Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2004-07-29

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят  Любен Корнезов
Секретари: Светослав Спасов и Веселин Черкезов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието, уважаеми народни представители, и си позволявам да направя едно процедурно предложение по чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да започнем с промени в състава на комисии. Останаха няколко комисии, в които още не сме направили необходимите промени, включително и Временната комисия за промени в Конституцията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 120 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 2.
Това предложение се приема.
Бих помолил госпожа Калканова да представи проектите за решения.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.


“Проект!

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Временната комисия за промени
в Конституцията на Република България

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Увеличава броя на членовете на комисията от 17 на 18.
2. Освобождава Марианна Борисова Асенова като член на комисията.
3. Избира Стоян Илиев Кушлев от Парламентарната група на НДСВ за член на комисията на мястото на Константин Любенов Пенчев.
4. Избира Борислав Бориславов Цеков от Парламентарната група на Новото време за член на комисията.
5. Избира Валентин Илиев Василев от Парламентарната група на СДС за член на комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Калканова.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка? Не виждам.
Уважаеми народни представители, моля, гласувайте представения проект за решение.
Гласували 151 народни представители: за 151, против и въздържали се няма.
Решението се приема единодушно.

Татяна Калканова (НДСВ):
“Проект!

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Иван Тодоров Козовски като член.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи по този проект за решение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 128, против 10, въздържал се 1.
Решението се приема.
Татяна Калканова (НДСВ):
“Проект!

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по земеделието и горите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Надка Радева Пангарова като член.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект за решение желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 124, против 9, въздържали се 4.
Приема се.
Татяна Калканова (НДСВ):
“Проект!

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Мима Петрова Ненкова-Запрянова като член.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Не виждам желаещи по този проект.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 123, против 9, въздържали се 7.
Решението е прието.
Татяна Калканова (НДСВ):
“Проект!

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Никола Богданов Николов като член.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 131, против 4, въздържали се 5.
Приема се.
Татяна Калканова (НДСВ):
“Проект!

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по
образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Иван Тодоров Козовски като член на комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект? Господин Козовски, заповядайте, имате думата.
СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Това е открита политическа репресия!
Иван Козовски (независим): Уважаеми господин председател, дами и господа! Моят 40-годишен опит като преподавател, научен работник, администратор и практик смятам, че ми позволява да претендирам да остана член на Комисията по образованието и науката. Ако погледнете този състав, ще видите редица членове в тази комисия, на които според мен мястото им не е там. Или другояче казано, според мен, а и не само според мен те нямат необходимата квалификация, необходимия опит, за да бъдат членове на тази изключително отговорна комисия.
Заради това аз ви моля да не гласувате това предложение за отстраняването ми от Комисията по образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Козовски.
Други желаещи има ли да вземат отношение по това проекторешение?
Господин Корнезов, заповядайте.

Любен Корнезов (КБ): Благодаря, господин председателю! Вероятно тези решения са съгласувани до някаква степен. Вероятно е така! Но надали е разумно по този начин да се разправяме с нашите колеги.
Преди малко освободихме господин Козовски от Комисията по труда и социалната политика. Сега го освобождаваме и от Комисията по образованието и науката. Кому е необходимо това? Разумно ли е това? Независимо кой какви идеи има, кой от коя политическа партия е, ние сме колеги, които взаимно трябва да се уважаваме.
Горчи ми, уважаеми колеги. Не гласувайте. Мерзко е, ако постъпваме по този начин един спрямо друг. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, предстои втората част от нашата работа, а именно избирането на колегите независими народни представители в тези комисии, в които те могат да членуват. Напомням на всички, че това е решение, постигнато между всички парламентарни групи.
Така че, господин председател, моля да продължим нататък работата си, за да довършим всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Заповядайте, господин Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Уважаеми господин председател, въпреки че малко инцидентно възникна спорът, искам да обърна внимание върху следното. Аз имах шанса да работя с д-р Козовски и с някои други колеги в Комисията по здравеопазване – една от най-конфликтните комисии, като комисия, в която са насочени доста интереси. Моето категорично впечатление е, че той стоеше на принципни позиции, когато се обсъждаха и решаваха редица професионални, законодателни, а и други решения с произтичащи финансови последици.
В случая се прави предложение да се отстрани един професор, един научен работник от Комисията по здравеопазването. Неслучайно се подхвърлят реплики къде да го пратите. Тук няма депутати, които трябва да запълват дупки. Нали трябва максимално да се съобразим с квалификацията и с позицията на хората, която са заемали, защото вече имаме тригодишни впечатления. Неслучайно се реагира така.
Предлагам да се върнем към принципите, върху които се гради разпределението на колегите по комисии. Аз съм твърдо за оставането на д-р Козовски в Комисията по образованието и науката.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Извадете човек от вашата група.
Кръстьо Петков: Не сме водили такъв разговор. Ако искате, аз ще изляза от една от комисиите, сложете го. Що за реплики са това?!
Това са бакалски сметки, д-р Цеков. Може ли така да се разсъждава? Народното събрание между другото е композирано и на професионална основа, а не само на базата на тънки политически сметки. Защото накрая ще излезе така, че каквато комисията, такова и образованието ни.
Призовавам да се преразгледа решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
За реплика думата има госпожа Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Господин Петков, предстои да гласуваме предложения, постъпили от независимите народни представители, за попълване състава на комисиите с независими народни представители. Господин Козовски е предложен за член на Комисията по правата на човека и вероизповеданията от независимите народни представители. (Смях и реплики в залата.) Дайте да не се връщаме назад, към нещо, върху което вече колеги от всички парламентарни групи работиха повече от два месеца.
Правя процедурно предложение, господин председател, да прекъснем дебата и да продължим нататък с решенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това процедурно предложение не мога да го подложа на гласуване.
Госпожо Банкова, заповядайте.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Козовски е бил принуден да кандидатства за друга комисия, защото ни беше казано в кабинета на председателя на парламента, че ще бъдем изхвърлени от комисиите.
Вие се опирате на решение на парламента, че трябва да бъдем извадени от една комисия. Нееднозначно ни беше показано, че участието в две комисии, така както имат право всички народни представители, които са абсолютно равни, се полага заради политическа принадлежност. Бидейки извън дадена парламентарна група, според разсъжденията на управляващото мнозинство на нас не се полага участие във втора комисия. Тогава излиза, че правото да участваш в две комисии се полага заради политическото ти послушание.
Моля този парламент да не се опозорява с такъв подход на работа. Участието в комисията не би трябвало да има нищо общо с това дали си в една парламентарна група или си независим народен представител. Ти участваш в законодателната дейност на парламента. Моля ви, не се опозорявайте по такъв начин. Не е възможно, доколкото дочувам, дано да не е вярно, в Комисията по култура да се предлагат спортисти.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Няма такива.
СТЕЛА БАНКОВА: Добре, няма. Какъв знак ще дадем на нашите избиратели, на обществото с това самоцелно разместване? Ние не сме пионки. Всички тук са професионалисти. Не ви ли е срам да разигравате един професор и да се оправдавате с това, че той е предложен за Комисията по правата на човека и вероизповеданията? Разбира се, защото беше принуден. Беше му казано нееднозначно, че всички независими народни представители се изваждат от втората си комисия.
Как се мотивирате? Защо аз не чух една мотивация на какъв принцип вие гласувахте преди месец това решение за квотния принцип? Ако аз не получа аргументация за вашето решение, то ще излезе, че решението идва само на принципа на политическото послушание. Но този път не води заникъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Банкова.
Госпожа Елка Анастасова има думата.
Елка Анастасова (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, за да няма манипулация от тази трибуна, искам да ви уведомя, че независимите народни представители не бяха поканени на така наречените преговори, които са водени между съответните парламентарни групи. Когато се събрахме по наше желание при господин председателя, ние поискахме да разберем какви са мотивите за това преразпределение и ни се обясни, че квотният принцип е в основата. Ние обаче питаме защо никой от нас не беше поканен на тези преговори? Кой всъщност взе това решение, на какъв принцип го взе, по какви критерии? И защо ние, като независими народни представители, бяхме натикани, едва ли не, в едни комисии, в които, както вече стана ясно, нямаме нищо общо и не сме професионалисти.
Това, което след малко ще гласуваме за наш избор и което беше представено на всички вас като наш избор в съответните комисии, не е наш избор! Той е избор на тези ръководства, които твърдят, че са се събирали и са взели това решение. Ние бяхме принудени след разговорите да се съобразим с този избор и затова се включихме в тези комисии. Аз също не участвам в нито една от комисиите, в които се считам за професионалист. Но все пак съм дала предпочитанията си към комисията, за която мисля, че все пак ще бъда полезна. Но протестирам и изразявам не само своя, а протеста на всички народни представители срещу подобен начин на действие спрямо нас, срещу подобно поведение в този парламент на дискриминация към които и да било народни представители и на грубо пренебрежение към професионалните качества на когото и да било от нас.
В този парламент сме се събрали, за да изработим адекватни закони, съответстващи на нашата професионална подготовка. Когато не работим професионално в тези комисии, не можем да очакваме и кой знае какви добри закони. Неслучайно в нашата тригодишна практика едни закони се връщат по няколко пъти и се доработват.
И докато продължаваме да се крием зад някакви политически решения, за които не е ясно кой политик точно ги взима, бих се радвала да чуя поименно кои са тези политици, които са взели тези решения и са ни дискриминирали – нас, независимите народни представители. Ако трябва да бъда честна, те са дискриминирали и хора от собствените си парламентарни групи по същия начин. Не бива така да продължава Народното събрание, да дава такъв лош тон след петнадесет години демокрация, за която толкова много обичаме да говорим! Нека да бъдем наистина демократи и да се уважаваме взаимно, за да може резултатите от нашата работа наистина да бъдат по-добри, отколкото са били досега.
Ще продължаваме да работим в тези комисии, в които не сме избрани, но няма да можем да гласуваме там. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
Заповядайте за процедурен въпрос, господин Василев.
Валентин Василев (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преговорите около състава на постоянните комисии между парламентарните групи продължиха повече от два месеца и бяха доста тежки и мъчителни. На последното наше заседание останах с впечатлението, че е постигнато съгласие между отделните парламентарни групи и те всички подкрепиха това разпределение. Сега обаче виждам, че някои членове на парламентарни групи променят своето решение в своите изказвания. Не знам дали това е официална позиция на парламентарните групи, но, уважаеми господин председател, в името на добрия тон и на бъдещата добра работа в този парламент, предлагам съставът на тази комисия да не се гласува днес, а да се отложи, да се проведат отново консултации, да видим дали няма промяна в позициите на парламентарните групи. И без това през м. август тази комисия няма да заседава. На първия Председателски съвет да видим какво точно ще се реши, тъй като наистина има много интереси. В такъв случай се получава, че независимите ще имат двама представители в тази комисия, някои парламентарни групи могат да реагират.
Моето процедурно предложение е да отложим гласуването на тази комисия, тъй като виждам, че залата не е готова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има процедурно предложение последното проекторешение да бъде отложено. Става дума за Комисията по образованието и науката, където се предлага господин Иван Козовски да бъде освободен като член. Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Валентин Василев.
Гласували 159 народни представители: за 146, против 6, въздържали се 7.
Това процедурно предложение се приема. Решението се отлага.
Заповядайте, госпожо Калканова.

