Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-03-29

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и  Камелия Касабова
Секретари: Пенко Атанасов и Мирослав Мурджов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, предстои да приемем програмата за работата на Народното събрание за 29-31 март 2006 г. Разполагате с проекта, който ви е раздаден. Моля да се запознаете с него. Аз ще изчета проекта за програма за работата на Народното събрание за 29-31 март 2006 г.:
1. Второ четене на проекта за Административнопроцесуален кодекс – продължение.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните.
4. Трето четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
5. Проекти за решения за промени в постоянните комисии на Народното събрание.
6. Второ четене на Законопроекта за концесиите – първа част.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (вносител: Любен Корнезов).
8. Парламентарен контрол.
Не виждам някакви съображения по този проект.
Моля, гласувайте този проект за програма.
Гласували 162 народни представители: за 158, против няма, въздържали се 4.
Колеги, ще дам две пояснения във връзка с така приетата програма.
По съгласувано мнение в Председателския съвет т. 4 – третото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ще бъде т. 1 от утрешния дневен ред. С нея ще започнем като гласуването ще премине по следния ред: доклад на председателя на временната комисия, представяне на окончателния текст на законопроекта, поименно гласуване със ставане и заявяване на вота - “за”, “против” или “въздържал се”, след това по едно изказване от парламентарна група в рамките на 7-8 минути. Това е обичайната процедура. Това е и мнението на Председателския съвет за следването й, съгласно създадената практика.
Ще бъдат поканени представители на държавните институции, Министерския съвет и другите гости, които обичайно се канят в такива случаи.
Ще бъде предложено на пленарната зала да гласува за пряко предаване на това обсъждане и гласуване.
По т. 5 уточнението в Председателския съвет е да се проведе дискусия и гласуване по нея веднага след изчерпването на т. 4, което означава по всяка вероятност до края на деня 30 март, утре, или най-късно на 31 март, петък, сутринта, за да бъдат комплектовани комисиите в съответствие с настъпилите промени и необходимостта от съответни решения като ръководствата на парламентарните групи поеха ангажимента да проведат консултация още днес в течение на пленарния ден, за да има готовност за гласуване без особени дебати.
Има няколко предложения по ал. 3 на чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Първото предложение е на господин Павел Шопов във връзка с въпроса за промени в съставите на постоянните комисии. Не знам дали считате за нужно, господин Шопов, да се гласува това Ваше предложение, имайки предвид решението на Председателския съвет.
Щом желаете думата, заповядайте.
Павел Шопов (КА): Благодаря, господин председател.
Както е известно, по-голямата част от Парламентарната група на “Атака” е из страната на срещи с избиратели, провежда събрания и митинги. Знаете по какъв въпрос е това.
Аз излизам в тази връзка, за да кажа, че този проблем относно регулажа на комисиите и уточненията за състава на комисиите е по-голям и той касае цялото българско Четиридесето Народно събрание в момента, а не само партия “Атака”, и да призова да бъде взето спешно решение по въпросите, защото проблемите все повече и повече ескалират. И други парламентарни групи, и независими депутати остават без представителство в постоянните комисии. От два месеца поставяме този въпрос. Той е много наболял. От два месеца има комисии, в които “Атака” няма свои представители, дори представител от парламентарната група, а и независимите народни представители станаха вече 10 души, затова с цялата си отговорност излизам, заявявам и призовавам най-вече мнозинството, което трябва да вземе инициативата в това отношение, още днес да се съберем, за да решим този въпрос, да го подготвим за решаване и да го внесем в пленарната зала. Още повече че въпросът не е политически. Той е съвсем регулярен, съвсем банален и мисля, че в близките 1-2 дни трябва да го решим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Както заявих и ви информирах, колеги, има именно такова намерение и съгласувано мнение между групите – целият кръг въпроси, не само тези, свързани с представителството на “Атака” да бъдат разгледани и да бъдат предложени проекти за решения на парламента.
Господин Шопов, Вие първоначално като взехте думата заявихте, че групата на “Атака” отсъства. Аз искам да ви обърна внимание, че това пряко противоречи на чл. 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който казва, че народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание и на комисиите. Това поведение, което вие декларирахте в пленарната зала, е в пряко противоречие с правилника. Той предвижда съответни санкции и в по-широк план една партия или политическа сила трябва да избере къде желае да участва в политическия живот – в парламента или извън него, така че по никой начин това ваше заявление може да легитимира вашето поведение. То е в нарушение на правилника и ще бъде санкционирано.
Има предложение от народния представител Минчо Христов като точка от седмичната програма да бъде включен проект за решение относно възлагане на българското правителство да започне незабавно преговори за изплащане на иракския дълг към България.
Заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, като първа точка от дневния ред предлагам проект за решение относно задължаването на българското правителство да започне незабавно преговори за изплащане на иракския дълг към България. Решението предлагам да е от две точки:
1. Възлага на Министерския съвет в 15-дневен срок да започне преговори с правителството на Ирак относно изплащането на иракския дълг към България.
2. Предвид силната зависимост на България от високите цени на енергоносителите и в частност на петрола, възлага на Министерския съвет на Република България да започне незабавни преговори с иракската страна за изплащане на дълга към България чрез петролни доставки.
Мотивите за това мое предложение са следните: в края на 2005 г. брутният външен дълг на България надвиши 16 млрд. и приближи 17 млрд. долара. И продължава да нараства. В същото време отрицателният платежен баланс достигна рекордно ниво от над 8 млрд. лв.
Тези тревожни факти създават предпоставки за финансова криза и евентуален срив на валутния борд. До голяма степен цитираните по-горе обезпокоителни тенденции са следствие на зависимостта на България от внос на енергоносители и високата им цена.
Моето предложение, колеги, е от изключителна важност за финансовата стабилност на България и е от интерес на българските граждани, особено на фона на липсата на животоспасяващи лекарства, ниските доходи, цените на тока и парното.
Затова ви призовавам, колеги, да гласуваме това проекторешение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласуваме предложението на господин Минчо Христов.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 30, против 92, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание върху един факт, който, предполагам, всички вие знаете. Съседна Турция договори изплащането на иракския дълг към себе си на стойност 1 млрд. долара преди две седмици. Искам да ви кажа, че тук няма нищо партийно, нищо политическо, никой не иска да политизира този въпрос. Това е от интерес на вашите, на нашите избиратели.
Моля ви, колеги, да преосмислите това решение и да прегласуваме моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Прегласуваме предложението на господин Христов.
Моля, гласувайте.
Гласували 141 народни представители: за 24, против 87, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Има две предложения от народни представители от Парламентарната група на Демократи за силна България за изслушване по чл. 94 от правилника.
Едното е от народните представители Евгени Чачев и Васил Паница.
Кой би желал да развие това предложение?
Господин Евгени Чачев има думата.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, нашето предложение е да бъде изслушан министър-председателят на Република България господин Сергей Станишев, тъй като знаете какво се случи в България при първия по-голям дъжд. Действително в момента може да се каже, че положението се подобри, обаче в следващите дни се очаква рязко повишаване на нивото на р. Дунав и обилно топене на снеговете в резултат на повишаващите се температури. Министър-председателят трябва да каже тук, в залата, за изводите, които са направени от допуснатите от правителството слабости при отразяване на бедственото положение преди две седмици, и за мерките, които е взело това да не се случва. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложение за изслушване на министър-председателя по проблемите, свързани с наводненията.
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 43, против 67, въздържали се 48.
Предложението не се приема.
Второ предложение за изслушване на министър-председателя по реда на чл. 94, подписано от народните представители Елиана Масева и Атанас Атанасов.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа! Демократи за силна България предлагат да се включи като точка в дневния ред изслушване на министър-председателя по проблемите на престъпността.
Когато настоящото правителство беше избирано, управляващото мнозинство го нарече правителство на европейската интеграция. В момента сме на финалната права за присъединяването на България към Европейския съюз, но сигналите от Брюксел са много тревожни. За тях обаче ние от опозицията и българското общество научаваме от вестниците и този въпрос не се дебатира където му е мястото, а именно в парламента.
Искам да ви прочета един кратък абзац от доклада на европейския експерт Клаус Янсен, който казва следното:
“В България мобилизирането на полицията за пет минути с последващо залавяне на убийците е сцена, запазена само за полицейските филми. Реалността на българската полиция е друга. Абсурдните коментари на висши представители на МВР имат за цел да скрият най-обезсърчителния от всички факти в момента, когато страната е пред прага на Европейския съюз, а именно липсата на професионализъм.
Тъжно е – казва експертът – но трябва да признаем натрапчивия факт, че българските служби за сигурност са неспособни да вършат работата си, а техните ръководители се мъчат да компенсират тази неспособност с непрекъснато говорене.”
Това е становището на един от европейските експерти.
Уважаеми дами и господа, не трябва ли министър-председателят да дойде тук, за да го изслушаме какви спешни мерки трябва да предприеме правителството, за да се разсеят тези убеждения на европейските експерти? Много ви моля, подкрепете нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласуваме предложението за изслушване на министър-председателя.
Гласували 162 народни представители: за 40, против 88, въздържали се 34.
Предложението не се приема.
Желание за прегласуване няма.
Няколко съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 22 до 28 март 2006 година:
- проект за решение за налагане на мораториум върху приватизацията и концесиите с вносител Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по икономическата политика;
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносител Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по правни въпроси;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с вносител Красимир Каракачанов и група народни представители. Водеща комисия - Комисията по земеделието и горите;
- законопроект за договорите за финансово обезпечение с вносител Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейска интеграция;
- законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт с вносител Валентин Милтенов и Яни Янев. Водеща комисия – Комисията по правни въпроси;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с вносител Борислав Китов и Лъчезар Иванов. Водеща комисия – Комисията по здравеопазването. Разпределен е и на Комисията по труда и социалната политика;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация с вносител Митко Димитров. Водеща комисия – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с вносител Борислав Китов и Стефан Софиянски. Водеща комисия – Комисията по здравеопазването;
- национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) с вносител Министерският съвет. Разпределен е и на Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси;
- законопроект за потребителския кредит с вносител Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по икономическата политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейска интеграция;
- законопроект за оттегляне на декларации по Международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на Протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г. с вносител Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по околната среда и водите. Разпределен е и на Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по външна политика.
В библиотеката на Народното събрание е депозиран материал, изпратен от Българската народна банка с писмо на управителя на банката господин Иван Искров – брутен външен дълг на България януари 2006 г.
Това са съобщенията, уважаеми колеги.
Преминаваме към точка първа от дневния ред за днешния пленарен ден, като първи от програмата за седмицата, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – продължение.
От тази Втора част са приети членове от 58 до 200 включително по номерация на вносителя. Предстои доклад на Раздел ІV – „Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт”, стр. 65 от доклада.
Има думата господин Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители!
По Раздел ІV има предложение на Борислав Българинов, Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов: Раздел ІV, членове от 201 до 206 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела: „Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт”.
И също, господин председател, ако позволите, преди гласуването по същество в залата да бъде допуснат господин Маргарит Ганев – заместник-министър на правосъдието, който от името на вносителя ще участва в разглеждането на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Процедурно предложение за допускане на заместник-министър Ганев в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Моля, поканете господин Ганев.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ще докладвам всички текстове по този раздел.
По чл. 201 има предложение на Мая Манолова: в чл. 201 думите „за издаване” се заменят с „или да издаде”.
Комисията не подкрепя предложението.
Кмисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 201 със заглавие „Право и срок на обжалване”, който става чл. 197.
По чл. 202 комисията подкрепя предложението на вносителя, който става чл. 198.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 203, който става чл. 199.
По чл. 204 има предложение на Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип и предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 204, който става чл. 200:
„Определение по жалбата
Чл. 200. (1) В едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа, и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество, като срокът за произнасяне от органа тече от момента на постъпване на преписката при него.
(2) Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство.”
По чл. 205 комисията подкрепя предложението на вносителя, което става чл. 201.
По чл. 206 комисията подкрепя предложението на вносителя, което става чл. 202.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, заглавието преди всичко, но навярно и предложението на народните представители Българинов, Софиянски и Каракачанов трябва да гласуваме – за отпадането на целия раздел. Първо това да поставим на гласуване.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване предложението на народните представители Борислав Българинов, Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов за отпадане на Раздел ІV. Това е предложение, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 9, против 73, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Господин Стоилов, Вие споменахте за промяна в заглавието, докладвайки чл. 201. Има ли такава промяна?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не, няма промяна. Само да гласуваме предложението на Мая Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Навярно първо заглавието, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Заглавието е същото – „Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласуваме заглавието на Раздел ІV, така както е предложено от вносителя и подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1.
Заглавието е прието.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мая Манолова за редакция на чл. 201, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 19, против 54, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване текстовете на членове 201, 202, 203, 204, 205 и 206, номерация по вносител, преномерирани съгласно предложението на комисията и подкрепени от нея.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава единадесета – Производства за обезщетения.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Глава единадесета.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 207, който става чл. 203:
“Приложим закон
Чл. 203. (1) Исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица се разглеждат по реда на тази глава.
(2) По неуредените въпроси за имуществената отговорност се прилагат разпоредбите на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани и юридически лица.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 208, който става чл. 204:
“Допустимост на иска
Чл. 204. (1) Иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред.
(2) Искът може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото. Всички недостатъци на исковата молба трябва да бъдат отстранени най-късно в същото заседание.
(3) Когато вредите са причинени от нищожен или оттеглен административен акт, незаконосъобразността на акта се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
(4) Незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетението.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 209, който става чл. 205:
“Ответник по иска
Чл. 205. Искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите.”
По чл. 210 има предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 210, който става чл. 206:
“Отделяне на иска
Чл. 206. (1) По искане на страна или след преценка на съда искът за обезщетение може да бъде отделен, ако разглеждането му ще затрудни производството по оспорване на административния акт.
(2) Разглеждането на отделения иск продължава в същия съд след влизането в сила на решението за обявяване на нищожност или за отмяна на акта.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 211, който става чл. 207:
“Прекратяване на производството по съединения иск
Чл. 207. (1) Когато производството по оспорването на административния акт бъде прекратено, прекратява се и производството по съединения с него иск, освен ако той е за обезщетение за вреди от нищожен административен акт или производството по оспорването е прекратено поради оттеглянето на административния акт.
(2) Производството по иска се прекратява и ако оспорването на административния акт бъде отхвърлено. При отмяна на съдебното решение производството се възстановява.
(3) При прекратяване на производството може да се постигне и споразумение за размера на обезщетението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, тези текстове, доколкото като неспециалист мога да преценя, са едни от най-чувствителните в гражданския процес. Имате ли съображения по тях?
