Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-02-17

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Благовест Сендов 
Секретари: Светослав Спасов и Несрин Узун


ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, днес рано сутринта е починал председателят на Конституционния съд на Република България, големият български юрист и държавник Христо Данов. Предлагам с едноминутно мълчание да почетем неговата памет. (Народните представители, станали прави, с едноминутно мълчание отдават почит на господин Христо Данов.)
Благодаря ви.
Уважаеми народни представители, днешното извънредно заседание ще протече при следния дневен ред:
1. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба.
Освен това знаете, че ще има слово на генералния секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън.
Искам да ви запозная с графика, по който ще протече днешното заседание за тези от вас, на които не е известно.
Имам намерение до 16,00 ч. да заседаваме по тези две точки, които ви представих.
От 16,00 до 16,30 ч. да бъде почивка, като лорд Робъртсън трябва по график да го посрещна в 16,45 ч. Ще имам кратка 15-минутна среща с него, след което ще бъде въведен в пленарната зала в 17,00 ч.
От 17,00 ч. той ще държи своето слово, след което, както е известно, всяка от парламентарните групи ще има възможност до 5 минути пленарно време да направи изказване. След това ще има кратък прием-коктейл в Клуба на народния представител.
Това е програмата за днес. Ако междувременно не настъпят някакви промени, от 17,00 ч. се очаква лорд Робъртсън да бъде в пленарната зала.

Уважаеми народни представители, преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.
Искам да ви припомня, че на второ четене са приети чл. 13, 14 и 15 включително по номерацията на вносителя.
Искам да поканя господин Ремзи Осман – председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство да докладва. Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Продължаваме с глава четвърта – “Органи и управление на камарите”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли бележки или изказвания по наименованието на глава четвърта? Не виждам.
Моля ви, гласувайте наименованието на глава четвърта, както е подкрепено от комисията.
Гласували 162 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 6.
Приема се. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин председател, ако позволите да направя едно процедурно предложение – да бъде допуснат в залата заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Савин Ковачев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Савин Ковачев беше гласуван за допускане, така че не е необходимо второ гласуване.
Моля, поканете заместник-министъра в пленарната зала. За него имаме решение още от предишното заседание. Нека да влезе господин заместник-министърът.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Раздел I – Национални органи”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на раздел I.
“Чл. 16. Органите на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.”
Има предложение на народния представител Кина Андреева – в чл. 16 да се направят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на вносителя за чл. 16 да стане ал. 1 и да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Право на глас и право да бъдат избирани и да участват в органите за управление имат само членовете на съответната камара с пълна проектантска правоспособност.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 16 да стане чл. 15 със следната редакция:
“Чл. 15. Органите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте за изказване, госпожо Андреева. Имате думата.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение почива на следната логика. Двете камари, които ние създаваме с този закон, са браншови организации на проектантите. Поради това пълни организационни права в тези камари трябва да имат само специалистите с пълна проектантска правоспособност. Останалите, които имат ограничена проектантска правоспособност поради една или друга причина, за времето, в което имат тази правоспособност, няма логика да се ползват с пълните организационни права, защото, освен че са едни браншови организации, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране имат и едно друго задължение и то е да гарантират на потребителите качеството на проектирането в нашата държава.
Затова моят апел към народните представители е да се приеме тази допълнителна ал. 2 към текста на вносителя, която по никакъв начин не влиза в противоречие с неговите идеи, а създава един по-добър организационен ред в тези два камари.
Искам да добавя, че това предложение не е лично мое предложение, измислено от мен. И това предложение идва от самите инженери и архитекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
Други желаещи по този текст има ли? Не виждам.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Кина Андреева.
Моля, гласувайте това нейно предложение.
Гласували 137 народни представители: за 52, против 80, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста, който е в редакция на комисията.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 140 народни представители: за 109, против 26, въздържали се 5.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Чл. 17. Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се представляват от председателите на управителните им съвети.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 17 да стане чл. 16 със следната редакция:
“Чл. 16. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се представляват от председателите на управителните им съвети”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 17 желаещи да се изкажат няма. Този текст е безспорен.
Моля, гласувайте чл. 17 така, както е подкрепен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Преди да прочета чл. 18 искам да кажа, че комисията предлага да отпаднат наименованията на отделните членове, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Поначало досега никъде няма заглавие на членовете, така че не е възможно да има наименование на отделен член.
Продължавайте да докладвайте, господин Осман, съдържанието на чл. 18.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
“Чл. 18. (1) Общото събрание на камарата е редовно или извънредно.
(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една пета от членовете на камарата.”
Предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов:
В чл. 18, ал. 3 изразът “една пета” да се замени с “една десета”.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кина Андреева:
В чл. 18, ал. 3 след израза “една пета от членовете на камарата” да се добави изразът “имащи право на глас”.
Вносителят оттегля предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага чл. 18 да стане чл. 17 със следната редакция:
“Чл. 17. (1) Общото събрание на съответната камара е редовно или извънредно.
(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Продължете със следващите два текста, защото те са безспорни.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
“Чл. 19. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят в уставите на съответните камари.
(2) Делегати на общото събрание се определят при условия и по ред, определени в уставите на съответните камари.
Чл. 20. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, по членове от 18 до 20 няма желаещи за изказване.
Моля ви, гласувайте тези текстове така, както са подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте!
Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се 1.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин председател, ако позволите, нека да прочетем само предложенията на колегите и след това предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Точно така!
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение на народния представител Кина Андреева.
Предложението е оттеглено от вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага чл. 21 да стане чл. 20 със следната редакция:
“Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:
1. приема, изменя и допълва устава й;
2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;
4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;
5. приема, изменя и допълва наредба за минималните цени за проектиране, която се обнародва в “Държавен вестник”;
6. разглежда жалби срещу решенията на комисията по професионална етика;
7. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на областните колегии;
8. приема бюджета на камарата.
(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По този чл. 20 желаещи за изказване не виждам.
Моля, уважаеми народни представители, гласувайте чл. 20 така, както беше предложен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 22 има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов:
В чл. 22, ал. 4 да отпадне т. 5.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кина Андреева:
В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след израза “не по-малък от десет години” да се добави изразът “и редовно членство в съответната камара най-малко четири години”.
2. В ал. 4, т. 3 преди израза “на министри” да се добави изразът “на депутати, министри”.
Вносителят оттегля предложението си по т. 1.
Комисията подкрепя предложението по т. 2.

Предложение на народните представител Борислав Владимиров и Ваня Цветкова:
“В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “председател и 10 членове” да се заменят с “председател, 10 избрани членове и председателите на областните колегии на съответната камара”.
2. Алинея 2 да придобие следната редакция:
“(2) Не по-малко от две трети от членовете на Управителния съвет са лица със специална проектантска правоспособност.”
3. В ал. 3 цифрата “4” да се замени с цифрата “3”.
4. В ал. 4 т. 5 думите “ръководните органи” да се заменят с думите “централните ръководни органи”.
5. Алинея 5 да отпадне.
6. Алинея 6 да стане ал. 5.”
Вносителите оттеглиха предложението си по т. 3 и 4.
Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и подкрепя предложението по т. 1, 5 и 6.
Предложение на народния представител Ремзи Осман:
“В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
По т. 1 предложението е оттеглено.
2. Текстът на ал. 4, т. 4 да придобие следната редакция:
“4. народни представители.”
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Комисията предлага чл. 22 да стане чл. 21 със следната редакция:
“Чл. 21. (1) Управителният съвет на съответната камара се състои от председател, 10 членове и председателите на областните колегии на съответната камара.
(2) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които притежават пълна проектантска правоспособност.
(3) Управителният съвет се избира за срок от 4 години.
(4) Не се допуска членство в Управителния съвет:
1. за повече от два последователни мандата;
2. на свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон;
3. на народни представители, министри и членове на политически кабинети на министерства.
(5) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на съответните камари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви.
По т. 2 от предложението на Борислав Владимиров и Ваня Цветкова
Борислав Владимиров (НДСВ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Оттегляте го. Добре.
Други бележки? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 22, който става чл. 21, представен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 2.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 23 има предложение на народната представителка Кина Андреева:
“В чл. 23 т. 3 да придобие следното съдържание:
“3. създава и поддържа регистър на членовете си с пълна проектантска правоспособност и го обнародва в “Държавен вестник”.”
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 23 да стане чл. 22 със следната редакция:
“Чл. 22. Управителният съвет на съответната камара:
1. свиква общо събрание на камарата;
2. управлява имуществото на камарата;
3. създава и поддържа регистрите и списъците по чл. 6, т. 1 и 3;
4. изпълнява други функции, възложени му с устава на съответната камара.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки по този член? Не виждам.
Моля да го гласувате.
Заглавията на отделните членове отпадат автоматично и няма да ги четем.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 24 има предложение на народния представител Кина Андреева:
“В чл. 24 ал. 1 да стане ал. 2, а ал. 2 да стане ал. 1.”
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова. Вносителите оттеглиха предложението.
Комисията предлага чл. 24 да стане чл. 23 със следната редакция:
“Чл. 23. (1) Контролният съвет се състои от председател и четирима членове.
(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на съответната камара за срок от четири години.
(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки? Не виждам.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 23.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Съдържанието на чл. 23 е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Чл. 25. (1) Контролният съвет:
1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;
2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на съответната камара;
3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;
4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на съответната камара.
(2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 25 да стане чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки по този член? Няма.
Моля да го гласувате.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Съдържанието на члена е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 26 има предложение на народната представителка Кина Андреева:
“В чл. 26 ал. 1 след израза “четирима членове” да се постави точка и останалият текст да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова, което е оттеглено от тях.
Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага чл. 26 да стане чл. 25 със следната редакция, която се налага поради отпадането на чл. 12 от проекта на вносителя:
“Чл. 25. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и четирима членове, които се избират от общото събрание на съответната камара.
(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Госпожо Андеева, ще вземете ли думата?
Кина Андреева (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други бележки? Не виждам.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 25 по новата номерация.
Гласували 111 народни представители: за 110, против 1, въздържали се няма.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 27 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова, но е оттеглено от тяхна страна.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 27 да стане чл. 26 със следната редакция:
“Чл. 26. (1) Комисията по професионална етика е орган по провеждане на дисциплинарните производства към съответната камара.
(2) Комисията по професионална етика:
1. следи за спазването на Кодекса за професионална етика;
2. издава решения за нарушения по този закон;
3. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика;
4. разглежда жалби срещу откази на управителните съвети на съответните камари по чл. 14, ал. 1 и дава мотивирани предложения до управителния съвет за преразглеждането им или потвърждава отказите на съответния управителен съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли бележки по чл. 26? Няма.
