Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-11-10

Председателствали: заместник-председателите Любен КорнезовЮнал Лютфи и Петър Берон
Секретари: Метин Сюлейманов и Димитър Стоянов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни):  Имаме необходимия кворум. Присъстват 175 народни представители.
По процедурен въпрос – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Предлагам по условията на чл. 42, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание  да извършим разместване в предвидения за днес дневен ред, а именно да прекъснем второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, който да стане т. 8, и да започнем с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Няма още подготвено становище на водещата комисия по Закона за туризма, така че не мога да подложа това предложение на гласуване.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ – продължение.
Параграф 63 е приет. Продължаваме с § 64.
Заповядайте, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, комисията предлага следната редакция на § 64:
"§ 64. Член 50 се изменя така:
"Чл. 50. (1) Превозът на риба, други водни организми и продуктите от тях се извършва със специализирани превозни средства, отговарящи на ветеринарномедицинските изисквания.
(2) При превоз на риба и други водни организми, които са продукти от аквакултури, същите се придружават с копие от декларация за произход и/или ветеринарно свидетелство/ветеринарен сертификат.
(3) При превоз на продукти от риболов, преминали първа продажба, същите се придружават с документ за първа продажба и ветеринарно свидетелство/ветеринарен сертификат."
По § 65 комисията подкрепя текста на вносителя.
Предлагам да бъдат гласувани § 64 и § 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Има ли изказвания по § 64 и § 65? Не виждам.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 64 и текста на вносителя на § 65, който се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували  157 народни представители: за 149, против няма, въздържали се 8.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 66 има направено предложение от народния представител Васил Паница, което е оттеглено.
Има предложения от народните представители Димитър Дъбов и Дончо Цончев, които са идентични и се подкрепят по принцип от комисията.
Има предложение от господин Захари Георгиев, който оттегли предложението си. Правя това уточнение сега.
Комисията предлага следната редакция на § 66:
"§ 66. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата "Генетичен" се добавя "Носители на" и думите "се продава" се заменят със "се продават".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) При продажбите на носители на генетичен материал продавачът представя на купувача ветеринарен сертификат за здравословно състояние. При продажба и разселване на носители на генетичен материал от есетрови риби се изисква ветеринарен сертификат и генетичен сертификат, издаден от акредитирани лаборатории за генетичен анализ на риба и други водни организми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Господин Захари Георгиев, оттегляте ли предложението си? Добре.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 66, както беше докладвана от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували  146 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 10.
Параграф 66 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 67 има предложение от народния представител Захари Георгиев, който заяви, че го оттегля.
Комисията предлага следната редакция на § 67:
"§ 67. В чл. 52 преди думата "генетичен" се добавя "носителите на", думите "е предназначен" се заменят със "са предназначени", а думите "чл. 18, ал. 1" се заменят с "чл. 15, ал. 1"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 67.
Гласували 152 народни представители: за 147, против няма, въздържали се 5.
Параграф 67 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 68 има направено предложение от народния представител Ангел Тюркеджиев, което беше оттеглено.
Има предложение на народния представител Васил Паница, което комисията подкрепя в частта му за отпадане на т. 6, ал. 1, а в останалата част предложението беше оттеглено.
Идентични са  предложенията на господин Дъбов, на господин Цончев и на господин Захари Георгиев.
Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено.
Предложението на народния представител Олег Попов и група народни представители също бе подкрепено.
Има предложение на народния представител Румен Ангелов, което не се подкрепя от комисията:
“По § 52. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1:
а) в т. 1 думите “чл. 18, ал. 3” се заменят с “чл. 17а, ал. 4”;
б) в т. 3 думите “50 на сто от” се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя изразът: “както и събраните глоби, имуществени санкции и суми от продажба на отнети вещи по наказателни постановления, издадени от ИАРА по реда на този закон”;
в) създава се нова т. “б”:
“б) приходи от създаването, стопанисването и дейността на собствени или предоставени обекти за племенно-селекционна дейност.”
г) досегашната т. 6 става т. 7.
В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
“3. за разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и други рибностопански мероприятия – не по-малко от 25% от средствата, събирани по ал. 1, т. 2”;
б) в т. 4 думите “рибовъдство” се заличават, а накрая се добавя “не по-малко от 5 на сто от средствата, събрани по ал. 1, т. 2”;
в) в т. 9 думите “рибовъдство и” се заличават;
г) създава се т. 10:
“10. мероприятия за мониторинг и опазване на генетична чистота на рибните популации и другите водни организми.”
Създава се ал. 3:
“(3) Изпълнителният директор на ИАРА може да разпределя до 30 на сто от приходите по ал. 1, т. 3 за допълнително материално стимулиране на служителите в ИАРА.”
Създава се ал. 4:
“(4) Признатите организации от министъра на земеделието и горите по чл. 11, изразходват не по-малко от 50%, от набраните средства от членски внос за рибностопански мероприятия.”
Комисията предлага следната редакция на § 68:
“§ 68. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите “чл. 18, ал. 3” се заменят с “чл. 17а, ал. 4”;
2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
“3. разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и други рибностопански мероприятия – 25 на сто от средствата, събрани по ал. 1, т. 2”;
б) в т. 4 думите “рибовъдството и” се заличават, а накрая се добавя - “до 5 на сто от средствата, събрани по ал. 1, т. 2”;
в) в т. 9 думите “рибовъдство и” се заличават;
г) създава се т. 10:
“10. мероприятия за мониторинг и опазване на генетичната чистота на рибните популации и другите водни организми”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Изпълнителният директор на ИАРА може да разпределя до 30 на сто от приходите по ал. 1, т. 3 за допълнително материално стимулиране на служителите в ИАРА.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
От направените предложения на народните представители Ангел Тюркеджиев, Васил Паница, Димитър Дъбов и госпожа Евдокия Манева някои са оттеглени, а други са влезли в новата редакция на текста.
Единствено остава предложението на народния представител Румен Ангелов, което не се подкрепя от комисията.
Народният представител Румен Ангелов желае ли да вземе думата? Не го виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Ангелов, който предлага изменение по § 52, в чл. 53, ал. 1. Текстът беше прочетен от председателя на комисията.
Моля, гласувайте това предложение, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 33, против 92, въздържали се 22.
Предложението на народния представител Румен Ангелов не се приема.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 68.
Гласували 133 народни представители: за 125, против 3, въздържали се 5.
Текстът на § 68 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 69 е направено предложение от народния представител Васил Паница, което беше оттеглено.
Предложенията на господин Димитър Дъбов и господин Дончо Цончев също са оттеглени.
Господин Захари Георгиев също заяви, че оттегля предложението си.
Комисията предлага следната редакция на § 69:
“§ 69. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “ал. 1” се заличават и се добавя изречение второ: “Контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси в морските пространства на Република България и вътрешните водни пътища по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България по отношение на чуждестранните риболовни кораби се упражнява и от Национална служба “Гранична полиция”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Инспекторите по риболовен надзор:
1. проверяват разрешителните за стопански риболов, регистрацията на лица, които извършват дейност, подлежаща на регистрация по този закон и билетите за любителски риболов;
2. контролират производството, превозването и разселването на носители на генетичен материал;
3. контролират спазването на режима на ползването на рибните ресурси;
4. контролират риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов;
5. контролират издадените ветеринарни и генетични свидетелства и сертификати;
6. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи;
7. изземват и задържат вещите–предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване;
8. контролират търговията с риба, други водни организми и продукти от тях по отношение на произхода и правилата за първа продажба;
9. имат правата и задълженията по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. проверяват превозни и плавателни средства, когато са спрени, паркирани или в престой, както и спират съвместно с контролните органи за движение по пътищата превозни средства за проверки; в зоните за граничен или митнически контрол спирането и проверката се извършват съвместно с органите, компетентни за осъществяването му;
11. проверяват всички документи при превоз и търговия на риба и други водни организми;
12. съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
3. Създават се ал. 5 и 6:
“(5) На инспекторите по риболовен надзор, които са претърпели неимуществени вреди при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на 10 брутни месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 брутни месечни възнаграждения при средна телесна повреда.
(6) На съпруг, деца или родители на загинали служители при или по повод изпълнение на служебните задължения се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на 12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, чухте текста на § 69. Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте текста на § 69.
Гласували 143 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 7.
Параграф 69 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 70 има направени предложения от народния представител Васил Паница, народния представител Дончо Цончев и народния представител Димитър Дъбов, които са идентични. Предложенията по ал. 2 са оттеглени, а по ал. 3 се подкрепят от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 70:
"§ 70. Създава се чл. 54а.
"Чл. 54а. (1) Сдруженията по чл. 11, ал. 1 и 2 упражняват контрол за спазване правилата при извършване на риболов във водните обекти, предназначени за любителски риболов, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а.
(2) Контролът по ал. 1 се упражнява от риболовни надзиратели. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя списък на риболовните надзиратели по предложение на съответните сдружения, както и районите им на действие.
(3) Риболовните надзиратели проверяват билетите за любителски риболов и имат правата на инспектори по риболовен надзор с изключение на тези по чл. 54, ал. 2, т. 5, 6, 8, 9 и 11, ал. 5 и 6. Риболовните надзиратели имат и правата на ловните надзиратели по чл. 67, ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Има ли изказвания по § 70 в новата му редакция? Няма.
Моля, гласувайте § 70.
Гласували  115 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 3.
Параграф 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 71 има направено предложение от народния представител Евгени Чачев:
"В чл. 71 се правят следните допълнения:
В чл. 55, ал. 1 накрая се добавя следното изречение: "При осъществяване на проверката контролният орган има право да изисква само  документи в  сферата на неговите правомощия."
В чл. 55, ал. 2 след думите "в акваторията на Черно море" думите "контролния орган" се заместват с думите "всички контролни органи"."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71:
"§ 71. В чл. 55, ал. 1 след думите "чрез проверки" се добавя "във водните обекти по чл. 3", поставя се запетая и накрая се добавят думите "и в търговската мрежа"."
Комисията предлага следната редакция на § 72:
"§ 72. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите "по чл. 17" се добавя "или без платена такса по чл. 17а, ал. 5", а думите "от 100 до 500" се заменят с "от 300 до 600".
2. В ал. 2 думите "от 200 до 1000" се заменят с "от 400 до 1000"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Има предложение на народния представител Евгени Чачев по § 71, което не се подкрепя от комисията.
Господин Чачев,  желаете ли да вземете думата? Оттегляте ли предложението си?
Евгени Чачев (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текстовете на параграфи 71 и 72.
Моля, гласувайте.
Гласували  124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Параграф 71 и параграф 72 са приети на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 73 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80.
По § 81 има направени предложения, които комисията подкрепя и предлага следната редакция за § 81:
"§ 81. В чл. 66 се създават ал. 4 и 5:
"(4) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(5) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
По § 82 комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 83 комисията също подкрепя текста на вносителя.
По § 84 комисията приема предложението за отпадане и предлага § 84 да отпадне.
По  параграфи  85,  86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 и 105 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Има ли изказвания, уважаеми народни представители?
Заповядайте, господин Джемил.
Юсеин Джемил (ДПС): Благодаря, господин председател.
Колеги, тези от вас, които бяха вчера на заседанието до края, си спомнят, че направихме промени в § 55. Във връзка с това предлагам чл. 77б в § 99 да се измени така:
"Чл. 77б. Лице, което не осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект в нарушение на чл. 44а, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Джемил.
Предложението е редакционно и не променя текста, но аз ще го подложа на гласуване.
Господин Калинов, комисията приема ли предложението?
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи:  Моля, гласувайте тази редакционна поправка.
Гласували  114 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 3.
Поправката е приета.
Уважаеми народни представители, ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване на параграфи 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82 и 83.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Текстовете на параграфи от 79 до 83 включително, са приети.
Подлагам на гласуване направените предложения от Димитър Дъбов и Дончо Цончев за отпадане на § 84, което е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Параграф 84 отпада.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текстовете от § 85 до § 105 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Текстовете на параграфи от 85 до 105 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: “§ 106. Член 83 се изменя така:
“Чл. 83. Който не предостави копие от декларация за произход или копие от ветеринарно свидетелство/вертеринарен сертификат в нарушение на чл. 47 се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.”
По § 107 комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 108 – също.
По § 109 – също.
По § 110 – също.
По § 111 – също.
По § 112 – също.
По § 113 – също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текстовете от § 106 до § 113 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 5.
Текстовете на параграфи от 106 до 113 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 114 има направени предложения от народния представител Васил Паница, народния представител Димитър Дъбов, народния представител Дончо Цончев, които са аналогични и се подкрепят от комисията.
Предложение от народния представител Захари Георгиев, което в т. 7 не се подкрепя, а по т. 36 се подкрепя по принцип.
Господин Захари Георгиев заяви, че оттегля предложението си по т. 7.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 114:
“§ 114. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата “рибностопанските” се заличава.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 3 думите “подпочвени или повърхностни води” се заменят с “вода”.
4. В т. 7 думата “гените” се заменя с “геномите”, а думата “расова” се заличава.
5. Точка 8 се отменя.
6. Точка 14 се изменя така:
“14. “Квота” е дял от общия допустим улов за определен вид, който се предоставя ежегодно или за един риболовен сезон за усвояване чрез стопански риболов.”
7. Точка 17 се изменя така:
“17. “Общ допустим улов” е установено по определен ред количество от рибните ресурси на даден вид, определено в килограми или брой екземпляри, с улова на което не се оказва отрицателно влияние върху популацията им.”
8. В т. 21 накрая се добавя “и аквакултури”.
9. В т. 24 думите “сладководното и морското рибовъдство” се заменят със  “сладководните и морските аквакултури”.
10. Точка 25 се отменя.
11. В т. 27 думите “и отдих” се заличават.
12. Създават се точки 36-41:
“36. “Носители на генетичен материал” са полови продукти, оплоден хайвер, зарибителен материал, сперма и разплодници от видове, подвидове, породи и линии риби и други водни организми, продуктивни качества и доказана развъдна стойност.
37. “Генетични характеристики” са видови, популационни и породни различия в организацията на съответния геном.
38. “Добра производствена практика” е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че продуктите от риби и други водни организми се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност, съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
39. “Рибен проход” е биоинженерно съоръжение, позволяващо миграцията на рибата в района на изкуствени прагове и други препятствия.
40. “Кърмак” е вид пасивен риболовен уред, състоящ се от въжета (лави) с прикачени към всяко от тях куки, при които рибата се улавя чрез забиване на куките в тялото й.
41. “Дъно тралиращо средство” е съоръжение, което се състои от трални мрежи, системи от буксири и съоръжения за отваряне по вертикала и хоризонтала, при които долната страна на мрежите или долната яка (грундроупа) и съоръженията за отваряне по хоризонтала се влачат по дъното. Използването на ловни въжета и тежки вериги за буксиране определя всеки един трал като дънен.”.
По § 115 има направени предложения от народния представител Васил Паница, народния представител Димитър Дъбов, народния представител Дончо Цончев и народния представител Захари Георгиев.
Първите три предложения не се подкрепят от комисията, комисията подкрепя предложението на народния представител Захари Георгиев по принцип и то е отразено в т. 36, § 114.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 115.
“§ 115. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 7 думите “в петгодишен срок от влизане на закона в сила” се заменят с “до 1 януари 2007 г.”.
2. Параграф 8 се изменя така:
“§ 8. За срок пет години от влизането на закона в сила се освобождава от мита и митнически такси вносът на носители на генетичен материал от риби и други водни организми, медикаменти, специализирани фуражи за обекти на аквакултурите (пастървови, есетрови, сомови и други интензивно отглеждани риби и други водни организми) и компоненти за производство на фуражи, използвани в аквакултурите и на риболовни мрежи, уреди, средства и приспособления, които не се произвеждат в страната, по списък, утвърден от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата народният представител Васил Паница.
Васил Паница (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Нашето предложение е европейското предложение. В цяла Европа – направих си труда да проверя – това, което се дава за природата, се освобождава от данък добавена стойност. В този смисъл е нашето предложение – рибата, с която се зарибяват водоемите за любителски риболов, да се освободи от данък добавена стойност.
Естествено реакцията на финансовия министър е отрицателна. Но искам да ви припомня, а част от вас са били и в предишния парламент, какво позорно решение взе този парламент пак във връзка с ДДС. Имаше един проект за изграждане на една детска болница, в който беше визиран дори и строителят, така нареченият “Вамед Инженеринг” от Австрия. И предишният парламент взе решение строителните материали, които се вкарват от Австрия на “Вамед Инженеринг”, да се освободят от данък добавена стойност. Как може българският парламент – било то предишният или сегашният,  да вземе две такива коренно противоположни решения?!  Затова нашето предложение е рибата, с която се зарибяват водоемите и се обогатява нашата природа, да се освободи от данък добавена стойност. Да не правим както в предишния парламент – да взимаме абсурдни решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на д-р Васил Паница, което не се подкрепя от комисията, но вие чухте неговите аргументи.
Гласували 117 народни представители: за 45, против 36, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да се прегласува предложението на господин Паница. Може би не обърнахте внимание какво предложи господин Паница. Става дума за тези рибни ресурси, които се връщат в природата. Тоест рибата, която се използва за зарибяване на водните обекти. Тук нямаме търговска сделка, нямаме нещо, което класически се облага с данък добавена стойност. Затова ви предлагаме само в тези случаи, по изключение да бъде премахнат данък добавена стойност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Васил Паница.
Гласували 122 народни представители: за 38, против 40, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Гласувайте текстовете на § 114 и § 115.
Гласували 110 народни представители: за 94, против 12, въздържали се 4.
Параграфи 114 и 115 са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 116 комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 117 има направено предложение от народния представител Захари Георгиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 117:
“§ 117. Приложение  № 2 към чл. 38, ал. 1 се изменя така:
“Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1
Списък на минимално допустимите размери за улов
на риба и други водни организми
Член единствен. Забраняват се уловът, пренасянето, превозването, продаването и купуването на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите, наричани маломерни, както следва:
Общоприети и местни наименования и научно
наименование (на латински).”
Следва списъкът, който е приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители,  имате думата по § 116 и § 117 и направената поправка от комисията в текстовете на § 117 към едно от приложенията. Те са в материалите, които имате пред себе си.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 116 и § 117 и приложенията към тях.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 116 и 117 и приложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията подкрепя създаването на Преходни и заключителни разпоредби.
По § 118 има предложение от народния представител Захари Георгиев - § 118 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 118 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и предложението за отпадане на § 118.
Гласували 101 народни представители: за 89, против 5, въздържали се 7.
Наименованието на Раздел “Преходни и заключителни разпоредби” е прието, отпадането на § 118 – също.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 119 и предлага редакция за § 120:
“§ 120. На лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, придобили права до 30 юни 2005 г., се определят лимити за производство на основание статистически данни за безопасните нива на производство от Министерството на околната среда и водите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към гласуване на § 119, по който текстът на вносителя се подкрепя от комисията и новата редакция на § 120.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Параграфи 119 и 120 са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 120а комисията подкрепя по принцип предложенията на народните представители Паница, Дъбов и Цончев и предлага следната редакция:
“§ 120а. Чрез сдруженията по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча имат правата по чл. 11, ако са регистрирани за дейности по този закон”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, господин Джемил.
Юсеин Джемил (ДПС): Благодаря, господин председател.
Предлагам нов § 120б – чл. 244б от Кодекса за търговско корабоплаване да се отмени. Имам предвид следното. Към настоящия момент Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в изпълнение на своите ангажименти към Европейския съюз е изградила сателитната система за наблюдение на риболовните кораби. Мисля, че е излишно две държавни агенции поотделно да изградят една и съща система. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Кой е тестът, господин Джемил, който предлагате за § 120б?
Юсеин Джемил: Текстът е да отпадне чл. 244б от Кодекса за търговското корабоплаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Според мен предложението има своя резон и трябва да бъде подкрепено, тъй като по същество се влиза в колизия с другия законопроект и системата вече е изградена. Тя е в рамките на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Моля тази промяна да бъде приета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към гласуване на направеното предложение от народния представител Юсеин Джемил за създаване на нов § 120б. Поправката се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 94, против 6, въздържали се 6.
Предложението за създаване на нов § 120б се приема.
Подлагам на гласуване текстовете на § 120а и 120б.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
Текстовете на § 120а и § 120б са приети.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По § 121 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция за § 122:
“§ 122. В Закона за водите (обн.) се правят следните изменения и допълнения:
1.      В чл. 194:
а) В ал. 1 думите “риборазвъждане за добив и възпроизводство на аквакултури и други биологични ресурси” се заличават.
б) В ал. 2 след думите “противопожарни нужди” се добавят думите “рибностопански дейности”.
2. В § 10 от Преходните и заключителни разпоредби се създава ал. 3:
“(3) Заварените права и разрешителни за водоползване и ползване на воден обект за производство на аквакултури се привеждат служебно в съответствие с изискванията на закона, при еднакви или по-благоприятни условия от придобитите с акта за тяхното учредяване.”
Комисията подкрепя предложението да се създаде § 122а. То е отразено в § 17.
По § 123 комисията подкрепя предложението на вносителя.
По § 124 комисията предлага следната редакция:
“§ 124. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 46, т. 1 (относно чл. 35, ал. 1, т. 6), които влизат в сила от 1 януари 2007 г.”
Има предложение на народния представител Евгени Чачев, което комисията подкрепя.
Предложението е отразено на систематичното му място в § 122.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по тези финални параграфи.
Заповядайте, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Има постъпило искане от Министерството на околната среда и водите за пояснение по § 122. Ще помоля господин Великов да го направи, за да преценим, дали е целесъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Моля за извинение, господин председател, че е в последния момент, но имам едно редакционно предложение, което действително е свързано със съображения на Министерството на околната среда и водите. В ал. 1 думите “риборазвъждане за добив и възпроизводство на аквакултури и други биологични ресурси” да не се заличават, а само да се заменят с “аквакултури”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Моллов, разбира се, имате право да се изкажете.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Текстът по § 122, за който стана дума, изисква една по-сериозна дискусия, която ние сме водили в комисията, но тъй като в момента има обструкции по смисъла на този текст, аз предлагам, и това е процедурното ми предложение, да отложим гледането на този параграф, за да може в комисията да се изложат всички аргументи и отново, ако трябва, да се потвърди решението на комисията. Мисля, че в момента в залата не можем да вземем това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обратно процедурно предложение има ли? Няма.
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Моллов за отлагане гласуването по § 122.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 106, против 9, въздържали се 7.
Процедурното предложение се приема.
Всички останали текстове всъщност са приети, остава само един. След като комисията заседава, ще чуем становището й и тогава ще гласуваме текста, а с това окончателно ще бъде приет и този обемист закон.
Следващата точка от седмичната ни програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, уважаеми колеги, по заглавието на законопроекта няма направени предложения – “Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нека да гласуваме заглавието, за да поставим началото.
Няма желаещи за изказване, пък и заглавието на този закон не може да бъде друго, така че, моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 94, против 1, въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Една процедура, ако разрешите, да направя.
Господин председател, във връзка с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, моля да поканим в залата заместник-министъра на културата господин Хаджиниколов.
Любен Корнезов: Не виждам обратно процедурно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля господин Хаджиниколов да бъде поканен в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 1 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 1:
“§ 1. Член 1 се изменя така:
“Чл. 1.   (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.
(2) Държавната политика в туризма се определя от Министерския съвет.
(3) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика в туризма и създават подходящи условия за неговото развитие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Параграф 2 е по вносител. Четете направо § 3.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 3. Създава се чл. 3а:
“Чл.3а.     (1) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, както и предоставянето им от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.
(2) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.
(3) Изискванията на ал. 2 се прилагат и в случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в Интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в радио- и телевизионни предавания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте параграфи от 1 до 3 включително.
Гласували 110 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 5.
Първите три параграфа са приети.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Гласувах против този текст, защото престава да съществува диференциация на цените между български и чужди граждани. Това минава в този текст с благовидния предлог, че така се създава равенство, изпълняват се европейски директиви и така не се дискриминират потребителите. При рязкото съществуване на такава разлика на доходите между български и чужди граждани цените ще бъдат вдигнати за българските граждани дотолкова, че ще станат непосилни за тях.
От друга страна, този текст е противоречие със свободния пазар и свободното договаряне, на каквото имат право двата субекта на договаряне, от една страна, собствениците на хотели, от друга страна, и потребителите на услугата. За мен този закон и този текст противоречат на общи начала в облигационното право и на гражданското право. Считам, че чисто юридически никой не може по никакъв начин да въвежда дискриминация, според която да има задължителност на цените и невъзможността на страните да договарят свободно цената на услугата.
Но основното, против което сме ние от “Атака”, е, че българските граждани, дискриминирани веднъж с ниските заплати – много по-ниски, отколкото са тези в Европа, ще бъдат дискриминирани и втори път с това, че ще бъдат принудени да плащат тези изравнени цени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не виждам други желаещи за изказване. Следователно продължаваме, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 4 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което се подкрепя от комисията, която предлага следната окончателна редакция за § 4:
“§ 4. Член 5 се изменя така:
“Чл. 5.   (1) Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на туризма е Държавната агенция по туризъм.
(2) Държавната агенция по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(3) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет.
(4) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм.”
По отношение на § 5, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 5:
“§ 5. Създава се чл. 5а:
“Чл. 5а. Председателят на Държавната агенция по туризъм осъществява държавното управление в туризма, като:
1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане Стратегия за развитие на туризма;
2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;
3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в това число на годишната програма за национална туристическа реклама;
4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;
7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други международни организации;
9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;
11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
12. ръководи Националния съвет по туризъм;
13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;
14. взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България (СТИВ) за популяризирането на българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българското културно-историческо наследство;
15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма;
17. съвместно с председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите представя ежегодно в Министерския съвет доклад за резултатите от контролната дейност по закона;
18. представя ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Параграф 6 е по вносител.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 4, 5 и 6.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 7 има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева.
Комисията подкрепя тези предложения и предлага следната редакция на § 7:
“§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 2, 3 и 4 думите “по чл. 8” се заменят с “по ал. 6”.
2. В ал. 5:
а) Точка 1 се изменя така:
“1. утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в това число на годишната програма за национална туристическа реклама.”
б) Точка 2 се отменя.
в) В т. 5 думите “и предлага на министъра на културата и туризма” се заличават.
г) В т. 9 след думата “обсъжда” се добавя “и анализира”.
3. Създава се ал. 6:
“(6) Председателят на Държавната агенция по туризъм определя броя на членовете на Националния съвет по туризъм, осигурява организационно-техническото му обслужване и издава правилник за неговата организация и дейност.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, като предлага § 8 да се раздели на два параграфа - § 8 и § 9, със следната окончателна редакция:
"§ 8. Член 8 се отменя.
§ 9. Член 9 се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната окончателна редакция за § 9, който става § 10:
"§ 10. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите "Министерството на културата и туризма и на Агенцията по туризъм" се заменят с "Държавната агенция по туризъм".
2. В ал. 4 думите "чл. 3, ал. 3,  т. 1, 2 и 3" се заменят с "чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10", а думите "Министерството на културата и туризма и на Агенцията по туризъм" се заменят с "Държавната агенция по туризъм".
3. Алинея 5 се изменя така:
"(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за младежта и спорта, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.”
4. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Членовете на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм по предложение на съответното ведомство и сдружение."
5. В ал. 7 думите "утвърдени от министъра на културата и туризма" се заменят с "издадени от председателя на Държавната агенция по туризъм".”
Комисията предлага следната редакция за § 10, който става § 11:
"§ 11. В чл. 10, ал. 3  т. 10 се изменя така:
"10. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи;"
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов:  Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте до § 11 включително.
Гласували  114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12:
"§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите "Министерството на културата и туризма" се заменят с "Министерството на икономиката и енергетиката";
б) в т. 2, буква "б" думите "изпълнителния директор на Агенцията по туризъм" се заменят с "председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите".
2. В ал. 4 думите "и утвърдена от министъра на културата и туризма" се заличават."
По § 11 на вносителя има предложение от народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева, което не е подкрепено от комисията  – в  т.1 буква "б" да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов:  Имате думата, уважаеми народни представители, по § 11, който става § 12. Няма желаещи.
Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували  113 народни представители: за 34, против 49, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 11, както е по вносител и подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували  107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Параграф 11, който става § 12, е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Следващият текст е на § 12 на вносителя, който става § 13, подкрепен от комисията, която дава следната редакция:
"§ 13. В чл. 18, ал. 1 се правят  следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;".
2. В т. 2 думите "заверен препис" се заменят с "нотариално заверено копие"."
От § 13 до § 18 на вносителя включително, които се преномерират съответно от § 14 до § 19, няма никакви предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов:  Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте до § 18, който става § 19, включително.
Гласували  102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По следващия § 19 на вносителя, който става § 20, има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева, подкрепено по принцип от комисията, която дава следната редакция на § 20:
“§ 20. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство и категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58.”
От § 20 до § 25 на вносителя, който става § 26, включително, текстовете съответно се преномерират, няма предложения.
По тези параграфи комисията подкрепя текста на вносителя с новата номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфите до 25, който става 26, включително.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 26 на вносител, който става § 27, комисията предлага следната окончателна редакция:
“§ 27. В чл. 50б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на плажа и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху него, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 5;
4. свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление на дейностите в обекта;
5. копие от документа за собственост на плажа, съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на плажа;
6. заключение от органите на държавния здравен контрол, че качеството на водата за къпане и зоната за къпане, прилежаща към плажа, отговарят на нормативната уредба, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението;
7. схема на границите на плажа, скица на плажа или друг документ, от който е видно точното местонахождение на плажа, издадени от съответния компетентен орган;
8. нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.”
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”
По § 27 на вносителя, който става § 28, предложението на комисията е следното:
“§ 28. В чл. 50в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на ски-писта и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристическия обект, към което прилага:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 7;
4. копия от документите за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръжението;
5. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация;
6. скица на ски-пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000;
7. обзорна карта с местонахождение на пистата;
8. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда, или писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии;
9. нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.”
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
По параграфи 27 и 28 имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте тези параграфи.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Тези два параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 28, който става § 29, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
“§ 29. Създава се чл. 50г:
“Чл. 50г. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 10, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 9;
4. копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
5. копия от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за катеоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4:
(2) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.
(3) Категорията на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагане на туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 9.
(4) Категорията на туристическите хижи и на заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, е безсрочна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря.
Уважаеми народни представители, имате думата по този параграф.
Заповядайте, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател. Има корекция в понятийната система, свързана с действащия вече Закон за здравето, където не фигурира понятието “Държавен санитарен контрол”, а “Държавен здравен контрол” – в раздел ІІІ на закона се урежда въпросът за държавния здравен контрол. И ви моля тази корекция да бъде нанесена в текстовете, които приемаме, за да има синхрон с действащото вече законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Това е редакционна бележка по всички текстове, където има този израз.
Моля да гласуваме предложената поправка, която се отнася до всички текстове, където съществува този израз.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Поправката е приета.
Има ли изказвания по така представения ви § 28, който става § 29? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 28, който става § 29 така, както беше прочетен.
Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3.
Параграф 28, който става § 29, е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: От § 29, който става § 30, до § 36, който става § 37, съответно всички параграфи се преномерират, няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за тези параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли коментари по така споменатите параграфи от 30 до 36, който става § 37 включително? Няма.
Моля, гласувайте така споменатите параграфи – от § 29, който става § 30, до § 36, който става § 37.
Гласували 107 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 5.
Тези параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 37 на вносителя, който става § 38, комисията предлага следната редакция:
“§ 38. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите “чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3” се заменят с “чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10”.
2. В ал. 2, т. 2 думите “чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3” се заменят с “чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10”.”
По § 38, който става § 39, няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 39 има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева – в § 39 т. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 39, който става § 40:
“§ 40. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. председателя на Държавната агенция по туризъм;”
2. Точка 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Уважаеми народни представители, моля, коментирайте, ако желаете, параграфи 37, който става § 38, § 38, който става § 39, и § 39, който става § 40. Не виждам желаещи.
Колеги, моля да гласуваме тези три параграфа.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Тези три параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 40, който става § 41, има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева.
Комисията не подкрепя предложението.
Параграф 40 на вносителя гласи следното:
“§ 40. Член 64а се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и не подкрепя предложеното изменение от народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Тези две народни представителки отсъстват в момента от залата и не могат да оттеглят предложението. То не се подкрепя и не може да се оттегли, затова моля, прочетете го.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Предложението е следното:
Параграф 40 се изменя така:
“§ 40. В чл. 64а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм в резултат на контрола по ал. 1:
1. налага глоби и имуществени санкции;
2. заличава регистрацията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1;
3. прекратява категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1;
4. прекратява категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите по чл. 53, ал. 1;
5. прекратява категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3;
6. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 6 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;
7. понижава категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1.”
2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Председателят на Държавната агенция по туризъм уведомява председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите за регистрираните туроператори и туристически агенти и за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Жалко, че ги няма тези две колежки, за да оттеглят своето предложение, но ние не можем да направим друго, освен да го обсъдим и гласуваме. Защо – пояснете, моля, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Тъй като на няколко пъти вече отхвърляме текстовете на колежките, искам да направя едно пояснение, за да стане ясно на залата. В комисията при работата върху тези текстове основният проблем беше къде ще се осъществява контролът върху съответствието на изискванията на съответната категория и в съответния туристически обект. Предложението на вносителите в целия законопроект е това да става в Комисията по търговия и защита на потребителите, а колежките предлагаха това да остане в Държавната агенция по туризма.
Всъщност се оказва, че контролът, издаването на документа за категоризация или както ние се изразяваме – документа за съответствие на съответната категория, се издава от агенцията и след това се отнема пак от агенцията, а текущият контрол се осъществява от комисията. Тогава постигнахме консенсус между техните предложения и вносителя. В тази връзка те не защитават вероятно предложенията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Ясно, обаче ги няма, за да го оттеглят формално, така че трябва да го гласуваме.
Ако нямате някакви други коментари, колеги, моля, гласувайте предложението на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева, което не е подкрепено от комисията, след като изслушахте пояснението на господин Цонев защо така се е случило.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 21, против 45, въздържали се 41.
Предложението не се подкрепя.
Сега гласуваме текста на вносителя, който се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 7.
Параграф 40, който става § 41, е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 41, който става § 42, има направено предложение от народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева, което не е подкрепено от комисията и аз ще го прочета:
“Параграф 41 се изменя така:
1. В ал. 1, т. 2 се изменя така:
“2. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 , 3 и 10, посочени в чл. 3а, чл. 44, ал. 1, чл. 45, т. 2, чл. 46, т. 2 и 4, чл. 47, чл. 48, чл. 49, ал. 1, чл. 50, ал. 4 и чл. 55, ал. 1 и 2”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите в резултат на контрола по ал. 1:
1. налага глоби и имуществени санкции;
2. предлага на председателя на Държавната агенция по туризъм да заличи регистрацията за туроператорска и/или туристическа агентска дейност в случаите на системни нарушения на изискванията по чл. 24, ал. 1 и 3;
3. предлага на председателя на Държавната агенция по туризъм, съответно на кметовете на общините, прекратяване на категорията при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1;
4. налага принудителна административна мярка “временно затваряне” на туристически обект по чл. 3, ал. 3, точки 1, 2, 3, 4 и 10 в случаите на:
а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
б) предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 3, точки 1, 2, 3 и 10 или в обект, на който не е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;
в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа със следната редакция:
“§ 42. Член 64б се изменя така:
“Чл. 64б.    (1) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите извършва последващ контрол за:
1. спазване на изискванията към туроператорите и туристическите агенти;
2. спазване на изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, точки 1, 2, 3, 5, 6 и 10;
3. спазване на изискванията на чл. 3а.
(2) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите в резултат на контрола по ал. 1:
1. налага глоби и имуществени санкции;
2. уведомява кметовете на общините при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1;
3. налага принудителна административна мярка “временно затваряне” на туристически обект по чл. 3, ал. 3, точки 1, 2, 3, 4 и 10 в случаите на:
а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
б) предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 3, точки 1, 2, 3 и 10 или в обект, на който не е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;
в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи.
4. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3;
5. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на нарушения на изискванията по чл. 53, ал. 1, точки 3, 4 и 5 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т.1, 2, 3 и 10;
6. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7;
7. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.
(3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 3 се налага до отстраняване на констатираното нарушение.
(4) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите в 7-дневен срок уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм за наложените от него глоби и имуществени санкции и за наложената принудителна административна мярка по ал. 2, т. 3 за вписването им в Националния туристически регистър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Цонев.
Колеги, има ли коментар по така прочетените два текста – предложението на колежките Чилова и Шулева и окончателната редакция на комисията? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте първо предложението на двете народни представителки, неподкрепено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 26, против 32, въздържали се 48.
Предложението не се приема.
Сега, ако няма някакви други бележки, гласуваме окончателната редакция на § 41, така както е предложен от комисията и прочетен от господин Цонев.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
Параграф 41 е приет.
Колеги, сега давам почивка до 11,30 ч. (Звъни.)
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон (звъни): Присъстват 140 народни представители. Възобновявам заседанието.
Давам думата на господин Калинов за процедура.
Васил Калинов (КБ): Уважаеми колеги, преди малко, когато гледахме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, знаете, че имаше проблем по чл. 122. По време на почивката проведохме заседание на комисията и бихме желали след докладването, което ще направи сега господин Цонев, да се даде възможност да докладваме позицията на Комисията по земеделието и горите по чл. 122, който е последен и с приемането на който по същество ще бъде приет Законът за рибарството и аквакултурите.
Затова моля да ни бъде разрешено разглеждането в пленарната зала на този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, има предложение след завършването на Закона за туризма да завърши последното гласуване по чл. 122 от Закона за рибарството и аквакултурите, с което да приемем изцяло този закон. Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Васил Калинов.
Гласували 136 народни представители: за 135, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
След завършването на Закона за туризма ще завършим и Закона за рибарството и аквакултурите с последното гласуване по чл. 122.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Стигнахме до § 42 на вносителя, където има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева. Няма ги в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Доколкото разбрах, те са направили изявление, че оттеглят предложението си. Жалко е, че нито една от тях не присъства.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Предложението на колежките Нина Чилова и Лидия Шулева е § 42 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43 със следната редакция:
“§ 43. В чл. 64в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “чл. 45, т. 1 и 3” се заменят с “чл. 45, ал. 1, т. 1 и 3”.
2. В ал. 2, т. 2 думите “чл. 64б, ал. 2, т. 3” се заменят с “чл. 64б, ал. 2, т. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Уважаеми колеги, има ли някой да каже нещо по този параграф? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колежките Нина Чилова и Лидия Шулева - § 42 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 32, против 46, въздържали се 44.
Предложението за отпадане на § 42 не е прието.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 42, който става § 43.
Гласували 105 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 4.
Параграф 42, който става § 43, е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 43 има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева:
“Параграф 43 става § 42 и се изменя така:
“§ 42. Член 65 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, има ли коментари? Няма.
Гласуваме неподкрепеното от комисията предложение на Нина Чилова и Лидия Шулева по § 43.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 50, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 43, който става § 44 и е подкрепен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 5.
Параграф 43, който става § 44, е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има предложение от народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева да се създаде нов § 43.
Комисията е подкрепила това предложение и предлага следната редакция за нов § 45:
“§ 45. Създава се чл. 70б:
“Чл. 70б. (1) Туроператор или туристически агент, който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв.
(2) За повторно и за всяко следващо нарушение имуществената санкция е от 500 до 1000 лв.”
По § 44, който става § 46, няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Не виждам желаещи за изказвания.
Моля да гласуваме новия § 45 и § 44, който става § 46.
Гласували 105 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 6.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 45 на вносителя комисията предлага той да бъде разделен на два параграфа – 47 и 48, със следната редакция:
“§ 47. В чл. 74 думата “националността” се заменя с “гражданството”.
§ 48. В чл. 75 след думите “място за настаняване” се добавя “или туристическа хижа”, а думата “националността” се заменя с “гражданството”.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи от 49 до 53 включително.
“§ 49. В чл. 76 думите “и стикер” се заличават.
§ 50. В чл. 77 думите “лице, което стопанисва туристически обект” се заменят с “лице, което предоставя туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10”.
§ 51. В чл. 78 думите “стопанисвания от него туристически обект” се заменят с “туристическия обект”.
§ 52. Създава се чл. 86а:
“Чл. 86а. На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за нарушения на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.”
§ 53. Създава се чл. 86б:
“Чл. 86б. Длъжностно лице, което не изпълни задължения по този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли изказвания и коментари по тези параграфи? Ако няма, пристъпваме към гласуване на прочетените текстове до § 53 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 7.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева § 46 по вносител да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 54:
“§ 54. В чл. 87, алинеи 1 и 2, думите “изпълнителния директор на Агенцията по туризъм” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Подлагам първо на гласуване предложението на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева за отпадане на § 46, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 13, против 34, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на вносителя, подкрепен от комисията и прочетен от господин Цонев.
Гласували 103 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 3.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 55 със следната редакция:
“§ 55. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
“2. “Хотелиерство” е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.”
2. В т. 4 накрая се добавя “и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи”.
3. В т. 11 думите “и потвърждава нейното плащане” се заличават.
4. В т. 17, букви “а” и “б” числото “33” се заменя с “25”.”
По § 48 няма предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя на § 48, който става § 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, има ли коментари по тези два параграфа? Не виждам.
Моля, гласувайте § 47 по вносител, който става § 55, и § 48, който става § 56.
Гласували 110 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 6.
Параграфи 47 и 48, които стават параграфи 55 и 56, са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Допълнителна разпоредба” - комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Гласуваме заглавието и § 49, който става § 57, подкрепен от комисията. Не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 108, против 2, въздържали се 3.
Заглавието и § 49, който става § 57, са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев:
“Преходни и заключителни разпоредби.
§ 50. От влизането в сила на този закон правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм се прекратяват.”
Има предложение на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева - § 50 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 58 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 58. Правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Уважаеми народни представители, гласуваме първо предложението на народните представители Нина Чилова и Лидия Шулева, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 46, против 40, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Гласувайте текста на вносителя в окончателната редакция на комисията за § 58.
Гласували 109 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 4.
Параграф 58 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за: § 51, който става § 59; § 52, който става § 60; § 53, който става § 61; § 54, който става § 62; § 55, който става § 63; § 56, който става § 64; § 57, който става § 65; § 58, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи за изказване по тези параграфи? Не виждам.
Моля, гласувайте параграфи 51-58, които съответно стават параграфи 59-66.
Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
Тези параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 67, със следната редакция:
“§ 67. В Закона за здравето” – следва изброяване на обнародването, “се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 77 в основния текст думите “министъра на икономиката и министъра на околната среда и водите” се заменят с “министъра на околната среда и водите и председателя на Държавната агенция по туризъм”.
2. В § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба, се правят следните изменения и допълнения:
а) буква “в” се изменя така:
“в) средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища, места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи – туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални”;
б) в буква “н” накрая се добавя “както и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване”.”
От § 60, който трябва да стане § 68, до § 68, който става § 76, няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, ако има някакви коментари и бележки, моля да ги направите. Няма желаещи.
Моля, гласувайте от § 59 до § 68, които стават съответно § 67-76.
Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
Тези параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 77 и предлага следната редакция:
“§ 77. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г. и бр. 28 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 30, т. 4 думите “министъра на културата и туризма” се заменят с “министъра на културата”.
2. В чл. 35, ал. 2 думите “министъра на културата и туризма” се заменят с “министъра на културата”.”
По § 70, който става § 78 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
“§ 78. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г. и бр. 28 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 1 думите “министъра на културата и туризма” се заменят с “министъра на културата”.
2. В чл. 25, ал. 6 думите “министъра на културата и туризма” се заменят с “министъра на културата”.
3. В чл. 36, ал. 2 думите “министъра на културата и туризма” се заменят с “министъра на културата”.”
По § 71, който става § 79, няма направени предложения.
По § 72, който става § 80, също няма направени предложения.
По § 73, който става § 81, няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи да вземат отношение по така прочетените текстове? Няма.
Моля, гласувайте § 69-73, които стават съответно 77-81.
Гласували 115 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 6.
Тези параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната окончателна редакция за § 74, който става § 82:
“§ 82. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ…), се правят следните изменения:
1. В чл. 195, ал. 2 думите “Министерството на културата и туризма” се заменят с “Министерството на културата”.
2. В чл. 197, ал. 1 думите “Министерството на културата и туризма” се заменят с “Министерството на културата”.
3. В чл. 201, ал. 3 думите “Министерството на културата и туризма” се заменят с “Министерството на културата”.”
По § 75 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 118 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има предложение от народния представител Йордан Цонев за нов § 76а, който комисията е подкрепила и предлага да стане § 85 със следната окончателна редакция:
“§ 85. В Закона за хазарта (обн., ДВ…),  се правят следните изменения:
1. В чл. 51, ал. 3 думите “Министерството на търговията и туризма” се заменят с “председателя на Държавната агенция по туризъм”.
2. В чл. 59, ал. 7, думите “Министерството на търговията и туризма” се заменят с “председателя на Държавната агенция по туризъм”.”
Комисията предлага да се създаде нов § 86:
“§ 86. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ…), се правят следните изменения:
1. В чл. 93:
а) в ал. 1 думите “средство за подслон и място за настаняване” се заменят със “средство за подслон, място за настаняване и туристическа хижа”;
б) в ал. 3 думите “средствата за подслон и местата за настаняване” се заменят със “средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи”.
2. В чл. 94 думите “средство за подслон или място за настаняване” се заменят със “средство за подслон, място за настаняване или туристическа хижа”.
3. В чл. 97 думите “средства за подслон и места за настаняване” се заменят със “средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 77 и 78, които стават съответно параграфи  87 и 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте тези параграфи.
Гласували 129 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 10.
Текстовете са приети, а с това е приет и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.
Връщаме се към второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
Има думата господин Калинов, за да ни върне към § 122 от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми колеги, Комисията по земеделието и горите, при участието на други колеги народни представители, както и с участието на заместник- министъра на околната среда и водите госпожа Качакова, заместник-министъра на земеделието и горите господин Абазов, още веднъж разгледа съдържанието и позицията си относно предлаганата редакция на § 122. Още веднъж искам да ви я повторя:
Комисията предлага следната редакция на § 122:
“§ 122. В Закона за водите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 194:
а) в ал. 1 думите “риборазвъждане, за добив и възпроизводство на аквакултури и  други биологични ресурси” се заличават;
б) в ал. 2 след думите “противопожарни нужди”, се добавят думите “и рибно-стопански дейности”.
