Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-10-18

Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов, Камелия Касабова, Юнал Лютфи и Петър Берон
Секретари: Силвия Стойчева и Димитър Стоянов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): На монитора виждам, че са се регистрирали 130 народни представители. Следователно имаме кворум. Откривам заседанието с пет минути закъснение.
Това е извънредно заседание. Дневният ред е гласуван.
Ще направя едно съобщение: с Решение № 807 от 14 октомври 2005 г. Министерският съвет оттегля законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
Първа точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА. Вносител – Министерският съвет.
Водеща комисия е Комисията по здравеопазването.
Доктор Китов, заповядайте да прочетете становището на водената от Вас комисия.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: Уважаеми господин председателю, преди това позволете ми да направя едно процедурно предложение – в залата да бъдат допуснати д-р Валери Цеков – заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Светла Спасова – главен експерт в Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма обратно процедурно предложение, защото не виждам вдигната ръка.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 135 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 2.
Това процедурно предложение е прието. Моля да поканите представителите на Министерството на здравеопазването в залата.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов:
“ДОКЛАД
на Комисията по здравеопазването относно законопроект за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 26 септември т.г.
На свое редовно заседание, проведено на 6 октомври т.г., Комисията по здравеопазването разгледа законопроекта за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, внесен от Министерския съвет на 26 септември т.г.
Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация е първият законодателно обвързващ международен договор в областта на общественото здраве, който е в сила от 27 февруари т.г. Текстът на конвенцията бе финализиран на 1 март 2003 г. в резултат на шест кръга междуправителствени преговори и беше приет от Петдесет и шестата световна здравна асамблея на 21 май 2003 г. единодушно от всичките 192 страни-членки на Световната здравна организация. До момента 168 държави, включително България, са подписали конвенцията, като 77 са я ратифицирали, включително 25-те страни-членки на Европейския съюз и Европейския съюз като регионална икономическа организация.
Конвенцията осигурява рамка за прилагане на интегрирани и координирани мерки от страните-членки за контрол върху тютюна на национално, регионално и международно ниво с оглед опазване на настоящите и бъдещите поколения от тежките здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим.
Заложените в Рамковата конвенция за контрол на тютюна принципи и мерки за постоянно и съществено намаляване на разпространението и употребата на тютюн и изделието му включват: ценова и данъчна политика за намаляване търсенето на тютюн, регулиране съдържанието на тютюневи изделия, предоставяне на информация за съдържанието и емисиите на тютюневите изделия, изисквания за опаковането и етикирането на тютюневите изделия, образование, комуникация, обучение, и обществена информираност по отношение на тютюнопушенето и пасивното пушене и последиците от тях, забрана на реклама, промоции и спонсорство на тютюн, мерки, отнасящи се срещу зависимостта от тютюн и отказ от тютюнопушенето, мерки по отношение на незаконната търговия с тютюневи изделия, забрана за продажбата на и от малолетни и непълнолетни лица на тютюн и тютюневи изделия, подкрепа на правителството за прилагане на икономически осъществими алтернативни дейности за производителите на тютюн и лицата, отглеждащи тютюн, обмен с останалите стани-членки на научни, технически и юридически експертизи и технологии.
При изпълнение на своите задължения, произтичащи от конвенцията по отношение на отглеждането на тютюн и производство на тютюневи изделия в рамките на територията й, България поема ангажимент да се съобразява с опазването на околната среда, както и да предприема законодателни действия или да разширява при необходимост действащото си законодателство за подвеждане под гражданска и наказателна отговорност, включително обезщетение при възникване на условия за изискването. Страната ни се задължава да предоставя чрез Секретариата на Световната здравна асамблея периодични доклади за изпълнението на конвенцията.
Освен предприемането на посочените действия, ратификацията цели да гарантира: прилагането на основни принципи на провежданата от Министерството на здравеопазването политика, съгласувано с останалите заинтересовани ведомства, за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и пасивното тютюнопушене и негативните последици от тях, изпълнение на поетите задължения на България във връзка с присъединяването на страната ни към Европейския съюз и по-конкретно хармонизиране на българското законодателство с Директивите на Европейския съюз за контрол на тютюна.
Въз основа на проведеното обсъждане и като отчита, че политиката в областта на контрола, употребата и разпространението на тютюн и тютюневи изделия на Република България се припокрива с политиката, заложена в Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, Комисията по здравеопазване прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 6, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Рамковата конвенция за контрол на тютюна, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 26 септември т.г.
Становището бе прието с общо съгласие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, д р Китов.
Давам думата на председателя на Комисията по земеделието и горите господин Васил Калинов.
Моля да изведете същността на вашето становище.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладът на Комисията по земеделие и гори относно законопроекта за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 26 септември т.г., ви е раздаден. Затова ще прочета само становището:
“След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 26.09.2005 г.
Становището е прието с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Калинов.
Давам думата на председателя на Комисията по външна политика господин Соломон Паси.
Господин Паси, моля да запознаете народните представители със становището на ръководената от Вас комисия.
ДОКЛАДЧИК Соломон Паси: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
“На редовно заседание, проведено на 5 октомври 2005 г. Комисията по външна политика разгледа законопроекта за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна.
Целта на конвенцията е да осигури рамка за прилагане на интегрирани и координирани мерки за контрол върху тютюна на национално, регионално и международно равнище с оглед опазване на поколенията от тежки здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюневи изделия, сред които най-широко е разпространено тютюнопушенето, както и от експозицията на тютюнев дим.
С ратифицирането на конвенцията се гарантира изпълнението на съответните задължения във връзка с присъединяването на страната и на българското законодателство в областта на директивите на Европейския съюз за контрол на тютюна.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по външна политика прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Рамковата конвенция за контрол на тютюна, приета на 21 май 2003 г. от Световната здравна асамблея и подписана от Република България на 22 декември 2003 г.
Становището бе прието с консенсус.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Паси.
Откривам дискусията по този законопроект.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта? Няма.
Тогава преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна.
Гласували 157 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 6.
Законопроектът е приет на първо четене.
Доктор Китов, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: Уважаеми господин председател, моята процедура е да се премине към гласуване на второ четене на законопроекта, тъй като, както се вижда, има консенсус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте за преминаване към второ четене на обсъждания законопроект.
Гласували 142 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 5.
Процедурното предложение се приема.
Господин Китов, моля да докладвате законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов:
“Закон за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна
Член единствен. Ратифицира Рамковата конвенция за контрол на тютюна, приета на 21 май 2003 г. от Световната здравна асамблея и подписана от Република България на 22 декември 2003 г. “
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по член единствен? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 3.
Законът е приет на второ четене.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ – продължение.
Господин Калинов, моля да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми колеги, продължаваме с чл. 319.
По чл. 319 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 319:
“Чл. 319. (1) За всяка промяна от тип ІА притежателят на лиценза за употреба на ВМП подава отделно заявление.
(2) Когато притежателят на лиценза за употреба на ВМП подава до генералния директор на НВМС няколко заявления за промени от тип ІА, той посочва във всяко заявление данни за вида на промените, за които са подадени останалите заявления.
(3) Когато заявената промяна от тип ІА води до последващи, взаимосвързани промени от същия тип, притежателят на лиценза за употреба на ВМП подава едно общо заявление, в което посочва връзката между основната и свързаните с нея промени.
(4) Когато промяна от тип ІА води до изменение и в кратката характеристика на ВМП, в етикета и/или листовката, тези изменения се приемат като част от заявената промяна от тип ІА и за тях не се подава отделно заявление.”
По чл. 320 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 320:
“Чл. 320. Когато са спазени изискванията по чл. 318 и чл. 319, в 14-дневен срок от подаване на заявлението промените се одобряват от генералния директор на НВМС.”
По чл. 321 комисията подкрепя текста на вносителя и не подкрепя предложението на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители чл. 321 да се заличи.
“Чл. 321. (1) За малки промени от тип ІБ притежателят на лиценза за употреба на ВМП подава заявление до генералния директор на НВМС, към което прилага:
1. документи, свързани с промяната;
2. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) Изискванията към документацията се определят в наредбите по чл. 300.”
По чл. 322 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 322:
“Чл. 322. (1) За всяка промяна по чл. 321 притежателят на лиценз за употреба на ВМП подава отделно заявление.
(2) Когато притежателят на лиценза за употреба на ВМП подава до генералния директор на НВМС едновременно няколко заявления за малки промени от тип ІБ, той посочва във всяко заявление данни за вида на промените, за които са подадени останалите заявления.
(3) Когато исканата от заявителя промяна от тип ІБ в лиценза за употреба на ВМП води до последващи промени от тип ІА или тип ІБ, притежателят на лиценза за употреба на ВМП подава едно общо заявление, в което се посочва връзката между основната и свързаните с нея промени от тип І.
(4) Когато промените изискват изменения в кратката характеристика на ВМП, в етикета и/или листовката, тези изменения се приемат като част от заявената промяна от тип ІБ и за тях не се подава отделно заявление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по текстовете на членове от 319 до 322. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители относно чл. 321, с което те предлагат чл. 321 да се заличи. Комисията не подкрепя това тяхно предложение.
Гласували 139 народни представители: за 40, против 81, въздържали се 18.
Предложението на народния представител Венцислав Върбанов относно чл. 321 не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители за чл. 322, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 33, против 85, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за членове от 319 до 322 включително.
Гласували 125 народни представители: за 111, против 12, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 323 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 323:
“Чл. 323. (1) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението от тип 1Б ИКВП разглежда документацията и изготвя становище до генералния директор на НВМС по исканите промени.
(2) Когато установи неточности и непълноти в документацията, ИКВП уведомява притежателя на лиценза за употреба.
(3) Притежателят на лиценза за употреба в срок до 30 дни от датата на получаване на уведомлението променя или допълва документацията. В този случай срокът по ал. 1 спира да тече.
(4) Когато в срока по ал. 3 притежателят на лиценза за употреба на ВМП не представи исканата документация, заявлението се оставя без разглеждане.
(5) Генералният директор на НВМС въз основа на становището по ал. 1 одобрява промените.”
По чл. 324 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 325 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 326 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 327 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция за чл. 327:
“Чл. 327. Когато одобрените промени налагат изменение в съдържанието на лиценза за употреба на ВМП, генералният директор на НВМС издава допълнение към лиценза и вписва промените в регистъра по чл. 307.”
По чл. 328 има направено предложение, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция за чл. 328:
“Чл. 328. (1) Когато притежателят на лиценза установи риск за здравето на хората или животните при употребата на ВМП, той предприема спешни ограничителни мерки и незабавно писмено уведомява НВМС.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба се произнася по мерките в срок един работен ден от уведомлението.
(3) Когато НВМС не се произнесе в срока по ал. 2 се приема, че мерките са одобрени.”
По чл. 329 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 330 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 331 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 332 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по текстовете от чл. 323 до чл. 332. Няма желаещи народни представители да вземат отношение.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 136, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 333 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители:
“В чл. 333, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се заличава.
2. Създават се нови т. 2 и 3:
“2. когато до три години от издаването му ВМП не бъде пуснат на пазара;
3. когато след първоначалното му пускане на пазара ВМП не присъства на него три последователни години”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 333.
“Чл. 333. (1) Генералният директор на НВМС със заповед отнема лиценза за употреба на ВМП, когато се установи, че:
1. оценката на съотношението в полза-риск при лицензираните за употреба ВМП е неблагоприятна;
2. ветеринарномедицинският продукт няма терапевтичен ефект върху видовете животни, за които е предназначен;
3. ветеринарномедицинският продукт не отговаря на декларирания в досието качествен и количествен състав;
4. посоченият от производителя карентен срок е неподходящ;
5. е наложена забрана за употребата на ВМП след издаване на лиценза;
6. информацията, представена в регистрационната документация, е невярна;
7. контролните тестове по чл. 370, ал. 4 не са извършени;
8. не са спазени изискванията по чл. 310, ал. 1 и ал. 3.
(2) Лицензът за употреба се прекратява:
1. по искане на притежателя му;
2. при прекратяване дейността на търговеца.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 22, против 76, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Венцислав Върбанов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията, което е предложение и на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители:
“Създава се нов чл. 333а:
Чл. 333а. Генералният директор на НВМС със заповед по изключение може да разреши използването на ВМП по чл. 333, ал. 2, т. 2 и 3, когато това е необходимо за защита здравето на хората и животните.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцислав Върбанов за създаването на нов чл. 333а. Това предложение, което чухте, не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 13, против 89, въздържали се 12.
Предложението на народния представител Венцислав Върбанов не се приема.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 334 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 335 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция:
“Чл. 335. (1) Собственикът на партида ВМП или упълномощено от него лице бракува партидата в случаите, когато:
1. ветеринарномедицинският продукт е забранен за употреба и търговия по реда на чл. 334;
2. партидата е с изтекъл срок на годност;
3. има отклонение в качествените показатели в резултат на неправилно съхранение или транспортиране.
(2) Лицето по ал. 1 съставя протокол за бракуване и унищожаване на ВМП, който съдържа вида, количеството, партидния номер, причините за бракуване и начина на унищожаване.
(3) Разходите за унищожаване на бракуваните ВМП са за сметка на собственика им.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 336.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 337.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 338.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 339.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 340.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 341.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 342.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 343.
По чл. 344 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 344:
"Чл. 344. (1) Рекламират се само лицензирани в страната ВМП.
(2) Рекламата предварително се одобрява от НВМС."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по текстовете от чл. 334 до чл. 344 включително? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 112, против 6, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 345 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 345:
"Чл. 345. (1) Рекламата на ВМП може да бъде предназначена за :
1. неограничен кръг лица;
2. ветеринарномедицински специалисти;
3. спонсорство на научни конгреси.
(2) Рекламата трябва да представя достоверно терапевтичните показания на ВМП.
(3) Съдържанието на рекламата трябва да съответства на данните от одобрената кратка характеристика на продукта при издаване на лиценз за употреба на ВМП.
(4) Лицата, които желаят да извършват реклама на ВМП, подават до генералния директор на НВМС заявление по образец, към което прилагат:
1. проект на рекламата;
2. съгласие на притежателя на лиценза за употреба, когато заявлението се подава от друго лице;
3. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят представя към документацията по ал. 4 информация за литературните източници на използваните цитати, таблици и други материали.
(6) В срок до 15 дни от представяне на документите по ал. 4 и 5, генералният директор на НВМС одобрява или не одобрява рекламата въз основа на становище от ИКВП.
(7) Когато при проверка на документите по ал. 4 и 5 се установят неточности и/или непълноти, генералният директор на НВМС писмено уведомява заявителя да ги отстрани.
(8) Срокът по ал. 6 спира да тече до отстраняване на неточностите и/или непълнотите."
