интерес за органите на полицията, с жители на селата за получаване на конкретна информация, имаща отношение към извършването на престъпленията. С оглед недопускане и предотвратяване на престъпления от подобен характер са предприети и профилактични мерки. По местните радиовъзли се излъчват съобщения, с които е заострено вниманието на жителите да бъдат предпазливи при засичане на непознати лица и моторни превозни средства. При проведените беседи на жителите на селата са разяснени начините на действия при засичане на съмнителни лица и автомобили. Засилено е полицейското присъствие в селата през тъмната част на денонощието.
Ние добре разбираме, че това е тежък въпрос и един от мотивите за реализацията на стратегията – “Полицията близо до обществото”, е именно стремежът ни да гарантираме сигурността и спокойствието, включително в малките населени места. Част от модернизацията на системата е свързана с обезпечаването на автомобилен парк, с който ще можем да създадем условия служителите на реда да бъдат в населените места, включително и в тъмната част на денонощието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Стоян Витанов за реплика.
Стоян Витанов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Проследявайки Вашия отговор, аз чух няколко новини. Първата, според мен, е смущаваща, защото, по моя информация от граждани, с които съм говорил в тези населени места, са извършени повече кражби. Вероятно, и надеждата ми е такава, те не са подали жалби. Другото би било някаква загуба по трасето на регистрация.
Една недобра новина – това, че апашите не са заловени, което знам, че вероятно никак не е лесно. Но има и една добра новина – това, че сякаш от раз, отведнъж тези набези и кражби в двете населени места – Ветринци и Пушево, престанаха и досега такива не са реализирани, които всъщност формират и четвъртата новина – на надеждата, бих казал, на спокойствието, което, убеден съм, вече гражданите на тези населени места имат – че със своите действия органите на реда, на полицията респектират и ще продължат да правят това и в бъдеще към извършителите на престъпни действия във Великотърновска община.
Благодаря Ви, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Желаете ли право на дуплика, господин министър? Отказвате се от това Ваше право.
Въпрос, зададен от народния представител Митко Димитров, към министъра на вътрешните работи господин Румен Петков.
Митко Димитров (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Мотивите по този въпрос са във връзка с безразборното разполагане на контейнери за смет и билбордове, което затруднява гражданите, обществения и личния транспорт и влияе отрицателно върху целесъобразното функциониране на транспортната схема в градовете. В момента цели ленти за движение и част от кръстовищата са заети от контейнери за смет, което нарушава пропускателната способност на улици и булеварди и създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Намалява се възможността за ползване на паркоместа в близост до жилищни сгради.
Моят въпрос към Вас е: какви мерки ще вземе МВР и КАТ за освобождаване на лентите за движение на централните булеварди, кръстовища и площади от контейнерите за смет и незаконни билбордове с цел подобряване на движението на пътната мрежа, отворена за обществено ползване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков да отговори на въпроса, зададен от народния представител Митко Димитров.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Димитров! Не знам защо въпросът е към министъра на вътрешните работи. Някой очевидно е позволил разполагането на тези съоръжения и той не е вътрешният министър.
При изграждането на нови улици, ремонти или реконструкции на съществуващите в проекта за организацията на движението, разработен от Столичната община, задължително се предвижда устройването на така наречените „джобове” за контейнери за смет. Документите се заверяват в отдел „Пътна полиция” в Столичната дирекция.
Към настоящия момент е решено контейнерите, които са на пътното платно, да се поставят във вътрешнокварталните улици, а не на централните булеварди. Паркиралите автомобили обаче стесняват габаритите на малките улици и колите за извозване на смет маневрират трудно.
В Столичната община има разработена програма за приоритетно изграждане на джобове без цялостна реконструкция и рехабилитация на съществуващите улици.
Разполагането на рекламни пана и билбордове според действащата наредба на общината става след изготвянето на проект, който се заверява в отдел „Организация и безопасност на движението” на Столичната община, в отдел „Пътна полиция” на дирекцията. Всички съоръжения, които са монтирани по законно установения ред, не създават опасност и не пречат на движението. Друг е въпросът, че има такива случаи, в които контейнери се разполагат, както и сам казвате, не там, където им е мястото.
Още веднъж искам да подчертая, че това не е въпрос, който може да реши Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Димитров, имате думата за реплика.
Митко Димитров (КА): Да, това е въпрос, който трябва да се установи съгласно Закона за устройството на територията, но Вие отговаряте за безопасността на движението.
В момента поне хиляда човека, водачи на моторни превозни средства, са опитват да се разминат с някои контейнери за смет. На централни булеварди, в момента по бул. „Васил Левски”, по бул. „Патриарх Евтимий”, по къде ли не има изградени такива джобове, в които има само един контейнер и той не винаги си е на мястото. Около него има разхвърляни поне още два-три контейнера. Тогава има ли възможност тези, така наречени „паяци” да отстраняват тези нередности по пътното платно? Щом като този контейнер за смет по план не е поставен, той трябва да бъде отстранен от пътното платно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР Румен Петков: Господин председател, господин Димитров! На едно мнение сме! На едно мнение сме! Не бива да се очаква Министерството на вътрешните работи да извозва контейнери. Пак казвам, изцяло споделям Вашето притеснение и безпокойство. Разбира се, въпросът е граждански, въпросът е човешки и след това политически. Изцяло споделям безпокойството Ви, но сам разбирате, че да се очаква от Министерството на вътрешните работи да извозва контейнерите или да ги пренарежда, бих казал, че е твърде екстравагантно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Преминаваме към въпрос на народния представител Павел Шопов относно разкриване на извършителите на палежа в гр. Бургас на кола на телевизия „Скат”.
Господин Шопов, имате думата да развиете Вашия въпрос.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
По стара традиция в 12,05 ч., тогава когато текат новините по Канал 1, „Атака” задава своите въпроси, а ние на този въпрос очаквахме отговор, който да се чуе от хиляди български граждани, които поне да разберат, че има такъв проблем.
Проблемът е, че напоследък стана една поредица от терористични, бих казал, актове по отношение на телевизия „Скат”, на журналисти от телевизия „Скат”. По отношение на дейци на партия „Атака” моят въпрос, разбира се, е конкретно спрямо един от тези актове, но тенденцията е трайна, тя е постоянна. Такива ужасни неща се случват почти всяка седмица. На 19 ноември е опожарена кола, автомобил „Дачия”, намираща се пред централния офис на телевизия „Скат” в гр. Бургас, кола, която е обозначена като кола на телевизия „Скат”, репортерска кола. Тези дни цяла България беше занимавана и то с пълно основание относно случая на пребит журналист и така трябва да се реагира. Ако не беше вестник „Атака” и национална телевизия „Скат”, всичко щеше да бъде замълчано.
Моят въпрос към Вас е: какво беше направено за разкриването на този случай? Следващият – пак опожарена кола на телевизия „Скат”, беше ситроен Берлинго, на 26 ноември, когато в полезрението на самите охранителни камери през нощта със запалителна течност е полята колата. Поради това, че цяла седмица почти нищо не е направено от МВР...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Времето Ви изтече.
Павел Шопов: Извършителите са били дръзки, разбира се, и са посегнали втори път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, благодаря Ви.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Румен Петков: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители! Господин Шопов, тази скръб, че няма да ме дават по телевизията, ще я преживея.
На 26 ноември в 1,30 ч. в оперативната дежурна част на Пето РПУ – Бургас, е постъпил сигнал от автопатрул за горящ автомобил между блок 40 в ж.к „Зорница” и спортна зала „Бойчо Брънзов”. Изпратен е противопожарен автомобил за потушаването на пожара. Местопроизшествието е посетено от дежурната оперативна група. При извършения оглед е установено, че автомобилът е марка дачия, със съответния номер, собственост на „Скат” и се стопанисва от техническата служба при телевизия „Скат” в Средец.
От пожара са унищожени двигателният сектор и купето. Под него е намерена стопена пластмасова бутилка. Местопроизшествието е запазено за извършване на допълнителен оглед на сутринта. По случая е образувано досъдебно производство по описите на Пето районно управление в Бургас.
Разследването е възложено на дознател от ОДП – Бургас. За установяване на очевидци са проведени разговори с живеещи в бл. 40, но пряк очевидец не е установен.
Извършен е обход на района около местопроизшествието за установяване на следи или вещи, свързани с палежа. Извършена е проверка в бензиностанциите в района за лица, зареждали гориво в пластмасови бутилки. За съжаление, такива също не са установени.
Още същия ден е проведен разговор със служителя по сигурността при телевизия „Скат”, който е споделил, че фирмата не е в конфликт с конкурентни фирми, няма задължения към физически лица, не са получавани заплахи и не може да посочи конкретен повод или извършител на палежа.
Поради ангажираността на Валери Симеонов с подготовката на сесия на Общинския съвет в Бургас срещата с него и програмния директор на телевизията е проведена на 28 ноември. В разговора те не са изразили съмнение и предположение за извършители на конкретния случай. В качеството си на свидетел е разпитан и шофьорът на автомобила. Той е заявил, че автомобилът е бил паркиран на обяд на 23 ноември пред бл. 40 в жк „Зорница”, където е техническата работилница на фирмата, във връзка с подготовката за зимния сезон. Водачът е споделил, че не е получавал заплахи.
В Пето РПУ са проведени разговори и с лица от криминалния контингент, склонни към извършване на такива престъпления. По дознанието е назначена химическа експертиза за установяване на веществото в иззетата от местопроизшествието пластмасова бутилка. Издигнати са работни версии, по които се провеждат всички необходими оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Шопов, имате две минути за дуплика.
Павел Шопов (КА): Не може да има по-неудовлетворителен отговор за мен, господин министър. Той беше отбиване на номер и това Ви облекчава, че просто българските граждани не можаха да видят как мънкахте. Това беше формално прочетен отговор, написан, който описа ситуацията, но не ме увери, че нещо е направено, за да бъдат разкрити виновниците. Точно затова те са си позволили, за да направят само седем дни след това втори атентат, второ подпалване, вече на колата ситроен Берлинго, защото просто те по презумпция са знаели, че Вие и Вашите служители сте просто беззъби, просто сте ги окуражили да продължат това, което са направили първия път, да го направят и втори път.
Защо да не го направят, като само няколко дни по-късно, на 2 декември Ваши служители са малтретирали и прибрали в ареста служител на телевизия „Скат”. Касае се до целенасочена кампания, до репресия, която вече се вижда, че е перманентна.
Вие няма какво да търсите извършителите сред криминалния контингент, както казвате, а извършителите са сред политическия ви контингент. Защото се касае до изпълнението на мръсна политическа поръчка и то на мръсни политически поръчки, в множествено число, защото това са повтарящи се актове. Това са среди и кръгове, които са свързани с Вас, свързани с БСП. Вие много добре знаете, че това са политически кръгове и среди от управляващите гр. Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля Ви, въздържайте се от политически квалификации.
Павел Шопов: Среди и кръгове на БСП, които не бяха избрани за пореден мандат да управляват гр. Бургас. Това Ви е ясно на Вас. Ако желаете да откриете извършителите, потърсете ги там, защото явно техните интереси са засегнати и те отвръщат по този начин – палежи, бой и репресии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР Румен Петков: Господин председател, дами и господа народни представители! На това волнодумство как да Ви отговори човек? Или поне как да отговори нормален човек?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Асен Агов, относно европейски регистрационни номера в България.
Господин Агов, заповядайте да развитие Вашия въпрос.
Асен Агов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Въпросът ми е много практичен, господин министър. България е член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., но у нас продължават да се издават национални регистрационни номера. Това са онези номера, където в синьото поле долу вляво е изписано BG, както е във всички европейски номера, между другото, но отгоре стои националният трикольор. В повечето европейски номера, а виждам това са и колите, които идват от новите страни – членки на Европейския съюз, националният флаг е заместен с кръга на 12-те звезди на Европейския съюз.
