Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-09-15

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Камелия Касабова
Секретари: Метин Сюлейманов и Ясен Попвасилев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
Днес присъствието в парламента очевидно отразява и характера на датата 15 септември – началото на учебната година. И това е добре – че народните представители са там, където днес бие първият звънец.
Позволете с няколко думи да отбележа тази дата. Петнадесети септември – първият ден на новата учебна година, неизменно събира най-светлите надежди и очаквания на цялото българско общество. Наред с това първият учебен ден на тази 2006 г. има и свой особен смисъл и значение. Днес българското училище е изправено пред нови, в много отношения непознати предизвикателства. То е призвано да формира личности с будно гражданско и национално самосъзнание и едновременно с това да подготвя младите хора за успешна реализация във висококонкурентната среда на Европейския съюз и глобалния свят.
През м. юни т.г. Народното събрание прие Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. За първи път върховният орган на държавната власт приема документ, определящ основните насоки за цялостното развитие на българското образование през следващото десетилетие. Определящата цел на програмата е да се гарантира равен достъп на всички български деца до качествено образование. Осъществяването на тази амбициозна, но жизнено необходима програма трябва да ангажира всички – и държавни институции, и родители, и структурите на гражданското общество.
Длъжни сме обаче да откроим и подкрепим ключовата роля на учителя. На добрите български учители дължим много – и обществено признание, и условия за развитие, и достойно възнаграждение на труда им.
Но нека днес на тази дата преди всичко пожелаем “На добър час!” на децата, които за първи път прекрачват прага на училищната сграда, на всички ученици, които през тази учебна година ще придобиват нови знания, ще осмислят заобикалящия ги свят и които са бъдещето на България.
Честит първи учебен ден и на добър час! (Ръкопляскания.)
Благодаря ви, уважаеми колеги.
Да преминем към обичайната част на нашата работа. В резултат на успешния и интензивен труд на Народното събрание, точките от програмата ни за седмицата стигнаха до деветата – парламентарен контрол, а както знаете, той се провежда от 11,00 ч. Затова и вчера помолих да бъдат информирани парламентарните групи след консултации с отделните представители на парламентарните групи на мнозинството, да ви предложа за включване по реда на ал. 5 на чл. 40 три въпроса, които да разгледаме в частта за законодателна дейност днес.
Те са:
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове и
- Законопроект за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006).
Правя това процедурно предложение за включване на тези три точки в дневния ред на днешното заседание.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 147 народни представители: за 147, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към първата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КИПЪР ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
Давам думата на господин Петър Мръцков да представи доклада и да направи процедурни предложения, ако има такива.
Заповядайте, господин Мръцков.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Йордан Христосков – управител на Националния осигурителен институт, и господин Раймонд Сапарев – директор на Дирекция “Европейска интеграция и международни отношения” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Поканете господата.
Заповядайте, господин Мръцков, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков:

“ДОКЛАД
за първо четене на Законопроект за ратифициране на
Спогодбата между Република България и Република Кипър
за социално осигуряване, № 602-02-39, внесен от
Министерския съвет на 25 август 2006 г.

Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 13.09.2006 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване.
В заседанието участваха господин Йордан Христосков - управител на Националния осигурителен институт, господин Емил Мирославов – директор на Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване”, и господин Раймонд Сапарев – началник на отдел в Дирекция “Европейска интеграция и международни отношения” в Министерството на труда и социалната политика и други.
Законопроектът беше представен от господин Раймонд Сапарев. Според мотивите към законопроекта със сключването на спогодбата се гарантират правата на гражданите на всяка от държавите, пребиваващи в другата страна, като им се осигурява равностоен достъп до системите за социална сигурност. Спогодбата между Република България и Република Кипър е подписана на 6 юни 2006 г. в гр. Никозия. Тя се основава на общоприетите принципи в областта на държавното осигурително право и европейското право. Преговорите по нея са водени от 1999 г. с основното участие на експертите на Националния осигурителен институт.

Според вносителите в персоналния обхват на подписаната спогодба е предвидено включването на гражданите на двете държави, които се подчиняват или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи се държави, както и на други лица по отношение на правата им, които произтичат от правата на обхванатите граждани. В материалния обхват на новата спогодба са отразени спецификите на двете законодателства, като от българска страна са включени парични плащания в рамките на държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност и майчинство, пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, наследствените пенсии, както и помощта при смърт. Във връзка с приложимото право по отношение на осигуряване е възприет като общ принцип прилагането на правните разпоредби на договарящата страна, на чиято територия лицето упражнява трудовата си дейност. Предвидени са и изключения в специфични хипотези. Спогодбата подлежи на ратификация и влиза в сила от първия ден на третия месец, следващ месеца, през който са разменени ратификационните документи. Сключва се за неопределен срок, но от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз тя ще прекрати прилагането си по силата на чл. 6, ал. 7 от Регламент 1408/71, който ще започне да урежда отношенията в областта на социалната сигурност между Република България и всички държави – членки на Европейския съюз, и държави – страни по Споразумението на Европейското икономическо пространство.
В хода на проведените разисквания беше представено становището на Националния осигурителен институт. Според управителя на НОИ спогодбата обхваща всички осигурителни рискове, което означава, че нейният материален обхват е по-широк отколкото на спогодбите, които са само в областта на пенсионното осигуряване. Налага се спогодбата да се ратифицира по-бързо, особено след като кипърският парламент вече я е ратифицирал. Ако тя не бъде ратифицирана сега и не бъдат разменени ратификационните писма, след 1 януари 2007 г., когато ще се осъществи пълноправното ни членство в Европейския съюз, тя на практика ще бъде обезсилена, защото тогава автоматично ще започне да се прилага Регламент 1408/71, както е отразено в мотивите към законопроекта. По официални данни, с които разполага Националният осигурителен институт, в Република Кипър към момента работят около 10 хил. души българи, които ще могат да се възползват от тази спогодба. Нормите на спогодбата се отнасят не само за придобит стаж от ратификацията напред, но и със задна дата. В този смисъл след като законопроектът стане факт, ще може да се признава и отчита осигурителният стаж и да се ползват не само пенсионни права, но и права по краткосрочното осигуряване. Необходимо е да се отбележи, че финансово спогодбата е осигурена за следващата година с проектобюджета за 2007 г., който в момента се подготвя.
Народните представители се обединиха около становището, че законопроектът е навременен и с неговото приложно поле ще се защитят осигурителните права на нашите сънародници, които работят и живеят в Република Кипър, както и на кипърските граждани, които пребивават в нашата страна.
След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати “за” – 13 гласа, “против” – без гласове, “въздържали се” – без гласове, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване, № 602-02-39, внесен от Министерския съвет на 25 август 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин заместник-председател на комисията.
Комисията по външна политика не е представила свое становище.
Преминаваме към обсъждане на законопроекта.
Има ли желаещи да вземат думата?
Има ли желание от страна на управителя на Националния осигурителен институт? Заповядайте, господин Христосков.
ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Работата по тази спогодба продължи повече от три години. Като се има предвид спецификата на материята, както беше отбелязано в доклада на господин Мръцков, спогодбата обхваща не само пенсионното осигуряване, но и всички осигурителни рискове, тоест тя се разпростира върху проблемите на безработицата и обезщетенията за безработица, майчинството, семейните помощи, а също така временната нетрудоспособност, трудовата злополука и професионалното заболяване.
От кипърската страна имаше пълно съдействие за решаване на въпросите, в това число и уреждане на някои отношения, съществували до този момент, а именно една стара спогодба, стар договор, по силата на който в България е имало кипърски работници. Тази спогодба ще бъде ратифицирана вероятно веднага сега от вас и с нейното влизане в сила, с размяната на ратификационните писма, тя ще може да се прилага. Ако това не бъде осъществено (нашата информация е, че кипърският парламент е ратифицирал спогодбата), автоматично след пълноправното членство на България в Европейския съюз – надявам се от 1 януари следващата година, ще се прилага Регламент 1408/71. Затова е много важно днес спогодбата да бъде ратифицирана от българския парламент.
Вече беше споменато за броя на българските работници, които официално работят в Република Кипър и които ще се възползват от своите права, когато спогодбата бъде ратифицирана и влезе в сила. Когато започнахме преговорите, в Кипър работеха около 8 хил. и 500 души българи, а сега са над 10 хил. души.
Хубаво е, че спогодбата обхваща не само акумулирането на осигурителния стаж с цел черпене на права и пенсиониране, но и краткосрочни рискове. В този случай спогодбата се прилага на територията на страната, където настъпи рискът, тоест едно обезщетение за безработица, майчинство или болест се финансира от страната, където настъпва рискът, но с цел определяне на правото за придобиване на това обезщетение, комулативно се събира стажът в едната и в другата страна. Това е много важно за българските работници, тъй като знаете, че голяма част от тях са сезонно заети в Кипър, а не целогодишно.
Важно е също така, че спогодбата се разпростира назад във времето, тоест всички хора, които са придобили осигурителен стаж и са осигурявани в Кипърския осигурителен институт, ще могат да се възползват от тези права, тоест те не са загубили своя осигурителен стаж.
Очакваме в следващата година близо 300 души да се пенсионират именно ползвайки стажа си, който имат в Република Кипър, и стажа в Република България. При пенсионирането се прилага пропорционалният принцип, тоест всяка страна съобразно своето законодателство определя размера на пенсията в зависимост от това дали правото ще настъпи в България или в Република Кипър, но плаща онази част за стажа, заработен в съответната страна. Това са особеностите на всички спогодби, които са били ратифицирани до този момент на този териториален принцип.

Друг важен момент, който аз бих отбелязал, е, че с тази спогодба на практика не се пораждат парични претенции за плащания за периоди преди влизането й в сила. Както вече казах при определяне на правото за парично плащане по тази спогодба, се вземат осигурителните периоди, придобити в едната или другата страна, тоест кумулативно хората вече ще могат да изпълняват условията за пенсиониране в България или в Кипър, но осигурителните периоди, за които са внасяни вноски, съгласно законодателството на Република Кипър, докато лица са работили в България въз основа на договора между Народна република България тогава и Република Кипър за временна заетост на кипърски работници в България – от 27 май 1975 г. е този договор, тези периоди не се зачитат за осигурителни периоди, тъй като Република България по силата на този договор е извършила еднократни плащания и трансфери и този въпрос вече е уреден.
Смятам, че с ратифицирането на тази спогодба от Народното събрание на Република България ще се възползват много голям брой български работници, които са се трудили в Кипър и които продължават да се трудят, а също така и кипърски граждани, които работят на територията на България. Това е във взаимен интерес на работниците и от двете страни. Ако има някакви конкретни въпроси, аз или господин Раймонд Сапарев, който е от Министерството на труда и социалната политика, ще отговорим. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Христосков.
Има ли желаещи за изказвания?
Господин Кобаков, заповядайте.
Костадин Кобаков (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, Коалиция за България и аз лично ви приканвам да подкрепим и да гласуваме за споразумението, имайки предвид условията, при които работят наши работници в чужбина. Аз съм се срещал с не малко хора, които идват в приемните дни, а идват и други. На хората, които се трудят при безработицата, която има при нас, извън страната се крият едва ли не от органите, за да не бъдат открити, сега се дава една възможност нормално да бъдат осигурявани и осигурителният стаж да се има предвид при пенсиониране един път и втори път, да бъдат социално защитени. Така че, влизайки в Европа още отсега при това движение на капитали и свободно движение на трудовите ресурси, за обмяната на специалисти между двете страни, с тази спогодба ще се улесни работата и ще възтържествува една социална справедливост. Затова още веднъж ви приканвам да подкрепим и да гласуваме за споразумението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Да считаме обсъжданията за приключени.
Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване, § 602-02-39, внесен от Министерския съвет на 25 август 2006 г.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали е няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Мръцков, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да преминем към второ четене на спогодбата, тъй като и от доклада на Комисията по труда и социалната политика и от казаното от господин Христосков се видя, че тази спогодба е много важна за около 10 000 български граждани, които работят в Република Кипър. Приемайки на второ четене спогодбата ще дадем възможност на тези български граждани да се възползват от осигурителните права, които имат и които им предоставя спогодбата, когато се трудят в Република Кипър. България ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Процедурно предложение за преминаване към второ гласуване.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 107 народни представители: за 106, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
Господин Мръцков, можете да прочетете текста на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

“ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между Република България
и Република Кипър за социално осигуряване
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване, подписана на 6 юни 2006 г. в Никозия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да се изкажат по заглавието и член единствен на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване заглавието и член единствен на законопроекта за ратифициране на спогодбата.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Законът е приет на второ гласуване.