Въпросът ми е и към господин Маргарит Ганев, тъй като, както виждаме, комисията, следвайки вносителя, е предложила свои окончателни редакции на текстовете.
Господин Ганев, имате ли съображения по тях? Ако нямате нещо особено, не е нужно. Нямате. Благодаря Ви.
Няма желаещи за изказвания, затова преминаваме към гласуване.
Можем да гласуваме изцяло и заглавието на Глава единадесета – “Производства за обезщетения”, и текстовете на членове 203, 204, 205, 206 и 207, предложени от комисията, както е окончателната им номерация.
Моля, гласувайте тези предложения.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Текстовете на Глава единадесета са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преминаваме към следващата част от доклада – част трета. Тя започва с отложения чл. 18. Тъй като там за първи път се поставя въпросът за административните съдилища, комисията прие да се създадат административни съдилища със седалище и район на действие със сегашните окръжни съдилища. Този въпрос се засяга в чл. 18, в новата номерация чл. 19.
По чл. 18 има предложение на народния представител Мая Манолова – думите “административен съд” се заменят с “окръжен съд”, “Софийски регионален административен съд” се заменят със “Софийски градски съд”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 19:
“Спорове за компетентност
Чл. 19. (1) Споровете за компетентност между административни органи се решават от общия им по-горен административен орган. Когато няма такъв, спорът се решава с определение от съответния административен съд, а ако органите са от различни съдебни райони – от Административния съд – гр. София.
(2) Актовете по ал. 1 не подлежат на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване по чл. 18, който става чл. 19, и е един от текстовете предизвикали особена дискусия?
Не виждам желаещи за изказване, затова преминаваме към гласуване.
Първо, следва да гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова за промени в текста на чл. 18 по вносител, които комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 13, против 28, въздържали се 50.
Предложението на госпожа Манолова не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага окончателната редакция, представена от господин Стоилов, като номерацията става чл. 19.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава дванадесета – Касационно производство”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на глава дванадесета.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 212, който става чл. 208:
“Предмет на касационно оспорване
Чл. 208. На касационно оспорване изцяло или в отделни свои части подлежат първоинстанционните съдебни решения.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 213, който става чл. 209:
“Касационни основания
Чл. 209. Касационна жалба и касационен протест се подават:
1. когато решението е нищожно;
2. когато решението е недопустимо;
3. когато решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 210:
“Право на касационно оспорване
Чл. 210. (1) Право да обжалват решението имат страните по делото, за които то е неблагоприятно.
(2) Лицата, спрямо които решението има сила, имат право да го обжалват, когато то е неблагоприятно за тях, макар и да не са участвали в делото.
(3) Главният прокурор или неговият заместник при Върховната административна прокуратура могат да подават касационни протести.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 215, който става чл. 211:
“Срок за касационно оспорване
Чл. 211. (1) Жалбата се подава до Върховния административен съд чрез съда, който е постановил решението, в 14‑дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
(2) Главният прокурор или неговият заместник при Върховната административна прокуратура могат да подават протест до Върховния административен съд чрез съда, постановил решението, в едномесечен срок от деня, в който то е постановено.
(3) Лицата по чл. 210, ал. 2 могат да обжалват решението до момента на влизането му сила за страните по делото.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 216, който става чл. 212:
“Форма и съдържание на жалбата и протеста
Чл. 212. (1) Жалбата и протестът се подават в писмена форма и трябва да съдържат:
1. посочване на съда;
2. името и точния адрес на жалбоподателя, а ако е гражданин – и неговия единен граждански номер, името и точния адрес на законния представител или пълномощник, ако има такива, съответно името и длъжността на прокурора;
3. означение на обжалваното решение;
4. точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на решението, които съставляват касационни основания;
5. в какво се състои искането;
6. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.
(2) Касаторът е длъжен да посочи всички доказателства, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 217, който става чл. 213:
“Приложения
Чл. 213. Към жалбата или протеста се прилагат:
1. удостоверение за съществуването и представителството на организацията-жалбоподател, освен ако е представено пред първата инстанция;
2. пълномощното, когато жалбата се подава от пълномощник;
3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 218, който става чл. 214:
“Оттегляне и отказ от касационно оспорване
“Чл. 214. (1) Оспорващият може да оттегли или да се откаже изцяло или отчасти от оспорването до приключване на касационното производство.
(2) Предварителен отказ от правото на оспорване е недействителен.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 219, който става чл. 215:
“Оставяне на жалбата или протеста без разглеждане
Чл. 215. Жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а образуваното касационно производство се прекратява, когато:
1. са подадени от лице или организация, които не са участвали в съдебното производство;
2. решението или обжалваната му част не съществуват;
3. са подадени след срока по чл. 211;
4. са подадени против решение, което не подлежи на касационно оспорване;
5. бъдат оттеглени или бъде извършен отказ от тях с писмено заявление.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 220, който става чл. 216, като в него думите “чл. 216 и 217” се заменят с “чл. 212 и 213”, а думите “чл. 161” се заменят с “чл. 158”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание са текстовете от Глава дванадесета – “Касационно производство”, които по номерацията на вносителя са текстовете от чл. 212 до чл. 220.
В текста на чл. 215, който става чл. 211, в ал. 2 господин Стоилов направи редакционна поправка – вместо “Върховната касационна прокуратура” да се запише “Върховната административна прокуратура”. Моля да имате това предвид, когато гласувате окончателно текстовете.
И отново въпрос към господин Ганев: господин Ганев, нямате съображения по окончателните редакции на комисията, нали?
Затова, колеги, поставям на гласуване заглавието на Глава дванадесета – “Касационно производство”, и текстовете, предложени на вашето внимание от господин Стоилов.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 221 има предложение на Анелия Мингова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Мая Манолова – в чл. 221, ал. 1 думите “регионален административен съд” се заменят с “окръжен съд”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 221, който става чл. 217:
“Разглеждане на делото
Чл. 217. (1) Делото се разглежда от тричленен състав на Върховния административен съд, когато решението е постановено от административен съд и от петчленен състав, когато решението е постановено от тричленен състав на същия съд.
(2) Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 222, който става чл. 218:
“Предмет на касационната проверка
Чл. 218. (1) Върховният административен съд обсъжда само посочените в жалбата или протеста пороци на решението.
(2) За валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съдът следи и служебно.”
По чл. 223 комисията подкрепя предложението на вносителя, който става чл. 219.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 224, който става чл. 220:
“Забрана за фактически установявания
Чл. 220. Върховният административен съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение.”
По чл. 225 има предложение от народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 225, който става чл. 221:
“Решение по касационното оспорване
Чл. 221. (1) Върховният административен съд се произнася с решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
(2) Върховният административен съд оставя в сила решението или го отменя в оспорваната му част, ако е неправилно.
(3) Когато решението е недопустимо, Върховният административен съд го обезсилва в оспорваната част, като прекратява делото, връща го за ново разглеждане или го препраща на компетентния съд или орган.
(4) Когато административният орган със съгласието на останалите ответници оттегли административния акт или издаде акта, чието издаване е отказал, Върховният административен съд обезсилва постановеното по този акт или отказ съдебно решение като недопустимо и прекратява делово.
(5) Когато решението е нищожно, Върховният административен съд обявява нищожността му изцяло и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на първоинстанционния съд за постановяване на ново решение.
(6) Когато пред Върховния административен съд е сключено споразумение, съдът го потвърждава с определение, с което обезсилва съдебното решение и прекратява делото.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 226, който става чл. 222:
“Правомощия на Върховния административен съд
при отмяна на решението
Чл. 222. (1) Когато отмени решението, Върховният административен съд решава делото по същество.
(2) Върховният административен съд връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, когато:
1. установи съществено нарушение на съдопроизводствените правила;
2. трябва да се установят факти, за които събирането на писмени доказателства не е достатъчно.”
По чл. 227 комисията подкрепя предложението на вносителя, който става чл. 223.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 228, който става чл. 224.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 229, който става чл. 225:
“Разглеждане на жалбата и протеста срещу повторно постановеното решение
Чл. 225. Жалбата или протестът срещу повторно постановеното решение се разглеждат от друг състав на Върховния административен съд.”
“Ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 230, който става чл. 226.
“Правомощия на Върховния административен съд при отмяна на новото решение.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 231, който става чл. 227.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 232, който става чл. 228:
“Субсидиарно прилагане
Чл. 228. По въпросите, неуредени в тази глава, се прилагат съответно разпоредбите за първоинстанционното производство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Първо следва да гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова по чл. 221, ал. 1 за замяна на думите “регионален административен съд” с “окръжен съд” – предложение, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 14, против 33, въздържали се 47.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текстовете от чл. 221 до чл. 232 по вносител в окончателната редакция на комисията, по която господин Ганев няма забележки.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава тринадесета – Обжалване на определенията и разпорежданията.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава тринадесета.
Има предложение на народния представител Анелия Мингова:
“В чл. 233 ал. 2 се изменя така:
“(2) Определенията и разпорежданията, които преграждат по-нататъшното развитие на производството, се обжалват пред седемчленен състав на Върховния административен съд, когато са постановени от петчленен състав на същия съд.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 233, който става чл. 229 със следната редакция по вносител:
“Предмет на обжалване
Чл. 229. (1) На обжалване с частна жалба подлежат определенията и разпорежданията:
1. които преграждат по-нататъшното развитие на производството;
2. в случаите, изрично посочени в закона.
(2) Не подлежат на обжалване определенията и разпорежданията, постановени в производството пред петчленен състав на Върховния административен съд, освен ако производството е за отмяна на влязъл в сила съдебен акт.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 234, който става чл. 230:
“Срок за обжалване
Чл. 230. Частната жалба се подава в седмодневен срок от съобщаване на определението или разпореждането, а когато те са постановени в съдебно заседание – от деня на заседанието за страната, която е присъствала.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 235 със заглавие “Форма на обжалване”, който става чл. 231, като в него думите “чл. 216, 217 и 220” се заменят с “чл. 212, 213 и 216”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 236, който става чл. 232:
“Отговор по жалбата
Чл. 232. Съдът изпраща препис от частната жалба на насрещната страна, която в тридневен срок от получаването му може да подаде възражение с писмени доказателства по нея.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя по чл. 237 с наименование “Действие на жалбата”, който става чл. 233.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 238, който става чл. 234:
“Разглеждане на жалбата
Чл. 234. (1) Частната жалба се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът постанови друго.
(2) Съдът може да събира служебно всички доказателства, необходими за решаване на въпроса по частната жалба.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 239, който става чл. 235:
“Определение на жалбата
Чл. 235. (1) Ако отмени обжалваното определение или разпореждане, съдът сам разрешава въпроса по частната жалба.
(2) Определението на съда е задължително за по-долния съд.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 240, който става чл. 236:
“Субсидиарно прилагане
Чл. 236. Доколкото в тази глава няма особени правила, за производството по частните жалби се прилагат съответно правилата за касационното производство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, пред вас са няколко текста, които следва да гласуваме, но преди това има предложение на народния представител Анелия Мингова за промяна на ал. 2 на чл. 233 – предложение, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Анелия Мингова, неподкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 19, против 28, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Господин Стоилов, както разбирам, сега следва да гласуваме Глава тринадесета с наименованието: “Обжалване на определенията и разпорежданията” и текстовете по вносител от чл. 233 до чл. 240 включително в редакцията на комисията или по вносител.
Моля, гласувайте текстовете на Глава тринадесета.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава четиринадесета – Отмяна на влезли в сила съдебни актове.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Глава четиринадесета.
“Раздел І – Отмяна по искане на страна по делото.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
По чл. 241 има предложение от Анелия Мингова, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията подкрепя по принцип и предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 241, който става чл. 237:
“Предмет на отмяна
Чл. 237. (1) На отмяна подлежат влезлите в сила съдебни решения и влезлите в сила определения и разпореждания, с които се прегражда развитието на делото.
(2) Влезлите в сила съдебни актове, постановени от 5-членен състав на Върховния административен съд, подлежат на отмяна от 7-членен състав на същия съд, освен решенията, постановени по оспорване на подзаконов нормативен акт.
(3) Не подлежат на отмяна влезлите в сила съдебни актове, постановени от 7-членен състав на Върховния административен съд.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 242 – „Право на искане за отмяна”, който става чл. 238.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 243 – „Основания за отмяна”, който става чл. 239.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 244 – „Срокове за подаване на искането”, който става чл. 240, като в ал. 2 думите “чл. 243, т. 5” се заменят с “чл. 239, т. 5”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 245 – „Форма на искането”, който става чл. 241, като в него думите „чл. 216, ал. 1 и чл. 217” се заменят с „чл. 212, ал. 1 и чл. 213”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 246 – Подаване на искането”, който става чл. 242, като в ал. 1 думите „чл. 245” се заменят с „чл.  241”.
По чл. 247 има предложение от народния представител Мая Манолова, но ние вече сме се произнесли по него и по-нататък няма нужда да се гласуват тези идентични предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 247 – „Разглеждане на искането”, който става чл. 243, като в него думата „регионален” се заличава, а думата „административен” се заменя с „административния”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 248 – „Решение по искането”, който става чл. 244, като в ал. 2 думите „чл. 243, т. 4” се заменят с „чл. 239, т. 4”.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя за чл. 249 със заглавие „Ново разглеждане на делото” и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоилов.
Имате думата за изказване по тези текстове от Глава четиринадесета по законопроекта. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованията на Глава четиринадесета и Раздел І, текстовете от чл. 241 до чл. 248 включително в редакция, предложена от комисията, както и отпадането на чл. 249 на вносителя по предложение на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Раздел ІІ – Отмяна по искане на трето лице.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 250, който става чл. 245:
„Предмет на отмяна
Чл. 245. (1) На отмяна по искане на трето лице подлежат влезли в сила съдебни решения и споразумения пред съда.
(2) Влезлите в сила съдебни актове, постановени от 5-членен състав на Върховния административен съд, подлежат на отмяна от 7-членен състав на същия съд, освен решенията, постановени по оспорване на подзаконов нормативен акт.
(3) Не подлежат на отмяна влезлите в сила решения, постановени от 7-членен състав на Върховния административен съд.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 251 – „Право на искане за отмяна”, който става чл. 246, като в ал. 2 думите „чл. 185, ал. 1” се заменят с „чл. 181, ал. 1”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 252 – „Производство по искането”, който става чл. 247, като в него думите „чл. 244-247” се заменят с „чл. 240-243”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 253 – „Решение по искането”, който става чл. 248.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя за чл. 254 – „Ново разглеждане на делото”, и предлага той да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 255, който става чл. 249:
„Субсидиарно прилагане
Чл. 249. По въпросите, неуредени в тази глава, се прилагат съответно разпоредбите за първоинстанционното производство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по тези текстове от Раздел ІІ. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ и членове от 250 до 255 включително, заедно с предложението на комисията за отпадане на чл. 254.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Глава петнадесета – Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Глава петнадесета.
