Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-10-12

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Петър Берон
Секретари: Светослав Спасов и Мартин Димитров
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Регистрирани са 178 народни представители, имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, имате раздаден ви проект за програма за работата на Народното събрание за периода 12-14 октомври 2005 г.:
1. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 7 януари 2005 г.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 24 февруари 2005 г.
4. Второ четене на проекта на Наказателнопроцесуален кодекс – продължение.
5. Второ четене на законопроекта за ветеринарномедицинската дейност – продължение.
6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
8. Законопроект за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна.
9. Парламентарен контрол.
Към този проект, който е на вашето внимание, в заседанието на Председателския съвет, което току-що приключи, беше направено предложение, което правя на вас, да има нова точка четвърта преди второ четене на НПК – за няколко минути да направим още една промяна в състава на постоянна комисия във връзка с протичащите промени в състава на парламентарните групи.
С това уточнение на проекта, който е на вашето внимание, бих го подложил на гласуване, ако няма други съображения. Не виждам.
Моля, гласувайте проекта за програма за работата на Народното събрание за 12-14 октомври 2005 г. с уточнението, което направих за нова точка четвърта.
Гласували 154 народни представители: за 151, против няма, въздържали се  3.
Програмата е приета.
Моля за вашето внимание, уважаеми колеги, във връзка с организацията на работата ни до края на седмицата и началото на следващата. В Председателския съвет обсъдихме следното предложение, което ще направя сега за ваше сведение с разбирането, че то ще бъде обсъдено и по парламентарни групи - тогава утре ще вземем решение.
Предложението е за извънредно заседание на Народното събрание утре след обяд и второ извънредно заседание във вторник след обяд. Съображението ви е понятно: в нашата програма имаме две втори четения - на Наказателнопроцесуалния кодекс и на законопроекта за ветеринарномедицинската дейност. И двата законопроекта са от най-приоритетните. Преценката, която се прави, е, че за завършване на второто четене на НПК ще са необходими най-малко три пленарни заседания, което означава по-голяма част от днешното, утре сутринта, а знаете, че в петък само час и половина заседава парламентът по законопроекти.
Ето защо се налага, ако искаме наистина до 15-и да имаме приет НПК, да се проведе едно второ заседание утре, в четвъртък, извънредно и същевременно законопроектът за ветеринарномедицинската дейност да бъде предмет на второ четене във вторник след обяд на извънредно заседание. Огласявам тези предложения не за да вземем решение сега, а за да могат парламентарните групи, може би в почивката, да се посъветват, да преценят и да съгласуват готовност утре сутринта за процедурно предложение в пленарна зала за извънредни заседания със съответен дневен ред. Благодаря ви за вниманието.
Сега ще обявя постъпилите законопроекти и проекторешения от 5 до 11 октомври т.г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители – Весела Драганова и Яни Янев. Водеща комисия е Комисията по гражданското общество и медии, заедно с Комисия по културата и Комисия по европейска интеграция.
- Проект за решение за избиране на членове на Комисията по отбраната. Вносител – Михаил Миков. Това е всъщност точката, която гласувахме като нова точка четвърта в нашата програма за промяна в Комисията по отбраната – така разбирам. Не виждам господин Миков, но предполагам, че това е неговото предложение.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и съобщения.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата заедно с Комисия по европейска интеграция.
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител – Петър Мръцков и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
- Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
- Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, Комисия по външна политика, Комисия по европейска интеграция.
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси. Вносител – Радослав Илиевски.
- Проект за решение за избор на заместник-председател на Комисията по външна политика. Вносител – Ангел Найденов.
Това са съобщенията за внесените законопроекти.
Става дума, господин Найденов, за внесено от Вас предложение с дата 11 октомври за проект за решение за избор на заместник-председател на Комисията по външна политика. Има такъв проект за решение.
Има ли други съображения?
Господин Шопов, заповядайте за процедурно предложение.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
Понеже на Председателския съвет нямаше конфликти,  различни мнения и позиции относно това, което напомнихме на уважаемия Председателски съвет, а именно, че от Парламентарната група на “Атака” сме внесли законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, и то още на втория ден от работата на това Народно събрание. Така че съобразно нашия правилник освен двата законопроекта по точка шеста на Министерския съвет и на Весела Драганова и Яни Янев, би следвало да бъде разгледан и нашият законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Шопов има основание – в новата точка седма от нашата програма, която досега фигурираше като шеста, а именно първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, в скобите трябва да фигурира и законопроектът, внесен от господин Шопов и Парламентарната група на “Атака”. Така че днес след обяд, доколкото съм информиран, от 16,00 ч. ще има заседание Комисията по гражданското общество и медии и от тях ще очакваме три доклада по три законопроекта, които да са предмет на обсъждане в пленарната зала по тази точка.
 
Ако няма други предварителни съображения, преминаваме към точка първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (БЪЛГАРИЯ – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн.
Следва доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение, господин председател, във връзка с обсъждането на тази точка от дневния ред в залата да бъдат допуснати госпожа Красимира Мартинова - заместник-министър в Министерството на транспорта, и госпожа Албена Жекова – държавен експерт в дирекция “Координация на програми и проекти”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за допускане в залата на заместник-министър и държавен експерт.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Моля да поканите представителите на Министерството на транспорта в пленарната зала.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
“ДОКЛАД
по законопроект за ратифициране на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна
банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на
Договора за заем и финансиране между Република България
и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн
№ 502-02-5, внесен от Министерския съвет на
21.09.2005 г.
На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 29 септември 2005 г., беше разгледан законопроектът за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, внесен от Министерски съвет.
От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Красимира Мартинова - заместник-министър на транспорта, и госпожа Албена Жекова Иванова – главен координатор на проекта за проектирането и изграждането на втори мост на р. Дунав.
На 28 септември 2000 г. Народното събрание ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Румъния за техническите, финансовите, правните и организационни въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на р. Дунав, подписано на 5 юни 2000 г. в Букурещ (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
Съгласно споразумението българската страна ще осигури финансирането на предварителното проектиране на обекта, включително и на оценката на въздействието върху околната среда на изграждането на моста, както и на проектирането и изграждането на прилежащата инфраструктура на българска територия. Експлоатацията на обекта е свързана със събирането на такси, които ще се считат като приходи на договарящите се страни. Приходите, набирани от експлоатацията на моста, ще се разпределят пропорционално на сумите, вложени от двете страни в проектирането и изграждането на обекта и прилежащата инфраструктура, като се отчита и погасяването на заеми и друго финансиране от договарящите се страни.
За финансовото осигуряване на изпълнението на споразумението Народното събрание с решение от 1 декември 2000 г. е дало съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансови споразумения за съфинансиране на проект “Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав между Република България и Република Румъния в района на Видин – Калафат”, както следва:
- финансов договор с Европейската инвестиционна банка за кредит до 70 млн. евро на два транша, първият от който – на стойност 50 млн. евро;
- кредитно споразумение с Френската агенция за развитие за облекчен заем на стойност 7 млн. евро;
- кредитно споразумение с Кредитната институция за възстановяване – Федерална република Германия, за облекчен заем на стойност до 15 млн. евро в рамките на Спогодбата за финансово сътрудничество между Република България и Федерална република Германия за 2001 г.
На 8 декември 2000 г. в София е подписан първият Финансов договор за заем между Република България и Европейската инвестиционна банка в размер на 50 млн. евро, който е ратифициран от Народното събрание на 21 март 2002 г.
На 1 юни 2004 г. е подписан вторият Финансов договор с Европейската инвестиционна банка за заем в размер на оставащите 20 млн. евро.
Финансовите параметри на заема са, както следва:
1. срок на заема – 25 години;
2. гратисен период – 5 години, и
3. възможност заемополучателят да избира между фиксиран и плаващ лихвен процент при подаване на заявлението за изплащане на транш по заема (лихвата по заема ще възлезе средно на 4%).
На 26 август 2004 г. е подписан Договорът за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, общо в размер на 20 млн. 45 хил. 167.52 евро, от които заем от 18 млн. евро и безвъзмездна сума за финансиране в размер до 2 млн. 45 хил. 167,52 евро.
Финансовите параметри на заема са:
1. срок на заема – 12 години;
2. гратисен период – 3 години;
3. такса ангажимент – 0,25% върху неусвоените суми от заема, и
4. лихва по заема – 3,09%.
След представянето на законопроекта се проведе дискусия, по време на която се направиха изказвания в подкрепа на законопроекта и се поставиха въпроси за резултатите от извършената досега дейност по изграждането на новия мост на р. Дунав.
От отговорите на зададените въпроси стана ясно, че отчуждителните процедури за мостовата площадка са приключили, а за прилежащата инфраструктура това ще стане до края на 2005 г.
Планира се договорите за изпълнението и надзора над изпълнението за моста да бъдат сключени до средата на 2006 г. Мостът ще се изгражда в продължение на 38 месеца, а прилежащата инфраструктура - в продължение на 2 години.
Завършен е техническият проект на прилежащата пътна и железопътна инфраструктура. Планира се договорите за строителство и строителен надзор да бъдат сключени не по-рано от края на 2006 г., тъй като технологично е необходимо строителството на моста и инфраструктурата да завършат едновременно.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “за” – 8 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на изложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има доклад на Комисията по транспорт и съобщения.
Господин Мирчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, това е доклад на Комисията по транспорт и съобщения относно законопроекта, внесен от Министерския съвет за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн.
За да не повтарям много подробния доклад на председателя на Комисията по бюджет и финанси, който обясни самия проект, аз ще обърна внимание само на най-същественото, което беше обсъдено в нашата комисия.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на транспорта госпожа Красимира Мартинова и главния координатор на проекта – госпожа Албена Жекова.
Искам да отбележа, че с тази поредна ратификация изцяло завършва процесът по финансирането, така че проблеми по финансирането на “Дунав мост 2” повече не съществуват. Това е поредната ратификация, извършена от предишния и сегашния парламент.
В Комисията по транспорта особено внимание се обърна на графика за изпълнение на проекта, който е в рамките на 38 месеца, включително и съдействието, което България трябва да получи от Делегацията на Европейската комисия за обявяване на листата и представяне на съответните оферти, за да може да се преодолее в голяма степен натрупаното, незначително все пак, но изоставане в изпълнението на този изключително важен за България проект.
Комисията единодушно – с 14 гласа “за”, предлага на Народното събрание да приеме този законопроект, внесен от Министерския съвет за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: И аз Ви благодаря.
Има подготвено становище и на Комисията по външна политика.
Заповядайте, господин Паси.
Може би e добре да следваме примера на господин Мирчев да представите най-същественото, господин Паси, от становището на комисията, за да пестим време.
ДОКЛАДЧИК Соломон Паси: Благодаря, господин председателю.
Наистина ще спестя мотивите към становището и ще прочета само становището на комисията, което беше прието с консенсус:
“Комисията по външна политика приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България  – проект “Дунав мост – транш ІІ”), сключен на 1 юни 2004 г., и Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Виденрауфбау – Франкфурт на Майн, сключен на 26 август 2004 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Паси.
Откривам дебатите, ако има, разбира се, такива. Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Иванов, заповядайте.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Очевидно е, че когато се касае за ратификация на заемно споразумение, при което България ще получи сериозна финансова подкрепа за подобряване на нейната инфраструктура, още повече когато се касае за такъв национален обект, какъвто е “Дунав мост ІІ”, Народното събрание ще се произнесе за ратификацията. Но това съвсем не означава, че не трябва да се поставят и определени въпроси, а и да се потърси отговор на тях. И за да бъда по-конкретен, ще ви съобщя, че всъщност на 5 март 2000 г. в Брюксел в присъствието на тогавашния български министър на транспорта и съобщенията Антоний Славински и румънския министър на транспорта – тогава това беше сегашният президент Бъсеску, беше сключено съгласие за строителството на “Дунав мост ІІ”. Сега разбираме, че мостът ще бъде завършен не по-рано от десет години, след като това споразумение беше по принцип подписано. Наистина след това – през есента на същата година, то беше официализирано с подписите на министрите на външните работи на двете страни.
Защо се получи така, защо се достигна до такова голямо закъснение? Аз директно ще кажа, че това се дължи на тригодишно бездействие по време на предишното управление и специално на министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров. И в резултат на всичко това ние се оказваме в ситуация, когато закъсняваме със строителството на инфраструктурата по начин, по който ще се окажем изоставащи спрямо всички съседни страни. Големият търговски трафик ще заобикаля България, защото ние изоставаме с три години спрямо едно техническо описание, което е приложено в материала, който ни е даден. В това техническо описание пише: очакваното завършване на проекта на моста е до края на 2007 г.
Нека се върна към това, което господин Алиосман Имамов съобщи като становище на комисията. Той ясно каза, че не по-рано от 2006 г. ще бъдат финализирани всички процедури, за да започне строителството на моста. Самото строителство на моста, и това е разписано, ще продължи 38 месеца. От края на 2006 г., ако преброите 38 месеца, ще се окаже февруари - март 2010 г. Наистина точно десет години от тази дата, когато на България й беше съобщено, че ще има най-после по 500-километровата граница между България и Румъния и втори мост, и това ще бъде мостът “Видин-Калафат”, за да се осъществи връзката по Еврокоридор № 4.
Ще отбележа два момента, които искам да бъдат ясно чути. Министерството на транспорта и съобщенията загуби година и половина в своеобразни хитрости, стремейки се да разграничи строителството на втория мост и подходящата естакада по отношение на строителството на прилежащата инфраструктура. Искаше по европейските процедури да бъде построен единствено мостът и естакадата, а що се касае до прилежащата инфраструктура да мине по национални процедури с очевидната цел да бъдат подредени определени фирми, близки до властта. Едва след година и половина безуспешни опити на министерството да прокара това свое становище през Европейската комисия и получен категоричен отказ, това доведе всъщност до преразглеждане на проекта и влизане в нормалните рамки. Но година и половина бяха загубени. И още нещо – често пъти ни се казваше, че мостът закъснява, защото се бави европейското финансиране. Предлагам ви отново да погледнете материала, който ни е даден, и там ще видите, че всъщност едното споразумение,  което днес ще гласуваме, с Европейската инвестиционна банка е финализирано и подписано в Люксембург на 28 май 2004 г. и в София на 1 юни 2004 г. А другото споразумение, с немската страна, е подписано на 26 август 2004 г. във Франкфурт на Майн и два дни по-рано в София на 24 август. Питам: защо през целия този период, който е повече от една година, се бавеше ратификацията на споразумението? Защото от наша страна нямаше готовност, за да бъде използван този финансов поток. Ако така продължава да се изразходва времето в България, по един чисто ориенталски начин, то категорично може да заявим, че държавата не изпълнява основно свое задължение към гражданите, а то е осигуряване на нормален начин за придвижване на хора и товари из страната.
