Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-11-29

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Силвия Стойчева и Мартин Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Регистрирани са 173 народни представители. Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, предстои ни да проведем извънредно заседание на Народното събрание съгласно решението, гласувано на 25 ноември 2005 г. с утвърден от Народното събрание дневен ред.
Преди да пристъпим към изпълнението на нашата програма за днешния пленарен ден - 29 ноември 2005 г., съм длъжен да оглася едно съобщение съгласно правилника.
С дата 25 ноември 2005 г. до мен е изпратил писмо председателят на Парламентарната група на Обединените демократични сили господин Петър Стоянов, в което ме уведомява, че на 25 ноември т.г. на свое заседание Парламентарната група на ОДС е взела решение за изключването на народните представители Александър Праматарски, Марио Тагарински и Мария Капон, както и че като резултат от горното решение народният представител Марио Тагарински вече не заема длъжността заместник-председател на Парламентарната група на ОДС.
Тази промяна, както разбирам, вече е нанесена и в съответния регистър в Народното събрание – една процедура, която засега върви автоматично, но очевидно в бъдеще ще трябва да се върнем към този акт на вписване.
Съответно с това съобщение очевидно ще трябва да бъдат направени и съответни уточнения в състава на ръководствата на парламентарни комисии, доколкото тримата народни представители придобиват статут на независими, а не на членове на парламентарна група, което влече съответни изменения и необходимост от такива, и те трябва да бъдат предмет на консултации между парламентарните групи в следващите дни.
Ако няма съображения и други предложения само ще припомня програмата, гласувана на последното пленарно заседание, за днешния пленарен ден:
1. Второ четене на законопроекта за акредитация (приет на първо четене на 15.09.2005 г.) – продължение.
2. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. (Приет на първо четене на 19.10.2005 г.)
Това е един извънредно обемист и сложен правен акт.
3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.)
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица – І част. (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.)
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите. (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.)
Ако няма други съображения, предлагам да преминем към точка първа от нашата днешна програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ.
Приети са заглавието на закона и текстовете на членове от 1 до 9 включително по номерацията на вносителя.
Предстои да продължим с докладването на чл. 10 по номерацията на вносителя.
Господин Цонев, заповядайте, за да продължите докладването.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, по чл. 10 по вносител има направено предложение от народния представител Атанас Папаризов, което комисията не подкрепя по точки 1, 2, 3, 4а, 4в, 5 и 7 и подкрепя предложението по т. 4б и т. 6.
Има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което комисията подкрепя по т. 3 и т. 5 и по принцип по т. 1.
Предложенията по точки 2, 4 и 6 са оттеглени. Аз ги оттеглям тук, пред вас. Те не са приети от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 10, който става чл. 11, и предлага следната редакция:
“Чл. 11. (1) Съветът по акредитация на агенцията е постоянно действащ консултативен орган, който се състои от 25 членове.
(2) В състава на съвета по ал. 1 се включват по 5 представители от всяка заинтересована от процеса по акредитация институция и национално представена организация, организирани по групи, както следва:
1. министерства;
2. институции и национално представени организации на експерти;
3. национално представени организации на производители;
4. национално представени организации на потребители;
5. национално представени организации на акредитираните от агенцията лица.
(3) Всяка от петте групи има право на един глас.
(4) Представителите на групите по ал. 2 се избират от съответната институция или национално представена организация по определен от тях ред.
(5) Съветът по акредитация:
1. прави предложение до изпълнителния директор на агенцията за изменение и допълнение на правилата на агенцията и дава становище по процедурите и правилата за акредитация на агенцията;
2. дава становище относно размера на цените за дейностите по акредитация, извършвани от агенцията;
3. дава становища по програмите за надзор на агенцията и прави предложения за оптимизирането им;
4. обсъжда политиката относно дейностите по обучение, свързани с процеса по акредитация;
5. дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с процеса по акредитация;
6. разглежда ежегодния доклад на изпълнителния директор до министъра на икономиката и енергетиката и дава становище по доклада, което се прилага към него;
7. определя поименния състав на членовете на Комисията по възраженията.
(6) Съветът по акредитация избра председател и заместник-председател от членовете си за срок три години и приема правила за работата си, които се утвърждават от изпълнителния директор. Правилата се публикуват в официалния бюлетин или на страницата на агенцията в Интернет.
(7) Съветът по акредитация се свиква на редовни заседания от председателя си или от изпълнителния директор на агенцията. При необходимост може да се свика извънредно заседание на Съвета по акредитация от изпълнителния директор, председателя на Съвета или от негови членове, разполагащи с повече от половината от гласовете.
(8) Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета по акредитация се осигурява от агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Цонев.
Как предлагате да гласуваме? Доколкото виждам част от предложенията на народния представител Атанас Папаризов са подкрепени, а другата част – не са.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Тъй като него го няма в залата, предлагам да гласуваме неподкрепените предложения на господин Папаризов.
Аз съм оттеглил предложенията си, които не са подкрепени, така че след това ще гласуваме текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има ли изказвания по тези текстове? Не виждам.
Ще подложа на гласуване първо текстовете от предложенията на народния представител Атанас Папаризов, които не са подкрепени от комисията, и след това текста, който комисията предлага като окончателна редакция.
Първо подлагам на гласуване точки 1, 2, 3, 4а, 4в, 5 и 7 от предложенията на господин Папаризов по чл. 10 по номерацията на вносителя, които се намират на страници 12 и 13 на доклада, с който поне аз разполагам.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 20, против 46, въздържали се 81.
Предложенията не се приемат.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на чл. 10, който става чл. 11, така както е предложен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 142 народни представители: за 118, против 9, въздържали се 15.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, господин председател.
По чл. 11 на вносителя има направени предложения от народния представител Атанас Папаризов.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Има направени предложения и от народния представител Йордан Цонев.
Комисията също не ги подкрепя. Аз съм ги оттеглил по време на заседанието на комисията, оттеглям ги и тук, в залата.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип за чл. 11 и предлага той да се обедини с текста на чл. 12, който става чл. 12 със следната окончателна редакция:
"Чл. 12. (1) Процедурата по акредитация се осъществява от комисиите по акредитация, които изготвят становища въз основа на извършеното оценяване или надзор с предложение за решение по чл. 10, ал. 1, точки 3-8.
(2) Становищата на комисиите по акредитация имат препоръчителен характер за изпълнителния директор на агенцията.
(3) В комисиите по акредитация участват членове на Съвета по акредитация и на техническите комитети по акредитация.
(4) Съставът на комисиите по акредитация се определя за всеки конкретен случай от изпълнителния директор на агенцията.
(5) Членовете на комисиите подписват декларация за опазване на производствената и търговската тайна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов по този текст, който комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 15, против 39, въздържали се 64.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на новия чл. 12 в редакцията, предложена от Комисията по икономическата политика.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 11.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, ние инкорпорирахме текста на чл. 12 в предходния член. Тук обаче има направено предложение от народния представител Атанас Папаризов, което комисията не е подкрепила.
Комисията подкрепя отпадането на чл. 12 поради изтъкнатата преди това от мен причина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, чл. 12 по номерацията на вносителя в хода на редакцията в комисията е инкорпориран като смисъл в новия чл. 12, който току-що гласувахме. Към първоначалния чл. 12 има предложение на господин Папаризов, което не е подкрепено от комисията, но което следва да гласуваме и ако го приеме пленарната зала, текстът ще трябва да се върне в комисията за дообработка.
Подлагам на гласуване предложението на господин Папаризов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 6, против 48, въздържали се 53.
Предложението не се приема.
За коректност нека да гласуваме, уважаеми колеги, отпадането на чл. 12 като отделен текст, като отделен член в законопроекта, имайки предвид, че той е бил включен във вече приетия от нас нов чл. 12.
Моля, гласувайте отпадането на чл. 12 на вносителя, така както го предлага комисията.
Гласували 109 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 13 на вносителя има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение и на народния представител Йордан Цонев в две точки. Втората точка се подкрепя, първата не и аз оттеглям тази втора точка.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 13 със следната окончателна редакция:
"Чл. 13. (1) Срещу актовете на изпълнителния директор по чл. 10, ал. 1, точки 6-8 могат да се подават възражения пред Комисията по възражения в 7-дневен срок от съобщаването им.
(2) Комисията по възражения преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се произнася по възражението в едномесечен срок от постъпването му.
(3) В Комисията по възражения участват служители на агенцията, членове на Съвета по акредитация и на техническите комитети по акредитация.
(4) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от трима членове, двама от които постоянни: председател, който е председателят или заместник-председателят на Съвета по акредитация, и член – правоспособен юрист. Поименният състав на Комисията по възражения се определя от Съвета по акредитация. Председателят на Комисията по възражения посочва непостоянните членове за всеки конкретен случай съобразно вида или обхвата на постъпилото възражение.
(5) Комисията по възражения взема решения с мнозинство от две трети от членовете й. Член на комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира своето особено мнение.
(6) Решението на Комисията по възражения е задължително за изпълнителния директор на агенцията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Цонев. Номерацията на чл. 13 на вносителя е еднаква с номерацията на комисията.
Има предложение на господин Папаризов, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте предложението на господин Папаризов.
Гласували 106 народни представители: за 13, против 31, въздържали се 62.
Не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на чл. 13, както е предложен в редакцията на Комисията по икономическата политика, с поправката в ал. 1 – цифрата "9" става цифрата "8", и както са отразени приетите предложения по предложението на народния представител Йордан Цонев.
Моля, гласувайте предложението на комисията за редакция на чл. 13.
Гласували 111 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 14.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 14 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
"Чл. 14. (1) Помирителната комисия съдейства за доброволното разрешаване на спорове между акредитирани лица и между акредитирани лица и техни клиенти във връзка с дейности, включени в обхвата на предоставената акредитация, чрез сключване на споразумение между страните по спора.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от двама постоянни членове: председател, който е изпълнителният директор на агенцията, и член – юрисконсулт на агенцията. При необходимост в състава на помирителната комисия се включват и непостоянни членове, определени за всеки конкретен случай от председателя на помирителната комисия съобразно предмета на спора.
(3) Членовете на комисията подписват декларация за опазване на производствената и търговската тайна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
По чл. 14 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, неподкрепено от комисията.
Подлагам на гласуване предложението на господин Папаризов.
Гласували 104 народни представители: за 10, против 39, въздържали се 55.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция, предложена от комисията, на текста на чл. 14.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 15 има две предложения, направени от народните представители Атанас Папаризов и Йордан Цонев. И двете предложения не са приети от комисията.
Аз съм оттеглил моето предложение, оттеглям го и сега, по време на заседанието в пленарната зала.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Цонев, моля за коректност да четем предложенията, които не са подкрепени от комисията. Тук случаят е такъв. Би трябвало да се прочете текстът на вносителя и текстовете на предложенията, които не са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: "Чл. 15. (1) Към агенцията се създават технически комитети по акредитация, които дават предложения по отношение на техническите изисквания за акредитация и техническите въпроси в процеса по акредитация. Предложенията им се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Техническите комитети по акредитация:
1. предлагат специализирания профил и изискванията за оценители в съответната област на дейност;
2. разработват специфични правила и специализирани въпросници за дадената област на дейност;
3. участват в мероприятия за повишаване квалификацията на оценители;
4. изпълняват и други функции и задачи съгласно утвърдените си правила за работа.
(3) В техническите комитети по акредитация участват експерти от областите, имащи отношение към процеса по акредитация. Съставът на техническите комитети по акредитация се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията.
(4) Всеки технически комитет по акредитация избира от състава си председател и заместник-председател, които ръководят дейността им.
(5) Секретарите на техническите комитети са служители на агенцията, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Те организират провеждането на заседанията.
(6) Членовете на техническите комитети не получават възнаграждение за участие в работата на комитетите.
(7) Техническите комитети по акредитация заседават по утвърдени от изпълнителния директор на агенцията правила за работа, които се публикуват в официалния бюлетин и/или на страниците на агенцията в Интернет."
Предложението на колегата Папаризов е в чл. 15 ал. 6 да се измени така:
"(6) Членовете на техническите комитети получават възнаграждение за участието в работата им, съгласно утвърдения годишен бюджет на агенцията."
Комисията не подкрепя това предложение.
Това е всичко по този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи да вземат отношение по текста на чл. 15.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов по чл. 15, ал. 6, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 29, против 23, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя на законопроекта, подкрепен в редакцията на самия вносител и от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 10.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 16 и 17 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по тези членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Съгласно действащите правила, уважаеми колеги, трябва да гласуваме тези текстове, без те да се изчитат в пленарната зала.
Моля, гласувайте текстовете на чл. 16 и 17 в редакцията на вносителя, подкрепени от Комисията по икономическата политика.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
Двата текста са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: "Глава трета – Акредитация".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.
Искам да се извиня от името на комисията за това, че в доклада са допуснати предложения, които бяха препоръки към работната група и са изписани. Няма предложения чл. 18 да се прецизира, да се предвиди еди какво си, така че те могат да се смятат за оттеглени, въпреки че това не е коректният термин.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18 със следната окончателна редакция:
“Чл. 18. (1) Акредитацията се извършва при условията и по реда, определени в закона и в утвърдените процедури и правила за акредитация на агенцията.
(2) Процедурите и правилата за акредитация на агенцията се публикуват в официалния бюлетин и/или на страницата на агенцията в Интернет и се обнародват в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказвания по заглавието на глава трета и чл. 18? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета и текста на чл. 18 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 19 има предложение на народния представител Йордан Цонев, подкрепено по принцип от комисията, която предлага следната окончателна редакция на чл. 19:
“Чл. 19. (1) Лицето, което желае да получи акредитация, подава заявление, придружено със съответните документи, посочени в процедурите за акредитация на агенцията. В заявлението трябва да е посочен обхватът на заявената акрадитация.