„Раздел І – Защита срещу неоснователни действия”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
По чл. 256 има предложение на Филип Димитров, Елеонора Николова, Ася Михайлова и Ясен Попвасилев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 256, който става чл. 250:
„Право на искане
Чл. 250. (1) Всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона.
(2) Всеки, който има правен интерес, може да поиска констатиране на конфликт на интереси и предприемането на предвидените от закона мерки.”
По чл. 257 има предложение на Филип Димитров, Елеонора Николова, Ася Михайлова и Ясен Попвасилев за създаване на нов чл. 257, ал. 2.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на Мая Манолова, което комисията също подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редкация на чл. 257, който става чл. 251:
„Предявяване на искането
Чл. 251. (1) Искането се предявява писмено пред административния съд по местоизвършване на действията.
(2) Искането за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител се прави пред съдия от съответния административен съд.
(3) Искането се вписва в специална книга, като се отбелязват точният час на постъпването и подателят му.”
По чл. 258 има предложение на Филип Димитров, Елеонора Николова, Ася Михайлова и Ясен Попвасилев за създаване на нов чл. 258, ал. 3.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя, като предлага следната редакция на чл. 258, който става чл. 252:
„Разглеждане на искането
Ч. 252. (1) Искането се разглежда незабавно от съдия.
(2) Съдът задължава административния орган или длъжностното лице, което извършва неоснователните действия, както и при искане за констатиране на конфликт на интереси, незабавно да предостави данни за основанието на извършените действия.
(3) Съдията може да провери чрез органите на полицията, както и по всички други начини, които не са забранени от закона, извършват ли се действията, от чие име и на какво основание, съответно налице ли е конфликт на интереси.
(4) За извършената проверка проверяващите органи съставят протокол.”
По чл. 259 има предложение на Филип Димитров, Елеонора Николова, Ася Михайлова и Ясен Попвасилев, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от Мая Манолова, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 259, който става чл. 253:
„Произнасяне по искането
Чл. 253. (1) Веднага след приключване на проверката въз основа на данните, събрани от нея и представените от страните доказателства съдът се произнася с разпореждане.
(2) С разпореждането по ал. 1 се нарержда да бъдат прекратени безусловно действията, които не се извършват в изпълнение на представен при проверката административен акт или на закона, или се отхвърля искането. Разпореждането се изпълнява незабавно от органите на полицията.
(3) При констатиране на конфликт на интереси съдът уведомява компетентния орган за предприемане на необходимите действия.”
По чл. 260, госпожо председател, ще представя една подобрена редакция на ал. 1:
„Чл. 260. (1) Разпореждането може да се обжалва в 3-дневен срок от органа или длъжностното лице, които са извършили действията, когато искането е уважено, и от всеки, когато има правен интерес, когато искането е отхвърлено.”
Алинея 2 остава така, както е представена.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя с прочетената редакция.
По чл. 261 „Установителен иск” комисията подкрепя предложението на вносителя, като членът става чл. 255 и в него думите „чл. 131 ал. 2 или по чл. 207” се заменят с „чл. 128, ал. 2 или по чл. 203”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Глава петнадесета, наименованието на Раздел І, текстовете на 256 до 261 включително, които са подкрепени от комисията, и редакционната корекция на чл. 260, ал. 1, която господин Стоилов представи.
Гласували 100 народни представители: за 100 против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Раздел ІІ – Защита срещу неоснователни бездействия”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
По чл. 262 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на члена, който става чл. 256:
„Предмет на оспорване
Чл. 256. Неизвършването на фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона, подлежи на оспорване в 14-дневен срок от подаването на искане до органа за извършването му.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 263 и предлага следната редакция за члена, който става чл. 257:
„Ред за оспорване
Чл. 257. (1) Бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове.
(2) С решението си съдът осъжда административния орган да извърши действието, като определя разумен срок за това или отхвърля искането.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел ІІ и членове 262 и 263 в редакция на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Дял ІV”.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следното наименование на Дял ІV: „Тълкувателни актове”.
По Глава шестнадесета комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следното наименование: „Тълкувателни решения и тълкувателни постановления”.
По чл. 264 „Тълкувателни решения” комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 264, който става чл. 258.
По чл. 265 „Тълкувателни постановления” комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 265, който става чл. 259.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 266 „Съвместни тълкувателни постановления”, който става чл. 260.
По чл. 267 „Искания за произнасяне с тълкувателни решения и постановления” има предложение на Мая Манолова, което вече е гласувано, така че тук остава текстът на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 267, който става чл. 261, като в ал. 1 думата „регионалните” се заличава, а думата „административни” се заменя с „административните”.
По чл. 268 „Адресати на исканията за тълкувателни решения и постановления” комисията подкрепя предложението на вносителя, като членът става чл. 262, като в ал. 1, т. 2 думите „по чл. 265, ал. 1” се заменят с „чл. 259, ал. 1”, а в т. 3 думите „по чл. 266, ал. 1” се заменят с „чл. 260, ал. 1”.
По чл. 269 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на члена, който става чл. 263:
“Форма и съдържание на искането
Чл. 263. (1) Искането се прави в писмена форма и се мотивира, като се посочва и прилага неправилната или противоречивата съдебна практика.
(2) Искането трябва да съдържа:
1. разпоредбата на нормативния акт и изложение на спорните въпроси по прилагането й;
2. влезлите в сила актове на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, в които се съдържа неправилна или противоречива съдебна практика;
3. в какво се състои искането;
4. изходящ номер и печат на органа, който го е отправил;
5. име, адрес и подпис на лицето, което е подало искането.
(3) Когато искането не отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, председателят на съда дава срок за отстраняване на недостатъците.
(4) При неотстраняване на недостатъците в определения срок искането се връща на подателя му.”
По чл. 270 “Образуване на дело и разглеждане на искането” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 264, като в ал. 3 изразът “чл. 267” се заменя с “чл. 261”.
По чл. 271 “Уведомяване на заинтересованите органи и лица” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 265, като в ал. 2 думата “регионалните” се заличава, а думата “административни” се заменя с “административните”.
По чл. 272 “Постановяване на тълкувателно решение или постановление” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 266, като в ал. 2 думите “по чл. 266, ал. 1” се заменят с “чл. 260, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Дял четвърти, Глава шестнадесета, текстовете на членове от 264 до 272 включително, подкрепени, в редакция, предложена от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Дял пети – Изпълнение на административните актове и съдебните решения.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Дял пети.
“Глава седемнадесета – Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Глава седемнадесета.
“Раздел І – Общи положения.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 273 и предлага следната редакция на члена, който става чл. 267:
“Предмет на изпълнение
Чл. 267. На изпълнение по реда на този дял подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в този кодекс или в друг закон.”
По чл. 274 “Изпълнителни основания” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 268.
По чл. 275 “Неприложимост” комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на члена, който става чл. 269:
“Неприложимост
Чл. 269. (1) Публични вземания, породени от изпълнителни основания по чл. 268, се изпълняват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Частните вземания на държавата и общините, вземанията за вреди от незаконни административни актове и от принудително изпълнение и другите частни парични вземания, породени или удостоверенени от изпълнителни основания по чл. 268, както и вземанията за разноски, свързани с изпълнението, се изпълняват по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
По чл. 276 “Едновременно водене на изпълнителни производства” комисията подкрепя текста на вносителя за члена, който става чл. 270, като в него думите “Данъчния процесуален кодекс” се заменят с “Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”.
По чл. 277 има предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 277, който става чл. 271:
“Органи по изпълнението
Чл. 271. (1) Органи по изпълнението са:
1. за изпълнение срещу граждани и организации – административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган;
2. за изпълнение срещу административен орган – съдебният изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението.
(2) Когато след издаване на изпълнителното основание органът по ал. 1, т. 1 бъде закрит, без да е посочен негов правоприемник, или компетентността му по въпроса бъде отнета, орган по изпълнението е органът по чл. 153, ал. 2 и 3.
(3) Когато естеството на задължението налага, органите по ал. 1 могат да искат съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините. Всички държавни органи са длъжни при поискване да съдействат на органа по изпълнението и на упълномощените за изпълнението лица.
(4) Собствениците или обитателите на нежилищни недвижими имоти са длъжни да осигурят свободен достъп в тях на лицата, надлежно натоварени или упълномощени за изпълнението, когато то не може да бъде осъществено по друг начин и когато влизането в такива имоти не е ограничено със закон, при спазване на условията по чл. 272, ал. 2.
(5) Трети лица не могат да бъдат задължавани при изпълнението за други действия или бездействия извън предвидените в ал. 4.
(6) Органът по изпълнението се произнася с постановления.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 278, който става чл. 272:
“Съизмеримост при изпълнението
Чл. 272. (1) Органът по изпълнението е задължен да осъществи изпълнението по начина, посочен в изпълнителното основание. Когато такъв начин не е посочен или посоченият начин е невъзможен, органът по изпълнението:
1. определя начини и средства за изпълнение, които с оглед особеностите на конкретния случай ще осигурят най-ефективно изпълнението на задължението;
2. определя начините и средствата, които са най-благоприятни за гражданите или организациите, спрямо които или в полза на които се осъществява изпълнението, когато е възможно то да се извърши по няколко еднакво ефективни начина.
(2) Влизане или оставане в жилище без съгласието на неговия обитател се допуска само с разрешение на съдия от административния съд, издадено по мотивирано искане на изпълнителния орган, въз основа на изпълнителното основание, ако изпълнението не може да бъде осъществено по друг начин. Разрешението или отказът подлежат на обжалване от страните по изпълнението с частна жалба, която спира изпълнението. Разрешение не се изисква за изпълнението на разпореждане за предаване на жилище, издадено или потвърдено от съд.”
По чл. 279 “Отговорност на органа по изпълнението” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 273.
По чл. 280 “Страни в изпълнителното производство” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 274.
По чл. 281 “Правоприемство в изпълнителното производство” комисията подкрепя предложението на вносителя за члена, който става чл. 275, като в ал. 3 думите “чл. 156, ал. 2 и 3” се заменят с “чл. 153, ал. 2 и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Уважаеми дами и господа, имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Дял пети, наименованието на Глава седемнадесета, наименованието на Раздел І и членове от 273 до 281 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел ІІ – Започване, спиране, прекратяване и приключване на изпълнението.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Член 282 – “Започване на производството”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 282, който става чл. 276, като в ал. 2 думите “чл. 161” се заменят с “чл. 158”.
Член 283 – “Покана за доброволно изпълнение”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 283, който става чл. 277, като в ал. 2, т. 6 думите “чл. 277, ал. 3” се заменят с “чл. 271, ал. 3”.
Член 284 – “Отсрочване и разсрочване на изпълнението”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 284, който става чл. 278.
Член 285 – “Обезпечителни мерки”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 285, който става чл. 279.
Член 286 – “Спиране на изпълнението”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 286, който става чл. 280.
Член 287 – “Възобновяване на производството”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 287, който става чл. 281, като в ал. 2 думите “чл. 286, т. 3” се заменят с “чл. 280, т. 3”.
Член 288 – “Прекратяване на производството”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 288, който става чл. 282:
“Прекратяване на производството
Чл. 282. (1) Изпълнителното производство се прекратява:
1. когато е започнато от лице или срещу лице или орган извън посочените в чл. 274;
2. по писмено искане на взискателя;
3. когато изпълнителното основание бъде признато за нищожно или бъде отменено;
4. когато се представи влязло в сила решение по чл. 298;
5. при погасяване на задължението поради изпълнението му, установено с изходящ от взискателя документ или с официален документ;
6. поради смърт на страна, когато задължението е с оглед на личността й;
7. поради фактическа или правна невъзможност за изпълнението му;
8. поради други безспорни обстоятелства, установени с писмени доказателства;
9. по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаването на поканата по чл. 277 е изтекла давността по чл. 285;
10. в случаите по чл. 280, т. 2, ако не се поиска от взискателя възобновяване на производството в срок един месец от спирането;
11. в случаите по чл. 280, т. 3 – с изтичането на три месеца от постановлението за спиране, в случай че задължението е за незаместимо действие.
(2) Когато за продължаването на производството е необходимо съдействието на взискателя, органът по изпълнението може да му даде срок да извърши необходимото процесуално действие. Ако взискателят не изпълни действието в срок, производството се прекратява.
(3) В тридневен срок от датата на влизане в сила на постановлението за прекратяване органът по изпълнението вдига служебно наложените обезпечителни мерки.
(4) Влязлото в сила постановление, с което се отказва прекратяване, не е пречка за предявяване на иска по чл. 292.”
Чл. 289 – “Приключване на изпълнението”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 289, който става чл. 283.
Член 290 – “Протоколи и постановления”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 290, който става чл. 284.
Член 291 – “Давност”.
Има предложение от народните представители Борислав Българинов, Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов – в чл. 291 ал. 2 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 291, който става чл. 285:
“Чл. 285. (1) Ако специален закон не разпорежда друго, изпълнителното основание не се привежда в изпълнение, ако са изминали пет години от влизането му в сила.
(2) Давността не се прилага служебно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Българинов и група народни представители за отпадане на ал. 2 на чл. 291, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 7, против 44, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІ и членове от 282 до 291 включително в редакция, предложена от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел ІІІ – Изпълнение срещу граждани и организации.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Член 292 – “Изпълнение на заместими задължения”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 292, който става чл. 286.
Член 293 – “Изпълнение на незаместими задължения”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 293, който става чл. 287.
Член 294 – “Изпълнение на задължения за предаване на вещи”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 294, който става чл. 288.
“Раздел ІV – Изпълнение срещу административния орган.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Член 295 – “Изпълнение на заместими задължения”.
По чл. 295 има предложение от народния представител Мая Манолова, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 295, който става чл. 289:
“Изпълнение на заместими задължения
Чл. 289. Заместими задължения на административни органи се изпълняват за тяхна сметка от взискателя въз основа на постановление на съдебния изпълнител.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 296, който става чл. 290:
“Изпълнение на незаместими задължения
Чл. 290. (1) При виновно неизпълнение органът по изпълнението налага на длъжностните лица, изпълняващи функциите на държавен орган, глоба от 50 до 1200 лв. седмично до изпълнение на задължението за определено действие. Ако задълженият орган е колективен, глоби не се налагат на членовете му, гласували за изпълнение на задължението.
