Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2004-01-17

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят  Камелия Касабова 

Секретари: Величко Клингов и Несрин Узун

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.

Съгласно вчерашното решение на парламента днес от 9,00 ч. има извънредно заседание с единствена точка в дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА – продължение.
Преди това ми позволете едно съобщение.
Народният представител Валери Цеков оттегля внесения от него на 17 декември законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
За процедурен въпрос думата има госпожа Румяна Георгиева.
Румяна Георгиева (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вчера беше направено предложение и председателстващият Народното събрание покани в залата да присъстват министърът на финансите, министърът по евроинтеграцията и вицепремиерът Василев, който отговаря за транспорта. В момента аз не ги виждам. Има много въпроси, на които трябва да се отговори, които касаят данъчната политика. Аз не си спомням, за да не взимам след това думата, в Комисията по бюджет и финанси да са обсъждани промени на данъчни закони.
Господин председател, грижите се за издигане на достойнството на народните представители и на Народното събрание, бихте ли гарантирали, че след започване на второ четене на закона не са внасяни допълнителни текстове, които не ги е имало и не са били предлагани между първо и второ четене? Защото, когато има адекватна реакция от страна на народните представители, трябва да има и от страна на председателството. Веднъж вече ние, народните представители, бяхме обвинени от един министър, че сме провалили Закона за пътищата. Нека утре да не стане така отново да гласуваме текстове при неспазване на правилника и отново да бъдем обвинени от изпълнителната власт, че не те са виновни, а са виновни народните представители, които са гласували тези текстове.
Много моля да бъдат поканени съответните министри. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Много моля да се направи връзка с министър Велчев и министър Николай Василев. Доколкото знам, министър Кунева е в чужбина, така че нейното присъствие не е възможно. Моля тези двама министри, които посочи госпожа Румяна Георгиева, да бъдат поканени веднага в пленарната зала.
Има ли други предварителни въпроси?
Господин Пирински, заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Действително необходимо е да спазваме Правилника за организацията на нашата работа не по формални причини, а за да сме сигурни, че когато приемем текстовете и на първо, и на второ четене на законите, те след това няма да бъдат обект на нови предложения за промени веднага след приемането им.
Господин председателю, въпросът, който повдигна госпожа Румяна Георгиева, за внасянето на текстове след изтичането на срока за предложения за второ четене е от този порядък на първостепенно важни въпроси. Пред народните представители е допълнение към доклада на Комисията по транспорт и телекомуникации. Докладът е за второто гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Това допълнение със съответния входящ номер е от 14 януари т.г. Самият доклад, господин председателю, е с дата 20 декември 2003 г.
Първият въпрос, който възниква, е дали това допълнение е внесено в срока, който повелява нашият правилник. Може би е така, имайки предвид почивните дни, броенето на това колко фактически дни са минали от активния период на работа на Народното събрание. Но по-същественият въпрос за мен е онзи, който госпожа Георгиева повдигна, за това, че тези предложения не са гледани в Комисията по бюджет и финанси, а те са финансови преди всичко, господин председателю.
Ето защо аз бих предложил Вие да прекъснете гледането и да дадете възможност на Комисията по бюджет и финанси да разгледа по същество тези предложения, след което да бъдат внесени като съдоклад на Комисията по бюджет и финанси за второ четене. Благодаря Ви, господин председателю, разбирате процедурното ми предложение – да прекъснем гледането на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Прекъсване в смисъл отлагане, нали?
Георги Пирински: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми госпожи и господа народни представители, има предложение за отлагане разглеждането на този законопроект, за да се даде възможност на Комисията по бюджет и финанси да се произнесе по предлаганите изменения.
Има ли противно процедурно предложение?
Господин Мирчев, заповядайте.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На заседанието на Комисията по транспорт и телекомуникации присъства и председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Нина Радева. Текстовете, които са предложени в доклада по същество, бяха разглеждани, имаше доклад по тях още при разглеждането на бюджета за 2004 г. и няма нищо различно от това, което е дискутирано. Така че становище на Комисията по бюджет и финанси реално по двата текста, които са включени в допълнителния доклад, има и аз не виждам основание да прекратяваме обсъждането на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Георги Пирински за отлагане разглеждането на този законопроект.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 178 народни представители: за 81, против 92, въздържали се 5.
Това предложение не се приема.
Господин Пирински, заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Господин председател, аз разбирам срочността на въпроса, разбирам необходимостта да бъде приет законопроектът, но онова, което изтъкна господин Мирчев, не е вярно. Няма становище на Комисията по бюджет и финанси. Има всичкият риск да бъдат приети необмислени текстове, които допълнително да забавят влизането в нормално действие на закона. Аз не разбирам това упорство, което мнозинството проявява, без да мисли да приема закони.
Моля да бъде прегласувано.ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Така и не се разбра диспозитива на Вашето изказване.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на господин Пирински за отлагане на законопроекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 80, против 89, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Предлагам в пленарната зала да бъде допуснат заместник-министърът на финансите, който има отношение по този законопроект – господин Стамен Тасев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на финансите.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 141 народни представители: за 123, против 15, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Поканете господин заместник-министъра в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 8. По същество той е включен в предложението на вносителя в текста, но считаме, че трябва да бъде изведен в отделен параграф.
“§ 8. В чл. 16 се създава ал. 5:
“(5) В случаите по ал. 3 Министерският съвет може да възложи на концесионера събирането на пътни такси за изминато разстояние и такси за специално ползване на пътя за отделни републикански пътища или пътни участъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по § 8.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам преди всичко да поясня, че така създаденият от комисията нов § 8 всъщност не е нищо друго освен т. 2 на внесеното от Министерския съвет предложение за § 8, но просто е поставен на друго систематично място в предложението на законопроекта.
По този нов параграф имам също възражение, което съм изразил в предложението си за отпадане на т. 2 на внесения от Министерския съвет законопроект в частта за § 8. Защо?
Нека да видим какво всъщност предвижда текстът. Текстът отправя към случаите по ал. 3 и заявява, че Министерският съвет може да възложи на концесионера събиране на пътни такси за изминато разстояние и такси за специално ползване на пътя – тук искам да наблегна – за отделни републикански пътища или пътни участъци.
Но нека се върнем към ал. 3 на чл. 16, която се касае единствено за магистралите. Чета текста: “С решението за предоставяне на концесията Министерският съвет може да предвиди право на концесионера на собственост върху постъпленията от такси за преминаване и/или ползване на магистралата, право да наема подизпълнители за осъществяване на дейности в крайпътните обслужващи комплекси, както и право да получава други облекчения по отношение на реда и начина на финансиране и управление на концесията.”
Получава се така, че при издадения вход текстът на ал. 3, където изрично е разписана възможността концесионерът да получи право за събиране на постъпленията от такси за преминаване по магистрала, изведнъж с ал. 5 се разширява и за републиканските пътища и участъци. По тази причина, имайки предвид, че този текст излиза извън обхвата на целия чл. 16, предлагам на моите колеги да отхвърлят текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте, господин Дъбов.
Димитър Дъбов (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Не зная защо председателят на комисията господин Мирчев не прочете, че ние с народния представител Петър Мутафчиев също предлагаме § 8 да отпадне.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Това е следващият параграф!
Димитър Дъбов: В документа, който е пред Вас, пише, че нашето предложение е да отпадне § 8 като цяло.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Не сме стигнали до него!
Димитър Дъбов: Говорим за ал. 5, но тя също е на § 8.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Предложих нов § 8, а до § 8 на вносителя още не сме стигнали.
Димитър Дъбов: Нашите съображения, които са свързани с ал. 5, са следните.
Вчера имахме възможност да изкажем първото – че въпросите на концесионирането би следвало да отидат в Закона за концесиите. Не бива с един специален закон да се въвеждат текстове, които влизат в известна степен в противоречие или във всеки случай не са синхронизирани със Закона за концесиите.
Второто конкретно съображение, свързано с ал. 5, е фактът, че Министерският съвет може, ако поиска, или не може да прехвърля своите права за събиране на такси, тъй като това не са таксите, които концесионерът събира за себе си в резултат на вложени инвестиции. Така, както е написано, се остава с впечатление, че от името на Министерския съвет се събират държавни такси от концесионера, поне такова убеждение съществува в нас. Няма гаранции за коректността на концесионера и изобщо как държавата ще контролира дали концесионерът събира и отчита правилно таксите, които би трябвало да влязат и да се изпълняват от държавата. Тя може да реши чрез Министерския съвет, но може и да не реши. Ако реши обаче трябва да въведе контролни органи, които да контролират концесионера.
Аз и господин Мутафчиев, а и нашите колеги считаме, че би трябвало държавата пряко да си изпълнява тази дейност и да си събира таксите за специалното ползване на пътищата, както и за отделни пътни участъци, както е записано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Димитров.
Благой Димитров (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Предлага ни се да приемем абсолютно комбинирана система за въвеждане на винетни такси за отделни обекти, които ще бъдат на ТОЛ-система, тоест със заплащане, какъвто е случаят с § 8 и в края на краищата по отношение на Закона за местните данъци и такси в това приложение, което беше раздадено при последното гледане, се оказа, че остава и пътният данък.