Разбирам да не е имало подготовка във фирмата на BMW, това е фирма на Министерството на вътрешните работи, която произвежда номерата, да речем, към декември миналата година, когато все още имаше въпросителни за това дали България ще се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., но сега сме декември 2007 г. и продължават да се издават такива номера.
Защо у нас не се издават европейски регистрационни номера, господин министър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин Агов.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Румен Петков: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Агов, формата, размерите и съдържанието на българските регистрационни табели на моторни превозни средства съответстват на изискванията на Регламент № 2411 на Съвета на Европа от 3 ноември 1998 г. относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителен знак на държавата членка, в която се регистрират моторните превозни средства и техните ремаркета. Регламентът се прилага за моторни превозни средства, които са регистрирани в държавите членки и се движат на територията на Общността. Регламентът коментира и възприема като задължителен атрибут единствено и само отличителния знак на държавата членка по регистрацията, което съгласно чл. 2, т. 1 означава комбинация от една до три главни букви на латиница, които показват държавата членка, в която е регистрирано превозното средство. Съгласно регламента държавите членки признават отличителния знак по регистрацията, показан в левия край на регистрационния номер, в съответствие с всеки друг отличителен знак за идентификация на държавата.
Европейският съюз, като общност от суверенни държави, не коментира и не препоръчва задължително поставяне на национално знаме или знамето на Общността върху регистрационните табели на моторните превозни средства. При движението на територията на Общността се признава отличителният знак на държавата членка по регистрация, показан в левия край на регистрационния номер.
Въпросът Ви наистина е практичен и би трябвало да има яснота по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Агов, имате думата за дуплика.
Асен Агов (ДСБ): Знам всички тези обстоятелства, директиви или регламенти на Европейския съюз, господин министър. Знаят ги в Полша, в Румъния и навсякъде. Известно е, че много скоро девет страни от новите членки ще се присъединят към Шенгенското пространство. Българските транспортни фирми имат интерес регистрационните номера на техните коли да не се отличават от другите европейски, защото България сигурно след две години, обикновено това е срокът, също ще се присъедини към Шенгенското пространство.
От тази гледна точка мисля, че е силно препоръчително, независимо че не е задължително в европейския регламент, да започнат незабавно да се издават номера с общия европейски вид. Това ще облекчи българските превозвачи, това ще облекчи българските туристи, които пътуват с колите си в Европа, и в крайна сметка няма да отличава нашите номера от онези, които се издават в другите европейски страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Преминаваме към последния въпрос към министър Румен Петков, зададен от народния представител Мартин Димитров, относно използването на антирадари.
Господин Димитров, заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Мой предишен въпрос към Вас, господин министър, относно ползването на зимни гуми внесе яснота по въпроса, а именно, че няма задължително законово изискване. Като гражданин и аз отправих препоръка, че това ще подобри безопасността по пътищата.
В резултат на този въпрос се стигна до значителен обществен и медиен интерес. Например от телевизия bTV ме информираха, че са получили множество писма от граждани, които казват: разбрахме какво става със зимните гуми, но задават въпроса: но какво е третирането по отношение на ползването на антирадари?
В Закона за движението по пътищата, вярвам ще се съгласите, е записан текст, който, меко казано, е неясен. Там е казано, че не се допуска употребата на устройства, смущаващи нормалната работа на радарите.
Веднага възниква въпросът: дали ползването на антирадари от страна на шофьорите смущава нормалната работа на радарите на полицейските коли? Как пътният полицай на място може да направи тази преценка за даден автомобил? Въз основа на какво? Спирайки конкретен човек, как пътният полицай може да прецени дали антирадарът, монтиран на автомобила на гражданина, смущава радара на полицията, който контролира автомобилния транспорт?
Надявам се днес да запълните тази тълкувателна празнота от тази трибуна и да внесете принципна яснота – разрешено ли е в България ползването на антирадари?
Аз направих справка за Европейския съюз и видях, че има някои страни, в които такова ползване е разрешено – като Англия, Италия, Румъния, като основанието за това в тези страни е, че антирадарите освен основната си функция способстват за засичане на движение на линейки и пожарни коли, което в много случаи води до по-висока безопасност на движението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Димитров.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаеми господин председател, господин Димитров! Използването на устройства, установяващи наличието на радарни измерители или уреди, смущаващи действието им, имат за цел единствено избягване на санкции от страна на контролния орган на места с въведени ограничения на скоростните режими. Тези уреди не допринасят по никакъв начин за безопасността на движението по пътищата. Те генерират аварийност и са в противоречие с изискванията на законност и ред.
Най-общо уредите, възпрепятстващи контрола на скоростта, се разглеждат в два аспекта: пасивни радарни детектори – това са уредите, които представляват приемници на високочестотни сигнали, пренасяни от електромагнитни вълни, като радио- и телевизионни сигнали, те не излъчват сигнали и не замърсяват радиочестотния спектър. Принципно това са индикатори за наличието на контролен уред.
Съгласно действащото законодателство използването на такива устройства не е неправомерно и не може да бъде санкционирано поради отсъствието на забраняваща правна норма. Подобни уреди, въпреки противоречията с общото състояние на аварийността по пътищата, се предлагат свободно в търговската мрежа.
Втората група са активните радарни детектори, които излъчват активно смущаващ сигнал, който пречи на контролния прибор да работи и да отчита правилно скоростта. Това представлява умишлено затрудняване и възпрепятстване на контролния орган да изпълнява задълженията си и се наказва съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.
Законът за движение по пътищата предвижда административна санкция при използването на такъв уред - глоба в размер до 50 лв. Разработен е проект за изменение в съответната наредба, в който е предвидено за използването на уред, смущаващ дейността на измерителите за скорост, да се отнемат 10 контролни точки. Проектът е в процес на съгласуване.
От друга страна, ако устройството излъчва активни сигнали и не е лицензирано като източник-предавател, се нарушават изискванията на Закона за далекосъобщенията, съответно в частта му за радиочестотния спектър. Това пък се контролира от Комисията за регулиране на съобщенията. Съгласно разпоредбите на чл. 135, който без разрешително пуска на пазара и/или в действие радиосъоръжения, се наказва с глоба от 3 хил. до 15 хил. лв. Следователно използването на активните радарни детектори се преследва от законодателството. По наше мнение използването на двата вида устройства по никакъв начин не влияе положително на условията за безопасността на движението, по което, както и Вие сам отбелязахте, нямаме никакви различия. Благодаря Ви за въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Димитров.
Имате думата за дуплика.
Мартин Димитров (ОДС): Тоест, господин министър, използването на пасивни устройства, които само засичат сигнали от КАТ и други такива сигнали, е разрешено според сегашното законодателство и не би следвало да има санкции от страна на Пътна полиция за всички подобни устройства? Това е основен извод, който аз си направих, а, вярвам, и всички, които слушат в момента задаването на този въпрос.
Аз имам още един уточняващ въпрос, господин министър. Беше обявено публично, че готвите наредба, с която да забраните, но в случая се говори и въобще за ползването на антирадари, а не само на тези, които смущават радиочестотните връзки или излъчването на радарите на полицейските коли. Поне така беше медийно представен въпросът. Но е ясно, че една наредба не може да измени смисъла на закона.
Уточняващият ми въпрос е: нормално ли е да се отнемат десет точки за ползване на антирадар – същата санкция, която се прилага за каране с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила. Тоест, сравними ли са двете нарушения, защото според мен не са сравними, господин министър и не е нормално за каране с алкохол в кръвта да се взимат 10 точки – толкова, колкото искате да се вземат и за ползване на антирадарно устройство. Двете нарушения в никакъв случай не са сравними. Би трябвало за каране с алкохол в кръвта санкцията да бъде определено по-висока, което означава, че готвената санкция в наредбата Ви, която още не е влязла в сила, но ще влезе вероятно 2008 г. – за антирадарни устройства, изглежда висока.
Но аз си позволявам да повторя следния въпрос: как пътният полицай на място е способен да прецени дали антирадарното устройство е пасивно или активно? И как ако пътният полицай реши, че то е активно, а гражданинът твърди, че е пасивно, ще се реши този спор, господин министър? Това задават като въпроси много граждани. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър? Отказвате се от дуплика.
Да благодарим на министър Румен Петков за участието му в нашия парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси и питания към министър Асен Гагаузов – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Първият въпрос е на народния представител Иван Николаев Иванов относно учредяването на международна проектна компания “Петролопровод Бургас – Александруполис”.
Господин Иванов, имате думата да развиете Вашия въпрос.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В средата на м. май беше подписано Споразумението между правителствата на Руската Федерация, България и Гърция за строителството на петролопровода Бургас – Александруполис. Публичните изявления, които бяха направени тогава както от руска и гръцка, така и от българска страна, бяха, че буквално до есента, най-късно до края на годината, ще се сформира международната проектна компания, която ще поеме всички ангажименти по проектиране и строителство на петролопровода. Към момента това не се е случвало, но междувременно се случиха други събития. Бяха водени разговори с представителството на заместник-министър Калин Рогачев в Москва и може би не само там, по време на които изтече директна информация във всичките български медии, че руската страна упражнява недопустим натиск върху българските преговарящи в две насоки.
Първата насока е, че след като международната проектна компания ще работи в пропорции 51% участие за руската страна и по 24,5% за българската и гръцката страна, всяка страна в това споразумение трябва да осигури и съответните количества петрол за запълване на тръбата на петролопровода.
Второто условие е настояване, за да може първото да бъде изпълнено – ако съответната страна не може да осигури това количество, да предприеме мерки с цел да преотстъпи своя дял от собствеността на добиващи и петролопреносни компании, за да се стигне до това изпълнение.
Споразумението, което е пред мен, не дава основание на руската страна да предявява такива претенции, макар че след това изтече информация, че руската страна се е отказала от тези претенции. Аз искам ясно да чуя от Вас, господин министър, с това завършвам, господин председател, имат ли основания руските претенции съгласно тристранния договор за построяване и експлоатация на петролопровода Бургас – Александруполис и как българската страна защитава интересите си, ако няма такива основания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! От датата на поставения от Вас въпрос до днес действително измина доста време и реалностите около петролопровода вече са други. Те са известни на българската общественост, но въпреки това съм длъжен в съвсем телеграфен стил да ги систематизирам.
Проектът датира от 1993 г. и предвижда транспортирането на петрола от Каспийско море през Бургас до Александруполис, което ще облекчи трафика на танкери в Босфора.
На 14 април 2005 г. в София е подписан Меморандум за сътрудничество между правителствата на Русия, България и Гърция за реализацията на проекта за нефтопровод Бургас – Александруполис. В меморандума се предвижда създаването на международна проектна компания, която да реализира проекта.
На 7 февруари 2007 г. в Бургас Тристранният работен комитет за подготовка на текст за Споразумение между правителствата на Русия, България и Гърция парафира проект на тристранно Споразумение за сътрудничество, строителство и експлоатация на петролопровода Бургас – Александруполис.
На 15 март 2007 г. в Атина е подписано междуправителственото Споразумение за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис.
На 27 и 28 август в Атина, Гърция, се проведоха преговори между представители на акционерите в бъдещата международна проектна компания, която трябва да реализира изграждането на нефтопровода Бургас – Александруполис. На нея трябваше да бъдат договорени правата на миноритарните участници в проекта България – Гърция, както и гаранциите за запълняемостта на нефтопровода. Руската страна изненада партньорите си с поставянето на нови искания:
Вариант “А”: руски участник да осигури 51% запълняемост на тръбопровода. Решенията в международната проектна компания да се вземат с обикновено мнозинство от 51%.
