Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2004-07-08

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова 

Секретари: Светослав Спасов и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Ако няма предварителни въпроси, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗДРАВЕТО.
Искам да поканя доц. Щерев да бъде така любезен да заеме своето място, за да можем да продължим нашата работа.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, вчера стигнахме до чл. 225 на вносителя.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 225, който става чл. 223:
"Чл. 223. Който наруши права на пациент, регламентирани с този закон и с актовете по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв."
По чл. 226 има предложение на народните представители Паница, Константинова, Кацаров, Игнатов и Китов.
Комисията приема предложението.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 226, който става чл. 224:
"Чл. 224. (1) Който извършва медицинска помощ или здравна дейност, без да има необходимата правоспособност за това, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Медицински специалист, който допуска системно нарушения при упражняване на професията си поради небрежност или незнание, допуска груби грешки в работата си или извършва неморални деяния като използва служебното си положение, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с лишаване от право да упражнява професията си за срок от три месеца до две години.
(3) Лекар, стоматолог, медицинска сестра, акушерка и фелдшер, който откаже оказването на спешна медицинска помощ на гражданин в критично за живота му състояние, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с лишаване от правото да упражнява професията си за срок от три месеца до една година."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 227, който става чл. 225:
"Чл. 225. Който извършва асистирана репродукция в нарушение на Глава четвърта, раздел ІІІ, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 15 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – с лишаване от правото да упражнява професията си за срок от три месеца до една година."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 228, който става чл. 226:
"Чл. 226. Длъжностно лице, което налага мерки за физическо ограничаване на пациент с установено психично разстройство в нарушение на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с лишаване от право да упражнява професията си за срок от три месеца до една година."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 229, който става чл. 227:
"Чл. 227. (1) Медицински специалист, който издаде болничен лист в нарушение на нормативно установените изисквания, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което не изпълни заповедта на директора на регионалния център по здравеопазване за създаване на лекарска консултативна комисия, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 4500 лв."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 230, който става чл. 228:
"Чл. 228. Който извърши медицинско научно изследване в нарушение на този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв., а при повторно нарушение – с лишаване от правото да упражнява професията си за срок от три месеца до една година."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 231, който става чл. 229:
"Чл. 229. Който практикува алтернативни методи за въздействие върху индивидуалното здраве в нарушение на този закон и нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Като имате предвид, че навсякъде "алтернативни" ще се замени с "неконвенционални", ако някой има смущение по тези текстове, нека да вземе думата.
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Господин председател, от гледна точка на българския език според мен трябва да направим малка редакционна поправка в чл. 226, който става чл. 224, тъй като да извършиш помощ не звучи добре. Аз предлагам думата "извършва" да се замени с "оказва" и текстът да стане така: "Който оказва медицинска помощ или извършва здравна дейност…".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Съвършено прав сте. Това предложение дори не трябва да подлежи на гласуване, то е чисто редакционно.
Заповядайте, проф. Камбуров.
Димитър Камбуров (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, искам да взема отношение по ал. 2 на чл. 226, който става чл. 224 – медицински специалист, който – забележете – допуска системно нарушения при упражняване на професията си поради небрежност или незнание, допуска груби грешки в работата си или извършва неморални деяния, се наказва за срок от три месеца до две години. Според мен за този случай наказанието трябва да бъде не по-малко от една до пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Камбуров. Все пак има “ако не подлежи на по-тежко наказание”.
Има ли други желаещи? Не виждам.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване. Очевидно е, че тук не можем да правим промени по същество.
Предложението на господин Великов е чисто редакционно, така че то ще бъде гласувано с всички текстове, затова подлагам на гласуване текстовете от чл. 225, който става чл. 223, до чл. 231, който става чл. 229, в окончателната редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 97 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 9.
Текстовете се приемат.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По чл. 232 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 232, който става чл. 230:
“Чл. 230. Медицински специалист, който наруши установените с този закон и с нормативните актове по прилагането му изисквания към формите, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинската документация, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.”
По чл. 233 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 233, който става чл. 231:
“Чл. 231. (1) Който наруши разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането му извън случаите по чл. 211-230, се наказва с глоба от 200 до 600 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 600 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 2000 лв.
(3) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
Чл. 234. (1) Нарушенията по чл. 229 и 231 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от директора на регионалния център по здравеопазване, а наказателните постановления се издават от директора на регионалния център по здравеопазване.
(2) Препис от наказателното постановление, издадено за нарушения по ал. 1, се изпраща на висшестоящия орган по експертиза на работоспособността, на регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната нетрудоспособност, на заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и Националния осигурителен институт) и на РЗОК.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 234, който става чл. 232.
“Чл. 235. Нарушенията по чл. 214-222 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори, а наказателните постановления се издават от директора на РИОКОЗ.”
Предложението на народния представител Атанас Додов е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 235, който става чл. 233.
По чл. 236 има предложение на народния представител Атанас Щерев, което комисията е подкрепила.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 236, който става чл. 234:
“Чл. 234. Нарушенията по чл. 211, 217 и 219 се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени от директора на регионалния център по здравеопазване или от държавни здравни инспектори, а наказателните постановления се издават съответно от директора на регионалния център по здравеопазване или от директора на РИОКОЗ.
Чл. 237. Нарушенията по чл. 223 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита, а наказателните постановления се издават от директора на съответната РИОКОЗ или от директора на Националния център за радиобиология и радиационна защита.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 237, който става чл. 235.
“Чл. 238. Нарушенията по чл. 224-232 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на здравеопазването или от директора на регионалния център по здравеопазване, а наказателните постановления се издават от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице, или от директора на регионалния център по здравеопазване.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 238, който става чл. 236.
“Чл. 239. Нарушенията по чл. 233 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на здравеопазването или от директора на регионалния център по здравеопазване, или от държавни здравни инспектори, а наказателните постановления се издават съобразно предоставената им компетентност – от министъра на здравеопазването, от директора на регионалния център по здравеопазване или от директора на РИОКОЗ.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 239, който става чл. 237.
“Чл. 240. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления за нарушенията се извършват съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 240, който става чл. 238.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Има ли желаещи? Не виждам.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текстовете от чл. 232, който става чл. 230, до чл. 240, който става чл. 238.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Текстовете се приемат.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, докладвам “Допълнителна разпоредба”.
Има предложение на вносителя; има предложение на народния представител Светлин Белчилов, което комисията приема по принцип; има предложение на народния представител Евдокия Манева, което комисията също е приела по принцип.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на Допълнителна разпоредба:
“Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Здравна документация”са всички форми за регистриране и съхраняване на здравна информация.
2. “Диспансеризация” е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания.
3. “Инвазивни методи” са диагностични и лечебни инструментални методи, при които чрез нарушаване целостта на кожата и лигавиците или през естествени отвърстия се прониква в човешкото тяло.
4. “Медико-правни процедури” са процедури, извършвани с цел защита на сигурността на страната, вътрешния ред или здравето на гражданите без медицински показания.
5. “Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
6. “Скрининг” е целево профилактично изследване, извършено по определена програма за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди.
7. “Физическо ограничаване” е прилагане на механични средства за обездвижване, принудителна изолация в специално затворено помещение и употреба на лекарствени продукти за намаляване физическата активност на пациента в случаи, при които е опасен за себе си или за околните.
8. “Промоция на здравето” е процес, при който чрез осигуряване на социални, икономически, екологични и други условия и на адекватно здравно образование се дава възможност на индивидите да подобрят собственото си здраве чрез засилване на личната и груповата отговорност.
9. “Обекти с обществено предназначение са”:
а) водоизточници и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти, съоръжения и мрежи за питейно битово водоснабдяване;
б) плувни басейни, плажове и места за къпане;
в) средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища и места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи;
г) спортни обекти – стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
д) театри, киносалони, концертни зали, компютърни и Интернет-зали, игрални зали;
е) бръснарски, фризьорски и козметични салони, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
ж) гробищните паркове;
з) предприятия за производство и търговия на едро с лекарства, аптеки, дрогерии;
и) предприятия за производство, съхраняване и търговия с козметични средства;
к) железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
л) бензиностанции, газостанции;
м) транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове, транспортни средства със специално предназначение – санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на храни, автомобили за превоз на тленни останки;
н) предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения;
о) детски ясли и градини, и заведения за социални услуги за деца и ученици, училища и висши училища, ученическите и студентските общежития, школи – музикални, езикови, спортни, и центрове за работа с деца;
п) лечебни и здравни заведения, здравни кабинети, служби по трудова медицина;
р) предприятия за дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
с) обекти с източници на йонизиращи лъчения;
т) обекти за производство, съхраняване и търговия с химични вещества, препарати и продукти;
у) селскостопански аптеки.
10. “Продукти и стоки със значение за здравето на човека” са:
а) храни, добавки в храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
б) лекарства;
в) козметични продукти;
г) химични вещества, препарати и продукти;
д) дрехи втора употреба.
11. “Дейности със значение за здравето на човека” са:
а) устройството на урбанизираните територии;
б) проектиране, строителство, реконструкция, разширение, въвеждане в експлоатация на жилищни сгради и обекти с обществено предназначение;
в) поддържане чистотата на населените места от общините;
г) изпълнение на имунизационния календар на Република България;
д) недопускане и ограничаване на вътрешноболничните инфекции в лечебните заведения;
е) извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
ж) изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания;
з) спазването на физиологичните норми за организирано хранене на групи от населението.
12. “Факторите на жизнената среда” са:
а) води, предназначени за питейно-битови нужди;
б) води, предназначени за къпане;
в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
з) курортните ресурси.
13. “Урбанизирани територии” са населените места и селищните образувания в определени с устройствен план строителни граници.
14. “Козметичен продукт” е всяка субстанция или препарат, предназначен за контакт с различните външни части на човешкото тяло – кожа (епидермиса), коса, нокти, устни и външни полови органи, или със зъбите и лигавицата (мукозната мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна на външния вид и/или корекция на миризмите и/или предпазване и поддържане в добро състояние.
15. “Информирано съгласие” е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация.
16. “Репродуктивно здраве” е здравето на лицата, свързано със способността им за създаване на потомство.
17. “Евтаназия” е безболезнено прекъсване на живота на човек, страдащ от нелечима и придружена от силни физически страдания болест, след изразено желание от него или от неговите близки.
18. “Алкохолни напитки” са спиртните напитки, виното и бирата.
19. “Спиртни напитки” са течности, предназначени за консумация, които съдържат най-малко 15 обемни процента етилов алкохол.
20. “Пряка реклама” е всяка форма на търговски послания, съобщения или препоръки, които целят популяризирането на алкохолните напитки и/или консумацията им, чрез използване на самите напитки или на действия, свързани с тяхното консумиране, производство и разпространение.
21. “Непряка реклама” е всяка форма на търговски послания, съобщения, препоръки или действия, които използват име или фабрична марка на алкохолна напитка, както и име или фабрична марка на производител на алкохолни напитки върху продукти и стоки, които не са алкохолни напитки.
22. “Асистирани репродукции” – диагностични и лечебни методи, чрез които се цели преодоляване на безплодието и които се осъществяват в специализирани центрове.
23. “Диетика” е лечебен метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
24. “Лечебно гладуване” е лечебен метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Имате думата, уважаеми народни представители. Има ли желаещи?
Заповядайте, господин Цеков.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, забележката ми е само по отношение на т. 17 – “Евтаназия”. Там казваме: “Евтаназията” е безболезнено прекъсване на живота на човек, страдащ от нелечима и придружена от силни физически страдания болест, след изразено желание от него или от неговите близки”.
Тук очевидно се има предвид, и когато гласувахме тези текстове ставаше дума, че неговите близки изразяват такова желание, само когато той е в невъзможност сам да го изрази. Но записано така, според мен, не се разбира изрично, че неговите близки могат да изразят желание за евтаназия, само ако той самият не може да го направи.
Според мен има двусмислица, че ако той не изрази желание, а те изразят, тогава какво става?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Но нали така или иначе ние евтаназията не я разрешихме?
Валери Цеков: Да. Но това тук го запазваме като обяснение – “Що е то евтаназия?”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: След като не е разрешено, какво значение има?
Валери Цеков: Тогава да отпадне т. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Нещо, което ние изрично не сме позволили…
Валери Цеков: Тогава моето предложение е т. 17 да отпадне, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това е по-разумното.
Валери Цеков: Да, съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: След като нещо не сме го регламентирали, за какво да го обясняваме какво точно представлява?
Има ли други желаещи?
Заповядайте, госпожо Манева.

Евдокия Манева (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Имам предложение по т. 12 – "Фактори на жизнената среда".
Вижте, там старателно са изброени всичките елементи на жизнената среда, но е пропуснат въздухът. А чистотата на въздуха е един изключително важен фактор. Вземете който искате от градовете, които са обявени за горещи точки, такъв е и София, такъв е и Русе, чистотата на въздуха и запрашеността са изключително важни фактори за здравето на хората.
Една голяма група заболявания се предизвикват от замърсения въздух - всички астми, включително усложнения на пневмонии и т.н. Не зная, това може би е грешка или пропуск, но непременно трябва да се добави и въздухът. Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това действително и на мен ми се струва сериозен пропуск.
Господин Щерев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, моето мнение е, че действително фактор на жизнената среда е въздухът и бихме могли да го прибавим.
Обаче от друга страна искам да се обърна към д-р Валери Цеков и да кажа, че чл. 100 гласи следното:
"Чл. 100. На територията на Република България не се прилага "евтаназия"."
Което означава, че трябва да бъде обяснено какво означава евтаназия.
От друга страна искам да кажа, че ако нещо ме притеснява в т. 17, то е, че дефиницията не е съвсем точна. Защото безболезненото прекъсване на живота на човека е в една неопределена форма. А евтаназията всъщност е атестирано безболезнено прекъсване на живота на човека. Някой друг, трето лице участва в евтаназията. Именно това би трябвало да се определи, тоест да се каже, че "подпомагането на безболезнено прекъсване на живота на човек, страдащ от нелечима и придружена от силни физически страдания болест, след изразено желание от него или неговите близки", представлява евтаназия, а чл. 100 не разрешава такава дейност.
Тоест мотивите на тези хора, които биха желали да прилагат евтаназия, са благородни, но тя не е разрешена от закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: И аз Ви благодаря, но това е порочен кръг.
След като е забранена евтаназията, която е безболезнено прекъсване, ако аз го направя болезнено, значи не е забранено. Защото ние го определяме, че е безболезнено. Нали така? Ако асистирам безболезнено, е забранено. Обаче, ако го направя болезнено, се казва, че не попада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Това е убийство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Е, хубава работа!
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Болезненото е убийство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Навлизаме в една много трънлива материя и не ми отива оттук да говоря.
Какво правим с предложението на госпожа Манева за въздуха?
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Включваме го като нова точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, като нова точка е само въздухът.
Има ли други желаещи? Не виждам.
Разбира се, ако човек прочете т. 11, буква "а", изпада в много силно недоумение. Защото "устройството" се оказва дейност.
Точка 11 казва: "Дейности със значение за здравето на човека" са:
а) устройството на урбанизираните територии;"
Устройството не може да бъде дейност.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Законът не е без грешки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Именно, това аз го виждам, но не смея да го казвам.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева в т. 12 да се добави една нова буква "и" накрая, където да посочим въздуха.
Моля да гласувате това предложение.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Приема се. Включва се и въздухът.
Следващото предложение е на народния представител Валери Цеков – да отпадне т. 17, определението на евтаназия.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 6, въздържали се 7.
Това предложение се приема и определението отпада.
И накрая подлагам на гласуване § 1 от Допълнителните разпоредби.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 2.
Приемат се Допълнителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:

"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., а чл. 54, ал. 3 влиза в сила от 1 януари 2006 г.
(2) Лицата, които имат право да упражняват медицинска професия по реда на Закона за народното здраве, са правоспособни медицински специалисти по смисъла на чл. 188.
(3) Министърът на здравеопазването с наредба определя реда за вписване на лицата по ал. 2 в регистъра по чл. 189."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага ал. 1 да стане § 40, а ал. 2 и ал. 3 да станат съответно ал. 1 и ал. 2 на § 2 и дава следната редакция на § 2:
"§ 2. (1) Лицата, които имат право да упражняват медицинска професия по реда на Закона за народното здраве, са правоспособни медицински специалисти по смисъла на чл. 186.
(2) Министърът на здравеопазването определя с наредба реда за вписване на лицата по ал. 1 в регистъра по чл. 187."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Много ми е странна тази ал. 1. Какво им е преходното на тези лица, които имат право да упражняват медицинска професия? Може би, че са преходни, не са вечни. В този смисъл ли? Не ми е много ясно.
Имате думата, уважаеми народни представители.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председателю, ние направихме следните промени в чл. 186: създадената ал. 1 по предложение на комисията се раздели на две алинеи. Това означава, че специалистите завършват висше образование, след това правят стаж и теза. След това обаче, след определен срок от време, имат право да положат единен държавен изпит пред комисия, назначена от министъра на здравеопазването, и тогава придобиват пълна правоспособност.