По стечение на обстоятелствата имам определени ангажименти към Видинския и Врачанския район и констатирам, че това е един район, който е забравен от властта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Димитров, заповядайте за изказване.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, благодаря Ви, че разрешихте днес изказване от името на Обединените демократични сили.
Уважаеми колеги, получаването на пари за съжаление не означава нов мост, получаването на пари не означава и нова жп линия. Ние подкрепяме това заемно споразумение, но ОДС много внимателно ще следи реализирането на този проект и ще задаваме конкретно въпроси за всяка година какво се случва, тъй като има сериозно забавяне по проекта, господин Иванов беше прав, и е крайно време той да стартира и да се реализира, а забавянето означава огромни загуби. Действително става въпрос за отклоняване на стокопоток и пътникопоток от България. Така че това е приоритет, много важна тема, по която подкрепяме получаването на заем, но също така ще следим много внимателно за реализирането на този проект в обявените така срокове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Моля, гласувайте този законопроект за ратификация на първо четене.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо четене.
Процедурно предложение – заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Благодаря, господин председател.
Предлагам обсъжданият законопроект по първа точка от дневния ред да бъде подложен на обсъждане и гласуване на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля да гласуваме това процедурно предложение – да преминем на второ четене на законопроекта.
Гласували 117 народни представители: за 115, против 1, въздържал се  1.
Това процедурно предложение се приема.
Господин Имамов, моля да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
“ЗАКОН
за ратифициране на Финансовия договор между
Република България и Европейската инвестиционна банка
(България – проект “Дунав мост – транш ІІ”) и на Договора за
заем и финансиране между Република България и
Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн
Чл. 1. Ратифицира Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект “Дунав мост – транш ІІ”), сключен на 1 юни 2004 г.
Чл. 2. Ратифицира Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, сключен на 26 август 2004 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се  няма.
Законът е приет и на второ четене.
 
Преминаваме към втора точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДАРЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, СКЛЮЧЕНО НА 7 ЯНУАРИ 2005 Г.
Господин Имамов, моля да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Уважаеми господин председател, във връзка с обсъждането на тази точка от нашата програма, първо, предлагам в залата да бъдат допуснати д-р Атанас Додов – заместник-министър на здравеопазването, и д-р Михаил Абрашев – началник отдел “Администрация и управление на проекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте за допускането в залата на тези представители на Министерството на здравеопазването.
Гласували 108 народни представители: за 104, против 3, въздържал се  1.
Процедурното предложение е прието.
Господин Имамов, моля да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
“ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по законопроекта за
ратифициране на Споразумението за дарение между
Министерството на здравеопазването на Република България и
Министерството на здравеопазването и социалната
солидарност на Република Гърция, сключено на
7 януари 2005 г., № 502-02-8, внесен от Министерския съвет
на 27.09.2005 г.
На редовно заседание, проведено на 6 октомври 2005 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, внесен от Министерския съвет.
От името на Министерския съвет в заседанието на комисията участва д-р Атанас Додов – заместник-министър на здравеопазването.
В изложението си д-р Додов изтъкна, че Споразумението за дарение между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция е сключено в изпълнение на проекта “Подобряване на безопасността на храните и храненето в Югоизточна Европа” и в частност Компонент 1 “Политика и законодателство в областта на храните” в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност.
Проектът “Политика и законодателство в областта на храните” се осъществява в изпълнение на решението, взето на Седмата среща на здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа – Тирана, Албания, ноември 2003 г., подписано от упълномощени представители на осемте страни (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора и Македония), както и от Гърция, Съвета на Европа и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация по време на Седмата среща на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност в Брюксел на 8 декември 2003 г.
Общата цел на Компонент 1 от подписания проект е да се подобри институционалният капацитет на обществените и частните структури на здравната система, за да се намали броят на свързаните с храните и начина на хранене заболявания чрез контрол и превенция на централно, регионално и местно ниво, с прилагане на междудържавен и междусекторен подход. Специфичната цел на проекта е да се подобрят своевременността и качеството на наблюдението с цел откриването на хранително замърсяване, докладването и реакцията в такива случаи в страните от Югоизточна Европа.
Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция предвижда гръцкото правителство да предостави на българската страна дарение в размер на 21 хил. 428 евро. Споразумението за дарение е подписано на 20 декември 2004 г. от министъра на здравеопазването на Република България и на 7 януари 2005 г. от министъра на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция. Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж.
В изложението на д-р Атанас Додов се изтъкна още, че с внесения в Народното събрание законопроект се цели:
1. да се намали броят на свързаните с храните и начина на хранене заболявания чрез контрол и превенция;
2. ратифициране на споразумението с цел решаване на спорове чрез арбитраж.
След представянето на законопроекта се проведе дискусия, по време на която се направиха изказвания в подкрепа на законопроекта.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 16, без “против” и “въздържали се”.
Във връзка с гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Давам думата на председателя на Комисията по външна политика Соломон Паси да представи становището на ръководената от него комисия.
Господин Паси, ако прецените, че е целесъобразно, можете да представите само крайния извод на Вашата комисия.
ДОКЛАДЧИК Соломон Паси: Благодаря, господин председателю.
Комисията се събра на 5 октомври т.г., разгледа законопроекта и с консенсус прие следното становище:
“Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 7 януари 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Паси.
Законопроектът е разпределен и на Комисията по здравеопазване. Комисията по здравеопазване не е представила своето становище, но няма пречка по нашия правилник, тъй като това не е водеща комисия, и без становище на Комисията по здравеопазване да преминем към разисквания, респективно към гласуване.
Така че откривам дебатите. Имате думата, уважаеми народни представители, да вземете отношение по този законопроект. Няма желаещи.
Моля гласувайте законопроекта на първо четене.
Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо четене.
За процедурно предложение има думата господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Господин председател, предлагам да подложите на обсъждане и гласуване на второ четене законопроекта за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Обратно процедурно предложение има ли? Няма.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 115 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.
Господин Имамов, моля да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Благодаря.
“З А К О Н
за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция
Член единствен. Ратифицира Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 7 януари 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте на второ четене предложения законопроект.
Гласували 120 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 3.
Законът е приет на второ четене.
 
Преминаваме към трета точка от седмичната ни програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, сключено на 24 януари 2005 г.
Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Господин Имамов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Господин председател, нямам предложение за присъствие от страна на изпълнителната власт, затова ще премина направо към докладване.
“Д О К Л А Д
по законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 24 февруари 2005 г., № 502-02-9, внесен от Министерския съвет на 27 септември 2005 г.
На редовно заседание, проведено на 6 октомври 2005 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, внесен от Министерския съвет.
От името на Министерския съвет в заседанието на комисията участва д-р Атанас Додов – заместник-министър на здравеопазването. В изложението си д-р Додов изтъкна, че Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция е сключено в изпълнение на Проект “Укрепване на системата за надзор на заразните заболявания в Югоизточна Европа” и в частност Компонент 2 “Укрепване на надзора, политиката и законодателството в областта на превенцията и контрола на инфекциозните заболявания в структурната рамка на инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност”. Компонент 2 се осъществява в изпълнение на решението, взето на Осмата среща на здравната мрежа в страните от Югоизточна Европа в Охрид през м. юли 2004 г., подписано от упълномощени представители на осемте страни: Албания,   Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора и Македония, както и от Гърция, Съвета на Европа и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация.
Общата цел на проекта “Укрепване на системата за надзор на заразните заболявания в Югоизточна Европа” е да се намали бремето от инфекциозните болести в региона, включително HIV СПИН чрез подобряване системите за надзор и своевременно уведомяване, водещи до ефективен контрол и превантивни мерки. Компонент 2 от проекта цели укрепване на институционалния капацитет на страните в областта на системите за надзор на общественото здраве, за да се постигнат целите, поставени на централно, регионално и местно ниво, като се прилага подход на взаимодействие между страните и между секторите.
Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция предвижда гръцкото правителство да предостави на българската страна дарение в размер на 18 750 евро. Споразумението за дарение е подписано на 8 февруари 2005 г. от министъра на здравеопазването на Република България и на 24 февруари 2005 г. – от министъра на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция. Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж.
В своето изложение д-р Додов изтъкна още, че внесеният в Народното събрание законопроект цели: укрепване на социалния капацитет на страните-участници в проекта, и второ, ратифициране на споразумението с цел разрешаване на спорове чрез арбитраж.
След представянето на законопроекта се проведе дискусия, по време на която се направиха изказвания в подкрепа на законопроекта.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 16, без “против” и “въздържали се”.
Във връзка с гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за Споразумение за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Господин Паси, моля за становището на Комисията по външната политика.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Соломон Паси: Благодаря Ви, господин председателю.
На редовното си заседание на 28 септември Комисията по външната политика се събра и разгледа въпросния законопроект. Становището, което ние приехме, е следното:
“Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 25 май 2005 г."
И това становище беше прието с консенсус. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Паси.
Законопроектът е разпределен и на Комисията по здравеопазване, тя не е представила своето становище, но, както вече съобщих при предния законопроект, няма пречка законопроектът да се разгледа и гласува.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте на първо четене представения законопроект.
Гласували 121 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Имамов, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Господин председател, предлагам да подложите на обсъждане и гласуване на второ четене обсъждания законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предполагам, няма обратно процедурно предложение.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се  няма.
Това процедурно предложение е прието.
Господин Имамов, заповядайте да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
“ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за дарение между
Министерството на здравеопазването на Република България и
Министерството на здравеопазването и социалната
солидарност на Република Гърция
Член единствен. Ратифицира Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 24 февруари 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване законопроекта на второ четене.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се  1.
Законът е приет и на второ четене.
 
Преминаваме към точка четвърта от седмичната програма:
ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИИ.
Първият проект:
“РЕШЕНИЕ
за промяна в Комисията по правни въпроси
На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Пламен Георгиев Ранчев като член на Комисията по правни въпроси.”
Имате думата по този проект за решение, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се  няма.
Решението е прието.
Следващият проект:
“РЕШЕНИЕ
за избор на заместник-председател на Комисията по
външна политика
На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Пламен Георгиев Ранчев за заместник-председател на Комисията по външна политика.”
Има ли желаещи народни представители да се изкажат? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се  няма.
Решението е прието.
 
Преминаваме към точка пета:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – продължение.
Има думата председателят на Правната комисия.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Продължаваме с чл. 158 – “Лица, на които се възлага експертиза”.
По чл. 158 има предложение на Трифон Митев – чл. 158 да добие следната редакция:
“Чл. 158. Експертизата се възлага, когато за това са необходими специални знания и подготовка.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 158, който става чл. 147 със следната редакция:
“Лица, на които се възлага експертиза
Чл. 147. Експертизата се възлага на специалист из областта на познанието, изкуството или техниката.”
Член 159 – “Лица, които не могат да бъдат вещи лица”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 159, който става чл. 148 със следната редакция:
“Лица, които не могат да бъдат вещи лица
Чл.148.   (1) Не могат да бъдат вещи лица:
1. лицата, спрямо които са налице основанията по чл. 29, т. 1-5 и 7-8 и ал. 2;
2. свидетелите по делото;
3. лицата, които се намират в служебна или друга зависимост от обвиняемия или неговия защитник, от пострадалия, частния тъжител, гражданския ищец, гражданския ответник или от техните повереници;
4. лицата, извършили ревизията, материалите от която са послужили като основание за започване на разследването;
5. лицата, които не притежават необходимата професионална правоспособност.
(2) В случаите по ал. 1 вещото лице е длъжно само да си направи отвод.
(3) Заинтересованите лица предявяват отвода пред органа, който е назначил експертизата.”
Член 160 – “Задължения на вещото лице”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160, който става чл. 149.
Член 161 – “Права на вещото лице”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 161, който става чл. 150.
Член 162 – “Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото лице, и връчване на акта за назначаването му”.
По чл. 162 има предложение на Мая Манолова – в чл. 162, ал. 2 се правят следните изменения: думата “актът” се заменя с думите “препис от акта”, думата “връчва” се заменя с думата “изпраща”, думите “след което му се” се заменят с думите “като му се”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162, който става чл. 151:
“Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото
лице, и връчване на акта за назначаването му
Чл. 151. (1) Органът, който е назначил експертизата, призовава вещите лица, проверява тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основание за отвод.
(2) Актът за назначаване на експертизата се връчва на вещото лице, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно заключение.”
Член 163 – “Експертно заключение”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 163, който става чл. 152.
Член 164 – “Допълнителна и повторна експертиза”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164, който става чл. 153.
Член 165 – “Доказателствена сила на експертното заключение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165, който става чл. 154.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Има думата народният представител Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми госпожи и господа, става дума за чл. 147 – лица, на които се възлага експертиза.
Наистина Комисията по правни въпроси в един момент направи крачка встрани, но след това на заседание се върнахме към първоначалния текст, който е по вносител. Аз си спомням, че бях там и съм нанасяла бележки.
Става дума за следното. Това е със симетрични текстове в гражданския процес, в наказателния процес, в данъчния процес и трябва да бъдат абсолютно еднакви. Ако са различни, възниква въпросът защо са различни и дали някои хора могат да бъдат експерти в един процес, а в друг не могат.
Текстът трябва да остане така, както е по Министерски съвет – “науката, изкуството или техниката”, а не “познанието, изкуството или техниката”. Това е предложението ми по чл. 147. Предлагам да гласуваме текста на чл. 158 по Министерски съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да се изкажат? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Трифон Митев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 17.
Предложението на народния представител Трифон Митев не се приема.
Мая Манолова (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегля се.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Татяна Дончева. Всъщност разликата между текста по вносител и това, което предлага комисията, е едната дума – по вносител е “науката”, а комисията предлага “познанието”. Текстът иначе е един и същ.
