Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-06-07

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров 

Секретари: Александър Ненков и Деница Златева

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Колеги, 42-ият парламент доста напомня на поведение в началните класове на училището.
Колеги, моля заемете местата си – тези, които ще участват в работата по дневния ред, а тези, които не искат да участват, да напуснат залата! (Парламентарната група на ГЕРБ напуска залата. Викове: „У-у-у” и освирквания от КБ, ДПС и „Атака”.)
Янаки Стоилов (КБ, от място): Няма ли да има декларация за закуска?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Цачева, къде отиваш? Ела при нас! Ела да работиш в Парламента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми народни представители, според приетата програма за периода 5-7 юни 2013, днес предстои като първа точка от дневния ред или точка шеста от приетата програма:

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” с вносители: Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров.
Заповядайте за процедура, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Започваме разглеждането на един изключително важен законопроект, който цели разграждането на законодателната основа на авторитарния режим, който беше установен през последните четири години. Предвид на изключителната сериозност на законопроекта предлагам, господин председател, ако в залата има народни представители, които са в режим на конфликт на интереси, собствено ако имат съпруги, завършили филология, но работят като началници на отдели в Държавна агенция „Национална сигурност”, да заявят конфликт на интереси и съответно да не вземат участие при разискванията. Мисля, че вече станахме свидетели на такава доблестна проява, един такъв колега вече напусна пленарната зала, но ако има още сред присъстващите в залата, да последват добрия пример на тогава, който ни напусна преди малко. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Смятам, че Вашето подсещане е уместно и по този закон, и по всички закони – народните представители да се съобразяват с декларирането на конфликт на интереси, както е в правилника на Четиридесет и първото Народно събрание и както е прието по правилника, който обсъждаме в момента – на Четиридесет и второто Народно събрание.
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Най-напред ще направя процедура за допускане в залата на Владимир Писанчев – заместник-председател на ДАНС, и Ангел Риджаков – директор на дирекция „Правна”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми народни представители, моля гласувайте допускането в залата на Владимир Писанчев и Ангел Риджаков.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Моля квесторите да поканят гостите да заемат местата си.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Докладвам заглавието на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не виждам желаещи за разисквания.
Моля, гласувайте заглавието на закона по предложението от доклада на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: По § 1 има направено предложение от колегите Ципов, Вучков и Кирилов за неговото отпадане.
Комисията не подкрепя тяхното предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 3, ал. 4 след думата „агенцията” се добавя „или оправомощен от него заместник-председател”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи за разисквания или изказвания? Не виждам и от вносителите на предложението да има желаещи в залата.
Подлагам на гласуване предложението на Ципов, Вучков и Кирилов § 1 да отпадне. То няма някакво особено съдържание, но все пак формално да го гласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 5, против 103, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: По § 2 има предложение от народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов за неговото отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя § 2 по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Изказвания, предложения, включително и редакционни? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 2.
Гласували 116 народни представители: за няма, против 114, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Няма подкрепящи.
Моля режим на гласуване за предложението на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Текстът на § 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: По § 3 има предложение на колегите Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се назначава с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет” се заменят със „се избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя”.
2. В ал. 2 думата „двама” се заменя с „трима”.
3. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. притежават 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за председателя, и 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за заместник-председателите;”
4. В ал. 4 т. 5 се отменя.
5. Алинеи 5, 6, 7 и 8 се изменят така:
„(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.
(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието министър-председателят предлага на Народното събрание да избере нов председател, който довършва мандата.
(7) В случаите по ал. 6, ако в едномесечен срок Народното събрание бъде разпуснато, срокът спира да тече от датата на разпускането и продължава да тече от датата на свикването на новото Народно събрание.
(8) В случаите по ал. 6 до избирането на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател.”
Това е редакцията на комисията.
Като вносител обръщам внимание, че в т. 1 е отпаднал изразът „а цифрата 5 се заменя с 6”. Правя предложение да се гласува този текст отделно, за да стане ясно дали ще отпадне, или ще остане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, изказвания по редакцията на комисията – предложението на депутатите Ципов, Вучков и Кирилов, по текста на вносителя и по новия текст на т. 1, която беше изрично посочена от докладчика.