В този смисъл лицата, които имат право да упражняват медицинска професия по реда на Закона за здравето, са правоспособни медицински специалисти по смисъла на чл. 186. Тоест, в чл. 186 се уточнява и се разпорежда кой има право да упражнява медицинска професия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Всичко това е хубаво и го разбирам, но какво прави в Преходните и заключителни разпоредби, не мога да схвана. Ако искаме да определим кои са тези лица, нека това да бъде допълнителна разпоредба, това е предназначението на допълнителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Още нещо. Тези, които имат специалност “медицина” по реда на сега действащия Закон за народното здраве, няма да се връщат обратно и да извървяват цялата процедура, която е разписана в този закон, а са правоспособни медицински специалисти.
За завареното положение, които са сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, приемам.
Има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте този параграф в окончателната редакция на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Този параграф се приема.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет преобразува съществуващите районни центрове по здравеопазване в регионални центрове по здравеопазване, а съществуващите хигиенно-епидемиологични инспекции - в регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.
(2) Министърът на здравеопазването в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението по ал. 1 издава Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване и Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.
(3) Лицата, които упражняват държавен санитарен контрол в хигиенно-епидемиологичните инспекции към влизането в сила на този закон, имат правата по § 3 от Закона за държавния служител.
(4) Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве могат да сключват договори с НЗОК до 31 декември 2005 г.”
Комисията приема предложението.
“§ 4. Този закон отменя Закона за народното здраве.”
Комисията приема предложението.
“§ 5. В чл. 52, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (обн…) думата “санитарните” се заменя с “органите за държавен здравен контрол”.”
Комисията приема предложението.
Комисията приема по принцип предложението за § 6 и предлага следната редакция:
“§ 6. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) ал. 3, т. 6 се отменя;
б) ал. 4, т. 8 се отменя.
2. В чл. 18, ал. 1, т. 3 се изменя така:
“3. по чл. 15, ал. 3, точки 2-5 в срок до един месец”.
3. Досегашният текст на чл. 29 става ал. 1 и се създава ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Не се дължи такса за издаване на разрешение за внос или износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях.”
4. В чл. 31:
а) създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Първоначалната лицензионна такса за издаване на лицензия за използване на радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения за медицински цели и годишните лицензионни такси са в размер на 50 на сто от определените такси по чл. 28, ал. 1.”;
б) алинея 2 става ал. 3.
5. В чл. 57 т. 1 се отменя.
6. В чл. 58:
а) алинея 1, т. 5 се отменя;
б) алинея 3, след думите “за срок” се добавят думите “от три”.
7. Член 59 се изменя така:
“Чл. 59. Разрешение за внос на радиоактивни източници на йонизиращи лъчения се издава, ако:
1. лицето, за което са предназначени, има необходимата лицензия или разрешение, които му дават право да ги използва и/или да ги съхранява;
2. е осигурено превозването им от лице, което има лицензия или разрешение за превоз по този закон.”
8. В чл. 60:
а) в ал. 2 думите “и/или националните консултанти по лъчева терапия, нуклеарна медицина и рентгенология” се заличават;
б) създава се ал. 3 със следното съдържание:
“(3) Служебното съгласуване по ал. 2 се извършва със задължение, че източниците на йонизиращи лъчения могат да бъдат използвани за медицински цели.”
9. Член 61 се отменя.
10. В чл. 62 след думите “лицензиантът” се добавят думите “или титулярът на разрешение”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, имате думата по параграфи от 3 до 6 включително. Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте параграфите от 3 до 6 в окончателните редакции на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“§ 7. В чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование (обн…) след думите “аграрни науки” се добавя “националните центрове за опазване на общественото здраве”.”
Има предложение на народния представител Атанас Щерев:
В Преходните и заключителни разпоредби § 7 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Комисията не приема предложението на вносителя и предлага § 7 да отпадне.
Във връзка с изменението на Закона за висшето образование се оказва, че с отпадането на този параграф в съответните центрове няма да може да се извършва за научна степен “доктор”. Именно затова като че ли най-добре е вносителят да се изкаже отново. Раздвоен съм пред тази ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Значи в крайна сметка предлагате предложението да отпадне?
Искам да помоля вносителя да представи своите аргументи.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР КУМАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Специално по текста на ал. 7 ръководството на министерството направи работна среща с директорите на петте национални центъра, които единодушно, изхождайки от научните и учебни ангажименти на тези центрове и регламентирането на техните функции чрез Закона за висшето образование, настояха предложеният от нас текст за включване на националните центрове за опазване на общественото здраве в съответния текст на Закона за висшето образование, което дава възможност за хабилитиране и акредитация по реда на висшите учебни училища, да остане. Благодарен съм на доц. Щерев за това, че е склонен да уважи тези наши предложения и да оттегли своето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Трябва да подложа на гласуване предложението на комисията, но с уговорката, че самият председател на комисията е разколебан. Има представено допълнително мнение на вносителя.
Моля, гласувайте предложението на комисията, но със знак на внимание.
Гласували 105 народни представители: за 14, против 80, въздържали се 11.
Това предложение не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя, който беше защитен в пленарната зала.
Гласували 91 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 3.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“§ 8. В Закона за водите (обн. ДВ …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 42, изречение второ думата “санитарни” се заменя с “хигиенно-епидемиологични”.
2. В чл. 47, ал. 2 думите “публичните здравни заведения” се заменят с “лечебните заведения за болнична помощ”.
3. В чл. 48, ал. 1, т. 7 думата “санитарни” се заменя с “хигиенно-епидемиологични”.
4. В чл. 151, т. 1, буква “е” думите “публични здравни заведения” се заменят с “лечебните заведения за болнична помощ”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текста на § 8, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Защо става § 7? Няма да стане § 7, защото приехме § 7. Ще си остане със същата номерация.
Заповядайте за следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“§ 9. Навсякъде в Закона за гражданската регистрация (обн. ДВ …) думите “здравно заведение”, “здравното заведение” и “специализирани здравни заведения” се заменят съответно с “лечебно заведение”, “лечебното заведение” и “лечебни заведения”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текста на § 9.
“§ 10. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн. ДВ …) се правят следните изменения:
1. В чл. 71, ал. 1, буква “а” думите “здравно заведение” се заменят с “лечебно заведение”.
2. В чл. 85, ал. 2 думата “санитарните” са заменя със “здравните”.
Комисията приема предложението на вносителя за текст на § 10.
По § 11 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
“§ 11. В чл. 40, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ …) думите “здравни заведения по Закона за народното здраве” се заменят с “национални центрове по проблемите на общественото здраве”, а думите “медицински специалисти по Закона за народното здраве” се заменят с “медицински специалисти по Закона за здравето”.”
По § 12 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следния текст за параграфа:
“§ 12. В чл. 123, ал. 1, т. 2, буква “г” от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ …) думите “здравното заведение” се заменят с “лечебното заведение”.”
“§ 13. Чл. 83, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт (обн. ДВ …) думата “санитарните” се заменя с “органите за държавен здравен контрол”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текста на § 13.
“§ 14. В чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето (обн. ДВ …) думите “от болести по чл. 36 и 36а от Закона за народното здраве” се заменят с “от СПИН и болести по чл. 63, ал. 1 и чл. 150, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текста на § 14.
“§ 15. В чл. 37, ал. 2, т. 2 от Закона за замяна на войнските задължения с алтернативна служба (обн. ДВ …) думите “органи на държавния санитарен контрол” се заменят с “органи на държавния здравен контрол”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текста на § 15.
“§ 16. В чл. 27, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти думите “по Закона за народното здраве” се заменят с “по Закона за здравето”.”
Комисията не приема предложението и предлага § 16 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля, спрете дотук, защото от § 17 нататък става по-сложно.
Уважаеми народни представители, по тези параграфи има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Ще подложа разделно на гласуване, първо, от § 8 до § 15 включително така, както са подкрепени то комисията.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Тези параграфи се приемат.
Моля, гласувайте сега § 16 или по-точно предложението на комисията за отпадането на този параграф. Той трябва да отпадне, даже и да не ни се иска, понеже се оказва, че такъв закон няма.
Моля, гласувайте това съобразяване на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, по § 17 има предложение на народния представител Атанас Додов :
В § 17 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
“1. Създава се чл. 35а:
“Чл. 35а. (1) Задължително осигурените имат право на свободен избор на личен лекар и стоматолог от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.
(2) За личен лекар на деца се избира специалист с призната специалност по педиатрия от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.
(3) При невъзможност или при изрично желание на родителя, настойника или попечителя за личен лекар на дете може да бъде избран и лекар без призната специалност по педиатрия от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.
(4) На децата се извършват задължителни периодични профилактични прегледи, както следва:
1. децата до една година – не по-малко от веднъж месечно;
2. децата до 2 години – не по-малко от веднъж на два месеца;
3. децата до 3 години – не по-малко от веднъж на три месеца;
4. децата до 5 години – не по-малко от веднъж на шест месеца;
5. децата от 5 до 18 години – не по-малко от веднъж годишно.
(5) Прегледите по ал. 4 се извършват от личния лекар на детето, ако е с призната специалност педиатрия, а в случаите по ал. 3 – от лекар с призната специалност по педиатрия от лечебно заведение за извънболнична специализирана помощ.
(6) Националната здравноосигурителна каса заплаща извършването на прегледите по предходната алинея.”
2. Досегашната т. 1 става т. 2.
3. Създава се нова т. 3:
“3. В чл. 45, ал. 2 след думите “наредба на министъра на здравеопазването” се добавя “в съответствие с целите и приоритетите на Националната здравна стратегия”.”
4. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават 4, 5 и 6.
Комисията не приема предложението.


Комисията подкрепя по принцип предложенията на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 16:
“§ 16. В Закона за здравното осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45 се създава ал. 7:
“(7) В случаите по чл. 82, ал. 4 от Закона за здравето оказваната специализирана извънболнична медицинска помощ се заплаща, както следва:
1. от Националната здравноосигурителна каса в размер на половината от цената на тази услуга, определена в НРД;
2. от пациента в размер на цената, определена му от лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, намалена със сумата по т. 1.”
2. В чл. 49 думите “държавния санитарен контрол” се заменят с “държавния здравен контрол”.
3. В чл. 55, ал. 6 думите “по реда на чл. 31, ал. 3 от Закона за народното здраве” се заменят с “по чл. 80, ал. 2 от Закона за здравето”.
4. В чл. 58 думите “и здравни заведения по Закона за народното здраве” се заменят с “национални центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето”.”
Уважаеми господин председател, искам да докладвам, че освен това, че комисията не е приела предложенията на господин Атанас Додов и това вече е обсъдено, пленарната зала на Народното събрание не е приела текстове за доплащане, което означава, че при промените в ал. 7 т. 1 и 2 трябва да отпаднат, защото ще противоречат на по-рано приети текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ще противоречат на това, което бяхме направили преди малко? Добре.
Заповядайте, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Аз подкрепям това предложение на доц. Щерев в § 17, който става § 16, да отпаднат първите две точки на ал. 7, защото в случаите по чл. 82, ал. 4 от Закона за здравето, тоест закона, който приемаме, е казано следното: “Всяко лице има право на свободен достъп до лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, без да е необходима преценката на лекар от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.” Народното събрание прие тази ал. 4 да отпадне, което означава, че не съществува хипотеза, при която да се развият идеите в новата ал. 7, заложени в точки 1 и 2.
Ако позволите, бих искал с една-две думи да обясня за какво става въпрос. Тези текстове предвиждат възможност на пациентите, при положение че беше приета тази алинея, да избират свободно специалист, при когото да заплащат половината цена. Останалата цена да се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Но при положение, че тази алинея отпадна, мисля, че няма никакъв смисъл да коментираме оттук нататък тази идея. Тя вероятно ще продължи да се коментира, но вероятно в следващ период и в друг закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Остават само последните три точки от този параграф? Всъщност отпада само т. 1? Обяснете, защото започнах да губя представа.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Отпада т. 1, в която в чл. 45 се създава ал. 7 с две точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Господин Додов, заповядайте.
Атанас Додов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, оттеглям предложението си, не че е лошо, имам подкрепа за него от Българския лекарски съюз, от Министерство на здравеопазването, от Националната здравноосигурителна каса и против това, което предлагам, не съм чул отнякъде остро становище.
Комисията обаче отхвърли моето предложение по повод на това, че то касае основно Закона за здравното осигуряване и не бива да бъде в този закон.
Моето предложение е обхватно и наистина комисията е права. Не бива чрез промени в един закон да се правят съществени промени в друг закон. Най-общо предложението ми касае това, че всяко здравноосигурено лице има право на личен лекар и стоматолог. Дава се задължителност на профилактичните прегледи на деца чрез закона. Дава се задължителност на профилактичните прегледи на жените при гинеколог и т.н. Това са разумни предложения, за които ще очаквам подкрепа от залата. Те ще бъдат внесени като промяна в Закона за здравното осигуряване. Благодаря. Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Додов. Така облекчавате работата.
Заповядайте, господин Чакъров.
Джевдет Чакъров (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, в общи линии това, което беше казано, се подкрепя и от мен. Аз също подкрепям предложението, направено от доц. Щерев, за отпадането на т. 1 и 2 и това, което каза д-р Адемов - за отпадането на ал. 4 на чл. 82.
Първо, няма логика в Преходните и заключителни разпоредби да има разпоредбата, предлагана с т. 1 и 2. Затова има и предложение те да отпаднат.
Освен това аз се радвам, че все пак е надделял разумът. Имаше много дискусии и дебати по тази тема. Добре е, че за първи път в закон ние няма да предвидим копеймънт така, както досега това не се е случвало никога. Има тази възможност, има тази опция, ако пациентът иска да отиде да се прегледа при специалист, това днес е възможно. Но с оглед дейността и стабилността на Националната здравноосигурителна каса и най-вече с оглед на социалните вектори, на социалните параметри, това е едно разумно предложение, което лично аз подкрепям. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, доктор Чакъров.
За допълнително обяснение има думата господин Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, искам да кажа по този параграф, че в никакъв случай не обсъждам реално ли е или не това предложение. Мисля, че този дебат беше направен в планарна зала и е минал. Това, което каза д-р Чакъров, е спорно – дали трябва да има или не, това е отделен въпрос. Но ако трябва да дискутираме това, мисля, че не тук му е мястото, защото това решение вече е взето. След като това решение е взето, логиката показва, че тук има четири точки за промяна на Закона за здравното осигуряване. Първа точка от тези четири гласи:
“1. В чл. 45 се създава ал. 7:
“(7) В случаите по чл. 82, ал. 4 от Закона за здравето, оказваната специализирана извънболнична медицинска помощ се заплаща, както следва:
1. от НЗОК в размер на половината от цената на тази заслуга, определена в НРД;
2. от пациента в размер на цената, определена му от лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, намалена със сумата по т. 1.”
Всичко, което прочетох дотук, отпада.
Остава текстът по т. 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, това са технически промени, които следват.
Уважаеми народни представители, това дори не би трябвало да гласуваме, защото иначе влизаме в противоречие с нещо, което сме приели.
Затова моля, уважаеми народни представители, гласувайте предложението на комисията за редакция на § 17, който става § 16, без т. 1 от него, поради изложените съображения, а само останалата част.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Това предложение се приема.
Доктор Щерев, заповядайте да докладвате § 18.

ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“§ 18. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25 се създава ал. 6:
“(6) Дейността на службите по трудова медицина подлежи на акредитация при условията и по реда, определени за акредитация на лечебните заведения с Закона за лечебните заведения.”
2. В чл. 37, т. 6 думата “санитарен” се заменя със “здравен”.”
Комисията приема предложението на вносителя за § 18, който става § 17.
“§ 19. В чл. 9 от Закона за изпълнение на наказанията (обн. ДВ …) думите “санитарните изисквания” се заменят със “здравните изисквания”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текст на § 19, който става § 18.
“§ 20. В чл. 23 от Закона за кръводаряване и кръвопреливане се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “държавния санитарен контрол” се заменят с “държавния здравен контрол”.
2. В ал. 2 думите “главния държавен санитарен инспектор” се заменя с “главния държавен здравен инспектор”.
Комисията не приема предложението и предлага § 20 да отпадне, тъй като няма Закон за кръводаряване и кръвопреливане, има Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, обнародван в 2003 г.
Комисията предлага да се създаде § 20а, който става § 19:
“§ 19. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн. ДВ …) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 34а:
“Чл. 34а. (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ и диспансери с легла могат да вземат кръв за автохемотрансфузия при спазване изискванията на чл. 12, ал. 2, когато нямат медицински противопоказания за това и след получаване на писмено информирано съгласие.
(2) Когато лицето е непълнолетно, писмено информирано съгласие се взема от законния представител или попечител на непълнолетния.”
2. В Допълнителната разпоредба се създава т. 13:
“13. “Автохемотрансфузия” е метод, при който на пациент се прелива кръв, взета предварително от него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да вземат отношение по тези няколко параграфа? Не виждам.
Предлагам ги на гласуване в окончателната редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“§ 21. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн. ДВ …) навсякъде думите “главния държавен санитарен инспектор” се заменят с “главния държавен здравен инспектор”, а думите “хигиенно-епидемиологичната инспекция” и “хигиенно-епидемиологичните инспекции” се заменят съответно с “регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве” и “регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текст на § 20.
По § 22 комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21:
“§ 21. В Закона за лечебните заведения (обн. ДВ …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 51, ал. 1, т. 3 думите “чл. 31, ал. 2 и 3 от Закона за народното здраве” се заменят с “чл. 80, ал. 2 от Закона за здравето”.
2. В чл. 86:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Лечебните заведения, извън посочените в ал. 1, подлежат на доброволна акредитация за оценка на базовите им възможности за обучение на студенти и специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско образование.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Член 91 се изменя така:
“Чл. 91. В лечебните заведения за извънболнична помощ може да се провежда практическо обучение на специализанти по специалности, определени с наредбата по чл. 183 от Закона за здравето и обучение за целите на продължаващото медицинско образование.”
4. В чл. 115 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите “100 до 300 лв.” се заменят с “1000 до 3000 лв.”;
б) създава се нова ал. 2:
“(2) Който извършва дейност по извънболнична медицинска помощ в нарушение на чл. 39, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с лишаване от правото да упражнява професията си за срок от три месеца до една година.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “200 до 500 лв.” се заменят с “2000 до 5000 лв.”.
5. В чл. 116, ал. 1 думите “100 до 500 лв.” се заменят с “1000 до 5000 лв.”, а в ал. 2 думите “750 до 2000 лв.” се заменят с “8000 до 20 000 лв.”.
6. Навсякъде в закона думите “районен център по здравеопазване”, “районния център по здравеопазване” и “районните центрове по здравеопазване” се заменят съответно с “регионален център по здравеопазване”, “регионалния център по здравеопазване” и “регионалните центрове по здравеопазване”, а думите “хигиенно-епидемиологичната инспекция” – с “регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли възражения по тези параграфи? Не виждам.
Моля, гласувайте тези параграфи в окончателната редакция на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По § 23 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 22:
“§ 22. В чл. 6, ал. 1, буква “в” от Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ …) след думите “детски ясли” се добавя “детски кухни и банки за майчина кърма”.”
Аз предлагам разглеждането на този параграф да се отложи, защото по решение на Комисията по здравеопазването този въпрос е един от текстовете, който би трябвало да се разглежда в пленарна зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има предложение за отлагане. То трябва да се гласува.
Уважаеми народни представители, има предложение за отлагане на този параграф по изтъкнатите от д-р Щерев съображения.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.

ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, § 24 – комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за параграфа, който става § 23:
“§ 23. В чл. 82 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ …) ал. 3 се изменя така:
“(3) Заведения за отрезвяване се създават от Министерството на вътрешните работи съгласувано с общините”.
“§ 25. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн. ДВ …) се правят следните изменения:
1. В чл. 23, ал. 1 думата “санитарните” се заменя със “здравните”.
2. В чл. 38 и в чл. 66, т. 2 думите “санитарните разпоредби” се заменят със “здравните изисквания”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текст на § 24.
§ 26. Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 25:
“§ 25. В чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица (обн. ДВ …) думите “и здравните” се заличават.”
§ 27 – този закон не съществува. Съществува Закон за управление на отпадъците.
Комисията не приема предложението на вносителя и предлага § 27 да отпадне.
Предлага се да се създаде § 27а, който всъщност става § 26:
“§ 26. В чл. 95 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ…) думите “Директорът на хигиенно-епидемиологичната инспекция” се заменят с “Директорът на РИОКОЗ”, а думата “санитарен” – със “здравен”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Дотук, да не станат много натрупванията.
Ако има нещо, което да смущава? Не виждам желаещи.
Моля ви, гласувайте тези параграфи - от 24, който става 23, до 27а, който става 26 в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, § 28.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става всъщност § 27:
“§ 27. В Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ …) в Глава трета след чл. 59 се създава Раздел VІІІ с наименование “Опазване на околната среда от замърсяване с азбест” с чл. 59а:

“Раздел VІІІ
Опазване на околната среда от замърсяване с азбест

Чл. 59а. (1) Министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на здравеопазването, определя с наредба:
1. изискванията и мерките за предотвратяване и намаляване замърсяването на въздуха и водата с азбест;
2. методите и процедурите за определяне на азбест в прахови емисии;
3. методите и процедурите за определяне на концентрацията на неразтворени вещества в отпадни води, съдържащи азбест;
4. случаите, в които се допускат изключения от изискванията и мерките по т. 1.
(2) Министърът на околната среда и водите може да разреши използването на методи и процедури извън определените в наредбата по ал. 1, ако осигуряват получаването на еквивалентни данни и резултати.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По това предложение в тази редакция на параграфа? Не виждам желаещи.
Моля ви, гласувайте този параграф в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
Предложението на господин Додов е прието.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Предложение на народния представител Атанас Додов: създава се § 28а в Преходните и заключителните разпоредби (§ 28а става всъщност § 28):
“§ 28. В чл. 200л от Закона за съдебната власт се създава ал. 3:
(3) С наредбата по ал. 2 се определят и условията и редът за определяне и заплащане на разходите на лечебните заведения при извършване на съдебни експертизи”.
Комисията приема предложението за създаване на § 28.
По § 29 има предложение на народния представител Атанас Додов, което е прието от комисията.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
“§ 29. В Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (обн. ДВ …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 думите “чл. 88 и 93 от Закона за народното здраве” се заменят с “глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето”.
2. В чл. 5, т. 4 думите “съвместно с Националната здравноосигурителна каса” се заличават.
3. В чл. 9, т. 9 се отменя.
4. В чл. 32, ал. 3:
а) т. 2 се изменя така:
“2. удостоверение за правоспособност по Закона за здравето.”
б) т. 6 се изменя така:
“6. за чужденци – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната и удостоверение за правоспособност по Закона за здравето.”
5. В чл. 33, ал. 1 думите “по чл. 88 и 93 от Закона за народното здраве” се заменят с “глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето”.
6. Създава се § 6а в Преходните и заключителни разпоредби:
“§ 6а. Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в България изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до 1 юли 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По тези два параграфа желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте параграфите в окончателните редакции на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, тук има един § 30:
“§ 30. В чл. 50, ал. 7 от Закона за туризма (обн. ДВ …) думите “здравни заведения” се заменят с “лечебни заведения”. ”
Комисията приема предложението на вносителя, но аз правя уточнението, че Законопроектът за здравето се гледаше успоредно със Закона за туризма, който е приет, измененията са приети. Там чл. 50, ал. 7 урежда съвсем друга материя. Затова правя предложение този параграф да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Предложение за отпадането на този параграф по изложените съображения – съвсем коректно е това.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Приема се.
Заповядайте, д-р Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател!
“§ 31. В чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта (обн. ДВ …) след думата “учебните” се поставя запетая и се добавя “лечебните”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текст на § 31, който става § 30.
“§ 32. В Закона за храните (обн. ДВ …) навсякъде думите “държавния санитарен контрол” се заменят с “държавния здравен контрол”, думите “Закона за народното здраве” се заменят със “Закона за здравето” и думите “главен държавен санитарен инспектор” и “главния държавен санитарен инспектор” се заменят съответно с “главен държавен здравен инспектор” и “главния държавен здравен инспектор”.”
Комисията приема предложението на вносителя за текст на § 31.
“§ 33. В чл. 24, ал. 1, т. 8 от Закона за чужденците в Република България (обн. ДВ …) думите “здравно заведение” се заменят с “лечебно заведение”.”
Комисията приема предложението на вносителя за § 31.