Вариант “Б”: руският участник в международната компания осигурява 51% запълняемост на тръбопровода, българската и гръцката по 24% и решенията се взимат по съответния начин със 74,5%. В хода на преговорите руският участник не отстъпва от заявените позиции. В представения анализ за запълняемост като задължение, произтичащо от чл. 5 на Междуправителственото споразумение, е посочен гарант “Транснефт”.
Дадено е алтернативно предложение, което значително намалява бремето от задължение, доставка или плащане за руската фирма. Това даде възможност международната проектна компания да гарантира на акционерите си обратния потенциал на увеличаване на приходите или на възвръщаемостта.
На основание чл. 3 и чл. 5 от междуправителственото споразумение българската делегация изрази несъгласие с вариантите на руския участник в международната проектна компания. Подчертано бе, че не трябва да се смесват миноритарните права на акционерите със задълженията за запълняемост на тръбопровода.
На 21 септември 2007 г. по инициатива на българската страна в Париж се състоя работна среща между юридическите консултанти на участниците в проекта. Преодолени бяха част от нереалистичните предложения на руския участник в проекта, оказващи негативно въздействие върху положението на миноритарните участници и създаващи предпоставки за реализацията на проекта. На 9 ноември 2007 г. между представителите на “Транснефт” и проектна компания “Бургас-Александруполис” АД – България, бе подписан протокол, според който руската страна поема задължението да предостави гаранции по запълняемостта на нефтопровода с количеството нефт, необходимо за проектното финансиране. Тази клауза залегна и в подписания на 15 ноември т.г. в Атина тристранен протокол. Както при подготовката на междуправителственото споразумение, така и в хода на преговорите за ситуиране на международната проектна компания, изключителна роля ще продължат да играят координиращите действия между Министерството на външните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката, и другите държавни институции.
Положителен ефект предизвикаха и публикациите в средствата за масова информация в България и Гърция. Може би това е една от причините руската страна да приеме и да поеме ангажимента да осигури цялото количество петрол и да гарантира правата на миноритарните собственици на проекта. Така че предстои подписването на устава на компанията и другите документи и започваме нейната регистрация. Тоест, опасенията, които Вие изразихте, са основателни. Те вече са преодолени и няма такива проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин министър.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Доволен съм от откровеността, с която споделихте развитието на проблема, неправомерните искания на руската страна и позицията на българската страна. Аз дори щях да цитирам точно чл. 5, според който “Транснефт” трябва да осигури именно включването на необходимите обеми доставки.
Остават два проблема, които за мен също са съществени.
Единият проблем е поела ли е ангажимент българската страна по чл. 2, където е казано, че след основаването на международната проектна компания делът на участниците може да бъде частично отчужден в полза на петролодобивни компании, което не бих желал да се случи и което не е в интерес на България, особено в първите месеци и години на функциониране на петролопровода? Категорично! Защото този въпрос Вие не засегнахте, аз го зададох в изложението си.
Второто, което за мен е особено важно. Господин министър, в този период от седем месеца се случи нещо, което беше отразено в целия свят. Това е катастрофата в Керчинския провлак – разцепи се на две и потъна танкер, превозващ 2000 тона петрол. Бяха унищожени стотици хиляди обитатели на Черноморската акватория там. Създаде се екологичен проблем, който ще бъде лекуван в продължение на десет години чрез почистване и т.н., за да се възстанови флората и фауната в района.
Оказа се, че руската страна всъщност използва танкери за речен превоз като танкери за превозване на петрол в Азовско и Черно море, което е абсолютно недопустимо. При скорошната среща преди седмица, която имах с комисаря по транспорта Жак Баро, той каза, че е възмутен от това и когато е научил каква е възрастта на руските танкери, е останал безкрайно неприятно изненадан.
България в съответствие с чл. 4 в последния ангажимент, че ще се разглеждат и въпроси за защита на околната среда, изхождайки от този изключителен прецедент, който не искам да си помисля, че може да се случи в Бургаския залив, ще предяви ли много по-големи изисквания към международната проектна компания, за да се опази Бургаския залив и българската акватория от щети от евентуален разлив – към танкерите, към платформите, към всички устройства? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря.
Уважаеми господин Иванов, няколко пъти съм пояснявал този въпрос. Изискванията за доставка на петрол от страна на руски или други компании, които ще превозват петрол по отношение на танкерите, които ще влизат в Бургаския залив, са съвсем различни и са далече по-сериозни, отколкото тези, за които говорим.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Надявам се.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Не мисля, че е възможно да се допусне такова нещо, тъй като танкерите задължително трябва да са с двойна обшивка и задължително трябва да са на не по-голяма възраст от десет години. Така че в това отношение ще се вземат всички необходими мерки, за да се направи възможното за предотвратяване, поне от гледна точка на техническите изисквания, на евентуални щети.
Другият въпрос за собствеността ще оставя, защото госпожа Капон го е задала в нейния въпрос, така че тогава ще получите отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, народният представител Мария Капон моли да зададе въпроса си преди народния представител господин Николай Михайлов. Има основание, защото нейният въпрос е тематично свързан с току-що чутия въпрос и отговорите.
Затова давам думата на народния представител Мария Капон, за да развие своя въпрос в рамките на две минути.
Мария Капон (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Преди няколко месеца Вие и Ваши колеги от Министерския съвет се постарахте да ни обясните тук, пред Народното събрание, защо България има нужда от петролопровод на своята територия. Тогава всички ние от опозицията многократно изразявахме своите предупреждения, че България ще понесе повече негативи, отколкото позитиви. Ние водихме и лично с Вас дискусията къде ще бъдат регистрирани фирмите. В Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание в документите, които ни бяха представени за ратификация, тоест за узаконяване от страна на Народното събрание – формално на актовете, беше видно и при двата документа както за “Бургас-Александруполис”, така и за “Бургас-Вльора”, че това ще бъдат офшорни фирми и че тези офшорни фирми ще се регистрират може би и на територията на Европейския съюз.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Може би!
Мария Капон: За “Бургас-Вльора” категорично беше записано, че ще използва офшорни банкови сметки.
Това е и моят основен въпрос, защото нека си дадем сметката какво означава офшорна фирма. Офшорна фирма не означава само фирма, на която не се плащат данъци. Това е начин за пране на пари, това е начин за плащане на комисиони (реплика на министър Асен Гагаузов), това е начин, по който, ако държавата си позволява да прави дейност заедно с офшорни фирми, означава, че ние вече нямаме държава.
Говорейки за петролопровода “Бургас-Александруполис”, ние наистина трябва да си дадем сметката, че България като страна може да бъде атакувана и като страна, може да се окаже, че в един момент е продала дяловете си, без това да се разбере – в една офшорна компания това се прави много лесно, а от друга страна, няма да има кой да плати щети при евентуална, не дай си Боже, екологична катастрофа.
Между другото, накрая ще вметна и още една точка. Вчера в Европейския парламент беше обсъждан доклад относно сигурността на Черно море. Защото това, което каза и моят колега господин Иванов, е важно да знаем ние днес какво сме направили като България, за да защитим собственото си Черноморие и екологията в региона.
А моите въпроси, господин министър, са как българското правителство ще си взима печалбите, защото не мога да си представя, че правим компания, с която да не печелим. И кой ще гарантира нейното участие, ако гарантираната фирма е наистина офшорна и къде е регистрирана тя? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Капон.
Господин министър, заповядайте, имате думата за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Капон! При проведените дебати, свързани с ратификацията на предварителното споразумение за изграждането на нефтопровод Бургас – Александруполис и Бургас – Вльора бяхте подробно запознати с историята и бъдещето на двата проекта. Съобразявайки се с направените препоръки и изказани мнения на работната група, участваща от българска страна в подготовката на документи за регистрация на международна проектна компания, бяха дадени конкретни указания, първо, за защита правата на миноритарните участници, гаранция за запълняемостта от руска страна и месторегистрацията да стане в страна – членка на Европейския съюз.
В подписания на 15 ноември 2007 г. в Атина тристранен протокол от фирмите участнички, дадените препоръки са изпълнени, а именно:
По основните въпроси, касаещи дейността на международната проектна компания, решенията ще се вземат с най-малко 80 на сто мнозинство. Руската страна поема задължението да предостави гаранция по запълняемостта на нефтопровода с количествата нефт, необходими за проектното финансиране. И трето, местонахождението на регистрация е Холандия, вместо предложеното от руска и гръцка страна Кипър. Така че не говорим за никакви офшорни фирми и никакви офшорни зони. И това Вие много добре го знаете.
Като се придържа към последователната политика при реализиране на енергийни проекти, без пренебрегване на националните интереси, България може да заеме полагащото й се място в енергийната карта на Европа. Гарантираното използване на нови технологии и възможността за непрекъснат контрол над съоръженията, ще сведе до минимум риска от екологични инциденти. Такива гаранции не биха могли да се дадат при изграждането на нефтопроводите Капъкьой – Саровски залив на няколко десетки километра от границите ни с Турция и Самсун – Джейхан.
С изграждането на нефтопровода Бургас – Александруполис на практика ще се диверсифицират доставките на нефт за европейските страни, по него ще се транспортира суровина и от Казахстан, произвеждана с участието на “КазМунайГаз” и “Шеврон”.
На този етап българското участие от 24,5% в международните компании е гарантирано. Не се предвижда продажба на акционерни дялове. Съгласно междуправителственото споразумение такава възможност има, но тя може да бъде извършена само по предложение на фирмите и след решение на българското правителство.
По предложение на българския участник – международната проектна компания, ще се създаде фонд “Екологична сигурност”, в който ще се отчислява част от получените дивиденти. Предвижда се част от събраните транзитни такси по определен от Министерството на финансите механизъм да се реинвестират в развитието и опазването на регионите, през които ще преминава петролопроводът. При строителството и експлоатацията на българския участък ще бъдат създадени нови работни места в регионите, какъвто представлява и този с повишена безработица.
Дъщерната компания на международната проектна компания ще има регистриране и в България, и в Гърция и съответно тя ще плаща данъците си по българското законодателство. А международната проектна компания, както предполагам, е известно, тя е собственик, но тя възлага експлоатацията, изграждането и поддържането на нефтопровода точно на тези дъщерни компании, които ще бъдат зарегистрирани и тук, най-вероятно в Бургас, и в Александруполис. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Капон, имате думата за реплика.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Няма да приема как в Холандия няма регистрирани офшорни зони. Има и в Люксембург, което също е Европа, не само в Кипър, има и във Великобритания, което също е Европейски съюз. Такива офшорни фирми могат да се регистрират в много други европейски страни, защото офшорната зона може да е зона само с един кантон – такъв, какъвто може да е кантонът в Швейцария, примерно, въпреки че е страна извън Европейския съюз, или може да е само в определена територия в една страна. Така че аз ще Ви бъда много благодарна, ако Вашето министерство ни представи доказателства точно къде е регистрирана фирмата в Холандия, защото това ще е доказателството каква е всъщност регистрацията в Холандия – дали е в офшорна зона в Холандия или е по нормалното законодателство в Холандия. Това само като реплика на Вашия отговор.
Много е интересно това, че е направен екологичен план. И е много добро. Въпросът е какъв е неговият размер, къде и как, кой ще го управлява – дали ще се управлява от страна на правителствата, тук, в България ли ще е този фонд, кой ще го контролира? По какъв начин тези средства ще бъдат използвани, или ще бъде контролиран от фирмата, която е обща.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: А да кажа ли в колко часа?
Мария Капон: Да, часът също е добър. Защото когато човек управлява – дали управлява парите на данъкоплатците или управлява парите на държавата, господин министър, най-важното е да има ясен бизнесплан, да знае във всеки един момент какво губи и какво печели, защото това не са негови пари. И какво се очаква да се случи, и какви последствия може да носи. Така че моят допълнителен въпрос е за този фонд, а всички останали въпроси, които последваха от Вашия отговор, ще ги получите отново.
