Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-05-09

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите  Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Александър Ненков и Деница КараджоваПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля, регистрация.
Прекратете регистрацията, няма кворум.
Честит празник на тези, които сте тук! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
След 20 минути повторна регистрация. Благодаря Ви.


(Открито в 9,33 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков (звъни): Откривам заседанието. (Ръкопляскания. Реплики от КБ към народни представители от ГЕРБ, които се намират на балкона.)
Уважаеми народни представители, моля Ви без разговори с хората от балкона. Не е прието пленарната зала да води разисквания с хора от балкона. (Оживление.)
Уважаеми народни представители, на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника ще Ви предложа в дневния ред да влезе точка: Проект за решение за удължаване на срока за действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт. (В залата влизат народни представители от ГЕРБ. Оживление.)
Моля за тишина в залата! Успокойте се, оставете колегите да влязат на спокойствие.
Има ли някой да е против включването на тази точка в дневния ред? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 104, против 6, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Приема се.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОКОЛО ПУБЛИЧНО ОГЛАСЕНИЯ ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР МЕЖДУ БИВШИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойко Борисов И БИВШИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ВАНЬО ТАНОВ, В КОЙТО СЕ СЪДЪРЖАТ ДАННИ ЗА ГРУБО СКЛОНЯВАНЕ КЪМ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ.
Постъпило е предложение от господин Йордан Цонев и съответно проект на решение, с което ще Ви запозная:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за удължаване на срока за действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт

Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Удължава срока за действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, създадена с решение на Народното събрание на 21 ноември 2013 г., с един месец.”
Изложени са и мотиви.
Има ли желаещи за участие в разисквания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля, режим на гласуване за удължаване срока на анкетната комисия.
Гласували 145 народни представители: за 103, против 32, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Удължен е срокът на работа на комисията. Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, знаете, че вчера насрочихме за разглеждане днес постъпило искане, придружено с Решение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Мая Манолова на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради системно превишаване на правата и неизпълнение на задълженията си, представляващи груби нарушения на Правилника.

Преминаваме към разглеждане на тази точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГОСПОЖА Мая Манолова НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПОРАДИ СИСТЕМНО ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАВАТА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА.
Тези, които отсъствахте вчера, знаете, че беше насрочена за днес сутринта.
Моля внеслите искането или по-скоро техни представители да ни запознаят с проекта на решение.
Господин Тошев, заповядайте.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Наистина е „проект за решение”, не е както Вие го казахте: „решение”, защото ако е решение, няма какво да правим сега тук по тази точка. Проект е за предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Проект за предложение ли казахте?
Владимир Тошев: Проект за решение. Вие казахте, че е решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви. Грешката е моя.
Владимир Тошев: На основание наистина на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание вчера не ни стигна издръжливостта, преминахме дори високия си праг на търпимост, който имаме, и внесохме предложение за предсрочно освобождаване на госпожа Мая Манолова от длъжността заместник-председател на Народното събрание.
В следващите минути ще се опитам пред всички Вас да обоснова недвусмислените нарушения, които тя направи само в последните два дни – нарушения, които са на основание на нейните правомощия като председател на Народното събрание, когато Вас Ви няма. По чл. 8, ал. 1, т. 10 това е само в случаи, ако сме в действието на ал. 4. Обаче, ако сме по казуса на ал. 3, тогава тя трябва тук дълго да ни обяснява какво точно се е случило само в последните два дни. Защото тази арогантност, която трябваше да търпим от дълго време насам, вчера избуя до невиждани размери. Имаше демонстративно пренебрежение на Правилника ни, който е един от основните закони в тази държава, както и на доста други закони, включително и конституционни разпоредби.
Учудващо е, но това е лично Ваше решение, говоря на лявата част на залата, да предлагате да ни ръководи човек, който не можа да култивира в себе си необходимите изисквания и политическа култура, за да може да осигури в тази зала условия за нормален политически дебат, за нормален конструктивен диалог.
Тези нарушения, които бяха вчера демонстрирани или онзи ден, особено по време на гледането на Закона за Министерство на вътрешните работи и на предложението за създаването на Временната комисия за ЕРП-тата, надминаха всички възможни граници и всички възможни мерки по отношение налагане цензура на опозицията. Бяха демонстративно извършени гаври с демократичните принципи, наложени повече от 130 години в това Народно събрание с един период от няколко десетки години, които всички знаем и не искаме да си спомняме за него. (Реплики от КБ.) Сега би трябвало Вие да се намесите и вляво да се въздържате, имате достатъчно време после да говорите.
Недопустимо е всички ние тук – и отляво, и в центъра, и вдясно – да ставаме съпричастни и да бъдем част от участниците в една лична политическа и кариеристична битка и арена това Събрание да става на едни амбиции, които в политически аспект нас не ни засягат, но ни засягат в аспекта на ръководството на това Народно събрание.
Сега ще се опитам накратко – тук имам извадки от стенограмата от вчера, мога да цитирам, ако някой се съмнява в това – да покажа колко члена бяха нарушени.
Първо, чл. 54 – за удължаване на времето на групите. Това беше извършено от нея, без искане от колегата от „Атака”, и то след като беше изтекло времето на „Атака”. Това се прави доста често.
Многократно по време на гласуването на второ четене на Законопроекта за МВР беше превишавано времето, което самите Вие сте гласували – чл. 64, ал. 1. Колко време трае – не по-малко от 15 и не повече от 30 секунди.
Тук имам доста страници, ето ги, колеги (показва ги) – това са извадки от вчерашната стенограма, от които е видно как госпожа Манолова нарушава едно правило, което Вие въведохте за първи път, по чл. 51, ал. 4 – това е правото на председателя да отговаря, но само в случаите, когато е направена процедура по начина на водене.
Извадил съм всички неща, които госпожа Манолова говори. Между другото, няма лошо, че в това издание на Парламента тя е говорила над 21 часа, но имайте предвид, че това сумарно е повече, отколкото цялата част на лявото пространство, взето заедно. Само за последните два дни тя е говорила – казвам го грубо, защото от стенограмата може да се направи заключение за времето, по едно усреднено нейно четене – над час и тридесет минути.
Имало е няколко процедури по начина на водене, обаче тя е говорила около три пъти повече, коментирайки след изказвания, по време на изказвания или прекъсвайки изказващия се. Това, освен друго, е нарушение на чл. 136, който казва, че никой народен представител, включително и председателят, няма право да прекъсва изказващия се, освен в случаите, когато изказващият се обижда Народното събрание или държавния глава.
Само в този случай тя имаше право да се намеси и не се намеси категорично, за да прекъсне колегата от „Атака”, който обиди всички нас тук и който нарече с неприлични и доста обидни думи държавния глава. Това би трябвало да ни даде повод. Тя наруши и чл. 143, ал. 1, т. 1 – за отстраняване от заседание на колега, който наруши тази норма.
Наруши и чл. 55, който обяснява що е това реплика и как тя трябва да бъде регулирана от председателя на Народното събрание. Вчера колегата от „Атака” под формата на реплика говори две минути четиридесет и няколко секунди, репликирайки не колегата отляво, а репликирайки репликиращата този колега госпожа Цецка Цачева. И това беше въпреки всичките подсказвания, които ние от групата на ГЕРБ направихме, че това не е реплика на реплика, а би трябвало да бъде реплика на изказване.
Сега ще напомня нещо, което не бих искал да се случва. Председателстващият, в случая – госпожа Манолова, вчера за пореден път допусна избуяване на първични инстинкти от нейната част на залата под формата на съскане. Пленарната зала е най-важната, най-високата трибуна в тази държава, а не е терариум. Това се случва редовно, а вчера се случи няколко пъти. (Реплика от КБ: „И мяукане!”.)
Да, и мяукането също не е съвсем достойно за тази зала.
Коментирайки нарушенията, имаме два варианта – или че са извършени умишлено, или че са извършени и допуснати неумишлено. И в двата варианта имаме сериозен проблем. Ако са умишлени, това е нарушаване на най-важните закони в тази държава, а ако са неумишлени, всички трябва да си направим извода как допускаме такъв човек да ни ръководи.
В България от много години имаме председател на Народното събрание. В някои държави той се казва спикер, което на български означава говорител. Но там говорителят ръководи Събранието, а тук при нас председателят говори от името на Събранието, което е недопустимо.
Вчера и колега от средната част на залата каза, че ние губим времето на Събранието. Двадесет и един часа говорене от тази трибуна сигурно е спечелено време за Събранието.
Колеги, опитвам се да обоснова нашето предложение. За да имаме уважението на народа, ние трябва да се уважаваме помежду си.
По отношение на това да се правят реверанси на „Атака”. Те имат милиони причини да гласуват – не са тези, които Вие им предлагате. Когато свършат, ще им ги предложите отново.
Колеги, с гласуването за предсрочно освобождаване на госпожа Мая Манолова от поста заместник-председател на Народното събрание ние днес, на 9 май, ще решим дали празнуваме День Победы или The day of Europe. Благодаря Ви. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Тошев.
Това според мен беше представяне на проекта за решение.
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Не и според нас!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Откривам разискванията. Времето на групите е: ГЕРБ – 30 минути, Коалиция за България – 28 минути, Движението за права и свободи – 18 минути, „Атака” – 15 минути, и нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Ще се изкажа, защото бях призован.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има думата господин Миков.
Заповядайте за изказване.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители, изправени сме пред поредния твърде фарсов опит за дестабилизиране на работата на Народното събрание. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Внесените мотиви са несериозни, фактите в тях не съществуват (възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ) и са подменени с политически квалификации! (Реплика от ГЕРБ: „Ей, лъжльо!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля Ви се! Нали ще говорим за правилника? Не се обаждайте от място, защото това е брутално нарушение на правилника! (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Михаил Миков: В какво се изразява „грубата цензура”?
Атаките срещу госпожа Мая Манолова са за последните два дни. В последните два дни тя е обвинявана, че е налагала груба цензура.
Специално по темата за Временната комисия времето, в което са се изказвали представители на отделните групи, е: 20 минути за ГЕРБ, 7 минути за Коалиция за България и 17 минути за партия „Атака”. ГЕРБ са участвали в разискванията по темата за Временната комисия.
Още по-силно е участието им по второто четене на Закона за Министерството на вътрешните работи. Веселин Вучков се е изказал 33 пъти. Красимир Ципов се е изказал 28 пъти. И двамата са се изказвали повече от час време. (Шум и реплики.)
Ако съберем времето на изказванията от Парламентарната група на ГЕРБ, ще се види, че пленарното време за дискусия по закона изцяло е било предоставено на опозицията. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
И да се твърди, че ръководството на Събранието, че госпожа Мая Манолова персонално е налагала – забележете, груба цензура, е нещо, което не съответства на фактите.
И когато Вие – народните представители, се подписвате под такива неща, трябва да имате бегла представа, макар и отсъствайки от пленарната зала, как се развиват дискусиите по един законопроект. Трябва да имате бегло усещане. Ако го нямате, можете да изискате съответната статистика, преди да оформите мотивите в писмото, което сте ми изпратили, несъответстващо на искането, както е заложено в правилника, господин Тошев.
Този слалом, който направихме между алинеите и текстовете на правилника, показваше доста залитания и много често излизане извън вратите на юридическата материя, но аз не бих си позволил с Вас да водя някакъв правен спор. Смятам, че е доста безсмислено. (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
В мотивите се обвинява госпожа Мая Манолова, че няма политическа култура за водене на конструктивен дебат (шум и реплики от ГЕРБ), без председателят на Събранието да има ангажимент да участва в дебатите. Веднъж я обвинявате, че тя взема отношение, в един или друг случай смятате това за несъответно на правилника, и втори път я обвинявате в липса на политическа култура за водене на конструктивен дебат.
Председателят на Събранието, да Ви обясня, той не участва в разискванията. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И когато Вие го обвинявате за липсата на политическа култура за участие, това обезсмисля другата Ви теза, ако разбирате какво Ви казвам. (Шум, реплики и провиквания от ГЕРБ.)
По отношение на обвиненията за умишлено нарушаване – умисълът е категория в правото, която се отнася до друг клон на правото. Да, и аз, и моите заместници винаги правим нещата по ръководене на Събранието с ясното разбиране на свойството и значението, и с ясното тълкуване, което ние имаме за нормите на правилника и Конституцията, така че няма място за такива обвинения! Да, съвсем целенасочено, съвсем ясно, тълкувайки правилата, оценявайки фактическата обстановка, ние ръководим така Събранието.
Аз разбирам защо ръководството на ГЕРБ – Бойко Борисов, Цветан Цветанов, не са подписали искането. Защото може би някой им е подсказал, че то е несериозно, че то е поредният опит за дестабилизиране на Четиридесет и второто Народно събрание – всеки ден, всеки час, с каквото може.
Сутринта започнахте заседанието на балкона. Качете се на балкона, ако искате. Четиридесет и второто Народно събрание ще продължи да заседава. Вие избирате – изпратени от народа тук, дали ще сте в ролята на наблюдатели, дали ще сте в ролята на хора, които искат да провалят работата на институцията, или ще сте в ролята на хора, които имат усещане за какво са изпратени от гражданите в Народното събрание.
Уважаеми госпожи и господа, процедурата е важна за демокрацията, но никога демокрацията не може да бъде процедура и само процедура! Особено в последните месеци ГЕРБ превърна своето политическо поведение в елементарна процедура – процедура, чиято единствена цел е да реализира политиката по блокиране на работата на Четиридесет и второто Народно събрание; да не могат да се приемат законите, свързани с ограничаване на монополите; да не могат да се постигнат онези социални резултати, които правителството е заложило в програмата си, свързани с живота на обикновените граждани, а в последните два дни, от които вземате повод да атакувате ръководството на Народното събрание – да не може да се реализират промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, които да направят системата по-силна, да дадат повече възможности на служителите, да направят така, че българският полицай да носи достойно пагона си. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми народни представители, да се търси отговорност от председателя на Събранието, от ръководството на Събранието за индивидуалното поведение на отделни народни представители е несериозно и абсурдно. Той не е нищо повече освен „primus inter paris” (примус интер парис), а иначе Висоцки казва, че всеки сам разбира степента на собствената си интелигентност и това се доказва от всеки един от нас всеки ден, всеки час, тук, в залата на Народното събрание, в кулоарите, при срещите с хората. Някои го доказват във Фейсбук. (Оживление.)