(2) Глобите по ал. 1 се налагат и при всяко неизпълнение на задължението за въздържане от действие.
(3) Глобите по ал. 1 се налагат от органа по изпълнението, без да се спазва редът за установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания и в този кодекс.
(4) Наложените глоби подлежат на обжалване по реда на Раздел VІ.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 297, който става чл. 291, като в ал. 1 думите “чл. 294” се заменят с “чл. 288”, а в ал. 2 думите “чл. 296” се заменят с “чл. 290”.
“Раздел V – Искова защита.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 298, който става чл. 292.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 299, който става чл. 293, като в ал. 3 думата “регионалния” се заличава, а думата “административен” се заменя с “административния”.
“Раздел VІ – Обжалване на действията на органа по изпълнението.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздела.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 300, който става чл. 294.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 301, който става чл. 295.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 302, който става чл. 296, като в ал. 1 думата “регионалния” се заличава, а думата “административен” се заменя с “административния”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 303, който става чл. 297.
По чл. 304 има предложение от народния представител Мая Манолова. Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 304, който става чл. 298:
“Решение по жалбата
Чл. 298. (1) Когато отмени обжалваното постановление, съдът сам разрешава въпроса по жалбата, а когато отмени друго действие, той задължава органа по изпълнението да го повтори валидно или да не го извършва. Когато обжалваното бездействие е незаконосъобразно, съдът задължава органа по изпълнението да извърши дължимото, като определя срок за това.
(2) Отмяната на обжалваното действие възстановява положението, съществувало преди извършването му.
(3) Когато незаконосъобразното бездействие е на административен орган по изпълнението, съдът по искане на взискателя налага глобите по чл. 290, ал. 1 и възлага останалите изпълнителни действия до приключване на изпълнението на съдебния изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението. Съдебният изпълнител, на когото е възложено да довърши изпълнителните действия, изисква преписката или си набавя необходимите документи във връзка с производството.
(4) Решението не подлежи на обжалване.”
“Раздел VІІ – Възстановяване на положението и обезщетителни мерки.”
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следното наименование на раздела:
“Раздел VІІ – Възстановяване и обезщетяване.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 305, който става чл. 299:
“Задължение за обезщетяване
Чл. 299. (1) За вредите, причинени на граждани и организации от незаконно принудително изпълнение, отговаря имуществено държавата, ако административният орган по изпълнението е държавен, и общината, ако органът е общински, независимо от това дали вредите са причинени виновно.
(2) За вредите от изпълнението, причинени на трети лица, обезщетение се дължи от държавата, ако административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, е държавен, и от общината, ако органът е общински.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 306, който става чл. 300.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 307, който става чл. 301.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоилов.
Уважаеми дами и господа, имате думата по текстовете от тези пет раздела, които господин Стоилов представи току-що. Няма желаещи за изказване.
Моля да гласуваме наименованията на Раздел ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ от законопроекта, както и текстовете на чл. 292 до чл. 307 включително в редакцията, предложена от комисията.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Дял шести – Административнонаказателни разпоредби.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Дял шести.
“Глава осемнадесета – Административни нарушения и наказания.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Глава осемнадесета.
По чл. 308 има предложение от народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип предложението по буква “а” и не го подкрепя по буква “б” и буква “в”:
“б) член 308б със заглавие “Наказание за неправомерно упражняване на правомощието за налагане на мярката по чл. 58, ал. 8”:
“Чл. 308б. Длъжностно лице, което наруши изискванията на чл. 58, ал. 8 се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението – от 2000 до 5000 лв.”
в) Член 308в:
“Чл. 308в. Който извърши или довърши действия в нарушение на мотивирана заповед за спиране по чл. 58, ал. 8 или в нарушение на изискването за уведомление по чл. 58, ал. 7 се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно извършване на нарушението от 3000 до 10 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 308, който става чл. 302:
“Наказание за неиздаване на административен акт
или документ
Чл. 302. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ, в резултат на което срокът за произнасяне по направеното искане е бил пропуснат, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
(2) Длъжностно лице, което не изпълни нареждане на по-горестоящ административен орган да издаде съответен административен акт или документ, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 309, който става чл. 303.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 310, който става чл. 304:
“Наказание за неизпълнение на актове на съда
Чл. 304. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, извън случаите по Дял пети, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението, освен ако това се дължи на обективна невъзможност.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 311, който става чл. 305.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя по чл. 312 и предлага той да отпадне.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 313, който става чл. 306, като в ал. 1 думите “по чл. 310” се заменят с “чл. 304”.
По чл. 314 има предложение на народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на чл. 308а, което е отразено на систематичното му място в редакцията на чл. 306, и не подкрепя предложението в останалата му част.
Предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 314, който става чл.307:
“Ред за налагане на наказания в останалите случаи
Чл. 307. (1) В случаите по чл. 302, 303 и 305 актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от министъра на държавната администрация и административната реформа длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация и административната реформа или от овластени от него длъжностни лица.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Наказателните постановления, с които се налага глоба до 100 лв., не подлежат на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоилов.
Имате думата за изказване по тези текстове от Глава осемнадесета.
Няма желаещи.
Подлагам на гласуване първо предложенията по Глава осемнадесета, които не са приети.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Камелия Касабова и група народни представители по чл. 306, което не е подкрепено от комисията по буква “б” и буква “в”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 96 народни представители: за 45, против 14, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на тези народни представители по чл. 314, в частта, която не е подкрепена от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 20, против 38, въздържали се 50.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме наименованието на Дял шести, наименованието на Глава осемнадесета и членове от 306 до 314 включително, в редакция, предложена от комисията, както и отпадането на чл. 312.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Допълнителна разпоредба.”
Предложение от народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев.
Комисията не подкрепя предложението по буква “а” и го подкрепя по принцип по буква “б”.
“а) да се добави легално определение за “стопанска дейност” (дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба).”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на Допълнителната разпоредба:
“Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този кодекс:
1. “Административен орган” е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.
2. “Организация” е юридическо лице или сдружение на юридически или физически лица, което е организационно обособено въз основа на закон.
3. “Нецелесъобразен” е административен акт, издаден при неправилно упражняване на оперативна самостоятелност.
4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по Допълнителната разпоредба на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев по буква “а”, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 41, против 19, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме наименованието “Допълнителна разпоредба” и § 1 от нея в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с Преходни и заключителни разпоредби от законопроекта.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за създаване на Преходни и заключителни разпоредби, но поради цялостното им преработване, редакцията им е отразена в края на доклада.
Сега ще представя допълнителните предложения на народни представители по този раздел.
Предложение на народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова, Ася Михайлова и Ясен Попвасилев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Мая Манолова:
“§ 2 от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така:
“§ 2. (1) В окръжните съдилища се създават административни отделения, които разглеждат само дела по чл. 131, ал. 1 и 2.
(2) В срок три месеца от обнародването на този кодекс председателите на окръжните съдилища, в които няма административни отделения, създават такива отделения и определят броя и състава на съдиите в тях.
(3) Председателите на административните отделения при окръжните съдилища се назначават от Висшия съдебен съвет по предложения на председателя на Върховния административен съд в едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова, Ася Михайлова и Ясен Попвасилев:
“§ 3. В Закона за администрацията се създава нов чл. 62:
“Чл. 62. За лицата, заемащи административни длъжности по този закон, се прилагат правилата на чл. 29а от Закона за държавния служител.”
§ 4. Създава се допълнителна разпоредба в Закона за администрацията със следното съдържание:
“Конфликт на интереси има винаги, когато на народен представител, общински съветник, министър и заместника му и член на политическия му кабинет, началник на управление в министерство, директор на агенция, негов заместник, кмет, негов заместник, съдия или прокурор, управляващ дружество с повече от 50% държавно или общинско участие или негов съпруг е запазил или придобил след назначението, качеството на едноличен търговец, съдружник или прокурист, член на управителен или надзорен съвет на търговско дружество, което сключва сделки с държавни институции или общини, с дружества с над 50% държавно или общинско участие и/или кандидатства пред такива за обществени поръчки.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено по принцип.
Предложение отново на народните представители Камелия Касабова, Анелия Мингова, Валентин Милтенов и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Мая Манолова, което е с различни препращания.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Борислав Българинов, Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено.
Има още две предложения на народния представител Мая Манолова, които са подкрепени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по предложенията, направени по Преходните и заключителни разпоредби от законопроекта.
Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията, които не са подкрепени от комисията.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мая Манолова по § 2, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 17, против 26, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на господин Филип Димитров и група народни представители по § 2, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 26, против 21, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Манолова по § 12, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 3, против 30, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Предстои представянето на Преходни и заключителни разпоредби от законопроекта в редакция на комисията.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на Преходните и заключителни разпоредби:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Този кодекс отменя:
1. Закона за Върховния административен съд (обн., ДВ, …);
2. Закона за административното производство (обн., ДВ, …);
3. Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (обн., ДВ, …);
4. Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица (обн., ДВ, …).
§ 3. (1) Създават се административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на всеки от окръжните съдилища.
(2) До 31.12.2006 г. Висшият съдебен съвет назначава съдиите в административните съдилища.
(3) Председателите на административните съдилища се назначават от Висшия съдебен съвет по предложение на председателя на Върховния административен съд в срока по ал. 1.
(4) Ако Висшият съдебен съвет отхвърли предложението по ал. 3, председателят на Върховния административен съд командирова съдия от Върховния административен съд, който да изпълнява функциите на председател на съответния административен съд до назначаването на титуляр от Висшия съдебен съвет. В този случай председателят на Върховния административен съд внася ново предложение в срок един месец от решението на Висшия съдебен съвет.
(5) Министерският съвет и областните управители осигуряват помещения за дейността на административните съдилища.
§ 4. (1) Образуваните преди влизане в сила на този кодекс административни дела в районите и окръжните съдилища и във Върховния административен съд се довършват в същите съдилища по досегашния ред.
(2) Образуваните след влизане в сила на този кодекс до 1.03.2007 г. административни дела в районните и окръжните съдилища се довършват от същите съдилища по досегашния ред.
(3) Административните съдилища започват да образуват дела от 1.03.2007 г.
§ 5. Постъпилите искания и неприключилите производства за издаване на тълкувателни решения и постановления се разглеждат от Върховния административен съд, а в случаите по чл. 260, ал. 1 – съвместно с Върховния касационен съд, по реда, предвиден в този кодекс.
§ 6. Правилата относно доказателствата и условията за тяхното допускане, предвидени в кодекса, се прилагат и по отношение на факти, възникнали преди влизането му в сила.
§ 7. За сроковете, които са започнали да текат преди влизането в сила на кодекса, се прилагат досегашните разпоредби.
§ 8. Уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго.
§ 9. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 41, ал. 3, чл. 75, ал. 2, чл. 95, ал. 1, чл. 97, чл. 134, ал. 5, чл. 147, ал. 3, чл. 153, ал. 7, чл. 156, ал. 1, чл. 157, ал. 2, чл. 160, ал. 6, чл. 187, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 197, ал. 2 и ал. 4 и чл. 268, ал. 1 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
2. В чл. 121, ал. 4 думите “окръжния съд, компетентен да разгледа жалбата срещу ревизионния акт” се заменят с “административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка”.
3. Навсякъде думите “Закона за административното производство” и “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 10. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 302, ал. 6 думите “чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В заглавието и текста на чл. 304 думите “Закона за административното производство” и “Законът за административното производство” се заменят съответно с “Административнопроцесуалния кодекс” и “Административнопроцесуалният кодекс”.
§ 11. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 118, ал. 1 думите “окръжния съд” се заменят с “административния съд”.
2. В чл. 118а, ал. 2 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
3. В чл. 119 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
4. Навсякъде в кодекса думите “Закона за административното производство” и “чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 12. В чл. 405 от Кодекса на труда (обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство се заменят с “Административнопроцесуалния кодкес”.
§ 13. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 14. В Семейния кодекс (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 57а, ал. 5 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 136в, ал. 2 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцецуалния кодекс”.
§ 15. В чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите “по реда на Закона за Върховния административен съд” се заменят с “на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодкес, и по реда на Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодкес”.
2. В ал. 2 думите “не подлежи на обжалване” се заменят с “подлежи на обжалване с частна жалба”.
§ 16. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодкес”.
§ 17. В чл. 96в, ал. 6 и чл. 96г, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, …), навсякъде думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодкес”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и текстовете от § 2 до § 18 включително в редакцията, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
От името на парламентарна група има думата Екатерина Михайлова.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Демократи за силна България внесоха днес в Деловодството проект за декларация на Народното събрание във връзка с драматичното погазване на човешките права и свободи в Беларус.
Стотици демонстранти, които в последната седмица протестираха срещу потъпкването на правото им на демократичен избор, бяха бити и арестувани от репресивния апарат на президента Александър Лукашенко! Близките им ги издирват в болници и затвори, без да могат да узнаят нищо за съдбата им!
Искам да ви запозная с проекта за декларация, който предлагаме на Народното събрание:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
на Четиридесетото Народно събрание на Република България относно репресиите след президентските избори в Беларус
Като се присъединява към оценките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз, че президентските избори в Беларус на 19 март 2006 г. не бяха свободни и честни;
като припомня, че всеки член на ОСС, какъвто е и Беларус, има задължението да се придържа към международните стандарти за демократични избори;
като отбелязва с дълбока тревога, че предизборната кампания в Беларус беше съпроводена от цензура върху независимия печат и изявленията на опозиционните кандидати и от произволни арести на опоненти на официалната власт;
като изразява възмущение от масовите арести след изборите на мирни демонстранти и даването им под съд, заради техните политически убеждения,
Четиридесетото Народно събрание на Република България:
Първо, призовава властите в Беларус незабавно да прекратят репресиите срещу политическите си противници и да освободят стотиците арестувани.
Второ, настоява правителството на Република България да се присъедини към санкциите, наложени от Европейския съюз, върху президента на Беларус Александър Лукашенко и лицата, които носят пряка отговорност за отхвърлянето на демократичните избори и нарушаването на човешките права и свободи.”
Парламентарната група на ДСБ настояваме проекта за декларация да се включи като извънредна точка на днешното заседание на Комисията по външна политика, след което по най-бързия начин да влезе в дневния ред в програмата на Народното събрание, за да изразим своето отношение така, както предишният парламент изрази своето отношение към изборите в Украйна.
Смятаме, че е важно, като свободна и демократична страна, като свободни хора, да изразим протеста си срещу произвола в Беларус, който е недопустим в ХХІ век.
