Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-08-17

Председателствал:       председателят  Георги Пирински
 
Секретари: Кристиан Вигенин и Метин Сюлейманов
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Регистрирани са 182 народни представители. Разполагаме с необходимия кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, позволете, първо, да ви представя проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 17-19 август 2005 г.
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
2. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание ­ продължение.
3. Второ четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Предлагам като т. 9 да бъде включен “Парламентарен контрол”.
Няколко разяснения по тази програма.
Досега в Деловодството и на народните представители са раздадени доклади само по т. 1 и разбира се по т. 2. От т. 3 до т. 8 предстои докладите за първо и второ четене да бъдат подготвени в днешния и утрешния ден от съответните комисии. Затова в Председателския съвет, който се събра тази сутрин в 8,30 ч.,  се гласува следното предложение: да започнем днес нашата работа с т. 1 в пленарната зала и да бъдат обсъдени и гласувани на първо четене двата законопроекта за биологичното разнообразие. След това да преминем към работа по комисии като веднага след първото гласуване на  законопроектите за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие продължи работата на Временната комисия по Правилника на Народното събрание, за да може да се гласуват останалите текстове и да се фиксира броят и наименованията на постоянните комисии на Народното събрание като част от правилника.
И тук се обръщаме към председателите на временните комисии ­ предложението е временните комисии да започнат своята работа днес от 11,00 ч., а не от 15,00 ч., за да могат да работят по докладите за първо и второ четене, които предстои да гледа пленарната зала утре и вдругиден. Пред мен са дневните редове на тези временни комисии. Те са доста натоварени. Всеки от тях има по 4-5 точки и ще им е необходимо цялото време днес, а и утре следобед след пленарното заседание, за да може да се подготвят тези доклади, разбира се по степен на готовност на самите комисии. Някои може би ще искат до 15,00 ч. време, за да подготвят работата си. Но предложението е онези, които могат, да започнат още от 11,00 ч.
Утре и вдругиден ­ четвъртък и петък, да се постараем да изпълним програмата, която днес е на вашето внимание, тоест всички осем точки ­ първо и второ четене на законопроектите.
Днес до 9,00 ч. в Деловодството има постъпили три актуални въпроса към членове на новия Министерски съвет. Разбира се, те имат възможност по правилник да поискат отлагане с една седмица, но някои от тях може би ще желаят да отговорят още сега в петък. При всички случаи обаче е ясно, че парламентарният контрол, който евентуално ще започне в петък от 11,00 ч., няма да продължи повече от 30-40 минути. Отсега предлагам да съгласуваме, че работата на Народното събрание ще продължи след евентуалния парламентарен контрол до края на работното време до 14,00 ч. в петък, като амбицията на Председателския съвет е да бъдат комплектовани съставите на постоянните комисии, което знаете, че изисква време за гласуване, за изчитане на имената, за предложения и т.н.
Беше споделено мнението, че ако ни е необходимо допълнително време и след 14,00 ч. в петък, за да завършим тази работа, да имаме готовност за продължаване на работното време след 14,00 ч., за да можем до края на деня в петък да разполагаме с утвърдени състави на постоянните комисии. И по такъв начин тази работна седмица, която изтича на 19 август, да бъде последната, в която Народното събрание работи в малко временен, извънреден режим на работа и от понеделник да можем да започнем със съставени комисии, с подготвени пленарни заседания и пълноценно оползотворяване на парламентарното време.
С тези няколко уточнения молбата ми е сега да пристъпим към гласуване на проекта за програма и ако е необходимо след това, да доуточним начина на работа на временните комисии. Не виждам други мнения, уважаеми дами и господа.
Моля, гласувайте проекта за програма за работата на Народното събрание в периода  17-19 август 2005 г.
Гласували 172 народни представители: за 163, против 7, въздържали се  2.
Програмата е приета.
Да уточним съобщенията, свързани със заседанията на временните комисии.
Господин Папаризов, заповядайте.