По чл. 346 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 346:
"Чл. 346. Забранява се:
1. рекламирането на терапевтични ефекти и показания за ВМП, различни от одобрените при издаване на лиценза за употреба;
2. реклама с подвеждащ текст и/или изображение;
3. реклама на ВМП по чл. 345, ал. 1, т. 1, за които се изисква рецепта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по тези текстове, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текстовете на чл. 345 и 346.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: "Раздел ІІ – Процедура за взаимно признаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 347.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 348.
Комисията предлага следната редакция на чл. 349:
"Чл. 349. (1) За признаване в Република България на лиценз за употреба на ВМП, издаден в друга държава-членка (референтна), притежателят му подава заявление до генералния директор на НВМС, към което прилага досие, идентично с това, на основание на което е издаден лицензът.
(2) Референтната държава-членка изготвя доклада за оценка на досието на ВМП в срок 90 дни от получаването на валидно заявление. Докладът, заедно с одобрената кратка характеристика на продукта, етикетът и листовката се изпращат до генералния директор на НВМС и до заявителя.
(3) Когато до издаването на заявление по ал. 1 не е получен лиценз за употреба на ВМП в друга държава-членка заявителят посочва референтната държава-членка, която изготвя проект на доклад за оценка на досието и проектите на кратката характеристика на ВМП, етикета и листовката, в срок до 120 дни от получаването на валидно заявление и ги изпраща до генералния директор на НВМС и до заявителя.
(4) В срок до 90 дни след получаване на документите по ал. 3 и 4, генералният директор на НВМС ги одобрява и информира референтната държава. Референтната държава вписва одобрението, приключва процедурата и информира заявителя.
(5) Генералният директор на НВМС в срок до 30 дни след приключване на процедурата издава решение за признаване на лиценза за употреба на ВМП и го вписва в регистъра по чл. 307.
(6) Когато Република България е референтна държава, тя има задълженията по ал. 3, 4 и 5."
По чл. 350 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 351.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 352.
По чл. 353 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 353:
"Чл. 353. (1) В случай, че са нарушени интереси на Европейския съюз, държавите-членки, заявителят, притежателят на лиценз на употреба на ВМП или Европейската комисия могат да депозират жалба в Комитета за ветеринарномедицински продукти към Европейската агенция по лекарствата преди да е взето решение за издаване, прекратяване или отнемане на лиценз за употреба на ВМП, или за промени в сроковете на действие на издадени лицензи за употреба на ВМП, които се налагат въз основа на информация, получена от системата за фармакологична бдителност.
(2) Жалбата по ал. 1 съдържа подробни мотиви и към нея се прилагат всички документи, отнасящи се до обжалвания въпрос.
(3) Когато жалбата се отнася за няколко ВМП или терапевтична група, притежателят на лиценз за употреба на ВМП информира всички държави-членки, в които е издаден лиценз за този ВМП.
(4) В срок до 15 дни от получаване на решението на Комитета за ветеринарномедицински продукти, заявителят може да го обжалва пред Европейската агенция по лекарствата. В този случай, в срок до 60 дни от получаване на решението той изпраща подробни мотиви към жалбата си до Европейската агенция по лекарствата.
(5) Решението на Европейската агенция по лекарствата е окончателно."
По чл. 354 няма предложения и комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 355 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 356 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по Раздел ІІ – от чл. 347 до чл. 356 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 107, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: “Раздел ІІІ – Централизирана процедура за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел ІІІ.
По чл. 357 няма предложения от народни представители и комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 358 няма предложения и комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 359 също няма предложения и комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по този раздел, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте от чл. 357 до чл. 359 включително.
Гласували 104 народни представители: за 101, против 2, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: “Раздел ІV – Производство, внасяне и изнасяне на ветеринарномедицински продукти”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел ІV.
По чл. 360 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 360:
“Чл. 360. (1) Производство на ВМП в страната могат да извършват физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от генералния директор на НВМС.
(2) Лиценз за производство на ВМП се издава и на лица за извършване едновременно или поотделно на една от следните дейности – разфасоване, таблетиране, опаковане, смесване или производство на активни субстанции.
(3) В случаите по ал. 2 не се изисква лиценз за производство, ако разфасоването, таблетирането, смесването или опаковането се извършват по магистрална или фармакопейна рецепта във ветеринарномедицинска аптека.
(4) Могат да се изнасят само ВМП, които са произведени от лица, получили лиценз за производството им или от упълномощени от тях лица.
(5) Генералният директор на НВМС изпраща до Европейската агенция по лекарствата копие от лиценза за производство за въвеждане в базата данни на Европейския съюз.”
По чл. 361 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 361:
“Чл. 361. (1) За получаване на лиценз за производство лицата по чл. 360 трябва да разполагат:
1. с квалифициран персонал, помещения за производство, контрол и съхранение и с необходимото оборудване, съгласно изискванията на добрата производствена практика;
2. по всяко време най-малко с едно квалифицирано лице по чл. 370.
(2) Ръководители на производство, на контрол върху качеството и на системата за осигуряване на качеството на ВМП могат да бъдат лица с висше образование по ветеринарна медицина, фармация, химия или биотехнология в зависимост от характера на производството и с най-малко три години трудов стаж по специалността.”
По чл. 362 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
По чл. 362 има още едно предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 362:
“Чл. 362. (1) За издаване на лиценз за производство лицето подава до генералния директор на НВМС заявление по образец, към което прилага:
1. документи относно видовете ВМП и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат;
2. документи за правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряването на качеството и на квалифицираното лице по чл. 370;
3. удостоверение за актуално състояние;
4. акт за въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 361, ал. 1, т. 1, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
5. списък на ВМП, в който се посочват:
а) наименование на ВМП и фармацевтичните форми, в които ще се произвеждат;
б) описание на производствения процес и методите за анализ на ВМП;
в) наименование на активните субстанции или щамовете микроорганизми, които влизат в състава на ВМП;
г) макет на опаковките на ВМП;
д) начина на прилагане на ВМП;
6. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) При производство на ВМП, които съдържат наркотични вещества, се прилагат изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(3) Когато някой от етапите на производството или контролните изследвания в производствения процес се извършват по договор в друг обект на територията на страната или извън нея, лицето по ал. 1:
1. посочва местонахождението на обекта;
2. представя копие от договора, в който са уредени:
а) задълженията на всяка от страните по отношение спазване изискванията на добрата производствена практика при производството на ВМП;
б) задълженията на квалифицираното лице по чл. 370.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 363.
По чл. 364 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 364:
“Чл. 364. (1) Генералният директор на НВМС определя комисия, която:
1. оценява представената документация по чл. 362, ал. 1;
2. извършва проверка на място за установяване съответствие на документацията по т. 1 с условията за производство, контрол и съхранение на суровините и готовите ВМП;
3. проверява съответствието на условията за производство, контрол и съхранение на суровините и готовите ВМП с изискванията за добрата производствена практика.
(2) Комисията по ал. 1 уведомява писмено заявителя и му дава указания, когато установи:
1. непълноти в представената документация;
2. несъответствие между представената документация и условията за производство, контрол и съхранение на ВМП и изискванията за квалификацията на персонала.
(3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване на лиценз за производство спира да тече до изпълнението на указанията.
(4) Комисията по ал. 1 изготвя становище до генералния директор на НВМС.”
По чл. 365 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 365:
“Чл. 365. (1) Генералният директор на НВМС в срок до три месеца от подаване на заявлението по чл. 362 въз основа на становището на комисията издава лиценз за производство или с мотивирана заповед отказва издаването му.
(2) Отказът по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(3) Лицензът за производство на ВМП е безсрочен.”
По чл. 366 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 366:
“Чл. 366. Лицензът за производство съдържа данните по чл. 367, ал. 1, т. 1-6 и се отнася само за посочените в него ВМП, техните фармацевтични форми и помещенията за производство, контрол и съхранение.”
По чл. 367 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 367:
“Чл. 367. (1) Националната ветеринарномедицинска служба води регистър за издадените лицензи за производство на ВМП, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование, седалище и адрес на управление на производителя;
3. адрес/местонахождение на помещенията за производство, контрол и съхранение на ВМП;
4. видовете ВМП и техните фармацевтични форми;
5. данни за ръководителя на производството и ръководителя на контрола върху качеството;
6. данни за квалифицираното лице по чл. 370;
7. основание и дата за отнемане или прекратяване на лиценза за производство;
8. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) Когато ВМП и субстанциите за тях имат анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално, наркотично или психотропно действие, това се отбелязва в регистъра.”
По чл. 368 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 368:
“Чл. 368. (1) Притежателят на лиценз за производство подава заявление по образец, при промяна на вписаните обстоятелства по чл. 367, ал. 1, т. 2-6.
(2) Към заявлението се прилагат документи, свързани с промяната, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(3) Генералният директор на НВМС определя комисия, която извършва действията по чл. 365.
(4) Генералният директор на НВМС в срок до един месец от подаване на заявлението въз основа на становището на комисията по ал. 3 издава допълнение към лиценза за производство на ВПМ. В случаите по ал. 1 срокът за допълване на лиценза може да бъде удължен до три месеца.”
По чл. 369 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 369:
“Чл. 369. (1) Генералният директор на НВМС със заповед отнема лиценза за производство на ВМП, когато:
1. не се спазват условията за производство, контрол и съхранение на ВМП и фармацевтичните им форми, при които е издаден лицензът;
2. ръководителите на производството, осигуряването и контрола на качеството, помещенията за производство, контрол и съхранение, или необходимото техническо оборудване не отговарят на условията при издаване на лиценза;
3. квалифицираното лице по чл. 370 не отговаря на условията при издаване на лиценза;
4. не се изпълняват предписанията на контролните органи.
(2) Лицензът за производство се прекратява:
1. по писмено искане на притежателя му;
2. при прекратяване на дейността, за която е издаден;
3. при заличаване регистрацията на търговеца;
4. при смърт на физическото лице – едноличен търговец.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението.”
По чл. 370 комисията приема предложението на вносителя.
По чл. 371 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 371:
“Чл. 371. (1) Притежателят на лиценз за производство на ВМП е длъжен да:
1. разполага с персонал съгласно изискванията на наредбата по чл. 363, ал. 1;
2. има в наличност само ВМП, за които притежава лиценз за употреба;
3. уведомява предварително контролните органи на НВМС за всяка промяна на условията, при които е издаден лицензът за производство;
4. уведомява незабавно контролните органи на НВМС в случай на промяна на квалифицираното лице по чл. 370;
5. осигурява на квалифицираното лице по чл. 370 необходимите условия за изпълнение на задълженията му;
6. спазва изискванията за добра производствена практика на ВМП;
7. съхранява три години мострите и документацията за произведените от него ВМП и субстанции, както и документацията за всяка сключена сделка.
(2) Документацията за всяка сключена сделка съдържа дата, наименование на ВМП, доставено количество, име и адрес на получателя, и партиден номер на ВМП.
(3) Притежателят на лиценз за производство разработва и поддържа система за блокиране и изтегляне от пазара на ВМП, които не отговарят на изискванията за качество.
(4) Притежателят на лиценз за производство е длъжен да блокира и изтегли ВПМ от обектите за търговия на едро в случаите по чл. 328, ал. 1 и чл. 334, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми колеги, имате думата по Раздел ІV и членове от 360 до 371 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: По чл. 372 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 372:
“Чл. 372. Внасяне от трети страни на лицензирани за употреба в Република България ВМП може да се осъществява само от упълномощени от производителя на ВМП лица, които отговарят на условията по чл. 360.”
По чл. 373 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 373:
“Чл. 373. (1) За получаване на лиценз за производство на ВМП лицата по чл. 372 подават заявление по образец, към което прилагат:
1. документи за правоспособност и трудов стаж на:
а) ръководителите на производството, контрола и осигуряване на качеството, и на квалифицирано лице в държавата на производството;
б) квалифицираното лице, което отговаря за качеството на внесения в Република България ВМП;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. копие от акта за въвеждане в експлоатация на помещенията за контрол и съхранение на ВМП в Република България, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
4. списък на ВМП, в който се посочват:
а) наименование на ВМП и фармацевтичните им форми, които ще се внасят;
б) описание на производствения процес и методите за анализ на ВМП;
в) наименование на активните субстанции или щамовете микроорганизми, които влизат в състава на ВМП;
г) макет на опаковките на ВМП;
д) начинът на прилагане на ВПМ;
5. документ за добра производствена практика, издаден от държава-членка (ако има такъв);
6. описание на оборудването в помещенията по т. 3;
7. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) Лиценз за производство се издава на лицата по чл. 372 по реда на чл. 364 и чл. 365 и се вписва в регистъра по чл. 367.
(3) Лицензът се отнема или прекратява при условията и по реда на чл. 369 и чл. 378, ал. 3.”
По чл. 374 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
Има още едно предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 374:
“Чл. 374. (1) Квалифицираното лице представя аналитичен сертификат, издаден от оторизирана лаборатория в Република България или в държава-членка за всяка внесена партида ВМП преди пускането й на пазара.
(2) Сертификатът по ал. 1 удостоверява, че партидата е подложена на качествен и количествен анализ и са извършени всички необходими изследвания в съответствие с изискванията за издаване на лиценз за употреба на ВМП.
(3) Когато ВМП е внесен от трета страна, за която Република България или държава-членка е предприела мерки, които гарантират, че производителят на ВМП прилага стандарти, които са еквивалентни на добрите производствени практики, приети в Европейския съюз и осъществява адекватен и надежден контрол, квалифицираното лице представя сертификата, издаден от производителя.
(4) Квалифицираното лице издава сертификат за качество, с който удостоверява, че всяка партида е произведена в съответствие с лиценза за употреба и я освобождава за продажба.
(5) Документацията на партидата се съхранява за срок пет години."
По чл. 375 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 376 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено, и още едно предложение, също подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 376:
"Чл. 376. (1) Производителите на ВМП снабдяват с ВМП само търговци на едро, които притежават лиценз по чл. 382, ал. 5.
(2) Лицата по чл. 372 имат право да продават ВМП на търговци на едро и дребно, на ветеринарни лекари по чл. 25, ал. 1, както и на собственици на животновъдни обекти след представяне на рецепта, издадена от ветеринарни лекари по чл. 25, ал. 1.
(3) Забранява се търговия на едро с имунологични ВМП срещу болестите, включени в списъка по чл. 118, ал. 1, с изключение на ВМП, стойността на които съгласно държавната профилактична програма се заплаща от собствениците на животновъдни обекти."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 377.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 378 и за чл. 379.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте текстовете на членове от 372 до 379 включително.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текстовете на членове от 372 до 379 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Членове от 372 до 379 са приети.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: "Раздел V – Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел V.
По чл. 380 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 380:
"Чл. 380. (1) Търговия на едро с ВМП могат да извършват физически и юридически лица, които са търговци и са получили лиценз от генералния директор на НВМС.
(2) Управител на обект за търговия на едро с ВМП може да бъде само ветеринарен лекар.
(3) Производителите на ВМП могат да продават на търговци на едро само произведени от тях продукти, без да се изисква лиценз за търговия на едро.
(4) Изискванията към обектите за търговия на едро с ВМП се определят с наредба на министъра на земеделието и горите."
По чл. 381 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 381:
"Чл. 381. (1) За издаване на лиценз лицето по чл. 380, ал. 1 подава заявление по образец, към което прилага:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта за търговия на едро с ВМП, издаден по реда и при условията на Закона за устройство на територията;
3. копие от дипломата на управителя на обекта за търговия на едро;
4. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта;
5. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) При търговия на едро с ВМП, които съдържат наркотични вещества, се прилагат изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(3) При търговия на едро с ВМП и субстанции, които имат анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително или хормонално действие, се прилагат изискванията на наредбата по чл. 380, ал. 4."
Предложението на вносителя за чл. 382 се приема от комисията.
По чл. 383 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 383:
"Чл. 383. (1) Лицензът за търговия на едро съдържа данните по ал. 2, точки 1-5 и по чл. 381, ал. 2 и 3.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба води регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило лиценз;
3. местонахождение на обекта за търговия на едро;
4. име на управителя на обекта за търговия на едро;
5. списък на фармакологичните групи, с които се търгува;
6. номер и дата на издаване на заповедта за отнемане на лиценза;
7. забележки по вписаните обстоятелства.
(3) Обстоятелствата по чл. 381, алинеи 2 и 3 се вписват в регистъра."
По чл. 384 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 384:
"Чл. 384. (1) Лицензът за търговия на едро с ВМП се отнема със заповед на генералния директор на НВМС при:
1. нарушаване на условията, при които е издаден;
2. неизпълнение на предписанията на контролните органи на НВМС.
(2) Лицензът за търговия на едро се прекратява:
1. по писмено искане на притежателя му;
2. при прекратяване на дейността, за която е издаден;
3. при заличаване регистрацията на търговеца;
4. при смърт на физическото лице – едноличен търговец.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението."
По чл. 385 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има и друго предложение само от народния представител Венцислав Върбанов, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 385:
"Чл. 385. (1) Притежателят на лиценз за търговия на едро подава заявление по образец при:
1. откриване на нов обект за търговия на едро;
2. промени на:
а) вписаните обстоятелства по чл. 383, ал. 3, точки 2-5;
б) условията в обекта, в който се извършва дейността.
(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 генералният директор на НВМС в 14-дневен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра по чл. 383, ал. 1.
(4) В случая по ал. 1, т. 2 комисията по чл. 382 извършва проверка на обекта и при установяване на нередности дава указания за отстраняването им.
(5) В случая по ал. 1, т. 2 генералният директор на НВМС в тримесечен срок от подаване на заявлението одобрява промените и ги вписва в регистъра. Срокът спира да тече до изпълнение на указанията по ал. 4.
(6) В случаите по ал. 1 генералният директор на НВМС преиздава лиценза."


Комисията предлага следната редакция на чл. 386:
“Чл. 386. (1) Търговците на едро имат право да продават ВМП на търговци на едро и дребно, на ветеринарни лекари по чл. 25, ал. 1, както и на собственици на животновъдни обекти след представяне на рецепта, издадена от ветеринарни лекари по чл. 25, ал. 1.
(2) Търговците на едро не могат да продават ВМП на лица, различни от тези по ал. 1.
(3) Забранява се търговия на едро с имунологични ВМП срещу болестите, включени в списъка по чл. 118, ал. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 387.
По чл. 388 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 388:
“Чл. 388. (1) Търговците на едро с ВМП водят документация, която съдържа:
1. дата на покупка и продажба на ВМП;
2. наименование на ВМП;
3. номер и срок на годност на партидата ВМП;
4. закупени и продадени количества от ВМП;
5. име и адрес на доставчика и на купувача.
(2) Документацията се съхранява три години от последното вписване и се предоставя на контролните органи при поискване.
(3) Лицата по ал. 1 извършват веднъж годишно пълна ревизия на получените, продадените и наличните количества от ВМП и описват всички установени несъответствия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте текстовете, влизащи в Раздел V с наименование “Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти” – от чл. 380 до чл. 388, включително. Имате думата по текстовете. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на тези текстове.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на Раздел V и членове от 380 до 388 са приети.
Преминаваме към Раздел VІ.
ДОКЛАДЧИК Юнал Тасим: “Раздел VІ – Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел VІ.
По чл. 389 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 389:
“Чл. 389. (1) Търговия на дребно с ВМП се извършва само във ветеринарномедицински аптеки.
(2) Във ветеринарномедицинската аптека се:
1. съхраняват и продават ВМП, инструменти, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни цели, както и храни за животни компаньони и декоративни животни в оригинални опаковки;
2. приготвят и отпускат ВМП по магистрална или фармакопейна рецепта.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 390 и чл. 391.
По чл. 392 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 392:
“Чл. 392. (1) Лицата по чл. 390, ал. 1 подават до генералния директор на НВМС заявление по образец, към което прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние на търговеца;
2. акт за въвеждане в експлоатация на ветеринарномедицинска аптека, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
3. копие от диплома на лицата по чл. 390, ал. 2;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) При търговия на дребно с ВМП, които имат анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително или хормонално действие, се прилагат изискванията на наредбата по чл. 380, ал. 4.
(3) При търговия на дребно с ВМП, които съдържат наркотични вещества, се прилагат изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
По чл. 393 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 393:
“Чл. 393. (1) Генералният директор на НВМС или упълномощени от него лица определят комисия, която проверява представената документация и обекта.
(2) При установяване на пропуски в документацията или несъответствие между състоянието на обекта и изискванията, посочени в наредбата по чл. 390, ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им. В този случай срокът за издаване на лиценз спира да тече до отстраняване на пропуските и/или несъответствията.
(3) Комисията изготвя становище до генералния директор на НВМС.
(4) В едномесечен срок от подаване на заявлението генералният директор на НВМС въз основа на становището на комисията издава лиценз за търговия на дребно с ВМП или с мотивирана заповед отказва издаването му.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
По чл. 394 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 394:
“Чл. 394. (1) Лицензът за търговия на дребно с ВМП съдържа данните по ал. 2, точки 1-5.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба води регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на лиценза;
2. наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило лиценз;
3. местонахождение на аптеката;
4. данни за управителя на аптеката;
5. номер и дата на издаване на заповедта за отнемане на лиценза;
6. забележки по вписаните обстоятелства.
(3) Обстоятелствата по чл. 392, ал. 2 и ал. 3 се вписват в регистъра.”
По чл. 395 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 395:
“Чл. 395. (1) Лицензът се отнема със заповед на генералния директор на НВМС при системни или груби нарушения на изискванията, определени в наредбата по чл. 390, ал. 3.
(2) Лицензът за търговия на дребно се прекратява:
1. по писмено искане на притежателя му;
2. при прекратяване на дейността, за която е издаден;
3. при смърт на физическото лице – едноличен търговец.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
По чл. 396 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 396:
“Чл. 396. (1) Притежателят на лиценз за търговия на дребно подават заявление по образец при:
1. откриване на нов обект за търговия на дребно;
2. промени на:
а) вписаните обстоятелства по чл. 394, ал. 2, т. 2-4;
б) условията в обекта, в който се извършва дейността.
(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.
(3) При промяна на местонахождението на аптеката или условията в помещенията, комисията по чл. 393 извършва проверка на място и при установяване на нередности дава указания за отстраняването им.
(4) В случая по ал. 1, т. 1 и чл. 394, ал. 2, т. 3, генералният директор на НВМС в едномесечен срок от подаване на заявлението преиздава лиценза и вписва промените в регистъра по чл. 394. Срокът спира да тече до изпълнение на указанията по ал. 3.
(5) При промени на обстоятелствата по чл. 394, ал. 1, т. 2 и 4, генералният директор на НВМС в 14-дневен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра и преиздава лиценза.”
Текстът на чл. 397 е подкрепен от комисията, както и чл. 398.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, имате думата по Раздел VІ – наименованието на раздела и текстовете на чл. 389 до чл. 398 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел VІ и текстовете на тези членове.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Текстовете на Раздел VІ с наименованието и от чл. 389 до чл. 398 са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: “Раздел VІІ – Система за фармакологична бдителност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ, както и текста на вносителя за чл. 399, чл. 400 и чл. 401.
Предлагам този раздел да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Не виждам.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел VІІ, както и текстовете на членовете от 399 до 401 включително, които се подкрепят от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Текстовете на Раздел VІІ и на чл. 399 до чл. 401 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: “Раздел VІІІ – Държавен ветеринарномедицински контрол на ветеринарномедицински продукти”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел VІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 402, чл. 403 и чл. 404.
По чл. 405 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 405:
“Чл. 405. (1) Инспекторите от Института за контрол на ветеринарномедицинските продукти:
1. проверяват по всяко време обектите за производство, съхранение, продажба и прилагане на ВМП;
2. изискват и проверяват всички документи, свързани с производството и качеството на ВМП;
3. издават предписания за отстраняване на констатирани нарушения;
4. поставят под възбрана ВМП при съмнение за отклонение в качествените показатели до получаване на резултати от лабораторните изследвания;
5. вземат проби;
6. дават заключение за съответствието на обектите по т. 1 с изискванията;
7. извършват лабораторен анализ на суровините и крайните продукти;
8. проверяват дейността на лицата по чл. 361, ал. 1, т. 3 и ал. 2;
9. проверяват спазването на изискванията за добра производствена практика при производството на ВМП в Република България;
10. извършват проверки за спазване на изискванията за добра производствена практика при производството на ВПМ в други страни:
а) когато част от производството на лицата по чл. 360, ал. 1 се извършва извън територията на Република България;
б) в случаите по чл. 372, ал. 1.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1-6 се извършват и от инспекторите от Централното управление на НВМС и от РВМС.
(3) За резултатите от проверките по ал. 1, т. 1, 2, 8 и 9 се изготвя подробен доклад.”
По чл. 406 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 406:
“Чл. 406. (1) При установяване на нарушения в зависимост от вида и тежестта им, НВМС:
1. издава предписания за отстраняването им;
2. спира временно дейността на част или на целия обект до отстраняване на нарушенията.
(2) Мерките по ал. 1 се налагат:
1. с предписание на инспектори от НВМС – по ал. 1, т. 1;
2. със заповед на генералния директор на НВМС – по ал. 1, т. 2, която може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 407, чл. 408 и чл. 409.
По чл. 410 комисията подкрепя предложението на народния представител Венцислав Върбанов и предлага следната редакция на чл. 410:
“Чл. 410. Лабораторни изследвания на ВМП се извършват по методите, посочени във фармакопеята, Международния ветеринарен кодекс и/или по други методи за оценка на крайния продукт, включени в досието по чл. 295, ал. 1, т. 3.”
По чл. 411 комисията подкрепя предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин председател на комисията.
Уважаеми народни представители, имате думата по Раздел VІІІ. Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте текстовете на Раздел VІІІ - наименованието на раздела, и от чл. 402 до чл. 411 включително.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По Глава дванадесета комисията приема предложението на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители и предлага следното наименование на Глава дванадесета:
“Глава дванадесета – Безопасност на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи”.
Комисията подкрепя това наименование.
Раздел І – “Контрол за безопасност”.
Комисията предлага следното наименование на Раздел І: “Контрол за безопасност на фуражите”.
По чл. 412 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 412:
“Чл. 412. (1) Националната ветеринарномедицинска служба осъществява официален контрол за безопасност на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи при тяхното производство, транспортиране, търговия, съхранение, внасяне, изнасяне и от употреба относно:
1. влагане на медикаментозни премикси във фуражите;
2. наличие на ВМП, растежни стимулатори, преработени животински протеини или други продукти от животински произход, както и суровини, забранени за влагане във фуражите;
3. наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите над максимално допустимите концентрации;
4. наличие на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;
5. наличие на радионуклеиди;
6. директна употреба на лекарствени субстанции;
7. антибиотици, кокцидиостатици или антихистомонозни средства, вложени в комбиниран фураж в концентрация, различна от посочената в годишния списък норма за съответен вид, възраст или категория животни на разрешените за употреба в Република България фуражни добавки по чл. 11, ал. 1 от Закона за фуражите.
8. прилагане на торове и на препарати за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;
9. продукти, които съдържат или са произведени от генетично модифицирани организми съгласно Закона за генетично модифицирани организми.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба контролира водата, предназначена за животните, като източник на замърсяване на околната среда или на пренасяне на патогенни микроорганизми и/или продукти от жизнената им дейност.
(3) Контролът по ал. 1 се осъществява от ветеринарни лекари чрез:
1. проверка на документацията;
2. проверка за спазване на ветеринарномедицинските изисквания при осъществяване на дейностите по ал. 1;
3. вземане на проби от партиди фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи;
4. вземане на проби по време на производствения процес от помещенията и транспортните средства.
(4) Пробите по ал. 3, т. 3 и 4 се вземат с акт за вземане на проби в присъствието на собственика или упълномощено от него лице.
(5) Изследванията по ал. 3, т. 3 и 4 се извършват в лаборатории, определени със заповед на генералния директор на НВМС.
(6) При извършване на лабораторни изследвания на проби за целите на самоконтрола, собствениците заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(7) Разходите за извършване на лабораторните изследвания по ал. 3, т. 3 са за сметка на бюджета на НВМС.”
По чл. 413 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители.
Комисията предлага следния текст на чл. 413:
“Чл. 413. Проверките са планови, внезапни и при сигнал за нарушение и се извършват без предупреждение, освен в случаите на одит.”
По чл. 414 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следния текст на чл. 414:
“Чл. 414. (1) При установяване на нарушения на изискванията за безопасност на обектите по чл. 413, ал. 1, инспекторите издават:
1. предписания за отстраняването им;
2. акт за забрана на реализация до получаване на резултатите от лабораторните изследвания.
(2) В зависимост от резултатите от лабораторните изследвания по ал. 1, т. 2 инспекторите отменят наложената забрана и издават разрешение за:
1. изтегляне на партидата от пазара;
2. преработване;
3. пренасочване за други цели;
4. подлагане на деконтаминация и/или детоксикация;
5. унищожаване.
(3) При отмяна на забраната за реализация инспекторът, издал акта, отбелязва това на гърба му и поставя дата, подпис и щемпел.
