Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-12-20

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Метин Сюлейманов и Мирослав Мурджов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Преди да продължим с финалните текстове от Законопроекта за бюджета – едно кратко съобщение:
С писмо до председателя на Народното събрание народният представител Борислав Китов съобщава, че оттегля внесения от него на 9 ноември Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 754-01-150. Това е за сведение.
Започваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 г. – продължение.
Разгледани са всички членове на законопроекта, параграфите и приложенията от № 1 до № 4 включително. Следва да се разгледа и гласува Приложение № 5 – Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2008 г.
Господин Берон желае да повдигне процедурен въпрос.
Заповядайте.
Петър Берон (независим): Добро утро на всички! Бих желал да предложа да отложим за след ваканцията разглеждането на точката, която касае Закона за висшето образование, тъй като част от колегите ги няма, председателят на Комисията по образованието и науката – също. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има предложение за отлагане разглеждането на точката, включена в нашата програма за тези два дни. Не виждам противно предложение.
Подлагам на гласуване това процедурно предложение – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование да не бъде разглеждан в днешното заседание и до края на тази сесия, а да остане за началото на следващата сесия.
Гласували 174 народни представители: за 165, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Господин Овчаров, бихте ли продължили с Приложение № 5?
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Ние вчера завършихме дискусията по Приложение № 5.
Не е гласувано предложението, направено от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложението не се оттегля.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова за промени в Приложение № 5, което комисията не е подкрепила.
Гласували 159 народни представители: за 46, против 43, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедурно предложение за прегласуване, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря, господин председател.
Видно е, че явно мнозинството не разбира какво е включено в тази точка. Една от големите лъжи на Бюджет 2008 г., както и досегашните, се намира точно във формулата, в която се определят коефициентите за субсидиите на общините. Примерно за един град като София по статистика има около 1 млн. 200 хил. жители, докато те са реално над 2 милиона. За един град като Пловдив при положение, че има над 500 хил. жители, там са не повече от 360 хляди. Така че дори и тази година мнозинството да не реши да промени формулата, важно е да има ясна статистика и тя да бъде актуализирана с реалните коефициенти, които са в страната.
Моля ви за прегласуване, за да може Министерството на финансите да публикува тази статистика предварително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на прегласуване предложението, направено от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.
Гласували 154 народни представители: за 45, против 51, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за уточнения в Приложение № 5 относно формулировката на “С1”.
Гласували 141 народни представители: за 114, против 25, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване Приложение № 5 по вносител, с направеното току-що изменение.
Гласували 143 народни представители: за 111, против 32, въздържали се няма.
Приложение № 5 е прието.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаеми господин председател, комисията подкрепя текста на вносителя за приложения № 6, № 7.1 и № 7.2.
Предлагам да бъдат гласувани едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли възражения приложения № 6 и № 7.1 и № 7.2 да бъдат гласувани едновременно? Не виждам.
Подлагам на гласуване приложения № 6, № 7.1 и № 7.2 – по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 137 народни представители: за 113, против 21, въздържали се 3.
Приложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По Приложение № 8 има направено предложение от народния представител Евдокия Манева, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Йордан Цонев, Георги Божинов и Милен Велчев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народния представител Румен Овчаров, което е подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Манева, заповядайте, за да обосновете Вашето предложение.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, нямам илюзии по отношение на моето предложение, затова няма да го обосновавам.
Искам обаче да обърна внимание върху предложенията на господата Божинов, Цонев и Велчев. Тези предложения, с които сумата е увеличена с 37 млн. лв., фактически превръщат Приложение № 8 от приложение за екологични обекти в приложение за неекологичните обекти. Това би трябвало да бъде истинското наименование на това приложение и аз ще ви кажа защо.
И се учудвам – господата Цонев и Велчев не са еколози и имат действия, които показват по-скоро обратно настроение, но господин Божинов да предложи 34 обекта в малки общини – това са канализации и довеждащи колектори, които доникъде не водят и които евентуално ще водят след 7-8 години, когато там ще бъдат направени съоръжения. Господин Божинов, сигурно знаете, че канализации и довеждащи колектори, които не са свързани с очистни съоръжения, предизвикват екологични проблеми. Те предизвикват точкови замърсявания и драстично влошават състоянието на реките или сухите дерета, в които се изливат. Такива съоръжения са абсолютно безсмислени. Това е разпиляване на 25 млн. лв. Аз направих сметка какво означава това. Ние имаме задължение да построим очистни съоръжения в тези населени места едва 2014 г. До този период сме длъжни да съсредоточим ресурсите, с които разполагаме, в населените места, за които имаме задължение да построим такива съоръжения, където няма такива съоръжения.
Не знам какви са ви съображенията, те не могат да бъдат нито социални, нито каквито и да са други, защото всъщност вие канализирате септичните ями в селата. В тези села около 80% от помещенията, които трябва да се свържат с канализацията, са на двора. Така че вие правите канализация за септичните ями на двора. Това от никаква гледна точка не са екологични обекти. Аз се чудя как може да предлагате такива обекти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Божинов, заповядайте за реплика.
Георги Божинов (КБ): Благодаря, господин председател.
Понеже тук се прави едно говорене заради самото говорене, ще отговоря на госпожа Манева персонално. Когато беше министър на околната среда и водите, имаше две исторически пречиствателни станции. Едната беше в Исперих, госпожо Манева, а другата беше в Кубрат, на която дванадесет пъти беше променяна проектосметната документация. Четири години, докато бяхте министър, добавяхте по толкова, с колкото се оскъпяваха обектите, и се налагаше следващата година да се добавя. Когато отидоха да отрежат лентата на направената пречиствателна станция, оказа се, че няма довеждащ колектор.
Така че, когато се правят довеждащи колектори, когато стратегията предвижда по-късно изграждане на пречиствателните станции, всичко това е планирано. И в малките населени места живеят хора и тези хора имат същите права, каквито имат гражданите на София, за които пледирате, за тези, за които Ви репликирах вчера, че са отделени стотици милиони левове, както за водния цикъл на Враца, за Сливен, за София и т.н.
Така че това говорене тук от Ваша страна е говорене заради самото политическо приказване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика към госпожа Манева няма.
Госпожо Манева, заповядайте за дуплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Ако трябва нещо да си напомняме, аз никога не бих споменала Кубрат и Исперих. Там причините са ясни, нямам никаква вина за тях. Аз по-скоро бих Ви напомнила Вие какво правихте във Враца и от тази трибуна съм Ви казвала за големите злоупотреби с автомобилите и т.н.
Това, което Вие казвате, е абсолютно невярно. Значи Вие не разбирате и не сте запознат с новите тенденции по отношение на пречистване на водите. В такива малки села никой не прави пречиствателни станции. Правят се локални очистни съоръжения – това са локални септични ями, които са модерни. Никой не прави довеждащи колектори, нито специални канализации. Ако Вие не знаете това, можете да се запознаете и да видите за какво става дума. Това е разпиляване на средства. Можете да го признаете, можете да не го признаете. Ще минат години и ще разберете, че е така. Никой не прави такива съоръжения в малки села. Имат право тези хора, разбира се, че имат право, но имат право на модерно и икономично решение на техните въпроси. Идете в която искате съвременна страна и вижте как се решава проблемът в селата. Не се хвърлят пари на вятъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Други изказвания по Приложение № 8 има ли?
Господин Димитров, заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Искам да попитам уважаемите представители на тройната коалиция как така обекти, предложени на първо четене, между първо и второ четене финансирането по тях се удвоява или утроява? Какво се е случило през тези две седмици, уважаеми дами и господа?
Защо в община Ардино, Кърджали, реконструкцията на водопроводна и канализационна мрежа на кв. “Здравец” на първо четене струва 1 млн. лв., а между първо и второ става 1,5 млн.? Как стават тези неща, господин Божинов? Как става тази работа? Още повече имаме министър на финансите, който ни обясняваше, че има програмно бюджетиране, разходите са сметнати и как така става между първо и второ четене?
Същото става и с община Кирково в Кърджали, където за канализация на с. Чорбаджийско е заложен 1 милион и между първо и второ четене за тези две седмици става 1 млн. 400 хил. лв. Не става въпрос само за Кърджали, не си мислете. Така е в цялата страна.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: За преходни обекти чувал ли си?
Мартин Димитров: Уважаеми колеги, смущаващо е в рамките на две седмици да се променя финансирането на тези обекти. Да не говорим за новите обекти, вмъкнати между първо и второ четене, които са доста на брой и не е ясно по какви критерии са избирани.
По кои критерии, господин Божинов, е решено кои обекти да бъдат финансирани и кои да не бъдат? Много интересен феномен.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Колко пъти ще го повтаряш това?
Мартин Димитров: Въпросът е достатъчно любопитен, за да бъде поставян няколко пъти на вашето внимание, дами и господа. Защото това са неща, които не трябва да се повтарят.
Няма логика в бюджета, който се готви цяла година – от март до октомври, да се заложат едни цени за тези екологични обекти и през последните две седмици между първо и второ четене някой да ги удвои. Кажете ми къде е логиката? Министерството на финансите и Министерският съвет работят шест месеца по този бюджет и последните две седмици – примерно в община Сунгурларе е записано 1 млн. лв. за инженеринг на вътрешна и външна канализационна мрежа, стават 2,5 милиона между първо и второ четене. Как става тази работа? Как става това нещо?
Това е една много лоша практика, дами и господа. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Димитров?