Атанас Папаризов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като изхождам от приетия дневен ред, бих предложил на членовете на Временната комисия по европейски въпроси днес да проведем двете заседания, които са предвидени за днес и утре. Първото, от 11,00 ч.,  да бъде с дневния ред на утрешното заседание, дотолкова доколкото там са законите, включени в дневния ред по точка шеста, седма и осма, за да можем да подготвим становища, а след обяд от 15,00 ч. да завършим с второто четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Имам такава молба към колегите ­ така да постъпим днес. Вносителите, виждам господин Мирчев, надявам се ще могат също от 11,00 ч. да участват в работата на комисията в 134-та зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Виждам, че господин Мирчев потвърждава готовност за такова участие. Благодаря.
Господин Божинов, заповядайте.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Временната комисия по околната среда и водите е насрочила редовни заседания за днес и утре от 15,00 ч. Предлагам да не променяме този график на работа, тъй като на заседанието, предвид характера на законопроектите, които обсъждаме, са поканени представители на пет от министерствата и ще бъде много трудно да създадем организация за 11,00 ч.
Затова предлагам да работим днес от 15,00 ч., както е обявено, и утре на редовното заседание ще изпълним ангажиментите си към дневния ред на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Божинов.
Господин Стоилов, бихте ли взел отношение? Ваш е законопроектът по точка четвърта. Дали ще имате готовност утре да представите доклад?
Заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, заседанието на Временната комисия по правни въпроси, както знаете, е насрочено днес за 14,30 ч. в зала “Запад”. Надявам се, че ще успеем да подготвим становища не само по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, но и по още два законопроекта, единият е ратификационен. Остава да преценим дали заседанието да бъде изтеглено в 11,00 ч. или в 14,30 ч. Единственото неудобство на промяната на часа на заседанието е, че са поканени представители на различни министерства по различните законопроекти. Тъй като ние ще бъдем готови така или иначе за утрешното заседание с това, което е включено от нашата комисия в програмата, от тази гледна точка е без значение промяната на часа на заседанието. Аз съм готов ­ така както е по-удобно за останалите членове на комисията ­ заседанието да остане в предварително обявения час или да бъде изтеглено. Нека това да го консултираме и да го обявим преди да завърши заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така да направим: Временната  комисия по правни въпроси чрез консултации между членовете си да прецени дали да заседава от 11,00 ч. или от 14,30 ч. ­ навярно в контакт с председателя на комисията. Повечето от членовете на Правната комисия са членове на Временната комисия по правилника. Предлагам на заседанието на Временната комисия по правилника да уточните кога продължава заседанието на Правната комисия.
Едно допълнително уточнение в интерес на работата ­ имате думата, господин Папаризов.
Атанас Папаризов (КБ): Много се извинявам, че отново вземам думата, господин председател. Няма да има възможност, понеже някои колеги искаха да направим първото заседание в тази сграда ­ остава в 134-та зала. Мисля, че ще има осигурени в случая поне два микробуса от ръководството на парламента, за да стигнем бързо до другата сграда. Мисля, че това няма да е проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви, отправете молба до администрацията да се осигури транспорт от тази сграда до другата за 11,00 ч. за заседанието на временната комисия.
Моля да чуете съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения от 11 до 16 август т.г.:
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносител ­ Министерският съвет, водеща е Временната комисия по европейски въпроси;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Вносител ­ Министерският съвет, водеща е Временната комисия по правни въпроси;
- законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Вносители ­ Радослав Гайдарски и група народни представители;
- законопроект за изменение на Закона за концесиите. Вносители ­ Минчо Христов и Стела Банкова;
- законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители ­ Емилия Масларова и група народни представители.
Уважаеми дами и господа народни представители, пристъпваме към точка първа от програмата ни за тази седмица:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
Водеща комисия е Временната комисия по околната среда и водите, тя е изготвила становища. Предполагам, че господин Божинов ще ги представи. Първо, законопроектите могат да бъдат представени като вносители на законопроектите.
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Първо ще ви представя мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от народните представители Джевдет Чакъров и Георги Божинов:
“Предмет на нормативното регулиране на Закона за биологичното разнообразие са обществените отношения, свързани с опазването и устойчивото ползване на биологично разнообразие и местообитание на видовете в България. В процеса на двегодишното действие на Закона за биологичното разнообразие се очертаха някои слабости и неточности на закона, които породиха необходимостта от неговото изменение и допълнение с оглед подобряване на възможността за ефективното му прилагане.
