Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2004-11-09

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Любен Корнезов и Юнал Лютфи
Секретари: Светослав Спасов и Весела Лечева

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Започваме с първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
Позволете ми да направя едно съобщение.
Сметната палата е представила доклад с предложение за предприемане на съответни действия за изпълнение на препоръките на Сметната палата за подобряване на управлението на средствата от Европейския съюз в Изпълнителната агенция по програма ФАР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Докладът се намира в библиотеката на Народното събрание.
Има думата госпожа Мингова да ни представи доклада на комисията по този законопроект.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Колеги, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси за второ четене на "Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност".
Комисията подкрепя заглавието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Съгласни ли сте със заглавието?
Уважаеми народни представители, моля, гласувайте заглавието.
Гласували 130 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 4.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 1 има предложения на следните народни представители:
Предложение на народния представител Валери Димитров, което е подкрепено от комисията по точки 1 и 2, не е подкрепено по точки 3 и 4, които са:
"3. В § 1, т. 1, буква "к" след думите "главния секретар на Министерския съвет" се добавя "главния секретар на Българската народна банка" и накрая се добавя "говорителя на Министерския съвет".
4. В § 1, т. 1, буква "с" думите "с изключение на членовете на семействата на народните представители" се заличават."
Предложение на народните представители Станимир Илчев и Валери Цеков, което не е подкрепено от комисията:
"§ 1. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1, буква "к" след думите "директора на дирекция "Международни връзки и протокол" на Народното събрание" се добавя "говорителя на Министерския съвет".
2. Точка 1, буква "р" след думите "специални външнополитически задачи" се добавя "както и кмета на гр. София"."
Предложенията на Цонко Киров са подкрепени по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 1:
"§ 1. В чл. 38 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. дипломатически паспорт – издава се от министъра на външните работи или оправомощени от него длъжностни лица, след извършването на проверка за наличието на законово основание за тяхното издаване, на следните лица:
а) президента и вицепрезидента на Република България;
б) председателя на Народното събрание, неговите заместници и народните представители;
в) министър-председателя, заместник министър- председателите, министрите и заместник-министрите, областните управители;
г) служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;
д) членовете на Конституционния съд;
е) международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са постъпили на работа чрез Министерството на външните работи на Република България в ООН в организации от системата на ООН или в други международни правителствени организации, както и международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са на работа в посочените организации на пост с категория Р-5 или по-висока по системата на ООН или приравнени на тях;
ж) лица, заемащи изборни постове в международни организации от универсален или регионален характер;
з) председателя на Върховния касационен съд и неговите заместници, председателя на Върховния административен съд и неговите заместници, главния прокурор и неговите заместници, директора на Националната следствена служба и неговите заместници;
и) управителя и подуправителите на Българската народна банка, председателя на Сметната палата;
к) главния секретар на Народното събрание, главния секретар на президента на републиката; главния секретар на Министерския съвет; началниците на кабинетите на председателя на Народното събрание, президента, вицепрезидента и министър-председателя; секретарите на президента на републиката; директора на дирекция "Международни връзки и протокол" на Народното събрание, директора на дирекция "Протокол" в администрацията на президента на републиката и директора на дирекция "Протокол" на Министерския съвет;
л) началника на Генералния щаб на Българската армия;
м) ръководителите на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, началника на служба "Военна информация";
н) служители в Националната служба за охрана и дипломатически куриери в Министерството на външните работи, когато изпълняват служебните си функции в чужбина;
о) президента и вицепрезидента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на външните работи след изтичане на пълномощията им;
п) посланици и пълномощни министри със стаж над 20 години в дипломатическата кариера, като ползването на паспорта след пенсионирането им в дипломатическата служба се осъществява при спазване разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
р) лица, чиито служебни задължения включват изпълнение на специални външнополитически задачи – по преценка на министъра на външните работи;
с) членовете на семействата на лицата по букви "а", "б", "г", "е", "з", с изключение на членовете на семействата на народните представители, на заместниците на председателя на Върховния касационен съд, на заместниците на председателя на Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на заместниците на директора на Националната следствена служба; членовете на семействата на министър-председателя, на заместник министър-председателите, на министъра на външните работи, членовете на семейството на председателя на Конституционния съд; членовете на семействата могат да ползват дипломатическите паспорти, когато пътуват заедно с посочените лица; това ограничение не се отнася за случаите, когато служителите по букви "г" и "е" са командировани дългосрочно в чужбина;
т) на децата на служители с дипломатически ранг на задгранична работа:
- до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си (средно или висше) в чужбина или
- подлежащи на наборна военна служба – със съгласието на министъра на отбраната
се допуска издаване на дипломатически паспорт."

2. В т. 2 се създават изречения второ и трето:
“Служебен паспорт се издава и на съдиите във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на прокурорите във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и на следователите в Националната следствена служба. Служебни паспорти се издават и на лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи, както и на лица по преценка за служебна целесъобразност и предложение на прекия ръководител до ръководителя на съответната институция или близка организация, който отправя писмено искане до Дирекция “Консулски отношения” в Министерството на външните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, имате думата.
Има ли желаещи народни представители да вземат думата? Пленарната зала има ли готовност конструктивно да обсъди предложенията, за да можем да вземем точните решения?
Господин Илчев, заповядайте, разчитам на Вас.
Станимир Илчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Предлагам буквите “с” и “о” по § 1 да бъдат внимателно разгледани и, надявам се, подкрепени от народните представители като част от предложението на вносителя, не като част от предложението, изработено от комисията. Ако направите сравнение, колеги, ще се убедите, че това е по-рационалното предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Едно предложение, което звучи разумно, по моя преценка. (Уточнения между председателя и председателя на Комисията по правни въпроси.)
Господин Илчев, може ли още веднъж да обясните, за да стане ясно Вашето предложение по буква “с”, защото аз не го разбрах.
Станимир Илчев (НДСВ): В текста по буква “с” визирах отделна част, която гласи, че дипломатически паспорт се полага само на председателя на Конституционния съд. Предложението ми е това да се отнася и за членовете на Конституционния съд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: А, сега стана ясно.
Други предложения и изказвания?
Заповядайте, господин Кошлуков.
Емил Кошлуков (НВ): Уважаеми господин председател, както каза господин Илчев, аз наистина вярвам, че по т. “о” трябва да подкрепим предложението на вносителя. Смятам, че е далеч по-разумно и е равнопоставено с оглед съдебната власт. Така че призовавам колегите да подкрепят т. “о” от текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви. Това е подкрепа на господин Станимир Илчев.
Господин Панев, имате думата.
Георги Панев (ОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Предлагам т. “т” да отпадне.
Тя гласи:
“ т) на децата на служители с дипломатически ранг на задгранична работа:
- до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си в чужбина, или
- подлежащи на наборна военна служба - със съгласието на министъра на отбраната,
се допуска издаване на дипломатически паспорт”.
С други думи, издава им се дипломатически паспорт. Защото тук аз не виждам, че би се случила някаква избирателност. А и защо е необходимо?
По моите скромни представи за функциите и предназначението на дипломатическия паспорт, битието на децата на нашите дипломати не се вписва в тези функции и в това предназначение на дипломатически паспорт. Те спокойно могат да пътуват с обикновен паспорт. Знае се, че те са членове на семейството на дипломата.
Нещо повече, от чисто възпитателна и етична гледна точка не смятам, че е редно, като се има предвид и статусът на дипломатическия паспорт в представите на обикновения гражданин, че е редно едно дете или младеж до 25-годишна възраст, което е нищо повече от това, че е син или дъщеря на наш дипломат, да притежава дипломатически паспорт.
Затова предлагам тази точка да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Панев.
Реплика – господин Михаил Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Панев, не знам дали сте чували или чели така наречените виенски конвенции за консулските и за дипломатическите имунитети. Там семействата на тези лица също се ползват с определен статут по силата на това, че главата на семейството е дипломат. По силата на това!
Втори принципен и технически въпрос – какво ще става с този въпиющ популизъм, за който се хвана Народното събрание в това му издание, запален от това доста спорно според мен решение на Върховния административен съд и започна вече да мисли какво ще кажат гражданите. Ходили сте на Запад и сте гледали, пише: “за дипломатически паспорти”, “за граждани на Европейския съюз”, “за други”. Значи дипломатът ще мине с дипломатическия си паспорт през едното място, а детето му с обикновения паспорт ще се нареди на другата опашка и ще чака там? Мисля, че трябва да разграничим разумното и полезното от въпиющия популизъм, за който много народни представители вече се хванаха и се плъзгат.
И аз съжалявам, че и комисията като че ли не е анализирала в тази посока чисто технически и конвенционално как стоят нещата и даде някакъв отговор на всякакви такива уж много популярни неща: че детето на дипломата няма нужда от дипломатически паспорт. Не, то има дипломатически паспорт по силата на статуса на неговия баща. За да се движат по света, за да пътуват с една кола и редица такива неща, които хората са ги измислили много преди нас. Само че тук много от решенията се взимат въз основа на популизма и медийния натиск върху народното представителство. И не бива ние, пак казвам, след 15 години нормално функциониране на тази система и горе-долу разпространена по целия свят по този начин, изведнъж сега да превръщаме в основна точка на дебатите в нашето общество дипломатическите паспорти. Заради това, че някой от съдебната система имал или нямал дипломатически паспорт. Това изрови разместване, което може да направи много сериозни поразии и да създаде затруднения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Миков.
Това всъщност беше една пространна реплика, която се нуждае от дуплика, ако господин Панев реши, че е необходимо.
Заповядайте, господин Панев.
Георги Панев (ОДС): Дупликата ми е съвсем кратка. Доколкото знам, по нашето законодателство членове на семейството са децата до 18 години. Толкова по въпроса! Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Искам да бъда подпомогнат в тази дейност, за да не направя грешка при гласуванията.
Първо, моля, гласувайте предложението на народния представител Валери Димитров в тези части, които не са приети от комисията.
Моля, най-напред гласувайте предложението му по т. 3, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 153 народни представители: за 30, против 14, въздържали се 109.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте т. 4 от неговото предложение. Той предлага заличаване на думите “с изключение на членовете на семействата на народните представители”. (Шум и реплики от мнозинството.)
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: В доклада това е точно изписано и смисълът е ясен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, моля, гласувайте това предложение на господин Димитров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 189 народни представители: за 166, против 8, въздържали се 15.
Това означава, че предложението на народния представител Валери Димитров се приема в пленарната зала.
Не виждам някой да иска прегласуване. Това означава, че предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Моля за едно уточнение. Следващото предложение по т. 1, което подлежи на гласуване не следва да го подлагате на гласуване, защото то съвпада с предложението по т. 3 на господин Валери Димитров.
По т. 2 от предложението на господата Станимир Илчев и Валери Цеков – по отношение кмета на София, който в ранга на протокола е след ранга на министър-председателя...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Той не следва след министър-председателя. След министър-председателя са: вицепрезидентът, патриархът и кметът. Кметът е на шесто място в йерархията по държавния протокол. Това е за уточнение.
Уважаеми народни представители, моля гласувайте предложението на народните представител Станимир Илчев и Валери Цеков по т. 2, която засяга кмета на София.
Гласували 139 народни представители: за 26, против 65, въздържали се 48.
Предложението на господата Станимир Илчев и Валери Цеков не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева – в § 1, т. 1, букви “р” и “с” отпадат.
Това предложение на госпожа Масева не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Масева.
Гласували 156 народни представители: за 40, против 56, въздържали се 60.
Предложението на госпожа Масева не се приема от пленарната зала, тоест от Народното събрание.
Госпожо Бокова, заповядайте за прегласуване.
Ирина Бокова (КБ): Господин председател, аз бих предложила на народните представители да прегласуваме това предложение.
Имам голяма молба: да се взираме повече в текстовете, които гласуваме. Струва ми се, че този проектозакон минава малко набързо, на коляно и не разсъждаваме правилно за какво става дума.
С този проектозакон искаме да регламентираме и поставим една много тясна, ясна и конкретна законова рамка за това кой да се ползва от дипломатически паспорти. Струва ми се, че в желанието си много бързо да решим един проблем, който рефлектира и върху нас като народни представители, недостатъчно ясно си представяме за какво става дума.
По-нататък ще имам възможност да се изкажа за какво става дума. Става дума за даване на дипломатически паспорти на областни управители и т.н. - нещо, което за мен е абсолютно недопустимо.
Затова бих предложила и този въпрос да бъде прегласуван. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има предложение на госпожа Бокова за прегласуване на отхвърленото на първо гласуване предложение на Елиана Масева за отпадането на букви “р” и “с”.
Вероятно, госпожо Бокова, Вие сте се объркали в някаква част. ((Шум и реплики от КБ.)
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Това “р” не е Вашето “р”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ще прочета това “р”:
“р) лица, чиито служебни задължения включват изпълнение на специални външнополитически задачи – по преценка на министъра на външните работи;” – това ли е Вашето предложение? (Шум и реплики.)
Моля, прегласувайте отново предложението на госпожа Масева.
Гласували 173 народни представители: за 52, против 72, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Панев – буква “т” да отпадне.
“т) на децата на служителите с дипломатически ранг на задгранична работа до 25 години...” – това е точката, която господин Панев предлага да отпадне.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 156 народни представители: за 29, против 56, въздържали се 71.
Предложението на господин Панев не се приема.
Не виждам желаещи за прегласуване.


Преминаваме към предложението на народния представител Станимир Илчев. Предложението е съдържанието на буква “о” да бъде по вносител.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 142 народни представители: за 97, против 37, въздържали се 8.
Приема се предложението за буква “о”, която стана по вносител.
И сега предложението по буква “с” като това да важи за членовете на семействата на конституционните съдии. Правилно ли съм разбрал?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Да, това да е така по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля, гласувайте предложението на господин Илчев в тази част, което съвпада с предложението по вносител.
Гласували 142 народни представители: за 106, против 23, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 128, против 7, въздържали се 12.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 2 има предложение на народния представител Масева, което не е подкрепено от комисията.
Елиана Масева (ОДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Комисията подкрепя текста на вносителя:
“§ 2. В § 1 в Допълнителна разпоредба, се създава т. 15:
“15. Членове на семействата са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца.”
“Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
Параграф 3 е подкрепен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По тези два последни и струва ми се безпроблемни параграфа има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
Моля, гласувайте § 2 и 3 подкрепени от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Приемат се единодушно.
С това приключихме с първа точка от дневния ред.

Следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.
Моля госпожа Мингова да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми колеги, доклад на Комисията по правни въпроси относно второ четене на “Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство”.
“Глава първа – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона и за заглавието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По заглавието на закона и на Глава първа има ли желаещи? Няма.
Моля, гласувайте подкрепените заглавия, както бяха представени.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По чл. 1 комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
“Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за осигуряване на специална защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.”
По чл. 2 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция.
“Чл. 2. Целта на закона е да подпомага борбата с тежките умишлени престъпления и с организираната престъпност, като осигурява безопасността на лицата, чиито показания, обяснения или информация са от съществено значение за наказателното производство.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 3 и предлага следната редакция:
“Чл. 3. Специална защита по този закон могат да получат следните застрашени лица:
1. участници в наказателно производство – свидетел, частен обвинител, граждански ищец, заподозрян, уличен, обвиняем, подсъдим, експерт, поемно лице;
2. осъден;
3. лица, пряко свързани с лицата по т. 1 и 2 – възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намират в особено близки отношения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 4 и предлага следната редакция:
“Чл. 4. Застрашените лица могат да получат специална защита, когато показанията, обясненията или информацията на лицата по чл. 3, т. 1 и 2 осигуряват доказателство от съществено значение в наказателни производства по тежки умишлени престъпления от общ характер по Глава първа, Глава втора, Глава шеста – чл. 242, ал. 2, 3 и 4, Глава осма – Раздел ІV, Глава единадесета – чл. 330, 333, 354а, 354в и Глава четиринадасета от Наказателния кодекс и по всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители. Няма желаещи.
Моля да гласувате за тези текстове.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Ако позволите, Глава втора, Раздел І.
“Глава втора – Програма за защита на застрашено лице
Раздел І – Същност на Програмата за защита на застрашено лице и видове защита”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Глава втора и на Раздел І от нея.
По чл. 5 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 5. (1) Програмата за защита на застрашени лица, наричана по-нататък Програма за защита, представлява комплекс от мерки, предприемани от определени държавни органи по отношение на лица, получили статут на защитени лица по този закон.
(2) Мерките по Програмата за защита са задължителни за всички държавни органи и длъжностни лица, както и за всички юридически и физически лица.”
По чл. 6 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл.6. (1) Програмата за защита включва следните мерки:
1. лична физическа охрана;
2. охрана на имуществото;
3. временно настаняване на безопасно място;
4. промяна на мястото на живеене, мястото на работа или учебното заведение, или настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието;
5. промяна на самоличността.
(2) Мерките по ал. 1 могат да се прилагат заедно или поотделно; временно – докато съществуват причините за тяхното прилагане, или постоянно.
(3) С мерките по ал. 1, т. 1-4 може да се прилага и временна забрана за предоставяне на личните данни на защитено лице на трети лица.
(4) Мярката по ал. 1, т. 5 се прилага само като изключителна мярка, когато защитата не може да бъде осигурена чрез някоя от другите мерки.
(5) Програмата за защита може да включва и дейности по осигуряване на социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ.”
По чл. 7 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 7. (1) Физическата охрана на защитено лице е дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства и може да бъде денонощна, за определени часове или за определени случаи.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 охраняващият екип може да използва лични предпазни средства, както и физическа сила и помощни средства, необходими за изпълнение на мярката при условията и по реда на чл. 79 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(3) Охраняващият екип може да използва огнестрелно оръжие като крайна мярка при условията на чл. 80, ал. 1, т. 1, 3-5 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
По чл. 8 комисията подкрепя текста на вносителя и той е:
“Чл. 8. Охраната на имуществото е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства.”
По чл. 9 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 9. Временното настаняване на безопасно място е незабавно преместване на защитеното лице за кратък период на друг адрес, различен от постоянното му място на живеене.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10 и той е следният:
“Чл. 10. Промяната на мястото на живеене, мястото на работа или учебното заведение, или настаняването в друго място за изтърпяване на наказанието се прилага до отпадане на застрашеността по чл. 1.”
По чл. 11 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 11. (1) Забраната по чл. 6, ал. 3 за предоставяне за определен период на информация за личните данни на защитеното лице на трети лица се осъществява в съответствие със Закона за защита на личните данни.
(2) През времетраенето на мерките по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 данните могат да се разкриват само за нуждите на наказателното производство с разрешение на администратора на лични данни по този закон.”
По чл. 12 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 12. (1) Прилагането на мярката по чл. 6, ал. 1, т. 5 не освобождава защитеното лице от изпълнение на задълженията му към държавата или към трети лица.
(2) Новата самоличност е необратима, ако е довела до значителни промени в статута на други лица.
(3) При промяна на самоличността се издава нов документ за самоличност, личните данни в който не могат да бъдат еднакви с чужди лични данни.
(4) Промяната на самоличността може да се осъществи и чрез промяна на външни физически белези на защитеното лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дотук, тъй като чл. 13 трябва да отпадне.
Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте от чл. 5 до чл. 12 включително.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: “Чл. 13. Конкретната организация и изпълнението на мерките по Програмата за защита се уреждат с правилник за прилагане на закона.”
Комисията предлага чл. 13 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 13.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 13 отпада.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Ако ми позволите, господин председател, да представя останалите раздели от главата, включително до чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: “Раздел ІІ – Компетентни органи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на Раздел ІІ.
По чл. 14 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и този член става чл. 13 със следната редакция:
“Чл. 13. (1) За осъществяване на Програмата за защита към министъра на правосъдието се създава Съвет по защита на застрашени лица, наричан по-нататък Съвет по защита.
(2) Съветът по защита се състои от председател – министъра на правосъдието и членове: заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-председател на Върховния касационен съд, заместник-главен прокурор и заместник-директор на Националната следствена служба.
(3) Министърът на правосъдието може да възложи председателстването на Съвета по защита на член на Съвета по защита, когато е извън страната или е в отпуск.
(4) Съветът по защита се събира на заседание веднъж на три месеца, както и в тридневен срок от направено предложение за включване в Програмата за защита.
(5) Съветът по защита не може да разгласява информацията, която му е станала известна във връзка с изпълнението на Програмата за защита.
(6) Средствата, необходими за осъществяване на Програмата за защита, се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието.”
По чл. 15 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за този член, който става чл. 14:
“Чл. 14. (1) В Министерството на правосъдието се създава специализиран отдел “Бюро по защита на застрашени лица”, наричан по-нататък Бюрото по защита.
(2) В изпълнение на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита, Бюрото по защита:
1. информира застрашеното лице за възможностите на Програмата за защита;
2. сключва споразумение със застрашеното лице за включване в Програмата за защита, за което уведомява прокурора или съдията-докладчик, направил предложението за защита;
3. определя служител за връзка със защитеното лице;
4. осъществява чрез охраняващ екип, специално сформиран за случая, конкретните мерки от Програмата за защита въз основа на сключеното споразумение.
(3) Бюрото по защита изгражда, поддържа и съхранява база данни за лицата, включени в Програмата за защита, в съответствие със Закона за защита на личните данни.
(4) Бюрото по защита не може да разгласява информацията, която му е известна във връзка с изпълнението на Програмата за защита.
(5) При изпълнение на Програмата за защита Бюрото по защита може да иска съдействие от всички компетентни държавни органи, което не може да бъде отказано.
(6) Бюрото по защита се отчита периодично пред председателя на Съвета по защита за изразходваните средства по приложение на Програмата – общо и за всеки конкретен случай.”
"Раздел ІІІ – Процедура по включване в Програмата за защита".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 16, който става чл. 15, със следната редакция:
"Чл. 15. (1) Включване в Програмата за защита се извършва по предложение на окръжния прокурор, а в съдебното производство – от съдията докладчик до Съвета по защита.
(2) Предложението за предоставяне на защита се прави служебно или по искане на:
1. застрашеното лице;
2. разследващия орган;
3. наблюдаващия прокурор;
4. началника на мястото за лишаване от свобода за осъдени лица.
(3) В случаите по ал. 2, точки 2, 3 и 4 е необходимо и изричното писмено съгласие на застрашеното лице;
(4) Окръжният прокурор или съдията докладчик разглежда искането в 3-дневен срок от получаването му и внася в Съвета по защита обосновано предложение за включване в Програмата за защита или отказва да внесе предложение.
(5) Отказът на прокурора или съдията докладчик по ал. 4 не подлежи на обжалване."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 17, който става чл. 16, със следната редакция:
"Чл. 16. (1) Предложението по чл. 15, ал. 1 трябва да е в писмен вид и да съдържа:
1. данни за съответното наказателно производство;
2. лични данни за застрашеното лице;
3. данни за това дали показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице осигуряват доказателства от съществено значение за наказателното производство;
4. всички данни за наличието на реална заплаха за живота, здравето или имуществото на лицето във връзка с наказателното производство;
5. списък на лицата, запознати с показанията или информацията, с които разполага застрашеното лице;
6. най-обща психологическа оценка на застрашеното лице;
7. наличието и степента на заплахата, която застрашеното лице би представлявало за средата, в която ще бъде включено;
8. други данни, които са от значение за необходимостта от включване в Програмата за защита.
(2) Към предложението се прилага декларация от застрашеното лице за неговото семейно и материално състояние, както и за задълженията му към трети лица."
По чл. 18 комисията подкрепя текста на вносителя, като той става чл. 17 със следната редакция:
"Чл. 17. (1) Съветът по защита разглежда предложението на окръжния прокурор или на съдията докладчик, като преценява от съществено значение ли са показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице за наказателното производство, както и обективността и степента на заплахата и:
1. ако са налице условията, предвидени в този закон, взема решение за предоставяне на защита, което изпраща незабавно на Бюрото по защита;
2. ако не са налице условията, предвидени в този закон, взема решение, с което не допуска предоставяне на защита.
(2) Решенията на Съвета по защита не подлежат на обжалване."
"Раздел ІV – Споразумение".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на този раздел.
По чл. 19 комисията подкрепя текста на вносителя и той става чл. 18 със следната редакция:
"Чл. 18. (1) В 7-дневен срок от датата на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита, Бюрото по защита сключва писмено споразумение за защита лично със застрашеното лице или с настойника или попечителя му, ако то е недееспособно.
(2) Лицето придобива статут на защитено лице от момента на подписване на споразумението.
(3) Споразумението няма характер на гражданскоправен договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите."
По чл. 20 комисията подкрепя текста на вносителя и той става чл. 19 със следната редакция:
"Чл. 19. (1) Споразумението съдържа:
1. номера на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита;
2. вида на мярката за защита и помощта, които се предоставят;
3. времетраенето на защитата;
4. името на служителя за връзка на защитеното лице с Бюрото по защита;
5. правата и задълженията на страните по Програмата за защита;
6. условията за оттегляне от споразумението;
7. датата и мястото на подписване и подписите на страните.
(2) Защитеното лице е длъжно през времетраенето на защитата да:
1. избягва контакти с криминално проявени лица;
2. се въздържа от действия, които могат да застрашат сигурността му или да попречат на изпълнението на Програмата за защита;
3. се съобразява с мерките за защита;
4. съобщава незабавно на Бюрото по защита чрез служителя за връзка всяка информация, която му е станала известна, относно предмета на наказателното производство, във връзка с което е придобило статут на защитено лице;
5. изпълнява задълженията си към физически и юридически лица, които са възникнали преди включването му в Програмата за защита и които не се изпълняват от държавата;
6. информира незабавно Бюрото по защита чрез служителя за връзка за всички промени в състоянието си и за извършваните от него дейности по време на изпълнението на Програмата за защита;
7. не разгласява включването си в Програмата за защита.
(3) Бюрото по защита е длъжно да:
1. изпълнява мерките за защита по споразумението;
2. осигурява присъствието на защитеното лице в наказателното производство;
3. не разгласява информацията, която му е известна във връзка с изпълнението на Програмата за защита."
"Раздел V - Прекратяване действието на Програмата за защита".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на този раздел.
По чл. 21 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага той да стане чл. 20 със следната редакция:
"Чл. 20. Действието на Програмата за защита се прекратява с решение на Съвета по защита:
1. при смърт на защитеното лице;
2. след отпадане на основанията за нейното прилагане;
3. с изтичане на срока, предвиден в споразумението;
4. когато защитеното лице не изпълнява задълженията си по споразумението без уважителна причина."
По чл. 22 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага той да стане чл. 21 със следната редакция:
"Чл. 21. В случаите по чл. 20 Съветът по защита се произнася по предложение на Бюрото по защита, окръжния прокурор или съдията докладчик."
Комисията предлага да се създадат членове 22 и 23:
"Чл. 22. Действието на Програмата за защита може да бъде прекратено и по искане на защитеното лице, отправено до Съвета по защита чрез служителя за връзка.
Чл. 23. Съветът по защита разглежда предложението на Бюрото по защита, окръжния прокурор или съдията докладчик или искането на защитеното лице за прекратяване действието на Програмата за защита и взема решение за прекратяване, което е окончателно."
"Раздел VІ – Обработка на лични данни".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздела.
По чл. 23 комисията подкрепя текста на вносителя и той става чл. 24 със следната редакция:
"Чл. 24. (1) Личните данни, обработвани по този закон, са информация служебна тайна.
(2) Администратор на личните данни по ал. 1 е министърът на правосъдието или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Не се предоставя право на достъп на трети лица до лични данни, обработвани по този закон.
(4) Администраторът на лични данни по ал. 2 може да отказва предоставянето на защитеното лице на обработвани за него лични данни, ако това е необходимо с оглед на неговата защита."
По чл. 24, който става чл. 25, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"Чл. 25. (1) Разпорежданията на администратора по чл. 24, ал. 2 са задължителни за всички държавни органи – администратори на лични данни.
(2) Държавните органи – администратори на лични данни, съобщават незабавно на администратора по чл. 24, ал. 2 за всяко искане за предоставяне на данни, достъпът до които е ограничен."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа, по тези текстове – от чл. 14 до чл. 25 включително.
Имате думата по текстовете, които бяха докладвани от председателя на комисията. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Член 25 от предложението на вносителя комисията не го подкрепя и предлага да отпадне.
За протокола ще прочета текста:
"Чл. 25. Редът за обработване на личните данни по този закон се определя с Правилника за прилагане на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 25 на вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на чл. 25 е прието.

