Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-01-25

Председателствал: председателят Георги Пирински 

Секретари: Силвия Стойчева и Димитър Стоянов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми колеги народни представители, моля за вашето внимание. Предстои ни да приемем програмата за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 януари 2006 г. Но преди това ви моля да изслушате едно съобщение и едно предложение.
Знаете, че преди два дни в Черна гора стана тежка катастрофа, която взе много човешки жертви, има и много ранени. Аз вчера изпратих съболезнователно писмо до Негово Превъзходителство господин Ранко Кривокапич – председател на парламента на Република Черна гора, в което изразих и моите, и на депутатите от Четиридесетото Народно събрание най-искрени съболезнования и съчувствието ни на семействата и близките на жертвите. Изразих надежда за успешно приключване на спасителните операции и скорошно възстановяване на ранените. Заявих, че българският народ никога няма да забрави саможертвата и безкористната помощ, която местните жители оказаха за спасяването на децата на България при трагедията във водите на р. Лим на 4 април 2004 г. В такива моменти се проявяват истинските човешки добродетели на един народ.
И, изразявайки още веднъж съпричастността си към болката на народа на Черна гора, предадох нашата готовност за оказване на помощ на пострадалите.
Предлагам ви с едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите в катастрофата. (Всички народни представители стават. Едноминутно мълчание.) Благодаря ви.
Уважаеми народни представители, на Председателския съвет беше обсъден проект за програма за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 януари 2006 г. Предлагам го на вашето внимание:
1. Проект за решение за приемане на Правила за процедурата относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
Господин Корнезов има готовност да докладва предложението.
2. Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи – продължение.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносител – Министерският съвет.
Моля да има готовност за поканване на министъра за участие в четенето на законопроекта.
4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето.
Два законопроекта – на Министерския съвет и на народните представители Евгения Живкова и Светослав Спасов.
5. Проект за решение за прекратяване участието на контингент от Въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за граждански и военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието на контингент от Въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав от лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава на холандския военен контингент и кадрови военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури. Вносител – Министерският съвет.
6. Законопроект за ратифициране на Основното споразумение между правителството на Република България и Световната здравна организация за установяване на взаимоотношения на техническо консултативно сътрудничество.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите. Вносител – Министерският съвет.
8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Вносител – Министерският съвет.
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 хил. щатски долара по проект "Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата". Вносител – Министерският съвет.
10. Второ четене на проекта за Административнопроцесуален кодекс.
11. Законопроект за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал.
12. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте този проект за програма.
Гласували 174 народни представители: за 165, против 6, въздържали се 3.
Програмата е приета.
Има няколко предложения за включване на точки в дневния ред по отделни въпроси по съответните членове от нашия правилник.
Първото предложение е от председателя на Парламентарната група на Обединените демократични сили господин Стоянов. На основание чл. 94, моля да обърнете внимание, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание той предлага да се проведе изслушване на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров по въпросите на енергетиката и енергийната стратегия на страната.
Предложението е това изслушване да се включи в програмата на Народното събрание за периода от 21 до 27 януари, тоест за тази седмица.
Преди това има процедурно предложение във връзка с разпределението на времето за изпълнение на нашата програма. Предлагам господин Юруков да направи предложението от трибуната.
Георги Юруков (КБ): Благодаря, господин председател.
Предлагам в седмичната програма за петък залата да гласува целия ден да имаме парламентарен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Едно пояснение, уважаеми колеги, във връзка с направеното предложение. Предложението е този петък – 27 януари, целият ден да бъде посветен на парламентарен контрол. Това предложение беше дискутирано в Председателския съвет току-що в такава светлина: намерението на Комисията по промени в Конституцията е да внесе предложенията за промени в Конституцията в началото на следващата седмица, за да могат те да бъдат дискутирани в пленарната зала на 3 февруари, следващия петък. Както съзнаваме, тази дискусия навярно ще бъде от няколко часа, с изказвания от всички парламентарни групи. Затова се прави предложението, което огласи пред вас и господин Юруков, този петък да бъде зает от парламентарен контрол от 9,00 ч. до края на пленарния ден, а следващият петък да бъде отделен за дискусия по предложенията за промени в Конституцията, за да има достатъчно време за обсъждането им.
Има ли обратно на направеното от господин Юруков предложение? Няма.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 168 народни представители: за 161, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Още една информация в тази връзка, уважаеми народни представители. Става дума за времето за пряко предаване на парламентарния контрол. Има обръщение от ръководството на Националната телевизия за допускане на пряко предаване на времето за парламентарен контрол на 27 януари и следващите дни – следващите два парламентарни контрола за втората половина на месец февруари 2006 г. във връзка със Зимната олимпиада и тегленето на жребия за футболни първенства в Монтрьо. Предложението е за допускане от Народното събрание на репортажни отразявания на тези части от парламентарния контрол, които съвпадат с тези събития. Разбира се, ще бъде подготвен проект за решение, което да бъде гласувано от Народното събрание, тъй като часовете за парламентарен контрол са фиксирани в нашия правилник. Аз ще имам задължението да представя такъв проект за решение с ясно фиксирани часове.
Това предложение беше дискутирано и споделено и в Председателския съвет. Това е за ваша информация.
Преминаваме към разглеждане на поставения от парламентарната група на ОДС въпрос за включване в програмата за тази седмица на изслушване на министъра на икономиката и енергетиката.
Господин Стоянов, желаете ли да обосновете предложението си? Заповядайте.
Петър Стоянов (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа! Аз ви моля да подкрепите внесеното от мен и от името на парламентарната група на Обединените демократични сили искане за изслушване на министъра на икономиката и енергетиката, което съвсем накратко уважаемият господин председател огласи пред вас.
За какво става въпрос? Преди около две седмици в България започна отново дебат за това дали да бъдат преразгледани двата договора – за доставка и за транзит на природен газ от Русия. Дебатът беше иницииран по искане на руската страна.
В продължение на около три години в България имаше дебат дали да се строи или не АЕЦ “Белене”. В крайна сметка с решение на Министерския съвет от месец април 2005 г. бе дадена зелена улица на този проект. НЕК обяви процедура по обявяване на изпълнител. Тази процедура трябваше да приключи в края на миналата година. Тя беше удължена до края на месец януари тази година. Следователно, ако тези срокове бъдат спазени, в края на месец януари тази година ще бъде обявен изпълнителят за строеж на Атомната електроцентрала “Белене”.
Само след минутки ние най-вероятно ще обсъждаме възможността за преразглеждане на вече сключената сделка по отношение на Киноцентър “Бояна”. Част от аргументите, които ще бъдат изложени, също са в този дух – дали вече не е късно да правим такава констатация.
Предлагам да направим това изслушване, за да мине нашият дебат преди да е станало късно и да правим някакви констатации, когато става въпрос за изграждането на АЕЦ “Белене”. Затова моля да изслушаме уважаемия министър на икономиката и енергетиката, за да ни отговори на няколко съществени въпроса.
Първо, дали евентуалното преразглеждане на договорите за природен газ и евентуалното възлагане на изпълнител на АЕЦ “Белене” трябва да бъдат подчинени на ясна енергийна стратегия. Затова за всички нас е много важно да знаем има ли енергийна стратегия това правителство? Каква е тя? В каква степен тя ще се придържа или не към енергийната стратегия, приета от миналия Министерски съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Стоянов.
Петър Стоянов: Затова аз ви моля да подкрепите нашето предложение – да получим един разумен отговор на тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето Ви изтече, господин Стоянов.
Петър Стоянов: Отговор чрез една дискусия, защото сме водени единствено от загрижеността за бъдещето на България и интересите на българската енергетика. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Чухте предложението на господин Петър Стоянов.
Моля, гласувайте.
Гласували 166 народни представители: за 85, против 51, въздържали се 30.
Предложението се приема.
Господин Мерджанов, заповядайте за процедура.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Имам процедурно предложение за прегласуване на току-що приетото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 184 народни представители: за 94, против 61, въздържали се 29.
Предложението се приема.
За информация на народните представители министърът на икономиката и енергетиката отсъства от страната на 25 и 26 януари тази година и ще бъде в страната на 27. В такъв случай изслушването може да бъде насрочено в пленарния ден на 27 – петък.
Има предложение на народния представител Димитър Стоянов от Парламентарната група на Коалиция “Атака” за включване на точка в дневния ред по реда на ал. 3 на чл. 40 на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Желаете ли да обосновете предложението? Заповядайте, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Уважаеми колеги, само искам да ви напомня, че този законопроект е внесен още в първия ден на Народното събрание, а вече минава много време. Вие имате уж приоритетни закони за Евросъюза, но и други закони трябва да минават. Знаете, че дискусията по този законопроект е минала и не е редно така да се отдалечава самото гласуване от дискусията твърде много във времето.
Моля да го включим в дневния ред и да гласуваме този законопроект на “Атака”. Затова това предложение продължава да се прави. Няма и нищо сложно, то няма да отнеме дълго парламентарно време, просто за едно гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля да гласуваме предложението за включване на този законопроект за радиото и телевизията.
Гласували 170 народни представители: за 47, против 103, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Павел Шопов от Коалиция “Атака” за включване на точка в дневния ред на проект за Решение за спиране на процедурата по приватизация на Киноцентър “Бояна филм”. Има думата господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
Намираме се пред едно много важно гласуване. Това е гласуване по процедура. То е да включим или да не включим една точка в дневния ред, но то е изключително важно и бих казал фатално гласуване. Снощи по електронните медии и днес по печатните видяхте, че е финализирана сделката за “Бояна филм” – една умопомрачаваща сделка, корупционна сделка, за която напоследък излязоха и данни за ясни престъпления. Тя е отправена към прокуратурата. Оттук нататък тя дълго време ще занимава съзнанието на хората, българската общественост, защото просто такава сделка не може да има. Тя не може да бъде честна сделка в защита и полза на българския национален интерес.
Но какво можем да направим днес? Днес можем да гласуваме едно решение, с което да спрем продължаващата процедура по приватизация на “Бояна филм”, тъй като макар и да е подписана процедурата по приватизация, сделката все още не е финализирана. Оттук нататък следват и други елементи от сложния фактически състав, които не са изпълнени. Спирането на тези елементи в крайна сметка не финализира сделката.
Тук в момента няма каквато и да е политика. Аз призовавам цялата зала да погледне отговорно на този въпрос и да гласуваме предложеното от нас решение, защото всичко оттук нататък е единствено в ръцете на българския парламент. Ако тази сделка действително бъде финализирана и тя се превърне в юридически факт, оттук нататък отговорността ще носим ние – народните представители от Четиридесетото Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Павел Шопов: Ако не желаете да гласувате решението, което сме внесли ние от “Атака”, има и друг начин – някоя от управляващите парламентарни групи нека да внесе свое решение, ако се гнусите от нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Шопов.
Павел Шопов: Пак казвам, оттук нататък в това, което ще правим, няма политика. Тук има елементарно нещо – защита на българския национален интерес и нищо друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Павел Шопов: За това апелирам към вас! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Чухте мотивировката на господин Шопов.
За информация на пленарната зала ще кажа, че този въпрос беше засегнат на заседанието на Председателския съвет. Беше споделено разбирането, че въпросът безспорно е актуален и едновременно с това се сподели мнението, че от правна гледна точка следва да бъде преценена редакцията на евентуално решение на Народното събрание. Сегашният текст предвижда едно изречение: "Спира процедурата по приватизация на Киноцентър "Бояна филм" ЕАД".
Ако бъде включена тази точка в дневния ред, разбирането на ръководството на парламентарните групи е, че следва юристи от различните групи да погледнат текста, да преценят адекватната редакция и след почивката в 11,30 ч. днес да се предложи на народното представителство текст, който е и правно обоснован.
Поставям на гласуване предложението за включване на тази точка в дневния ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 104, против 18, въздържали се 34.
Предложението се приема. (Ръкопляскания от КА.)
Молбата ми към ръководствата на парламентарните групи е да излъчат свои представители юристи, които да предложат на пленарната зала адекватен текст веднага след почивката.
Следващото предложение е отново по ал. 3. Народният представител Павел Чернев от Коалиция "Атака" предлага включване на точка в дневния ред, която съдържа два законопроекта – малко нестандартна технология – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за съдебната власт.
Заповядайте, господин Чернев.
Павел Чернев (КА): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, за пореден път изтъквам необходимостта от провеждането на този дебат. И в светлината на току-що гласуваното в пленарната зала мисля, че нещата стават съвсем актуални – за връщане възможността на прокуратурата да осъществява контрол над подобен вид приватизационни сделки, сключени в явен национален неинтерес.
Подкрепям предложението си и моля да го гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Чухте предложението на народния представител Павел Чернев.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 54, против 35, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Стела Банкова за включване на точка на точка в дневния ред: "Проект за решение относно разполагането на американски бази на територията на Република България".
Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Тъй като досега от нито една политическа сила не сме чули ясно артикулирани предимствата от разполагането на американски военни бази на българска територия, както впрочем не чухме предимствата и от участието на България в Ирак, аз продължавам да настоявам българският парламент да приеме решение на територията на България да не се допускат американски военни бази. Още веднъж ще кажа и чакам да бъда оборена в това, което ще изложа, че България се превръща в мишена и че България ще стане мишена на евентуални ответни удари, ако оттук има удари срещу трети страни.
Искам да обърна внимание на уважаемите колеги, че посланик Томас Ловкис заяви, че оборудването за американските военни бази няма да минава през български митнически контрол, а това веднага води до мисълта, че могат и сигурно ще бъдат вкарани и наркотици, и ядрено оръжие. Искам да ви напомня, че досега нито една политическа сила не е оборила твърдението на господин Соломон Паси, искането и желанието му в България да има ядрено оръжие. Това също пряко кореспондира с предложението, което правя в момента.
Разбира се, че не е без значение едно от най-важните неща - че разполагането на американски военни бази пряко ще заплаши суверенитета на България. Добавям неща, които вие знаете, но по които не желаете да реагирате, че разполагането на американски военни бази ще предизвика много тежки екологични последствия и във връзка с това бих искала да ми отговорите защо Германия прави всичко възможно да се освободи от американските военни бази и ги тласка към България.
Затова моля, уважаеми колеги, да се подкрепи това предложение България, българският парламент да намери кураж да забрани разполагането на американски военни бази на българска територия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте за предложението на госпожа Банкова.
Гласували 154 народни представители: за 21, против 105, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Това беше последното предложение по ал. 3.
Преди да пристъпим към дневния ред, ще ви съобщя постъпилите законопроекти и проекторешения от 18 до 24 януари.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители - народните представители Владимир Кузов и Минчо Христов. Водеща е Комисията по енергетика. Разпределен е и на Комисията по икономическата политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката. Вносител – Яни Янев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители - народните представители Иван Николаев Иванов и Евгени Чачев. Водеща е Комисията по транспорт и съобщения.
Законопроект за ратифициране на Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и съобщения. Разпределен е и на Комисията по външна политика и на Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за ратифициране на Договора за създаване на енергийна общност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетика. Разпределен е и на Комисията по икономическата политика и на Комисията по европейска интеграция.
Проект за решение за приемане на правила за процедурата относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Вносители – Любен Корнезов и група народни представители.
Проект за решение за налагане на мораториум за застрояването на парковете, зелените площи и междублоковите пространства в София. Вносители - народните представители Минчо Христов и Владимир Кузов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и на Комисията по околната среда и водите.
Това са постъпилите проекти.
Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Има думата господин Любен Корнезов.