Предложените с настоящия законопроект промени са насочени към усъвършенстване на законовата уредба като цяло, прецизиране на отделни законови разпоредби, облекчаване на административните процедури и хармонизиране с действащото национално законодателство, отнасящо се до биологичното разнообразие, както и с изискванията на някои директиви на Европейския съюз.
Измененията и допълненията на Закона за биологичното разнообразие предвиждат:
1. Облекчаване на процедурата по определяне на местата от Националната екологична мрежа като част от “Натура 2000”, тоест Европейската екологична мрежа.
2. Подобряване и прецизно разписване на процедурите за обявяване на буферни зони около резерватите и влажните зони, включително участието на обществеността и на собствениците в този процес.
3. Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба за прилагане на закона чрез две нови наредби.
Наредбите са за:
- вътрешната търговия, етикетиране и маркиране на екземпляри, включително продукти от видове, включени в приложенията на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, което ще доведе до по-ефективно прилагане на изискванията на конвенцията на територията на нашата страна;
­ създаване и функциониране на национална система за мониторинг на биоразнообразието.
4. Актуализиране на списъците на местообитанията и видовете към закона с оглед хармонизирането им с настъпилите промени в европейските директиви, както и за осигуряване  адекватна защита на някои видове.
5. Въвеждане на забрана за внос на кожи и продукти от някои видове тюлени съгласно изискванията на Директива № 83/129 на Европейския съюз.
Предложени са допълнения за отстраняване на констатирани пропуски в действащия закон, свързани с опазване на  видове, местообитания и обекти, по-специално по отношение на отстраняването на чужди за флората и фауната на страната видове, опазването на вековни дървета, вътрешната търговия със застрашени видове и функционирането на система за наблюдение и контрол на биоразнообразието. Допълненията ще позволят по-ефективно прилагане изискванията на международните  конвенции на територията на страната.
Във връзка с усъвършенстването на контрола са предложени допълнения, които имат за цел оптимизиране функциите на контролните органи в рамките на Министерството на околната среда и водите.
В заключение, с новите изменения и допълнения на Закона за биологичното разнообразие се премахват някои несъответствия със законовата уредба в областта на биоразнообразието, с изискванията на европейското и международното право, прецизират се и се опростяват административни процедури, подобрява се организацията на контрола по прилагането на закона.”
Вносители на законопроекта са Джевдет Чакъров и Георги Божинов.
Уважаеми господин председател, не зная дали има представител на Министерския съвет, който да представи законопроекта, депозиран под № 502-01-21 от 10 август 2005 г., но мога да ви уверя, че този законопроект е работен от същия екип специалисти, който е в основата и на току-що представения. Искам да ви уверя, че първият законопроект, който представих, е последния му вариант, малко по-разширен и това беше в основата на решението на комисията да подкрепи и двата законопроекта и да ги предложи на вашето внимание за одобрение, разбира се, след много сложни дебати и разисквания с представители на неправителствени организации, което беше в основата и на решението ни да съставим една широкопредставителна комисия, която включва и представители на неправителствени организации, за да отрази широкия спектър от мнения.
Ако смятате, че това е  достатъчно за представяне и на законопроекта на Министерския съвет в отсъствието на старите вносители, позволете ми да ви запозная със становището на комисията.
“СТАНОВИЩЕ
на Временната комисия по околната среда и водите относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 554-01-25, внесен от Джевдет Ибрям Чакъров и Георги Тодоров Божинов на 5 август 2005 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 502-01-21, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г.
На свои заседания, проведени на 10 и 11 август 2005 г., Временната комисия по околната среда и водите разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 554-01-25, и втория законопроект на Министерския съвет под № 502-01-21.
На заседанието присъстваха представители на  Министерството на околната среда и водите и  неправителствени организации. Предложените два законопроекта за изменение и допълнение са насочени към усъвършенстване на законовата уредба с оглед констатирани слабости и неточности на Закона за биологичното разнообразие в процеса на двегодишното му прилагане.
Предвидените промени, процедури и отделни текстове на закона облекчават административните процедури, както и хармонизират действащото национално законодателство в областта на биоразнообразието с изискванията на някои директиви на Европейския съюз.
По-конкретно измененията и допълненията в Закона за биологичното разнообразие са в следните насоки:
1. Облекчаване на процедурата по определяне на местата от националната екологична мрежа като част от “Натура 2000”, което е европейската екологична мрежа.
2. Прецизно определяне на процедурата за обявяване на буферни зони около резерватите и влажните зони, включително и участието на обществеността в този процес.
3. Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба за прилагането на закона чрез създаване на законова база за приемането на две нови наредби: Наредба за вътрешната търговия, етикетиране и маркиране на екземпляри, включително продукти от видове, включени в приложенията на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, което ще доведе до по-ефективно прилагане на изискванията на конвенцията на територията на страната и втората наредба ­ Наредба за създаване и функциониране на национална система за мониторинг на биоразнообразието.
4. Актуализиране на списъците на местообитанията и видовете към закона с оглед хармонизирането им с настъпилите промени в европейските директиви, както и осигуряване на адекватна защита на някои видове.
5. Въвеждане на забрана за внос на кожи и продукти от някои видове тюлени, съгласно изискванията на Директивата № 83/129 на Европейския съюз.
Предложените два законопроекта имат един и същи предмет. С тях се правят допълнения, с които се премахват констатирани пропуски в действащия закон относно опазването на видове, местообитания и обекти и по-специално по отношение на отстраняването на чужди за флората и фауната на страната видове, опазване на вековни дървета, вътрешна търговия със застрашени видове и функциониране на система за наблюдение и контрол на биоразнообразието.
Законопроектът на народните представители Джевдет Чакъров и Георги Божинов въвежда по-детайлни и прецизни изменения и допълнения, които подобряват организацията на контрола и оптимизират функциите на компетентните органи в областта на биоразнообразието. Всичко това е предпоставка за по-ефективно прилагане на изискванията на международните актове в тази област, по които Република България е страна.
Представителите на Министерството на околната среда и водите и неправителствените организации представиха по време на заседанието своите становища и изразиха готовност за сътрудничество при обсъждането на предложените промени.
След проведените разисквания Временната комисии по околната среда и водите единодушно подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 554-01-25, внесен от Джевдет Чакъров и Георги Божинов,  и  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 502-01-21, внесен от Министерския съвет и изрази следното
СТАНОВИЩЕ:
Приема за основателни мотивите на вносителите на двата законопроекта и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на председателя на временната комисия господин Божинов.
Имате думата за изказвания по двата законопроекта.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Божинов, изненадана съм, че в становището на комисията не са отразени  тези важни съображения, които бяха изказани във връзка със сериозни недостатъци на Закона за биологичното разнообразие, които налагат сериозно да бъдат преработени в две много важни направления текстовете, които са предложени от Вас и от правителството.
Два мотива са изложени като аргументация за това, че законът трябва да бъде приведен в съответствие с eвропейските директиви. Първият е облекчаване на процедурата по определяне на местата от Националната екологична мрежа. И именно тук, не само че процедурата не се облекчава, а всъщност се погазват принципите на Орхуската конвенция за достъп на обществеността до информация. С твърдението, че се облекчават административните процедури,  всички въпроси, свързани с обсъждането на териториите, включващи природни местообитания преди обявяването им за защитени зони, елиминират участието на обществеността при обявяване на тези зони. Това е грубо погазване на изискванията на Орхуската конвенция за участие на обществеността при вземане на решения, особено свързани с опазването на природата, защото нека не си правим илюзии, че можем да постигнем нещо в тази сфера, ако нямаме участието и съпричастността на обществеността. Тук администрацията е направила една абсолютно недопустима грешка, разбра се, като си създава по-малко главоболия, защото отразяването на мнението на обществеността много често налага определени компромиси, които трябва да се направят от администрацията. Вместо това в закона е оставен 6-месечният срок между решението на комисията за обявяването на защитените зони и предложението, което следва министърът на околната среда да направи пред Министерския съвет. Ето този срок може да бъде съкратен до два месеца, но е абсолютно недопустимо да се елеминира участието на обществеността.
Аналогично е положението и при обявяването на буферните зони. Там досега в процедурата се предвиждаше в комисиите, които разглеждат документацията за обявяване на буферни зони, да участват неправителствени организации и засегнатите страни. Това е напълно основателно, защото буферните зони са доста обширни територии около защитените територии, в които се налагат специални режими, свързани с опазването на определени животински или растителни видове. Специалният режим трябва да се спазва от собственика на тази територия и никак не е приемливо да се обявява буферна зона без обществеността и собствениците да имат участие в процеса на обсъждане. Това е очевиден конфликт на интереси и той може да бъде решен само със съгласие в комисиите, които предлагат тези решения.
Така че в тези две направления аргументите, които са отразени в доклада на комисията, фактически са неправилни и следваше в този доклад да се покаже, че единодушно беше подкрепен законът само при условие, че тези съществени пропуски бъдат отстранени.
Освен това сериозни възражения се изложиха и във връзка с процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, които засягат управлението на защитените територии. Там има специални документи на Европейския съюз, които налагат по-специфична процедура от стандартната процедура на оценка на въздействието върху околната среда. В закона следваше да бъде предложено или изменение и допълнение в настоящия закон, като прецизно се отразяват европейските нормативи, или предложения за изменение и допълнение на основния закон, на рамковия закон за опазване на околната среда, в който е развита подробно процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. Така че и тук имаме едно сериозно отклонение от европейските документи.
И на последно място, на пръв поглед изглеждащо като редакционна претенция, в приложението, в което са описани типовете местообитания, които задължително се обявяват за защитени територии, там това описание, което представлява буквален превод на европейската директива, е изключително непрецизно. Това създава предпоставки България да не бъде точна, когато изпълнява съответните задължения. Това са четири много сериозни пропуска в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и ние, въпреки че в комисията подкрепихме закона да върви, за да не спираме процеса на подготовката ни към присъединяване към Европейския съюз, трябва много сериозно да поработим, за да прилича законът на това, което се изисква от нас. Затова държа тези претенции, тези сериозни забележки да бъдат отразени и да чуя Вашето мнение по този въпрос, защото наистина не бива да представяме нещата в розова светлина, когато има такива сериозни пропуски в закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на госпожа Манева.
Има ли други изказвания?
Господин Берон желае да вземе отношение. Заповядайте.
Петър Берон (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разбира се, че трябва да приемем този закон на първо четене обаче искам изцяло да се солидаризирам с това, което каза госпожа Манева. Бележките бяха много съществени и се отнасят до голяма степен до участието на обществеността във вземането на решения по много въпроси, свързани със защитени територии, буферни зони и прочие. Има един конфликт на интереси, има един стремеж на министерството и на негови служители  да опростяват процедурата, за да не си усложняват живота и същевременно едно сблъскване с многобройни, активно работещи хора в неправителствените организации, които познават добре проблемите и които имат своите претенции.
Искането за отмяна на чл. 9 намирам за много, много спорно и тези 30 дни, които са дадени, за да се запознае обществеността с всяко такова проекторешение, според мен трябва да останат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Берон.
Има ли други желаещи? Не виждам.
Господин Божинов, заповядайте.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател! Нямам никакви възражения към изказването на госпожа Манева. Тя просто разказа много по-подробно онова, което в становището е записано само с едно изречение, и то е резултат на това, че бяха поканени и представители на всички неправителствени организации, които пожелаха да вземат участие в дискусията. Те представиха своите становища и изразиха готовност за сътрудничество при обсъждане на предложените промени. Така се казва в представения от мен текст.
Всъщност ние и във вчерашния ден създадохме работна група, която прие писмените становища на неправителствените организации, за което от тази трибуна им изказвам благодарност и при изготвянето на обобщения законопроект на Министерския съвет и на двамата народни представители, и всички тези неща ще бъдат взети предвид.
