Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-02-19

Председателствали: председателят Огнян Герджиков  и заместник-председателите Камелия Касабова, Благовест Сендов и Юнал Лютфи

Секретари: Светослав Спасов и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието!
Уважаеми народни представители, преди да ви представя проектопрограмата за седмицата, искам да ви обърна внимание, че днес от 11,00 ч. в зала "Св. София" на бул. "Батенберг" е поклонението на председателя на Конституционния съд Христо Данов. Затова почивката ще бъде дадена малко преди 11,00 ч. и ще продължи един час, за да имаме възможност всички да отдадем почит на големия юрист Христо Данов.
Проектът за програма за работа от 19 до 21 февруари включва следните точки:
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет.
3. Второ четене на законопроекта за посевния и посадъчен материал.
4. Първо четене на законопрроекта за изменение и допълнение не Данъчния процесуален кодекс.
5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
8. Законопроект за ратифициране на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.
9. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права.
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Харватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия.
11. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия.
12. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
13. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината.
14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното производство.
15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
16. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народнодемократична република.
17. Парламентарен контрол.
Уважаеми народни представители, моля, гласувайте този проект за дневен ред.
Гласували 190 народни представители: за 153, против няма, въздържали се 37.
Уважаеми народни представители, постъпило е предложение, подписано от господин Любен Корнезов – на основание ал. 3 на чл. 40 от правилника той предлага в програмата на Народното събрание за седмицата да бъде включен като точка от дневния ред законопроектът за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени и недвижими имоти, с вносители Любен Корнезов и Михаил Миков.
Уважаеми народни представители, моля ви гласувайте това предложение за включване на тази точка в дневния ред.
Гласували 182 народни представители: за 58, против 115, въздържали се 9.
За процедурно предложение – заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване. Още веднъж се обръщам към всички народни представители – моля ви, подкрепете да се включи в дневния ред това предложение за прословутата запетайка. Толкова години един несправедлив закон, който засяга правата, интересите на невинни граждани, не може да остане без вниманието на това Народно събрание. Грешката, която е направена с приемането на чл. 7 преди толкова години, ние трябва да я поправим.
Моля ви още веднъж, ако не вярвате, елате в Комисията по жалбите и петициите на гражданите да чуете болките и страданията на тези, които са засегнати от този несправедлив закон. И в края на краищата България ще бъде осъдена в Страсбург, защото ние не искаме да си променим един несправедлив текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Уважаеми народни представители, подлагам отново на гласуване направеното предложение за включване на този законопроект в дневния ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 71, против 92, въздържали се 9.
Не се приема.
Постъпили законопроекти и проекторешения в периода 12 – 18 февруари.
Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода ноември – декември 2002 г. Вносител Коста Костов – председател на комисията.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Подпомагащи са Комисията по икономическата политика и Комисията по здравеопазването.Уважаеми народни представители, преминаваме към първа точка от нашия дневен ред, а именно:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАМЯНА НА ВОИНСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С АЛТЕРНАТИВНА СЛУЖБА.
Искам да помоля председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, господин Станимир Илчев, да представи доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев: Благодаря, господин председател.
Моля Ви да подложим на гласуване предложението в залата да влезе и да присъства по време на разглеждането на първо четене на този законопроект заместник-министъра на труда и социалната политика господин Бозаджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има предложение за допускане в зала на заместник-министър.
Моля Ви, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 150 народни представители: за 126, против 21, въздържали се 3.
Приема се.
Поканете заместник-министъра в пленарната зала.
Господин Илчев, заповядайте, за да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев:

“ДОКЛАД
относно законопроект, № 202-01-81 за изменение и
допълнение Закона за замяна на воинските задължения с
алтернативна военна служба, внесен от Министерския съвет
на 19 ноември 2002 г.

На редовно заседание, проведено на 12 декември 2002 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба.
В заседанието участваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Генералния щаб на Българската армия.
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за замяна на воинските задължения имат за цел усъвършенстването на нормативната уредба, свързана със замяната на воинските задължения с алтернативна служба и с изпълнението на мирновременна алтернативна служба. Промените се налагат от необходимостта да бъде синхронизиран законът с направените през последните години промени в българското законодателство и да се отстранят някои недостатъци, проявили се при неговото прилагане.
Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения на Закона за алтернативната военна служба в няколко основни насоки:
Включване на държавните и общинските предприятия в кръга на потенциалните работодатели.
Промяната цели да се осигурят работни места за изпълнение на мирновременна алтернативна служба в държавните и общинските лечебни и социални заведения и в други подходящи държавни предприятия, както и мирновременната алтернативна служба да стане приемлив избор за повече наборници, включително без образование и професионална квалификация.
Предвижда се опростяване на административните процедури, свързани с управлението на алтернативната служба и се премахва възможността за замяна на алтернативната служба с наборна военна. Подробно са регламентирани отношенията между алтернативно служещия и работодателя във връзка с изпълнението на мирновременната алтернативна служба.
Уеднаквява се режимът за отлагане, прекратяване и освобождаване от мирновременна алтернативна служба с режима на наборните военнослужещи, във връзка с промените на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се урежда и въпросът за освобождаването на изтърпявалите наказания лишаване от свобода за престъпления по чл. 361 от Наказателния кодекс.
Представителите на Министерството на отбраната и на Генералния щаб на Българската армия изразиха положителни становища в подкрепа на законопроекта.
Народните представители обърнаха внимание на очерталите се тенденции през последните години относно възможността български граждани да се възползват от този закон. С одобрение беше прието предложението за намаляване на срока на алтернативната служба, доколкото същата става един път и половина по-дълга от наборната служба вместо два пъти.
На вниманието на членовете на комисията беше представено писмо от Конфедерацията на независимите синдикати с конкретни предложения по настоящия законопроект, които се отнасят преди всичко до разпоредбите, уреждащи правата на гражданите при изпълнение на мирновременната служба, вместо воинско задължение.
След проведеното обсъждане Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното

СТАНОВИЩЕ:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2002 г.
Становището беше прието с консенсус.”
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Илчев.
Доклад на Комисията по труда и социалната политика по този законопроект – заповядайте, д-р Адемов, за да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.

“ДОКЛАД
по законопроект за изменение и допълнение на
Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна
служба, № 202-01-81 от 19.11.2002 г., внесен от
Министерския съвет

Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 16 януари 2003 г., разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха господин Валери Апостолов, заместник-министър на труда и социалната политика, господин Румен Коцев, председател на Комисията по алтернативна служба към Министерството на труда и социалната политика.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба и мотивите към него бе представен от господин Валери Апостолов, заместник-министър на труда и социалната политика.
Предлаганите изменения и допълнения имат за цел усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба в областта на алтернативната служба и се налагат от необходимостта за синхронизиране с националното и международното законодателство.
Законопроектът предлага изменение и допълнение в няколко основни насоки. На първо място е включването на държавните и общинските предприятия в кръга на потенциалните работодатели. Промените целят мирновременната алтернативна служба да стане приемлив избор, включително за наборници без образование или професионална квалификация. Предлага се опростяване на административните процедури, свързани с управлението на алтернативната служба. Премахва се възможността за нейната замяна с наборна военна служба. Правно се регламентират отношенията между алтернативно служещия и работодателя при и по повод изпълнението на мирновременната алтернативна служба и други.
Промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България от 2000 г. и 2002 г. включват нови основания за отлагане, прекратяване и освобождаване от наборна военна служба. С настоящия законопроект се цели да бъде уеднаквен режимът за отлагане, прекратяване и освобождаване от мирновременна алтернативна служба с режима на наборните военнослужещи.
В Преходните и заключителните разпоредби се урежда освобождаване на изтърпявалите наказания “лишаване от свобода” за престъпление по чл. 361 от Наказателния кодекс за периода 1991-1999 г.
Съгласно чл. 59, ал. 2 от Конституцията на Република България, изпълняването на воинските задължения, условията и редът за освобождаването от тях или замяната им с алтернативна служба се урежда със закон. Поради липсата на такъв закон, това право практически не е могло да бъде реализирано. Със споразумение по дело пред Европейския съд по правата на човека, Република България се е задължила да признае срока на изтърпяваното наказание за алтернативна служба.
В хода на проведената дискусия бяха зададени въпроси относно броя на лицата, които ползват гражданските си права по Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, техните трудови и осигурителни права, реда и начина на заплащането на труда на лицата и други.
Бе прието, че Законът за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, както и последвалите го закони за неговото изменение и допълнение са в посока на предлагане на ефективни механизми за подобряване на националното законодателство на основата на европейския опит.
След приключване на разискванията и проведено гласуване, с резултат “за” – 18, “против” и “въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното


СТАНОВИЩЕ:

Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Адемов.
Доклад на Комисията по правата на човека и вероизповеданията - господин Лъчезар Тошев, заповядайте, за да представите доклада на комисията по този законопроект.

ДОКЛАДЧИК Лъчезар Тошев: Благодаря, господин председателю.
"На своето редовно заседание от 5 декември 2002 г. Комисията по правата на човека и вероизповеданията разгледа внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба.
На заседанието присъстваха господин Румен Коцев от Министерството на труда и социалната политика и председател на Комисията по алтернативна военна служба и господин Едуард Асенов от Министерството на отбраната, които представиха законопроекта от името на вносителя.
Законопроектът за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба беше приет през 1998 г. и неколкократно променян през 1999 и 2000 г.
Настоящите изменения на редица текстове са предизвикани от сблъскването с проблеми, установени при приложението на закона. Опростяват се административни процедури, отменят се изисквания за образование на кандидатстващите, разширява се кръгът на даващите работа на отбиващите алтернативна военна служба. Същевременно срокът на алтернативната военна служба остава значително по-дълъг от този на редовната военна служба. Не се приемат на алтернативна военна служба лица, които са кандидатствали за разрешително за носене на оръжие. Не се допуска замяната на алтернативната с редовна наборна военна служба, след като изпълнението й е започнало.
С новите текстове се предлага и правна регламентация на отношението между алтернативно служещите и работодателя по повод изпълнението на мирновременната алтернативна служба.
След проведените дебати по законопроекта беше проведено гласуване, при което се получиха следните резултати: за законопроекта – 8 народни представители, против няма, въздържали се 2.
На основание на проведеното гласуване комисията предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба, внесен от Министерския съвет." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Тошев.
Има становище на Комисията по европейска интеграция. Господин Вълчев го няма.
Моля господин Памуков да представи доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Йордан Памуков:
"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по европейска интеграция
относно законопроект за изменение и допълнение
на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, № 202-01-81, внесен от Министерския съвет
на 19 ноември 2002 г.

На свое редовно заседание, проведено на 29 януари 2003 г., Комисията по европейска интеграция разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба.
На заседанието присъстваха господин Валери Апостолов – заместник-министър на труда и социалната политика и господин Румен Коцев, юрисконсулт в Министерството на труда и социалната политика и председател на Комисията по алтернативна военна служба. Законопроектът беше представен от заместник-министър Апостолов.
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба имат за цел усъвършенстването на нормативната уредба, свързана с изпълнението на мирновременната алтернативна служба, както и преодоляването на някои недостатъци на закона, проявили се при неговото практическо прилагане. Промените са наложени и от необходимостта законът да бъде приведен в съответствие с измененията в българското законодателство, последвали неговото приемане.
Правната уредба на отношенията, свързани със замяна на воинските задължения с алтернативна служба, не е регламентирана с нарочни правни актове, приети от институциите на Европейския съюз, поради което не се налага преценка на съответствието на предложените промени с нормите на acquis communautaire.
Такава преценка следва да се направи само по отношение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, доколкото правото на замяна на воинските задължения с алтернативна служба е едно от проявленията на правото на свобода на съвестта, мисълта и религията, гарантирано от чл. 9, ал. 1 от конвенцията.
Изискванията на Конвенцията за гарантиране на правото на замяна на воинските задължения с алтернативна служба, когато изпълнението на службата с оръжие противоречи на съвестта или религиозните убеждения на гражданите, бяха принципно удовлетворени с приемането на закона. Предлаганите изменения и допълнения не водят до съществена промяна на обхвата на това право, нито съдържат ограничения, които могат да влязат в колизия с изискванията на посочения международен договор.
Нещо повече, разпоредбата на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта предвижда освобождаване от мирновременна алтернативна служба на лицата, които ефективно са изтърпели наказание лишаване от свобода за престъпление по чл. 361 от Наказателния кодекс, извършено от 13 юли 1991 г. до 1 януари 1999 г. във връзка с упражняване на конституционното право на свобода на съвестта, свобода на мисълта и свободен избор на вероизповедание.
По същите съображения с решение от 8 март 2001 г. българското правителство е одобрило приятелско споразумение по четири жалби срещу Република България пред Европейския съд по правата на човека, с което българската държава се е задължила да освободи от алтернативна служба лицата, които са изтърпявали наказание лишаване от свобода за престъпление по чл. 361 от Наказателния кодекс, извършено през периода от приемане на Конституцията до влизане в сила на закона.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, № 202-01-81, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2002 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Памуков.
Бих искал от името на вносителите заместник-министърът на труда и социалната политика господин Бозаджиев да представи накратко законопроекта.
Заповядайте, господин заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РАДОСЛАВ БОЗАДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям на вашето внимание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба. Проектът е изготвен от междуведомствена работна група, включваща представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет. В заседанието на работната група взеха участие експерти на Министерството на образованието и науката и държавното предприятие "Строителство и възстановяване". С решение от 19 ноември 2002 г. Министерският съвет одобри законопроекта и предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме.
Предлаганите изменения и допълнения в закона имат за основна цел усъвършенстването на нормативната уредба, свързана със замяната на воинските задължения с алтернативна служба и с изпълнението на мирновременна алтернативна служба. Промените са наложени от необходимостта да се синхронизира законът с направените през последните три години изменения в българското законодателство и за да бъдат отстранени недостатъците, проявили се при практическото му прилагане в този период.
Законопроектът предлага изменения и допълнения в няколко основни насоки:
Първо, включва държавните и общински предприятия в кръга на потенциалните работодатели. Една част от тях са еднолични търговски дружества, а друга – не са регистрирани по Търговския закон. Промяната цели да се осигурят работни места за изпълнение на мирновременна алтернативна служба в държавните и общински лечебни заведения и в други подходящи държавни предприятия.
Второ, промените целят мирновременната алтернативна служба да стане приемлив избор за повече наборници, включително такива без образование и професионална квалификация. Това се постига с намаляване срока на службата, предвиденото заплащане на труда и подробното регламентиране на статута на алтернативно служещия. В законопроекта е заложена и възможност по време на изпълнение на мирновременната алтернативна служба гражданите да се включват в квалификационни курсове за професионално обучение.
Трето, със законопроекта се предлага опростяване на административните процедури, свързани с управлението на алтернативната служба. За целта се предвижда работните места да се одобряват с решение на Комисията по алтернативна служба. В случая комисията се произнася в условията на обвързана компетентност и в един кратък срок работното място може да се заеме от гражданин за изпълнение на алтернативна служба.
С проекта изрично се изключва съдебното обжалване на решението на комисията, с което се удовлетворява молбата за замяна на воинските задължения с алтернативна служба. Въпросът за длъжността, мястото и началото на изпълнението на мирновременната алтернативна служба се решава от комисията в условията на оперативна самостоятелност и възможността за съдебно обжалване излишно ще забави изпълнението на решението и ще постави гражданите, които са избрали алтернативна служба, в привилегировано положение спрямо наборните военнослужещи.

