Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-12-18

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите  Камелия Касабова и  Юнал Лютфи

Секретари: Нина Чилова и Десислав Чуколов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното извънредно пленарно заседание – понеделник, 18 декември 2006 г. Не ни си случва много често да заседаваме в понеделник, но програмата очевидно го изисква.
Дневният ред е приет от Народното събрание заедно с предложението за днешното пленарно заседание.
Във връзка с дневния ред има процедурно предложение.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви да извършим разместване в приетия за днес дневен ред. Точка 6 предвижда разглеждане на второ четене на Законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина. Представена е първата част от доклада на комисията.
Предлагам т. 6 да стане т. 8 с оглед представяне на пълния доклад до края на тази седмица. По този начин след т. 5 ще пристъпим към разглеждането на т. 6 – второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, а т. 7 ще стане второ четене на Законопроекта за безмитната търговия. Разместването е т. 6 да стане т. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има процедурно предложение за промяна поредността на точките, включени в днешното пленарно заседание.
Противно предложение? Няма.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 159 народни представители: за 129, против 22, въздържали се 8.
Предложението е прието. Точка 6 става т. 8, а съответно точки 7 и 8 стават точки 6 и 7.
Едно съобщение за постъпил материал от Българската народна банка.
На 15 декември в парламента е постъпил бюджетът на БНБ за 2007 г. Спомняте си, че с промените в Закона за Българската народна банка вече правомощието за утвърждаване на бюджета е на Управителния съвет на банката, но задължението е той да бъде представян и в Народното събрание. От бюджета на банката има 250 екземпляра. Раздадени са на народните представители.
Не виждам други предварителни въпроси.

Преминаваме към точка първа от днешната програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГОДИШНОТО ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 2006 Г. МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПРОГРАМА САПАРД.
Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Димитров, преди всичко за процедурен въпрос.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря, господин председател.
Предлагам в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев и господин Асен Друмев – изпълнителен директор на Програма САПАРД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за допускане в пленарната зала на господата Пейчев и Друмев.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 140 народни представители: за 129, против 10, въздържал се 1.
Предложението се приема. Поканете господата в пленарната зала.
Господин Димитров, имате думата да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря, господин председател.

„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за
ратифициране на Годишното финансово споразумение за
2006 г. между Република България и
Комисията на Европейските общности от името на
Европейската общност по Програма САПАРД (Специална
присъединителна програма за развитие на земеделието и
селските райони в Република България), внесен от
Министерския съвет на 8 декември 2006 г.

На извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 14 декември 2006 г., беше разгледан Законопроектът за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), внесен от Министерския съвет.
От името на вносителя на заседанието присъстваха господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, господин Димитър Пейчев – заместник-министър на земеделието и горите, и господин Асен Друмев – изпълнителен директор на Програма САПАРД.
Законопроектът беше представен от господин Пейчев.
Годишното финансово споразумение между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД e сключено на 23 октомври 2006 г.
Съгласно чл. 2 от Многогодишното финансово споразумение по САПАРД годишните финансови споразумения са инструментите, които определят поемането на финансови ангажименти от страна на Европейската общност към Република България по Програма САПАРД.
С Годишното финансово споразумение за 2006 г. по Програма САПАРД поетото финансово задължение от Европейската общност по програмата за 2006 г. се определя на 82 млн. 446 хил. евро. Ангажиментът от страна на Европейската общност е валиден до 31 декември 2008 г. и може да бъде използван само за целите на програмата.
С цел максимално усвояване на договорените с Комисията на Европейските общности средства по програмата се предлага със Закона за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. да се предостави право на Държавен фонд „Земеделие” – Агенция САПАРД, да одобрява проекти и да договаря с крайни бенефициенти до 10 на сто от разликата между бюджета по финансовите таблици към Националната програма за развитие на земеделието в селските райони 2000-2006 г. и платените суми за изпълнените проекти. По този начин ще се намали рискът за неусвояване на средства и връщането им към бюджета на Европейската общност от анулирането на договори с крайни бенефициенти и/или намаление на договорената помощ за некоректно изпълнение на одобрени проекти.
След приключване на представянето се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), внесен от Министерския съвет на 8 декември 2006 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Димитров.
Има и доклад от Комисията по земеделието и горите.
Има думата господин Тасим да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
на Комисията по земеделието и горите относно
Законопроект за ратифициране на
Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД №  602-02-64, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2006 г.

Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 13 декември 2006 г., на което обсъди Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД, внесен от Министерския съвет.
В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и горите господин Димитър Пейчев и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” господин Асен Друмев.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Пейчев.
С Годишното финансово споразумение за 2006 г. по Програма САПАРД, поетото финансово задължение от Европейската общност за 2006 г. се определя на 82 млн. 446 хил. евро. Ангажиментът от страна на Европейската общност е валиден до 31 декември 2008 г. и може да бъде използван само за целите на програмата.
С цел ускоряване на процеса на договаряне и запазване на финансовите интереси на страната, със законопроекта се предлага да се предостави право на Държавен фонд „Земеделие” – Агенция САПАРД, да одобрява проекти и да договаря с крайни бенефициенти до 10 на сто от разликата между бюджета по финансовите таблици към Националната програма за развитие на земеделието в селските райони 2000-2006 г. и платените суми за неизпълнените проекти. По този начин се намалява рискът от неусвояване на средства и връщането им към бюджета на Европейската общност.
След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД, № 602-02-64, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2006 г.
Това становище е гласувано с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Тасим.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по предложения законопроект за ратификация. Темата за САПАРД не е без своя съществен и обществен отзвук.
Въпроси към вносителите няма, следователно преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД.
Гласували 131 народни представители: за 130, против 1, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Димитров, имате думата за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря Ви, господин председател.
Предвид особената важност на споразумението и напредналите срокове, предлагам да преминем към второ гласуване на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има процедурно предложение за преминаване към второ гласуване. Няма противно предложение.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
Господин Димитров, заповядайте да представите текста на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря, господин председател.

“ЗАКОН
за ратифициране на Годишното финансово споразумение за
2006 г. между Република България и Комисията на
Европейските общности от името на Европейската общност по
Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за
развитие на земеделието и селските райони в
Република България)
Чл. 1. Ратифицира Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), сключено на 23 октомври 2006 г.
Чл. 2. Държавен фонд “Земеделие” – Агенция САПАРД, да одобрява проекти и да сключва договори с крайни бенефициенти за субсидиране с 10 на сто от разликата между бюджета на Програма САПАРД по финансовите таблици към Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000-2006 г. и стойността на изплатените субсидии за изпълнени проекти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате думата по текстовете на законопроекта - заглавието и двата члена. Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте заглавието, чл. 1 и чл. 2 на законопроекта.
Гласували 108 народни представители: за 105, против 2, въздържал се 1.
Законът е приет.

Преминаваме към точка втора от нашата програма за днес:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПЪРВИ ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Господин Димитров, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря Ви, господин председател.
Моля в пленарната зала за обсъждане на проекта да бъде допусната госпожа Ана Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за допускане на заместник-министър Ана Янева в пленарната зала.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 102 народни представители: за 98, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Янева в пленарната зала.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров:

“ДОКЛАД
по проект за Решение за даване на съгласие за водене на
преговори и сключване на Заемно споразумение за първи заем
за развитие на политиките между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие, внесен
от Министерски съвет на 8.12.2006 г.
На извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 14 декември 2006 г., беше разгледан проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение за първо заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
От името на вносителя на заседанието присъстваха господин Кирил Ананиев и господин Георги Кадиев – заместник-министри на финансите.
Законопроектът беше представен от господин Кирил Ананиев.
В новата стратегия за партньорство между Световната банка и Република България, одобрена от Световната банка на 13 юни 2006 г., е предвидено на Република България да бъдат предоставени серия от три заема за развитие на политиките в подкрепа на планираните от правителството реформи. Трите заема са с общ размер на кредитирането до равностойността в евро на 450 млн. щатски долара.
Първият заем се отпуска за възстановяване и развитие в подкрепа на платежния баланс на страната. Основната му цел е подкрепа на усилията на правителството при изпълнение на средносрочните планове за политически и институционални реформи, както и за подпомагане пълното интегриране на страната в Европейския съюз след присъединяването й на 1 януари 2007 г.
Заемът е част от общия размер средства, отпускани на страната от международните финансови институции, за подкрепа на реформите в страната и усилията за пълноценно интегриране след присъединяването към Европейския съюз. Предвижда се заемът да бъде в размер на равностойността на 150 млн. щатски долара в евро. Заемът ще бъде договорен при стандартните условия на Международната банка за възстановяване и развитие за страната по заемите в единствена валута с лихвен процент на база шестмесечен либор и със срок на погасяване 17 години, в това число петгодишен гратисен период по отношение на главницата, която ще се погасява след тяхното изтичане на равни шестмесечни вноски.
След приключване на представянето се проведе гласуване, което приключи със средните резултати: 17 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме проекта за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение за първи заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2006 г.“
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желание за процедурни въпроси? Няма.
Преминаваме към обсъждане на законопроекта.
Уважаеми колеги, имате думата. Струва ми се, че съдържанието на това, което се ратифицира, предполага повече от едно изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На път сме и вероятно много скоро ще гласуваме това решение и по всяка вероятност то ще бъде подкрепено.
Искам да обърна внимание, обаче, на един друг въпрос. Даваме съгласие за сключване на споразумение за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Материалът е около стотина страници с доста големи подробности. Има матрица с индикатори за изпълнение и желани резултати. Тоест, съгласни сме да бъде увеличено бремето върху данъкоплатеца занапред, без да сме видели какъв е резултатът от подобни заеми преди.
Ние тук преди девет месеца гласувахме, ако си спомняте, заем със Световната банка, който беше пак за политики. Там поехме задължения, с които трябваше да се извърши много сериозно съкращение в духовни сектори, като здравеопазване, образование.
Днес Народното събрание не знае дали това е изпълнено, тоест дали тези пари са похарчени за тези дейности.
Сега ще дадем съгласие да се вземе нов заем. Вътре видях само препоръката за отношението учител – ученик, което беше и заема от Световната банка. Тази препоръка не е изпълнена, вероятно няма да бъде изпълнена и следващата година, а ще гласуваме България да задлъжнее още.
И не защото господин председателят Пирински каза, че по този текст трябва да има поне едно изказване, а главно за да остане в съзнанието на тези, които са любопитни поне към това, че със собственото си натискане на бутона задлъжняват България още. Да си дадат сметка за какви пари става дума и за какви дейности става дума.
Виждам, че нямам никакъв шанс да привлека вниманието на залата тогава, когато България задлъжнява за политики, които не се изпълняват, но поне ще остане вероятно в стенографския протокол, че някой е обърнал внимание за тази нова задлъжнялост на страната, без да има изобщо политики. Почти същото, каквото се случи с бюджета на Здравната каса, същото, което се случва с други такива сектори – взимаме заеми, без да провеждаме никакви реформи. В това няма абсолютно никакъв смисъл.
Ето защо аз лично, пък и надявам се ще убедя и колегите си, да гласуваме "против".
Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Методиев.
Има ли други желаещи за изказвания по проекта за решение? Не виждам.
Господин Димитров, моля да представите проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря Ви, госпожо председател.
"Проект
РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за водене на преговори
и сключване на заемно споразумение за първи заем за развитие
на политиките между Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие
Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение за първи заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на равностойността на 150 млн. щ. долара в евро при условие за последваща ратификация."
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Подлагам на гласуване проекта за решение така, както беше представен.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 14, въздържали се 2.
Решението е прието.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря.
Уважаеми колеги, гласувах категорично против този заем, защото, ако погледнете последните справки на БНБ, ще видите, че брутният външен дълг на България е надхвърлил 21 млрд. долара. За сравнение ще ви кажа, че само преди около 6 години този дълг беше наполовина. Мисля, че е далеч по-добре ние да видим какви ресурси има вътре в страната, да използваме парите по целесъобразност, да използваме този огромен бюджетен излишък, който се формира всяка година, а не да търсим все нови и нови заеми и България да задлъжнява така, както го прави вече няколко поредни години. Особено скандален е фактът, че това споразумение е отворено и може да се взима заем такъв, какъвто прецени правителството. Това е равносилно на подписване на празен чек.
Ето защо аз категорично гласувах против това споразумение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други желаещи за обяснение на отрицателен вот? Няма.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
Заповядайте за процедура, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам да вземем решение да бъде допуснат за участие в пленарното заседание заместник-министърът на вътрешните работи господин Цонко Киров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
Гласували 101 народни представители: за 97, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Имате думата, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожо председател, господа народни представители! На вашето внимание е докладът на Комисията по правни въпроси по обявения законопроект.
Както е логично, започваме със заглавието: "Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
По § 1 има предложение от народния представител Мая Манолова, което не е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1, тъй като той вече се дублира с текст, който е приет в друг закон, а поради тази причина не е подкрепено и предложението за редакция, направено от госпожа Манолова.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 2.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5 и предлага да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожо Манолова, поддържате ли направеното от Вас предложение?
