Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-09-28
Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Камелия Касабова
Секретари: Светослав Спасов и Метин Сюлейманов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, позволете да започна със съобщенията, които съм длъжен да направя.
Моля за вашето внимание особено във връзка с първото съобщение.
На 27 септември т.г., вчера, в края на работното време в Народното събрание, постъпи искане на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Стефан Антонов Софиянски - народен представител в Четиридесетото Народно събрание.
По силата, както знаете, на чл. 70 от Конституцията и на чл. 107 от нашия правилник Народното събрание трябва да вземе решение за снемане на имунитета на народния представител и да даде разрешение да продължи наказателното преследване срещу него по заведеното дело в Софийския градски съд, трети състав, за престъпления по съответните членове от Наказателния кодекс.
Във връзка с това съобщение искам допълнително да ви съобщя следното. Текстът на искането на главния прокурор, което е десетина страници, ще бъде размножен за всички народни представители и ще ви бъде раздаден. Същевременно приложеният към искането доказателствен материал, поради твърде големия обем, ще бъде на разположение в библиотеката на Народното събрание.
На днешното заседание на Председателския съвет единодушно беше споделено, че в случая Народното събрание следва да процедира по създадената практика на утвърдените прецеденти в подобни случаи, а те са: Народното събрание излъчва временна анкетна комисия от своя състав от народни представители по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител. В проекторешението, което съответно става решение, се фиксира задачата дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление. Във връзка с искането на главния прокурор се фиксира съставът на комисия, включително персоналният, и срокът, който обикновено е едномесечен.
Беше споделено на заседанието на Председателския съвет, също единодушно, че всички парламентарни групи са еднакво заинтересовани от обективна преценка, сериозно отношение към това искане, с цялата необходима сериозност. Ето защо проектът за такава анкетна комисия ще бъде внесен от името на всички парламентарни групи. Очаквам това да стане след съответни консултации между парламентарните групи. Надявам се, че до края на деня те ще имат такъв текст и най-късно утре в началото на заседанието да можем да създадем необходимата временна комисия и да бъде разгледано искането на главния прокурор.
Това е, което имам да ви съобщя по този въпрос, с молба съответните парламентарни групи и техните ръководства, без да отлагат, тъй като всички разбираме, че това е въпрос, който трябва да бъде придвижен възможно най-експедитивно, да бъдат готови със своето предложение най-късно утре сутрин.
Бих искал да направя съобщенията във връзка с постъпили законопроекти и проекторешения в периода 21-27 септември т.г.
Проекти за решения за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии. Вносител е Анелия Мингова. Това е включено в нашия дневен ред за тази сутрин, което ще гласуваме след малко.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Вносител е Любен Корнезов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроектът е разпределен на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроектът е разпределен на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители са Георги Божинов, Димитър Гъндев и Пламен Ранчев. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители са народният представител Яне Янев и група народни представители. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
Законопроект за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Законопроектът е разпределен на Комисията по земеделието и горите.
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Европейски институт за гората. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Законопроектът е разпределен на Комисията по европейска интеграция.
Проекторешение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
Това са няколко проекта за решения, без да изчитам пълните титли. Става дума за: постоянна делегация на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива; постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО; постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз; постоянната делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет “България - Европейски съюз”; постоянната делегация на Народното събрание в ОССЕ; постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Всички тези проекти за решения са внесени от народния представител Татяна Дончева.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната отговорност на Република Гърция, сключено на 7 януари 2005 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Проектът е разпределен на Комисията по здравеопазването и на Комисията по външна политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 24 февруари 2005 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроектът е разпределен на Комисията по здравеопазване и на Комисията по външна политика.
Предложението за програмата за работата на Народното събрание за периода 28-30 септември т.г. ви е раздадено. Имате го пред вас. То беше разгледано на заседание на Председателския съвет. Подреждането е съобразено със степента на готовност за разглеждане на отделните точки в пленарната зала. Единственото предложение за уточнение в така представения ви дневен ред по решение на Председателския съвет е т. 6 - Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, да стане т. 3, след избирането на постоянните делегации на Народното събрание. Съображението е, че Народното събрание следва да гласува едно решение, с което трябва да бъде приета една приоритетна, важна стратегия, която освен това е срочно необходима. Надявам се, че господин Иво Атанасов ще има готовност да бъде докладчик по така изнесената напред точка, като т. 3.
С това уточнение, уважаеми народни представители, ви моля да гласувате този проект за програма.
Моля, гласувайте.
Гласували 171 народни представители: за 167, против 2, въздържали се 2.
Програмата за работата на Народното събрание за 28-30 септември 2005 г. е приета.

Пристъпваме към точка първа:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ.
Заповядайте, госпожо Мингова.
Анелия Мингова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям ви проект за решение за освобождаване член на Комисията по гражданското общество и медии.
“Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ :
Освобождава Ясен Георгиев Янев като член на Комисията по гражданското общество и медии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложение само за освобождаване?
Анелия Мингова: За информация на народните представители – става дума за това, че погрешно е било подадено името на народния представител, който е от квотата на НДСВ, като член на тази комисия, поради което сега се налага да освободим господин Ясен Янев, тъй като всъщност Парламентарната група на НДСВ е избрала колегата Яни Янев за член на тази комисия.
Затова аз ви представям и втория проект за решение, а именно:
"Проект
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по
гражданското общество и медии
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Яни Димитров Янев за член на Комисията по гражданското общество и медии."
С това се коригира погрешното избиране на господин Ясен Янев за член на комисията и сега възстановяваме всъщност решението на парламентарната група, а именно, че член на тази комисия е господин Яни Димитров Янев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Уважаеми народни представители, имате пред вас двата проекта за решение: един за освобождаването на господин Ясен Янев като член на комисията и втори – за избирането на господин Яни Янев.
Първо подлагам на гласуване проекта за решение за освобождаване на Ясен Георгиев Янев като член на Комисията по гражданското общество и медии.
Гласували 157 народни представители: за 155, против 1, въздържал се 1.
Решението е прието.
Подлагам на гласуване проекта за решение за избирането на господин Яни Димитров Янев за член на Комисията по гражданското общество и медии.
Гласували 155 народни представители: за 149, против 4, въздържали се 2.
Решението е прието.

Преминаваме към точка втора:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ.
Дали госпожа Дончева е готова да предложи проекторешенията или бихте предпочели аз да ги изчета?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Предложенията са раздадени. Ето списъка. (Предава списък на председателя на Народното събрание.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля парламентарните групи да предадат своите предложения за поименните състави на делегациите, които изчетох в съобщенията, които ви направих в началото на днешното заседание.
Получих такива предложения от Коалиция за България, от Движението за права и свободи, Демократи за силна България правят своите предложения.
Аз ще започна да чета текстовете на проектите за съответните решения.
Първият проект е за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.
“Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от пет членове, както следва:
- за КБ – 1;
- за НДСВ – 1;
- за ДПС – 1;
- за КА – 1;
- за БНС – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:”
Състава ще го гласуваме след това.
“3. Избира за председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (следва името, което ще се гласува) от Парламентарната група на Коалиция за България.
4. Избира двама заместник-председатели, както следва: от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и от Парламентарната група на Коалиция “Атака”.
Решението е прието от Четиридесетото Народно събрание и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
Ако няма коментари по този текст на проекторешението, моля режим на гласуване.
Гласували 155 народни представители: за 144, против 1, въздържали се 10.
Решението е прието.
Моля да гласуваме състава на делегацията, както е предложен:
От Коалиция за България - народният представител Петър Димитров. Предложението е той да бъде и ръководител на делегацията.
От Национално движение Симеон Втори - народният представител Борислав Ралчев. Предложението е той да бъде и заместник-ръководител на делегацията.
От Движението за права и свободи - народният представител Касим Дал.
От Парламентарната група на Демократи за силна България – господин Нено Димов.
От Коалиция “Атака” – господин Борислав Ноев.
Пет членове, така както гласувахме броя на делегацията.
Подлагам на гласуване поименния състав, в т.ч. и кандидатурите за председател и заместник-председатели.
Извинявам се, отменете гласуването, госпожа Михайлова би искала да вземе думата.
Екатерина Михайлова (ДСБ, встрани от микрофоните): Вие съобщихте от нашата парламентарна група господин Нено Димов, но ние нямаме представител в тази квота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Много се извинявам, грешката е моя. Той е предложен в Централноевропейската.
От Български народен съюз трябва да дадат своята кандидатура.

Петото предложение трябва да направят от Парламентарната група на БНС.
Ще ги прочета още веднъж, за да има яснота в залата.
Петър Димитров – Коалиция за България и ръководител;
Борислав Ралчев – НДСВ и заместник-ръководител;
Касим Дал – ДПС;
Борислав Ноев – Коалиция “Атака”.
Уважаеми народни представители, съгласно проекта за решение, който гласувахме, в т. 4 сме предвидили двама заместник-ръководители – от НДСВ и от Коалиция “Атака”. Така че предложението за господин Борислав Ноев трябва да се счита като предложение и за заместник-ръководител, както и за господин Ралчев.
Предложението е и за членове, и за заместник-ръководители.
Извинявам се на Парламентарната група на Български народен съюз. Те коректно бяха представили предварително своите предложения. Мой пропуск е, че не осигурих те да са ми под ръка в момента.
За Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество се предлага от Парламентарната група на Български народен съюз господин Николай Кънчев.
Имаме пет предложения.
Моля, гласувайте за поименния състав и ръководство на нашата делегация.
Гласували 160 народни представители: за 150, против 3, въздържали се 7.
Решението е прието.
Поименният състав е утвърден.
“Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав 5 основни и 5 заместващи членове, както следва:
- за КБ – 2 основни;
- за НДСВ – 2 основни и 1 заместващ;
- за ДПС – 1 основен;
- за ОДС – 1 заместващ;
- за КА – 1 заместващ;
- за ДСБ – 1 заместващ;
- за БНС – 1 заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както следва: ….
3. Избира за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на ОССЕ… от Парламентарната група на НДСВ.
4. Избира 2 заместник-ръководители, както следва: … от ПГ на КБ и от ПГ на ДПС.”
Моля ви, ако няма коментари, да гласувате текста на този проект за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 155 народни представители: за 137, против 12, въздържали се 6.
Текстът на решението е приет.
Съставът на делегацията е следният:
- от КБ: Георги Юруков – основен представител и заместник-ръководител; Пламен Ранчев – основен представител;
- от НДСВ: Ваня Цветкова – ръководител; Соломон Паси – основен представител; Ангел Тюркеджиев – заместващ;
- от ДПС: Лютви Местан – заместник-ръководител;
- от БНС: Борислав Китов – заместващ;
- от ОДС: Христо Кирчев – заместващ;
- от ДСБ: Светослав Малинов – заместващ.
От Коалиция “Атака” не виждам пред мен предложение за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Имат право на един заместващ.
Моля от трибуната да бъде направено предложение от Коалиция “Атака”.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): От Коалиция “Атака” предлагаме Владимир Кузов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Чухте поименните предложения. Съставът от 5 основни и 5 заместващи е попълнен като предложения.
Моля да гласуваме този състав и това ръководство.
Гласували 144 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 5.
Решението е прието.
Делегацията за ОССЕ е утвърдена.
Преминаваме към следващия проект:
“РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз

“Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз в състав от 12 членове, както следва:
- за КБ – 3;
- за НДСВ – 2;
- за ДПС – 2;
- за ОДС – 2;
- за КА – 1;
- за ДСБ – 1;
- за БНС – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва: …
3. Избира за председател на постоянната делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз… от Парламентарната група на Коалиция за България.
4. Избира трима заместник-председатели, както следва: от Парламентарната група на НДСВ, от Парламентарната група на ДПС и от Парламентарната група на ОДС.”
Моля, ако няма съображения по този текст, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 10.
Решението е прието.
Преминаваме към гласуване на персоналния състав на делегацията:
- от Коалиция за България – Атанас Папаризов - ръководител, Силвия Стойчева, Мая Манолова;
- от НДСВ – Мария Ангелиева и за заместник-ръководител Тодор Костурски;
- от Движението за права и свободи – Росен Владимиров и за заместник-ръководител Камен Костадинов;
- от Обединените демократични сили – Димитър Йорданов, Ася Михайлова;
- от Коалиция “Атака” – Митко Димитров;
- от Демократи за силна България – Константин Димитров;
- от БНС – Анастасия Мозер.
Това е пълният проектосъстав, заедно с предложенията за ръководство.
Ако нямате съображения, моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Съставът е утвърден единодушно.
Преминаваме към следващия проект за решение:
“РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание
в Асамблеята на Западноевропейския съюз

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз в състав: шест основни и шест заместващи членове, както следва:
- за Коалиция за България – 2-ма основни и 2-ма заместващи;
- за Национално движение Симеон Втори – 1 основен и 1 заместващ;
- за ДПС – 1 основен и 1 заместващ;
- за ОДС – 1 заместващ;
- за КА – 1 основен;
- за ДСБ – 1 заместващ, длъжник съм на Демократи за силна България;
- за БНС – 1 основен.
2. Избира състав на делегацията, както следва: …
3. Избира за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз… от Парламентарната група на Коалиция за България.
4. Избира трима заместник-ръководители, както следва: от Парламентарната група на НДСВ, от Парламентарната група на Движението за права и свободи и от Парламентарната група на КА.”
Ако няма съображения по този проект за решение, моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 122, против 5, въздържали се 8.
Решението е прието.
Моля да изслушате персоналния състав на нашата делегация:
- от Коалиция за България – Владимир Дамгов – ръководител, Атанас Мерджанов – основен представител, Марко Мечев – заместващ представител, Иво Атанасов – заместващ представител;
- от Парламентарната група на НДСВ – Ясен Янев – основен представител, Иван Иванов – заместващ представител;
- от Движението за права и свободи – Ремзи Осман – и за заместник-ръководител, Хасан Адемов – заместващ член;
- от ОДС – Димитър Димитров;
- от Демократи за силна България – Евгени Чачев;
- от БНС – Борислав Българинов.
Това е поименният състав.
Необходим е един основен член от Коалиция “Атака”.
Моля, господин Шопов, ако имате готовност, да огласите предложението си от трибуната.
Павел Шопов (КА): От партия “Атака” – Илиян Илиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ако няма съображения, моля, гласувайте този състав.
Гласували 148 народни представители: за 139, против 3, въздържали се 6.
Проекторешението е решение, съставът на делегацията е утвърден.
Следващият проект за решение е:
“РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 5 членове, както следва:
- за Коалиция за България – 2;
- за Национално движение Симеон Втори – 1;
- за ДПС – 1;
- за ОДС – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва: …
3. Избира за председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО… от Парламентарната група на Коалиция за България.
4. Избира двама заместник-председатели от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и от Парламентарната група на ОДС.”
Заповядайте, господин Методиев.

ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Преди малко Вие казахте, че днес се чувствате задължен на Демократи за силна България. Мисля, че дойде точно текстът, в който ще проличи това Ваше задължение.
Съставът на делегацията, така както е предложен по парламентарни групи, не отговаря нито на принципа на пропорционалното представителство между управляващи и опозиция, нито на принципа на представителство на всяка парламентарна група. Дотук допуснахме поне две доста сериозни грешки от гледна точка на парламентарната дейност.
Първата беше, че една от парламентарните делегации беше съставена в официалната си част само от представители на мнозинството и заместващите бяха представители на опозицията. Това е абсолютно недопустимо!
Второ, преди малко направихме едно гласуване, в което нашата група гласуваше или “въздържал се”, или “против”, при което имаше само един представител на опозицията.
Сега по една от най-големите теми – членството на България в НАТО, най-голямата политическа тема в последните 15 години, по която всички сме доволни, че се е получило съгласие в българското общество и сред политиците, има предложение да гласуваме състав на делегация, при която има двама човека от Коалиция за България и по един от още три парламентарни групи. Няма обяснение, освен с волята на мнозинството, разбира се, и силата на парламентарната гилотина да наложите точно тази структура. Логично беше да бъде по един представител от петте парламентарни групи.
А искам да добавя, разбира се, не мога да не го направя, че партията, която ще получи двама представители в тази делегация, не е българската политическа партия, която в последните 15 години беше яростният защитник на членството на България в НАТО.
Вие, господин председателю, бяхте министър на външните работи в едно правителство през 1995 и 1996 г., на което аз бях в опозиция, и много добре помня, че от тази трибуна нито Вие, нито вашият министър-председател тогава – Виденов, е казал една добра дума за нас. И тази лява част от 125 народни представители от БСП тогава беше голям противник.
Ще си позволя, разбира се, да кажа, че през 1999 г. в тази зала колеги от БСП внасяха черно знаме – тогава, когато нашето мнозинство беше съюзник на НАТО в една много тежка криза в Косово, в съседна Югославия.
Така че нито политическите, нито математическите или аритметичните аргументи, нито пропорционалният принцип, няма нито един възможен принцип, който е спазен тук, освен волята на мнозинството.
Аз ви предлагам, ако е останала все пак някаква малка възможност тази воля да бъде съобразена с представителството на партиите, да стане така: 1 представител на Коалиция за България, 1 представител на НДСВ, 1 представител на ДПС, 1 представител на ОДС и 1 представител на Демократи за силна България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Методиев.
Господин Методиев, смятам, че съм изчерпал дълга си към Демократи за силна България, тъй като не Ви прекъснах при Вашето отклонение от темата, което разглеждаме.
Давам думата на госпожа Дончева за изказване.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми колеги, разпределението на участието в международни делегации е правено на пропорционален признак и общо за всички делегации. Не е възможно да се постигне пропорционалност или приблизителна пропорционалност с оглед на седемте парламентарни групи и много голямата разлика в броя на депутатите. Това разпределение е довело до съотношение на основни и резервни участници между всички групи, което аз скрупульозно представих на контактната група.
Ако Демократи за силна България претендира за мястото, тя няма да го иска от Коалиция за България. Ако остане до Коалиция за България, ние бихме ви го предоставили. Вашият проблем е, че вие искате да нарушите правилата на пропорционалност по отношение на всички останали парламентарни групи и да получите вместо три, четири постоянни места - повече от всички останали, за което нямате право съгласно броя си.
Разбирам и че някои делегации са по-атрактивни от други, но в крайна сметка тези са били принципите, които са ръководили разпределението.
По отношение на останалите претенции контактната група някак си ги удовлетвори. Остана незадоволена единствено тази. Спазили сме и правилото да има представител на опозицията – нещо, което също е утвърдено от няколко парламента, но именно в този вид. И това е европейското разбиране, както в контактната група посочи господин Юнал Лютфи. Съотношението между управляващи и опозиция не е 3:2 и не може парламентарната делегация за НАТО да се гледа отделно. Не може да искате пълна пропорционалност при пет места всичко и представителят на опозицията в тази парламентарна делегация по силата на разпределението са Обединените демократични сили. Нищо лично.
Останалото - кой обича НАТО и кой не толкова, обичаме – не обичаме, президентът - социален социалист, трябваше да подпише. Това е, животът понякога ни поднася изненади и превратности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Има ли реплики към госпожа Дончева?
Господин Димов - за първа реплика, за втора реплика – госпожа Михайлова.
Заповядайте, господин Димов.
Нено Димов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Дончева, съвсем преди малко гласувахме една комисия за Черноморското икономическо сътрудничество, чийто състав е: КБ – 1, НДСВ – 1, ДПС – 1, КА – 1, и БНС – 1. Тоест вече има прецедент, в който пет парламентарни групи, от които две опозиционни и три управляващи, изпращат, така че по мнозинство на управляващите има двама от опозицията.
Така че това, което току-що разказахте, ми се струва недостатъчно основателно, още повече че има прецедент в това отношение.
И накрая, всичко е лично, госпожо Дончева, нека да не забравяме тази финална реплика на дон Корлеоне от Марио Пузо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Димов.
Госпожо Михайлова, заповядайте за Вашата реплика.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Господин председател, госпожо Дончева! Точно за позиция за отстъпване от страна на Коалиция за България става дума. Ние не претендираме да получим повече места в международните делегации. И това го знаете много добре, беше казано по време на преговорите в контактната група. Готови бяхме да се оттеглим от позиции в други делегации. Готови сме да се оттеглим от позиция в следващата делегация, която предстои да бъде гласувана. Претенцията на Демократи за силна България беше за участие в делегацията в НАТО, тъй като се считаме за хора и политическа сила, тясно свързана със северноатлантическите ценности.
Спомняме си добре поведението на БСП. Аз лично си спомням в тази зала представители от БСП как закачаха черни знамена тук и блокираха по всякакъв начин пътя на България към НАТО. Именно затова смятаме за крайно ненормално и нестандартно БСП да получава две места именно в тази делегация.
И накрая това, което искам да кажа, защото напоследък чувам често от трибуната на българския парламент Вие да използвате израза “нищо лично”. Искам да Ви напомня, че това е израз на италианската мафия и Ви съветвам да не го използвате повече (ръкопляскания в ДСБ), тъй като Ви предстои да влизате в предизборна кампания. Вярно е, че претендирате за позиции в тази делегация, точно какъв всъщност е стремежът ви, може би ще разберем по-нататък, но наистина не използвайте този израз както в българския парламент, така и в кампанията си, защото не говори добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли трета реплика към госпожа Дончева?
Господин Димитров, заповядайте.

Филип Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! След тази много точна констатация на госпожа Михайлова, аз все пак искам мъничко да избистря нещо, което не остава време да направят Демократи за силна България, понеже са много заети със своята собствена позиция и доказване. Тук не става въпрос за това дали трябва да се възвеличи някой, дали трябва някой да получи повече места, дали трябва да се изтъкнат даже нечии персонални заслуги. Тук става въпрос за това, че ние сме една страна, която претендира да възприеме европейските стандарти и сред тях попада и това доколко управляващите в една страна са готови да проявяват характерни типични черти за европейското управление, като това да спазват добрия тон и добрите правила.
Абсолютно безспорен факт е всичко, което се изложи тук, че представителите на Коалиция за България – активни бивши комунисти и герои на борбата срещу американския империализъм, натовския милитаризъм, еврейския ционизъм и други такива неща, тези хора вееха червени байраци, респективно черни и протестираха срещу нашето влизане в НАТО. Въпрос на добър тон е тук вие просто да проявите малко чувство за срам и в този преходен период, в който се опитвате някак си да промените своята физиономия, да не показвате на света точно тази част от нея, която е най-неприятната. Само за това става дума. Всичко останало, разбира се, е според процедурата. Всичко останало, разбира се, е въпрос на договорка. Но ние все пак сме хора с биография, не може да не помним вашите резили. Затова молбата ни е просто да правите така, че те да не личат много пред света за доброто на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, госпожо Дончева. Имате богат набор от реплики във връзка с Вашето изказване.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми колеги, опасявам се, че последната отправена към мен реплика затвърди убеждението, че търсената пропорция е абсолютно правилна, а не израз на лично негативно отношение. Мисля, че десницата трябва да спре да поучава. Решавайте си проблемите. Ние няма да сме тия, които ще ви помагаме. Няма и да ви пречим. Пропорцията е търсена в рамките на общия брой парламентарни делегации и другояче не може да бъде. Ако ОДС и Демократи за силна България имаха желание да си направят взаимни отстъпки, това беше преди контактната група. За това имаше възможност. След като вие, бившите съпартийци, не пожелахте да си направите взаимни отстъпки и да си размените делегациите между ПАСЕ и НАТО, това не може да бъде проблем на левицата. Но няма на какво основание Демократи за силна България да искат четири места в постоянни делегации – повече, отколкото ОДС и “Атака”, защото имат по-малко депутати. Нямат основание да искат и размяна с мястото си в ЦЕИ, защото тогава делегацията в ЦЕИ би изглеждала 5:0 за управляващото мнозинство, което нарушава всяка пропорция, а Коалиция за България би имала три от петте места, което също е общо-взето безочливо.
Направили сме едно разпределение, което е справедливо, не е израз на лично негативно отношение и се надявам, че Демократи за силна България, освен книги за мафията, са ги изчели до края. Те съдържат общо употребявани изрази и ако човек се абстрахира от употребата на всички думи, които пише там, той просто трябва да млъкне. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата за изказване господин Георги Георгиев.
Георги Георгиев (КА): Господин председател, уважаеми колеги! Излизам, за да изкажа нашето възмущение от държанието на т.нар. великолепна тройка, която седи тук – център-ляво.
Искам да задам следния въпрос: кой разреши на госпожа Дончева тя да определя кой ще участва в комисиите и кой не? Кой разреши на госпожа Дончева предишната седмица да прави сравнение: нямало да бъде добре за България, ако представител на “Атака” седнел до Жириновски. Кой ви разрешава? Това са важни комисии, уважаеми господа отляво и център, тук трябва да има широко представителство, да бъдат представени интересите на целия народ.
По въпроса. Ние не се натискаме за комисията в НАТО. Нито се чувстваме по-сигурни, откакто сме в НАТО, нито по-богати. Напротив, задават се съвсем по-странни и страшни неща от участието ни в НАТО, закъдето сте тръгнали да бързате, или за този прословут Европейски съюз. Ние бихме изразили мнението на народа по тези въпроси след референдум. Ако той посочи пътя, в който в момента вие се опитате да ни набутате, ние ще изразим и ще защитим неговите интереси. Но ако не го посочи, отново пак заставаме зад него. Мислете си, това е ваша работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди да попитам има ли реплики към господин Георгиев, бих искал, уважаеми колеги, да ви обърна внимание, че не дискутираме членството в една или друга организация, а проект за решение за избиране на делегация.
Има ли реплики към господин Георгиев? Не виждам.
Господин Агов, имате думата.
Асен Агов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
За разлика от цитираната фраза на мафията аз пък ще предложа на госпожа Дончева една фраза на Уинстън Чърчил. Той е един от основателите на НАТО и казва така: “Демокрацията е нещо повече от това три вълка и една овца с гласуване да решат какво ще вечерят.” Хубаво е, госпожо Дончева, да четете и книги за Уинстън Чърчил, когато определяте делегациите, особено в такава организация, каквато е Северноатлантическият договор.
Каква е реалността? Реалността е следната. Имаме едно мнозинство от 165 души, което иска 4 места в една делегация. Това мнозинство няма право на 4 места в една делегация. Истината е, че аз, понеже познавам работата на тази делегация от Тридесет и седмото Народно събрание насам, хубаво е да пуснете телефона, госпожо Дончева, за да разберете какво става с тази делегация, добре е да знаете, че във времето на Виденов, когато имаше 125 души мнозинство, Българската социалистическа партия имаше двама души в тази делегация – Иван Гайтанджиев и Александър Маринов. Когато следващото мнозинство беше на Обединените демократични сили в Тридесет и осмото Народно събрание, там при 135 души мнозинство имаше двама представители на мнозинството – моя милост и Димитър Стефанов от Народен съюз. В миналото Народно събрание отново случаят беше такъв.
Следователно тук работите опират до това. Имаме едно мнозинство, една управляваща коалиция. И не бягайте, госпожо Дончева, с пропорционалността на това, че вие управлявате заедно с ДПС и НДСВ и в момента искате да имате четирима души в тази делегация. Това просто не е редно. Вие сте едно цяло с ДПС и НДСВ. Не сте някаква отделна фракция Българска социалистическа партия или Коалиция за България. Вие сте едно цяло. Следователно, имате право на три места.
Ще кажа още нещо. В коридорите на Народното събрание съвсем ясно се говори, че тук става въпрос за съперничество между госпожа Дончева и господин Камов. И нищо повече. Ето това е причината Българската социалистическа партия да иска две места – защото трябва да удовлетвори два апетита. Ами ако Камов реши да се кандидатира и той за кмет, какво ще направим? Кажете ми!
Следователно, госпожо Дончева, наистина бъдете малко по-скромни. Следвайте прецедентите в предишните народни събрания и съставете тази делегация по този начин. В противен случай Вие ще нарушите всички принципи, които са били следвани от управляващи мнозинства и от опозицията в няколко народни събрания.
И още веднъж ви припомням думите на Чърчил: “Демокрацията не е само това трите вълка и овцата с гласуване да решават какво ще вечерят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Агов.
Има ли реплики? Няма.
Господин Иванов, имате думата.

Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз се присъединявам към моите колеги с категорични възражения срещу предложения структурен състав на делегацията ни в Парламентарната асамблея на НАТО. Ще се спра на два, за мен твърде съществени, аспекта.
Първият – това е традицията, която съществува в българския парламент. Господин Агов говори за Тридесет и седмото Народно събрание. Аз ще спомена за следващите две и с имена ще ви покажа, че всъщност опозицията винаги е имала поне двама народни представители. В Тридесет и осмото Народно събрание това бяха господин Иван Генов от Коалиция за България и господин Арлин Антонов от Обединението за национално спасение. В Тридесет и деветото Народно събрание от опозицията бяха господин Асен Агов и господин Николай Камов – вторият представител беше именно от Коалиция за България, тогава в опозиция.
Ако се наруши тази традиция, която е европейска практика, в Парламентарната асамблея на НАТО да има максимално широко представителство, за да се изрази волята за присъединяването на една страна, а след присъединяването – за отстояване на поетите ангажименти, това вече създава един прецедент. Ако сега се гласува едно разпределение с една такава диспропорция 4:1, бъдете сигурни, че в следващото – Четиридесет и първо Народно събрание, управляващите, които няма да са сегашните, ще продължат тази традиция, като заявят, че в предния парламент съотношението управляващи – опозиция е било 4:1.
Освен това, че няма да се спази този принцип на традицията, има и още един принцип, който не би се спазил, а той е принципът на приемствеността. Аз няма да скрия, че в заседанието на работната група от Демократи за силна България освен че поискахме да имаме представител в тази делегация, ние конкретно назовахме господин Асен Агов като наше предложение, защото господин Асен Агов е бил в делегацията ни в Тридесет и седмото, Тридесет и осмото и Тридесет и деветото Народно събрание. В Тридесет и осмото Народно събрание той е бил и ръководител на делегацията, а в Тридесет и деветото е оглавявал най-важната комисия в Парламентарната асамблея – тази за трансатлантическото сътрудничество.
Приемствеността налага да се отчитат заслугите на определен депутат и да се окуражава, ако щете – така да се изразя, това да продължи дейността на хора, които имат принос за развитието на нашите отношения с определени международни организации, в случая с НАТО.
Накрая, госпожо Дончева, Вие знаете и аз Ви го казах в контактната група, че ако съотношението трябва да бъде 4:1, това означава, че мнозинството в българския парламент понастоящем трябва да има 192 депутати. Истината е, че мнозинството е далеч от този брой депутати. Нормалното, и това е европейската практика, при това положение е наистина да се запази традицията и да се даде възможност делегацията да бъде композирана от 5 души, от които 2 да бъдат от опозицията и 3 от управляващото мнозинство, по 1 от всяка от партиите на това мнозинство.
Ето защо, господин председателю, считам, че е редно след толкова много настоявания да се подложи на гласуване алтернативното предложение, направено и отстоявано от депутатите на Демократи за силна България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Иванов? Не виждам такива.
Заповядайте, господин Костов.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! За разлика от изказалите се преди мен се обръщам към всички народни представители, а не към вносителя, за да концентрирам вниманието им върху следното:
Първо, че Демократи за силна България се отказват от комисията Централноевропейска инициатива, за да не се нарушава принципът да имат повече постоянни представители в комисиите. По този начин се ликвидира едно от възраженията на вносителя.
Второ, възражението, че по този начин ще се получат 5 представители от управляващите в една комисия, към която няма интерес от страна на опозицията, се обезсилва от обстоятелството, че вече беше избрана делегация, и това е делегацията на ОССЕ, в която всички основни членове са от управляващото мнозинство. По този начин няма нито един аргумент да се отхвърля направеното предложение, няма сериозен аргумент. Какъвто и речник да се използва тук при обсъждането на тези неща, аз ви моля да отчетете това обстоятелство.
След това се обръщам към госпожа Татяна Дончева да оттегли желанието си лично да бъде кандидат и да бъде представител на Българската социалистическа партия в тази делегация за НАТО. Това ще бъде почтен ход, ще бъде коректно, ще бъде действително израз на една отвореност, на едно признаване на нещата, такива каквито са, а трябва да се зачетат свършените в тези 15 години неща от отделни хора. Ако искаме да бъдем действително народни представители, които да гледат ползата за България, ползата за България от участието на човек, който великолепно познава въпросите, свързани с НАТО, и задачите на тази делегация, ползата ще бъде много по-голяма за страната ни. Това е съвсем очевидно.
Затова призовавам госпожа Дончева лично да си изтегли кандидатурата и да направи това заместване, а всички останали призовавам да променим тази пропорция, за да отчетем предложението, без да нарушаваме всички останали съотношения, за които стана вече дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Бихте ли формулирал, господин Костов, точно Вашето предложение по отношение на гласуването за друга пропорция? Кои точно текстове предлагате?
Иван Костов: Аз предлагам текстът “Коалиция за България – 2” да стане “Коалиция за България – 1” и да се появи текст “Демократи за силна България – 1” в тази комисия. Съответно в комисията за Централноевропейската инициатива да стане “за НДСВ – 2” и да отпадне текстът “за ДСБ – 1”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Костов.
Уважаеми народни представители, господин Костов говори 3,5 минути – това е с минута и половина повече от времето, което имаха по редовната пропорция Демократи за силна България, 16 мин. време, което се полага на парламентарната група.
Другите парламентарни групи почти не са използвали времето си: КБ – 3 мин., “Атака” – 2 минути.
Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Обявявам изказванията за приключени. Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване заместващото предложение, направено от господин Костов, в т. 1: за Коалиция за България вместо 2 да фигурира 1 и да се появи нов текст “За Демократи за силна България – 1”.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 36, против 102, въздържали се 15.