Уважаеми народни представители! Смятам, че липсата на аргументи е довела в мотивите да се търсят включително коментари по вътрешнопартийни въпроси на Българската социалистическа партия. Освен признание за интелектуално безсилие при намиране на сериозни мотиви за търсене на отговорност, именно това е също лоша политическа култура, за която Вие претендирате, че имате някакъв критерий. Очевидно е, че дребните интригантски похвати, които са присъщи на ГЕРБ, не само в Парламента, а и извън Парламента – да коментира, да подхвърли, да не докаже, са част от това, върху което ГЕРБ вегетираше от своето създаване и до днес, когато вече е към заника си. (Оживление, ръкопляскания от КБ, реплики и провиквания от ГЕРБ.) Защото една политическа формация, която подменя политиката с процедура, политическата дискусия с политическа интрига, интригантството, когато то се превръща в оръжие за политическо поведение, рано или късно хората го оценяват и дават своята оценка.
Убеден съм, че в следващите месеци ще получавате все по-обективна оценка и за вулгарната политическа простащина, и за несериозното отношение към Четиридесет и второто Народно събрание, и за онези заблуди, които, използвайки охотно медии, които са предразположени към такъв тип интересно поведение, разнасят сред по-широката публика. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми народни представители, ясно е и тази процедура как ще приключи, но тя е израз на политическо безсилие. Тя е израз на липса на осъзнати артикулирани политики, които да могат да откроят по някакъв начин ГЕРБ в политическото пространство. Тя е онова елементаризирано разбиране на Парламента като процедури и онова смешно сутрешно започване на заседанията, когато седиш около вратата на наречената от господин Тошев „най-важна зала” и се чудиш как да се вмъкнеш, след като хората вече са започнали да работят. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Няма да мине и това искане.
Знам, че моите думи ще Ви настроят срещу мен. (Реплики от ГЕРБ.) Можете утре да поискате за пореден път и моята оставка (реплики от ГЕРБ), но трябва все по-често да чувате тези неща, за да изтрезнеете (смях и оживление в ГЕРБ, ръкопляскания от КБ и ДПС) и да започнете да вършите работата си на народни представители, които са дошли по волята на народа да излагат политически тези и идеи, да ги защитават в пленарната зала, а не само да търсят буквата, алинеята, за която да се закачат, за да имат още малко присъствие в политическото пространство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Миков.
Някой желае ли реплика?
Господин Николов, заповядайте за реплика.
Владислав Николов (ГЕРБ): Господин председателстващ, дами и господа народни представители! (Шум и реплики от КБ.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Давайте, господин Николов, както желаете. Тук свободата е най-важното нещо.
Владислав Николов: Председателстващ!
Разбирам председателя на Народното събрание господин Миков, че имаше тежката задача да защити Вашата другарка отляво. Защо не излезе някой друг да я защити, почвам да си мисля?! (Смях и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, не се обаждайте от място.
Владислав Николов: Да, чувам и Вас, колеги, че нещо Ви е срам да излезете да я защитите. (Шум и реплики от КБ.) Срам Ви е, да. Затова излезе председателят и вместо да защитава лицето, другарката Мая Манолова, той говори политически как ГЕРБ, видите ли, се опитвал да използва методи и начини.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Само това правите.
Владислав Николов: Да се изявяваме – да. В политиката има различни методи. (Шум и реплики от КБ.)
В момента, господин Миков, може да сме опозиция, но сме първа политическа сила, за разлика от Вас. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Ще се върна на репликата към Вас – спомням си, че госпожа Манолова се изяви в ролята не само на лош заместник-председател на Народното събрание, но и на разследващ журналист, и на доносник по определени теми по предните избори. (Шум и реплики от КБ.) Неслучайно тя е толкова слаба и като заместник-председател на Народното събрание.
И се връщаме пак към репликата ми – каква е нейната роля като заместник-председател на Народното събрание? Не трябваше ли тя да води Народното събрание съгласно законите, правилата и нормите? Не трябваше ли тя да ги спазва и да дава пример? Няма друг председателстващ или заместник-председател, който да успява със своето поведение да взриви залата, и това всички български граждани го виждат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето, господин Николов.
Владислав Николов: Виждат, че тя е толкова слаба, че не може да успее и в безсилието си излива кофи със злоба в тази зала. (Шум, реплики и тропане по банките от КБ.)
Аз по-късно ще направя изказване, така че ще продължа да Ви говоря, но все пак неслучайно за втори път искаме оставката на заместник-председател на Народното събрание. Благодаря. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Втора реплика – господин Тошев, заповядайте.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Господин Миков, това Събрание стана фарс миналата година юни месец, не тази година през месец май – тогава, когато Вие не допуснахте първата политическа сила да има председател и заместник-председател на Народното събрание (шум и реплики от КБ), когато формирахте управление на малцинството в тази държава. Затова сега сте на това дередже. Затова Събранието е на това дередже. Затова вчера се говорят тук глупости и обиди от трибуната към държавния глава и Вие ги търпите, защото знаете, че няма как да получите иначе нито кворум, нито гласуване.
Честно казано, аз съм тук с разбиране какво трябва да правя, не с усещане, и съм го знаел винаги. Съдбата на Сергей Станишев – наистина въобще не ми е зор за него, обаче ми е зор дали вляво е управлявал ляв, или прав.
А ми е много интересно Вие, господин Миков, защото, както са казвали още тези, които Вие цитирате на родния им език, тогава остарял, но сред юристите популярен, е важно да Ви защитавам, защото защитавайки Вас, аз защитавам и себе си. Така че тук имате основание поне във втората част на изказването си.
Вчера Вие казахте, че тя няма право да взема отношение. Нито един път не е взела думата, а е говорила час и половина. Какво е това?! И тук не става въпрос дали тя има политическа култура да води политически дебат, а как да управлява това Събрание така, че да се получи тук дебатът, а не да се получи зверилник.
И другото, което е – не аз, а Конституцията е казала тази зала коя е – че е най-важната и тази трибуна е най-високата.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Уважавайте я!
Владимир Тошев: И завършвам, от айрян не се изтрезнява, изтрезнява се от водка. Ние не трябва да изтрезняваме. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли трета реплика?
Трета реплика – господин Иванов. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ. Народният представител Станислав Иванов ръкомаха към тях.)
Моля за тишина.
Господин Иванов, не провокирайте залата.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря за реакцията, колеги, така трябва да се уважаваме. Благодаря Ви още веднъж.
Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата.
Уважаеми господин Миков, вижте, Вие засегнахте няколко пъти вчерашното заседание и начина, по който то протече. Господин Миков, говорят тези, които имат какво да кажат, останалите са наврени в един ъгъл и мълчат, гузно гледайки земята, знаейки какви глупости сътворяват. Затова вчера никой не се изказваше от останалите, защото на всички Ви е ясно какво правите със Закона за МВР. Това по отношение на вчера.
Ще бъда максимално кратък, колеги.
Но Вие, господин Миков, да бъдете моралният стожер, който да съди нас за нашето поведение, нямате право, защото в предишното Народно събрание късно вечерта, заврян ей там на втория стол, стояхте Вие сам пред празната останала част на БСП и ДПС. Нямаше никой в залата и Вие стояхте и саботирахте приемането на законите, така че Вие с какъв морал ставате да съдите нас в момента, Ви питам аз? Като какъв? (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.) Това, което правите, е политическо късогледство и популизъм. Благодаря Ви. (Шум и реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте, господин Миков, за дуплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители! Политическата хигиена налага да не се взема отношение по такъв тип реплики, но очевидно днес бек бенджърите ще бъдат на сцената по тази процедура. (Смях и ръкопляскания от КБ.)
Вземам реплика само за да кажа, че наистина днес аз разбрах, че латинският е бил роден някому. (Смях и оживление от КБ.) Това смятам, че е приносен момент и той трябва да се подчертае (ръкопляскания и смях от КБ и ДПС) – че латинският е бил роден език на някого. Чувал съм, че е мъртъв език, чувал съм, че е класически, но на тази вече, след жизненото поприще в средата, възраст разбрах, че латинският е бил и роден език. Фундаментално. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
И да Ви кажа, имах един преподавател, лека му пръст, който често ни казваше и ни припомняше, че знанието е сила, а невежеството е блаженство. Благодаря Ви. (Смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Продължават дебатите, уважаеми колеги.
Процедура – господин Ерменков.
Таско Ерменков (КБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене.
Уважаеми колеги, преди малко двама от четиримата изказващи се от Парламентарната група на ГЕРБ си позволиха обидни думи в лично качество. Единият каза „лъжльо” от мястото си, което според мен би могло да бъде прието от някой от членовете на ГЕРБ, които ги знаем, но да се каже от заместник-председателя на парламентарната група ми се струва като израз на позиция на самата парламентарна група. Другият използва думата „доносник”.
Много Ви моля на основание чл. 139, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да им наложите съответното наказание. (Възгласи: „Правилно! ” и ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Ерменков, много от текстовете в правилника допускат различни тълкувания. Оставете на мен като водещ или като председателстващ, както се изрази някой, в съответствие с § 3 от Допълнителните разпоредби на нашия правилник, аз да преценявам кога има такава висока степен на обида, която да заслужава наказание.
Заповядайте за изказване, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи искането за оставка. Нещо повече, Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да вземе участие в този дебат, защото ние смятаме, че това искане е фарс, политически фарс и продължение на политиката на Парламентарната група на ГЕРБ да пречи на конструктивната работа на Народното събрание, да губи времето на Народното събрание, да използва процедурите не за подобряване на дебата, а за други деструктивни политически цели. От началото на този мандат изказванията на депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ са повече по процедури, отколкото по същество.
Нека да Ви кажа за вчера. (Реплики от ГЕРБ.) Ако ще се репликираме от място, мога да повиша тона. Няма проблеми. Колеги, опитвам се да бъда конструктивен и да Ви обясня защо това е несъстоятелен фарс, продължение на погрешната Ви политика на деструкция в това Народно събрание. Вчера имате 10 изказвания по процедури и 9 по същество, както е през целия мандат на това Народно събрание. Да използваш процедурата, за да правиш с нея политика, е абсолютно несъстоятелно. По тази причина ние изобщо няма да участваме в този дебат.
Парламентарната група на Движението за права и свободи при предното искане за оставката на госпожа Манолова се спря подробно на аргументите, поради което смятаме, че тя трябва да бъде заместник-председател на Народното събрание, изтъкнахме качествата, които тя притежава и които ние оценяваме. Сега няма да говорим по тази тема. Смятаме, че днешното искане е пореден опит да се бламира приемането на Закона за МВР. Вчера имаше пак искания за почивки, процедури, поименни проверки – нещо, което наблюдаваме непрекъснато в последните месеци. Спомнете си колко време отне приемането на Закона за Сметната палата! Никой не отрича правото на народните представители, правото на опозицията с аргументи да не приеме един закон. Това дори е полезно – с аргументи да се опита да подобри един закон, но да се опитваш с процедури да пречиш на приемането на този закон?! Можете ли да ми отговорите каква политика има в това? Приемането на един лош закон е отговорност на мнозинството, което го приема. Преченето на приемането на този закон не е политика. Казвам „лош” в кавички, лош според мисленето на опозицията. Всяка опозиция смята определени закони, приемани от мнозинството, за лоши. Но това се изразява с аргументи, със становища. Обществото ги чува и разбира, че по този законопроект опозицията не е съгласна и няма да носи отговорност за последствията от прилагането му. Но да пречиш за приемането му – това не е политика!
Искам да използвам този момент, в който искате оставката, за пореден път да Ви кажа, че процедурата не е политика! И няма нужда да си измисляме фалшиви аргументи, за да бавим. Истинската причина да искате оставката е да провалим приемането на Закона за МВР. Кому е нужно това?
Отговорността за този закон е наша. Ако той е лош, не бъде приет от обществото или доведе до лоши резултати, отговорността е наша, на мнозинството. Вие казвате какво не харесвате в него.
Поредното искане на тази оставка е поредната процедура по бламиране работата на Народното събрание. Затова Парламентарната група на ДПС няма да вземе участие в този фарс! Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Цонев.
Заповядайте за реплика, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Цонев, несериозно е точно Вие от тази трибуна да осъждате поведението на ГЕРБ като деструктивно, като поведение, основано само на процедурата. Ще Ви кажа защо.
Във вчерашния дебат аз имах едно-единствено изказване. То беше по повод на МВР-болница. Радвам се, че залата се съобрази с това изказване и прояви разум.
И Вие от тази трибуна вчера – ако не помните, да Ви припомня – заявихте, че тъй като това било тупане на топката, бавене на дебата и деструкция по отношение на приемането на Закона за МВР, на всеки обсъждан текст ще ставате и ще предлагате прекратяване на дебата. Това го има в стенограмата на вчерашното пленарно заседание. Ако смятате, че артикулирането на определена политика, теза, позиция е губене на време и че тук хората са длъжни единствено да присъстват, за да натискат нечие копче, аз не мисля така. Трябваше да се чуе позицията на всяка парламентарна група. Трябваше да се чуе позицията на вносителя – Министерския съвет. Затова законопроектите се обсъждат в пленарната зала на Народното събрание, за да се чуе гласът на всички парламентарно представени групи в това Народно събрание.
Не съм съгласна с Вас, че в момента липсват аргументи за исканата оставка на госпожа Манолова, че това е политически фарс и че ние губим време, за да не се приемат важни закони.
Господин Цонев, Вашето мнозинство вчера гласува две седмици ваканцуване. От загриженост за българския народ и за приемане на важни закони ли? Не, не мисля! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Цонев, извинявайте, но няма друг по-мек израз от този, който ще използвам, за да онагледя това, което казахте. Вие споменахте – съжалявам, ако не мога да Ви цитирам точно – че това дали един закон е добър или не, е въпрос на тези, които го внасят.
Господин Цонев, за човек, толкова години прекарал в политиката, няма значение от опита, който сте натрупал, но поне от годините, които сте тук, трябва да знаете, че законите касаят държавата. Затова, когато ние се изказвахме по Закона за хазарта, по Закона за Сметната палата, когато се изказваме по Закона за МВР, ние има какво да кажем. Затова го казваме. Тук е мястото на дебата по законите. Тук се променят политиките на държавата.
Не може да кажете, че някой си е написал закон, който касаел само него. Няма такова нещо, господин Цонев. Вразумете се!
Вчера какво се опитахме да кажем? Част от промените – да, нека бъдат направени, но цялостната политика, която премахва конкурсното начало, е грешна. Премахването на конкурсите при назначаване на хора, вътре в системата, по някакъв начин – може би затова обединихте част от полицейските структури с ДАНС – ще доведат до пагубна въртележка на кадри, които няма да бъдат грамотни и квалифицирани, за да извършват длъжностите, които ще им възложите с новия закон.
Като край мога да го онагледя с пример: ще стигнете дотам, че главният секретар да обяснява, че за трагедията в Лясковец няма виновни и той не носи отговорността. Кой носи отговорността? Кой? Политическият кабинет или експертната фигура? Експертната. Кой е той? – Главният секретар. В новия закон, само да Ви кажа...