Моля да го гласувате.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Раздел II – Областни и регионални колегии”.
Предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова – в заглавието на глава четвърта, раздел II, думите “и регионални” да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция за наименование на раздел II: “Раздел II – Областни колегии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки по заглавието на раздел II? Няма.
Моля да гласувате предложението на комисията раздел II да има заглавие “Областни колегии”.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел II е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 28 има предложение на народния представител Кина Андреева:
“В чл. 28, ал. 3 думата “камара” след израза “общото събрание на съответната” да се замени с думата “колегия”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова:
“В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 да отпаднат.
2. Алинея 5 да стане ал. 2 и да придобие следната редакция:
“(2) Областните колегии на Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.”
3. Алинея 6 да стане ал. 3, като думите “и/или регионалните” да отпаднат.”
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 27:
“Чл. 27. (1) В областите се учредяват областни колегии на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в които членуват лицата по постоянен адрес.
(2) Областните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.
(3) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на областните колегии се уреждат в устава на съответната камара.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Госпожа Андреева, оттегляте ли предложението си? Да. Благодаря.
Има ли други бележки? Не виждам.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 27 така, както беше представено.
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Глава пета – Бюджет”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на глава пета.
“Чл. 29. (1) Бюджетът на камарите се определя за една година.
(2) Приходите на камарите се формират от:
1. еднократни встъпителни вноски;
2. годишни вноски;
3. цени за услуги, извършвани от камарите, които се определят от управителните им съвети;
4. дарения, помощи и други постъпления.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 29 да стане чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки? Не виждам.
Моля да гласувате названието на глава пета и съдържанието на чл. 29, който става чл. 28.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Глава пета е приета.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Глава шеста – Възнаграждения”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на глава шеста.
По чл. 30 има предложение на народния представител Кина Андреева – в чл. 30, ал. 1 изразът “може да” да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова. Предложението е оттеглено от тяхна страна.
Комисията предлага следната редакция на чл. 30, който да стане чл. 29:
“Чл. 29. (1) Архитектите и инженерите – членове на съответната камара, получават възнаграждение, определено въз основа на сключен писмен договор с клиента, който се регистрира в съответната камара.
(2) Определеното в договора възнаграждение не може да бъде по-ниско от предвиденото в наредбата по чл. 20, ал. 1, т. 2.
Чл. 31. За вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения, архитектите и инженерите могат да се снабдят с изпълнителен лист по реда на глава двадесет и трета от Гражданския процесуален кодекс.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага чл. 31 да стане чл. 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки по названието на глава шеста и двата последователни члена? Не виждам.
Моля да ги гласувате.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Глава шеста с двата члена е приета.

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Глава седма – "Дисциплинарни нарушения и наказания. Дисциплинарно производство."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на глава седма.
Член 32 – предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова:
В чл. 32 "Камарата на архитектите в България" да се замени с "Камара на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага чл. 32 да стане чл. 31 със следната редакция:
"Чл. 31. За допуснати нарушения членовете на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране носят дисциплинарна отговорност по реда на този закон."
По чл. 33 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова чл. 33 да придобие следната редакция:
"Чл. 33. Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на съответната камара, както и:
1. неспазване изискванията на наредбата по чл. 21, ал. 1, т. 5;
2. неспазване на Кодекса за професионална етика."
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 33 да стане чл. 32 със следната редакция:
"Чл. 32. Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на съответната камара, както и:
1. неспазване изискванията на наредбата по чл. 20, ал. 1, т. 5;
2. неспазване на Кодекса за професионална етика."
По чл. 34 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова:
"В чл. 34, ал. 3 думата "два" да се замени с израза "от два"."
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 34 да стане чл.33 със следната редакция:
"Чл. 33. (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на законово основание по реда на този закон и при наличие на доказателствен материал за констатирани нарушения по чл. 32.
(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на производство.
(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му."
По чл. 35 комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага чл. 35 да стане чл. 34 със следната редакция:
"Чл. 34. (1) В случаите по чл. 33 Комисията по професионална етика се произнася в едномесечен срок.
(2) След констатиране на дисциплинарно нарушение Комисията по професионална етика е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 36 по принцип и предлага той да стане чл. 35 със следната редакция:
"Чл. 35. (1) Нарушенията по чл. 32 се установяват с мотивирано решение на председателя на Комисията по професионална етика.
(2) Решенията на Комисията по професионална етика се обжалват пред председателя на Управителния съвет в 14-дневен срок.
(3) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата.
(4) Налагането на дисциплинарни наказания не отменя търсенето на наказателна или гражданска отговорност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: По названието на глава седма и съдържанието на членове от 31 до 35 включително има ли бележки? Няма.
Моля да ги гласувате.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Заглавието и членове от 31 до 35 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 37 има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов:
"В чл. 37, ал. 1 да се създаде нова т. 4 със следното съдържание:
"4. за констатирани сериозни професионални грешки и нарушения, несъвместими с професионалната етика, застрашаващи здравето и живота на гражданите, провинилият се член се изключва завинаги от камарата и се уведомяват компетентните правораздаващи органи в страната."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага чл. 37 да стане чл. 36 със следната редакция:
"Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по чл. 32 на членовете на съответната камара се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. лишаване от правото да бъдат избирани в органите на управление на съответната камара за срок до 5 години;
3. лишаване от членство в камарата за срок до 1 година.
(2) За маловажни случаи председателят на Комисията по професионална етика може да направи лично предупреждение на провинилия се член на съответната камара.
(3) Решението за наказание по ал. 1 и 2 се взема от управителния съвет и се подписва от председателя на управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок.
(4) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки по чл. 37?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз пледирам за приемане на предложението, което сме направили с колегата Христо Кирчев. Бих казал, че то следва по един съвсем нормален начин логиката на чл. 37. Член 37 говори за допуснати нарушения и се изброяват три случая с нарастваща вина. Нека да видим какви са тези санкции, които се налагат. Първата санкция е забележка – по същество без никакви последици. Втората санкция е лишаване от право на избор в ръководните органи. Но правоспособността – нормална, пълна, в рамките на камарата се запазва. И третата санкция е лишаване от членство в камарата единствено за срок от една година.
Ако обаче следваме логиката на закона, има нарушения – именно за такива нарушения ние с господин Кирчев предлагаме т. 4, - които са изключително съществени и водят не само до застрашаване здравето и живота на хората, но и на отнемане на човешки живот. Ще ви дам пример от България, макар че от чужбина могат да бъдат дадени десетки такива.
През 1977 г. си спомняте земетресението във Вранча, когато в българския град Свищов два блока, които не бяха проектирани при спазването на нормите за земетръсна зона, се срутиха. Това бяха два 8-етажни блока. Това предизвика смъртта на 120 души. Тогава проектантите, дори при доказана тяхна вина, могат да бъдат единствено изключени за една година от Камарата на архитектите и инженерите и след една година по същия начин могат да проектират още два такива блока, които при следващо земетресение могат да отнемат още 120 живота.
Считам, че т. 4 е изключително важна, за да покаже, че тази професионална общност – Камарата на архитектите и инженерите от инвестиционното проектиране, държи на своята репутация и когато се налага, са в състояние заради професионална некомпетентност на свои членове, предизвикали заплаха за здравето и живота на хората и най-вече при отнемане на човешки живот поради тяхна некомпетентност или немарливост, те да бъдат изключени от камарата. Мисля, че това е завършекът на градацията от наказания, които се предлагат дотук и затова настоявам пред вас да подкрепите предложената от мен и господин Кирчев т. 4. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря на господин Иванов.
Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля да гласувате предложението на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов.
Гласували 131 народни представители: за 54, против 76 въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте съдържанието на чл. 36 така, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 76, против 29, въздържали се 14.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Допълнителна разпоредба”.
По § 1 има предложение от народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Кина Андреева – в § 1 на Допълнителна разпоредба да се направят следните изменения:
1. Точка 2 да придобие следното съдържание:
“2. “Проектантско бюро” е данъчно регистриран стопански субект, който може да договаря и изработва устройствени планове и инвестиционни проекти. Проектантско бюро може да бъде регистрирано и ръководено само от лице (или лица в съдружие) с пълно проектантска правоспособност.”
2. В т. 4 изразът “или български граждани с постоянно местопребиваване в чужбина” да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2.
Предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова - § 1 от Допълнителна разпоредба” да придобие следната редакция:
“§ 1. По смисъла на този закон:
“Проектант” е физическо лице, притежаващо диплома от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер” или “инженер” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, член на Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.”
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
Предложението по т. 2 е оттеглено т вносителите.
Комисията предлага следната редакция за § 1:
“§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Проектант” е физическо лице, притежаващо диплом от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер” или “инженер” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, член на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
2. “Проектантско бюро” е търговец по смисъла на Търговския закон, който има право да договаря и да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти.
3. “Удостоверение за стаж по специалността” е документ, с който се удостоверява стажът по специалността, към което се прилагат заверени копия от трудови договори, граждански договори, референции и декларация.
4. “Чуждестранно лице” е физическо лице с постоянно местопребиваване в чужбина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Госпожо Андреева, заповядайте.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз разбирам, че този закон е много тясно специализиран и не привлича особено внимание, но искам да обърна вашето внимание към следния текст, който според мен е много важен и ако ние не го приемем по начина, по който е формулиран в направеното от мен предложение, има опасност изобщо да обезсмислим целия закон, който приемаме в момента и който след малко ще приемем в неговата пълнота. Става въпрос за предложената от мен промяна в т. 2 за проектантско бюро. Изключително важно е да остане изискването, че проектантско бюро може да бъде регистрирано и ръководено само от лице с пълна проектантска правоспособност. Защото в противен случай ние се сблъскваме отново с дебата, който водихме тук, в парламента, когато ставаше въпрос за аптеките – за да регистрираш аптека, ти трябва да си магистър-фармацевт. За да регистрираш и ръководиш проектантско бюро, ти трябва да имаш пълна проектантска правоспособност, защото така се гарантират и качеството, и общественият интерес. Иначе хората, без да знаят какъв е този човек, могат много често да бъдат подлагани на измами. Погледнете какъв е текстът в редакцията на комисията: “Проектантско бюро” е търговец по смисъла на Търговския закон, който има право да договаря и да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти.” Няма абсолютно никакви изисквания! По този текст всяко едно лице, което е регистрирано по Търговския закон, може да си отвори такова бюро и да извършва проектантска дейност. Затова аз се обръщам към вас и настоявам, нека да подходим мъдро и да защитим интереса на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други изказвания? Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя предложението на госпожа Кина Андреева. Когато се касае за проектантско бюро, действително смятам, че е изключително разумно проектантското бюро да може да бъде регистрирано и ръководено само от лице с пълна проектантска правоспособност. Това безспорно ще се яви една преграда срещу некомпетентност при проектирането и една преграда срещу навлизане в сферата на проектантските бюра на хора, които нямат качества да ръководят такива бюра. Това – от една страна.