Подлагам на гласуване текста на проекторешението, така както е внесен и както го огласих пред вас.
Моля, гласувайте.
Гласували 144 народни представители: за 103, против 34, въздържали се 7.
Проектът е приет.
Госпожо Мозер, заповядайте за отрицателен вот.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (БНС): Господин председател, уважаеми колеги! Като човек, който е бил в този парламент вече няколко народни събрания, искам да обърна внимание на непрекъснато споменавания принцип, че в миналото било така направено. Разбира се, в случая не е и точно така, защото аз съм свидетел по времето на управлението на господин Жан Виденов, което няма с какво особено да се препоръча, тогава ние бяхме двама души в делегацията – аз, като представител на Народен съюз, и господин Асен Агов също като представител, тогава на опозицията. Ние бяхме не оставени настрани от тези процеси, а включвани в тях, което прави, от една страна, само чест на тези, които тогава ръководеха тази коалиция. Затова не мога да се съглася да се дават аргументи, че преди това било така, че и ние сега трябва да продължим някаква практика от когото и да е тя, която не е справедлива, която не е представителна и която няма да допринесе за авторитета на нашия парламент и неговото представителство.
Искам също така да ви кажа, че точно по това време, когато и аз бях в делегацията на Северноатлантическата асамблея, делегацията на Полша се оглавяваше от човек от опозицията. Нещо, което тук едва ли би било възможно или въобще би му се обърнало внимание. Затова искам да ви обърна сериозно внимание: ако ние започнем да повтаряме грешките и несправедливостите на миналото, ами ще се върнем в онзи период, когато нямаше и опозиция, и никой не можеше да има претенции за каквото и да е. Затова за мен това е невалиден аргумент и аз се надявам, че ние няма да станем жертва на повтаряне на миналите, пак ще кажа, грешки, защото те не вещаят добро и за бъдещето. Това е едно много грозно извинение за продължаване на политика, която не е довела нищо добро за България. Ние трябва да ставаме все по-демократични и признавайки авторитета на всички членове в парламента, затова и аз изразявам своето несъгласие с гласуването в този парламент.
Нека да добавя и другите несправедливости, когато в ПАСЕ ние бяхме трета парламентарна група, но ни подминаха и дадоха място на представител на Жорж Ганчев, защото имаха повече доверие в него, отколкото на представителите, тогава на Народен съюз, което е смешно, защото тях сега ги няма, а все пак някои от нас са все още тук. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Димитров, заповядайте за отрицателен вот.
Константин Димитров (ДСБ): Уважаеми господин председател, бих искал да изразя действително не само своето несъгласие, но и възмущение от решението на мнозинството на ДПС, НДСВ и Социалистическата партия.
Вместо социалистическото правителство и неговите сателити, които усилват антинатовската същност на днешната управляваща гарнитура, да се вслушат в доводите на опозицията, те укрепиха състав на делегацията, който, като изключим представителите на Обединените демократични сили, може би, е съставен от хора, които имат много малко принос за членството на България в НАТО, и освен това нямат капацитета, познанията и авторитета да отстояват едно достойно членство на нашата страна в тази важна организация във важен за нея момент. Във важен момент и за България, тъй като кабинетът “Сакскобургготски” и сега кабинетът “Станишев” съзнателно или несъзнателно работят за рушенето на авторитета на тази организация в очите на българските избиратели, на българското общество, с това че забавят реформата в сектора за сигурност, затова че реабилитират бившата Държавна сигурност, която има изключително лош отзвук в натовските среди. И вместо Социалистическата партия - партията на най-ретроградните представители на комунизма в Източна Европа, да направи този жест...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тук малко прекалявате, господин Димитров.
Константин Димитров: ... тя отстрани господин Агов, момент, господин председател, човек, който е направил доста за това България да бъде член на НАТО, отстрани представители на Демократи за силна България, които бяха в основата на присъединяването на нашата страна към НАТО, за да може днес Социалистическата партия да се кичи с двама представители, сякаш Европа и Атлантика ще забравят нейното позорно минало в тази област.
И няколко думи за госпожа Дончева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРНИСКИ: Времето Ви изтече. Съжалявам, господин Димитров, няма да можете да се изкажете.
Константин Димитров: Очевидно тя се страхува, че не може да се пребори за кметската кандидатура, за да се присъедини към уютното място на атракцията. Атракция тя нарече...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, прекратете обяснението си на отрицателен вот, тъй като нямате повече време. Благодаря Ви, господин Димитров.
(Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Михайлов, заповядайте.
Николай Михайлов (ДСБ): Господин председател, уважаеми народни представители! Нямам история на депутат в българския парламент, наблюдавам тази картина сякаш за първи път и имам впечатления, които реших да споделя.
Разочароващо е да се види това, което от левицата беше наречено в годините на прехода конфронтационен модел, сблъсък на всяка цена, отказ да се следва линията на очевидното и на разумното. Аргументацията на госпожа Дончева, към която изпитвам симпатия и уважавам нейните качества, е разочароваща. Това не беше нито реторически издържано, така както би могла, нито много умно, така както очакваме. Аргументацията й беше неубедителна. Това, което възмущава обаче, не е толкова равнището на нейното представяне днес, колкото опитът, разбира се, на Социалистическата партия да си присвои заслуги, които не й принадлежат. Тази комисия не може да бъде наситена с присъствие, което имаше, така да се каже, заклета антинатовска роля в годините на прехода, срещу която българската десница се сражаваше себеотрицателно. Днес ние виждаме тези заслуги да бъдат приватизирани.
Ще кажа накрая следното. Госпожа Дончева върви към кметското място в София амбициозно, тя е кандидат за кмет. Аз се безпокоя, че ако успее, тя ще възпроизведе нещо от поведението на тази зала днес. (Ръкопляскания в КБ.) Аз обаче се надявам това да не се случи, казвам даже, че съм убеден - то няма да се случи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви за подкрепата за госпожа Дончева.
Има ли други съображения преди да преминем към персоналния състав? Не виждам такива.

Предложения за състав на делегацията: от Коалиция за България – Николай Камов, и за ръководител, Татяна Дончева; Парламентарна група на Национално движение Симеон Втори – Яни Янев, и за заместник-ръководител; Движение за права и свободи – Четин Казак; Обединени демократични сили – Марио Тагарински; Български народен съюз – няма. Това е съставът.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 104, против 28, въздържали се 3.
Поименният състав е утвърден. Решението е прието.
Преминаваме към последния проект на решение – за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива:
“Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от пет членове, както следва: за Коалиция за България – 2, за Национално движение Симеон Втори – 1, за Движение за права и свободи – 1, за Демократи за силна България – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва...
3. Избира за председател на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропесйката инициатива от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори.
4. Избира двама заместник-председатели от Парламентарната група на Движението за права и свободи и от Парламентарната група на Демократи за силна България.”
Това е проектът за текст на решението. Ако няма съображения, моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 110, против 2, въздържали се 8.
Решението е прието в текстовата му част.
Преминаваме към гласуване на поименния състав на делегацията: от Коалиция за България – Димитър Дъбов и Маруся Любчева; от Национално движение Симеон Втори – Бойко Боев, и за ръководител на делегацията; от Движението за права и свободи – Фатме Илиаз, и за заместник-председател; от Демократи за силна България – Нено Димов, и за заместник-председател.
Това е поименният състав. Не виждам съображения.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 112, против 5, въздържали се 4.
Поименният състав е приет.
С това приключва нашата работа по т. 2 от приетата от нас програма.

Следва точка трета:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ НАЗЕМНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ.
Моля господин Атанасов да представи проекта за решение. Заповядайте, господин Атанасов.
ДОКЛАДЧИК Иво Атанасов: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, ще прочета мотивите и доклада към проекторешението.
Няколко народни представители сме вносители. Стратегията е разработена от Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията, но по Конституция вносители могат да бъдат или Министерският съвет, или народни представители.
Ще прочета мотивите:
“Със Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията се възложи мандат на Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията за изработване на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност. Съгласно § 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията нови конкурси се откриват, а започналите конкурси се финализират след приемането на стратегията от Народното събрание. Това означава, че в сроковете, в които Комисията за регулиране на съобщенията трябваше да постанови решения за наличните свободни честоти и да изпрати отговор до Съвета за електронни медии, съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, спират да текат и те ще започнат отново след приемането на стратегията от Народното събрание.
Във връзка с това Съветът за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията депозираха в Комисията по медиите в 39-ото Народно събрание проект на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване през м. ноември 2002 г. Комисията по медиите е подкрепила стратегията през м. юли 2003 г. В 39-ото Народно събрание стратегия не беше приета. С последвалите изменения на Закона за радиото и телевизията се търсеше временно решение на проблема за издаване на индивидуални лицензи за радио- и телевизионна дейност. Липсата на трайно решение поради все още неприетата стратегия бе отчетена като слабост в редовните доклади за напредъка на Република България за целия период. Едновременно с това в срещи с европейски експерти бе подчертано, че липсата на нови оператори на пазара поражда тревоги по отношение на подкрепата за свободата на словото в страната. Не на последно място това кара и евентуални чуждестранни оператори да бъдат предпазливи по отношение на инвестиции в сектора.
По време на заседание на Подкомитет № 5 “Иновации”, състояло се в София на 27 май 2005 г., българската страна пое ангажимент пред Европейската комисия да изготви актуализиран текст на стратегията. Той бе подготвен от Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията и одобрен от тях на 14.07.2005 г. Същият бе изпратен за неформално становище до Европейската комисия.
В актуализирания си вариант Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване отчита възникналите в периода от първоначалния й вариант промени в законодателството (в периода бе приет нов Закон за далекосъобщенията) и в реалностите на сектора (най-вече по отношение на развитието на техниката). Едновременно с това бяха осъвременени и сроковете за предлаганите от стратегията решения.
С приемането на стратегията ще бъдат създадени условия за изпълнение на заложените принципи в Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията, а именно: единно регулиране по отношение на обществените и на търговските оператори; обвързано лицензиране чрез конкурс; равнопоставеност на далекосъобщителните оператори; свободен пазар и лоялна конкуренция; ефективно управление на радиочестотния спектър за граждански нужди при отчитане изискванията за осигуряване на безопасност на въздухоплаването и други дейности с национално значение.
В основата на стратегията като перспектива е залегнала и цифровизацията на радио- и телевизионната дейност, което е изключително важно за цялостното развитие на сектора. С нейното приемане се цели и засилване на конвергентността в дейностите по издаване на лицензи от двата регулатора, което до този момент се отчита от европейски експерти като съществена слабост.

Едновременно с това ще бъдат създадени добри условия за осъществяване на мониторинг на радио- и телевизионната дейност на територията на цялата страна. Предвижда се създаване към Съвета за електронни медии на шест регионални центрове за мониторинг, отговарящи на шестте планови региона на страната. Тяхното изграждане се финансира по линия на изпълнение на проект по Програма ФАР "Укрепване на капацитета на СЕМ в България", с което няма да се натоварва държавният бюджет.
В заключение, с приемането на Стратегията ще се деблокира издаването на индивидуални лицензии за радио- и телевизионна дейност, както ще бъдат решени и цитираните по-горе проблеми. Този акт ще бъде възприет от Европейската комисия като знак за политическа воля за пълно хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на аудиовизията и ще намери своето позитивно отражение в Годишния доклад 2005 г. на Европейската комисия.
Вносители сме няколко народни представители – Иво Атанасов, Весела Драганова, Рейхан Аблеким и Бойко Ватев. Това е ръководството на парламентарната Комисия по гражданското общество и медии.
Ще ви запозная и с доклада на комисията, в който се казва следното. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, "Държавен вестник" бр. 77 от 2002 г., беше възложен мандат на Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията за изработване на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност. Съгласно § 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията нови конкурси за лицензии се откриват, а започналите конкурси се приключват след приемането на Стратегията от Народното събрание.
Във връзка с това Комисията по медии на Тридесет и деветото Народно събрание внесе проект за Стратегия за развитие на радио и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване през ноември 2002 г. По време на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание проектът не бе включен в дневния ред. Приеха се някои изменения на Закона за радиото и телевизията, с които се търсеше временно решение на проблема за издаване на индивидуални лицензии за радио- и телевизионна дейност. Липсата на трайно решение бе отчетена като слабост в редовните доклади за напредъка на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз. В срещите европейските експерти подчертаваха, че липсата на нови оператори на пазара пораждат тревоги по отношение подкрепата на свободата на словото в България. Липсата на решения в перспектива кара и евентуалните чуждестранни оператори да бъдат предпазливи в своите намерения за инвестиции в сектора.
По време на заседание на Подкомитет № 5 "Иновации", състояло се в София на 27 май 2005 г., българската страна пое ангажимент пред Европейската комисия да изготви актуализиран текст на Стратегията. Той бе подготвен на 14 юли 2005 г.
Изискванията към Стратегията са заложени в § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизията, а именно да съдържа националните приоритети и обществените интереси при лицензирането с оглед по-ефективното използване на свободния радиочестотен спектър. Още Комисията по медии към Тридесет и деветото Народно събрание констатира с консенсус, че тези изисквания са отразени в документа. В актуализирания си вариант Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване отчита възникналите промени в законодателството, както и новите реалности в сектора главно по отношение на техниката. Едновременно с това бяха осъвременени и сроковете.
С приемането на Стратегията ще бъдат създадени условия за изпълнение на заложените принципи в Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията, а именно единно регулиране по отношение на обществените и на търговските оператори, обвързано лицензиране с конкурс, равнопоставеност на далекосъобщителните оператори, свободен пазар и лоялна конкуренция, ефективно управление на радиочестотния спектър за граждански нужди при отчитане изискванията за безопасност на въздухоплаването и други дейности с национално значение.
В стратегията като перспектива е залегнала и цифровизацията на радио- и телевизионната дейност – изключително важен аспект за развитието на сектора. Ще бъдат създадени добри условия за осъществяване на мониторинг на радио- и телевизионната дейност на територията на цялата страна. За шестте планови региона на страната се предвижда създаване на шест регионални центрове за мониториг към Съвета за електронни медии. Тяхното изграждане се финансира от проект по Програма ФАР, с което няма да се натоварва държавният бюджет.
С приемането на стратегията ще се деблокира издаването на индивидуални лицензии за радио- и телевизионна дейност. В разработването на проекта за стратегия решителна роля изиграха Съветът за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията.
Приемането на стратегията от Четиридесетото Народно събрание ще бъде възприето от Европейската комисия като знак за политическа воля за пълно хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на аудиовизията и ще намери позитивно отражение в Годишния доклад 2005 на Европейската комисия.
На заседанието на комисията бяха направени предложения за някои промени в текста на стратегията, свързани с, първо, стремеж към максимално покритие на населените места в страната с програми на БНР и БНТ, второ, лицензиране на нови електронни медии с национално покритие при наличието на свободен международно съгласуван радиочестотен спектър.
На основание на чл. 75, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по гражданското общество и медии на заседанието си на 20 септември 2005 г. прие следното становище: подкрепя проекта за решение на Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване.
Становището бе прието с 12 гласа "за", без "против" и "въздържали се".”
Ако ми позволите, уважаеми господин председател, да прочета тези няколко промени в текста, които ние като комисия предлагаме.
Както стана дума в доклада, в т. ІІ на стратегията, т. 3, която е "Възможности за развитие на радио- и телевизионна дейност", да има едно ново тире и то да бъде първото: "лицензиране на нови електронни медии с национално покритие при наличие на свободен международно съгласуван радиочестотен спектър".
Стана дума за това и в доклада. В момента няма международно съгласувана свободна честота, но утре или след година–две може да има и ние не трябва да затваряме вратата с един ограничаващ текст в стратегията, а трябва да оставим възможност, ако утре правителството, съгласувано с военните, съгласувано с международните институции, реши да освободи такава честота, това да не бъде забранено от Стратегията, а да има такава възможност.
Към ІІІ, 4 т., т. 4.1. "Цифровизация" да се добави едно тире след тези три, които съществуват, със следното съдържание: "лицензиране на цифрови национални електронни медии".
Няколко разсъждения на тази тема. Ние ще можем да излъчваме аналогово радио- и телевизионни програми до към 2012 или 2015 г. Такива ще бъдат изискванията към нас, когато станем страна-членка на Европейския съюз. С развитието на цифровизацията, с навлизането на така наречения мултиплекс, когато на една честота се излъчват пет програми, ще се открият възможности за нови радио- и телевизионни оператори с национално покритие. Така че тази възможност, както беше подсказано на заседанието на комисията, трябва да я включим в Стратегията, за да не се налага след година или две да правим промени в нея.


Третото предложение за промяна е към 5.2. за телевизионната дейност - 5.2.2. “Развитие на БНТ като обществен оператор”.
Първото тире сега е: “Оптимално развитие на Канал 1 по обхват и аудитория”. Тук не виждам господин Местан, който постави въпроса, като неговата теза беше подкрепена от други народни представители, че в България все още има много селища, в които Канал 1 не може да бъде приеман.
Предложението на господин Местан беше да запишем: “Сто процентово покритие на територията на страната”, но територията на страната не може да бъде покрита 100% със сигнала на Канал 1. Няма и смисъл, защото в нея има планини и недостъпни места, в които човек вероятно може да ходи с портативен радиоприемник, но едва ли ще тръгне с телевизор в раницата, ако е турист.
Затова предложението ни е първото тире да бъде: “Максимално покритие на населените места в страната с програми на Канал 1”. Това вече е нещо постижимо – населените места да бъдат максимално покрити с програмите на Канал 1.
В самия край - една точка осма да бъде:
“8. Стратегията влиза в сила от 1 януари 2006 г.”.
Това се налага поради факта, че така или иначе три години този документ не е бил придвижван и са се натрупали много кандидати за лицензи за радио- и телевизионна дейност. Има опасност Съветът за електронни медии този път да бъде задръстен с молби за получаване на честоти. Тези 2-3 месеца са необходими, за да може самият СЕМ или Комисията за регулиране на съобщенията вече на база на стратегията така да пренастроят своята дейност, че да започне един процес на ефективно лицензиране, а не да се стигне сега до обратната крайност, когато пак няма да могат да се издават лицензи, защото има прекалено много молби и няма как бързо да се придвижат процедурите. Така че предложението е стратегията да влезе в сила от 1 януари 2006 г. Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Атанасов, молбата ми е да представите писмено текстовете на четирите предложения, които правите, за да ги оглася в пленарната зала, когато преминем към гласуване.
Госпожа Драганова има думата за процедурно предложение.
ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка с разглеждането на стратегията предлагам в пленарната зала да бъдат допуснати госпожа Ина Килева – заместник-министър на културата, госпожа Райна Николова и госпожа Юлияна Тончева – членове на СЕМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложението е в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на културата госпожа Ина Килева, госпожа Райна Николова и госпожа Юлияна Тончева – членове на СЕМ.
Моля, гласувайте допускането в пленарната зала на тези три представителки на съответните институции.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Моля в пленарната зала да бъдат поканени заместник-министърът на културата госпожа Ина Килева, госпожа Райна Николова и госпожа Юлияна Тончева – членове на СЕМ.
Имате думата за изказване, уважаеми дами и господа народни представители, по предложената стратегия.
Не знам дали парламентарните групи обръщат внимание на онова, което се обсъжда в момента! Допускам, че извън пленарната зала интересът към тази точка е кратно по-голям, отколкото тук.
Заповядайте, госпожо Драганова.
ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа колеги! Като представител на НДСВ в ръководството на Парламентарната комисия по гражданското общество и медии аз нямам никакво съмнение, че стратегията е с изключителна важност, още повече че преди около две седмици ръководството на тази комисия имаше среща с представители на Европейската комисия, които са експерти от медийната среда. Там въпросът за липсата на трайно решение, поради все още неприетата стратегия, беше поставен доста остро. Отново бе отчетено като слабост това, че тя не е приета през този период.
Освен това се постави въпросът за подкрепата на свободата на словото в страната чрез тази стратегия и че чуждестранните оператори са много предпазливи и не могат да дойдат да инвестират в тези сектори, тъй като няма правила за лицензирането.
Ръководството пое ангажимента, че стратегията ще влезе до края на м. септември в пленарната зала и по тази причина, както господин Атанасов подчерта, днес ръководството на комисията внесе стратегията за разглеждане като стратегия от името на народни представители, за да можем да спестим дългата процедура. Аз ще помоля и госпожа Килева, заместник-министър на културата, която вече е в залата, да изрази становището на съгласувателния режим, който беше проведен и в Министерския съвет, за да се види, че тази стратегия е приета и тя е един консенсусен въпрос, който може наистина с консенсус да се приеме от българското Народно събрание. И, разбира се, да бъде отразен подобаващо в Годишния доклад за 2005 г. за напредъка на България в присъединяването към Европейския съюз.
Какво мога да кажа по-конкретно? Стратегията е още едно доказателство за утвърждаване на свободата на словото в България и чрез основните цели, които си поставя: за осъществяване на правото на информация на всеки български гражданин; за защита на националните интереси и потребностите на аудиторията в граничните райони; за постигане на разнообразна медийна среда по обхват, формат и адресат; за осигуряване на регионализация и специалност на радио- и телевизионната дейност, съобразени с потребностите на аудиторията; за съхраняване на националната идентичност на българското общество; за създаване на благоприятни условия за плурализъм в медийната среда и действителната конкуренция.
Ясно е, че с тази стратегия наистина се желае лицензирането да стане един прозрачен и точен процес в българското общество.
Нов момент е мониторингът. Тук имаме поставяне на едно изискване от Европейския съюз за разширяване на административния капацитет на регулаторния орган и в този случай в т. 7.4.1., във второ тире, има създаване на регионален мониторинг на СЕМ, изграждане на шест регионални центъра, на подходяща материална база, модерни технологични възможности и експерти с нужната квалификация. Това също ни беше поставено като въпрос и той се разрешава в тази схема на мониторинг на регулаторния орган.
Не на последно място искам да благодаря на СЕМ и на Комисията за регулиране на съобщенията за актуализацията на стратегията, за професионалното им отношение, за изпълнение на поетите ангажименти през м. юли и разбира се за съвместната ни работа, която се надявам, че и занапред ще бъде в положителна посока.
В края на моето изказване, искам от името на НДСВ да заявя, че ние ще подкрепим стратегията във вида и с предложенията, които бяха направени от комисията, и се надявам това да стане един консенсусен въпрос за българското Народно събрание, който ще влезе като положително отношение на Европейската комисия в годишния доклад на Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на госпожа Драганова.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Костадинов.