"§ 34. В Закона за тютюна и тютюневите изделия се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
"1. на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;
б) точка 5 се изменя така:
"5. които не съответстват на здравните изисквания;"
в) в т. 11 думите "в обектите, лицензирани за безмитна търговия" се заличават;
г) създава се т. 12:
"12. на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици."
2. В чл. 35:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Забранява се рекламата на тютюневи изделия чрез предлагането им като мостри, подаръци и награди при мероприятия и състезания, организирани за лица до 18-годишна възраст."
Комисията приема предложението на вносителя за § 32.
По принцип комисията приема предложението за § 35 и предлага следната редакция на параграфа, който става § 33:
"§ 33. В Кодекса за социално осигуряване чл. 14, 15, 16 и 17 се отменят."
"§ 36. В Наказателния кодекс се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 354г:
"Чл. 354г. (1) Който без надлежно разрешително произведе, извърши клинични изпитвания, внос, износ, търговия на едро или на дребно с лекарства, предназначени за хуманната медицина, се наказва с лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от 100 000 до 200 000 лв.
(2) Който наруши правила, установени за производство, разрешаване за употреба, клинични изпитвания, внос, износ, търговия на едро и на дребно в страната с лекарства, предназначени за хуманната медицина, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата."
2. В чл. 355 се създава ал. 4:
"(4) Който наруши заповед на орган на държавния здравен контрол за спиране от експлоатация на обект, унищожаване или преработка на храни или стоки и това създава непосредствена опасност за здравето на хората, се наказва с поправителен труд или глоба от 10 000 до 100 000 лв."
Предложение на народния представител Атанас Щерев:
Параграф 36 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Комисията не приема предложението на вносителя и предлага § 36 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Дотук, за да не се объркаме.
Има ли смущения по тези параграфи? Не виждам.
Първо подлагам на гласуване от § 31 по първоначалната редакция до § 34 – по старата редакция, така както бяха представени и приети от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Тези параграфи се приемат.
Подлагам на гласуване приетото от комисията предложение на народния представител Атанас Щерев за отпадането на последния параграф – за промените в Наказателния кодекс.
Моля, гласувайте това предложение, което е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията приема по принцип предложението на господин Тошев и предлага следната редакция на § 36, който става § 34:
"§ 34. В Закона за защита срещу дискриминацията се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 след думите "етническа принадлежност" се добавят думите "човешки геном".
2. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 14:
"14. "Човешки геном" е съвкупността от всички гени в единичен (хаплоиден) набор хромозоми на дадено лице"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този параграф не виждам желаещи да се изкажат.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Извинете, господин председател.
Единичният набор хромозоми на дадено лице има диплоиден набор хромозоми, а не хаплоиден. Хаплоиден значи едната половина на всички хромозоми, затова трябва да бъде: "Човешки геном" е съвкупността от всички гени в единичен (диплоиден) набор хромозоми на дадено лице."
Това е коректният текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Едва ли има много хора, които да могат да Ви противоречат. (Весело оживление.)
Моля ви, гласувайте този параграф и тази корекция, направена от д-р Щерев.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Предложение от народния представител Лъчезар Тошев за създаване на нов § 36б.
Комисията приема по принцип предложението и предлага следната редакция за следващия параграф, който е § 35:
"§ 35. В Закона за защита на личните данни се правят следните допълнения:
1. в чл. 2, ал. 1 накрая се добавя "както и данните за човешкия геном";
2. в § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 10:
"10. "Човешки геном" е съвкупността от всички гени в единичен (диплоиден) набор хромозоми на дадено лице."
Това е същият текст, но в друг закон. Това е второ такова предложение. Първото го гласувахме вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение, прието от комисията, с тази корекция, направена от д-р Щерев.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
"§ 37. В едногодишен срок от влизането в сила на закона, Министерският съвет приема и министърът на здравеопазването издава нормативните актове по прилагането му."
Комисията приема предложението.
"§ 38. До влизането в сила на актовете по § 37 съответните нормативни актове по прилагането на отменения Закон за народното здраве се прилагат, доколкото не противоречат на този закон."
Комисията приема предложението.
"§ 39. Изпълнението на закона се възлага на министъра на здравеопазването."
Комисията приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли някакви притеснения за текстовете? Няма.
Моля, гласувайте тези параграфи, подкрепени от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, остана един текст. Аз предлагам този член, наред с отложените членове, които са върнати за разглеждане в комисията, Ви предлагам да не ги гласуваме. Тоест правя процедурно предложение да спрем разглеждането на Закона за здравето дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Има предложение за спиране на разглеждането на Закона за здравето.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Направеното предложение се приема.
Приключихме работата си по Закона за здравето.
Уважаеми народни представители, според нашия дневен ред предстои второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия, но тъй като много внезапно и неочаквано приключихме със Закона за здравето, доколкото разбрах, няма в момента готовност да преминем веднага към разглеждането на този законопроект. Остават малко повече от 15 минути до почивката, затова мисля, че няма много силно да възразите, ако тази почивка днес бъде малко по-голяма, така че обявявам почивката по-рано – 30 минути почивка.
В 11,15 ч. започваме. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни.): Продължаваме заседанието с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Докладван е § 14, който става § 17, 18 и 19. Започнали са разисквания по този параграф.
Давам думата за процедурно предложение на господин Нихризов.
Йордан Нихризов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, в рамките на процедурата искам да припомня как останаха нещата след прочитането на § 14, който става § 17. Тъй като имаше предложения, които се отнасят към текстовете на тези параграфи, а са направени към други параграфи, които отпадат, от залата беше решено параграфи 17, 18 и 19 да се разглеждат поотделно, като съответно предложенията, направени към други отпаднали параграфи, да бъдат третирани към текстовете, които съществуват към този параграф.
По този начин искам да върна нещата там, където бяха оставени от водещия тогава заседанието проф. Корнезов, и да внеса яснота за начина, по който се разглежда този закон, тъй като предполагам, че доста от хората в залата вече са забравили. Мина месец и половина от това заседание, когато спря разглеждането на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Нихризов, за съжаление това, което Вие казвате, не е отразено в стенограмата. Тук пише, че е отхвърлено предложението на господин Папаризов за отлагане на § 17, но Вие твърдите, че сме гласували процедурно предложение – трите параграфа да се разглеждат и гласуват отделно.
Йордан Нихризов: Да, да се разглеждат и гласуват поотделно, тъй като има предложения, които са по отпаднали след това параграфи, а текстът на отпадналите параграфи е преместен като чл. 17, 18 и 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма проблем да се разглеждат отделно. Те са докладвани.
Имате думата за процедурно предложение, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Имам процедурно предложение – да бъдат допуснати в пленарната зала представители на Министерството на икономиката, и то лица, за които мисля, че не е гласувано: господин Радослав Бозаджиев – заместник-министър на икономиката, господин Димитър Ивановски – също заместник-министър на икономиката, Камелия Стоянова – директор на Дирекция “Правна” на Министерството на икономиката, и Ели Анави – директор на Дирекция “Политика по отношение на предприятията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за допускане в залата.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Имате думата за изказвания по представените параграфи.
Заповядайте, господин Нихризов.
Йордан Нихризов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че трябваше да ги разглеждаме поотделно, но поне изказванията по тях ще бъдат общи. Затова само ще маркирам двете предложения, които съм направил и които се отнасят към тези текстове.
Например в текста на § 17 е запазена точката, която е от предния § 13 и съществуваше в текста: “гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево на малки и средни предприятия”. Това е точка “в” на § 14, ал. 1.
Във връзка с това имах предложение да се прибави и начинът, по който се извършва това гарантиране на част от кредитния риск, като се запише “посредством гаранционен фонд”. Дали този гаранционен фонд ще се изпълнява от насърчителна банка, както бяха дебатите в комисията и както смяташе министерството, или от специален гаранционен фонд като юридическо лице, както съм предложил в следващия параграф, това за мен не е от особено значение. Важно е този текст, записан в закона, да не остане едно добро пожелание, което никога няма да бъде изпълнено, защото никой не знае отговора на въпроса как държавата ще гарантира този кредитен риск.
Аз не зная защо министерството се отказа от идеята да бъде записана дори насърчителна банка като форма за извършване на това гарантиране, още повече, че един от болните въпроси е гарантирането на кредитния риск на малките и средните предприятия.
И тъй като може да има процедурни пречки да си кажа думите по предложението по сегашния § 18, ще го направя сега, тъй като по следващия имам предложение след думата “държавата” да отпаднат думите “може да”, “в рамките на бюджета”, т.е. всички условности, които бяха записани и които на заседанието на комисията бяха критикувани като отново пожелателни текстове без някаква конкретика. Отнася се до § 18 и чл. 15, който след това фактически преповтаря текста на § 26а в отпадащия следващ параграф.
В момента правим един малък трик – оставяйки настрана стария текст, който бяхме разкритикували в комисията и който считахме, че е абсолютно пожелателен, сега го пускаме 1:1, само че под формата на нов параграф, предложен от комисията. Смятам, че не е редно да запазваме неща, които всички в комисията видяхме, че са безполезни текстове, слагайки условности при тях. Те по никакъв начин няма да помогнат нито на бизнеса, нито за подобряване на текста в закона.
Така или иначе този законопроект получи изменения, които смятам, че не бяха в схемата на влошаване на неговото качество, вследствие на което със задържането, което се получи, може би колегите в залата, колкото и на брой да са те, забравиха за какво иде реч.
Поддържам направеното предложение във връзка с § 18 - тези условности – изразите “може да”, “в рамките на бюджета на Министерството на икономиката”, да се заличат и да се създаде съответното допълнение, начинът, по който ще се гарантира част от кредитния риск посредством гаранционен фонд, като пак подчертавам – дали това ще бъде отделно юридическо лице или тази функция ще изпълнява насърчителна банка, не е от значение. Важното е да се отговори на интереса на бизнеса, който е насочен към получаване на по-добри условия за кредитиране. Благодаря ви.ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Има ли други изказвания по тези текстове? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Нека да гласуваме първо предложението на господин Нихризов в чл. 14, ал. 1 – изречението да продължи с думите “посредством гаранционен фонд”.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 82 народни представители: за 47, против 28, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Има думата господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Госпожо председател, правя предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има предложение за прегласуване от господин Димитров.
Прегласуваме предложението на господин Нихризов по т. 2.
Гласували 97 народни представители: за 31, против 56, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 17 в редакцията на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 66, против 6, въздържали се 4.
Текстът се приема.
Моля да гласуваме предложението на господин Нихризов в § 18 – думите “може да” да отпаднат и думите “в рамките на бюджета на Министерството на икономиката” също да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 20, против 49, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме § 18 в редакцията на комисията и § 19, тъй като по него няма предложения.
Гласували 73 народни представители: за 64, против 4, въздържали се 5.
Текстовете се приемат.
Докладвайте § 15 и 16, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 15 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно § 20:
“§ 20. Член 18 се отменя.”
По § 16 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно § 21:
“§ 21. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думите “Национална служба по заетостта” се заменят с “Агенция по заетостта”.
По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя, като този текст става съответно § 22 със следната редакция:
“§ 22. В чл. 25 се създава ал. 4:
“(4) Кметовете на общините ежегодно представят в агенцията списък на имотите по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания по тези три параграфа? Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфи 15, 16 и 17 по номерацията на вносителя, в редакцията на комисията, които стават съответно параграфи 20, 21 и 22.
Гласували 79 народни представители: за 72, против 4, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 18 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
“В § 18 чл. 26а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите “прилагане на” се добавя “високи”.
2. Точка 3 се изменя така:
“3. защита на интелектуалната собственост;”
3. Точка 4 се изменя така:
“4. курсове за обучение на мениджъри”.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народните представители Гиньо Ганев и Радослав Илиевски:
“В § 18 към създадената нова Глава четвърта “А” да се създадат нови членове 26в и 26г:
“Чл. 26в. Създава се гаранционен фонд за малки и средни предприятия в размер на 50 млн. лв., който се формира от:
1. държавния бюджет – 51%;
2. външни донори;
3. дарения;
4. лихви;
5. други източници.
Чл. 26г. (1) За управлението и реда на разходване на средствата по гаранционния фонд за малки и средни предприятия Министерският съвет утвърждава правилник.
(2) Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигурява вноската за държавното участие във фонда.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на Валентин Василев:
“В § 18 се правят следните изменения:
1. В чл. 26а, ал. 1 думите “може да” да отпаднат.
2. Член 26б се изменя така:
“Чл. 26б. Насърчителна банка АД кредитира само малки и средни предприятия, отговарящи на изискванията в чл. 3, при условия и по ред, определени с устава и в правилата за работа на банката.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение от народния представител Йордан Нихризов:
“В § 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26а ал. 1:
а) думите “може да” и “в рамките на бюджета на Министерството на икономиката” да се заличат;
б) създава се т. 7:
“7. създаване на гаранционен фонд за малки и средни предприятия.”
2. Създават се членове 26в, 26г, 26д, 26е, 26ж, 26з, 26и, 26к, 26л, 26м и 26н:
“Чл. 26в. (1) Създава се гаранционен фонд за малки и средни предприятия в размер на 50 млн. лв., който се формира от:
1. държавния бюджет до 51 на сто;
2. външни донори – международни финансови институции, банки, взаимни фондове и др.;
3. дарения;
4. лихви;
5. други източници.
(2) Фондът е юридическо лице със седалище гр. София.
Чл. 26г. (1) Средствата по фонда се изразходват за осигуряване на не повече от 50 на сто от изискваното от банките обезпечение на кредитоискатели – малки и средни предприятия, по искани от тях кредити.
(2) Издръжка на дейността на фонда в размер, установен от Управителния съвет, но не повече от 1 на сто от формираните приходи на фонда.
Чл. 26д. Временно свободните средства на фонда могат да бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
2. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа;
3. облигации;
4. банкови депозити.
Чл. 26е. При временен недостиг на средства във фонда за покриване на неотложни плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет.
Чл. 26ж. Органи за управление на фонда са:
1. Управителен съвет;
2. председател на Управителния съвет.
Чл. 26з. (1) Управителният съвет се състои от пет души, назначавани от Министерския съвет, от които двама по предложение на национално представените работодателски организации и трима, определени от Министерския съвет. За членове на Управителния съвет не могат да бъдат предлагани лица, осъждани за икономически престъпления, освен ако не са реабилитирани.
(2) Председателят на Министерския съвет назначава един от членовете на Управителния съвет за председател.
(3) Мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години.
(4) Управителният съвет се свиква на заседание от председателя или по искане на 1/3 от членовете му.
(5) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях са присъствали 2/3 от членовете му.
(6) Решенията се вземат, ако за тях са гласували повече от половината от общия брой на членовете на Управителния съвет.
(7) Член на Управителния съвет се освобождава от Министерския съвет поради смърт, подадена оставка или влязла в сила присъда за извършено тежко престъпление, както и поради невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца.
(8) Управителният съвет на фонда внася отчет за дейността си в Министерския съвет веднъж годишно, но не по-късно от 1 май на следващата година.
Чл. 26и. Управителният съвет:
1. утвърждава плана за осигуряване на средствата на Гаранционния фонд за малки и средни предприятия;
2. осъществява контрол върху дейността на председателя на фонда;
3. утвърждава годишния бюджет и приема бюджета;
4. приема правилник за дейността си и утвърждава правилник за дейността на фонда;
5. взема решение за размера на гаранцията на кредитоискателите малки и средни предприятия, включени в регистъра за малките и средни предприятия, подадени чрез Агенцията за малки и средни предприятия;
6. приема решения за отписване на несъбираеми вземания;
7. приема решения за придобиване и разпореждане с имущество към фонда;
8. дава становище по проекти на нормативни актове, които имат отношение към дейността на фонда.
Чл. 26к. Председателят на Управителния съвет:
1. представлява фонда пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина и организира и ръководи дейността му;
2. осъществява оперативното ръководство на фонда;
3. внася за утвърждаване в Управителния съвет:
а) проект за бюджет на фонда;
б) отчет за изпълнението на бюджета на фонда;
в) проект за правилник за устройството и дейността на фонда;
г) предложенията от Агенцията за малки и средни предприятия на кредитоискатели малки и средни предприятия, които желаят да ползват реда за обезпечаване на кредитите от фонда.
Чл. 26л. Гаранционният фонд за малки и средни предприятия гарантира инвестиционни кредити не по-големи от 100 хил. лв., като размерът на гаранцията не може да бъде по-голям от 50 хил. лв.
Чл. 26м. Кредитоискателят не може да получава обезпечение от Гаранционния фонд за малки и средни предприятия преди да е погасил напълно преходния кредит, по който има обезпечение от фонда.
Чл. 26н. Фондът започва да функционира след набиране на 51 на сто от предвидения капитал. Размерът на предоставените гаранции по кредити не може да превишава 80 на сто от набрания капитал на фонда.”
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението и предложението на комисията е целият § 18 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Нихризов, заповядайте за изказване.
Йордан Нихризов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Тъй като целият този доклад представлява една огромна какафония от текстове, в която едва ли лесно можем да се оправим, взимам думата по предложения, които фактически вече са извън мястото, на което отредихме гласуването досега. Все пак искам да внеса малко яснота, тъй като предложението за създаване на Гаранционен фонд не е само мое, направили са го и други народни представители, от други парламентарни групи. То идва да докаже, че пожеланията, вкарани в този закон, не вършат никаква работа.
Понеже ставаше дума за закон за изменение и допълнение, вносителят, т.е. Министерството на икономиката, беше вкарало цяла нова глава, която наричаше “Финансиране”. Сега тази глава, в която бяха разписани условностите - може да, в рамките на бюджета на Министерството на икономиката - изведнъж изчезна и се сви само до един текст, който се премести в предните разпоредби. Това още веднъж идва да ни докаже, че липсва каквато и да било идея, как ще се реализира държавната политика в областта на подпомагането на малките и средни предприятия.
Вижте много добре, уважаеми колеги, текста на чл. 26а, ал. 1. Оттам нататък са разписани шест точки, в които би трябвало да е посочено, как ще се извършва съответното финансово подпомагане. Първото нещо, на което се натъкнахме, е, че тези шест точки изчезват, а оттам нататък изчезва и функцията на министерството, предложена от самото министерство. Остава само онзи пожелателен текст, който ние вкарахме и го претрансформирахме в един отделен параграф, в един отделен член.
В такъв случай за какво бяха фанфарите и всички тези заклинания, че ще се подпомага бизнесът? Те не вършеха никаква работа, тъй като дори от предложението на Министерския съвет не остава нищо. Оттам нататък нашето желание да се конкретизират нещата във връзка с начина на подпомагане, пак повтарям, посредством създаване на Гаранционен фонд за гарантиране на част от кредитния риск останаха извън борда. Премести се текстът. Премести се параграфът. Това са игри, които могат да минат тук за нас, като една демонстрация, как елегантно може да бъде отрязано едно гласуване по същество, един дебат по същество, но те си остават в обществото.
Така че начинът, по който ние процедираме в момента с хватки от рода: днес гледаме един член, след два месеца гледаме още един, за да може всичко да се забрави или медиите да не го считат за факт от съществен интерес за обществото, просто не решава въпроса.
В края на краищата този закон с тези изменения, дори и с отпадането на този параграф, нововъдение на министерството, което след малко ще гласуваме, просто няма да реши проблемите. Защото законът беше за изменение и допълнение, за подобряване на текста, а сега се оказва, че министерството просто предлага това, което е допълнението, да отпадне и комисията го одобрява, оставяйки пожеланията. Този закон, подчертавам, няма да донесе нищо, но може би ще го даде, както каза един колега – от сърце. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Други изказвания по този текст?
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Уважаеми колеги, нека да припомня на народните представители, тъй като наистина измина доста време от приемането на закона на първо четене, както и част от дебатите на второ четене. Нека да припомня, че същността на предложението на колегите Гиньо Ганев и Радослав Илиевски от Коалиция за България, както и сходното предложение на господин Нихризов за гаранционния фонд, е много опасно, тъй като то предвижда държавата да се ангажира с около 26 млн., да предвиди в държавния бюджет за този фонд, който, повтарям, ще оперира с тези гаранции при не особено ясни правила, при липса, така да се каже, на сериозни критерии за оценка на кредитния риск. Това са пари на данъкоплатеца, които, повтарям, се слагат в един гаранционен фонд с висок риск да бъдат загубени, образно казано, да изтекат в пясъка. Тъй като предлаганите механизми от колегите не създават достатъчно гаранции, че интересът на данъкоплатеца ще бъде защитен.