По същата причина е изключена възможността за обжалване по съдебен ред на заповедите за налагане на дисциплинарни наказания, с което не се засягат основни права на гражданите – наказанията по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 4.
Практическото реализиране на възможността за приемане на наборна военна служба, след като е започнало изпълнението на мирновременна алтернативна служба, поражда проблеми пред управлението на алтернативната и наборната военни служби. Със законопроекта се премахва и възможността за замяна на алтернативната служба с наборна военна служба.
Законопроектът предлага подробна правна регламентация на отношенията, които се пораждат между алтернативно служещия и работодателя по повод изпълнението на мирновременната алтернативна служба. Чрез отпращане към Кодекса на труда и в специални норми в закона се уреждат правата и задълженията на гражданина, както и правата и задълженията на работодателя.
С Преходните и заключителни разпоредби се изменят противоречиви текстове в Закона за здравното осигуряване, като се регламентира осигуряването на гражданите по време на службата.
В сега действащия закон няма правен механизъм, който да стимулира алтернативно служещите към ефективно полагане на труд. Проектът предвижда възможност за заплащане на допълнително възнаграждение при добросъвестно изпълнение на служебните задължения.
С промените в Закона за отбраната и въоръжените сили през 2000 и 2002 г. бяха включени нови основания за отлагане, прекратяване и освобождаване от наборна военна служба. С проекта за изменение и допълнение се уеднаквява режимът за отлагане, прекратяване и освобождаване от мирновременна алтернативна служба с този на наборните военнослужещи. Идентичността на двата режима логично следва от факта, че с тях се изпълнява едно и също конституционно задължение.
В Преходните и заключителни разпоредби на закона се урежда въпросът с освобождаването на изтърпелите наказание лишаване от свобода за престъпления по чл. 361 от Наказателния кодекс. В периода 1991 – 1999 г. гражданите са имали конституционно право да откажат поради убеждения изпълнение на служба с оръжие, но поради липсата на закон за алтернативната служба това им право не е могло да се реализира. С приятелско споразумение по делото пред Европейския съд по правата на човека Република България се е задължила да признае срока на ефективно изтърпяваното наказание за алтернативна служба.
Позволете ми в края на своето експозе да ви благодаря за изразената подкрепа на предлагания от нас законопроект, която ясно беше демонстрирана при обсъждането му на първо четене в четирите постоянни комисии към Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Уважаеми народни представители, откривам дебата по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба. Имате думата.
Заповядайте, господин Ангел Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще подкрепя предложения законопроект и ще призова моите колеги от Парламентарната група на Коалиция за България също да подкрепят предложенията за изменение и допълнение, всъщност, изменения и допълнения, които са трети подред след приемането на закона през 1998 г.
Като сравнително нова правна уредба съвсем естествено е да се търси подобряване на регулирането и уреждането на взаимоотношенията, които се създават със Закона за замяна на воинските задължения, особено на трудовите и осигурителните, и то не с извънредни способи, а чрез прилагане на вече действащи норми в други закони или друга правна уредба.
Според мен няма съмнение, че алтернативната мирновременна служба е специфична материя, която в самото начало на прилагането беше посрещната с известен скептицизъм – скептицизъм, породен от разглеждането на алтернативната служба като начин за отклоняване от конституционните задължения по изпълнение на наборна военна служба.
В момента аз не се наемам да коментирам дали са били основателни тези съмнения, но факт е, че в първоначалния си вид законът съдържаше редица утежняващи процедури, в това число и по установяване на мотивите на кандидатстващите за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба, в това число и изискването на допълнителни писмени доказателства, в това число и срокът на алтернативната служба – два пъти по-голям, отколкото наборната военна служба, в това число и взаимоотношенията, които се създадоха с работодателите.
При изцяло наборна армия вероятно логиката е в ограничаване броя на хората, предпочитащи или кандидатстващи за замяна на воинските си задължения с алтернативна служба. И обратно – в процеса на преминаване към професионална армия, и то при значително намаляване на числеността в сравнение с предишния състав на Въоръжените сили, логиката е в либерализиране на режима и опростяване на процедурите. Аз приемам тази логика, което е и основанието да подкрепя предложенията, или едно от основанията.
Факт е, че е сравнително малък броят на хората, които са поискали тази замяна, и същевременно, че е малък броят на заявените работни места. Има редица причини – част от тях вече изложих – по отношение на текстовете в действащия Закон за алтернативната служба. Аз лично обаче изпитвам известно съмнение, дължащо се на факта, че при висока безработица и при липса на възможности за професионална и личностна реализация за стотици хиляди хора едва ли ще наблюдаваме някакъв взрив на заявени от работодателите места. Така или иначе предложенията, които се правят за изменение и допълнение, считам, че са необходими и разбираеми, и то особено в периода, в който пък от друга страна възникват проблеми за наборниците поради невъзможност да отбият редовната си военна служба, поради намалената численост, което довежда до отлагане, което довежда до редица проблеми пред продължаването на тяхната професионална квалификация или образование.
Искам да подчертая изрично – и това беше споменато от вносителите на законопроекта – че едно от достойнствата на законопроекта е и уеднаквяването на режима за отлагане, прекратяване и освобождаване от алтернативна служба с този, залегнал в Закона за отбраната и въоръжените сили. Предвидени са редица нови обстоятелства, позволяващи този режим на отлагане, прекратяване и освобождаване.
В порядъка на критика, обаче, ще подчертая, че за пореден път прави впечатление изключването на съдебното обжалване. Независимо вероятно от добрите намерения, които са водили авторите и вносителите на законопроекта, които междупрочем са изразени и в мотивите – за оперативност, за недопускане на привилегии на хората, кандидатстващи за алтернативна служба в сравнение с наборните военнослужещи, за самостоятелност на комисията – това е вече една практика, която е неприемлива и аз съм убеден и ще настоявам вносителите да преосмислят тези текстове.
Разбира се, има редица неща в законопроекта, които в порядъка на обсъждането за второ четене могат да бъдат прецизирани и подобрени след съответни предложения. Но още веднъж обръщам внимание върху неприемливостта на тази практика за изключване на съдебното обжалване.
В заключение, още веднъж подчертавам, че аз ще подкрепя законопроекта и призовавам колегите си също да го подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Найденов.
Има ли други желаещи да вземат отношение по този законопроект?
Заповядайте, господин Любен Петров, нормално е Вие да вземете отношение.
Любен Петров (КБ): След като управляващите не вземат отношение…
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Пред нас е проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба. Мисля си, че това е един от важните закони, който се появи цели осем години след приемането на Конституцията на Република България. Конституцията в чл. 59, ал. 1 определя, че защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Алинея 2 казва: “Изпълнението на воинските задължения, условията и редът за освобождаването от тях или за замяната им с алтернативна служба се уреждат със закон”. Към всички младежи, навършили 18-годишна възраст, се прилагаше само ал. 1 на Конституцията, а младежи, които не желаеха да служат с оръжие при упражняване на конституционното си право на свобода на съвестта, свобода на мисълта и по религиозни мотиви, се смятаха за капризни и се наказваха, дори се осъждаха и изтърпяваха наказание лишаване от свобода по чл. 361 от Наказателния кодекс. Ще ми позволите едно малко отклонение, тъй като съм имал много случаи от практиката ми в армията, когато на такива младежи дойде време да им се раздава оръжие, те не желаят да го приемат и командирите им и началниците им изпадаха в едно много неловко положение, тъй като нямаше закон, по който те да ги освободят. Естествено тези младежи се предаваха на съдебните органи и понасяха жестоки санкции.
В края на 1995 г. беше приет Закона за отбраната и Въоръжените сили, който уреди условията и реда за приемането на наборна военна служба. Естествено беше да се приеме и Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна военна служба, но това стана чак през 1998 г., с едно много голямо закъснение, и голяма част от българските граждани, подлежащи на наборна служба, през това време изтърпяваха наказанието лишаване от свобода и не им се даваше възможност да изпълнят това свое конституционно задължение. Със закона, приет през 1998 г., се направи сериозна крачка напред в осигуряването на възможност за тези български граждани, които желаят да заменят изпълнението на дълга си с алтернативна служба. Като философия и обхват той беше сравнително добър и напълно покриваше изискванията на Европейската конвенция за защита на правата и свободите. В същото време обаче този закон не в пълна степен създаваше ред и организация по приемането, отлагането, освобождаването от алтернативна служба.
Един от характерните пропуски в този закон е, че алтернативната служба не е изведена в отделна сфера със съответния правен статут на алтернативно служещите. Та даже и сега в законопроекта, който се предлага, алтернативно служещите се приемат като наемни работници. Много съжалявам, но аз не мога да се съглася с такова нещо. На алтернативно служещите се гледа повече не като на алтернативно служещи, които не се различават много от служещите на наборна военна служба, тъй като изпълняват едно и също задължение. Разликата е само в нежеланието им да носят оръжие. И затова се иска една отделна област, където да се гарантира правото на тези военнослужещи да изпълняват задълженията си, но да не бъдат унизявани. За тях следва да се осигури възможност да изпълняват дълга си в структури, които не изискват използване на оръжие, но най-близки до тези на Въоръжените сили. Има такива структури. Сега се предлага един по-общ такъв вариант. А такава структура според мен е Гражданската защита, където се изпълняват много близки дейности до защитата на Отечеството, защитата на населението, но е без оръжие. И може да се създаде една стройна организация, стройна структура, където тези младежи да могат да бъдат удовлетворени от изпълнението на своя дълг. Това обаче и сега не е направено.
На следващо място, допуска се определен хаос в изпълнението на алтернативната служба. Младежи, започнали изпълнението на алтернативната си служба, по сега действащия закон имат възможност да я преустановят и да изберат отново наборна военна служба. С новия законопроект се предлага това да се отмени. Не считам за нормално един младеж, който е убеждавал Комисията по алтернативна служба в дълбоките си убеждения, че не може да изпълнява наборна военна служба поради своите религиозни убеждения или поради свобода на мисълта и на съвестта, сега да се обръща на 180 градуса и да иска отново да отиде на наборна военна служба. Това не е нормално. Липсва волята и мотивацията на военнослужещите да изпълняват тази служба.
В чл. 34 са предвидени дисциплинарни наказания, които направо изумяват, особено т. 5 на сега действащия закон. Налага се дисциплинарно наказание удължаване срока на алтернативната служба с три месеца. Извинете ме, но ако провинението е голямо, има си съд и прокуратура, но такова административно наказание не считам за допустимо. Това е административен произвол. Не може в закон да се регламентират такива взаимоотношения между работодатели и наемни работници, дори да го вземем така.
И още нещо. Този закон следва да бъде в пълен синхрон със Закона за отбраната и Въоръжените сили, казах по какви причини. Да, но в Закона за отбраната и Въоръжените сили са направени поредица от изменения и допълнения, които са нарушили този синхрон и това е послужило, също и някои допълнителни аргументи, като мотивация на вносителите да предложат тези необходими изменения.
Внесеният законопроект предлага от общо 57 члена 24 да се изменят, предлагат се и 42 нови текста. Тази малка характеристика на законопроекта го прави на пръв поглед радикален. Независимо от многото изменения аз считам, че като цяло той не нарушава философията на сега действащия закон. Основният принцип за замяна на наборната военна служба с алтернативна е запазен и това е сърцевината. По убедителен начин с измененията на закона се издига ролята на алтернативната служба и се гарантира конституционното право на гражданите да заменят воинските си задължения с алтернативна служба без оръжие.
По този начин в пълна степен се покриват изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В това отношение самата Европа няма натрупан значителен опит, с изключение на няколко страни – Франция, Австрия, Швейцария, Швеция и други скандинавски страни. Но с преминаването на Въоръжените сили на професионална основа аз смятам, че необходимостта й от алтернативна служба ще отпадне. В това отношение България прави една сериозна крачка напред и смятам, че това ще бъде съществен принос в приемането на европейските ценности.
Какво се постига с днешния законопроект? Първо, синхронът между двата закона по отношение на отлагане, прекратяване и освобождаване на мирновременната служба с режима на наборните военнослужещи се подобрява. Предлага се намаляване на срока на алтернативната служба съгласно чл. 15 от два пъти на един и половина пъти. В съответствие с новите реалности, с драстичното съкращаване на числения състав на наборните военнослужещи смятам, че този срок може да бъде съкратен още.
Прецизирани са задълженията на Комисията за алтернативната служба и е повишен нейният статут като оперативен ръководен орган по организацията и изпълнението на дейностите по алтернативната служба. По-тясно и точно са определени основанията за отказ на комисията да се заменят воинските задължения с алтернативна служба. Това е принос на професионалистите, които са отчели в практиката някои несъвършенства на сега действащия закон.
Отпаднало е правото на замяна на мирновременната алтернативна служба с наборна, за което говори и господин Найденов преди мен и което присъства в становищата и мотивите на комисиите, които са взели отношение по този законопроект. Предвидена е възможност за стимулиране на алтернативната служба с допълнително възнаграждение - § 27.
Аз съм изключително удовлетворен от § 31 в Преходните и заключителните разпоредби, че се урежда и въпросът за освобождаване от алтернативна служба на изтърпелите наказание “лишаване от свобода” за престъпление по чл. 361. В периода 1991-1998 г. също са имали конституционното право да откажат изпълнение на служба с оръжие, когато тя противоречи на тяхната съвест и на техните убеждения. С този проект тези лица се освобождават от мирновременна служба и се възстановява една справедливост.
Предвидени са и санкции за работодателите, които отказват да приемат граждани на мирновременна алтернативна служба на място, одобрено от Комисията по алтернативна служба - § 28, чл. 53а. Подобрени са регламентираните отношения между работодатели и алтернативно служещи и се дава възможност на комисията да работи с две трети от състава си, което повишава значително нейната оперативност и изпълнява своите задължения в пълен обем. Нейните решения по чл. 12, ал. 2, точки 1, 2 и 3 относно длъжността, мястото и началото на изпълнение на мирновременната алтернативна служба не могат да се обжалват и аз напълно подкрепям това предложение за разлика от колегите, които се изказаха обратно. Защото, уважаеми дами и господа, ако това не се даде като право на комисията и като задължение да се изпълнява, ще настъпи голям хаос. Това значи органите за окомплектоване на Българската армия с личен състав да не могат да изпълнят своята задача. Не може кандидатът да желае да служи в Казанлък, а там няма възможност и комисията го е изпратила на друго място, той да се обърне към съда да оспорва решението на комисията. Не смятам, че това трябва да се подкрепя. Затова смятам за справедливо това предложение и аз ще го подкрепя. То напълно хармонира със Закона за отбраната и Въоръжените сили, където органите за окомплектоване на Българската армия имат това право. Иначе настъпва хаос. По този начин Законът за замяна на воинските задължения с алтернативна служба става по-пълен, по-прецизен, в буквалния смисъл на думата европейски. Той заслужава подкрепа и аз апелирам към всички в залата да го подкрепим.
Какво обаче още може да се пожелае? Все още на алтернативно служещите се гледа като на наемни работници. На мен ми е неприятно да третирам тези младежи по този начин. Защото те са военнослужещи, само дето не използват оръжие. Те изпълняват своя конституционен дълг и не може с тях да се сключват никакви договори и да се задължават по Кодекса на труда.
Второ, място за изпълнение на алтернативната служба. Параграф 1, чл. 6 засега не изчерпва възможностите къде трябва да служат те, коя е най-близката структура до Въоръжените сили. Аз смятам, че това могат да бъдат лечебни заведения и други структури в системата на Министерството на отбраната.
Трето, дисциплинарните наказания по чл. 34, ал. 1, т. 5 – удължаване на срока за три месеца, а се предлага два месеца, не смятам за приемливо. Ще поискам това да бъде променено и ще направя съответните предложения между първо и второ четене. В чл. 104 на Закона за отбраната и Въоръжените сили се допуска при изключителни случаи Народното събрание, а когато то не заседава, президентът да задържи до три месеца целия набор на служба. Но целия набор! И това е при изключителни случаи, то не може да бъде дисциплинарна практика. Смятам, че ако между първото и второто четене се обсъдят и други предложения в тази насока, законът ще бъде значително подобрен и ще отговори на очакванията на обществото, както и на младежите, които имат изключително сериозни проблеми с изпълнението на конституционните си задължения.
Благодаря ви. Аз ще подкрепя закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Петров.
Дали има други желаещи да вземат отношение по този законопроект? Не виждам.
Уважаеми народни представители, подлагам на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба. Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 128, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.


Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.
Искам да поканя председателя на Комисията по икономическата политика господин Валери Димитров да представи доклада за второ четене на законопроекта.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Благодаря Ви, господин председател.
“ДОКЛАД
по законопроект № 202-01-43 от 25 юли 2002 г.
за изменение и допълнение на Закона за
икономически и социален съвет с вносител
Министерския съвет

На заседание, проведено на 9 октомври 2002 г. с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за икономически и социален съвет, постъпилите писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени по време на дискусията. Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния Закон за изменение и допълнение на Закона за икономически и социален съвет.
Има предложение на народните представители Емилия Масларова и Гиньо Ганев наименованието да се измени и да стане “Национален икономически и социален съвет”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона “Закон за изменение и допълнение на Закона за икономически и социален съвет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Господин Ганев, заповядайте.

Гиньо Ганев (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Не само тук, а в територията на целия закон има редица предложения, направени от мен и от госпожа Масларова заедно. При последния анализ на нашите предложения в сравнение с логиката на целия текст на закона, ние считаме, че трябва да ги оттеглим.
Затова ще помоля председателят на Комисията по икономическата политика, който сега ме гледа в гръб, да вземе предвид това наше заявление и да се счита, че нашите предложения са оттеглени и по тоя начин законът ще върви по-лесно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Ганев, за конструктивното изказване.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване заглавието на закона, както е подкрепено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Предложението на народните представители Гиньо Ганев и Емилия Масларова е оттеглено.
По § 1 има предложение на Комисията по икономическата политика – в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
Създава не нова ал. 2: “Председателят на Народното събрание, президентът на републиката или Министерският съвет определят срок за произнасяне на съвета, който не може да бъде по-малък от един месец от получаване на предложението. В случаите по ал. 3 президентът на републиката може да определи и по-кратък срок. Липсата на становище след изтичането на срока не е пречка за предприемане на действия по приемането на съответния акт.”
Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По § 1 желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте § 1 според предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 2 има предложение на народния представител Валентин Церовски – в § 2 се правят следните изменения:
Точка 3 се изменя така: ал. 3 се изменя така: “Първата група се състои от 12 членове, разпределени както следва:
1. 8 представители, определени от ръководните органи на представителни организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда.
2. 4 представители, определени от ръководните органи на организациите на работодателите, непризнати за представителни на национално равнище.
Точка 4 се изменя така:
Алинея 4 се изменя така:
“Втората група се състои от 12 членове, разпределени както следва:
1. 8 представители, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда.
2. 4 представители, определени от ръководните органи на организациите на работниците и служителите, непризнати за представителни на национално равнище.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народната представителка Росица Тоткова за промяна в § 2 - в т. 2, ал. 2 думите “определя възнаграждението му” се заличават.
В чл. 7 се създава нова ал. 3 – “Възнаграждението на председателя на Икономически и социален съвет се определя с акт на Министерския съвет.”
Трето – в т. 5, ал. 5, т. 11 да отпадне, тоест да се запази старият текст на чл. 7, ал. 5, т. 9.
Комисията приема предложението по т. 1 и не приема предложението по т. 2 и 3.
Предложение на комисията за § 2 – “В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1 числото “30” се заменя с “36”.
Алинея 2 се изменя така: “Народното събрание избира председателя на съвета по предложение на Министерския съвет предварително съгласувано с групите, представени в съвета.
Трето. В ал. 3 думите “от 10” се заменят с “от 12” и думите “член 3 от” се заличават.
Четвърто. В ал. 4 думите “от 10” се заменят с “от 12” и думите “чл. 3 от” се заличават.
Пето. Алинея 5 се изменя така: “Третата група се състои от 12 членове, разпределени, както следва:
1. един представител на организациите на селскостопанските производители;
2. един представител на организациите на производствените кооперации;
3. един представител на организациите на занаятчиите;
4. един представител на професионално съсловните организации;
5. един представител на организациите на потребителите;
6. един представител на организациите на жените;
7. един представител на екологичните организации;
8. един представител на организациите на инвалидите;
9. един представител на организациите на пенсионерите;
10. един представител на организациите, подпомагащи социално слабите, инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи;
11. двама независими учени – специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на труда и социалната политика.
Шесто. Създава се ал. 6: “Една организация може да бъде представена само в една от групите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Димитров.
Имате думата по § 2.
Госпожо Тоткова, заповядайте. Виждам частично приемане на Вашето предложение.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! С приемането на предложението ми по т. 2 всъщност се запазва старият текст на закона, макар и в малко по-различен словоред, но всъщност е същото съдържание. Икономическият и социален съвет е консултативен орган, който ние се опитваме да създадем и то със закон, който трябва да изразява волята на гражданското общество за икономическото и социално развитие в България. Именно, подчинявайки се на тази воля, и в съответствие с функциите, които му се възлагат от закона, а именно: да изработва становища по проекти на закони; национални програми и планове относно икономическото и социалното развитие; да прави годишни меморандуми за икономическото и социално развитие на страната; да прави анализи на проблемите на икономическата и социална политика. В изпълнение именно на тези функции съставът на Икономическият съвет е определен така, че да бъде представено гражданското общество във възможно най-широк диапазон. В неговия състав съвсем справедливо са намерили място и български учени от областта на икономиката и социалното развитие.
В съществуващия досега текст тези учени, които така са наречени независими, всъщност се предлагат от министъра на труда и социалната политика и от министъра на икономиката, но след консултации с групите, представени в съвета - тези три групи, които се оформят в съвета.
Искам да кажа, че самият председател на Икономическия и социален съвет се избира от Народното събрание и отново неговата кандидатура, която ще се внесе за гласуване в Народното събрание, предварително се съгласува с представителите на групите в този съвет. Така че аз не виждам никаква логика в това тези независими учени, които ще участват в работата на Икономическия и социален съвет да бъдат, както е записано в новия текст: “определяни от министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката”.
Смятам, че това е отново една методичност в поведението на управляващото мнозинство да се избягва диалога. Защото в много от социалните закони, които сме разглеждали досега, винаги има един такъв аспект в промените, които се предлагат - по възможност по-малко диалог. А самият орган всъщност е органът, който ще трябва да изработва своите становища и анализи именно като хора, като членове, които са представители на гражданското общество. И след като ние възлагаме на тях такива големи надежди, че те могат да ни предлагат решения, понякога такива, които ние не бихме искали дори и да си признаем, че можем да приемем, защото може да отчитат и наши пропуски, наши грешки, а да не можем да търсим диалог при определяне на учените. Дори имаше една такава идея тези учени да бъдат избирани от самите научни среди.
Така че, уважаеми колеги, моето предложение е да се запази старият текст на закона – тези двама независими учени да бъдат предлагани от двамата министри, но след предварително съгласуване с групите в този съвет. Смятам, че това само ще даде знак от страна на Народното събрание, че ние, като най-публичния орган в България, орган, който създава правилата, ще търсим именно онези механизми, в които да включваме хората в диалога, а не непрекъснато да приемаме решения, с които да ги изключваме от този диалог, и по този начин да се затваряме в себе си и най-вече управляващите да се затварят в себе си и по този начин да смятат, че решават проблемите. Липсата на диалог създава проблеми, липсата на диалог не решава проблемите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Други желаещи по § 2 има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Валентин Церовски, настоящ министър, което предложение не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте неговото предложение.
Гласували 108 народни представители: за 3, против 104, въздържал се 1.
Не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова в частта, която не е приета от комисията.
Росица Тоткова (ПСОДС, от място): Аз предлагам т. 2 и т. 3 да бъдат гласувани поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, благодаря Ви. Така ще направя.
Моля, гласувайте т. 2 от предложението на госпожа Тоткова.
Гласували 114 народни представители: за 29, против 85, въздържали се няма.
Не се приема.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Тоткова по т. 3.
Гласували 110 народни представители: за 33, против 76, въздържал се 1.
Не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията по § 2.
Гласували 102 народни представители: за 69, против 4, въздържали се 29.
При това положение § 2 не е приет, защото 173 души са регистрирани.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Моля да се прегласува § 2, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има предложение за прегласуване на § 2, както е подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте § 2.
Гласували 139 народни представители: за 94, против 15, въздържали се 30.
Параграф 2 е приет.
Господин Димитров, имате възможност § 3 и § 4 ан блок да ги представите, тъй като по тях няма проблеми.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Преди това имам едно процедурно предложение, господин председател, в залата да бъде допуснат Радослав Бозаджиев – заместник-министър на труда и социалната политика.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Няма нужда да се гласува, защото той е допуснат в залата при предишния закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, той е допуснат в залата, така че може да заповяда.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя.
В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: в ал. 3 думите “т. 9” се заменят с “т. 11”; в ал. 4 думите “т. 9” се заменят с “т. 11” и накрая се добавя “за срок до края на мандата на съвета”.
Създава се ал. 5: “Председателят и членовете на съвета могат да бъдат избирани или определяни за неограничен брой мандати.”
По § 4 комисията подкрепя текста на вносителя в чл. 9, ал. 1 т. 13 се изменя така: “Лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По тези параграфи 3 и 4 желае ли някой да вземе думата? Не виждам.
Моля, гласувайте двата параграфа така, както са предложени от вносителя и подкрепени от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 10.
Параграфи 3 и 4 се приемат.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 5 има предложение на народния представител Росица Тоткова чл. 10 се изменя така: ал. 1 да отпадне; в ал. 2 думите “в 15-дневен срок от избора му председателят на съвета се обръща към органите и организациите по чл. 7, като” се заменят с “2 месеца преди изтичане на мандата по чл. 8, ал. 1 председателят на икономическия и социален съвет”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на комисията:
Член 10 се изменя така: “(1) Не по-късно от три месеца преди изтичане на мандата на съвета Народното събрание избира нов председател. До встъпването си в длъжност той упражнява само правомощията, свързани с определянето на новия състав на съвета.
(2) В 15-дневен срок от избора му председателят на съвета се обръща към органите и организациите по чл. 7, като обнародва в “Държавен вестник” и в един централен всекидневник покана за предприемане на необходимите действия по определянето на новите членове на съвета. Председателят може да отправи и писмени покани до представените в съвета организации.
(3) В 30-дневен срок от обнародването на поканата по ал. 2 организациите по чл. 7 представят на председателя решенията на органите им за определяне на техните представители в съвета и декларациите по чл. 9, ал. 2.
(4) След изтичането на срока по ал. 3, ако са предложени повече кандидати от отделни организации, председателят на съвета поканва представители на ръководните им органи с цел определяне на техните представители в съвета чрез консенсус. Ако не бъде постигнат консенсус до изтичането на 3-месечния срок по ал. 1, се смята, че няма определен представител.
(5) Неопределянето на представител от страна на отделните организации след изтичане на съответните срокове не е пречка съветът да осъществява дейността си. В този случай кворумът се определя от действителния състав на съвета.
(6) Определените по-късно кандидати изпълняват функциите си до края на мандата на съвета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Димитров.
По този параграф има ли желаещи?
Госпожо Тоткова, заповядайте.

Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! При формирането на състава на Икономическия и социален съвет бяха срещнати много трудности. С промените в чл. 10 се създават условия да се преодолеят тези пречки, като се създава регламент. Смятам, че изборът на нов председател на Икономическия и социален съвет три месеца преди изтичането на мандата на стария председател е нещо, което би могло да предизвика отново проблеми, защото в самите изисквания за председател е записано, че председател на Икономическия съвет не могат да бъдат кадрови военнослужещи, съдии, прокурори, държавни служители. Ако изборът се направи след изтичането на мандата, тогава един народен представител или общински съветник, или съдия, или офицер би могъл да участва в този избор. В противен случай той трябва да напусне за три месеца работата си.
Мисля, че решението на този въпрос, което предлагам, е много просто и ясно. Председателят, който действа в момента, да започне процедурата два месеца преди изтичане на мандата му. Този председател има функции, те са определени, той е напълно легитимен и целият орган действа в съответствие със закона. Смятам, че това е една много облекчена процедура и тя би спомогнала, когато изтече мандатът на избрания съвет и неговия председател, да има готовност за започване на работа на новия съвет с новите членове и новия председател, които, разбира се, могат да бъдат и старите.
Не смятам, че е ползотворно и ще допринесе с нещо избирането на председател три месеца преди изтичането на мандата, още повече, че могат да се явят и други причини – например, ако има предсрочни парламентарни избори. Тогава Народното събрание не може да заседава и да направи такъв избор и няма кой да изпълни закона.
Просто преоценете отношението си към моето предложение. То е единствено и само в духа на това да създадем по-добри условия, за да може да се конституира този съвет и в най-близко бъдеще да чуем резултатите от неговата работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Има ли други желаещи по § 5? Не виждам.
Затова подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова, което, както стана ясно, не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте нейното предложение.
Гласували 106 народни представители: за 36, против 67, въздържали се 3.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията по § 5.
Моля, гласувайте § 5.
Гласували 113 народни представители: за 83, против 25, въздържали се 5.
Параграф 5 не се приема.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Моля да прегласуваме този параграф, защото мисля, че залата пак не се ориентира добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Подлагам на второ гласуване § 5, така както е подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте § 5.
Гласували 119 народни представители: за 95, против 22, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 6 има предложение на Комисията по икономическата политика за създаването на членове 10а и 10б:
"Чл. 10а. Председателят и/или членовете на съвета продължават да изпълняват функциите си до избора или определянето на новия председател и/или новите членове.
Чл. 10б. (1) Членовете на съвета не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета и комисиите по чл. 18.
(2) При командироване председателят на съвета и неговите членове имат право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери съгласно действащата нормативна уредба."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този § 6, по който няма предложения, освен на комисията, желаещи има ли? Не виждам.
Моля, гласувайте § 6 в редакцията на комисията.
Гласували 131 народни представители: за 107, против 2, въздържали се 22.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 7 има предложение на Росица Тоткова – в § 7 т. 2 да отпадне. Комисията не приема това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7:
"§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 2, т. 2 думата "работата" се заменя с "дейността";
2. в ал. 3 се създава изречение второ: "Членовете на съвета участват в заседанията лично и нямат право да упълномощават за това други лица.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По § 7 има ли желаещи?
Заповядайте, госпожо Тоткова.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Алинея 3 на чл. 12 сега гласи така: "Заседанията на пленарната сесия са редовни, ако на тях присъства председателят и най-малко половината от членовете на съвета." Това, което всъщност ни се предлага, е да се добави едно изречение със следното съдържание: "Членовете на съвета участват в заседанията лично и нямат право да упълномощават за това други лица.". Няма как да не участват лично, защото в чл. 7 е определен начинът, по който тези хора стават членове на Икономическия съвет. Например ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище определят техните представители. Те не са безименни, това не е квота, която може да се подменя във всеки един момент, това са хора, които ще участват физически, лично в заседанията на Икономическия съвет. По същия начин се формира и втората група, да не говорим пък за третата група, където се включват представители на различни граждански организации, като например представители на Съюза на потребителите, на лица с намалена работоспособност и т.н. Смятам добавянето на това изречение за напълно излишно. Вярвам, че дори и да го има, това няма да създаде някакъв проблем. По-скоро ме смути нещо, което беше написано в мотивите към закона, когато беше внесен на първо четене. Ще си позволя още един път да прочета този пасаж: "Членовете на съвета участват в качеството си на видни специалисти, учени, практици от икономическата и социалната област, принципно необвързани с политически или други ангажименти към издигналите кандидатурите им организации".
Смятам, че представителя на една синдикална организация, който изразява мнението на тази синдикална организация, респективно на неговите членове, няма как да го отделим от синдикалната организация, нито пък един представител на работодателска организация. Затова си мисля, че всъщност се търси някакъв механизъм, който да направи тези хора подчинени, макар и с такъв изключително висок статут, именно поради високите очаквания към тях, защото много малко са длъжностите в България и хората за тези длъжности, които се избират с акт на Народното събрание.
Мисля, че просто трябва да имаме повече доверие в хората, повече доверие в гражданските структури, защото гражданското общество е това, което всъщност е основният белег на една демократична страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
По този параграф други желаещи дали има? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадането на т. 2 на § 7.
Моля, гласувайте нейното предложение.
Гласували 132 народни представители: за 34, против 88, въздържали се 10.
Това предложение не се приема.
Сега подлагам на гласуване § 7 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
Моля, гласувайте § 7.
Гласували 124 народни представители: за 93, против 12, въздържали се 19.
Параграф 7 е приет.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя: чл. 13, ал. 1, т. 4 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По § 8 има ли желаещи да се изкажат? Не изглежда проблемен.
Моля, гласувайте § 8, така както е подкрепен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 104, против 4, въздържали се 19.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 9 има предложение на Росица Тоткова – за неговото отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9:
“В чл. 18, ал. 1 след думата “комисии” се поставя точка и текстът до края се заличава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Госпожо Тоткова, заповядайте.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! За да може да организира своята дейност в съвета трябва да се създават комисии, това е съвсем естествено, като те могат да бъдат постоянни и временно действащи.
Това, което се предлага да отпадне, е съставът на тези комисии да бъде изграден на паритетен принцип от трите групи.
Аз ще се върна отново към чл. 1 на този закон, с който всъщност създаваме икономически и социален съвет, отново ще повторя, като консултативен орган, изразяващ волята на гражданското общество. Смятам, че е редно в комисиите да бъдат представени всички групи на гражданското общество. И защо на паритетен принцип? Защото целият икономически съвет е изграден именно на такъв принцип. Няма защо ние да търсим друг принцип, за да изграждаме комисиите и органите, които всъщност ще извършват анализите или ще подготвят материалите по една или друга тема.
Смятам това за изключително важно, защото в противен случай в съвета могат да се създадат непреодолими пречки за формиране на такива комисии и по този начин той да не може да изпълнява функциите си.
Не искам да си мисля, че някой разчита на това, че по такива причини – технически, ще може да се стига до ситуация, в която съветът няма да може да се произнася в определения в закона срок.
Нашата идея е да мотивираме тези хора те сами да се включват активно, и не само тях, колкото може повече български граждани да се включат в тези дискусии, а това може да стане като се търсят различните гледни точки на тези три различни групи, които съществуват в този съвет, и по този начин да се търси най-доброто решение.
Не бих искала да си представя една такава работна комисия, в която, например, влизат само работодатели или влизат само представители на синдикати, или само представители на третата група.
Всеки един въпрос има много аспекти и всичките тези три групи и техните представители оценяват поставените пред тях въпроси по отношение на закони, анализи, оценки на програми и т.н., от различна гледна точка – от гледна точка на наемните работници, на работодателите, на членовете на отделните съюзи.
Така че по този начин, търсейки диалог вътре в тези комисии, ние можем да очакваме и да разчитаме на едни балансирани и добри решения. В противен случай е твърде възможно да се изкривяват тези оценки и предложения, а от това няма да спечели никой. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Тоткова.
Други желаещи има ли по § 9? Не виждам.
Моля, подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадането на параграфа.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 40, против 94, въздържали се 6.
Не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя.
Емилия Масларова (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Процедурен въпрос, но нека преди това да гласуваме.
Емилия Масларова (КБ, от място): Процедурата е по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, аз Ви моля да прегласуваме предложението на госпожа Тоткова.
Не мога да разбера дали колегите, които са в залата, знаят за какво става въпрос и какъв закон гледаме. До този момент се предложиха няколко изключително коректни предложения с цел подобряване на работата и статута на икономическия и социален съвет, и вие просто защото те се предлагат от опозицията, ги отхвърляте без да се замисляте за тяхното съдържание.
С това, което предлага госпожа Тоткова, се продължава принципът, заложен в началото на закона. Сега вие го нарушавате с този текст. Това са толкова елементарни неща и поне хората, които са били в комисиите, нека да помислят за какво става реч и какво се обяснява. Извинявайте, че искам да ви поуча, но става въпрос за едни съвсем коректни предложения, които правят закона по-добър. В противен случай влизаме в колизия с предишни гласувани членове.
Затова Ви моля, господин председателю, текстът да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Уважаеми народни представители, подлагам отново на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадане на § 9.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 156 народни представители: за 67, против 81, въздържали се 8.
Резултатът очевидно е подобрен, но не е достатъчен, за да се приеме предложението, така че то не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, така както е подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 127 народни представители: за 91, против 14, въздържали се 22.
Параграф 9 е приет.

ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 10 има предложение на народния представител Росица Тоткова за неговото отпадане.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на комисията за § 10:
“§ 10. Член 20 се изменя така:
“Чл. 20. Дейността на съвета се финансира от неговия бюджет, който е част от бюджета на Народното събрание.”
Създава се нов § 11:
“§ 11. Член 21 се изменя така:
“Чл. 21. (1) Изпълнението на бюджета се извършва от съвета.
(2) Проектът на бюджета на съвета се съставя от съвета и се предоставя за включване в общия проект на бюджет на Народното събрание поради и в сроковете, определени в Закона за устройството на държавния бюджет и в актовете на Министерския съвет за съответната година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Тоткова.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Макар да съзнавам, че вие отново няма да подкрепите моето предложение, аз съм длъжна да изкажа своите съображения и мотиви, за да направя това предложение, защото считам, че с промените, които се приемат днес в Закона за Икономически и социален съвет, всъщност той се превръща в един не независим консултативен орган, а в един зависим консултативен орган!
И всичко това, което беше казано дотук, потвърждава този мой извод.
В това число и предложението ми за § 10 е подчинено именно на тезата, че Икономическият и социален съвет трябва да бъде независим, а това означава той да има самостоятелен бюджет, който да бъде част от бюджета на Република България. Сега, уважаеми колеги, с тези промени всъщност Икономическият и социалният съвет ще има бюджет, който ще бъде част от бюджета на Народното събрание. Мисля, че доживяхме да видим и такъв парадокс! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
По този параграф има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Росица Тоткова за отпадането на § 10.
Гласували 115 народни представители: за 48, против 67, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 78, против 20, въздържали се 20.
Параграф 10 не се приема. (Гласове от залата: “Приема се!”.)
Необходими са му 87 гласа, а има само 78.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Моля Ви за прегласуване, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има предложение за прегласуване на § 10.
Моля ви, гласувайте отново § 10 така, както комисията го предлага.
Гласували 125 народни представители: за 96, против 23, въздържали се 6.
Параграф 10 е приет.
Параграфи 11, 12 и 13 могат да бъдат представени ан блок.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По § 11 комисията подкрепя текста на вносителя, а параграфът става § 12.
“§ 12. В чл. 22 ал. 2 се отменя.”
По § 12 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 13:
“§ 13. Член 23 се изменя така:
“Чл. 23. Всяка година до 31 март годишният отчет за дейността на съвета се внася в Народното събрание от неговия председател.”
По § 13 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 14:
“§ 14. Параграфи 1, 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи за изказване по тези параграфи? Не виждам.
Моля, гласувайте параграфи от 11 до 13 така, както са подкрепени от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 13.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: По Заключителната разпоредба комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
По § 14 има предложение на Комисията по икономическата политика за Преходна разпоредба и всъщност за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Не ми става ясно.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Параграф 14 става § 15 поради преномерирането в предишните параграфи.
Има предложение на комисията за Преходна разпоредба и § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Не ми е ясно. Заключителната разпоредба е подкрепена, а след това се казва “Преходна разпоредба”?! Моля да ми обясните това, за да ми стане ясно!
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Заключителната разпоредба е само за наименованието.
Тук има изглежда известна грешка в доклада.
Мисля, че става дума само за Преходна разпоредба, а не за Заключителна, господин председател. Извинявам се, но има грешка в доклада.
Предложение на Комисията по икономическата политика за § 15:
“§ 15. При първоначалното определяне на състава на Икономическия и социалния съвет:
1. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон съгласува кандидатурата за председател на съвета само с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище и я предлага на Народното събрание.
2. В 15-дневен срок от избора на председателя на съвета от Народното събрание той се обръща към органите и организациите по чл. 7, като обнародва в “Държавен вестник” и в един централен всекидневник покана за предприемане на необходимите действия по определянето на членовете на съвета.
3. В 30-дневен срок от обнародването на поканата по т. 2 организациите по чл. 7 представят на председателя на съвета решение на органите им за определяне на техните представители в Икономическия и социален съвет и декларациите по чл. 9, ал. 2.

