Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-02-04

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Асен Агов
Секретари: Гадар Хачикян и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, до мен е адресирано писмо от народните представители Надежда Михайлова, Екатерина Михайлова, Сергей Станишев, Анастасия Мозер, Александър Праматарски и Емил Кошлуков, с което на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасят проект за решение за освобождаване на Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание.
Тази точка влиза в дневния ред без да се гласува, но само трябва да се гласува тя да бъде точка първа от днешното пленарно заседание.
Моля, уважаеми народни представители, гласувайте това да бъде точка първа на днешния ден.
Гласували 229 народни представители: за 227, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Процедурно предложение – господин Илчев. Заповядайте.
Станимир Илчев (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Ще Ви помоля да разрешите прякото излъчване по Националното радио и Националната телевизия на тази историческа по своето предназначение тема. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение за пряко излъчване на днешното заседание в тази му част по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Гласували 218 народни представители: за 217, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Уважаеми дами и господа, правилникът е лаконичен относно процедурата при освобождаване на председателя на Народното събрание, независимо че парламентарната практика в тази посока е богата.
Парламентарната група на СДС и господин Валентин Василев са вносители на процедурни правила, които току-що ми бяха представени и които в момента се раздават в залата.
Така че, господин Василев, заповядайте да представите своите процедурни правила.
Валентин Василев (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проектът за процедура за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание включва четири точки:
"1. Представяне на мотивите и проекта за решение от името на вносителите.
2. Разисквания съгласно чл. 45 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Изслушване на председателя.
4. Гласуване, което ние предлагаме да бъде явно."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Някакви разисквания, предложения по тези процедурни правила?
Моля да гласуваме процедурните правила, така както бяха представени от господин Валентин Василев.
Гласували 217 народни представители: за 215, против няма, въздържали се 2.
Процедурните правила са приети.
Моля, кой от името на вносителите на проекта за решение ще представи него и мотивите?
Заповядайте, господин Младенов. Разполагате с десет минути.
Николай Младенов (СДС): Уважаеми народни представители, позволете ми да представя пред вас мотивите за предсрочното освобождаване на председателя на Народното събрание Огнян Герджиков.
Това освобождаване се налага поради следните основни четири мотива:
"1. Участие в провеждането на политическото решение на ръководството на Националното движение Симеон Втори за неучастие в работата на Народното събрание с цел да се осуети парламентарният контрол върху Министерския съвет. По същество това решение е антипарламентарно, тъй като чрез него се блокира осъществяването на основна конституционна функция на парламента. Недопустимо е председателят на парламента да бъде проводник на антипарламентарна политика. Това грубо нарушава чл. 1 от Конституцията, определящ Република България като държава с парламентарно управление, обезличава Народното събрание и нарушава принципите за функциониране на всяка демократична страна.
2. Председателят на парламента системно връща актуални въпроси и питания към министър-председателя и министрите по политическа целесъобразност и в тяхна услуга. По този начин той поставя парламента в подчинение на изпълнителната власт в нарушение на конституционните принципи за разделение на властите и взаимодействие между тях.
3. Председателят на Народното събрание не осигурява изпълнението на решенията на Народното събрание за присъствие и отчет на министър-председателя и министрите.
4. Ръководи администрацията на Народното събрание в нарушение на § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание."
С тези мотиви, уважаеми дами и господа, и 112 подписа е внесено искане за оставката на председателя на Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Младенов.
Преминаваме към разискванията по проекторешението.
В съгласие с чл. 45 от правилника всяка парламентарна група има тридесет минути за изказвания.
Имате думата.
Уважаеми дами и господа, имате думата за разисквания по проекта за решение или лаконичните мотиви са достатъчни без разискване да преминем към гласуване? Така ли да разбирам мълчанието на залата?
Господин Ралчев, заповядайте за изказване.


Борислав Ралчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми министри! Настоящото заседание има своето високо отговорно място в работата на Тридесет и деветото Народно събрание. В последно време ставаме свидетели на едни действия, за които всяка една от парламентарните групи, всеки един от нас, народните представители, трябва да си даде ясна сметка за това какво прави и каква отговорност носи пред себе си, да запази своето достойнство и да може с вдигнато чело да говори пред избирателите си, пред семейството си и пред поколенията. Така аз виждам този проблем.
Уважаеми дами и господа, ставаме свидетели на една безпрецедентна политическа акция. Обединената опозиция, като понятие в политическия живот, не може да намери своите основания. Ние виждаме, че в този момент обединената опозиция, представлявана от двете страни на тази зала и по-горните етажи на същата, излагат една обща концепция, която не може да бъде приета в нито едно измерение.
Първото измерение. Какво представлява личността на председателя на Народното събрание? Българското законодателство е определило, че това е една от трите личности, които са на върха на отговорностите на тази държава. И тогава, когато ние подхождаме към този проблем в настоящия момент, трябва да знаем за какво става въпрос.
Може ли да приемем сериозно първия абзац от мотивите, когато многократно ръководството на парламентарната група на НДСВ ясно и точно заяви, че поема лично политическата отговорност за акта от предния петък с ясно изразени мотиви за това, а дали вие ги приемате или не, е съвсем отделен въпрос. Но да бъде скалъпена една версия, че господин председателят има пряко отношение и пряка отговорност към това, е недопустимо от каквато и да е гледна точка. Този проблем, впрочем, в пълната му дълбочина беше дискутиран вчера и той е една затворена страница. В никакъв случай и от вчерашния дебат не можем да извлечем и нотка на съмнение, досежно адекватното и законосъобразно поведение в този аспект на господин председателя.
Когато говорим за председателя на Народното събрание, ние не можем да не държим сметка и за това каква е неговата личност. Не можем да не държим сметка и за това какво е направил досега, защото неговите качества бяха многократно доказани в тази пленарна зала. Ние многократно бяхме свидетели на неговите усилия за това, щото да осигури пълното и адекватно поведение на всички нас, депутатите. Ние многократно сме свидетели как неговата взискателност нямаше никакви цветови отенъци и претенцията по отношение начина на гласуване със свои карти и прочие, проблем до болка известен, не държеше никаква сметка за това в кой момент на този законодателен процес коя партия, коя група по какъв начин е реагирала.
Така че да се извежда една кауза в точка първа, която няма, първо, своето основание като фактология; второ, не може да бъде изведена като принцип на поведение, е повече от несъстоятелно. Очевидно е, че това са мотиви, които не могат да бъдат приети сериозно. Очевидно е, че политическите последици на този акт държат сметка за съвсем друго поведение.
Аз много моля всички депутати да поемат своята отговорност към този изключително важен акт и в никакъв случай да не се поддаваме на дребно политиканстване. Очевидно някои от политическите сили или техните ръководители се мъчат чрез този акт да въведат едно друго поведение, да насочат вниманието към една друга теза, а не към отговорните неща, които предстоят на българския парламент.
Уважаеми колеги, ние свършихме огромна работа. Някои могат да кажат, че тя не е достатъчна, някои могат да кажат, че сме грешили и сигурно са прави, но нека да бъдем с лице към нашите отговорности. Имаме няколко месеца работа, няколко месеца работа, в която ние трябва да увенчаем, да сложим точката на всичко това, което сме извършили до този момент. Не си ли давате сметка, че с лека ръка подлагате на огромни рискове всичко това, което в крайна сметка представлява едно постижение на цялата политическа класа, на тези отговорности, които ние всички с консенсус поехме? (Реплики от народния представител Димитър Игнатов.)
Така е, господин Игнатов. С много лека ръка прибягвате до едни актове, без да може дори и да помислите какви ще са последиците от това. А да избирате за мишена личността на господин Герджиков е повече от осъдително и несъстоятелно. Една от личностите, която има достойно място в този парламент, една от личностите, която е доказала принципите на парламентаризма, че са в основата на неговото поведение, една личност, която има безспорен авторитет в много от парламентите. Знаем колко срещи прави господин Герджиков и какви са отзивите за неговото поведение.
И за какво сега отново трябва да въведем на въоръжение предния петък? Един проблем, който е пределно ясен. За пореден път заявявам: действията, свързани с парламентарния контрол, са в отговорностите на ръководството на НДСВ и на цялата група на НДСВ. Ние сме извършили един политически акт, за който носим нашата отговорност (реплики от ОДС), но в никакъв случай не можем да кажем, че това трябва да бъде пренасяно върху поведението на господин Герджиков, защото няма абсолютно никаква съотносимост с това.
РЕПЛИКИ ОТ ОДС: Как да няма?
Борислав Ралчев: Естествено, че е от НДСВ. Но Вие, господин Игнатов, и вие, уважаеми колеги, многократно знаете какво е било поведението на господин Герджиков по отношение на цялата зала, претенциите на господин Герджиков по отношение поведението на нас, членовете на НДСВ. Така че в този смисъл не може да черпите нито един разумен аргумент.
Какво означава “системно връща въпроси”? Помислете малко от гледна точка на парламентарния правилник. Очевидно, че някои от нас, колегите, не са направили труда си да направят своите справки и затова какъв акт е въпросът, който отправя към съответното изпълнително тяло, и е ли съотносимо или не е съотносимо. Защо нито един от тези колеги, на който е бил върнат съответният въпрос, не е направил цялата процедура, за да докаже своята правота, да докаже и това, че господин председателят не е прав? Колко от вас, уважаеми колеги, са били достойни в определени случаи и да кажат: аз сгреших? Защо не погледнете нещата и от тази гледна точка.
Господин председателят многократно имаше повод да бъде абсолютно точен в преценките си и в отделните и много редки случаи да каже: да, аз сгреших. Колко от вас могат да се наемат с отговорността в този лабиринт от процесуални правила да бъдат екзактни, точни. Колко от вас могат да кажат, че за три години и половина са допуснали максимум три грешки? Аз съм човек с юридическо образование, някои от вас знаят, че имам претенции в тази област, но аз не мога да поема една такава отговорност, да изпълня една такава мисия и в многократно по-малък размер от това, което върши до този момент господин Герджиков. Защото неговият професионализъм, неговите качества, неговият характер, ако щете, помогнаха на всички нас в определени и трудни моменти да преодолеем дребните проблеми и да можем да кажем, щото в крайна сметка три години и половина парламентарна практика са един безспорно успешен период за всички нас, уважаеми колеги. И ако заслугата един път е наша, то нека да отдадем дължимото и на господин Герджиков. Господин Герджиков е един достоен председател. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Ралчев.
Уважаеми дами и господа, на балкона в пленарната зала влиза президентът на Република България. Моля да го поздравим. (Народните представители стават и с ръкопляскания поздравяват президента.)
За реплика думата има госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин Ралчев, преди малко в изказването си Вие заявихте следното: “За действията си миналия петък ние носим отговорност за нашия политически акт – ръководството на НДСВ и Парламентарната група на НДСВ, но това не може да се прехвърля върху председателя”.
Как си представяте отговорността, която носите, и в какво според Вас тя трябва да се изразява? Не вярвам да смятате, че тя може и трябва да се изразява в публичната декларация, че носите отговорност. Питам Ви: в какво тогава отговорността на мнозинството и на ръководството на НДСВ трябва да се изразява за бойкота на парламента и за осуетяването на парламентарния контрол върху правителството?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За втора реплика думата има господин Абаджиев.
Димитър Абаджиев (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Ралчев, дебатът, който днес водим, не е за личността на господин Герджиков, а за институцията Народно събрание. Защото председателят на Народното събрание трябва да въплъщава авторитета на тази институция. Затова лично аз, познавайки господин Герджиков от много години, бях с убеждение тази сутрин, че заседанието ще започне с подаване на неговата оставка от него самия. Защото Вие сте абсолютно прав – председателят на Народното събрание е една от трите длъжности в България, която въплъщава държавността, авторитета на тази държавност. Председателят на Народното събрание за добро или за лошо, когато има разпад на институцията Народно събрание, когато мнозинството не може да поема своята отговорност и проваля конституционните правила, трябва да поема тази отговорност. За добро или за лошо, тогава, когато вие нямате тази сила да поемате отговорността, това трябва да го прави председателят на Народното събрание, за да защити институцията. Затова няма да има и толкова голямо значение днес гласуването, защото със самото гласуване, когато народните представители отстраняват председателя на Народното събрание, авторитетът на институцията няма да се повиши. За жалост, като че ли днес ще стигнем до гласуване и народните представители ще са тези, които ще трябва да се опитат да защитят този авторитет. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за дуплика, господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, колеги, уважаеми министри!
Уважаема госпожо Дончева, благодаря за Вашето изложение, защото то е точно в тезата, която аз поддържам – в крайна сметка каква е отговорността на ръководството на Парламентарната група на НДСВ, каква е отговорността на Парламентарната група на НДСВ – това е въпрос, който винаги може да дискутираме и той си има своите измерения. Самият факт, че Вие попитахте каква е нашата отговорност, разграничихте този въпрос от отговорността на господин Герджиков. Аз много Ви благодаря, защото Вашата логика винаги е била много силна. В този случай Вие изразихте моята мисъл много по-точно и много по-кратко, и много по-ясно.
Така че в този смисъл ние не можем да търсим отговорност на господин Герджиков и за поведението на вашата парламентарна група. Ние не можем да търсим отговорност на господин Герджиков за оня момент, в който Вас Ви нямаше, когато седяхте на вратата - дали сте лично Вие или някой друг, е съвсем отделен въпрос. (Ръкопляскания от НДСВ.)
Но нека, господин Абаджиев, да се обръщаме с лице и с уважение към институциите. Изключително държа на това. Имал съм повод и в други случаи, госпожо Тоткова, не по начина, по който Вие реагирате, защото този начин далеч не означава, че Вие имате адекватно поведение към това, към което господин Абаджиев води – уважението към институциите. (Шум и реплики от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля за тишина в залата!
Борислав Ралчев: Това е въпрос на морал, това е въпрос на отношение, това е въпрос на възпитание, което очевидно не се добива в един ден (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Ралчев.
За изказване думата има господин Муравей Радев.