(4) Копие от разпореждането по ал. 2 се изпраща на Националната служба по зърното и фуражите.
(5) Разпореждането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
По чл. 415 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 415:
“Чл. 415. Одобряването на обекти за производство и търговия по чл. 10, ал. 2 от Закона за фуражите се извършва след проверка за спазване на изискванията за безопасност и при положително становище от комисия, определена със заповед на директора на съответната РВМС по местонахождение на обекта.”
По чл. 416 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 416:
“Чл. 416. Независимо от мерките по чл. 414, ал. 2 инспекторите предлагат на Националната служба по зърното и фуражите да предприеме някоя от мерките по чл. 16, ал. 2 от Закона за фуражите.”
По чл. 417 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 417:
“Чл. 417 (1) Забранява се влагането на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици, използвани за изхранване на продуктивни животни с цел стимулиране на растежа.
(2) Влагането на хормонални ВМП, бета-агонисти и тиреостатици се допуска по изключение за терапевтични, зоотехнически и научноизследователски цели, под контрола на ветеринарен лекар;
(3) Условията и редът за употреба на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
По чл. 418 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 418:
“Чл. 418. (1) Министърът на земеделието и горите със заповед определя забранените за влагане във фуражите ВМП, растежни стимулатори и други субстанции или суровини.
(2) Заповедта се обнародва в “Държавен вестник” и не подлежи на обжалване.”
По чл. 419 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 419:
“Чл. 419. Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражи се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте текстовете на чл. 412 до чл. 419 включително на Раздел І, Глава дванадесета.
Имате думата.
Не виждам желаещи за изказване.
Гласуваме наименованието на Глава дванадесета, което се предлага от комисията, новото наименование на Раздел І, както и текстовете на членове 412-419 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Текстовете на Глава дванадесета, Раздел І – членове от 412 до 419 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията предлага да се създаде Раздел ІІ с наименование “Медикаментозни фуражи”.
По чл. 420 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на чл. 420:
“Раздел ІІ
Медикаментозни фуражи
Чл. 420. В медикаментозните фуражи се влагат ВМП само под формата на медикаментозни премикси.”
По чл. 421 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Пламен Моллов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 421:
“Чл. 421. (1) Медикаментозни фуражи се произвеждат само в обекти, вписани в регистъра по чл. 10, ал. 2, от Закона за фуражите по рецепта, издадена от ветеринарен лекар.
(2) Медикаментозните фуражи се предават на лицето, посочено в рецептата, или на упълномощен от него представител.
(3) Ветеринарният лекар, издал рецептата, е длъжен да даде писмени указания на собствениците на продуктивни животни за:
1. съхранение и употреба на медикаментозния фураж;
2. спазване на карентния срок.”
По чл. 422 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 422:
“Чл.422. Собственикът на продуктивни животни:
1. спазва указанията на ветеринарния лекар;
2. определя лице, което отговаря за употребата на медикаментозния фураж;
3. води дневник, в който вписва прилаганите медикаментозни фуражи;
4. спазва карентния срок на медикаментозните фуражи.”
По чл. 423 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя от комисията.
Предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което също се подкрепя по принцип. То е отразено в чл. 412, ал. 1, т. 9.
Комисията предлага следната редакция на чл. 423:
“Чл. 423. Ветеринарният лекар, издал рецептата, е длъжен да проследи здравословното състояние на животните през периода на приема на медикаментозния фураж и да уведоми производителя на фуража и инспекторите по чл. 412, ал. 3, за появата на неблагоприятни реакции при животните.”
По чл. 424 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 424:
“Чл. 424. Условията за производството, съхранението, отпускането, транспортирането, деконтаминацията, детоксикацията и унищожаването на медикаментозни фуражи се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
По чл. 425 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 425:
“Чл. 425. Забранява се директно влагане на лекарствени субстанции във фуражите и водата за животните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, имате думата по Раздел ІІ – “Медикаментозни фуражи”. Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ и текстовете на членове от 420 до 425 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на Раздел ІІ и текстовете на членове от 420 до 425 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Има предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители да се създаде Раздел ІІІ с наименование “Национална мониторингова програма”.
Комисията подкрепя предложението.
По чл. 426 има предложение от Венцислав Върбанов и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 426:
“Раздел ІІІ
Национална мониторингова програма
Чл. 426. Националната ветеринарномедицинска служба ежегодно изготвя и изпълнява национална мониторингова програма за безопасност на фуражните суровини, фуражните добавки, премикси, комбинираните и медикаментозните фуражи.”
По чл. 427 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което комисията подкрепя, и предлага следната редакция на чл. 427:
“Чл. 427. (1) Националната ветеринарномедицинска служба изгражда и поддържа информационна система за събиране на данни за произхода и безопасността на фуражните суровини, фуражните добавки, премиксите, комбинираните и медикаментозните фуражи.
(2) Въз основа на събраните данни НВМС прави оценка и планира мерки за отстраняване на нарушения на изискванията за безопасност на обектите по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли желаещи за изказване, уважаеми народни представители, по текстовете на новия Раздел ІІІ? Не виждам.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел ІІІ и текстовете на членове 426 и 427.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Текстовете на членове 426 и 427, както и заглавието на новия Раздел ІІІ са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията предлага Раздел ІІ и всички членове от 430 до чл. 435 на вносителя да отпаднат, тъй като с това, което гласувахме, създадохме новите правни норми, които са от тази материя.
Същото се отнася и за Раздел ІІІ и членове 436 и 437.
Моля да подложите на гласуване отпадането на тези членове, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има предложение на комисията текстовете на членове от 428 до 437 включително, да отпаднат. Това са текстовете на вносителя за второ четене.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието. Текстовете от чл. 428 до чл. 437 включително, отпадат.
Преминаваме към следващата част от доклада за второ четене на законопроекта за ветеринарномедицинската дейност – това е шеста, последна част.
Господин Моллов, имате думата да докладвате Глава тринадесета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава тринадесета – Административнонаказателни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 438, който гласи:
“Чл. 438. Ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, без да е регистриран по реда на глава четвърта се наказва с глоба в размер на 200 лв., а при повторно нарушение – с глоба в размер на 400 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 439:
“Чл. 439. Ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика в обект, който не отговаря на изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., а при повторно нарушение – от 150 до 400 лв.”
Комисията предлага следната редакция за чл. 440:
“Чл. 440. (1) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 37, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 9-12, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 300 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 37, ал. 1, т. 3, 5, 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 20 до 50 лв., а при повторно нарушение – от 50 до 100 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 441:
“Чл. 441. Ветеринарен техник, който превиши правата си по чл. 38, ал. 2, се наказва с глоба в размер на 200 лв., а при повторно нарушение – 400 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 442:
“Чл. 442. (1) Който не изпълни мярка, наложена от НВМС за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразна болест по животните, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато в резултат от неизпълнението на мярката по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 15 000 лв.
(4) Когато в резултат от неизпълнение на мярката по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 40 000 лв.”
Комисията предлага чл. 443 да отпадне.
Комисията предлага следната редакция на чл. 444:
“Чл. 444. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 1-3 и т. 8, се наказва с глоба от 10 до 50 лв., а при повторно нарушение – от 50 до 100 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 445:
“Чл. 445. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 4-7 и т. 9-13, се наказва с глоба от 20 до 50 лв., а при повторно нарушение – от 50 до 100 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, имуществената санкция е от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 600 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 446.
Комисията предлага следната редакция на чл. 447:
“Чл. 447. Който организира пазар за животни, без да е регистриран по реда на чл. 137 или в нарушение на изисквания на наредба по чл. 132, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 448:
“Чл. 448. (1) Собственик на животни, който наруши забрана по чл. 139, се наказва с глоба от 50 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 449:
“Чл. 449. Ветеринарен лекар или техник, който наруши забрана по чл. 139, т. 12 или 13, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.”
По чл. 450, както и по много други членове в този раздел, са направени едни и същи предложения, които са подкрепени от комисията по принцип. Ако ми позволите, ще прочета всички тези текстове без да чета предложенията на вносителите, тъй като комисията ги подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 450:
“Чл. 450. (1) Който наруши забрана по чл. 151, т. 1, 6, 7, 16 или 17, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 500 лв.
(2) Когато действията по ал. 1 са извършени с особена жестокост или са причинили смърт на животното, глобата е от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(3) Който наруши забрана по чл. 151, т. 3-5 и т. 8-15, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 200 лв.
(4) В случаите по ал. 1-3 животното може да се отнеме в полза на държавата.”
По чл. 451 са направени същите предложения, които са подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 451:
“Чл. 451. (1) Който организира боеве между животни, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което предоставя животно за участие в боеве.
(3) Животните, които участват в боевете, се отнемат в полза на държавата и се настаняват в изолатори.”
По чл. 452 има същите предложения, които са подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 452:
“Чл. 452. (1) Който проведе опит с животно без разрешение или в нарушение на забрана по чл. 158, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 1500 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 животното може да се отнеме в полза на държавата.”
По чл. 453 са направени предложения, които са подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 453:
“Чл. 453. (1) Който наруши забрана по чл. 169, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 животното може да се отнеме в полза на държавата.”
По чл. 454 предложенията са подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 454:
“Чл. 454. Който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер на 50 лв. Животното може да се отнеме в полза на държавата.”
Комисията подкрепя по принцип предложенията по чл. 455 и предлага следната редакция:
“Чл. 455. (1) Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от ветеринарен лекар или техник, глобата е от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 300 лв.
(3) В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на държавата.”
По чл. 456 има предложения, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага следната редакция за чл. 456:
“Чл. 456. Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер на 100 лв. Животното може да се отнеме в полза на държавата.”
По чл. 457 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 457. (1) Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174, се наказва с глоба в размер на 20 лв.
(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 20 до 40 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 458.
По чл. 459 има предложения, които не са подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Предлагам да гласуваме текстовете до чл. 458, защото по чл. 459 има направени предложения, които не са подкрепени от комисията.
Уважаеми народни представители, чухте текстовете към Глава тринадесета – “Административнонаказателни разпоредби”. Това са текстовете от чл. 438 до чл. 458 включително. Текстовете са подкрепени от комисията, повечето от тях имат и нова редакция.
Има предложение от комисията за отпадането на чл. 443. Първо, ще подложа на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадането на чл. 443.
Гласували 128 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 3.
Предложението за отпадане на чл. 443 е прието.
Моля, гласувайте текстовете на Глава тринадесета, заедно с наименованието на главата и текстовете от чл. 438 до чл. 458 включително по номерацията на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Текстовете от чл. 438 до чл. 458 са приети.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Заповядайте, господин Моллов, да докладвате чл. 459.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Благодаря, госпожо председател.
По чл. 459 са направени няколко предложения от народните представители: Борислав Великов, Иван Иванов, Евдокия Манева и Васил Паница, Александър Арабаджиев и Ваня Цветкова, които са идентични.
Ако ми позволите, ще прочета само първото от тях, тъй като се повтарят, а именно:
“Текстът на чл. 459 от Административнонаказателните разпоредби се променя така:
“Чл. 459. При системни и/или груби нарушения на правилата за защита и хуманно отношение към безстопанствените кучета генералният директор на НВМС с разпореждане:
1. временно спира дейността на приюта;
2. отнема лиценза на ветеринарния лекар.”
Комисията не подкрепя тези предложния.
Комисията предлага чл. 459 да отпадне.
Борислав Великов (НДСВ, от място): Аз оттеглям моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Великов оттегля предложението си, но другите народни представители, направили идентични предложения, поддържат ли ги?
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Ако ми разрешите, да направя едно кратко разяснение, госпожо председател.
Става дума за текст, който е свързан с вече гласувани текстове, които решихме да отпаднат, в раздел за безстопанствените кучета, така че всъщност логиката произтича от само себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, но все пак формално трябва да ги подложа на гласуване.
Подлагам на гласуване предложенията с идентично съдържание на господин Иванов, госпожа Евдокия Манева и господин Васил Паница, господин Александър Арабаджиев и госпожа Ваня Цветкова, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 28, против 72, въздържали се 24.
Предложенията не се приемат.
Подлагам на гласуване отпадането на чл. 459 по предложение на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 4.
Текстът отпада.
Моля да представите текстовете до края на раздела, тъй като по тях няма предложения.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 460.
Комисията предлага следната редакция на чл. 461:
“Чл. 461. Официален ветеринарен лекар, който издаде ветеринарномедицински документ в нарушение на задължение по чл. 101, ал. 2, чл. 102, чл. 103 и чл. 105, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в двоен размер.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 462:
“Чл. 462. Ветеринарен лекар, регистриран за упражняване на ветеринарномедицинска практика, който извърши нарушение, довело до масово разпространение на болест, от което са настъпили значителни икономически загуби, се наказва с лишаване от право да упражнява ветеринарномедицинска професия за срок от шест месеца до две години.”
Комисията предлага да се създадат членове 462а до 462в:
“Чл. 462а. Който използва ваксина срещу болест по чл. 47, ал. 1, с изключение на ваксина срещу псевдочума (нюкасълска болест) по птиците, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
Чл. 462б. (1) Който придвижва или транспортира животни между Република България и държава-членка в нарушение на чл. 52, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
Чл. 462в. (1) Който не уведоми органите на НВМС при съмнение за заразна болест по чл. 47, ал. 1 или чл. 52, ал. 2, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 463:
“Чл. 463. (1) Който в нарушение на чл. 58, ал. 1 пусне на пазара суровини и храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., а при повторно нарушение – от 150 до 300 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 3000 лв.”
Комисията предлага да се създаде чл. 463а със следното съдържание:
“Чл. 463а. Ветеринарен лекар по чл. 8, ал. 1, който наруши изискване по чл. 67, ал. 1 или 2, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.”
Комисията предлага следната редакция за чл. 464:
“Чл.464. (1) Лице, което извършва производство, търговия или пускане на пазара на суровини или храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, което не изпълни задължение по чл. 260, т. 1, 2, 5-7, 11 и 12, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 465.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 466.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 467.
Комисията предлага следната редакция на чл. 468:
“Чл. 468. Собственик или ползвател на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който допусне превозване на странични животински продукти в транспортни средства в нарушение на изискванията, посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 100 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 469:
“Чл. 469. Собственик или ползвател на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не събира страничните животински продукти от определения му район и в сроковете, посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 470:
“Чл. 470. Собственик или ползвател на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не е въвел или не прилага системата по чл. 283, ал. 1, т. 1, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 471:
“Чл. 471. Собственик или ползвател на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който наруши изискване, посочено в наредбата по чл. 66, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 472:
“Чл. 472. (1) Който съхранява странични животински продукти в нарушение на чл. 287, се наказва с глоба от 50 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.”