(2) Лицето, което подава заявление по ал. 1, подписва декларация, с която се задължава да спазва изискванията за акредитация и правилата на агенцията.
(3) При непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1 на заявителя се определя срок за отстраняването им.
(4) При неизпълнение на дадените указания заявлението с подадените документи се връща на заявителя.
(5) След установяване наличието на всички необходими документи по ал. 1 и на компетентността си за извършване на акредитация по отношение на заявения обхват, местоположение на дейността, език, използван от лицето по чл. 19, ал. 1, и други специфични условия във връзка с изискванията за акредитация, агенцията определя водещ оценител и открива процедура за акредитация.
(6) В случай на неизпълнение на изискванията по ал. 5 заявлението с подадените документи се връща на заявителя.
(7) Процедурата за акредитация се извършва в срок до 18 месеца от откриването й по реда на ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте текста на чл. 19, така както е предложен от Комисията по икономическата политика.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 20 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е оттеглено по време на заседанието на комисията, тъй като не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 20 със следната окончателна редакция:
“Чл. 20. (1) При открита процедура за акредитация се извършва оценяване, което включва предварително проучване от водещия оценител, целящо да определи дали лицето, подало заявление за акредитация, е документирало изпълнението на изискванията и процедурите за акредитация на агенцията. При извършване на предварителното проучване при заявено писмено желание от страна на лицето може да се проведе и предварителна оценка на място.
(2) Предварителното проучване завършва с доклад от водещия оценител с експертно заключение.
(3) Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се извършва оценка на място от екип от оценители, при която се установява наличието на съответствието на лицето по чл. 19, ал. 1, с изискванията и с процедурите за акредитация на агенцията.
(4) Оценката на място завършва с доклад на водещия оценител с експертно заключение.
(5) Комисия по акредитация в състав, определен по реда на чл. 12, ал. 4, се запознава с резултатите от оценяването и с документите на лицето по чл. 19, ал. 1, и изготвя писмено становище с предложение относно исканата акредитация, което представя на изпълнителния директор на агенцията.
(6) При установяване, че лицето отговаря на изискванията и на процедурите за акредитацията на агенцията, изпълнителният директор на агенцията издава заповед и сертификат за акредитация в срок един месец от представянето на писменото становище по ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По чл. 20 няма предложения.
Моля, гласувайте окончателната редакция, предложена от комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 21 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция:
“Чл. 21. При установяване от комисията по акредитация, че лицето по чл. 19, ал. 1 отговаря на изискванията и процедурите за акредитация на агенцията в обхват по-тесен от заявения, след уведомяването му и получаване на неговото писмено съгласие изпълнителният директор на агенцията издава заповед и сертификат за акредитация с по-тесен обхват.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказвания по чл. 21? Няма желаещи.
Моля да гласуваме текста на чл. 21 в редакцията на комисията с подкрепеното предложение на господин Папаризов.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 22 има предложение от народния представител Йордан Цонев, подкрепено по принцип от комисията, която предлага следната редакция:
”Чл. 22. (1) Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните лица да извършват дейностите по чл. 1, ал. 1 на посочения в него адрес по местонахождение.
(2) Сертификатът за акредитация е поименен и правата по него не подлежат на преотстъпване или прехвърляне.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте текста на чл. 22 в редакцията на комисията, подкрепяща по принцип текста на вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 23 има предложение на народния представител Йордан Цонев, което не е прието от комисията и което оттеглям.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 23. Сертификатът за акредитация се издава за срок 4 години и съдържа:
1. наименование и марка (лого) на агенцията;
2. номер и дата на издаване на сертификата;
3. имена, постоянен адрес, ЕГН – за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, номер по НДР и ЕИК по БУЛСТАТ – за юридическо лице или едноличен търговец;
4. идентификационни данни на акредитирания обект;
5. основание за издаването му – нормативен акт, стандарт, ръководство;
6. предмет, обхват и срок на валидност;
7. подпис на изпълнителния директор на агенцията или на заместник-изпълнителния директор в случаите по чл. 10, ал. 5;
8. номер и дата на заповедта за акредитация;
9. дата на първоначална акредитация, в случаите, когато има получена.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте чл. 23, представен в окончателната редакция на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 24 има направени две предложения – на народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията, на народния представител Йордан Цонев – подкрепена е само т. 2, а т. 1 всъщност е грешка – изписана като предложение, а е препоръка към работната група, така че е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като е отразено предложението по т. 2.
Предложението на народния представител Атанас Папаризов гласи:
“В чл. 24:
1. В ал. 1 думите “след представяне на писмено становище” да се заменят с думите “на основание на писмено становище”;
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) В седемдневен срок от получаване на възражението изпълнителният директор на агенцията предприема съответните действия за свикване на комисията по възраженията.”
Комисията предлага следната редакция за чл. 24:
“Чл. 24. (1) При установяване, че лицето не отговаря на изискванията за акредитация и процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор на агенцията, след представяне на писмено становище на съответната комисия по акредитация, отказва акредитация с мотивирана писмена заповед. Заповедта се съобщава на заинтересованото лице в тридневен срок от издаването й.
(2) Заинтересованото лице може да възрази срещу заповедта по ал. 1 пред Комисията по възражения в седемдневен срок от съобщаването й чрез изпълнителния директор на агенцията.
(3) В седемдневен срок от получаване на възражението изпълнителният директор на агенцията може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорвания акт или да го измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, или предприема съответните действия за свикване на Комисията по възражения.
(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(5) Лицата могат да подадат жалба до съда, след като е изчерпана възможността по чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов, което не е прието от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 38, против 12, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложената редакция на комисията за чл. 24.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 25 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което оттеглям в залата.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26, като предлага следната редакция:
“Чл. 26. Размерът на цените на дейностите по акредитация на агенцията се определя от изпълнителния директор след становище на Съвета по акредитация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте текстовете на чл. 25 и 26 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Глава четвърта – Преакредитация.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.
По чл. 27 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 28 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на агенцията със заповед предоставя или отказва преакредитация съответно по реда на чл. 20, чл. 21 и чл. 24, ал. 1.
(2) Заповедта за отказ по ал. 1 може да се оспорва по реда на чл. 24, ал. 2 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване текстовете на глава четвърта – заглавието, чл. 27 по вносител и чл. 28 в окончателната редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Глава пета – Разширяване обхвата на акредитация.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава пета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.
По чл. 30 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 30:
“Чл. 30. (1) Изпълнителният директор на агенцията с мотивирана заповед разширява обхвата на предоставената акредитация по реда на чл. 20, ал. 3 или чл. 21 и издава сертификат за акредитация със срок на валидност, посочен в съществуващия сертификат за акредитация.
(2) Изпълнителният директор на агенцията с мотивирана заповед отказва разширяване обхвата на акредитация по реда на чл. 24, ал. 1.
(3) Заповедта за отказ по ал. 2 може да се оспорва по реда на чл. 24, ал. 2 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Моля, гласувайте наименованието на глава пета, чл. 29 по вносител и чл. 30 в редакцията на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Глава шеста – Надзор.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава шеста.
По чл. 31 има предложение, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 31:
“Чл. 31. (1) Дейността на акредитираните лица подлежи на надзор през целия срок на валидност на сертификата за акредитация.
(2) Надзорът включва действия, извършвани от агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията и запазване на доверието в качеството на предлаганите от акредитираните лица услуги.
(3) Надзорът се извършва ежегодно за срока на валидност на сертификата за акредитация.
(4) Дейността по надзор се извършва по ред, определен в процедурите за акредитация на агенцията.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста, чл. 31 в редакцията на комисията, чл. 32 и чл. 33 в редакцията на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 34 има предложение от народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията:
В чл. 34, ал. 1 думите “изпълнителният директор ограничава” да се заменят с думите “изпълнителният директор, на основание на становище на комисията по акредитацията”.
По чл. 34 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 34:
“Чл. 34. (1) При констатиране на несъответствия на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията, в резултат на извършения надзор, изпълнителният директор ограничава обхвата на акредитация, временно ограничава обхвата на акредитацията, спира или отнема акредитацията.
(2) Ограничаването на обхвата на акредитация се извършва, когато акредитираното лице е в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността му да извършва дейността си по останалата част от обхвата, или когато наруши изискванията, при които му е предоставена акредитацията за определена част от акредитирания обхват.
(3) Временно ограничаване обхвата на акредитация за срок до шест месеца се извършва, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността му да извършва дейността си по останалата част от обхвата.
(4) Спиране на акредитацията за срок до шест месеца се извършва, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да извършва дейности, за които е акредитирано, или не заплаща в срок цената на извършвания надзор.
(5) Отнемане на акредитацията се извършва, когато акредитираното лице:
1. е в невъзможност да извършва дейности, за които е акредитирано;
2. когато наруши изискванията, при които му е предоставена акредитацията за целия акредитиран обхват;
3. се позовава в дейността си на акредитация за неакредитиран обхват.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 10, против 41, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте окончателната редакция на чл. 34, предложена от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 35 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37 със следната окончателна редакция:
“Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на акредитация, временно ограничаване обхвата на акредитация, спиране или отнемане на акредитацията лицето е длъжно да върне в агенцията оригиналите на заповедта и сертификата за акредитация в тридневен срок от получаване на заповедта по чл. 35, ал. 1 и да спре позоваването си на акредитацията.
(2) Лицето, чиято акредитация е с ограничен или временно ограничен обхват, получава заповед и сертификат за акредитация с ограничен или временно ограничен обхват.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На вашето внимание, уважаеми народни представители, са текстовете на членове 35, 36, 37, 38 и 39. По четири от тези пет текста, а именно 35, 36, 38 и 39 комисията предлага да се подкрепи текстът на вносителя, а по чл. 37 дава своя окончателна редакция.
Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване текстовете на членове 35, 36, 37, 38 и 39, така както са предложени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Глава седма – Административнонаказателни разпоредби.”
По чл. 40 няма предложения.
По чл. 41 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция за чл. 41:
“Чл. 41. (1) Неакредитирано лице, лице с отнета или спряна акредитация, което в своята дейност се позовава на предоставяна от изпълнителния директор на агенцията акредитация, се наказва с:
1. глоба или имуществена санкция в размер на 1000 лв. при първо нарушение;
2. глоба или имуществена санкция в размер на 2000 лв. при повторно нарушение;
3. глоба за физическо лице в размер на 3000 лв. или имуществена санкция за юридическо лице или едноличен търговец в размер на 5000 лв. при системни нарушения.
(2) Акредитирано лице, което в своята дейност се позовава на предоставена от изпълнителния директор на агенцията акредитация за неакредитиран обхват, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 3000 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по членовете от 40 до 43 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Допълнителни разпоредби.”
Има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията.
В § 1:
1. Точка 11 се изменя така:
“11. “Правила на агенцията” са правила за работа на Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”, които се приемат от Съвета по акредитация по предложение на изпълнителния директор.”
2. Точка 12 се изменя така:
“12. “Процедури за акредитация на агенцията” са условията, редът, сроковете за провеждане на процеса по акредитация, приети от Съвета по акредитацията по предложение на изпълнителния директор на агенцията.”
Има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено по т. 2.
Предложението по т. 1 е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 със следната окончателна редакция:
“§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Водещ оценител” е експерт – физическо лице, определено от изпълнителния директор на агенцията за организация и ръководство на оценяването по откритата процедура за акредитация.
2. “Изпитване” е техническо действие, което се състои в определяне на една или повече характеристики на даден продукт, процес или услуга.
3. “Калибриране” е калибриране по смисъла на Закона за измерванията.
4. “Контрол” е изследване на продукт, услуга или процес и определяне на тяхното съответствие с конкретни изисквания.
5. “Национално представени организации” са юридически лица с нестопанска цел, които представляват интересите на заинтересована от акредитацията група или съсловие пред държавни органи или международни организации в качеството си на пълноправен член и които имат регионални структури.
6. “Значими нарушения” са нарушения на изискванията за акредитация, представляващи нарушения спрямо безопасността на хората и/или опазването на околната среда, които имат висока степен на обществена опасност и са установени с влязъл в сила акт.
7. “Повторно нарушение” е извършването на нарушение в срок от една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение по този закон.
8. “Системно нарушение” е извършването на три или повече нарушения по закона в продължение на тригодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
9. “Производствена и търговска тайна” е производствена и търговска тайна по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.”
По § 2 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е оттеглено.
Комисията предлага § 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 13, против 29, въздържали се 53.
Предложението на народния представител Атанас Папаризов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 1.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 6.
Параграф 1 е приет.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 4.
Параграф 2 отпада.
По § 3 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 2 със следната редакция:
“§ 2. Заварените процедури за акредитация, открити до влизането на този закон в сила, се довършват от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” по досегашния ред”.
По § 4 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
“§ 3. Създадените към датата на влизане в сила на закона технически комитети по акредитация запазват своя статут и изпълняват функциите на техническите комитети по акредитация по този закон.”
По § 5 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 4 със следната редакция:
“§ 4. В чл. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ. бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораториите по ал. 4 се удостоверява от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” при условията на наредбата по ал. 6 и на процедурата на агенцията за инспекция на лабораториите и одитите на изследванията, провеждани от тях.”
2. Създава се ал. 7:
(7) Дейностите по удостоверяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” се заплащат по цени, определени по реда на чл. 26 от Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители по § 2, 3 и 4. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Тези параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “§ 6. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник”.”
Комисията подкрепя този текст, като предлага той да стане § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по този последен параграф, касаещ влизането на закона в сила. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
Параграф 5 е приет, а с това и изцяло Законът за акредитацията.