Камен Костадинов (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм изключително удовлетворен, че това управляващо мнозинство в момента поставя като приоритет приемането на тази стратегия. Стратегията е един документ, в който е положен много експертен, неколкомесечен труд от Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии през 2002 г. За съжаление в рамките на предното Народно събрание тя не можа да стигне до гласуване в пленарната зала. Очевидна е необходимостта от приемане на тази стратегия, тъй като в липсата на възможност за лицензиране на оператори на радио-телевизионния пазар сме свидетели на проблемите, които бяха създавани последните три години, проблеми, които стигнаха включително и до Съвета на Европа, бяха спирани радио- и телевизионни оператори. Обществената потребност от лицензиране е много голяма. В режим на невъзможност за лицензиране се създава възможност за поява на пазара на пиратски радио- и телевизионни оператори, борбата с които е доста трудна, и проблемите, които те създават, имат и много странични проблеми, включително и безопасността на въздухоплаването, невъзможност в много от по-малките населени места, където има свободен радиочестотен спектър, да бъдат лицензирани желаещите оператори.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявявам подкрепа за приемането на тая стратегия и още веднъж изказвам своето удовлетворение, че най-сетне дойде време на стратегията, че с приемането й ще бъде удовлетворена една необходимост на пазара. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Костадинов.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Безспорно, не просто навременно, а е много закъсняло това нещо, което правим в момента. Аз ще спестя на залата всички подозрения от злоумишлено забавяне на тая стратегия през последните години. Въобще не съм тук, за да се заяждам с предишното мнозинство защо това не се беше появило. Бих искал да кажа, че стратегията има едно главно качество и това е, че тя е минималистична. В смисъл че в нея е включено всичко, по което няма начин да не се съгласим в тази зала. Разбира се, би могло да има много упреци по липсващи неща в нея и аз ще изразя само един.
Напълно естествено е СЕМ и КРС да опишат в тая стратегия своето развитие и виждането за собственото си проспериране през следващите години като важни регулаторни органи, но аз си мисля, че е неестествено да няма нито един ред за насърчаване на саморегулацията и за участието на третия сектор в развитието на електронните медии. Ще ви обърна внимание, че освен българската медийна коалиция в гражданското общество съществува от доста време и доста авторитетният Съюз на издателите, който включва отскоро и собственици, продуценти на електронни издания. Тенденцията в света и в Европа е паралелно с развитието на държавни органи, които осъществяват регулирането върху електронните медии, всячески да се насърчава и саморегулирането. Тоест да бъдат приравнявани по статут и по тежест гилдийните организации, профсъюзите на журналистите, защото в крайна сметка, ако не произтича от самоубеждението една или друга санкция, една или друга тенденция в развитието на влиянието върху общественото мнение, никакви държавни органи не могат насила да го заставят да се случи и ние в България сме виждали много често това.
Бихме могли да изкажем и доста забележки по езика на стратегията. В нея тук-таме се появяват недомислици, като например І, т. 4, първото тире, което твърди, че при принципите на регулация, на които се основава тази стратегия, е развитието на обществената телевизия, която гарантира плурализъм и защита на обществения интерес чрез формиране на общественото мнение. Това са две самоизключиващи се съставни части на изречението според мен и приличат малко на определението на Ленин за печата, който е колективен пропагандатор, агитатор и организатор на широките народни маси. Тоест общественият интерес се защитава единствено и само от плурализма. Той не може да бъде защитаван от формиране на общественото мнение като акт. Разбира се, приемете го за дребно заяждане, което е чисто редакционна бележка.
Като цяло смятам, че трябва да бъде подкрепена стратегията със забележката, че може би в някакво бъдещо нейно доработване или в нейното представяне пред общественото мнение на България трябва да кажем, че освен СЕМ и КРС не по-малко внимание ще отделим на тежестта и авторитета на съсловните организации, които съществуват в България, защото те са не по-малко важни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Дилов.
Минава 11,00 ч. Ще дам 30-минутната почивка, след което, ако желаят други народни представители да се изкажат, да го направят. Навярно е редно да се чуе и становището на Министерството на културата от госпожа Килева, така както предложи госпожа Драганова. След което при гласуването ще трябва да се гласуват първо четирите допълнителни текста, които предложи господин Иво Атанасов. Те са представени от него в писмен вид. След това – проекта за решение, с което Народното събрание одобрява предложената стратегия.
Като поредност на работата ни, уважаеми колеги, до края на деня и утре: след почивката ще ви бъде раздаден докладът за първата част от текстовете на Наказателнопроцесуалния кодекс. Работата ще продължи с второ четене на Закона за статистиката, след това второ четене на Закона за ветеринарномедицинската дейност. По ориентация на Председателския съвет предвиждаме утре да се започне с второто четене на Наказателнопроцесуалния кодекс.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с дискусия по стратегията.
Господин Янев, заповядайте за изказване.
Яни Янев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разглежданата днес стратегия поставя и някои по-общи теми освен темите, които са предмет на нейното разглеждане. Това именно е във връзка с навременното приемане на онези нормативни актове, на онези решения на Народното събрание, които са свързани с изпълнението на други актове, приети от Народното събрание.
Преждеговорившите повдигнаха темата за това, че са минали почти три години, откогато трябваше да бъде изработена стратегията. Мисля, че към настоящия момент действително се намираме в крайното време, когато това трябва да бъде направено. Естествено е, както всички неща, които правим, че не можем да претендираме за абсолютно съвършенство. Говорим за това, че приемаме един акт, една стратегия, която във времето във всички случаи, както и самата дейност по радио- и телевизионното наземно разпространение ще се развива, и това е един документ, който във всички случаи ще бъде доусъвършенстван и развиван.
Преди да премина към по-конкретните неща, искам да обърна вниманието ви на следното.
Считам, че на първо място трябва да направим някои сериозни редакционни корекции в текста на предложената стратегия. Това е така, защото проектът за решение на Народното събрание е, че Народното събрание приема стратегия, а навсякъде – в уводните части и в отделните глави започваме със “Съветът за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията”. Действително по закон те имаха задължение да подготвят стратегията, но по своето естество приемането е от Народното събрание.
Затова моето предложение конкретно е в раздел І: “Съветът за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията” да бъдат заменени с “Народното събрание”.
Същата промяна да бъде направена във второ римско в заглавието.
В трето римско, т. 4.1., абзац втори “СЕМ и КРС” да бъдат заменени с “Народното събрание”.
На следващо място, на което бих желал да обърна вашето внимание, е, че председателят на комисията господин Атанасов прочете мотивите на комисията за приемането на стратегията, но има и неща, които могат допълнително да се споменат. Лично мен ме впечатлиха особено принципи, които са заложени и по отношение на регулацията, която се възприема в Европейския съюз, и които принципи са проведени в самата стратегия.
На първо място, бих подчертал важността на принципа за прозрачност на капитала. Особено важно е, защото след като възлагаме във функциите на обществените медии и възможност да формулират общественото мнение, което е реалност в нашия обективен живот, трябва да е ясно във всички случаи кой плаща за формирането на това обществено мнение.
На второ място, е особено важно постоянният надзор върху предаванията, които могат да увредят малолетни и непълнолетни. Считаме, че тези две функции трябва да бъдат развити в мониторинговата дейност на СЕМ както в предварителния етап по издаването на лицензиите, така и при упражняването на последващия контрол.
Също така считам за особено важен и принципът, който се въвежда, за стимулиране на саморегулацията, осъществявана с участието на операторите и потребителите.
С оглед на тези допълнителни съображения считам, че предложената стратегия е документ, който във всички случаи Народното събрание трябва да приеме. Тя е абсолютно необходима, полезна както за развитието на двата сектора – на радиоразпространението и телевизионното разпространение в страната, разширява възможността за конкуренция, така също и с оглед на хармонизацията на нашето законодателство в посока на присъединяването ни към Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Янев.
Заместник-министър Килева, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИНА КИЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря ви, че получих думата.
От името на Министерството на културата бих искала да благодаря на всички народни представители, които се изказаха преди мен – Камен Костадинов, Любен Дилов-син, Яни Янев, защото те наистина по категоричен начин изразиха подкрепата на Народното събрание за тази важна стратегия, важна от гледна точка на хармонизационния процес. Защото, както и госпожа Драганова каза при излагането на мотивите, ние закъсняваме с изпълнението на нашия екшън план с една конкретна мярка 437, която е свързана с приемането на тази стратегия. Закъсняваме вече четири години – състояние, което на пазара породи едно статукво с много рискове за прозрачността, за конкурентността, за коректната игра в аудиовизуалния сектор – нещо, което породи тревогата на нашите европейски партньори. Както госпожа Драганова отбеляза, по време на PR-ревюто, което имахме от страна на Европейската комисия, проведохме много срещи съответно с независимите регулаторни органи, а и с Министерство на културата, където стана ясно, че ние не можем да продължим по същия начин и трябва да придвижим стратегията, което трябва да направим решително бързо – до края на м. септември. Ако днес уважаемите народни представители имат желанието и отговорността да гласуват тази стратегия, ние ще можем да запишем една червена точка в нашия доклад в частта “Аудиовизия”. Ние не трябва да се лишаваме от възможността да имаме повече червени точки, както се казва.
Относно конкретната инициатива на Министерството на културата имахме съгласувателна процедура. Опитахме се бързо да вкараме стратегията в Министерския съвет, но за съжаление мъничко закъсняхме. Инициативата на народните представители, на ръководството на комисията ни изпревариха, за което аз изключително благодаря от името на министерството. Така или иначе целта ни е обща и в този момент показваме едно много добро хоризонтално сътрудничество по евроинтеграционните приоритети на страната.
Това, което мога да ви кажа, е, че Министерският съвет прие тази стратегия без бележки и по този начин даде една категорична санкция, санкцията на върховния орган – изпълнителна власт, за важността на този акт.
Искам да благодаря за поставените акценти от страна на господин Костадинов по отношение на опасността за пиратство, за изкривяване на защитата на авторските права. Това е друга голяма тема в нашето министерство. Смятам, че приемането на концепцията ще реши някои въпроси и в тази проблемна за България ниша по пътя й към Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Килева.
Има ли желаещи за изказване по проекторешението за приемане на стратегията, както и за самата стратегия? Няма.
Преминаваме към гласуване на направените предложения от господин Яни Янев, господин Атанасов и господин Дилов.
Първо, да гласуваме предложенията от господин Атанасов.
Ще Ви помоля да ми помогнете, господин Атанасов, като прочетете предложенията, за да ги подложа на гласуване.
ДОКЛАДЧИК Иво Атанасов: Ще ги прочета вместо заместник-председателя на Народното събрание Камелия Касабова, тъй като съм ги написал на ръка.
Има няколко поправки, които са предложени от комисията.
В ІІІ раздел “Възможности за развитие на радио- и телевизионна дейност” да има ново тире, което да е първо със следния текст:
“- лицензиране на нови електронни медии с национално покритие при наличие на свободен международно съгласуван радиочестотен спектър”.
Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това е първото предложение за редакция на § 3.
Моля, гласувайте тези редакционни бележки, което всъщност е и предложение на комисията за редакция на стратегията.
Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Иво Атанасов: В ІІІ 4.1. да се добави ново тире – пак предложение на комисията, със следния текст:
“- лицензиране на цифрови национални електронни медии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте това предложение за допълване на т. 4.1.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Иво Атанасов: В ІІІ 5.2.2. първото тире да бъде с нов текст, който да има следното съдържание:
“- максимално покритие на населените места в страната с програми на Канал 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте предложението за допълване на т. 5.2.2. от Стратегията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Иво Атанасов: Следващото предложение е да се добави нова т. 8 със следното съдържание:
“8. Стратегията влиза в сила от 1 януари 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Моля, гласувайте новата т. 8 от Стратегията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Господин Любен Дилов също е направил предложение за корекции: в § 1, в първото тире думата “чрез” да се замени с “при”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 91 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 14.
Предложението на господин Дилов се приема.
Следващото предложение на господин Дилов е в т. 7.1.2. да се създаде ново тире със следното съдържание:
“- насърчаване на саморегулацията като принцип на радио-телевизионната дейност”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 97 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Господин Яни Янев направи предложение, което вероятно съвпада с предложението, което господин Дилов е направил за замяната на “СЕМ и КРС” с “Народно събрание” в І, ІІ и ІІІ – само там, където са заглавията и след т. 4.1. в “СЕМ и КРС определя два основни етапа…” се заменя с “Народното събрание определя два основни етапа…”.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
Това предложение се приема.
Няма други предложения за гласуване.
Гласуваме целия проект за решение на Народното събрание за Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА – второ четене.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Правя процедурно предложение във връзка с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката да поканим в залата господин Александър Хаджийски – председател на Националния статистически институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Моля, поканете господин Хаджийски в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката”.
По § 1 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи да се изкажат по наименованието на законопроекта и § 1? Няма.
Моля, гласувайте наименованието и редакцията на вносителя за § 1.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.


ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 2 има направено едно предложение, което е подкрепено от комисията по принцип. Ще ви прочета направо текста, който комисията предлага за § 2:
“§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя “и/или са финансово осигурени от тях”.
2. В ал. 2 думите “органи на централната и териториалната администрация” се заменят с “централни териториални органи на изпълнителна власт”.
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) Органите на статистиката извън Националния статистически институт се определят ежегодно със заповед на ръководителя на съответното ведомство и осъществяват статистическите изследвания съгласно нормативните актове и Правилника за статистическата дейност, съгласуван с Националния статистически съвет и утвърден от ръководителя на ведомството. Те работят под методическото ръководство на Националния статистически институт и предоставят при поискване данни на Националния статистически институт и помежду си от изследванията по ал. 1.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “министерствата, ведомствата и органите на централната и териториалната администрация” се заменят с “органите на статистиката”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
За § 3 няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по тези два параграфа има ли? Няма желаещи.
Моля, гласуваме § 2 в редакция на комисията и текста на вносителя за § 3.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 4 има направено едно предложение, което се подкрепя от комисията по принцип. Комисията предлага следния текст като окончателна редакция на § 4:
“§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “осъществява” се добавя “независимо”, а след думата “дейност” се добавя “на държавата”.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Статистическите бюра осъществяват функциите и задачите на Националния статистически институт на регионално ниво и/или извършват научно-методическа и информационна дейност.”
По § 5 няма предложения.
Комисията предлага следния текст:
“§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя “и стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки петгодишен период”;
б) в т. 6 думата “национални” се заменя с “националните”;
в) създава се т. 14:
“14. организира статистическата дейност за осигуряване на данни за административно-териториалните и териториалните единици, съгласно националното законодателство и класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, съответстваща на европейската класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).”
2. В ал. 2 след думите “статистически данни” се добавя “или други статистически услуги”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по тези два параграфа има ли? Няма желаещи.
Моля, гласуваме § 4 и 5 в редакция на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Госпожо председател, предлагам да изчета следващите четири параграфа, защото по параграфи 8 и 9 няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 6 има направено едно предложение, което комисията подкрепя по принцип и предлага следния текст за окончателна редакция на § 6:
“§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
“1. внася за утвърждаване в Министерския съвет Стратегия за развитие на Националната статистическа система за всеки петгодишен период.”
2. Досегашната т. 1 става т. 2.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се добавя “в едномесечен срок след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година”.
4. Досегашните точки 3-7 стават съответно 4-8.”
По § 7 няма предложения.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 7:
“§ 7. Създават се членове 9а и 9б:
“Чл. 9а. Заместник-председателите на НСИ:
1. ръководят, контролират и отговарят за структурните звена и ресори, определени от председателя на Националния статистически институт;
2. заместват председателя в случаите на отсъствието му от страната или при ползване на законоустановен отпуск.”
Чл. 9б. (1) Статистическите бюра на Националния статистически институт се ръководят от директор.
(2) Директорите на статистическите бюра:
1. организират цялостната дейност на бюрата и провеждането на статистическите изследвания съгласно Националната програма за статистически изследвания;
2. контролират провеждането на статистическите изследвания съгласно предоставените методологии от Националния статистически институт;
3. назначават служителите в статистическите бюра.”
По параграфи 8 и 9 няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за тези два параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли изказвания по тези четири параграфа, които бяха представени от председателя на комисията? Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфи 6 и 7 в редакция на комисията и параграфи 8 и 9, подкрепени от комисията. Текстовете са на вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По следващите текстове предоставям на Вас, господин Цонев, правото да прецените, явно няма неприети предложения по законопроекта, да ги представите както Ви е удобно.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, госпожо председател.
По § 10 има направено едно предложение, което комисията подкрепя по буква “а”, а по буква “б” подкрепя по принцип.
Текстът, който предлага комисията за § 10, е следният:
“§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “16-членове – представители на: Министерския съвет, Българската народна банка, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията”, се заменят с “представители на Министерския съвет, министерствата, Българската народна банка”.
2. В ал. 3 след думата “освобождават” се добавя “със заповед на министър-председателя по предложение на”.”
За § 11 няма направени предложения.
Комисията не подкрепя т. 1, подкрепя точки 2 и 3 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “проектът на” се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Проектът на Националната програма за статистически изследвания заедно със становище на Националния статистически съвет се съгласува с министъра на финансите относно финансовото й осигуряване.”
Тези два параграфа предлагам, госпожо председател.


ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване по тези два параграфа? Няма.
Моля, гласувайте § 10 и § 11 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 12 има направено едно предложение.
Комисията го подкрепя и предлага следния текст като окончателна редакция на § 12:
“§ 12. В чл. 16, ал. 2 думите “органи на централната и териториалната администрация” се заменят с думите “централни и териториални органи на изпълнителната власт”.
По § 13 също има направено едно предложение, подкрепено от комисията.
Комисията предлага следния текст на § 13:
“§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите “и формата” се заличават.
2. Създават се точки 8, 9 и 10:
“8. представителността на изследването;
9. формата и срока за предоставяне на данните;
10. статистическите параметри, характеризиращи изследването”.”
По § 14 има направено едно предложение, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 14:
“§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.”
5. Създава се нова ал. 5:
“(5) Редът и начинът за предоставяне на данните по ал. 1-4 се определят в статистически форми по образци, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт.”
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думата “регистри” се добавя “и информационни системи”.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите “по ал. 1 и 2” се заменят с “по ал. 1 и 3”, а думите “и на органите по ал. 4 за предоставяне на данни” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези три параграфа? Няма.
Моля, гласувайте § 12, 13 и 14 в редакцията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 15 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
По § 16 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е оттеглено на заседанието на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става съответно § 16 - § 20:
“§ 16. Наименованието на глава шеста се изменя така: “Глава шеста – “Опазване на тайната”.
§ 17. Член 25 се изменя така:
“Чл. 25. (1) Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели.
(2) Органите на статистиката и техните служители не могат да разгласяват или предоставят:
1. индивидуални статистически данни;
2. статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определено лице;
3. статически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем.”
§ 18. Член 26 се изменя така:
“Чл. 26. Данните по чл. 25 могат да се предоставят, само ако:
1. се предоставят за целите на научната работа във висшите училища или на юридически лица, чиято основна дейност са научните изследвания, ако те са създали условията, определени с нормативните разпоредби за опазване на тези данни, и ако всички физически лица, на които предстои да се запознаят с тези данни, подпишат клетвена декларация за опазване на статистическата тайна; данните се предават във форма, която не позволява прякото или косвено идентифициране на лицето, за което се отнасят;
2. се предават за статистически цели на статистическата служба на Европейския съюз;
3. се предават за статистически цели на друг орган на статистиката след писмено искане, в което са посочени конкретните данни и целите, за които ще бъдат използвани;
4. са нефинансови данни и се отнасят само до финансирана от държавния бюджет дейност на юридически лица;
5. лицето, за което се отнасят тези данни, е дало съгласие за предоставянето или използването им; съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се дава, както и от кого тези данни могат да бъдат използвани; лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, като оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.”
§ 19. Член 27 се изменя така:
“Чл. 27. (1) Органите на статистиката са длъжни да осигурят опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.
(2) Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, се извършват по ред, определен с наредба на председателя на Националния статистически институт.
(3) Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката или съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, подписват клетвена декларация за опазване на тайната при изпълнение на задълженията си и в срок пет години от приключването им.
(4) Правилата за опазване на статистическата тайна са задължителни за всички изследвания, провеждани по реда на този закон от органите на статистиката.”
§ 20. Член 27а се изменя така:
“Чл. 27а. (1) Регистрирането, използването, обработването и съхраняването на статистически данни, които са класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, се извършват съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му.
(2) Списъкът на данните, фактите и обстоятелствата, съставляващи служебна тайна, се определят със заповед на председателя на Националния статистически институт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли изказвания по тези два параграфа, които бяха представени току-що? Не виждам желаещи.
Моля да гласуваме § 15 на вносителя и § 16 в редакция на комисията, който става съответно § 16 до § 20 включително.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 17 има направено предложение, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага окончателна редакция на § 17, който става § 21:
“§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “министерствата, ведомствата и другите органи на централната и териториалната администрация” се заменят с “и другите органи на статистиката”.
2. В ал. 3 думите “Единен регистър за идентифициране на земеделските стопани, на лицата, упражняващи свободна професия и на другите физически лица по чл. 2 от Търговския закон” се заменят с “Единен регистър на лицата по чл. 2 от Търговския закон”.”