Комисията предлага следната редакция за чл. 473:
“Чл. 473. (1) Който заравя специфичнорискови животински материали в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.”
Комисията предлага следната редакция за чл. 474:
“Чл. 474. (1) Който наруши забрана, наложена със заповед по чл. 289, ал. 1, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 475:
“Чл. 475. Който без лиценз произвежда или продава ВМП или предлага за употреба нелицензиран за употреба ВМП, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 476 и предлага той да отпадне.
Комисията предлага следната редакция на чл. 477:
“Чл. 477. Производител, който произведе и пусне на пазара ВМП в нарушение на изискванията, при които е издаден лицензът за употреба на ВМП, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 478.
Комисията предлага следната редакция за чл. 479:
“Чл. 479. Производител на ВМП, който продаде ВМП на лице, различно от търговец на едро с ВМП, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.”
Комисията предлага да се създаде чл. 479а:
“Чл. 479а. Лице по чл. 372, което продаде ВМП на собственик на животновъден обект без рецепта, издадена от ветеринарен лекар по чл. 25, ал. 1, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 480:
“Чл. 480. Търговец на едро с ВМП, който наруши чл. 386, ал. 2 или ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 481.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 482.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 483.
Комисията предлага следната редакция на чл. 484:
“Чл. 484. Производител на ВМП, който не изпълни заповед по чл. 333, ал. 1 или по чл. 334, ал. 1 или забрана по чл. 336, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 485:
“Чл. 485. (1) Който извършва търговия с ВМП в нарушение на забраната по чл. 398, се наказва от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Желае ли някой да вземе думата по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте текстовете от чл. 460 до чл. 485, подкрепени от комисията, и отпадането на чл. 476 по предложение на комисията.
Гласували 125 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: По чл. 486 има предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница:
Създава се нов чл. 486а със следния текст:
“Чл. 486а. Който пусне на пазара фуражи, съдържащи или произведени от ГМО, без да са спазени изискванията на чл. ..., се наказва с глоба от 300 до 500 хил. лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 486:
“Чл. 486. (1) Който пусне на пазара суровини или храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, добити преди изтичане на карантинния срок от животни, третирани с ВМП или медикаментозни фуражи, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Моллов.
Госпожо Манева, искате ли да вземете отношение по Вашето предложение?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този текст? Няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манева и господин Паница за създаване на нов чл. 486а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 21, против 75, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията за чл. 486.
Гласували 103 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията предлага следната редакция на чл. 487:
“Чл. 487. (1) Който вложи или допусне влагането на хормонални продукти, бетаагонисти и тиреостатици във фуражи за изхранване на продуктивни животни извън случаите по чл. 417, ал. 2 и в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 417, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 488:
“Чл. 488. (1) Който вложи или допусне влагането във фуражи на ветеринарномедицински продукти, растежни стимулатори и други субстанции или суровини, забранени със заповедта по чл. 418, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 489:
“Чл. 489. (1) Който произведе или използва фуражи, които съдържат нежелани субстанции над максимално допустимите концентрации, определени в наредбата по чл. 419, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 490:
“Чл. 490. (1) Който вложи или допусне да се вложат във фуражите нелицензирани медикаментозни премикси, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 00 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 491:
“Чл. 491. (1) Който произведе медикаментозни фуражи, без да е получил одобрение по чл. 10, ал. 2 от Закона за фуражите, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 492:
“Чл. 492. Производител, който наруши изискване за производство, съхранение, опаковане, етикетиране и транспортиране на медикаментозни фуражи, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.”
Комисията предлага чл. 493 да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 494.
Комисията предлага следната редакция на чл. 495:
“Чл. 495. (1) Който не изпълни предписание или разпореждане на ветеринарномедицински контролен орган, издадено в кръга на правомощията му по този закон, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.
(3) Когато разпореждането по ал. 1 е издадено за профилактика, ограничаване или ликвидиране на заразна болест по животните, глобата е от 3000 до 5000 лв., а имуществената санкция – от 5000 до 10 000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 496:
“Чл. 496. (1) Който не оказва съдействие на ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 497:
“Чл. 497. (1) Който възпрепятства ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 498:
“Чл. 498. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от ветеринарни лекари от НВМС, с изключение на нарушенията по чл. 454, 456 и 457.
(2) Наказателните постановления по актовете за нарушения по ал. 1 се издават от директорите на РВМС, на чиято територия е извършено нарушението.
(3) Наказателните постановления по актове, съставени за нарушения, установени при осъществяване на държавния ветеринарно-санитарен контрол и контрола при производството, употребата и търговията с ВМП на територията на Столична голяма община, се издават от директорите на съответните структурни звена в град София.
(4) Нарушенията по чл. 454, 456 и 457 се установяват с актове, съставени от инспекторите по чистотата от общините и районите.
(5) Наказателните постановления по актовете по ал. 4 се издават от кметовете на общини и райони. Сумите от тези глоби постъпват в общинския бюджет.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 499 и за чл. 500.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Моллов.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текстовете на членове от 487 до 500 включително и отпадането на чл. 493 по предложение на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: По Допълнителните разпоредби комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Допълнителни разпоредби.
Има направени предложения от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, от народния представител Пламен Моллов, от народния представител Борислав Великов, от народния представител Иван Иванов, от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, от народния представител Александър Арабаджиев и от народния представител Ваня Цветкова, подкрепени по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 1:
“§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт.
2. “Акредитирана лаборатория” е лаборатория, която е преминала процедура по акредитация от национален или международен орган и е призната от него за компетентна да извършва определени изследвания и анализи.
3. “Активност” е количественият израз на съдържанието на активната/ите субстанция/и в една доза ВМП, в единица обем или маса.
4. “Алопатия” е метод на лечение, предизвикващ в организма състояние, противоположно на симптомите на болестта.
5. “Аналогичен по същество ВМП” е продукт, който има еднакъв качествен и количествен състав на активните субстанции, същата фармацевтична форма…” (Уточнение между председателя Камелия Касабова и докладчика Пламен Моллов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля за протокола да уточним, че от Допълнителната разпоредба ще се четат само текстовете, които са редактирани от комисията, и ще бъдат представени от господин Моллов. Останалите са текстовете на вносителя, подкрепени от комисията.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Следващият текст е по т. 7:
“7. “Биоеквивалентност” – има между две фармацевтични форми на лекарствен ВМП, когато те съдържат еднакви количества активни субстанции и техните бионаличности, след прилагане на еквимоларни дози при едни и същи условия, не се различават статистически, при което ефикасността и безопасността им са едни и същи.
8. “Ветеринарномедицинска практика” е профилактиката, клиничната диагностика и лечението на болести по животните, извършвана от регистрирани ветеринарни лекари на определена територия.”
В т. 9 новата променена подточка е подточка “б” и тя гласи:
“б) използват за възстановяване, коригиране или промяна във физиологичните функции при животни чрез фармакологично, имунологично или метаболитно въздействие или за диагностициране на болестите.”
“11. “Внасяне” е въвеждане чрез одобрени ГИВП на обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол, предназначени за свободно движение на територията на Република България.”
“20. “Декоративни животни” са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.”
“22. “Директно изгаряне” е изгаряне извън инсталации за изгаряне или инсталации за съвместно изгаряне.”
“24. “Добра производствена практика” е системата от общи хигиенни и технологични правила за ограничаване до приемлив минимум на риска от замърсяване на храните, фуражите или ВМП чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.”
“26. “Европейско икономическо пространство” е икономическа общност, която включва държавите-членки на Европейския съюз и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.”
“41. “Идентификационна маркировка” е маркировка, която се поставя върху суровините и храните от животински произход или върху техните опаковки от производителите на суровини и храни от животински произход, с която се гарантира, че суровините и храните са произведени при спазване на нормативните изисквания.
42. “Изолация” е отделяне на заразноболни животни или животни, за които има съмнение, че са заразени, в отделно помещение, заграждение или животновъден обект.”
“47. “Инспектор” е ветеринарен лекар от НВМС, определен от генералния директор на НВМС за извършване на инспекции.”
“52. “Комбинирани фуражи” са смеси от фуражни суровини с или без добавки, предназначени за хранене на животните през устата в качеството им на пълноценни или допълващи фуражи.”
“55. “Лицензиран лекарствен продукт” е лицензиран ВМП и лекарствени средства, лицензирани за употреба в хуманната медицина.
56. “Лицензиран оценител” е лице, получило лиценз по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.”
“59. “Медикаментозен фураж” е смес от медикаментозен премикс и комбиниран фураж, предназначена за профилактика, лечение, възстановяване, коригиране или модифициране на физиологичните функции на животните.”
“69. “Обезвреждане” е всяка от следните операции:
а) депониране (подземно);
б) надземно изгаряне (инсинерация);
в) директно изгаряне;
г) преработване;
д) унищожаване.”
“73. “Оползотворяване” е дейност с цел продажба на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях.”
“75. “Оторизирана лаборатория” е лаборатория, одобрена от генералния директор на НВМС за Република България или от компетентните власти на държавите-членки на Европейския съюз.”
“79. “Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.”
“81. “Преработване” е дейност, която променя свойствата или състава на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.”
“89. “Продължително транспортиране” е превозване на животни с продължителност над осем часа без прекъсване.”
“97. “Система за самоконтрол” е системата от общи и специфични мерки, които се прилагат в съответствие с правилата за добра производствена практика и подхода анализ на опасността и контрол в критични точки, за да се осигури безопасността на храните, фуражите или продуктите от странични животински продукти.”
“104. “Странични животински продукти” са цели трупове на животни или части от тях, или продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора, както и яйцеклетки, ембриони и сперма.”
“112. “Унищожаване” е обезвреждане, при което не съществува възможност за последващо оползотворяване.”
“114. “Условно годни суровини от животински произход” са суровини, които могат да се използват за консумация от хора след термична обработка, която гарантира тяхната безопасност.”
“118. “Фуражни добавки” са субстанции (включени в списъка на разрешените фуражни добавки), техни производни и продукти, които се дават на животни с храната или водата за пиене, не могат да се прилагат самостоятелно, но включени във фуража или приложени с водата под форма на премикси:
а) задоволяват хранителните нужди на животните и осигуряват правилното протичане на физиологичните процеси в зависимост от вида, възрастта и специфичното физиологично натоварване на животните;”
Променените подточки са:
ж) да притежават кокцидиостатичен или хистомоностатичен ефект;
з) не са ветеринарномедицински продукти.
“119. “Фуражни суровини” са:
а) продукти от растителен или животински произход в тяхното естествено състояние, пресни или консервирани;
б) продукти от растителен или животински произход, получени след индустриална преработка;
в) органични или неорганични вещества, независимо от това дали съдържат добавки, предназначени за хранене на животни директно или след преработка – като съставки на комбинирани фуражи или като пълнители на премикси.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване по текстовете на Допълнителните разпоредби от законопроекта?
Господин Великов, заповядайте.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Аз имам малки редакционни бележки по т. 97 – стр. 53.
“97. “Система за самоконтрол” е системата от общи и специфични мерки, които се прилагат в съответствие с правилата за добра производствена практика и подхода”, вероятно тук трябва да има тире или кавички, “анализ на опасността и контрол в критични точки,” – оттук предлагам едно малко допълнение на текста, в смисъла на т. 81 на предната страница, за да има общ систематичен вид, а и свързано с обекта на закона все пак – ветеринарномедицинската дейност: след запетайката на предпоследния ред “за да се осигури безопасността на фуражите, суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях.”
Не на всички храни, а на тези от животински произход – все пак това е което контролират в Националната ветеринарномедицинска служба.
В т. 120 на стр. 56 тези химиопрепарати – като че ли не е най-правилният изказ на български. Химически препарати можем да ги наречем, както в т. 121 правилно са наречени химически препарати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Моллов няма възражения.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
Господин Великов, извинявам се много, но тук става дума за храни, фуражи и продукти, създадени от странични животински продукти, така че текстът, който е записан при нас, е правилен. Нека да не го променяме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Шарков имаше реплика.
За дуплика, заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Господин Шарков, обърнете внимание на текста, примерно, на т. 81 и на текста на т. 104. Очевидно е, че имаме и странични животински продукти, и продукти от тях, така че аз просто го допълвам – странични животински продукти и продуктите, получени от тях.
Другото, което също си позволих да допълня, е, че суровините и храните от животински произход, както е в т. 81. Мисля, че моето предложение е по-пълно. Става дума за безопасност на пет основни елемента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: И съответства на приет вече текст.
Борислав Великов: Да, съответства на вече приети текстове, но ако Вашето мнение е такова, аз бих могъл сега да седна до Вас и да го обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Великов за нова редакция на т. 97 и т. 120. Ще ги подложа заедно на гласуване, тъй като няма възражения.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 22.
Предложението се приема.
Моля сега да гласуваме наименованието “Допълнителни разпоредби” и текстовете на § 1 и § 2, заедно с току-що гласуваните изменения в т. 97 и т. 120.
Гласуваме, моля.
Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Преминаваме към “Преходни и заключителни разпоредби”.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията предлага следната редакция на § 3:
“§ 3. Този закон отменя:
1. Закона за ветеринарномедицинската дейност, с изключение на чл. 35, т. 4 и чл. 70.
2. Указ № 93-99 на Президиума на Великото Народно събрание от 9.06.1948 г. за борба с беса”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да не четете в скобите изброяването на публикациите в “Държавен вестник”.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията предлага да се създаде § 3а със следното съдържание:
“§ 3а. (1) До 1.10.2006 г. внасянето на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи се извършва от физически и юридически лица, при условие, че:
1. имат издадено ветеринарномедицинско разрешение за внасяне;
2. всяка пратка е придружена от ветеринарен сертификат по образец;
3. обектите отговарят на ветеринарномедицинските изисквания за внасяне.
(2) За издаване на разрешение за внасяне, лицата по ал. 1 или техни представители, подават заявление по образец до генералния директор на НВМС, към което прилагат:
1. за животни:
а) ветеринарномедицинско удостоверение за карантинно помещение по чл. 201, ал. 1;
б) удостоверение от кланица за приемане на животните, ако са предназначени за незабавно клане;
2. за яйца за разплод – ветеринарномедицинско удостоверение за люпилня, регистрирана в НВМС;
3. за риба за доотглеждане или зарибителен материал – ветеринарномедицинско удостоверение за водоем, регистриран в НВМС;
4. за суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти – ветеринарномедицинско удостоверение за склад, регистриран в НВМС;
(3) За издаване на разрешение за внасяне на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи лицата по ал. 1 или техни представители посочват в заявлението до генералния директор на НВМС и адрес на склада за съхранение на внесените пратки.