ДОКЛАДЧИК Любен Корнезов: Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Както е известно, на 18 януари Народното събрание прие специално решение за създаване на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България. В т. 6 на това решение, което вече е публикувано в "Държавен вестник", изрично е посочено: в срок от 7 дни временната комисия трябва да изготви тези специални правила за приемането на законопроекта, който беше внесен от група народни представители, свързани с промяна на Конституцията.
Въз основа на тази т. 6 от решението на Народното събрание вчера комисията заседава и единодушно, бих искал тук да подчертая, с 12 гласа "за", без нито един "против" или "въздържали се", прие тези процедурни правила. Всъщност тези процедурни правила не са нещо ново, те почиват на процедурните правила от предния парламент, когато бяха направени първите две поправки на българската Конституция. Така че те стъпват на вече утвърдена парламентарна практика, разбира се, при новите условия, при новия вариант се и доразвиват. Имаше дискусии, имаше различни становища и мнения по тези процедурни правила, но в края на краищата всички се обединихме около тях.
Ако ми позволите, господин председателю, да прочета тези процедурни правила, след това да се дискутират и евентуално приемат с гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Любен Корнезов: Междупрочем тези процедурни правила са раздадени на всички народни представители и те ги имат пред себе си.
"ПРАВИЛА
за процедурата относно законопроект за изменение допълнение на Конституцията на Република България
Чл. 1. Законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България се обсъжда и приема от Народното събрание на три гласувания в различни дни съгласно чл. 155 от Конституцията на Република България. Срокът за разглеждането му по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от внасянето на законопроекта.
Чл. 2. Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, създадена с Решение на Народното събрание от 18 януари 2006 г., изпълнява функциите на водеща комисия по този законопроект.
Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на водещата комисия и мотивите на вносителите.
(2) При първото гласуване законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Народните представители се изказват по основните положения на законопроекта, като обсъждането протича при условията и по реда, предвидени за обсъждане на законопроекти при първо гласуване.
(3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
(4) Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, законопроектът се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
Чл. 4. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект в 7–дневен срок. Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
(2) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1 водещата комисия внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.
(3) При второто гласуване законопроектът се обсъжда и гласува текст по текст, при условията и по реда на чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) Законопроектът е приет на второ гласуване, ако са гласували три четвърти от всички народни представители за всеки текст.
(5) В случая по чл. 3, ал. 4 законопроектът е приет на второ гласуване, ако са гласували две трети от всички народни представители за всеки текст.
(6) Текстовете, които не са подкрепени от три четвърти, съответно две трети от всички народни представители, се смятат за отхвърлени.
Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.
(2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно.
(3) Законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
(4) В случая по чл. 3, ал. 4 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували две трети от всички народни представители."
Това са процедурните правила. Ние предлагаме тези процедурни правила да бъдат одобрени с решение. Решенията се приемат, знаете, с едно гласуване.
Ако ми позволите, да прочета и проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Корнезов.
ДОКЛАДЧИК Любен Корнезов:
"Проект
РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Правила за процедурата относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, както следва:"
Аз докладвах тези процедурни правила. Готов съм, ако има някакви въпроси, да отговоря от името на комисията или да дам разяснения по тези процедурни правила. Убеден съм, че и моите колеги от комисията ще ми помогнат.
С други думи, на три четения, трябва да има над 180 гласа, включително и по текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Преминаваме към обсъждане на проекта на Правила за процедурата и на проекта за решение на Народното събрание.
Имате думата.
Заповядайте, господин Българинов.
Борислав Българинов (БНС): Уважаеми колеги от управляващата коалиция! Още преди внасяне на настоящия законопроект за разглеждане бяха сформирани групи – колеги от всички парламентарни групи, които да се запознаят с настоящия законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Извинете, господин Българинов, не дискутираме законопроекта, дискутираме правилата и проекта за решение.
Борислав Българинов: Именно за правилата говоря. По време на тази среща от Българския народен съюз бяха представени и допълнителни изменения относно местните данъци такси, както и относно правомощията на президента.
Сега в чл. 4, последното изречение, се включва, че не могат да бъдат внасяни допълнителни предложения между първо и второ четене.
Затова нашето предложение е да отпадне последното изречение: "Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект."
Смятаме, че всички сме се събрали да вземем едно консенсусно решение – така го казахте и Вие.
В тази връзка правя предложение за отпадане на настоящия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Става дума за последното изречение на ал. 1 от чл. 4.
Има думата господин Борислав Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правилата са такива, каквито са заложени в законите. За да бъдем съвсем наясно – правилата са на първо четене, правилата са на второ четене. Самите конституционни текстове слагат рамката, в която се провежда това гласуване, а тази рамка е да бъде направено надлежно предложение за изменение на Закона за Конституцията и в определени срокове по тези предложения да се произнася съответната комисия, респективно пленарната зала.
В случая важи абсолютно правилото на второто четене, което касае цялото законодателство. В този смисъл, ако ние позволим в рамките на тази комисия или в рамките на второто четене да бъдат въвеждани други текстове извън тези, които са засегнати като философия, като материя по-точно, то просто няма да се получи нищо. Затова тези, които имат законодателна инициатива, са ясно и точно упоменати: повече от една четвърт от народните представители и разбира се, господин президентът. С това рамката е затворена, просто няма конституционна възможност за нещо по-различно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли реплики към господин Ралчев? Няма.
Има ли желаещи за изказване?
Има думата господин Борислав Китов.
Борислав Китов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Прав е господин Ралчев. В крайна сметка аз даже и не виждам защо трябва да приемем правила. Те са заложени в Конституцията, има ги и в нашия правилник. Така или иначе, това се спазва като една традиция и няма нищо лошо.
Това обаче, което бих искал да кажа и във връзка с тези правила, е следното – би било редно наистина да влязат повече предложения. В крайна сметка на всяка една от парламентарните групи, която има своите предложения, да се допусне те да бъдат заложени в текста. Те след това биха могли да не бъдат приети, разбира се. По този начин ще се даде свобода на инициативата. Знаем, че и Съюзът на демократичните сили, и ние, мисля, че и Демократи за силна България имат своите предложения, за които не можаха да се съберат 60 подписа. Беше редно те също да бъдат вкарани, за да може поне да има едно уважително отношение към вижданията и те да се дебатират.
С това завършвам – аз съм убеден, че по този начин след време пак ще започнем да говорим за промяна в Конституцията, което само по себе си вече започва да я прави не такава, каквато всички искаме тя да бъде.
Аз разбирам, че правилата са такива. Тук не мога да не се съглася с господин Ралчев, но ми се струва, че трябваше да се допусне възможност да влязат повече предложения, които поне да могат да се дискутират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Господин Ралчев има думата за реплика.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, това, за което говори колегата Китов, не е проблем на тази комисия и на това обсъждане, защото материята съвпада с един от текстовете по предложенията за изменения. Тази тема е отворена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Господин Димитров има думата за изказване.
Филип Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правилата, които са залегнали в предложения проект, са тези, които в крайна сметка са спазвани при предишните две изменения на Конституцията.
Аз съм абсолютно съгласен и не само от свое име, но и от името на Съюза на демократичните сили и неговите съюзници в Парламентарната група на ОДС ще кажа, че аз не мога да не подкрепя тезата, че тези изменения са крайно недостатъчни; че въпросът за местната власт, за нейната автономия и права, за нейната финансова обособеност са въпроси, които чакат належащо решение. В този смисъл тези изменения на Конституцията ще бъдат до голяма степен “много шум – за нищо”. Те в крайна сметка не допринасят с нищо кой знае колко знаменателно. В някои отношения са и доста по-оскъдни от същите тези две подписки, за които говореше господин Китов, по които ние не успяхме да съберем необходимите подписи.
Що се отнася до процедурата – действително в рамките на създадената вече традиция, в рамките на самия конституционен текст, тези са правилата, които ние бихме могли да приемем, затова едва ли бихме могли да очакваме някакви вариации по тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи да вземат отношение, уважаеми колеги? Не виждам.
Давам думата на господин Корнезов, за някои доуточнения.
ДОКЛАДЧИК Любен Корнезов: Аз благодаря на колегите народни представители, които взеха отношение.
Въпросът е следният: ако Народното събрание приеме с три четвърти, тоест с над 180 гласа, на първо четене законопроекта, всеки един народен представител, респективно парламентарна група, в 7-дневен срок може да направи предложение. И като председател на тази комисия, бих казал, и от името на моите колеги – членове на комисията ви заявявам, че тези предложения ще бъдат разгледани.
Разбира се, тези предложения трябва да бъдат в рамките на материята. Не е въпрос само до текст. Един текст от Конституцията кореспондира и с други текстове, ако има и други варианти. Могат да се правят предложения и по други текстове, стига това да бъде в рамките на материята. Съвсем демократично, съвсем свободно всяко едно предложение, направено от народен представител, ще бъде дискутирано и по-късно докладвано тук, в пленарната зала, и гласувано.
Затова призовавам народните представители, както и всички изказали се дотук, да подкрепим тези процедурни правила, за да можем след това – след няколко заседания на комисията, както каза и председателят в началото на заседанието, другия петък, на 3 февруари т.г., да докладваме вече самия законопроект и чрез дискусия да стигнем и до гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Няма други изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване проекта за Решение на Народното събрание за приемане на Правилата за процедурата относно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията, така както проектът за решение беше представен пред вас от господин Корнезов.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 129, против 6, въздържали се 8.
Решението е прието, а с него и правилата за процедурата.
За обяснение на отрицателен вот думата има господин Павел Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря, господин председател. Ние от Парламентарната група на “Атака” заявяваме, че ако беше дадена възможността да се включат и други текстове, бихме участвали в разглеждането на промените на Конституцията. Така, както беше гласувано това решение обаче, дебатът се затваря тясно и в рамките на предложеното и подписано предложение за промени в Конституцията от 108-те народни представители от управляващото мнозинство.
С това ние искаме да заявим, че не сме против промените в Конституцията. Ние сме за промени в Конституцията, но ние сме за много по-сериозни, за радикални промени в Конституцията, а сме против такива, каквито се правят на парче и под чужд натиск. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
За втори отрицателен вот думата има господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз гласувах против приемането на тези процедурни правила, защото те по същество предопределят една палиативна промяна на Конституцията.
Българската Конституция е нашият основен закон. Моето дълбоко убеждение е, че сега беше моментът консенсусно да се опитаме да направим тези промени в Конституцията, които са свързани с нашата евроинтеграция.
Беше поставен въпросът за финансовата децентрализация, за даване на по-голяма финансова самостоятелност на общините – нещо, по което има консенсус в българското общество. Всички български общини и всички български данъкоплатци имат интерес и имат воля за това. За съжаление, мнозинството в този парламент няма тази воля и аз не приемам принципа Конституцията да се променя на парче през два-три месеца. Рано или късно ще ни се наложи да направим и тези промени. Беше по-добре да ги направим сега, защото е лоша практиката Конституцията да се променя непрекъснато и на парче. Би трябвало да намерим волята сега да направим една по-цялостна промяна в Конституцията. Сега беше моментът за това. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
С това приключваме процедурата по т. 1.
За процедурен въпрос има думата господин Българинов.
Борислав Българинов (БНС): Уважаеми господин председател, точно по точка първа направих процедурно предложение за гласуване отпадането на последното изречение на чл. 4, ал. 1 от правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Забележката на господин Българинов е основателна. Пропускът е мой. Извинявам се на пленарната зала!
Предлагам все пак да гласуваме това предложение за отпадане на текста в чл. 4, ал. 1.
Обръщам ви внимание на предложението, което беше направено от господин Българинов. В своето изказване при обсъждането на правилата той предложи в ал. 1 на чл. 4 да отпадне второто изречение, което предвижда да не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приет на първо гласуване законопроект. Това предложение беше коментирано и от народните представители господин Ралчев и господин Корнезов. Беше обяснено, че това предложение е и законово необосновано, но чисто процедурно то следва да бъде подложено на гласуване.
Моля, гласувайте предложението на господин Българинов за отпадане на посочения текст.
Гласували 124 народни представители: за 25, против 84, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Благодаря ви и още веднъж моля за вашето извинение!
Сега преминаваме към точка втора от нашия дневен ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – продължение.
Моля да се подготвите за разглеждането на тази точка. Текстовете, които са приети, са до чл. 110 включително, като с това е изчерпана втората част на доклада за второ четене. Предстои да ви бъде представен текстът на доклада в неговата трета част.
Вече е гласувано решение за допускане на заместник-министъра господин Киров в пленарната зала. Моля квесторите да го поканят в залата.
Госпожо Дончева, заповядайте да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Глава девета - Специализирани дирекции.”
Предложението на народния представител Камен Костадинов за друго наименование на главата е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава девета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението на комисията за наименование на глава девета.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Раздел І – Задачи и дейности.”
Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков за друго наименование, което е оттеглено.
Народният представител Камен Костадинов е оттеглил своето предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Поставям на гласуване заглавието на Раздел І – “Задачи и дейности”.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Член 111 – Дирекция “Оперативно-техническа информация”.
Има две предложения по точка втора и точка шеста от народния представител Атанас Атанасов.
“2. наблюдаване, проникване, фотографиране, изготвяне на видео- и звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за извършени престъпления и за защита на националната сигурност и обществения ред.”
Предложението на народния представител Атанас Атанасов е думата “извършени” да отпадне.
Точка шеста, която по вносител гласи: “Осъществяване на информационна дейност”, народният представител Атанасов предлага да придобие следната редакция:
“6. осъществява взаимодействие с националните служби и специализираните дирекции на МВР, с държавни органи, организации и юридически лица във връзка с изпълнение на функциите си.”
Комисията не подкрепя предложението нито в първата, нито във втората част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 111, както следва:
“Чл. 111. (1) Дирекция “Оперативно-техническа информация” извършва негласна оперативно-техническа дейност, като:
1. осигурява, разработва и прилага специални разузнавателни средства и изготвя веществени доказателствени средства при условия и по ред, определени със закон;
2. наблюдава, прониква, фотографира, осъществява видео- и звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвя психологичен анализ във връзка със събирането на данни за извършени престъпления и за защита на националната сигурност и обществения ред;
3. извършва оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за опазване на живота, здравето и сигурността на гражданите и за защита на националната сигурност и обществения ред;
4. контролира предаването на данни и получаване на информация чрез кабелни средства за комуникация;
5. предотвратява чрез технически способи терористични действия, насочени срещу държавни органи, организации, юридически лица и граждани, както и срещу стратегически обекти и дейности;
6. извършва информационна дейност.
(2) Дирекция “Оперативно-техническа информация” ръководи и контролира дейността на териториалните си звена.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Не е нужно, госпожо Дончева, да четете самия текст на вносителя, по който има предложения за изменения и допълнения, които не се подкрепят. Достатъчно е да се прочете самото предложение.
Имате думата, уважаеми колеги.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, моля ви да обърнете внимание на първото предложение! Съгласно предлагания текст Дирекция “Оперативно-техническа информация” би могла да осъществява съответните специални разузнавателни дейности или конкретно да прилага специални разузнавателни средства за събиране на данни само за извършени престъпления.
Аз предлагам думата “извършени” да отпадне, не за друго, а защото знаете, че една от основните дейности на службите на МВР – основно на полицейските служби, е превантивната дейност. Ако в някои от оперативните полицейски служби постъпи информация за подготвено престъпление, питам: тогава ще може ли да се прилагат специални разузнавателни средства?
Ако текстът бъде приет в този си вид, това означава, че в тези случаи оперативните полицейски служби няма да имат право да искат прилагането на специални разузнавателни средства, тоест не може да се допусне прилагането на специални разузнавателни средства постфактум, тоест да се върви само след факта. Смятам, че това е разумно, конструктивно предложение, но не знам защо не беше разбрано в комисията.