И е добре министърът на икономиката да бъде запознат, защото в негов писмен отговор, който получих днес, разбирам, че той не е включен в комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря, господин председател.
Що се отнася до офшорните зони, Вие може би сте по-добър специалист, аз не разбирам от офшорни зони. Аз разбирам от компания, която трябва да изгради нефтопровода и тя вече ще е факт до няколко дни.
По въпроса за фонда, госпожо Капон, фондът се формира не хей така, а от дейността на самия проект. И той ще бъде факт и ще се отчисляват дивиденти от печалбата на компаниите, след като стане факт. Вие ме питате колко е фондът, как ще бъде фондът? Кой може да Ви отговори на този въпрос?
Мария Капон (независим, от място): Вие. Нали ще се разработи бизнесплан.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Бизнесплан ще се прави точно от тази компания, която в момента регистрираме. Вие слизате на ниво експерти в дадената компания. Може би тях трябва да попитате и те ще Ви направят тази справка.
Така че проектът е много добър, той ще отчете всички рискове и възможности, които се дават. И трябва да започнем да го правим, защото е един от важните проекти, които България, заедно с още една страна – членка на Европейския съюз, ще реализира. И, забележете, за него има подкрепа от всички възможни и приятели, и неприятели на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Следва въпросът на народния представител Николай Михайлов относно действията на Министерския съвет по изпълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Господин Михайлов, имате думата.
Николай Михайлов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, моят въпрос се отнася до изпълнението на Закона за достъп и разкриване на документите на Държавна сигурност. Този закон предвижда в тримесечен срок от влизането му в сила Министерският съвет да осигури на комисията по закона и нейната администрация необходимите работни помещения и технически средства за осъществяване на нейната дейност и за съхранение на архива на бившата Държавна сигурност. Със закъснение от около шест месеца на комисията бяха предоставени допълнителни помещения в сградата на ул. “Врабча”. Това е известно на българската общественост. Но до този момент такава сграда, която би могла да бъде архивохранилище, не е предоставена. Тези помещения не позволяват създаването на централизиран архив на документите на бившата Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, както чл. 1, ал. 3 от закона повелява.
Във връзка с това е и моят въпрос към Вас – възнамерявате ли да изпълните закона, като предоставите на комисията подходяща сграда, макар и с голямо закъснение, позволяващо създаването на архивохранилище и централизиран архив. Ако отговорът Ви е утвърдителен, в какъв срок ще предоставите тази сграда е моят конкретен въпрос към Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Михайлов! В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е образувана преписка от 24 април 2007 г. по повод искане на председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия за предоставяне на два етажа - от имот, държавна собственост, намиращ се на ул. „Врабча” № 1, и имот, намиращ се на ул. „Цветан Лазаров” № 2, за нуждите на комисията. Междувременно областният управител на област София изрази становище относно необходимостта от вземане на цялостно, ново решение на въпроса с ползването на имота, намиращ се в гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 1, като внесе и предложение за отмяна на т. 1бб на Решение № 26 на Министерския съвет от 1992 г. и т. 3 на Решение № 344 на Министерския съвет също от 1992 г.
Първият имот представлява Дом-паметник „Александър Стамболийски” и е актуван с акт за държавна собственост от 13 май 1997 г. С Решение № 472 от 13 юли 2007 г. Министерският съвет предостави части от имота на комисията, представляващи втория – всъщност първи надпартерен етаж, и третия – втори надпартерен етаж на сградата. По-късно областният управител предложи да се отмени т. 1бб на Решение № 26 на Министерския съвет от 1992 г. и т. 3 на Решение № 344 от 1992 г.
Предвид обстоятелствата, че комисията не беше влязла реално във владение на части от имота, както и с оглед оптимизиране на ползването и поддържането на целия имот, предложих на Министерския съвет и той прие ново Решение № 652 от 8 октомври 2007 г., което гласи: „Втори, шести и седми етаж от сградата се предоставят безвъзмездно за управление на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби.” С това решение Министерският съвет предостави още един етаж за управление на комисията.
По отношение на втория имот на ул. „Цветан Лазаров” № 2 бе направено проучване в областната администрация на област София. Информацията, получена оттам, е, че не разполагат с данни, че имотът е държавна собственост. Информацията е изпратена на Съвета по сигурността на информацията с наш номер от 14 август 2007 г. Към настоящия момент в министерството не е постъпило искане от комисията за предоставяне на друг имот.
Комисията може да проучи възможностите за предоставяне на друг подходящ имот, който е предоставен и ползван от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната или други структури, свързани със сигурността и отбраната на страната, съхранявали до момента документи на Държавна сигурност, на разузнавателните служби на армията и на техните предшественици и правоприемници.
Процедирането по искането за безвъзмездно предоставяне на имот за управление на ведомства е подробно регламентирано в разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за неговото приложение, както и в Устройствения правилник на Министерския съвет.
Имаме готовността след получаване на искане и предложение от страна на комисията своевременно да подготвим предложение до Министерския съвет и проект на решение за безвъзмездно предоставяне на имот за управление по реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
Има такава възможност, има такъв имот, който комисията оглежда и който в момента е на разпореждане на Министерството на отбраната, който би могъл да им свърши добра работа. Очаквам предложението, за да направим и решение за предоставяне на това хранилище, за което става дума. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Михайлов, имате думата за реплика на получения отговор.
Николай Михайлов (ДСБ): Благодаря Ви, господин министър, за отговора. Аз не съм си представял, че цялата отговорност за това забавяне е Ваша вина – не Ви държа отговорен. Мисля, че това е скритото становище на този Министерски съвет, изразено косвено чрез оценката на министър-председателя за този закон, както и на негови министри от кабинета, като министър Калфин например, който директно нарече закона „не-умен”, а тези, които се интересуват от миналото на системата на Държавна сигурност, бяха наречени косвено „ненормални”. Не пряко – косвено.
Аз мисля, че този закон се бави в ключовата част за организация на архивохранилище, тъкмо защото той трябва да проточи докрай връчването на тази част от миналото на гражданско разпореждане.
Мисля още, че във Вашия отговор имаше един обещаващ нюанс, свързан с това, че ако бъде направено такова искане, такава сграда би могла да бъде дадена. Ще довърша само тази обнадеждаваща нотка във Вашия отговор с уточнението, че не е необходимо да чакате такова искане, доколкото законът повелява да го изпълните. Аз си мисля, че инициативата трябва да бъде Ваша, при положение че сте запознат със закона. Още повече, че по въпроса за тази сграда за централизирания архив на Държавна сигурност се говори настойчиво в публичното пространство и такава сграда е била многократно тематизирана в рамките на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред както от господин Свинаров, така от господин Младен Червеняков, така и от ключови фигури на тройната коалиция. Този въпрос придоби актуалност в този парламент и комисиите му. Имайте предвид това.
Аз благодаря все пак за Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Уважаеми господин Михайлов, аз мисля, че не е необходимо да съзираме някакъв огромен заговор против закона. Бих могъл да кажа, че въпросът с предоставяне на най-важните административни сгради, които са необходими за работа на комисията, вече е приключил. Отворени са читални, осъвремени се базата – нещо много по-различно, отколкото е имало досега. Нашите представители в тази комисия компенсираха всички забавяния, които бяха, с предоставянето на достатъчно възможности, каквито никога досега не са имали българските граждани, за да се възползват от приетия закон и да се информират за това, което те искат. Самото хранилище е чисто административна, вътрешна работа на самата комисия. Когато те огледат сграда, не е необходимо да даваме излишни средства за оборудване, защото такива според нас има в рамките на съществуващи структури на Министерството на отбраната, които ще бъдат предоставени на комисията. Тя ще си ги вземе, ще си подреди архива и съответно ще си свърши работата. Така че не съзирам проблем, който да има пряко отношение към приложението на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Иван Иванов. Господин Иванов има питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моето питане има за конкретен повод нещо, което беше силно отразено от медиите, но в същото време предизвика стрес в българското общество в буквалния смисъл на думата.
Преди малко повече от седмица, на 5 декември т.г., реално през нощта на 4 срещу 5 декември до следобедните часове на следващия ден повече от 12 часа автомагистрала „Хемус” бе напълно блокирана за движение и в двете посоки. Превозните средства отначало просто се натрупаха на дълги опашки, които стигаха до разклона за Ботевград и за Правец след това, а по-нататък част от тях бяха отклонени през Мездра и Искърското дефиле. Хората в тези превозни средства, независимо дали бяха камиони, ТИР-ове или пътнически автобуси, останаха за повече от десет часа реално заклещени на магистралата, без храна, вода и без тоалетна. За пътуващите граждани, тръгнали по работа за София, денят беше изцяло пропаднал. За всички този ден създаде реална опасност от простудни и други заболявания, които се случиха на някои от тях.
По този повод и като отчитам наистина голямата обществена значимост на този проблем, който възникна в началото на зимните седмици, отправям към Вас следните въпроси: какви мерки предприемате за навременно почистване на републиканската пътна мрежа при зимни условия? Кои са фирмите, задължени да поддържат автомагистрала “Хемус” при зимни условия? По каква причина не е бил почистен пътят София-Ботевград през нощта на 4 срещу 5 декември т.г.? И накрая, какви мерки ще предприемете по повод неизпълнените договори и задължения на съответните длъжностни лица? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
Както Ви е известно, господин министър, разполагате с 5 минути за отговор.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Иванов, преди всичко искам да припомня, че този въпрос вече беше обсъждан в детайли през миналата седмица в Народното събрание. Убеден съм, че Вие също сте запознат с информацията, изнесена от изпълнителния директор на фонд “Републиканска пътна инфраструктура” по тази тема, затова сега ще си позволя да отговоря на поставените от Вас въпроси по-схематично.
Дейността по зимното поддържане на републиканските пътища е обезпечено от гледна точка на изпълнители, механизация, материали и др. Контролът се извършва от съответните областни пътни управления, “Пътна полиция” и поделенията на “Гражданска защита”, съобразно утвърдените оперативни планове за всяка област. За поддържането на автомагистрала “Хемус” изпълнител на договора е фирма “Автомагистрали” ЕАД, София, която е еднолично акционерно дружество, собственост на държавата.
За зимното поддържане на автомагистралата от километър 0 до километър 70 плюс 294 са ангажирани 25 броя снегопочистващи машини и пясъкоразпръсквачки. На въпросната дата - 5 декември 2007 г., същите са работили интензивно и без прекъсване до 4,30 ч. и не е имало затруднение на движението. Между другото това можеше да се забележи – да се види, че под първите автомобили, които са спрели, нямаше сняг. Задръстване на движението след този час е предизвикано от тежкотоварни автомобили, движещи се не по правилника при километър 26 плюс 884 – ляво платно, по посока гр. София. Тези автомобили са блокирали работата на пет специализирани автомобила. Основната техника е била пренасочена за осигуряване на проходимостта в дясното платно. С помощта на верижни машини от “Гражданска защита” и тежък влекач се осигурява проходимост в една от лентите, независимо от силния снеговалеж, защото тежкотоварните автомобили са заели всичките три ленти – освен двете нормални ленти за движение и аварийната, на която няма право никой освен полиция, пожарна и Бърза помощ да минава. Около 17,30 ч. на 5 декември частично беше възстановено движението на лявото платно, а до 19,00 ч., господин Иванов, беше напълно нормализирано.
Във връзка с инцидента се извършва комплексна проверка за изясняване на причините за блокиране на движението. Разпоредил съм да се подготви подробен доклад от фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и “Автомагистрали” ЕАД по случая и в случай на констатирани пропуски и неизпълнение на договорни задължения ще бъдат наложени съответните санкции на длъжностните лица. Целта е занапред да се сведат до минимум предпоставките за възникване на подобни ситуации.