Господин Божинов, заповядайте.
Георги Божинов (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Само едно нещо искам да Ви обясня, за да не грачите постоянно. Това не значи, че за десет дни обектът от 1 милион е станал 2 милиона. Има преходни обекти, за които е било възможно да се отдели определена сума, намерен е допълнителен ресурс и финансирането се концентрира, за да бъдат завършени своевременно. Ако не сте разбрали това и ако продължавате да смятате, че за десет дни обектът се е оскъпил два пъти, цялата Ви икономическа подготовка е абстрактна, неприложна и нищо неструваща. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика към господин Димитров? Няма.
Господин Димитров, заповядайте за Вашата дуплика.
Мартин Димитров (ОДС): Господин Божинов, несериозен е Вашият подход. Не може един бюджет, готвен шест месеца, по него са записани суми по проектите, между първо и второ четене да ги променяте с лека ръка и да казвате, че правото е на ваша страна! Не е на ваша страна, господин Божинов! Това показва следното нещо: че бюджетът се прави под силен политически натиск на тройната коалиция, че разчетите, които са правени на практиката на програмното бюджетиране, явно след това не се зачитат и между първо и второ четене, каквото кажат трите управляващи партии, както натиснат, така се изменят проектите. Това е цялата работа! Не може да ме убедите, господин Божинов, че в цялата бюджетна процедура, която тече от м. март насам, са правени сметки и че те трябва да бъдат изменяни последните десет дни по драстичен начин, и да ми казвате, че това е правилната икономическа логика. Моля ви се! Трябва да има известно неудобство, известен морал! Смятам, че почвате да имате морални проблеми, господин Божинов!
Ако това е трябвало да бъде записано по този начин, да беше записано в първоначалния вариант. Да не говорим, че и това приложение не беше внесено на първо четене, това да не го споменаваме. Но ви се чудя как с лека ръка ставате от тази трибуна и твърдите, че това не било проблем. Напротив, много голям проблем е, господин Божинов! Един бюджет е изготвян шест месеца, параметрите по него се променят последните десет дни както намерите за добре. Проекти, за които е записано определено финансиране, ги удвоявате, утроявате, както ви падне. И после ми казвате, че аз не съм разбирал. Моля ви се, това е абсолютно несериозно, господин Божинов!
Предлагам ви догодина направо да не внасяте приложения, защото вие си знаете. Нали така, господин Божинов? Всичко си знаете, както и тази година не бяхте внесли на първо четене – давайте по този начин. Вие сте, както казахте, големите икономисти. Така се прави! Браво, господин Божинов, браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За изказване има думата господин Евгени Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги! Господин Димитров, не обвинявайте господин Божинов! Няма морал в правителството! Няма морал и днес, когато гласуваме милиарди, никой от правителството не благоволи да седне на банката си и да защитава това, което ще приемем. Не го виждам.
Но искам да ви напомня нещо друго, господа управляващи. Само преди десет дни вие си гласувахте 1 млрд. и 500 млн. лв. по формулата 8 - 5 - 3 и в т. 4 на приложението на господин Станишев пише: за екологична инфраструктура, изграждане на пречиствателни станции, за отпадни води и канализационни колектори, господин Божинов! Изграждане на канализационни мрежи в населените места, изграждане на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения - Министерството на околната среда и водите – 100 млн. лв.!
Сто милиона лева, господин Божинов, за които до ден-днешен няма списък на обектите! И вие сега допълнително искате между двете четения за обекти, които утре ще ги дадат точно в този списък. Не е ли срам това? Това е наглост. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за реплика, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Чачев! Трябва човек малко повече да знае, когато така категорично застава да се произнася. В тези 100 милиона, поне доколкото аз съм информиран, за тези обекти, за които прочетохте, няма нито един, който да не е приет на заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда. С тези средства се разплащат не незавършени и замислени, а единствено и само актувани, извършени дейности, които са планирани в цялостното завършване на тези обекти. Онова приложение, което приехте преди година и се реализира днес – Приложение № 8, дейността на Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, разплащането с тези 100 милиона преследва една цялостна екологична политика, която се провежда в България. Разбира се, има грешки, има фиктивно изпълнявани обекти като този „Фроман”, за който гласувахме 2 млн. лв. и поради един недобросъвестен кмет, обектът е фиктивно изпълнен. И прокуратурата няма защо да мълчи и да се крие. Трябва да отиде и да види къде са парите, които гласуваме, но това е друга тема, която трябва да съпътства това, което правим и гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма втора реплика.
Заповядайте за дуплика, господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Господин Божинов, изумен съм от това, което казахте, изумен съм! Ако 1 млрд. и 500 млн. лв. ще усвоите по този начин, жалко за България!
Георги Божинов (КБ, от място): Вие говорите за сто в екологията.
Евгени Чачев: Ама те са милиард и половина! И плюс тези сто, господин Божинов, има още 48 млн. лв. Министерството на регионалното развитие и благоустройството по същото това перо.
Поисках от господин Станишев да ми предостави списъка, той ми отговори, че ще ми даден от министрите. Направил съм питане от миналия петък още. До ден-днешен нито един от министрите не е представил списъка и няма и да го представи скоро, защото такъв списък няма, господин Божинов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има госпожа Капон за изказване.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Ще започна с едни благодарности, че след две години, в които внасях промените в държавния бюджет за Община Пловдив - средства, които са за инсталация за автоклавни съоръжения за обеззаразяване на болничните отпадъци, благодарение на подкрепата на назначения от БСП д-р Баташки най-после тези средства бяха записани в държавния бюджет. Така е и трябва да го признаем. Това е единственото, с което ще започна.
За съжаление обаче не мога да си представя как между първо и второ четене увеличаваме средствата с 37 милиона, след като беше необходимо Министерството на околната среда и водите реално да си свърши работата по Оперативна програма „Екология и околна среда”. С тези средства и с тези 40 милиона допълнително можеше да се подкрепят много повече обекти, като първо се дадат пари за проектиране на малките общини, както и за малките населени места, да се реализират реално с европейски фондове много повече обекти. Това, което аз, за съжаление, трябва да си мисля, а мисля, че и голяма част от моите колеги, е, че поради липсата на капацитет и възможности министерството да си защити програмата и да може ефективно да заработи, ще трябва да работи с тези пари. Дайте си сметка колко е трудно за малките общини и за малките населени места да си съфинансират 20, 30 или 50% европейските проекти! С тези средства, господа управляващи, можехте да направите специален фонд – фонд за съфинансиране, организиране и подкрепа на общините за проекти. За съжаление обаче най-лесно е да раздадем парите на калпак.
Няма да повтарям това, което казаха както господин Чачев, така и господин Димитров – тук не става въпрос за никакъв морал, тук става въпрос просто за едни пари, които се раздават. Да, така е. Има проекти, които са започнали и е необходимо допълнително финансиране. Като говорим за Северен обходен канал, този един милион няма да стигне за нищо. За да има реално Северен обходен канал, трябват 5 млн. лв. Може би ще трябват и от догодина, за съжаление трябваха и преди две години и това се отлагаше. Въпросът е, че общините трябва да бъдат подкрепяни в децентрализацията и тези средства трябваше да бъдат дадени за възможност за съфинансиране на техните проекти и за екологичните проекти, които са абсолютно необходими. В момента това, което се прави, е допълнително разпределяне от страна на държавата.
За съжаление, няма как да го гласувам въпреки добрата новина за гр. Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплика към госпожа Капон? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
В такъв случай приключваме с обсъжданията по Приложение № 8 и преминаваме към гласуване.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева за промени в Приложение № 8, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 142 народни представители: за 39, против 64, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Други предложения, които подлежат на гласуване преди да пристъпим към гласуване на окончателния вариант на Приложение № 8 не виждам.
Подлагам на гласуване Приложение № 8 в окончателна редакция на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласували 146 народни представители: за 116, против 30, въздържали се няма.
Приложение № 8 в окончателната му редакция е прието.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По Приложение № 9 има две предложения от народните представители Стойко Танков и Иво Сеферов и на народния представител Румен Овчаров, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага текста на приложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В окончателна редакция на комисията.
Има ли желаещи да вземат думата по Приложение № 9?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за отпадане на последната шеста позиция на Приложение № 9 към държавния бюджет за 2008 г. Ако сте си направили труда да прочетете това приложение, които не се чете в пленарната зала, ще видите, че всъщност на последния ред в последното приложение към Бюджет 2008 някак под черджето се промъква една държавна гаранция, която българските данъкоплатци трябва да осигурят за строителството на АЕЦ “Белене” - държавната гаранция е в размер на близо 1 млрд. 200 млн. лв.! Запомнете тази стойност.
Нека върна малко нещата назад. Споразумението за строителството на АЕЦ “Белене” беше подписано преди една година – в края на м. ноември 2006 г. Тогава Демократи за силна България предупреждаваха с нарочна декларация и с участието с в медиите, че проектът е икономически несъобразен и финансово необезпечен.
Какво отговори тогава правителството? Чрез ресорния министър Румен Овчаров – министър на икономиката и енергетиката, беше заявено и аз го цитирам по стенограма на Народното събрание, че приказките за финансовата необезпеченост и необходимостта от държавни гаранции са небивалици, че издават некомпетентност и показват безотговорно говорене. Това, че ние тогава заявявахме, че проектът не може да бъде реализиран при тези условия без държавни гаранции, което ще ощети българската държава.