По отношение на второто предложение – т. 6. Предлагам да се замени текстът “осъществяване на информационна дейност” с текст за взаимодействие с националните и другите служби на Министерството на вътрешните работи. Защо? Дирекция “Оперативно-техническа информация” е само една техническа служба, която на практика изпълнява заявките на оперативните служби за събиране на информация. Просто казано, когато трябва да се проведе да речем СРС-подслушване, съответната оперативна служба на министерството взема разрешение от съда, след това разпореждане на министъра и чак тогава Оперативно-техническата служба започва прилагане на СРС-то. Когато тя събере информацията, незабавно трябва да я изпрати на службата-заявител, която се занимава с информационната дейност, тоест събира, анализира и подрежда информацията. Даването на възможност на Оперативно-техническата служба да се занимава с информационна дейност означава тя да изземе част от функциите на службите-възложители. Тази дейност е излишна, защото тя е служба само за техническо прилагане на СРС.
Това са моите две предложения. Моля да ги подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има думата за реплика господин Борислав Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов, защо мисля, че аргументът Ви досежно първото Ви предложение е застъпен в основния текст, но в т. 1? Там са СРС-та. Точка 2 не е във връзка със СРС-та. Моля Ви за още един прочит, защото мисля за пределно ясно, че СРС-та са в т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Колега Ралчев, този текст кореспондира със Закона за специалните разузнавателни средства. В Закона за специалните разузнавателни средства са уредени отделните видове разузнавателни средства – наблюдение, проникване, фотографиране, видео- и звукозаписване, филмиране, белязане и т.н. Това са специалните разузнавателни средства. Те са в т. 2.
В т. 1 по принцип се говори за осигуряване, разработване и прилагане на специалните разузнавателни средства. Тук са конкретните специални разузнавателни средства. Ние би следвало да допуснем те да бъдат експлоатирани не само за извършени престъпления, а и тогава, когато съществуват данни, че се подготвят престъпления, или за разкриване на подготовка на престъпления. Ако отнемем на оперативните служби тази дейност, фактически те ще вървят след събитията, ще могат да прилагат СРС само тогава, когато имат данни, че е извършено престъпление, а не когато е подготвено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
За изказване има думата госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми колеги, това е класически пример за предложение, създаващо полицейщина в държавата, от правозащитника господин Атанасов. Това, което той предлага, е за всяко твърдяно престъпление да ангажирате специализираните дирекции на МВР да подслушват, следят, филмират, фотографират и всичко каквото ви хрумне под предлог, че осъществяват превантивна дейност. Тъй като разбирането при тази редакция на Закона за МВР беше категорично от всички представители на мнозинството – че няма да се увеличават правата на МВР в посока на репресия срещу гражданите и на ограничаване на гражданските права, и смея да заявя, че това е проведено в закона от началото докрай, независимо от опита на част от опозицията да твърди обратните неща миналата седмица, ви моля да обърнете внимание на предложението на колегата, който едва ли не призова тук парламентът да разреши масово подслушване, следене, филмиране и т.н. на граждани под предлог, че това нещо има превантивна роля по отношение на престъпността.
Текстът е достатъчно ясен, достатъчно стар и касае събирането на доказателства за извършени престъпления, а когато става дума нещо да се предотвратява, редакцията, свързана със защита на националната сигурност и обществения ред е достатъчно позволяваща органите на МВР да свършат и превантивна дейност, но само в определени случаи, когато става дума за национална сигурност, а не когато става дума за прищявка на всеки полицай и желанието му да удовлетвори филмови потребности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплика към госпожа Дончева?
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Аз не мога да разбера този особен тон и тази изнервеност. Става въпрос за чисто конструктивни предложения. Миналата седмица не ги чухте и видяхте какво се случи. Сега отивате в другата посока и се опитвате тук да правите спекулации. Извинявайте, за каква полицейщина ще ми говорите и за какъв полицейски произвол, след като СРС се прилага само след разрешение на съда и разпореждане на министъра?! Има толкова сериозно установен контролен механизъм през годините! Не може всеки един полицай да извършва подслушване на своя глава, ако не получи санкцията на съда. Може ли такива неща – да манипулирате залата! Недопустимо е! Опитвам се да работим конструктивно по закона, за да могат службите на МВР да бъдат ефективни. Можем ли да отнемем възможността на оперативните полицейски служби да използват това средство тогава, когато са получили информация за готвещо се престъпление?! Извинявайте, но това е несериозно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Зависи за какво престъпление, колега Атанасов. Очевидно е, че не за всяко престъпление. Ако има проблеми с националната сигурност, текстът позволява превантивно да подслушвате, да следите, да филмирате, да фотографирате каквото си искате, но не за всяко престъпление. В Наказателния кодекс има достатъчно престъпления, за които няма нужда да бъдат ограничавани права.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Бакалов.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Според мен даже само една-единствена дума – тази, която колегата Атанасов предлага да отпадне – “извършени престъпления”, представя философията на целия закон, и то философията на работата оттук нататък за МВР. Не може в продължение на 15 години ние да говорим за превантивна дейност и когато приемаме един нов закон според думите на управляващите, точно с една-единствена дума отново тази превантивна дейност да минава малко встрани. Защото четем изречението, но то продължава – не само “национална сигурност”, но и “обществения ред”. Така че нека да бъдем абсолютно коректни.
Колеги, ако действително искате да помогнете на МВР да работи превантивно, както работят всички европейски служби, а не руските служби, които тичат след събитията, нормално е да подкрепите точно това предложение на колегата Атанасов за тази думичка – “извършени престъпления”.
Относно второто му предложение – да, действително прекалено много информационна дейност започва да прави всяка полицейска дирекция.
Затова явно и той е мотивиран да направи едно такова предложение, защото знаете, че в резултат точно на събиране на такава информация в отделните дирекции в европейски, американски и какви ли не служби и тяхното неанализиране и неизползване доведоха, бих казал, до катастрофални последици за определени държави. В случая действително той се опитва по някакъв начин да подобри качеството на закона. Дали ще се подобри качеството на закона въпреки всичко зависи от управляващото мнозинство. Така че и аз ви призовавам като него, ако вие желаете да подобрите закона, гласувайте за неговите предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Първа реплика – господин Ралчев, заповядайте.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, нещата са изключително принципни и изключително важни! Аз съм съгласен, че това са едни ключови текстове, които в края на краищата определят рамката на това какво представлява “обществен интерес”, какво представлява “национална сигурност”, какво представлява “извършено престъпление” и какви средства има МВР по тези въпроси и борбата срещу тях.
Аз съм напълно съгласен с колегата Дончева. Нека да направим една малка схема. В чл. 111 от НПК, дано да не греша текста, се казва: При извършени престъпления по 1, 2, 3, 10. Но престъпленията не са 10 в Наказателния кодекс, а са 50.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Неколкостотин.
Борислав Ралчев: Текстовете са 400. Говоря фигуративно.
Ако ние чрез специалните разузнавателни средства и правилата, свързани с тях в специален закон, обхващаме този диапазон, какво остава за останалите престъпления? Нали искаме да знаем, че на този, който упражнява силова дейност, а безспорно една от функциите на МВР е и такава, те трябва да бъде рамкирана. Нали това е защита правата на гражданите срещу посегателства и пр.? И тогава, когато няма рамка, наистина се отключва произволът, чисто субективната преценка. Защото всеки полицай, който извършва такава дейност, подлежи на контрол и той трябва да даде отговор на три въпроса. (Реплика от народния представител Атанас Атанасов.)
Защо се бъркаш в тази работа? Защото аз мисля, че Иванчо в 1910 г. се е приготвил да извърши престъпление - Nihil causa! Защото има извършено престъпление, първи довод. Второ, защото е застрашена националната сигурност и защото е застрашен общественият ред. Тоест, налице са три обективни предпоставки, които да позволят извършването на една такава дейност, която по същество е забранена. Това е философията и на тези два текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте, господин Бакалов.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ралчев! Законът за специалните разузнавателни средства урежда контрола, а тук уреждаме техническите средства на тези специални разузнавателни средства и начина, по който те се използват.
И тогава, когато Вие ми говорите, че тези специални разузнавателни средства се използват постфактум, когато има някаква информация за някого си, ами, уважаеми господин Ралчев, особено в последните години, бих казал и месеци, ние станахме свидетели сигурно на доста такива поръчкови убийства и на доста обяснения от министри как те са много добре подготвени и просто не могат да ги разкрият.
Точно заради това и колегата Атанасов ви говори, че е време МВР да работи с превантивни дейности. Точно заради това! А не, когато престъплението е факт, след това министърът да излиза и да казва, че са много добре подготвени, че не могат да ги разкрият и отиват в графата на неразкритите престъпления. Ако вие това искате, аз и моите колеги, това не го искаме! Така че това е голямото разминаване между нас и вас.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Няма разминаване.
Йордан Бакалов: Това е положението. Благодаря, все пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказвания по това предложение и по другото предложение на господин Атанасов по текстовете на чл. 111, както се предлагат? Не виждам.
Заповядайте за процедурен въпрос, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Наистина е изключително важен въпросът и поради тази причина, господин председателю, аз Ви моля – това е процедурното ми предложение, да дадете думата на вносителя да заяви позицията на Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Киров, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦОНКО КИРОВ: Благодаря, господин председателю.
Наистина тезата и темата, които се коментират, са изключително важни и трябва да бъдем прецизни във формулирането на текста, така че да не се нарушава дейността на МВР и в същото време тази дейност да бъде изключително добре регламентирана и да не се допускат произволни действия.
Както беше посочено, всички разрешения за използване на специални разузнавателни средства се дават от съда и те се дават на базата на данни за извършени престъпления или на базата на мотивирани действия, които застрашават националната сигурност или обществения ред. Тоест, текстът, който е предложен и приет от комисията, максимално добре защитава интересите на държавата, подпомага дейността на Министерството на вътрешните работи и не се нуждае от корекция, която да вкарва допълнителни проблеми или допълнителни условия, които ще затруднят както дейността, така и формулирането на причините. Съдебният контрол в случая е изключително важен, включен е като дейност за разрешението за ползване на специални разузнавателни средства. Предложеният и приет от комисията текст е възможно най-добрият, който ще подпомогне дейността на Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Киров.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов по т. 2 на чл. 111, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Червено! (Смях и оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Правя забележка на госпожа Дончева.
Гласували 101 народни представители: за 23, против 68, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение на народния представител Атанас Атанасов по т. 6 на чл. 111, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 24, против 68, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция, предложена от комисията, за чл. 111.
Гласували 103 народни представители: за 81, против 8, въздържали се 14.
Текстът е приет.
Господин Кузов, заповядайте за процедура.
Владимир Кузов (КА): Благодаря, господин председател.
Исках да прегласуваме гласуваното преди малко, тъй като госпожа Дончева със своя възклик опорочи гласуването.
Затова, уважаеми колеги, нека да прегласуваме отново този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложение за прегласуване на гласуването на предложението на господин Атанас Атанасов за точка втора на чл. 111. Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 25, против 73, въздържали се 9.
И при прегласуването предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 112 има предложение от народният представител Младен Червеняков – в чл. 112, т. 2 се допълва така: “осигурява специалната и оперативна връзка за държавното управление и за МВР на територията на цялата страна и обезпечава функционирането на система за спешни повиквания.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Атанас Атанасов – т. 9 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112:
“Чл. 112. Дирекция “Свръзки” осигурява необходимите за органите на държавната власт и за МВР специални съобщителни средства, като:
1. проучва, проектира, разработва и внедрява нови системи, технически съоръжения и средства в свързочната техника;
2. осигурява специалната и оперативната свръзка за органите на държавната власт и за МВР на територията на цялата страна;
3. планира и организира дейността на свързочната система и осъществява управлението, контрола и автоматизирането й;
4. експлоатира, поддържа и обслужва техническите съоръжения и средства в свързочната система;
5. организира свръзките при провеждане на мероприятия и учения на органите на държавната власт и службите и дирекциите на МВР;
6. организира наемането на съоръжения и услуги от лицензираните далекосъобщителни оператори;
7. осигурява подготовката на свързочната система за военно време и при бедствия и производствени аварии;
8. осъществява взаимодействие с националните служби и специализираните дирекции на МВР, с държавни органи, организации и юридически лица във връзка с изпълнението на функциите си;
9. извършва информационна дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по текста на чл. 112?
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Предложението, което съм направил по този текст на закона, е сходно с второто предложение по предния текст. Служба “Свръзки” на Министерството на вътрешните работи е тази техническа служба, която осигурява комуникацията вътре в самото министерство и се грижи за комуникациите на висшите органи на държавна власт. Тоест поставя телефоните, прекарва кабелите и техническа поддръжка на тези съоръжения. Това е работата на тази служба. Искам да попитам, за да мога да провокирам да се замислите върху това каква информационна дейност може да осъществява тази техническа служба? (Реплика от народния представител Йордан Бакалов.)
Не, може би информационната дейност се състои в това да изготвя телефонния указател?!
Разберете, това е абсолютно излишен текст. За какво се прикачва този текст като дейност на тази служба? Абсолютно излишен е. Колеги, моля ви, не политизирайте толкова дребни детайли, които са излишни. Нека да бъдем рационални.
След тези безсмислени дебати, които се разгарят тук, започвам да си задавам въпроса дали има смисъл да обосновавам предложенията си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За реплика има думата госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми колеги, искам да ви информирам – както по предишния текст, така и по сегашния, извършването на информационна дейност е регламентирано и в редакцията на предишния закон, по който господин Атанасов беше активен вносител. И не за първи път констатирам от началото на обсъждането на законопроекта, че текстове, които самият той беше предлагал и отстоявал тук, сега отхвърля като някакво нововъведение след като службите ги упражняват в продължение на десетки години без това да създава конфликтни проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика към господин Атанасов? Няма.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожо Дончева, аз в Тридесет и осмото Народно събрание не съм бил народен представител, но, доколкото си спомням, Вие бяхте. Интересно каква позиция сте заели по тия текстове тогава, ако наистина те съществуват. Аз в момента не съм сигурен. Но говорим за конкретен законопроект, който е внесен сега, и обсъждаме нуждата от определени текстове да съществуват или да не съществуват. И ако преди десет години е бил приет някакъв текст и през тези години е станало ясно, че тази дейност е излишна и ненужна, питам аз защо да не бъде прието сега обратното? Зад всеки един текст в закона, зад всяка една дейност се създава структура, за да може тази дейност да бъде прилагана.
Питам аз: ако в служба “Свръзки” на МВР се създаде структурно звено за осъществяване на информационната дейност, какво ще прави това структурно звено?
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Каквото е правило десет години.
Атанас Атанасов: Това са пълни безсмислици.
Аз наистина ви заявявам, че повече няма да вземам думата по тези предложения, защото вие изобщо не искате да мислите какво ви се предлага. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадането на точка девета от чл. 112, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 26, против 73, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народният представител Младен Червеняков по т. 2 от чл. 112, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 4, против 44, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателният текст за чл. 112, предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 85, против 11, въздържали се 7.