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: “Глава трета – Международно сътрудничество”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие.
По чл. 26 комисията подкрепя текста на вносителя. Той е:
“Чл. 26. Въз основа на международен договор, по който Република България е страна, или при условията на взаимност Бюрото по защита може да иска и да оказва съдействие по осъществяване на защитата, предвидена в този закон.”
По чл. 27 комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
“Чл. 27. При условията на чл. 26 Бюрото по защита може да:
1. иска осигуряване на местопребиваване на защитено лице в другата държава, ако в Република България не може да бъде осъществена неговата защита;
2. иска осигуряване на временно пребиваване за определен срок на защитено лице по смисъла на този закон в другата държава, както и лична физическа охрана, ако това е необходимо;
3. осигури местопребиваване на лице, преместено в Република България в рамките на Програмата за защита, по искане на другата държава;
4. осигури временно пребиваване в Република България на чуждо защитено лице за срок, посочен в молбата на другата държава, както и лична физическа охрана, ако това е необходимо.”
“Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя предложението за наименование на подразделението.
По § 1 – “Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в “Държавен вестник”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 1 да стане § 3.
По § 2 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага той да стане § 1 със следната редакция:
“§ 1. Организацията и изпълнението на мерките по Програмата за защита, на дейността на Съвета по защита, на Бюрото по защита и охраняващите екипи, както и редът за обработване на личните данни по този закон, се уреждат с правилник за прилагане на закона, приет от Министерския свет в 3-месечен срок от влизането в сила на закона.”
“§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага той да стане § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 26 и 27 и параграфи 1, 2 и 3.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети, а с това и окончателно и Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Точка втора от днешната ни програма приключи.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Госпожо Мингова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: “Доклад на комисията по правни въпроси относно второ четене на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.” Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Параграф 1 е подкрепен от комисията – “В чл. 23, ал. 2, изречение първо, думата “пробация” и запетаята след нея се заличават.”
Параграф 2 е подкрепен от комисията:
“§ 2. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
“(3) Изтърпяното наказание пробация се приспада изцяло от лишаването от свобода и обратно, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.”
Параграф 3 е подкрепен от комисията:
“§ 3. В чл. 37, ал. 1 т. 2а се отменя.”
Параграф 4, подкрепен от комисията, е със следната редакция:
“§ 4. В чл. 42а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “ограничителни” се заличава.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
“(2) Пробационните мерки са:
1. задължителна регистрация по настоящ адрес;
2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;
3. ограничения в свободното придвижване;
4. включване в курсове за професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие;
5. поправителен труд;
6. безвъзмезден труд в полза на обществото.
(3) Пробационните мерки са с продължителност:
1. от 6 месеца до 3 години – за мерките по ал. 2, т. 1-4;
2. от 3 месеца до 2 години – за поправителния труд;
3. от 100 до 320 часа годишно за не повече от три поредни години – за безвъзмездния труд в полза на обществото.
(4) Мерките по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат задължително на всички осъдени на пробация, а тези по ал. 2, точки 5 и 6 не се налагат на непълнолетни лица, ненавършили 16-годишна възраст.”
По § 5 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 5. Създава се чл. 42б:
“Чл. 42б. (1) Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес е явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
(2) Пробационната мярка периодични срещи с пробационния служител се провеждат в пробационната служба, на която територия е настоящият адрес на осъдения. По изключение може да се проведат на друго подходящо място, определено от пробационния служител, ако важни причини налагат това. Срещите са планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
(3) Пробационната мярка ограничения в свободното придвижване е налагане на една или няколко от следните забрани за:
1. посещаване на точно определени в присъдата места, райони и заведения;
2. напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора;
3. напускане на жилището, което обитава, за определен период от денонощието.
(4) Пробационната мярка включване в курсове за професионална квалификация и/или в програми за обществено въздействие е насочена към трудова интеграция на осъдения и/или изграждане на социални навици и умения за законосъобразно поведение.
(5) Пробационната мярка безвъзмезден труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на свободата на осъдения.”
По § 6 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 6. Член 43 се изменя така:
“Чл. 43. (1) Пробационната мярка поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения и включва удръжки върху възнаграждението му от 10 до 25 на сто в полза на държавата. Времето, през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж.
(2) Когато осъденият остане без работа, съдът заменя остатъка от поправителния труд с безвъзмезден труд в полза на обществото, като за един ден от остатъка се определя един час безвъзмезден труд. В този случай срокът на безвъзмездния труд може да бъде и под минимума по чл. 42а, ал. 3, т. 3.
(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и когато осъденият напусне местоработата, където изтърпява наказанието, и в едномесечен срок не уведоми пробационния служител за новата си месторабота.
(4) Времето, през което не се внасят удръжките по ал. 1, не се зачита за изпълнение на пробационната мярка поправителен труд.”
По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция:
“§ 7. Създава се чл. 43а:
“Чл. 43а. Ако осъденият без основателна причина не изпълнява наложената пробационна мярка, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може:
1. да наложи друга пробационна мярка;
2. да замени изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода; В този случай срокът на лишаване от свобода може да бъде и под минимума по чл. 39, ал. 1.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
"§ 8. В чл. 55, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
1. Буква "б" се изменя така:
"б) лишаването от свобода, когато не е предвиден най-ниският предел – с пробация, а за непълнолетните – с пробация или обществено порицание;"
2. В буква "в" думите "поправителния труд" се заменят с "пробацията".”
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите "лишаване от свобода" запетаята и думите "поправителен труд" се заличават;
б) в изречение второ думите "поправителен труд или" се заличават, а думата "три" се заменя с "два".
2. В ал. 3 думите "чл. 37, точки 6 и 7" се заменят с "чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7"."
По § 10 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
1. В т. 1а думите "за навършили 16 години" се заличават.
2. В т. 3 думите "чл. 37, т. 7" се заменят с "чл. 37, ал. 1, т. 7".
По § 11 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 11. В чл. 63, ал. 1, т. 5 думите "поправителният труд" се заменят с "пробацията"."
По § 12 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 12. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
"(3) Ако условно осъденият не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки, съдът може по предложение на пробационния съвет да я замени с друга или да постанови да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
"§ 13. В чл. 69а думите "продължава да не работи и да не учи без основателна причина" се заменят с "продължава да не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки"."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
"§ 14. В чл. 70 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "лишаване от свобода" се добавя "или пробация".
2. В ал. 6 накрая се добавя "като взема предвид доклад от пробационния служител"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
"§ 15. В чл. 86, ал. 1, т. 2 думите "на поправителен труд" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
"§ 16. В чл. 87, ал. 3 думите "или поправителен труд" се заличават."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
"§ 17. В чл. 114, ал. 1 думите "пробация, както и" се заличават, а думите "чл. 37, точки 6-10" се заменят с "чл. 37, ал. 1, точки 6-10"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми дами и господа, имате думата по тези седемнадесет параграфа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Тези параграфи заедно с наименованието на закона са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Господин председател, искам да Ви помоля да представя следващите няколко параграфа, по които има идентични предложения на народния представител Четин Казак, неподкрепени от комисията, за да може при дебата евентуално и защитата да бъдат обсъдени ан блок, тъй като имат еднакъв смисъл. Разбира се, след това ще гласуваме поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 18 има предложение на народния представител Четин Казак, което не е подкрепено от комисията. То е следното:
"В § 18, т. 2 текстът след израза "се поставя запетая и се добавят думите" придобива следния вид: "на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите".
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
"§ 18. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в текста след т. 12 изречение второ се заличава.
2. В ал. 2 думите "или на" се заличават и след думите "лице от състава на Министерството на вътрешните работи" се поставя запетая и се добавят думите "на митнически служител или на служител от данъчната администрация"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
“ §19. В чл. 124, ал. 3 след думите "десет години" се поставя точка и текстът до края се заличава."
По § 19а има предложение на народния представител Четин Казак, което не е подкрепено от комисията. То е следното:
“В § 19а текстът след израза "се поставя запетая и се добавят думите" придобива следния вид: "на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19а:
"§ 19а. В чл. 131, ал. 2 думите "или на" се заличават и след думите "лице от състава на Министерството на вътрешните работи" се поставя запетая и се добавят думите "на митнически служител или на служител от данъчната администрация"."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20.
"§ 20. В чл. 131а изречение второ се заличава."
По § 20а има предложение на народния представител Четин Казак, което не е подкрепено от комисията, то е следното:
"В § 20а текстът след израза "се поставя запетая и се добавят думите" придобива следния вид: "на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20а:
"§ 20а. В чл. 143, ал. 3 думата "или" се заличава и след думите "лице от състава на Министерство на вътрешните работи" се поставя запетая и се добавят думите "на митнически служител или на служител от данъчната администрация"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз съм направил три идентични предложения по трите параграфа, които предвиждат към квалифицирания състав, санкциониращ посегателствата върху съдии, прокурори и следователи, както и служители на Министерството на вътрешните работи, се добавят "служители на митническата и данъчната администрация". Аз си позволих да прибавя към тази група служители и служителите на Националното управление по горите, както и на Министерството на околната среда и водите, имайки предвид немалкия риск, на който те са подложени при осъществяването на своите контролни функции по опазване на горите, специално борбата с бракониерството, незаконната сеч, що се отнася до служителите на Националното управление по горите, както и онези служители на Министерството на околната среда и водите, които следят за опазване на природата, за защитата на така наречените защитени територии и природни резервати.
В Комисията по правни въпроси се разгоря дискусия и моите предложения не бяха приети, поради факта, че така формулирани те изглеждаха с широк обхват и рискуват да обхванат всички служители на тези ведомства, независимо от тяхната дейност. Ето защо, след консултации с колегите и с председателя на комисията, аз си позволявам да предложа някои малки редакционни добавки към моя текст. Мисля, че това ще ги направи приемливи за по-голямата част от народните представители.
Моето предложение е следното: “… текстът след израза “се поставя запетая и се добавят думите” придобива следния вид: "както и на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност" и текстът продължава нататък.
По този начин ще стесним и ще ограничим прилагането на този квалифициран състав, защитата и утежнените санкции за посегателства върху тези служители, които осъществяват контролна дейност, а не върху всички служители от съответните ведомства.
Благодаря.ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това е по ал. 2.
Четин Казак (ДПС, от място): Това е идентично за трите ми предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Трябва да сме наясно – досегашният текст на втора алинея е: “За убийство на съдия, прокурор, следовател или на лице от състава на Министерството на вътрешните работи при или по повод изпълнение на службата или функцията му, както и на … “ – това, което вие предлагате – “…както и на митнически служител … “
Четин Казак (ДПС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрахме каква е Вашата идея.
Госпожо Мингова, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпреки че формално в предложението си господин Казак сега в залата прибавя едно уточняващо допълнение, то беше обект на обсъждане в комисията. Затова смятам, че процедурно може да го подложите на гласуване – беше обсъждан този по-общ вариант на текста, тогава предложен от господин Стоилов, но комисията така или иначе подкрепи при гласуването си текста на вносителите, поради което тук изнесеното от господин Казак, може да бъде предмет на обсъждане и заслужава внимателно да го обмислим защото има своята логика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Четин Казак винаги е имал логически предложения за текстове.
Четин Казак (ДПС, от място): Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа.
Заповядайте, господин Кушлев.
Стоян Кушлев (НДСВ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, аз искам да подкрепя предложението на господин Казак и мисля, че то е обосновано и в настоящия момент ситуацията, която се създава в страната, налага неговото приемане.
Друг е въпросът, че Наказателният кодекс е един закон с дълготрайно действие, който има своя систематика и свои принципи, но нека помним максимата, от която винаги са се ръководели законодателите: “Нуждата закон променя”.
Вие знаете какъв проблем е борбата с незаконната сеч - проблем, който надминава националните граници и посланикът на глобалната сила в страната ни посочи, че ние ще станем цивилизована държава, когато се преборим и с това явление. Тоест, то ни се посочи и от международната общност. Тук ми се иска да внеса едно уточнение – ние трябва да дадем засилена защита на служителите от оперативната охрана към Националното управление по горите и Министерството на околната среда и водите – тези, които осъществяват функциите по охрана, а именно оперативните работници по охрана (Реплика отдясно).
Той е за защита на техния личен статус, за защита на тяхната физическа неприкосновеност. Аз разбирам тази линия на правен консерватизъм – тя почива върху определено основание, има място да бъде дискутирана, но моментът е изключително тежък у нас. Знаете това, което стана в Самоков с шестимата служители на Националното управление по горите. Ние имаме вече случаи, което е едно явление, твърде обезпокоително и за нас като политици, на отказ от изпълнение на функции от страна на държавни служители. Знам, някой ще каже: “Ами, да напуснат системата, в която работят”, но фактически тези хора всекидневно рискуват здравето или живота си.
Искам още нещо да спомена и ще приключа – има и историческа традиция в тази насока: до Втората световна война охраната на горите се е извършвала от горска стража, от горски стражари, които са се ползвали с всички привилегии и с правната защита, която са имали полицейските стражари. Тоест, правната защита на физическата цялост на тези служители е била еднаква, имаме исторически прецедент, имаме историческа традиция в тази насока.
Аз ви моля да бъда разбран и ако искаме да помогнем за решаване на тази голяма задача у нас – прекратяването на незаконната сеч в горите, трябва да дадем защита на физическата цялост на хората, които всекидневно рискуват здравето и живота си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
По § 18, т. 1 – няма спор. Да гласуваме само т. 1.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Четин Казак относно § 18, т. 2 с допълнението, което тук направи, и което е редакционно – “както и на митнически служител” и накрая се добавя “осъществяващ контролна дейност”.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 66, против 9, въздържали се 11.
Предложението на господин Четин Казак относно т. 2 е прието.

Следователно остава да гласуваме т. 1 – това, което предложих преди малко, но беше направено възражение от председателя на комисията. Сега мисля, че и вие се убедихте, че трябва да гласуваме отделно т. 1.
По § 18, т. 1 няма предложения и изказвания.
Това всъщност е отпадане на второто изречение, което гласи: “В случаите по т. 12 съдът може да постанови и пробация”.
Предложението е това изречение да отпадне.
Моля, гласувайте т. 1 на § 18.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Параграф 18 е приет.
По § 19 няма предложение.
Подлагам на гласуване § 19.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Параграф 19 е приет.
По § 19а има аналогично предложение от народния представител Четин Казак, само че се касае не за убийството, а за телесните повреди с техните видове.
Така ли да го разбирам?
Четин Казак (ДПС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Подлагам на гласуване предложението на господин Четин Казак по § 19а.
Гласували 80 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 14.
Предложението на народния представител Четин Казак е прието.
По § 20 няма предложения.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 20.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Параграф 20 е приет.
По § 20а има предложение на народния представител Четин Казак с абсолютно същото съдържание и с редакционната добавка, която вече сме гласували.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Четин Казак за § 20а.
Гласували 91 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 21.
Предложението на народния представител Четин Казак относно § 20а е прието.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Господин председател, по параграфи от 21 до 27 включително комисията е подкрепила дословно текстовете на вносителя и те са следните:
“§ 21. В чл. 155 ал. 7 се отменя.
§ 22. В чл. 157, ал. 5 след думата “лева” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 23. В чл. 162 ал. 5 се отменя.
§ 24. В чл. 166 след думата “наказание” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 25. В чл. 183, ал. 1 думите “или с пробация се заличават”.
§ 26. В чл. 195, ал. 2 думите “и пробация” се заличават.
§ 27. В чл. 196, ал. 2 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.”
По § 28 комисията също подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 28. В чл. 199, ал. 1 в текста след т. 5 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29 и предлага следната редакция:
“§ 29. В чл. 202, ал. 3 думите “чл. 37, т. 6 и 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7”, а в изречение второ след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.”
По параграфи от 30 до 36 включително комисията е подкрепила текстовете на вносителя и те са със следното съдържание:
“§ 30. В чл. 211 думите “и пробация” се заличават.
§ 31. В чл. 226, ал. 4 и 5 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 32. В чл. 242, ал. 5 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 33. В чл. 272, ал. 1 думите “и пробация” се заменят с “или пробация”.
§ 34. В чл. 279, ал. 1 и 2 изречение второ се заличава.
§ 35. Член 300 се отменя.
§ 36. В чл. 320а изречение второ се заличава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По тези текстове има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване от § 21 до § 36 включително, така както са предложени от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграфи от 21 до 36 включително са приети.


ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 37 комисията не подкрепя предложенията за т. 1 и 2 във вариант ІІ, който е предложен.
Комисията предлага следната редакция, подкрепяйки по принцип текста на вносителя:
“§ 37. В чл. 325 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми дами и господа, имате думата по чл. 325, всъщност така нареченото едро хулиганство. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Параграф 37 е приет така, както е предложен от комисията.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 38:
“§ 38. В чл. 326 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 39, който гласи:
“§ 39. В чл. 328, ал. 2 думите “и с пробация” се заменят с “или с пробация”.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 40, който гласи:
“§ 40. В чл. 329, ал. 1, думите “и пробация” се заменят с “или с пробация” и думите “или с поправителен труд” се заличават.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 41, който гласи:
“§ 41. Навсякъде в Особената част думите “поправителен труд” се заменят с “пробация”.”
Комисията предлага да се създаде § 41а:
“§ 41а. В § 90 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се добавя изречение второ: “Наказанието се определя по реда на чл. 304 от Наказателнопроцесуалния кодекс”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми дами и господа, по тези параграфи има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте тези параграфи, включително и § 41а.
Гласували 99 народни представители: за 98, против 1, въздържали се няма.
Тези параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: Комисията подкрепя предложението на вносителя за заглавие на подразделението “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 42 и предлага той да отпадне, тъй като намери систематичното си място в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.
“§ 42. (1) Наказанието задължително заселване, наложено заедно с наказанието лишаване от свобода преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, не се изпълнява.
(2) След влизането на този закон в сила остатъкът от наказанието поправителен труд без лишаване от свобода се заменя изцяло с пробация и се изпълнява по реда на Закона за изпълнение на наказанията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители. Комисията всъщност предлага този параграф да отпадне. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на Правната комисия за отпадане на § 42.
Гласували 87 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 12.
Параграф 42 отпада.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: “§ 43. В § 90 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се добавя изречение второ: “Наказанието се определя по реда на чл. 304 от Наказателнопроцесуалния кодекс”.”
Комисията предлага § 43 да отпадне, тъй като е инкорпориран в § 41а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията този параграф да отпадне.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Параграф 43 отпада.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: Комисията предлага да се създаде нов § 43а:
“§ 43а. В Наказателнопроцесуалния кодекс се правят следните изменения:
1. В чл. 373, ал. 1, т. 2 се изменя така:
“2. замяната на пробацията с лишаване от свобода и отменяването на прилагането на чл. 66 от Наказателния кодекс”.
2. В текста на чл. 374 думите “поправителен труд без лишаване от свобода, задължително заселване или лишаване от право на местоживеене в определено населено място” се заменят с “или пробация”.
3. В чл. 415, ал. 3 думите “ал. 3” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми дами и господа народни представители, имате думата по новия § 43а. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на нов § 43а със съдържанието, което беше докладвано в залата.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: “§ 44. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г., а § 43 – от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
Господин председател, допуснахме известна грешка – параграфът, който гласувахме преди малко, не е 43а, а 43, фактически нов § 43 на мястото на този, който беше отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Още веднъж да го отразим за протокола - § 43 отпадна чрез гласуването, не съществува, затова предложеният § 43а ще бъде § 43, който трябва да влезе от деня на обнародването.
Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Ще подложа на гласуване § 44, но в почивката ще направим прецизна справка, това за сведение на народните представители, относно различния момент на влизането в сила на закона или определен текст от него.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Този параграф е приет, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на поредното изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Днес, на извънредното заседание, което започнахме от 14,00 ч. досега сме приели три закона, така че можем да дадем почивка пет минути преди 16,00 ч.
Обявявам почивка до 16,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Уважаеми народни представители, продължаваме нашата работа.
Господин Казак, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: Господин председател, както господин Корнезов правилно изрази опасения, в края на второто четене на Наказателния кодекс в последния параграф сме допуснали една неточност. В последния параграф - 44, където фигурира § 43, трябва да бъде заменен с § 41а.
Просто предлагам да прегласуваме текста с тази поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Бихте ли го прочели в неговия окончателен вид.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: Параграф 44 да гласи следното:
“§ 44. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г., а § 41а – от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли желаещи за изказване по този параграф? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
С това Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е приет на второ четене.