Муравей Радев (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, дами и господа министри! Уважаемият господин Ралчев със своето почти пасторско слово преди малко в крайна сметка не отговори на нито един от двата зададени въпроса на колегите отляво и отдясно за отговорността, персоналната отговорност, колективната отговорност, а може би колективната безотговорност и институционалната отговорност, която колегата Димитър Абаджиев постави, измъквайки се с някакви обли приказки.
Вие искате факти, господин Ралчев, конкретни факти. Аз твърдя, че това заседание трябваше да се проведе още преди година и половина, не днес, не вчера, не миналия месец. Защо преди година и половина? Едно от най-големите прегрешения на днешните управляващи, на днешното мнозинство е това, че то употребява законите така, както му отърва. И понеже господин Ралчев е блестящ юрист, чудесно ще ме разбере. Когато някой закон пречи на това мнозинство, то го заобикаля. Ако не е в състояние да го заобиколи, го променя, ако не може да го промени, прави друг закон за домашна употреба, за конкретния случай. И ние станахме свидетели на злоупотребата със законодателството в България в продължение на тези три години и половина. Почти от първия ден на управлението на това мнозинство имаше злоупотреба с българското законодателство. Стотици примери има, които могат да бъдат дадени в тази посока в живота на днешното Народно събрание.
Аз ще дам само един, може би най-силния, може би най-големия, може би най-позорния за това Народно събрание, който пример стана факт благодарение дейността на днешния председател на Народното събрание господин Герджиков.
Аз си спомням, че тогава се обърнах към господин Герджиков и му казах, че оттук насетне той няма да чуе повече от мен обръщението “уважаеми господин Герджиков”. И до ден днешен това е първият случай, когато казвам тази дума в обръщение към него – деня, в който вероятно го изпращаме. (Шум и реплики в мнозинството.)
Защо е така? Когато говорим за извращения на законите, си спомням един фрапантен случай: тогава, когато трябваше една поредица от предприятия, на които приватизацията беше закъсала, мнозинството за по-удобно да ги извади от Агенцията за приватизация, да ги вкара в някакъв списък, да накара Народното събрание да даде правомощия на Министерския съвет да ги продава, след което да ги вкара обратно тук, за да ги узакони Народното събрание. Народното събрание да узакони това, което правителството по целесъобразност решава да свърши! Няма пазарна икономика! Има някаква целесъобразност на една група хора! И това беше облечено в един позорен закон. И той мина благодарение на няколко мъртви души! Помните ли, че тук аз ви прочетох списъка на 5-6 човека от мнозинството, които в същия този момент бяха в командировка в чужбина? Спомняте ли си този факт преди година и половина? Спомняте ли си как председателят на Народното събрание не прие този факт? Узакони гласуването с чужди карти, благодарение на което този позорен закон видя бял свят! (Реплики от НДСВ.)
Ето, колеги, това е едно прегрешение, което не може да бъде простено, при това на един човек, който има смелостта, доблестта или как да го нарека, а може би наивността първия ден на днешното Народно събрание да раздаде в един свитък “Приказката за стълбицата”. Помните ли го това? “Приказката за стълбицата” помните ли я?
Помните ли и още нещо? (Шум и оживление от НДСВ.) Помните ли, че същият този председател пое ангажимента да накара всички народни представители да гласуват само със собствените си карти? Помните ли и това?
А помните ли, че той обеща да си подаде оставката, ако не го направи? Не само че не го направи, но той злоупотреби по изключително престъпен начин, когато с тези мъртви души този закон, за който говоря, видя бял свят.
Владимир Дончев (НДСВ, от място): Това от твоите уста ли?
Муравей Радев: Така че, господин Ралчев, ако искате факти, ето Ви факти и още много такива мога да изброя. Надявам се колегите ми да опреснят Вашата памет в това отношение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Радев.
Има ли реплики на господин Радев?
Господин Вълчев, заповядайте.
Даниел Вълчев (НДСВ): Уважаеми господин Радев, аз бих искал да отговоря на Вашите многобройни въпроси: “Помните ли как аз това, помните ли как аз онова?”. Всъщност, господин Радев, ние не помним. Искам да Ви кажа, че и тези стотици хиляди българи, които сега Ви гледат по телевизията, също няма да Ви запомнят. Няма с какво да Ви запомнят. (Ръкопляскания от НДСВ.) А след няколко месеца ще Ви забравят завинаги.
За разлика от това господин Герджиков ще го запомнят, защото той е един прекрасен професионалист и морален човек – всичко, което Вие не сте. (Бурни ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли друга реплика?
За дуплика има думата господин Радев.
Муравей Радев (ОДС): Уважаеми господин Вълчев, няма нищо лично в това, което казвам. Тогава, когато някой няма аргументи, тогава той тръгва към личностна атака. Това означава слабост. Аз не очаквах един блестящ юрист като Вас да си позволи да си послужи с такъв метод – вместо да извади аргументи срещу това, което казах, срещу тази злоупотреба, извършена публично от председателя на Народното събрание, Вие тръгвате в личностна атака. Знаете ли аз с колко личностни атаки мога да Ви отвърна? И за това, което работите, и за фирмите Ви, за офшорките и т.н.? Защо не го правя? Защото не е достойно! Отговорете си сам по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Щерев, заповядайте за изказване.
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Аз винаги се вълнувам, когато се извършва една несправедливост, затова защото всички вие, които присъствате в тази зала, знаете, че в момента се опитваме да извършим една несправедливост – определени политически домогвания и искания искаме да прехвърлим върху един човек, който достойно и професионално ръководи Народното събрание. С тези мотиви, които бяха прочетени, аз бих могъл да допълня още един мотив за отстраняването му – това, че той се ангажира публично, многократно за осъществяване на кворума в залата и за негласуването с чужди карти. За това нещо също може да му се иска оставката.
Но вие знаете много добре, че това не е функция на председателя, а това е функция на народните представители. Прекрасно го знаете. Знаете много добре и тук беше подсказано, че не само един професор - юрист, професионалист в своята област може да бъде председател на Народното събрание. Председателят на Народното събрание може да бъде и с професия домакиня, ватман, доктор, …
Румен Овчаров (КБ, от място): Най-вече!
Атанас Щерев: … детска учителка, няма проблем. Да, такъв е правилникът на Народното събрание.
Но аз искам да ви припомня нещо, което са правили старите българи. Това е един стар български обичай и той е много хубав и справедлив. Старите българи, когато е имало някакъв особен ден в държавата, са го чествали с жертвоприношение – колели са на жертвения камък куче, овца, а понякога и вол. Но тогава, когато са искали да омилостивят боговете при особен случай в държавата, те са избирали най-личния сред тях и са му отрязвали главата. (Оживление в залата.) И съседи на българите са ги питали: “Защо постъпвате така?”, а те са отговаряли: “Ние не го заслужаваме, той принадлежи на боговете, затова им го даваме”. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Предлагам ви, уважаеми дами и господа депутати, тъй като главата на господин Герджиков стърчи над депутатските редици, да я отрежем, да спазим българските обичаи. Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Щерев.
За реплика има думата господин Китов.