Какви бяха аргументите на министър Овчаров? На първо място, той каза, че има изключителен финансов интерес от различни финансови институции в Европа и по света, поради което държавата пряко няма да участва във финансирането.
На второ място беше заявено, че НЕК, като най-голямата българска енергийна компания, разполага с финансов ресурс, който ще й позволи изцяло да осигури финансирането на проекта от българска страна и по такъв начин българската държава няма да бъде натоварена.
На трето място, тогава заявяваше министър Овчаров, че никакви финансови гаранции няма да бъдат дадени от българската държава.
Аз мога да ви кажа, ако някой не вярва, може да се качи, господин Овчаров, горе в библиотеката - на 5 и 6 април 2007 г., имаше интервюта на министър Овчаров със заглавия: “Румен Овчаров: Никакви държавни гаранции за АЕЦ “Белене”. Сега изведнъж стигаме до последния ред на проекта за бюджет, в който се оказва, че българската държава трябва да осигури финансова гаранция в размер на 1 млрд. 200 млн. лв.
Това показва няколко неща. Нека в крайна сметка да ги видим ясно. Приказките за това, че имало много голям финансов интерес се оказват един балон, защото е необходимо явно държавата да подпре финансово проекта чрез тази гаранция от 1 млрд. 200 млн. лв.
На второ място, това също ще го отбележа, че министър Овчаров до последните дни, докато беше министър – някъде около м. май т.г., твърдеше, че няма да има финансови гаранции, с което той нагло заблуждаваше българската общественост, а тук, от това което ви цитирах, българските народни представители.
Изхождайки от всичко това и потвърждавайки, че АЕЦ “Белене” е наистина финансово необезпечен проект, аз настоявам и ви моля, уважаеми народни представители, да гласувате за предложението за отпадане на последната шеста позиция на Приложение № 9, което задължава държавния бюджет на Република България да блокира 1 млрд. 200 млн. лв. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Иванов?
Заповядайте, господин Гризанов.
Иван Гризанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Вие по всяка вероятност сте запознат с наредбата за условията на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, както и за реда за тяхното разглеждане.
Бих се съгласил с Вас, че сте запознат с въпроса, само че имам чувството че не сте. Ако ми кажете какво знаете за заемодателя “Евроатом”, какви са сроковете за усвояване на този заем, как е планиран, за колко години, по колко процента на години ще се осигурява, какъв е срокът за погасяване на заема, условията, които се предвиждат; ако ми кажете, че сте запознат с финансовата възможност за обслужване и погасяване на заема, който е приложен към искането към Министерството на финансите да започне тази процедура, тогава ще се съглася, че Вие знаете за какво става въпрос. Или може би знаете при какви предпоставки е направена прогнозата за финансово икономическото състояние на НЕК и как е симулиран моделът. Съмнявам се, че можете да отговорите на тези въпроси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика към господин Иванов? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Гризанов! В моето изказване аз всъщност нямах повод да кажа още нещо, което сега ще го кажа на колегите – че на заседанието на Комисията по енергетика, което беше проведено, и това е отразено в протокола на заседанието, само преди месец Вие заявихте, че ние сме заблуждавали народните представители, заявявайки, че ще има държавни гаранции за строителството на АЕЦ “Белене”. Вие го казахте, тук има членове на комисията, и сега изведнъж излизате и започвате да мърморите, че такива били условията на “Евроатом”. Вие, ако сте знаели какви са условията на “Евроатом”, защо не казахте, че не може да се мине без финансови гаранции? Защо това го казахте на комисията?
Освен това не ние не знаем, а вие не знаете това, защото още преди година ние казвахме, че няма да се мине без държавни финансови гаранции. Ето, че сега това, което предвиждахме, залагането на 1,2 млрд. лв. държавни гаранции, е факт.
Нещо повече. Направило ли ви е впечатление, ако видите списъка на държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции, че от целия списък от шест позиции на обща сума 2 млрд. лв., държавните инвестиционни заеми – пет на брой, са общо за 800 млн. лв., а 1,2 млрд. лв. – 60% от общата сума, отива единствено за единствената държавна гаранция и тя е за АЕЦ “Белене”.
Нека да си кажем истината: този проект не обслужва българските, а руските интереси, което ви го казахме и потвърждаваме отново.
Отново призовавам да не се подкрепи шестата, последна позиция. Ако прибавите към този 1,2 млрд. лв. 1,3 млрд. лв., които се залагат също като излишък, помислете каква част от парите на българските данъкоплатци ще останат блокирани. А тези 1,2 млрд. лв. реално представляват едно косвено финансиране от българските данъкоплатци към руски и български корпоративни играчи в енергетиката. Това е истината.
Аз очаквам да чуя и вие вземете думата и го кажете като изказване, и господин Овчаров, бивш министър, в момента председател на комисията, да каже защо в продължение на една година се даваше не погрешната, а нагла дезинформация на българските граждани, че няма да има държавни гаранции за строителството на АЕЦ “Белене”! Защо се говореше това?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат думата?
Господин Чачев, заповядайте.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в момента разискваме увеличението на държавния дълг с 1,2 млрд. лв. И тук не присъства министър-председателят и финансовият министър. Много ви моля, нека двамата да бъдат повикани в залата и да дадат обяснение кога е поискан мандат от парламента за водене на преговори с Европейската инвестиционна банка за 1,2 млрд. лв. Не си спомням да се е случвало такова нещо, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Успокой се, този цирк става вече много.
Евгени Чачев: Спокоен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ако обичате, проверете дали министърът на финансите е в Народното събрание! Поканете го да дойде тук.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Той е на заседание на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Разбирам, че е на заседание на Министерския съвет. Тук има заместник-министри на финансите, те също имат готовност и евентуално ще вземат отношение.
Господин Димитров, желаете ли думата? Заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател! Дами и господа! Днес и господин Божинов, и господин Гризанов изумиха със своята възможност да защитават едновременно през няколко месеца две противоположни тези с пълната страст, с която това може да се прави.
Господин Гризанов беше един от хората, които ни убеждаваха, че няма да има държавни гаранции, а сега казва, че не може без тях и че те са задължителни.
Имах въпрос, докато господин Овчаров беше министър. И той също ме увери от тази трибуна, за което, разбира се, има и стенограма, добре че има документи, колеги, защото, ако ги нямаше тези стенограми, нямаше да можем да си говорим с вас, защото вие си променяте мнението през три месеца, та господин Овчаров тогава ме увери, че няма да има държавни гаранции, че има много голям интерес от частния сектор, въобще че няма да се налага държавата да гарантира строежа на АЕЦ “Белене”. За това има стенограми, дето се вика, ако не са изчезнали от аналите на Народното събрание, можете да ги видите.
Най-обезпокоителният факт е следният. Аз и колегите от СДС не сме против атомната енергетика. Напротив, смятаме, че атомната енергетика е важна. (Шум и реплики от КБ.)
Но, госпожо Антонова, когато човек си купува кола, проявява интерес колко харчи, колко струва, каква скорост развива, каква е амортизационната норма и така нататък.
Георги Божинов (КБ, от място): И да не е руска!
Мартин Димитров: А вие стоите атомна електроцентрала с лекотата, с която човек си купува колело. Отивате в магазина, отваряте, вземате колелото, качвате се и започвате да го карате – с такава лекота строите атомна електроцентрала. За целият период нямаше анализ колко ще струва токът.
Господин Божинов, защо не ни кажете, понеже днес казахте, че разбирате и от икономика...
Георги Божинов (КБ, от място): В този дебат не съм влизал.
Мартин Димитров: А-а-а, знаете ги тези неща, аз съм сигурен за Вас! Сигурен съм, че тези неща ги разбирате.
Кажете колко ще струва токът, колко ще бъдат разходите един ден за затварянето на реакторите, каква е общата инвестиция! На тези въпроси никой не е отговорил.
И с лекотата, с която човек си купува колело, вие си строите атомна електроцентрала. Но това не е детска играчка, дами и господа. Аз се чудя на лекотата, с която работите.
И понеже във вашите редици има хора, които много се притесняват за финансовата стабилност – чувал съм тук и господин Цонев, и другите, че са много притеснени. Казват: „Тук има дефицит по текущата сметка, много се притесняваме”. Ами, ако се притеснявате, господа, нека да видим каква е ефективността на тези проекти, какви са разходите, какви са ползите, каква е доходността и тогава да ги правите. А не през три месеца да казвате: „Няма държавни гаранции”, а сега” „Ще дадем държавни гаранции”. Това показва пълна неориентираност и хаос.
По такива огромни инвестиционни проекти, които ще влияят върху бизнес климата за следващите 30-40 години, не може с толкова лека ръка! И тогава ви уверявам, че ще има и друго управление, дами и господа. Не можете да вменявате такива тежки задължения за бъдещето, без да има икономическа обосновка!
Ако, господин Божинов, не знаете какво означава това, нека Ви каже господин Цонев. Икономическата обосновка означава ползи и разходи по проекта. Това никой не го е виждал.
Георги Божинов (КБ, от място): Сериозно?! Това не го знаех. (Смях и реплики от КБ.)
Мартин Димитров: Ама никой не го е виждал.
Обикновеният човек влага повече усилия, когато си купува кола, от усилията, които вие влагате, строейки атомната централа. Това е изключително обезпокоително.