Вече са предприети и незабавни превантивни мерки, между които поставянето на пътни знаци, забраняващи движението на товарни автомобили над 5 тона в активните ленти на магистралата в две посоки при обилен снеговалеж, завишено използване на калциев хлорид за по-бърза обработка на настилката при екстремални метеорологични условия, защото задръстването е станало точно на тези дълги виадукти, където обикновено температурата е с 5-6 градуса по-ниска, отколкото е на останалите участъци, както и завишен контрол по оборудването на автомобилите, особено на тежкотоварните за движение при зимни условия.
В заключение искам да подчертая, че никоя държава, в това число и най-развитите, не е застрахована от подобни инциденти и то в много по-големи мащаби, въпреки наличието на перфектна организация и много по-добра техника, отколкото ние разполагаме. Същевременно нормалното движение по републиканската пътна мрежа, особено при зимни условия, зависи както от изпълнителите по нейното поддържане, така и от подготовката и дисциплината на водачите на моторните превозни средства. А това вече е въпрос, който касае много други институции и обществото като цяло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Иван Иванов да зададе до два уточняващи въпроса.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Проблемът наистина беше разискван, защото по стечение на обстоятелствата двама депутати - и то от управляващото мнозинство, се оказаха също така заклещени, както хиляди редови, бих казал, български граждани. С това, което Вие обяснихте, до голяма степен се постарахте да насочите вниманието върху недисциплинирани водачи, върху техническото поддържане на превозните им средства. Но не може да се избяга от това, че при зимни условия поне една лента, както Вие казвате, трябва да се поддържа в абсолютна изправност и проходимост. Това не е било налице. Другите да речем са закъсали, защото не са били почистени тези ленти, но тази лента, по която е трябвало да се придвижат, се оказва непочистена. Значи липса на коректно почистване.
Второ, липса на контрол от органите, които Вие изброихте: пътните управления, Пътната полиция, която не е трябвало да допусне движението на три тира в трите ленти едновременно. Затова е Пътната полиция – тя не е полиция по канцелариите.
На трето място, което исках да чуя, но не чух, липса на санкции. Нима една седмица не е достатъчна да се разбере защо почистването не е било извършено в момента, когато е започнал да вали този сняг?! И забележете, господин министър, това е станало при паднал сняг от порядъка на 5-6 сантиметра. Извинете, 10 сантиметра да бъде, а ако падне 50 сантиметра, ще кажете, че е природно бедствие.
Господин министър, имам два допълнителни въпроса. Те по определен начин прозвучаха и при разискванията в комисията, когато беше шефът на “Национална пътна инфраструктура”.
Ще разпоредите ли да се прекрати ремонтът на тунелите при зимни условия, за да може да има проходимост именно в такива критични ситуации? Защото двупосочното движение в тунела може да предизвика верижна катастрофа с жертви.
И на второ място, ще разпоредите ли, макар по определен начин, макар временно решение да се намери за вентилация в тези тунели?
Когато Ви запитах преди една година, Вие казахте, че по проект там не е предвидена вентилация, но трябва да се отговори все пак на определени променени изисквания. Защото когато някой човек загине – а д-р Ботев каза, че е имало критична ситуация, ако такъв човек се случи там и се стигне до жертва, тогава много бързо ще се намерят пари, ще се намерят и решения за поставяне на вентилация.
В двата случая ме интересува ще разпоредите ли спиране на ремонтните действия в тунелите, и второ: дали ще разпоредите да се намери решение за вентилация в тези тунели? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Ще отговоря първо конкретно на въпросите, господин Иванов. Не може, ако е започнал ремонтът на един тунел, само за този период да го спрем, пък после пак да го почнем. Попитайте господин Чачев, той ще Ви обясни, че въпросът е непрофесионален. Ние правим основен ремонт на тунелите, което означава дълбоко изкопаване на шахти от двете страни на тунела, за да могат да бъдат отводнени, облицовка на целия тунел, и процесът като започне, не може да се спира.
Що се отнася до вентилацията, знаете, че има изисквания, които са предвидени в закона. Променете закона и ни задължете да направим тези неща – ще ги направим. Иначе някой може да ни попита: “Абе, вие какво се вентилирате тука, когато в закона е казано, че тунелът трябва да е не по-малко от 1 километър примерно, за да има такива неща”? Въпреки това аз ще проуча въпроса и в съвсем кратко време ще се разпоредя, ако проблемът с вентилацията е наистина толкова сериозен, да го направим.
Що се отнася обаче до проблема, ако нямаше двама депутати, щеше ли да има такъв интерес в парламента?! Защо досега е имало десетки такива случаи и не се е изпадало в такава ситуация? Вижте, знам, че Народното събрание като правило трябва да е загрижено за много от проблемите. Само че с тази дискусия някои от депутатите, които иначе много уважавам, се опитаха да изземат функции на изпълнителната власт – това първо, и второ, се предизвика излишен шум, който няма отношение към работата на Народното събрание.
Много съжалявам, всички необходими мерки за поддържане на пътищата и от финансова, и от техническа гледна точка са взети и ще продължим да ги вземаме, но нека не забравяме това, което всички знаем – проблемите са комплексни и те не са свързани само със състоянието на пътищата в момента, което впрочем е много по-хубаво, отколкото преди годините, за които говорим.
В заключение, не е необходимо да вадим изводи от един случай такива, каквито не виждам в този случай. А за петте сантиметра, господин Иванов, едно от последните съобщения е, че в Чикаго са затворили пътищата и магистралите при 4 см сняг, затворили са дори и детски градини. Това не означава, че в България е настанала национална трагедия. Знам, че е неприятно и искам да се извиня тук от трибуната на хората, на които се е наложило да мръзнат, но те не са тези, които поддържаха най-голямата истерия.
Благодаря за вниманието. Мисля, че въпросът е сериозен от гледна точка на последствията, които може да предизвика, и ние ще вземем всички мерки това да не се случва или ако се случва, да е много рядко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Иван Иванов да изрази своето отношение към отговора на господин министъра.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, все пак искам да припомня както на Вас, така и на моите колеги, че всеки български водач на моторно превозно средства плаща винетна такса. Тази винетна такса се събира, за да може той безпрепятствено да се движи по пътищата на България както в летни, така и в зимни условия. Чрез винетната такса той дава доверие на министъра и на съответните органи да му осигурят такива условия за движение. Не може при условие че хората са се оказали 10 часа без храна, вода и тоалетна, което е факт, да се счита, че това е в рамките на нормалното изпълнение на задълженията на министерството и на другите органи, които по определен начин са свързани с тази дейност. Невъзможно е!
На второ място, това, което искам да подчертая, е, че именно на срещата пак с комисаря по транспорта Жак Баро преди седмица той каза, че най-големият проблем на България по отношение на движението по пътищата е, че в България броят на жертвите на един милион души население е с 55% по-висок от средния в София. В Европейския съюз на един милион население жертви са 87 души, в България са 135. Казвам това, защото беше изтъкнато, че основна причина е лошото състояние на пътищата и лошото поддържане на пътищата, което в съчетание с несъобразена скорост води до такива жертви. В интерес на гражданите е да се вземат съответните мерки.
И нещо, което Ви зададох като допълнителен въпрос, но Вие не ми отговорихте. Трябва най-после да се разбере, че в България от служби и организации, които не си изпълняват задълженията, се търси отговорност и се понася отговорност. Защото следващият въпрос, който ще Ви задам, е именно да разбера какви конкретни наказания са предвидени за длъжностните лица, които не са изпълнили ангажиментите си за почистване на магистрала “Хемус” на 4 срещу 5 декември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Въпрос, зададен от народния представител Елеонора Николова към министър Гагаузов.
Госпожо Николова, заповядайте да развиете Вашия въпрос към министъра.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с упражняването на правомощията Ви при разпореждане с частен държавен имот. Става въпрос за един скандал, който тече по всички първи страници на русенските вестници, за замяна, извършена със заповед от 1 октомври 2007 г., която областният управител на Русе Мария Димова е направила. Тя е заменила държавен имот в централната част на града, ул. “Александровска” № 98, срещу апартамент в краен квартал на служителка от същата администрация Галина Иларионова. Това е един незначителен апартамент от 64 квадратни метра. Трябва да повторим, че тази служителка е бивш началник на отдел “Държавна собственост” и настоящ директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
Така полученият от госпожа Иларионова терен от 214,457 идеални части от имот на ул. “Александровска” с площ от 462 квадратни метра и застроена площ от 94 квадратни метра в рамките на следващия ден е бил заменен с друг имот на строителна фирма “Инвест”, а именно нов апартамент над 103 квадратни метра, състоящ се от кухня с трапезария, дневна, две спални, баня, тоалетни, перално помещение, в абсолютния център на Русе, ул. “Хан Крум” № 8.
По твърдение на областната управителка държавният имот, разположен на централната търговска улица “Александровска”, където търсенето е огромно, но няма предлагане, е оценен на 68 624 лв., а старият апартамент на Иларионова, разположен в краен квартал, е оценен на 64 303 лв. Държавната служителка е доплатила разликата в цената и държавните такси и е придобила новия си апартамент, който по пазарни цени, включително и тези на останалите апартаменти от новоизградената сграда, е около 170 000 лв. Тоест Иларионова срещу 70 000 лв. е получила имот на стойност 170 000 лв. Разликата е 100 000 лв. В същото време пазарната цена на един квадратен метър по ул. “Александровска” е 1000-1200 евро на квадратен метър.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за държавната собственост Вие, господин министър, в качеството си на министър на регионалното развитие и благоустройството трябва да дадете съгласие и вероятно сте одобрили тази сделка. В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: не считате ли, че тази замяна уврежда държавния интерес, защото е по правилото кон за кокошка? Не смятате ли, че е налице конфликт на интереси – държавна служителка с помощта на областния управител се е възползвала от служебното си положение и е подготвила двете замени, в резултат на което се е обогатила със 100 000 лв.?
Бихте ли предприели действия като министър съобразно правомощията си да развалите първата сделка като крайно неизгодна за държавата и по този начин да покажете пред русенската общественост, че понятието държавен интерес може да има и съдържание? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов, за да отговори на въпроса на народния представител Елеонора Николова.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Николова! Законът за държавната собственост и правилникът за неговото прилагане допуска замяна на имоти частна държавна собственост да се извършва по общ и специален ред в зависимост от субектите на конкретното правоотношение. Общият ред, посочен в разпоредбите на чл. 45 от Закона за държавната собственост, е приложим в случаите, при които страни по замяната са областният управител по местонахождение на имота и физически или юридически лица. Предмет на замяната са имот частна държавна собственост и имот собственост на физически или юридически лица. В този случай замяната се извършва със съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, което е част от фактическия състав необходимо условие, липсата на което би довело до недействителност на извършената сделка. Изключение от общия ред законодателят е допуснал с разпоредбата на чл. 52 от Закона за държавната собственост, в която хипотеза се намира и извършената от областния управител на област Русе замяна. В този случай предмет на замяна могат да бъдат държавни, ведомствени жилища, ателиета и гаражи и жилища, ателиета и гаражи, собственост на работници и служители на ведомството. Необходимото условие за извършване на замяна е субектите да са в трудово или служебно правоотношение с ръководителя на съответното ведомство. Част от фактическия състав е съгласието на министъра или ръководителя на ведомството, на които е възложено управлението на имота частна държавна собственост.
В конкретния случай, предмет на Вашия въпрос, съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството за извършване на сделка не се изисква и аз не съм давал такова съгласие. Преценката за целесъобразност се извършва изцяло от ръководителя на ведомството, на което е възложено управлението на имота държавна собственост, в случая на областния управител на област Русе.
