Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-07-25

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи

Секретари: Нина Чилова и Станчо Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, както реши парламентът в края на миналата седмица, днес предстои да проведем извънредно пленарно заседание по програма, която е приета от Народното събрание.
Преди да преминем към т. 1, трябва да ви направя едно съобщение.
На 21 юли 2006 г. в съответствие със Закона за Сметната палата в Народното събрание е представена актуализирана Програма на Сметната палата за одитната дейност за 2006 г. Изпратил съм програмата в Комисията по бюджет и финанси, за да прецени има ли нужда за действие от страна на комисията във връзка с актуализираната програма. Тя е на ваше разположение в библиотеката.
Преминаваме към изпълнение на програмата за днешното извънредно пленарно заседание.

Първа точка е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.
Законопроектът е приет на първо четене на 12 юли 2006 г.
Внесен е доклад от Комисията по правни въпроси на 24 юли 2006 г.
Давам думата на председателя на Комисията по правни въпроси господин Янаки Стоилов да представи доклада на комисията за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Ще ви представя доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката за второ четене.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на законопроекта: “Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката”.
Предлагам по този законопроект обсъжданията и гласуванията да вървят по групи текстове, защото има много детайли и мисля, че това ще ориентира по-добре народните представители в тяхната позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така и ще направим, уважаеми колеги. Гласуването ще бъде по текстове, по раздели, където няма неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага преди чл. 1 да се създаде Глава първа: “Общи положения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание са заглавието на законопроекта, както го предлага комисията, и Глава първа “Общи положения”, която да предхожда чл. 1.
Няма желаещи да вземат думата по тези две предложения.
Моля, гласувайте тези две заглавия.
Гласували 160 народни представители: за 142, против 16, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители да се създаде нов § 1 със следното съдържание:
“§ 1. Създава се нов чл. 1а:
“Чл. 1а. Избирателите с постоянен адрес на територията на Република България са задължени да гласуват.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има желание за обосновка.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Въпросното предложение е ново, за първи път се лансира в публичното пространство и в пленарната зала във вид на законопроект от политическа партия “Атака”. Ние слагаме началото на този дебат и смятаме, че рано или късно това предложение, което правим, за задължително гласуване на българските гласоподаватели, както неслучайно заявяваме – по тяхното постоянно местожителство, трябва да се превърне във факт. Защото българската избирателна система страда от много голям проблем, от един недостатък не само по същество, така както нещата са формулирани в трите избирателни закона, не само за избор на президент и вицепрезидент, за избори на местни органи и на парламент, проблемът съществува изобщо в българското политическо пространство и той се нарича все по-понижаваща се и все по-малка избирателна активност.
В тази насока, както казах, причина до голяма степен е нормативната уредба, а други са чисто психологическите корени, чисто политическите причини и насоки, които правят така, че определени партии, органи, институции, неправителствени организации, а и медии, системно да работят за по-малка избирателна активност. Това с всеки едни избори става все по-голям факт. За това се работи целенасочено от определени политически сили, които, сваляйки избирателната активност в българското общество, основавайки се на етнически принципи, на причини, които са особени, изключителни, няма да се спирам подробно какви са те, поддържат избирателна активност на определен кръг от български граждани, на един електорат и така добиват в обществото една тежест, каквато в действителност нямат като съотношение, като численост, като релации, които са пределно общи.
За да предложим този текст, сме проучили много внимателно и подробно регламентациите и законодателствата на европейските страни, към които се стремим. Ще ви докладвам за две от тези страни.
В съседна Гърция този принцип е широко, детайлно и много подробно разработен в специална глава в избирателния им закон, където се предвижда отговорност за всеки негласувал гръцки гражданин. И тази отговорност е, имайте предвид, наказателна отговорност.
В белгийския вариант на отговорността за задължителното гласуване тази отговорност е административна.
Има и други нормативни уредби, законодателства, които са възприели принципа на задължителното гласуване.
Това, което предложихме ние, е текст първи, прогласяващ задължителното гласуване от страна на българските избиратели по тяхното местожителство, като въвеждаме по-късно два други текста, като стигнем до тях, от които ще видите, че от “Атака” предвиждаме административна отговорност, диференцирана между това дали избирателят не е гласувал само на първи тур или на втори тур.
В тази насока считаме, че отпушваме един дебат, започваме една дискусия и оттук нататък задължителното гласуване ще следва да се разпростре като принцип не само по отношение на избора на президента и вицепрезидент, а и по отношение на другите избирателни закони, избора на народни представители, избора на местни органи на държавна власт. Затова в Конституцията има основание. В гръцката Конституция също се говори за право на гласуване, но не бива да се тълкува стеснително, че това не е задължение за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето!
Павел Шопов: При едно системно гласуване на Конституцията – в крайна сметка ако съществува спор, може да се произнесе само Конституционният съд, може да се вмени на българските избиратели задължението да гласуват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за реплики към господин Шопов? Няма.
Заповядайте, господин Близнашки, за изказване.
Георги Близнашки (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители, направеното предложение за въвеждане на задължително гласуване противоречи на действащата българска Конституция от 1991 г., в която изрично се предвижда, че правото да гласуваш, да избираш и да бъдеш избиран – чл. 42, ал. 1 на Конституцията, е едно от основните субективни права на българските граждани. Иначе казано, всеки български гражданин е в правото си да гласува или да се въздържи от участие в гласуването.
Между другото, длъжен съм да отбележа, че става дума за конституционен въпрос и който повдига тази тема, трябва да настоява за промени в Конституцията. Длъжен съм да обърна внимание, че доколкото все още съществуват отделни остатъчни решения в някои страни за задължително гласуване, става дума за явление, което противоречи на общите тенденции в рамките на Европейския съюз и неслучайно европейските институции отправят препоръки към Република Гърция да се откаже и да премахне задължителното гласуване.
Смятам, че направеното предложение е несъстоятелно, противоречи на Конституцията и трябва да бъде отхвърлено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
Изказах само някои най-общи доводи в тази връзка относно конституционността на нашето предложение и непротиворечието му с чл. 42 от Конституцията.
Господин Близнашки, тук този спор не можем да го водим. Този спор тук е непродуктивен. Въпросът може да бъде решен само от Конституционния съд. Но не бива така стеснително да се тълкува текстът на Конституцията. Правото е задължение, задължението е и право. Има и такова конституционно виждане и тълкуване. Може би Вие изказвате позицията на БСП по този въпрос и тя е много теснопартийна с оглед на предстоящите избори.
Известно и ясно на всички е, че вашата кандидатура – на президента Първанов, е основана на гласовете на ДПС. Това е причината да гледате късогледо, да гледате теснопартийно и с оглед само на предстоящите избори. Иначе сме сигурни, че ще мине време и ще достигнете също до тази идея. Може така да стане, че от вас да произтича в даден момент искането за изменение на правилото за задължителното и доброволното гласуване, но това е въпрос на бъдещето. Точно това е в момента – електоратът, когото държи ДПС, излиза задължително да гласува. Той задължително гласува! В България съществува задължително гласуване и това е гласуването от електората на ДПС!
Ремзи Осман (ДПС, от място): Глупости говориш!
Павел Шопов: Това е и няма за какво да се лъжем, няма какво да си въобразяваме. (Реплики от ДПС.)
Точно на това задължително гласуване разчита президентът Първанов на предстоящите избори. Всъщност това е организирана политическа сила, която компактно, задължително, водена от…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Дупликата Ви е към господин Близнашки, господин Шопов, не разкривайте нов дебат!
Павел Шопов: Да, към господин Близнашки е.
От ясни причини, ясни мотиви електоратът на ДПС ще излезе да гласува на предстоящите избори. Затова се обявявате против задължителното гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаете ли дуплика, господин Близнашки? Не желаете.
Заповядайте за изказване, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Независимо че има държави, в които е застъпен принципът на задължителното гласуване, по същество предложението на колегите от “Атака” представлява опит за превръщане на едно конституционно право, при това основно – правото на глас, в задължение за българските граждани. Считаме, че подходът на превръщане на правата в задължения е неправилен и по тази причина Движението за права и свободи също няма да подкрепи това предложение. Всички сме притеснени от тенденцията за намаляване на избирателната активност, но този процес индикира определени проблеми във функционирането на политическата система. Би трябвало това да бъде едно постоянно предупреждение за всички партии в този парламент и извън него да се замислят дълбоко, да се реформират, ако трябва, ако трябва да коригират своето политическо поведение и всичко това да има за ефект повишаване на избирателната активност, а не чрез закон, чрез задължение да решим собствените си партийни проблеми. Считам подхода за недопустим и несъответстващ на българските традиции. По тази причина ние не подкрепяме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплика – господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Явно за Движението за права и свободи съществуват само права и свободи, а задълженията като понятие са им чужди. Но всички ние знаем, че в правото има един основен принцип, който казва, че на всяко право съответства задължение, за да го покрива. За да съществува едно право, трябва да има насрещно задължение. И понеже при избирането няма как да бъде някакъв друг тип насрещното задължение, съвсем естествено е това задължение, както е при осъществяването на военната служба –друга една твърде отговорна служба в обществена полза, да има и насрещно задължение. Там обаче изрично е казано: право и задължение.
В случая в Конституцията не е уредено изрично да има задължение, което не оборва възможността да има такова. И понеже там не е уредено, на конституционен принцип, редно е с по-лесната процедура това да бъде уредено на по-ниско ниво, на законово ниво.
Аз не виждам никаква конституционна пречка, която изрично да отхвърля задължителното гласуване.
Така че Вашите доводи, господин Местан, за мен са въобще неиздържани, както и на господин Близнашки. Конституцията не пречи да има законовото задължение българските граждани да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика – господин Берон.
Петър Берон (КА): Господин председателю, колегата Стоянов горе-долу ми “изяде” изказването, аз това исках да кажа, но ще го поразвия още малко.
Навремето, когато се правеше тази Конституция, аз настоявах да се включи един член от старата Конституция, обаче всички се развикаха и отказаха да го включат. Това беше, че правата на гражданите са свързани с техните задължения. Свързани са със задълженията, господин Близнашки. Правото на труд е свързано със задължението да се трудиш. В някои конституции, като италианската примерно, е казано, че всички италианци са длъжни да работят. Написано е. Тук, ако го напишеш, ще излезе комунистическа Конституция.
Правото да отбраняваш страната си е свързано със задължението да го правиш. И редица други права са неразривно свързани със задълженията. Няма само права без задължения. Нямаш ли задължения, нямаш права. Нямаш ли задължения към обществото, нямаш права и не можеш да искаш нищо от това общество. Това много хора у нас и цели партии не могат да разберат.
Така че въпросът за задължителното гласуване може да бъде спорен, може да се говори по него, да се узрее и да се стигне до него, обаче в никакъв случай не може да се каже, че то е принципно и се противопоставя на определени положения в българската Конституция. Напротив, това може да бъде свързано с права, така както и всички останали задължения могат да бъдат свързани със съответните права. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Трета реплика – господин Георгиев. Заповядайте.
Георги Георгиев (КА): Благодаря, господин председателю.
Колеги, несъгласието с това, което предлага Политическа партия “Атака”, е видно. Ако се въведе задължително гласуване, да направим една малка сметка. Тези проценти, които ДПС взе на последните избори, нямаше да ги вземе, защото 47% от гласоподавателите не гласуваха и те нямаше да вземат още 4-5% отгоре.
Ремзи Осман (ДПС, от място): Откъде знаеш, че Видин няма да гласува за ДПС?
Георги Георгиев: Аз какво знам, първите осем години ви задължават да изслушвате. Когато вие излизате, ние ви изслушваме. А така!
И ако излязат тези хора да гласуват, вече не е сигурен изборът на президент. Триста хиляди гласа на ДПС се размиват някъде в тези 47%. Точно това е истинската причина да не искате да приемате задължителното гласуване.
И отново, да не повтарям колегите, правото вменява и задължения.
А ако трябва да се обърнем към вашата майка-родина Турция, да си припомним Анадола. Какво се върши там? Там ги карат на билюци с военна сила и под страха от наказание. Така че недейте да се криете зад високопарни фрази! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Дуплика – господин Местан. Разполагате с три минути, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, господин председател.
Моля да ме извини господин Георгиев, но няма да отделям секунди за дуплика на неговата реплика.
Що се отнася до репликите на господин Стоянов и на господин Берон, те заслужават внимание и моето изказване явно се нуждае от известно пояснение.
Единственото вярно, което казахте и двамата, е, че ако се подкрепи това предложение на “Атака” за задължително гласуване, ние няма да сме в режим на противоречие с Конституцията. Да, неслучайно има държави, в които има и задължително гласуване, с това съм съгласен.
Но няма как да ме убедите, без да отричам, че има пряка връзка между права и задължения, че тази връзка е винаги симетрична.
Господин Берон, тя не винаги е симетрична. Тя по-често даже е асиметрична. И ще си позволя да ви дам един конкретен пример.
Съгласно Конституцията и Закона за народната просвета представителите на малцинствата имат право на изучават своя майчин език. Вие ще подкрепите ли предложение това тяхно право да се превърне в задължение? Ще виете до небесата! Пример за асиметрия. Благодаря. (Смях, единични ръкопляскания и реплики в ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по това предложение?
Ако няма, ще преминем към гласуването му. Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на Волен Сидеров и група народни представители за създаването на нов § 1, който да създаде нов чл. 1а. Това е предложение, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 27, против 110, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Стоилов, продължете.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Параграф 1 по вносител.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
По § 2 има предложение на Петя Гетова и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
“§ 2. В чл. 2а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Разходите за организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет по утвърдена план-сметка.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) Всички заявления, жалби, удостоверения и други книжа по този закон са освободени от държавни такси.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, на вашето внимание са § 1 и 2 от законопроекта. Параграф 1 е с текста на вносителя, подкрепен от комисията, а § 2 е с окончателната редакция, предложена от комисията.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване § 1 и § 2 от законопроекта в предложенията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 124, против 1, въздържали 2.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Следва Глава втора “Кандидати за президент и вицепрезидент”.
По § 3 има предложение на народните представители Петя Гигова и Яни Янев.