Мая Манолова (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези няколко параграфа и наименованието на законопроекта? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на закона, подкрепено от комисията; отпадането на § 1 по предложение на комисията; текста на вносителя за § 2, който става § 1; отпадането на § 3 по предложение на комисията; текста на вносителя за § 4, който става § 2; и предложението на комисията за отпадане на § 5.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети, останалите – отпадат.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 4:
“§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) За снемане на биометрични данни, предвидени в този закон, лицето се явява лично.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 5:
“§ 5. Създава се чл. 20а:
“Чл. 20а. (1) В паспорта, служебния, дипломатическия и моряшкия паспорт, удостоверението за пътуване зад граница на бежанец, удостоверението за пътуване зад граница на лице без гражданство и удостоверението за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут се съдържа електронен носител на информация.
      (2) Електронният носител на информация съдържа данните по чл. 20, ал. 2, снимка на лицето, пръстовите му отпечатъци, снети при подаване на заявлението, както и място на раждане на лицето, изписани на кирилица и на латиница.
      (3) Изискванията към форматите и други данни, които се съдържат в електронния носител на информация, се определят с акт на Министерския съвет съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO) DOC 9303.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 6:
“§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Когато в пунктовете за приемане на заявления има техническа възможност, цифровото заснемане на лицето се извършва там.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези няколко текста?
Господин Стоянов, заповядайте.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Тези текстове засягат една голяма, важна новост – така наречените биометрични данни в личните документи. Пръстовите отпечатъци като биометрични данни представляват особен вид лични данни, които трябва да бъдат съхранявани по особен начин. Моят въпрос, който отправям към председателя на комисията, е следният: по какъв начин ще бъдат направени корекции в други закони, които предвиждат как да се свалят пръстови отпечатъци и да се взема друг тип биометрични или биологични данни, които впоследствие да бъдат унищожавани, специално в наказателното производство, след свалянето на наказателното преследване спрямо някое лице? И другото, което е много важно: как ще бъдат предпазени самите лични документи? Защото на всеки един граничен пункт, в който си даваш паспорта, той може да бъде сканиран и твоите лични данни и отпечатъци да попаднат в базата данни на чужда полицейска служба. Даже на абсолютно всяка, не само на границата на Европейския съюз, където също могат да ти сканират паспорта, въпреки че вече няма да поставят печати. По този начин ще се създаде една огромна база данни от пръстови отпечатъци, което според мен е абсолютно недопустимо от гледна точка на демократичните принципи на наказателното производство и наказателното правораздаване.
Моля да ми отговорите на тези въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Стоилов, Вие ли ще отговорите?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз ще предложа да поканите представителя на Министерството на вътрешните работи, тъй като тук става дума за дактилоскопска проблематика, а не само за юридическа, тоест за технологията, по която се извършва тази дейност и за допълнителните гаранции. Това е една голяма дискусия, която се води и в страните от Европейския съюз. Господин Стоянов вероятно знае. Дори имаше, макар и не точно в тази област, но свързана с нея, доста спорове между представители на САЩ и на Европейския съюз за степента на навлизане в личната сфера на индивида с оглед на мерките за сигурност. За съжаление живеем в един свят, който, въпреки очакванията за разширяване на свободата, в много направления я ограничава и заради усъвършенстваните технологии, които могат да бъдат използвани за други цели.
Аз предлагам представителите на Министерството на вътрешните работи конкретно да дадат отговор по тази технологична страна на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Стоилов.
Господин Киров, заповядайте да вземете отношение по поставения от господин Стоянов проблем.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦОНКО КИРОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Стоянов! В момента се извършват всички необходими технически проверки и подготовка, така че при снемането на личните данни, включително и дактилоскопически отпечатъци, да бъдат надлежно защитени както на електронния носител, така и в базата данни, където те ще се обработват първично, преди внасянето им в този електронен носител. На самия електронен носител на информация, така наречения чип, ще има допълнително нанесен електронен подпис на държавата, която нанася данните, и това ще го прави допълнително защитен за нерегламентиран достъп с технически средства, с които да могат да се свалят нерегламентирано тези данни.
Програмата, по която се извършват тези операции и подготовката за изработката на новите документи за самоличност, дава гаранция, че ще бъде постигнато максимално високо ниво на защита. Плюс това, имайте предвид, че специално за дактилоскопичните данни и отпечатъци все още тече процедура по подготовка и изчистване на проблематиката и в Европейския съюз, така че имаме до месец август 2009 г. време за подобряване на условията, но и към момента имаме достатъчно добро ниво на защита и няма да бъде злоупотребено с тези данни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Киров.
Други желаещи за изказване по тези текстове има ли? Няма.
Моля да гласуваме § 6 по вносител и параграфи 7, 8 и 9 в редакция на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 7:
“§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
“(2) Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.
  (3) Правото по ал. 2 не подлежи на ограничения, освен ако това е предвидено в закон и има за цел защитата на националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите или на правата и свободите на други граждани.”
Госпожо председател, предлагам ако има нужда този текст да бъде допълнително обсъден и да бъде гласуван отделно, защото е един от възловите. Както виждат народните представители, в него се съдържа ангажиментът на българската страна да осигури напускането на границите само с лична карта, така че поне това, което зависи от българската страна – подобна облекчена възможност е предвидена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по § 10.
Заповядайте, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Благодаря, госпожо председател.
Да, това е едно от, така да се каже, положителните неща по присъединяването към Европейския съюз.
За да направим един експеримент как точно ще бъде третирана България като нова страна членка, предлагам на Вас, на кабинета, на който иска от нашите колеги, да направим следния експеримент: ще пътуваме заедно, аз с паспорта си, а той с лична карта. Ще бъде много показателен експеримент, да видим кой ще бъде пропуснат. Това е моят коментар по този текст. Ще го подкрепя, но не вярвам, че той ще се прилага в действителност. Смятам, че срещу българските граждани ще има приложена дискриминация в това отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за реплика?
Заповядайте, господин Киров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦОНКО КИРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние сме длъжни да изпълним нашите задължения в тази си част да създадем всички възможности българските граждани не само да се придвижват в страните – членки на Европейския съюз, но и да могат да напускат България само с личните си карти. Затова е направено предложението.
Колкото за възможността и качеството на придвижване, имаме всички уверения и договорености на ниво Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи за признаване на българските документи за самоличност като качество и защита. Те са признати и приети. Колкото до техническата страна в първите дни – запознаването на самите гранични служители, никой не може да поеме този ангажимент, но българската държава е изпълнила задълженията си и всички са предупредени и са приели нашите документи като такива за свободно придвижване в границите на Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 10 в окончателната редакция, която се предлага от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 8:
“§ 8. В чл. 36 се създава ал. 4:
“(4) По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане на срока на валидност по ал. 1 или ал. 2.”
“§ 12. Член 37 се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 11:
“§ 11. Създава се чл. 39б:
“Чл. 39б. Дипломатическите и консулските представителства на Република България издават временен документ за пътуване на граждани на държави – членки на Европейския съюз със загубени или откраднати документи, когато държавата членка, чийто гражданин е лицето, няма представителство в държавата, в която то се намира.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 11 в редакция на комисията, § 12 и § 13 на вносителя, § 14 на комисията, параграфи от 15 до 17 включително на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “§ 18. Създава се Глава четвърта “а”: “Глава четвърта “а” – Български документи за самоличност, издавани на пребиваващи на територията на Република България членове на семейства на граждани на Европейския съюз, членове на семейства на граждани на държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, членове на семейства на граждани на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване”.
Последващите разпоредби няма да ги чета. Мисля, че дългото заглавие е ориентирът за съдържанието.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 18 и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 18? Няма.
Гласуваме отпадането на § 18 на вносителя по предложение на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 4.
Параграф 18 отпада.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 16.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21 и предлага следната редакция, която става § 17:
„§ 17. В чл. 70, ал. 1 след думите „документи за самоличност” се добавя „с изключение на пръстовите отпечатъци, снети по реда на този закон”.
По § 22 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 19.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 20:
„§ 20. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. На лицата, намиращи се извън Република България, с наложени принудителни административни мерки по чл. 75 или чл. 76, или мерки по чл. 76а, се издава временен паспорт.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 21:
„§ 21. Създава се чл. 78а:
„Чл.78а. (1) Органът, издал акта, от който произтича основанието за прилагане на принудителната административна мярка изпраща този акт по служебен път на органа, който е компетентен да я приложи или отмени.
(2) Принудителната административна мярка се прилага или отменя след получаване на акта по ал. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 22.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 23:
„§ 23. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 2, буква „г” думите „в данните” се заличават.
2. Създават се точки 16 и 17:
„16. „Биометрични данни” са изображението на лицето на гражданина и пръстовите му отпечатъци, които се използват за разпознаване и проверка на заявена самоличност.
17. „Вътрешни граници” са общите сухопътни граници на държавите членки, включително речните, границите по вътрешните езера, летищата на държавите – членки на Европейския съюз, за вътрешни полети, пристанищата за морски, речен и транспорт по вътрешните езера на държавите членки за редовни транспортни връзки.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 24:
„§ 24. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1.В § 2 т. 2 се изменя така:
„2. „Временен паспорт за окончателно напускане на Република България и удостоверение за пътуване зад граница на чужденци – формат ID-3;”
2. В § 21 думите „Главна дирекция „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” в Столичната дирекция на полицията или в областните дирекции „Полиция” се заменят с „Национална служба „Полиция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Позволявам си да взема думата, защото законът е много технически и съвсем не позволява чисто политическо говорене.
Корекцията, която се предлага в § 21, на практика усложнява нещата. Даже в първоначалната редакция – така както е дадена по вносител, по отношение на това кой ще издава актовете с принудителни мерки са описани някои главни дирекции. Това, което се предлага сега, е някои главни дирекции да бъдат заменени с Национална служба „Полиция”.
Става дума за принудителни мерки срещу граждани, които по принцип са чужди граждани. Това е изключително капризна работа. Полицията в страната изобщо няма и не може да има капацитет да се занимава с тази тясна специализирана дейност. Ако дадем всичко на Национална служба „Полиция”, това означава де факто на всякакви видове структури, това означава страхотни рискове от неправилни актове по отношение на чужди граждани с рискове за щети, които държавата ще им нанесе, и те ще искат да бъдат репарирани.
Има няколко закона, в които ние сме използвали техника на налагане на принудителни мерки срещу чужденци. Това го има и в Закона за чужденците, и в други закони, но винаги логиката е била, че тесноспециализиран, точно определен орган издава тези актове. Да, вярно е, че има риск, ако не точно този орган се е произнесъл по акта, актът да падне, но това нещо много бързо се налажда и много бързо се решава. Защото, първо, всички структури на полицията знаят кой отговаря за това и му изпращат преписките по компетентност.
И второ, там може да се създаде звено с капацитет, където има няколко души, запознати с детайлите на този род административно наказване. И така, помните преди какви проблеми имаше с актовете за изгонените чужденци – дали е от компетентност на Националната служба, дали не на националната, дали на тази, дали на онази, дали на този директор, дали с вътрешна препратка на закона може да се реши, и така няколко пъти отстранявахме от държавата Майкъл Чорни, Ершов и не знам кой си друг. И тъй като ония все пак бяха бутиково количество граждани - няколко десетки, тук са много повече хора, логично е Агенция „Миграция” да се занимава с това.
Но ако това е логично, нека още тук с редакционна поправка да е ясно, че с това ще се занимава Агенция "Миграция", че там ще бъде екипът, който ще прави това. Такива са моите опасения.
Бих направила процедурно предложение да отложим гласуването по този параграф, защото мисля, че редакционната работа е много минимална и може да се направи за 10-15 минути. В този запис „Национална служба „Полиция” – въобще, означава Районно полицейско управление в с. Две могили, Русенско, в Малкотърновско или къде ли не, да издават актове за такива лица. На практика граничните участъци, които първи се сблъскат с този контингент лица, са малки, там има много ограничен капацитет и независимо какви специалисти ще им се принаждат, те ще имат проблеми. Няма нужда такива да им се създават.
Нека да се знае коя е службата на МВР. Щом това е Агенция "Миграция", това да личи още от записа.
Правя това процедурно предложение за отлагане, за да може той да върви в синхрон и с по-нататъшния текст от Преходните и заключителните разпоредби, който изрично е описал миграцията, и за да не се създава двусмислие в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за отлагане на § 21.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожо председател, мога ли преди това да поясня? Вероятно е необходимо текстът да се види още един път, макар че той е съгласуван с вносителите. Ако те са готови по това предложение да намерят заедно допълнителна редакция, би било добре да се отложи за няколко минути, докато продължаваме с другите текстове. Мисля, че те не възразяват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за отлагане на гласуването на § 21 с цел да се намери новата редакция на параграфа.
Гласували 105 народни представители: за 94, против 6, въздържали се 5.
Процедурното предложение е прието.
Господин Киров, моля да се включите в дискусията с госпожа Дончева.
Има ли други изказвания по представените параграфи? Няма.
Моля да гласуваме § 19 и 20 на вносителя, отпадането на § 22 по предложение на комисията, § 23 и 24 на вносителя, § 25 и 26 в редакция на комисията, § 27 на вносителя, § 28 и 29 в окончателна редакция, предложена от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: "Преходни и заключителни разпоредби."
