Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-05-12

Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателят Камелия Касабова
Секретари: Гадар Хачикян и Веселин Черкезов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов (звъни): Откривам днешното заседание.
Уважаеми колеги, най-напред искам да ви помоля да приемете включването на една малка точка в началото по ал. 5 на чл. 40 от нашия правилник – проект за решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити.
Моля, който е съгласен да включим тази точка в самото начало, да гласува.
Гласували 95 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Преди да преминем към тази точка, ще направя едно съобщение. То е свързано с оттеглянето на подписа от внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 554-01-56, от народния представител Лъчезар Тошев. Той ни информира, че оттегля подписа си от този законопроект.


Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ – ПРОИЗХОДА НА КРЕДИТИТЕ, ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ВРЕМЕТО, КОГАТО ТОВА Е ОСЪЩЕСТВЕНО; ДЪРЖАВИТЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ; ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ОТ 1990 Г. НАСАМ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ.
Давам думата на вносителя на предложението за промяна в състава на Временната анкетна комисия.
Госпожо Калканова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Татяна Калканова: Благодаря, господин председател.
“Проект

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Временната анкетна комисия за
проверка на междуправителствените споразумения за кредити,
предоставяни на други държави – произхода на кредитите,
целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено;
държавите кредитополучатели; действията на правителствата от
1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България,
произтичащи от тези споразумения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с Решение на Народното събрание за прекратяване пълномощията на народен представител

РЕШИ:

Избира Павлинка Трифонова Иванова за член на комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Калканова.
Има ли някакви съображения по този проект за решение? Не виждам.
Подлагам на гласуване проекта за решение, както беше представен от народния представител Татяна Калканова.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Решението е прието.

Преминаваме към седма точка от приетата седмична програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГОДИШНОТО ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 2004 Г. МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПРОГРАМА САПАРД (СПЕЦИАЛНА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ).
Вносител е Министерският съвет.
По този законопроект има доклад на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по земеделието и горите и в тази последователност ще помоля най-напред председателя на комисията - госпожа Радева, след това доц. Моллов, да докладват становищата.
Госпожо Радева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Уважаеми господин председател, позволете ми да направя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Асен Друмев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Има процедурно предложение за допускане в залата на господин Асен Друмев, който е начело на фонда.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
Моля да поканите господин Друмев в залата.
Госпожо Радева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви.

“ДОКЛАД
по Законопроект № 502-02-29 за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), внесен от Министерския съвет на 3 май 2005 г.

Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), сключено на 14 април 2005 г.
Инструментите, които определят поемането на ежегодни финансови ангажименти от страна на Европейската общност към Република България по програма САПАРД, са годишните финансови споразумения, които се подписват всяка година. С Годишното финансово споразумение за 2004 г., поетото финансово задължение от Европейската общност по програма САПАРД за 2004 г. се определя на 67 млн. 560 хил. евро. Ангажиментът от страна на Европейската общност е валиден до 31декември 2006 г. и може да бъде използван само за целите на програмата.
Темповете на развитие на програма САПАРД в България и фактът, че общият размер на сключените до момента договори покрива стойността на влезлите в сила годишни финансови споразумения и съответстващото им национално съфинансиране, водят до необходимостта от временно прекъсване сключването на договори от Агенция “САПАРД” с крайните бенефициенти. Предвид етапа на изпълнение на поетите в преговорния процес ангажименти в областта на селското стопанство такова временно прекъсване – до влизане в сила на следващото финансово споразумение по САПАРД, ще забави подготовката за хармонизиране на селското стопанство с изискванията на европейското законодателство и своевременно изпълнение на поетите ангажименти.

С оглед на гореизложеното е необходимо да се даде мандат на Агенция “САПАРД” да сключва договори по програма САПАРД с крайни бенефициенти над размера на финансовия ангажимент по влезлите в сила годишни финансови споразумения с Европейската общност и съответстващото му национално съфинансиране, като общата стойност на безвъзмездната помощ по тези договори следва да бъде в рамките на общия бюджет на Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г.
Договорите, сключени от Агенция “САПАРД” с крайните бенефициенти съгласно тези условия, следва да съдържат клауза за изплащане на безвъзмездната помощ по програма САПАРД само след влизане в сила на съответното годишно финансово споразумение.
След като се запознаха с мотивите по законопроекта, той бе подкрепен от 13 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), сключено на 14 април 2005 г.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Радева.
Другият важен доклад е на Комисията по земеделието и горите.
Давам думата на доц. Пламен Моллов, за да го представи.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Благодаря, господин председател.


“ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България),
№ 502-02-29, внесен от Министерския съвет на 3 май 2005 г.

Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 11 май 2005 г., на което обсъди Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД, внесен от Министерския съвет.
В работата на комисията взеха участие господин Нихат Кабил - министър на земеделието и горите, господин Бойко Боев - заместник-министър на земеделието и горите, и експерти.
Законопроектът беше представен от господин Кабил. Той изтъкна, че с Годишното финансово споразумение за 2004 г. поетото финансово задължение от Европейската общност по програма САПАРД се определя на 67 млн. и 560 хил. евро, както и че ангажиментът от страна на Европейската общност е валиден до 31 декември 2006 г. и може да бъде използван само за целите на програмата.
След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), № 502-02-29, внесен от Министерския съвет на 3 май 2005 г.
Това становище е прието с 9 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Моллов.
Колеги, откривам разискванията по Законопроекта за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД.
Има ли желаещи колеги да вземат отношение?
Заповядайте, доц. Калинов.
Васил Калинов (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! На пръв поглед ние обсъждаме един рутинен в известен смисъл акт – ратифициране на Годишно финансово споразумение между Република България и Европейската общност по Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България. Този въпрос обаче, тази програма, по която в момента ратифицираме споразумение, е основният предприсъединителен финансов инструмент, призван да решава и да подпомага развитието на земеделието и селските райони за постигането на онзи капацитет, на онези организационно-административни и производствени възможности и способности, които трябва да има българското земеделие, за да влезе в Европейския съюз през 2007 г. с нужния потенциал, така че да може по-успешно да усвоява финансовата рамка, която вече е факт в резултат на затварянето на Глава VІІ – “Земеделие”.
На пръв поглед всичко е съвсем нормално и всичко би следвало да се разглежда едва ли не като предрешено. В същото време обаче има куп въпроси, които нас сериозно ни смущават. Защото става дума за това как работи програма САПАРД в действителност, изпълнява ли функциите, за които е призвана да работи. Тук се натъкваме на десетки, на стотици примери как програмата САПАРД не работи ефективно за българското земеделие. Не става дума само за това дали тя регионално съответства на потребностите, които ги има в съответните региони, не става дума даже за това доколко тя е обвързана със Стратегията за развитие на селското стопанство в страната, не става даже дума за това доколко програма САПАРД съответства на реалните потребности на българския стокопроизводител.
Става дума за това, че програмата САПАРД се превърна в един от основните инструменти за решаване на всякакви други въпроси, но не и на конкретните производствени въпроси на хората. И ако трябва да посочим един от сериозните корупционни източници, които днес има в българското земеделие, то трябва да се отиде към програмата САПАРД. И ако ние имаме притеснения, то те са точно за това. Защото днес десетки и стотици стокопроизводители чакат ратификацията. Чакат я обаче с ясното съзнание, че те трябва да си заплатят необходимата лепта, за да получат финансовата си помощ.