2. В § 10 от Преходните и заключителни разпоредби се създава ал. 3:
“(3) Заварените права и разрешителни за водоползване и ползване на воден обект за производство на аквакултури се привеждат служебно в съответствие с изискванията на закона, при еднакви или по-благоприятни условия от придобитите с акта за тяхното учредяване.”
Комисията по земеделието и горите потвърждава подкрепата си към този текст и предлага на пленарната зала да бъде подкрепен, защото съответства на цялата логика и принципи, които сме заложили в законопроекта досега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Останалите текстове до края на законопроекта са прочетени, но не бяха гласувани.
Има думата господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, действително в паузата между двете заседания се проведе кратко заседание на Комисията по земеделието и горите. Аз отново бих искал да обърна внимание, че в случая действително се сблъскват два интереса. От една страна, на рибовъдството и рибовъдите – това е една безспорно стопанска дейност, от друга страна, грижата за чистотата на водоемите. Това, което се предлага от комисията – да се приравнят противопожарните нужди, използването на  водата за противопожарни нужди с една стопанска дейност, каквато е рибностопанската, също не изглежда много правилно. Даже от чисто правно-техническа гледна точка промяната в един специализиран закон на един основен закон – промени в Закона за водите, също не изглеждат съвсем разумни. Освен това е имало становище на Министерството на околната среда и водите, което е било подадено в срок в комисията, където също по § 122 е било изразено несъгласие т. 1 и 2 да продължат да съществуват. Тоест било е предложено те да отпаднат.
С други думи, дори и символично, но да има някаква такса за риборазвъждане и за производство на аквакултури и други биологични ресурси, тъй като безспорно тук имаме и евентуално замърсяване на водата при хранене на рибите или при третиране на аквакултурите или при рибовъдството с пестициди или някакви други химически средства, които безспорно невинаги са съобразени с изискванията за опазване на околната среда и водите.
Действително съществува възможност, както се спомена и през паузата, със Закона за управление на водите, който предстои да гледаме, който сигурно ще бъде гледан още два-три месеца, отново да се направят някакви разумни промени, особено по отношение на това, че принципът “замърсителят плаща” трябва да бъде спазен.
Продължавам да си мисля, че е правилно в този смисъл в чл. 194 да няма промени в алинеи 1 и 2. Поне доколкото говорихме с нашата парламентарна група, нашата парламентарна група ще се въздържи да подкрепи това мнение на Комисията по земеделието и горите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин Великов.
Разбира се, тук нямаме формално предложение за редакционни поправки. Можем единствено да изразим отношението си към така предложените текстове.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята редакционна поправка е в § 122 да отпадне т. 1, която премахва таксата за водоползване. С това предложение всъщност се нарушава един основен принцип в българското законодателство – няколко пъти сме говорили на тази тема – в Закона за опазване на околната среда съгласно Рамковата директива за водите и рамковите директиви в останалите сфери на опазване на околната среда е въведен един основен принцип, че ползването на природни ресурси е възмездно. Това е текст, който е визиран в европейските директиви и който спазват всички европейски страни. Така че таксата за водоползване е такса, която сме задължени да въведем. Тя може да бъде символична, може да бъде обсъждана със заинтересованите рибопроизводители, но не може да не се събира. Не могат да бъдат правени изключения в това отношение.
Може да бъде изменена втората такса, която се събира от Министерството на земеделието, защото това е практически някакъв допълнителен данък върху рибопроизводителите, но такса за ползване на вода, както всички ние плащаме такса водоползване чрез таксата за ползване на услугата водоснабдяване, така и когато водата се използва за какъвто и да е вид промишлена дейност, то се плаща такса водоползване.
Още веднъж подчертавам, че това може да бъде символична такса, но това е основен принцип в управлението на природните ресурси.
Затова отново ви повтарям своето редакционно предложение – т. 1 да отпадне и след думите “следните изменения и допълнения” следва т. 1: “В § 10 от Преходните и заключителни разпоредби се създава ал. 3” и тя остава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Наистина предложението за отпадане е редакционно предложение.
Заповядайте, господин Паница.
Васил Паница (ДСБ): Господин председател, в комисията преди малко взехме решение да остане оригиналният текст, който е предложен от господин Калинов преди малко, с много ясни аргументи. Такса водоползване е рекет срещу нашето риборазвъждане и рибопроизводство, откровен рекет! Няма абсолютна европейска норма, която да налага такса водоползване. Никой няма да спечели от това, тъй като няма да има хора, които да наемат водоемите. Ако Министерството на околната среда и водите мисли, че чрез тази такса ще добие някакви приходи по някакъв начин – лъже се, тъй като няма да има кандидати за водоемите.
Приказките за тези символични цени, които щели да се сложат като такса водоползване, са, меко казано, наивни.
По този начин не само че ще се спре нашето рибопроизводство, но и цените на рибата ще се качат с 3 или 4 лв. Кой има интерес от това? Един път съсипваме едно родно производство, което и без това не е на необходимото ниво, и второ – натоварваме хората, които консумират този вид продукти, а той е много препоръчван от Европейската комисия.
Поддържам текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Заповядайте, господин Ноев, за изказване.
Борислав Ноев (КА): Господин председател, във връзка с искането за нова такса искам да се изкажа в подкрепа на решението на Комисията по земеделието и горите.
Правим едно епохално откритие: че рибата замърсява водите. Никъде по света такова откритие не е направено и никъде по света такива такси не се събират.
Освен това тук става въпрос за ново предложение към закона, което не е направено, както трябва, между първо и второ четене и не е просто редакционна поправка.
Така че напълно подкрепям решението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Ноев.
Заповядайте, господин Върбанов.
Венцислав Върбанов (БНС): Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми колеги, аз също взимам думата, за да подкрепя позицията на комисията. Доста дълго време по този въпрос спорехме и в предното Народно събрание и смятам, че в комисията имахме възможност да обсъдим всички аргументи. Въвеждането на допълнителна такса нито ще доведе до увеличаване на приходите в министерството, напротив, ще доведе до унищожаването на един ресурс, до демотивацията на тези, които се занимават с рибно стопанство в момента и които са изключително малко в България.
Бих казал още няколко думи във връзка с мнението, което беше споделено, че едва ли не рибовъдите замърсяват околната среда. Това просто звучи абсолютно нелепо и всички, които поне малко искат да разберат за какво става дума, са наясно, че като тест за чистота на водоемите е именно наличието на отделни видове риба. Да не говорим, че пестициди и други такива химически вещества изобщо не се използват в рибовъдството.
Така че бих призовал всички народни представители да подкрепят позицията на Комисията по земеделието и горите.
Що се касае до замърсяването на околната среда – само след няколко дни ще започнем да гледаме другия закон и там спокойно можем да заложим санкции за дейностите, които замърсяват водите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Потвърждавам, че има риби биоиндикатори, и то доста много. Това бяха изказвания.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Реплики бяха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Изказвания бяха. Както и да е, ще го приемем за дуплика.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, чувствам, че тук се изнасят съвсем неверни неща и затова съм длъжна още веднъж да пледирам за своето предложение.
Първо, това не е нова такса. Таксата действа и в момента, нямаме нова такса и няма да се съсипе рибовъдството, нито ще се увеличи цената на рибата. Това са пълни измислици. Таксата не е за замърсяване. Никой не говори за замърсяване на водоемите, въпреки че се замърсява с органична маса, но не коментираме този въпрос в  момента. Това е такса за водоползване. Това е основен принцип в европейското законодателство, отново подчертавам.
И вие, колеги, ако сега не приемете разумните доводи, след един-два месеца ще изпаднем в изключително неудобното положение да трябва да подкрепите решение на другата комисия – на Комисията по околната среда и водите, когато ви се предложи Законът за водите. И там съвсем логично цялата комисия ще застане зад този текст да се върне такса водоползване.
Вместо целият парламент да се чуди какво да прави сега, да ви призовават да подкрепяте решението на едната комисия, а след месец – на другата комисия, смятам, че е разумно да чуете аргументите и всъщност да подкрепите разумното решение. Такава такса съществува и в момента. Казах, ако тя е голяма и непосилна за големите риборазвъждащи предприятия, може да бъде намалена, но таксата за ползване на природен ресурс е основен принцип в европейското и в българското законодателство. Тя се отнася за водите и всички ние плащаме такава такса – водоползване, отнася се за билките, отнася се за всичко, което представлява природен ресурс.
Затова, за да не нарушаваме собствените си закони, моля, подкрепете точка първа от § 122 да отпадне, да остане само изменението по т. 2, което касае ал. 3. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Господин Калинов има коментар по въпроса.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Аз няма как да направя коментар, освен да взема думата за изказване.
Отново пледирам и настоявам пленарната зала да подкрепи позицията на комисията, тъй като в предишния парламент подготвихме законопроекта за гледане в пленарна зала и само времето не ни позволи той да бъде приет на второ четене. И по законопроекта, който готвихме тогава, позицията на Министерство на околната среда беше в подкрепа на този текст. Не че възразявам относно това, че е променена или сега се променя позицията на министерството, но искам да изразя следните съображения.
Първо, мисля, че в Европейския съюз няма подобна такса. За нас е достатъчно силен аргумент, когато коментираме, че извършваме промяна в Закона за рибарството и аквакултурите в съответствие с европейското законодателство. След като ние променяме този специален закон в съответствие с европейското законодателство, следователно трябва да приведем и тези норми в съответствие с европейските.
Второ, съгласен съм, че европейското законодателство по принцип включва необходимостта и принципа да се заплаща за ползването на природен ресурс, но в случая според мен напълно погрешно е водата да се разглежда в чистия смисъл на природен ресурс, когато става дума за отглеждане на риба и аквакултури. Извинявайте, но такса въздух ли ще събираме, когато ще се отглеждат животни, птици и др.?
За мен е абсолютно недопустимо в случай, когато става дума за отглеждане на биологичен вид, който е присъща и съставна част от храната и хранителната верига, и от сигурността, която трябва да осигурим, част е от екосистемите, ние да не откроим тази специфика.
Ето защо аз настоявам законопроектът да бъде приет в този вид. Разбира се, аз винаги оставям и една врата за дебат. Съгласен съм, нека от Комисията по земеделието и горите, от Комисията по екологията да коментират този въпрос, да стигнем до компромисно решение, което удовлетворява двете страни, решение и норма обаче, която да бъде изчистена и да даде възможност, от една страна, да бъде съхранен принципът, от друга страна, да бъдат създадени предпоставки за възобновяването на ресурса вода. Но в крайна сметка сега да считаме, че по този начин предрешаваме нещата и едва ли не ги вкарваме в позиция да не могат да бъдат разрешени с промяната в следващите закони, за мен е абсолютно погрешно.
Настоявам законопроектът за бъде гласуван във вида, в който се предлага от комисията, с което да приключим приемането на един законопроект, за който сме поели ангажимент в съответствие с преговорния процес по адаптиране на нашето законодателство с европейското. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Калинов.
С малката бележка, че понятие “европейско право” не съществува, тъй като и правото на Беларус е също европейско право.
Кой искаше думата? Да, заповядайте. Е, няма как да не чуем една министърка.
Заповядайте, госпожа Арсенова.
Долорес Арсенова (НДСВ): Благодаря Ви много, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, след като с колегите от Комисията по опазване на околната среда и водите задълбочено обсъждахме и вчера, и днес предложението на Комисията по земеделието и горите за § 122, все още не можем да намерим достатъчно убедителна за нас мотивация, имам предвид колегите от Национално движение Симеон Втори, да подкрепим този текст.