Борислав Китов (НС): Уважаеми господин Щерев, слава на Бога, че не сме езичници, а християни. Но, ако говорите за курбан, именно НДСВ прави проф. Герджиков курбан. Това трябва да ви е ясно. Защото с решенията на ръководството си, с натиска, който оказахте върху него, вие го направихте курбан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Кръстьо Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Благодаря.
Уважаеми доц. Щерев, предлагам да изоставим канибалския език и да се върнем на политическото поприще. Ако сте прав, Вие трябваше да поднесете извинение – и Вие, и господин Ралчев – пред проф. Герджиков за това, че със силата на политическото и партийно решение сте го употребили двукратно. Ние всички бяхме свидетели тук как той се въртеше и се чудеше какво да направи. Но прошка в политиката не може да има. Поел е тази мисия да послуша партийното си ръководство, да блокира работата на парламента двукратно и оттам ще си понесе последиците. Това е логиката. (Реплики от НДСВ, ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Други реплики има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Щерев.
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаеми дами и господа, насочвайте своите усилия, за да докажете своята правота срещу другата, която стои срещу вас, политическа сила. Не постъпвайте несправедливо. Знаете много добре, че Герджиков не носи вина за това, което се случва. Това е политическо противоборство.
РЕПЛИКИ ОТ ОДС: Кой я носи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тишина, моля!
Атанас Щерев: Това, че нашето мнозинство се опитва да направи нещо за страната, а вие не сте доволни от това, това е едно политическо противоборство. И нека да го продължим наистина с честни средства. Тук няма място въобще да обсъждаме поведението на един професионалист и изпълняващ правилника на Народното събрание проф. Герджиков. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказване има думата господин Атанас Додов.
Атанас Додов (НДСВ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Бих искал да се спра на момента, че трябва да разделим това, което стана в петък, като действие от Парламентарната група на НДСВ и действията на председателя на Народното събрание. Председател на Народното събрание, който до този момент е доказал своята отговорност, включително и национална отговорност, и надпартийност. Това лесно би се доказало, ако се видят стенограмите от провежданите заседания на Народното събрание и отношението към различните парламентарни групи.
Би ли гласувала Парламентарната група на СДС против проф. Огнян Герджиков, след като неколкократно той е подкрепял ваши проекти за закони, включително и неколкократно се е застъпвал за проекти на господин Иван Иванов, с основание според мен. Ще гласува ли групата на БСП против проф. Огнян Герджиков, след като се е застъпвал за ваши законопроекти включително и в Парламентарна група на НДСВ пред 120 човека се застъпи да бъде приет законопроекта на Евгения Живкова, касаещ образованието, който визираше разрешаване на проблема със зрелостните изпити?
Доц. Китов, Вие ще гласувате ли срещу проф. Огнян Герджиков, след като това, което парламентарната група на НДСВ направи в петък, ние го видяхме как се прави от опозицията два пъти преди това – единият път Вие бяхте инициатор. Опозицията и поведението ви беше близко до поведение на стадион на футболен мач. Тогава аз си спомням, че опозицията стоеше в залата, не гласуваше, не вземаше отношение и направи така, че физическото присъствие в залата не се регистрираше по никакъв начин като присъствие в Народното събрание. Вие в опозицията два пъти правихте това, което направи Парламентарната група на НДСВ.
Петър Жотев (ОДС, от място): Нормално, ние сме опозиция.
Румен Овчаров (КБ, от място): Вие сте управляващи. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля ви за тишина в залата.
Атанас Додов: Два пъти правихте това нещо и не сте искали санкция към председателя на Народното събрание. Това го направи НДСВ – това, което вие два пъти направихте… (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Правя Ви забележка, господин Маринчев.
Атанас Додов: Това го направи НДСВ, сега искате наказателна санкция към председателя на Народното събрание.
Ръкопляскахте ли на този председател на Народното събрание, когато се разглеждаше решението на Министерския съвет за приватизационната сделка с представители на Дойчебанк, където имаше малко юридически колебания? Подсказа ли най-верния начин за отношение на Народното събрание, за което и отляво и отдясно ръкопляскахте? Погледнете стенограмата. И към същия този председател на Народното събрание сега ще гласувате “против”.
И друго, което бих искал да ви кажа. Много трудно е в днешно време да се намерят за политиката честни, качествени, високо образовани хора. Това е един акт, бих казал, на некоректна проява към привличането и участието на такива хора в политиката. Знаете, че проф. Герджиков беше в процедура за издигането му като академик, не зная по какъв механизъм. Категорично той застана на позиция: “Докато съм председател на Народното събрание, не искам да ми бъде издигана кандидатурата за академик”. По този начин той изрази едно честно, коректно отношение, че политиката не бива да се смесва с научните степени и звания и с научната работа и науката.
Ще имате ли доблестта към човек, който изброявайки тези факти, които са се случили последните 2-3 години пред нашите очи, които сме участвали в тези събития, да поискате оставката? Няма логика. И мисля, че логиката ще надделее и няма да се стигне до оставка на проф. Огнян Герджиков, който е един достоен председател на Народното събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Додов.
Има ли други желаещи за изказване, уважаеми дами и господа?
Има думата господин Иво Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Слушайки дискусията дотук, искам да кажа, че никой не оспорва личността на проф. Герджиков.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Какво оспорвате тогава?
Иво Атанасов: Никой не поставя под съмнение неговия авторитет в научната област. Но ние сме дошли тук, както каза донякъде и господин Щерев, не да се изявяваме като адвокати, строителни инженери, акордеонисти или специалисти по метода “Ин витро”, ние сме дошли тук да работим за това, за което са ни изпратили българските избиратели, да защитаваме интересите на народа и във всичките си действия да спазваме депутатската клетва. Смятам, че това е нещо, което се вижда от всички, че не е изпълнено, че периодически, трайно, системно не се изпълнява.
Искам да кажа по повод на репликите за обединената опозиция – защо е обединена тази опозиция сега.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Кажете го на избирателите си, не на нас.
Иво Атанасов: Ние сме опоненти, с някои от тях даже на моменти яростни опоненти, но ето, ние имаме една обща грижа.
Борислав Великов (НДСВ, от място): Грижа?
Иво Атанасов: За това, че се срива българската държавност и че парламентът се превръща в придатък на изпълнителната власт и най-вече на оня, който гледа отвисоко на българските институции, сякаш не слиза от подарения му връх Мусала.
Очевидно парламентът не работи добре. Няма случай да сме отишли някъде в България и да не са ни посрещали с думите, че пленарната зала е празна. И да не са ни изпратили с тези думи.
Няма случай някъде да са ни казали: браво, вие сте 20 души в залата, но работите за 240. В интерес на истината трябва да признаем, че това е било проблем и на други парламенти. Но нека си спомним, че проф. Герджиков пое личен ангажимент да реши този въпрос било като намери технически средства – сензори, имаше такава идея, или като направи така организацията на работата на Народното събрание, че да има определени часове за гласуване, в които гласуването да става при изисквания от Конституцията кворум. Подобно подобряване на организацията на Народното събрание не се случи.
Как се формира дневният ред на парламента? Той се формира от Министерския съвет, от избраното от нас, народните представители, правителство. А правителството е функция на законодателния орган, на Народното събрание. Всякакви опити да подобрим организацията в това отношение, да може и законопроекти, представени от опозицията, да намират достъп до пленарната зала, да бъдат по-проходими, останаха неуспешни. Примерите за това, че законопроекти на опозицията са били включени в дневния ред, са толкова малко, че дори господин Додов преди малко успя да цитира може би единствения случай, когато законопроект на опозицията е бил приет с охота от мнозинството и е бил разгледан и приет от пленарната зала.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Не е вярно, повече са.
Иво Атанасов: Многобройни са примерите, когато законопроекти се разглеждат, без да присъстват ресорните министри. Идват чиновници от министерствата, гласуваме да бъдат допуснати до залата и те застъпват позицията на съответното министерство по съответния законопроект, а не министърът, така както се полага в една парламентарна държава.
Виждам, че сега всички министри са тук и не мога да скрия учудването си защо. Сегашната точка в дневния ред изобщо не предполага присъствие на министрите. Разбира се, те имат право да бъдат тук по Конституция, могат да се изказват във всеки момент, но много по-добре щеше да бъде да се направи такава организация на работата, че министрите да присъстват по време на разглеждането на законите, тогава когато те са в тяхната сфера на управление и да присъстват по време на парламентарния контрол. Вместо това ние сме свидетели как десетки и стотици важни проблеми бяха отклонени от пленарната зала, от петъчния парламентарен контрол тъкмо с подписа на председателя на Народното събрание проф. Герджиков. Много от тях бяха отклонени с формулировката "по некомпетентност".
Владимир Дончев (НДСВ, от място): Кои? Кажи поне един.
Иво Атанасов: Ето сега ще кажа, господин Дончев. Народният представител Румен Петков беше задал питане до вицепремиера Шулева относно ресурсното осигуряване на отбраната. Госпожа Шулева, проявявайки може би поредния си каприз, написа писмо до господин Герджиков, с което му предложи питането да бъде отклонено към министъра на отбраната господин Свинаров.
РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Нормално.
Иво Атанасов: Господин Свинаров – казвате, че е нормално. Господин Герджиков възложи отговора на това питане на господин Свинаров, но и единият, и другият, и третият забравиха, че има едно постановление на Министерския съвет, което не е отменено, според което има един Междуведомствен съвет по военнопромишления комплекс (реплика от народния представител Борислав Ралчев) и според което, господин Ралчев, председател на този междуведомствен съвет е вицепремиерът и министър на икономиката. Тоест дали госпожа Шулева е некомпетентна и не е знаела, че тя е председател на този междуведомствен съвет? Ако тя не е знаела, можем да си представим само как е работил Междуведомственият съвет по проблемите на военнопромишления комплекс.
Борислав Великов (НДСВ, от място): Какво общо има това?
Иво Атанасов: Или пък господин Герджиков не е бил компетентен, за да разпредели питането на министъра, който трябва да отговори. Такива примери, господин Ралчев и господин Дончев, са не един и два. Стотици са отклонените актуални въпроси и питания! (Шум и реплики в НДСВ, викове: "Е-е-е!".) Няма да ми стигне времето да ги спомена, но вярвайте ми, тъй като това е моя ресорна отговорност в нашата парламентарна група.
Владимир Дончев (НДСВ, от място): Трябва да се внимава какво се говори!
Иво Атанасов: Още с приемането на правилника на Народното събрание министър-председателят практически беше предпазен от всякакъв по-сериозен парламентарен контрол, нещо което не е било в никой друг от демократичните парламенти преди сегашния. Той се оказа по-пазен от Ромарио, Роналдо и Роналдиньо, взети заедно.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Много интересно сравнение правите.
Иво Атанасов: Между другото, неговото премиерстване излезе по-скъпо на България с тези имоти, които му бяха дадени за 169 милиона долара (шум, викове: "У-у-у!" от НДСВ), повечето от които подарени, и с данъка наследство, уважаеми народни представители от мнозинството, който вие променихте – вие променихте Закона за данъка върху наследството и му спестихте 35 милиона лева данъци. Така че действително това премиерстване е може би най-скъпото в историята на България. Над сто, господин Ралчев, са актуалните въпроси и питанията към премиера, които са отклонени от председателя на Народното събрание уважавания професор Огнян Герджиков.
Когато преди две години Обединените демократични сили внесоха искане за оставка на господин Герджиков, ние изработихме една компромисна позиция след среща с проф. Герджиков, на която той пое определени ангажименти в интерес на Народното събрание. Един от тези ангажименти беше дневният ред за следващата седмица да ни се казва още в петъка на предходната седмица, за да можем да идваме подготвени на работа и да може участието на всички парламентарни групи в дискусиите по законопроектите и по онова, което разглежда Народното събрание като проекторешения, декларации и т.н., да бъде ефективно. Този ангажимент беше изпълняван само две седмици. И до ден-днешен вече втора година след това обещание ние научаваме дневния ред във вторник, в 18,00 ч. Не е чудно, че много често дискусиите в нашето Народно събрание са ялови. Тази безплодност е предпоставяна от организацията на работата в нашия парламент.
Господин Герджиков пое ангажимент да осигурява министрите по време на петъчния парламентарен контрол. Това е тяхно задължение по Конституция, но това е и негово задължение като пръв между равни, като председател на Народното събрание. Вместо това виждаме безпрецедентно бягство от контрола, който законодателната власт трябва да упражнява върху изпълнителната власт. Случаят с "Булгартабак" е само върхът на айсберга. Десетки случаи, може би стотици, са когато определени министри не са искали да отговарят на въпросите, на питанията и с начина, по който се организира контролът, с реда, по който те се подреждат в списъка за поредния петък, са бягали от въпросите. Има един министър на външните работи, който не е отговарял сигурно половин година. Има актуални въпроси, зададени още от юли месец. В момента са се натрупали 186 актуални въпроси и питания, парламентарният контрол е задръстен, а с това обезсмислен в голяма степен.
Професор Герджиков изобщо не търси изход от ситуацията. Много пъти сме предлагали всички петъци до края на поредната сесия да бъдат изцяло посветени на парламентарен контрол – една важна функция на Народното събрание. Искали сме извънредни заседания за парламентарен контрол, но това много рядко се е случвало.
Стигна се до нещо, което не е описано в теорията, защото не се е случвало никъде по света – парламентарното мнозинство да бяга от заседанията, и то да бяга организирано, да бяга с политическо решение, да бяга, след като е с политическо решение, с волята на министър-председателя. Това го няма, господин Ралчев, никъде по света и затова го няма в учебниците по политология.
Вие направихте този прецедент, който е достоен да влезе в Книгата на Гинес, но за съжаление това няма да бъде от рекордите, които радват България, а ще бъде от рекордите, които я злепоставят. (Шум и реплики в залата.)
Ако Вие, господин Илчев, се чувствате малцинство, ако Вас Ви е страх, че не можете да си прокарвате решенията още преди една година, когато Новото време се отдели от НДСВ, ние настояхме да поискате вот на доверие, за да се знае дали ще можете да управлявате до края на мандата. Това е нещо изключително важно за едно правителство на малцинството, каквото Вие твърдите, че сте. Вместо това предпочетохте да се криете по коридорите, да не влизате в пленарната зала само и само да докуцукате до края на мандата и то не в името на България, а в името на далаверата! Не е ли така?
И не е ли вярно, че истината за големите управленски далавери помете темата за малките демонстрационни проекти, с които вие смятахте, че сте намерили дамара на успеха в бъдещите парламентарни избори.
Уважаеми дами и господа, имаме много доводи, много аргументи за оставката на проф. Герджиков като председател на Народното събрание.
Борислав Великов (НДСВ, от място): И те са несъстоятелни!
Иво Атанасов: Разбира се, ние трябва да признаем, че в много случаи той е действал не по своя инициатива, но той беше проводник на изпълнителната власт и на господин Сакскобургготски, който я оглавява.
И тук са прави онези от вас, които казват, че не е толкова виновен господин Герджиков, колкото е виновен господин Сакскобургготски! (Силен шум и реплики в залата.)
Имаше такива изказвания от НДСВ и аз напълно ги подкрепям, но така или иначе, председател на Народното събрание е Огнян Герджиков и тъй като днес е 4 февруари – една дата, на която се губи властта, на която се губи властта по различни причини, аз искам да ви припомня какво направи тогавашният председател на Народното събрание акад. Благовест Сендов.
Академик Сендов беше първият, който каза, че трябва да отидем на предсрочни избори и това е позицията на председател на Народното събрание, докато господин Герджиков никога няма да изкаже тази теза, никога няма да излезе с такова предложение при сегашната криза, в която се намирате, при това правителство на малцинството, което виждаме и което, за да може да просъществува, се крие по кулоарите на Народното събрание! (Шум и реплики в залата.)
И в това е голямата разлика. Това е един много сериозен мотив, защото господин Герджиков действа като представител на партийните интереси в Народното събрание. Той е като пълномощник на изпълнителната власт в Народното събрание, а не е онази фигура, която трябва да действа надпартийно, която трябва да действа в интерес на цялото Народно събрание, а оттук и в интерес на целия български народ.
Смятам, че мотивите са достатъчно сериозни, достатъчно много на брой, подкрепят се от достатъчно народни представители от много парламентарни групи и при цялото ни уважение към личността на господин Герджиков, към неговия научен авторитет, ние ще гласуваме за свалянето му, за оставката му като председател на Народното събрание по всичките тези и много други аргументи, които могат да се изложат. Благодаря. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Юнал Лютфи има думата.
Юнал Лютфи (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри!
Слушах внимателно моя дългогодишен колега Иво Атанасов, който години наред в този парламент е говорил пламенно, много убедително е защитавал свои тези, има изключително добър изказ, но за първи път от дванадесет години, откогато ние сме колеги с него, виждах как той се затрудняваше да обясни и да защити тези мотиви, по които се иска предсрочното освобождаване на председателя проф. Герджиков. И това е така.
Убеден съм, че голяма част от тези 113 души също са имали вътрешна борба вътре в себе си, четейки тези мотиви, да се подпишат под тях, защото те са изключително неубедителни.
Тези мотиви, уважаеми народни представители, не могат да послужат за искане на вот на недоверие към председателя на Народното събрание.
Господин Герджиков е шестият председател на българския парламент, с който аз имам удоволствието и честта да работя. Четирима вече от тези шестима ги няма. Неволно, като всеки човек и аз правя сравнение как са работили колегите му преди него, как работи той 3 години и 7 месеца като председател на Народното събрание.
Трябва да ви кажа, че всичко, което е записано тук, в тези мотиви като нарушение на парламентаризма и то в качеството му на упражняване на контрол на българския парламент над изпълнителната власт и евентуалното скриване на отделни министри, вицепремиери, включително и премиера да не отговарят на питания и актуални въпроси … (Реплики.)
Да, не е редно, но са го правили всички, преди това председатели на българския парламент.
Господин Герджиков е единственият председател на българския парламент, който, още с избора му за председател на Тридесет и деветото Народно събрание, свали жълтата мантия на НДСВ и успя да се утвърди като един авторитетен председател на Тридесет и деветото Народно събрание (ръкопляскания от НДСВ), като един автономен, независим председател на българския парламент, който се водеше именно от този принцип на разделението на властите, заложен в българската Конституция в една парламентарна република.
Аз и много от вас, колеги, сме били свидетели на това как господин Герджиков е държал строг тон на всички министри, вицепремиери и е настоявал те да идват тук, пред вас, така както го изисква Конституцията. Но какво може да направи повече от това, когато министрите, също автономни хора, не идват? Но за министрите отговаря министър-председателят, а не председателят на българския парламент!
Колеги, аз няма да говоря за личността и личностните качества като учен и юрист на господин Герджиков. Това много добре го направиха колегите Борислав Ралчев, д-р Додов. Аз искам да се спра на няколко важни политически аспекта.
Колеги, ние сме изправени пред един сценарий, изготвен много странно от двете непримирими опозиционни сили – Демократи за силна България начело с господин Иван Костов, Коалиция за България, и разбира се, СДС и Парламентарната група на Народен съюз – БЗНС.
Румен Овчаров (КБ, от място): Защо пропуснахте Новото време?! (Шум и реплики в залата.)
Юнал Лютфи: И знаете ли каква е целта на днешното заседание? Дестабилизация на държавата, уважаеми народни представители! (Ръкопляскания от ПГ на НДСВ.)
Този сценарий е в две серии. Започва се с искане на главата на председателя на българския парламент. Това е първа серия, изпробване на силите и след това опит за сваляне на кабинета. За това става дума, уважаеми народни представители! Въпросът е да се създаде парламентарна криза.
И все пак няма европейска държава, особено, която е на прага да подпише Договора за присъединяване към Европейския съюз на 25 април 2005 г. и вече, ако не се лъжа, българското правителство разполага с проекта на договора, който да бъде обсъден, прегледан и правителството да äàäå бележките си към него. Това вече е потвърждение, че наистина на 25 април ще се подпише този договор.
Румен Овчаров (КБ, от място): Ще го подпише, не се притеснявайте!
Юнал Лютфи: Коя е тази държава, чийто парламент ще започне такава деструктивна атака за създаване на парламентарна криза, респективно, втора серия – сваляне на българското правителство.
Да, господин Герджиков, тук го няма господин Абаджиев, без малко да ме разплаче, че на него много му било мъчно, защото господин Герджиков бил прекрасен човек, познавал го отдавна, бил добър председател, но нямало как, трябвало все пак той да се държи като достоен председател на българския парламент. Демагогия, уважаеми народни представители! Всичко това е демагогия!
Дайте си сметка, ако обичате, уважаеми народни представители, че днес не е време да създаваме дестабилизация, само няколко месеца преди наистина много важно нещо – подписване на Договора за присъединяване към Европейския съюз. (Реплики от КБ.) Това е много опасна стъпка и призовавам онези народни представители, защото, съгласно европейския парламентаризъм всеки един народен представител е отделен субект. След като вие имате имунитет, вие сте носители на държавния суверенитет. Всеки един от вас има право, независимо от политическата дисциплина на партията към която принадлежи и която го е излъчила тук в този парламент, има право и на своя морална позиция. А днес тя изисква това: да не гласуваме оставката на господин Герджиков, а да бъдем истински парламентаристи на една държава, която утре трябва и ще бъде член на Европейския съюз. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Лютфи.
Господин Михайлов, заповядайте за реплика.
Михаил Михайлов (СДС): Господин Лютфи, много важно е човек да помни историята. Напомням Ви 1992 г. Сценарият беше направен тогава от Движението за права и свободи. Първо, имаше смяна на председателя на Народното събрание, а след това и на министър-председателя. Така че спомнете си историята и сценариите – специалисти сте вие по тези сценарии. Второ, кризата не е предизвикана от опозицията, а е предизвикана от ДПС и това е ясно за абсолютно всички.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това не е вярно!
Михаил Михайлов: Доколкото има два аспекта, а според мен те са два, единият е чисто политически. И господин Герджиков се явява заложник на интересите преди всичко на Движението за права и свободи (смях и ръкопляскания в ДПС) и на НДСВ.
Господин Герджиков, моето лично мнение е, че в другото измерение – човешката страна, Вие сте един достоен и свестен човек. (Ръкопляскания от ДПС и НДСВ.) Това, което за мен е съвсем нормално, че Вие влязохте като такъв човек и най-важното е властта и богатството да не променят хората. За мен истината е, че тези три години и седем месеца не Ви промениха. Което не може да се каже за голяма част от министрите, които гледат от един много, много висок покрив. За мен, погледнато политически, Вие сте заложник на политически интереси и на това, че Национално движение Симеон Втори, Движението за права и свободи и правителството Ви използваха в тези три години и седем месеца – превърнаха парламента в слуга на правителството. За мен това е Вашата недопустима политическа роля, защото Вие се съгласихте парламентарна България, парламентът, да бъде превърнат в слуга на Министерския съвет. (Шум в ДПС.) Именно поради това аз ще гласувам за Вашето освобождаване. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За втора реплика има думата господин Праматарски.
Александър Праматарски (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, господин министър-председател, дами и господа министри, колеги! Аз се изкуших да взема думата, защото господин Лютфи може би разчита на това, че много малко хора в днешния парламент са били в предишни парламенти.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Напротив!
Александър Праматарски: И може би разчита, че когато говори за сценарии и за серии, тук, в този парламент, няма памет. И този, който разказва сценариите може да ги преправя.
Но, уважаеми господин Лютфи, през 1992 г., когато вие, точно по сценарий най-напред свалихте от поста председател на Народното събрание Стефан Савов, тогава председател на Демократическата партия, това беше наистина подготовка, която вървеше успоредно с подготовката за създаване на правителство. Както знаем от историята, с мандат, тогава ваш с проф. Беров, и дойде времето на безвремието. Разликата обаче, ако има такива сценарии, в които специално ние не участваме, е много съществена. През 1992 г. имаше първото избрано демократично правителство. През 1992 г. все още в България нямаше достатъчно установени демократични порядки. През 1992 г. България беше в началото на един много тежък път, който вие тогава, според мен, точно по сценарий, успяхте да отложите доста във времето. А днес, към днешна дата, имаме вече един доста по-стабилен парламент, надявам се и по-зрял, имаме вече една България, която е член на НАТО и се е устремила, и в скоро време ще стане член на Европейския съюз. Така че, ако говорим за сценарий, дори да има такъв, в което аз се съмнявам, смятам, че угрозата тогава пред България, пред пътя, който трябваше да извърви по вашия сценарий, беше много по-голяма, отколкото днес, ако един председател на парламента бъде сменен с друг. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Моля, съобразявайте се с времето.
Господин Лютфи, ще се възползвате ли от право на дуплика? Няма.
Господин Моньо Христов, заповядайте за процедурно предложение. (Реплика на Стела Банкова.)
Забелязах Ви, госпожо Банкова. Вас не може да не Ви забележи човек в залата.
Моньо Христов (НС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър-председател, господа министри! Мнозинството се опитва сериозно да защити председателя на Народното събрание и това е тяхно право. Въпросът е следният: след като миналата седмица бягаха, защо тази седмица си служат с лъжа? Депутатът Светослав Иванов Спасов е в чужбина, а се гласува с неговата карта.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Процедура.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Кога се е гласувало?
Станимир Илчев (НДСВ, от място): Каква ти е процедурата?
Моньо Христов: Четири пъти. Имаме разпечатката.
Станимир Илчев (НДСВ, от място): Ти си гласувал с неговата карта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Каква Ви е процедурата?
Моньо Христов: Народният представител Татяна Стоянова Калканова, която също не присъства, а тук се гласува с нейната карта.
Моята процедура, госпожо председател, е всички карти на депутатите, които официално отсъстват, да бъдат иззети от Вас, за да не се ползват от парламентарните групи. (Силен смях, шум и реплики в залата.)