От друга страна на вас не може да не ви прави впечатление, че този ратификационен закон, който се предлага, има втори и трети член – нещо на пръв поглед съвсем нормално, но съдържанието на тези два члена казва, че след ратификацията и след изплащането и пристъпването към финансовото уреждане на въпросите на приключилите проекти, ще стартира и процесът на приемането на новите проекти. Създадена е организация и ние знаем, че само за два месеца ще бъдат приети проекти, които ще уплътнят и по същество ще решат окончателно проблема с програма САПАРД като един от механизмите, който трябва да бъде прилаган, за да се достигне капацитетът, който е нужен, или след м. юни програма САПАРД де факто финансово ще бъде изчерпана. Да, това може да ни даде основание да водим други преговори, да, това може да ни даде основание да искаме други средства от Европейския съюз, но то показва едно: тази припряност в никакъв случай няма да даде възможност ефективно и целесъобразно да бъдат изразходвани средствата.
Особено драстично стои въпросът с публичната мяра. Общините една година се мотаят и ги мотаят, за да осъществят някои от инвестиционните проекти, свързани с тях. Те са главно за благоустройство, за решаване на някои въпроси, свързани с инфраструктурата и прочие. Една година се мотаят кметове и общински съвети и не може да се намери механизъм, сила, която да създаде ред това да стане в интерес на населението и общините.
В момента ако ние ще бъдем тези, които няма да подкрепят ратификацията и категорично ще работят да бъде показана точно негативната страна от целия този процес, то ще бъде от гледна точка българската общественост да узнае, че от всичките пари, които би следвало да работят за обществото, за тях, за капацитета на земеделието, де факто ще пристигне много редуцирана част от тях във вече определени фирми и ще се извърши поредно демагогско пладнешко ограбване на общините.
Казвам всички тези неща, колеги, воден от ясното разбиране, че в момента ако ние не ратифицираме това споразумение, може да се разиграе сценарият и да се коментира колко лошо е това и колко неприятен знак пращаме към Брюксел за евроинтеграционния процес и прочие. Не този знак обаче е проблемът. Проблемът е, че рано или късно Брюксел ще разбере за тези проблеми и батаци, които ги има в реализацията на програма САПАРД. Тогава ще настъпи наистина този момент, когато всички ние ще носим отговорност за това, че сме дали съгласието си по този начин да бъде ратифицирано споразумението и по този начин да бъдем представени пред Брюксел.
Още веднъж искам да кажа: рано или късно тези неща ще излязат на бял свят. Ще бъде ясно колко проекта действително са реализирани, как са били реализирани, как финансово са били обезпечени и какъв е бил коефициентът на полезно действие на предвиждането на тези проекти.
Ще си позволя да се обърна към българските стокопроизводители, към бенефициентите, които очакват тази ратификация. Вчера един бизнесмен заяви пред мен: "По-добре да дам каквото ми искат, но да мине ратификацията. Така или иначе ще ми ги вземат тези пари.". Аз се обръщам към тях със следната молба: недейте да влизате в никакви подобни взаимоотношения с бюрокрацията! Това, което ще направите, според мен ще бъде унижение на вашето достойнство, унижение за всички нас! Или както каза един премиер – "Братя, не купувайте!", то сега трябва да кажем: "Братя, не давайте, не пускайте! Времето на гювеча свършва!"
За мен проблемите, свързани с осигуряването на необходимия капацитет – финансов, икономически и прочие, за развитие на българското земеделие, действително не може да се осъществи без програмата САПАРД, но на нас тя ни е необходима поне в тези година, година и половина, които остават, да бъде използвана за създаването на производствен капацитет, който да даде възможност да имаме що-годе конкурентно българско земеделие поне в стартовия период.
В заключение ще кажа, че ние от Парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепим законопроекта, че ако се премине към второ четене, категорично ще настояваме да отпаднат чл. 2 и чл. 3.