Йордан Цонев (ДПС, от място): Говорим за оставка, не говорим за закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Иванов, приключвайте, Вие се отклонихте от темата, моля.
Станислав Иванов: Приключвам. В Закона за отбраната пише, че началникът на отбраната отговаря. В новия Закон за МВР няма една дума за отговорност на главния секретар. Това направихте Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Иванов, Вие говорихте за вчерашния закон, а не по темата на днешното обсъждане. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Просто Ви напомням, напомням Ви.
Трета реплика има ли?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Господин Цонев, съгласен съм с Вас, че това е деструктивният подход на ГЕРБ. Струва ми се обаче, че Вие спестявате някои неща. Това е и част от политическия характер на ГЕРБ.
Днешното искане е ясен израз на политическото им лицемерие. Ще Ви кажа защо. Ще Ви припомня две събития в този Парламент през тази седмица.
В сряда, в 11,00 ч. госпожа Манолова празнува своя рожден ден. Цяла колона от представители на ръководството на ГЕРБ отидоха да изразят почитанията си с пожелание все така добре да работи българския парламент. (Реплики от ГЕРБ.) Не вярвате ли? Ето я целувката на госпожа Цачева. (Показва снимка от вестник.) Не вярвате ли?! Ще Ви представя и целувката на господин Иванов и на господин Главчев. Убеден съм, че и Бойко Борисов и Цветан Цветанов съжаляваха, че не могат да отидат да поздравят госпожа Манолова. (Оживление в блока на КБ и ДПС. Реплики от ГЕРБ.)
На следващия ден същите тези хора се подписват под искане за оставката на госпожа Манолова.
Уважаеми господа, питам Ви: кога бяхте искрени – в сряда или в четвъртък? Това е Вашето отношение към парламентаризма. За съжаление обаче по същия начин Вие се отнасяте и към българските граждани – със същото лицемерие и безсрамие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това беше трета реплика.
Господин Цонев – дуплика.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, репликите Ви бяха доказателство, че не се слушаме. Аз казах, че по един закон опозицията може и дори е длъжна да каже несъгласията си, че трябва ясно обществото да разбере аргументите й, че трябва да се опита да го поправи, но да пречи на приемането му, не е политика. Във връзка с това казах, че отговорността е на тези, на мнозинството, което приема закона, отговорността е тяхна. Не съм казал, че опозицията не трябва да изказва аргументите си. Всеки трябва да ги изказва, всеки трябва да се опитва да подобри закона.
Това, което госпожа Атанасова вчера направи по същество и което ние приехме, е едно от малкото неща, малкото пъти, когато такива неща се случват.
Какво да кажем за останалите практики? По един и същи текст в цитираните закони от господин Иванов и в много други, по един и същи член стават по 7-8 човека от Парламентарната група на ГЕРБ. Вижте, вземете стенограмите и си четете изказванията – много е поучително и полезно за работата. Аз го правя – чета Вашите изказвания, чета и нашите.
По един и същи член Вие с едни и същи аргументи искате да го отхвърлите. Става народен представител от ГЕРБ и казва три аргумента, да кажем, за Сметната палата. Първият аргумент – ще обяздите политически Сметната палата, втори аргумент, трети. Следващият става – същите аргументи, следващият става – същите, дори думите са същите. Прочетете си стенограмите. Затова бавене говоря аз, за този деструктивизъм говоря, и за искането на процедури, не за подобряване на дебата, не за подобряване на начина, по който функционира Народното събрание, а да мине времето, да не се случат нещата. И тази процедура днес е същата.
Какъв е смисълът вчера да искате почивка в 13,10 ч., когато почивката е от 14,00 ч.? Какъв е смисълът? Как ще го обясните това? Някой се разболя или някой... Какво се случи точно? И това е всеки път. Разбирате ли?! Нямате нито един аргумент.
Освен това да се опитвате, как да Ви кажа, да се опитвате да представите поведението си като конструктивно на хора, които наистина имат опит в по пет-шест парламента, да Ви кажа, е, меко казано, нахално. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Ангелов – изказване. (Народният представител Станислав Иванов иска думата за лично обяснение. Народният представител Димитър Главчев иска думата.)
Господин Иванов, беше споменато името Ви ли? И на двамата.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Не съм споменал в изказването си имена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Не Вие, господин Мутафчиев в репликата, за това става дума.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател за коректното Ви отношение по въпроса. (Шум и реплики в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, тишина в залата!
Станислав Иванов: Уважаеми колеги! Уважаеми господин Мутафчиев, вижте, предишния път, когато искахме оставката на госпожа Манолова, след като аз се изказах от трибуната, дори си позволих да й поднеса цвете. Няма нищо лошо в това, господин Мутафчиев. Но хора, които имат тесен мироглед, които са вглъбени само в себе си и в грубото партизиране на политиката, не могат да оценят тези елементи, които всеки един от нас трябва да носи в себе си, всеки възпитан човек. Няма нищо лошо да пожелаеш на човек, който познаваш, здраве и дълголетие на рождения му ден. Нищо лошо няма. Политиката обаче не бива да се смесва с личните взаимоотношения.
Затова, господин Мутафчиев, следващия път, опитвайки... (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) Това е личното ми обяснение защо се чувствам засегнат от Вас, затова Ви гледам Вас. Нормално е Вие да мълчите, господин Мутафчиев, защото няма какво да кажете. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Мутафчиев, не само няма какво да кажете, нямате право според правилника да се обаждате от място! (Ръкопляскания и оживление в ГЕРБ.)
Продължавайте, господин Иванов.
Станислав Иванов: Ще прекратя личното си обяснение, няма какво повече да кажа. Исках да обясня на господин Мутафчиев, че трябва да бъдеш човек навсякъде, а не да бъдеш човек само спрямо тези, които политическата партия ти налага. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Следващият за лично обяснение?
Уважаеми колеги, ще дам думата за лично обяснение на всеки, чието име е споменато. Моля изказващите се да имат предвид това. (Реплика от народния представител Татяна Буруджиева.) На всички, които бъдат споменати в изказвания. За да не превръщаме залата в истерия и цирк, моля имайте предвид това обстоятелство.
Димитър Главчев (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Единствено в името на истината, защото съм доста чувствителен на тази тема, ще кажа, че не съм бил въобще на въпросния рожден ден, а ако бях, нямаше да се срамувам, че съм бил там.
Наистина, ограничавайте се, като излизате на трибуната, в лъжите! И след като някой лъже от трибуната, би трябвало по някакъв начин да му се каже, нали?!
Между другото, вчера някой от лявата страна ме нарече лъжец, когато казах, че съм си положил подписа под пълномощното. Не е лошо наистина да се направи експертиза на подписа и да се разбере, че не би било добра практика да се обвиняват народни представители във фалшификация. В крайна сметка и сегашните лични обяснения, и всичко това, което се случва в Парламента, включително и с фалшификацията на подписа в кавички, разбира се, говори за нивото на Парламента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Господин Ангелов – изказване.
Заповядайте.
Страхил Ангелов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, най-после, да, дойде и моят ред.
Вижте, в момента няма възможност да се направи процедурно предложение за прекратяване на този дебат. В интерес на истината аз не съм за пети мандат както някои други, чуха се преди малко такива думи, но имам много неприятното усещане, че като че ли превърнахме това Народно събрание в говорилня на празнодумци. Абсолютно, съвсем отговорно Ви го казвам! И на моменти направо ме е срам от някои изказващи се от тази трибуна, и от тезисите, които чувам да се развиват тук. Това не е нормално.
Дайте да проявим съвест и да прекратим това нещо. Несериозно е. Излагаме се всички. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Ангелов.
Реплики? Няма.
Господин Жаблянов, заповядайте.
Валери Жаблянов (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги, честит празник! Днес е голям празник за Европа и се надявам празничното настроение да се появи и в залата. Този ден е ден на паметта и ден на ценностите, които всички ние обичаме да споменаваме от тази трибуна, и не знам по какъв начин го реализираме в ежедневния си живот. Затова възприемам искането за оставката на госпожа Манолова като отглас от вчерашния ден и не като тема за днес. Затова ще се постарая да се огранича в емоциите, въпреки че мотивите за нейната оставка са изпъстрени с емоции и с малко съдържание, за съжаление. Аз ще си позволя само да кажа в какво обвинявате госпожа Манолова и да се опитам да дам някаква интерпретация. Предполагам, че една голяма част от колегите от ГЕРБ не са прочели внимателно под какво са се подписали.
Първото изречение, в което излагате мотивите, се състои от 101 думи, колеги. Няма такова изречение в българския език. Във френския – да, съгласен съм. Не знам дали мотивът Ви е превод.
Вторият въпрос, на който искам да се спра, е поводът за исканата оставка – системно нарушаване на правилника, превишаване на правомощията и отказ от изпълнение на задълженията. Извинявайте, но трябва да си избере едно от тези неща. Превишаването на правомощията не предполага отказ от изпълнение на задълженията. Съгласете се, трябва да има логическа връзка в мотивите.
Искам да се спра също така на един от любимите въпроси, който се повдига от тази трибуна, за етиката, за политическите взаимоотношения, за използвания език. Аз също си направих труда да погледна стенограмата от вчера и препоръчвам на всеки, който днес се е подписал под искането за оставка, да се спре на стенограмата. Тя представлява интересно четиво, най-малкото защото това, в което обвинявате госпожа Манолова, не съответства на истината.
Най-напред, по начина на водене на госпожа Манолова вчера са направени две бележки – от господин Ненков.
Първата бележка е заради това, че репликата, която се прави от трибуната, не е към госпожа Цачева, а е към друг народен представител. Това е едно от тежките нарушения вчера, тоест фиксирани от тази трибуна.
Второто възражение срещу начина на водене на госпожа Манолова е за изражение на лицето й, когато е направила официално предупреждение към господин Димов за обида на президента. Това са бележките по съдържание вчера по начина на водене на госпожа Манолова.
Освен всичко останало в стенограмата може да се види още един любопитен момент – това е, ще кажа, пререканието между госпожа Дукова и госпожа Манолова. Не ми се иска да цитирам думите на госпожа Дукова, но ще го направя в интерес на истината, където са използвани следните думи от българския език: „Госпожо председател, Вие се държите като фелдфебел в тази зала. Слезте от трибуната и си вървете”.
Снежана Дукова (ГЕРБ, от място): Да, така е.
Валери Жаблянов: Да, така е, така е. Но понеже говорим за етиката и за взаимните отношения, реших да го цитирам. (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
Да, най-вероятно е следствие. Най-вероятно е следствие. Аз съм прочел всичко, затова мога да кажа, че е следствие от един много разгорещен дебат. Следствие е от това, че докато господин Ерменков говореше от тази трибуна, госпожа Цачева го прекъсна три пъти от място. Той й отговаря на „Вие”, а тя му говори на „Ти”. Това също е част от етиката и взаимоотношенията в тази зала. Това го има в стенограмата.
По отношение на фактите мисля, че нещата са доста красноречиви.
По отношение изпълнението на правилника и изискванията към заместник-председателя на Събранието или председателстващия заседанието. Искам само да кажа, че госпожа Манолова прави официална бележка и предупреждение на господин Димов, когато използва непристойни изрази по отношение на държавния глава. Несъгласието на господин Ненков е, че когато е правила забележката на господин Димов, тя се е подхилвала ехидно. Обърнете внимание какъв сериозен аргумент по начина на водене е използвал.
Всеки от нас има някакво изражение на лицето. Не може заради това да му се иска оставката като заместник-председател на Народното събрание. Може да е изразила и някакво лично отношение, предполагам.
Искам да кажа няколко думи по отношение на това, че тя се явява цензор, както пише. Тук много страшно пише „цензор в Народното събрание”. Няма да правя исторически бележки какво представлява цензурата, защото това ще покаже ясно разминаване между обвинението и какво представлява цензурата, но на два пъти допуска изказвания на колегите от ГЕРБ, превишаващи времето на изказването, не по темата и в друга посока. На два пъти приема господин Ненков, който става за процедура и прави изказване по същество. Това се нарича, според Вас, ограничаване на правата на опозицията.
Струва ми се, че това, срещу което възразявате, е изразяваното от заместник-председателя на Събранието лично отношение в голяма част от случаите на дебатите. Не мисля, че това влиза по някакъв начин в разрез с правилника, стига то да не засяга достойнството и честта на колегите. Няма такъв случай във вчерашния дебат. Няма такъв случай! Никой не е бил засегнат от заместник-председателя на Парламента в личното му достойнство и в неговата чест. Така че ми се струва, че от само себе си е ясно какво представляват мотивите, ясно е, че политическата етика в парламентарния живот, нашите взаимоотношения не могат да бъдат ангажимент на председателя.
Тук един от колегите от ГЕРБ употреби понятието „зверилник”. Извинете, колеги, но председателят или заместник-председателят на Парламента не е дресьор. Ако някой от нас възприема тази трибуна по този начин, то наистина може би е сгрешил мястото, където се намира. Много съжалявам и наистина го казвам, че в днешния ден, защото това е забележителен ден и ние като че ли отдаваме малко внимание на това, се занимаваме с този въпрос.
Завършвам с това, с което започнах: възприемам го като отглас от вчерашния ден и от вчерашния напрегнат дебат, може би от поредица непремерени изказвания, но в никакъв случай в тях не могат да бъдат открити мотиви за оставка на заместник-председателя на Събранието. Мога само да кажа: във вчерашния дебат и от това, което се вижда от стенограмата, заместник-председателят госпожа Мая Манолова се е придържала стриктно към правилника, предоставила е думата на всички желаещи от опозицията да се изкажат, предоставила е почивка, поискана тогава, когато е била направена по съответния ред, предвиден в нашия правилник, и няма нито една точка по същество, на която Вие да се позовете във Вашите мотиви.
Бих искал да се спра и на последния абзац, тъй като той засяга моята партия. Там Вие сте споменали, че госпожа Манолова реализира личната си кариера, защото оглавявала „репресивния орган на партията”. Няма такъв вид репресивни органи, уважаеми колеги. Репресивни органи съществуват в Конституцията, в устройството на държавата и не съществуват в политическите партии. Някой може да се почувства жертва на някакъв вид репресия, но това е негово индивидуално чувство. Контролната комисия на Българската социалистическа партия се занимава с прилагането на устава на партията, не се занимава с репресии.
Когато се пишат подобни мотиви, апелирам, включително може би и ние ще правим подобни искания за някои бъдещи действия, добре е мотивите да бъдат премерени, да отговарят на истината, да съответстват на действителността. Не може просто хей така под напора на емоциите – седнала госпожа Дукова и съчинила един текст, а по силата на партийната солидарност 80 души се подписали. Това не е парламентаризъм!