Преминаваме към втора точка от трите точки, приети за дневен ред на днешното заседание:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ.
Има доклад от Комисията по труда и социалната политика, който изисква нашето повишено внимание, уважаеми колеги, тъй като както личи от доклада в хода на работата на самата комисия е имало сериозни дискусии. Има въпроси в доклада, които изискват отношение от пленарната зала дали поначало ще се счита за допустимо в обхвата на предмета на законопроекта да бъдат третирани едни или други въпроси.
Моля господин Мръцков да обърне внимание върху тези аспекти на доклада.
Имате думата, господин Мръцков.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурното предложение в пленарната зала да бъдат допуснати господин Васил Войнов – заместник-министър на труда и социалната политика, и господин Емил Мирославов – директор на Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане в пленарната зала на господата Войнов и Мирославов от Министерството на труда и социалната политика.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Моля, поканете господата в пленарната зала.
Заповядайте, господин Мръцков.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, колеги! На заседание, проведено на 2 август 2006 г., Комисията по труда и социалната политика разгледа приетия на първо гласуване на 5 април 2006 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, № 654-01-31 от 8.03.2006 г., внесен от народните представители Васил Паница и Иван Иванов, постъпилите писмени предложения и предложенията, направени по време на заседанието.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименование на закона – “Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, по наименованието на закона има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
Моля, гласувайте наименованието на закона.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, искам да кажа няколко думи по предложенията, които са направени по законопроекта и не са обсъждани в комисията.
Първо, когато приемахме законопроекта в комисията, при дебата, който се проведе, представителите на КНСБ и “Подкрепа”, а също и уважаемите народни представители изразиха становище, че трябва да бъде приет един нов закон, който да урежда колективните трудови спорове. Именно колегите, които са направили предложения и са извън обхвата на предложението, внесено от народните представители Васил Паница и Иван Иванов, са се стремили да усъвършенстват нормативната уредба по уреждане на колективните трудови спорове. При самото обсъждане стигнахме до същото становище, че трябва да има нов законопроект, който да урежда колективните трудови спорове. Когато този законопроект е бил приет през 1990 г., тогава икономическата и политическа обстановка в страната е била различна и сега след 16 години се налага да бъде приет нов Закон за уреждане на колективните трудови спорове. Именно затова има много предложения от колегите народни представители, които са се стремили да усъвършенстват законопроекта, да бъде приведен в новите икономически условия.
Както казах, има предложения от народните представители Петър Мръцков, Георги Атанасов, Трифон Митев, Златко Златев и Иван Гороломов, Руденко Йорданов и Иван Гризанов, които не са обсъждани при второто четене в комисията на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Мръцков.
Уважаеми колеги, както виждате от доклада, пред нас е един по-особен казус. Първият текст по законопроекта на вносителите - § 1, се съдържа едва на осма страница от представения ни доклад и той засяга един от аспектите при упражняване правото на стачка - какви условия е необходимо да бъдат гарантирани, за да не се нарушава нормалният живот в една или друга чувствителна област на обществото. Тук става дума за медицинската помощ и снабдяването с енергия.
Същевременно, както спомена и господин Мръцков, в хода на работата между първо и второ четене редица народни представители, като Мръцков, Атанасов, Митев, Златев, Гороломов, Йорданов и др., са направили редица предложения, които засягат чл. 1, първите текстове на законопроекта, основните текстове на този законопроект. Както ни съобщи господин Мръцков, в хода на работата са били изразени мнения и от представители на синдикатите, може би и на други народни представители, че всъщност онова, което е необходимо, е нова законова уредба на условията за уреждане на колективните трудови спорове. Комисията не е разглеждала предложенията, засягащи текстовете от 1 до 14 член, въз основа на изречение трето от ал. 2 на чл. 71 на нашия правилник, както е записано в доклада.
Припомням ви какво пише в това изречение: “Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват.”
Въпросът ми към господин Мръцков е: дали комисията с гласуване е взела решение тези предложения от първа до осма страница да не се разглеждат, считайки че те противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо четене законопроект, или това е било мнение, което е прието без гласуване?
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Господин председател, комисията не е гласувала изрично тези текстове да не се разглеждат. По принцип, спазвайки правилника, се прие да не се обсъждат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Приложена е нормата, без формално да се гласуват в комисията.
В такъв случай пред нас, уважаеми колеги, има две възможности. Едната е пленарната зала да реши с гласуване дали да бъдат разглеждани текстовете от първа до осма страница, тоест направените предложения преди § 1, който е на стр. 8, и да се състои обсъждане и гласуване на тези текстове сега в пленарната зала, или процедурно да се прецени докладът да бъде върнат в комисията, която да продължи своята работа и да прецени нужно ли е да се представи за гласуване законопроекта в сегашния му вид, или пък да се насочат усилията на комисията за изработване на нова законова уредба.
Заповядайте, господин Паница.
Васил Паница (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, нашето предложение визира точно определен фрагмент от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
Ние нямаме нищо против предложенията на колегите, които не бяха разглеждани от комисията и то основателно, както е отбелязано, тъй като противоречат на чл. 71, ал. 2. Искам да кажа, че тези предложения на колегите могат да бъдат внесени в комисията отново, за да се завърши законът. Но така поднесени, по този начин, нарушават чл. 71, ал. 2, защото има предложения, които въобще нямат нищо общо с гласуваното на първо четене наше предложение.
Така че в този смисъл считам, че заключението, което е дала комисията тук – че не са разглеждани, трябва да остане. Ние не можем да гласуваме нещо, което противоречи на чл. 71, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Нека да обсъдим процедурата и да преценим как да действаме.
Заповядайте, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, категорично не желая да залагам пречки в приемането на тази поправка в Закона за уреждането на колективни трудови спорове, която дава възможност на работещите в сферата на здравеопазването също да отстояват своите професионални права и чрез стачка. Но по предложенията, които съм направил и които комисията не е разглеждала на основание на чл. 71, ал. 2, изречение трето, тоест, че текстовете са извън предмета и обхвата на разглежданата поправка, не приемам това, защото идеята ми е била поради невъзможността в лечебните заведения да бъдат използвани правомощията по този закон на синдикалните организации за вземане на решение за обявяване на стачка, тоест, прекъсване на производствения процес, съм въвел идеята да се използват наличните и действащи по сега съществуващите закони съсловни организации.
В тези специални закони в правата на съсловните организации първото право е да защитават професионалните права и интереси на членовете на съсловните организации. Когато съм направил предложенията, съм се базирал на една проста аритметика. Представете си едно лечебно заведение – болница, в което нормалното съотношение между лекари и останал персонал, включвам медицински сестри, санитари и друг персонал, е 1:4. По сега действащия закон решението за обявяване на стачка се взема на общо събрание от всички служители при положение, че повечето от половината са гласували за обявяване на стачка. Питам ви: в една йерархия, която е установена в лечебното заведение, при което бройката на лекарите – да ги приемем хипотетично, че са 100, останалите са 400, останалият персонал при тази съществуваща йерархия може да вземе решение, което да задължи лекарите в крайна сметка да участват – те имат право, разбира се, и да не участват в стачката, но това тежко ще наруши работата на лечебното заведение, без решението да е взето така, че да осигури здравеопазния процес.
По тези причини не смятам, че внесените от мен поправки противоречат на обхвата и предмета на закона, те просто технологично уреждат по по-добър начин онова, което сега действащият текст на закона не е уредил. Споделям идеята, че правото на стачка трябва да съществува и в тези сфери, в които досега законът ги забраняваше – говоря за енергетика, за здравеопазването.
Затова, господин председател, споделям Вашата идея комисията да разгледа още веднъж предложенията, защото когато използваме формалния претекст, че неспазването на технологията по приемането на текста противоречи на философията, мисля, че ще направим по-голямо объркване и вместо този закон да урежда колективните трудови спорове, всъщност ще внесе допълнително объркване по начина, по който се вземат решенията в лечебните заведения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за реплика, госпожо Понева.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин Йорданов, какви са Вашите идеи, хрумвания, мечти и желания няма никакво значение. Има правилник, който сме приели и сме длъжни да спазваме. Вие също сте гласувал за този правилник. Там ясно е казано, че когато текстът е извън обхвата на първо четене, не може да се разглежда на второ четене. Визират се членовете, които са от съответните закони, които се разглеждат на първо четене, а не идеите и хрумванията.
Така че, много моля, не настоявайте да нарушаваме правилника. Ако започнем да работим така и превърнем това в някаква практика, наистина много лошо говори за Народното събрание. Тъжно е един народен представител така упорито да настоява да нарушаваме правилника, който сме приели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи за втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Благодаря, че в репликата не беше използвано и понятието „свръхценни мисли”, защото разбирам, че моите съновидения и хрумвания явно не се харесват. Благодаря, че не беше използван този психиатричен термин.
Но въпреки всичко твърдя, че не нарушавам правилника и не искам да бъде нарушаван с желанието си комисията още веднъж да разгледа онези възможности, които внасят технологичен ред при уреждането на колективните трудови спорове, технологичен ред, който произтича от внесената промяна в закона. Не може просто да кажем „разрешаваме” и толкова, трябва да кажем допълнително при какви условия, при спазването на какви формални или неформални изисквания и мисля, че това би намерило баланс между интересите на хората, взети в сферата на здравеопазването, когато техните професионални интереси са нарушени и интересите на обществото. Това е била единствената идея, която ме е ръководила, за да внеса това предложение. Опазил ме господ да правя неща, които да имат за цел да объркат приемането на закона или да го отлагат във времето или формално да съсипят онова, което колегата Паница е внесъл и което аз уважавам и общо взето съм готов да подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Кумчев.
Тодор Кумчев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, материята е изключително отговорна. Тя касае дейността на жизнено важни системи в страната.
Правя процедурно предложение законопроектът да се върне на комисията и всички тези предложения да се обсъдят още веднъж. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Процедурно предложение се гласува веднага, но има възможност за противно мнение.
Заповядайте за противно мнение, господин Иванов.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя противното процедурно предложение да продължим с разглеждането на законопроекта на второ четене.
Моето противно процедурно предложение, д-р Кумчев се базира и на това, че Вашите колеги, които са направили предложения между първо и второ четене, наистина излизат далеч извън обхвата на изменителния закон, предложен от мен и от колегата Паница, който предвижда единствено промени в чл. 14 и чл. 16. Нямам нищо против предложенията, които д-р Йорданов и една група народни представители – Мръцков, Анастасов, Митев, Златев и Гороломов правят, да бъдат оформени като следващ изменителен закон, който да бъде гледан, както се казва, буквално още следващата седмица и никой не пречи това да се случи. Но не мога да приема, че 23 предложения, направени от колегите Мръцков, Анастасов, Митев, Златев и Гороломов се вместват като текстове за подобрение на направения изменителен закон. Нормалната логика изисква да се разгледа законопроекта и да се уважи мнението на комисията, след което, ако се желае, както каза господин Руденко Йорданов, да се разпише цялата процедура в предложение за изменение на новия изменен Закон за уреждане на колективните трудови спорове, да бъде предложена такава процедура.
Оставам с дълбокото впечатление – не само мое, но и на други колеги, че се правят опити просто да не се приеме закона, след като на първо четене беше приет с пълно единодушие. След като се приемат принципите, нека бъдат приети на второ четене с уваженото становище и разписани текстове от комисията, след което, ако се счита от Вас и от вашите колеги, че трябва да бъде доусъвършенствана системата, процедурата за уреждане на трудовите спорове, може да се предложи изменителен закон и това е практиката на Народното събрание. Обратното би означавало наистина нарушаване на някои основни принципи на работата на Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от Тодор Кумчев за връщане на доклада на комисията за по-нататъшна работа.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 78, против 16, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
Бих искал само да спомена, уважаеми колеги, и да обърна внимание на господин Иванов и госпожа Понева: вие говорихте за текстове, които са извън обхвата на вашия законопроект. Моля ви да обърнете внимание на текста на изречението, което визирате – там се говори за противоречие, предложенията, които противоречат на принципите и обхвата, а не които са извън обхвата. Според мен вече след като сме гласували, е добре да се прецени дали предложенията, които другите народни представители са направили, противоречат на вашите, защото тезата на господин Йорданов беше, че уреждат редица аспекти, които са свързани с приложението на нормите, които вие предлагате.
Позволявам си да ви обърна това внимание, тъй като ми струва, че то е съществено и за по-нататъшните обсъждания.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА Т. 3 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕСТАТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКО НАУЧНОИЗСЛЕДОВА-ТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО И ЗА ИНОВАЦИИТЕ (2002-2006) И КЪМ ШЕСТАТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРАТОМ ЗА ЯДРЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ, ДОПРИНАСЯЩА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО (2002-2006).
Има доклад на Комисията по образованието и науката. Няма доклади на Комисията по енергетика, на Комисията по отбрана и на Комисията по външна политика.
В пленарната зала е председателят на Комисията по образованието и науката, който предполагам, че има готовност да представи доклада на комисията.
Заповядайте, господин Местан. И още веднъж, честит 15 септември!
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, нека да ни е честит първият учебен ден! Чудесно е, че точно на тази дата ще разгледаме една според нас и членовете на Комисията по образованието и науката толкова приятна точка.
Представям доклада на Комисията по образованието и науката относно Законопроект за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение № ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006), № 602-02-42, внесен от Министерския съвет на 31 август 2006 г.
„На свое заседание от 13 септември 2006 г. Комисията по образованието и науката разгледа Законопроекта за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение № ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности. В заседанието на комисията взеха участие господин Даниел Вълчев – вицепремиер и министър на образованието и науката, госпожа Ваня Добрева – заместник-министър на образованието и науката, и госпожа Албена Вуцова – директор на Дирекция “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката.
Законопроектът бе представен от господин Даниел Вълчев – вицепремиер и министър на образованието и науката. Той подчерта, че на 7 февруари 2003 г. 39-ото Народно събрание ратифицира със закон Меморандумът за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ.
Меморандумът е правният документ, който регламентира условията за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност. Стратегическите цели на програмата са развитието на Европейското научноизследователско пространство, укрепването на изследователската и технологичната база на индустрията, стимулирането на нейната конкурентоспособност, насърчаването на изследователските дейности в подкрепа на други политики на Европейския съюз. С участието на Република България в Шестата рамкова програма се постига интегрирането на българската наука и технологии в Европейската научна мрежа, оптимизирането на управлението на науката и нейните структури, утвърждаването на конкурсното начало на програмно-проектен принцип за финансиране на научните изследвания. В Шестата рамкова програма Република България е напълно равнопоставена с 25-те страни – членки на Европейския съюз.
Меморандумът съдържа три приложения: Приложение № І - “Условия за участието на правни субекти от Република България в непреки дейности по специфичните програми на Рамковата програма на Европейската общност и Рамковата програма на ЕВРАТОМ”; Приложение № ІІ - “Принципи за предоставяне на права за интелектуална собственост”, и Приложение № ІІІ “Правила, определящи финансовото участие на Република България в Рамковата програма на Европейската общност и Рамковата програма на ЕВРАТОМ”.
В Приложение № ІІІ се определя финансовият принос на България в Шестата рамкова програма и в Рамковата програма на ЕВРАТОМ. Предвидена е възможността Европейската комисия да предложи намаляване на коефициента 1,0 за финансовото участие на България, приложим за финансови години 2005 и 2006, съгласно т. 3 от Приложение № ІІІ на Меморандума.
В резултат на преговорите между правителството на Република България и представители на Европейската комисия бе постигната договореност за намаляване на този коефициент за 2005 и 2006 г., съответно с 25 на сто и с 50 на сто при условие за последваща ратификация.
С предадения Законопроект за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение № ІІІ на Меморандума ще бъдат освободени ресурси в размер на близо 6,5 млн. лв. от предвидения членски внос за участието на Република България в Шестата рамкова програма. Те ще бъдат реинвестирани в научни проекти за обновяване на апаратурната и научната инфраструктура на българските научни институции и развитие на научния потенциал.
Народните представители подчертаха, че пренасочването на освободените средства за финансиране на научни проекти на програмно-конкурсен принцип по приоритетите на Шестата рамкова програма ще се отрази благоприятно върху дела на инвестициите за българската наука и ще подпомогне ефективното участие на Република България в Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейската общност за периода 2007-2013 г.
След направените разисквания Комисията по образованието и науката единодушно подкрепя Законопроект за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение № ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на Република България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006), № 602-02-42, внесен от Министерския съвет на 31 август 2006 г., и предлага да бъде приет от Народното събрание.” Благодаря за вниманието.
И една процедура, господин председател. Предлагам в разискванията по тази точка да вземе участие и заместник-министър Ваня Добрева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Местан.
Процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Добрева.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Поканете госпожа Добрева в пленарната зала.
Заповядайте, госпожо Добрева. Имате ли готовност и желание да представите законопроекта от името на вносителя? Заповядайте, имате думата.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ДОБРЕВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Рамковите програми в областта на науката са основният инструмент на Европейската общност за интегриране и координиране на научните изследвания и иновациите в Европейската общност. Достъпът до рамковите програми се осъществява чрез заплащане на членски внос от всяка държава участничка, като финансовите условия се определят конкретно за всяка държава от Европейската комисия.
Правното основание за участието на Република България в Шеста рамкова програма се съдържат в разпоредбите на чл. 76, Част шеста “Икономическо сътрудничество” на Европейското споразумение за асоцииране на Република България към Европейската общност и в Допълнителния протокол към него, както и в Решение 1/2002 на Съвета по асоцииране “Европейски съюз – България” от 5 юни 2002 г. за участието ни в редовните програми на Европейската общност.
На 29 ноември 2002 г. в Брюксел се подписва Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република България за асоциирането на България в Шеста рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на европейската научноизследователска зона и за иновациите и в Шеста рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия, за ядрените изследвания и дейности за обучение, която също допринася за създаването на европейската научноизследователска зона.
С Решение № 10 от 10 януари 2003 г. Министерският съвет одобрява Меморандума между Република България и Европейската общност, а на 7 февруари 2003 г. Тридесет и деветото Народно събрание на Република България ратифицира меморандума със закон.
След предварително проведените неформални преговори със страните кандидатки на 18 август 2004 г. и на 27 януари 2006 г. Европейската комисия взима решение да бъде намален коефициентът, приложим за финансовите години 2005 и 2006 от 1 на 0,75 и на 0,50%.
В отговор на предложението на Европейската комисия и в изпълнение на Протоколно решение № 28 на Министерския съвет от 13 юли 2006 г., а така също и върху основата на проведените преговори между представителите на Европейската комисия и българската страна бе постигната договореност за намаляване на членския ни внос за участие в Шеста рамкова програма на Европейската общност и в Шеста рамкова програма на ЕВРАТОМ 2002-2006, за финансовите 2005 и 2006 години. Това съгласие бе потвърдено чрез размяна на вербални ноти от декември 2004 г. и юли 2006 г.
Решението за намаляване на членския внос може да бъде факт, само след като бъде ратифицирана със закон от Народното събрание на Република България договорената промяна в текста на меморандума. Става въпрос за изменение на т. 3 на Част първа от Приложение 3 на Меморандума за разбирателство за участието на Република България в Шеста рамкова програма.
Чрез изменението ще бъдат освободени ресурси в размер на 6,5 млн. лв. от предвидения членски внос за Шеста рамкова програма. Освободените ресурси ще бъдат реинвестирани в обновяване на апаратурната и научната инфраструктура и развитие на научния потенциал с цел да се повиши научният капацитет и се спомогне за неговата конкурентоспособност. Това ще има позитивен ефект с оглед вписването на научноизследователския сектор в европейското научноизследователско пространство и успешното участие на българските научни организации в предстоящата Седма рамкова програма за научни изследвания на Европейската общност 2007-2013 г. и на ЕВРАТОМ 2007-2011 г. Реинвестирането на освободените средства от членски внос за подготовката на участието ни в научноизследователските програми на Европейската общност ще се отрази благоприятно и върху повишаването на процента на инвестициите, отделяни за наука, в съответствие с целите на Европейския съвет в Барселона, за увеличаване на дела от брутния вътрешен продукт за изследвания и ще бъдат постигнати първите реални мерки за целево стимулиране на тази област.
Нашата амбиция е обществото и икономиката на знанието да се развият чрез акцент върху онези научни области, които функционират като динамични и ефективни звена, със съвременна научна инфраструктура, разполагащи с научно-технологичен потенциал и модерен начин на финансиране – програмно и споделено.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предвид на изложеното моля Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме законопроекта, внесен от Министерския съвет под № 602-02-04 от 31 август 2006 г. за изменение на т. 3 на Част първа от Приложение ІІІ на Меморандума за разбирателство между Европейските общности и Република България за присъединяването на България към Шеста рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на европейско научноизследователско пространство и за иновации (2002-2006 г.) и към Шеста рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на европейско научноизследователско пространство (2002-2006 г.), което ще доведе до намаляване на размера на дължимия членски внос за 2005 и 2006 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Преминаваме към обсъждане на законопроекта.
Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте.
Снежана Гроздилова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Бяха изложени достатъчно силни аргументи и в доклада на комисията от нашия председател, и в мотивите на заместник-министър Добрева.
Бих искала само да кажа, че много ми се иска все по-често в пленарната зала да разглеждаме подобен род документи, защото намаляването на този коефициент на членския внос за нашата държава доказва едно достойно място на българската наука в европейското научноизследователско пространство.
Господин председател, в тази връзка бих искала да изложа за кратко пленарно време само два акцента.
Република България се присъединява към Пета рамкова програма през 1999 г. с едни добри научни проекти, с което веднага става факт - от водещите преговорния процес се облекчава затварянето на Глава седемнадесет “Наука и изследвания”.
В Шеста рамкова програма ние се присъединяване с добър старт и резултатите от нашето участие в основните панели на тази програма: “Науки за живота”, “Нанотехнологии”, “Устойчиво развитие”, “Енергия и околна среда”, “Наука и общество”, “Информационни технологии”, ние имаме вече значителни резултати.
С освобождавания ресурс от 6,5 млн. лева ще има реинвестиция, за която вече говори госпожа Добрева, която ще ни даде допълнителна възможност стартът ни в присъединяването към Седма рамкова програма да бъде още по-успешен и участието ни – още по-задълбочено.
И без друго малкото пари за наука в нашата страна спъват научните колективи за по-активно участие на програмно-конкурсен принцип за защита на тези научни проекти. Аз искрено вярвам, че това ще вдъхне кураж на научните организации, университетите и научните институции в България все по-ефективно да работят при изработването на тези проекти.