Текста на чл. 112 е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 113 има направено предложение от народният представител Соломон Паси – текстът на чл. 113, ал. 1, т. 3 да придобие следната редакция: “организира и осъществява криптографската защита на класифицираната информация обменяна между Република България и дипломатическите и консулските й представителства, като осигурява необходимия персонал във ведомствените звена и в дипломатическите и консулските представителства.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 113 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113:
"Чл. 113. (1) Дирекция "Защита на средствата за връзка" е орган по криптографска сигурност на класифицираната информация в Република България и в дипломатическите и консулските й представителства за придобиване, систематизиране и обработка на информация от чужди източници в интерес на националната сигурност и оперативен контрол на националния радиочестотен спектър, като:
1. оценява и разработва криптографски алгоритми и средства за криптографска сигурност на класифицираната информация; одобрява и контролира криптографските мрежи за класифицирана информация; изработва и разпределя използваните криптографски ключове; разрешава и контролира производството и вноса на средства за криптографска сигурност;
2. извършва акредитация и издава сертификация за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация; координира и контролира дейността по защита от паразитни електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи, съхраняващи и пренасящи класифицирана информация;
3. организира и осъществява комуникациите на Република България с дипломатическите и консулските й представителства и криптографската сигурност на обменяната информация, като осигурява необходимия персонал във ведомствените звена и в дипломатическите и консулските представителства;
4. придобива, обработва и систематизира информация с технически средства от технически източници на други държави в интерес на националната сигурност и я предоставя на потребители, определени със заповед на министъра на вътрешните работи и със закон;
5. разкрива и предотвратява използването на националния радиочестотен спектър срещу сигурността на страната или в нарушение на законите и взаимодейства с компетентните държавни органи;
6. контролира и отстранява източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър, разпределен за нуждите на националната сигурност и отбраната на Република България;
7. осигурява и прилага специални разузнавателни средства и изготвя веществени доказателствени средства при условя и по ред, определени със закон;
8. извършва оперативно-издирвателна дейност;
9. взаимодейства с другите служби на МВР и със специализирани държавни органи, както и със сродни служби на други държави и международни организации в кръга на своята компетентност;
10. извършва информационна и аналитична дейност, материалите от която предоставя на ръководството на МВР, службите и дирекциите на министерството и на други държавни органи по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
(2) Ведомствата осигуряват финансово дейността на звената по ал. 1, т. 3 и в дипломатическите и консулските представителства.
(3) Организацията на дейността по ал. 1, т. 3 се определя с наредба на Министерския съвет.
(4) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 4 и 5 Дирекция "Защита на средствата за връзка" разработва и прилага специфични методи и средства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, пред вас е предложението за текста на чл. 113 с две предложения от народни представители, неподкрепени от комисията.
Имате думата, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Аз няма да обосновавам формално направеното от мен предложение, защото то касае вече приети текстове. Искам да направя три нови предложения по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вие съзнавате, че може да направите само редакционни предложения.
Атанас Атанасов: Само за отпадане на текстове, господин председател.
Предлагам в чл. 113, ал. 1 да отпадне последният абзац в т. 1, който гласи: "разрешава и контролира производството и вноса на средствата за криптографска сигурност". Ако този текст бъде приет, това означава, че дейността по закупуване и внос на средства за криптографска сигурност става монопол единствено на това структурно звено на Министерството на вътрешните работи.
Кои са тези средства за криптографска сигурност? Това са шифровъчните машини, уважаеми дами и господа народни представители. На практика това звено на министерството ще казва на правителството откъде и какви шифровъчни машини трябва да бъдат внесени на Република България. В тази връзка искам да ви припомня, че след дългогодишен дебат, по време на предното правителство на Симеон Сакскобургготски, именно под давление на това структурно звено на Министерството на вътрешните работи бяха закупени нови шифровъчни машини на Република България от Русия с аргумента, че били по-евтини от тези, производство на натовските държави. След дългогодишно лобиране. Това е една изключително важна дейност за прикриване на информацията между дипломатическите представителства и центъра в България и вие разбирате какъв интерес се проявява от Великите сили и виждате какво се случва. Трябва ли тази дейност да остане отново на това звено?
Вижте какво са си записали – "разрешава". Тоест правителството не може да осъществи сделка за закупуване на средства за криптографска сигурност без разрешение на това структурно звено на министерството. Това е доста смешно.
Предложението ми е този текст да отпадне.
Искам да обърна внимание на т. 8. Предлагам т. 8, която гласи: "извършва оперативно-издирвателна дейност", да отпадне. Дирекция "Защита на средствата за връзка" е една техническа служба на министерството. Аз питам и нека някой да ми обясни в какво ще се състои тази оперативно-издирвателна дейност? Оперативно-издирвателната дейност, уважаеми дами и господа, се осъществява от оперативните служби – тези, които се занимават с ръководене на агентура и събиране на информация от други източници. Това е безсмислен текст.
Последното ми предложение е да отпадне т. 10 по аргументи, които са аналогични за предната служба, което предлагах. Тя гласи: "извършва информационна и аналитична дейност, материалите от която предоставя на ръководството на МВР, службите и дирекциите на министерството и на други държавни органи по ред, определен от министъра на вътрешните работи."
В Министерството на вътрешните работи службата, която се занимава със събиране, обработка, анализ на информация, се нарича Национална служба "Сигурност". И тази оперативно-техническа служба – СЗСВ, информацията, която събира, трябва да я предоставя на Националната информационна служба, за да може да се направи пълен анализ на информацията, събрана по даден проблем с всички средства. В противен случай се получава следното: по даден проблем службата за сигурност чрез свои средства е придобила определена информация, докладва я на ръководството на министерството, а също, както е предвидено в закона, в еднаква степен на президента, премиера и председателя на Народното събрание. В същия момент СЗСВ по свой канал по същата тема предлага друга информация, която може да има противоречие с предлаганата от националния информационен орган. Това създава възможност за скрита и глупава конкуренция между службите.
Затова ви моля да подкрепите моите предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте за реплика, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): За пореден път констатираме, че първите две предложения за отпадане на текста са всъщност предложения на господин Атанасов за отпадане на предложени от него текстове 1997 г., които досега не са създали абсолютно никакъв проблем с изключение на това, че той се притеснява, че тази служба е поръчала руски шифровъчни машини. Дали Министерският съвет ще купува машини или някой друг ще купува машини, това е въпрос на бизнес и на организация на министерството, но тази служба има и специални функции по Закона за класифицираната информация във връзка с дейността, която осъществява.
Що се отнася до т. 10, това, което е добавено, е аналитичната дейност в материалите, от които се предоставят. Досега текстът е бил, че извършва само информационна дейност. Това, че тази служба може да предоставя различна информация от НСС, какъв е проблемът? Всъщност има разни специални служби и те понякога предоставят на органите на държавна власт и различна информация. Органите на държавна власт би трябвало да са умни и да отсеят от коя информация какво ще вземат. Но сам по себе си фактът, че те могат да предоставят различна информация и на тая база трябва да им е забранено да правят такава информация, е просто нелепо.
Аз пледирам да подкрепите текста на комисията така, както е предложен. И размишленията на господин Атанасов от 1997 г., които всъщност не са негови, те са от завареното положение тогава и от това, че тази функция на МВР се осъществява в продължение на десетки години. Затова има структури и тя досега не е пречила на никого.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желание за втора реплика към господин Атанасов? Няма.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Ако се прегледа текстът на сега действащия закон, ще се види, че точно в члена, уреждащ функциите и дейността на Дирекция “Защита на средствата за връзки”, има направени изменения през 2003 г. Госпожо Дончева, не сте проследили законодателството, мен ме интересува и аз следя всяко едно изменение. В предното Народно събрание именно в тези текстове бяха направени тези изменения, където бяха дадени правомощия на тази служба да контролира тази дейност.
Също така текстът, който касае контрола, производството и вноса на средства за криптографска защита, е внесен през 2003 г. Много ви моля!
По отношение на информационната и аналитична дейност. Тогава също – през 2003 г., беше добавен този текст за аналитичната дейност. Излишни са тези текстове.
Искам да завърша с това: престанете да обяснявате кой през 1997 г. какво е правил. Тогава нито съм бил народен представител, нито съм бил вносител на законопроекта, но това няма никакво значение. Днес гледаме конкретен текст по конкретен закон и смятам, че тези текстове са излишни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Желаещи за изказване има ли?
Заповядайте, господин Бакалов.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да разгледам предложението за последната част на т. 1 “разрешава и контролира производството и вноса на средства за криптографска защита” от друг аспект – от аспекта на службите, които работят в чужбина. Това са Националната разузнавателна служба и Служба “Военна информация”.
Ще дадем ли възможност тази служба, както е дадено през 2003 г., да определя Националната разузнавателна служба и служба “Военна информация” с каква апаратура да се ползват за криптографска защита, шифроване–дешифроване? Ако действително направим тази служба монополист, както през 2003 г. стана, и това за руската апаратура е вярно, която се закупи благодарение на тази поправка тогава, това ще бъде според мен абсолютна намеса на едни служби, които работят само в чужбина.
Така че този текст специално, както е предложен за отпадане, според мен трябва да бъде подкрепен.
Аз предлагам т. 8 да отпадне и ще ви кажа защо. Защото Дирекция “Защита на средствата за връзка” е техническа служба, както вече се каза, тя е службата, която изпълнява поръчките на останалите служби. След като изпълнява поръчките на останалите служби, с каква оперативно-издирвателна дейност ще се занимава?
Колеги, приемаме нов закон. Някои цитират много често, че това го е имало в закона от 1997 г. Основното за приемането на един нов закон не е ли този нов закон да бъде по-добър от стария, особено когато старият закон е поправян многократно и функционира в продължение на десет години? Функционирайки в продължение на десет години, е показал някои неудачи и в резултат на тези неудачи са направени тези промени.
Така че, ако желаете да приемете отново това, което е показало, че не функционира и не работи, изцяло е проблем на управляващото мнозинство. Ние от опозицията се опитваме в резултат точно на този опит, който сме натрупали и придобили, да кажем нашето мнение. Казваме го, но явно вие недостатъчно добре чувате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплики към господин Бакалов няма.
Желаещи за изказване има ли?
Думата има заместник-министърът Цонко Киров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦОНКО КИРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители, първо, по необходимостта от оставането на Дирекция “Защита на средствата за връзки” с регламентирана дейност. В Закона за защита на класифицираната информация е посочен като национален орган по защита на криптографската защита.
Искам да обърна внимание на един факт, който беше повторен два пъти, но не е истина – че Дирекция “Защита на средства за връзки” е дала разрешение или е определила внасянето и закупуването на каквато и да е техника. Не е закупувана руска техника през последните години. Примерът, който се дава от трибуната и се опитва да се внуши неправилно поведение или вменяване на мнение, не е верен и вкарва в заблуда всички, които се опитват да формират мнение по текста.
По тезата, че разрешава и контролира производството и вноса, още един път казвам, че дирекцията не определя необходимостта и вида на техниката, а определя нейните качества и дали те покриват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за ниво на криптографска защита. Няма внос на такава техника. Това, което се казва за вноса на руската техника, не е вярно.
По въпроса дали да се запази осъществяването на оперативно-издирвателни дейности. По определенията за оперативно-издирвателна дейност в същия закон, което не е оспорено, имаме събиране на информация от технически канали, което е т. 7 на задълженията на Дирекция “Защита на средствата за връзки” – “осигурява и прилага специални разузнавателни средства…”. Имаме т. 18 от оперативно-издирвателната дейност като определение “Контрол на радиочестотния спектър” – дейност, която изцяло е вменена на Дирекция “Защита на средствата за връзки”.
Така че тези текстове са изключително необходими за ефективното изпълнение на задачите от дирекцията. Тя е необходима за защита на националните интереси и е единственият орган, който осъществява защитата на информационните канали, вменено с друг закон. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Соломон Паси за изменение на т. 3 от ал. 1 на чл. 113, което не се подкрепя от комисията. Господин Паси не беше в пленарната зала, за да обоснове своето предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 19, против 70, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов за отпадане на член 113, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 16, против 83, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на редакцията на комисията за чл. 113.
Ще подложа на гласуване трите предложения за отпадане на текстове, направени от господин Атанасов и подкрепени от господин Бакалов.
Поставям на гласуване предложението за отпадане на последния израз в т. 1 от ал. 1 на чл. 113 относно разрешаването и контрола на производството и вноса на средства за криптографска сигурност.
Гласували 110 народни представители: за 13, против 83, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение за отпадане, направено от господин Атанасов – за отпадане на т. 8 от ал. 1.
Гласували 114 народни представители: за 15, против 91, въздържали се 8.
Това предложение не се приема.
Поставям на гласуване третото предложение, направено от народния представител Атанас Атанасов, за отпадане на цялата т. 10 от ал. 1.
Гласували 100 народни представители: за 14, против 78, въздържали се 8.
И това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване текста на чл. 113 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 100, против 9, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, аз гласувах против този...
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Процедура!
Господин председателю, колегата се е изказвал и няма право на отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това възражение има основание.
Господин Атанасов, възражението на госпожа Дончева е основателно.
Времето до 11,00 ч. е недостатъчно да преминем към следващ текст, затова обявявам почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имаме необходимия кворум, продължаваме заседанието.
Преди да дам думата на госпожа Дончева, едно съобщение.
Приятната новина е, че Малтийският парламент единодушно ратифицира днес Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. (Ръкопляскания.) Това е, което предават световните агенции, това е съобщението, което правя.
Второто е, че въпросът, който беше включен в дневния ред сутринта по предложение на коалиция “Атака”, изисква още малко време за консултации между парламентарните групи за доуточняване на текста на проекта за решение, който ще бъде предложен в пленарната зала. Това ще стане до края на днешното пленарно заседание.
Сега давам думата на госпожа Дончева, за да продължим с чл. 114 от доклада на Закона за МВР.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 114 има предложение от народния представител Атанас Атанасов по т. 9, подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Атанасов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114:
“Чл. 114. Дирекция “Оперативно издирване” извършва негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления, включително за изготвяне на веществени доказателствени средства, като:
1. осъществява наблюдение на лица и обекти и съдейства за предотвратяване извършването на престъпления;
2. извършва проследяване на лица;
3. извършва записи, филмира и фотографира лица и обекти;
4. контролира проведени телефонни разговори от обществени телефонни автомати;
5. охранява чрез използване на специфични методи и специални разузнавателни средства живота, здравето и имуществото на физически лица;
6. извършва оперативно проучване на лица и обекти;
7. ръководи и контролира дейността на териториалните си звена;
8. участва в съвместни мероприятия с компетентните структурни звена на МВР по разкриване и предотвратяване на престъпления;
9. участва в обучението на служители на разузнавателните и контраразузнавателните служби на Република България;
10. изгражда и използва собствен информационен фонд като част от информационната система на МВР;
11. съхранява изготвени от дирекцията веществени доказателствени средства и ги предоставя на съответните органи на съдебната власт по тяхно искане.” 
По чл. 115 има две предложения - по т. 2 и по т. 4, на народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов, подкрепени от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 115, като е подкрепила по принцип текста на вносителя и предложенията на народните представители Юруков и Костадинов:
“Чл. 115. Дирекция “Инспекторат”:
1. осъществява контрол за изпълнението на актовете на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар;
2. дава становище за отстраняване на допуснати нарушения и пропуски в работата на основните структурни звена на МВР;
3. оказва помощ по организацията и методите на работа на ръководния състав на основните структурни звена на МВР;
4. осъществява контрол и оказва методическа помощ в работата на основните структурни звена на МВР за противодействие на корупцията в министерството;
5. извършва самостоятелно или съвместно с други държавни органи информационна и организационна дейност за противодействие на корупцията в МВР, както и за разкриване на други форми на неправомерно поведение на служители на МВР.”
По чл. 116 има предложение на народните представители Юруков и Костадинов, подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Атанас Атанасов, подкрепено от комисията.
Има предложение на Атанас Атанасов по ал. 5 на чл. 116, подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 116, като подкрепя по принцип текста на вносителя и предложенията на Юруков, Костадинов и Атанасов.