Надяваме се, че всички парламентарни групи ще подкрепят това българският парламент бързо и адекватно в синхрон с позициите на Европейския съюз да реагира. Именно затова, още веднъж повтарям, нека още днес да се включи като точка в работата на Комисията по външна политика.
Обръщаме се специално към председателя на Комисията по външна политика, както, разбира се, и към председателя на Народното събрание за спомагане този въпрос да бъде придвижен по най-бързия начин. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Михайлова.
Продължаваме с § 19 от Преходни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
„§ 19. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32, ал. 3 думите „пред Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд”;
2. Създава се Допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.
2. „Административна услуга” е:
а) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
в) извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;
д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.
3. „Обществени услуги” са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.
4. „Организация, предоставяща обществени услуги” е всяка организация, независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от услугите по т. З.”
§ 20. В чл. 24, ал. 4 от Закона за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 21. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 22. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 21, ал. 5 и в чл. 65, ал. 3 думите „чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 101, ал. 2 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 23. В чл. 41, ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. ...) думите „чл. 7, ал. 2 и на чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 24. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 70, ал. 4 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 152 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 25. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ., бр....) се правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 12 думите „Закона за административното производство или Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 123 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заповедите по ал. 1 и по чл. 122, ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 26. В Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 71 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 79:
а) в ал. 1 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”;
б) в ал. 2 думите „чл. 7, ал. 2 и чл. 11 от Закона за административното производство” се заменят с „чл. 26 и чл. 35 от Административнопроцесуалния кодекс”;
в) в ал. 3 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 84, ал. 3 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 27. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 28. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 29. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ., бр. ....) навсякъде думите „Закона за административното производство” и „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 30. В Закона за висшето образование (обн., ДВ., бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” и „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 31. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 32. В чл. 5, ал. 6 от Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г. (обн., ДВ., бр. ....) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцеусалния кодекс”.
§ 33. В чл. 4, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (обн., ДВ., бр. ....) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 34. В чл. 13, ал. 6, изречение последно от Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ., бр. ...) се изменя така: „Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии.”
§ 35. В чл. 26 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ., бр. ....) се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”, а думите „окръжния съд” се заменят с „административния съд”.
2. В ал. 5 думите „окръжния съд” се заменят с „административния съд”, а думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В ал. 6 думите „окръжен” се заменят с „административен”.
§ 36. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ., бр. ...) навсякъде думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 37. В Закона за горите (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 38. В Закона за гражданската регистрация (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 39. В Закона за гражданското въздухоплаване (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 40. В Закона за движение по пътищата (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 41. В чл. 58б, ал. 7 и чл. 58в, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, …) думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 42. В чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “Закона за административното производство или на Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В ал. 2 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 43. В Закона за държавния служител (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29а се създава ал. 4:
“(4) Конфликт на интереси е налице, когато държавен служител или свързано с него лице не са прекратили или са придобили след назначаването му качеството на едноличен търговец, съдружник, прокурист, член на управителен или надзорен съвет на търговско дружество, което извършва сделки или кандидатства, съответно е определен за изпълнител по обществени поръчки, с юридическото лице, с чийто ръководител държавният служител се намира в служебно правоотношение. Това се отнася и за сключването на сделки, кандидатстването и изпълнението на обществени поръчки с търговско дружество с преобладаващо участие на юридическото лице по предходното изречение. Когато декларираният конфликт на интереси не е отстранен в двумесечен срок, той се смята укрит.”
2. В чл. 124, ал. 1 думите “окръжните съдилища по реда на Закона за административното производство или на Върховния административен съд по реда на Закона за Върховния административен съд” се заменят с “административните съдилища или Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В т. 1 от Допълнителната разпоредба след думата “съпрузите” се добавя “или лицата, които се намират във фактическо съжителство”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете от § 19 до § 43 включително от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта в редакция, предложена от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
“§ 44. В Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38, ал. 2 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
2. В чл. 39, ал. 3 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
3. Навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 45. В чл. 7, ал. 2, т. 7 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Обн., ДВ, …) думите “по чл. 15, ал. 2 от Закона за административното производство” се заменят с “предвидени в Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 46. В чл. 36, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 47. В Закона за енергетиката (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 48. В Закона за животновъдството (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 49. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите “по чл. 15, ал. 2 от Закона за административното производство” се заменят с “предвидени в Административнопроцесуалния кодекс”;
б) в ал. 3 и 4 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”;
в) в ал. 5 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 25, ал. 2 думите “съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за административното производство” се заменят с “предвидени в Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 50. В Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 4 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 43е думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 51. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 50 и в чл. 51, ал. 1 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
2. Навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 52. В чл. 64, ал. 2 от Закона за занаятите (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 53. В чл. 39 от Закона за защита на личните данни (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “окръжен съд” се заменят с “адинистративен съд”.
2. В ал. 5 думите “Законът за административното производство, съответно Законът за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 54. В чл. 13, ал. 8 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 55. В Закона за защита на потребителите (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 56. В чл. 24 от Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 57. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 7г, ал. 7 думите “Закона за Върховния административен съд, съответно на Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 8, ал. 5 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 19а, ал. 4 думите “Закона за Върховния административен съд, съответно на Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 34 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 58. В чл. 32 от Закона за защита от шума в околната среда (Обн., ДВ, …) думите “Закона за Върховния административен съд, съответно на Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 59. В Закона за защита срещу дискриминацията (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 68, ал. 1 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 70, ал. 1 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 73 думите “Закона за административното производство, съответно по Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 84, ал. 2 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 60. В чл. 80 от Закона за защитените територии (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 61. В Закона за здравето (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 112, ал. 1, т. 4 думите “пред Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
2. Навсякъде думите “Закона за административното производство и Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 62. В Закона за здравното осигуряване (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 59, ал. 7 думите “Закона за административното производство пред съответния окръжен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд”.
2. В чл. 76, ал. 2 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 63. В чл. 119 от Закона за избиране на народни представители (Обн., ДВ, …) думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 64. В чл. 6 от Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 65. В чл. 42, ал. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 66. В Закона за кадастъра и имотния регистър се правят следните изменения:
1. В чл. 18 ал. 4 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 49, ал. 2 думите “Закона за административното производство пред окръжния съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд”.
3. В чл. 49а, ал. 4 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
4. В чл. 54 ал. 2 думите “Закона за административното производство пред окръжния съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд”.
§ 67. В Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 68. В чл. 15 ал. 3, чл. 16 ал. 3 и чл. 17 ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор думите “Глава трета, Раздел І от Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 69. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 70. В Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 71. В чл. 36а ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 72. В чл. 44 ал. 3 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 73. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 74. В Закона за лечебните заведения навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 75. В Закона за лечебните растения навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 76. В чл. 50 ал. 2 от Закона за марките и географските означения се правят следните изменения:
1. В чл. 50 ал. 1 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
2. В чл. 68 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
3. В чл. 77 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
4. Навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 77. В Закона за местните данъци и такси навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 78. В чл. 104, ал. 1 от Закона за местните избори думата “окръжния” се заменя с “административния”, а думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
§ 79. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят следните изменения:
1. В чл. 30, ал. 3 и ал. 5 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
2. В чл. 32, ал. 3 думите “окръжния” се заменят с “административния”, а думите “Софийски градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
§ 80. В чл. 20 от Закона за мерките срещу изпирането на пари думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 81. В Закона за меценатството навсякъде думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 82. В Закона за Министерството на вътрешните работи навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 83. В Закона за Министерството на вътрешните работи се правят следните изменения:
1. В чл. 245 ал. 2 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – град София”.
2. Навсякъде думите “Закона за административното производство” и “Закона за административното производство или на Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 84. В Закона за митниците се правят следните изменения:
1. В чл. 84е ал. 7 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
2. В чл. 211и ал. 5 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
3. Навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 85. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се правят следните изменения:
1. В чл. 96, ал. 3 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 117б ал. 6 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 86. В Закона за насърчаване на заетостта навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 87. В чл. 24 ал. 5 от Закона за независимия финансов одит думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 88. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност навсякъде думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 89. В Закона за общинската собственост се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 5 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
2. В чл. 18 ал. 3 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
3. В чл. 27 ал. 1 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
4. В чл. 46, ал. 5 думата “окръжния” се заменя с “административния”.
Навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 90. В Закона за общинския дълг навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 91. В чл. 35 ал. 2 от Закона за омбудсмана думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 92. В Закона за опазване на околната среда се правят следните изменения:
1. В чл. 27 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 99 ал. 6 думите “Закона за административното производство и Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 113 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 116ж думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
5. В чл. 127 ал. 3 думите “Закона за административното производство и Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
6. В чл. 160 ал. 4 думите “Закона за административното производство, съответно по Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 93. В Закона за опазване на земеделските земи навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 94. В чл. 32 ал. 4 от Закона за опазване на селскостопанското имущество думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 95. В чл. 44 ал. 1 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 96. В чл. 29 ал. 1 от Закона за особените залози думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 97. В Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България” се правят следните изменения:
1. В чл. 131 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 132 ал. 1 се изменя така:
“Чл. 132 (1) Заповедта за освобождаване от кадрова военна служба може да се обжалва по съдебен ред чрез органа, който я е издал. Споровете са подсъдни на административните съдилища или на Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
3. В чл. 314 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 98. В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на закона се променя така: “Закон за отговорността на държавата и общините за вреди”.
2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 1 се изменя така:
“(1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.”
б) Алинея 2 се изменя така:
“(2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс.”
3. Член 3 се изменя така:
“Чл. 3. Органът, който е отменил незаконния акт по чл. 2, е длъжен да разясни на гражданина или на представител на юридическото лице реда, по който могат да защитят правата си.”
4. В чл. 9, ал. 2 след думата “граждани” се добавя “и юридически лица”.
§ 99. В Закона за паметниците на културата и музеите се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 8 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 33б, ал. 4 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 100. В Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 66, ал. 2 думите „чл. 7, ал. 2 от чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 79, ал. 2 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 101. В Закона за патентите (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 59 думите „Софийския градски съд” се заменят с „Административния съд – гр. София”.
2. Навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 102. В чл. 47, ал. 2 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 75, ал. 7 думата „окръжния” се заменя с „административния”.
2. Навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 103. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 104. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 105. В чл. 5, ал. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, ...) думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 106. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 107. В Закона за промишления дизайн се правят следните изменения:
1. В чл. 49 думите „пред Софийския градски съд” се заменят с „пред Административния съд – гр. София”.
2. В чл. 61 думите „Софийския градски съд” се заменят с „Административния съд – гр. София”.
§ 108. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 49а, ал. 11 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 68, ал. 2 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 109. В чл. 215 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 110. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 111. В чл. 26, ал. 10 от Закона за пътищата (обн., ДВ, ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 112. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 113. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 114. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 115. В чл. 9, ал. 5 от Закона за сдруженията за напояване (обн., ДВ, ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 116. В чл. 10, ал. 7 от Закона за семейните помощи за деца (обн., ДВ, ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 117. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 3, изречение последно се изменя така: „Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии.”
2. В § 4к, ал. 6 думата „окръжния” се заменя с „административния”.
3. Навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 118. В Закона за социалното подпомагане (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 119. В чл. 12, ал. 3 от Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези параграфи? Няма желаещи.
Моля, нека гласуваме параграфи от 44 до 119 включително от Преходните и заключителните разпоредби в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „§ 120. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 след думата „окръжни” се поставя запетая и се добавя „административни”.
2. В чл. 30, ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за председателите на административните съдилища”;
б) създава се нова т. 9:
„9. председателите на административните съдилища – за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;”
в) досегашните точки 9-13 стават съответно точки 10-14.
3. В чл. 35в, ал. 5 думите „ал. 1-5” се заменят с „ал. 1-6”.
4. В чл. 35е, ал. 5 думите „ал. „1-5” се заменят с „ал. 1-6”.
5. В чл. 38, след думата „окръжните” се поставя запетая и се добавя „административните”.
6. В чл. 39:
а) в ал. 1 след думата „окръжните” съюзът „и” се заменя със запетая и се добавя „административните и”;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Административните съдилища разглеждат определените със закон административни дела като първа или касационна инстанция.”;
в) досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5 и 6.
7. В чл. 41 думите „на съвместни заседания на пленумите им” се заменят с „от общите събрания на съдиите от съответните колегии”.
8. В чл. 58, ал. 1 след думата „търговски” запетаята се заменя със съюза „и”, а думите „и административни” се заличават.
9. В чл. 59, ал. 3, т. 4 думите „и Върховния административен съд” се заличават.
10. В Глава четвърта се създава Раздел ІVа:
„Раздел ІVа
Административен съд
Чл. 64а. На административния съд са подсъдни всички административни дела, освен тези, които в закон са посочени като подсъдни на Върховния административен съд.
Чл. 64б. Административният съд разглежда административните дела в състав от един съдия.
Чл. 64в. Когато длъжността на съдия от административен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместван от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния административен съд може да командирова на негово място съдия от друг административен съд или младши съдия със стаж не по-малко от две години.
Чл. 64г. (1) По решение на общото събрание на съдиите при административния съд могат да се създават специализирани по материя отделения, които се ръководят от председателя и неговите заместници.
(2) Административният съд се състои от съдии и младши съдии.
Чл. 64д. (1) Председателят на административния съд:
1. осъществява общо организационно и административно ръководство на административния съд и го представлява;
2. изготвя:
а) годишен доклад за дейността на административния съд, който изпраща на председателя на Върховния административен съд за сведение и включване в годишния доклад пред Висшия съдебен съвет;
б) справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, и ги изпраща за разглеждане от Висшия съдебен съвет, а на министъра на правосъдието – за сведение;
3. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на делата;
4. председателства съдебни състави от всички отделения, когато такива са обособени;
5. свиква съдиите от административния съд за обсъждане на доклада по т. 2, буква „а”, докладите от ревизиите и проверките, предложенията за тълкувателни решения и постановления, както и други въпроси;
6. свиква и ръководи общото събрание на съдиите от съда.
Чл. 64е. (1) Административният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.
(2) Общото събрание:
1. разпределя в края на всеки три години съдиите по отделения, когато такива са обособени;
2. дава мнения пред Върховния административен съд по проекти на тълкувателни решения и постановления;
3. приема решения в други, предвидени със закон, случаи.
(3) Заседанията на общото събрание са редовни, ако присъстват най-малко две-трети от общия брой на съдиите.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите.”
11. В чл. 72 ал. 2 се отменя.
12. В чл. 83 думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.
13. В чл. 84, ал. 1, т. 2 думите “както и” се заличават, а накрая се добавя “както и при произнасяне на съвместни тълкувателни постановления с общо събрание на колегия от Върховния административен съд;”.