Аз съм уверена в опита, който имаме. Някои от панелите от Шеста рамкова програма ще се повторят и в седма, така че опитът, който сме придобили до момента, ще ни помогне да усвоим още по-голям финансов ресурс от тези много милиарди евро. Само за Шеста рамкова програма те са 33 милиарда. Искрено се надявам нашата наука – дай Боже, и активно участие на правни субекти в бъдеще, така че да има и реализация на научните постижения в иновационни технологии, участие на малки и средни предприятия, на бизнес организации – да отговори на нашата голяма цел: ХХІ век – икономика на знанието.
Бих искала да кажа и това, че е хубаво с тези жестове, които Европейската комисия прави да окуражи повече научни организации, защото една ретроспекция показва, че голям дял от защитените проекти принадлежат на екипите на Българската академия на науките. Много ни се иска българските университети – и държавни, и частни, другите научни организации да вземат по-активно участие, да могат да усвоят повече средства на този програмно-конкурсен принцип и да имат по-добри резултати в своята научноизследователска дейност.
Що касае това – дали нашата наука има вече полагаемото й се място в Европейското научноизследователско пространство, самият факт, че участието ни при присъединяване в Шеста рамкова програма вече е по-активно, показва, че можем да бъдем обнадеждени за това колко стабилно ще стоим и с присъединяването ни към Седма рамкова програма. Благодаря и призовавам колегите единодушно да подкрепим този документ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Гроздилова.
Заповядайте, госпожо Кънева.
Маргарита Кънева (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! След всички аргументи, които колегите изложиха, бих искала просто да декларирам своята воля и да приканя колегите да подкрепим гласуването на промяната в чл. 3 на Приложение ІІІ на Шестата рамкова програма и да спомена няколко акцента.
Шестата рамкова програма е рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации. Тя представлява набор от дейности за финансиране и насърчаване на научните изследвания на равнище Европейски съюз. Рамковата програма трябва да обслужва две основни стратегически цели – укрепване на изследователската и технологичната база на индустрията и стимулиране на нейната международна конкурентоспособност, като същевременно се насърчават изследователските дейности в подкрепа на други политики на Европейския съюз.
Както показва и самото наименование, тя представлява рамката за европейските дейности в областта на науката, научните изследвания и иновациите. С бюджет от 17,5 млрд. евро за периода 2002-2006 г. тя представлява около 4 до 5% от общите разходи за научните изследвания и технологичното развитие в страните – членки на Европейския съюз.
Основна цел на рамковата програма е да допринесе за създаване на Европейското изследователско пространство чрез задълбочаване на интегрирането и координирането на научните изследвания в Европа. Същевременно научните изследвания ще бъдат насочени към повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика – което и колегите изтъкнаха, и решаване на основните социални проблеми, подпомагане на формулирането и прилагането на останалите политики на Европейския съюз.
Европейската комисия изготви международна оценка за успеваемостта на България от участието в Шестата рамкова програма. Тук бих искала да припомня още веднъж, че по програмата са подкрепени 250 проекта с повече от 300 участващи организации, в резултат на което в страната са постъпили 27 млн. евро.
Също бих искала да отбележа според мен един изключително важен факт, че освободеният ресурс от предвидения членски внос ще бъде насочен към финансиране на програмно-конкурсен принцип на инфраструктурата и научните проекти, които имат за цел повишаване на научния потенциал на България, ефективно преструктуриране на научноизследователския сектор и успешното му вписване в Европейското научноизследователско пространство. Това неминуемо ще е успешна стъпка към участието на България и в Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейската общност в периода 2007-2013 г. и на Европейската общност за атомна енергия в периода 2007-2011 г.
Ратифицирането със закон на изменението на т. 3 от приложението на меморандума действително е изключително важно за България. Затова аз също се присъединявам с удоволствие към подкрепата на тази ратификация и очаквам всички заедно да я подкрепим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Кънева.
Заповядайте, господин Славов.
Пламен Славов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! След толкова обстойно поднесени мотиви от страна на председателя на Комисията по образованието и науката и от вносителя - Министерския съвет, представляван от заместник-министъра на образованието и науката госпожа Ваня Добрева, ще си позволя да споделя пред вас това, което казах на заседанието на Комисията по образованието и науката, а то се изразява в следното.
На първо място, естествено заслужават подкрепа и положителна оценка усилията на Министерския съвет и на министъра на образованието и науката да се стигне до тази промяна в предварителните договорености. Трябва да се отбележи, че в областта на Пета, Шеста, както се очертава – и на Седма рамкова програма, има приемственост между държавната политика, реализирана през последните години от правителствата на Република България и от министъра на образованието и науката.
На второ място, много е важно този натрупан опит, който вече имаме като държава, която кандидатства за пълноправно членство в Европейския съюз, да бъде трансформиран в опит на държава – член на Европейския съюз, именно в предстоящата работа в годините, когато ще се реализира и Седма рамкова програма. Затова е много важно тези 6,5 млн. лв. по какъв начин ще бъдат използвани – вчера специално го споделих с министъра на образованието и науката и с колегите от комисията – от всички научни организации, които ще кандидатстват, и всички колективи, които ще кандидатстват, за да може да се повиши действително техният ресурс и капацитет, за да могат да бъдат конкурентоспособни и в условията на ефективна конкуренция в рамките на Европейския съюз, на България като страна – членка на Европейския съюз.
Всичко това, което очаквам след малко да реализираме с гласуване в пленарната зала, смятам, че ще бъде естествено продължение на гласуването в Комисията по образованието и науката, където с пълно съгласие, с консенсус беше подкрепена тази ратификация. Смятам, че гласуването, което ще реализираме след малко, ще бъде още едно доказателство за отношението, което през последните години не само Народното събрание, а всички държавни институции реализират по отношение развитието на науката, научните изследвания и на политиката на Република България в тази област. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Славов.
Има ли други желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги! Тези от вас, които следят изказванията около Пета и Шеста рамкова програма, бих искал да ги информирам, да им насоча все пак погледа към още едно място.
Много хубави думи се казаха. Много голяма част от тях са абсолютно верни. Например думата “приемственост” тук е изключително точна и вярна, но нека да знаем, че такива слънчеви перспективи няма. Нека да знаем, че българската научна общност има ясно изградени устойчиви пътеки, изградени са много стабилни връзки, например с научните институции на Федералната република в миналото, особено в Бавария.
Ако вземете тези пари и погледнете как са усвоявани, ще видите точно институциите, които имат мощ, сила, капацитет. Това не се отнася за много голяма част от научните институции в Република България – например, за университетските центрове. Отнася се за определен кръг научни институти, които имат дял, тъй наречен природоматематически в своята работа. Те имат тези връзки от времето, те имат ресурса да усвояват, те имат капацитета да разработват. Останалите, по-голямата част, нямат този капацитет - това, от една страна, тоест перспективата не е толкова слънчева, както я описваме.
От друга страна, самият Европейски съюз си постави такава цел – икономика на знанието, и тръгна в тази посока. Сегашният председател господин Барозу е един от инициаторите на тази политика и самият той съвсем наскоро съобщи, че тази цел за 2010 г. е непостижима. Тоест в самото пространство на научната общност на Европейския съюз е ясно, че не може да се постигне това, което са постигнали Съединените американски щати. Защото беше редно да се каже: всичко това е направено, структурирано, не за конкурентоспособност вътре в самия съюз между отделните държави, колкото за конкурентоспособност на целия съюз спрямо постиженията, които се постигат в Съединените щати от гледна точка на прилагането на науката в икономиката.
Бях длъжен някак си, господин председател, да го кажа, защото към верните неща трябваше да се добавят и тези, които също са верни, но не звучат така оптимистично. И, разбира се, да се присъединя към желанието да подкрепим всички тази промяна – тя е съвсем разумна, съвсем ефективна, защото това е намаляване на ресурс. И да пожелаем на тези хора в България, които са успявали до момента, да успяват и занапред, а на другите поне малко амбиция и убеденост, че също ще могат да участват в това пространство със своите проекти и да ги печелят. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Методиев.
Има ли други желаещи да вземат думата? Не виждам.
Затова обявявам дискусията за обсъждането на първо четене на законопроекта за приключена. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006), внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте, господин Местан.
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Това съгласие, с което приехме на първо гласуване законопроекта без “против” и “въздържали се”, ми дава основание да направя процедурно предложение законопроектът да бъде обсъден на това пленарно заседание и да се проведе и второто гласуване. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има процедурно предложение за преминаване към второ четене и гласуване на законопроекта.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Преминаваме към второ четене.
Господин Местан, заповядайте да представите текста на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям за второ гласуване Законопроект за ратифициране на изменението на т. 3 от Приложение ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, …
Господин председател, отварям скоба, за да направя в ход едно редакционно предложение: навсякъде да се добави “Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Местан, аз почувствах и в хода на прочитането на Вашия доклад тази редакционна добавка, която правите. Но може би доколкото става дума за документи, които са двустранно съгласувани с точно определена редакция, едва ли ние можем да внесем изменение в редакцията на двустранен документ.
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: Оттеглям предложението си и продължавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви за разбирането.
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: … технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006), ДВ, бр. 58 от 2004 г.
“Член единствен. Ратифицира изменението на т. 3 от Приложение ІІІ на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006), сключено чрез вербални ноти на 20 декември 2004 г. и на 8 август 2006 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Местан.
Има ли желаещи да вземат отношение по заглавието и член единствен? Няма.
Подлагам на гласуване заглавието и текста на законопроекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Законът за Шестата рамкова програма е приет окончателно и на второ гласуване.
Благодаря ви, уважаеми колеги.
Точно в 10,30 ч. обявявам 30 минути почивка. Ще продължим с парламентарен контрол от 11,00 ч. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпилите питания за периода 1-15 септември са следните:
Постъпило е питане от народния представител Минчо Христов към Пламен Орешарски – министър на финансите, относно политиката на Министерството на финансите за увеличаване растежа на брутния външен дълг. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 септември.
Постъпило е питане от народния представител Мартин Димитров към Пламен Орешарски – министър на финансите, относно критериите за финансиране на проекти със средства на Европейския съюз и акредитация на съответните институции. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 септември.
Има за връчване писмени отговори:
От заместник министър-председателя Даниел Вълчев на питане на народния представител Иван Иванов.
Министърът на финансите Пламен Орешарски отговаря на питане на народния представител Костадин Паскалев.
Министърът на финансите Пламен Орешарски отговаря отново на питане на народния представител Костадин Паскалев.
Министър Орешарски отговаря и на въпрос на народните представители Петър Димитров и Димитър Дъбов.
Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски отговаря на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Ваньо Шарков.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков отговаря на въпрос от народния представител Елиана Масева.
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров отговаря на въпрос от народния представител Евдокия Манева.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков отговаря на въпрос от народния представител Филип Димитров.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов отговаря на въпрос на народния представител Бойко Великов.
Преминаваме към парламентарния контрол, който ще започне с министъра на държавната администрация и административната реформа господин Николай Василев.
Преди това има думата за процедурно предложение господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Възразявам против политическия чадър, който се поставя от страна на председателството на министър-председателя Сергей Станишев. За пореден път се връща питане към министър-председателя по един изключително важен за българския народ въпрос. Питането е за резултатите от независимия международен одит, извършен от „Прес уотър хаус купър” точно по поръчка на министър-председателя Станишев за икономическата изгода от концесията на автомагистрала „Тракия”. Питането ми е върнато. Подобни питания са връщани многократно в този парламент. Особено скандално е, че това се случва именно един месец преди изборите. По този начин се поставя политически чадър на действащия президент господин Първанов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Чачев, това не е процедурно предложение. Използвате правото си на процедурно предложение, за да се изкажете по същество, което е нарушение на правилника. Правомощие на председателя е да прецени кой от състава на Министерския съвет да отговаря по даден въпрос или питане.
Министърът на държавната администрация Николай Василев ще отговори на питане от народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев относно допуснати нередности при атестирането на вътрешни одитори.
Господин Димитров, заповядайте да отправите питането към министър Василев от името на двамата народни представители. Заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Към мен и другите колеги от Съюза на демократичните сили бяха отправени множество оплаквания от страна на одитори, тъй като над 200 човека бяха уволнени само през 2006 г. При тези уволнения са допуснати серия административни нарушения, които до този момент са останали без всякакви последствия. С надежда аз и моите колеги от Съюза на демократичните сили се обърнахме към министъра на държавната администрация и административната реформа да извърши проверка и да установи тези административни нарушения. Надявам се в неговия отговор да има конкретика по тези въпроси.
За какво става въпрос? Знаете, че бяха приети два нови закона, които отмениха стария начин на контрол. Това са Законът за вътрешния одит и Законът за държавната финансова инспекция. Създаването на инспекция означаваше, че предишните одитори трябваше да бъдат преназначени в инспекцията, но три месеца това не се случи. Представете си структура, която се закрива, и три месеца нейните служители не се преназначават. Това е първото важно административно нарушение.
Второто е, че със задна дата се пишат работни планове. Дойдоха хора, оплакаха се, казаха, че вече съдят държавата за това, че със задна дата са ги карали да пишат работни планове, което е сериозно административно нарушение. На базата на тези работни планове впоследствие са били атестирани и са им писани ниски оценки, за да бъдат уволнени. Това е третото административно нарушение, допуснато от страна на Министерството на финансите.
Освен към нас, сигнали за тези злоупотреби е имало директно към министъра на държавната администрация, който е имал достатъчно време да направи сериозна проверка относно тези факти и обстоятелства.
Уважаеми дами и господа, ние приемаме законите, но трябва да следим и за тяхното спазване. В момента, в който даден закон не се спазва, ние трябва да бъдем чувствителни и в парламентарния контрол, а и с всички други средства да осигурим спазването на законите, които сами приемаме. Ако те не се спазват, няма смисъл да ги приемаме. Давате си сметка за това.
Искам да коментирам червената метла или коалиционната метла за одитори в България. Тези хора вече ги няма. Голяма част от тях бяха с много добри качества. Това ще доведе до повече корупция в България и до проблеми с усвояването на европейските фондове. Догодина пак ще се говори по тази тема.
Сега се надявам уважаемият министър Василев да ни даде повече яснота относно всички тези оплаквания, както и за делата, които се водят срещу държавата по този повод, за които аз имам информация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Министър Василев, имате думата за отговор на отправеното към Вас питане.
МИНИСТЪР Николай Василев: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, най-напред Ви благодаря за това, че за пореден път проявявате активност и повдигате тази тема. От известна техническа гледна точка може би донякъде имате право.
Тук обаче бих искал да ви обърна внимание на следното. Вие смесвате няколко теми. Най-напред дали правилно са били преназначени известен брой държавни служители и дали е преминала без сътресение и без някакви неудобства промяната на някои административни структури.