“Чл. 116. (1) Дирекция “Информация и архив”:
1. приема, регистрира и обработва документи, изготвени от службите и дирекциите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;
2. предлага на министъра на вътрешните работи архивни документи за премахване нивото им на класификация;
3. издирва и събира документи и предмети, свързани с историята на МВР, и осъществява експозиционна дейност;
4. реставрира и консервира архивни документи и създава архивни фондове;
5. изготвя аналитични и статистически справки и доклади по данни на оперативния отчет за нуждите на ръководството на МВР и оперативните звена;
6. предоставя информация и документи на ръководството на МВР, на службите и дирекциите на МВР, на държавните органи, организации и юридически лица по установен ред;
7. издава удостоверителни документи и предоставя документи на граждани по установен ред, за което се събират такси в размер, определен от Министерския съвет;
8. осъществява организационно и методическо ръководство и осъществява контрол по състоянието и съхраняването на документи и по организацията на деловодствата в службите и дирекциите по предмета на дейността си;
9. предлага на министъра на вътрешните работи проект на нормативен акт за реда и начина за унищожаване на документи, несъдържащи класифицирана информация;
10. съвместно с други служби и дирекции на МВР изготвя проекти на нормативни актове по предмета на дейността си;
11. ръководи и контролира териториалните си звена.
(2) Дирекция “Информация и архив” организира и води оперативния отчет в МВР по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
(3) Архивният фонд на МВР се съхранява в дирекция “Информация и архив” при спазване на изискванията на Закона за държавния архивен фонд и Закона за защита на класифицираната информация.”
По чл. 117 – “Дирекция “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, комисията подкрепя текста на вносителя. Предложения по него няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Може би дотук да ги гласуваме, госпожо Дончева, и след това да продължим с чл. 118.
Уважаеми колеги, на вашето внимание са текстовете на членове от 114 до 117 включително, с направени предложения на народни представители, които по принцип са подкрепени от комисията.
Господин Ралчев желае думата. Заповядайте.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
За съжаление господин Атанасов, към който ще бъде насочено моето изказване, го няма. Той трябва да участва в дебатите и да отстоява своите тези, защото три от тях, изложени пред комисията, са подкрепени от същата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест правите процедурно предложение за поканване на господин Атанасов в пленарната зала? Не се настоява за оформяне съдържанието на изказването като процедурно предложение, така че каня залата, ако има други желаещи за изказване. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване текста на чл. 114 в редакция на комисията, която подкрепя предложението на народния представител Атанасов и по принцип текста на вносителя.
Гласувайте окончателната редакция на комисията за чл. 114.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 114 е приет.
Сега, моля, гласувайте текста на чл. 115 в окончателната редакция на комисията, която подкрепя вносителя и народните представители Юруков и Костадинов.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Текстът на чл. 115 се приема.
Моля, гласувайте текста на чл. 116 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте текста на чл. 117, който е по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Член 118.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение на народния представител Костадинов преди чл. 118 – да се допълни заглавие.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: То е оттеглено.
По чл. 118 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 118. Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност”:
1. организира изпълнението на заповедите на ръководството на МВР;
2. координира управленските планове на националните служби и специализираните дирекции;
3. събира, обработва, систематизира, съхранява, анализира, оценява, използва и предоставя информацията, която постъпва в МВР, на националните служби и специализираните дирекции, включително чрез създаване и използване на автоматизирани информационни фондове;
4. осъществява аналитично-прогностична и научноизследователска информационна дейност в областта на вътрешната сигурност и обществения ред;
5. извежда приоритетите за информационното осигуряване на МВР;
6. проектира, разработва и внедрява нови информационни технологии;
7. изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на създадените автоматизирани информационни фондове;
8. извършва експертна дейност в областта на компютърните технологии;
9. осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на други държавни органи;
10. извършва регистрация на автоматизирани информационни фондове в МВР;
11. организира и контролира кореспонденцията на МВР, както и изпълнението на изискванията за работа с документи и други информационни носители, съдържащи класифицирана информация;
12. осъществява оперативното и организационно-методическото ръководство на дежурните звена в МВР;
13. организира приемната на МВР;
14. осъществява методическо ръководство и контрол на аналогичните звена в службите и дирекциите по предмета на дейността си.”
По чл. 119 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 119. Дирекция “Правно-нормативно обслужване”:
1. оказва правна помощ на ръководството на МВР;
2. защитава интересите на МВР пред съдебните и други държавни органи, като организира, разпределя и възлага тези дейности и на съответните аналогични звена в специализираните дирекции на МВР, които не са юридически лица;
3. участва в изготвянето на проекти и становища по нормативни актове;
4. извършва сравнително-правни изследвания и правно-аналитична дейност;
5. участва в преговори за сключването на договори от името на МВР и дава становища по тях относно законосъобразността им;
6. оказва методическо ръководство, правна помощ и контрол на аналогичните звена в службите и дирекциите на МВР по предмета на дейността си;
7. организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове и прави предложения пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване по текстовете на членове 118 и 119, за които има предложения за окончателна редакция от комисията? Няма.
Моля, гласувайте текста на чл. 118 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте текста на чл. 119 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 120 “Дирекция “Международно сътрудничество” има три предложения на народния представител Атанас Атанасов.
По т. 1 предложението е подкрепено от комисията.
Предложенията на народния представител Атанас Атанасов по т. 6 и по т. 8 – за отпадането им, не се подкрепят от комисията.
Комисията подкрепя първото предложение на народния представител Атанас Атанасов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 120:
“Чл. 120. Дирекция “Международно сътрудничество”:
1. организира взаимодействието на МВР със съответните органи на други държави;
2. организира и осъществява сътрудничеството на МВР с международни организации;
3. събира, обработва, съхранява и предоставя информация за двустранното и многостранното сътрудничество на МВР;
4. съвместно с други структурни звена на МВР извършва подготовка, анализ и оценка на международните споразумения от името на МВР и предлага сключването им;
5. съгласува международната дейност на МВР с Министерството на външните работи;
6. подпомага дейността на ръководството на МВР в областта на европейската интеграция;
7. координира участието и участва в работата на работните органи към институциите на Европейския съюз от компетентността на МВР;
8. изготвя становища и координира изготвянето на становища на основните структурни звена в МВР в областта на европейската интеграция;
9. участва в разработването на проекти на нормативни актове във връзка с хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областите от компетентността на МВР.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи?
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Едно от предложенията ми е прието, другите две – не са и искам да ги аргументирам.
С предложенията, които съм направил за отпадане на т. 6 и т. 8, на практика целя премахването на излишни текстове.
В дейността на “Международно сътрудничество” на първо място е посочено, че тази дирекция:
“1. организира взаимодействието на МВР със съответните органи на други държави;
2. организира и осъществява сътрудничеството на МВР с международни организации;”
При това положение текстовете на т. 6 и т. 8 стават излишни.
Тестът на т. 6 гласи:
“6. подпомага дейността на ръководството на МВР в областта на европейската интеграция;”
Европейският съюз е международна организация. Тази дейност е регламентирана в т. 2. Защо трябва да има излишен текст?
Текстът на т. 8 гласи:
“8. изготвя становища и координира изготвянето на становища на основните структурни звена в МВР в областта на европейската интеграция;”
Тази дирекция ще осъществява своята дейност по силата на текстовете на точки 1 и 2, които цитирах. Може би текстовете на точки 6 и 8 са прибавени, за да се придаде вид на този нормативен акт заради основното му предназначение – да обясним в Брюксел, че правим реформа в областта на вътрешния ред и обществената сигурност.
Това са излишни текстове и моля да подкрепите тяхното отпадане, защото и без тях тази дейност се осъществява по силата на точки 1 и 2, които цитирах. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли реплики към господин Атанасов? Няма.
Има ли желаещи за изказване? Също няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Атанасов за отпадане на точка шеста от чл. 120. Предложението не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 29, против 72, въздържали се 6.
Предложението не се прима.
Второто предложение на господин Атанасов, което не е подкрепено от комисията, е за отпадане на точка осем.
Моля, гласувайте предложението, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 30, против 65, въздържали се 4.
И това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване текста на комисията за окончателна редакция на чл. 120.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 83, против 8, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Атанасов, Вие се изказахте, обосновахте своите предложения. Има ли нужда да обосновавате отрицателния си вот?
Ако настоявате, бих Ви дал думата, господин Атанасов. Вие преценете дали е нужно отново да обосновавате.
Атанас Атанасов (ДСБ): Много Ви благодаря за разбирането, господин председател.
Колеги, законите се приемат за трайно уреждане на определена сфера на обществените отношения. Този закон не го приемаме само за периода до приемане на България в Европейския съюз. България, дай боже, ще стане член на Европейския съюз след година-две. Тогава текстове като “подпомага дейността на министъра и ръководството на МВР в областта на европейската интеграция” стават абсолютно излишни. Може би тогава някой ще предложи те да отпаднат. Разбирате ли какво гласуваме? Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Все пак, господин Атанасов, Европейският съюз не е просто още една международна организация и има основание това, което се предлага.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121:
“Чл. 121. Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”:
1. организира взаимодействието на МВР със структурите на гражданското общество;
2. предоставя информация за изпълнение на функциите на МВР;
3. осъществява редакционно-издателска и културно-информационна дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване по този текст? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 121 в редакцията на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 122 има две предложения на народния представител Атанас Атанасов.
В чл. 122, т. 4 да отпадне, а т. 3 да се измени така:
“3. участва в провеждането на конкурси за първоначално постъпване на държавна служба в МВР и за израстване в категория и заемане на длъжност.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложенията на народния представител Атанасов.
Комисията подкрепа по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
“Чл. 122. Дирекция “Човешки ресурси”:
1. подпомага ръководството на МВР при управлението на човешките ресурси;
2. планира и организира кариерното развитие в МВР;
3. организира конкурсите за първоначално постъпване на държавна служба в МВР;
4. организира и провежда конкурсите за израстване в същата или по-горна категория;
5. планира и организира професионалната подготовка на служителите;
6. координира разработването и предлага за утвърждаване проекти на структури и щат на численост на основните структурни звена на МВР;
7. анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в основните структурни звена на МВР и провежда дисциплинарните производства при особено тежки дисциплинарни нарушения;
8. събира, обработва и съхранява информацията за служителите на МВР, като изгражда и поддържа картотеки и автоматизирана информационна система;
9. разглежда жалби и молби на служители по кадрови въпроси и изготвя предложения за решаването им;
10. издава удостоверителни документи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа, въпросът е изключително важен и касае кадровата политика на министерството и съответните правомощия във връзка с това. По този начин, по който вносителят е разписал правомощията на дирекция “Човешки ресурси”, става така, че цялостният процес по първоначално назначаване и впоследствие израстване в кариерата на всички служители в цялата страна ще бъде организиран и контролиран от дирекция “Човешки ресурси” на министерството, която дирекция се състои от 20 човека и се помещава тук, в сградата на ул. “Шести септември”.
Искам да ви обясня нагледно за какво става въпрос. В страната има 28 регионални дирекции на вътрешните работи. По този закон вече гласувахме да има 28 областни полицейски управления. Тези областни полицейски управления провеждат своя кадрова политика. Те набират кандидати за работа, след това провеждат конкурси, след това предлагат офицерите за назначаване от министъра, а сержантите ги назначават съответните териториални началници на Министерство на вътрешните работи.
Аз предлагам, за да има контрол върху този кадрови процес в териториалните поделения, нека дирекция “Човешки ресурси” да участва в провеждането на тези конкурси, нека да изпращат свои представители, които да бъдат членове на съответните конкурсни комисии, но е недопустимо те да организират този процес от центъра. Трябва да бъдат назначени двама сержанти в РПУ-Дулово, и конкурса за тяхното назначаване трябва да бъде организиран и проведен от дирекция “Човешки ресурси” в министерството в София. Нито познават хората, нито знаят какви качества имат и за какви длъжности ще бъдат назначавани! Това ще затрудни изключително много кадровия подбор по места.
Затова, моля ви, подкрепете това предложение, за да можем да не усложняваме работата на териториалните поделения на МВР по кадровия подбор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата госпожа Дончева за реплика към господин Атанасов.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Това е една от съществените разлики, ново разбиране за това как ще се набира персонал и как той ще израства в кариерата, за да се избягнат случаи на попълване състава на МВР интуито персоне – по преценка и симпатия единствено на съответния териториален началник и по същия начин хората да израстват в кариерата, за да има някакви общи правила, за да може тези правила да са унифицирани, за да може да се попълва състав на служители на МВР по някакви общи критерии, а не по симпатия на съответния началник. Смятам, че това е разумно нещо и че ако господин Атанасов беше висш администратор на системата, с висше юридическо образование, би трябвало даже той самият да се изкаже в подкрепа на текста и на базата на собствения си опит.
Не е нужно всеки да прави собствена кадрова политика в МВР и не вярвам господин Атанасов, който все пак изкара няколко години като директор на една от ключовите служби на системата, да пропагандира това. Не може всеки началник да има личен антураж и ние да го стимулираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми дами и господа! Аз не мога да разбера за какво спорим. Нека да видим текстовете.
Дирекция “Човешки ресурси”:
“2. организира провеждането на цялостния кадрови процес в съответствие с принципите на устройството и управлението на органите на МВР;”.
Ето я функцията по контрола.
Отделно от това аз предлагам, когато се провеждат конкурси за първоначално постъпване на държавна служба и за израстване в категория и заемане на длъжност, Дирекция “Човешки ресурси” да участва в тези конкурси, за да може да прилага принципите за единна кадрова политика, но съм против това те да го организират – от центъра да отидат по места. Това са абсолютно хвърлени думи от госпожа Дончева – всеки да си провеждал някаква собствена кадрова политика. За какви антуражи става въпрос?
Нали в сформираните комисии по места за първоначално назначаване или израстване в кариерата на определени служители ще участва представител на Дирекция “Човешки ресурси” за провеждане на общата политика? Тези, които са изучавали човека, който ще бъде назначаван в РПУ – Дулово, или където и да било другаде, са служителите в местното РПУ. Впоследствие, когато той трябва да израства в категория и заемане на длъжност, нали оценка на неговата дейност ще дадат преките началници? Представителите на Дирекция “Човешки ресурси” не са имали поглед върху дейността на този човек там. По какъв начин ще го атестират, за да израсне той? Само на базата на някакви документи, без да го познават, без всеки ден да са във връзка с този човек и да знаят по какъв начин той се държи в районната оперативна обстановка. Това е моето предложение.
Моля ви се, нека да имаме разбиране. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Други желаещи няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Атанасов за отпадане на т. 4 и нова редакция на т. 3 – предложение, което комисията не подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 28, против 59, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията за окончателна редакция на чл. 122.
Гласували 87 народни представители: за 76, против 10, въздържал се 1.
Текстът на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 123 – Дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване”, има направени предложения от народните представители:
Атанас Атанасов – подкрепено от комисията;
Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова – подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложенията на народните представители Атанасов, Димитров, Николова и Михайлова и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123:
“Чл. 123. Дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване”:
1. подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджета на МВР;
2. съставя проектобюджета и периодичните финансови отчети;
3. съгласувано с основните структурни звена на МВР изготвя годишните планове за финансирането им и осъществява текущ финансов контрол;
4. разработва проекти на нормативни актове в областта на материалното и финансовото осигуряване на основните структурни звена на МВР и прилагането на нормативните механизми на заплащането на труда на личния състав.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 124 – Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 125:
“Чл. 125. (1) Дирекция “Ревизионна” проверява:
1. законосъобразността и достоверността на събирането, съхраняването, стопанисването, разходването и отчитането на имуществото на МВР;
2. законосъобразността и достоверността на счетоводната отчетност;
3. изпълнението на задълженията към бюджета;
4. опазването на имуществените интереси на МВР във връзка с продажбата и отдаването под наем на употребявани, ненужни и залежали материали, технически средства, подблокови пространства и други;
5. спазването на валутния режим;
6. изпълнението на нормативните актове за бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на ревизираните обекти.