Предложението по т. 2, букви “а” и “б” е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по буква “в”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
“§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата “коалициите” се добавя “на политически партии”.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Политическите партии и коалициите на политически партии и инициативните комитети на граждани, създадени за издигане на кандидатури за президент и вицепрезидент, се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден в специален регистър на политическите партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети на граждани след представяне на:
1. за политическите партии:
а) заверено от съда копие от решението за регистрацията на партията;
б) удостоверение за актуалното състояние на партията, издадено след определяне на датата на изборите;
в) удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за партията за последните три години;
г) образец от подписа на представляващия партията;
д) образец от печата на партията;
2. за коалициите на политически партии:
а) решение за създаване на коалицията за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент, подписано от представляващите партиите, които участват в коалицията;
б) документите по т. 1 за всяка една от партиите, участващи в коалицията;
в) образец от подписа на представляващия коалицията;
г) образец от печата на коалицията, ако има такъв;
3. за инициативните комитети на граждани за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент:
а) решение за създаване на инициативен комитет за издигане на кандидата за президент и вицепрезидент;
б) заявление от инициативния комитет с искане за неговата регистрация в Централната избирателна комисия, подписано от всички членове на инициативния комитет;
в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.”
По § 4 има предложение на народните представители Четин Казак и Йордан Цонев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
“§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
(1) За произвеждане на изборите Народното събрание избира Централна избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент не по-късно от 60 дни преди датата на изборите.”
2. В ал. 3 думите “и ръководството” се заличават.
3. В ал. 5 думите “член на политически кабинет при” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Имате думата по § 3 и 4 в окончателната редакция на комисията. Има ли желаещи да вземат думата?
Господин Стоилов, при четенето променихте една от думите – вместо “нарочен регистър” казахте “специален регистър”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, реших че този термин е по-добър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Казвам това за ориентация на народните представители.
Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте текстовете на § 3 и 4 в окончателната редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 111, против 4, въздържали се 13.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 5 има предложение на народните представители Петя Гегова и Яни Янев.
Предложението по т. 1 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и 3.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
“§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така:
“1. предложение от централното ръководство на съответната партия или от ръководството на коалицията с трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите или предложение от инициативния комитет на избиратели с трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите. Към предложението на политическите партии, коалициите на политическите партии и инициативните комитети се прилага и списък на имената, единните граждански номера и подписите най-малко на 15 000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите;
2. декларация от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на другите изисквания на Конституцията;”.
2. Точка 5 се отменя.
3. В ал. 3 думите “както и номера на бюлетината на съответната листа” се заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Централната избирателна комисия след приключването на регистрацията на кандидатските листи.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
“§ 6. Член 8 се изменя така:
“Чл. 8. Централната избирателна комисия обнародва в “Държавен вестник” най-късно 30 дни преди изборния ден листите с кандидатите, като посочва техните имена, дата на раждане, партиите, коалициите на политически партии или инициативните комитети, които ги предлагат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате думата по § 5 и 6 в окончателната редакция на комисията. Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Моля, гласувайте предложенията на комисията за § 5 и 6.
Гласували 119 народни представители: за 103, против 16, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Пристъпваме към § 7, на който моля да обърнете внимание, тъй като това е параграфът, който определя облика на бюлетината, с която ще се извършат изборите. По него има предложение на народните представители Мая Манолова и Надя Антонова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Петя Гегова и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 2, 3 и 4 и не го подкрепя по т. 5, а именно:
“5. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
“(9) На избирателите с увреждане на зрението при гласуване се предоставя помощно техническо средство.”
Предложение на народните представители Четин Казак и Йордан Цонев.
Комисията подкрепя по принцип предложението с изключение на т. 1, подточка 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага окончателна редакция. В нея има малка корекции в т. 2 на ал. 2, която се различава от раздадения ви доклад и ще ви я прочета при докладването на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не трябва ли да прочетете неприетата т. 1, подточка 2? Не е много ясна тази номерация към какво се отнася.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това е т. 2 от първия раздел на предложението – последователно подредени еднакви по размер (190 мм х 30 мм) полета на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети.
Ясно е, че няма логика в бюлетината просто да бъдат изписвани отделно имената на регистрираните партии. Този въпрос се решава в общия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но така са го предложили.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, и сега докладвам предложението на комисията, което подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
"§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
"(1) Гласуването се извършва с бяла обща бюлетина по образец, утвърден от Централната избирателна комисия."
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
"(2) На лицевата си страна бюлетината съдържа:
1. поле в най-горната част, в което в центриран текст с главни букви се изписват наименованието и номерът на избирателния район;"
Моля да обърнете внимание, че в т. 2 текстът се различава от раздадения ви:
"2. поле, което съдържа:
а) квадратче, в което е изписан номерът на съответната листа, определен чрез жребий от Централната избирателна комисия;
б) трите имена на кандидата за президент и трите имена на кандидата за вицепрезидент на отделни редове в полето на съответната листа;
в) наименованието на политическата партия, коалицията на политически партии или означението инициативен комитет, регистрирали съответната листа.
3. празен ред между всяко от полетата по т. 2."
Вече се придържаме към предварително раздадения текст.
"(3) Бюлетината е защитена с микротекст. Бюлетината не може да съдържа реквизити извън тези по ал. 2.
  (4) Реквизитите по ал. 2, т. 2 се изписват последователно от ляво на дясно, в отделно поле за всяка листа.
  (5) Полетата на отделните листи се отделят едно от друго с плътна черна хоризонтална линия.
   (6) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.
   (7) Гласуването се извършва чрез поставяне на знак върху квадратчето с номера на съответната листа. Знак, който излиза или е поставен извън квадратчето, но в полето на същата листа, не прави вота недействителен, при условие че не навлиза в полето на друга листа.
    (8) Недействителен е вотът при наличието на повече от един знак в различни полета.
    (9) Изписването на инициали и/или имена прави бюлетината недействителна.
   (10) Жребият за определяне на поредните номера на листите се провежда от Централната избирателна комисия в присъствие на представители на партиите, коалициите на политически партии и инициативните комитети, издигнали кандидати, кандидатите за президент и вицепрезидент и представители на медиите не по-късно от 30 дни преди изборния ден."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да се изкажат по този текст?
Заповядайте, господин Янев.
Яни Янев (НДСВ): Уважаеми господин председател, колеги! По начина на изписване на текста от комисията във връзка с направеното предложение от колежката Петя Гегова и от мен, изглежда, че са приети нашите предложения, но по същество част от тях се възприемат и една част, на която особено държим, не. А именно това е нашето предложение във връзка с измененията на ал. 2 относно защитата на бюлетината от възможности за подмяна, фалшификация, издаване, препечатване на бюлетини извън тези, които са предоставени от Централната избирателна комисия. Затова държа да защитя пред вас тази наша теза, а именно във връзка с номерирането на бюлетината.
На пръв поглед това изглежда в някаква степен страшно, но бих казал, че това е най-радикалният начин за защита от всякакви възможни изборни фалшификации. Бих казал, че той е по-радикален дори и от правенето на микротекст, различни водни знаци, ако щете и холограм да се сложи върху бюлетината и наличието на номер, който се откъсва последователно преди гласуването. Всъщност какво ни дава един такъв механизъм? Притесненията, че, видите ли, начинът, по който е номерирана бюлетината, би дал възможност да бъде разкрит гласоподавателят, според мен са неоснователни.
Ще се опитам пред вас да изложа тезите, които бяха казани в Правната комисия и с които се изказаха опасения, че наличието на номера върху бюлетината ще има своето психологическо отражение върху самите избиратели и би довело допълнително едва ли не до намаляване на избирателната активност. Тези аргументи според мен са не особено състоятелни, защото по своето естество, ако се вникне в съдържателната страна на предложението, ще се види, че ние предлагаме начин, по който бюлетината всъщност е идентифицируема само при подаването на гласоподавателя - за установяване идентичността на тази бюлетина, с която той отива в кабинката. Написва това, което има желание, изразява своята воля, връща се и се установява дали тази бюлетина, която той връща пред избирателната комисия, е идентична с тази, която му е дадена. След това вторият идентификационен номер, който е останал от бюлетината, се откъсва, хвърля се в отделна урна или на място, което се регламентира, и бюлетината влиза чиста в урната, такава каквато е и досега употребяваната интегрална бюлетина, без да има възможност да бъде идентифициран по какъвто и да било начин предварителният контролен номер на бюлетината с това, което гласоподавателят е подал в урната.
Но пак казвам, че наличието на тези номера изключва възможността под каквато и да било форма, предварително, така да се каже, раздаване на бюлетини, или това, което в нашата избирателна практика в предишни избори беше известно като "индийска нишка". Други я наричат по друг начин с българска терминология. Ние и без това влагаме това ограничение в закона, но е редно да помислим и за едни категорични мерки това ограничение да бъде проведено на практика и до край.
Затова аз още веднъж се обръщам към вас, колеги – помислете наистина, че всички останали защити, щом като би могло те да бъдат предмет на изработка в конкретна печатница и има технически способи за тяхната направа, то изработването на подобни копия би могло и от друга печатница и по друг начин да бъдат заложени върху бюлетината и тя да бъде идентична с това, което е изработила Централната избирателна комисия. Единственият начин за прекратяването на това предварително да има възможност да бъдат раздадени бюлетини е тяхната номерация с контролни номера. Подчертавам, това са контролни номера, а не идентификационни номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, аз разбирам, че комисията е подкрепила Вашето предложение.
Яни Янев: Господин председател, комисията подкрепя по принцип нашите предложения, но в съдържателната страна точно тази част на предложението не е възпроизведено в общия текст на комисията и затова аз заех позиция да го обясня подробно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: А предлагате ли да се подложи на гласуване?
Яни Янев: Затова искам да го гласуваме отделно. Това е нашето предложение по т. 2 за съдържанието на ал. 2. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Господин Шопов, заповядайте.
 Павел Шопов (КА): Благодаря, господин председателю.
От името на "Атака" заявявам, че ние ще подкрепим въвеждането на интегрална бюлетина. На последните избори бе въведена интегралната бюлетина и тя е голяма стъпка напред в развитието на изборния процес. По-точно, това е част от техниката на изборния процес и изборите.
Думата ми е за контролните номера. Това е единственото, което ние няма да подкрепим и с което не сме съгласни. То е не за друго, господин Янев, а както бе казано и в Комисията по правни въпроси, ще се създадат много основателни притеснения у избирателите за контрол над техния глас, над тяхното волеизявление. А това е характерно за общества, които са на ниска степен на демократично развитие, на избирателна система на ранна фаза на развитието на обществото като традиция в изборите. А България вече не е на това ниво, на което беше преди 15-16 години. Имаме традиции. В тази връзка комисията не подкрепи предложението. Аз не съм наясно дали това е дадено като предложение, като подкрепа на комисията за това предложение.
Затова, господин Пирински, при гласуването нека бъде отграничено и да бъде ясно гласуването за интегралната бюлетина като цяло и положението за тъй наречените контролни или идентификационни номера. Не знам как ги нарекохте, господин Янев. В тази посока нашата позиция на "Атака" е да не се подкрепя предложението за контролни номера към всяка една от бюлетините. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
За изказване има думата господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се постарая да продължа още мъничко разсъжденията на колегата Янев за вида на бюлетината. Трябва да ви кажа, уважаеми колеги и господин председателю, че ние нямаме претенцията да измисляме нещо ново или нещо, по което сме стигнали в залата до този извод. Преди да стигнем до това предложение, ние направихме много сериозни консултации с Централната избирателна комисия, с представителите на всички политически сили, които са вътре в комисията, включително и с най-изявените техни математици. Сигурно се досещате за кои става дума. Няма да ги цитирам тук, за да не се получи неразбиране.
Подкрепата на нашите предложения беше главно в частта да избегнем максимално възможността от фалшифициране на бюлетината. Всички сме убедени и знаем, че в света няма такива средства, които абсолютно да защитават някакъв печатен документ, дори да е ценна книга или банкнота. Но съществуват такива технически средства, които максимално биха могли да затруднят това фалшифициране. Едно от тях е прието от комисията, тоест да има специален знак. Пропуснах да кажа, че се консултирахме с хора, водещи в бранша на печатането – например печатницата на БНБ, която оформяше и печаташе бюлетините, включително и интегралната бюлетина на последните избори. Те не бяха категорични, че това е единственият възможен начин – само с микротекст да бъде защитена бюлетината. Разбира се, колкото по-защитена е тя, повече се оскъпява, но в никакъв случай не става по-неразбираема. За нас най-добрият вариант беше тя да бъде защитена с холограма, с този микротекст и с тези прословути номерирания. Може би колегите не разбират каква е нашата идея. Ние не целим с тези временни номера, които ще бъдат най-отгоре, никакво идентифициране на хората, които са гласували с тях. Напротив, те веднага изчезват в момента, в който гражданинът е гласувал. Може би не вземате предвид новите изменения – първо, че гласуването ще се извършва в прозрачна урна. Досега не е било така. Второ, няма да има пликове. Досега не е било така. Досега в един плик трябваше да има една бюлетина. Ако има две, не е валиден. В новия закон такова нещо няма.
Ние проиграхме на практика вариант с прозрачна бюлетина. Ако една интегрална бюлетина е сгъната по съответния начин, в нея могат да бъдат подпъхнати две или три други бюлетини и може да стане така, че недобросъвестният гражданин, който има възможност да пусне бюлетината в прозрачната урна, която не се намира точно пред комисията, а обикновено е някъде встрани, спокойно може да пусне три или четири бюлетини и после върви го гони. В края на краищата резултатът е това, каквото се намери в урните.
Нашата група не претендира, че сме намерили най-доброто решение, но искаме да ви подскажем, че може би още малко трябва да поработим по тази тема с цел това усъвършенстване. Контролните номерца се изхвърлят, нито се знае кой е гласувал с тях, нито има някакви имена, нито са нанесени. След като гражданинът е сгънал бюлетината, той отива пред комисията, но с една бюлетина, а не с възможни три или четири, втората част от номерчето се къса и той отива и пуска бюлетината в урната. Така не се създава възможност той да фалшифицира изборния резултат.