В залата има много юристи, аз искам да се обърна към тях – може ли за едно и също нещо да има и данък, и такса, и то два вида такси – комбинирани такси? Не знам в Министерския съвет въобще говорят ли си министърът на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството? Как може да има такава дисхармония в текстовете, които ни се предлагат тук? Не може за едно и също нещо, а тук вече конкретно говорим за § 8 във връзка с чл. 16 и създаването на нова ал. 5, да има такса за изминато разстояние за ползване на пътя на отделни републикански пътища или пътни участъци.
Така че, господин министър, ще Ви моля да следите внимателно това, което се говори от трибуната, вместо да говорите по мобифона. Това са много важни неща. Още един път Ви казвам: Вие предлагате два вида такси плюс запазването на пътния данък. Ще помоля, защото тук е и заместник-министърът на финансите, и той да вземе отношение. Ние гледахме Закона за бюджета, а Вие в момента ни предлагате направо актуализация на Закона за бюджета чрез някакъв специален закон. Това предлагате в момента, изменение на Закона за бюджета в приходната му част.
Много Ви моля, господин министър и заместник-министър, да дадете някакви разяснения. В момента вие вкарвате народното представителство в абсурдна ситуация – въвеждате два вида такси, а оставате и пътния данък. Ние се намираме в някаква абсурдна ситуация. Трябва да отпадне § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика на господин Благой Димитров има думата господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Благой Димитров, ние разглеждаме нов § 8, а Вие отидохте в друга област – пътен данък.
Искам да отговоря на поставените въпроси.
В предишното Народното събрание Вие, господин Иванов, и Вие, господин Благой Димитров, сте гласували чл. 13, който се отнася за републиканските пътища и за отделни участъци, така че не поставяйте въпроса защо сме написали “отделни участъци”.
В чл. 16 вие даже сте си позволили при определени условия концесионерът да се освободи от задължението да плаща концесионно възнаграждение. А в чл.3 е дадена възможност концесионерът да събира пътни такси. Това е смисълът на концесионирането.
Предлагам новият § 8 така, както е предложен от комисията, да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За дуплика има думата господин Димитров.
Благой Димитров (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин Мирчев! Аз не знам кой какво си е позволил при гласуването, но Вие си позволявате да не се концентрирате върху текстовете, които в момента сами предлагате. Още един път Ви казвам – господин Мирчев, Вие оставяте в текста, още веднъж чета Вашия подпис на тази притурка към основния текст на изменителния текст по доклада, Вие оставяте пътен данък във връзка със Закона за местните данъци и такси. Изменяте бюджета в приходната му част, господин Мирчев. Това е нещо много важно и е свързано с това, което коментираме. Неправилно четете чл. 3. Там става дума само за автомагистрали. В момента в § 8 не става дума за автомагистрали. Ако имате някакви претенции към действащите текстове в закона, в момента имате мнозинство – променете ги. Това не е довод.
Наистина, трябва да получим от представителя на финансовото министерство ясен отговор. Когато на нас ни се предлагаше тук този законопроект, основно ставаше дума за поети ангажименти във връзка с преговорния процес за въвеждане на винетната система. Само за това ставаше въпрос. След това изведнъж влезе проблемът с концесионирането. Сега аз чета, че и пътният данък остава. Тоест, непрекъснато натоварваме българският данъкоплатец с нови и нови такси и данъци. Ето, това е направено.
Димитър Дъбов (КБ, от място): Да каже и да обясни господин Церовски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Министър Церовски, имате думата, заповядайте.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, когато дойде частта за данъците, ще взема специално отношение.
Това, което каза господин Благой Димитров преди малко, не е точно така, но като дойдат текстовете, ще ги изясним със заместник-министъра на финансите.
Аз ви предлагам обаче текст за § 8, чл. 16, ал. 3, който ние съгласувахме с господин Иван Иванов. Текстът да свърши до “пътя”. Да отпадне изразът “за отделни републикански пътища или пътни участъци”. Мисля, че по този начин нещата се изчистват. Предлагам на господин Иванов да направим такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Мутафчиев, заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз поддържам нашето предложение с господин Дъбов да отпадне този текст и ще ви кажа защо. В самото начало на първо четене ние ясно заявихме позицията си, че не може да се определя начинът на концесиониране и взаимоотношенията при концесиониране за отделните видове транспорт и за отделните инфраструктурни обекти в отделни специални закони. Това трябва да стане ясно и категорично в Закона за концесиите с една малка промяна, където да се каже, че концесионерът има или няма право да събира такси, но това да се каже ясно от Народното събрание.
Ще обясня защо. Защото след месец и половина тук ще влезе още един закон, по който отново ще има много спорове, не само между опозицията и управляващи, а и вътре в самото управляващо мнозинство. Това е Законът за гражданското въздухоплаване, там отново ще спорим трябва ли съответно летищните такси за кацане на самолетите да се вземат от концесионер, който единственото нещо, което ще направи, е новият терминал, тъй като в България терминалите не отговарят на каквито и да било изисквания за посрещане на пътниците по международните споразумения, по които ние сме страна.
Затова нашето предложение е този текст да отпадне. Нека въпросът засега да се реши или с Наредба за концесионирането на министерството, или да влезе в промяна на Закона за концесиите.
Аз тук съм учуден. Наистина господин Благой Димитров е прав, никъде не се споменава думата “магистрали”. Ако я имаше, нямаше да се налага сега този спор. Аз разбирам, че Иван Иванов оттегля своето предложение, след като се е договорил с господин министъра – да се сложи точка след думата “пътя”.
Но аз искам да попитам още нещо. Какво значи “не само за изминато разстояние”, но и “такси за специално използване на пътя”? Обърнете внимание за какво става дума. Говорим за магистрали. Ние ще отдаваме единствено магистрали на концесия, господин министър. Какво означава “специално ползване на пътя”? Разрешете да го прочета, защото е съвсем кратко. Това е: “използването на пътища за превозване на тежки, извънгабаритни товари, или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони като изграждане, експлоатация, ремонт на крайпътни обекти” и т.н., и връзките към тях, “както и на площадките за оказване на пътна помощ” и т.н. Този въпрос ние не сме го дискутирали. Това е допълнително сложено по време на заседанието на комисията като нов текст към предложения § 8. Аз предлагам тези факти да отпаднат, защото тук могат да възникнат много спорове. Разбирате за какво става дума.
Първо, трябва ли да се плаща, когато става дума за изграждане? И това трябва ли да е регламентирано в договора за преминаването на специалните средства или те ще си бъдат по същия режим, след като са по ТОЛ-системата и си плащат?
Как ще стане, след като има международен товар и той си е платил на границата, ще плаща ли и на магистралата? Има много въпроси, на които не можем да си отговорим. Тогава защо го включваме без да има такова предложение?
Аз предлагам да приемете нашето предложение за отпадане на предложения § 8. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
За реплика има думата господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Мутафчиев! Поначало имах предложение за отпадане на цялата втора част от първоначалния § 8, който засяга именно този текст. Но преди всичко категорично съм против гласуването на текста такъв, какъвто е записан в доклада на комисията. Отново искам да изложа моите аргументи. Тук изрично е разписано, че може да се възложи на концесионера събиране на пътни такси за изминато разстояние, ТОЛ-системата, за ползване на пътя за отделни републикански пътища или пътни участъци. В същото време в гласуван вече от пленарната зала текст - и, господин Мирчев, понеже Вие възразихте, трябва да помним какво сме гласували - в чл. 10, ал. 3 изрично е разписано, че по отделни пътища и пътни участъци може да се събира допълнителна пътна такса, ТОЛ-система, единствено ако те са магистрали или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистрали. И изведнъж ние тук разширяваме за републиканската мрежа и за отделни пътни участъци.
Поради което този текст, който е след “пътя” – “за отделни републикански пътища или пътни участъци” категорично не трябва да бъде гласуван, с което мисля, че и министър Церовски е съгласен, той дори го предложи тук. А иначе, ако пленарната зала гласува изобщо да отпадне § 8, това вече е друга хипотеза. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ако не се приеме това, точката да се постави след “пътя” и да отпаднат останалите думи.
Има ли други изказвания по този текст?
Господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Все пак, госпожо председател, мисля, че е редно и господин министърът да вземе отношение по този въпрос, а и господин Тасев от Министерство на финансите, ако е тук, тъй като отново се повтаря принципният проблем. Имаме една обща система за събиране на едни или други пътни такси или винетни такси, които би трябвало да осигуряват достъп на моторните превозни средства до републиканската пътна мрежа. И след това, както разбираме, поради това, че има едно или друго специално ползване на тази мрежа или пък има специални обекти, които изискват отдаване на концесия, за да бъдат изградени, тъй като няма достатъчно средства по републиканския бюджет, има интерес страната да привлече такива инвеститори, които да имат възможността нормално да изградят, експлоатират и възмездят своята инвестиция, да облагат с допълнителни, специални ТОЛ-такси или друг вид облагане минаването по тези участъци и през тези или по тези специални обекти.
Но, госпожо председател, очевидно е и от дискусията по този текст, и от предходните текстове, че необходимото съчетаване между общия и специалните режими не е ясно и не е постигнато. Там, където има магистрала, виадукти и т.н., които осигуряват много по-бързо придвижване, едновременно с това е необходимо онзи, който си е платил общата такса, да може да мине, макар и по-бавно, по паралелен път. Това изискване е естествено и разбираемо. Така, както е редактиран сега този текст, че може за отделни републикански пътища или пътни участъци не е ясно каква част от този републикански път и т.н.
Ето защо, пак повтарям, е невъзможно просто да гласуваме такива текстове, защото те могат да бъдат приети сега, но утре отново ще предизвикат недоразумения, които ще предизвикат нови спорове, нови предложения за изменение на закона и нова бъркотия. Така че нека да чуем и министъра, нека да чуем и представителите на съответните ведомства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Министър Церовски, заповядайте.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, госпожо председател.
По въпроса за паралелните пътища и за опасението за други участъци от републиканската пътна мрежа мисля, че това, което съгласувахме с господин Иван Иванов като текст, няма спорове. Приемам го. И не би трябвало да имате опасения, господин Пирински. Може би за залата няколко пояснения за какво става дума.
Трябва да има възможност, нормално е тежкотоварните извънгабаритни товари, които нанасят по-големи щети на мрежата, да бъдат допускани до ползване на магистралата при различно заплащане. Има различни пътни съоръжения, които към днешна дата са на извънконцесионен режим, които, след като се отдадат съответните участъци на концесия, трябва да бъдат предоговорени тези специални такси, които в момента се събират чрез Изпълнителна агенция “Пътища”. Те трябва да бъдат прехвърлени, трябва да се прехвърлят чрез концесионера. Така че няма никакви капани в текста. Текстът, според нас е изключително коректен, за да можем да бъдем след това коректни в договорните си отношения с концесионера. Всичко това би трябвало след това в подробности да бъде описано в съответните наредби. Това е логиката.
Различно е, както е различна таксата на лекия автомобил от таксата на тежкия автомобил, от таксата евентуално, ако се наложи да преминат извънгабаритни, големи товари или не дай Боже, да се наложи да премине някаква верижна техника – сега импровизирам напълно – но в края на краищата текстът затова е записан така. Прост пример е построените в момента бензиностанции, които плащат тази специална такса на Агенция “Пътища”. След това тази специална такса трябва да премине през концесионера за всички бензиностанции, които имат достъп до магистралата. Това е като обяснение за залата, за да стане ясно какви проблеми бихме имали, ако този текст не съществува. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Церовски.
Моля заместник-министър Тасев да вземе отношение по текста.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ТАСЕВ: Добро утро, уважаема госпожо председател и господа народни представители!
Наистина ситуацията е необичайна, защото вариантът, който имаме и който трябва да приемем е такъв, че до 1 април ще имаме един начин на тежест на тежкотоварните коли и от 1 април друг начин. Всичко това обаче искам да ви уверя, че е съобразено с това да не се допуска допълнително натоварване и допълнителна тежест. Именно заради това е дадена тази възможност ако има случаи, в които са приети и платени данъци за цялата година за тези тежкотоварни автомобили, това нещо да бъде коригирано и да бъдат възстановени сумите, които се отнасят за периода от 1 април до края на годината. Тоест на практика това ще означава, че един тежкотоварен автомобил от 1 януари до 1 април ще бъде обложен или ще има тежест, която е по силата на пътния данък както действа досега и от 1 април до края той ще бъде в условията на винетна система.
Независимо от това – няма да скрия - че това може да създава някакви трудности на данъчната администрация, ние подкрепяме този вариант. Той дава възможност от 1 април до края на годината процесът на вкарването на винетките да има време и да бъде пълноценно внедрен, така че от началото на следващата година, когато вече имаме не в десетки хиляди, а в милиони пъти коли процесът да е отработен и всичко да мине гладко.
Аз искам да изразя мнението на Министерството на финансите, че ние не намираме никакви проблеми или противоречия в така предложения вариант. Действително, признавам, че той е необичаен, тъй като в случая имаме година, разделена на два периода, но в никакъв случай облагането няма да бъде по-тежко. Предвиден е също механизъм за компенсиране на общините, тъй като те ще пропуснат този данък да влезе в техните бюджети за периода от 1 април до края на годината. Не намираме нищо смущаващо. Благодаря за вниманието и ви моля да подкрепите този вариант. Благодаря ви.
Димитър Дъбов (КБ, от място): Министерството на финансите съгласно ли е концесионерът да събира държавни такси, да ги внася или да си ги събира само?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ТАСЕВ: Ние стоим зад това предложение. Аз даже съм по-широко скроен, бих дал възможност във всички случаи, в които това може да бъде възложено, стига да е законово разрешено, да бъде облекчена данъчната администрация. Ако си спомняте, миналата година дискутирахме патентния данък, който е минимален и не покрива разходите на данъчната администрация. Тогава, когато икономически е по-изгодно друг да го събира, защо не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря ви.
Други изказвания по новия § 8? Няма други изказвания.
Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Мутафчиев и господин Дъбов, новият § 8, предложен от комисията, да отпадне.
Гласували 162 народни представители: за 70, против 78, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Предложение за прегласуване - господин Мутафчиев, заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение да прегласуваме предложението на народния представител Дъбов и народния представител Мутафчиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да прегласуваме предложението на господин Мутафчиев и господин Дъбов за отпадане на новия § 8 от законопроекта.
Гласували 164 народни представители: за 80, против 75, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Иванов, за отпадане на думите “на отделни републикански пътища или пътни участъци” и да се сложи точка след думата “пътя”.
Министър Церовски също се изказа в този смисъл.
Гласували 162 народни представители: за 142, против 3, въздържали се 17.
Предложението се приема.
Моля да гласуваме § 8 в редакция, предложена от комисията, заедно с току-що гласуваната промяна в него за отпадане на посочените думи.
Гласували 147 народни представители: за 100, против 26, въздържали се 21.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 8 на вносителя.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Иван Иванов: “В § 8 т. 2 да отпадне.” Ние току-що го гласувахме.
Комисията не подкрепя предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов - § 8 да отпадне.
Комисията предлага § 8, който става § 9, да придобие следното съдържание:
“§ 9. В чл. 21, ал. 3, т. 10 се изменя така:
“10. организира и контролира събирането на таксите по чл. 10 в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и в страната;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по този параграф.
Господин Мутафчиев, заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Поддържайки предложението, което сме направили, аз имам една молба към господин председателя на комисията – да вземе стария закон и да прочете текста, който съществува в досегашния закон специално за функциите по този въпрос, за събирането на таксите – какъв е текстът и какви изменения предлагаме ние, за да се убеди народното представителство защо предложихме да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това като процедурно предложение, господин Мирчев, в качеството на четец.
Заповядайте, господин Мирчев, да прочетете текста от закона.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Ще го прочета. В комисията също го направих. Който не е внимавал, сега трябва да внимава.
Чл. 21 на сегашния, действащия закон е следният:
“Чл. 21. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Пътища”…