4. След изтичане на срока по т. 3, ако са предложени повече кандидати от отделните организации, председателят на съвета поканва представители на ръководните органи на съответните организации с цел определяне на техните представители в съвета чрез консенсус. В случай, че не бъде постигнат консенсус се смята, че няма определен представител.
5. Неопределянето на представител от страна на отделните организации след изтичането на сроковете по т. 3 и 4 не е пречка съвета да осъществява дейността си. В този случай кворумът се определя от действителния състав на съвета.
6. Определените по-късно кандидати изпълняват функциите си до края на мандата на съвета”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По този параграф не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте § 15 така както е в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте по-решително, уважаеми народни представители, защото трябва да стигнем до почивката по-бързо.
Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
Приема се.
Остава последният параграф.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Остава един последен параграф, който трябва да уреди всъщност това, което произтича от принципната разпоредба, че бюджета на Икономическия и социалния съвет е част от бюджета на Народното събрание.
Има предложение за нов § 16:
“§ 16. (1) През 2003 г. финансирането на дейността на Икономическия и социалния съвет е за сметка на централния бюджет за 2003 г. в рамките на разчетените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. средства за издръжка на съвета.
(2) Министърът на финансите извършва необходимите промени между централния бюджет за 2003 г. и бюджета на Народното събрание за 2003 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви. Това е необходимото допълнение, тъй като без да се уреди бюджетно тази комисия, не би могъл да функционира законът.
Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте последният - § 16, така, както е предложен.
Много моля, гласувайте сега!
Гласували 103 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 14.
Приема се.
С това законът е приет.
Любен Корнезов (КБ, от място): Напълно излишен закон! Че накрая и от бюджета ще ни вземат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, обявявам един час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Уважаеми дами и господа, днес се навършват 130 години от обесването на Васил Левски. Затова днес с благоговейна признателност и синовна любов си спомняме за един мъченик и великан, отнесен от “бесилото славно”, което поетът сравни единствено с “кръста господен”.
Сто и тридесет години минаха оттогава, а като че ли с всяка година и с всеки юбилей нашето възхищение и преклонение към неговия исторически подвиг се увеличава. Поколения българи са свеждали чела в този миг с усещане за несбъднати идеали, но и за храброст и патриотизъм, завещани ни от Дякона и Апостола Васил Левски. Неговият подвиг ни поведе по пътя на свободните народи и общността на цивилизования свят. Той беше носител и реализатор на онези добродетели на българите, които бяха вградени в създаването на възкръсналата българска държава – толерантност, съзидание, уважение към постигнатото от другите, стремеж към демокрация и прогрес. Още дълги години напред ние ще споменаваме този ден не като трагическа смърт, а като възнесение на един дух, който въплъщаваше българското начало и българската значимост на Балканите, в Европа и в света.
Васил Левски за нас не е само име на велика личност, но и един особен идеал, който беше толкова свещен, че никой не посмя и не дръзна да сложи върху неговото име никакъв друг знак, освен възхищение. Ако нашата държава и нашето общество продължават да носят в себе си този идеал, значи всички онези мечти и проекти за достойното ни бъдеще, макар и с мъчителни закъснения, макар и с драматични поврати, най-сетне ще настъпят на земята българска. Това ще бъде най-значимият и вечен паметник, увековечаващ величието на Апостола.
Поклон и вечна слава на Васил Левски!Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ.
Господин Моллов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за допускане до залата във връзка с тематиката на законопроекта, който подлежи да гласуваме, на господин заместник-министъра Бойко Боев от Министерството на земеделието и горите и директорката на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол госпожа Невена Иванова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Моля да гласувате направеното процедурно предложение.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Господин Боев и госпожа Иванова могат да влязат в пленарната зала.
Моля, господин Моллов, да представите доклада на комисията по глави, тъй като няма неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Благодаря.
Доклад за второ гласуване.
“Закон за посевния и посадъчния материал”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на законопроекта.
“Глава първа – “Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава първа.
“Чл. 1. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със сортоизпитването и воденето на официалната сортова листа на Република България, сортоподдържането, производството и заготовката с цел търговия, съхраняването, опаковането, етикетирането, търговията, вноса, износа и контрола на посевния и посадъчния материал от земеделски растения.
(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за тютюневите семена, доколкото не противоречат на Закона за тютюна и тютюневите изделия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
“Чл.2. Министърът на земеделието и горите провежда държавната политика в областта на сортоизпитването, сортоподдържането, производството, търговията, вноса и износа на посевния и посадъчен материал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по глава първа? Няма.
Гласуваме наименованието на законопроекта и текстовете от глава първа – чл. 1 и 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Глава първа е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Глава втора – “Държавни и контролни органи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава втора.
“Чл. 3. Министърът на земеделието и горите осъществява контрол на посевния и посадъчния материал чрез Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и Националната служба за растителна защита (НСРЗ).”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
“Чл. 4. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол:
1. извършва сортоизпитване с цел признаване и вписване на сортовете земеделски растения в официалната сортова листа;
2. води регистър на заявените за изпитване и на признатите сортове земеделски растения и издава официалната сортова листа на страната;
3. контролира лицата, получили разрешение, съгласно чл. 18, ал. 3;
4. извършва сертификация на посевния материал чрез полска инспекция и лабораторни анализи;
5. извършва лабораторен анализ на търговските семена по чл. 30, ал. 3;
6. извършва последващ контрол за проверка на сортовата автентичност и сортовата чистота на семената;
7. извършва сертификация на посадъчния материал чрез полска инспекция и окачествяване;
8. контролира посевния и посадъчния материал, който се произвежда, заготвя, съхранява, търгува, внася и изнася;
9. контролира инспекторите по чл. 6 по отношение на извършваната от тях полска инспекция;
10. контролира дейността на одобрените по чл. 7, ал. 1 лаборатории по отношение на извършените от тях лабораторни анализи за определяне на посевните качества на семената.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
“Чл. 5. Националната служба за растителна защита:
1. контролира здравното състояние на посевния и посадъчния материал чрез лабораторни анализи;
2. извършва фитосанитарен контрол на посевния и посадъчния материал съгласно Закона за защита на растенията;
3. контролира дейността на одобрените по чл. 8 лаборатории по отношение на извършваните от тях лабораторни анализи за определяне здравното състояние на посевния и посадъчния материал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по глава втора? Няма.
Гласуваме глава втора – наименованието и чл. 3, 4 и 5. Текстовете са на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Главата е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава трета – “Полски инспектори”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава трета.
“Чл. 6. (1) Полска инспекция с цел сертификация на определени категории семена могат да извършват и физически лица (инспектори), които са получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, които са положили успешно изпит за провеждане на полска инспекция, организиран от ИАСАС.
(3) За явяване на изпита по ал. 2 лицата подават заявление в ИАСАС, което се придружава от документ за висше агрономическо образование “магистър” и документ за най-малко 3 години трудов стаж по специалността.
(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената документация, кандидатът писмено се уведомява за това и му се дава указание за отстраняването им.
(5) За провеждане на изпита по ал. 2 изпълнителният директор на ИАСАС определя със заповед комисия от експерти по отделни групи растителни видове и утвърждава конспект.
(6) Всеки кандидат за инспектор заплаща такса за полагане на изпита в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която се събира от ИАСАС.
(7) В двуседмичен срок от провеждането на изпита изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по Закона за административното производство.
(8) Полската инспекция се извършва от инспекторите по договор, сключен с производителя, и се извършва при спазване на изискванията на чл. 31, ал. 4 и 6.
(9) Инспекторите са длъжни периодично да преминават курсове, организирани от ИАСАС, за полска инспекция на нововписани в официалната сортова листа сортове земеделски растения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по глава трета? Няма.
Гласуваме глава трета.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Главата е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава четвърта – “Лаборатории”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава четвърта и предлага следната редакция на чл. 7:
“Чл. 7. (1) Лабораторни анализи за определяне на посевните качества на семената с цел сертификация и лабораторни анализи на търговски семена и смески могат да се извършват и в лаборатории, одобрени от министъра на земеделието и горите.
(2) Лабораториите по ал. 1 се одобряват при условие, че не са организационно и финансово свързани с производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал и гарантират обективност на резултатите.
(3) Лабораторни анализи на стандартни семена и на търговски семена от декоративни растения могат да се извършват в лаборатории на производители на такива семена, в лаборатории по ал. 1 и в лаборатории на ИАСАС.”
“Чл. 8. Лабораторни анализи за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал могат да се извършват и в лаборатории, одобрени от министъра на земеделието и горите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
За чл. 9 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 9. Лабораториите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се одобряват за извършване на анализи в зависимост от групата култури, при условие, че отговарят на изискванията за квалификация на персонала, лабораторно оборудване и лабораторни материали, включително семенна колекция за определяне на примесите от културни и плевелни видове, лабораторни помещения, система за организация и управление на качеството, която включва организационна структура, вътрешна система за гарантиране на качеството и управление на документите, посочени в наредба на министъра на земеделието и горите.”
За чл. 10 комисията предлага следната редакция:
“Чл. 10. (1) Проверката за съответствието с изискванията на чл. 9 се извършва от ИАСАС или от НСРЗ.
(2) За проверката по ал. 1 ИАСАС, съответно НСРЗ събират такси в размери, определени с тарифата по чл. 6, ал. 6.
(3) Министърът на земеделието и горите издава разрешение за работа на лабораториите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, по предложение на ИАСАС или на НСРЗ.
(4) В Министерството на земеделието и горите се води списък на лабораториите, получили разрешение по ал. 3.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 11:
“Чл. 11. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол или Националната служба за растителна защита контролират лабораториите, получили разрешение по чл. 10, ал. 3, чрез извършване на проверки най-малко веднъж годишно и внезапни проверки по отношение на спазване на изискванията на чл. 9.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, съответно Националната служба за растителна защита проверяват точността на резултатите от лабораторните анализи чрез контролни лабораторни анализи.
(3) Когато в резултат на проверките се установят несъответствия с изискванията на чл. 9, ИАСАС или НСРЗ дават предписания за отстраняване на несъответствията в определен срок.
(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол анулира сертификат, издаден въз основа на лабораторен анализ, извършен в лаборатория по чл. 7, ал. 1 или чл. 8, когато резултатите от контролните анализи по ал. 2 показват, че семената, съответно посадъчният материал не отговарят на изискванията за сертификация. В този случай министърът на земеделието и горите спира търговията на тези семена, съответно посадъчен материал.
(5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и по отношение на търговските семена.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
“Чл. 12. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, съответно Националната служба за растителна защита извършват арбитражни лабораторни анализи на семена, съответно посадъчен материал в Централната лаборатория на ИАСАС, съответно в Централната лаборатория по карантина на растенията на НСРЗ:
1. в случаи на възражения от лицата, чиито семена, съответно посадъчен материал се анализират в лаборатория по чл. 7, ал. 1 и чл. 8;
2. по сигнал на потребителите на семена, съответно посадъчен материал, които се търгуват в страната.
(2) Министърът на земеделието и горите отнема разрешението по чл. 10, ал. 3:
1. когато в резултат на проверките по чл. 11, ал. 2 повторно се установи, че резултатите са неточни;
2. при неотстраняване на несъответствията по чл. 11, ал. 3 или при повторното им допускане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Моллов.
Изказвания по глава четвърта? Няма желаещи.
Гласуваме глава четвърта – наименованието и членове от 7 до 12.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Глава четвърта е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава пета – Официална сортова листа”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава пета.
“Раздел l – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел l.
По чл. 13 има направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което е оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 13:
“Чл. 13. (1) Посевният и посадъчният материал се търгува само, ако е от сортовете, вписани в официалната сортова листа, с изключение на посевния и посадъчния материал от декоративни, медицински, ароматни и овощни растения и семената по чл. 30, ал. 3.
(2) Посевният и посадъчният материал от декоративни, медицински и ароматни растения се търгува с означение на вида. В този случай на етикета се посочва растителният вид по начин, който не предизвиква объркване с наименованията на сортовете.
(3) Посевният и посадъчният материал от декоративни, медицински и ароматни растения може да се търгува с означение за сорт, при условие, че сортът е:
1. защитен съгласно Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни или
2. вписан в официалната сортова листа, или
3. включен в списък на търговец на семена и посадъчен материал от декоративни растения, който осъществява дейността си в страната и/или в страна – членка на Европейския съюз.
(4) Посевният и посадъчният материал от овощни растения се търгува с означение за сорт, който трябва да е:
1. защитен съгласно Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни или
2. вписан в официалната сортова листа, или
3. включен в списък на производител или търговец на семена и посадъчен материал от овощни растения, който осъществява дейността си в страната и/или страна – членка на Европейския съюз.
(5) Списъкът по ал. 3, т. 3 включва:
1. наименование на сорта, както и общоизвестни синонимни имена, ако има такива;
2. информация по отношение на поддържането на сорта и прилаганата система на размножаване;
3. описание на сорта на базата на характеристиките на вида и тяхното проявяване;
4. описание на характеристиките, по които сортът прилича и се различава от всеки друг сорт.
(6) Списъкът по ал. 4, т. 3 включва данните по ал. 5, т. 1 и 3.
(7) Списъците по ал. 5 и 6 се предоставят при поискване от ИАСАС за проверка.
(8) Семената по чл. 30, ал. 3 се търгуват с означение за растителния вид.
(9) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ежегодно издава официалната сортова листа на Република България. ИАСАС предоставя безплатно за информация официалната сортова листа.”
По чл. 14 са направени предложения от народните представители Пламен Моллов и Васил Калинов, които са подкрепени по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция:
“Чл. 14. (1) Официалната сортова листа се състои от списък А, списък Б и списък–приложение.
(2) В списък А на сортовата листа се вписват сортове от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, картофи, тютюн и овощни растения, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и да отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.
(3) В списък Б на сортовата листа се вписват:
1. сортове от декоративни, медицински и ароматни растения, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и не се изпитват за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България;
2. сортове от зеленчукови култури и лоза, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и при условие, че е подадена заявка за изпитване за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България. Когато сортовете на зеленчуковите култури и лоза отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България, те се вписват в списък А на официалната сортова листа.
(4) Растителни видове, сортовете от които подлежат на вписване в списък А и списък Б на официалната сортова листа, се определят с наредба на министъра на земеделието и горите относно условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете в и от официалната сортова листа.
(5) Вписването на сортовете в списък А и списък Б на официалната сортова листа се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и горите, с която се утвърждава признаването и вписването на сортове.
(6) Сортовете по ал. 2 и 3 се вписват в сортовата листа за период от :
1. двадесет години за сортовете от овощни видове и лоза;
2. десет години за сортовете от останалите видове растения.”
“Чл. 15. (1) В списъка-приложение се вписват наложили се в практиката общоизвестни сортове (местни, чуждестранни или с неизвестен произход), които не са изпитвани за различимост, хомогенност и стабилност, но имат икономическо значение за страната.
(2) Редът за вписването на сортовете в списъка-приложение се определя с наредбата по чл. 14, ал. 4.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
“Чл. 16. (1) Сортовете са различими, хомогенни и стабилни при условие, че отговарят на изискванията на чл. 9, 10 и 11 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
(2) Сортовете отговарят на изискването за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната, ако при сравняването им със стандартни сортове показват при отглеждането им по-добри резултати по отношение на добив и/или качество на продукцията по функционални направления. При проява на изключителна характеристика на сорта останалите характеристики могат да не се вземат под внимание при оценката на биологичните и стопанските качества на сорта.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
“Чл. 17. (1) В официалната сортова листа се вписват:
1. ботанически род и вид на растението;
2. обозначение на сорта с код и/или с наименование, изписано на кирилица и на латиница;
3. специфични стопански признаци на сорта, които се обозначават със символи;
4. име и адрес на:
а) заявителя за вписване на сорта в официалната сортова листа; заявител със седалище извън територията на Република България посочва адрес на територията на страната;
б) лицето или лицата, които извършват сортоподдържане;
в) селекционера на сорта.
5. година на признаване и вписване на сорта в официалната сортова листа.
(2) Ако сортът е генетично модифициран, това обстоятелство задължително се вписва в официалната сортова листа.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
“Раздел ll – Сортоизпитване и вписване на сортовете в официалната сортова листа”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел ll.
Член 18 е подкрепен в редакцията на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
“Чл. 18. (1) Сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност с цел вписване на сортовете в официалната сортова листа се извършва само в териториалните звена по сортоизпитване на ИАСАС.
(2) Сортоизпитване за биологични и стопански качества с цел вписване на сортовете в официалната сортова листа се извършва в териториалните звена по сортоизпитване на ИАСАС.
(3) Сортоизпитване за биологични и стопански качества може да се извършва и от физически или юридически лица, получили разрешение от министъра на земеделието и горите.
(4) Лицата по ал. 3 получават разрешение за сортоизпитване при условие, че:
1. разполагат с необходимата земя и условия за отглеждане на културите за сортоизпитване;
2. разполагат с почвообработващи, прибиращи и растително-защитни машини и съоръжения, съобразно културата и технологията на отглеждането й;
3. разполагат с помещение за обработка и съхранение на пробите и отчитане на резултатите;
4. отговарят на изискванията на ал. 6 или са сключили трудов или граждански договор с лица, които отговарят на изискванията на ал. 6.
(5) Необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване по ал. 4, т. 1 и 2 се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
(6) Сортоизпитването се извършва от лица, които:
1. имат висше агрономическо образование – магистър;
2. имат 5 години трудов стаж по специалността;
3. са положили успешно изпит пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИАСАС; комисията се състои най-малко от 3 хабилитирани лица в областта на сортоизпитването в зависимост от групите култури.
(7) Лицата по ал. 6 преминават курс по програма, утвърдена от изпълнителния директор на ИАСАС.