Нека да припомня, че историята на подобни гаранционни, а и всякакви други държавни фондове, има дълга и печална история в България. Милиони левове в чуждестранна валута – долари и други, буквално изтекоха в пясъка или по-точно в джобовете на определени хора, тъй като нямаше достатъчно ясни, прозрачни и категорични механизми за тяхното изразходване. Така че създаването на подобни фондове без добра уредба за оценка и управление на този риск – кредитния риск, гаранционния риск и в крайна сметка риска за интересите на данъкоплатеца и на държавния бюджет, този въпрос стои открит.
Затова комисията смята, че тези текстове не бива да бъдат подкрепяни, тъй като ще ангажират държавния бюджет и няма да помогнат с нищо според мен на малките и средни предприятия. Има други схеми за такава защита, но не точно във вида, в който го предлагат колегите. Поради тази причина комисията е гласувала против тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания по тези текстове? Няма.
Моля да гласуваме отпадането на § 18 по предложение на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 17.
Параграфът отпада.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 19 има предложение на Панайот Ляков – т. 2, б. “б” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за § 19, който става § 23:
“§ 23. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 и 3 думите “Закона за лицата и семейството” се заменят със “Закона за юридическите лица с нестопанска цел”.
2. В т. 4 се създава изречение второ:
“Предприятието остава независимо и в случаите, когато:
а) повече от 25% от капитала или от броя на гласовете в Общото събрание се притежават от инвестиционни дружества, дружества за рисково инвестиране или институционални инвеститори при условие, че не се упражнява контрол нито индивидуално, нито съвместно; или
б) капиталът е разпределен по такъв начин, че не може да се определи лицето, което упражнява контрол.”
3. Точка 6 се изменя така:
“6. “Средносписъчна численост на персонала” е средносписъчният брой на наетите лица по трудов договор на пълно работно време, включително тези, наети на непълно работно време, както и сезонно наетите, включително лицата, които работят по договор за управление или контрол и/или по решение на общите събрания на търговските дружества. В средносписъчния брой се включват и лицата, които осъществяват дейност като едноличен търговец, полагат труд като член-кооператор по реда на Закона за кооперациите, като занаятчии по реда на Закона за занаятите или като земеделски производители. Средносписъчната численост на персонала се определя на база от предходната финансова година. За новообразувани предприятия средносписъчната численост се определя за текущата финансова година.”
4. Създават се точки 8, 9 и 10:
“8. “Групи в неравностойно положени на пазара на труда” са групи в неравностойно положение на пазара на труда по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта.
9. “Институционален инвеститор” е институционален инвеститор по смисъла на Закона за публичното предлагаме на ценни книжа.
10. “Райони за целенасочено въздействие” са райони за целенасочено въздействие по смисъла на Закона за регионалното развитие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви
Господин Нихризов, заповядайте.
Йордан Нихризов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложенията в този закон за изменение и допълнение бяха направени, както беше казано, с цел текстовете да станат по-ясни, с цел да се въведат нови мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес. Тук имаме вече пълен разрез с първата част – изясняване на понятията. Досега в т. 4 като определение за независими предприятия беше записано: “Независимо предприятие е едноличният търговец, както и търговско дружество или кооперация, в които не повече от 25 на сто от капитала или от броя на гласовете в Общото събрание се притежават от лица, които не отговарят на изискванията за малки и средни предприятия”. Ясно е какво е независимо предприятие и е ясно какви други предприятия могат да влизат в тази категория, ако други търговци притежават част от капитала.
Сега обаче се въвежда едно определение в две подточки и въпреки опита на комисията по някакъв начин да изглади текста, той звучи в т. “б”, която моят колега Панайот Ляков предлага да отпадне и то справедливо, в последния вариант звучи така, че предприятието остава независимо и в случаите, когато капиталът е разпределен по такъв начин, че не може да се определи лицето, което упражнява контрол.
Значи ние правим едно определение в Допълнителните разпоредби, в което казваме, че не е ясно какъв е начинът, по който ще се определи това предприятие. Записваме го черно на бяло и оттам нататък всеки може да влезе в схемата малко или средно предприятие. Е, ще кажете, че не е чак толкова лошо, защото с измененията, които бяха направени, около 90 на сто от предприятията в България са малки или средни, така че оттук нататък и преференциите, които определихме да се ползват, са никакви, кой ли ще се натиска, че чак да стигнем до контрол, дали някой ще се опита да заобиколи понятието “малко и средно предприятие”. Само че в края на краищата, колеги, ние правим един законопроект, който хората ще четат и ще се опитат да осмислят. Едно ясно понятие, каквото беше това за независимо предприятие, тъй като то влиза в определението за малко и средно предприятие, може да се разбере от всеки. Предложението, което направи Министерството на икономиката за прословутата т. “б”, беше още по-увъртяно. В момента ние казваме: ако случайно не разберем кой управлява малкото и средно предприятия, пишем го за малко предприятие, за да си нямаме главоболия оттам нататък. Извинявайте, уважаеми дами и господа, но това вече надвишава всички норми на строене на едно законодателство. Можем да си прокарваме каквито искаме идеи в икономиката, имайки мнозинство в парламента. Но не е редно да залагаме текстове, които няма да бъдат разбрани от хората или които могат в определен момент да не решат нещата, защото не можем да излезем от трудната ситуация да опишем действителността и оттам нататък да се чудим как хората ще ги разберат или прилагат.
Затова аз поддържам предложението на господин Ляков – навярно и той ще се изкаже по въпроса, но може би изпитва известни затруднения, защото докладът отново е устроен по друг начин, - но аз поддържам предложението на господин Ляков в § 23, който се отнася до § 1, т. 4, подточка “б” дори във варианта, който е записан в момента от комисията, да отпадне.
И още няколко думи, що се отнася до харченето на държавни пари. Просто в дадения случай с определението в т. “а” при вас ще дойде друг закон, който ще похарчи 50 милиона от държавния бюджет. В това определение се залага основата във връзка с рисковите фондове, а не с преките потребители на кредити – малките и средните предприятия. Имайте го предвид, когато гласувате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЯ КАСАБОВА: Има ли други желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 18, против 62, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме § 19, който става § 23, в редакция на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 75, против 4, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 20 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно § 24:
“§ 24. Параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.”
По Допълнителната разпоредба на закона комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да отпадне. Текстът звучи така:
“§ 21. Навсякъде в закона думите “председателят” и “председателя” се заменят съответно с “изпълнителният директор” и “изпълнителния директор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези два параграфа? Няма.
Моля да гласуваме § 20 на вносителя и предложението на комисията § 21 да отпадне.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Текстовете се приемат.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По Преходните и заключителните разпоредби - § 22, комисията приема по принцип текста на вносителя и има предложение за този текст, който става съответно § 25:
“§ 25. (1) Създадената с този закон Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е правоприемник на Агенцията за малки и средни предприятия към Министерския съвет и на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката.
(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Агенцията за малки и средни предприятия и на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията се поемат от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.
(3) Служебните и трудовите правоотношения със служителите на Агенцията за малки и средни предприятия и на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, съответно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26:
“§ 26. Издадените удостоверения за вписване в регистъра на малките и средните предприятия запазват действието си до изтичането на срока на тяхната валидност. Започнатите производства по вписване в регистъра се прекратяват, като се връщат платените такси за вписване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24 по принцип, като той става съответно § 27:
“§ 27. В чл. 5, ал. 1 от Закона за патентите думите “Закона за малките и средни предприятия” се заменят със “Закона за насърчаване на малките и средни предприятия.”
Колеги, искам да ви припомня, че ние променихме закона и от името на агенцията отпаднаха думите “на предприемачеството и”, така че аз чета коригиран вариант на тези текстове по доклада в съответствие с това, което беше гласувано в пленарната зала. Така че тези думи не съм ги чел, за да не се объркват колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Нихризов, заповядайте за изказване.
Йордан Нихризов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз нарочно не исках да се четат, колкото и малко хора да са останали в тази зала, формално тези текстове, защото се оказва, че важен Закон за дребния и среден бизнес, към който всички се кълнем, че имаме добро отношение, се приема в залата от 48 човека. Вярно е, че на таблото стоят 70-80 гласа, но това е истината, която трябва да остане все пак в протоколите на Народното събрание.
Най-интересното е друго, че този параграф показва за какво в края на краищата има полза от приетите изменения и допълнения. И пак, тъй като имаме еднакви имена – Агенция за малки и средни предприятия, така решиха народните представители, да не я преименуват, фактически ние преобразуваме една агенция, сливаме я с друга агенция, правим я изпълнителна агенция и в края на краищата с ал. 3 служебните правоотношения на служителите от едната или другата агенция се прекратяват и преобразуват по Кодекса на труда. За да го преведа на нормален български език, това означава, че ръководството на досегашната агенция – едната изпълнителна и другата, може да бъде освободено, тъй като се преобразува със закон и се превръща в трета, друга агенция, макар и със същото наименование. Оттам нататък могат да се освободят едни или други служители по най-елегантния начин, както обикновено става в България, и така да решим въпросите за стимулирането на малките и средни предприятия.
Така че, колкото и да ви звучи иронично, от целия Закон за изменение и допълнение това ще остане в основата на всичко, което сме сътворили в продължение на около една година, като тръгнем от първото четене на този закон. Ще преструктурираме Агенцията за малки и средни предприятия, ще я превърнем в изпълнителна агенция и към нея ще влеем изпълнителната Агенция за насърчаване на търговията, вследствие на което някои от лицата могат елегантно да бъдат съкратени и да нямат съответните претенции. А дали по този начин ще се подобри работата, никой няма да разбере, защото, виждате ли, и наименованието се получи така, че е едно и също – Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Някъде в закона беше записано само “агенцията”. Може би това е най-правилният термин, защото функциите за насърчаване на малките и средни предприятия просто са изчезнали в текстовете.

За това, уважаеми колеги, вие ще извършите едно гласуване, но аз просто съм задължен да ви кажа каква ще бъде ползата от цялото изменение на този закон и от това последно ваше гласуване. Две агенции се обединяват в една и стават нова, с ново ръководство. Да е честито на Министерството на икономиката! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Други изказвания? Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфи 22, 23 и 24 в редакция на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 25 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 28.
"§ 28. В чл. 41, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ…) думите "регистрирани по реда на отделен закон" се заличават."
Само да поясня на уважаемите колеги, че все още действащият Закон за обществените поръчки има действие до 1 октомври. Приетият наскоро закон ще започне да действа от 1 октомври.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 26, като предложението на комисията е той да стане § 29:
"§ 29. (1) Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия в едномесечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник".
(2) Министерският съвет приема наредбата по чл. 7, ал. 3 в двумесечен срок от обнародването на този закон."
По § 27 комисията подкрепя текста на вносителя, който става съответно § 30:
"§ 30. Областните управители и кметовете на общините създават условия и съдействат на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, като й предоставят за ползване сгради, помещения и други материални условия, необходими за осъществяването на дейността й."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Изказвания по тези три текста има ли? Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфи 25, 26 и 27, подкрепени от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Има предложение на народния представител Йордан Нихризов за създаване на § 27а:
"§ 27а. С влизане на Закона за малките и средни предприятия в сила Министерският съвет чрез Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. осигурява паричната вноска за държавното участие в Гаранционния фонд за малки и средни предприятия."
Комисията не подкрепя това предложение и припомням, че тези предложения бяха отхвърлени при гласуването на предишни параграфи от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има думата за изказване господин Нихризов.
Йордан Нихризов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Редно е, естествено, да оттегля това предложение, за да не натискате излишно копчетата, тъй като идеята за това да се създаде гаранционен фонд вече беше отхвърлена.
Но аз искам да кажа още няколко думи по въпроса, тъй като прозвучаха слова, че липсвала прозрачност при формирането на този гаранционен фонд, липсвала идеята за това как ще се изразходват парите.
Тук в момента бяхме заложили едно условие, което да се гласува от Народното събрание с държавния бюджет.
Сега, в момента, това, което гласувахме, не е ясно, не е прозрачно по какъв начин, откъде ще дойде, по какъв начин и как оттам нататък ще се процедира с него.
Отлично зная, че подобен текст ще дойде с един друг законопроект само след няколко седмици. И тогава вие ще гласувате вече не сумата от 26 милиона, колкото се предвижда тук, а ще гласувате от държавния бюджет да се вземе сумата 50 милиона. Само че няма да ги дадете на малките предприятия, дами и господа от мнозинството, а ще ги дадете на рисковите фондове, които щели да работят с тях.
Така че решението, което се залага за в бъдеще, няма да бъде по-различно от това, което ние предлагаме. Само че то ще бъде далеч по-непрозрачно. И вината за това ще имат всички онези, които го подкрепят.
Сега аз оттеглям моето предложение, тъй като то става безсмислено, предвид безсмислените предложения, които приехме за усъвършенстване на този закон. Пожелавам им успех, но те няма да се различават съществено от това, което бяха слабостите досега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Господин Нихризов оттегля предложението си.
Господин Димитров, трябва да представите следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Параграф 28 от текста на вносителя се подкрепя от комисията по принцип и предложението на комисията за този текст, който става § 31, е:
"§ 31. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 29, който влиза в сила от деня на обнародването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по тези параграфи има ли? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 28, който става § 31 в редакция на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия. (Единични ръкопляскания.)

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Вносител е Марина Дикова и група народни представители.
Господин Осман, имате думата да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители!
“Д О К Л А Д
на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Марина Дикова и група народни представители

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията”

Предложение на народните представители Евдокия Манева, Кина Андреева, Евгени Чачев и Иван Иванов - създава се нов § 1:
“§ 1. В чл. 8 т. 1 се изменя така:
“1. в урбанизирани територии или в отделни урегулирани имоти извън тях за жилищни, обществено обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, включително и водни площи, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и природни територии, за движение и транспорт, включително и велосипедни алеи, за пасища, за необработваеми земи, включително скатове, дерета, оврази и др., за речни басейни и водни площи, за защитени природни обекти и културно-исторически паметници, за техническа инфраструктура и за специални обекти.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Теодора Литрова – създава се нов § 1:
“§ 1. В чл. 8 т. 1 се изменя така:
“1. в урбанизирани територии или в отделни урегулирани имоти извън тях за жилищни, обществено обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, включително и за водни спортове и атракции, за паркове, градини, лесопаркове и други видове озеленени площи, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и др.), за зелени връзки между озеленени площи и горски (природни) територии, за движение и транспорт, включително и за велосипедно движение и за движение на хора с увреждания, за ливади, за необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и др.), за речни басейни и водни площи, за защитени природни местности и обекти, за обекти на културно-историческото наследство, за техническа инфраструктура, за специални обекти и др.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Изказвания по тези две предложения?
Госпожо Манева, заповядайте.
Евдокия Манева (ПГОДС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, предложението, което сме направили, е с цел конкретизация на т. 1 на чл. 8. Конкретизация, която да гарантира, че зелените площи ще бъдат защитени, а така също да диференцира и да уточни някои от понятията, доста общо залегнали в т. 1.
Ще ви дам конкретни примери. В т. 1 на чл. 8, в редакцията, която е сега в закона, се говори за паркове и градини. Навсякъде в измененията и допълненията боравим с термина “озеленени площи”. Не мога да разбера по каква причина нашето предложение е отхвърлено.
На второ място, подчертана е една изключително важна особеност на връзката между озеленените площи и природните територии. Знаете, че съгласно Закона за биологичното разнообразие трябва непременно да се поддържа връзка между зелените площи и между защитените територии. И тези връзки трябва да бъдат защитени, защото иначе функциите на защитените територии се компрометират. Именно по тази причина ние сме въвели в нашата формулировка понятието за озеленени площи и озеленени връзки между тях и природните територии.
Конкретизирали сме също така определенията, свързани с движението и транспорта, като сме подчертали необходимостта от работа за лансиране на велосипедните алеи – една тенденция в последно време, свързана с опазване на чистотата на въздуха в населените места, която безусловно трябва да фигурира в Закона за устройство на територията.
По същия начин в редица райони съществуват терени, като дерета, оврази и други, които трябва да запазят своето предназначение. Фактически това представлява едно разширение на понятието “озеленени площи”. От тази гледна точка аз ви призовавам при гласуването да приемете ако не изцяло тази формулировка, поне една част от нея. На първо място, терминът “озеленени площи” и “връзката между озеленените площи и природните територии”.
На второ място, велосипедните алеи.
И на трето място, тези естествени природни образувания, които трябва да се запазят, като дерета, оврази и др., които са естествената връзка. За София например това е изключително важно наличието на тази терминология и на този вид площи, които да се запазят в естествения вид, защото това са белите дробове на София. Тези дерета и оврази осъществяват връзката между Витоша и зелените площи в града.
От тази гледна точка, за да не се спекулира, да не се злоупотребява с тези площи, да не се получи грубо нарушение на тези изисквания, ние предлагаме една конкретизация на формулировката на т. 1 в чл. 8. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Други изказвания по предложенията за създаване на нов § 1?
Заповядайте, господин Николов.
Никола Николов (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям това предложение на нашите колеги, защото иначе в текста, който е приет, в изречение първо става доста неясно. Тези озеленени площи може да са случайно озеленени, в смисъл, да е дворно място, в което няма постройка и няма започнало строителство, а по градоустройствените планове те не са определени като такива. Мисля си, че с малка редакционна поправка в текста на комисията бихме могли да възприемем и предложението, което е направено от нашите колеги, защото ако законът не е ясен и конкретен, споровете ще започнат в съдебната зала и отново прехвърляме отговорността не там, където й е мястото. Ние имаме ясна воля да не разрешаваме да се променя предназначението на озеленените площи, разбира се, по съответните подробни градоустройствени планове или на части от тези площи, които са публична, държавна и друга собственост.
Така че този текст, който те предлагат, макар и несъвършен, отговаря на логиката на закона и ако възприемете в текста на комисията така, както той ни е предложен, да определим точно тези зелени площи какви са, според мен текстът е напълно приемлив. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Други изказвания? Заповядайте, госпожо Литрова.