Заповядайте, господин председателю на комисията.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, благодаря ви много за работата по този законопроект. С приемането му ние завършваме работата си по законопроектите, които регламентират инфраструктурата по качеството, така както я иска от нас Европейският съюз и ангажиментите, които сме поели по присъединяването. Още веднъж ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И ние да благодарим на председателя и на членовете на комисията за перфектно свършената работа.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Има думата председателят на Комисията по бюджет и финанси господин Петър Димитров..
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Господин председателю, с молба за едно процедурно предложение: в залата да бъдат допуснати Георги Кадиев – заместник-министър на финансите, Мария Мургина – изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, и Людмила Елкова – директор на дирекция “Данъчна политика” в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 98, против 1, въздържал се 1.
Това процедурно предложение е прието.
Моля квесторите да поканят в пленарната зала представителите на Министерството на финансите.
Моля председателят на Комисията по бюджет и финанси да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря Ви, господин председател.
“Данъчноосигурителен процесуален кодекс”.
Комисията по бюджет и финанси подкрепя текста на вносителя за наименование на кодекса.
“Дял І – Общи правила, Глава първа – Предмет и основни принципи.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на дял І и глава първа.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
Така че предлагам да ги гласуваме заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по заглавието на кодекса, по дял І, глава първа и чл. 1, както са предложени от вносителя? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на законопроекта, дял І, глава първа и чл. 1 са приети.
Господин Димитров, моля да докладвате от чл. 2 до чл. 6 включително.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По чл. 2 комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната окончателна редакция:
“Законност
Чл. 2. (1) Органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица.
(2) Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този кодекс, се прилагат разпоредбите на съответния договор.”
По чл. 3 ситуацията е аналогична. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
“Обективност
Чл. 3. (1) Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица в производствата по този кодекс.
(2) Административните актове по този кодекс се основават на действителните факти от значение за случая.
(3) Истината за фактите се установява по реда и със средствата, предвидени в този кодекс.”
По чл. 4 комисията подкрепя текста на вносителя без промени.
По чл. 5 комисията подкрепя текста на вносителя без промени.
И редакция на комисията за чл. 6:
“Добросъвестност и право на защита
Чл. 6. (1) Участниците в производствата и техните представители са длъжни да упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави.
(2) Всички лица, които са заинтересувани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси.
(3) Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да осигурят на участниците в производствата възможност да упражняват процесуалните си права и правото си на защита.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, да вземете отношение по текстовете от чл. 2 до чл. 6 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Текстовете до чл. 6 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По глава втора комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
По чл. 7 има предложение на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението и дава окончателен текст:
“Компетентен орган
Чл. 7. (1) Актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от публичен изпълнител от компетентната териториална дирекция.
(2) Когато органът, започнал производството, установи, че то не е от негова компетентност, в 3-дневен срок изпраща преписката на компетентния орган, като уведомява за това заинтересованите лица.
(3) Определен в закона горестоящ орган може да изземе разглеждането и решаването на конкретен въпрос или преписка от компетентния орган по приходите, съответно от публичния изпълнител, в случите, когато са налице основания за отвод или самоотвод, както и в случаите на трайна невъзможност за изпълнение на служебните задължения и да възложи правомощията по разглеждането и решаването им на друг орган, съответно публичен изпълнител, равен по степен на този, от когото е иззета преписката или въпроса.
(4) При промяна в обстоятелствата, обуславящи териториалната компетентност, производството се довършва от органа, който го е започнал.”
По чл. 8 комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната окончателна редакция:
“Компетентна териториална дирекция
Чл. 8. (1) Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго, е:
1. териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица;
2. териториалната дирекция по адреса на управление на неперсонифицираните дружества и осигурителни каси;
3. териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица;
4. териториалната дирекция по седалището на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранното лице;
5. териториалната дирекция по местоизвършване на дейността или на управлението за чуждестранни лица, непопадащи в т. 4, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от България;
6. териториалната дирекция по местонахождението на първия придобит недвижим имот за лица, които не попадат в случаите по т. 1-5;
7. Териториална дирекция – София, когато не може да се установи компетентната териториална дирекция по правилата на т. 1-6.
(2) Адресът на управление за лицата по ал. 1, т. 2 се доказва с нотариално заверен препис на учредителния акт, като ако в него не е посочен адрес на управление, за такъв се смята постоянният адрес или съответно адресът на управление на първия посочен съдружник. В случаите, когато не е представен учредителен акт, компетентна териториална дирекция е тази, която първа извърши процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.
(3) Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, компетентна е териториалната дирекция по местонахождението на първото възникнало място на стопанска дейност. В случай че чуждестранното лице не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТАТ, компетентна териториална дирекция е тази, която първа извърши процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите определя със заповед компетентната териториална дирекция за лицата, които попадат в териториалния обхват на повече от една териториална дирекция по правилата на ал. 1. Заповедта се обнародва в “Държавен вестник”.
(5) Компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси.”
Господин председател, ако позволите, в ал. 2 след консултации с дирекция “Законодателна дейност и европейско право” в парламента се оказа, че правилната дума не е “учредителният акт”, а “учредителният договор”, затова предложението ми е на двете места в ал. 2, където е записано “учредителен акт” и “учредителния акт”, вместо “акт” да се напише “договор”. Текстът си остава този, който прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по чл. 7 и чл. 8.
Това е местната подсъдност, но е така направена. Няма желаещи.
Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Петър Димитров, което е редакционно – в чл. 8, ал. 2, думата “акт” да бъде заменена с “договор”.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Това редакционно предложение е прието.
Моля, гласувайте наименованието на глава втора, чл. 7 и 8 така, както бяха представени от председателя на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета “Субекти и участници в производството”.
Чета окончателната редакция на чл. 9:
“Общи определения
Чл. 9. (1) Страна (субект) в административния процес по този кодекс е:
1. административният орган;
2. всяко физическо или юридическо лице, от чието име или срещу което е образувано административно производство по този кодекс.
(2) В производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества и осигурителните каси се приравняват на юридически лица. Принудителното събиране се извършва срещу участващите в неперсонифицираните дружества лица без оглед на участието им, а за осигурителните каси срещу участниците в тях съобразно тяхното участие.
(3) Участници в административното производство са водещият производството орган, субектите и всички други лица, които участват в извършването на процесуални действия.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 10 и предлага следната окончателна редакция:
“Дееспособност и представителство
Чл. 10. (1) Всички процесуални действия в административното производство могат да се извършват лично от дееспособните физически лица.
(2) Малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
(3) Юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по закон.
(4) Лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно.
(5) Органът по приходите или съответният служител следи за наличието на дееспособност и представителна власт за извършване на съответните действия и при установяване на липсата им определя срок за отстраняване на нередовността.
(6) В случай че нередовността по ал. 5 засяга извършването на процесуално действие, което не е условие за допустимостта на производството, и не е отстранена в определения срок, смята се, че действието не е извършено. Ако действието е условие за допустимостта на производството и нередовността не е отстранена, производството се прекратява.”
По чл. 11 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в чл. 17 на комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 11:
“Назначаване на временен или особен
представител
Чл. 11. (1) Когато органът по приходите или публичният изпълнител трябва да извърши нетърпящи отлагане процесуални действия спрямо лице, което е недееспособно и/или няма законен представител, както и при противоречие в интересите между представител и представляван, той може да поиска от районния съд по местонахождението му да назначи негов временен, съответно особен представител. За процесуални действия спрямо непълнолетни се прилагат и разпоредбите на Закона за закрила на детето.
(2) Съдът се произнася по искането с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от три дни от постъпването му, като определя временния, съответно особения, представител и срока, за който е назначен. Определението не подлежи на обжалване.”
По чл. 12 има предложение от народните представители Нено Димов и Веселин Методиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следния окончателен текст:
“Правомощия на органа по приходите и
публичния изпълнител
Чл. 12. (1) Органът по приходите, съответно публичният изпълнител, при спазване на разпоредбите на този кодекс:
1. извършва проверки и ревизии;
2. установява административни нарушения и налага административни наказания;
3. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;
4. проверява отчетността на контролираните обекти;
5. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство;
6. изисква и изземва оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия на писмени документи и заверени разпечатки на данни от технически носители;
7. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина;
8. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности, вземания и книжа;
9. извършва предвидените в този кодекс действия за обезпечаване на доказателства, включително запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други подлежащи на контрол обекти;
10. налага мерки за обезпечаване на публични вземания и извършва действия по събирането им;
11. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за осъществяване на контролната дейност или събиране на публичните вземания;
12. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна;
13. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;
14. изисква писмени обяснения;
15. възлага експертизи и ползва специалисти;
16. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено със закон;
17. извършва претърсване и изземване в подлежащите на контрол обекти.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва само в обекти, в които се осъществява стопанска дейност или управление на стопанска дейност – производствени помещения, магазини, складове, транспортни средства, офиси, кантори, канцеларии и други подобни, както и в помещения и места, където се съхраняват материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на информация, свързани с дейността на контролираните лица.
(3) При осъществяването на правомощията по ал. 1 и 2 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност.”
По чл. 13 комисията подкрепя текста на вносителя, както е даден. Няма редакционни поправки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по глава трета – от чл. 9 до чл. 13 включително.
Нямам право да го кажа, но с едно изречение: аз съм смутен.
Заповядайте, господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение да отложим гласуването на този текст. Аз съжалявам и приемам упрека на всички вас и преди всичко на себе си към себе си, но това, което чух, меко казано, силно ме притеснява. В този текст са събрани компетенциите на полицай, на дознател, на следовател, на прокурор, на съд, на съдебен изпълнител и на екзекутор. Според мен това няма нищо общо с отделните права, които може да има какъвто и да е субект в тази държава. Такова обединение на компетенции на мен не ми е известно и затова ви моля, пак повтарям с голямо извинение, че правя това изказване в такъв вид и сега, да отложим гласуването на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате предвид само чл. 13 или цялата глава?
Борислав Ралчев: Цялата глава. Това са невъзможни неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, защото тук е записано, че непълнолетните се представляват от своите родители. Как така?
Направено е процедурно предложение. Има ли обратно процедурно предложение за отлагане гласуването и разискванията по глава трета? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 8.
Това процедурно предложение се приема.
Следователно и разискванията по глава трета от чл. 9 до чл. 13 включително и гласуването им се отлагат.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По глава четвърта комисията подкрепя заглавието на вносителя.
По чл. 14 имаме предложение от народните представители Нено Димов и Веселин Методиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната окончателна редакция:
“Задължени лица
Чл. 14. (1) Задължени лица са физическите и юридическите лица, които:
1. са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски;
2. са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски.
(2) Задължени лица са и лица, които отговарят за задължението на лицата по ал. 1, т. 1 и т. 2.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 15:
“Лица, задължени да удържат и внасят данъци
или задължителни осигурителни вноски
Чл. 15. (1) Когато е предвидено в закон, че определено лице е задължени да удържа и внася данъци или задължителни осигурителни вноски от плащане или възнаграждение на друго лице (носител на задължението), за задълженото да удържа и внася лице се прилагат правилата, определящи правата и задълженията на субект в производствата по този кодекс.
(2) Данъци или задължителни осигурителни вноски, удържани и внесени от лицето по ал. 1, дори и когато не е имало задължение за удържане, се считат за платени от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане са били удържани.”
По чл. 16 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 17 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Момент!
Извинявайте, господин Димитров, но видях, че в залата има желаещи за процедура.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председателю! Касае се за изключително сложен и изключително рисков нормативен акт, в който за първи път се създаде прецедент – една процедура да върви през комисия на парламента, в която почти няма юристи. Същевременно има тотално признаване на съществени недостатъци в законопроекта, за което аз, като член на управляващото мнозинство, отказвам да нося отговорност, както и много от моите колеги.
Затова моля, ако нищо друго не може да се направи, да се чете текст по текст и що-годе внимателно, за да не сътворим нещо, което няма никаква връзка нито с Конституция, нито с европейско право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбирам го като препоръка към водещия – да се чете текст по текст. Няма да го подлагам на гласуване, защото то зависи от водещия. Обявявам, че ще вървим текст по текст.
Госпожо Капон, заповядайте.
Мария Капон (независим): Господин председател, благодаря Ви.
Уважаеми колеги, наистина всички текстове в закона създават една неравнопоставеност между данъчна администрация и данъкоплатец. Аз смятам, че трябва много ясно и категорично да прегледаме отново всички текстове. Истина е, че в Комисията по бюджет и финанси това не беше направено заедно с всички юристи към комисията. Това е истината. Това е приоритет на Комисията по бюджет и финанси, но юристите от комисията не участваха при правенето на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Връщам се към чл. 14, ал. 2 и предложението на колегите Нено Димов и Веселин Методиев. Въпреки че в Комисията по бюджет и финанси сме казали, че принципно е подкрепено предложението, всички виждате, че то не е. Подкрепено е в Допълнителни разпоредби. Смятам, че целта на текста беше коренно различна. Смятам отново да дискутираме – съжалявам, че вносителите ги няма. Аз ще се опитам заедно с тях да го правя.
Тоест тук се създава равнопоставеност с текста на вносителя от колегите – равнопоставеност между данъкоплатец и администрация. Тоест при случай, в който има създаден акт, данъкоплатецът да може да съди държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Капон.
Уважаеми народни представители! Госпожо Капон, разбрах Вашето искане предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев изрично да бъде гласувано в залата.
Затова ще помоля председателя на комисията да прочете предложението на народните представители, за да се ориентират, и ще го подложа на гласуване. Ако се приеме, приеме.