Искам да кажа, че има отсъстващи от групата на ДПС, но не е гласувано с картата на господин Ремзи Осман. Има отсъстващи от групата на БСП – Ангел Найденов, но не е гласувано. Единствено вие, от НДСВ, си позволявате това.
И аз се обръщам към Вас, госпожо председател – картите на отсъстващите депутати да бъдат вземати. Благодаря.
Станимир Илчев (НДСВ, от място): Правилно е взети, а не вземати!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Христов.
При следващото гласуване ще помоля квесторите да оберат всички карти, зад които няма народни представители.
За второ процедурно предложение има думата господин Кенаров.
Пламен Кенаров (НС): Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, драги колеги! Предлагам процедурата да прекратим разискванията по този въпрос. Това – първо.
Второ, във връзка с приетите наши процедурни правила от цялото Народно събрание т. 4 гласи, че гласуването е явно. Това е във връзка с чл. 53 от нашия правилник. В чл. 53 от нашия правилник е описано, че явното гласуване се извършва по три начина. Предлагам ви това явно гласуване, което сме гласували досега, да бъде ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не” и “въздържал се”.
Уважаеми проф. Герджиков, това го предлагам във връзка с морала, който трябваше да бъде въведен за гласуването с чужди карти. В момента липсват народни представители от различни парламентарни групи. Моралът и достойнството на всеки народен представител не трябва да бъдат скрити зад общото гласуване, а всеки от нас да стане и да каже поименно своето мнение – “да”, “не”, “въздържал се”, пред очите на държавния глава, пред очите на българския народ, който в момента ни следи, пред камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио. (Силен шум в блока на НДСВ и ДПС.)
Това е процедурата – първо да прекратим разискванията и второ - да отидем на явно гласуване, както сме приели в т. 4, но всеки един от нас да си каже мнението. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля ви за тишина в залата!
За противно процедурно предложение има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Правя противно процедурно предложение срещу прекратяването на разискванията. Това процедурно предложение е първото ярко доказателство, че мотивите на странно обединената опозиция за освобождаването на председателя на Народно събрание проф. Герджиков са несъстоятелни. С исканата процедура вие бягате от разискванията, които се провеждат в тази зала пред цялата българска общественост. (Ръкопляскания от блока на НДСВ и ДПС.) Моля, бъдете достатъчно смели да отстоявате докрай позицията си! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Местан.
Моля за тишина в залата!
От д-р Кенаров бяха направени две процедурни предложения. Първото не мога да го поставя на гласуване.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА НДСВ: Да не се поставят и двете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля? И двете? Добре, оттегля се.
За изказване – господин Кирчев.
Господин Кирчев, искате ли да се изкажете сега? Искаше преди малко. Явно сега не иска да вземе думата.
Господин Местан се е заявил за изказване. (Неразбираема реплика от народния представител Марио Тагарински.)
Още не сме гласували. Когато пристъпим към гласуване ще се отнемат всички карти, зад които няма народни представители, включително и тези, които са в чужбина.
Заповядайте за изказване, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги! Аз няма да се спирам на личностните качества на проф. Герджиков. Колегите Борислав Ралчев, Юнал Лютфи, Щерев и други вече го сториха, при това обективно.
Ще добавя само едно. За разлика от мнозина в тази зала, които днес по всяка вероятност ще гласуват за освобождаването му, той бе значима личност далеч преди да влезе в тази зала и да оглави законодателния орган на Република България. По-важни днес са политическите измерения на разискванията от гледна точка на истинските цели на странно обединената опозиция. И те са разположени на няколко нива, които господин Юнал Лютфи очерта достатъчно добре. Стана ясно, че исканото освобождаване на проф. Герджиков е първото. Това далеч не е крайната, нито единствената цел на опозицията. Много по-интересни са второто и третото ниво, на които са разположени истинските цели – предизвикване на парламентарна криза с последваща правителствена криза.
Позволете ми накратко да се спра и на трите нива.
Във връзка с исканото освобождаване на проф. Герджиков според нас най-важният въпрос, на който трябва да дадем отговор чрез вота си днес, е съотносимо или по-точно съответно ли е исканото освобождаване на персоналната отговорност, която носи проф. Герджиков за няколкото случая на провалени петъчни заседания, на които се провежда парламентарният контрол. Ние ще бъдем достатъчно коректни пред може би милиони български граждани, които наблюдават тези разисквания или най-малкото ги слушат чрез Националното радио, да кажем, че това, което се случи на два пъти, не прави чест на българския парламент. Това бе откровено нарушение на основни принципи на парламентаризма, а парламентарна стабилност има само ако е налице спазването на принципите на парламентаризма.
Въпросът е: готови ли сме да подложим тези прецеденти на сериозен анализ, в състояние ли сме да се коригираме и струва ли си освобождаването на проф. Герджиков? Нашият отговор на този въпрос е ясен. Професор Герджиков, бидейки пръв между равни, е с достатъчно ограничени ресурси да предотврати подобни неприятни, необичайни прецеденти. Когато един председател на парламента влиза в празна зала и не е налице кворум, не може да носи отговорност за това, че по правилник не е в състояние да открие заседанието.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ОДС: Ама е знаел!

