Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-01-11

Председателствали: председателят Георги Пирински
Секретари: Силвия Стойчева и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Уважаеми колеги, разполагаме с необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители! Пристъпваме към работа на първото заседание на Втората сесия на Четиридесетото Народно събрание.
Позволете ми да ви поздравя с началото на сесията и да си пожелаем работа, която да бъде призната от нашите съграждани, от избирателите, от обществото като полезна и нужна за страната. Бих искал да споделя с вас, че считам, че първата сесия в основни линии извърши именно такава работа. Тя изпълни основните приоритети, които залегнаха в декларацията, приета от Народното събрание в първите дни на нашата сесия в началото на работата на Народното събрание – приоритета за евроинтеграцията, за решителна стъпка в съдебната реформа, в стабилизиране на икономиката, в социалната сфера. Надявам се и съм уверен, че ще успеем да продължим и да развием работата си именно в тази насока.
Всички добре разбираме, не е нужно аз да заявявам отново тук, че ни предстои една особено отговорна година - 2006 – и от нея особено отговорна е първата й половина. Имам предвид и вътрешните проблеми пред страната, имам предвид, разбира се, и евроинтеграционната перспектива.
Още веднъж позволете да ви уверя, че и председателят, и ръководството на Народното събрание ще се стремим стриктно да прилагаме Правилника за организацията и дейността на нашата дейност, така че работата на Народното събрание да може да се осъществява достатъчно ефективно и ефикасно.
Още веднъж успешна работа през новата сесия!
Вчера имаше заседание на Председателския съвет, на което се постарахме да ви предложим основните точки от дневния ред на днешното заседание и на програмата на Народното събрание за периода 11–13  януари. Ще ви запозная с предложението за програма, след което ще го подложа на гласуване.
Преди всичко няколко предложения по ал. 7 на чл. 40 от правилника за нашата работа като първи ден от работата на Народното събрание от началото на м. януари.
От Парламентарната група на Движението за права и свободи се предлага второ четене на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи, приет на първо четене на 6 октомври 2005 г.
От Парламентарната група на Коалиция "Атака" се предлага проект за решение относно разполагането на американски военни бази на територията на Република България.
От Парламентарната група на Обединените демократични сили няма постъпило предложение.
Парламентарната група на Демократи за силна България предлага проект за решение за създаване на временна анкетна комисия относно окончателния доклад на независимата комисия, назначена от генералния секретар на ООН, разследваща машинациите с програмата "Петрол срещу храни" по време на режима на Саддам Хюсеин.
Парламентарните групи на Български народен съюз, Коалиция за България и Национално движение Симеон Втори не са направили предложения по ал. 7.
Точките от дневния ред, които се предлагат на вниманието на Народното събрание освен тези по ал. 7, са:
1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България. Вносител е председателят на Народното събрание. Този проект за решение ви е раздаден.
2. Второ четене на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи.
3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.
4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите.
8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.
10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето.
Освен това като т. 11 в проекта за програма е включен и парламентарният контрол, който, както си спомняте, по решение Народното събрание ще заеме целия ден петък, 13 януари.
Това е проектът за програма за периода 11-13 януари.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 151, против 8, въздържали се 13.
Проектът за програма е приет.
Има една поредица от предложения по ал. 3 на чл. 40 от нашия правилник, които, съгласно правилника, ще подложа на гласуване по поредността на тяхното постъпване.
Предложение от името на Парламентарната група на Коалиция "Атака" за законопроект за обявяване нищожни актовете за възстановена собственост на господин Сакскобугготски. Вносител е госпожа Стела Банкова.
Желаете ли да обосновете предложението си, госпожо Банкова? Заповядайте.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Законопроектът, който за пореден път предлагаме на вашето внимание, се отнася до усилието ни да изработим Закон за обявяване нищожни актовете, с които е възстановена собствеността на господин Симеон Борисов и неговите роднини, и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези актове имущество. Българското правителство трябва да предприеме юридически процедури за възстановяване на всички имоти и на тяхната равностойност, с които господин Симеон Борисов и неговите роднини са се разпоредили незаконно. Да бъде внесена в държавния бюджет равностойността на онези движими вещи, които Симеон Борисов и неговите роднини неправомерно са отчуждили. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите да сезират прокуратурата за търсене на наказателна отговорност на длъжностните лица, които са издали незаконните актове за възстановяване на така наречената собственост на господин Симеон Борисов и неговите роднини.
Бих искала тук отново да подчертая, че законът, който предлагаме на вашето внимание, коренно се различава от усилията на Парламентарната група на БСП да внесе закон за временно спиране разпореждането с тези имоти. Кой ще го извади от неговите резиденции? Кой ще го накара да спре да сече Рилската гора и да я изнася в Гърция?
Другото усилие е свързано със създаване на анкетна комисия. Този обществен проблем е вече толкова значим, че не би могъл да бъде разрешен от една анкетна комисия в българския парламент. Нека да напомня, че дворецът “Врана” е върнат с фалшифициран нотариален акт. Това трябва да го знае цялата българска общественост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето Ви изтича, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА: Бих искала да напомня само някои различия в позициите на БСП преди изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Нямате време. Изтече времето, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА: Господин Божинов през м. юни 2005 г. …
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето Ви изтече, госпожо Банкова. Моля Ви, приключвайте. (Ръкопляскания в НДСВ.)
СТЕЛА БАНКОВА: Благодаря Ви, господин председател. Не се показвайте гузен, като ми отнемате думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не, просто по правилник времето изтече. Аз казах, че ще го спазя.
СТЕЛА БАНКОВА: Тези имоти рано или късно трябва да бъдат върнати на българската държава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Павел Шопов (КА, от място): Може ли процедурно предложение, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Нека да приключим с процедурата на гласуванията по ал. 3. След това можем да обсъдим допълнително процедурни въпроси.
Предложение по ал. 3 за точка в дневния ред е проект за декларация за несъгласие относно намеса на посланика на САЩ във вътрешните работи на страната от народният представител Димитър Стоянов.
Преди това подлагам на гласуване предложението на госпожа Стела Банкова.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 36, против 91, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
(Реплика от народния представител Стела Банкова.)
Заповядайте, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Димитър Стоянов – 24. избирателен район, партия “Атака”.
Колеги, в ръцете си държа току-що раздадения нов Законопроект за изменение и допълнение на българската Конституция.
На 20 януари т.г. ще се състои нова специална конференция, организирана от една неправителствена организация – американската Агенция за международна помощ, на която отново ще бъдат обсъждани промените в българската Конституция. Знаете, че преди Нова година посланик Байърли – за пореден път един американски посланик си позволи остро да се намеси във вътрешните работи на България, отново давайки съвети как да бъде променена българската Конституция.
Ние с колегите сме поканени на тази конференция, която ще се състои на 20 януари. Ще отидем да видим как американската Агенция за международна помощ отново ще опита да се меси във вътрешните работи на България и да дава съвети относно реформите, които трябва да се правят в България. Затова групата на “Атака” внесе в Народното събрание проект за декларация, с която да се отреагира на тези многобройни и непреставащи опити на чужди държави да се бъркат във вътрешните работи на България.
Искам сега също така да ви попитам, всички, които сте подписали този проект, доколко всеки от вас – всеки може да отговори по съвест, се е повлиял от изказванията на Байърли? От това дали нашата декларация ще влезе в залата на Народното събрание, начинът на гласуване и дали тя ще бъде приета, ще покаже колко от вас, които сте подписали този проект за изменение на Конституцията, действително действате, изхождайки от интересите на България, а не по заповед на чужди посланици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението на господин Стоянов.
Гласували 175 народни представители: за 18, против 128, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Предложение от името на Парламентарната група на Коалиция “Атака” за включване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Господин Чуколов, заповядайте.
Десислав Чуколов (КА): Благодаря.
Господин председател, уважаеми колеги! Първият внесен законопроект в Четиридесетото Народно събрание е Законопроектът за радиото и телевизията на партия “Атака”, касаещ отпадането на новините на турски език от ефира на националната ни телевизия. Дебатите по този законопроект минаха. Всички знаете за какво става въпрос, но все пак ще си позволя да ви припомня с няколко думи.
Българската национална телевизия е българска национална медия. Това е медията в България, която би следвало най-стриктно да спазва Конституцията, а там, както знаете, е записано, че официалният език в Република България е българският език. Този наш законопроект се опира и спазва единствено българската Конституция – нещо, което БНТ не прави. Тези новини на турски език не помагат на гражданите от турски произход да се интегрират в българското общество, а точно обратното – те помагат тези граждани да се дезинтегрират.
За този първи законопроект, който се очаква от огромна част от българския народ, трябваха три месеца, за да влезе в съответната парламентарна комисия - Комисията по гражданското общество и медиите. Днес, шест месеца след внасянето му, от партия “Атака” искаме той да бъде включен в програмата на парламента за тази седмица, за да бъде гласуван най-накрая на първо четене.
Призоваваме ви да подкрепите искането ни. Дебатите по този законопроект са приключили. Остава само да се изпълни процедурата и да се извърши гласуването. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 158 народни представители: за 33, против 95, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
Считам, че се намираме в един важен акт от българското Народно събрание. Днес с това заседание, в този момент, ние откриваме парламентарната сесия. Личи си и се вижда отвсякъде големият интерес на българската общественост и на медиите към началото на заседанието. Ние, от Парламентарната група на “Атака”, предлагаме, за да бъде удовлетворен този интерес – заседанието да бъде предавано по Българската национална телевизия. Ето защо в тази насока правя своето предложение от името на Парламентарната група на партия “Атака”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има процедурно предложение за пряко предаване. Има ли противно процедурно предложение?
Обикновено предаванията не отразяват дискусията за дневния ред, а някой съществен въпрос, който се дискутира. То няма и дискусия, а гласуване. Аз, разбира се, ще подложа на гласуване предложението на господин Шопов, но нека залата да прецени какъв ще е така да се каже въпросът, който ще бъде отразяван.
Моля, гласувайте.
Гласували 166 народни представители: за 58, против 58, въздържали се 50.
Предложението не се приема.
Павел Шопов (КА, от място): Моля, за прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Процедурен въпрос едва ли се прегласува!
Предложение за включване на точка в дневния ред – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол от Парламентарната група на Коалиция “Атака”.
Господин Георгиев, заповядайте.
Георги Георгиев (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, най-напред искам да ви поздравя с Новата 2006 г., като ви желая от името на “Атака” здраве, късмет и щастие.
А сега по въпроса. На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме предложение от името на Парламентарна група “Атака” да бъде включена точка в дневния ред на Народното събрание – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
При сега действащата нормативна уредба прокуратурата няма законово регламентирани правомощия да защитава държавните интереси, свързани с гражданските правоотношения относно сделките с недвижими имоти в сферата на приватизацията. На практика приватизационните договори, сключени при неизгодни за държавата условия, остават без държавна санкция. С исканите законови изменения се цели регламентиране на възможността държавата да защитава своите интереси, включително и като възстановява правото си на собственост при изгодни или неизгодни сделки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 160 народни представители: за 28, против 76, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е от народния представител Яне Янев и е за проект за решение за създаване на анкетна комисия за фактите и обстоятелствата по противоконституционно обявения Закон за държавна собственост на семействата на бившите царе.
Заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Обединените демократични сили отдавна настоява да влезе като точка от дневния ред на парламента създаването на анкетна парламентарна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата около така наречените царски имоти. Ние искаме, преди да се пристъпи към законодателно решение, парламентът, който е единствената институция, която би могла да провери действията на областни управители, действащи и бивши министри относно възстановяването, да проучи всички тези факти и обстоятелства и тогава да се мине към законодателно решаване на проблема.
Аз се радвам, че от Парламентарната група на НДСВ най-после са възприели и нашата теза, че този въпрос би било редно да намери решение в пленарната зала. Но преди тази парламентарна анкетна комисия да е проучила необходимите документи и да е изслушала хората, които са възстановили тази собственост, би било редно да не се предприемат действия за изработване на закон, защото е ясно още отсега, че този закон ще обслужи сега човека, който владее собствеността, а именно господин Сакскобургготски. А българският народ иска да знае как господин Сакскобургготски по бързата процедура е придобил тия имоти. (Реплика от народния представител Олимпи Кътев.) Ние нямаме против, ако те са законни, ако те са негови – нека да ги притежава. Но не може, господин Кътев, да се прави закон за специален човек. И така, както моят дядо си е възстановил горите, по същия начин и Сакскобургготски трябва да се сдобие с тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 142 народни представители: за 49, против 60, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Следващото предложение, уважаеми колеги, е от госпожа Екатерина Михайлова – за включване в дневния ред на проект за декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип.
Преди госпожа Михайлова да обоснове предложението си, бих искал да спомена, че вчера този въпрос беше разгледан на Председателския съвет и беше съгласувано мнение за целесъобразността парламентът през тази седмица най-малкото да бъде информиран по вземаните мерки.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Действително вчера на Председателския съвет беше коментирана темата с опасността за разпространение на птичия грип и на територията на Република България. Искам да се обърна към народните представители с искането и желанието да подкрепят този проект за декларация, внесен от нашите колеги Мария Капон и Димитър Абаджиев, които на 20 октомври 2005 г. внесоха проект за декларация, в която всъщност са заимствани текстове от приети текстове от Европейския парламент във връзка с действията, които трябва да предприемат страните – членки от Европейския съюз, за предпазване на своите страни за разпространението на тази опасност. Тогава на няколко пъти този проект за декларация беше отхвърлен от дневния ред на Народното събрание. Разбирам, че управляващото мнозинство не желае да подкрепи инициатива, идваща от страна на опозицията.
Обръщам се обаче сега към управляващото мнозинство, както и към опозиционните групи, да подкрепят влизането на точка в дневния ред – проект на тази декларация, тъй като в нея се търсят загрижеността и мерките, които трябва да бъдат предприети от страна на правителството. Темата, която разисква този проект за декларация и която ще бъде предмет на обсъждане на Народното събрание в рамките на тази сесия, е тема, която не е партийна, тема, която засяга всеки един български гражданин, независимо от това за кой е гласувал, как е гласувал и дали въобще е гласувал.
Ето защо аз се обръщам към всички народни представители да подкрепят този проект за декларация като точка в дневния ред, за да може да бъде изслушан не само земеделският министър, но също така и здравният министър, и въобще представители на правителството относно рисковете за страната ни, което в момента всички следим с повишено внимание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 149 народни представители: за 114, против 10, въздържали се 25.
Предложението се приема.
Следващото предложение е от народния представител Евдокия Манева за включване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В началото на сесията искам да поздравя всички и да пожелая здраве, много поводи за удовлетворение от свършената работа и висока екологична чувствителност.
Вярвам, че всички вие оценявате изключителната значимост на екологичната проблематика не само в процеса на присъединяване към Европейския съюз, а изобщо в нашето съвремие. В тази връзка днес Демократи за силна България предлагат отново за включване в дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Изменението предвижда разширение на приложението на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда в сферата на третирането на отпадъците. Въпросът изисква решаване не само поради настояване на екологичните организации, но и поради широкия интерес на гражданите към тази тема. Въпросът е важен не само заради същността на екологичния проблем, свързан с отпадъците, но и поради това, че оценката на въздействието върху околната среда е процедура, която осигурява участието на обществеността при вземането на решение.
Преди да ви призова да подкрепите нашето предложение, искам да ви напомня позицията на председателя на парламента господин Пирински в едно от неговите последни интервюта. Той подчерта, че една от най-важните задачи за 2006 г. е активизиране на гражданското общество. Това, което предлагаме ние, е активизиране на гражданското общество, а именно осигуряване участието на обществеността при вземане на решения. Вярвам, че позицията на господин Пирински е разбираема за управляващото мнозинство и ще послужи за аргумент за подкрепа на предложения от нас законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Моля да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 169 народни представители: за 63, против 8, въздържали се 98.
Предложението не се приема.
И последното предложение по ал. 3, уважаеми колеги, е от господин Иван Иванов за включване на Законопроект за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти, одържавени със Закона за обявяване на държавна собственост на имотите на бившите царе.
Заповядайте, господин Иванов.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За четвърти пореден път депутати от Парламентарната група на Демократи за силна България правят предложение този закон да влезе в следващата програма на Народното събрание. Аз няма да се спирам на мотивите, защото неколкократно съм ги представял пред вас. Искам специално да се обърна към депутатите от Коалиция за България, от БСП и да им припомня, че многократно голяма част от тях и техните ръководители заявяваха недвусмислено, че придобиването на имоти от Симеон Сакскобургготски е извършено в нарушение на законите на страната.
Това действително е така, защото тези имоти той придоби въз основа на Решение № 13 на Конституционния съд от 1998 г., което отменя Закона за одържавяване от 31 декември 1947 г. Но ако не друг, то поне бившите конституционни съдии Корнезов и Арабаджиев би трябвало на вас да разяснят, че съгласно Закона за Конституционния съд това решение на съда не е правно основание за връщане не на десетки хиляди декари, но дори и на един квадратен метър. Защото чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд гласи категорично, че последиците от обявен за противоконституционен даден акт се уреждат единствено от органа, който е постановил този акт.