Още повече, че за нас е нелогично това, че днес ще подкрепим текста, предложен от Комисията по земеделие, а утре, когато на първо четене започне разглеждането на Закона за управление на водите, ние ще предложим този текст да отпадне.
Колизията, която ще се породи между двата закона, като че ли не е необходима на народното представителството, най-малкото заради това, че ще губим излишно парламентарно време, а, от друга страна, че ще даваме напразни надежди на браншовите организации, което не е нашата основна цел.
Затова доводите, които изложиха колегите Великов и Манева, считам, че са разумни и биха могли да бъдат подкрепени от народното представителство, именно поради тези две причини. От една страна, не е необходимо днес да създаваме норми, които утре да отменяме. От друга страна, съществуват европейски принципи и норми, с които днес, реципирайки от европейското законодателство в българското, да създаваме колизия и предпоставки утре това да бъде отменено, знаейки, че в европейското законодателство и практика такава норма като § 122 не съществува.
Освен това апелирам по повод предложението на госпожа Манева, което казва, че навсякъде в законодателството по света  природният ресурс се заплаща, така трябва да бъде и в България, разбира се, апелирам за това да бъде спазван и европейският принцип замърсителят да плаща. Това също трябва да намери отражение в нашето законодателство.
Затова, колеги, считам за разумно да подкрепим предложението и в § 122 т. 1 да отпадне.
Още повече, ако ми позволите, становището на Министерството на околната среда и водите винаги е било такова. Друг е въпросът как то е било четено и разбирано в Комисията по земеделието и горите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, госпожо Арсенова.
Смятам, че въпросът достатъчно добре се изчисти и изясни, тоест нищо не стана ясно от цялата работа (смях и оживление в залата), обаче тъй като при нас нещата се решават с гласуване, подлагам на гласуване, първо, редакционното предложение на госпожа Манева за отпадане на т. 1 от чл. 194.
Моля, гласувайте за тази редакционна поправка. Предложението за отпадане е редакционна поправка.
Моля, гласувайте.
Гласували 175 народни представители: за 56, против 78, въздържали се  41.
Редакционната поправка не се приема.
Госпожо Арсенова, заповядайте.
Долорес Арсенова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето предложение е текстът да бъде прегласуван, като се мотивирам с думите, с които Вие ни призовахте към гласуване, а именно, че не беше разбрано достатъчно добре.
Това, колеги, което трябва да бъде гласувано, е да отпадне т. 1 на § 122. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон:  Мисля, че се разбра ясно за какво се гласува – гласува се за предложението на госпожа Манева за отпадане на т. 1 на чл. 194. Това е § 122 от закона, който разглеждаме.
Моля да прегласуваме това предложение.
Гласували 187 народни представители: за 65, против 92, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за членове 121, 122, 122а, 123, 124 и 125 – това са прочетени членове.
Моля, гласувайте.
Гласували  159 народни представители: за 100, против 39, въздържали се 20.
Тези членове се приемат, а с това е приет и целият Закон за рибарството и аквакултурите. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Колеги, благодаря ви за подкрепата. Добре разбираме, че този законопроект излезе доста труден и доста  тежък за приемане, но мисля, че всички ще се съгласите с мен, че материята, проблемите, които би следвало да разреши, са много важни. И последният текст го показа.
Мисля, че би следвало този законопроект да бъде отбелязан, както трябва, и предполагам, че колегите ще направят необходимото, за да бъде почувствано приемането на законопроекта от пленарната зала! На всички благодаря! Да сме живи и здрави!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон:  И ние благодарим, господин  Калинов, за положения труд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов:  Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Има два законопроекта – първият е с вносител Министерският съвет, вторият е с вносител Светослав Спасов.
Заповядайте, господин Спасов.
ДОКЛАДЧИК Светослав Спасов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
"ДОКЛАД
на Комисията по въпросите  на децата, младежта и спорта
относно законопроекти за изменение и допълнение на
Закона за физическото възпитание и спорта
№ 502-01-41, внесен от Министерския съвет на
10.10.2005 г., и
№ 554-01-63, внесен от Светослав Спасов и
група народни представители на 14.10.2005 г., първо четене
На заседание, проведено на 25 октомври 2005 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди на първо четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 502-01-41, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2005 г., и № 554-01-63, внесен от Светослав Спасов и група народни представители на 14 октомври 2005 г.
На заседанието взеха участие представители на  Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за младежта и спорта.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 502-01-41, внесен от Министерския съвет, бе представен от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта госпожа Весела Лечева.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 554-01-63, внесен от Светослав Спасов и група народни представители, беше представен от председателя на Комисията по въпросите децата, младежта и спорта господин Светослав Спасов.
Общото между двата предложени законопроекта е съобразяването на действащата нормативна база с решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура и състав на Министерския съвет, според което в структурата на Министерския съвет не се предвижда Министерство на младежта и спорта. В изпълнение на т. 3 от решението  на Народното събрание е прието Постановление № 197 от 10 септември 2005 г., с което на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за администрацията се създава Държавна агенция за младежта и спорта – юридическо лице на бюджетна издръжка,  първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, правоприемник на закритото Министерство на младежта и спорта.
Вносителите и на двата законопроекта подчертаха, че промяната в Закона за физическото възпитание и спорта и още 12 други закона се налага във връзка с упражняването на функциите на държавните органи по управлението на физическото възпитание и спорта съгласно чл. 7 и чл. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта и произтича от регламентирането на правомощията на досегашното Министерство на младежта и спорта със закон.
Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет, се предвижда и изменение на чл. 57б от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 9, ал. 3, т. 1 от Закона за хазарта, съгласно което схемата за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор ще се утвърждава от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за  физическото възпитание и спорта, внесен от Светослав Спасов и група народни представители, на първо място се предлага правомощията на досегашния министър на младежта и спорта да преминат в целия си обхват към председателя на Агенцията за младежта и спорта, за да може ефективно и своевременно да могат да бъдат решавани оперативните задачи на агенцията.
В това число, предлага се разпределението на постъпленията от Българския спортен тотализатор да се утвърждава от председателя на ДАМС след съгласуване с министъра на финансите. Това разрешение е действащо и досега. То допринесе и ще допринесе за своевременното и оперативно осъществяване на целите и задачите, стоящи пред ДАМС.
Със същия законопроект се предлагат изменения на чл. 8, ал. 3, т. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 9, ал. 2 от Закона за хазарта, според което нови управителни органи на Българския спортен тотализатор се избират след изтичане на мандата на настоящите. С проекта на народните представители се предлага и изменение на чл. 9, ал. 3, т. 1 от Закона за хазарта, с което се предлага приходите от постъпления от Българския спортен тотализатор  да се използват не само за нуждите на физическото възпитание и спорта, но и за поддръжка, ремонт и създаване на нови спортни бази в училищата.
След излагане на мотивите по всеки един от законопроектите председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта даде възможност на депутатите – членове на комисията, да изложат становищата си по тях. В разискванията взеха участие народните представители Евгения Живкова, Мария Ангелиева, Валентина Богданова, Надка Балева, Маргарита Кънева, Маргарита Панева, Мирослав Мурджов, Лъчезар Иванов и Иван Гризанов.
Като цяло народните представители подкрепиха внесените законопроекти по принцип. Депутатите Валентина Богданова, Надка Балева, Евгения Живкова и Иван Гризанов изразиха мнение, че с предложените изменения на чл. 8, ал. 3, т. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта със законопроекта на Светослав Спасов и група народни представители се преуреждат трудовоправни и договорни отношения със служители на ДАМС, което не е предмет на Закона за физическото възпитание и спорта, поради което този законопроект не следва да бъде приеман.
Народният представител Мария Ангелиева-Колева подкрепи по принцип и двата законопроекта като изрази становище, че със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 554-01-63, внесен от Светослав Спасов и група народни представители, се търси правилният подход за преодоляване на евентуално възникнали проблеми, свързани с осъществяване на приемствеността и запазване на постигнатите отлични финансови резултати от Българския спортен тотализатор. В този дух се изказаха и народните представители Маргарита Кънева, Светослав Спасов, Лъчезар Иванов и Мирослав Мурджов.
Народният представител Валентина Богданова се изказа в подкрепа на предложеното в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Светослав Спасов и група народни представители за използване на част от средствата от постъпления на Българския спортен тотализатор за поддържане на съществуващите и изграждане на нови спортни бази в училищата.
Във връзка с измененията и допълненията в Закона за физическото възпитание и спорта, в комисията бяха предоставени и становища на заинтересованите ведомства и организации, които ще бъдат взети предвид при обсъждането на законопроекта между първо и второ четене.
След проведените разисквания и гласуване, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши:
- с 14 гласа “за” да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 502-01-41, внесен от Министерския съвет;
- със 7 гласа “за” и 7 гласа “въздържали се” да предложи на народните представители да не приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 554-01-63, внесен от Светослав Спасов и група народни представители”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин  Спасов.
Вносителите имат възможност по правилника, ако желаят, да представят своите законопроекти. Няма желаещи.
Давам думата на Петър Берон за изказване, следователно разискванията започват.
Петър Берон (КА): Уважаеми господин председател, наистина много от точките на този законопроект очевидно се налагат, тъй като трябва да се променят някои названия, но именно това ме подтиква да изкажа своето мнение за цялата конюнктурност, с която се създават, закриват, прекрояват министерства и агенции у нас. Помислете само колко пъти това става без мотивация, без обяснение, по хрумването на някого, по конюнктурните интереси на други. Имаше Министерство на културата и туризма, йок – Министерство на културата, а туризмът да го направим агенция.
Сега тук се получава едно напълно немотивирано понижаване на ранга на Министерството на младежта и спорта, което тъкмо се беше утвърдило. Ето го тук коскоджа ми ти министър, един добър министър, според мен! (Шум и реплики в залата.)
Беше тръгнало всичко, сега се сменят документации, да не говорим за техническите трудности, а и много други, други допълнителни такива, само поради снижаването на ранга на това министерство напълно немотивирано, необяснено и безсмислено.
Призовавам следващите правителства, каквито несъмнено ще има скоро, да мислят при прекрояване на министерствата и агенциите у нас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Берон.
Други колеги – народни представители, ако желаят, могат да вземат отношение по тези два законопроекта. Ако няма желаещи, ще преминем към гласуване.
Преминаваме към гласуване на двата законопроекта. Вие чухте становището на комисията.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване на първо четене законопроекта за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет. Моля, гласувайте.
Гласували 176 народни представители: за 148, против 17, въздържали се 11.
Законопроектът е приет на първо четене.
Гласуваме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от  Светослав Спасов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 174 народни представители: за 88, против 47, въздържали се 39.
Този резултат означава, че законопроектът е приет на първо четене.
Госпожо Манолова, заповядайте за процедурно предложение.
Мая Манолова (КБ): Правя предложение за прегласуване на законопроекта, внесен от Светослав Спасов и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение, следователно поставям още веднъж на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Светослав  Спасов и група народни представители.
Моля народните представители да гласуват само със своите карти.
Моля, гласувайте.
Гласували 195 народни представители: за 97, против 75, въздържали се 23.
Законопроектът не е приет. (Шум и реплики в залата.)
Макар и с 1 глас, но не е приет! (Реплики.)
Имате право да направите предложение,  господин Спасов.
Светослав Спасов (НДСВ): Господин председател, колеги, предлагам двуседмичен срок за представяне на предложения по законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение?
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, с оглед важността на законопроекта и с оглед на това, че на практика Държавната агенция за младежта и спорта не може да работи без приемането на този законопроект, а предвид и на това, че той е съвсем кратък като обем, предлагам срокът за предложения на второ четене да бъде скъсен на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това не е обратно процедурно предложение, а е ново процедурно предложение.
Първо, ще подложа на гласуване предложението, направено от народния представител господин Спасов. Ако то не бъде прието, тогава ще преминем към второто процедурно предложение.