Лютви Местан: Уважаеми господин председател – обръщам се към проф. Герджиков – понеже от Вас знаем, че корените на съвременния европейски парламентаризъм биха могли да се потърсят още в древна Гърция, за която се знае, че е родина и на съвременния театър, ще заключа оценката си за това дали е съответно исканото Ваше освобождаване на персоналната Ви отговорност, като ще се позова на един класик на древногръцката драма – Софокъл. Има една реплика към Антигона: “Навярно тежък бащин грях заплащаш”. Перефразата ми е “Професоре, навярно чужди грях заплащаш”. (Оживление в блока на ОДС и СДС.) Чий грях – това е въпрос, който трябва да намери своя отговор може би в близка перспектива. Но цената не може да бъде нито парламентарната криза, нито вот на недоверие, нито правителствена криза. Мисля, че има далеч по-удачни решения, които, убеден съм, тези дни ще имаме волята да намерим като общо коалиционно решение. Защото, уважаеми госпожи и господа, каква е алтернативата на едно правителство на ясната политическа отговорност? Говоря за правителството на НДСВ и на Движението за права и свободи. Алтернативата на коалиционното правителство на ясната политическа отговорност, която успя да докара България до прага на подписването на Присъединителния договор с Европейския съюз, е правителство на политическата разнопосочност и на политическата безотговорност. Надявам се, че няма да допуснем това, защото, и в заключение – никак не ни се иска да бъде верен буквалният превод на знаменития трактакт на Амброзий Марвиан – “Театрон политикон”, направен от Софроний Врачански като “Обществено позорище”. Да не позволим да превърнем парламента в обществено позорище! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Местан.
Уважаеми дами и господа, часът е 10,35. Ако следвам стриктно нашия правилник, трябва сега да дам почивка и в 11,05 ч. да продължим заседанието с парламентарен контрол.
Възражения от залата за това мое действие има ли?
Процедурно предложение ли имате, госпожо Дончева? Заповядайте.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Госпожо председател, съгласно правилника искане за отстраняване на председателя на парламента се гледа на следващото заседание. Следващото заседание е днес. Тази точка трябва да приключи. В противен случай Вие няма как да я вместите в правилника. Така че не ни предлагайте този вариант с парламентарен контрол от 11 часа. Очевидно, че точката трябва да свърши и Вие не можете да прибегнете към това действие – нито с гласуване, нито без гласуване. Тази точка просто трябва да приключи днес! (Силен шум и реплики в блока на НДСВ и ДПС.)
Съжалявам много. Има приоритети по правилника и те определиха всъщност днешния дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Правите ли процедурно предложение, госпожо Дончева?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Разбира се. Аз правя обратното на Вашето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Аз не правя никакво процедурно предложение.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Твърдя, че Вие не можете да спрете заседанието по точката, а то трябва да завърши. Можете да давате почивки, ако счетете за необходимо, ако има искане от някоя от групите в рамките на правилника, но не можете да продължите с друга точка след почивката. Трябва да я свършите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има процедурно предложение след почивката да продължим с тази точка от дневния ред до изчерпването й днес.
Удовлетворява ли ви това?
Аз нямам процедурно предложение. Аз нямам право да правя процедурни предложения.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По правилник Вие сте задължена да продължите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Аз не прекратявам заседанието. То продължава.
За процедурно предложение има думата господин Абаджиев.
Димитър Абаджиев (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Сякаш се опитвате да докажете и още веднъж да подкрепите твърденията, че постоянно се правят нарушения на правилника. Очевидно е, че трябва да се завърши с тази точка, за да се спази правилникът.
След като искате обаче процедурно предложение, ето, и аз правя процедурно предложение: да се довърши гледането до изчерпването на точката – оставка на председателя на Народното събрание, без почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Добре. Има процедурно предложение да продължим разглеждането на тази точка от дневния ред без почивка, до изчерпването й.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Абаджиев. (Силен шум в залата.) Моля да не се гласува с чужди карти! (Силен шум и пререкания в залата.)
РЕПЛИКИ: Няма сигнал, няма сигнал...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма сигнал ли? Анулирам гласуването. Ще гласуваме процедурното предложение на господин Абаджиев още веднъж.
Моля, не гласувайте с чужди карти!
Румен Овчаров (КБ, от място): Приберете ги картите! Какво чакате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, приберете картите от пултовете.
Както ви показаха, няма карти на пултовете. (Силен шум в залата.)
Моля, народните представители да влязат в залата, да седнат на местата си! Анулирах гласуването. Не съм казала да го пуснете. Моля, седнете на местата си.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Искаме да продължим след почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има процедурно предложение да се продължи с тази точка от дневния ред на днешното пленарно заседание до изчерпването й. Аз имам право да дам почивка по всяко време. След това гласуване ще обявя половин час почивка. (Силен шум и реплики от блока на ОДС и СДС.)
Моля, гласувайте процедурното предложение да продължим днешния пленарен ден до изчерпването на тази точка от дневния ред. (Силен шум в залата. От блока на ОДС искат да няма почивка.)
Не мога да подложа на гласуване предложението да продължим без почивка. Аз имам право да дам почивка по всяко време!
Прекратете гласуването и обявете резултатите!
Гласували 200 народни представители: за 191, против 2, въздържали се 7.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Господин Кирчев, Вие се бяхте заявили за изказване? Отказвате се.
Уважаеми дами и господа, има ли желаещи да вземат участие в дискусията по тази точка от дневния ред?
Госпожо Банкова, Вие имахте желание да вземете думата? Отказвате се.
Други желаещи да вземат думата? Госпожо Мингова, заповядайте.
Анелия Мингова (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Днешният дебат не прави чест на никого от нас. Свидетели сме днес на едно заседание, което е чист политически акт за преразпределение на политическото пространство от политически сили с падащ рейтинг и от други – с домогващ се рейтинг до заветната 4-процентна бариера. (“Браво!”, ръкопляскания в НДСВ.)
Целта на това словесно упражнение е начало на предизборна борба. Търсим избиратели. Търсим избиратели от една политическа сила, която за тези близо четири години доказа като управление, че знае какво иска да направи (смях и реплики в ОДС), че може да го прави и че го прави. (Ръкопляскания в мнозинството.)
Ние не сме застраховани от грешки, дами и господа, но това е нормално сред такова обкръжение в политическото пространство, което е враждебно. (Шум и реплики в ОДС.) Днешният дебат е насочен точно срещу личността на председателя Герджиков и аз не съм съгласна с това, че тук не трябва да говорим за неговата личност. Защото функцията му на председател на Народното събрание е част от неговата личност. Функцията му на перфектен юрист и професионалист е част от неговата личност. И вие точно срещу неговата личност днес предизвиквате с вашето искане този дебат.
Нека да видим конкретните мотиви, ако това могат да бъдат наречени мотиви, защото за мен, по мое лично мнение това е едно партийно словоблудство.
Първата точка от тези мотиви - поведението на председателя миналия петък. Какво се случи миналия петък, дами и господа? Председателят допусна една грешка. Знаете ли каква? Това, че не закри заседанието, тоест, че не го откри в 9,00 ч., а че се опита да насрочи заседание в 10,00 ч. – нещо, което правилникът не му позволи и той го направи в 10,00 ч.
Какво твърдите всъщност вие в тези мотиви? Че той не е открил едно заседание, бидейки последователен в стремежа си през тези години да не допуска гласуване с чужди карти и да не допуска провеждането на заседание при липсващ кворум, или обратното? До този момент в изказванията аз не можах да разбера каква е вината на председателя. Кое от двете, дами и господа? За кое е виновен? За това, което е посочено в мотивите, или за това, което някой си припомни тук, че той не се е справил с ангажимента си да не се гласува с чужди карти. Този ангажимент, дами и господа, не произтича от неговите функции по правилника. Този ангажимент беше негов морален ангажимент, повече от това, което може да се иска от него. И точно това доказва качествата на неговата личност. И точно това е един от аргументите в подкрепа на неговите функции също на председател на Народното събрание в опита му да направи повече от възможното, за да консолидира всички нас, а не само тези, които са част от управляващото мнозинство. Това, че той не се е справил според някои, е функция от дейността и ангажиментите на всеки народен представител и най-вече на миналото заседание – от функциите на тези, които смятаха, че трябваше да има заседание, а не бяха в залата. Тоест, на тези, които са направили днешното искане, а не на НДСВ и на ДПС. (Ръкопляскания в мнозинството. Подвиквания в ОДС.)
Ние не се отричаме от позицията си, която е политическа функция от нашите качества на народни представители от дадена политическа сила, че заседанието миналия петък не трябваше да се състои поради желанието ни да се опитаме да извлечем максималното като отговорна политическа сила от тази сделка, която за съжаление не можа да се случи. Но вие, които не искахте тя да се случи и искахте да има заседание, трябваше да осигурите кворума на миналото заседание. Вашата вина и отговорност, дами и господа, не може по никакви морални критерии да бъде прехвърлена върху личността на председателя. (Ръкопляскания в мнозинството.)
Дами и господа, прави ли ви впечатление, че никой от подписалите това искане в качеството си на юрист, а тук има много юристи и от опозицията, не застана на тази трибуна, за да каже нещо в подкрепа на искането, да обоснове макар и една-едничка дума от тези псевдомотиви, защото се срамува? (“Браво!”, ръкопляскания в мнозинството.)
Уважаеми колеги, извън конкретните и абстрактни аргументи, които могат да бъдат прибавени още, но не искам да отнемам прекомерно от времето, с което парламентарната ни група разполага, аз искам точно на това да обърна внимание. Тръгнали сте към избори, господа. Това е добре. Но това е отклонение от пътя към избирателите ви, а известно е, че който тръгва по една странична пътечка, губи пътя, дами и господа! Губите избирателите си. (Ръкопляскания в мнозинството.)
И едно последно нещо искам да добавя. За всички тук в тази зала, за никого от нас не е късно да направим нещо, с което да престанем да се срамуваме от себе си. Не правете това, дами и господа, с днешното гласуване! Не позволявайте да се засрамите от себе си! Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания в НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Реплика на госпожа Мингова? Няма желаещи.
Имате думата за други изказвания.
Заповядайте, господин Вълчев.
Стойчо Кацаров (ОДС, от място): С колко време разполага НДСВ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще ви дам времето. Моля, докато се изказва господин Вълчев, дайте ми справка за времето на парламентарните групи.
Господин Вълчев, имате думата.
Даниел Вълчев (НДСВ): Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа! НДСВ разполага с цялото време до 25 юни. (Ръкопляскания в мнозинството. Реплики в ОДС: "Само дотогава!" )
Уважаеми дами и господа, бих искал да кажа няколко думи по въпроса, който днес обсъждаме, и главно от гледна точка на това дали в случая става въпрос за обсъждане на личността на проф. Герджиков или става въпрос за носене на политическа отговорност от страна на НДСВ. Този въпрос беше тълкуван по различен начин и аз досега, поне от представителите на колегите, които са вносители на проекта за решение, не можах да разбера каква е тяхната позиция. Даже в рамките на едно и също изказване понякога съществуваха вътрешни противоречия. Аз ще се опитам да кажа моето виждане по този въпрос. От една страна, част от колегите изтъкнаха, че самият проф. Герджиков има какви ли не вини за това, че не само в петък, но преди една година, та две години, та три години той системно извършва някакви нарушения. Аз мисля, че всички ще се съгласим, че това не е вярно. И тъй като господин Муравей Радев в една малко по-приповдигната атмосфера изтъкна тези аргументи, аз реагирах малко емоционално. Ползвам повода да му се извиня.
Господин Иво Атанасов пък направи едно панорамно изказване, в което почти не остана незасегнат въпрос от днешна България. Но и от него не се разбра дали всъщност господин Герджиков има някакви вини пред българското Народно събрание или…
РЕПЛИКИ ОТ КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ: Вълчев, давай по-скоро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля ви за тишина в залата!
Даниел Вълчев: Ще говоря малко по-ясно като Георги Димитров на Лайпцигския процес. (Шум и реплики в залата.)
Та, исках да кажа следното. В неговото панорамно изказване колегата Иво Атанасов започна с това, че всъщност проф. Герджиков няма вина и завърши с това, че проф. Герджиков всъщност има вина. Аз бих искал, уважаеми колеги, да кажа моето мнение, което донякъде вече беше изложено от колегите от НДСВ и ДПС. Истината е, че в момента ние присъстваме на един политически дебат и, разбира се, че личността на проф. Герджиков е много важна, така както изтъкна и колегата Мингова. Но същевременно много по-важно за колегите от опозицията е да покажат, че мнозинството вече не е мнозинство, че то не е способно да налага волята си в парламента и, разбира се, че то не е способно да излъчи правителство, което да управлява страната.
Освен аритметичните аргументи, вижда се, че се прибавят много и политически аргументи. Но трябва да признаем, че от аритметична гледна точка нещата стоят така вече от близо една година. Защо точно в момента опозицията се обедини около една такава идея? Освен че наближават избори, което е разбираемо, аз лично си мисля, че две са възможностите за едно такова безпрецедентно обединение в българския парламент. На първо място, колегите са прочели завета на хан Кубрат как българите трябва да са единни, за снопа пръчки и т.н. и са се обединили. И втора възможност – всички те считат, че трябва да се отиде на предсрочни парламентарни избори, което между другото е едно законно искане на всяка една опозиция – да се яви пред избирателите и съответно да получи мандат за управлението на страната. Но вчера ние разбрахме, че всъщност обединената опозиция и това не иска. Всъщност те не искат нови избори, а искат живота на този парламент да продължи, от което объркването става още по-голямо, защото през последната година и половина – две, ние непрестанно чуваме твърдения как този парламент е изчерпал своите функции, той е изчерпал своя мандат. Следователно за какво да продължи?
Оттук и последният извод, който аз бих искал да направя. Според мен въпросът защо днес присъстваме на този дебат, защо трябва един достоен човек и един добър председател на българския парламент да бъде отстранен от длъжност е относително прост. Според мен има хора в тази зала, за съжаление, трябва да го кажа, а за радост, не много, които все пак искат този парламент да не свърши работата, която стои пред него. А тази работа, уверявам ви, както всички знаете, не е чак толкова безобидна и не е толкова маловажна, колкото мнозина си мислят. Тази работа е свързана с няколко важни неща. Ако не ни интересуват тези законопроекти, които ще трябва да бъдат приети през следващите седмици, поне мисля, че трябва да ни интересува нещо, за което не само нашето правителство, а и едно предходно правителство положи немалко усилия и това е членството на България в Европейския съюз. Искам да напомня, бих искал да подчертая, че това не са някакви хитрини от страна на управляващите, а не е възможно, уважаеми колеги, и това е конституционна разпоредба, да бъде подписан Договорът за присъединяване с Европейския съюз, ако към този момент промените в българската Конституция не са влезли в сила. Предполагам, че всички юристи в тази зала и всички колеги неюристи, които без съмнение добре познават Конституцията, разбират това.
Следователно аз още веднъж бих искал да призова, първо, да имаме уважение към личността на проф. Герджиков, второ, да имаме уважение към българските институции и, на трето място, нека по-малко да бъдем партийци, нека по-малко да бъдем политици в балканския смисъл на думата и нека да се опитаме с общи усилия да бъдем държавници. Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Вълчев.
Уведомявам ви за времето: 7 минути за Национално движение Симеон Втори, 22 минути за Коалиция за България, за ОДС – 33 минути, за ДПС – 22 минути, за СДС – 38 минути, за Народен съюз – 33 минути и 40 минути за Парламентарната група на Новото време.
Заповядайте за изказване, господин Имамов.