Господин председателю, моля да го прочетете, защото въпросът се поставя принципно – прието ли е или не е прието. Твърди се, че не е прието, следователно ще го подложа на гласуване и залата ще реши.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Господин председател, текстът е приет в комисията и там нямаше изказани съображения от вносителите Нено Димов и Веселин Методиев, че тяхното предложение не е отчетено. Съжалявам много, имаше сложна процедура за обсъждане дали този текст е юридически или икономически. Комисията почти с единодушие гласува, че това е икономически текст и това е текстът на Комисията по бюджет и финанси. Тук няма нито един негласуван текст.
Чета предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев:
В чл. 14, ал. 2 се добавя “В този случай задълженото лице има право да заведе граждански иск срещу държавата за нанесени вреди и/или пропуснати ползи, а държавата на регресивен иск към длъжностното лице” и текстът става:
“Чл. 17. (2) Когато задължено лице действа съобразно писмени указания от упълномощен орган по приходите, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага. В този случай задълженото лице има право да заведе граждански иск срещу държавата за нанесени вреди и/или пропуснати ползи, а държавата на регресивен иск към длъжностното лице.”
Повтарям, комисията подкрепя предложението по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Виждам, че господин Нено Димов е в залата.
Заповядайте, господин Димов.
Нено Димов (ДСБ): Става дума, господин председателю, че трябва да има равнопоставеност – това е нещо, което е записано и в Конституцията – между държавата и частните лица. Тук е записано, че комисията по принцип приема това предложение.
Бих искал да видим къде е отразено това предложение, защото на практика аз не виждам то да е отразено. В случая комисията най-вероятно не е подкрепила това предложение, но това е друг въпрос. Затова искам да бъде изяснено дали подкрепя предложението и ако е така, къде е отразено то. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Кадиев, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Благодаря, господин председател.
Предложението беше прието по принцип, като е отразено в § 9 на Преходните и заключителни разпоредби. Параграф 9 звучи по следния начин:
“§ 9. В чл. 9, ал. 2 от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, думите “органите на данъчната администрация” се заменят с “органите и служителите на Националната агенция за приходите”.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин заместник-министър, прощавайте, но не е ясно. Пред мен го няма целият закон. Сигурно е така, както Вие казвате – не споря, но и народните представители пред себе си нямат този § 9. Не е раздаден този текст. Това е разяснението.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Това е § 9 от Преходните и заключителни разпоредби, който наистина не е минал през комисия. Явно трябва да го приемете на добра воля и доверие, господин председател. (Шум и реплики в залата.)
Не е минал на Комисия по бюджет и финанси, как да Ви дам разписан текста? (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Чакайте, по-спокойно! По-спокойно!
Оправяли сме се и в по-тежки ситуации и пак ще се оправим. Няма страшно!
Господин Цонев, имате думата.
Йордан Цонев (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Става въпрос за едно предложение на колегите Димов и Методиев, което систематично при гледането на проекта намери място в Преходните и заключителни разпоредби.
Не виждам каква е драмата? Като не го виждате, че е прието, гласуваме предложението на колегата Димов и Методиев: отпада – не отпада.
Комисията ви казва – изработено е в работната група, но, да – не е отпечатано, тъй като кодексът е много дълъг, сроковете са много кратки, за да го приемем, затова се работи на части. Ако не се работеше на части, щяхте да го видите къде е отразено, но ако това е голяма драма – гласуваме предложението.
Правя процедурно предложение да гласуваме тогава предложението на колегите. Или го приемаме, или не го приемаме. Като го приемем – влиза в сила. Като не го приемем – ще видите къде е отразено. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Народният представител Татяна Дончева ще направи реплика на народния представител Йордан Цонев.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Няма как, колега Цонев, да е отразено нещо някъде, когато то не е прието, защото Комисията по бюджет и финанси още не е стигнала до Преходните и заключителни разпоредби.
Това, че Вие в работната група имате някаква идея да го слагате някъде, е много предварителен въпрос.
Второ, пита се в задачата, ако гласуваме предложението на колегите Димов и Методиев, има ли резон да дадем на задълженото лице правото да заведе граждански иск срещу държавата за нанесени вреди? А държавата на регресивен иск към длъжностните лица – нещо има грешка “регресивен”.
Колеги от ДСБ, това не е като прогресивен и регресивен. Може би, за регресен иск все пак става дума! За регресен иск!
Значи, има едни правила за отговорност на държавата, които вече се спазват 20-ина и повече години, даже 30. Има резон в това да може лицето да си завежда иск за вреди, които са му нанесени. Как ще се отхвърли този текст? За какви преходни разпоредби става дума? Става дума за принципен въпрос. Как ще го уреждате въобще в преходни разпоредби? Това не е преходна тема – правото на лице, което търпи вреди от държавата да иска държавата да му ги обезщети. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Момент само, момент!
Имаше нещо като реплика. Трябва да мине, ако има дуплика и тогава ще Ви дам думата.
Господин Цонев, не виждам други реплики, но имате право на дуплика, ако прецените. Първата част от репликата беше по Вашето изказване, а втората част – по съществото на предложението.
Господин Цонев има думата за дуплика.
Йордан Цонев (ДПС): Това право по принцип е уредено в закона. Може би няма да мога да цитирам точно заглавието на закона, но може би е Закон за отговорността на държавата. По този закон всеки гражданин има право да съди държавата за нанесени вреди от данъчната администрация по специален ред. Искам да се обосновете защо е нужен специален ред, след като в този закон има предвиден такъв ред? Това е първо.
Второ, въпреки всичко точно към този закон, с промяна в този закон ще се опитаме по-нататък, за да видите, че предвиждаме тази възможност да съществува, специално за такъв тип вреди. Така че не виждам каква е разликата.
Има един закон, който урежда тази материя и госпожа Дончева иска и тук да я уредим, добре. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Отговорността на държавата сега е издигната в конституционен текст.
Заповядайте за процедура, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
От името на Парламентарната група на НДСВ аз предлагам тази точка да бъде отложена и да преминем към следващата точка от нашата програма, за да се уточнят някои проблеми, които очевидно възникват от някои текстове, които имат нужда от уточняване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Направено е процедурно предложение да прекратим разискванията по този законопроект и да преминем към точка трета от нашата програма: второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Моля това процедурно предложение да се гласува.
Гласували 130 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 10.
Това процедурно предложение е прието.
Отлагаме разискванията и гласуванията по проекта за Данъчноосигурителен процесуален кодекс.
Сега е 15,57 ч., тоест 3 минути преди 16,00 ч.
Ще дам почивка до 16,30 ч., за да можем да се съсредоточим и да продължим с точка трета от извънредното ни заседание.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Регистрирали са се 135 народни представители. Имаме необходимия кворум.
Продължаваме заседанието с точка трета от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Моля председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Петър Димитров да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: "Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност."
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на закона.
По § 1 има предложение от народните представители Мария Капон и Мартин Димитров. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
"§ 1. Създава се чл. 6б:
"Липса на доставка в случаите на извършване на услуга по ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив
Чл. 6б. (1) Не е доставка по смисъла на този закон безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател по ремонт на нает или предоставен за ползване актив в случаите, когато активът е бил нает или предоставен за ползване на държателя/ползвателя непрекъснато за срок не по-малък от три години.
(2) Не е доставка по смисъла на този закон извършването на услуга от концесионер по подобрение на предоставен за ползване актив, когато това е условие и/или задължение по договора за концесия."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и от § 1 до § 5 включително.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на законопроекта и от § 1 до § 5 са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Уважаеми господин председател, тук има предложение, извън текста на първо четене, от народните представители Лидия Шулева, Петър Кънев и Теодора Дренска.
Предложението е оттеглено.
Има предложение от народния представител Петър Кънев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Мария Капон и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде нов § 5а, който става § 6 със следното съдържание:
"§ 6. В чл. 29, ал. 6, т. 5 думата "седмични" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Кънев, на народните представители Мария Капон и Мартин Димитров, всъщност текста на комисията по § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Текстът на § 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който трябва да стане § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по § 6, който става § 7 и който е по вносител. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Текстът на § 6, който става § 7, е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Извън логиката на предложенията по първо четене има предложение от народния представител Ясен Пенчев и група народни представители за създаване на нов § 6а, а на практика за нов § 7а:
"Създава се нов § 6а:
В чл. 33 текстът се изменя така:
"При условията на този закон са освободени сделките, доставките и услугите с предмет, изброен в чл. 34-52в".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
След като няма кой да защити текста, поставям на гласуване предложението на тази група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 34, против 45, въздържали се 19.
Предложението на народния представител Ясен Пенчев и група народни представители за създаване на нов § 6а не се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 7 има предложение от народните представители Мария Капон и Мартин Димитров, което се подкрепя по принцип от комисията и трябва да е отчетено в окончателния текст.
Комисията предлага § 7 да стане § 8:
"§ 8. В чл. 34 ал. 1 се създават изречения второ и трето:
"Учредяването или прехвърлянето на правото на строеж се счита за доставка, свързана със земя, до момента на завършване на сградата в груб строеж, за която се учредява или прехвърля правото на строеж. В правото на строеж не се включват извършените строително-монтажни работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Ще направя едно процедурно предложение. Тъй като господин Кадиев е напуснал залата по време на почивката, моля да разрешите да остане в пленарната зала и по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Правилникът стои над всички нас и ние сме му подчинени.
Моля, гласувайте за допускане в залата на заместник-министъра на финансите господин Георги Кадиев.
Гласували 102 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Параграф 8, който става § 9, е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Има предложение от народния представител Ясен Пенчев и група народни представители – създава се нов § 8а:
"Създава се чл. 52в със следния текст:
"Чл. 52в. Сделки, свързани със сметосъбиране, сметоизвозване, преработка, обезопасяване и обезвреждане на отпадъците."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ясен Пенчев и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 39, против 44, въздържали се 31.
Предложението на народния представител Ясен Пенчев и група народни представители не се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Има предложение от народните представители Нено Димов и Веселин Методиев – да се създаде нов § 15 със следния текст:
"§ 15. В чл. 53 думите "20 на сто" се заменят с "18 на сто"."
Тоест това е искане за намаляване ставката за ДДС от 20 на 18 на сто.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Народният представител Нено Димов желае да вземе отношение по предложението от него и от господин Методиев.
Заповядайте, господин Димов.
Нено Димов (ДСБ): Благодаря, господин председател. Това всъщност е намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 18 на сто – нещо, което, ако си спомнят народните представители, докато бяха кандидати за народни представители, обещаваха от страна на всички парламентарни сили.
Демократи за силна България искат да се изпълни това обещание, но не толкова да се изпълни обещанието, колкото да направят преглед как върви данъкът върху добавената стойност през последните три години:
През 2003 г. преизпълнението само в частта данък върху добавената стойност е 104,7%, тоест извзети са над предвиденото в бюджета 137,5 млн. лв.
През 2004 г. това се учетворява – преизпълнението е 116,3% и са надвзети над предвидените 540 млн. лв.
По неокончателните данни за 2005 г. над 1 млрд. лв. ще бъде преизпълнението от данък върху добавената стойност.
Тези 2%, които ние предлагаме в момента да се намалят, са равни на 551 млн. лв. – ще го закръгля нагоре, тоест на половината от очакваното надвземане, ако нещата за следващата година се запазят, а те очевидно не само ще се запазят, а с повишените акцизи ще се "подобрят" спрямо това, което е надвзето по ДДС към 2005 г. От тази гледна точка цифрата, записана в бюджета, няма да претърпи промяна. Нормален е въпросът, че след като предлагаме ДДС да падне, откъде предлагаме да паднат разходите? Не, в бюджета цифрата ще остане същата и тя ще бъде отново преизпълнена, само че няма да бъде преизпълнена с толкова много, с колкото се очаква сега.
Затова смятам за съвсем нормално данъкът върху добавената стойност да стане 18%, с което, пак повтарям, не се застрашава по никакъв начин бюджетът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Капон, заповядайте за изказване.
Мария Капон (независим): Благодаря.
В 2006 г. управляващото мнозинство е заложило 61 долара на барел, което е изключително ниска стойност дори и към днешната, която е около 67. Така че аз смятам, че тези 2% намаление са най-малкото, което всички можем да направим в изпълнение на обещанията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Димитров, заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, СДС и ОДС направи това предложение още на първо четене и то не беше прието от Народното събрание. Това, което липсва в момента на България, е данъчна стратегия, каква ще бъде данъчната политика през следващите години. Намаляването на ДДС е важна стъпка. И няма яснота и стратегия кога и защо, забележете, защо това трябва да бъде направено.
Във връзка с приемането на еврото има необходимост две години да бъде поддържана ниска инфлация. Така че намаляването на ДДС като стратегия трябва да бъде ясно обвързано с поддържането на ниска инфлация.
За мен е много важно, за да има предвидимост и на средата за бизнес, сегашното управление на БСП, НДСВ и ДПС ясно да каже какво ще прави със ставката по ДДС. Това беше и много важно предизборно обещание на тези партии. Така че липсата на стратегия е много голям проблем в момента за България и самата управленска програма на правителството не дава яснота за данъчната политика по време на мандата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Но съм длъжен да заявя, че поставям под съмнение въобще допустимостта на едно такова искане. Справка – чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. След като фигурира в доклада обаче, ще го подложа на гласуване.
Има думата заместник-министър Кадиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Благодаря, господин председател.
Искам много категорично да изразя позицията на Министерството на финансите срещу намаляването на ДДС. Господин Мартин Димитров много добре знае проблема с дефицита по текущата сметка. Намаляването на ДДС в момента ще създаде още по-голям проблем.
Искам също така да напомня, че задължението за ниска инфлация е за две години преди приемането на еврото, тоест в най-ранния случай от средата на 2009 г., което означава, че говорим за 2007 г., а не за 2006 г. Няма смисъл в момента да правим това упражнение.