Госпожа Манолова не се явява заплаха за демокрацията в България, така както сте написали, не уронва и не подрива конституционния режим на държавата. Конституционният режим и конституционното устройство беше заплашено от непрекъснатия напор на началника на предишния режим – да променя Конституцията, да променя законите, да ограничава и да се бърка в отношенията на частната собственост, да деформира изборните резултати, да прави парламентарни преструктурирания. Това заплашва демокрацията, уважаеми колеги! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Жаблянов.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Буруджиева.
Желаете ли удължаване на времето?
Татяна Буруджиева-Ваниотис (КБ): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Удължете времето на всички парламентарни групи.
Татяна Буруджиева-Ваниотис: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Жаблянов, като Ваш преподавател съм опечалена. Големи пропуски имахте във Вашия анализ. Бих Ви препоръчала следното.
Изобщо не се спряхте дори и най-бегло върху проблема за колективната несъзнателност.
По повод на индикаторите, които приложихте във Вашия анализ, бих Ви препоръчала да обясните поне един детайл по отношение на соматичния дискомфорт на текстуалната единица, наречена „мотиви”. (Силен шум, смях и оживление в ГЕРБ.)
Бих искала да коментирате загубата на памет на представящия мотивите и дислективните затруднения при експонирането на думите и представянето на интерпретация, затормозяващи чистотата на неговата лексикална култура.
Нищо не обяснихте за агресивната екзистенциалност на менталната ерупция, на множествената афективност, демонстрирана систематично от опозицията.
И накрая, господин Жаблянов, не открихте петте разлики между двата мотива за искане на два пъти на оставката на госпожа Манолова. Необходимо ли е да четете повече вестник „24 часа” и неговите „Открийте разликите”?
Препоръчвам Ви също така да въведете индекс, за да може да обясните моята печал, обзела ме от 25 май 2013 г. насам, като гледам мъката на преживяното от ГЕРБ и тяхното впускане в самоунижение, което води, както казват учебниците по психология, до депресивно-агресивна маниакалност. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Втора реплика? (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Давам думата от различни парламентарни групи, това е практиката.
Моля Ви, господин Иванов, Вие сте говорили достатъчно от трибуната. Аз преценявам на кой да дам думата, когато има повече от три реплики.
Заповядайте, госпожо Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми колега Жаблянов, ще започна с тази реплика преди мен и ще Ви кажа – моля Ви, дозирайте се. Дозирайте се, защото най-вероятно ще Ви бъде трудно. Това, което беше преди мен, се нарича „словесна салата”. Апропо консултирайте се с министър Георгиева за лексикалната стойност на изречените думи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се отнася до това, което Вие изразихте от трибуната – изненадахте ме сериозно, по най-малко две причини.
Първата от тях е, че според мен нямахте мощ или по-скоро имахте немощ затова да напишете едно изказване с аргументи и с позитиви така, както вероятно Ви приляга, за да защитите госпожа Манолова, която Ви е другарка.
Вие направихте нещо нечувано и невиждано – извадихте изказванията на колегите от ГЕРБ, направихте плах опит, неуспешен според мен, да анализирате това, което ние сме говорили – как сме го казали и защо сме го казали, да правите нелепи обструкции на това, което сме направили и в това се състоеше цялото Ваше изказване и неговата стойност.
Аз се плаша, че Вие нямате такива аргументи, нямате позитиви, нямате с какво да подкрепите тезите си, за да защитите госпожа Манолова. Вярвайте ми, тя имаше нужда от това. Трябваше да го направите! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Дукова.
Заповядайте за трета реплика, господин Мърков.
Георги Мърков (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Жаблянов, аз наистина имам много специална реплика към Вас, защото Вие говорите на много висок интелектуален език. Те няма да Ви разберат, когато им говорите на такъв език. (Оживление и реплики от ГЕРБ.) На тях трябва да им се говори по-простичко. Аз, тъй като съм борец, говоря по този начин и искам да им кажа няколко думи.
Какво искате Вие от госпожа Манолова? Знаете ли, че преди Вас аз щях да й поискам оставката за нейната търпимост, за това, че тя Ви устояваше на всичките капризи?
Погледнете се какво правите! Има толкова сериозни, интелигентни хора от Вас. Сутринно време правим регистрация – ослушвате се отвън като някои чакали какво ще стане, дали ще влезете вътре, или няма да влезете. (Шум, оживление и реплики от ГЕРБ.) След това, като направим кворума, като някои мишки леко пропълзявате и влизате вътре. (Реплики от ГЕРБ.)
Госпожа Манолова, стани и им се извини на тези хора за бюлетините в Костинброд, които хвана, за да ти простят един път и да не ти искат повече оставката. Благодаря Ви. (Възгласи: „Браво, браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Мърков.
Заповядайте за дуплика, господин Жаблянов.
Валери Жаблянов (КБ): Уважаеми колеги, отнасям се сериозно към всички препоръки, особено на хабилитираните лица.
Изказвам наистина благодарност за откритите пропуски в моето изказване, което обаче, госпожо Дукова, не променя липсата на аргументи по повод на исканата оставка. Така или иначе, нито в мотивите, нито в изложението на господин Тошев не бяха предоставени каквито и да било фактически обстоятелства за нарушаване, за своеволие от страна на госпожа Манолова и за каквото и да било друго. Слушах Ви внимателно, господин Тошев, даже съм си отбелязвал.
Господин Мърков, ще се постарая, обещавам да бъда разбираем.
Благодаря на всички, които изказаха препоръки към моето изложение.
Пожелавам весело настроение! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми колеги, обявявам почивка до 11,45 ч.
Преди това ще направя едно съобщение.
От 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита благотворителна изложба на художничката Милена Велчева. Изложбата се организира със съдействието на КНСБ в подкрепа на децата на работници, загинали при трудови злополуки. Експозицията представя 22 платна, пресъздаващи духа на българската природа и история.
Народните представители и гостите са поканени на откриването. Благодаря.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми народни представители, моля заемете местата си в пленарната зала, заседанието продължава.
Уважаеми колеги, както Ви казах преди почивката, очаквам госпожа Дукова да вземе думата за лично обяснение. След това – заявки за изказвания.
РЕПЛИКИ: Няма я, няма я. (Народният представител Снежана Дукова влиза в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има думата госпожа Дукова за лично обяснение.
Снежана Дукова (ГЕРБ, от място): Исках реплика, така че няма да правя лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, отказвате се.
Дами и господа, изказвания? Има ли желаещи за изказвания?
Питам за трети и последен път, има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте за изказване, госпожо Захариева.
Галя Захариева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, неоспорим е фактът, че понякога повтарянето на определени явления, събития, думи в ежедневието ни са важни и търсени, но всекидневното нарушаване на определени правила и норми, арогантността и безпардонността в поведението на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Мая Манолова не само е недопустимо, но то понякога минава всички прагове на търпимостта и според мен носи зловредно влияние в парламентарната зала и извън нея.
Уважаема госпожо заместник-председател, неведнъж от тази трибуна Ви призоваваме да освободите мястото си на друг Ваш колега, който да бъде по-стабилен емоционално, по-владеещ първичността си, по-етичен. Защото позицията на председател и заместник-председател на Народното събрание трябва да бъдат образец за етика и морал за обществеността. Ако поведението може да принуди отделни личности или фамилии да се снишат от унижението, което причинявате чрез думите и делата си, то, гарантирам Ви, че в Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ сте изправена пред мисия невъзможна.
Понеже вече чухме как някои колеги отляво се впускат патетично в защита на своето мъжко момиче, и е нормално, аз бих ги попитала – къде в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание пише, че при поискване на процедура от народен представител от опозицията, председателстващата Манолова трябва да гледа вляво, да си говори с някой, да се прави, че не чува или има проблеми със слуха и зрението и по този начин да лишава колеги от правото им да изразят позиция? Бих Ви попитала, уважаеми колеги, къде в Правилника пише, че при процедура по начина на водене или при изказване на народен представител от трибуната председателстващата госпожа Манолова има право да прекъсва говорещия, да влиза в диалог с него и да прави квалификации. Менторски тон, ехидност – това, госпожо Манолова, приемаме като демонстрация не на прилагане на Правилника на Народното събрание, а като Ваша самодоволна самодостатъчност, провокирано поведение най-вероятно от трудно преодолими загуби и неуспехи.
Мястото Ви на заместник-председател Ви бе награда за манипулацията, която извършихте чрез констинбродския донос, но мястото на заместник-председател не е за проява на комплекси или за изява на витаещо само във Вашите представи преимущество над останалите Ви колеги.
Уважаеми колеги! Госпожо Манолова, аз няма да изброявам безбройните примери за нарушаване на Правилника от Ваша страна. Те са достатъчно ясни, достатъчно коментирани. Ясни са дори и за колегите от Вашата парламентарна група, на които, за съжаление, им се налага да излизат от залата, за да не реагират като нас. Защото нямат избор, принудени са да Ви търпят.
Но ще си позволя да кажа няколко неща. Аз и моите колеги от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ няма да търпим подобни Ваши своеволия. Аз и моите колеги от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ представляваме достатъчна част от българското общество и Вашият глас, уважаема госпожо Манолова, не тежи повече от нашия. Аз и моите колеги от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ няма да позволим да цензурирате и да лишавате от трибуна хилядите български граждани, стоящи зад нас.
И един съвет, който мисля, че Ви е добре познат, тъй като непрекъснато споделяте колко сте близо до гражданите, а той е граждански. Китайска мъдрост казва: „Ако пълната победа на противника е неизбежна и аз вече не мога да воювам, остава ми или да се предам, или да преговарям за мир, или да избягам. Ако се предам, това е поражение. Ако преговарям, е поражение наполовина. Ако избягам, аз все още не съм победен”. Присъединявам се към посланието на един български гражданин, който не е депутат от Парламентарната група на ГЕРБ, и Ви казвам: пожелавам Ви, госпожо Манолова, смелостта да избягате и свободата да вземете това решение. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Колеги, има ли реплики?
Госпожо Янкова, заповядайте.
Дора Янкова (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Да, ние от левицата твърдо стоим зад Мая Манолова, защото тя е добър парламентарист. Колеги, иска ми се действително да върнем парламентарния дух в залата и действително и Вие да станете такива.
Говорейки за избягването и за бягането, се чудя защо всеки ден бягате от залата. (Смях, оживление в КБ.) Дадох си отговор с китайската поговорка защо всеки ден бягате. Не искайте Мая да избяга. Няма да избяга.
Моята молба е да дадем правото – да, на острието, на силните парламентаристи да доминират. И моята молба към Вас е: станете парламентаристи! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Има ли втора реплика? Няма.
Госпожо Захариева – за дуплика.
Галя Захариева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Янкова, с уважение към Вашия парламентарен опит бих искала да кажа следното: ние сме далеч от мисълта, че госпожа Манолова ще избяга.
Нашата молба и нашето настояване е за етична дама, която заема достоен пост на заместник-председател на Народното събрание. Нека да проявява повече политическо достойнство на практика чрез делата и думите си, нека се държи като политик с опит, за какъвто я представяте – това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Други изказвания?
Господин Добрев – за изказване.
Кирил Добрев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Госпожо Захариева, много трепет имаше в гласа Ви по време на изказването. Само да Ви припомня, че за разлика от Вас Мая Манолова я избират с около 35 до 37% в Кюстендил. Дали е близко до народа го показват резултатите. Вие с китайските мъдрости явно разчитате на китайския електорат. (Смях, оживление.)
Дълго четох мотивите. Те са в стил „Моля, другарко”, значи ги е писала Снежа Дукова със сигурност. Нямам никакви съмнения.
Но защо е тази жлъч, омраза, ненавист? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защо Мая Ви е трън в очите? Защо по-често искате нейната оставка, отколкото вот на недоверие?
Аз имам своя отговор: защото Мая е добра, защото Мая е най-добрата за тази позиция.
И самият факт, че Вие не излъчвате заместник-председател на Народното събрание, е именно защото не искате Мая да го засенчи.
Знам от личен разговор с мъжете в ГЕРБ, че те истински й завиждат. (Смях, оживление, възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Даже и Ципов й завижда – говорил съм с него. (Продължаващ шум, смях, оживление от ГЕРБ.)
Майче, не се притеснявай, любов моя, камъни се хвърлят само по дърво, което ражда плодове.
И тя не е мъжко момиче, тя е просто пич! (Смях, оживление.)
От името на парламентарната група, нищо че нямам фалшиво пълномощно и не е нотариално заверено, искам да кажа, че ние силно я подкрепяме и стоим зад нея. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Единични възгласи: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Добрев.
Най-напред, госпожо Дукова, сигурно искате лично обяснение?
Госпожа Дукова – за реплика.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Приятелю Кирчо Добрев, днес имам две изненади, едната си ти.
Тук през цялото време текат елейни слова, благородни думички и ти си позволи да ги сложиш в твоите уста. Свикнала съм обаче от теб да чувам друго: „Помияри”, „от някой – буца сирене”, други неща.
Колко хора избират госпожа Манолова, действително като обем ми изглежда крупна бройка. Бих запитала обаче: теб, Кирчо, колко души те избират, след като една учителка успя да те победи в София-област? (Шум, възгласи: „Браво!”, оживление и смях от ГЕРБ.) Високите Ви оценки, които ми давате с колегите си – че съм писала мотивите, че пиша словата на колегите си, ме ласкаят. Искам да Ви кажа обаче, че не ме самозабравят, защото моите колеги имат достойнство и могат да работят и пишат дори и по-добре от мен и те го правят.
Затова, Кирчо, смири си душата! Няма да изпълня твоето желание.
Имате достойни хора – зная и мога да ги посоча. Предложете си ги обаче Вие! И ако това е Ваше право, дай, Боже, единият от тях за заместник-председател да бъдеш ти! Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми колеги, има ли втора реплика? Няма.
Господин Добрев, заповядайте за дуплика.
Кирил Добрев (КБ): Уважаема госпожо Дукова!
Снежана Дукова (ГЕРБ, от място): Аз казах „Кирчо”.
Кирил Добрев: Снеже (смях, оживление), ти просто не знаеш колко необятен е моят речник. Всъщност знаеш, защото ме покани да издавам твоята стихосбирка. Заедно се разбрахме да правим радиопиеса, но след вчерашното ти участие мисля да резервираме време и за телевизионна пиеса.
Що се отнася до това колко хора гласуват за мен, мога с гордост да кажа, че съм трети мандат народен представител от Софийска област. За мен гласуват толкова хора, колкото ни харесват. Гордея се с всеки един глас, който получавам, за разлика от Вас, които понякога сте еднодневка и за по един мандат, аз не сменям своя район и държа на всички свои избиратели. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря. Продължаваме с изказванията.
Господин Иванов – за изказване.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз ще бъда кратък в своето изказване, защото преди няколко месеца, когато имахме отново повод да поискаме оставката на госпожа Манолова, тогава аргументирах защо съм се подписал под искането за оставка на госпожа Манолова. Ще го направя и сега. Няма да повтарям нищо от това, което съм казал преди.