От друга страна обаче, Вие говорите за уволнения и метли, което според мен е съвсем друга тема.
Също така на Вас много би Ви приличало в друг момент да зададете парламентарен въпрос дали върви по план и доколко успешно намаляването на броя на служителите в държавната администрация. Бих искал да Ви информирам, че към днешна дата от м. февруари т.г. досега броят на служителите в държавната администрация е намалял с 5410 души, което може да се тълкува поне по два противоположни начина.
От една страна, някой може да каже, че това е прекалено много и става дума за живи хора. От друга страна, на Вас много би Ви приличало да кажете, че е прекалено малко и Вие очаквате това правителство да бъде много по-реформаторски настроено и пак ще бъдете прав.
Така че тук тази тема бих я изключил и по-скоро бих се насочил към въпроса конкретно за тази служба. Бих започнал с това, че не считам въпросът за насочен конкретно към министъра на държавната администрация. Вярно е, че ние отговаряме за много хоризонтални процеси в цялата администрация, но не отговаряме за всеки индивидуален въпрос и за всички проблеми в цялата държавна служба.
Доколкото знам Вие сте получили вече отговор от министъра на финансите. Аз подкрепям всичко казано от министър Орешарски. Ако е необходима проверка за изясняване на това дали действително са съставени работни планове със задна дата, тя ще бъде извършена с Министерството на финансите. Ние нямаме такова впечатление. Министърът на държавната администрация притежава единствено контролни функции по Закона за държавния служител и съответните подзаконови актове.
Все пак бих искал да изразя становище по случая. Както правилно отбелязвате, въпреки влизането в сила на Закона за държавната финансова инспекция и на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, до приемането на устройствения правилник на тази агенция на 11 юли 2006 г., одиторите от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол са продължили да изпълняват своите задължения, поради липсата на друга структура, структурни звена или разпределението им по звена. Индивидуалните им месечни заплати също така не са променяни. До датата на влизане в сила на устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция на 14 юли 2006 г. на нито един служител преди това не е връчвана заповед за промяна на служебното правоотношение, от което следва, че всички съществуващи до момента права и задължения не са променени.
За периода от 1 декември 2005 г. до момента на връчване на новите заповеди не е отпаднало задължението на служителите за изготвяне на работни планове на всеки служител, който има отработени най-малко шест месеца в период на оценяване. По този въпрос бих обобщил така, че всъщност голям проблем в тази област няма.
Вие също така засягате една много важна тема, що се отнася до дейността на новата Дирекция „Инспекторат” в държавната администрация. Бих искал да Ви информирам, уважаеми господин Димитров, че за няколкото месеца от своето съществуване – реално тя работи около пет месеца, въпреки че е сравнително малка по числен състав, си е изградила сериозен авторитет и имидж в отделните административни структури и вече е извършила проверки в над 200 администрации, тоест в повече от една трета от всички администрации. Ако продължават с такава скорост означава, че до края на мандата ще проверят средно по три пъти всяка администрация, а някои от тях може би и по повече. Наистина новият инспекторат работи доста добре и в момента неговата роля се възприема конструктивно от съответните проверявани органи. Нашият опит показва, че около една пета от тези проверки се извършват по сигнали и съответно се констатира дали има, или няма нарушения, като се издават така наречените задължителни предписания. Благодаря ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Василев.
Господин Димитров, заповядайте да зададете до два уточняващи въпроса към министъра.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Първият ми уточняващ въпрос към Вас е, тъй като Вие не уточнихте: има ли към Вас оплаквания, отправени от неправомерно уволнени одитори? Има ли такива оплаквания и ако има, Вие какви мерки сте взели?
Второ, казахте: „Инспекторатът работи”. Ние се радваме за това. Приветстваме го! Той работи по сигнали и сега Ви давам конкретен сигнал. Защо не проверите, господин Василев, дали не е имало изготвяне на работни планове със задна дата в София – област?
Ето, конкретен сигнал, който Ви се дава от депутат в присъствието на представители на всички парламентарни групи. След известно време е логично да Ви задам отново въпроса: този сигнал как е бил проследен и какъв е резултатът от него? Защото, уважаеми господин министър, Вие също, както нас, трябва да сте много заинтересован да се спазват законите. Като министър на администрацията трябва да следите за тяхното административно изпълнение, но в момента, в който, уважаеми дами и господа, една структура три месеца нищо не е правила – няма какво да правят тези хора, защото са в преходен период. Закрива се една структура и се създава друга. Като изтече този срок и им кажат: „Хайде сега, направете работни планове със задна дата да ви оценим за това, че нищо не сте правили!”, напишат им ниски оценки и впоследствие това стане повод да бъдат уволнени, естествено е, че хората ще недоволстват и ще има хаос в системата!
Но в една такава ситуация да кажем, че не са допуснати сериозни нарушения, господин Василев, аз бих бил по-предпазлив на Ваше място, защото вече текат съдебни дела и техният резултат може да покаже нещо съвсем противоположно. Надявам се, че сте запознат с тази част от нещата.
Така че аз, господин Василев, се надявам Вие да проследите сигнала, който аз добронамерено Ви давам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Министър Василев, имате думата за отговор на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР Николай Василев: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Наистина вследствие на Вашия въпрос бих Ви отговорил три неща.
Най-напред, още днес ще разпоредя да се проверят подобни сигнали. Между другото не съм сигурен, че при нас такива истински сигнали са пристигнали, но Вие всъщност ни давате сигнал, така че още днес ще направим тази проверка и ще Ви информирам лично за съответния резултат.
Второ, ако наистина са извършени някакви нарушения, защото според нас едва ли са извършени нарушения – в никакъв случай тежки, то наистина разговорът ще трябва да е по-скоро с Министерство на финансите.
Третото, което е не по-малко важно, Вие знаете, че аз традиционно се отнасям с уважение към много от Вашите лични възгледи и принципни позиции по някои въпроси. Вие и много от вашите бивши колеги от институцията, която сте представлявал, традиционно изразяват своето критично отношение от това, че администрацията е прекалено голяма. Наистина това като че ли е първият сериозен опит на българско правителство за последните няколко години. Един такъв опит имаше в края на 2001 г. и администрацията много бързо беше съкратена с 10 %, което е по-малко от 10 хил. души. Сега подобен опит е позволил да се намалят бройките с 5410 души.
Разбира се, всеки народен представител винаги може да погледне един такъв индивидуален случай и да го разкаже по определен начин, но така или иначе българското общество в момента подкрепя реформите в посока на малко по-стройна и организирана администрация. Благодаря Ви за Вашия интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Василев.
Господин Димитров, имате думата, за да изразите своето отношение към отговора на министър Василев.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На първо място, не би трябвало да казвате, че няма нарушение преди проверката, а би трябвало след като направите проверка по сигнала, който аз Ви дадох, да направите съответната констатация.
Аз и моите колеги от Съюза на демократичните сили приветстваме реформата в администрацията. Но тя не трябва да води до нарушение на закона, господин министър! Да, трябва реформа. Тя е задължителна, но без да бъдат нарушавани законите. Защото никоя реформа не може да оправдае закононарушения и тръгне ли се по тази плоскост, тя е много погрешна.
Също така е важно тази реформа да води до повече качество. Много пъти съм казал, че просто наемането на нови служители не води до качество в администрацията. Необходими са специфични знания, специфични умения, по-добра координация. Това са много важни моменти от административната реформа.
Прав сте, че има вече запитване до Вас по тази тема – дали е изпълнено обещанието за 10-процентно съкращение на администрацията, но част от въпроса, който е логично да Ви бъде зададен, също така, е, че освен съкращения, които разбира се имат място, дали е постигнато по-високо качество, дали е постигнат по-висок капацитет.
Искам да завърша с надеждата, като човек, който проявява отговорност и би трябвало да проявява отговорност, да проверите административните нарушения, за които аз Ви говорих.
Аз съм много обезпокоен, когато хора, които познавам с високи качества, просто напускат администрацията без да им се дава обяснение. Защото именно това трябва да е Вашата цел и на вашите колеги – да задържите хората с качества. Те ще ви трябват още догодина. А във Вътрешния одит най-качествените одитори вече не са в администрацията. Аз познавам лично част от тези хора, те идват при мен. Няма ги вече! Те напуснаха по вина на тройната коалиция и на правителството. Реформа за по-висок капацитет – да! Но не и уволняване на качествените хора! Не и нарушаване на закони! Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Благодаря, министър Василев, за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроса, който народният представител Иван Иванов, е отправил към министъра на правосъдието господин Георги Петканов относно движението на наказателно дело от общ характер № 850 от 2000 г. на Софийски градски съд.
Имате думата, господин Иванов.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 12 февруари 1996 г. в София е убит Валентин Алексиев. В резултат на предприети от МВР и следствието оперативни издирвателни действия бяха разкрити извършителите на престъплението. От направените от тях пълни самопризнания бяха разкрити и поръчителите, а именно братята Валтер Папаски и Георги Георгиев. Георги Георгиев вече 10 години се укрива от правосъдието и се издирва, включително и от службите на Интерпол.
Що се касае до Валтер Папаски от задържането му досега са правени многократни опити да се осуети наказателното преследване срещу него. Отначало такъв опит прави адвокатът Константин Симеонов, срещу когото впоследствие е образувано следствено дело за подбуждане към лъжесвидетелство. След това такъв опит прави софийският градски прокурор Нестор Несторов, срещу когото е образувано дисциплинарно производство, тъй като е допуснал излишно удължаване на сроковете за приключване на следственото дело и е нарушил основните процесуални норми. По такъв начин той е действал за прикриване на престъплението и неговото покриване с давност, при което обвиняемият не би получил правосъдие.
Най-после, четири години след убийството, през 2002 г. в Софийския градски съд е заведено наказателно от общ характер дело срещу подбудителите и извършителите на убийството. Но повече от шест години това дело не приключва и съответно не се постановява присъда или да се излезе със заключение за прекратяване. Съдебното дирене продължава с непрекъснато отлагане на съдебните заседания.
По този повод и в съответствие с възложените задължения на окръжните съдилища съгласно Закона за съдебната власт отправям към Вас следния въпрос: кои са причините за толкова дългото забавяне на дело № 850 от 2000 г. в Софийския градски съд? Има ли индикации за умишлено забавяне и кои са отговорните за това длъжностни лица? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Иванов.
Имате думата, министър Петканов.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Преди да Ви информирам за причините, довели до продължителното разглеждане на делото, бих искал да уточня, че те не могат да бъдат установени по реда на чл. 63, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, на който Вие се позовавате. Данните в отчетите на съдилищата са в статистически вид и по форма и съдържание представляват справки, таблици по установени образци. В тях не се съдържат данни за конкретно дело, а дават една обща информация за образуваните дела, тяхното движение и приключването им.
С оглед на изнесената от Вас информация за забавяне хода на наказателно от общ характер дело № 850 от 2000 г. е извършена проверка от Инспектората по чл. 35б от Закона за съдебната власт, която установи следното. Делото е образувано на 18 май 2000 г., а не 2002 г., както Вие посочихте.
Иван Иванов (ДСБ, от място): Да, 2000 г.
МИНИСТЪР Георги Петканов: До момента са насрочвани над 40 заседания. Причините, довели до продължителното му разглеждане, са от най-различен характер и в рамките на времето за отговор не бих могъл да изброя всички, затова ще се спра само на по-важните от тях.
Първо, следва да се има предвид, че до момента в хода на съдебното следствие е събран голям по обем доказателствен материал, надхвърлящ четири тома. Самото следствено дело по случая е с осем тома. Прокуратурата е поискала призоваване на 27 свидетели и 14 вещи лица. По искане на подсъдимите са разпитани и други свидетели и са назначавани нови и допълнителни експертизи. Според мен всичко това определя и обема на работа, която трябва да се извърши.
Втората причина е смяна на съдията докладчик по делото поради постъпването му на работа в орган извън съдебната власт. Тук става дума за 3-4 смени, които са били направени междувременно. Това е довело до започване на съдебното следствие отначало. Това също води до забавяне на процеса.
Трето, неявяване на допуснати до разпит свидетели и вещи лица.
Четвърто, неявяване на подсъдими или на член на състава на съда поради заболяване.
Пето, упълномощаване на нови защитници от страна на подсъдимите, което отново води до отлагане на делото, за да се запознаят те с материалите по него.
Зададеният от Вас въпрос е добър повод да подчертая, че Инспекторатът към министъра на правосъдието не може да контролира преценката на съда относно това дали са налице или не основанията за отлагане на дадено съдебно заседание. Инспекторатът проверява дали след отлагането на съдебното заседание то е насрочено в рамките на един разумно кратък срок.
Извършената по случая проверка не установи наличието на данни за нарушение в тази насока. Насрочването на датите за съдебните заседания е съобразявано с конкретната причина, довела до отлагането, както и предстоящите процесуални действия, които следва да бъдат осъществени.
Не бих си позволил, уважаеми господин Иванов, да давам прогноза относно срока, в рамките на който делото би могло да приключи. Както виждате от настоящия отговор, това зависи от много фактори, върху които нито аз, нито Инспекторатът може да оказва въздействие.
И накрая, въпреки казаното дотук, струва ми се, че поставеният от Вас въпрос е основателен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Петканов.
Имате право на реплика, господин Иванов. Заповядайте.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин министър, аз отлично разбирам, че причините за забавянето не могат да бъдат установени на базата на разпоредбите по чл. 63. Но проверката, която Вие сте наредили да бъде извършена, показва наистина доста интересни факти. Аз вече споменах за две лица, които са допринесли за умишленото забавяне на делото, но след влизането всъщност в съда през 2000 г. има налице и други данни за магистрати, които с действията си, без да казвам, че са умишлени, са допринесли за забавянето. Вие не ги споменахте поименно, но аз ще го сторя.
Това е съдията Антон Станков, който след като изменя мярката за неотклонение на Валтер Папаски, година по-късно се оттегля от делото.
Това е съдията Даниела Атанасова, която, поемайки делото, изменя мярката за неотклонение на непосредствените извършители на убийството, които в момента се разследват по делото срещу Маргините. Вие знаете отлично това. И след три години – 2004 г., и тя се оттегля.
Да, и двамата отиват на постове в изпълнителната власт, но Вие отлично знаете, господин министър, че съдията е морално да завърши едно започнато от него дело, защото в рамките на процеса той, водейки го отначало докрай, формира своето съдийско убеждение. В крайна сметка това е първото разкрито поръчково убийство в България, но десет години след неговото извършване все още няма наказани лица.
И още нещо: четири години след извършването на убийството делото престоя в съда шест години. Вие казахте и това е точно така – проведени са 40 заседания. Но аз ще попитам: дали няма да бъдат проведени още 40 в този контекст на протакане на делото?
И накрая: това е делото, което се наблюдава от експерти от Европейската комисия и Вие знаете това. В интервюта и предишният, и сегашният еврокомисар по разширяването Гюнтер Ферхойген и Оли Рен говорят изрично за това дело. Шестгодишната одисея на това дело е наистина красноречив пример защо Европейската комисия дава оценка на главата “Правосъдие и вътрешен ред” за Република България, уви. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин министър, имате право на дуплика. Отказвате се. Благодаря Ви.
С това участието на министър Петканов в днешния парламентарен контрол приключи.
Преминаваме към питането, което народния представител Евгени Чачев е отправил към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил относно престъпна небрежност за земеделското министерство, довела до застрашаване на качеството на питейната вода на повече от два милиона български граждани.
Заповядайте, господин Чачев, имате думата.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Кабил! В сряда Народното събрание прие Закона за Общия устройствен план на София на първо четене. Този закон се забави в парламента близо четири години. Не беше приет в миналия парламент. През това време течеше замяна на земеделски и горски земи от страна на Вашия предшественик, а и Вие поехте щафетата, със земи на терени, на които ще се развива София, терени, цената на които ще нарасне стотици пъти. Подобни замени са извършени и близо до санитарната зона, и в санитарната зона на яз. “Искър”. За съжаление през последната година в санитарната зона на яз. “Искър”, който осигурява водата на повече от два милиона българи – не само на софиянци, се вършат пълни безобразния. Издигна се няколкокилометрова стена, от която не може да се види какво става в тази зона. В средствата за информация се изнесоха факти, че едва ли не във Вашето ведомство е загубен планът, в който е очертана тази санитарна зона.
Санитарната зона, господин министър, може да я очертае всеки първокурсник от Строителния техникум “Христо Ботев”, тъй като тя е определена от котата на преливния ръб на язовира. Такива оправдания са просто голословни.
Моето питане към Вас е: защо Министерството на земеделието и горите допусна това, което се случва в охранителния пояс на яз. “Искър”, както и реституцията на земи в него? Какви мерки предприехте за изясняване на тези престъпни действия и кой носи отговорността за застрашаване на питейната вода на повече от два милиона български граждани? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Чачев.
Имате думата за отговор, министър Кабил.
МИНИСТЪР Нихат Кабил: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Преди всичко искам да Ви благодаря за поставения въпрос, тъй като той засяга тема, широко коментирана в общественото пространство през последните дни и пряко засягаща интересите на над два милиона граждани на столицата.
В отговор на вашите въпроси категорично искам да заявя, че не е допусната престъпна небрежност от повереното ми министерство относно застрашаване на качеството на питейната вода и отразяването в санитарно-охраняваните зони на яз. “Искър”.
Също така ви уведомявам, че не са заличавани данни, определящи границите на санитарно-охраняваната зона на яз. “Искър”, тъй като те не са представени в Общинската служба по земеделие и гори – бивша Поземлена комисия “Панчарево”, от съответните органи. Поради тази причина при изготвяне на карта и баланс на землището на яз. “Искър” тези зони не са отразявани.
Решение за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи за землището на яз. “Искър” са издавани от Общинската служба по земеделие и гори – Панчарево, по ред и условията, регламентирани в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и правилника за прилагането му. При възстановяването на правото на собственост на земеделските земи за землището на яз. “Искър” общинската служба се е съобразила с нормативно определените граници в Наредба № 3 от 2000 г. за санитарно-охраняваните зони. Решения за възстановяване на правото на собственост за землището на яз. “Искър” са издадени от Общинската служба – Панчарево, след влизане в сила на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. Общинската служба в Панчарево не е издавала решение за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в зона А, пояс 1. Въпреки липсата на учредени санитарно-охранителни зони на язовира, въпросната общинска служба е издала решение, скици за възстановяване на правото на собственост върху 884 имоти, които попадат в пояс 2 с отразен ограничителен режим на ползване на водоснабдителен обект в Зона Б и 486 имота в ограничителен режим на зона С или пояс 3.
През м. ноември 2005 г. след предоставяне на цифрови данни от “Софийска вода” АД санитарно-охранителната зона А и част от зона B на яз. “Искър” е приложен документ – извадка от Териториално устройствения план на вилния отдих на гр. София, одобрен със заповед от м. декември – обърнете внимание – 1986 г., на Комисията за териториално и селищно устройство и опит за нанасяне на Картата на възстановената собственост Общинска служба – Панчарево, е констатирала несъответствие в границите на санитарно-охраняваните зони на язовира между определените с Наредба № 3 от 2000 г. и тези по Териториално-устройствения план от 1986 г. Тоест, територията на зона А – пояс 1, е по-голяма от тази на пояс 2, определен с Наредба № 3 от 2000 г.
По отношение на втория поставен въпрос държа да Ви запозная, че във връзка с публикациите в пресата от 16-17 август 2006 г., съобщаващи за заличени данни за санитарно-охранявани зони яз. “Искър” от Картата на възстановената собственост бе назначена работна група със задача да извърши спешна проверка на така изнесената информация. От представения доклад е установено, че границите на санитарно-охраняваните зони на яз. “Искър” не са били нанасяни на Картата, като при възстановяване правото на собственост върху земеделски земи в издадените решения е отразен ограничителния режим на тези зони на язовира, съобразен с въпросната Наредба № 3. Министерството на околната среда и водите Басейнова дирекция “Дунавски район”, с център Плевен, с писмо от м. юли 2006 г. до Областна дирекция “Земеделие и гори” – София-град, е поискала изготвяне на становище относно провеждане на процедура за учредяване на санитарно-охранявана зона около яз. “Искър” за питейно-битово водоснабдяване на гр. София и други консуматори на територията на Столична и Самоковска община.
С писмо с изх. № 1158 от 5 септември 2006 г. на Областната дирекция “Земеделие и гори” София-град, е изпратено становището по проект за санитарно-охранявана зона яз. “Искър”, на Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция “Дунавски район” с център Плевен.
Уважаеми господин Чачев, в заключение искам да отбележа, че инициирах създаването на междуведомствена комисия, включваща представителите на Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, “Софийска вода“ АД и Столична община, която да извърши допълнителна проверка по случая и да окаже съдействие при предстоящото очертаване на санитарно-охраняваните зони на яз. “Искър”.
Така че в отговор на Вашия въпрос и аз ще запитам: къде е престъпното бездействие на Министерството на земеделието и горите? Благодаря.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, най-малкото трябваше да си направите труда да прочетете стенограмата от изказването на Вашия колега и съпартиец господин Джевдет Чакъров от предишния парламентарен контрол, на когото зададох същия въпрос. В неговия отговор дословно се цитира вината на Министерството на земеделието и горите при връщането на въпросните земи. Колегите в залата много добре си спомнят отговора на министър Чакъров.
А ако си бяхте направили труда да прочетете изявленията в пресата на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Гагаузов, също щяхте да знаете, че земите са върнати в нарушение на всички закони и разпоредби в Република България.
За Ваше сведение, санитарната зала на яз. “Искър” е определена още с решение на Бюрото на Министерския съвет на тогавашната Народна република България през 1951 г., господин министър, и потвърдена през 1986 г. от Комисията за териториално и селищно устройство към Министерския съвет. И тя никога не е отменяна.
Що се касае до цитираната от Вас наредба от 2000 г., това действително е така, но отговорете защо не сте нанесли на картата тази зона, господин министър!? Аз с удоволствие бих дошъл, когато ми кажете, лично да нанеса санитарната зона на язовира в картата във вашето ведомство.
Моите въпроси към Вас са: защо беше нужно средствата за масова информация да изнесат този факт, за да назначите въпросната комисия? Не минавате ли два пъти в месеца покрай въпросната “Китайска стена”, покрай охраняваната зона, господин министре, и не виждате ли безобразията, които се вършат в нея?
Нищо не ми отговорихте за замяната на земи на територията на София, на територии, които тепърва ще се развиват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР Нихат Кабил: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Много се изненадвам на Вашето вълнение и желанието Ви непременно да намерите някакво, както се изразявате в питането, отправено до мен, престъпно бездействие и така нататък.
По отношение на замените край яз. “Искър” аз нямам информация и ще Ви бъда много благодарен, ако ми предоставите такава.
Освен това Вие като бивш министър на регионалното развитие и благоустройството много добре знаете какво е кадастрална карта и какво е специализирана кадастрална карта – картата на възстановената собственост. И че картата на възстановената собственост и кадастралната карта не може всеки да я чертае, както му скимне, защото има един термин, който се нарича “стабилност на картата” и гарантира стабилност на собствеността и по-нататъшните действия, свързани с това нещо.
Така че как една техническа служба на министерството, която по закон има задължението да поддържа тази карта на възстановената собственост, да чертае по нея разни зони, след като това не е поискано? Защото тази служба в Министерството на земеделието и горите не е ВиК. То не е нито принципал, нито собственик, нито има някакво отношение към управлението на този язовир. И оттук вече всеки започва да прехвърля отговорности на следващия – първият на втория, вторият на третия, третият на четвъртия и се стига до петия, който трябва да отговаря защо става така.
Категорично не съм съгласен, казвам ви, с инсинуациите, които ги имаше в пресата. Заличени данни от Картата на възстановената собственост! Вие знаете ли, че това е престъпление от общ характер? Няма заличени данни, защото няма нанесени такива. Като няма нанесени, какво ще заличи?!
Не са поискани съответно нормативите, съответно законите нито от Софийска община, нито от “Софийска вода”. Аз ви цитирах преди малко в отговора кога Басейновата дирекция е поискала становище от нас и ние сме го предоставили – за всички мерки, които трябва да бъдат предприети във връзка с очертаването, заграждането, даже, ако трябва, и физическата охрана на тази санитарна зона.
Що се отнася до възстановяването на имотите, аз ви казах, в трите зони правото на собственост е възстановено със съответните ограничения и тежести. Така е по закон.
И аз очаквам, изпратил съм писма и имам отговор от някои за междуведомствената работна група, която веднъж завинаги да реши този проблем, а не както на всеки му е удобно конюнктурно да прехвърля отговорността на следващия. Защото проблемът за качеството на питейната вода и за чистотата не е проблем на едно или друго ведомство, то е проблем на всички ни. В края на краищата и аз, и вие живеем в този град и консумираме тази вода.
Назначил съм много обстойна проверка от Специализираното звено към Инспектората във връзка с всички данни и публикации, които излязоха в общественото пространство, и позициите, които бяха застъпени през това време.
И тук искам да ви уверя, че ако наистина някъде има нарушение на законодателството от служител на нашето министерство, ще предприема каквото се предприема в такъв момент като административни мерки и бъдете сигурен, че Вие ще сте първият човек, когото и устно, и писмено ще уведомя за това. Защото, пак Ви казвам, както Вие, така и аз, така и моето дете, така и всички консумираме тази вода. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Чачев, имате думата да изразите своето отношение към отговора на министър Кабил.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, силно съм затруднен да изразя своето отношение към отговор от министър, който е вече в трето правителство, ако мога така да се изразя. За Ваше сведение, с връщането на земи, със замените на земи се занимава Комисията за борба с корупцията както в предишния, така и в сегашния парламент. И ако се запознаете със стенограмите от заседанията на комисията ще видите, че се касае не за 10, не за 100, а за хиляди декари, заменени на територията на Столична община, включително и в санитарната зона на яз. “Искър”.
Обаче, господин министър, аз очаквах от Вас не да прехвърляте вината на “Софийска вода”, на този и на онзи. Как можеше в тази санитарна зона да не може и врабче да прехвръкне повече от 50 години, и изведнъж тя стана разграден двор, в който действително се вършат безобразия?!
И ситуацията няма да бъде подобрена с това, че сте поискали становищата на Вашите колеги. За сетен път доказвате, че формулата 8:5:3 не работи. Вие нямате комуникация помежду си. (Реплики на министър Нихат Кабил.) “Софийска вода” в случая няма нищо общо. Тя е концесионер на водата, а не на санитарната зона на язовира, господин министър. (Реплики от ДПС.)
Аз задавам въпроса, колега, и господин министърът е тук, за да отговаря. Когато си сменим местата, тогава! Благодаря ви. И му направете забележка, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Чачев.
Участието на министър Кабил в днешния парламентарен контрол приключи.
Преминаваме към въпросите, отправени към министъра на здравеопазването господин Радослав Гайдарски.
Първият въпрос е от господин Чачев относно липсата на най-елементарни хигиенно-епидемиологични изисквания за провеждане на детски лагер в база на община Харманли, с. Добринище.
Заповядайте, господин Чачев, да зададете своя въпрос към министър Гайдарски.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Въпросът ми към Вас е в резултат на все по-честите случаи на хепатит в различни краища на България, включително и епидемии, предизвикани главно от липсата на качествена питейна вода и липсата на канализация, от една страна, и от друга – от безхаберието на Министерството на земеделието и горите, на ХЕИ, на Инспекцията за опазване и контрол на общественото здраве, на ВиК-службите, на Министерството на околната среда и водите по този изключително тревожен за българските граждани проблем и от липсата на ясна стратегия и план за действие на българското правителство за неговото преодоляване.