(2) По разпореждане на министъра на вътрешните работи или на оправомощено от него длъжностно лице Дирекция “Ревизионна” извършва финансов контрол и контрол върху дейността на материалноотговорните лица във всички структурни звена на МВР.
(3) При извършване на дейностите по ал. 1 органите на Дирекция “Ревизионна” имат право:
1. на достъп до ревизираните обекти;
2. да проверяват паричните и материалните активи, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и предназначението на нейното набиране и програмно осигуряване;
3. да назначават вещи лица по въпроси, които изискват специална подготовка и познания, като техните възнаграждения са за сметка на ревизираните обекти;
4. да изискват сведения, копия от документи, извлечения от сметки и други данни от юридически лица и еднолични търговци извън ревизирания обект, както и да извършват насрещни финансово-счетоводни проверки в тях, когато са необходими за ревизията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание са текстовете на три члена – 123, 124 и 125. Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 123, по който комисията предлага окончателната си редакция.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване текста на чл. 124 в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте текста на чл. 125 в окончателна редакция на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Раздел ІІ – Правомощия на органите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желание за изказвания.
Да гласуваме заглавието на Раздел ІІ, уважаеми колеги.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Текстът на заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 126 има предложение на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, което е оттеглено в момента.
Има предложение от народния представител Атанас Атанасов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов, което не е подкрепено от комисията:
В чл. 126, в ал. 1 думите “държавни служители” се заличават, а в ал. 2 в началото да се добави изразът “численият състав и”.
Становище на комисията:
Комисията подкрепя предложението на народния представител Атанасов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126:
“Чл. 126. Органи на дирекциите по чл. 111-125 са държавните служители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
По чл. 126 има ли желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов за нова редакция на ал. 1 на чл. 126, която не е подкрепена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 8, против 44, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на комисията за чл. 126.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Има предложение на народния представител Младен Червеняков за създаване на нов чл. 126а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 115, т. 5, което вече сме гласували.
Пристъпвам към разглеждането на чл. 127.
По него има предложение от народния представител Младен Червеняков за създаване на нова ал. 2, което е подкрепено и отразено на систематичното му място като нов чл. 128. Него ще гласуваме като следващ текст.
Има предложение от народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов, което е подкрепено от комисията и е отразено на систематичното му място като нов чл. 128.
Предлагам ви направо текста на вносителя, който се подкрепя от комисията, със следната редакция:
“Чл. 127. (1) При изпълнение на функциите си дирекциите по чл. 111-114:
1. изготвят веществени доказателствени средства при условия и по ред, определени със закон;
2. издават задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
3. информират другите служби и дирекции на МВР, държавните органи и организации при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи;
4. получават информация от другите служби и дирекции на МВР, държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
5. изискват осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
6. привличат граждани за доброволно сътрудничество.
(2) При изпълнение на функциите си дирекциите по чл. 115-125:
1. оказват методическа помощ и контрол над аналогичните звена в другите служби и дирекции на МВР;
2. изискват информация и ползват информационната система на МВР.”
Комисията предлага да се създаде нов чл. 128, както казахме – по предложение на депутатите Младен Червеняков, Георги Юруков и Камен Костадинов със следната редакция:
“Чл. 128. При осъществяване на дейностите по чл. 111, ал. 1, т. 5 органите на Дирекция “Оперативно-техническа информация” могат да прекъсват телекомуникационни връзки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по чл. 127 и новопредложения от комисията чл. 128? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
По чл. 127 предложенията са отчетени от комисията, така че няма да има нужда от гласуване по тях. Направо гласуваме текста на комисията за окончателна редакция на чл. 127.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 127 е приет.
Подлагам на гласуване предложения от комисията нов чл. 128 в редакция на комисията. Гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 128 има предложение от народния представител Атанас Атанасов – чл. 128 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 128, който става чл. 129:
“Чл. 129. За осъществяване на функциите си по чл. 113, ал. 1, точки 5 и 6 органите на Дирекция “Защита на средствата за връзка”:
1. извършват проверки и констатират административни нарушения;
2. имат право на достъп до обектите, в които се намират радиосъоръжения или радиоизлъчващи средства;
3. изискват от проверяваните лица документи, заверени копия от документи, сведения и справки във връзка с осъществяването на контролната дейност;
4. изискват от трети лица документи, сведения и други данни, необходими за извършване на проверките.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Господин Атанасов, имате думата.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Аз няма да обосновавам своето предложение за отпадане на чл. 128. Моята идея беше тази дейност да бъде предадена на Националната служба за сигурност. Искам да обърна внимание върху един друг текст, който се предлага. Конкретното ми предложение, господин председател, е той да отпадне. Става въпрос за т. 2 на предлагания чл. 128, който става чл. 129.
Текстът гласи следното: за осъществяване на своите функции органите на Дирекция “Защита на средствата за връзка” имат следните правомощия – право на свободен достъп в обектите, в които се намират радиосъоръжения или радиоизлъчващи средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Текстът е: “достъп”, а не “свободен достъп”. Това е в окончателната редакция на комисията. Там думата “свободен” липсва.
Атанас Атанасов: Съгласен съм, господин председател. Така е, прав сте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Остава ли предложението Ви за отпадане? Остава.
Атанас Атанасов: Предлагам да отпадне целият текст на т. 2, защото ви моля да разберете за какво става въпрос. Това означава, че това структурно звено на Министерството на вътрешните работи би могло без санкция на съдебната власт да влиза в помещения, в които се намират радиосъоръжения и радиоизлъчващи средства, тоест във всички радиостанции и други подобни съоръжения.
Проблемът е в това и не мога да разбера защо това тук не е съобразено от вносителя – нека да имат право на проверка, но това не може да става – да влизат в тези помещения без санкция на съдебната власт. Това на практика е същият този текст, подобен на този, за който спорихме по чл. 71 – проверка на помещение. Това е същото. Тук дори не се посочва, че става с разрешение на прокурора. Това става тук без санкция на съдебната власт, затова предлагам този текст да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Първа реплика – господин Бакалов. Заповядайте.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В окончателния текст, който беше приет от комисията, първо, отпадна думата “свободен” и остана само “достъп”. В комисията този член се разглежда в контекста на чл. 128. А чл. 128 се прие с оглед на това, че когато има заплаха от терористичен акт, бомба с GSM-апарат и се задейства с такава телекомуникационна връзка, да може този обхват да бъде прекъснат. И точно прекъсването на този обхват става с влизането в тези помещения. Именно в този контекст се обсъжда и самият чл. 129. Още повече, с оглед на чл. 113, който вече касае точно тази Дирекция “Защита на средствата за връзка”, мисля че достатъчно подробно обсъждахме в Закона за специалните разузнавателни средства.
Според мен, господин Атанасов, Вашите притеснения нямат основания в този случай. Лично аз не виждам притеснения и ще подкрепя този текст, както е предложен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика?
Госпожо Дончева, заповядайте.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Атанасов, тези правомощия са не въобще дадени на Дирекция “Защита на средствата за връзка”, те са дадени за осъществяване на функциите по чл. 113, ал. 1, т. 5 и 6. А функциите по чл. 113, ал. 1, т. 5 и 6 дословно са следните: те ще се използват само при разкриване и предотвратяване използването на националния радиочестотен спектър срещу сигурността на страната или в нарушение на законите и, второ – когато се контролират и отстраняват източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър, разпределен за нуждите на националната сигурност и отбраната на Република България. И в никакви други случаи!
Мисля, че вие знаете, че това и досега е уредено в подзаконовите нормативни актове на министерството и така се и прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Уважаеми господин председателю, аз не искам да се препятстват възможностите на Министерството на вътрешните работи и на неговите служби да се борят с тероризма или да предотвратяват използването на националния радиочестотен център. Моето предложение е продиктувано от това, защото нямам друга възможност, че този достъп трябва да става със санкция на съдебната власт. И ако няма възможност тази санкция да бъде взета преди достъпа, няма никаква пречка да се иска саниране на тези действия след това от съдебната власт.
При тази ситуация оттеглям направеното предложение. Моля да не го подлагате на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Има предложение на господин Атанасов за отпадане на целия член 128. Разбирам, че и това оттегляте, господин Атанасов?
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Да, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Атанасов оттегля предложението си, както и предложението за отпадане на т. 2 от текста, предлаган от комисията.
Затова преминаваме към гласуване на текста на комисията за окончателна редакция на чл. 129.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на Глава десета: “Академия на МВР, Медицински институт на МВР и научноизследователски и научно-приложни институти”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи за изказване по предложението за наименование на Глава десета.
Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на заглавието на Глава десета.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Текстът на заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129, който става чл. 130.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте чл. 129 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 130 има предложение от народния представител Атанас Атанасов – ал. 1, т. 1 да отпадне, неподкрепено от комисията.
Предложението на същия народен представител да отпадне ал. 3 не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130, който става чл. 131:
“Чл. 131. (1) За изпълнение на функциите по чл. 130 Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование;
2. организира и провежда професионално обучение на служителите на МВР;
3. извършва теоретични и приложни научни изследвания;
4. развива редакционно-издателска дейност;
5. развива научно-приложна, спортна и други дейности в съответствие със спецификата си.
(2) Специалностите и срокът на обучение в Академията, както и редът за придобиване на правоспособност се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и на министъра на образованието и науката.
(3) Условията и редът за провеждане на професионалното обучение за служителите на МВР се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(4) Условията и редът за приемане на обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование се определят ежегодно с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Атанасов, за Вашите предложения.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Тези предложения касаят един от най-важните проблеми по този закон. Става въпрос за това Академията на Министерството на вътрешните работи дали да провежда два процеса, тоест единият процес е за професионално обучение на служителите на МВР, а другият процес е за придобиване на образователно-квалификационна степен, тоест за даване на образование.
Имах възможност и при първото четене на закона, и при разглеждане на текстовете в самото начало на закона да ви обясня, че това беше една от най-трайните препоръки на Европейския съюз за реформиране на Министерството на вътрешните работи. А именно, учебното заведение на Министерството на вътрешните работи да бъде превърнато само в едно звено за даване на професионална подготовка на служителите, а не и на образование.
Тъй като това не беше прието и бяха гласувани текстове в началото на закона, които регламентираха дейността на Академията на МВР, тези текстове не могат да бъдат подкрепени, защото ще се получи дисонанс. Затова аз ги оттеглям. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Значи оттегляте и двете си предложения.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на комисията за окончателна редакция на чл. 131.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 131 има предложение на народния представител Камен Костадинов – оттеглено.
Има и предложение по ал. 2 – текстът да добие следното съдържание:
"Организацията и дейността на научноизследователските и научно-приложните институти и центровете за специализация и професионална подготовка се определят от министъра на вътрешните работи."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131, който става чл. 132:
"Чл. 132. (1) Към Академията на МВР може да се създават центрове за специализация и професионална подготовка.
(2) Организацията и дейността на центровете за специализация и професионална подготовка се определят с устройствени правилници, утвърдени от министъра на вътрешните работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има едно оттеглено предложение на народния представител Камен Костадинов и едно, което остава, но не е подкрепено от комисията.
Желания за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Камен Костадинов по ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 8, против 49, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 132.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Текстът на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 132 има предложение на народния представител Камен Костадинов за друго съдържание, неподкрепено от комисията. То е следното:
"В Академията на МВР могат да се обучават специалисти за нуждите на други структури на държавната администрация, на частни търговски дружества и на международни организации въз основа на договор, сключен между ръководителите им."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 132, който става чл. 133.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По чл. 132 по досегашната номерация има предложение на господин Костадинов, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте неподкрепеното предложение на господин Костадинов.
Гласували 76 народни представители: за 10, против 41, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 132, който става чл. 133, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 69 народни представители: за 68, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Преди да продължим заседанието, моля квесторите да поканят народните представители в залата. Очевидно е, че има нужда от попълване на присъстващите.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 133 комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага той да отпадне, тъй като съдържанието му е отразено във вече приетия чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване по предложението на комисията за отпадане на чл. 133? Няма.
Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на комисията, която предлага чл. 133 да отпадне, тъй като съдържанието му е отразено във вече приетия чл. 18.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 134 има предложение на народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов – в ал. 2 след думата "комисия" да се добави изразът "към Медицинския институт на МВР".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134:
"Чл. 134. (1) Медицинският институт на МВР организира и осъществява дейността по здравеопазването в МВР, като извършва:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени от Министерския съвет;
2. стационарно лечение, рехабилитационна и амбулаторно-поликлинична дейност;
3. здравно-профилактична дейност;
4. научноизследователска и научно-учебна дейност;
5. експертна дейност;
6. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията на медицински кадри;
9. медицинско освидетелстване на кандидатите за постъпване на служба в МВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия изготвя медицински заключения за здравословното състояние на служителите на МВР."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По чл. 134, с който влизаме в нормалната номерация, има предложение от народните представители Георги Юруков и Камен Костадинов, неподкрепено от комисията.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на колегите Юруков и Костадинов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 2, против 57, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 134.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 135 има предложение на народния представител Камен Костадинов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135:
"Чл. 135. Научноизследователските и научно-приложните институти са специализирани звена на МВР за изпълнение на задачи по:
1. проектиране, разработване и внедряване на нови автоматизирани технологии на основата на съвременни изчислителни, комуникационни и софтуерни средства;
2. създаване на специфични технически средства, удостоверителни знаци, печати и щемпели;
3. провеждане на психологически изследвания, свързани с постъпването на служба и израстването в кариерата на служителите на МВР;
4. събиране, изследване и оценка на следи и веществени доказателства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На нашето внимание е чл. 135, по който предложението на господин Костадинов е оттеглено.
Затова подлагам на гласуване окончателната редакция на комисията за чл. 135.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 136 има три предложения на народния представител Камен Костадинов:
В чл. 136, ал. 1, т. 1 да се допълнят думите: “и научноизследователска;”, което не се подкрепя от комисията;
в т. 4 да се допълни: “и психологическите;”, неподкрепено от комисията;
в т. 7 да се допълни: “и психологически лаборатории”, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136:
“Чл. 136. (1) За изпълнение на задачите по чл. 135 научноизследователските и научно-приложните институти:
1. извършват научно-приложна и експертна дейност;
2. изготвят научно-приложни продукти;
3. създават информационни фондове;
4. извършват криминалистически и криминологични изследвания;
5. участват в разследването на престъпления в случаите, предвидени от закон;
6. разработват методики за предотвратяване и разкриване на престъпления;
7. осъществяват методическо ръководство и контрол на научно-техническите лаборатории, изградени в структурите на Национална служба “Полиция”.
(2) Когато за извършването на експертиза е определен експерт – служител на МВР, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте първото предложение на господин Костадинов по т. 1 на ал. 1 на чл. 136, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 16, против 51, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на господин Костадинов – да се допълни т. 4, също неподкрепено от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 12, против 44, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте третото предложение на господин Костадинов за допълнение към т. 7, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 10, против 39, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на чл. 136 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 137 има предложение от народния представител Борислав Великов – в чл. 137, ал. 1 след думата “оценки” се добавя думата “изследвания”.
Комисията не подкрепя предложението.
По чл. 137 има предложение от народния представител Камен Костадинов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137:
“Чл. 137. (1) Органи на Академията на МВР, Медицинския институт на МВР и научноизследователските и научно-приложните институти са държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, които извършват експертни оценки, експерименти и дават заключения.