От друга страна, понятието “пълна проектантска правоспособност” – нещо, което ние в допълнението към закона за второ четене разписахме в ал. 3 на чл. 12 подробно, показва, че тези хора са защитили, така да се каже, своята правоспособност чрез трудовия си стаж, чрез реализирана практика и те до голяма степен гарантират и качеството на проектантската дейност.
И след като предишното мое предложение беше отхвърлено, за да не се стига действително до ситуация, когато се застрашава човешки живот и още повече се отнема човешки живот, едно от условията да не се достига до такива случаи е именно гарантирането на качеството на проектантската дейност. Струва ми се, че с този текст, че проектантското бюро може да бъде регистрирано и ръководено от лице с пълна проектантска правоспособност е действително една гаранция за това. Смятам, че не е в интерес на обществото непрекъснато да се обезличава компетентността в една гилдия, в една общност, както в случая на архитектите и инженерите, защото това винаги дава негативни резултати.
Призовавам ви да подкрепите предложението, че проектантските бюра могат да бъдат регистрирани и ръководени само от лица с пълна проектантска правоспособност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, господин Иванов.
Господин Милушев, заповядайте.

Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! И аз може да имам огромни желания и апетити да построя блестящи сгради на южните склонове на Стара планина, защото се вижда цяла София. И за това мога да организирам по така предложения текст цяло бюро, което да работи за моите бизнес намерения. Те може да са и естетически, и хуманни, и полезни, но кажете ми на каква основа ще съм взел моето решение?
Разговарял съм с много професионалисти, свидетели сме какво става в София, по други градове и аз считам, че е логично да подкрепим това предложение на госпожа Андреева, защото само специалист може да ръководи такава дейност. Да не говорим, че това е свързано и с много други странични фактори като екология, като това как искаме да изглеждаме в средата, в която живеем - тук аз говоря, да речем, за жилищни сгради, а представете си, когато говорим за по-сложни строежи от типа на заводи или пък други съоръжения.
Аз считам, че само професионалната квалификация може да бъде гаранция за успех на такова бюро и затова подкрепям предложението на госпожа Андреева във вида, в който го е направила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, господин Милушев.
Други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Подлагам на гласуване т. 1 от предложението на госпожа Кина Андреева.
Гласували 141 народни представители: за 71, против 66, въздържали се 4.
Предложението се приема. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
Заповядайте за процедурен въпрос, господин Дончев.
Владимир Дончев (НДСВ): От името на Парламентарната група на НДСВ правя предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Подлагам на прегласуване това предложение.
Гласували 193 народни представители: за 87, против 96, въздържали се 10.
Предложението се отхвърля.
Подлагам на гласуване съдържанието на § 1, така както е предложено от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 93, против 32, въздържали се 11.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 2 има предложение от народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов – в § 2, ал. 1 на Преходните и заключителни разпоредби след думите “временна комисия” да се добавят думите “от средите на надлежно регистрираните в страната професионални организации на архитекти и инженери”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Кина Андреева - в § 2 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
1. Алинея 1 да придобие следната редакция:
“(1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временна комисия, която в срок от 6 месеца организира провеждането на учредително Общо събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.”
2. Алинея 3 да придобие следната редакция:
“(3) В едномесечен срок от влизане на този закон в сила министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България в срок от 6 месеца да организира Общо събрание на Камарата на архитектите в България за приемането на нов устав и за пререгистрацията й по условията на този закон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова - § 2 от Преходните и заключителни разпоредби да придобие следната редакция:
“§ 2. (1) Учредители на Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране могат да бъдат всички лица, които отговарят на условията на § 13, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и в двумесечен срок от влизане в сила на този закон подадат заявление за участие в областните учредителни събрания.
(2) Лицата по ал. 1, с постоянен адрес на територията на съответната област, подават заявления до областните управители, придружени от копие от документа за самоличност и от дипломата за завършено висше образование.
(3) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 областните управители организират, насрочват и провеждат областни учредителни събрания на Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(4) Областните учредителни събрания избират делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране при норма на представителство по един представител на всеки 5 учредителя, както и по един представител за временната комисия по § 3, ал. 1.
(5) В 14-дневен срок от провеждането на областните учредителни събрания областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Александър Арабаджиев – в § 2 ал. 1 да придобие следната редакция:
“(1) В едномесечен срок от влизане на този закон в сила министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временна комисия, която в рамките на 6 месеца организира провеждането на учредително Общо събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 2:
“§ 2. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и на областните събрания за избор на делегати за националните учредителни събрания се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в “Държавен вестник” в едномесечен срок от влизане в сила на закона.
(2) Участници в областните събрания за избор на делегати на националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране могат да бъдат всички лица, които отговарят на условията на § 13, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и в двумесечен срок от влизане в сила на този закон, подадат заявление за участие в областните събрания.
(3) Лицата по ал. 2, с постоянен адрес на територията на съответната област, подават заявления до областните управители, придружени от копие от документа за самоличност и от диплома за завършено висше образование.
(4) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 областните управители организират, насрочват и провеждат областните събрания за избор на делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(5) Областните събрания избират делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране при норма на представителство по един представител за всеки 5 подали заявление за Камарата на архитектите и на всеки 15 за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(6) В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати, областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Имате думата по § 2.
Заповядайте, госпожо Андреева.
Кина Андреева (ПСОДС): Много е жалко, когато наблюдаваш как едно мнозинство прави нещо против неговите собствени интереси, но в крайна сметка вие ще си носите последствията за това.
За § 2 на Заключителните разпоредби. Всъщност аз заставам този път на трибуната, за да кажа, че оттеглям своето предложение. То беше продиктувано от идеята сега съществуващата Камара на архитектите да бъде призната за правоприемник на новоучредяващата се по този закон, но очевидно затова няма нито воля, нито желание сред мнозинството. Затова заставам на трибуната и призовавам народните представители да подкрепят предложението на вносителя. Обърнете внимание: на вносителя - Министерството на регионалното развитие, в лицето на излъчения от вашето мнозинство министър. Защото начинът, по който вносителят е предложил да се създадат, да се учредят тези две камари, е добрият и демократичен начин.
Допълнението, което са направили колегите Христо Кирчев и Иван Иванов, разширява текста, без да променя неговата философия, и допринася за по-голяма прозрачност при процедурата на сформиране на тези две камари.
Онова, което предлага колегата Владимиров, който очевидно толкова силно е воден от лични интереси, че пренебрегва интересите на две огромни гилдии, е една абсолютна организационна каша. Възлагаме на областните управители някакви правомощия, които отникъде не са им дадени – те трябва да приемат заявления, да организират учредителни събрания на областни колегии и т. н. Няма никаква логика, това ще забави процедурите, ще ги проточи и направи още по-неясни и непрозрачни.
Затова се обръщам към вас с настоятелния апел да подкрепите текста на вносителя заедно с текста, внесен от господин Иванов и господин Кирчев.
Бих помолила и представителя на вносителя да вземе отношение по този текст и да изрази своето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Господин Иван Иванов има думата.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз апелирам към вас да подкрепите текста, който ние бихме желали да видим като допълнение на ал. 1 на § 2. По същество текстът дава една ясна рамка по какъв начин ще бъде учредена камарата, защото вменява като дълг на министъра да избере временната комисия от средите на регистрираните в страната професионални организации на архитекти и инженери. Аз ви питам: след като ще се създава Камара на архитектите и инженерите от инвестиционното проектиране, нима не е най-логично именно от регистрираните в страната подобни организации да бъдат избрани членовете на тази временна комисия? В противен случай Народното събрание дава пълното право на министъра да избере по свое лично усмотрение хора, включително и такива несвързани с проектирането и с подобен вид дейност, да извършват организиране на камарата.
Затова смятам, че предложението, което правим, дава възможност по един перфектен начин, дава се възможност, а какво ще стане ще се види в самата реализация, да бъде създадена Камарата на архитектите и инженерите. Заедно с това не мога да приема предложението на комисията, което е направено, в което предложение е преекспонирана ролята на областните управители. Областните управители, госпожи и господа, в момента са представители на изпълнителната власт. Е, как може представителите на изпълнителната власт да бъдат оторизирани и то със закон да организират събранията на едно сдружение, което всъщност е професионална организация на архитектите и инженерите? И това всъщност ние не само го записваме, но го разписваме в няколко последователни точки. Това очевидно е в пълно противоречие с характера на организацията, която искаме днес да създадем с този закон.
Ето защо пледирам към вас да подкрепите текста на вносителя за § 2, алинеи 1, 2 и 3 с допълнението, което правим с колегата Христо Кирчев.
Заедно с това искам да изразя моето не толкова неодобрение, а направо възмущение от това, че един от основните вносители на предложения – господин Владимиров, при всяко наше предложение обикаля по редовете и дава инструкции на своите колеги, разчитайки на обстоятелството, че те не са вникнали в текстовете и текстове, които са с голяма обществена значимост, никаква политическа, но с голяма обществена значимост се отхвърлят без изобщо да се разбере за какво се касае. Директно заявявам, че господин Владимиров със своите действия по същесво насърчава въвеждането на текстове, които да афишират и дори да привилегироват посредствеността в създаването на една толкова важна обществена организация, каквато е Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Завършвам, още веднъж апелирайки към вас – да подкрепим текста на вносителя по § 2 с добавката, която правим с господин Кирчев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други желаещи има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване. Беше настойчиво направено предложението да гласуваме текста на вносителя заедно с корекцията. Тъй като този текст е представен, той може да бъде гласуван. Затова предлагам най-напред да гласуваме текста на вносителя, допълнен с предложението на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин председател, процедурно мисля, че първо трябва да гласуваме предложението на колегите вносители, а след това предложението на комисията и ако не бъде прието, най-накрая предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Осман, въпросът е, че народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов са направили предложение за изменение. Тяхното предложение за изменение те допълниха при изказването си с текста на вносителя. Така че аз разглеждам това тяхно предложение по този начин и затова го поставям на гласуване. След това ще поставя на гласуване предложението на госпожа Кина Андреева, а след това на господин Арабаджиев и накрая предложението на комисията.
Моля, гласувайте предложението на вносителя, допълнено с предложението на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов.
Гласували 165 народни представители: за 72, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Госпожа Андреева оттегли своето предложение.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Арабаджиев.
Гласували 140 народни представители: за 49, против 87, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Предложенията на народните представители Владимиров и Цветкова са инкорпорирани в предложението на комисията
Моля, гласувайте текста, предложен от комисията.