Моля, гласувайте думата “познанието” да се замени с думата “науката”,  както е по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 17.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте от чл. 158 до чл. 165 по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 2.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел ІV – Оглед”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел ІV.
“Цел на огледа
Чл. 166. (1) Съдът и органите на досъдебното производство извършват оглед на местности, помещения, предмети и лица с цел да разкрият, непосредствено да изследват и да запазят по реда, установен в този кодекс, следи от престъплението и други данни, необходими за изясняване на обстоятелствата по делото.
(2) До извършване на огледа се вземат мерки да не се заличат следите от престъплението.”
Има предложение на Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов в чл. 166, ал. 2 след “До” да се добави “и при”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 166, който става чл. 155.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 167, който става чл. 156 със следната редакция:
“Извършване на огледа
Чл. 156. (1) Огледът се извършва в присъствието на поемни лица, освен в случаите, когато се провежда в съдебно заседание.
(2) Когато е необходимо, огледът се извършва в присъствието на вещо лице, или на специалист - технически помощник.
(3) При извършване на огледа всичко се изследва, както е заварено, а след това се правят и необходимите размествания.
(4) Огледът се извършва през деня, освен когато случаят не търпи отлагане.”
Член 168 е със заглавие “Оглед на труп”.
Има предложение на Трифон Митев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 168, който става чл. 157 със следната редакция:
“Оглед на труп
Чл. 157. (1) Оглед на труп се извършва по възможност на мястото, където той е открит, в присъствието на вещо лице – съдебномедицински експерт, а когато няма такъв - в присъствието на друг лекар.
(2) Погребението на трупа – предмет на огледа, се извършва с разрешение на прокурора.
(3) Изравяне на труп се допуска по нареждане на съда или на прокурора в присъствие на вещо лице – съдебномедицински експерт.
(4) Заравянето на трупа се допуска с разрешение на органа, който е наредил изравянето.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 27, против 55, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване раздел ІV “Оглед” с текстовете до чл. 168 по вносител, който става чл. 157.
Гласували 109 народни представители: за 98, против 4, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предложение на Четин Казак:
“Член 169 придобива следния вид:
“Освидетелстване
Чл. 169. (1) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие:
1. с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд – в случаите, когато действа съдия по разследването;
2. с разрешение на съдия по разследването – в случаите, когато действа дознател.
(2) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършват оглед без предварително разрешение, като протоколът се предоставя за одобряване на съответните органи по предходната алинея, но не по-късно от 24 часа.
(3) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.
(4) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извършва освидетелстването, е от друг пол, освидетелстването се извършва от лекар.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 169, който става чл. 158 със следната редакция:
“Освидетелстване
Чл. 158. (1) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.
(2) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар.
(3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие – с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.
(4) В неотложни случаи, ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършват оглед без предварително разрешение, като протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 12, против 73, въздържали се  20.
Предложението на народния представител Четин Казак не се приема.
Моля, гласувайте чл. 158, както е предложен от Правната комисия.
Гласували 102 народни представители: за 98, против 4, въздържали се  няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел V – Претърсване и изземване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 170 “Задължения за предаване на предмети, книжа, компютърни информационни данни, данни за абоната на компютърна информационна услуга и данни за трафика”, който става чл. 159.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 171 “Основание и цел на претърсването”, който става чл. 160.
По чл. 172 - “Органи, които вземат решение за претърсването и изземването”, има предложение на Четин Казак, което е симетрично с освидетелстването, там вече се взема решение по въпроса, нека да не го чета тук.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Мая Манолова, което е оттеглено.
Предложение на Валентин Милтенов: чл. 172, ал. 1 и 2 – искането за разрешение или одобрение на протокола за претърсване и изземване да се прави от водещия разследването (това е с цел избягване на прокурора като междинно звено в тази процедура, изискваща бързина в осъществяването й).
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 172, който става чл. 161 със следната редакция:
“Органи, които вземат решение за претърсването и
изземването
Чл. 161. (1) В досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието по искане на прокурора.
(2) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване и без разрешението по ал. 1, като протоколът за извършеното действие по разследването се представя от наблюдаващия прокурор за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.
(3) В съдебното производство претърсване и изземване се извършват по решение на съда, който разглежда делото.”
По чл. 173 “Лица, в присъствието на които се извършват претърсването и изземването” има предложение на Мая Манолова, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 173, който става чл. 162.
По чл. 174 – “Извършване на претърсването и изземването” има предложение на Мая Манолова, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 174, който става чл. 163 със следната редакция:
“Извършване на претърсването и изземването
Чл. 163. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.
(2) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.
(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.
(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.
(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.
(6) Иззетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, се предявяват на поемните лица и другите присъстващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.
(7) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка страница се подписва от лицата по чл. 132, ал. 1. В останалите случаи носителят се запечатва с бележка, в която се посочват: делото, органът, извършил изземването, мястото, датата и имената на всички присъстващи, съгласно чл. 132, ал. 1, които се подписват.
(8) Разпечатването на носителя, изготвено по реда на ал. 7, се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист – технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист – технически помощник.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Господин Милтенов оттегля предложението си. В такъв случай трябва да подложа на гласуване предложението на народния представител Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Четин Казак.
Гласували 107 народни представители: за 12, против 74, въздържали се  21.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване раздел V – “Претърсване и изземване”, до чл. 163, както ни се предлага от Правната комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 101, против 1, въздържал се  1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
“Обиск
Чл. 175. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, се допуска:
1. при задържане;
2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.
(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.
(3) Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.”
Предложение на Четин Казак - чл. 175 придобива следния вид:
“Обиск
Чл. 175. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на органите по чл. 169, ал. 1 се допуска:
1. при задържане;
2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.
(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.
(3) Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобрение на органите по чл. 169, ал.1 не по-късно от 24 часа.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 175, който става чл. 164.
Член 176 – “Задържане и изземване на кореспонденция”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 176, който става чл. 165 със следната редакция:
“Задържане и изземване на кореспонденция
Чл. 165. (1) Задържането и изземването на кореспонденция се допускат, само когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.
(2) Задържането и изземването на кореспонденция в досъдебното производство се извършват по искане на прокурора с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието.
(3) Задържането и изземването на кореспонденция в съдебното производство се извършват по решение на съда, който разглежда делото.
(4) Задържането и изземването на кореспонденция се извършват по реда на чл. 162, ал. 1-4.
(5) Разпоредбите на ал. 1-4 се прилагат и при задържането и изземването на електронна поща.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване, първо, предложението на народния представител Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 17, против 74, въздържали се 20.
Предложението на народния представител Четин Казак не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 175 и чл. 176, които стават членове 164 и 165.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел VІ – Следствен експеримент”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел VІ.
Член 177 – “Цел на следствения експеримент”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 177, който става чл. 166.
Член 178 – “Условия за допускане на следствен експеримент”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 178, който става чл. 167.
Член 179 – “Ред за извършване на следствен експеримент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Величков, поддържате ли предложението си или го оттегляте? Оттегляте го.
И така, имате думата, уважаеми народни представители, по тези три текста. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел VІІ – Разпознаване на лица и предмети”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел VІІ.
Член 180 – “Основание и цел на разпознаването”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 180, който става чл. 169 със следната редакция:
“Основание и цел на разпознаването
Чл. 169. (1) Разпознаване се извършва, когато за изясняване на обстоятелствата по делото е необходимо да се потвърди идентичността на лица и предмети.
(2) Органите на досъдебното производство, а в съдебното производство – съдът, който разглежда делото, предлагат на обвиняемия или свидетеля да разпознае лица или предмети.”
Член 181 – “Разпит преди разпознаването”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 181, който става чл. 170.
Член 182 – “Ред за извършване на разпознаването”.
Предложение на Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поддържате ли го, господин Величков?
Йордан Величков (независим, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
“1. В чл. 182, ал. 1 да се добави ново изречение: “Право да присъстват на разпознаването имат защитникът и повереникът.”
2. В чл. 182, ал. 2 след “външност” да се добави “възраст и облекло”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 182, който става чл. 171 със следната редакция:
“Ред за извършване на разпознаването
Чл. 171. (1) Разпознаването се извършва в присъствието на поемни лица, освен когато се прави в съдебно заседание.
(2) Лицето се представя за разпознаване заедно с три или повече лица, сходни с него по външност, като се вземат мерки то да не осъществи предварително пряк контакт с разпознаващия.
(3) По преценка на органа, извършващ разпознаването, то може да се проведе така че разпознаващото лице да не се срещне непосредствено с разпознаваното лице. Свидетел с тайна самоличност може да участва в разпознаване само като разпознаващо лице.
(4) Когато не е възможно да се покаже самото лице, показва се негова снимка заедно със снимките на три или повече лица, сходни с него по външност.
(5) Предметите се представят за разпознаване заедно с три или повече еднородни предмета.
(6) Когато няколко обвиняеми или свидетели трябва да извършат разпознаване на лица или предмети, те се показват поотделно на всяко от разпознаващите лица, като се вземат мерки разпознаващите лица да не осъществяват пряк контакт помежду си. Едновременно разпознаване от няколко лица е недопустимо.
(7) На обвиняемия или свидетеля се предлага да посочи лицето или предмета, до който се отнасят дадените от него обяснения или показания, и да обясни по какво ги е разпознал.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имат ли желание народните представители да вземат отношение по тези текстове? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 27, против 63, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за тези текстове по раздел VІІ.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 6.
Текстовете се приемат.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
“РАЗДЕЛ VІІІ
Специални разузнавателни средства
Веществени доказателствени средства,
изготвени при използване на специални
разузнавателни средства
Чл. 172. (1) Органите на досъдебното производство могат да използват специални разузнавателни средства: технически средства – електронни и механични съоръжения и вещества, които служат за документиране на дейността на контролираните лица и обекти, и оперативни способи – наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване и проверка на кореспонденция и компютърна информация, контролирана доставка, доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие.
(2) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели І, ІІ, ІV, V, VІІІ и ІХ, глава пета, раздели І-VІІ, глава шеста, раздели ІІ-ІV, глава осма, глава девета “а”, глава единадесета, раздели І-ІV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал.2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и 393 от особената част на Наказателния кодекс, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности.
(3) Доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да подпомагат съда и органите на досъдебното производство при събирането и записването на компютърни и информационни данни чрез прилагане на специални технически средства, само когато това се налага за разкриване на престъпления по ал. 2.
(4) Специалните разузнавателни средства – контролирана доставка и доверителна сделка – могат да служат за събиране на веществени доказателства, а служителят под прикритие се разпитва като свидетел.
(5) Материалите по ал. 1-4 се прилагат към делото.
Искане за използване на специални
разузнавателни средства
Чл. 173. (1) За използване на специални разузнавателни средства по конкретно досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане от прокурора, който наблюдава разследването, до съда.
(2) Искането трябва да съдържа:
1. информация за престъплението, за разследването, на което се налага използването на специални разузнавателни средства;
2. описание на извършените до момента действия и резултатите от тях;
3. данни за лицата или обектите, спрямо които ще се прилагат специалните разузнавателни средства;
4. оперативните способи, които следва да се приложат;
5. срока на използването.
(3) Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, към него се прилага писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване.
(4) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за осъществяване на разследването, служител под прикритие може да се използва и по разпореждане на прокурора, наблюдаващ разследването. Дейността на служителя под прикритие се прекратява, ако в срок до 24 часа не бъде дадено разрешение от съответния съд, който се произнася и по съхраняването или унищожаването на събраната информация.
(5) В случаите по чл. 123, ал. 7 към искането се прилага и писменото съгласие на лицето, спрямо което ще се използват специалните разузнавателни средства.
Разрешение за използване на специални
разузнавателни средства
Чл. 174. (1) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства се дава предварително от председателя на окръжния съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
(2) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по отношение на военнослужещите се дава предварително от председателя на съответния военен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
(3) Органът по ал. 1 и 2 се произнася незабавно след получаване на искането с писмено мотивирано разпореждане.
(4) При условията и по реда на ал. 1 и 2 разрешение за използване на специални разузнавателни средства може да даде и председателят на съответния апелативен съд или изрично опрамощен от него заместник-председател, когато органът по ал. 1 и 2 откаже да даде исканото разрешение.
(5) Разпореждането за разследване чрез служител под прикритие трябва да съдържа престъплението, за което се разрешава разследването, данните за самоличността на служителя, данните за самоличността за прикритие и индетификационния номер.
(6) За издадените разрешения по ал. 1 и 2 в съответния съд се води специален регистър.
Ред и срок за прилагане на специални
разузнавателни средства за нуждите на
наказателното производство
Чл. 175. (1) Специалните разузнавателни средства се прилагат по реда на Закона за специалните разузнавателни средства от съответните служби на Министерството на вътрешните работи.
(2) Министърът на вътрешните работи дава писмено разпореждане за прилагане на специални разузнавателни средства от службите по ал. 1 въз основа на разрешението по чл. 174.
(3) Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства не може да бъде по-дълъг от два месеца.
(4) В случай на необходимост срокът по ал. 2 може да бъде продължен по реда на чл. 174, но с не повече от четири месеца.
(5) Прилагането на специални разузнавателни средства се преустановява, когато:
1. е постигната предвидената цел;
2. прилагането им не дава резултати;
3. срокът за разрешението е изтекъл.
(6) При преустановяване прилагането на специалните разузнавателни средства незабавно се уведомява писмено и мотивирано органът, дал разрешението. В случаите на ал. 5, т. 2 той разпорежда унищожаването на материалния носител, съдържащ събраната информация.
Изготвяне на веществените доказателствени
средства, получени при използване на специални
разузнавателни средства
Чл. 176. При използване на специални разузнавателни средства веществените доказателствени средства се изготвят в два екземпляра, като в срок до 24 часа от изготвянето им се предават запечатани съответно на прокурора, поискал разрешението, и на съда, дал разрешението.
Доказателствена сила на данните, получени
при използване на специалните разузнавателни
средства
Чл. 177. (1) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства, както и само на тях и на показания на свидетели с тайна самоличност.
(2) В наказателното производство не могат да се ползват резултати, получени извън направеното искане по чл. 173, освен ако не съдържат данни за друго тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател. Аз искам да ви обърна внимание върху текста, който касае унищожаването. Там се казва, че се унищожава материалният носител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Извинявайте, господин Атанасов, аз не чух по кой член е това?