10. събира пътни такси за специално ползване на републиканските пътища в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и в страната.”
Тъй като изпълнителният директор не събира такси, ние променихме именно този текст – “организира и контролира събирането на таксите по чл. 10 в зоните на гранично-пропускателните пунктове и в страната”.
Тоест, напълно отговаря на функциите на изпълнителния директор на Агенция “Пътища”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по § 8.
Други изказвания?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Госпожо председател, аз съм съгласен с мотива, който изложи председателят на комисията господин Мирчев, че действително организирането и контролът по събирането на таксите се възлага на изпълнителния директор на Агенция “Пътища”. Обаче от т. 10 той прочете само първите два реда, а там е записано и нещо друго, по което аз искам да получа яснота къде е отразено, защото не го виждам никъде в измененията на закона. Именно – “осъществява контрол върху транспортните документи на чуждестранните превозвачи съобразно международните договори в тази област в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове”. Това е текст, който отпада от предложенията за изменение и допълнение на Закона за пътищата и, въпреки че упорито търсих, аз никъде не намерих къде и на кого се възлага осъществяването на тази дейност. Той не може да си остава, защото е записано така. Текстът, който комисията предлага, е следният:
Точка 10 се изменя така:
“10. организира и контролира събирането на таксите по чл. 10 в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и в страната;”.

Аз питам къде е този текст? Ако се каже, че само първите два реда – еди-кой си пасаж от т. 10 се видоизменя с предложение на комисията и останалата част се запазва, аз съм съгласен, но вие всъщност отнемате задълженията за контрол и никъде той не се осъществява. Поне не виждам това в текстовете, които са ни предложени за гласуване.
ПРЕДСЕДАТАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика имате думата, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Иванов, ние променяме т. 10, а т. 11 в действащия закон си остава: “Осъществява контрол върху транспортните документи на чуждестранните превозвачи, съобразно международните договори в тази област в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове”. Този текст си остава и ние не го променяме. Това е действащият закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за дуплика, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, да, това е последно изменение, защото аз имам тук закона с текстовете преди последните изменения, които са направени в началото на 2003 г. Извинявам се, че действително оспорих този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Мутафчиев, Вие оттегляте ли Вашето предложение? Добре.
Господин Иванов, и Вие оттегляте Вашето предложение, нали? Благодаря.
Има ли други изказвания по този текст? Няма.
Предложенията по текста са оттеглени.
Моля да гласуваме § 8, който става § 9, в редакцията на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10:
“§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
“(1) За дейности извън специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя:
а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;
б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове;
в) поставянето на пътни знаци;
г) поставянето на възпоменателни плочи и знаци;
2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;
б) добиването на кариерни и други материали;
в) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.
(2) За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
б) изграждането на рекламни съоръжения;
в) експлоатацията на рекламни съоръжения;
г) изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
д) експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
е) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя;
2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
а) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;
б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.
(3) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища” или от упълномощено от него длъжностно лице – за републиканските пътища, и от кметовете на съответните общини – за общинските пътища:
1. в 15-дневен срок от подаване на заявлението за разрешенията по ал. 1, освен ако се налага допълнително проучване, но не по-късно от един месец;
2. в 30-дневен срок от подаване на заявлението за разрешенията по ал. 2, т. 1, буква “г” и т. 2, буква “а”, освен ако се налагат допълнителни проучвания, но не по-късно от три месеца, като за удължаването на срока заинтересуваното лице се уведомява писмено;
3. в 15-дневен срок от подаване на заявлението – за всички останали случаи.
2. Ал. 5 се изменя така:
“(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Пътища” съгласува проекти – пътна част за изграждане на пътни връзки, след представяне на писмено становище за проект за организация на движението от органите на Пътната полиция при Министерството на вътрешните работи”.
3. Алинея 6 се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Имате думата за изказвания по § 10. Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 9 на вносителя, който е подкрепен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 10 има предложение на народния представител Иван Иванов:
В § 10 се правят следните изменения:
В чл. 44а, ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов:
В § 10 се правят следните изменения:
1. в чл. 44а се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Недостигът на средства за дейностите по експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища във връзка с чл. 10а, ал. 9 се финансира от държавния бюджет.”
2. предложената от вносителя ал. 2 става ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Иванов:
В чл. 44в, ал. 1:
1. В т. 1 да отпаднат думите “когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура”.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1. Комисията подкрепя предложението по т. 2.
И предложение от народния представител Иван Иванов:
В чл. 44д, ал. 1 да отпаднат думите “заместник-министър на финансите, заместник-министър на вътрешните работи”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 10, който става § 11, да придобие следната редакция:
“§ 11. Създават се чл. 44а – 44з:
“Чл. 44а. (1) За финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, се създава фонд “Републиканска пътна инфраструктура” като второстепенен разпоредител към министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък “Фонда”.
(2) Средствата по Фонда не могат да се използват за финансиране изграждането на нова пътна инфраструктура.
Чл. 44б. (1) Приходите от винетни такси по този закон постъпват в приход по бюджета на Фонда.
(2) Приходите по Фонда се събират и отчитат чрез използване на отделна транзитна сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, открита в Българската народна банка.
Чл. 44в. (1) В бюджета на Фонда се предвиждат и извършват разходи за финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, включително:
1. експлоатация, поддържане, ремонт, възстановяване, модернизация, реконструкция, инвестиции за подобряване на качеството и пропускателната способност на републиканските пътища, когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура;
2. административни разходи, свързани с поддържането на винетната система, включително производството и организацията за разпространение и продажба на винетни стикери и сигнализиране на републиканските пътища с платено преминаване;
3. публикации и информационни кампании чрез средствата за масово осведомяване с цел информиране на потребителите относно правата и задълженията им по заплащането на винетна такса за ползване на републикански пътища;