В скоби ще си позволя да кажа следното: звучи много елементарно, когато всички подобни законопроекти са били разпределяни и водеща комисия по тях е била определяна Комисията по земеделието и горите, то точно по този законопроект и точно сега за водеща комисия е определена Комисията по бюджет и финанси. При цялото ми уважение към тази комисия, при нейната водеща роля по материята "бюджет и финанси", аз мисля, че по този начин се завоалира същността на проблема и дебата – доколко ефективно беше използвана програма САПАРД тези три години, как бяха изразходвани средствата, беше ли осъществен синхрон между Стратегията за развитие на българското земеделие и финансовите помощи и пари, които използваме. Не, категорично не беше използвана. Защото става дума за грешен модел на провеждана политика в земеделието, защото става дума за много сериозни нарушения, които – пак казвам, без в моите думи някой да търси каквато и да е доза преднамереност – рано или късно ще станат достояние на българската общественост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Калинов.
За реплика има думата господин Тасим.
Юнал Тасим (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Калинов, вчера ние с Вас имахме надълго и нашироко спор в комисията. Разбирам, че Вие давате политическа оценка за дейността на фонд "САПАРД". Разбирам, че отдавна сте в предизборна ситуация и че трябва да отправите някакви послания за лошите управляващи и бъдещите, които ще бъдат по-добри.
Господин Калинов, можете да персонализирате проблемите към НДСВ, към ДПС и т.н., но не парламентът е мястото, където да кажете това. Има органи, които могат да се занимаят с тези неща. Това е едната страна на въпроса.
Но Вие казахте нещо много важно, което и вие във вашата партия сте разбрали – че тези пари в крайна сметка ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на българските фермери. В същото време предлагате днес да не ратифицираме този договор. Къде е логиката?! Как да споделя Вашата логика? Все едно казвате: "Лошите да си отидат, да дойдем ние, защото ще разпределим по-справедливо този ресурс". А какъв ще бъде сигналът, който подаваме към Европейския съюз?! Все едно казваме: "Ние управляваме лошо тези пари, ще дойдат други, които ще управляват по-добре тези средства". Това е абсурд!
Икономиката не следва политическия цикъл на България. Икономиката вече не бива да следва емоциите на изборите. Това не бива да се случва! Там има процеси, които текат от 15 години. Дай Боже, да текат още по-добре в следващите 20 години, но това да не зависи от волята на нито един депутат, на министър – настоящ и бъдещ. Нито един министър няма да бъде по-добър или по-грижовен фермер от който и да било в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Тасим.
Заповядайте за дуплика, господин Калинов.
Васил Калинов (КБ): Колеги, аз ще ви помоля да запазите нужното уважение и към другото мнение. Защото в крайна сметка въпросите, които поставяме тук, касаят развитието на отрасъла и на страната. Това, че ние имаме различно от вас мнение не бива да ви кара да считате, че ние търсим всякакви аргументи, за да ви минираме и да ви пречим. Ние използваме тази трибуна за да предупредим за провеждана политика, която не съответства на българските интереси. И ако настояваме вие да се вслушате в нашия глас, то е с надеждата, че вие ще разберете дълбочината на проблемите. Защото примерите за свързани фирми, какви фирми, кои фирми са, за рефинансиране и пр., за начина, по който се осъществява, са известни и ще бъдат представени.
Така че вие можете да бъдете абсолютно убедени, че не става дума нито за заяждания, нито за дребни подмятания, а става дума за политика. Вие не осъществихте политика, която да бъде в интерес на българското селско стопанство. Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За изказване – заповядайте, господин Кушлев.
Стоян Кушлев (НДСВ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Почитаемо народно представителство, програма САПАРД през изминалите години беше основен инструмент за получаване на средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз за нашето земеделие. Тези средства, които ние получихме през последните 5-6 години, доведоха до структурни промени в нашата аграрна икономика. Не бива да си затваряме очите пред тези промени, ръководени от определена предизборна ситуация. Това – първо.
Второ. Процесът на нашата евроинтеграция изисква непрекъснато функциониране на тези финансови инструменти. И когато в хода на това функциониране ние имаме възможност да получим повече средства, както става въпрос за изменението на Споразумението между Европейската комисия и програма САПАРД у нас, това да не стане. Ние не можем да не направим това, защото създаваме възможност да получим тези нови средства. Това са 386 млн. евро! И аз се учудвам на логиката и доводите, които се развиват тук. При това всеки от нас знае, че този финансов инструмент ще бъде използван само до 1 януари 2007 г., тоест ние трябва да реализираме тези средства.