Комисията подкрепя текста на вносителя за създаване на Преходни и заключителни разпоредби.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 25:
"§ 25. Образците на български документи за самоличност, специалните защитни елементи, включително изборът на материал за изработването им се утвърждават с акт на Министерския съвет в срок до 31 октомври 2007 г. по предложение на министъра на вътрешните работи, на министъра на външните работи и на министъра на транспорта."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 26:
"§ 26. Документите за самоличност, които са издадени преди влизане в сила на този закон, са валидни до изтичането на срока им."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 27:
"§ 27. В чл. 90 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ., ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите "пребиваването на" се добавя "гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, и членовете на техните семейства, граждани на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства и граждани, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване и на".
2. Създава се нова т. 2:
"2. осъществяват регистрационния режим, отказват или отнемат правото на пребиваване на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, и членовете на техните семейства, граждани на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства и граждани, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване.
3. Досегашните т. 2-6 стават съответно т. 3-7."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Спорният текст, който отложихме, с кой параграф от Преходните и заключителни разпоредби кореспондира? Останах с такова впечатление.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По нашата номерация отговаря на последния параграф, който прочетох – без § 32 другите могат да бъдат гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Параграфите до 31 включително по вносител могат да бъдат гласувани, благодаря.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте наименованието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 30 и 31 в редакция на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
Как ще процедираме с § 32?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: След като гласуваме другия параграф, ще гласуваме и § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да не гласуваме отлагането му сега, да продължим нататък.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 33 комисията не подкрепя текста на вносителя за параграфа и предлага той да отпадне.
По § 34 има предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 28:
"§ 28. (1) Събираните такси от издаването на документи за самоличност, които съдържат електронен носител на информация със записани биометрични данни, постъпват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи и се ползват за:
1. покриване на разходи, свързани с издаването на документи за самоличност, които съдържат електронен носител на информация със записани биометрични данни;
2. покриване на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
(2) Средствата, необходими за покриване на разходите по ал. 1, т. 2, се прехвърлят и разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
(3) Сметката по ал. 1 се открива от 31 октомври 2007 г."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 30.
По § 37 има предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 31:
“§ 31. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз с изключение на:
1. Параграфи 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, които влизат в сила от 31 октомври 2007 г.
2. Параграф 4 влиза в сила от 31 октомври 2007 г., с изключение на изискванията за снемането на пръстови отпечатъци, които влизат в сила от 28 юни 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове.
Има ли желаещи? Няма.
Моля да гласуваме отпадането на § 33 по предложение на комисията, § 34 на комисията, § 35 и § 36 на вносителя и § 37 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Заповядайте за процедура, господин Стоянов.
Димитър Стоянов (КА): Господин председател, доколкото ми е известно, когато има предложение за отпадане на текст, то трябва да бъде гласувано отделно от останалите текстове. Затова предлагам да повторим гласуването, да гласуваме отделно предложението за отпадане и отделно останалите параграфи по законопроекта. Защото някои народни представители като мен могат да имат едно отношение към отпадането на параграфи, съвсем друго към приемането на останалите параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Принципно сте прав, разбира се, но нямаше възражения по законопроекта и изказвания по текстовете. Така че, ако настоявате да отменя гласуването и чисто формално да го подложа пак, ще го направя.
Димитър Стоянов: Да, защото иначе няма да мога да гласувам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Гласуваме отпадането на § 33 по предложение на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Параграф 33 отпада.
Гласуваме още веднъж параграфи 34, 35, 36 и 37, подкрепени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 91, против 4, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Остават двата отложени параграфа.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 21, госпожо председател, ще цитирам разпоредбата на действащия текст, която се променя в т. 2 и която предизвика дискусия. Мисля, че в случая няма причини да променяме предложения от комисията текст, защото той се отнася към органите, които получават заявленията за издаване на документи:
“Заявленията за издаване на документи за самоличност на чужденци и бежанци, издавани от органите на Министерството на вътрешните работи, се подават в Главна дирекция “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” в Столичната дирекция или в областните дирекции “Полиция”, по ред, определен от Министерския съвет.” Има и още едно второ изречение.
В случая няма никаква пречка да се отбележи сега по общата редакция, която е дадена и която докладвахме, че това става в Национална служба “Полиция”, защото това е структурата. По този начин вътрешно службите, дирекциите могат да разпределят дейността по приемането на тези заявления и тяхното разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви. И двата текста са представени.
Има ли изказвания по тях? Няма.
Подлагам на гласуване § 29 и § 32 на вносителя в редакцията, представена от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети, а с това и целият закон.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме допускането в зала на заместник-министъра на правосъдието господин Маргарит Ганев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за достъп до зала на заместник-министър Ганев.
Гласували 97 народни представители: за 96, против 1, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля да поканите заместник-министъра в залата.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Доклад на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на второ четене на Законопроект за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления, внесен от Министерския съвет.
“Закон за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления”.
Предложение от народните представители Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя предложението и по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на законопроекта да се замени така:
“Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления”.
“Глава първа – “Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
“Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за подпомагане и финансова компенсация от държавата на пострадали от престъпления български граждани или граждани на държави – членки на Европейския съюз.
  (2) При условията и по реда на този закон подпомагане и финансова компенсация могат да получат и чужди граждани в случаите, предвидени в международен договор, по който Република България е страна.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 2 и предлага следната редакция:
„Чл. 2. Целта на закона е да бъде призната и гарантирана защитата на правата и законните интереси на пострадали от престъпления.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава първа и членове 1 и 2 в редакция на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 3 има предложение от народните представители Янаки Стоилов и Надка Балева, което комисията подкрепя по принцип и частично.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) При условията и по реда на този закон подпомагане могат да получат пострадали, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления, а финансова компенсация – пострадали, претърпели имуществени вреди.
(2) Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правата на подпомагане и финансова компенсация преминават върху неговите деца, родители, съпруг или лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.
(3) Подпомагане и финансова компенсация могат да получат лицата по алинеи 1 и 2, когато са претърпели вреди от престъпленията: тероризъм; умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, както и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.”
По чл. 4 има предложение от народните представители Янаки Стоилов и Надка Балева, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
„Чл. 4. Този закон се прилага, когато престъпленията по чл. 3, ал. 3 са извършени на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.”
Комисията предлага да се създаде нов чл. 5 със следната редакция:
„Чл. 5. Подпомагането и финансовата компенсация са проява на хуманно отношение на държавата към пострадалите от престъпления.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези три текста? Няма.
Подлагам на гласуване членове 3, 4 и 5 от законопроекта в редакция, предложена от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Глава втора – Информиране на пострадалите от престъпления за техните права.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
По чл. 5 има предложение от народните представители Янаки Стоилов и Надка Балева, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 6:
„Чл. 6. (1) Органите на Министерството на вътрешните работи и организациите за подкрепа на пострадали уведомяват пострадалите за:
1. организациите, към които пострадалите могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и видовете безплатна психологическа помощ и подкрепа, които могат да получат;
2. правото им на правна помощ, органите, към които могат да се обърнат за упражняването му, условията и реда за предоставяне на безплатна правна помощ;
3. органите, пред които може да бъде подаден сигнал за извършеното престъпление, процедурите след подаване на сигнала и възможностите за действие на пострадалите при условията и реда на тези процедури;
4. правата им в наказателния процес и възможностите за участието им в него;
5. органите, към които могат да се обърнат, за да получат защита за себе си и своите близки, условията и реда за получаване на такава защита;
6. органите, към които могат да се обърнат, за да получат финансова компенсация от държавата, условията и реда за получаването й;
7. възможностите за защита на правата и интересите им, ако са чужди граждани, пострадали от престъпления на територията на Република България;
8. възможностите за защита на правата и интересите им, ако са пострадали от престъпления на територията на друга държава, и към кои органи могат да се обърнат в тези случаи.
(2) Уведомяването се извършва писмено или устно на език, който пострадалите разбират.
(3) За уведомяването се изготвя протокол, който се регистрира в деловодството на съответния орган или организация по ал. 1.”
По чл. 6 има предложение от народните представители Янаки Стоилов и Надка Балева, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 7:
„Чл. 7. (1) Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления, наричан по-нататък „Националният съвет”:
1. издава и разпространява брошура на български, английски, немски и френски език, в която се съдържа информацията по чл. 6, ал. 1;
2. предоставя за безплатно разпространение брошурата на органите и организациите по чл. 6, ал. 1, както и на лечебни заведения, службите за социално подпомагане и на други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления.
(2) Информацията, която се съдържа в брошурата, се публикува на Интернет страниците на Националния съвет, Министерството на вътрешните работи, организациите за подкрепа на пострадали, както и на тези по ал. 1, т. 2.
(3) Националният съвет съвместно с организациите за подкрепа на пострадали осигурява функционирането на постоянна безплатна телефонна линия с единен телефонен номер за цялата страна за информиране на пострадалите от престъпления. Операторът на телефонната линия информира органите на Министерството на вътрешните работи за пострадали, които са в опасност.
(4) Националният съвет съвместно с организациите за подкрепа на пострадали и органите на изпълнителната или местната власт, които имат правомощия в областта на закрилата на пострадалите от престъпления, организира публични кампании за информиране на гражданите за правата им, които имат като пострадали от престъпления.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава втора и членове 5 и 6 в окончателна редакция на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава трета – Форми на подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция, в която отпада членуването в думата “пострадали”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 8:
“Чл. 8. (1) Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са:
1. медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето;
2. психологическа консултация и помощ;
3. безплатна правна помощ;
4. практическа помощ.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 могат да ползват формите на подпомагане по ал. 1, т. 2-4.
(3) Освен формите на подпомагане пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация при условията и по реда, предвидени в този закон.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 9:
“Чл. 9. (1) Безплатната психологическа консултация и помощ се предоставят от специалисти-психолози от организациите за подкрепа на пострадали.
(2) Дейността по ал. 1 се финансира от Министерството на правосъдието по ред, определен от Националния съвет.
(3) Организациите за подкрепа на пострадали се отчитат ежегодно пред Националния съвет.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 9 и предлага да отпадне, тъй като е намерил систематичното си място в чл. 9, ал. 2 по редакция на комисията.
По чл. 10 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
“Чл. 10. Пострадалите от престъпления могат да получат безплатна правна помощ при условията и по реда на Закона за правната помощ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
По чл. 12 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
“Чл. 12. Финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на:
1. осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;
2. прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 9 и 11 от Наказателнопроцесуалния кодекс;
3. прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.”
По чл. 13 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 13 и предлага той да отпадне, тъй като съдържанието му е намерило систематичното си място в чл. 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 13:
“Чл. 13. (1) Финансовата компенсация се изразява в предоставяне от държавата на парична сума в размер от 250 до 5000 лв.
(2) Когато финансовата компенсация се предоставя на лица по чл. 3, ал. 2, общият й размер не може да надвишава 10 хил. лв.”
По чл. 15 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 14:
“Чл. 14. Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват в:
1. разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
2. пропуснати доходи;
3. разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;
4. пропуснати средства за издръжка;
5. разходи по погребение;
6. други имуществени вреди.”
По чл. 16 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 15:
“Чл.15. (1) Финансова компенсация не се предоставя, когато:
1. пострадалият е бил осъден за престъпление по чл. 3, ал. 3 през последните пет години преди подаване на молбата за финансова компенсация;
2. деянието е било извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или за негови ближни;
3. деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана;
4. пострадалият е получил обезщетение по друг начин;
5. пострадалият не е уведомил компетентните органи за извършване на престъплението, освен ако по уважителни причини не е могъл да направи това.
(2) Когато пострадалият е допринесъл за настъпването на престъпния резултат, това води до намаляване на финансовата компенсация, която би получил.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 16:
“Чл. 16. Министърът на правосъдието незабавно след изплащане на финансовата компенсация предявява регресен иск срещу извършителя на престъплението или неговите наследници за възстановяването на изплатената парична сума.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Имате думата за изказвания по текстовете от Глава трета. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава трета, чл. 7 и 8, отпадането на чл. 9, чл. 10, 11 и 12, отпадането на чл. 13 и от чл. 14 до 17 включително.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Глава трета е приета.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава четвърта – Условия и ред за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления.”
Глава четвърта се променя по същия начин, като от думата “пострадалите” отпада само членуването.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 17:
“Чл. 17. (1) Молбата за предоставяне на безплатна психологическа помощ се подава до избраната от пострадалия организация за подкрепа на пострадали.
(2) Молбата трябва да съдържа:
1. трите имена на пострадалия, неговото гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес;
2. дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението;
3. датата, на която пострадалият е уведомил компетентните органи за извършеното престъпление;
4. основания на подателя на молбата за търсене на психологическа помощ.
(3) Към молбата се прилагат копия на документите, които удостоверяват посочените в нея данни.
(4) Организациите за подкрепа на пострадали поддържат регистър на внесените молби и предприетите по тях действия.”
По чл. 19 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя предложението за отпадане.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 18:
“Чл. 18. (1) Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя на пострадалите от Националния съвет, областните управители или от органите и организациите по чл. 6, ал.1.
(2) Молбата за финансова компенсация трябва да съдържа:
1. трите имена на пострадалия, неговото гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес;
2. дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението и на уведомяването за него;
3. основания за получаване на финансова компенсация.
(3) Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящия адрес на пострадалия или до Националния съвет в двумесечен срок от влизане в сила на акта по чл. 12.
(4) Когато молбата е подадена до областния управител, тя се изпраща на Националния съвет в 7-дневен срок от получаването й заедно с образуваната преписка.