4. дейности по установяване и отстраняване на причините и условията за възникване на пътно-транспортни произшествия по републиканските пътища и за публикации и информационни кампании за подобряване безопасността на движението;
5. управление и администриране на дейността на фонда.
(2) Разходите по ал. 1 се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.
(3) Неусвоената част от постъпилите по чл. 44б средства, включително средства от минали години, са неделима част от единната сметка и се изразходват само в съответствие с разпоредбите на този закон.
(4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.
Чл. 44г. (1) Фондът се ръководи от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател.
(2) Председател на управителния съвет на фонда е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.
Чл. 44д. (1) Членове на управителния съвет на фонда са заместник-министър на финансите, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта и съобщенията и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Пътища”.
(2) Ръководителите на министерствата по ал. 1 определят своите представители в управителния съвет на фонда.
(3) Председателят на управителния съвет издава заповед, с която определя поименния състав на управителния съвет.
Чл. 44е. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
(3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.
Чл. 44ж. (1) Управителният съвет:
1. приема правилник за организацията и дейността на фонда;
2. приема проект на бюджет, съпроводен с доклад и разчети, уточняващи размера на отделните приходи и разходи на фонда за всяка бюджетна година;
3. разпределя и отпуска средствата за изпълнение на дейности и проекти по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси;
4. контролира целесъобразното разходване на средствата по фонда;
5. сключва договори за управление на средствата по фонда с Българската народна банка съгласувано с министъра на финансите;
6. внася ежегодно в Министерския съвет отчет за дейността си;
7. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда в съответствие с действащите нормативни актове.
(2) Приетият от управителния съвет проект на бюджет на фонда се включва в проекта на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Изпълнителна агенция “Пътища” и се предлага на Министерството на финансите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 44з. Организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда се осъществява от Изпълнителна агенция “Пътища”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мирчев.
Имате думата за изказвания по този параграф.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че всъщност почти един цял раздел от закона, защото това са според мен 7-8 члена, бяха докладвани ан блок, в резултат на което е трудно колегите да следят забележките, които се правят по текста. Въпреки това вземам думата, за да защитя моите предложения и считам, че те са напълно основателни.
В чл. 44а вносителят, а след това и комисията въвеждат ал. 2 с текст: “Средствата по фонда не могат да се използват за финансиране изграждането на нова пътна инфраструктура”. Изненадан съм защо се въвежда този забранителен текст, след като една от основните цели на закона е хармонизирането с Европейската директива, а тя не предвижда такова нещо. В чл. 9 на Директива 99/62 на Европейския съюз е записано, че разпоредбите на директивата няма да препятстват част от събраните такси по преценка на държавите-членки да бъдат използвани за опазване на околната среда и за балансирано развитие на транспортните мрежи, стига това да не води до увеличаването им над размера, посочен в директивата. По редица причини – сравнително ограничен брутен вътрешен продукт и приходи на населението, у нас тези такси са далеч под максимума, посочен в директивата. Питам: защо тогава не се използва една част, примерно 20% - това ще се прецени, за развитие на републиканската пътна мрежа? Защо това трябва да легне изцяло било на общинските бюджети за междуселищните пътища, било на републиканския бюджет? Съвсем естествено е, че по-голямата част от събраните винетни такси ще бъдат използвани, за да бъде мрежата, за която се събират тези такси, поддържана, експлоатирана и развивана, за да обслужва гражданите и да бъде в добро състояние. След като директивата дава тази възможност и след като от нея се възползват почти всички членки на Европейския съюз, за мен е абсолютно непонятно при тази слаборазвита пътна инфраструктура в страната да се налага такова строго ограничение, след което ще кажем: “Няма пари, търсете инвеститори, които да получат на концесия изграждането и развитието на определени участъци от пътя”. Всъщност ние вече сме гласували, че това може да стане само за магистрали или за многолентови пътища с характеристики, еквивалентни на магистралите, което значи, че в следващите години ще има голямо затруднение да се развива републиканската пътна мрежа, ако тази ал. 2 остане в текста.
Уважаеми колеги, считам, че този забранителен текст трябва да отпадне.
Второто ми предложение е в пълно съответствие с направеното вече първо предложение и то е, че в чл. 44в, ал. 1, т. 1 да отпадне изразът “когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура”.
Последното ми предложение касае състава на управителния съвет на фонда. Непонятно е защо членове на управителния съвет ще бъдат заместник-министърът на финансите, когато не се получава никакво финансиране от Министерството на финансите, нито от републиканския бюджет, а това е изпълнителна агенция, която, както е записано, събира приходите от винетни такси и те постъпват като приход в бюджета на фонда. Тук няма нищо общо и министърът на вътрешните работи. Това не е Закон за движение по пътищата, а Закон за пътищата. Откъде накъде заместник-министърът на вътрешните работи ще има отношение по разходването на събраните винетни такси за поддържане на пътя в добро състояние?!
Затова, уважаеми колеги, апелирам да подкрепите направените от мен три предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика има думата господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че господин Иванов не държи сметка за предмета на регламентация. Имам предвид първата част от неговите възражения. От това, което е одобрено от комисията в чл. 44а, става ясно, че регламентираното с този текст е свързано само с експлоатация, поддържане и ремонт. За да бъде съвсем ясно и никой да не бърка двете различни дейности, в ал. 2 се казва, че средствата от този фонд, който има специално предназначение, не може да бъдат свързани с изграждане на нова пътна инфраструктура. Елементарна логика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За втора реплика има думата господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря. Аз се опитах да кажа на господин Иванов, че в европейските директиви е записано, че средствата, които ще постъпват във фонда, се използват само за участъци, където е приложена винетна система. И това е именно съобразно изискванията на европейските директиви.
Що се отнася до участието на заместник-министъра на вътрешните работи в чл. 44д, действително по републиканската пътна мрежа има много съоръжения, маркировка, знаци и т.н., които са в обхвата и в предмета на дейност на Пътната полиция към Министерството на вътрешните работи. Това обосновава тяхното участие в този фонд, част от което е свързано именно с това, което каза господин Ралчев, че е експлоатация на републиканската пътна мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Иванов, заповядайте за дуплика.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Всъщност и двете реплики касаеха един и същи въпрос, а той е дали може една част от средствата на фонда да бъдат използвани за изграждане и на нова инфраструктура. Очевидно, че и експертите на Европейската комисия, които са подготвили, а след това и самата комисия, която е приела директивата, не споделя Вашата, както Вие казахте, елементарна логика, господин Ралчев, защото в директивата изрично е записано: “за балансирано развитие на транспортните мрежи”, което значи развитие не като поддържане, защото поддържането на мрежите и тяхното обновяване, за които се събират винетни такси, е разписано в предните членове.
Нещо повече, с подписа на Вашия колега от НДСВ господин Даниел Вълчев тази забележка е в официалното становище на Комисията по европейска интеграция като забележка към законопроекта. Така че всъщност аз изразявам не само своето лично мнение, а и мнението на Комисията по европейска интеграция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Мутафчиев, заповядайте, имате думата за изказване.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Спирайки се на този прословут § 10, който е от шест члена, аз се учудвам, госпожо председател, защо е този дефицит на параграфи. Оставам с впечатлението, че мнозинството казва, че ако не приемем петте члена, значи нито един от тях няма да приемем. Аз мисля, че поне трябва да ги подложите на разделно гласуване – член по член, защото в противен случай изпадаме в ситуация, при която няма да можем да обясним какво вършим.
Преди да кажа защо сме предложили промяната в чл. 44а – създаването на нова ал. 2, искам да споделя някои свои притеснения. Бързото приемане на закона ни доведе до един хаос, включително във времето, когато се приемаше бюджетът. Обърнете внимание, че в чл. 44, където е казано как се финансира Агенция “Пътища”, се казва: “Изпълнителна агенция “Пътища” е бюджетна организация и е администратор на следните приходи…”. Значи таксите върху течните горива по чл. 46 струва ми се, че отпаднаха с промяната на Закона за акцизите. Така ли беше? Така беше. Но всички останали такси си стоят като отделни точки в чл. 44. Такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3 – вземам най-новото изменение на закона - това са винетните такси, които се събират за време от Агенция “Пътища”. Вървим по-нататък. Таксите по чл. 18, ал. 3, т. 3 – това са специалните превози, за които говорих преди малко. Къде ще отидат тези средства, ако приемем § 10 и ако запазим чл. 44? Защо никой не се е съобразил с това? Ще отидат във фонда, за който говорим в момента, или ще отидат в бюджета на Агенция “Пътища”? Отговор за това никой не дава, включително и в комисията. Съжалявам, че сега трябва да го кажа, но това е един сериозен проблем, който трябва да се реши. И ако трябва да отпаднат тези точки от чл. 44, нека да го направим спрямо правилника на 39-ото Народно събрание, госпожо председател.
Защо ние предлагаме да се сложи ал. 2 в чл. 44, която да гласи, че недостигът на средства за дейността по експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на пътната републиканска мрежа съобразно чл. 10а, ал. 9 се финансира от държавния бюджет? Защото в момента хаосът при определяне на сроковете, събиране на таксите от един вид или друг вид автомобили, преминаващи през страната и собственост на български граждани, не може да гарантира ясен бюджет на Агенция “Пътища”. Аз се учудвам включително на спокойствието от страна на изпълнителната власт. Лично аз съм притеснен, че там ще има сериозен недостиг на средства, независимо че българските граждани ще си платят данъците за това. Основната причина ще бъде, ако тези възможности не могат чрез общия бюджет на Министерството на регионалното развитие да покрият съответно разходите на Агенция “Пътища”. Ако е възможно, нека министърът да каже, че е така, за да бъдем спокойни.
Аз виждам обаче, че и вносителите имат притеснение по този въпрос, тъй като в новото предложение от 14-ти е даден един текст, където се казва, че Министерският съвет по предложение на министъра на финансите извършва произтичащите от изменението на този закон промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините за 2004 г. Ако с този текст се цели да се покрие недостигът на средства в Агенция “Пътища” и в общините на базата на промените, които правим сега в закона за винетната система, или така наречената ТОЛ-система, то нека да преценим къде е по-правилно – дали да бъде тук или там, където се дава в Заключителните разпоредби като § 23. Нека да дебатираме по този въпрос и да намерим правилния път. Но според мен този текст, който е даден, е доста широк и двусмислен. Така че не знам дали точно това е целта на вносителя – да финансира недостига на средства.
Надявам се, че ще подкрепите нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мутафчиев.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване първо процедурното предложение, направено от господин Мутафчиев, което се съдържаше в неговото изказване, да се гласуват член по член текстовете от § 10.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 117 народни представители: за 37, против 65, въздържали 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов по чл. 44а, което не е подкрепено от комисията, ал. 2 от текста да отпадне.
Гласували 108 народни представители: За 23, против 75, въздържали се 10.
Предложението не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов по чл. 44а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 21, против 78, въздържали се 8.
За прегласуване - заповядайте господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, не знам защо такова съботно настроение е обзело цялата зала. Аз зададох няколко въпроса, на които все пак трябва да се отговори. Не знам с каква съвест и с какво разбиране гласувате по този въпрос. Казвам ви го най-добронамерено. Първо, за това, че има, разбирате ли, на финансирането. Тоест средствата, които се събират от тази винетна система, могат да идат на две места – и във фонда, и в бюджета на Агенция “Пътища”. Давате ли си сметка какво правим в момента? Аз можех да си премълча и утре по медиите с декларация на парламентарната група да кажем какви некачествени закони се правят в залата. Обяснете ми, ако съм крив аз, ще гласувам “за” и ще подкрепя предложението на вносителя. Казвам ви го с най-добри намерения. Попитах това, което предлагате като § 23, гарантира ли държавно финансиране на недостига на средства на Агенция “Пътища”? Разберете, че има опасност. Ако няма такава опасност, нека да излезе заместник-министърът, шефът на агенцията и да каже, че няма и защо няма. Тогава даже мога да си оттегля предложението. Но хаосът, който направихме в края на миналата година, и подходът, по който приемаме закона сега, аз мисля, че ще доведат до такъв недостиг. И ние трябва да гарантираме на тези хора да си изпълнят ангажимента, ангажимента на изпълнителната власт. Тя е вашата изпълнителна власт, вие сте я избирали.
Много ви моля, отговорете ни на тези въпроси и тогава гласувайте. Аз предлагам да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на прегласуване предложението на господин Мутафчиев и господин Дъбов по чл. 44а.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 36, против 82, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на господин Иванов по т. 1.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: А предложението Ви по чл. 44д, господин Иванов?