Чухме аргументи за определени недостатъци при усвояването на средствата. Такива недостатъци са съществували, но ние всяка година, да не кажа и по-често, в Комисията по земеделието и горите сме осъществявали парламентарен контрол и изпълнителните органи на програма САПАРД са се отчитали пред комисията. Освен това в дните за парламентарен контрол, който се осъществява от пленарната зала, министърът на земеделието и горите многократно е отговарял на въпроси как се разходват средствата, особено що се отнася до общините и някои пропуски при усвояване на средства за подобряване инфраструктурата на селскостопанските райони, за което особено сега този транш от последното увеличение ще се насочи. Не бива да се стига до отказ, както в случая се предлага, да получим тези средства чрез ратификация на споразумение.
Ето защо аз предлагам много разумно да обмислим основанията, които се предлагат от двете парламентарни комисии, и да решим проблема в интерес на земеделските производители, онзи интерес, който всички ние тук сме дошли да защитаваме в парламентарната зала.
Във връзка с това ние не можем да не подкрепим изменението и на годишното споразумение за 2004 г., тъй като имаше известно прекъсване. То беше наложено от забавяне на процедурите между нашата програма и органите на Европейската комисия. Сега трябва да възстановим получаването на средствата, независимо от срока, в който ще бъдат реализирани. Срокът остава 1 януари 2007 г. И аз не мога да приема тази логика, че, виждате ли, тук за един или два месеца тези средства ще бъдат похарчени. Пречките, които са съществували досега, фактически се премахват и мисля, че е разумно и логично да ратифицираме двете споразумения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Кушлев.
Реплика – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Уважаеми господин Кушлев, за какви пречки говорите, обяснете! Защото сега виждате един полупразен парламент, всички сме се опирали до агенция САПАРД и горе-долу знаем какво става там. Кои са били тези пречки, които ние премахваме с това? Коя е причината за предоставянето на този мандат с крайни бенефициенти над размера на финансовия ангажимент? Коя е причината да се сключва договор в рамките на общия бюджет до 2006 г. по години? Това, което притеснява народните представители, е, че сега се бърза да се сключат едни договори в мандата на вашето правителство. Първо е имало едно забавяне и то забавяне по определени причини. Знаем редица случаи на сключени договори, при които, след като не е осигурено рефинансиране от САПАРД през определена банка, пък не се осигурява другото финансиране. Въобще едни доста популярни и известни схеми. Коя е причината така да се бърза сега с това нещо? И няма ли опасност от едно набързо сключване сега на договор, което да се окаже, че е било предизборно сключване на договор? Ето това е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Друга реплика? Няма.
Господин Кушлев, заповядайте за дуплика.
Стоян Кушлев (НДСВ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Миков, уважаеми народни представители! Тези пречки имаха главно банков и организационно-технически характер. Те нямат политически оттенък, нямат политически характер.
Михаил Миков (КБ, от място): Добре, кажи кои са! Аз не ги знам.
Стоян Кушлев: Те са главно отношения между банките, които финансират програмата, и органи на Европейската комисия и изпълнителни органи на САПАРД. Това забавяне, което се получи, а ние трябва да имаме непрекъсваем процес на изпълнение на програмата, се дължеше именно на подобни пречки. И сега, когато пречките вече са отстранени, ние трябва да възобновим функционирането на програмата и получаването на средства по тази програма от земеделските производители.
Михаил Миков (КБ, от място): Кои са тези пречки? Кажи ги!
Стоян Кушлев: Мисля, че министърът ще вземе отношение по този проблем.
Михаил Миков (КБ, от място): Нали ти каза, че пречките са отстранени. Кои са те?
Стоян Кушлев: Банките не винаги предоставят средства, аз ви казах. Едните са в банковите гаранции, предоставени средства от банките, които финансират.
Михаил Миков (КБ, от място): И да рефинансират.
Стоян Кушлев: Знам.
Михаил Миков (КБ, от място): Като знаеш, защо се правиш, че не знаеш?
Стоян Кушлев: Трябва да има договор, който да осигурява това рефинансиране. А не винаги договорите се сключват в срока, който е предвиден по правилата на програмата.
Освен това с ратифицирането на споразумението ние ще изменим и правилата, по които функционира програмата. Фактически с това изменение ще намалим възможността от поява на подобни пречки, които досега спъваха нейното изпълнение в някои направления. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За процедурно предложение – заповядайте, госпожо Масларова.

Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Явно е, че днес тук става въпрос за една изключително важна ратификация – ратификация, която касае как и по какъв начин да насочим средствата към българските производители на селскостопански изделия и продукция, една програма, която помогна досега твърде много и която аз определено вярвам, че в бъдеще ще помогне в максимална степен.
В същото време обаче ми се струва, че е малко, меко казано, некоректно и непочтено в залата да сме по–малко от 45-50 човека.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България аз искам поименна проверка на кворума, за да можем все пак след това да дебатираме спокойно и отговорно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Направено е процедурно предложение от госпожа Масларова от името на Коалиция за България за поименна проверка.
Започвам поименната проверка:

Адриана Георгиева Брънчева - тук
Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
Александър Великов Маринов - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Александър Стоянов Арабаджиев - отсъства
Александър Христов Филипов - отсъства
Алекси Иванов Алексиев - отсъства
Алиосман Ибраимов Имамов - тук
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анелия Йорданова Мингова - отсъства
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонина Бончева Бонева - тук
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - отсъства
Асен Йорданов Агов - тук
Асен Любенов Дурмишев - отсъства
Атанас Атанасов Папаризов - отсъства
Атанас Димитров Щерев - тук
Атанас Крумов Додов - отсъства
Атанас Петров Василев - отсъства
Атанас Савов Кръстев - тук
Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Благой Николаев Димитров - отсъства
Божидар Зафиров Абрашев - тук
Бойко Илиев Рашков - отсъства
Бойко Кирилов Радоев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борислав Бориславов Цеков - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - тук
Борислав Георгиев Спасов - отсъства
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - отсъства
Борислав Славчев Борисов - тук
Ботьо Илиев Ботев - тук
Валентин Илиев Василев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - тук
Валери Димитров Цеков - тук
Ваня Крумова Цветкова - отсъства
Васил Богданов Василев - тук
Васил Димитров Паница - отсъства
Васил Тодоров Калинов - отсъства
Васил Христов Маринчев - тук
Величко Стойчев Клингов - тук
Венко Митков Александров - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова - отсъства
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Борисов Черкезов - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - тук
Владимир Иванов Димитров - тук
Владимир Михайлов Дончев - тук
Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
Владислав Борисов Костов - тук
Гадар Агоп Хачикян - тук
Георги Владимиров Юруков - отсъства
Георги Георгиев Пирински - отсъства
Георги Костов Станилов - отсъства
Георги Любенов Хубенов - отсъства
Георги Стефанов Панев - отсъства
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Господин Христов Чонков - отсъства
Даниел Василев Вълчев - отсъства
Даниела Владимирова Никифорова - отсъства
Даринка Христова Станчева - отсъства
Джеват Яшар Мехмед - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Димитър Борисов Маринчешки - отсъства
Димитър Василев Калоянов - тук
Димитър Енчев Камбуров - отсъства
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Стефанов - отсъства
Димитър Илиев Димитров - тук
Димитър Кателийчев Пейчев - тук
Димитър Лазаров Игнатов - отсъства
Димитър Милков Ламбовски - отсъства
Димитър Николов Димитров - отсъства
Димитър Николов Шейтанов - отсъства
Димитър Станимиров Дойчинов - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
Димчо Анастасов Димчев - тук
Дияна Божинова Костадинова - тук
Донка Стефанова Дончева - отсъства
Евгени Захариев Кирилов - отсъства
Евгени Стефанов Чачев - отсъства
Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - отсъства
Евдокия Иванова Манева - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елиана Стоименова Масева - отсъства
Елка Панчова Анастасова - тук
Емел Етем Тошкова - отсъства
Емил Илиев Кошлуков - отсъства
Емилия Радкова Масларова - тук
Енчо Вълков Малев - отсъства
Златка Димитрова Бобева - тук
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Николаев Иванов - отсъства
Иван Павлов Павлов - отсъства
Иван Тодоров Козовски - тук
Иво Първанов Атанасов - отсъства
Илчо Георгиев Дуганов - тук
Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
Ирина Георгиева Бокова - отсъства
Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
Йордан Ангелов Нихризов - тук
Йордан Георгиев Соколов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Николов Памуков - тук
Йордан Стоянов Димов - отсъства
Камелия Методиева Касабова - тук
Камен Стоянов Влахов - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кина Симеонова Андреева - отсъства
Кирил Станимиров Милчев - тук
Клара Петкова Петрова - отсъства
Коста Димитров Цонев - тук
Кръстанка Атанасова Шаклиян - тук
Кръстьо Илиев Петков - отсъства
Лиляна Калинова Кръстева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Йорданов Петров - тук
Любомир Пенчев Пантелеев - отсъства
Людмил Славчев Симеонов - тук
Лютви Ахмед Местан - тук
Люцкан Илиев Далакчиев - отсъства
Маргарита Василева Кънева - тук
Мариана Йонкова Костадинова - отсъства
Марианна Борисова Асенова - отсъства
Марина Борисова Дикова - тук
Марина Пенчева Василева - тук
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мариус Цаков Цаков - тук
Мария Вердова Гигова - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
Мехмед Мехмед Дикме - отсъства
Милена Иванова Милотинова-Колева - отсъства
Милена Костова Паунова - отсъства
Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
Мима Петрова Ненкова - отсъства
Минчо Викторов Спасов - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михаил Рашков Михайлов - отсъства
Младен Петров Червеняков - отсъства
Моньо Христов Христов - отсъства
Муравей Георгиев Радев - отсъства
Мустафа Зинал Хасан - отсъства
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Радева Пангарова - тук
Надя Димитрова Атанасова - тук
Наим Иляз Наим - отсъства
Наско Христов Рафайлов - отсъства
Недялко Иванов Калъчев - отсъства
Несрин Мустафа Узун - тук
Никола Джипов Николов - отсъства
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Евтимов Младенов - отсъства
Николай Николов Маринов - тук
Николай Петров Бучков - отсъства
Николай Симеонов Николов - отсъства
Николай Цветанов Чуканов - отсъства
Нина Христова Радева - тук
Нонка Дечева Матова - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - тук
Огнян Стефанов Сапарев - тук
Осман Ахмед Октай - тук
Павлинка Трифонова Иванова - тук
Панайот Борисов Ляков - отсъства
Пенка Иванова Пенева - отсъства
Петър Василев Мутафчиев - отсъства
Петър Владимиров Димитров - отсъства
Петър Иванов Агов - тук
Петър Стоилов Жотев - отсъства
Петя Велкова Божикова - отсъства
Пламен Димитров Кенаров - отсъства
Пламен Неделчев Моллов - тук
Радослав Георгиев Илиевски - отсъства
Радослав Николов Коев - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росица Георгиева Тоткова - отсъства
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Румяна Цанкова Станоева - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светлин Илиев Белчилов - тук
Светослав Иванов Спасов - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сийка Недялкова Димовска - отсъства
Силвия Динкова Бадънкова - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Стамен Христов Стаменов - тук
Станимир Николов Чакъров - тук
Станимир Янков Илчев - тук
Станко Петров Михайлов - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Атанасов Минков - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Николаев Мазнев - отсъства
Стилиян Иванов Гроздев - тук
Стойко Илиев Танков - отсъства
Стойчо Тодоров Кацаров - отсъства
Стоян Илиев Кушлев - тук
Татяна Дончева Тотева - отсъства
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Владимирова Литрова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - отсъства
Тодор Костов Бояджиев - отсъства
Тодор Найденов Костурски - тук
Тома Янков Томов - отсъства
Тошо Костадинов Пейков - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христина Николова Донева - тук
Христо Атанасов Механдов - отсъства
Христо Ганчев Марков - отсъства
Христо Йорданов Кирчев - отсъства
Христо Любенов Георгиев - тук
Цветан Петров Ценков - отсъства
Цветослав Василев Кръстев - тук
Цонко Киров Киров - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Юлияна Дончева Петкова - тук
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - тук
Явор Тодоров Милушев - отсъства
Янаки Боянов Стоилов - тук