В подкрепа на това твърдение ще посоча само един фрапиращ пример: детският лагер на община Харманли в с. Добринище, община Банско. Канализацията на лагера не се зауства. Водите се вливат в р. Селска, която е приток на р. Места. Сериозни проблеми има с хигиената на кухненския блок. По тази причина едва ли могат да се спазват съвременните норми за здравословно хранене, а камо ли на малки деца, които пребивават във въпросния лагер.
При тези данни буди недоумение фактът, че точно инспектори от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Благоевград, са дали нееднократно разрешения за ползване на този обект. Разполагам с информация, че настоящото разрешение за ползване на лагера е дадено след политически натиск, упражнен върху тях от директора на инспекцията по указание на областния управител на Благоевград господин Владимир Димитров. Тези указания са отпечатани в бр. 170/20 юли т.г. на в. “Струма”, издаван в Благоевград. (Председателят Камелия Касабова дава звуков сигнал за прекъсване на изказването.)
Господин министър, в тази връзка е и моето питане: какви мерки ще предприемете, за да гарантирате, че регионалните инспекции и структурите в Разлог ще бъдат обективни и безпристрастни и ще спазват закона при преоценка на санитарно-хигиенното състояние на детския лагер в Добринище? Какви мерки ще предприемете спрямо длъжностните лица от инспекцията за тези нарушения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Чачев, но извинете, задали сте въпрос, а не питане, и разполагате с 2, а не с 3 минути!
Господин министър, заповядайте да отговорите на отправения от господин Чачев въпрос.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги депутати, господин Чачев! От 1972 г. до 2002 г. включително всяка година през летните месеци в почивната база, която Вие визирахте – в Добринище, се организират ученически лагери. Ежегодно преди започване на лагерната смяна са извършвани проверки от РИОКОЗ, Благоевград, издавани са предписания за ремонт на базата и след тяхното изпълнение е издавано временно санитарно разрешително, както е станало и през настоящата година.
Вашият въпрос засяга два проблема.
Първият се отнася до канализацията на лагера. Институцията, която трябва да контролира реда и условията, при които се изпускат отпадните води, е Регионалната инспекция по околната среда и водите. Независимо от това през м. март по повод на сигнал от кмета на с. Добринище, обърнете внимание, за изтичане на отпадните води от лагера в реката на селото, за което Вие вече имате някакъв стар сигнал, РИОКОЗ е реагирал веднага и е извършена проверка на място. При проверката е констатирано, че сигналът отговаря на истината. Кметът е насочен да потърси съдействие от РИОСВ. Издадено е предписание за изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадните води и за актуализиране на разрешителното за заустване. Предписанието е изпълнено, видно от представен в РИОКОЗ констативен протокол от главния инженер на ВиК в гр. Благоевград, с който се удостоверява, че заустването на площадковата канализация в реката е прекъснато и е монтирано пречиствателно съоръжение.
Същото е констатирано и на 2 август 2006 г. от началника на сектор “Басейнова дирекция”, Западнобеломорски район, Благоевград, в присъствието на представители на РИОСВ, Благоевград. Съгласно т. 4 от представения констативен протокол, чета дословно: “към момента локалната пречиствателна станция действа и приема битовите отпадъчни води”. Следователно Вие имате сведения отпреди това.
Вторият проблем, който представяте, е хигиенното състояние на кухненския блок и легловата база. За сезон 2006 г. през м. март РИОКОЗ издава предписание за извършване на основен ремонт. Предписанието е изпълнено в срок. При проверката на 20 юли т.г., забележете, става въпрос за много скоро време, с участието на кмета на община Харманли, откъдето са децата, с участието на кмета на с. Добринище, с представители на Регионалната инспекция по водите, Благоевград, община Банско и РИОКОЗ, Благоевград – това е една голяма група, е установено, че наличните 22 стаи и санитарните възли на блок “Б” отговарят на изискванията. Също така е осигурен и един лекарски кабинет. Кухненският блок е приведен в съответствие с хигиенните изисквания. Представена, разработена е и внедрена система за самоконтрол. Същата бе представена и на мен. Вие най-вероятно визирате блок “А”, запечатан със заповед от Дирекцията по строителен контрол за извършване на ремонтни дейности, които са били правени преди това без разрешение за строеж от община Банско.
На 31 юли 2006 г. РИОКОЗ, Благоевград издава предписание за ограничаване достъпа до този блок – става дума за блок “А”. През 2006 г. за настаняване на лагеруващи да се използва единствено и само блок “Б”.
Въз основа на гореизложеното Министерството на здравеопазването няма основания да счита, че предприетите от РИОКОЗ в Благоевград действия са извършени на базата на политически натиск. В различните етапи на своята дейност РИОКОЗ е прилагала мерки за осигуряване на условия за безопасно летуване на децата в съответствие с действащото към момента законодателство. Министерството на здравеопазването с писмо № 32 от 6 юли т.г. е разпоредило на всички РИОКОЗ-и в страната да извършват чест контрол върху обектите с обществено предназначение, в това число детските заведения и ученическите лагери. Такъв контрол ще се извършва и е извършен и от страна на РИОКОЗ, Благоевград върху лагера в с. Добринище. За тази година нямаме никакви оплаквания за нито един от лагерите. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Гайдарски.
Господин Чачев, имате право на реплика.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, аз съм задал моя въпрос през м. юли. Много е ясно, че отговорът Ви е готвен тогава. Защото преди да дойдете на парламентарния контрол, ако бяхте си направили труда да говорите с колегите си, щяхте да знаете, че със заповед от края на м. август Регионалната инспекция за строителен контрол в Благоевград е спряла обекта от експлоатация като неотговарящ както на санитарните, така и на строителните изисквания, които действат в момента в Република България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
Заповядайте, министър Гайдарски.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Благодаря, госпожо Касабова. Би следвало господин Чачев също да знае, че лагерът там не работи. Детските лагери отдавна са привършили. Естествено е, че отново се извършват ремонтни действия. Благодаря.
Евгени Чачев (ДСБ, от място): Затова не работят!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Въпрос към министъра на здравеопазването – господин Гайдарски, са отправили народните представители Димитър Камбуров и Елиана Масева – относно експлоатация на трупове в Република България.
Господин Камбуров, заповядайте да отправите въпроса Ви към министъра.