Татяна Калканова (НДСВ):

"РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Васил Паница за член на комисията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект за решение има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 131, против 1, въздържали се няма.
Решението се приема.
Татяна Калканова (НДСВ):

"РЕШЕНИЕ
за промяна в Комисията по правата на човека и вероизповеданията

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ като член на Комисията по правата на човека и вероизповеданията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект за решение има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували 123 народни представители: за 119, против 2, въздържали се 2.
Приема се.
Татяна Калканова (НДСВ):

"РЕШЕНИЕ
за промени в Комисията по транспорт и телекомуникации

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 освобождава ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ като член на Комисията по транспорт и телекомуникации."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте това решение.
Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
Решението се приема.
Татяна Калканова (НДСВ):

"РЕШЕНИЕ
за промени в Комисията по въпросите на гражданското общество

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание освобождава ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА като член на Комисията по въпросите на гражданското общество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По това проекторешение има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Решението се приема.
Има една следваща категория, на които са вносители Елка Анастасова, Мима Ненова, Евгений Бакърджиев и т.н.
Заповядайте, госпожо Анастасова.
Елка Анастасова (независим): Благодаря Ви, господин председател.

"РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на
Комисията по въпросите на гражданското общество

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА за член на Комисията по въпросите на гражданското общество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този проект за решение има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте това решение.
Гласували 124 народни представители: за 103, против 18, въздържали се 3.
Решението е прието.
Елка Анастасова (независим):

"РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по култура

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА-ЗАПРЯНОВА за член на Комисията по културата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да вземат думата по този проект? Не виждам.
Моля, гласувайте това решение.
Гласували 120 народни представители: за 112, против 7, въздържал се 1.
Приема се.
Следващото решение, госпожо Анастасова.
Елка Анастасова (независим):

"РЕШЕНИЕ
за попълване състава на
Комисията по европейска интеграция

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ за член на Комисията по европейска интеграция."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 2.
Приема се.
Елка Анастасова (независим):


"РЕШЕНИЕ
за попълване състава на
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи за изказване по този проект? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 99, против 19, въздържал се 1.
Решението се приема.
Елка Анастасова (независим): Предложението за Иван Козовски обаче липсва, защото Народното събрание току-що реши да се отложи изваждането му от Комисията по образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре е да се направи процедурно предложение, защото това е отделно решение, но то е свързано с предходното.
Елка Анастасова: Аз също мисля, че е добре да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Всъщност предложението, което може би е разумно, е да се отложи и този проект за решение, с оглед на допълнителни разговори с господин Козовски, и да се намери най-доброто решение.
Господин Козовски, какво е Вашето мнение?
Иван Козовски (независим, от място): Госпожа Калканова иска да каже нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Госпожо Калканова, нека да намерим все пак най-справедливото решение. Заповядайте.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
След като вече беше прието процедурното предложение да отложим и да търсим компромис и консенсус по отношение членството на господин Козовски в Комисията по образованието и науката, и ако бъде постигнат такъв консенсус, ще бъде изпълнено желанието на господин Козовски да остане член на тази комисия, предлагам във връзка с това да отложим гласуването за неговото членство в Комисията по правата на човека и вероизповеданията, защото господин Козовски и в момента е член на Комисията по образование и наука. Просто той ще си остане такъв, без да гласуваме отново евентуално през м. септември.
Затова правя процедурно предложение да отложим гласуването до м. септември, когато ще говорим с господин Козовски и останалите колеги от Комисията по образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Процедурно предложение за отлагане на това решение във връзка с предишното отложено решение.
Противно процедурно предложение има ли? Не виждам.
Моля, гласувайте направеното предложение за отлагане на този проект за решение.
Гласували 120 народни представители: за 112, против 4, въздържали се 4.
Това процедурно предложение се приема.
Предложението за господин Паница беше гласувано.
Господин Севлиевски също е вносител на проекти за решения. Те са гласувани също.
Всъщност с това изчерпахме тази точка от дневния ред.
(Следва закрито заседание.)

(След закритото заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата за процедура.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Вземам думата, за да направя процедурно предложение да преминем към разглеждане на т. 12 от нашата програма, а именно Законопроекта за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”.
Това се налага от необходимостта този закон, ако се гласува, да влезе в сила от началото на м. август.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля да гласувате да преминем към т. 12 от седмичната ни програма.
Гласували 130 народни представители: за 101, против 27, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.

Преминаваме към точка дванадесета:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГАРАНЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 2” ЕАД И ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 1-4 В ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 2” ЕАД”.
Всъщност имаме две водещи комисии - Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика.
Заповядайте, господин председателю на комисията.
Разбира се, заседанието е открито. Гласуването беше само за разглеждане на т. 3 в закрито заседание. След като приключи т. 3, могат да бъдат включени камерите на Българската национална телевизия, респективно микрофоните на Българското радио. Режимът е открит.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям ви

“ДОКЛАД
на Комисията по енергетика относно Законопроект за ратифициране
на Споразумението за гаранция между правителството на Република
България и Японската банка за международно сътрудничество по
Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и
Японската банка за международно сътрудничество за финансиране
на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”, № 402-02-57, внесен от Министерския съвет на
23 юли 2004 г.

На свое редовно заседание, проведено на 28 юли 2004 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”.
На заседанието присъстваха: господин Илко Йоцев - заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси, господин Емилиян Димов – старши юрисконсулт в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, госпожа Галина Григорова – началник-отдел в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, господин Атанас Димитров – изпълнителен директор на ТЕЦ “Марица-изток 2”, господин Юлиян Ненчев – икономически директор на ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и госпожа Нели Савова – експерт в Министерство на финансите.
Проектът беше представен от заместник-министър Илко Йоцев.
Проектът за реконструкция на ТЕЦ “Марица-Изток 2” - блокове 1-4 беше представен и разгледан в Комисията по енергетика на две нейни редовни заседания, проведени на 11 декември 2002 г. и 18 февруари 2004 г. Комисията по енергетика подкрепи намеренията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за даване на ход на процедура по привличане на средства от Японската банка за международно сътрудничество и одобри проекта на Гаранционното споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество като основа за водене на преговори. С решение на Народното събрание от 25 февруари 2004 г., обн. ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., беше дадено съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение за заем. Решението на Народното събрание включва и задължението японската страна да осъществи в приемлив срок инвестиции в Република България на стойност не по-малка от 10% от размера на държавната гаранция, които съставляват 25 106 617 японски йени.
Гаранционното споразумение ще гарантира Договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД, който ще подпомогне решаването на редица проблеми, свързани с опазването на околната среда и новите екологични изисквания, както и удължаване на експлоатационния ресурс на централата.
Общата стойност на проекта възлиза на 29 537 196 000 японски йени, 85 на сто от които (25 106 616 600 японски йени – 192,27 млн. евро, при курс 130,58 йени за едно евро) ще се финансират с експортен кредит от Японската банка за международно сътрудничество. Условие за сключване на заемно споразумение е предоставянето на държавна гаранция през 2004 г.
Основни параметри на заема са, както следва:
Обхват на проектното финансиране от Японската банка за международно сътрудничество – реализация на мерки за пълна рехабилитация на старата част на централата (блокове 1-4), изграждане на сероочистващи инсталации и реконструкция на турбини № 5 и 6.
Общ размер на кредитите – 25 106 616 600 японски йени. Кредитът ще бъде отпуснат в японски йени, което ще създаде механизъм за ограничаване на валутния риск.
Годишна лихва: фиксирана годишна лихва – 1,49 на сто; рискова премия – 1,38 на сто; обща лихва по кредита – 2,78 на сто; фиксирана на годишна база.
Общ срок на заема – 14 години, гратисен период – 4 години и 10 години погасяване според погасителен план.
След проведеното гласуване с 11 гласа “за”, “против” – няма и 1 глас “въздържал се” Комисията по енергетика

РЕШИ:

1. Одобрява Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество, подписано на 9 юли 2004 г. по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД” от 9 юли 2004 г., в размер на 25 106 616 600 японски йени.
2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Гаранционното споразумение по т. 1.
3. Утвърждава Меморандума за договореност между Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и Мицуи и Ко, Япония, подписан на 9 юли 2004 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Моля председателят на Комисията по бюджет и финанси да докладва становището на тази комисия по този законопроект.
Заповядайте, госпожа Радева.
ДОКЛАДЧИК Нина Радева: Благодаря Ви, господин председател.

“ДОКЛАД
по Законопроект № 402-02-57 за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”, внесен от Министерския съвет на 23 юли 2004 г.