(5) Когато молбата за финансова компенсация не е подадена в срока по ал. 3 поради уважителна причина, този срок започва да тече от деня на отпадане на причината.
(6) Към молбата се прилагат заверени копия на документите, които удостоверяват посочените в нея данни. Когато пострадалият е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, за установяване на основанието по чл. 15, ал. 1, т. 1 Националният съвет може да поиска съдействие от компетентните органи на държавата членка, чийто гражданин е пострадалият.
(7)  Националният съвет предоставя на пострадалия и на областния управител, когато молбата е постъпила чрез него, информация за лице за контакт в Министерството на правосъдието, документ за получаването на молбата и срока за произнасяне по нея.”
Комисията предлага да се създаде чл. 19 със следната редакция:
„Чл. 19. (1) Български гражданин, който е пострадал от престъпление, извършено в друга държава – членка на Европейския съюз, може да подаде молба за финансова компенсация до компетентния орган на другата държава членка чрез Националния съвет.
(2) Националният съвет изпраща молбата на компетентния орган на другата държава членка заедно с формуляр за предаването й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта, чл. 18, отпадането на чл. 19, чл. 20 и чл. 19, създаден по предложение на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за заглавието на Глава пета и предлага следната редакция: „Глава пета – Организация и дейност на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления”.
По чл. 21 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева. Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 20:
„Чл. 20. (1) За осъществяване и координиране на дейностите по този закон към министъра на правосъдието се създава Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.
(2) Националният съвет се състои от: съдия от Върховния касационен съд, определен от неговия председател; прокурор от Върховната касационна прокуратура, определен от главния прокурор; по един служител от Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи, определени от съответните министри; по един представител на Държавната агенция за закрила на детето, Националната комисия за борба с трафика на хора, Висшия адвокатски съвет и на Асоциацията на организациите за подкрепа на пострадали от престъпления. Представителят на асоциацията се избира на общо събрание на тези организации.
(3) Председател на Националния съвет е министърът на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър.
(4) Дейността на Националния съвет се осигурява технически от служители от администрацията на Министерството на правосъдието.”
По чл. 21 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 21:
„Чл. 21. Националният съвет:
1. отговаря за изплащането на финансовите компенсации;
2. изготвя образец на молбата за финансова компенсация на български, английски, френски и немски език, списък на документите, които са необходими за разглеждането й, както и формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 8 и ги предлага за утвърждаване на министъра на правосъдието;
3. разработва политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
4. координира дейността на органите и организациите по чл. 6, ал. 1 във връзка с изпълнението на закона;
5. оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка;
6. възлага провеждането на виктимологични изследвания и осъществява съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
7. провежда и координира информационната дейност по чл. 6 и 7;
8. организира и провежда подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
9. осъществява международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
10. ежегодно представя пред министъра на правосъдието доклад за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления;
11. най-малко веднъж на три месеца се отчита пред министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 22:
„Чл. 22. (1) Към Националния съвет се създава експертна комисия за подпомагане на дейността му. Членовете на комисията се определят от министъра на правосъдието.
(2) Комисията разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя писмено становище за основателността на всяка от тях и предлага размера на финансовата компенсация за всеки отделен случай.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 23:
„Чл. 23. (1) Националният съвет заседава най-малко веднъж на
3 месеца.
(2) Заседанията на Националния съвет се свикват и ръководят от неговия председател. При отсъствие на председателя за всеки конкретен случай се определя член на съвета, който да изпълнява функциите на председател.
(3) Членовете на Националния съвет се уведомяват най-малко 3 дни преди датата на провеждане на редовните заседания.
(4) Заседанията на Националния съвет са редовно проведени, ако в тях участват най-малко две трети от членовете му. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание не по-късно от 3 дни.”
По чл. 25 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева. Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 24:
„Чл. 24. (1) Молбите за предоставяне на финансова компенсация се разглеждат не по-късно от три месеца от датата на постъпването им.
(2) Националният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. Те се оформят писмено в деня на провеждане на заседанието.
(3) Решението за предоставяне на финансова компенсация съдържа:
1. трите имена, единния граждански номер, гражданството и постоянния и настоящия адрес на лицето, на което се предоставя финансова компенсация;
2. правната квалификация, времето и мястото на извършване на престъплението, от което е пострадало лицето;
3. вредите, за които се предоставя финансовата компенсация и размерът й.
(4) Решението за отказ за предоставяне на финансовата компенсация съдържа данните по ал. 3, точки 1 и 2 и се мотивира.
(5) Решенията не подлежат на обжалване.
(6) Препис от решението се изпраща незабавно на пострадалия и на областния управител, когато молбата за финансова компенсация е постъпила чрез него.
(7) В случаите на чл. 12, т. 3, препис от решението на Националния съвет се изпраща на органа, който е постановил акта за спиране на наказателното производство с указание за прилагането му към делото.
(8) Когато молбата за финансова компенсация е постъпила чрез компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, Националният съвет изпраща на този орган препис от решението си заедно с формуляр за предаването му.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26, който става чл. 25:
„Чл. 25. (1) Средствата за изпълнение на закона се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието, като се планират по реда и в сроковете на процедурата за изготвяне на държавния бюджет за всяка година.
(2) Средствата, получени по предявените регресни искове по чл. 16, постъпват в специална извънбюджетна сметка на Министерството на правосъдието.”
Тук искам да направя едно пояснение. Предвидили сме това, за да има Министерството на правосъдието възможност активно да провежда тази политика и своевременно да постъпват средствата, които за всяка следваща година да бъдат само попълване над размера на средствата, събрани от регресните искове.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 26:
„Чл. 26. Органите на държавната и местната власт, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на Националния съвет при изпълнение на неговите функции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Имате думата за изказвания по текстовете на Глава пета. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава пета и членове от 21 до 27 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): В залата има 163 народни представители. Кворумът е налице.
Продължаваме с Глава шеста – „Международно сътрудничество”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Глава шеста – Международно сътрудничество”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
По чл. 28 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 27:
„Чл. 27. (1) Националният съвет се обръща за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите, когато български граждани са пострадали от престъпление в чужбина, и оказва съдействие на граждани на чужди държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за предоставяне на формите на подпомагане по чл. 8, ал. 1.
(2) Централен орган по приемане и решаване на молбите за финансова компенсация от граждани на чужди държави е Министерството на правосъдието.”
„Глава седма – Административнонаказателни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
По чл. 29 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 28:
„Чл. 28. (1) Който не изпълни задължение по чл. 6, ал. 1, чл. 9 или чл. 11, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 500 до 1500 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.”
По чл. 30 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 29.
„Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин Стоилов.
Имате думата за изказвания по Глава шеста – „Международно сътрудничество”, чл. 28, Глава седма – наименованието на главата, чл. 29 и чл. 30 по вносителаГ
, наименованието „Допълнителни разпоредби” и текста на § 1 по вносител. Няма желаещи.
Моля, гласувайте тези текстове.
Отпадането на § 2 ще го гласуваме допълнително.
Гласували 130 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
От Допълнителните разпоредби гласуваме предложението на комисията - § 2 от текста на вносителя да отпадне.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 123 народни представители: за 121, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 3 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на параграфа, който става § 2:
„§ 2. Националният съвет се създава в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона. В този срок ръководителите по чл. 20, ал. 2 определят своите представители.”
По § 4 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на този параграф, който става § 3:
„§ 3. (1) В срок един месец от създаването си, Националният съвет изготвя и предоставя на министъра на правосъдието за утвърждаване образци на молбата за финансова компенсация и списък на документите, необходими за разглеждане на молбата.
(2) В срока по ал. 1 Националният съвет изготвя формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 8 в съответствие с Решение 2006/337/ЕО на Европейската комисия за определяне на стандартни формуляри за предаване на молби и решения съгласно Директива 2004/80/ЕО на Съвета относно компенсирането на жертви на престъпления и ги предоставя на министъра на правосъдието за утвърждаване.”
По § 5 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага той да отпадне, тъй като съдържанието му е намерило систематичното си място в § 3, ал. 2.
Комисията предлага да се създаде нов § 4 със следната редакция:
„§ 4. (1) Този закон се прилага за престъпления по чл. 3, ал. 3, извършени след 30 юни 2005 г.
(2) За престъпленията, по които има влязъл в сила акт по чл. 12 преди изтичането на срока по § 2, срокът за подаване на молбата за финансова компенсация е един месец след изтичането на срока по § 3, ал. 1.”
Комисията предлага § 6 да отпадне, тъй като законът препраща изцяло към Закона за правната помощ.
По § 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на този параграф, който става § 5:
„§ 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.”
По § 8 има предложение на Янаки Стоилов и Надка Балева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
„§ 6. Този закон влиза в сила от 1 януари 2007 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте доклада на председателя на комисията по Преходните и заключителните разпоредби и новите редакции на текстовете в тази глава.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте новата редакция по вносител на § 3 и § 4 от Преходните и заключителните разпоредби.
Гласували 125 народни представители: за 123, против 2, въздържали се няма.
Текстовете на § 3 и § 4 с наименованието на главата са приети.
Колеги, моля гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 5, тъй като неговото систематично място е в § 3, ал. 2.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Предложението за отпадне на § 5 по вносител е прието.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 6 по вносител, тъй като законопроектът препраща изцяло към Закона за правната помощ.
Гласували 132 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 2.
Предложението за отпадане на § 6 е прието.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте новите редакции по вносител на § 7 и § 8.
Гласували 121 народни представители: за 120, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 7 и 8 са приети.
Уважаеми колеги, гласувайте предложението на комисията за създаване на нов § 4, който беше представен на нашето внимание от председателя на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Новият § 4 е приет, а с това е приет и Законът за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка пета от приетата програма за днешното извънредно заседание:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ.
Доктор Кумчев, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, моля да гласувате процедурното предложение в пленарната зала да бъде допуснат заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.
Гласували 124 народни представители: за 118, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля д-р Валери Цеков да заеме своето място в пленарната зала.
Имате думата, господин Кумчев.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, позволете да ви запозная с доклада за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, № 602-01-81, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2006 г.
Уважаеми господин председател, Комисията по здравеопазването на две свои заседания разгледа посочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанието.
Комисията по здравеопазването на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта: „Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите”.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя по принцип предложението в частта му относно ал. 3, точки 1-4, а предложението в частта му относно ал. 3, т. 5 е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде § 1а, който става § 1, със следната редакция:
„§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията по ал. 1:
1. следи за спазването на правилата на добра медицинска практика;
2. произнася се по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;
3. произнася се по искане на комисиите по професионална етика на районните колегии на Българския лекарски съюз, съответно на Съюза на стоматолозите в България;
4. оказва методична помощ на комисиите по професионална етика на районните колегии на Българския лекарски съюз, съответно на Съюза на стоматолозите в България.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение второ се заличава.”
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 1б, който става § 2, със следната редакция:
„§ 2. В чл. 28, ал. 3, в т. 2, след думата „жалби” се добавя „или се самосезира”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги! Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта – „Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите”, както и текстовете на § 1 и § 2 по вносител в новата им редакция.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 6, въздържали се 3.
Предложенията на комисията за § 1а и § 1б са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Господин председател, колеги!
По § 1 на вносителя има предложение от народния представител Ваньо Шарков:
„§ 1. 1. Новата т. 4 се променя по следния начин:
„4. Заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 до 6 месеца за нарушения по чл. 37, т. 1”.
2. Новата т. 5 се променя по следния начин:
„5. Заличаване от регистъра на колегията за срок от 6 месеца до 1 година за нарушения по чл. 37, т. 2”.”
Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народния представител Атанас Щерев – в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38 досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
"4. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 1 година за нарушения по чл. 37, т. 1, като за периода на изтърпяване на наказанието, лекарят е задължен да премине курс на обучение по медицинска етика, по ред и условия, определени с наредба на министъра на здравеопазването;".
2. В чл. 38 се създава т. 5 със следното съдържание:
"5. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 1 година за нарушения по чл. 37, т. 2, като за периода на изтърпяване на наказанието, лекарят е задължен да проведе продължаващо медицинско обучение, по реда на наредбата по т. 4, съгласувано с чл. 182 на Закона за здравето."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Руденко Йорданов - в чл. 38 се правят следните промени:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
"Чл. 38. (1) За нарушения по чл. 37 на лекаря, съответно на лекаря по дентална медицина, могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. глоба в размер от една до десет минимални работни заплати;
3. заличаване от регистъра на колегията за срок от 6 до 12 месеца."
2. Създават се ал. 2 и 3 със следното съдържание:
"(2) При системни нарушения на правилата за добра медицинска практика заличаването от регистъра на колегията е за срок от 12 до 18 месеца.
 (3) Лекарите, съответно лекарите по дентална медицина, за срока, през който са заличени от регистъра на колегията, повишават квалификацията си при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 3:
"§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя "- за нарушение по чл. 37, т. 1, съответно, в размер от пет до десет минимални работни заплати – за нарушения по чл. 37, т. 2".
2. В т. 3 думите "2 години" се заменят с "1 година" – за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно за срок от 6 месеца до 2 години – за нарушения по чл. 37, т. 2"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Има думата народния представител Руденко Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, ще си позволя да кажа няколко думи за мотивите, които са ме движили и които са ме накарали да внеса тези предложения за изменения в чл. 38 на сега действащия Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, както ще прибавя и чл. 40 и 41, защото става дума за оттегляне на предложения, но искам да кажа няколко думи.