Що се отнася до Вашите твърдения за конфликт на интереси, отговорът се намира в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от закона, където изчерпателно се изброяват субектите, които не могат да придобиват чрез покупко-продажба или замяна имоти частна държавна собственост. Текстът на чл. 46, ал. 1, т. 11, посочва, че директорите на дирекции в администрациите на централните органи на държавна власт не могат да правят това. По смисъла на чл. 38 ал. 2 от Закона за администрацията областните администрации са органи на териториалната власт, поради което директорите на дирекции в областните администрации са изключени от кръга на субектите, посочени в чл. 46, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
Не се наемам да споря за ощетените държавни интереси. Нормата на чл. 52 от Закона за държавната собственост, при която хипотеза е извършена замяната, посочва като условие цените, по които се извършва замяната, да не са по-ниски от, забележете, данъчната оценка.
Накрая, по отношение на действия за разваляне на сделката, следва да Ви припомня, че в чл. 82, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс са поставени извън обхвата на оспорване по административен ред актовете на областните управители от по-горестоящ административен орган. Тоест трябва да се търси решаване на този проблем, ако такъв има, по друг начин, не по административен ред.
Още веднъж искам да кажа, че за тази замяна съгласие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е искано и аз такова съгласие не съм давал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Николова, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин министър, аз мога да приема твърдението, че сте непричастен към този случай, но не мога да приема твърдението Ви, че в случая трябва да спуснем завесата. Защото все пак Вие сте министър от БСП и защото вие сте партията на социалната чувствителност.
Искам да припомня, че преди да се предприемат тези маневри, които са извършени в рамките на 3 дни, преди това същата тази областна управителка извади живущите от 1950 г. наематели в този имот, твърдейки че имотът ще се самосрути и те могат да бъдат евентуално увредени. В резултат на това един човек на 60 години получи инфаркт, защото живее там от 1950 г., и почина. Това е един огромен скандал.
Нека този сигнал, който аз съм Ви изпратила, да не го сложите към папка, а като човек, министър от квотата на БСП, да го проследите и с Вашия екип юристи, включително и министърът на държавната администрация, да направите необходимото, защото да се вадят хора, които са правили многократни опити да си закупят жилището и живеят там, защото са настанени от 1950 г., да се извадят с циничното твърдение, че евентуално могат да бъдат затиснати зад тези сгради, за да може след това да се направи тази врътка, защото това не е нищо друго, освен такова, да може един служител да сложи в джоба си 100 хил. лв. Госпожа Димова казва: „Всичко е по закон”, Вие казвате: „Всичко е по закон”, а хората в Русе казват, че няма партии, които да имат чувствителност и отношение към житейския проблем. Това да изгониш един човек като куче, да умре, за да може една служителка, само защото се е докопала до този пост, а, забележете, тя няма и жилищна нужда. Тя заменя апартамента си, защото е непрестижен – в краен квартал, срещу такъв на центъра на града, но вече 103 кв. м, модерен и хубав апартамент. Това е нещото, което се прави.
Аз казвам, че ако ние тук, като народни представители, вие, като министри, включително и като представители на политически сили не можем да направим нищо срещу такъв казус, съвършено основателно хората няма да искат да гласуват за нас и всякакви твърдения за социална чувствителност, за справедливост и т.н., остават само просто едни декларации. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате право на дуплика, министър Гагаузов.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Уважаема госпожо Николова, аз съм напълно съгласен с другата страна на този въпрос, тоест социалната чувствителност, която, за съжаление, липсва в много от действията ни. Но въпросът, който беше отправен към мен, да реша този казус по административен ред, тоест аз да отменя заповедта на областния управител, няма как да стане. Затова в края на моя отговор аз предложих въпросът да се решава по друг ред. Разбира се, аз ще възложа да видим какви са тези възможности, но няма как като министър да отменя нещо, което нямам право да направя. За съжаление, може би трябва да се погледне и Законът за държавната собственост, и казусите, които той създава, и да видим дали не е възможно да направим промени, които да премахнат въобще възможността за извършването на такъв род сделки от страна на областните управители.
Сами разбирате, че в 28-те области на страната се извършват различни разпореждания с държавна, с общинска собственост от страна на кметове и т.н., които няма как да се знаят от едно и също място.
В тоя смисъл аз поемам ангажимента да помислим как да не се повтарят такива случаи и съм съгласен заедно да го решим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има път и той е по реда на ГПК.
Госпожо Николова, ето и министърът, и аз ще се намеся, тъй като това, което изнасяте тук като факти, е възмутително, недопустимо. Какъв е този областен управител?
Елеонора Николова (независим, от място): От квотата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оставете квотата! Няма квота, има човещина.
Позволете ми, уважаеми народни представители, да благодаря на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов за днешното му участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпроси и питания, зададени към министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева.
Първият въпрос, зададен към министъра на правосъдието госпожа Тачева, е от народния представител Атанас Атанасов.
Господин Атанасов, моля Ви в рамките на 2 минути да развиете Вашия въпрос.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо министър! Съгласно Закона за досиетата, който беше приет тази година и влезе в сила, преди сформирането на комисията, която да прилага закона, трябваше да бъдат извършени определени проверки за лицата, които се предлагат. Политическите сили, представени в парламента, предложиха определени лица и за тях трябваше да бъде извършена проверка освен всичко останало и за това дали са били или не са били щатни или нещатни служители на Държавна сигурност, защото по този закон, забележете, има лустрация. Тоест не могат да бъдат членове на комисията лица, които са били щатни или нещатни служители на Държавна сигурност.
В тази връзка от институциите, които съхраняват такава информация, бяха поискани данни за кандидатите. Единият от тези кандидати беше Христо Марински – служител по сигурността на информацията в Президентството. За него с писмо вътрешният министър Румен Петков отговаря, че няма данни да е бил щатен или нещатен служител на Държавна сигурност - нещо, което не е вярно. Впоследствие, след като стана публично известно, че това обстоятелство не е вярно, самият Румен Петков беше принуден да признае, че Марински е бил щатен служител на Държавна сигурност. Той беше оттеглен от партията, която го е предложила, но писмото, което е изпратил господин вътрешният министър до Народното събрание, на практика е документ с невярно съдържание.
В тази връзка група народни представители от Демократи за силна България и от Обединените демократични сили изпратихме сигнал до главния прокурор, тъй като съгласно чл. 311 от Наказателния кодекс това е престъпление от общ характер, за което се предвижда до пет години лишаване от свобода, но и до този момент не знаем каква е реакцията на прокуратурата в този случай.
Затова моят въпрос, госпожо министър, е: образувано ли е досъдебно производство по подадения сигнал и какво е движението към настоящия момент? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева.
Госпожо министър, моля да отговорите на въпроса на господин Атанасов в рамките на 3 минути.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! По повод на поставения от Вас въпрос относно действия на прокуратурата, по изпратен на 29 март 2007 г., сигнал от народни представители до главния прокурор, беше извършена проверка в Софийска градска прокуратура от Инспектората по Закона за съдебната власт при министъра на правосъдието, която установи следното: посоченият в писмото сигнал е заведен в Деловодството на главния прокурор на 29 март 2007 г. Същият е изпратен в Софийска градска прокуратура на 30 март 2007 г. за извършване на проверка. Наблюдаващият прокурор е извършил проверка, която е приключила на 5 април 2007 г., като на основание чл. 199, ал. 1, във връзка с чл. 213, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс с постановление е отказано да се образува досъдебно производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Атанас Атанасов, за право на реплика.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо министър, съжалявам, че трябва да се червите заради други хора.
Аз не мога да разбера каква е причината, първо, до настоящия момент ние, народните представители в парламента да не получим отговор какво се е случило по тази преписка. Съгласно чл. 213 от Наказателнопроцесуалния кодекс всяко едно лице, което е сигнализирало прокуратурата с каквото и да било, трябва да бъде уведомено какви действия са предприети. Това е на първо място.
На второ място, аз съм изумен. Вие сте юрист и съобщавате тук, че е постановен отказ да се образува досъдебно производство. В случая имаме флагрантно престъпление по чл. 311 от Наказателния кодекс – писмо, подписано от длъжностно лице, министър на вътрешните работи, в кръга на неговите задължения, в което писмо отразеното обстоятелство е невярно. Това е престъпление по чл. 311 и не може тук да няма виновен. Как така ще е постановен отказ, тоест прокурорът е приел, че няма извършено престъпление, което е абсурд. Правен абсурд!
Вижте, кажете по какъв начин гражданите да очакват, че законите се прилагат еднакво спрямо всички. След като министрите вършат престъпление и не им се търси отговорност, при това положение хората казват, с тази известна булевардна сентенция: “За кокошката няма прошка, за слона няма закон.”. Това не е първият случай на благосклонно отношение на прокуратурата към министъра Румен Петков. Четири досъдебни производства има прекратени преди това срещу него при съмнителни обстоятелства. Сега при флагрантно извършено престъпление и то, забележете, писмо изпратено не до кого да е, а до Народното събрание, министърът се е опитал да измами, да излъже Народното събрание. Извършил е престъпление и прокуратурата казва “няма нищо” и дори не отговаря. На мен ми е ясно защо не се отговаря на народните представители, защото това не е вярно. Това не е първият случай. Има и други такива случаи, когато не се отговаря на народните представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Уважаеми господин Атанасов, и аз и Вие сме юристи, и знаем, че не от тази трибуна се дават квалификации за извършване на престъпление или не. Факт е, че има забавяне в отговора, защото отговорът, който е изпратен до народните представители, изпратили сигнала, е с дата 6 декември и това е след проверката от Инспектората, която аз назначих.
В писмото е посочено още, че предвид разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 2, от това писмо вадя тази информация, защото е изпратено с копие до министъра на правосъдието, от Закона за защита на класифицираната информация не Ви е изпратено копие от постановлението, тъй като материалите по преписката представляват класифицирана информация с гриф “строго поверително” и са изписани разпоредбите по чл. 213. Това, което обаче аз бих могла да кажа е, че е факт, че има закъснение в уведомлението до народното представителство, но съгласно чл. 307, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт има дисциплинарно нарушение, когато има системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.
Правата на народното представителство да бъдат информирани за това не са накърнени, тъй като и Вие самият знаете, че няма срок за обжалване на този отказ.
Все пак, трябва да кажа, че Инспекторатът не е оправомощен да проверява по същество дали този отказ е правилен или не. Това, което аз като министър и Инспекторатът към министъра на правосъдието можехме да направим, е направено по този сигнал. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има въпрос, зададен от народния представител Иван Николаев Иванов, към министъра на правосъдието госпожа Тачева.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! С Ваша заповед от 26 октомври 2007 г. беше определена процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От 19-те лица, подали документи в оказания срок до 12 ноември, 15 бяха допуснати до езиковия юридически тест. На 4-ма беше отказано, сред тях беше и господин Филип Димитров – министър-председател на Република България през 1991 и 1992 г.
Въпросът, който възникна непосредствено след това и той не можеше да бъде разяснен в хода на процедурата, поради това, че резултатите за недопускане бяха оповестени в 18,00 ч., след изтичане на работния ден, и на другия ден в 9,00 ч. беше проведено събеседването. Въпросите, които възникнаха, бяха: кои са причините господин Филип Димитров да не бъде допуснат? Тук се получи нещо изключително странно, бих казал, меко казано.
Първоначално беше оповестено, че Филип Димитров не е допуснат, защото неговото удостоверение за адвокатски стаж е изчезнало. Къде точно, не стана ясно. След това, обаче, като се разбра, че главния прокурор Борис Велчев е изпратил по компетентност до Вас, като министър на правосъдието, пълния комплект от документи, включително и удостоверението за адвокатски стаж, последва второто обяснение, че Вие сте ги получили, обаче сте ги изпратили в архива и те не могат да бъдат използвани, защото са едва ли не част от архива, като архивна единица. Тъй като това също не е състоятелно, беше дадено обяснението, че Филип Димитров си е подал документите прекалено рано, като че ли от това изчезва стойността на подадения документ няколко дни преди срока. Накрая беше казано, че документът е бил приет, но се е оказал неясен.