(8) Изпълнителният директор на ИАСАС издава удостоверение за сортоизпитатели на лицата, които отговарят на изискванията на ал. 6 и 7. В ИАСАС се води списък на лицата, получили удостоверение за сортоизпитатели.
(9) Разрешението по ал. 3 се издава по предложение на изпълнителния директор на ИАСАС въз основа на проверка от ИАСАС за спазване изискванията на ал. 4. В Министерството на земеделието и горите се води списък на лицата, получили разрешение по ал. 3.
(10) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва проверки най-малко веднъж годишно относно спазването на изискванията по ал. 4.
(11) Разрешението по ал. 3 се отнема при повторно неспазване на методиките за сортоизпитване по чл. 19, ал. 1, в резултат на което резултатите от сортоизпитването са недостоверни.
(12) Редът за издаване на разрешенията по ал. 3 и редът за издаване на удостоверенията по ал. 8 се определя с наредбата по ал. 5.
(13) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6 за провеждане на курса и изпита по ал. 6, т. 3 и ал. 7 и за извършване на проверката по ал. 9.
Чл. 19. (1) Сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност и за биологични и стопански качества се извършва по методики, утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Сортоизпитването се извършва въз основа на договор, сключен между заявителя за сортоизпитване и ИАСАС.
(3) Сортоизпитването за биологични и стопански качества от физически или юридически лица, получили разрешение по чл. 18, ал. 3, се извършва въз основа на договор, сключен с ИАСАС.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
“Чл. 20. (1) За резултатите от сортоизпитването се изготвя доклад, който се разглежда от експертна комисия, назначена от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Експертната комисия по ал. 1 се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от пет.
(3) В състава на експертните комисии по съответните култури не се включват автори и съавтори на сорта или техни представители.
(4) Докладът по ал. 1 се изпраща на членовете на експертната комисия най-късно 14 дни преди датата на заседанието й.
(5) Експертната комисия взема решение относно признаването и вписването на сорта в официалната сортова листа.
(6) Решението по ал. 5 за признаване и вписване на генетично модифицирани сортове се взема след получаване на становище от Съвета за безопасно използване на генетически изменени висши растения при Министерството на земеделието и горите.
(7) Комисията е длъжна да информира възложителя по договора за сортоизпитване за решението си.
(8) Когато решението е сортът да не бъде признат и вписан в официалната сортова листа, ИАСАС в 15-дневен срок от решението си писмено уведомява възложителя по договор за сортоизпитване, като посочва и мотивите за непризнаването и му дава едномесечен срок за възражение, считано от датата на уведомяването.
(9) Възражения срещу решения на експертната комисия се разглеждат от комисия по възраженията, чийто състав се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.
(10) Комисията по ал. 9 се произнася с решение по възраженията в едномесечен срок от получаването им.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
“Чл. 21. (1) Министърът на земеделието и горите със заповед утвърждава окончателното решение за признаване и вписване на сорта в официалната сортова листа или прави мотивиран отказ.
(2) Заповедта или отказът на министъра по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
Комисията предлага следната редакция на чл. 22:
“Чл. 22. (1) За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност се заплащат такси по Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2000 г.
(2) За сортоизпитване за биологични и стопански качества се заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6, които се събират от ИАСАС.”
По чл. 23 има направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което беше оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23, който гласи:
“Чл. 23. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава резултати от сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършено в страна-членка на Съюза за защита на новите сортове растения (UPOV), с цел вписване на сорта в официалната сортова листа.
Чл. 24. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол изготвя и съхранява досиетата на признатите сортове. Досиетата съдържат описание на сорта и обобщение на всички данни, въз основа на които се извършва признаването на сорта.
(2) Досиетата по ал. 1 се предоставят за ползване от селекционера.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
Комисията предлага следната редакция на чл. 25:
“Чл. 25. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съставя бюлетини с резултатите от сортоизпитването на признатите сортове.
(2) По искане на възложителя по договора за сортоизпитване описанието на родителските (генеалогичните) компоненти и резултатите от сортоизпитването им остават поверителни, когато те са изпитвани с цел проучване на хибридни и синтетични сортове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, имате думата по глава пета със заглавие “Официална сортова листа” от чл. 13 до чл. 25 включително. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо заглавието на глава пета “Официална сортова листа”.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава пета е прието.
Подлагам на гласуване членове от 13 до 25 включително, както бяха докладвани от председателя на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Глава пета – членове от 13 до 25 включително са приети на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава шеста -Сортоподдържане, производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава шеста.
“Раздел I – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел I.
“Чл. 26. (1) Сортоподдържането на сортовете и родителските (генеалогичните) компоненти от видовете земеделски растения се извършва от:
1. селекционера на сорта;
2. физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ал. 2 – когато се сортоподдържа общоизвестен сорт;
3. физически и/или юридически лица, които са сключили договор за извършване на сортоподдържане с лицата по точки 1 и 2.
(2) Физическите лица по ал. 1, точки 2 и 3 трябва да имат висше агрономическо образование, а юридическите лица трябва да имат сключен трудов или граждански договор с лице с висше агрономическо образование.
(3) Когато сортоподдържането по ал. 1 се извършва едновременно от няколко лица, те се посочват в официалната сортова листа.
(4) Лицата по ал. 1, точки 2 и 3 са длъжни да осигурят научно ръководство по съответната култура.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
Комисията предлага следната редакция на чл. 27:
“Чл. 27. (1) Лицата по чл. 26 са длъжни да водят дневник за дейностите по схемата за сортоподдържане. Дневникът се предоставя при поискване от ИАСАС съответно от НСРЗ за проверка.
(2) Контролните органи имат право да вземат проби за проверки в отделните етапи на сортоподдържането.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 28:
“Чл. 28. (1) Производство и заготовка на посевен и посадъчен материал могат да извършват физически и юридически лица, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, които:
1. имат висше агрономическо образование или са сключили трудов договор със специалист с висше агрономическо образование;
2. разполагат с необходимите площи и техника съобразно вида култура;
3. разполагат със складова база съобразно културите.
(3) В Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол се води регистър на лицата, получили разрешение по ал. 1.
(4) Физическите и юридическите лица, които търгуват с посевен и посадъчен материал, се вписват в регистър, който се води и съхранява в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
(5) Необходимите площи и техника по ал. 2, т. 2 и редът за издаване на разрешенията по ал. 1 и за регистрациите по алинеи 3 и 4 се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.
(6) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 за издаване на разрешение по ал. 1 и за регистрация по ал. 4.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 29:
“Чл. 29. (1) Когато нямат условия за осигуряване на необходимата пространствена изолация, производителите писмено заявяват в съответното кметство месторазположението на площите за земеделски растения, за които се изисква пространствена изолация.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават в следните срокове:
1. за посевен материал за засяване през пролетта и за посадъчен материал – до 31 декември на годината, която предхожда годината на засяването, съответно засаждането;
2. за посевен материал за засяване през есента – до 31 май на годината, през която ще се засява.
(3) Заявлението по ал. 1 се придружава от:
1. разрешението по чл. 28, ал. 1;
2. скица на земеделската земя за производство на посевен и посадъчен материал, издадена от съответната общинска служба по земеделие и гори.
(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението и документите по ал. 3 кметът на общината или кметството издава заповед, с която определя площите, обхванати от пространствена изолация.
(5) Когато са подадени заявления от няколко производители, които обхващат едни и същи площи за пространствена изолация, кметът удовлетворява подаденото по-рано заявление.
(6) Кметът определя площите, обхванати от пространствената изолация, съгласно изискванията за пространствена изолация, определени в наредби на министъра на земеделието и горите за производство и търговия с посевен и/или посадъчен материал от следните групи земеделски растения:
1. зърнени;
2. фуражни;
3. маслодайни и влакнодайни;
4. цвекло;
5. картофи;
6. зеленчукови;
7. декоративни;
8. овощни;
9. лозови;
10. медицински и ароматни;
11. тютюн.
(7) Копие от заповедта по ал. 4 се изпраща на собствениците или ползвателите на земите, обхванати от пространствената изолация.
(8) Собствениците или ползвателите на земите, обхванати от пространствената изолация, не могат да засяват съответно засаждат определените площи с растения – опрашители или преносители на вируси.
Раздел II – Производство и търговия с посевен материал”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел II.
По чл. 30 е направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция:
“Чл. 30. (1) В зависимост от групите земеделски растения по чл. 29, ал. 6 семената се произвеждат, сертифицират и търгуват като:
1. базови;
2. сертифицирани;
3. сертифицирани първо размножение;
4. сертифицирани второ размножение;
5. сертифицирани трето размножение.
(2) Семената на всички зеленчукови, декоративни, медицински и ароматни растения могат да се произвеждат и търгуват и като стандартни, с изключение на индустриалната цикория.
(3) Семената от видове фуражни, маслодайни, декоративни, медицински и ароматни растения, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6, могат да се произвеждат и търгуват и като търговски семена след одобряването им от ИАСАС.
(4) Семената могат да се търгуват и под формата на смески, при условие че са одобрени от ИАСАС. Условията и редът за одобряване на смеските се определят в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(5) Семената от всички групи земеделски растения, които се получават като генерации преди базовите семена (предбазовите семена), могат да се търгуват, при условие че отговарят на изискванията, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(6) Разпоредбите на алинеи 1 до 3 не се прилагат за семената от овощни видове. Семената от овощните видове се търгуват, при условие че отговарят на изискването за жизненост в съответствие с наредбите по чл. 29, ал. 6.”
По чл. 31 има предложение от народния представител Пламен Моллов и от народния представител Васил Калинов. Комисията подкрепя тези предложения и предлага следната редакция на чл. 31:
“Чл. 31. (1) Категориите семена по чл. 30, ал. 1, се сертифицират и търгуват, при условие че отговарят на посочените в наредбите по чл. 29, ал. 6 изисквания за сортова автентичност, сортова чистота и здравно състояние към културата при полска инспекция и изисквания за аналитична чистота, кълняемост, съдържание на влага, здравно състояние на семената при лабораторен анализ.
(2) Хибридни семена се сертифицират след резултатите от последващ контрол на родителските компоненти.
(3) Сертификацията на семената се извършва от ИАСАС след проведена полска инспекция и лабораторни анализи. Сертификацията се извършва при условията и по реда, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(4) Изискванията при полска инспекция, извършвана от инспекторите по чл. 6, се определят в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(5) Вземането на проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената и за определяне на здравното им състояние се извършва от ИАСАС от заготвени хомогенни партиди семена.
(6) Полската инспекция и вземането на проби за лабораторен анализ се извършват по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(7) Големината, съответно теглото на партидите и теглото, съответно размерът на пробите семена от съответния вид се определят с наредбите по чл. 29, ал. 6.
(8) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и лабораториите по чл. 7, ал. 1 извършват лабораторните анализи за определяне на посевните качества на семената в зависимост от културите по методите, определени в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(9) Националната служба за растителна защита и лабораториите по чл. 8 извършват лабораторните анализи за здравно състояние на семената по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 32:
“Чл. 32. (1) Въз основа на сертификацията ИАСАС издава сертификат по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Семената, за които има издаден сертификат по ал. 1, подлежат на лабораторен анализ за кълняемост в срокове, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6.
(3) Датата на вземане на пробата и действителната кълняемост на семената по ал. 2 се посочва на самозалепващ се стикер, поставен върху етикета, без да се закриват реквизитите на етикета.
(4) Когато резултатите от лабораторния анализ по ал. 2 покажат, че семената не отговарят на изискването за кълняемост за съответния вид култура, сертификатът се анулира, а семената не могат да се търгуват.
(5) Изпълнителната агенция по апробация и семеконтрол анулира сертификата и когато резултатите от грунтов контрол показват, че семената не отговарят на изискванията за сортова автентичност и сортова чистота, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33, който гласи:
“Чл. 33. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол сертифицира семена, които не отговарят на изискването за кълняемост, когато семената са предназначени за износ, съгласно договор между износителя и вносителя.”
По чл. 34 е направено предложение от народния представител Васил Калинов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 34:
“Чл. 34. (1) Търговските семена се одобряват и търгуват, при условия, че отговарят на изискванията за аналитична чистота, кълняемост, съдържание на влага и здравно състояние при лабораторен анализ, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(2) Вземането на проби и лабораторният анализ по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 31, ал. 5-9.
(3) Лабораторните анализи на търговските семена се извършват от ИАСАС или одобрена по чл. 7, ал. 1 лаборатория и от НСРЗ или одобрена по чл. 8 лаборатория.
(4) Въз основа на лабораторните анализи по ал. 3 ИАСАС одобрява търговските семена и издава документ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(5) Търговските семена, за които има издаден документ по ал. 4, подлежат на лабораторен анализ за кълняемост в срокове, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(6) Документът по ал. 4 се анулира, когато резултатите от лабораторния анализ по ал. 5 покажат, че семената не отговарят на изискването за кълняемост.
(7) Изискванията на ал. 2-6 не се прилагат по отношение на търговските семена от декоративни растения, при които съответствието с изискванията на ал. 1 се удостоверява от производителя на търговски семена с фирмен документ. Минималните изисквания към фирмения документ се определят в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.”
Комисията предлага да се създаде чл. 34а, който става чл. 35:
“Чл. 35. (1) Смеските, за които има издаден документ за одобрение от ИАСАС, подлежат на лабораторен анализ за кълняемост в срокове, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6.
(2) Когато резултатите от лабораторния анализ покажат, че компонент на смеската не отговаря на изискването за кълняемост, документът по ал. 1 се анулира, а смеските не могат да се търгуват.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 36:
“Чл. 36. (1) Стандартните семена се търгуват, при условие, че отговарят на изискванията за сортова автентичност и сортова чистота, аналитична чистота, кълняемост, съдържание на влага и здравно състояние, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6.
(2) Съответствието с изискванията по ал. 1 се удостоверява от производителя на стандартни семена с фирмен документ. Минималните изисквания към фирмения документ се определят в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(3) Производителите на стандартни семена са длъжни да съхраняват контролни проби от партидите семена за срок 2 години, които се предоставят при поискване от ИАСАС.
(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол анулира документа по ал. 2, когато резултатите от грунтов контрол показват, че семената не отговарят на изискванията за сортова автентичност и сортова честота.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36, който става чл. 37 със следното съдържание:
“Чл. 37. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва последващ контрол на категориите семена по чл. 30, ал. 1 и 2.
(2) Броят на партидите, които подлежат на последващ контрол, в зависимост от категориите семена се определят в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(3) Условията и редът за провеждане на последващ контрол и изискванията за сортова автентичност и сортова чистота при последващ контрол се определят с наредбите по чл. 29, ал. 6.
(4) Вземането на проби за последващ контрол се извършва от ИАСАС по методите по чл. 31, ал. 6. Последващият контрол се извършва чрез методи на грунтов контрол и/или чрез лабораторни методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 38:
“Чл. 38. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6 за извършване на полската инспекция, вземане на проби, лабораторните анализи, последващия контрол и за издаването на документите за тези дейности.
(2) Националната служба за растителна защита събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6 за извършване на лабораторни анализи за определяне здравното състояние на семената.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 39:
“Чл. 39. (1) При неблагоприятни климатични условия и при недостиг или липса на семена на пазара в страната министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице може да разреши търговията на семена от всички категории, които не отговарят на изискването за кълняемост, посочено в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на земеделието и горите, което се придружава от:
1. документ за лабораторен анализ – за семена, които подлежат на сертификация, но за които не е издаден сертификат. В този случай разрешението се издава за сертификация и търговия;
2. документ за резултатите от лабораторния анализ по чл. 32, ал. 2 – за семена, за които е издаден сертификат, но при които е установено, че не отговарят на изискването за кълняемост при проведения по чл. 32, ал. 2 лабораторен анализ;
3. документ за лабораторен анализ по чл. 34, ал. 4 или ал. 5 – за търговските семена;
4. фирмен документ по чл. 34, ал. 7 и чл. 36, ал. 2 – за търговските семена от декоративни растения и за стандартните семена.
(3) Министърът на земеделието и горите или упълномощеното от него длъжностно лице издава разрешение или прави мотивиран отказ в 14-дневен срок от получаване на заявление и документите по ал. 2.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(5) Действителната кълняемост на семената по ал. 1 се посочва на самозалепващ се стикер, поставен върху етикета, без да се закриват реквизитите на етикета.”
“Раздел III – Производство и търговия с посадъчен материал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел III.
Член 39 е подкрепен от комисията и става чл. 40 със следното съдържание:
“Чл. 40. (1) Зеленчуковият посадъчен материал се произвежда и търгува, при условие че отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(2) Качеството на зеленчуковия посадъчен материал се удостоверява от производителите с фирмен документ. Минималните изисквания към фирмения документ се определят в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40, който става чл. 41 със следното съдържание:
“Чл. 41. (1) Декоративният посадъчен материал се произвежда и търгува, при условие че отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(2) Качеството на декоративния посадъчен материал се удостоверява от производителите с фирмен документ. Минималните изисквания към фирмения документ се определят в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 41, който става чл. 42:
“Чл. 42. (1) Овощният посадъчен материал се търгува като сертифициран или стандартен.
(2) Овощният посадъчен материал се сертифицира като:
1. предбазов;
2. базов;
3. сертифициран.
(3) Посадъчният материал по ал. 2 се сертифицира, при условие че отговаря на изискванията за сортова автентичност, сортова чистота и здравно състояние на растенията при полска инспекция и на изискванията за качество на посадъчния материал, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(4) Сертификацията по ал. 3 се извършва от ИАСАС при условия и по ред, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(5) Полската инспекция, вземането на средни проби за окачествяване и за атестиране за вируси и вземането на почвени проби за нематоди се извършват от ИАСАС, съответно от НСРЗ по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(6) Националната служба за растителна защита и лабораториите по чл. 8 извършват лабораторните анализи за здравно състояние на овощен посадъчен материал по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(7) Въз основа на сертификацията на овощния посадъчен материал ИАСАС издава сертификат по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Сертификатът има срок на действие до началото на следващия вегетационен период за всеки растителен вид, с изключение на овощен посадъчен материал, произвеждан в контейнери.
(8) След изтичането на срока на действие на сертификата овощният посадъчен материал не може да се търгува.”