На съвместно заседание, проведено на 28 юли 2004 г., Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика разгледаха Законопроекта за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”.
На заседанието присъстваха: Илко Йоцев - заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси, Галина Григорова – началник-отдел в Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Нели Савова – началник-отдел в Министерство на финансите и Атанас Димитров – изпълнителен директор на ТЕЦ “Марица-изток 2”.
В мотивите към законопроекта и в експозето си господин Йоцев изтъкна, че с Гаранционното споразумение, подписано на 9 юли 2004 г., ще се гарантира Договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД, който ще спомогне за решаване на проблеми, свързани с новите екологични изисквания, поставени от Европейския съюз, както и за предотвратяване недостига от електроенергия в страната след 2006 г. във връзка с ангажиментите на Република България за извеждане от експлоатация на енергийни мощности в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. Реализацията на проекта за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” е в съответствие с принципите, заложени в Енергийната стратегия на Република България, приета с Решение № 279 на Министерския съвет от 2002 г. и одобрена от Народното събрание на 17 юли 2002 г.

Чрез рехабилитацията на блоковете ще се увеличи както мощността им, така и живота им с повече от 20 години. Предвид на това, че оборудването, което ще бъде рехабилитирано е работило около 130% от проектния си живот и изискванията на Европейския съюз към големите горивни инсталации във връзка със затворените глави 14 “Енергетика” и 22 “Околна среда”, проектът за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” е приоритетен.
За предпроектното проучване на обекта е получена безвъзмездна помощ в размер на 500 000 евро от Японската банка за международно сътрудничество.
Общата стойност на проекта възлиза на 29 537 196 000 японски йени, 85% от които ще се финансират с експортен кредит от Японската банка за международно сътрудничество. Условие за сключване на заемното споразумение е предоставянето на държавна гаранция, което ще допринесе за значително намаляване разходите по реализация на проекта и съответно постигане на по-ниска цена на електрическата енергия, произвеждана от централата.
В § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2004 г. и Приложение № 7 към него е предвидено предоставянето на държавна гаранция по проекта.
Основните параметри на заема са:
1. обхват на проектното финансиране от Японската банка за международно сътрудничество - реализация на мерки за пълна рехабилитация на старата част на централата (блокове 1-4), изграждане на сероочистващи инсталации и реконструкция на турбини № 5 и 6;
2. общ размер на кредита - 25 106 616 600 японски йени;
3. фиксирана годишна лихва - 1.49%; рискова премия -0.94%; обща цена на кредита - 2.43%, фиксирана на годишна база;
4. срок на заема - 14 години, гратисен период - 4 години (18 месеца от пускането в експлоатация на първия рехабилитиран блок) и 10 години погасяване, съгласно погасителен план.
Главен изпълнител на проекта е Мицуи и Ко, Япония, между който и "Марица-изток 2" ЕАД, на 3 април 2003 г. е сключен Търговски договор за изпълнение на проекта, който ще влезе в сила след подписване на договора за заем.
По законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване, при следните резултати: “за”- 14 народни представители, “въздържали се”- 3 народни представители, без “против”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”, подписано на 9 юли 2004 г.”.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по този законопроект. Няма желаещи.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Виждам, че вече министърът на енергетиката и енергийните ресурси е тук.
За процедура имате думата, господин Близнаков.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение законопроектът да бъде предложен за второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обратно процедурно предложение има ли? Няма.
Моля, гласувайте за преминаване на второ четене на законопроекта.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Кой ще прочете член единствен, заедно със заглавието?
Заповядайте, господин Близнаков.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
“ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за гаранция между
правителството на Република България и Японската банка за
международно сътрудничество по Споразумението за заем между
ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно
сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на
блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД”

Член единствен. Ратифицира Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект “Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД” в размер 25 106 616 600 японски йени, подписано на 9 юли 2004 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Има ли желаещи народни представители, включително и присъстващият министър на енергетиката, които желаят да вземат отношение по този член единствен? Няма желаещи.
Моля, гласувайте на второ четене законопроекта.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Законът е приет на второ четене окончателно.


Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗДРАВЕТО – продължение.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, позволете ми да ви прочета:

“ДОПЪЛНЕНИЕ
към доклад относно второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето

Уважаеми господин председател, на няколко свои заседания Комисията по здравеопазване преразгледа отложените текстове на чл. 53, 70, 77, 79, 84, 91, 97, 102-114, 123, 124, 125, 178, 188, 189, 196, 197 и § 22 (по номерация на комисията), от доклада за второ четене на Законопроекта за здравето, внесен на 10 май 2004 г.
Комисията предлага и прегласуване на текстовете на чл. 23, 24, 51, 78, 185, 220 и 233 (по номерация на комисията) от доклада.
Когато дойде време за съответното прегласуване, аз ще обясня мотивите за направеното предложение за прегласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Само едно уточнение, д-р Щерев.
Във Вашия Допълнителен доклад пише: “второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето”, но това не е ли нов закон? Значи, нямаме Закон за изменение и допълнение. Ние сме на второ гласуване на Законопроекта за здравето. Нали така?
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Да, така е.
Предложението на комисията е за прегласуване на чл. 23, 24 и 25 като аз Ви моля да подложите на гласуване това предложение на комисията за прегласуване на тези три члена. То е направено във връзка с това, че финансирането на националните центрове по проблемите на общественото здраве беше описано по един различен начин от досегашния, което означаваше, че според приетите досега текстове всъщност приходите на националните центрове щяха да отидат да финансират национални програми, което е вън от всякаква логика.
Комисията се съгласи с това възражение на ръководството на тези центрове и затова предлагаме новите текстове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение от председателя на Комисията по здравеопазването – текстове 23 и 24 да бъдат прегласувани.
Както виждате в допълнителния доклад комисията предлага текстовете – 23, 24, 51, 78, 185, 220 и 233 да бъдат прегласувани.
Моля да гласуваме това процедурно предложение.
Моля квесторите да поканят народните представители да влязат в залата, изключително важен законопроект е това.
Иначе всички говорим за здравеопазването, критикуваме го, оплакваме се, а когато дойде време да гласуваме закона, в залата няма повече от 25 човека. Не мога да обявя резултат, няма кворум.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Текстовете, които цитирах, ще бъдат прегласувани.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Благодаря Ви, господин председател.
1. Предложение на комисията за прегласуване на чл. 23 в следната редакция:
"Чл. 23. (1) Националните центрове по проблемите на общественото здраве осъществяват дейности по:
1. провеждане на проучвания, оценки, експертизи, анализи и прогнози в областта на опазване на общественото здраве;
2. предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на епидемии от заразни болести;
3. организиране, управление и координация на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Република България;
4. оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;
5. лабораторни изследвания и експертизи;
6. защита на лицата от действието на йонизиращите лъчения;
7. промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите;
8. експертна и консултативна помощ на РИОКОЗ;
9. експертна, консултативна и методическа помощ на лечебните и здравни заведения;
10. планиране и провеждане на научна и научно-приложна дейност;
11. държавен здравен контрол в случаите, предвидени в закон;
12. учебна дейност.
(2) Устройството и дейността на отделните национални центрове по проблемите на обществено здраве се уреждат с правилник на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По чл. 23 има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля да гласуваме чл. 23.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
2. Предложение на комисията за прегласуване на чл. 24 в следната редакция:
"Чл. 24. (1) Приходите на националните центрове по проблемите на общественото здраве се формират от:
1. субсидии от републиканския бюджет;
2. дарения и завещания;
3. други бюджетни приходи от:
а) платени услуги, поискани от физически или юридически лица, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
б) научноизследователска и експертна дейност;
в) такси за следдипломно обучение.
(2) Средствата по ал. 1, т. 3 постъпват в Министерството на здравеопазването, включват се по бюджетите на националните центрове и се разпределят, както следва:
1. не по-малко от 60 на сто за придобиване на дълготрайни материални активи за съответния национален център;
2. до 40 на сто за материално стимулиране на работещите в съответния национален център."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този член? Няма.
Моля да гласуваме чл. 24.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
3. Предложение на комисията за прегласуване на чл. 51 в следната редакция:
"Чл. 51. С разрешение на главния държавен инспектор при етикетирането производителите и вносителите могат да не посочват една или повече от съставките на козметичен продукт за период от пет години с цел запазване на търговската тайна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този член? Няма.
Моля да гласуваме чл. 51.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Член 51 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, по чл. 53 има предложение на народните представители Васил Паница, Теодора Константинова, Стойчо Кацаров, Димитър Игнатов и Борислав Китов - в чл. 53, ал. 3 думите: "свързани с необявената съставка" да се заличат.
Комисията не приема предложението.
Има предложение на народния представител Атанас Додов, което се приема от комисията.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя за чл. 53 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 53. (1) Производителят или вносителят на козметичния продукт уведомява своевременно главния държавен здравен инспектор за всички промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението по чл. 51.
(2) При промяна на наименованието на козметичния продукт, съдържащ необявена съставка, производителят или вносителят уведомяват главния държавен здравен инспектор не по-късно от 15 дни преди пускането на продукта на пазара.
(3) При установяване на несъответствие с изискванията за безопасност за здравето на потребителите, както и в случаите на поява на данни от науката и практиката за здравен риск, свързани с необявената съставка, главният държавен здравен инспектор отнема издаденото разрешение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тук да поясним, д-р Щерев, на народните представители, които са в залата, че чл. 53 не се прегласува. Той е отложен. Член 53 ще се гласува и обсъжда за първи път. Това се отразява в протокола и когато се редактира и изпраща в "Държавен вестник", да няма спорове.
И така, уважаеми дами и господа, имате думата по чл. 53. Не виждам желаещи.
Моля да се отрази в протокола изявлението на народните представители Теодора Константинова и Димитър Игнатов, че оттеглят предложението си.
Гласуваме чл. 53, както е предложен от комисията и докладван от председателя й.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Член 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 71, който става чл. 70:
"Чл. 70. (1) Когато при лечение или диагностика с радиоактивни вещества пациентът се намира в домашни условия, медицинският специалист, отговорен за лечението или диагностиката, е длъжен да предостави на пациента писмена инструкция за ограничаване облъчването на членовете от семейството или на лицата, които се грижат непосредствено за него.
(2) Когато пациентът е малолетен или поставен под пълно запрещение, инструкцията по ал. 1 се предоставя на родителя или настойника му, а когато е непълнолетен или поставен под ограничено запрещение – на родителя или попечителя му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 70? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Член 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, има предложение на вносителя, има и предложение на народния представител Валери Димитров, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 78, който става чл. 77:
"Чл. 77. (1) Териториите с категоризирани курортни ресурси и възможности за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за профилактика, лечение, рехабилитация, отдих и туризъм на населението се обявяват за курорт.
(2) С решение на Министерския съвет се определят границите и условията за развитие на курорта. Този акт подлежи на обнародване в "Държавен вестник"."
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте чл. 77.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Предложение на комисията за прегласуване на чл. 79, който става чл.78 със следната редакция:
"Чл. 78. Министърът на здравеопазването съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката и министъра на околната среда и водите определят с наредби условията и реда за:
1. използването и опазването на минералните води, лечебните пелоиди, крайбрежната плажна ивица и местностите с благоприятни и подходящи за профилактика, лечение и рехабилитация биоклиматични условия, както и за определяне капацитета на крайбрежната плажна ивица и на местностите с благоприятни и подходящи за профилактика, лечение и рехабилитация биоклиматични условия;
2. утвърждаването на охранителни зони и охранителен режим за опазване на находищата на лечебните пелоиди, крайбрежната плажна ивица и местностите с благоприятни и подходящи за профилактика, лечение и рехабилитация биоклиматични условия;
3. утвърждаването на експлоатационни запаси и използването на лечебните калонаходища;
4. експлоатацията на плажовете по черноморското крайбрежие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа.
Заповядайте, господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Първо имам редакционна поправка – предлагам вместо "охранителни " да бъде записано "охраняеми зони".
И какво значи експлоатация на плажовете? Какви правила ще въвежда тази наредба?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, става въпрос специално за този текст, а и за текстове, които са в предишния Закон за народното здраве. С тези текстове се дават правомощия на съответните органи на изпълнителната власт по отношение на охраната на тези територии и по отношение на действия, които са от най-различен характер, например, когато се налага някакво обеззаразяване и др. от органите на ХЕИ. Аз смятам, че тези текстове би трябвало да останат, защото те са претеглени и предложени от вносителя Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Аз смятам, че терминът "охранителни зони" е по-правилен, защото не става въпрос само да се охранява достъпът до някоя зона от някой, от охранителни фирми, както каза господин Пантелеев. Това са специални зони, в които има режими за много неща. Например, в охранителна зона А в местата, където има минерални извори, се допуска само определен вид строителство или, както каза господин Щерев, третиране на посеви с определени препарати. Така че това е същността и аз мисля, че "охранителни зони" е по-правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам.
Първо поставям на гласуване редакционното предложение на народния представител Любомир Пантелеев в чл. 78, т. 2 думата "охранителни" да се замени с "охраняеми".
Гласували 81 народни представители: за 28, против 10, въздържали се 43.
Това предложение не се приема.
Сега поставям на гласуване чл. 78, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 9.
Член 78 е приет.ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, за чл. 80, който става чл. 79, има предложение на народния представител Светлин Белчилов. Комисията приема по принцип предложението.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 80, който става чл. 79:
“Чл. 79. (1) Лечебните заведения ползват минерални води и лечебна кал за осъществяване на своята лечебна дейност, включително в случаите, когато тези курортни ресурси се отдават по реда на Закона за концесиите.
(2) Количествата минерална вода и лечебна кал по ал. 1 се определят ежегодно по предложение на министъра на здравеопазването с решение на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа! Да си призная, на мен не ми е ясно.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Когато става въпрос за лечебните заведения за болнична помощ и необходимите им количества минерална вода и лечебна кал, се поставят няколко въпроса. Първо, тази вода и тази лечебна кал ще я плащат ли лечебните заведения, на кого ще я плащат и как ще я плащат. Вторият въпрос е какво е количеството, което ще ползва, необходимо не само от гледна точка на пазарната цена на тези два продукта, които са минерални продукти, но имат своята цена, а от друга страна, колко ще ползват и колко е необходимо като лечебна процедура да се ползва като единица количество -–литри вода или килограми - за лечебната кал.
От тази гледна точка имаше продължителна дискусия в комисията.
Стремейки се да избягаме от тези въпроси за определяне на цената, защото това е много дълга тема – колко струва лечебната кал, кой трябва да я плаща, къде да се плаща – ние предлагаме този текст, с който да се регламентират по някакъв начин необходимите количества за лечение на определени заболявания. Например за ставни заболявания са необходими, да речем, 10 кг лечебна кал за един курс на лечение и министърът ще излезе с наредба. Този текст урежда тези неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря за разяснението.
Заповядайте, д-р Калъчев.
Недялко Калъчев (ПГНВ): Уважаеми колеги, текстът е добре формулиран, но с цел да има абсолютна невъзможност да кажа каквото и да било и да довършим кашата, която забъркваме в момента, аз ви предлагам въобще да отпадне този член. Защото по този начин ще избягаме от ситуацията, в която записваме някакъв член, с който не казваме нищо. Целият спор беше, ако има концесионер на минерална вода и до него се появи лечебно заведение за болнична помощ, субсидирано с цел увреда търговските интереси от конкурента на този концесионер, по какъв начин той може да увреди, субсидирайки, повтарям, едно лечебно заведение за болнична помощ с цел пресушаване на извора, който той е концесионирал. Давам следния пример: минерална вода А и минерална вода В. Минерална вода А решава да затвори минерална вода В и на мястото на този извор построява, подарява и субсидира една болница за рехабилитация и продължително лечение, която започва като един триглав змей да пие минералната вода на концесионера В и той просто няма какво да затваря в бутилки. Благовидният предлог е, че лекува хора и по този начин той си разчиства пазарни територии.
Затова текстът, който уважаемият народен представител Светлин Белчилов беше предложил в началния вариант, беше да се запише, че просто те ползват възмездно минералната вода. А за лечебната кал и другите вещества, с които се осъществява рехабилитация и продължително лечение, не иде реч, защото никой не бутилира, нито затваря в буркани и бидони лечебна кал.
Следователно въпросът е единствено в минералната вода. В сегашния си вариант се казва, че министърът ще определи с наредба как, кой и срещу какво ползва тази минерална вода. Аз съм склонен да подкрепя и такъв текст, но ви казвам, че той само ще създаде проблеми в бъдеще. По-добре е текстът да отпадне, това е моето предложение. Просто гласуваме едно отпадане и по този начин нещата си остават уредени в Закона за концесиите и Закона за минералните води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този въпрос?
Заповядайте, д-р Кенаров.
Пламен Кенаров (ПГНС): Благодаря Ви, господин председателю.
Въпросът, който разви д-р Калъчев в момента, поставя проблемите за минералните води и лечебната кал в контекста на нелоялна конкуренция между някакви пазарни субекти. Господин Белчилов е предложил текст, който говори за премахване на безвъзмездността за ползване на такава минерална вода от лечебните заведения, които са търговски дружества. Начинът, по който е оформена последната редакция и е предложена на Народното събрание, не казва нито дали ще бъде безвъзмездно, нито дали ще бъде възмездно. Ставаше дума дали лечебните заведения за рехабилитация, които са търговски дружества, ще имат социално подпомагащ ефект за хора, които нямат финансови възможности, за да осигурят рехабилитация при редица заболявания, или лечебните заведения, които осигуряват тази дейност, ще ползват възмездно минералните ресурси, като минерална вода и лечебна кал. В новата редакция, която ни се предлага, конфликтът на безвъзмездност и възмездност е премахнат, а е дадена възможност, тъй като знаем, че за минералните източници се дава разрешението от Министерския съвет по предложение на съответния министър, по предложение на министъра на здравеопазването да се определя обемът и количеството, което ще ползва едно лечебно заведение търговско дружество, като минерална вода и лечебна кал.
Мисля, че втората редакция би могла да бъде приета от Народното събрание в крайния вариант, поради което аз възразявам срещу отпадането на този текст, д-р Калъчев, тъй като в този текст се дава правото на министъра и на Министерския съвет да определят количеството лечебна кал и минерална вода, която едно лечебно заведение за целите, които изпълнява -–рехабилитация, ще изпълнява. Оттук нататък и Министерският съвет, и министърът на здравеопазването биха могли по пътя на логиката да определят дали това ще бъде безвъзмездно или възмездно. В едни случаи, когато това търговско дружество реши да се занимава с печалба от минералните ресурси, би трябвало това да бъде възмездно. Друго търговско дружество, което ще прави социална политика – държавна структура или общинска структура, или някаква друга структура, направена от фондации, вероятно ще дава възможност на хората, които се нуждаят от рехабилитация, да ползват безвъзмездно тези природни източници.
Мисля, че последната редакция, която е направена в тези текстове, е добра и дава възможности. Затова аз предлагам на пленарната зала да гласува тази форма, която ни е предложена в момента. Не е казано “безвъзмездно”, не е казано “възмездно”, а се определя от Министерския съвет. Това е моето мнение. Благодаря ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Реплика ли, господин Калъчев?
Недялко Калъчев (ПГНВ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да се запише изявлението на народния представител Недялко Калъчев, че оттегля предложението за отпадане на текста.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте чл. 79.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Член 79 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По чл. 86 има предложение на народните представители Васил Паница, Теодора Константинова, Стойчо Кацаров, Димитър Игнатов, Борислав Китов.
Димитър Игнатов (ПГОДС, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението се оттегля, следователно не е необходимо да го четете.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 86, който става чл. 84:
"Чл. 84. (1) Чужденците, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, с изключение на лицата по чл. 24, ал. 1, т. 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 16 от Закона за чужденците в Република България, се ползват с медицинска помощ по чл. 82 и чл. 83 наравно с българските граждани.
(2) Извън случаите по ал. 1 чужденците, които пребивават в Република България, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебното заведение, при условия и по ред, регламентирани с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на външните работи и министъра на правосъдието.
(3) Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната или преминават транзитно през нея, са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен престой за времето на пребиваване в страната, доколкото друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
(4) В случаите, при които задължителната застраховка по ал. 3 се сключва при влизане в страната, общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и редът се определят с наредба на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми дами и господа, имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 84.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Член 84 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, чл. 93, който става чл. 91.
Освен предложение на вносителя, има предложение на народния представител Кръстьо Петков:
В чл. 93 ал. 1 да бъде редактирана както следва:
"(1) Пациентът, съответно законният му представител (попечител) или други компетентни органи, в случаи, определени с този закон, могат да откажат пълно или частично по всяко време предложената медицинска помощ или продължаване на започнатата медицинска дейност, при условие че са му били разяснени последствията от такава стъпка на отказ."
Създава се нова алинея:
"Пълният или частичен отказ на пациента да му бъде оказана медицинска помощ или тя да бъде продължена, както и обръщането му за алтернативна медицинска помощ, не могат да бъдат причина за ограничаване на неговите права, предвидени в тази глава на закона, и не може да влияе на отношението лекар-пациент."
Комисията не приема предложението.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 93, който става чл. 91:
"Чл. 91. (1) Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, или лицето по чл. 164, ал. 1, може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.
(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.
(3) Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, или лицето по чл. 164, ал. 3, не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа по ал. 1, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.
(4) В случаите, когато по ал. 1 е налице отказ от родител, настойник или попечител и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Не виждам желаещи народни представители да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Кръстьо Петков, което беше докладвано тук от председателя на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 14, против 70, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 91.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Член 91 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По чл. 99, който става чл. 97, има предложение на вносителя, което комисията приема по принцип.
Комисията предлага следната редакция на отложения чл. 99, който става чл. 97:
"Чл. 97. (1) Палиативните медицински грижи включват:
1. медицинско наблюдение;
2. здравни грижи, насочени към обгрижване на пациента, премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта;
3. морална подкрепа на пациента и неговите близки.
(2) Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, от диспансери и хосписи.
(3) Изискванията за оказване на палиативни медицински грижи се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 97.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Член 97 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Господин председател, позволете ми да обясня Раздел ІV "Медицинска експертиза". Пленарната зала отложи текстовете по Раздел "Медицинска експертиза". Във връзка с това беше проведено заседание на комисията, където беше приета редакция на отложения чл. 104, който става чл. 102, който ще го предложа. Ако се приеме този член, оттам нататък всички останали членове са във взаимна връзка и аз бих помолил да ги докладвам заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, но най-напред трябва да приемем заглавието.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Добре, ако се приеме заглавието и чл. 104.