(4) В десетдневен срок от подаване на заявлението, генералният директор на НВМС издава разрешение или мотивирано отказва издаването му, когато обектите за внасяне не отговарят на изискванията, определени в наредбите по ал. 6.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(6) Ветеринарномедицинските изисквания за внасяне на обектите по ал. 1 се определят с наредби на министъра на земеделието и горите”.
По § 4 предложението на Венцислав Върбанов и група народни представители е подкрепено от комисията, както е подкрепено и предложението на вносителя. Те са отразени на систематичното им място в § 21а.
По § 5 има неподкрепено предложение. Това е предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители и е със следното съдържание:
В § 5 да се направят следните изменения и допълнения:
- да се създаде нова ал. 1:
“(1) Съсловната организация по чл. 25, ал. 1 се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в срок до три месеца от влизането в сила на закона”;
- текстът на досегашната ал. 1 да стане ал. 2 и думите “в срок до три месеца от влизането в сила на закона” да се заменят с “в срок до един месец от регистрирането на съсловната организация”;
- досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4;
- да се създаде нова ал. 5:
“(5) До регистрирането на съсловната организация по чл. 25, ал. 1 при регистрация на ветеринарномедицинска практика не се изисква документ, удостоверяващ членството на ветеринарния лекар в организацията”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 5:
“§ 5. (1) В срок до три месеца от влизане в сила на закона ветеринарните лекари, получили разрешително за частна ветеринарномедицинска практика по чл. 15 от отменения Закон за ветеринарномедицинската дейност, подават заявление за регистрация за упражняване на ветеринарномедицинска практика до директора на съответната РВМС.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РВМС в седемдневен срок вписва ветеринарните лекари в регистъра по чл. 30 и им издава удостоверение за регистрация, за което не се заплаща такса.
(3) Подадените до влизането в сила на този закон заявления, по които не са издадени разрешителни за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика по отменения Закон за ветеринарномедицинската дейност, се разглеждат по реда на Глава ІV.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове?
Заповядайте, господин Паница.
Васил Паница (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Има един текст, който беше приет от комисията, но не виждам да е отбелязан тук. Вероятно това е някакъв пропуск. Става въпрос за § 3, където пише, че този закон отменя – първо, Закона за ветеринарномедицинската дейност. След това имаше текст, който беше приет от комисията и гласеше следното: “До приемането на нова законова уредба за безстопанствените кучета, към тях се прилагат разпоредбите за хуманно отношение към животните от Глава VІІ на този закон”. Сега този текст не го виждам. Той трябваше да бъде тук. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Паница.
Към доклада не е направено и предложение в този смисъл. Вие вероятно в комисията устно сте направили това предложение. (Шум и реплики в залата.)
Моля да вземете отношение по това изказване, господин Моллов, за да знам как да подложа това предложение на гласуване.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: По принцип господин Паница е прав, но това негово предложение е отразено на систематичното му място - § 17а на стр. 69. Това предложение беше разгледано и прието от комисията. Мисля, че всъщност с това изчерпваме проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, този текст го има в § 17а.
Господин Паница няма възражения. Благодаря.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Венцислав Върбанов по § 5, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 114, против 86, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме заглавието “Преходни и заключителни разпоредби”, параграфи 3, 3а, 4 и 5 от законопроекта.
Гласували 108 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията предлага да се създаде § 5а със следното съдържание:
"§ 5а. (1) Договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма, сключени преди влизането в сила на закона, запазват действието си до изтичане на срока им.
(2) Обявените конкурси за издаване на лицензия за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма се прекратяват с влизането в сила на закона."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който е включен в § 21а.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който е отразен на систематичното си място в § 21а.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
По § 8 има направено предложение от народния представител Иван Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Иванов, поддържате ли го?
Иван Иванов (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията предлага следната редакция на § 9:
"§ 9. В срок до 30.11.2006 г. собствениците или ползвателите на обекти за обезвреждане на странични животински продукти са длъжни да въведат системата за самоконтрол по чл. 283."
Има направено предложение от народния представител Борислав Великов, което не е подкрепено в първата му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Великов, ще го поддържате ли, за да знам дали да се представя?
Борислав Великов (НДСВ, от място): В първата част го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Оттегляте неподкрепената част. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: В останалата част то е подкрепено по принцип относно допълнение на Закона за местните данъци и такси, което е отразено в § 19а.
Има направено предложение от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница, което комисията не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Паница, поддържате ли това предложение?
Васил Паница (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Оттегляте го. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Има аналогично предложение от народния представител Александър Арабаджиев:
“В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9 със следното съдържание:
“§ 9. Лицата или организациите за защита на животните, които полагат грижи за безстопанствени кучета, кастрирани до влизане в сила на този закон, са длъжни да ги регистрират и маркират съгласно изискванията на чл. 188 и чл. 191 в срок от една година от влизане в сила на закона."
Досегашният § 9 става § 10 и останалите параграфи по-долу се преномерират последователно.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте предложението на господин Арабаджиев по § 9, което не е подкрепено от комисията. Останалите народни представители оттеглиха неприетите си предложения по този текст.
Гласували 101 народни представители: за 13, против 70, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текстовете от § 5а, 6, 7, 8 и 9, подкрепени от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията предлага следната редакция на § 10:
"§ 10. Издадените до влизането в сила на този закон сертификати за регистрация и разрешителни за употреба на ВМП запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени."
Комисията предлага следната редакция на § 11:
"§ 11. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на закона НВМС издава служебно:
1. лицензи за производство на ВМП на лицата, получили разрешителни за производство на ВМП след 01.01.2004 г. по реда на отменения Закон за ветеринарномедицинската дейност;
2. лицензи за търговия на едро с ВМП на лицата, получили разрешителни за търговия на едро с ВМП, издадени след 23.09.2003 г. по отменения Закон за ветеринарномедицинската дейност;
3. лицензи за търговия на дребно с ВМП на лицата, получили разрешителни за ветеринарномедицински аптеки, издадени след 23.09.2003 г. по отменения Закон за ветеринарномедицинската дейност;
4. удостоверения за регистрация на работещите обекти за обезвреждане на странични животински продукти.
(2) За издадените по ал. 1 лицензи и удостоверения не се събират такси."
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 13 и 14.
Комисията предлага следната редакция на § 15:
"§ 15. (1) Извън случаите по § 5, § 11 и § 13, издадените от НВМС разрешителни, удостоверения и лицензи за дейност на обекти, които подлежат на контрол от НВМС, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
(2) На лицата, получили безсрочни разрешителни, удостоверения и лицензи за дейност на обекти по реда на отменения Закон за ветеринарномедицинската дейност, за които този закон предвижда регистрационен или лицензионен режим, в шестмесечен срок от влизането на закона в сила НВМС служебно издава лиценз или извършва регистрация и издава удостоверение."
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 16 и предлага този параграф да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласуваме текстовете на членове 10, 11, 13, 14 и 15, и отпадането на § 16 по предложение на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: По § 17 са направени няколко предложения, които в частта, която залата многократно отхвърли със своето гласуване, не са подкрепени от комисията, а са подкрепени в онази част, по принцип, която е отразена по–късно в § 19а, така както беше коментирано преди малко.
Комисията предлага § 17 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: В такъв случай, тъй като няма да гласуваме предложенията, които вече са отхвърлени, можете да продължите с чл. 17а.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията предлага да се създадат параграфи 17а и 17б:
“§ 17а. До приемането на Закон за защита на животните разпоредбите на Глава седма се прилагат и за безстопанствените животни.
§ 17б. В Закона за храните се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12:
а) алинея 2 се изменя така:
“(2) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни се извършва от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) по местонахождението на обекта. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве извършва регистрация на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход, както и на обектите за търговия на дребно с храни, с изключение на обектите за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход. Регионалната ветеринарномедицинска служба извършва регистрация на обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, на обектите за търговия на едро с храни от животински произход, както и на обектите за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход.”;
б) ал. 5 след думата “проверка” се добавя “на място”;
в) създава се нова ал. 6:
“(6) За обекти за търговия на дребно, в които се предлагат храни от животински произход, подлежащи на регистрация в РИОКОЗ, в проверката на място по ал. 5 участва и представител на съответната РВМС”;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7;
д) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите “ал. 6” се заменят с “ал. 7”.
2. В чл. 16:
а) създава се нова ал. 3:
“(3) Когато органите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол установят нарушения по ал. 2, точки 3-5 в обект за търговия на дребно, който подлежи на регистрация в РИОКОЗ, директорът на съответната РВМС уведомява в 7-дневен срок директора на РИОКОЗ за установеното нарушение. Директорът на РИОКОЗ в 7-дневен срок заличава регистрацията.”;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. Параграф 61 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните се изменя така:
“§ 61. Във всички обекти за производство и търговия с храни се разработва и въвежда до 30 септември 2006 г. системата по чл. 18, ал. 1, която се прилага от 1 януари 2007 г.”
По § 18 е направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 18:
“§ 18. В Закона за фуражите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба осъществяват контрол при производството, транспортирането, търговията, съхранението и употребата на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи.”;
б) създава се нова ал. 2:
“(2) Органите по ал. 1 упражняват официален контрол при въвеждането и прилагането на системите за самоконтрол при производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, търговията и употребата на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 се отменя.
2. Създават се чл. 15б и 15в:
“Чл. 15б. (1) Националната служба по зърното и фуражите контролира:
1. изпълнението на изискванията за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за животните;
2. обращението на фуражните суровини;
3. условията за използване и обращението на фуражните добавки;
4. изискванията за търговия с комбинирани фуражи;
5. съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение;
6. спазването на нормативните актове в областта на храненето на животните.
(2) Националната служба по зърното и фуражите:
1. проверява документите, придружаващи продуктите;
2. проверява идентичността на продуктите;
3. извършва физическа проверка на продукти чрез вземане на проби;
4. извършва лабораторни изследвания;
5. проверява верността на данните, посочени в декларацията по чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1;
6. контролира спазването на изискването на чл. 8, ал. 3, чл. 9, ал. 5 и чл. 10, ал. 4.
(3) Органите по чл. 15 изготвят и изпълняват съвместен годишен план за контрол на фуражите.
(4) Условията и редът за извършване на официалния контрол при фуражните суровини, фуражните добавки и комбинираните фуражи се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.
Чл. 15в. Изискванията за хигиена на фуражите се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
3. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите “чл. 15, ал. 3” се заличават.”
Комисията предлага следната редакция на § 19:
“§ 19. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 25 след думата “производство” се добавя “и употреба”, думите “и активни субстанции за тях” се заличават и накрая се добавя “и превоз на животни”.”
Направено е предложение за създаване на § 19а от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народния представител Иван Иванов, също подкрепено по принцип.
Комисията предлага да се създадат параграфи от 19а до § 19ж със следното съдържание:
“§ 19а. В Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1:
а) създава се нова буква “и”:
“и. за притежаване на куче”;
б) досегашната буква “и” става буква “к”.
2. В Глава трета се създава нов Раздел VІІІ с членове 116, 117 и 118:
“Раздел VІІІ
Такса за притежаване на куче
Чл. 116. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 117. В 3-месечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Чл. 118. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния й размер на всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.”
§ 19б. В Закона за пчеларството ч. 36 се изменя така:
“Чл. 36. (1) Ежегодните профилактични прегледи на пчелните семейства се извършват от ветеринарномедицински специалисти съгласно изискванията по държавната профилактична програма по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) При извършване на прегледите по ал. 1 могат да вземат участие и пчелари проверители, предложени от съответната областна структура на Националния браншови и пчеларски съюз.”
§ 19в. В Закона за животновъдството чл. 13, ал. 2, изречение второ се изменя така:
“Данните в регистъра се набират служебно от регистъра по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
§ 19г. В Закона за управление на отпадъците в чл. 80, ал. 1, т. 14 думите “за внос на обекти по чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменят с “по чл. 223, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за внасяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях.
§ 19д. В § 35 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думата “тригодишен” се заменя с “четиригодишен”;
2. в ал. 2 думата “тригодишния” се заменя с “четиригодишния”.
§ 19е. В срок три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет внася в Народното събрание законопроект за защита на животните.
§ 19ж. В срок шест месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет внася в Народното събрание законопроект за национална съсловна организация на практикуващите ветеринарни лекари и реда за упражняване на ветеринарномедицинска практика.”
Направено е предложение от народния представител Иван Иванов, подкрепено от комисията, което е отразено в § 3.
По § 20 комисията подкрепя текста на вносителя.
Направено е предложение от народния представител Ваня Цветкова, което е подкрепено от комисията и отразено в § 3.
Предложението на народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители също е подкрепено от комисията, както и предложенията на народните представители Борислав Великов, Евдокия Манева и Васил Паница, и народния представител Александър Арабаджиев. Всичките са отразени в § 3.
За § 21 комисията предлага следната редакция:
“§ 21. (1) Министърът на земеделието и горите в едногодишен срок от влизането в сила на закона издава наредбите по прилагането му.
(2) В 6-месечен срок от обнародването на закона в “Държавен вестник” Министерският съвет приема наредбата по чл. 109 и одобрява тарифата по чл. 14, ал. 2.”
Комисията предлага да се създаде § 21а:
“§ 21а. Този закон влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:
1. параграф 19д, който влиза в сила на 26.10.2005 г.;
2. членове 273-291, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;
3. членове 56, 61 и 204, които влизат в сила от 01.10.2006 г.;
4. членове 52-54, чл. 60, чл. 67-76, чл. 77, ал. 3, чл. 78-100, чл. 112, чл. 175, чл. 207, ал. 3, т. 2-4, чл. 211, ал. 4, т. 2-4, чл. 282, чл. 306, чл. 347-356, чл. 359, чл. 360, ал. 5, чл. 399, ал. 1, чл. 436 и чл. 437 и § 19а, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.”
По § 22 е направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, като се предлага допълнително да се въведе терминологичен синхрон, освен преномерирането на текстовете по предложението на господин Върбанов.
Комисията предлага следната редакция на отложения за гласуване в пленарната зала текст на чл. 236:
“Чл. 236. (1) При осъществяване на държавен ветеринарно-санитарен контрол ветеринарните лекари имат право:
1. на свободен достъп в обектите, които контролират;
2. на достъп до необходимата документация, която се отнася до произхода, вида и количеството на суровините и готовия продукт, до всички документи, които придружават суровините и готовия продукт, както и да получават копие от документите, свързани с дейността, която контролират;
3. да изискват съдействие от собствениците или ползвателите на обектите или техни представители;
4. да предприемат незабавно, дори и без съгласието на лицата по т. 3, необходимите мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните, зоонози и токсикоинфекции при хората;
5. да вземат безвъзмездно в необходимите количества официални проби.