Димитър Камбуров (ДСБ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Повод за настоящия ни въпрос, господин министър, е една публикация на 12 юни 2006 г. на “Асошиейтид прес” от Адам Голдман и Сет Боренстайн. Тя е озаглавена “Индустрията с човешка тъкан се превръща в голям бизнес”.
Ще се спра на три пункта от нея, които имат връзка с поставения от нас въпрос:
1. Не повече от 18-20 000 души годишно даряват своите тела.
2. Търговията с човешка тъкан е проблем с усложнен характер поради закон, налагащ забрана върху продажбите и покупките на човешки органи, тъкани и клетки.
3. Само за 2005 г. компаниите, занимаващи се с тази дейност, са отчели годишен чист приход от 363 млн. щатски долара.
Господин министър, представяйки тези аргументи пред Вас и невъзможността да дискутираме повече поради ограниченото време, бих искал да Ви кажа, че договорът, подписан на 7 февруари 2002 г. от Изпълнителната агенция по трансплантация “Остеотек”, е недопустим и унизителен.
Господин министър, нарушени са: чл. 5 от закона, а именно, че човешките органи, тъкани и клетки не могат да бъдат предмет на възмездна сделка, и чл. 6 – забранява предлагането на материална облага с цел осигуряване тъкани, органи и клетки.
Безспорно с нашия въпрос възниква и следното: интересно е защо “Остеотек” се насочва към центровете за съдебна медицина, а не към патологоанатомичните отделения. Сигурно ще се възрази, че в патологоанатомичните отделения постъпват трупове на болни хора - в клиниките. Обикновено в центровете за съдебна медицина са трупове на починали – на първо място, от насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи); второ, починали при неясни обстоятелства; и трето, естествена смърт, но все още недоказана.
Те са контингент на предварителното производство, обект на разследване на органи на дознанието, следствието и прокуратурата. Затова Министерството на здравеопазването няма право над тях и не може да ги предостави в лицето на агенцията за донори в отговор на изпълнение на договорни отношения с чужда фирма. Тези трупове са под юрисдикцията на разследващия орган.
Затова въпросът ни към Вас е с оглед след това да вземем отношение във връзка с Вашия отговор: колко са регистрираните за две години – 2004-2006 г., трупове, при които е направена експлантация на костна тъкан, сухожилия и фасци, и колко от тях са взети от центровете по съдебна медицина?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, министър Гайдарски.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги депутати, уважаеми проф. Камбуров и госпожо Масева! Условията и редът за експлантация на органи, тъкани и клетки от човешки трупове са регламентирани в Глава трета, Раздел І от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. През периода 2002-2006 г. са експлантирани органи от 50 трупни донора, като са взети и присадени 70 бъбрека, 8 сърца, 2 бели дроба и 8 черни дроба. Всички органи, взети от човешки трупове на територията на България, са присадени в български лечебни заведения на нуждаещи се български граждани. Човешки органи за трансплантация – миналия път подчертах това – не са изнасяни от страната. При експлантацията – и миналия път пояснявахме какво е експлантация, какво е вземане - се вземат кости, сухожилия, кожа и роговици. Вие поставяте именно този въпрос.
Експлантацията на кости, кожа и сухожилия се извършва от Тъканна банка “Остеоцентър” в България, в “Пирогов” и вземането на роговици се осъществява от МБАЛ “Царица Йоанна”. През 2002 г. такава дейност не е осъществявана.
През периода 2003-2006 г. банката е извършила експлантация на тъкани от 1195 човешки трупа, като са взети 17 253 броя тъкани. Всички тъкани – 100% са изнесени и предоставени за преработка на “Ост девълпъмент” в САЩ – това е френска фирма. Банката е внесла 223 броя обработени алографта – продукти, които са предоставени на български лечебни заведения. Част от експлантацията на тъкани, извършени от “Остеоцентър”, се осъществяват в отделение по съдебна медицина, като за посочения период там са взети 6135 броя тъкани от 426 човешки трупа.
Международният обмен в полза на други държави – износ, се извършва от “Остеоцентър” съгласно разрешение, дадено от министъра на здравеопазването в миналите години.
През 2004 г. е издадено такова удостоверение и удостоверение за всяка отделна партида, издадени оттогава насам от директора на Изпълнителната агенция по трансплантация – ИАТ.
“Пирогов” е осъществил експлантация на 1690 броя тъкани, взети от 213 трупа. Взетите и обработени тъкани от отделение “Тъканна банка” на “Пирогов” не се изнасят, а се обработват и предоставят изцяло за нуждите на пациентите в страната.
За визирания период в отделение “Очна банка” на болница “Царица Йоанна” са взети 967 броя роговици. Износ на роговици не е осъществяван.
Във връзка с посоченото следва да се подчертае, че участие в международния обмен на тъкани за нуждите на други държави се извършва след задоволяване потребностите в страната с разрешение на министъра на здравеопазването и по предложение, обърнете внимание, на директора на Агенцията по трансплантация. Разрешение се издава на лечебни заведения за болнична помощ или тъканни банки, получили разрешение за осъществяване на такава дейност по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
До момента обаче разрешение за износ на тъкани, кости, сухожилия и кожа, както подчертах преди това, е издадено само на “Остеотек”. Контролът по спазване на нормативните изисквания съгласно договора, който е подписан, се осъществява от Агенцията по трансплантация. Агенцията следи за изпълнението на всички дейности съгласно нормативната уредба, включително за наличието на съгласие от близките на починалите.
В заключение подчертавам, че ИАТ полага всички необходими усилия за осъществяване на контрол на дейността по експлантация на органи, тъкани и клетки за осигуряване на нужните количества диагностицирани и преработени тъкани за всички лечебни заведения в страната с цел задоволяване потребностите на българските пациенти от качествени алографни продукти. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Гайдарски.
Господин Камбуров, заповядайте.
Димитър Камбуров (ДСБ): Уважаеми господин министър, изслушах Вашия отговор. В случая заслужава внимание нарушението на чл. 37, за който Вие не споменахте. Той предвижда задължително задоволяване на българските нужди, след това – международен обмен, износ на тъкани. Това в България не се спазва. Имах задача да се срещна и да разговарям с всички видни ортопеди и неврохирурзи в България. Досега от експлантираните тъкани, които са обработени чрез Франция в Америка, само 18 български граждани са получили такива алографски присадъци от обработена кортикална кост и спонгиоза , от които 12 - в ИСУЛ-ските клиники и по един-двама в останалите, като забележете: в бившия Институт по ортопедия и травматология - сега Специализираната болница, в Клиниката по костни тумори не е направено нито едно присаждане с такива алографски материали.
Вторият въпрос, господин министър, във връзка с експлантирането на тъканите. То се прави по преценка на съдебния лекар. Съдебните лекари често пъти не са с онази квалификация, която имат във всички пунктове, във всички центрове на държавата. С Вас бяхме свидетели на онази недопустима грешка, която беше направена в Благоевград. Благодарение на това, че беше оспорено решението на тройната експертиза, то получи съвсем друго решение след това от петорната експертиза.
В случая трябва да се определи човек или шеф, който да заяви – този труп може ли да бъде предмет на експлантация или не може да бъде предмет. Още повече, че често пъти аутопсиите се извършват преди експлантацията, при което отпада възможността след избръсването на трупа и безспорно вземането на материал за костна тъкан, сухожилия и фасци, за да се изследва ДНК-анализът, прави съдебната експертиза недопустима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Министър Гайдарски, имате право на дуплика. Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги – депутати, уважаеми проф. Камбуров, съгласен съм с Вас донякъде, но трябва да се има предвид, че ние сме страна, която има договор с фирмата. И миналия път го обяснявах. Вече трети път го правя и не искам да се спирам на този въпрос, но ако трябва да разтрогнем нещо в договора, ще трябва да ходим до Париж. Такива са условията.
Аз съм възложил на Агенцията по трансплантация да прегледа отново този договор, да се види какво в договора куца, какво бихме могли да подобрим в него и евентуално с разговори, с нови преговори с тази институция да достигнем до някакво решение на този проблем, но трябва да ви кажа, че този договор е така обвързан, че всичко, което бъде оспорено и ние не постигнем съгласие помежду си ще трябва да се решава от арбитраж в Париж. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър.
Въпрос към министър Гайдарски са отправили народните представител Нигяр Джафер и Ахмед Юсеин относно мерките, предприети за ограничаване на разпространението на хепатит “А” в кв. “Столипиново”, гр. Пловдив.
Госпожо Джафер, имате думата.
Нигяр Джафер (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Повод за нашия въпрос е епидемиологичната обстановка във връзка с регистрираните случаи на хепатит в кв. “Столипиново” на гр. Пловдив и мерките, предприети от правителството и по-конкретно от Министерството на здравеопазването.
Въпросът ни е внесен на 1 септември 2006 г., обаче видно е, че и днес е толкова актуален, колкото беше и тогава. Тревожен е фактът, че разрастването на разпространението на заболяването е прогресиращо вече над два месеца, че към момента за стационарно лечение постъпват над 25 човека всеки ден.
От медицинска гледна точка е необходимо да се предприемат комплекс от съгласувани действия – хигиенни, образователни, лечебно-профилактични. Обезпокоителен е фактът, че все още не са предприети действия по специфичната и неспецифичната имунопрофилактика като най-ефективна мярка по отношение на всички 12 400 човека. Още по-обезпокоителен е отказът на някои общопрактикуващи лекари там да се заемат с това дори и по отношение на здравноосигурените. Всеизвестно е обаче, че болните, независимо от техния статус – здравноосигурени или не, са потенциални заразоносители, тоест опасни за околните и спрямо всички в тази връзка трябва да се приложат едни и същи действия.
Бихме искали да получим отговор на това какви са мерките от спешен порядък, извършени за ограничаване на разпространението на хепатит “А” в Столипиново и какво ще предприемете за предотвратяването на бъдещи подобни случаи, които с основание притесняват както жителите на Столипиново, така и жителите на останалите квартали в гр. Пловдив, а и съседните области? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Джафер.
Министър Гайдарски, заповядайте, за да отговорите на отправения към Вас въпрос.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги депутати, уважаеми госпожо Джафер!
На 26 юли 2006 г. във връзка с разрастващата се епидемия на вирусен хепатит в Столипиново, район “Източен” на гр. Пловдив лично посетих района. При посещението си установих, че улиците и междублоковите пространства са покрити с отпадъци, като на места тези сметища достигаха до 1 метър височина. Наличните контейнери за смет бяха препълнени, избите на жилищните блокове – залети с отходни води, заблатени, на много места канализацията за обратни води – запушена. В квартала има проблеми с осигуряването на питейна вода, поради неизправности във ВиК-мрежата. Поради липса на налягане живеещите по горните етажи нямат вода. Електрическа енергия се подава с нередовен режим – от 22,00 ч. до 6,00 ч.
Тези изключително лоши условия на обитаване в кв. “Столипиново” са създали възможност за възникване, увеличаване на случаите и епидемично разпространение на заболяването от хепатит “А”.
На 26 юли 2006 г. бе проведена среща с кмета на района господин Красимир Кузмов и представители на ромски организации. На срещата бяха набелязани мерки за ограничаване равнището на хепатит в Столипиново, част от които вече са в процес на изпълнение. Ръководството на района кандидатства за финансиране на инфраструктурен проект “Държавна битово-канализационна мрежа”, “Ремонт на хоризонталната и вертикалната инфраструктура” и т.н. Със съдействието на кметството в район “Източен” и фондация “Рома” е организирано извършването на дезинфекция на семейни огнища на заболяването, раздадени са дезинфекционни препарати и информационни листовки, организирани са изследвания на всички контактни лица за ранна диагностика на заболяването и ограничаване разпространението му, средствата за които са осигурени от Министерството на здравеопазването.
По моя инициатива бе изготвено предложение до Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за закупуване на ваксина срещу хепатит “А”, с която ще бъдат обхванати живеещите в кварталите “Столипиново” и “Шекер махала”.
На 21 август 2006 г. със свое решение Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи отпусна 625 хил. лв. за закупуване на първата доза ваксина срещу хепатит “А”, с която ще бъдат обхванати живеещите в квартала, които са 12 600 човека. Необходимите средства за втората доза ваксина, която се поставя шест месеца по-късно ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2007 г.
Министерство на здравеопазването организира в максимално съкратени срокове подготовката и провеждането на търг за доставка на ваксина срещу хепатит “А”. Процедурата е в ход и вчера – на 14 септември 2006 г., подписах протокол за фирмата, която спечели търга. Тече 7-дневен срок за обжалване, след което може да започне изпълнението на доставката на тези 12 600 дози. Реалистичният срок за започване на имунизационната кампания е краят на м. септември – началото на м. октомври. Продължителността ще бъде около една седмица.
Обръщам внимание, че поради характерни особености на заболяването вирусен хепатит “А”, който има инкубационен период от 20 до 40 дни, както и поради необходимостта от 15-20 дни за изграждане на защита на организма след имунизацията, реалният ефект от тази мярка ще бъде почувстван чак към края на м. октомври.
Извършването на имунизация на децата от 2 до 18-годишна възраст, живеещи в кв. “Столипиново” в Пловдив е радикална, ефективна мярка за ограничаване разпространението на заболяването. Тя обаче не отменя необходимостта от премахване на първоначалната причина за създадената епидемия – лошото санитарно-хигиенно състояние в квартала и неспазването на правилата за лична хигиена.
Министерският съвет по мой доклад на оперативно заседание от 3 август 2006 г. отпусна необходимата за саниране на квартала парична сума. В момента междублоковите пространства са изчистени и санирани. Предстои дренаж и тяхното асфалтиране.
Министерството на здравеопазването мобилизира допълнителен екип от медицински специалисти от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Пловдив и от системата на училищното здравеопазване, които ще подпомогнат дейността на общопрактикуващите лекари от квартала за имунизацията на децата, както и ще осигури необходимите средства за заплащане на извършената от общопрактикуващите лекари дейност по имунизирането на децата. Вие казахте, че те отказват – няма такова нещо. Осигурили сме заплащането им. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожо Джафер, заповядайте, за да направите своята реплика към министъра.
Нигяр Джафер (ДПС): Уважаеми проф. Гайдарски, при мащаба на развитието на епидемията и особеностите на тази епидемия – голям брой засегнати и контактни, недостигнати още пик, който се очаква тепърва, лошата инфраструктура, понякога без течаща вода и канализация, за което Вие споменахте, ще успее ли всъщност Министерство на здравеопазването да извърши адекватна координация между всички тези институции и хора, които трябва да участват в този процес? Имам предвид Вашите изнесени структури, местната власт, както и това, което се прави съвместно с граждани и неправителствени организации, от личните лекари, медицинските лица, здравните медиатори – роми, които всъщност имат огромна роля в извършването на цялата тази образователна кампания. Това е моето притеснение – от една страна, за да успокоите възникващата вече паника и напрежение, свързано с първия учебен ден, а от друга страна – да си свършите работата.
Възникнаха първите проблеми със закъснението на доставката на ваксина и при имунизацията на първите 200 деца, но аз уважавам Вашите усилия, които положихте действително, но остава притеснението за координацията при имунизирането на другите 12 000 деца в този квартал.

В момента Вие споменахте, че сте на финала на процедурата по Закона за обществените поръчки във връзка с избора на доставчик на ваксините, имате ли обаче полезен ход и какъв е той, ако в този 7-дневен срок класиралия се втори обжалва процедурата? Дали това няма да забави с още няколко месеца нещата? Това реално значи към края на годината да преминете към реално ваксиниране. Знаем, че всъщност тази имунопрофилактика е най-ефективната мярка. Разбира се, че има нужда от някакви дългосрочни действия свързани с инфраструктурата. Това вече е свързано с координация между вашето министерство и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, между Министерството на здравеопазването и ред още други институции.
Благодаря Ви за отговора и Ви желая успех. Ще следим по-нататъшното развитие на събитията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Джафер.
За дуплика, заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Джафер! Държа да дам още някои допълнителни обяснения във връзка с допълнително зададените от Вас въпроси.
Не знам дали беше най-правилното министърът на здравеопазването да се заеме с тази координация на действията. Такива действия може би е трябвало да се предприемат много по-отдавна, но така или иначе, случайно или не, аз поех това задължение и всъщност действително аз координирам действията на областния управител, на кметовете и поех този ангажимент и от името на Министерството на здравеопазването, от Министерския съвет. Не знам дали това е правилното, но все пак някой трябва да движи този въпрос.
Няма такава опасност, за която Вие попитахте: има ли опасност евентуално да бъде забавена процедурата. Тя по принцип не е забавена. Знам, че в медиите беше повдигнат въпроса не може ли веднага да започне ваксинацията. Не може, защото има много причини.
Първо, ваксината не е готова. Тя трябва да бъде поръчана и след това вече да започне нейното изпълнение. И ние спазихме всички възможно най-къси срокове. Друга възможност няма. Заобиколихме даже Закона за обществените поръчки, защото ако трябваше да бъде спазен Закона за обществените поръчки, действително може би и края на годината нямаше да бъде крайният срок.
В конкретния случай ние имаме възможност в края на този месец да започне ваксинирането. И няма опасност дори и втория, дори и третия да обжалват, защото съгласно новите правила в закона, ние имаме право да започне действието по изпълнението на поръчката, а обжалването ще стане на по-късен етап, така че няма да има забавяне на процедурата. В това Ви уверявам!
Освен това – децата, които трябва да бъдат ваксинирани – знаете, че това са стотина деца, които трябва да учат в училищата, те ще бъдат ваксинирани с предимство. Останалите ще бъдат ваксинирани след като пристигне ваксината от чужбина. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Гайдарски.
С това участието Ви в днешния парламентарен контрол приключи.
Преминаваме към въпроса, който народният представител Димитър Стоянов е отправил към министъра на вътрешните работи господин Румен Петков относно арестуваните във Варна членове и симпатизанти на партия „Атака”.
Господин Стоянов, имате думата, за да зададете въпроса си към министъра. Заповядайте.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, господин министър! На 15 август 2006 г. двама членове и четирима симпатизанти на партия „Атака” бяха арестувани в гр. Варна по време на церемония по откриването на ремонтирана отсечка на булевард във Варна, на което присъства и президентът Георги Първанов.
Лошото нещо, което тези граждани на Републиката са извършили е, че те са освирквали президента и са викали „Оставка!”. Вие също сте присъствали там, господин министър.
Искам да Ви напомня, че по Конституцията на България политическият живот в Републиката се води на принципа на политическия плурализъм – всеки български гражданин има право на своето политическо мнение и въобще на свобода на мисълта. Още повече, че има решение на Конституционния съд, според което президентът на Републиката не е деполитизирана фигура. Той е политически представител на властта, така че както той може да отправя политически призиви, така и срещу него могат да бъдат отправяни политически критики.
Още по-показателен е фактът, че служителите на Министерството на вътрешните работи са били без униформи, така наречените цивилни полицаи. Те са били една немалка част от присъстващите на митинга. Затова искам да Ви попитам, господин министър: какво е основанието на подопечното Ви министерство на вътрешните работи да използва сила срещу политическите опоненти на Българската социалистическа партия, потъпквайки фундаменталните граждански права, гарантирани от чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Конституцията на Република България? Защо служебната справка на министерството лъжовно отрече в този ден да има задържани?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Стоянов.
Министър Петков, заповядайте, за да отговорите на въпросите на господин Стоянов.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Стоянов! На 15 август 2006 г. по случай Деня на Варна на тържествено откриване на участък от бул. „Цар Освободител” присъстват президентът на Република България, министри и народни представители, ръководители от администрацията на града и много граждани.
Охраната на мероприятието е организирана от Областна дирекция „Полиция” – Варна по предварително разработен план. Малко след началото на тържеството полицейски служител става свидетел на разговор между лица от група, които се питат кога, какво и как ще правят. Служителят ги предупреждава устно да не нарушават обществения ред. Когато думата е дадена на президента Георги Първанов малка група граждани започват с непристойното си поведение да нарушават обществения ред по време на празника. Това поражда остро недоволство сред присъстващите, които реагират спонтанно с отрицателни оценки. Възрастна жена дори разкъса плакат, който скандиращите се опитват да издигнат. Възрастната жена не е преоблечен полицейски служител! (Оживление.)
Недоволството на гражданите е породено от факта, че същите тези лица се опитват да придадат определено политически характер на съвсем друго по замисъла си общоградско тържество. Вследствие на бързата и адекватна реакция на служителите, ангажирани с охраната, нарушителите са своевременно отстранени от мястото. В районното полицейско управление са отведени 6 лица, които са посочени от гражданите и от ангажираните с охраната служители като нито един от тях не е задържан. Срещу лицата не са използвани силови помощни средства. Отвеждането в районното полицейско управление се налага поради невъзможността да им бъдат съставени на място актове по чл. 53 от Наредбата за обществения ред на община Варна.
Кметът на община Варна не е издавал разрешение за провеждане на политически митинг или друга проява с политически характер на посоченото място.
Извършените действия от така наречените според Вас „симпатизанти на „Атака” нарушават регламентирания режим по Закона за събранията, митингите и манифестациите. Компетентен орган за издаване на наказателни постановления по изготвените актове е кметът на община Варна, поради което административнонаказателните преписки по случая са изпратени по съответния ред в общината. В законоустановения тридневен срок по два от съставените актове са постъпили възражения, които са изпратени по компетентност на община Варна.
Още същия ден и през следващите дни в Първо районно полицейско управление във Варна са регистрирани писма от недоволни граждани, които изразяват крайното си възмущение от действията на тия лица. Благодаря Ви, че уточнявате пред тях, че става дума за симпатизанти на „Атака”. Това внася една свежест в оценката на варналии относно манталитета, възпитанието и подготовката на цялостния формат, а това още веднъж показва, че българският народ запазва своето достойнство и уважение към държавата и институциите. В писмата гражданите на Варна изразяват благодарността си за високото ниво на организация на така очакваното от тях събитие, от личното присъствие на президента Първанов и ясно подчертават, че бързите действия на полицията са помогнали тържественото откриване на „една добра придобивка на град Варна” да не бъде провалена от тази група Ваши симпатизанти, господин Стоянов, както Вие сам се изразихте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Петков.
Господин Стоянов, имате право на реплика. Заповядайте.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, ние в „Атака” разполагаме със снимки, на които се виждат не възрастни жени, а доста яки млади мъже, които държат симпатизантите на „Атака” и ги отвеждат насила – цивилно облечени. Тези снимки излязоха не само във в. „Атака”, но и в други централни всекидневници, така че фактът, че цивилни полицаи, които са били на събитието и са отвели симпатизантите на „Атака” е абсолютно истинен.
Да не говорим, че сред тези хора имаше един инвалид – незрящ човек, който също беше отведен, на който нищо не му е било разяснено – кой го отвежда, къде го отвежда и защо го отвежда.
Освен това искам отново да Ви напомня, че президентът е политическа фигура и на базата на това българските граждани имат право да изразяват своето политическо мнение. Независимо какъв е поводът за една негова публична проява, той е в своите функции. Така че по време на изпълнението на неговите функции - няма значение какъв е смисълът на неговото появяване в публичното пространство, българските граждани имат право да отправят към него своето политическо мнение, своето политическо недоволство.
Също така искам да Ви напомня, че вече четири месеца не е разрешен и въпросът с атентата, който беше извършен срещу клуба на “Атака” във Варна.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Който си го направихте сами.
Димитър Стоянов: Не получих ясен отговор защо полицията репресира симпатизантите на “Атака”, когато те изразяват своето политическо мнение? Настоявам за отговор на този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате право на дуплика, министър Петков. Заповядайте.
МИНИСТЪР Румен Петков: Днес е 15 септември – първият учебен ден, и ми се иска от трибуната на Народното събрание да поздравя и учениците, и учителите с цялата си благодарност към тях.
Обикновено за хората, които не са пропуснали първите седем години от живота си и са ходили на училище, се отговаря по един-два пъти. Аз много ясно казах в три отговора досега, че тъй нареченият взрив в помещението на “Атака” е направен вътре в помещението, вътре в помещението. Това, че хората, които стопанисват помещението, не желаят да помогнат на органите на реда да разкрият кой е авторът е друг въпрос, който няма да коментирам сега.
Второ, относно това, че по време на откриването на тази изключителна за Варна придобивка, без всякакво съмнение, е имало цивилни полицаи, с риск да Ви разочаровам, това не е откритие. Ако някой очаква всички служители на полицията да ходят с табелка, особено когато трябва да се обезпечава редът, законността, порядъкът, най-общо казано, на такъв тип специфични мероприятия, мисля, че искате от българската полиция прекалена дилетантщина.
И последно, аз също бях там. Да, служителите на реда в гр. Варна направиха абсолютно всичко необходимо, така както е разписано по предварителния план, утвърден от съответните ръководители. Поздравявам ги още веднъж за абсолютно прецизната намеса и реакция, която позволи на нормалните граждани на Варна да изживеят удоволствието и празника, който им даде ръководството на община Варна, в лицето на кмета на града господин Кирил Йорданов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър.
Народният представител Борислав Ноев е отправил въпрос към министър Петков относно превишаване на служебните правомощия от страна на служители на Министерството на вътрешните работи в гр. Провадия по време на заседание на Общинския съвет на община Провадия.
Имате думата, господин Ноев.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, госпожо председател.
На 31 юли т.г. в пленарната зала на община Провадия по време на заседание на Общинския съвет един от гражданите задава въпрос – това е по право, гарантирано от чл. 28 от Закона за местното самоуправление. Между другото е имало точка в дневния ред: въпроси към кмета и общинските съветници. Уточнявам, въпросът е бил към кмета: колко му е заплатата?
Веднага след това в пленарната зала нахлуват четирима униформени и въоръжени полицаи, които принудително извеждат гражданите Христо Радославов Иванов и Димо Иванов Петров, като са действали грубо и са им отправяли заплахи. След извеждането им от залата, те са били освободени и предупредени да не се мяркат повече в общината без никакви други мерки. В смисъл, не са им направени актове, не са задържани, което ме навежда на мисълта, че полицейските служители са действали по политически подбуди.
Освен това от няколко месеца по време на заседание на Общинския съвет на община Провадия винаги стоят униформени и въоръжени полицаи, които избирателно пропускат гражданите, които желаят да присъстват на заседанията.
Моят въпрос, господин министър, е: откога Министерството на вътрешните работи определя кой може да присъства на заседание на общинските съвети и да задава въпроси? Въпросните полицаи служители на някаква политическа полиция ли са или изпълняват политически поръчки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Ноев.
Господин Петков, заповядайте за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Ноев! Първо, категорично искам да отхвърля подобни опити за спекулативни внушения – че служителите на Министерството на вътрешните работи действат с политически мотиви или по политически указания. Дълбоко съм уверен, че този етап от развитието на нашата държава е останал в миналия век.
На 28 юли 2006 г. в Районното полицейско управление -Провадия е получено писмо от кмета на община Провадия за отказ за провеждане на митинг на 31 юли т.г. пред сградата на общината по повод изграждането на регионално сметище край Провадия. Искането е направено от Инициативен комитет на граждани от Провадия и отказът на кмета на общината за провеждане на митинга е мотивиран с груби нарушения на Закона за събранията, митингите и манифестациите при подаване на искането.
Със заповед на началника на РПУ - Провадия са определени полицейски служители за охрана на мероприятието, което макар и да не е било официално разрешено, подчертавам, е съвпадало с провеждането на сесия на Общинския съвет на Провадия в пленарната зала на общината.
На 31 юли т.г. в предварително обявения час за начало на протестния митинг пред сградата на общината не е имало струпване на граждани. Членовете на Инициативния комитет са влезли в пленарната зала на общината, за да присъстват на сесията на Общинския съвет. При отговора на въпрос относно предстоящото изграждане на регионалното сметище на територията на Провадия кметът Марин Маринов е прекъсван грубо от присъстващия в залата Христо Иванов с думите: “Аз тебе те избрах за кмет, аз ще те сваля! Аз ти давам заплатата!” и други. Това е мотивирало председателя на Общинския съвет Станьо Иванов на заседанието да предупреди Христо Иванов да престане с репликите към кмета и да не пречи на заседанието като го кани да напусне залата. След отказа на Христо Иванов да излезе, председателят на Общинския съвет е поискал съдействие от Районното полицейско управление - Провадия за отстраняването му от пленарната зала. Мисля, че по понятни причини.
По този повод в залата е влязъл униформен служител от РПУ -Провадия, поканил е Христо Иванов да напусне залата и той е излязъл. Спрямо него не са предприемани принудителни действия от полицейския служител. Не отговарят на истината твърденията, че полицейски служители са присъствали в залата, определяли са реда за провеждане на заседанието на Общинския съвет на Провадия или по какъвто и да е начин са участвали в решенията на Общинския съвет. Оказвайки съдействие на председателя на Общинския съвет в качеството му на длъжностно лице по време на заседанието, те са изпълнявали служебните си задължения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин министър.
Господин Ноев, имате право на реплика. Заповядайте.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, тук не става въпрос за непрекъснато присъствие на униформени полицаи в пленарната зала, а става въпрос, че те стоят от няколко месеца пред пленарната зала и те решават кого да допуснат и кого да не допуснат. И това няма нищо общо с митинга, който е против сметището. Просто те изборно допускат хора.
Освен това, въпросният гражданин Христо Радославов Иванов въобще не се допуска в последно време в сградата на общината, но за това ще носи отговорност кметът, тъй като той е издал официална заповед.
Искам обаче да Ви кажа, тъй като мина доста време откакто съм задал въпроса си, че също по политически причини няколко дни след този инцидент, трима униформени и въоръжени полицаи пребиват Кадриа Мехмед, тъй като публично се обявява против ДПС и е изразила своята твърда принадлежност към партия “Атака”. Целият град твърди, че това е показно сплашване. Побоят е извършен в центъра на гр. Провадия пред много хора, като трима полицаи са я съборили на земята, ритали са я, а двама са стояли отстрани.