Алиосман Имамов (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, аз не съм политик, който е присъствал дълго време в този парламент и не мога да давам сериозни примери и аргументи от нашето близко парламентарно и политическо минало. Все пак спомням си нещо, което се случи през 1997 г., на 4 февруари. Аз предполагам, че лявата опозиция никога няма да забрави този ден и тя много добре знае защо.
Питам се: кое обединява тези, които на тази дата получиха един сериозен исторически урок и онези, които ги свалиха от власт? Какво обединява тези политически структури? (Шум и викове: “Е-е-е!”.)
Много хора твърдят, че политиката е съвкупност от интереси. Да, така е. Но в интересите, които обединява политиката, има йерархия. Добрият политик безапелационно подкрепя тази йерархия. На първо място са държавните интереси, на второ място са колективните интереси на нашите избиратели и чак на трето място, са личните интереси.
За съжаление, понеже в тази странна и удивителна коалиция, която в момента повдига проблема с оставката на председателя на Народното събрание, липсват тази йерархия и това дълбоко зачитане на интересите на държавата. Ето, това мога да кажа като човек, който има скромен тригодишен политически опит. (Шум в залата.)
Питам се, аз не съм юрист, значителна част от колегите тук не са юристи, ако едно дело се провали, поради явяване на едната страна или на един свидетел и това става съзнателно или преднамерено, организирано от даден адвокат, трябва ли съдията, който отлага делото, да подаде оставка? Трябва ли това да се случи? Следователно, вината на господин председателя в конкретния случай се явява като вина, която трябва да носят други. Вина, която трябва да носят политически структури, но това не е въпрос, който трябва да бъде обект на обсъждане точно в това Народно събрание.
Нека всеки един от нас, уважаеми колеги, нека всеки един от нас да помисли за последствията от това, което ще стане днес. Нека не допуснем, че тази странна опозиция спечели днес! Е, по-стабилно ли ще бъде положението в България от утре? (Реплика от народния представител Емилия Масларова.)
По-стабилно ли ще бъде и какво ще спечели нашата страна от онова, което ще се случи още от утре нататък? Може ли да се говори за политическа стабилност, за държавни интереси, когато по този начин тук, в този парламент, положението ще бъде доминирано и диктувано от една безпринципна коалиция, която в себе си няма някакъв идеал, някакъв държавен принцип, който да ги обединява. Какво ще се случи оттук нататък? Какво ще се случи от гледна точка на това, което България трябва да извърши до м. април, от гледна точка на това, което България трябва да извърши във връзка с нашия предприсъединителен процес. (Реплика от народния представител Елиана Масева.)
Нека всеки от нас преди да натисне съответното копче, да си даде ясна сметка за последствията, които ще се случат от днешните събития. Благодаря. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Имамов.
Процедурно предложение – господин Казак, заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа народни представители! От известно време констатирах един много интересен факт. Както опозицията беше тръгнала енергично и пламенно да защитава една незащитима кауза,…
РЕПЛИКА ОТ БСП: “Булгартабак”.
Четин Казак: …така изведнъж тя загуби дар слово. Явно силата на аргументите, които излизат от страна на управляващото мнозинство, (смях и оживление отляво) са я зашеметили. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля ви, тишина в залата!
Процедурата, господин Казак.
Четин Казак: Но освен това, като че ли имат и подкосени крака и нямат сили да се довлекат до трибуната и затова, уважаема госпожо председател, за да дам възможност на опозицията да възстанови своите сили…
Анелия Мингова (НДСВ, от място): И дар слово.
Четин Казак: … и дар слово, искам от името на Парламентарната група, в стриктно съответствие с правилника, 30 минути почивка. Благодаря. (Ръкопляскания, шум и реплики.)
Димитър Абаджиев (ОДС, от място): Не може.
Румен Овчаров (КБ, от място): Нямате право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с разисквания.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Абаджиев.
Димитър Абаджиев (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! В момента сме свидетели на поредния парламентарен резил, който се случва под председателството на госпожа Касабова. Два пъти правилникът беше нарушен драстично – първият път, когато се направи опит гласуването, което по правилник трябва да стане днес, да се отложи и вторият път сега, когато се даде почивка, след като не е изминал един час от предишното прекъсване на заседанието, с което се наруши драстично чл. 51, ал. 2. Всичко това става пред очите на целия български народ и се прави, за да се изчака 13,20 ч. – кацането на самолета, с който пристигат двама колеги – депутати от НДСВ. Организирана е и пилотна кола. По този начин ли се крепи авторитетът на председателя? И аз се чудя защо самият председател търпи допълнително да бъде унижаван? Затова опозицията не прави изказвания.
Затова аз правя процедурно предложение: да се вземе решение ръководството на събранието на това заседание да продължи от друг заместник-председател, който не е вземал отношение по днешната тема.
Правя това процедурно предложение, моля да го поставите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
Разбира се, ще поставя на гласуване това процедурно предложение.
Господин Абаджиев, ще Ви моля да прочетете чл. 39, ал. 2 от правилника и чл. 51, които уреждат хипотезата на прекъсване на заседание. Когато обявих почивка в 10,45 ч., това беше хипотезата на редовната парламентарна почивка, която се дава при всяко пленарно заседание! (Смях от КБ.)
Не се смейте, господин Овчаров! Хипотезата на чл. 51 урежда прекъсване на заседание по искане на парламентарна група. Досега прекъсване на заседание по искане на парламентарна група не е правено. Ако се поиска за в бъдеще до края на заседанието, тогава трябва да има разлика от един час между първото и второто искане! (Силен шум и викове “Е-е-е” от ОДС.)
Заповядайте, госпожо Мингова, за противно процедурно предложение.
Анелия Мингова (НДСВ): Моето обратно процедурно предложение, госпожо председател, отчасти се покрива с Вашето обяснение.
Но първо искам да ви уверя, че такова искане за смяна на водещия с аргументите, които бяха изложени, според мен не е допустимо. Такава парламентарна практика до този момент не е имало в нито едно Народно събрание. (Силен шум в КБ и ОДС.)
На следващо място, за да бъде оформено в стенографския протокол и да е част от дебата в това заседание, трябва да формулирам и обратното процедурно предложение на искането с аргументите за точно, систематично и логическо тълкуване на чл. 39, ал. 2 и чл. 51, ал. 2, на който се позова господин Абаджиев. Понятията прекъсване и почивка са съвършено различни като правни понятия, заложени в нашия правилник! (Смях в ОДС.)
Изискването да има минимум интервал от един час е само когато има прекъсване в хипотезата на чл. 51, тоест тогава, когато прекъсване е поискано и е било дадено от името на парламентарна група в рамките на нейните правомощия извън понятието и ситуацията на почивка. Почивката е понятие в правилника и като такова, също по добрата ни парламентарна практика, то се дава от водещия на заседанието и вие знаете кога се дава почивка! Почивка беше дадена от председателя, както са нормалните ни петъчни заседания – в 10,30 ч., непосредствено след последното изказване преди този срок, а прекъсването беше поискано от друг текст по чл. 51 от името на парламентарна група. Изискването да има един час между почивка и прекъсване в правилника не се съдържа.
Моля ви да гласувате против процедурното предложение на господин Абаджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Не мога да го поставя на гласуване с тази уговорка, защото до този момент с аргументите, които бяха изтъкнати тук, не съм нарушила правилника! (Силен шум и тропане по банките от КБ и ОДС.)
Заповядайте за следващото процедурно предложение, господин Абаджиев.
Румен Овчаров (КБ, от място): Това е срамно!
Димитър Абаджиев (ОДС): Отново поставям процедурното си искане да бъде подложено на гласуване! Вашата практика и Вашият опит до този момент опровергават всичко онова, което каза госпожа Мингова! Вие никога до този момент не сте давала почивка, когато е била искана във време, по-малко от един час.
Народното събрание, залата, с решение може да реши кой от заместник-председателите може да води заседанието. Това може да стане с решение на залата.
Моля, подложете моето процедурно искане на гласуване! Недейте да уронвате допълнително и Вашето достойнство и достойнството на председателя! Подложете искането ми на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За нарушението, господин Абаджиев, че съм дала регулярната почивка на пленарното заседание? (Силен шум от ОДС.)
Хайде, гласувайте да бъда отстранена от воденето на заседанието! (Ръкопляскания.)
Гласували 228 народни представители: за 116, против 111, въздържал се 1.
Заповядайте, господин Ралчев, за прегласуване.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, уважаеми министри, дами и господа! Все пак ние се намираме в законодателното тяло, което означава, че правните норми са задължителни за всички, включително и за опозицията! Не може да подлагате на политически терор едно Народно събрание! (Силен шум и тропане по банките от ОДС и КБ.)
Този маниер и това ваше поведение показват, че наистина е крайно време всички да поемем отговорността, да спазваме правилниците, да спазваме законите! Не може да искате от председателството да подлага всякакъв вид хрумвания и тълкувания в тази връзка! Струва ми се, че авторитетните юристи в тази област достатъчно ясно и точно се обосноваха. Вие не може да искате нарушение на закона от председателското тяло, независимо кой в момента е председателстващ и водещ заседанието! И никакви приумици не могат да бъдат подлагани на гласуване, само защото някой смята така.
Емилия Масларова (КБ, от място): Не някой, това е болшинството!
Борислав Ралчев: В края на краищата имаме правилници, имаме точни правила, които подлежат на ясно разбиране. Налице са две условия: първо, да ги разбираш, и второто – да имаш желание да ги разбереш.

Очевидно е, че това, което правите до този момент, показва, че и двете условия липсват. Тогава се поставя въпросът: за какъв парламентаризъм говорите? (Силен шум и викове: “Е-е-е!” в ОДС и СДС.) На какво се основават… (Силен шум и реплики в опозицията:”Времето!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Времето изтече, господин Ралчев. Направете процедурното си предложение.
Борислав Ралчев: Очевидно по тези съображения правя обратното процедурно предложение – за прегласуване. (Силен шум и викове в опозицията: “Времето! Времето!”, тропане по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Ралчев, за прегласуване.
Уважаеми дами и господа, разбирам, че днес е един емоционален за вас ден, но моля ви да запазим културата на поведение, която досега е била характерна за Тридесет и деветото Народно събрание. (Силен шум и реплики в опозицията.) Културата на поведение!
Беше направено процедурно предложение от господин Ралчев за прегласуване на предложението аз да бъда отстранена от ръководството на това пленарно заседание.
Моля, гласувайте.
Гласували 229 народни представители: за 116, против 111, въздържали се 2.
Кой от заместник-председателите ще поеме по-нататък ръководството на това пленарно заседание? Редно е също да се гласува. (Силен шум и реплики в опозицията.)
Аз не мога, вече съм отстранена.
Докато се възложи председателството на заместник-председател… (Шум и реплики.) Трябва да се определи. (Силен шум и реплики в опозицията.)
Процедура – господин Дончев.
Владимир Дончев (НДСВ): Процедура, процедура!
Уважаема госпожо председател, по аналогия от правилника, в момента когато председателят, по независещи от него причини, бъде освободен от председателството, той трябва да посочи друг заместник-председател, който да води настоящото заседание.
Така че Ви моля да изпълните това свое задължение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Посочвам господин Агов да води по-нататък пленарното заседание. (Ръкопляскания в ОДС и СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Уважаеми госпожи и господа, първо да съобщя кой с колко време разполага. Това ли е последната справка или имаме нова?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Не е последната! Пет минути изхабени за процедури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля ви да дадете последната справка, ако обичате. Че както е тръгнало… Има резерва до мен отляво.
Имате думата за изказвания по разискванията по т. 2 от приетата процедура.
Заповядайте, госпожо Литрова.
Теодора Литрова (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Днес българският парламент е изправен пред едно сериозно изпитание – да направи сериозен избор. От една страна се обсъждат професионалните и личностни качества на председателя – проф. Герджиков, от друга страна, на везните са поставени изискванията за спазване на принципите от народното представителство и уважението към институциите.
От една страна, ние имаме много добър човек, който допуска човешки грешки, а, от друга страна, имаме изискването, което е задължително за всички народни представители – да спазват закона – моралният, и този, който е по българското законодателство. И не на последно място, може би оттук трябва да започнем, да спазваме и Конституцията.
Мисля, че нарушенията, които бяха факт в последните три години и половина, могат да бъдат упрекнати като човешки грешки, могат да бъдат обяснени с политически ходове, но има неща, които не могат да бъдат пропускани и за които народното представителство трябва да гласува.
Когато преди три години и половина в основата на мандата на управляващото мнозинство бяха избрани две партии с двата сериозни символа – от едната страна Мадоната – символът на българските традиции и българските наследници, и, от друга страна – патриотичното Движение за национално възраждане “Оборище”, ние бяхме най-щастливите хора, защото казвахме, че участваме в строителството на нещо ново, нещо, което ще помогне България да се преобрази и наистина с таланта на всички хора да направим живота на българите по-добър.
За съжаление обаче не друг, а точно проф. Герджиков обяви народните представители от “Оборище” за подставени лица, за лица, с които някой си служи и които трябва да бъдат поругани в българското общество. Такова изказване няма оправдание нито за председател на Народното събрание, нито може да бъде определяно като несправедлива политическа оценка. И въпреки това ние продължихме заедно с Националното движение Симеон Втори да се опитваме да променяме нещата. За съжаление много пъти беше нарушавано функционирането на Народното събрание, въпреки че бяха правени опити да не се гласува с чужди карти, въпреки че се знаеше, че в залата не присъстват хора, че са извън територията на страната, тези гласувания не бяха отменени и не беше направен опит да се поправи правилникът на Народното събрание точно в тази посока.
Не бих искала да влизам в детайли и дребни нарушения, но бих искала да заявя политическата позиция на партия “Движение за национално възраждане “Оборище”.
Политическата позиция на нашата формация е ние да подкрепим искането за смяна на председателя на Народното събрание. (Ръкопляскания в опозицията и възгласи: “Браво!”.)
Всеки от народните представители освен политическа позиция си има и своя лична. Аз бих искала да се обърна към вас с думите на Майка Тереза, които до голяма степен определят поведението на всеки един народен представител:
“Понякога хората са неразумни, нелогични и егоцентрични и въпреки това им прощавай! Ние простихме!
Ако си добър, хората могат да те обвинят в егоизъм и скрити помисли. Въпреки това, бъди добър!
Ако успяваш в живота, ще сполучиш и лъжливи приятели, и истински врагове. Въпреки това, успявай!
Ако си честен и открит, ще бъдеш лъган от другите. Въпреки това, бъди честен!
Това, което си градил с години, може да рухне за една нощ. Въпреки това, гради!
Ако намериш покой и щастие, ще се страхуваш да не ги загубиш. Въпреки това, бъди щастлив!
Доброто, което правиш днес, ще бъде забравено утре. Въпреки това, прави добро!
Ако дадеш най-доброто, което имаш, то никога няма да бъде достатъчно. Въпреки това, давай всичко от себе си!
И сам ще видиш, че в крайна сметка всичко е между теб и Бог и никога не е било между теб и хората.”
Гласувайте така, както се гласува – в името на Конституцията и истината, така както нещата са между вас и Бог! (Ръкопляскания в опозицията, шум и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
Времето на НДСВ изтече.
Коалиция за България разполага с още 22 минути, ОДС – 31, ДПС – 17, СДС – 38, Народен съюз – 33.
Имате думата за изказвания.
Господин Пейков, нямате време. Но процедура може. (Силен шум и възгласи в опозицията: “Няма време! Няма време!”.)

Тошо Пейков (НДСВ): Уважаеми господин председател, искам процедурно да покажа решение на Софийския градски съд, че “Оборище” застава зад председателя Герджиков, а то се представлява от Тошо Пейков. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Пейков, господин Пейков...
Тошо Пейков: Движение за национално възраждане “Оборище” застава зад проф. Герджиков. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Аз Ви моля да не ме поставяте в неудобно положение. Прочетох току-що справката за времето и моля да се съобразявате с нея.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Еюп.
КЕМАЛ ЕЮП (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, дами и господа министри! Днес цяла България ни гледа. Тук са институциите и ние – народните представители демонстрираме това, което сме. И после се чудим защо пада имиджът на българските политици, на българските институции, на българското Народно събрание. То е видно. И днес какво правим? Днес сме тръгнали на едно изтощително заседание на Народното събрание по искане на така наречената обединена опозиция, дали е обединена и в името на какво ще видим, за предсрочно освобождаване на председателя на Тридесет и деветото Народно събрание проф. Герджиков. Ясно е, че това искане не касае толкова личността на господин Герджиков, защото не чух такива изказвания и не чух нещо съществено по това през изминалия този период проф. Герджиков да е нарушавал нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Гледам в мотивите, ще цитирам едно изречение, че: “той прокарва политиката на ръководството на НДСВ”.
Аз съм депутат трети мандат. Такова поведение да ви кажа, за съжаление, имаше във всички предишни народни събрания. Няма да отречем, че известно влияние на съответната политическа сила или на Министерския съвет по една или друга причина, малко или много, винаги е имало. Ако трябва да дам примера с Тридесет и осмото Народно събрание, тогава мнозинството беше от 137 народни представители в тази зала, но имаше един, който командваше и Министерския съвет, и Народното събрание, и съответната политическа сила, и тогава никой не шаваше, и кворум имаше винаги. Но и когато нямаше, правилникът не беше така либерален, както правилникът на Тридесет и деветото Народно събрание. Защото ние в доброто си намерение, разбира се тук немалка заслуга има и председателят Герджиков, щом един от ръководството на дадена парламентарна група поиска поименна проверка, той е длъжен да направи такава и често пъти се е провалял и кворумът. Но в Тридесет и осмото Народно събрание председателят казваше – така беше по правилник – “аз преценявам, има кворум в залата”, и заседанието продължаваше.
Е, човек без грешки няма. Може би господин Герджиков със своята неопитност в началото тръгна да спре всички нас, а всички ние поединично носим тази отговорност, както и всяка политическа сила в парламента в лицето на ръководствата на парламентарните групи – да спрем тази порочна практика, за да не ни съдят нашите избраници. Той пое непосилния ангажимент да спре практиката на гласуване с чужди карти. Но това априори не стана, не можеше и няма как да стане. Вие, господа отдясно, когато бяхте толкова силни, защо поне тогава не го предложихте, защо тогава не се чуваше такъв глас? (Реплика на народния представител Росица Тоткова.)
Ако трябва все още Тридесет и деветото Народно събрание, което продължава да действа, без значение... Разбира се, аз поддържам нашия председател господин Герджиков, но и друг да бъде, в нашите правомощия е – можем да променим начина на гласуване, можем да подменим пултовете, можем да направим така, че да не може да се гласува с чужда карта. Ако Тридесет и деветото Народно събрание в наше лице, във всички нас има такава политическа воля, защото има парламенти, където се гласува с натискане на пръст, по опознавателни механизми с пръстови отпечатъци и така се натиска бутонът, тогава няма да се гласува с чужди карти. Но нима за всичко вината е в господин Герджиков?
Аз не чух от опозицията да обвинява господин Герджиков, че политически той толерира някой от дадена парламентарна група, тоест, пристъпва нашия правилник по политически причини. Напротив, дори по т. 1, където той е обвиняван, че изпълнява политическо решение на НДСВ за неучастие в работата на Народното събрание, да се провали парламентарният контрол, с риск да се наруши парламентарният правилник, той дава отсрочка за започване, за да може да се събере съответният кворум. Да, наистина е прецедент управляваща политическа сила да не влиза в пленарната зала. Разбира се, има механизми как да се отложи заседанието с няколко часа. Но ако политическата отговорност в тази пленарна зала беше на ниво, заседанието в петък нямаше да се провали, нито по-предишния петък, нито последния петък.
Какви други провинения има председателят не знам. Но явно мотивите са ясни за всеки от нас. Защото приближават редовни парламентарни избори. Първо, с оглед натрупване на определени политически дивиденти от всяка политическа сила, представена в парламента, без значение дали е опозиция или управляващи, но също така, колкото се може да се оплюе противникът, в смисъл управляващите, да им се свали рейтингът, да се възкачи някой на мястото на господин Герджиков. С оглед на това - да се вбие клин между законодателния орган и изпълнителната власт и оттам нататък да се копае за сваляне рейтинга на управлението. Но забравяме, че с това си действие опозицията помага за сваляне рейтинга изобщо на всички политици, изобщо на хората, които се занимават с политика в България. Ако тръгнем по улиците, едва ли всички ще ни прегръщат и ще казват: “да, вие сте на ниво”. Но когато политиците биват оплювани, нехаресвани, недолюбвани, не се долюбва и България! Затова младите хора напускат нашата страна, нашата родина, а ние тук сме хората, които с нашите действия трябва да направим всичко възможно, за да задържим нашите граждани, за да може България да просперира. Може би е трън в очите на опозицията, че България поде бавничко нагоре в своето развитие и в своя просперитет – и икономически, и с правата на човека, и пред очите на целия свят, защото не чух отрицателни реакции нито по медиите, нито в тази пленарна зала за дейността на кабинета, с оценката, която получава отвън – от Европа и от света.