Гласували 153 народни представители: за 96, против 49, въздържали се 8.
Параграф 2 е приет.
За процедура думата има госпожа Кина Андреева.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми колеги, не знам дали разбрахме какво гласувахме – в момента гласувахме областните управители да правят браншовите организации на инженерите и на архитектите! Много ви моля, призовавам ви към малко разум – не се поддавайте на внушенията, които ви се отправят от заинтересовани лица!
Предлагаме да се подкрепи текста на вносителя – на вашия министър, и вие го отхвърляте... Разбирате ли какво правите? Приемате текста, който променя философията на закона! Извинявайте, изпадаме в смешната ситуация опозицията да ви обяснява какво правите. Но в името на това все пак да бъде приет един свестен закон, който да урежда добре отношенията, ви призовавам да гласувате разумно! Не подкрепяйте текста на комисията, а подкрепете текста на вносителя с предложението на господин Кирчев!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има процедурно предложение за прегласуване.
Обаче имайте предвид, че се намираме в следната ситуация: предложението на вносителя беше отхвърлено, минахме другите предложения, сега гласуваме предложението на комисията; ако и него отхвърлим, остава празно. Добре.
Моля, прегласуваме предложението на комисията.
Гласували 154 народни представители: за 89, против 65, въздържал се няма.
Текстът на комисията е приет.
Заповядайте от отрицателен вот, господин Ганев.
Гиньо Ганев (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми дами и господа, не става дума за алинея или за текст, а за принцип. Искате ли да му кажа истинското име? Днес областните представители, както и вчера впрочем, са удължената ръка на правителството, което и да бъде то. В една обществена организация, в една проява на гражданското общество какво общо има конституирането на тези организации с един пар екселанс носител на централната власт в България? Мисля, че правим едно дълбоко нарушение не на идеи, а на начала, които са ни събрали тук. Искам, ако такива идеи има и по-нататък, както и да се казва този, който е много пъргав и обикаля тук и там, да не забравяме, че това се наказва по друг начин! Това е антипарламентарно, защото е антиконституционно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Заповядайте, господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение да прогласуваме отново § 1 единствено с презумпцията, че изпуснахме логиката на този параграф. В своите предложения господин Борислав Владимиров е дал една изключително строга формулировка, която комисията не е приела. Госпожа Кина Андреева дава една обща формулировка, която обаче има професионални изисквания и дава някакви гаранции, че това търговско дружество ще носи професионални отговорности.
В § 1, т. 2 след последната дума на изречението предлагам да се прибави текстът на госпожа Кина Андреева: “Проектантско бюро може да бъде регистрирано и ръководено от лице с пълна проектантска правоспособност”. Както тя го е предложила. Мисля, че това допълва смисъла на т. 2. Иначе т. 2 остава осакатена и има много възможности… Аз например мога да проявя бизнесинтереси, мога да си назнача правоспособен проектант да изпълнява моите намерения и понеже му плащам заплата, той е длъжен да ме слуша. Но надали това ще бъде в обществен интерес. Затова моля да прогласуваме § 1 и да приемем съчетанието на т. 2 на комисията плюс предложението на госпожа Кина Андреева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Милушев, предложението Ви е много оригинално, но няма процедура за прегласуване на нещо, което вече е покрито с други гласувания. Прегласуване става само непосредствено след гласуването.
Явор Милушев (НДСВ, от място): Много бързо започнахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Бързаме, затова трябва да се внимава. Винаги се иска прегласуване веднага след дадено гласуване.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 3 има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов:
В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби след думите “Държавен вестник” да се добавят думите “и съдържаща официална покана до ръководствата на всички надлежно регистрирани в страната професионални организации на архитекти и инженери.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Кина Андреева:
В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби текстът да се раздели на две отделни алинеи със следното съдържание:
“(1) Редът и начинът за свикване и провеждане на учредителното общо събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се определя със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в “Държавен вестник”.
(2) Редът и начинът за свикване и провеждане на общо събрание на Камарата на архитектите в България се определя със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в “Държавен вестник”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова: “Параграф 3 да придобие следната редакция:
“§ 3. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по § 2, ал. 5 министърът назначава временните комисии за подготовка на проектоуставите на Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и насрочва датите за провеждане на националните учредителни събрания.
(2) Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник” не по-късно от 30 дни преди датите за провеждане на всяко от националните учредителни събрания.
(3) Националните учредителни събрания се председателстват от най-възрастния делегат.
(4) Националните учредителни събрания приемат уставите на Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и избират ръководните им органи по реда и начина, предвидени в този закон.”
Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага текстът на § 3 да придобие следната редакция:
“§ 3. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по § 2, ал. 6 министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временни комисии за подготовка на проектоуставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и насрочва датите за провеждане на националните учредителни събрания. Членовете на временните комисии трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 4.
(2) Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник” не по-късно от 30 дни преди датите за провеждане на всяко от националните учредителни събрания.
(3) Националните учредителни събрания се председателстват от най-възрастния делегат.
(4) Националните учредителни събрания приемат уставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и избират ръководните им органи при условията и по реда, предвидени в този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По § 3 има ли бележки?
Госпожо Андреева, желаете ли да защитите предложението си? Не.
Други бележки? Не виждам.
Заповядайте, господин Иванов.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Взимам думата, за да защитя нашето допълнение по § 3, което в така предложения текст на комисията би трябвало да последва ал. 2. Така обявеният текст на комисията да бъде допълнен с предложението, което правя.
Причината да държим на това, а именно да бъде отправена официална покана до ръководството на всички регистрирани в страната професионални организации на архитекти и инженери е обстоятелството, че всъщност това са организациите, които обединяват в себе си бъдещите членове на Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. До голяма степен именно те са активната част от архитектите и инженерите, които биха могли да изградят гръбнака на тази организация. Нещо повече, пред мен са становищата, които всяко едно от тези сдружения досега са предоставили на мен и на други колеги – Съюзът на инженерите в България, Съюзът на архитектите, Камарата на архитектите, Съюзът на строителните конструктори в България и други подобни. Всичко това показва, че това са хората, които имат активна позиция и които, ако действително бъдат официално поканени, и те чрез своите структури разгласят на всички свои членове, това ще даде възможност Камарата на архитектите и инженерите да бъде поставена на една солидна основа.
Уви, аз констатирам не само в този текст, но и в предхождащи текстове, не толкова в решенията на вносителя, но особено в решенията на комисията, които са предложени и за гласуване в пленарна зала, че се прави определен опит професионалните организации, които трябва да послужат за основа на камарата, да бъдат или елиминирани, или по някакъв начин оставени на страна. Да се създаде една камара със силното участие на областните управители, за което говори и господин Гиньо Ганев, и по такъв начин да се изгради структура, която да няма ясна връзка със съществуващите професионални организации, доказали своята жизненост и към момента по същество изпълняващи всички тези функции, които ние ще възложим сега на камарите на архитектите и инженерите.
Поради това, господин председателю, правя предложение към ал. 2 на предложения от комисията текст да се добавят думите, които с колегата Кирчев сме предложили на вниманието на комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други желаещи? Не виждам.
Моля най-напред да гласуваме предложението на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов, което току-що беше защитено.
Гласували 132 народни представители: за 52, против 79, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Предложението на народната представителка Кина Андреева беше оттеглено.
Подлагам на гласуване съдържанието на § 3, представено от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 99, против 25, въздържали се 4.
Параграф 3 е приет.
Кина Андреева (ПСОДС, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Процедура – госпожа Андреева.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поради гласуваните текстове на § 1 и 2 от Заключителните разпоредби, които влизат в противоречие с духа на закона и които не отразяват волята на комисията, правя процедурно предложение да се прекрати гледането на закона, комисията да се събере отново, да изглади текстовете, които бяха предмет на тези дебати, и да продължим на следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Да, благодаря.
Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Госпожа Андреева, аз мисля, че тия предложения изразяват волята на комисията. Има вносители, които са направили предложения, има и представител на вносителя. Напротив, § 1 и 2 изобщо не изземват правомощията на министъра на регионалното развитие, това не е вярно, прочетете, че със заповед на министъра стартира всичко и е под контрола на министъра. Областните управители не са органите, които учредяват, има само едно учредително събрание и то е националното. Няма учредителни областни събрания и т.н. Тоест волята на комисията е изразена и не виждам повече за какво трябва да се събираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народната представителка Кина Андреева за прекратяване на обсъждането на този законопроект и преминаване към следващата точка от дневния ред с целта, която беше обяснена.
Моля, гласувайте.
Гласували 155 народни представители: за 69, против 86, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Преминаваме към обсъждане на § 4.
Има ли желаещи да вземат отношение?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин председателю, не сме прочели предложенията на колегите по § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Няма желаещи да вземат отношение.
Първо гласуваме предложението на комисията - § 4 да отпадне. Комисията предлага § 4 да отпадне.
Моля да гласувате това предложение.
Гласували 125 народни представители: за 110, против 15, въздържали се няма.
Предложението за отпадане на § 4 е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 5 има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов: в § 5 на Преходните и заключителните разпоредби думите “устройствените схеми” да отпаднат.
Комисията предлага § 5 изобщо да отпадне, целият текст. А колегите Владимиров и Ваня Цветкова оттеглиха предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Иванов, при положение, че отпада? Съгласен сте.
Моля да гласувате § 5 да отпадне.
Гласували 107 народни представители: за 103, против 4, въздържали се няма.
Параграф 5 отпада.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова - § 6 от Преходни и заключителни разпоредби да придобие следната редакция:
“§ 6. Физически лица с техническа правоспособност, които са спечелили конкурси за изработване на устройствени схеми, планове или инвестиционни проекти за строежи по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията, имат авторски права върху тях и могат да изработват съответните планове и проекти в следваща фаза само по реда на чл. 7, ал. 2.”
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага § 6 да стане § 4 със следната редакция:
“§ 4. Физически лица с ограничена правоспособност, които до влизането на този закон в сила са спечелили конкурси за изработване на устройствени схеми, планове или инвестиционни проекти за строежи по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията, имат авторски права върху тях и могат да изработят съответните планове и проекти в следваща фаза само по реда на чл. 7, ал. 2.”
По § 7, господин председател, има предложение на същите народни представители, но то е оттеглено.
Комисията предлага текстът на вносителя за § 7 да стане § 5:
“§ 5. Пълна проектантска правоспособност се изисква за физически лица, които упражняват технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, въз основа на които се издава разрешение за строеж.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте за изказване.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз нямам предложение за изменения на § 6, така както е предложено от вносителя.
Комисията, приемайки предложенията на народните представители Владимиров и Цветкова по принцип, дефинира нов текст на § 6, който става § 4.