Втората тема, която колегата не спомена, но на която много държим, е хората с увредено зрение или незрящите хора да имат възможност да бъдат улеснени в гласуването си лично, а не с придружител. В предишните парламентарни избори Централната избирателна комисия даде възможност на секционните избирателни комисии да имат тъй наречените шаблончета, които да помогнат на незрящия човек да гласува лично. Не свързвайте това с рабусите, с линийките със сантиметри и т.н. Това е шаблон, предоставен официално на съответната комисия и който се дава на човек със зрително увреждане. Някой може да опонира, че ако комисията се е договорила, ще ги дава на всички и т.н. Нека да не стигаме чак до такива крайности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата за изказване госпожа Антонова.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Както се очакваше, тези текстове разгарят дискусията.
Това, което предлагат колегите от НДСВ и което има разлика по съдържание в сравнение с комисията, е следното: интегралните бюлетини да имат хоризонтални полета, с перфорирани долните части и да има отпечатани едни и същи контролни номера с арабски цифри на самите бюлетини. Казвам това, защото не съм сигурна, че много от колегите следят дискусията в такива детайли.
Аз се противопоставям или по-скоро се въздържам да подкрепя това предложение. Първо, защото един от основните ни мотиви за внасянето на този законопроект беше да се унифицира цялото избирателно законодателство – за избор на президент и вицепрезидент, за избор на народни представители и Закона за местните избори. Мисля, че този мотив е достатъчно основателен.
Колеги, виждате, че тук се прилага един формат на бюлетина, който е съвършено нов, непознат за нашия избирателен процес. Това не е в духа на мотивите за унифициране на законодателството.
Второ, като всяка новост е възможно да има проблеми с приложението й и пак да стигнем до онзи тревожен резултат с недействителните бюлетини, който наблюдавахме в Закона за избори на народните представители през миналата година.
Следващото съображение, което ме кара да се въздържа при гласуването за предложението на колегите, се изразява в това, че по начина, по който се предлага да изглеждат бюлетините, може да се създаде погрешно впечатление от всеки избирател.
Това погрешно впечатление у избирателя е, че неговият глас може да бъде контролиран. За какво става въпрос накратко?
При този формат на бюлетината с въпросните полета, в които има контролни номера, е много тясно свързан с начина на гласуване, който предлагат същите колеги от НДСВ, а именно – след като избирателят гласува, излизайки от тъмната стаичка, да подаде своята бюлетина на член на секционната комисия, който да откъсне въпросното поле с контролния номер и този контролен номер да се съхранява в отделна кутия. Според мен фактът, че бюлетината преминава от ръката на избирателя у член на секционната комисия и се запазва контролния номер е много важно обстоятелство, което може да внуши на хората, че техния вот не е анонимен.
Аз, разбира се, не казвам и подчертавам – въобще не твърдя, че по този начин ще се фалшифицират изборите, но не е важно какво мислим ние в случая. Важното е, че на избирателят може да му се внуши, че вота му е контролиран, както впрочем става.
Хората са манипулирани по време на изборите, тъй като им се внушава, че техният вот се контролира. Това е моето важно съображение, което ви моля да уважите и да се въздържите при подкрепа на това изменение.
И накрая искам да ви кажа, че този начин на гласуване с контролни полета и контролни номера на бюлетините, тяхното късане и поставяне в отделни кутии, го наблюдавахме през м. май т.г., когато бяхме в Черна гора като наблюдатели по линия на ОСС по време на референдума.
Уважаеми колеги от НДСВ, това предложение аз съм го виждала в действие и ви казвам съвсем убедено, че хората, гласуващи в Черна гора бяха много притеснени, че техния вот може да бъде контролиран. Аз, разбира се, не казвам, че техният вот там е бил контролиран. Важно е възприятието на човека.
Особено като се вземе предвид, че организацията и провеждането на изборите се възлага на Министерския съвет, а може да бъде възложено и на отделен министър, внушението, че един гласоподавател е контролируем, чрез изпълнителната власт и конкретно лице в изпълнителната власт, това внушение може да се направи много успешно. Аз мисля, че не бива да го позволяваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Янев има думата за реплика.
Яни Янев (НДСВ): Господин председател, колеги! Все пак колегата Антонова трябваше да разкаже как завърши референдума в Черна гора и че очевидно притесненията на избирателите не са били толкова големи, че да попречат на обявяването на независимостта на Черна гора. Явно е в този смисъл, че номерацията не е попречила психологически на хората.
Аз се питам: когато ние се опитваме наистина да елиминираме възможностите за фалшифициране на изборните резултати, нали това е посоката на движение, която ние правим с всички мерки, които вземаме в момента?
На първо място самият факт, че предлагаме да имаме прозрачна урна това не е ли едно от нещата, които по най-лесен начин може да внуши на хората контролируемостта на техния глас?
И другото, вие коментирахте въпросът от гледна точка на това, че се въздържате при гласуването, а аз бих казал, колеги, нека да направим усъвършенстване на това предложение. Аз не бих имал нищо против тези контролни номера да си ги вземе самия гласоподавател и да не ги пускаме никъде. Нека си ги сложи в джоба и да си излезе човекът. В такъв случай това ще премахне всякакво съмнение за възможността някой да го идентифицира по какъвто и да било начин, но аз ви казвам, че и пускането на тези контролни номера в една отделна урна по случаен начин как ще обвърже една бюлетина, която няма никакви номера и която се пуска в една прозрачна кутия с пускането на номерата в една друга урна, които по случаен начин попадат вътре и се подреждат с неговото гласуване. Очевидно е, че не би могло той да бъде идентифициран.
По принцип аз съм съгласен с Вашата теза, че подходът за промените в настоящия Закон за избор на президент и вицепрезидент беше да се унифицира избирателното ни право. Унификацията идва към прилагането на интегралната бюлетина. Ние в момента доразвиваме подхода на интегралната бюлетина. Нека обаче не възприемаме интегралната бюлетина като една застинала форма. Тя ще се развива и като форма, колеги.
Интегралната бюлетина е принципът, а конкретната форма е друга. Все пак вие разбирате, че ние даваме правото на Централната избирателна комисия да преценява как точно да изглежда тази интегрална бюлетина. Ние се обвързваме с това да определим задължителните й реквизити. Тук става въпрос не за подмяна на принципа, а за допълване на задължителните реквизити, така че аз моля, колеги, още веднъж да подкрепите нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За втора реплика заповядайте, господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема колежке, Вие давате примера с Черна гора. Той е скорошен. Аз ще Ви дам един пример от преди 7 месеца. В Казахстан на президентските избори, колкото и да Ви е учудващо, се гласуваше с прозрачни урни, с такива интегрални бюлетини, включително и по електронен път. В Казахстан! Така че не бива ние да бягаме от новостите, които се случват. Нека да се подготвим и за следващите стъпки. Идват местни избори. Сигурно и там ще излезе някакъв такъв вариант за интегрални бюлетини или за някои подобрения в начина на гласуване.
Не бива да ни плаши това какво ще си помисли някой след като добре е обяснено. По-добре да гледаме как ще си помисли този, който иска да фалшифицира. Него трябва да спрем, а не честния и добросъвестен гражданин, който си пуска честно и почтено бюлетината. Значи, тези мерки са насочени към недобросъвестните, не към почтените избиратели.
В никакъв случай не може да се влияе с тези цифрички по някакъв начин на мнението на човека, който иска да гласува.
Присъединявам се към съмнението на колегата Янев, че ако трябва нека да дадем на Централната избирателна комисия да внесе някакви допълнения, както например се дадоха на предишните парламентарни избори, но не в такава степен, че пък да объркаме и ЦИК. Така че, има такава възможност да усъвършенстваме текстовете. Не е въпрос на налагане на нашето мнение, но ми се струва, че при добра воля в посоката, в която сме тръгнали, а тя е правилната посока, нека да вървим към усъвършенстване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
За дуплика имате думата, госпожо Антонова.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Уважаеми господин Кътев, не по степен на важност се обръщам първо към Вас, но примерът с Казахстан е много подходящ. Значи, хората си имат такива традиции да гласуват с контролни номера и ги продължават.
Аз искам да кажа същото и за България – това е една традиция, която ние имаме, гласуването сега с такава бюлетина без всякакви нововъдения. И няма нищо лошо да се унифицира нашето законодателство.
Второто, което искам да кажа е, че е много важно, за да не бъдат фалшифицирани бюлетините и да няма възможност да бъдат фалшифицирани, и аз споделям вашето мнение и на господин Янев в тази посока, но тук според мен акцентът трябва да се постави върху това, че всеки избирател трябва свободно, не принуждаван от никого, без да му се внушава от когото и да било да упражни своето право на глас. И това според мен е приоритета – свободното неангажирано право на глас на българския избирател, защото, да не се връщаме назад, но ако то бъде дирижирано или бъде внушавано, ще се получи някаква криза в политическото представителство, но това е друга тема.
И според мен най-важно е не, че по този начин ще се фалшифицират наистина бюлетини, а ще се внушава на хората, че вотът им е контролиран. Затова аз не мога да приема вашите предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
За процедура имате думата, господин Владимиров.
Росен Владимиров (ДПС): Уважаеми господин председател, скъпи колеги, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи правим искане за обявяване на почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Почивка в 16,00 ч. ще има. Всяка парламентарна група един час след началото на пленарното заседание по правилник има право да поиска почивка.
Обявявам 15 мин. почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Регистрирани са 146 народни представители. Имаме необходимия кворум, продължаваме нашата работа.
Продължава дискусията по § 7 от второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.
Има ли желаещи народни представители, които да вземат думата? Няма.
Минаваме към гласуване на предложенията, които не са приети от комисията и респективно не се намират в окончателната редакция на § 7.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, предлагам да гласуваме предложението на народните представители Петя Гегова и Яни Янев по т. 2 за създаване на ал. 2, което не е подкрепено от комисията. След това да преминем към другите, доколкото има неподкрепени текстове от комисията преди гласуване предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: От предложенията на народните представители Петя Гегова и Яни Янев по принцип са приети всички с изключение на т. 2.
Чухте аргументите на господин Кътев и господин Яни Янев. Те защитиха предложението, което не е прието от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 183 народни представители: за 93, против 69, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, госпожо Антонова.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Очевидно почивката е повлияла на по-голямата част от присъстващите в залата и не сме успели да се концентрираме. Ето защо искам да напомня, че сега се гласува предложението интегралната бюлетина да има контролни номера и специални перфорирани полета.
По тази причина аз предлагам текстът да бъде прегласуван. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Петя Гегова и Яни Янев.
Гласували 212 народни представители: за 104, против 90, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Петя Гегова и Яни Янев по т. 5, която гласи:
"Създава се нова ал. 9 със следното съдържание: "На избирателите с увреждане на зрението при гласуване се предоставя помощно техническо средство."
Моля, гласувайте това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 184 народни представители: за 71, против 49, въздържали се 64.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми господин председател, в краткото разяснение, което направихте, цитирахте дословно текста, но това не е предложение на Петя Гегова и Яни Янев, а е предложение на хората с равни граждански права в България, хора с увреждания в зрението, на които ние от Национално движение Симеон Втори в българския парламент, а предполагам и всички останали хора в залата, искаме да дадем възможност свободно да изразят своята воля. Не го цитирайте така. Без да бъде с придружител, човекът да може сам да го направи.
Пак трябва да ви напомня, че с решение на Централната избирателна комисия на предишните парламентарни избори беше дадена такава възможност. Това в практиката е проиграно и нищо лошо не се случи. Просто хората имаха възможност сами, като равни хора с другите, да гласуват. За това говорим, а не за предложението на Олимпи Кътев, Петя Гегова или някой друг.
Затова моля да подложите предложението за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Кътев, аз спазвам стриктно правилника и държа да бъда екзактен, затова го чета като предложение. Всички присъстващи тук народни представители, повярвайте ми, знаят точно за какво става дума.
Подлагам на прегласуване текста на т. 5 от предложението на народните представители Петя Гегова и Яни Янев.
Гласували 193 народни представители: за 83, против 38, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
За обяснение на отрицателен вот има думата народният представител Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Използвам тази процедура, за да разясня защо не приемаме в този конкретен случай това предложение. Не защото сме против равните възможности на хората с увреждания и т.н., а защото, уважаеми господин Кътев, така написан, текстът означава, че задължително във всяка секционна избирателна комисия, а те са 12 500, трябва да се предвиди наличието на такива помощни средства. Тоест, ще трябва да се направи поръчка да се изработят тези средства.
Нищо не пречи и сега Централната избирателна комисия да даде подобни указания, както го е направила на предните парламентарни избори. Нищо не пречи да се разреши на онези хора със зрителни увреждания, които разполагат със собствени подобни приспособления, да поискат разрешение от секционната избирателна комисия да ги използват. Ние оставяме това отново на Централната избирателна комисия. Но с така предложения текст вие вменявате задължение да се изработят централизирано и да се раздадат на всяка една секционна избирателна комисия 12 500 подобни съоръжения. Затова не го подкрепихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за процедура, господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми господин председателю, възразявам по изказването на колегата, защото той говори по проблеми на текста, което можеше да направи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Кътев, в правилника няма такава процедура да възразите на отрицателен вот.
Олимпи Кътев: Колегата не спазва правилника, защото по същество той трябваше да се изкаже по време на дебата, а не сега, под формата на отрицателен вот, да изразява това мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Съжалявам, Вие нямате право да вземете думата в случая.
Олимпи Кътев: Какво пречи Съюзът на слепите да изработи в тяхната кооперация тези шаблони, които изработиха?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моите уважения към Вас! Знаете, че няма такава процедура. Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване т. 2 от ал. 3 в предложението на народните представители Четин Казак и Йордан Цонев, която не е подкрепена от комисията и гласи:
“2. последователно подредени еднакви по размер (190 мм х 30 мм) полета на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети;”.
Гласували 186 народни представители: за 27, против 100, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 7 с направените изменения и допълнения.
Гласували 161 народни представители: за 154, против 1, въздържали се 6.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Има предложение от народните представители Четин Казах и Йордан Цонев за създаване на нов § 9а, което е оттеглено.
Има предложение от народните представители Петя Гегова и Яни Янев за създаване на § 8а и се предлага чл. 10 – нов, със следното съдържание:
“Чл. 10. (1) Избирателят получава от член от секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията и на която се откъсва горното поле, в което е отпечатан съответният контролен номер. Отрязъкът остава при комисията и избирателят отива в кабината да гласува.
(2) Избирателят гласува като:
1. поставя в квадратчето срещу имената на кандидатите за президент и вицепрезидент знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по фабрично обозначените места за прегъване и не позволяващ да се вижда отбелязаното маркиране в избраното квадратче;
3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член от комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията и откъсва второто хоризонтално поле, перфорирано в долния си край и съдържащо контролния номер на първото поле. Двата отрязъка от всяка бюлетина, със съвпадащи номера и прикрепени един към друг, се връщат на гласоподавателя, който ги пуска в отделна кутия;
4. пуска бюлетината в избирателната кутия;
5. полага подпис в избирателния списък.”
Комисията не подкрепя предложението.
С оглед на предишното гласуване то вече би влязло в противоречие с приетото по § 7.
Предлагам преди чл. 10а в сегашния текст на закона да се добави “Глава трета – Избирателни списъци”. Това не е отбелязано в доклада, но тъй като възприехме наименование на отделните раздели, би следвало двата текста, които са посветени на тази материя, да бъдат предшествани от “Глава трета – Избирателни списъци”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преди § 9 да има наименование на Глава трета?
Имате думата по § 8, уважаеми народни представители.
Яни Янев (НДСВ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Янев оттегля предложението.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, заедно със заглавието, което беше прочетено от председателя на комисията.
Гласували 131 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 5.
Наименованието на Глава трета и § 8 са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 9 има направено предложение от народните представители Йордан Цонев и Четин Казак, което е прието по принцип от комисията и е отразено на систематичното му място в § 22, т. 8.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
“§ 9. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ числото “10” се заменя със “100”.
2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Издаването на удостоверения за гласуване на друго място се извършва при условията и по реда, определени със Закона за избиране на народни представители.”
3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
“(4) Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на избирателния район, на територията на който се издават, и номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес.
(5) Общинската администрация води регистър за издадените удостоверения, в който се вписва номерът на издаденото удостоверение, трите имена и единният граждански номер на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписа на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението се получава лично или чрез пълномощник.
(6) Получилият удостоверение за гласуване на друго място писмено декларира, че ще гласува само веднъж.
(7) Удостоверенията се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
(8) Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи в чужбина.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата, уважаеми народни представител.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз имам предложение за допълване на текста на ал. 5, което смятам, че не променя, а напротив, дава повече яснота за създаването на този специален регистър за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.
Знаем, че един от случаите, около които се водят спорове за двойно гласуване, е свързан с издаването на тези удостоверения. Добре е, че се създава регистър, но, за да има прозрачност и да има възможност за по-голям контрол, аз предлагам да се запише, че “общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения”.
Смятам, че смисълът е бил да бъде публичен регистърът. Но за да не се създаде затруднение от страна на изборната администрация, да не се препятства достъпът от страна на партиите за получаване на информация и допълнителен контрол, е добре да бъде направена тази добавка в ал. 5, тоест да се запише “публичен регистър”, което не променя смисъла, но дава гаранции за по-голям контрол и публичност на информацията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли обратно предложение? Това е редакционна поправка. Комисията какво смята по това ад хок предложение за допълнение на текста?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Нямаме възражение. Идеята е да може и други лица да сверяват информацията за издадените удостоверения, така че да има достъп освен този, който е заинтересован от получаването на удостоверение, да може да се направи такава проверка.
Мисля, че това ще бъде в интерес на достоверността на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Казак има думата.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Естествено е, че всички трябва да сме за публичността и максималния достъп. Народното събрание отдавна е заявило тази си воля, приемайки Закона за достъп до обществената информация. Всеки регистър, воден от дадена администрация, би следвало по принцип да е публичен, когато някой поиска достъп до него, освен ако няма някакво специално основание, поради което този достъп да му бъде отказан.
Мисля, че не бива да правим в момента ад хок, на крак и импулсивно предложения по един текст, който е преглеждан, обсъждан, гласуван в комисията.
Трябва да се внимава много, тъй като ако се запише сега, че е публичен, може да създаде проблеми как тази публичност да се осигури – дали трябва непрекъснато да се поддържа Интернет, в Интернет-страницата на общината ли да се поддържа тази публичност или пък по някакъв друг начин?
Второ, тук е записано, че в този регистър трябва да се вписват: номерът на удостоверението, трите имена, ЕГН на лицето, поне последното представлява лични данни, достъпът до които е ограничен по силата на Закона за защита на личните данни.
Трябва да се внимава преди да се предлагат импулсивно такива предложения. Така или иначе е предвидено в § 24 да се прави обстоен контрол на резултатите от изборите, евентуалното гласуване повече от един път на определени лица, така че контролът по спазването, срещу злоупотребите с тези удостоверения за гласуване на друго място е осигурен и предвиден изрично в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Какво предлагате?
Четин Казак: Според мен трябва да се въздържим да приемем сега нещо, което е направено импулсивно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие сте против тази поправка.
Четин Казак: Да, тъй като не знаем какви ще са последиците практически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Добре.
Има ли други изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, чухте аргументите “за” и “против” поправката – преди думата “регистър” да се запише “публичен”.
Моля, гласувайте.
Гласували 176 народни представители: за 135, против 11, въздържали се 30.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте § 9 в новата му редакция.
Гласували 148 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 22.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага след чл. 10к да се създаде Глава четвърта “Комисии”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
“§ 10. В чл. 10л се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал. 3:
“(3) Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за облагане на доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.”
2.Досегашната ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “ал. 3 и 4” се заменят с “ал. 4 и 5”.”
По § 11 има предложение на народните представители Петя Гегова и Яни Янев, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
“§ 11. В чл. 10м се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател и секретар. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на мандатите за съответния избирателен район на последните избори за народни представители, съгласно разпределението на Централната избирателна комисия:
1. за избирателни райони до 9 мандата – от 11 до 13 членове;
2. за избирателни райони с 10 и повече мандата – от 13 до 17 членове.
(2) Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател и секретар. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар, е:
1. за секции с до 300 избиратели включително – до 7 членове;
2. за секции с над 300 избиратели – до 9 членове.”
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) При определяне състава на районните избирателни комисии се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание.”
3. Създават се ал. 4, 5 , 6 , 7 и 8:
“(4) При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание.
(5) Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.
(6) Решенията на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря. Когато някой от тях отсъства, решението се подписва от заместник-председател.
(7) За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва по реда на ал. 6.
(8) На заседанията на районните избирателни комисии могат да присъстват застъпници. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола.”
По § 12 има предложение на народните представители Мая Манолова и Надя Антонова, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народните представители Петя Гегова и Яни Янев, което комисията подкрепя по принцип по т. 4 и 5 и не го подкрепя в останалата му част:
1. Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
“1. регистрира политически партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката;”
2. Точка 1 от действащия закон става т. 2.
3. Точки 2, 3 и 4 се преномерират съответно на точки 3, 4 и 5.
Това са предложения, които вече са обсъждани и гласувани.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
“§ 12. В чл. 10н се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се нови точки 2, 3, 4 и 5:
“2. регистрира политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката;
3. следи за приложението на закона на територията на страната и дипломатическите представителства в чужбина;
4. осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на районните и секционните избирателни комисии;
5. разглежда жалби против актове и действия на районните избирателни комисии, произнася се по тях с решение, което е окончателно, в срок от 24 часа от постъпването на жалбата и го обявява.”;
б) досегашната т. 2 се отменя;
в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9;
г) досегашната т. 7 става т. 10 и в нея се създава изречение второ:
“Конкурсът се провежда при условията и в сроковете, определени с решение на Централната избирателна комисия.”
д) досегашната т. 8 става т. 11 и се изменя така:
“11. определя поредността на вписване на листите в изборната бюлетина чрез жребий;”
е) Създават се точки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22:
“12. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на страната не по-късно от 21,00 ч.;
13. обявява дата за произвеждане на нов избор, ако няма избран кандидат, съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията;
14. обявява имената на кандидатите, между които ще се произведе новият избор, в сроковете по чл. 15;
15. обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент и ги обнародва в “Държавен вестник”;
16. определя реда и условията за извършване на социологически изследвания;
17. назначава районните избирателни комисии;
18. одобрява техническия образец и защитата на бюлетината и определя условията и реда за отпечатването й най-малко 33 дни преди изборния ден.”
Тук отпада думата “полиграфическите”, тъй като вече сме определили формата на защитата.
“19. определя реда за проверка на списъците с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи кандидатите, и възлага изпълнението на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
20. разяснява правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване;
21. утвърждава образец на печат на секционните избирателни комисии;
22. определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага на колектив от експерти извършването й;”
2. В ал. 2 думите “три, седем и осем” се заменят с “т. 2 (включително отказа за регистрация), шеста, десета и единадесета”.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите “както и следят за своевременното и правилното образуване на избирателните секции” се заличават.
б) Точка 2 се изменя така:
“2. следят за своевременното и правилно образуване на избирателните секции;”
в) създават се нови точки 3 и 4:
“3. следи за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци;
4. следят за издаването на удостоверения за гласуване на друго място;”
д) досегашната т. 3 става т. 5 и се изменя така:
“5. разглеждат жалби против решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнасят по тях незабавно и окончателно в срок до 24 часа. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”
е) досегашната т. 4 става т. 6.
ж) досегашната т. 5 става т. 7, като след думата “осведомяване” се добавя “произнасят се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок от 24 часа от постъпването им;”.
з) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея думите “ал. 3” се заменят с “ал. 9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата, уважаеми народни представители, за изказвания.
Заповядайте, госпожо Гегова.
Петя Гегова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Имам едно чисто редакционно и техническо предложение. В последния § 12, който беше прочетен, в новосъздадената т. 22 да отпадне изразът “на колектив от експерти”.
По Закона за защита на личните данни тази проверка може да става само от администратор на лични данни. По аналогия с т. 19, която току-що беше представена, тази проверка се извършва от ГРАО.
Затова моето предложение е изразът “на колектив от експерти” да отпадне от т. 22 и точката да гласи: “определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага извършването й;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Казак, имате думата.
Четин Казак (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги! В новия § 11 в ал. 2 мисля, че има противоречие между първото и второто изречение. Първото изречение гласи:
“Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател и секретар”. От така изписания текст излиза, че тази секционна комисия се състои изключително само от председател, заместник-председател и секретар, а за всеки е ясно, че има и членове, което казва следващото изречение. Затова предлагам това първо изречение да отпадне, тъй като то не фигурира и в предложението на вносителя и може би е добавено с претенция за яснота.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, по двете предложения – смятам, че те имат повече редакционен характер. Мисля, че може да стане първото изречение, но това, което господин Казак спомена, е основателно – и да добавим “секционната избирателна комисия се състои от председател, секретар и членове”. Тогава вече второто изречение пояснява, че те се включват в общия числен състав – само с една добавка.
Това се отнася и за районната комисия по ал. 1. Добавя се “и членове” в ал. 1 и в ал. 2 накрая на първите изречения.
Това, което предложи госпожа Гегова, мисля, че също има основание – за отпадането на цитираната фраза.
Ако няма възражения, можем да гласуваме текстовете с направените редакционни уточнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли преди това други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване параграфите един по един, защото по два от параграфите има направени редакционни предложения.
Моля, гласувайте § 10, подкрепен от комисията, заедно със заглавието на Глава четвърта.
Гласували 127 народни представители: за 120, против 7, въздържали се няма.
Параграф 10 е приет.
Моля, гласувайте § 11 с редакционната поправка, направена от народния представител Четин Казак в ал. 1 и ал. 2.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 11 е приет.
Моля, гласувайте текста на § 12 с редакционната поправка в т. 22, предложена от народния представител Петя Гегова.
Гласували 118 народни представители: за 114, против 3, въздържал се 1.

ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тук е необходимо преди чл. 10о в действащия закон да се създаде Глава пета – “Предизборна кампания”.
И по-нататък преминаваме към § 13.
По него има предложение на Илияна Йотова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Петя Гегова и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
“§ 13. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и приключва с клипове на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях.
(2) Редът за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий за всяка от формите поотделно. Жребият се провежда в присъствието на представители на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент, на представители на Българската национална телевизия, Българското национално радио и на другите акредитирани журналисти.”
2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Предизборната кампания се отразява по Българската национална телевизия и Българското национално радио чрез хроники и клипове.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “по 120” се заменят с израза “до 90”.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
“(5) Времето за диспутите се разпределя поравно между всички кандидатски листи.”
5. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
“(9) Българската национална телевизия, Българското национално радио и регионалните телевизионни- и радиоцентрове включват в предизборни хроники репортажи за шествия, митинги, концерти и други прояви, организирани от партии, коалиции и инициативни комитети или техните кандидати, като спазват принципа на равнопоставеност по продължителност, време и променяща се поредност на излъчване.”
Продължителност и време е едно и също.
“7. Създават се ал. 10 и 11:
        “(10) Хрониките се излъчват ежедневно. Времетраенето на излъчването е до една минута за всяка отделна листа.
          (11) Времето за излъчването на хрониките и клиповете се определя по споразумение, сключено между представителите на Българската национална телевизия, Българското национално радио и на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте окончателния текст на § 13.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, тук имаше бележка да остане “продължителност и време”, като народни представители поясняват, че времето фиксира часа в денонощието, когато това става.
Текстът в ал. 9 остава, както е по доклада: “продължителност, време и променяща се поредност на излъчване”.
Ако искате, да представя и следващия текст, тъй като той е по същата тематика. Не знам как ще е по-удобно за дискусията, но тъй като по този текст няма различия в предложенията, предлагам да го изчета.
По § 14 комисията подкрепя предложението на вносителя.
По § 15 има предложение на Илияна Йотова: в § 15, чл. 11г ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Петя Гегова и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
“§ 15. Член 11г се изменя така:
“Чл. 11г. (1) Диспутите и клиповете, излъчени от Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, се заплащат от партиите, коалициите на политическите партии и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.
(2) Излъчванията на клиповете, с които се открива и закрива предизборната кампания, както и предизборните хроники са безплатни.