Продължаваме със следващата точка, която е гласувана в дневния ред на днешното извънредно заседание, а това е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА.
Заповядайте, проф. Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви, господин председател.
Представям доклада на комисията за второ четене по този законопроект.
Заглавието е: “Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
И ако ми позволите, господин председател, да чета нататък текстовете, тъй като няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, разбира се, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 1 комисията подкрепя текста на вносителя и той е следният:
“§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите “с осъдените на поправителен труд и задължително заселване” се заличават.
§ 2. В чл. 8а, ал. 2 след думите “поправителните домове” думата “затворнически” се заличава.”
Комисията подкрепя и този параграф.
По § 3 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 3. Създава се чл. 12в:
“Чл. 12в. Чужденците, които нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, изтърпяват наказанието лишаване от свобода в затвори, поправителни домове и общежития, определени със заповед на министъра на правосъдието.”
По § 4 комисията подкрепя текста на вносителя и той е следният:
“§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите “местожителството им” се заменят с “постоянния им адрес”.”
По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 5. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата “комисия” се поставя запетая и се добавя “пробационен служител”.
2. В ал. 5, т. 4 накрая се добавя “и по чл. 122, ал. 1”.”
По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 6. Създава се нов чл. 20з:
“Чл. 20з. (1) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се извършват по ред, определен от министъра на правосъдието.
(2) Министърът на правосъдието утвърждава списък на длъжностите на държавните служители, за които курсът за първоначална подготовка не е задължителен.
(3) Незавършилите успешно курсовете за първоначална професионална подготовка се уволняват на основание чл. 20, ал. 4 от този закон във връзка с чл. 253, ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 7. Досегашният чл. 20з става чл. 20и и в него думите “на Националната полиция” се заменят с “по образец, цвят и”.”
Комисията предлага да се създаде § 7а:
“§ 7а. Досегашният чл. 20и става чл. 20к.”
По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 8. В чл. 22г се създава ал. 3:
“(3) Началникът на затвора или поправителния дом може да изисква информация за личните данни на лишените от свобода при спазване на правилата за защита на личните данни.”
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя:
“§ 9. В чл. 27, ал. 2 думите “учениците в техникумите и средните професионално-технически училища” се заменят с “учащите се в учебните заведения”.”
Параграф 10 е подкрепен от комисията:
“§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) буква “б” се изменя така:
“б) свиждания – не по-малко от един път месечно;”
б) в буква “г” след думите “лични нужди” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) в буква “д” думите “за селищно и междуселищно избиране” се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.”
Параграф 11 също е подкрепен от комисията:
“§ 11. В чл. 42, буква “д” думите “и кореспонденция” се отменят”.
Параграф 12 е подкрепен от комисията:
“§ 12. В чл. 60, ал. 1 след думата “работилници” се добавя “на територията”.”
Параграф 13, също подкрепен от комисията, е следният:
“§ 13. В чл. 64б ал. 2 се изменя така:
“(2) Финансовият резултат на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”, пряко свързан с подобряването на условията в местата за изтърпяване на наказания, се освобождава от данъчно облагане.”
По § 14 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
“§ 14. В чл. 78 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата “налагат” се добавя “със заповед”.
2. В ал. 2 след думата “наказания” се добавя “със заповед”.
3. Създават се алинеи 4, 5, 6 и 7:
“(4) Заповедите за налагане на дисциплинарни наказания могат да се обжалват в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта пред главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(5) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание. Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка и се оставя без разглеждане.
(6) Главният директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” се произнася по жалбата в двумесечен срок от постъпването й.
(7) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако главният директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” разпореди друго.”
По § 15 комисията подкрепя текста на вносителя и той е следният:
“§ 15. В чл. 78б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “се обжалва” се добавя “в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание, който е длъжен да я изпрати незабавно заедно със съответните материали в съда.”
3. Създава се нова ал. 4:
“(4) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако съдът разпореди друго.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”


Комисията предлага да се създаде § 15а:
“§ 15а. В чл. 85а, ал. 5 думите: “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.”
Параграф 16, подкрепен от комисията, е следният:
“§ 16. В чл. 94, ал. 1, изречение второ се изменя така:
“В състава им се включват пробационен служител, представители на общинските съвети, както и представители на синдикалните, на младежките и на други организации.”
Параграф 17, подкрепен от комисията, е следният:
“§ 17. В чл. 108, ал. 1 думите “местожителството му” се заменят с “постоянния му адрес”.”
Параграф 18, подкрепен от комисията, е:
“§ 18. В чл. 115 думите “основните училища, техникумите и професионално-техническите училища” се заменят с “учебните заведения”.”
Параграф 19, подкрепен от комисията, е:
“§ 19. В чл. 118, ал. 1 думата “неограничено” се заличава.”
Параграф 20 е подкрепен от комисията:
“§ 20. Член 122 се изменя така:
“Чл.122. (1) Непълнолетни, лишени от свобода, с добро поведение, след изтичане на срока по чл. 113 могат да бъдат настанени в общежития от преходен тип с решение на комисията по чл. 17.
(2) Непълнолетни, настанени в общежития от преходен тип, могат да работят извън района на общежитието и да бъдат награждавани с домашен отпуск.”
Параграф 21, подкрепен от комисията, е:
“§ 21. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите “отделен отряд” се заменят с “отделна група непълнолетни”.”
Параграф 22, подкрепен от комисията, е:
“§ 22. В чл. 126 думите “общообразователните училища и на професионалните училища” се заменят с “учебните заведения”.”
Параграф 23, подкрепен от комисията, е:
“§ 23. В чл. 129а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “незабавно” и”щателен” се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Документите за самоличност на задържаните лица се изземват и съхраняват в следствения арест. При освобождаване на лицата документите им се връщат, а при превеждането им в затвор или поправителен дом – се изпращат на съответния началник.”
По § 24 комисията подкрепя текста на вносителя, който е:
“§ 24. В чл.130, ал. 1 след думата “прокурор” съюзът “или” се заличава.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25:
§ 25. В чл. 130г ал. 3 се изменя така:
“(3) Актовете по алинеи 1 и 2 могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 78б.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, в този законопроект има общо 53 параграфа плюс два допълнителни текста. Вие чухте доклада на председателя на комисията госпожа Анелия Мингова за 25 параграфа в новата им редакция.
Имате думата за изказвания по текстовете на § 1 до § 25 включително плюс заглавието на законопроекта. Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта: “Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията” и текстовете в новите им редакции от § 1 до § 25 включително.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Наименованието на законопроекта и параграфите от 1 до 25 включително са приети.
Заповядайте за процедура, госпожо Константинова. Имате думата.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ОДС): Благодаря, уважаеми господин председател. От името на парламентарната група на ОДС предлагам поименна проверка, тъй като гласувахме извънредно заседание за разглеждане на важни законопроекти, а в момента в залата има 45 души, от които – 20 души от управляващото мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Започваме поименна проверка на кворума:
Адриана Георгиева Брънчева - тук
Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
Александър Великов Маринов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Александър Стоянов Арабаджиев - отсъства
Александър Христов Филипов - отсъства
Алекси Иванов Алексиев - отсъства
Алиосман Ибраимов Имамов - тук
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анели Гинчева Чобанова - отсъства
Анелия Йорданова Мингова - тук
Анелия Христова Атанасова - тук
Антонина Бончева Бонева - тук
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - тук
Асен Йорданов Агов - отсъства
Асен Любенов Дурмишев - отсъства
Атанас Атанасов Папаризов - тук
Атанас Димитров Щерев - тук
Атанас Крумов Додов - тук
Атанас Петров Василев - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - тук
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Благой Николаев Димитров - тук
Бойко Илиев Рашков - отсъства
Бойко Кирилов Радоев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борислав Бориславов Цеков - тук
Борислав Георгиев Владимиров - отсъства
Борислав Георгиев Спасов - отсъства
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Славчев Борисов - тук
Ботьо Илиев Ботев - отсъства
Валентин Илиев Василев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - тук
Валери Георгиев Димитров - отсъства
Валери Димитров Цеков - тук
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Богданов Василев - отсъства
Васил Димитров Паница - тук
Васил Тодоров Калинов - отсъства
Васил Христов Маринчев - тук
Величко Стойчев Клингов - тук
Венко Митков Александров - тук
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова - отсъства
Весела Николаева Лечева - отсъства
Весела Николова Караиванова-Начева - отсъства
Веселин Борисов Черкезов - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - отсъства
Владимир Иванов Димитров - отсъства
Владимир Михайлов Дончев - тук
Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
Владислав Борисов Костов - тук
Гадар Агоп Хачикян - тук
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Костов Станилов - отсъства
Георги Любенов Хубенов - тук
Георги Стефанов Панев - тук
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гиньо Гочев Ганев - тук
Господин Христов Чонков - отсъства
Даниел Василев Вълчев - отсъства
Даниела Владимирова Никифорова - тук
Даринка Христова Станчева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Диляна Николова Грозданова - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - отсъства
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Стефанов - отсъства
Димитър Илиев Димитров - отсъства
Димитър Кателийчев Пейчев - отсъства
Димитър Лазаров Игнатов - тук
Димитър Милков Ламбовски - отсъства
Димитър Николов Димитров - тук
Димитър Станимиров Дойчинов - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - тук
Димчо Анастасов Димчев - тук
Донка Стефанова Дончева - отсъства
Евгени Захариев Кирилов - тук
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - тук
Евдокия Иванова Манева - отсъства
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елиана Стоименова Масева - отсъства
Елка Панчова Анастасова - тук
Емел Етем Тошкова - тук
Емил Илиев Кошлуков - отсъства
Емилия Радкова Масларова - тук
Енчо Вълков Малев - тук
Златка Димитрова Бобева - тук
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Павлов Павлов - отсъства
Иван Тодоров Козовски - отсъства
Иво Първанов Атанасов - тук
Илчо Георгиев Дуганов - отсъства
Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
Ирина Георгиева Бокова - тук
Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
Йордан Ангелов Нихризов - тук
Йордан Георгиев Соколов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - отсъства
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Николов Памуков - тук
Йордан Стоянов Димов - отсъства
Камелия Методиева Касабова - тук
Камен Стоянов Влахов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кемал Еюп Адил - тук
Кина Симеонова Андреева - отсъства
Кирил Станимиров Милчев - тук
Клара Петкова Петрова - отсъства
Коста Георгиев Костов - тук
Коста Димитров Цонев - тук
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Кръстьо Илиев Петков - отсъства
Лиляна Калинова Кръстева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Йорданов Петров - тук
Любомир Пенчев Пантелеев - тук
Людмил Славчев Симеонов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Люцкан Илиев Далакчиев - тук
Маргарита Василева Кънева - тук
Мариана Йонкова Костадинова - тук
Марианна Борисова Асенова - тук
Марина Борисова Дикова - отсъства
Марина Пенчева Василева - отсъства
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мариус Цаков Цаков - тук
Мария Вердова Гигова - отсъства
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Иванова Спасова-Стоянова - отсъства
Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
Милена Костова Паунова - отсъства
Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
Мима Петрова Ненкова-Запрянова - тук
Минчо Викторов Спасов - тук
Мирослав Петров Севлиевски - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михаил Рашков Михайлов - тук
Младен Петров Червеняков - отсъства
Моньо Христов Христов - отсъства
Муравей Георгиев Радев - отсъства
Мустафа Зинал Хасан - тук
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Радева Пангарова - тук
Надя Димитрова Атанасова - тук
Наим Иляз Наим - тук
Наско Христов Рафайлов - тук
Недялко Иванов Калъчев - тук
Несрин Мустафа Узун - отсъства
Никола Джипов Николов - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Евтимов Младенов - отсъства
Николай Петров Бучков - тук
Николай Симеонов Николов - отсъства
Николай Цветанов Чуканов - отсъства
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нина Христова Радева - тук
Нонка Дечева Матова - тук
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Огнян Стефанов Сапарев - тук
Осман Ахмед Октай - отсъства
Панайот Борисов Ляков - тук
Пенка Иванова Пенева - тук
Петко Димитров Ганчев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Владимиров Димитров - отсъства
Петър Иванов Агов - тук
Петър Стоилов Жотев - тук
Петя Велкова Божикова - отсъства
Пламен Димитров Кенаров - отсъства
Пламен Неделчев Моллов - тук
Радослав Георгиев Илиевски - отсъства
Радослав Николов Коев - отсъства
Ралица Ненчева Агайн - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Расим Муса Сеидахмет - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - тук
Росица Георгиева Тоткова - тук
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - тук
Румяна Денева Георгиева - тук
Румяна Цанкова Станоева - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светлин Илиев Белчилов - тук
Светослав Иванов Спасов - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Сийка Недялкова Димовска - отсъства
Силвия Петрова Нейчева - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Снежина Венциславова Чипева - отсъства
Стамен Христов Стаменов - тук
Станимир Янков Илчев - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Атанасов Минков - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Николаев Мазнев - тук
Стилиян Иванов Гроздев - отсъства
Стойко Илиев Танков - отсъства
Стойчо Тодоров Кацаров - отсъства
Стоян Илиев Кушлев - тук
Татяна Дончева Тотева - отсъства
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Владимирова Литрова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
Тодор Костов Бояджиев - тук
Тодор Найденов Костурски - отсъства
Тома Янков Томов - отсъства
Тошо Костадинов Пейков - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христо Атанасов Механдов - отсъства
Христо Ганчев Марков - отсъства
Христо Йорданов Кирчев - отсъства
Христо Любенов Георгиев - тук
Хюсеин Ниязи Чауш - тук
Цветан Петров Ценков - тук
Цонко Киров Киров - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Юлияна Дончева Петкова - отсъства
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - отсъства
Явор Тодоров Милушев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук

В залата има 125 присъстващи народни представители.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ОДС, от място): Това просто не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Продължаваме нашата работа.
Васил Маринчев (ОДС, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за процедура, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ОДС): Благодаря, господин председател.
Аз си направих труда този път да следя регистрацията на хората, които са тук и поне за две имена, а не мога да кажа за всички останали, твърдя, че хората не са в залата, не бяха в залата, Вие ги споменахте “тук”. Става въпрос за Борислав Цеков и Кемал Еюп. Моля, проверете това нещо. В противен случай оставам с впечатлението, че се манипулира общата бройка на присъстващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Защо трябва, господин Маринчев, да повярвам в това, което Вие твърдите?
Васил Маринчев (ОДС, от място): Защото е така. Проверете и ще видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Няма такава процедура, господин Маринчев. Съвсем коректно, съгласно правилника, извърших проверката. По време на четенето на тяхното име те може би са били тук, след което са напуснали.
Васил Маринчев (ОДС, от място): Борислав Цеков е в чужбина. Не може да е бил тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Въпреки всичко ще проверя.
Продължаваме нашата работа.
Росица Тоткова (ОДС, от място): Дайте отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Защото ако сега прочета списъка отново, числото ще бъде съвсем различно. Разбирате ли, господин Маринчев?
Заповядайте, имате думата, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми господин председател, по § 26 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 50, ал. 1, оттук 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага този параграф да се раздели на отделни параграфи за всеки отделен член със следната редакция:
“§ 26. Глава тринадесета се изменя така:
“Глава тринадесета – Изпълнение на наказанието пробация”.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага тази редакция.
По чл. 133 комисията предлага да се създаде § 27:
“§ 27. Член 133 се изменя така:
“Чл. 133. (1) Наказанието пробация се изпълнява от пробационни служби, които са териториални звена на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(2) Пробационните служби се създават и закриват със заповед на министъра на правосъдието, който осъществява общото ръководство и контрола върху тяхната дейност.
(3) Прякото ръководство и контрол върху дейността на пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(4) Министърът на правосъдието определя:
1. структурата и щата на пробационните служби, наименованието на длъжностите на държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
2. пределните звания за длъжност.
(5) За пробационните служители се прилагат разпоредбите на чл. 20-20и.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 134 и предлага да се създаде § 28 със следната редакция:
“§ 28. Член 134 се изменя така:
“Чл. 134. (1) Областните пробационни служби към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” организират и ръководят работата на пробационните служители в съдебния район на съответния окръжен съд.
(2) В района на действие на съответния районен съд се създават пробационни съвети в състав:
1. председател – пробационен служител;
2. членове – представители на общините, районните управления на МВР, териториалните служби на здравеопазването, образованието и социалните грижи.
(3) В заседанието на пробационния съвет участва прокурор от съответната районна прокуратура със съвещателен глас.
(4) За участие в заседанията на пробационния съвет могат да бъдат привличани представители на наблюдателните комисии, на неправителствени организации, общественици, религиозни деятели и доброволци, които изразяват становище.
(5) Поименният състав на пробационните съвети се определя от главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” по предложение на началниците на областните пробационни служби.”
По чл. 135 комисията подкрепя текста и предлага да се създаде § 29:
“§ 29. Член 135 се изменя така:
“Чл. 135. (1) Пробационният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Заседанията се провеждат, ако присъстват две трети от членовете на пробационния съвет.
(3) Пробационният съвет взема решения относно:
1. обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото;
2. подбора на доброволците и неправителствените организации, които се привличат за подпомагане на пробационната дейност;
3. изготвяне на предложения до съда по чл. 43а и чл. 70, ал. 1 от Наказателния кодекс;
4. изготвяне на становище до съответния прокурор за налагане на принудителни медицински мерки по реда на чл. 89-92 от Наказателния кодекс.
(4) Решенията на пробационния съвет се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете."
По чл. 136 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 30:
“§ 30. Член 136 се изменя така:
“Чл. 136. Окръжният прокурор упражнява надзор за законност върху дейността на пробационните служби и пробационните съвети по реда на Закона за съдебната власт.”
Член 137 е подкрепен от комисията и тя предлага да се създаде § 31:
“§ 31. Член 137 се изменя така:
“Чл. 137. (1) Пробационните мерки се изпълняват по настоящия адрес на осъдения, а в случаите, когато този адрес е извън територията на Република България – по постоянния адрес.
(2) Местоизпълнението на пробационните мерки може да бъде променено със заповед на главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” по молба на осъдения, придружена със становище на съответния пробационен служител.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и за чл. 138 и предлага да се създаде § 32:
“§ 32. Член 138 се изменя така:
“Чл. 138. (1) Съдебните актове, с които е наложено наказанието пробация, се изпращат от прокурора за изпълнение в съответната пробационна служба.
(2) Въз основа на получения съдебен акт пробационният служител съставя лично досие на осъдения и отчетна карта, екземпляри от които се изпращат в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(3) Пробационният служител уведомява незабавно кмета на населеното място по местоизпълнение на наказанието и съответния началник на районното полицейско управление на МВР. В уведомителното писмо се отбелязват данни за осъденото лице, характерът на извършеното престъпление, размерът и видът на постановените от съда пробационни мерки.”
Член 139 също е подкрепен от комисията. Тя предлага да се създаде § 33:
“§ 33. Член 139 се изменя така:
“Чл. 139. (1) В тридневен срок от получаването на съдебния акт пробационният служител призовава по реда на НПК осъдения да се яви за изпълнение на наказанието.
(2) За начало на изпълнение на наказанието се счита денят на явяването на осъдения пред пробационния служител.
(3) При явяването пробационният служител съставя протокол, с който осъденият се уведомява за правата и задълженията му по време на изпълнение на наложените пробационни мерки.”
По чл. 140 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 34:
“§ 34. Член 140 се изменя така:
“Чл. 140. В двуседмичен срок от привеждането на присъдата в изпълнение пробационният служител е длъжен:
1. да направи оценка на личностните особености на осъдения и оценка за риска от извършване на нарушения и нови престъпления;
2. да изготви индивидуална програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.”
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 141 и предлага да се създаде § 35:
“§ 35. Член 141 се изменя така:
“Чл. 141. Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141а и предлага да се създаде § 36 със следната редакция:
“§ 36. Създава се чл. 141а:
“Чл. 141а. (1) Срещите на осъдения с пробационния служител се провеждат по график, утвърден от пробационния служител.
(2) Извънредните срещи се провеждат по ред, определен от пробационния служител, за осъществяване на контрол по спазване изпълнението на пробационните мерки. Срещите могат да бъдат възложени за изпълнение на съответен полицейски служител или извършени съвместно с него. Когато се налага провеждането им след 22,00 ч. до 06,00 ч. сутринта, се уведомява районният прокурор.
(3) Ако срещата е поискана от осъденото лице, тя се провежда до 10 дни от поискването й.”
По чл. 141б комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 37:
“§ 37. Създава се чл. 141б:
“Чл. 141б. (1) Изпълнението на пробационната мярка ограничения на свободното придвижване се контролира чрез проверки от пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
(2) Забраната за посещаване на посочените в присъдата места, райони и заведения се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.
(3) Забраната се обявява и на собствениците или длъжностните лица, отговорни за достъпа до определените от съда места, райони и заведения.
(4) Разрешение за напускане на населеното място се дава на осъдения от пробационния служител в следните случаи:
1. по причини от личен или обществен характер – за не повече от пет денонощия;
2. за настаняване на лечение;
3. за явяване на изпит в учебно заведение или във връзка със съдебни производства.
(5) При спешни случаи за лечение разрешението по ал. 4, т. 2 се дава от лекаря, оказал спешната медицинска помощ, който е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител.
(6) Когато се налага отсъствието да продължи повече от 10 денонощия, пробационният служител съгласува разрешението за напускане с районния прокурор.”
По чл. 141в комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 38:
“§ 38. Създава се чл. 141в:
“Чл. 141в. (1) При организирането на курсовете за професионална квалификация се отчитат нуждите на пазара на труда и интересите на осъдените.
(2) Курсовете се организират от областната пробационна служба съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141г и предлага да се създаде § 39 със следната редакция:
"§ 39. Създава се чл. 141г:
"Чл. 141г. (1) Програмите за обществено въздействие се организират от областната пробационна служба и могат да бъдат развиващи и корекционни.
(2) Развиващите програми включват курсове за ограмотяване, придобиване на умения за намиране на работа, инструктивни беседи с представителите на социалните служби и полицията.
(3) Корекционните програми са насочени към промяна на нагласите, ценностите, поведението на осъдените и за преодоляване на зависимости."
По чл. 141д комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 40 със следната редакция:
"§ 40. Създава се чл. 141д:
"Чл. 141д. (1) За организирането на курсове за професионална класификация и/или програми за обществено въздействие могат да бъдат привличани неправителствени организации и доброволци.
(2) Пробационните служби съвместно с неправителствени организации могат да участват в проекти за реализиране на пробационни програми и практики.
(3) Пробационните служби могат да ползват специализирани услуги от физически и юридически лица за работа с осъдени."
По чл. 141е комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 41:
"§ 41. Създава се чл. 141е:
"Чл. 141е. (1) Изпълнението на пробационната мярка поправителен труд се организира по местоработата на осъдения от пробационния служител.
(2) Удръжките от възнаграждението се изчисляват от брутното месечно възнаграждение на осъдения, получено от служебни и трудови правоотношения или хонорари.
(3) Когато осъденият бъде уволнен или премине на друга работа, той уведомява незабавно пробационния служител. При преминаване на друга работа изпълнението на поправителния труд продължава по новата месторабота."
По чл. 141ж комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 42:
"§ 42. Създава се чл. 141ж:
"Чл. 141ж.(1) Изпълнението на пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото се организира от пробационния служител съвместно с длъжностно лице, упълномощено от кмета на съответната община или кметство.
(2) Безвъзмездният труд се изпълнява в обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет. Не се разрешава полагането на безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, с изключение на търговските дружества с държавно участие над 50 на сто.
(3) Безвъзмездният труд може да бъде положен в полза на граждани, пострадали от престъпления, с изрично съгласие от тяхна страна.
(4) При определянето на обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд, се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на осъдените.
(5) На осъдения се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни.
(6) По време на годишен отпуск или ако осъденият е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от десет работни дни.
(7) Надзорът върху осъдените по време на работа се осъществява от пробационния служител или от определено от него длъжностно лице."
По чл. 141з комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 43:
"§ 43. Създава се чл. 141з:
"Чл. 141з. (1) Началникът на областната пробационна служба организира взаимодействието с местата за лишаване от свобода и участието на пробационните служители в работата на комисиите по чл. 17 и на наблюдателните комисии.
(2) В случаите на условно предсрочно освобождаване по чл. 70, алинеи 1 и 6 от Наказателния кодекс началникът на затвора или на поправителния дом изпраща на началника на съответната областна пробационна служба препис от определението на съда и характеристика на условно предсрочно освободения, в която се отбелязват постигнатите резултати по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
(3) Въз основа на характеристиката съответният пробационен служител изготвя програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки."
По чл. 141и комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 44:
"§ 44. Създава се чл. 141и:
"Чл. 141и. (1) Пробационният служител внася за обсъждане в съответния пробационен съвет оценка за поведението на всеки осъден.
(2) Оценката се прави най-малко веднъж на шест месеца по време на изтърпяване на наказанието."
По чл. 141к комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 45:
"§ 45. Създава се чл. 141к:
"Чл. 141к. (1) Когато осъденият е изтърпял минимум една четвърт от определения размер на наложената пробационна мярка и е показал примерно поведение, пробационният съвет може:
1. да промени задължението на осъдения за ежедневна регистрация по настоящ адрес в задължение за регистриране веднъж седмично;
2. да отмени забраната за напускане на жилището след 22,00 ч. през почивните и празничните дни;
3. да отмени забраната за напускане без разрешение на населеното място по местоживеене през почивните и празничните дни.
(2) За допуснати от осъдения нарушения пробационният съвет може да възстанови парвоначалното съдържание на пробационните мерки."
По чл. 141л комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 46:
"§ 46. Създава се чл. 141л:
"Чл. 141л. (1) За допуснати нарушения на постановените пробационни мерки осъдените могат да бъдат наказвани с:
1. бележка с устно предупрежение;
2. писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода.
(2) Заповедта за наказанието по ал. 1, т. 2 се издава от съответния пробационен служител след изслушване на нарушителя.
(3) Заповедта за наказание може да се обжалва пред началника на областната пробационна служба. Решението, с което се потвърждава наложеното наказание, може да се обжалва в 7-дневен срок пред главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", чието решение е окончателно."
По чл. 141м комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 47:
"§ 47. Създава се чл. 141м:
"Чл. 141м. (1) Осъдените на пробация имат право на молби, жалби, сигнали и предложения.
(2) Жалби срещу дейността на пробационните служители могат да бъдат подавани до главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"."
По чл. 141и комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 48:
"§ 48. Създава се чл. 141н:
"Чл. 141н. Изпълнението на пробацията по отношение на непълнолетни осъдени лица се осъществява от специализиран пробационен служител на областната пробационна служба съвместно с инспектор детска педагогическа стая."
Комисията предлага да се създаде § 49:
"§ 49. Създава се чл. 141о:
"Чл. 141о. Специализираният пробационен служител, социален работник от отдела за закрила на детето, инспектор детска педагогическа стая и педагогически съветник изготвят съвместно:
1. индивидуална програма за изпълнение на наложените пробационни мерки по отношение на непълнолетното осъдено лице;
2. програми за обществено въздействие по отношение на непълнолетни осъдени лица;
3. предложения до пробационния съвет за вземане на решения по чл. 135, ал. 3;
4. становища до съда по чл. 379 от Наказателно-процесуалния кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Извинете, госпожо Мингова, ще Ви прекъсна. Доктор Калъчев иска думата. Заповядайте.
Недялко Калъчев (НВ): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Госпожо Мингова, предлагам една лека редакционна поправка в § 37 от редакцията на комисията. Тя касае чл. 141б, ал. 4, където се казва, че разрешението за напускане на населено място се дава на осъдения от пробационния служител – и се изреждат случаите, а в ал. 5 се дава едно изключение – когато става дума за спешна медицинска помощ.
Аз предлагам и според мен е по-коректно текстът да придобие следния вид: "При спешни случаи за лечение лекарят, оказал спешната медицинска помощ, е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител". Сегашният разпис на ал. 5, аз се притеснявам, че се получава едно смесване на правомощия – лекарят взема отношение относно състоянието на лицето, но той сам по себе си не е овластен да предприеме някакви действия с пробационното лице. Така че предлагам да не го натоварваме с тази екстра, образно казано, а да кажем, че лекарят е оказал спешната медицинска помощ и е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител. Оттам нататък пробационният служител по реда на закона…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Какво предлагате? Предлагате думата "който" да отпадне ли?
Недялко Калъчев: Предлагам текстът да придобие следния вид: "При спешни случаи за лечение лекарят, оказал спешната медицинска помощ, е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител". Отпадат думите "разрешението по ал. 4, т. 2 се дава от лекаря", след това отпада думата "който".
Чета още веднъж за яснота, моето предложение за редакция на текста: "При спешни случаи за лечение лекарят, оказал спешната медицинска помощ, е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител". Смисълът на текста е този, доколкото аз разбирам намерението на Комисията по правни въпроси. Не мисля, че ще променим смисъла на закона по този начин, просто махаме едно появяващо се изведнъж задължение за вземане на решение относно пробационния режим на лицето от лекаря, който осъществява медицинската помощ. Той си взема решение относно медицинско състояние, а след това уведомява незабавно пробационния служител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Има думата народният представител Валери Цеков. Заповядайте.
Валери Цеков (НДСВ): Ще направя изказване във връзка с изказването на моя колега, който според мен не е схванал смисъла на този текст. Този текст дава изключителните режими, при които се нарушава пробационният режим, като изрично обяснява в кои случаи вземането на решение да се промени пробационният режим може да бъде направено от друга, несъдебна инстанция.
Както виждаме, тук са изписани няколко алинеи. Възможността решението за нарушаване на пробационния режим да бъде взето от лекаря, който оказва спешна медицинска помощ, тук е в смисъла на възможността лекарят сам да прецени доколко спешно пробационното лице трябва да бъде извозено до място, където да бъде оказана по-адекватна или по-високоспециализирана спешна медицинска помощ. Когато в медицината говорим за спешна медицинска помощ, става дума за помощ в рамките на няколко часа – два, три, максимум шест часа. В тази връзка е дадено това право на лекаря, който оказва спешната медицинска помощ, сам да реши дали да бъде нарушен пробационният режим и лицето да бъде извозено в друго населено място, където ще има по-добра, по-адекватна медицинска помощ.
Ако влезем в хипотезата, че той трябва да уведомява пробационния служител, то тук вероятно се оказва, че може да се отложи, да се забави оказването на спешна медицинска помощ в по-квалифицираното място, което обикновено е някоя от големите болници в близост до големите населени места.
Според мен би трябвало да се даде възможност лекарят, оказващ спешна медицинска помощ, сам да разрешава нарушаването на пробационния режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тоест Вие сте против предложението за редакционна промяна.
Валери Цеков: С това изказване аз искам да не се съглася с тезата на моя колега, господин Калъчев. Опитвам се да защитя текста, който предлага комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
Давам думата за реплика на господин Калъчев.
Недялко Калъчев (НВ): Аз не отричам режима, който е разписан в закона. Проблемът е, че няма логика да натоварваме лекаря, извършващ медицинската помощ, да взема решение относно пробационната мярка на лицето. Той трябва да вземе решение единствено по отношение на неговото здравословно състояние. По този начин му вменяваме отговорност и аз се притеснявам, че понякога тя би му повлияла на медицинското мислене, ако трябва да носи и отговорност относно пробационната мярка на лицето. Той трябва да бъде воден само от медицинските показания и спешността на случая, а не да носи някаква отговорност, която очевидно има, защото в случая той се явява като длъжностно лице по пробацията. Така разбирам текста. За мен възможността той да вземе решение за отклонението от пробацията е вменяване на отговорност, която по принцип това лице въобще няма. Той примерно е в “Бърза помощ”, викат го в Горно Макоцево, той преценява, че случаят е спешен и че трябва да го хоспитализира в “Пирогов” – това е неговото задължение. Единственото, което му даваме в повече със закона, е да уведоми пробационния служител. Нищо повече. Според мен това е разумната редакция на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има думата за дуплика господин Цеков.
Валери Цеков (НДСВ): Господин Калъчев, аз бих се съгласил с Вас, ако Вие запазвате правото на лекаря да вземе решението. В такъв случай не схващам каква е идеята за корекция. Идеята е лекарят, който оказва спешната помощ и решава, че има нужда от транспорт на друго място, трябва да може да вземе сам решението и да изпрати лицето там, където е необходимо.
Недялко Калъчев (НВ, от място): И само уведомява пробационния служител.
Валери Цеков: И след това уведомява. Ами то така е в текста. С решението за транспортиране на практика нарушава пробационния режим. Така че според мен текстът на комисията е коректен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Приключихме процедурата по реплика – дуплика.
Има ли друг народен представител, който желае думата? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване направеното предложение за редакционна поправка на § 37, ал. 5. Господин Калъчев предлага § 5 да изглежда така: “При спешни случаи за лечение лекарят, оказал спешната медицинска помощ, е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител”. Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 22, против 57, въздържали се 22.
Предложението на народния представител господин Калъчев не се приема.
Давам думата за процедурно предложение на госпожа Пангарова.
Надка Пангарова (независим): Благодаря, господин председател.
Така, както е записано по текста на вносителя, лекарят от “Спешна помощ” поема цялата отговорност, която не е само медицинска. Затова ви моля да подкрепите предложението на господин Калъчев, което е изключително разумно. Не може лекарят от “Спешна помощ” да се натоварва с друга, освен с медицинската отговорност. Моля да подкрепите д-р Калъчев. Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на прегласуване предложението на господин Калъчев за ал. 5 на § 37.
Моля, гласувайте отново предложението на господин Калъчев.
Гласували 114 народни представители: за 31, против 55, въздържали се 28.
Предложението на господин Калъчев за ал. 5 не се приема.
Предлагам госпожа Мингова да продължи.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По чл. 141п комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 50:
“§ 50. Създава се чл. 141п.
“Чл. 141п. Разпоредбите относно изпълнението на наказанието лишаване от свобода се прилагат и при изпълнението на наказанието пробация, доколкото в тази глава не се предвижда друго.”
“§ 27. Глава четиринадесета се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и този параграф става § 51.
Комисията предлага да се създаде § 52:
“§ 52. В чл. 150, ал. 1, буква “б” и чл. 152 думата “местожителството” се заменя с “постоянния адрес”.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на подразделението.
По § 28 комисията подкрепя текста на вносителя и този параграф става § 53 със следната редакция:
“§ 53. Наказанията поправителен труд без лишаване от свобода, задължително заселване и лишаване от право на местоживеене в определено населено място, наложени преди влизането в сила на този закон се заменят с пробация от съда по реда на чл. 304 от Наказателно-процесуалния кодекс.”
По § 29 комисията подкрепя текста на вносителя и този параграф става § 54:
“§ 29. (1) Държавното предприятие “Фонд затворено дело” е правоприемник на активите, пасивите и другите права и задължения на фонд “Затворено дело”.
(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.”
Параграф 30, подкрепен от комисията, който става § 55 е следният:
“§ 30. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 29, който влиза в сила от 2 януари 2003 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте от § 26 до края на законопроекта - § 30 включително, по номерацията на вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Госпожо председател, ако ми позволите за протокола. Всъщност до § 29 е номерацията на вносителя, а тя трябва да се промени кореспондиращо на прочетеното току-що, така че в Правна дирекция да могат да съобразят номерацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, до § 29 е номерацията на вносителя. Гласувахме текстовете.
Процедурно предложение – госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България моля за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Обявявам 15 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
Заповядайте, господин Щерев, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, позволете ми да представя доклада на Комисията по здравеопазване.
“ДОКЛАД
относно първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 402-01-38, внесен от Министерския съвет на 28 юли 2004 г. и
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване, № 454-01-36,
внесен от Атанас Додов на 29 април 2004 г.