Комисията предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 43:
“(1) Стандартният овощен посадъчен материал може да се търгува при условие, че отговаря на изискванията, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(2) Качеството на стандартните овощни дръвчета за засаждане се удостоверява от производителите с фирмен документ. Минималните изисквания към фирмения документ се определят в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(3) Качеството на стандартния овощен материал – калеми и подложки, се удостоверява с документ, издаден от ИАСАС по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 44:
“Чл. 44. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6, за извършване на полската инспекция и окачествяването на овощния посадъчен материал и за издаването на документи за тези дейности.
(2) Националната служба за растителна защита събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6, за извършване на лабораторни анализи за определяне на здравното състояние на овощния посадъчен материал.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 45:
“(1) Посадъчният материал от медицински и ароматни растения се търгува като сертифициран или стандартен.
(2) Посадъчният материал от медицински и ароматни растения се сертифицира като:
1. предбазов;
2. базов;
3. сартифициран.
(3) Посадъчният материал по ал. 2 се сертифицира при условие, че отговаря на изискванията за сортова чистота и здравно състояние към растенията при полска инспекция и на изискванията за качество към посадъчния материал, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(4) Сертификацията по ал. 3 се извършва от ИАСАС при условията и по реда, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(5) Полската инспекция, вземането на средни проби за окачествяване и за тестиране за вируси и вземането на почвени проби за нематоди се извършва от ИАСАС, съответно от НСРЗ, по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(6) Нацоналната служба за растителна защита и лабораториите по чл. 8 извършват лабораторните анализи за здравното състояние на посадъчен материал от медицински и ароматни растения по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(7) Въз основа на сертификацията на посадъчния материал от медицински и ароматни растения ИАСАС издава сертификат по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Сертификатът има срок на действие до началото на следващия вегетационен период за всеки растителен вид, с изключение на посадъчния материал от медицински и ароматни растения, произвеждан в контейнери.
(8) След изтичането на срока на действие на сертификата посадъчният материал от медицински ароматни растения не може да се търгува.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 46:
“(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6, за извършване на полската инспекция и окачествяването на посадъчния материал от медицински и ароматни растения и за издаването на документи за тези дейности.
(2) Националната служба за растителна защита събира такси в размер, определен с тарифата по чл.6, ал. 6, за извършване на лабораторни анализи за определяне на здравното състояние на посадъчния материал от медицински и ароматни растения.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 47:
“(1) Стандартният посадъчен материал от медицински и ароматни растения може да се търгува при условие, че отговаря на изискванията, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(2) Качеството на стандартния посадъчен материал за засаждане се удостоверява от производителите с фирмен документ. Минималните изисквания към фирмения документ се определят в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 48:
“(1) Производителите на зеленчуков, декоративен, стандартен овощен и стандартен посадъчен материал от медицински и ароматни растения са длъжни да извършват собствени проверки по време на производството. За извършване на проверките производителите:
1. определят критичните точки в производствения процес на базата на използваните производствени методи;
2. създават и въвеждат методи за проверка и наблюдение на критичните точки по т. 1;
3. вземат проби за анализ, които се изследват в НСРЗ или в одобрени по чл. 8 лаборатории;
4. водят писмен дневник относно данните по т. 1 – 3.
(2) Дневникът по ал. 1, т. 4 трябва да се съхранява най-малко две години и да се предоставя при поискване от ИАСАС, съответно от НСРЗ, за проверка.
(3) Когато резултатите от собствените проверки показват наличие на вредители, включени в Наредба 1 за фитосанитарен контрол – в скоби са посочени източниците – производителите трябва незабавно да уведомят НСРЗ.
(4) Производителите трябва да вписват в дневника по ал. 1 всички случаи на наличие на вредни организми в помещенията си и всички мерки, които са взети в тези случаи.
(5) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е длъжна да извършва проверки най-малко веднъж годишно относно проверката и наблюдението на критичните точки по ал. 1, т. 1 и 2. Националната служба за растителна защита извършва проверки относно вземането на проби по ал. 1, т. 3 и относно спазването на изискванията на ал. 3 и 4.
(6) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съответно Националната служба за растителна защита извършват проверките по ал. 5 съгласно изискванията, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6.
(7) Разпоредбите на този член се прилагат и по отношение на производителите на семена от овощни и декоративни растения.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 49:
“(1) Лозовият посадъчен материал се търгува като сертифициран или стандартен, с изключение на подложките.
(2) Лозовият посадъчен материал се сертифицира като:
1. предбазов (първоначален);
2. базов;
3. сертифициран.
(3) Посадъчният материал по ал. 2 се сертифицира при условие, че отговаря на изискванията за сортова автентичност, сортова чистота и здравно състояние към растенията при полска инспекция и на изискванията за качество към посадъчния материал, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(4) Сертификацията по ал. 3 се извършва от ИАСАС при условията и по реда, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6.
(5) Полската инспекция, вземането на средни проби за окачествяване и за тестиране за вируси и вземането на почвени проби за нематоди се извършват от ИАСАС, съответно от НСРЗ, по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(6) Националната служба за растителна защита и лабораториите по чл. 8 извършват лабораторните анализи за здравното състояние на лозов посадъчен материал по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите.
(7) Въз основа на сертификацията ИАСАС издава сертификат по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Сертификатът има срок на действие до началото на следващия вегетационен период, с изключение на лозовия посадъчен материал, произвеждан в контейнери.
(8) След изтичането на срока на действие на сертификата лозовият посадъчен материал не може да се търгува.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 50.
“Чл. 50. Стандартният лозов материал се окачествява от ИАСАС и се търгува при условие, че отговаря на изискванията, посочени в съответната наредба по чл. 29, ал. 6. Въз основа на окачествяването ИАСАС издава документ по образец, утвърден от изпълнителният директор на ИАСАС.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 51:
“Чл. 51. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6,за извършване на полската инспекция и за окачествяване на лозовия посадъчен материал и за издаването на документи за тези дейности.
(2) Националната служба за растителна защита събира такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6, за извършване на лабораторни анализи за определяне на здравното състояние на лозовия посадъчен материал.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 52:
“Чл. 52. (1) При неблагоприятни климатични условия и при недостиг или липса на посадъчен материал на пазара в страната министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице може да разреши търговията с посадъчен материал от всички категории, които отговарят на по-ниски изисквания от посочените в съответните наредби по чл. 29, ал. 6, с изключение на изискването за здравно състояние.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на земеделието и горите, което се придружава от:
1. документ, издаден от ИАСАС, в който се удостоверяват занижените изисквания за посадъчен материал по чл. 42, 43, ал. 3, чл. 45, 49 и 50;
2. фирмен документ, издаден от производителя, в който се удостоверяват занижените изисквания за посадъчен материал по чл. 40, 41, 43, ал. 2 и чл. 47, ал. 2.
(3) Министърът на земеделието и горите или упълномощеното от него длъжностно лице издава разрешение или прави мотивиран отказ в 14-дневен срок от получаване на заявлението и документите по ал. 2.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(5) На етикета на посадъчния материал по ал. 1 трябва да бъде отразено, че материалът отговаря на занижени изисквания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52, който става чл. 53 със следното съдържание:
“Чл. 53. Разпоредбите на този закон, с изключение на изискването за здравно състояние, не се прилагат за посадъчен материал, предназначен за:
1. опити или научни цели, или
2. селекционна дейност, или
3. запазване на генетичното разнообразие.”
“Раздел lV – Опаковане и етикетиране на посевния и посадъчния материал. Документи при търговия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел lV.
Комисията предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 54:
“Чл. 54. (1) Посевният материал от всички категории се съхранява и търгува под формата на етикетирани еднородни партиди в запечатани опаковки.
(2) Посадъчният материал от всички категории се съхранява и търгува под формата на етикетирани и пломбирани еднородни партиди според растителния вид във връзки или в бали.
(3) Опаковането, етикетирането, запечатването и/или пломбирането на посевния и посадъчния материал се извършват съгласно изисквания, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6. ”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 54, който става чл. 55 със следното съдържание:
“Чл. 55. Условията за съхраняване на посадъчния материал се определят с наредбите по чл. 29, ал. 6.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 56:
“Чл. 56. (1) Сертифицираните семена от всички категории по чл. 30, ал. 1 се търгуват със сертификата по чл. 32, ал. 1.
(2) Търговските семена, с изключение на семената от декоративни растения се търгуват с документа по чл. 34, ал. 4.
(3) Търговските семена от декоративни растения и стандартните семена се търгуват с фирмения документ по чл. 34, ал. 7 и чл. 36, ал. 2.
(4) Сертифицираният овощен и лозов посадъчен материал и сертифицираният посадъчен материал от медицински и ароматни растения се търгуват със сертификата по чл. 42, ал. 7, чл. 49, ал. 7 и чл. 45, ал. 7.
(5) Стандартният овощен посадъчен материал – подложки и калеми, стандартният лозов посадъчен материал се търгуват с документа по чл. 43, ал. 3 и чл. 50.
(6) Семената от овощните видове се търгуват с документ, издаден от ИАСАС по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(7) Зеленчуковият и декоративният посадъчен материал, стандартните овощни дръвчета за засаждане и стандартният посадъчен материал от медицински и ароматни растения се търгуват с фирмения документ по чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2 , чл. 43, ал. 2 и чл. 47, ал. 2.
(8) Редът за издаване на сертификатите и документите по ал. 1-7 и правилата за използването им при търговия се уреждат в наредбите по чл. 29, ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Моллов. Много хубаво четете, много монотонно, много добре.
Уважаеми колеги, чухме новата редакция на глава шеста от чл. 26 до чл. 56 включително, с новите редакции на съответните членове.
Подлагам на гласуване заглавието на глава шеста “Сортоподдържане, производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал”.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава шеста е прието.
Подлагам на гласуване текстовете на чл. от 26 до 56 включително, съответно с новите редакции на съответните членове.
Моля, гласувайте!
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Глава шеста със заглавието и чл. от 26 до 56 включително, са приети на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава седма – Внос и износ на посевен и посадъчен материал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава седма.
Комисията предлага следната редакция на чл. 56, който става чл. 57:
“Чл. 57. (1) Семената и посадъчният материал от внос трябва да отговарят на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, с изключение на семената от декоративни растения, които могат да се внасят без означение за категория, но които трябва да отговарят съответно на изискванията за търговски или стандартни семена, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(2) Сертифицираните семена от всички категории, които се внасят, трябва да са придружени от документ за посевни качества и здравно състояние, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната-износител.
(3) Търговските семена, които се внасят, трябва да са придружени от документ за посевни качества и здравно състояние, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната-износител с изключение на търговските семена от декоративни растения, които се внасят с фирмен документ.
(4) Сертифицираният овощен посадъчен материал и всички категории лозов посадъчен материал, които се внасят, трябва да са придружени от документ за качество, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната-износител.
(5) Стандартните семена, зеленчуковият посадъчен материал, декоративният посадъчен материал и стандартният овощен посадъчен материал, които се внасят, трябва да са придружени от фирмен документ за качество.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 57, който става чл. 58:
“Чл. 58. (1) В 3-дневен срок от вноса на НСРЗ е длъжен да уведоми писмено ИАСАС за внесените семена и посадъчен материал и за мястото, където те са поставени под карантина.
(2) В тридневен срок от уведомлението по ал. 1 ИАСАС проверява дали посочената в документите по чл. 57 информация отговаря на изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му.
(3) Ако семената, съответно посадъчният материал от внос, не са придружени с документите по чл. 57, ИАСАС изисква от вносителя в 7-дневен срок да ги представи. В случай, че вносителят не изпълни задължението си в посочения в изречение първо срок, семената, съответно посадъчният материал се изнасят от страната или се унищожават.
(4) Ако в резултат на проверката по ал. 2 се установи несъответствие с изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, семената и посадъчният материал се изнасят от страната или се унищожават.
(5) За проверка на съответствието на семената с посоченото в документите по чл. 57 ИАСАС:
1. взема проба и извършва лабораторен анализ на внесените семена;
2. взема проби и извършва грунтов контрол с изключение на търговските семена, смеските, стандартните семена от декоративни растения и семената от декоративни растения, които са без означение за категория.
(6) На лабораторен анализ и грунтов контрол по ал. 5 не подлежат малки опаковки семена, когато общото внесено количество даден растителен вид не надвишава размера за малка опаковка, определена в наредбите по чл. 29, ал. 6.
(7) За проверка на съответствието на посадъчния материал с посоченото в документите по чл. 57 ИАСАС взема средни проби за определяне качествата на внесения посадъчен материал.