Но искам да обърна внимание на следното. В новия § 4 се говори за конкретен текст от Закона за устройство на територията – това е чл. 166, ал. 5 от закона. В същото време в петък в пленарното заседание ние гласувахме изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. В резултат на това прието на първо четене предложение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ние по същество подкрепихме промяна, включително в чл. 166, ал. 5. Съгласно въведените изменения вече в чл. 166, ал. 5 се говори единствено за обекти на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, информацията за които представлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени от съответния министър.
Не мога в момента да намеря действащия към настоящия момент Закон за устройство на територията, но съм абсолютно убеден, че текстът на чл. 166, ал. 5, на който се позовава комисията в направеното нейно предложение, същия член, който тя цитира в чл. 7, ал. 2 на разглеждания в момента закон, съвсем не съответства с предложените изменения в Закона за устройство на територията.
Ако има някакви различия, то те трябва да бъдат изчистени преди да се пристъпи към гласуване.
В това отношение предложеният от вносителя § 6, където няма цитиране на конкретен член и алинея от Закона за устройство на територията, го намирам за много по-приемлив.
Надявам се, че вносителите ще отговорят на този въпрос, който поставям – има ли съответствие между текста, такъв, какъвто е записан тук, и този, който ние вече сме гласували на първо четене? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви.
Има думата господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има основания, господин Иванов, но все пак ние приехме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, където наистина има някои текстове, които се застъпват. Това беше причината да се отложи разглеждането на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Но все пак това е един нов закон и каква промяна ще настъпи в Закона за устройство на територията тепърва ще се разглежда и какво ще бъде прието в залата не се знае. Трудно е да говорим в бъдеще време.
Ако се наложи тези текстове да бъдат изменяни, с изменението в Закона за устройство на територията ние ще изменим и тези текстове. Просто трябва самият законопроект да бъде приет или не от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Иванов, когато ние приемаме сега текст, ние имаме предвид закона, който е в действие. Това, че той ще се изменя, когато се измени, при самото изменение ще трябва да се обърне внимание и върху този текст, който ще бъде коригиран.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Аз Ви разбирам напълно, господин председателю, но може да се окаже, че в изменения текст на Закона за устройство на територията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Така няма да разговаряме.
Заповядайте за реплика.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз споделям казаното от председателя на комисията господин Ремзи Осман, но по същество ние всъщност в момента се намираме в ситуация, когато се позоваваме на един текст от Закона за устройство на територията, който не само ще бъде преномериран, който изобщо ще бъде изменен. И тогава, ако този текст бъде изменен, какво гласуваме всъщност сега ние в зала? Ако той бъде изменен и до месец бъде приет Законът за устройство на територията, след един месец означава ли това, че ние ще правим изменения и допълнения на Закона за камарите на архитектите и инженерите?
Естествено, аз знам, че моето предложение няма да бъде подкрепено. Но считам, че най-удачното в случая е да се прекратят разискванията – това предложение всъщност беше отхвърлено, когато госпожа Кина Андреева по друг повод го предложи.
Или да не се цитират конкретни членове и алинеи от закон, който вече е в процедура на изменение в пленарна зала. Иначе в противен случай ние след един месец ще тръгнем отново по пътя на изменения и допълнения на закона, който в момента е разискван от Народното събрание.
Считам, че това не е изчистено добре като процедура, защото Законът за устройство на територията е всъщност устройственият закон. Законът за камарите на архитектите и инженерите се позовава само в някои свои членове на Закона за устройство на територията. При това положение е редно след гласуване на изменителния закон за устройство на територията да бъде извършено едно перфектно и много бързо съгласуване със съответните текстове от вече гласувания Закон за устройство на територията. Това е моето становище. Но тъй като току-що беше отхвърлено предложение за прекратяване на разискванията, не виждам как…
Георги Панев (ПСОДС, от място): То е по друг повод.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Може би по друг повод, защото аз по друг повод искам това.
Предлагам, господин председателю, наистина в тези последни няколко текста и особено накрая, където има цитирани няколко текста от Закона за устройство на територията, да преустановим разискванията и да ги възобновим незабавно, след като бъде гласуван законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Иванов, за съжаление не мога да поставя на гласуване още веднъж процедурно предложение, което е било отхвърлено.
Но Вие имате големия шанс да предложите да отпаднат думите “по чл. 166, ал. 5”, а да бъде “за строежи по Закона за устройство на територията”.

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Но, това не е редакционна поправка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Не е редакционна поправка, но винаги всеки народен представител има право да предложи отпадане на даден текст.
Предложението на госпожа Кина Андреева ще бъде осъществено, ако продължим да дискутираме, тъй като в 16,00 ч. ще дам почивка.
Господин Димитров, имате думата.
Димитър Димитров (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук отново се сблъскваме с проблема, който е развит в целия проектозакон, който обсъждаме на второ четене – текстове на вносителя, които са по-добри от предложенията и предложения, които само нарушават вътрешната логика на закона и внасят неясноти или съществено променят замисъла на вносителя.
Освен аргументите на господин Иванов, които поддържам и подкрепям, обръщам внимание, че в предложението на комисията има още едно съществено изменение от текста на вносителя. Става дума за това, че физическите лица с ограничена правоспособност, които са спечелили конкурси запазват, имат авторски права върху тях, до влизането на този закон в сила. Това е съществен проблем, на който обръщам вашето внимание.
Фактически с този текст, ако той се приеме, ние ограничаваме правата на млади специалисти да участват в конкурси, тъй като не се запазват реално техните авторски права.
Фактически с този текст, както казах, ние не създаваме условия за по-високо качество на проектиране. Този проблем се решава в предходни текстове. С този текст се ограничават правата на млади специалисти за участие в конкурси и евентуално запазване на техните авторски права.
Поради тази причина аз предлагам да се върнем към текста на вносителя по § 6, който решава и първия проблем, който господин Иванов постави с изчистването на един несъществуващ текст от Закона за устройство на територията и който запазва правата на млади специалисти да участват в конкурси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви.
Господин Владимиров, Вие пожелахте думата. Заповядайте.
Борислав Владимиров (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Опитвам се да не вземам отношение, защото времето напредва, но тези неща, които се говорят, че ще бъдат пропуснати авторските права на младите хора това е нещо, за което съм се борил и тук всички колеги, които бяха на заседанията на комисията го знаят, че това никъде не го пише. Не знам защо се правят такива интерпретации на тези текстове.
Предлагам да се ограничим от такива разсъждения и да продължим напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат отношение?
За дуплика има думата господин Димитров.
Димитър Димитров (КБ): Колеги, аз ще прочета текста, тъй като не всеки един от вас го има и ще оставя тълкуванието за всеки един от вас: “Физически лица с ограничена правоспособност, които до влизането на този закон в сила са спечелили конкурси имат авторски права върху тях”.
Коментарът го оставям на вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Имаше предложение да бъде гласуван текстът на вносителя, но съгласно правилника, щом има предложение за изменение, най-напред се гласуват предложенията за изменение, така че, ако бъде отхвърлено предложението на комисията, ще преминем към гласуване на предложението на вносителя. (Шум и реплики в залата.)
Към предложението на комисията обаче има предложение за отпадане на няколко думи, т.е. да не се фиксира точно членът и алинеята от Закона за устройство на територията.
Моля да гласувате това предложение за отпадане. (Реплики.)
Няма ли смисъл това нещо? Няма смисъл. Добре, няма да го гласуваме.
Моля да гласувате предложението на комисията.
Гласували 139 народни представители: за 87, против 52, въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
И гласуваме § 7, който става § 5.
Моля да гласувате!
Гласували 124 народни представители: за 120, против 4, въздържали се няма.
И този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 8 има предложение на народните представители Христо Кирчев и Иван Иванов:
В § 8, т. 4, буква “б” от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
“б) В ал. 3, изречение първо се изменя така:
“Държавните и други служители в териториалните администрации нямат право да изработват инвестиционни проекти, както и да упражняват какъвто и да е надзор или технически контрол по реда на този закон в работно или в извънработно време”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кина Андреева:
В § 8 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1, 2 и 3 да се отменят.
2. В т. 4, ал. 2 изразът “притежаващи ограничена техническа правоспособност” да отпадне.
3. В т. 4 (3), буква “б” да придобие следната редакция:
“б) служителите в държавни и общински администрации притежават ограничена проектантска правоспособност. Те имат право в извънработно време да изработват проекти за устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти при условията и на чл. 7, ал. 2 за територии, за които не са органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по реда на този закон”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народните представители Борислав Владимиров и Ваня Цветкова е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8 по принцип и предлага той да стане § 6 със следната редакция:
"§ 6. В Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1/2001 г., изм. и доп., бр. 41/2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 139, ал. 4 се създава изречение второ:
"Условията и редът за оправомощаване и регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, се определят от общото събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране."
2. В чл. 166, ал. 1:
а) в т. 1 думите "са регистрирани съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1" се заменят с "отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 1 и да притежават техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1";
б) в т. 2 думите "регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1" се заменят с "които трябва да отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 3 и да притежават техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1."
3. В чл. 167 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 т. 4 се изменя така:
"4. документи, удостоверяващи техническата правоспособност по чл. 229, ал. 1, професионалната квалификация и трудовия стаж;"
б) в ал. 4 т. 2 се изменя така:
"2. документи, удостоверяващи техническата правоспособност по чл. 229, ал. 1, професионалната квалификация и трудовия стаж;".
4. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Устройствени системи и планове и инвестиционни проекти се изработват само от проектанти – физически лица, които освен техническа правоспособност по чл. 229, ал. 1 имат и проектантска правоспособност. Условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със закон.
(2) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър", притежаващи ограничена техническа правоспособност.";
б) в ал. 3 изречение първо се изменя така:
"Държавните и другите служители в териториалните администрации, които притежават ограничена или пълна проектантска правоспособност, имат право в извънработно време да изработват проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти, както и да упражняват технически контрол за територии, за които служителите не са органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по реда на този закон."
5. В § 13 от Преходните разпоредби се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата "специална" се заменя с "пълна";
б) алинея 3 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, госпожо Андреева.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, аз няма да подкрепям своето предложение, тъй като то до голяма част е влязло в предложението на комисията.
Искам да направя една поправка, която се налага от приетия вече чл. 12. В чл. 230, ал. 3 след израза "Държавните и другите служители в териториалните администрации, които притежават ограничена…" думите "или пълна" трябва да бъдат заличени, защото в чл. 12 приехме, че държавните служители и служителите в общинските администрации нямат право да имат пълна проектантска правоспособност. Затова правя предложение тези две думи, които касаят ал. 3, да отпаднат, за да бъдем в синхрон с онова, което вече сме гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Съгласен ли е председателят на комисията? Да го приемем като редакционно предложение?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Приемам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Значи текстът се приема с тази редакционна поправка.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС от място): Оттегляме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Госпожо Андреева, Вие също оттегляте Вашето предложение, като правите тази редакционна поправка, нали? Добре.