Както вече заявих на първо четене, аз правя разлика в режима, по който се налагат наказания лишаване от право за упражняване на професия, така както са заложени в три закона и фактически три начина.
Единият е по Наказателния кодекс, където за умишлено или престъпление по непредпазливост съда, освен наказание лишаване от свобода или друго, каквото той намери за добре, може да лиши един лекар и от правото да упражнява професията. Както пее Висоцки: "Там всё ясно, там тепло". Няма нужда да го коментирам. Но в Закона за здравето и в Закона за съсловните организации има ред за налагане на наказанието лишаване от право за упражняване на професия, който е малко по-деликатен. Законът за здравето от чл. 9 до чл. 228 разглежда хипотези, по които могат да се налагат административни наказания като в чл. 222, ал. 2 определя реда, при който за системни нарушения, свързани с упражняване на професията на медицинския специалист, включително на лекаря, може да бъде налагано наказание лишаване от право за упражняване на професията до две години.
По тези причини аз сметнах, че е редно и в Закона за съсловните организации също да фигурира текст, който да отделя понятието "системни нарушения", защото към него трябва да имаме по-специално отношение и същевременно да го приложим към лекарите, които системно са нарушавали правилата за добра медицинска практика. Но тъй като в съсловната организация на лекарите йерархията не е на длъжности, а е йерархия на ценности, тоест по Закона за здравето, ако висшестоящият наказва нисшестоящият с административен акт, то в случая колега наказва колега. Тук става дума за йерархия на ценностите. Аз сметнах, че е редно както в реда за налагане на наказания, така и в начина на изтърпяване на това наказание да има нещо по-особено. А по-особеното е, когато колега наказва колега, да му даде възможност да повишава квалификацията си и да не губи своите професионални възможности. Също така дадох идеята това допълнително обучение, по време на изтърпяване на наказанието, да бъде и финансирано от средствата, събрани от наложени глоби по съответните чл. 37 и 38 от Закона за съсловните организации.
Както отляво, така и отдясно в комисията тази идея не срещна подкрепа. Това ми дава правото да мисля, че трябва да чакам по-добри дни, в които отново да я доразвия. На този етап, за да не губя парламентарно време, аз оттеглям предложенията си по чл. 38, по чл. 40 и 41.
Благодаря ви за вниманието и до по-добри дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Има ли други желаещи за изказвания?
Има думата народният представител Ваньо Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми д-р Йорданов, ние сме в това Народно събрание, за да създаваме по-добри дни за българското здравеопазване. Не си оттегляйте предложенията, защото понякога те са изключително добри. В крайна сметка искам да кажа, че още при първото четене на този законопроект говорехме за това, че примерно хирурзи в България не могат да бъдат наказвани с лишаване от право да упражняват своята професия за период от две години, тъй като за този период на практика те губят доста знания и умения.
Има много вярно и много качествено в предложенията на колегите за това в този период, в който те изтърпяват такова наказание, да преминат продължаващо обучение или пък тогава, когато има нарушение на медицинската етика, да преминат съответни курсове по медицинска етика.
Имаше и мисля, че дори и в предложението на д-р Йорданов този срок от две години, който смятахме и още при първото четене имаше изказвания, че е прекалено дълъг, също е намален на 18 месеца, тоест на година и половина. В този смисъл бяха и моите предложения, тъй като аз продължавам да считам, че срокът, за който Българският лекарски съюз има право да отнема правото на упражняване на професия – срок от две години, е прекалено дълъг и наказания, налагани с такава тежест, макар че лично аз не знам да има наложено такова наказание до момента, но възможността да бъде наложено ще доведе до деквалификация някои колеги.
В този смисъл не оттеглям своето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ваньо Шарков по § 1, т. 1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 25, против 50, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Щерев по § 1, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 17, против 61, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Двете предложения на д-р Руденко Йорданов са оттеглени.
Моля, гласувайте новата редакция на § 1 по вносител, предложена от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 7, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Заключителна разпоредба”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следното наименование:
“Заключителни разпоредби”.
Комисията предлага да се създаде § 2а, който става § 4 със следната редакция:
“§ 4. В чл. 39, ал. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, (обн., ДВ, …) думите “след становище на съответната регионална комисия по ал. 2” се заличават.”
“§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието “Заключителни разпоредби” и параграфи 4 и 5.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 3, въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол”.
Няма предложения по заглавието.
Предложение на комисията за създаване на нов § 1:
“§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите “който може да се допълва” се заличават.
2. Създава се изречение трето:
“Списъкът може да се изменя, като от него не могат да се изключват дружества, за които има прието решение за определяне на метода на продажба.”
Предложение на комисията за създаване на нов § 2:
“§ 2. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
“2. контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително и сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.”
2. Създава се т. 7:
“7. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения.”
Предложение на комисията за създаване на нов § 3:
“§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите “списъка по” се добавя “чл. 3, ал. 1, съответно в списъка по”.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) За търговските дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, забраната по ал. 1 има сила след вземане на решение за приватизация от Народното събрание.”
Това са трите предложения на комисията за нови членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата по предложенията на Комисията по икономическата политика за създаване на три нови параграфа, които не съществуват в проекта на вносителя. Няма желаещи за изказвания.
Моля, гласувайте наименованието “Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол” и новите параграфи 1, 2 и 3.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 1 по вносител няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 4.
По § 2 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. В чл. 35б, ал. 1 се създават изречение второ и трето:
„Когато предмет на публично оповестения конкурс е продажбата на по-малко от 100 на сто от капитала на дружеството, остатъчният пакет от акции може да бъде предложен на купувача на мажоритарния пакет, ако това е предвидено със стратегията по чл. 35а, ал. 1. В тези случаи продажбата на остатъчния пакет се извършва при условия и по ред, определени със стратегията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Цонев.
Имате думата, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние от ОДС няма да подкрепим този текст на закона по две причини.
Още на първо четене изложих моето становище.
Първо, така въведеният текст дава възможност на основния купувач, бил той и стратегически, да закупи остатъчния пакет от държавата и по този начин за нас се загърбват интересите на малките инвеститори.
Освен това създаването на тази възможност ще доведе до един срив на капиталовия пазар, където имаме компенсаторни записи, чиито цени рязко ще спаднат.
Третото нещо е: „реда и условията, определени със стратегията”. В крайна сметка, когато определим един ред и условия, те са само общи. Не е точен и не е ясен начинът, по който ще бъде направена оценката на остатъчния дял. В крайна сметка никой, дори и да е стратегически инвеститор, купувайки 60 процента или основния пакет от акции, няма интерес да купи остатъчния на по-висока цена.
Последният аргумент: досега имаше една практика – това ставаше с публично предлагане на акциите. Имам предвид, че такава успешна сделка беше БТК, някои други дружества, чиито остатъчни дялове се продаваха на борсата. В крайна сметка опитът ни показва, че остатъчният дял на държавата в БТК се продава шест пъти по-скъпо. Не виждам необходимост да бъде вписан такъв текст в закона и по този начин да се ограничава възможността на държавата да избира начин на приватизация на остатъчния дял. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Попвасилев.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма желаещи.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване текста на § 1, който се подкрепя от комисията – това е текстът на вносителя, и § 2 в новата му редакция.
Гласували 101 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 3, който става § 6 със следната редакция:
„§ 6. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (Обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4, ал. 1 думите „30 октомври 2006 г.” се заменят с „31 март 2007 г.”.
2. Създават се параграфи 4а и 4б:
„§ 4а. В срок до 31 март 2007 г. на приватизираното държавно (тук добавям от текста, който имате, тъй като е изпуснато редакционно) или общинско предприятие, което към датата на сключване на приватизационния договор е извършвало добив, както и на купувача на обособена част от приватизирано държавно или общинско предприятие, (от този текст следва добавката, която направих), която е технологично пряко свързана с ползването на подземни богатства, съответно на техни правоприемници, съответните министри внасят предложение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2 от Закона за подземните богатства, при условията и по реда на § 4, ал. 1-4.
§ 4б. (1) В срок до 31 март 2007 г. лицата или техните правоприемници, на които по реда на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти е възстановена собствеността върху недвижим имот и чието ползване по предназначение е пряко свързано с добив на подземни богатства по чл. 2 от Закона за подземните богатства, подават заявление пред компетентния министър за получаване на концесия без търг или конкурс, по реда на отменения Закон за концесиите.
(2) Със заявлението по ал. 1 лицата представят и анализите по чл. 8 от Правилника за прилагане на отменения Закон за концесиите.
(3) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 компетентният министър внася в Министерския съвет предложение за предоставяне на концесия без търг или конкурс на търговското дружество, в което лицата, чиято собственост е възстановена или техните правоприемници, притежават целия капитал при условие, че за подземното богатство, посочено в заявлението, не е предоставено разрешение за търсене или проучване, или не е регистрирано търговско откритие, или не е предоставена концесия за добив от трето лице.
(4) Концесионният договор влиза в сила от датата на сключването му.
(5) По реда на алинеи 1-3 се предоставя концесия и в случаите по § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за подземните богатства. В тези случаи концесионният договор влиза в сила от 15 март 1999 г. За периода от влизане в сила на концесионния договор до неговото сключване концесионерът дължи концесионно плащане, заедно със законната лихва за забава, освен ако не докаже плащането на кариерна такса по Закона за местните данъци и такси.
(6) Когато запасите на подземното богатство, посочено в заявлението по ал. 1, не са заведени в националния баланс на запасите, на заявителя, съответно на лицата по ал. 3 се издава разрешение за търсене и проучване със срок до шест месеца, след което концесията се предоставя по реда на Закона за подземните богатства.”
Забравих да прочета, че предложението на комисията е „Заключителна разпоредба” да стане”Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се спра на ал. 5 от § 4б, като ще предложа една редакционна поправка в ал. 5, изречение трето: „За периода от влизане в сила на концесионния договор до неговото сключване концесионерът дължи концесионно възнаграждение (а не плащане), заедно с увеличената законна лихва (без забава), освен ако не докаже плащане на кариерна такса по Закона за местните данъци и такси.”
И лихва за забава се дължи, ако не е изряден този, който е трябвало да плаща концесионното възнаграждение. А в случая предлагам да се нарече концесионно плащане и да има концесионно възнаграждение, увеличено с размера на законната лихва.
И още едно нещо искам да се добави, не знам дали е възможно, Вие ще кажете: „Законната лихва за всеки едногодишен период се начислява върху размера на концесионното възнаграждение на 1 януари следващата година.”.
Защото трябва да е ясно от кога се дължи тази законна лихва. В противен случай просто ще има проблем по отношение на това от кога се дължи и как се дължи. Все пак концесионното възнаграждение е за една година и би следвало лихвата да тече, ако не е изплатена, от момента когато не е изплатена, тоест от 1 януари следващата година. Просто да се знае и да е ясно от кога се начислява тази увеличена законна лихва. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Попвасилев, това не са редакционни предложения. Те променят съдържанието и философията на текста. Трябвало е да направите това предложение в комисията между първо и второ четене, когато се е готвел докладът за второ четене. Вашите предложения изцяло променят съдържанието на текста и не мога да ги приема.
Има ли други предложения? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване наименованието на главата. Има предложение на комисията тя да бъде "Преходни и заключителни разпоредби".
Подлагам на гласуване предложението на § 3, а също така и текстовете на новите § 4а и 4б.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 7.
Текстовете на параграфи 3, 4а и 4б са приети, а с това е приет на второ четене и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Продължаваме нашата работа с т. 8, която става т. 6, както гласувахме в началото на днешното извънредно пленарно заседание, а това е Законопроектът за безмитната търговия.

И така, преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ.
Има думата господин Петър Димитров да докладва текстовете на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: "Закон за безмитната търговия".
Комисията подкрепя наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: "Глава първа – Общи положения."
Комисията подкрепя наименованието на Глава първа.
По чл. 1 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1, като предлага: думите "и обектите за зареждане с течни горива на територията на свободните зони" да се заличат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: По чл. 1 има предложение, което е подкрепено.
Моля, гласуваме текстовете по чл. 1, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Член 1 е приет в новата му редакция.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По чл. 2 има предложение на народния представител Александър Паунов, което е оттеглено, така че няма да го чета.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 2, като предлага:
1. В т. 1 думите "в зоните за митнически контрол" да се заменят с "на изходящи трасета в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове".
2. В т. 2 думите "в зоните за митнически контрол" да се заменят с "на изходящи трасета в зоните", а след думата "пунктове" да се добави "с трети страни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Агов иска думата за процедура. Заповядайте.
Асен Агов (ДСБ): Господин председателю, обявявам, че поради конфликт на интереси няма да участвам в дебатите по този законопроект и няма да участвам в гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Много правилно, етична постъпка.
Продължаваме по-нататък. Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Господин председателю, преди да преминем към гласуване искам да направя едно предложение от мое име. След съгласуване с Европейската комисия има редакционно предложение в чл. 2, т. 1 накрая на текста да се добави: "ограничено до продажба за пътници, пътуващи за страни, които не са членки на Европейския съюз."