Колеги, госпожо Манолова, знаете ли какво ми направи впечатление тук от изказванията на Вашите колеги, които се опитваха да Ви защитят? Те базираха своите изказвания на процедури. Те не изтъкнаха нито едно Ваше качество, което да ги мотивира да защитят Вас.
Не зная защо те ползваха непрекъснато процедурите? Защо не се обърнат към Вас, към Вашата личност и аргументирайки това, което искат да направят – да Ви защитят, да стъпят на тези Ваши качества, които са ги подтикнали да направят това нещо. Не мога да го разбера, но го оставям настрана.
Друго нещо, което ми направи впечатление – опитвайки се да Ви защитят Вашите колеги, може би някои от тях, срамувайки се от техните специалности, които те са изучавали, се опитаха да се хвърлят в едни други материи, които не познават.
Уважаеми колеги, красноречие се учи първите няколко години в училище. След това задължение на всеки е да го развива. Но след като минат първите няколко години в училище и се запознаем с това какво е красноречие, трябва да започнем да пълним думите със съдържание – това, което уважаемата колежка от левицата, в момента я няма, не можа да направи. Тя се впусна в една материя, която не познава, използва думи, чието съдържание според мен не знае. И ако позволите между другото, господин председател, ще помоля колежката Соколова да стане да ни разтълкува какво точно искаше да каже колежката Буруджиева. (Реплики.) Но пак казвам – това да използваш думи, чието съдържание ти не знаеш, не носи нищо позитивно за говорещия.
Затова, госпожо Манолова, когато се изказвах предишния път, когато Ви искахме оставката, когато Ви поднесох цвете, точно преди да Ви поднеса цветето, Ви пожелах мъдрост дори оттук нататък във Вашия път. Не казах дали Вие ще спрете да бъдете заместник-председател на Народното събрание, или ще останете. Пожелах Ви сила и мъдрост оттук нататък. Не можахте да го постигнете.
Уважаема госпожо Манолова, не може, изразявайки се, ползвайки жестомимични действия от тази трибуна, Вие да изразявате Вашето вътрешно състояние и отношение към говорещите. Това е недопустимо. Висотата на този пост изисква друг начин на поведение. Вие сте силна жена, но не трябва да допускате това нещо. Именно това ни кара да Ви поискаме оставката. Вие не можете да се владеете. А да бъдете тук, Вие сте равен сред равни, трябва да бъдете за наш пример. Не можете да влезете в тази роля. Освободете мястото, дайте път на някой друг, който ще се справи.
Да, и господин Миков си е позволявал понякога, и господин Имамов, но те винаги са гледали да бъдат максимално строги към опозицията, но никога не са давали волеизлияние на своите чувства, изразявайки ги чрез жестомимични действия, което Вие правите всеки ден. Затова Ви казвам: не можете да влезете в тази роля, чужда Ви е. Освободете поста, нека дойде някой друг. Предполагам, че има достатъчно достойни хора, които могат да заемат този пост. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли реплики, уважаеми колеги?
Ирена Соколова (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Госпожо Соколова, аз казах, че ще давам думата за лично обяснение на всеки, чието име е споменато, но в случая мисля, че Вие не сте засегната по никакъв начин. Можете да вземете думата за изказване.
Ирена Соколова (ГЕРБ, от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте за реплика.
Ако имате намерение да разтълкувате онова, което ни каза госпожа Буруджиева, мисля, че трябваше да го направите по време на нейното изказване.
Заповядайте.
Ирена Соколова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, никога не бих си позволила да тълкувам нечии думи, защото в Етичния кодекс на психолозите и психотерапевтите това е абсолютно недопустимо. Използването на клишетата е признак на политическа, на семантична лексикална слабост. Така че това, което е направила колежката, е нейна характеристика.
Господин Иванов, не ме принуждавайте да говоря думи и да правя съждения, които противоречат на морала и на Етичния кодекс на психолозите и психотерапевтите. Нито един уважаващ себе си специалист няма да излезе и да говори от тази трибуна за други хора, без да е лично упълномощен от тях или от съответните органи. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Това беше реплика.
Има ли друга реплика? Няма.
Господин Иванов, желаете ли дуплика? Не желаете.
Продължаваме с изказванията.
Господин Ерменков.
Таско Ерменков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще се спра на няколко качества на госпожа Манолова, които смятам, че е хубаво да бъдат припомнени не защото са непознати. Първото нещо е нейната юридическа подготовка, която е едно от водещите изисквания, за да бъдеш един нормален, един компетентен и един умеещ да управлява процесите човек.
Второто нещо, което искам да кажа, това е нейната желязна психика, колеги. Защото много малко хора на това място ще издържат Вашите простотии. Казвам го съвсем сериозно. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ето, Вие продължавате. Нали продължавате? Вадя си картата, защото ме прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Ерменков, не влизайте в диалог със залата. Кажете това, което искате да кажете.
Таско Ерменков: Господин председател, много Ви моля тогава въведе някакъв ред, защото иначе само си губим времето.
Второто нещо, което искам да кажа, психическата стабилност се доказва, освен всичко друго, и с физическа издръжливост. Питам колко от Вас останаха вчера до края на парламентарния ден и не да ръководят Народното събрание, а просто да си седят на местата, което им е и задължение? Колко от Вас останаха? Пет човека точно.
Другото нещо – била говорила двадесет и два часа. Ами, извинете, кой изнесе основния доклад на новия Изборен кодекс? Как няма да са двадесет и два часа с всички отговори, които трябваше да Ви дава на въпроси, които бяха предварително ясни. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Прекъсва Ви, естествено, защото нарушавате правилника. Вчера тя го наруши наистина няколко пъти, като не Ви прекъсна, разреши Ви едни гласувания, които нямаше смисъл да Ви разрешава, и така нататък.
Аз, разбира се, няма да се спирам на тази нормална естествена завист, която изпитвате чисто естетически към госпожа Манолова. (Оживление в ГЕРБ.) Колеги, това е даденост. На едни им е дадено, на други не е. Приемете го, като се гледате в огледалото. Стремете се да приличате на нея. Недейте да изглеждате по-злобни.
Това е, благодаря Ви, да сте ми живи и здрави. С автоголовете, които правите със себе си, надминахте Вуцов от 1966 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Има ли реплики?
Искам преди това да Ви съобщя времето: ГЕРБ – 16 минути, КБ – една минута и двадесет секунди, ДПС – 19 минути, „Атака” – 20 минути, независими – 5 минути.
Има ли реплики? Няма реплики.
Госпожо Дукова, заповядайте за реплика.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Господин Ерменков, ще имам кратка реплика, защото дълго време ще ми трябва да разчитам опорни точки и лъжливи изказвания. Само ще Ви кажа едно нещо. Вие сте първият, който се опитахте да извадите някакви качества на госпожа Манолова. Нали не се заблуждавате, че ние си даваме сметка, че госпожа Манолова няма да добие куража, нито смелостта да слезе от амвона в мизансцена, защото за това наистина трябват определени качества. Но ще препоръчаме едно нещо във връзка с естетиката, лексиката, начина на говорене, визията, жестовете и мимиките. Моля Ви, колеги, и госпожа Манолова, по-често си правете селфи, за да видите за какво става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това беше реплика.
Втора реплика има ли? Няма.
Има думата господин Ерменков за дуплика.
Таско Ерменков (КБ): Уважаема госпожо Дукова, в съвременната психология се появи един такъв термин – „селфи мания”. Надявам се, че Вие не сте подвластна на нея, но това е в частност.
По повод мимиките, жестикулирането и всичко друго, което казахте, репликирайки мен, но отнасяйки го към госпожа Манолова, искам да Ви отговоря, че във Вашите мотиви наистина има няколко много правилни констатации и ще ги прочета:
- „да се отнеме и ограничи процедурната възможност да се изразява позиция по обсъжданите проекти” – тя, нали тя;
- „демонстрира пренебрежение към закона, процедурните правила за работа на Народното събрание и липсата на политическа култура за водене на конструктивен дебат” – пак тя;
- „груба цензура, ограничаване на конструктивния дебат” – пак тя;
- „гавра с демократичните принципи и конституционно установения модел на държавата ни” – пак тя;
- „Народното събрание се превръща в арена на амбициите на една личност” – пак тя!
С изключение на последното обаче, „тя” не е Мая Манолова – „тя” е Парламентарната група на ГЕРБ! Затова Ви казах, че си вкарвате автоголове – защото констатациите са правилни, но сте ги писали, сигурно гледайки себе си и собственото си поведение. Това е истината, за съжаление, колкото и да не Ви харесва!
А амбицията на онази личност – не е Мая Манолова, а онзи, който го няма там, който би трябвало да седи и комуто всички Вие служите, за да обслужите неговите амбиции. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Изказвания, уважаеми колеги?
Заповядайте за изказване.
Стефан Господинов (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Днес ние сме тук за дебат относно това дали Мая Манолова се справя с нейните задължения като заместник-председател на Народното събрание. Този дебат не е от вчера – той има много дълга история. За онези, които се изказват от трибуната, а не са били в Четиридесет и първото Народно събрание, искам да припомня нещо, което може би не знаят. Затова не се изказват от управляващите на тази тема – хора, които са били в Четиридесет и първото Народно събрание.
Когато се говори за спекулации – всички тези проблеми, които бяха със законодателството, с процедури и така нататък, в които обвинявате ГЕРБ, се случиха на база на това, че се опитваме по всякакъв начин да спрем определени закони, които ние смятаме за вредни за държавата. Това е единственото основание.
А за тези, които не знаят – през Четиридесет и първото Народно събрание госпожа Манолова се изказваше по всички теми – и по бюджет, и по образование. Нямаше тема, по която тя не се изказваше компетентно! Аз я уважавам като специалист, разбира се – тя знае всичко най-вероятно, за което благородно й завиждам, но като адвокат!
Как се държи тя от трибуната? На всяко изказване от групата на ГЕРБ още преди този, на когото е дадена думата, да стигне до микрофона, започват предварителните уговорки, по време на изказването – прекъсване на всяка втора дума, и след изказването – коментари, по-дълги от самото изказване.
Ако бяхте, госпожо Манолова, в съдебно заседание като адвокат, искам да Ви кажа, че съдията би Ви изгонил от залата.
А историята наистина е много дълга. С фалстарта на Четиридесет и второто Народно събрание – тук го каза един много уважаван от мен човек в първия ден. Фалстартът е, защото започна със злоба, която се излива оттук към опозицията. Нямаше феърплей, няма такива филми при Вас. Разбирате ли?
Започна със серия от законодателства, които отиват и бутат държавата към пропаст. Започваме от закона Пеевски – за ДАНС, минаваме през Сметната палата, стигаме до МВР – със занижаване на критерии за хора, които ще управляват големи структури. Слушайте внимателно! Започва едно профанизиране на управленските кадри и ще Ви кажа защо профанизиране, със снижаване на критериите какво целите. Ще Ви кажа – защото има кадри във всички сфери, които ги изброих, които са много добри специалисти, които имат… (Реплика от КБ: „Гербаджии!”.)
Извинявайте, ГЕРБ е от пет години – тези хора са трупали своите знания и квалификация в продължение на десетилетия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: По темата, господин Господинов.
Стефан Господинов: По темата говоря.
Серията от закони, с които Вие тръгнахте, защото хората, които са със седем години стаж, са млади хора, а Вие искате да им дадете най-високите постове. Това е причината, това е проблемът, за който Мая Манолова си изпуска нервите нееднократно. Защото хората с достойнство и с минало, а и с квалификация, няма да Ви позволят като управляващи да ги манипулирате. Те имат достойнство, имат минало! А тези хора, които са със 7-годишния стаж, колеги, няма да Ви доведат до нищо добро. (Реплики от ГЕРБ.)
В контекста, госпожо Манолова – моите уважения, от височината на тази трибуна трябва да се опитате да бъдете непреднамерена, справедлива – това в най-добрия смисъл, и това, което ние сме търпели от Вас в Четиридесет и първото Народно събрание, се опитайте да го изтърпите сега. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли реплики, уважаеми колеги? Няма.
Други изказвания?
Господин Гуджеров, заповядайте.
Павел Гуджеров (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Мисля, че доста се отклонихме от темата и ще се постарая да върна дебата на правилното място.
Каква е позицията на председателя на Народното събрание? На първо място, той е пръв сред равни. Трябва да работи за обединяване на народното представителство, без значение на политическата окраска. Трябва да опосредства ефективната работа на Парламента и да работи за издигането на имиджа му като институция.
А какво се случва всъщност? Всеки ден забелязваме едно тенденциозно отношение от госпожа Манолова. Забелязваме, меко казано, неуместни коментари, доста често – след говорещи от партия ГЕРБ.
Четох много внимателно правилника – не виждам да имате такова право.
Не виждам председателят да има право да прави някакви коментари след изказванията. Ако бъркам, моля,
опровергайте ме.
Доста често забелязваме, че когато времето на говорещ от трибуната от управляващата тройна коалиция изтича, забележка няма. Две секунди на говорещ от ГЕРБ – може да му спрем микрофона. (Възгласи, реплики от КБ.)
Във водените от госпожа Манолова заседания мисля, че се е стигало до най-големите безредици в залата. В тази връзка мога да кажа, че в никакъв случай тя не влиза в ролята на обединител на народното представителство, а рекордно ниският имидж на Парламента в голяма степен е и нейна заслуга. (Смях от КБ.)
Господин Цонев каза, че тази ситуация тук е фарс. Аз мога да ида малко по-далече и да кажа, че целият този Четиридесет и втори Парламент е един голям фарс. Целият. (Реплики от КБ.) Затова мисля, че е редно госпожа Манолова да подаде своята оставка и призовавам всички Вас да направите същото. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли реплики, уважаеми колеги? Няма.
Изказвания? Втори път питам: има ли желаещи за изказвания?
Госпожа Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще се опитам да бъда кратка, но за сметка на това дефинитивна, по-скоро заради това че голяма част от моите колеги в изказванията си дадоха становище общо взето по всички неща, за които цялата парламентарна група е наясно, че стоят така. На мен ми се ще да кажа обаче някои по-различни неща и може би изненадах дори самата себе си. (Оживление.)
Опитах се да се дисциплинирам и да помисля за госпожа Манолова в цялост, не само като заместник-председател, но и като депутат, но и като човек. Знаете ли до какъв извод стигнах? Манолова е различна. (Оживление. Смях от КБ.)
Господин Станишев, смехът Ви е обстоен и хубав за зала, като за този вот. Тя е много различна, когато е извън зала, но с едни други качества. Не знам обаче какво й става, когато е в зала и когато е на трибуна. Затова й препоръчах селфито, за да може да се снима и да види за каква разлика става въпрос.