14. В чл. 93:
а) в ал. 1 думата “две” се заличава;
б) ал. 2 се изменя така:
“(2) Председателят и неговите заместници ръководят колегиите.”
15. В чл. 94 думите “апелативен или окръжен съд, които отговарят” се заменят с “административен съд, който отговаря”, а думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.
16. В чл. 95:
а) в т. 1, буква “б” думата “окръжните” се заменя с “административните”;
б) в т. 1 се създава буква “в”:
“в) спорове за законосъобразност на подзаконови нормативни актове”;
в) в т. 2, буква “а” се отменя;
г) създават се нови т. 3 и т. 4:
“3. седем съдии – когато разглеждат искания за отмяна на влезли в сила съдебни актове;
4. общо събрание на всички съдии – когато произнася тълкувателни постановления при противоречива или неправилна съдебна практика по прилагането на закона в административното правораздаване.”;
д) досегашната точка 3 става т. 5 и се изменя така:
“5. общо събрание на съответната колегия – когато произнася тълкувателни решения за разрешаване на спорни въпроси по тълкуването и прилагането на закона.”
17. В чл. 96:
а) ал. 1 се изменя така:
“(1) В заседанията на общите събрания участват като изразяват становище:
1. заместникът на главния прокурор при Върховната административна прокуратура;
2. прокурори от прокуратурата при Върховния административен съд – по тяхно желание;
3. председателите на административните съдилища;
4. председателят или член на Висшия адвокатски съвет;
5. изтъкнати специалисти по правна теория и практика.”;
б) алинея 2 се отменя;
в) досегашната ал. 3 става ал. 2;
г) създава се нова ал. 3:
“(3) Председателят на Върховния административен съд уведомява лицата по ал. 1 за датата и часа на провеждане на заседанието.”;
д) алинея 4 се отменя.
18. Член 97 се изменя така:
“Чл. 97. (1) Искания за произнасяне с тълкувателни решения могат да правят председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и неговият заместник при Върховната административна прокуратура, омбудсманът, министърът на правосъдието, председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет, съдебните състави на Върховния административен съд по конкретни дела.
(2) Искания за произнасяне с тълкувателни постановления могат да правят органите по ал. 1 и страните по дела, по които има влезли в сила противоречиви съдебни решения и определения.
(3) Тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.
(4) Тълкувателните решения служат за ръководство на съдилищата и административните органи.”
19. В чл. 99, ал. 3, т. 1 след думите “състава на” се добавя “на колегиите и”.
20. В чл. 123, ал. 4, т. 5 думите “т. 13” се заменят с “т. 14”.
21. В чл. 125:
а) създава се нова т. 4:
“4. съдия в административен съд;”
б) досегашните точки 4, 5 и 6 стават съответно точки 5, 6 и 7.
22. В чл. 125а:
а) в ал. 1 се създава нова т. 3:
“3. председателят на административния съд;”
б) досегашните точки 3 и 4 стават съответно точки 4 и 5.
23. В чл. 125в, ал. 1 в текста преди т. 1 думите “т. 2-4” се заменят с “т. 2-5”.
24. В чл. 127:
а) създава се нова ал. 3:
“(3) За съдия в административен съд се назначава лице, което има най-малко пет години стаж или поне три години като младши съдия в административен съд;
б) досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 4 и 5;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “ал. 1-4” се заменят с “ал. 1-5”;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4”, а думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.
25. В чл. 132, ал. 2 думите “ал. 1-5” се заменят с “ал. 1-6”.
26. В чл. 143:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
“(2) Лицата на длъжност съдия в административен съд придобиват рангове “съдия в апелативен съд”, “съдия във Върховния административен съд” и “председател на отделение във Върховния административен съд” при условията на чл. 142, ал. 1.”
27. В чл. 146, т. 2 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 6”.
28. В чл. 147:
а) създава се нова ал. 4:
“(4) Младшите съдии при административните съдилища се назначават от Висшия съдебен съвет за срок от три години, който може да бъде продължен с още една година.”;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
29. В чл. 167а, ал. 3 след думите “от председателите на апелативните” се поставя запетая и се добавя “административните”.
30. В чл. 190, ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
“5. от председателя на съответния административен съд – за съдиите от същия съд, и от председателя на Върховния административен съд – за председателите на административните съдилища;”
б) досегашните точки 5-8 стават съответно точки 6-9.
31. В чл. 200б, ал. 1 след думите “съдебен район на” се добавя “административен съд и”.
32. В чл. 200ж:
а) ал. 1 се изменя така:
“Чл. 200ж. (1) Списъците по чл. 200б, ал. 1 се утвърждават от комисии в състав:
1. председател – съдия от Върховния административен съд, определен от председателя на същия съд, и членове – съдии от съответния административен съд, определени от председателя на този съд – за списъците на административните съдилища;
2. председател на апелативния съд или определено от него лице, апелативния прокурор или определено от него лице, председателя на окръжния съд, окръжния прокурор и директора на окръжната следствена служба – за списъците на окръжните съдилища;”
б) алинея 3 се изменя така:
“(3) Председателите на апелативните и на административните съдилища изпращат списъците за съответните съдебни райони на министъра на правосъдието за обнародване в “Държавен вестник” и за огласяване чрез Интернет.”
§ 121. В чл. 33, ал. 6 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (Обн., ДВ, …) думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 122. В чл. 36, ал. 6 от Закона за Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Обн., ДВ, …) думите “Закона за Върховния административен съд се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 123. В Закона за съхранение и търговия със зърно (Обн., ДВ, …) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 124. В Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30в, ал. 2 думите “Закона за Върховния административен съд или по Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 34а, ал. 8 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 36 ал. 7 се изменя така:
“(7) Отказите на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да регистрира лицата и отказите на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
4. В чл. 36а ал. 5 се изменя така:
“(5) Заповедите по ал. 4 на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и заповедите по ал. 4 на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
5. В чл. 49, ал. 3 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 125. В чл. 28, ал. 2 от Закона за топологията на интегралните схеми (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 28, ал. 2 думите “по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд” се заменят с “по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – гр. София”.
2. В чл. 38 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – гр. София”.
§ 126. В Закона за туризма (Обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 6 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 20, ал. 3 думите “Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 54, ал. 3 думите “Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 66 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 127. В чл. 40 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (Обн., ДВ, бр. ...) думите „Закона за административното производство” и „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 128. В Закона за убежището и бежанците (Обн., ДВ., бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 84, ал. думата „окръжен” се заменя с „административен”.
2. В чл. 85, ал. 1 и ал. 4 думите „окръжният” и „окръжния” се заменят с „административният”, съответно с „административния”.
3. В чл. 86 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 91 думите „Закона за административното производство, Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 129. В Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 49:
а) в т. 1 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”;
б) в т. 2 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 52, ал. 3 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
3. В чл. 55, ал. 4 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 59, ал. 2 думите „Закона за Върховния административен съд, съответно по Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
5. В чл. 70 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
6. В чл. 77, ал. 3 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
7. В чл. 78, ал. 4 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
8. В чл. 102, ал. 4 думите „Закона за Върховния административен съд, съответно - по реда на Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 130. В чл. 72, ал. 1 от Закона за управление при кризи (Обн., ДВ., бр. ...) думите „Закона за административното производство или на Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 131. В чл. 4, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (Обн., ДВ, бр. ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 132. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ., бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 213 думите „по Закона за административното производство и по Закона за Върховния административен съд” се заменят с „по Административнопроцесуалния кодекс”.
2. В чл. 215, ал. 1 думата „окръжния” се заменя с „административния”, а думите „градския съд” се заменят с „административния съд – град”.
3. В чл. 216, ал. 3 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В чл. 219, ал. 3 думите „Закона за административното производство, съответно Законът за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
5. В чл. 222, ал. 1, т. 11 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
6. В чл. 228 думите „Закона за административното производство и Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 133. В чл. 17, ал. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта (Обн., ДВ., бр. ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 134. В Закона за филмовата индустрия (Обн., ДВ., бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 135. В чл. 16, ал. 3 от Закона за фуражите (Обн., ДВ., бр. ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 136. В Закона за хазарта (Обн., ДВ., бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 1 думите „Софийския градски съд” се заменят с „Административния съд – град София”.
2. Навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 137. В Закона за храните (Обн., ДВ., бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” и „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 138. В чл. 22 от Закона за частната охранителна дейност (Обн., ДВ., бр. ...) думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 139. В Закона за чужденците в Република България (Обн., ДВ., бр. ...) навсякъде думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 140. В чл. 45, ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Обн., ДВ., бр. ...) думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 141. Изпълнението на този кодекс се възлага на Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния административен съд, министъра на държавната администрация и административната реформа и на министъра на правосъдието.
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на:
1. Дял трети, § 2, т. 2 – относно отмяната на разпоредбите за съдебното производство, § 9, т. 1 и т. 2, § 11, т. 1 и т. 2, § 44, т. 1 и т. 2, § 51, т. 1, § 76, точки 1-3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и т. 2, § 89, точки 1-4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и т. 2, § 125, § 128, т. 1 и т. 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 66, точки 2-4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния” с „административния” и „Софийски градски съд” с „Административния съд – град София”, които влизат в сила от 1 март 2007 г.
2. Параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Уважаеми дами и господа, имате думата за изказвания по тези текстове от Преходните и заключителни разпоредби. Няма желаещи.
Моля да гласуваме от § 120 до § 142 включително, които са и последните текстове от законопроекта.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това и целият закон.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожо председател, позволете ми да благодаря на народните представители за конструктивната работа по този закон и специално на членовете на Комисията по правни въпроси, на експертите, които също подпомагаха през цялото време нейната работа, които се включваха допълнително – преподаватели, магистрати и други специалисти и разбира се, на Правната дирекция, която също съдейства на експертите към комисията, за да могат да бъдат оформени Преходните и заключителните разпоредби.
Дано този Административнопроцесуален кодекс подобри практиката по издаването и обжалването на административните актове.
Ние го приемаме навреме, за да може този факт да бъде отбелязан и от Европейската комисия в нейния пролетен доклад.
Да пожелаем успех на всички органи, които имат отговорност по прилагането на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоилов.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Имате думата, за да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми най-напред да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати д-р Атанас Додов – заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Людмила Василева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Кумчев.
Гласуваме процедурното предложение, което беше направено.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, за да представите доклада, господин Кумчев.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Благодаря, госпожо председател.
Д О К Л А Д
за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 554-01-96, внесен от Борислав Димитров Китов и Лютви Ахмед Местан на 20 декември 2005 г.
Уважаема госпожо председател! Комисията по здравеопазването на свое заседание, проведено на 9 март 2006 г., разгледа посочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанието.
Комисията по здравеопазването на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага за второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Има предложение от народния представител Борислав Китов за създаване на нов § 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 1 и предлага следната окончателна редакция на § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно:
„§ 1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) В стоматологичните факултети на висшите медицински училища може да се извършва лечебна дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по стоматология, следдипломно обучение на стоматолози, както и при извършване на научна дейност.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва в съответствие с учебните планове и програми.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по този текст? Няма.
Моля да гласуваме заглавието на законопроекта и § 1 в окончателна редакция, предложена от комисията.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Заглавието и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага той да отпадне.
Има предложение от народния представител Борислав Китов за създаване на нов § 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 2 и предлага следната окончателна редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
„(2) На регистрация подлежи и лечебната дейност по чл. 2а, за осъществяването на която могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.
(3) При възникнала необходимост от по-дълъг престой в случаите по ал. 2 стоматологичният факултет на съответното висше медицинско училище е длъжен да организира хоспитализацията на пациента.”
Има предложение от народния представител Борислав Китов за създаване на § 3.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на § 3 и предлага следната окончателна редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистрацията на лечебната дейност по чл. 2а се извършва в съответния регионален център по здравеопазване, на чиято територия се намира висшето медицинско училище, въз основа на заявление от неговия ректор, към което се прилагат:
1. данните за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето медицинско училище;
2. дипломите за завършено висше образование и документи за призната специалност, при наличие на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите – преподаватели по стоматология, които ще осъществявят практическото обучение или ще извършват научната дейност;
3. хигиенното заключение за обекта от органите на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
4. разрешението от компетентния държавен орган, когато при извършване на дейността по чл. 2а се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
5. решението за институционална акредитация на висшето училище и документ за програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование;
6. информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след числото „1” се добавя „и 2”.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по алинеи 1 и 2 или от отстраняване на непълнотата по ал. 3 директорът на регионалния център по здравеопазване издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоворение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
Моля да гласуваме отпадането на § 1 на вносителя по предложение на комисията и параграфи 2 и 3 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Комисията предлага да се създадат параграфи 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
„§ 4. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал. 2:
„(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и следните данни за регистрираната лечебна дейност по чл. 2а:
1. пореден номер;
2. дата на издаване на удостоверението за извършване на лечебната дейност по чл. 2а;
3. данни за висшето медицинско училище – наименование, седалище, адрес на управление и срок на валидност на акредитацията;
4. данните по чл. 40, ал. 2, т. 2;
5. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
6. промени в обстоятелствата по точки 1-5;
7. забележки по вписаните обстоятелства."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „заведения” се добавя „и лечебната дейност по чл. 2а”.
§ 5. В чл. 42 накрая се добавя „и лечебната дейност по чл. 2а”.
§ 6. В чл. 43 след думата „заведение” се добавя „и на лечебната дейност по чл. 2а”.
§ 7. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистрацията на лечебната дейност по чл. 2а се заличава:
1. по искане на ректора на висшето медицинско училище;
2. при закриване на стоматологичния факултет на висшето медицинско училище;
3. при изтичане и непродължаване на срока на валидност на програмната акредитация;
4. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.”
2. Досегашните алинеи 2, 3 и 4 стават съответно алинеи 3, 4 и 5.
§ 8. В чл. 102, ал. 7 думите „чл. 41, ал. 2” се заменят с „чл. 41, ал. 3”.
§ 9. В § 8 на Преходни и заключителни разпоредби думите „чл. 41, ал. 2” се заменят с „чл. 41, ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези параграфи? Няма.
Моля да гласуваме от § 4 до § 9 включително, създадени по предложение на комисията.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Заключителна разпоредба.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Комисията предлага следното наименование:
“Заключителни разпоредби”.
По § 2 има предложение на народния представител Борислав Китов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната окончателна редакция на § 2, който става § 10:
“§ 10. В Закона за висшето образование в чл. 26 се създава ал. 11:
“(11) В стоматологичните факултети на висшите медицински училища, освен дейността по ал. 1, може да се извършва лечебна дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по стоматология, следдипломно обучение на стоматолози, както и при извършване на научна дейност.”