По-показателен факт от това, че през няколко месеца се появяват държавни гаранции, които ги нямаше – от това по-обезпокоително, какво да ви кажа?! (Шум и реплики.)
Уважаеми дами и господа! Надявам се оттук нататък следващите месеци, ако искате още през месец януари 2008 г., съберете се, тримата лидери да направят поредната среща където си изберат...
Георги Божинов (КБ, от място): Къде да я направим?
Мартин Димитров: И да внесат икономическа обосновка за АЕЦ “Белене”, за да видим какво става. Защото догодина да не ни внесете нови държавни гаранции в бюджета за 2009 г. за още 2-3 млрд. лв.?! Трябва да знаем какво става. Това е проект, който ще влияе на икономическата среда следващите много години, както стана ясно. Ясно, досега не сте го направили. Съберете се през месец януари, направете такъв анализ, внесете го в парламента, той да бъде дискутиран!
Това е много важен проект и когато с лека ръка представителите на тройната коалиция обясняваха как нямало пари за учителски заплати и било разхищение на пари, даването на пари за проекти, чиято икономическа ефективност не е доказана, е още по-опасно! Има необходимост да бъде доказана, уверявам ви! Благодаря за вашето внимание.
Георги Божинов (КБ, от място): Господин Овчаров да обясни цената на играчката на детето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Димитров?
Има реплика – от господин Шопов. Заповядайте.
Павел Шопов (КА): Благодаря, господин председателю.
Пак стана много весело. На мен ми е много смешно, наистина е забавно. Всички знаете, че това е един напразен спор, много напразен спор, господин Димитров. Много напразен спор, господин Божинов и другите от БСП.
Георги Божинов (КБ, от място): Какво споря аз?!
Павел Шопов: Защото всички знаете, че никой няма намерения да строи атомната електроцентрала – това е истината. Закрихте атомните реактори, останаха два и всичко това е шум за хвърляне на прах в очите на хората – да мине време. На всички ви е ясно, че технологично колкото време минава, толкова по-безнадеждно и невъзможно става технически да бъдат разкрити последните два закрити блока. Трябва да мине време, през което ние закрихме блоковете, но ще строим атомна електроцентрала.
Тук БСП в момента играе играта и с Русия, лъже и Русия, че ще строим атомната централа и оборудването ще дойде от тях.
Схемата е направена, тя е ясна. Ще видите, че след 2-3 години този проект ще бъде изоставен под някаква причина, ще се намери причина от поредните управляващи. Дотогава обаче ще се правим на благоприлични, ще се правим на загрижени, че ще заместим закритите блокове от АЕЦ “Козлодуй” – това е истината.
А колкото до тока, който ще ни трябва, тогава ако сте управляващи или тези, които ще бъдат управляващи, ще кажат: „Ток ще има, разбира се. Кюстенджа е отсреща. Французите я построиха, ток има и за нас, има и за целите Балкани. Така че не се хабете. Недейте хвърляйте прах в очите. Никой в България няма да строи атомна електроцентрала, защото никой няма намерение в момента. И това го знаят върхушките ви, това го знаят кукловодите, това го знаят господарите ви. И всичко тук е една масовка и един напразен смешен спор. Смешен спор за заблудата на наивници, за заблудата на българския народ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика?
Заповядайте за реплика, господин Кобаков.
Костадин Кобаков (КБ): Благодаря, господин председател.
Просто бях предизвикан от изказванията на предишните двама колеги. Енергетиката не е шега и когато започне да се борави с нея, човек може да се върне двадесетина години назад – в 1984-1985 г. и да си спомни какво беше дереджето с енергията. В сегашно време, когато всички чуваме, че трябва да преминем към нови енергийни ресурси, нови видове енергия, да заместим онези замърсители, които за околната среда доста са наболели като проблем – емисиите, наскоро на форуми, свързани с енергийните баланси и в Европейския съюз, беше обсъждано и взето решение, че са най-надеждните за енергийно обезпечаване и развитие на икономиките и услугите и живота са атомните централи като гориво, като ефективност. И ние не трябва сега при някои затруднения в момента да правим баланси, че не ни трябва енергия, защото нашата икономика не е проработила достатъчно добре и при разполагащи преди 12 години с над 12 хил. мегавата мощности ние в момента имаме 7-8. И при една студена зима или необезпеченост на тецовете с въглища, не знам откъде ще покрием балансите.
И още повече, колеги, трябва да знаете, че има потенциали и точки, в които преносът на енергия не се обуславя, че взимаме от Испания и тя ще дойде тук автоматично. Тези баланси и поддържане на потенциалните точки на разпределение на енергията и свързани в системата на Европейския съюз, бившата система МИР през Балканите и Украйна, е изискване, което трябва да се спазва.
Искам да ви напомня, че изграждането на каскадата „Белмекен” – един уникален проект, той е свързан също с атомната централа при осигуряване на съответните резерви. Затова искам да ви кажа, че атомната централа е необходима, дори в бъдеще може би ще се наложи още една, тъй като атомните централи имат бъдеще и те ще бъдат основният източник на електроенергия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли трета реплика към господин Димитров? Няма.
Господин Димитров, заповядайте за Вашата дуплика.
Мартин Димитров (ОДС): Господин Кобаков, усетих загриженост във Вашия тон и ще Ви отговоря по същия начин. Не е доказано, няма необходимия анализ каква потребност от електричество ще има в България през следващите години. Знаете ли, още министър Ковачев от НДСВ беше направил едни таблици с кратък текст и ги беше сложил на своята интернет страница, които аз внимателно прегледах, в които се предполагаше, че пределните разходи за производство на ток в България в следващите години, заради АЕЦ „Белене” ще спадат, а на всички съседни страни около България ще се увеличават и България ще продава ток на целия Балкански полуостров. Подобен опростен анализ няма място в една сложна среда. Но кои са факторите, които трябва да бъдат преценени, чиято преценка липсва? Възможностите за енергоспестяване са огромни. Знаете, че в България енергоемкостта на българската икономика е с пъти над средната за Европейския съюз, а справянето с този проблем ще промени и енергийната картина в България, необходимостта от електричество.
Второто нещо – реновирането на съществуващи мощности. Това ще позволи по-голямо производство на ток. Алтернативните енергийни мощности – също така. Става въпрос, че няма необходимия анализ. И аз сега ще ви покажа, че го няма. Ако имаше, кажете ми колко ще струва 1 киловатчас от новата електроцентрала? Господин Овчаров може би ще ни каже. Той като опитен енергетик може би ще ни каже, че това никой не може да го знае. Но такива проекти се правят с ясната обосновка какво се случва, колко ще струва, колко ще бъде цената на тока, какви ще бъдат след това разходите за евентуалното затваряне на тази атомна електроцентрала.
Ако господин Кобаков, беше очевидна ползта от атомната енергия, да, това е един аргумент, който може да се използва, но защо в цяла Западна Европа не са свикнали да строят в момента по една-две атомни електроцентрали? Очевидно е, че това се прави с много внимателна преценка на очакваните разходи и ползи. Ако ползата беше толкова голяма, навсякъде щяха да се строят атомни електроцентрали. Докато в момента има много тежки въпроси за екологичните разходи. Знаете ли, за АЕЦ „Белене” имаше още от едно време доклад на БАН, че е сеизмична зона и че има сеизмична опасност. После се появи друг доклад на БАН, който отрече въпроса със сеизмичността. Но всички тези въпроси, преди да намерят правилните отговори, компетентните отговори, не можете да ги хвърляте по този начин. Пак ви казвам, това не е все едно да си купувате колело. Това е много отговорен въпрос, който ще отразява на България, ще бъде плащан от нашите деца, от нашите внуци. Не може с този лековат начин да се хвърлят. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за процедура, господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Уважаеми господин председател, най-малкото неуважение към народното представителство е липсата на министър-председателя и на финансовия министър в залата. Минаха повече от 45 мин. откакто помолихме за това.
Демократи за силна България правят процедурно предложение да бъде прекъснат дебатът до идването на министър-председателя и финансовия министър в залата.
Александър Паунов (КБ, от място): Имат заседание.
Евгени Чачев: Заседанието е от 11,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Постъпило е процедурно предложение за прекъсване на разискванията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 129 народни представители: за 39, против 79, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Има думата господин Костов за процедурен въпрос.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на ДСБ искам почивка, за да се даде възможност на министър-председателя и на министъра на финансите да дойдат и да бъдат свидетели на това решение на Народното събрание, с което ще се създаде държавен дълг от 1 млрд. и 200 млн. лв.
Моля Ви за почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Костов, ще дам почивка. Вие знаете, че задължение за идване в пленарната зала може да има при гласувано такова решение. Такова решение на Народното събрание няма. Предложението на господин Чачев беше отклонено. Аз ще ви дам почивка от 15 минути, отново ще отправя поканата, която прозвуча тук. Но задължение без гласуване няма.
Петнадесет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, досега има трима записали се за изказване – господин Овчаров, госпожа Капон и господин Христов. Имат готовност да вземат участие в дискусията и заместник-министрите на финансите, които са тук.
Аз се свързах с министрите, които, както знаете, имат заседание на Министерския съвет. Имам уверението, че министър Орешарски и министър Димитров ще бъдат в пленарната зала възможно най-скоро.
Подновяваме заседанието.