Атанас Атанасов: По чл. 175, ал. 6.
“(6) При преустановяване прилагането на специални разузнавателни средства незабавно се уведомява писмено и мотивирано органът, дал разрешението. В случаите на ал. 5, т. 2...”, тоест, когато специалните разузнавателни средства не са дали резултати, той разпорежда унищожаването на материалния носител, съдържащ набраната информация. За какво става въпрос? В случая материалните носители са няколко. Ако става въпрос за подслушване, материалният носител е касетата, на която е направен записът. След това от касетата информацията се смъква върху материален носител – хартия.
След като се смъкне на хартията, този документ получава съответния гриф за секретност и става документ, чието унищожаване може да бъде извършено само по реда на Закона за класифицираната информация. Там е уредено в какви срокове и кои органи могат да разрешават това унищожаване. Така че аз предлагам да има редакционна поправка: “Унищожаването на първичния материален носител”, защото документът не може да бъде унищожен по този ред. Има друг ред, уреден в друг закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Вие предлагате във второто изречение на шеста алинея: “В случаите по ал. 5, т. 2 той разпорежда унищожаването на първичния материален носител, съдържащ събраната информация”.
Атанас Атанасов: Точно така. Обясних ви защо.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Става въпрос и за текста.
Атанас Атанасов: Става въпрос за документите. Документите не могат да бъдат унищожавани по този ред. Може да бъде унищожена информацията на първичния материален носител – било то аудиокасета, видеокасета или каквото и да било друго. Това може да се унищожава. Но документът си остава, защото има гриф за секретност и неговото унищожаване става по Закона за защита на класифицираната информация. Това е моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Има думата Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Поставям още един въпрос, който се отнася до чл. 174, ал. 6. Тя гласи, че издадените разрешения за тези действия за използване на специалните разузнавателни средства се включват в специален регистър в съответния съд. Мисля, че е уместно достъпът до този регистър да не бъде публичен. Защото ако този регистър е напълно открит за достъп, лицата, спрямо които се прилагат тези специални разузнавателни средства или чрез лица, които са във връзка с тях, могат да разкрият информацията и така да се обезсмисли самото прилагане на тези средства. Затова според мен този регистър трябва да бъде служебен и до него да имат достъп само определени лица. Така че контрол да съществува, но той да е вътрешнослужебен. Този регистър не може да се ползва, както другите регистри, до които имат достъп всички, които по някакъв начин проявяват интерес за това.
Затова аз предлагам в текста накрая да се добави “който не е публичен”. Мисля, че това е много сериозен въпрос, за да не се обезсмисли прилагането на специалните разузнавателни средства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата за реплика, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Аз разбирам това, което каза господин Янаки Стоилов, но искам да обясня, че този специален регистър също получава гриф за секретност – дали ще бъде поверително, секретно или строго секретно. И при това положение той не може да бъде публичен. Така че това е ненужно. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Трябва да се знае, защото не следва от текста.
Атанас Атанасов: Засекретяването на документацията става по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Има органи, които преценяват това и го осъществяват.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): И задължени лица.
Атанас Атанасов: Абсолютно. Така че няма никакъв проблем. Всички тези регистри съществуват и към настоящия момент, и те са с гриф за секретност. Достъп до тях имат само определени лица, които носят отговорност за изтичане на информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах Вашите аргументи.
Имате право на дуплика, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин Атанасов, това, което казвате, е така. Но от този принцип има изключение във вече приети текстове, че на обвиняемия сме предвидили право да има достъп до цялата информация, включително и събираната със специалните разузнавателни средства. Той по някакъв начин може да претендира за достъп до информацията в тези регистри. Затова аз се опасявам, независимо от правилата за събиране и боравенето с класифицираната информация, да не се окаже наличието на някакъв пробив чрез този текст, който да отслаби или обезсмисли прилагането на такива средства.
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Регистърът не е част от следственото дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
В контекста на това, което предложи господин Стоилов за ал. 6, струва ми се, че въпросният регистър ще има своето по-пълно съдържание, ако отразява и исканите, но неполучили разрешение за ползване на специални разузнавателни средства. В този смисъл да допълним текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Как да го допълним? Какво да пишем?
Борислав Ралчев: Да се каже “за направените искания”, а не само за получените разрешения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Как да стане ал. 6?
Борислав Ралчев: За направените искания и издадените разрешения. Защото това ще бъде една от формите за осъществяване на граждански контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре.
Други народни представители желаят ли да вземат отношение? Не виждам.
Първо поставям на гласуване предложението на господин Ралчев в ал. 6 на чл. 174 да добавим “За направените искания” и нататък текстът продължава.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 108, против 11, въздържал се 1.
Предложението на народния представител господин Ралчев е прието.
Второ, поставям на гласуване предложението на Янаки Стоилов в същата ал. 6 след думата “регистър” да се сложи запетая и да се добавят думите “който не е публичен”.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 106, против 14, въздържал се 1.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Атанасов в чл. 175, ал. 6 във второто изречение преди “материалния носител” да се добави “първичния” и да стане “първичния материален носител”.
Моля, гласувайте това предложение на господин Атанасов.
Гласували 140 народни представители: за 79, против 42, въздържали се 19.
Предложението на народния представител Атанасов се приема.
Поставям на гласуване целия раздел VІІІ от чл. 172 до чл. 177 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
Почивка до 11,30 ч., когато ще продължим с НПК.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Продължаваме заседанието, имаме необходимия кворум.
Заповядайте, имате думата от името на парламентарна група.
Радослав Илиевски (КБ): Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Днес е 12 октомври, Ден на българската община. Няма съмнение, че българските общини се изграждат като съвременни центрове, в които се решават основните проблеми на гражданите. Вече 127 години в общините на България се създават условия за повишаване качеството на живот, подобряване на инфраструктурата и осигуряване на услуги, от които населението има необходимост. Местните власти са най-близо до хората и взаимодействието им с централните власти е необходимата на страната ни политика, за да се намират най-верните решения.
Проблемите на местните власти винаги са били на вниманието на законодателната и изпълнителната власти. Подписаният Меморандум за децентрализация отрежда на местните власти и общините сериозно място в съвременната политика на страната ни. Част от идеите на този меморандум се изпълняват, независимо от всички трудности, които съпътстват това изпълнение. Провежданите ежегодно дни на диалога извеждат на преден план най-неотложните проблеми и определят пътищата за тяхното последователно решаване.
Проблемите на местните власти и в бъдеще ще бъдат част от дневния ред на българското Народно събрание чрез неговите действия за такава промяна на законодателството и регулиране на взаимодействието с централните власти, които да направят усилията на всички общини и усилията на всички ни общи за развитието на местното самоуправление и гражданското общество.
Нека заедно с всички вас да поздравим българските кметове и членовете на местните парламенти, както и всички жители на техните общини по повод Деня на българската община и пожелаем много сили за реалното им участие в устойчивото развитие на Република България. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ, НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да продължим с Наказателнопроцесуалния кодекс.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Глава петнадесета – Връчване на призовки, съобщения и книжа. Срокове и разноски”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава петнадесета.
“Раздел І – Връчване на призовки, съобщения и книжа”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел І.
Има предложение на госпожа Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на господин Митев, което също е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 183, който става чл. 178:
“Органи и лица, чрез които се връчват призовките,
съобщенията и книжата
Чл. 178. (1) Връчването на призовки, съобщения и книжа се извършва от служител при съответния съд, орган на досъдебното производство, община или кметство.
(2) Когато връчването не може да стане съгласно ал. 1, то се извършва чрез службите на Министерството на вътрешните работи или службите на Министерството на правосъдието.
(3) Връчването на военнослужещи става чрез съответното поделение или учреждение.
(4) На служители и работници връчването може да стане чрез работодателя или негов служител, натоварен да приема книжа.
(5) Връчването на малолетни става чрез техните законни представители.
(6) На лишените от свобода и на задържаните под стража връчването става чрез съответните учреждения.
(7) На физически и юридически лица, както и на учреждения, които се намират в чужбина, връчването става съгласно Договора за правна помощ със съответната държава, а когато няма договор – чрез Министерството на външните работи.
(8) В бързи случаи призоваването може да става по телефона, телекса или факса. Призоваването по телефона или факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, а по телекса – с писменото потвърждаване за получено съобщение.
(9) Присъствието на свидетелите по чл. 141 се осигурява от прокурора.”
Член 184 – “Съдържание на призовката и на съобщението”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 184, който става чл. 179.
“Връчване на призовките, съобщенията и книжата
Чл. 185. (1) Призовките, съобщенията и книжата се връчват срещу разписка, подписана от лицето, за което са предназначени.
(2) Когато лицето отсъства, те се връчват на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на семейството – на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде.
(3) Когато призовките, съобщенията и книжата са предназначени за обвиняем, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник, който отсъства, и е невъзможно връчването им на лицата по ал. 2, те могат да се връчат и на защитника и повереника, ако те се съгласят да ги приемат.
(4) Ако получателят или лицето по ал. 2 и 3 не може или откаже да подпише, връчителят прави бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва.
(5) На учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата.
(6) Лицето, чрез което става връчването, подписва разписка със задължение да предаде призовката, съобщението или книжата на лицето, за което са предназначени.
(7) Връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата.”
Предложение на Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов:
В чл. 185, ал. 7 след “разписка” вместо “името” да се добави изразът “трите имена и ЕГН”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 185, който става чл. 180.
Член 186 – “Разписка за връчване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 186, който става чл. 181.
Член 187 – “Отговорност за неизпълнение на задълженията по връчването”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 187, който става чл. 182.
Ако позволите, господин председател, тук нямаме възможност да направим някакви съществени промени, но обръщам внимание върху неефективността на сегашната система за призоваване. Призовавам самата Комисия по правни въпроси и Народното събрание да помисли дори още в периода, в който този закон няма да действа, дали не е възможно да се промени системата на призоваването и тя да премине към изпълнителната власт, към съдебната полиция, защото това трябва да се превърне в една стройно организирана държавна дейност, защото този начин на призоваване е една от основните причини за забавянето на делата, за злоупотреба от различни страни в процеса със системата на призоваване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Така е, това касае не само наказателното правораздаване, а общо процеса.
Имате думата, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Съгласен съм с господин Стоилов, но сме във фаза на второ четене. Текстовете са написани. Няма какво друго да направим.
Аз имам конкретно предложение – да отпадне ал. 8 на чл. 178: “Органи и лица, чрез които се връчват призовките, съобщенията и книжата”. Става въпрос за ал. 8:
“(8) В бързи случаи призоваването може да става по телефона, телекса или факса. Призоваването по телефона или факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, а по телекса – с писменото потвърждение за получено съобщение”.
Какви са моите съображения?
Първо, в целия текст дотук са уредени няколко възможности за извършване на призоваването – първо, чрез служители при съдилищата; второ – чрез работодателя; трето – чрез Министерството на вътрешните работи или Министерство на правосъдието.
Първо – кой ще определи кой случай е бърз?
Второ – ще ме извините за уличния език, който ще употребя, но по телефона не се вижда. При това призоваване по телефона или по факса не е известно дали съобщението е стигнало до съответното лице. Може длъжностното лице да си отбележи каквото си иска в съответните книжа и да напише, че се е обадило на телефон еди-кой си, но дали отсреща съобщението е било прието от който трябва, това няма начин да се установи и с тази разпоредба може да се злоупотребява. Това е моето съображение, за да предложа този текст да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст?
Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Този риск, за който говори господин Атанасов, съществува, но аз го призовавам, ако трябва да се предложи някакво уточнение в ал. 8, но във времето на ускоряване на комуникациите да не се отказваме от тези възможности. Дори ние вече би трябвало да мислим как да предвидим призоваването по електронен път с електронна поща. България стигна дотам, че поради системата на управление вече и телеграми не е сигурно, че могат да се връчват, и затова отпадна и тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: То няма и телеграми вече.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, да – ние сме една напредничава страна…
Така че в този дух да кажа, че е по-добре може би да се намери някакво уточнение на текста, за да не се злоупотреби от лицето, което уведомява по телефона, и то само да удостоверява, че е извършило уведомяването, но да не отпада самата възможност за тези по-оперативни начини за призоваване. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това беше реплика.
Господин Атанасов, имате право на дуплика. Заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Аз настоявам да се гласува отпадането на ал. 8. Ще дам още един аргумент в тази посока: призоваваните лица могат да бъдат свидетели, могат да бъдат и обвиняеми. Знаете, че когато редовно призованият обвиняем не се яви, това води до промяна на мярка за неотклонение. Това е основание за промяна на мярката за неотклонение. И ако се приеме, че лицето-обвиняем е призовано редовно, а с това може да се злоупотреби, това може да доведе до много тежки последици. Това е моят аргумент.
Смятам, че трябва да се грижим за правата на гражданите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Господин Бисеров има думата.
Христо Бисеров (ДПС): Господин председател, дами и господа! Все пак, ако искаме да запазим текста и в същото време да не дадем възможност за злоупотреби, има две насоки – едната е да мислим в посока това призоваване да важи само за свидетели. Тогава става лесно: в бързи случаи призоваването на свидетели може да става… и следва текст.
Другата посока на мисли е това призоваване или по-скоро писменото удостоверяване да не се извършва от длъжностното лице, защото кой е това – призовкарят, а да се извършва от съдията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ама, съдията ли ще призовава?
Христо Бисеров: Търсим решение на въпроса. Аз не смятам, че съдията ще злоупотреби. (Шум и реплики в залата.)
Аз в момента не мога да дам най-добрата редакция, но ако съдията удостоверява, че такова удостоверяване е извършено по телефона… (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Аз, да не се намесвам оттук, но освен свидетели има и вещи лица, тълковници, преводачи, нали разбирате?
Христо Бисеров: Все пак призоваването на обвиняем по този ред, и то от длъжностно лице, което не е ясно кое е, не е много удачно.
И все пак това е едно предложение текстът да стане: “В бързи случаи призоваването на свидетели”…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, ако искате, нека да го кажем, че това важи само за свидетелите.
Госпожа Манолова има думата.