(3) Други радио- и телевизионни оператори, включително кабелните телевизии, могат да предоставят време за предизборна кампания на партиите, коалициите на политически партии, инициативните комитети и кандидатите при едни и същи условия и цени, обявени предварително. Заплащането на излъчванията се извършва предварително.
(4) Собствениците на радио- и телевизионните оператори обявяват предварително писмено условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания и цените, по които се заплащат излъчванията.
(5) Условията по ал. 4 се предоставят на Централната избирателна комисия от радио- и телевизионните оператори с национален обхват и на съответните районни избирателни комисии за радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват не по-късно от 10 дни преди началото на предизборната кампания.
(6) Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането може да се направи в срок от 24 часа от излъчване на предаването. Излъчването на отговора не се заплаща.
(7) Общите правила за предизборната кампания, включително тези за електронните медии, се прилагат и за всички Интернет-сайтове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Аз предлагам да спрем дотук, защото ще има почивка в 16,30 ч.
Имате думата по трите текста.
Госпожа Йотова има думата. Тя има направено предложение, което не се подкрепя от комисията.
Заповядайте, госпожо Йотова.
Илияна Йотова (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз не мога да разбера логиката на този текст в § 15 – чл. 11, т. “г”, в който изведнъж се получава, че платени по тарифи на Министерския съвет са участието в диспутите и клиповете и оттук по някакъв начин липсва третата форма на изява в предизобрната кампания, каквато са репортажите.
И тъй като многократно тук са сменяни формите на предизборни предавания, ако остане старият текст, от предишния параграф, в който ясно се казва, че предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и приключва с клипове на кандидатските двойки с продължителност до три минути и след това се казва какви са формите, то би трябвало да се каже и какво се прави с репортажите от самите събития.
И тъй като ние всички според мен имаме общо желание да направим така, че изборното законодателство да бъде достатъчно унифицирано, каква е логиката в останалите видове избори, какъвто е изборът за народни представители или за местна власт, всичките тези прояви да бъдат заплатени, пак казвам, по едни достатъчно прилични тарифи на Министерския съвет, а изведнъж в този закон да се предлага някаква съвършено друга форма?
И след това, ако оставим излъчванията на клиповете, това означава ли, че ние отново ще бъдем изправени пред ситуацията в националните медии от 2003 г., когато бяхме принудени да носим в националните медии вече готови направени репортажи, което беше непосилно за повечето участници в изборния процес?
Това са моите основания за отпадането на ал. 2 от старите текстове и аз моля залата да го реши.
Още повече, имам и още един аргумент, това е все пак един начин, по който бихме могли да помогнем на националните медии финансово по време на предизборната кампания, тъй като така или иначе при всички избори до този момент, независимо какъв е техният характер, след това с решение на Министерството на финансите или на целия Министерски съвет се отпускат допълнително средства от бюджета на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания?
Заповядайте, госпожо Николова.
Елеонора Николова (ОДС): Уважаеми господин председател, аз съм малко смутена от това, че членовете на Комисията по правни въпроси от управляващата коалиция не вземат позиция, но фактически когато разсъждавахме върху текста, внесен от госпожа Йотова, ние се обединихме около това, че ще останат платени клиповете и дебатите, а предизборната хроника беше отделена. Такава беше логиката на комисията.
Вярно е, че има резон и в предложеното от Вас, госпожо Йотова, защото се дава възможност за един достъп, който може да бъде регламентиран срещу една прилична цена. Иначе оставяме избирателно телевизиите да правят предизборна хроника, каквато те си изберат. Но при положение, че сега има толкова много кабелни телевизии, че всъщност кандидатите се движат из страната, няма нищо лошо в това предизборните хроники да останат безплатни. Това е в края на краищата и информационно задължение както на Националната телевизия, така и на частните телевизии – да отразяват политическия живот на България. Фактически работата на кандидатите съставлява част от политическата работа на републиката, заради това ние ги разграничихме по този начин.
Може би тук би следвало да стане дебат, защото Вашата позиция не беше защитена от Вашите колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Значи ли, че Вие подкрепяте предложението на госпожа Йотова?
Елеонора Николова (встрани от микрофоните): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме новата редакция на § 13 – тази, която докладва председателят на комисията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 13 няма алтернативни предложения. Те са приети от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това всъщност е подобрена редакция на вносителя.
Моля, гласувайте § 13.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 13 е приет.
Моля, гласувайте отпадането на § 14 по предложение на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Илияна Йотова Тя предлага в § 15, чл. 11г, ал. 2 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 82, против 34, въздържали се 9.
Предложението на народния представител Илияна Йотова е прието.
Господин Сотиров, имате думата за процедура.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да бъде прегласувано предложението на госпожа Йотова за отпадане на ал. 2. Аргументите ми са следните. Нека да бъде подкрепено предложението на вносителя, защото единствено националните медии, които са финансирани и от бюджета, имат възможността за един по-справедлив принцип – това е въпрос и на субсидиране, и на финансиране на равнопоставеност, и на спазване на конституционния принцип за равнопоставеност на политическите партии и на кандидатите в една кампания.
Ние всички говорим и отчитаме, че вече при залагането на пазарните механизми в политическите кампании се създават възможности за корупционни практики. Нека да дадем възможност все пак на партии и на кандидати, които имат по-ограничени финансови възможности, поне в репортажите да бъдат равнопоставено отразени с другите кандидати и с другите политически партии. Нека дори този принцип по-нататък да го приведем и в Закона за местните и за парламентарните избори. Защото всички отчитаме, а и общественото мнение е много сериозно настроено срещу тези скъпи кампании и срещу невъзможността на хора с добри идеи, но с по-малки финансови възможности да участват.
И в Европа виждаме, че се върви в посока за засилване на държавното субсидиране на политическите партии, на политическия живот, за да може конкуренцията да бъде на идеи, а не на хора и на партии с по-големи финансови възможности.
Аз разбирам, че един от кандидатите в конкретната кампания има сериозни финансови възможности, но това нека да не бъде повод да променяме този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля да прегласуваме предложението на народния представител Илияна Йотова.
Гласували 146 народни представители: за 77, против 49, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на новата редакция на § 15.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Сега, господин председател, вече няма да можем да гласуваме § 15, тъй като той не е някакъв механичен резултат, защото в комисията беше прието предложението на Петя Гегова и Яни Янев, което залага на друг принцип. И ако сега гласуваме този текст, заедно с тяхното предложение, той става двусмислен и при това положение текстът се нуждае от някаква нова редакция, след като в залата надделя другото мнение – да бъдат платени всички излъчвания, които ще бъдат по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Аз затова не Ви предлагам сега да пристъпим към гласуване на текста, който трябва да бъде променян след вече проведеното гласуване с възприетото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Предлагате да се отложи гласуването на § 15?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, предлагам, без да влизам в дискусия по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: И да преминем към § 16.
Уважаеми народни представители, сега давам почивка до 17,10 ч. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Заповядайте за процедура, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Преди почивката господин Стоилов направи процедурно предложение за отлагане на гласуването, което е такова по смисъла на чл. 42, ал. 2, т. 5 от правилника и би трябвало да бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще гласуваме параграфа, но ако има готовност за него.
Димитър Стоянов: В смисъл трябва да гласуваме процедурното предложение за отлагане на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Моля да гласуваме процедурното предложение за отлагане на гласуването на § 15.
Гласували 112 народни представители: за 86, против 19, въздържали се 7.
Процедурното предложение се приема.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 16 има предложение на Петя Гигова и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
“§ 16. В чл. 11д, алинеи 1 и 2 след думата “кандидати” се добавя “политическите партии, коалициите на политическите партии или инициативните комитети, които са ги издигнали – чрез лицата, които ги представляват”.”
Тук, госпожо председател, предлагам докладът да бъде допълнен, като след § 16, респективно преди чл. 15 на закона, се създава Глава шеста – “Обявяване на изборните резултати”. Текстовете съществуват, но тъй като правим структурата на съществуващия закон, заедно с новите текстове, се налага те да бъдат разделени в тези части. И веднага след това, преди § 17, който предстои да докладвам, респективно преди чл. 18а, се създава Глава седма с наименование “Административнонаказателни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 16 и по предложението на господин Стоилов за нова систематика в съществуващия законопроект? Няма желаещи за изказване.
Моля да гласуваме предложението на комисията за § 16 и наименованието на Глава шеста и наименованието “Административнонаказателни разпоредби” след § 16, която става съответно Глава седма.
Гласували 130 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предложение на Мая Манолова и Надя Антонова за създаване на нов § 17.
Комисията подкрепя предложението по принцип по т. 1-4 и не го подкрепя по т. 5, а именно: досегашният чл. 18в става чл. 18д, като в него се създава ал. 4:
“(4) Наказателните постановления, с които се налага глоба до 100 лв., не подлежат на обжалване.”
Предложение на Петя Гегова и Яни Янев също за нов § 17.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на Волен Сидеров и група народни представители – създава се нов § 17 със следното съдържание:
“Създава се нов чл. 18а със следното съдържание:
“Чл. 18а. Избирател, който не упражни задължението си съгласно чл. 1а, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., освен ако за негласуването съществуват уважителни причини, които избирателят не може да отстрани.”
Комисията не подкрепя предложението. Това вече беше решено във връзка с първото предложение в законопроекта, което се обсъди.
Следващото предложение на Волен Сидеров и група народни представители – създава се нов § 17а със следното съдържание:
“Създава се нова алинея към чл. 18д със следното съдържание:
“Избирател, който не упражни задължението си да гласува и при новия избор, съгласно чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., освен ако за негласуването съществуват уважителни причини, които негласувалият не може да отстрани.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17 със следната редакция:
“§ 17. В чл. 18а:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “от 500 до 30 000” се заменят с “до 5000”.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
“(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от длъжностно лице, се налага глоба в размер от 500 до 10 000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 в.”
Комисията предлага да се създаде § 18 със следната редакция:
“§ 18. Създава се нов чл. 18б:
“Чл. 18б. Който получи от другиго имотна облага с цел да упражни правото си на глас в полза на определен кандидат, се наказва с глоба до 300 лв.”
Комисията предлага да се създаде § 19 със следната редакция:
“§ 19. Създава се нов чл. 18в:
“Чл. 18в. Който изнесе или държи извън избирателната секция изборни книжа, бюлетини или печати на избирателни комисии, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.”
Комисията предлага да се създаде § 20 със следната редакция:
“§ 20. Досегашните чл. 18б и 18в стават съответно чл. 18г и 18д.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове.
Има думата господин Петър Берон.
Петър Берон (КА): Една съвсем малка бележка, госпожо председател, която може да мине за редакционна. Тези цифри, които чувам – до 300 лв., до 5000 лв. и пр., които нямат долен праг, ми се вижда, че не са много ефикасни, тъй като “до 5000 лв.” може да бъде и 5 лв. Ако бъде от 1000 до 5000 лв. е едно, ако е само до 5000 лв. може да се сложи по усмотрение на този, който слага глобата, една съвсем, съвсем малка глоба. До 300 лв. може да бъде и 10 лв.
Така че предлагам съвсем редакционно да се сложи и долен праг на тези глоби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, но принципно, когато става въпрос за размера на глобите, никога не са се приемали като редакционни бележки, а като предложения по същество. Така че не са редакционни.
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, с предложените текстове, които касаят административнонаказателната отговорност за тези, които извършват нарушение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент, ние продължаваме започнатите от нас усилия за ефективно противодействие срещу нарушенията в изборното законодателство, което започнахме с предложените промени в Наказателния кодекс.
Добре е, че промените в Наказателния кодекс и в Закона за избиране на президент и вицепрезидент, вървят успоредно. Всички знаете, че Наказателния кодекс е в процедура между първо и второ четене, включително и този проект, който предлага криминализиране на изборните нарушения, а именно купуването на гласове, като там сме предложили наказателна санкция до три години лишаване от свобода или пробация, а също и двойното гласуване, като там предвиждаме глоба до 2000 лв. или пробация.
След консултация в нашата парламентарна група преценихме, че е добре да бъдат предвидени санкции и за случаите, в които се наблюдава пасивно купуване на гласове, а именно да бъдат санкционирани лицата, които се съгласяват, разговорно казано, да продадат гласа си срещу имотна облага, а също и случаите, когато бъдат изнасяни изборни книжа от избирателните секции.
Мотивите за тези промени се свеждат до това, че на последните избори, когато в много от случаите се стигна до касиране на избори – за пример пернишкия кв. “Изток”, изборите в Пещера, изборите във Велинград, когато бяха установени многобройни нарушения на изборния процес, на практика не бяха издадени нито актове за установяване на административни нарушения, а още по-малко има издадени наказателни постановления. Поради тази причина ние въвеждаме изрични състави, които да касаят изнасянето на изборни книжа от избирателните секции. В някои следващ случай, в който бъдат установени, както в Перник, граждани, които имат в себе си лични карти, бюлетини, пари, те да могат да бъдат санкционирани. Поради тази причина тук сме предложили горен таван на глобите до 5000 лв.
Също така предлагаме наказателни санкции и срещу едноличните търговци и юридическите лица в случаите, в които отделните нарушения на изборния процес се извършват не от физически лица, а от юридически такива. Имаме предвид нарушенията, които се наблюдават във воденето на предизборната кампания, нарушения, които се допускат от определени медии и прочие.
Комисията е подкрепила повечето от предложените от нас административно-наказателни разпоредби с изключение на предложението в § 17, ал. 4, т. 5, което предвижда един необжалваем минимум в случаите, в които се налагат наказателни постановления за някои по-дребни нарушения. Имаме предвид, че в редица закони административното наказване включва състави и наказания, които са необжалваеми. Тук сме си позволили да направим такова предложение за наказателните постановления, с които се налага глоба до 100 лв. По този начин ще обезпечим от една страна тяхното влизане в сила и да стимулираме областните управители, които са лицата длъжни да издават наказателни постановления, а от друга страна – да не задръстваме съдилищата с разглеждане на наказателни постановления, които съдържат в себе си санкция с нисък материален интерес. Така че, освен подкрепата за нашите предложения от страна на комисията в предложената редакция на Комисията по правни въпроси, аз бих ви предложила да помислите дали предложението, което сме направили за необжалваем минимум на наказателните постановления до 100 лв. не следва да бъде подкрепено в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Има ли други желаещи за изказване по тези текстове? Не виждам други желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова и Надя Антонова за нов § 17, което не е подкрепено по т. 3.