Давам думата на господин Румен Овчаров за изказване.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще си позволя едно кратко изказване или разяснение по темата, тъй като очевидно колегите от Демократи за силна България и Съюза на демократичните сили или не са разбрали нещо, или, което според мен е вярното, просто не искат да разберат. Просто не искат да разберат при това много елементарни истини, които аз поне съм повтарял десетки пъти от тази трибуна и по медиите.
Господин Димитров не бил разбрал колко ще струва проектът “АЕЦ “Белене”, не бил разбрал колко ще е цената на АЕЦ “Белене”, не бил разбрал по какъв начин ще се решават въпросите с радиоактивните отпадъци. Ами няма как да разбере един човек, който не иска да разбере. Както се казва, насила можеш да вземеш, но насила не можеш да дадеш.
Цяла България знае, че вече повече от четири години върви конкурс: първо, за избор на инженер-изпълнител; второ, конкурс за главен изпълнител; сега вървят конкурси за стратегически партньор; конкурс за банка, която да уреди финансирането на проекта; вече премина конкурсът за финансиране на така нареченото мостово кредитиране за проекта в преходния период, преди да започне реалното финансиране.
Всички разбраха това и го знаят, особено тези, които се интересуват от атомната енергетика, но господин Мартин Димитров и господин Иван Иванов не са го разбрали. Няма да го разберат. Просто не е възможно да разберат нещо, което те самите не искат да разберат.
Не може господин Иванов поне да не е чул, че цената на електроенергията от АЕЦ “Белене” ще бъде до 4 евроцента за киловатчас. Не може господин Мартин Димитров поне да не е чул, че цената на двата блока по 1000 мегавата в АЕЦ “Белене” ще бъде 4 милиарда. Не може да не са разбрали, че експлоатационният срок на тези реактори ще бъде 60 години. Не може да не са разбрали, че тези реактори ще се изграждат от консорциум – “Атомстройекспорт” съвместно с френската фирма “Арева” и немската фирма “Сименс”. Не може да не са разбрали тези неща, ако са искали да ги разберат. Не може да не са разбрали, че за площадката на АЕЦ “Белене”, въобще за цялата централа има изготвена обосновка за въздействието върху околната среда. Не може да не са разбрали, че има не една, а поне пет оценки за сеизмичната ситуация в региона.
Ако господин Димитров искаше да се занимава сериозно с този въпрос, трябваше да си направи труда реално да погледне фактите за площадката на АЕЦ “Белене”, а не да ни разказва приказки “имало едно време един доклад” и да ни занимава с доклади от времето на баба му. Той и това не е направил. Би могло да разбере например, че Съединените щати планират изграждането на атомни централи. Бихте могли да чуете, че във Финландия се изгражда такава централа, че във Франция се изграждат такива централи, че възможности за изграждане на атомни централи разглеждат Словакия и Чехия, господин Димитров. Това са страни от Европейския съюз. Бихте могли да знаете, че и най-големите еколози в Западна Европа разбират, че атомната енергия е едно от най-важните решения на екологичните проблеми на целия свят, че Европейският съвет само преди няколко месеца обяви ядрената енергетика за чиста енергия, за едно от решенията на проблемите с климата в целия свят.
Само Вие, господин Чачев и господин Иванов не искате да разберете. Няма как да го разберете, защото не искате!
Сега господин Иванов открил, че държавата ще вземе милиард и 200 милиона държавна гаранция!
Мартин Димитров (ОДС, от място): Ще даде! Тя не ги взема, а ги дава!
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Иванов, като толкова точно ме цитирате, защо не продължихте цитата? Има ли един случай, в който да съм ви обяснявал как ще бъде финансиран проектът “Белене” и да не съм ви казвал, че държавата прави всичко възможно, за да получи заем от “Евратом”? Това казвал ли съм ви го? Защо мълчите?
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Ще говоря, ще говоря.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Мълчите май виновно този път. Като съм ви казвал, че ще има заем от “Евратом”, вие знаете ли каква е процедурата за получаване на тези заеми? Не знаете. Да сте чули случайно, че Европейската комисия сертифицира като безопасен проекта, който ще се изгражда в Белене? Чухте ли го това? Да сте чули случайно, че Европейската комисия даде ход и на инвестиционния проект за изграждане на АЕЦ “Белене” с предложението, което е направено от “Атомстройекспорт”? Чухте ли го това? Да знаете случайно, че точно това решение е един от ключовите фактори за получаване на заем от “Евратом”? Ето тук фактически е заровено кучето.
Няма никакъв проблем проектът АЕЦ “Белене” да бъде финансиран проектно от частни банки. Вие знаете много добре, че в момента върви конкурс за избор на банки, така наречените лийт аренджъри, които да осигурят този заем? Банките, които участват в този конкурс, са повече от една и те ще осигурят този финансов ресурс.
Въпросът е каква е цената, господин Иванов. Каква е цената на този финансов ресурс? Цената, която ще плаща държавната енергийна компания, тоест Националната електрическа компания по този ресурс, за да изгради “Белене”. Това, което е предложено тук, е възможност НЕК да получи заем от “Евратом”, заем с най-ниските лихви. Както, предполагам, знаете, господин Димитров, лихви с 2 до 3 % по-ниски от пазарното равнище за вземане на заем от търговски банки, което съотнесено към стойността на заема ще означава огромен ресурс в рамките на стотина милиона годишно, които държавната Национална електрическа компания ще трябва да плаща.
Всъщност дискусията, която водите вие в момента е следната. България да не взема заем от “Евратом”. Националната електрическа компания, за да изгради АЕЦ “Белене”, да плаща по 100 млн. лв. на година повече, защото ще плаща лихви по кредити, които ще вземе от частни банки. За това пледирате вие. Защо не си кажете простичко и ясничко, че някои частни западни банки трябва да получат големите проценти от проекта? Това, което ви предлага правителството и което ви е предложено тук е Националната електрическа компания да използва максимално евтиния ресурс, който може да бъде предоставен от Европейската инвестиционна банка и от “Евратом”. Това е записаното. Вие против това ли сте? Искате държавата да плаща повече, НЕК да плаща повече? За това ли пледирате? Не е сериозно това. Все пак не си мисля, че има сериозни политици в тази зала, които искат проектът да ни струва повече. Не вярвам и вие да го искате.
Що се отнася до това защо е записано – ами, записано е, защото до момента не е ясна процедурата, по която ще ни бъде отпуснат този заем. “Евратом” не е отпускал заем за изграждане на атомна мощност повече от 25 години. Сега е даден ход на тази процедура и в зависимост от решението и на комисията, и на банката, ще стане ясно каква ще бъде процедурата. Най-вероятно те няма да изискват държавна гаранция, защото България вече е член на Европейския съюз и за страни – членки на Европейския съюз, такава гаранция не е необходима.
Това, което е записано тук е една опция – ако евентуално решението е все пак, че е необходима държавна гаранция, тя да може да бъде предоставена. И тя няма да бъде предоставена без знанието на Народното събрание. И преговорите няма да бъдат водени без разрешение от това Народно събрание, така че цялата драматургия, която тук се опитвате да разигравате носи не трагичен, а трагикомичен характер. Бих ви посъветвал просто да престанете да губите времето и на народните представители, а и на цялото българско население с театрални сценки тук. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Овчаров? Има реплика от господин Димитров.
Георги Божинов (КБ, от място): Само не за играчките...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Господин Божинов винаги е полезен със своите съвети, благодаря за което.
Уважаеми господин Овчаров, Вашето представяне по-скоро бих определил като театрално, но въпросът е все пак, че взехте думата. Това се случва рядко при обсъждането на бюджет и все пак говорихте за някаква позиция, което е известен напредък.
Но това, което безпокои сериозно мен и моите колеги, е следното: да, имаше оценка на въздействието върху околната среда. Четохме го много внимателно, обаче икономическата ефективност на проекта, господин Овчаров, и тази оценка нещо не можем да намерим. Бяхте наели една западна компания. Тя произведе няколко слайда, които бяха публично оповестени. Ако имате нещо повече, можете да вземете и да ни го раздадете, за да го прочетем и ние, да ни запознаете с него, за да знаем за какво става въпрос. Подобен проект с подобен мащаб трябва да бъде започнат само след ясна оценка на очакваните ползи и направените разходи.
Уважаеми господин Овчаров, още от детските Ви години Вие и Вашите приятели от БСП искате България да е енергиен център на Балканите. Това е детската мечта на господин Овчаров и на цялото БСП, обаче цялата работа е в следното нещо... (Силен шум в залата, реплики от БСП, тропане по банките.)
Цялата работа е в следното нещо, че това е много трудно постижимо. (Силен шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля ви, колеги!
Мартин Димитров: Знаете, колеги, че тропането е знак на одобрение, за което ви благодаря. Това е европейската практика. Знам, че сте съгласни с тази теза, но въпросът е защо се смята, че ще стане така?
Основното допускане е, че всички ще купуват от България ток, всички съседни страни. Ако стане така, това ще е прекрасно. Но едно такова очакване е много смело и не е доказано. То предполага, че само България ще има възможност да изнася ток и всички ще купуват от България. Това е една от тезите на господин Овчаров – теза, която икономически не може да бъде защитена. Това е теза, която е твърде вероятно да се окаже, че не е вярна.
Колеги, ние не сме против АЕЦ “Белене”, напротив. Не сме против атомната енергетика, но смятаме, че ефектът от този проект все още не е доказан. И догодина е твърде вероятно господин Овчаров, други Ваши колеги, да ни внесете нови предложения за държавни гаранции, защото, господин Овчаров, защо не ни споделите колко ще струва проектът общо? Защо не ни кажете това? (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Димитров, времето изтече.