Мая Манолова (КБ): Искам да кажа, че това е един работещ текст и при сегашната система, който според мен не трябва да бъде изключван като вариант. Аз предлагам в случая да се изключи само призоваването на обвиняемия, доколкото по този начин се призовават и вещи лица, и тълковници, и преводачи, както казахте. Това обикновено го извършват в съдилищата съдебните секретари, така че текстът да стане: “В бързи случаи призоваването освен на обвиняемия може да става по телефона, телекса и факса”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, ясна е идеята.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, мисля, че тези бележки са основателни.
Предлагам накрая на ал. 8 да добавим изречението: “Този ред не се прилага за призоваване на обвиняемия”. Мисля, че за всички други участници в процеса този съкратен ред трябва да се запази. Значи се уточняваме, че “този ред не се прилага за призоваване на обвиняемия”. Няма да разграничаваме категориите и качеството на обвиняемия в досъдебното и съдебното производство: “Този ред не се прилага за призоваване на обвиняемия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Атанасов, съгласни ли сте? Добре.
Оттегля се предложението за отпадане на ал. 8, ако се приеме това, което господин Янаки Стоилов предложи. Ясно.
Пристъпваме към гласуване.
Първо гласуваме предложението, което беше формулирано от Янаки Стоилов, подкрепено от госпожа Манолова и Атанас Атанасов – в ал. 8 на чл. 178 да се добави второ изречение: “Този ред за призоваване не се отнася за обвиняемия”.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се  няма.
Това допълнение към ал. 8 на чл. 178 се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 11, против 66, въздържали се  18.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване глава петнадесета, раздел І, до чл. 187 по вносител или чл. 182 по новата номерация.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се  няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел ІІ – Срокове.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел ІІ.
Член 188 – “Изчисляване на срокове”.
Има предложение на народния представител Трифон Митев – чл. 188, ал. 2 след израза “... да тече на”, да се замести с “... да тече от”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 188, който става чл. 183 със следната редакция:
“Изчисляване на срокове
Чл. 183. (1) Сроковете се изчисляват в дни, седмици, месеци и години.
(2) Срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден.
(3) Срокът, който се изчислява в седмици и месеци, изтича в съответния ден на последната седмица или на съответното число на последния месец. Когато последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния ден на месеца.
(4) Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.”
Член 189 – “Спазване на срока”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 189, който става чл. 184.
Член 190 – “Продължаване на срока”.
Има предложение на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов – в чл. 190, ал. 2 след думата “срок” да се добави изразът “при поискване или самостоятелно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190, който става чл. 185 със следната редакция:
“Чл. 190. (1) Срокът, определен от съда или от органите на досъдебното производство, може да бъде продължен, ако за това съществуват уважителни причини и молбата е подадена преди изтичането му.
(2) Ако срокът по ал. 1 е пропуснат по уважителни причини, съответният орган може да даде нов срок.”
Член 191 – “Възстановяване на срока”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 191, който става чл. 186.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Трифон Митев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 27, против 41, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 5, против 64, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложенията на комисията, както бяха докладвани, за раздел ІІ до чл. 191, който става чл. 186.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Раздел ІІІ – Разноски и възнаграждение.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел ІІІ.
“Посрещане на разноските
Чл. 192. (1) Разноските по наказателното производство се посрещат от сумите, предвидени в бюджета на съответното учреждение, освен в посочените от закона случаи.
(2) По дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия до съда, разноските се внасят предварително от частния тъжител, а ако не са внесени, дава му се седемдневен срок да ги внесе.
(3) По дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия до съда, разноските по направените от подсъдимия доказателствени искания се поемат от бюджета на съда.”
Има предложение на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов – в чл. 192, ал. 3 се създава неравностойно положение в интерес на подсъдимия, относно разноските по направените от него доказателствени искания. Щом тъжителят заплаща лично разноските, за да докаже тезата си, защо държавата ще поема разноските на подсъдимия относно направените от него доказателствени искания?!
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 192, който става чл. 187.
“Определяне на разноските
Чл. 193. (1) Размерът на разноските се определя от съда или от органа на досъдебното производство.
(2) Възнаграждението на свидетели – работници или служители, се определя от съда.”
Има предложение на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 193, който става чл. 188.
Член 194 – “Решение за разноските”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194, който става чл. 189.
Член 195 – “Възлагане на разноските”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 195, който става чл. 190.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Няма да подложа на гласуване предложението на народните представители Христо Величков, Йордан Величков и Петър Манолов, макар че комисията не подкрепя предложението им, тъй като всъщност те изразяват едно мнение и няма текст. Гласува се текст, а не мнение.
Следователно, гласуваме предложенията на комисията по раздел ІІІ до чл. 195, който става чл. 190.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Тези текстове са приети. С това е приета и част втора от доклада на Комисията по правни въпроси на второ четене.
Разбрах, че има известно съгласуване утре да се продължи с част трета, но трябва да се направи процедурно предложение, за да преминем към следващата точка.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ние навлизаме към още по-сложните въпроси на досъдебното производство и наистина можем с тях да продължим утре, за да дадем възможност на Комисията по земеделието и горите да продължи работата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Приемаме това за процедурно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ – продължение.
Ще продължим с тази точка до 14,00 ч., като утре сутринта ще започнем с Наказателнопроцесуалния кодекс – Част трета.
Господин Калинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Продължаваме по чл. 253, стр. 23 от доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов:  Този член е докладван, но не е гласуван.
Има ли народни представители, желаещи да вземат думата? Не виждам.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Мария Капон, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 14, против 60, въздържали се 17.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което също не се подкрепя от комисията.
Васил Паница (ДСБ, от място): Не съм се изказал по това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Така ми беше докладвано. Заповядайте.
Васил Паница (ДСБ):  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Става дума за чл. 253, ал. 2, т. 1. Собственик, наказан с някакъв акт за бързо развалящи се суровини и храни, трябва да подаде възражение до четири часа. Забележете, актът се прави примерно в 17,00 ч. или в края на работното време, ХЕИ е затворена, съответната ветеринарномедицинска служба се затваря след половин час, а този човек има право да подаде възражение в срок 4 часа. Несериозно!
Предлагаме да може да подаде възражение в срок от 24 часа срещу този акт, когато той е наложен в края на работното време и съответната районна ветеринарномедицинска служба е затворена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, господин Паница.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 37, против 56, въздържали се 13.
Предложението на народните представители Евдокия Манева и Васил Паница не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 253.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 254, 255 и 256 няма направени предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли предложения от залата, респективно изказвания по тези текстове, по които няма предложения? Няма.
Моля, гласувайте текстовете на чл. 254, 255 и 256.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 257 има направено предложение от Мария Капон:
“В чл. 257 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) За транспорт на сурово мляко не се изисква санитарно-медицински документ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 257:
“Чл. 257. (1) Транспортирането на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва със специализирани транспортни средства в съответствие с изискванията, определени с наредбите по чл. 59.
(2) При транспортирането суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях, се придружават с ветеринарномедицински и/или друг документ, в който е вписан и ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който произхождат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст? Няма.
Първо ще гласуваме предложението на народния представител Мария Капон, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 15, против 77, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията, което е и по вносител, за чл. 257.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 258 има направени предложения от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители и от народния представител Мария Капон, които се подкрепят.
Комисията предлага следната редакция на чл. 258:
“Чл. 258. (1) За регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от животински произход собственикът подава заявление по образец до директора на РВМС, към което прилага:
1. копие от регистрационния талон на транспортното средство;
2. копие от лиценза за извършване на международен превоз на товари или копие от лиценза за извършване на вътрешен превоз на товари, издаден от Министерството на транспорта и съобщенията;
3. договор с млекопреработвателно предприятие – за транспортните средства за превозване на сурово мляко;
4. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) В 7-дневен срок от подаване на заявлението директорът на РВМС със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на транспортното средство за съответствието му с изискванията, определени с наредбите по чл. 59.
(3) Комисията представя становище до директора на РВМС с предложение за регистрация или отказ за регистрация на транспортното средство.
(4) В 30-дневен срок от подаване на заявлението директорът на РВМС вписва транспортното средство в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията при нередовност на представените документи или когато транспортното средство не отговаря на изискванията, посочени в наредбите по чл. 59.
(5) Регистрацията е безсрочна.
(6) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
Позволявам си една малка вметка. В ал. 1, т. 2 се цитира “Министерството на транспорта и съобщенията”. Да остане “Министерството на транспорта”, защото към датата на приемането на законопроекта структурата на Министерския съвет е била друга. Мисля, че това дори не трябва и да се гласува.
По чл. 259 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 259:
“Чл. 259. В РВМС се води регистър на транспортните средства за превозване на суровини и храни от животински произход, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. име/адрес или адрес на управление/седалище на собственика;
3. вид, товароподемност и регистрационен номер;
4. вид на суровините и храните от животински произход, които могат да се превозват с транспортното средство.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 260:
“Чл. 260. Лицата, които извършват производство, транспортиране, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход в обектите по чл. 7, ал. 2, т. 5 и обектите по чл. 241, ал. 1:
1. уведомяват писмено директора на съответната РВМС за спирането на дейността им и последващото й възобновяване;
2. въвеждат в тримесечен срок от регистрацията на обекта и поддържат процедури, основани на системата за самоконтрол за:
а) суровини и храни от животински произход;
б) продукти, получени от странични животински продукти;
3. маркират с идентификационна маркировка и етикетират обектите по чл. 232, ал. 1, т. 2-4;
4. спазват ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при осъществяване на дейността си;
5. предоставят на ветеринарните лекари за безвъзмездно ползване помещения и оборудване, необходими за осъществяване на дейността им;
6. уведомяват своевременно официалните ветеринарни лекари за промени на дейността в обектите им;
7. оказват съдействие на ветеринарните лекари при осъществяване на дейността им;
8. използват при извършването на дезинфекция, дезинсекция и дератизация препарати, одобрени от Министерството на здравеопазването;
9. спазват изискванията за съхранение на страничните животински продукти от производствения процес и ги предават за унищожаване;
10. осигуряват на ветеринарните лекари достъп по всяко време до:
а) местата, в които се намират животните, предназначени за клане, суровините и храните от животински произход и продуктите, получени от странични животински продукти;
б) средствата, с които се транспортират обектите по буква “а”;
11. представят при поискване на ветеринарните лекари необходимите документи;
12. уведомяват ветеринарните лекари за възникнала опасност за здравето на хората или животните;
13. спазват издадените разпореждания и наложените забрани от ветеринарните лекари.”
По чл. 261 има направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 261.
“Чл. 261. (1) Системата за самоконтрол на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, съдържа:
1. технологичната документация с описание на произвежданите продукти и на тяхното предназначение;
2. описание на последователността на етапите на производствения процес;
3. анализ на опасността и оценка на риска през всички етапи на производствения процес;
4. критичните контролни точки на производствения процес;
5. критичните граници за всяка от критичните контролни точки;
6. правила за наблюдение и контрол на показателите в критичните контролни точки;
7. описание на корективните действия при отклонения от наблюдаваните показатели в критичните контролни точки;
8. изискванията за контрол на хигиенните и качествените показатели на суровините и храните;
9. изискванията за водене на документация, която съдържа данните по т. 1-8.
(2) Собственикът или ползвателят на обекта определя специалисти, които отговарят за системата и периодично обобщават и анализират резултатите.
(3) Системата за самоконтрол на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 2, от Закона за храните.”
По чл. 262 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 263 – също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте до чл. 263 включително.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: “Раздел ІІ – Принудителни административни мерки, налагани при упражняване на държавен ветеринарно-санитарен контрол”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.
По чл. 264 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 265 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов, което по принцип е прието от комисията. То е отразено на систематичното му място.
Комисията предлага следната редакция на чл. 265:
“Чл. 265. (1) В зависимост от вида и степента на нарушенията, посочени в протокол или доклад по чл. 234, ал. 4, се предприема една от следните мерки:
1. даване на задължителни указания за отстраняване на нарушенията;
2. забрана за транспортиране, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход и продукти, получени от странични животински продукти;
3. насочване за преработване или унищожаване на суровини и храни от животински произход и продукти, получени от странични животински продукти;
4. спиране на част или на цялата дейност в обектите по чл. 233.
(2) Мерките по ал. 1 се налагат от официалните ветеринарни лекари с:
1. предписание – по ал. 1, т. 1;
2. акт за забрана – по ал. 1, т. 2;
3. разпореждане – по ал. 1, т. 3 и 4.
(3) Екземпляр от актовете по ал. 2 се връчва на собственика или ползвателя на обекта или негов представител.
(4) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се обжалват пред директора на РВМС по реда на Закона за административното производство.
(5) Обжалването на актовете по ал. 2 не спира изпълнението им.
(6) При налагане на мярката по ал. 1, т. 4, официалните ветеринарни лекари поставят обозначителни знаци на НВМС, чрез които удостоверяват частичното или пълно спиране на дейността на обекта.”
По чл. 266 няма направени предложения, комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 267 – също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по членове от 264 до 267 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 268 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители – чл. 268 става чл. 248и и в него се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Генералният директор на НВМС с разпореждане отнема лиценза на обектите по чл. 240, чл. 241 и чл. 250 при”.
2. В ал. 1, т. 3, думата “принудителните” да се замени с “принудителни”.
3. В ал. 2 думите “пред генералния директор на НВМС” се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага чл. 268 да отпадне. Съдържанието му е отразено на систематичното му място в чл. 248.
Така че предложението е чл. 268 да отпадне:
“Чл. 268. (1) Мярката по чл. 265, ал. 1, т. 5, се налага с разпореждане на генералния директор на НВМС при:
1. установяване на нарушения на нормативните изисквания за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход и продукти, получени от странични животински продукти, които създават непосредствена и голяма опасност за здравето на хората и животните;
2. системни нарушения на процедурите, основани на системата за АОККТ на суровините и храните от животински произход и продуктите, получени от странични животински продукти;
3. неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 265, ал. 1, т. 1-4;
4. системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
(2) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва пред генералния директор на НВМС по реда на ЗАП.
(3) Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му.
(4) С влизането в сила на разпореждането по ал. 1 обектът се заличава от регистъра.”
Повтарям, че съдържанието на този член е отразено на систематичното му място и е вече гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Първо ще поставя на гласуване предложението на комисията за отпадане изцяло на текста на чл. 268, защото, ако отпадне, ще бъде безпредметно гласуването на предложението на народния представител Венцислав Върбанов.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се  няма.
