Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-08-19

Председателствали:  председателят  Георги Пирински и
заместник-председателят Камелия Касабова
Секретари:       Силвия Стойчева и Димитър Стоянов
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Регистрирани са 166 народни представители. Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, продължаваме с програмата за нашата работа за седмицата.
Както знаете, вчера бяха приети на второ четене два законопроекта ­ за българските документи за самоличност и Законът за горите.
Днес предстои да продължим с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
Вчера на заседанието  бяха приети текстовете до чл. 13 включително. Днес предстои да продължим с второто четене, започвайки с чл. 14 от законопроекта.
Давам думата на господин Папаризов, за да продължи със своя доклад.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители,  по чл. 13 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което по принцип се приема в точки 1 и 2 и не се приема по точки 3 и 4, а именно:
“3. Създава се нова т. 4 със следното съдържание:
“4. Ако бъде установено, че при регистрацията е  било налице някое от условията, налагащи отказ по чл. 11”.
4. В ал. 4 се добавя ново изречение второ: “Действието на обезсилването е занапред”.”
Предложение на комисията за редакция на чл. 13, който става чл. 14:
“Заличаване на регистрацията
Чл. 14. (1) Регистрацията се заличава, ако регистрираното лице:
1. е представило неистински документи или неверни данни, които са послужили за регистрацията или за вписване на изменение в регистъра;
2. е извършило системни нарушения по този закон;
3. или лице, което го представлява по съдебна регистрация, е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс след извършване на регистрацията по чл. 9;
4. е извършило системни нарушения по чл. 97 от Закона за авторското право и сродните му права.
 (2) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на културата или на оправомощен от него заместник-министър.
 (3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
 (4) При заличаване на регистрацията издаденото удостоверение се обезсилва”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Имате думата по чл. 13, който става чл. 14. Има ли желаещи да вземат отношение?
Предложението на господин Миков е прието по принцип, както виждаме от доклада.
Господин Миков оттегля своето предложение и приема текста на комисията. Благодаря ви.
Други изказвания няма.
Моля, гласувайте чл. 13, който става чл. 14.
Гласували  149 народни представители: за 142, против 1, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: “Раздел II ­ Сделки за възлагане на производство на матрици, оптични дискове със записи на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителите за наименованието на Раздел II.
Предложение на народния представител Михаил Миков:
В Раздел II в началото на заглавието се добавя “удостоверяване на”.
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията за  наименованието Раздел II: “Удостоверяване на сделки за възлагане на производство на матрици, оптични дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 14.
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което не се приема от комисията, а именно в чл. 14, ал. 2, т. 5 думата “възпроизводство” да се замени с “възпроизвеждане”, като останалият текст остава непроменен.
Предложение на комисията за редакция на чл. 14, който става чл. 15:
“Изисквания за издаване на удостоверения за извършване на сделка за възлагане
Чл. 15. (1) За издаване на удостоверение за извършване на сделка по чл. 4, т. 1 лицето, на което е възложено производството на матрици или възпроизвеждане на оптични дискове със запис или на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права подава в Министерството на културата заявление по образец, утвърден от министъра на културата. Заявлението съдържа:
1. данни за производителя и за възложителя: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация; лица, които представляват производителя и възложителя, съгласно съдебната регистрация;
2. данни за възложеното производство на оптичен диск или друг вид носител: код за идентификация на източника (SID-код), съгласно лиценза по чл. 34 или идентификационен номер по чл. 9, ал. 9, т. 3; количество на производството; заглавие на носителя; опис на включените произведения;
3. данни за възложеното производство на матрица: лазерен код за идентификация на матрицата (SID-код); количество на производството; съдържанието  на включените произведения; имената на  носителите на авторски и сродните им права върху тях;
4. номер и дата на удостоверението по чл. 22, издадено на възложителя.
 (2) Към заявлението се прилага:
1. заверено копие от договор за възлагане на производство на матрици или на възпроизвеждане на оптични дискове със запис или на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права с приложен опис, включващ заглавието на носителя,  опис на включените произведения, имената на носителите на авторски и сродни права върху тях, количество на производството;
2. копие от лиценза за производство по чл. 34, когато се отнася за производство на оптични носители или матрици за тяхното производство;
3. удостоверение за  актуално съдебно състояние;
4. документ за платена такса за издаване на удостоверение”.
Уважаеми народни представители, искам да обърна внимание, че прочетох, за разлика от раздадения ви текст, видоизменена т. 2 от ал. 3, допълнение към чл. 9, а именно чл. 9, т. 3, тъй като това е по-точна и по-прецизна редакция. Освен това в т. 4 ­ чл. 21 е заменен в текста, който имате, с чл. 22, тъй като при преномерирането въпросният член вече е чл. 22. Имайте предвид тези редакционни изменения спрямо раздадения ви текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Папаризов, моля да уточним: в т. 2 на ал. 1 отпадат ли думите “съгласно регистрацията”?
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Да, отпадат думите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: И става “идентификационният номер по чл. 9, ал. 9, т. 3”. И в т. 4 става чл. 22.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има предложение на народния представител Михаил Миков думата “възпроизводство” да се замени с думата “възпроизвеждане”. Поддържате ли това предложение или го оттегляте?
Михаил Миков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля да се отрази в стенографския протокол, че господин Миков оттегля своето предложение.
Уважаеми народни представители, имате текста на комисията за заглавието на наименованието на Раздел II и текста на чл. 14, който става чл. 15.
Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на комисията  за наименование на Раздел II и текста на чл. 14, който става чл. 15.
Гласували 154 народни представители: за 153, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Тъй като по същество няма предложения до края на Раздел II, ще го прочета целия, като искам да обърна внимание, че в чл. 15, който става чл. 16, отново има чисто редакционна промяна. “Заявлението по чл. 14” става “Заявлението по чл. 15”. Това е във връзка с преномерирането на текстовете.
По чл. 15 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
Предложение на комисията за редакция на чл. 15, който става чл. 16:
“Условия и ред за разглеждане на заявлението
Чл. 16. Заявлението по чл. 15 с приложените към него документи се разглежда по реда на чл. 9.”
По чл. 16 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което се приема от комисията.
Предложение на комисията за редакция на чл. 16, който става чл. 17:
“Удостоверение
Чл. 17.  (1) Удостоверението за извършване на сделка по чл. 4, т. 1 се издава по образец, утвърден от министъра на културата, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. име, адрес, ЕГН ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, лице, което представлява производителя ­ за юридическо лице или едноличен търговец;
3. идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;
4. номер на данъчната регистрация;
5. данни за възложеното производство на матрица или на даден вид оптичен диск или друг вид носител;
6. основание за възлагане на производството;
7. количество на производството;
8. заглавие на носителя;
9. лазерен код за идентификация на матрицата и/или код за идентификация на източника (SID-код) съгласно лиценза по чл. 34, или идентификационен номер по чл. 9, ал. 9, т. 3.
 (2) Номерът и датата на издаденото удостоверение не следва да се поставят върху произведените екземпляри.
 (3) В Министерството на културата се води регистър, в който се вписват издадените удостоверения.”
По чл. 17 комисията подкрепя по принцип текста на вносителите.
Предложение на комисията за редакция на чл. 17, който става чл. 18:
“Обезсилване на издаденото удостоверение
Чл. 18. (1) Удостоверението по чл. 4, т. 1 се обезсилва, ако бъде установено, че са били представени неистински документи или неверни данни, които са послужили за неговото издаване.
 (2) Удостоверението се обезсилва със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
 (3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
 (4) Обезсилването на издаденото удостоверение се отразява в регистъра по чл. 17, ал. 3.”
По чл. 18 комисията подкрепя по принцип текста на вносителите.
Предложение на комисията за редакция на чл. 18, който става чл. 19:
“Контролни екземпляри
Чл. 19. В 7-дневен срок от започване изпълнението на поръчката, получилото удостоверение лице представя в Министерството на културата по два контролни екземпляра от всеки вид носител, произведен при изпълнение на сделката, за която е издадено удостоверението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Предлагам народните представители малко да ограничат разговорите помежду си, защото, въпреки че господин Папаризов говори от микрофона, трудно ви надвиква.
На вашето внимание са текстовете на Раздел II от новия чл. 16 заедно с подзаглавието “Условия и ред за разглеждане на заявлението” до текста на новия чл. 19, който досега беше  чл. 18, с няколкото уточнения, на които господин Папаризов ви обърна внимание. Става дума за текста на чл. 17, ал. 1, т. 9, където е възпроизведена новата редакция, която и той спомена в последния ред: “идентификационен номер”. Отпада “съгласно регистрацията” и продължава “по чл. 9, ал. 9, т. 3”.
В новия чл. 18, ал. 4 се цитира вече чл. 17, а не чл. 16, както е в текста. Останалите текстове са така, както са възпроизведени в доклада.
Имате ли изказвания по текстовете на Раздел II? Не виждам желаещи.
Моля да гласуваме заглавието на Раздел II и представените ви текстове на членове от 16 до 19 включително.
Гласували 157 народни представители: за 153, против 1, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: “Раздел III ­ Сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения”.
По заглавието на Раздел III има предложение от народния представител Михаил Миков, което се приема от комисията.
Предложение на комисията за наименование на Раздел III:
“Удостоверяване на сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за чл. 19, който става чл. 20, и предлага следната редакция:
“Изисквания за издаване на удостоверение за изпълнение на сделка за придобиване на права
Чл. 20. (1) За издаване на удостоверение за извършване на сделка по чл. 4, т. 2 лицето, което е придобило права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, подава в Министерството на културата заявление по образец, утвърден от министъра на културата. Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен номер по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя съгласно съдебната регистрация;
2. основание за възникване или придобиване на правата за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения;
3. заглавие на носителя;
4. количество на производството;
5. вид на носителите, върху които ще се възпроизвеждат звукозаписите или записите на аудио-визуални произведения;
6. територия на разпространение;
7. срока, за който са придобити правата за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или на записи на аудио-визуални произведения.
 (2) Към заявлението се прилагат:
1. договори или други актове, с които се придобиват правата за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения върху оптични или други носители в страната, както и договори с вносителите на авторски или сродните им права или със съответните организации за колективно управление на такива права;
2. заверено копие от удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако заявителят е търговец;
3. описи на заглавията на произведенията и носителите на авторски и сродните им права върху тях, включени в носителя;
4. документ за платена такса за издаване на удостоверение.”
“Условия и ред за издаване на удостоверение”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за чл. 20.
Има направено предложение от народния представител Михаил Миков, което комисията приема.
Предложение на комисията за редакция на чл. 20, който става чл. 21:
“Условия и ред за разглеждане на заявлението
Чл. 21.Заявлението по чл. 20 с приложените към него документи се разглежда по реда на чл. 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Папаризов.
Имам само един въпрос ­ в чл. 20, ал. 1, т. 1 ми се струва, че прочетохте “идентификационен номер”, а не “идентификационен код”, както е в текста.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Вярно е “идентификационен код” и след това “номер на данъчната регистрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, пред вас е Раздел III със заглавието, както е предложено от комисията в резултат и на предложението на господин Миков, което е отчетено, и текстовете на новите членове 20 и 21.
Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте текстовете на тези два члена.
Гласували 155 народни представители: за 152, против няма, въздържали се  3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: По чл. 21 комисията подкрепя по принцип текста на вносителите.
По този член има предложение от народния представител Михаил Миков като комисията приема предложението по т. 1 и т. 3 и не приема предложението по т. 2, което гласи:
“2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание, а досегашната ал. 2 става ал. 3.
 “(2) В случай, че носителите на авторски права са отстъпили правата си за тираж, различен от този, за който са отстъпили правата си вносителите на продуцентски права върху първоначалния запис, в удостоверението се вписват и двата тиража.”
Предложение на комисията за редакция на чл. 21, който става чл. 22:
“Удостоверение
Чл.22. (1) Удостоверението за извършване на сделки по чл. 4, т. 2 се издава по образец, утвърден от министъра на културата, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. данни за придобилия правата: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя съгласно съдебна регистрация;
3. разрешеното количество;
4. основанието за възникване или придобиване на правата за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения;
5. заглавие на носителя;
6. вид на носителя;
7. територия на разпространение;
8. срок на действие на договора.
 (2) Номерът на удостоверението и датата на издаването му се обозначават задължително върху всеки произведен екземпляр от всеки вид оптичен диск или друг носител.
 (3) В Министерството на културата се води регистър на издадените удостоверения по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Папаризов, само едно уточнение ­ в самото начало на ал. 1, ако не се лъжа, прочетохте “сделки”, а не “сделка”.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: За извършване на “сделка”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми народни представители, има предложение на господин Миков по досегашната ал. 2 на досегашния чл. 21, което не е прието от комисията.
Не виждам господин Миков да обоснове предложението си в залата. Би ли желал някой да вземе отношение по този въпрос преди да го подложа на гласуване? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков по досегашната ал. 2 от досегашния чл. 21, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 155 народни представители: за 65, против 48, въздържали се  42.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на новия чл. 22, заедно с подзаглавието “Удостоверение”, така както е предложен от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 124, против 5, въздържали се  4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов:
“Действие на удостоверението
Чл. 22. (1) Действието на удостоверението по чл. 21 е за срока, за който са придобити правата за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения.