Има предложение на народния представител Борислав Китов за създаване на § 5.
Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Борислав Китов за създаване на § 5 и предлага следната окончателна редакция на § 5, който става § 11:
“§ 11. В Закона за здравното осигуряване в чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Не е обект на договаряне и заплащане от страна на Националната здравноосигурителна каса извършваната лечебна дейност по стоматология при обучение на студенти, докторанти и специализанти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кумчев.
Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието “Заключителни разпоредби” и § 10 и § 11 от тях, създадени по предложение на комисията, в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това и целият закон. Благодаря Ви.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ – продължение.
Заповядайте, господин Тасим, да започнете с представянето на доклада на Комисията по земеделието и горите.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: Благодаря, госпожо председател.
Моля разрешение за допускане в залата на д-р Атанас Додов – заместник-министър, д-р Анелия Микушинска и Людмила Василева - от Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Това процедурно предложение се приема.
Моля квесторите да поканят изброените лица в залата.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: “§ 12. След чл. 6а се създава Глава втора “а” с наименование “Храни с традиционно специфичен характер.”
По този параграф има предложение на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, но то беше оттеглено в комисията.
Има предложение и на народния представител Васил Калинов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага да се създаде § 12а:
“§ 12а. Член 6б се изменя така:
“Чл. 6б. (1) Министерството на земеделието и горите:
1. приема заявления – спецификации и досиета на храни, кандидатстващи за признаване като храни с традиционно специфичен характер;
2. проверява подадените заявления – спецификации и досиета и включените в тях данни;
3. одобрява заявленията и досиетата на храни с традиционно специфичен характер и ги представя за вписване в Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер.
(2) Заявления-спецификации и досиета на храни с традиционно специфичен характер могат да подават само групи от производители на храни с традиционно специфичен характер.
(3) Групата производители на храни с традиционно специфичен характер подава заявление-спецификация по образец, одобрен от министъра на земеделието и горите, което съдържа следните данни:
1. подробни данни за заявителя;
2. искане за признаване на традиционно специфичния характер на храната и използване наименованието на храната;
3. наименование на храната;
4. описание на метода на производство и на характеристиките на използваните суровини;
5. изброяване на представените доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на храните и/или традиционния начин на производство или преработка;
6. основни физични, химични, микробиологични и органолептични характеристики на храната, които изразяват нейния специфичен характер;
7. органът, който ще осъществява контрол за съответствие на храната с традиционно специфичен характер, и методите за проверка на характеристиките по т. 6.
(4) Към заявлението-спецификация се прилагат документи, доказващи обстоятелствата по ал. 3. Заявлението-спецификация и приложените документи формират досие на храната с традиционно специфичен характер.
(5) Храните имат специфичен характер, когато притежават характерна черта или набор от характерни черти, които ги отличават от другите храни от същата категория. Традиционният характер на храните се изразява в използването в продължение най-малко на 25 години на традиционни суровини, традиционен състав на храната и/или традиционен начин на производство или преработка. Традиционно специфичният характер на храната се признава, ако са изпълнени едновременно изискванията за специфичен и традиционен характер.
(6) Наименованията на храните с традиционно специфичен характер трябва да бъдат традиционни за страната или района. Наименованието на храна с традиционно специфичен характер трябва да изразява специфичния характер на храната – ясно да я отличава от други храни от същата категория и да не бъде подвеждащо.
(7) Министерството на земеделието и горите може да изисква от заявителите предоставянето на допълнителни данни и документи и да ги подпомага при изготвянето на спецификациите.”
По чл. 6в има предложение на народния представител Васил Калинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде § 12б:
“§ 12б. Член 6в се изменя така:
“Чл. 6в. (1) Министерството на земеделието и горите води регистър на подадените досиета за храни с традиционно специфичен характер, в който се вписват данните по чл. 6б, ал. 2. Информацията в регистъра по чл. 6б, ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 7 е публична.
(2) Министерството на земеделието и горите води регистър на производителите на храни с традиционно специфичен характер. Информацията в регистъра е публична.
(3) Условията и редът за приемане, одобряване и представяне на заявленията-спецификации за вписване в Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер и редът за водене на регистрите по ал. 1 и 2 се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
По чл. 6г има предложение на Евдокия Манева и Васил Паница.
Предложението беше оттеглено в комисията.
Има предложение на народния представител Васил Калинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде § 12в:
„§ 12в. Създава се чл. 6г:
„Чл. 6г. (1) Контролът за съответствието на храните с традиционно специфичен характер със заявената спецификация се осъществява от местни и чуждестранни лица – търговци или сдружения с нестопанска цел, получили одобрение от министъра на земеделието и горите, въз основа на сключен договор с групата производители на храна с традиционно специфичен характер.
(2) Министърът на земеделието и горите или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват надзор върху дейността на одобрените контролни органи за храни с традиционно специфичен характер. Контролните органи, получили одобрение от министъра на земеделието и горите, се обявяват на електронната страница на Министерството на земеделието и горите и в един централен ежедневник.
(3) Условията и редът за одобряване на контролни органи за храни с традиционно специфичен характер, надзорът върху тяхната дейност и обхватът на контрола за съответствие се уреждат с наредбата по чл. 6в, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по текстовете от § 12а до § 12в. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: „Глава втора „б” – Биологично производство на храни от растителен и животински произход”.
По тази глава има предложение от народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията, поради което ще го прочета:
„§ 10. Член 6д ал. 2. Първото изречение да се измени по следния начин: „Биологичният начин за производство се означава върху храните от растителен и животински произход чрез използване на думата „ограничен”, изписано на кирилица или с латински букви.”
Има и предложение на народния представител Васил Калинов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на народния представител Пламен Моллов, което беше оттеглено в комисията.
Има и предложение на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 12г:
„§ 12г. Създава се Глава втора „б” с членове 6д-6т:
„Глава втора „б”
Биологично производство на храни от растителен и животински произход
Чл. 6д. (1) Храните от растителен и животински произход са биологично произведени, когато са произведени от лица, притежаващи сертификат за биологично производство, при спазване на правилата за биологично производство и осъществен контрол върху спазването им.
(2) Биологичният начин на производство се означава върху храни от растителен и животински произход чрез използване на думите „биологичен”, „екологичен”, „органичен” или техните производни „био” и „еко”, както и на техните еквиваленти, изписани с латински букви. Означаването включва поставянето на текстове, търговски марки, картини или знаци върху опаковка, документ, етикет, бандерол или увивна лента, които придружават или се поставят на продуктите, произведени по биологичен начин.
(3) Храните от растителен и животински произход, произведени по биологичен начин, могат да се означават и с национален знак за биологично производство.
(4) Правилата за биологично производство на храни от растителен и животински произход, издаването на сертификати за биологично производство, означаването на биологично произведените храни и контролът върху дейностите, свързани с тях, се определят с наредби на министъра на земеделието и горите.
Чл. 6е. (1) Не може да се означава като „биологичен”, „екологичен”, „органичен”, „био”, „еко” или техните еквиваленти, изписани с латински букви, и да носи знака за биологично производство храна от растителен и животински произход, която не е биологично произведена.
(2) Контролът върху спазването на означението на биологичното производство на храни от растителен и животински произход се осъществява от органите по чл. 28, ал. 1.
Чл. 6ж. (1) Спазването на правилата за биологичното производство на храни от растителен и животински произход се контролира от местни и чуждестранни лица – търговци или сдружения с нестопанска цел, получили разрешение за контрол на биологичното производство от министъра на земеделието и горите, наричани по-нататък „контролни органи на биологичното производство”.
(2) Министърът на земеделието и горите или упълномощени от него лица осъществяват надзор върху контролните органи на биологичното производство.
(3) Надзорът по ал. 2 включва проверка на:
1. обективността и ефективността на извършвания контрол на биологичното производство от контролните органи;
2. приложените от контролните органи на биологичното производство мерки по чл. 6з, ал. 3, т. 3 при установени нарушения на правилата на биологичното производство и неговото означаване.
Чл. 6з. (1) За получаване на разрешение по чл. 6ж, ал. 1 местните лица подават заявление в Министерството на земеделието и горите. Заявлението съдържа данни за правния статут на лицето: съдебна регистрация, идентификационен код БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) и предмет на дейност, а за сдружение с нестопанска цел – и целите и средствата за постигането им.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. копие на решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, удостоверение за данъчна регистрация и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
2. надлежно заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, с който се удостоверява съответствието с изискванията на БДС ЕN 45011.
(3) Заявлението се придружава и от:
1. подробно описание на процедурата за извършване на контрол, включваща предпазните и контролните мерки, които лицето се задължава да приложи при осъществяване на контрола, и гаранции за тяхната обективност;
2. данни за лабораторията или лабораториите, които ще извършват анализи за остатъчни количества от неразрешени продукти, съгласно наредбите по чл. 6д, ал. 4;
3. описание на мерките, които контролният орган на биологичното производство прилага при установяване на нарушения при биологичното производство и неговото означаване;
4. данни за техническото оборудване, с което разполагат;
5. данни за числеността на персонала, неговота квалификация и опит в контролната дейност.
(4) Изискванията към персонала на контролния орган по биологично производство се определят с наредбите по чл. 6д, ал. 4.
Чл. 6и. (1) За получаване на разрешение по чл. 6ж, ал. 1, чуждестранните лица подават заявление в Министерството на земеделието и горите. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон, когато лицето е търговец, или чрез представителство в страната, когато лицето е сдружение с нестопанска цел.
(2) Заявлението съдържа данни за правния статут на чуждестранното лице: правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако приложимото право я предвижда, данни за регистрацията на клона или адреса на представителството в страната.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото право я предвижда, и легализиран превод на български език;
2. копие на съдебното решение за регистрация на клон на чуждестранното лице – търговец в страната;
3. надлежно заверено копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт EN 45 011, издаден от орган за акредитация, членуващ в Международния акредитационен форум (IAF), и легализиран превод на български език. Обхватът на акредитацията трябва да включва и България.
(4) Заявлението по ал. 1 се придружава и от документите по чл. 6з, ал. 3, представени и на български език.
Чл. 6к. (1) Надзорният орган по чл. 6ж, ал. 2 извършва проверка за установяване съответствието на представената документация с фактическите условия за извършване на контролната дейност.
(2) Когато при проверката се установи несъответствие или пропуск в представената документация, кандидатът се уведомява писмено за това и му се дава указание за отстраняването им. В тези случаи срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на несъответствието или пропуските.
(3) В едномесечен срок от постъпване на заявлението министърът на земеделието и горите разрешава със заповед дейността по чл. 6ж, ал. 1 и издава разрешение или прави мотивиран отказ, ако не са спазени изискванията по чл. 6, ал. 1, чл. 6з или чл. 6и.
(4) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(5) Разрешението се издава за срок в рамките на срока на валидност на сертификата за акредитация. Министърът на земеделието и горите обнародва в “Държавен вестник” издадените разрешения.
(6) Министърът на земеделието и горите издава кодов номер на всеки контролен орган на биологичното производство и уведомява за това държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия.
Чл. 6л. (1) Контролните органи на биологичното производство прекратяват контролната си дейност при изтичане на срока на разрешението.
(2) Министърът на земеделието и горите прекратява предсрочно разрешението по искане на контролния орган на биологичното производство.
(3) Министърът на земеделието и горите отнема разрешението:
1. когато въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;
2. когато контролният орган на биологичното производство престане да отговаря на изискванията на наредбите по чл. 6д, ал. 4;
3. когато при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;
4. при системно неспазване на условията и реда за издаване на сертификат за биологично производство на храни от растителен и животински произход от регистриран производител;
5. при неоснователен отказ от контролния орган на биологичното производство да издаде сертификат за биологично производство на храни.
(4) Заповедта на министъра на земеделието и горите за отнемане на разрешението за извършване на контролна дейност подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(5) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и горите за предсрочно прекратяване или за отнемане на разрешението се обнародват в “Държавен вестник”.
Чл. 6м. Контролните органи на биологичното производство са длъжни да:
1. спазват процедурите, определени в чл. 6з, ал. 3, т. 1 и 3;
2. оказват съдействие и да предоставят исканата информация на надзорния орган по чл. 6ж, ал. 2 при изпълнение на неговите задължения;
3. осигуряват на надзорния орган по чл. 6ж, ал. 2 достъп до своите офиси и други помещения за целите на надзора;
4. представят ежегодно до 31 януари в Министерството на земеделието и горите подробен годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са осъществили контрол;
5. уведомяват министъра на земеделието и горите за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 6з и съответно 6и в 7-дневен срок от настъпването й;
6. разпореждат преустановяване ползването на означението за биологично производство за цялата партида или за производство, което е засегнато, когато не са спазени правилата за биологично производство и/или за неговото означаване;
7. отнемат издадения сертификат и забраняват на производителя или вносителя да пуска на пазара продукти с означение за биологичен начин на производство, когато са извършени нарушения, които имат продължителен ефект;
8. не разгласяват информацията, която са получили при извършване на контрола; предоставят данните от проверките само на контролираното лице и на компетентните органи.
Чл. 6н. (1) Всяко лице, което с цел търговия произвежда по биологичен начин храни от растителен и животински произход или ги внася в страната, е длъжно да информира контролния орган, получил разрешение по чл. 6ж, ал. 1, и подлежи на регистриране и контрол от този контролен орган.
(2) Контролният орган и производителят/вносителят сключват договор, с който се уреждат отношенията по осъществяването на контрола, заплащането за контрола и издаването на сертификат за биологично производство.
(3) Въз основа на договора по ал. 2 контролният орган има право да осъществява контролните мерки, определени с наредбите по чл. 6д, ал. 4.
(4) Контролните органи издават сертификат на производителите и вносителите на храни от растителен и животински произход, с който се удостоверява, че храните са биологично произведени.
Чл. 6о. (1) Всяка година не по-късно от 31 март министърът на земеделието и горите уведомява Европейската комисия за имената на контролните органи на биологичното производство, получили разрешение до края на предходната година по реда на чл. 6ж, ал. 1, като предоставят данните за:
1. правният им статут, отговорностите и дейностите, които извършват;
2. процедурата за извършване на контрол, включваща подробно описание на предпазните и контролните мерки, които контролните органи на биологичното производство се задължават да приложат при осъществяването на контрола, и гаранциите за тяхната обективност;
3. мерките, които контролните органи прилагат при установяването на нарушения при биологичното производство и неговото означаване.