Теодора Литрова (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложеният от мен текст до голяма степен се преповтаря с текста, който е предложен от колегите Манева, Андреева, Чачев и Иванов, но в това предложение всъщност съм направила едно съществено разширение на текста, в който се дава възможност в тези озеленени площи, в парковете, градините и всички територии, които са обект на това разширение, което правим към чл. 8, т. 1, да бъдат включени и възможности велосипедистите да се ползват от природните дадености, от парковете и градините. И не на последно място, което считам за изключително важно, да бъде даден достъп на хората с увреждания да могат да се възползват от околната среда, която е изключително важна за тяхното здраве, от една страна, и, от друга страна, за възможностите да контактуват с други хора в една достъпна и приятна природна среда. Това е нещо, което всички ние дължим, за да можем да направим хората с увреждания равнопоставени поне във възможностите да се възползват от парковете, градините и всички озеленени площи.
Затова предложението, което съм направила за разширение на чл. 8, е напълно в духа на целия Закон за устройството на територията. Тези текстове са отбелязани в последващите членове на закона, като дават съответно разширение по други текстове, но това изброяване, което обхваща абсолютно всички възможности, които се отнасят към природните паркове и зелените площи, и не на последно място речните басейни и водните площи – нещо, с което не можем да се похвалим, че разполагаме, ще бъде една невероятна възможност точно в парковете и градините да използваме и тези водни площи, които ще допринесат още повече за едни действащи екологични системи в рамките на организираните градове.
Затова предлагам да приемете това предложение, което е напълно в духа на закона.
В заключение бих искала да изкажа съжаление, че вносителите по тези текстове не бяха поканени от Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство да защитим текстовете си, нито бяхме уведомени, нито пък имаше уведомление за всички народни представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте, госпожо Андреева, за изказване.
Кина Андреева (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз също искам да изразя от пленарната трибуна своето неудоволствие за това, че за първи път не бяхме поканени в комисията, когато се обсъждаха текстовете, които сме предложили. Нито аз, нито моите колеги съвносители сме получили покана, иначе щяхме да обясним своите аргументи в комисията, но сега ще ги изложим пред пленарната зала.
Искам да напомня на пленарната зала и да ви прочета какво казва чл. 8 в сега действащия Закон за устройството на територията: “Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план и може да бъде: т. 1…” и се описва в урбанизираните територии какво може да бъде предназначението на поземлените имоти. В действащия закон текстът е много близък до нашия, но сме го разширили, като сме били водени от желанието в текста изрично да бъдат споменати терени за водни басейни, за велосипедни алеи и за всички други конкретни неща, които са изброени тук. Защото докато те не фигурират като територия, която може да има едно такова предназначение, много често в устройствените планове просто ги пропускат. Непрекъснато говорим, че сме в Европа, че София е европейски град, че ще станем членове на Европейския съюз… Няма европейска столица, в която да няма алеи за велосипедисти.
Така че призовавам пленарната зала да подкрепи нашето предложение, като се добави и това, което госпожа Литрова предложи, защото то също е изключително важно – да има специални алеи за движение на хора с увреждания. Разчитам на подкрепата на залата и на здравия разум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Госпожо председател, уважаеми колеги!
Първо по въпроса, че не са били поканени колегите, което не отговаря на истината.
Госпожо Литрова, как Вашите сътрудници знаеха, че има заседание на комисията и искаха да участват в дискусията от Ваше име и участваха? Имам една гореща молба: вместо да изпращате сътрудниците по време на заседанието, вие да присъствате да ги защитавате, а не обвинявайте комисията! На всяко заседание идваха Ваши сътрудници да говорят от Ваше име. Тоест, издали сте пропуск на Вашите сътрудници да присъстват на конкретното заседание и ми казвате на мен и на моите колеги членове на комисията, че не сте били информирана? Заседанията са обявени една седмица преди това, точката в дневния ред е обявена! Надявам се, че разбирате, че обиждате всички членове на комисията. Даже на Вашите сътрудници им беше предоставена възможност да вземат думата, въпреки че предварително не бяха заявили, че искат да участват – тук е и заместник-председателят на комисията госпожа Марина Дикова – не бяха заявили, че искат да участват, но имаше консенсус да ги допуснем, за да чуем и тяхното мнение. По този въпрос точка.
Госпожо Андреева, винаги сътрудниците на комисията са се обаждали, винаги заседанията се обявяват предварително. Благодаря Ви, че на предишни заседания сте участвала и сте била много полезна на нашата комисия. Не отговаря на истината, че не сте била поканена.
По същество, госпожо председател.
Когато комисията обсъди предложенията и на вносителите на законопроекта, които по всяка вероятност ще вземат отношение, и направените предложения от страна на народните представители стигна до извода, че по принцип колегите са прави като съдържание, но според мнението на комисията тези неща намират своето място в т. 2 на чл. 8. Ако погледнем внимателно направените предложения в същия член, в т. 3, където говорим за горски територии и в т. 4, където говорим за защитени територии в действащия закон, ако погледнем надолу ще видите, че има текстове, които влизат в тази материя. Затова комисията не ги е приела, не че ги отхвърля. Нека и колегите да вземат отношение, но това е мнението на комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за реплика, госпожо Андреева.
Кина Андреева (ПГОДС): Уважаеми господин Осман! Ние държим тези текстове да бъдат вписани в точката, която третира урбанизираните територии, а не просто т. 2, която се отнася за земеделски територии, или т. 3, която се отнася за горски територии. Смисълът на нашето предложение е те да влязат като възможности за конкретно предназначение в урбанизираните територии. Затова сме го и направили към чл. 8, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за втора реплика, госпожо Манева.

Евдокия Манева (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, независимо че в комисията не сме успели да защитим позицията си, мисля, че днес можем да проявим разум и ако не цялата формулировка, има поне две неща, за които смятам, че няма причини да бъдат отхвърлени.
Опитвам се да предложа един компромисен вариант. Според мен законът ще загуби, ако ние не конкретизираме, още повече че навсякъде по-нататък се занимаваме с озеленени площи.
Предложението ми е следното: в чл. 8, т. 1, определението за паркове и градини да се замени с предложението ни “за озеленени площи, озеленени връзки между тях и природните територии”. Това е една конкретизация, свързана с терминологията, която по-нататък използваме.
И една втора конкретизация – “за движение и транспорт, в това число алеи за велосипедно движение и за хора с увреждания”. Това също е една конкретизация, която не променя кардинално философията на т. 1, но правим необходимите уточнения във връзка с велосипедното движение и движението на хората с увреждания. Знаете, че годината е Година на хората с увреждания. Ние сме поели ангажименти да направим всичко необходимо за тях.
Останалите въпроси също са важни, но виждам, че се създаде впечатление, че е доста кардинална промяната в т. 1. Мисля, че ако се приемат само тези две допълнителни предложения, формулировката на т. 8 ще спечели и ще има кореспонденция с всичко останало, което по-нататък разглеждаме и е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожо Манева, бихте ли ми дали Вашите предложения, защото аз не можах да ги запиша. Кое да остане от Вашето предложение?
Евдокия Манева: Да остане “за озеленени площи и озеленени връзки между тях и природните територии”.
И от предложението на госпожа Литрова, която е добавила за движение на хора с увреждания, след “за движение и транспорт” да се добави “включително и за велосипедно движение и движение на хората с увреждания”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Добре, благодаря Ви, ще го уточним.
За трета реплика има думата госпожа Литрова.
Теодора Литрова (НДСВ): Уважаеми господин Осман, искам първо да кажа, че въпросът за отправяне на официална покана, която да включва не само моите лични предложения, но и предложенията между първо и второ четене, е една утвърдена практика в Тридесет и деветото Народно събрание, която в този случай е един пропуск на вашата комисия, защото когато човек предлага определени текстове, той иска да види какво са предложили и неговите колеги, за да бъде ефективен при дискусиите в съответната комисия. По отношение на сътрудниците, те са разбрали по друг начин кога заседава комисията и аз изказвам благодарност, че сътрудниците са имали възможност да защитят тези позиции в самата комисия.
Бих искала конкретно да се върна към предложението, което не мога да разбера защо отхвърляте. От една страна, се дава възможност, както подчертаха и народните представители Евдокия Манева и Кина Андреева, да се осъществи една зелена връзка между парковете, градините и горските територии – нещо, дадено като възможност, но това описание отговаря на селските и горските обекти. До голяма степен изключването им от урбанизираните територии ще ощети урбанизираната среда, която и в момента е налична. В определени градове и паркове има защитени зони, където има уникални дървета и растителни видове, които са защитени или единствени видове на територията на страната. Мога да посоча такъв пример от моя избирателен район в Русе.
Другото, което считам за изключително важно и успешно, е в рамките на здравето, защото преди малко разглеждахме Закона за здравето, да дадем достъпна среда с осъществяването, даването на възможност да се построят велосипедни трасета, където българските граждани да имат възможност да спортуват в една близка до тях зона, без да напускат градската среда, в парковете и градините.
А по отношение на възможностите да се изградят алеи за хората с увреждания, мисля, че няма народен представител в пленарната зала, който да не подкрепи такова предложение. Просто предложенията, залегнали в т. 8 в закона и разписани на други места, ги включваме и в урбанизираните територии, за да можем да бъдем ефикасни и полезни за българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За дуплика има думата господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Госпожо председател, госпожо Литрова, очаквам редактираният текст да бъде предоставен на нашето внимание.
Но съм длъжен все пак да взема отношение. Госпожо Литрова, ако мислите, че функциите на технически секретар при Вас ще извърши председателят на комисията, това никога няма да стане! Заседанията на комисиите се обявяват там, където трябва. Вашите сътрудници са там, Вие искате Вашата работа да свърши някой от комисията! Това никога няма да стане и в другите комисии няма да стане!
Госпожо Литрова, Вие не сте погледнали и по Интернет, че има заседание на комисията. В сградите на Народно събрание също има закачени съобщения, дневният ред е обявен предварително. Обявено е, че ще се разглежда Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. И ако искате някой друг да Ви свърши работата, това е много глупаво. Като народни представители сме задължени да следим работата на всички комисии, да се осведомим какъв дневен ред има. Аз така подхождам, не знам Вие как подхождате? Благодаря ви.
А за другото, ние сме дали възможност и на Вашите сътрудници. Надяваме се, че текстът, който се редактира в момента, ще бъде предоставен на народното представителство. Тогава ще видим дали обобщеният текст ще бъде възприет от народните представители. Но моля, не упреквайте комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожо Манева, имате ли готовност да представите текста? Моля да го изчетете, защото е трудно да гласуваме предложението с отпадане или обобщаване. Не може в този вид пленарната зала да приеме редакцията.
Заповядайте, госпожо Манева, да представите Вашето предложение за редакция на предложението Ви по чл. 8, т. 1.
Евдокия Манева (ПГОДС): Благодаря.
Предложението ми е следното: в чл. 8, т. 1 текстът “за паркове и градини” да се замени със “за озеленени площи и озеленени връзки между тях и природните територии”.
Второто предложение е след текста “за движение и транспорт да се добави “включително и за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да вземете отношение, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че заслужава да подкрепим един редактиран текст и умолявам колегите да подкрепят направеното предложение по § 1 така, както беше изчетен преди малко от госпожа Евдокия Манева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манева, Андреева, Чачев и Иванов за създаване на нов § 1, който прави уточнение в чл. 8, т. 1 от законопроекта така, както го представи госпожа Манева в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Госпожо Литрова, да подлагам ли на гласуване Вашето предложение? Извън тези, които сега приехме, държите ли да бъдат добавени някои допълнителни? Или цялото предложение да подложа на гласуване, или Вие да предложите извадка от текста, за да можем да го гласуваме?

Теодора Литрова (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Аз само ще направя уточнение, че в предложения и гласуван вече текст залегнаха двете най-основни неща – за велосипедното движение и за движението на хората с увреждания, за което благодаря на пленарната зала.
В моето предложение има едно разширение, където се изреждат декоративните водни системи, които включват каскади, плавателни канали и други – нещо, което е възможно и достъпно и би могло да бъде уредено в чл. 8. Мисля, че и това може да бъде подложено на гласуване, защото в случая това се явява единствената разлика между текста, който гласува пленарната зала, и това, което не беше прието като предложение от мен, допълващо предходното. Би могло да се гласува и това, защото не противоречи на духа на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Предложението на госпожа Литрова е чл. 8, ал. 1 да се допълни със "за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други)".
Моля, гласувайте това предложение на госпожа Литрова.
Гласували 116 народни представители: за 65, против 29, въздържали се 22.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 1 има предложение на народния представител Панайот Ляков – в § 1, т. 1 да отпаднат изразите "изграждане на спортни обекти и/или обекти по чл. 56".
Комисията не подкрепя предложението в първата му част и го подкрепя в останалата му част.
Предложение на народните представители Румяна Георгиева и Борислав Цеков.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народните представители Евдокия Манева, Кина Андреева, Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Христо Кирчев – в чл. 9, ал. 2 думите "за изграждане на спортни обекти" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Васил Маринчев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Теодора Литрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2 и не подкрепя предложението в останалата му част, тоест в ал. 3 и ал. 4:
"(3) Може да бъде променяно предназначението на части от съществуващи озеленени площи или от територии и поземлени имоти, предвидени за озеленяване в устройствените планове, с цел изнасяне от тях на спортни и специални обекти и на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура, които нарушават условията за отдих в природосъобразна среда и са предизвикали унищожаване на растителност."
2. Създава се ал. 4:
"(4) Разрешение за промяна на предназначението в случаите по алинеи 2 и 3 за териториите и поземлените имоти, държавна собственост, дава областният управител, а за териториите и поземлените имоти, общинска и частна собственост – общинският съвет."
И досегашните алинеи 4 и 5 стават алинеи 5 и 6."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Осман.
Имате думата.
Господин Христо Кирчев, заповядайте.
Христо Кирчев (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Съжалявам, че вече е 13,00 ч. и залата е полупразна. Едва ли разбираме в момента какво искаме да направим.
Аз съм много учуден, че се вкарва един ремонт на Закона за устройство на територията с оглед да се запазят зелените площи и същевременно в тези зелени площи, моля да бъда разбран добре, ние разрешаваме да се строят спортни обекти. Можем ли да си представим – ние не искаме да се строи хотел, не искаме да се строи ресторант, където сигурно ще има една алея, където сигурно ще има един подстъп за автомобили – 20 или 30 на брой, а правим стадион за 5000 или за 10 000 човека, където представяте си какъв поток автомобили ще има, какви строителни работи ще има, колко площ ще бъде унищожена. И, представете си, запалянковците излизат и какво ще стане с околните зелени площи! Аз не мога да разбера защо тогава ние вкарваме промени в ЗУТ, за да опазваме зелените площи? Или спортни съоръжения. Вие сте интелигентни хора, зная, че господин Герджиков играе тенис, правим десет корта или пет корта. Представете си каква площ се заема. Ще има ли съблекални? Ще има. Кои играят тенис на корт? Тези, които имат "Ауди" и "Мерцедес". Те ще искат да има подстъп, ще искат да имат добър достъп до тези кортове, ще искат да имат културна съблекалня, ресторантче за почерпка и т.н.
Кина Андреева (ПГОДС, от място): И паркинг ще искат.
Христо Кирчев: И паркинг, естествено.
И аз не мога да разбера защо това нещо не се разбира. Ако ние искаме да опазим зелените площи, нека да ги пазим. Ако искаме само да избием някакъв номер, не искам да употребявам тази дума, която непрестанно се върти в парламента – лобираме за някой, но аз радея за българските зелени площи, защото в момента ни останаха красивата България и хубавите жени. Аз не виждам някакви високи технологии да са се развъртели в тази държава, че да смаем света. Имаме една природа, имаме една хубава зеленина, и видяхте какво стана в България със зелените площи по Черноморието и т.н., но това е обект на друг закон, сега да не го дискутираме, така наречения Закон за черноморското крайбрежие. Ние сами си унищожаваме държавата, която е толкова красива. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Кирчев.
Заповядайте за реплика, господин Владимиров.
Борислав Владимиров (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Кирчев, взех думата, провокиран от Вашето изказване, тъй като всички държим на това, което казахте и аз като съвносител на закона, изключително много държа озеленените площи да останат такива. Но това, което Вие в момента коментирахте, не зная кое предложение коментирах, но това не е записът, който прие комисията. Ние приехме две хипотези за зелените площи. Едната е, когато зелените площи са реализирани. В тях не позволяваме никакво строителство и никакво преотреждане на територията. А втората хипотеза е за тези зелени площи, които са предвидени в плановете, но не са реализирани. Там няма зелена площ. С едни утежнени условия, които са след проведено обществено обсъждане, след решение на Общинския съвет с мнозинство от две трети, се допуска промяна на предназначението за изграждане на спортен обект. Защото, уважаеми колеги, има населени места в България в по-малките градове, в които такива огромни площи са предвидени, но най-вероятно няма да бъдат реализирани. И ние лишаваме населението на тази територия да направи едно спортно съоръжение, което според мен не е коректно.
А за всички изградени озеленени площи няма право да бъде променено предназначението и те ще си останат зелени. Това е нашата воля и мисля, че тя е ясно написана в текста на комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Това беше реплика на господин Владимиров.
Има ли втора реплика? Не виждам.
Заповядайте, господин Кирчев. Имате право на дуплика.