Именно поради тази причина предлагаме законът да влезе в дневния ред. Същността е Народното събрание да изрази воля за създаване на закон, който да уреди съдбата на тези имоти.
Уважаеми колеги от Коалиция за България, ако отново не подкрепите закона, това ще бъде ясен сигнал за българското общество, че вие се явявате активни съучастници в прикриването на тежко нарушение на закона, донесло големи обществени вреди. По тази причина апелирам към вас, както и към всички останали колеги, да подкрепите нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 166 народни представители: за 59, против 62, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
За процедура думата има господин Иванов.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване.
Отново се обръщам към депутатите от Коалиция за България. Не се обръщам към колегите от НДСВ, защото без съмнение Симеон Сакскобургготски за някои от тях беше онзи високоскоростен асансьор, който ги изведе на неподозирани от тях самите висоти.
Що се касае до вас, уважаеми колеги, начинът по който постъпвате, разкрачената поза – внесен от вас законопроект и неподкрепен от вас, говори само за едно – за вас този законопроект е своего рода дамоклев меч, който вие сте поставили над НДСВ. Дотогава, докато те са ваши коалиционни партньори, мечът ще виси, но няма да падне. Но в момента, в който напуснат коалицията, той ще се стовари върху главата на председателя на НДСВ Симеон Сакскобургготски. Но това не е принципна политика. Това е типична балканска, байганьовска, кръчмарска сметка и това ни отличава…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Иванов!
Иван Иванов: Завършвам, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Става дума за изразите Ви.
Иван Иванов: Това ни отличава от вас. Защото Демократи за силна България в предизборната си програма заложиха приоритети, които ще следват, независимо дали са в управлението или са в опозиция, и вършат това. Вие заявихте едно, а сега вършите съвсем различно. Не ме апострофирайте от залата. Днес ме апострофирате, защото аз ви казвам истината. Но утре ще ви апострофират вашите избиратели, защото ще престанат да ви вярват. Не разпилявайте тяхното доверие, защото когато го потърсите, вече няма да го намерите.
При прегласуването гласувайте в подкрепа на включването на този законопроект в седмичната програма на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, прегласувайте направеното предложение.
Гласували 163 народни представители: за 55, против 64, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Уважаеми колеги, има предложение от Парламентарната група на Коалиция “Атака”, подписано от господин Христов, за включване на точка в дневния ред на проект за решение относно разполагането на американски бази на територията на България.
Уважаеми колеги, аз съобщих, че такова предложение Коалиция “Атака” е направила и по реда на ал. 7 като първи ден от месеца. Но доколкото разбрах, господин Христов държи да бъде подложено на гласуване това предложение и по ал. 3. Мнението на юристите е, че това не следва непременно от правилника, след като е направено предложение и по ал. 7, но все пак ще го подложа на гласуване.
Господин Христов, заповядайте да го обосновете.
МИНЧО ХРИСТОВ (КА): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, честита Нова година на всички!
Уважаеми колеги! Предлагам в дневния ред да влезе проект за Решение за недопускане на американски военни бази в България. Мотивите ми са следните.
Тези бази пряко накърняват суверенитета на България. Според посланик Робърт Лофтис американските кораби и самолети няма да бъдат подлагани на митнически контрол, американските войници ще имат имунитет срещу криминални престъпления.
Второ, базите могат да бъдат използвани и за нападение срещу трети държави, което да предизвика ответни удари по българската територия.
Трето, силно ще нарасне опасността от терористични нападения срещу самите бази, а с това и срещу военни и цивилни обекти на българска територия.
Четвърто, използването на базите като военни полигони дава възможност за експериментиране и употреба на нови образци оръжие, включително и с обеднен уран. Това може да доведе до тежки поражения върху здравето и живота на българските граждани.
Пето, американските бази често служат за тайни затвори на ЦРУ. Мисля, че това всички го знаем. Това би навредило на интеграцията на България в европейските структури предвид острата им реакция по този въпрос.
Шесто, остра реакция относно тези бази заяви и Русия. Нейният военен министър предупреди, че Русия може да се оттегли от Договора за ограничаване на конвенционалните въоръжения в Европа. Това ще доведе до ескалация и превъоръжаване на Стария континент.
Предвид изложените аргументи, моля да гласувате моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 159 народни представители: за 22, против 94, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
С това се изчерпват направените предложения по ал. 3.
Остава да ви съобщя, уважаеми народни представители, постъпилите законопроекти и проекторешения от 21 декември 2005 г. до 10 януари 2006 г.
Законопроект за Института за национална памет за престъпленията срещу българския народ с вносители Петър Стоянов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, разпределен е на Комисията по правата на човека и вероизповеданията и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Проект за Решение за прекратяване на участието на контингента от Въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за гражданско-военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието на контингент от Въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав: лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава на холандски военен контингент и кадрови военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури с вносител Министерския съвет. Разпределен е на Комисията по отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България с вносители Михаил Миков и група народни представители. Все още няма създадена комисия, която да разгледа този законопроект.
Законопроект за концесиите – важен законопроект, моля да обърнете внимание. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, на Комисията по правни въпроси, на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и на Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 хил. щатски долара по проект "Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата". Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по енергетика, на Комисията по околната среда и водите, на Комисията по външна политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, променящ годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД – специална присъединителна програма за развитието на земеделието и селските райони в Република България, с вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, разпределен е на Комисията по земеделието и горите и на Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и на Комисията по европейска интеграция.
Проект за Решение за постановяване на мораториум върху сделките за превъоръжаване на Българската армия с вносител Минчо Христов. Разпределен е на Комисията по отбраната и на Комисията по правни въпроси.
Проект за Решение за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства с вносител Минчо Христов. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с вносител Румен Ангелов. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги с вносител Иван Иванов и Евгени Чачев. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по европейска интеграция.
Проект за решение за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България с вносител Георги Пирински. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по въпросите на държавната администрация и на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по въпросите на държавната администрация, на Комисията по правни въпроси и на Комисията по труда и социалната политика.
Проект за решение за спиране на процедурата за приватизация на киноцентър "Бояна филм" с вносители Павел Чернев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с вносител Минчо Христов. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения.
Искам да ви съобщя, че от Сметната палата в Народното събрание е изпратен материал – Информация за приетите одитни доклади от Сметната палата през четвъртото тримесечие на 2005 г.
Уважаеми колеги народни представители, пристъпваме към изпълнение на програмата, която преди около 40-50 мин. Народното събрание приехме като програма за седмицата.
Като първа точка по силата на ал. 7 от нашия правилник e второ четене на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи.
От името на парламентарна група има думата господин Михаил Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Днес се открива Втората сесия на Четиридесетото Обикновено Народно събрание. В неговия мандат България ще стане член на Европейския съюз, защото четири предишни парламента, избрани от български народ, положиха своите усилия за постигане на тази цел. След положените усилия от мнозинство и от опозиция през лятото и есента на миналата година ни очаква не по-малко напрегната сесия.
Въпреки скептицизма на някои наблюдатели управляващата коалиция доказа, че може да преодолява препятствията пред България със своята сила, но и с цената на компромиси от всяка от съставляващите я партии. В тази втора сесия промените в Конституцията като част от европейските приоритети ще бъдат основна тема на парламентарната дискусия.
Ние, от Българската социалистическа партия, от Коалиция за България, никога не сме посягали самоцелно към Конституцията и не сме търсили промени заради самите промени. Не подхождаме така и сега.
Едва ли има някой, който аргументирано да може да отрече, че с тези поправки се премахва наказателната неотговорност на народните представители, дори и за леки престъпления? Въвежда се регулярна отчетност за главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд. И всичко това е необходимо като конституционно решение, за да няма безконтролност на нито една от властите. И този контрол от парламента е израз на същинския парламентарен характер на републиката.
Решени сме в Конституцията министърът на правосъдието да има права, които да засилят връзките между изпълнителна и съдебна власт.
Уважаеми дами и господа, тези промени са очаквани и от българските граждани, и от нашите европейски партньори.
Внесените промени в Конституцията са тест за политическата воля на управляващото мнозинство за промяна. Но те са тест и за отношението и усилията на всяка парламентарна група, на всеки отделен народен представител за европейското ни членство през 2007 г. – една цел, заради която нашите съграждани платиха висока цена в последните години.
Днес някои критици на конституционните промени отдясно ги оценяват като недостатъчни. Но всички добре разбираме, че в политиката достатъчно е само онова, което може да се случи, и само тогава, когато наред с промените се гарантира стабилност на институциите.
И аз от името на Коалиция за България ви гарантирам, че тези промени ще бъдат факт. Въпрос на преценка на политическите сили от опозицията е дали ще участват в тези европейски промени на основния закон, или увлечени в теснопартийни интереси ще предпочетат да запазят критична дистанция, дистанция, която се превръща в отлагане на неизбежните конституционни промени към средата на годината, когато няма да могат да бъдат отчетени в доклада за напредъка на страната и респективно да бъдат стъпка за доближаване на България до членството ни през януари 2007 г. Такъв подход на опозицията едва ли може да се впише в европейските политически практики.
Уважаеми народни представители, и през тази сесия ще продължат нашите усилия за необходимото сближаване на българското законодателство с това на Европейския съюз. В тази област ние имаме своята практика и добър опит, имаме и своите добри резултати от предишната сесия. От нас се чакат законови решения по проблемите на здравеопазването и социалната сфера, на услугите и земеделието, да правим нашето право по-европейско, респективно и по-социално. Длъжни сме чрез приеманите закони да ограничаваме възможностите за корупционни практики.
Ние от Коалиция за България заявяваме своята позиция, че в днешна България не може да има недосегаеми във висшите етажи на властта. Очакваме, че другите политически сили, институциите и съдебната система също споделят тази позиция. Реформата в системата на Министерството на вътрешните работи най-сетне трябва да получи своето развитие с приемането на Закона за МВР. И тук парламентът остава длъжник. Длъжници сме, уважаеми колеги, и в социалната сфера, където тези, които ни изпратиха тук, очакват по-справедливи решения – и като данъци, и като стимули, и като шанс за по-добър живот. Ще подкрепяме всяка законодателна инициатива, която е насочена към социални решения, от които България се нуждае, за преодоляване на натрупаните социални неравенства и регионални диспропорции, разбира се, при запазване на макроикономическата стабилност.
Коалиция за България ще продължи да държи на парламентарния контрол – най-ефективната форма за недопускане на действия и решения на изпълнителната власт в ущърб на обществения интерес. Защото той ни дава висока степен на информираност и мисля, че никой не може да обвини мнозинството в този парламент в погазване правото на опозицията на контрол, далеч от практики, прилагани в тази зала в предишни легислатури.
Уважаеми колеги, през следващите месеци и дни до края на тази сесия България ще бъде зорко наблюдавана. Но тя ще бъде и омаскарявана от онези, които тук или навън не искат скорошното ни членство в Европейския съюз. Ние от Българската социалистическа партия и Коалиция за България ще продължим да търсим силната подкрепа на нашите другари от Партията на европейските социалисти и Социнтерна за главната цел на България – членство в Европейския съюз през 2007 г.
Мисля, че всяка парламентарно представена фракция трябва да търси своите партньори от европейските партии и да съдейства на България за постигане на тази национална цел. Защото тя го заслужава, защото Европа ни заслужава през 2007 г. и ние в Четиридесетото Народно събрание ще носим тази отговорност. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Миков.
Има ли други желаещи?
Господин Волен Сидеров.
Волен Сидеров (КА): Колеги, започваме нов период в работата на парламента и е редно да направим обобщение на досегашната работа.
Изминалата 2005 г. беше годината, през която на сцената на българския парламентаризъм взе връх измамата. Основната измама беше при съставянето на кабинета, който днес управлява България с мандата на ДПС.
Както знаем, кандидатът, посочван от най-голямата по численост парламентарна група, успя да предложи състав на Министерския съвет, а преминаването към втората по големина група става, само ако, цитирам Конституцията, “кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет”.
Ясно е, че господин президентът погази Конституцията и вместо да назначи служебен кабинет и нови избори, даде мандата за съставяне на правителство на ДПС.
Какво да искаме от правителство, заченато в такъв тежък грях, какъвто е нарушението на Конституцията? Или пък от партии, които говореха едно преди изборите, а друго вършеха след това?
“Коалицията с БСП не е възможна” – каза господин Доган преди изборите. “Да се коалираме със социалистите – това противоречи на либералните ни виждания” – казаха от НДСВ, също преди изборите.
Отговорност за продажбата на БТК и за всички корупционни сделки искаха пък от БСП преди 25 юни. “Щом дойдем на власт, ще изтеглим веднага българската част от Ирак и ще вдигнем доходите” – обеща господин Станишев на предизборния конгрес на своята партия.
Както видяхме, и Доган се съюзи с БСП, и НДСВ забрави какво говореше, и БСП получи амнезия. Всички тези измами няма как да не се отразят на доверието към управляващата коалиция и към казионните партии като цяло. Именно затова на кметските избори в София тези казионни партии получиха оглушителен шамар. Видя се, че хората у нас искат промяна в политическата системата, искат край на измамите.
Вместо повишаване на доходите, българите получиха поскъпване на живота с около 10% като честитка за Нова година. Експериментите върху търпеливия български народ продължават, продължава наглата битова престъпност, продължават и варварските убийства, извършвани от едно малцинство, което вече не се страхува да напада български полицаи. В навечерието на Коледа във Видин беше убит полковник Вълчев – бивш шеф на РДВР.
Този вид убийства, масови нападения на заведения, завършващи с трошене на витрини, пребиване на граждани, които имат нещастието да са от български етнически произход, се превърна в ежедневие при това управление. Ако така продължава, в скоро време и Министерският съвет може да бъде нападнат от тълпа мургави граждани, на които им е казано, че няма да бъдат закачани за своите варварски изстъпления.
През седмиците, през които българският парламент беше в почивка, продължи и един друг тревожен процес – процесът на дебългаризация на определени райони на страната. Драстични случаи на дискриминация на българи заради техния етнически произход би трябвало да предизвикат съответните санкции. Случай на дискриминация на българи заради принадлежността им към българския етнос имаше в с. Завоя, Кирковска община, където починалите Валери Тихов и Цветелина Бойчева не са били погребани в местното гробище, защото имамът и кметът на селото отказали. Защо отказали? Защото починалите били мюсюлмани по вяра, но носели български имена, което според местния имам било, забележете, тежък грях. И така, доживяхме в България носенето на българско име да бъде окачествявано като грях!
Ударите срещу българската идентичност в района на Кърджали са много и се случват всеки ден. Там Коледа вече не се отбелязва. Турското национално знаме се вее свободно пред сградата на общината в града. На митинги и тържества се говори само на турски. Всичко това става под благосклонния поглед на господин президента, който направи невъзможното да връчи мандата на управлението на страната именно на партията, която извършва дебългаризация в посочените от мен райони.
На този фон днес и през следващите дни на новата сесия управляващото мнозинство ще говори само и единствено за своя фетиш - Европейския съюз. Управляващата върхушка се надява, че фиксирани в тази нова залъгалка – светлото европейско бъдеще, ще забравим и поскъпването на живота, и престъпната атмосфера, в която живеем, и варварския процес на дебългаризация в определени райони на България.
Надяват се, че драстичните загуби от предателското затваряне на блоковете на АЕЦ ще се заличат някак си и фактът, че от четвърти по износ в Европа на ток след година-две ще станем вносители, ще премине незабелязан край съзнанието на хората. Не, това няма да се случи, защото българите се събуждат и започват да отсяват зърното от плявата. Те разбират, че през следващата сесия този парламент с това мнозинство ще продължи измамата, че работи за доброто на народа ни. Ясно им е, че ще продължат политиката на колониална зависимост към новия голям брат, ще продължат да се предлагат военни бази без пари, български войници за пушечно месо и ще продължи унищожаването на българския бизнес за сметка на съмнителен чуждестранен заместител. Ще продължи дебългаризирането на областите, където цялата власт е в ръцете на мандатоносителя. Ще продължат да никнат джамии и там, където няма дори двама мюсюлмани да се разминат. Ще продължи законотворчеството на българския парламент под диктата на американското посолство.
Затова и през следващата парламентарна сесия единствената опозиция на несуверенното и неспособно да работи за доброто на българската нация правителство ще продължи да бъде Парламентарната група на “Атака”. Нашата парламентарна група ще продължи да иска връщането на прокуратурата в приватизационните сделки, махането на новините на турски език по БНТ, преразглеждането на реституцията на така наречените “царски имоти”, недопускането на чужди военни бази на територията на България, пресичане процеса на дебългаризация и пресичане на зловещата битова престъпност, тормозеща цели области на страната, както и възмездие и отговорност за всички далавери на сегашното и предишните управления.
С една дума, и тази сесия всеки ще остане верен на интересите си. “Атака” – на националните, управляващото мнозинство – на своите икономически.
Нека Бог да помага на България, за да понесе по-леко пораженията от новата парламентарна сесия. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от “Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Давам думата на господин Петър Стоянов.