(2) Органи са и Медицинският институт, научноизследователските и научно-приложните институти и Централната експертна лекарска комисия, когато издават разрешения и дават експертни заключения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Аз бих искал съвсем накратко да обоснова това предложение. Малко съм учуден, че комисията не го е възприела, тъй като в цялата Глава десета – в заглавието, в чл. 131, ал. 1, т. 3; в чл. 134, ал. 1, т. 4; чл. 135, т. 3; в чл. 136, т. 4, вече приети от нас, фигурират изследванията като една важна дейност. Затова аз смятам, че е правилно тук наред с експертните оценки, експериментите и даваните заключения да фигурират и изследванията, като една много важна съставка на дейността на всичките тези органи.
Предлагам залата да подкрепи това предложение. Мисля, че то допълва и в никакъв случай не е в разрез с цялостната линия на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Госпожо Дончева, заповядайте за обяснение.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Дължим едно пояснение на колегата Великов. Текстът не урежда дейността, която тези структури осъществяват. Тази дейност включва и изследователска дейност. Текстът урежда актовете, които издават и статутът на органи, когато издават определени актове, а не когато извършват определена дейност. Те са органи, когато дават заключения, експертни оценки, когато правят експерименти по дела, както органите на Медицинския институт и така нататък, когато издават разрешения и дават експертни заключения. Тук те имат статут на органи. Този текст не касае дали ще извършват и изследвания. Ще извършват и това е уредено в предишни текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да разбирам ли, че оттегляте предложението си, господин Великов?
Борислав Великов (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Великов оттегля своето предложение по чл. 137.
Преминаваме към гласуване, уважаеми колеги, на текста, предложен от комисията за окончателна редакция на чл. 137.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Глава единадесета – Оперативно-издирвателна дейност. Раздел І – Основи на оперативно-издирвателната дейност.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Глава единадесета и Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма други предложения.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за заглавие на Глава единадесета и Раздел І от нея, подкрепени от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 138:
“Чл. 138. (1) Оперативно-издирвателната дейност е дейност за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, на живота, здравето, правата, свободите и имуществото на гражданите от престъпни посегателства.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена на МВР чрез гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността им при условия и по ред, определени със закона, с акт на Министерския съвет и от министъра на вътрешните работи.
(3) Дейността по ал. 1 се извършва при спазване на Конституцията и законите, зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство и прилагане на принципа на конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и средства.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139:
“Чл. 139. Оперативно-издирвателната дейност има за цел:
1. разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред;
2. установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпна дейност;
3. издирване на лица, които се укриват от привличане към наказателна отговорност или са се отклонили от изтърпяване на наказание по дела от общ характер, както и издирване на безследно изчезнали лица;
4. придобиване на информация за действия, които създават заплаха за националната сигурност и обществения ред;
5. изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140:
“Чл. 140. (1) Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез:
1. вземане на обяснения от граждани;
2. извършване на справки по информационните фондове за лица, които извършват престъпна дейност;
3. вземане на образци за сравнително изследване;
4. белязване на обекти и предмети;
5. изследване на предмети и документи;
6. извършване на наблюдение;
7. идентифициране на лица и обекти;
8. проникване и изследване на помещения, сгради, съоръжения, транспортни средства и части от местности;
9. контрол на пощенската, телеграфната и друга кореспонденция;
10. контрол на телефонните разговори;
11. събиране на информация от технически канали за комуникация;
12. оперативно внедряване;
13. оперативен експеримент;
14. отправяне на устни или писмени предупреждения за преустановяване нарушения на правовия ред;
15. оперативна проверка на събраните данни и тяхното документиране;
16. осъществяване на контролирани доставки и доверителни сделки;
17. извършване на насрещни проверки по документи;
18. контрол на радиочестотния спектър;
19. издаване и използване на документи за самоличност с променени основни данни на служители под прикритие;
20. създаване и използване на юридически лица с нестопанска цел или търговски дружества при условия и по ред, установени със закон, за прикритие на дейността при разследване със служител под прикритие или при провеждане на операции под прикритие по т. 16.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни средства, както и чрез граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР при изпълнение на функциите им.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Атанас Атанасов и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 142:
“Чл. 142. (1) Използването на служител под прикритие може да се извършва само от определени от министъра на вътрешните работи служители на МВР.
(2) Редът за използване на служители по ал. 1 се определя с наредба на Министерския съвет.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 143:
“Чл. 143. (1) Използването на доброволните сътрудници може да се извършва само от оправомощените по този закон специализирани органи на МВР.
(2) Сътрудничеството с гражданите за осъществяване функциите на МВР се урежда с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(3) Привличането и дейността на лицата по ал. 1 се осъществяват при спазване на следните принципи:
1. доброволност при привличането, работата и освобождаването;
2. защита при или по повод на сътрудничеството;
3. запазване в тайна на самоличността и другите лични данни, както и на тяхната дейност.
(4) Данни за лица, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР, могат да се предоставят на съда и прокуратурата само след писмено съгласие на лицата във връзка с конкретно наказателно производство и при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 144:
“Чл. 144. Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност са:
1. получени данни за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни деяния, когато не са достатъчни за образуване или започване на наказателно производство;
2. получени данни за събития или действия, създаващи заплаха за националната сигурност или обществения ред;
3. издирване на лица, укриващи се от органите на наказателното производство или отклонили се от изтърпяването на наложено наказание по дела от общ характер;
4. издирване на безследно изчезнали лица и установяване на трупове с неустановена самоличност;
5. искане на органите на досъдебното производство и съда;
6. искане на държавни органи и организации съобразно тяхната компетентност по закон;
7. изпълнение на международни договори, по които Република България е страна.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 145:
“Чл. 145. Веществените доказателствени средства, изготвени и събрани в процеса на оперативно-издирвателната дейност, се предоставят на съответните органи на съдебната власт при условия и по ред, определени със закон.”
Комисията подкрепя предложението на народните представители Димитров, Николова и Михайлова и по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 146:
“Чл. 146. При провеждането на оперативно-издирвателните действия е недопустимо увреждането живота, здравето, достойнството и имуществото на гражданите, както и замърсяването или увреждането на околната среда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата по текстовете на Раздел І от Глава единадесета – от чл. 138 до чл. 146 включително.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз ще подкрепя текстовете така, както са предложени от комисията. Вземам думата да ви обърна внимание на следните текстове, за да видите колко безмислен беше първият спор днес.
Употребихме толкова много време, за да спорим дали в чл. 111, който урежда дейността на дирекция “Оперативно-техническа информация” – ДОТИ, би следвало наблюдението, проникването, фотографирането и т.н. да се извършва само за събиране на данни за извършени престъпления. Проблемът беше за отпадане на думите “извършени престъпления”.
Вижте какво ще гласуваме сега: “Оперативно-издирателната дейност има за цел” и след това: “Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез: белязване на предмети; извършване на наблюдения; контрол на телефонни разговори; събиране на информация от технически канали за комуникация;” и т.н., и т.н. – всичко това е дейност по прилагането на специални разузнавателни средства.
Сега отиваме на текста на чл. 144:
“Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност са:
1. получени данни за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни деяния …”.
Когато имаме данни за лица, които подготвят извършване на престъпление, оперативно-издирвателната дейност в този случай може да бъде и белязване на предмети, и контрол на телефонни разговори или оперативно внедряване и т.н., но ние сутринта гласувахме, че звеното, което прилага специалните разузнавателни средства, е дирекция “Оперативно-техническа информация”. Те могат да искат специални разузнавателни средства само за извършени престъпления. Разбирате ли абсурда на това, което гласувахме сутринта? Това исках да ви кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата за реплика има госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Понякога се чудя дали колегата Атанасов, като говори, си и вярва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Репликата е по същество.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Член 140 описва един инструментариум за извършване на оперативно-издирвателна дейност чрез двадесет способа. Те не се прилагат едновременно, нито се прилагат по един и същи ред, нито се прилагат в едни и същи случаи. Това, че ние сутринта по отношение на ДОТИ сме извършили законодателен регламент, който не позволява на ДОТИ например да ви подслушва за неплащане на издръжка, която бившата ви съпруга ви е вменила или за която е сигнализирала, че може някога да бъде извършено, е само едно народополезно дело и признак на здрав разум в народното представителство.
Затова ви моля да подкрепите текстовете така, както са по комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
За дуплика думата има господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз в началото на своето изказване казах, че ще подкрепя тези текстове.
Вземам думата, за да кажа, че за престъпления по чл. 183 от Наказателния кодекс, а именно неплащане на издръжка, не може да се провеждат специални разузнавателни средства, защото то е леко престъпление по смисъла на закона. За леките престъпления по смисъла на закона не могат да се провеждат специални разузнавателни средства.
За тези случаи, в които могат да бъдат провеждани специални разузнавателни средства, лимитативно в Закона за специалните разузнавателни средства са изброени текстовете и видовете престъпления, за които може да бъде провеждано специално разузнавателно средство. Не може да се провежда СРС за неплащане на издръжка.
Затова когато се изказваме, трябва да бъдем прецизни.
Исках да ви кажа за вътрешното противоречие между текстовете в закона. От една страна, решаваме, че СРС ще може да се прилагат само за извършени престъпления, а след това в следващите текстове казваме, че оперативно-издирвателната дейност може да се осъществява срещу лица, подготвящи престъплението. Ето това исках да ви кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказвания по текстовете, предложени за гласуване? Няма.
Моля, гласувайте чл. 138 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте чл. 139 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте текста на чл. 140 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте текста на чл. 141 в редакцията на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Ще гласуваме ан блок няколко текста на членовете 143, 144, 145 и 146, по които комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага свои окончателни редакции.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Раздел ІІ – Правомощия на органите на МВР, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 147:
“Чл. 147. Органи на МВР, осъществяващи оперативно-издирвателната дейност, са държавните служители от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите звена в съответните национални служби и специализираните дирекции по чл. 111-114.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 148 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл.148. (1) Органите, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, издават задължителни разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани в рамките на своята компетентност.
(2) Държавните органи и организации са длъжни да предоставят на органите по ал. 1 достъп до служебни помещения, технически възли и друго тяхно имущество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Комисията подкрепя редакцията на вносителя за заглавие на раздела и дава свои окончателни редакции на членове 147 и 148.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване едновременно редакцията на заглавието на раздела и текстовете на двата члена в редакцията на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Глава дванадесета – Превенция на правонарушенията”.
Има предложение от народния представител Борислав Великов в заглавието и в чл. 149 думата “превенция” да се замени с “предотвратяване”, което не е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата и предлага следната редакция за наименованието на Глава дванадесета:
“Глава дванадесета – Превантивна дейност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Бих искал да защитя това предложение. Разбирам, че колегите от тази сфера са свикнали с думата “превенция”.
Тази чуждица се използва в много случаи и не съвсем правилно, включително преди два-три дни уважаван министър говореше за превенция на децата, имайки предвид тяхната защита. Днес уважаемият колега Бакалов говореше за това МВР да работи с превантивни дейности. Това може да се провери по стенографския протокол.
Очевидно е, че бихме могли да се стараем в случаите, когато използването на чуждици не е абсолютно необходимо, да се опитваме да ги заместваме със съществуващите български думи.
Ако заглавието вследствие на това предложение е придобило малко по-добър вид – превантивна дейност, то аз, независимо че още не сме на чл. 149, бих искал още тук да кажа, че особено в чл. 149 става дума за дейност за предотвратяване на правонарушенията. Така че би могло и в заглавието да бъде дейност или дейности по предотвратяване на правонарушенията, и в чл. 149. Така както например в чл. 150 не се използва “превенция”, макар че би могло в ал. 2, т. 1 да бъде “за превенция на извършването на престъпления” или нещо от този род, което не е направено и според мен е правилно.
Моят апел е в този и в други случаи, когато е възможно, дори да не се приеме сега това предложение, особено в заглавието, бих предложил, ако трябва и втори път ще взема отношение по чл. 149, да се стараем да използваме българските еквиваленти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Превенция” и “превантивна дейност” са понятия, с които криминологията си служи много отдавна. Те се използват и в редица закони, включително в сегашния закон този термин върви от самото начало на закона. Правно-технически и всякак е невъзможно да се направи тази корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за други изказвания? Няма желаещи. Няма желание и от вносителя.
Преминаваме към гласуване.
Навярно, госпожо Дончева, първо трябва да подложим на гласуване текста на вносителя, тъй като е направено предложение от вносителя, което не е подкрепено от комисията.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Мисля, че първо трябва да гласуваме предложението на господин Великов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди предложението на господин Великов е предложението на самия вносител за Глава дванадесета “Превенция на правонарушенията”, която комисията не подкрепя.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Тя е предложила и друга редакция, така че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да, комисията предлага своята редакция, която ще бъде гласувана окончателно, но доколкото предложението на вносителя е легитимно предложение, направено в доклада, неподкрепено от комисията, първо трябва да гласуваме него. Не виждам възражения.
Уважаеми колеги, моля за вниманието ви.
Моля, гласувайте предложението на вносителя за редакция на заглавието на Глава дванадесета “Превенция на правонарушенията”, което комисията не подкрепя. Комисията има свое предложение.
Гласували 102 народни представители: за 11, против 44, въздържали се 47.
Предложението на вносителя не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Великов, също неподкрепено от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 18, против 42, въздържали се 35.
Предложението на господин Великов не се приема.
Моля, гласувайте предложението за редакция на заглавието на Глава дванадесета, направено от комисията, гласящо “Превантивна дейност”.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 8.
Текстът на комисията за заглавие на Глава дванадесета е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 149 има предложение на народния представител Борислав Великов – думата “превенция” да се замени с “предотвратяване”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 149:
“Чл. 149. Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност на правонарушенията, като издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по чл. 149.
Господин Великов, заповядайте.
Обръщам се и към господин Киров. Моля да обърнете внимание, тъй като предложението Ви по чл. 149 не се приема от комисията, да помислите желаете ли да дадете пояснения.
Има думата господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Спазвайки тази линия – да се опитваме да изчистваме българския език, включително и специализирания, от чуждици, когато това е възможно, аз предлагам в съзвучие с моето предложение следната редакция на текста, предложен от комисията за чл. 149:
“Чл. 149. Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална дейност за предотвратяване на правонарушенията, като издават разпореждания...” и т.н.
Смятам, че това би могло да се приеме, тъй като “осъществяване дейност на правонарушенията”, макар и превантивна, не звучи много добре на български език, дори когато то е възприето от една по-тясна гилдия, която аз дълбоко уважавам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Госпожа Дончева – реплика.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Може би господин Великов трябва да знае, че превантивната дейност все пак е по-широка по обхват и предполага не предотвратяване – тоест, нещо, което ще започва, а една дейност по премахване на причини, на условия и на всякакви неща.
Така че въвеждането в законодателството на един термин, който допреди тридесетина години е бил по-скоро за науката, отколкото за практиката, си има своите оправдания.
Освен това законът дотук вече достатъчно пъти използва думата “превенция”, “превантивен” и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Господин Ралчев – за втора реплика.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Всъщност това, което ме смущава в този текст и бих искал да направим съвсем лек коментар по него, е, че така, както е редактиран, излиза, че в абсолютно всички случаи органите на МВР издават разпореждания. Корелацията на “разпореждането” е “изпълнението”.
Дали няма да намерим редакционно по-точната дума, защото ми се струва, че не това е смисълът на текста, който обсъждаме в момента. Разпореждането винаги означава изпълнение. А когато се касае за превантивна дейност, струва ми се, че нейната функция е далеч по-широка и съвсем не се изразява само в действия, свързани с разпореждания. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Няма трета реплика.
Има думата господин Великов за дуплика.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Явно е, че сигурно може и така да се каже, но също така е явно и от разписаното в чл. 150 по какъв начин ще се осъществява тази дейност по предотвратяване на правонарушенията. Вижда се, че това са предимно такива мерки и дейности по предотвратяване на евентуални правонарушения. Например в ал. 2 се говори даже за заповеди, а не за разпореждания, което на практика, разбира се, е идентично. Разписването на точките в ал. 2 – от 1 до 4, за мен са еднозначно дейности, мерки за предотвратяване на правонарушенията.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Това започва от чл. 7 на закона.