(2) Министърът на земеделието и горите изпраща в Европейската комисия до 1 юли всяка година:
1. списък на всички лица, които до 31 декември на предходната година с цел търговия са започнали производство по биологичен начин на храни от растителен и животински произход или са извършили внос на такива храни в страната и са станали обект на системата за контрол;
2. доклад за извършените инспекции върху лицата, които произвеждат или внасят в страната храни от растителен и животински произход, на основата на подробен годишен отчет за предходната година, представен от контролните органи на биологичното производство, включително информация за предприетите мерки, за да се осигури, доколкото това е възможно, проследимостта на храните от животински произход по цялата верига от земеделското стопанство до продажбата на крайния потребител, включително клането, разфасовката, преработката, пакетирането и означаването на биологичното производство.
Чл. 6п. (1) Министърът на земеделието и горите ежегодно информира Министерския съвет за развитието на биологичното земеделие в страната и спазването на законовите разпоредби.
(2) Всички нормативни актове в областта на биологичното земеделие се разработват с участието на съответните браншови организации.
Чл. 6р. (1) Министърът на земеделието и горите координира и осъществява контрол за съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци с нормативните изисквания за качество.
(2) Физическите и юридическите лица излагат, предлагат за продажба, доставят или реализират по друг начин, за своя или за чужда сметка, пресните плодове и зеленчуци, означени в съответствие с нормативните изисквания за качество.
(3) Търговците на пресни плодове и зеленчуци са длъжни да:
1. осигуряват на контролния орган достъп до местата, където се извършва производство, съхранение, търговия, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, както и до транспортните средства, превозващи плодове и зеленчуци за прилагане на пазара;
2. предоставят на контролния орган информация и всички документи, необходими за оценка на съответствието на проверяваните партиди.
(4) Когато качеството на плодовете и зеленчуците не отговаря на нормативните изисквания за качество, контролният орган издава констативен протокол и не допуска стоката да бъде внасяна, изнасяна или продавана на вътрешния пазар. Забранява се продажбата на партидите пресни плодове и зеленчуци, за които е съставен костативен протокол.
(5) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба:
1. изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци;
2. реда за извършване на контрол за съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци;
3. реда за създаване и поддържане на база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци.
Чл. 6с. (1) Министерството на земеделието и горите създава и поддържа база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци и извършва анализ на риска, с цел извършване на контрол за съответствие на качеството.
(2) Търговците на пресни плодове и зеленчуци, включително чуждестранните физически и юридически лица, са длъжни да представят при поискване от контролните органи следните данни за:
1. наименование, седалище и адрес на управление;
2. ЕГН - за физическите лица или единен идентификационен код БУЛСТАТ – за юридическите лица;
3. видове плодове и зеленчуци, с които търгуват;
4. район/райони, в които предлагат на пазара плодове и зеленчуци;
5. място в търговската верига – производител, опаковчик, търговец на едро, търговец на дребно, вносител, износител, превозвач, преработвател;
6. средногодишен обем на търгуваната продукция.
Чл. 6т. (1) Митническите органи приемат декларацията по износа на пресни плодове и зеленчуци, когато:
1. партидата е придружена от сертификат за съответствие на качеството, издаден от контролния орган;
2. контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден сертификат за съответствие на качеството.
(2) Митническите органи разрешават спирането на партидите пресни плодове и зеленчуци, декларирани под режим внос, когато:
1. партидата е придружена от сертификат за съответствие на качеството, издадено от контролния орган;
2. контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден сертификат за съответствие на качеството.
(3) Митническите органи предоставят на Министерството на земеделието и горите цялата информация, необходима за извършване на проверките за съответствие на качеството.
(4) Лицата, които изнасят или внасят пресни плодове и зеленчуци, включително за преработка, са длъжни най-малко два дни преди осъществяването на износа или вноса да уведомят писмено контролния орган с цел извършване на проверка за съответствие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Аз ще оттегля това предложение, макар че искам да направя уговорката, че вместо “органичен” е написано “ограничен” – разместени са две букви. Естествено моят сътрудник, който е направил тази грешка, ще понесе порицание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Подлагам на гласуване § 12г.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: Има предложение от народния представител Васил Калинов за създаване на § 12а.
Комисията подкрепя предложението по принцип. То е отразено на систематичното му място в § 12г, членове 6р-6т.
По § 13 има предложение от народния представител Васил Калинов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 13:
“§ 13. Наименованието на Глава трета се изменя така: “Глава трета – Изисквания към опаковането, етикетирането, представянето и рекламата на храните.”
Комисията предлага да се създаде § 13а:
“§ 13а. Член 7 се изменя така:
“Чл. 7. (1) За опаковането на храни и за контакт с храни се използват само материали и предмети, включително активни и интелигентни материали и предмети, произведени в съответствие с добра производствена практика по такъв начин, че при нормални и предвидими условия за употреба не пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени в състава на храната или до влошаване на органолептичните характеристики на храната.
(2) Етикетирането, представянето и рекламирането на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, не трябва да заблуждават потребителите.”
Комисията предлага да се създаде § 13б:
“§ 13б. Член 8 се изменя така:
“Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите определят с наредби:
1. специфичните изисквания към активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
2. списъка на субстанциите, разрешени за използване при производство на материали и предмети за контакт с храни, критериите за тяхната чистота и специфичните условия за използването на субстанциите и/или материалите и предметите, в които те се използват;
3. списъци на разрешените субстанции, вложени в активни или интелигентни материали и предмети за контакт с храни, на активните или интелигентните материали и предмети и при необходимост – специфичните условия за използване на тези субстанции и/или материалите и предметите, в които са вложени;
4. допустимите граници на специфична и обща миграция на съставки от материалите и предметите във или върху храните, с които те влизат в контакт;
5. основните правила за осигуряване на съответствието, за извършване на контрол на материалите и предметите, влизащи в контакт с храни, и на субстанциите, от които са направени, както и правилата, свързани с вземането на проби и методите за анализ;
6. изискванията за етикетиране и начина, по който се обозначава, че материалите и предметите са предназначени за контакт с храни.
(2) Пускането на пазара и употребата на субстанции, различни от определените в списъците по ал. 1, т. 2 и 3, се извършва само след оценка и получаване на разрешение по реда на Регламент 1935/2004.
(3) За получаване на разрешение за включване в списъците по ал. 1, т. 2 и 3 лицето, което желае да пусне на пазара нова субстанция, подава писмено заявление в Министерството на здравеопазването.
(4) Заявлението съдържа:
1. данни на заявителя:
а) име, ЕГН, номер на документа за самоличност и постоянен адрес за физическите лица;
б) наименование, седалище, адрес на управление и идентификационен код БУЛСТАТ за едноличните търговци и юридическите лица;
в) техническо досие, съдържащо информация в съответствие с Ръководството за оценка на безопасността на субстанциите на Европейския орган по безопасност на храните;
3. резюме на техническото досие.
(5) Министерството на здравеопазването в срок 14 дни уведомява писмено заявителя, че заявлението е получено, като изрично посочва датата на получаването му.
(6) Министерството на здравеопазването незабавно информира и изпраща за становище заявлението по ал. 4, както и всяка друга допълнителна информация, предоставена от заявителя, на Европейския орган по безопасност на храните в съответствие с изискванията на Регламент 1935/2004.
(7) Изменение, временно прекратяване и отнемане на разрешение се извършва по реда, предвиден в Регламент 1935/2004.
(8) Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се придружават от декларация за съответствие с приложимите към тях изисквания.
(9) Производителите и търговците на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, спазват изискванията по отношение на проследимостта им, определени в Регламент 1935/2004.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, имам предложение за една малка редакционна поправка: навсякъде, където има „субстанции” или „субстанция”, да бъдат заменени с българското съответствие „вещества”, респективно „вещество”. Учили сме в прогимназията, в гимназията и на други места за просто и сложно вещество, няма да влизам в химически детайли. Мисля, че е по-правилно да търсим българските съответствия, независимо че регламентът е европейски.
Предлагам вместо „субстанция” да бъде „вещество” тук и навсякъде в текста да се промени. Мисля, че с нищо няма да променим хармонизирането на регламента.
Петър Берон (КА, от място): Поддържам предложението!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е предложение, вие кажете.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ДОДОВ: Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Берон поддържа господин Великов.
Нека да чуем отношението на Министерството на здравеопазването.
Само в този текст ли да е или в целия закон? Вече има гласувани текстове, как да се връщаме? Или един текст ще има един термин, друг - друг и накрая който чете закона ще мисли, че става дума за различни неща. Не съм против това, господин Великов, просто искам да бъдем...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ДОДОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Между първо и второ четене не беше направено такова предложение. Нямам компетентността да отговоря, но като че ли по логиката, която предлага народният представител доц. Великов, не възразявам. Той предлага вместо „субстанция” да бъде „вещество”. Не би пречило на законопроекта, но всяко внасяне на текстове между първо и второ четене, които не са разгледани от експерти, поражда съмнения. Имаше и текстове преди малко, които бяха изчетени от председателя на комисията, които не съм виждал нито на първо, нито на второ четене и не мога да изразя становище без експертите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Депутатите много пъти са ги виждали, както виждате...
Петър Берон (КА, от място): Човекът е експерт по химия, какъв по-голям специалист?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ДОДОВ: По принцип нямам нищо против предложението, но между първо и второ четене сега бяха изчетени предложения, които не са били нито на първо, нито на второ четене. Заместник-министърът да е гений по всички въпроси, не може веднага да изразява становище „за” или „против” за нещо, което нито е виждал, нито е чувал.
По принцип нямам нищо против предложенито на господин Великов, ако това е конкретният въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дали субстанция и вещество е едно и също, дали са синоними, има ли някакви нюанси, има гласувани текстове.
Заповядайте, госпожо Янакиева.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА (КБ): Благодаря Ви.
Господин председател, уважаеми колеги! В залата има поне двама химици – освен доц. Великов вторият съм аз, значи ставаме трима. Въпреки че понятието е дискусионно, отчитам, че не сме направили необходимото да го предложим като изменение между двете четения. Считам, че по-добрият вариант е наистина да бъде „вещество”, защото, първо, покрива представата, второ, има по-достъпен характер за онези, които ще ползват закона. Едва ли е необходимо да влизаме в тълковния речник, за да намерим точното съдържание на думата „субстанция” или вещество. Подкрепям казаното от доц. Великов – наистина вещество звучи много познаваемо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Субстанцията не е ли няколко вещества, които дават субстанция? Виждам, че и химиците не са на едно и също мнение.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: Ако ми позволите, господин председател, аз също съм химик – първата ми професия е инженер-химик.
Очевидно става въпрос за сложни вещества, когато говорим за субстанция. Ако трябва да се обясни в тази субстанция колко вещества има, тогава ще стане още по-сложно и неразбираемо. Разбира се, контролният орган ще го има предвид, но в крайна сметка субстанция е по-лесно проследимо, отколкото всичките му съставки, които като цяло могат да направят субстанция.
Разбирам идеята да говорим на чист български език, но така или иначе в образователната система от поне 30 години се говори за субстанция и за вещества, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И аз съм ходил на училище, и аз съм учил за субстанция. Дайте да си го оставим субстанция, както си е в закона, да не вземем да объркаме нещо.
Ясен Пенчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като това предложение не е разглеждано в комисията и би трябвало да се съгласува с регламентите и да бъдем точни, предлагам този параграф да бъде отложен и да мине отново през комисията. Не може така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но и в следващия има пак „субстанция” и „вещества”.
Борислав Великов (НДСВ): Мисля, че няма смисъл този параграф да се отлага. Става дума за една наистина редакционна бележка – дали да изберем българската дума „вещество” или да вземем от латинския корен „субстанция”. Това е въпросът. „Субстанция” е чужда дума, тя няма непременно място в този закон, не допринася с нищо за неговата яснота, за по-добро звучене или, ако щете, по-европейско звучене, тъй като ние си имаме българска дума.
Предлагам навсякъде в закона „вещество” да замести „субстанция”, респективно „субстанции” да бъде заменено с „вещества”. Няма нужда да се отлага. В крайна сметка сме българско Народно събрание и там, където виждаме, че може да имаме българско съответствие – нека да го сложим. Няма нужда да сме чуждопоклонници, дори като има някаква чужда дума, която вече е понавлязла в езика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Можем ли да прегласуваме вече гласувани текстове?
Направено е процедурно предложение думите „вещества” и „вещество” да се заменят в този текст със „субстанция” или „субстанции”.
Петър Берон (КА, от място): В целия закон!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не мога да го подложа на гласуване за целия закон, има гласувани текстове. Защо не го казахте при чл. 1 или чл. 2?
Борислав Великов (НДСВ, от място): Признавам, това е грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Виждате, че този въпрос не е безспорен.
Борислав Великов (НДСВ, от място): Щом за Вас не е безспорен, тогава...
Добре, нека да се гласува „субстанция”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Чакайте, спокойно! Не съм специалист в тази област.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Великов.
Гласували 85 народни представители: за 20, против 52, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: По § 14 комисията предлага следната редакция:
„§ 14. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Допуска се данните на етикета освен на български език да бъдат обявени и на други езици."
2. В ал. 3 думите „по отношение на характеристиката на храните, определена от тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба” се заличават.”
По § 15 има предложение на народния представител Борислав Великов.
Комисията подкрепя предложението по принцип. То е отразено в ал. 3 на чл. 10.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева и народния представител Васил Паница.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В чл. 10 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) При етикетирането на храната се включват данни за наименованието, под което храната се продава, списък на съставките на храната и количеството на някои от тях, количествено съдържание на генномодифицирани организми и уникалния му код, срокът на трайност на храната и условията, при които трябва да се съхранява, нетното количество на предварително опакованите в отсъствие на потребителя храни, име/фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска храната на пазара, държавата на произход при храни от внос, маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната, указания за употреба, ако е необходимо, както и действителното обемно алкохолно съдържание за напитки, съдържащи повече от 1,2% vol.”
2. В ал. 3 думите „приема с акт” се заменят с „определя с наредба”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Имате думата, уважаеми народни представители, по двата текста. Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 14 и 15.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Остават само няколко минути до 14,00 ч.
Приключваме с днешното пленарно заседание дотук.
Искам още веднъж да съобщя на народните представители в пленарната зала и извън нея, че утре в 9,00 ч. започваме с третата поправка на българската Конституция. Заседанието ще се предава по Българската национална телевизия и Българското национално радио, следователно всички, без изключение, трябва да бъдем тук, в залата.
Знаете, че след заседанието има заседания на комисии. Знаете къде са съобщенията и къде комисиите ще проведат своите заседания.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Камелия Касабова

Секретари:
Пенко Атанасов
Мирослав Мурджов