Петър Стоянов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Слушах с внимание речта на шефа на Парламентарната група на Коалиция за България, защото в голяма степен тя е основополагаща за начина, по който ще протече работата на Народното събрание през тази сесия.
Тази сесия е изключително важна за България и за българските национални интереси и аз трябва да се съглася с този извод на господин Миков. Тя е важна, защото трябва да се приемат нови закони. Тя е важна, защото най-вероятно, и ние искаме това, ще се промени българската Конституция.
Аз искам по този повод да кажа няколко важни неща. Съюзът на демократичните сили и Парламентарната група на ОДС ще подкрепят приемането на всеки един закон, който е насочен към доброто на България и подпомага членството на България в Европейския съюз. Ние обаче категорично няма да се съгласим зад фасадата на така нареченото “интеграционно законодателство” да се приемат закони с откровено лобистка насоченост, които нямат нищо общо с интересите на България, а които точно обратното – обслужват интереси на определени икономически и политически кръгове. Ние ще продължим да използваме тази парламентарна трибуна, за да твърдим, че законите, които се приемат, колкото и да са добри, трябва да се изпълняват. И то трябва да се изпълняват неизбирателно.
Ние ще продължим да твърдим, че борбата с организираната престъпност и корупцията трябва да бъдат сред най-важните приоритети на днешното управление. Ние ще продължим да твърдим, че под борба с организираната престъпност и корупцията искаме да видим не показни мерки, които придават по-скоро оперетъчен характер на тази борба, а искаме да видим същностни категорични мерки, които в дълбочина атакуват устоите на българската организирана престъпност. Ние искаме да видим тази борба срещу организираната престъпност да бъде неизбирателно насочена и да създава впечатление, че българското правителство или отделни негови министри толерират едни представители на българския добре организиран икономически бизнес срещу други негови представители, а точно обратното – да видим една принципна, концептуална борба, която заявява на българското общество, че е готова да стигне докрай в ликвидирането или поне минимализирането на организираната престъпност в България.
Уважаеми госпожи и господа! Когато става въпрос за промени в Конституцията, ние искаме да заявим много ясно своята позиция. Да, промени в Конституцията трябва да има. Съюзът на демократичните сили, Парламентарната група на ОДС много отдавна е заявила своето схващане по тези въпроси. Ние ще подкрепим онези промени в Конституцията, които отдавна бяха неизбежни и стояха на дневен ред на българското общество.
Във всеки случай, гледайки програмата на Народното събрание, аз виждам, че скоро ще трябва да дебатираме и да гласуваме създаването на временна комисия, която да се произнесе по извършваните промени в българската Конституция.
Още отсега искам да заявя няколко по нашему важни неща.
Промените в българската Конституция по начина, по който са заявени от управляващото мнозинство, са недостатъчни и козметични. Ние смятаме, че българската Конституция трябва да се промени още по-драстично, още по-радикално, поради което във временната комисия, която ще се занимава с тези промени, народните представители трябва да бъдат представени не по пропорционален принцип – принцип, който ще даде възможност в тази комисия абсолютно мнозинство да имат представителите на трите управляващи партии, а точно обратното. Народните представители трябва да бъдат представени там на един паритетен принцип.
Уважаеми госпожи и господа! Всеки един закон може да бъде приет от вас с лекота поради мнозинството от 169 души, което трите управляващи партии – БСП, НДСВ и ДПС, имате. Вие бихте могли да приемете и конституционните промени. Това е факт, защото българската Конституция може да се промени с 2/3 от мнозинството на всички народни представители.
Няма съмнение обаче, че ако не получите исканите от Конституцията 3/4 за промяна на Конституцията, вие ще забавите промяната на Конституцията поне с два месеца. Тогава няма защо да размахвате пръст към опозицията, защото опозицията няма как безпрекословно да изпълнява всичко онова, което вие смятате, че е добро за България. Добро за България е онова, което се приема с по-голямо мнозинство народни представители, а по възможност и с едно мнозинство, близко до консенсус.
Тъй като Конституцията е основен закон на страната и тъй като, за разлика от останалите закони, тези промени в Конституцията вероятно ще очертаят рамката, в която Народното събрание ще работи в следващите не две, три, пет, десет, а може би повече години, си струва да приемете нашето предложение тази комисия да бъде съставена на паритетен принцип, за да може промените в Конституцията да бъдат приети с едно мнозинство, близко до консенсусното. В противен случай в много посоки, когато се касае за промени в Конституцията, за съжаление, вие няма да получите нашата автоматична подкрепа.
Тук, уважаеми госпожи и господа от мнозинството, искам да кажа нещо, което ми се струва важно и в политически, и в психологически план. Абсолютно неуместно е за всички свои неудачи по пътя на приемане на България към Европейския съюз да обвинявате опозицията. Съзирам такива нотки още сега в речта на уважаемия господин Миков. Всички партии, които днес принадлежат към опозицията, са тези партии, които проправиха пътя на България и към НАТО, и към Европейския съюз! Обвинения, че ние днес ще бъдем препъникамък по този път, според мен звучат съвършено несъществено, съвършено неоснователно.
От тази гледна точка ние смятаме, че защитаваме интересите на България по начина, по който сме ги защитавали досега. Ние искаме България да стане член на Европейския съюз, но ние искаме България да стане член на Европейския съюз по онзи достоен начин, който ще ни отреди място достойно в този Европейски съюз и който ще накара българските граждани да повярват в достойнствата на Европейския съюз, а не да засили евроскептицизма в нашите редици.
От тази гледна точка ние се обръщаме към представителите на мнозинството: ще получите нашата принципна подкрепа по всички въпроси, които са важни за интересите на България и за нашето членство в Европейския съюз, но не очаквайте, че ние автоматично ще подкрепяме всичко онова, което вие смятате за правилно, защото всичко, което правим днес - до приемането ни в Европейския съюз, ще има траен ефект върху живота на всички български граждани години наред. Това е нашата категорична и трайна позиция. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Парламентарната група на Движението за права и свободи влиза в работния режим на първата зимна сесия на Четиридесетото Народно събрание със съзнанието, че това е съдбовно най-важната парламентарна сесия в политическата история на демократична България. Защото от работата на всички ни – законодателна, изпълнителна, съдебна и, господин Стоянов, тук ще се съглася с Вас, и от позицията на опозицията, ако щете, зависи каква ще е дефиницията на последния мониторингов доклад за България и дали страната ни ще е реален член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. Предпоследният от м. октомври 2005 г., слава Богу, бе навременен, макар и стряскащо критичен.
Уважаеми госпожи и господа, резултативността на парламентарната сесия крие в себе си рубикона на европейския мониторинг за Република България. Ако правилно сме прочели жълтите картони от октомври 2005 г., парламентарният ни продукт от настоящата сесия ще неутрализира отлагането като негативна хипотеза и ще го трансформира в реално членство. И може би затова съвършено естествено всички оратори преди мен, с едно очаквано изключение, подчиниха изказванията си на този приоритет. Не за първи път, разбира се. Новото е заявената готовност темата за Европейския съюз да премине от виртуалността на политическото говорене в реалността на политическото поведение. Затова зимната сесия на парламентарната 2006 г. би следвало да е лишена от какъвто и да е лимит на декларативност и нефинализирана в нормативни актове словесност на политическите ни позиции. Зимната сесия на парламентарната 2006 г., от друга страна, е натоварена с предела, от който е неизбежен паралелизъм и между нормативната база и действената й социална реализация. Защото ще бъдем оценени не по това какви закони приемаме, а как ги прилагаме на практика и как чрез тях реално модернизираме българското общество.
Не е трудно да се предвиди, че България ще бъде особено зорко следена за това как провежда политика на социално включване и политика на равните възможности. Но в Движението за права и свободи, когато говорим за социална политика и за повишаване стандарта на живот, за нас този проблем става немислим без силна и конкурентна икономика. И отново приоритет на ДПС през следващата сесия на Народното събрание – би следвало, разбира се, и на изпълнителната власт, ще бъде продължаването на политиката за подобряване на условията за бизнес. След последователната политика за намаляване на данъчната тежест и особено след радикалното намаляване на осигурителната тежест проблемът на българската икономика вече не е данъчната среда. Проблемът на българската икономика на прага на реалното си членство е в нейната конкурентност. Фактът, че имаме такива показатели по дефицита в търговския баланс, подсказва, че има огромни проблеми с конкурентоспособността на българската икономика. И правителството, и парламентът като цяло трябва да използват всички налични резерви за провеждане на адекватна икономическа политика за поощряване в частност на износа.
Уважаеми госпожи и господа, сега вече е време, когато не можем само да говорим за недостатъчните реформи в образованието и здравеопазването. Трябва да разгледаме всички сфери на социалния живот в тяхната взаимовръзка. И ако приоритет на приоритетите е силна икономика чрез инвестиционен растеж и чрез нови технологии, то този приоритет е немислим без реформите и в българското образование. Затова сега е време и образованието, и здравеопазването да се осмислят с иновации в своята емпирика като философия.
Рискът на тежкия социален диалог трябва да измести популизма като обществена интонация в името на пълнокръвното гражданско общество на европейска България. 2007 година ще прояви в нереформираните системи негативизма на забавянето, а правилата на еврочленството ще го нагнетят с огромни, огромни рискове. Рискът е на практика да не се възползваме от ползите на действено и действащо еврочленство и тогава бихме потребили горчилката на синекурна евроинтеграция, при която е налице парадоксът нереформирани системи на интегрирана страна да останат неинтегрирани. Вторачени в това ще бъдем ли приети на 1 януари 2007 г. или не, забравяме за най-големия риск – страната ни да бъде реално член на Европейския съюз, но някои нейни системи поради своята нереформираност да останат неинтегрирани. Затова приоритет на приоритетите през тази сесия и на парламент, и на правителство следва да бъде повишаването на административния капацитет за усвояване на европейските средства.
На първо място, ние поставяме въпроса за приемане и на второ четене на Закона за подпомагане на земеделските производители, за да се изгради разплащателна агенция и интегрирана система за администриране и контрол на усвояването на европейските средства за прилагане на механизмите на общата селскостопанска политика на Европейския съюз след присъединяването ни от 2007 г.
Зимната сесия на Четиридесетия парламент, убеден съм, поне не ще допусне да се разгърнат и да се реализират онези негативни хипотези, за които си позволих да говоря в своето изказване. Убеден съм, че парламентът ще бъде на висотата на своите отговорности.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи ви честитя Новата 2006 г. с пожелание за здраве и добруване. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в Коалиция за България и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има думата госпожа Анелия Мингова.
Анелия Мингова (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, искам да започна с това, с което приключи господин Местан, и най-напред да ви честитя Новата 2006 г., като искам да пожелая на всички вас здраве, енергичност, много успехи и в личен, и в обществен план.
Уважаеми колеги, остават по-малко от 12 месеца до присъединяването на България към Европейския съюз. И тази година, която предстои, и следващата парламентарна сесия са натоварени с много очаквания от българските граждани както към работата на Народното събрание, така и към работата на всички държавни институции. И колкото по-близо е постигането на този основен наш политически, национален приоритет, толкова по-важно е да се заложи на прагматичните усилия, на прагматичната работа конкретно от страна на институциите, която да трансформира абстрактната представа за членството ни в конкретна готовност за реализиране на перспективите и възможностите, които това членство разкрива пред нашата страна и пред всеки български гражданин.
Важни приоритети за Национално движение Симеон Втори и през настоящата, и през следващите сесии са запазването на политическата и финансовата стабилност, усилията ни, свързани с икономическия растеж и особено със социалните перспективи и повишаване доходите на хората.
Ние мислим, че като политици не бива да забравяме, че изпълнението на ангажиментите ни за членство в Европейския съюз освен че ще бъде под непрестанния контрол от страна на самия Европейски съюз, по-важно е, че то е под контрола на цялото общество и на българските граждани.
Искам ясно да заявя, че Парламентарната група на НДСВ няма да си позволи нито ден за губене и ще прояви твърда убеденост да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и икономическите и социалните ни ангажименти към българското общество.
Целите пред страната са сериозно предизвикателство, което изисква обединяване на усилията на всички национално отговорни политически сили. Мисля, че НДСВ, добре разбирайки това, инициира в най-широк формат обсъждането на необходимите промени в Конституцията, което се финализира чрез подписването на законопроект за тези промени, който в началото на миналата година беше внесен в Народното събрание.
Тук искам да кажа, че ние сме заявили, че консенсусът и диалогът са това, което цели и което смятаме за необходимо условие конституционните промени да станат факт. Надявам се, че протегнатата ръка както от Национално движение Симеон Втори, така и от колегите от управляващата коалиция към всички парламентарни групи ще бъде поета. Искам обаче да заявя, че като национално отговорна политическа сила ние уважаваме институциите, ние уважаваме и Конституционния съд и не бихме могли да си позволим в този момент да търсим постигането на една тъй наречена абстрактна обща политическа воля, която да прескочи решенията на Конституционния съд. За НДСВ това не е реалистичен, не е нормален, не е прагматичен подход при приемането на Конституцията. Ето защо искам много ясно да заявя, че ние сме отворени за дебат и за всички предложения, които опозиционните политически сили искат да представят, но ние смятаме, че обсегът на проекта, който сме внесли в Народното събрание, е реалистичният и възможният юридически модел за промени в този момент на Конституцията. Ето защо заплахите от тази трибуна, защото аз ги разбрах така – че опозицията ще си позволи да наложи вето, неподкрепяйки възможното, необходимото за промени в Конституцията към този момент, не е политически подход. То е само опит за търсене на една може би позагубена идентичност, но не и за заявяване на политическа позиция, която в този момент изисква обединяване от всички нас.
Пълноценната подготовка за членство на България в Европейския съюз е свързана и с изготвянето на успешна стратегия за развитие на страната след присъединяването, защото е необходимо да поставим началото на широк политически и обществен дебат – какъв път поема България не само през настоящата започнала година, но и това, което й предстои след реализирането на пълноправното членство. Към този по-нататъшен момент трябва да бъдат насочени още отсега политическите и реалните ни усилия.
Ще припомня още, че за Национално движение Симеон Втори в контекста на това, което казах дотук, и в контекста на всичко сторено от нас през изминалите месеци от работата на това Народно събрание – националните интереси винаги са стояли над теснопартийните. Участието ни в управлението е гаранция за приемственост в провежданата политика и за европейския път на развитие на България.
Искам да се присъединя към казаното от председателя на Парламентарната група на Коалиция за България. Моите наблюдения също сочат, че въпреки първоначалните трудности, с всеки изминал ден тройната коалиция показва и доказва новия модел на политическо управление, пред което е изправена страната. Това е модел от европейски тип, уважаеми колеги. Искам да подчертая, че НДСВ изигра решаваща роля да наложи коалиционния модел на поведение. Искам да подчертая и нашия ангажимент, макар и с цената на компромиси, като участници в тази коалиция. Аз съм свидетел като председател на Парламентарната група на НДСВ как разумът и прагматизмът все повече намират място в работата на тази коалиция.
В заключение, господин председател, искам в началото на тази Втора сесия да се обърна към всички народни представители за повече политическа мъдрост и по-малко политиканстване от тази трибуна. Защото само така ще оправдаем очакванията на българските граждани. От нас зависи уважението не само към Народното събрание, но уважението към всички институции. Така че нека с общи усилия да направим това, което всички очакват от нас.
Желая ви успех, колеги! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има думата господин Каракачанов.
Красимир Каракачанов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми първо да ви честитя Новата 2006 г., да пожелая на всички здраве, късмет и най-вече разум и сили за една по-ползотворна и добра работа за България.
Ако бъдем откровени пред себе си, трябва да признаем, че обществото не беше доволно от работата на миналата сесия на Четиридесетото Народно събрание. От всички нас като народни представители зависи дали в тази и следващите сесии ние ще опровергаем това отрицателно отношение. Но това зависи от нашата работа, зависи от нашата воля да служим на нацията, на България, а не на теснопартийните си интереси и комплекси.
Затова Коалиция "Български народен съюз" заявява, както заявихме и в началото на Четиридесетото Народно събрание: ние ще подкрепяме всички инициативи и всички законопроекти, които според нашите виждания са добри за България. Защото за нас добро е всичко, което е добро за нацията и за България.
Основни приоритети пред Коалиция "Български народен съюз" са следните:
Първо, завършване на съдебната реформа, включително съответните промени в Конституцията. При промените в Конституцията ние ще настояваме да бъдат разгледани и онези предложения, които касаят увеличаването на правомощията на местната власт и правомощията на президентската институция.
Борбата с престъпността е основен приоритет, по който не е необходимо толкова да се говори, а по който е необходимо и Народното събрание, но най-вече изпълнителната власт да вземе мерки. Ние ще предложим три основни законопроекта в тази посока: първо, Закон за борба с организираната престъпност. Стига за организираната престъпност се е говорело само с пожелателни форми в бъдеще време, и то когато някой европейски чиновник ни натисне за нещо. Другите два закона са Законът за обществения ред и Законът за Националната гвардия.
В областта на земеделието – всички български граждани очакват от Народното събрание и най-вече от изпълнителната власт да стартира интервенционната и разплащателната агенция. Коалиция "Български народен съюз" ще внесе и законопроект за комасация на земеделските земи.
Един от основните приоритети на българското Народно събрание трябва да бъде и продължаването на структурната реформа в областта на здравеопазването. В Закона за приватизацията на здравните заведения преференции трябва да бъдат дадени на работещите в тези здравни заведения лекари.
В областта на образованието приоритети са приемането на нови стратегии за средното и за висшето образование.
Приоритет е също така и Законът за опазване паметниците на културата, тъй като вече 15-16 години продължава унищожението и разграбването на тези паметници от неконтролираното иманярство.
Основен приоритет в работата на българското Народно събрание е и приемането на сериозна демографска стратегия.
Дами и господа народни представители, въпреки че ние продължаваме да бъдем 240 на брой в този парламент, българската нация катастрофално продължава да се топи с 60 хил. души годишно. Това изисква не само хубави приказки и загриженост на думи, но изисква и реални мерки, които касаят конкретно работата на българския парламент. Ние отново ще внесем неприетия от мнозинството в миналата сесия Закон за семейното подоходно облагане, с който се дава възможност на работещите семейства да разполагат с повече доход в семейството за отглеждане на своите деца.
Необходимо е също така приемането на сериозна програма, която касае определени икономически мерки и преференции за онази огромна част от българската емиграция, която в последните 15 години благодарение точно или до голяма степен на работата на българските политици и българските институции напусна България, използвайки опита на страни като Ирландия, Португалия и Испания. Необходимо е да се помисли за една сериозна програма за репатриране на желаещите наши сънародници, живеещи в страни, които нямат перспективата да станат членки на Европейския съюз. Това касае и съответните промени в Закона за българското гражданство, с които да дадем възможност на онези етнически българи, които желаят да получат българско гражданство, да не чакат по две години, да не бъдат подлагани на корупция и унижения.
Не на последно място Коалиция “Български народен съюз” смята, че парламентът трябва да обърне внимание на някои проблеми, наследени от миналото правителство и от миналия парламент. Това са теми, по които в обществото има сериозно съмнение, сериозно съмнение има и във всички нас, без значение дали сме в мнозинство или в опозиция, а именно темите с царските имоти, приватизацията на БТК, от която държавата загуби близо 1 млрд. евро, сделката за магистрала “Тракия”, външния дълг и други неща.
Всичко това стои като приоритет пред зимната сесия на Четиридесетото Народно събрание. И ако ние като български народни представители – подчертавам български, а не партийни народни представители – извадим на предем план интересите на цялата нация, извадим на преден план очакването на обществото и нерешените с години проблеми, мисля, че авторитетът и на институцията Народно събрание, и на цялата политическа общност ще спечели, но най-вече ще спечелят гражданите, ще спечели България.
Благодаря ви и ви пожелавам успешна работа! (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Думата има господин Иван Костов.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! От името на Демократи за силна България ние също искаме да заявим намеренията си през следващия парламентарен сезон. Усилията на българските граждани в продължение на години заслужават България да получи добри перспективи. В това няма никакво съмнение.
Ето защо аз искам да започна с една декларация за това, че Демократи за силна България ще направят всичко, което е по силите им, ще използват всички политически средства, за да защитят реализацията на членството на България на 1 януари 2007 г. В това отношение не може да има съмнение. В тази зала мнозина забравиха, че датата 1 януари 2007 г. е записана в една програма на едно правителство в далечната 1998 г. и за нас би било най-добре една добре начертана и реалистична стратегия да бъде изпълнена, независимо чия кауза е станала, госпожо Мингова, впоследствие.
От тази гледна точка искам, без да фетишизираме тази тема, да се спрем на нея подробно. За нея загрижеността на тази общност, в която ние отиваме, се превърна в тежки и конкретни обвинения към българските институции и към българската държава, превърна се в тежки и конкретни обвинения, на които трябва да се даде отговор, трябва да се даде убедителен политически отговор. Този политически отговор може да бъде само такъв, който защитава и поставя над всичко защитата на сигурността на българските граждани. Проблемът за нашата сигурност, за мафиотизацията на българските институции не е вече само български проблем, тъй като България отива в Европейския съюз и в Европа с основание се притесняват, че ние можем да изнесем тази организирана престъпност там и по този начин да навредим на сигурността на тези органи, които вече са свикнали с високо ниво на сигурност и на свободи, които имат.
Това е големият проблем, който ние имаме в момента. Без сигурност и справедливост, които няма в България, не може да се постигне каквото и да било. От тази гледна точка ние считаме, че предлаганите промени в Конституцията и другите намерения на управляващите са крайно недостатъчни. Има време, макар да е останало съвсем оскъдно, да се направят решителни и смели действия както срещу организираната престъпност и мафията, така и по отношение на това да се докаже, че българските народни представители, политическата прослойка в страната е готова да се самоограничи от гледна точка на своите лични удобства и сигурност за сметка на това да даде гаранции, че е готова да приеме контрола на съдебната власт не по начина, който се предлага с промените в Конституцията, а наистина радикално, смело, сериозно. Това може да се направи. От тази гледна точка не са основателни защитите, които бяха направени пред предложения проект за промяна в Конституцията. Беше казано, че това е възможното съобразно решенията на Конституционния съд. Напротив, това не е възможното съобразно решенията на Конституционния съд. Тези решения са прекрачени в няколко отношения с направените предложения за промяна.
Връщам се на темата, че ние трябва да дадем категорични доказателства, че искаме България сигурна и справедлива страна, защото без това нещо дали ще бъдем приети в Европейския съюз или ще бъдем отложени, ние няма да постигнем националните си цели. Обратно на начина, по който разсъждават управляващите, митологизирайки постигането на целта влизането на България точно на 1 януари 2007 г., аз искам да кажа следното. Ние можем да постигнем тази цел, но ако България не е подготвена, ако България остава страна, в която няма върховенство на закона, тогава със сигурност върху българските граждани и фирми ще се стоварят санкциите на Европейския съюз, независимо че ние като държава ще бъдем приети в Европейския съюз. Какви санкции ще се стоварят – трябва още отсега да ги знаем, защото зле подготвена, България ще бъде санкционирана със сигурност. И народните представители трябва да знаят как ще бъде санкционирана. Ще бъде санкционирана с непризнаване на решенията на българския съд по съдебни спорове, ще бъде санкционирана с неоползотворяване на средства от предприсъединителните и структурните фондове, ще бъдат наложени финансови санкции върху нашата страна при неизпълнение и нарушаване на правилата за конкуренция. Българските граждани и българските фирми няма да станат част от свободната Шенгенска зона на придвижване. И накрая, Европейският съюз ще защити своя общ европейски пазар от фирми, които са поразени от връзки с организираната престъпност.
Ето това ние трябва да имаме предвид. Очакваме от правителството и от коалицията решителни мерки срещу организираната престъпност, защото крайно неубедителното представяне на Министерството на вътрешните работи и на другите министерства в противодействието на престъпността, престъпването на закона от страна на самите служители на Министерството на вътрешните работи, убийството на невинни хора – това не може да бъде добра визитна картичка на България.
Трябва да се направи нещо в оставащите месеци. Трябва да се дадат такива ясни доказателства, че българските политици, българското управление е способно на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето, господин Костов.
Иван Костов: Що се отнася до това, за което ние ще настояваме – решителни мерки за справяне с организираната престъпност, прекъсване на връзките на политическата власт с мафиотизираните структури, радикална некозметична съдебна реформа, гарантираща върховенството на закона, изнасяне на истината за участието на БСП в скандала “Петрол срещу храни” с престъпния режим на Саддам Хюсеин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви да приключвате.
Иван Костов: Установяване на законността за придобитата собственост от предишния премиер Сакскобургготски, откриване на достъпа до документите на репресивния режим на тоталитарната ни държава и на тази основа повишаване на стандарта на живот на българските граждани, силна конкурентна икономика и бърз растеж. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря и аз.
Уважаеми дами и господа народни представители, приехме програмата за нашата работа, изслушахме позициите на парламентарните групи. Предлагам да дам 30 мин. почивка. Ще продължим нашата работа в 11,15 часа.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имаме необходимия кворум.
Продължаваме заседанието с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Уважаеми колеги, преди да дам думата на господин Свинаров да докладва законопроекта за второ четене, ще направя едно съобщение във връзка с точката от дневния ред, която включихме тази сутрин по предложение на Демократи за силна България относно опасността от разпространение на вируса на птичия грип. Съгласувах и господин Китов – председател на Комисията по здравеопазването, ще насрочи извънредно заседание на комисията утре от 11,00 ч. в почивката тук, в тази сграда, с оглед и да се актуализира внесеният проект на декларация по този въпрос и да се даде възможност да бъдат разгледани допълнителни предложения, направени от парламентарни групи в течение и на днешния ден. Има такъв проект, който постъпи днес в Народното събрание. Разпределен е от мен на Комисията по здравеопазването. Вносители са Васил Калинов, Йордан Цонев и Бойко Боев.
Моля да имате предвид това заседание. Комисията да се постарае да подготви окончателен текст на декларация на Народното събрание, който да приемем утре до края на пленарния ден. Очакваме до края на днешния пленарен ден министърът на земеделието и горите господин Кабил да бъде в Народното събрание и да има готовност да го информира, да бъде изслушан в съответствие с желанието, споделено и вчера на Председателския съвет, а вярвам и днес от всички народни представители.
Благодаря ви за вниманието.
Господин Свинаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Благодаря, господин председател.
Най-напред ще ви помоля за процедура – в залата да бъде допуснат заместник-министърът на вътрешните работи господин Цонко Киров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане в пленарната зала на господин Цонко Киров – заместник-министър на вътрешните работи.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието. Поканете господин Киров.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Закон за Министерството на вътрешните работи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване наименованието на закона, предложено от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 3.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Част първа – Основи на дейността на Министерството на вътрешните работи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване наименованието на Част първа, предложено от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на Част първа е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Глава първа – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване наименованието на Глава първа, предложено от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на Глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 1 има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков – текстът на чл. 1, ал. 1 да придобие следното съдържание:
“Чл. 1. (1) Този специален устройствено-функционален закон урежда целите, функциите, дейностите, основните принципи на дейността, устройството и органите на управление, правомощията, статута на служителите и тяхното обучение, кариерното им развитие и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР).”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Камен Костадинов – в чл. 1, ал. 1 текстът да придобие следното съдържание:
“(1) Този закон урежда целите, функциите, дейностите, основните принципи на дейността, устройството и органите на управление, правомощията, статута на служителите, тяхното обучение, кариерното им развитие и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР) по защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков в чл. 1, ал. 2 думата “дейностите” да се замени с думата “функциите”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Камен Костадинов в чл. 1, ал. 2 думата “дейностите” да се замени с думата “функциите”, което е идентично с предишното.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Димитров, Николова и Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
“Чл. 1. (1) Този закон урежда принципите, дейностите, устройството и органите на управление, използваните средства, правата и задълженията на служителите, тяхното обучение и кариерно развитие, както и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР) за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Република България.
(2) Дейностите, свързани със защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред, се осъществяват от органите на МВР самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи, овластени за това.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Желае ли някой от вносителите, чиито предложения не са приети от комисията, да обоснове своето предложение? Няма такива.
Има ли желаещи за изказване по чл. 1? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията, които не са подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 25, против 56, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Камен Костадинов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 14, против 54, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков за ал. 2 на чл. 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 14, против 46, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Камен Костадинов по ал. 2 на чл. 1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 17, против 60, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте окончателната редакция на чл. 1, предложена от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 104, против 3, въздържали се 5.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Има предложение от народния представител Камен Костадинов ал. 1 на чл. 2 да придобие следното съдържание:
“(1) Министерството на вътрешните работи е гражданска администрация, която подпомага дейността на министъра на вътрешните работи да реализира функциите си по защита на националната сигурност и осигуряването на обществения ред в Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова в чл. 2, ал. 2 след думата “органи” да се добави и “структурите на гражданското общество”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков текстът на чл. 2 да придобие следното съдържание:
“Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е гражданска администрация, която подпомага дейността на министъра на вътрешните работи да реализира функциите си по осигуряване на националната сигурност и на обществения ред в Република България.
  (2) Върху дейността на органите на МВР се упражнява административен, обществен, граждански и съдебен контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
“Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
(2) Върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.
(3) Гражданският контрол гарантира върховенството на гражданското общество над органите на МВР с цел поддържане на конституционния ред в страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Ася Михайлова (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Вземам думата по отношение на нашето предложение по чл. 2, ал. 2. Ние поддържаме нашето предложение, а именно да бъде добавен изразът “структурите на гражданското общество”, тъй като считаме, че в тази редакция на ал. 2 гражданският контрол, каквато е била идеята на вносителите вероятно, се свежда до нивото на институционален контрол. Тоест възможността обществото чрез организациите на гражданите наистина да има някаква информираност и някакъв контрол върху работата на МВР просто е дадена в ръцете на институциите. Идеята на този член е освен контролът, зададен от Конституцията, да има такава възможност и за обществен контрол на гражданите.
За нас е странно, че не се поддържа това наше предложение, защото някои от действията на Министерството на вътрешните работи напоследък, в това число и на господин министъра, са точно в тази насока. В момента започна една работа в районните полицейски управления заедно с фондация "Отворено общество" за доброволци, които отиват за първи път да наблюдават работата там. От друга страна, самият министър подписа споразумение с неправителствени организации за взаимна информираност и контрол. Ние считаме, че това е съвсем естествено действие в този член и в някои по-следващи, свързани с него – да бъде отразена законово възможността на структурите на гражданското общество да участват в контрола върху работата на едно такова министерство, каквото е Министерството на вътрешните работи.
Считаме, че това наше предложение е в унисон с основната претенция на закона.
Искрено се надявам, че в залата колегите ще разберат каква е нашата идея и ще я подкрепят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Тагарински.
Марио Тагарински (ОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателю! Мисля, че преди да се правят подобни дефиниции в един закон, би трябвало внимателно да се прочете Конституцията и Законът за администрацията. Предложенията, които са дали народните представители, особено се спирам върху предложението на народния представител Камен Костадинов, което мисля, че е най-близко до идеята на Конституцията…
По Конституция органът на държавна власт е министърът. Министерството е администрация, която подпомага неговата дейност. Той единствен носи отговорност пред закона и пред парламента. Така че предложението, което е направила комисията: Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност и така нататък, категорично противоречи на законите на Република България и на основния закон.
Много моля, преди да се правят такива предложения, да се поиска становище, ако трябва от Конституционния съд, защото това е органът на държавна власт, направете справка с Конституцията.
Всичко останало е администрация, която подпомага неговата дейност.
Разбира се, това е сбъркано в самото заглавие, защото не може да има закон за отделно взета администрация, може да има закон за определена дейност, но органът на държавна власт по българската Конституция, повтарям, е министърът, администрацията го подпомага. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте, господин Димитров.
Филип Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министре! Предложението, което е направено от ОДС и което е отхвърлено в този текст, всъщност влече след себе си една серия от предложения в по-нататъшните текстове, които също по силата на това отхвърляне са били пренебрегнати от комисията и тъкмо това прави въпросът за този текст толкова сериозен. Очевидно е, че гражданският контрол е понятие, което има своите конституционни измерения, понятие, което е свързано и с начина, по който се осъществява от гражданско лице ръководството на министерството, но едновременно с това въпросът за достъпа на гражданското общество до дейността на министерството е от решаващо значение. За да разберете за какво говоря, ще ви дам само един много елементарен пример от нашата практика в България.
През м. юни 2004 г. съгласно действащия Закон за класифицираната информация би трябвало да се считат за декласифицирани абсолютно всички, повтарям, абсолютно всички архивни единици, създадени до съответната дата през м. юни 1984 г., и тези, за които се прилага по-краткият срок, съответно до 1994 г.
В тази връзка съществува задължение споменатите архивни единици да бъдат изпратени в Българския държавен архив. Тъй като това задължение не беше изпълнено нито от министъра на вътрешните работи, нито от министъра на отбраната, нито от ръководителя на Националната разузнавателна служба, няколко български граждани – господата Лъчезар Тошев, Методи Андреев и аз, отправихме искане като представители на гражданското общество до съответните институции да бъде извършено действие по изпълнението на закона. Пълната липса на каквато и да било законова разпоредба, която да посочва, че подобни претенции на гражданите в рамките на техните конституционни права са допустими, ни доведе до една картина, която в колоквиалния език се нарича "изпращане за зелен хайвер" и която на конституционноправен език вероятно означава даване на отговор, който търси оправдание в несъществуващи или съществуващи, но несвързани с въпроса разпоредби.
Ето защо предвиждането в законовия текст на възможностите, които гражданското общество има, за да проявява контрол в човешкия смисъл на думата, не в юридическия смисъл, тоест да може да налага някакви санкции, в смисъл да може да иска информация, да настоява за отговори, да поставя публични въпроси и тези въпроси да се движат по някакъв път, е от изключително значение.
Някой би могъл да каже, че правната естетика едва ли не не би ни позволила да смесим тези две понятия в един закон.
Уважаеми дами и господа, практиката в България за съжаление показва, че ние сме твърде далеч от тази правна естетика и е необходимо да си напомняме неща, които понякога на други места биха изглеждали самоочевидни.
Примерът, който ви давам, е показателен. До ден-днешен тези архивни единици не са мръднали от съответните министерства. Така че, когато гласувате, помислете си за това, че в крайна сметка не човекът е създаден за съботата, а съботата за човека, и не гражданите са създадени за Министерството на вътрешните работи, а Министерството на вътрешните работи за това да им служи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: И аз благодаря.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване, уважаеми колеги.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Камен Костадинов по чл. 2, ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 4, против 40, въздържали се 66.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 21, против 53, въздържали се 35.
И това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, също неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 6, против 37, въздържали се 51.
И това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 2.
Гласували 106 народни представители: за 86, против 16, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Уважаеми колеги, съобщиха ми, че министър Кабил е готов да дойде в Народното събрание да информира парламента. Предлагам да уточним – след 30 минути да поканим господин министъра, за да могат колегите, които работят по проекта за декларация, по проблематиката, да дойдат в пленарната зала, а и всеки народен представител, разбира се, навярно ще прояви интерес за тази тема. Да отправим покана към господин министъра към 12,15 ч. да бъде в пленарната зала. Разбирам, че има съгласие. Така и да постъпим.
Господин Свинаров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Благодаря Ви.
“Чл. 3. Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.”
По чл. 3 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Член 3 е без предложения, подкрепен по вносител от комисията. Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 5.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Глава втора – Основни принципи на дейността.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте заглавието на Глава втора по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Приет е текстът на заглавието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 4 има прието предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова.
Има оттеглено предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова.
Предложение от народния представител Младен Червеняков:
Към чл. 4 се добавя нова т. 7 със следното съдържание:
“7. партийна необвързаност”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Димитров, Николова и Михайлова и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
“Чл. 4. Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните основни принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. централизъм в организацията и управлението;
4. публичност;
5. конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в определените от закон случаи;
6. сътрудничество с гражданите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказване по чл. 4 с направените по него предложения и редакцията на комисията? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Младен Червеняков, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 4, против 32, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста, предложен от комисията, за окончателна редакция на чл. 4.
Гласували 96 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 2.
Текстът на чл. 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
“Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите от МВР представляват цялото общество. Те са неприкосновени и се намират под защитата на закона. Неприкосновеността се изразява в специалната защита на живота и здравето им.”
По текста на чл. 5 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В такива случаи, господин Свинаров, е достатъчно да огласите становището на комисията, без да изчитате текста. Ще го подлагаме на гласуване, така както е предложен от вносителя.
Моля, гласувайте текста на чл. 5 по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 94, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Глава трета – Основни задачи.”
Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков:
Заглавието на Глава трета “Основни задачи” да се замени с “Основни функции”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Камен Костадинов:
Заглавието на Глава трета “Основни задачи” да се замени с “Основни функции”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На вашето внимание е заглавието на Глава трета с две предложения на народни представители, които комисията не подкрепя. Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков за заглавие на Глава трета, неподкрепено от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 13, против 46, въздържали се 26.
Идентично е предложението на народния представител Камен Костадинов, поради което не виждам основание да бъде подложено на гласуване.
Подлагам на гласуване заглавието на Глава трета, така както е предложено от вносителя и подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 6 има предложение от народния представител Камен Костадинов:
В чл. 6 думата “задачи” да се замени с думата “функции”.
В чл. 6 думата “задачите” да се замени с думата “функциите”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов:
Член 6 да се допълни:
Т. 3. “Разследване по наказателни производства”.
Т. 4. “Превантивна дейност”.
Сегашната т. 3 да стане т. 5 и т.н.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова:
Член 6, ал. 7 – “държавното управление” се заменя с “органи на държавната власт, органи на местното самоуправление, организации на гражданите”.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В този случай именно бих предложил да не четете текста на предложения, които се подкрепят, а на онези, които не се подкрепят.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков:
В чл. 6 и чл. 7 думите “задачи” и “задачите” да се заменят съответно с “функции” и “функциите”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Атанас Атанасов:
В чл. 6, т. 9 се добавят думите “за изпълнение на законовите си задачи”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова:
Член 6, нова ал. 10 – “установяване на партньорства с граждани и техните организации”.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип първото предложение на народните представители Димитров, Николова и Михайлова, предложението на народния представител Червеняков и текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
“Чл. 6. Основните задачи на МВР са:
1. защита на националната сигурност;
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
3. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество;
4. осигуряване на пожарна безопасност и защита на гражданите и имуществото при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
5. охрана и контрол на държавната граница;
6. защита на икономическата и финансово-кредитната система на държавата и на нейните културни ценности;
7. информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт;
8. оказване на съдействие на други държавни органи;
9. международно сътрудничество.
10. предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Имате думата по текста на чл. 6 – “Основни задачи на МВР”, с общо 7 предложения, направени към него, две от които комисията подкрепя и пет, които не подкрепя.
Заповядайте, имате думата.
Борислав Българинов (БНС): Уважаеми колеги, мотивите ни за предложението, което сме направили с народния представител Каракачанов и други депутати от Български народен съюз относно създаването на нова т. 3 в чл. 6 – “разследване по наказателни дела”, са били предвид приетия нов Наказателнопроцесуален кодекс, където в чл. 52, ал. 2 е записано, че “разследването по дела се извършва от дознатели, назначени на тази длъжност в Министерство на вътрешните работи”.
В тази връзка смятаме, че една от основните задачи пред органите на МВР е разследването на наказателни производства. Смятаме, че вносителят не е поставил това като точка в този член, тъй като законопроектът беше внесен още преди приемането на Наказателнопроцесуалния кодекс и че разследването по делата завършва дейностите, които Министерство на вътрешните работи извършва по предотвратяването, по разкриването им. С разследването завършва този цикъл.
Относно превантивната дейност също смятаме, че тя е една от основните функции. Просто духът на Закона за МВР трябва да бъде в тази насока. Смятаме, че и в следващите текстове превенцията трябва да се изведе като задача не само на МВР, но и на останалите органи и институции. Самостоятелно не би било възможно МВР да поддържа един добър обществен ред и да се бори с престъпността, но въпреки всичко трябва да личи водещата му роля. А крайният успех трябва да бъде постигнат с желанието и подкрепата на цялото общество.
В този смисъл моля да подкрепите идеята за включване като основни задачи превенцията и разследването по наказателни дела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Българинов.
Господин Свинаров желае думата. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Благодаря Ви, господин председател.
Обсъждахме и в комисията предложението на народните представители Българинов и Каракачанов. То систематично е отразено в т. 3 и 4 на чл. 7, които след малко ще приемем както по отношение на разследващата функция, така и по отношение на превантивната дейност, извършвана от органите на МВР.
Така че ви моля да не подкрепяте предложението за промени в текста на чл. 6. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Други желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Аз съм направил едно предложение по този текст, което има редакционен характер, но за съжаление в комисията явно не беше разбран смисълът и то не беше подкрепено. Ще ви помоля да обърнете внимание и да подкрепите предложението.
Текстът на члена, който разглеждаме, се отнася до основни задачи на Министерството на вътрешните работи и като една от основните задачи в т. 9 е посочено: “международно сътрудничество”.
Смятам, че този текст трябва да придобие следния вид: “международно сътрудничество за изпълнение на законовите му задачи”.
Защото не е основна задача на Министерство на вътрешните работи да се занимава с международна политика. То трябва да осъществява международно сътрудничество само и във връзка с изпълнение на неговите законови задачи.
Това е моето предложение, благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Други желаещи има ли, уважаеми колеги? Няма.
Преминаваме към гласуване първо на направените предложения, неподкрепени от комисията.
Първото предложение е на народния представител Камен Костадинов за текста на самия чл. 6, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 2, против 42, въздържали се 31.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Българинов и Каракачанов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 6, против 42, въздържали се 28.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, също неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 5, против 45, въздържали се 29.
Не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Атанас Атанасов, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 17, против 33, въздържали се 25.
И това предложение не се приема.
Предложение на народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 9, против 39, въздържали се 36.
Не се приема.
Сега подлагам на гласуване, уважаеми колеги, окончателното предложение на комисията за редакция на чл. 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 2.
Текстът на чл. 6 е приет.

ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Глава четвърта – Основни дейности”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте текста на заглавието на Глава четвърта по вносител.
Гласували 79 народни представители: за 77, против 1, въздържал се 1.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 7 има предложение от народния представител Младен Червеняков: в чл. 7 на т. 1 се извършва следната промяна:
“1. осигуряване на информация, оценка, анализ и прогнозиране при разработването на стратегическите насоки и държавната политика, свързани с националната сигурност и превенцията на рисковете, заплахите и опасностите по сигурността и обществения ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков:
В чл. 6 и чл. 7 думите “задачи” и “задачите” да се заменят съответно с “функции” и “функциите”.
Комисията не подкрепя предложението.
Останалите предложения са приети и инкорпорирани в становището на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложенията на народния представител Атанасов и текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
“Чл. 7. Основните дейности на МВР за изпълнение на задачите по чл. 6 са:
1. събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната сигурност;
2. предотвратяване на насилствена промяна  на конституционно установения ред в Република България;
3. противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред;
4. превантивна дейност;
5. опазване на обществения ред;
6. охрана и контрол на държавната граница, осъществяване на граничния режим и паспортно-визовия контрол;
7. охрана на стратегически и особено важни обекти;
8. предотвратяване на терористични действия;
9. държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност за защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
10. организиране и осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;
11. осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;
12. придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи;
13. изграждане на информационни фондове и информационни системи и управление на информационната дейност;
14. осигуряване на специални съобщителни средства за държавни органи;
15. криптографска защита на класифицираната информация в Република България и в дипломатическите и консулските й представителства и информационна защита на техническите средства за нейното обезпечаване;
16. лицензиране и контрол над дейности, предвидени със закон;
17. контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;
18. издаване на документи за самоличност и правоспособност и контрол върху ползването им;
19. контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;
20. конвойна дейност;
21. осъществяване на сътрудничество с други държавни и международни органи и организации;
22. прилагане на принудителни административни мерки;
23. административнонаказателна дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря ви.
Уважаеми народни представители, текстът на чл. 7 е за основни дейности на Министерството на вътрешните работи с поредица от предложения, две от които – неприети от комисията.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Младен Червеняков, което комисията не подкрепя. 
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 4, против 48, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Предложение на народния представител Христо Величков и народния представител Йордан Величков, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 6, против 37, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на чл. 7, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Уважаеми колеги, ще гласуваме още един текст от предлагания законопроект, след което предлагам да прекъснем разглеждането на законопроекта и да се подготвим за изслушване на министъра на земеделието и горите господин Нихат Кабил, който вече е в пленарната зала и както разбирам, е готов да информира Народното събрание за ситуацията, свързана с разпространението на вируса на птичи грип.
Бих помолил квесторите да поканят народните представители да заемат местата си в пленарната зала. Въпросът е от такова естество, че непременно интересува всеки народен представител, разбира се, и цялата общественост. Възможно е да има и предложение за включване на пряко предаване. Ето защо отново моля всички народни представители да бъдат поканени да заемат местата си в пленарната зала.
Господин Свинаров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя предложенията на народните представители и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
“Чл. 8. Други дейности на МВР могат да се възлагат само със закон.”
Предложенията на народните представители по този текст са подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, което комисията е подкрепила и е отразила в окончателната редакция на чл. 8, който предлага за гласуване.
Има ли желаещи за изказване по чл. 8? Няма.
Уважаеми народни представители, в такъв случай преминаваме към гласуване на текста на комисията, който тя предлага за окончателна редакция на чл. 8.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Текстът на чл. 8 е приет.
След подновяване на разглеждането и гласуването на законопроекта ще следва да преминем към Глава пета.
Сега предлагам да прекъснем разглеждането на законопроекта и да се подготвим за изслушване на министъра на земеделието и горите.
Заповядайте, госпожо Манолова, за процедурно предложение.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви на основание чл. 38, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да вземем решение за пряко излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на изслушването на министъра на земеделието и горите господин Нихат Кабил с оглед значимостта на проблема за целия български народ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря. Не виждам противно предложение.
Моля, гласувайте предложенията за пряко предаване на изслушването на министъра на земеделието и горите.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Вече имаме решение за пряко предаване.
Уважаеми колеги, предлагам да поканим министъра на земеделието и горите господин Кабил да информира народните представители за въпроса, който е на дневен ред на цялото общество.
Заповядайте, господин министър.


МИНИСТЪР Нихат Кабил: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Епизоотичната обстановка в света относно заболяването авиън инфлуенца или грип по птиците в момента е неблагоприятна. Заболяването бе констатирано още през 2003 г. в страните от Азия – Тайланд, Виетнам, Корея и Хонконг.
До 5 януари 2006 г. заболяването е констатирано в 17 страни – Виетнам – 2141 огнища, Тайланд – 1164 огнища, Индонезия – 246 огнища, Китай – 79 огнища, Русия – 62 огнища, Румъния – 37 огнища, Украйна – 22, Корея – 19, Камбоджа – 15, Япония – 11, Малайзия – 10, Турция – 6, Хонконг – 4, Монголия и Хърватска – по 2, и в Лаос и Казахстан – по едно огнище.
Основният път на разпространение на заболяването е чрез диви прелетни птици, които ежегодно мигрират и при контакт с домашните птици предават вируса на заболяването. Страната ни е застрашена от поява и разпространение на инфлуенца или грип по птиците, тъй като заболяването е разпространено в Република Румъния в области, които са много близко до страната ни, и наличието на диви прелетни птици, които вече мигрират на територията на страната ни.
За информация искам да кажа, че само за 24 часа по езерата около Шабла и Дуранкулак броят на белочелите гъски, които са основни преносители на това заболяване, от 4-5 хил. бр. нарасна 10 пъти и броят им продължава да расте.
Риск представлява и заболяването на територията на Република Турция, тъй като чрез сурови птичи продукти птичият грип може да се предаде и разпространи и на територията на Република България.
От 7 декември м.г., когато бе първото съобщение за заболяването на територията на Република Румъния, до 9 януари т.г. в северната ни съседка са констатирани вече 37 огнища от заболяването “грип по птиците” в 21 населени места в 7 окръга на страната. В окръг Калъраш, който е разположен непосредствено срещу област Силистра, са констатирани 2 огнища – в с. Тунеа на 13 декември м.г. и в с. Стефан вода на 20 декември 2005 г. Всичките огнища в 7-те окръга на Република Румъния са възникнали при домашни птици, отглеждани в дворовете на частни стопани. Предполагаем източник на инфекцията са мигриращите диви птици.
Румънските ветеринарномедицински власти и Министерството на земеделието на Румъния, с които поддържаме много тесен контакт във връзка с обстановката там, са предприели следните мерки: унищожаване на всички заразени и контактни птици, карантина, контрол върху движението, скрининг и лабораторни изследвания.
За първи път заболяването в Република Турция бе констатирано на 8 декември 2005 г., като до 9 януари т.г. са констатирани 14 огнища на грип по птиците в 9 провинции. Огнищата на заболяването са констатирани на територията на цялата страна. Официално потвърдено е, че се касае за силно патогенния вирус Н-5.
На 4 януари 2006 г. бяхме информирани от Главна дирекция “Санко” към Европейската комисия за предполагаемо заразяване на хора – 6 души, при които е доказано, че са положителни за вируса Н‑5 от птичи грип в Република Турция. Както на всички ни е известно, от грип по птиците в Република Турция починаха 3 деца от едно семейство.
По официални данни, които получих тази сутрин по дипломатически канали от правителството на Република Турция, броят на заразените до 9 януари т.г. вече е 14. Това са смъртните случаи в Източна Турция и те са първите такива, причинени от птичия грип при хора, извън страните от Югоизточна Азия.
Последните констатирани огнища са на територията на 3 квартала на гр. Истанбул – данни, които ми бяха предоставени от посланика на Република Турция господин Мехмед Гюджюк на срещата, проведена вчера. Засегнати са кварталите “Кючук чекмедже”, “Есенлер гази”, “Осман Паша”, като същите попадат в заразената зона. Наложена е карантина и на съседните квартали. Тези огнища са най-близо до територията на страната ни откъм югоизток и представляват потенциална опасност от поява и разпространение на заболяването и на територията на Република България във връзка с оживените контакти между населението на двете страни.
Още от получаване на първия сигнал за съмнение за заболяване на територията на Република Румъния и Република Турция разпоредих и Националната ветеринарномедицинска служба предприе следните мерки за предпазване и контрол от грип по птиците на територията на Република България:
Първо, Националната ветеринарномедицинска служба и поделенията бяха приведени в повишена епизоотична готовност.
Второ, наличната мобилна дезинфекционна техника – 40 бр. мобилни дезинфекционни установки бяха и в момента са приведени в техническа готовност за действие.
Трето, ветеринарномедицинските специалисти, отговарящи за здравеопазването на животните от цялата страна, извършват ежедневни клинични прегледи за завишена заболеваемост и смъртност при птиците.
Четвърто, съвместно с представители на Националното управление по горите, Съюза на ловците и риболовците и неправителствените организации ветеринарномедицинските специалисти от районните ветеринарномедицински служби следят постоянно за завишена смъртност при дивите птици и за промени в прелета им, като към 10 януари т.г. са извършени 703 бр. съвместни проверки.
Националната ветеринарномедицинска служба изпълнява стриктно програмата за надзор на заболяването грип по птиците. От извършените около над 7 хил. бр. патологоанатомични, серологични и вирусологични изследвания на постъпилите трупове на умрели птици и кръвни проби до днес няма данни за заболяването “грип по птиците” в нашата страна. Също така са изследвани 145 бр. проби, взети от умрели диви прелетни патици, гъски, гълъби, щъркели, пеликани и др.
Изготвена бе брошура за стопаните на птици в тираж от 40 хил. бр., която беше разпространена от регионалните ветеринарномедицински служби във всички кметства на територията на страната и по стопаните на домашните птици.
Във връзка със започналата миграция на диви птици в страната с моя заповед № РД-09-573 от 3 ноември 2005 г. е забранена търговията с живи птици на пазарите за търговия с животни в цялата страна. Със същата заповед е разпоредено отглеждането на птици в областите Бургаска, Варненска, Добричка, Разградска, Силистренска и Шуменска да се осъществява само в затворени помещения.
Днес се изготвя допълнение към тази заповед, в която да бъдат включени също областите Ямбол, Сливен и Хасково. Разпоредено е на собствениците и управителите на промишлените птицевъдни обекти да не допускат външни лица в производствените помещения, а пряко заетите с отглеждането на птиците да ползват мокри филтри. Разпоредено е фуражът, който се съхранява на склад, да бъде обезопасен откъм диви птици.
За предпазване на хората и птиците на територията на страната с моя заповед бе забранен ловът на диви прелетни птици. На граничните пунктове инспекторите от граничен ветеринарен контрол извършват щателни проверки на влизащите в страната пътници за наличие на хранителни продукти от птичи произход и при откриване на такива те се конфискуват и се унищожават. Засилена е дезинфекцията на влизащите в страната пътни превозни средства.
През м. август м.г. бе създаде работна група с експерти от Националната ветеринарномедицинска служба и Министерството на здравеопазването по въпросите на грипа по птиците.
С решение на Министерския съвет на Република България бе сформиран Национален кризисен щаб за координиране на действията между Министерство на земеделието и горите и Министерство на здравеопазването за предпазване на хората и птиците от поява и разпространение на заболяването. До момента кризисният щаб е провел три заседания и по негово предложение Министерският съвет взе решение и отпусна допълнителни финансови средства за закупуване на машини и материали за профилактика и контрол на заболяването, както следва: мобилна дезинфекционна техника, установки за хуманно убиване на заразени болни птици, преносима дезинфекционна техника, предпазни облекла и средства за екипите, които ще ликвидират евентуално появили се огнища на заболяването, дезинфекционни препарати, диагностикуми за заболяването и противовирусния препарат “Тамифлу” за ветеринарните специалисти, които са потенциално изложени на риск при контакт с болни птици и заразяване.
Подготвя се нова листовка с указания за населението в тираж 50 хиляди, актуализирана спрямо първата, как да се предпазят от заболяването и какво да направят при повишена заболеваемост и масова смъртност по птиците.
През последната седмица на м. август м.г. експерти от бюрото ТАЕКС проведоха обучение за заболяването “грип по птиците” на началник отделите “Здравеопазване на животните” от регионалните ветеринарномедицински служби и практическо обучение как се ликвидира огнище на заболяването.
В изпълнение на разпоредените от мен мерки ветеринарномедицинските специалисти от Националната служба към 10 януари т.г. са извършили 5205 бр. проверки на птицевъдни обекти; 887 бр. проверки на пазарите за живи животни; издали са 883 бр. предписания; съставили са 87 бр. актове за констатирани нарушения.
В Главното управление на Националната ветеринарномедицинска служба до 10 януари 2006 г. няма постъпили сигнали за повишена заболеваемост и смъртност на територията на страната при домашни, диви и прелетни птици от остри заразни болести по птиците. Въпреки че на този етап епизоотичната обстановка в Република България е спокойна, ежедневно се контролират разпоредените мерки за профилактика и контрол на заболяването “грип по птиците”. Благодаря за вниманието и винаги съм в готовност да отговарям на конкретни въпроси от ваша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин министър.
Уважаеми колеги, вярвам, че и от ваше име мога да благодаря на министър Кабил за изнесената информация.
Вие знаете, че Комисията по здравеопазването ще разгледа текстовете на проектодекларация, която Народното събрание да приеме до края на утрешния ден. В нея ще се постараем да отразим всички предложения, които прозвучаха от изложението на господин министъра, както и предложения на народните представители. Така че Народното събрание, господин министър, с всичко, което е нужно, подкрепя и ще подкрепя действията на правителството.
Уважаеми колеги, изслушването не предполага процедура на въпроси и отговори. Ние ще продължим да работим по тази особено важна тема.
Господин министър, благодаря Ви още веднъж за Вашето участие.
Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа по второто гласуване на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи.
Господин Свинаров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Благодаря Ви.
“Глава пета – Устройство и органи на управление.”
Има предложение от народния представител Йордан Бакалов – Глава пета от закона да се нарича “Ръководство и управление на органите на Министерство на вътрешните работи”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, на вашето внимание е поставено заглавието на Глава пета в предложение на комисията. Има желаещи за изказване.
Заповядайте, господин Бакалов. Имате думата.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата във връзка със заглавието на Глава пета и във връзка с предложенията, които правя, защото така или иначе съм предложил изцяло нова глава. Защо преди всичко съм я предложил по този начин, който определено в комисията не беше оспорен като предложение, технология и съдържание, но беше оспорено самото място на тези предложения, въпреки че за мен не е важно къде е мястото, а дали го има в закона или го няма.
Какво ме е ръководило, когато съм правил тези предложения? Нещото, което ме ръководеше, е, че в последните четири, бих казал пет години, Министерският съвет определено бягаше доста сериозно точно от националната сигурност, респективно и от самата вътрешна сигурност. Но той беше задължен от концепцията да представя годишни доклади за състоянието на националната сигурност, както и от доктрината, затова реших и съм предложил това предложение да влезе в самия Закон за МВР. Защото, когато, първо, се изработи от Министерския съвет, съвместно естествено с помощта и на народните представители чрез комисията, и когато се обсъжда в парламента и се приеме с решение в самия закон, естествено е тогава, че самият Министерски съвет ще бъде задължен да извърши това. За голямо съжаление в продължение на пет години това вече не се върши. И не само че не се върши, но бих казал, че в резултат на това ние наблюдаваме едни епизодични действия от страна на МВР. По простата причина, че когато няма анализ на състоянието на националната сигурност и респективно на вътрешната ни сигурност, не би могло да се вземат и адекватни мерки от МВР. Затова моето предложение по чл. 10, т. 1 е да се приемат стратегия и концепция за гарантиране на вътрешната сигурност и те по т. 2 да се приемат с решение на Народното събрание. Тогава действително Министерският съвет в лицето на министър-председателя ще бъдат задължени да представят тези мерки пред Народното събрание.
Естествено е, че тези концепции и стратегии трябва да бъдат и финансово обезпечени. Нещо, което в България винаги е липсвало, това е, че се приемат стратегия и концепция, бих казал даже в последно време и закони, които не са финансово обезпечени, независимо че с приемането на Закона за държавния бюджет се приемат в общия кюп, бих казал. Когато обаче и чрез закона, а и господин Свинаров много добре знае какви бюджети се правят в Министерството на отбраната, нормално е те да се правят също и в Министерството на вътрешните работи – така наречените програмни бюджети. Тогава естествено вече ще знаем къде ще си концентрираме силите и по т. 3 е точно това. Естествено всичкото това като бюджет ще бъде свързано с парламентарния контрол и на самата комисия, и на самия парламент.
Член 11 е член, който присъства в сегашния закон, но е доста назад. Фактически аз съм го преформулирал, защото тук по моите предложения, както казах, има определени функции на президента, на Народното събрание и на Министерския съвет.
По чл. 12 е това, което ви говорих досега – ежегодните доклади за състоянието на националната сигурност. Тук, бих казал, донякъде новото е, че самият Министерски съвет с оглед на политиката, която смята да прави в сферата на вътрешната сигурност, и към специалните служби, и в службите за обществен ред, нормално е първо да се утвърди щатната таблица на това министерство, за да се знае с колко хора те могат да се борят ефективно с престъпността. Това е и функция на Министерския съвет, особено след като се знае, че и самият министър-председател, както съм отбелязал по-назад, отговаря за националната сигурност чрез Съвета по сигурност към министър-председателя, където се изготвя цялата политика и стратегия за борба с престъпността и не само това, бих казал. Това ме е водило, когато съм направил тези предложения, въпреки че за голямо съжаление моите колеги не пожелаха да ме подкрепят. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Йордан Бакалов за заглавие на Глава пета, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 13, против 58, въздържали се 10.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя, подкрепено от комисията, за заглавие на Глава пета.
Моля, гласувайте.
Гласували 58 народни представители: за 57, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Раздел І – Устройство”.
Има предложение от народния представител Йордан Бакалов – да бъде включен нов раздел в Глава пета: “Органи за ръководство и управление на Министерство на вътрешните работи” със следните текстове:
“Раздел І. Органи за ръководство и управление на Министерство на вътрешните работи”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Господин Бакалов, желаете ли да обосновете предложението си? Всъщност Вие го обосновахте.
Има ли желаещи за изказване по заглавието на Раздел І? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Йордан Бакалов за заглавие на Раздел І, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 15, против 39, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за заглавие на Раздел І.
По силата на нашия правилник участвали в гласуването са толкова, колкото народни представители са в залата по време на гласуването.
Моля, гласувайте.
Гласували 65 народни представители: за 50, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Ще продължа с прочитане на предложенията в четири текста на народния представител Бакалов:
“Чл. 9. Ръководството на органите на Министерството на вътрешните работи се осъществява съгласно Конституцията и законите на страната от Народното събрание, Президента на Републиката и Министерския съвет.
Чл. 10. Народното събрание:
1. приема с решения стратегии и концепции за гарантиране на вътрешната сигурност на страната;
2. приема с решение годишния доклад за състоянието на националната сигурност;
3. определя средствата от държавния бюджет, необходими за осигуряване на вътрешната сигурност и борбата с престъпността;
4. упражнява парламентарен контрол върху дейностите, осъществявани от органите на Министерството на вътрешните работи;
5. осигурява необходимата нормативна уредба за дейността на органите на МВР и взаимодействието им с други органи по гарантиране (осъществяване) на сигурността на страната;
6. открива, преобразува и закрива специализирани висши училища.
Чл. 11. (1) Президентът на Републиката назначава и освобождава главния секретар и ръководителите на национални служби по предложение на Министерския съвет.
(2) Президентът на Републиката получава пълна и еднаква по обем информация заедно с министър-председателя и председателя на Народното събрание.
Чл. 12. (1) Министерският съвет провежда националната политика и осъществява общото ръководство и контрол в областта на националната сигурност и вътрешния ред.
(2) Министерският съвет:
1. изготвя ежегоден доклад за състоянието на националната сигурност и го представя пред Народното събрание;
2. утвърждава организационно-щатната структура и числения състав на службите за сигурност и обществен ред;
3. разпределя ресурсите, планира и предлага самостоятелен бюджет на службите за сигурност и обществен ред;
4. взема решения за изпращане на полицейски наблюдатели в мисии на международни организации;
5. прави предложения до Президента на Републиката за назначаване на главния секретар и директорите на национални служби;
6. открива, преобразува и закрива научноизследователски и научно-приложни институти;
7. приема нормативни актове, свързани с гарантирането на вътрешната сигурност и обществения ред.
(3) В изпълнение на функциите си по провеждане на националната политика по сигурността, Министерският съвет се подпомага от Съвета по сигурност.
Раздел ІІ от проекта за Закон за МВР – “Управление на системата”, касаещ функциите на министъра, главния секретар и политическия кабинет, да дойде непосредствено след горните текстове като част от Раздел І, а сегашният Раздел І – “Устройство”, да стане Раздел ІІ.”
Комисията не подкрепя предложенията на народния представител Бакалов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Свинаров.
В оформянето на доклада на комисията ми се струва, че трябва да се допълни и доуточни самото представяне на предложенията на господин Бакалов. Навярно те трябва да бъдат представени като предложения за нови текстове след чл. 8, дори като нова глава. Номерацията, под която са представени сега, не съответства на номерацията на вносителя. Когато се представят нови текстове, практиката е те да се представят под заглавието “Предложения за нови членове”, в случая след чл. 8.
Уважаеми колеги, предлагам така да разглеждаме текстовете, които са маркирани като членове 9, 10, 11 и 12 – да разбираме, че са нови текстове за нови членове след чл. 8.
Виждам, че господин Бакалов изразява съгласие от място. Разбирам, че обосновката, която той направи по заглавието на главата, обосновава и тези предложения.
Не виждам желаещи да се изкажат по предложенията, направени от господин Бакалов. Ето защо преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Йордан Бакалов за нови текстове след чл. 8, които комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 9, против 48, въздържали се 20.
Предложенията не се приемат.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 9 има оттеглено предложение, с което няма да ви запознавам.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
“Чл. 9. Основни структурни звена на МВР са националните служби, специализираните дирекции, Академията на МВР, Медицинският институт на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Желаещи за изказване по чл. 9? Няма.
Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателен текст на чл. 9.
Моля, гласувайте.
Гласували 62 народни представители: за 58, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров:
“Чл. 10. (1) Националните служби на МВР са:
1. Национална служба “Сигурност”;
2. Национална служба “Полиция”;
3. Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.”
Предложение от народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов – чл. 10, ал. 1, т. 4 (нова):
“4. Национална служба “Дознание”.”
Комисията не подкрепя предложението.
“(2) Създаването, организацията, структурата и дейността на националните служби се уреждат с този закон.
(3) Националните служби по ал. 1 са юридически лица.”
Предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 10 отпада.
Създава се нов чл. 10 със следното съдържание:
“Чл. 10. (1) Националните служби на МВР са:
1. Национална служба “Сигурност”;
2. Национална служба “Полиция”;
3. Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.
(2) Националните служби се състоят от:
1. Генерална дирекция;
2. областни дирекции.
(3) Създаването, организацията, структурата и дейността на националните служби се уреждат с този закон.
(4) Генералните и областните дирекции по ал. 2 са юридически лица.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
По чл. 10? Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, това предложение по чл. 10 и още няколко предложения, които са направени в тази глава от мен, целят да се подреди по-точно структурата на министерството. И другото, което е важно, трите национални служби – “Сигурност”, “Полиция” и “Противопожарна охрана”, наречена за по-кратко така, да имат еднаква структура на национално и на териториално ниво. Защото предложението на вносителя е полицията и пожарна безопасност и защита на населението да имат една структура, а служба “Сигурност” да има друга структура.
И другото, което също е важно и аз смятам, че затова трябва да бъдат приети тези предложения, е освен националните служби и областните дирекции на трите национални служби да бъдат юридически лица. Предложението на вносителя е такъв статут да имат областните дирекции на полицията и на противопожарната охрана, а териториалните поделения на Службата за сигурност да нямат статут на юридически лица. Тоест има неравнопоставеност на службите.
Именно заради това считам, че предложенията, които са направени освен по чл. 10, а и по чл. 11 и чл. 12 - аз няма да вземам думата повече, за да не ви отегчавам, - са систематично свързани помежду си. Смятам, че те дават по-добра структура на министерството на национално и териториално ниво и по-добра система за управление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Други желаещи? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Българинов и Каракачанов по чл. 10, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 69 народни представители: за 15, против 33, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов по чл. 10, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 16, против 45, въздържали се 25.
И това предложение не се приема.
Моля, гласувайте становището на комисията, която подкрепя текста на вносителя, така както е предложен.
Гласували 83 народни представители: за 76, против 5, въздържали се 2.
Текстът на чл. 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 11 има предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 11 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаете ли, господин Атанасов, да обосновете предложението си?
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Не, аз вече го обосновах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Изказвания по чл. 11? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на чл. 11, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 10, против 38, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която еднозначно подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 4.
Текстът на чл. 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 12 има предложение от народния представител Борислав Българинов и народния представител Красимир Каракачанов – чл. 12, ал. 1 да се допълни с нова т. 2:
“2. Столична областна дирекция.”
Точка 2 да стане т. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Юруков и народния представител Камен Костадинов – в чл. 12, ал. 1, се създава нова т. 2 със следното съдържание:
“2. Главни дирекции”.
Сегашната т. 2 става т. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Младен Червеняков, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 12 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
“Чл. 12. (1) Национална служба “Полиция” се състои от:
1. Генерална дирекция “Полиция”;
2. областни дирекции “Полиция”.