 (2) Прекратяването на действието на удостоверението се  отразява в регистъра.
 (3) При искане за продължаване на срока на действие на удостоверението по ал. 1 се прилагат съответно чл. 19 и чл. 20.
 (4) Министърът на културата или упълномощено от него длъжностно лице продължава срока на действието на удостоверението, като това се отразява върху издаденото удостоверение и в съответния регистър.”
Комисията не подкрепя текста на вносителите.
Има предложение на народния представител Михаил Миков ­ в чл. 22, ал. 2 след думите “се отразява” се добави “служебно”.
Комисията не  приема предложението.
Комисията предлага чл. 22 да отпадне, защото е важно не действието на удостоверението, а, разбира се, на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение на комисията ­ за отпадане на този текст от законопроекта на вносителя? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 22 от законопроекта.
Гласували  143 народни представители: за 132, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието, член 22 отпада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 23.
Има предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията приема по принцип предложението по т. 1 и т. 3, и не приема предложението по т. 2, а именно:
“2. В ал. 2 думите “по чл. 42, ал. 1, т. 2” се заменят с “по чл. 45, ал. 1, т. 2”.
Това може би е някакъв редакционен проблем.
Предложение на комисията за редакция на чл. 23:
“Обезсилване на удостоверението
Чл. 23. (1) Удостоверението по чл. 4, т. 2 се обезсилва, ако бъде установено, че са били представени неистински документи или неверни данни, които са послужили за неговото издаване.
 (2) Удостоверението се обезсилва със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
 (3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
 (4) Обезсилването на издаденото удостоверение се отразява служебно в регистъра по чл. 22, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Има предложение от народния представител Михаил Миков по досегашния чл. 23 да се направи промяна в т. 2. Не е съвсем ясно дали предложението е по същество или е чисто редакционно ­ преномериране, но така или иначе комисията не приема предложението по т. 2.
Има ли някой, който да подкрепи предложението, направено от господин Миков? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков за редакция на т. 2 от досегашния чл. 23, което не е подкрепено от комисията.
Гласували  134 народни представители: за 27, против 65, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на новия чл. 23, заедно с подзаглавието “Обезсилване на удостоверението”, както е предложен от комисията.
Гласували  133 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: “Раздел IV ­ Внасяне и изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на Раздел IV.
По заглавието на раздела има предложение от народния представител Михаил Миков, което  се приема по принцип.
Предложение на комисията за наименование на Раздел IV:
“Удостоверяване на внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения”.
Господин председател, предлагам да гласуваме заглавието, тъй като след това има предложение, което не приемаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, имам едно принципно предложение за Раздел IV, а то е да спрем дотук гледането на закона и да дадем възможност на комисията да работи още малко по него. Веднага ще мотивирам предложението си. То е свързано и с конкретния текст, който гледаме, а именно предлаганото наименование ­ “Удостоверяване на внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения”.
Простият въпрос е изключват ли се от този сбор софтуерните продукти? Те също са предмет на усилено радостно пиратиране, носят огромни сенчести доходи, генерират черна икономика. Мисля си, че е абсолютно редно, след като сме толкова прецизни в аудио-визуалното и в производството на матриците, заготовките за тези продукти, да включим в този раздел и софтуерните продукти, които  са също не по-малки носители на авторски права.
Следващото нещо, което имах възможност и вчера да кажа ­ защо смятам, че трябва да се подходи по-внимателно точно към Раздел IV, а именно, ако го приемем в този вид, сме на път с една несправедливост да се опитваме да лекуваме друга. Защото това е раздел, който, особено за внос и износ, изцяло създава ред бюрократични препятствия пред производителите, износителите в България. Бъдете сигурни, че пиратите в България нито ще прочетат този раздел, нито ще се трогнат от него. Може би изобщо няма да подозират за съществуването на този закон. Тоест ние не препятстваме тях, а създаваме допълнителни трудности пред тези, които се сражават с тях, опитвайки се нормално и бяло да продават тези аудио- и видеоносители и софтуер. По този начин де факто развързваме ръцете на сенчестата икономика.
Предложението ми, ако го приемете, е Раздел IV да бъде гледан още веднъж в комисията преди да гласуваме тук. Да бъдат поканени представители на гилдиите, на Българската асоциация на музикалните продуценти, на разпространителите и особено на БАЙТ, за да бъде чуто и тяхното мнение специално за вноса и износа на софтуерни продукти, защото той изглежда по същия начин, както и нормалния диск. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Дилов.
Доколкото разбрах, господин Дилов, Вие не правите предложения за текстове, а правите процедурно предложение да бъде отложено гласуването на Раздел IV.
Заповядайте за обратно предложение, господин Папаризов.
Атанас Папаризов (КБ): Благодаря.
Господин председател, искам да направя обратно предложение, защото не е възможно само в Раздел IV да уредим софтуерните продукти в този широк смисъл, за който говори господин Дилов, тъй като те не са предмет на този закон. Очевидно, ако те трябва да се уреждат със закон, то това трябва да бъде в цялостен и отделен закон. Не е възможно сега на този етап да разширим предмета на действие на закона. Разбира се, че звукозаписът в тесния смисъл на думата е софтуер, но не всеки софтуер е предмет на този закон. Ние сега тук не уреждаме въпроса примерно за програмните продукти, за това как се разпространяват всички, да кажем Windows-продукти или свързаните с различните системи на Microsoft, на Linux, на другите фирми. Това би означавало да се напише изцяло нов закон и не е възможно това да се направи на този етап.
Разбира се господин Дилов е прав, че има много ограничителен режим. Все пак сме се старали пиратите да не могат лесно да го заобикалят, включително по-нататък ще видите с ограничения при вноса и износа, при внасянето и изнасянето и за другите страни, които нямат толкова рестриктивен режим и не поставят да кажем SID-кодове на матриците, но ние казваме, че такива матрици не могат да се внасят, щом в България не могат да се продават матрици и да се произвеждат без код.
Съгласен съм, че режимът е ограничителен, но такъв е духът на целия закон, за да не се допуснат тези обвинения към страната за производство преди всичко, а и разпространение на пиратски продукти, все пак свързани с аудио-визуални произведения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Дилов, молбата ми е да обърнете внимание на това, че сме на второ четене. На второ четене се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 70 и предложения на водещата комисия, които са включени в доклада. Допустими са и редакционни поправки, но само редакционни поправки.
Въпросът, който Вие поставяте е по-широк. Той е от обхвата на самия закон. Струва ми се, че има резон становището на господин Папаризов, че нямаме възможност да се върнем по същество към първо четене, за което фактически Вие пледирате. В тази връзка въпросът ми е: поддържате ли предложението си за отлагане?
Любен Дилов (ОДС, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, уважаеми народни представители, гласувайте предложението на народния представител Любен Дилов ­ Раздел IV да бъде отложен за следващо заседание и да не бъде гласуван на днешното заседание, имайки предвид и становището, изразено от председателя на комисията господин Папаризов.
Гласували 145 народни представители: за 29, против 92, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Уважаеми народни представители, на вашето внимание е заглавието на Раздел IV в редакцията на комисията, а именно: “Удостоверяване на внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения”.
Имате ли редакционни предложения и съображения по заглавието? Няма.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 138 народни представители: за 32, против няма, въздържали се 6.
Текстът на заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАРАРИЗОВ: “Нормативни изисквания при внасяне” ­ предложение на вносителя по чл. 24, което се приема по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Михаил Миков, което не се приема от комисията, а именно:
В чл. 24 се правят следните промени:
“1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата “съдържание” се заменя с “заглавията в съдържанието”.
б) т. 4 се изменя така:
“4. идентификационни белези, индивидуализиращи внасяните матрици, оптични или други носители, в това число код за идентификация на източника (SID-код), когато това е възможно.”
2. В ал. 2, т. 1 думите “за разпространение на внасяните” се заменя с “да внася и разпространява”.”
Комисията не приема предложението.
Предложение на комисията за редакция на чл. 24:
“Изисквания при внасяне
Чл. 24 (1) За издаване на удостоверениe за извършване на всяко внасяне по чл. 4, т. 3, в Министерството на културата се подава заявление по образец, утвърден от министъра на културата. Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчна регистрация, лице, което представлява заявителя съгласно съдебна регистрация;
2. заглавие на внасяните екземпляри от всеки вид носител;
3. съдържание на внасяните матрици;
4. код за идентификация на източника (SID-код) или други идентификационни белези на матриците, оптичните или други носители;
5. количество на внасяните екземпляри от всеки вид носител или на внасяните матрици.
    (2) Към заявлението се прилагат:
1. договори или други документи, доказващи притежаването от вносителя на правото за разпространение на внасяните екземпляри от всеки вид носител, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство;
2. документ, удостоверяващ количеството и заглавията на внасяните носители и матрици;
3. документ за платена такса за издаване на удостоверениe.
      (3) Внасянето на матрици за производство на оптични дискове без запис не подлежи на удостоверяване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Уважаеми народни представители, пред вас е текста на комисията за чл. 24. Има и предложения на народния представител Михаил Миков за две промени в чл. 24 ­ едната в ал. 1, другата в ал. 2.
Господин Папаризов, заповядайте за изказване по предложението на господин Михаил Миков.
Атанас Папаризов (КБ): Благодаря.
Доколкото господин Михаил Миков го няма, аз бих искал да обясня защо комисията отхвърля това предложение. В т. 3 “съдържанието” да се замени със “заглавията в съдържанието” би усложнило много това, което трябва да се представя на дисковете. Представете си, че става дума за автор и ние задължително кажем, че осемте на един диск, който е mt-тройка, и тридесет и петте песни може би трябва да се изпишат като заглавия. Струва ни се, че това е прекалено сериозно ограничение. Но по-важното, което комисията не приема, е, че при внос трябва да се поставя кодът за идентификация на източника ­ SID-кодът, когато това е възможно.
 Ние смятаме, че след като в България сме задължили всички български производители да поставят SID-код, би било много сериозно облекчение за вносителите и дискриминация за българските фирми, ако приемем вносни дискове без SID-код. По този начин много лесно може и да се облекчи пиратството, защото една изнесена мощност, да кажем работеща в друга страна, може да бълва дискове и матрици без съответния SID-код и по този начин да залее българския пазар и да удари коректните български производители.
Именно това предложение специално, комисията не приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Папаризов.
Заповядайте, господин Великов.
 Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Питам се, когато става дума за ал. 1, т. 3 дали само съдържанието на внасяните матрици трябва да се съдържа в заявлението или и на оптичните дискове и други носители?
Предлагам в т. 4 на същата алинея да се добави думата “оптичните”, да се добави и думата “дискове”, тъй като това е смисълът на целия текст, както и на чл. 4, т. 3. Предложението ми е чисто редакционно.
Ако се сметне от председателя на комисията, може би т. 3 да звучи така: “3. съдържание на внасяните матрици, оптични дискове и други носители”, т. 4 да бъде код за идентификацията...
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Това е в т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Доколкото разбирам, господин Великов, Вашето предложение е в ал. 1, т. 3...
Борислав Великов: Господин Папаризов ще вземе отношение, аз дадох моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Оттегляте предложението си?
Борислав Великов: Оттеглям предложението си по т. 3, но по т. 4 го потвърждавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Точка 3 на ал. 1 на чл. 24 остава във вида, в който е представена пред вас от господин Папаризов, тоест: “съдържание на внасяните матрици”, а в т. 4 господин Великов предлага на втория ред, след думата “оптичните” да се добави думата “дискове”.
Правилно ли разбирам, господин Папаризов?
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Да, правилно и аз подкрепям това предложение, то е редакционно и Вие бихте могли направо да го включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Смятам да не го гласуваме отделно, а заедно с текста на комисията.
Преди това подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували  119 народни представители: за 44, против 51, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията за подзаглавието “Изисквания при внасяне” и текста на чл. 24 с добавената дума “дискове” в т. 4 на ал. 1.
Гласували 116 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: “Нормативни изисквания при изнасяне”.
Има предложение на вносителя по чл. 25, което се подкрепя от комисията.
Предложение на народния представител Михаил Миков, което се приема от комисията.
Предложение на комисията за редакция на чл. 25:
“Изисквания при изнасяне
Чл. 25. (1) За издаване на удостоверение за извършване на всяко изнасяне по чл. 4, т. 3, в Министерството на културата се подава заявление по образец, утвърден от министъра на културата. Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя съгласно съдебна регистрация;
2. данни за получателя: име/наименование и адрес;
3. заглавие на изнасяните екземпляри от всеки вид носител;
4. съдържание на изнасяната матрица;
5. код за идентификация на източника (SID-код) или други идентификационни белези на матриците, оптичните или други носители, когато такива са поставени от производителя;
6. количество на изнасяните екземпляри от всеки вид носител или на изнасяните матрици.
 (2) Към заявлението се прилагат:
1. копие от договор за отстъпването на авторски и сродните им права върху изнасяните екземпляри от всеки вид носител, съдържащи  звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство, включващ и право на износ на съответния носител.
2. документ, удостоверяващ количеството и заглавията на изнасяните носители и матрици;
3. документ за платена такса за издаване на удостоверение.
 (3) Изнасянето на матрици за производство на оптични дискове и други носители без запис не подлежи на удостоверяване.”
Тук трябва да добавим това, което направи господин Великов като предложение и ние го приехме ­ в т. 5 “оптичните или други носители” да се замени с “оптичните дискове или други носители”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение на господин Миков, което комисията приема.
На вашето внимание е текстът на чл. 25 заедно с подзаглавието “Изисквания при изнасяне” с добавената дума “дискове” в т. 5 на ал. 1.
Не виждам желаещи за изказване.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте текста, предложен от комисията.
Гласували  116 народни представители: за 110, против 2, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: ”Чл. 26. Условия и ред за издаване на удостоверение”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 26.
Има и предложение на народния представител Михаил Миков по ал. 2, което се приема от комисията.
Предложение на комисията за редакция на чл. 26:
“Условия и ред за разглеждане на заявленията
Чл. 26. (1) Заявленията по чл. 24 и чл. 25 с приложените към тях документи се разглеждат по реда на чл. 9.
 (2) В Министерството на културата и туризма се води регистър, в който се вписват издадените удостоверения по чл. 27 и чл. 28.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по чл. 26. Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 26 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Следва чл. 27 по отношение на удостоверенията за внасяне, които са огледални на удостоверенията за изнасяне.
Тук отново има предложение на вносителя, предложение на господин Михаил Миков, който предлага и заглавието да се отразява в съдържанието и да се поставя SID-код, когато това е възможно.
Предложението на господин Миков не се приема от комисията.
Предложение на комисията за редакция на чл. 27:
“Удостоверение за внасяне
Чл. 27. (1) Удостоверението за извършване на внасяне на територията на Република България на оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство, се издава по образец, утвърден от министъра на културата, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. данни за вносителя: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя съгласно съдебна регистрация;
3. основание за разпространение и внасяне на територията на Република България;
4. заглавие на внасяните екземпляри от всеки вид вносител;
5. съдържание на внасяната матрица;
6. код за идентификация на източника (SID-код) или други идентификационни белези на матриците, оптичните дискове или други носители;
7. количество на внасяните екземпляри от всеки вид оптичен диск или друг вид носител, или от внасяните матрици.
 (2) Митническите органи разрешават вдигането на внасяните стоки след представянето на удостоверението по ал. 1, като внасянето може да се извърши не по-късно от три месеца от издаване на удостоверението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Папаризов.
Имате думата за изказване по чл. 27. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението по този текст на господин Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 12, против 61, въздържали се 41.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за текста на чл. 27 с онези редакционни корекции, които господин Папаризов направи в залата по него.
Гласували 106 народни представители: за 99, против 3, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: По чл. 28 има предложение на народния представител Михаил Миков:
В чл. 28, ал. 1 се правят следните промени:
1. Създава се нова т. 4 със следното съдържание:
“4. основание за износа;”
2. В т. 5 думата “съдържание” се заменя със “заглавията в съдържанието”.
3. Досегашните точки 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно точки 5, 6, 7, 8 и 9.
Комисията не приема предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите.
Предложение на комисията за редакция на чл. 28:
“Удостоверение за изнасяне
“Чл. 28. (1) Удостоверението за извършване на изнасяне от територията на Република България на оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство, се издава по образец, утвърден от министъра на културата, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. данни за износителя: име, адрес, единен граждански номер ­ за физическо лице, наименование, седалище и адрес на управление ­ идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя съгласно съдебна регистрация;
3. основание за възпроизвеждане или разпространение;
4. заглавие на изнасяните екземпляри от всеки вид носител;
5. съдържание на изнасяната матрица;
6. код за идентификация на източника (SID-код) или други идентификационни белези на матриците, оптичните дискове или други носители;
7. количество на изнасяните екземпляри от всеки вид носител или на изнасяните матрици.
 (2) Митническите органи разрешават вдигането на изнасяните стоки след представяне на удостоверението по ал. 1, като изнасянето може да се извърши не по-късно от три месеца от издаване на удостоверението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по чл. 28. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на господин Миков по този текст, който не е подкрепен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 22, против 35, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте редакцията на комисията за чл. 28 от законопроекта.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов:
“Действие на издаденото удостоверение
Чл. 29. (1) Срокът на действието на удостоверенията по чл. 27 и чл. 28 е тримесечен и започва да тече от датата на тяхното издаване.
 (2) При искане за продължаване на срока за действие по ал. 1 се прилага чл. 8.”
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага този текст да отпадне.
По-нататък комисията предлага нов текст за чл. 29, но той е по друга тема, която обсъждахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по чл. 29 от номерацията на вносителя? Няма желаещи.
Моля, гласувайте отпадането на чл. 29 на вносителя по предложение на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 97, против няма, въздържали се  8.
Член 29 отпада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Комисията предлага нов текст с ново съдържание за чл. 29:
“Неприлагане на мълчаливо съгласие
Чл.29. При издаване на удостоверение по чл. 27 и 28 не се прилагат правилата на мълчаливото съгласие, съгласно чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този текст? Няма.
Моля, гласувайте нов чл. 29 с редакция на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 91, против 3, въздържали се  6.
Текстът е приет.
С това изчерпваме доклада на комисията по този законопроект за второ четене.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
Вносители са Министерският съвет и народният представител Йордан Мирчев и група народни представители.
Заповядайте, господин Папаризов, да представите доклада на Временната комисия по европейски въпроси.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов:
“ДОКЛАД
относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-25, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г., и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-27, внесен от народния представител Йордан Мирчев и група народни представители на 10 август 2005 г.
На свое заседание, проведено на 17 август 2005 г., Временната комисия по европейски въпроси разгледа двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. На заседанието присъстваха представители на Агенция “Автомобилна администрация”, както и вносителите на законопроекта.
Материята, уредена с двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, спада към преговорна Глава девет “Транспортна политика”.
I. Проектите за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата имат редица сходни моменти.
1. Предвиждат се промени в чл. 138, свързани с въвеждане на изискване за новите системи, които също се пускат на пазара въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип. Създава се ал. 7 в чл. 138 относно пускането на пазара на нови моторни превозни средства, ремаркета, системи, компоненти и отделни технически възли за тях.
2. И двата законопроекта предвиждат създаване на нова ал. 5 в чл. 143, с която не се допуска регистрация на пътните превозни средства за следните случаи: новите превозни средства, които подлежат на одобряване на типа и той не е одобрен по реда на чл. 138, ал. 4 от действащия закон; новите колесни трактори за селското и горското стопанство, които подлежат на одобряване на типа и той не е одобрен по реда на чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника; пътните превозни средства, които не са внесени по установения законен ред; пътните превозни средства с изменения в конструкцията, които не отговарят на определени изисквания; и пътните превозни средства, обявени за издирване.
3. Контролът по спазване на изискването за сертификат за съответствие с одобрения тип при пускането на пазара и търговията с нови моторни превозни средства и ремаркета и нови системи, компоненти или отделни технически възли за тях се възлага на Комисията по търговия и защита на потребителите, нейните регионални структури и звената за защита на потребителите към общинската администрация.
II. Същевременно двата законопроекта съдържат и различия в някои нормативни решения.
1. В законопроекта на народния представител Йордан Мирчев и група народни представители се предвиждат промени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата, като се допълва категория L, съгласно чл. 1, ал. 2 от Директива 2002/24/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно одобряването на типа на двуколесните и триколесните моторни превозни средства, отменяща Директива 92/61/ЕЕС. В правителствения законопроект не се предвижда изменение на чл. 149. Съгласно Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия на взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, подписна в Женева на 20 март 1958 г. и в сила за България от 21 януари 2000 г., в Закона за движението по пътищата през 2002 г. е въведена категория L (L1, L2, L3, L4, L5) за двуколесни и триколесни превозни средства (Резолюция относно конструкцията на превозните средства ­ R.E.3). Същевременно с Директива 2002/24 Европейският съюз е въвел категория от “L1e” до “L7e”, като задължителни за държавите-членки, респективно за присъединяващите се държави. Чрез допълване на горепосочената категория с предложението на Йордан Мирчев и група народни представители Република България изпълнява ангажиментите, произтичащи и от директивата.
2. В законопроекта, внесен от Министерския съвет, се правят някои изменения и допълнения, свързани с привеждане на закона в съответствие с изискванията на приетия през 2003 г. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, които не произтичат пряко от ангажименти по въвеждане на европейски актове. В тази връзка се предвижда да отпадне разрешителният режим за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и да се установи регистрационен режим (§ 6 от законопроекта ­ чл. 152 от действащия закон). Регламентирано е и допълнителното обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки, като се създава чл. 158а до чл. 158д. Лицата, извършващи такова обучение, също подлежат на регистрация. От своя страна практиката на Европейския съюз също е насочена към премахване на разрешителните режими в определени области на стопанската дейност.
С правителствения законопроект се изменя и административнонаказателната разпоредба за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на 1000 (§ 14 от законопроекта ­ чл. 174 от действащия закон), като от престъпление това деяние става административно нарушение. Предлага се и съответно изменение в чл. 343б от Наказателния кодекс (§ 24).
 III. Бележки
При анализа на разпоредбите в предложения от Министерския съвет законопроект се налагат следните уточнения, които не касаят въвеждането на европейски изисквания.
1. В § 6 от законопроекта (чл. 152, ал. 4) относно прилаганите документи към заявлението за регистриране следва да се изключи изискването за регистрация по Търговския закон и декларация, че не е открита процедура по несъстоятелност за професионалните училища, гимназии, колежи и другите учебни заведения, тъй като те не са търговци.
2. Със създаването на нова ал. 2 в чл. 174 от Закона за движението по пътищата, § 14 от законопроекта, и отмяната на ал. 1 на чл. 343б от Наказателния кодекс, § 24 от законопроекта, се декриминализира управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда. С изменението на ал. 2 на чл. 343б от Наказателния кодекс, § 24 от законопроекта, на практика се инкриминира поведение, което е административно нарушение. Предлага се кумулирането на няколко поредни административни нарушения да съставлява престъпление. Следва да се преосмисли подобен законодателен подход при определяне на фактическия състав на престъплението по чл. 343б от Наказателния кодекс. Обръщаме внимание и на установената от Народното събрание практика Наказателният кодекс да не се изменя и допълва с преходни и заключителни разпоредби на други закони. Тази практика произтича както от характера му на кодифициращ правен акт, така и от специфичната материя, която регулира, а именно наказателната политика на Република България.
След проведеното обсъждане на двата законопроекта Временната комисия по европейски въпроси се обедини около необходимостта от приемането им на първо гласуване от Народното събрание, като се вземат предвид и изложените по-горе бележки. Със съгласието на всички вносители препоръчваме на водещата комисия при обобщаването и второто четене на законопроектите да се следва систематиката на правителствения проект. По единодушно мнение на членовете на Временната комисия по европейски въпроси предлагаме да не се подкрепят и да отпаднат при второто четене текстовете на § 14 и § 24 от законопроекта на Министерския съвет по съображенията, изложени в т. 2 от бележките към доклада.
Временната комисия по европейски въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-25, внесен от Министерския съвет, и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-27, внесен от народния представител Йордан Мирчев и група народни представители с единодушие ­ 13 гласа “за”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Папаризов.
Имате думата за изказване по двата законопроекта.
Господин Мирчев, Вие сте вносител на един от двата законопроекта. Заповядайте, разполагате максимум с 10 минути.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Папаризов много подробно представи двата законопроекта, аз присъствах на това заседание. Ще моля да подкрепим и двата законопроекта, като по-нататък специализираната комисия, това ние го дискутирахме, ще разгледа главно текстовете, които са свързани с хармонизацията на тази част от двата законопроекта и което трябва да извършим в кратки срокове. Това е в смисъла и съдържанието на законопроекта, който внесох с колеги народни представители от Движението за права и свободи и от Коалиция за България.
В законопроекта на Министерския съвет има много други текстове, които са спорни и за да можем да изпълним все пак задължението, което сме поели за хармонизацията на този законопроект, при второто четене ще предложим да се отложи приемането на тези спорни текстове, които се отнасят до алкохолното съдържание, за промени в Наказателния кодекс и т.н., за един по-късен период, като на първия етап приемем само онова, което е свързано с хармонизацията.
Аз предлагам тези два законопроекта да бъдат подкрепени.  Вече конкретната работа по тези текстове, свързани с доставката на нови системи, компоненти ­ ще решим, разбира се. И синхронизираме някои текстове от този законопроект с текстове от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мирчев.