И искам да напомня, че в икономическите програми пишеше за намаляване на ДДС към втората половина на мандата и към края на мандата. Така че не се оправдавайте с икономически програми на партии. В момента това е грешна стъпка, не го правете! След една година пак ще говорим.
И напомням – казах го и в комисията – една от идеите, която се обсъждаше от Международния валутен фонд, беше точно в обратната посока. Така че ние изпитваме огромен натиск от тяхна страна да вдигнем ДДС. И би трябвало да бъдем доволни, ако успеем да го запазим на това ниво, да не говорим за сваляне надолу. В момента е грешна стъпка, не го правете! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по това предложение? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев за създаване на нов § 15.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 48, против 90, въздържали се няма.
Предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев за създаване на нов § 15 не се приема.
Господин Димов, предполагам, че искате думата за процедура.
Нено Димов (ДСБ): Господин председател, далновиден сте, наистина става дума за процедура за прегласуване. Аз бях много изненадан да чуя тук от заместник-министъра от Българската социалистическа партия, че облекчаване на положението на гражданите е стъпка в грешна посока. Аз не мога да се съглася с подобно нещо. Намаляването на данък добавена стойност е основно облекчаване на крайния потребител. Защото той носи тежестта. И в тази година, в която се създава ценови шок, който всъщност вече е факт и имаме реална възможност, защото цифрите показват, че има реална възможност данък добавена стойност да се промени, защото вие на всичкото отгоре давате...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това не е процедура.
Нено Димов: Аз мотивирам защо трябва да промените гласуването и да гласувате “за”. Процедурата е прегласуване и аз я мотивирам.
Та, аз съм много изненадан, че вие от левицата, които претендирате за социално поведение и за социална ангажираност, не искате да облекчите българските граждани в тази година, в която ги карате отново към ценови шок.
Ненко Темелков (КБ, от място): Стига демагогия!
Нено Димов: Демагогия е това, което Вие правите, язък за белите Ви коси.
Така че нека да дадем малко възможност на българските граждани да си поемат глътка въздух. Знам, че това е много трудно по време на социалистическо управление, но нека все пак им дадем тази глътка въздух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Всъщност направено е процедурно предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте отново предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев.
Гласували 141 народни представители: за 52, против 87, въздържали се 2.
Предложението на народите представители Нено Димов и Веселин Методиев за създаване на нов § 15 не се приема.
Моля председателят на комисията докладва следващия текст.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Най-напред искам да благодаря на господин Димов, че белите коси са демагогия. Дано всички го приемат така!
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 10, но има предложение от народния представител Нено Димов § 9 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Всъщност, господин Димов, с отпадането на § 9 остава ал. 1, нали така?
Нено Димов (ДСБ, от място): Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, да ориентираме залата.
И така, поставям на гласуване предложението на народния представител Нено Димов за отпадане на § 9, което практически означава, че сегашната ал. 1 на чл. 56 трябва да остане.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 35, против 89, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Нено Димов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на вносителя, подкрепено от комисията, за § 9, който става § 10.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 18.
Параграф 9, който става § 10, е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя по § 10, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По § 10, който става § 11, има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 8.
Параграф 10, който става § 11, е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 11 има предложение от народните представители Лидия Шулева, Петър Кънев и Теодора Дренска. Предложенията по точки 1 и 2 са оттеглени, а комисията подкрепя предложението по принцип по т. 3.
Комисията предлага следната окончателния окончателен текст за § 11, който става § 12:
“§ 12. В чл. 64 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5, т. 2 накрая се добавя “включително за обучение и квалификация и превоз от местоживеене до месторабота на наетите по договор за управление и контрол”.
2. Създава се ал. 6:
“(6) Правото на приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката или вносителя е налице при спазване условията на този член и когато получените стоки или услуги са използвани, използват се или ще бъдат използвани за извършване на услуги по чл. 6б.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 12.
Гласували 117 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 8.
Текстът на § 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 12, който става § 13, има предложение от народните представители Шулева, Кънев и Дренска, което е оттеглено.
Има предложение от народните представители Марияна Костадинова, Теодора Дренска и Йордан Мирчев, което не е оттеглено и не е подкрепено от комисията:
“В чл. 65, ал. 1, т. 2 се добавя “или лекият автомобил е неакцизен, внесен в страната като нов и закупен след 1 януари 2006 г.”
Има предложение от народните представители Петър Кънев, Стоян Витанов, Йовко Йовков и Марко Мечев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Текстът на вносителя за § 12, който става § 13, гласи:
“§ 12. В чл. 65, ал. 1, т. 3 след думата “ремонта” се поставя запетая и се добавя “подобрението”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте за изказване, госпожо Костадинова.
Мариана Костадинова (НДСВ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това предложение го правим с моите колеги вече трета година. Идеята е да се облекчи този, който си купува нов автомобил. Защо го правим? Някой ще каже, че това е от лобистки интереси. Искам да ви кажа, че вносителите на нови автомобили така или иначе печелят, но ние всички, които караме стари автомобили, губим. Първо, защото тези автомобили са много ненадеждни. Второ, тези автомобили замърсяват драстично околната среда – в България така и не се въведоха някакви сертификати или регулиране на тези отровни газове, които излизат от старите автомобили. Трето, няма да споменавам, но ние сме на едно от първите места по пътнотранспортни произшествия в Европа. Нашите деца, бащи и всички ние пътуваме по пътищата на родината и знаем какви катастрофи стават точно въз основа на старите автомобили. Напоследък имаше дори едно изследване за катастрофите и причина за тях са не пътищата, които наистина са лоши, а точно старите автомобили, тъй като те са ненадеждни и те конструктивно действително вече не са за такива пътища, като нашите. Така че аз смятам, че ние трябва да вземем отношение по този въпрос.
Разбирам и това, че ще нанесем сериозна щета на бюджета. В интерес на истината в Комисията по бюджет и финанси бяхме направили и друго предложение, което да балансира, но се оказа, че това предложение пълни бюджета на общините и не беше прието в нашата комисия.
Все пак искам всеки от своето положение на народен представител да се замисли за тези аргументи, които аз казах и в крайна сметка да гласуваме. Знам, че може би няма да се приеме, но обещавам, че следващата година отново ще го поставя в Комисията по бюджет и финанси.
Съображенията ми са тези и аз бих желала всеки да се замисли или ако всички ние решим да се направят някакви облекчения. Все пак 2007 г. е съвсем близо и в крайна сметка ще има ограничение на старите автомобили. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Костадинова.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Марияна Костадинова, Теодора Дренска и Йордан Мирчев за § 12, който става § 13.
Гласували 123 народни представители: за 54, против 49, въздържали се 20.
Предложението на народните представители Мариана Костадинова, Теодора Дренска и Йордан Мирчев не се приема.
Поставям на гласуване предложението на вносителя, което се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 109 народни представители: за 80, против 11, въздържали се 18.
Текстът на § 12, който става § 13, е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Отново имаме предложение извън логиката на първо четене, от народните представители Мария Капон и Мартин Димитров по § 13:
“Създава се нов § 13:
1. В чл. 77, ал. 1:
В т. 2, накрая текстът “три поредни едномесечни данъчни периоди” става “два поредни едномесечни данъчни периоди”.
В т. 4 “45-дневен срок” се заменя с “30-дневен срок”.
В т. 5 текстът “тези три едномесечни периода” става “тези два едномесечни периода”.
В т. 6 текстът “започва да тече нов тримесечен период” става “започва да тече нов двумесечен период”.
2. В чл. 77, ал. 3 “30-дневен срок” се заменя с “20-дневен срок”.
В същата алинея “45-дневен срок” се заменя с “30-дневен срок”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Длъжен съм поне гласно да кажа – чл. 71, ал. 2 – предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и не се гласуват.
Имате думата, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Напълно съм съгласна с Вас, но смятам, че точно този текст на чл. 78 обслужва принципите и обхвата на закона, тъй като става въпрос за възстановяване на данък добавена стойност. Член 77 е с заглавие “Прихващане, приспадане и възстановяване на данък за възстановяване”. Тоест става въпрос за добрите данъкоплатци, които очакват от държавата да им се възстанови данък добавена стойност. Това е причината, поради която с моя колега Мартин Димитров дадохме съкратени срокове.
Нека сме наясно, че ако някъде процедурата е автоматична, другаде тя търпи предварителна проверка от данъчните служби на бизнеса, а от страна на администрацията многократно тези периоди са забавени. Целта е намаление на задължителния период от страна на администрацията за възстановяване, тъй като тези пари не принадлежат на държавата, те принадлежат на бизнеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, госпожо Капон.
Господин Димитров желае да вземе отношение. Заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин Корнезов! Искам да направя уточнението, че това правило, за което Вие споменахте, по принцип не се спазва. Ако ще се спазва по отношение на този закон, би трябвало да се спазва и по отношение на други закони. Тъй като по принцип не се спазва, не мисля, че Вашата забележка беше уместна.
Уважаеми колеги, намаляването на сроковете за възстановяване на ДДС трябва да бъде приоритет на работата на това Народно събрание. Нали затова създаваме Национална агенция по приходите? По-бързи процедури, по-ефективни процедури, по-добра администрация. От Министерството на финансите ни увериха, че ако това сега не бъде прието, ще бъде прието догодина. Ако не вървим по този път, накъде вървим – е въпросът? Защо създаваме Национална агенция по приходите? Тя какво по-добро ще направи за бизнеса? Нека да не гледаме само интересите на държавата, нека да гледаме интересите и на двете страни. Защо едни пари да бъдат блокирани от страна на държавата и защо тези срокове да не бъдат съкращавани? По този начин бизнесът губи пари, които се губят също така и от държавата. Това не е в интерес за нито една от двете страни – блокирането на средства. Нашата цел е да създаваме една все по-ефективна данъчна администрация.
Моля много внимателно да разгледате това предложение и да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Думата има господин Петър Димитров.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Господин Мартин Димитров, знаете, че Европейският съюз ни дава пари. Поради липса на потенциал ние досега не ги усвоявахме в голямата си част. При обсъждането в Комисията по бюджет и финанси изрично беше казано, че информационната система на Националната агенция по приходите не е готова и че тя най-вероятно ще бъде готова към средата на следващата година. Вашето предложение е целесъобразно, но нямаме потенциал да го реализираме. Така че дори да го приемем в този вид, то ще остане пожелание.
Така че в момента, в който има потенциал, този състав на този парламент се надявам да приеме това ускоряване. Това е в интерес действително на данъкоплатците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За дуплика думата има господин Мартин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Петър Димитров, проблемът е в това, гледайки Данъчноосигурителния процесуален кодекс, че се съмнявам в успешното стартиране на Националната агенция по приходите от 1 януари 2006 г. Така че ОДС и СДС за пореден път ви предупреждаваме и препоръчваме това стартиране да се отложи. Аргументът, че Международният валутен фонд е поставил едно условие, което не подлежи на преговори, за нас не е приемлив, тъй като може да се достигне до хаос. Това го казвам като отговор на Вашето заключение.
Да, съгласен съм, че е необходим известен период от време, за да заработи Националната агенция по приходите. Единият вариант е тези клаузи, които ние предлагаме, за облекчаване възстановяването на данъчен кредит да влязат в сила от средата на 2006 г. или от месец септември 2006 г., ако искате. Това за нас също е приемлив вариант. Няма проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров. Понеже се обърнахте към мен, ще си позволя едно изречение. Известно ми е, че чл. 71, ал. 2 не се спазва както в този парламент, така и в предните. От три парламента водя борба, за да го наложим, да не е мъртъв текст, но явно това е невъзможно.
Павел Шопов има думата.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председател. Точно за това ми е думата и в тази насока е и моето изказване. Не от три, а от повече парламента сроковете все не се спазват. Откакто е въведен данък добавена стойност, във връзка със сроковете за възстановяване на данъчния кредит, оттогава се наблюдава все едно и също – опозицията иска съкращаването на сроковете, управляващите точно обратното – удължаването на сроковете. Когато тук всички бивши управляващи са били в опозиция, спомням си го това от Тридесет и шестото Народно събрание, та чак досега, искат намаляването на тези срокове. Когато станат управляващи, протакат сроковете, увеличават ги по всевъзможен начин. Сега се наблюдава същото със сегашните управляващи.
Така че от тази трибуна изказвам принципното становище на “Атака” и то е за подкрепа на позицията, която имат госпожа Капон и господин Мартин Димитров. Ние ще подкрепим тяхното предложение.
Призовавам всички, включително и управляващите от БСП, които в миналото Народно събрание пледираха за това, колко приказки сме чули относно дългите данъчни срокове за възстановяване на данъчния кредит: управляващи, бъдете конструктивни управляващи и най-после този въпрос да бъде решен с консенсус в пленарната зала. Стига сме го отлагали за следващо Народно събрание, за бъдещо време, когато сегашните управляващи ще станат опозиция, да не се държат така като вас. Крайно време е този въпрос да бъде решен един път завинаги. От 1994 г., когато се въведе ДДС, оттогава виси и непрекъснато се обсъжда с тази цикличност, с едни и същи аргументи: управляващите се сменят с опозиция, опозицията – с управляващи, и въпросът продължава да стои. Нека днес да го решим, като подкрепим това предложение на Мария Капон и Мартин Димитров. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Капон, заповядайте, имате думата за реплика, но да видя как ще я измислите, тъй като господин Шопов подкрепя Вашето предложение.
Мария Капон (независим): Господин Шопов, не е достатъчно само подкрепа. За Националната агенция по приходите се взеха 100 милиона и моите деца, и моите внуци ще плащат лихвите за тях. Досега тя не функционира. А сега господин Димитров ни обяснява как трябва тя да функционира от 1 януари, а пък сроковете им пречат.