Христо Кирчев (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колега Владимиров! Аз съм просто стъписан тук от това, което се говори. Вие отлично знаете, че когато се прави един градоустройствен план – това е един план, по-скоро който има приложение на математическото пресмятане на цялата една социална и обществена дейност на едно населено място. Щом там е предвидено да има зелена площ, то значи, че трябва да има.
Искам да обърна внимание на нещо друго, с което ме слисахте: малка селищна система, която има огромни площи и там можело да се направи стадион. Те за купата на Съветската армия ли ще играят на този стадион? Тъй като в тази малка селищна система нямали пари да направят зелените площи, а изведнъж ще се намерят огромни средства, за да се направи един стадион, който струва стотици, милиони лева. В името на какво? Как се рентира той? Във Варна има един стадион “Юрий Гагарин”, който в момента е разрушен, тъй като нито има спортни действия по него, нито има кой да го поддържа. Вие говорите, че в някакви малки селищни системи се правят големи стадиони. Аз просто съм слисан тук – или няма логика, или не искаме да се разберем. Ако за някой се лобира, да се каже. Хайде, при хазарта знаем, че е за череп, за кости. Тук за какво се прави тази работа? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Кирчев.
Госпожо Манева, Ваш ред е, заповядайте.
Евдокия Манева (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, нашето предложение по принцип е прието и до голяма степен е вградено в окончателната редакция на комисията.
Аз искам да предложа няколко редакционни поправки в редакцията на комисията.
Това е на стр. 4, долу, § 1: не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи. Да добавим едно “те”, защото, ако кажем “предназначението на съществуващи озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии”, означава, че можем изборно на едни да променяме, на други да не променяме.
Второто ми предложение е: в края на ал. 3 се разрешава, след положително становище от обществено обсъждане – да добавим “проведено по реда на чл. 121, ал. 1”, с което уточняваме процедурата за общественото обсъждане, тъй като само така записано не е ясно кой оповестява. В чл. 121 е записано подробно как се провежда обществено обсъждане и какво представлява становището, което се иска. Всъщност това е писменият протокол, който се води на общественото обсъждане. Ние сме приели в този закон допълнение на чл. 121 и фактически към него препращаме. Ще ви напомня: проектите и т.н. се води, това е на стр. 9 – долу, предложението, което после е прието. Всъщност окончателното е на стр. 10 – процедурата се отнася за проектите за устройствени планове. Казва се, че се оповестява мястото, датата и часа на общественото обсъждане в един национален всекидневник и един местен и се води писмен протокол. Това е процедурата и затова смятам, че тук също е правилно да се спазва този ред, който сме приели.
Третото ми предложение. Тъй като аз също възразявам срещу отваряне така широко вратите в озеленени площи да се строят спортни обекти, но виждам, че има нагласа все пак някакви спортни съоръжения да могат да бъдат построени, да ограничим характера на обектите, които могат да се строят в озеленени площи. Да отпаднат стадиони, зали, хиподруми, колодруми – това са огромни съоръжения.
Формулировката в ал. 2 да бъде: “освен на части от тях за изграждане на спортни съоръжения и съоръжения на техническата инфраструктура”, да не ползваме спортни обекти, да ползваме по-тясното понятие “спортни съоръжения”. Тогава в Допълнителните разпоредби при определението на спортни съоръжения да изключим големите съоръжения, с което ще решим проблема. От една страна, в зелените площи ще запазим характера на зелените площи, като допуснем едни по-малки спортни съоръжения да бъдат строени и изключим стадионите, хиподрумите и колодрумите, които си имат съответен ред – като всеки строителен обект ще си преминат по съответната процедура. Това са трите мои предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Само да Ви попитам – първоначалното Ви предложение не го поддържате, да не го гласуваме.
Евдокия Манева: То се приема по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Защото то е прието в основната си част.
Евдокия Манева: Добре е да се добави “те”…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това вече ще го подложа на гласуване.
Евдокия Манева: … и общественото обсъждане да има ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Заповядайте, господин Владимиров.
Борислав Владимиров (НДСВ): Господин председател, и аз имам едно редакционно предложение към този член, ал. 2. Преди това обаче бих искал да кажа, че подкрепям редакционните предложения, които Евдокия Манева направи, с изключение на това да заменим “спортните обекти” със “спортни съоръжения”. Ако ще трябва да дефинираме кои са спортни обекти, то можем да го направим в Преходните разпоредби, където е дефиницията за тези обекти. Ако там мнозинството реши, няма да има проблем да бъде решено това нещо.
Моето предложение за ал. 2 е накрая на първото изречение да допълним “реализирани, съгласно предвижданията на устройствените планове”. Ако искате, колеги, да ви прочета ал. 2, с редакцията, която аз предлагам – тя е наистина редакционна, но е по-точна и ясна, за да не се правят спекулации с този текст, защото е наистина много важен. Тя е следната:
“Чл. 9. (2) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващи озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.
Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите и подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях, за изграждане на спортни обекти и съоръжения от техническата инфраструктура.”
Просто двете хипотези се дефинират много по-категорично и мисля, че няма да имаме никакъв проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Почва да ми става много трудно, защото стават много предложенията.
Реплика ли искате, госпожо Андреева, или изказване?
Заповядайте за реплика.
Кина Андреева (ПГОДС): Господин Владимиров, ако приемем предложения от Вас текст, ще се натъкнем на следния парадокс: в “Лозенец” има една известна дъбова горичка. Сега към нея проявяват апетити всякакви личности, които по законен и незаконен най-вече начин си вадят разрешение за строеж и правят там всичко. В устройствения план обаче тази дъбова гора не фигурира като дъбова гора, а просто като празен терен. Ако запишем Вашия текст, така както Вие го предлагате, утре тази дъбова гора ще бъде изсечена и застроена открай докрай.
Така че аз Ви моля много да оттеглите това свое предложение и се обръщам към пленарната зала да не го подкрепя. В същото време имам едно предложение по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ако писмено ми го представите, ще бъда много доволен.
Кина Андреева: То е за отпадане, така че няма нужда.
В ал. 2 в текста на комисията – окончателния вариант “територии за озеленени площи” да се сложи точка. Всичко останало да отпадне – “освен на части от тях за изграждане на спортни обекти и съоръжения” да отпадне. Мотивите са ми, че така както тук са определени спортните съоръжения, това са стадиони, това са басейни, това е инфраструктурата към тях. Просто по този начин под благовидния предлог, че ние ще правим спортни съоръжения за обществено благо, няма да останат зелени площи в големите градове на България. Така че аз подкрепям и настоявам това предложение да бъде гласувано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви .
Господин Владимиров, имате право на дуплика.
Борислав Владимиров (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Андреева, този случай, който Вие визирате, първо, не съм убеден че е възможно да се случи. Такива пустеещи територии в урбанизираните територии няма. (Реплики от ОДС.) По принцип не може да има пустееща земя в урбанизирана територия. (Реплики.)
Това е проблем на Столична община, че не е направила необходимото, за да направи този терен. А освен това недейте да изхождате от един пример, за да правим закон специално за този имот, ако е така. Имайте предвид, че в страната ни има наистина много големи територии в другите градове, които не са реализирани като паркове и градини. Ние лишаваме хората от една възможност, макар и трудна, да направят там едно съоръжение, с което да стане атрактивен този терен. Това е моят мотив, а не е въпросната горичка. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Владимиров.
Думата има господин Димитър Димитров.
Димитър Димитров (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не е тайна, че промяната в наскоро приетия вариант на Закона за устройство на територията се наложи от сериозното недоволство в София в резултат на намеса, на промяна на устройствени планове и навлизане в зелените площи. Това е изключително голям проблем за София, в резултат на действия на Софийската общинска администрация.
Реално погледнато, би трябвало може би да реагираме адекватно и да наложим пълен мораториум върху строителството в зелените площи на досега реално съществуващите зелени площи и на тези, които са предвидени в устройствените планове, но поради една или друга причина не са реализирани.
Това са двете страни на махалото: пълното, безконтролно унищожаване на зелени площи в София и пълната забрана. Мисля, че не бива да минаваме към такава пълна забрана.
Аз бих подкрепил един вариант на мораториум и по зелените площи, които не са реализирани, не са предвидени в устройствените планове, ако не беше ал. 3, т. 1 и 2, където има предвидени контролни механизми – забележете. Досега общинските съвети бяха изцяло изключени от този проблем. В момента по зелените площи, предвидени в устройствени планове, но по една или друга причина нереализирани, комисията предлага един вариант на контролни механизми – утвърждаване, промяна на устройствени планове след санкция на общинския съвет, забележете, с квалифицирано мнозинство от 2/3! Дайте да не считаме, че в тези общински съвети са хора, които нямат понятие каква степен от тази зелена площ може да бъде променена в един, два, три корта със съблекални, които са злонамерени и искат унищожаването на предвидени зелени площи.
Мисля, че от едната крайност не бива да преминаваме в двете крайности.
Предвидените контролни механизми за промяна на устройствените планове на държавни имоти на ниво Министерски съвет и на общински имоти – на ниво общински съвет, и то с квалифицирано мнозинство, създават една реална предпоставка за много по-широки възможности, отколкото възможностите на общината само да реализира зелени площи.
Така че аз ви предлагам да подкрепим предложението на комисията с някои, разбира се, от дребните редакционни бележки, които бяха направени.
Лично аз подкрепям редакционната бележка на колегата във втората част – за нереализираните зелени площи, предвидени в устройствените планове, и се двоумя по първата част на неговото предложение - дали няма да се създадат сериозни проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Василев, дойде и Вашият ред. Заповядайте, имате думата.
Васил Василев (ПГСДС): Уважаеми господин председател, колеги!
Бих искал и аз да изостря вниманието върху няколко момента, които са свързани с чл. 9, ал. 2 и 3 – неща, които смятам дори да предложа да се вземат под внимание - тук е и господин председателят на комисията. Защото съм убеден, че е редно да се предпазим от неща, които могат наистина да създадат проблеми, след като този проектозакон на второ четене стане закон. Какво имам предвид?
Нека в ал. 2 след края на първото изречение: “не могат да бъдат променяни предназначението на съществуващи озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, определени като такива с подробния градоустройствен план” да фиксираме точно кои категории и аз ще се обоснова защо.
Един най-обикновен пример – гражданин си закупува терен, който в момента е дворно място, което не е застроено, зелена площ е. В един момент, докато протекат процедурите по цялата верига в общината за разрешителни за строеж се оказва, че с влизането на закона в сила този терен вече е попаднал под санкцията на закона и реално не може да се случи това. Затова аз предлагам, за да се получи по-голяма яснота в текста, да бъде вписано това нещо. Пак повтарям, след края на първото изречение да бъде “определени като такива с подробния градоустройствен план”, а оттам и произтичащите промени в ал. 3.
Точка 2: “От общински съвети с решение, прието с мнозинство от 2/3” от общия брой на съветниците”, аз смятам, че тук трябва и правя предложение да бъде поправено с “50+1”. Защо?
Общинските съвети в крайна сметка са органите, които с нормалното мнозинство 50+1 приемат бюджети на общини, назначават кметски наместници, вземат не по-малко важни решения за управлението на общината. Вкарвайки ги в законовата рамка от 2/3, аз мисля, че ще създадем едно допълнително затруднение в цялата тази процедура и затова предлагам, както и други колеги споменаха, да бъде 50+1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Василев, само че второто трудно мога да го приема за редакционно. За първото би могло да се търси една по-съвършена редакция, но за второто ще бъде малко изнасилване и ми е притеснено.
Има ли други желаещи за изказване, защото конфигурацията стана доста усложнена?
Госпожо Литрова, заповядайте.
Теодора Литрова (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, аз съм предложила на вашето внимание едни изменения, които в известен смисъл са приети по отношение на ал. 2: не може да бъде променено предназначението на територии поземлени имоти, съществуващи – и последващия текст – “или предвидени в устройствените планове и ограничено и специфично ползване, независимо от това чия собственост са, освен по изключение”.
Тази част от моя текст не е приета, но аз предлагам в този смисъл да бъде разрешено строителството на спортни и специални обекти, но единствено след провеждане на обществено обсъждане и след допитване до народа по Закона за допитване до народа.
Всъщност когато ще строим големи обекти като стадиони и спортни зали в съществуващи озеленени територии, би трябвало такова решение да бъде взето първо след обществено обсъждане, и после - след допитване до народа, защото целта на този закон, а това е и целта на вносителите, да се запазят съществуващите зелени площи и да бъдем предпазени от прекалено голямото въображение, което имат различни инвеститори, за да застроят спортни обекти, които под благовидния предлог за достъп до спортуване на гражданите да унищожат съществуващите зелени територии. Затова съм предложил по-нататък в текста предназначението, след като бъде променено, тези площи да бъдат компенсирани най-малко с два пъти по-голяма площ в съседство или на друго място в урбанизираната територия.
Член 3, който е отхвърлен от комисията, дава единствената възможност в този случай кога може да бъде променяно предназначението на съществуващите зелени площи.