На свое редовно заседание, проведено на 13 октомври 2004 г. Комисията по здравеопазването разгледа горните законопроекти в присъствието на заместник-министъра на здравеопазването, заместник-директора на НЗОК и представители на съсловните организации на лекарите и стоматолозите и НОИ.
Представителите на институциите изказаха положително становище по двата законопроекта. Народните представители изразиха мнение, че чрез предвидените промени в законопроекта на Министерския съвет се запълва празнина в сегашното законодателство, като се създава регламент за включване на медицинските изделия и диетичните храни със специални медицински цели в реимбурсната листа на НЗОК.
По отношение на законопроекта, внесен от народния представител Атанас Додов, бяха изразени мнения от страна на институциите в принципна подкрепа на неговия замисъл, да коригира някои слабости на реформата в извънболничната помощ, която не отчита специфичните нужди на определени групи пациенти. Статистиката показва повишена детска смъртност и висок брой на усложнения при бременност и раждане в резултат на невъзможност на общопрактикуващите лекари поради недостатъчна квалификация и умения, да осигурят качество на медицинското обслужване на децата и бременните жени.
Бяха изразени опасения за възможно преплитане на финансови потоци и необходимост от повишаване на финансовия ресурс за обезпечаване на тези промени. Въпреки това народните представители се обединиха по принцип около становището, че тези промени са наложителни за подобряване на здравните резултати. Напълно е необходимо въвеждането на задължителни профилактични прегледи за жените и от специалист акушер-гинеколог, както и подобряване на медицинското обслужване на децата, чрез избор на общопрактикуващ лекар със специалност по педиатрия, които при второ четене на законопроекта ще бъдат прецизирани.
В допълнение бе повдигнат въпроса относно създаване на възможност за регистриране на специализирани практики за извънболнична помощ по профилните специалности по педиатрия за категорията деца до 6 или 12-годишна възраст, което ще подобри в значителна степен качеството на оказваната им медицинска помощ.
В резултат на проведените дебати и последващо гласуване с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” – няма, по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 402-01-38, внесен от Министерския съвет на 28 юли 2004 г. и
с 13 гласа “за”, 1 глас “против” и “въздържали се” – няма, по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 454-01-36, внесен от народния представител Атанас Додов на 29 април 2004 г., Комисията по здравеопазването взе следното
РЕШЕНИЕ:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 402-01-38, внесен от Министерския съвет на 28 юли 2004 г. и
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 454-01-36, внесен от народния представител Атанас Додов на 29 април 2004 г.”
Позволете ми, госпожо председател и уважаеми колеги, да ви запозная с Доклада на Комисията по здравеопазването:

“ДОКЛАД
относно: Законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, № 454-01-88,
внесен от Лъчезар Тошев на 1.10.2004 г.;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 454-01-91,
внесен от Недялко Калъчев на 6.10.2004 г.;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
Здравното осигуряване № 402-01-55,
внесен от Министерския съвет на 15.10.2004 г.

На свое редовно заседание, проведено на 20 октомври 2004 г., Комисията по здравеопазването разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 454-01-88, внесен от Лъчезар Тошев на 1.10.2004 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 454-01-91, внесен от Недялко Калъчев на 6.10.2004 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 402-01-55, внесен от Министерския съвет на 15.10.2004 г.
В обсъждането взеха участие: господин Славчо Богоев – министър на здравеопазването, господин Йордан Христосков – управител на НОИ, д-р Иван Букарев – директор на НЗОК, д-р Андрей Кехайов – председател на Българския лекарски съюз, представители на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика.
На вниманието на народните представители бяха предоставени становища на горевизираните институции.
Законопроектите бяха представени от техните вносители.
Законопроектът, внесен от народния представител Лъчезар Тошев, съдържащ предложение здравноосигурителните задължения на свещенослужителите, извън обхвата на чл. 40, т. 7 от ЗЗО, да са за сметка на републиканския бюджет, не срещна подкрепата на членовете на Комисията по здравеопазването. Изказано беше мнение, че не е ясна формулировката на предложеното изключение, а именно “свещенослужителите”. Уточнено беше, че съгласно разпоредбите на чл. 40 на Закона за здравното осигуряване всички служители от Българската православна църква и другите, признати по нормативно установения ред вероизповедания се считат за здравно осигурени – ако работят по трудов договор, те се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, а ако нямат трудов договор, но съгласно обичаите на съответното вероизповедание получават възнаграждение за дейността си, се осигуряват съгласно чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО, а именно от централното ръководство на съответното вероизповедание. Съгласно Закона за вероизповеданията религиозните институции са със статут на юридически лица с нестопанска цел и не попадат в обхвата на публичния сектор. Отпускането на субсидия от републиканския бюджет за покриването на здравноосигурителните вноски на свещенослужителите от тези вероизповедания, ще заложи една несправедлива привилегия за тази група граждани.
Относно законопроектите, внесени от народния представител Недялко Калъчев и Министерския съвет, беше изразено мнение, че двата законопроекта предлагат аналогични промени. Законопроектът на Министерския съвет обхваща по-прецизно и диференцирано проблемните групи здравноосигуряващи се граждани. Народните представители се обединиха около становището, че би било по-удачно този законопроект да залегне като основен при изработването на общия изменителен Закон за здравното осигуряване.
Въпреки предложените през изминалата година неколкократни изменения на Закона за здравното осигуряване за разсрочено изплащане на здравноосигурителните задължения, целящи запазване здравноосигурителните права на българските граждани, не бяха постигнати задоволителни резултати и голяма част от тях загубиха достъпа си до здравноосигурителната система. Не се постигна и по-голяма събираемост на здравноосигурителните вноски.
С предложените промени се запазва основния принцип на здравноосигурителната система за задължително участие при набирането на вноските за всеки български гражданин. Те целят не освобождаването на групи български граждани от здравноосигурителните им задължения, а създаването на реални практически предпоставки по-широк кръг лица да изпълнят законовите си задължения и да участват в системата на здравното осигуряване, както и да се повиши събираемостта на здравноосигурителните вноски. Така ще се гарантират и конституционните права на българските граждани на достъп до медицинска помощ.
Заложеният в действащия Закон за здравното осигуряване механизъм за отпадане от системата при три невнесени вноски от началото на действие на здравноосигурителната система в България, се оказва доста рестриктивен и практически трудно изпълним, предвид постоянното нарастване на този период. В замяна на този регламент се предлага загуба на осигурителни права да настъпва след невнасяне на три вноски през последните 15 месеца. Предвижда се и лицата, които имат пропуски в здравноосигурителния си статус не по своя вина, да не губят здравноосигурителните си права и да не се налага да заплащат оказваната им помощ. Съществени проблеми се преодоляват и с предоставянето на възможност на българските граждани, които живеят извън пределите на страната за по-дълъг период, по собствено желание да преустановяват здравноосигурителните си задължения, респективно права, както и възможност да ги възстановяват при определени условия. Това е един справедлив подход и предвид факта, че българските граждани, дългосрочно пребиваващи в чужбина, се осигуряват и в държавата на местопребиваването им.
Съществен социален ефект ще има разширяването на кръга граждани, чиито здравноосигурителни задължения ще се поемат от дирекциите “Социално подпомагане” в съответствие със Закона за социалното подпомагане, като ще се поемат задълженията на лицата, отговарящи на условията за целево енергийно подпомагане. Това е един обективен подход, при който се оценяват не само доходите на гражданите, но и имотното състояние, семейно положение, възраст, здравословно състояние, трудова заетост.
За да се избегнат възникналите практически проблеми след изтичането на последното разсрочване на срока за предприемане на действия за погасяване на задълженията, се предвижда след еднократно внасяне на три здравноосигурителни вноски до края на месец януари 2005 г., длъжниците да запазват правата си до края на 2005 г., в който срок се задължават да погасят задълженията си.
Изказани бяха мнения, че предложеният подход не е справедлив и поставя в неравнопоставено отношение добросъвестните платци към здравноосигурителната система. Уточнено беше, че всички дължими суми ще бъдат съответно олихвени, което ще компенсира забавянето при издължаването и ще е вид санкция към нередовните платци.


След проведената дискусия народните представители се обединиха около становището, че предложените промени представят по-добра практическа възможност на голяма част от български граждани да запазят принадлежността си към здравноосигурителната система.
След задълбочена дискусия и последващо гласуване членовете на Комисията по здравеопазване взе следното

РЕШЕНИЕ:

Без гласове “за”, с 6 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 1 октомври 2004 г.
С 9 гласа “за”, 2 гласа “против” и 2 - “въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от народния представител Недялко Калъчев на 6 октомври 2004 г.
С 9 гласа “за”, 3 гласа “против” и 1 – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2004 г.”
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Адемов, моля да представите доклада на Комисията по труда и социалната политика.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, госпожо председател.
“Д О К Л А Д
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 402-01-55, внесен от Министерския съвет

Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 21 октомври 2004 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха господин Петко Салчев – заместник-министър на здравеопазването, господин Йордан Христосков – управител на Националния осигурителен институт, господин Владислав Горанов от Министерството на финансите и господин Емил Мирославов от Министерството на труда и социалната политика.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на здравеопазването Петко Салчев. Беше подробно обоснована обективната необходимост от предлаганите законодателни промени. Предлага се Националната здравноосигурителна каса да се състои от Централно управление, РЗОК и техни поделения. Седалищата на РЗОК се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения да се определят със заповед на директора на НЗОК. За сметка на републиканския бюджет ще бъдат здравноосигурявани онези граждани, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи, на целеви социални помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, настанените в специализирани институции за социални услуги и др. За да се даде възможност на гражданите за по-облекчен достъп до медицинска помощ, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, лицата, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски, ще възстановят правата си до 1 януари 2006 г., ако заплатят до края на м. януари 2005 г. еднократно три здравноосигурителни вноски, което не означава погасяване на техните задължения.
Проектът предвижда гражданите да запазят своите здравноосигурителни права, ако работодателят или друго задължено по закон лице не са заплащали техните здравноосигурителни вноски. Механизмът за здравноосигурителните задължения и права на българските граждани, които живеят в чужбина над 183 дни през една календарна година, е разписан подробно в новосъздадения чл. 40а. Предвидена е възможност за изход и вход в здравноосигурителната система при определени условия.
След представянето бяха проведени разисквания. Обсъдени бяха въпросите, свързани със здравното осигуряване на безработните, които са без право на социално подпомагане; определяне размера на трите вноски, които еднократно да бъдат внесени за възстановяване на здравноосигурителните права; необходимостта от трайно решение на разглеждания проблем и възможностите за по-сериозната санкция на лицата, неизпълнили задължението си по Закона за здравното осигуряване.
След проведеното гласуване, с резултати “за” – 10 гласа, “против” – 1, “въздържали се” – 4, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Адемов.
Някои от вносителите на законопроектите имат ли желание да ги представят?
Заповядайте, господин Тошев, Вашият законопроект е първи по време.
Лъчезар Тошев (СДС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, законопроектът, който представям, е съвсем кратък. Той предлага в чл. 40, т. 7 на Закона за здравното осигуряване да се добави ново изречение, което да гласи: “За свещенослужителите, които не са здравноосигурени по този ред, вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до десето число на месеца, следващ този, за който се отнасят”.
Мотивите ми, за да внеса това предложение, са, че ние в момента сме в ситуация, когато много служители на законно регистрирани вероизповедания и най-вече на Българската православна църква, не са здравноосигурени и техните здравноосигурителни вноски не са се внесли своевременно, така че в момента тези хора са останали без здравно осигуряване и когато отидат в болниците, те ще трябва да заплащат за здравните услуги, които получават.
Много често те нямат трудово правоотношение, а понякога, поради това че не са им изплащани възнаграждения за периода, в който са служили, те не са имали никакви доходи. Следователно не са били в състояние да внесат своите не само здравноосигурителни, а и други осигурителни вноски.
Смятам, че за тази категория хора можем да приемем, че се намират в бедствено положение. И тъй като правото на здраве е естествено човешко право, смятам, че тези хора не могат да бъдат изоставени на улицата. Това е една крайно либерална позиция. Тоест, ако не са си внесли вноските, това си е техен проблем и да се оправят както могат.
Аз не мога да приема тази гледна точка. Смятам, че трябва да проявим човещина в този случай и да не изоставяме тези хора. Комисията не е имала възможност да разбере какво означава “свещенослужители”. Това означава свещеници, монаси, монахини. Това означава свещенослужители, съответно и при другите вероизповедания. Но, както се оказва, в повечето случаи останалите вероизповедания са внесли осигуровките на своите свещенослужители, докато има някои места, където няма приходи за църквите. Например Видинска епархия, където от две години свещениците не са получавали своето възнаграждение. Това е един проблем, който стана известен на нашето общество. Аз даже имах разговор с видинския владика дядо Домитиян и той напълно подкрепи идеята да предприемем мерки за бедстващите райони, където свещенослужителите нямат приходи. В тоя случай се касае за 120 души в неговата епархия, а може би за страната общият брой свещенослужители няма да надхвърли 1000 – говорим за всички. Когато републиканският бюджет поема здравните осигуровки на една много по-голяма категория хора, това ще бъде капка в морето – съвсем малко увеличение на тежестта спрямо републиканския бюджет по отношение на здравните осигуровки.
Понеже смятам, че ние трябва да проявим преди всичко човечност, а не да се придържаме съвсем стриктно към буквата на закона, а към неговия дух, смятам, че би трябвало този законопроект да не се отхвърля. Затова пледирам към народните представители всеки да гласува според собствената си съвест и да си дадем сметка, че по тоя начин бихме помогнали на хора, които се намират в бедстващо положение. Смятам, че дължим тази елементарна човечност особено на свещенослужителите, поради спецификата на тяхната дейност и смятам, че не можем да им я откажем.
Съжалявам, че Комисията по здравеопазване не е проявила разбиране по този въпрос и смятам, че въпросът трябва да намери своето решение, дори ако се предлага да се реши по някакъв друг начин. Но е добре този законопроект да бъде приет на първо четене, за да може по-нататък комисията да намери по-доброто решение, ако такова съществува.
Аз не съм предложил по-добро решение от това. Сметнал съм, че това мога да предложа, но по този начин ние можем да дискутираме темата. Ако законопроектът бъде отхвърлен на първо гласуване, тогава въпросът приключва и няма да се допусне такова изключение, но тези хора ще останат без възможности за безплатни здравни услуги.
С тези думи апелирам към вас да подкрепите внесения от мен законопроект и се надявам да го направите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Тошев.
Заповядайте, господин Додов, в качеството Ви на вносител на един от законопроектите.
Атанас Додов (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението ми е насочено към подобряване профилактиката и ранно откриване на множество заболявания при децата и жените. Както знаете, ранното диагностициране и лечение с пъти е по-евтино, отколкото закъснялото откриване, закъснялото диагностициране или късното откриване и диагностициране. Не на последно място, често пъти се явява животоспасяващо, особено за туморни и злокачествени образувания.
Предложението ми има три съществени момента, първият от които е законово регламентиране извършването на периодични профилактични гинекологични прегледи и проследяване бременността от акушер-гинеколог за всички жени. Условията и начина на извършване на тези профилактични прегледи са по наредба на министъра на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса заплаща за тези прегледи.
Вторият съществен момент е законово регламентиране на периодични профилактични прегледи за децата, като за децата до 6 години тези прегледи задължително се извършват от специалист педиатър, когато личният лекар не е такъв.
Каква ще бъде честотата на тези периодични прегледи, кога ще се извършват, при какви условия и ред също ще се определи с наредба на министъра на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса заплаща.
И третият момент - личен лекар за деца до 6 години се избира специалист по педиатрия от доболничната помощ. Предвидено е за отдалечени райони или при изрично настояване на родителите, че може да бъде и досегашният или друг общопрактикуващ лекар, но това е само при конкретни обстоятелства и с изричното намерение на родителите.
Бих искал да ви кажа, че имам положителното мнение на Българския лекарски съюз. Предложението има и положителното становище на Министерството на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, а от две седмици – и на Комисията по здравеопазването. Ще се радвам, ако този законопроект, касаещ пряко здравето на жените и на децата, бъде подкрепен и от Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За процедурно предложение думата има господин Щерев.
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля да бъде допуснат в залата заместник-министърът на здравеопазването проф. Хинков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има процедурно предложение за достъп до пленарната зала на заместник-министър Хинков.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 104, против 7, въздържали се 2.
Процедурното предложение се приема.
За процедура думата има господин Стефанов.
Димитър Стефанов (НС): Колеги, гледа се такъв важен закон, който касае милиони българи, при празна зала. От името на нашата парламентарна група искам поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля ви да ми дадете списъка за поименна проверка.