На второ място, защото аз казах, че ние си даваме сметка за това, че няма да мине това наше искане и този наш проект, но едно е много важно и съществено – поуката. Поуката е много важна!
И ако някой от Вас, колеги, не знае каква е разликата между политиката и дипломацията, тя е само една – в коректното отношение към събеседника, апропо към опонента, което важи за нас в тази зала. Ето тук е голямото разминаване и желанието ми да стана и да кажа няколко финални изречения.
Няма да повтарям това, което се случи днес тук, на трибуна – една разпознаваема лексика с мъртви езици, опорни точки, не знам как господин Миков ще се опита да благодари. Сигурно ще му е за първи път в Четиридесет и второто Народно събрание, но опитът идва вероятно с мандатите, така както Вие казахте, колеги.
Госпожа Манолова има трети мандат, който би трябвало да е най-силен и който би трябвало наистина да съдържа изказ на поуките, които тя е натрупала в другите мандати. Е, да де, но тя направи много грешки. Аз няма да се връщам от темата „Ванко 1“ до Кодекса – Изборния, който още на другия ден претърпя от техния съюзник ДПС едни сериозни промени. За какво говори това? Не само за липса на парламентаризъм и парламентарен опит в този смисъл, в който тук трябва да се проявява, а и за това, че тя не е най-добрият законотворец в този смисъл.
Мисля си, че усърдието й този път отново е насочено да провали деня на размисъл на хората и да повтори ефекта на Костинбродската афера, само че този ефект този път ще се превърне в дефект и това, за което говореше господин Миков –автоголът ще бъде тежък и ще бъде страшен.
Няма да говоря за грубото погазване на правила и норми. Разбирам, че госпожа Манолова търси бърза писта за кариерно развитие. Тя я постигна в известен смисъл, но това е вътрешнопартиен живот. Вероятно може да й бъде позволено и да стане председател, пази Боже!
Няма да говоря за полифункционалната грамотност, която тя демонстрира тук, от трибуната – и всеобщото познание от здравеопазване, до всички други юридически теми, норми, послания и така нататък. Но ще говоря за това, че тази позиция, тези действия водят до най-страшното – срива на парламентаризма. Ние имаме прекрасни опити, защото четем и знаем как председатели, заместник-председатели са били корифеи в тази зала, а това да свалиш нивото на Четиридесет и второто събрание до 8-9 %, това е вече нещо страшно. Бих казала нещо повече, то е индикативно. То е послание. То е възможност най-после и в края на този мандат да се направи една сериозна корекция.
На другото място сега трябва да каже, че за да бъдеш на този пост, за мен е много важен, се искат някои качества, които тя видно не притежава, на първо място мнооого голямо и сериозно познание на правилника и на Конституцията, които удобно се променят с оглед конфигурацията на залата – ляво, център, аула и дясно, на друго място – коректното прилагане на тези норми в пленарна зала, а те са простички и ясни: принципност, коректност, добро политическо поведение и някаква, бих казала, някаква справедливост, защото я няма.
Това че, госпожо Манолова, не можете да овладеете залата, колегите говориха за тези жестове и жестомимични пози и ме предизвикаха да Ви кажа да направите селфи, е утопията да надскочите боя си, ма той не е толкова голям. Правят се забележки, наказания, гонения от зала, а да не говорим, че удобно променихте правилника, за да можете да правите анализи в рамките на две минути, да прекъсвате и да уточнявате позиция на колега, който се изказва, най-паче колегите от опозицията.
Спектаклите и сюжетите, които се разиграват, когато Вие водите заседанията, унижават опонента изключително много, но унижават и институцията Народно събрание. Този нисък политически вкус към власт и упражняването й трябва да бъде сериозно подплатен, иначе характеропатията и тази пристрастност, която проявявате, тези речеви потоци, които излизат с многословие и нищо неказване – нищо ново. Вие сте неформален лидер в това отношение, но, моля Ви, пак казвам, целта е да промените наистина своето поведение.
Иначе бих си мислила за една груба политическа култура, която не прилича на това Народно събрание и аз вчера я определих каква е тя. Сменете изразните средства.
И накрая ще си позволя да дам две важни препоръки.
Ние в миналия мандат с Вас неформално сме си говорили за здравето, което човек трябва да си пази. И аз смятам, понеже носим в ГЕРБ много човешки чувства: пазете Вашето здраве! То е важно и ще Ви бъде нужно!
И проявете мъжество, защото Ви нарекоха, наистина колегата го каза също, „мъжкото момиче”. Но ако сте мъжкото момиче на Политическа партия БСП и Коалиция за България, проявете мъжество, така както Ви продуцираха, направете нещо мъжествено. Слезте от амвона в партера и не срамете с недостойното си поведение Четиридесет и второто Народно събрание!
Ще завърша, господин председател, със следната дума: веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода, третия път тя се чупи! Никакви богоугодни дела, нито суеверия, защото днес Ви се падна „любов”, там можете да имате успехи, направете така, че тук наистина да има успехи и Народното събрание и Четиридесет и второто Народно събрание! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз.
От името на парламентарна група.
Времето на Коалиция за България е 1,20 мин.
Заповядайте.
Сергей Станишев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Време е да приключи този безплоден дебат действително. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ясно е каква е целта на днешната дискусия. Не е – упреците към Мая Манолова. Аз ще потвърдя само това, което ние казахме, и в предишния дебат по тази тема, и днес – Мая Манолова си върши работата като народен представител, като заместник-председател на Парламента и има подкрепата на Парламентарната група на Коалиция за България и ще я има и занапред.
Впрочем, има подкрепата и на своите избиратели, което вчера видях и го казаха стотици дупничани, с които разговаряхме и ги попитах по повод Вашата инициатива, но на всички в България трябва да е ясно – тази дискусия и искането на оставката на Мая Манолова изразява просто философията и разбирането на Вашия лидер за това каква е ролята на опозицията. Той казва: „Работа на опозицията е да пречи”. Това е изкривеното разбиране за опозиционност.
Работата на опозицията е да предлага алтернативи, но Вие не можете. Това, което правите днес, има една цел – само да пречи на приемането на важни законодателни решения, в това число Закона за МВР на окончателно второ четене. Вие се гаврите с 50 хиляди български полицаи, които отдавна очакват такъв закон, който да защити техните социални права, да регламентира техния извънреден труд, нощните дежурства, кариерното развитие. (Силен шум, реплики и провиквания от ГЕРБ.) Но въпреки всичко, което правите, този закон ще го има. Ще го преодолеем и това.
Живи и здрави бъдете. (Шум и реплики от ГЕРБ, ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това беше изказване.
Ако има реплики от средата на залата – те имат време, уважаемите колеги.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Последно питам: има ли изказвания?
Закривам дебатите по проекта за решение.
Съгласно чл. 5 думата има госпожа Мая Манолова.
Моля квесторите да поканят всички народни представители в залата! (Шум и реплики.)
Господин Андонов, моля Ви, понижете тембъра на Вашето пискливо говорене от залата. (Оживление, шум и реплики.)
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За втори път в рамките на този Парламент Парламентарната група на ГЕРБ внася искане за предсрочното ми освобождаване като заместник-председател на Народното събрание. За втори път заставам на тази парламентарна трибуна, за да отговарям на тежки думи и обвинения от страна на парламентарната опозиция.
Първия път, уважаеми колеги, се отнесох изключително сериозно и отговорно към тази парламентарна процедура. Прочетох десетки стенограми, внимателно анализирах всеки един от аргументите и от критиките на опозицията, включително и собственото си поведение в контекста на парламентарния правилник и отговорих точка по точка, запетая по запетая отговорно и самокритично на всяко едно от обвиненията, които отправи опозицията при предното искане на моята оставка. С огромно неудобство и към народните представители, и към българските граждани, защото и тогава загубихме ценно парламентарно време, припомням, че вървеше приемането на държавния бюджет.
Няколко месеца по-късно сюжетът се повтаря – отново искане за оставка, отново тежки квалификации, обидни думи, абсурдни обвинения и отново това, което се случи днес – загубено време, този път от дебатите и гласуването на друг важен закон: Закона за МВР.
За всички, които вчера следиха сагата по приемането на второ четене на Закона за МВР, всички процедурни хватки, обструкции, безкрайните искания за прегласувания, на проверка на кворума, на парламентарни почивки и всички останали трикове, историята е абсолютно ясна и е съшита с бели конци. Не моята личност и не моето поведение като заместник-председател на Народното събрание вчера възпламениха Политическа партия ГЕРБ – не те, а Законът за МВР. Очевидно депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ разбират, че губят изключително ценен за тях партиен бастион, каквото беше МВР по времето на Цветан Цветанов, така че как съм водила пленарното заседание и дали изобщо съм го водила, абсолютно не интересува депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ.
Забележете, уважаеми колеги, искат ми оставката за воденето на две пленарни заседания – на 7 и на 8 май. На 7 май аз изобщо не съм седяла на парламентарната трибуна и не съм водила даже за минута пленарното заседание, но въпреки това чувам тежки квалификации за това какво съм правила на 7 май в тази зала. Как водя и дали изобщо водя пленарните заседания, това определено не интересува вносителите на искането. Важното е да има искане за оставка. Аз съм сигурна, че ще има и други искания за оставки, това не е последното, при приемането на други важни за българските граждани закони, на други закони, които не са удобни за ГЕРБ, както беше държавният бюджет, както е случаят със Закона за МВР, защото целта на ГЕРБ, за съжаление, е да се губи време, абсолютно пренебрегвайки и забравяйки даже предизборния си слоган – че България няма време за губене. Но очевидно Вие нямате никакво притеснение да губите времето на Парламента.
Затова, уважаеми колеги, този път няма да губя излишно парламентарно време и да се опитвам да отговоря на всяко едно от абсурдните Ви критики и обвинения, по простата причина че не искам да придавам сериозност и смисленост на това бездарно процедурно упражнение с искането за моето освобождаване. Въпреки огромното ми уважение към Парламента, към възможностите, с които разполага парламентарната опозиция, Вие сте на път да обезцените, да обезсмислите, да превърнете във фарс и този важен парламентарен инструмент, какъвто е искането за предсрочно освобождаване на член от ръководството на Парламента. Все пак ще направя някои бележки и по мотивите, и по това, което и вчера, и днес се чу в пленарната зала, или поне по това, което все пак има някакъв смисъл.
По първото обвинение, цитирам: „Ограничавала съм процедурната възможност на опозицията да изразява позицията си по време на заседанията на 7 и 8 май”.
За заседанието на 7 май вече обясних, че изобщо не съм участвала в неговото ръководене.
За заседанието на 8 май е достатъчна парламентарната статистика: до 15,00 ч. депутатите от ГЕРБ са взели думата 54 пъти, говорили са над два часа и половина до 14,00 ч. (шум и реплики от ГЕРБ), от които господин Ципов е взел думата 13 пъти, господин Вучков – 12 пъти (възгласи: „Браво, браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ), госпожа Цачева – 7 пъти. Ако погледнете все пак парламентарната стенограма, ще видите също така, че няма искане на опозицията, което да е останало без уважение. Няма гласуване, което да сте поискали, и да не съм Ви дала, въпреки че е било на ръба и отвъд чертата на парламентарния правилник.
По отношение на второто обвинение, пак цитирам, че съм афиширала арогантно поведение. Вярно е, уважаеми колеги, че по време на пленарното заседание вчера се чуха доста цветисти изрази, ще цитирам някои от тях. Например, че някои от народните представители са застанали в поза „партер”, че седящите извън първия ред депутати са масовка, че ръководството на Парламента е фелдфебел в празна зала. Имаше и доста фамилиарни обръщения към колеги народни представители от сорта: „Кириле, внимавай!”. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Но, уважаеми колеги, не аз съм автор на тези бисери от вчерашния парламентарен ден. Авторът на тези бисери са народни представители от ГЕРБ.
Словесните излияния на депутати от ГЕРБ продължиха извън тази зала на официалния брифинг, на който обявиха пред журналисти, че искат моята оставка. Там освен обидните думи, тежките квалификации и личните нападки, които прозвучаха, се чуха и иронични подмятания за селския мегдан в Кюстендилско и за Дупнишката правна школа. (Смях и оживление в ГЕРБ.)
Ще Ви кажа, уважаеми колеги, съветвам Ви да не споменавате нито Дупнишката, нито Плевенската, нито Монтанската, нито Кюстендилската правни школи до момента, до който не напишете и не внесете поне един проект без грешка. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Колкото и да е парадоксално, проектът за решение, който сте внесли с искане за моето освобождаване и който се състои от една-единствена точка, също е с грешки, защото в него се позовавате на несъществуващ текст в парламентарния правилник. Вие не можете да напишете един ред без грешка. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
Съветвам Ви също така да не иронизирате хората, които живеят в селата, особено тези, които живеят в Кюстендилско, защото те са достойни български граждани, не по-малко достойни български граждани от седящите тук, в тази зала.
По отношение на политическата култура. Слава Богу, че вчерашният дебат се показваше пряко по Българската национална телевизия и по Българското национално радио и хората вчера имаха възможност сами да преценят каква е моята политическа култура, каква е политическата култура на депутатите от ГЕРБ, включително на госпожа Дукова.
И знаете ли, уважаеми колеги, снощи, както спомена и председателят на БСП, ние имахме редица срещи в моя избирателен район. Там хората дадоха много цветуща, достатъчно цветуща оценка за политическата култура на изказващите се вчера депутати, основно от Политическа партия ГЕРБ. Затова, след като чух тяхното мнение, мнението на моите избиратели, аз спрях да се тревожа за оценките, които ми дава госпожа Дукова.
Това, което ме тревожи, е изгубеното време днес в Парламента. Искам още веднъж от тази парламентарна трибуна да се извиня на българските полицаи, че загубихме три безценни часа, по време на които можехме да приемем техния закон. Това е така, защото за ГЕРБ моята личност се оказа по-важна от проблемите на българските полицаи.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Я кажи парите откъде ще вземете!
Мая Манолова: Друго, което би ме разтревожило извън Вашето мнение, е мнението на народните представители от Коалиция за България и от Парламентарната група на ДПС. Защото, уважаеми колеги, те са хората, които ми дадоха своето доверие да заема тази изключително важна и отговорна позиция, към която аз се отнасям с огромен респект. Единствено загубата на тяхната подкрепа и доверие биха ме накарали не да искам дебат за моята оставка, а без да чакам да си я подам сама. Но засега, както чухме, аз имам тяхното доверие и искам от тази трибуна да им благодаря за добрите думи, които казаха за мен.
И най-важната оценка, която винаги ме е интересувала най-много, е оценката на моите избиратели. Много скоро – на 25 май, те ще оценят всеки един от нас – и народните представители от ГЕРБ, и нас. Така че не госпожа Дукова и компания са корективът и оценителят на моята личност и на моето поведение. Българските избиратели, моите избиратели ще кажат какво мислят за всеки един от нас.