(2) Официалните ветеринарни лекари, освен правата по ал. 1:
1. издават ветеринарно-медицински документи по образец;
2. разпореждат унищожаване на негодни за консумация суровини и храни от животински произход;
3. определят и контролират начините на обезвреждане, оползотворяване или унищожаване на условно годни суровини и храни от животински произход;
4. удължават или намаляват при необходимост срока на годност на суровини и храни от животински произход;
5. спират дейността на обектите по чл. 233, т. 1, 3 и 4 при неплащане на таксите, определени в тарифата по чл. 14, ал. 2.”
Комисията предлага в чл. 202 думата “епидемична” да се замени с “епизоотична”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Моллов.
Имате думата за изказване по тези текстове. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме отпадането на § 17 по предложение на комсията, гласуваме текстовете на § 17а и 17б до § 22 включително (всички те са от Преходните и заключителните разпоредби), отложения чл. 236, както и терминологичното уточнение в чл. 202.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 4.
Текстовете са приети, а с това и целият Закон за ветеринарномедицинската дейност, който отне на Народното събрание може би две години, ако не и повече! (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Моллов.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Благодаря Ви, госпожо председател.
От името на ръководството на комисията искам да благодаря на всички народни представители за конструктивната дискусия в пленарната зала и за това, че положиха неимоверно големи усилия този закон накрая да стане факт!
Честитя го също и на ветеринарните лекари, на цялата гилдия, която ще го прилага. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за процедурно предложение, господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, днес беше раздаден обобщеният законопроект на приетите на първо четене в петък два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Предложението ми е срокът за подаване на идеи за второ четене да бъде не седем, а шест дни. Предложението не е формално. Иска ми си да имаме възможност евентуално в следващия вторник да разгледаме предложенията на заседание на комисията.
Затова моля залата да подкрепи предложението – срокът да бъде не седем, а шест дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме това процедурно предложение – срокът за писмени предложения по законопроекта да бъде шест дни.
Гласували 107 народни представители: за 100, против 4, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
Заповядайте, господин Божинов.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, моля в залата да бъдат допуснати господин Йордан Дардов – заместник-министър на околната среда и водите, и господин Михаил Михайлов – от Дирекция “Национална служба за защита на природата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Моля лицата да заповядат в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: “Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте заглавието на закона.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Всички подкрепят заглавието на закона.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 1 вносителят предлага промени в чл. 3, ал. 2.
По този параграф има предложение на народните представители Олег Попов и Златко Златев, което комисията подкрепя.
Като подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и отчитайки подкрепеното предложение на народните представители, комисията предлага следната окончателна редакция:
“§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 след думите “Рамсарски места” се поставя запетая и се добавя “флористично важни места”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов:
“§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 1 след думата “територията” се добавя “и акваторията”.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага той да отпадне. Останалите параграфи ще се преномерират, ако това предложение се приема от нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли коментари по § 2, който се предлага да отпадне? Няма.
Моля, гласувайте отпадането на § 2 и преномерацията на останалите параграфи.
Гласували 88 народни представители: за 84, против 4, въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 3 вносителят предлага промени на чл. 8.
По този текст има предложение на народния представител Олег Попов и Златко Златев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което в първата си част относно чл. 8, ал. 1, не се подкрепя от комисията, а в останалите две точки относно ал. 2 и ал. 3, се подкрепя от комисията.
Комисията предлага по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 2 и отчитайки подкрепените предложения на народните представители, предлага следната окончателна редакция:
“§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
“2. предмет и цели на опазване на защитената зона”;
б) точка 3 се отменя.
2. в т. 5 накрая се добавя “и координатен регистър на границата на защитената зона”.
3. В ал. 2 думите “и други” се заличават.
4. Създава се ал. 3:
“(3) Министерството на земеделието и горите, Агенцията по кадастъра и общините предоставят на Министерството на околната среда и водите данните по ал. 1, т. 5 срещу заплащане само на разходите за копия от съответната документация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи за изказвания по този текст? Не виждам.
Първо ще гласуваме т. 1 от предложението на народния представител Евдокия Манева, което не е подкрепено от комисията – в чл. 8, ал. 1 думата “осигуряване” да се замени с “организира”.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 21, против 43, въздържали се 11.
Това предложение отпада.
Моля, гласувайте така формулирания § 3, който става § 2 в редакцията, прочетена от господин Божинов.
Гласували 89 народни представители: за 82, против 5, въздържали се 2.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Преминаваме към текста на § 4, който беше най-сериозно оспорван и по който се проведоха най-много дискусии и по който се намери едно приемливо решение.
Вносителят предлагаше в § 4, чл. 9 от закона да се отмени.
Предложение са направили народните представители Олег Попов и Златко Златев, което е подкрепено от комисията.
Има направено предложение и от народния представител Евдокия Манева. Тя предлага § 4 да се заличи. Комисията подкрепя това предложение по принцип.
Като отчете всички тези предложения на народните представители, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следния текст за § 4, който става § 3:
“§ 3. Член 9 се изменя така:
“Чл. 9. В процеса на подготовка на документациите по чл. 8, ал. 1 и преди обявяването на защитени зони, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите обезпечават провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване на предназначението и целите на защитените зони”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Мисля, че този текст е доста ясен, той е обсъден обстойно. Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С текста на § 5 вносителят предлага изменение и допълнение в чл. 10, ал. 1.
Предложения са направили народните представители Олег Попов и Златко Златев, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение е направила народният представител Евдокия Манева. Комисията подкрепя по принцип и нейното предложение в първата му част. Във втората част за създаването на нов § 5, комисията не подкрепя предложението на народния представител Евдокия Манева.
В заключение комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следния текст за § 5, който става § 4:
“§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) На основание на постъпили документации по чл. 8, ал. 1 Министерството на околната среда и водите изготвя списък на защитени зони, който заедно с документациите се внася за разглеждане на заседание на Националния съвет по биологичното разнообразие.”
2. В ал. 2 се създава второ изречение:
"При депозирано мотивирано особено мнение от член на Националния съвет по биологично разнообразие, министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по списъка."
3. В ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2".
4. Създава се ал. 5:
"(5) Решенията по ал. 2 и 4 се основават единствено на научната информация в документациите по чл. 8, ал. 1 и на целите по чл. 4"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Божинов.
Има ли бележки по текста? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепената от комисията т. 2 от предложението на народния представител Евдокия Манева – за създаването на нов § 5.
Гласували 83 народни представители: за 5, против 65, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 4, както беше прочетен от господин Божинов.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 6 вносителят предлага създаването на нова т. 5 в чл. 12, ал. 2.
Има направено предложение от народните представители Олег Попов и Златко Златев за изменение на § 6.
Аз моля колегите да внимават, тъй като този текст на вносителите е приет дословно и след прочитането ще предложа да бъде гласуван.
"§ 6. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. (1) Министерството на околната среда и водите изготвя проект на заповед за обявяване на всяка защитена зона, включена в списъка по чл. 10, ал. 4.
(2) В проекта на заповедта по ал. 1 се посочва:
1. основанието за нейното издаване;
2. наименованието и местоположението на защитената зона;
3. предметът и целите на защитената зона;
4. общата площ и опис на имотите, включени в защитената зона;
5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената зона.
(3) Министерството на околната среда и водите съобщава на обществеността за изработения проект на заповед с обявление, публикувано най-малко в един ежедневник и на Интернет-страницата му. В обявлението се посочват мястото и условията за достъп до пълния текст на проекта на заповед.
(4) Пълният текст на проекта на заповед се публикува на Интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите и се оставя на разположение в административните сгради на регионалните инспекции по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попада защитената зона.
(5) В едномесечен срок от обявлението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед само относно забраните или ограниченията по ал. 2, т. 5.
(6) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 5 министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения и издава заповед за обявяване на съответната защитена зона.
(7) Заповедта по ал. 6 е окончателна и не подлежи на обжалване."
Комисията подкрепя предложението на вносителя, както и предложението на колегите народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Параграф 6 става § 5.
Това са важни неща за природозащитата у нас и е хубаво да се внимава.
Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 7 вносителят предлага изменение в чл. 16.
По този параграф има предложение на народните представители Олег Попов и Златко Златев.
Господин председател, искам да направя едно пояснение. Без да подценявам ни най-малко приноса на двамата колеги, те се явяват говорители и изразители на мнението на една много представителна експертна група на неправителствени организации, специалисти на министерствата, които са заинтересовани, и народни представители и затова техните предложения бяха подкрепени така категорично от комисията, за което още един път благодаря.
Двамата народни представители предлагат в § 7 да се направят съответни други изменения на чл. 16.
Комисията подкрепя предложението им по принцип.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева - § 7 да се заличи.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 6, и предлага следната окончателна редакция:
"§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
"4. промяна на забраните или ограниченията на дейностите;".
2. В ал. 2 след думите "по ал. 1" се поставя запетая и се добавя "т. 1, 2 и 3", а думите "прилагат чл. 9 и 10" се заменят с "прилагат чл. 10 и 12".
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) За промените по ал. 1, т. 4 се прилага разпоредбата на чл. 12."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "чл. 9" се заменят с "чл. 8"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева за отпадане на § 7, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 6, против 56, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 7, който става § 6.
Гласували 74 народни представители: за 72, против 1, въздържал се 1.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Народните представители Олег Попов и Златко Златев предлагат да се създаде нов § 7а.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 7а, който става § 7, и предлага следната окончателна редакция:
“§ 7. В чл. 17 думите “ал. 1” се заменят с “ал. 6”, а думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4”.”
С § 8 вносителят прави предложение за промени в чл. 19.
Има предложение на народните представители Попов и Златев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следния текст на § 8:
“§ 8. В чл. 19 думите “ал. 4” се заменят с “ал. 2”.”
Народните представители Попов и Златев предлагат да се създаде нов § 8а:
“§ 8а. Раздел ІV на Глава втора с чл. 20-26 се заличава.”
Комисията подкрепя предложението за създаването на нов § 8а, който става § 9, и предлага следната окончателна редакция:
“§ 9. В Глава втора Раздел ІV с членове 20-26 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря.
Предполагам, че хората трудно ще се ориентират, като нямат закона пред себе си, но тези неща са обмислени и предлагам да ги гласуваме така, както бяха прочетени.
Моля, гласувайте текстовете от новия § 7 до новия § 9.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Тези три параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 9 вносителят предлага да се създаде чл. 21а.
Тук предстоят много радикални промени. Променена е до голяма степен неговата философия и всичко, което беше свързано с буферните зони.
Има контрапредложение от народните представители Попов и Златев, които предлагат § 9 да отпадне.
Комисията подкрепя това предложение.
Народният представител Евдокия Манева също има предложение по § 9, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 9 и предлага той да отпадне.
Така че моля да гласувате това предложение - § 9 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Може би е хубаво да се кажат 2-3 думи защо трябва да отпадне този голям и важен текст.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Вие ще видите по-нататък, че отпадат всички онези параграфи, които бяха по начина на обявяване на буферните зони и, най-кратко казано, от три се минава на двузвенна система на организация на територията, върху която има такова качествено определение като “защитена територия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Някой желае ли да коментира тази доста голяма промяна в организацията на защитените зони?
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Най-добре би я разяснил господин Михайлов от Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Заповядайте, господин Михайлов, да разясните философията на текста.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Господин председател, уважаеми народни представители! Досега схемата за природозащита на териториален принцип се състоеше на три нива – от класически защитени територии по Закона за защитените територии, така наречените буферни зони, които са предмет на дискусия в момента, които само около част от защитените територии се обособяват такива зони, и новите бъдещи защитени зони по директивата за хабитатите и директивата за птиците за така наречената Европейска екологична мрежа “Натура 2000”.
При всички обсъждания с експерти от други ведомства, неправителствени организации, научни институции единодушно констатирахме, че това е прекалено сложна система, още повече че тя се дублира чрез припокриване. Тоест имаме в повечето случаи припокриване на защитени територии с буферни зони и с бъдещите защитени зони, което създава много сериозно объркване, включително и у собствениците на земи, гори и водни площи. Считаме, че е напълно излишно.
Преди малко с § 7 или 8, ако не се лъжа, вие гласувахте всички тези членове, целия този раздел от Закона за биологичното разнообразие да отпадне, което автоматично води до отпадане на тези параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин Михайлов. Това пояснение беше ценно за нас.
Смятам, че можем да се доверим на комисията, която много подробно обсъди тези неща.
Моля да гласуваме отпадането на § 9.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 2.
Параграф 9 отпада.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Само още едно разяснение. Тази поредица от много подробни текстове на вносителя се отнасяха за промени на членовете от 20 до 26, които ние вече гласувахме да отпаднат, така че предложенията ще бъдат аналогични.
С § 10 вносителят предлага изменение на чл. 22.
Народните представители Попов и Златев, като поднасят мнението на експертната група и своето мнение, предлагат § 10 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което не се подкрепя от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 10, с който се предлагат промени във вече отменения чл. 22, и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, тук става въпрос за същите буферни зони.
Моля да гласуваме отпадането на § 10.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 4, въздържал се 1.
Параграф 10 отпада.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Предложението на вносителите с § 11 е да се измени чл. 22.
Народните представители Попов и Златев предлагат този параграф да отпадне.
Комисията подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте отпадането на § 11.
Гласували 96 народни представители: за 90, против 5, въздържал се 1.
Параграф 11 отпада.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Има предложение за създаване на нов § 11а от народните представители Попов и Златев.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 11а, който става § 10 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 10. Член 27 се изменя така:
“Чл. 27. За защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 могат да се разработват планове за управление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли коментар? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 11а, който става § 10.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 12 вносителят предлага създаването на чл. 27а.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 12 и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте отпадането на § 12. Всички тези параграфи са по една и съща материя.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Параграф 12 отпада.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 13 вносителят предлага промени в чл. 30, ал. 1.
Предложение по този текст имат две групи народни представители.
Предложение имат народните представители Попов и Златев, от една страна, предложение, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което също е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и след подкрепата, която дава на двете предложения на народните представители, предлага § 11 да придобие следната окончателна редакция:
“§ 11. В чл. 30, ал. 1 след думата “горите” се поставя запетая и се добавя “националните”, а думите “се съобразяват с мерките по чл. 29” се заменят със “задължително се съобразяват със заповедта по чл. 12, ал. 6 и с мерките по чл. 29.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли някой да коментира този параграф? Няма.
Моля да гласуваме този параграф 13, който § 11.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Параграф 13, който става § 11, е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 14 вносителят предлага една промяна на ал. 3 в чл. 31.