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Също го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Моля да гласуваме § 10, който става § 11, в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 15.
Текстът е приет.
Моля да представите параграфи 11, 12 и 13.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага § 11, който става § 12, да придобие следното съдържание:
“§ 12. Член 55 се изменя така:
“Чл. 55. Невнесените такси по чл. 10 и таксите по чл. 18, с изключение на винетните такси, се събират от териториалните поделения на Агенцията за държавни вземания, заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и по реда на Закона за събиране на държавните вземания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13:
“§ 13. В чл. 57 се създава ал. 3:
“(3) При извършване на дейности, определени от този закон като специално ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, както и при неплащане на дължимите такси, се налагат следните санкции:
1. при извършване на строителни работи без разрешение едновременно с прилагането на чл. 56 и чл. 57, ал. 1 и 2, собственикът или администрацията, управляваща пътя, прекъсва достъпа до обекта или демонтира изграденото рекламно или друго съоръжение в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия;
2. в случаите на извършено строителство без разрешение администрацията, управляваща пътя, изисква от нарушителя в тримесечен срок да представи проекти за пътна част и организация на движението за пътните връзки или проекти за съоръженията и издава разрешение по чл. 26, ал.3, само ако са изпълнени условията на наредбата по чл. 18, ал. 5;
3. при забавяне плащането на дължимите такси по чл. 18, ал. 3 за повече от една година и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя администрацията, управляваща пътя, отнема издаденото разрешение и за сметка на нарушителя прекъсва достъпа до обекта или демонтира съответното рекламно или друго съоръжение;
4. демонтираните рекламни и други съоръжения се съхраняват в областните пътни управления и ако в срок до една година от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат уредени взаимоотношенията по реда на този закон, те стават собственост на Изпълнителна агенция “Пътища”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14:
“§ 14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
“4. “Пътни принадлежности” са: базите за поддържане на републиканските пътища; пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих; енергозахранващите и осветителните съоръжения, заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.”
2. Точка 8 се изменя така:
“8. “Специално ползване на пътищата” е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя, временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези три параграфа. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване параграфи 11, 12 и 13 от законопроекта ан блок. Текстовете са подкрепени от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15:
“§ 15. От 1 април 2004 г. за преминаване по републикански пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 – 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря ви.
Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието "Преходни и заключителни разпоредби" и текста на § 14 с редакционната корекция, която господин Мирчев току-що направи в пленарната зала.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 15 има предложение от народния представител Иван Иванов – в § 15 думите "1 юли 2004 г." се заменят с "1 януари 2005 г.".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16, отново с тази поправка:
"§ 16. От 1 април 2004 г. за преминаване по републикански пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 2 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2-5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз малко съм изненадан от начина, по който председателят на комисията проф. Мирчев чете текстовете, защото не е това, което ни е раздадено като доклад, не е и това, което е в допълненията към доклада. В доклада в гласувания вече § 14 е записано "1 януари", а той прочете, че това е "от 1 април".
Нормалната парламентарна логика изисква, господин председателю, да прочетете текста, който е гласувала комисията, и да направите предложение за промяна от "1 януари" на "1 април", по известни съображения.
Що се касае до следващия параграф, аз поддържам своето предложение. Действително за случаите, които са тук в пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 2 с българска или чуждестранна регистрация винетната система да бъде въведена от 1 януари 2005 г., първо, защото срокът от 1 април до 1 януари е само три месеца и по същество е абсолютно недостатъчен, за да се отчетат проблемите и необходимостта от усъвършенстване на системата при въвеждането на първата категория превозни средства, за които трябва да се събира винетна такса.
На второ място, организацията трябва да бъде усъвършенствана така, че това да стане действително факт, а не както се случи с първата категория, която беше предвидена, че ще е от 1 януари, а след това не само, че законът не беше гласуван, но и нямаше достатъчно подготовка за това въвеждане.
Ето защо аз предлагам на колегите действително в § 15 думите "1 юли 2004 г." да бъдат заменени с "1 януари 2005 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказвания по § 15? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов по § 15 – думите "1 юли 2004 г." да станат "1 януари 2005 г.", което не е подкрепено от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 27, против 71, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 15 в редакцията, предложена от вносителя и подкрепена от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 27.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 16 има предложение от народния представител Иван Иванов – в § 16 думите "2005 г." се заменят с "2007 г.".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17, със следното съдържание:
"§ 17. От 1 януари 2005 г. за преминаване по републиканските пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2-5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по този текст?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Основните ми съображения да поискам въвеждането на винетната система за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3 и след това по чл. 10, ал. 2-5 е обстоятелството, че тук се включват и всички моторни превозни средства, които по същество се използват за превоз на пътници, с не повече от осем места за сядане. Тоест всичките леки автомобили.
Тъй като въвеждането на винетната система, съчетана с въвеждането на тол-системата – събиране на такси за изминато разстояние, включително евентуални такси за преминаване през специални пътни участъци и съоръжения – магистрали, мостове, тунели и т.н., силно ще натовари бюджета, без съмнение, на всяко семейство, което, естествено, притежава лек автомобил, моето предложение беше да се придържаме към изискванията на директивата, че към датата на влизане в Европейския съюз България трябва да е въвела тази такса.
Съгласно всичките уверения, които имаме от правителството, тази дата ще бъде 1 януари 2007 г. Наше задължение по европейските документи и по присъединителните ни разговори е тогава ние да спазим директивите такива, каквито са разписани.
От тези, съображения единствено за тази категория, предлагам въвеждането на винетната система да се извърши към датата на нашето присъединяване, т.е. от 1 януари 2007 г. Изтъквам изрично, че това е поради ниските доходи на нашите съграждани и необходимостта да отчетем това нещо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли желаещи за други изказвания по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов по § 16, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 43, против 78, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, подкрепен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 35.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграф 17, който става § 18, е включен в допълнителния доклад.
Има предложение на народния представител Евгени Чачев в § 17, т. 3 думите “от 1 януари 2005 г.” да се заменят с “от 1 януари 2007 г.”.
Ние вече гласувахме това.
Има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов в т. 2 думите “1 юли 2004 г.” да се заменят с “1 януари 2005 г.” и изречение второ да се заличи.
В т. 3 думите “2005 г.” се заменят с “2007 г.”.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, в т. 2 подкрепя в частта “изречение второ се заличава”, а по т. 3 не подкрепя.
Комисията предлага § 17, който става § 18 да придобие следната редакция:
“§ 18. Винетните такси се заплащат за всички превозни средства, посочени в този закон – с българска и с чуждестранна регистрация, както следва:
1. От 1 април 2004 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2.
2. От 1 януари 2005 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3.
3. От 1 януари 2007 г. се въвежда и дневна винетна такса за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вие предлагате за текст на § 18 на комисията от допълнителния доклад да се замени в основния.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз оттеглям своето предложение, което съм направил по този § 18, по причина, че бяха отхвърлени предложенията ми при предишното гласуване. В същото време искам да предложа отпадането на т. 3 от така предложения ни § 18, защото очаквам да чуя някакъв разумен отговор на въпроса, който сега ще отправя.
Параграф 18, който предлага комисията, разглежда сроковете, от които започва заплащането на винетните такси. Чудесно. И трите точки са свързани с чл. 10а, ал. 7 и е записано, че от 1 април започва заплащането на винетни такси по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2.
След това във втората точка, която влиза в сила от 1 януари 2005 г., към нея се прибавя т. 3 – “чл. 10а, ал. 7, т. 3”. Чудесно.
Член 10а, ал. 7 съдържа само три точки и те са изчерпани изцяло в първите две точки на § 18. На мен ми е интересно кои са другите пътни превозни средства, за които се отнася т. 3 на § 18 – че от 1 януари 2007 г. се въвежда и дневна… А, това е само за дневната винетна такса.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, само за дневната.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: За дневната винетна такса имаше допълнение от страна на комисията, което предполагам е пред Вас, че се въвежда.
Второ, във Ваше изказване, което аз ще цитирам, тъй като протоколът е на банката ми, изрично сте записали, че в Преходните и заключителни разпоредби ще се въведе текст, че дневната влиза в сила от 1 януари 2006 г., т.е. с една година отсрочка по отношение на въвеждането на винетните такси за леките автомобили. Разбрахме, че в крайна сметка е напълно достатъчно за министерството да се подготви и да успее в този срок да въведе дневните винетни такси. Иначе с въвеждането на винетна такса ощетяваме българските граждани още от 2005 г. с много по-големи данъци, защото това е реалното изражение на това, което гласуваме. А за дневната, особено възрастните граждани, неползващи автомобилите си редовно, ги лишаваме от това право в продължение на две години. В името на някаква фалшива целесъобразност, изисквания и претенции от министерството ние лишаваме българските граждани от права, които са разписани в Европейската директива.
Така че категорично настоявам т. 3 на § 18 да бъде отхвърлена. В този текст на § 18, т. 3, че дневните винетни такси се въвеждат от 1 януари 2007 г. – тази дата аз не я приемам. Затова казвам да бъде отхвърлена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика думата има господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Иванов, миналата година разглеждахме § 3:
“Създава се чл. 10а, ал. 3:
“(3) В зависимост от срока винетните такси биват годишна, месечна и седмична.”
Вие предложихте да добавим “и дневна” и ние го гласувахме. Решихме срокът за дневната да бъде допълнително определен и включен в Допълнителните разпоредби.
На комисията в сряда на извънредно заседание ние гласувахме това да стане от 1 януари 2007 г. за всички пътни превозни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Мирчев.
За втора реплика думата има господин Чачев.
Евгени Чачев (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Уважаеми колеги, на практика ние сме приели на последното заседание миналата година дневните винетки да влязат в сила от 1 януари 2005 г.
Чета ви протокола от заседанието:
“(2) Винетните такси се диференцират…” и след него председателят на комисията проф. Мирчев казва: “Текстът на вносителя за ал. 3 се изменя, по-скоро добавен на базата на предложението на народния представител Иван Иванов:
“(3) В зависимост от срока винетните такси биват годишни, месечни, седмични и дневни.”
В Заключителните разпоредби ще запишем, че дневната ще се въведе от 1 януари 2005 г.”
Така сме го гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Друга реплика на господин има ли? Няма.
За дуплика думата има господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз всъщност мога да отговоря единствено на проф. Мирчев, защото това, което каза господин Чачев, беше в подкрепа на моята теза. Пред мен е протоколът от заседанието и ангажиментът, който е поет не само от председателя на комисията, но и от цялата комисия, която заседава на 21 декември и взе решението за въвеждането на дневните винетни такси, но отлагането им е с една година по отношение на въвеждането на останалите три вида – годишни, месечни и седмични – тъй като министерството изтъкна пред нас проблемите, които има, за да се подготви отпечатването и разпространението на дневните винетни такси. Отлагане само с една година и затова повтарям само това изречение, което господин Мирчев съобщи тук, в залата, а именно: “Текстът на вносителя по ал. 3 изменен, по-скоро добавен на базата на предложението на народния представител Иван Иванов:
“Чл. 10а, ал. 3.
(3) В зависимост от срока винетните такси биват годишна, месечна, седмична и дневна.”
И продължава: “В Заключителните разпоредби ще запишем, че дневната ще се въведе от 1 януари 2005 г.”
Изведнъж сега ни се предлага текст с 2007 г.
Първо, в крайна сметка трябва да уважаваме взаимно поетата дума и да я отстояваме.
На второ място, в крайна сметка не можем ние да вървим само заради капризите на едно или друго министерство в една или друга посока.
След като сме народни представители, нека в крайна сметка изразяваме и мнение, което по определен начин да отговаря на обществените интереси, освен на интересите на отделни министерства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, господин Маринчев.

Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По принцип не бих искал да се връщам към споровете на 21 декември. Един от тях беше дали да има или да няма дневна винетна такса. Въведоха се много доводи да я няма. Най-смешният от тях беше, че, едва ли не, производството на самите винетки ще бъде по-скъпо от самата такса, което твърдо не мога да повярвам.
Преди да вляза в парламента работех в печатница на БНБ и горе-долу имам някаква представа. С всички защити, които биха пожелали да бъдат въведени за тези винетни такси, не вярвам, че едно отпечатване би им струвало повече от стотинки. Оттам нататък другите разходи за евентуално разпространение и т.н. не могат да докарат дотам, че да стане по-скъпо.
Основният въпрос беше този – да има или да няма дневна винетна такса. Залата реши, че трябва да я има. Тогава се разгоря спорът от коя година да бъде въведена. На предложенията да бъде въведена 2005 г., за да се успокои залата, господин Мирчев накрая действително каза: “Да, в Преходните и заключителни разпоредби ще ги въведем от 2005 г.”. Не виждам какъв е смисълът това да се отлага с още две години.
Не мога да кажа какъв е броят на такситата в София, които работят на практика само там и, може би, епизодично им се налага да направят някакъв курс в провинцията за един ден. Защо да не могат да ползват дневната винетка? И защо по-малко подвижните хора – възрастните хора и пенсионерите, да не могат да ползват тази възможност още от 2005 г. да закупуват дневна винетна такса? Някой може би ще каже: да, ама дневната винетна такса няма да бъде една седма от седмичната и това е логично, тя сигурно ще бъде 50% или повече от седмичната такса, но въпреки това ще бъде по-малко отколкото за седмица. В същото време не мога да се съглася и с предложението на господин Иванов да отпадне въобще тази точка, защото по този начин нищо не правим, не въвеждаме никакъв срок за въвеждане на дневната винетна такса. Така че предлагам в тази т. 3 датата 1 януари 2007 г. да бъде сменена на 2005 г. По този начин господин Мирчев, ако си сложи ръката на сърцето, ще си удържи на думата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Маринчев.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тъй като господин Маринчев ми каза, че не предлагам нищо като срок, казвайки единствено да отпадне т. 3 от предложения § 18 – да, така постъпих, защото това ми дават правата в залата при второ четене на един законопроект. Не мога да предложа текст.
Но междувременно в документи намерих решението на комисията от 21 декември, което беше разпространено в пленарната зала за всички народни представители, а поради техния недостатъчен брой липсваше кворум, където комисията предлага § 3 в Преходните и заключителни разпоредби с текст: “Дневната винетна такса по чл. 10а, ал. 3 се въвежда от 1 януари 2005 г. Останалите параграфи се преномерират.” Използвам случая да връча това предложение на господин Мирчев и да поискам то да бъде гласувано, защото то беше решение на комисията и отгоре е записано “Решение на комисията” и беше разпространено в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за втора реплика, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, нека да разграничаваме какво сме гласували и какъв е коментарът. Действително, гласувайки ал. 3 на чл. 10а в зависимост от срока винетната такса бива годишна, месечна и седмична и добавихме дневна. На заседанието на комисията, това го казах при коментара, беше единодушно решено този срок да бъде 1 януари 2007 г.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): На кое заседание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: На последното заседание, което на практика е отразено в този допълнителен доклад.
Заповядайте за дуплика, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Няма да правя дуплика на колегата Иванов, тъй като той просто поясни с още по-солидни аргументи, че трябва да се върнем към предложението за 2005 г.
Що се отнася до репликата на господин Мирчев, тя е още едно доказателство, че той се опитва да манипулира не само залата, а и комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за изказване, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): По предложението на господин Иванов – наистина не знам до каква степен ще облекчим с такси българските граждани с въвеждането на винетката за един ден. Вече е прието, но аз, честно казано, съм противник, тъй като тази такса до голяма степен е една голяма част от седмичната винетка и ако се сметне излиза, че най-неефективно е да си купуваш дневни винетки. Оттам и разпечатването на толкова много дневни винетки ще донесе наистина натоварване на бюджета на Министерството на регионалното развитие. Но това е друг въпрос. Иванов е принципно прав в едно, че след като през 2005 г. въвеждаме системата за всички пътни превозни средства, включително и за гражданите, те трябва да имат някаква възможност да се възползват. Но явно тук има и финансова пречка, вероятно министърът ще каже каква е тях. Но сте напълно прав в твърдението си - след като през 2005 г. се налага на всички, от 1 януари трябва да има възможността да се използва.
Знаете, че в проекта за пътните превозни средства за превоз на пътници беше определено да бъде от м. юни 2004 г., а сега го местим заедно с товарните в м. април. Виждам, че Съюзът на демократичните сили няма възражения по този въпрос. Вероятно има някакъв мотив и аз ще се радвам да го чуя, за да се ориентирам как ще гласувам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Министър Церовски, имате думата.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря Ви, госпожо председател.
Това съгласувахме с Брюксел, защото в края на краищата пресата за този Закон за въвеждане на винетната система, както имаме споразумение с Брюксел, е да бъде въведено от 1 януари 2004 г. Вследствие на обективните причини съгласувахме като краен срок 1 април, като така се решават няколко чисто технологични проблема: първо, че тримесечие лесно може да бъде отчетено; второ, че механизмите на данъчната администрация могат по-лесно да отреагират при надвнесени данъци; трето, че тази преходна година, в която така или иначе има за определени категории плащане на дънък, след което плащане на винетка. При първия вариант на закона, ако беше влязъл от 1 януари, щеше да бъде само за тази втора категория автобуси, сега отново запазваме това технологично неудобство да бъде проиграно само един път в годината.
Искам да кажа обаче още нещо, което е много важно, защото днес отново чета в пресата изявления на колеги депутати, че по няколко пъти ще се плаща. Трябва да е ясно, че с въвеждането на винетната система данъкът отпада, а ценообразуването, ако мога условно така да се изразя, като тежест остава и една и съща, защото годишната винетка за тази преходна година ще бъде стойността минус платения тримесечен данък. Така че на практика няма никакво значение кога във времето ще бъде въведена за едната или другата категория в тази преходна година винетката като тежест за превозвача. Искам да кажа отчетливо това, за да не се получи спекулация с отежняване на услугата, с цената на услугата за тази преходна година.
Може би не е тук мястото, но искам да успокоя колегите, че в следващите текстове ще видите, че са предвидени регулаторни и компенсаторни механизми за евентуален недостиг на средства в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като определено казвам, че парите никога не стигат.
Защо от 2007 г. се въвежда дневната такса? Промяната е, че става въпрос за всички категории превозни средства, а не само за леките автомобили.
Трябва да кажа, че, първо, абсолютно е неефективна, но и общата сума от средствата, които биха били използвани за пътната мрежа през тези години – 2005-2006 г., ще намалее с около 70 млн. лв., ако еднодневната винетка за тази категория бъде въведена от 2005 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Пирински.
Има предложение да не давам почивка в 11,00 ч.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Както личи и от зададените въпроси, така нареченият допълнителен доклад, в неговия Раздел II, т. 1, който третира § 18, не е изяснен достатъчно добре и в Комисията по транспорт и телекомуникации във връзка с въвеждането на винетната такса за различните превозни средства и стиковането на тези срокове с приходите в държавния бюджет.
Госпожо председател, искам отново на Вас и на колегите юристи от Комисията по правни въпроси, които имат изострено чувство за правна коректност, да Ви обърна внимание, че в момента гледаме един нелегитимен текст, който изрично се разглежда не само в противоречие, но и в пряко нарушение на чл. 71 от нашия правилник. В ал. 2 чл. 71 изисква предложение за второ гласуване да е постъпило по съответен ред в определен срок и при всички случаи да е отразено в доклада на водещата комисия за второ четене. Това листче, с което разполагаме, както стана ясно, е дадено на практика един месец след внасянето на доклада на водещата комисия. Докладът на водещата комисия е от около 20 декември м.г. Този текст, който гледаме сега, е с дата 14 януари т.г. Въпросите, които засягат тези текстове, са възможно най-сериозни. Те пряко се отразяват върху режима на движение на различните видове пътни превозни средства по републиканската пътна мрежа, тъй като, както решихме в чл. 10, винетната такса или таксата за ползване на републиканската пътна мрежа дава право на различните видове пътни превозни средства да ползват тази мрежа за определен период от време.
Ето защо, госпожо председател, трябва съвършено ясно и с отворени очи да съзнавате, че Вие в момента пряко нарушавате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагате да се гласуват текстове, които очевидно не са доизяснени в самата комисия, а да не говорим за пленарна зала, а да не говорим какво ще се случи, когато започне прилагането на закона, не на последно място, защото се случват доста странни обяснения, че нямало възможност да се отпечати пълният обем винетни стикери и поради това на половинки ще се въвежда това отлагане. Подобна индикация се чува от среди на финансите, но може това да са и спекулации, аз не ги твърдя с категоричност.
Но отново с категоричност твърдя, че в момента се занимаваме със закононарушения. Аз няма да участвам в гласуването на този текст, тъй като той е нелегитимен. Но искам да обърна на Вас и на колегите внимание върху сериозността на нарушението, което се каните да направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика има думата господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Пирински, няма никакво нарушение! Променихме датата от 1 януари на 1 април, защото законопроектът не беше приет на последното заседание миналата година. Добавихме нова т. 3 за въвеждане и на дневна винетна такса, защото в § 3, чл. 10а по предложение на господин Иванов гласувахме да има и дневна винетна такса. Нормално е на първото заседание през 2004 г. да бъде определен такъв срок. Не виждам какво не е ясно и по мое мнение не е направено никакво нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Маринчев, заповядайте за реплика на господин Пирински.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател. Преди малко в изказването си аз казах, че отпечатването на стикерите за винетните такси не е проблем и не може да се говори, че ще бъде на такава стойност, че отпечатването ще е по-скъпо, отколкото получените приходи.
Вие говорихте, че във финансовите среди се обсъждало, че едва ли не няма време, аз твърдя като работил в печатницата на Българска народна банка, че това не е никакъв проблем – включително с всичките възможни защити, които се поискат. Печатницата на БНБ, а предполагам, че има и други такива, е печатница, в която има изключително строг контрол и охрана. Това отпечатване, дори в двоен тираж от този, който е необходим, ще стане за месец, не повече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате право на дуплика, господин Пирински. Заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Мирчев, не знам дали от неосведоменост или по друга причина твърдите, че няма нарушение, но просто не сте прав. Къде и кога сме практикували, да не говорим какво право дава правилникът, след като четенето на един законопроект не е завършило на определено заседание, да се счита, че започва да тече нов срок за внасяне на предложения за второ четене? Подобно нещо не съществува в правилника, никога не е прилагано в Народното събрание и е съвършено несъстоятелно като твърдение – това първо.
Второ, освен разглеждането в Комисията по транспорт и телекомуникации такъв текст не може да се внася без становището на Комисията по бюджет и финанси, но това е допълнително съображение.
Аз ви казвам, че по първото Вие пряко нарушавате правилника.
Що се отнася до господин Маринчев, аз имах предвид същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Продължаваме, уважаеми народни представители.
Господин Жотев, заповядайте.

