Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-05-17

Председателствали: председателят Борислав Великов и заместник-председателите Любен Корнезов и Асен Агов.
Секретари: Гадар Хачикян и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов (звъни): Откривам днешното заседание.
Преди да започнем по приетата програма за днес няколко съобщения:
Законопроектите, постъпващи в последните дни на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание, тъй като такива все още има, ще бъдат размножавани в ограничен тираж и раздавани по 10 броя на парламентарна група.
На основание чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Кирил Милчев оттегля внесения от него Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана № 454-01-94.
От Иван Искров е постъпила публикацията "Платежен баланс на България януари–март 2005г." със съответните приложения, като я има и в Интернет-страницата на БНБ.

Преминаваме към първа точка от приетата за днес програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
Ще помоля госпожа Радева, председател на Комисията по бюджет и финанси, да представи законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви, господин председател.
Позволете ми да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Стамен Тасев – заместник-министър на финансите, и госпожа Калина Златанова – от дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане на господин Тасев и госпожа Златанова в пленарната зала.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието. Моля квесторите да поканят господата в залата.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: "Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите".
Комисията подкрепя предложението за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Има ли съображения по това предложение? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на комисията за наименование на закона.
Гласували 106 народни представители: за 106 , против и въздържали се няма.
Наименованието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Предложение на народните представители Владимир Джаферов и Димитър Йорданов за нов параграф - в чл. 4, ал. 1, т. 9а се отменя.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
"§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 9а се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Има ли становища по § 1? Не виждам.
Моля, гласувайте § 1 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Предложение на народния представител Борислав Ралчев, Наско Рафайлов и Стилян Гроздев за нов параграф – в чл. 11з се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Платеният акциз за етилен, вложен при производството на етилендихлорид (код 290315000 1,2 етилендихлорид), се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 2 със следната окончателна редакция:
"§ 2. В чл. 11з се създава ал. 3:
"(3) Платеният акциз за етилен, вложен при производството на етилендихлорид (код 290315000 1,2 етиленхлорид), се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Радева. В интерес на правилното изговаряне трябва да се прочете не "1,2", а "1-2 " етилендихлорид, което показва мястото на хлорните атоми в молекулата. Но това е въпрос, който действително не е толкова важен.
Колеги, имате думата по § 2. Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване § 2 в редакцията на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против 1, въздържал се 1.
Текстът на § 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: "§ 1. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § …
§… В Закона за тютюна и тютюневите изделия се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. (1) Цигари местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар по цени, условия и ред, определени от Министерския съвет.
(2) Условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия, освен тези по ал. 1, местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контролът върху тях се определят с наредба на Министерския съвет."
2. В Преходни и заключителни разпоредби се създават параграфи:
"§ … Този закон влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
§ … Министерският съвет в срок от един месец от влизане в сила на закона приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, които влизат в сила от 1 май 2005 г."Предложение на народния представител Пламен Моллов:
“В Закона за тютюневите изделия в чл. 52а, ал. 2 и 4, думите “§ 11” да се заменят с “§ 20”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по § 1, който става § 4 в Преходните и заключителните разпоредби на този закон, което е отразено на съответното систематично място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Има ли желаещи да вземат отношение по § 1, който се предвижда да стане § 4?
Бих помолил, госпожо Радева, все пак преди да го гласуваме, да представите окончателния вариант на § 4, за да можем да гласуваме именно него.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията предлага създаването на нов § 4 със следната окончателна редакция:
“§ 4. В Закона за тютюна и тютюневите изделия се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 29 се изменя така:
“Чл. 29. (1) Цигари местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар по цени, условия и ред, определени с подзаконови актове на Министерския съвет.
(2) Условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия, местно производство и от внос, с изключение на тези по ал. 1, търговията с тютюневи изделия и контролът върху тях се определят с наредба на Министерския съвет.”
2. В чл. 52а, ал. 2 и 4 думите “§ 11” се заменят с “§ 20”.
3. В “Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов § 2:
“§ 2. Министерският съвет в срок до 1 юли 2005 г. привежда в съответствие подзаконовите актове по прилагането на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Радева.
Има ли някакви съображения по този текст на § 4 с окончателната редакция на комисията? Няма.
Подлагам на гласуване текста на новия § 4 с окончателната редакция на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 6.
Текстът на § 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: “§ 2. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
“1. В т. 4.1 думите “0,0125 лв. за един къс плюс 31,8% от продажната цена” се заменят с “0,004 лв. за един къс плюс 43,5% от продажната цена”.”
Има предложение на народните представители Джаферов и Йорданов – т. 6 от Тарифата за акцизите да се отмени.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3 със следната окончателна редакция:
“§ 3. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
1. В т. 4.1 думите “0,0125 лв. за един къс плюс 31,8% от продажната цена” се заменят с “0,004 лв. за един къс плюс 43,5% от продажната цена”.
2. Точка 6 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Колеги, има ли желаещи за изказвания по § 3? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на § 3, както е по вносител и с окончателната редакция на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Параграф 3 е приет.
Преминаваме към § 3 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 5 със следната окончателна редакция:
“§ 5. Законът влиза в сила от 1 юли 2005 г., с изключение на § 4 от ПЗР, който влиза в сила от деня на обнародване в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Ако трябва да сме точни, би трябвало там, където има предложение по вносител “Заключителна разпоредба”, Вие да кажете какво смята комисията, за да гласуваме това наименование.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията не подкрепя наименованието “Заключителна разпоредба” и предлага наименование “Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Колеги, давам думата по наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”. Това е предложение на комисията - § 3 по вносител, респективно новия § 5 по комисия. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Преходните и заключителни разпоредби и текста на § 5 по редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите е приет на второ четене.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ – продължение.
Ще припомня, че сме стигнали до § 9, който предполага създаването на чл. 84г.
Заповядайте, госпожо Радева.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: В предходното заседание гласувахме достъп до залата на господин Асен Асенов, господин Александър Раков и господин Григоров, които влизат в момента в залата.
Правя формалното процедурно предложение във връзка с разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците в пленарната зала да бъде допуснат заместник-министърът на финансите господин Стамен Тасев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Тъй като бе гласувано господин Стамен Тасев да бъде допуснат в пленарната зала по предходната точка, моля да гласуваме процедурното предложение той да присъства в залата и по тази точка.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Господин Тасев, можете да останете в пленарната зала и по тази точка.

ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По чл. 84г има предложение на вносителя, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народния представител Нина Радева, което също е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев, което не е подкрепено от комисията:
“Чл. 84г. (1) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на митническите органи при изясняването на факти и обстоятелства, които са от значение за проверката, като:
1. предоставя търговска, счетоводна и друга документация;
2. дава разяснения и обяснения, поискани от митническите органи;
3. изготвя справки;
4. заверява поисканите от митническите органи справки и копия от документи;
5. осигурява достъп до служебни помещения, складове, каси и др.;
6. осигурява място и условия за извършване на проверката;
7. определя лица за оказване на съдействие при извършването на проверката.
(2) Проверяваното лице е длъжно в определен от митническите органи срок, разумен срок, но не по-малко от 14 дни, да представи всички намиращи се при него писмени документи и други доказателства, отнасящи се до неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в хода на проверката, и да посочи всички лица, държавни и общински органи, при които те се намират.
(3) Проверяваното лице е длъжно да осигури на митническите органи достъп до автоматизираната си информационна система, когато събирането, съхраняването и обработката на информацията се извършва чрез такава система.
(4) При невъзможност за осъществяване на проверката при проверяваното лице тя се извършва в митническо учреждение. В този случай от митническите органи се съставят протокол и опис на документите и вещите и другите доказателства, които се предават на митническите органи.”
Комисията предлага да се създаде нов § 9 със следното съдържание:
“§ 9. Създава се чл. 84г:
“Чл. 84г. (1) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на митническите органи при изясняването на факти и обстоятелства, които са от значение за проверката, като:
1. предоставя търговска, счетоводна и друга документация;
2. дава обяснения, поискани от митническите органи;
3. изготвя справки;
4. заверява поисканите от митническите органи справки и копия от документи;
5. осигурява достъп до служебни помещения, складове и каси;
6. осигурява място и условия за извършване на проверката;
7. определя лица за оказване на съдействие при извършването на проверката.
(2) Проверяваното лице е длъжно в определен от митническите органи разумен срок, но не по-малко от 24 часа, да представи всички данни, сведения, документи, книжа, вещи, носители на информация и други доказателства, относно фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в хода на проверката, и да посочи всички лица, държавни и общински органи, при които те се намират. Този срок може да бъде удължен, ако важни причини налагат това.
(3) Проверяваното лице е длъжно да осигури на митническите органи достъп до автоматизираната си информационна система, когато събирането, съхраняването и обработката на информацията по ал. 2 се извършва чрез такава система.
(4) При невъзможност за осъществяване на проверката при проверяваното лице, тя се извършва в митническо учреждение. В този случай митническите органи съставят протокол и опис на документите, вещите и другите доказателства, които им се предават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Като изключим разумния срок, който при народния представител Ралчев е много дълъг, друга съществена разлика…
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Добре.
Някакви други мнения по новия § 9? Не виждам.
Подлагам на гласуване новия § 9 по редакцията на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По чл. 84д комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип.
Има предложение на Нина Радева, което е подкрепено.
Има предложение на Борислав Ралчев:
“Чл. 84д. (1) Доказателства в производството по този раздел могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата от значение за целите на проверката, допринасят за тяхното изясняване и са установени по реда, предвиден в този закон, съответно в Данъчния процесуален кодекс.
(2) По отношение на реда, сроковете и процесуалните действия относно събирането, изготвянето, обезпечаването и установяването на доказателствата и за доказателствените средства се прилагат разпоредбите на Данъчния процесуален кодекс.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10 със следното съдържание:
“§ 10. Създава се чл. 84д:
“Чл. 84д. (1) Доказателства в производството по този раздел могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата от значение за целите на проверката, допринасят за тяхното изясняване и са събрани и проверени по реда, предвиден в този закон.
(2) Доказателствата се събират и проверяват чрез писмени обяснения, справки и декларации на проверяваните лица или на техни представители, протоколи от обяснения на трети неучастващи в административния процес лица, протоколи за действията на митническите органи, експертизи, официални документи, получени чрез обмен на информация с администрации на други държави по линия на международното сътрудничество, както и чрез други средства, предвидени в закон.
(3) Всички лица, държавни и общински органи са длъжни в 7-дневен срок от получаване на искане от митническите органи да предоставят данни, сведения, документи, книжа, вещи, носители на информация и други доказателства относно посочените в искането факти и обстоятелства. Този срок може да бъде продължен от органа, възложил проверката.
(4) При извършване на проверка митническите органи могат писмено да поискат съдействие от други органи за извършването на действия с оглед установяване на задължения или отговорности на проверяваното лице.
(5) Когато за изясняване на възникнали при извършването на проверката обстоятелства и въпроси са нужни специални знания, каквито митническите органи нямат, по тяхна инициатива или по искане на проверяваното лице органът, възложил проверката, назначава експертиза. Когато експертизата е назначена по искане на проверяваното лице, разходите за извършването й са за негова сметка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Радева.
Колеги, имате думата по § 10, разбира се, и по предложението на народния представител Борислав Ралчев също.
Господин Ралчев, заповядайте за изказване по Вашето предложение и по текста на § 10 изобщо.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, разликата в предложението, което аз застъпвам, и това, което комисията е приела, е основно в ал. 2. Поддържам текста, който съм предложил, защото той е по-общ и дава една много по-широка рамка от това неизчерпателно, подчертавам, неизчерпателно изброяване на всички процесуални средства, които могат да послужат за нуждите на комисията. Аз съм 100% сигурен, че, малко ако се замислим, ще намерим и други обстоятелства, които бихме могли да вложим в съдържанието на ал. 2, което комисията предлага, докато двата текста, двете алинеи на предложението, което аз поддържам, съществуват в една много по-широка рамка, която е очертана от параметрите на Данъчния процесуален кодекс, в крайна сметка който е абсолютно сходим с този текст.
С оглед на това считам, че текстът, който аз съм предложил, отговаря по-пълно на идеята, която е заложена в самия закон и неговото изменение. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Ралчев.
Има ли други становища било по предложението на народния представител Ралчев, било по текста, предложен от комисията? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 35, против 25, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 10, както е по комисия.
Гласували 76 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 8.
Текстът на § 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип за чл. 84е.
Има предложение на Нина Радева, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 11 със следното съдържание:
"§ 11. Създава се чл. 84е:
"Чл. 84е. (1) При извършването на проверката митническите органи могат да предприемат действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез претърсване и изземване по реда на чл. 16, ал. 7 и 8 на документи, книжа и други носители на информация, на стоки и на средства за обработка на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземат необходимите мерки за запазване на автентичността й.
(2) Когато няма друга възможност за обезпечаване на доказателствата, митническите органи могат да запечатват офиси, каси, складове, търговски и други помещения за срок до 72 часа.
(3) За действията по ал. 1 и 2 се съставя протокол, екземпляр от който се връчва на проверяваното лице.
(4) До изтичането на срока по ал. 2 органът, възложил проверката, може да поиска от районния съд по местонахождението на обекта продължаване срока на запечатването. Съдът се произнася в деня на постъпване на искането в закрито заседание с определение, като определя срок на запечатването. Определението не подлежи на обжалване.
(5) Митническите органи прекратяват запечатването, ако до изтичането на срока по ал. 2 районният съд не е разрешил удължаване на срока.
(6) Действията за обезпечаване на доказателства могат да се обжалват в 3-дневен срок пред органа, възложил проверката, който се произнася с мотивирано решение най-късно в деня, следващ деня на постъпването на жалбата. С решението си органът, възложил проверката, може да потвърди изцяло или частично или да отмени обжалваните действия.
(7) При непроизнасяне на органа по ал. 6 в установения срок или при отхвърляне на жалбата действията за обезпечаване на доказателствата могат да се обжалват по отношение на тяхната законосъобразност в 7-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне по ал. 6, съответно от получаване на решението, пред окръжния съд по местонахождението на органа, възложил проверката. Съдът се произнася в 14–дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.
(8) Жалбата не спира действията за обезпечаване на доказателствата.
(9) Решението по ал. 6 или определението по ал. 7, с което се разпорежда преустановяване на действията за обезпечаване на доказателствата, се изпълнява от митническия орган, който ги е предприел."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Радева.
Колеги, имате ли становища по § 11?
Заповядайте, господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Не знам по каква причина не е отразено предложението, което съм направил, в доклада, който е пред вас. То има следната редакция:
"При извършването на проверката митническите органи могат да налагат предварителни обезпечителни мерки по реда на Глава 26, раздел Іа, за предотвратяване извършването на действия по разпореждане с имуществото на проверяваното лице, вследствие на които събирането на митните сборове и другите публични вземания ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни."
Това, което казах и по отношение на предния параграф, е в пълна мяра и досежно моето предложение. Касае се за един принципен въпрос, който е характерен за цялото административно правораздаване и няма защо да изпадаме в детайли, които във всички случаи не могат да бъдат посочени изчерпателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Господин Ралчев, това не е ли същото, което е на страница 20 в доклада, който имаме на разположение? Не става ли дума за същото?
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Това предложение е подкрепено по принцип, което би Ви задоволило, предполагам. Систематичното му място е малко по-надолу.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Да, оттеглям възражението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Оттегляте го, благодаря Ви.
Колеги, по § 11 имате ли някакви мнения? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 11.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 84ж и предлага да се създаде нов § 12 със следното съдържание:
“§ 12. Създава се чл. 84ж:
“Чл. 84ж. За неуредените въпроси относно събирането, проверката и обезпечаването на доказателствата и изготвянето на доказателствените средства се прилагат съответно разпоредбите на Глава десета, Раздел ІІІ от Данъчния процесуален кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Има ли мнения по § 12, както е по комисия? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на § 12, както беше представен от председателя Радева.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 84з.
Има предложение на Борислав Ралчев, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага да се създаде нов § 13 със следното съдържание:
“§ 13. Създава се чл. 84з:
“Чл. 84з. При извършването на проверката митническите органи могат да налагат предварителни обезпечителни мерки по реда на Глава двадесет и шеста, Раздел 1а от този закон, за предотвратяване извършването на действия по разпореждане с имуществото на проверяваното лице, вследствие на които събирането на митните сборове и другите публични държавни вземания ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Други съображения по текста? Няма.
Подлагам на гласуване § 13 както е по комисия.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Текстът на § 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 84и.
Има предложение на Нина Радева, което също е подкрепено.
Има предложение на Борислав Ралчев, което не е подкрепено:
“Чл. 84и. (1) Митническите органи, извършващи проверка в рамките на последващия контрол, могат да приемат за установен изчисления от тях размер на митните сборове или да приложат установения от съответния данъчен закон размер на данъка към определена от него основа, както и да приемат за установено избягването на мерките на търговската политика, когато е налице едно от следните обстоятелства:
1. липсва счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване или определяне размера на дължимите публични вземания, както и когато документите, необходими за установяване на дължимите държавни вземания и за прилагането на мерките на търговската политика, са унищожени не по установения ред;
2. необходимите документи са изгубени, противозаконно отнети или са повредени до такава степен, че са негодни за ползване;
3. при извършването на проверката проверяваното лице не е представило в указания му от митническите органи срок относимите доказателства.
(2) В случаите по ал. 1 митническите органи определят изчисления от тях размер на митните сборове и/или основата за облагане с данък, контролът върху който им е възложен със закон, след задължителен анализ на всяко едно от следните обстоятелства:
1. вида и характера на фактически осъществяваната дейност;
2. платените митни сборове и други публични вземания;
3. движението и остатъците по банковите сметки;
4. официалните документи и документите с достоверни данни;
5. сключените договори от проверяваното лице във връзка с осъществяването на проверяваната дейнсот;
6. капитала и пазарната цена на придобитите имущества към момента на придобиването;
7. брутните приходи (оборота);
8. броя на заетите за осъществяване на дейността лица, броя на заетия персонал;
9. разликата между доставените и вложените в производството суровини и материали;
10. обобщените данни за реализираната печалба, съответно приход или доход от други лица, упражняващи същата или подобна дейност при същите или подобни условия;
11. ценовите и други условия на сключените сделки, включително данни за такива сделки между лица, свързани с проверяваното лице;
12. получените и извършените доставки и упражненото право на данъчен кредит;
13. други доказателства.
(3) Обстоятелствата по ал. 1 и задължителният анализ по ал. 2, т. 1-13 се посочват в доклада за проверката.
(4) Когато са налице обстоятелствата по ал. 1 митническите органи задължително уведомяват проверяваното лице, че ще приемат за установен изчисления от тях размер на митните сборове и/или основата за облагане с данък, както и на другите държавни вземания и че ще приемат за установено избягването на мерките на търговската политика, като посочват основанията си за това и му определят разумен срок, но не по-малко от 14 дни, за представяне на документи и за становище.
(5) Факти и обстоятелства от значение за определяне на митните сборове и/или на основата за облагане с данък, се установяват и доказват с всички доказателства и доказателствените средства, допустими и събрани по реда на ДПК и този закон. Административните актове по този закон се основават на действителните факти от значение за случая и не могат да почиват на предположения или съмнения.
(6) Неизпълнението на задълженията по ал. 2-5 представлява съществено нарушение на административно-производствените правила.”
Комисията предлага да се създаде нов § 14 със следното съдържание:
“§ 14. Създава се чл. 84и:
“Чл. 84и. (1) Митническите органи, извършващи проверка в рамките на последващия контрол, могат да приемат за установени определените от тях елементи за облагане, както и да приемат за установено избягването на мерките на търговската политика, когато е налице едно от следните обстоятелства:
1. липсва или не е предоставена счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството или воденето счетоводство не дава възможност за установяване или определяне размера на дължимите публични държавни вземания, както и когато документите, необходими за установяване на дължимите публични държавни вземания и за прилагането на мерките на търговската политика, са унищожени не по установения ред;
2. необходимите документи липсват или са повредени до такава степен, че са негодни за ползване;
3. необходимите допълнителни данни и сведения не могат да бъдат получени, тъй като проверяваното лице не е открито на адреса на управление или на постоянния му адрес след щателно и документирано издирване от митническите органи;
4. при извършване на проверката проверяваното лице не е представило относимите доказателства в срока по чл. 84г, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 митническите органи взимат предвид всяко от относимите към проверяваното лице обстоятелства относно:
1. вида и характера на фактически осъществяваната дейност;
2. платените митни сборове и други публични държавни вземания;
3. движението и остатъците по банковите сметки;
4. официалните и частните документи;
5. сключените договори от проверяваното лице във връзка с осъществяването на дейността му;
6. разликата между доставяните и вложените в производството суровини и материали;
7. обобщените данни за реализираната печалба, съответно приход или доход от други лица, упражняващи същата или подобна дейност при същите или подобни условия;
8. ценовите и други условия на сключените сделки, включително данни за такива сделки между лица, свързани с проверяваното лице;
9. получените и извършените доставки и упражненото право на данъчен кредит;
10. други доказателства от значение за конкретния случай.

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се посочват в доклада за проверката.
(4) Когато са налице обстоятелствата по ал. 1, точки 1, 2 и 4, митническите органи уведомяват проверяваното лице, че приемат за установени определените от тях елементи за облагане и че приемат за установено избягването на мерките на търговската политика, като му определят срок за представяне на документи и за становище.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, госпожо Радева.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Народният представител Борислав Ралчев оттегля предложението си, макар че според мен то спокойно можеше да бъде подкрепено по принцип от комисията. Негово право е да го оттегли.
Разбира се, аз бих помолил господин Ралчев и други колеги, ако оттеглят свои предложения, да го правят, преди да бъдат прочетени изцяло, за да можем да спестим малко пленарно време.
Има ли някакви съображения по § 14? Не виждам.
Моля, гласувайте § 14 с текста, предложен от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Параграф 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По чл. 84к комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип.
Подкрепя по принцип предложенията на Радева и Ралчев.
Предлага да се създаде нов § 15 със следното съдържание:
“§ 15. Създава се чл. 84к:
“Чл. 84к. (1) Когато в хода на проверката в срока по чл. 84в, ал. 3, т. 6 са събрани доказателства за извършени митнически нарушения или за различен размер на дължимите митни сборове и други публични държавни вземания, митническите органи, извършващи проверката, провеждат с проверяваното лице заключително обсъждане на установените при проверката обстоятелства и възможните правни последици, произтичащи от тях, освен ако проверяваното лице се откаже писмено от обсъждането. В 7-дневен срок от заключителното обсъждане проверяваното лице може да представи писмено становище по предварителните констатации, както и нови доказателства.
(2) За проведеното заключително обсъждане се съставя протокол, който се подписва от митническите служители, извършващи проверката, и от проверяваното лице.
(3) В случай че проверяваното лице откаже заключително обсъждане или не подпише протокола по ал. 2, това обстоятелство се удостоверява от двама свидетели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Има ли колеги, желаещи да вземат отношение по § 15? Не виждам.
Моля, гласувайте текста на § 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 74, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По чл. 84л комисията подкрепя предложението на вносителя.
Подкрепя предложението на народните представители Радева и Ралчев.
Предлага да се създаде нов § 16 със следното съдържание:
“ 16. Създава се чл. 84л:
“Чл. 84л. (1) В 14-дневен срок след изтичането на срока по чл. 84в, ал. З, т. 6 се изготвя писмен констативен доклад, който съдържа:
1. номера и датата на доклада;
2. имената и длъжността на митническите служители, извършили проверката;
3. фактическите и правните основания за проверката;
4. данни за проверяваното лице;
5. вида и обхвата на проверката;
6. извършените действия и установените факти и обстоятелства;
7. направените констатации;
8. предприетите мерки за обезпечаване на доказателствата и на публичните държавни вземания;
9. предложения за определяне размера на митните сборове и другите публични държавни вземания и за образуване на административнонаказателно производство;
10. опис на приложените доказателства;
11.подписи на митническите служители, съставили доклада, и на ръководителя на съответното звено за последващ контрол.
(2) Приложените към доклада доказателства са неразделна част от него. Оригиналите на събраните писмени доказателства се прилагат към екземпляра от доклада, предназначен за митническия орган, възложил проверката, а заверени копия от тях се прилагат към екземпляра, предназначен за проверяваното лице.
(3) Фактическите констатации в доклада трябва да бъдат подкрепени с доказателства и се считат за истински до доказване на противното.
(4) В 7-дневен срок от съставянето му докладът за проверката и доказателствата, приложени към него, се връчват на проверяваното лице срещу подпис и се предават на органа, възложил проверката, за последващи действия. При невъзможност докладът да бъде връчен лично на проверяваното лице митническите органи му го изпращат с препоръчано
писмо с обратна разписка.
(5) Проверяваното лице може да направи писмени възражения и да представи допълнителни доказателства пред органа, възложил проверката, в 14-дневен срок от датата на получаването на доклада.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
По § 16 има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам никой, който би желал думата.
Моля, гласувайте § 16 с текста, предложен от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 71, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Има предложение на народния представител Борислав Ралчев за нов чл. 84м.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, оттегля се.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви, господин Ралчев.
Предложение на комисията за нов § 17:
“§ 17. Създава се чл. 84м:
“Чл. 84м. За връчването на съобщения и документи при извършването на проверки в рамките на последващия контрол се прилагат разпоредбите на чл. 211г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Параграф 17 е кратък, но ако все пак някой желае да вземе отношение по текста, да заповяда. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текста за § 17 така, както е предложен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Този текст е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Нина Радева.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев – в чл. 202, ал. 1, т. 3, буква “в” думите “или лицата, неизпълнили изискванията” се заменят с “отговорно да изпълни задълженията”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 8, който става § 18:
“§ 18. В чл. 202, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3, буква “в” думите “или лицата, неизпълнили изискванията” се заменят с “отговорно да изпълни задълженията”.
2. Точка 5 се изменя така:
“5. в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 8 – лицето, употребило или изразходвало стоките, както и всяко лице, взело участие в това действие, което е знаело или от обстоятелствата е трябвало да знае, че стоките се употребяват или изразходват при условия, различни от предвидените в действащото законодателство; когато митническите органи не могат да установят по безспорен начин лицето, употребило или изразходвало стоките, за длъжник се счита лицето, което е известно на митническите органи като последен държател на стоките.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Тук дали няма някаква техническа грешка, госпожо Радева? Написано е, че комисията не подкрепя предложението на господин Ралчев, а то мот-а-мо е взето предвид в текста на комисията. Явно има някаква техническа грешка в доклада. Така ли да разбирам?
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Да, извинявам се много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Има ли желаещи да вземат думата по § 18, където са приети предложенията на госпожа Радева и на господин Ралчев? Няма желаещи.
Моля, гласувайте текста за § 18, както е в окончателната редакция на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Приема се.
По § 9 комисията не подкрепя предложението на народния представител Борислав Ралчев – в чл. 106, ал. 1 се създава изречение второ:
“За уведомяването се прилагат съответно разпоредбите на Данъчния процесуален кодекс.”
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: То е в синхронизация с предишни текстове.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 9, който става § 19:
“§ 19. В чл. 206, ал. 1 се създава изречение второ:
“Уведомяването на длъжника се извършва по реда на чл. 211г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Има ли някакви съображения по § 19? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване текста на § 19, предложен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По § 10 предложението на народния представител Борислав Ралчев е подкрепено по т. 1, но не е подкрепено в т. 2.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става § 20:
“§ 20. В чл. 206б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Постановлението по ал. 1 може да се обжалва по реда за обжалване на постановленията за принудително събиране на публични държавни вземания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 20.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря.
Има ли съображения по § 10 по вносител, респективно новия § 20 по предложение от комисията? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на § 10 по вносител, който по предложение на комисията става § 20.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По § 11 комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Нина Радева.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Борислав Ралчев по т. 1 и не подкрепя предложението му по т. 2.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви, господин Ралчев.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 11, който става § 21:
“§ 21. В чл. 211в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Постановлението се изпраща от началника на митницата с обратна разписка до Агенцията за държавни вземания за принудително изпълнение, освен в случаите по чл. 211ж, ал. 2.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) Получаването на подлежащото на изпълнение постановление се потвърждава писмено от публичния изпълнител пред митницата, която следи за постъпването по сметката и на сумите за митните сборове и други държавни вземания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли предложения по § 21, уважаеми народни представители? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Параграф 12 на вносителя:
“§ 12. Членове 211г и 211д се изменят така:
“Чл. 211г. (1) Постановлението се връчва на длъжника срещу подпис. Отказът да се получи постановлението се удостоверява с подписа на връчителя и поне на един свидетел, като се отбелязват имената и адресът на свидетеля и се прави бележка за това. В този случай постановлението се счита за редовно връчено от датата на отказа.
(2) Постановлението може да се връчи на физическо лице и по местоработата му лично или чрез лицето, определено да получава съобщенията на работодателя.
(3) Постановлението може да се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на постоянния адрес – за физическите лица, а за юридическите лица – на адреса на управление. В този случай постановлението се смята за редовно връчено на датата, на която обратната разписка е подписана, или на датата, на която е направен отказ за получаване на съобщението, който отказ се удостоверява от пощенския служител. В случай, че длъжникът не се яви, за да се удостовери получаването в указания в пощенското съобщение срок, постановлението се смята за редовно връчено.
(4) Когато постановлението не може да бъде връчено по реда на ал. 1, 2 и 3 до длъжника се изпраща съобщение за явяване в съответното митническо учреждение. Съобщението се поставя на определено за целта място в митническото учреждение, където е издадено постановлението, и едновременно с това се публикува на страницата на Агенция “Митници” в Интернет. Постановлението се счита за връчено след изтичане на 14-дневен срок от постановяването на съобщението.
(5) Обстоятелствата по ал. 4 се удостоверяват с протокол, който заедно с постановлението и копие от съобщението се прилага към преписката.