По § 18 има само едно предложение, подкрепено от комисията, която предлага следната редакция на § 18, който става § 22:
“§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) За поддържането на регистрите по чл. 28 държавните органи и другите институции, администриращи информационни системи и регистри, създадени със закон, осигуряват на Националния статистически институт или на съответните органи на статистиката достъп до необходимата им информация в администрираните от тях регистри и информационни системи.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата “статистически” се заличава.”
По § 19, ако позволите, госпожо председател, няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези три параграфа? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 17 и § 18 по номерация на вносителя в редакция, предложена от комисията, и § 19 на вносителя, който става § 23.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията предлага § 20 да отпадне.
По § 21 има направено предложение, което не е прието от комисията.
Първо предлагам да гласуваме отпадането на § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 20 на вносителя? Няма желаещи.
Моля, гласувайте отпадането на § 20 по предложение на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Параграф 20 отпада.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 21 има едно предложение, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 21, който става § 24:
“§ 24. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. “Индивидуални статистически данни” са получените за статистически цели данни, които се отнасят за стопански или друг субект, осъществяващ дейност на територията на Република България, или персонални данни, които могат да бъдат свързани с конкретно физическо лице.”
2. В т. 2 думата “единичните” се заменя с “индивидуалните”.
3. В т. 10 думата “поверителност” се заменя с “опазване на статистическата тайна”, а думата “единични” – с “индивидуални”.
4. Точка 12 се изменя така:
“12. “Административен източник” е регистър или информационна система, създадени със закон, съдържащи информация за обектите на статистическите изследвания.”
По § 22 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Тъй като Вие сте вносител на това предложение, което не се приема, оттегляте ли го или да го гласуваме отделно?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Да, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 21, който става § 24 в редакция на комисията, и § 22 на вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това и целият закон.
Благодаря Ви, господин Цонев.


Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ – продължение.
Господин Калинов? Моля, поканете господин Калинов в пленарната зала.
Има ли заместник-председател на комисията?
Господин Върбанов, заповядайте, докато господин Калинов влезе в залата.
Предстои докладване на чл. 118, който се намира на стр. 59 от доклада във втората му част.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Аз бих искал да информирам колегите, че имаше изградена работна група, която работеше по закона, оформи всички становища и позиции. След това на комисия беше изменен чл. 118, като се предлага следната редакция:
“Чл. 118. (1) Националната ветеринарномедицинска служба ежегодно изготвя държавна профилактична програма и списък на заразните болести, срещу които ветеринарномедицинските органи провеждат мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране.
(2) Програмата и списъкът по ал. 1 се изготвят до 31 юли на текущата година, преди изготвяне на бюджета на Република България и се прилагат през следващата календарна година.
(3) Програмата и списъкът по ал. 1 се обнародват в “Държавен вестник”.
(4) Изпълнението на мерките по ал. 1 е задължително за физическите и юридическите лица, за които се отнасят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Има ли изказвания по чл. 118 от законопроекта? Няма желаещи.
Моля да гласуваме текста в редакция на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Член 118 е приет.

ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Следващите пет члена са подкрепени от комисията и няма предложения – членове 119, 120, 121, 122 и 123 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове на вносителя? Няма желаещи.
Моля да гласуваме от чл. 119 до чл. 123 включително. Текстовете са на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 124 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 124:
“Чл. 124. Заразните болести по животните, установени в страната, подлежат на задължителна регистрация и обявяване по ред, определен с наредбата по чл. 50, ал. 3.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125 и чл. 126.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези три текста? Няма.
Моля да гласуваме чл. 124 в редакция, предложена от комисията, чл. 125 и чл. 126 на вносителя.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127.
“Чл. 127. (1) За организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, включително и болести по чл. 47, ал. 1, чието разпространение може да причини значителни икономически щети, към Министерския съвет се създава Централен епизоотичен съвет.
(2) Съветът се ръководи от заместник министър-председател, заместник-председател е министърът на земеделието и горите, а секретар – генералният директор на НВМС.
(3) В състава на съвета се включват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на земеделието и горите.
(4) Министър-председателят утвърждава правилник за работата на съвета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този текст? Няма.
Моля да гласуваме чл. 127 в редакция на комисията, като в ал. 4 думата “комисията” се заменя със “съвета”.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
Комисията предлага следната редакция на чл. 129:
“Чл. 129. (1) Контролът по здравеопазването се извършва в следните обекти с епизоотично значение:
1. животновъдни обекти;
2. предприятия за преработване и обезвреждане на странични животински продукти;
3. депа за отпадъци;
4. трупосъбирателни площадки и трупни ями за животни;
5. центрове за добив и съхранение на зародишни продукти;
6. обекти за производство, търговия и съхранение на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи;
7. пасища и места за водопой;
8. пазари и обекти, в които се провеждат изложби и състезания с животни;
9. транспортни средства, с които се превозват животни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи;
10. места, където се отглеждат диви животни;
11. предприятия за добив, преработка и съхранение на суровини и храни от животински произход.
(2) Контролът по здравеопазване се извършва и върху дейността на ветеринарните лекари, регистрирани за ветеринарномедицинска практика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Върбанов.
Има ли изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
Моля да гласуваме чл. 128 на вносителя и чл. 129 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130.
По чл. 131 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 131:
“1. Чл. 131. (1) Когато при извършване на проверки в обектите по чл. 129, ал. 1 контролните органи установят нарушения, в зависимост от вида и тежестта им те предприемат една или няколко от следните мерки:
1. дават указания, в които определят срокове за отстраняване на нарушенията;
2. налагат забрани;
3. разпореждат унищожаване или насочване за термична или химична преработка на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи.
(2) Мерките по ал. 1 се налагат:
1. с предписание – по ал. 1, т. 1;
2. с разпореждане – по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Екземпляр от актовете по ал. 2 се връчва на собственика или наемателя на обекта или на негов представител.
(4) В тридневен срок след изтичане на срока за отстраняване на нарушенията, посочени в предписанието, ветеринарният лекар, който го е издал, извършва проверка и в случай че нарушенията са отстранени, отразява това в предписанието, като поставя дата, подпис и щемпел.
(5) Когато нарушенията, посочени в разпореждането по ал. 2, т. 2 са отстранени преди изтичане на определения срок, собственикът на обекта уведомява ветеринарния лекар, който в тридневен срок извършва проверка и в случай че нарушенията са отстранени отменя забраната.
(6) При изпълнение на разпореждането по ал. 1, т. 3 ветеринарният лекар отбелязва това в разпореждането като поставя дата, подпис и щемпел.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Върбанов.
Има ли желаещи за изказване по тези два текста? Няма.
Моля да гласуваме чл. 130 на вносителя и чл. 131 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов:
“Раздел ІІ
Задължения на органите на местното самоуправление,
физическите и юридическите лица
Чл. 132 – комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ и чл. 132.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по чл. 132? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на раздел ІІ и чл. 132 на вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 133 има предложение от народния представител Борислав Великов – в чл. 133, т. 5, думата “изолатори” да се замени с думата “приюти” и текстът да придобие следния вид:
“Чл. 133. Кметовете на общини, райони и кметства:
5. организират улавянето и настаняването на безстопанствени кучета в приюти и осигуряват финансови средства за провеждане на ветеринарномедицински мероприятия, предвидени по чл. 182-193.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Иванов – в чл. 133, т. 5, думата “изолатори” да се замени с думата “приюти”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница – в чл. 133, т. 5, думата “изолатори” да са замени с думата “приюти”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Александър Арабаджиев:
“§ 1. В чл. 133, т. 5, думата “изолатори” да се замени с думата “приюти”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ваня Цветкова – в чл. 133, т. 5, думата “изолатори” да са замени с думата “приюти”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 133:
“Чл. 133. Кметовете на общини, райони и кметства:
1. съдействат при изпълнението на мерките за профилактика при регистрацията на животновъдните обекти по чл. 137, ал. 1, както и за ограничаване и ликвидиране на заразните болести по животните;
2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост забраняват използването им;
3. предприемат мерки за недопускане на животни на територията на депата за отпадъци;
4. организират събирането на труповете на животни и изграждането на трупни ями и трупосъбирателни площадки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Върбанов.
Имате думата за изказвания по чл. 133.
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В чл. 133, т. 5, са визирани задълженията на кметовете на общини, райони и кметства да имат определена намеса по отношение на безстопанствените кучета. Както ще проследите в текста, който комисията е подкрепила, тези задължения отпадат и всъщност се предлага целият раздел за безстопанствените кучета да отпадне, включително и задълженията на кметовете.
Аз смятам, че това е недопустимо и би трябвало в чл. 133 тези задължения на кметовете да останат, защото това е принципно задължение и текстът е текст, който визира задълженията на кметовете по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Така че фактически ние ще създадем един правен вакуум и ще освободим кметовете от тези задължения, ако тази точка отпадне.
Това е едното наше възражение.
Второто наше възражение е – всъщност в това се състоят предложенията на господин Великов, на Иван Иванов, нашето с господин Паница и на госпожа Ваня Цветкова – навсякъде, където в закона се използва терминът “изолатори”, да се замени с “приюти”, тъй като две са структурите, които имат функции по отношение на безстопанствените кучета – това са общините и неправителствените организации. Те настаняват кучетата в абсолютно идентични заведения и няма никаква причина, ако това са заведения, които се стопанисват от общините, те да се наричат изолатори, а ако това са заведения, стопанисвани от неправителствени организации, да се наричат приюти.
Затова ние се обръщаме с молба към вас да подкрепите нашето предложение и да въведем термина “приют” не само защото е по-лицеприятен, а защото по-точно отразява функциите и дейностите, които се осъществяват в тези заведения. Това отговаря и на европейските стандарти за хуманно отношение към животните.
Освен това ще видите, че в Заключителните разпоредби няма различни определения на приют и изолатор, тъй като функциите им са еднакви, и значително по-добре ще бъде да използваме един термин.
Отново настояваме за вашата подкрепа да бъде приет терминът “приюти” и т. 5 да остане в редакцията, в която е била първоначално предложена, със замяна на “изолатори” с “приюти”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Манева.
За реплика – заповядайте, господин Моллов.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, темата за безстопанствените кучета е много сложна и обширна тема, за която няма еднозначно виждане в обществото как трябва да бъде решена. Независимо че тази тема е включена в Закона за ветеринарномедицинската дейност, по своята същност тя не е евроинтеграционна тема. На работната група, а впоследствие и в дискусията на Комисията по земеделието и горите беше възприет един подход тази тема да има възможност да бъде обсъдена достатъчно внимателно и да бъде обект на нова законодателна инициатива в рамките на три месеца, което ще се закрепи чрез този законопроект с Преходните и заключителните разпоредби. Около това виждане има пълен консенсус в комисията.
Поради тази причина целият раздел, който касае безстопанствените кучета в следващата глава, включително и всички текстове в законопроекта, който разглеждаме, свързани с тази тема, отпадат на формално основание, тоест комисията ги отхвърля на основание на това, че те ще бъдат разглеждани с една следваща процедура, която ще бъде разписана в Преходните и заключителните разпоредби.
Поради това аз правя реплика на госпожа Манева, въпреки че тя по принцип е права, че това трябва да бъде уредено законодателно, но искам да напомня на уважаемите колеги, които са в залата, че сега действащият Закон за ветеринарномедицинската дейност урежда тази материя – дали добре или зле, но все пак има нормативна уредба, тоест няма да се получи правен вакуум. А в Преходните и заключителните разпоредби ще бъде разписан и текст, с който двата члена от сега действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност ще останат в сила до приемането на поправки в този срок, за който казах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Моллов.
Други желаещи за изказване? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Великов, което е идентично с предложението на госпожа Цветкова, което всъщност в себе си съдържа и предложенията на господин Иван Иванов, Евдокия Манева, Васил Паница, господин Арабаджиев – думата “изолатори” да се замени с думата “приюти”. Така че, гласувайки едното предложение, гласуваме всички тези предложения, няма да ги подлагам отделно на гласуване, те са инкопорирани в предложението на господин Великов.
Моля, гласуваме това предложение, което не е подкрепено от комисията – господин Моллов току-що аргументира защо не е подкрепено.
Гласували 96 народни представители: за 14, против 72, въздържали се 10.
Предложението не се приема.