Има предложение на комисията за Раздел ІV “Медицинска експертиза”.
Има предложение, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията предлага на Народното събрание да подкрепи наименованието на Раздел четвърти - “Медицинска експертиза”.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте Раздел ІV - “Медицинска експертиза”.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Раздел ІV е прието.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 104, който става чл. 102:
“Чл. 102. (1) За установяване степента на намалена работоспособност и за потвърждаване на професионална болест се извършва медицинска експертиза.
(2) Медицинската експертиза се организира и ръководи от министъра на здравеопазването и от регионалните центрове по здравеопазване.
(3) Степента на трайно намалената работоспособност и степента на намалената възможност за социална адаптация на лицата до 16 години се определят в проценти спрямо възможностите на здравия човек.
(4) Степента на трайно намалената работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст се определя пожизнено. Преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
(5) Принципите и критериите на медицинската експертиза, както и редът за установяване степента на намалена работоспособност и за потвърждаване на професионална болест се определят с наредби на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи народни представители.
Моля, гласувайте чл. 102.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Член 102 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По чл. 105 има предложение, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 105, който става чл. 103:
“Чл. 103. (1) Към Министерския съвет се създава Национален съвет по медицинска експертиза със следните правомощия:
1. разработва и представя на Министерския съвет становища по националната здравна политика, свързани с медицинската експертиза;
2. осъществява координация на дейностите между държавни органи във връзка с медицинската експертиза;
3. анализира информация за дейността, развитието и състоянието на медицинската експертиза в страната;
4. разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза;
5. разработва методика за финансиране и контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза, която се приема от Министерския съвет.
(2) Съставът на Националния съвет по медицинска експертиза включва: заместник министър-председател, който е председател на Съвета, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, управителя на НОИ, директора на НЗОК и директора на НЕЛК.
(3) Устройството и дейността на Съвета по ал. 1 се уреждат с правилник на Министерския съвет.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 106.
Комисията предлага следната редакция за чл. 106, който става чл. 104:
“Чл. 104. (1) Медицинската експертиза на работоспособността включва експертиза на временната неработоспособност и експертиза на трайно намалената работоспособност.
(2) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.
(3) Експертизата на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършват от ТЕЛК и НЕЛК.
(4) Експертизата на степента на намалената възможност за социална адаптация на децата до 16 години се осъществява от ТЕЛК с участието на специалисти по детски болести и социални работници.”
Комисията приема по принцип предложението на Атанас Додов за създаване на чл. 106а и предлага следната редакция за чл. 106а, който става чл. 105:
“Чл. 105. (1) Лекарските консултативни комисии се разкриват и закриват със заповед на директорите на регионалните центрове по здравеопазване в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ по предложение на ръководителя на съответното лечебно заведение.
(2) В лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и университетските болници, съставите на ЛКК се определят със заповед на съответния ръководител на лечебното заведение.
(3) Лекарските консултативни комисии са общи и специализирани. В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове – лекари с призната специалност, включително един председател.”
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за чл. 107, който става чл. 106:
“Чл. 106. (1) Териториалните експертни лекарски комисии се откриват и закриват от директорите на регионалните центрове по здравеопазване, съгласувано с министъра на здравеопазването към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери.
(2) Териториалните експертни лекарски комисии са структурни звена на лечебните заведения, към които са открити.
(3) В състава на всяка ТЕЛК задължително се включват лекар-представител на съответното териториално поделение на НОИ, определен със заповед на ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ и представител на регионална дирекция за социално подпомагане, определен със заповед на директора на съответната регионална дирекция за социално подпомагане.”
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за чл. 108, който става чл. 107:
“Чл. 107. (1) В съставите на ТЕЛК и НЕЛК работят лекари с призната специалност и с не по-малко от 10 години трудов стаж по съответния профил.
(2) В специализираните състави на НЕЛК задължително се включва лекар – представител на НОИ, определен със заповед на управителя на НОИ.
(3) Членовете на ТЕЛК и НЕЛК не могат да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол и да извършват консултативна дейност, свързана с експертиза на временната и трайната неработоспособност.”
“Чл. 109. (1) За осъществяване дейността на ТЕЛК директорът на лечебното заведение сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването.
(2) Високоспециализираните и скъпоструващи медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 109, който става чл. 108.
Комисията приема по принцип предложението и предлага следната редакция за чл. 110, който става чл. 109:
“Чл. 109. (1) Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи (РРМЕ).
(2) Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на регионалните центрове по здравеопазване.
(3) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК, на които е определен процент на трайно намалена работоспособност, се съхраняват 40 години от последното решение на ТЕЛК (НЕЛК), а на всички останали лица – 5 години.
(4) Препис от решенията на ТЕЛК и НЕЛК се изпращат в Националния център за здравна информация.”
“Чл. 111. Устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза по чл. 106 и на РРМЕ се определят с правилник на Министерския съвет.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 111, който става чл. 110.

По чл. 112 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112, който става чл. 111:
“Чл. 111. Контрол върху медицинската експертиза се осъществява от Националния съвет по медицинска експертиза, от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, НЗОК, НОИ, регионалните съвети по чл. 112 и от регионалните центрове по здравеопазване.”
По чл. 113 има предложение на народния представител Атанас Додов, което комисията приема по принцип.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113, който става чл. 112:
“Чл. 112. (1) За контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, със заповед на директора на съответния регионален център по здравеопазване се създава регионален съвет, който включва представители на регионалния център по здравеопазване, териториалните поделения на НОИ и РЗОК. Регионалният съвет извършва и служебни проверки на не по-малко от 2% от издадените на територията на съответната област решения за временна неработоспособност, избрани по случаен признак.
(2) Регионалният съвет анализира и контролира дейностите по експертиза на временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК. Организацията на дейността на съвета се определя с правилник, издаден от министъра на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ.
(3) По предложение на заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) регионалният съвет извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за временна неработоспособност от лекуващите лекари и ТЕЛК.
(4) При установяване на нарушение при издаване на експертните решения за временна неработоспособност регионалният съвет уведомява писмено висшестоящия орган по експертиза на работоспособността и заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и на НЗОК).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И така, уважаеми дами и господа, от членове 103 до 112 включително има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 87 народни представители: за 85, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
“Чл. 114. Районната здравноосигурителна каса има право да прекрати договора за оказване на медицинска помощ с изпълнител, който е извършил нарушение на изискванията и реда за експертиза на работоспособността.”
Комисията не приема предложението на вносителя и предлага чл. 114 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 114.
Гласували 76 народни представители: за 70, против 5, въздържал се 1.
Член 114 отпада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, по чл. 115 комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115, който става чл. 113:
“Чл. 113. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Фонд “Рехабилитация и социална интеграция” и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия;
2. срещу решенията на ЛКК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
3. срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
4. срещу решенията на НЕЛК – пред Софийския градски съд по реда на Закона за административното производство.
(2) Заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и реда при издаване на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 112.
(3) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
(4) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза.
(5) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересуваните от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.
(6) Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал. 2 е пречка за обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.
(7) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за обжалване решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.
(8) Решението на повторната експертиза може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.”
“Чл. 116. (1) Органите на медицинската експертиза могат и по своя инициатива да отменят или да изменят неправилни решения на по-долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки или непълноти в тримесечен срок от установяването им.
(2) Ръководителят на НЕЛК може да разпореди преразглеждане на неправилни или противоречиви решения на нейните състави в тримесечен срок от издаването им.
(3) Решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.”
Комисията приема предложението на вносителя за чл. 116, който става чл. 114.
По чл. 125, който става чл. 123, има предложение на народния представител Щерев, което комисията приема.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 125, който става чл. 123:
“Чл. 123. (1) В рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на учениците по:
1. лична хигиена;
2. здравословно хранене;
3. здравословна жизнена среда;
4. здравословен начин на живот;
5. предпазване от инфекциозни болести;
6. здравни рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични вещества;
7. сексуално поведение, предпазване от полово предавани болести и СПИН и предпазване от нежелана бременност;
8. първа помощ при пострадали.
(2) Обучението на лекторите по въпросите по ал. 1 се организира от министъра на образованието по учебни програми, съгласувани с министъра на здравеопазването.
(3) Училищните настоятелства организират мероприятия за запознаване на родителите с проблемите на детското здраве.”
По чл. 126 комисията приема по принцип предложението на вносителя като предлага следната редакция, която става чл. 124:
“Чл. 124. (1) За осигуряване на профилактична медицинска и стоматологична помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на децата, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и стоматологични прегледи.