Поставям на гласуване предложението на господин Спасов  - срокът за предложения между първо и второ четене да бъде удължен с още седем дни или общо да стане 14 дни.
Моля, гласувайте.
Гласували 186 народни представители: за 80, против 102, въздържали се 4.
Това процедурно предложение не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова – времето за предложения между първо и второ четене да бъде три дни.
Моля, гласувайте.
Гласували 180 народни представители: за 91, против 85, въздържали се 4.
Това процедурно предложение е прието.
Процедура – Борислав Великов. Заповядайте.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Предлагам прегласуване, тъй като беше твърде малка разликата. Все пак един по-дълъг срок е по-благоприятен в такива случаи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбира се, имате право.
Още веднъж поставям на гласуване процедурното предложение на народния представител Мая Манолова за тридневен срок между първо и второ четене.
Обръщам внимание на народните представители да гласуват само със своите карти.
Моля, гласувайте.
Гласували 202 народни представители: за 108, против 92, въздържали се 2.
Това процедурно предложение е прието.
Преминаваме към точка осма от седмичната ни програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА.
Моля председателя на Комисията по култура да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
“Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата № 502-01-39, внесен от Министерския съвет на 06.10.2005 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по наименованието на закона? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 1 няма предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Дейност като частна културна организация могат да осъществяват:
1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите;
2. чуждестранни лица, учредени в съответствие със законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) За да осъществяват дейност на територията на Република България, лицата по ал. 1, т. 2 предварително представят в Министерството на културата превод на документа, издаден от компетентен орган в държавата на тяхното учредяване, удостоверяващ, че те имат право да осъществяват дейност в сферата на културата.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По § 1 има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 2.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 2 също няма предложения от народни представители.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната окончателна редакция:
“§ 2. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
“(4) Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра преди започване на дейността си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Параграф 3 и § 4 са по комисията, така че можем да обсъждаме, респективно да гласуваме § 2, § 3 и § 4.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези три параграфа? Няма.
Моля, гласувайте параграфи 2, 3 и 4 заедно с Допълнителна разпоредба.
Гласували 85 народни представители: за 83, против 1, въздържал се 1.
Тези три параграфа са приети.
“Преходна разпоредба” - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
После има “Преходни и заключителни разпоредби”.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: И по § 5 също няма предложения от народни представители.
Комисията предлага в Преходните и заключителни разпоредби да се създаде § 6:
“(6) Параграфи 1, 2, 3 и 5 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по текстовете на § 5 и § 6? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Параграфите са приети, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.
Давам Ви думата, госпожо Чилова.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Искам да благодаря на всички колеги, които работиха между първо и второ четене в комисията по законопроекта, и на всички колеги, които го подкрепиха. Мисля, че с това в сферата на евроинтеграцията изцяло сме изпълнили задълженията си по отношение на интеграционния процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Преминаваме към следващата точка девета от седмичната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ. Вносител – Министерският съвет.
Моля председателят на Комисията по околната среда и водите господин Георги Божинов да докладва становището на водената от него комисия.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
“Д О К Л А Д
относно законопроект за управление на водите
№ 502-01-10, внесен от Министерския съвет на 10.08.2005 г.”
Отбелязвам датата на внасянето на законопроекта, за да бъде ясно за народните представители, че той е обсъден в предишния състав на Министерския съвет и съгласуван от всички тогавашни министерства и титуляри. Затова след постъпването на законопроекта в Комисията по околната среда и водите той беше изпратен на новия министър-председател за  съгласуване. Затова слушайки доклада вие ще разберете за представителността на дискусията, която се проведе. Тя беше оправдана от тази смяна на двата състава на Министерския съвет.
“На свои заседания, проведени на 2 и 3 ноември 2005 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене внесения от Министерския съвет законопроект за управление на водите.
На заседанието присъстваха министърът на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров, заместник-министърът на същото министерство госпожа Любка Качакова, заместник-министърът на земеделието и горите господин Бюрхан Абазов,  господин Атанас Додов – заместник-министър на здравеопазването, господин Димчо Михалевски – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, експерти от Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерство на транспорта и Министерството на правосъдието.
Участие в заседанието взеха също представители на местната власт и широк кръг представители на неправителствени, браншови и научни организации.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на околната среда и водите Любка Качакова, която изложи мотивите на вносителя. Тя се спря обстойно на достойнствата на законопроекта,  като същевременно посочи и някои пропуски, свързани с промени в законодателството и структурата на Министерския съвет, настъпили след неговото внасяне в Народното събрание.
Законопроектът за управление на водите въвежда принципите и изискванията, залегнали в Рамковата директива за водите 2000/60 и в още десет други директиви на Европейския съюз, като определя екологичните цели по отношение на водите и развива механизмите за тяхното постигане.
Основната цел на законопроекта е да създаде гаранции за опазването и устойчивото използване на водните ресурси при осигуряване на необходимата по качество и количество вода за нуждите на сегашното и бъдещите поколения. За постигането на тази цел законопроектът третира водите като общонационално богатство и жизнено важен ресурс, а не като търговски продукт. Законопроектът пренася басейновия принцип на управление на водите, въведен със Закона за водите от 2000 г. Запазват се четирите района на управление и планиране – Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски със съответните басейнови дирекции и басейнови съвети като обществени консултативни органи към тях.
Законопроектът ясно и подробно разписва правомощията на отделните компетентни органи и дава възможност за добра координация и информационен обмен помежду им с оглед взимане на правилни управленски решения. Важна и незаменима роля в това отношение се очаква да играят системата за единен обмен на информация и мониторингът на водите, който ще се извършва по предварително одобрени от министъра на околната среда и водите програми.
Разпоредбите на закона създават условия за опазване на водите и водните екосистеми. Предвидени е строго определен ред за използване на водите, включващ разрешителни режими, регистрационен режим и концесиониране.
Заложените механизми за планово управление на водите гарантират ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, от международни финансови институции и други донори, както и националните инвестиции за изграждане на съответните системи и съоръжения за опазване и използване на водите.
Законопроектът отделя  специално място на информирането на обществеността и нейното участие при вземането на решения, свързани с управлението на водите.
Поставени са основните принципи за управление на трансграничните води, осигуряващи защитата на националните интереси.
Като цяло законопроектът въвежда една широкообхватна система от правила, мерки,  стимули и регулатори, които се очаква да спомогнат за постигането на интегрирано управление на водите и подобряване на тяхното състояние в съответствие с изискванията на европейското законодателство до 2015 г.
По-голямата част от изказалите се подкрепиха по принцип законопроекта. Бяха отправени и редица критични бележки и препоръки за неговото усъвършенстване.
Министерството на земеделието и горите подкрепи законопроекта, с който се създават условия за предпазване на земеделските земи от вредното влияние на водите, за водене на кадастър, особено необходим за регистриране и планиране на поливното земеделие и на съоръжения за опазване от заливане на земеделските имоти.
Основните направления, по които Министерството на земеделието и горите изрази забележки и направи предложения, са следните: преработване на законопроекта съобразно новата структура на Министерския съвет и създаденото Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (впрочем тази забележка направиха всички участници в дискусията); рибно-стопанската дейност; поливният режим, свързан с напоителни системи и сдруженията за напояване; както и въпросът за правото на собственост.
Министерството на здравеопазването подкрепи предложения законопроект, като отправи препоръки контролът върху качеството на питейните води, на водите за къпане и охранителните зони около водоизточниците да бъдат уредени с отделни наредби.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изказа становище, че законопроектът за управление на водите разглежда изключително важни принципи и правила за управление на водните ресурси в страната и поради това той е с особена важност и значение не само за управлението на водния сектор, но въобще за икономиката като цяло. Същевременно бяха предложени конкретни писмени бележки от страна на ръководството на министерството.
Министерството на икономиката и енергетиката взе отношение по глава “Финансова организация и икономическо регулиране” и отправи препоръки за ясно и категорично регламентиране на реда за ценообразуването на услугата “водоползване” и начина за нейното приемане с оглед покриване на разходите за поддръжка и експлоатация на хидротехническите съоръжения.
Бяха направени бележки, свързани със защита от вредно въздействие на водите. Беше изразено несъгласие със завишаването на такса водоползване, тъй като това би довело до неблагоприятни икономически последствия за водните електрически централи.
Представителите на Министерството на икономиката и енергетиката взеха отношение и по въпросите на собствеността върху водостопанските системи и съоръжения, които остават извън обхвата на настоящия законопроект, и изказаха становище, че Законопроектът за управление на водите трябва да се разглежда паралелно със законопроекта за собствеността и управлението на системите и съоръженията, предвиден с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор.
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, като подкрепи принципно законопроекта, представи конкретни писмени предложения за промяна на компетентните органи по защита от вредното въздействие на водите, съобразявайки се с новата структура на Министерския съвет.
Министерството на финансите подкрепи законопроекта и представи конкретни писмени предложения.
Министерството на държавната администрация и административната реформа съгласува законопроекта и отправи препоръка конценсионният режим да бъде приложим за всички форми на използване на минералните води, в това число бутилиране, добив на геотермална енергия, балнеолечение и така нататък, включително за техните водовземни съоръжения и санитарно охранителни зони.
Министерството на отбраната подкрепи предложения проект на Закон за управление на водите с едно принципно предложение за синхронизиране на глава VІІ “Защита от вредно въздействие на водите и управление при извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите” със Закона за управление при кризи.
Министерството на транспорта отправи препоръки за съгласуване на терминологията в разглеждания законопроект със Закона за морските пространства и с Конвенцията на ООН по морско право, разширяване обхвата на закона и по отношение на вътрешните морски води, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и отпадане от обхвата на законопроекта на въпросите, свързани с изхвърлянето и третирането на отпадъчните води от морските плавателни съдове, които са уредени в съответните международни конвенции, по които Република България е страна, в специализираното морско законодателство.
Националното сдружение на общините в Република България изрази принципни бележки, свързани със собствеността и управлението на системите и съоръженията за използване на водите, която се оставя да бъде уредена със специален закон, както и с премахването на общинската собственост върху минералните води и водните обекти. Представителите на общините настояха в законопроекта да се спази принципът на равнопоставеност между централните и местни органи на властта по отношение на приходите от такси и концесионни възнаграждения. Предложиха също на кметовете на общини да се предоставят контролни функции във връзка със защита от вредното влияние на водите.
Представителите на Българската академия на науките заявиха, че са взели участие при разработването на законопроекта и поддържат залегналите в него текстове.
В своите изложения представителите на неправителствените и браншовите организации, както и независимите експерти застъпиха мнение, че проектозаконът е прекалено обемист, наименованието на закона не отговаря достатъчно и пълно на неговото съдържание, списъкът на компетентните органи не е пълен, не е предвидено реално участие на неправителствените и браншовите организации в управлението на водите. Бяха повдигнати и въпроси за ролята на басйновите съвети, а именно, че в проектозакона не са обхванати всички видове водоползване – напояване, енергетика и така нататък, че няма яснота по отношение на това как да имаме повече вода за въвеждане на система за компенсиране на собствениците на земи в санитарно охранителните зони, за добива на инертни материали от руслата на реките и така нататък. Остро бяха повдигнати въпросите за собствеността. Беше предложено докато се изработят адекватни нови разпоредби по Закона за собствеността, да бъдат оставени в действие някои, макар и несъвършени разпоредби на сегашния Закон за водите, за приближаване на управлението на водите към регионите и за остарялата информация за наличност на подземни и повърхностни води.
В хода на дискусията като най-съществен се очерта въпросът с отпадането от законопроекта за управление на водите на разпоредбите, регламентиращи собствеността върху водностопанските системи и съоръжения. В тази връзка от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  и Министерството на околната среда и водите изразиха готовност в най-кратки срокове да бъде внесен предвиденият със стратегията отделен специален закон, уреждащ тази материя. Така двата закона ще бъдат разгледани и приети от Народното събрание със съвсем малка разлика във времето, така че да не се допусне възникването на правен вакуум.