Така че по повод Данъчноосигурителния процесуален кодекс и сроковете е видно, че управляващото мнозинство не може да започне с Национална агенция по приходите от 1 януари. Три години с техния партньор НДСВ чакаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте за реплика, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: И аз искам да Ви репликирам, господин Шопов.
Националната агенция по приходите трябваше да стартира преди пет години! Преди пет години! Тогава, когато на власт беше едно познато ви правителство, след това мина още едно правителство. Така че недейте да връщате нещата към тези шест месеца тук при новия старт, който се очаква – казах ви, заради информационната система. Ако предишните управляващи бяха пуснали агенцията преди пет години, сега щяхме да сме забравили този разговор, но няма, няма информационна система на митниците, няма на Здравната каса, няма и на НАП. Задаваме си въпроса къде са тези информационни системи, може би Вие ще отговорите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Желаете ли да се възползвате от правото си на дуплика, господин Шопов? Отказвате се.
Заповядайте за изказване, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Искам да се изкажа в подкрепа на съкратените текстове по отношение на възстановяването на данъчен кредит.
Моето изказване е следното. В крайна сметка през 2003 г. по държавно гарантиран заем от Световната банка бяха отпуснати 30 млн. евро, целта на които беше да се създаде материалната база на Националната агенция по приходите и да се създаде необходимият софтуер. Доколкото ми е известно, за този период от време към настоящата дата голяма част от тези средства са изразходвани, а софтуер все още няма. И понеже няма софтуер, редно е Народното събрание да приеме едни съкратени срокове, така че да наложи държавната администрация да заработи по-добре и по-скоро да създаде този софтуер.
Ако отлагаме във времето тези текстове, които касаят съкращаването на сроковете по възстановяване на данъчен кредит, не е ясно с оглед на прибързаното приемане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, докога ще я караме така при тези срокове.
В крайна сметка ще страда бизнесът и ще пречим на неговия оборот.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този спорен текст? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Мария Капон и Мартин Димитров, което, както чухте, не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 34, против 90, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Уважаеми господин председател, колеги! В резултат на предложенията на три групи народни представители – Шулева, Кънев, Дренска от едната група, Мария Капон и Мартин Димитров от втората, Петър Кънев, Стоян Витанов и други от третата, комисията е предложила един окончателен вариант, който е нещо средно между предложенията на трите групи, макар че го няма предложено от вносителя.
Комисията предлага да се създадат параграфи 14 и 15 със следното съдържание:
“§ 14. В чл. 110, ал. 1 думите “50 хил. лв.” се заменят с “25 хил. лв.”.
§ 15. В чл. 117, ал. 1, т. 1 думите “50 хил. лв.” се заменят с “25 хил. лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Това предложение за промяна от 50 на 25 хил. лв., смятаме, както всичките си предложения, че трябва да бъде обективно. За нас решението за намаление от 50 на 10 хил. лв. не беше реално, тъй като средният оборот на една фирма, за да има 10 хил. лв., е около 30-35 лв. на ден. Не е сериозно да има такъв голям брой фирми, които да бъдат регистрирани доброволно по ДДС, и поради тази причина смятаме, че ще се явят много фалшиви фактури и ще има проблем с фиска с източването на ДДС. Затова смятаме, че подкрепата на предложението ни с Мартин Димитров на 25 хил. лв. е правилното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, оборотът тогава ще бъде 85-90 лв. на ден, което дори за една малка или средна фирма ми се струва приемливо.
Уважаеми колеги, става въпрос за едно изключително ключово предложение, което беше подкрепено от комисията и от Министерството на финансите, и което не се политизира. Въпреки че не бяха направени много важни неща за бизнеса, точно тук можем да подкрепим българския малък и среден бизнес.
Неслучайно имаше консенсус в Комисията по бюджет и финанси по този въпрос.
Предлагам ви всички вие да подкрепите това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте за реплика, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Блаогдаря Ви, господин председател.
Моята реплика е, че се политизира. Това е дясна политика, умерената политика е дясната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това не беше реплика.
Заповядайте, господин Димитров, за изказване.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Няма да бъде изказване.
Забелязвам една много интересна тенденция на авторизация на предложенията. В интерес на истината предложението е направено от народни представители от различни групи в парламента. Цитирам: Петър Кънев, Стоян Витанов, Йовко Йовков, Марко Нечев, Мария Капон, Мартин Димитров...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Лидия Шулева, Теодора Дренска...
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Когато запазихме акциза за кафето госпожа Капон официално обяви, че кафето поскъпва. Кафето си остана същото, тъй като акцизът остана непроменен и сега се създава илюзията, че това е една дясна политика в действие. Това е една разумна политика в интерес на данъкоплатците и аз се радвам, че пленарната зала се обединява и си мисля, че чрез консенсус ще приемем този текст, който облекчава българския данъкоплатец. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРЕНЗОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте, господин Кънев.
Вие държите ли, господин Кънев, да намалим на 10 хиляди?
Петър Кънев (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа народни представители! Предлагам след малко да преминем към гласуване на текста, предложен от работната група, защото изпадаме в битовизми за 30 лв. на ден и 90 лв. на ден. Тежко и горко на една фирма, която трябва да чака една година, за да се регистрира по ДДС.
Предложението за 10 хил. лв. беше точно това – час по-скоро да се регистрира тази фирма по ДДС, а не да виси една година.
Но така или иначе, подкрепям предложението на работната група за 25 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители?
В това изказване се съдържаше нещо като процедура за прекратяване на разискванията, но се надявам, че няма други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст.
Подлагам на гласуване предложението на комисията на базата на предложението на тези три групи народни представители за параграфи 14 и 15.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 14 и 15 са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя заглавието “Преходни и заключителни разпоредби”.
По § 13 има предложение от народните представители Мария Капон и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 13, който става § 16:
“§ 16. (1) Параграфи 1, 2, 4, 5 и 12, т. 2 се прилагат и за случаите, при които договорът не е прекратен или ползването на актива не е преустановено към датата на влизане в сила на този закон.
(2) Алинея 1 не се прилага:
1. когато данъкът е бил начислен от данъчно задълженото лице доброволно или по влязъл в сила данъчен ревизионен акт, или
2. при незавършени производства.
(3) Начислен и платен данък доброволно или по влязъл в сила данъчен ревизионен акт преди датата на данъчното събитие по § 5 от този закон не се дължи повторно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 16.
Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържал се 1.
Текстът на § 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: В резултат на интензивната работа от три групи народни представители от всички парламентарни сили комисията предлага следната редакция за § 14, който става § 17:
“§17. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на параграфи 14 и 15, които влизат в сила от 1 април 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 17.
Гласували 137 народни представители: за 136, против няма, въздържал се 1.
Параграф 17 е приет, а с това е приет изцяло и Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Преминаваме към следващата четвърта точка от днешната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Моля председателя на Бюджетната комисия да докладва.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Уважаеми господин председател, днес предлагаме първа част на законопроекта, тъй като има отложени текстове.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
“§ 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 думите “акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества” се заменят с “акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми”.
2. Създават се точки 17 и 18:
“17. сумите за пътни и квартирни пари, получени по извънтрудови правоотношения, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство;
18. сумите за дневни пари, получени по извънтрудови правоотношения, когато са за сметка на възложителя и не превишават двукратния размер на дневните пари, определени за лицата по трудови правоотношения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и § 1.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на законопроекта и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Има предложение от народните представители Мирослав Мурджов, Красимир Каракачанов и Николай Кънчев.
В чл. 14 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
“(6) Сумите, платени от данъчно задълженото лице в изпълнение на задълженията си по Закона за местните данъци и такси.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Мирослав Мурджов, Красимир Каракачанов и Николай Кънчев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 27, против 86, въздържали се 20.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Има предложение на същата група народни представители.
В чл. 15 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) В случаите, когато платци по данък общ доход осигуряват материална издръжка на низходящи малолетни или непълнолетни, данъчната основа се определя, като сборът на данъчните им основи по чл. 15, ал. 1 бъде намален със сума, равна на една минимална работна заплата за всяко едно от лицата, за които е поета материална издръжка.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Каракачанов, заповядайте да защитите Вашето предложение.
Красимир Каракачанов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Идеята за семейно подоходно облагане ние защитаваме още от 1999 г. Всяко правителство, което е на власт, уж е за семейно подоходно облагане, а реално погледнато, на практика не прави нищо. Преминавайки в опозиция, веднага започва да говори за семейно подоходно облагане. Всъщност аз не мога да разбера защо комисията е против?!
Какво предлагаме ние? Ние предлагаме от бюджета на всяко работещо семейство да остава повече разполагаем доход за издръжка на децата. Това е свързано не само с чисто социалните проблеми на младите работещи семейства, но и от друга гледна точка, малко или много, бих казал – в по-голяма степен, е свързано с демографския срив в страната. Постоянно се говори как страната, тоест българската нация загива с демографския срив. Постоянно се говори как ще се набележат мерки. Ето една конкретна мярка, чрез която ние предлагаме младите работещи семейства да разполагат с повече средства в семействата, за да имат стимул и за повече деца.
Логиката е много проста. Мисля, доколкото съм чел програмите на поне две от управляващите три партии в коалицията, че този принцип е много ясно заложен. И не мога да разбера сега защо мнозинството в комисията не подкрепи това предложение.
Надявам се, в края на краищата всички ние сме загрижени за работещите млади български семейства, надявам се колегите в залата да променят становището на комисията и да гласуват за това българските семейства, особено тези, които си правят труда да учат и да работят, да разполагат с повече средства за издръжка, образование и възпитание на своите деца. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Каракачанов.
Няма други желаещи да вземат отношение.
Моля, гласувайте предложението на Мирослав Мурджов, Красимир Каракачанов и Николай Кънчев.
Гласували 138 народни представители: за 39, против 54, въздържали се 45.
Това предложение на групата народни представители не се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Има предложение от народния представител Хасан Адемов за създаване на § 1а.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 1а, който става § 2:
“§ 2. В чл. 19, ал. 2 т. 1 се изменя така:
“1. Стойността на безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда, безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони; стойността на безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи – за дните в експлоатация, на риболовците – за дните на улов, а на водолазите – и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите, съгласно чл. 234, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Народният представител Петър Кънев поддържа ли си двете предложения или ги оттегля?
Петър Кънев (КБ, от място): Оттеглям ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттеглят се.
Продължете със следващите текстове, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията предлага да се създаде нов параграф, който да стане § 3:
“§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
“(6) Формираната по реда на ал. 5 данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицата осигурителни вноски по § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Намалението се ползва с подаване на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1.”
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и думите “ал. 5” се заменят с “ал. 6”.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и числото “6” се заменя с “7”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 4, и предлага следната редакция:
“§ 4. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите “с изключение на разпоредбите на чл. 23, ал. 2, т. 9, 14 и 15 и чл. 23, ал. 3, т. 5 и 9 от същия закон” се заличават.
2. Създава се т. 3:
“3. Внесените през годината за сметка на лицата осигурителни вноски по § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по § 2, 3 и 4. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Предложение от народните представители Мурджов, Каракачанов и Кънчев – в чл. 22, ал. 1, т. 1 да се добави една нова буква подточка “е” със следното съдържание:
“е) сто на сто със сумите, платени като лихви през годината, при ползване на потребителски кредити или кредити за покупка на жилища;”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Мирослав Мурджов, Красимир Каракачанов и Николай Кънчев.
Гласували 120 народни представители: за 31, против 56, въздържали се 33.
Предложението на групата народни представители не се подкрепя.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията предлага да се създаде нов параграф, който става § 5:
“§ 5. В чл. 22, ал. 1, т. 2 накрая се добавя “както и с внесените през годината за сметка на лицата осигурителни вноски по § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.”
По § 3 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 6 и предлага следната редакция:
“§ 6. В чл. 28, ал. 1, т. 2 се изменя така:
“2. лицата, предоставили дарението, нямат ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на съответната година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Народният представител Петър Кънев си оттегля предложението.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Параграфи 4 и 5 на вносителя са отложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 13.
Тези текстове са приети.
Преминаваме към текст, който е в таблици. Тези таблици са в доклада. И, както е традиционно, таблиците не се четат.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По този текст има предложение на народните представители Мария Капон и Мартин Димитров за нов § 5.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Димитров, ако желаете, можете да вземете отношение по така направеното предложение от Вас и госпожа Мария Капон.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, вашите всекидневни контакти във вашите избирателни райони са показали, че патентните данъци, въпреки че носят малък приход на бюджета – около 50 милиона на година, за бизнеса са много сериозен проблем. През последните години имаше намаляване на много данъци, но патентните бяха забравени. Въпреки че това е един доста малък приход за бюджета, като тежест за бизнеса се оказва доста сериозен. И това, което ние предлагаме в случая, е намаление на повечето патентни данъци между 20 и 30%, което ще има малък ефект върху бюджета, най-много 7-8 млн. лв., но ще има огромен ефект за бизнеса.
Второто нещо, което предлагаме и което в името на доброто функциониране на данъчната администрация се съгласихме да отложим за по-догодина, е зонирането. Така че тук постигнахме компромис – ще има работна група, която ще работи по зониране на други градове, тъй като до момента само в София има такава практика, градът да е разделен на зони, като за всяка зона има отделен данък. Смятаме, че и за повечето големи български градове е логично също да бъде въведен този принцип. В данъчната практика е важно да има равно третиране. След като има подобно зониране в София, би трябвало да има и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе. Тоест, бих казал, че еднаквото третиране е основен принцип.