Моля да гласуваме тази част от предложението на народните представители, което не е подкрепено от комисията.
Госпожа Манолова току-що обоснова направеното предложение. (Шум и реплики.)
Гласуваме предложението в частта му, която не е подкрепена от комисията.
Гласували 146 народни представители: за 13, против 53, въздържали се 80.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Волен Сидеров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията за създаване на нов § 17 и § 17а.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 8, против 116, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме редакцията на комисията за нов § 17, нов § 18, 19 и 20. Моля да гласуваме тези текстове.
Гласували 132 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предлагам преди Преходните и заключителните разпоредби един нов § 21 като той да предвиди § 1б от Допълнителните разпоредби на закона да отпадне. Това вече е един излишен текст. Оттам ще преминем към Преходните и заключителни разпоредби.
Има предложение на народните представители Мая Манолова и Надя Антонова.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народните представители Четин Казак и Йордан Цонев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народните представители Петя Гегова и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 за създаване на ал. 3 и не го подкрепя в останалата му част.
Това са предложения, които са свързани с новия формат на бюлетината, по който мнозинството отклони предложението. То вече е несъотносимо с приетото съдържание на закона.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 17 и предлага да се създадат “Преходни и заключителни разпоредби”:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. В Закона за избиране на народни представители се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 5, т. 5 се изменя така:
“5. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции”;
2. В чл. 27:
а) В ал. 3 думите “заявеният от него настоящ адрес, когато той не съвпада с постоянния адрес” се заменят с “настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 36, ал. 7”.
б) В ал. 5 думите “в списъка се вписва и предишното наименование или номерация” се заменят с “общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии”.
3. В чл. 28:
а) Алинея 2 се изменя така:
“(2) Заличават се имената на гражданите, които имат отразен настоящ адрес в чужбина в информационните фондове на ЕСГРАОН. Заличават се също и имената на гражданите, които са заминали извън страната. Информацията, включваща имената и единните граждански номера на гражданите, напуснали страната, се предоставя на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” 15 дни преди изборния ден.”
б) Алинея 3 се изменя така:
“(3) Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за лицата, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода” за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци. Информацията се предоставя 45 дни преди отпечатването на списъците за обявяване и 15 дни преди изборния ден.”
3. В чл. 30:
а) Алинея 3 се отменя.
б) Алинея 4 се изменя така:
“(4) Министерството на отбраната изпраща на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерство на регионалното развитие и благоустройството данни за наборните военнослужещи за автоматизирано изключване от избирателните списъци по постоянен адрес.”
5. В чл. 31, ал. 3 се изменя така:
“(3) Когато във военното поделение след изпращане на списъка по чл. 30, ал. 2, но преди предаване на списъците в секционните избирателни комисии са преведени наборни военнослужещи от други поделения или новопостъпили, командирът на поделението писмено уведомява органите по чл. 26, ал. 1 за вписване в избирателните списъци по чл. 30, ал. 1. В този случай командирът на поделението, от което са преведени военнослужещите незабавно уведомява кмета на общината, кметството или района по местонахождение на повереното му поделение за заличаване на тези лица от избирателните списъци.”
6. В чл. 36, ал. 7 и 8 се изменят така:
“(7) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 15 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред органите по чл. 26, ал. 1 по настоящия адрес на лицето.
(8) Органът по чл. 26, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 7 на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.”
7. В чл. 40, ал. 2 думите “предлага на районната избирателна комисия” се заменят с “утвърждава”.
8. В чл. 41:
а) Алинея 8 се изменя така:
“(8) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в чужбина образуват избирателни секции:
1. в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство;
2. в населените места, извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват не по-късно от 20 дни преди изборния ден, в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление – подадено лично, чрез писмо или в електронна форма, до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава. В заявлението се посочват трите имена по паспорт или военна карта на избирателя, заявил желание да гласува, единният граждански номер, адрес на пребиваване в съответната държава, както и постоянният адрес на лицето в Република България. Ръководителят на дипломатическото представителство изпраща информация до Министерството на външните работи, съдържаща трите имена, единия граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявителите и държавата. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат автоматизирано заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България. Лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден;
3. по тяхна преценка.
б) Създава се ал. 9:
“(9) Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по ал. 8, т. 2, е повече от 1000 в едно населено място, се образува нова избирателна секция.”
9. В чл. 83:
а) Създава се нова ал. 3:
“(3) Председателят на секционната избирателна комисия маркира при започване на изборния ден по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват бюлетините и изборните книжа.”
б) Досегашната ал. 3 става ал. 4.
10. Създава се чл. 84а:
“Чл. 84а. Лицата, служебно заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или като охрана на съответната избирателна секция, могат да упражнят правото си на глас в същата избирателна секция след вписване в допълнителната страница на основния избирателен списък, след като декларират писмено, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.”
§ 23. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат по отношение на изработването и отпечатването на бюлетините, кутиите за гласуване и печатите на секционните избирателни комисии.
§ 24. След преустановяване на дейността на Централната избирателна комисия, избрана от Народното събрание за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, проверката за двойно гласуване се довършва от Централната избирателна комисия, образувана за провеждане на предходните парламентарни избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказване.
Заповядайте, госпожо Янкова.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Аз ще си позволя да направя възражение срещу предложението на колежките Мая Манолова и Надя Антонова за промени в чл. 28, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители, което предложение е възприето от комисията. Съгласно направеното предложение въвеждаме ново понятие – регистрация по настоящ адрес. Разпоредбата на чл. 27 от Закона за избиране на народни представители е категорична и в нея не са направени предложения за промени. Там буквално е казано, че избирателните списъци се съставят по постоянен адрес. Приемането на това предложение води до промяна на друг текст, чиято промяна не е предложена. Поради това ще ви помоля да не приемате това предложение за промяна в разпоредбата на чл. 28, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да Ви коригирам, по-скоро отпадане на ал. 2 от текста на комисията, а не за неприемане, защото вече е залегнало в текста на комисията.
НАДКА БАЛЕВА: Да отпадне и да си остане съществуващият текст в Закона за избиране на народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да отпадне от текста на комисията.
Други желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Масева.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моето изказване е във връзка с § 22, чл. 41, ал. 8, а именно текст, свързан с компетентността на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в чужбина и тяхното правомощие да избират секции. То е дадено в три хипотези.
Първата е в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство. Това беше всъщност и нашето предложение, което не беше прието със законопроекта още на първо четене. Това е българска територия и там най-пряко може да бъде изразена волята. Това действително представлява връзката на избирателите, които имат пасивно и активно избирателно право, с възможността да определят своите избраници.
Втората хипотеза дава възможност да се гласува в населени места, когато има не по-малко от 100 избиратели, заявили по съответен ред желание за това. Текстът по тази т. 2 ме смущава в частта си, че тези лица могат да заявяват своето желание и в електронна форма. Мисля, че текстът не е прецизен, защото определяйки само формата, това не означава, че законът гарантира да няма спекулации и фалшификации при такива заявления, защото може избирателят, който не е проявил такава воля – чрез имейл или електронно съобщение, изпратено до съответния дипломатически или консулски представител – да бъде лишен въобще от правото да гласува, защото сроковете в тази т. 2 са много кратки и при заявено такова съгласие в електронна форма може да бъде заличен от списъците в Република България и по този начин да бъде отнето правото му на избор.
Ето защо по т. 2, тъй като ние поддържаме по принцип електронната форма и електронното гласуване, би трябвало да се допълни текст – съзнавам, че това не е редно на второ четене – за да бъде съвсем ясно и да се създаде регламент, е възможно в първото изречение след израза “в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление” да се добави “или чрез електронен подпис” и след това да се изброяват формите, за да има идентификация, за да е ясно и известно кой прави това предложение и че се гарантира неговата идентичност.
Освен това предложението ми по тази алинея е т. 3 да отпадне. Това е правомощието на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства по тяхна преценка да разрешават гласуването в други населени места. Тази точка няма логика в подреждането. След т. 1 и т. 2 – изведнъж те могат да определят и по тяхна преценка.
Това според нас е прекалено и освен това създава една възможност да се спекулира с това право. Ние имаме опит и поуки от гласуването в барове, в ресторанти, цехове и т.н. Считаме, че това не е редно, че законът трябва да е достатъчно сериозен и с достатъчно добра регламентация, за да може наистина да предотврати всякакви спекулации в изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Масева. Ще подложа на гласуване отпадането на т. 3 на ал. 8, но другото Ви предложение за съжаление не бих могла да подложа на гласуване.
Други желаещи за изказвания? Заповядайте, госпожо Гегова.
Петя Гегова (НДСВ): Господин председател на комисията, това предложение, което беше направено за отпадане на ал. 2, не е дискутирано в Комисията по правни въпроси, доколкото си спомням. То се прави с цел да се внесе ред какво се случва с тези граждани, които имат отразен настоящ адрес в чужбина. Вярно е, че списъците се съставят по постоянен адрес и тези, които имат заявен настоящ адрес в чужбина, се включват автоматично. В същото време, ако тези български граждани се върнат в страната, на основание чл. 28 и 35 от Закона за избиране на народни представители могат да бъдат вписани в избирателните списъци и да упражнят своето избирателно право в страната. В противен случай се предполага, че те ще гласуват по настоящ адрес в чужбина.
Така че не виждам откъде идва ограничението и неразбирането на този текст. Предлагам този текст да не отпада и да подкрепим предложението на комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Янев, заповядайте.
Яни Янев (НДСВ): Госпожо председател, колеги! Моето предложение е чисто редакционно. Във връзка с промяната, която се предлага за създаването на нова ал. 3 на чл. 83, която гласи: “Председателят на секционната избирателна комисия маркира при започване на изборния ден по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват бюлетини и изборни книжа”.
Искам да ви обърна внимание, че чл. 80, ал. 3 на действащия закон гласи, че печатът на секционната избирателна комисия се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден. Моята редакционна бележка е свързана с новия текст, който предлагаме. В него се предлага терминът “започване на изборния ден”, а в закона вече е употребен терминът “откриване на изборния ден”. И за да няма дуализъм, аз предлагам в текста, който ние сме предложили по ал. 3, да бъде “при откриване на изборния ден”, за да има еднаквост на употребените термини. Защото ще започне да се тълкува дали има разлика и два различни момента ли са откриването на изборния ден и започването на изборния ден.
Така че според мен, след като вече имаме един утвърден термин “откриване на изборния ден”, нека да си остане той и в предложението по чл. 83, ал. 3 да бъде записано “откриване на изборния ден”, така както е в текста на останалата част на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Янев, ще го подложа на гласуване.
Господин Казак, заповядайте за изказване.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да обърна внимание, че ал. 8 на чл. 41, както е изменена по предложение на комисията, в т. 2 може би неволно е добавено някакво изречение или част от изречение, което не се съдържа в предложението на вносителя, не е обсъждано в комисията, не е гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Кое изречение, господин Казак?
Четин Казак: Накрая на т. 2 – лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден. Това изречение не знам как се е появило в текста на комисията, то не е обсъждано, не е гласувано. Мисля, че едно подобно ограничение не е основателно. Така или иначе основен принцип, както каза и госпожа Балева преди малко от трибуната, е, че в Закона за избиране на народни представители е записано, че дори и да бъдат заличени в избирателния списък, избирателите, когато е явят със своя документ аз самоличност, имат право да бъдат дописани и да гласуват. Това, че в определен момент някой е отпаднал от избирателния списък, бил е заличен, не би трябвало да му пречи, когато той се яви лично със своя документ за самоличност, в който личи неговият постоянен адрес, да може да гласува.
Така че последната част на т. 2 трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказване – господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожо председател, господа народни представители! Аз няма да вземам отношение по дискусията относно ал. 2 на чл. 28, но искам да дам пояснение за току-що поставения въпрос от господин Казак по т. 2 на ал. 8, и не само за нея. В комисията ние гласувахме принципно случаите, в които ръководителите на дипломатически и консулски представителства в чужбина ще образуват избирателни секции. И те са посочени така, както бяха приети в комисията, в точки 1, 2 и 3 и съответно по-нататък в буква “б” за ал. 9.
Всички тези детайли формално не са гласувани, защото тогава ние уточнихме принципа, който се съдържа, а последната част от изречението е логична последица от възприетия подход. Аз нямам нищо против това изречение да бъде гласувано отделно, за да могат народните представители да изразят отношението си към него, но мисля, че то трябва да остане, тъй като ако отпадне сега в залата, това би се възприело като призив за допускане на възможността за двойно гласуване от лица, които вече са заявили писмено, че имат желание да гласуват в чужбина. Поради това те се изваждат от списъците чрез централизираната информационна система и ако дойдат в деня на изборите, на основа на своите лични документи биха могли да бъдат вписани допълнително.
Мисля, че при това разяснение няма да настоявате, този текст не смущава, той е именно част от гаранциите за един вот на всеки избирател, независимо дали той ще бъде упражнен в страната или в чужбина.
Четин Казак (ДПС, от място): Съгласни сме. Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Други желаещи за изказвания? Няма.
За процедурно предложение – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, във връзка с възражението, направено от народния представител Надя Балева за противоречие между внесеното от мен и колежката Надя Антонова предложение по чл. 28, ал. 3, ние с колежката Надя Антонова оттегляме предложението си. Истина е, че смисълът на нашето предложение беше да се скъси срокът, в който ще бъдат заличавани от изборните списъци лицата, които са напуснали страната. Идеята беше този срок да се скъси от два месеца на 15 дни – това е идеята на нашето предложение. Но доколкото не сме го формулирали коректно, с настоящото мое изявление оттегляме този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вие го оттегляте, обаче то е залегнало в текста на комисията, самостоятелно предложение, така че трябва да се гласува.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Гегова и господин Яни Янев по чл. 83 в частта, която не се подкрепя от комисията.
Петя Гегова (НДСВ): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Преминаваме към гласуване за отпадане на текстове от текста на комисията в Преходни и заключителни разпоредби.