При това положение можем да гласуваме предложението за § 6 така, както е предложен от комисията.
Моля да гласувате, с което приключваме приемането на този закон.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
С това § 6 е приет.
Законът изцяло е приет!
Ще направя едно процедурно предложение:
Моля народните представители да гласуват предложение при посещението на лорд Робъртсън заседанието на Народното събрание да се предава по националната телевизия и националното радио.
Моля да гласувате сега, за да избегнем това гласуване в негово присъствие.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Обявявам почивка до повикване на народните представители от председателя на Народното събрание. (Звъни.)


(След почивката.)

(Всички народни представители стават и с продължителни ръкопляскания посрещат генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор Негово Превъзходителство лорд Джордж Робъртсън.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, Ваши Превъзходителства, уважаеми дами и господа!
Особено ми е приятно да приветствам от името на Народното събрание на Република България генералния секретар на Организацията на Северноатлантическия договор Негово Превъзходителство лорд Джордж Робъртсън. (Бурни ръкопляскания.)
Уважаеми господин генерален секретар! Във Ваше лице народните представители приветстват един верен приятел на България, който има изключителни заслуги за нейното успешно придвижване към реализирането на един от основните й външнополитически приоритети – членството в НАТО. Ние осезателно чувствахме тази Ваша приятелска подкрепа през изминалите три години на Вашия мандат начело на НАТО. Това бяха едни от най-отговорните години на нашата подготовка за членство в организацията. В нашите уши, уважаеми лорд Робъртсън, още звучи Вашия енергичен глас, когато миналата година на срещата на най-високо равнище в Прага, започвайки с името на България, огласихте списъка на седемте държави, поканени да се присъединят към Северноатлантическия алианс. А сега искрено се радваме, че сте сред нас именно на днешния ден, когато се навършват шест години от официалното обявяване на желанието на България за членство в НАТО.
Изминатият път към НАТО през тези шест години убедително потвърждава верността на България към евроатлантическите ценности и идеали, готовността и способността й да се включва активно в инициативите на организацията за регионална, европейска и глобална сигурност. Парламентарните избори през 2001 г. и дейността на новоизбраното Народно събрание свидетелстват за широкия политически консенсус за участие в НАТО и за неговата висока обществена подкрепа.
Отправената ни в Прага покана за присъединяване към Алианса бе именно признание на последователното изпълнение на необходимите реформи както в областта на отбраната, така и във всички сфери на обществения живот, признание на отговорна външна политика като фактически съюзник на НАТО. Своят принос за тази покана даде и пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО през 2002 г., чието провеждане в София беше чест за България и за нейния парламент.
Понастоящем, успоредно с преговорите за присъединяване, с още по-усилени темпове продължава работата ни по вътрешните реформи. Съгласуваните действия на правителството и на Народното събрание са насочени към изпълнението на изискванията за присъединяване към НАТО в широк спектър от въпроси – политически, военни, икономически, финансови, правни и на сигурността. Парламентът и правителството на България са изпълнени с решимост да отговорят достойно на оказаното доверие и добросъвестно да изпълнят всички поети задължения във връзка с присъединяването към НАТО.
Уважаеми господин генерален секретар! По време на Вашия досегашен мандат НАТО постигна впечатляващи успехи, за които и Вие имате личен принос. Наред с историческото решение за разширяването на НАТО висока оценка заслужават и постигнатият нов етап в отношенията на НАТО с Русия, заздравяването на демокрацията и сигурността на Западните Балкани, укрепването на трансатлантическите връзки и на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз. Особено голямо значение има решителното включване на НАТО в оглавяваната от Съединените щати борба срещу международния тероризъм, една от най-големите заплахи за съвременното човечество.
Тясно свързан с тази борба е натискът, упражняван от международната общност върху режима на Ирак с оглед на изпълнението на Резолюция № 1441 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, налагаща на Багдад задължения за разоръжаване и за премахване на оръжията за масово унищожение.
България се присъедини към тези усилия. С решението на Народното събрание от 7 февруари т.г. тя отговори положително на искането на Съединените щати за подкрепа на планирането и осъществяването на евентуална коалиционна операция във връзка с изпълнението на тази резолюция на Съвета за сигурност. Като съюзник в борбата срещу тероризма България счита, че трябва да поеме своята отговорност. Същевременно тя подкрепя усилията за намиране на мирно решение по въпросите на разоръжаването на Ирак. Но за да бъде наложено това решение по мирен път и в съответствие с международната законност, е необходимо ООН, Европейският съюз и НАТО да говорят с един глас. Във връзка с това, лорд Робъртсън, ние високо ценим Вашите упорити усилия за постигане на трансатлантически консенсус и на съгласие в НАТО.
Вашето посещение в София в днешната напрегната и тревожна обстановка е още едно свидетелство за приятелските Ви чувства към България. Убедени сме, че тези кратки часове, които ще прекарате тук, ще бъдат още един стимул по нашия път към НАТО.
А сега давам думата на уважаемия генерален секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън. (Ръкопляскания.)ДЖОРДЖ РОБЪРТСЪН: Господин президент, господин министър-председател, господа министри, депутати, дами и господа! Много съм радостен да бъда тук, в София. За мен е чест да говоря пред българския парламент! (Бурни ръкопляскания, тъй като тези думи са казани на български език.)
Това, разбира се, не е първото ми посещение в София, както и не за първи път имам възможност да говоря в тази знаменита парламентарна зала. Но в един много истински смисъл това посещение е историческо. Защото то е първото ми посещение като генерален секретар в страна, която успешно направи прехода от страна-партньор към поканена страна – страна, която много скоро ще стане пълноправен член на Атлантическия съюз.
Позволете ми да започна, като отправя просто своите искрени поздравления. Поканата, отправена към България на срещата на високо равнище в Прага, напълно потвърди визията на тези, които много отдавна видяха, че бъдещето на България е в НАТО. Тя е доказателство за усилената работа, извършена от добрите хора в целия политически спектър на България и в обществото, за да стане тази визия реалност. И тя отразява много ясно напредъка, който вашата страна е направила за относително кратък период в стремежа към достигане на политическите и военни стандарти на НАТО. Поради това срещата на високо равнище в Прага за вашата страна представлява историческа стъпка. Поканата да се присъедините към Съюза е жалон по пътя на интегрирането на България към семейството на евроатлантическите страни.
Това беше не по-малко важен ден и за самия Алианс. Защото с поканата към седем страни да се присъединят към нас през 2004 г. НАТО направи решителна крачка към отдавнашната цел на Съюза – да се създаде Европа, която е наистина единна и свободна, обединена в мир, демокрация и общи ценности, от Балтийско до Черно море.
Така че срещата на високо равнище в Прага беше действително среща на преобразуванията за членовете на НАТО, за поканените страни и за цялата Евроатлантическа общност. Но нека не остане никакво съмнение – онези, които мислят, че Прага отбелязва края на пътя, грешат. Това не беше краят на пътя нито за съюзниците, нито за новопоканените. Това е начало на активен и труден период на промени, който ще изисква от всички нас огромни усилия.
Необходимостта от промяна е очевидна. След 11 септември положението със сигурността е по-нестабилно, по-непредсказуемо, а в много отношения и по-опасно, отколкото всеки от нас би могъл да предвиди преди десетина години. Нови терористични актове. Нови заплахи, свързани с разпространението на оръжия за масово поразяване. Нова нестабилност. Нови етнически вражди. И, във все по-глобализиращия се свят, все по-малко начини да се изолираме от тези заплахи и от техните последици.
При това положение със сигурността няма нито място, нито време за самодоволство. НАТО трябва да бъде изцяло модернизиран, напълно подготвен и оборудван, за да обезпечи сигурността ни. И всички съюзници от НАТО, както стари, така и нови, трябва да играят пълноценно ролята си и да понесат пълния си дял от общото бреме.
Извършването на тази трансформация бе основното предизвикателство, пред което бе изправен НАТО преди срещата на високо равнище в Прага. Мнозина се съмняваха, че Алиансът ще се справи с него. Те сгрешиха, защото Прага стана повратна точка за НАТО. Някога историците ще оценят периода между 11-и септември и срещата на високо равнище в Прага като време, в което Алиансът основно се преориентира и очерта насоките за бъдещето на НАТО – с нова политика, нови възможности и нови начини на работа.
Три нови политически промени дефинират НАТО от 21 век. Първо, Алиансът ще се изправи лице в лице срещу тероризма. Важността НАТО да играе определена роля е ясна. Това не е една чисто военна коалиция. Алиансът свързва заедно Европа и Северна Америка в тази обща дългосрочна борба. НАТО е жизнено важен форум, където разузнавателната информация се ползва съвместно в рамките на Евроатлантическата общност. И единствено НАТО е в състояние да събере и подготви пълната военна мощ на 30-ина демокрации – съюзници и партньори – за да бъде в състояние да попречи, възпира и защитава от тероризма.


В Прага страните от НАТО се споразумяха, че Алиансът ще бъде по-добре подготвен за отбрана срещу оръжията за масово унищожение. Отново логиката е ясна. Ал Кайда ни показа тези, които са готови да използват тези ужасни оръжия, само ако се доберат до тях. От 11 септември насам примерите на разпространение просто се умножиха – от изтеглянето на Северна Корея от Договора за неразпространение до разкритието на смъртоносни химически оръжия в един апартамент в Лондон. Продължаваща криза във връзка с разоръжаването на Ирак показва колко ключов е този въпрос за нашата сигурност и всъщност за международната стабилност.
Ето защо НАТО като основната организация за сигурност в евроатлантическата област трябва и ще се ангажира да се защити срещу химическите, биологическите и ядрени оръжия.
Третата промяна в политиката е не по-маловажна, тъй като тя подготвя НАТО за бъдещето. Миналата година страните от НАТО се споразумяха, че в лицето на такива нови заплахи вече старите изкуствено създадени географски ограничения на зоната на НАТО и нейните действия се обезсмислят. Наистина те са глупави, ако трябва да се предприемат действия в лицето на ясните, отчетливи опасности на нашето съвремие. Ето защо Алиансът се съгласи, че оттук нататък войските на НАТО трябва да са готови да отидат там, където има нужда от тях и да осигурят защита срещу заплахи откъдето и да се явяват те. Така че дебатът извън зоната на НАТО вече е минало.