Заповядайте, господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ставате свидетели на едно обстоятелство, което в никакъв случай не говори добре за начина, по който действа законодателният процес. Искам да ви обърна внимание, че за трети път, за щастие неподкрепено от доклада, се внасят едни предложения, които са абсурдни от правна гледна точка. Става въпрос за промяна на статуса на алкохолното съдържание в кръвта на нарушителите шофьори в аспект административна и наказателна общ характер отговорност.
На два пъти при условията на предния парламент тези предложения, които са абсолютно ненаучни, абсолютно необосновани, бяха отхвърлени. Сега виждаме, че за трети път те се внасят.
Затова си позволявам, независимо че докладът не поддържа тази част от законопроекта, да апелирам за вашето внимание ­ да не би да се получи така, че в момент на всеобщо невнимание някой да вкара в закона обстоятелства, които касаят нито повече, нито по-малко четири милиона български граждани. Не може в един закон за движението и пътищата да бъде променян наказателен закон, още повече без каквато и да е обосновка. Не може нещата да се обърнат с главата надолу и да се прави една административна отговорност, а след това във фазата на повторност тя да стане автоматически от 0,5 промила наказателна отговорност. Това са от всяка една гледна точка нонсенси. Затова взех думата, за да обърна вашето внимание върху тези моменти и да не се позволява повече едно такова поведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Нали не се подкрепят от комисията тези текстове?
Борислав Ралчев: Не се подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Не се подкрепят, но Вие акцентирате върху това.
Обявявам 30-минутна почивка, след което ще продължим с парламентарен контрол ­ три отговора на актуални въпроси и след това ­ с разглеждането на тези два законопроекта. (Звъни.)
 
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Продължаваме заседанието.
Искам да ви съобщя, че за периода от 12 до 18 август няма постъпили питания от народни представители. Можем да преминем към актуалните въпроси.
Има желание от името на парламентарна група за изявление. Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Аз бих искала да направя изявление-коментар относно участието на различните парламентарни групи в комисиите. Излишно е да подчертавам, че комисиите са нашето основно оръдие, чрез което ние участваме в законодателната дейност. И там не би трябвало да има никакъв политически подход. Аз не предполагах, че Четиридесетото Народно събрание ще продължи пагубната и репресивна практика на Тридесет и деветото Народно събрание, когато политическата лоялност беше водеща в това да се даде или да не се даде право на народните представители да участват в парламентарните комисии, там където фактически се извършва истинската законодателна дейност.
Бих искала да отбележа, че разпределението буди редица въпроси и ме навежда на мисълта, че и Четиридесетият парламент тръгва по недостойната пътека, проправена от управлението на кабинета Кобургготски. Оказва че, че Парламентарната група на “Атака” е сложена на опашката. Какво имам предвид? “Атака” е лишена от участие в първите осем най-значими и най-важни парламентарни комисии. Недопустимо е в комисиите, които касаят бюджет, финанси, местно самоуправление, външна политика, отбрана и т.н. да няма представители в ръководството на една парламентарна група.
Друго, което прави впечатление и което според мен е най-значимо ­ една от комисиите представлява изключителен интерес, не само за народните представители, но и за цялата българска общественост. Тъй като предишното управление беше белязано с изключително много корупционни практики, криминална приватизация и редица далавери, които с особена интензивност вървяха в 50-те дни, когато правителството беше в оставка, и се предполага, че Четиридесетото Народно събрание ще има твърде много работа в разчистване на онова, което ни остави предишното управление, недоумение буди обстоятелството, че тази така важна комисия ­ Комисията по корупция, се оглавява от управляващите. В една нормална демократична държава би трябвало Комисията по корупция да се оглавява от опозицията, защото в този случай опозицията се явява като коректив. Тук се получава нещо недопустимо ­ оглавена от БСП, и трите зам.-председателски места са дадени също на управляващите. За мен недоумение буди обстоятелството, че третото зам.-председателско място, което би трябвало да бъде на някой от представителите на опозицията, да кажем в случая тук и на “Атака” дори, е дадено на независим народен представител. Означава ли това, че категорията “независим народен представител” трите управляващи сили причисляват към управляващите? И каква е мотивацията ­ в Тридесет и деветото Народно събрание независимите народни представители да не бъдат допускани въобще в участие в комисии, а тук да се дава и участие в ръководство на комисия?
Изразявам остър протест, обръщам внимание и на всички наши български избиратели, като акцентирам на това, че Четиридесетото Народно събрание върви по утъпканата, недотам достойна,  пътека на Тридесет и деветото Народно събрание и тази Комисия по корупция отново се оглавява от представители на управляващите. Давате лош сигнал и лошо предзнаменование за ефективността на парламентарната работа в предстоящите ни четири години напред.
И още един коментар бих искала да направя. Ако следваме квотния  принцип,  би  трябвало,  що  се  отнася до броя на народните представители, да имаме съответното представителство в зам. -председателските  места на комисиите. “Атака” получава 4 зам.-председателски места, Демократи за силна България, които имат  равен  брой  народни  представители  с  “Атака”,  получават 5 зам.-председателски места и най-малката парламентарна група ­ Български народен съюз, получава 6 зам.-председателски места. Моят любезен въпрос към управляващите е: каква логика ги е ръководила, за да направят такова разпределение на местата?
Получихме уверение от председателя на Народното събрание, че това е работа на управляващите, образно казано, да се консултираме с тях. Аз призовавам от трибуната на парламента представителите на трите основни политически сили, които сега управляват България, да дадат пример на парламентарно разбирателство и на уважение към всички присъстващи политически сили в парламента, особено към опозицията. Да не се задушава опозицията, да не се лишава от участие в тези важни комисии, особено в Комисията по корупция, защото иначе ще излезе, че така както безпринципно беше направена тази коалиция между трите управляващи сили, бидейки опоненти и то яростни в предизборната кампания, сега по неведоми пътища се обединиха и станаха управляващи в България. Моля да дадат пример и да дадат свобода на опозицията, особено в нейното участие в Комисията по корупция. Иначе ще излязат верни предчувствията на хората, че ще се замажат всичките грандкорупционни сделки на управлението Кобургготски, що се отнася до криминалната приватизация, до Детската болница, до имотите на Симеон Сакскобургготски и до всичко онова, с което българската държава беше ограбена през последните четири години.
Призовавам най-колегиално и моля за една по-толерантна реакция на управляващите спрямо възможността и опозицията да участва в тези комисии. Благодаря. (Ръкопляскания от КА.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това беше изявление от името на парламентарна група.
Господин Миков, заповядайте също за изявление от името на парламентарна група.
Михаил Миков (КБ):  Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо и господин министри, уважаеми дами и господа народни представители! Четиридесетото Народно събрание позакъсня малко със сформирането на своите комисии по разбираеми причини ­ по причини, свързани с политическото структуриране на действащо мнозинство, което да излъчи правителство и да формира стабилна възможност за функциониращ парламент.
Уважаеми дами и господа, при обсъжданията в рамките на управляващото мнозинство винаги водещ е бил принципът, че не може да има парламент, ефективен, действащ парламент без сериозното участие на опозицията в неговата работа ­ участие конструктивно, участие сериозно, участие в духа на утъпкания и все още нефинализиран, формиращ се български парламентаризъм. Този подход предопределя и едно решение, което предполага участие, включително и в ръководствата на парламентарни комисии на представители на българската опозиция. Това, че някои опозиционни фракции се опитват да поставят условия по отношение на ръководни места и на специални комисии е въпрос на неотчитане на ситуацията на парламентарното мнозинство, която съществува в момента. На българските опозиционни фракции, които са четири на брой, евентуално от другата седмица, и то с гласуване в пленарната зала, ще бъдат предоставени четири председателски места на комисии на Народното събрание. Всяка от опозиционните фракции ще получи горе-долу равен брой заместник-председателски места ­ по пет. И, разбира се, едно място ние смятаме,  че е редно да се предостави на независимите народни представители ­ един проблем многократно поставян в Тридесет и деветото Народно събрание по отношение на това как независимите народни представители ще участват в работата на комисиите, съответно и в работата на българския парламент.
Всякакви инсинуации по отношение на това, че истинската законодателна работа в комисиите е важна и изваждането на опозицията от ръководните места там ще є попречи са несъстоятелни. В крайна сметка единствено пленарната зала е тази, в която се вземат решенията. Всички знаем, че комисиите на парламента са помощни органи.
Всичко това не би имало някакво политическо значение, ако не се използва от една политическа фракция в българския парламент, която всячески търси поводи да пречи на работата на нормалното функциониране на Народното събрание, а в случая ­ да поставя условия на мнозинството, включително и такива, свързани с ръководни постове, които трябва да гарантират не само участия в тези комисии, но и едно провеждане на сериозна, конструктивна парламентарна работа, която пък да осигури дейността на пленарната зала.
В крайна сметка въпросът за парламентарните комисии ще бъде решен чрез гласуване в пленарната зала, така както е ставало винаги, но този път в Четиридесетото Народно събрание това ще става на принципа на максимална възможност и ангажиране на опозиционните партии, фракции и  групи в работата на българското Народно събрание. Всякакъв друг подход на поставяне на условия от една или друга група е несъстоятелен, неконструктивен и недържащ сметка за политическите реалности в България днес. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Миков.
Бих искал само да привлека вниманието на всички парламентарни групи, че именно правилникът на Народното събрание предвижда избирането на постоянни и временни комисии от Народното събрание, от пленарната зала. Има фиксирано изискване, че при определяне на състава се запазва съотношението между числеността на групите и това е изискването, което трябва да се съблюдава. Но волята е на пленарната зала.
Има ли други изказвания от парламентарни групи или можем да преминем към днешния парламентарен контрол? Няма.
Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ:
Има зададен актуален въпрос към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова от народния представител Минчо Христов.
Имате думата, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (КА): Минчо Христов ­ 23.многомандатен избирателен район, София.
Уважаема госпожо министър, благодаря Ви, че отговаряте на този въпрос без да го отлагате.
 Преди около месец поставих същия въпрос на бившия премиер господин Симеон Борисов. Въпросът беше върнат.
Поставих го отново на тогавашния министър Христина Христова. Не є прави чест, че тя отложи отговора на въпроса за следващото правителство, тоест за Вас. Доколкото става дума за инвалиди,  това според мен е омерзително.
За какво става дума? Наредба № 1 от 17 януари 2005 г. освобождава хората с трайни увреждания или българските инвалиди  от винетни такси. Въпреки цитираната по-горе наредба, регионалните дирекции за социално подпомагане масово отказват на инвалидите–собственици на автомобили, полагаемите им се винетки, под предлог че имената им не фигурират в регистрационния талон на автомобила. Подчертавам, че това е масова практика. От регионалните дирекции твърдят, аз лично ходих и проверих, че такава била инструкцията от министерството. Не искам да ви описвам тук обидата и огорчението на тези хора, много от които са в инвалидни колички.
Госпожо министър, всеки начинаещ юрист знае,  че регистрационният талон на автомобила не е акт за собственост. Член 19, ал. 1 от Семейния кодекс ясно и категорично постановява, че независимо от това на чие име е регистрационния талон щом колата е купена по време на брака, тя е собственост на двамата съпрузи.
В момента Министерството на труда и социалната политика разиграва една зловеща и недостойна лотария. Ако в талона е записано името на съпруга-инвалид,  той получава винетка. Ако е записано името на другия съпруг ­ не получава. Макар че, подчертавам, и двамата по закон са пълноправни съсобственици на лекия автомобил.
Госпожо министър, не мога да разбера защо българската държава разиграва като маймуни българските инвалиди!? Нима ще забогатее от тях? Защо социалните работници масово отказват винетки и пращат хората да си сменят регистрационните талони в КАТ, при условие че тази смяна струва повече от самата винетка?
Знам, че сте на този пост едва от три дни, но какво ще направите Вие, госпожо министър, за да направите това безобразие и тази гавра с българските инвалиди минало? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Христов.
Уважаеми колеги, днес ще прилагаме правилата на досегашния Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, независимо че новоприетият предвижда друго, тъй като той ще влезе в сила с публикуването му в “Държавен вестник” ­ навярно във вторник, и другия петък вече ще работим по неговите правила?
Имате думата, госпожо Масларова.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председателю,  уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Вие знаете, че през 2004 г. беше променено законодателството, касаещо хората с увреждания. И аз много моля поне народните представители да се съобразяват с тази терминология, защото отдавна вече “инвалиди” не е термин, който се използва ­ не само в нормативни документи, но  и в гражданския живот и най-вече ние от тази трибуна трябва да възпитаваме в коректен изказ към хората с увреждания.
Поради своята специфика правата на хората с увреждания са уредени не само в нормативните актове, които касаят конкретно тях, но и в други нормативни актове на други структури на държавната власт.
Едно от тези права е и правото на хората с трайни увреждания, подчертавам ­ с трайни увреждания, е да бъдат освобождавани от виненти такси при ползване на републиканските пътища.
То е предвидено, както Вие казахте, господин Христов, в чл. 10, точка “в” на Закона за пътищата, а условията и редът за ползването му са регламентирани в Наредба № 1 от 17 януари т.г.
Ето защо, за да се докаже, че имат право да бъдат освободени от заплащане на винетни такси, хората с трайни увреждания трябва да представят определени документи. Убедена съм, че народното представителство също е убедено, че преференциите, които се дават на хората с увреждания, се дават от парите на всички българи и трябва да се дават целево, конкретно, именно за нуждите на тези граждани на страната. Тези документи,  които се изискват ­ те не са толкова много, само два са, са копие от експертното решение за определяне на степента на намаляване на работоспособността и копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил.
Искам да подчертая, че сред изискваните документи не фигурира актът, въз основа на който е придобито правото на собственост. Свидетелството за регистрация на лекия автомобил е официален документ за установяване на идентификационните признаци на автомобила. Въпреки че по своята правна същност не е акт за собственост, той всъщност легитимира притежателя като собственик както пред държавните, така и пред другите органи.
Дирекция “Социално подпомагане”, която приема молбите на хората с трайни увреждания за освобождаване от винетни такси, не може да изисква други документи, освен изрично подчертаните в Наредба № 1, за която току-що ви споменах.  В нито един нормативен акт не се дават никакви правомощия на социалните работници от дирекциите да проверяват дали леките автомобили на хората, подали молби-декларации, са в режим на семейна и имуществена общност или не. Спазвайки законовите разпоредби, те следва да се съобразяват единствено с информацията, която се изисква от нормативния документ, за който преди малко казах.
Както всички останали права на хората с увреждания, така и правото за освобождаване от винетни такси е лично, изрично подчертавам ­ то е лично и е свързано с по-уязвимото положение на тези хора и необходимостта да бъдат интегрирани в структурите на гражданското общество, безпрепятствено да присъстват там, където им е необходимо.
Искам да споделя, че до края на м. юни т.г. Агенцията за социално подпомагане и нейните регионални дирекции и служби са издали 91 423 винетки на такива хора с увреждания. Продължава издаването на такива винетки.
Между другото трябва да споделя пред Вас, господин Христов, че в Министерството на труда и социалната политика няма постъпили жалби и сигнали нито на хора с увреждания, нито  на техни близки относно нарушаването на правата им в тази връзка. Но тъй като нямам намерение да влизаме в спор днес, аз Ви познавам, господин Христов, като един  социално ангажиран и справедлив човек,  затова бих Ви посъветвала, даже и народното представителство, има възможност, Вие сте с всичките права на законодателна инициатива, чл. 10, буква “в” от Закона за пътищата да се прецизира, тъй като определено считам, че има такава възможност. Имам виждания как това да стане и се надявам, че с общи усилия можем да направим така, че да няма препятствия за хората с увреждания, но и преференциите, които се дават за тях, да се отнасят за тях, а не за други граждани, били те и членове на техните семейства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Господин Христов, имате възможност за реплика в рамките на 2 мин.
МИНЧО ХРИСТОВ (КА): Госпожо министър, благодаря Ви за отговора.
Ще направя всичко възможно да внеса каквото трябва, за да се облекчи съдбата на инвалидите и се надявам Вие да ми помогнете.
Колкото до това, че няма жалби във вашето министерство ­ предполагам, че не са Ви информирали добре, аз лично ще Ви донеса жалби, които са ми дали на мен. Жалби има ­ до министър Христина Христова,  ще Ви дам копия от тях.
Ще Ви прочета точно чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс: “Вещите, правата върху вещите, както и паричните влогове, придобити от съпрузите по време на брака в резултат от съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити”. Какво коства на социалните работници да искат удостоверение за граждански брак?
Искам да ви кажа, че при огромната част от инвалидите, които са лишени от безплатни винетки, става дума за 20-30-годишни семейни автомобили, които се използват само за неотложни нужди. При  тези цени на бензина всички знаем, че е така. Престъпление е да се карат тези хора да плащат винетки при условие, че  пътуват един или два пъти годишно.
Искрено се надявам, госпожо министър, че няма да продължите пътя на вашите предшественици и днешни коалиционни партньори, които при разглеждане на последния бюджет, без капка срам и свян се опитаха да отнемат 10 млн. лв. от децата инвалиди. Надявам се, че няма да продължавате да искате по 12 формуляра за попълване от хората, пострадали от бедствията, за компенсации, както сега става.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място):  Няма такова нещо, какво говориш?!
МИНЧО ХРИСТОВ: Надявам се, че ще направите необходимото да поправите и антисоциалната, бих казал, престъпна политика на досега управляващите...
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Ама какви глупости говориш?
 МИНЧО ХРИСТОВ: ... И ще решите въпроса с винетките на българските инвалиди.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Глупости говориш!
МИНЧО ХРИСТОВ: Надявам се също да потърсите отговорност на виновниците от Вашето министерство. Благодаря.
СТЕЛА БАНКОВА (КА, от място): Реакцията на председателя? Има обидни квалификации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате думата, госпожо Масларова.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Определено съм предизвикана от това, което казахте ­ воля, желание и амбиция в максимална степен целево има там, където е определено да отиват средствата за хората, за които трябва, и съм убедена, че не само в народното представителство, но и в структурите на Министерството на труда и социалната политика. За мен е важно да имаме справедливо, честно и точно отношение към това, което даваме за хората с увреждания. Целево се дават помощите за тях, а не за членове на техните семейства. Но има възможност да потърсим прецизиране в нормативните документи, така че да няма никакви затруднения при тях.
Що се касае до това, което току-що казахте ­ за 12 документа, които се дават за хората, пострадали от бедствията, искам да информирам народното представителство тук от тази трибуна, че за отпускане на помощи до 1000 лв. се изискват само два документа и те вече са готови, министерството е готово, също и Агенцията за социално подпомагане от понеделник от средствата на фонд “Социално подпомагане” да започне изплащането на тези средства. Отделно в момента се коригира програмата “От социални помощи към заетост”, променяме изискванията по чл. 9, даваме възможност в общините, в които има хора, които са безработни, но не са на социално подпомагане, да бъдат включени към тази програма, стартирали сме с 1900 работни места от тази програма за спешни аварийни групи, готови са 633 нови работни места за тази аварийна дейност, министерството вече е заделило 129 хил. лв. в тази насока, имам предвид Агенцията по заетостта, разполагаме с до 2 милиона средства по молба на кметовете там, където е необходимо да се създадат аварийни групи от хора, които са трайно безработни, за спешно почистване на канализации, на улици, за помагане на гражданите. Така че в момента не се изискват никакви документи, освен съгласувано със службите за социално подпомагане, заедно с кметовете да започнем бързо да спасяваме хората в тази ситуация. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Преминаваме към актуалните въпрос, зададени към министъра на здравеопазването господин Гайдарски.
Има актуален въпрос от госпожа Стела Банкова.
Имате думата, госпожо Банкова, да развиете своя въпрос.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми проф. Гайдарски, с цялото ми уважение към Вас, давам си сметка, че имате много тежко наследство и от сърце, по човешки Ви пожелавам успех! С каквото можем, и ние ще помагаме.
И така, господин министър, политиката на кабинета Кобургготски и в частност на Министерството на здравеопазването през последните четири години може да бъде наречена геноцид спрямо онкоболните, спрямо болните от диабет, бъбречнотрансплантираните, спрямо болните със сърдечносъдови заболявания.
Рамадан Аталай (ДПС, от място): Многострадалната Геновева!
СТЕЛА БАНКОВА: Вместо да говорим за приоритетите на държавата и ангажиментът на правителството да осигури безплатни лекарства за хронично болните, в действителност ще говорим за хронична липса и недостиг на животоспасяващи лекарства месеци, дълги месеци наред. Достатъчно е да споменем, че над девет месеца онкоболните нямат лекарства, че има криза, болезнена криза в снабдяването с лекарства за бъбречнотрансплантираните.
Според нашата Конституция всеки български гражданин има право на живот и здравеопазване, а според редица международни конвенции, които и България е подписала, всяка държава трябва и е задължена да поеме пълното и цялостно лечение на своите граждани по списък, съдържащ социално значимите заболявания.
С нарастваща тревога трябва да отбележим, че в България е налице фармацевтична мафия, онкоболни прекъсват лечението си поради липса на животоспасяващи лекарства, а много от тях умират, недочакали лекарствата, които Министерството на здравеопазването поради бюрокрация, хаос в снабдяването и елементи на корупционни практики не успява да достави на пациентите.
Господин министър, липсата на лекарства за онкоболните повече от девет месеца, първото място на България по смъртност в Европейския съюз ­ тези факти вече се превръщат във въпрос за националната сигурност на България.
Затова аз Ви питам: кои са заболяванията, които трябва да бъдат приоритет на българската държава? За лечението на кои болести правителството поема ангажимент да осигури безплатни лекарства за пациентите?
Според Вас, господин министър, какъв е нормалният срок за актуализирането на лекарствената листа към Наредба № 38? В европейските държави актуализацията е ежегодна. Защо в България няма актуализация на лекарствените списъци за последните четири години? Каква е причината за липсата на такава актуализация? Защо се получава така, че в България продължават да се използват морално остарели лекарства, докато световната фармацевтична промишленост предоставя на пазара съвременни, актуални и ефективни лекарства?
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Морално остарели депутати, но лекарства?!
СТЕЛА БАНКОВА: Поради коя причина българските граждани са лишени от най-съвременните и най-ефективни лекарства? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте, господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги депутати, уважаема госпожо Банкова! В отговор на зададения от Вас актуален въпрос най-добре би могъл да ви отговори бившият министър на здравеопазването господин Богоев, но тъй като него го няма, аз се наех с тази не много приятна за мен задача. Надявам се да удовлетворя Вашето желание за добър отговор, но не съм много сигурен в това.
Приоритет на здравната реформа в България е подобряването на здравето на нацията ­ това го знаят всички. За изпълнението на тази цел са създадени условия за намаляване на детската смъртност, ограничаване на заболеваемостта, смъртността, инвалидността в обществото и на обществено значимите болести, ограничаване на рисковете за здравето, намаляване на рисковите фактори за здравето на хората в неблагоприятно положение, подобряване на психичното здраве на населението. Елемент от държавната здравна политика в тази насока е цялостното, 100-процентово реимбурсиране на лекарства, необходими за лечението на тежки и социално значими заболявания. По този начин се решават сериозни медицински и социални проблеми не само на отделния пациент, но и на цялото общество.
Тези медикаменти се заплащат от Министерството на здравеопазването чрез средства от държавния бюджет и от Националната здравноосигурителна каса, тоест по два начина. Това са двата начина за плащане на лекарства ­ нещо, срещу което аз съм против, но засега така се заплаща и ще се заплаща доста дълго време по този начин, сигурно до края на тази година.
Министерството на здравеопазването осигурява лекарствата чрез централизирани доставки по линия на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, които, както казах вече, се заплащат от държавния бюджет. В рамките на националните програми министерството осигурява всички видове ваксини, включени в имунизационния календар на Република България, диагностикуми и консумативи.
В приложението към посочената наредба изчерпателно са изброени заболяванията и състоянията, при които се предписват и отпускат лекарства по този ред. Това са 13 заболявания, не знам дали е удобно да изброявам всичките, но ще посоча най-важните. Това са: всички злокачествени заболявания, хипофизарният нанизъм при децата, синдромът на Търнър, деца с бъбречна хронична недостатъчност, които са на хемодиализа, състояния след трансплантация на тъкани и органи, бъбречна недостатъчност у възрастните хора след хемодиализа, таласемия  в два вида ­ майор и минор, но тук се реимбурсира само майор, СПИН, остър миокарден инфаркт и др.
По национални програми се осигуряват лекарства за лечение на сърдечносъдовите заболявания, туберкулозата като значимо заболяване, наркомании и лекарства за хемодиализирани и трансплантирани болни. Това е от страна на бюджета на Министерството на здравеопазването.
От своя страна Националната здравноосигурителна каса изцяло реимбурсира лекарства, използвани при лечението на захарен диабет, на неинсулинозависимия захарен диабет, хипер- и хипофункция на хипофизата, безвкусния диабет, преждевременния пубертет, всички психични заболявания, включително шизофрения, паркинсонизъм, биполярни разстройства и т.н., болестта на Паркинсон, множествена склероза, епилепсия, сърдечносъдови заболявания, бронхиална астма, хроничен хепатит, хронична бъбречна недостатъчност.
В отговора на втория Ви подвъпрос: колко пъти са правени допълнения и изменения, Вие казахте, че в напредналите западни страни се прави всяка година, от направената справка такава поправка в Наредбата за изписване на лекарства за социално значимите заболявания е правена веднъж през 2001 г., понеже Вие питате за последните пет години, през 2001 г. това е отразено в бр. 45 на “Държавен вестник” и за последен път през 2004 г., т.е. миналата година, отразено в бр. 87 на “Държавен вестник”.
При последната промяна през миналата 2004 г. са включени нови 21 високотехнологични лекарствени продукта, което е дало възможност за провеждане на съвременно и ефективно лечение на онкоболните. Там са включени най-вече лекарствени средства за лечение на онкоболните. Това е, което бих могъл да Ви отговоря госпожо Банкова.
Искам да Ви благодаря искрено за Вашата загриженост към пациентите с хронични заболявания. И тъй като Вие проявявате голям интерес към тази материя, аз искрено бих бил благодарен, ако Вие в бъдеще поддържате тази линия и помагате за осъществяване на тези реформи, които смятам да направим в бъдеще време, разбира се. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Гайдарски.
Имате думата за отношение по получения отговор.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Благодаря Ви, проф. Гайдарски.
Наистина благодаря. Давате ми кураж, че с Вашето встъпване в длъжност ще се промени отношението на управлението от антихуманно при предишното правителство в хуманно към тежко болните български граждани. Наистина ми давате кураж и отново повтарям, че с каквото можем всички ние ще помагаме.
Бих искала само известна корекция да си позволя да направя към наистина изчерпателния Ви отговор. Независимо от актуализацията на лекарствения списък, независимо от демонстрираните на думи само усилия на предишното управление на здравното министерство, наистина се констатират десетки, десетки и десетки случаи на недостиг на животоспасяващи лекарства. В момента аз ще цитирам хроничната липса на лекарства за бъбречно трансплантираните ­ на тези хора, на които им трансплантиран бъбрек и трябва да приемат лекарства, за да не отхвърли организмът присадения бъбрек. Лично аз съм ходила няколко пъти в Министерство на здравеопазването с бъбречнотрансплантирани български граждани като първия път дилърът, не министърът на здравеопазването Славчо Богоев избяга от кабинета си.
Днес в България на практика само 25% от подлежащите на лечение онкоболни получават животоспасяваща медицинска помощ. Това е много стряскаща констатация. Тази статистика беше обявена официално от Министерство на здравеопазването преди две години и до този момент не е опровергана ­ 25% от онкоболните в България имат шанса да продължат или да запазят живота си. А препоръките на Световната здравна организация в това направление са поне 48% от пациентите да получават медикаментозно лечение.
Аз мисля, че тази разлика между 25% и 48% е много неблагоприятна. Аз съм убедена обаче, че с Вашето хуманно отношение и с целия авторитет, който имате сред българската общественост, вие ще  се опитате да стопите тази разлика в процентите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Преминаваме към следващия актуален въпрос към министъра на здравеопазването, също зададен от народния представител Стела Банкова.
Имате думата да развиете своя актуален въпрос.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, преди време правителството на господин Кобургготски, в частност министърът по европейска интеграция госпожа Меглена Кунева със задоволство обявиха, че успешно е завършил преговорният процес за членство на България в Европейския съюз. Успешно, според тях, са завършили и преговорите по Глава “Здравеопазване”.
В същото време в България Росица Шкодрова, болна от рак българска гражданка, осъди Министерството на здравеопазването за това, че я е лишило от животоспасяващи лекарства. Госпожа Шкодрова спечели делото, но липсата на лекарства за нея се оказа фатална. Росица Шкодрова почина преди повече от месец.
Заради политиката на геноцид спрямо болните от рак български граждани, заради липсата на лекарства повече от девет месеца, заради хаоса в снабдяването с животоспасяващи лекарства, госпожа Теодора Захариева, онкоболна българска гражданка,  протестира чрез гладна стачка пред Министерство на здравеопазването. Заради липсата на лекарства тя получи разсейки в черния дроб.
Стотици български граждани онкоболни умират недочакали  спасителните лекарства като госпожа Росица Шкодрова. Други онкоболни правят гладни стачки пред Министерство на здравеопазването в знак на протест срещу липсата на лекарства като госпожа Теодора Захариева, която е втората българка, която осъди Министерството на здравеопазването.
Аз ще є помогна да отнесем нейната болка и болката на 230 хил. раковоболни в Световната здравна организация и в други европейски институции.
Позволете ми едно любопитно сравнение, което съм споменавала вече. В концлагера “Бухенвалд” за 11 години са загинали над 55 хил. души, което прави по 5 хил. годишно. В България умрелите вследствие на рак на стомаха и червата са с 1000 повече, тоест 6 хил. българи годишно. Всичко това става в България днес, сега, когато спешно затворихме Глава “Здравеопазване”, устремили се към Европейския съюз, а в същото време България е на първо място в Европа по смъртност от рак.
Господин министър, заради протести на онкоболните Министерството на здравеопазването беше принудено да назначи проверка в двете най-големи специализирани заведения за лечение на раковоболни. Защо тази проверка не продължи в останалите онкодиспансери?
И вторият ми въпрос към Вас е: как ще бъде осигурено лечението на пациенти по държавна поръчка до м. април 2006 г., когато ще бъдат проведени нови търгове за доставка на лекарства?
Уверена съм, господин министър, че тези търгове няма да приличат на търговете, които кабинетът Кобургготски проведе и в частност дилърът Славчо Богоев. Той ги проведе така, че да се класира съпругът на министър Арсенова и бившия заместник военен министър Георги Пасков. Това бяха забавени търгове, проведени в непрозрачност и заради това коствали живота на десетки болни българи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате думата за отговор,  господин министър.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги депутати, уважаема госпожа Банкова!
В отговор на Вашия втори въпрос аз съм силно затруднен, защото заемам този пост само от три дни, но доколкото можах да направя бърза справка, за да мога да бъда точен в отговора, по първата част на въпроса Ви мога да кажа следното.
Проверката в двете специализирани болници ­ болница “Св. Ана” и Националният онкологичен център ­ Дървеница, както е известен под това име, по този повод са постъпили многобройни жалби и запитвания във връзка с този въпрос, който Вие поставяте ­ за липсата на лекарствени средства. По този повод е назначена такава проверка.
Във връзка с тези сигнали на граждани бившият министър на здравеопазването господин Славчо Богоев разпоредил такава целева проверка за организацията по предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет в тези две лечебни заведения. Има редица констатации. Мисля, че мога да Ви отговоря по-нататък, ако Вие се интересувате от тези въпроси, ако държите за точен отговор за това какво е станало с тази проверка, но именно по този повод е извършена проверката в двете болници.
Те консумират и над 50% от парите за онкоболни. Там са съсредоточени почти всички болни от София, Софийска област, а и от почти цялата страна. Вие знаете, че предпочитанията към тези две здравни заведения са големи. Хората предпочитат да бъдат лекувани в “Царица Йоана” и в онкоцентъра. Много трудно могат да бъдат убедени да бъдат лекувани в окръжните онкологични центрове като такива с по-малки възможности.
По другия Ви въпрос ­ не е извършена такава проверка в другите центрове, тъй като Вие знаете, че болните там са по-малко, по-малко са и пропуските в това отношение. Затова и там не е направена такава проверка. Това поне знам. Не мога да Ви кажа дали и там няма някакви оплаквания от тях, но това мога да Ви отговоря.
Относно втория ви въпрос ­ осигуряване лечението на пациенти по държавна поръчка до м. април 2006 г. Бързата справка, която направих, изясни, че няма такъв срок. Няма такъв срок за изписване на лекарствени средства до м. април 2006 г. Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет или друг документ като дата за провеждане на открита процедура за доставка на лекарства и за скъпоструващо лечение. Няма никъде такъв документ, който да визира, примерно, някакви месеци от следващата година.
В разговора, който проведох с бившия министър господин Славчо Богоев, и от хората, които отговарят по тези проблеми, получих уверение, че до края на м. октомври са осигурени всички средства за закупуване на скъпоструващите лекарства. Имам уверението, че има и средства, но аз не мога да кажа с абсолютна категоричност, но има средства до края на годината. Естествено е, че през следващата година ще има други търгове.
Искам да ви уверя, че становището на новото ръководство и това е мое лично становище, разбира се, е, че тези търгове трябва да бъдат провеждани при абсолютна прозрачност.
Уверявам всички колеги депутати, че няма да допусна в никакъв случай такова скрито и покрито провеждане на търгове с неясност в условията, с неясност в условията, с неясно поставени фирми. Всичко това ще бъде поставено в една прозрачна атмосфера, включително и за журналистите, защото аз съм готов да включа и журналисти, които да наблюдават тези процедури, като, разбира се, моето становище и лично мнение, ако ме питате мен, е, че тези търгове не трябва да бъдат провеждани от Министерството на здравеопазването. Те трябва да отидат на друго място ­ в Националната здравноосигурителна каса. Там трябва да бъдат заплащани всички средства и там да се изплащат парите за лечение на болните и за извършената дейност, а не примерно за бройка болни, водещи се на отчет. Това е моето лично становище, като ви уверявам още веднъж, че ще има прозрачност.
Всеки министър в началото дава много обещания, но вие, народните представители, сте за това ­ да следите дали изпълняваме обещанията си. Така че благодаря ви за зададения въпрос.
Да се надяваме, пак повтарям, че вие ще ни помагате в тази дейност в бъдеще време. Благодаря на всички. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин министъра.
Имате думата, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (КА): Благодаря, господин председател.
Уважаеми професор Гайдарски, аз преди време зададох подобни въпроси на министър Богоев. Излъга министър Богоев. Той завърши отговора си с това, че няма липса на животоспасяващи лекарства за онкоболните. Излъга!
Дали са ви грешна информация и на Вас. В момента има остър недостиг на лекарства за онкоболни. Вчера бях в ИСУЛ с една болна от рак жена, на която два месеца и половина беше отказано лекарство. Прекъснато є е лечението. Престояхме два часа и половина в ИСУЛ. Намери се лекарство, което е взето от друга болна. Даде се на тази болна. След това вероятно ще дойде друга жена, на която по същия начин ­ поединично, ще трябва да се помага. До този момент наистина съществува геноцид по отношение на лечението на раковоболни и доказана липса на лекарства.
Твърде често, печално често, бих казала, онкоболните умират преди да дочакат животоспасяващите лекарства. В онкологията обаче е недопустимо да се пропуска или забавя приемането на съответните лекарства, защото всяко закъснение е фатално и струва човешки живот, както този на госпожа Росица Шкодрова. Кой ще отговаря за нейния живот? Управлението Кобургготски ли? Дилърът Славчо Богоев ли? Кой?
Ето затова, за да спасят живота на пациентите лекарите пристъпват и към авансово теглене на лекарства. Питам аз това ли е тяхната вина, както е констатирано в протокола от проверката? Вината обаче не е в лекарите, които спасяват човешки живот, а у чиновниците в Министерството на здравеопазването, в тромавата система за доставка на лекарства.
Господин министър, какви са различията между количествата на лекарствата, получени в аптеките и тези, приложени на пациентите? Получени са повече лекарства, а са приложени по-малко. Къде отива разликата? Или вторият вариант ­ получени по-малко лекарства, а приложени повече. Откъде идва разликата?
И в двата случая лекарите спасяват човешки живот. Защо проверката констатира, че вината е у лекарите? Имате ли информация колко средства са необходими по направените заявки на специализираните заведения за тази година? По неофициална информация за лечението на онкоболни пациенти са необходими около 300 млн. лева.
Господин министър, според Вас отделените за тази цел 59 млн. лв. за колко пациенти ще стигнат? А за останалите пациенти?
Благодаря ви и отново Ви пожелавам на добър час и Бог да Ви пази и помага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Радослав Гайдарски: Уважаема госпожо Банкова, аз съм учуден за някои от цифрите и не съм много сигурен, затова не мога да ги коментирам. Ако действително тази цифра е толкова голяма ­ 300 млн. лв., много трудно министерството може да се справи с такъв огромен бюджет за лечение само на онкоболните. Вие разбирате, че не са само онкоболните проблема на държавата. Много са проблемите и много са заболяванията, които трябва да бъдат лекувани.
Тук искам да обясня на колегите, че дали ще се лекува един болен, това трябва да се знае от цялата общественост, дали един болен ще бъде лекуван със скъпоструващи лекарства и с необходимите лекарства зависи не толкова от лекарствата, а зависи от навременно поставената диагноза, от това дали ние поемаме един болен в първи, втори, трети или четвърти стадий.
Трябва да се разбере, че в нашата страна основният въпрос не са парите, а диагностиката и лечението на тези болни. Ако ние лекуваме болните в първи и втори стадий естествено е, че парите ще бъдат много по-малко. Вие не знам дали знаете, но нашите болни в нашата страна пристигат обикновено в трети и четвърти стадий на заболяването. Тогава каквито и лекарствени средства да им приложим ние не можем да ги излекуваме, можем само да удължим живота им. Да кажем, че тези болни ще бъдат излекувани трайно и да се каже, че ако това лекарство го има болният би живял повече, това е малко трудно да се докаже от медицинска гледна точка. Разбирате ли?
Тук не става въпрос вече само за лекарства, а става въпрос за цялостна здравна политика. Първото нещо, което трябва да бъде трябва да е профилактика на заболяванията. Това е, което трябва да се направи. Ако говорим за жените, понеже тук виждам много жени, трябва да има профилактика на гинекологичните заболявания, на рака на гърдата, а при мъжете ­ рак на белия дроб, рак на дебелото черво, рак на стомаха, рак на черния дроб. Ако тези заболявания бъдат профилактирани, защото знаете, че има т. нар.  преканцеронни състояния и те бъдат лекувани навреме, ако тези заболявания след това, когато се появят бъдат открити в първи или втори стадий, тогава нещата са съвсем различни и няма да има нужда от толкова много пари.
Ако ние обаче както досега продължаваме с нашата практика да идват болните главно ­ и аз съм като хирург страшно озадачен от това в страната все по-късно и по-късно пристигат при нас болните в трети и четвърти стадий, тогава не 300 млн. лв., а един милиард лева да заделим, нищо няма да постигнем, тъй като тези болни по принцип са обречени. На тях ние удължаваме само живота, а не ги лекуваме трайно. Това е основният проблем. Този проблем трябва да бъде разглеждан в комбинация ­ профилактика, след това диагностика, правилно лечение и накрая вече пари за социалнозначимите заболявания. Такъв е пътят, но за съжаление, за голямо съжаление този път не е следван досега.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на професор Гайдарски.
Позволих си да не спазя ограничението от две минути, защото онова, което той съобщи на залата и на наблюдаващите контрола очевидно е от особено значение и важност да се знае и да се отчита.
С отговора на министъра на здравеопазването приключва днешният парламентарен контрол.
Бих искал отново да благодаря на двамата министри за това, че се отзоваха на въпросите на народните представители още на третия ден от встъпването им в длъжност, не се възползваха от правото си на отлагане на отговорите с една седмица, и да им пожелаем да бъдат винаги така експедитивни и отзивчиви към въпросите, които ще постъпват до тях от народните представители.
Преминаваме, уважаеми колеги, към изпълнението на нашата програма за тази седмица, както се уточнихме още в сряда при приемането й, очаквайки, че днешният парламентарен контрол няма да запълни цялото време до 14,00 ч.
Сега ще продължим с шеста точка от нашата програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
Преди почивката започна дискусията във връзка с представените проекти и доклада на водещата комисия. Има ли желаещи да вземат думата по тези два законопроекта сега?
Заповядайте, господин Иванов.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложените на нашето внимание два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата са всъщност в кошницата от законопроекти, които бяха внесени в Народното събрание преди да бъде избрано новото правителство на България и които имаха една основна задача ­ максимално бързо да бъде хармонизирано законодателството ни с европейското, свързано с изискванията, които ни се налагат по определени глави на преговорите ни с Европейския съюз.
Двата законопроекта са в програмата с цел да се изпълнят изискванията  на  Глава  първа  “Свободно  движение  на стоки” и по-специално осъществяването на надзор на пазара на новите части за моторни превозни средства, за продажбата на които се изисква сертификат за одобрение на типа. По този повод искам да кажа, че двата законопроекта се различават в определена степен. Законопроектът, който е внесен от колегата Йордан Мирчев и още четирима народни представители, наистина се вписва изцяло в тази рамка и към него аз нямам забележки, нещо повече, колегите вносители на законопроекта, между които и сегашният министър на транспорта господин Петър Мутафчиев, разширяват степента на хармонизация, като въвеждат и допълнителни категории за дву- и триколесните моторни превозни средства не само от L1 до L5, но и от L1е до L7е, с което изпълняват Директива 24 от 2002 г. и отговарят изцяло на хармонизирането на категориите моторни превозни средства ­ двуколесни и триколесни, в Република България по отношение правото на Европейския съюз. По този повод смятам, че трябва без никакви резерви този законопроект да бъде приет.
Законопроектът, който се внася от Министерския съвет, не е нищо друго, освен повторение на един законопроект, който беше внесен преди една година. Законопроект, който мина на 14 октомври 2004 г. на първо четене през пленарната зала на Народното събрание. Между първо и второ четене постъпиха много предложения. В крайна сметка започна и гледането на второ четене и то беше прекъснато в последните дни на Тридесет и деветото Народно събрание поради това, че част от предложенията наистина трябваше да бъдат допълнително разгледани и за това нямаше време.
Какво обаче мога да отбележа тук? Още тогава в този законопроект бяха включени два типа въпроси, които излизат извън рамките на хармонизацията. Единият тип въпроси аз ги приемам и подкрепям това, че трябваше да бъде отразен по определен начин приетият през 2003 г. Закон за ограничаване на административните разпоредби в стопанската дейност. Това означаваше да бъдат намалени разрешителните режими и заменени с регистрационни за юридическите лица, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства, както и обучение на такива, на които им е наложена санкция поради извършени пътнотранспортни произшествия. Тази част от законопроекта, независимо че не е свързана с хармонизацията, с правото на Европейския съюз е нещо, което трябва да бъде прието. Но в същото време по един абсолютно неясен начин, както преди, така и сега ­ нещо, което отбеляза и господин Ралчев, се внасят промени в Наказателния кодекс чрез Закона за движение по пътищата.
На първо място, практиката на Народното събрание е такава, че промените в Наказателния кодекс се внасят директно там, а не чрез Преходни и заключителни разпоредби в други закони.
На второ място, когато се правят такива промени, те трябва да бъдат разгледани в Правната комисия, а не да бъдат разглеждани във временни комисии или в Комисията по транспорта и съобщенията.
И на трето място, там има и недопустими места, като например акумулиране на административни актове, които прерастват в престъпление. Нещо, което наистина правно е абсолютно неиздържано.
По тази причина аз смятам, че част от разпоредбите в този законопроект не трябва да бъдат приети и се надявам комисията, независимо дали това ще бъде временната комисия, може би тя ще продължи да функционира, господин председателю, или от следващата седмица за разглеждане на второ четене този законопроект ще бъде разпределен на Комисията по транспорт и съобщения, защото това е новото наименование на Комисията по транспорт и телекомуникации, но те категорично не трябва да бъдат внесени с положително становище в пленарна зала.
И само за да не наруша целостта на двата законопроекта, аз приемам да подкрепим изцяло законопроекта, внесен от господин Мирчев и още четирима народни представители, и по принцип втория законопроект, като държа изрично да отбележа, че дори временната комисия се е произнесла против два от параграфите на законопроекта на Министерския съвет ­ § 14 и § 24, които третират тази материя, за която аз смятам, че е недопустимо да бъде разглеждана в този законопроект. С тази уговорка апелирам към вас да подкрепите и двата законопроекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Иванов.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Берон.
Петър Берон (КА): Уважаеми господин председател, имам само една малка бележка. На няколко места в закона е употребена думата “инвалиди”. Каза се преди малко, че тази дума трябва да се избягва в официалните документи, а даже и в разговорния език. Призовавам да се замени думата с подходящото “лица с трайни увреждания” или каквото се намери за добре. И такива изрази има в чл. 98, в чл. 113, има и други текстове. Да се види навсякъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Берон.
Атанас Папаризов (КБ, от място): Ще допълним тази бележка към доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Папаризов потвърждава, че тази бележка ще бъде отразена в доклада за второ четене.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
В такъв случай преминаваме към гласуване на двата законопроекта.
Подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554-01-27, внесен от Йордан Мирчев и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се  няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-25, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 116, против няма, въздържали се  6.
Законопроектът е приет.
Предстои изготвянето на обобщен доклад, в който ще бъде отразена и бележката на господин Берон, след което ще тече срокът за предложения за второ четене.
Преминаваме към точка седма от нашата програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА.
Давам думата на господин Папаризов да представи доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
“Доклад
относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, № 502-01-15, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г.
На свое заседание, проведено на 17 август 2005 г., Временната комисия по европейски въпроси разгледа законопроекта, внесен от Министерския съвет.
На проведеното заседание законопроектът бе представен от страна на вносителите от Красимира Стоянова ­ директор на дирекция “Правна” в Министерство на транспорта и съобщенията. На заседанието присъстваха Павел Велчев и Първан Русенов от БТК, Искра Кусева и Николай Кичев от “Мобилтел”, Петър Игнатов от “Глобул”. От Министерския съвет присъстваха Живка Станева и Борислав Димитров от дирекция “ЕИОМФИ”.
В преговорната позиция по Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии” (CONF BG 39/01) България е поела ангажимент към Европейската комисия до 1 януари 2005 г. да уреди във вътрешното си законодателство правомощие и процедура, по която националният регулаторен орган да решава спорове между операторите по отношение на достъпа, взаимното свързване и съвместното ползване на помещения и съоръжения.
Тъй като правомощието вече е предвидено в действащия Закон за далекосъобщенията, то целта на предложения законопроект е въвеждане на процедура, по която Комисията за регулиране на съобщенията да решава спорове, възникнали между далекосъобщителните оператори.
Изискването за изработване на правила, по които националният регулативен орган да решава спорове, е посочено в следните актове:
1. Регламент № 2887/2000 на Европейския парламент и на Съвета за необвързан достъп до абонатните кутии, чл. 3 от Регламента.
2. Директива 97/33 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното свързване в далекосъобщенията във връзка с осигуряването на универсална услуга и интероперативност чрез прилагането на принципите на отворените мрежи, ONP, чл. 9 и 11 от Директивата. Директивата е изменена с Директива 97/33.
3. Директива 92/44/ЕЕС относно прилагане на принципите за предоставяне на отворени мрежи към линиите под наем, чл. 8 от Директивата. Директивата е изменена с Директива 97/51/ЕС.
В съответствие с чл. 9 от Директива 97/33, в § 7 чл. 124а ­ 124ж от законопроекта е разписана процедура, по която Комисията за регулиране на съобщенията решава възникналите спорове между лицензираните далекосъобщителни оператори, отнасящи се до достъпа, взаимното свързване и съвместното ползване на помещения и съоръжения. Разписването на ясни процедурни правила ще позволи равнопоставеност и прозрачност при вземането на решения от страна на Комисията за регулиране на съобщенията, което, от своя страна, ще допринесе за намаляване сроковете, в които споровете ще бъдат уредени. Това ще създаде условия за развитието на конкуренцията между далекосъобщителните оператори, ще елиминира възможността за злоупотреба с доминиращи позиции на пазара и ще създаде условия крайните потребители да ползват услугите на всички мрежи при по-ниски цени.
В действащия Закон за далекосъобщенията е заложено правомощие на регулаторния орган да се произнася със задължителни указания, когато до него е отправено искане  от засегнат оператор във връзка с неизпълнение на задължението за взаимно свързване, предоставяне на достъп до абонатните линии или предоставяне на линии под наем от друг далекосъобщителен оператор. Предлаганите изменителни текстове доразвиват разпоредбите, заложени в действащия Закон за далекосъобщенията, като създават процедура, която Комисията за регулиране на съобщенията да прилага когато издава задължителни указания, чл. 124, чл. 136 и чл. 142 от проекта.
В изпълнение изискванията на европейското право в закона се отменя ограничението за извършване на един и същ вид далекосъобщителна дейност на територията на страната. Ограничението е запазено само за дейности, свързани с наземно радиоразпръскване, чл. 59 от проекта.
По време на заседанието във Временната комисия по европейски въпроси бе обсъдена разпоредбата на чл. 59, която ограничава дейностите, свързани с наземното радиоразпръскване. Подчертано бе, че с оглед осигуряване законова мярка срещу прекомерната медийна концентрация текстът следва да остане.
По време на дискусията бе изразено мнение, че предлаганият законопроект следва да бъде подкрепен, тъй като предлаганите с него изменения имат за цел да хармонизират българското законодателство с правото на Европейския съюз.
Временната комисия по европейски въпроси предлага на Народното събрание с единодушие, 13 гласа “за”, да приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, № 502-01-15, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Иванов.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Изцяло подкрепям законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията в тази част, която наистина е свързана с хармонизацията на българското законодателство с европейското. Действително от българска страна в преговорния процес по Глава 19 “Телекомуникации” е поет ясен ангажимент да се дадат правомощия, да се разпише процедура за решаване на спорове между операторите и това да бъде извършено именно от Комисията за регулиране на съобщенията.
С измененията, които бяха направени в последните години, правомощието действително е уредено в действащия Закон за далекосъобщенията и на тази база измененията, които сега се внасят за уреждане на процедурата, са материя, която е напълно коректно разписана. Няма да се спирам дори на това, че по такъв начин всички спорове, свързани с достъп, с ползване на линии, както и взаимно свързване и взаимно ползване на обекти ­ във всички тези случаи ще се създаде възможност за по-ускорено решаване на споровете, равнопоставеност на операторите и до голяма степен създаване на истинска конкуренция между тях.
Няма никакви различия между това, което беше прочетено от господин Папаризов, и моето мнение с оглед полезността и необходимостта това да го направим за хармонизиране на нашето законодателство с европейското. След това, по един неизвестен за мен начин и без да има какъвто и да е коментар от страна на временната комисия и нейния председател тук в становището, се намесват въпроси, аз директно ще отбележа ­ това са § 17, § 22 и § 23, които не са свързани с хармонизацията на нашето законодателство по Глава 19 и които по никакъв начин не са описани в първите, бих казал, седем от мотивите, които придружават законопроекта.