Моля да гласуваме предложението на госпожа Манева в редакция на комисията, която ще подложа на гласуване след това, да бъде добавена т. 5 на вносителя, която регламентира задължението да се организира улавянето и настаняването на безстопанствени кучета.
Гласуваме в текста на комисията да бъде добавена т. 5 на вносителя, която не е възпроизведена в окончателния текст на законопроекта.
Гласували 85 народни представители: за 59, против 20, въздържали се 6.
Предложението, което направи госпожа Манева, се приема.
Господин Калинов, заповядайте.
Васил Калинов (КБ): Колеги, аз предлагам да се извърши прегласуване на този текст, тъй като преди малко беше достатъчно добре обяснено от господин Моллов, че приемането на тези текстове означава де факто да променим логиката на законопроекта в този вид, в който са извършени редакциите и на всички останали членове от втората част, която ви е предложена, а и в по-нататъшната редакция. Този проблем ние ще го третираме в Преходните и заключителните разпоредби, където ще препратим въпросът да бъде разрешен в отделен законопроект, който трябва да бъде предложен от Министерския съвет. Този законопроект ще бъде достатъчно добре съгласуван с всички инстанции на изпълнителната власт и ще бъдат заделени необходимите ресурси, за да може да бъде изпълнено всичко това, а не само да приемаме някакъв текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Моля, с тези аргументи прегласуваме предложението на госпожа Манева – т. 5 да бъде добавена в редакцията на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 17, против 92, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на комисията за окончателната редакция на чл. 133.
Гласували 114 народни представители: за 102, против 12, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 134 няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 135 няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 136 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което беше оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези три текста? Няма.
Гласуваме чл. 134, 135 и чл. 136 по текстовете на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 137 има две предложения от народните представители Мария Капон, Евдокия Манева и Васил Паница, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 137:
“Чл. 137. (1) Собствениците на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на РВМС, към което прилагат документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) В срок до седем дни от подаване на заявлението директорът на РВМС със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях. В състава на комисията се включва и ветеринарен лекар по чл.35, в чийто район се намира обектът.
(3) Комисията в тридневен срок представя на директора на РВМС становище с предложение за регистрация или отказ.
(4) Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските.
(5) Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на РВМС, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на РВМС.
(6) В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на РВМС вписва животновъдния обект в регистър, издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени с наредбите по чл. 132, ал. 2.
(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(8) Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.
(9) Регистърът по ал. 6 съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. ветеринарния регистрационен номер на обекта;
3. име и постоянен адрес на собственика на обекта;
4. местонахождение, адрес и вид на обекта;
5. капацитет на обекта;
6. вид, категория и предназначение на животните в обекта;
7. технология на отглеждане на животните;
8. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията;
9. промени във вписаните обстоятелства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Има ли желаещи за изказвания по чл. 137? Няма.
Моля, гласувайте чл. 137 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Член 137 е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията предлага следната редакция за чл. 138:
“Чл. 138. (1) Регистрацията се заличава, а удостоверението се обезсилва:
1. по молба на лицето, получило удостоверение за регистрация;
2. при груби или системни нарушения на ветеринарномедицинските изисквания.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заповедта на директора на РВМС може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
По чл. 139 няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по тези два текста? Няма.
Моля, гласувайте чл. 138 в редакцията, предложена от комисията, и чл. 139 по текста на вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията предлага следното наименование на раздел ІІІ:
“Раздел ІІІ – Ред за обезщетяване”.
Комисията предлага следната редакция на чл. 140:
“Чл. 140. (1) Генералният директор на НВМС или определени от него длъжностни лица разпореждат със заповед:
1. унищожаване на болни, съмнително болни или контактни животни;
2. унищожаване на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар в епизоотичното огнище, които представляват опасност за здравето на хора и животни.
(2) Заповедта по ал. 1 се изпълнява след писмено уведомяване на кмета на общината или определено от него лице.”
По чл. 141 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 141. (1) Собствениците на животни се обезщетяват със средства от бюджета на НВМС и по чл. 108, ал. 1 за:
1. животни, умрели от болести по чл. 47, ал. 1 и чл. 120, ал. 1;
2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
3. заразени и контактни животни, унищожени с цел ликвидиране на болестите по т. 1;
4. животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу болестите по т. 1:
а) умрели, вследствие на непредвидим риск;
б) неотложно заклани преди изтичане на карентния срок.
5. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от НВМС.
(2) Собствениците на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на болести по ал. 1, т. 1 се обезщетяват със средства от бюджета на Националната ветеринарномедицинска служба и от държавния бюджет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ, чл. 140 и чл. 141 в редакция на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 142 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 143 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 143:
“Чл. 143. (1) Унищожаването на животни и на обекти по чл. 141, ал. 2 се извършва в присъствие на комисия, определена със заповед на директора на съответната РВМС.
(2) В комисията по ал. 1 се включват трима служители от съответната РВМС, представител на общинската администрация и ветеринарният лекар по чл. 35, в чийто район се намира животновъдният обект.
(3) При унищожаване на племенни животни в комисията се включва и представител на териториалното звено на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, а при унищожаване на пчелни семейства – представител на Националната развъдна асоциация по пчеларство.
(4) Комисията по ал. 1 в присъствието на собственика съставя протоколи по образци за унищожаването на животните и/или обектите по чл. 141, ал. 2.
(5) Протоколите се подписват от комисията и се подпечатват с печатите на РВМС и щемпела на ветеринарния лекар по ал. 2.
(6) Протоколите се съставят в четири еднообразни екземпляра, от които един за Централно управление на НВМС, два за РВМС и един за собственика.
(7) В случаите, когато труповете на животни се предават в предприятия за обезвреждане на странични животински продукти, предприятието издава потвърдителен документ.
(8) Документът по ал. 7 съдържа:
1. име/наименование на собственика на животните;
2. ветеринарен регистрационен номер на животновъдния обект;
3. идентификационен номер на животните, подлежащи на идентификация;
4. вид, брой и общо тегло на животните от един вид.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 142 на вносителя и чл. 143 в окончателна редакция, предложена от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 144 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 144:
“Чл. 144. (1) Обезщетението за животни се определя по средна пазарна цена по вид животни за килограм живо тегло за съответната област, определена от Националния статистически институт за месеца, който предхожда възникването на болестта, а за племенни животни от Националния генофонд на страната – по оценка, направена от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
(2) В случаите, когато продуктите, добити от заклани животни, подлежат на реализация, средствата, получени от нея, се приспадат от размера на обезщетението.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145.
За чл. 146 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 146. Обезщетението за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи се определя по средната пазарна цена за съответната област, определена от Националния статистически институт за месеца, който предхожда възникването на болестта.”
За чл. 147 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 147. (1) За изплащане на обезщетение собствениците в срок до три работни дни от датата на унищожаване на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи, подават заявление до директора на съответната РВМС, към което прилагат:
1. документ, издаден от месопреработвателно и/или млекопреработвателно предприятие, когато суровините от животински произход са насочени от РВМС за преработване;
2. ветеринарномедицински паспорт за едри преживни и еднокопитни животни;
3. документът по чл. 143, ал. 7.
(2) Към документите по ал. 1 служебно се прилагат:
1. документите по чл. 143, ал. 1 и 4;
2. писмо с резултата от лабораторно-диагностичното изследване;
3. наказателно постановление по чл. 142, ал. 2.
(3) В случаите, когато не са приложени някои от документите по ал. 1 или са констатирани пропуски в тях, директорът на РВМС в тридневен срок от подаване на документите писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на нередовността.
(4) Уведомлението по ал. 3 се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.
(5) Когато нередовността не бъде отстранена в определения срок, директорът на РВМС прекратява процедурата по изплащане на обезщетение с мотивирана заповед.
(6) Заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
По чл. 148 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Има ли желаещи за изказвания по представените текстове? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване чл. 144 в редакция на комисията, чл. 145 на вносителя, чл. 146 и 147 в редакция на комисията и чл. 148 на вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.


ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Глава седма – Защита и хуманно отношение към животните”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава седма.
“Раздел І – Изисквания за защита и хуманно отношение към животните”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел І.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.
По чл. 150 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Борислав Великов, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Иван Иванов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което също е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Александър Арабаджиев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 150:
“Чл. 150. (1) Собствениците и гледачите на животни, както и управителите на животновъдни обекти са длъжни да:
1. се грижат за животните и да не ги изоставят;
2. осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му:
а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;
б) необходимото пространство и свобода на движение;
в) достатъчно количество храна и вода;
г) свободен достъп до местата за хранене и поене;
д) подходящ микроклимат;
е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване;
ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните.
3. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.
(2) Гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Изказвания по тези текстове, които господин Върбанов представи, има ли? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на глава седма, на раздел І, чл. 149 на вносителя и чл. 150 в редакцията, предложена от комисията.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 151 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Борислав Великов, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Иван Иванов, което също се подкрепя от комисията по принцип.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Александър Арабаджиев, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 151:
“Чл. 151. Забранява се:
1. причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животните, освен в случаите, посочени в чл. 159, ал. 3; чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3 или при самозащита;
2. използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания, увреждания или смърт на животното;
3. насъскването на животни едно срещу друго;
4. дресурата на животни по начин, който им причинява болка или страдание;
5. подлагането на животните на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им възможности;
6. връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или нараняване;
7. отглеждането на животните при постоянна тъмнина или постоянно вързани;
8. разхождането по улиците на диви животни с цел представления или търговия;
9. извършването на ветеринарномедицински манипулации и прилагането на ВМП от лица без необходимата квалификация;
10. прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани или на манипулации в рамките на разрешен опит;
11. употребата на стимулиращи средства за животни с цел повишаване на спортните резултати;
12. естествено или изкуствено осеменяване, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животните;
13. намесата в процеса на раждане чрез прилагане на манипулации, които са несъвместими с ветеринарномедицинската наука и практика;
14. храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние;
15. настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да породи агресивност;
16. ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;
17. извършването на следните манипулации без упойка:
а) ампутация на опашката на агнета, ярета, прасета, телета и кучета над 7-дневна възраст;
б) отстраняване на допълнителните пръсти на кучата над 8-дневна възраст;
в) обезроговяване на телета под 8-седмична възраст при каутеризация или екстирпация по оперативен начин;
г) обезроговяване на телета над 8-седмична възраст;
д) кастриране на прасета над 2-седмична възраст;
е) кастриране на телета над 4-седмична възраст;
ж) кастриране на агнета и зайци над 8-седмична възраст.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Върбанов.
Изказвания по чл. 151 има ли? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на комисията за съдържание на чл. 151.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Раздел ІІ – Животни, използвани за опити”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел ІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 152.
Комисията предлага следната редакция на чл. 153:
“Чл. 153. (1) Опити с животни се извършват в опитни бази на научноизследователски институти, производствени предприятия, лаборатории, средни и висши училища, след получаване на разрешение от генералния директор на НВМС.
(2) Опитните бази по ал. 1 се регистрират по реда на чл. 137.
(3) Изискванията при използване на животни за опити и към обектите, в които се провеждат опити с животни, обектите за отглеждане и/или доставка на опитни животни се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 154:
“Чл. 154. (1) Към генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба се създава Комисия по етика към животните като постоянно действащ консултативен орган.
(2) Генералният директор със заповед определя поименния състав на комисията по предложение на заинтересованите ведомства и организации и утвърждава правилник за нейната работа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по тези текстове има ли? Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на раздел ІІ, чл. 152 на вносителя, чл. 153 и чл. 154 в редакцията на комисията.
Моля да гласуваме тези текстове.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По член 155 има предложение на Венцислав Върбанов и група народни представители, редакционно подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 155:
“Чл. 155. (1) Собствениците или управителите на обекти, в които се провеждат опити с животни, подават до генералния директор на НВМС заявление по образец за издаване на разрешение да използват животни в опити, към което прилагат:
1. удостоверение за регистрация на опитната база, издадено от НВМС;
2. списък на видовете и броя животни, които ще се използват и обосновка на избора им, мястото и начина за полагане на грижи за животните след приключване на опитите;
3. списък на лицата, участващи в провеждане на опита и копие от документ за тяхната професионална квалификация;
4. копие от документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) Генералният директор на НВМС със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи.
(3) При констатиране на непълноти в документите в 14-дневен срок от постъпването им комисията писмено уведомява заявителя и му определя срок за отстраняването им.
(4) След представяне на необходимите документи комисията ги изпраща до Комисията по етика към животните.
(5) В едномесечен срок от подаване на заявлението Комисията по етика представя становище до генералния директор на НВМС за издаване на разрешение за провеждане на опита или отказ.
(6) В 7-дневен срок от получаване на становището генералният директор на НВМС издава разрешение за провеждане на опита или мотивирано отказва издаването му.
(7) Разрешението за използване на животни в опити се издава за срок от пет години.
(8) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(9) Собствениците или управителите на обекти, в които се провеждат опити с животни, са длъжни да уведомят в тридневен срок НВМС за промяна в първоначално посочените обстоятелства. При промяна се издава ново разрешение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по чл. 155? Няма.
Моля, гласувайте чл. 155 в редакцията на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 156 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 156:
“Чл. 156. Издадените разрешения по чл. 155, ал. 6 се вписват в регистър на НВМС, който съдържа:
1. име и адрес на притежателя на разрешението;
2. вид и местонахождение на обекта;
3. вид на опитните животни;
4. наименование на опита.”
По чл. 157 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 158 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията, и предложение от народния представител Борислав Великов, което също е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Иван Иванов, което също е подкрепено от комисията.
Има предложение на Евдокия Манева и Васил Паница, което е подкрепено от комисията.
Има предложения от народните представители Александър Арабаджиев и Ваня Цветкова, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 158:
“Чл. 158. Забранява се:
1. използването на безстопанствени и домашни кучета и котки като опитни животни;
2. принуждаването на ученици и студенти да извършват опити с животни, при които се причинява травма или трайно увреждане на животните, ако това противоречи на моралните или религиозните им убеждения, освен ако целта на опита не е усвояването на конкретни практически умения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте чл. 156 на комисията, чл. 157 на вносителя, чл. 158 в редакцията, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Раздел ІІІ – Клане и умъртвяване на животни.”
Комисията подкрепя текста на вносителите.
За чл. 159 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 159. (1) Клане на животни се извършва по най-бързия начин, след зашеметяване, което осигурява пълна загуба на съзнание и чувствителност за целия период на обезкървяване.
(2) Забранява се разчленяване и извършване на манипулации с трупа на животното преди пълното му обезкървяване.
(3) Допуска се клане на селскостопански животни:
1. които се отглеждат за добив на месо и суровини;
2. които са лекувани от незаразни болести, но лечението е безрезултатно или е стопански неизгодно;
3. за ликвидиране на заразни болести;
4. за религиозни ритуали на регистрирани вероизповедания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по раздел ІІІ? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на раздел ІІІ, чл. 159 в редакция на комисията и чл. 160 на вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Раздел ІV – Транспортиране на животни.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 161 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 162 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на чл. 162:
“Чл. 162. (1) Всички сухопътни транспортни средства, използвани за продължително транспортиране, както и контейнери и плавателни съдове за превоз на животни, се одобряват от НВМС, за което се издава сертификат по образец.
(2) Сертификатът за одобрение се издава за срок от пет години и информацията от него се въвежда от НВМС в електронна база данни по начин, позволяващ използването й от компетентните органи на държавите-членки.”
По чл. 163 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 164:
“Чл. 164. (1) Водачи на транспортни средства, в които се превозват животни и придружители на животни при транспортиране могат да бъдат лица, получили удостоверение за правоспособност от директора на РВМС, на чиято територия се намира седалището на превозвача.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление до директора на РВМС, към което прилагат копие от удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортиране.
(3) В 3-дневен срок от подаване на заявлението директорът на РВМС издава удостоверение по образец.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Не виждам.
Моля, гласувайте наименованието на раздел ІV, чл. 161 на вносителя, чл. 162 на комисията, чл. 163 на вносителя и чл. 164 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията предлага следната редакция на чл. 165:
“Чл. 165. (1) Лицата по чл. 163 подават заявление по образец до генералния директор на НВМС, към което прилагат:
1. копие от регистрационния талон на транспортното средство;
2. копие от сертификата за одобрение на транспортното средство;
3. копие от лиценза за извършване на международен превоз на товари или копие от лиценза за извършване на вътрешен превоз на товари, издаден от Министерството на транспорта и съобщенията;
4. копие от удостоверението за правоспособност на шофьора и придружителя на животните;
5. план за спешни действия при влошаване на здравословното състояние на животните и инциденти при транспортирането;
6. декларация за осигурена постоянна връзка между превозвача и шофьора – когато лицензът се издава за продължителни пътувания;
7. копие от документ за собственост или договор за наем на транспортното средство;
8. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) В 3-дневен срок от подаване на заявлението генералният директор на НВМС със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на транспортното средство за съответствието му с изискванията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортиране.
(3) Комисията в 10-дневен срок представя становище до генералния директор на НВМС с предложение за издаване на лиценз или отказ.
(4) В 20-дневен срок от подаване на заявлението генералният директор на НВМС издава лиценз за превоз на животни по образец или мотивирано отказва издаването му.
(5) Лицензът е безсрочен.
(6) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря ви.
Има ли желаещи за изказвания по чл.163? Няма.
Гласуваме чл. 163 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл.166 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 166 (1) В НВМС се води регистър на издадените лицензии по чл. 165, който съдържа:
1. вид, номер и дата на издадения лиценз;
2. име/адрес или адрес на управление/седалище на превозвача;
3. име/адрес или адрес на управление/седалище на собственика на транспортното средство;
4. вида, товароподемността и регистрационния номер на транспортното средство;
5. номер на сертификата за одобрение на транспортното средство;
6. номер и дата на удостоверението за правоспособност на шофьора или придружителя на животните;
7. вида и броя на животните, които могат да се транспортират с транспортно средство;
8. датата на прекратяване или отнемане на лиценза;
9. промени на вписаните обстоятелства.
(2) Издаденият лиценз се представя при проверка на органите НВМС.
(3) Издаденият лиценз се прекратява с разпореждане на генералния директор на НВМС:
1. по искане на превозвача;
2. при прекратяване дейността на превозвача;
3. при промяна собствеността или прекратяване на договора за наем на транспортното средство.
(4) При системни или груби нарушения на правилата за защита и хуманно отношение към животните генералният директор на НВМС:
1. временно спира дейността на превозвача или ползването на транспортното средство;
2. отнема лиценза;
3. отнема сертификата за одобрение на транспортното средство;
4. временно забранява дейността на шофьора или придружителя;
5. отнема удостоверението за правоспособност на шофьора или придружителя.
(5) Условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им се уреждат с наредба на министъра на Земеделието и горите, съгласувана с министъра на транспорта и съобщенията."
По чл. 167 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Уважаеми народни представители, на вашето внимание е редакцията, предложена от комисията по чл. 166 и текста на чл. 167, който комисията подкрепя. Не виждам желаещи за изказване. Бихме могли да гласуваме двата текста заедно.
Моля, гласувайте чл. 166 в редакцията на комисията и чл. 167.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 168 има предложение от народния представител Борислав Великов - в чл. 168 се заличават думите "или при придвижване до 65 км" и текстът придобива следния вид:
"Чл. 168. Изискванията по чл. 161 и по чл. 167, ал. 1 не се прилагат при транспортиране на животни компаньони от собственика им с лично превозно средство или на единични селскостопански животни за лични нужди."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Иванов – в чл. 168 се заличават думите "или при придвижване до 65 км".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница – в чл. 168 се заличават думите "или при придвижване до 65 км", и след думата "компаньони" се добавя "и ловни кучета".
Комисията не подкрепя предложението в първата му част и подкрепя предложението във втората му част.
Предложение от народния представител Александър Арабаджиев – в чл. 168 думите "или при придвижване до 65 км" се заличават.
Предложение на народния представител Ваня Цветкова, което е идентично с останалите.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 168:
"Чл. 168. Изискванията по чл. 161 и по чл. 167 не се прилагат при транспортиране:
1. на животни компаньони и ловни кучета от собственика им с лично превозно средство;
2. на единични селскостопански животни за лични нужди;
3. до 65 км."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На вашето внимание е чл. 168 в окончателната редакция на комисията и направените предложения.
Заповядайте, господин Паница.
Васил Паница (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Ние поддържаме нашето предложение и в двете части по следните причини. В чл. 168 се казва, че изискванията на чл. 161 и чл. 167 не се прилагат при транспортиране на животни компаньони и ловни кучета и на единични селскостопански животни за лични нужди. Имаше дебат в комисията за това разстояние до 65 км. По наше мнение е абсурдно и не е продиктувано от никакви мотиви. Изтъкна се един мотив, че това било изискване на Европейската комисия. По-късно се разбра, че това изискване до 65 км касае само животни за търговия. Тук в ал. 1 и 2 не се визират животни за търговия. В цяла Европа и в България се транспортират животни компаньони и ловни кучета на разстояния, много по-големи от 65 км. Един софиянец ще отиде във Варна с животното компаньон или до Бургас, или до Пловдив, което е много над 65 км, знаете, без да би трябвало да изпълнява чл. 161, където пише, че трябва да има специално оборудвани и превозни средства. Това е възражението ни. В цяла Европа се процедира по същия начин. Никъде животни компаньони или ловни кучета не се ограничават за тази според нас абсурдна дистанция от 65 км. Това е елементарно да се разбере от всички народни представители и моля да отпадне тази ал. 3, тази т. 3, която ограничава това придвижване на животни компаньони, ловни кучета и единични селскостопански животни за лични нужди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест Вие предлагате да отпадне т. 3.
Васил Паница: Да.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Уважаеми господин председател, ако ми позволите да внеса малко яснота.
В чл. 168 ние изброяваме изключенията от общите правила, които са регламентирани в чл. 161 и чл. 167. И тук самото ограничение в т. 3 до 65 км касае всички животни. До 65 км няма никакви ограничения относно изискванията, които са записани в предните членове, които вече сме приели – за специализиран транспорт, за ветеринарни свидетелства и т.н. Това, което каза колегата Паница, за свободното движение на животни компаньони и ловни кучета, точно това са изключенията, които ние прилагаме в т. 1. Точно за т. 1, т. 2 и т. 3 отпадат изискванията по чл. 161 и чл. 167, а именно да има ветеринарни сертификати, специализиран транспорт и съответните пунктове.
По време на дискусията, която направихме в комисията, беше прието предложението на госпожа Манева и господин Паница и беше добавено "и ловни кучета". Това са изключенията от общите правила.


ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Желаете ли да репликирате господин Върбанов, господин Паница? Не.
Така както са формулирани предложенията, ще ги подложим на гласуване по реда на тяхното постъпване. Когато стигнем до предложението на господин Паница и на госпожа Манева, отново ще се постараем да изясним на пленарната зала в какво се заключава съответното предложение.
Ако няма други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на предложенията, които не са подкрепени от комисията.
Първото е на народния представител Борислав Великов по чл. 168, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 11, против 89, въздържали се 15.
Идентични на предложението на господин Борислав Великов са предложенията на народния представител Иван Иванов, народния представител Александър Арабаджиев и народния представител Ваня Цветкова. И тримата предлагат онова, което народният представител Борислав Великов предлага – отпадане на т. 3, за която говори господин Паница – отпадането на това условие до 65 км.
Ако не възразява пленарната зала, предлагам да не гласуваме отделно идентичните предложения на народните представители, тъй като те съвпадат с онова току-що отклонено от пленарната зала.
Що се отнася до предложението на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, то наистина е в две части. Първата е до същото това предложение да отпадне т. 3 на чл. 168 - ограничението до 65 км; втората част е подкрепена от комисията и се отнася до включването в т. 1 и на ловните кучета. Смисълът на предложението, което е направено и което беше защитено от господин Паница, е изискванията на чл. 161 и чл. 167 да не се отнасят, когато се транспортират животни, които не са лични, които не са ловни кучета, които не са селскостопански за лична употреба. За тези видове транспорт да не се отнасят изискванията по чл. 161 и чл. 167, когато се транспортират на разстояние, по-малко от 65 км. Това е смисълът на текста, който предстои да гласуваме.
Ако няма други съображения по тези въпроси, моля да се гласува предложението на комисията за редакция на чл. 168, така както беше прочетена от господин Върбанов.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 169 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да гласуваме чл. 169 и предлагам след това да минем към следващия раздел.
Моля, гласувайте чл. 169, така както е предложен от вносителя и така както е подкрепен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Раздел V – Контрол за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните”.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 170 има предложение на Евдокия Манева и Васил Паница.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 170:
“Чл. 170. (1) Организациите за защита на животните и асоциациите на животновъдите съдействат на НВМС за осъществяване на контрола по чл. 7, ал. 1, т. 4.
(2) Представител на организация за защита на животните има право да присъства при извършване на проверката, когато сигналът за нарушение на изискванията за защита и хуманно отношение към животните е подаден от тази организация.
(3) В случаите по ал. 2 НВМС уведомява организацията за времето на извършване на проверката.”
По чл. 171 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Борислав Великов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Иван Иванов, което по принцип е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което се подкрепя от комисията по принцип.
Има предложение от народния представител Александър Арабаджиев, което е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 171:
“Чл. 171. Собствениците или управителите на зоопаркове, зоомагазини и други животновъдни обекти и организаторите на дейности с участието на животни са длъжни да осигурят условия за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да спрем дотук.
Специално по чл. 171 има няколко предложения, които са подкрепени по принцип, както е записано.
Дали вносителите на тези предложения са съгласни с редакцията, в която са отразени в окончателния текст техните предложения? Ако това е така, тогава предлагам да гласуваме заглавието на раздел V и текстовете на чл. 170 и чл. 171, така както е предложено от комисията в окончателната редакция, прочетена от господин Върбанов.
Моля, гласувайте заглавието на раздела и редакциите на двата члена.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Раздел VІ – Животни компаньони и кучета за служебни, ловни и други цели”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздела.
По чл. 172 има предложение от народния представител Нено Димов.
Комисията подкрепя предложението по принцип и то е отразено на систематичното си място в административнонаказателните разпоредби на чл. 177, ал. 1, т. 3.
Комисията предлага следната редакция на чл. 172:
“Чл. 172. Собствениците на животни компаньони са длъжни:
1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.”
По чл. 173 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Борислав Великов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народния представител Иван Иванов, което е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народния представител Александър Арабаджиев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 173:
“Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
5. когато отглеждат кучета преимуществено вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.”
По чл. 174 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
Има предложение от Нено Димов, което не е подкрепено от комисията:
Член 174 да добие следната редакция:
“Чл. 174. (1) Собствениците на кучета на възраст един месец са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт и извършване на ваксинации и обезпаризитяване, задължителни за периода от един до три месеца.
(2) При навършване на шестмесечна възраст собственикът представя кучето на ветеринарен лекар за извършване на ваксинация против бяс и регистрация след платена такса по чл. 175, ал. 1.”
Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народния представител Борислав Великов, което е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народния представител Иван Иванов, което е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева и Васил Паница, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Александър Арабаджиев, което също е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 174:
“Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили шестмесечна възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2) При навършване на четиримесечна възраст или в седемдневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1.
(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.
(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в съответната община.
(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията по поставяне на татуировката или микрочипа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предлагам, уважаеми народни представители, да гласуваме раздел VІ със заглавието и редакциите на чл. 172 и чл. 173, предложени от комисията, а чл. 174 по който има предложение на господин Димов, което не е прието, да обсъдим и гласуваме отделно.
По чл. 172 и чл. 173 има ли желание за изказване?
Заповядайте, господин Берон.
Петър Берон (КА): Имам една съвсем малка бележка - в чл. 173 предлагам думата “преимуществено”, която е руска дума, да се замени с “предимно”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Берон предлага в чл. 173, т. 5 думата "преимуществено” да се замени с “предимно”.
Господин Върбанов, как предлагате окончателния текст?
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Най-добре би звучало “които се отглеждат вързани”, но тъй като предложенията бяха направени в тази посока, приемайки по принцип предложенията, редакционно така се оформи текстът.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: “През повечето време”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Берон предлага “и през повечето време”. Може би това е най-точното.
Господин Върбанов, какво ще предложите: “предимно” или “преимуществено”?
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По-добре да отпадне думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ако отпадне думата, ще има възражения.
Господин Пенчев, заповядайте.
Ясен Пенчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз правя предложение направо да отпадне тази дума, защото не се променя смисълът.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Ако погледнем внимателно предложението на вносителя, редакцията беше такава: когато се отглеждат постоянно вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.
На практика, колеги, вие знаете, че една голяма част от кучетата пазачи се отглеждат постоянно вързани.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Най-хубаво е да отпадне.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Ще ви прочета текста отново, за да видим как ще прозвучи:
“5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.”
Ако смятате, че така звучи добре, да го оставим в този вид?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте редакцията на т. 5 на чл. 173, така както беше уточнена от господин Върбанов.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Точка 5 се приема в редакцията, уточнена в залата.
Моля, гласувайте заглавието на раздел VІ и текстовете, предложени от комисията за чл. 172 и чл. 173, коригиран току-що.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Преминаваме към последния текст за днес – чл. 174, по който господин Димов може би ще желае да обоснове своето предложение.
Господин Димов, заповядайте.
Нено Димов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Без да претендирам, че съм специалист, ми се струва, че 6 месеца е прекалено дълъг срок от време, за да се мине през ваксинация. Нормално кучетата на два месеца започват да ходят и да ги извеждат. Един добър стопанин ще се погрижи да ваксинира кучето си по-рано, тук става дума за тези, които не са добри стопани. Нямам претенции и не държа на единия месец, написах го, за да предизвикам този дебат и за да предложа по-кратък срок, онзи, който е наистина подходящият и който специалистите знаят, но 6 месеца ми се струва прекалено късно. Аз бих оттеглил своето предложение, ако в момента може да бъде уточнен този период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Димов.
Господин Върбанов, желаете ли да дадете пояснение?
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Имаше дебат в комисията, бяха предложени и други срокове, но накрая членовете на комисията се обединиха около редакцията, която ви представяме. Ако искат колегите от Националната ветеринарномедицинска служба да вземат отношение. Обикновено първата ваксинация се извършва от собственика на майката.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Предложението на комисията е добро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Фактически става дума за две седмици - едното е един месец, другото е шест седмици. Струва ми се, че на практика едва ли има някаква драматична разлика.
Господин Димов, държите ли на своето предложение?
Нено Димов (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Димов оттегли своето предложение.
Господин Моллов, имате думата.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря, господин председател. Искам редакционно да попълня текста на този член, който предстои да гласуваме. Съгласувах го с колегите от Ветеринарномедицинската служба. Ползвам правото си на председател на работната група.
В текстовете, където пише “татуировка или микрочип за идентификация на кучетата”, да се добави “нашийник с медальон”, тъй като това е също практика. Това е в ал. 3 и в ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложете заместващата редакция.
Пламен Моллов: “При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка, нашийник с медальон или микрочип…” и т.н. Тоест вместо “татуировка или микрочип” да бъде “татуировка, нашийник с медальон или микрочип”, за да има още една възможност.
Има аналогичен текст в ал. 5.
И още една корекция в ал. 3, където се казва, че този знак – “татуировка или микрочип” (татуировка, нашийник с медальон или микрочип) съдържа единния класификатор на съответната териториална единица на населеното място и индивидуален номер на животното, след “населеното място” да се добави: “идентификационен номер на обслужващия ветеринарен лекар”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Моллов, малко се притеснявам, че ще можем да гласуваме този текст. Нека да чуем господин Върбанов.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз бих искал малко да заостря вниманието към предложението, което беше направено. Смисълът на приетите текстове е, когато едно животно се идентифицира, тази информация да я носи до края на живота си. А вие знаете, че нашийникът може да се смени и да се сложи на друго животно. Смисълът за идентификацията и всичко останало, което влагаме като философия в закона, се губи. Ако нашийникът бъде сложен на друго животно, по този начин информацията, с която той разполага, може да не е истинска.
Подсказва ми се, че ветеринарният лекар днес може да работи в една община, утре да си смени местожителството и да отиде да работи на друго място. Защо трябва да усложняваме допълнително информацията, която трябва да носи татуировката или самият микрочип?! Смятам, че текстовете, които приехме и гласувахме в комисията, са добре съобразени и изчистени.
Процедурно правя противно предложение на това, което направи колегата Моллов. Предлагам да остане текстът на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Моллов, оттегляте ли предложенията си?
Пламен Моллов (НДСВ, от място): Да, оттеглям ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В такъв случай ще направим последно за днес гласуване на текста на комисията за чл. 174 – както е предложен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Дотук прекъсваме второто четене на законопроекта.
Съобщения:
На 28 септември, сряда, и 29 септември, четвъртък, от 14,30 в зала 356 Комисията по правни въпроси ще проведе заседания за обсъждане на второ четене на законопроекта за Наказателнопроцесуален кодекс.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 28 септември, сряда, от 14,30 ч. в зала 232 в сградата на пл. “Батенберг” № 1 ще проведе редовно заседание.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание на 28 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала 130 в сградата на пл. “Батенберг” № 1 с обявен дневен ред.
Комисията по външната политика на 28 септември от 15,00 ч. в сградата на пл. “Батенберг” ще проведе заседание в зала 238 с дневен ред от шест точки.
Комисията за борба с корупцията на 29 септември, утре, ще проведе редовно заседание от 14,30 ч. в зала 126 с дневен ред от три точки.
Комисията по политика при бедствия и аварии ще проведе заседание на 29 септември, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 42 в сградата на пл. „Батенберг” с обявен дневен ред.
Комисията по здравеопазване ще проведе заседание на 29 септември, четвъртък, от 15,00 ч. в сградата на пл. “Батенберг” в зала 142 с обявен дневен ред:
Комисията по транспорт и съобщения ще проведе редовно заседание на 29 септември, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 132 в сградата на пл. “Батенберг”.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 30 септември, петък, от 11,00 ч. в Огледалната зала в тази сграда на Народното събрание. Обявеното заседание за утре, четвъртък, от 16,00 ч. се отлага.
Второто съобщение на тази комисия е, че на 4 октомври, вторник, от 14,00 ч. до 15,00 ч. в зала “Запад” народните представители от комисията ще приемат и проведат среща с делегацията на Комисията по земеделие на Чешкия парламент, водена от нейния председател Ладислав Скопал.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,09 ч.)

Председател:
Георги Пирински


Заместник-председател:
Камелия Касабова

Секретари:
Светослав Спасов
Метин Сюлейманов