Господин Берон, що се отнася до § 4, който предвижда отмяната на чл. 9, ние като вносители не отменихме априори този параграф, който беше подготвен от експертите, защото искахме да предизвикаме точно тази дискусия, която единствено може да ни даде примиряване на конфликта на интереси, за който и Вие споменахте. Искам да го представя пред Вас с две изречения много ясно, защото е свързан с парите, които България ще получи от Европейския съюз. Става дума за следното: България има срок, в който трябва да изгради своята екологична мрежа като част от “Натура 2000” ­ Европейската екологична мрежа. Има срок, в който трябва да изгради и мрежата от буферни зони около защитените територии. Ако ние постигнем това в срок, оня ресурс, който ще получим за устойчивото функциониране на поминъка на хората в тези защитени територии и самото устойчиво запазване на предвидения характер на това, което ще се прави и което ще се развива там, е условието да получим ресурса за реализирането на своите цели. Затова се налага да прецизираме процедурите без да накърняваме възможността на обществеността да се произнесе, без да лишаваме собственика от това и той да заяви своята воля какво иска и какво допуска да се прави в тази буферна зона. И когато в резултат на дебат консолидираме тези интереси и обявим съответните зони за буферни и ги регламентираме да получим ресурса за устойчивото им развитие. Тази е сложната дилема и затова ние предвиждаме и желаем този дебат да се състои. Всички страни да приемат решението, което Народното събрание ще узакони и в определените срокове да реализираме целите на страната. Труден и много сложен проблем, с много конфликти на интереси, но сме готови за този дебат, за който и госпожа Манева предупреди, и ние ще го реализираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Манева, заповядайте за реплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин Божинов, аз не намирам, че проблемът е толкова сложен. В момента процедурата за обявяване на местообитание за защитена зона има продължителност около година и половина. Съкращаването на тази процедура трябваше да бъде насочено към намаляване на времето, през което администрацията се произнася с решение. В момента това време е година и два месеца ­ шест месеца между внасянето на документите и произнасянето на Съвета по биологично разнообразие и още шест месеца след като излезе решението на Националния съвет по биологично разнообразие до момента, в който се произнася администрацията на Министерството на околната среда и документацията се внася в Министерския съвет. Вместо да бъдат съкратени тези дванадесет месеца с премахването на чл. 9 се елиминира изобщо участието на обществеността. Обществено обсъждане не се предвижда, а за общественото обсъждане срокът е един месец. На фона на година и два месеца елиминирането на един месец, за да може да се произнесе обществеността, в никакъв случай не е най-болното място за опростяване на процедурата.
В никакъв случай не трябва да се използва вероятността за отпускане на средства за решаване на проблемите за опазване на околната среда като мотив за съкращаване на този срок. Средствата ще дойдат, ако ние си организираме работата така, както трябва. Аз мисля, че никой няма да ни отпусне средства, ако ние в този процес сме елиминирали участието на обществеността, защото е съвършено ясно, че неправителствените организации няма да бъдат безучастни към едно такова грубо посегателство и грубо нарушение на Орхуската конвенция.
Затова смятам, че това е наистина един въпрос, който трябваше да намери по-ясно отражение в документацията на комисията, защото ние тук предлагаме на цялото Народно събрание да подкрепи един закон и да търси след това проблемите, които не са решени в закона при второто му четене.
Затова смятам, че в документацията, която представя комисията, тези проблеми трябва да бъдат изложени по-ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за други реплики?
Господин Божинов, желаете ли думата за дуплика? Не.
Ако няма други желаещи за изказване предлагам да пристъпим към гласуване на първо четене на двата законопроекта.
Подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от Джевдет Чакъров и Георги Божинов.
Гласували 155 народни представители: за 153, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Поставям на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от Министерския съвет, също подкрепен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Предстои Временната комисия да изготви обобщен доклад, след което ще тече срокът за предложения за второто гласуване, където навярно ще намерят отражение и съобщените от господин Божинов становища на неправителствените организации, и предложенията на народни представители, които направиха на днешното заседание.
С това изчерпваме точка първа от нашата програма.
Както се уточнихме в началото на днешния пленарен ден, днес работата на Народното събрание ще продължи с работа по комисии. Веднага след приключването на това пленарно заседание ще продължи работата на Временната комисия по правилника с разбирането, че тя ще приключи своята работа днес, включително и с определяне на състава и броя на постоянните комисии на Народното събрание и точка първа на утрешния пленарен ден ще бъде гласуването на останалите текстове на правилника и окончателното му приемане от Народното събрание.
Би ли желал господин Корнезов да даде някакви допълнителни уточнения?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: В 10,15 ч. в зала “Запад”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Молбата на господин Любен Корнезов е членовете на Временната комисия по правилника на Народното събрание да се съберат в 10,15 ч. в зала “Запад” за заседание на Временната комисия.
Други въпроси за днес нямаме, съобщения ­ също.
Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч. сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)
 
 
(Закрито в 9,48 ч.)
 
Председател:     
Георги Пирински

Секретари:
Кристиан Вигенин
Метин Сюлейманов