В края на т. 2 да се добави: "със страни, които не са членки на Европейския съюз", а в края на т. 3: "ограничено до продажби по маршрути за страни, които не са членки на Европейския съюз."
Тази редакция се налага, за да бъде коректен текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме новата редакция на чл. 2 с редакционните добавки, направени ад хок от трибуната на парламента от председателя на комисията.
Моля, гласуваме новия текст на чл. 2.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По чл. 3 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 3 и предлага:
В ал. 2 думите “юридическо лице” да се заменят с “местно юридическо лице на държава – членка на Европейския съюз”.
По чл. 4 има оттеглено предложение на народния представител Александър Паунов.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, имате думата за изказвания по членове 3 и 4. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текстовете на членовете 3 и 4 така, както бяха докладвани от председателя на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Членове 3 и 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава втора – Конкурс за издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия.”
Комисията подкрепя наименованието на главата.
По чл. 5 има предложение от народния представител Ясен Пенчев и група народни представители, което не е подкрепено:
В ал. 2 след думата “обекти” се добавя изразът “само на изходящите трасета на граничните контролно-пропускателни пунктове”.
Има предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Димитър Гъндев, което също е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 5 и предлага следната редакция на ал. 3:
“(3) За извършване на действията по всяко заявление за издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия и за издаване на лиценз за конкретен обект се събират държавни такси. Размерът на таксите се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Имате думата за изказвания по чл. 5 от законопроекта. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ясен Пенчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 18, против 60, въздържали се 39.
Предложението не се подкрепя.
Моля, гласувайте текста на комисията за редакция на чл. 5.
Гласували 126 народни представители: за 120, против 5, въздържал се 1.
Текстът е приет.
За процедурно предложение има думата господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател. Тъй като в началото не беше направено, правя сега процедурно предложение - във връзка с второто четене на законопроекта да поканим в залата заместник-министър Кадиев и господин Борислав Борисов от Агенция “Митници”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте процедурното предложение за достъп до пленарната зала.
Гласували 104 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По чл. 6 има предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители и от Димитър Гъндев – и двете предложения са оттеглени.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
По чл. 7 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
Член 8 е по вносител.
По чл. 9 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на ал. 1:
“(1) В 14-дневен срок от получаването на доклада по чл. 8, ал. 3 министърът на финансите определя заявителя, спечелил конкурса, и заявителите, класирани на следващите места, като ги уведомява писмено. Класирането се обявява по обекти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви. Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте членове от 6 до 8 на вносителя, чл. 9 в редакция на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 118, против 2, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава трета – Издаване и отнемане на лиценз за извършване на безмитна търговия.”
Комисията подкрепя наименованието на главата.
По чл. 10 и 11 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 12 има предложение от народния представител Теодора Дренска – ал. 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 12 и предлага следната редакция:
1. В ал. 1, т. 1 след думата “операторът” да се добавят думите “на търговския обект за безмитна търговия”.
2. Алинея 3 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по текстовете от Глава трета? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Глава трета, текстовете на членове 10 и 11 по вносител и чл. 12 в редакция на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 5, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава четвърта – Търговски обекти.”
Комисията подкрепя наименованието на главата.
По чл. 13 има предложение от народния представител Теодора Дренска и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 предложението е оттеглено.
Комисията, подкрепяйки по принцип текста на вносителя, предлага:
1. Алинея 3 да се измени така:
“(3) Определянето и индивидуализирането на обектите по ал. 2 се извършва със заповед на министъра на финансите при съобразяване с особеностите на съответния граничен контролно-пропускателен пункт и с броя и местоположението на съществуващите обекти.”
2. Алинея 4 да отпадне.
3. Алинея 5 да стане ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по текстовете от Глава четвърта?
Господин Кузов, заповядайте.
Владимир Кузов (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Димитров, доколкото си спомням в комисията, на която съм член, нямахме такова решение – да търсим начин чрез административна мярка по някакъв начин статутът на тези магазини да бъде преразглеждан и да се дава превес върху определен тип магазини. Доколкото си спомням, ние взехме решение, че тези, които са там, си остават, само се преместват на изходящо трасе. Има някакво запазване на безпристрастност и евентуална възможност за отпадане на корупцията.
Мисля, че не сме разглеждали в този аспект текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Правите ли някакво конкретно предложение, господин Кузов, за редакция на текстовете, за промяна или отпадане?
Владимир Кузов: Да, правя предложение да си остане първоначалният текст – тоест само се преместват магазините – тези, които са на входящо, отиват на изходящо трасе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тоест, Вие настоявате чл. 13 да се гласува в редакцията на вносителя, така ли да го разбирам?
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Това се отнася до следващия член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Оказва се, че в чл. 13 подобен момент не е разписан.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на Глава четвърта и чл. 13 от нея в редакцията на комисията.
Гласували 134 народни представители: за 124, против 9, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава пета – “Изисквания към търговските обекти”.
Комисията подкрепя наименованието на Глава пета.
По чл. 14 има предложение от народния представител Ясен Пенчев и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Теодора Дренска и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Димитър Гъндев, което е оттеглено.
И предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на чл. 14:
“Чл. 14. (1) Търговските обекти по чл. 2, точки 1 и 2 се разполагат след митническия контрол.
(2) За функциониране на търговските обекти по ал. 1 се прилагат разпоредбите за режим митническо складиране, съгласно митническото законодателство и/или разпоредбите за режим отложено плащане на акциз, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове след получаване на съответното разрешение или лиценз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по чл. 14 от законопроекта? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на Глава пета и чл. 14 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 118, против 4, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 15.
“Глава шеста – Обезпечаване”.
Комисията подкрепя по принцип наименованието, като предлага то да стане:
“Глава шеста – Обезпечения”.
По чл. 16 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 16. (1) Митните сборове, данъкът върху добавената стойност и акцизът за постъпващите в търговските обекти стоки се обезпечават съгласно митническото и данъчното законодателство.
(2) Обезпеченията по ал. 1 се освобождават по реда на митническото и данъчното законодателство след удостоверяване на продажбите, съгласно разпоредбите на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване чл. 15, наименованието на Глава шеста и чл. 16 в редакция на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 116, против 3, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава седма – Продажба на стоки в търговските обекти за безмитна търговия”.
Комисията подкрепя наименованието на главата.
По чл. 17 има предложение от народната представителка Теодора Дренска и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Димитър Гъндев, което е оттеглено.
И предложение от народния представител Александър Паунов, което също е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя като предлага следната редакция за чл. 17:
“Чл. 17. (1) Извършените продажби се регистрират и отчитат чрез:
1. издаване на фискална касова бележка от фискално устройство от одобрен за Република България тип;
2. предаване на всички данни, съдържащи се във фискалната касова бележка, към автоматизираната система по чл. 15, ал. 1, т. 4;
3. заверен от митническите органи 24-часов отчет за извършените през денонощието продажби в обекта, към който се прилагат копия от издадените документи по т. 1.
(2) В търговските обекти могат да се извършват само продажби на дребно.
(3) В обектите за безмитна търговия се допуска продажба на общностни и необщностни стоки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря
Има ли изказвания по Глава седма? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Глава седма и чл. 17 в редакция на комисията.
Гласували 132 народни представители: за 129, против 2, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава осма – Зареждане на течни горива в обекти на територията на свободните зони”.
Имало е предложение от народния представител Александър Паунов Глава осма да отпадне.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя наименованието на Глава осма и предлага да отпадне.
По чл. 18 има предложение от народния представител Теодора Дренска и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Димитър Гъндев, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 18 и предлага да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказване по това предложение на комисията за отпадане на текстове? Няма желаещи.
Гласуваме отпадането на Глава осма и чл. 18 от нея по предложение на комисията.
Гласували 132 народни представители: за 128, против 4, въздържали се няма.
Текстовете отпадат.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Глава девета – Удостоверяване на продажбите в търговските обекти за безмитна търговия и на продажбите на течни горива в обектите на територията на свободните зони”.
Предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип наименованието на Глава девета, която става Глава осма и предлага то да се измени така:
“Глава осма – Удостоверяване на продажбите в търговските обекти за безмитна търговия”.
По чл. 19 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 19, който става чл. 18:
“Чл. 18. (1) Извършените продажби на стоки в търговските обекти се смятат за износ, съответно за реекспорт и се удостоверяват с:
1. документите по чл. 17, ал. 1, точки 1 и 3;
2. митническа декларация с общ, периодичен или рекапитулативен характер.
(2) Извършените продажби на стоки в търговските обекти по чл. 2, т. 1 се смятат за износ или реекспорт само в случаите при продажби на лица, които напускат територията на Общността и се удостоверяват с:
1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3;
2. митническа декларация с общ, периодичен или рекапитулативен характер;
3. отразяване на определена информация от билета в автоматизираната система по чл. 15, ал. 1, т. 4, по ред, определен в Наредбата по чл. 15, ал. 2.
(3) За продажбите на стоки в търговските обекти по чл. 2, т. 1 на лица, които не напускат територията на Общността, се дължат съответните публични вземания, като се извършват процедурите, предвидени в митническото и данъчното законодателство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Глава девета и чл. 19 в редакцията на комисията.
Гласували 133 народни представители: за 126, против 6, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: „Глава десета – Удостоверяване на продажбите за зареждане на дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации, както и на членове на техния персонал.”
Има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя наименованието на Глава десета и предлага да отпадне.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 20 и предлага да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Гласуваме отпадането на наименованието на Глава десета и на чл. 20 от нея по предложение на комисията.
Гласували 142 народни представители: за 137, против 3, въздържали се 2.
Текстовете отпадат.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: „Глава единадесета – Освобождаване на обезпечение и възстановяване на платен акциз.”
Има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип наименованието на Глава единадесета, която става Глава девета, и предлага да се измени така:
„Глава девета – Възстановяване на платен акциз”.
По чл. 21 е имало предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 21, като предлага да отпадне.
По чл. 22 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за чл. 22, който става чл. 19:
„Чл. 19. (1) Платеният акциз за стоките, продадени в търговските обекти, се възстановява само в случаите, когато стоките са закупени от лицензиран складодържател или вносител.
(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва в 30-дневен срок от подаването на справка-декларация за възстановяване по образец, съгласно приложението към закона, до началника на митницата по местонахождение на търговския обект, към която се прилагат:
1. документите по чл. 18;
2. разпечатка на разширен отчет на фискалната памет за съответния период по ал. 2;
3. фактура за закупените стоки, в която операторът на търговския обект за безмитна търговия е вписан като получател и размерът на акциза е посочен на отделен ред, придружена от фискална касова бележка;
4. акцизен данъчен документ, в който операторът на търговския обект за безмитна търговия е вписан като получател – в случаите, когато стоките са освободени за потребление от данъчен склад;
5. документ, удостоверяващ внасянето на акциза в републиканския бюджет – в случаите, когато стоките са освободени за потребление на територията на друга държава членка.
(3) Справката-декларация по ал. 2 може да се подава месечно или два пъти месечно в следните срокове:
1. до 14-о число на следващия месец за стоките, които са реализирани през изтеклия месец - когато справката-декларация се подава месечно;
2. до 28-о число на всеки месец за стоките, които са реализирани през първите 15 дни на месеца, и до 14-о число на следващия месец – за стоките, които са реализирани през останалите дни на изтеклия месец - когато справката-декларация се подава два пъти месечно.
(4) Териториалното митническо учреждение, в което е подадена справката-декларация, извършва проверка за изпълнение на условията за възстановяване на акциза и установява по безспорен начин, че исканият за възстановяване акциз е внесен.
(5) Данните от справката-декларация по ал. 2 следва да съответстват на дневника за продажбите по Закона за данък върху добавената стойност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Глава единадесета, отпадането на чл. 21 и чл. 22 в редакция на комисията.
Гласували 145 народни представители: за 141, против 3, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: „Глава дванадесета – Бандероли „DUTY FREE” и надпис “DUTY FREE.”
Има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя наименованието на Глава дванадесета, която става Глава десета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23, който става чл. 20.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 24, който става чл. 21, като предлага:
В ал. 4 думите „чл. 23” да се заменят с „чл. 20”, а думите „чл. 64, ал. 2” да се заменят с „чл. 64”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25, който става чл. 22, като предлага:
В ал. 4 думите „чл. 64, ал. 2” да се заменят с „чл. 64”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Глава дванадесета, членове 23 до 25 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 137 народни представители: за 132, против 4, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: „Глава тринадесета – Контрол.”
Има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя наименованието на Глава тринадесета, която става Глава единадесета.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 26, който става чл. 23, като предлага:
В ал. 1 думите „и продажбата на течни горива на територията на свободните зони” да се заличат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Глава тринадесета и чл. 26 в редакция на комисията.
Гласували 137 народни представители: за 135, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: „Глава четиринадесета – Административнонаказателни разпоредби.”
Има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя наименованието на Глава четиринадесета, която става Глава дванадесета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, който става чл. 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, който става чл. 25.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 29, който става чл. 26, като предлага следните изменения в ал. 1:
1. Думите „чл. 23” да се заменят с „чл. 20”, а думите „чл. 25” с „чл. 22”.
2. След думата „надпис” да се добави „или стикер”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 30, който става чл. 27, като предлага следните изменения в ал. 1:
1. В т. 1 думите „чл. 17, ал. 4, т. 1 и 2 или на чл. 18, ал. 3, т. 1” да се заменят с „чл. 17, ал. 1”.