Народните представители, които имат пред себе си доклада, виждат този кратък текст, но по него са направени три предложения. Ако погледнете внимателно, те са почти идентични.
Има предложение от народните представители Олег Попов и Златко Златев, от една страна, на народния представител Евдокия Манева, от друга страна, и предложение на народния представител Петър Берон.
Обясних и в заседанието на комисията, ще кажа и тук, че тази голяма степен на съвпадение в толкова дълъг текст се дължи на факта, че след много продължителни дебати в работната група различни представители в нея са се доверили на отделни народни представители, които непременно да внесат този текст, за да няма никакви отклонения. Затова трите предложения са толкова близки и идентични, което според мен е предимство на дискусията.
В заключение, по този § 14 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 12 с редакция, съвпадаща изцяло с предложенията на народните представители, които вече ви посочих.
“§ 12. Член 31 се изменя така:
“Чл. 31. (1) Плановете и програмите по чл. 30, ал. 1 и инвестиционните предложения, които поотделно или във взаимодействие с други планови проекти могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, се оценяват за съвместимостта им с целите на опазване на съответната защитена зона.
(2) Възложителят на плана, програмата или инвестиционното предложение по ал. 1 уведомява на най-ранен етап съответния компетентен орган по ал. 6 за своето намерение.
(3) Компетентният орган по ал. 6 съгласува по реда на ал. 7, т. 1 плановете, програмите и инвестиционните предложения по ал. 1, за които прецени, че няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона поотделно или във взаимодействие с други планови проекти.
(4) Плановете, програмите и инвестиционните предложения по ал. 1, за които компетентният орган по ал. 6 прецени, че има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, се подлагат на оценка, която обхваща степента на въздействие на плана, програмата или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона.
(5) За извършване на оценката по ал. 4 компетентният орган по ал. 6:
1. изисква от възложителя на плана, програмата или инвестиционното предложение да предостави определена по обем и форма информация;
2. извършва консултации с обществеността;
3. при необходимост възлага извършването на допълнителни проучвания и анализи или събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждане на зоната.
(6) Оценката по ал. 4 завършва с решение на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Ако в продължение на пет години, считано от датата на издаване на решението, възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение, решението по ал. 7, т. 1 автоматично прекратява действието си.
(7) С решението по ал. 6 съответният компетентен орган:
1. съгласува плана, програмата или инвестиционното предложение по ал. 1, като определя конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата или инвестиционното предложение;
2. не съгласува плана, програмата или инвестиционното предложение по ал. 1, като излага мотивите за това.
(8) При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката по ал. 4 или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона, компетентният орган по ал. 6 прекратява процедурата, за което уведомява възложителя.
(9) В случаите по ал. 7, т. 1 условията, изискванията и мерките в решението на компетентния орган по ал. 6 са задължителни за възложителя на инвестиционното предложение, плана или програмата и за съответните компетентни органи по тяхното одобряване, съгласно други закони.
(10) В случаите по ал. 7, т. 2 и ал. 8 инвестиционното предложение, планът или програмата не могат да бъдат одобрени от съответните компетентни органи, съгласно други закони. В тези случаи започнатите процедури по тях се прекратяват.
(11) В срок 7 дни от вземането на решение компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на Интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите.
(12) Решенията на компетентния орган подлежат на обжалване в 14-дневен срок от оповестяването по ал. 12 по реда на Закона за административното производство или Закона за Върховния административен съд.
(13) За извършването на оценката възложителят на плана, програмата или инвестиционното предложение заплаща държавна такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.
(14) Когато съответният план, програма или инвестиционно предложение по ал. 1 подлежи на екологична оценка (ЕО) или на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на Закона за опазване на околната среда, събраната информация и направените анализи при изготвянето на оценката по ал. 4 се използва при изработване на докладите по ЕО или ОВОС."
Господин председател, ако сме правова държава и приемете този текст, вече никой няма да може да строи на дюни, на брега на морето и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Това е прекалено оптимистично съждение от Ваша страна. Все пак е хубаво, че създадохме такова текстуално чудовище, което се надявам, че вие всички ще приемете, защото е много умно написано.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Вие сте вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Така е, затова го хваля.
Някой да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Има предложения отново от същите групи народни представители.
Олег Попов и Златко Златев предлагат да се създаде нов § 14а.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 14а.
Предложение има и народният представител Петър Берон, то също е за създаване на нов § 14а.
Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Петър Берон.
Има и предложение от народния представител Евдокия Манева отново за създаване на § 14а, което също е подкрепено от комисията.
След като е подкрепила тези три предложения, комисията предлага следната окончателна редакция на новия § 14а, който да стане § 13:
“§ 13. Създава се чл. 31а:
“Чл. 31а. (1) Условията и редът за извършване на оценката по чл. 31 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) В наредбата по ал. 1 задължително се определят:
1. критериите за определяне на компетентния орган по чл. 31, ал. 6;
2. изискванията към обхвата и съдържанието на информацията, необходима за извършване на оценката, включително за алтернативните решения;
3. изискванията към обхвата, методите, съдържанието и формата на представяне на оценката, както и редът за извършването й;
4. критериите за определяне в оценката на вида и степента на въздействие или увреждане на защитената зона в резултат на реализирането на плана, програмата или инвестиционното предложение;
5. етапите на процедурата, включително изисквания за консултации и участието на обществеността;
6. основните принципи и критерии при вземането на решение по чл. 31, ал. 6 от компетентния орган, както и изисквания към формата и съдържанието на решението;
7. редът за издаването на решение по оценката и контролът по изпълнението му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли нещо да коментирате? Не ми се вярва.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 15 вносителят предлага изменение и допълнение на чл. 32. По този параграф предложение са направили народните представители Попов и Златев, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение по § 15 прави и народният представител Евдокия Манева, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение по този параграф прави и народният представител Петър Берон. Той не е посочил непременно § 15, но неговото предложение относно чл. 32 на закона го отнасяме тук, което комисията подкрепя също по принцип.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и подкрепя предложенията на трите групи народни представители, предлага следния окончателен текст на § 15, който става § 14:
“§ 14. Член 32 се изменя така:
“Чл. 32. (1) Компетентният орган съгласува по чл. 31, ал. 7, т. 1 плана, програмата или инвестиционното предложение само тогава, когато заключението на оценката по чл. 31, ал. 4 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден.
(2) Степента на увреждане по ал. 1 се оценява най-малко като отношение на площта на местообитанията – предмет на опазване, която ще се увреди, спрямо тяхната площ в дадената защитена зона и в цялата мрежа от защитени зони”.
Следващото предложение на вносителя за § 16, който се отнася до допълнение в чл. 33.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 15 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 15. В чл. 33, ал. 1 след думите “чл. 32” се поставя запетая и се добавя “ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, ако няма кой да коментира тези текстове, дайте да гласуваме и това.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 17 вносителят предлага създаването на ал. 3 и 4 в чл. 38.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, но предлага той да отпадне от тялото на закона и да бъде отразен систематично като нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби.
Моля това да го гласуваме, въпреки че след това отново ще гласуваме този текст на неговото систематично място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Този текст ще го гласуваме на систематичното му място. Няма смисъл от това сега да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Продължаваме с § 18. Той е подкрепен от комисията във вида, в който е предложен от вносителя и затова ще ви го прочета дословно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Ако е текстът на вносителя, няма смисъл да се чете. Той е представен.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Това е текстът на вносителя. По него няма предложения за изменения и допълнения. Комисията предлага да го гласуваме, като той става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте, ако няма някакъв коментар.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 18 става § 16 и е приет така, както е представен от вносителя.
ДОКЛАДЧИК ГЕРОГИ БОЖИНОВ: С § 19 вносителят предлага промяна в ал. 1 на чл. 42.
Предложение по този § 19 има и народният представител Евдокия Манева, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 17, предлага следната окончателна редакция:
“§ 17. В чл. 42, ал. 1 след думата “риби” се поставя запетая и се добавя “водни животни”, а след думите “се въвеждат с” се добавя “съвместни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Това ще го гласуваме, защото след това започваме друг раздел.
Моля, гласувайте, макар че е малък текст, да го гласуваме все пак.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: “§ 20. В Глава ІІІ след чл. 43 се създава Раздел ІІІа: “Раздел ІІІа – Забрани за внос на екземпляри от животински видове”.
Текстът е подкрепен от комисията, така както е предложен от вносителя с уточнението, че ако бъде подкрепен от вас той ще стане § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте текста, така както е представен от вносителя, за да стане § 18.
Моля, гласувайте и заглавието на Раздел ІІІа: “Забрани за внос на екземпляри от животински видове”.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Продължаваме с § 21. С него вносителят прави предложение за изменение и допълнение на чл. 48, ал. 2.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 19 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 19. В чл. 48, ал. 2, се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите “за защита” се заменят с “в интерес на защитата”.
2. В т. 2 след думите “рибарници” се поставя запетая и се добавя “дивечовъдни ферми”.
3. Точка 3 се изменя така:
“3. в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обеществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;”
4. Създава се нова т. 4:
“4. в интерес на безопасността на въздушния транспорт”.
5. досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думата “обучението” се поставя запетая”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Следващите два параграфа са подкрепени от комисията.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Параграф 22 на вносителя е чл. 50 да се отмени.
Комисията подкрепя този текст на вносителя за § 22, който става § 20.
Параграф 23 е за чл. 54, където се правят изменения и допълнения, които са подкрепени от комисията.
Предложението е, ако бъде подкрепено и от вас, да стане § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, ако няма някой, който желае да се изкаже, гласувайте тези три параграфи, които се изменят - § 21, § 22 и § 23, които стават параграфи 19, 20 и 21.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Тези три параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Има ново предложение на народните представители Попов и Златев. Те предлагат да се създаде нов § 23а.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 23а, който става § 22 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 22. Създава се чл. 62а:
“Чл. 62а. Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и горите могат със заповед, обнародвана в “Държавен вестник”, да забраняват вноса, развъждането и отглеждането извън зоопарковете и спасителните центрове на местни или чужди диви животински видове, които представляват опасност за хората или са неподходящи за отглеждане като животни компаньони”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Господин Божинов, прочетете, ако обичате, и следващите текстове, които са подкрепени.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Параграф 24. С него вносителят предлага изменение на чл. 67 в неговата ал. 4.
Предложение за § 24 правят и народните представители Попов и Златев.
Комисията подкрепя тяхното предложение.
Комисията като подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 23, предлага следната окончателна редакция:
“§ 23. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “вносът с цел развъждане и отглеждане” се заменят с “вносът, развъждането и отглеждането”.
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Органите по ал. 3 могат със заповед, обнародвана в “Държавен вестник”, да забранят:
1. въвеждането в природата на неместни видове, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна;
2. вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински и растителни видове, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора и фауна.”
По § 25 вносителят предлага да се създаде чл. 67а.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 24, и предлага следната окончателна редакция:
“§ 24. Създава се чл. 67а:
“Чл. 67а. Министерството на околната среда и водите организира и ръководи дейностите по отстраняването на навлезли в страната неместни видове, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна."
В § 26 вносителят предлага в чл. 71 да се създаде нова ал. 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, който става § 25, и предлага следната окончателна редакция:
“§ 25. В чл. 71 се създават алинеи 4 и 5:
“(4) Министърът на околната среда и водите отменя заповедта по ал. 2, когато установи:
1. че в спасителния център не се полагат необходимите грижи при престоя на екземплярите, вследствие на което възниква заплаха за тяхното общо състояние или оцеляване;
2. системни нарушения при дейността на спасителния център;
3. системно неспазване на правилника за дейността на спасителните центрове по ал. 3.
(5) Системни нарушения по смисъла на ал. 4, т. 2 и 3 са три или повече нарушения на законите и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, извършени в продължение на две години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Божинов.
Имате ли бележки по прочетените текстове? Не виждам желаещи.
Колеги, моля гласувайте от § 23 до § 26, които стават от § 22 до § 25, с богатото съдържание, което имат.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: С § 27 вносителят предлага изменение и допълнение в чл. 72.
Предложение по § 27 имат народните представители Попов и Златев, което комисията подкрепя по принцип, и като подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27 и отчита направеното предложение от народните представители, предлага този текст да бъде приет и да бъде под № 26 при следната негова окончателна редакция:
“§ 26. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Органът по ал. 1 предлага на министъра на околната среда и водите списък на експертите, които ще изпълняват функции по чл. 84 и чл. 87, ал. 1, т. 2. Предложените експерти писмено декларират, че не са лично заинтересувани от вноса или износа на диви видове.”
2. Създават се алинеи 4-10:
“(4) В списъка по ал. 2 могат да бъдат включвани само лица, които имат образователно-квалификационна степен по специалността, придобита във висше училище, и са осъществявали в продължение най-малко на три години някоя от следните дейности, свързани с опазване на флората и фауната:
1. преподавателска дейност във висши училища или научна дейност;
2. ex situ отглеждане на диви видове в зоологически и ботанически градини;
3. контролна дейност по опазване на флората и фауната.
(5) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице регистрира в служебен регистър експертите по ал. 2, като вписва данните по ал. 3 или мотивирано отказва регистрация, за което уведомява писмено органа по ал. 1 в 15-дневен срок.
(6) В 15-дневен срок от вписването по ал. 5 министърът на околната среда и водите издава поименно удостоверение за вписване в регистъра.
(7) Удостоверението по ал. 6 има валидност 5 години.
(8) От регистъра по ал. 5 се изключват експертите, за които е доказано, че в практиката си по определяне на видове:
1. три пъти са представяли невярна идентификация;
2. са представили невярна декларация по ал. 2 и това е доказано по съответния ред.
(9) В случаите по ал. 8 министърът на околната среда и водите отнема удостоверението по ал. 6.
(10) Редът за провеждане на проверките по чл. 84 и на идентификациите по чл. 87, ал. 1, т. 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.”
С § 28 вносителят предлага допълнение на чл. 75.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 27, и предлага следната негова окончателна редакция:
“§ 27. В чл. 75 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
“3. внасяне на екземпляри, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, които са лична собственост или съпружеска имуществена общност”.
2. В ал. 3 след думите “екземпляри по” се добавя “чл. 70 при внос и в случаите по”.
3. Създава се ал. 4:
“(4) Разпоредбата на ал. 2, т. 3 не се отнася за живи екземпляри.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28.
Последно предложение от тази част на доклада е предложението на вносителя за § 30, който предлага изменение в чл. 78.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 30, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли коментари по тези текстове, за да приключим с част първа? Няма.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 122 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 2.
Приемат се.
Сърдечно благодаря от името на господин Божинов.
Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 19,02 ч.)


Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Камелия Касабова
Юнал Лютфи
Петър Берон

Секретари:
Силвия Стойчева
Димитър Стоянов