(2) В Генерална дирекция “Полиция” се създават главни дирекции и дирекции.
(3) Наименованията, организацията, структурата и дейността на дирекциите по ал. 2 се определят с Правилника за прилагане на закона.
(4) Дирекциите по ал. 1 са юридически лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи за изказване по чл. 12? Заповядайте, господин Червеняков.
Младен Червеняков (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, изправени сме пред обсъждане и приемане може би на един от най-важните текстове в законопроекта. Къде се състои проблемът? Проблемът се състои в това дали в чл. 12 да регламентираме точно структурата на Националната служба “Полиция”, по-скоро на нейната Генерална дирекция, като посочим точно кои са главните дирекции и съответните дирекции в тази служба или да се задоволим с бланкетното уреждане, като кажем, че в структурата на Генералната дирекция “Полиция” има главни дирекции и дирекции. Ние току-що приехме чл. 10, ал. 2, в която изрично се съгласихме за следното: създаването, организацията, структурата и дейността на националните служби се уреждат с този закон. Тоест ние вече приехме, че въпросът за уреждането на структурата на националните служби трябва да бъде уреден в този закон. Същевременно в този закон се съгласяваме, че само бланкетно ще уредим материята за това какви структурни звена има в Генералната дирекция “Полиция”, без да се занимаваме повече с нейната структура.
Струва ми се, че този подход е опасен най-малко от две страни. Първата страна е, че с този закон ние трябва да дадем отговор поне на две групи въпроси. Първо, как правим структурните промени в системата на Министерството на вътрешните работи – структурни промени, които се забавиха доста дълго, доста дълго време са очаквани от служителите в системата и от цялото общество и досега просто не бяха извършени в нашата страна. И второ, как ще отговорим на критиките за противодействие на организираната престъпност и корупцията чрез регламентирането на една по-добра структура на Министерството на вътрешните работи.
Няма логика, защото след това в чл. 14 директно разглеждаме специалните дирекции в Министерството на вътрешните работи, където подробно сме изброили 15 такива дирекции в системата на министерството, а ще премълчим кои са и как се казват главните дирекции в Генералната дирекция “Полиция”.
Няма логика и затова, когато приемаме един устройствен закон, какъвто безспорно е настоящият, да приемаме едва ли не законопроект от три текста, в който да казваме какво урежда този закон – в чл. 2 да казваме, че той се състои от някакви структури, в чл. 3 да казваме, че наименованието на тези структури и функциите и задачите им се уреждат с правилник, приет от изпълнителната власт.
Струва ми се, че този подход влиза в противоречие и със Закона за нормативните актове. Ето защо и Консултативният съвет по законодателство в своето становище, което ни предостави в комисията, изрично е казано: "Законът трябва да посочи структурните звена в генералните дирекции на националните служби. Тази материя следва да се регламентира на законодателно ниво, защото предполага трайно уреждане на тези отношения, а според Закона за нормативните актове в такива случаи е необходимо регулиране на законодателно равнище."
Струва ми се, че с тези текстове, които се предлага ние да приемем, едва ли бихме могли да отговорим на изискванията както на Закона за нормативните актове, така и на логиката и философията на самия закон, който в момента разглеждаме и обсъждаме.
Няма логика да предоставим това на изпълнителната власт, най-малкото поради две сериозни опасности.
Първата е свързана с това, че спрямо ръководството на министерството и изпълнителната власт, която ще приеме правилника, ще бъдат отправени всички критики за някои неблагополучия по отношение на последващото структуриране на Генерална дирекция "Полиция". Освен това ние даваме възможност на тази изпълнителна власт винаги с подзаконов нормативен акт да регламентира такава структура на министерството и особено на нейната генерална дирекция, каквато тя счете за необходимо.
Какво бихме могли да направим в тази ситуация? Според мен бихме могли да направим следното – да отложим гласуването на този текст днес, като задължим Министерството на вътрешните работи да предложи структура на Генерална дирекция "Полиция", която подробно да регламентира генералните дирекции и дирекциите, включени в нея. Само по този начин ние ще отговорим както на изискванията на настоящия закон, който обсъждаме, така и на Закона за нормативните актове, а и на философията, която този закон би следвало да защитава.
Ето защо аз правя процедурно предложение да отложим гласуването на чл. 12, като дадем възможност на вносителя да предложи структура на Генерална дирекция "Полиция". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Уважаеми народни представители, направено е процедурно предложение. Има ли противно мнение?
Заповядайте, господин Свинаров.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Благодаря Ви, господин председател.
Аз ще се опитам да обоснова противно мнение. Това наистина е важен текст от закона. По този текст ние отложихме заседание на комисията, поканихме министъра на вътрешните работи, изслушахме неговите аргументи и като комисия приехме текста от името на комисията, който ви предлагаме за гласуване.
Отлагането по никакъв начин няма да допринесе за изчистването на проблема. Проблемът е изчистен в структурирането, предложено в текстовете, които вие имате възможност да гласувате при обсъждане и приемане на законопроекта на второ четене. Дали правомощия се предоставят на Народното събрание в рамките на закона или на изпълнителната власт - това е воля, която законодателят трябва да изяви, гласувайки текстовете. Нито има конституционна, нито законова пречка да приемем структурата и схемата, както ви е предложена с решенията на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Поради това правя обратно предложение да не отлагаме произнасянето по чл. 12 от законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, пристъпваме към гласуване на процедурното предложение за отлагане на гласуването по чл. 12, като чухме и обратното мнение.
Гласували 93 народни представители: за 30, против 31, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Има ли други желаещи за изказване по чл. 12? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов по чл. 12, което комисията не е подкрепила.
Гласували 72 народни представители: за 11, против 35, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 4, против 32, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Атанас Атанасов за отпадането на чл. 12, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 63 народни представители: за 4, против 47, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателната редакция на чл. 12.
Гласували 76 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 9.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 13 има предложение от народния представител Атанас Атанасов – "чл. 13 отпада".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, по чл. 13 има предложение от народния представител Атанас Атанасов, което не е подкрепено от комисията.
Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на чл. 13, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 66 народни представители: за 15, против 37, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, което подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
Гласували 63 народни представители: за 57, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Има предложение от народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов за създаване на нов чл. 13а, ал. 1, нова:
"Чл. 13а. (1) Национална служба "Дознание" се състои от:
1. Генерална Дирекция "Дознание";
2. Областна Дирекция "Дознание".
(2)  Дирекциите по ал. 1 са юридически лица."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за нов текст на чл. 13а.
Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов за нов чл. 13а, което комисията не подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 3, против 42, въздържали се 25.
Предложението за нов текст не се приема.

ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 14 има предложение от народния представител Атанас Атанасов – в чл. 14, ал. 1 след израза “областните дирекции” се добавя думата “Сигурност” и запетая преди “Полиция”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов – чл. 14, ал. 2 (нова) Областна дирекция “Дознание” следва структурата на съответната дирекция “Полиция”.
Алинеи 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението от народния представител Младен Червеняков е оттеглено и няма да го докладвам.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване по чл. 14? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 8, против 52, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Борислав Българинов и Красимир Каракачанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 6, против 50, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на чл. 14, предложен от вносителя.
Гласували 69 народни представители: за 61, против 3, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 15 и предлага следната редакция:
“Чл. 15. Районите на действие и седалищата на териториалните структури на Национална служба “Сигурност” се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам желаещи за изказване по окончателната редакция на комисията за чл. 15.
Подлагам на гласуване текста на чл. 15 в редакция на комисията.
Гласували 51 народни представители: за 51, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 16 има предложение от народния представител Атанас Атанасов – в чл. 16, ал. 1 отпада т. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Има две оттеглени предложения, които няма да докладвам.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16:
“Чл. 16. (1) Специализираните дирекции на МВР са:
1. Дирекция “Оперативно-техническа информация”;
2. Дирекция “Свръзки”;
3. Дирекция “Защита на средствата за връзка”;
4. Дирекция “Оперативно издирване”;
5. Дирекция “Инспекторат”;
6. Дирекция “Информация и архив”;
7. Дирекция “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”;
8. Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност”;
9. Дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
10. Дирекция “Международно сътрудничество”;
11. Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”;
12. Дирекция “Човешки ресурси”;
13. Дирекция “Финансово и ресурсно осигуряване”;
14. Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване”, която е юридическо лице;
15. Дирекция “Ревизионна”.
(2) Организацията, структурата и дейността на дирекциите по ал. 1 се уреждат с Правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По чл. 16 има едно предложение, което не е подкрепено от комисията, и две предложения, които са оттеглени.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Приехме текстовете, които регламентират структурата, устройството и дейността на националните служби. Този текст регламентира структурата и дейността, устройството на специализираните дирекции в Министерството на вътрешните работи.
Моето предложение е за отпадане на т. 3 и на практика за закриване на съществуващата и към този момент дирекция за защита на средствата за връзка.
Какви са моите аргументи? Те произтичат от функциите на тази дирекция. Основно тя се занимава с добиване на информация чрез технически средства, която впоследствие би следвало да бъде предавана и да бъде използвана от контраразузнавателния орган на държавата. Тази информация да бъде анализирана и предоставяна след този анализ и съпоставяна с информацията, добивана от всички останали средства, да бъде предоставена на държавните органи за власт и управление. На практика съществуващият режим, който сега е в Министерството на вътрешните работи, дава възможност тази дирекция самостоятелно да получава информация от техническите средства и по свои канали да я докладва на ръководството на министерството и оттам да стига до органите на държавно управление. В много случаи се получава така, че тази информация е едностранчива. Тя не е съпоставена и не е анализирана с останалата информация, добивана от Националната служба за сигурност чрез всички други средства. Това е единият ми аргумент.
Другият аргумент е свързан с това, че на практика другата функция на тази дирекция се състои в това тя да има отношение към даване на допуск за работа с класифицирана информация на определени лица, разбира се, държавни структури, които придобиват или транслират информация, която е класифицирана по своя характер. Това също е функция на Националната служба за сигурност. На практика е ненужно да съществуват две структури – едната национална служба, а другата да бъде специализирана дирекция, които да имат сходен предмет на дейност. На практика това затруднява управлението на системата и най-важното, което е, създава опасност да бъде предоставена на органите на държавна власт и управление информация с различен характер по един и същи въпрос, защото няма обща точка, в която да се събира тази информация.
Не знам дали този пример, който сега ще ви наведа, ще бъде достатъчен аргумент в подкрепа на моето предложение, но имайте предвид, че през миналата година това се случи и в Русия. Там съществуваше такава специална служба ФАПСИ, която беше закрита и цялата й дейност беше прехвърлена на Федералната служба за сигурност на Русия. Искам да кажа, че едва ли това е най-удачният пример, но и там това се случи. Това е моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов, което той току-що обоснова и което не е подкрепено от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 12, против 52, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на комисията за чл. 16.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.

ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Има предложение от народния представител Атанас Атанасов ал. 1 на чл. 17 да придобие следния вид:
“(1) Академията на МВР е учебно заведение за професионална подготовка на служителите на МВР.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков текстът на ал. 3 на чл. 17 да придобие следното съдържание:
“(3) Правилникът за устройството и дейността на Академията на МВР се приема от академичния съвет и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Димитров, Николова и Михайлова и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:
“Чл. 17. (1) Академията на МВР е висше училище, създадено с решение на Народното събрание.
(2) Академията на МВР е юридическо лице.
(3) Устройството и дейността на академията на МВР се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По чл. 17 има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Това предложение е едно от най-съществените, което съм направил по този законопроект. То не беше възприето от комисията. След като беше поискано становището на министъра на вътрешните работи, този текст беше отлаган за разглеждане в комисията. Според мен предложението не беше прието по конюнктурни съображения.
За какво става въпрос? Към настоящия момент Академията на Министерството на вътрешните работи, която в миналото се наричаше Висш институт, а преди това Специална школа на МВР и т.н., е на практика учебно заведение, което дава образователна степен. Тоест в Академията на МВР се осъществяват два процеса. Разбира се, двата процеса са за обучение.
Единият процес е този, в който лицата, които са приети за курсанти, завършват образование и получават диплома. Другият процес е за професионална подготовка на назначените в системата на МВР служители, които са придобили образование в друго висше учебно заведение.
Аз смятам, че трябва да бъде закрита дейността в Академията на Министерството на вътрешните работи по даване на образователна степен по много съображения.
На първо място ще си позволя да се позова на няколко доклада на Европейската комисия, където се посочва, че в страните на Европейския съюз няма такъв случай. Искам да ви кажа, че и в САЩ е така. В Куантико, където се намира Академията на ФБР, това е учебно заведение, което дава само професионална подготовка на лица, които са придобили бакалавърска степен преди това в други учебни заведения. Това е установена практика в модерния Запад.
Също така от практическия опит, който имам, повярвайте ми, съм установил, че хората, които идват в системата на Министерството на вътрешните работи, придобили образованието си в други висши учебни заведения, особено с хуманитарна насоченост, са по-добрите служители. Хората, които излизат с образователна степен от Академията на МВР, никого не искам да обиждам, по принцип нямат тази добра подготовка за внедряване в обществото.
През м. декември например с учудване разбрах, това явно се превръща в практика, че ректорът на академията беше произведен в генерал. Нали ще девоенизираме тази система? За какво се прави всичко това?
На практика целият този проблем опира до това, че има един кръг от преподаватели в академията, които може би, ако бъдат освободени, поради липса на работа не биха си намерили другаде място за професионална реализация, бранят се техните права. Става въпрос за 20-30 човека. Всичко това се свързва с миналото, защото те са хора, привърженици на БСП, в миналото били активни членове на БКП. Вижте, със законите трайно се уреждат обществените отношения. Трябва да създаваме нова система. На практика закрепваме това, което е съществувало до този момент, заради дребни интереси.
Затова много ви моля да обърнете внимание на това предложение и да го подкрепите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Други изказвания има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Атанасов, обосновано от него току-що, което комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 7, против 60, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 21, против 34, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте окончателната редакция на чл. 17, предложена от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 4.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията предлага да се създаде нов чл. 18 със следната редакция:
“Чл. 18. (1) Медицинският институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) Медицинският институт на МВР е научноизследователски и научно-приложен институт за осъществяване на дейността по здравеопазването в МВР.
(3) Медицинският институт на МВР е юридическо лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказвания по новия чл. 18? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за нов чл. 18.
Гласували 75 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 8.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 19:
“Чл. 19. (1) Научноизследователските и научно-приложните институти се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
(2) Устройството и дейността на институтите по ал. 1 се определят с правилници, утвърдени от министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Свинаров, предлагам да огласявате и оттеглените предложения, когато има такива, тъй като те са отразени в доклада и е редно да прозвучат и в пленарната зала, за да бъдат отразени и в стенограмата.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Да, господин председател.
Има оттеглено предложение от народния представител Камен Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
По чл. 19 има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 18, който става чл. 19.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.

ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Предложение от народния представител Владимир Дончев за създаване на нов чл. 19 със следната редакция:
“Чл. 19. (1) Центърът по бойна подготовка и спорт – МВР, е специализирано звено за професионална бойно-приложна, физическа подготовка и спорт на служителите на МВР.
(2) Правилникът за устройството и дейността на центъра се утвърждава от министъра на вътрешните работи.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има направено предложение от народния представител Владимир Дончев за нов чл. 19. Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Владимир Дончев, което комисията не подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 7, против 34, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: “Раздел ІІ – Управление на системата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване по заглавието на Раздел ІІ? Няма.
Моля, гласувайте текста по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Предложение от народния представител Атанас Атанасов:
В чл. 19, ал. 2 изразът “главният секретар” се заменя с “директорите на национални служби”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Йордан Бакалов да отпадне чл. 19, ал. 1 и 2 от проекта.
Предложението е подкрепено по принцип и е инкорпорирано в окончателния текст.
Има предложение от народния представител Атанас Атанасов:
В чл. 19, ал. 3 изразът “от главния секретар” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Следва подкрепено предложение от народния представител Йордан Бакалов.
Становището на комисията е, че подкрепя по принцип предложението на народния представител Йордан Бакалов и текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 20:
“Чл. 20. (1) Ръководството на МВР се осъществява от министър, заместник-министри и главен секретар.
(2) Процесите на взаимодействие и координация в МВР се ръководят и контролират от министъра, заместник-министрите, главния секретар и директорите на служби и дирекции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Атанасов, по чл. 20 в новата номерация.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
По същество предложението, което правя по този текст, касаещо управлението на Министерството на вътрешните работи, означава закриване на длъжността главен секретар в МВР. Защо?
Малко история. Първият закон на Министерството на вътрешните работи след демократичните промени от 1991 г., наречен “законът Данов”, създава звеното на Секретариата в МВР, което се състои от главен секретар и секретари за професионално управление на системата. През годините длъжността на секретарите беше закрита, защото беше създаден политически кабинет в Министерството на вътрешните работи, който се състои от заместник-министри и други длъжности. Главният секретар остана като длъжност, която да осъществява координацията между националните служби в Министерството на вътрешните работи, които и към настоящия момент са шест на брой.