Но по отношение на патентните данъци на мен ми е интересно тези от вас, които няма да подкрепят тази промяна, как ще го обяснят на своите избиратели, които са много чувствителни към тази тема и които от много време насам искат намаление на патентните данъци. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Госпожо Капон, заповядайте.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Ние разделихме гласуванията на две относно намаление, от една страна, на патентния данък, което, разбира се, не мина, тъй като управляващото мнозинство така или иначе не иска да намали каквито и да е данъци. От друга страна, целта беше да зонираме големите градове, както е направил господин Софиянски – така твърди той. Аз твърдя - Народното събрание, по негово предложение сигурно като предложение за големите градове. Бях внесла такова предложение за Пловдив. Оказа се, че работата е много по-дълга, отколкото си я представяхме, за да могат да бъдат включени всички градове. Истината е, че от страна на администрацията няма ясна и категорична позиция за възможност веднага да стане при работа в следващия месец.
Взехме едно компромисно решение, като аз се въздържам от по-голям коментар. Смятам, че трябва да започне да се работи от януари. Ако изобщо има патентен данък от 1 януари 2007 г., да бъдат направени зони за всички големи градове, заедно с експерти по места, за да бъдат ясни и категорични и да не се окаже, че едни ще плащат много по-големи патенти, отколкото други.
Господин председател на Комисията по бюджет и финанси, Вие ще потвърдите, че до месец май трябва да са изработени всички становища, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Председателят кима с глава.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Мария Капон и Мартин Димитров за създаване на нов § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 47, против 64, въздържали се 23.
Предложението на тези народни представители не се приема.
Моля, гласувайте § 6 по вносител, който става § 9.
Гласували 127 народни представители: за 108, против 7, въздържали се 12.
Параграф 6, който става § 9, е приет.
Уважаеми народни представители, § 7 е пред вас - това са таблиците с предложенията. По традиция таблици не се четат.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Има предложение от Мирослав Мурджов и група народни представители да се сменят етажите и да падне ставката. Те ще си го обосноват.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Нено Димов и Веселин Методиев.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението от Лидия Шулева и група народни представители е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Димов, заповядайте.
Нено Димов (ДСБ): Господин председател, аз ще се опитам отново да убедя мнозинството в очевидното. Преди малко ставаше въпрос за данък добавена стойност – същата е ситуацията и тук, при доходите за физически лица.
Направих си труда да сметна какво е през годините.
За 2003 г. преизпълнението е 106,5%. От гражданите на България пряко, директно са взети 67,51 млн. лв. над това, което правителството е предвидило.
Следващата 2004 г. – 112,5% или 138,3 млн. лв. са взети над това, което правителството е предвидило. Два пъти повече, отколкото през 2003 г.
Тенденцията за 2005 г. се запазва, макар че още е рано да се каже окончателната цифра. По този начин се показва, че намаляването на скалата, която ние предлагаме, а именно 180-те лева, които със сигурност ще се гласуват, необлагаем минимум – 20% за най-разпространените доходи между 2160 лв. и 7200 лв. да стане 20 на сто за горницата над 2160 лв. За тези доходи, които не са чак толкова много, тези над 7200 лв. годишно, да бъдат 22% за горницата над 7200 лв.
По данни на Министерство на финансите, които бяха казани в Комисията по бюджет и финанси, при второто ниво – най-масовите доходи, намаляването с 2% ще доведе до по-малко приходи – до приход, по-малък от около 40 млн. лв. Това не са загуби за бюджета, тъй като бюджетът по принцип няма нищо, той само събира пари. При положение, че за 2004 г. сме надвзели 140 млн. лв., през 2005 г. ще надвземем още повече.
Съвсем естествено е да намалим ставката дори повече от това, което предлагам, но нека да се вслушаме в така трагичния дефицит по текущата сметка, който явно е универсалното оправдание за всичко на Министерство на финансите. Слушайки това, за което ставаше дума по сроковете, когато се гласуваха, май ще превърне държавата ни от парламентарна в административна република, защото чуваме как администрацията ни казва какво да правим и какво да не правим, а ние нямаме правото да вземаме решение.
Така че, за да не се превърнем в административна република и да се опитаме да запазим парламентарното си присъствие, ето един начин да вземем политическо решение и да оставим повече пари в българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димов.
Други народни представители?
Госпожо Капон, заповядайте.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Нещо, което прави много силно впечатление в днешния ден, е оттеглянето на текстове от вносителя и оттеглянето на едни прагматични текстове. Съжалявам, че госпожа Шулева и господин Велчев си оттеглиха текстовете, тъй като това също беше компромисен вариант и се надявам сега да подкрепят предложението за намаление на данъците на физическите лица и опростяването, така както е предложено от Демократи за силна България. Ние, от Демократическата партия, ще ги подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Мирослав Мурджов, Красимир Каракачанов и Николай Кънчев. Това предложение не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 22, против 59, въздържали се 50.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 39, против 60, въздържали се 27.
Предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев не се приема.
Заповядайте, господин Димов – имате право да поискате прегласуване.
Нено Димов (ДСБ): Господа от мнозинството на НДСВ, ДПС и БСП, опитайте се малко да помислите! Не натискайте само клавишите ей така, произволно! (Шум и реплики в залата.)
Казвам ви да се опитате малко да помислите, защото тук, първо, бюджетът не се ощетява по никакъв начин, и, второ, се ощетяват много българските граждани, на които и без това сте замислили тежка зима! И без това сте ги подготвяли за тежка зима, а не щете да им оставите парите, с които да си платят утре тока, който им повишавате, или цигарите, алкохола и горивата, които вследствие акцизите им повишавате.
Нещата започват да стават много страшни и излизат от контрол. Вие тръгнахте да претендирате за социална политика, ама – ето ви социално безотговорното от вашата програма! И просто се замислете малко какво коства това нещо на бюджета. Нищо не коства. Просто в момента Министерството на финансите лъже в сметките. То ви дава грешни сметки – сметки, в които се крие над 3% излишък, което най-вероятно е договорено под натиска на Международния валутен фонд, само че аз все пак се надявам, че ние сме суверенна държава все още, макар и административна република!
Аз предлагам да се прегласува това предложение, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на прегласуване предложението на народните представители Нено Димов и Веселин Методиев.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 44, против 64, въздържали се 25.
Предложението на тези двама народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията, което всъщност е текстът на вносителя, за § 7, който става § 10.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 102, против 12, въздържали се 16.
Параграф 7, който става § 10, е приет.
По следващия § 8, който е по вносител и който става § 11, има ли желаещи народни представители, които да вземат се пак отношение по този параграф? Моля, гласувайте текста по вносител. Тестът е пред вас.
Гласували 124 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 16.
Параграф 8, който става § 11, е приет.
Следващият § 9 е също таблици, по които редица групи народни представители са направили своите предложения.
Господин Димитров, моля само казвайте кои са те и дали се приемат или не, без да ги четем.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Групите са същите: Мурджов, Каракачанов и Кънчев; Нено Димов и Веселин Методиев. И двете предложения не се подкрепят. Предложението на третата група е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Комисията предлага § 9 да стане § 12 с текста, както е по вносител.
Имате думата, уважаеми народни представители. (Реплики от ДСБ.)
Има изявление на народния представител Нено Димов. Моля то да се отрази в стенографския протокол, че тъй като това предложение е свързано с предишното, оттегля предложението си, тъй като предишното не беше прието. Това го отразихме, спокойно.
Аз поглеждам дали няма някой желаещ да се изкаже и погледнах благосклонно към господин Каракачанов, но той замълча. (Оживление в залата.)
Поставям на гласуване предложението на народните представители Красимир Каракачанов, Николай Кънчев и Мирослав Мурджов, което не се подкрепя от комисията, но не е оттеглено, следователно трябва да го гласуваме.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 28, против 59, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 9, който става § 12, както е по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 24.
Параграф 9, който става § 12, е приет.
Следващото предложение е предложението на народните представители Мария Капон и Мартин Димитров. То е прието по принцип.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията предлага следната окончателна редакция:
“§ 13. В чл. 40 изречение първо се изменя така: “Доходите по чл. 26, точки 2-10 се облагат с окончателен данък в размер 12 на сто.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
Господин Димитров, заповядайте. Имате думата.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, става въпрос за следното: един данък от 17% се намалява на 12%. Става въпрос за облагане на парични и предметни награди от състезания и конкурси, обезщетения за пропуснати ползи и неустойки, лихви извън случаите по чл. 12, точки 3 и 5, производствени дивиденти от кооперации, упражняване на права на интелектуална собственост по наследства, случайни сделки и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл. 12.
Искам да помоля за следното нещо – необходимо е едно допълнение. За да се запази правилото, че краткосрочните застраховки се облагат с по-висок процент от дългосрочните е необходимо към текста, който е записан от комисията, да бъде добавено, че по чл. 29, ал. 2 в последното изречение числото “12” се заменя с числото “10”. Това допълнение е необходимо, за да запазим досегашната практика дългосрочните застраховки да бъдат при по-благоприятни условия спрямо краткосрочните.
Действително, отново нарушаваме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но ако искаме да запазим това право, трябва да направим това допълнение. Това зависи от волята на народните представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Само че не можах да разбера точно какво трябва да направим.
Мартин Димитров: Това, което трябва да направим, е…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доходите по чл. 26, точки 2-10…
Мартин Димитров: Господин Корнезов, сега точно ще Ви обясня какво трябва да направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не, дайте ми текста, аз ще го разбера.
Мартин Димитров: Член 29, ал. 2…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ама, в текста няма чл. 29.
Мартин Димитров: Да, него го няма, а добавяме към текста ново изречение. Това е мое предложение, което може да бъде прието, може да не бъде прието.
Добавяме към текста на работната група: “Чл. 29, ал. 2, последното изречение”…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ама това не е текст на работната група! Това е текст на комисията.
Мартин Димитров: Ясно, така е. Просто трябва да добавим още едно изречение, според мен. Сега го предлагам за гласуване, за да запазим целостта на нещо, което е работило досега. Просто добавяме текста, че в чл. 29, ал. 2, последното изречение числото “12” се заменя с числото “10”. И предлагам да гласуваме само текста на работната група и текст с това изменение, тоест да има две отделни гласувания, за да има коректност и да се види дали народните представители подкрепят едно такова изменение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За да ми е ясно, за да преценя, господин Димитров и госпожо Капон, във вашето предложение има: “а тези по чл. 26, т. 9 с окончателен…” . (Шум и реплики в залата.)
Има ли това нещо във вашето предложение, което сега го предлагате?
Мартин Димитров (ОДС, встрани от микрофоните): Няма го, добавяме го, защото това нещо е пропуснато.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма.
Господин Димитров, не мога да поставя Вашето предложение на гласуване. Знаете, че в залата могат да се правят само редакционни поправки и респективно отпадане на текстове. Вие сега ни предлагате практически нов текст. Не мога да го поставя на гласуване и затова поставям на гласуване предложението на комисията за § 13.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 10 има предложение от народните представители Мария Капон и Мартин Димитров - § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10 и предлага той да стане § 14:
“§ 10. В чл. 41, ал. 1, изречение второ думите “Физическите лица, формиращи облагаем доход по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане” се заменят с “Едноличните търговци”, а думите “съставянето му” – с “доклада, заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата.
Мария Капон (независим, от място): Оттеглих предложението в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегля се предложението на народните представители Мария Капон и Мартин Димитров.
Моля, гласувайте § 10, който става § 14.
Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.
Параграф 10, който става § 14, е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага той да стане § 15 със следната редакция:
“§ 15. В чл. 42, ал. 2 думите “чл. 20, ал. 7” се заменят с “чл. 20, ал. 6 и 8”, а изречение второ и трето се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Параграфи 12, 13 и 14 са по вносител.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 18 има редакция на комисията:
“§ 18. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. Точка 35 се изменя така:
“35. “Допълнителни автобусни линии” са автобусни линии по утвърдена транспортна схема с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.”
2. В т. 51, буква “б” думите “инвестиционни дружества от отворен тип по реда на Глава шестнадесета” се заменят с “колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда”.
3. В т. 55 думите “Оборот за предходната година” и “предходната година” се заменят съответно с “Оборот” и “съответния период”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, всъщност § 15 става § 19, но тъй като имаме два пропуснати текста, номерирането на текстовете ще стане при окончателното приемане на закона.
Тъй като не виждам народни представители, които желаят да вземат отношение по тези текстове, моля, гласувайте до § 15, който става § 19.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Текстовете до § 19 включително са приети.
“Допълнителна разпоредба”.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието “Допълнителна разпоредба” и за § 16, който става § 20.
По § 17 има предложение от народния представител Петър Кънев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и текста на вносителя за § 17, който става § 21.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 22, със следната окончателна редакция:
“§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 3, § 4, т. 2, § 5 и § 15, които влизат в сила от датата на обнародване в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 10.
Текстовете са приети, но законът няма да влезе в сила, както е написано тук, защото трябва да приемем още няколко текста, които трябва да се докладват от комисията за окончателното приемане на закона. Надявам се това да стане в скоро време.
Преминаваме към точка пета от извънредната ни програма днес:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря Ви, господин председател.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите.”
Комисията подкрепя заглавието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3, 4 и 5.
По тези параграфи няма предложения от народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предлага се заглавието на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и първите пет параграфа по вносител. Желаещи за изказвания няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 97, против 14, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 6:
“§ 6. В чл. 11з се създават ал. 3 и 4:
“(3) Платеният акциз за етилен, вложен при производството на етилендихлорид (код по КН 2903150000 1,2 етилендихлорид), се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.
(4) Платеният акциз за предназначени за преработка газове с кодове по КН 290124100, 271114000, 290122000 и 290121000, претърпели специфична или химическа преработка в крайни продукти се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за изказване по текста на § 6, чл. 11з? Няма.