Аз мисля, че напразно изтощаваме политическа енергия с днешното заседание за съмнителни дивиденти за когото и да било. Няма дивиденти от това сами да се изтощаваме, сами да се оплюваме. Защото политици ще има и след нас, българско Народно събрание ще има и след нас, българско правителство ще има и след нас, но всеки ден е утвърждаване на България не само в очите на българското общество, но в очите на Европа и на целия свят. Благодаря. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Еюп.
Други изказвания? (Реплики от КБ.)
Поиска думата министърът по европейските въпроси… (Шум и реплики от НС и ОДС.) Èç÷àêàéòå äà çàâúðøà èçðå÷åíèåòî ñè!
… министърът по европейските въпроси Меглена Кунева. Съгласно Конституцията и правилника министрите вземат отношение по въпросите във всяко заседание и когато поискат думата. Но ние сме гласували специална процедура, по която да протече това заседание. Трябва да призная, че аз съм затруднен – дали да се съобразя с тази процедура или да действаме по Конституцията. (Шум, оживление в НДСВ.)
Госпожа Михайлова, заповядайте за процедура.
Екатерина Михайлова (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър-председател, господин президент! Мисля, че няма място за никакво колебание, защото в процедурата, която сме приели, по т. 2 е казано: "Разисквания съгласно чл. 45 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", изрично е посочено по кой член. Членът 45 говори само за възможностите и времето на парламентарните групи да участват в дебат. Изрично този текст говори точно за този ред, по който могат само групите да се изказват. Процедурите се приемат затова, за да се спазват.
Ето, вчера и онзи ден имахме изслушвания. Там имаше кога вземат думата министрите, кога отговарят и в колко време. Тоест тази процедура, която гласувахме днес, е абсолютно конкретна и тя предвижда дебат само от парламентаристите. Това е съвсем нормално, защото има разделение на властите в България.
Борислав Великов (НДСВ, от място): А Конституцията?
Екатерина Михайлова: Когато разглеждаме въпрос, свързан със законодателната власт, сме приели процедура, по силата на която само депутатите, които са членове на законодателното тяло, участват в този дебат. Така че няма място за колебание, процедурата е много ясна. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Цеков, заповядайте за процедура.
Борислав Цеков (НВ): По повдигнатия от председателя Агов въпрос: не само специалната процедура днес изключва възможността представители на изпълнителната власт да вземат отношение. Точката, която обсъждаме, е въпрос на вътрешната организация на Народното събрание. Това е въпрос на парламентарен суверенитет. (Ръкопляскания от опозицията.) Изпълнителната власт няма право, това са духът и принципите на Конституцията, да взема отношение по въпрос, касаещ автономната организация на българския парламент.
Аз уважавам правото на министрите да вземат отношение и ги приветствам винаги, когато са в пленарната зала, но по въпроси, свързани с държавното управление и най-вече с дейността на изпълнителната власт или със законодателството, а не по въпроси, касаещи автономни решения на българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Противно мнение? (Народният представител Атанас Щерев излиза на трибуната и започва да говори. Шум и реплики от КБ и ОДС.)
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаеми господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Нямате време, господин Щерев. Изтече Ви времето. Не можете да се изкажете. (Народният представител Атанас Щерев говори при изключени микрофони. Тропане по банките от КБ, шум и реплики от ОДС.)
Господин Щерев, нямате време. (Народният представител Атанас Щерев продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Щерев, ще трябва да се принудя да взема дисциплинарни мерки. (Народният представител Атанас Щерев продължава да говори при изключени микрофони. Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя обратно процедурно предложение.
Първо, всички юристи в тази зала прекрасно знаят, че Конституцията е върховният закон на държавата и нито един друг нормативен акт не може да бъде в противоречие с него, независимо от неговия ранг. Не може с подзаконов нормативен акт, не може със закон, не може с вътрешни правила да се нарушава Конституцията.
Уважаеми дами и господа, министрите по Конституция имат право да вземат отношение във всеки един момент, когато пожелаят това и да бъдат изслушани с предимство.
Затова, дами и господа от опозицията, непротивоконституционствувателствувайте! (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Василев, заповядайте.
Валентин Василев (СДС): Уважаеми господин председател, чувствам се длъжен, тъй като аз съм вносител на тези процедурни правила, от името на всички опозиционни парламентарни групи - волята е била точно такава и затова ние сме се позовали точно на чл. 45 от правилника.
Затова, господин председателстващ, моля да преминем към т. 3: изслушване на председателя на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Това е процедурно предложение да преминем към изслушване на председателя – т. 3.
Има ли противно процедурно предложение? (Реплики от НДСВ.) Има процедура, направена преди това.
Има ли противно процедурно предложение?
Заповядайте, госпожо Етем.


ЕМЕЛ ЕТЕМ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги и министри! Аз искам да изразя противно предложение, защото не сме приключили с точката по разискванията, тъй като искам да взема и думата по тази точка. Затова много моля да подложите и моето предложение на гласуване. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Беше направено противно процедурно предложение. Госпожа Етем иска да се възползва от оставащото време на ДПС, за да се изкаже. Така разбирам. Дали правилно? (Шум и реплики в залата.)
Има процедурно предложение да се премине към т. 3 на процедурите.
Моля, гласувайте. (Силен шум в залата.)
Анулирам гласуването. Тук цялото Председателство ми казва, че докато не се изчерпи точката не мога да продължа, което е правилно.
Имате думата за изказвания.
За процедура, заповядайте, господин Местан. (Шум и реплики в залата.)
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги!
Стана ясно, че председателят Агов лиши от конституционно право един министър да се изкаже в пленарна зала.
Никоя специална процедура, включително и на законодателния орган не стои над българската Конституция! (Ръкопляскат от ПГ на НДСВ и част от депутатите на ПГ на ДПС.)
Моята процедура е председателят на това заседание господин Асен Агов да бъде освободен заради грубо нарушаване на Конституцията! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПГ на НДСВ и част от ПГ на ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Заповядайте, господин Цеков.
Борислав Цеков (НВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми министри, уважаеми колеги!
Много рядко се е случвало да се налага да изразя несъгласие с уважавания народен представител господин Лютви Местан, но в случая правя противно процедурно предложение, защото председателят, водещият заседанието господин Агов, стриктно защити Конституцията. (Шум в залата.)
Неслучайно аз подчертах, че ключов конституционен принцип е парламентарният суверенитет и автономното право на парламента да урежда своята вътрешна организация, част от която е процедурата по избиране или освобождаване на председател,… (Силен шум в залата, депутатите от ПГ на НДСВ тропат по банките.)
С това не ставате по-убедителни!
…част от която е процедурата по освобождаване или избиране на председател и заместник-председатели на Народното събрание.
Именно този основен принцип, конституционен, на парламентарната държава в случая трябва да бъде спазен и председателят на парламента, водещият заседанието в момента го спазва. Затова правя противно процедурно предложение на направеното от колегата Лютви Местан. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Днес очевидно се създават прецеденти! Аз ще подложа на гласуване искането на господин Лютви Местан да бъда отстранен от ръководството на Народното събрание.
Моля, гласувайте.
Гласували 232 народни представители: за 113, против 117, въздържали се 2.
С 2 гласа предложението не се приема, така че това бреме продължава! (Шум и реплики в залата.)
Кой иска думата? (Реплики.)
Останаха 5 минути, тъй като беше направена процедура за 2 минути – ДПС разполага с…
Прегласуване можете да поискате. (Шум и реплики в залата.)
За процедура заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
Процедурите и времето за процедури влизат в парламентарното време, съгласно правилника. Категорично възразявам мнозинството за пети път да злоупотребява с процедурни въпроси, вече просрочвайки с 10 минути времето си.
Движението за права и свободи има последни 2 минути, ако някой ще иска процедура могат те, но не и вие! (Ръкопляскания от парламентарните групи на КБ и СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Няма да спорим по ясни неща от правилника. Движението за права и свободи имат 5 минути.
Вие, госпожо Етем, казахте, че искате да се изкажете. Ще се изкажете ли? Искате ли думата? Заповядайте.
ЕМЕЛ ЕТЕМ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, скъпи колеги, уважаеми министри!
Мисля, че днес всички сме свидетели на един изключителен политически фарс, от който би трябвало всеки един присъстващ в залата депутат да се срамува! (Ръкопляскания от ПГ на НДСВ.)
Петнадесет години след началото на демократичните промени в страната, след всички реформи, бих казала, тежки реформи – и политически, и икономически, днес Народното събрание, депутатите отляво и отдясно показаха, така наречената “нова обединена опозиция”, че нямат държавническо мислене! (Шум и реплики в залата.)
Те показаха днес, че единственият интерес, който ги води е частнопартийният, личният интерес, не интересът на България, защото днес България е на прага на финализиране на една от най-важните си цели, един от най-важните си приоритети – присъединяването ни към Европейския съюз!
Датата 25 април изглежда нищо не ви говори, господа от така наречената “обединена опозиция”!
Затова Движението за права и свободи и Национално движение Симеон Втори няма да участват в погазването на парламентаризма, в променянето на дневния ред на Република България.
Предлагам, господин председател, да направите поименна проверка. (Силен шум в залата, народните представители от ПГ на НДСВ и ДПС напускат залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Поименна проверка:

Адриана Георгиева Брънчева - отсъства
Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
Александър Великов Маринов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - тук
Александър Стоянов Арабаджиев - тук
Александър Христов Филипов - отсъства
Алекси Иванов Алексиев - отсъства
Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - тук
Ангел Вълчев Тюркеджиев - îòñúñòâà
Ангел Петров Найденов - îòñúñòâà
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анели Гинчева Чобанова - îòñúñòâà
Анелия Йорданова Мингова - îòñúñòâà
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонина Бончева Бонева - îòñúñòâà
Антония Стефанова Първанова - îòñúñòâà
Асен Димитров Гагаузов - òóê
Асен Йорданов Агов - тук
Асен Любенов Дурмишев - отсъства
Атанас Атанасов Папаризов - тук
Атанас Димитров Щерев - îòñúñòâà
Атанас Крумов Додов - îòñúñòâà
Атанас Петров Василев - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - òóê
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - отсъства
Благой Николаев Димитров - òóê
Бойко Илиев Рашков - òóê
Бойко Кирилов Радоев - òóê
Бойко Стефанов Великов - тук
Борислав Бориславов Цеков - тук
Борислав Георгиев Владимиров - îòñúñòâà
Борислав Георгиев Спасов - отсъства
Борислав Димитров Китов - тук
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - отсъства
Борислав Славчев Борисов - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - отсъства
Валентин Илиев Василев - òóê
Валентин Николов Милтенов - отсъства
Валери Георгиев Димитров - îòñúñòâà
Валери Димитров Цеков - îòñúñòâà
Ваня Крумова Цветкова - îòñúñòâà
Васил Богданов Василев - òóê
Васил Димитров Паница - òóê
Васил Тодоров Калинов - òóê
Васил Христов Маринчев - òóê
Величко Стойчев Клингов - òóê
Венко Митков Александров - îòñúñòâà
Венцислав Василев Върбанов - òóê
Весела Атанасова Драганова - отсъства
Весела Николаева Лечева - òóê
Весела Николова Караиванова-Начева - отсъства
Веселин Борисов Черкезов - òóê
Веселин Витанов Близнаков - îòñúñòâà
Владимир Иванов Димитров - отсъства
Владимир Михайлов Дончев - îòñúñòâà
Владимир Стоянов Джаферов - òóê
Владислав Борисов Костов - тук
Гадар Агоп Хачикян - отсъства
Георги Владимиров Юруков - òóê
Георги Георгиев Пирински - òóê
Георги Костов Станилов - тук
Георги Любенов Хубенов - òóê
Георги Стефанов Панев - тук
Георги Тодоров Божинов - òóê
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Гиньо Гочев Ганев - òóê
Господин Христов Чонков - òóê
Даниел Василев Вълчев - отсъства
Даниела Владимирова Никифорова - îòñúñòâà
Даринка Христова Станчева - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - îòñúñòâà
Димитър Енчев Камбуров - тук
Димитър Иванов Абаджиев - тук
Димитър Иванов Стефанов - тук
Димитър Илиев Димитров - отсъства
Димитър Кателийчев Пейчев - îòñúñòâà
Димитър Лазаров Игнатов - òóê
Димитър Милков Ламбовски - îòñúñòâà
Димитър Николов Димитров - òóê
Димитър Станимиров Дойчинов - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Цвятков Йорданов - òóê
Димчо Анастасов Димчев - îòñúñòâà
Донка Стефанова Дончева - тук
Евгени Захариев Кирилов - òóê
Евгени Стефанов Чачев - òóê
Евгений Стефанов Бакърджиев - òóê
Евгения Тодорова Живкова - тук
Евдокия Иванова Манева - тук
Екатерина Иванова Михайлова - òóê
Елиана Стоименова Масева - тук
Елка Панчова Анастасова - òóê
Емел Етем Тошкова - îòñúñòâà
Емил Илиев Кошлуков - тук
Емилия Радкова Масларова - тук
Енчо Вълков Малев - отсъства
Златка Димитрова Бобева - îòñúñòâà
Иван Георгиев Иванов - òóê
Иван Йорданов Костов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Павлов Павлов - отсъства
Иван Тодоров Козовски - отсъства
Иво Първанов Атанасов - тук
Илчо Георгиев Дуганов - отсъства
Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
Ирина Георгиева Бокова - тук
Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
Йордан Ангелов Нихризов - тук
Йордан Георгиев Соколов - тук
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Мирчев Митев - отсъства
Йордан Николов Памуков - отсъства
Йордан Стоянов Димов - тук
Камелия Методиева Касабова - отсъства
Камен Стоянов Влахов - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кемал Еюп Адил - отсъства
Кина Симеонова Андреева - тук
Кирил Станимиров Милчев - отсъства
Клара Петкова Петрова - тук
Коста Георгиев Костов - отсъства
Коста Димитров Цонев - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Кръстьо Илиев Петков - тук
Лиляна Калинова Кръстева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Йорданов Петров - тук
Любомир Пенчев Пантелеев - тук
Людмил Славчев Симеонов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Люцкан Илиев Далакчиев - отсъства
Маргарита Василева Кънева - отсъства
Мариана Йонкова Костадинова - отсъства
Марианна Борисова Асенова - тук
Марина Борисова Дикова - отсъства
Марина Пенчева Василева - отсъства
Марио Иванов Тагарински - тук
Мариус Цаков Цаков - отсъства
Мария Вердова Гигова - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - отсъства
Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
Милена Иванова Милотинова-Колева - отсъства
Милена Костова Паунова - отсъства
Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
Мима Петрова Ненкова - тук
Минчо Викторов Спасов - отсъства
Мирослав Петров Севлиевски - тук
Михаил Райков Миков - тук
Михаил Рашков Михайлов - тук
Младен Петров Червеняков - тук
Моньо Христов Христов - тук
Муравей Георгиев Радев - тук
Мустафа Зинал Хасан - отсъства
Надежда Николова Михайлова - тук
Надка Радева Пангарова - тук
Надя Димитрова Атанасова - отсъства
Наим Иляз Наим - отсъства
Наско Христов Рафайлов - отсъства
Недялко Иванов Калъчев - тук
Несрин Мустафа Узун - отсъства
Никола Джипов Николов - тук
Николай Георгиев Камов - тук
Николай Евтимов Младенов - тук
Николай Петров Бучков - отсъства
Николай Симеонов Николов - тук
Николай Цветанов Чуканов - тук
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нина Христова Радева - отсъства
Нонка Дечева Матова - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков (ръкопляскания) - тук
Огнян Стефанов Сапарев - тук
Осман Ахмед Октай - тук
Панайот Борисов Ляков - тук
Пенка Иванова Пенева - отсъства
Петко Димитров Ганчев - отсъства
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Владимиров Димитров - тук
Петър Иванов Агов - тук
Петър Стоилов Жотев - тук
Петя Велкова Божикова - отсъства
Пламен Димитров Кенаров - тук
Пламен Неделчев Моллов - отсъства
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Николов Коев - тук
Ралица Ненчева Агайн - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Расим Муса Сеидахмет - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росица Георгиева Тоткова - тук
Румен Йорданов Петков - тук
Румен Стоянов Овчаров - тук
Румяна Денева Георгиева - тук
Румяна Цанкова Станоева - отсъства
Рупен Оханес Крикорян - отсъства
Светлин Илиев Белчилов - отсъства
Светослав Иванов Спасов - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Сийка Недялкова Димовска - тук
Силвия Динкова Бадънкова - отсъства
Силвия Петрова Нейчева - отсъства
Снежана Великова Гроздилова - отсъства
Снежина Венциславова Чипева - отсъства
Стамен Христов Стаменов - отсъства
Станимир Янков Илчев - отсъства
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Атанасов Минков - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефан Николаев Мазнев - тук
Стилиян Иванов Гроздев - отсъства
Стойко Илиев Танков - тук
Стойчо Тодоров Кацаров - тук
Стоян Илиев Кушлев - отсъства
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - отсъства
Теодора Владимирова Литрова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
Тодор Костов Бояджиев - тук
Тодор Найденов Костурски - отсъства
Тома Янков Томов - тук
Тошо Костадинов Пейков - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христо Атанасов Механдов - отсъства
Христо Ганчев Марков - тук
Христо Йорданов Кирчев - тук
Христо Любенов Георгиев - отсъства
Хюсеин Ниязи Чауш - отсъства
Цветан Петров Ценков - отсъства
Цонко Киров Киров - отсъства
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Юлияна Дончева Петкова - тук
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - отсъства
Явор Тодоров Милушев - отсъства
Янаки Боянов Стоилов - тук

В залата присъстват 123 народни представители. (Ръкопляскания.)
Заседанието продължава. Продължаваме с разискванията по точка втора.
Процедура ли имате?
Михаил Миков (КБ, встрани от микрофоните): Имам изказване, в рамките на което ще направя и процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Миков, заповядайте за изказване с включена процедура.

Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин президент, господин министър-председател, дами и господа народни представители! Въпреки голямото вълнение искам да ви кажа няколко думи по повод последното изказване на госпожа Емел Етем.
“Всяко съобразено с Конституцията българско правителство може да подпише Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.” Това каза говорителката на еврокомисаря по разширяването Оли Рен във връзка с предупреждението на министъра по европейските въпроси госпожа Меглена Кунева (Единични ръкопляскания.), че в случай на правителствена криза договорът може да не бъде подписан на предвидената за това дата в края на м. април.
Кой ще подписва от българска страна зависи единствено от българската Конституция, (шум в залата) която определя кой има правото да подписва международни договори от името на България, (В залата влизат народни представители от мнозинството, шум, реплики и викове: “Е-е-е!” и “У-у-у!”) заяви пред българската редакция на Би Би Си Кристина Наги, която е официален говорител на комисаря по разширяването Оли Рен.
Затова, уважаеми дами и господа, апелирам Народното събрание да продължи нормално работата си да довърши своята процедура и правя процедурно предложение за удължаване на работното време до изчерпването на тази точка от дневния ред. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания.)
Емил Кошлуков (НВ, от място): Гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Но не по-късно от 16,00 часа.
Михаил Миков (Встрани от микрофоните .): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Гласуваме това процедурно предложение.
Има ли противно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението за удължаване на работното време до изчерпването на точката от дневния ред.
Гласували 156 народни представители: за 137, против 12, въздържали се 7.
Процедурното предложение се приема.
Имате думата за изказвания. (Шум и реплики в залата.)
Васил Маринчев (ОДС, от място): Няма. (Реплика на народния представител Стойчо Кацаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Това твърдение, че няма изказвания, трябва да се провери, господин Кацаров. Ето, аз го проверявам: има ли желаещи да вземат думата? Очевидно, не.
В такъв случай приключваме разискванията по т. 2 от приетата процедура и преминаваме към т. 3 – “Изслушване на председателя Огнян Герджиков”.
Моля, господин Герджиков, заповядайте.
Огнян Герджиков (НДСВ): Уважаеми господин президент на Републиката, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри и народни представители, драги гости! В юриспруденцията има древна римска сентенция, която гласи: “Правото е изкуство за доброто и справедливото”. В политиката не е така. Тя е подвластна на други категории. Политиката е борба и съчетаване на интереси. Политиката е изкуство на компромисите.
За мен, като български народен представител, компромисите са необходими, когато са в интерес на българското общество. Убеден съм, че в политиката трябва да има и морал. Убеден съм, че не трябва да рискуваме европейското си бъдеще, зад което стоят 15 години български преход.
Не съм безгрешен, но няма от какво да се срамувам. Съвестта ми е чиста. Пожелавам на всеки от вас да бъде чист пред съвестта си, когато гласува освобождаването на председателя на Народното събрание. Благодаря ви. (Продължителни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Изчерпахме т. 3 и сега преминаваме към т. 4.
Заповядайте, господин Великов. (Силен шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ ОДС: Няма право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Нямате право, защото ви е изтекло времето, господин Великов. Съжалявам много, но трябва да се съобразите с правилника.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Не е процедура. Това е от името на парламентарната група.
Борислав Великов (НДСВ): От името на парламентарна група - почивка. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Пак не може.
Емилия Масларова (КБ, от място): Не може.
Валери Цеков (НДСВ, от място): От името на парламентарна група иска почивка. Това не влиза във времето.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Всяка парламентарна група може да поиска.
Емилия Масларова (КБ, от място): Нямате право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Вие обаче отново ме поставяте в неудобна ситуация и ще кажа защо. (Шум и реплики.) Не мога да уважа процедурата, тъй като не разполагате с време за правене на процедура.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Не влиза във времето…
Румен Овчаров (КБ, от място): Нямате право.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Не е във времето, господин председател.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, встрани от микрофоните): Вие нямате време и няма на какво основание да Ви даде…
Няма друга точка, има една точка и тя е …
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Точка 3 на ал. 3 е категорична:
“(3) За време на парламентарните групи по ал. 1 и 2 се смята времето:
3. за което народните представители от съответните парламентарни групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието.” (Шум в залата.)
И тъй като начинът на водене на заседанието не се оспорва, а се иска почивка, аз не мога да направя това, което искате от мен, (ръкопляскания от БСП) и затова преминавам към т. 4, която е гласуване. (Викове: “Е-е-е!”)
Анелия Мингова (НДСВ, встрани от микрофоните): Времето, за което аз имам процедура, беше по водене на заседанието и не трябва да се зачита за време. Има процедура, която е за водене на заседанието, господин председател. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Процедура по начина на водене на заседанието – госпожо Мингова, заповядайте.
Анелия Мингова (НДСВ): Дами и господа, времето за процедури по начина на водене на заседание не влиза в парламентарното време. (Реплики от опозицията.)
Моето изказване по процедурата преди малко, което беше в рамките на 2 мин., беше по водене на заседанието за отстраняване на госпожа Касабова. (Ръкопляскания от НДСВ.) Моля да бъде извадено от парламентарното време на нашата група и да се даде възможност сега да се поиска процедура. (Реплики от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Госпожо Мингова, ще проверя дали е извадено или не това време.
От Секретариата ми съобщиха току-що, че времето на госпожа Мингова не е включено в минутите на НДСВ. Това беше проверено и от госпожа Касабова. Моля да бъдем коректни и не ме поставяйте в неудобно положение.
Преминаваме към т. 4 – “Гласуване на проекта за решение за освобождаване на Огнян Герджиков”.
Заповядайте, господин Еюп. (Силен шум и реплики в опозицията.)
Господин Еюп разполага с време и може да направи процедура. (Реплики.)
Моля ви, не се опитвайте колективно да водите заседанието.
Станимир Илчев (НДСВ, от място): Били са 113 в залата. Сега ще видим списъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Не, 123. Проверени са. И господин Герджиков беше тук и проверихме. (Силен шум и реплики в залата.)
Моля ви, не създавайте … (Силен шум и реплики в залата.)
Господин Еюп, имате думата за процедура.
КЕМАЛ ЕЮП (ДПС): Благодаря, господин председател.
Аз не съм съгласен с Вас, господин председателстващ и председател за момента, че е изчерпано процедурното време, защото вече сме в друго процедурно пространство. (Силен шум и реплики от опозицията.)
Това, което се полагаше на парламентарните групи, се отнасяше за разискванията. След това минахме към следваща точка – “Изслушване на председателя на Тридесет и деветото Народно събрание”. Сега сме в ново процедурно време, така е, всеки може да вземе думата за процедура. (Силен шум и реплики от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Еюп, съжалявам, че трябва да споря с Вас, но както виждам по усмивката Ви, Вие сам не сте убеден в това, което казвате. Защото сме в една точка на дневния ред. (Реплики и ръкопляскания от опозицията.)
КЕМАЛ ЕЮП: Това значи ли, че след гласуването някой не може да изрази становище?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Не. Нещата са ясни в правилника, господин Еюп. И точно защото сте народен представител трети мандат, прекрасно знаете това.
Преминаваме към т. 4 – “Гласуване на проекта за решение за освобождаване на Огнян Герджиков като председател на Народното събрание.”
Решението прочетено ли е?
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Прочетено е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Беше представено от вносителите в началото на заседанието.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Само мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Тогава аз ще прочета решението:
“Р Е Ш Е Н И Е
за освобождаване на Огнян Стефанов Герджиков
като председател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И:

1. Освобождава господин Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание поради системно превишаване правата и неизпълнение на задълженията му в рамките на неговата компетентност.”
Моля, режим на гласуване.
Гласували 234 народни представители: за 119, против 114, въздържал се 1. (Ръкопляскания от опозицията.)
Решението е прието.
(Председателят Огнян Герджиков слиза от председателската банка. Всички в залата и на балконите стават. Продължителни ръкопляскания. Председателят Герджиков се ръкува с министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски и със заместник-председателите на Народното събрание, минава през залата и се ръкува с председателите на всички парламентарни групи, след което напуска залата, изпратен с продължителни ръкопляскания.)
Уважаеми народни представители, следващото заседание на Народното събрание ще бъде в сряда в 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,34 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Асен Агов

Секретари:
Гадар Хачикян

Наим Наим