Член 268 отпада.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов за създаване на чл. 268а:
“Чл. 268а. Мярката по чл. 265, ал. 1, т. 6 се налага с разпореждане на директора на РВМС при условията и по реда на чл. 268.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Струва ми се безпредметно, защото “по реда на чл. 268”, а текстът на чл. 268 преди малко падна.
Венцислав Върбанов (БНС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Върбанов оттегля предложението си.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 269.
По чл. 270 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов.
Венцислав Върбанов (БНС): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Съдържанието му е отразено на систематичното място в чл. 248.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не е необходимо да се чете текстът на чл. 270, след като господин Върбанов оттегли предложението си.
Господин Върбанов, поддържате ли предложението си за чл. 270а?
Венцислав Върбанов (БНС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 271 и чл. 272.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на вносителя, подкрепено от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се  няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: “Глава десета – “Събиране, транспортиране, съхранение, обработване, преработване и унищожаване на странични животински продукти”.
Комисията предлага следното наименование на глава десета:  “Глава десета – “Обезвреждане, съхранение, транспортиране и унищожаване на странични животински продукти”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте наименованието на глава десета, предложено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се  2.
Наименованието на глава десета е прието.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 273 има направено предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница – към чл. 273 се създава нова ал. 3 със следния текст:
“(3) При унищожаване могат да се ползват трупни ями само по изключение, след писмено съгласие на оторизиран ветеринарен лекар, в което е посочено, че е изключен всякакъв риск за хората и околната среда.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 273:
“Чл. 273.        (1) Обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, се извършва в обекти, регистрирани в РВМС.
(2) Съхранение на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, се извършва в обекти, регистрирани в РВМС.
(3) Извън случаите по ал. 1 обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нашето предложение беше направено поради необходимостта да се въведат ясни регламенти за широко разпространената практика животински трупове да се заравят в трупни ями, които често се изграждат съвсем безразборно, без да се спазват ясни и точни критерии и изисквания за тях. Очевидно е, че комисията се е съобразила с нашето предложение, че в законопроекта липсваше какъвто и да е текст в тази насока и това беше един много сериозен пропуск. Сега в окончателната редакция, която комисията предлага, се появява ал. 3, в която тези случаи се препращат към процедура, регламентирана с условия и ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
Не е отбелязан най-важният критерий обаче за тези условия и ред, който ние сме фиксирали в нашето предложение – те да изключват всякакъв риск за хората и околната среда.
Приемайки, че нашето предложение по принцип е прието, независимо от това, че в доклада е отразено нещо съвсем различно, и тази материя вече ще бъде регламентирана в наредба, предлагам в текста на ал. 3 след думите “с наредба на министъра на земеделието и горите” да се постави запетая и да се запише “които изключват риск за хората и околната среда”. Това е най-важното, което трябва да въведе този ред – всякакво изключване на риска за околната среда и хората. Защото всъщност трупните ями пораждат точно такива рискове за здравето на хората и за околната среда. И бъдещите условия и ред, освен процедурата кой дава съгласие, кой дава съответните разрешения, най-важните критерии да бъдат свързани със здравето на хората и изключване на рискове за околната среда.
Отново повтарям, предлагам към ал. 3 да се добави този израз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: От това, което предложихте, разбрах, първо, да не се гласува Вашето предложение, което сте направили писмено, но в ал. 3 да се добави “които изключват риск за човека и околната среда”.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Моллов.
Пламен Моллов (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Смятам, че предложението на госпожа Манева е съвсем резонно. По същество то не променя замисъла, който имахме в работната група и след това в комисията.
Аз предлагам обаче изразът, който тя предложи, да се добави - “които изключват всякакъв риск за хората и околната среда”, да се прибави след думите “по ред”.
Алинея 3 да звучи така:
“(3) Извън случаите по ал. 1 обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, се извършва при условия и по ред, които изключват всякакъв риск за хората и околната среда, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
Това е моето предложение. Смятам, че то наистина е редакционно. То не променя по същество смисъла на това, което сме решили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Аз мисля, че колкото и нормално да е това предложение, което се прави, в крайна сметка едва ли някой от нас може да предположи, че наредбата на министъра на земеделието и горите няма да се съобрази с тези условия – да не се допуска да има риск за хората, за околната среда, за всички.
Аз мисля, че по същество това пояснение нищо допълнително, нищо пояснително, бих казал, не внася. Така че мисля, че е най-добре да бъде подкрепен текстът, който е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За реплика думата има госпожа Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Аз не съм съгласна с твърдението на господин Калинов, защото тези условия и ред могат да регламентират само процедурни въпроси. В предишните две алинеи, в които се предвижда специална регистрация на обектите, в които ще се преработват и съхраняват странични животински продукти, всички тези обекти подлежат на оценка на въздействието върху околната среда, което е ясна процедура, с ясни критерии точно от гледна точка на околната среда и здравето на хората. Когато ние за всички останали случаи, тоест за широко разпространената практика да се заравят животински трупове в трупни ями въведем само един административен ред и не запишем изрично кои са критериите, всъщност можем да запазим съществуващата процедура досега. Защото и досега съществува регламент кметовете да определят терените за трупни ями без никакви изисквания. Това означава, че в този ред и условия ще бъде потърсено мнението на експерти в областта на околната среда и здравето да формулират ясни критерии, които следва да се спазват от ветеринарномедицинските органи.
Така че това не е един празен апел, който се подразбира от само себе си, а това е текст, който предполага намеса и на специалисти в тази област.
Колеги, затова ви призовавам да подкрепите моето предложение, което беше подкрепено и от господин Моллов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Манева, къде да добавим този израз?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Аз съм съгласна с предложението на господин Моллов да бъде непосредствено след думите “условия и ред”. Така е по-ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, разбрах.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева, подкрепено от народния представител Пламен Моллов, в ал. 3 на чл. 273 след думата “ред” да се добави изразът “които изключват риск за хората и околната среда”.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 44, против 55, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Да не си направи някой извода извън тази зала, че след като сме отхвърлили това предложение, може да има риск за хората и за околната среда. Надали едно такова тълкуване може да бъде не само споделено, но и резонно.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, не гласувайте “против” само защото това е предложено от опозицията. Текстът е изключително разумен, той просто е необходим. Практиката в момента демонстрира пълно пренебрежение на тези критерии. В момента съществуват условия и ред, които обаче пренебрегват тази практика.
Много странно е, че депутати в 40-ото Народно събрание не искат да подкрепят текст, който говори за изрична защита на здравето на хората и предпазване на околната среда от негативно въздействие. Тук няма абсолютно нищо, което може да ви кара да се съпротивлявате политически. (Реплики от залата.) Странно е, наистина е чудовищно. Затова моля текстът да бъде прегласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Подлагам още веднъж на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева, подкрепено и редакционно уточнено от господин Пламен Моллов.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 66, против 45, въздържали се 5.
Предложението на народния представител Евдокия Манева, подкрепено от народния представител Пламен Моллов, се приема.
Поставям на гласуване чл. 273, както е предложен от комисията, с тази добавка, която гласувахме току-що.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 2, въздържал се 1.
Член 273 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията предлага следната редакция на чл. 274:
“Чл. 274. Оценяването на проектите за изграждане или реконструкция на обектите, в които се обезвреждат странични животински продукти и въвеждането им в експлоатация се извършва по реда на чл. 142 от Закона за устройството на територията и в съответствие с ветеринарномедицинските изисквания, посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 275.
По чл. 276 има направено предложение, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 276:
“Чл. 276. (1) За регистрация на обект от чл. 273, ал. 1 или 2 търговец, който иска да осъществява обезвреждане на странични животински продукти или съхранение на такива продукти, подава до директора на РВМС заявление по образец, в коeто посочва дейността в обекта. Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
3. копие от документа за право на собственост или право на ползване на обекта;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) В 7-дневен срок от подаване на заявление директорът на РВМС определя със заповед комисия, която проверява документите по ал. 1 и извършва проверка на обекта за съответствието му с представената документация и с ветеринарномедицинските изисквания, както и на технологичната документация за обезвреждане/съхранение на странични животински продукти и системата за самоконтрол, и изготвя протокол по образец за резултатите от проверката.
(3) При непълнота или нередовност на документите по ал. 1 комисията писмено уведомява заявителя и му определя срок за отстраняването им.
(4) В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от изтичане на срока по ал. 3 директорът на РВМС регистрира обекта за обезвреждане/съхранение на странични животински продукти и издава удостоверение за регистрацията или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, определени с наредбата по чл. 66, ал. 2.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 277:
“Чл. 277. (1) Регистрацията на обектите за обезвреждане на странични животински продукти и на обектите за съхранение на странични животински продукти е безсрочна.
(2) Регистрираните обекти получават ветеринарен регистрационен номер, който се вписва в регистъра и в удостоверението за регистрация.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 278:
“Чл. 278. Регистърът на обектите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
2. ветеринарен регистрационен номер на обекта;
3. данни за търговеца;
4. вид, дейност, капацитет и местонахождение на обекта;
5. промени във вписаните обстоятелства по точки 3 и 4;
6. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията.”
По чл. 279 има направено предложение от Мария Капон, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 279:
“Чл. 279. (1) За всеки регистриран обект по чл. 273, ал. 1 и 2 в РВМС се изготвя досие, в което се съхраняват заявлението и документите по чл. 276 и 280, както и актове от извършени проверки и наложени наказания.
(2) Досиетата се съхраняват за срок от три години от датата на прекратяване на дейността на обекта.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 280:
“Чл. 280. (1) При промяна на технологията на производството, на оборудването и/или при основно преустройство на сградния фонд в обект по чл. 273, ал. 1 или 2, вписаният в регистъра търговец в седемдневен срок подава заявление по реда на чл. 276.
(2) При промяна на вписания в регистъра търговец, новият собственик или ползвател на обекта подава заявление в седемдневен срок до директора на РВМС, към което прилага документа, удостоверяващ промяната.
(3) В случаите по ал. 2 се издава удостоверение за регистрация, без да се прилага процедурата по чл. 276.”
Комисията предлага да се създаде чл. 280а със следната редакция:
“Чл. 280а. (1) Регистрацията на обект по чл. 273, ал. 1 или 2 се заличава и удостоверението се обезсилва с мотивирана заповед на директора на РВМС при:
1. искане на вписания в регистъра търговец;
2. промяна на предназначението на обекта;
3. груби или системни нарушения на нормативни изисквания;
4. системни нарушения на хигиенните изисквания и на системата за самоконтрол;
5. неизпълнение на принудителна административна мярка.
(2) В тридневен срок от настъпване на обстоятелство по ал. 1, т. 1 и 2, вписаният в регистъра търговец подава заявление до директора на РВМС.
(3) Директорът на РВМС в тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 със заповед заличава регистрацията на обектите и отбелязва това в регистъра.
(4) Заповедта на директора на РВМС за заличаване на регистрацията в случаите по ал. 1, точки 3, 4 и 5 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 281.
Комисията предлага следната редакция на чл. 282:
“Чл. 282. Националната ветеринарномедицинска служба уведомява държавите-членки и Европейската комисия за обектите, вписани в регистъра по чл. 278, както и за обектите, чиято регистрация е заличена.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 283:
“Чл. 283. (1) Лицата, извършващи дейност в обекти по чл. 273, ал. 1 или 2:
1. въвеждат система за самоконтрол;
2. определят специалистите, които отговарят за системата за самоконтрол и периодично обобщават и анализират резултатите;
3. вземат проби от всяка партида на крайния продукт за установяване на съответствие с показателите, на които трябва да отговарят продуктите, посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2;
4. въвеждат система за проследяване на движението на всяка партида от крайния продукт.
(2) Когато резултатите от изследванията на пробите не съответстват на показателите, посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2, лицето по ал. 1:
1. незабавно уведомява официалния ветеринарен лекар за вида на несъответствието;
2. установява причината за несъответствието;
3. преработва повторно партидата или я унищожава под контрола на ветеринарния лекар по т. 1;
4. увеличава броя на взетите проби за изследване;
5. проверява документацията за получените странични животински продукти, от които е произведена партидата;
6. предприема мерки за почистване и обеззаразяване на обекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Не виждам желаещи.
Не е прието в нов закон да има членове с букви. Това се налага когато има изменения и допълнения и трябва да се вкарват нови текстове. Ако искате, преценете да преномерирате така, че да няма букви. Член 280а може да стане чл. 281 или ще стане още по-сложно?
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Най-накрая ще бъдат предложени, тогава, когато се приемат всички текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, не става въпрос сега да го правим, а в крайната редакция.
Моля, гласувайте текстовете до чл. 283 включително.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 284, който е отразен в чл. 283, ал. 2, поради която причина предлагаме той да отпадне, тъй като е отразен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте отпадането на чл. 284.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Член 284 отпада.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията предлага следната редакция за чл. 285:
“Чл. 285. (1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба може да разреши използването на странични животински продукти за диагностични, образователни и научноизследователски цели.
(2) Ръководителите на диагностични и научно-изследователски звена, висши училища и професионални гимназии по ветеринарна медицина подават заявление да генералния директор на НВМС, в което посочват вида, количеството и целите, за които ще бъдат използвани страничните животински продукти, както и регистрирания обект, от който ще бъдат доставени.
(3) Генералният директор на НВМС със заповед назначава комисия за извършване на проверка на помещенията, в които се провеждат опитите, и условията за съхранение на страничните животински продукти.
(4) Комисията представя на генералния директор на НВМС становище с предложение за разрешаване използването на страничните животински продукти или отказ за използването им.
(5) В срок до 30 дни от подаване на заявлението генералният директор на НВМС издава разрешение за използване на страничните животински продукти, в което посочва условията за използването и съхранението им, или мотивирано отказва издаване на разрешение.
(6) След завършване на дейностите по ал. 1 страничните животински продукти се обезвреждат по реда, определен с наредбата по чл. 66, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Има ли народни представители, желаещи да се изкажат по този член? Няма.
Моля, гласувайте текста на чл. 285.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Член 285 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 286 има направено предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница – в чл. 256 след думите “получени от тях” да се добавят думите “както и заравяне на специфични рискови материали”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 286 и той е отразен на систематичното си място в чл. 283, ал. 3, поради което комисията предлага чл. 286 да отпадне.
Текстът на чл. 286 е следният:
“Чл. 286. Обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях, извън предприятията по чл. 273, ал. 1 се извършва на места и в съоръжения, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз нямам възражения този член да отпадне, тъй като материята наистина се урежда в чл. 273, ал. 3. Смущава ме обаче, че терминът “странични рискови материали”, който фигурира в Преходните и заключителните разпоредби и е обяснен за какво става дума, не се препокрива с понятието “странични животински продукти и продукти, получени от тях”. Това означава, че в ал. 3 ние трябва да добавим “и странични рискови материали”, защото никъде в закона не се казва как се обезвреждат страничните рискови материали, а те са отделна самостоятелна група. Вероятно трябва да добавим в гласувания вече чл. 273, че “Извън случаите по ал. 1 обезвреждане на странични животински продукти, продукти, получени от тях, и специфични рискови материали се урежда със закон”.
Нека да кажат и специалистите. Наистина този термин съществува в Преходните и заключителните разпоредби и ние никъде не казваме какво трябва да се прави с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не разбрах Вашето предложение.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Аз не искам да се гласува този текст в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Вие поддържате предложението на комисията да отпадне. А държите ли Вашето предложение да се гласува?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Не държа, а просто обръщам внимание, че специално се третира въпросът за специфичните рискови материали, които досега никъде не са отразени.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Ще го отразим.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Би трябвало да се добави тук, в ал. 3, защото цяла група материали не се казва как се обезврежда.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Аз ще помоля д-р Байчева да вземе отношение, за да изчистим този въпрос.
Ако няма яснота по този въпрос, нека прескочим този член и да вървим напред, след това ще го довършим.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Този член да отпадне, но да се върнем към ал. 3 на чл. 173 и да добавим този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах.
Първо ще гласуваме отпадането на текста, който е безспорен. След това ще се върнем към чл. 273, ал. 3, за да добавим тези “специфични рискови материали”.
Моля, гласувайте отпадането на чл. 286.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 286 отпада.
Да се върнем към чл. 273, който вече е гласуван. Той е на стр. 40.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Редакцията да бъде следната:
“(3) Извън случаите по ал. 1 обезвреждане на странични животински продукти, на продукти, получени от тях, и на специфични рискови материали се извършва при условия и ред, който…”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли възражения върху това, което се предложи сега? Няма.
Моля, гласувайте за ново попълнение на чл. 273, ал. 3, като след израза “получени от тях” се добави “и на специфични рискови материали”.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 112 народни представители: за 107, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията предлага следната редакция за чл. 287:
“Чл. 287. Физическите и юридическите лица, в резултат на чиято дейност се получават странични животински продукти, са длъжни да ги съхраняват в изолирани помещения, контейнери или на оборудвани площадки до предаването им за обезвреждане или съхранение в обекти по чл. 273, ал. 1 и ал. 2.”
По чл. 288 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 288. (1) Министърът на земеделието и горите по предложение на генералния директор на НВМС със заповед определя районите на обслужване на регистрираните обекти за обезвреждане на странични животински продукти.
(2) Лицата, извършващи дейност в обектите по чл. 273, ал. 1, са длъжни да организират събирането на страничните животински продукти от определените им райони.”
По чл. 289 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по членовете 287, 288 и 289. Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте предложените от комисията текстове.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов:
“Чл. 290. Заравяне на специфичнорискови животински материали се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 286.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя, тъй като този текст вече е уреден в предишните текстове. Ето защо предлагаме този член да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по текста? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 290.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Член 290 пада.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 291 комисията подкрепя направеното предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 291:
“Чл. 291. (1) В случаите, когато продуктите, получени от преработването на странични животински продукти, подлежат на унищожаване, разходите за съхранението, събирането, транспортирането и преработването на  страничните животински продукти са за сметка на собствениците на месодобивни и месопреработвателни предприятия и на търговски обекти.
(2) За сметка на държавния бюджет са разходите за:
1. смилането, пакетирането, съхранението, натоварването, транспортирането, разтоварването и унищожаването на готовия продукт, получен от преработването на страничните животински продукти по ал. 1;
2. събирането, транспортирането и обезвреждането на умрелите животни.
(3) В случаите, когато продуктите, получени от преработването на странични животински продукти, подлежат на оползотворяване, разходите за съхранението, събирането и транспортирането на страничните животински продукти са за сметка на собствениците на месодобивни и месопреработвателни предприятия и на търговски обекти.
(4) В случаите по ал. 3 разходите за преработване на страничните животински продукти са за сметка на лицето, извършващо дейност в обекта, в който се преработват.
(5) Разходите за дейностите по ал. 1-4 се заплащат по ценоразпис, утвърден от министъра на земеделието и горите по предложение на лицето, извършващо дейност в обекта, в който се обезвреждат продуктите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 291 е приет.
Заповядайте, господин Върбанов.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: “Глава единадесета  – “Ветеринарномедицински продукти”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава единадесета.
“Раздел І – “Условия и ред за лицензиране на ветеринарномедицински продукти”.
Има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция за наименованието на раздел І - “Употреба на ветеринарномедицински продукти”.
По чл. 292 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция за чл. 292:
“Чл. 292. Употреба на ветеринарномедицински продукти в страната се извършва след издаване на лиценз от Националната ветеринарномедицинска служба.”
По чл. 293 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 293:
“Чл. 293. (1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба издава лиценз за употреба на ВМП, предназначен за продуктивни животни, ако активната или активните му субстанции отговарят на изискванията за максимално допустими стойности на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти, определени с наредба по чл. 63.
(2) Не се подава заявление за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти, предназначени за един или повече видове продуктивни животни, чиито фармакологично активни субстанции за тези животни не са включени в Приложение І, Приложение ІІ, или Приложение ІІІ към наредбата по чл. 63, и за които не е подадено заявление за установяване на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от животински произход.
(3) Заявление за издаване на лиценз за употреба на ВМП по ал. 2 може да се подаде не по-рано от шест месеца от подаване на заявление в Европейската агенция по лекарствата, което съдържа доказателства за установени максимално допустими  стойности на остатъчни количества от ВМП в суровини и храни от животински произход.
(4) При промяна в приложенията на наредбата по чл. 63, генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба в срок до 60 дни от промяната съответно изменя или прекратява лиценза за употреба на ветеринарномедицински продукти.
(5) По изключение може да бъде издаден лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти за определени еднокопитни животни, които се отглеждат за разплод и не са предназначени за човешка консумация при следните условия:
1. фармакологично активните им субстанции не са включени в Приложение І, Приложение ІІ или Приложение ІІІ към наредбата по чл. 63;
2. не съдържат активни субстанции, включени в Приложение ІV към наредбата по чл. 63;
3. не са предназначени за лечение на болести по еднокопитни животни, посочени в кратката характеристика на друг лицензиран за употреба ветеринарномедицински продукт.
(6) Заявление за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти по ал. 5 може да се подаде без да се спазват изискванията на наредбата по чл. 63,  в  случай че бъде представена документация, която доказва качеството, безопасността и ефективността на ВМП.”
По чл. 294 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 294. Лиценз за употреба на ВМП се издава на българско физическо или юридическо лице или на чуждестранно лице чрез упълномощен представител в Република България, което предлага ВМП за употреба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря.
Има ли някой да се изкаже по тази доста специализирана материя? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на глава единадесета, заглавието на раздел І и прочетените редакции на чл. 292, 293 и 294.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Преминаваме на чл. 295.
Има две предложения от Венцислав Върбанов и група народни представители, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага  следната редакция на чл. 295:
“Чл. 295. За издаване на лиценз за употреба на ВМП лицата по чл. 294 подават заявление по образец до генералния директор на НВМС, към което прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние, ако заявителят е търговец;
2. регистрационно досие на ВМП, което съдържа:
а) първа част – административни данни, кратка характеристика на продукта и експертни доклади към документацията по буква “б” – “г”;
б) втора част – физико-химична, фармацевтична, микробиологична и биологична документация;
в) трета част – данни за безопасност и остатъчни количества;
г) четвърта част – предклинична и клинична документация;
3. мостри от ВМП, стандартни субстанции за лекарствени ВМП, референтни щамове, токсини и серуми за имунологични ВМП, които са достатъчни за извършване на три изследвания;
4. договор с лицензиран производител на ВМП, в случаите, когато лицето по чл. 294 не е производител;
5. данни за квалифицираното лице по чл. 312 – име, адрес и професионална квалификация;
6. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Да гласуваме чл. 295. Има ли по него някакви съображения? Няма.
Моля, гласувайте така прочетения текст на чл. 295.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Член 295 е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 296  комисията предлага следната редакция:
“Чл. 296. (1) Заявителят не е длъжен да представи резултати от изследвания за безопасност и максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП или резултати от предклинични и клинични изпитвания, когато представи доказателства, че ВМП, посочен в заявлението, е аналогичен по същество на лицензиран в държава-членка и/или Република България референтен лекарствен ВМП или ако е бил лицензиран за употреба не по-малко от осем години.
(2) Заявителят посочва в заявлението в коя държава-членка референтният лекарствен ВМП е получил лиценз за употреба. Генералният директор на НВМС изисква от компетентния орган на държавата-членка потвърждение, че референтният лекарствен ВМП притежава или е притежавал лиценз за употреба в тази държава, пълния състав на референтния лекарствен ВМП и ако е необходимо – и друга допълнителна документация.
(3) Редът по ал. 2 се прилага и в случаите, когато компетентен орган на държава-членка изиска писмено потвърждение от НВМС.
(4) Не се издава лиценз за употреба на ВМП, аналогичен по същество на референтен лекарствен ВМП, преди изтичане на десет години от датата на издаване на лиценза за употреба на референтния лекарствен ВМП, а за ВМП, предназначен за риби и пчели срокът е 13 години.
(5) Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или производни на активна субстанция на ВМП се считат за еднаква активна субстанция, освен ако не се различават съществено по отношение на безопасност и ефикасност. Когато има съществени различия, към заявлението се представят доказателства за безопасността и ефикасността на отделните соли, естери или производни на активната субстанция, включена в състава на лицензиран за употреба ВМП.
(6) Различните перорални фармацевтични форми с незабавно действие се считат за една и съща фармацевтична форма. Заявителят не представя резултати от изследвания за бионаличност, ако докаже, че ВМП е аналогичен по същество на референтен лекарствен ВМП.
(7) Заявителят представя данни за безопасност, остатъчни количества, предклинична или клинична документация, когато аналогичен по същество биологичен лекарствен ВМП е със същия количествен и качествен състав като референтен биологичен лекарствен ВМП, но има различия на изходните материали и/или в производствените процеси.
(8) При ВМП, предназначен за продуктивни животни, с нова активна субстанция, която не е била включена в състава на лицензиран за употреба ВМП в държава-членка до 30 април 2004 г., десетгодишният срок по ал. 5 се удължава с една година за всяко разширяване на обхвата на лиценза за употреба за други видове продуктивни животни, ако разширяването е направено до петата година от издаването на първоначалния лиценз, но с не повече от три години.
(9) Удължаването на срока по ал. 8 се допуска, само ако притежателят на лиценза за употреба на оригиналния ВМП първоначално е кандидатствал за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП за видовете животни, за които е предназначен.
(10) Заявителят предоставя собствени данни от изпитвания за безопасност, максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП, от предклинични или клинични изпитвания, когато ВМП не е аналогичен по същество на референтен ВМП или когато биоеквивалентността не може да се докаже чрез изследване за бионаличност или при промяна на активната/ите/ субстанция/и/, терапевтичните показания, активността, фармацевтичната форма или начина на прилагане.
(11) Когато ВМП съдържа активни субстанции,  които влизат в състава на лицензиран за употреба ВМП, но не са използвани в комбинация за терапевтични цели, се представят методите за анализ, резултатите от изпитванията за безопасност и остатъчни количества от ВМП, от предклинични и клинични изпитвания, отнасящи се до тази комбинация.
(12) Притежателят на лиценз за употреба на ВМП може да разреши използването на документацията от фармацевтичните изпитвания, изпитванията за безопасност и остатъчни количества от ВМП, предклинични и клинични изпитвания, включена в досието на ВМП, при подаване от друго лице на заявление за издаване на лиценз за употреба на ВМП, който има еднакъв количествен и качествен състав на активните субстанции и една и съща фармацевтична форма.
(13) При усложнена епизоотична обстановка не се изисква заявителят да представи в регистрационното досие резултатите от теренни опити с имунологичен ВМП върху животни, за които е предназначен продуктът, ако тези опити не могат да бъдат извършени по основателни причини.
(14) Извършването на изследвания и опити с цел получаване на лиценз за употреба на аналогичен по същество ВМП не се считат за нарушение на патентните права върху ВМП, ако заявлението по чл. 295 е подадено не по-рано от 7 месеца преди изтичането срока на патента.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 297.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли коментар върху прочетените дълги текстове? Няма.
Моля, гласувайте така формулираните чл. 296 и чл. 297.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Член 296 и чл. 297 са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 298 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 298:
“Чл. 298. (1) За издаване на лиценз за употреба на хомеопатични ВМП, получени от един и същи хомеопатичен/и запас/и се подава заявление по чл. 295.
(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 295, т. 1, т. 3-6 и регистрационното досие, което съдържа:
1. научно или друго наименование на хомеопатичния запас/и, посочено/и във фармакопея, пътища на прилагане, фармацевтични форми и степен на разреждане;
2. описание на произхода и начина на контролиране на хомеопатичния запас/и, библиографска справка относно хомеопатичната природа, а за съдържащи биологични субстанции хомеопатични ВМП – и описание на мерките за недопускане на замърсяване с патогени;
3. описание на производството и контрола за всяка фармацевтична форма, начина на разреждане и усилване на действието;
4. копие от лиценза за производство или договор с лицензиран производител на съответните ВМП;
5. копия от документи за лицензиране за употреба, издадени за същите ВМП в друга държава-членка (ако има такава);
6. един или повече макети на външната и първичната опаковка на ВМП, които ще се лицензират;
7. данни за стабилност на ВМП;
8. определения карентен срок с обосновка.