2. В т. 3 думите „чл. 23” да се заменят с „чл. 20”, а „чл. 25” с „чл. 22”, като след думата „надпис” да се добави „или стикер”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31, който става чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Глава четиринадесета и чл. 27-31 включително.
Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Допълнителни разпоредби.”
Комисията подкрепя по принцип наименованието, като предлага то да се измени така: “Допълнителна разпоредба”.
По § 1 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, като предлага следната редакция:
“§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Безмитна търговия” е продажбата на стоки на пътници в търговските обекти по чл. 2.
2. “Свободни търговски обекти” по чл. 5, ал. 2 са индивидуализираните съгласно чл. 13, ал. 2 и 3 обекти в новоизградените гранични контролно-пропускателни пунктове, както и обектите, за които лицензът за извършване на безмитна търговия е отнет по реда на чл. 12.
3. “Повторно” е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.”
По § 2 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2, като предлага той да отпадне.
По § 3 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по Допълнителната разпоредба от законопроекта? Няма.
Моля, гласувайте наименованието “Допълнителна разпоредба”, § 1 от нея в редакция на комисията и отпадането на параграфи 2 и 3 по предложение на комисията.
Гласували 140 народни представители: за 135, против 5, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя наименованието.
По § 4 има предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Димитър Гъндев, което е оттеглено.
Има предложение и от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за § 4, който става § 2:
“§ 2. (1) Лицата, които към влизането в сила на този закон извършват дейност като оператори на търговски обекти за безмитна търговия, продължават да извършват дейността си на безмитни оператори само в обекти по чл. 2, като чл. 4 не се прилага.
(2) Лицата по ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон представят пред министъра на финансите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3 и 4.
(3) Лицата по ал. 1 привеждат търговските обекти в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1:
1. точки 1, 2, 3 и 5 – в 3-месечен срок от влизането в сила на закона;
2. точка 4 – в 3-месечен срок от влизането в сила на Наредбата по чл. 15, ал. 2.
(4) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на ал. 2 и 3 получават безсрочни лицензи за извършване на безмитна търговия.”
По § 5 има предложение от народния представител Ясен Пенчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Теодора Дренска и група народни представители, което е подкрепено по принцип, затова няма да го чета.
Има предложение от народния представител Иван Илчев и група народни представители, което не е подкрепено: в ал. 2 отпадат думите “... по чл. 14, ал. 1, т. 2”. Добавя се и текстът: “За обектите се организира надзор, така че да не се допускат лица и превозни средства на територията на страната без митнически контрол.”
Има предложение от народния представител Димитър Гъндев, което не е подкрепено от комисията и което изцяло повтаря предложението на народния представител Иван Илчев, затова смятам, че не е разумно да го чета.
Има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за § 5, който става § 3:
“§ 3. (1) Търговските обекти за безмитна търговия, които не отговарят на изискванията на чл. 2 и 14 преустановяват дейността си от датата на влизане в сила на този закон.
(2) Търговските обекти, които към 31.12.2006 г. са разположени на входящи трасета на граничен контролно-пропускателен пункт със страна, която не е членка на Европейския съюз, се преустройват за работа на изходящи трасета, в случаите когато не е изтекъл срокът на разрешението за опериране на търговски обект за безмитна търговия. Когато преустройството е невъзможно, на оператора се предоставя право да изгради нов обект на изходящо трасе на същия или на друг граничен контролно-пропускателен пункт със страна, която не е членка на Европейския съюз. Обектите, които се разполагат едновременно на изходящо и входящо трасе, продължават да работят само на изходящо трасе, като лицензът на оператора се смята предоставен за изходящо трасе.
(3) Местоположението за преместване на обектите по ал. 2 се определя от министъра на финансите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи по инициатива на оператора. След определяне на местоположението, всички строителни разрешения и документи се издават на името на оператора по негово искане. Изградените обекти са публична държавна собственост.
(4) Търговски обекти за безмитна търговия за зареждане с моторни горива могат да функционират само на изходящи трасета в зоните на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове с трети страни.
(5) Безмитният оператор запазва правото си на лиценз по чл. 4, ал. 4 за безмитна търговия за преустроения, съответно новия обект по ал. 2, като лицензът се смята даден за новото място на изходящо трасе.
(6) В случай на преустройство на граничен контролно-пропускателен пункт, на безмитните оператори се осигурява възможност за преместване на обектите или запазването им на досегашните места, съгласно изискванията на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказвания по така представените текстове.
Господин Христов, заповядайте.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря.
Искам да използвам възможността, че тук е заместник-министърът на финансите господин Кадиев. Искам да попитам за миналата година например колко приходи са осигурили безмитните магазини за българската държава и колко приходи са осигурили те на своите собственици? Ако може да ми каже съотношението.
И искам да го попитам: според него, належащо ли е да бъдат премествани тези магазини? Не е ли по-добър вариант те да бъдат закрити? Моля за точен отговор, ако може да бъде изразен в цифри.
Питам го това, уважаеми колеги, защото буквално преди дни се разбра, че приходите за българската държава от хазарта са някъде 20 милиона на година. А за приходите на собствениците на казина, бинго зали и т.н. може да си правите някаква сметка например по колите, които карат за стотици хиляди евро. Така че моля да ми се обясни и моля да бъде отговорено на моя въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Илчев.
Иван Илчев (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Искам от името на Димитър Гъндев и от мое име да оттегля предложенията, които сме направили. В интерес на добрия диалог в Комисията по бюджет и финанси ние направихме това, но явно е станало някакво разминаване и са записани предложенията, които не са подкрепени, така че в конкретния случай ги оттегляме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
И господин Ясен Пенчев оттегля предложението си.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Кадиев, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Благодаря, госпожо председател.
Приходите от безмитна търговия за 2005 г. са 610 млн. лв. От тях приблизително 310 млн. лв. са от операторите на обекти за продажба на горива и приблизително 300 млн. лв. – от операторите на останалите обекти. Приходите, които държавата е спечелила като данък е от порядъка на 22 млн. лв. А що се отнася до печалбите на самите оператори, ние нямаме тази информация, тъй като те ни подават само така наречената си счетоводна печалба, след която имат право да извършат съответните редукции и се получава облагаемият резултат. Ако приемем, че счетоводната им печалба е приблизително равна на облагаемия резултат, може да се каже, че техните печалби са от порядъка на десет пъти повече от това, което ние получаваме като данък.
А що се отнася до втория въпрос на народния представител господин Христов, въпросът е за така наречената компенсация – дали на тези магазини и бензиностанции, които се затварят на входящо трасе, държавата трябва да бъде задължена да им намери място на изходящо трасе. Става въпрос за 6 магазина и 6 бензиностанции. От 6-те бензиностанции три са на входящо трасе и три са в свободните зони. От 6-те магазина говорим само за два митнически пункта – единият е Калотина, другият е Капитан Андреево. От петте фирми, на които затваряме магазини, три имат огледален магазин от другата страна на изходящото трасе и само две имат единствено на входящото трасе и трябва да им бъде намерено място евентуално и на изходящо трасе. Какво означава това? Да речем, на Калотина на изходящо трасе имате три магазина, вероятно ще се наложи да направим там още един, четвърти. Или да им предложим място там, където няма такива магазини. Един такъв пункт е Лесово и догодина има договорка с Македония да открием три пункта на македонската граница.
Позицията на Министерството на финансите в началото беше, че не е работа на държавата да се задължава да намери място на тези магазини и безмитни оператори. Впоследствие обаче в работната група и в Комисията по бюджет и финанси след много дискусии и след предложения от различни групи народни представители беше постигнат един компромисен текст, който вие виждате в § 3 в момента. Това е, което мога да ви кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Други изказвания? Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание върху текста на § 3, ал. 2. Съгласно този текст безмитните оператори се делят на две групи – едни, чиито разрешения за извършване на безмитна търговия са изтекли, и други – на които не са изтекли. По принцип за да функционира един обект за безмитна търговия, са необходими две неща: лиценз и сключен договор с Агенция "Митници" за съответния обект. Първоначалната възможност за разрешение за извършване на безмитна търговия възниква по силата на една заповед на министъра на финансите от 1991 г., която има срок на действие 10 години. След 2001 г. не са правени конкурси за получаване на разрешително за извършване на безмитна търговия, като с различни актове сроковете за подобно разрешение са удължавани няколко пъти и сега действащата разпоредба на Закона за акцизите, един от преходните параграфи, казва, че те могат да извършват такава дейност до влизане в сила на Закона за безмитната търговия. Тоест след приемането на тази алинея на § 3 в този вид тя ще бъде абсолютно лишена от смисъл, защото към настоящия момент всички субекти, които извършват безмитна търговия в търговски обекти, няма да разполагат с такива лицензи към момента на влизане в сила на този закон. Те ще имат просто договори за съответните обекти с Агенция "Митници" за тези, които са ги подписали.
Така че моето предложение е, ако комисията иска този текст, който е подкрепила, да има реално действие и да може да бъде приложен, текстът след запетаята на първото изречение, а именно "в случаите когато не е изтекъл срокът на разрешението за опериране на търговския обект за безмитна търговия" да отпадне. Защото в противен случай той ще бъде неприложим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика – заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Манолова, аз се питам не е ли по-целесъобразно вместо да влизаме в точки и запетайки да се вслушаме в онова, което чухме преди малко от заместник-министъра на финансите – че от 600 млн. лв. приходи от тези безмитни магазини българската държава е взела 22 млн. лв. Питам не само госпожа Манолова, питам всички колеги, които присъстват тук. Аз мисля, че по-скандално нещо от това, което чухме преди малко от заместник-министъра на финансите, не сме чували от много, много дълго време тук в тази зала.
Питам госпожа Манолова, ако може да ми отговори, кое налага българската държава да се ангажира с тези безмитни магазини, да ги праща на изходящи трасета и т.н.? Защо ако България реши да има безмитни магазини, не се проведат съответните публични конкурси, където да се явят всички желаещи? И въобще, нужни ли са тези безмитни магазини на България при тези страшни цифри, които чухме преди малко от заместник-министъра? Нужни ли са те, госпожа Манолова? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Друга реплика има ли? Няма.
Госпожо Манолова, заповядайте за дуплика.
Мая Манолова (КБ): Всъщност тази реплика не беше към мен, тъй като аз не представлявам изпълнителната власт, за да мога да боравя с точни цифри. Доколкото схващам, идеята на колегите от Комисията по бюджет и финанси е да се изпълнят евроизискванията, без да се накърняват повече от необходимото интересите на българския бизнес. А това, което предлагам в момента, е именно в посока на Вашето предложение – общо взето правилата да бъдат еднакви и да важат за всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Други желаещи за изказвания има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване предложението на госпожа Манолова в ал. 2 на § 3 да отпаднат думите "в случаите когато не е изтекъл срокът на разрешението за опериране на търговски обект за безмитна търговия".
Моля, гласувайте.
Гласували 155 народни представители: за 141, против 12, въздържали се 2.
Това предложение се приема.
Моля да гласуваме наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, § 4 и § 5 в редакцията на комисията с току-що гласуваното отпадане на текст от ал. 2.
Гласували 145 народни представители: за 133, против 9, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 6 има предложение от Теодора Дренска, което е подкрепено по принцип.
Има предложение от Иван Илчев, което също е подкрепено.
Има предложение от Димитър Гъндев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Александър Паунов – оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 4, като предлага следната редакция:
„§ 4. На лицата, които към 31. 12. 2006 г. в свободните зони извършват дейност по зареждане с горива на шосейни транспортни средства, извършващи международен превоз, се предоставя правото да изградят обект и да получат лиценз по чл. 4, ал. 4 за експлоатиране на обекти за безмитна търговия с горива на изходящо трасе в граничен контролно-пропускателен пункт със страни, които не са членки на Европейския съюз. Чуждестранните лица упражняват правото по изречение първо чрез създадено за целта търговско дружество със седалище в страната.”
По § 7 има подкрепени предложения от Иван Илчев, от Димитър Гъндев и има оттеглено предложение от Александър Паунов.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да отпадне.
По § 8 има подкрепени предложения от Иван Илчев и Димитър Гъндев и оттеглено предложение от Александър Паунов.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8 и предлага той да отпадне.
По § 9 – аналогична ситуация.
Комисията предлага параграфът да отпадне.
По § 10 – същата ситуация.
Комисията предлага параграфът да отпадне.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. За реализираните до влизането в сила на този закон моторни горива в обектите по § 3а от Указ № 2242 за свободни зони (Обн., ДВ, бр. ...) се прилагат разпоредбите, действащи до датата на влизане в сила на този закон.”
По § 11 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 6, като предлага числото „6” да се замени с числото „3”.
По § 12 има оттеглено предложение от народния представител Александър Паунов.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 12, като предлага да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 6, отпадането на параграфи от 7 до 10 включително по предложение на комисията, текста на новия § 5, създаден по предложение на комисията, § 11 в редакцията на комисията и отпадането на § 12 на вносителя по предложение на комисията.
Гласували 136 народни представители: за 126, против 9, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 13 има предложение от народния представител Александър Паунов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за § 13, който става § 7:
„§ 7. В Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ...) в чл. 35 накрая се добавя „когато продажбата се смята за износ по смисъла на Закона за безмитната търговия”.”