За втора реплика думата има господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Първо искам да кажа, че не всички от опозицията споделяме точно тези позиции, които току-що чухме.
Мисля, че абсолютно е ясно, че и към момента заявките за изкупуване на ток от българската електроцентрала са толкова много, че не трябва да имаме никакво притеснение. Явно не трябва да имаме никакво притеснение и за ефективността на един такъв проект, тоест АЕЦ “Белене” е изключително печеливш проект, това е факт.
В началото на тази година само влязохме с недостатък от 200 мегавата енергия само за вътрешния ни пазар. Не говорим изобщо за Балканите, не говорим за Гърция, която няма такива мощности, не говорим за Турция, Сърбия, Македония. И в годините, в които е планирано да се реализира този проект, те няма как да построят тези мощности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви за репликата към господин Овчаров.
Любен Дилов: Да, сега ще я кажа.
Това, което е по-притеснително и аз смятам, че трябва да се съсредоточим върху него, е размерът на гаранцията, която е в бюджета. Аз не чух обяснение защо при положение, че заем от “Евратом” се обезпечава с не повече от 300 млн. евро, ние искаме 1 млрд. 200 млн. да е размерът на държавната гаранция? Тоест, какви повече пари очакваме при положение, че всички други инвеститори участват с желанието за предварително изкупуване на ток, а не искат държавни гаранции? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
И за трета реплика думата има господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Овчаров! Аз няма да се спирам на съществената част от Вашето изказване, защото тя не кореспондира с дебата, който водим в пленарната зала.
Вие направихте апотеоз на ядрената енергия. Това е момент, който може да се случи в един професионален дебат на енергетици. В момента ние обсъждаме въпроса: защо правителството без никакви аргументи записва в последния ред на бюджета, че ще има държавна финансова гаранция от 1 млрд. 200 млн. лв. за АЕЦ “Белене”?
Нещо повече, аз Ви задавам директно въпроса: защо в продължение на една година, господин Овчаров, Вие твърдяхте, че няма да има държавна гаранция? След като сега говорите така за “Евратом” означава ли това, че Вие в рамките на тази година сте считали, че Европейската комисия и “Евратом” няма да отпускат заем на България и за това твърдяхте пред българските граждани, че няма да има държавни гаранции? Вие казвахте: има ли заем от “Евратом” трябва да има държавни гаранции. Защо сте го твърдели? Отново Ви питам: кажете защо го твърдяхте? Имам поне десет интервюта при мен, в които Вие го заявявате директно и не без точка или с точка, а директно казвате, че няма да има държавни гаранции.
Господин Овчаров, целият проект е обрасъл с лъжа – с лъжа започна проектът, когато се каза, че ще бъде използвано оборудването и реакторът, който е инсталиран в Белене и който няма да бъде използван. С лъжа се започна и за финансирането, като се каза, че няма да има държавни гаранции, а се оказа, че ще има 1 млрд. 200 млн. лв. държавна гаранция за 2008 г., за по-нататък ще видим. Затова, господин Овчаров, както е известно в приказката за лъжливото овчарче, не може да се повярва на това, което Вие говорите. Вие говорите, че цената ще бъде 4 млрд. евро. Аз директно мога да ви заявя, че няма да бъде 4 милиарда, а ще бъде много по-висока. И тя ще бъде такава, защото не са предвидени никакви средства – нито за транспортиране, нито за обработка, нито за погребване, както на радиоактивни отпадъци, така и на отработеното гориво. А те ще бъдат между 1 и 2 милиарда евро. И цената на единица електроенергия няма да бъде 4 евроцента. Вие го знаете много добре, но когато тази цена бъде афиширана при завършването на централата, Вие няма да бъдете нито министър, нито председател на комисия и сега можете да говорите всякакви неща, които са неверни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Овчаров, имате думата за Вашата дуплика.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Аз вече не знам какво още може да се каже.
Има проведен конкурс с определени условия. В тези условия пише: цена – 4 милиарда. В тези условия пише: цена на електроенергията до 4 евроцента. (Шум в залата, реплики от народния представител Иван Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви, господин Иванов, моля Ви, не от място! Имахте възможност да вземете думата.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Но господин Иванов очевидно има връзка с небесните сили и знае някакви други тайни, които аз не знам. Не ги знаят и колегите в Националната електрическа компания. Какво да направя сега аз?
Мартин Димитров нямал информацията за икономическата обосновка. Тук една година всички се изредихте да приказвате, че никой не бил виждал договора с “Газпром”. Има един-единствен народен представител, който си направи труда да дойде и да види този договор, въпреки че приказващите отново бяха господин Иванов и господин Димитров, и господин Костов, и всички останали.
Нито един не си направи труда да дойде и да види договора. Единственият, който дойде, беше народният представител Минчо Христов. А сега на господин Димитров му е по-лесно да си приказва от трибуната, но не си прави труда да отиде до Националната електрическа компания, да види технико-икономическата обосновка, да види анализите на сеизмичната характеристика на площадката. Защото е по-лесно да говорим, просто да си говорим и да мислим, че ставаме много интересни.
Мартин Димитров (ОДС, от място): Кажете нещо за държавната гаранция.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Димитров, няма проблеми с продажбата на електроенергията от АЕЦ „Белене”. Тя е вече договорирана. Ако сте си направили труда да знаете и това, щяхте да знаете, че още в началото на годината НЕК проведе конкурс точно за това, защото по този начин се гарантират значително по-ниски лихвени равнища за кредита, който ще се отпуска. Но Вие и това не сте си направили труда да разберете!
Мартин Димитров (ОДС, от място): И за какъв период?
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Когато започнахме да дискутираме този проект, всички твърдяхте: „Защо няма частни инвеститори? Ако има частни инвеститори, ще бъде ясно, че проектът е ефективен.”
Господин Димитров, какви инвеститори са... Господин Димитров, слушайте ме, на Вас говоря! Какви инвеститори са АНЕЛ, ЧЕС, ЕОН „Арева”, „Трактабел” „Едеса”? Какви са тези фирми?! Те гаранти ли са, че проектът е икономически ефективен?! Какво друго трябва да ви гарантира, че проектът е икономически ефективен?! Електроенергията е продадена предварително. Най-големите енергийни компании на Европа искат да участват в този проект. Схващате ли за какво става дума?!
Аз разбирам, че за Вас, за господин Костов, за господин Чачев и за цялата тази групичка, която игра ролята на гробокопачи на българската електроенергия, атомната енергетика е нещо като мантра. Вие нямате друг аргумент, когато говорите за атомна енергетика, освен да излизате тук и – извинявам се за израза – да плюете тук най-безобразно и най-безотговорно. Все се надявам, че ще имате поне малко неудобство пред българския народ, все се надявам, че ще имате поне малко морал и поне ще замълчите, ако няма да подкрепяте развитието на атомната енергетика – тенденция, която е очевидна в световен мащаб.
Благодаря ви за вниманието, но ми се струва, че тази дискусия вече далеч надмина рамките на разумното говорене по темата. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, ще дам думата и на останалите, пожелали думата, но предлагам следното: да се постараем да приключим обсъждането на това приложение към 11,15 ч., имайки предвид дадената почивка, защото не можем да превърнем дискусията по бюджета в дискусия по атомната енергетика или по АЕЦ „Белене”. (Оживление и реплики в блока на ДСБ.)
Виждам, че господин Костов желае също да се изкаже. Моля да проявите достатъчно колегиалност и разум. Не е коректно да подменяме точката от дневния ред.
Давам думата за процедурно предложение на господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин председател, предлагам да прекратим разискванията по това приложение. По него няма направени никакви предложения за промени на второ четене.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Има, има!
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Ако имаше такива, те са направени тук, в залата, и бяха аргументирани от господин Иванов. Затова празното говорене на тази тема вече е абсолютно излишно, защото нищо ново не можете да добавите към темата, освен някоя нова измислица, господин Костов и господин Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Колеги, предлагам да гласуваме процедурното предложение след заявилите желание за изказвания – госпожа Капон, господин Христов и господин Костов, и след това да прекратим дискусията. (Реплика от Йордан Цонев.)
Изказванията са заявени и аз съм обявил, че ще им дам думата, господин Цонев.
Господин Овчаров, държите ли на своето процедурно предложение?
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Аз държа на своето предложение – да се гласува веднага. Каквото имаха да ни кажат господин Костов и съдружие по отношение на атомната енергетика за последните десет години, те са ни го казали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За обратно процедурно предложение давам думата на господин Минчо Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, мисля, че тази зала трябва да чуе всички аргументи „за” и „против”.
Освен това предложението на господин Овчаров де факто означава налагане на цензура, тъй като бяхме обявени вече, че ще се изкажем. Предложението на председателя на парламента е много по-разумно. Ако се гласува, нека да могат да се изкажат тези, които предварително са заявили своето желание за това и предварително са обявени от трибуната на Народното събрание. Не можете да променяте правилата в крачка.
Апелирам към вас да не подкрепяте такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване на процедурното предложение на господин Овчаров.
Моля, гласувайте. (Реплика от Стела Банкова.)
Уважаеми колеги, напразно възразявате, защото правилникът позволява да се направи такова процедурно предложение. Чухме и обратното. Решава пленарната зала.
Гласували 128 народни представители: за 103, против 23, въздържали се 2.