Чл. 211д. Когато след издаването на постановлението длъжникът заплати митните сборове и другите държавни вземания заедно с лихвите или част от тях, началникът на митницата уведомява публичния изпълнител за тези обстоятелства."
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Има предложение на народния представител Нина Радева, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев, което не е подкрепено и е относно изменението на чл. 211г, но се подкрепя предложението му относно изменението на чл. 211д:
"Чл. 211г. Постановлението се връчва на длъжника по реда на ДПК."
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 12, който става § 22 и § 23:
"§ 22. Член 211г се изменя така:
"Чл. 211 г. (1) Връчването на постановлението на физическите лица се удостоверява с подпис на лицето или на негов представител. Когато връчителят не намери лицето, той връчва постановлението на пълнолетен член на семейството, ако той се съгласи да го предаде. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписка, като се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема постановлението, както и задължението му да го предаде.
(2) Връчването на постановлението на юридическите лица се удостоверява с подписа на длъжностното лице, получило постановлението. Освен подписа се отбелязват трите имена, единният граждански номер и длъжността на получателя.
(3) Връчването на постановлението по месторабота се извършва чрез длъжностно лице от администрацията. Връчването е редовно, ако са посочени трите имена, единният граждански номер и длъжността на получателя.
(4) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването. Отказът да се приеме постановлението се удостоверява с подписа на връчителя и поне един свидетел, като връчителят отбелязва трите имена, единните граждански номера и адресите им и прави бележка за това в разписката. В този случай постановлението се счита за редовно връчено.
(5) Когато не може да бъде осигурен свидетел, постановлението се изпраща с обратна разписка. Постановлението, изпратено по пощата с обратна разписка, се смята за редовно връчено на датата, на която обратната разписка е подписана или на датата, на която е направен отказ за получаване на постановлението, който отказ се удостоверява от пощенския служител. В случай, че лицето не се яви и удостовери получаването в указания в пощенското съобщение срок, постановлението и пощенските документи се прилагат към преписката и постановлението се смята за редовно връчено.
(6) Физически лица, които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина, са длъжни да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред митническите органи и на което да се връчват съобщенията и другите актове на митническата администрация.
(7) Връчването на постановлението на лишените от свобода и на задържаните под стража се извършва чрез администрацията на съответните учреждения.
(8) Връчването на постановлението на военнослужещи на действителна военна служба се извършва чрез командира на съответното поделение.
(9) Връчване на постановлението чрез прилагане към преписката се извършва след изтичане на 14–дневен срок от поставяне на съобщение за явяване на лицето в случаите, когато:
1. адресът на лицето не е известен;
2. лицето или негов представител или негов пълномощник не могат да бъдат намерени на адреса по съдебна регистрация или на постоянния им адрес след щателно и документирано издирване от митническите органи;
(10) Съобщението по ал. 9 се поставя на определено за целта място в съответното митническо учреждение, където е издадено постановлението. Съобщението се публикува и в Интернет на съответната страница на митническата администрация.
(11) Обстоятелствата по чл. 9, т. 1 се удостоверяват с преписката, а по т. 2 – с подписа на връчителя и поне на един свидетел, като връчителят отбелязва трите имена, единния граждански номер и адресите им и прави бележка за това в разписката или с документ, изходящ от пощата.
(12) В случай, че лицето не се яви преди изтичането на срока по ал. 9, постановлението се прилага към преписката и се смята за редовно връчено.
§ 23. Член 211д се изменя така:
"Чл. 211д. Когато след издаването на постановлението длъжникът заплати митните сборове и другите държавни вземания заедно с лихвите или част от тях, началникът на митницата уведомява публичния изпълнител за тези обстоятелства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Виждам, че народният представител Борислав Ралчев има желание да защити или да не защити това, което е предложил, може би доста по-елегантно от това, което сме написали.
Борислав Ралчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Аз оттеглям предложението си, защото то е инкорпорирано в текста, но, госпожо Радева, мен ме смущава текстът на ал. 6: “физическите лица, които пребивават повече от 30 последователни дни.”
От този текст не е ясно за кои физически лица се отнася – за тези, спрямо които е започнало вече митническото производство – има основание, защото те трябва да посочат своя адрес, но така, както е формулиран текстът, излиза, че едно лице, което не знае…, спрямо което е започнало митническото производство. Това е допълнението, което е абсолютно задължително да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ама, дали физическото лице знае, че е започнало митническо производство?
Борислав Ралчев: Точно това имам предвид, господин председател! Благодаря за Вашата забележка, защото тя е точно в този смисъл, за който и аз казвам. Така, както е направена формулировката, означава, че всички физически лица, които напускат страната за повече от 30 дни, ще засипят митницата със съответните документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Всеки, който напуска страната, ще трябва да уведомява?
Борислав Ралчев: Ама, разбира се – такова задължение не може да съществува.
Коректният текст означава: "Физически лица, спрямо които е започнало производството", съответното производство, което се има предвид в чл. 211, "трябва да подадат съответното съобщение". (Шум и реплики в залата.)
Господин председател, струва ми се, че коректното формулиране на ал. 6 означава: "Физически лица, спрямо които е започнало митническо производство и те са уведомени за това" и текстът продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Асенов е съгласен с текста.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Поставям на гласуване § 12 по вносител, който не се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 9, против 61, въздържали се 6.
Предложението на вносителя за § 12 не се подкрепя.

Народният представител Борислав Ралчев оттегли своето неприето предложение, което по същество е прието.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): То е прието текстуално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поне в доклада така е отразено, господин Ралчев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев за ал. 6, като се допълни: “физически лица”, както Вие го казахте, “за които е започнало митническото производство, за което са уведомени.”
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Бих искала да направя едно уточнение: “спрямо които е започнало производство, за което са уведомени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Гласуваме това, което председателят на комисията предлага като допълнение на ал. 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Борислав Ралчев се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 22 и § 23, както е по доклада.
Моля, гласувайте.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Тези два параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По § 24 има предложение на народните представители Димитър Йорданов и Иван Иванов за нов § 12а.
Комисията подкрепя предложението за § 12а, който става § 24, и предлага следната окончателна редакция:
“§ 24. В чл. 211ж се създава ал. 5:
“(5) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато с постановление за принудително събиране на публични държавни вземания са установени задължения, произтичащи от прилагането на международна конвенция, към която Република България се е присъединила и длъжници са гарантиращите организации, определени с акт на Министерския съвет.”
“§ 25. В чл. 211и, ал. 5, изречение второ думата “издава” се заменя с “подава”.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13, който става § 25.
“§ 26. Член 211м се отменя.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 14, който става § 26.
По § 15 има подкрепено предложение на господин Ралчев.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 27:
“§ 27. Създава се чл. 212а:
“Чл. 212а. Митническото задължение, възникнало на основание чл. 199, ал. 1, т. 9, се погасява, когато извършените формалности за разрешаване на преференциално тарифно третиране бъдат отменени.”
По § 16 има предложение на господин Ралчев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 28:
“§ 28. В чл. 216 се създава ал. 3:
“(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължаван, ако заинтересованото лице представи доказателства, че е било възпрепятствано да подаде такова искане вследствие на непредвидими обстоятелства или на непреодолима сила.”
По § 17 също е подкрепено предложението на господин Ралчев.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 29:
“§ 29. Създава се чл. 216а:
“Чл. 216а. Възстановяване на вносни или износни митни сборове се извършва в случай, че митническата декларация бъде анулирана и митните сборове са били заплатени. Възстановяването се разрешава след писмено искане на заинтересуваното лице, подадено в срока за подаване на молба за анулиране на митническата декларация.”
По § 18 има подкрепено предложение на господин Ралчев.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 30:
“§ 30. В чл. 227, ал. 1, т. З думите “в размер до 200 на сто върху митническата стойност на стоките” се заличават.”
По § 19 има предложение на Борислав Ралчев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 31:
“§ 31. В чл. 229б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 числото “50” се заменя с “25”.
2. В ал. 2, т. 3 числото “50” се заменя с “25”.”
По § 20 има предложение на народния представител Борислав Ралчев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 32:
“§ 32. В чл. 233 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числата “50” и “150” се заменят съответно със “100” и “200”.
2. В ал. 2 числата “100” и “200” се заменят съответно със “150” и “250”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение от § 24 до § 32 включително? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
Тези текстове са приети.
Господин Ралчев, всички Ваши предложения досега се подкрепят и ние гласуваме за тях. Следващото ще го оттеглите ли?
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да се отрази в стенографския протокол, че народният представител Борислав Ралчев оттегля предложението си, което е около страница, и е по § 21.

ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 33 и § 34:
“§ 33. Член 234 се изменя така:
“Чл. 234. (1) Който избегне или направи опит да избегне:
1. пълно или частично заплащане или обезпечаване на митните сборове или на другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи, или
2. забрани или ограничения за внос или износ на стоки, или прилагането на мерки на търговската политика, се наказва за митническа измама.
(2) За митническа измама наказанието е глоба – за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, от 100 до 200 на сто от:
1. размера на избегнатите публични държавни вземания – за нарушение по ал. 1, т. 1;
2. митническата стойност на стоките, предмет на нарушението – за нарушение по ал. 1, т. 2.
(3) Когато предмет на митническата измама са стоки, за които се дължи акциз, наказанието е глоба – за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, от 150 до 250 на сто от:
1. размера на избегнатите публични държавни вземания – за нарушение по ал. 1, т. 1;
2. митническата стойност на стоките – предмет на нарушението – за нарушение по ал. 1, т. 2.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 233, ал. 3 и 4.
§ 34. Член 234а се изменя така:
“Чл. 234а. (1) Който отклони временно складирани стоки или стоки, на които са дадени митнически режим или митническо направление, като не изпълни установените в нормативните актове или определените от митническите органи условия, се наказва с глоба – за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, от 100 до 200 на сто от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението.
(2) Когато предмет на нарушението по ал. 1 са стоки, за които се дължи акциз, наказанието е глоба – за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, от 150 до 250 на сто от митническата стойност на стоките – предмет на нарушението.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 233, алинеи 3, 4 и 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате ли предложения по тези текстове?
Господин Ралчев, заповядайте.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): “Комисията не подкрепя предложението.” - думата “не” да се зачеркне. Просто е допусната техническа грешка.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви, има някаква техническа грешка. Подкрепено е.
Много се извинявам, господин Ралчев, това е грешка в доклада. На повечето места всъщност предложенията Ви са подкрепени. Много се извинявам, че народните представители имат такъв сгрешен доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Значи каквото каже господин Ралчев, всичко подкрепяте, грешката е в текста. Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението на комисията. Предложението на комисията е всъщност предложението на господин Ралчев.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Тези два текста са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: По следващия параграф има предложение на господин Ралчев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 22, който става § 35 и гласи:
“§ 35. В чл. 235, ал. 1 след думата “глоба” се добавя “- за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци” и се поставя запетая.”
По § 23 има предложение на господин Ралчев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 23, който става § 36:
“§ 36. В чл. 238, ал. 1 след думата “глобата” се добавя “или с имуществената санкция”.”
По § 24 също има подкрепено предложение на господин Ралчев.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 24, който става § 37:
“§ 37. В чл. 238а след думата “глоба” се добавя “- за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци” и се поставя запетая.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дотук. Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Предложение на Нина Радева за нов § 25:
“§ 25. Създава се чл. 238б:
“Чл. 238б. Който не изпълни задължение по чл. 10, ал. 5 се наказва с глоба до 1000 лв.”
Комисията подкрепя предложението за нов § 25, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте, след като няма желаещи народни представители.
Гласували 73 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 2.
Този текст е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Комисията предлага да се създаде нов § 39 със следното съдържание:
“§ 39. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 32:
“32. “Мерки на търговската политика” са нетарифни мерки, въведени като част от търговската политика на Република България с нормативни актове, регламентиращи вноса и износа на стоки, като мерки за надзор или защитни мерки, количествени ограничения или лимити, както и забрани за внос или износ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте - § 39.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Параграф 39 е приет, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците.
Да благодарим на председателя на Комисията по бюджет и финанси госпожа Нина Радева, на членовете на комисията и на народните представители, които стоически стоят в залата.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря много на всички.