За случая е сезирана Военна прокуратура. Преди да се срещна с въпросната госпожа Кадриян Мехмед, си я представях нещо като жената котка, братовчедка на Брус Лий или Джеки Чан – трима полицаи я бият, двама пазят.
МИНИСТЪР Румен Петков: Тя жива ли е?
Борислав Ноев: Ами още е жива. Оказа се, че е 40-килограмово момиченце, което единствено отхвърля да принадлежи към ДПС и иска да принадлежи към Партия “Атака”.
Митхат Метин (ДПС, от място): Това да не е частна собственост, че да принадлежи?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За дуплика, господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Ноев, винаги дълбоко в себе си съм уважавал осъзнатия стремеж към принадлежност. (Оживление.) На мен малко ми бяга образът на трима полицаи, биещи 40-килограмова жена. Много е лесно да се калтачат полицаите.
Ползвам се от случая още веднъж да кажа, че днес е 15 септември и ми се иска най-вече да поздравя децата на полицаите, да им кажа, че вероятно татковците им не ги изпращат на 15 септември, защото отиват да осигурят сигурността на другите – сигурността на училището в квартала, в града, в общината, защото татковците им са отговорни хора, които пазят реда. И когато такива като Вас правят подобен тип внушения по адрес на полицаите, те трябва да знаят, че има хора, които са готови да окалтачат родината си, да окалтачат тези, които не могат да бъдат на рождения ден на децата си, не могат да ги изпратят на 15 септември на първия учебен ден, само за да спечелят някой евтин дивидент. Мисля, че това се вижда от когото трябва. (Частични ръкопляскания от блока на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин министър.
Към министър Петков въпрос е отправил още веднъж народният представител Димитър Стоянов относно правомощията на служителите на МВР да се отбраняват, когато са заплашени животът и здравето им.
Заповядайте, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, за да не калтачим униформата, на която Вие толкова държите, но я използвате много неразумно, задавам следния въпрос: в края на м. август трима служители на МВР в София са извикани на адрес в кв. “Христо Ботев” по оплакване късно през нощта за нарушаване на обществения ред. Става дума за шум и силна музика от съседна къща, в която се оказва, че се е събрало циганско семейство да празнува раждане на дете. Дотук нищо смущаващо. Служителите отиват на адреса и след като предупреждават хората, които празнуват, биват нападнати и на тях им биват нанесени телесни повреди. По-интересен е фактът, че тримата служители са били въоръжени. Единият от тях вади служебното си оръжие, произвежда два изстрела във въздуха, след което изважда магазина на пистолета и впоследствие обяснява: “за да не попадне в нападателите и те да го използват”. В отговор на неговите действия нападателите извикват: “те се страхуват да стрелят по нас. Да ги убием! Дайте брадвите!”
Моят въпрос е: какви са правомощията на служителите на МВР, които по Закона за МВР при изпълнение на служебните им задължения, представляващи цялото общество, са неприкосновени и се намират под закрилата на закона? Неприкосновеността им се изразява в специални средства, специална защита за живота и здравето им.
Искам да напомня, че една седмица преди този инцидент двама други полицаи от Пазарджик, използвайки служебното си оръжие, предизвикаха смъртта на български гражданин. Така че освен въпроса “какви са правомощията им?”, бих искал да запитам: “каква е квалификацията на вашите служители да използват служебното си оръжие?”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоянов.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стоянов, Вие казвате, че неразумно използвам униформа. Аз униформа не използвам от 1981 г., защото тогава съм се уволнил от редовете на Българската армия и имам навика оттогава досега да ходя цивилен.
Разпоредбите на чл. 5 от Закона за МВР, чието систематично място е в Глава втора, озаглавена “Основни принципи на дейността”, установяват принципите на неприкосновеност на служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения. Тези принципи понякога като че ли са нарушавани от депутати. Този принцип намира своето доразвитие и детайлизиране с оглед практическото му прилагане и създаване на реални гаранции за осъществяването му в редица текстове на Закона за МВР и подзаконовите нормативни актове по прилагането му посредством вменяване на полицейските органи на редица правомощия.
Установеният в чл. 5 от закона принцип за неприкосновеност на служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения намира своето доразвитие в редица разпоредби – чл. 72, 73, 74 от закона посредством вменяваме в правомощия на полицейските органи използването на физическа сила, помощни средства и оръжие. Така по силата на чл. 72 при изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин при противодействие или отказ да се изпълни законово разпореждане при задържане на правонарушители, които не се подчиняват или оказват съпротива на полицейски органи, при нападение срещу граждани и полицейски органи и в други изчерпателно изброени в посочените норми случаи. Използването на оръжие като крайна мярка от полицейските органи е регламентирано в разпоредбата на чл. 73 от закона в следните случаи: първо, при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие; второ – при освобождаване на заложници и отвличане на лица; трето – след предупреждение при задържане на лице, извършило или извършващо престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга; четвърто – след предупреждение за предотвратяване бягството на лице, задържано по съответния ред за извършено престъпление от общ характер.
Съгласно нормата на чл. 74, ал. 2 от закона при използване на оръжие полицейските органи са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица. С оглед придобиване на специални знания и умения, необходими за осъществяването на функциите им, служителите на МВР преминават през задължителна първоначална подготовка при постъпването им на служба в МВР и подлежат на непрекъснато професионално обучение. Придобиването, поддържането, актуализирането и повишаването на професионалната квалификация на служителите на министерството съгласно закона и подзаконовите актове по неговото прилагане се осъществява от Академията на МВР и създадените към нея центрове за специализация и професионална подготовка, както и в други национални или чуждестранни обучаващи институции.
Съгласно чл. 180, ал. 2 от Правилника за приложение на закона, формите на подготовка на служителите от МВР са професионално образование и професионално обучение. Професионалното обучение се изразява в първоначално професионално обучение, професионална специализация и нейната актуализация, специална, практическа и физическа подготовка и подготовка по полицейска лична защита, която има за цел усъвършенстване на специфичните двигателни навици и умения на служителите на министерството, необходими за самозащита и пълноценна реализация на професионалните правомощия, стрелкова подготовка.
Съгласно чл. 43 от Наредбата за професионално обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи, стрелковата подготовка поддържа и усъвършенства знанията и уменията за прилагането на законоустановените норми за използване на огнестрелно оръжие като крайна мярка. Установеният в чл. 5 от закона принцип на неприкосновеност на служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения и прогласената в същия текст специална закрила на техния живот и здраве са скрепени в съответна степен с държавна принуда посредством установеното в Наказателния кодекс на редица квалифицирани състави за престъпления, извършени срещу органите на полицията, респективно лица от състава на МВР при или по повод изпълнение на служебните им функции и задължения.
Специално по случая в кв. “Христо Ботев” на 1септември, Втори въззивен състав на Софийския градски съд променя мярката за неотклонение на извършителите, за които Вие достатъчно ясно се изказахте – в парична гаранция от 300 лв. В момента досъдебното производство се намира в Първо районно полицейско управление и се изпълняват указанията на прокурора от Районната прокуратура, тоест отсега нататък полицията ще търси същите тези извършители на това тежко според мен престъпление, защото представлява посегателство върху служителите на реда, за да им бъдат предявени обвинения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин министър.
Господин Стоянов, имате право на реплика. Заповядайте.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Личи си, че в училище добре сте се научили да четете, господин министър, но дали сте се научили да имате собствено мнение? Аз не можах да разбера какво Ви е мнението за това, че една седмица полицаи могат, небрежно занимавайки се със своето оръжие, да убият българин. Една седмица по-късно други полицаи от страх да използват своето оръжие срещу лица от цигански произход, пострадват доста тежко. Какво може да се случи следващият път, когато полицаи бъдат извикани да наложат закона и да пазят обществения ред? Следващия път може да има много по-тежки последици. А можеше и този път да има жертви сред полицаите. Аз обаче не можах да разбера Вашето лично мнение относно това трябва ли полицаите да използват личното си оръжие, като защитават живота и здравето си, защото от закона не става ясно дали имат такива правомощия. Затова искам да ми отговорите какво е Вашето лично мнение по въпроса за използването на оръжието, а освен това и за настоящата подготовка на служителите на МВР да използват в практиката личното си оръжие, за да защитят живота и здравето си?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате право на дуплика, господин министър. Заповядайте.
МИНИСТЪР Румен Петков: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стоянов, както стана дума в отговора на първия Ви въпрос за хората, непропуснали седемте години и ходили на училище със съзнанието, че трябва да научат нещо, аз съм от тях – не съм пропуснал първите седем години, ходил съм на училище. Благодаря Ви за високата оценка, че съм се научил да чета и считам, че не съм научил само това в училище.
Второ, по отношение на служителите от Пазарджик, много добре е известно какво съм предприел. Буквално същата нощ те са уволнени и предадени на Военна прокуратура със съответния материал, който е разработен от Министерството на вътрешните работи.
Трето, ако на Вас не Ви е ясно какви са правомощията в закона за ползване на оръжие от служителите на МВР, боя се, че не просто сте объркали жанра, а мястото си на реализация към този момент.
Четвърто, относно личната ми оценка и личния начин на мислене, тя не може да излиза извън рамките на закона. Аз многократно съм заявявал, че подкрепям абсолютно категорично и с целия ресурс, с който разполагам, служителите на Министерството на вътрешните работи при изпълнение на техните служебни задължения, тогава когато налагат закона с цялата му сила. Но тогава, когато техните действия излизат извън рамките на законовите разпоредби, ще бъда абсолютно безжалостен, както съм бил и досега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви за отговора, министър Петков.
Народният представител Петър Манолов е отправил въпрос към министър Петков относно политиката на Министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността в селата Радово, Беранци, Студен извор от община Трън.
Имате думата, господин Манолов.
Петър Манолов (независим): Госпожо председател, господин министре! През последните две-три години в с. Радово, с. Беранци, с. Студен извор, обединени от кметство - Радово, Трънска област вилнее местна банда. Многократно са ограбвани жилищата и хората са заплашвани. Почти цялото село е единодушно за това кои са злосторниците – двама братя младежи и техният баща.
Местната жителка баба Бонка Георгиева сподели: „Останаха седем къщи, където пушат комини. Аз не им мълча и ме плашат. Казват: „Че ти помогнем и на тебе да умреш!”. Извеждам един ден стоката, а малкият с колата отгоре ми иска да мине и се смее. После започнаха по телефона да ми се обаждат, омръзна им и ми го отрязаха. Ако така продължава, и нас ще махнат.”
„Тримата мускетари”, както някои ги наричат, безпогрешно са се ориентирали в ситуацията и държат на тръни съселяните си. Почти всички къщи в селото са безлюдни. Според хората в с. Радово бащата и синовете му първоначално обирали ненаселените къщи: разбивали катинари, изнасяли всичко метално, домакински съдове, печки, котли и легла. От продажбата им се изхранвали, а когато не останало нищо за изнасяне, се пренасочили и към обитаваните домове.
Когато хората потърсили полицията, започнали заплахите. Срещу семейството има много жалби в полицията. Бащата има две условни присъди, а по-големият син е с три. Доколкото съм запознат имат присъди за кражба и притежание на канабис. Най-малкият син в подозираното семейство пък бил редовен клиент на Детската педагогическа стая, твърди адвокат Чавдар Тончев, който защитава правата на братята Игнат и Симо Михови, чиято къща е най-често обирана.
„Наистина има жалби в това село, които са свързани предимно с кражби. Една част от тях са разкрити, други не. Много е трудно да се докаже такова престъпление. Адвокатите на семейството са ги научили, че всичко, което сме откривали у тях, сме го намерили случайно. Веднъж, след жалба за откраднати вещи, открихме всичко в колата на сина, но той се спаси със същото оправдание” – обясняват ситуацията местните полицаи и разказват как веднъж в колата на големия син е открита ножица за рязане на тел.
Истината е, че в тези села няма постоянно полицейско присъствие, няма постоянно улично осветление и няма много хора, които да се притекат на помощ при нужда.
Въпросите ми към Вас, господин министър, са следните: какви превантивни мерки ще вземете, за да осигурите обществения ред и сигурност в изброените по-горе села и какво ще направите, за да установите извършителите на посочените в сигнала кражби и безчинства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, министър Петков. Заповядайте.
МИНИСТЪР Румен Петков: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Манолов! Селата Радово, Беранци и Студен извор в община Трън се намират на 5-6 км от града и са обединени в кметство – с. Радово. С постоянно местожителство в трите села са 31 лица, като през летния сезон броят на пребиваващите нараства около два пъти. Селата се намират на територия, обслужвана от Районното полицейско управление – Трън при Областна дирекция на полицията – Перник. За четвърта-пета година в РПУ – Трън, от кметство – Радово, са регистрирани 23 заявителски материала по сигнали за кражби и разбити къщи и вили. В много от жалбите до РПУ – Трън, жителите от тези села се оплакват от Ангел Саздов и синовете му Петър и Иван. На основание на Закона за Министерството на вътрешните работи и тримата са предупреждавани многократно с протокол за предупреждение, а справките от извършените проверки са изпращани в Районна прокуратура – Трън, по компетентност.
Непълнолетният син Иван се води на отчет в Детска педагогическа стая при РПУ – Трън. На свое заседание Междуведомствената комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица се е произнесла с Решение № 133 от 2005 г. с предупреждение за настаняване на Иван в трудововъзпитателно училище с изпитателен срок от 6 месеца, а на бащата е наложена мярка „полагане на 80 часа безвъзмезден труд” по силата на чл. 15, ал. 3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.
В резултат на многократните задържания на Ангел Саздов, сина му Петър и други криминално проявени лица активните мерки по установяване и доказване на извършители, както и на засиленото полицейско присъствие и контрол в района от есента на 2005 г. досега кражбите в тези три села значително намаляват. За осемте месеца на 2006 г. в РПУ – Трън са образувани две дознания по сигнали за извършени престъпления. В с. Радово дознание № 71 от 16 август 2006 г. е по чл. 216, ал. 8 от Наказателния кодекс за унищожаване и повреждане на имущество, извършено от Иван Саздов, се разследва в момента. От началото на 2006 г. в с. Студен извор е регистрирана само една кражба, по която се води дознание. По двете дознания предстои повдигане на обвинения срещу Петър и Иван Саздови.
В с. Беранци за този период няма регистрирани кражби. За намаляване на напрежението в района на селата Радово, Беранци и Студен извор, за подобряване на сигурността и опазване имуществото на населението и повишаване на ефективността от противодействието на престъпността са предприети конкретни мерки – активизирана е работата за получаване на допълнителна информация по съответните случаи и за издирвателни действия по документиране на престъпната дейност в района, за повишаване на качеството на работата при разследването и документирането на извършените престъпления е активизирано взаимодействието между полицейските служители и дознателите от РПУ – Трън, с прокуратурата - районните прокурори от същия град. Ежеседмично полицейският инспектор от РПУ – Трън, отговарящ за района, провежда профилактични срещи и беседи, особено със самотно живеещи възрастни хора. В постоянен контакт е с кметския наместник в Радово. Подобни срещи се осъществяват и от членове на ръководството на Районното полицейско управление – Трън, и Областната дирекция на полицията – Перник. При необходимост и при провеждане на масови мероприятия, събори, политически и спортни прояви се увеличава полицейското присъствие, като участват и други служители на РПУ-то.
Уверявам Ви, уважаеми господин Манолов, че проблемите, които поставяте, са във фокуса на министерството, тъй като всяко престъпление, извършено срещу български гражданин, не може да остава неразследвано. Нашият стремеж и воля е да съберем необходимия качествен материал, за да не остане и ненаказано. Изпълняваме съвършено методично Стратегията „Полицията в близост до обществото”.
Още веднъж ще разпоредя и проверка, и мерки, независимо от това, че Областната полиция в Перник е предприела възможното, съобразно ресурсите, с които разполага. Самият факт, който Вие споменахте, че част от тези лица имат по две и повече условни присъди, е достатъчно показателен. При едно престъпление и една условна присъда, е разбираемо. При две – може би! Но от второто нагоре?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър.
Имате право на реплика, господин Манолов. Заповядайте.