Процедурното предложение се приема. (Възгласи на неодобрение от блока на ДСБ и независимите народни представители.)
Има думата за процедурно предложение господин Иван Костов.
Иван Костов (ДСБ): С това процедурно предложение протестирам срещу начина на водене на заседанието, защото очевидно аргументите на председателя на комисията не бяха достатъчно силни. Той няма дори търпението, няма смелостта да чуе всички аргументи, които ще излязат срещу неговите. Затова последният му аргумент беше затваряне устата на опозицията. Голяма радост за вас! (Смях и оживление в блока на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Какво е Вашето процедурно предложение, господин Костов?
Иван Костов: Вие точно това направихте в момента – отнехте думата на останалите трима за изказване, за да си кажат тезите. Какво направихте в момента, ако не това?! Всъщност вие затворихте устата на опозицията, защото не можете дори да изслушате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вие правите изказване, а не процедурно предложение! В момента нарушавате правилника, господин Костов.
Иван Костов: Не правя изказване. Аз протестирам срещу начина Ви на водене. Вие имахте правилна нагласа. Можехте да дадете...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Аз процедирам по буквата на правилника. Правилникът ми повелява да поставя процедурното предложение на гласуване, което и направих.
Иван Костов: Ще напуснем залата и няма да участваме в гласуването на тази ваша, ще я нарека „мръсна” клауза...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това е Ваше право.
Иван Костов: ... в последния ред на държавния бюджет на страната за 2008 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Продължавате с изказването си господин Костов. Продължавате да нарушавате правилника! (Иван Костов напуска трибуната, а народният представител Мария Капон иска думата за прегласуване.)
Мина моментът за прегласуване, госпожо Капон, защото вече имаше друго процедурно предложение, което се оказа, че не е съвсем процедурно, но няма възможност за прегласуване.
Преминаваме към гласуване на Приложение № 9.
Съжалявам, правилникът понякога е в наша полза, понякога е против нас, но е един.
По Приложение № 9 няма направени предложения.
Моля, гласувайте Приложение № 9 по вносител в окончателната редакция на комисията. (Парламентарната група на ДСБ напуска залата.)
Гласували 119 народни представители: за 110, против 9, въздържали се няма.
Приложение № 9 е прието.
Има предложение за прегласуване.
Заповядайте, госпожо Капон, за да направите Вашето предложение.
Мария Капон (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Овчаров! Смятам, че е изключително некоректно отношението от страна на мнозинството, първо, относно това какво мисли опозицията за атомната енергетика. Ние заедно с колегата ми Мартин Димитров бяхме тези, които бяха срещу начина на затваряне на АЕЦ “Козлодуй”.
Второ, когато говорим за гаранции, кога се искат гаранции, колеги? Кога от една фирма Националната агенция по приходите иска гаранции? Когато не е сигурна в ефективността и в резултатите, за да си осигури плащането. Поради тази причина, ако тази точка се прави просто за всеки случай от страна на Министерството на финансите, за да се презастрахова, смятам, че няма нужда от нейното съществуване.
Предлагам ви прегласуване, гласуване против текста и приемане след това на Допълнителна разпоредба, в която да бъде записан коректният текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложение за прегласуване.
Подлагам отново на гласуване Приложение № 9 в неговата окончателна редакция.
Гласували 118 народни представители: за 109, против 9, въздържали се няма.
Приложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Приложение № 10 е по вносител, господин председател, и предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по Приложение № 10? Няма.
Моля, гласувайте Приложение № 10 по § 40 в редакцията на вносителя, подкрепено от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 111, против 11, въздържали се няма.
Приложението е прието. (Ръкопляскания.)
Благодаря на господин Румен Овчаров, на цялата Комисията по бюджет и финанси! Благодаря и на министър-председателя, на членовете на Министерския съвет, които взеха участие в дискусиите по Закона за държавния бюджет!
Благодаря и на вас, уважаеми колеги, които останахте до края и активно и ангажирано участвахте в дискусиите и гласуванията!
Законът е приет. (Ръкопляскания.)
Приключваме с тази точка от дневния ред.
Виждам, че господин Йордан Бакалов желае думата. Очевидно не по Закона за държавния бюджет.
Заповядайте, господин Бакалов.
Йордан Бакалов (ОДС): Наистина не е свързано с държавния бюджет, но косвено с позицията и държанието на управляващите.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Приключва първата европейска година на България. Годината започна с празника за членството ни в Европейския съюз, но си отива, без да са постигнати каквито и да било значими национални приоритети. Ще запомним изминалата година по-скоро с най-продадените избори в новата история на България. Ще я свързваме оттук нататък и с незапомнената криза в българското образование. Това беше година, в която бяха нарушени не само правилата на демокрацията, но дори и елементарната хигиена на политическо общуване. Властта официално се превърна в бартер – услуга срещу постове и обратното. Примери колкото искате! И купуването на гласове беше обявено за нормална европейска практика.
Тази година изборният туризъм беше официално узаконен. Един бивш член на партия от сегашната тройна коалиция разтълкува практиката, утвърдена от управляващия съюз доста сполучливо: “Дай да не си играем на гласуване, изборите вече да се разиграват на търг”.
През тази година коалицията подмени дневния обществен ред и предпочете да ни занимава със срещи и раздели. Всички стоят и се притесняват дали тримата лидери на коалицията ще се срещнат по някой важен държавен въпрос. Но за тях остана встрани най-важният приоритет – ефективното усвояване на еврофондовете. Българските граждани извън партийния бизнес така и не разбраха как, колко и кои бяха истинските критерии по усвояването на парите от Европейския съюз. Корупционните схеми се наложиха като трайна практика по редица програми, но най-фрапиращи бяха доказани в програмата САПАРД. И не от нашите специални служби, а от ОЛАФ, което още веднъж доказа, че правителството е безпомощно в борбата с корупцията.
През тази година стана ясно, че и в това Народно събрание липсва диалог, няма обсъждане на законодателни идеи, няма сблъсък на политики, има интереси, има хора с папки и цветни флумастери, които дирижират правилното изпълнение на поредното политическо задание.
За коалицията и мнозинството й в парламента се оказа свръхзадача да формулират посоката, да кажат накъде водят държавата, каква перспектива дават на хората. Защото това мнозинство и неговото правителство могат да създадат единствено краткосрочни цели и да служат на краткосрочни интереси – лични, групови, но не и национални интереси. Заради това през тази година правителството инвестира в несигурност вместо в образование, в страх и бедност вместо възможности за реализация.
И през тази година коалицията си имаше обичайното извинение за прикритие, за размиване на отговорността, за оправдание на бездействието си. Дори и тук не се намери вдъхновение за някакво ново оправдание, дори когато идеше реч за нелепи уволнения и назначения. “Не съм го аз върнал на работа, другият беше” – това може да бъде обяснение на пионерски отряден ръководител, но не може да бъде оправдание на министър-председател.
Ръфана от лични и дребнави интереси, България се парцелира. Парцелирана, страната ни върви назад, а е нужно да се направи пълноценен дебат по националните приоритети – енергетиката, националната сигурност, здравеопазването и образованието. Но за да има такъв дебат, има нужда от политици и от държавници, а не от трима лидери, които са затънали в лабиринта на сложните си взаимоотношения.
Липсата на визия за бъдещето на България, страхът или неспособността от формиране на национална идея след постигнатото членство в Европейския съюз ни води до застой. Застой, при който бъдещето се определя от уличните протести и от 100 лв. надбавки на Коледа за пенсионерите.
Факт е, че българинът днес не е сигурен за живота си никъде – нито в къщи, нито на улицата. В България престъпниците продължават да са по-обгрижвани и защитени от честния човек, който пък беше поучен да не се заглежда много в безобразията. В коя страна наркотик за 300 милиона в колата на полицай щеше да мине в кратките криминални хроники? Днес в България за властта не са важни и 4 поредни убийства за месец, ако разстрелите не са поне в приятелския кръг на някого от високите етажи на властта.
За съжаление през тази година опозицията също не помогна особено на българското общество. За съжаление опозицията се опитваше да се занимава със собствените си проблеми.
Изпращайки тази лоша за България година, нека все пак си припомним защо сме тук. Нали сме тук, за да живеят хората по-добре, да пишем закони, да определяме правилата, по които всички да живеят по-спокойно, по-сигурно и по-богато. Да даваме пример и да санкционираме наглостта, а не да сме нейни глашатаи. Ако продължаваме да не вършим работата си, нито един милиард излишни лева, спешно разпределени за харчене за половин месец, нито предколедната благотворителност ще ни направят по-добри и по-приемливи за хората. Както се казва, хубавото лесно се забравя, но лошото има нужда от майстори. А в това мнозинство майстори няма, има само калфи. За съжаление те учат занаята на гърба на избирателите си и за сметка на бъдещето на страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Бакалов.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, да продължим с нашата седмична програма.
Господин Иванов желае думата за процедура.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Процедурата ми е по начина на водене на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Аз не съм започнал да водя заседанието.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Господин председателю, говоря за заседанието, което завърши в 11,00 ч.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, председателят на Народното събрание в първата част от днешното заседание грубо наруши Правилника на Народното събрание като отказа да подложи на гласуване мое, направено по всички правила предложение за отпадане на шеста позиция, тоест на държавната гаранция от 1 млрд. 200 млн. лв., предвидени в бюджета за 2008 г. Това наистина е недопустимо нарушение на Правилника на Народното събрание.