Преминаваме към точка трета от извънредното заседание:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
Доцент Щерев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да направя най-напред процедурно предложение в залата да бъдат допуснати подуправителят на Националния осигурителен институт госпожа Весела Караиванова и заместник-директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Глинка Комитов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте за допускане в залата на двамата представители на НОИ и на Здравната каса.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието. Моля квесторите да поканят господата в залата.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да ви предложа доклад за второ гласуване на “Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване”.
Комисията приема предложението на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да гласувате наименованието на закона.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По § 1 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Евгени Кирилов, което комисията приема по принцип.
Има предложение, също прието по принцип от комисията, на народните представители Атанас Щерев, Валери Цеков и Хасан Адемов.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 1:
§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 19в:
“§ 19в. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса по чл. 4, ал. 1 за съответната календарна година.
(2) В случаите на ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице могат да подадат до 31 декември 2006 г. молба-декларация по ред, определен с инструкция, издадена от управителя на НОИ, съгласувана с директора на НЗОК.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Няма желаещи народни представители да вземат отношение по този текст.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По § 19г освен предложението на вносителя има предложение на народните представители Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Евгени Кирилов - § 19г да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Атанас Щерев – в § 19г се правят следните изменения и допълнения:
а) ал. 1 се изменя така:
“(1) Лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка до влизане в сила на този закон, могат да поискат разсрочване на плащането на задължението до 31 декември 2006 г.”
б) ал. 3 се изменя така:
“(3) За разсрочване на задължението лицата по ал. 1 в срок до 31 октомври 2005 г. подават в НОИ молба-декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ.”
в) ал. 5 отпада;
г) ал. 6 се изменя така:
“(6) Лицата по ал. 1, които не заплатят повече от три здравноосигурителни вноски за периода на разсрочването, заплащат на изпълнителите оказаната им медицинска помощ.”
д) създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
“(7) За периода на разсрочване давностният срок спира да тече.”
е) Досегашната ал. 7 става ал. 8 и накрая се добавя изразът “и не се предприемат принудителни мерки за събиране на задълженията.”
Комисията не приема предложението.
Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов, прието от комисията.
Предложение на народните представители Алиосман Имамов и Несрин Узун - § 19г се изменя така:
“§ 19г. Лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка и имат средномесечен доход на член от семейство до 200 лв. включително, изчислен за периода 1 октомври 2004 г. – 31 март 2005 г., се освобождават от задължението за плащане на здравни вноски, дължими за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г.”
Комисията не приема предложението.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 2:
§ 2. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 19г:
“§ 19г. (1) Лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка до влизане в сила на този закон, могат да поискат разсрочване на плащането на задължението до 31 декември 2006 г., ако за периода 1 октомври 2004 г. – 31 март 2005 г. имат средномесечен доход на член от семейството до 200 лв. включително.
(2) По реда на ал. 1 се разсрочват задължения за здравноосигурителни вноски с размер над 50 лв.
(3) За разсрочване на задължението лицата по ал. 1 в срок до 31 октомври 2005 г. подават в териториалните поделения на НОИ молба-декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ.
(4) Задължението се разсрочва от датата на подаване на искането с решение на ръководителя на териториално поделение на НОИ или упълномощени от него лица. В решението се вписват размерът на задължението, крайният срок за издължаването на разсроченото задължение и общата дължима сума до изтичане на този срок. Един екземпляр от решението се връчва на лицето.

(5) При определяне на дохода по ал. 1 се вземат предвид всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане на доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки, изплащани по реда на Закона за интеграция на хора с увреждания, добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.
(6) Лицата по ал. 1, които не заплатят повече от три здравноосигурителни вноски за периода на разсрочването, заплащат на изпълнителите оказаната им медицинска помощ.
(7) За периода на разсрочване давностният срок за вземанията спира да тече.
(8) При изпълнение на условията по ал. 1-4 на лицата не се налагат глоби по чл. 104, ал. 3, не се прилага разпоредбата на чл. 109, ал. 1 и не се предприемат принудителни мерки за събиране на задълженията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Имамов, заповядайте.
Алиосман Имамов (ДПС): Благодаря, господин председател.
Аз искам да взема отношение по предложението, което сме направили с моя колега господин Несрин Узун.
Уважаеми колеги, аз моля за вашето внимание, защото това предложение е наистина радикално и ще се опитам да го мотивирам.
Става дума за една съвкупност от лица, които се самоосигуряват и дължат вноски за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. и имат средномесечни доходи под 200 лв. Става дума за една категория от лица, които са в групата на така наречените бедни и излизат извън рамките на осемте категории, посочени в чл. 40, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. С други думи, става дума за несъбираеми вземания. Става дума за безнадеждни длъжници. Тази категория хора, понеже е изключително трудно да се даде точен параметър за техния брой, по информацията, с която се разполага, по мои оценки представляват около 100 хиляди души, а финансовата оценка на ефекта е около 80 млн. лв.
Нашите мотиви, уважаеми колеги, са свързани още с това, че става дума за стари вземания – вземания от началото на 2000 г. и в това отношение държавата трябва да поеме своята отговорност, като покрие тези вземания на най-бедната част от задлъжнелите самоосигуряващи се лица, които така или иначе трябва да ползват здравни услуги.
Освен това, ако не се приеме нашето предложение, се създават реални предпоставки за нарушаване на чл. 52 от Конституцията, където се говори за право на здравно осигуряване. Нещо повече, аз приемам, че някои от тази категория са платили. Това е така. Но кои са платили? Първо, платили са онези, които са имали неизбежна потребност от медицинска услуга. И, второ, тези, които са намерили финансова възможност, за да покрият разходите си по тази неизбежна потребност от здравна услуга.
Нещо повече. Безнадеждните платци в момента се въздържат да ползват здравните услуги, поради това че те не са в състояние да покрият финансово тези здравни услуги. Това означава, че ние създаваме предпоставки за значително влошаване на здравето на хората от тази група, която се намира на дъното на нашата социална таблица по отношение на доходите.
Освен това, като последен аргумент искам да изтъкна, че, съгласно изискванията на международните финансови институции, България вероятно ще бъде принудена да опрости голяма част от дълговете на така наречените страни, които са силно задлъжнели. Изискванията са да бъдат опростени около 90% от тези дългове. Не може да има логика и да бъде приет подход, при който държавата ни ще опрощава милиарди долари на други страни, а в същото време да изсмукваме от пръстите си аргументи, за да не опростим 80 млн. лв. на най-бедните слоеве, когато става дума за дългове, натрупани от 2000 г. досега.
Що се отнася до финансовото бреме върху бюджета и на Здравноосигурителната каса, аз мисля, че то няма да бъде толкова голямо, за да бъде възпрепятствана по някакъв начин дейността на Здравноосигурителната каса, като се има предвид огромният резерв, с който разполага. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, господин Имамов.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по тези текстове?
Господин Цеков, заповядайте за реплика.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми колеги, господин Имамов! Аз възприемам до известна степен доводите, които разгърнахте тук, защитавайки предложението си, но според мен тезата Ви се гради на едно невярно твърдение, или поне твърдение, за което никой не е предоставил данни, които да докажат, че е вярно, а именно, че предложението, което Вие правите, се отнася именно за най-бедната, както Вие се изразихте, прослойка от населението. В този смисъл аз бих искал да представите, ако не някакви доказателства, поне нещо, което да подкрепи твърденията Ви, че именно тях ще обслужим с приемането на този текст, защото текстът, за който говорим или групата хора, за които говорим и които са засегнати от Вашето предложение, са групата на самоосигуряващите се.
Кои са в групата на самоосигуряващите се, господин Имамов? Това са хората, които имат свободна професия; хората, които имат фирми, еднолични търговци, ООД; хора, които са съдружници в такива фирми. Кои други хора са в тази група на самоосигуряващите се? Защото другите, за които говорите – бедните, както Вие се изразихте, са обхванати от мрежата на социалното подпомагане. За тях държавата плаща осигурителни вноски. Земеделските стопани, които произвеждат само земеделска продукция, също са подпомогнати от държавата, като тя поема осигурителните им вноски, а тези, които произвеждат и друга продукция, плащат половината от минималния осигурителен доход. Плащат на такава база и изравняват с годишна данъчна декларация, ако подават такава. Кои са тези бедни, които не са обхванати от тази мрежа и наистина ли са такива?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Има ли втора реплика?
Доктор Додов, заповядайте.
Атанас Додов (НДСВ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Имамов! Как ще обясним, че удържаме по закон 6% на хора, с минимална работна заплата от 125 лв., и то без да се броят членовете на семейството? Може да има 1-2-3-4 деца и т.н. А във Вашето предложение доходът е доста висок, доста по-висок от минималната работна заплата. Вие сочите като горна граница 200 лв. и го обвързвате с броя на членовете на семейството. Под членове на семейството главно се разбират деца – за децата държавата плаща здравноосигурителните вноски. Същото е и за съпругите, когато са на социално подпомагане или безработни. Трудно е за мен да си обясня тези два факта. И третият, който е, тези, които са внасяли при доход на минимална работна заплата, техните вноски остават, а хората, които са под 200 лв., на тях да опростим за минало време вноските. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това беше втора реплика.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Имамов, ако желаете, имате право на дуплика.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Според мен най-неправилната интерпретация на нашето предложение ще бъде, ако в него се вижда някакъв политически ефект. Преди всичко става дума за земеделските производители. Земеделските производители не са членове на ДПС. Става дума за една огромна армия земеделски производители. Едва ли има толкова много работещи на трудови договори, които да получават 125 лв. доход? Ние знаем на какви суми и при какви режими се облагат тези, които са заети по трудови договори. Това е друг въпрос – за прагове, за двойни ведомости и т.н. Но тук става дума за една огромна армия земеделски производители, които нямат гарантирани доходи и не са в тези осем групи, които законът по право осигурява държавните средства. За тях става дума.
Уважаеми колеги, в края на 2006 г., ако този текст остане, ще тръгнат бирниците по българските села. Дано това не стане. Ще тръгнат да събират кравите и овцете на хората, за да могат да си платят здравните осигуровки. Дотогава те ще се въздържат да ходят на болница, защото не могат да си покрият необходимостта от неизбежни и вероятно фатални потребности от здравна услуга. Ето това ще стане.
Аз мисля, че това Народно събрание в края на своя мандат може ясно да осъзнае изключителната социална значимост на този проблем и да го реши по един достоен начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
Господин Щерев, заповядайте.
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да взема отношение по двете предложения: от една страна – моето предложение и алтернативното на господин Валери Цеков и Хасан Адемов, и от друга страна – предложенията на народните представители Имамов и Узун.
Всички сме съгласни, че този Закон за здравното осигуряване има вродена недостатъчност, защото ние сме променили повече текстове от закона, отколкото той съдържа и то многократно. Въпреки това, законът остава несправедлив към различни групи граждани или здравноосигурени лица. Липсата на информационна система към момента на създаването на закона, а и досега липсата на всички модули на информационната система предпоставят поредица от несправедливости към различни групи граждани, въпреки промените на почти всеки член. Първите сведения за невъзможността или пък за това, че не са осигурени определени групи лица дойдоха от есента на 2003 г. със създаването на първите модули на информационната система на Националната здравноосигурителна каса и синхронизирането на тези сведения с информацията от НОИ. Тогава се получи информацията, че повече от 2 млн. български граждани имат неуреден здравноосигурителен статус във връзка с техните вноски.
На няколко пъти променяхме закона, но въпреки всичко, както казах, не се достигна до тотално изправяне на тези недостатъци. Ние обаче достигнахме до едно заключение, че опрощаване не може да има. Защото в момента, в който опростим вноските на която и да е категория здравноосигурени лица, автоматично се създават поредица от проблеми не само на тези, които са платили вече здравноосигурителни вноски от тази група, но и претенциите на други групи лица, които също ще претендират за опрощаване, и на трето място, несъбраните и опростени вноски е неплатен труд на хора, които са положили усилия срещу тези здравноосигурителни вноски. Това означава да кажем на една категория медицински специалисти: тъй като опрощаваме дадени вноски, вие ще работите известен период от време през седмицата без заплащане, защото по една или друга причина тези вноски няма да бъдат събрани. Това е недопустимо.
Именно затова аз категорично възразявам и призовавам колегите народни представители да гласуват срещу предложената поправка от господин Имамов и господин Узун.
На второ място, искам да пледирам за текста, който аз предлагам, срещу текста на господин Валери Цеков и господин Хасан Адемов, защото техният текст се отнася за отлагане на плащанията за около 100 хил. души – точно тези, които са с месечен доход под 200 лв. на член от семейството, докато моята поправка се отнася до близо 1 млн. хора, които са с неустановени здравноосигурителни права.
Смятам, че ние много отдавна достигнахме до становището, че трябва да се приеме нов закон, който условно наричаме Кодекс за здравно осигуряване, където да бъдат описани всички тези неща и ще бъдат разписани задълженията, които имат всички здравноосигурени лица досега, както и формите и начините на заплащане на тези задължения, и от друга страна, ще бъдат описани в един нов порядък. Това би трябвало да стане най-лесно от 1 януари 2007 г. - на всички здравноосигурителни лица занапред, съгласно описаните начини на събиране, на разходване на здравноосигурителните вноски в този нов Кодекс за здравно осигуряване.
Смятам, че това ще бъде по-справедливо, ще бъде по-добро уреждащо нещата, затова ви призовавам да гласувате за тази поправка, която предлагам със съответния параграф. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, желаещи да вземат думата, респективно за реплика?
За реплика думата има господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми господин Щерев, позволете да изразя моето несъгласие с твърдението, че това е неплатен труд. Значителна част от тези хора изобщо не са ползвали здравни услуги за този период - от 2000 г. досега. Изобщо! По-голямата част от тях.
Освен това, дори и тези, които са ползвали здравната услуга, трудът им многократно е платен, защото става дума за един минал период от време.
Уважаеми господин Щерев, също така искам да кажа, че 200 лв., дори и при отсрочката до края на 2006 г., не е достатъчна сума като среден доход в семейството, за да покрие този задължителен разход и да се покрие екзистенц минимумът за съществуването на тези хора. Това е един сериозен аргумент, който трябва да се има предвид от уважаемите народни представители при гласуването на тези текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За втора реплика думата има господин Цеков.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, репликата ми към колегата Щерев е във връзка с това, че пак говорим за хората, които се самоосигуряват, за онази категория хора, които имат свободна професия, собствен бизнес, имат фирми, имат някакъв доход, това са също общопрактикуващите лекари, изобщо всички лекари на свободна професия, които не са на трудов договор, и въобще всички, които не са на трудов договор, а по някакъв друг вид договорни отношения получават доходи.
По принцип не става дума за хора, които нямат доходи или имат ниски доходи. Затова именно, д-р Щерев, ние с д-р Адемов предлагаме тази възможност за разсрочване на изплащане на натрупаните задължения да бъде само за онази малка група хора, които имат ниски доходи, които им осигуряват едва екзистенц минимума, както вече стана дума. Тези хора всъщност да получат правото да разсрочат изплащането на своите задължения, а не всички, не хора, които имат доходи по 1000-2000 лв. на месец, примерно. Защо и те трябва да получават право за разсрочване, а не си заплатят задълженията към здравноосигурителната каса, която пък същевременно трябва да заплаща услугите за тяхното лечение? Не виждам принципът къде е.
Действително смятам, че ако ще дадем възможност на някой да получава отсрочка да си плати задълженията, то това трябва да са хора, които имат сравнително ниски доходи, с които си осигуряват поне елементарното битие. Само за тях да бъде дадена такава възможност.
Затова именно с д-р Адемов сме внесли предложение възможност за разсрочване да получат хората именно с до 200 лв. месечен доход на глава от семейството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин Имамов! Тук става въпрос не за това, че трябва да облекчим тези хора, а за един принцип. В осигуряването не може да има опрощаване, защото това веднага води до поредица от проблеми. Достигнал съм до това становище. Оттук нататък има много други различни начини да облекчим положението на тези хора, за които Вие говорите, но не и по този начин – с опрощаване.
Що се отнася до това, което каза господин Цеков, не съм съгласен, разбира се, именно защото постройката на изказването на господин Цеков предполага отново различни групи граждани в тази категория, но пак без информация, защото няма точна информация, защото го няма този модул на информационната система, която да раздели гражданите, които се самоосигуряват с високи, със средни и т.н. доходи. Именно защото тази информационна система я няма, отново в тази категория, с поправката, която Вие предлагате ще има лица, които ще бъдат ощетени. Точно затова продължавам да поддържам да се отложи действието на закона до края на 2006 г., когато се надявам да бъдат напълно завършени всички модули на тази прословута информационна система и тогава ще можем ясно, на базата на определени данни, да дадем и разписанието на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст? Да приемем, че няма. (Реплика от залата.)
Два текста, но засягат стотици хиляди български граждани.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Евгени Кирилов за отпадане изцяло на § 19г.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 13, против 79, въздържали се 5.
Предложението на народните представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев, което комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 31, против 28, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Алиосман Имамов и Несрин Узун – предложение, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 18, против 54, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 19г.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 4.
Параграфът, който определя 19г, е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По § 19д има две предложения, които са приети по принцип от комисията.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 3:
“§ 3. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 19д:
“§ 19д. За задълженията за здравноосигурителни вноски на лица, които ги дължат за своя сметка, възникнали до влизането в сила на този закон, не се дължи лихва за периода от влизане в сила на този закон до 31 декември 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате дума, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, предлагам да не гласуваме предложението на народните представители Емилия Масларова, Янаки Стоилов и Евгени Кирилов, защото по § 1, който гласувахме, отхвърлихме това предложение и става безсмислено да се гласува.
“Заключителна разпоредба.”
Комисията приема предложението.
Има предложение на народните представители Щерев, Цеков и Адемов, което комисията приема по принцип и предлага да се създаде § 4:
“§ 4. В § 13 в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване ал. 2 се изменя така:
“(2) Със заплатените суми по ал. 1 се намалява размерът на задълженията за здравноосигурителни вноски.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По § 4 има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 3.
Параграф 4 е приет.

ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател!
“§ 2. Законът влиза в сила от 1 май 2005 г.”
Комисията предлага § 2 да отпадне, но след допълнителни съгласувания с помощник-управителя на НОИ госпожа Караиванова предлагаме текстът да стане:
“§ 2. Законът влиза в сила от 1 юни 2005 г.”
По този начин ще има възможност за реакция и точен отчетен период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нямам нищо против. Но комисията предлага § 2 да отпадне, следователно трябва да отхвърлим предложението на комисията, за да приемем това, което Вие сега правите като предложение.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение за срока - откога законът ще влезе в сила? Няма.
Моля, гласувайте първо предложението на комисията за отпадане на § 2, което трябва да бъде отхвърлено.
Гласували 82 народни представители: за 10, против 64, въздържали се 8.
Предложението е отхвърлено.
Моля, гласувайте предложението, направено тук от народния представител Атанас Щерев, което гласи:
“§ 2. Законът влиза в сила от 1 юни 2005 г.”
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 97 народни представители: за 88, против 8, въздържал се 1.
Този последен параграф е приет. С това е приет и целият закон.
Да благодарим на председателя на Комисията по здравеопазване, на членовете на комисията и на народните представители, които гласуваха този закон.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Благодаря, господин председател, благодаря, уважаеми колеги. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Почивка до 17,00 ч. (Звъни.)(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов (звъни): Продължаваме с четвърта точка от програмата:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ.
Има доклад на Комисията по икономическата политика.
Заповядайте, госпожо Костадинова, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: Благодаря, господин председател.
Моля да разрешите в зала да бъдат допуснати заместник-министърът на икономиката Евгения Колданова и Ани Георгиева Тодорова – председател на Държавна агенция за метрология и технически надзор, Олга Константинова Манафова и Ива Георгиева Иванова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Има ли противоположно процедурно предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване процедурното предложение в залата да бъдат допуснати споменатите лица.
Моля, гласувайте.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Моля квесторите да ги поканят в залата.
Заповядайте, госпожо Костадинова.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова:
“Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите
изисквания към продуктите”.
Комисията подкрепя наименованието на закона.
“§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думите “задълженията на” се добавят и “производителите и”.
2. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “за които има определени съществени изисквания”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “когато продуктите са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение”.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “и да осигури условия за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и за интегриране в единния пазар на Европейския съюз”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 3. Член 3 се изменят така:
“Чл. 3. Продукти, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7, наричани по-нататък “съществените изисквания”, се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на тези изисквания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Задължението да бъде оценено и удостоверено съответствието на продуктите по ал. 1 е на производителя или на други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7.”
2. В ал. 3 думите “местно лице, което е регистрирано” се заменят с “лице, което е регистрирано”, след думата “задълженията” се добавя “на производителя” и накрая се поставя запетая и се добавя “наричан по-нататък “упълномощен представител”.
3. Създава се ал. 4:
“(4) Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено по реда на този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 5. Членове 4а и 4б се изменят така:
“Чл. 4а. (1) Производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно – върху опаковката му и придружаващата го документация.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или указания за употреба на български език, когато това се изисква по наредбите по чл. 7.
Чл. 4б. Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 са:
1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1;
2. с маркировка за съответствие;
3. с декларация за съответствие, в случаите когато се изисква декларацията да придружава продукта;
4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 6. В чл. 5 думите “определени в наредбите по чл. 7” се заменят с “които се покриват от тези стандарти”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 7. В чл. 7, т. 1 в началото се добавя “продуктите или”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 8. Член 8 се изменя така:
“Чл. 8. (1) Оценяването на съответствието на продукти със съществените изисквания, наричано по-нататък “оценяване на съответствието”, се извършва съгласно процедурите, определени в наредбите по чл. 7.
(2) Процедурите за оценяване на съответствието, определени в наредбите по чл. 7 и които са приложими към съответния продукт, се изпълняват от производителите или лицата, притежаващи разрешение да извършат такива процедури и чиито идентификационни номера са обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрология и технически надзор.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 9. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 предлогът “с” се заменя със “със закон или”.
2. В т. 2 думата “персонал” се заменя с “постоянен персонал, нает по трудово правоотношение”.
3. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “свързани с дейностите по оценяване на съответствието”.
4. Създава се нова т. 7:
“7. няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;”.
5. Сегашната т. 7 става т. 8.
6. Създава се т. 9:
“9. не е обявен в несъстоятелност или не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
“Когато лицето кандидатства за получаване на разрешение по повече от една наредба, то подава отделни заявления.”
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представя валиден сертификат за акредитация съгласно стандарти, посочени в съответната наредба по чл. 7, се смята, че лицето има функционираща система по качеството, отговаряща на изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 и има техническа компетентност за дейности и продукти в обхвата на акредитацията.
(3) Съответствието на лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение, с изискванията на чл. 10 се установява чрез проверки на документи и проверки на място.”
(3) Алинея 4 се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Нека да спрем дотук.
Има ли желаещи за изказвания по първите десет параграфа на законопроекта? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието, както и параграфите от 1 до 10 включително на този законопроект.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 72, против 3, въздържал се 1.
Наименованието на законопроекта и параграфи от 1 до 10 са приети.

ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: "§ 11. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, след получаване на заявлението организира извършването на проверка на документите за установяване на съответствието с изискванията на чл. 10. Срокът за извършване на проверката е два месеца, а в случаите по чл. 11, ал. 2 – един месец.
(2) Когато при проверката на документите се установи, че кандидатът не съответства на изискванията на чл. 10, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството писмено уведомява заявителя за това, предоставя му копие от резултатите от проверката и определя срок за отстраняване на установените несъответствия, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по чл. 12а, ал. 5 спира да тече до отстраняването на несъответствията.
(3) Когато несъответствията не са отстранени в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството с мотивирана заповед отказва издаване на разрешение.
§ 12. Създават се чл. 12а и чл. 12б:
"Чл. 12а. (1) При положителен резултат от проверката по чл. 12 председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед определя комисия, която в едномесечен срок да извърши проверка на място за установяване компетентността на кандидата и способността му да изпълнява заявените процедури за отстраняване несъответствието. Когато проверката на място изисква специални знания, в състава на комисията могат да се привличат външни експерти в съответната област.
(2) Когато при проверката на място се установят несъответствия, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на несъответствията.
(3) Когато заявителят не отстрани установените несъответствия в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение.
(4) Комисията по ал. 1 представя доклад на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за резултатите от проверката на място.
(5) В срок шест месеца от подаване на заявлението и на документите по чл. 11, ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, въз основа на резултатите от проверката на документи и проверката на място издава разрешение или отказва издаването му с мотивирана заповед, ако заявителят не отговаря на изискванията на чл. 10.
(6) Заявителят се уведомява писмено в 7–дневен срок от издаването на заповедта.
Чл. 12б. За разширяване обхвата на разрешението за оценяване на съответствието се подава ново заявление по чл. 11.
§ 13. Член 13 се отменя.
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата "продуктите" се добавя "или групите продукти".
2. В т. 4 думите "и срок на валидност" се заличават."
Комисията по икономическата политика подкрепя всички текстове дотук.
"§ 15. Създават се чл. 14а, чл. 14б и чл. 14в:
"Чл. 14а. Лицата, получили разрешение, са длъжни да представят в Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, годишен доклад за дейността си, който да съдържа информация за извършените оценки за съответствието на продукти, предявените рекламации и предприетите действия по решаването им.
Чл. 14б. Лицата, получили разрешение, са длъжни да уведомят органите по чл. 9 в 7–дневен срок от настъпването на:
1. промени в правния и акредитационния статут, структурата, обхвата на дейност и процедурите за оценяване на съответствието;
2. промени в системата по качеството, ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. смяна на подизпълнителите в случай, че се ползват такива;
4. промени в обстоятелствата, свързани със застраховката по чл. 10, ал. 1, т. 6.
Чл. 14в. (1) Органите по чл. 9 извършват ежегодни планирани проверки за спазване на условията, при които е било издадено разрешението и за поддържането на техническата компетентност на персонала.
(2) Органите по чл. 9 могат да извършват извънредни проверки на място на лицата за оценяване на съответствието при получаване на информация по чл. 14б или при сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността на лицата.
(3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват от комисия, определена със заповед от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Когато при проверките се установят несъответствия с изискванията по чл. 10 или пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието, органът по чл. 9 дава предписание със срок за отстраняване на несъответствията и пропуските и за временно спиране на дейността по оценяване на съответствията до отстраняването им."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"§ 16. Член 15 се изменя така:
"Чл. 15. Разрешението за оценяване на съответствието се отнема от органа по чл. 9, който го е издал, когато при проверките се установи, че лицето, получило разрешение:
1. е престанало да отговаря на някое от изискванията на чл. 10;
2. не е в състояние да продължи изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. не изпълнява процедурите за оценяване на съответствието, съобразно изискванията на съответните наредби по чл. 7;
4. не е изпълнило в определения срок предписанията, дадени при проверки по чл. 14в."
Комисията подкрепя този текст на вносителя.
"§ 17. Създава се чл. 15а:
"Чл. 15а. Лице, на което е отказано издаване на разрешение за оценяване на съответствието по чл. 12 и чл. 12а или на което е отнето разрешение по чл. 15, може да подаде заявление по чл. 11, ал. 1 не по-рано от една година от датата на влизане в сила на отказа или отнемането на разрешението."
Комисията подкрепя този текст.
"§ 18. В чл. 20 думите "оправомощеното лице" се заменят с "лицето, получило разрешение"."
Комисията подкрепя текста.
"§ 19. Създава се член 20а:
"Чл. 20а. (1) За постигане на единен подход при прилагането на наредбите по чл. 7 и на процедурите за оценяване на съответствието на национално ниво и уеднаквяване на националния подход с подхода в Европейския съюз лицата, получили разрешение:
1. участват в национални работни групи за съответната наредба по чл. 7 за координация и сътрудничество по въпроси, отнасящи се до оценяване на съответствието с изискванията;
2. поддържат компетентността на персонала си, като участват в дейността по национална стандартизация и се информират за решения и документи на работните групи към Европейската комисия по директивите от "Нов подход".
(2) Държавната агенция за метрология и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
1. осигуряват организационно-технически работата на съответните национални работни групи по ал. 1 и определят свои представители за участие в тях;
2. осигуряват достъп на националните работни групи по решения и документи."
Комисията подкрепя този текст.
"§ 20. Член 22 се изменя така:
"Чл. 22. Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, нанасят маркировка за съответствие и съставят на български език декларация за съответствие, когато това се изисква от наредбите по чл. 7."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по тази материя? Не виждам желаещи.
В такъв случай подлагам на гласуване параграфи от 11 до 20, така както са приети от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 2.
Тези параграфи се приемат.
Моля, продължете по доклада.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: "§ 21. В чл. 24 думата "използване" се заменя с "нанасяне".
§ 22. Член 24а се отменя.
§ 23. В чл. 25 думите "лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие" се заменят с "производителят или неговият упълномощен представител или други лица, посочени в наредбите по чл. 7".
§ 24. Член 26 се изменя така:
"Чл. 26. (1) Производителят или неговият упълномощен представител или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, при поискване от органите за надзор на пазара предоставят техническото досие и декларацията за съответствие.
(2) Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие в срок не по-дълъг от 15 дни.
§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя “и на наредбите по чл. 7 и по чл. 24”.
2. В ал. 2 думите “Главна дирекция “Надзор на пазара” се заменят с “органите за надзор на пазара от държавната агенция”.
§ 26. В чл. 29 т. 1 се изменя така:
“1. в търговските обекти и другите места за съхраняване и представяне на пуснатите на пазара продукти;”
§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие” се заменят с “по чл. 26” и думите “Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.)” се заменят с “наредбата по чл. 24”.
2. В ал. 2 след думата “жалби” и след думата “граждани” съюзът “и” се заменя с “или”.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 28. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които в резултат на проверките и/или изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания и предписват на производителя, неговия упълномощен представител или на други лица, които са пуснали тези продукти на пазара и/или са ги пуснали в действие, да ги изтеглят от пазара.”
2. В ал. 2 след думата “отстрани” се добавя “технически”.
3. В ал. 3 след думата “отстрани” се добавя “технически”, а думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
§ 29. В чл. 30б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Разходите за вземане на образци или проби и разходите за изпитването на продукти без маркировка или без декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, или без техническо досие са за сметка на производителя, неговия упълномощен представител или друго лице, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, независимо от получените резултати.”
§ 30. Член 30в се изменя така:
“Чл. 30в. (1) Органите за надзор на пазара предписват на производителя, неговия упълномощен представител или на други лица, пуснали продукти на пазара и/или пуснали продукти в действие без маркировка за съответствие, без декларация за съответствие или без техническо досие, да спрат временно разпространението и/или използването им до извършване на оценяване и удостоверяване на съответствието им.
(2) Предписанията по ал. 1 и по чл. 30а, ал. 1 и 3 се издават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица и подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд или по Закона за административното производство. Жалбата не спира тяхното изпълнение.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете до § 30, включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване параграфи от 21 до 30, така както са приети от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Параграфите от 21 до 30 се приемат.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: “§ 31. В чл. 30е, т. 6 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
§ 32. В чл. 30ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
2. В ал. 2 думите “в Главна дирекция “Надзор на пазара” се заменят с “на Държавната агенция за метрология и технически надзор, които осъществяват надзор на пазара”, думите “Държавната агенция за метрология и технически надзор” се заменят с “агенцията” и думата “настъпила” се заменя с “която може да настъпи”.
3. В ал. 3 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
§ 33. Член 31 се изменя така:
“Чл. 31. (1) За осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет.
(2) По предложение на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор Министерският съвет приема наредбите по ал. 1, с които определя:
1. техническите изисквания, правила и норми за устройство, монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които няма съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7;
2. изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които има съществени изисквания, определени в наредбите по чл. 7.”
§ 34. В чл. 32 думите “за природен газ и” се заличават и след думите “въглеводородни газове” се добавя “преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ”.
§ 35. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “чл. 31” се добавя “ал. 2, т. 1”.
2. В ал. 2 думите “пускането им в експлоатация” се заменят с “пускането им в действие”, думите “техническите изисквания, правила и норми” се заменят с “изискванията” и след думите “чл. 31” се добавя “ал. 2, т. 2”.
§ 36. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 след думата “лица” се добавя “или структурно обособени части на предприятия или организации”.
2. В ал. 4 думата “настъпила” се заменя с “която може да настъпи”.
§ 37. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите “за срок пет години” се заличават;
б) в т. 1 след думата “договор” предлогът “със” се заменя със “с” и думите “собственикът или” се заличават.
2. В ал. 2:
а) след думите “ал. 1” се добавя “т. 1”;
б) в т. 3 след думата “персонал”се поставя запетая и се добавя “нает по трудово правоотношение”, след думата “притежава” се добавя “образование” и се поставя запетая и след думата “опасност” се добавя “и поне един специалист с образователно-квалификационна степен “магистър” и с най-малко пет години стаж по специалността”;
в) в т. 4 след думата “опасност” се добавя “и процедури, регламентиращи организацията и реда за извършване на надзорните дейности”.
3. Създават се нови алинеи 3-6:
“(3) Структурно обособените части по ал. 1, т. 2 трябва да:
1. включват персонал, който:
а) притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и поне един специалист с образователно-квалификационна степен “магистър” и с най-малко пет години стаж по специалността;
б) не участва в управлението или контрола на предприятието или организацията и в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществява;
2. разполагат с материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и процедури, регламентиращи организацията и реда за извършване на надзорните дейности.
(4) В наредбата по чл. 34, ал. 2 се определят допълнителни специфични изисквания към лицата и структурно обособените части в зависимост от вида на съоръженията с повишена опасност.
(5) Съответствието на кандидатите с изискванията по ал. 2 или 3 се удостоверява с:
1. съдебно удостоверение за актуално състояние или с копие от акта за създаването;
2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала;
3. декларация за обстоятелствата по ал. 2, точки 4, 5 и 6 или ал. 3, т. 1, буква “б” и т. 2.
(6) Инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” могат да извършват проверка на място за наличието на изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4, при която имат право на достъп в помещенията и до местата, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на кандидата за получаване на лицензия.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 1 накрая се добавя “или на предприятието или организацията по ал. 1, т. 2”;
б) точка 5 се изменя така:
“5. дата на издаване на лицензията.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея след думата “лицата” се добавя “или структурно обособените части”, а след думите “ал. 2” се добавя “или ал. 3 и 4”.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в т. 4 след думата “лицата” се добавя “или структурно обособените части” и след думата “лицензия” се добавя “системно”.
§ 38. Създава се чл. 34б
“Чл. 34б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” проверява веднъж в годината лицензираните лица или структурно обособените части по чл. 34а, ал. 1 за спазване обхвата на издадената им лицензия и условията, при които са я получили, и за изпълнение на задълженията им съгласно този закон и наредбите по прилагането му.
(2) При проверките по ал. 1 инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” имат право на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на регистрите, досиетата и всички документи, издавани от лицензираните лица или структурно обособените части по чл. 34а, ал. 1 във връзка с надзорната им дейност.
(3) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицензираните лица или структурно обособените части по чл. 34а, ал. 1, не спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си съгласно този закон и наредбите по прилагането му, инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” могат да:
1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.
(4) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор по предложение на главния директор на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” може да отнеме лицензията или да ограничи обхвата й с мотивирана писмена заповед.
§ 39. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се изменя така:
“2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения;”
б) в т. 3 думите “проектите и” се заличават.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Лицата, които произвеждат и/или ремонтират съоръжения с повишена опасност или изграждат строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, са длъжни да изпълняват тези дейности в съответствие със заверените документации и проекти по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте докладваните параграфи.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Господин Тагарински има думата за процедура.
Марио Тагарински (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че е изключително важно това, което приемаме, а не виждам достатъчно народни представители в залата и от името на парламентарна група искаме поименна проверка на народните представители. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Започвам поименна проверка:

Адриана Георгиева Брънчева - тук
Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
Александър Великов Маринов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Александър Стоянов Арабаджиев - тук
Александър Христов Филипов - отсъства
Алекси Иванов Алексиев - отсъства
Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анелия Йорданова Мингова - тук
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонина Бончева Бонева - тук
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - тук
Асен Йорданов Агов - тук
Асен Любенов Дурмишев - отсъства
Атанас Атанасов Папаризов - отсъства
Атанас Димитров Щерев - отсъства
Атанас Крумов Додов - тук
Атанас Петров Василев - отсъства
Атанас Савов Кръстев - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Благой Николаев Димитров - тук
Божидар Зафиров Абрашев - тук
Бойко Илиев Рашков - отсъства
Бойко Кирилов Радоев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - тук
Борислав Бориславов Цеков - тук
Борислав Георгиев Владимиров - тук
Борислав Георгиев Спасов - отсъства
Борислав Димитров Китов - тук
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Славчев Борисов - тук
Ботьо Илиев Ботев - тук
Валентин Илиев Василев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - тук
Валери Димитров Цеков - тук
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Богданов Василев - отсъства
Васил Димитров Паница - тук
Васил Тодоров Калинов - отсъства
Васил Христов Маринчев - тук
Величко Стойчев Клингов - тук
Венко Митков Александров - тук
Венцислав Василев Върбанов - тук
Весела Атанасова Драганова - отсъства
Весела Николаева Лечева - тук
Веселин Борисов Черкезов - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - отсъства
Владимир Иванов Димитров - отсъства
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
Владислав Борисов Костов - тук
Гадар Агоп Хачикян - тук
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - отсъства
Георги Костов Станилов - отсъства
Георги Любенов Хубенов - тук
Георги Стефанов Панев - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Господин Христов Чонков - отсъства
Даниел Василев Вълчев - отсъства
Даниела Владимирова Никифорова - тук
Даринка Христова Станчева - тук
Джеват Яшар Мехмед - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Димитър Борисов Маринчешки - тук
Димитър Василев Калоянов - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - отсъства
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Стефанов - тук
Димитър Илиев Димитров - отсъства
Димитър Кателийчев Пейчев - отсъства
Димитър Лазаров Игнатов - отсъства
Димитър Милков Ламбовски - отсъства
Димитър Николов Димитров - тук
Димитър Николов Шейтанов - отсъства
Димитър Станимиров Дойчинов - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - тук
Димчо Анастасов Димчев - тук
Дияна Божинова Костадинова - тук
Донка Стефанова Дончева - отсъства
Евгени Захариев Кирилов - тук
Евгени Стефанов Чачев - отсъства
Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - отсъства
Евдокия Иванова Манева - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елиана Стоименова Масева - отсъства
Елка Панчова Анастасова - тук
Емел Етем Тошкова - отсъства
Емил Илиев Кошлуков - отсъства
Емилия Радкова Масларова - тук
Енчо Вълков Малев - отсъства
Златка Димитрова Бобева - тук
Иван Георгиев Иванов - отсъства
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Павлов Павлов - отсъства
Иван Тодоров Козовски - тук
Иво Първанов Атанасов - отсъства
Илчо Георгиев Дуганов - отсъства
Ирена Иванова Маринова-Варадинова - тук
Ирина Георгиева Бокова - отсъства
Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
Йордан Ангелов Нихризов - тук
Йордан Георгиев Соколов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Николов Памуков - тук
Йордан Стоянов Димов - отсъства
Камелия Методиева Касабова - отсъства
Камен Стоянов Влахов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кина Симеонова Андреева - тук
Кирил Станимиров Милчев - тук
Клара Петкова Петрова - тук
Коста Димитров Цонев - тук
Кръстанка Атанасова Шаклиян - тук
Кръстьо Илиев Петков - отсъства
Лиляна Калинова Кръстева - тук
Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Йорданов Петров - тук
Любомир Пенчев Пантелеев - отсъства
Людмил Славчев Симеонов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Люцкан Илиев Далакчиев - тук
Маргарита Василева Кънева - тук
Мариана Йонкова Костадинова - тук
Марианна Борисова Асенова - отсъства
Марина Борисова Дикова - тук
Марина Пенчева Василева - тук
Марио Иванов Тагарински - тук
Мариус Цаков Цаков - тук
Мария Вердова Гигова - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - отсъства
Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
Мехмед Мехмед Дикме - отсъства
Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
Милена Костова Паунова - отсъства
Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
Мима Петрова Ненкова - тук
Минчо Викторов Спасов - тук
Михаил Райков Миков - тук
Михаил Рашков Михайлов - отсъства
Младен Петров Червеняков - тук
Моньо Христов Христов - тук
Муравей Георгиев Радев - отсъства
Мустафа Зинал Хасан - тук
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Радева Пангарова - тук
Надя Димитрова Атанасова - тук
Наим Иляз Наим - тук
Наско Христов Рафайлов - тук
Недялко Иванов Калъчев - тук
Несрин Мустафа Узун - отсъства
Никола Джипов Николов - отсъства
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Евтимов Младенов - отсъства
Николай Николов Маринов - тук
Николай Петров Бучков - тук
Николай Симеонов Николов - тук
Николай Цветанов Чуканов - тук
Нина Христова Радева - тук
Нонка Дечева Матова - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Огнян Стефанов Сапарев - тук
Осман Ахмед Октай - отсъства
Павлинка Трифонова Иванова - тук
Панайот Борисов Ляков - тук
Пенка Иванова Пенева - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Владимиров Димитров - тук
Петър Иванов Агов - тук
Петър Стоилов Жотев - тук
Петя Велкова Божикова - тук
Пламен Димитров Кенаров - отсъства
Пламен Неделчев Моллов - отсъства
Радослав Георгиев Илиевски - отсъства
Радослав Николов Коев - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росица Георгиева Тоткова - тук
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Румяна Цанкова Станоева - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светлин Илиев Белчилов - отсъства
Светослав Иванов Спасов - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сийка Недялкова Димовска - тук
Силвия Динкова Бадънкова - отсъства
Снежана Великова Гроздилова - тук
Стамен Христов Стаменов - тук
Станимир Николов Чакъров - отсъства
Станимир Янков Илчев - тук
Станко Петров Михайлов - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Атанасов Минков - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Николаев Мазнев - тук
Стилиян Иванов Гроздев - тук
Стойко Илиев Танков - тук
Стойчо Тодоров Кацаров - тук
Стоян Илиев Кушлев - тук
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Владимирова Литрова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - отсъства
Тодор Костов Бояджиев - отсъства
Тодор Найденов Костурски - тук
Тома Янков Томов - отсъства
Тошо Костадинов Пейков - тук
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христина Николова Донева - тук
Христо Атанасов Механдов - отсъства
Христо Ганчев Марков - отсъства
Христо Йорданов Кирчев - отсъства
Христо Любенов Георгиев - тук
Цветан Петров Ценков - тук
Цветослав Василев Кръстев - тук
Цонко Киров Киров - тук
Четин Хюсеин Казак - тук
Юлияна Дончева Петкова - тук
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - тук
Явор Тодоров Милушев - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства

Сто тридесет и трима народни представители са в пленарната зала – парламентът продължава своята работа.
Заповядайте, госпожо Костадинова.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова:
“§ 40. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “получили разрешение” се заменят с “които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност и са получили удостоверение за това”.
2. Създават се ал. 2-7:
“(2) Удостоверение по ал. 1 се издава на лица, които:
1. са регистрирани по Търговския закон;
2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;
3. притежават материално-технически условия и средства за извършване на дейността;
4. притежават необходимите за дейността нормативни актове, български стандарти и инструкции за работа.
(3) Лицата по ал. 2 трябва да отговарят и на допълнителни изисквания, определени в наредбите по чл. 31, съобразно вида на съоръженията с повишена опасност, които ще поддържат, ремонтират или преустройват.
(4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверя с:
1. съдебно удостоверение за актуално състояние;
2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и други договори на персонала.
(5) Инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” извършват проверка на документите по ал. 4 и проверяват на място наличието на изискванията по ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3. При проверката на място инспекторите имат право на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на лицето, кандидатстващо за регистрация.
(6) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване, а когато лицето не отговаря на изискванията – мотивирано отказват регистрацията.
(7) Отказите на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор да регистрира лицата подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Закона за Върховния административен съд, а отказите на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” – по реда на Закона за административното производство.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
§ 41. Създава се чл. 36а:
“Чл. 36а. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” проверява веднъж в годината лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им съгласно този закон и наредбите по прилагането му.
(2) При проверките по ал. 1 инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” имат правата по чл. 36, ал. 5, както и правото да изискват заверената съгласно чл. 35 документация, по която се извършват ремонт или преустройство на съоръжения с повишена опасност.
(3) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицето, вписано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал. 1, не спазва обхвата на издаденото удостоверение или не изпълнява задълженията си съгласно този закон и наредбите по прилагането му, инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” могат:
1. да предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. да дадат ход на производство по налагане на административно наказание.
(4) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно или лицето престане да отговаря на някое от изискванията на чл. 36, ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал.1 и обезиславт издаденото удостовение с мотивирана писмена заповед.
(5) Заповедите по ал. 4 на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Закона за Върховния административен съд, а заповедите по ал. 4 на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” – по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова:
“§ 42. Член 38 се изменя така:
“Чл. 38. Продавачът на съоръжения с повишена опасност е длъжен да предостави на купувача необходимите за безопасното монтиране, експлоатация, ремонтиране и поддържане на съоръжението и изискващите се от наредбите по чл. 7 или наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 1:
1. чертежи и сертификати;
2. инструкции и други документи на български език.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 43. В чл. 39, ал. 1 думите “Собственикът или” се заличават.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 44. В чл. 40 след думите “по чл. 7” се добавя “могат да” и след думата “експлоатация” се добавя “само”.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 45. Член 41 се изменя така:
“Чл. 41. Редът за заверяване на документите по чл. 35, за издаване на удостоверенията по чл. 36 и условията и редът за пускане в експлоатация по чл. 40 и за регистриране на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определят със съответните наредби по чл. 31.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 46. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “когато това е предвидено в наредбите по чл. 31”.
2. Алинея 3 се отменя.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 47. В чл. 43 в началото се добавя “за издаване на лицензии по чл. 34а, за извършване на проверките по чл. 34б, ал. 1 и чл. 36а, ал. 1” и се поставя запетая, а думите “разрешения по чл. 36, 37 и 40” се заменят с “удостоверения по чл. 36 и на разрешения по чл. 40”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 48. В чл. 44 думите “собствениците или” се заличават и думите “проекта на съоръжението” се заменят с “проектите на строежите, в които ще се монтират съоръженията”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 49. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите “Собственикът или” се заличават;
б) в т. 1 думите “и да” се заменят с “като”;
в) в т. 2 думите “производствена инструкция” се заменят с “инструкция за работа”;
г) в т. 4 думата “техническо” се заличава и след думата “документация” се добавя съюзът “и”.
2. В ал. 2:
а) думите “Собственикът или” се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
“1. с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания;”
в) точка 3 се изменя така:
“3. които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед съгласно този закон или наредбите по прилагането му”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: “§ 50. В чл. 48 след думата “надзор” се добавя “за извършване на надзорната дейност съгласно наредбите по чл. 31”, след думата “собствениците” се добавя “или ползвателите” и след думата “необходими” думите “за извършване на надзорната дейност” се заличават.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 51. В чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 съюзът “да” се заличава и след думата “собственици” се добавя “или ползватели”.
2. В т. 2 съюзът “да” се заличава.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 52. В чл. 50 думите “чл. 3 и чл. 4” се заменят с “чл. 4 или на наредбите по чл. 7”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 53. В чл. 51а думите “наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите” се заменят с “наредбата по чл. 24”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 54. В чл. 51б след думите “маркировка за съответствие” се добавят “или с декларация за съответствие” и думите “с тях” се заменят с “определени в наредбите по чл. 7”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 55. В чл. 51в след предлога “без” се добавя “маркировка или без”, след думите “имуществена санкция от” числото “500” се заменя с “1500” и числото “1000” се заменя с “3000”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 56. В чл. 52 след думите “чл. 25” съюзът “и” се заменя с “или” и числото “2000” се заменя с “5000”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 57. В чл. 52а след думата “наименованието” съюзът “и” се заменя с “и/или”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 58. В чл. 52б думата “продава” се заменя с “предлага”, след думата “съответствие” се добавя “когато такава се изисква от наредбите по чл. 7” и се поставя запетая, числото “500” се заменя с “250” и числото “1000” се заменя с “500”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 59. В чл. 52в думата “продава” се заменя с “предлага”, числото “800” се заменя с “250” и числото “1500” се заменя с “1000”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 60. В чл. 52г и 52д думата “продава” се заменя с “предлага”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: “§ 61. В чл. 53 след думите “чл. 30в” се добавя “ал. 1”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 62. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 50, 51, 51а-51в, 52, 52а-52д, 53 и 56 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.”
2. В ал. 2 накрая се добавя “или от оправомощени от него длъжностни лица”.
3. В ал. 3 след думата “глоба” се добавя “до 500 лева” и числото “500” се заменя с “1000”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 63. В чл. 58, ал. 1 след думата “прилагане” се добавя “и нарушенията по чл. 56”.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 64. Създава се чл. 60:
“Чл. 60. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 14а или чл. 14б се налага имуществена санкция в размер на 300 лева.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от определени от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството длъжностни лица от съответната администрация. Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.

“§ 65. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите “Европейските общности” се заменят с “Европейския съюз”;
б) точките 3, 4 и 5 се изменят така:
“3. “Пускане на пазара” е предоставяне на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба безплатно или срещу заплащане за първи път на българския пазар, при което той преминава от етапа на производство към внос към етапа на разпространение или използване.
4. “Пускане в действие” е началото на първо използване на продукта от крайния потребител в Република България.
5. “Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт с оглед пускането му на пазара от негово име или което променя, съществено модифицира и преправя продукта или го произвежда за собствени нужди.”;
в) създава се т. 5а:
“5а. “Вносител” е всяко физическо или юридическо лице, което е установено в Република България и което пуска продукти, внесени от други страни, на българския пазар.”;
г) точка 6 се изменя така:
“6. “Оценяване на съответствието” е всяка дейност, която определя пряко или непряко дали съответни изисквания са удовлетворени.”;
д) създава се т. 7а:
“7а. “Сертификат за акредитация” е документ, издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”.”;
е) в т. 9 след глагола “е” се добавя “собственикът или”;
ж) точка 10 се изменя така:
“10. “Търговец” е всяко физическо или юридическо лице, участващо в процеса на реализация на продуктите, което ги предлага безплатно или срещу заплащане, след като те вече са били пуснати на пазара.”
2. Създават се алинеи 2 и 3:
“(2) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави-членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, за продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения:
1. “Пускане на пазара” е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на българския пазар или на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, при което той преминава от етапа на производство…” (Шум и реплики от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да обясня. Това е един параграф. Като приключи параграфът, ще Ви дам думата.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: “…при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване;
2. “Пускане в действие” е началото на първо ползване на продукта от крайния потребител в България или в Европейския съюз и в държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия;
3. “Вносител” е физическо или юридическо лице, което е установено на територията на Република България, Европейския съюз или в държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия и което внася продукти от трети страни на пазара на тези страни;
4. “Нотифициран орган” е орган за оценяване на съответствието, нотифициран до Европейската комисия и до държавите-членки на Европейския съюз, от Република България или от държавите-членки.
(3) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз:
1. “Пускане на пазара” е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване;
2. “Пускане в действие” е първото ползване на продукта по предназначение от крайния потребител в Европейския съюз;
3. “Вносител” е физическо или юридическо лице, което е установено в Европейския съюз и което внася продукти от трети страни на пазара на Европейския съюз;
4. “Нотифициран орган” е орган, който е нотифициран до Европейската комисия и до държавите-членки на Европейския съюз.”
3. Създава се § 1а:
“§ 1а. (1) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави-членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, по отношение на продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения:
1. упълномощеният представител на производителя по чл. 4, ал. 3 може да е установен на територията на една от тези държави;
2. продуктите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на националните стандарти на държавите-членки, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се счита, че съответстват на съществените изисквани, които се покриват от тези стандарти;
3. процедурите за оценяване на съответствието се изпълняват от производители или от нотифицирани пред Европейската комисия органи за оценяване на съответствието;
4. Държавната агенция за метрология и технически надзор нотифицира Европейската комисия и държавите-членки на Европейския съюз за издадените и отнетите разрешения за оценяване на съответствието на продукти, които попадат в обхвата на тези споразумения;
5. декларацията за съответствие може да бъде съставена на един от официалните езици на Европейския съюз, когато не се изисква тя да придружава продукта;
6. в случаите, когато производителят не е установен и няма упълномощен представител на територията на Република България или в Европейския съюз, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие.