Дали някой народен представител няма намерение да влезе в пленарната зала? Ще изчакам няколко минути. (Оживление в залата. Народният представител Снежана Гроздилова влиза в залата.)
Деветдесет и първият народен представител влиза в залата – госпожа Гроздилова.
Господин Червеняков, дали няма да слезете долу, а не от балкона да ми махате, за да Ви преброя? (Реплика от народния представител Младен Червеняков.) Да приема ли, че сте в залата, господин Червеняков – да Ви преброя като 92-рият народен представител? (Реплика от народния представител Младен Червеняков.)
Веселин Близнаков – 93.
Още някой народен представител да влезе в залата?
Антонина Бонева – 94.
Антонина Бонева (НДСВ, от място): Аз бях отбелязана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Значи 93, не се увеличава броят.
Нина Радева (НДСВ, от място): Да отложим тези точки и ще влязат в залата. Да минем по следващите точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вече нищо не можем да отлагаме. С този кворум вече нищо не можем да отлагаме и да гласуваме.
Отправям последна покана към народните представители да влязат в залата. Ще изчакаме. Може би има някакъв шанс до 121 народни представители да се преброим и да преминем към следващата точка от дневния ред, ако има доброволци, да влязат междувременно.
При условието, че ще гласуваме преминаване към друга точка от дневния ред, дали няма народни представители да влязат в залата? Ще изчакаме още малко.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 10,03 ч.)Председател:
Борислав Великов


Заместник-председател:
Камелия Касабова


Секретари:
Гадар Хачикян

Веселин Черкезов