Очевидно увлечени в бързане, след неубедителната защита, която направи Румен Овчаров, след като продължи да дезинформира залата, председателят бързаше, заедно с Румен Овчаров, да затвори дебата.
Всъщност това, което направи залата, тези, които гласуваха, искам да го запомнят – вие сложихте първият крайъгълен камък на това, че България ще започне да трупа държавен дълг към Русия. Ще последват и нови държавни гаранции в следващите години.
Освен това запомнете и още нещо – сметката за приходите и разходите около АЕЦ “Белене” е направена. Тя не излиза и трябваше да се допълни с тази държавна гаранция от 1 млрд. 200 млн. лв.
Накрая, с всичко това вие вързахте панделката на коледният подарък, който продажното българско управление прави на руския президент Путин преди неговото посещение в България. Това наистина е един срамен акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, да продължим с нашата законодателна дейност. (Реплики от ДСБ.)
Чухме изявлението на господин Иванов. Вие не бяхте в залата, но съм сигурен, че следяхте нещата. Точка 4 – Бюджет 2008, беше приключена и се обяви, че законът е приет.
Аз не мога да се връщам назад, след като вече е обявено, че законът е приет. Вие сами разбирате това. (Реплика от народния представител Иван Иванов.)
Чухме Вашите аргументи, господин Иванов.
Да продължим с точка пета от нашата програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
Водеща по този законопроект е Комисията по икономическата политика.
Господин Витанов, заповядайте, за да представите доклада на Комисията по икономическата политика.
ДОКЛАДЧИК Стоян Витанов: Благодаря Ви, господин председател.
“ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи № 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2007 г.
На заседание, проведено на 5 декември 2007 г., Комисията по икономическата политика разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Димитър Ивановски, който изтъкна, че с него се цели да се въведат в българското законодателство изискванията на чл. 36 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Основните моменти в законопроекта са:
- предлага се въвеждане на лицензионен режим за лицата, извършващи дейност по налични парични преводи, с което ще се прекрати участието на пазара на нерегламентирани лица и ще се намали нелоялната конкуренция, както и ще се стабилизира пазара на паричните преводи;
- изчерпателно са изброени изискванията за издаване на лиценз, основанията за отказ, както и правилата за отнемане на издаден лиценз;
- уредени са въпросите с надзора върху дейността на дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи, който ще се осъществява от БНБ;
- предлага се допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, където в приложението са изброени изчерпателно случаите, в които може да бъде уреден лицензионен режим;
- предвидени са правила, осигуряващи защита на средствата на клиентите, предоставени на дружества за налични парични преводи – дружествата се задължават да разполагат по всяко време със собствени средства, чиито размер и съотношения се определят с наредба на БНБ;
- със законопроекта се осигурява законовата база за прилагане на Регламент 1781/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за информацията за наредителя, съпътстваща превода на средства.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 11 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Госпожо Стойчева, заповядайте, за да докладвате становището на Комисията по европейските въпроси.
ДОКЛАДЧИК Силвия Стойчева: Благодаря, господин председател.
“СТАНОВИЩЕ
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, № 702-01-58, внесен от Министерския съвет на 26 ноември 2007 г.
І. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи цели да транспонира изискванията на чл. 36 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, която изисква до 15 декември 2007 г. държавите членки да въведат лицензионен или регистрационен режим за лицата, извършващи по занятие налични парични преводи.
ІІ. Въвеждането в българското право на изискванията на чл. 36 от директивата завършва транспонирането на директивата, осъществено чрез измененията на закона за мерките срещу изпирането на пари. По този начин се съобразява препоръката, съдържаща се в публикувания през юни 2007 г. Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка в областта на борбата срещу изпирането на пари.
В съответствие с чл. 36, ал. 1 от Директива 2005/60/ЕО законопроектът въвежда лицензионен режим за лицата, извършващи по занятие налични парични преводи. Същевременно, както предвижда чл. 36, ал. 2 от Директива 2005/60/ЕО, в законопроекта изрично са уредени основанията за отказ за издаване на лиценз като липса на надеждност и финансова стабилност на съдружниците, съответно акционерите, и липса на необходимата квалификация и професионален опит във финансовия сектор на лицата, на които е възложено управлението и представляването на съответното дружество.
Законопроектът урежда необходимите мерки и санкции за спазване разпоредбите на Регламент 1781/2006, както предвижда чл. 15 от този регламент.
С оглед на гореизложеното, Комисията по европейските въпроси предлага с 10 гласа “за” и 1 глас “въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, № 702-01-58, внесен от Министерския съвет на 26 ноември 2007 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Стойчева.
Откривам дискусията по този законопроект.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта, внесен от Министерския съвет? Няма желаещи.
Поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 10.
Законопроектът е приет на първо четене.
Напомням на уважаемите народни представители, че могат да правят предложения между първо и второ четене в седемдневен срок, за да можем още м. януари, когато се върнем от ваканция, да преминем и към второ четене на този важен закон, свързан с Европейския съюз и членството ни в Европейския съюз.
Преминаваме към следващата точка:
Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки.
За процедура думата има госпожа Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, възможно е да възразите срещу моето предложение, защото не съм сигурна, че мога да го направя, но призовавам към разум колегите.
Предлагам ви да отложим тази точка за след ваканцията. Това е един изключително важен закон, той трябва да бъде обсъден на първо четене и да имаме достатъчно време между първо и второ четене, за да поработим по този закон.
Членовете на Комисията по земеделието и горите и членовете на Комисията по образованието и науката знаят, че в закона има много сериозни пропуски. Ние създаваме селскостопанска академия и 20 държавни предприятия от експерименталните станции. Мисля, че това е много важен въпрос. Ние вчера взехме решение, с което съкращаваме научния персонал, сега създаваме селскостопанска академия, затова нека добре да обмислим въпроса. Нека това да стане след Нова година. Не бързаме толкова, това не е решаващ въпрос.
Затова ви предлагам да гласуваме отлагане на тази точка за след празниците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Има ли обратно процедурно предложение?
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манева! Има логика в това, което казахте, но цяла година обсъждахме закона, в научните среди се обсъжда, отдавна е раздаден на колегите. Вярно е, че ние го разглеждахме в комисията само преди десетина дни, но аз мисля, че нищо не ни пречи да приемем този законопроект на първо четене сега. Мисля, че който иска да внася промени по закона, той би трябвало вече да е готов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение от госпожа Манева по чл. 42, ал. 2, т. 2 – отлагане на т. 6 от седмичната ни програма. Чухте аргументите. Действително законопроектът е изключително важен, той засяга не само нашата селскостопанска наука, но и други интереси.
Подлагам на гласуване отлагане на т. 6 и евентуално разглеждане непосредствено след ваканцията.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 58, против 54, въздържали се 36.
Процедурното предложение не се приема.
Процедура за прегласуване – господин Янев.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искаме прегласуване и се надяваме на разум.
Председателят на комисията знае, че имахме съвместно заседание с Комисията по образованието и науката и там имаше доста сериозен дебат. Надявам се, че самият той и ръководството на комисията биха подкрепили нашата идея да бъде отложен законопроектът, за да може да се предложат необходимите промени, тъй като имаше изключително много спорни текстове.
Колеги, още веднъж апелираме за разум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Янев.
Чухте аргументите.
Моля, гласувайте втори път предложението на госпожа Евдокия Манева за отлагане на т. 6 от седмичната ни програма.
Гласували 148 народни представители: за 76, против 38, въздържали се 34.
Процедурното предложение е прието.
Нека да не правим някакви крайни изводи от това, че сме отложили тази точка. Ще я разгледаме още първата седмица, ако желаете, след ваканцията. Ще имаме време за дискусия по нея.
Отлагаме т. 6.
Следващата точка от седмичната ни програма, всъщност и последна точка, е: Второ четене на Законопроекта за признаване на професионалните квалификации.
Отложихте по искане на господин Берон последната точка – Закона за висшето образование, но по второто четене на законопроекта за признаване професионалните квалификации не е направено процедурно предложение за отлагане или нещо друго. Затова съм длъжен да поставя този въпрос за разглеждане в пленарната зала.
Заповядайте, господин Колчаков.
Иван Колчаков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се възползвам от възможността да ви предложа да отложим разглеждането на този въпрос, тъй като имахме едни нелеки дебати. Смятам да отложим на този етап по аналогия с предишния въпрос и да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
И предложението на д-р Колчаков е по чл. 42, ал. 2, т. 2 – отлагане на заседанието по тази точка. Този закон също е свързан с наши поети ангажименти с оглед членството ни в Европейския съюз – с един много важен и деликатен закон.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване процедурното предложение за отлагане на заседанието по т. 7 от седмичната ни програма.
Моля, гласувайте!
Гласували 143 народни представители: за 139, против 4, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Уважаеми народни представители, позволете ми от името на председателя на Четиридесетото Народно събрание господин Пирински, който в момента е на среща и не може да дойде в залата, да поздравя всички за успешната сесия, която мина. Приехме много важни закони, днес приехме и бюджета, да ви пожелая приятни празници на вас и на семействата, на вашите приятели! След Нова година, на 15 януари 2008 г. – тук, свежи, бодри и здрави, да продължим да служим на майка България! (Ръкопляскания.)
Закривам пленарното заседание! (Звъни.)

(Закрито в 12,05 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов


Секретари:
Метин Сюлейманов
Мирослав Мурджов