(2) От датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз:
1. производителят може да упълномощи свой представител, който е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, за да действа от негово име при изпълнението на определени задължения на производителя съгласно този закон;
2. продуктите, проектирани и произведени в съответствие с националните стандарти на държавите-членки, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера и връзка с директива се публикуват в Официалния вестник (Official Journal) на Европейския съюз се счита, че съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти;
3. процедурите за оценяване на съответствието на продуктите се изпълняват от производители или от нотифицирани пред Европейската комисия органи за оценяване на съответствието;
4. Държавната агенция за метрология и технически надзор нотифицира Европейската комисия и другите държави-членки на Европейския съюз, за всички издадени и отнети разрешения за оценяване съответствието на продукти;
5. декларацията за съответствие на продуктите трябва да бъде съставена на един от официалните езици на Европейския съюз, когато не се изисква тя да придружава продукта;
6. в случаите, когато производителят не е установен и няма упълномощен представител в Европейския съюз, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие.”
4. В § 4 думите “системите на” и предлогът “на” пред думите “Министерството на вътрешните работи” и пред думите “Министерството на транспорта и съобщенията” се заличават.
5. В § 4а, ал. 3 думите “36 и” се заличават.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте за процедура, господин Тошев.
Лъчезар Тошев (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители, в момента в Народното събрание има около 40 народни представители, заедно с председателя. Четиридесет народни представители са. Толкова! Можете да ги преброите, господин председателю. И аз смятам, че имаме пълно основание, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 1 от правилника да прекратим заседанието. Законът, който гледаме, е свързан с европейската интеграция и отношението на народните представители към него е несериозно. Не може с 40 народни представители в залата да разглеждаме тези закони. На първо място, това е едно неуважение към нашия процес на евроинтеграция, по който всички декларираме, че имаме консенсус.
Станимир Илчев (НДСВ, от място): Абсолютно вярно.
Лъчезар Тошев: Така е. Трябва да дойдат народните представители. Не можем да продължим така.
И моето процедурно предложение, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 1 от правилника – поради абсолютна липса на кворум, е да вдигнете заседанието. То е очевидно.
Господин председателю, Вие можете да преброите колко депутати са в Народното събрание. И, за да защитите честта на Народното събрание и достойнството на Тридесет и деветото Народно събрание…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Вижте, можете да поискате проверка на кворума. Не ме поставяйте в неловко положение.
Лъчезар Тошев: Имате право да вдигнете заседанието. (Шум и реплики в залата.)
Моето процедурно предложение е да прекратим заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение?
Моля да гласувате за процедурното предложение за прекратяване на днешното заседание.
Моля всички народни представители да гласуват само със своите карти.
Ако вярваме на екрана - гласували 169 народни представители: за 55, против 105, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Тошев.
Лъчезар Тошев (СДС): Уважаеми господин председател, моля за прегласуване, тъй като очевидно тази цифра не съответства на представителството на народните представители в залата. В залата няма толкова народни представители. Много по-малко са.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Идват още.
Лъчезар Тошев: Може би идват, обаче не са достатъчно, за да има кворум.
Моля Вие да преброите народните представители и да прецените има ли в момента 120 народни представители в залата или няма. Има ли ги тези народни представители, които излизат на таблото, или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Аз мога да проверя точно колко народни представители има, единствено ако се поиска проверка на кворума по списък. Но не е направено такова предложение.
Следователно единствената възможност е прегласуването на това процедурно предложение на народния представител Лъчезар Тошев.
Още веднъж се обръщам към народните представители: моля, гласувайте с личните си карти.
Гласували 131 народни представители: за 45, против 81, въздържали се 5.
Процедурното предложение не се приема.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по прочетените текстове? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. (1) Лицата, оправомощени от 1 декември 2002 г. да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност, могат да осъществят технически надзор до изтичането на срока на валидност на заповедта за оправомощаване.
(2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” съгласно чл. 34б и заповедите им за оправомощаване се отнемат в случаите по чл. 34а, ал. 9.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.

“§ 67. (1) Лицата, получили до влизането в сила на закона разрешение по чл. 36, могат да осъществяват дейността, за която са получили разрешението, до изтичането на срока на неговата валидност.
(2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” съгласно чл. 36а и разрешенията се отнемат в случаите по чл. 36а, ал. 4.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
“§ 68. Параграф 46, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2006 г.”
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по § 66 до § 68 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
Тези текстове са приети, а с това и целият Закон за техническите изисквания към продуктите.
Да благодарим на председателя на Комисията по икономическата политика, на членовете на комисията и особено на народните представители, които са в залата. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК Мариана Костадинова: Аз също Ви благодаря, господин председател.
Това е последният закон, който е приет в Комисията по икономическата политика. Позволете ми да благодаря на всички колеги, които работиха неуморно в тази комисия, и да им пожелая успех в Четиридесетото Народно събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: На всички? Че ние ще се възпроизведем сто на сто? (Реплика от госпожа Мариана Костадинова.) Добре, само тези, които сме в залата, можем да се възпроизведем в Четиридесетото Народно събрание.

Следващата точка от дневния ред е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОМБУДСМАНА, с вносители: Кирил Милчев, и Станимир Илчев и група народни представители. Законопроектът на господин Кирил Милчев е оттеглен – поне така пише.
Заповядайте за процедура, господин Тошев.
Лъчезар Тошев (СДС): Благодаря, господин председателю.
Предлагам да се отложат разискванията по този законопроект, тъй като междувременно, на 11 май 2005 г., е внесен друг законопроект от мен, № 554-01-62. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание би трябвало двата законопроекта да се разглеждат заедно. Предстои утре сутринта Комисията по правата на човека и вероизповеданията да разгледа този законопроект.
От друга страна, смятам, че не беше коректно от страна на председателя да разпредели този законопроект, внесен от господин Илчев и група народни представители, на Комисията по правни въпроси с аргумента, че законопроектът е от компетентността на тази комисия, а не е от компетентността на Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Смятам, че това е обидно за Комисията по правата на човека и вероизповеданията.
Освен това в самата комисия не са поканени вносителите. Законопроектът е бил представен от Гиньо Ганев, който може да се смята за автор, но не и за вносител на законопроекта, което според мен също не е в добрия тон на парламентарните практики. Вносителите винаги трябва да представят своите законопроекти и да ги защитават.
Поради това, че има два законопроекта, предлагам да отложим разискванията по тази точка и да разискваме следващата точка, която е свързана с Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, където нямам възражения по процедурата. По първия законопроект предлагам да отложим разискванията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обратно процедурно предложение – господин Мутафчиев, заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Абсурдно е твърдението за това, че някой е решил в последния момент да внесе законопроект, да отлагаме гледането на закон, който е минал през комисия. Такава практика в Народното събрание не е имало нито в това, нито в предишните. Категорично съм против да се отлага гледането на тази точка.
Позволете ми да направя още едно процедурно предложение: да удължим работния ден до приключване на тази точка. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Първо, гласуваме предложението на народния представител Лъчезар Тошев за отлагане на тази точка от дневния ред и за преминаване към следващата поради изтъкнатите от него съображения.
Господин Тошев, бихте ли ми дал Вашия законопроект, който казахте, че сте внесъл? На коя комисия е разпределен?
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Той не е разпределен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Народен представител поставя въпроса и аз съм длъжен да видя дали е налице хипотезата на чл. 68 или не е налице. Ето го – разпределен е. (Реплики.)
Народните представители могат да говорят само от трибуната, господин Мутафчиев.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 51, против 99, въздържали се 6.
Предложението за отлагане на тази точка не се приема.
От гледна точка на това, което господин Тошев каза, за да отговоря: член 68 изисква законопроектите, внесени в Народното събрание до деня, в който водещата комисия започва обсъждането… Водеща комисия по законопроекта на народния представител Станимир Илчев и група народни представители е Комисията по правни въпроси, тя е заседавала, приела е своето становище.
ИВАН ИВАНОВ (ПСДСБ, от място): На коя дата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Четвърти май 2005 г. е разпореждането. На 9.05.2005 г. в 13,56 ч. Комисията по правни въпроси е депозирала своето становище. Така че няма пречка да разглеждаме само единия законопроект, тъй като законопроектът на господин Милчев, макар и фигуриращ в дневния ред, е оттеглен, както разбрах.
Така ли е, господин Милчев?
Кирил Милчев (НДСВ, от място): Да, да, оттеглен е.
Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте за процедура.
Кирил Милчев (НДСВ): Господин председател, правя процедурно предложение да поканим в залата омбудсмана на Република България господин Гиньо Ганев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Длъжен съм да поставя на гласуване и двете предложения.
Първо, да поканим омбудсмана господин Гиньо Ганев да присъства в залата, а след това и предложението на господин Мутафчиев, който виждам, че още го поддържа.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Моля, поканете господин Гиньо Ганев.


Народният представител Петър Мутафчиев още държи на своята процедура, а процедурата е удължаване на работното време до приемането на този закон.
Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 60, против 87, въздържали се 13.
Това предложение не се приема.
Заповядайте, госпожо Мингова, за да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря, господин председател.
Представям доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, внесен от Станимир Илчев и група народни представители, разгледан на редовно заседание на комисията, проведено на 5 май 2005 г.
На заседанието присъства и господин Гиньо Ганев - омбудсман на Република България.
“Предложенията за изменения имат за цел да дадат изрично възможността организации на гражданите да се обръщат пряко към омудсмана с оплаквания за нарушени права и свободи. Омудсманът е независима държавна институция, която стои извън системите на трите власти. Той е натоварен да упражнява въздействие и да посредничи с цялата йерархия държавни органи за преодоляване на посегателствата върху правата и свободите. Това обосновава необходимостта неговото възнаграждение да бъде съизмеримо с възнаграждението на други лица, заемащи висши държавни длъжности.
По законопроекта се изказаха народните представители Ремзи Осман, Христо Кирчев, Атанас Василев, Янаки Стоилов, Четин Казак и Анелия Мингова. В своите изказвания те изразиха принципна подкрепа за законопроекта.
След проведените разисквания и гласуване, Комисията по правни въпроси предлага единодушно на народните представители да подкрепят на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, внесен от Станимир Илчев и група народни представтиели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Комисията по бюджет и финанси е помощна, но тя също има изготвено становище.
Госпожо Радева, моля да прочетете становището на водената от Вас комисия.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви, господин председател.

“СТАНОВИЩЕ
по Законопроект № 554-01-56 за изменение и
допълнение на Закона за омбудсмана, внесен от
народния представител Станимир Илчев и група
народни представители на 4 май 2005 г.

Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, внесен от народния представител Станимир Илчев и група народни представители.
Законопроектът предвижда следните изменения:

- измененията на чл. 2, чл. 19 и чл. 24 имат за цел да уредят възможността организациите на гражданите да се обръщат пряко към омбудсмана с жалби за нарушени права и свободи, а не само гражданите, както е в приетия Закона за омбудсмана. Предложението е мотивирано от факта, че и организациите на граждани могат да бъдат потърпевши от незаконосъобразни действия на администрацията, поради което следва да се уреди възможността за застъпничество на омбудсмана в тези случаи;
- с изменението в чл. 18 възнаграждението на омбудсмана се приравнява с това на другите лица, заемащи висши държавни длъжности – председател на Сметна палата, председател на Комисията за финансов надзор и др.
Комисията по бюджет и финанси подкрепя законопроекта и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, внесен от народния представител Станимир Илчев и група народни представители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Радева.
Давам думата на господин Илчев – основният вносител на законопроекта, за да го представи.
Заповядайте, господин Илчев.
Станимир Илчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз ще бъда още по-кратък.
Тези промени само на пръв поглед изглеждат странни. Те са обосновани от факта, че ние избрахме за първи път в историята на модерната българска държава омбудсман на Републиката и не е било възможно естествено да се предвиди всичко онова, което в основния закон тогава е било написано.
Впоследствие стигнахме до идеята, че от гледна точка на престижност на институцията е необходимо действително да се търси нейното изравняване във финансов аспект с няколко аналогични институции, а колкото до разширяване на възможността да бъде адресиран омбудсманът не само от физически лица, но също така и от юридически субекти, това очевидно се основава на представата, че във все още изключително динамичната българска среда физическите лица няма да изчерпват онзи диапазон от източници на причини да се окаже съдействие. В този диапазон, естествено, ще се включват и множество юридически субекти.
Във второто основание да се предложи такъв текст се отразява донякъде българската особеност на това, че голяма част от юридическите субекти се представляват от едно физическо лице и много често в тази смесеност на двата статута ще бъде прекалено формално омбудсманът да бъде недостъпен за един човек, само защото той адресира към институцията тема, която може да се разтълкува като произтичаща от функционирането на юридическия субект.
Естествено, юристите тук могат да намерят аргументи и “за”, и “против”, и само апробирането на тези нови текстове в реална среда след известно време би могло да докаже дали те крият здрава житейска логика или едно съображение, което отразява нашите моментни нагласи. И в двата случая обаче е необходимо да се произнесем по тези поправки и чрез гласуването си да покажем дали ги подкрепяме или не.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Илчев.
Остават две минути и половина до края. Питам: има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Виждам народният представител Лъчезар Тошев, че вдига ръка и желае да се изкаже. Това негово право не може да бъде отменено. Ето, виждам, че желае да се изкаже и господин Мазнев. Следователно, не можем да приключим до 19,00 ч.
В проекта за дневен ред е включен Законът за омбудсмана и за тази седмица.
Уважаеми народни представители, закривайки днешното пленарно заседание ви пожелавам приятна вечер и утре сутринта в 9,00 ч. нека да бъдем отново на бойния си пост!

Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 18,58 ч.)


Председател:
Борислав Великов


Заместник-председатели:
Любен Корнезов

Асен Агов

Секретари:
Гадар Хачикян

Наим Наим