Петър Манолов (независим): Господин министър, надявам се, че това, което казахте, ще стане реалност. Моето пожелание е поне минимум да минават полицейски патрули през това село, отвреме навреме, защото, когато няма полицейско присъствие, бандитите се окуражават, макар че, доколкото се вижда и от материала, те не се притесняват дори и от това. По-скоро въпросът би трябвало да бъде отнесен към прокуратурата и тя да бъде по-ефективна, отколкото само да се разчита на Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Манолов.
Следващия въпрос към министър Петков е от народния представител Димитър Стоянов относно незаконно задържане на български гражданин в административната сграда на Националния дворец на културата.
Имате думата, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
На 25 юли 2006 г. българският гражданин С.Б. се отправя към административната сграда на НДК, по-специално към израелското посолство с цел да търси помощ за своя бизнес, който е износ на българска селкостопанска техника в чужбина. Въпросното посолство, което е израелска територия, като всички други дипломатически представителства, се намира на шестия етаж на въпросната сграда.
Още на партера е пресрещнат от двама униформени жандармеристи и лице, което без да се легитимира, устно твърди, че е служител на израелското посолство. Срещу българския гражданин са извършени действия, които са личен обиск и проверка на вещи по смисъла на чл. 68 и чл. 69 от Закона за МВР. Накарали са го, освен всичко, което носи в себе си, да махне, да си събуе и обувките, след което е закаран в отделно, затворено помещение, където служителят на израелското посолство, защото не се знае дали той действително е такъв, започва разпит, задавайки въпроси от рода на това дали С.Б. е сключил брак, дали има деца. След като естествено българският гражданин отказва да отговаря на тези въпроси, служителят на израелското посолство застава плътно до единствения изход на това помещение и обявява, че българският гражданин е задържан и докато не отговори на поставените му въпроси той няма да бъде освободен. Естествено С.Б. се изплашва от развоя на ситуацията и дава няколко уклончиви отговора и по-късно е освободен, след което подава жалба в ІV РПУ. Цялата ситуация се развива на суверена българска територия – на партера на сградата.
Затова искам да Ви попитам, господин министър: предоставени ли са на служителите на израелското посолство някакви специфични, извънредни пълномощия и ако е така, на какво основание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоянов.
Имате думата за отговор на въпроса, министър Петков. Заповядайте.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Стоянов! Боя се, че сте малко подведен от информацията, която сте получили, не мога да гадая откъде, но ще изложа нещата така, както са.
На 25 юли 2006 г. в 11,45 ч. господин Кебаров влиза в сградата на Националния дворец на културата, където се помещава посолството на Република Израел. На входа е записан в книгата за посетители, след което, следвайки правилата на посолството, е трябвало да се обади на представителя на вътрешната охрана за проверка. Господин Кебаров е заявил, че иска да посети и арменската промишлена палата на 15-я етаж и се е отправил направо към асансьорите. Пет минути по-късно служител на вътрешната охрана на дипломатическото представителство на Израел е поискал съдействие от постовия жандармерист на дипломатическото представителство. При извършената проверка от охраната в коридора на осмия етаж е открит Стоян Кебаров, който е заявил, че иска да посети дипломатическото представителство на Израел. Кебаров е съпроводен до първия етаж, за да премине по установения ред и задължителна процедура при посещение на дипломатическото представителство. Проверката е била извършена от представители на охраната на израелското посолство. Срещу Кебаров не са използвани физическа сила и помощни средства.
Във връзка с усложнената обстановка между Ливан и Израел в този период мерките за сигурност са били засилени по искане на съответното дипломатическо представителство.
Стоян Кебаров е подал жалба в ІV Районно полицейско управление на Столичната дирекция срещу служители на дипломатическото представителство на Израел, където има образувана преписка. На 17 август 2006 г. събраните материали по нея са изпратени на Софийска районна прокуратура по компетентност.
Това, че е имало двама въоръжени жандармеристи също не бива да се възприема от нормалната част на залата като откритие. В рамките на своите правомощия и задължения Министерството на вътрешните работи е делегирало съответни правомощия и задължения на Национална служба “Жандармерия” по охраната на дипломатически представителства, в това число, когато ние преценим и когато има искане от съответното дипломатическо представителство за засилване на охраната поради определени сигнали или придобита оперативна информация. Това се прави съвършено съзнателно и досега успешно, слава Богу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Стоянов, имате думата за реплика.
Димитър Стоянов (КА): Госпожо председател, моля да направите забележка на министъра за неговия немного дипломатичен тон спрямо народните представители, неговата ирония.
Да, не е откритие за мен, господин министър, че има дежурни жандармеристи. Тук става въпрос за служителите на израелското посолство. Защото има Закон за Министерството на вътрешните работи, който урежда единствените случаи, когато могат да се правят личен обиск и проверка на вещи.
Аз Ви попитах много ясно: на какви основания служителите на израелското посолство извършват проверка на вещи, извършват личен обиск; на какво основание служители на израелското посолство на суверена българска територия извършват разпит на български гражданин и на какви основания служители на израелското посолство задържат български гражданин в българска сграда, на суверена българска територия?
На тези въпроси аз отново не получих отговор. Така че ще Ви помоля да отговорите: ако има нормативен акт, кой е той; ако има някакво друго основание, какво е то, за да се нарушават конституционни права? Защото никой не може да бъде задържан, никой не може да бъде проверяван, без законово основание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате право на дуплика, господин Петков. Заповядайте.
МИНИСТЪР Румен Петков: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Стоянов! Някак си от самосебе си се налага да припомня още веднъж, че днес е 15 септември – първият учебен ден за тези, които са ходили на училище.
Аз съвършено ясно отговорих, че гражданинът е извършил определени действия, които не са съвсем в рамките на регламента. Това – първо.
Второ, съвършено ясно отговорих, че гражданинът е подал жалба. По жалбата е направена съответната разработка от ІV Районно полицейско управление и тя е предадена по компетентност в прокуратурата в София.
Аз не считам, че е редно който и да е от нас да квалифицира едно действие, докато не се произнесат съответните органи, които имат право на това. Не мисля, че днес аз мога да кажа, че самият господин, който е извършвал движение на територията на сградата, е направил някакво нарушение, както и не мога да кажа, че служителите на израелското посолство или каквито и да са други граждани са извършили някакви нарушения или престъпления, защото не съм аз човекът, който може да дава тези квалификации. Ако някой има самочувствието, че може да определя предварително, че този е престъпник, този е нарушител, е объркал и годината, и мястото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Петков.
Последният въпрос за днешния парламентарен контрол към министър Петков е от народния представител Георги Анастасов относно мерките за борба с корупцията в системата на КАТ.
Имате думата, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, моят въпрос към Вас е във връзка с борбата с корупцията, която е една от основните задачи, с която трябва да се справим не само от 1 януари 2007 г., а да бъде една постоянна задача и да има своя перманентен характер.
Ноторно известен факт е, че има служители на КАТ, които дискредитират не само голяма част от служителите в системата на КАТ, а и хилядите честни служители на Министерството на вътрешните работи, които изпълняват отговорно задачата си за опазване на реда и спазването на законите в страната. Ето заради това безкомпромисните мерки, които трябва да взема Министерството на вътрешните работи, смятам, че са един от вашите приоритети и трябва да бъде от вашите приоритети.
Взимането, за съжаление недоказано, на рушвети от гражданите, нарушили закона по пътищата, а някой път особено драстично, е ноторно известна практика, за съжаление много често недоказуема.
Странно е, че някои от тези служители живеят в разкош, което не отговаря на стандартите на живот, които им позволяват техните доходи и заплати. Странно е, че има дами – отварям скоба – наистина харесвам чаровните дами с накити, странно е, че има дами катаджии, на които златните пръстени са по всичките пръсти на ръцете. Това е една демонстрация за ненаказуемост.
В тази връзка е и моят актуален въпрос към Вас: какви мерки взема Министерството на вътрешните работи за отстраняване и намаляване на корупцията в КАТ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Анастасов.
Министър Петков, имате думата за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Анастасов! Вие, разбира се, сте известен ценител на женската красота. Аз обаче нямам усещането, че наличието на пръстен на ръката е наказуемо деяние.
Но въпросите, които поставяте, разбира се, са съвършено правилни. Разбира се, мога много просторно да се спра на мерките, които са предприети през последните няколко години за борба с корупцията в Министерството на вътрешните работи. Още веднъж казвам, въпросът Ви е и актуален, и солиден, защото всички сме свидетели на това, че през последните месеци и години ситуацията в България, особено по пътната мрежа, е, меко казано, драматична. Това далеч не се дължи само на МВР, напротив, въпросът, както и друг път съм подчертавал, е комплексен. Ние предприехме, най-общо казано, две групи мерки. Едната е изграждането на вътрешно звено в Министерството за борба с корупцията. То има 107 служители на територията на цялата страна. Успоредно с това, както казах, през последните три-четири години се реализират редица проекти с много ясна антикорупционна насоченост с Великобритания, Испания, Финландия, Холандия. Успоредно с това сме подложили на специално внимание и работата на служителите на КАТ „Пътна полиция” и Ви благодаря за оценката, че голямата част от тях действително са честни, почтени и достойни служители на министерството, и честни и почтени българи.
Втората група мерки са свързани с модернизацията на Министерството на вътрешните работи. Поставил съм въпроса пред министър-председателя в рамките на политиката на държавата в сферата на сигурността и заявената ни готовност пред Световната банка за реализирането на кредит в сектора „Правосъдие и вътрешни работи” Министерството на вътрешните работи да участва в консумирането на този кредит. Там сме степенували в ръководството на министерството нещата така: първо, задълбочаваме периметъра на видеонаблюдението в София, защото там резултатът е чудесен и второ, подготовка и реализация на система за GPS-контрол и видео и звуков контрол и организация на работата на полицейските служители като приоритет номер едно за служителите на КАТ „Пътна полиция”, разбира се, и на Магистрална полиция. Това означава възможност за съответните ръководители да организират и конролират работата на своите служители в реално време, а това съм дълбоко убеден, че ще доведе до рязко снижаване на разходите за горива, до много по-бърза и спешна реакция, тогава, когато това е необходимо. Държа изрично да подчертая, че е в унисон с въпроса. Аз го възприемам и като много ясна и правилна, за съжаление основателна критика от Ваша страна, антикорупционна мярка, защото системата за звуко- и видеонаблюдение ще гарантира, че служителят на КАТ „Пътна полиция” ще бъде под контрол от своите ръководители. Разбира се, този контрол се записва и впоследствие се анализира през целия период от време, в който носи наряда си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Господин министър, наистина съм доволен от последното нещо, което чух за GPS-контрола и се надявам, че по най-бързия начин Министерският съвет ще одобри този проект и той ще бъде въведен.
Вярно, че докато идвах към трибуната чух реплика, че ще намалее броят на кандидатите за КАТ. Силно се съмнявам, че това ще стане, ако предприемем още едни мерки, които си позволявам да предложа на Вас и министерството, което ръководите, това е, че заплатите и реално доходите на хората от Министерството на вътрешните работи не отговарят на отговорностите и рисковете, които те заемат и поемат, защото техният живот е винаги изложен на опасност и това също е ноторно известен факт.
За да се ограничава корупцията според мен и като български социалдемократ, и като икономист-бюджетар, трябва да повишим заплатите и да дадем рамо именно на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната да вземат високи доходи, които обаче да са свързани с непреодолими мерки за тяхното дисциплинарно наказание при нарушение и уличаване в корупция, нарушаване на законите от една страна и, второ, да имат съответните социални придобивки. Надали откривам топлата вода, нито колелото, нито лъка. Това е нещо, което е направено в западноевропейските страни – членове на Европейския съюз, към които ще се присъединим.
Ето защо заявявам, че ще имате моята подкрепа като икономист и в Бюджетната комисия, и в пленарната зала, и в Комисията по икономическа политика, за повишаване да доходите. Но трябва да има и строги санкции към всеки един служител, който бъде уличен за корупция – да загуби всички свои привилегии, така че те да изпитват своя страх. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Анастасов.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Анастасов, бих искал да кажа, че в рамките на възможностите, които имаме през второто полугодие на годината, заплатите на полицейските служители са увеличени със 7%, а на останалата, на административната част, най-общо казано работещите в Министерството на вътрешните работи, с 6%. Добре разбирам, че този 1% няма да реши проблемите в светлината, в която говорехте и Вие, но ми се струва като важен знак към служителите на министерството, че оценяваме техния труд и неговото естество. Мисля, че Вие достатъчно добре го описахте. Мисля, че е много важно действително в рамките на следващ непродължителен период от време да осигурим две неща: първо, да продължим процеса на модернизация, забавен по различни причини 15 години, няма да коментирам какви са те и, второ, служителите на реда да имат адекватно заплащане на труда, който полагат, и на условията, в които работят, а за останалото Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър, за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
С това дневният ред на парламентарния контрол е изчерпан.
Следващото пленарно заседание ще бъде от 9,00 ч., сряда.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,18 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Камелия Касабова

Секретари:

Метин Сюлейманов

Ясен Попвасилев