Петър Жотев (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! Аз ще се изкажа против идеята на комисията, която днес обсъждаме, дневната винетна такса да бъде отложена и да влезе в сила от 1 януари 2007 г. Основният ми аргумент е, че тук няма никаква последователност в действията на инициаторите на тази идея, на цялата тази идея днес бързо, спешно да се галопира през текстовете на този законопроект, за да се даде възможност вероятно на заинтересованите лица час по-скоро да се възползват от тези текстове и да станат концесионери на част от пътната ни мрежа. Това е толкова безспорно, толкова е ясно, че няма как да се защити другата теза, че винетната система, която трябва да бъде въведена в България от 1 януари 2007 г., даже всъщност е невярно като твърдение, тогава, когато стане България член на Европейския съюз и е въпрос дали ще стане от 1 януари 2007 г., ако ще и вашият цар да обяснява, че това е неизбежно.
От една страна, народния представител Иван Иванов прави предложение за леките автомобили винетната система да влезе в сила тогава, когато България стане член на Европейския съюз. Господин Мирчев и другите вносители на тези текстове казват: не. Аргументите им са неразбираеми. Защо собствениците на леки автомобили да не влязат в тази система тогава, когато станем членове на Европейския съюз? Нима в момента Европейският съюз ни задължава с нещо? Нищо подобно. Просто бюджетът желае да получи повече пари, бъркайки директно в джоба на тези, които карат леки автомобили. Това е истината. Както и за много други неща, които се случват в този слаб парламент.
Когато обаче става въпрос за въвеждане на дневна винетна система, която ще се ползва от толкова много хора, представете си толкова много пенсионери кога карат своите автомобили, кога ще съберат достатъчно средства, за да си напълнят резервоарите с гориво? Представете си освен това тези тирове, които преминават през България. Ако те имат възможност от 1 януари 2005 г. да ползват такива дневни винетки, те, естествено, биха предпочели България. Като си направят простата калкулация какво става, каква е разликата в цената, защо да не минат през Гърция, например? България ще спечели, ако се въведат дневните винетки от 1 януари 2005 г.
Бъдете последователни, господин Мирчев и другите, които сте вносители на тези идеи. Ако ще твърдите, че за нас е необходимо да хармонизираме този проблем час по-скоро, въведете всичко от 2005 г. Всичко, в това число и дневните винетки. А това, че тук някой се опитва аматьорски да казва: "много голямо количество, много бройки винетки ще се печатат", и това се казва от народен представител, ако искате десеторно по-голямо количество без никакво лобиране, аз съм готов да ви го осъществя. И то тук ще дойдат фирми, ще кандидатстват, както се казва, ще се изтрепят да ви осигурят това количества. Те ще бъдат и финансово заинтересовани, ако щете и в чужбина да печатат тези винетки. Това е толкова несериозно, че просто не подобава на народни представители да лансират такава идея тук, за да защитават една загубена кауза.
В заключение, госпожо председател, аз предлагам т. 3, където се казва, че от 1 януари 2007 г. се въвежда и дневна винетна такса, текстът да бъде променен и да се спазват договореностите на последното заседание на Комисията по транспорт и телекомуникации и този текст да бъде: от 1 януари 2005 г.
Моля да подложите на гласуване моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това предложение за съдържанието на т. 3 го направи господин Маринчев.
Благодаря, господин Жотев.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложенията по § 17.
Преди гласуването процедура от господин Пирински. Заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Госпожо председател, вече формално процедурният ми въпрос е по чл. 42 от нашия правилник и неговата ал. 2 и по нея категорично възразявам срещу конкретното нарушаване на реда на провеждане на заседанието, което се каните да направите.
Конкретното ми възражение е срещу нарушението на чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 70. Използвам, че в пленарната зала се намира и председателят на Народното събрание и се обръщам към него в този дух на взаимност, който той търсеше от пленарната зала, да бъде подкрепен в усилията си да налага стриктното спазване на правилника. И той трябва да обърне с цялата сериозност внимание на това, че в момента текстът, който предлагате да бъде подложен на гласуване в т.нар. допълнение към доклада с дата 14 януари, ще бъде подложено на гласувано в пряко нарушение на чл. 71.
Процедурният изход, който предлагам отново, госпожо председател, е да се гласува текстът, който е в доклада на комисията за § 17, който да стане § 18, с уточняване на сроковете така, както са представени в този нелегитимен текст, които да се считат като редакционно уточнение. Въпросът за дневната винетна такса, който не фигурира в доклада на комисията и особено, госпожо председател и господин председателю, текстът на § 23, който се намира по-нататък в това допълнение и който засяга промени в държавния бюджет, в закона за 2004 г., предлагам да бъдат внесени отделно в Министерския съвет като отделен законопроект за допълнение на закона, който сега ще приемем като Закон за пътищата и законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2004 г. Поначало делегирането на това право в § 23 на Министерския съвет да извърши изменения във взаимоотношенията между централния бюджет и общинските бюджети излиза далеч извън всякакви тълкувания на Конституционния съд за право на министъра на финансите и даже на Министерския съвет да изменят Закона за държавния бюджет.
Ето защо ви моля още веднъж да подложите на гласуване процедурното предложение за извършване на редакционни промени в текста, който е в законопроекта на комисията, отпадане на този допълнителен текст и внасяне на нов законопроект с отпадналите текстове от Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли противно процедурно предложение?
Заповядайте, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин Пирински, отново ще обърна внимание на следното. В последния работен ден на миналата година ние въведохме тук, в пленарната зала, дневна винетна такса, която не съществуваше в основния доклад. Задължение на председателя на комисията и на Комисията по транспорт и телекомуникации като водеща комисия, съгласно чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като една базова приета поправка в § 3, е да я отразим във всички последващи текстове в законопроекта. Затова комисията на последното извънредно заседание в сряда направи тези поправки. Това наше задължение аз мисля, че съвсем добросъвестно комисията уважи текста, който беше гласуван в последния работен ден на 2003 г. и направихме съответните поправки в последващите текстове.
Георги Пирински (КБ, от място): Мога да го уточня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Как да го уточните? То Вашето предложение малко трудно въобще мога да го подложа на гласуване – да се гласува единият доклад, а не другият. Подобно процедурно предложение е малко странно. Това обяснение, което направи господин Мирчев в момента, внася яснота, че това не са нови предложения, а са синхронизация на текстове, приети в пленарната зала, което налага промяна на последващи текстове. Така че трябва да преминем към гласуване.
Георги Пирински (КБ, от място): Първо трябва да гласувате моето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще го подложа, макар че то е…
Станимир Илчев (НДСВ, от място): То е сюрреалистично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Пирински прави процедурно предложение да се гласуват текстовете в първоначалния доклад на комисията, но там да се внесат редакционни изменения, всъщност текстовете от допълнителния доклад да се нанесат върху текстовете на основния доклад. Нещо, което … (Реплики от НДСВ.)
Господин Пирински държи да се гласува това процедурно предложение. Нали така, господин Пирински, правилно съм Ви разбрала?
Гласуваме това процедурно предложение на господин Пирински, колкото и сюрреалистично да звучи, както каза господин Илчев.
Гласували 125 народни представители: за 39, против 79, въздържали се 7.
Процедурното предложение не се приема.
Господин Чачев, тъй като Вашето предложение в основния доклад на практика вече е отразено в текста на допълнителния доклад, оттегляте ли го? Във Вашето предложение пише думите “2005” да се заменят с “2007”. В допълнителния доклад на комисията, който ще подлагаме на гласуване, т. 3 е именно със същото съдържание - 2007. Така че го оттегляте.
Господин Иванов оттегли своето предложение по основния доклад, но предлага по допълнителния доклад т. 3 на § 18 да отпадне.
Моля да гласуваме това предложение на господин Иванов – отпадане на т. 3 от § 18 по допълнителния доклад на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 28, против 86, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на господин Маринчев и господин Жотев в т. 3 на § 18 думите “от 1 януари 2007 г.” да се заменят с “от 1 януари 2005 г.”, макар че трудно може да се приеме като редакционно.
Гласували 143 народни представители: за 42, против 90, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме § 18 в съдържанието, предложено в допълнителния доклад на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 20.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Параграфи 18 и 19.
Параграф 18, който става § 19, има редакционно изменение:
“§ 19. До 1 януари 2005 г. вместо предвидените в този закон винетки могат да се издават заместващи удостоверителни документи на хартиен носител, издадени от Изпълнителна агенция “Пътища”, по ред, определен с наредбата по чл. 10, ал. 7.”
Параграф 19, който става § 20, със следната редакция:
“§ 20. До 1 януари 2007 г. контролът по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканските пътища след заплащане на винетна такса се осъществява само на граничните контролно-пропускателни пунктове от специализираните звена на Изпълнителна агенция “Пътища”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Тези два параграфа изглеждат безспорни.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, моля ви, гласувайте двата параграфа, представени от господин Мирчев, в редакция на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 18.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По допълнителния доклад – създават се нови параграфи 21, 22 и 23.
“§ 21. Пътните съоръжения по чл. 10, ал. 4 са тези, които са построени и въведени в експлоатация след 1 януари 2004 г.”
Това е в резултат на гласуване преди Нова година.
“§ 22. Разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от § 2 не се прилага за Дунав мост Русе – Гюргево.”
“§ 23. Министерският съвет по предложение на министъра на финансите извършва произтичащите от измененията на този закон промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините за 2004 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По тези три параграфа от допълнителния доклад?
Заповядайте, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин председателю, господин министър! Аз исках да отстраня привидната сюрреалистичност на предложението, което така беше охарактеризирано от госпожа Касабова, съгласявайки се с аргументите на господин Мирчев, що се отнася до § 18. Неговата теза е, че това фактически са развития на текстовете в основния доклад.
Господин председателю, отново се обръщам към Вас, а и към господин Мирчев, с настоятелното предложение да не се гласува § 23 от допълнителния доклад. И господин Мирчев, и всички други в пленарната зала вярвам ще се съгласят, че такъв текст не е обсъждан на предишното пленарно заседание и няма как да е попаднал в този допълнителен доклад, освен да е вписан допълнително. Това не е какъв да е текст, господин председателю, а е текст, който дава право на Министерския съвет да прави промени в Закона за държавния бюджет за 2004 г. Това нямаме право да го гласуваме, ако щете и по силата на Конституцията, която дава право на Министерския съвет да организира изпълнението на държавния бюджет и изрично предвижда, че Министерският съвет внася законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание, очевидно и за неговите изменения.
Ето защо, господин председателю, отново се обръщам към Вас в духа на новия ред, който се стараете да въведете. Не подлагайте на гласуване § 23, той трябва да отпадне от този законопроект! Въпросът за произтичащите от този закон изменения в Закона за държавния бюджет за 2003 г. да бъде разгледан в Министерския съвет и да бъде внесен отделен законопроект за промени в Закона за държавния бюджет за 2004 г., който предвижда всички изменения по режима на таксите и данъците, които се променят, оттам бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините и необходимите промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очевидно те се налагат от промените, които сега се приемат. Начинът, по който се предлага да се направят, е изцяло незаконосъобразен, неконституционносъобразен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
За реплика има думата господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Господин Пирински, колеги! Вземете доклада на Комисията по бюджет и финанси за второ четене на Бюджет 2004. Този текст фигурираше в доклада на Комисията по бюджет и финанси, но тъй като Законът за пътищата се измести по време, Комисията по бюджет и финанси предложи този текст едно към едно да бъде гласуван при приемането на второ четене на Закона за пътищата, за да има синхрон между двата елемента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Мирчев. Това е важно.
За дуплика заповядайте, господин Пирински, за да се внесе докрай яснота.
Имате втора реплика към господин Пирински?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз всъщност искам...
Съжалявам, че може би съвсем малко излизам извън процедурата, но искам да ви съобщя, че има Решение № 9 от 20 юни 1996 г. на Конституционния съд, където се казва следното – ще прочета само малко от текста: “Конституционният съд не е чужд на разбирането, че данъчния закон действа занапред от влизането му в сила насетне. Нормите, с които се въвеждат данъчни задължения или данъчни утежнения трябва да бъдат създадени преди времето, за което те се отнасят”.
Реално ние въвеждаме сега данъчни задължения след като Законът за държавния бюджет е вече влязъл в сила от 1 януари и считам, че господин Пирински има право в своята пледоария.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Вярно е, че се отклонихте от процедурата, но Вие си го признахте в началото.
Заповядайте, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Да, господин председател, прав е господин Мирчев, че имаше такъв текст и становище на Комисията по бюджет и финанси, но както самият той каза – тази хипотеза предвиждаше приемането на закона до края на миналата година. След като това не стана, трябва да се премине по друга процедура, а именно онази, която аз предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Пирински.
Дали заместник-министърът на финансите може да внесе яснота по този спорен параграф?
Заповядайте, господин заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ТАСЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители!
Няма допълнителна тежест. В случая всъщност има едно редуциране на данъчното задължение, специално за пътния данък за тежкотоварните коли, тъй като всъщност ще бъде възстановена онази част, която съответства, например, от 1 април до края на текущата година.
В така създадената ситуация при неприемането в края на миналата година на този закон ние изпадаме в положение, в което сме поели един ангажимент и трябва да приемем винетната система. Механизмът, който се прилага по § 3 е единственият възможен и ще ви кажа защо – защото как бихме могли да знаем колко товарни камиона тази година ще бъдат регистрирани и ще платят данъка, за да направим съответните корекции на бюджетите на общините? Ние не знаем това. Ние ще го правим в съответствие с реалните цифри.
Представете си, че те се отрегистрират от една община и отидат в друга община? Тоест, онази конкретност, която вие очаквате очевидно не може да бъде постигната по никакъв начин. Тя може да бъде постигната в много голяма степен в края на първото тримесечие – тогава, когато ще бъдат платени данъците и ще се въведе винетната система. Това е и една от причините да бъде изтеглено от 1 юни на 1 април и за другите видове превозни средства вкарването на винетките.
Механизмът е подробно обмислен в Министерството на финансите съвместно с данъчната администрация. Не съществуват пречки това да бъде реализирано така, че да бъдат компенсирани общините в рамките на постъпленията от винетната система.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Тасев.
Госпожо Георгиева, имате думата.
Румяна Георгиева (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Господин председател, обръщам се към Вас в пълна подкрепа на това, което каза господин Пирински.
Преди 20 дни Народното събрание прие бюджета на Република България за 2004 г. В момента се прави предложение Министерският съвет по предложение на министъра на финансите да променя този бюджет.
Считам, че първо, това е неуважение към Народното събрание и ако считате, че това е правилна процедура, моля разпуснете това Народно събрание. Явно това, което ние сме гласували досега няма никакво значение за изпълнителната власт и по всякакъв начин могат да се променят и законите за данъците, което е в пълно противоречие с това, което беше казано тук, съгласно Решение № 9 от 1996 г. на Конституционния съд. Това още повече ни кара ние да олекваме в очите на хората, които са гласували за нас и които очакват да имат пред тях ясно представени закони.
Моето предложение е наистина § 23 да не бъде гледан, а да се внесе с отделен законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Георгиева.
Аз не знам каква реплика ще имате към госпожа Георгиева, след като тя каза, че подкрепя Вашето предложение. Всъщност, Вие не сте съгласен с това, че Ви подкрепя?
Заповядайте, господин Пирински, за да изразите Вашето несъгласие със себе си.
Георги Пирински (КБ): Господин председател, репликата ми е в онази част от изказването на госпожа Георгиева, в която се казва, че въпросът е въпрос на неуважение към Народното събрание. Това безспорно е така като морална категория, но, госпожо Георгиева въпросът е доста по-сериозен, защото това е въпрос не само на неуважение, а на закононарушение и на нарушение на конституционни текстове!
Поради това правя своята реплика, господин председател! Смятам, че Вие надвишавате правата си като коментирате правото ми да направя реплика. Ако аз се отклоня от онова, което предвижда правилника за репликата, Вие можете да ми направите забележка напълно основателно. Но, предварително да коментирате онова, което аз имам намерение да кажа, Вие нямате право!
Освен това, господин председател, аргументът, че не знаем колко винетна такса ще съберем е съвършено несъстоятелен, защото аз питам тогава как е направен бюджетът въобще? Очевидно, целият бюджет почива на определени прогнози. Също такава прогноза е длъжен да внесе Министерският съвет и в тази част на коригирания бюджет, и т.н.
Ако желаете да водите по правилника Народното събрание и това заседание, не подлагайте на гласуване § 23! (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Пирински, Вие чудесно съзнавате, че нарушихте правилника с това Ваше излизане на трибуната. Убеден съм в това, защото знам, че разбирате нещата в дълбочина.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, при това положение, разбира се, аз не мога ан блок да подложа на гласуване и трите параграфа. Това е ясно.
Ако има други желаещи, ще дам думата, но, ако не, преминавам първо към гласуване ан блок на първите два параграфа само - § 21 и § 22 от допълнителния доклад на комисията.
Моля, гласувайте тези два параграфа.
Гласували 124 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 21.
Тези два параграфа са приети.
Уважаеми народни представители, сега подлагам на гласуване от пленарната зала на спорния § 23.
Моля, гласувайте този параграф.
Гласували 125 народни представители: за 82, против 32, въздържали се 11.
Този параграф е приет.
Господин Мирчев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 20 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 24. Това е по основния доклад.
“§ 24. Навсякъде в закона думите “чертите на населените места” и “границите на населените места” се заменят с “границите на урбанизираните територии”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи за изказване по този параграф? Струва ми се, че е безспорен. Няма.
Моля, гласувайте параграфа на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 115, против 4, въздържали се 11.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага текстът на вносителя за § 21, който става § 25, да придобие следното съдържание.
Моля господин Благой Димитров да внимава в притурката.
“§ 25. В Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения:
1. Член 61а се изменя така:
“Чл.61а. С пътен данък се облагат леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.”
Това се отнася за 2004 г.
“2. Член 61г се изменя така:
“Чл.61г. Данъкът е в размер 10 лв. за всеки започнат тон от общото тегло.”
3. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. в “Държавен вестник” бр. 112 от 2003 г.) се създава § 22а:
“§ 22а. Надвнесените суми от данъчно задължените лица за превозните средства по досегашния чл. 61а, т. 2, 3 и 4 за периода след 1 април 2004 г. подлежат на прихващане или възстановяване от данъчната администрация по реда на чл. 112 от Данъчния процесуален кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този § 21 на вносителя, който става § 25, не виждам желаещи да се изкажат.
Моля, гласувайте текста, както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 106, против 2, въздържали се 13.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 22 от основния доклад има предложение на народния представител Евгени Чачев – в § 22, т. 4 се правят следните изменения:
“1. В чл. 179, ал. 3:
а) в т. 1 числото “500” се заменя с “2000”;
б) в т. 2 числото “200” се заменя с “1000”;
в) в т. 3 числото “50” се заменя с “200”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 22, който става § 26, да придобие следната редакция:
“§ 26. В Закона за движение по пътищата (обн. в “Държавен вестник” бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г. и бр. 16 и 22 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 100:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
“(2) Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да поставя валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност.”
2. В чл. 139 се създава ал. 3:
“(3) Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата.”
3. В чл. 165, ал. 1 се създава т. 11:
“11. осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства по републиканските пътища след заплащане на винетна такса, поставянето на валидни винетни стикери и премахването на винетни стикери с изтекъл срок.”
4. В чл. 179 се създава ал. 3:
“(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, или управлява пътно превозно средство, на което е поставен невалиден винетен стикер или винетен стикер с изтекъл срок, се наказва с глоба, както следва:
1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с над 2 (две) оси, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с над 2 (две) оси – 1000 лв.;
2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса – 500 лв.;
3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 200 лв.;
4. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача – 100 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По този текст – господин Маринчев, заповядайте.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
По принцип не възразявам против този размер на таксите и този механизъм, но искам да отбележа несъответствие с вече приети членове.
В приетия текст по § 3 – чл. 10а, в ал. 7, т. 3 говорим за пътни превозни места, предназначени за превоз на пътници с не повече от 8 места за сядане. Тук такъв текст вече няма. Говорим за управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места без мястото на водача. И на миналото обсъждане аз обърнах внимание на това несъответствие, но тогава се каза, че това не е проблем. Питам: няма ли да има такъв проблем? Не е ли редно да се каже твърдо и в онзи член дали е със или без мястото на водача? Защото тук въвеждаме в следващата точка “без мястото на водача”. Винаги в члена за санкциите се казва дали е със или без мястото на водача. В онзи член, в който въвеждаме винетната система, говорим само за брой пътници, без да говорим дали са със или без мястото на водача. Господин Мирчев тогава ми каза, че този въпрос е решен в Преходните и заключителните разпоредби, но се оказа, че това не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Маринчев.
Много коректна бележка на господин Маринчев. Ние сме длъжни да бъдем вътрешно последователни в един закон, така че моля господин Мирчев или някой от вносителите да направи корекцията. Очевидно става дума за редакционна корекция, но тя трябва да се направи, за да се знае кое е вярното. Няма никакво съмнение, че трябва да има съгласуваност между двата текста.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря.
Действително този въпрос беше обсъждан в комисията, но след дебатите се уточнихме да разделим автобусните превози, които са с 8 места без мястото на водача, от тези, които са с 8 места или по-малко, тъй като в предложението на вносителя те бяха в една и съща група. Тежестта им трябва да бъде различна. Мисля, че господин Аталай направи това предложение. В комисията го подкрепихме. Има логика и затова беше направено предложението.
Моля вносителите да го обосноват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Господин Аталай, заповядайте. Надявам се да внесете пълна яснота.

