Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-04-17

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи
Секретари: Иван Илчев и Светослав Малинов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Разполагаме с необходимия кворум. Откривам заседанието.
Съгласно решение на Народното събрание от миналата седмица предстои да проведем извънредно заседание днес, 17 април 2006 г., с две точки в дневния ред:
1. Второ четене на законопроекта за концесиите – продължение.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Преди да преминем към т. 1, има няколко съобщения, които е предвидено да ви направя.
Едното: на 14 април на основание чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България писмени съгласия за възбуждане на наказателни преследвания срещу него е дал народният представител Фидел Димитров Беев по трите искания на главния прокурор под съответните номера.
Второто съобщение: също на 14 април 2006 г. на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за Сметната палата в Народното събрание е представен Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на съдебната власт и Висшия съдебен съвет за периода от 1 януари 2005 до 30 юни 2005 г. С писмо докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси с предложение при необходимост по линия на комисиите да бъдат предприети съответни действия въз основа на правомощията съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Самият доклад е на разположение на народните представители в библиотеката.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КОНЦЕСИИТЕ – продължение.
Както си спомняте, бе докладвано предложението на председателя на Комисията по икономическата политика за Глава тринадесета и окончателната редакция на комисията по предложението на стр. 1-11 от Втора част на доклада и са започнали разисквания по предложенията на народните представители Нено Димов и Мария Капон. Има направено процедурно предложение от госпожа Капон за отлагане на текстовете. Не са били гласувани направените предложения и разискванията не са приключили.
Правилно ли отразявам степента на работа по тези текстове? Става дума за текстовете, намиращи се в самото начало на Част втора от доклада – от 1 до 11 страница.
Изказвания е имало. Има ли още желаещи да се изкажат?
Заповядайте, госпожо Николова.
Госпожо Николова, Вие не сте ли се изказала по тези текстове?
Елеонора Николова (ОДС, от място): Ние поискахме почивка, защото бяха 27 човека в залата. Взела съм отношение по един текст, искам да взема отношение по втори текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По същество като че ли сте се изказала, госпожо Николова. За жалост, по веднъж на параграф има възможност за вземане на думата. (Уточнения между народния представител Нено Димов и председателя Георги Пирински.)
Ние сме в режим на дискусия по този параграф. Който е взел отношение по него, не би могъл повторно да вземе думата.
Остава да се гласуват процедурните предложения за отлагане на текстовете. Не са били гласувани. Господин Корнезов даде почивка тогава.
В такъв случай предстои да гласуваме направените предложения от народните представители Нено Димов и Мария Капон за отлагане гласуването на текста на комисията, предлагаща окончателна редакция на чл. 86.
Гласувано ли е заглавието, господин Цонев, преди това? Не е гласувано.
В такъв случай ще гласуваме предложението за отлагане. Ако то бъде одобрено, ще подложа на гласуване заглавието, ако не – ще гласуваме заглавието и текста на комисията наведнъж.
Моля за внимание! Ще подложа на гласуване процедурното предложение на двамата народни представители за отлагане на гласуването на окончателния текст на новия чл. 83 по комисия.
Моля, гласувайте това предложение, което, както разбирам, председателят на комисията не подкрепя.
Гласували 129 народни представители: за 42, против 50, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Заповядайте, госпожо Николова – процедурно предложение за прегласуване.
Елеонора Николова (ОДС): Уважаеми госпожи и господа, ние имаме джентълменско споразумение с господин Цонев днес да има повече хора в залата, защото съгласно Решение № 22 от 1998 г. на Конституционния съд Комисията за защита на конкуренцията е административен орган, част от администрацията и произнася също индивидуални административни актове. Ние казваме, че решенията, с които се произнасят органите, които концесионират определен обект, трябва да отидат на обжалване пред един административен орган. Тогава поискахме дебатът да се състои в пълна зала, за да има юристи както от лявата страна, така и от центъра, които разбират проблема.
Поради това аз искам прегласуване на тази глава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте повторно предложението за отлагане на Глава единадесета “Обжалване”.
Гласували 156 народни представители: за 43, против 66, въздържали се 47.
Не се приема предложението. (Реплика от народния представител Нено Димов.)
Нямаме възможност повече да гласуваме по направени предложения. Няма предложения – преминаваме към гласуване на самия текст. (Уточнения между народния представител Нено Димов и председателя господин Георги Пирински.)
Става дума за предложение за отпадане в текста на комисията за чл. 86. Ако обичате да погледнете стр. 8 на доклада – последното изречение на страницата, което е последно за ал. 8 на новия чл. 86. Народният представител Нено Димов предлага последното изречение да отпадне, което започва с израза “при отхвърляне на жалбата” и завършва с “приход в държавния бюджет”.
Моля, гласувайте предложението на господин Нено Димов за отпадане на последното изречение на ал. 8 от чл. 86, неподкрепено от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 36, против 74, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Господин Мартин Димитров желае да направи предложение за прегласуване.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Макар да не съм юрист, мога да кажа, че в тези текстове има много сериозни поводи за безпокойство.
Уважаеми дами и господа, за да обжалва дадена фирма, трябва да предостави обезпечение, което да бъде до 500 000 лв. И ако по някаква причина жалбата бъде отхвърлена, това обезпечение, дами и господа, остава в бюджета! (Реплики на народния представител Йордан Цонев.)
Обезпечението остава в бюджета, тоест, ако в момента на улицата някой нападне уважаемия председател господин Пирински и му вземе 2,00 лв., всички ние ще станем и ще кажем, че това е кражба и ще порицаем това деяние, но когато подобно деяние се отправя към българския бизнес – няма проблеми, има пълно щастие! Не можем да приемаме такива разпоредби, като твърдим, че сме сериозни хора, които уважават българските граждани и българския бизнес. Един такъв подход за мен е недопустим. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма възможност за повече изказвания. Това е обосновка за прегласуване.
Подлагам отново на гласуване предложението, направено от господин Димов и в случая подкрепено от господин Димитров.
Моля, гласувайте това предложение за отпадане, което не беше подкрепено при първото гласуване.
Гласували 150 народни представители: за 37, против 78, въздържали се 35.
Предложението отново не се приема.
Има ли други предложения за гласуване по текстовете, които са направени?
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам да се подложи на гласуване и да бъде подкрепен първоначалният текст на вносителя – на Министерския съвет, по тази глава. Тази процедура, която беше първоначално предложена от вносителя, това е коректната процедура. Това, което след това в комисията се предлага – да отпадне обжалването и да се конституира възможността Комисията за защита на конкуренцията да бъде орган, пред който да се обжалва, е противоконституционно. Затова има Решение от 22 и 24 септември 1998 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 18 от 1998 г., където Конституционният съд категорично се е произнесъл по това, че Комисията за защита на конкуренцията е административен орган и на нея не могат да бъдат възлагани такива функции. Не можем да превръщаме Комисията за защита на конкуренцията в извънредно съдилище. Ще ви прочета, ако трябва, и цялото решение на Конституционния съд.
Ето, вижте какво казва Конституционният съд: изводът е, че Конституцията в чл. 119 и чл. 129 изключва изобщо възможността на несъдебни органи да бъдат възлагани правораздавателни функции. Особено това важи за органи, които спадат към изпълнителната власт, защото са органи на администрацията. Към тях спада и Комисията за защита на конкуренцията и нейните решения са индивидуални административни актове.
След това се казва, че несъдебни и особено административни органи, към които спада Комисията за защита на конкуренцията, не могат да правораздават. Ето защо правораздавателното правомощие, което чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на конкуренцията възлага на комисията противоречи на чл. 119 от Конституцията.
Има и други текстове в това решение, които са категорични. Ние фактически отнемаме възможността за двуинстанционно производство.
Господин Пирински, искам да се изкажа, защото това е много важен текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето Ви изтече.
Иван Сотиров: Миналия път господин Корнезов каза, че като водещ на това заседание има особено мнение по въпроса и ще го изкаже. Днес него го няма, защото господин Цонев тогава каза тук, в залата, че тристранната коалиция ще излезе с категорична позиция по въпроса. И ето категоричната позиция! Господин Корнезов го няма и Вие се водите по акъла на господин Йордан Цонев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не, аз се водя по правилника.
Иван Сотиров: Аз призовавам колегите от тристранната коалиция да не допускат такова срамно решение. С този закон вие се готвите за откровен грабеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров!
Иван Сотиров: Пледирам към Вас, защото тук има юристи, не допускайте господин Цонев да ви води за носа и гласувайте предложението, което е внесено от вашето правителство и вашия премиер, а не на комисията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не коментирайте! И без да квалифицирате поведение.
Заповядайте, господин Цонев, може би за реплика.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, господин председател.
Искам да разсея съмненията, че някой трябва да се води по моя акъл, особено когато става въпрос за право. Опазил ме Господ да давам акъл на юристи!
Става въпрос за нещо съвсем различно. В хода на дискусията с Европейската комисия едно от основните изисквания беше редът за обжалване по Закона за обществените поръчки и по Закона за концесиите да бъде еднакъв. Тъй като първо беше внесен Законът за концесиите, Министерският съвет беше предвидил този ред. След това, както си спомняте, Министерският съвет ни помоли да отложим гледането на Закона за концесиите. Ние го забавихме с около 3-4 седмици, през което време да може да се изработи единният ред за обжалване, тъй като в Закона за обществените поръчки пък, господин Сотиров, Министерският съвет е предложил в своя вариант реда с Комисията за защита на конкуренцията. Не Йордан Цонев, а Министерският съвет.
След като се направиха съответните дискусии с Главна дирекция „Вътрешен пазар и услуги”, след като ходиха там и други колеги, след разговори между юристите от коалицията и още ред други такива дискусии, се стигна до това предложение, което е направено от вносителя, но тъй като бяхме в процедура, в която само народен представител може да направи предложение, осведомявам Ви, господин Сотиров, без такъв патос и без квалификации, каквито Вие използвахте, най-спокойно, че предложението на народния представител Йордан Цонев е предложението, което всъщност унифицира обжалването и е предложението, което всъщност вносителят и редът, който вносителят – Министерският съвет, подкрепя и иска.
Когато стигнем по същество, ще ви прочета онова, което е записано от тази дискусия и защо трябва първата инстанция да е административна, а втората – съдебна, в кои директиви е записано, как точно правомощията на Комисията за защита на конкуренцията кореспондират с правото първата инстанцията да са те и т.н., и т.н. Щеше ми се обаче това да го направят юристите, а не аз, тъй като съм икономист, но ако се наложи, ще го направя. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, имаше предложение за определен начин на гласуване. Чухме обратно мнение.
Предлагам ви следното разбиране по този въпрос – и на господин Сотиров, и на другите колеги: съгласно чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, уважаеми колеги, на второ гласуване Народното събрание разглежда доклада на комисията, която е работила по законопроекта между първо и второ четене. Казано е съвсем ясно, че в този доклад са включени както писмени предложения на народните представители, така и предложенията на самата комисия по обсъждания законопроект, като този доклад се разглежда текст по текст, раздел по раздел, глава по глава.
Това, което имаме сега пред себе си, е текст на комисията, който отразява, според общото разбиране, както разбирам, на вносителя и на мнозинството в комисията направеното от вносителя предложение и предлага окончателна редакция. Няма основание, няма място, господин Сотиров, Вашето предложение - да се гласува предложението на вносителя, защото то вече не съществува като отделно предложение. То е инкорпорирано в текста на комисията, поради което не мога да подложа на гласуване текста на вносителя, съгласно Вашето предложение и подлагам на гласуване окончателния текст на комисията.
Ще гласуваме окончателния текст с две редакции, които ще предложи господин Цонев, ако не са били достатъчно ясно огласени в пленарната зала при миналото заседание.
Моля господин Цонев да направи двете редакционни уточнения.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, господин председател.
Ще направя две редакционни уточнения, които са дадени от юристите на Народното събрание и на Министерския съвет.
В ал. 4 на чл. 87 в края на изречението след думата „обезпечението” вместо точка продължава изречението: „до приключване на производството по обжалване с влязло в сила решение”.
Прочитам как ще изглежда последното изречение на ал. 4:
„Временната мярка се счита за наложена от датата на представяне на обезпечението до приключване на производството по обжалване с влязло в сила решение.”
Втората редакционна поправка е в ал. 8 на същия чл. 87:
„Обезпечението подлежи на връщане с разпореждане на председателя на Комисията за защита на конкуренцията в 7-дневен срок” и следва добавката „от определението на съда, с което се отменя наложената временна мярка, или от влизане в сила на решението, с което се уважава жалбата по чл. 83.”
Следващата редакционна поправка е:
„Чл. 95. (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 91 подлежи на обжалване по реда на чл. 93, ал. 2.”
Думите „като жалбата не спира изпълнението” се премахват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Николова, заповядайте за процедура.
Елеонора Николова (ОДС): Господин председател, с всичкото уважение, което изпитвам към Вас, трябва да Ви кажа, че след чл. 70 има и чл. 71, съобразно който във втората алинея е казано, че: „Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект не се обсъждат и гласуват”.
Когато на първо четене гласувахме и подкрепихме Закона за концесиите, ние съобразявахме и една изключително важна глава, а това е главата „Обжалване”, която даваше една прозрачна, ясна и законосъобразна процедура – възможността всеки недоволен от решението на органа, който провежда концесията, да отиде в съда и в рамките на едно стройно двуинстанционно производство да защити своите права. Това е било и причината, поради която ние гласувахме по същество и по принцип за този законопроект. Сега, когато в движение се променя философията, аз мисля, че ние се намираме точно в тази хипотеза и заради това искахме тази глава да бъде отложена, за да се направи още един път дебат.
Още нещо искам да ви кажа. Господин Оли Рен категорично заяви, че точно Комисията за защита на конкуренцията не е реципирала европейските практики и продължава да съди за конкурентоспособност на фирмите само по оборотите, които са направени в България. Това е категоричното становище на господин Оли Рен и той каза, че всъщност ние като държава се злепоставяме в областта на защита на конкуренцията, защото прилагаме нашето право, което в тази част не е съвместимо с европейското. Когато преглеждаме една фирма и съобразяваме дали тя е конкурентоспособна, ние трябва да гледаме оборотите й не само в България, а и извън България, какъвто е случаят с автомагистрала „Тракия”.
Поради това, господин председател, нашето възражение не е възражение на опозиция, а на конструктивно предложение да се огледа един текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Доколкото разбирам, предложението въз основа на ал. 2 на чл. 71 е да не се подлагат на гласуване всички текстове, които сега са предложени. Но, съгласете се, уважаеми колеги, че преценката за противоречие на принципите и обхвата на приетия на първо четене закон е на комисията и на вносителя. Едва ли може субективно в момента, когато провеждаме заседанието, да се дискутира този въпрос. И доколкото комисията го предлага, и доколкото вносителят го подкрепя, няма основание да се позовавате на този текст, защото не може в момента да бъде установено онова, което Вие считате за обосновано. Ако беше прието Вашето предложение за отлагане на гласуването, беше върнат въпросът в комисията, и там комисията с мнозинство бе приела, че тези текстове противоречат на първоначалния обхват, то тогава би имало основание да се приложи този текст. Ето защо отново повтарям, че нямам основание да отклоня гласуването на предложените текстове и ги подлагам на гласуване.
Моля, гласувайте заглавието на вече Глава единадесета – „Обжалване” и текстовете, така както са предложени от комисията, на членове 83, 84, 85 и 86 с двете редакционни уточнения в края на ал. 4 и ал. 8 и 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 с поправката в ал. 1, където отпада краят на алинеята.
Гласували 140 народни представители: за 105, против 31, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Имате ли процедурно предложение, господин Цонев? Заповядайте.
Йордан Цонев (ДПС): Господин председател, правя процедурно предложение да прегласуваме вече приетия нов чл. 62 във връзка с тези редакционни поправки, които приехме. Там също трябва да се направи редакционна поправка. Тя е в ал. 2, т. 1, където е казано: „от датата на определението на Комисията за защита на конкуренцията за отхвърляне на исканията за временна мярка”, трябва да бъде: „от датата на влизане в сила на определението на Комисията за защита на конкуренцията”. Тъй като ние приехме преди малко една редакционна поправка, която го изисква.
Както и в т. 3 на същата ал. 2 на същия нов чл. 62: „от датата на влиза в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията”, тоест добавяме и на двете места думите „влизане в сила на” на съответните места, които казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има процедурно предложение на господин Цонев за прегласуване на вече гласуван текст на чл. 62 от законопроекта за концесиите, с цел съобразяване с вече току-що гласувани доуточнения на текстовете, които приехме. В ал. 2 на чл. 62 се предвижда в т. 2 след думите „от датата на” да се запише „влизане в сила на определението на комисията”.
И в ал. 2 да се говори за „обезпечението по чл. 88, ал. 4”, а в т. 3 отново след думите „от датата на” да се запише „влизане в сила на”.
Моля първо да гласуваме процедурното предложение, направено за прегласуване на този текст, а след това ще гласуваме тези предложения по същество.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 95, против 10, въздържали се 12.
Предложението се приема.
Сега гласувайте по същество направените редакционни уточнения.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 89, против 16, въздържали се 3.
Предложенията в чл. 62 са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 86 по вносител има направено предложение от народния представител Иван Гороломов:
“В чл. 86, ал. 1, в първия абзац изразът “действие или бездействие” да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има и предложение от народния представител Мария Капон – в чл. 86, ал. 2 думите “тридневен” се заменят със “седемдневен”.
Комисията не подкрепя и това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Този текст липсва в доклада. Разбирам, че Вие го заявявате сега.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, има някаква грешка в доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Цонев, виждам, че няма текст, който да следва предложението на народния представител Мария Капон и отношението на комисията.
Какво означава липсата – че Вие имате окончателна редакция на чл. 86, или че подкрепяте текста на вносителя? Ако е редакция, няма как да я подложим на гласуване, тъй като тя не е пред народните представители. Дайте обяснение.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Моля за извинение. Ние приехме заместващи текстове на членовете до 91. Трябва да преминем към четене на Глава четиринадесета – “Национален концесионен регистър”.
Моля за извинение за този технически пропуск в доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Значи следва да продължим с четене на чл. 92 по вносител, Глава четиринадесета – “Национален концесионен регистър”, стр. 13.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Глава четиринадесета – Национален концесионен регистър”.
Комисията предлага тази глава да стане Глава дванадесета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, който се преномерира и става чл. 96:
“Чл. 96. (1) Министерският съвет поддържа Национален концесионен регистър, в който се вписват данни за всички концесии.
  (2) Към Националния концесионен регистър се води публичен архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
  (3) Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп чрез Интернет.”
По чл. 93 на вносител, който става чл. 97, няма направени предложения.
Комисията предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 97. (1) Националният концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:
1. идентификационен номер на вписването;
2. вида на концесията;
3. решенията за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за определяне на концесионер, както и всички следващи решения по предоставената концесия;
4. обявлението;
5. предмета и обекта на концесията;
6. индивидуализация на обекта на концесията;
7. срока на концесията;
8. датата на сключване и датата на влизане в сила на концесионния договор;
9. наименованието, седалището, адреса на управление, представителството и регистрацията на концесионера;
10. органа, сключил концесионния договор и представляващ концедента в правоотношенията по него, и органа, който осъществява контрол по изпълнението на договора за концесия;
11. основното съдържание на концесията:
а) основните права и задължения на страните по договора;
б) видът и размерът на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
в) основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
12. датата, основанието и акта за прекратяване на концесионния договор, а при прекратяване по чл. 74 – датата и основанието за прекратяване;
13. забележки по вписаните обстоятелства.
  (2) По партидата на всяка концесия се включват и всички промени относно вписаните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказване по текста на заглавието на Глава четиринадесета и на следващите членове по вносител – 92 и 93, в окончателната редакция на комисията? Няма желаещи.
Моля, гласуваме заглавието на Глава четиринадесета и окончателната редакция на вече новите членове 96 и 97.
Гласували 92 народни представители: за 77, против 15, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 94 на вносител има направено предложение от народните представители Ясен Попвасилев и Мартин Димитров. То е следното:
“В чл. 94, т. 2 се изменя така:
“2. копие от офертите, подадени от всички участници, след края на процедурата се публикуват в електронната страница на регистъра, с изключение на информацията по чл. 51.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 94, който става чл. 98 със следната окончателна редакция:
“Чл. 98. В досиетата към архива на Националния концесионен регистър се съхраняват оригинали на концесионните договори, на допълнителните споразумения и на приложенията към тях, както и:
1. копия от актовете по чл. 97, ал. 1, т. 3;
2. оригинали или надлежно заверени копия от документите, удостоверяващи данни по чл. 97, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Желаете ли да вземете отношение, господин Димитров? Заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За какво става въпрос? Когато има концесионна процедура, в тъй наречения “електронен регистър” е добре да има данни не само за контрагента, спечелил концесията, но и за другите подадени оферти. Разговарях с юристи. Това не противоречи на Търговския закон. Това е една от стъпките, които много ще спомогнат за борба с корупцията в България, тъй като за всяка сделка всеки един от вас, всеки български журналист, всяко заинтересовано лице ще може да проследи подадените оферти и фирмата, която е спечелила концесията.
Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, аз ви питам: какви са вашите мотиви и съображения да не подкрепите това наше предложение? Нали вие сте най-изявените български борци срещу корупцията?! Ето един удачен повод да се свърши конкретна работа. Ако всички оферти ги има в Интернет, уважаеми дами и господа, ще има много по-сериозна прозрачност по отношение на тези концесионни процедури. Какво се крие в тези случаи? Защо не направим това? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо следва да подложим на гласуване предложението на народните представители Ясен Попвасилев и Мартин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 25, против 53, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за новия чл. 98.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 9, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 95 на вносителя има направено едно предложение от народните представители Яни Янев и Иван Иванов:
“В чл. 95 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
 “(2) В срока по ал. 1 органът, представляващ концедента, представя в съответната служба по вписване следните данни:
1. недвижимия имот, обект на концесията;
2. концедента и концесионера;
3. вида и срока на концесията;
4. датите на влизане в сила на договора за концесия и на неговото прекратяване;
5. при концесия за строителство – данни за новостроения обект;
6. при изменение в обема на концесията – данни относно измененията в недвижимия имот, ако има такива;
7. други данни, посочени в решението за определяне на концесионер.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя на чл. 95, който става чл. 99 със следната окончателна редакция:
“Чл. 99. (1) В 14-дневен срок от сключването на концесионния договор съответният орган, представляващ концедента в правоотношенията по концесионния договор, е длъжен да представи в Националния концесионен регистър:
1. концесионния договор и другите документи по чл. 98;
2. електронен формуляр, попълнен с данните по чл. 97, ал. 1.
 (2) В 14-дневен срок от настъпване на промени относно вписани данни в Националния концесионен регистър съответният орган е длъжен да представи в регистъра:
1. документа, с който се удостоверява промяната относно вписаните данни в Националния концесионен регистър;
2. електронен формуляр, попълнен с данните по т. 1.
 (3) В 30-дневен срок от падежа на концесионно плащане съответният орган е длъжен да представи в Националния концесионен регистър електронен формуляр, попълнен с данни за плащането.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желание за обосноваване на направеното предложение от господата Янев и Иванов? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Яни Янев и Иван Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 9, против 61, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Гласувайте текста на комисията за чл. 99 по комисия.
Гласували 90 народни представители: за 76, против 10, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 96 на вносителя има направени следните предложения:
От народния представител Евдокия Манева, което комисията подкрепя по т. 1, б. “а” и т. 2 и не подкрепя по т. 2, б. “б”;
От народния представител Мария Капон, което комисията подкрепя по ал. 1, т. 6 и не подкрепя по т. 7.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 96, който става чл. 100 със следната редакция:
“Чл. 100. (1) В 14-дневен срок от приключването или прекратяването на процедура за предоставяне на концесия органът, който организира провеждането на процедурата, представя в Националния концесионен регистър писмен отчет за процедурата, който съдържа следната информация:
1. органа, провел процедурата за определяне на концесионер: наименование, адрес;
2. вида на концесията;
3. местонахождението на обекта на концесията;
4. индивидуализацията на обекта;
5. описанието и обема на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва във връзка с концесията;
6. вида на процедурата и обстоятелствата, които обосновават прилагането й;
7. наименованието и националността на кандидатите, допуснати до участие в ограничена процедура и състезателен диалог, и мотивите за тяхното допускане;
8. наименованието и националността на участника, класиран на първо място, и мотивите за това;
9. наименованието и националността на останалите участници в процедурата и мотивите за тяхното оценяване;
10. стойността на задълженията на концесионера за:
а) строителство;
б) други инвестиции;
в) разходи за управление;
г) разходи за поддържане;
11. дата на приключване, съответно прекратяване, на процедурата;
12. основание за прекратяване на процедурата.
 (2) Въз основа на отчетите по ал. 1 Министерският съвет изработва статистически отчет, който при поискване се представя на Комисията на европейските общности. При необходимост към статистическия отчет се прилагат отчетите по ал. 1 или основните им характеристики.
 (3) Отчетите по ал. 1 и 2 са публични.
 (4) В правилника за прилагане на закона се определя формата на отчетите по ал. 1 и 2 и на електронните формуляри по чл. 99. С правилника се определя и друга информация, която се включва в отчетите по ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да се изкажат по направените предложения?
Госпожо Капон, желаете ли да обосновете направените от Вас предложения?
Мария Капон (независим, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева, специално за промяната в т. 1, б. “б” в чл. 96, ал. 1, която не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 21, против 47, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мария Капон по т. 7, ал. 1 на чл. 96, която не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 21, против 46, въздържали се 21.
И това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за новия чл. 100 в окончателната редакция, предложена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 97 по вносител няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция, като чл. 97 става чл. 101:
„Чл. 101. Редът за водене на Националния концесионен регистър и за поддържане на архива към него се определя с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте текста на комисията за новия чл. 101.
Гласували 94 народни представители: за 84, против 3, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Глава петнадесета – Контрол.”
Комисията предлага Глава петнадесета да стане Глава тринадесета със следното наименование: „Глава тринадесета – Съгласуване и контрол.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 98, по който няма направени предложения, и предлага той да стане чл. 102 със следната окончателна редакция:
„Чл. 102. Общ контрол по изпълнението на този закон, включително последващ контрол по провеждане на процедурите за предоставяне на концесии, се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенция „Държавна финансова инспекция” в съответствие с тяхната компетентност.”
По чл. 99 по вносител има предложения от народния представител Иван Гороломов, от народния представител Ремзи Осман, от народните представители Яни Янев и Иван Иванов, които са подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 99, който става чл. 103:
„Чл. 103. Органите по чл. 19 изпращат за становище, преди внасянето им за разглеждане от концедента:
1. проектите на решения на Министерския съвет – на министерствата и на специализираната администрация на Министерския съвет, а проектите на решения за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и проектите на решения за техните изменения и/или допълнения – и на областния управител и на кмета на общината по местонахождение на обекта на концесията;
2. проектите на решения на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и проектите на решения за техните изменения и/или допълнения – на областния управител на съответната област, както и на министъра на отбраната, министър на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, относно обстоятелствата по чл. 13, ал. 2;
3. проектите на решения на органа по чл. 19, ал. 3 – на органа, който упражнява правата на собственост върху капитала, или който упражнява пряко или непряко доминиращо влияние върху концедента – за обществените концесии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте новата Глава тринадесета „Съгласуване и контрол” и текстовете на комисията за новите членове 102 и 103.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има предложение от народния представител Иван Гороломов чл. 100 на вносителя да отпадне.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народния представител Ремзи Осман, което комисията подкрепя.
Има предложение от народните представители Яни Янев и Иван Иванов, което комисията не подкрепя:
„2. приетото решение е в противоречие с неговото становище по чл. 99, ал. 1, т. 2.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, който става чл. 104 със следната окончателна редакция:
„Чл. 104. Областният управител упражнява контрол на решенията на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и на решенията за техните изменения и/или допълнения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не е ясно, господин Цонев, как комисията подкрепя предложението на господин Гороломов и същевременно предлага текст на чл. 100?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Защото основната идея в текста на вносителя е участието на областния управител в самата процедура и в тази връзка народният представител Иван Гороломов предлага да отпадне. Докато ние запазваме само един текст, при който той упражнява контрола върху решенията за откриване на процедура, затова сме сметнали, че в някаква степен предлаганото от комисията решение е в унисон с предложеното отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Цонев, не е само за откриване, а и за изменения или допълнения на тези решения, така че все пак аз ще подложа на гласуване предложението на господин Гороломов.
Уважаеми колеги, тъй като не виждам желаещи за изказване, преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Гороломов за отпадане на чл. 100, което комисията на практика не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 16, против 20, въздържали се 52.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Яни Янев и Иван Иванов, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 15, против 58, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията за нов чл. 104.
Гласували 91 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 2.
Текстът е приет.
 ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя чл. 101 на вносителя с преномерация 105 с редакционна поправка:
“Чл. 105. (1) Органът, който организира контрола по изпълнението на концесионния договор, определя длъжностни лица от съответната администрация и назначава комисии, на които възлага текущия контрол по изпълнение на сключените концесионни договори.”
Отпадат представлява концедента по концесионния договор.
 „(2) В състава на комисиите и по ал. 1 за държавните концесии задължително се включват представители на съответната администрация, както и представители на специализираната администрация на Министерския съвет, на Министерството на финансите, на Министерството на околната среда и водите и представители на други ведомства, имащи отношение към предмета на контролираните концесии.
 (3) Функциите на лицата и комисиите по ал. 1, както и редът за осъществяване на контрола се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли желаещи за изказвания по новата редакция на чл. 105? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 3.
Член 105 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, ако ми позволите, от админинистративнонаказателните разпоредби ще прочета всички членове, тъй като направените предложения по тях са приети.
По чл. 102 има направени предложения от народните представители Евдокия Манева, Нено Димов, Ясен Попвасилев и Мартин Димитров, които са подкрепени.
Комисията предлага следната редакция на чл. 102, който става чл. 106:
“Чл. 106. (1) Физическо или юридическо лице, което ползва обект от обществен интерес без законно основание, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
 (2) Който не изпълни задължения по чл. 99 или чл. 100, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
 (3) Който извърши деяние, с което се нарушава процедура за определяне на концесионер по този закон и по правилника за прилагането му, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление.
 (4) Лице, което наруши изискването за конфиденциалност по чл. 52, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв.
 (5) Когато нарушение по ал. 1-4 се извърши отново, на нарушителя се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер на първоначално наложената, умножен по поредността на съответното нарушение.”
По чл. 103 няма предложения.
Комисията предлага следната редакция на чл. 103, който става чл. 107:
“Чл. 107. (1) Наказателните постановления се издават за:
1. нарушение по чл. 106, ал. 1 – от органа, който управлява обекта;
2. нарушение по чл. 106, ал. 2 – от главния секретар на Министерския съвет или от оправомощено от него длъжностно лице;
3. за нарушение по чл. 106, ал. 3:
а) от органите на Агенция “Държавна финансова инспекция” – в случаите, когато нарушението е извършено от орган по чл. 19, ал. 1-3 и по
б) от органа, назначил комисията, или от упълномощено от него длъжностно лице – в останалите случаи.
 (2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от съответния орган по ал. 1.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 104, който става чл. 108:
“Чл. 108. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
Има предложение от народния представител Йордан Цонев за нов чл. 105, който е подкрепен от комисията с преномерация за чл. 109 със следната окончателна редакция:
“Чл. 109. (1) При неизпълнение на влязло в сила решение или определение на Комисията за защита на конкуренцията по този закон или на задължението на страна в производството по чл. 88, ал. 4, Комисията за защита на конкуренцията налага:
1. имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци от 5000 до 100 000 лв.;
2. глоба на физически лица от 500 до 5000 лв.
 (2) Актове за нарушенията не се съставят, а имуществените санкции и глобите се налагат с решение на Комисията за защита на конкуренцията, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
 (3) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте Раздел “Административнонаказателни разпоредби” и членовете от 102 до 104 по реда на вносителя или 109 по новата номерация.
Заповядайте, господин Димов.
Нено Димов (ДСБ): Господин председател, просто това е най-вероятно техническа грешка, може и печатна. Направил съм предложение, което е прието от комисията, но долу в ал. 4 санкциите са останали каквито бяха преди това. Предполагам, че господин Цонев ще потвърди – от 1000 до 2500 лв., а моето предложение е от 10 000 до 25 000 лв. Реферирам към чл. 52, в който приехме, че техническа и търговска тайна трябва да бъде пазена, когато говорим за големи обекти при положение, че гаранцията ще отива до половин милион лева, и изтичането на такава тайна трябва да се санкционира също с по-високи стойности. Затова съм добавил предложението да добавим по една нула към двете цифри долу. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Димов, комисията казва, че подкрепя Вашето предложение.
Нено Димов: Извинявайте, господин председател, оттеглям това предложение. Сега уточнихме с господин Цонев. За да няма излишно гласуване, оттеглям предложението за т. 1 и остава т. 2, която е подкрепена от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тоест текстът на комисията е окончателен от 1000 до 2000. Оттегляте Вашето предложение.
Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на членовете от 102 до 104 включително от Глава „Административнонаказателни разпоредби” в техните нови редакции.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 2, въздържали се няма.
Членовете от 102 до 104 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Допълнителни разпоредби”.
Има направени следните предложения:
От народния представител Борислав Великов.
Комисията подкрепя предложението му относно включването на горите. Той предлага водите и горите, но комисията не подкрепя за водите.
Предложение от народния представител Мария Капон.
Мария Капон (независим, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожа Капон го оттегля.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Предложение от народните представител Олег Попов и Александър Радославов.
Комисията не подкрепя предложението.
Олег Попов (КБ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Добре, оттегляте го.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Предложение от народния представител Ремзи Осман, което комисията подкрепя по принцип, като т. 5 е включена в текста на чл. 13.
Предложение от народните представители Яни Янев и Иван Иванов, което не се подкрепя.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за Допълнителни разпоредби, като предлага следната окончателна редакция:
1. „Добив” е отделянето на природно богатство и придобиването на собственост върху отделената субстанция, включително върху технологичните отпадъци от отделянето.
2. „Доминиращо влияние” е влиянието на едно лице върху юридическо лице, когато първото:
а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице;
б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или
в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.
3. „Експлоатация” е предоставянето на услуги на трети лица и/или извършването на други стопански дейности с обекта на концесията срещу получаването на приходи от дейността.
4. „Електронен търг” е повтарящ се стандартен процес, който включва електронно устройство за предоставяне на нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои показатели от комплексната оценка на офертите след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване.
5. „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен” е:
а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;
б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса за международното частно право;
в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.
6. „Историческа цена” е цената на придобиване, определена в концесионния договор.
7. „Кандидат” е физическо или юридическо лице, или обединение от такива лица, което е закупило документация за участие в процедура за предоставяне на концесия и има интерес:
а) да подаде оферта при открита процедура, или
б) да получи покана да представи оферта при участие в ограничена процедура или състезателен диалог.
8. „Прилежаща инфраструктура” са елементи на техническата инфраструктура по т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, които обслужват обекта на концесията и са предназначени да осигурят безпрепятственото и/или пълноценното осъществяване на неговите функции.
9. „Принадлежност” е земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждане на обекта на концесията, прилежащата към обекта на концесията територия, свързана с осъществяваната чрез него стопанска дейност, и всяка самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятственото и нормално функциониране на обекта на концесията, без да е необходимо физически да е свързана с него.
10. „Природни богатства" са минералните води, горите, подземните богатства и биологичните, минералните и енергийните ресурси на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона.
11. „Публичноправна организация” е:
а) юридическо лице, за което е изпълнено някое от следните условия:
аа) повече от половината от приходите му за предходната година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на Българската народна банка, на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
бб) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
вв) обект е на управленски контрол от страна на възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
б) обединение между лице по буква „а”, държавата или община.
Управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.
12. „Разширение на обекта на концесията” е разширение на територията на обекта на концесията и/или пристрояване или надстрояване на застроен обект.
13. „Реконструкция на обекта на концесията” е концесия за строителство, свързана с възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на обекта на концесията или на части от него; реконструкция е и рехабилитацията на части от елементите на пътната, транспортната, далекосъобщителната, енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната инфраструктура.
14. „Свързано лице” е всяко лице, върху което кандидат или участник в процедура за предоставяне на концесия може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или лице, което може да упражнява контрол върху кандидата или участника, или което заедно с последните е обект на доминиращо влияние на друго лице чрез собственост, финансово участие или нормите, на които се подчинява.
15. „Строеж” е резултатът от извършване едновременно на наземно и високо строителство, който представлява обект на концесия и който може да се въведе в експлоатация, за да изпълнява самостоятелна икономическа или техническа функция.
16. „Строителство” е изпълнение или проектиране и изпълнение в съответствие с изискванията на концедента на:
а) строеж;
б) строителни и монтажни работи по смисъла на Приложение № 1 към Закона за обществените поръчки, или
в) дейности по изграждане на строеж.
17. „Търговец” е всяко лице, което е признато за търговец от законодателството на държавата, в която е установено.
18. „Участник” е физическо или юридическо лице или обединение от такива, което е представило оферта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Цонев.
Уважаеми народни представители, чухте текста на Допълнителните разпоредби. Но преди това има направени предложения, някои от които са приети, а някои бяха оттеглени днес преди доклада.
Има предложение на народните представители Яни Янев и Иван Иванов. Желае ли някой да го представи? Това предложение не се подкрепя от комисията.
Да, заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, то де факто е прието, тъй като се предлага да се създаде т. 20 “историческа цена”, а в т. 6 има историческа цена и е казано коя е тя. Така че това тяхно предложение фактически е в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: По предложението на народния представител Борислав Великов комисията подкрепя предложението относно включването на горите. Това означава ли, че и то е включено в текста?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Без водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте цялото предложение на народния представител Борислав Великов, което гласи: в § 1, т. 9 думите “минерални води” се заменят с “водите, горите”.
Комисията приема предложението само с думата “горите”, без “водите”. Аз обаче съм длъжен да поставя целия текст от предложението на народния представител Борислав Великов на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 64, против 11, въздържали се 17.
Това предложение се приема.
Заповядайте за процедура, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Правя процедурно предложение за прегласуване, тъй като текстът е важен. В текста на комисията е записано “минерални води”, а господин Великов иска да се включат всички води, което не е коректно в случая, така че моля за прегласуване. Важно е дали ще се приеме или не от гледна точка на законодателството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте аргументите за процедурното искане за прегласуване.
Моля, гласувайте отново предложението на народния представител Борислав Великов.
Гласували 111 народни представители: за 34, против 27, въздържали се 50.
Предложението на народния представител Борислав Великов не се приема.
Моля, гласувайте окончателния текст на Допълнителната разпоредба и § 1.
Гласували 97 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 2.
Текстът на Допълнителната разпоредба и § 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Преходни и заключителни разпоредби.”
По § 2 няма предложение на народни представители.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2.
Комисията предлага нови параграфи 3 и 4, които съответстват на § 21 на вносителя с включени подкрепени предложения и окончателна редакция. Тук е систематичното им място:
“§ 3. Когато към датата на влизане в сила на този закон има прието решение на Министерския съвет по чл. 7, ал. 1 на отменения Закон за концесиите или решение на общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, процедурата се довършва по досегашния ред.
§ 4. (1) В случаите по § 17а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в срок до 30.10.2006 г. съответните министри внасят предложение за предоставяне на концесия на дружество, което след приватизацията си, но не по-късно от 30.09.2004 г., е подало заявление пред държавен орган. Когато след приватизацията си дружеството е преобразувано по реда на Глава ХVІ от Търговския закон или предприятието му е прехвърлено по реда на чл. 15 от Търговския закон, концесията се предоставя на правоприемника на дружеството или на приобретателя на предприятието. Концесията се предоставя без търг или конкурс по реда на отменения Закон за концесиите.
 (2) При внасяне на предложение за предоставяне на концесия по ал. 2 съответният министър може да не приложи анализите по чл. 6, ал. 3 на отменения Закон за концесиите. С предложението си министърът мотивира условията и основните права и задължения на предлаганата концесия.
 (3) Концесията се предоставя при условията и по реда на § 17а, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и при спазване на следните допълнителни условия:
1. изплащане от концесионера на законната лихва върху дължимото концесионно възнаграждение за периода от прехвърлянето на собствеността по приватизационния договор до сключването на концесионния договор;
2. определяне размера на концесионното възнаграждение въз основа на утвърдена методика или на независима експертна оценка, гарантираща пазарно ниво на концесионното възнаграждение.”
По § 3 на вносителя няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 3, който става § 5.
По § 4 на вносителя има направени предложения на народни представители, някои от които не са подкрепени, затова аз моля, уважаеми господин председателю, да гласуваме до § 3 на вносителя включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата, уважаеми народни представители, за изказвания по Преходните и заключителните разпоредби, параграфи 2 и 3 на вносителя и двата нови параграфа на комисията, които бяха предложени на вашето внимание. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Раздела “Преходни и заключителни разпоредби”, § 2 с редакция на вносителя, подкрепена от комисията, текстовете на двата нови параграфа 3 и 4 и текста на § 3 на вносителя, който става § 5, също подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 92, против 4, въздържал се 1.
Текстовете на параграфи 2 и 3 по вносител и на двата нови параграфа 3 и 4, предложени от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 4 на вносителя има направено предложение на народния представител Евдокия Манева, което се подкрепя по т. 2 и не се подкрепя по т. 1.
Има предложение от народния представител Мария Капон, което не се подкрепя от комисията.
Има предложение от народните представители Олег Попов и Александър Радославов, което също не се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, който става § 6, със следната окончателна редакция:
“§ 6. В Закона за водите (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1 т. 3 се изменя така:
“3. министъра на икономиката и енергетиката – за хидроенергийни системи и обекти.”
2. В чл. 20 алинеи 3 и 4 се отменят.
3. В чл. 21 алинеи 4 и 5 се изменят така:
 “(4) Обосновката на концесията по чл. 21, ал. 1 от Закона за концесиите за минерални води – публична общинска собственост, се изработват съгласно утвърдени от Министерството на околната среда и водите методически указания за изготвянето на обосновки за предоставяне на концесия за минерални води.
 (5) Предложението на кмета на общината по чл. 32, ал. 1 от Закона за концесиите се съгласува с министъра на околната среда и водите по отношение на параметрите на концесията и условията за охрана и мониторинг на минералната вода.”
4. В чл. 40 т. 3 се отменя.
5. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Концесия за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.
 (2) Концесия за добив на минерални води се предоставя, когато водоползването е с търговска цел и е предназначено за:
1. бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода;
2. извличане на ценни вещества;
3. добив на хидрогеотермална енергия.
 (3) Концесия за добив на минерални води се предоставя при отчитане потребностите на лечебните заведения за болнична помощ и на общото водоползване за пиене и водоналиване.
 (4) При предоставяне на концесия за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, една част не по-малка от 30 на сто от концесионното плащане, определена с решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, се заплаща от концесионера на общината, на територията на която се учредява концесионното право.”
6. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. Концесия за строителство или концесия за услуга за водностопански системи и съоръжения и за свързаните с водни обекти, както и за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.”
7. В чл. 49, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. концесия;”.
8. В чл. 63, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. водоползването и/или ползването се иска за частен воден обект или за обект, предоставен на концесия;”.
9. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. Когато се открива процедура за предоставяне на концесия за водностопанска система с комплексно предназначение, подготвителните действия се извършват съгласувано, а предложенията по чл. 32, ал. 1 от Закона за концесиите се правят едновременно от компетентните министри, ако са различни.”
10. В чл. 96а:
а) алинея 1 се изменя така:
 „(1) Концесия за водностопански системи и съоръжения, които са държавна или смесена държавно-общинска собственост и принадлежат към единна технологична система или имат единна система на управление на територията на повече от една община, се предоставя от Министерския съвет по реда на Закона за концесиите.”;
б) алинея 9 се изменя така:
 „(9) Представителите на общините по ал. 7 участват в подготовката на проекта на концесионен договор.”
11. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) При предоставяне на концесия за добив на минерални води – изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, областните управители и кметовете на общини предприемат необходимите мерки за реализиране на концесията съобразно своята компетентност.”
12. Член 100 се отменя.
13. В чл. 101, ал. 1 думите „решението на Министерския съвет за предоставяне на концесия” се заменят с „решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия”.
14. Член 102 се отменя.
15. В чл. 151, ал. 2, т. 1, буква „б” след думите „концесия за” се добавя „добив на минерални”.
16. В чл. 182, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. министрите по чл. 10, ал. 1, точки 1, 2 и 3, които сключват концесионния договор;”.
17. В чл. 195 ал. 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте редакцията на комисията за § 4 на вносителя, който става § 6.
Имате думата за изказвания. Не виждам.
Има предложения от народни представители, които не се подкрепят от комисията. Сега ще ги подложа на гласуване.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1.
Госпожо Манева, желаете ли думата или направо да преминем към гласуване на Вашето предложение? Не.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева.
Гласували 98 народни представители: за 16, против 59, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложение, направено от народния представител Мария Капон, в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне т. 12.
Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 13, против 62, въздържали се 21.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението от народните представители Олег Попов и Александър Радославов.
Александър Радославов (КБ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Народните представители оттеглят предложението.
Моля, гласувайте новата редакция на § 4, както беше представен от председателя на комисията Йордан Цонев, който става § 6.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 5.
Текстът на параграфа е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 5 има предложение от народния представител Борислав Ноев, което не се подкрепя от комисията.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Мария Капон – не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7 със следната окончателна редакция:
„§ 7. В Закона за горите (обн., ДВ, ...) чл. 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост, с площ над 100 дка, се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до 100 дка – от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Предложенията се съгласуват с министъра на околната среда и водите. Правото на ползване се учредява за срок не по-дълъг от 30 години.
 (2) Учредяване на сервитути за изпълнение на проекти на техническата инфраструктура върху гори и земи от горския фонд – публична държавна собственост, се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите за срока на експлоатация на инфраструктурния обект.
 (3) Безвъзмездно право на ползване по ал. 1 може да се учреди с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите само за обекти, непосредствено свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, или за други особено важни държавни нужди.
 (4) Безвъзмездно право на ползване по ал. 1 се предоставя с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и министъра на образованието и науката на държавни училища, на научни институти и на юридически лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите.
(5) Право на ползване върху гори и земи от горския фонд може да се учреди за:
1. извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства;
2. разполагане на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, за извършване на търговски и други обслужващи дейности;
3. извършване на дейности, свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм, за които не се изисква застрояване по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
(6) Сервитут върху гори и земи от горския фонд може да се учреди за:
1. прокарване на телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии;
2. подземни водопроводи със сечение до 1500 мм, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура.
(7) С решение на общинския съвет може да се учредява право на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд.
(8) Собственикът запазва правото на собственост върху дървесината от предоставените площи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, имате думата по § 5. Няма желаещи.
Има предложение, направено от народния представител Борислав Ноев, за отпадане на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби.
Моля, гласувайте това предложение, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 13, против 38, въздържали се 47.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението, направено от народния представител Мария Капон. Тя предлага § 5 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 5, против 62, въздържали се 20.
Предложението също не се приема. То беше идентично с това на народния представител Борислав Ноев.
Преминаваме към гласуване на окончателната редакция на § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 3.
Текстът на § 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 6 няма направени предложения. Той става § 8 със следната редакция:
„§ 8. В Гражданския процесуален кодекс се правят следните допълнения:
1.      В чл. 18 се създава ал. 5:
„(5) По дела, които се отнасят до изпълнение и прекратяване на концесионни договори, държавата се представлява от министър, определен с решението на Министерския съвет по чл. 58, ал. 2 от Закона за концесиите.”
2.      В чл. 237 се създава буква „м”:
„м) концесионни договори относно съдържащите се в тях задължения за концесионни плащания, както и задължения за предаване на обекта на концесията.”
3.      В чл. 242, ал. 2 след думите „букви „е” до „з” се добавя „и буква „м”.
4.      В чл. 243:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният лист по чл. 237, буква „м” се издава въз основа на:
1.искане от страна на органа, който представлява концедента по концесионния договор;
2. заверен препис от сключения договор, и
3. писмена покана до концесионера за доброволно изплащане на вземането или за предаване на обекта на концесията с достоверна дата на приемането.”
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.”
По § 7 на вносител също няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя като § 9 със следната окончателна редакция:
„§ 9. В Закона за гражданското въздухоплаване се правят следните изменения:
1.      В чл. 43б:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на транспорта извършва подготвителните действия за предоставяне на концесия върху граждански летища за обществено ползване, сключва концесионните договори и осъществява контрола по тяхното изпълнение.”
б) в ал. 3 думите „по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите” се заменят със „за откриване на процедура за предоставяне на концесия”;
в) алинеи 5-10 се отменят.
2. В чл. 122в, ал. 1, ал. 3, т. 3 и ал. 5 думите „по чл. 7” се заменят със „за откриване на процедура за предоставяне на концесия”.”
Параграф 8 на вносител става § 10. По него няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте текстовете на параграфи 6, 7 и 8 по реда на вносителя. По тях няма направени предложения. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на параграфи 6, 7 и 8 по реда на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 5.
Текстовете на параграфи 6, 7 и 8 са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 9 на вносител има направено предложение от народния представител Мария Капон, което не е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народните представители Яни Янев и Иван Иванов, което също не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 9, който става § 11 със следната окончателна редакция:
“§ 11. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
 “(2) Публична държавна собственост са:
1. обектите по чл. 118, ал. 1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна държавна собственост;
2. обектите и имотите, определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост;
3. движимите вещи, определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост.
4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;
5. имотите от национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване, определени от Министерския съвет.”
2. В чл. 7 ал. 2 се отменя.
3. Член 15а се отменя.
4. В чл. 16:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
 “(1) Имоти – публична държавна собственост, не могат да се използват не по предназначение и да се предоставят на трети лица, освен в случаите по ал. 2 и чл. 16а.
 (2) Отделни имоти или части от имоти – публична държавна собственост, могат да се отдават под наем по реда на чл. 19, ал. 1 за срок до 5 години, при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени за управление.”;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
5. Създава се чл. 16а:
“Чл. 16а. (1) Извън случаите по чл. 14 и 15 обектите от обществен интерес по смисъла на Закона за концесиите се предоставят на трети лица само чрез концесия.
 (2) Когато е проведена процедура за предоставяне на обект от обществен интерес на концесия, приключила без сключване на концесионен договор, Министерският съвет може да предостави управлението върху обекта на държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, или на еднолично търговско дружество с държавно имущество.
 (3) Срещу предоставеното управление по ал. 2 държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно имущество са длъжни да поддържат обекта и имат право да го експлоатират, като получават приходи от предоставянето на услуги на трети лица и/или от извършването на други стопански дейности с обекта.
 (4) Лицата по ал. 3 могат да отдават под наем части от предоставения за управление обект от обществен интерес при условията на чл. 16, ал. 2.
 (5) Правото на управление по ал. 2 е срочно до предоставянето на концесия за обекта по реда на Закона за концесиите.”
6. Член 84 се изменя така:
“Чл. 84. Който наруши забрана по чл. 16, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин Цонев.
Уважаеми колеги, чухте окончателната редакция на § 9. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на направените предложения от народните представители.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мария Капон, представено от председателя на комисията, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 8, против 65, въздържали се 21.
Това предложение не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението, направено от народните представители Яни Янев и Иван Иванов, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 4, против 74, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 9.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 4.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Параграф 10 на вносителя става § 12 със следната окончателна редакция:
“§ 12. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
 “(4) Обектите на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, които не са пряко свързани със системите за управление и сигурност на движението, могат да се отдават под наем по реда на Закона за държавната собственост, при условие, че не се нарушава безопасността на движението.”
2. В чл. 25 ал. 2 се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
По § 13, който става § 15, комисията дава следната редакция:
“§ 15. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Член 116а се изменя така:
“Чл. 116а. (1) Освен пристанищните услуги по чл. 116 в пристанищата за обществен транспорт могат да се извършват и съпътстващи дейности.
 (2) Дейностите по ал. 1 се извършват при условие, че не пречат или няма да попречат на извършването на пристанищните услуги.
 (3) Съпътстващите дейности в пристанищата за обществен транспорт с национално значение могат да се извършват от лице, получило концесия за обект по чл. 117в, ал. 1. В тези случаи извършването на съпътстващата дейност се определя като допълнителен предмет към предмета на концесионния договор.
 (4) Освен в случаите по ал. 3 съпътстващи дейности могат да се извършват от лице, получило концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.
 (5) Съпътстващи дейности в пристанищата за обществен транспорт с регионално значение се извършват от собственика или от лица, сключили договор с него.”
3. В чл. 117в алинеи 1 и 2 се изменят така:
 “(1) Концесия се предоставя за един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение с предмет осъществяване на пристанищна услуга по чл. 116, ал. 3, т. 2.
 (2) В зависимост от предмета, концесията по ал. 1 може да бъде за строителство или за услуга.”
4. В чл. 117г:
а) алинея 2 се изменя така:
 “(2) Министърът на транспорта извършва подготвителните действия за предоставяне на концесия върху пристанищни терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение, сключва концесионните договори и осъществява контрола по тяхното изпълнение.”;
б) алинея 3 се отменя.
5. Членове 117д и 117е се отменят.”
По § 14 на вносителя има предложение от народния представител Ремзи Осман – точки 1, 2 и 3 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16 със следната окончателна редакция:
“§ 16. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 3 думите “по чл. 69” се заменят с “предоставени на концесия”.
2. В чл. 54, ал. 2, думите “за управление” се заменят с “на предприятията”.
3. Глава осма с чл. 67-75а се отменя.
4. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 1 се отменя.
5. В § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост ал. 5 се отменя.”
Параграф 15 става § 17 с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте текстовете от § 10 до § 15 включително по номерацията на вносителя.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля, гласувайте окончателните редакции на параграфите от 10 до § 15 включително.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
 
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Заседанието продължава.
Господин Цонев, моля да докладвате новият § 18.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, госпожо председател.
Предложение на комисията за нов § 18:
„§ 18. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения и допълнения:
1.      Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Търговски дружества, в които държавата притежава акции или дялове, с обявена процедура за приватизация, които ползват обекти – публична държавна собственост, получават концесии по право за ползваните обекти, освен в случаите по чл. 38.
 (2) Съответните министри по чл. 19, ал. 1 от Закона за концесиите в тримесечен срок от обявяване за приватизация на съответните дружества извършват необходимите действия и внасят в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на дружеството с обявена приватизация. Министерският съвет приема решение не по-късно от два месеца от внасяне на предложението.
 (3) При изготвяне на анализи на правното състояние и извършване на приватизационни оценки се вземат предвид предоставените концесионни права и основните задължения по концесията, включително концесионното плащане и необходимите инвестиции, когато такива са определени.
 (4) Агенцията за приватизация взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решението по ал. 2.
 (5) Договорът за концесия влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор.
 (6) Търговски дружества, в които има 50 и повече на сто общинско участие с открита процедура за приватизация получават концесии по право за ползваните обекти, публична общинска собственост.
 (7) В случаите по ал. 6 кметът на общината в тримесечен срок от обявяване на приватизация на съответните дружества извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на дружеството с обявена приватизация. Общинският съвет взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решението за определяне на концесионер.”
2. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, която технологично пряко е свързана с обект, публична държавна собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част от приватизационния договор.
 (2) Съответният министър по чл. 19, ал. 1 от Закона за концесиите извършва необходимите действия и внася в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 1 или т. 3.
 (3) Условията и изискванията на решението за предоставяне на концесия задължително се включват в приватизационната оценка и информационния меморандум на обособената част и се вземат предвид при вземане на решение за метод.
 (4) Приватизационният договор се сключва под отлагателно условие, че бъде сключен концесионният договор.
 (5) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто общинско участие, която технологично пряко е свързана с обект, публична общинска собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.
 (6) В случаите по ал. 5 кметът на общината извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 2.”
3. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. В случаите по чл. 36 и чл. 37 може да се предоставя концесия за услуга или концесия за добив. Решението за определяне на концесионер съдържа елементите по чл. 39, ал. 2, точки 1-15 и чл. 59, ал. 3 и от Закона за концесиите.”
4. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В случаите, при които търговските дружества по чл. 36, ал. 1 ползват пристанищни терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение или граждански летища за обществено ползване, концесия може да се предостави само по реда на Закона за концесиите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19, със следната редакция:
„§ 19. В Закона за пътищата (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1.       Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Концесия върху републиканските и общинските пътища или върху отделни участъци от тях се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.
 (2) Подготвителните действия за предоставяне на концесия върху републиканските пътища или отделни участъци от тях, сключването на концесионните договори и извършването на контрола върху тях се извършват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
2. Членове 12 и 13 се отменят.
3. В чл. 14, ал. 1 се изменя така:
 „(1) Концесионната територия обхваща конкретен републикански път или отделен негов участък и съответстващите им площи по чл. 5.”
4. Членове 15-17 се отменят.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 18 – създаден по предложение на комисията; § 16, с номерация на вносителя в редакция, предложена от комисията; § 17 на вносителя, подкрепен от комисията, който става § 20.
Моля да гласуваме.
Гласували 133 народни представители: за 113, против 18, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията предлага § 18 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказвания по § 18 няма желаещи.
Моля да гласуваме отпадането на § 18 по предложение на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 94, против 8, въздържали се 6.
Параграф 18 отпада.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Госпожо председател, има предложение за нови параграфи от 19 до 23 от народните представители Лидия Шулева и Мариана Костадинова.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Марко Мечев за нов параграф, който в зависимост от това какво ще приемем, ще има съответния номер.
Предложението му е прието от комисията, като комисията предлага следната редакция по неговото предложение, което да се запише като нов § 21:
„§ 21. В чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, ...) се създава изречение второ:
„Част от концесионното възнаграждение, но не повече от 30 на сто, определена с решението за предоставяне на концесия, се внася по бюджетите на общините по местонахождението на концесионната площ”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Шулева и Костадинова за създаване на нови параграфи 19-23, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 14, против 45, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за § 21.
Гласували 88 народни представители: за 78, против 10, въздържали се няма.
Текстът на § 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Преди да продължа със следващите параграфи, ако ми позволите, да ви помоля за аплодисменти за колегата Мечев и за комисията, защото това е един реален принос в общинските бюджети, и то много сериозен принос – 30 процента от концесиите отиват в общинските бюджети. Държа да обърна вниманието на колегите за това прието от комисията предложение. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя предложението вносителя за § 19, който става § 22 следната окончателна редакция:
„§ 22. Министерският съвет приема Правилник за прилагане на закона в срок до 1 юли 2006 г.”
Комисията подкрепя предложението за § 20, който става § 23 със следната окончателна редакция:
„§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 41, ал. 3 и чл. 55, ал. 5, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 19 и § 20? Няма.
Моля, гласувайте § 19 и § 20 в редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против 8, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Следващият текст е относно § 21 и аз искам тук да ви кажа, че ние ги приехме като текстове на § 2 и § 3 с отразените предложения, защото там им беше систематичното място, така че § 21 вече го гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: А неприетите предложения?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: В голяма част те са приети в § 2 и § 3. Тоест, те засягат една процедура за концесиониране на обекти, които са приватизирани вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Така или иначе, това са текстове, които вече са гласувани, затова няма смисъл да ги гласуваме.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Параграф 22, по текста на вносителя, става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 22? Няма.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 22, подкрепен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 96, против 10, въздържали се няма.
Параграфът е приет, а с това и целият Закон за концесиите.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Госпожо председател, ако ми позволите, преди да преминем към следващата точка, да благодаря на всички колеги, които взеха участие в работните групи, в комисията, на вносителите, на тези, които работиха по този много труден законопроект, и на вас, колегите в залата, затова, че той стана пак с пожелание, по този законопроект да се случат хубавите концесии на България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Във връзка с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, моля да гласуваме за достъп в пленарната зала на госпожа Меглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки, госпожа Галя Манасиева – директор на Дирекция „Мониторинг, анализи и методология на обществените поръчки”, и на госпожа Надежда Милковска от същата агенция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме достъп до пленарната зала на представителите на Агенцията за обществени поръчки.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 5, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”.
Комисията подкрепя наименованието на закона.
По § 1 и § 2 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта и § 1 и § 2, подкрепени от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 3 има направено предложение от народния представител Борислав Великов.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народния представител Мая Манолова, което също не е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „права” се поставя запетая и се добавя „с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;
2. В т. 3 думите „изборът на финансова институция и финансов посредник по Закона за обществения дълг” се заличават.
3. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя, при извършване на неговата дейност;
5. избор на арбитражен съд и помирителни услуги;”
4. Създава се т. 6:
„6. трудовите договори;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 3?
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Аз и на заседанието на комисията обосновах това мое предложение с текста, който е в съответната директива, за която ставаше дума на английски език „public services” и смятах, че в чл. 4 все пак става дума предимно за услуги, затова дадох това предложение.
Продължавам да смятам, че предложението е уместно. Мисля, че в чл. 4, т. 1 имаше съображения от работната група, свързани с това, че има придобиване, да кажем, на земя, сграда или нещо такова. Имам предвид, че услугите, свързани с тези придобивания, биха могли да се впишат по този начин, затова имам такова предложение, което накратко обосновавам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други изказвания по § 3? Няма.
Преминаваме към гласуване на неприетите предложения.
Гласуваме предложението на народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 8, против 44, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 9, против 26, въздържали се 50.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на комисията за § 3.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, за § 5 и за § 6.
По § 7 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което се отнася до създаването на нови членове от 7а до 7д.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 7 със следната окончателна редакция:
„§ 7. Създават се чл. 7а-7д:
„Чл. 7а. (1) Дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи; или
2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.
 (2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б-7д, и
2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните 3 години, включително за текущата година.
 (3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните 3 години, включително за текущата година.
Чл. 7б. (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или
2. доставката на питейна вода до такива мрежи.
 (2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона и за дейности, свързани с:
1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или
2. отвеждането или пречистването на отпадни води.
 (3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7а, чл. 7в-7д, и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните 3 години, включително за текущата година.
Чл. 7в. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
 (2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.
Чл. 7г. (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги.
 (2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона за цялата си дейност.
Чл. 7д. Дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска област, са:
1. търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;
2. експлоатацията на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по тези няколко параграфа има ли? Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 4, 5, 6 и 7, подкрепени от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 88, против 8, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 8 има предложение от народния представител Мария Капон, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народния представител Филип Димитров и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Петър Кънев, което е подкрепено по т. 1, а по т. 2 господин Кънев го оттегли на заседанието на комисията, вероятно ще го оттегли и в залата.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва с цел разделяне на поръчката.”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато възложителят е колективен орган, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт, а кметовете на общини – за нуждите на общините.”
5. Създава се ал. 5:
„(5) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който може да провежда процедури и да сключва договори за обществени поръчки или рамкови споразумения.”
 6. Досегашната ал. 3 става ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по този § 8 има ли? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 59, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Филип Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 10, против 78, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 8 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 9 няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция:
„§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.”
По параграф 10 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези два параграфа? Няма.
Моля, гласувайте параграфи 9 и 10, които са подкрепени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 11 има само едно предложение – на народния представител Мария Капон:
„Параграф 11 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 11 със следната окончателна редакция:
„ § 11. В чл. 11 думата „не” се заличава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 13, против 50, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 11 в окончателната редакция, която комисията предлага.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 9.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 12 има направено предложение от народния представител Борислав Великов, което е подкрепено от комисията, от народния представител Петър Кънев, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
„§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. договори за предоставяне на строителна концесия по смисъла на Закона за концесиите;
2. договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а-7в и 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;”
б) в т. 3 думите „чл. 7, ал. 1, т. 5” се заменят с „чл. 7, т. 5 или 6”;
в) точка 4 се изменя така:
„4. договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейности по чл. 7а;”
г) създава се нова т. 5:
„5. договори за доставка на вода, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;”
д) досегашните точки 5 и 6 стават съответно точки 6 и 7 и се изменят така:
„6. договори за услуги, доставка или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие, че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните 3 години е от предоставянето им на свързани предприятия;
7. договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а-7д, на един от участниците в него;”
е) създава се нова т. 8:
„8. договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а-7д на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко 3 години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;”
ж) досегашната т. 7 става т. 9 и се изменя така:
„9. договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, точки 1, 3 или 4 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт. Актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност;”
з) досегашната т. 8 става т. 10 и в нея след думата „изпълнителя” се добавя „или е оказал начина на неговия избор”;
и) досегашната т. 9 става т. 11. 
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните 3 години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.”
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 думата „дейностите” се заменя със „случаите”, а думите „т. 1 и 2” се заменят с „т. 2”;
б) в т. 3 думите „по ал. 1, т. 5 и 6” се заменят с „по ал. 1, т. 6, 7 и 8”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Кънев, Вие имате предложение, оттегляте ли го? Оттегляте го, благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по § 12? Няма.
Моля, гласувайте § 12 в редакцията на комисията, която беше представена току-що.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 13 има предложение на народния представител Филип Димитров и група народни представители, което е подкрепено.
Има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
“§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите “Законът не се прилага за обществени поръчки:” се заменят с “Процедурите по закона не се прилагат за обществени поръчки:”;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
“1. свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на чл. 296 от Договора за създаване на Европейската общност;
2. които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство;”;
в) в т. 3 след думата “договор” се добавя “сключен при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, между Република България и трета страна” и се поставя запетая, а след думата “услуги” съюзът “и” се заменят с “или”.
2. В ал. 2 след думата “икономиката” се добавя “и енергетиката”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.”
По § 14 има неприето предложение на народния представител Петър Кънев.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 14.
Петър Кънев (КБ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 15 комисията подкрепя текста на вносителя, тъй като няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези три параграфа? Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 13, 14 и 15, подкрепени от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 16 има направено предложение от народния представител Мария Капон.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Филип Димитров и група народни представители, което комисията подкрепя по т. 1 и не подкрепя по т. 2.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 16:
“§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “ограничена процедура” се добавя “състезателен диалог и”, а думите “и конкурс за проект” се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Създава се нова ал. 6:
“(6) Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.”
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея т. 1 се изменя така:
“1. процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;”.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
“(8) Възложителите по чл. 7, т. 1-4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли изказвания по § 16? Няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 12, против 39, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Ясен Попвасилев (ОДС, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Предложението на народните представители Филип Димитров, Димитър Йорданов, Елеонора Николова, Ясен Попвасилев и Мартин Димитров се оттегля.
Моля, гласувайте § 16 в окончателната редакция, предложена от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 5, въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 17 няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция:
“§ 17. Създават се членове 16а, 16б и 16в:
“Чл. 16а. Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс с или без присъждане на награди.
Чл. 16б. (1) Възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка при открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 чрез използване на електронен търг, както и в случаите по чл. 93в, ал. 2, и чл. 93и, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.
  (2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, като проектиране на строителни обекти.
  (3) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.
  (4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, като не може и да променя предмета на поръчката, посочен в обнародваното обявление и в спецификациите.
  (5) Условията и редът за прилагане на електронния търг се уреждат с Правилника за прилагане на закона.
Чл. 16в. (1) Възложителят запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, когато обектът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.
  (2) Възложителят следва да посочи изискването по ал. 1 в обявлението за откриване на обществената поръчка.”
По § 18 комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 19 има само едно предложение на народния представител Петър Кънев, което той оттегли на заседанието на комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция за § 19:
“§ 19. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “икономиката” се добавя “и енергетиката”.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи и собствени приходи от извършване на дейности, свързани с изработване на помощни материали и предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки.”
По § 20 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция:
“§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “икономиката” се добавя “и енергетиката”.
2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
“3. при получен сигнал обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията обявления за откриване на процедури, съдържащи условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки;”
б) точка 5 се изменя така:
“5. разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;”
в) в т. 7 думите „възложителите по чл. 7, ал. 1” се заменят с „възложители по чл. 7 и уведомява Европейската комисия за промени в списъците”;
г) в т. 8 думата „лицата” се заменя с „лица”;
д) точки 9 и 10 се изменят така:
„9. разработва образци на обявления, на статистически отчети и на информация за възложените обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти;
10. координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;”
е) в т. 12 след думата „икономиката” се добавя „и енергетиката”;
ж) в т. 13 накрая се добавя „и извършва мониторинг на обществените поръчки”;
з) точка 14 се изменя така:
„14. осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с браншови организации;”
и) създават се точки 15-23:
„15. предоставя обобщена информация по заявени критерии от Регистъра на обществените поръчки;
16. подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
17. уведомява Европейската комисия за всички договори по чл. 13, ал. 1, т. 3;
18. изпраща при поискване на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 4;
19. изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети;
20. уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
21. уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
22. може да определя по своя инициатива или по искане на възложителя експерти от агенцията, които участват като наблюдатели при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, чиито стойности са над посочените в чл. 45а, алинеи 1 и 2;
23. популяризира добрите практики в областта на обществените поръчки;”.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Информацията по ал. 2, т. 1, 6–8, 12 и 13, както и утвърдените образци по т. 9 и Класификаторът на обществените поръчки се публикуват в интернет.”
4. Създават се алинеи 6 и 7:
„(6) Всяка година до 31 март министърът на икономиката и енергетиката внася за одобряване от Министерския съвет годишния доклад по ал. 2, т. 12.
(7) Образците по ал. 2, т. 9 се утвърждават от министъра на икономиката и енергетиката и се обнародват в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези четири текста? Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфи 17 до 20 включително в редакция на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 81, против 4, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има предложение от народния представител Мария Капон § 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 21:
„§ 21. Член 20 се изменя така:
Чл. 20. (1) Изпълнителният директор упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3 до изтичане на срока за получаване на:
1. оферти или проекти – при открита процедура или открит конкурс за проект;
2. заявления за участие – при останалите процедури. 
 (2) Изпълнителният директор упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3, ако сигналът за нарушението е получен не по-късно от 10 дни преди изтичане на сроковете по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по § 21. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Капон за отпадане на параграфа, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 15, против 59, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме § 21 в редакция на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията предлага следната редакция за § 22:
„§ 22. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Наблюдателите по чл. 19, ал. 1, т. 22 присъстват при работата на назначената от възложителя комисия при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и следят за спазване изискванията на закона.
 (2) Изпълнителният директор на агенцията изпраща становище до възложителя относно работата на комисията при всяка процедура, в която са участвали наблюдатели.
 (3) Редът за определяне на наблюдателите и правилата за работата им се определят в правилника за прилагане на закона.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 22, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма желаещи.
Моля, гласувайте новия § 22, създаден по предложение на комисията, и § 22 на вносителя, подкрепен от комисията, който става § 23.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 23 има предложение от народния представител Мая Манолова, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по § 23? Няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манолова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 14, против 46, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Гласували 85 народни представители: за 74, против 5, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 24 на вносителя има направено предложение от народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25 със следната окончателна редакция:
 “§ 25. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 “(1) Възложителите изпращат за обнародване на електронната страница на “Държавен вестник” и до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:
1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна на или по-голяма от 450 хил. лв.;
2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна на или по-голяма от праговете по чл. 14, ал. 1, т. 1.”
2. Създават се нови алинеи 2 и 3:
 “(2) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията и до “Държавен вестник” съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
 (3) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
 “(4) Когато възложителите възнамеряват да използват съкратени срокове по чл. 64, ал. 2, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по ал.1.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите “по чл. 17, т. 3” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя “а категорията услуги – съгласно Приложение № 2”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по този текст няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Великов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 16, против 42, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Нека да гласуваме текста на комисията за § 24, който става § 25.
Гласували 81 народни представители: за 78, против 3, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Параграф 25 на вносителя става § 26 със следната редакция, тъй като по него няма предложения:
“§ 26. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. Предварителното обявление трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 и да съдържа до 650 думи. Възложителите изпращат обявлението до “Държавен вестник” и до агенцията и в електронен вид.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. За изказвания по този параграф няма желаещи.
Моля да гласуваме § 25, който става § 26 в редакция на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 26 по номерацията на вносителя има предложение на народния представител Мария Капон.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Филип Димитров и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 26, който става § 27, със следната окончателна редакция:
“§ 27. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 6 се изменя така:
“6. минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;”
б) създават се нови точки 11 и 12:
“11. възможност за представяне на варианти в офертите;
12. възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции – когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции.”
в) досегашната т. 11, става т. 13;
г) досегашната т. 12 става т. 14 и в нея думата “подаване” се заменя с “получаване”;
д) досегашните точки 13, 14 и 15 стават съответно т. 15, 16 и 17.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
“1. възможност за провеждане на електронен търг”;
б) в т. 2 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, а накрая се добавя точка и запетая и „новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението”;
в) точка 3 се отменя.
3. Създава се нова ал. 4:
 “(4) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог, възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог при условие, че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя – и максималният им брой.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
 “(6) Изискванията по ал. 2, т. 6, обхватът на информацията и документите, които се изискват съгласно обявлението, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността на предмета и на обема на обществената поръчка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Цонев.
Имате думата за изказване по § 26.
Заповядайте за изказване, господин Мартин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля Ви да обърнете много специално внимание на § 27 и новата ал. 4.
Уважаеми дами и господа, в нея става въпрос за следното нещо, че когато при ограничени процедури – процедура на договаряне с обявление и процедура на състезателен диалог, възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог.
Вижте накрая, уважаеми дами и господа, какво пише – че по преценка на възложителя може да се ограничи максималният им брой.
Господин Цонев, моля Ви се! Това е недопустима работа! Значи, Вие предполагате следното нещо, че има да се строи един много сложен мост и комисията, и Вие знаете, че има двама кандидати, които могат да построят този мост, и слагате ограничение, че до двама души могат да подават оферти и да бъдат разглеждани техните оферти.
Представете си, че комисията, администраторът няма пълното знание за света и се появят шест фирми, които подават оферти и които отговарят на критериите. Какво ще направите тогава, господин Цонев? Кажете ни, ако има шест фирми, които отговарят на условията, а Вие сте ограничили броя до четири, примерно, какво ще стане с другите две?
Уважаеми колеги, това е огромна предпоставка за корупция! Огромна предпоставка! И ако в тази зала има капка сериозност и компетентност този текст не можем да го оставим. Моля Ви се! Това е абсолютно недопустимо – комисията да ограничава броя на кандидатите. Да, може да приема критерии, каквито желае – за оборот, за опит, за сложност, разбирам го това. Може да поиска да говори с тях, да ги убеждава – нямам нищо против. Но, да ограничава максималния брой на кандидатите, това е абсолютно нечувано и никога не се е случвало!
Моля ви, проявете малко сериозност тук. Ако това го направим, ви гарантирам, че това ще бъде корупционен елемент в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други изказвания по § 26?
Представителите на Агенцията за обществените поръчки ще вземат ли отношение по поставения от господин Мартин Димитров проблем?
Думата има госпожа Галя Манасиева.
ГАЛЯ МАНАСИЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да обясня: посоченият текст не е наша самоинициатива, тоест на вносителя, а този текст съответства на изискванията на директивите, където е предвидено и е точно за случаите, когато възможният брой на кандидатите или потенциалните изпълнители може да бъде много по-голям и на възложителя не му е нужно да разглежда 50 оферти, за да си избере изпълнител. Първо, минималният брой за всяка една процедура е посочен и той например не може да бъде по-малко от 3 или по-малко от 5, така че под този минимум той не може да падне.
Що се отнася до максималния брой. Тук става въпрос, че когато например възложителят не иска да избира – има 20 оферти, които отговарят на неговите изисквания, и той предварително е посочил, че няма да разглежда, а максималният брой оферти, които ще разгледа са 10. Ако офертите са 8, той ще покани всички. Ако са 12, измежду тези 12 той трябва да избере 10, след като е посочил, че максималният брой е 10. Като тези 10 той ги избира с недискриминационни критерии, които предварително е посочил в обявлението, тоест той няма как да ги нагласи, защото предварително е заявил начина, по който, ако броят на кандидатите е по-голям от максималния брой оферти, които той иска да разгледа, той прилага автоматично тези критерии, така че няма да има никаква дискриминация. Те ще бъдат избрани на случаен принцип.
Това обикновено се прилага за процедури, когато кандидатите са страшно много, тоест има много фирми, които биха могли да изпълнят поръчката, и на възложителя не му е необходимо да отвори 20, 30 или 50 оферти за често предлагана стока, за която има голям избор. И той казва: ще разгледам 10 от всички, които отговарят, и от тези 10 по абсолютно недискриминационни критерии, както казах, които са обявени още в самото начало на откриване на процедурата, ще се изберат 10 от всички, които отговарят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За съжаление, това обяснение внесе още повече смут в текста, защото и аз като го чух, се смутих от него. На лотариен принцип ли ще се подбират тези 10 от 100?
Господин Герджиков, заповядайте за процедура.
Огнян Герджиков (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От дебата, който се разгръща по този текст, на мен ми става ясно, че нещата не ми харесват. Затова предлагам отлагане на този текст, за да може да се огледа още веднъж, защото от изказването на представителя на агенцията никак не се убедих, че нещата са сериозни.
Аз имам сериозни съмнения във всичко това, което чух, и затова предлагам отлагане на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение да се отложи гласуването на този текст, за да бъде изчистена позицията.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 26 се отлага.
Има ли връзка, господин Цонев, този параграф с други текстове в закона в момента или е трудно да се прецени?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Действително не мога да преценя дали има връзка в момента. Мисля, че няма. Аз наистина приех да се отложи, не защото не съм убеден, просто искам да намерим точните текстове, да ги конкретизираме, за да убедим и колегите в залата, че предлаганият текст действително е взет от директивите и че редакционно е правилен или неправилен. По-скоро в това искам да се убедим. Но ще видим, ако открием някъде връзка, ще отложим и следващите членове.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
Комисията предлага нов § 29:
“§ 29. В чл. 27, ал. 1 думите “чл. 17, т. 4” се заменят с “чл. 19, ал. 7”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 27, който става § 28, и нов § 29, създаден по предложение на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 28 на вносителя има направено предложение от народния представител Филип Димитров и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
“§ 30. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 5:
“5. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;”
б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите “обществената поръчка е за строителство” се заменят със “се изискват при обществената поръчка за строителство”;
в) досегашните точки 6-8 стават съответно точки 7-9;
г) досегашната т. 9 се отменя.
2. В ал. 2 думите “т. 6” се заменят с “т. 7”, накрая се поставя запетая и се добавя “включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта” и се създава изречение второ:
“Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.”
3. В ал. 3 се създава изречение второ:
“При поискване от заинтересованото лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането.”
4. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.”
По § 29 комисията подкрепя текста на вносителя, но като § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 31, който става § 33.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 32, който става § 34.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 33, който става § 35 със следната окончателна редакция:
“§ 35. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “ал. 1” се добавя “т. 1 или 2”, думите “и чл. 31” се заличават, а думата “кандидатът” се заменя с “участникът”.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
“(2) В случаите по чл. 30, ал. 1 възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт с европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Следващият текст е предложение на народния представител Борислав Великов за нов параграф, в случая става дума за § 42, което комисията подкрепя и предлага следната редакция:
“§ 42. В чл. 40 думата “обект” се заменя с “предмет”, а навсякъде думата “оспорено” се заменя с “обжалвано”.”
По § 39 на вносителя има направено предложение от народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
Предложението, направено от народния представител Мария Капон, също не е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция за § 39, който става § 43:
“§ 43. Член 41 се изменя така:
“Чл. 41. (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
  (2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
  (3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.
  (4) Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.
  (5) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Мария Капон по § 39, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 20, против 63, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Великов по § 39, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 10, против 47, въздържали се 34.
Предложението не се приема.
Моля, гласуваме нов § 42, създаден по предложение на комисията и § 39, подкрепен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 40 на вносителя няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция на § 40, който става § 44:
“§ 44. Член 42 се изменя така:
“Чл. 42. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;
2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 8 и чл. 48, ал. 2;
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.”
Има предложения за нов § 40а на народните представители Борислав Великов и Петър Кънев. Те са подкрепени.
Комисията предлага следната окончателна редакция на нов § 40а, който става § 45:
“§ 45. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
2. Създава се ал. 2:
(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:
1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора или
2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя;
3. досегашната ал. 2 става ал. 3.”
По § 41 няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция за § 41, който става § 46 със следната окончателна редакция:
“§ 46. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “поръчка” се добавя “или за сключено рамково споразумение” и след думата “договора” се добавя “или на рамковото споразумение”.
2. В ал. 2 думите “чл. 17, т. 4” се заменят с “чл. 19, ал. 7”.
3. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
“Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки.”
4. Създават се ал. 4-8:
“(4) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.
(5) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в срок 7 дни след края на всяко тримесечие.
(6) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в срок 7 дни след сключването му.
(7) Възложителите са длъжни да уведомят Агенцията по обществени поръчки в случаите, когато са получили съобщение от Европейската комисия за установени от нея нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
(8) В случаите по ал. 7 възложителите в 3-дневен срок изпращат цялата преписка заедно с писмено становище по нея.”
По § 42 има направено предложение от народния представител Мария Капон, която предлага този параграф да отпадне.
Комисията подкрепя предложението да отпадне§ 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези няколко параграфа. Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 40, новият § 40а, § 41 и отпадането на § 42 по предложение на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети до § 41, а § 42 отпада.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 43 има предложение от народния представител Борислав Великов, което е оттеглил по време на заседание на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 47, със следната редакция:
“§ 47. В Глава трета след чл. 45 се създава Раздел VІІ с чл. 45а:
“Раздел VІІ
Изпращане на информация до Европейската комисия
Чл. 45а. (1) Възложителите по чл. 7, т. 1-4 са длъжни да изпращат до Европейската комисия обявленията за откриване на процедура и информацията за сключен договор, когато обществените поръчки имат левова равностойност, равна или по-висока от:
1. 137 000 евро – за доставки, услуги по Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и конкурс за проект, както и за доставки на стоки по Приложение № 4;
2. 211 000 евро – за услуги по Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2;
3. 5 278 000 евро – за строителство;
4. 211 000 евро – за доставка на стоки, които не са посочени в списъка по Приложение № 4, когато доставката се извършва от възложители, осъществяващи дейности в областта на отбраната на страната;
(2) Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 са длъжни да изпращат до Европейската комисия обявленията за откриване на процедура и информацията за сключен договор, когато обществените поръчки имат левова равностойност, равна или по-висока от:
1. 422 000 евро – за доставки, услуги и конкурс за проект;
2. 5 278 000 евро – за строителство.
(3) Възложителите са длъжни да изпращат до Европейската комисия или да публикуват в профила на купувача предварителни обявления, когато обществените поръчки имат левова равностойност, равна или по-висока от:
1. 750 000 евро – по категории, доставки и услуги по Приложение № 2 към чл. 5, чл. 1, т. 1;
2. 5 278 000 евро – за строителство.
(4) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща съгласно изискванията на чл. 44, ал. 2-5.
(5) Обявленията по ал. 1 и 2 се изпращат по електронен път, по пощата или по факс за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз. В случаите по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 обявленията се изпращат по факс или по електронен път.
(6) Възложители, които публикуват предварителни обявления в своя профил на купувача, изпращат до Европейската комисия по електронен път съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
(7) Обявленията, изготвени и предадени по електронен път, се публикуват в „Официален вестник” на Европейския съюз не по-късно от 5 дни след изпращането им. Обявления, които не се предават по електронен път, се публикуват не по-късно от 12 дни след тяхното изпращане, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 – не по-късно от 5 дни след изпращането им. В изключителни случаи по искане на възложители по чл. 7, т. 5 или 6 обявленията, изпратени по факс, се публикуват в 5-дневен срок.
(8) Обявленията се изпращат за публикуване изцяло на един официален език на Европейския съюз, избран от възложителя, като тази оригинална версия на съответния език представлява единственият автентичен текст.
(9) Обявленията и тяхното съдържание не могат да се публикуват в Република България преди датата на изпращането им на Европейската комисия.
(10) Обявленията, публикувани в страната, не могат да съдържат информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, изпратени до Европейската комисия, но трябва да съдържат датата на изпращането на обявлението до комисията.
(11) Възложителите са длъжни да представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени обявленията, и потвърждението за датата на обнародването им, предоставено от Европейската комисия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказване по тези три параграфа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 43 в редакция на комисията, § 44 и 45 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 46 има предложение от народния представител Мария Капон, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Филип Димитров и група народни представители, което комисията подкрепя по т. 1 и т. 2, а по т. 3 подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Петър Кънев, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 50 със следната окончателна редакция:
„§ 50. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
2. е обявен в несъстоятелност;
3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
 (2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът, или участникът е преустановил дейността си;
2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на страната, в която е извършено нарушението;
3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
 (3) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата или участника.
 (4) Изискванията на ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3, посочени в обявлението, се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.
 (5) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или служители на ръководна длъжност в неговата организация.
 (6) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т.11 не се прилагат изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1.
 (7) Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и ал. 5, и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, се отнасят и за подизпълнителите.
 (8) При подаване на заявлението за участие или офертата кандитатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелства по ал. 1 и ал. 5, и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 с декларация.
 (9) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Имате думата за изказване по § 46. Има неприети предложения по него.
И Вие, господин Кънев, имате предложение, което не е подкрепено.
Петър Кънев (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Оттегляте го, благодаря.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон по § 46, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 65, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 46.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 46 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 51 със следната окончателна редакция:
“§ 51. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1.      Алинея 1 се изменя така:
“(1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.”
2. В ал. 2 думите “кандидатът по ал. 1” се заменят с “участникът”, след думата “удостоверяване” се добавя “липсата”, а думите “чл. 47, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2” се заменят с “чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2”.
3. Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
(4) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по § 47? Няма.
Моля, гласувайте § 47 в окончателната редакция, предложена от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 48 има предложение от народния представител Мария Капон, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по § 48? Няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 14, против 74, въздържали се 16.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 48, подкрепен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 49 няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 50 има едно предложение на народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по § 49. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Великов по § 50, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 6, против 49, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 49 и § 50 на вносителя, които са подкрепени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 97, против 5, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 51 на вносителя няма предложения.
По § 52 също няма предложения.
По § 53 няма предложения.
По § 54 има направено предложение, но е оттеглено.
По § 55 също е оттеглено предложението.
По § 56 също предложението е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте параграфи от 51 до 56 включително. Текстовете са на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 91, против 9, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 57 на вносителя има две предложения. Предложението на господин Борислав Великов не е подкрепено, предложението на Йордан Цонев е прието.
Комисията предлага следната редакция на § 57, който става § 61:
“§ 61. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата “кандидата” се заменя с “участника”;
б) в т. 5 накрая се добавя “и 2”;
в) точка 6 се отменя;
г) в т. 7 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”;
д) в т. 12 думата “кандидата” се заменя с “участника”.
2. В ал. 2 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, а цифрата “6” се заличава.
3. В ал. 3 думата “кандидат” се заменя с “участник”, а цифрата “6” се заличава.
4. В ал. 4 навсякъде думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, цифрата “6” се заличава, а думите “за всеки от участниците в него” се заменят с “от всяко физическо или юридическо лице”, включено в обединението”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по този текст. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на господин Великов, което не е подкрепено.
Гласували 99 народни представители: за 4, против 35, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията в редакцията, която тя предлага за § 57.
Гласували 101 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
 ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 58 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 59, който става § 63, комисията предлага следната окончателна редакция:
„§ 63. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „кандидатите” се заменя с „участниците”.
2. В ал. 3 думата „кандидати” се заменя с „участници”.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 60, който става § 64.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 61, който става § 65.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 62, който става § 66.
По § 63 има предложение на народния представител Борислав Великов, подкрепено по принцип, и на народния представител Йордан Цонев, също подкрепено.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 63, който става § 67, със следната окончателна редакция:
„§ 67. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1.      В ал. 1:
а) в основния текст след думата „кандидатът” се добавя „или участникът”;
б) т. 1 се изменя така:
„1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;”
в) точка 2 се изменя така:
„2. обжалва решението на възложителя, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител – до решаване на спора;”
г) в т. 3 думите „в срока по чл. 41, ал. 3” се заличават.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1” се добавя „т. 1 и 3”, а след думата „кандидатът” се добавя „или участникът”.”
По чл. 64 има едно предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 64, който става § 68, със следната окончателна редакция:
„§ 68. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1.      Алинея 1 се изменя така:
 „(1) Възложителят освобождава гаранциите за участие:
1. на отстранените кандидати – в срок три работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор;
2. на отстранените и на класираните участници, в срок три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думата „кандидати” се добавя „или участници”, а думата „оспорване” се заменя с „обжалване”.
4. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3” се заменят с „ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте от § 58 до § 65 включително по номерация на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 65 на вносител има три предложения.
Има предложение на народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено.
Има предложение от народния представител Петър Кънев, което също е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 65, който става § 69, със следната окончателна редакция:
„§ 69. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1.      В ал. 1 думата „представяне” се заменя с „получаване”.
2. В ал. 2 думите „не по-рано от” се заменя с „между”, думите „не по-късно от” се заличават, числото „22” се заменя с „36”, а думите „по чл. 25, ал. 2” се заличават.
3. Създават се алинеи 3 и 4:
 „(3) Срокът по ал. 1 и 2 може да се намали със седем дни, ако обявлението е изпратено по електронен път, и с още пет дни, ако от датата на обнародване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.
 (4) В случаите по ал. 2 и 3 срокът за получаване на оферти не може да е по-кратък от 22 дни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по § 65 на вносителя? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Борислав Великов по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 6, против 42, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте редакцията на комисията за § 65, който става § 69.
Гласували 92 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 7.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 66 има предложение от народния представител Борислав Великов. То е оттеглено по време на заседанието на комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 66, който става § 70, със следната окончателна редакция:
„§ 70. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите.
 (2) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
2. оглед на мястото на изпълнение.
 (3) Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.
 (4) Всяка промяна в срока за получаване на офертите трябва да бъде обнародвана и вписана в регистъра. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване на електронната страница на „Държавен вестник”.”
По § 67 на вносителя комисията подкрепя предложението на вносителя.
По § 68 на вносителя комисията подкрепя предложението на вносителя.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 69, който става § 73, със следната окончателна редакция:
„§ 73. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1.      В ал. 1 и 2 думата „кандидатите” се заменя с участниците”.
2. Създава се нова ал. 4:
 „(4) При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка e икономически най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Кандидатите, участващи” се заменят с „Участниците” и накрая се добавя „и 4.”
 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „кандидатите” се заменя с „участниците”, а след думата „данни” се добавя „да иска разяснения относно сертификатите и документите, представени съгласно членове 50-53” и се поставя запетая.
6. Досегашната ал. 7 се отменя.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 70, който става § 74 със следната окончателна редакция:
“§ 74. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите “Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който” се заменят с “Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:”;
б) в т. 1 в началото се добавя “който”;
в) точка 2 се изменя така:
“2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;”
г) в т. 3 в началото се добавя “който”, а думите “е непълна или” се заличават;
д) в т. 4 в началото се добавя “който”.
2. Алинея 2 се изменя така:
 “(2) Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга, независимо от статута или правно-организационната му форма.”
3. В ал. 3 думата “Кандидатите” се заменя с “Участниците”, а след думите “чл. 47” се поставя запетая и се добавя “ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфите от 66 до 70 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 71 има предложение от народния представител Борислав Великов, което е оттеглено по време на заседание на комисията.
Има предложение от народния представител Филип Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 75 със следната окончателна редакция:
“§ 75. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “кандидат” се заменя с “участник”.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата “фактори” се заменя с “обстоятелства”;
б) в т. 3 думата “кандидата” се заменя с “участника”;
в) създава се т. 5:
“5. получаване на държавна помощ.”
3. Алинея 3 се изменя така:
 “(3) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.”
4. Създава се ал. 4:
 “(4) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 71? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Филип Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 13, против 63, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на комисията за § 71.
Гласували 102 народни представители: за 87, против 10, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 76.
По § 73 има направено предложение от народния представител Борислав Великов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от господин Филип Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип и е отразено в окончателната редакция на § 78 на комисията.
Има предложение от народния представител Петър Кънев, което е оттеглено по време на заседанието на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 77 със следната окончателна редакция:
“§ 77. В чл. 72, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата “кандидатите” се заменя с “участниците”, а думата “отстранени” се заменя с “предложени за отстраняване”.
2. В т. 4 думите “оценяването на офертите” се заменят с “оценяването на допуснатите оферти”.
3. В т. 5 думата “кандидатите” се заменя с “участниците”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по тези два параграфа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 72 и § 73 в редакция на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 15.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 74 има направено предложение от народния представител Мая Манолова, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Петър Кънев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 78 със следната окончателна редакция:
“§ 78. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 “(1) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.”
2. В ал. 2 думата “кандидати” се заменя с “участници”.
3. В ал. 3 думата “кандидатите” се заменя с “участниците” и се създава изречение второ:
“Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.”
4. Алинея 4 се изменя така:
 “(4) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията”.
5. Създава се ал. 5:
 “(5) При писмено искане от участник, възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола, при условията на ал. 4.”
По § 75 има две предложения – от народните представители Борислав Великов и Йордан Цонев, подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 75, който става § 79:
“§ 79. Член 74 се изменя така:
“Чл. 74. (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
 (2) При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказване по тези два текста. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Манолова по § 74, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 9, против 37, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текстовете на комисията за § 74 и § 75.
Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 76 има едно предложение от Филип Димитров и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Предложението за създаване на нов § 75 също не е подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказване по тези два текста. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Филип Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. То е по § 76. (Шум и реплики в залата.)
Мартин Димитров (ОДС, от място): Госпожо председател, искам думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Е, не! В режим на гласуване сме все пак. Гласуваме и няма как да Ви дам думата.
Мартин Димитров: Госпожо председател, този текст е във връзка с текста, който отложихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ако е така – ако този текст е във връзка с отложения параграф, съм съгласна да анулирам гласуването.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Да, има връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ако има връзка, нека да отложим разглеждането на § 76, ако нямате нищо против.
Господин Цонев, нека да гласуваме отлагането на § 76. (Шум и реплики в залата.)
Моля, предложете го.
Моля за тишина! Приключваме!
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Госпожо председател, предлагам да спрем дотук – до § 76, защото той има връзка с отложения параграф. На следващото заседание да започнем разглеждането на отложения текст. Когато го приемем или отхвърлим, тогава направо ще отидем на текста на § 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Прекратяваме за днес.
Има няколко съобщения за заседания на Комисията по култура, Комисията по околната среда и водите и Комисията по европейска интеграция.
Комисията по околната среда и водите ще проведе и редовно заседание в четвъртък от 16,00 ч. в зала 130.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)
 

(Закрито в 18,58 ч.)

 
Председател:
Георги Пирински
 
Заместник-председатели:
Камелия Касабова
Юнал Лютфи
 
Секретари:
Иван Илчев
Светослав Малинов