Това, което всъщност съм предложила, е да бъде променяно тогава, когато има за цел да изнесе от зелените площи, от парковете и градините съществуващи спортни обекти или технически съоръжения, чието предназначение вече е непригодно и тази площ впоследствие да бъде озеленена отново. В случая няма нужда да даваме разрешение от общинските съвети и от областния управител, ако искаме да изнесем от зелените площи нефункциониращи спортни обекти или съоръжения. Ето защо мисля, че това предложение може да бъде прието от уважаемото народно представителство.
По-нататък предложението ми по чл. 4 по принцип е прието в известен смисъл от уважаемата комисия, така че няма да говоря по него.
Мисля, че идеята, която е водила всички вносители, е да запазим съществуващите зелени площи, да запазим утвърдените и минали на обсъждане проекти, които също включват зелени площи, и да дадем възможност само по изключение за строителство на спортни обекти и то тогава, когато са спазени Законът за опазване на околната среда и Законът за допитване до народа, макар че по принцип тази практика не е утвърдена нито в общините, нито в България като цяло.
Мисля, че уважаемото народно представителство може да приеме текста ми по чл. 3, където изнасянето на непригодни спортни обекти и технически съоръжения може да бъде заменено с озеленяване на тези съществуващи територии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Литрова.
Давам думата за изказване на господин Ремзи Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да кажа, че редакционните поправки, предложени от господин Борислав Владимиров и госпожа Евдокия Манева би било добре да бъдат подкрепени от комисията и от Народното събрание.
Що се отнася по въпроса за спортните обекти, моето лично виждане и на колегите в комисията, когато обсъждахме, е, че когато стигнахме до Допълнителните разпоредби, там има много предложения като дефиниции какво означава спортни обекти. Мисля, че мястото на дискусията какво представляват спортните обекти е като стигнем до Допълнителните разпоредби. Тук като общо правило записваме “по реда на чл. 121”. Бих помолил колегите да подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има думата господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз съм съвносител на едно предложение, за което е записано, че е прието по принцип от комисията. Всъщност има част, която не е приета и на която аз желая да се спра. Тя касае въпроса, който в момента се обсъжда – текста за спортните имоти. По същество в това, което предлагаме като текст, не съществува възможността да бъде променяно предназначението на територии – поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, освен както е записано в текста – “за изграждане на спортни обекти”. Фактът, че ние не включваме такъв текст, означава, че ние се противопоставяме на тази част от текста на комисията.
По същество същото е заложено в две предложения на мои колеги – предложенията на Панайот Ляков и на Христо Кирчев. И в двата случая се иска да отпадне текстът за изграждане на спортни обекти. Аз напълно съм съгласен с тях и считам, че ако текстът остане такъв, какъвто ни го предлага комисията, това ще даде възможност за последователно и бързо разширяващо се променяне на предназначението на такива имоти с оглед построяването на спортни обекти. Считам това за недопустимо, защото площи, предвидени за озеленени територии, много бързо и масово ще бъдат превърнати в спортни обекти.
Тук беше разисквано от господин Владимиров, че се касае за територии, предвидени за озеленяване. Самият факт, че са предвидени за озеленяване означава, че съответният орган е счел за необходимо тези площи да бъдат озеленени. Това не са изоставени площи някъде в покрайнините на града.
На второ място имам и едно допълнително предложение, ако ми позволите, господин председателю. То е към ал. 2. Когато говорим за съоръжения на техническата инфраструктура, нека ясно да знаем, че не може да бъдат построявани каквито и да е съоръжения на техническата инфраструктура. Тук искам да подкрепя предложението на госпожа Румяна Георгиева. Господин председателю, ще Ви помоля да го подложите на гласуване – в края на ал. 2 да се добави текст: “представляващи публична собственост”. Аз съм напълно съгласен, че има съоръжения на техническата инфраструктура като различни осветления, инсталации и т.н., без които бихме лишили гражданите от възможност за нормални комуникации и други услуги, но нека запишем ясно в края на ал. 2, след като поставим запетая: “представляващи публична собственост”.
Ако отпадне текстът “изграждане на спортни обекти” и ако допълним след съществуващия предложен текст от комисията в края на ал. 2 “представляващи публична собственост”, считам, че ще бъдат коректно защитени интересите на гражданите в урбанизираните територии.
Колеги, апелирам към вас да подкрепите тези две предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, господин Йорданов.
Димитър Йорданов (ПГСДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз искам да подкрепя отпадането на спортните обекти с още един аргумент. Според мен вкарвайки този текст ние нямаме гаранции, че един озеленен парцел няма да се превърне в сграда. Христо Кирчев подробно разказа какво може да представлява едно спортно съоръжение – без да има почти никаква зелена площ, защото нито имаме гаранция какво означава “части от тях” – каква част например, нито имаме гаранция, че спортният обект ще представлява леко съоръжение, което няма да ликвидира този озеленен парцел.
Искам да подкрепя и предложението на господин Василев, което вие не приехте за редакционно, и да го превърнем в редакционно, предлагайки в т. 2 на ал. 3 да отпадне всичко след “общинския съвет”. Ще се аргументирам. Вие сте един от най-уважаваните юристи (обръща се към председателя), а в Закона за местното самоуправление и местната администрация ясно са разписани правомощията на общинския съвет, начинът и с какво мнозинство се вземат решенията. Според мен е недопустимо целият план да се приема с мнозинство 50 плюс 1, а само зелените площи, с мнозинство 2/3.
Да се променя предназначение по същество означава да се промени планът. Целият план се променя с мнозинство 50 плюс 1, нали? Аз не съм юрист, но добре знаете, че когато е необходимо мнозинство 50 плюс 1, няма логика частичното да бъде приемано с мнозинство 2/3. В крайна сметка има Закон за местното самоуправление и местната администрация, където ясно е разписано, че много по-важни решения се вземат с мнозинство 50 плюс 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Йорданов, за доброто предложение.
Има ли други желаещи? Няма. Преминаваме към гласуване на неприетите от комисията предложения.
По хронологичен ред първо е предложението на народния представител Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията в тази част.
Моля, гласувайте неговото предложение.
Гласували 145 народни представители: за 59, против 70, въздържали се 16.
Предложението не се приема.

Следващото предложение е предложението на народния представител Христо Кирчев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 131 народни представители: за 56, против 58, въздържали се 17.
Не се приема това предложение.
Господин Кирчев, имате възможност да поискате прегласуване.
Заповядайте, господин Кирчев.
Христо Кирчев (ПГСДС): Уважаеми господин председател! Предлагам да прегласуваме това предложение.
Моля народните представители да разберат, че, ако не се приеме това предложение – аз не го правя нито в името на някакви лобисти и т.н., правя го наистина, за да се запазят зелените площи в България - разберете, по този начин унищожаваме зелените площи.
Димитър Димитров (КБ, от място): Не е вярно.
Христо Кирчев: Как да не е вярно? Ние ще допуснем да се строят стадиони, зали и т.н. върху зелени площи. Това е пълен абсурд, а говорим за опазване на зелените площи.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване предложението на господин Христо Кричев.
Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 76, против 59, въздържали се 19.
Не се приема това предложение.
Следва предложението на госпожа Теодора Литрова в неподкрепената от комисията част.
Моля, гласувайте нейното предложение.
Гласували 142 народни представители: за 50, против 73, въздържали се 19.
Не се приема това предложение.
Заповядайте, госпожо Литрова.
Теодора Литрова (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами господа народни представители! Давам последен шанс на зелените площи, защото в смисъла на предложенията на колегата Ляков и колегата Кирчев аз съм направила едно условие, под което могат да се построят спортни обекти, а това е след обществено обсъждане и след провеждане на допитване до народа по Глава трета на Закона за допитване до народа.
Ако обществото реши със своята воля да подкрепи изграждането на спортен обект, което ще доведе до унищожаването на зелена площ, волята на народа знаете, че се спазва.
Така че, ако подкрепите това предложение, вие ще дадете възможност да има ред и контрол, при които да се изграждат спортни обекти.
В следващата част на предложението съм дала възможност да се изнесат съществуващи, нефункциониращи спортни обекти и тази площ да бъде озеленена, с което се дава още един път възможност да решим въпроса в полза на българското гражданство.
Затова правя предложение за прегласуване, като акцентирах на основните и същностни моменти на моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване направеното от госпожа Литрова предложение, току-що защитено повторно.
Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 74, против 64, въздържали се 13.
Не е прието това предложение.
Продължаваме нататък.
Тук ще помоля залата да ми помага, за да не сбъркам, защото са твърде много предложенията.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Кина Андреева – в ал. 2 след “озелените площи” да отпаднат останалите думи до края на изречението. Нали така, госпожо Андреева?
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 173 народни представители: за 87, против 71, въздържали се 15.
Това предложение се приема.
Господин Владимиров, заповядайте. Можете да поискате единствено прегласуване. Заповядайте.
Борислав Владимиров (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване на това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, отново поставям на прегласуване предложението на госпожа Кина Андреева.
Моля, гласувайте.
Гласували 174 народни представители: за 86, против 76, въздържали се 12.
Не се приема това предложение.
Що се отнася до предложението на народния представител Евдокия Манева за отпадане на “обектите”, това вече беше гласувано. Госпожо Манева, това беше предложение, направено от господин Христо Кирчев.
Заповядайте. Нека по-добре да се разберем. Вие имате няколко предложения. Това е едно от тях – за отпадане на “обектите”. Така съм си записал.
Има думата госпожа Евдокия Манева.

Евдокия Манева (ПГОДС): Да, точно така. Да отпадне терминът "обекти" и да стане "съоръжения", за да включим само "малките спортни съоръжения" и да изключим "големите спортни обекти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Значи текстът да бъде: "изграждане на спортни съоръжения", вместо "обекти и съоръжения"?
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Евдокия Манева.
Гласували 166 народни представители: за 91, против 61, въздържали се 14.
Предложението на госпожа Манева се приема.
Заповядайте, господин Владимиров – за прегласуване. (Шум и реплики в залата.)
Много ви моля, недейте да ограничавате това право.
Борислав Владимиров (НДСВ): Уважаеми колеги, дебатът за това "обекти и съоръжения" ще се състои в момента, в който стигнем до Преходните разпоредби, където даваме дефиниция. Ако сега махнем "спортни обекти", то тогава ние нямаме дефиниция на "спортни съоръжения". Ако искаме да направим спортните обекти в по-малък размер, просто ще махнем първите два-три записа в предложенията в Преходните разпоредби. Спорим за нещо, което не му е времето сега да го правим.
Затова, колеги, предлагам да прегласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване предложението на госпожа Евдокия Манева.
Моля, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 106, против 71, въздържали се 11.
Предложението на госпожа Евдокия Манева се приема.
Тя има още едно предложение, което е по финала на ал. 3.Госпожо Манева, много Ви моля отново да посочите Вашето предложение, за да се чуе добре от залата, да могат хората да се ориентират. Извинявайте, че така Ви разхождам до трибуната.
Евдокия Манева (ПГОДС): Предложението ми в ал. 3 е след: "обществено обсъждане" да добавим "проведено по реда на чл. 121, ал. 1", за да е ясна процедурата на общественото обсъждане. По-нататък в този закон сме приели каква е процедурата. Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване това предложение на госпожа Евдокия Манева.
Гласували 161 народни представители: за 144, против 8, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Има предложение от народния представител Борислав Владимиров, което ще помоля отново да представите в пленарната зала. Или господин Осман да го представи, за да се чуе хубаво и да се подложи на гласуване.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Предложението на господин Борислав Владимиров е редакционно. В ал. 2 след: "в урбанизираните територии", да се добави "реализирани, съгласно предвижданията на устройствените планове."
И в следващото изречение след "озеленени площи," да се добави "които не са реализирани".
Тези предложения съвпадат и с предложението на господин Василев от СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, струва ми се, че и господин Васил Василев има предложения в същата насока.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 159 народни представители: за 144, против 12, въздържали се 3.
Предложението се приема, което означава, че отпада необходимостта да гласуваме предложението на господин Васил Василев. Нали така, правилно съм ориентиран?
Следващото предложение е по ал. 3, т. 2. Предложение за отпадане на финала на т. 2, направено от народния представител Димитър Йорданов, с което по един елегантен начин се решава възникналият проблем.
Моля, гласувайте предложението на господин Димитър Йорданов за отпадане на финала на т. 2. (Шум и реплики в залата.)
Мнозинството да си бъде нормално, това е всъщност идеята.
Гласували 158 народни представители: за 31, против 98, въздържали се 29.
Лъчезар Тошев (ПГСДС): Господин председателю, формално искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Йорданов в края на ал. 3, т. 2 след "от общински съвет" да отпадне "какво да е мнозинството", което означава да е обикновеното мнозинство.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 139 народни представители: за 5, против 106, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Господин Иванов, заповядайте. Нещо съм пропуснал явно.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, искам да подкрепя една част от предложението на госпожа Румяна Георгиева, а именно в края на ал. 2. След като в крайна сметка след много гласувания се реши, че може да се променя предназначението, но единствено за изграждане на спортни съоръжения и съоръжения на техническата инфраструктура, нека, за да защитим именно обществения интерес, защото съоръжения на техническата инфраструктура, като: телефонни кабини, осветление, алеи и т.н., очевидно трябва да бъдат построявани, да запишем в края на ал. 2: поставя се запетая и да се запише: "представляващи публична собственост", което би трябвало до голяма степен да е и подразбиращо се.
Моля да подкрепите това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Заповядайте, господин Гагаузов.

Асен Гагаузов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По принцип съм съгласен с предложението на господин Иванов, защото целта му е да предпазим от друго строителство, но пояснението, което той даде, просто не е вярно. Не са публична общинска собственост нито кабелите, нито телефоните – всичко е приватизирано и те са друг вид собственост. Ако така го запишем, те пак няма да могат да бъдат построени. Затова струва ми се, че трябва да дадем някаква по-прецизна формулировка. Но и в този си вид е достатъчно ясно за какво става въпрос. По-добре е да предпазим инфраструктурата от изграждането на някакви тежки обекти, отколкото да формулираме такива предложения за публична общинска собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Гагаузов. Струва ми се, че имате право.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Аз приемам това, което каза господин Гагаузов, и променям моето собствено предложение като казвам “предназначени за публично ползване”. Това по принцип би трябвало да изчерпи този въпрос.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Разбира се, че инфраструктурата е за публично ползване.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Не винаги.
Петър Мутафчиев: Не утежнявайте текста, това е абсурдно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Мутафчиев, споделете Вашето вълнение със залата.
Петър Мутафчиев (КБ): Има неща, които не са за публично ползване, господин Иванов. Примерно, имаш сграда, която обслужва фонтаните. В тази сграда трябва да направиш помпена станция, трябва да прекараш електричество. Това електричество за публично ползване ли е? Трябва ли да го има като инфраструктура? Трябва. Нека да не усложняваме текстовете, достатъчно сериозна защита направихме, така че наистина да няма неоправдано строителство в зелените площи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Иванов, оттегляте ли си предложението?
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС, от място): Не. Нека се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Поставям на гласуване предложението на господин Иван Иванов – финала на ал. 2 “предназначени за публично ползване”.
Моля, гласувайте.
Гласували 142 народни представители: за 56, против 65, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Надявам се, че с това изчерпихме направените предложения.
Подлагам на гласуване целия текст на § 1 с направените корекции.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Създава се нов § 1а.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 2 със следната редакция:
“§ 2. В чл. 13 се създава ал. 6:
“(6) За територии за културно-историческа защита създаването на специфични правила и нормативи по ал. 2 е задължително. Те се приемат от Националния експертен съвет по ал. 3, в състава на който задължително се включват представители на Националния институт за паметниците на културата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Желаещи да вземат думата? Не виждам.
Моля, гласувайте текста, предложен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
С това предлагам да приключим за днес.


Съобщения:
Заседанието на Временната комисия за дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе днес от 14,30 ч. в зала 356.
Комисията по труда и социалната политика ще заседава днес от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе заседание днес от 14,30 ч. в зала 130.
Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще заседава днес от 15,00 ч. в зала 132.
Комисията по европейска интеграция ще проведе извънредно заседание днес в зала “Запад”.
Съобщение за парламентарен контрол утре:
Министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще отговори на актуални въпроси на Янаки Стоилов, на Борислав Китов и на Пламен Кенаров – два въпроса.
Министърът на културата Божидар Абрашев ще отговори на четири актуални въпроса: от Кина Андреева – два въпроса, Юлияна Дончева, Мирослав Севлиевски, Борислав Цеков и на две питания от Николай Младенов, Васил Паница и Кина Андреева.
Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще отговори на два актуални въпроса – от народните представители Кина Андреева и Сийка Димова, и на три питания от народните представители Георги Божинов, Панайот Ляков и Йордан Бакалов.
Министърът на енергетиката Милко Ковачев ще отговори на три актуални въпроса – на Панайот Ляков, Михаил Миков и Йордан Димов, и на три питания от народните представители Панайот Ляков, Стефан Мазнев, Димитър Дойчинов и Стела Банкова.
Министърът на младежта и спорта Васил Иванов ще отговори на два актуални въпроса – от народните представители Мария Стоянова и Иван Николаев Иванов, и на питане от народния представител Тошо Пейков.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски ще отговори на седем актуални въпроса – от народните представители Георги Пирински, Панайот Ляков, Моньо Христов, Александър Маринов и Михаил Михайлов, Мария Гигова и Борислав Китов, Мария Стоянова и Димитър Дойчинов, и на питане от народните представители Кина Андреева и Васил Паница.
Предвидени са още да отговарят: заместник-министър председателят и министър на транспорта Николай Василев, министърът на отбраната Николай Свинаров, министърът на вътрешните работи Георги Петканов, министърът на правосъдието Антон Станков, министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Уважаеми народни представители, с това приключихме днешния пленарен ден. Заповядайте утре в 9,00 ч. в пленарната зала.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председател:
Камелия Касабова

Секретари:
Светослав Спасов

Наим Наим