Тук искам само да добавя, че на последното работно съвещание между четирите заинтересовани министерства се е обсъдила идеята необходимите промени да бъдат внесени в този законопроект, за да не се получава правен вакуум между отменения Закон за водите и времето, в което ще бъде приет Законът за собствеността.
Членовете на комисията приеха по-голямата част от направените забележки и препоръки и взеха решение за формирането на работна група, която да обсъди всички изложени становища и въз основа на тях да подготви конкретни предложения за второ четене на законопроекта.
С 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се” Комисията по околната среда и водите подкрепя законопроекта и изразява следното становище:
Предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за управление на водите № 502-01-10, внесен от Министерския съвет на 10 август 2005 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Божинов, за този много подробен доклад на комисията. Законът е важен.
Няма представител на изпълнителната власт, имам предвид правителството.
Откривам дискусията на първо четене на законопроекта за управление на водите.
Има думата народният представител Борислав Великов. Заповядайте.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, независимо, че интересът в залата точно към този законопроект е сравнително малък, но той е един от най-важните законопроекти в областта за опазване на околната среда, който изобщо може да бъде представен на нашето внимание. Вие видяхте и от доклада на комисията, прочетен от председателя Божинов, колко сериозно се е отнесла към този законопроект Комисията по околната среда и водите. Не на последно място, на  тази добра работа на комисията и в Четиридесетото Народно събрание, бих казал и в Тридесет и деветото, се дължи и фактът, че в крайна сметка няма никакви особени забележки по отношение на нашия напредък към присъединяването ни към Европейския съюз и в последните предупредителни писма.
Така че тук можем да си направим една самопохвала, преминавайки може би към последния законопроект, който е обвързан с едно пълно приспособяване на нашето законодателство в областта на околната среда, тъй като Рамковата директива за водите е още от 2000 г. След нея имаше още редица директиви на Европейския съюз, които определят именно начина, по който трябва да опазим водите като един основен ресурс, като един жизнено важен ресурс, както е определен и в чл. 3, ал. 1, т. 2 и беше подчертано и в доклада на нашата комисия, за да може да бъде изпълнена и целта, поставена от Организацията на обединените нации – към 2015 г. водата да бъде в необходимото добро състояние, тоест да бъде достатъчна по количество и с необходимото качество. Това е нашата най-важна задача. На тези задачи е подчинен целият закон. Смятам, че той до голяма степен урежда именно тези обществени отношения, които са свързани с гаранцията, че и в бъдеще водите в България, макар и не с особено голям ресурс, по отношение на количество, но все пак ще бъдат достатъчни за нашите деца, внуци и онези, които следват след това.
Разбира се, както всяко човешко творение и този законопроект има някои недостатъци. До голяма степен те бяха изложени и от председателя на комисията. Те ще могат да бъдат поправени между първо и второ четене. Да вземем дори съвсем пресния случай от преди около час-час и половина, когато това, което е залегнало като принципи в този закон, както и в стария Закон за водите, а именно, че трябва да има възмездност на правото на ползване на този жизнено важен ресурс, той беше до известна степен нарушен преди около час и половина и справедливостта изисква да се каже, че поне повечето колеги от комисията, а мисля че и председателят, имаме волята това да бъде коригирано по подходящ начин между първо и второ четене. Всъщност тези положения са залегнали тук, въпросът е за едно прецизиране  на съответните такси, така че да се потърси един баланс между интересите на околната среда, разбирай интересите на бъдещите поколения, и интересите на някои стопански субекти, разбирай днешните интереси. В този смисъл това ще бъде направено.
Други моменти, които може би няма да могат да бъдат решени с този закон, които останаха да висят, така да се каже, от предното Народно събрание бяха отбелязани. Аз искам специално да подчертая въпросите, свързани със собствеността върху стопанските системи и съоръжения. Дали ще има отделен специален закон или ще бъдат уредени тук, но този въпрос вече почти не търпи отлагане. Очевидно, че на Четиридесетото Народно събрание ще бъде предоставена, така да се каже, тази възможност да регулира този въпрос и на министър Чакъров, който беше председател на комисията в миналото Народно събрание, и който също така е ангажиран в този смисъл, във всеки случай дълбоко запознат с тази проблематика и ще способства тя да бъде регулирана по възможно най-добрия за страната начин.
Други текстове, които са важни и могат да се прецизират, са свързани с рационалното използване и опазване на подземните води в България. Подземните води, разбира се, не само в България са един основен ресурс, особено по-дълбоко залягащите, примерно в Североизточна България, това е малмо-валанжския водоносен хоризонт, други хоризонти имаме в други страни. Тези наименования са свързани с различни геоложки периоди в страната, които са минали и по време на които са се формирали отделните водоносни хоризонти под земята.
Също така тук е важно да осигурим една съгласуваност на държавната и общинска политика при предоставянето на част от този подземен воден ресурс, а именно минералните води за ползване – най-вероятно трябва да се потвърди именно концесионирането като един такъв сравнително унифицируем режим и, разбира се, да се даде възможност многобройните непроучени находища на минерални води да бъдат проучени, като се даде възможност за съответни инвестиции в една такава дейност.
Също така таксите за водовземане - това, което беше споменато и от председателя Божинов, макар че той спомена там, мисля два пъти “водоползване”, но единият път той имаше предвид водовземане. Няма значение. Това е дребно. Важното е, че има необходимост с оглед на различни обществени и икономически отношения, които трябва да се регулират, да се преразгледат съответните такси за водовземане.
Така че между първо и второ четене, като имаме предвид и бележките, които постъпиха от различните министерства и колеги, които са един много дебел том от около 50-ина страници, очевидно ще предстои много работа, но, разбира се, затова сме тук и смятам, че ще се справим.
Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори ще подкрепи законопроекта на първо четене. Предполагам, че всички в залата ще го направят и ги приканвам към това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Великов.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Божинов.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Господин председател, моля да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати следните представители от Министерството на околната среда и водите: госпожа Любка Качакова – заместник-министър, господин Асен Личев, господин Николай Куюмджиев, госпожа Росица Петрова и госпожа Михайлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала на отговорни представители от Министерството на околната среда и водите.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
Моля представителите на Министерството на околната среда и водите да заповядат в пленарната зала.
Има думата народният представител Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гледаме на първо четене един от най-сложните закони, върху които ни предстои да работим, закон, който изпълнява две изключително важни функции: на първо място, това са природозащитните функции, свързани с опазване на този жизненоважен природен ресурс, на второ място, решаването на редица стопански интереси. Законът концентрира в себе си и фактически е един документ, в който се кръстосват изключително много интереси. Днес бяхме свидетели на един от тези случаи.
Неслучайно към закона са направени много бележки, които по обем са толкова, колкото и самият закон. Голяма част от бележките изразяват точно тези, от една страна, лобистки интереси на различни структури, които се явяват ползватели на водния ресурс, от друга страна, интересите на администрацията, която в момента е концентрирана в различни ведомства. Защото общото управление на водите е прерогатив на министъра на околната среда, но редица от функциите и то основно стопанските, са съсредоточени в Министерството на земеделието, Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие, може би ще пропусна някои министерства, но няма система, която да не е засегната от Закона за водите. Именно по тази причина както Комисията по околната среда, така и цялото Народно събрание ще бъдат подложени на сериозни изпитания, защото вероятно ще се случат неща, подобни на днешния прецедент, когато отделни групи ще лобират за защита на техните интереси.
Изключително важно е обаче да запазим принципността си и да гласуваме този закон в съответствие с европейските принципи, защото в областта на водите има изключително много директиви, които уреждат както принципните въпроси, така и редица специфични въпроси, свързани с управлението на водите, и трябва да бъдем на нивото на отговорността, която трябва да чувства всеки от нас, и да гласуваме само принципно по този закон, за да не предизвикаме различни катаклизми в различните сфери.
Подчертавам, тук се преплитат както стопански интереси, така и интереси на администрацията, която не иска нищо от съществуващото положение да бъде променено.
Всички знаем, че в момента управлението на водите не е в съответствие с изискванията и нормите на европейското право, точно защото и с действащия закон не успяхме да преодолеем тези интереси на отделните ведомства.
Законът обаче има една основна слабост и това е, че във варианта, в който той е предложен, не се засяга един изключително важен въпрос – въпросът за собствеността на техническите съоръжения. В заседание на комисията този въпрос беше специално дискутиран. Беше подчертано, че без да се реши въпросът за собствеността на водостопанските съоръжения, законът не би могъл да действа и не би могъл да реши важните проблеми, които стоят.
Този закон е внесен от група народни представители и по тази причина Министерството на околната среда пое ангажимент да стане координатор на една междуведомствена група, която във възможно най-кратък срок да реши принципните въпроси със собствеността. Без този проблем законът ще бъде, подчертавам още веднъж, непълен.
В заключение ще кажа, че законът трябва да бъде подкрепен на първо четене, защото и в този си вариант, макар и с този сериозен пропуск, той предлага решение на редица проблеми, които съществуват в момента, но по него ще предстои сериозна работа както от страна на комисията, така и в залата.
Надявам се, че гласувайки по този закон както на първо четене, така и след подготовката му за второ четене, няма да допуснем непростими и непринципни неща, каквито допуснахме преди малко. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Заповядайте, господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Така представеният ни закон решава два сериозни проблема.
Първият е, че в много голяма степен преодолява досегашните недостатъци на нормативната база, а, от друга страна, отговаря на изискванията на директивите и на общата законодателна рамка на Европейския съюз за управлението на водите. Независимо обаче от опита за голяма всеобхватност самите изисквания на закона предполагат разработването на една много сериозна и задълбочена подзаконова нормативна база. Надявам се, че съответните ведомства имат готовност за това.
Няма да се спирам на проблемите, които подробно бяха казани от председателя на комисията, очевидно те ще се имат предвид между първо и второ четене. Ще обърна внимание само на един момент – че някои от дефинициите се различават от “Директива 2060”. Експертите са ми отбелязали: “В дефиницията на водоносен хоризонт не е отразено изискването за значителност на количеството подземни води, които могат да се черпят от съответните подземни слоеве”.
Другото е понятието за замърсяване в законопроекта, което е по-широко от дефинираното в директивата. Само в чл. 65, ал. 1, където се третират форсмажорни обстоятелства, са включени три различни терминологии, като изключителни или непредвидими обстоятелства, изключителни или форсмажорни обстоятелства, непредвидени обстоятелства, които са изключение и не могат да бъдат предвидени, които касаят една и съща проблематика, но мисля, че това са по-скоро детайли, които не се отразяват на качеството на закона. Има и други забележки, ще ги представя в Комисията по евроинтеграция, защото знам, че днес те се гледат и засягат главно терминологията.
В заключение Българският народен съюз ще подкрепи на първо четене закона и пожелава успешна работа между първо и второ четене, защото очевидно прехвърляме много ангажименти на комисията между първо и второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други желаещи, които искат да вземат участие в дискусията на първо четене? Няма.
Закривам дискусията на първо четене на Законопроекта за управление на водите.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се  няма.
Законопроектът за управление на водите е приет на първо четене.
Уважаеми народни представители, с това Програмата за работата на Народното събрание за седмицата 9-11 ноември приключи. Утре в 9,00 ч. ще бъде началото на…
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Няма дневен ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има парламентарен контрол, колеги! Утре председателят съгласно правилника има право да предложи точка за обсъждане в пленарната зала до парламентарния контрол.
Следващото заседание е утре в 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)
 
(Закрито в 13,40 ч.)
 
Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Юнал Лютфи
Петър Берон                                                
 
Секретари:
Метин Сюлейманов
Димитър Стоянов