Първо, подлагам на гласуване предложението на госпожа Балева за отпадането на новата ал. 2 от чл. 28 в текста на комисията.
Гласували 175 народни представители: за 118, против 54, въздържали се 3.
Предложението за отпадането на ал. 2 от чл. 28 се приема.
Господин Четин Казак оттегли своето предложение.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Масева – в чл. 41, ал. 8 да отпадне т. 3.
Гласували 169 народни представители: за 59, против 78, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Яни Янев – в чл. 83, ал. 3 думите “при започване на изборния ден”, да се заменят с “при откриване на изборния ден”. Корекцията е редакционна за уеднаквяване с терминологията, която се използва в закона.
Гласували 145 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Господин Стоилов, Вие предложихте да се гласува един нов § 21 в законопроекта за отпадане на § 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на закона сега.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: За отпадане на § 1б от Допълнителните разпоредби на действащия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”, заедно с § 22 в редакция, предложена от комисията, с току-що гласуваните в нея редакционни корекции, както и § 23 и 24.
Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Има ли готовност да гласуваме сега § 15, който беше отложен, или ще остане за следващите дни?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Искам да обърна внимание само върху отложения § 15. Накратко да припомня дискусията: в предложението на комисията се предлагаше, по отношение на Националното радио и телевизия, диспутите и клиповете да бъдат заплащани, а излъчването на встъпителните и заключителни клипове и предизборните хроники да бъдат безплатни. В пленарната зала обаче беше възприето предложението на госпожа Йотова, която в текста на вносителя предлага ал. 2 да отпадне, тоест излъчването на клиповете, с които се открива и закрива предизборната кампания, както и хрониките, включени в информационните емисии, са безплатни, което всъщност премахва този режим на излъчване на предизборната кампания от Националното радио и телевизия. Така че, ако сега този текст отпадне, в текста на комисията, защото той кореспондира в ал. 2, ще остане приетата ал. 1 от комисията и останалите алинеи – 3, 4, 5, 6 и 7, които съответно ще се преномерират.
Тук обаче е въпрос вече ние да преценим дали да гласуваме текста на комисията в останалата му част или да постъпим по друг начин. Защото логиката на този текст, взет сам по себе си, е ясна, но с оглед на цялата дискусия и гласувания, които се проведоха, тя може да води към други изводи, тоест да предостави на Централната избирателна комисия тълкуването на съдържанието на закона.
Нека народните представители преценят как да постъпим. Ако това се тълкува като нещо разделно от представянето на дискусията и краткото становище по същество, смятам, че обществена мисия е на Националното радио и телевизия да дадат възможност на основните политически послания да стигнат до гражданите безвъзмездно, за което са финансирани от държавата. В случая надделяха другите гласове.
Ако това се възприеме, то трябва да се отрази в окончателния текст без съдържанието на ал. 2 по вносителя и по предложението на комисията.
Това е въпрос на окончателна преценка и тя ще се реши чрез гласуването на останалите текстове на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Как с гласуване на останалите алинеи на този член имате предвид?!
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз казах, госпожо председател, защото при гласуването се възприе предложението за отпадане на ал. 2, така че текстът може да бъде гласуван в останалите алинеи. Това е, което можем да направим в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има две възможности – или да гласуваме текста във вида, в който остава, или да се отложи и в Комисията по правни въпроси да се търси евентуално друго решение на редакцията му в момента.
Заповядайте за изказване, господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, предлагам да приемем становището на председателя на комисията Янаки Стоилов. Смятам, че това предложение, както и самото предложение на комисията е най-разумното. Все пак Българското национално радио и Българската национална телевизия са обществените органи, които в края на краищата трябва да отразят най-правилно и безплатно това, което става по време на изборите.
Не знам госпожа Йотова какви предложения има и как възникнаха изведнъж, но все пак, когато се прави един такъв важен закон, има споразумение и между коалиционните партньори, и в самата комисия, а сега гласуваме нещо друго, не е добър признак.
Ако процедурата изисква само това – да се върне в комисията и там да се преразгледа, нека така да постъпим. В никакъв случай да не минаваме към нови предложения, които навеждат до много други мисли, които не бих искал да споделям от трибуната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вижте, така или иначе залата вече е гласувала отлагането на този текст. Нали така, господин Стоилов? Ние го гласувахме непосредствено след почивката по предложение на господин Стоянов. Ние вече отложихме гласуването на този текст. Аз не виждам какво друго можем да направим в момента. Залата само преди 10 минути или половин час гласува отлагането на този текст.
Олимпи Кътев: Точно така, гласувано е отлагане, но във времето на заседанието или извън днешното заседание да се върне в комисията? Разумното предложение е да се върне в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Значи това е процедурно предложение за отлагане, докато Правната комисия го разгледа. Аз не виждам какво друго процедурно предложение ние можем да гласуваме.
Олимпи Кътев: Да, и Ви моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Защото само времето на отлагане не е фиксирано.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, отлагането беше с оглед на момента, в който се обсъжда темата, а ние вече сме пред финала на гласуване на закона, така че преценката е на народните представители дали да удължат това отлагане или сега да решим въпроса.
Искам да обърна внимание, че неговото отлагане би означавало в четвъртък на заседание на Правната комисия отново да се занимаваме с този въпрос, с което забавяме окончателното приемане на закона. Така че нека тази преценка бъде направена от вас и ние ще се съобразим с нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има процедурни предложения – едното беше на господин Кътев, а това на господин Стоилов приемам като уточнение само за работата на Правната комисия.
Обратно процедурно предложение на господин Кътев има ли?
Госпожо Николова, заповядайте.
Елеонора Николова (ОДС): Уважаема госпожо председател, явно, че днес се нарушават всички правила, които сами сме изработили.
Комисията зае принципното становище, че предизборните хроники ще бъдат безплатни, поради което ние гласувахме един текст, който госпожа Йотова е внесла, но тя не е догледала следващия текст, който отложихме. Ние сега гласувахме, че го отлагаме. За колко време го отлагаме? Защо го отлагаме?
Аз мисля, че трябва да се върнем отново и да изгладим двата текста, защото между тях не може да има разнобой. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Да, разбира се, че е елементарно, но не е без значение какво ще се направи.
Защото логиката на комисията беше друга и аз мисля, че тук народните представители не всички разбраха какво гласуваме. Логиката на комисията беше, че клиповете и предизборните дебати се заплащат, но предизборните хроники като част от политическия живот на България по БНР и по БНТ са безплатни. Всъщност с този текст ние сменихме логиката на законопроекта – такъв, какъвто е. Сега отлагането може да се направи само в смисъл такъв – отново да се види каква е волята, но когато тази промяна се прави в движение, то винаги се получава така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Какво е конкретното Ви процедурно предложение?
Елеонора Николова: Аз предлагам да се върне отново в Правната комисия и да се гледат двата текста. Ние сме го гласували вече, ако се уважаваме като Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: След почивката гласувахме процедурно предложение за отлагане за неопределено време. Практиката сочи, че някой път в същото пленарно заседание при отлагане се стига до решаване. Господин Кътев обаче направи процедурно предложение, което уточнява гласуваното процедурно предложение вече – да се отложи, да се върне в Правната комисия до изглаждане на този текст. Това е и предложението на госпожа Николова.
Моля, гласувайте процедурното предложение да се върне този текст в Правната комисия в четвъртък да бъде огледан, коригиран и едва след това гласуван.
Моля, гласуваме това процедурно предложение.
Гласували 152 народни представители: за 50, против 100, въздържали се 2.
Предложението не се приема. (Шум и реплики в залата.)
Продължаваме дискусията ли? При отложен текст продължаваме дискусията.
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че много лесно може да се реши този въпрос, който господин Стоилов постави, като възникнало противоречие. Противоречието не е противоречие, а просто е непълнота в момента в останалия текст, след като на две гласувания пленарната зала отхвърли ал. 2, която предвиждаше през първия и последния ден на предизборната кампания излъчените клипове и предизборните хроники да са безплатни. Тоест Народното събрание в две гласувания изрази ясно волята си, че всички диспути, клипове, фактически всички предизборни изяви, които се излъчват по българските национални медии - Българско национално радио и Българска национална телевизия, трябва да бъдат заплатени по специална тарифа, която ще бъде приета от Министерския съвет.
Но тъй като в ал. 1 е пропуснато какво става с хрониките, които бяха изрично упоменати в ал. 2, целият въпрос се решава чисто и просто като в ал. 1 след “Диспутите и клиповете” се добави и “хрониките”. Тоест, става: “Диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени от Българската национална телевизия и Българското национално радио, се заплащат от партиите по тарифа…” и т.н. Текстът се изчиства. Тоест принципът, който е приело Народното събрание на две гласувания, е, че всичко се заплаща по тарифа, приета от Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Предлагате да се добави “и предизборните хроники”?
Четин Казак: Да. Значи става: “Диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени …”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика думата има господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Според мен логиката на вносителя е пределно ясна. Не виждам дори какво коментираме. Една от обществените роли на общественото радио и обществената телевизия, които издържаме с данъците, е тази, за която ние говорим. Единственото нещо, което ме смущава тук, е терминът "клипове". Безспорно се има предвид телевизионният формат клип, от който доста ясно се разбира от професионалните среди за какво става дума, но може би за Народното събрание не е наясно. Клипът сам по себе си е един пропаганден елемент. Не знам дали той има място в безплатните излъчвания за откриване или закриване, независимо по какъв повод. Няма го терминът "встъпителни обръщения", който беше преди и който веселеше много българския народ. Затова може би прецизирането трябва да е в този смисъл.
Иначе по отношение на хрониките – безспорно е, че не могат да бъдат заплащани, защото престават да бъдат хроники, стават нещо друго. Престават да бъдат нещо, което хроникира събитията.
Моята молба е да помислите сериозно, правейки редакция на този чл. 2, че при откриването и закриването на встъпителни обръщения, не само клипове ... Защото клипът е пропаганден елемент, за него няма логика да е безплатен. Той се прави и няма значение дали продаваме президента или паста за зъби, правим го, за да убедим хората да си го купят.
Докато хрониките, самите изказвания и дебатите има смисъл да бъдат безплатни по БНТ и БНР. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за втора реплика, господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми колега Казак, абсолютно не мога да разбера, без да претендирам, че съм специалист по медии, но съм зрител вече 50 години на тази телевизия...
Любен Дилов (ОДС, от място): Няма телевизия от толкова време!
Олимпи Кътев: Е, от 60-та досега са... Добре, 46.
Не мога да разбера логиката не на вносителя – тя е много правилна, а на колежката Йотова. Нека тя да обясни пред залата какво иска. Иска Националната телевизия да бъде финансирана два пъти – един от бюджета, вторият път да събира пари за хроника. Тогава няма да е хроника, а платено съобщение, платена реклама или нещо такова. Извинявайте, но такова чудо не може да го има! В една предизборна кампания да си плащаш хрониката, която гледаш за няколко секунди или за няколко минути?!
За да прекъснем този дебат, нека излезе колежката Йотова и да обясни какво иска, защото на нас лично не ни е ясно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Мисля, че вече госпожа Йотова го е обяснила и отново да се връщаме в дискусията ... Правим доста големи процедурни абсурди в момента.
Заповядайте за реплика на господин Казак, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Уважаеми колеги, уж правим закон, а законът трябва да бъде нещо пределно общо, ясно, да се отнася за всички случаи, за цялото общество и да важи и за бъдещите избори за президент и вицепрезидент и за в бъдеще. На мен ми се струва, че определени политически сили подхождат чисто конюнктурно и с оглед на предстоящите избори. Ясно е, че нещата са групирани така: БСП и ДПС играят заедно и неслучайно БСП и ДПС вземат една позиция. Българската социалистическа партия явно разполага за техния кандидат с огромен финансов ресурс и това е истината. Тях не ги плаши, че ще си плащат клипове и предизборни хроники. Затова те държат да се плаща всичко колкото може повече, защото нямат зор да не плащат. Това ще бъде против онези кандидати, които просто не могат да плащат, онези политически сили, които няма да развихрят такава разюздана кампания. Тя беше ужасяваща като средства, като пари – каквато я разви БСП на миналите парламентарни избори. Тя беше разгулна като пари.
А що се касае до ДПС – тях не ги интересува, защото техните хора така или иначе не се влияят от кампании. Техните хора отиват под строй и си гласуват. От местните активисти или ходжите биват отправяни към урните, защото на тях кампания не им трябва. (Шум и реплики от ДПС.)
Това е всичко и за това се води целият този дебат. Затова тук се изместват споразумения на коалиционните партньори, обръщах се към НДСВ да им обясня за какво става дума. Ако НДСВ има намерение да издига кандидат и ако го издигне, ще бъде малко трудно след тази година, която мина без да са на власт, да отделят оня ресурс, който отделиха на миналите избори. Това е истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Желаете ли думата за дуплика, господин Казак? Не желаете да се възползвате.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Единствената редакционна корекция беше направена от господин Казак – да се добави "предизборните хроники" в ал. 1. Има ли други редакционни корекции?
Подлагам на гласуване предложението на господин Казак в ал. 1 след "диспутите" да се постави запетая, след "клиповете" да се добави "и предизборните хроники" и текстът продължава както е в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте тази добавка в ал. 1.
Гласували 146 народни представители: за 83, против 55, въздържали се 8.
Тази корекция се приема.
Подлагам на гласуване § 15 в редакцията, предложена от комисията, с току-що гласуваната корекция в ал. 1 и с отпадането на ал. 2.
Гласували 125 народни представители: за 99, против 25, въздържал се 1.
Параграф 15 е приет, а с това и целият закон. (Ръкопляскания от БСП и ДПС.)
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ.
Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря, госпожо председател.
Моля в залата да бъде допуснат Георги Кадиев – заместник-министър на финансите, Жозефина Иванова – главен експерт в Министерството на финансите, Георги Петков – член на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Албена Николова – юрист-консулт на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря Ви, госпожо председател.
“ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
гарантиране на влоговете в банките, внесен от народните
представители Минчо Куминев и Стела Ангелова-Банкова,
и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
гарантиране на влоговете в банките, внесен от
Министерски съвет
На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 13 юли 2006 г., бяха разгледани Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от народните представители Минчо Куминев и Стела Ангелова-Банкова, и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха госпожа Гергана Беремска – държавен съкровищник в Министерството на финансите и господин Бисер Манолов – председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
От името на Министерския съвет Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките беше представен от госпожа Беремска. В изказването си тя изтъкна, че законопроектът се внася с цел изпълнение на поетия от правителството на Република България ангажимент по преговорна Глава три – “Свободно предоставяне на услуги” за поетапно увеличаване на гарантирания размер на влоговете в банките, който до края на настоящата година трябва да достигне 20 хил. евро. Във връзка с това със законопроекта се предлага гарантираният размер на влоговете в банките да бъде увеличен от 25 хил. лв. на 40 хил. лв.
С оглед постигане на пълно съответствие с Директива 94/19/ЕО, със законопроекта се доразвива правната уредба по отношение на схемите за гарантиране на депозити, прецизира се прилагането на действащата в страната ни система за гарантиране на влоговете спрямо клонове на банки със седалище в държава членка.
Съгласно направения анализ на равнището и разпределението на влоговете в страната, предложените изменения и допълнения на Закона за гарантиране на влоговете в банките няма да доведат до намаляване на възможностите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за защита на гарантираните влогове. Към настоящия момент процентът на покритие при ниво на гаранцията 25 хил. лв. е 54,29 на сто от общия размер на гарантираните влогове, а при ниво на гаранция 40 хил. лв. процентът на покритие нараства на 55,59 на сто.
След приключване на представянето и обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерския съвет, се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 14 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.
Вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките бяха поканени на заседанието на комисията, но не присъстваха и не защитиха законопроекта си, поради което народните представители от Комисията по бюджет и финанси решиха той да не бъде обсъждан и да преминат направо към неговото гласуване, което приключи със следните резултати: с 11 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” комисията не подкрепи законопроекта.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание:
1. Да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от народните представители Минчо Куминев и Стела Банкова на 25 август 2005 г.
2. Да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерски съвет на 27 юни 2006 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има и становище на Комисията по европейска интеграция само по законопроекта с вносител Министерския съвет. Комисията го подкрепя с препоръката да бъдат отразени в него съответните изменения между първо и второ четене.
Вносителите на законопроектите имат думата да ги представят.
Заповядайте, господин Христов
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, преди да започна искам да кажа няколко неща.
На първо място, искам да се извиня на Комисията по бюджет и финанси за това, че не можах да присъствам на представянето на законопроекта, за който ще говоря след малко. Беше по уважителни причини. Моля отново да бъда извинен.
Второ, нашият законопроект по никакъв начин не противоречи на законопроекта на правителството. Ще ви кажа и още нещо – аз категорично ще подкрепя законопроекта на правителството. Само че нашият закон има съвсем друга цел. Ако проектът на правителството визира номиналната сума на изплащане на гарантирания размер на влоговете, нашият законопроект визира възможността влоговете на българските граждани да бъдат изплащани в обезценени левове. Тоест да бъде извършен един, ако ми позволите, банков грабеж.
Ще ви кажа няколко факта преди да кажа конкретно какво предлагам.
Брутният външен дълг на България към миналия месец възлиза на около 19 млрд. долара. Повтарям – 19 млрд. долара.
Второ, търговският дефицит на България за 2005 г. възлиза на 8 млрд. лв.
Тази година до м. май увеличението на търговския дефицит спрямо същия период за миналата година е с около 37%.
Представителят на Международния валутен фонд за България Ханс Фликеншийлд заявява в свое интервю: “Притеснени сме за състоянието на текущата сметка, която тласка страната към все по-голяма задлъжнялост към чужбина”. За външния дълг ви казах преди малко.
Официален доклад на Международния валутен фонд казва: “Рязката експанзия на кредитите много напомня кризата през 1996‑1997 г.” Тук, колеги, искам да ви кажа, че само преди дни вие отхвърлихте предложението да бъде върната наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити. Мисля, че това беше една много сериозна грешка, която обслужва финансови, корпоративни интереси.
Госпожа Емилия Миланова, шеф на “Банков надзор” към БНБ: “Кредитната експанзия се превръща в реална заплаха”.
Официален доклад на Европейската централна банка от м. юли, уважаеми колеги, визиращ Румъния и България. В този доклад се говори “за опасност от финансови кризи в сраните – кандидати за членство” и “за обезценяване на местната валута”, както и “вълна от банкови фалити”.
Анализаторите на “Икономист” само преди около месец в Гърция в присъствието на премиера Сергей Станишев: “Основната заплаха за валутния борд е нарастващият дефицит по текущата сметка. Твърдият курс на лева е в опасност.”
Уважаеми колеги, предвид това, което ви казах преди малко, ще изложа и нашето предложение. То е конкретизирано в чл. 23 на Закона за гарантиране на влоговете в банките и се състои от две части. Първата част предлага в ал. 5 след думите “изплащането на суми от фонда започва не по-късно от 45 дни от датата на решението на БНБ за фалит на съответната банка” да се добави “и завършва не по-късно от 60 дни от заявеното желание на вложителите”.
Уважаеми колеги, тук става дума за това, че при фалит Фондът за гарантиране на влоговете да започне изплащането на сумите по тези влогове не по-късно от 45 дни от датата на фалита. Добавеното от нас изречение “завършва не по-късно от 60 дни от заявеното желание на вложителя” всъщност слага една ясна времева граница, която не позволява изплащането да продължи десетилетия.
По сега действащия закон Фондът за гарантиране на влоговете може да каже: “Ние започнахме да изплащаме, изплатихме на трима вложители, свършихме парите, а останалите вложители ще чакат, докато намерим пари”. В това е смисълът на нашето предложение. Мисля, че го обясних ясно.
Това предложение има за цел да изключи възможността Фондът за гарантиране на влоговете да изплаща сумите в продължение на десетилетия, пак повтарям.
Второто предложение гласи следното: “при влог в чуждестранна валута, на вложителя се изплаща”, цитирам ви сегашния вариант на закона, “левовата равностойност на гарантирания размер на влога по курса на Българската народна банка в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете”.
Това е, уважаеми колеги, сегашният закон. Какво позволява той?
Той позволява валутните влогове, които са някъде около 50%, близо половината от общата сума на влоговете, в случай на банкова криза да бъдат изплащани, пак повтарям, в левове и то не по левовата равностойност в деня на самото плащане, а в левовата равностойност от първия ден на изплащането, което значи, че се създават предпоставки за изплащане на валутните влогове в обезценени левове, което, уважаеми колеги, си е чист грабеж!
Нашето предложение е алинеята да добие следната формулировка: “При влог в чуждестранна валута на вложителя се изплаща гарантирания размер на влога в съответната валута”. Както виждате, много ясно сме го казали: който е внесъл евро, долари или някаква друга валута, размерът на влога му да бъде изплатен в същата валута. Това, пак повтарям, колеги, ще елиминира възможността валутните депозити на българските граждани да бъдат изплащани в обезценени левове, тоест да бъдат ограбени от недобросъвестни банкери. Това е смисълът на нашето предложение.
Надявам се да помислите върху него и да гласувате положително. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Христов.
Моля да се представи и другия законопроект с вносител Министерският съвет. Заповядайте, господин Кадиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Благодаря, госпожо председател.
Бих искал само да изразя мнението на Министерството на финансите в подкрепа на мнението на председателя на Комисията по бюджет и финанси, който съвсем коректно изложи мотивите, с които Министерството на финансите влезе в Министерския съвет с предложението за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Както сте разбрали от изложението на господин Димитров, целта е вдигане на гаранцията от 25 хил. лв. на 40 хил. лв. като това изцяло се прави във връзка с поет ангажимент на България към Европейския съюз по Глава тридесет “Свободно предоставяне на услуги”. Има известно доразвиване на правната уредба за постигане напълно съответствие с Директива 94/19/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити. С този законопроект се предлагат известни допълнения, които отразяват настъпили законодателни промени.
Министерството на финансите е готово да отговаря на всички въпроси.
Ако ми позволите да коментирам изказването на господин Христов ще кажа, че няма никаква опасност от обезценяване на лева, господин Христов! В последното тримесечие се отбелязва рязко увеличение на износа. Бих казал, че това вече при нас, в приходната администрация, се появява като проблем за възстановяване на ДДС, но така или иначе в момента процентът на ръст на износа е само с 1% по-малък от процента на ръста на вноса. Мислим, че в следващите месеци износът ще тръгне нагоре и отрицателната тенденция на нарастване на дефицита на текущата сметка ще бъде обърнат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Имате думата за изказвания.
Да приемем ли, че няма желаещи за изказване?
За изказване заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да обърна внимание на уважавания от мен господин заместник-министър, че за обезценка на българския лев и рухване на валутния борд говори не Минчо Христов, както добре забелязахте, а говорят анализаторите на “Економист”, говори официален доклад на Европейската централна банка. Аз мисля, че ясно го казах. Така че оставете ме мен какво говоря, гледайте какво говорят чуждите анализатори, представителите на Международния валутен фонд, господин Кадиев. Тях гледайте! Както виждате, тях цитирам аз.
Аз съжалявам, че не чух мнението на господин заместник-министъра за външния дълг. Как така този външен дълг в момента наближава 19 млрд. долара? Това е най-високото равнище, уважаеми господин заместник-министър, в историята на България! И вие казвате: няма проблеми, всичко е наред.
Имаше един Ваш предшественик или Ваш колега – Румен Гечев се казваше, който твърдеше същото до края на 1996 г. и началото на 1997 г. Затова ви обръщам внимание, колеги!
Искам да ви кажа: нашето предложение има една единствена цел – да защити интересите на българските вложители. Какво лошо има, господин Кадиев и уважаеми колеги, хората, които са вложили в банковата система, в съответната банка долари или евро да получат долари или евро от Фонда за гарантиране на влоговете? Какво лошо има? Аз не мога да разбера. Защо създавате предпоставки и ги създавате умишлено, извинявайте, но трябва да бъда откровен с вас, умишлено за нов банков грабеж? По-ясно как да ви го кажа, колеги?
Затова се обръщам към вас. Искам да ви припомня, че вие гласувахте един полезен текст в един важен Закон за потребителския кредит. Благодаря ви, че ме подкрепихте, с което лишихте банките от възможността служебно да превалутират кредитите на българските граждани. С това направихме едно добро и сега аз ви предлагам да направим още едно добро за българските спестители. Утре всеки ще може да види разпечатката на това кой как е гласувал днес и ще знае на кого да се сърди, ако влоговете на тези български граждани бъдат изплатени в обезценени левове. Ето, това е смисълът.
Сега аз няма да ви цитирам. Пред мен е самият закон. Ето го тук. Има много абсурдни неща, но както виждате, аз не съм се захванал за тях. Аз се хващам за главното: как да защитим интересите на вложителите. И ви предлагам един много разумен текст. Тук има икономисти, говорил съм с икономисти от всички парламентарни групи – всички го подкрепят.
Съжалявам, че не бях на заседанието на комисията. Мисля, че там комисията щеше да го подкрепи, тъй като това е един разумен текст.
Ето какво пише, например, в един от членовете на този закон. Ще ви прочета няколко неща.
“При недостиг на средства фондът може да ползва заеми - говоря за Фонда за гарантиране на влоговете - от български и чуждестранни банки, както и от други лица."
Сега ми кажете какви са тези други лица?!
По-нататък. Член 22: "Средствата на фонда се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата."
Каква гаранция е това, уважаеми колеги? Ами ако рухне бордът, рухват и българските ценни книжа, тоест фондът е инвестирал в нещо, което ще се обезцени също както левовете. Ако това не е абсурд?!
След това. Член 24: "Фондът не дължи лихви по гарантираните суми."
Ами, уважаеми колеги, с тази точка – първата, която предлагам, ние елиминираме възможността спестяванията на българските вложители да се изплащат десетилетия, за което фондът няма да дължи нито стотинка на българските вложители. И това е някакъв пълен абсурд.
Но пак ви умолявам, колеги, да подкрепите този законопроект, защото той е разумен, в него няма нищо политическо, нищо партийно. Той защитава единствено интересите на българските граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Христов.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете с вносител Министерският съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 87, против 6, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете с вносители народните представители Минчо Христов и Стела Банкова.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 21, против 66, въздържали се 20.
Законопроектът не се приема на първо гласуване.
За прегласуване – господин Христов, заповядайте.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, обръщам се към всички вас и ви питам: чии интереси защитаваме? Интересите на финансовата мафия или интересите на българските граждани?
Обръщам ви внимание, уважаеми колеги, че това, което гласувахме преди малко, узаконява възможността да бъдат ограбени спестяванията на българските граждани, които са във валута. Това са някъде около 11-12 милиарда лева, изчислени в левове. В момента ние гласуваме възможността да бъдат ограбени тези спестявания.
Всички вие си спомняте какво стана 1996-1997 г. Защитете спестяванията на българските граждани. Финансовата мафия, банковата мафия, не е нужно да бъде защитавана, уважаеми колеги.
Обръщам се с молба да преосмислите това гласуване и да защитите интересите на гражданите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Наричайки стабилната българска финансова система – финансова мафия, вредите повече на българските граждани, господин Христов.
Гласуваме още веднъж законопроекта с вносители Минчо Христов и Стела Банкова.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 22, против 94, въздържали се 7.
Законопроектът не се приема на първо гласуване.
Процедурно предложение – господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Госпожо председател, предвид създалата се ситуация – приемането на закона, срещу който няма нито едно възражение и няма предложения за допълнения и поради хармонизиращия характер, предлагам приетият току-що законопроект на първо четене да го гласуваме и на второ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте процедурното предложение законопроектът да бъде приет на две четения в днешното пленарно заседание.
Гласували 120 народни представители: за 105, против 13, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Госпожо председател, предлагам следното наименование: "Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките."
Всички текстове са по вносител, така че предлагам да ги гласуваме ан блок. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и от § 1 до § 5 включително, както и наименованието "Заключителни разпоредби" на вносителя, подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 102, против 2, въздържал се 1.
Законът е приет на второ гласуване.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 18,55 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Камелия Касабова
Юнал Лютфи

Секретари:
Нина Чилова
Станчо Тодоров