А що се отнася за градския мегдан в Кюстендил и за селските мегдани в Кюстендилско, за мен, уважаеми депутати от ГЕРБ, те са изключително важна трибуна. Изключително важна трибуна! Говорила съм там много преди да стана депутат. Говоря и сега. И никога – нито сега, нито в бъдеще ще се срамувам от това. Напротив, гордея се с това! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Процедура – господин Тошев. (Народният представител Снежана Дукова иска думата.)
Госпожо Дукова, формално нямам право да Ви откажа, но не мислите ли, че след приключване на всички изказвания, включително и на госпожа Мая Манолова... (Народният представител Снежана Дукова се запътва към трибуната.)
Заповядайте. Обещахте едно изречение.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председателю. Адмирирам тази толерантност, не само че имам това право.
Госпожо Манолова, не си записах колко пъти казахте моето име, но Ви благодаря за сериозната реклама, която ми направихте, а не че имам нужда от нея.
Второто ми изречение е следното: наистина съжалявам, че се опитах да се дисциплинирам. Мислех, че това, което казах, беше дълбоко смислено. Един уважаващ себе си депутат би казал „благодаря” и би направил своите поуки. От това имате нужда, госпожо Манолова. Явно Вие няма да го направите. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Процедура – господин Тошев.
Извинявайте, господин Тошев, Вашата група няма време. Процедурата влиза във времето Ви.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Репликата влиза във времето. Процедурата е извън времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Ето, в момента нарушаваме Правилника. Вие го нарушавате, а искате и аз да го наруша. Процедурата влиза във Вашето време.
Владимир Тошев: Знаменитите юристи отляво да кажат влиза ли процедурата във времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Тошев, вземете Правилника и посочете точно текста, който Ви дава право да вземете процедура, след като нямате време.
Владимир Тошев: Член 63 и чл. 62, ал. 1. (Председателят прави справка с правилника.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Тошев, чл. 62 и чл. 63 са за начина на гласуване. (Смях и възгласи от КБ и ДПС.)
Господин Тошев, вече Ви отговорих.
Владимир Тошев: Господин Миков, закрийте дебата. Процедурата влиза във времето на дебата, когато той е открит. Господин председателят закри дебата и сега сме преди гласуване. Имам право на процедура. (Шум и
възгласи в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Представям Ви проекта за:
„РЕШЕНИЕ
по искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Четиридесет и второто Народно събрание госпожа Мая Божидарова Манолова

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Освобождава предсрочно заместник-председателя на Четиридесет и второто Народно събрание госпожа Мая Божидарова Манолова.”
Моля, режим на гласуване!
Гласували 164 народни представители: за 57, против 106, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Желае ли някой отрицателен вот? Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми народни представители, преди да продължим със Закона за Министерството на вътрешните работи, предлагам да включим като извънредна точка „Клетва на народен представител”. Човекът е тук от сутринта! Редно е да приключим работната седмица с пълен състав. Затова моля Ви да гласуваме включване в дневния ред на точката „Клетва на народен представител”. Първо, трябва да се съгласите да влезе в дневния ред, а след това ще поканим народния представител да положи клетва.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 97, против 12, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Приема се.
Моля да поканите господин Ченчев в пленарната зала.

Преминаваме към:
ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Уважаеми народни представители, със свое Решение от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия е обявила за избран за народен представител от Коалиция за България в Четиридесет и второто Народно събрание Иван Ивайлов Ченчев.
Моля, поканете господин Иван Ченчев в пленарната зала за полагане на клетвата.
Господин Ченчев, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ИВАН ЧЕНЧЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да Ви е честито!
Господин Мерджанов тук ли е?
Моля, поканете представителите на Министерството на вътрешните работи – тяхното присъствие в залата е гласувано. И те са тук от сутринта, както и господин Ченчев.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – продължение.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: Благодаря Ви, господин председателю.
Продължаваме работата по Закона за Министерството на вътрешните работи.
„Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Органите на МВР събират такси в размери, определени с тарифа от Министерския съвет, за:
1. съхранение в структурите на МВР на предадена или иззета вещ след срока по чл. 84, ал. 8;
2. оценяване съответствието на продукти за пожарогасене;
3. издаване на сертификат, становище и друг документ във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол;
4. издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
5. промяна в издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
6. издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия;
7. предоставяне на информация по искане на юридически лица на небюджетна издръжка и на граждани;
8. копиране, микрофилмиране, фотокопиране или сканиране на архивен документ, както и за предоставяне на архивен документ за заснемане на филм;
9. заверка на копие на архивен документ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Изказвания има ли? (Шум и реплики от КБ.)
Моля Ви, тишина в залата! Какви са тези възгласи?!
Господин Ципов, заповядайте.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, три пъти по-малко ще се изкажа днес от вчера и онзи ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Няма проблем и четири пъти повече да се изкажете. Ние сме тук, за да Ви изслушаме.
Красимир Ципов: Благодаря Ви, господин председател, Вие сте единственият в тази зала, който разсъждава така демократично. (Оживление.)
По същество, уважаеми дами и господа. Искам да Ви обърна внимание на няколко от дефинициите, които се предлагат в § 1 от Допълнителните разпоредби и получават своите тълкувания по смисъла на този закон:
Първо, т. 1 „Вносител”; второ – т. 7 „Дистрибутор”; трето – т. 14 „Предоставяне на пазара”; четвърто – т. 15 „Производител”.
Уважаеми дами и господа, тези легални дефиниции не дават абсолютно нищо ново от това, което е общоизвестно на всички български граждани. Не дават нищо ново като дефиниция по смисъла на този закон, от който и да било друг нормативен акт.
С оглед на това, уважаеми господин председател, правя процедурно предложение – т. 1, 7, 15 и 14 да отпаднат от § 1.
Дами и господа, такъв текст не е имало в нито един от досегашните закони за Министерството на вътрешните работи. Щях да разбера, ако имаше нещо ново, което да внесе повече яснота в легалната дефиниция на тези понятия и да подкрепя те да залегнат в § 1. Такова нещо няма, уважаеми дами и господа. Ако могат да ме опровергаят вносителите, да заповядат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов.
Има ли реплики по изказването на господин Ципов? Няма.
Има ли други изказвания, желаещи да вземат отношение по Допълнителните разпоредби? Няма.
Закривам разискванията.
Уважаеми народни представители, преди да поставя на гласуване текстовете по доклада, поставям на гласуване направеното предложение от господин Красимир Ципов – в § 1 от Допълнителните разпоредби да отпаднат т. 1, 7, 14 и 15. В случай, че това предложение бъде прието, да се направи преномериране.
Моля Ви, режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 62 народни представители: за 15, против 44, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението на закона „Допълнителни разпоредби”, § 1 по вносител, § 2 в редакцията на комисията и § 3 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласуваме.
Гласували 63 народни представители: за 57, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Не се приема предложението.
Заповядайте за прегласуване, господин Янков.
Красимир Янков (КБ): Уважаеми господин председател, колеги, смятам, че голяма част от нашите колеги допреди 5 10 минути бяха в залата. Най-вероятно имат желание да участват в гласуването.
Затова правя процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ето сега ще им съобщя и с камбаната, за да укрепя тяхното желание. (Весело оживление.)
Ако обичате, прегласуване!
Гласували 75 народни представители: за 72, против 2, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Преминаваме към „Преходни и заключителни разпоредби”.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли изказвания, уважаеми народни представители, по параграфи 4, 5, 6 и 7 от Преходните и заключителни разпоредби? Няма.
Закривам разискванията.
Ако обичате, режим на гласуване за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” и параграфи 4, 5, 6 и 7!
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: По § 8 има предложение от народния представител Атанас Мерджанов, Рушен Риза и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители – § 8 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. (1) Създадените с този закон Главна дирекция „Криминална полиция” и Главна дирекция „Охранителна полиция” са правоприемници на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Главна дирекция „Национална полиция” съобразно разделителни протоколи, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Национална полиция” се осъществява от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция”.
(3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Национална полиция”, се уреждат при условията и по реда съответно на § 5 и 6 в Главна дирекция „Криминална полиция” и Главна дирекция „Охранителна полиция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф?
Заповядайте, господин Вучков.
Веселин Вучков (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, ето това са едни от последиците във връзка с измененията в структурата на Вътрешното министерство, които гласуваме в момента. Започват веднага вредните последици.
Това, което изчете господин Мерджанов, се отнася до спора кой ще осъществява процесуално представителство по висящи дела на досегашната Главна дирекция „Национална полиция”? Обърнете внимание, ще трябва да се делят сгради, имущества, защото на мястото на една главна дирекция създаваме две нови с нова администрация, нови ръководители, с нова техника, с всички неблагоприятни последици. Но това, дето се казва, е по-малкото зло.
По-важно е другото, което снощи обяснявах, и не мога да разбера защо никой не взе отношение по аргументите, които изложихме в тази зала. Защо е необходимо да създаваме две нови главни дирекции, след като преди две години, по настояване на служителите на МВР и ръководните нива от по-ниско ниво, всъщност създадохме една методическа шапка, като създадохме Главна дирекция „Национална полиция” със съответния сграден фонд – съвсем нов, ново оборудване и, разбира се, съответния щатен, наличен състав. Така че трудностите тепърва предстоят. Ще има много спорове относно това кой ще осъществява процесуалното представителство, как ще се разделят имотите и техниката. Това е още едно неразумно решение на днешния Парламент, с оглед на новия Закон за Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Вучков.
Колеги, има ли реплики към изказването на господин Вучков?
Заповядайте, господин Янков.
Красимир Янков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вучков, ние с Вас и в комисията имахме възможност да дебатираме, но в рамките на днешния дебат репликата ми е точно в посока на Вашата теза, че разделянето на Дирекция „Национална полиция” не е необходимо. Промяна, радикална реформа, каквато е необходима, включително според професионалното и политическо ръководство в момента, с аргументацията, която са ни предоставили, според нас, е необходима, за да има по-тясно профилиране в съответните структурни звена на работещите, което и да не позволи използването на служители от различните звена за дейности, за които нямат компетенции или квалификационни нива, или не са професионално подготвени.
Ще Ви дам един пример, който мисля, че в предния мандат някои от нас, включително и са потърпевши: когато става въпрос за контрол по пътищата, не всеки униформен полицай или служител в съответно РПУ може да изпълнява функциите на катаджия. Защото, за да може да изпълнява тези функции, трябва да има съответната подготовка, включително и по отношение на контакт с граждани, в качеството им примерно на водач на МПС.
Разделянето на две дирекции не бива да се приема само и единствено като утежняване на структурата, защото между двете дирекции хоризонталните връзки не се прекъсват и взаимодействието между отделните звена ще съществува, но тясното профилиране на отделните служители в съответните звена ще бъде налице и като мотивация за израстване според професионалната подготовка и квалификационните нива, които са за различния сектор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Янков.
Желаете ли дуплика, господин Вучков?
Заповядайте.
Веселин Вучков (ГЕРБ): Аз мисля, че този спор, колега Янков, приключи снощи като разделихме Главна дирекция „Национална полиция” на две нови главни дирекции. Не виждам никакъв смисъл в това, което изложихте тук, че щяло да има по-тясно профилиране, когато се създадат две нови главни дирекции по един много простичък аргумент: и сегашната Главна дирекция „Национална полиция” има два отдела – единият се нарича „Охранителна полиция”, а другият „Криминална полиция”, и няма смесване между правомощията на единия и на другия.
Единственото, което правите с разделянето на Главна дирекция „Национална полиция” със създаването на две нови главни дирекции, е да намерите работа за още един нов директор на главна дирекция. Аз горе-долу се досещам и кое е името, няма да го споменавам сега, за да не му направя лоша услуга на този човек, но просто ще има две нови големи администрации в Министерството на вътрешните работи.
Аз не разбирам защо Вие, господин Янков, трябва да бъдете говорител на вносителя. Нямам дълъг парламентарен опит, по-малко от година, но в предния Парламент почти през ден бях тук – в Партийния дом или в пленарната зала. Не съм видял досега нов закон от близо 300 члена, на първо и на второ четене да не е представен дори с едно изречение от вносител – такова нещо аз не съм видял досега в своята кратка политическа или професионална кариера. Как може на първо четене вносителят да не вземе думата поне за една секунда, на второ четене също? С едно малко изключение онзи ден за минута и половина. Не са автори на закона депутатите от Коалиция за България или ДПС, има си вносител. Според мен елементарно уважение към Парламента е да се вземе думата и тук да се каже защо се създава нов Закон за Министерството на вътрешните работи, вместо да бъдем обвинявани тук, че саботираме работата на Народното събрание. Няма никакъв саботаж, съвсем нормално е опозицията да се изказва. И то в рамките на един пленарен ден да приемеш нов закон, след като в други държави са необходими 7-8 години. Аз не мисля, че това е някакво покушение срещу парламентарната демокрация.
Силно се надявам, че това няма да се получи и с новия Наказателен кодекс. Ако очаквате, че за един ден ще се приеме нов Наказателен кодекс, след като и България в своята история, а и други държави разработват Наказателен кодекс в продължение на не по-малко от 10-15 години, мисля, че един смислен дебат в пленарната зала е необходим както по Закона за Министерството на вътрешните работи, така и за всички останали закони, които Вие подработвате и предлагате на пленарната зала, по една много простичка причина – всички тези закони, уважаеми колеги, страдат от един сериозен дефект – нито Наказателният кодекс, нито Законът за Министерството на вътрешните работи са подложени на предварително обществено обсъждане, абсолютно никакво. Всичко се изсипва в пленарната зала на Парламента и ние тук трябва да се справяме така, както можем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Вучков.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте за процедура, госпожо Фудулова.
Сияна Фудулова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, процедурата ми е за удължаване на работното време до окончателното приемане на Закона за Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Обратно процедурно предложение – господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, правя обратно предложение, разбира се. Преди малко се видя, даже се искаше от колегите отляво – от Коалиция за България, прегласуване, защото не можаха да съберат кворум да приемат този закон. Колегата каза: „Моите колеги са отвън в залата, кафе ли пият, обядват ли, какво правят. Хайде сега, дайте да изчакаме, да ги извикаме, да прегласуваме, за да съберем повече от 61 депутати”. Така че всичко това, което правите в момента, е изключително нелицеприятно.
От вчера и от сутринта слушаме, че ГЕРБ, видите ли, пречели на приемането на този закон. Извинявайте, влезте в залата и си го приемайте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Излишно е да искате удължаване на работното време. Ето това е демагогията, която се лее, лее, лее, предизборната практика от страна на БСП и на управляващите – едно говорят, друго правят. „Белене” щяхте да правите, първи копки правите, „Южен поток”, а на практика само говорите. (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колега Лазаров, излизате извън предмета на процедурата.
Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от госпожа Сияна Фудулова, за удължаване на днешния пленарен ден до окончателното приемане на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Моля, гласувайте.
Гласували 74 народни представители: за 64, против 7, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Заповядайте за изказване, господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател, че ми давате възможност.
Уважаеми дами и господа народни представители, ще бъда съвсем кратък. Този текст и следващите няколко текста са важни.
Уважаеми господин Вучков, да се обърна към Вас, разковничето не е това, което казахте Вие. Да, със сигурност двама нови началници са по-добре, отколкото един. Има обаче и нещо друго. Има и други средни и висши ръководни длъжности в тези две главни дирекции. Има много хора, които временно са назначени на длъжността „началник-отдел”, „директор на дирекция” в Главната дирекция, „началник-сектор” и с всички тези разпоредби – тази и следващите, те ще могат да заемат мястото си на титуляр, а всъщност е твърде възможно да са влезнали отвън в системата по една ясна и позната схема – комисар за един ден. Какво имам предвид? Конкурс за „старши оперативен помощник” на главния секретар, един ден „комисар старши оперативен помощник” на главния секретар и оттам или главен директор или директор на дирекция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Ципов.
Заповядайте за реплика, господин Янков.
Красимир Янков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ципов, разбира се, че ще давате примери, които ясно и категорично показват, че моделът, по който се управляваше МВР, няма да работи занапред.
Ние сме с ангажимента да проведем тази реформа в Министерството на вътрешните работи докрай, но ми прави впечатление изключително силната Ви активност за два закона, които приема Народното събрание. Единият беше Изборният кодекс, а другият е Законът за Министерството на вътрешните работи. Припомням, че по отношение на Закона за МВР по сега действащия закон министър на вътрешните работи във Вашия мандат беше Цветан Цветанов. Вие си отговорете в продължение, с многоточие кой беше и началник-щаб в предизборните Ви кампании, и защо е тази Ваша активност именно за тези два закона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Янков.
Заповядайте, господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Ще бъда съвсем кратък, уважаеми дами и господа. Уважаеми господин Янков, избори имаше през 2007 г. и 2009 г. и тогава министър Румен Петков и министър Михаил Миков предполагам, че не са се занимавали въобще с избори, а просто са били членове на някоя добродетелна дружинка или певчески хор. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли други желаещи да се изкажат по докладвания параграф? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 17, против 63, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията за § 8, предложена от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която беше докладвана от господин Мерджанов.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 65, против 7, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграфът е приет.
Заповядайте, господин Мерджанов.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: По § 9 има предложение на народните представители Атанас Мерджанов, Рушен Риза и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители – § 9 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Гранична полиция” е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция „Гранична полиция” и на дирекция „Миграция”, създадени с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Гранична полиция” и на дирекция „Миграция”, създадени с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, се осъществява от директора на Главна дирекция „Гранична полиция”.
(3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Миграция”, се уреждат при условията и по реда съответно на § 5 и 6 в Главна дирекция „Гранична полиция”.”
По § 10 има предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители – § 10 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф?
Господин Ципов, заповядайте за изказване.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Ще бъда кратък, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, вчера се опитах да представя няколко от аргументите да не се пристъпва към вливане на дирекция „Миграция” в Главна дирекция „Гранична полиция”. Искам да обърна внимание на няколко от отрицателните аспекти.
На първо място, ще се получи териториална несъвместимост. Основната функция на дирекция „Миграция” е регулирането на миграционните процеси на чужденци, пребиваващи на територията на България, във вътрешността на страната, уважаеми дами и господа. А основната дейност на „Гранична полиция” е охранителна, граничен контрол със строг профил на дейност, а именно контрол в 30-километровата зона, забележете, на външната граница на Европейския съюз, уважаеми дами и господа.
По отношение на функционалната несъвместимост, въпросите с външната граница и миграционните процеси се регулират и на ниво Европейски съюз чрез различни правни актове с ясно очертан предмет, приложно поле и субекти. Тук е мястото да отбележим, че създаването на дирекция „Миграция” като структура в МВР, забележете, самостоятелна структура с териториални звена, беше направено като препоръка в предприсъединителния процес от Европейската комисия. След като това се случи, то беше отбелязано като изключително положителен акт в няколко мониторингови доклади по предприсъединителния процес до приемането на България в Европейския съюз.
На последно място е налице структурна несъвместимост. Липсата на визия и разумно предложение относно структурирането на 28 териториални структурни звена на миграция, които към момента са част от областните дирекции на МВР и Столичната дирекция, едва ли ще доведе до нещо ясно и нещо положително.
Не е ясно по какъв начин ще продължи работата на тези регионални звена, след като бъдат изведени от тези структури и се влеят в „Гранична полиция”.
Дами и господа, „Гранична полиция” няма структури във вътрешността на страната. Изпреварвайки събитията, ние искаме да Ви алармираме, че приемането на тези предложения ще превърне тази наша национална миграционна служба в една символична структура, лишена от профил и ресурс, уважаеми дами и господа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли реплики към изказването на господин Ципов? Няма.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване предложението на Цветан Цветанов и група народни представители за отмяна на § 9. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 80 народни представители: за 15, против 64, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението на Цветан Цветанов и група народни представители не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9, предложена от Вътрешната комисия.
Гласували 79 народни представители: за 69, против 10, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграф 9 е приет.
Колеги, председателят на комисията господин Мерджанов е докладвал § 10, има предложение от Цветан Цветанов и група народни представители за отпадане на § 10.
Формално Вие имахте възможност да се изкажете и по § 10. Желаете ли? Не.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители за отпадането на § 10.
Гласували 77 народни представители: за 15, против 61, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 10 по вносител, подкрепен от Вътрешната комисия.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: По § 11 има предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители – § 11 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
По § 12 има предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители – § 12 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
По § 13 има предложение на народния представител Атанас Мерджанов, Рушен Риза и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
По § 13 има предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители – § 13 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. (1) Създадената с този закон дирекция „Международни проекти” е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на дирекция „Международни проекти”, създадена с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на дирекция „Международни проекти”, създадена с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, се осъществява от директора на дирекция „Международни проекти”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Ще подложа на гласуване първо предложението на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители за отпадане на § 11, на § 12 и на § 13, които предложения не са подкрепени от Вътрешната комисия.
Гласували 73 народни представители: за 10, против 62, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложенията за отпадане на трите параграфа не са приети.
Подлагам на гласуване § 11 по вносител, § 12 по вносител и § 13 в редакция, предложена от Комисията по вътрешна сигурност.
Гласували 69 народни представители: за 67, против 2, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: Има предложение от Атанас Мерджанов и група народни представители по § 14.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Цветан Цветанов и група народни представители – § 14 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. (1) Министерството на вътрешните работи е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на дирекция „Специална куриерска служба”.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на дирекция „Специална куриерска служба“ се осъществява от министъра на вътрешните работи.
(3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Специална куриерска служба”, се уреждат при условията и по реда съответно на § 5 и 6.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. (1) Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност от държавните служители в МВР се довършват по досегашния ред.
(2) Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства по отмяна на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на служебни правоотношения се довършват по досегашния ред.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. (1) Обявените и неприключили до влизането в сила на закона конкурси за назначаване на държавна служба се довършват по досегашния ред.
(2) Обявените и неприключили до влизането в сила на закона конкурси за преминаване на държавна служба се прекратяват.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Докладвайте и следващите параграфи.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Дотук.
Изказвания?
Заповядайте, господин Вучков.
Веселин Вучков (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги народни представители! Искам да насоча вниманието Ви към § 14. Има една служба в МВР, която може би за някои от Вас е известна, но за по-голямата част от Вас е непозната. Това е така наречената „Специална куриерска служба”.
Тя има много интересна история назад във времето. През
2009 г. беше приютена в МВР. Простичко казано, тя е службата, която транспортира секретната поща на държавната администрация на територията на страната.
Назад във времето тя беше къде ли не: в Министерството на транспорта, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в Министерския съвет.
Въпросът е какво се случва с нея. (Реплика от народния представител Димитър Дъбов.)
Хубаво е, че знаете това, господин Дъбов. Дори Ви каня да ми отговорите тук, от трибуната.
С оглед на § 14 вчера ми звъннаха няколко бивши колеги от МВР, които работят точно в нея. Единият е цивилен служител, другият е по служебно правоотношение. Задават въпроса какво се случва с тези хора.
Тук сте записали... На практика изглежда, че няма да има такава самостоятелна структура. Това произтича от текста, ако тълкувам закона и този параграф, който приемаме. Казвате, че МВР е правоприемник, а министърът ще ги представлява по висящите спорове, включително и съдебни.
Моля, ако не някой от вносителите, то някой от депутатите, които присъстват в тази зала, да обясни. Ще бъда благодарен. Мисля, че това е най-елементарният и обясним въпрос, който задаваме от името на служителите на Специалната куриерска служба – каква ще бъде тяхната професионална съдба. Изглежда вече няма да има Специална куриерска служба в МВР? Тогава кой ще разнася секретната поща из страната между държавната администрация?
Моля да отговорите на този въпрос, за да знаем как да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли реплики към това изказване? Няма.
Господин Тодоров, заповядайте за изказване.
Златко Тодоров (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да взема отношение по редакцията на § 16 и по-точно на ал. 2, която казва, че: „обявените и неприключили до влизането в сила на закона конкурси за преминаване на държавна служба се прекратяват”.
Преди малко тук в дебатите и по предишната точка от дневния ред се каза, че сме се подигравали с труда на служителите. Аз смятам, че точно такава редакция на този параграф ще се подиграе с труда на много служители.
Какво имам предвид? В момента има започнали конкурси за преминаване от една в друга длъжност в системата на МВР. С приемането на тази алинея ще се даде възможност на хора, които са се готвили за тези конкурси и имат необходимия професионален опит, необходимите професионални качества и стаж, да се прекъсне процедурата и се дава възможност тези места да бъдат заети от хора, които изобщо не притежават такъв професионален опит и качества, а камо ли стаж.
Още повече: видяхме в точката за изискванията за главен секретар на МВР – приехте това да може да става със стаж само две години и няколко месеца на ръководна длъжност.
Искам да Ви приканя да преосмислите още веднъж този текст. Той не е добър за самата система на МВР. Той ще даде възможност – пак повтарям – хора без необходимия професионален опит, квалификация и стаж да могат да се преместват на длъжности, които са много важни за системата.
Ние вече имаме информация, беше споменато и от колегата Ципов как се заема длъжността „старши оперативен помощник” на главния секретар – длъжност, която подпомага висшата професионална фигура в МВР.
На мое питане преди повече от месец към министър Йовчев се оказа, че само за няколко месеца има проведени четири конкурса за тази длъжност, на които са назначени 12 човека. Следователно тази длъжност е много оборотна и не може да се намери човек за нея. Още повече: хората, които са отишли на тази длъжност, са външни за системата на МВР, без необходимата квалификация и опит.
Ако говорим, още веднъж ще кажа: за подигравка ще дадете възможност отново ръководни длъжности да бъдат заети от хора, които нямат понятие от полицейската професия. И когато има грешки, каквито станаха в Лясковец и при други случаи, попарата я сърба изпълнителският кадър в МВР, а ръководният – хора, които ще бъдат назначени на тази длъжност, ще остане читав и ще кажете, че сте си свършили работата.
Моето предложение е да преосмислите този текст и да не подкрепите ал. 2 от § 16. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Тодоров.
Колеги, има ли желаещи за реплики? Няма.
Господин Ципов, заповядайте за изказване.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Вучков, понеже не Ви отговориха от ръководството на Министерството на вътрешните работи, да се опитам аз да отговоря по параграфа за Специалната куриерска служба. Сигурно ще има Специална куриерска служба още известно време до приемането на Правилника за устройството и дейността на структурите в МВР.
Обаче въпросът, който са Ви задали служителите, с които сте говорили, е абсолютно резонен. Наистина могат да се запишат функции и правомощия, самата структура да бъде записана в този правилник, но всеки един момент министърът може да реши и някоя сряда да внесе в Министерския съвет проект на постановление за промени в този правилник и по този начин Специалната куриерска служба да бъде закрита или да бъде влята в някоя друга служба. Това ще се случи, уважаеми господин Вучков.
Господин Тодоров, да се обърна и към Вас. Хубаво обаче беше освен да помолите колегите да преосмислят и да гласуват против ал. 2, да предложите, тъй като схемата „комисар за един ден” вече стана ясна, нека това Народно събрание да има доблестта да приеме една разпоредба, която да казва следното.
Уважаема госпожо председател, ще направя формално предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Записвам си, господин Ципов.
Красимир Ципов: Формално предложение: да отпадне ал. 2 на § 16 и да се създаде нова ал. 2, която да гласи следното:
„(2) Обявените и неприключили до влизането в сила на закона конкурси за заемането на ръководни длъжности се довършват по досегашния ред.”.
Това, уважаеми дами и господа, ако трябва да сме откровени и да кажем, че не искаме такива практики да продължават, защото искам да Ви обърна внимание, че те ще продължат, след като преминаването на службата и кариерното израстване, което Вие така широко пропагандирате, ще зависи само от една-единствена оценка – забележете, субективна оценка с абсолютно неясни критерии, които да залегнат в този закон, на съответния началник. Всъщност каква промяна предлагате Вие? Каква реформа предлагате Вие, която да облекчи и да подобри кариерното израстване? Никаква. Това е истината, уважаеми дами и господа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли реплики към господин Ципов, уважаеми колеги? Няма.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Предложение за отпадане може, нов текст в залата не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Прав сте, господин Цонев, но опозицията винаги има право, както знаете, да се обръща, да предлага.
Колеги, има ли други желаещи да се изказват? Няма.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители за отмяна на § 14. То не е подкрепено от Вътрешната комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 68 народни представители: за 13, против 55, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители не е прието.
Сега, ако не възразявате, господин Ципов, ще подложа на гласуване предложението Ви за замяна на ал. 2 в § 16 с предложения от Вас текст. Тоест, сега предложеният текст на ал. 2 да отпадне и вместо него да се запише: „Обявените и неприключили до влизането в сила на закона конкурси за заемане на ръководни длъжности се довършват по досегашния ред”.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Господин Ципов, няма такава процедура в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля, гласувайте предложението на господин Ципов.
Гласували 72 народни представители: за 18, против 52, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението на господин Ципов не е прието.
Сега, уважаеми колеги, подлагам на гласуване § 14 в редакция, предложена от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; § 15 в редакция на комисията; § 16 в редакция на комисията; параграфи 17 и 18 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 73 народни представители: за 63, против 8, въздържали се 2.
Атака