Затова госпожо министър, отправям към Вас следния въпрос: кои са истинските причини за недопускане на господин Филип Димитров до езиковия юридически тест и последващото събеседване? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министър Миглена Тачева.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов!
На заседание на Комисията по правата на човека и вероизповеданията, проведено на 22 ноември 2007 г. предоставих подробна информация във връзка с кандидатурата на господин Филип Димитров за съдия в Европейския съд по правата на човека.
Радвам се, че днес имам възможност пред не всички народни представители, и пред българските граждани ясно и коректно да изложа фактите, относно кандидатурата на господин Димитров, за да не остава никакво съмнение в прозрачността и обективността на процедурата по избор на българските кандидати за съдия в Съда по правата на човека.
На основание чл. 5, т. 29 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието на 26 октомври 2007 г. бе издадена заповед, с която се определиха критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, изискуемите документи, процедурата за провеждане на избора, както и срокът, и начинът на подаване на заявленията на кандидатите.
В съответствие с процедурата, предвидена в заповедта, след изтичане на срока за подаване на заявленията, комисията по избора състави и списък на кандидатите, които не са допуснати до езиков юридически тест. Един от тези кандидати беше и господин Димитров, като комисията е посочила, че не е представил документи за стаж, установяващи продължителността на професионалния опит в съответната област, поради което не може да се направи преценка, дали неговата кандидатура отговаря на критерия за най-малко 12 години юридически стаж или има призната компетентност по смисъла на чл. 21, т. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека.
В рамките на времето за отговор ще се опитам хронологично да представя фактите и основанията, въз основа на които комисията не е допуснала господин Димитров до изпита.
На 5 октомври 2007 г. в Министерство на правосъдието постъпи молба от господин Филип Димитров с приложени към нея документи, която обективира заявено от господин Димитров намерение да участва в избора. На 11 октомври същата година същият комплект документи ми беше препратен от заместник главния прокурор Валери Първанов.
Бих искала да обърна внимание, че в т. 11 от заповедта за провеждане на избора изрично е конкретизирано, че заявлението, заедно с приложенията към него, се подават лично или чрез пълномощник след публикуване на обявата, а обявата е публикувана на 30 октомври 2007 г. Срокът, който беше определен, беше до 12 ноември 2007 г. От изложеното е видно, че посочените молби и приложенията към тях, включително и удостоверението от Софийския адвокатски съвет са представени преди издаването и публикуването на заповедта. На следващо място, съгласно т. 5, буква “а” от заповедта, комисията следва да разгледа заявленията, постъпили по реда и в сроковете, определени в заповедта, и да допусне по документи до тест кандидатите, които отговарят на определените критерии. С оглед на посочените текстове от заповедта подадените предварително от господин Димитров документи не са били приобщени към разглежданите от комисията заявления – нещо, за което господин Димитров е бил информиран не лично, но чрез неговия съветник.
На 15 ноември т.г. преди обявяване на началото на теста за проверка на езиковите знания на допуснатите кандидати комисията е била сезирана с искане от господин Димитров да бъде допуснат до участие в изпита, като е представил копия от няколко документа, сред които и удостоверение от Софийския адвокатски съвет, което аз Ви предоставих на заседание на комисията и Вие го имате, издадено на 15 юни 2007 г. След като се е запознала със съдържанието на удостоверението, комисията е приела, че от него не може да се изведе сигурно заключение за продължителността на адвокатския стаж на господин Димитров, което е мотивирало комисията да остави без уважение неговото искане за допускане до езиков юридически тест. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Иван Иванов – право на реплика.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Вие сама завършихте Вашето изложение, заявявайки, че комисията е разгледала документа и се е произнесла, че не може да установи точно стажа на господин Филип Димитров. В същото време в официалния документ, който и Вие споменахте, пише, че комисията не го допуска, защото не е представил този документ. Кое е истината?
Самият факт, че се казва едно в официалното качено съобщение на интернет-страницата на министерството и след това друго се взема като решение от комисията, е достатъчно съмнително като поведение. Освен това, документът, който е представен, не е от господин Филип Димитров, а именно от Софийския адвокатски съвет. В него не е записано кога министър-председателят Филип Димитров е преустановил практиката си като адвокат, защото е ноторно известно, съгласно Конституцията на Република България, че министър-председателят, автоматично, без никаква молба от негова страна, преустановява другите си дейности по време на изпълнение на задълженията си като министър-председател. Отразен е единствено фактът, че той след това е възстановил тези си права през 1993 г. след изтичане на неговия мандат като министър-председател. Така че това обяснение на комисията е съшито с бели конци.
И още нещо, което все пак искам да отбележа. Другите кандидати, госпожо министър, в тази ситуация не можаха да издържат първия си и основен тест по защита правата на човека. Защото всеки един от тях можеше ясно да разбере и да заяви, че Филип Димитров неправомерно е отстранен по формални и наистина съвсем непонятни съображения от това да се яви, заедно с тях на езиковия тест и след това на последващото събеседване. И вместо да защитят правата на един български гражданин, пък бил той и министър-председател, те са предпочели да замълчат, за да не бъдат нарочени, че заемат преждевременно позиция.
Тъй като изложените от Вас аргументи за мен остават наистина невалидни в случая, аз като заместник-председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа адресирах и писмо до председателя на ПАСЕ господин Рене ван дер Линден, в което изразих своето възмущение от българските власти.
Ще завърша само с това, че комисията не е независим орган. Тя е Ваш помощен орган и Вие трябва да упражнявате контрол върху нея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате право на дуплика, ако желаете, госпожо министър.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Аз ще кажа само няколко изречения. Аз бях миналата седмица в Страсбург и съм информирана, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа вече е запозната подробно с този случай и нямах съмнение откъде е направено това.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Аз съм в правото си, госпожо министър.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Разбира се. Никога от Министерство на правосъдието не е изтичала информация, че на някого са загубени или унищожени документите. Това не е информация от Министерство на правосъдието. Това първо.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Пише, че не е представил документ.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Не е представен документ е едно, загубен или забутан някъде е нещо съвсем различно.
Освен това ясно беше казано, че документите, подадени преди това, не са документи по смисъла на участие в една процедура. Допреди 20 дни аз бях на тази трибуна, за да отговарям какво ще направя, за да стане този път изборът прозрачен по определени критерии. Не може до вчера да искаме да имаме критерии, процедури и правила и днес ние да сме първите, които искате аз да наруша. Няма да наруша процедурите и правилата и това е било водещото в подготовката и избора на кандидати за съдии за Европейския съд по правата на човека.
Ще Ви кажа нещо друго. Тази информация, която Вие представяте, беше качена на сайта на Министерство на правосъдието вечерта на 12-и, поради липса на документ от господин Димитров към документите за заявление за участие като кандидат. На следващия ден комисията е направила всичко възможно. Това е истината, но като че ли Вие не искате да я разберете. Колкото и пъти да Ви отговарям на въпроса, отговорът ми ще бъде все този.
На другия ден, когато той се е явил за юридически тест в 9,00 ч., въпреки съобщението от предния ден така, както е процедурата и правилата, приет е този документ и комисията е направила всичко възможно да го допусне до изпит. Но от документа не става ясно. Вярно е, че по Конституция мандатът на правителството е четири години, но поради тези ноторно известни факти мандатът на господин Филип Димитров не беше прекратен след четири години.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): И това не се знае от декана на Юридическия факултет?
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Не е въпросът на служебно начало. Когато кандидатстваш по една процедура за конкретен пост, трябва да представиш всички документи. Ако ние ад хок приемаме, че всички бивши министър-председатели са кандидати за членове и не е необходимо да подават документи, запишете го, аз нямам нищо против. Благодаря ви.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Моля Ви, такова нещо изобщо не съм казвал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Атанасов, заповядайте да зададете Вашия въпрос към министър Тачева.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо министър! Въпросът е много важен и много интересен и аз ще Ви моля за конкретен отговор.
Съгласно Закона за съдебната власт е създадена Главна дирекция “Охрана” към Министерство на правосъдието, която има определени функции: на първо място, да осигурява охрана на всички съдебни сгради, да осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт, на трето място, забележете, да организира и осигурява охрана на съдии, прокурори, следователи и свидетели при необходимост от това.
В същия момент няколко пъти в медиите беше публикувана информация, че се създава специализирано звено за охрана на магистрати към Военна прокуратура и че това звено не е съставна част от Главната дирекция за охрана към Министерството на правосъдието. Аз питах от тази трибуна министъра на отбраната това съставна част от Въоръжените сили ли е. Той ми отговори, че няма създадено такова звено към Министерството на отбраната или към Въоръжените сили. При това положение се поставя въпросът това звено съставна част ли е изобщо от съдебната система, на какво законово основание е създадено, какви правомощия има и на чие подчинение са неговите служители? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Атанасов, дами и господа народни представители! В чл. 391, ал. 2 от Закона за съдебната власт подробно са разписани функциите на Главна дирекция „Охрана”. Съществено място сред тях заемат организирането и осъществяването на охраната на съдебните сгради, осигуряване на реда в тях, както и осигуряване сигурността на органите на съдебната власт. В т. 3 на ал. 2 изрично е посочено, че Главната дирекция организира и осъществява и охраната на съдии, прокурори, следователи и защитени лица при условия и по ред, предвидени в закона.
В утвърденото длъжностно разписание на Главна дирекция „Охрана” е създаден сектор „Охрана на съдии, прокурори и следователи” към отдел „Бюро по защита”, което при необходимост поема охраната на магистратите. Законът за съдебната власт не е предвидил обособяване на отделни звена за охрана към всяка прокуратура или съд, поради което Министерството на правосъдието не е създавало и няма намерение да създава такива специализирани звена, включително и във Военната прокуратура.
Във всички случаи, в които са налице законовите изисквания за осъществяване на охрана на магистрати, Главната дирекция поема тяхната защита без значение към коя част на съдебната система принадлежат.
С оглед на изложеното, уважаеми господин Атанасов, разбирате, че идеята за създаване на специализирано звено за охрана на магистрати към Военната прокуратура не изхожда от министъра на правосъдието или от екипа на Министерството на правосъдието и не бих могла да коментирам функциите на подобно звено, както и конкретните правомощия на длъжностните лица в него. С оглед обаче изясняване на появилите се в публичното пространство мнения и въпросът, който Вие отправяте, за което Ви благодаря, ще информирам Висшия съдебен съвет за вземане на решение, защото става дума за щатове в органите на съдебната власт, по чиято компетентност правомощия има Висшият съдебен съвет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Атанас Атанасов – право на реплика.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, благодаря за откровения отговор, но ние сме изправени пред следния абсурд. Създадена е структура на практика извън закона и, забележете, това е репресивна структура, защото има правомощия да ограничава човешки права. Вие казахте, че ще информирате Висшия съдебен съвет, защото става въпрос за щатове от съдебната система. Но аз искам да Ви попитам какво ще предприемете като министър на правосъдието, за да се предотврати този произвол. Не може Военната прокуратура да си създава някакво звено извън закона. Това са някакви видове гавази. За какво са им на тях?
И искам да Ви кажа нещо важно във връзка с това, което е притеснително. Още от времето на вездесъщия Филчев във Военна прокуратура е създадена и действа организирана група от прокурори и военни следователи, които извършват престъпление против правосъдието, госпожо министър. И сега тези хора си инсталират и репресивен апарат. Това е недопустимо. И вместо да им се търси отговорност, към тях се проявява благосклонност.