С новия закон на практика всички полицейски служби, които имат полицейски правомощия, се обединяват в една служба – Национална служба “Полиция”, която ще има генерална дирекция, ще има дирекции в генералната дирекция, ще има териториални поделения, които се наричат областни управления на полицията. На практика полицейските органи ще бъдат в едно звено и ще бъдат ръководени от генерален директор на полицията. Останалите две национални служби, които съставляват Министерството на вътрешните работи, са Национална служба “Сигурност” и Национална служба “Пожарна безопасност”, сега наричана “Аварийна безопасност”, не си спомням вече как й е името по новия закон, при всеки нов закон или промяна менят името.
Обезсмисля се съществуването на длъжността главен секретар, защото повече няма какво да координира, тъй като трите служби имат абсолютно различен предмет на дейност. Национална служба “Полиция” е службата, която се занимава с борба с престъпността, Национална служба “Сигурност” придобива, анализира и обработва информация за рисковете за националната сигурност, а “Противопожарна и аварийна безопасност” се занимава със съвсем други неща.
Съществуването на длъжността главен секретар само ще обърква системата, а няма да бъде полезна.
Има още един момент, който налага закриването на тази длъжност, а именно опасността да започне конкуренция между главния секретар и генералния директор на полицията кой да взема решенията по координация вътре в полицията, тъй като това ще е службата, върху която ще падне основната тежест на работата в Министерството на вътрешните работи и тя ще е единствената в МВР, която се занимава с борба с престъпността. Главният секретар ще стане като една декоративна длъжност, която в много случаи няма да бъде полезна, а ще пречи.
Не на последно място искам да ви кажа, че издръжката на главния секретар и на неговия кабинет към днешния ден се равнява най-малко на пет офицерски заплати в МВР.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Кога си го гледал?
Атанас Атанасов: Смятал съм го и неслучайно ви го казвам. Но това е на последно място.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Стари числа!
Атанас Атанасов: На първо място е липсата на необходимост от такава длъжност, защото няма какво да координира, на второ място е опасността да се получи конкуренция между главния секретар и генералния директор на полицията. На практика би следвало генералният директор на полицията да е този, който ще изпълнява функциите, които досега изпълняваше главният секретар. Изключително важен е проблемът, който ви поставям. Не получих подкрепа в комисията, не знам каква ще бъде реакцията ви сега в залата, но ако длъжността главен секретар остане, шест месеца след влизането в сила на този закон ще се види негативният ефект от съществуването му. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители! Фигурата на главния секретар на МВР беше един от гвоздеите на закона при неговото внасяне и наистина имаше упреци, че новият закон цели да го направи преди всичко декоративен. Само че сега не сме в тази хипотеза. Мисля, че петте офицерски заплати се отнасят до издръжката на предишния главен секретар, не на сегашния, и не на по-предишния.
От друга страна, главен секретар има във всяко министерство и той има определени функции по отношение на администрацията. Така че оставането на фигурата на главния секретар е абсолютно задължително, защото не може Министерството на вътрешните работи да бъде единственото министерство без глава на администрацията.
Разбира се, че ще има един преходен период, в който заемащите тази длъжност хора ще трябва да разберат какво е това да си глава на администрацията и какво е това да си главен полицай, но смятам, че това ще се изживее.
Главен секретар обаче има във всяко министерство и това е част от задължителните изисквания на строежа на държавната администрация.
Смятам, че комисията е преценила разумно, че главният секретар ще си остане, а той няма да има да изпълнява онова съдържание, когато в продължение на дълги години, още от зората на демокрацията, всички ръководители на ведомства се наричаха секретари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това беше изказване.
Господин Атанасов, заповядайте за реплика.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви.
Госпожо Дончева, не искам да Ви засягам, но много слабо. Няма нищо общо главният секретар според функциите, които му се разписват в този законопроект, с администрацията на МВР. Прочетете ги внимателно. Там е записано на първо място да координира дейността на оперативните служби. Каква администрация?
Второто, наистина тази длъжност остана като декоративна и тя ще пречи на работата на полицията. Разберете го това. В един момент ще се получи така, че полицията ще има двама началници и ще се чуди на кого да изпълнява разпорежданията – дали на генералния директор на полицията или на главния секретар. Ако той ще координира дейността на трите служби, питам Ви аз: в кои случаи има нужда от координация между службата за сигурност и полицията? Изключително рядко. Затова те имат директори и ще си съгласуват дейността. Или между пожарната и сигурността.
Отделно от това, казахте в началото, че имало спекулации, че когато се внесъл този закон, целял тази длъжност да стане декоративна. Няма го този проблем вече. Бойко Борисов спечели изборите срещу Вас.
На друго място, не се занимаваме с тази история. Говорим за нещо изключително важно. Наслагване на функции – в няколко доклада на Европейската комисия се казва, че едно от нещата, които трябва да се преследват при приемането на новия Закон за Министерството на вътрешните работи, е да се премахне дублирането на функции. С главния секретар и генералния директор на полицията има точно дублиране, и то на върха на министерството. Така че не мога да разбера защо не се помисли тук рационално. Става въпрос за управление на системата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Други реплики няма.
Госпожо Дончева, заповядайте за дуплика.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Атанасов, заимстването на функциите на главния секретар от предишния закон стана заради това, за което Ви казах. Направете си справка с вестниците отпреди три месеца. Дали той съществува и към момента? Имало е ситуации, в които при едни и същи функции главният секретар не съперничи с министъра за управление на министерството. Имаше и случаи, когато главният секретар и министърът си съперничеха за ръководството на министерството. Цялата тази работа опира и до хората, освен до закона. Няма право и законът не предвижда възможност главният секретар директно да разпорежда на стаф-а на полицията през главата на директора.
Дали трима генерали имат нужда от координиране, когато, ако искат, могат да играят карти, ако искат, да ходят на лов или, ако искат, каквото си искат да правят – това е друг въпрос. Но така пише в закона. (Реплика от народния представител Атанас Атанасов.)
Второ, не може да имате министерство без главен секретар и идеята Ви е, че главният секретар впоследствие ще поеме администрацията на ведомството, както е във всяко едно министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други изказвания? Няма изказвания по чл. 19.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 13, против 70, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение на господин Атанасов по ал. 3 на същия чл. 19. Отново не се подкрепя от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 10, против 56, въздържали се 15.
Не се приема и това предложение.
Преминаваме към гласуване на предложението за окончателна редакция от комисията за чл. 19, който става чл. 20.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 5, въздържали се 2.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 20 има предложение от народния представител Йордан Бакалов:
“Чл. 20. (1) Министърът на вътрешните работи ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в Министерството на вътрешните работи.
(2) При изпълнение на правомощията си по този закон министърът се подпомага от заместник-министри и главен секретар.”
Чл. 20, т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова:
Чл. 20, ал. 2 след “държавни органи” се добавя “органи на местно самоуправление”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Юруков и Костадинов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 21:
“Чл. 21. Министърът на вътрешните работи осъществява общото и непосредственото ръководство на министерството, като:
1. провежда държавната политика по защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в страната;
2. организира взаимодействието с други държавни органи, както и с неправителствени организации, имащи отношение към дейността на МВР;
3. осъществява международното сътрудничество;
4. утвърждава структурата и щатовете, създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав;
5. съставя и предлага проекта на бюджет на МВР;
6. разпределя бюджета на МВР, ръководи финансовото и материално-техническото осигуряване и осъществява контрол върху дейността на материалноотговорните лица в структурите на МВР;
7. ръководи управлението на човешките ресурси;
8. ръководи и осигурява провеждането на социалната политика;
9. ръководи икономическата политика при осъществяване на обслужващи и спомагателни дейности на министерството, включително образува търговски дружества с държавно имущество;
10. отговаря за управлението на предоставените на МВР държавни имоти;
11. отговаря за правното осигуряване на дейността на министерството, като издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
12. утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР;
13. изпълнява и други функции, определени със закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов по чл. 20, което комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 11, против 70, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова, също неподкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 18, против 47, въздържали се 15.
Не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за окончателен текст на нов чл. 21.
Гласували 86 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 7.
Текстът на новия чл. 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: По чл. 21 има предложение от народния представител Атанас Атанасов:
В чл. 21, ал. 1 изразът “и на главния секретар” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Атанас Атанасов:
В чл. 21 отпада ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Има оттеглено предложение от народния представител Младен Червеняков.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21, който става чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
По чл. 21 имате думата, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Първото предложение няма да го обосновавам, защото е безсмислено, макар че, когато стигнем до разглеждането на текста, касаещ функциите на главния секретар, аз отново ще се спра на този проблем, за да си видите грешката.
Сега обаче искам да ви обърна внимание на един изключително важен въпрос, който касае ал. 3 на предложения член. При продължително отсъствие на министъра на вътрешните работи Министерският съвет му определя заместник. Този текст между другото се пренася от сега действащия закон и от предния закон.
Аз искам да ви попитам, колеги, кой избира министрите в страната? По каква процедура става това? Този текст на практика според мен е на границата на противоконституционността, защото ако съществуват причини министърът на вътрешните работи да не може да си изпълнява функциите, ще се направи предложение, Министерският съвет ще избере нов министър. А какви са тези причини, поради които той ще отсъства продължително? И колко е продължителното отсъствие? И тогава ще му се определи заместник? Министерският съвет на практика ще изземе функциите в конкретния случай на Народното събрание. В това е проблемът.
Аз смятам, че за прецизност на текста би следвало да отпадне тази алинея, защото ако се създаде, не дай си Боже, някаква такава ситуация, при което и да е правителство с министъра на вътрешните работи, ще се вземе конкретно решение в конкретния случай. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желание за реплики или изказвания?
За изказване има думата господин Бакалов.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз искам да изразя моята подкрепа за предложението на колегата Атанасов. Действително тогава, когато министърът не може да си изпълнява правомощията за определено време, не е нормално Министерският съвет да определя кой от заместниците му ще изпълнява функциите му при невъзможността министърът да изпълнява тези функции. Ако става въпрос за отпуска – да. Тогава наистина заместник-министърът изпълнява функциите за определеното време.
Спомнете си Закона за местното самоуправление и местната администрация. При 6-месечна невъзможност от страна на кметовете да изпълняват правомощията си какво става – правят се нови избори. Не може там да е така, а тук, понеже става въпрос за министъра на вътрешните работи, да посочим определен заместник-министър, който да изпълнява тези функции. Така че според мен действително този текст трябва да бъде променен спрямо предложението на колегата Атанасов и то да бъде подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Колеги, струва ми се, че от време на време търсите по вола теле.
Станала катастрофа с министъра на вътрешните работи. Човекът е в безсъзнание. Кой определя в някакъв период от време кой ще ръководи министерството? Вие казвате, че е противоконституционно Министерският съвет да излъчи заместник. Ами той може да е в безсъзнание и да не може да определи заместник. Колко дълго може да продължи предвид вашите опасения, че може да продължи и един мандат? Ами нали затова сте опозиция – внесете вот на недоверие срещу кабинета и притиснете министър-председателя да назначи нов министър. Ако имате гласове – ще стане, ако нямате гласове – няма да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това е реплика на господин Бакалов. Навярно той ще желае да се възползва от дуплика.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Не, това е изказване! Това е изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожа Дончева настоява нейното участие в дискусията да се категоризира като изказване, така че се гответе за дуплика след Вашата реплика. Госпожа Дончева държи, че е направила изказване.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Дончева! Аз лично не мога да разбера Вашата логика. Примерно става, както казахте Вие, в началото на мандата, не дай си Боже, някакво тежко произшествие с министъра на вътрешните работи. Цял мандат ли министерството ще се ръководи от заместник-министър при положение, че си има конституционно установена практика? Минава през парламента, внася се предложението и т.н.
Аз съм съгласен при това положение – да се даде определен срок, така както е за кметовете. Ако не може министърът да изпълнява задълженията си в продължение на шест месеца, примерно, поради трайна невъзможност, тогава се посочва, избира се чрез министър-председателя, внася се в парламента предложението и се върви спрямо конституционната процедура, която всички я знаем, но не е нормално, както казахте Вие. И за мен Вие дадохте неудачен пример, четири години примерно министърът да не може да изпълнява функциите си и те да се изпълняват от заместник-министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожа Дончева ще ползва извоюваното от нея право на дуплика. Тя направи изказване. Вие, господин Бакалов направихте реплика, тя сега ще отговори.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Бакалов, много е просто! Ако искате и твърдите, че правителството злоупотребява с тази законодателна възможност, която е създадена за удобство и в интерес на работата, може да внесете вотове на недоверие, можете да предизвикате натиск в пресата, можете да твърдите всичко. И тогава вашият вот на недоверие за нарушаване на Конституцията е за това, че правителството подменя парламентарната процедура за избор идва логично. Като имате гласове – ще спечелите вота. Като нямате гласове, но сте прави, ще предизвикате една цяла кампания в медиите, сред обществеността, че правителството управлява в нарушение на Конституцията, но недейте да търсите под вола теле за една проста законодателна хипотеза, създадена за удобство в интерес на работата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Свинаров. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Николай Свинаров: Благодаря Ви. Ще направя това изказване от около една минута, за да внеса един нов елемент, който се надявам да изясни част от позициите.
От господин Атанасов и господин Бакалов се твърди, че когато Министерският съвет определя лицето, което ще замества министъра, това нарушава прерогативите на Министерския съвет, защото по Конституция това са правомощия на парламента.
Напротив, аз смятам, че в конкретния случай не орган от изпълнителната власт поема задължение, което по правило трябва да бъде на първата власт, а обратното – когато министърът отсъства, неговите функции изпълнява определен от него заместник. Когато отсъствието е продължително и министърът не е определил такъв заместник, кой би трябвало да го направи – органът, който стои над него, тоест Министерският съвет. В това е и смисълът на направеното предложение. Става дума, първо, за изключение и, второ, за случаи на продължително отсъствие, които по никакъв начин не са регламентирани в текстовете на Конституцията. За мен противоречие няма и аз ви моля да подкрепите предложението на вносителя, утвърдено от комисията така, както беше изчетено преди малко. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
За реплика има думата господин Атанасов.
С гласуването на този текст ще вървим към приключване на днешния пленарен ден.
Имате думата.
Атанас Атанасов (ДСБ): Колеги, наистина издребняваме и не се слушаме. Общо взето с надвикване се опитваме да убедим колегите народни представители в нещо.
Вижте, говори се за продължително отсъствие. Тук не става въпрос министърът да излезе в отпуск и измежду един от заместниците да бъде определен човек, който ще го замества в този период от време.
Първо, не е определен срокът. Какво значи продължително отсъствие?
Аз смятам, че този текст е ненужен, а отделно от това има правилник за работата на Министерския съвет, в който са регламентирани тези отношения какво се случва, когато министърът отсъства, кой му определя заместник и как се случва за този кратък период от време. Другото, това е единственото министерство, в което се предвижда такъв ред. Ако министърът на здравеопазването продължително отсъства, какво ще се прави? Няма закон за това. (Реплика на Татяна Дончева.) Не ми подвиквайте от банките: “Хайде!”. Общо взето това не е начин да се работи.
Затова смятам, че трябва да бъде подкрепено предложението и да отпадне ал. 3 на бъдещия чл. 22. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вашата реплика беше към господин Свинаров.
Втора реплика няма, други изказвания също няма, затова, уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов по ал. 1, което комисията не е подкрепила.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 35, против 52, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение на господин Атанасов за отпадане на ал. 3 от чл. 21, което комисията също не е подкрепила.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 40, против 48, въздържали се 32.
И това предложение не се приема.
Предложението на господин Червеняков е оттеглено.
Преминаваме към гласуване на текста на чл. 21, който става чл. 22, по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 94, против 13, въздържали се 5.
Уважаеми колеги, с това за днес приключваме с второто гласуване на законопроекта.
Моля ви да изслушате внимателно съобщенията за заседанията на комисиите.
Отново напомням, че Комисията по здравеопазването утре ще проведе извънредно заседание от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание с точка единствена – Проектодекларация по вируса на птичия грип.
Временната комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на България, за даване на разрешение за наказателно дело срещу Стефан Софиянски ще проведе заседание на 11 януари 2006 г., сряда, от 17,00 ч. в зала 238 на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 11 януари 2006 г., сряда, от 16,30 ч. в зала 130 на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание на 11 януари 2006 г., сряда, от 15,00 ч. в зала 134 в сградата на парламента на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Комисията по правни въпроси ще проведе редовно заседание на 11 януари 2006 г., сряда, от 14,30 ч. в зала 356 на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 11 януари 2006 г., сряда, от 14,30 ч. в зала 232 на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Също Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 12 януари 2006 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 232 на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Комисията по транспорт и съобщения ще има заседание на 12 януари, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 130 на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание на 12 януари 2006 г., четвъртък, от 14,30 ч. на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
Следващото заседание, уважаеми колеги, е утре – 12 януари 2006 г., четвъртък. Ще продължим със Закона за Министерството на вътрешните работи. Моля да имате готовност в хода на утрешното заседание да разгледаме Проектодекларацията по вируса на птичия грип.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Силвия Стойчева
Светослав Малинов