Това са три основни промени, но политиката ще бъде празни думи, ако нямаме способността да ги изпълним със съдържание. А НАТО никога не се е придържала и не е била привърженик на празните думи. НАТО обича да изпълнява своите обещания. Ето защо тя възприе тези фундаментални промени. Прага задвижи една серия драматични промени. Преди всичко новата сила за реагиране на НАТО, която ще започне да действа в 2004 г., а може би и по-рано, ще обедини най-добрите войски на Алианса от двете страни на Атлантика в една елитна, много мобилна част, войска, в която България също може би ще допринесе, след като се присъедини към Алианса.
Страните от НАТО се споразумяха, че това, което наричаме ангажираност с възможностите, боеспособността, е нещо, което е изключително важно и всяка страна от НАТО би трябвало – страните-членки, както и новите – да се ангажират да допринасят към конкретна област, в която те имат чувствително преимущество. Това са четири основни области: оперативна съвместимост, стратегически транспорт, високите технологии, защита срещу ядрени и бактереологически оръжия. Ето къде НАТО би трябвало да набележи напредък непосредствено.
Прага заложи и един друг план – как да се използват най-добре бюджетите за отбрана. Сега в момента страните-членки от Европа на НАТО харчат около 150 млрд. евро за отбрана. Това са страшно много пари. И това ще бъдат пари, които ще се увеличат с присъединяването на новите седем страни. Ясно е, че Европа не използва тези пари само за отбрана. Трябва да се предостави ефективна отбрана, при това по начин, по който можем да си позволим. Именно затова страните-членки трябва да търсят нови начини да направят своите средства по-ефективни, нововъведения, които ще бъдат интересни и за новите страни-членки, например като се правят по-масови сделки, за да се купи повече на по-ниска цена. Споделянето е много важно в сферата на транспортните самолети и танкерите. За да можем да си позволим пълния спектър на военни възможности, ние правим така, че страните се опитват да се специализират там, където биха могли да допринесат най-много. Другите страни-членки на НАТО също се ориентират към подобни роли и поканените страни трябва да направят това. Нови политики, нови възможности – това беше планът, заложен в Прага. Но, както знаят законодателите, тези планове трябва да се направят реални. Всички членове на Алианса трябва да работят много усилено и да взимат много силни решения, ако ние ще изпълним обещанието от Прага. Поканените страни са изправени пред двойно предизвикателство – те трябва да продължават и да увеличават собствените си политически военни реформи, които им помогнаха да постигнат толкова големи успехи досега. Същевременно те трябва да се подготвят да скочат в един движещ се влак, защото преобразуванието, трансформацията на НАТО е както основна, така и бързо движеща се. Аз не мога да кажа с достатъчно силни думи колко е важно да се продължават реформите в поканените страни. Както казах по-рано, ние навлязохме в една нова ера на сигурност, където във всеки един момент могат да се изправят пред нас реални и много смъртоносни заплахи. Защитата срещу тези заплахи изисква пълно участие от цялата евроатлантическа общност.
Членството в НАТО носи огромни привилегии – едно място на масата, където се взимат основните решения за евроатлантическата сигурност, едно място, където страната има роля в планирането и провеждането на основните военни операции и основната, крайната гаранция за сигурност, която дава чл. 5 на Вашингтонския договор. Но заедно с тези привилегии идват и някои отговорности. Новите страни-членки би трябвало да играят една конструктивна роля в рамките на Съвета на НАТО и да помогнат на Алианса да стигне до консенсус. Те би трябвало да направят един реален и значителен военен принос в партньорството със съюзниците от НАТО. Те трябва също така да постигнат и политическите стандарти, които правят НАТО истинския символ на сътрудничество, демокрация и мирни взаимоотношения. Те трябва да направят това колкото е възможно по-бързо по всички тези причини.
България и другите поканени страни ще продължат да работят по Плана за действие за членство, за да постигнат необходимите реформи. На политическия фронт те включват реформата в съдебната система, за подобряването на безпристрастността на съдебната система, борбата срещу организираната престъпност и корупцията, която може да подкопае самата основа на демокрацията и всъщност може да се разпростре и към съседните страни. Трябва да гарантира много сигурен и твърд контрол върху експорта, интегриране на малцинствата за гарантиране на социалния мир.
Същевременно поканените страни трябва да продължават да прилагат реформите на военния фронт. Остарелите тежки метални армии трябва да бъдат намалени, за да могат да се вместят в съвременното планиране и бюджет. Сигурността на класифицираната информация трябва да бъде гарантирана и хората, които боравят с тази информация, трябва да получат разрешение да я получават. Също така трябва да се осигуряват достатъчни ресурси за всички тези реформи, за да могат те да успеят. Това изглежда един много тежък и дълъг лист, но аз зная, че тези реформи могат да бъдат постигнати. Първо, защото вече видях напредъка, който беше постигнат в България и в другите шест поканени страни. Преди десет години никой не би могъл да си представи, че толкова много политически, икономически и военни реформи биха могли да бъдат постигнати. Но това е факт. И това усилие даде огромни резултати както за поканените страни, така и за НАТО. И това ни дава увереност в бъдещия напредък.
Втората причина – поради това, че България показва воля и растяща възможност да допринесе реално към международната сигурност на Балканите. Българските войници изиграха много ценна роля в Черноморския регион. България насърчава сътрудничеството и диалога в многото предизвикателства към сигурността в региона. В борбата срещу тероризма България допринесе много в борбата срещу Ал Кайда и талибаните, а сега като член на Съвета за сигурност на ООН България играе важна роля в международните усилия да се гарантира разоръжаването на Ирак. Това е една много добра история на конструктивна ангажираност и тя дава увереност за бъдещата роля на България като съюзник на НАТО.
Дами и господа, може би вие следихте дебата в Брюксел за това кога да започне да се предоставя отбранителна подкрепа на Турция, за да отблъсне потенциална заплаха от Саддам Хюсеин, който е един от по-несигурните съседи на Турция. Това беше основна тема през последните две седмици. Но много късно снощи аз си мислех, че този дебат може би ще ме принуди отново да отложа посещението си. Аз обаче съм много щастлив, че ние постигнахме консенсус и наистина можах да дойда тук, макар че съм много уморен.
Някои хора бяха започнали да казват, че този проблем показва, че НАТО е в дълбока криза. Те не бяха прави. Алиансът не е и никога не е бил монолитен. Всички съюзници, всички страни в Алианса имат много силни възгледи и ги изразяват много бурно, но всички са съгласни, че Вашингтонският договор е един абсолютен ангажимент и всички те обещаха, поеха ангажимент да помогнат на Турция. Дебатът не беше за това дали да се действа, а кога. И снощи, много късно снощи, ние решихме, че отговорът е, че сега е времето да започнем планирането.
И това, което вие следихте, което вие наблюдавахте, и целият свят наблюдаваше, това беше един уникален процес на изграждане на консенсус. Консенсусът не винаги е нещо лесно за постигане, но в НАТО е много важно за нашата сплотеност и за нашата ефективност и аз чакам с голямо нетърпение деня в близкото бъдеще, когато България ще се присъедини към НАТО и ще направи така, че този процес да работи добре и за тази страна, и за всички страни в този велик Алианс – НАТО.
Благодаря ви много за това, че дойдохте днес на това специално заседание на парламента! Благодаря за любезността да изслушате моето изказване пред пленарната зала! Благодаря ви много за работата, която свършихте в последното, предишното и сегашното правителство! Благодаря ви за всичко, което сте направили! Очаквам с нетърпение отново да ви благодаря за вашия принос като страна и като народ за още по-голямата сигурност и солидарност на НАТО. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин генерален секретар!
Уважаеми народни представители, давам думата на председателя на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори господин Пламен Панайотов за изявление.
Заповядайте, господин Панайотов.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин генерален секретар на НАТО, уважаеми господин президент, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин премиер, уважаеми депутати, министри, Ваши превъзходителства!
Не е случаен фактът, че посещението в България на генералния секретар на НАТО се провежда в изключително важен момент както за страната, така и за цялата световна общественост. България ясно заяви принадлежността си към ценностите, които държавите от Алианса изповядват и готовността си да споделя отговорностите, произтичащи от нейното членство.
Уважаеми господин генерален секретар на НАТО, от името на управляващото мнозинство Ви благодаря за високата оценка за позицията на България, която току-що дадохте!
След атентатите от 11 септември и присъединяването на България към световната антитерористична коалиция страната ни категорично и последователно е изразявала своята позиция, действайки като фактически член на НАТО. Управляващото мнозинство на НДСВ и ДПС, като носител на европейския и евроатлантическия проект на България, доказа, че стои на висотата на предизвикателствата, пред които Алиансът днес е изправен. Това бе отчетено и на срещата на НАТО през ноември в Прага, където страната ни получи покана за пълноправно членство. Усилено продължаваме с реформите и изпълнението на поетите ангажименти и в съвсем кратък срок предстои подписването на Присъединителния протокол и неговата ратификация.
Тези важни за България събития, изразяващи реализирането на националните ни приоритети, се случват в момент, когато цялата световна общественост е изправена пред огромно предизвикателство – противодействието на тероризма и незаконното производство и притежание на оръжия за масово унищожение.
Българският парламент и българското правителство изразиха ясната си позиция, категорично заставайки зад усилията на своите съюзници за противодействие на тероризма. България, като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, продължава активно да работи за търсене на мирен изход от кризата с Ирак при стриктно спазване на резолюциите на Организацията на обединените нации.
В същото време ние сме уверени, че само своевременна, твърда, единна и последователна позиция на съюзниците в антитерористичната коалиция за оказване на натиск върху режима в Багдад дава шанс за мирно решение на кризата. Всяко забавяне, всяко колебание предоставя възможност за трансформирането на тероризма в нови форми и за разпространението му на нови територии.
Не може да има неутралитет спрямо тази заплаха, защото дори днес да изглежда, че тероризмът не представлява пряка опасност за определена държава, утре същата тази страна, проявила неутралитет, може да се окаже поредната мишена на терористични атаки.
През последните няколко години световната общественост бе потресена от поредица атентати, отнели живота на хиляди невинни хора от различни националности, много от които жени и деца. Тези жертви и тяхната нелепа гибел предизвикаха скръбта и съчувствието на милиони хора, които преклониха глава пред тяхната памет. Демократичната общественост спонтанно изрази своята солидарност за противодействие на тероризма, за гарантиране живота и сигурността на всички граждани.
Днес гражданското общество отново заявява своя стремеж за запазване на мира и за използване на всички възможни средства за предотвратяване на нов военен конфликт. Това е основна задача и за Организацията на обединените нации, и за Северноатлантическия алианс. Но тази цел може да бъде постигната само ако насрещната страна извърви своята част от пътя, само ако режимът в Багдад незабавно изпълни Резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН, ликвидирайки оръжията си за масово унищожение.