Подлагам на гласуване текста в окончателната редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 8 има предложение на народния представител Румен Ангелов – в раздел І “Стоки”, т. 1 от Тарифата за акцизите да се премахне текстът “ 1,5 лв. на хектолитър за градус плато”, като на негово място да се добави текстът “2,25 лв. на хектолитър за градус на плато”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Би трябвало да прочетете текста на § 8, доколкото има предложение по него.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Текстът, който се предлага да бъде коригиран, е:
"§ 8. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото "750" се заменя с "1100".
2. Точка 4.1. се изменя така:
"4.1. цигари 0,015 лв. за един къс + 48% от продажната цена."
3. Точка 4.2. се отменя.
4. В т. 14.1. и 14.2.1. числото "495" се заменя с "530".
5. В т. 14.2.2. числото "495" се заменя с "670".
6. В т. 15 числото "215" се заменя с "230".
7. В т. 16 числото "350" се заменя с "430".
8. В т. 17 числото "395" се заменя с "430".
9. Раздели ІІ и ІV се отменят."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Параграф 7 трябва да го гласуваме така, както е предложен от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 88, против 25, въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
По § 8 има думата господин Ангелов.
Румен Ангелов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Какво означава моето предложение по § 8? Означава да повдигнем акциза на бирата с 50% - същото, което преди малко направихме с всички останали спиртни напитки.
Още на първото четене, когато мина промяната на законопроекта, си зададох въпроса бирата алкохолна напитка ли е или не. Ясно е, че е алкохолна напитка. Тогава защо след като решихме да повдигнем акциза на останалия алкохол, изобщо не стана въпрос за бирата и не пипаме акциза в производството на бира?! Сигурно има някакъв отговор, сигурно някой ще каже нещо. Аз мисля, че е справедливо не само заради това, че бирата е алкохол, а и защото тя не е традиционното българско питие. Съгласен съм, че в държави като Германия това е традиционно питие, но в България не е. Кое е традиционното питие в България? Това, което се произвежда от грозде.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Ракията!
Румен Ангелов: Да, ракията! На това, от което много селски стопани си изкарват прехраната – от производството на грозде, на това му вдигаме акциза, но в същото време същия този бизнес го поставяме в неравностойно положение, съотнесен към бирата. И то в грамадно неравноправно положение! Ако погледнем един коефициент – продажна цена на алкохола, който преди малко повдигнахме, към данъчен налог, при спиртните напитки е 1,4, а при бирата го оставяме 2,2. Със закон искаме да дадем преференция 150% на производството на бира.
Уважаеми колеги, призовавам ви да увеличим акциза и на бирата! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Ангелов.
Има ли реплики?
Ще ви дам думата, но преди това въпросът ми е към господин Димитров. Извинявам се, че нарушавам процедурата.
Господин Ангелов, Вашето предложение е по т. 1 от раздел І на тарифата. Параграф 8 започва с предложение по т. 3. Въпросът ми е в Комисията по бюджет и финанси този въпрос дискутиран ли е?
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Да, дискутиран е. Има мнение на комисията – предложението е отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Давам думата за първа реплика на господин Мартин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря, господин председател.
Господин Ангелов, в едно отношение заблуждавате колегите народни представители, а именно, че разликата между тъй наречения твърд алкохол и бирата е, че по отношение на твърдия алкохол не са достигнати, а сега се достигат минималните прагове на Европейския съюз, докато по отношение на бирата те вече са достигнати.
И друго нещо. Ако говорим за алкохолни и неалкохолни питиета, виното за мен също е алкохолно питие, но те не се облага с акциз. Така че няма никаква причина в момента да увеличаваме акциза върху бирата. Ако това Народно събрание одобри тази мярка, ще постигнем още една грешка заедно с увеличаването на акциза върху тютюна и върху алкохола, което се случва преждевременно, но поне тук има обяснение, че става въпрос за хармонизиране с правото на Европейския съюз. Ако се увеличи акцизът върху бирата, никакво подобно обяснение не може да бъде взето предвид. Смятам, че това е мнение и на Комисията по бюджет и финанси. Беше разгледано по този начин.
Призовавам уважаемите колеги да не подкрепят това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика – госпожа Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря, господин председател.
Господин Ангелов, това не обслужва българските граждани и ние не въвеждаме справедливост. Това обслужва няколко фирми, производители на висок алкохол точно поради причината, че акцизната стока вино е с акциз нула. Аз просто не мога да разбера как е възможно от претендираща за дясна коалиция да дойде предложение за увеличение на акциз! Моля Ви да си оттеглите предложението, без да го гласуваме, защото аз знам кои бяха хората, които звъняха не само при Вас, а и при бившата ми група. Защото един от коалиционните бивши партньори - Яни Янев, натискаше в рамките на нашата група да има такова предложение. И нека да казваме истината! Оттук нататък аз искам да казвам само истината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За трета реплика има думата господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Госпожа Капон започна да открехва каква е истината. Уважаеми колеги – въпрос на лобита. Виненото лоби иска да се вдигне цената на бирата, за да се продава по-скъпо и по-успешно виното. Елементарно! Изключително елементарно и просто. Това е истинската причина.
Тук интересно е, че идеята и предложението идва от представител на парламентарна група, която се счита за опозиция. Аз отдавна казвам, че вие не сте опозиция или не сте истинска опозиция. Вие подкрепяте мнозинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Въпросът е за бирата, а не за опозицията, господин Шопов.
Павел Шопов: Въпросът не е на управляващи и опозиция. Въпросът е на принципна позиция. Ние от "Атака" сме категорично против всички тези увеличения на акцизите. Увеличението и на бирата, което се иска сега от мнима опозиция, надхвърля вече всякакви граници, надхвърля всички възможни до този момент очаквания!
Да натоварим българските граждани с още по-голяма цена на бирата или на биричката, защото на българския народ общо взето му е останала една биричка, направо е кощунство. Въпреки че аз не употребявам и не пия бира, предпочитам по една чаша вино – това е максимумът, но съм категорично против и ние от "Атака" сме против увеличаването на цената на бирата.
Този спор не е нов. Той е още от Тридесет и шестото Народно събрание, от времето, когато се въвеждаха акцизите в техния зачатъчен вид. Тогава в тази зала, а и в някое от предишните заседания аз напомних, че се водеше истинска борба за 5% за увеличаване на акциза, с което щеше с 5% да се увеличи цената на бирата. Мисля, че тогава не сгрешихме, че оставихме акциза с 5% по-нисък. Нека и този път да не правим тази грешка! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин Шопов.
Заповядайте, господин Ангелов, за Вашата дуплика.
Румен Ангелов (БНС): Доста бяха репликите, дано съм запомнил и да мога да отговоря на всички.
Едва ли, господин Шопов, единствено биричката е останала на българския народ. Това е популизъм, направо Ви го казвам. Вижте, ако ми говорeхте за мляко, за парно, за нещо, което има социална функция в държавата ни, аз щях да Ви разбера и да Ви подкрепя. Това, господин Шопов, че една биричка е останала на българския народ, е чист популизъм.
Искам да напомня също, че ние вече повдигнахме акциза. Аз гласувах против вдигането на акциза на алкохолните напитки. Сега се намираме обаче в състояние на вече повдигнат акциз на част от алкохолните напитки.
Що се отнася до това, че ме обвинихте, че аз заблуждавам Народното събрание, не, уважаеми колега, Вие го заблуждавате. В Преговорна глава 10 “Данъчна политика” ясно е записано, че при вдигането на акцизите първо трябва да бъде повдигнат акцизът на бирата, след това на останалите напитки, на газ, на горива и така нататък. Аз Ви слушах между другото много внимателно. Така че не заблуждавам народните представители.
Второто нещо, за което ме обвинихте, че заблуждавам народните представители, че ние сме достигнали акциза, не е вярно. В момента в България има най-нисък акциз, един от най-ниските акцизи в Европа. Около 2,5 пъти например е по-нисък от близки на нас страни като Унгария, Полша, които са съизмерими на нас, постсоциалистически страни.
Така че в нищо не съм заблудил народните представители.
Що се отнася до госпожа Капон, която ми казва, аз опозиция ли съм или не съм опозиция и ми казва, че виното има нулев акциз. Разбира се, че има нулев акциз, както навсякъде. Но вие по магазините видели ли сте колко струва примерно едно пластмасово шише с два литра бира? Струва 2 лв. или 1,60 лв. Е, как може да струва 2 литра бира, а едно вино, което вие искате да защитавате и ме обвинявате, че аз не го защитавам, напротив, защитавам точно производството на грозде и на вино. Аз съм избран от Бургаския район, в който има големи винокомбинати, има много производство на грозде. Разбира се, че искайки в тази ситуация вдигането на акциза на бирата, защитавам донякъде производството на грозде и вино, а не това, което вие ми слагате в устата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Други желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Берон.
Петър Берон (КА): Вие пак се благодарете, че го няма Венци Димитров тук, той щеше да разкаже и повече работи за бирата. Аз не пия особено много, но бих казал, че бирата е вече до голяма степен напитка за нашия народ. Всеки си пие биричка. Плюс това има една голяма разлика между бирата, от една страна, и ракията, и тютюна, от друга. Това, че тютюнът и ракията са вредни и го пише на всяка кутия, че носят смърт и така нататък, а пък и ракията не е кой знае колко полезна, то бирата, както казват чехите, е течен хляб. Така че аз съм против всякакво повдигане на акцизи и против всякакво поскъпване. Да си оставим акциза на бирата нисък. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики на господин Берон? Няма.
За изказване има думата господин Димов.
Нено Димов (ДСБ): Аз не мисля, че тук може да се говори за каквато и да било справедливост, дотолкова доколкото имаме три различни вида пазар. Единият пазар е на високоалкохолните напитки, на които ние сложихме акциз. Вторият пазар е на виното и третият е на бирата. В никакъв случай не ми казвайте, че бирата се конкурира с ракията някъде. Ракията може да се конкурира с уискито, но не и с бирата. И е просто някакъв абсурд ние да правим по този начин бирата луксозна стока. За много хора утре ще трябва и водата да стане луксозна стока. Дайте да сложим акциз на минералната вода в Горна баня или в Девин! Тръгвайки по тази логика, ние ще завършим може би следващата година с акциз на практика на всичко, вместо да махнем акцизите. Просто това е обратно на нормалния разум и аз предлагам да не подкрепим това предложение, дотолкова доколкото то е почти граничещо с абсурда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплики? Няма.
Имате думата, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря, господин председател.
Моето желание е единствено да не заблуждаваме нашите колеги тук и да изясним какво означава минимални стандарти на Европейския съюз по отношение на акцизите. Това означава, че има един минимум, който, като се достигне, след това вече няма изискване от страна на Европейския съюз за по-нататъшно увеличение. Това не означава, че в Европейския съюз цената на бирата е една и съща. Напротив, цената може да бъде сто пъти по-различна в една държава от друга, но и в двете страни, във всички страни на Европейския съюз, е достигнат този минимум, който е задължителен. И този минимум вече е достигнат в България. И ако се казва противното нещо, това означава, че вие се опитвате да заблудите вашите колеги.
Задължителният минимум на Европейския съюз за бирата в България е достигнат. Оттам нататък всяко увеличение на акциза е вече политика, която няма нищо общо с Европейския съюз. И ви моля по този въпрос да сме пределно ясни и да не заблуждаваме колегите си! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Реплики? Няма. Желаещи за изказване – също.
Да чуем и заместник-министъра на финансите господин Кадиев по този въпрос.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Благодаря, господин председател.
Като представител на приходната администрация би трябвало да съм доволен от това, че ще има един по-висок акциз и съответно повече приходи за държавата. Всъщност обаче аз не съм доволен и Министерството на финансите счита, че не е моментът сега да се вдига този акциз. Причината е, че... (Реплики от народния представител Иван Костов от място.)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: В крайна сметка решението е на залата. Аз изказвам мнението на Министерството на финансите, вие ще решите какво ще се случи. (Реплики от народния представител Иван Костов от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви, господин Костов! Моля Ви, не репликирайте от място. Думата има заместник-министърът на финансите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Исках просто да изкажа мнението на Министерството на финансите, ако не желаете да го слушате, по-добре да си седна на мястото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, продължете, господин Кадиев. Не влизайте в разговор със залата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАДИЕВ: Минималните ставки са достигнати в 2004 г., тоест нямаме никакво изискване от Европейската комисия да ги увеличим. Оттук нататък, пак ви казвам, по-висока ставка е в плюс за Министерството на финансите, въпрос на политическо решение. В момента няма нужда от вдигането на този акциз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Ангелов, което не е подкрепено от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 18, против 102, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 8 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 95, против 12, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната окончателна редакция:
“§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Съображения по този заключителен текст? Не виждам.
Подлагам на гласуване заглавието “Заключителна разпоредба” и § 9 в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 118, против 2, въздържали се 9.
И последният текст е приет.
С това гласуване е изпълнена и програмата на днешното извънредно заседание.
Преди да го закрия, ще направя няколко съобщения:
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание на 30 ноември, сряда, от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по културата ще проведе заседание на 30 ноември от 14,30 ч. в зала 42.
Комисията по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание на 30 ноември, сряда, от 16,00 ч. в зала “Запад”.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 30 ноември, сряда, от 16,00 ч. в зала 130.
Комисията по енергетиката ще проведе редовно заседание на 30 ноември, сряда, от 15,30 ч. в зала 456.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание на 1 декември, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 232.
Комисията по въпросите на държавната администрация ще проведе съвместно заседание с Комисията по жалбите и петициите на гражданите на 1 декември, четвъртък, от 14,30 в зала 356.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 30 ноември, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 18,43 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Секретари:
Силвия Стойчева
Мартин Димитров