Заповядайте, господин Панчев – за изказване.
Спас Панчев (КБ): Уважаема госпожо председател, драги колеги! Правя едно предложение в ал. 3, т. 3: притежават 8-годишен юридически стаж – за председателя, и 5-годишен юридически стаж – за заместник-председателите, да напишем: минимум 8-годишен стаж и минимум 5-годишен юридически стаж. Иначе така посочено в закона, като че ли регламентира стажът да е точно осем години и точно пет. Предложението ми е да вмъкнем „минимум” или „не по-малко”. Благодаря.
РЕПЛИКИ: Не по-малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте, господин Бисеров – за реплика или за изказване?
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Под формата на реплика.
Приемам идеята за корекцията – „не по-малко”, и смятам, че ако няма други редакции, можем да гласуваме направо текста по комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Преди това да чуем дали има други заявки за изказвания от народните представители? Няма.
Тогава ще гласуваме, първо, предложението за отпадане на текста на народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов.
Гласували 115 народни представители: за 1, против 113, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев за редакционна промяна в т. 3 на § 3, а именно: след думата „притежават” да се вмъкне изразът „не по-малко от”; и след запетаята, и съюзът „и” да се вмъкне изразът „не по-малко от”. Така че крайният текст на т. 3 да звучи по следния начин:
„3. притежават не по-малко от 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за председателя, и не по-малко от 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за заместник-председателите;”.
Гласуваме редакционната поправка на народния представител Спас Панчев.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 3 с редакционната поправка, която току-що приехме. (Реплика на докладчика Христо Бисеров.) Окончателната редакция според предложението на комисията, докладвана от господин Бисеров, с редакцията на господин Панчев.
Гласували 112 народни представители: за 111, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) След избора председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” полага пред Народното събрание клетва със следното съдържание: „Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност.”
(2) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Имате думата за изказвания по текста на § 4. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 4.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: По § 4 по вносител има предложение от народните представители Ципов, Вучков и Кирилов – § 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „главен” се заменя с „административен”.
2. В ал. 2, 3, 4 и 5 навсякъде думата „Главният“ се заменя с „Административният”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Откривам дебатите по текста.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Гласуваме предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов.
Гласували 115 народни представители: за 5, против 110, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на § 5 по предложената от комисията редакция, докладвана от господин Бисеров.
Гласували 115 народни представители: за 113, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: По § 5 по вносител има предложение от народните представители Ципов, Вучков и Кирилов – § 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В чл. 16, ал. 1, т. 7 думата „главния” се заменя с „административния”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Имате думата за изказвания по докладвания параграф.
Има ли желаещи? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов.
Гласували 111 народни представители: за 4, против 106, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 5 в редакцията на комисията, който беше докладван от председателя й Христо Бисеров.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: По § 6 по вносител има предложение от народните представители Ципов, Вучков и Кирилов – § 6 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 17, ал. 1, т. 9 думата „главния” се заменя с „административния”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Имате думата за изказвания.
Има ли желаещи? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 107 народни представители: за няма, против 106, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за § 7, подкрепено от комисията в нейна редакция и докладвано от господин Бисеров.
Гласували 112 народни представители: за 110, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Продължаваме с § 7 по вносител.
Направено е предложение за отпадането на този параграф от колегите Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов.
Комисията не подкрепя тяхното предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Имате думата за изказвания.
Заповядайте!
Филип Попов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Правя редакционно предложение по отношение на § 7, което звучи по следния начин: „извършват задържане на лица, за които има достатъчно данни, че са извършили престъпление по чл. 4, ал. 1 от закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Че са „извършили престъпление” или „някои от престъпленията”?
Филип Попов: Да, „някои от престъпленията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Моля предложителят под формата на дуплика да мотивира предложението си. Това е много деликатна материя. Този текст е одобрен от комисията. Ако смятате, че имате сериозни основания, моля да кажете мотивите.
Филип Попов (КБ): В текста, който Ви е предложен, считам, че се получава двусмислие: „извършват задържане на лица, за които, при извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1”, сякаш „извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1” са събрани данни, а дейностите са извършени от службите, от ДАНС. Член 4, ал. 1 описва престъпленията, които са. (Реплика от ДПС.) Това ми е мотивът. Мисля, че има двусмислие в настоящия текст, предложен от комисията, поради това предлагам тази редакционна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Това беше дуплика.