(3) При подаване на заявление за издаване на лиценз за употреба на хомеопатични ВМП, не се представят доказателства за терапевтична ефективност и експертни доклади, когато ВМП се предписват за лечение на непродуктивни животни и:
1. се прилагат по начин, описан в статия на европейската фармакопея, а при липса на статия – в други фармакопеи;
2. върху етикета, опаковката на ВМП или друга, свързана с продукта информация, няма специфична терапевтична индикация;
3. са разредени в достатъчна степен, която гарантира безопасността на продукта, като хомеопатичният ВМП не съдържа повече от една десетохилядна част от тинктурата – майка.
(4) За хомеопатични ВМП предназначени за продуктивни животни се прилагат изискванията по ал. 3 и по наредбата по чл. 63”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Достатъчно. Нека да дадем малка почивка.
Има ли някакви бележки по така прочетения чл. 298? Няма. Гласуваме!
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Член 298 е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 299 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 299:
“Чл. 299. За издаване на лиценз за употреба на фармакопейни ВМП, за които не се изискват карентни срокове, се подава заявление до генералния директор на НВМС, към което се прилага:
1. удостоверение за актуално състояние, ако заявителят е търговец;
2. досие, което съдържа:
а) първа част – административни данни и кратка характеристика на продукта;
б) втора част – физико-химична, фармацевтична, микробиологична и биологична документация;
3. мостри и стандартни субстанции;
4. документ за платена такса в размер, определена с тарифата по чл. 14, ал. 2”.
По чл. 300 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Нека да гласуваме чл. 299 и чл. 300. По тях има ли някакви съображения? Не виждам.
Моля, гласувайте членове 299 и 300, за да преполовим този гигантски законопроект.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 301 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов.
Комисията е подкрепила предложението по принцип и предлага следната редакция:
“Чл. 301. (1) В НВМС се изготвя експертна оценка на досието и качествата на ВМП.
(2) При извършване оценка на досието, НВМС:
1. проверява съответствието на приложената документация с изискванията, посочени в наредбите по чл. 300;
2. изследва крайния продукт и при необходимост междинния продукт или суровините за ВМП за потвърждаване на методите за анализ, използвани от производителя и описани в досието;
3. може да изиска от заявителя допълнителна писмена информация, когато установи неточности и/или непълноти в досието;
4. може да изиска от заявителя да предостави субстанции в необходимите количества за потвърждаване на метода за анализ за откриване на остатъчни субстанции от ВМП.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 и 4, НВМС уведомява писмено заявителя. Срокът по чл. 304, ал. 1 спира да тече от датата на уведомлението до предоставяне на исканата информация или субстанции.
(4) За извършване на анализите за изготвяне на оценката по ал. 1 заявителят заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2”.
По чл. 302 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 303 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, имате ли някакви бележки или съображения по текстовете на тези три члена? Не. Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте членове 301, 302 и 303.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Тези три члена са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Продължаваме с чл. 304.
По него има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 304:
“Чл. 304. (1) Генералният директор на НВМС в срок до 7 месеца от подаване на заявлението по чл. 295 и чл. 298, ал. 2 въз основа на становището на съответната комисия издава лиценз за употреба на ВМП по образец или мотивирано отказва издаването му.
(2) Генералният директор на НВМС в срок до 5 месеца от подаване на заявлението по чл. 299 въз основа на експертната оценка издава лиценз за употреба на ВМП или мотивирано отказва издаването му.
(3) Генералният директор на НВМС отказва издаването на лиценз за употреба на ВМП по ал. 1, когато:
1. регистрационното досие не отговаря на изискванията;
2. съотношението полза/риск при употреба на ВМП е неблагоприятно;
3. ветеринарномедицинският продукт не притежава профилактичен или лечебен ефект за вида животни, за които е предназначен или представените от заявителя доказателства не са достатъчни;
4. количественият и качественият състав на ВМП е различен от посочения в представената от заявителя документация;
5. за предложения от заявителя карентен срок не са предоставени достатъчно доказателства;
6. предложеният от заявителя етикет или листовка не отговаря на изискванията;
7. употребата на ВМП е забранена.
(4) Генералният директор на НВМС отказва издаването на лиценз за употреба на ВМП по ал. 2 на основанията, посочени в ал. 3, т. 1-4, 6 и 7.
(5) Отказът по ал. 3 и 4 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли някакви бележки по чл. 304? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се  няма.
Член 304 е приет.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 305 има предложение за отпадане. Комисията е направила това предложение, тъй като текстът е отразен в съдържанието на чл. 309.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли някакви съображения относно отпадането на чл. 305? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се  няма.
Член 305 отпада.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 306.
По чл. 307 има предложение, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 307:
“Чл. 307.  (1) Издадените лицензи за употреба на ВМП по чл. 304, ал. 2 се вписват в регистър на НВМС, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование на ВМП, фармацевтична форма, количество на активната субстанция и количество ВМП в една опаковка;
3. име/наименование, адрес/седалище и адрес на управление на притежателя на лиценза;
4. код по АТС;
5. срок на годност на ВМП;
6. режим на отпускане на ВМП;
7. карентен срок;
8. номер и дата на становището на съответната комисия за издаване на лиценз за употреба на ВМП;
9. номер и дата на издаване на заповедта за прекратяване или отнемане на лиценза за употреба на ВМП;
10. забележки по вписани обстоятелства.
(2) За издадените лицензи за употреба на ВМП по чл. 304, ал. 2 в регистъра по ал. 1 се вписват:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование на ВМП, фармацевтична форма, количество на активната субстанция и количество в една опаковка;
3. име/наименование, адрес/седалище и адрес на управление на притежателя на лиценза;
4. фармакологична група;
5. срок на годност на ВМП;
6. номер и дата на експертната оценка за издаване на лиценза за употреба на ВМП;
7. номер и дата на издаване на заповедта за прекратяване или отнемане на лиценза за употреба на ВМП;
8. забележки по вписани обстоятелства.”
По чл. 308 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има и друго предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което аз оттеглям, то не е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 308:
“Чл. 308.   (1) При издаването на лиценз за употреба на ВМП, генералният директор на НВМС прилага към лиценза одобрената кратка характеристика на ВМП.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба вписва в регистъра по чл. 307, ал. 1 издадения лиценз за употреба, заедно с кратката характеристика на продукта.
(3) След издаване на лиценз за употреба, ИКВП изготвя доклад с оценка на досието във връзка с резултатите от фармацевтичните изпитвания, изпитванията за безопасност и остатъчни количества от продукта, предклиничните и клинични изпитвания и го представя на генералния директор на НВМС. Докладът се актуализира при информация, която е от значение за качеството, безопасността или ефикасността на ВМП.
(4) Докладът по ал. 3, без съдържащата се в него поверителна информация, се публикува в електронната страница на Министерството на земеделието и горите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря.
Колеги, има ли желаещи да се изкажат по членове 306, 307 и 308? Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се  няма.
Тези три члена се приемат.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 309 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 309:
“Чл. 309. (1) Лицензът за употреба на ВМП по чл. 304, ал. 1 се издава за срок от пет години.
(2) Лицензът за употреба на ВМП по чл. 304, ал. 2 е безсрочен.
(3) Лицензът по ал. 1 може да се поднови след изтичане на срока му въз основа на повторна оценка на съотношението полза/риск.
(4) За подновяване на лиценза притежателят му най-малко шест месеца преди изтичането на срока по ал. 1 подава документите, свързани с качеството, безопасността и ефикасността на ВМП, промените след издаването на лиценза, актуализиран доклад за безопасност за срока на валидност на лиценза, който включва оценка на съотношението полза/риск от употребата на ВМП и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(5) Подновеният лиценз е безсрочен, освен ако генералният директор на НВМС реши да го поднови за срок от пет години поради основателни причини, свързани с фармакологичната бдителност.
(6) Действието на лиценз за употреба на ВМП се прекратява, когато до три години от издаването му ВМП не бъде пуснат на пазара.
(7) Действието на лиценз за употреба на ВМП се прекратява, когато след първоначалното му пускане на пазара, три последователни години ВМП не присъства на пазара.
(8) Генералният директор на НВМС може по изключение да разреши със заповед да се използват ВМП по ал. 6 и 7, когато това е необходимо за защита на здравето на хората и животните.
(9) При изтичане срока на лиценза за употреба на ВМП по чл. 304, ал. 1, търговията и употребата на ВМП продължават до изчерпване на наличните количества, но за не повече от една година.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 310.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 311.
По чл. 312 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 312:
“Чл. 312.  (1) Притежателят на лиценз за употреба на ВМП сключва договор с квалифицирано лице, което:
1. разработва и поддържа система за събиране и проверка на информацията, получена от производителя, за всички неочаквани, сериозни и неблагоприятни реакции, възникнали от прилагането на ВМП;
2. отговаря за подготовката на докладите за безопасност, които се изпращат периодично до НВМС;
3. декларира пред НВМС, че предоставената й информация, свързана със системата по т. 1 за обема на продажбите на ВМП или рецептите за тях, е пълна и вярна;
4. отговаря за предоставяне на информация в НВМС, свързана с оценка на съотношението полза/риск от употребата на ВМП, включително информация за изследванията на ВМП след пускането му на пазара.
(2) Квалифицираното лице по ал. 1 трябва да притежава образователно-квалификационна степен магистър по ветеринарна медицина, фармация, химия, биотехнология или биология.
(3) Когато притежателят на лиценз за употреба на ВМП отговаря на изискването по ал. 2, той може да изпълнява задълженията на квалифицирано лице.
(4) Квалифицираното лице трябва да е с местожителство в Република България или в държава-членка.”
По чл. 313 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, има ли желаещи за изказване по чл. 309-313? Няма.
Моля, гласувайте членове от 309 до 313 включително.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Членове от 309 до 313 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Комисията предлага следната редакция на чл. 314:
“Чл. 314. (1) След издаване на лиценза за употреба на ВМП, притежателят му информира генералния директор на НВМС за датата, на която ВМП е пуснат на пазара.
(2) Притежателят на лиценз за употреба уведомява генералния директор на НВМС, ако временно или постоянно преустановява пускането на пазара на лицензирания ВМП.
(3) При изключителни обстоятелства уведомлението по ал. 2 се прави не по-малко от два месеца от временното или постоянното преустановяване пускането на пазара на лицензирания ВМП.
(4) По искане на генералния директор на НВМС с оглед на фармакологичната бдителност, притежателят на лиценз за употреба на ВМП му предоставя данните за обема на продажбите на ВМП.
(5) Служителите на НВМС, които имат достъп до информацията по ал. 4, са длъжни да я пазят като поверителна и по никакъв начин при ползването й да не облагодетелстват себе си или трети лица.”
По чл. 315 има две предложения, които са подкрепени по принцип от комисията и комисията предлага следната редакция на чл. 315:
“Чл. 315. (1) Притежателят на лиценз за употреба на имунологичен ВМП е длъжен да:
1. съхранява в склад проби от всяка партида от ВМП до изтичане на срока й на годност, като предоставя пробите на НВМС при поискване;
2. предоставя за контрол в ИКВП проби от всяка партида от продукта в насипно състояние и/или от крайния имунологичен ВМП, достатъчни за извършване на три изследвания и придружени с аналитичен сертификат.
(2) След като проучи аналитичния сертификат, ИКВП  изследва представените проби съгласно методите за контрол в досието на ВМП.
(3) Ако при изследването по ал. 2 ИКВП установи, че партидата от имунологичния ВМП не съответства на сертификата за качество, предлага на генералния директор на НВМС да предприеме мерките по чл. 334. Ако производителят е чуждестранно лице, генералният директор на НВМС информира компетентния орган на страната, в която имунологичният ВМП е произведен и/или лицензиран за употреба.”
По чл. 316 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 317 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията и тя предлага следната редакция за чл. 317:
“Чл. 317. (1) Преди промяна в съдържанието на досието на ВМП, притежателят на лиценз за употреба уведомява НВМС.
(2) Промените могат да бъдат малки – от тип ІА и тип ІБ, или големи – от тип ІІ.
(3) Всички промени, които не са от тип ІА или от тип ІБ, се считат за големи промени от тип ІІ.
(4) Промените от тип ІА и  тип ІБ се определят в наредбите по чл. 300.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Господин Върбанов, Вие поддържате ли Вашето предложение по чл. 318?
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Тогава прочетете и чл. 318.
ДОКЛАДЧИК Венцислав Върбанов: По чл. 318 комисията подкрепя текста на вносителя:
“Чл. 318. (1) При малки промени от тип ІА притежателят на лиценза за употреба подава до генералния директор на НВМС заявление, към което прилага:
1. документацията, свързана с промените;
2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) Изискванията към документацията се определят в наредбите по чл. 300.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, има ли съображения по така прочетените текстове? Няма.
Подлагам на гласуване всички прочетени текстове от чл. 314 до чл. 318 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Текстовете на членове от 314 до 318 включително са приети.
Благодаря, господин Върбанов.
Съобщения:
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание днес, от 14,15 ч. в зала “Изток”.
Комисията по транспорт и съобщения ще проведе редовно заседание на 12 октомври, днес, от 14,30 ч. в зала 130.
Комисията по икономическата политика ще заседава днес от 14,30 ч. в зала “Запад”.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще има заседание днес от 14,30 ч. в зала 232.
Комисията по местно управление, регионална политика и благоустройство ще проведе редовно заседание днес от 15,00 ч. в зала 248 в сградата на пл. “Ал. Батенберг”.
Комисията по отбрана и Комисията по външната политика ще проведат съвместно заседание днес от 15,00 ч. в зала 238 в сградата на пл. “Ал. Батенберг”. Ще има изслушване на министъра на външните работи и представители на ръководството на Министерството на отбраната.
Комисията по култура ще заседава днес от 15,00 ч. в зала 342 в сградата на пл. “Ал. Батенберг”.
Комисията за борба с корупцията ще има заседание днес от 14,30 ч. в зала 132 в сградата на пл. “Ал. Батенберг”.
Временната комисия по искането на главния прокурор Никола Филчев за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Софиянски ще проведе заседание на 13 октомври, четвъртък, от 17,00 ч. в зала 238 в сградата на пл. “Ал. Батенберг”.
С това приключваме за днес.
Утре заседанието ще бъде в 9,00 ч. (Звъни.)
 
(Закрито в 13,55 ч.)
 
Председател:
Георги Пирински
 
Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Петър Берон
 
Секретари:
Светослав Спасов
Мартин Димитров