(2) Условията и редът за провеждане на профилактичните прегледи по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) Дейностите по ал. 1 се финансират от Националната здравноосигурителна каса."
По чл. 127, който става чл. 125, комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения член:
"Чл. 125. (1) Профилактичната медицинска помощ на лицата, настанени в домовете за медикосоциални грижи за деца, се осъществява от лекари, работещи в лечебното заведение.
(2) Стоматологичното лечение извън обхвата на Националния рамков договор на децата от специализираните институции за деца, открити от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, както и от специализираните институции за деца, управлявани от общините, се заплаща от съответните ведомства."
Във връзка с последните препоръки на Европейската комисия за промени в законопроекта за здравето, с оглед постигане на пълно съответствие с директивите за регулираните медицински професии, Комисията по здравеопазването предлага в Глава седма "Медицинско образование. Медицинска професия. Медицински научни изследвани върху хора. Медицинска наука" и навсякъде в приетите текстове наименованието на професионалното направление "Стоматология" и професионалната титла "стоматолог", да се заменят съответно с "Дентална медицина" и "дентален лекар", а думите "стоматологична", "стоматологичен" и "стоматологични", съответно с "дентална", "дентален" и "дентални"."
По чл. 180, който става чл. 178, комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на члена:
"Чл. 178. (1) При връчване на дипломите всички лекари и стоматолози полагат Хипократова клетва. Текстът на клетвата се приема от Висшия медицински съвет.
(2) За лицата, които са граждани на държава-членка на Европейския съюз, се осигурява подходяща по съдържание и форма клетва."
Има предложение на комисията за прегласуване на чл. 187, който става чл. 185 в следната редакция:
"Чл. 185. (1) Медицинската професия се упражнява от лица, придобили медицинска правоспособност.
(2) Лекарите и стоматолозите упражняват медицинската професия при условията на ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите."
По чл. 190, който става чл. 188, има предложение на народния представител Димитър Камбуров, което комисията не приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За съжаление не виждам господин Камбуров. Тук ще има различно гласуване.
Другото предложение на народните представители д-р Игнатов и Теодора Константинова оттегля ли се?
Димитър Игнатов (ПГОДС, от място): Моля да спрем дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дотук, добре.
Дами и господа, в оставащите 11 минути ще направим опит да приемем закона от чл. 113 до чл. 185.
Имате думата.
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господа народни представители, аз предлагам т. 16 да отпадне. Тя се появи в края на дискусията по законопроекта.
Не искам да влизам в подробности, но това е един много важен проблем, който засяга образованието и квалификацията на стоматолозите в България, които са лекари в определено медицинско направление. Извеждането им само до дентални специалисти се отразява върху качеството на образованието, което те реално притежават.
Европейската практика е различна. В повечето страни това наистина са дентални специалисти, но има разлика между тези, които притежават качеството на стоматолози и на дентисти.
Освен това искам да отбележа, че в преговорните глави няма Глава "Здравеопазване", която да налага непременно изискванията за пълна унификация.
Тук става дума за директиви, за позоваване на Европейската комисия. Смятам, че това е един пропуск най-малко на преговарящите от българска страна, че в хода на преговорния процес не са поставили ясно тези въпроси, за да могат те да бъдат изяснени и да се намери по-добро решение. Това по-добро решение означава да се защитят конкурентните възможности, които притежава образованието и практикуването на специалността "Стоматология" в България.
Затова е по-добре законът да се приеме без това уточняване и да се даде възможност, да се направи опит за решаването на този проблем за една част от лекарите в България. Дотогава смятам, че приемането на този текст предрешава по неблагоприятен начин въпроса, за който става дума. Така че моят призив е към народните представители да гласуват за отпадането на този текст, като въпросът остане открит до неговото окончателно изясняване и търсенето на възможности, колкото и да не изглеждат големи в този момент, за постигането на по-благоприятно решение за българската страна. Благодаря.
Атанас Додов (НДСВ, от място): Това предложение за гласуване ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението е въобще да отпадне т. 16.
Има думата д-р Игнатов.
Димитър Игнатов (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Без да влизам в детайли в темата – дали да бъдат дентисти или стоматолози, дали да бъдат орални лекари или не знам какви, според направените предложения, аз мисля, че сега влизаме в същия казус, който беше преди малко. Тази точка не е минала нито на първо, нито на второ, трето или четвърто четене в пленарната зала, господин председателю. Тя никога не е гледана.
Аз разбирам желанието на управляващите да се съобразяват с европейските норми. Но те спаха ли тази година и проспаха ли това време, за да включваме сега текста и да нарушаваме процедурата на правилника, който сами сме си гласували?
Ако добавим и доводите на моя колега Янаки Стоилов, то стана ясно, че действително по-доброто положение е това да не влиза сега, а да влезе с поправка в закона, но да имаме едно консенсусно решение на съсловните организации, на ректорите и т.н.
Вероятно д-р Додов сега ще направи ад хок предложение за наименованието, но аз ви казвам, че процедурата е нарушена. Ако сега си затворим очите, а и преди малко с ратификацията стана такъв фал, сега да направим пак същото нещо, това става практика в Народното събрание!
Затова аз Ви моля, господин председателю, да не гледаме т. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Игнатов, моля да изясните проблема за залата и за мен – тази т. 16 спорна ли е? Тя е становище на цялата комисия или как? Как се появи тя?
Димитър Игнатов: Тя се появява между трето и четвърто четене на законопроекта. Тогава се появява! Тези точки бяха върнати и изведнъж в Комисията по здравеопазването се появи заместник-министърът и каза: "Няма как, сега трябва да го гласувате, защото иначе ще се отвори главата за движение на капитали и хора". И започна дебатът по тази точка. Това е положението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах, благодаря.
Заповядайте, д-р Додов.
Атанас Додов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, действително съществува напрежение в стоматологичното съсловие. Общо взето, те са обидени и смятат, че тази смяна на наименованието на професионалната квалификация не е съгласувана с тях, въпреки че през 2002 г. Европейската комисия е била тук и е говорено. Те считат, че това, което е предложила Европейската комисия, има само препоръчителен характер. Назрява конфликт.
Според мен много лесно бихме заобиколили конфликта, ако приемем предложението на Комисията по здравеопазването с една малка поправка, че тази смяна на квалификационната степен и професионално направление ще важи от 1 януари 2007 г. Дотогава ще има възможност за срещи на професионални и съсловни организации и експерти от двете комисии ще могат да синхронизират нещата.
Бих казал, че съществува хипотетична възможност и да бъде направено така, както искат съсловните организации.