Отнася се до въпросите за това как може да бъде ползвана железопътната инфраструктура от обществени оператори при отдаването на обекти на железопътна инфраструктура на концесия.
Искам ясно да заявя, че когато се реши тези законопроекти да бъдат внесени, бих казал, почти накуп във временни комисии при липса на действащ министър, а само министър в оставка и Министерски съвет в оставка, беше изразено становище, бих казал, общо в пленарната зала наистина текстовете да касаят хармонизацията ни с европейското законодателство.
По тези текстове, за които споменах, тези три параграфа аз искам ясно да чуя мнението вече на действащия министър на транспорта и съобщенията господин Петър Мутафчиев. Лично аз няма да ги подкрепя, докато не се проведе едно сериозно изслушване и дискусия в комисията, а след това и в пленарната зала. Считам, че е крайно некоректно от страна на Министерския съвет в оставка, който е внесъл тези текстове между другото. Това е моето възражение.
Ще подкрепя на първо четене законопроекта, защото ако се изкажа против законопроекта, това значи да се изкажа и против полезни текстове, които са,  бих казал, три четвърти от всичките текстове, които ни се предлагат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Папаризов, заповядайте за реплика.
Атанас Папаризов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Вие сте напълно прав. Тези текстове, свързани с железопътната инфраструктура, и по наше мнение не трябва да са в законопроекта. На това не сме обърнали може би достатъчно ясно мнение в становището, подкрепяйки само тази част, която е свързана с далекосъобщенията. Но мисля, че е естествено в специализираната комисия и Вие, като народен представител, да направите предложение за отпадане на тези текстове. Очевидно такава трябва да бъде процедурата и аз напълно подкрепям това, което Вие заявихте в качеството си на народен представител. Като комисия ние не обсъждахме и този раздел, бяхме се съсредоточили главно върху проблемите, свързани с хармонизацията, но нито един представител в комисията не подкрепи специално оставането на тези три параграфа. Благодаря.
Иван Иванов (ДСБ, от място): Удовлетворен съм от обяснението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: При тази своеобразна реплика господин Иванов се отказва от дуплика.
Има думата господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Във фокуса на предложения законопроект е процедурата, която Комисията за регулиране на съобщенията и заинтересованите лица, трябва да следват за постигане на съгласие или издаване на задължителни указания при възникнали спорове между операторите. Такава процедура трябва да бъде уредена във връзка с регулаторната рамка на Европейския съюз от 1998 г. до 2000 г.
Два са обаче основните недостатъци на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
Първо, законопроектът определя процедурата за уреждане на спорове само между далекосъобщителни оператори във връзка с Директива 97/33 на Европейския съюз за взаимно свързване  на мрежи. Европейската рамка препоръчва да бъдат създадени също така опростени и евтини процедури за решаване на спорове между крайни потребители и оператори. Проектът за закон има празнота в това отношение.
На второ място, процедурата за уреждане на спорове се нуждае от балансиране. В проекта преобладават правилата, които са относими към вътрешната организация и механизъм, които КРС трябва да създаде и проведе, когато възникне спор и заинтересованите лица потърсят нейното сътрудничество. Тази организация трябва да бъде уредена в акт, приет с решение от КРС. От друга страна, само тези отношения и условия, които КРС и заинтересованите страни трябва да спазват при стартиране и провеждане на процедури за постигане на съгласие или издаване на задължителни указания, трябва да бъдат изрично уредени със закон. Сроковете на процедурата трябва да се оптимизират в посока на съкращаване.
Действащият в момента Закон за далекосъобщенията допуска създаване на дисбаланс на пазара на далекосъобщителните услуги, с което съществено се нарушават условията за развитие на конкуренцията, защото не са уредени изрично правното основание и случаите, в които се налагат специфични задължения на мобилните оператори със значително присъствие на пазара на обществени мобилни мрежи и услуги. В резултат на това КРС няма компетенции да иска публичност на условията и цени за взаимно свързване, да регулира крайните цени за терминиране на трафик, да проверява разходо-ориентираността на цените и да налага система за отчитане на разходите. Ето защо крайните цени за мобилни услуги в България са едни от най-високите в Европа. Освен това най-големият натиск на пазара се оказва в момента на БТК. За да компенсира този натиск, компанията допуска нелоялно поведение, което допълнително изкривява нормативните пазарни отношения, както по отношение на алтернативните оператори, потребители и крайните клиенти.
Този парадокс може да бъде преодолян с предложения законопроект, като навсякъде в текста на закона, където са визирани “оператори на фиксирани телефонни мрежи, представящи фиксирани гласови телефонни услуги”, да се замени с “оператори на фиксирани и мобилни телефонни мрежи, представящи гласови телефонни услуги”. Така за срока до присъединяването на България в Европейския съюз и до влизане в сила на Закона за електронните съобщения ще бъде направена, макар и със закъснение, тази съществена законова поправка за създаване на конкурентен далекосъобщителен пазар в страната, в съответствие с изискванията на Европейската регулаторна рамка от 1998 г. до 2000 г.
Подкрепям и казаното от колегата Иван Иванов, относно § 17 и следващите след него. По принцип ще подкрепим предлагания законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Чачев.
Господин Папаризов, заповядайте за реплика.
Атанас Папаризов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чачев! Действително законът има доста ограничен обхват и той е само във връзка със закъснялото изпълнение на ангажимента на Република България на 1 януари т.г. да въведе възможността на Националния регулаторен орган да решава спорове между операторите. Така че проблемът с правата на крайния потребител в спор с регулатора и много други въпроси, които засегнахте, действително в комисията се обсъждаше този въпрос, ще намерят място в новия Закон за електронните съобщения, който ще отрази регулаторната рамка след 2000 до 2002 г. Там ние още не сме закъсняли и мисля, че до края на годината този закон ще бъде готов. В случая просто изпълняваме едно-единствено задължение, което много е закъсняло и което създава един сериозен проблем във взаимоотношенията между операторите. Вие виждате, че в момента споровете между тях са много сериозни, а на практика няма разписана процедура, която да даде възможност да се действа бързо. В много случаи вместо регулаторният орган тук действа Комисията по защита на конкуренцията. Но тя не може да разреши спор, тя може частично да направи предписания, ако установи, че се получава концентрация и монопол на положение. Така че този въпрос беше обсъждан и в комисията, но се прецени, че на този етап тази промяна е крайно наложителна, макар и да е много ограничена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, № 502-01-15, внесен от Министерския съвет.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Преминаваме към последната точка от програмата за тази седмица, която предвижда:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ.
Вносител е Министерският съвет.
Давам думата на господин Папаризов ­ председател на Временната комисия по европейските въпроси да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Папаризов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
“На свое заседание, проведено на 18 август 2005 г., Временната комисия по европейски въпроси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 502-01-17, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г.
На проведеното заседание законопроектът бе представен от  страна на вносителите от Цачо Деянов ­ началник на отдел “Регистриране, лицензиране и контрол на прекурсори” от Министерство на икономиката и от Любомир Гайдов ­ директор на дирекция “Правна” на Министерството на здравеопазването. На заседанието присъства и Цвета Райчева ­ директор на Национален център “Наркомании” при Министерство на здравеопазването. От страна на Министерския съвет присъства Живка Станева от дирекция “Европейска интеграция”.
В преговорната позиция по Глава първа “Свободно движение на стоки” (CONF BG 53/00), България е поела ангажимент към Европейската комисия до 1 януари 2005 г. да приведе в съответствие с европейското право вътрешното си законодателство в областта на контрола на наркотичните вещества и прекурсорите, както и да отстрани съществуващите в момента рестриктивни мерки. По-строгите изисквания са въведени през 1999 г., когато законът е бил съобразен с Конвенцията на ООН срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г., с Директива 92/109/ЕС, Директива 93/46/ЕС и Регламент 1485/96.
С предлагания законопроект се въвеждат изискванията на Регламент 2004/273 за прекурсорите на наркотични вещества, който влиза в сила за страните-членки на Европейския съюз от 18 август 2005 г. Регламентът обединява действащото до момента европейско законодателство като същевременно предвижда и нови моменти. Част от разпоредбите на Регламент 2004/273 ще бъдат въведени с изменение на Наредбата за контрол на прекурсорите и наркотичните вещества, след приемане на този законопроект.
В закона се правят следните изменения:
- заменя се действащият лицензионен режим с регистрационен за лицата, осъществяващи дейности с прекурсори от втора категория (антранилова киселина, оцетен анхидрид, перидин, фенилоцетна киселина, хлорацетон и калиев перманганат). Предвижда се също така регистрационният режим да не се прилага за лица, които извършват дейности с прекурсори от втора категория, когато дейностите, извършвани с тях, не надхвърлят минималните количества, посочени в Приложение № 6 към законопроекта. Отпада задължението за освободените от регистрация лица да определят лице за контакт с компетентните органи, да попълват декларации за крайна употреба и да водят отчетност за извършените от тях сделки с прекурсори;
 - отменя се регистрационният режим за дейности с прекурсори от трета категория. В трета категория по смисъла на закона попадат ацетон, етилов етер, метилетилкетон, солна киселина (без солите й), сярна киселина (без солите й) и толуол. Когато в рамките на една календарна година изнесените, реекспортирани или транзитирани количества прекурсори от трета категория надхвърлят количествата, посочени в Приложение № 5 от законопроекта, операторите, извършващи износа, реекспорт и транзитиране, са длъжни да регистрират дейността си, както и мощностите за производство и съхранение, ако притежават такива;
- на разрешителен режим подлежат сделките, свързани с внос, износ и реекспорт на прекурсори. Срокът на валидност на издадените разрешителни за всяка конкретна сделка се удължава от 3 на 6 месеца;
- списъкът на прекурсорите се привежда в съответствие със списъка по Регламент 2004/273, чрез отпадане, съответно от първа и втора категория на веществата “формамид” и “хлорацетон”;
- удължава се от 1 на 3 години срокът за валидност на издадените лицензии за дейности с прекурсори на наркотични вещества по конкретни външнотърговски сделки;
Предвидените изменения и допълнения на закона, отнасящи се до прекурсорите, са направени в съответствие с разпоредбите на Регламент 2004/273, както и в изпълнение на поетите в хода на преговорите ангажименти.
По отношение на контрола върху наркотичните вещества, Министерство на здравеопазването предлага следните изменения:
- съветите по наркотични вещества на общинско равнище да се окрупнят и вместо на общинско равнище да се изградят в областните центрове. По този начин ще се облекчи координацията, финансирането и взаимодействието на тези центрове с Националния съвет по наркотични вещества;
- предвиждат се по-широки правомощия за министъра на здравеопазването за предотвратяване рекламата на наркотични вещества;
- прецизира се разпоредбата на чл. 57, която се отнася до правото да се съхраняват минимални количества наркотични вещества, необходими за оказване на специална помощ на кораби и въздухоплавателни средства, които са вписани в съответните регистри на Република България;
- предвижда се прецизиране на режима, отнасящ се до изпълнението на рехабилитационни програми за лица, зависими от наркотични вещества (чл. 89 от закона). Направена е конкретизация на видовете лечебни заведения, в които могат да се осъществяват тези програми. Към тях се отнасят заведения за социални услуги, изградени по Закона за социалното подпомагане, амбулатории за специализирана медицинска помощ и лечебни заведения за стационарната психиатрична помощ по Закона за лечебните заведения. Този режим би могъл да се прилага и по отношение на комуните за рехабилитация на наркотично зависими лица, когато те отговарят на условията за амбулатории за специализирана медицинска помощ, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ или заведения за социална услуга.
Временната комисия по европейски въпроси се обедини около необходимостта от приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Изразено бе мнение, че предлаганите в закона изменения и допълнения имат за цел да хармонизират българското законодателство с правото на Европейският съюз.
Временната комисия по европейски въпроси предлага на Народното събрание с единодушие ­ 12 гласа “за” да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за  контрол  върху  наркотичните  вещества   и    прекурсорите, № 502-01-17, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г.”
 ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Папаризов.
Имате думата за изказвания по представения законопроект.
Има ли желаещи народни представители? Не виждам.
Моля, гласувайте на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 502-01-17, внесен от Министерския съвет на 10 август т.г.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
С това, уважаеми дами и господа народни представители, изпълнихме програмата за работата на Народното събрание за 1719 август 2005 г.
В началото на тази седмица бяхме споделили очакване да можем да формираме и постоянните комисии. Това днес е невъзможно. Молбата ми е парламентарните групи да бъдат готови в началото на следващата работна седмица, в сряда, да пристъпим към гласуване на съставите на постоянните комисии.
Бих искал да направя едно съобщение ­ на 23 август т.г., вторник, от 13,00 ч. в зала “Запад” на Народното събрание Временната комисия по правни въпроси ще проведе заседание.
Други съобщения няма.
Следващото заседание на Народното събрание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
Приятна почивка!
Закривам заседанието. (Звъни.)
 
(Закрито в 12,41 ч.)
 
Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Камелия Касабова
 
Секретари:    
Силвия Стойчева
Димитър Стоянов