Адриана Георгиева Брънчева - тук
Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
Александър Великов Маринов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Александър Стоянов Арабаджиев - тук
Александър Христов Филипов - отсъства
Алекси Иванов Алексиев - отсъства
Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анели Гинчева Чобанова - отсъства
Анелия Йорданова Мингова - тук
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонина Бончева Бонева - тук
Антония Стефанова Първанова - тук
Асен Димитров Гагаузов - тук
Асен Йорданов Агов - тук
Асен Любенов Дурмишев - отсъства
Атанас Атанасов Папаризов - отсъства
Атанас Димитров Щерев - тук
Атанас Крумов Додов - тук
Атанас Петров Василев - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - тук
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Благой Николаев Димитров - отсъства
Бойко Илиев Рашков - отсъства
Бойко Кирилов Радоев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - тук
Борислав Бориславов Цеков - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - тук
Борислав Георгиев Спасов - отсъства
Борислав Димитров Китов - тук
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Николов Ралчев - отсъства
Борислав Славчев Борисов - тук
Ботьо Илиев Ботев - отсъства
Валентин Илиев Василев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - тук
Валери Георгиев Димитров - тук
Валери Димитров Цеков - тук
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Богданов Василев - отсъства
Васил Димитров Паница - тук
Васил Тодоров Калинов - отсъства
Васил Христов Маринчев - тук
Величко Стойчев Клингов - тук
Венко Митков Александров - тук
Венцислав Василев Върбанов - тук
Весела Атанасова Драганова - отсъства
Весела Николаева Лечева - отсъства
Весела Николова Караиванова-Начева - отсъства
Веселин Борисов Черкезов - тук
Веселин Витанов Близнаков - отсъства
Владимир Иванов Димитров - отсъства
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
Владислав Борисов Костов - отсъства
Гадар Агоп Хачикян - тук
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Костов Станилов - тук
Георги Любенов Хубенов - тук
Георги Стефанов Панев - отсъства
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гиньо Гочев Ганев - отсъства
Господин Христов Чонков - отсъства
Даниел Василев Вълчев - отсъства
Даниела Владимирова Никифорова - тук
Даринка Христова Станчева - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Диляна Николова Грозданова - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - отсъства
Димитър Иванов Абаджиев - тук
Димитър Иванов Стефанов - тук
Димитър Илиев Димитров - отсъства
Димитър Кателийчев Пейчев - тук
Димитър Лазаров Игнатов - тук
Димитър Милков Ламбовски - отсъства
Димитър Николов Димитров - тук
Димитър Станимиров Дойчинов - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
Димчо Анастасов Димчев - тук
Донка Стефанова Дончева - тук
Евгени Захариев Кирилов - тук
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - тук
Евдокия Иванова Манева - отсъства
Екатерина Иванова Михайлова - тук
Елиана Стоименова Масева - отсъства
Елка Панчова Анастасова - тук
Емел Етем Тошкова - отсъства
Емил Илиев Кошлуков - отсъства
Емилия Радкова Масларова - тук
Енчо Вълков Малев - тук
Златка Димитрова Бобева - тук
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Николаев Иванов - отсъства
Иван Павлов Павлов - отсъства
Иван Тодоров Козовски - отсъства
Иво Първанов Атанасов - тук
Илчо Георгиев Дуганов - отсъства
Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
Ирина Георгиева Бокова - тук
Исмет Яшаров Саралийски - тук
Йордан Ангелов Нихризов - тук
Йордан Георгиев Соколов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Николов Памуков - тук
Йордан Стоянов Димов - отсъства
Камелия Методиева Касабова - тук
Камен Стоянов Влахов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кемал Еюп Адил - отсъства
Кина Симеонова Андреева - отсъства
Кирил Станимиров Милчев - тук
Клара Петкова Петрова - отсъства
Коста Георгиев Костов - тук
Коста Димитров Цонев - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Кръстьо Илиев Петков - отсъства
Лиляна Калинова Кръстева - тук
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Йорданов Петров - тук
Любомир Пенчев Пантелеев - тук
Людмил Славчев Симеонов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Люцкан Илиев Далакчиев - отсъства
Маргарита Василева Кънева - отсъства
Мариана Йонкова Костадинова - тук
Марианна Борисова Асенова - тук
Марина Борисова Дикова - отсъства
Марина Пенчева Василева - тук
Марио Иванов Тагарински - тук
Мариус Цаков Цаков - отсъства
Мария Вердова Гигова - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Иванова Спасова-Стоянова - отсъства
Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
Милена Костова Паунова - отсъства
Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
Мима Петрова Ненкова-Запрянова - отсъства
Минчо Викторов Спасов - тук
Мирослав Петров Севлиевски - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михаил Рашков Михайлов - отсъства
Младен Петров Червеняков - отсъства
Моньо Христов Христов - отсъства
Муравей Георгиев Радев - отсъства
Мустафа Зинал Хасан - отсъства
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Радева Пангарова - тук
Надя Димитрова Атанасова - тук
Наим Иляз Наим - тук
Наско Христов Рафайлов - тук
Недялко Иванов Калъчев - тук
Несрин Мустафа Узун - тук
Никола Джипов Николов - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Евтимов Младенов - отсъства
Николай Петров Бучков - тук
Николай Симеонов Николов - отсъства
Николай Цветанов Чуканов - отсъства
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нина Христова Радева - тук
Нонка Дечева Матова - тук
Огнян Стефанов Герджиков - тук
Огнян Стефанов Сапарев - тук
Осман Ахмед Октай - отсъства
Панайот Борисов Ляков - тук
Пенка Иванова Пенева - тук
Петко Димитров Ганчев - тук
Петър Василев Мутафчиев - отсъства
Петър Владимиров Димитров - отсъства
Петър Иванов Агов - тук
Петър Стоилов Жотев - тук
Петя Велкова Божикова - отсъства
Пламен Димитров Кенаров - тук
Пламен Неделчев Моллов - тук
Радослав Георгиев Илиевски - отсъства
Радослав Николов Коев - отсъства
Ралица Ненчева Агайн - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Расим Муса Сеидахмет - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росица Георгиева Тоткова - тук
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Румяна Денева Георгиева - тук
Румяна Цанкова Станоева - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светлин Илиев Белчилов - тук
Светослав Иванов Спасов - тук
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Сийка Недялкова Димовска - отсъства
Силвия Петрова Нейчева - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Снежина Венциславова Чипева - отсъства
Стамен Христов Стаменов - тук
Станимир Янков Илчев - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Атанасов Минков - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Николаев Мазнев - тук
Стилиян Иванов Гроздев - отсъства
Стойко Илиев Танков - тук
Стойчо Тодоров Кацаров - тук
Стоян Илиев Кушлев - тук
Татяна Дончева Тотева - отсъства
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Владимирова Литрова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
Тодор Костов Бояджиев - отсъства
Тодор Найденов Костурски - отсъства
Тома Янков Томов - отсъства
Тошо Костадинов Пейков - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христо Атанасов Механдов - отсъства
Христо Ганчев Марков - отсъства
Христо Йорданов Кирчев - отсъства
Христо Любенов Георгиев - тук
Хюсеин Ниязи Чауш - отсъства
Цветан Петров Ценков - отсъства
Цонко Киров Киров - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Юлияна Дончева Петкова - тук
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - тук
Явор Тодоров Милушев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук

В залата има 124 души след поредната проверка днес.
Думата има господин Казак.

Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! В правото освен задължението да се спазват правата и законите и да се санкционира тяхното неспазване също толкова укорима и достойна за санкциониране е и злоупотребата с едно право. Когато едно право се използва не за целите, за които е дадено, а за някакви съвсем други цели, имаме злоупотреба с това право и това трябва да бъде санкционирано.
Госпожо председател, за втори път днес беше поискана поименна проверка и за втори път се оказа, че в залата има кворум.
Заради тези две поисквания на поименна проверка Народното събрание загуби около един час.
Затова моля да приложите чл. 116, т. 2 и да отстраните от заседанието народният представител, който поиска поименната проверка. Благодаря. (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Казак, ако трябва точно да цитирам чл. 116, т. 2: “...един народен представител продължително и непрекъснато не дава...”, а в момента сме изправени пред хипотезата, когато няколко народни представители от различни парламентарни групи непрекъснато не дават възможност Народното събрание днес да си върши работата.
Господин Хинков, в качеството си на вносител на законопроекта на Министерския съвет, заповядайте да го представите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ОЛЕГ ХИНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Основният принцип на българската здравноосигурителна система е задължителното участие при набиране на вноските. Съгласно действащата правна уредба лицата, които имат задължение да се самоосигуряват и не са внесли три вноски, губят здравноосигурителните си права. Пряка последица от това е, че следва да заплащат оказаната им медицинска услуга. Към момента здравноосигурителните права се възстановяват след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски. За облекчаване на този механизъм в края на 2003 г. с § 19а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване се въведе възможност за разсрочено плащане на дължимите вноски за периода 31 декември 2003 г. чрез подаване на заявление до 30 септември 2004 г. и заплащане на вноските до 31 декември 2004 г. Към 30 септември 2004 г. са подадени 110 хиляди молби за разсрочване на плащането на дължимите вноски.
По данни от НОИ до настоящия момент около 2 милиона от задължително здравноосигурените лица са с нарушени здравноосигурителни права. Тези факти налагат предприемането на законодателни мерки, които да дадат възможност за достъп до медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса на по-широк кръг лица, голяма част от които не биха могли да платят за необходимата им медицинска помощ.
Със законопроекта се цели да се осигури по-облекчен достъп до медицинска помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК. Предлага се да се прецизира кръгът на загубилите правата си задължително здравноосигурителни лица, а именно – само лицата, които през последните 15 години не са платили повече от три вноски, заплащат оказаната им медицинска помощ.
Законопроектът предвижда възможност лица, които към настоящия момент дължат повече от три здравноосигурителни вноски, да възстановят здравноосигурителните си права в случай, че до 31 януари 2005 г. заплатят еднократна сума в размер на три здравноосигурителни вноски, като правата им се възстановяват от 1 януари 2006 г. Основна цел на законопроекта е да осигури по-облекчен достъп до медицинска помощ, гарантиран с бюджета на НЗОК, постига се и чрез предвидения механизъм на прекъсване на задълженията по внасяне на здравноосигурителни вноски по отношение на български граждани, продължително пребиваващи в чужбина. Проектът дава възможност след трайното им завръщане в страната да възстановят правата си чрез един от двата предложени способа в новия чл. 40а.
С изменението на чл. 40а-40, ал. 2, т. 2 от ЗЗО се уточнява и кръгът на гражданите, за които Дирекция “Социално подпомагане” ще трябва да заплати здравноосигурителните вноски в съответствие със Закона за социалното подпомагане.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Хинков.
Има ли други желаещи в качеството си на вносители на законопроекта да се изкажат?
Заповядайте, господин Калъчев.
Недялко Калъчев (НВ): Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо председател, очевидно е, че рационализмът надделява. Очевидната прилика между законите можем да обясним с относително технократския подход по отношение решаване на някои наложителни проблеми на здравното осигуряване. Радостно е, че законопроектите могат да бъдат обединени, надявам се да се направи общ законопроект за второ четене. Разбира се, може да се спори на експертно ниво, но мисля, че не е мястото в пленарната зала, относно отделни текстове, които се нуждаят от по-прецизно разписване. Надявам се, че с приемането на поредните промени в Закона за здравното осигуряване ще може да се направи следваща крачка в посока утвърждаване на здравното осигуряване като система за оказване на здравна помощ в страната и поради факта, че напоследък в общественото пространство се чуват доста противоречиви сигнали за едва ли не отмяна на системата, надявам се, че парламентът ще даде ясен и категоричен знак, че предложеният модел ще търпи развитие, но не и отмяна. Надявам се, че ще подкрепите законопроекта на първо четене. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Калъчев.
Имате думата за изказвания по тези законопроекти.
Господин Китов, заповядайте.
Борислав Китов (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всъщност господин Казак го няма. Беше излишно да прави реплики, защото проверката се прави за такива като него, но това е друг въпрос. Кажете му, като прави реплики, да седи тук.
Колеги, имаме четири законопроекта, които днес гледаме. Ще започна по реда на представянето.
Не мога да се съглася, уважаеми колеги, че свещенослужителите трябва да бъдат осигурявани от държавата. В никакъв случай не подценявам тази професия, просто няма никаква логика държавата да осигурява и тази категория хора.
За тези, които не знаят, държавата осигурява достатъчно – около 56%. Разбира се, ако греша, д-р Адемов ще ме поправи, но някъде около 56% се осигуряват от държавата. Така че мисля, че бихме направили един парадокс и бихме поставили много професии в неравностойно положение. Да не говорим, че тук има и малко по-дълбок смисъл, който обаче не е обект на нашия закон. Аз смятам, че това предложение не бива да бъде подкрепяно, защото няма своите основания.
Що се отнася до законопроекта на господин Додов, това предложение господин Додов го е направил от доста време, то е обсъждано в комисията и има своята логика. Има своята логика особено в частта за бременните жени, които трябва да бъдат проследявани от специалист. Другата логика на господин Додов, която аз също подкрепям, е, че трябва да има профилактика за децата и тя да бъде правена от специалист.
Конфликтът, който аз виждам в законопроекта, представен от господин Додов, е, че той, от една страна, дава право на свободен избор на личен лекар, а, от друга страна, във второто изречение на законопроекта казва: да, той трябва да бъде или педиатър, или ако няма, да бъде какъвто и да е.
След като имаш право на избор и след като предвиждате възможността да е право на родителя да избере личния лекар, мисля, че няма нужда във т. 2 да му казваме със закон, че най-добре би било да е педиатър и чак тогава, ако няма или той не иска, да бъде друг. Напротив, ние трябва да задължим, и аз тук подкрепям и на второ четене, ако се направят тези промени, ще подкрепя да има задължителна профилактика, която да бъде извършвана задължително от професионалисти педиатри. И тази практика, където вече няма, тук съм съгласен с Вас, там да може да бъде направена и от общопрактикуващия лекар, за да не затрудняваме родителите да търсят педиатър. Но просто текстът трябва да бъде изчистен и прецизиран. Иначе мисля, че като идея, като принципи това е нещо, което ние възприехме, и идеята на господин Додов аз лично ще я подкрепя.
Що се отнася до третия законопроект, това е законопроектът на Министерския съвет, колеги, мисля, че би следвало да поставим на обсъждане някои въпроси. Всички по-млади български граждани, които години наред си плащат здравната осигуровка и не ползват здравен продукт, така да се каже, внасят своя дан в солидарната система на българското здравеопазване. И, съгласете се, според мен няма логика човек, който отива известно време в чужбина, защото търси по-добро препитание, по-добро заплащане, след това, ако го няма четири-пет години, със 144 лв., една годишна вноска той да влезе в тази система. Защото той пет години не е бил солидарно в нея.
Разбирам, че има известна разлика, защото когато ти декларираш, че отиваш в чужбина и строго фиксираш, че няма да ползваш здравни услуги, все пак тогава по-може да се направи някакво умозаключение за средствата или да се предвиди със сигурност, че този човек няма да ползва услуги. Но 144 лв. или, така да се каже, 50-60 евро, извинявайте, колеги, горе-долу това е заплатата на тези хора за ден-два, няма никаква логика и точно тази позиция утре ще даде възможност за здравен туризъм.
Съвсем отделно и различно е положението при студентите, колеги. Ние напълно подкрепяме, че всички студенти, които учат редовно в чужбина, трябва да бъдат третирани, и те са третирани, и се осигуряват от българската държава. Така че става дума за тези, които отиват на гурбет или по някаква друга причина. Тук не става въпрос за хора, които са сключили договор в България. Защото нашите колеги, които са в Либия, сключват договор от тук, че си плащат осигуровките в България.
Така че аз не намирам за правилно хора, които са повече от 183 дни в чужбина, впоследствие само с една годишна вноска да влязат отново в системата. Това, от една страна, няма нито дисциплиниращия ефект, нито, простете ми, се спазва онзи принцип на солидарност, който е заложен в здравното осигуряване.
Съгласен съм и приемам, че това е един вариант в този момент да се решат проблемите – като си внесеш три вноски, влизаш в системата и останалото плащаш. Но в крайна сметка ние три пъти разсрочвахме в продължение горе-долу на девет месеца, да се заложи разсрочването и това ставаше безболезнено: само декларираш, че ще плащаш разсрочено. Каква е гаранцията, че тези хора сега ще внесат вноските? Аз съм убеден, че няма да стане. Аз съм убеден, че тези хора ще продължат да не плащат и в следващите месеци. И след няколко месеца ние ще се окажем в същото положение.
Иначе принципът е правилен и аз тук поддържам правителството, че не бива да се опрощават, но каква е гаранцията? До онзи ден имаха възможност да отидат в Касата и да кажат: да, аз ще си плащам разсрочено, а сега ние им даваме възможност да извадят от джоба си три осигуровки и пак да плащат разсрочено. Ами, няма да се получи! Затова се безпокоя, че има палиативен характер и няма да допринесе за това, което всички желаем, въпреки че не бих могъл да кажа по-добро решение в момента. Но така или иначе мисля, че няма да сработи и само след няколко месеца ще бъдем изправени пред този проблем.
Що се отнася до последния законопроект – на господин Недялко Калъчев, те са много сходни и, както беше казано в комисията, не е ясно кой от кого е гледал. Но искам да кажа едно и тук пак ще цитирам специалиста по социалните въпроси в нашата комисия - д-р Адемов, че в крайна сметка не знам дали има регистрирани безработни без право на социално подпомагане.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Има.
Борислав Китов: Защото беше казано, че няма такава категория.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Ако си безработен, трябва да се регистрираш.
Борислав Китов: Моята мисъл е следната: има категория хора, които не са регистрирани. Те не получават, няма кой да ги осигурява. Оказа се, че тяхната жена, близък или друг, който трябва да им даде една част от осигуряването, също е в подобно състояние. Трябваше да видим кои са, колко са, каква категория са.
Валери Цеков (НДСВ, от място): Няма кой да ти каже.
Борислав Китов: Аз не казвам това като упрек, господин Цеков. Аз казвам, че има такава категория хора, която утре отново ще ни създаде тези проблеми.
В заключение, не знам дали д-р Недялко Калъчев ни слуша, но мисля, че това, което се предлага в момента, търси някакво решение, но то е палиатив.
Искам да предупредя уважаемите колеги, дано да не съм прав, дано да греша, но мисля, че след няколко месеца този проблем ще възникне отново. Благодаря ви. (Реплики за закриване на заседанието.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Нека да завършим с процедурата по реплики и дуплики.
За реплика има думата господин Тошев.
Лъчезар Тошев (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Аз ще бъда кратък.
Съжалявам, че трябва с моя приятел господин Китов да се сблъскаме по този въпрос. Смятам, че след като има 4,5 млн. осигурени от републиканския бюджет, да има още 120 допълнително, това няма да е в голяма тежест за републиканския бюджет.
Монасите не могат да се регистрират в бюрата по труда като безработни, защото такава работа не се предлага на трудовата борса, господин Китов. Не се предлага работа нито за свещеници, нито за монаси. Това не е професия. Те имат служение, те служат. Това е съвсем различно, специфично нещо. И когато нямат приходи от тази служба, защото те не могат да отказват някои видове служби, те не могат да си плащат осигуровките. И тогава остават без никакво здравно осигуряване, здравните услуги трябва да се плащат.
Съжалявам, но не смятам, че това е редно. Трябва да им помогнем в тази ситуация. Това няма да е в голяма тежест за републиканския бюджет, а ще бъде една човещина от наша страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Ахмед Юсеин.
Ахмед Юсеин (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин Китов! Аз не съм съгласен с Вас относно Вашето мнение по предложението на господин Лъчезар Тошев.
Вие се отказвате от региони, където имате свещеници, а там православните християни са много малко. Примерно в общини със смесено население православните християни могат да бъдат 100-200 човека, а те също се нуждаят от такъв човек. Този проблем виси. Може би сега той няма да се реши, може би предложението на господин Тошев ще се отхвърли, но такъв проблем съществува.
Докато при нас – мюсюлманите, проблемът е същият, може би дори по-задълбочен. Да благодарим на Всевишния и на демократичните процеси в България, че имаме три средни училища под контрола на Министерство на образованието и науката, откъдето излизат млади хора, които искат да служат на нашата вяра, но като нямат осигуровки, защото те имат семейства, и като нямат и заплати, примерно в Каварна, в моя избирателен регион, там има ходжа, но човекът едва крета. По този начин ние ги наказваме.
Така е и при вас за православните свещеници, където в дадени общини има по-малко православни християни. Така че по този проблем може би трябва да се помисли. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Юсеин.
За трета реплика има думата господин Игнатов.
Димитър Игнатов (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки и колеги, уважаеми доц. Китов! Самият факт, че Вие говорихте 10 минути и нямахте становище точно кой проект ще подкрепите, показва две неща.
Първо, че отново на кой както му е скимнало, така решава този огромен проблем.
Второ, вчера при президента имаше една среща на същата тази тема. Там се изказа съветникът господин Николов, който даде следния пример. Има ли човек – собственик на хотел, който е безработен? Оказа се, че има – той бил счетоводител, получил хотел, дал го под наем, взима наема, но е безработен. Попаднал в това време в рубриката на безработните и държавата му плаща здравната осигуровка! Какво показва това?
Хасан Адемов (ДПС, от място): Не е така, има имуществен тест.
Димитър Игнатов: Това показва, че системата на диференциация на социално слаби хора, които не могат да си плащат вноските, е проблем не на д-р Адемов, който сега се ядосва, а на социалния министър Христина Христова. Отдавна, отдавна тя трябваше да направи предложение за хора, които действително нямат пари, нямат имущество, на тях да им помогнем. Иначе сега излиза, че ние помагаме на богатите, на мутрите, от една страна, от друга страна - на хора, които имат имущество.
Хасан Адемов (ДПС, от място): И сега държавният бюджет им плаща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За дуплика има думата господин Китов.
Борислав Китов (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Тошев и господин Юсеин! Аз разбирам и приемам вашите доводи. Но искам да бъда съвсем откровен. Ами един чичо, който има две крави и една нивица от 10 дка и който също цял ден работи, той трябва да си плаща, а свещенослужителите, които служат, трябва да им плаща държавата?!
Стефан Мазнев (ОДС, от място): А тогава кой ще им плаща?
Борислав Китов: Извинявайте, но трябва да има кой ще плаща на този, който обработва една нивичка с две крави. Вие знаете това много добре. Те не са регистрирани безработни, а от тези хора ние искаме да си плащат.
А за свещенослужителите, с моите големи уважения към тях, ще плаща друг. Тук няма логика.
Росица Тоткова (ОДС, от място): Четиридесет и два процента искаме от тях.
Борислав Китов: Нека да се намали и приравни, госпожо Тоткова, към най-ниската категория. С това съм съгласен.
Що се отнася до последното, мисля, че наистина трудно би могъл да се направи обобщен проект от всички тези законопроекти.
Пак предупреждавам, съгласен съм и с репликата на д-р Игнатов. Предупреждавам, няма да има дефинитивно разрешаване на проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За процедура има думата господин Щерев. (Шум и реплики.)
Янаки Стоилов (КБ, от място): Каква процедура след изтичане на времето?!
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние сме изправени пред необходимостта да приемаме както данъчните закони, така и да приемем един изключително важен законопроект, който както много от уважаемите народни представители казаха, засяга интересите на милиони хора в България. Дори да не са милиони хора, а да са стотици хиляди, това е изключително важен проблем, заложен в Закона за здравното осигуряване. И това, че той не може да реши проблемите на всички хора, не означава, че ние не трябва да решим поне част от проблемите.
Господин Китов повтори всички тези, заложени в законопроектите.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Кажи процедурата!
Атанас Щерев: Процедурата е тази, че предлагам да приключим дебата тази вечер по тези законопроекти. Ако ги приемем, то ще вземем едно полезно решение, ще завършим с тях и утре ще продължим с данъчните закони.
Какъв е проблемът, когато всички сме заинтересовани за оправяне на проблема със здравноосигурените лица или поне на част от здравноосигурените лица? Какъв е проблемът, когато всички сме заинтересовани да се свърши работата? Всеки има ангажименти в края на работния ден, но нека проявим малко отговорност и да спрем времето, да спрем часовника, за да можем да завършим този дебат. (Силен шум и реплики.) Благодаря ви. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има процедурно предложение: поради изключителната важност на тези законопроекти пленарният ден да се продължи до гласуването на всички законопроекти. (Шум и реплики.) Дълбоко се съмнявам, че има воля за това, господин Щерев, при положение, че днес загубихме пленарния ден в преброяване.
Моля, гласувайте за това процедурно предложение.
Гласували 162 народни представители: за 90, против 66, въздържали се 6.
Процедурното предложение се приема.
Има думата народният представител господин Стойчо Кацаров.
Стойчо Кацаров (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, на първо място искам да споделя това, че току-що председателят Касабова наруши правилника. Не може да се иска удължаване на времето, след като то е изтекло. Трябваше да поискате в 18,50 ч., а не в 19,10 ч. В 19,10 ч. не може да се гласува такова предложение.
Второ, аз не приемам аргументите, че това, което казал доц. Китов, го бил казал и в комисията. Ами, тогава да не правим заседания на парламента, ако това, което казваме в комисията, не можем да го кажем и тук. Дебатът е важен. Законопроектите са важни, засягат важна материя. И аз ви уверявам, че както и да продължим времето, ще трябва да откараме най-малко до 10 – 11 ч. тази вечер. Това е положението. (Реплики от мнозинството.)
Но, важното в случая е, че имаме нарушение на правилника. Не може да се гласува предложението в 19,10 ч. и не се формализирам дотолкова, доколкото това означава законност и ред – да спазваме процедурите, правилата и ограниченията на закона, в случая нашия правилник. И аз съм сигурен, че седящите зад мен високоуважавани юристи, знаят и разбират това много добре и апелирам към тях да престанем да се правим на такива, каквито не сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Прегласуване искате ли по този начин, господин Кацаров? Искате прегласуване или не искате, за да зная как да продължа?
Иво Атанасов (КБ, от място): Това гласуване не е валидно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Не искате прегласуване.
Стойчо Кацаров (ОДС, от място): Напротив, искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Искате прегласуване. В залата по всяко време ад хок поради важността на проблемите, които се решават, многократно това е правено през ноември и декември през последните години. Така че залата решава дали да продължи пленарното заседание или не.
Предложение за прегласуване на господин Кацаров.
Иво Атанасов (КБ, от място): Пултът ми не работи, аз съм “против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще Ви преброя “против” господин Атанасов.
Гласували 189 народни представители: за 97, против 89, въздържали се 3.
Процедурното предложение се приема.
Сега всеки момент ще се поиска преброяване на кворума. В това не се и съмнявам.
Желаещи за изказване? Желаещи за изказване има ли по законопроекта? Няма желаещи.
В такъв случай преминаваме към гласуване по реда на постъпването на законопроектите.
Михаил Миков (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Процедурно предложение. Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Така и така се нарушава правилникът, така и така ще се гласува важно нещо, така и така да бъдат добри всички да дойдат да гласуват - проверка на кворума!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Натиснах копчето “повикване за гласуване”. Моля всички народни представители да влязат в пленарната зала.
Моля всички народни представители да влязат в пленарната зала! Квесторите да не ги спират на входа. (Весело оживление.)
Уважаеми госпожи и господа народни представители, преминаваме към гласуване на законопроектите.
Михаил Миков (КБ, от място): Аз исках поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Миков, не уважавам Вашето искане. Злоупотреба с право – преди половин час правихме проверка на кворума. Не може всеки 15 минути да се прави проверка на кворума по искане на Коалиция за България. (Ръкопляскания от мнозинството.) Това е, господин Миков!
Михаил Миков (КБ, от място): Ние за първи път искаме проверка на кворума. Досега я искаха отдясно.
Атанас Щерев (НДСВ, от място): Искам думата за изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Нямате думата. Нямате думата за изказване! Не давам думата повече!
Госпожа Касабова покани всички, които желаят да вземат отношение. Никой не поиска думата. Когато обявявам гласуване няма да се иска нищо повече.
Така че подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Лъчезар Тошев.
Моля, гласувайте този законопроект.
(Народните представители от Коалиция за България напускат пленарната зала.)
Гласували 127 народни представители: за 28, против 78, въздържали се 21.
Този законопроект не се приема.
Следващият законопроект е на народния представител Недялко Калъчев.
Подлагам на гласуване проекта на народния представител Недялко Калъчев.
Моля, гласувайте.
(Народните представители от ОДС напускат пленарната зала.)
Гласували 107 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 4.
Приема се.
Следващият законопроект е внесен от Министерския съвет.
Подлагам на гласуване проекта на Министерския съвет.
Моля, гласувайте. Подлагам на гласуване първия законопроект от 15.10.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
Подлагам на гласуване втория проект на Министерския съвет от 28 юли 2004 г.
Моля, гласувайте и този законопроект.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
Подлагам на гласуване законопроекта, внесен от Атанас Додов.
Моля, гласувайте проекта на господин Додов.
Гласували 108 народни представители: за 96, против 11, въздържал се 1.
Приема се и този законопроект.
Повече законопроекти да имате?
РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Имаме – за бюджета. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: За бюджета – преминаваме към гласуване на бюджета. (Весело оживление.)
Уважаеми народни представители, следващото пленарно заседание е утре в 9,00 ч.
Пожелавам приятна вечер на народните представители, които изпълниха своя дълг днес. (Звъни.)

(Закрито в 19,19 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:

Камелия Касабова

Любен Корнезов

Юнал Лютфи

Секретари:
Светослав Спасов

Весела Лечева