Светът, уважаеми дами и господа, изпрати двадесети век с надеждата, че през новото хилядолетие човечеството, помнейки грешките и поуките от миналото, породили войните, омразата и разделението, ще живеят по един нов начин в мир, демокрация и зачитане на човешкото достойнство. Ще живеят по-сигурно и по-проспериращо. И всички демократични държави са длъжни да обединят усилията си за постигането на тази цел. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Панайотов.
Давам думата на председателя на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили госпожа Надежда Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Надежда Михайлова (ПСОДС): Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители, дами и господа министри, уважаеми господин генерален секретар на НАТО!
Позволете ми най-напред да Ви поздравя за последователните усилия и постигнатия успех в преговорите с държавите–членки, който доведе до началото на планирането на защитата на Турция от евентуална външна агресия във връзка със ситуацията около Ирак.
Днешното посещение на лорд Робъртсън в България е повече от навременно. От една страна, България навлиза в най-важната фаза на процеса на атлантическа интеграция. От друга страна, международната общност предстои да вземе решение и да направи решителна стъпка в търсенето на верния подход за разоръжаване на режима на Саддам Хюсеин.
Съюзът на демократичните сили и партиите от ОДС винаги са отстоявали принципите и политиката на атлантическата солидарност и борбата с тероризма. Макар и в опозиция днес, Обединените демократични сили предложиха програма от мерки за достойното членство на България в НАТО, която получи и Вашата висока оценка, господин генерален секретар. В мотивите за изработването на тази програма залегна както позицията на НАТО, така и убедеността на ОДС, че интеграцията ни в Алианса трябва да бъде плод на качествено консенсусно усилие от всички политически фактори, които знаят как да превърнат България в лоялен и ефективен член на НАТО.
Използвам повода на посещението на лорд Робъртсън още веднъж да се обърна към Народното събрание за необходимостта от това да се приеме национална програма от мерки за атлантическо членство, в които се отключва важност за нашата страна.
Уважаеми господин генерален секретар, днес още веднъж бих искала да подчертая, или по-скоро да напомня думите Ви отпреди няколко дни, че всеки кандидат за Алианса ще бъде оценяван не по думите, а по делата.
До момента на ратификацията България трябва да преодолее някои сериозни пропуски, които Вие също споменахте и във Вашето изказване, във връзка със засилване на контрола върху търговията с оръжие и стоки с възможна двойна употреба, защитата на класифицираната информация, реформата в специалните служби и реформирането на съдебната система.
Съюзът на демократичните сили, заедно със своите партньори, ще продължи да следи и да настоява за подобряване на експортния контрол върху износа на оръжие и стоки с възможна двойна употреба. Готови сме да подкрепим сериозна реформа и засилване на гражданския и политическия контрол върху специалните служби и защитата на класифицираната информация. Настояваме всички предложения за ръководители на специални служби да бъдат обсъждани в Народното събрание, както и да се мисли за пълна прозрачност относно тяхното минало и връзките им с Държавна сигурност и икономически фактори.
Уважаеми дами и господа, носенето на политическа отговорност е един от най-важните ценностни критерии на демократичната държава, която се стреми към членство в НАТО и Европейския съюз. От България ще се очакват още множество решения и отговори на въпроси, които пряко засягат присъединяването ни към общността на евроатлантическите ценности.
Като лидер на Обединените демократични сили съм убедена, че сме длъжни да заемем ясна национална политика и да не се притесняваме да подлагаме понякога на критика действия, които могат да поставят под въпрос защитата на демократичните ценности и успешната ни атлантическа интеграция. Казвам това в присъствието на високия ни гост, защото смятам, че НАТО и България не се разглеждат като свои и чужди.
Уважаеми господин генерален секретар, искам накрая да пожелая да запазите същата решителност и умение до края на своя мандат. Благодаря Ви за личните усилия да запазите единството и солидарността между съюзниците, както и за поетата историческа отговорност България да стане достоен член на Алианса. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Давам думата на заместник-председателя на Парламентарната група на Коалиция за България господин Любен Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Господин президент, господин председателю, господин министър-председателю, Ваше Превъзходителство лорд Робъртсън! Позволете ми от името на Парламентарната група на Коалиция за България да Ви приветствам с “Добре дошли!” в българския парламент! Ние високо оценяваме посещението на генералния секретар на НАТО и то в един момент, когато Северноатлантическият пакт, Европа и Международната общност търсят изход от кризата с Ирак.
Вашето посещение, господин Робъртсън, и Вашата реч показват мястото, което заема Република България за реализирането на един справедлив международен ред. И мога да Ви уверя, че България ще изпълни своя дълг за един по-справедлив и мирен свят.
Нашата стратегическа задача е пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО. И българските социалисти, и Коалиция за България неотстъпно работят в тази насока.
Ние високо ценим личния Ви принос, господин Робъртсън, че България беше поканена за пълноправен член на НАТО. Ние сме уверени, че следващата година тук, в тази зала, българският парламент ще ратифицира договора между Република България и НАТО и България от фактически ще стане и юридически член на Алианса. (Ръкопляскания.)
Реформите, които се провеждат, включително и в армията, са болезнени и засягат съдбите на десетки хиляди хора, но българските граждани с достойнство носят своя кръст в името на по-доброто бъдеще за децата. За нас НАТО трябва да бъде основният стабилизиращ фактор в Европа и в света. НАТО трябва да бъде основният стожер на мира, защото няма по-голяма ценност от човешкия живот.
Ваше Превъзходителство, ние разбираме трудностите, които преживява днес НАТО, и Вашата лична отговорност за консолидиране на позициите на държавите, членуващи в Алианса. Ние искаме да вярваме, че противоречията ще бъдат преодолени и от тази криза всички ние ще излезем по-мъдри и сплотени в утвърждаване на общочовешките ценности. Мисля, че режимът в Багдат не трябва да ни разделя, а да ни сплотява.
Преди 10 дни българският парламент след бурни дебати прие едно трудно решение, с което Вие сте запознати. Позицията на Българската социалистическа партия и на Коалиция за България е следната:
1. Ирак трябва да изпълни безусловно резолюциите на Организацията на обединените нации, включително и Резолюция 1441 на Съвета за сигурност.
2. Разрешаване на кризата в Ирак трябва да се търси в рамките на Устава на Организацията на обединените нации и Съвета за сигурност. Международният правов ред трябва да бъде спазван от всички държави, независимо от тяхната икономическа и военна мощ.
3. Без изрична резолюция на Съвета за сигурност не трябва да се предприемат едностранни военни действия.
4. Войната не е неизбежна. Република България, като член на Съвета за сигурност и бъдещ член на НАТО, трябва да спомогне за намиране на мирен изход от кризата.
5. България трябва да получи реални гаранции за своята национална сигурност.
Господин генерален секретар, умният политик и държавник трябва да чува гласа на хората, гласа на своя народ. А нашият, българският народ, е един от най-древните народи на Европа, е и горд, и миролюбив народ, народ с достойнство, който цени своите истински приятели. Ние сме за обединена, а не разединена Европа. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Давам думата на заместник-председателя на Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Юнал Лютфи.
Юнал Лютфи (ДПС): Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми господин генерален секретар на НАТО, уважаеми и скъпи колеги народни представители! Първо, бих искал да кажа, че на мен ми е много лесно днес да се явя пред тази трибуна, пред вас и пред Вас, уважаеми господин генерален секретар, защото вчера приключи Петата национална конференция на Движението за права и свободи. В доклада на нашия председател имаше специален раздел по отношение на приоритетите на България за интегриране в НАТО и в Европейския съюз. В нашата програмна декларация също беше отделено място за непоколебимата и неотклонна политика за интегриране на България в НАТО.
Движението за права и свободи, уважаеми господин генерален секретар, от своето основаване, още от 1990 г., винаги е следвало и е вярвало, и е утвърждавало, че за България няма друга алтернатива освен бързото и безусловно включване на страната ни в евроатлантическите структури и в НАТО. Така че аз и моите колеги народни представители се гордеем, че принадлежим към Движението за права и свободи, което вчера на своя конгрес не само потвърди още веднъж този външнополитически приоритет, но заяви, че наистина, за да постигнем фактическото ни членство в НАТО, тези приоритети вече имат вътрешнополитически аспект.


Изцяло се присъединяваме към Вашите констатации, уважаеми генерален секретар, за онази работа, която предстои пред България и останалите страни-кандидати, а именно специално за България – България трябва да работи за реформи в съдебната система, за радикална борба срещу престъпността и корупцията, да има строг контрол върху търговията със специални производства.
Уважаеми колеги, Движението за права и свободи винаги е смятало, че НАТО не е само отбранителна сила и организация, а е организация на ценности, НАТО е преди всичко демокрация, гарантиране правата на човека, сигурност и стабилност. Неслучайно генералният секретар лорд Джордж Робъртсън спомена, че за да бъде една страна членка в НАТО, трябва да бъдат гарантирани правата на човека и правата на малцинствата. И наистина България постигна това. За постигането му Движението за права и свободи има голяма заслуга.
Уважаеми господин генерален секретар, бих искал да се присъединя към благодарностите за Вашите лични усилия и за това, че България получи покана през месец декември в Прага. Бих искал да Ви уверя, че Движението за права и свободи като член на управляващата коалиция ще работи наистина за постигане на онези критерии, които Вие споменахте, а именно в областта на икономиката и реформата в армията, за да може наистина 2004 г. България де юре да стане член на НАТО.
Още веднъж бих искал да изявя позицията на Движението за права и свободи по отношение на световния тероризъм и позицията ни за Ирак. Ние сме за пълното изчерпване на мирните средства за решаване на кризата в Ирак. Движението за права и свободи подкрепи решението от миналата седмица на българския парламент, но ние бихме искали България като член на Съвета за сигурност да продължава да утвърждава авторитета и ролята на Съвета за сигурност и ООН при решаването на международни конфликти и кризи. Убедени сме и вярваме, че планирането и подготовката на военна операция в Ирак е средство за оказване на натиск, за да може Саддам Хюсеин и неговият режим доброволно да се разоръжат от оръжията за масово унищожение.
И накрая, уважаеми господин генерален секретар, позволете ми да Ви благодаря още веднъж и да Ви пожелая успешен мандат и да знаете, че България ще бъде достоен член на Алианса. Благодаря Ви много. (Ръкопляскания от блока на НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Лютфи.
Уважаеми дами и господа, позволете ми още веднъж от мое и от ваше име да изразя благодарността от посещението на генералния секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън.
Преди да закрия днешното извънредно заседание, искам да поканя официалните гости на чаша вино в Клуба на народния представител.
Следващото пленарно заседание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 18,24 ч.)Председател:
Огнян Герджиков


Заместник-председател:
Благовест Сендов


Секретари:
Светослав Спасов

Несрин Узун