Рамадан Аталай (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, колеги! Наистина става въпрос за една размяна. Това не са цените на винетките, които ще се заплащат, това са глобите. Когато примерно един автомобил с четири места се движи по пътищата, пътната настилка се нарушава много по-малко, отколкото когато се движи един микробус. Смятам, че когато се правят цените на винетките, това не е взето под внимание.
И второ, искам да отбележа, че всеки, който притежава микробус с над 8 места плюс шофьора, днес в България нарушава разпоредбите и законите. Те вършат търговска дейност като превозват хора. Това не са коли, които се ползват за семейни нужди, не са коли, с които се обслужват само членовете на семейството, а те вършат търговска дейност. След като вършат търговска дейност, превозват хора, както са маршрутките в София и микробусите, които се движат от България извън страната, минавайки през границата на България, не плащат нито разрешителни такси, нито съответните данъци към държавата.
Затова ние предлагаме на Народното събрание микробуси с 8 места плюс шофьора, ако има нарушение, не са си платили винетките, да бъдат така добри да платят поне по-висока такса. Именно това имахме предвид, когато предлагахме това нещо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
За реплика има думата господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, господин председател. Уважаеми колега Аталай, Вие въобще не говорихте по проблема, който аз повдигнах. Аз съм съгласен с това, което казахте, трябва да има санкции за различните категории превозни средства, които не плащат винетните такси. Но аз не за това говорих, а говорих за това, че има несъответствие между чл. 10а, където определяме групите превозни средства, които трябва да плащат винетната такса и където има една неопределеност. Пак се връщам на чл. 10а, ал. 7, т. 3 - въвежда се винетна такса за пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с не повече с 8 места за сядане. Тук включва ли се водачът или не се включва? А после, когато налагаме санкциите, включваме водача или не го включваме. Аз за това говорих – да се приведе в съответствие законът в чл. 10а и в този, който обсъждаме в момента. А иначе аз съм “за” да има такива такси. По самия размер нямам отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Маринчев.
Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Евгени Чачев, където се визира завишение на глобите.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 26, против 81, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложения от комисията вариант на § 22, който става § 26.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 101, против 7, въздържали се 11.
Параграфът е приет.
Следва предложение на народния представител Петя Божикова, което въобще не е разгледано от комисията, защото е против философията на законопроекта.
Господин Маринчев, заповядайте за процедурен въпрос.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Моят въпрос е към Вас. Когато аз се изказах за несъответствието на чл. 10 и последният текст разбрах, че Вие ме подкрепихте и сте за това, че не може да има противоречащи си текстове в един закон. Затова въпросът ми е как ще бъде отстранено това – ще се внася нов законопроект за изменение и допълнение или по какъв начин, тъй като са гласувани два противоречащи си текстове? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Маринчев.
Заповядайте, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Параграф 22 засяга основно промените, които се правят в Закона за движение по пътищата, свързани с въвеждането на винетната система. В момента ми е трудно да преценя, но ако е необходимо, ние другата седмица ще разглеждаме Закона за движение по пътищата на първо четене и бихме могли да направим определена поправка там, ако се налага, за да има синхрон между този закон и Закона за движение по пътищата.
Господин председател, тъй като остана само един текст от закона – предложението на Нина Радева за създаване на нов § 24, който става § 27, да го гласуваме и след това да разгледаме предложението на народния представител Петя Божикова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Не, не бих се съгласил с Вас. Искам да вървим последователно по закона.
Заповядайте, госпожо Божикова.
Петя Божикова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволявам си да предложа на вашето внимание предложените от мен текстове. В Комисията по транспорт и телекомуникации те не бяха разгледани по причини, които изнервиха и Вас в момента – винетни такси, срокове, и се реши, че тези текстове няма да бъдат разгледани въобще. Все пак аз си позволявам да ги предложа и искам дискусия за тях, защото те касаят създаването на процедура за допълване на решението за предоставяне на концесия с оглед възможностите за изграждане на нови обекти или реконструкция, разширение и модернизация на съществуващите такива, което ще позволи и реализирането на всички инфраструктурни проекти. Това касае летищата и пристанищата, но в случая нашата цел е да облекчим работата по строежа на магистрали.
Доколкото обясни заместник-министърът на регионалното развитие в комисията, предстои подписване на съвместен договор с чуждестранен инвеститор за реализиране на магистрала “Хемус”. Всички обекти, които предстои да бъдат изградени там, все още не фигурират в никакъв план. Всичко това ще бъде работа впоследствие. И това, което аз съм предложила, е именно облекчаване на цялата тази процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Аз ще Ви моля да представите текстовете, тъй като господин Мирчев не ги прочете.
Петя Божикова: За създаване на нов § 23.
“§ 23. В Закона за концесиите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) Алинея 2 се изменя така:
“(2) Обектите на концесия, както и необходимите за ползването им строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, се конкретизират чрез:
1. посочването им в решението по чл. 7 при условие, че преди предоставянето на концесията е влязъл в сила подробен устройствен план, който предвижда изграждането им, като конкретните права, задължения и срокове се уреждат в концесионния договор;
2. допълване на решението по чл. 7 с посочването им след влизане в сила на подробен устройствен план, след предоставянето на концесията, който предвижда изграждането им, като конкретните права, задължения и срокове се уреждат с допълнение към концесионния договор.”
б) създава се ал. 5:
“(5) В случаите по ал. 2, т. 2 изработването на подробния устройствен план се възлага от концесионера след предварително одобрения от министъра, определен с решението по чл. 7.”
2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
“(2) Концесията за обектите по ал. 1 може да включва територия, строежи, съоръжения и необходимата за ползването им техническа инфраструктура и принадлежности, които са собственост на държавата, или такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства. Изградените от концесионера по реда на чл. 2, ал. 2 обекти, строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности са публична държавна собственост.”
3. В чл. 7 се създава ал. 4:
“(4) Решението по ал. 1 се допълва по реда, предвиден с чл. 2, ал. 2, в срок до една година след влизането в сила на подробния устройствен план, който предвижда изграждането на обектите, строежите, съоръженията, както и необходимата за ползването на обектите, строежите и съоръженията техническа инфраструктура и принадлежности.”
4. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 3в:
“§ 3в. В случаите, когато е предоставена концесия преди да е разработен и влязъл в сила подробен устройствен план за концесионната територия, който предвижда изграждането на обекти, строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности, Министерският съвет допълва решението по чл. 7, като дава право на концесионера да изгради предвидените обекти, строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности в едногодишен срок от влизане в сила на този закон по молба на концесионера.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Божикова.
Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение на госпожа Божикова? Не виждам желаещи.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на госпожа Божикова за създаването на нов параграф.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 114 народни представители: за 73, против 29, въздържали се 12.
Това предложение се приема.
За прегласуване – заповядайте, господин Папаризов.
Атанас Папаризов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Току-що направихме такова кардинално изменение в Закона за концесиите, което нито е обсъждано във водещата Икономическа комисия, нито въобще е било предмет на обсъждания. Моля ви да не правим такива изменения в един закон, който ще има много сериозни правни последици. Затова ви моля да прегласуваме това предложение. То според мен е абсолютно некоректно да се прави в този закон. Ако госпожа Божикова желае, би могла да направи предложение за изменение и допълнение на Закона за концесиите и на тази основа да разглеждаме подобен текст. Такъв прецедент ще създадем, с който фактически ще променим правната логика на целия Закон за концесиите, който е работен много сериозно и затова е променян почти минимално в последните три Народни събрания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Папаризов.
Много ви моля, уважаеми народни представители, остават ни броени минути работно време. Заемете местата си, нека спокойно да осмислим това, което гласуваме, и да гласуваме така, както позволява нашата съвест.
Моля, уважаеми госпожи и господа народни представители, гласувайте отново предложението на народния представител Петя Божикова.
Гласували 132 народни представители: за 36, против 76, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Остана последният параграф.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Предложение от народния представител Нина Радева - § 24 по основния доклад на комисията, който става § 27, се изменя така:
“§ 27. Параграф 25 влиза в сила от 1 април 2004 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този финален параграф, уважаеми народни представители? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте последния параграф от закона, така както е подкрепен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 107, против 5, въздържали се 9.
Този параграф е приет.
Давам думата за финални слова на министър Валентин Церовски.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми колеги, искам да се извиня за неудобствата, които ви създадохме. Искрено ви благодаря. За мен е удоволствие да кажа, че българския парламент отвори вратите за частния капитал към строителството на българските магистрали. Благодаря ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря и аз, господин Церовски.
Следващото заседание е в сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,08 ч.)


Председател:
Огнян Герджиков


Заместник-председател:
Камелия Касабова


Секретари:
Величко Клингов

Несрин Узун