Има предложение от народния представител Ясен Пенчев и група народни представители за създаване на нов § 14, което не се подкрепя от комисията. Той заяви, че го оттегля.
Има предложение от народния представител Иван Илчев, което е оттеглено.
Има предложение от Димитър Гъндев, което е оттеглено.
Има предложение от Ясен Пенчев, което е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. В Закона за акцизите и данъчните складове (Обн., ДВ) в § 1 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 3 се отменя.”
По § 14 има предложение от Иван Илчев – подкрепено.
Има предложение на Димитър Гъндев – подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за § 14, който става § 9:
„§ 9. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.”
Има предложение от Теодора Дренска за нов параграф, което е оттеглено.
Има предложение от Александър Паунов, което е оттеглено.
И още едно допълнение. В духа на еврохармонизацията навсякъде, където в закона е записано „трети страни”, в Европейския съюз се употребява терминът „страни, които не са членки на Европейския съюз”.
Предлагам пленарната зала да гласува и тази промяна за всички текстове в целия закон.
Има и приложение към чл. 22, ал. 1, в което няма промени.
Комисията по принцип го подкрепя, като предлага:
1. В наименованието думите „чл. 22, ал. 1” да се заменят с „чл. 19, ал. 2”, тъй като върви преномерация.
2. Думите „на територията, на която се извършва дейността” да се заменят с „по местонахождение на обекта”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 13, предложението на комисията за създаване на нов § 8, § 14 и редакционните корекции, които да се отразят в текстовете на целия законопроект по предложението на господин Димитров, както и предложението на комисията за чл. 22, ал. 1.
Гласували 126 народни представители: за 121, против 3, въздържали се 2.
Текстовете са приети, а с това и Законът за безмитната търговия.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Моля госпожа Джафер да представи доклада на Комисията по здравеопазването.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер:

„ДОКЛАД
на Комисията по здравеопазването за второ гласуване
на Законопроекта за лекарствените продукти в
хуманната медицина № 602-01-67, внесен от
Министерския съвет на 27 юли 2006 г.

Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването на девет свои заседание разгледа посочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанието.
Комисията по здравеопазването на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага за второ гласуване Законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта: “Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа – “Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І – “Общи разпоредби”.
По чл. 1 е направено предложение от народния представител Атанас Щерев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Петър Мръчков и Ваньо Хърков:
1. В чл. 1, ал. 3, т.1 думата “клинични изпитвания” се разменя с “клинично проучване”;
2. В чл. 1, т. 3 се изменя така: “разрешаване на клинични проучвания”;
3. В чл. 1, т. 8 се изменя така: “класификация според предписването на лекарствените продукти”;
4. В чл. 1, т. 9 се добавя и “контрол върху ценообразуването, контрол върху включването на лекарствените продукти в позитивния списък”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
“Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за:
1. разрешаване употребата или регистрацията на промишлено произведени или произведени по метод, включващ промишлен процес, лекарствени продукти, предназначени за хуманната медицина;
2. разрешаване производството и вноса на лекарствени продукти и на активни вещества;
3. разрешаване и произвеждане на клинични изпитвания;
4. търговията на едро и на дребно с лекарствени продукти;
5. паралелен внос на лекарствени продукти;
6. рекламата на лекарствени продукти;
7. проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти;
8. класификацията за начина на предписване и отпускане на лекарствените продукти;
9. контрола на производството и вноса, на търговията на едро и дребно, провеждането на клинични изпитвания, на рекламата и на системата за проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти;
10. ценообразуването на лекарствените продукти;
11. изготвянето на позитивен лекарствен списък.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по чл. 1?
Господин Мръцков, подкрепяте ли предложението си?
Петър Мръцков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Хърков, оттегляте ли предложението си, или не?
ВАНЬО ХЪРКОВ (КА, от място): Да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ваньо Хърков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 21, против 38, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте наименованията на законопроекта, на Глава първа и Раздел I и текста на чл. 1 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 93, против 2, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖЕФЕР: По чл. 2 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 3 е направено предложение от народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
“Чл. 3. (1) Лекарствен продукт е всяко вещество или комбинация от вещества, които:
1. са предназначени за лечение или профилактика при заболявания у хора, или
2. се прилагат с цел възстановяване, коригиране или променяне на физиологични функции на човека чрез фармакологично, метаболитно или имунологично действие или се използват за диагностициране.
(2) Вещество е всяка материя, чийто произход може да бъде:
1. човешки (човешка кръв, човешки кръвни продукти и др.);
2. животински (микроорганизми, животински органи, екстракти, секрети, токсини, кръвни продукти и др.);
3. растителен (микроорганизми, растения, части от растения, растителни екстракти, секрети и др.);
4. химически (елементи, природни химични материали, синтетични или полусинтетични вещества и др.).”
По чл. 4 има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваньо Хърков – чл. 4 е неясен, да се визира какво се крие зад характеристиката, един лекарствен продукт или е лекарство, или не е.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
“Чл. 4. Когато един продукт отговаря едновременно на характеристиките на лекарствен продукт и на продукт, регламентиран с друг закон, се прилагат изискванията на този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Предложението на народните представители Петър Мръцков и Ваньо Хърков по чл. 4 няма конкретна редакция, а е някаква препоръка към комисията, така че няма да го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте чл. 2-6 включително.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: По чл. 7 има направено предложение от народния представител Атанас Щерев, като комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2:
“2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
“(4) Производителите, притежателите на разрешение за употреба и медицинските специалисти при спазване на законовите изисквания не носят гражданска и административна отговорност за всички последици от неправилната употреба на лекарствените продукти.”
По чл. 7 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваньо Хърков, като комисията не подкрепя предложението по т. 2 и т. 3:
“2. В чл. 7 ал. 3 се изменя както следва:
“(3) Производителите, притежателите на разрешение за употреба и здравните специалисти не носят гражданска и административна отговорност за всяка последица от неправилната употреба на лекарствените продукти, от прилагането на различни индикации, извън разрешените на лекарствения продукт”.
3. В чл. 7 се създава нова ал. 4, която да включва ал. 2 на чл. 10.”
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 7:
„Чл. 7. (1) Разрешават се производството, вносът, търговията на едро и дребно, рекламата и лечението, профилактиката и диагностиката само с лекарствени продукти, които са получили разрешение за употреба по реда на:
1. този закон, или
2. на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
(2) Забраняват се вносът, търговията, лечението, профилактиката и диагностиката с лекарствени продукти с изтекъл срок на годност.
(3) Притежаването на разрешение или удостоверение за употреба, производство и клинични изпитвания на лекарствени продукти, издадени по реда на този закон, не е основание за освобождаване от отговорност съгласно действащото законодателство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по чл. 7? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Щерев в частта му, която не е подкрепена от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 25, против 23, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мръцков и господин Хърков в частта, която не е подкрепена от комисията. (Кратка пауза поради блокиране на системата.)
Гласували 92 народни представители: за 17, против 13, въздържали се 62.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 7 в редакция, предложена от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Обявете резултата!
Гласували 96 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: По чл. 8 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което е оттеглено.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваньо Хърков, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 9 има предложение от народния представител Атанас Щерев:
1. Членове 9, 10 и 11 да се преместят в Глава втора – „Пускане на пазара на лекарствени продукти”, като съответно се преномерират.
2. В чл. 9, ал. 1 изразът „за болнична помощ” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваньо Хърков:
1. Членове 9, 10, 11 и 11а се обособяват в Раздел „Лечение с неразрешени за употреба продукти” на Глава „Пускане на пазара”.
2. В чл. 9 ал. 1 да се измени както следва:
„(1) Лечение на конкретен пациент/пациенти може да се прилага с лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на Глава втора, по специално по заявка на лечебно заведение за болнична помощ или на извънболнична помощ при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
„Чл. 9. (1) Лечение на конкретен пациент може да се прилага с лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на Глава трета, по специална поръчка на лечебно заведение за болнична помощ при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) Ръководителят на лечебното заведение носи отговорност за прилагането на лечението по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Джафер.
Уважаеми колеги, чл. 8 по вносител и чл. 9 в редакция на комисията с две неподкрепени от комисията предложения.
Има ли желаещи да вземат думата?
Господин Мръцков, желаете ли да обосновете Вашето предложение, което не е подкрепено от комисията?
Петър Мръцков (КБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Първо подлагам на гласуване предложението на господин Атанас Щерев по чл. 9, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 4, против 36, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Петър Мръцков и Ваньо Хърков, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 22, против 12, въздържали се 68.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 8 в редакция на вносителя, подкрепена от комисията, и чл. 9 в редакция на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: По чл. 10 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което също е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 10:
“Чл. 10. (1) Министърът на здравеопазването по мотивирано предложение на главния държавен здравен инспектор съгласувано с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата може със заповед да разреши лечение за определен срок с лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на Глава втора, когато в страната има обявена епидемия, причинена от патогенни микроорганизми или токсини, или има предполагаемо или потвърдено разпространение на химически агенти или ядрена радиация и няма подходящ разрешен за употреба лекарствен продукт.
    (2) В случаите по ал. 1 притежателите на разрешение за употреба производителите и медицинските специалисти не носят гражданска или административнонаказателна отговорност за последствията при употреба на неразрешено показание на лекарствен продукт или на лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на Глава трета.
    (3) Разпоредбата на ал. 2 не изключва отговорността за дефектни стоки съгласно Закона за защита на потребителите.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
“Чл. 11. (1) Министърът на здравеопазването може по причини, свързани със защита здравето на населението, със заповед да разпореди на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата да разреши за употреба лекарствен продукт, който не е разрешен за употреба на територията на Република България и за който няма подадено заявление за издаване на разрешение, но е разрешен в друга държава членка.
    (2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или упълномощено от него лице:
1. информира притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт за започване на процедура по разрешаването на продукта за употреба;
2. вписва като притежател лицето по т. 1 в издаденото разрешение;
3. изисква от регулаторния орган на държавата членка, издала разрешението за употреба, копие от оценъчния доклад и копие от разрешението за употреба.
    (3) Изпълнителната агенция по лекарствата е длъжна да осигури съответствие на етикета, листовката за пациента, класификацията, рекламата и проследяването на безопасността на пуснатия на пазара лекарствен продукт по ал. 1 с изискванията на този закон.
    (4) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата информира Европейската комисия за издадените разрешения по ал. 1, за името и адреса на притежателя на разрешението, както и за датата на прекратяване на валидността им.”
Има предложение на народния представител Атанас Щерев да се създаде нов чл. 11а със следното съдържание:
“Чл. 11а. При осъществяването на дейности и разработването на документация с лекарствени продукти се съблюдават всички налични ръководства за съответната дейност и подготвяне на документация, публикувани от Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков да се създаде чл. 11а:
1. “Чл. 11а. Прилагането на неразрешени продукти, когато са подадени за разрешение за употреба по национална, централизирана или взаимно признаване/децентрализирана процедура или са във фаза на клинични изпитвания се утвърждава по определен ред в наредба по чл. 9. Когато процедурата за разрешаване е централизирана на общността, Европейската агенция за оценка на лекарствени продукти трябва да бъде уведомена от Изпълнителната агенция.”
2. “Чл. 11а. При осъществяването на дейности и разработването на документация с лекарствени продукти се съблюдават всички налични ръководства за съответната дейност/документация, публикувани от Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Атанас Щерев да се създаде нов Раздел Iа “Българска фармакопея” с членове 12, 13 и 15 от законопроекта.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков да се създаде нов Раздел II “Българска фармакопея” с членове 12, 13 и 15.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 12:
“Чл. 12. (1) Официална фармакопея в Република България е Европейската фармакопея.
    (2) Официалната фармакопея може да бъде допълвана с изискванията на Българска фармакопея.
    (3) Министърът на здравеопазването определя със заповед датите на влизане в сила на актуалното издание на официалната фармакопея и на допълненията към него.
    (4) Заповедта по ал. 3 се обнародва в “Държавен вестник” и се публикува на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в интернет.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание са членове 10 и 11 в окончателната редакция на комисията, която подкрепя текста на вносителя по принцип; няколко предложения за нов чл. 11а, които не са подкрепени от комисията; за Раздел II, които не са подкрепени от комисията, и редакция на чл. 12 на комисията и чл. 13 по вносител.
Има ли желаещи да вземат думата по тези текстове? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване двете предложения, които не са приети от комисията – на народния представител Атанас Щерев и на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков за нов чл. 11а, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 21, против 40, въздържали се 37.
Тези предложения не се приемат.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Атанас Щерев и на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков за нов Раздел Iа, съответно Раздел II “Българска фармакопея”, които също не са подкрепени от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 23, против 40, въздържали се 42.
Тези предложения също не се приемат.
Подлагам на гласуване чл. 10 в окончателната редакция на комисията, чл. 11 в окончателната редакция на комисията, чл. 12 в окончателната редакция на комисията и чл. 13 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласувайте тези четири текста.
Гласували 106 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
С това приключва пленарното заседание днес.
Утре извънредното пленарно заседание на Народното събрание е от 9,00 ч. с единствена точка – второ четене на Законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Благодаря ви, уважаеми колеги.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)


(Закрито в 19,00 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Камелия Касабова
Юнал Лютфи

Секретари:
Нина Чилова
Десислав Чуколов