(8) До излизането на резултатите от проверките по ал. 5, т. 1 и ал. 7 семената и посадъчният материал не могат да се търгуват в страната.
(9) Въз основа на извършения лабораторен анализ и/или грунтов контрол ИАСАС издава документ за търговия на семената в страната, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(10) За извършеното окачествяване на посадъчния материал ИАСАС издава документ за търговия на посадъчен материал в страната по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(11) Ако резултатите от лабораторните анализи не съответстват на посочените данни в документите по чл. 57, семената се изнасят или се унищожават.
(12) Ако качеството на посадъчния материал не отговаря на посоченото в документите по чл. 57, той се изнася или се унищожава.
(13) Изискването на ал. 5 и ал. 7 не се прилага за семена и посадъчен материал, предназначени за реекспорт, и в случаите по чл. 60, ал. 1.
(14) Редът за извършване на проверките по ал. 5 и ал. 7 се урежда с наредбите по чл. 29, ал. 6."
Комисията предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 59:
"(1) Изнасянето на семената и посадъчния материал или унищожаването им съгласно чл. 58 е за сметка на вносителя.
(2) Вносителят е длъжен да изнесе семената, съответно посадъчния материал, в срока, който е посочен в документа, издаден от ИАСАС в резултат на проверките по чл. 58, ал. 3, 4, 11 и 12.
(3) Националната служба за растителна защита е длъжна да информира ИАСАС за извършения износ по ал. 2 в тридневен срок от износа.
(4) Унищожаването на семената, съответно на посадъчния материал, се извършва от ИАСАС в присъствието на вносителя."
Комисията предлага следната редакция на чл. 59, който става чл. 60:
"(1) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице може да разреши внос на семена и посадъчен материал от сортове, невписани в официалната Сортова листа по чл. 13, ал. 1, когато:
1. семената и посадъчният материал са предназначени за научни цели;
2. семената и посадъчният материал са предназначени за сортоизпитване;
3. семената и посадъчният материал са предназначени за преразмножаване; получените от преразмножаването на съответните сортове растения количества семена и/или посадъчен материал изцяло и задължително се изнасят извън страната с документ за лабораторен анализ, издаден от ИАСАС или от одобрена по чл. 7, ал. 1 лаборатория;
4. семената и посадъчният материал са предназначени за рекламни цели и са в следните количества:
а) до 50 г дребносеменни;
б) до 500 г едросеменни;
в) до 10 бр. посадъчен материал от сорт.
5. семената и посадъчният материал са от видове, от които няма вписани сортове в официалната сортова листа.
(2) Вносът по ал. 1, т. 5 се разрешава, при условие че започне сортоизпитване в страната през годината на вноса. До приключване на сортоизпитването и вписването в официалната сортова листа семената и посадъчният материал не могат да се използват за производство на семена и посадъчен материал и да се търгуват в страната.
(3) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата подават в Министерството на земеделието и горите:
1. Заявление и декларация от лицето, което ще извършва научни изследвания на семената и посадъчния материал – в случаите по ал. 1, т. 1;
2. заявление и договор за сортоизпитване, сключен с ИАСАС – в случаите по ал. 1, т. 2;
3. заявление и договор за преразмножаване – в случаите по ал. 1, т. 3;
4. заявление и декларация, в които се посочва, че семената и посадъчният материал са предназначени за рекламни цели - в случаите по ал. 1, т. 4;
5. заявление от вносителя и договор за сортоизпитване, сключен с ИАСАС – в случаите по ал. 1, т. 5.
(4) Министърът на земеделието и горите или упълномощеното от него длъжностно лице издава разрешение или прави мотивиран отказ в 14-дневен срок от получаване на заявлението и документите по ал. 3.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство."
Комисията предлага следната редакция на чл. 60, който става чл. 61:
"Чл. 61. (1) Сертифицираните семена от всички категории, предназначени за износ, се придружават от сертификата по чл. 32, ал. 1.
(2) Търговските семена, предназначени за износ, се придружават от документа по чл. 34, ал. 4 или ал. 7.
(3) Стандартните семена, предназначени за износ, се придружават от фирмения документ по чл. 36, ал. 2.
(4) Сертифицираният овощен и лозов посадъчен материал, сертифицираният посадъчен материал от медицински и ароматни растения, предназначени за износ, се придружават от сертификата по чл. 42, ал. 7, чл. 45, ал. 7 и чл. 49, ал. 7.
(5) Стандартният овощен посадъчен материал – подложки и калеми, предназначен за износ, се придружава от документа по чл. 43, ал. 3.
(6) Стандартният лозов материал, предназначен за износ, се придружава от документа по чл. 50.
(7) Декоративният посадъчен материал, зеленчуковият посадъчен материал, стандартните овощни дръвчета за засаждане, стандартният посадъчен материал от медицински и ароматни растения, предназначени за износ, се придружават от фирмения документ по чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, чл. 43, ал. 2 и чл. 47, ал. 2.
(8) По искане на страната – вносител на семена, ИАСАС издава международен ISTA сертификат и/или ОЕСD сертификат. Условията и редът за издаване на ISTA и ОЕСD сертификати се уреждат в съответните наредби по чл. 29, ал. 6. ИАСАС събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6 за издаването на ISTA и ОЕСD сертификатите."
Комисията предлага следната редакция на чл. 61, който става чл. 62:
"Чл. 62. (1) Всеки производител, заготвител и търговец е длъжен да води книга за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал, който произвежда, заготвя и/или с който извършва търговия.
(2) Съдържанието и редът за водене на книгите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 28, ал. 5."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По глава седма има ли бележки? Не виждам.
Моля да гласувате.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Глава седма е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: "Глава осма – Контрол на посевния и посадъчния материал".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава осма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, който става чл. 63 със следното съдържание:
"(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Националната служба за растителна защита извършват проверки по време на производството, заготовката, съхраняването, транспорта и търговията с посевен и посадъчен материал за спазването на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му.
(2) В резултат на извършените проверки служителите на ИАСАС съставят актове за направените констатации по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС."
Комисията предлага следната редакция на чл. 63, който става чл. 64:
"Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол проверява воденето и съхраняването на книгите по чл. 62."
По чл. 64 комисията подкрепя текста на вносителя и той става чл. 65 със следното съдържание:
"Производителите, заготвителите и търговците на посевен и посадъчен материал са длъжни да осигуряват на служители на ИАСАС и НСРЗ:
1. пълен достъп до местата, където се осъществяват производството, заготовката, съхраняването, опаковането, етикетирането, транспортът, търговията, вносът и износът на посевен и посадъчен материал;
2. информация и документи, необходими за осъществяване на контрола."
По чл. 65 е направено предложение от народния представител Пламен Моллов – оттеглено.
И предложение от народния представител Васил Калинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 65, който става чл. 66:
“Чл. 66. Таксите, събрани по тарифата по чл. 6, ал. 6 и сумите от санкции по глава девета се използват за финансова издръжка на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По глава осма има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на глава осма.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Глава осма е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: “Глава девета – Принудителни административни мерки и административно-наказателна отговорност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава девета.
“Чл. 66. (1) Инспектори по чл. 6, които извършват полската инспекция в нарушение на чл. 6, ал. 8, се наказват с глоба от 50 до 100 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление за същото по вид нарушение, изпълнителният директор на ИАСАС отнема разрешението за извършване на полска инспекция.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 67.
Комисията подкрепя и текста на вносителя за чл. 67, който става чл. 68 и е със следното съдържание:
“Чл. 68. (1) Който търгува с посевен и/или посадъчен материал от сорт, който не е вписан в официалната сортова листа в нарушение на чл. 13, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) Посевният и/или посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 69:
“Чл. 69. (1) Който търгува с посевен и/или посадъчен материал от сортове от декоративни, медицински и ароматни и овощни растения, които не са защитени или вписани в официалната сортова листа или включени в списък на производител в нарушение на чл. 13, ал. 3 и 4, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице и/или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 70:
“Чл. 70. (1) Който произвежда и заготвя посевен и/или посадъчен материал без разрешение на изпълнителния директор на ИАСАС в нарушение на чл. 28, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.”
“Чл. 70. (1) Който търгува с посевен и/или посадъчен материал, без да е регистриран в нарушение на чл. 28, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Посевният и/или посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70, който става чл. 71.
Комисията предлага следната редакция на чл. 71, който става чл. 72:
“Чл. 72. Посевите, съответно насажденията, които са засети, съответно засадени с растения-опрашители или преносители на вируси в нарушение на чл. 29, ал. 8, се унищожават от службите на общинската администрация в 10-дневен срок от установяване на нарушението. Разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя.”
“Чл. 72. (1) Който търгува със семена, означени като сертифицирани семена, за които не е извършена сертификация в нарушение на чл. 31, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Семената по ал. 1 и 2 се отнемат в полза на държавата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 73.
“Чл. 73. (1) Който търгува със семена, означени като търговски семена, за които не са извършени лабораторни анализи в нарушение на чл. 34, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(3) Семената по ал. 1 и 2 се отнемат в полза на държавата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, който става чл. 74.
Комисията предлага следната редакция на чл. 74, който става чл. 75:
“Чл. 75. (1) Който търгува със стандартни зеленчукови семена, които не отговарят на изискванията на чл. 36, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Семената по ал. 1 и 2 се отнемат в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 75, който става чл. 76:
“Чл. 76. (1) Който търгува със зеленчуков посадъчен материал, който не отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 76, който става чл. 77:
“Чл. 77. (1) Който търгува с декоративен посадъчен материал, който не отговаря на изискванията на чл. 41, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 77, който става чл. 78:
“Чл. 78. (1) Който търгува с овощен посадъчен материал, означен като сертифициран материал, за който не е извършена сертификация в нарушение на чл. 42, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 78, който става чл. 79:
“Чл. 79. (1) Който търгува със стандартен овощен посадъчен материал, който не отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 79, който става чл. 80:
“Чл. 80. (1) Който търгува с посадъчен материал от медицински и ароматни растения, означен като сертифициран, за който не е извършена сертификация в нарушение на чл. 45, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 80, който става чл. 81:
“Чл. 81. (1) Който търгува със стандартен посадъчен материал от медицински и ароматни растения, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата.”
Комисията предлага следната редакция на чл. 81, който става чл. 82:
"Чл. 82. (1) Който търгува с лозов посадъчен материал, означен като сертифициран, за който не е извършена сертификация в нарушение на чл. 49, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице и/или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.".
Комисията предлага следната редакция на чл. 82, който става чл. 83:
"Чл. 83. (1) Който търгува със стандартен лозов посадъчен материал, който не е окачествен от ИАСАС в нарушение на чл. 50, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Посадъчният материал по ал. 1 и 2 се отнема в полза на държавата".
Комисията предлага следната редакция на чл. 83, който става чл. 84:
"Чл. 84. (1) Който търгува със семена, които не са под формата на еднородни партиди и не са етикетирани, опаковани, запечатани и маркирани в нарушение на чл. 54, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.".
Комисията предлага следната следната редакция на чл. 84, който става чл. 85:
"Чл. 85. (1) Който търгува с посадъчен материал, който не е под формата на еднородни партиди (връзки или бали) и не е етикетиран и пломбиран в нарушение на чл. 54, ал. 2, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.".
Комисията предлага следната редакция на чл. 85, който става чл. 86:
"Чл. 86. (1) При извършване на повторни нарушения по членове 68, 69, 71 и 73-83, в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление за същото по вид нарушение се налага глоба в двоен размер.
(2) При извършване на повече от две нарушения по членове 68, 69 и 73-83, в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление за същото по вид нарушение, нарушителят се заличава от регистъра за срок от 3 години".
Комисията предлага следната редакция на чл. 86, който става чл. 87:
"Чл. 87. (1) Който не съхранява посадъчния материал съгласно изискванията на чл. 55, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.".
Комисията предлага следната редакция на чл. 87, който става чл. 88:
"Чл. 88. (1) Който търгува с посевен или посадъчен материал без документ в нарушение на чл. 56, се наказва с глоба от 50 до 300 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.".
Комисията предлага следната редакция на чл. 88, който става чл. 89:
"Чл. 89. (1) Който произвежда семена и посадъчен материал, за които е издадено разрешение за внос по чл. 60, ал. 1, т. 5 и/или търгува с такива семена и посадъчен материал в нарушение на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) Семената и посадъчният материал по ал. 1 се отнемат в полза на държавата".
Комисията предлага следната редакция на чл. 89, който става чл. 90:
"Чл. 90. (1) Който не води книга в нарушение на чл. 62, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.".
Комисията предлага следната редакция на чл. 90, който става чл. 91:
"Чл. 91. (1) Който не осигурява достъп на служителите на ИАСАС и НСРЗ и не им предоставя необходимата информация и документи в нарушение на чл. 65, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.".
"Чл. 91. (1) Нарушенията по тази глава се установяват с актове на длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания".
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По глава девета има ли някакви бележки? Няма.
Моля да гласувате всички членове от глава девета заедно със заглавието на главата.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 2.
Глава девета е приета.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Допълнителни разпоредби.
Комисията предлага следната редакция на § 1:
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Полска инспекция" е метод за определяне на автентичността, чистотата на сорта или вида, степента на заплевеленост и пораженията от болести и неприятели чрез преглед на растенията на полето в подходящ стадий от тяхното развитие.
2. "Земеделски растения/култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
3. "Малки опаковки" са опаковки, съдържащи семена с максимално нетно тегло от 50 г до 10 кг, съобразно вида култура.
4. "Партида" е определено по маса (брой) количество от един и същ сорт, което може да бъде идентифицирано по своята еднородност и произход.
5. "Посадъчен материал" са цели растения или части от растения, както и техните компоненти, предназначени за присаждане и размножаване по вегетативен начин или за производство на зеленчукови, овощни, декоративни, медицински, ароматни и лозови растения. В понятието "посадъчен материал" не се включва горски репродуктивен материал, предназначен за лесовъдски цели.
6. "Посевен материал" са семена, плодове, съплодия или техни части за посев, с изключение на горски репродуктивен материал, предназначен за лесовъдски цели.
7. "Пространствена изолация" е разстоянието, ограничаващо чуждо опрашване, разпространение на болести и механично смесване.
8. "Сертификация на посевен и посадъчен материал" е процедура, въз основа на която контролен орган издава сертификат, с който удостоверява, че посевният и/или посадъчният материал съответства на определени изисквания.
9. "Сорт" е растителна съвкупност в рамките на определен ботанически таксон (ботаническа единица от систематиката на растенията), която проявява признаците, характеризиращи даден генотип или комбинация от генотипове, различава се от всяка друга растителна съвкупност най-малко по един признак и притежава способността да се размножава в непроменен вид. В понятието "сорт" се в ключват и клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) на получаването им.
10. "Сортоизпитване" е дейност, свързана с извършване на пълна генетична, морфологична, биометрична, химикотехнологична, фито- и ентомологична, дегустационна, биологична, стопанска и производствена оценка на сортове растения, заложени в конкурсни опити при полски и лабораторни условия.
11. "Сортоподдържане" е съвкупност от действия, извършвани до получаването на категория базов материал, които осигуряват еднаквост на всяка репродукция с първообраза му, вписан в официалната сортова листа.
12. "Търговия с посевен материал" е продажба, съхраняване с цел продажба, предлагане за продажба и всякакво друго възмездно или безвъзмездно разпореждане, доставяне или прехвърляне на семена с търговска цел.
13. "Търговия с посадъчен материал" е съхраняване в наличност или на склад, представяне или предлагане за продажба, продажба и/или доставяне под всякаква форма на посадъчен материал.
14. "Селекционер" е лицето:
а) създало или открило и разработило сорта (автор на сорта);
б) работодател или възложител на лицето по буква "а" на основата на договор между тях;
в) правоприемник на лицата по букви "а" и "б".
15. "Здравно състояние" е състояние на посевния и посадъчния материал, при което е установено, че той е свободен или не от вредители, които оказват влияние върху неговото качество като посевен/посадъчен материал.
16. "ISTA" е международна асоциация за изпитване на семената.
17. "OECD" е организация за икономическо сътрудничество и развитие в областта на международната търговия със семена.
§ 2. Не е търговия със семена и посадъчен материал предоставянето на семена и посадъчен материал:
1. на контролните органи за извършване на сортоизпитване, лабораторни анализи и последващ контрол;
2. за заготовка, при условие, че заготвителят не става собственик на семената и посадъчния материал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По тези два параграфа има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате Допълнителните разпоредби, състоящи се от два параграфа.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
Моля, по Преходните и заключителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Пламен Моллов: Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на “Преходни и заключителни разпоредби”.
“§ 3. Правилникът за разпространението на генетически изменения и висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология запазва действието си, доколкото не противоречи на този закон и на Протокола от Картахена за биологична безопасност към Конвенцията за биоразнообразие.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
“§ 4. Отменя се Законът за посевния и посадъчния материал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
По § 5 има направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията по принцип, и предложение от народния представител Васил Калинов, което също е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 5:
“§ 5. Сортовете, вписани в Общия каталог на Европейския съюз за зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло и картофи се вписват в списък А на официалната сортова листа, само ако са изпитани и отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България. Сортовете, вписани в Общия каталог на Европейския съюз за зеленчукови растения се вписват в списък Б на официалната сортова листа при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 3, т. 2.”
Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 6:
“§ 6. (1) Член 15 се прилага до 1 януари 2007 г.
(2) Сортовете, вписани в списъка-приложение по чл. 15, трябва да бъдат изпитани за различимост, хомогенност и стабилност до 1 януари 2007 г.”
Комисията предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
“§ 7. Сортове, които са създадени до 1997 г., отговарят на изискванията за биологични и стопански качества и за които има подадена заявка за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност преди влизането в сила на закона, се вписват в списъка-приложение на официалната сортова листа до приключване на изпитването за различимост, хомогенност и стабилност.”
По § 7. Комисията предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
“§ 8. Търговията на стандартни лозови подложки се разрешава до 1 януари 2006 г. при условие, че отговарят на изискванията на чл. 50.”
Има направеното предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 7а, което е оттеглено.
По § 8. Комисията предлага § 8 да отпадне.
Комисията предлага следната редакция на § 9:
“§ 9. Министърът на земеделието и горите издава в 12-месечен срок от влизането в сила на закона наредбите по чл. 29, ал. 6, а в 18-месечен срок – наредбата по чл. 9.”
Комисията предлага следната редакция на § 10:
“§ 10. Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения Закон за посевния и посадъчния материал, се прилагат до издаването на съответните подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.”
“§ 11. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли бележки по Преходните и заключителни разпоредби? Не виждам.
Моля да гласувате. Създава се един нов параграф, а § 8 отпада.
Моля да гласувате.
Гласували 129 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 2.
Приема се.
С това законопроектът е приет окончателно.
Въпреки че има още цели пет минути, няма да преминаваме към следваща точка от дневния ред.
Ще ви прочета съобщения.
Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 20 февруари 2003 г. от 14,30 ч. в зала 356.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 20 февруари 2003 г., четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 19 февруари, днес, сряда, от 16,30 ч. в зала 142.
Комисията по европейска интеграция ще проведе заседание днес, от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще проведе заседание на 20 февруари, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 232.
Комисията по жалбите и петициите на гражданите ще проведе заседание на 19 февруари 2003 г., днес, от 15,00 ч. в зала 356.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 19 февруари 2003 г., днес, от 15,00 ч. в зала 248.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Председател:
Огнян Герджиков


Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Благовест Сендов

Юнал Лютфи

Секретари:
Светослав Спасов

Наим Наим