В допълнение бих казал, че този закон в тази му част за синхронизация с европейското законодателство, така или иначе ще важи от 2007 г. Но ако запишем това, то ще внесе спокойствие за реални ходове и от двете страни до приближаване на позиции и възможност за преговори и дебати и достигане до нещо, което няма да е конфликтно.
Така че, уважаеми господин председател, аз предлагам една добавка. Комисията по здравеопазване предлага: "В Глава седма "Медицинско образование, медицинска професия, медицински изследвания…"
Аз предлагам текстът да бъде: "От 1 януари 2007 г. в Глава седма "Медицинско образование, медицинска професия…" и т.н.
Да се добави "от 1 януари 2007 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Много интересна правна конструкция. Благодаря.
Атанас Додов: Благодаря. Смятам, че това се налага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах Ви.
Първо, като председателстващ в момента Народното събрание, заявявам, че няма да подложа на гласуване т. 16 на Глава седма, тъй като не е спазен редът на чл. 70 и следващите от правилника. Това го е нямало в гласуването на първо четене, минали са всички срокове и не е направено такова предложение. И сега изведнъж се поставя един изключително важен въпрос, засягащ хиляди хора, след всички срокове да започнем да гласуваме нещо, което не е обсъждано.
Както разбрахме, този въпрос не е належащ. Може да бъде обсъден спокойно и евентуално към 2007 г. да се приеме или не. Така че разискванията по т. 16 са излишни, тъй като аз няма да го поставя на гласуване. Следователно ще остане сегашното положение. Разбрахте ли, д-р Додов?
Атанас Додов (НДСВ, от място): Да, разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата за процедура.
Валери Цеков (НДСВ): И такова решение е възможно, господин председател. Аз не Ви правя реплика, взимам думата, за да направя процедурно предложение.
Искам все пак да спомена, че уеднаквяването на терминологията всъщност касае възможността на нашите стоматолози, които би трябвало да бъдат дентални лекари, да работят в чужбина. Ако те не искат това – няма проблем, няма да могат да излизат. Несъответствието в наименованието ще ограничи тяхната възможност да работят в страните-членки на Европейския съюз. Щом те не желаят, добре, остават стоматолози, но само в България. Така че, ако залата реши така – така ще стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нека да чуем най-напред стоматолозите и тогава да решим. Така е справедливо.
Валери Цеков: Моето процедурно предложение е, тъй като остават само шест текста от закона, които, като изключим този спор, в останалата част са безспорни, да удължим работното време до окончателното приемане на закона, което няма да бъде повече от 15 минути след 14,00 ч. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли противоположно предложение? Няма.
Моля да гласувате процедурното предложение.
Гласували 118 народни представители: за 111, против 3, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.
Уважаеми дами и господа, поставям на гласуване чл. 113 до чл. 185 включително, без т. 16.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Тези текстове са приети.
Преминаваме към предложенията на няколко народни представители по чл. 188.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, във връзка с чл. 190, който става чл. 188, има предложение на вносителя.
Има предложение на народния представител Димитър Камбуров – ал. 1 се изменя, както следва:
"(1) Чужденци упражняват медицинска професия в Република България след полагане на изпит по български език и по специалността при условие и по ред, определени от Закона за висшето образование и наредба на министрите на здравеопазването и образованието".
Комисията не приема предложението.
Предложение на народните представители Паница, Константинова, Кацаров, Игнатов и Китов – в чл. 190 в края на изречението се поставя запетая и се добавя текстът "ако са регистрирани като членове на Българския лекарски съюз, съответно на Съюза на стоматолозите в България".
Комисията не приема предложението.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 190, който става чл. 188:
"Чл. 188. (1) Чужденците упражняват медицинска професия в Република България след придобиване на правоспособност по реда на този закон и ако владеят български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.
(2) Извън случаите по ал. 1, право да упражняват медицинска професия имат и чужденци, поканени за научен обмен между лечебни заведения при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, д-р Константинова.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
Аз не знам защо комисията не прие както предложението на проф. Камбуров, така и нашето, тъй като искам да кажа, че това е най-логичното нещо, което е в интерес както на българските лекари, така и на българските пациенти.
Какво значи това? На българския лекар, за да практикува определена специалност, се изисква да има правоспособност като лекар и да има положен изпит за съответната специалност. И изведнъж ние разрешаваме на чужденци да практикуват, без да имат положен изпит за съответната специалност – хирургия, акушерство и гинекология и т.н., каквато и да било тя. Изискването, според текстовете от законопроекта, са само изпит по български език и установяване, че владеят чужд език, да могат да практикуват. Съвсем логично е ние да искаме те да са равнопоставени не само като възможности за практикуване, но и като отговорности на българските лекари и да положат изпит и за специалност. Отново подчертавам за хората в залата, които не са лекари, че това е нещо много важно както за самите медици, така и за пациентите.
Следващото наше предложение е свързано с това постоянно пребиваващите в България чужденци медици да бъдат и членове на Съюза на стоматолозите или на Българския лекарски съюз. Това е едно изискване, което е необходимо за практикуването на българските лекари. Смятам, че е абсолютно справедливо да го поставим като изискване и за чужденците.
Искам да припомня само, че навремето, когато имаше междудържавна спогодба с Гърция, която продължава, много гръцки студенти завършваха медицина тук и връщайки се в Гърция, независимо от междудържавната спогодба, те полагаха изпити по хирургия и по вътрешни болести, за да могат да им признаят възможността да практикуват в Гърция. Смятам, че не бива в никакъв случай да допускаме чужденци да имат много по-лека възможност за добиране до практикуването на определена специалност, отколкото българският лекар.
Призовавам колегите и останалите народни представители, които не са медици, да подкрепят нашите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТКО САЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Само за да се внесе яснота, в чл. 185 – общо упражняване на професията, независимо дали е български гражданин или е чужд, е определено. Тук в още един член ние повтаряме същото изискване, само че за чужденците. За мен няма логика във всеки следващ текст да определяме, че трябва да бъдат и членове на Българския лекарски съюз и на Стоматологичния съюз. Аз приемам това нещо, но то вече е вкарано в чл. 185 и няма смисъл просто да се натоварва законът.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Така е, така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, добре. Да разясните, разбира се.
В такъв случай оттегляте ли или не?
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Изпит по специалност искат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има направено предложение – ако са регистрирани като членове… (Реплика от народния представител Димитър Игнатов.)
Значи Вие оттегляте това Ваше предложение. Така ли да го разбирам, д-р Игнатов?
Моля да се отбележи, че се оттегля предложението на народните представители Васил Паница, Теодора Константинова, Стойчо Кацаров, Димитър Игнатов, Борислав Китов.
Уважаеми колеги, да се съсредоточим.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Камбуров, което беше докладвано тук от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 4, против 60, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Моля, д-р Игнатов - вече взема думата, нека да не нарушаваме предложението - знам, че направихте едно предложение за допълнение.
Хайде, няма чак толкова да се формализираме, макар че се изказахте.
Доктор Константинова, заповядайте.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПГОДС): Предлагам едно малко допълнение към текста на чл. 188, ал. 1: след думите “по реда на този закон” , “изпит по специалността”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли някой против това? Няма.
Моля, гласувайте това предложение на д-р Константинова – “изпит по специалността”.
Гласували 104 народни представители: за 102, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване чл. 188 с вече приетата добавка.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Член 188 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Следващият текст – чл. 191, ал. 1.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 191, който става чл. 189:
“Чл. 189. Министърът на здравеопазването определя с наредба професионалната компетентност на лицата без придобита правоспособност, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления “Медицина”, “Стоматология”, “Фармация” и “Обществено здраве”.”
По чл. 198, който става чл. 196, има предложения.
Има предложение на народния представител Димитър Камбуров – чл. 198 ал. 4 да отпадне. Комисията не приема предложението.
Има две предложения на Атанас Додов и Атанас Щерев, които комисията подкрепя по принцип.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 198, който става чл. 196:
“Чл. 196. (1) Медицинско образование и/или правоспособност за упражняване на медицинска професия се признава на лице, което е придобило медицинско образование и/или медицинска професия в държава-членка на Европейския съюз.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката приема наредби за условията и реда за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация по медицинска професия, издадени в държави-членки на Европейския съюз.
(3) Извън случаите по ал. 1 правоспособност за упражняване на медицинска професия се признава на лице, придобило право да упражнява медицинска професия в държава, с която Република България има сключен международен договор за или включва клаузи за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация по медицинска професия при договорените условия.
(4) Извън случаите по ал. 1 и 3 правоспособност може да бъде призната на чужденец при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато лицето притежава диплома, удостоверение или друго доказателство за официална квалификация в съответствие с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование и отговаря на изискванията на чл. 186.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дотук.
Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на д-р Камбуров за отпадане на чл. 198, ал. 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 8, против 70, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 189 и чл. 196. Това са предложения на комисията.

Гласували 96 народни представители: за 94, против 1, въздържал се 1.
Двата текста са приети.
Имате думата, д-р Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По чл. 199, който става чл. 197, има предложение на народния представител Димитър Камбуров, което комисията приема по принцип.

Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на отложения чл. 199, който става чл. 197:
“Чл. 197. (1) Признава се специалност в областта на здравеопазването, придобита в държава-членка на Европейския съюз при наличието на обучение, което съответства на изискванията на наредбата по чл. 183.
(2) Условията и редът за признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобита в държави-членки на Европейския съюз, се определят с наредбите по чл. 196, ал. 3.
(3) Извън случаите на ал. 1 се признава специалност в областта на здравеопазването, придобита в държавата, с която Република България има сключен международен договор за или включващ клаузи за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация за придобита специалност в областта на здравеопазването при договорените условия и предпоставки.”
Предложение на комисията за прегласуване на чл. 222, който става чл. 220 в следната редакция:
“Чл. 220. (1) Който наруши чл. 55 или чл. 57, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 100 до 300 лв.
(2) За нарушения по чл. 55, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв.
(3) Който рекламира алкохолни напитки в нарушение на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 5000 лв.
(4) Ако нарушението по ал. 3 е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.
(5) Ако нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице, имуществената санкция е от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 5000 лв.
(6) Радио- и телевизионни оператори, които в нарушение на чл. 56, ал. 1 и ал. 3 излъчват реклама на спиртни напитки, се наказват с имуществена санкция в размер на 5000 лв., а при повторно нарушение – 10 000 лв., налагани от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.
(7) Радио- и телевизионни оператори, които в нарушение на чл. 56, ал. 2 излъчват реклама на спиртни напитки, се наказват по реда на Закона за радиото и телевизията.”
Предложение на комисията за прегласуване на чл. 235, който става чл. 233 в следната редакция:
“Чл. 233. Нарушенията по чл. 212-219 и чл. 220, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се установяват с актовете, съставени от държавни здравни инспектори, а наказателните постановления се издават от директора на РИОКОЗ.”
Предложението на комисията като т. 25 в това допълнение към доклада няма да го гласуваме, защото ние не я приехме.
Комисията предлага създаване на нов § 3 в Преходните и заключителни разпоредби със следната редакция, като следващите параграфи се преномерират:
“§ 3. Лицата, на които до 31 декември 2004 г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65-годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност.”
По § 23, който става § 22, има предложение на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на отложения § 23 от Преходни и заключителни разпоредби, който става § 22:
“§ 22. В чл. 6, ал. 1, буква “в” от Закона за местните данъци и такси след думите “детски ясли” се добавят “детски кухни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа по текстовете от чл. 197 до края.
Параграф 2 няма да се гласува, тъй като този въпрос го решихме преди това.
Думата има госпожа Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам в § 23, който става § 22, да се приеме текста на вносителя, а не редакцията, която се предлага от комисията.
Имам предвид, че текста на вносителя, който току-що беше изчетен от д-р Щерев, аз няма да го повтарям, но предложението на комисията е след думите “детски ясли” да се добавят и “детски кухни”, а предложението на вносителя, на което аз държа и моля да обърнете внимание на това – след думите “детски ясли” се добавят думите “детски кухни и банки за майчина кърма”.
Едва ли е необходимо отново и отново да поставяме въпроса за необходимостта от банките за майчина кърма, за всичко онова, което е необходимо от тези банки за децата, които са в домовете за сираци и които получават оттам своята храна и за онези деца, които не могат да поемат новите изкуствени храни, за тях е необходима тази храна. Така че аз апелирам и ви моля в това отношение да подкрепим текста на вносителя, а не текста на комисията.
После да се прегласува, разбира се, чл. 122, който става чл. 120. (Реплики.)
Нека да приемем това, а после ще кажа какво ще направим. (Весело оживление.) Ами, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: После, но няма да има после!
Емилия Масларова: Предлагам ….
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За това го разбрах - § 23, който става § 22.
Емилия Масларова: Аз предлагам на залата да приеме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И ще го предложа на вносителя.
Емилия Масларова: Той включва и банките за майчина кърма. И след като приемем това, да прегласуваме веднага чл. 122, който става чл. 121, където просто да се добавят и банките за майчина кърма. Просто да прегласуваме това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, разбрах – едно бъдещо несигурно събитие.
И все пак, да не отваряме големия спор за майчината кърма.
Доктор Игнатов, имате думата.
Димитър Игнатов (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! При цялото ми уважение към госпожа Масларова искам да кажа, че просто това не може да стане пак поради процедурата. Има санкция на Народното събрание. На второ четене този текст е отхвърлен. След това няма предложение в комисията. Няма предложение в комисията, за тази кухня. За детски кухни има предложение, но за банка за майчина кърма няма.
И сега, дайте да спрем със спекулацията веднъж завинаги тази банка за майчина кърма, тъй като две неистини се твърдят тук и в медиите – първо, че това е повсеместно явление в България, и че ние режем главите на кърмачетата едва ли не като няма такива банки, а тя е една-единствена в София, подкрепяна от Софийската община! Тя е регистрирана без да я има в стария закон. Значи, по някакъв начин като фирма тя е регистрирана, работи, никой не оспорва нейната дейност, никой не ги наказва и изведнъж обаче някой иска тази кухня да стане здравно заведение. Е, защо иска? Не е ясно защо иска, но аз мисля, че има подтекст, за да го искат. Има някой, който се е сетил да използва това нещо. А тя е една-единствена!
Петнадесет години стои една-единствена такава банка. Какъв пример дава тя за цялата страна? Какъв пример? Защо няма в Шумен, защо няма в Търговище, защо няма във Варна, ако е толкова важна тя за народа и за кърмачетата? Има само в София.
Тази логика просто да се налага нещо, което се повдига от синдикатите и то специално от КНСБ, просто няма никаква логика в този закон да съществува този текст. Тази банка си съществува и се е регистрирала по Търговския закон. Какъв й е проблемът, за да става здравно заведение? Какъв й е проблемът?
Аз затова съм коренно против това, госпожо Масларова. Извинявайте много, но нито процедурно, нито по същество можем да говорим вече за тази кухня. Тя си съществува в правния мир, съществува си реално, защо трябва да бъде включена в закона? Не е ясно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Щерев има думата за изказване.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, обръщам се към всички колеги. Остана един текст от Закона за здравето.
За майчината кърма може да се говори до утре сутринта. Доктор Игнатов не е прав – категоричен съм за това нещо, но това нещо, което предлага госпожа Масларова, предполага целия дебат да се върне отново, да гласуваме този текст, да се върнем отново към един текст…
Тук има различни, както д-р Игнатов каза за общината, че се развивала по този начин, аз имам едно писмо от съответно неправителствена организация, както и от чужбина, които пишат, че навсякъде млечната индустрия лобира против създаването на такива банки за майчина кърма и това е разбираемо, добре.
Ние този дебат ще го провеждаме и занапред. Сигурен съм, че ще има поправки в законите. Аз апелирам – нека да не се връщаме назад, а да продължим. Остана само един текст, който също може да бъде разгледан. (Реплики.)
Извинявайте, но дебатът може да продължи, пак повтарям, до безкрайност. Нека да подкрепим това, което е предложила комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Янаки Стоилов има думата.


Янаки Стоилов (КБ): Наистина останаха няколко текста, но ние гласувахме да продължим, за да свършим работата, както трябва, а не да заобиколим проблемите, които са възникнали. От процедурна гледна точка няма пречка да се прегласува, защото в § 23, ако той се приеме според вносителя, ще се възстанови идеята за банките за майчина кърма и тогава, ако това е волята на парламента, ще има възможност да се прегласуват чл. 121 и 122. Така че, проблемът не е процедурен, а е по същество.
Искам да апелирам. Наистина тази дейност в България не е широко развита и каквото и решение да се вземе, доколкото тази дейност се развива като една търговска дейност, а не толкова като лечебна, тя може да се запази. Но нека тук да не се влагат симпатиите и антипатиите към управлението на София, а да се намери решение, което в най-голяма степен съответства на интересите на семействата и на новородените деца, на кърмачетата. Защо тази дейност да не се развива и тя да не ангажира допълнително усилия и средства от страна на държавата?
Освен това смятам, че тези, които биха гласували против, няма да гласуват по медицински съображения, а по търговски съображения. И аз се опасявам, че именно такива мотиви накараха някои, не всички, преди няколко седмици, когато този въпрос се обсъждаше, да се направи предложение за отпадане. Защото ние тук трябва да се ръководим не от интересите на производителите на детските млека и храни, а от това, което е най-здравословно за отглеждането на децата.
Може би не е толкова капитален въпросът, но това ще бъде един добър сигнал в края на гласуването на Закона за здравето, че се създава още една възможност, която да стимулира развитието на тези банки за майчина кърма.
Затова апелирам към народните представители да подкрепят § 23 на вносителя, а след това, надявам се, и чл. 121 и 122, в допълнението към детските кухни и детските ясли да остане и възможността за създаване на банки за майчина кърма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Отделно ще поставя въпросът с § 23, който е спорен.
Доктор Игнатов, заповядайте за реплика.
Димитър Игнатов (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Стоилов, има и процедурни пречки, но аз искам да Ви кажа следното нещо – кажете ми защо трябва да бъде "здравно заведение"? Изтъкнете един железен аргумент, че трябва да бъде "здравно заведение". Аз първи ще гласувам.
И второ, не злоупотребявайте като един адвокат от една нова партия, който се изцепи по повод на този закон, че заради рекламата сме взели по 1 млн. лв. от бираджиите. Сега пък друг каза, че сме взели втори милион от производителя на детски храни. Аз мисля, че не е коректно това нещо. Не е коректно това нещо! Вие тиражирате някаква история, която не почива на никакви факти и данни. Ако имате такива факти и данни, дайте ги в Комисията за борба с корупцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дуплика – Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Аз не съм отправял обвинения, за да се огласяват оправдания от трибуната на парламента. Казах, че става дума за различни интереси и всеки може да поддържа това. Дали някой от тези, които поддържат интереса на групата, за която говорих, е бил мотивиран във формирането на своята позиция, това остава да се преценява. Така че, нека да се имат предвид всички тези проблеми.
Искам да ви припомня, че чл. 121, ал. 1 казва: "За подпомагане на семейството при отглеждане на деца до 3-годишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие се създават детски ясли, детски кухни и банки за майчина кърма."
Така че изискванията за устройството и дейността на тези заведения се определят с наредба на министъра. Дали това ще бъдат лечебни заведения, дали те ще бъдат някакви други звена в системата на здравеопазването, това ще зависи вече от един подзаконов акт. Така че аз не влизам в тази дискусия за формата, в която ще съществуват. Въпросът е обаче, че тогава държавата би имала основание да влага средства, включително бюджетни, в изграждането на такива банки за майчина кърма, било то като лечебни или нелечебни заведения. По този въпрос не се произнасям в момента. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма други желаещи народни представители да вземат отношение.
Подлагам на гласуване чл. 197, чл. 220, чл. 233.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Тези текстове са приети.
Преминаваме към спорния текст, всъщност - банките за майчина кърма.
Първо, подлагам на гласуване предложението на вносителя, подкрепено и от народния представител Емилия Масларова, за § 23, който евентуално ще стане § 22, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 25, против 16, въздържали се 76.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 22, така както беше докладван от председателя на комисията.
Гласували 123 народни представители: за 90, против 30, въздържали се 3.
Параграф 22 е приет, но не още и целият закон.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, позволете ми да представя на залата редакционни поправки, които обаче се нуждаят от изменения.
Така например в чл. 165, който става чл. 163, ал. 2 думите "въззивен съд" да се заменят с "окръжен съд".
Същото става в чл. 167, ал. 1, който става чл. 165 – бележки от Правна дирекция.
В чл. 122, който става чл. 120, след думата "настойниците" да отпадне думата "попечителите", защото според Семейния кодекс трябва да бъдат съобразени…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Децата до три години имат настойници, нямат попечители.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Точно така. И в Глава шеста "Неконвенционални методи" са останали изрази, като "алтернативна практика" и "алтернативни дейности", които следва навсякъде да се заменят с приемането на "неконвенционални методи". И навсякъде в Закона за здравето "професионално направление – здравни грижи" да се замени с "обществено здраве"; "национални центрове за обществено здраве" да се заменят с "национални центрове по проблемите на общественото здраве". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Все пак по тези корекции, които, както разбирам,всъщност са бележки, направени от Правния отдел, имаме ли някакво становище? Виждам, че сме съгласни или почти съгласни.
Моля, гласувайте тези редакционни уточнения в текстовете, които председателят на комисията представи.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Тези редакционни поправки са приети.
Последен финален текст.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Комисията предлага да се създаде § 40 с текста на вносителя за § 2, ал. 1 и предлага следната редакция:
“§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на чл. 54, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 4.
Текстът е приет, а с това и целият закон. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Благодаря на народните представители от всички парламентарни групи. Благодаря изключително много на членовете на Комисията по здравеопазване, които работиха неуморно в продължение на една година. Благодаря и на вносителите - Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Аз също искам да благодаря на тези народни представители, които изпълниха своя дълг докрай и стояха в пленарната зала, гласувайки.
Утре продължаваме отново от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,40 ч.)


Председател:
Огнян Герджиков


Заместник-председатели:
Любен Корнезов

Секретари:
Светослав Спасов

Веселин Черкезов