Аз разчитам на Вас да предприемете всички действия, първо, да прекратите това безобразие с това звено. И много Ви моля да се направи преглед на дейността на Военна прокуратура от Инспектората, защото има хора, които са извършили престъпление против правосъдието там. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо министър, ако желаете, имате право на дуплика. Не желаете.
Следва питане от народния представител Елеонора Николова към министъра на правосъдието Миглена Тачева.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, днес беше направен един бих казала дори нелеп опит да се помогне за Търговския регистър през Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси. Но това всъщност сочи едно и също – че народните представители действително сме заинтересувани и загрижени за това дали и този път изпълнителната власт няма да ни бламира за пореден път. Защото има срок 1 януари 2008 г., в който Законът за Търговския регистър трябва да влезе в сила. И няма спор, че основната тежест пада върху Агенцията по вписванията, която трябва да приеме регистрацията на търговците от началото на 2008 г.
Няма да преповтарям част от моето питане, където изброявам неща, които са Ви добре известни, че в 7 областни града има пилотно внедряване, което успешно се развива, че има обучени 27 длъжностни лица по регистрация, 61 деловодители и че тестваната информационна система работи относително добре.
В резултат на работата на работната група по проекта обаче е констатирана необходимост от промени на Закона за Търговския регистър и Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.
Извършването на промени в закон, който още не е влязъл в сила, противоречи на добрата нормативна практика, но още при приемането на Закона за търговския регистър бе изтъквано, че тази реформа е нещо ново и се очаква много въпроси да бъдат поставени допълнително при изготвяне на информационната система. Същевременно има прецеденти, при които са приемани промени и в други невлезли в сила закони. Такъв пример е Законът за данък върху добавената стойност.
На вашето внимание е предложен проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър още на 2 октомври 2007 г. Проектът е внесен официално в Министерство на правосъдието с докладна от 16 октомври 2007 г. На 15 ноември 2007 г. ви е представен съкратен вариант на Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър и виждането на тази работна група е, че приемането на такова изменение е приоритетен въпрос и е желателно промените в него да станат факт колкото е възможно по-скоро. До този момент в Народното събрание ние нямаме внесен такъв законопроект от страна на Министерския съвет.
В тази връзка моето питане е следното: не смятате ли, че внедряването на Търговски регистър предполага максимално прецизиране на нормативната основа като гаранция за неговия безпроблемен старт? Същностният ми въпрос е доколко са основателни твърденията, че забавянето в приложението на този така нужен на бизнеса закон е свързан с така наречения „план Б” – промяна на субекта, който ще извършва търговското вписване и борба за надмощие на различни икономически лобита? Защото се говори за „Информационно обслужване” като евентуален субект, пък в същото време се очаква „Информационно обслужване” да бъде приватизиран, тоест някой да събира тези големи такси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева, за да отговори на питането на народния представител Елеонора Николова.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Николова! Подробно сте информирана за това, което Министерството на правосъдието направи със създаването на работната група, с пилотното внедряване на софтуера, паралелното водене на Търговския регистър.
С моя заповед, в изпълнение на тази поставена задача, работната група предложи изменение не само в законопроекта, но и в проекта за Наредба № 1, в проекта за постановление за изменение на устройствения правилник на Агенцията по вписванията и проекта на постановление за изменение и допълнение на тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Предложените промени в закона са породени от констатациите по време на пилотното внедряване и проблемите, които бяха създадени.
Във връзка с доклада, който получих на 15 ноември т.г. от работната група и с оглед на краткото време, за да минава текстът през Министерския съвет, аз инициирах много срещи с народни представители от различни парламентарни групи с оглед на това да спестим пътя от Министерския съвет до Народно събрание, но не се постигна съгласие по въпроса за внасянето му в Народното събрание. Не мога да се сърдя на никой от депутатите, защото все пак става дума за един закон, който още преди да стартира, на три пъти беше отлаган. Поради това проектът ще бъде внесен в парламента, след като мине през Министерския съвет. Надявам се това да стане през следващата седмица. Създадена е необходимата организация в Министерството на правосъдието.
Обсъждането на проекта за изменение на наредба за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър е в заключителна фаза, но там част от промените във всички случаи ще бъдат свързани в зависимост от промените, които ще се направят в закона. Това обаче, което успяхме да направим, е въпреки че имахме много голям дебат в Министерския съвет, защото ставаше дума за разкриване на 90 щатни бройки в Агенцията по вписванията, устройственият правилник вече е изменен от миналото заседание на Министерския съвет чрез вътрешно преструктуриране. Взела съм бройки от съдебната охрана, за да отидат в агенцията в частта „Търговски регистър”. И 90 бройки са дадени на Агенцията по вписванията, на деловодителите за нуждите на дейността на Търговския регистър. Изменението на тарифата ще бъде извършено след изменението на Закона за търговския регистър.
Мога да кажа още много неща, но няма идея “Информационно обслужване” или някоя друга фирма да върши онова, което със закон е възложено на Агенцията по вписванията. Министерството на правосъдието, макар да не е отговорно за стартирането на Търговския регистър (има създадена специализирана структура за това), прави необходимото и на 3 януари 2008 г. Търговският регистър ще заработи. С проблеми около уникалността на фирмите, все пак се надявам много бързо, още на първите ви заседания на парламента през 2008 г. законопроектът да започне да се обсъжда и да мине в кратките срокове между първо и второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Остана само още един въпрос към министъра на правосъдието – от Мартин Димитров. Той също е свързан с Търговския регистър. Ако има съгласие и нямате нищо против, ако и министърът на правосъдието е съгласен, да приключим с въпроса на Мартин Димитров и така да завършим с парламентарния контрол.
А сега, госпожо Николова, имате право на два уточняващи въпроса.
Елеонора Николова (независим): Госпожо министър, аз съм доволна от Вашия отговор, защото чух две неща, които ме интересуват. Първото е дали Търговският регистър ще тръгне, тоест че няма да бъдем бламирани отново (защото това всъщност е блам в закона – нежеланието на изпълнителната власт да се справи с него). Аз Ви вярвам, че на 3 януари този регистър ще бъде факт.
Другото, което беше много важно за мен да чуя, е, че органът, който е записан по закон и който трябва да извършва регистрацията – Агенцията по вписванията, ще бъде органът, на който ще продължи да се доверява Търговският регистър и ще бъде в негово разположение. Така планът “Б”, който битува в пространството (не така, както Вие го казвате, а както хората го казват), е, че желанието да се приватизират тези много сладки такси няма да се състои и че Министерството на правосъдието като отговорно за Агенцията по вписванията ще продължи да упражнява този контрол по неговата дейност, който е необходим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо министър, желаете ли да кажете нещо допълнително? Не желаете.
Давам думата на народния представител Мартин Димитров.
Господин Димитров, моля да зададете Вашия въпрос. Той е свързан с Търговския регистър. Имате право на 2 минути.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, госпожо министър, дами и господа депутати! Особено съм заинтересован търговската регистрация да заработи успешно през следващата година. Това е много важна реформа, която се бави вече една година и половина. Досега беше отлагана три пъти, както стана ясно. За целта обаче беше необходимо още през м. декември да се направи сериозна информационна кампания, за да разберат търговците какви са новите правила, как ще става регистрацията, дерегистрацията, получаването на актуалното състояние, когато това не се прави от съда, а от Агенцията по вписванията. Тази кампания аз не я виждам. Попитах в различни среди и разбрах, че е подготвен клип, но не е излъчван. Разбрах, че са изготвени информационни табла за съдилищата, но ми се струва, че това не е достатъчно.
За да бъде успешна една такава реформа, госпожо министър, трябва търговците и професионалните среди да бъдат информирани какво точно се случва и как ще се правят нещата от следващата година. Иначе ще има обществено напрежение и може да се окаже, че търговската регистрация от една безспорно добра идея, подкрепяна от доста хора, но трудно се случва обикновено в България, може да не получи обществената подкрепа, която трябва да получи.
За тази цел искам да Ви попитам: смятате ли през м. декември т.г. да предприемете конкретни действия (и моля да ги изброите), с които да обясните на общественото мнение каква е промяната и какво се случва? Промяната е много голяма – нещо, което се случва в рамките на съда, се изважда от там и става административна дейност. Така е в повечето западноевропейски държави.
Какви конкретни мероприятия смятате да предприемете през м. декември т.г. и какви конкретни мероприятия ще предприемете през м. януари 2008 г.? В тази връзка уточняващият ми въпрос е: Разбрах, че този уикенд във Велинград ще имате някакво събитие – семинар с медиите, но на този семинар търговската регистрация не присъства като тема. Това така ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева.
МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Димитров, дами и господа народни представители! Хубавото или лошото тук е, че този закон е факт от 2006 г. Вероятно с трите отлагания все пак е стартирала някаква медийна кампания.
От друга гледна точка ще кажа, че министърът на правосъдието няма много правомощия да прави клипове или информационни табла. В тази връзка, след като започнахме обсъждания няколко пъти в работна група за готовността, за проблемите, поставени от Агенцията по вписванията, вчера – на 13 декември т.г., получих писмо от Агенцията по вписванията с този клип, който е изготвен – 30-секунден, за който сте информиран и който не е актуализиран към вчерашна дата, когато го получих, защото там пишеше “1 юли 2007 г. стартира...”.
Днес съм изпратила писмо със съответни препоръки към директора на агенцията. Кампанията ще стартира след 20 декември т.г. Тя предвижда освен този информационен клип и информационните табла, за които говорихте, да се направят съответни излъчвания и предавания по Българското национално радио и “Дарик радио”. Одобрихме също четирите варианта на слогана на кампанията в Министерството на правосъдието вчера. В голяма степен част от нещата на агенцията минаха през министерството, одобрили сме всичко, което те трябва да направят.
Не знам откъде имате програмата за семинара с журналисти в събота. Голяма част от нещата са свързани с Търговския регистър като информационна кампания за всеки журналист, който сме поканили от съдебните репортери, за да участват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Мартин Димитров – право на реплика.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаема госпожо министър, това е най-публичната институция и всяка информация в общия случай тръгва от парламента. Когато практиката не е такава, това е по-скоро лошо.
Искам да Ви обърна внимание на следното. Журналистите ми казаха, че не са информирани темата “Търговски регистър” да фигурира въобще във вашия семинар. Казвате, че това не е така и аз се надявам Вашият отговор да е коректен.
Искам да Ви уверя в следното: дори да е най-добрата идея, ако хората не разберат за нея и не знаят как от догодина се прави търговската регистрация, каква е новата система, как функционира, с всички трудности, които в момента са налице, реформата няма да бъде успешна.
Затова от тази трибуна пред Вас настоявах да се проведе информационна кампания. Знам, че тя е закъсняла, знам, че вината за това не е само Ваша. Вие правилно казахте, че реформата е започнала през 2006 г. Но защо досега няма информационна кампания – отговорността е на цялото правителство, в никакъв случай само Ваша. В оставащите дни и месеци, дори бих казал м. януари, аз бих Ви препоръчал най-горещо в рамките на Вашите правомощия да запознаете хората с новостите, ако им се случват. В противен случай може да се окаже, че ще има напрежение, обърквания и хаос, което никой от нас не иска. Търговската регистрация трябва да започне успешно през 2008 г.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо министър, имате право на дуплика. Не желаете, отказвате се от това Ваше право.
С това се изчерпаха въпросите и питанията към министър Тачева.
Уважаеми народни представители, позволете ми да благодарим на министъра на правосъдието госпожа Миглена Тачева за днешното й участие в парламентарния контрол.
С това пленарното заседание приключва.
Извънредното заседание ще бъде в понеделник от 10,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 14,10 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Юнал Лютфи

Секретари:
Пенко Атанасов
Георги Димитров