Борислав Великов: Да, но тази глава, госпожо Дончева, се състои основно от един голям член и той е чл. 150. Всичко друго е свързано именно с него и с предотвратяване на правонарушенията.
Затова аз мисля, че текстът би могъл да се подобри малко в смисъла, който предложих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Други желаещи?
Господин Киров, бихте ли желали да дадете своето мнение?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦОНКО КИРОВ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители! Текстът, който е предложен в замяна на този на вносителите, изпълнява функциите, които се целят с изписването в чл. 149 - извършването на обща и индивидуална превенция.
Целта е при изпълняването на превантивни дейности по предотвратяване на възникващи престъпления или вредни последствия от бедствия и аварии, както е описано в чл. 150, служителите на Министерство на вътрешните работи да могат при съвместната си дейност с местните органи на властта да получават съдействие и техните разпореждания да се изпълняват точно за предотвратяване на тези възникващи събития.
Смятам, че двата текста смислово се припокриват и текстът, предложен от комисията, изпълнява целите, които си поставя и министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Наистина в доклада на комисията е написано, че комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага редакция, но тази редакция е доста близка до текста на вносителя. Тя има един-два детайла, леко различаващи се. Господин Ралчев направи предложение да не излиза от текста, че всеки орган на МВР може да издава разпореждания за щяло и нещяло. И затова ви предлагаме една редакционна корекция на чл. 149 в съответствие с това, което предложи господин Ралчев, и в съответствие с това, което е предложил и самият вносител:
“Чл. 149. Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност на правонарушенията, като при необходимост издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване. Все пак, уважаеми колеги, ще подложа на гласуване предложението на вносителя по две причини. Първата причина е, че комисията така е редактирала своето становище, че не подкрепя текста на вносителя и в такъв случай очевидно е, че предложението следва да се гласува, независимо от обяснението, че по същество тя е дала близък текст. Може би по-коректно би било да кажe, че по принцип го подкрепя. Но доколкото това е отразено в доклада, ще го гласуваме. И второ, онова, което каза господин Киров, който по принцип подкрепя текста на комисията, не може да бъде разглеждано като оттегляне на предложение, защото няма представител на Министерския съвет, член на Министерския съвет. Господин Киров може да даде само допълнителни разяснения по покана на председателя.
Ето защо, първо, подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 149 така, както то е предложено от вносителя, неподкрепено от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 4, против 37, въздържали се 54.
Текстът на вносителя не се приема.
Господин Борислав Великов в хода на разискванията направи допълнително предложение за редакция на израза “превантивна дейност”. Предложението на господин Великов е да отпадне думата “превантивна”, а след “дейност” да се добави изразът “за предотвратяване”.
Подлагам на гласуване предложението на господин Борислав Великов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 16, против 37, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
И още едно редакционно предложение, направено от госпожа Дончева в хода на дискусията – след думата “като” се добави израза “при необходимост” и става: “като при необходимост издават разпореждания”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 90 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
И сега окончателният текст на чл. 149 в редакцията на комисията с редакционната добавка, която току-що гласувахме.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 4.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 150 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 150.(1) В изпълнение на функциите по чл. 149 министърът на вътрешните работи по предложение на директорите на националните служби издава писмени заповеди за въвеждане на временни ограничения за извършване на дейности, ако те застрашават националната сигурност или обществения ред.
(2) Заповедите по ал. 1 се издават:
1. за предотвратяване извършването на престъпления или нарушения на обществения ред на определени обществени места;
2. при безредици или при непосредствена опасност от възникването им;
3. за опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите при възникнала обща опасност от бедствия или производствени аварии;
4. при провеждане на карантинни мероприятия по предложение на здравните органи.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат при стачки, събрания, митинги и манифестации, провеждани по установения ред.
(4) За заповедите по ал. 1 се уведомява незабавно кметът на общината или кметът на кметството. Заповедите се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от засегнатите лица и организации в 7-дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред Върховният административен съд. Министърът на вътрешните работи може да отмени заповедта си в срок до 24 часа от получаване на жалбата, а ако не намери основания за това, я изпраща незабавно в съда. Съдът разглежда жалбата в открито заседание и се произнася в 3-дневен срок от нейното постъпване.
(6) Действието на заповедите се прекратява с изтичането на техния срок, след отпадане на основанията за издаването им или с решението на съда по ал. 5.”
По чл. 151 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 151 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще гласуваме поотделно чл. 150 и чл. 151.
По чл. 150 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага окончателна редакция. Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Текстът на чл. 150 е приет.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на чл. 151. Комисията предлага текстът на комисията за чл. 151 да отпадне.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на текста на чл. 151 на вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Глава тринадесета – Информационна дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата.
“Раздел І - Основи на информационната дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел І.
По чл. 152 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 151.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 153, който става 152:
“Чл. 152.(1) Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от МВР, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани, съобразно функционалната компетентност на МВР.
(2) За изпълнение на задачите и дейностите по този закон основните структурни звена по чл. 9 могат да събират и лични данни.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 154, който става чл. 153:
“Чл. 153. (1) Информационната дейност се основава на информация, отразена или подлежаща на отразяване в информационните носители, изготвени от органите на МВР.
(2) Информационната дейност се основава и на информация от информационните носители, изготвени и предоставени от други държавни органи, организации, юридически лица и граждани, както и от специализираните служби на чужди държави, с които Република България има подписани спогодби за сътрудничество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Пред вас са текстовете на Раздел І от Глава тринадесета, редакциите на заглавията на самата глава и на раздела, членове 151, 152 и 153.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказвания по заглавието на главата, заглавието на раздела и редакциите на комисията за трите члена от този раздел? Няма.
Подлагам ан блок на гласуване заглавията и текстовете на трите члена, както са предложени от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 155 има предложения на народните представители:
Атанас Атанасов – оттеглено;
Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова – оттеглено;
Атанас Атанасов по ал. 2 – оттеглено;
- Георги Юруков и Камен Костадинов – оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155, който става чл. 154:гЕОРгЕО

“Чл. 154. Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Има ли желания за изказвания по този текст?
Господин Киров няма желание да даде пояснение. Затова ще подложа на гласуване първо текста на вносителя, който комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте текста на вносителя, неподкрепен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 12, против 52, въздържали се 36.
Не се приема текстът на вносителя.
Сега гласуваме текста на чл. 154, нов като номерация, в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 3.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Раздел ІІ. Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков за друго наименование на главата, неподкрепено от комисията.
Христо Величков (независим, от място): Оттегляме предложението.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Народните представители оттеглят предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното заглавие на Раздел ІІ:
“Раздел ІІ – Принципи и цели на информационната дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте текста на комисията за заглавие на Раздел ІІ.
Гласували 103 народни представители: за 101, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 156, който става чл. 155 и гласи:
“Чл. 155. Информационната дейност се основава на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. обективност, пълнота и своевременност;
3. достъпност по установения в този закон ред;
4. организационна и икономическа целесъобразност;
5. съчетаване на централизъм и децентрализъм при съхраняването и ползването й;
6. информационно взаимодействие и задължение за информиране на структурните звена на МВР съобразно функциите им;
7. защита на информацията, документите и другите средства за работа с тях и на информационните носители;
8. възможност за интегриране в информационни фондове и между тях при отчитане спецификата на дейност;
9. защита на личните данни на гражданите при тяхното обработване.”
По чл. 157 има оттеглено предложение на народния представител Камен Костадинов.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157, който става чл. 156:
“Чл. 156. Основните цели на информационната дейност са свързани с информационното осигуряване на:
1. нуждите на МВР;
2. вътрешноведомствения и парламентарния контрол върху информационната дейност на МВР;
3. органите на държавната власт и на местното самоуправление в областта на сигурността и обществения ред;
4. външни потребители.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 158, който става чл. 157.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, гласувахме заглавието на раздела.
Сега подлагам на гласуване текстовете, предложени от комисията за членове 155, 156 и 157, като първите два са в окончателна редакция на комисията, а третият е по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Раздел ІІІ – Информационни фондове”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 159, който става чл. 158.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 160, който става чл. 159:
“Чл. 159. (1) В МВР се изграждат информационни фондове и звена за събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, изготвяне и предоставяне на информация.
(2) В информационните фондове на МВР могат да се обработват лични данни. При обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на националната сигурност и противодействие на престъпността, органите на МВР:
1. не искат съгласието на физическото лице;
2. не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни;
3. не предоставят лични данни на трети лица;
4. съхраняват данните и след приключване на обработката им в срокове, определени от администратора на личните данни.
(3) В информационните фондове на МВР могат да се обработват и лични данни, обработвани от други органи, като данните, получени по този начин, не могат да се използват за други цели освен за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Тези данни не се препредават.
(4) При изграждането на информационните фондове и в процеса на обработка на данните могат да се използват вътрешни идентификационни кодове, кодиране и криптиране на данните.
(5) Личните данни по ал. 2 и 3 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване, съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
(6) При заличаването на личните данни се вземат предвид възрастта на физическото лице, естеството на обработваните лични данни, необходимостта от обработване до приключването на конкретното разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане срока на давност.
(7) Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на органите за защита на националната сигурност и обществения ред, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело.
(8) Данните по ал. 7 могат да се предоставят и на чуждестранни полицейски органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 161, който става чл. 160:
“Чл. 160. (1) Данните от полицейската регистрация на лицата се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности, свързани със защитата на националната сигурност и обществения ред.
(2) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на администратора на лични данни или на упълномощени от него длъжностни лица служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания, когато:
1. е извършена в нарушение на закона;
2. наказателното производство е прекратено с изключение на случаите по чл. 24, ал. 3 от Наказателнопроцесуалния кодекс;
3. е влязла в сила оправдателна присъда;
4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;
5. лицето е починало; в този случай искането може да се направи от неговите наследници.”
По чл. 162 има предложение от народния представител Атанас Атанасов за създаване на нова ал. 9, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Атанасов и текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 162, който става чл. 161:
“Чл. 161. (1) Информационните фондове се изграждат при съответните служби и дирекции на МВР, съобразно функционалната им компетентност.
(2) Фондовете по ал. 1 могат да се изграждат и като автоматизирани.
(3) Информационните фондове се изграждат, експлоатират, контролират и закриват при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи и със закон.
(4) Всяко лице има право да иска достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР, събирани без негово знание.
(5) Администраторът на лични данни се произнася в 14-дневен срок от постъпване на искането за достъп.
(6) При поискване на физическото лице се предоставя копие от обработваните му лични данни на хартиен носител.
(7) Органите на МВР отказват пълно или частично предоставянето на данни, когато от това би възникнала опасност за националната сигурност или обществения ред, за опазването на информацията, класифицирана като държавна или служебна тайна, за разкриването на източниците на информацията или негласните методи и средства за нейното събиране или ако предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите на МВР.
(8) Уведомяването на заявителите за отказа по ал. 7 се извършва писмено, като се посочва само правното основание. За отказ се счита и липсата на уведомление в предвидените от закона срокове.
(9) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(10) Редът за достъп до фондовете по ал. 1 се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Дончева, предлагам все пак да гласуваме текстовете на Раздел ІІІ.
Уважаеми колеги, нека да гласуваме текстовете и след това, ако има възможност, ще довършим тази част от законопроекта до края.
Гласуваме Раздел ІІІ със заглавие на вносителя, което комисията подкрепя и чл. 159, който става чл. 158 - по вносител, чл. 160, който става чл. 159 в редакция на комисията и чл. 161, който става чл. 160 в редакция на комисията и чл. 162, който става чл. 161 - отново в окончателна редакция на комисията.
Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 116 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “Раздел ІV – Органи на управление на информационната дейност.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласуваме заглавието на Раздел ІV в редакция на вносителя, подкрепено от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По чл. 163 има предложение на народния представител Атанас Атанасов:
В чл. 163, ал. 2 отпада изразът “и главният секретар на МВР”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 163, който става чл. 162.
Нека поясня за залата, че става дума за следното. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Чуйте едно обяснение!
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Ръководството на информационната дейност на МВР се дава на министъра на вътрешните работи, подпомаган от Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност” и на заместник-министрите и главния секретар да ръководят дейността по ал. 1, съобразно възложените им функции по управлението. Тук народния представител Атанасов е предложил главният секретар на МВР да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Атанасов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 18, против 98, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Атанас Атанасов не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията, за чл. 163, който става чл. 162.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164, който става чл. 163.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел V, което е “Контрол на информационната дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165, който става чл. 164.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166, който става чл. 165:
“Чл. 165. Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със Закона за защита на личните данни.”
По чл. 167 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 166.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 168, който става чл. 167:
“Чл. 167. При осъществяване на контрола върху информационната дейност се спазват правилата за защита на класифицираната информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, на вашето внимание са текстовете на Раздел V от разглежданата глава, а именно “Контрол на информационната дейност”, по които комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя по два от предлаганите членове и дава своя окончателна редакция на останалите.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване заглавието на Раздел V по вносител и текстовете на чл. 165, който става чл. 164; чл. 166, който става съответно чл. 165; чл. 167, който става чл. 166 и чл. 168, който става чл. 167.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 2.
Текстовете са приети, а с това всички текстове на доклада в неговата трета част.
Благодаря на госпожа Дончева и на комисията за обработката на тези много тежки текстове.
За днес заседанието по точките от дневния ред приключва.
Моля, чуйте няколко съобщения, които смятам, че са важни.
Длъжен съм да ви съобщя, уважаеми народни представители, че в 13,08 ч. в Деловодството на Народното събрание е внесено предложение за проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия по въпроса за приватизацията на Киноцентър “Бояна филм” ЕАД с мотиви към него.
В придружителното писмо към това предложение, адресирано до мен, се казва: “Молим проектът за решение да бъде представен за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.”
Установеният ред, доколкото гласи, и консултацията със съответните структури на Народното събрание, е следният:
Проектът за решение за създаване на Временна комисия не се разпределя на постоянна комисия. Вносителите следва да предложат проекта за решение за включване като точка в дневния ред по реда на ал. 3 на чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Програмата за тази седмица вече е приета. Допълнителна възможност съществува единствено по чл. 40, ал. 5 от правилника - председателят на Народното събрание в началото на пленарното заседание да предложи включването на нова точка. В тази връзка обявявам, че утре в 8,30 ч. ще свикам Председателския съвет.
Още няколко съобщения.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 25 януари 2006 г., сряда, от 14,15 ч. в зала 130 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по въпросите на държавната администрация ще проведе заседание на 25 януари 2006 г., сряда, от 14,30 ч. в зала 126 в сградата на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание в сряда от 14,30 ч. в зала 232 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 25 януари 2006 г., сряда, от 14,30 ч. в зала “Запад”.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание на 25 януари 2006 г., сряда, от 15,00 ч. в зала 134 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по външна политика ще проведе заседание също на 25 януари 2006 г., сряда, от 15,00 ч. в зала 238 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по европейска интеграция ще заседава на 26 януари 2006 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 134 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по бюджет и финанси ще заседава на 26 януари 2006 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 248 в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по транспорт и съобщения ще проведе редовното си заседание на 26 януари 2006 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 356 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 26 януари 2006 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 232 на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 26 януари 2006 г., четвъртък, от 15,00 ч. в зала 142 в сградата на пл. “Княз Александър Батенберг”.
Следващото пленарно заседание е утре – четвъртък, 26 януари 2006 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Силвия Стойчева
Димитър Стоянов