Господин Местан, заповядайте за изказване.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя редакционната поправка на колегата. Защото действително, първо, в текста на вносителя има три пъти в едно изречение „извършват”, „извършване”, „извършили” и ако чл. 4, ал. 1 визира престъпленията, за които са събрани данни, което е основание за задържането на съответните лица, е действително съвършено достатъчен по-опростеният текст: „извършват задържане на лица, за които са събрани данни за нарушение по чл. 4, ал. 1”. Нали, това е – по чл. 4, ал. 1.
Аз мисля, че редакционното предложение на колегата е много удачно и предлагам да го подкрепим.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Под формата на реплика аз все пак искам да помоля да уточним окончателно редакцията, защото колегата използва малко по-различна редакция със същото съдържание.
Ако текстът бъде „извършват задържане на лица, за които са събрани данни, че са извършвали престъпление по чл. 4, ал. 1”, редакцията е коректна.
Лютви Местан (ДПС, от място): Това беше и моето предложение.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Почти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Ако искате време да уточните текста, защото е важен, да го отложим, докато обсъдим останалите текстове. Мисля, че термините „данни”, „достатъчно данни”...
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Тогава да направим процедура за отлагане на този текст. Явно какво е общото разбиране, трябва само да направим прецизната редакция.
Правя процедура за отлагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Гласуваме предложението за отлагане на текста.
Гласували 110 народни представители: за 109, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Параграф 8 е по вносител.
Има предложение на колегите Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов за отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 124 след думата „предотвратяват” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думата „разкриват” се добавя „и разследват”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 8, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 1, против 93, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 8, който става § 9, докладвано от господин Бисеров.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Следва § 9 по вносител.
Има предложение на колегите Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов за неговото отпадане.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли желаещи за изказвания?
Ако няма, подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 9, което комисията не подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 2, против 96, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9, който става § 10, подкрепен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Следва § 10 по вносител.
Има предложение от народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за неговото отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. Създава се чл. 125а:
„Чл. 125а. (1) В случаите по чл. 124а и 125 органите на агенцията могат да извършват обиск на лице.
(2) Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания и по начин, който не уронва неговата чест и достойнство.
(3) За всеки извършен обиск органът на агенцията съставя протокол.
(4) Протоколът по ал. 3 се подписва от органа на агенцията, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Откривам дебатите по параграфа.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Моля да гласуваме първо предложението от народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 10, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 2, против 98, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, който става § 11, докладвана от Христо Бисеров.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Комисията предлага да се създаде нов § 12:
„§ 12. Създава се чл. 132а:
„Чл. 132а. Президентът има право чрез министър-председателя да получава становища от председателя на агенцията по въпроси за външната политика, свързани с националната сигурност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Христо Бисеров: Моля за думата.
Правя редакционна добавка. Към текста накрая да се сложи запетая и вместо точка текстът да продължи: „а така също и да се запознава и да взема отношение за дейността на агенцията преди внасянето му”.
Извинявайте, моля господин Костадинов да я уточни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Правите ли редакционно предложение, господин Бисеров, или ще го направи господин Костадинов?
Заповядайте, господин Костадинов.
Камен Костадинов (ДПС): Госпожо председател, моята редакционна добавка е съвършено кратка. Предложението ми е текстът да звучи по следния начин:
„Чл. 132а. Президентът има право чрез министър-председателя да получава становища и анализи от председателя на агенцията по въпроси за външната политика, свързани с националната сигурност.”
Добавката е, че след „становища” добавяме „и анализи”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли изказвания, или други предложения за редакция? Няма.
Подлагам на гласуване първо предложението на господин Костадинов – след думата „становища” да бъде добавен изразът „и анализи”, като целият текст ще звучи по следния начин:
„Президентът има право чрез министър-председателя да получава становища и анализи от председателя на агенцията по въпроси за външната политика, свързани с националната сигурност.”
Режим на гласуване за редакционната поправка.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 12, предложена от комисията, докладвана от господин Бисеров, с редакционната поправка на господин Костадинов.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободи