Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-04-16

Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи

Секретари: Ралица Агайн и Несрин Узун

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Откривам заседанието.
Предлагам на пленарната зала програма за работата на Народното събрание за периода 16 – 18 април 2003 г.
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества, препарати и продукти. Вносител е Министерският съвет.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител е Министерският съвет.
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс.
5. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел.
6. Второ четене на законопроекта за омбудсмана.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Вносители са Борислав Цеков и група народни представители.
8. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте така предложената програма за работата на Народното събрание за тази седмица.
Гласували 138 народни представители: за 122, против 2, въздържали се 14.
Програмата е приета.
На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание вчера в 17,49 ч. е внесен проект за решение за създаване на временна комисия за промяна на Конституцията на Република България, подписан от 27 народни представители от Обединените демократични сили.
Заповядайте, господин Абаджиев, за процедурно предложение.
Димитър Абаджиев (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, по внесения проект - няколко думи за мотивиране на предложение, не за обсъждане, такъв какъвто е текстът на чл. 40, ал. 4.
Внесли сме проекта, тъй като всички знаем, че през месец октомври м.г. действително беше направено такова предложение от председателя Герджиков. Тогава то се отложи с оглед на това, че трябваше да се проведат консултации между политическите сили. През изминалите месеци, особено през последните 1-2 седмици, консултациите доведоха до подписване на обща декларация за реформа в съдебната система, където се визира и промяна на Конституцията.
Ние считаме, че след като е реализиран вече такъв общ консенсус, е необходимо Народното събрание да демонстрира моментално своята воля за започване на конкретни стъпки и първата такава стъпка да бъде създаването на такава временна комисия, именно защото предложенията за промяна се приемат с много голямо мнозинство – квалифицирано мнозинство, тя да бъде съставена на паритетен принцип.
Считаме, че темата трябва да бъде включена в дневния ред тази седмица.
Ние сме съгласни, че трябва да се проведат конкретни консултации, може би вече по самото съставяне на комисията, но самото включване в дневния ред ще бъде изразяване на такава воля, която ще даде възможност днес, утре такива консултации да се проведат. Не претендираме, че 100 процента трябва да бъде приет нашият проект за решение. Той може да бъде в основата, заедно с другия проект, но сме абсолютно убедени, че трябва да го включим в дневния ред, за да демонстрираме тази следваща стъпка на общ консенсус след подписаната декларация.
Ние очакваме, разчитаме и вярваме, че всички ще подкрепят това предложение в дневния ред за седмицата да се включи проект за решение за създаване на временна комисия за промяна на българската Конституция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Абаджиев.
Процедурно предложение – господин Пенчев.
Константин Пенчев (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! (Реплики от ПСОДС.)
Аз правя процедурно предложение, не обсъждам нищо.
Вярно е, има консенсус в този парламент не само за промяна в Конституцията, но и за рамките на тази промяна и това е нещо много добро. На мен обаче ми се струва, че не бихме могли в този момент да подкрепим това предложение на ОДС на процедурно основание – защото ние имаме едно предложение за създаване на временна комисия, внесено още през месец октомври от господин Герджиков. Затова на мен ми се струва, че второ такова еднотипно предложение, по моему, е недопустимо да бъде прието и лично аз ще се въздържа, защото волята на всички нас е да има такава комисия. Днес на Председателския съвет се обсъди, че "Да, другата седмица това ще бъде т. 1 от дневния ред".
Затова ви моля да се въздържите да гласувате това предложение. Благодаря.
Муравей Радев (ПСОДС от място): Къде е процедурата тук?
Константин Пенчев: Процедурата е, че е недопустимо. (Реплики от народния представител Муравей Радев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Радев, не се обаждайте от място, за да не Ви наложа забележка рано сутринта в сряда или друго дисциплинарно наказание.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, съгласно нашия правилник процедура е и това, по какъв начин председателят води заседанието. Вие отново допуснахте нарушение на правилника.
Предложението не се прави сега от господин Абаджиев. Съгласно нашия правилник, то е направено предишния ден до 18,00 ч. Така, както повелява и правилникът, и нашата практика, всяко предложение за включване на точка в дневния ред може да бъде мотивирано само от вносителя, и пак съгласно изричния текст на ал. 4 на чл. 40 – няма обсъждане. Така че аз не разбирам какво беше това даване на думата на господин Пенчев да заяви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Попитайте господин Пенчев какво е казал, ако не сте го разбрали.
Йордан Соколов: Ние чухме какво е казал. Това нито е процедура…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Сега това, Вашето, процедурно предложение ли е или не?
Йордан Соколов: Не ме прекъсвайте! Аз казах какво е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Процедурно ли е, какво е?
Йордан Соколов: Аз Ви правя бележка за начина, по който водите заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: А, бележка. Правилникът не предвижда Вие да ми правите бележка. Благодаря Ви.
Йордан Соколов: Ако прочетете правилника, което очевидно не правите вече две години, за да го научите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Въобще не съм го чела, да.
Йордан Соколов: Не сте го прочела?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Соколов, моля Ви, напуснете микрофоните.
Йордан Соколов: Защото, като го прочетете, ще видите, че …
Аз с това започнах, че процедура е и начинът, по който председателят води заседанието… (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това не е процедурно предложение.
Заповядайте от името на парламентарна група, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, вземам думата от името на парламентарната група, за да изразя нашето несъгласие дебатите в Тридесет и деветото Народно събрание за промените в Конституцията да започнат с това, което се случва в момента.
Мисля, че на Председателския съвет, уважаеми колеги от ОДС, стана ясно, че най-доброто, което може да се направи, е това ваше предложение, което е предшествано от предложение на председателя на Народното събрание господин Огнян Герджиков, да бъде точка първа от дневния ред през следващата седмица, а през тези два дни ние да проведем консултации за начина на структуриране на тази комисия.
Екатерина Михайлова (ПСОДС от място): Защо?
Лютви Местан: Защото, госпожице Михайлова, искам да Ви кажа, че ако се допусне днес като точка от дневния ред вашия проект за решение, вие много добре знаете, че мнозинството ще предложи, тъй като за същото нещо има още един проект за решение, да се разгледа и предложението на господин Огнян Герджиков и ще се стигне до един излишен спор как да бъде структурирано участието на отделните парламентарни групи. В момента парламентарните групи нямат готовност за начина на структуриране на тази временна парламентарна комисия за промените в Конституцията. Ако се приложи силовият подход, вероятно ще се приеме предложението, което е в проекта за решение от м. октомври и съставът на комисията ще отразява съотношението на парламентарните групи. От вас обаче се чуват идеи за друг подход и без ние да сме го обсъдили в нашата парламентарна група…
Ние ви казваме, че сме конструктивно настроени към тези идеи, защото промените в Конституцията са възможни, само когато има достатъчно съгласие. Аз предлагам това съгласие да започне още от начина на конструиране на тази комисия – временна парламентарна комисия.


Затова най-правилното е да оттеглите предложението си, защото, ако не го сторите, въпреки добрите намерения, които и сега декларираме от тази трибуна, вие ще оставите впечатление, че отново гоните евтини дивиденти. Мнозинството отхвърли проекта за решение за съставяне на временна комисия за промени в Конституцията, а “великите” от ОДС предложихте този проект за решение. Струва ми се, че това също е ресто, някак си не струва и затова ви моля да не губим повече парламентарно време, оттеглете си предложението, заповядайте още днес на консултации да седнем да се разберем как ще изглежда тази комисия, какъв ще бъде точно мандатът и следващата сряда със съгласие да приемем този проект за решение или нов, който да бъде внесен от представители на всички парламентарни групи. Защо не? Може и това да се роди като резултат от тези консултации.
Говорим за изменение на Конституцията. Нека да не започваме с препирни, а със съгласие по тази важна работа на Тридесет и деветия парламент. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Местан.
От името на парламентарна група думата има госпожа Михайлова.
Екатерина Михайлова (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, аз искам да поздравя всички юристи и всички народни представители в днешния ден – Деня на юристите, който всъщност е Денят на Търновската конституция. (Ръкопляскания.)
Поздравявам всички в Тридесет и деветото Народно събрание, защото на този ден се е родила младата българска държава с една модерна Конституция, направена от нашите предшественици, които са имали и смелостта, и дързостта, а и вярата в това да направят нещо добро и да ни го завещаят.
Така че в днешния ден ми се струва, че наистина няма нужда на дребно да се заяждаме за това как ще променим Конституцията. Това, което нас от Обединените демократични сили ни смущава в подхода, който днес се прилага, е, че чисто формално се отказва темата да влезе в дневния ред. Разбира се, че могат да бъдат направени консултации, разбира се, че трябва да бъдат направени консултации. Ако сме готови, нека утре или в други ден да бъде сформирана тази комисия.
Аз се обръщам към мнозинството: няма нищо страшно в това темата, тоест създаването на тази комисия за поправка на Конституцията да влезе днес, точно в днешния ден, ако щете чисто символично, в дневния ред на българския парламент, а кога ще стигнем до съгласие да я сформираме, зависи разбира се от волята на всички парламентарни групи и това ще бъде един добър знак, че има воля в този парламент да направи добри неща, добри неща в посока на промяна на българската Конституция в интерес на българските граждани. Именно затова не е необходимо и ние няма да оттеглим своето предложение и аз ви моля да подкрепите да влезе в дневния ред. Това не означава непременно т. 1. Може да е утре, може да е вдругиден, когато сме готови, ще сформираме тази комисия, комисия, в която ще се търси най-вече съгласие. Но има нещо символично в това точно днес да започнем и да влезе в дневния ред – точно в Деня на Търновската конституция. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
От името на парламентарна група думата има господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тъй като малко в нарушение на правилника започнахме да дискутираме дневния ред, ми се ще да се обърна все пак към колегите от Обединените демократични сили.
Не е зле, уважаеми колеги, да изясните какво точно искате да направите – дали искате наистина да инициираме един сериозен, реален процес за промени в Конституцията, каквито промени бяха съгласувани в определена степен преди две седмици при министъра на правосъдието, или искате да се занимавате отново с разрешаване на ваши вътрешнополитически проблеми, да разгръщате отново чисто партийни дискусии? Защото аз не мога да оценя по друг начин, освен като груб популизъм и груба конфронтация, вчерашните оценки, които бяха направени от вашия говорител господин Младенов, на Конституцията – като комунистическа, като не знам каква си още. Ако наистина мислите така, сигурно ще трябва да се огледате и да видите тези хора и във вашата парламентарна група, които са подписали тази Конституция, какво мислите за тях.
Освен това, госпожо Михайлова, точно в Деня на юристите сигурно не сте забравили, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Конституцията право на промени в Конституцията имат народните представители и президентът. И никакви комисии! Ако търсите консенсус по промените в Конституцията, вие нямате право да определяте с вашето решение точно какви да бъдат тези промени. Ако търсите решаване на ваши проблеми, ако искате отново да бягате пред вятъра, го правете, но не се опитвайте да го прокарате като някаква идея на цялото Народно събрание, на всички парламентарно представени политически сили.
Искам да ви предложа една логика, която според мен е много елементарна и много проста. Преди две седмици всички парламентарно представени политически сили подписаха декларация при министъра на правосъдието, демонстрирахме консенсус. Днес следващата стъпка, която беше уточнена на Председателския съвет, е всички парламентарно представени политически сили провеждат консултации в рамките на тази седмица и уточняват какъв състав ще бъде комисията, която евентуално ще работи по промените в Конституцията. Следващата седмица като точка първа от дневния ред на Народното събрание резултатът от тези консултации се подлага тук на гласуване. Какво в този механизъм не ви харесва? Какво е неконсенсусното в този механизъм? Какво не отговаря на вашето разбиране за консенсус в това, което ви предлагаме? Единственото, което ме кара да мисля, че търсите в цялата тази работа, са отново някакви ваши чисто политически боричкания. Ако не сте се разбрали вие какво искате, не ни вкарвайте нас в тази дискусия. Това не е проблем на Народното събрание.
Затова, отново ви моля, помислете си какво искате – наистина ли искате да променяме Конституцията в съответствие с интересите на страната, в съответствие с необходимите промени в съдебната система, или се занимавате с търсене на чисто партийни дивиденти, или може би имате предвид вашите 24 свежи идеи за промени в Конституцията? Тях ли искате да ни наложите? Ако искате тях да наложите, си ги налагайте сами. Ние подобни промени няма да подкрепим. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Овчаров.
Подлагам на гласуване предложението, внесено от 27 народни представители от Обединените демократични сили за проекторешение за създаване на временна комисия за промяна на Конституцията на Република България.
Моля, гласувайте това проекторешение да бъде включено или не в дневния ред на работата на Народното събрание за тази седмица.
Гласували 191 народни представители: за 48, против 37, въздържали се 106.
Предложението не се приема.
За процедурно предложение думата има господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Моят процедурен въпрос е: защо не беше подложено на гласуване предложеното от група народни представители от Коалиция за България проекторешение? И ще си позволя, госпожо председател, да спомена нашето предложение за проекторешение, тъй като то не е и размножено днес, независимо че вчера беше подадено в срок, не е и раздадено на народните представители.
А то е Народното събрание да задължи Агенцията за приватизация да внесе проектодоговора за разглеждане в пленарна зала в рамките, в които е подписан, и съответно дали отговаря на стратегията. Така че Народното събрание да се произнесе, както за всички останали сделки, касаещи пряко националната сигурност, за всички сделки, които до голяма степен засягат всички български граждани.
Мотивът ни да внесем това предложение е, че на два пъти заседанието на Комисията по икономическата политика се проваля, тъй като никой от изпълнителната власт не благоволи да дойде на заседанието и да даде информация какъв договор се сключва. Има поне три основателни мотива за притеснение по сключването на тази сделка. И аз искам да ви спомена и за последния, господин Димитров.
Имайте предвид, и вероятно това народните представители не го знаят, но през 1993 г. със съгласие на Народното събрание е теглен кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие и от още два донора, където българската държава е поела сериозен ангажимент. И този ангажимент е, че ако се изтегли дивидентът, съответно без тяхно съгласие, те имат право от държавната гаранция, която им е дадена тогава от българска страна, веднага да си изтеглят останалата сума, която дължим по кредита. А тя към този момент е 75 млн.
С всеки изминат ден по тази сделка започват да възникват нови въпроси. Мисля, че е несериозно в момента да се крие рамката, по която се сключва договорът. Изпълнителната власт се оправдава, че в момента договорът е засекретен, тъй като касаел националната сигурност, а той е съответно в ръцете на една компания, която е бъдещият купувач. Не смятам, че народните представители са по-сериозна заплаха за българската национална сигурност от която и да е друга чужда фирма. Така че този мотив, според мен, е несериозен.
Молбата ми, госпожо председател, е, имайки предвид важността на въпроса, нека да гласуваме това наше предложение, ако трябва да влезе като предпоследна точка в дневния ред, но след като премине и през комисията, разбрах, че това е бил Вашият мотив, за да не го внесете днес, да влезе в пленарната зала и да вземем решението за задължаване на Агенцията за приватизация да внесе договора в Народното събрание.
Благодаря ви и се надявам, че и Вие, и народните представители от мнозинството ще проявите разбиране. За да стане тази сделка, е необходимо тя да бъде прозрачна. За нея всички трябва да бъдат убедени, че е необходимо точно с тези средства, при тези условия да бъде закупена Българската телекомуникационна компания. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Нека да не влизаме в дебат повече, тъй като днес приемането на дневния ред се превърна в прецедент.
Действително вчера в 17,55 ч. в Деловодството на Народното събрание е постъпил проект за решение от народни представители от Коалиция за България. Но тъй като в този проект за решение, господин Мутафчиев, изрично е визиран чл. 75 от правилника, а той гласи, че проектите за решения се разпределят на постоянна комисия в 3-дневен срок, аз този срок съм го изпреварила, разпределяйки още снощи този проект за решение на Комисията по икономическата политика, тя е длъжна да се произнесе в 15-дневен срок и едва след това в 7-дневен срок този проект за решение може да намери място в програмата за работата на Народното събрание. Именно правилникът е този, който не ми дава основание да го подложа на гласуване и да го включа като точка в дневния ред. Това задължава господин Валери Димитров да свика комисия и в 15-дневен срок от днес да се произнесе със становище по проекта за решение.
Новопостъпилите законопроекти и проекторешения за периода 9-15 април 2003 г. са следните:
Проект за решение за информиране на Народното събрание за действията на правителството във връзка с кризата в Ирак с вносител Сергей Станишев.
Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението в духа на “Партньорство за мир” – “Мирен щит 2003” на територията на Украйна, с вносител Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Проект за решение по станалите разисквания по питането на народния представител Сергей Станишев към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски относно позицията на България по кризата в Ирак с вносител Пламен Панайотов, Ахмед Доган и Надежда Михайлова.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация с вносител Сергей Станишев и група народни представители. Водеща комисия – Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните избори с вносител Сергей Станишев и група народни представители. Водеща комисия – Комисията по въпросите на гражданското общество.
Проект за решение за създаване на Временна комисия за промяна на Конституцията на Република България с вносител Надежда Михайлова и група народни представители.
Проект за решение № 354-02-58 с вносител Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика.

Първата точка от дневния ред днес е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ.
По този законопроект са представени докладите на комисиите, предстоят разисквания.
Господин Чакъров – процедурно предложение. Заповядайте.
Джевдет Чакъров (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на господин Николай Куюмджиев – заместник-министър на околната среда и водите, на госпожа Светла Кралчева – началник-отдел на дирекция в Министерството на околната среда и водите, госпожа Еолина Милова – главен експерт в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Европейска интеграция”, и госпожа Илияна Попова – главен експерт в Министерството на здравеопазването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тяхното присъствие в пленарната зала е гласувано на предишното пленарно заседание, когато са представени докладите, така че няма смисъл да гласуваме тяхното допускане отново. Поканете ги в пленарната зала.
Господин Чакъров, предполагам, че господин Куюмджиев ще представи законопроекта от името на вносителите.
Ще помоля господин Куюмджиев да представи законопроекта.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ КУЮМДЖИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлаганият законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти е част от цялостния процес на хармонизация на българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на околната среда, и по-специално по отношение на опасните химични вещества и препарати.
В процеса на изготвяне на подзаконовите нормативни актове към сега действащия закон бе констатирана необходимостта от постигане на по-голямо съответствие между текстовете му с изискванията на европейските директиви. Това доведе до подготвяне на изменение на някои текстове на досега действащия закон с цел прецизиране на формулировките, въвеждащи конкретни понятия и предписващи конкретни мерки по отношение на управлението на опасните химични вещества и препарати, както и до включване на нови разпоредби, които да попълнят констатираните пропуски в уредбата на гореспоменатата материя.
Предлаганият законопроект за изменение и допълнение включва следните основни положения. Предлага се изменение на обхвата на закона по отношение на задължените лица. В понятието “лице, което пуска на пазара опасни химични вещества и препарати” се включват и дистрибуторите на опасни химически вещества и препарати. С цел постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейските директиви са отстранението съхранението, превозването. Заличава се от заглавието и от текста понятието “продукт”. Прецизирани са формулировките на категориите “опасност на химичните вещества и препаратите”. Въведени са нови понятия като “пускане на пазара” и “добра лабораторна практика”.
Приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, е предпоставка за приемане на подзаконови нормативни актове за определяне на принципите, инспекцията и удостоверяването на добра лабораторна практика, както и подзаконови нормативни актове, уреждащи пускането на пазара на детрегенти, като по този начин се изпълняват и поетите ангажименти по Глава първа от позицията на преговори с Европейския съюз “Свободно движение на стоки”.
Освен това на лицата, които пускат на пазара опасни химични препарати за професионална употреба е вменено задължението за безплатно предоставяне на информационен лист за безопасност, съгласно изискванията на директиви 99/45 и 91/151 на Европейския съюз. Предвиждайки това задължение, законът се съобразява с препоръките и бележките на Европейската комисия за разграничаване на понятията “професионална” и “масова” употреба.
Проектът на закона предвижда нови разпоредби по отношение на конфиденциалността на химическите наименования на веществата, влизащи в състава на всеки препарат. Предвидени са нови разпоредби по отношение на регистрационния режим за нотифициране на нови химически вещества като е уточнен обхватът, нотификацията и изключенията от нея, съгласно изискванията на Директива 67/548 на Европейския съюз. Прецизирани са процедурите и понятията по отношение на оценка на риска за човека и околната среда в съответствие с Директива 93/67 за определяне по-ясно задължение на компетентните органи.
Създадена е нова Глава четвърта “Пускане на пазара на биоцидни препарати”, която въвежда разрешителен режим за пускане на пазара на тези продукти, съгласно изискванията на Директива 98/8 и е създадено правно отношение за приемане на подзаконов нормативен акт, който напълно ще влезе в съответствие с европейското законодателство в тази област.
С цел да се подготвят българските производители за въвеждането на нови изисквания на европейския режим за пускане на пазара на биоциди, е предвидено пълно въвеждане на изискванията на Директива 98/8. Въведен е Раздел I, за да бъде отложено за 1 януари 2006 г. Тогава ще действа облекчен режим по отношение пускането на пазара на тези продукти.
Глава пета на действащия Закон за защита на вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти е заличена, тъй като урежда материя, свързана със здравословните и безопасни условия на труд, за която съществува специален друг закон. С Преходните и заключителните разпоредби главата е включена в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти е необходима крачка в процеса на хармонизация на българското законодателство в областта на околната среда и е изпълнение на ангажиментите, поети от нашата страна в процеса на преговори с Европейския съюз. Той ще създаде необходимите предпоставки и условия за осигуряване свободно движение на стоки и ще доведе до изравняване на законовата база за включване на българските производители в единния вътрешен европейски пазар.
Уважаеми дами и господа народни представители, моля да подкрепите така предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти на първо четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Куюмджиев.
Имате думата за изказвания по законопроекта.
Заповядайте, господин Ганчев.
Петко Ганчев (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги!
Искам накратко да взема отношение към този законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти. Той беше разгледан в Комисията по околната среда и водите. След оживени дискусии стигнахме до единодушното мнение, че той действително допълва и развива Закона за защита от вредното въздействие на химични препарати, продукти и вещества. Той е насочен както към защита на околната среда, така също и към защита здравето на хората, които ще влизат в досег с тези препарати както в тяхното разпространение, така и в тяхното използване, също така с местата, където ще бъдат прилагани тези препарати и тези вещества.
Новото в този законопроект е, че той действително е едно допълнение от гледна точка развитието на тази материя, на тази практика в Европейския съюз и изобщо в световен мащаб. Той отчита директивите на Европейския съюз от гледна точка на тези изисквания. Изрично се подчертава необходимостта от съпътстване на тези продукти с информационен лист. Предвидена е главата “Нотифициране на вредните вещества, продукти и препарати” и т.н., от гледна точка на непрекъснато възникване в условията на една бурна технологична революция, която се развива в глобален мащаб, на нови химични продукти, на нови вещества, които не са съществували досега в практиката и те трябва да бъдат класифицирани в съответните раздели и да бъдат определени техните характеристики.
Изисква се също така в новата Глава четвърта възможността да се пускат на пазара нови препарати, нови биоциди и детергенти, които да бъдат използвани както в народното стопанство, така също и в другата стопанска и битова практика.
Искам да завърша с констатацията, че тези предложения за изменение и допълнение се вписват във всички онези основни структури на Закона за защита от вредното въздействие. Те са отчели както пускането на пазара, преноса, транспортирането, съхраняването и използването на тези продукти, също така и органите, които могат да изискат съответните информационни данни и да дават съответните разрешения. Също така санкциите, които да бъдат прилагани при нарушаването на тези изисквания.
Мисля, че както в комисията, така и тук, ние ще бъдем единодушни в подкрепата си на този законопроект и аз ви моля да направим това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Ганчев.
Има ли други желаещи за изказвания по законопроекта? Няма други желаещи.
Подлагам на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Заповядайте, господин Адемов, за да започнете представянето на текстовете по този законопроект.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, госпожо председател. Във връзка с обсъждането на законопроекта правя процедурното предложение в залата да бъдат поканени заместник-министърът на труда и социалната политика господин Валери Апостолов, управителят на Националния осигурителен институт господин Йордан Христосков и господин Емил Мирославов – директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Моля да гласуваме направеното процедурно предложение за допускане на представените лица в пленарната зала.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Уважаема госпожо председател, на проведени заседания Комисията по труда и социалната политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет, постъпилите писмени предложения на народни представители и направените предложения по време на заседанията.
Комисията предлага на Народното събрание следния проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (обнародван в съответните броеве на “Държавен вестник”).
По § 1 няма направени предложения и комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 1:
“§ 1. Наименованието на кодекса се изменя така: “Кодекс за социално осигуряване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по заглавието на законопроекта? Няма.
Гласуваме заглавието в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 2 има направено предложение на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията:
“Член 1 се изменя така:
“Предмет
Чл. 1. Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със социалното осигуряване, което е:
1. Задължително, включващо:
а) общо заболяване;
б) трудова злополука;
в) професионална болест;
г) майчинство;
д) безработица;
е) еднократни обезщетения;
ж) старост;
з) смърт.
2. Задължително – допълнително, включващо елементите на ал. 1, т. 1, букви “а”, “б”, “в”, “ж” и “з” за упражняване правото на труд при условия, различни от стандартните.
3. Доброволно (допълнително), включващо елементите на чл. 1, ал. 1, т. 1 или част от тях.
4. При осъществяване на текстовете по чл. 1 могат да се прилагат както осигурителни, така и застрахователни принципи на отделни елементи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за окончателен текст на § 2:
“§ 2. Член 1 се изменя така:
“Предмет
Чл. 1. Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с:
1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
2. допълнителното социално осигуряване, което включва:
а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;
б) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт;
в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Адемов.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Димитров по предложението, на което сте вносител и Вие.
Димитър Димитров (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! С нашето предложение ние смятаме, че по-добре фиксираме предмета на закона и обществените отношения, които урежда чл. 1 на законопроекта. Смятаме, че предлаганият текст изчиства текстово видовете осигурявания, прави текста по-разбираем и за непрофесионалиста и определя рамките на осигурителните отношения.
Според нас с това предложение се създава възможност в процеса да навлязат както осигурителни принципи, така и застрахователни, а последните се предвижда да бъдат в доброволното осигуряване – например, застраховката за безработица. Също смятаме, че се създава възможност чрез дългогодишни вноски от работника и работодателя да се разтоварят еднократните плащания в края на осигурителния период като плащанията при пенсиониране. По преценка според нас може да се подкрепи предложението, което ние правим за чл. 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За реплика – проф. Василев.
Атанас Василев (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин Димитров! Така, както е направено вашето предложение, то обхваща и създава алтернатива на застрахователен принцип да бъде подчинено държавното обществено осигуряване в основната му част. Аз не разбирам що за алтернатива е това. Допълнителното осигуряване има застрахователни елементи така или иначе и то алтернативата, добавката към основното държавно обществено осигуряване. Във вашето предложение се съдържа идеята и държавното обществено осигуряване, всички осигурени рискове също така да се основават на застрахователен принцип – нещо, което е далеч от идеята за социалното осигуряване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За втора реплика – господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател. Аз определено считам, че този текст, предложен от колегите, не е коректен, защото там е казано, че общото заболяване, трудовата злополука и професионалната болест са части от задължителното допълнително осигуряване, включващи елементи на ал. 1, т. 1, букви “а”, “б”, “в”, а общото заболяване, трудовата злополука и професионалната болест са краткосрочни осигурявания и те разчитат на солидарната система, така че те нямат място по никакъв начин в капиталовата система на доброволното задължително пенсионно осигуряване.

На второ място тук са посочени еднократните обезщетения като форма на социални плащания по осигурителен риск, но това не може в никакъв случай да се сметне за осигурителен риск.
Другото нещо, което искам да заявя, е, че в Конвенция 102 на Международната организация на труда, където са посочени коректно всички осигурителни рискове, отсъства осигурителният риск – еднократни обезщетения, което означава, че това не е осигурителен риск.
Другото, което искам да заявя, е – сега задължителното допълнително пенсионно осигуряване покрива само пенсията за старост и смърт. По какъв начин по краткосрочното осигуряване можем да ги вкараме в тази система, на мен лично не ми е ясно, затова призовавам да бъде подкрепен текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Искате ли думата за дуплика, господин Димитров? Не.
Има ли други изказвания по този текст? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на госпожа Масларова и група народни представители по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 13, против 77, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за окончателен текст на § 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 4, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Госпожо председател, следващият параграф е § 3. По него няма направени предложения.
Предложения на комисията за окончателен текст на § 3:
“§ 3. Наименованието “Дял I “Държавно обществено осигуряване” се заменя с “Част I “Държавно обществено осигуряване”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по § 3 няма.
Гласуваме § 3 по предложение на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 4 има направени предложения на народния представител Росица Тоткова:
В § 4 се правят следните изменения:
В чл. 4, ал. 1, т. 1 второто изречение да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народния представител Валери Цеков, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов.
Предложението е оттеглено от вносителите.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Член 4, ал. 1, т. 1 придобива следния вид:
“1. физически лица в служебни, трудови и извънтрудови правоотношения независимо от характера на работата, от начина на заплащането, източника на финансиране, получаващи възнаграждение срещу престация на работна сила или продукт на основата на сключен договор”.
2. Член 4, ал. 1, т. 2 придобива следния вид:
“2. ежегодно с приемането на бюджета на Националния осигурителен институт се конкретизират случаите, за които при прилагането на алинеи 1 и 2 се допускат изключения”.
3. Алинея 2 придобива следния вид:
“(2) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, регистрирани на законово основание, притежаващи регистрационен номер (БУЛСТАТ) и доход, независимо от формата на формирането му.
Това могат да бъдат:
- свободни професии;
- занаятчийска дейност;
- собственици и съдружници в предприятия;
- земеделски производители.
Месечните авансови вноски се извършват по избор през един от регистрационните номера, независимо от броя им”.
4. Алинея 3 придобива вида:
“(3) Лицата, формиращи доходи по ал. 1 и по ал. 2 се осигуряват и на двете основания”.
5. В ал. 4 текстът “лицата по ал. 3, точки 1, 2 и 4” се заменя с “лицата по ал. 1 с изключение на тези по трудови правоотношения и ал. 2”.
6. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
“(5) Лицата без трудови правоотношения и без регистрация формират своя облагаем доход след приспадане на нормативно признатите разходи”.
7. Алинея 5 става ал. 6.
8. Алинея 7 придобива вида:
“(7) Лицата, придобили пенсия на основание чл. 68, ал. 1 и 2 от настоящия кодекс и формирали облагаеми доходи по ал. 1 и ал. 2, могат да се осигуряват по собствено желание”.
9. Алинея 8 придобива вида:
“(8) Лицата, придобили право на пенсия, не могат да бъдат работодатели по смисъла на Кодекса на труда”.
10. Алинея 7 от действащия текст става ал. 9.
11. Алинея 10 (нова) със следния текст:
“(10) Осигурените лица имат право да получат информация за направените осигуровки през изтеклата календарна година по личния им персонален регистър. Предоставената информация се признава за достоверен документ при представяне на документите за пенсиониране. Информацията за осигурения е безплатна”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
Параграф 4 отпада. Следващите параграфи се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Адемов.
Имате думата за изказвания по § 4. Няма желаещи.
Гласуваме предложението на госпожа Тоткова по този параграф, който не е подкрепен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 3, против 93, въздържали се 8.
Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
Параграфът отпада, а с това се обезсмисля гласуването и на останалите предложения по него.

ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 5 има направено предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров – за чл. 5 (§ 5 от предложението на Министерския съвет):
“1. Алинея 3 от текста в предложението на Министерския съвет да придобие вида:
“(3) Лицата се регистрират в териториалните поделения на НОИ в 14-дневен срок от датата на получаване на съдебното решение или регистрационния документ.”
2. Алинея 4 на действащия текст придобива вида:
“(4) Всички лица, които по този закон имат задължението да внасят осигурителни вноски, са длъжни от възникване на основанието за социално осигуряване ежемесечно да представят данни за осигурените лица в териториалните поделения на Националния осигурителен институт с декларации по утвърден от НОИ и НЗОК образец.”
3. В чл. 5 ал. 9 “7-дневен” да се замени с “14-дневен”.
4. Да се създаде нова ал. 10 със следния текст:
“(10) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 при започване на декларираната дейност подават декларация по утвърден образец от управителя на НОИ преди започването на дейността. Всички самоосигуряващи се лица при прекъсване или прекратяване или възобновяване на трудовата дейност подават декларация по утвърден образец в 14-дневен срок”.
5. Да се създаде нова ал. 11 със следния текст:
“(11) Осигурителите имат право да получат информация за направените преводи по сметките на НОИ за предходната година чрез своя идентификационен код, по параграфи и осигурени лица. Информацията за осигурения е безплатна.”
6. Да се създаде нова ал. 12 със следния текст:
“(12) Лицата, които не подлежат на осигуряване по т. 1-5 на същата алинея, се осигуряват върху заявен осигурителен доход, но не по-малък от определения със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване минимален доход.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 5:
“§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Юридическите лица, поделенията им и едноличните търговци се регистрират в териториалните поделения на Националния осигурителен институт в 7-дневен срок от вписването им в съдебния регистър или от акта за учредяването им. Самоосигуряващите се лица се регистрират в 7-дневен срок от започване на дейността в териториалните поделения на Националния осигурителен институт.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6 и в тях думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4”.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите “да издава” се добавя “безплатно”.
5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Адемов.
Имате думата за изказвания по § 5. Няма желаещи.
Гласуваме предложението на госпожа Масларова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 24, против 78, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на § 5.
Гласували 101 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 12.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 6 има предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов - § 6 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Росица Тоткова – в § 6 т. 3 се изменя така:
“3. Алинея 5 на чл. 6 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров – в чл. 6 ал. 8 да придобие вида:
“(8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя със справка, неразделна част от годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица и не може да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Годишните изравнителни вноски се дължат, като от дължимата се извадят действително направените вноски. Същите се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии”. Лицата, получавали доходи само по трудови правоотношения, не попълват справки.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията: параграф 6 отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по § 6?
Заповядайте, господин Цеков.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Ще дам кратко, чисто технологично обяснение.
Нашето предложение с господин Адемов се базира на това, че в законопроекта за изменение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване това изменение беше включено по времето, когато беше разработен законопроектът. Тъй като приемането му в комисията и в залата се забави значително, същият текст беше включен в Закона за изменение на бюджета на Държавното обществено осигуряване. В момента, в който гледахме в комисията текста за изменение на КЗОО, този текст вече е в действащ закон. С оглед на това, че не е необходимо отново да бъде гласуван в текста на КЗОО един вече действащ текст, ние предложихме този член да отпадне.
Така че това е чисто технологично. Текстът всъщност е приет и действа от 1 януари 2003 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Цеков.
Изказвания? Няма.
Гласуваме отпадането на § 6 по предложение на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 24.
Параграф 6 отпада.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 7 има предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов - § 7 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
“1. В чл. 9, ал. 1 т. 3 по предложението след “са внесени” думата “дължими” да отпадне.
2. В чл. 9 се създава нова ал. 11 със следния текст:
“(11) Териториалните поделения на НОИ заверяват осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица в срок до една година от изтичане на календарната година.
3. Параграф 7 за чл. 9 от предложението на Министерския съвет да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията - § 7 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по този параграф? Няма.
Гласуваме отпадането на § 7 по предложение на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 12.
Параграф 7 отпада.
Моля, господин Адемов, да представите § от 8 до 18 наведнъж, тъй като по тях няма направени предложения.


ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, госпожо председател, по тези параграфи няма направени предложения.
"§ 8. В чл. 11, ал. 3 думите "когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице" се заменят с "когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
"§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думите "експертиза на работоспособността" се поставя запетая и се добавя "както и от контролните органи по експертиза на работоспособността в системата на здравеопазването"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
"§ 10. В чл. 21, т. 3 думите "чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 9, ал. 6" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4, чл. 9, ал. 6 и суми от бюджета на съдебната власт за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
"§ 11. В чл. 23, т. 2 думите "чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 и суми от бюджета на съдебната власт за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
"§ 12. В чл. 25, т. 2 думите "чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 и суми от бюджета на съдебната власт за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
"§ 13. В чл. 33, ал. 3 се създава т. 10:
"10. сключва договори за предоставяне на информация, информационни продукти и за дейности по социалното осигуряване."
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст на § 13:
"§ 13. В чл. 33, ал. 3 се създава т. 11:
"11. сключва договори за предоставяне на информация, информационни продукти и за дейности по социалното осигуряване."
По § 14 има предложение на народния представител Атанас Василев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за окончателен текст на § 14:
"§ 14. В чл. 35, ал. 1 думите "чл. 3 от" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 15:
"§ 15. В чл. 36 т. 7 се изменя така:
"7. взема решение за заличаване на несъбираеми вземания след приключване на производството за несъстоятелност или ликвидация на осигурителите, както и за задължения към Държавното обществено осигуряване на осигурители и самоосигуряващи се лица до 1000 лв., които не могат да бъдат събрани по реда на чл. 110, ал. 5."
"§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
"§ 17. В чл. 54б, ал. 3 след думите "вътрешните работи" се добавя "и чл. 131, ал. 1, т. 2, 3 и 6 и чл. 152, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за съдебната власт."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст за § 18:
"§ 18. В чл. 54в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) За осигурителен стаж при определяне периода за изплащане на обезщетение по ал. 1 се зачита трудовият стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или по специални закони и времето след тази дата, през което лицата са осигурени за безработица."
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Адемов.
Имате думата за изказвания по тези параграфи. Няма желаещи.
Гласуваме параграфи от 8 до 18 ан блок, подкрепени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 12.
Параграфите се приемат.
Процедурно предложение – госпожа Гроздилова.
Снежана Гроздилова (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на НДСВ предлагам 15 мин. почивка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Обявявам 15-минутна почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля, господин Адемов, да докладвате § 19.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: “§ 19. В чл. 54е, ал. 1 след думите “вътрешните работи” се добавя “и чл. 139д от Закона за съдебната власт”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 19? Няма.
Гласуваме § 19 в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 15.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
“В Глава шеста, Раздел l се създава нов чл. 68 със следния текст:
“Придобиване право на пълна пенсия
Чл. 68. (1) Лицето придобива право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст при условие, че сборът (точки) от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е не по-малко от 100 за мъжете и 90 за жените.
(2) Право на пенсия за възраст и действителен осигурителен стаж се придобива и при навършване на възраст 65 години за мъжете и за жените, и при 15 години действителен осигурителен стаж.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
“В Глава шеста, Раздел l се създава нов чл. 68а със следния текст:
“Намалена месечна пенсия
Чл. 68а. (1) Лица, участвали ефективно в осигурителния процес не по-малко от – за мъжете 34 години, а за жените 27 години, могат да получат намалена месечна пенсия преди придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 при наличието на следните условия:
1. сборът от точките съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 са не по-малко от 94 точки за мъжете и 82 точки за жените;
2. липсва наличието на доход, в т.ч. и друг вид пенсия през предходния месец.
(2) Размерът на намалената месечна пенсия се определя по методиката на настоящия кодекс и се изплаща с 5 процента намаление за всяка недостигаща точка по чл. 68, но не по-малко от размера на социалната.
(3) Намалената месечна пенсия не се изплаща при наличието на условия по ал. 1, т. 2.
(4) Право на получаване на намалена месечна пенсия се поражда след подаване на молба-декларация пред териториалното поделение на НОИ. Преустановяване и възобновяване изплащането на намалената месечна пенсия се извършва чрез подаване на декларация.
(5) Върху сумата, изплащана като намалена месечна пенсия, ако не са правени осигуровки, не участва в изчисляването на пенсията по чл. 68.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Адемов.
Имате думата за изказвания по тези две предложения.
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ако не знаете, да ви кажа за какво става реч. Това е прословутия чл. 68 и пенсионирането по т.нар. точкова система – въпрос, по който съм убедена, че нито един от вас не е бил подминат от избирателите да бъде попитан за възможността и невъзможността да се пенсионира по тези условия на приетия Кодекс за задължително обществено осигуряване през 2000 г., въпрос, който съм убедена, че ако вие следите писмата до вашия премиер, до вашия министър по социалната политика, до Националния осигурителен институт, а предполагам и до всеки един от вас, не сте го подминали с безразличие, тъй като това са купища предложения, възмущения и, разбира се, мнения на гражданите.
Тъй като миналия път надълго и широко говорихме по тези текстове, аз ще се огранича само до няколко неща. Първо, т.нар. точкова система реално не функционира, защото броят на точките вие може да имате, но при наличието на липса на възраст вие не можете да се пенсионирате. Реално нашата осигурителна система с тези текстове на закона се затваря за добросъвестните, добронамерените и коректно изпълняващите ангажиментите си към държавата осигуряващи се и хора с натрупан достатъчно дълъг осигурителен стаж. Мисля си, че по тези текстове трябва да се разговаря много остро. Ние имаме всички разчети на НОИ, актюерски разчети, колко пари трябват, как няма да стигнат парите, как ситуацията в страната е много тежка, но на мен ми се иска да ви кажа и още нещо.
Какво е направено в другите страни, които са имали аналогична на нашата пенсионна система и какви са техните пенсионни системи в момента? В Чехия действащият закон е от 1995 г. Възрастта при мъжете се повишава от 60 на 62 години при 25 години трудов стаж. При нас има стотици, да не кажа хиляди, случаи с над 40 години трудов стаж, но тъй като хората не са навършили тази година 62 г., просто не могат да се пенсионират. Такива са случаите и при жените. При жените в Чехия възрастта се повишава от 53 на 57 г. в зависимост от броя на децата. Продължавам нататък. В Естония законът е от 1998 г. Възрастта за пенсиониране при мъжете е 63 г., както и при нас. При жените за 16 години не, а от 1998 г. до 2016 г. са 18 г., те повишават плавно възрастта до 63 г. от дотогава съществуващите 57,5 г. В Латвия – 60 г. възраст за пенсиониране на мъжете при 10 г. трудов стаж и 57 г. за жените при 10 г. осигурителен стаж. В Полша – 62 г. възраст при 25 г. осигурителен стаж при мъжете, 60 г. при жените при 20 г. осигурителен стаж. В Словакия – 60 г. за мъжете при 25 г. трудов стаж и между 53 и 56 г. в зависимост от броя на децата за жените при 25 г. трудов стаж.
Вие ще кажете, че това са различни страни с различни възможности и ще бъдете прави. Но ние с вас трябва да бъдем достатъчно честни и почтени да кажем има ли в България средства, за да поемем или да дадем за определен период от време пенсии с намален размер, когато хората са работили повече от 27 г. за жените, което е средният осигурителен принос на жените, и повече от 34 г. за мъжете, което също е средностатистическо. В първия вариант бяхме предложили пенсията да се намалява с по 2 процента, сега, имайки предвид затрудненията на пенсионната система, предлагаме с 5 процента.
Така че, уважаеми колеги, аз настоятелно ви моля още веднъж народното представителство сериозно да помисли. Убедена съм, че така, както намерихме от раз 35 млн. за нещо, което още не знаем какво е, така, както намерихме 14 млн. за консултантски фирми за “Булгартабак”, а видяхте докъде стигнаха резултатите, така, както се намериха 2 млн. за имиджа на някои икономически министри, сигурна съм, че при добра воля на парламента и повече политически разум ние можем да решим и да приемем този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
За реплика има думата господин Василев.
Атанас Василев (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Този кратък, сравнително правен преглед, който направихте, може и да е полезен за някого, но той по никакъв начин не ни дава основание да смятаме, че трябва да приложим чуждото законодателство в нашата правна система и в нашата обществено-политическа система изобщо.
Пенсията, преди всичко друго, покрива риска “старост”. Рискът “старост” в общественото осигуряване, включително и в международната регламентация, се свързва преди всичко с някаква пределна възраст. И тъкмо затова законодателството последователно е поставяло винаги на първо място възрастта, и след това по-рано - трудовия стаж, а сега осигурителния. Но без достигането на една минимална възраст не може да се покрие рискът “старост”. Ние даже сме уникални в това отношение с ранното пенсиониране на първа и втора категория труд, на офицерите и т.н. – там, където е без трудов стаж.
Що се отнася до другото предложение, по новия чл. 68а, това е една конструкция, която в годините още преди 1989 и след 1990 г. не издържа - този опит за придобиване на намален размер на пенсия при недостатъчна възраст или недостатъчен трудов стаж. Това беше чл. 9 на Закона за пенсиите, въведен 1 януари 1958 г., отменен още 1963 г. И когато 1990 г. се промениха изискванията за пенсиониране, или по-скоро за уволнение поради пенсиониране, текстът отново беше въведен, за да бъде отменен 1992 г. От 1990 до 1992 г. – действа година и половина, не е действал повече.
Аз ви казах, че с този механизъм вие обръщате наопаки нещата, слагате каруцата пред коня. Толкова повече, че самият текст като такъв, както обсъждахме и в комисията, е тромав, граматически неясен и съдържа материално-правни и процесуални елементи - кога се поражда правото; кога се възобновява; кога се прекратява. Това не е въпрос, това е процедура. Това не е въпрос на материално-правна уредба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Василев.
Заповядайте, господин Сапарев.
Огнян Сапарев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаемо мнозинство, аз не се обръщам към вас, защото ви смятам за безнадеждни. Аз се обръщам към българския народ, за да му кажа, че му е хак като не знае за кого гласува. Нека изпие и тоя път горчивата чаша във връзка с този проектозакон. Благодаря.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Това реплика ли беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това беше реплика на госпожа Масларова, но…
Заповядайте за реплика на госпожа Масларова.
Ахмед Юсеин (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, госпожо председател, много Ви моля, когато се изказват някои колеги, които ни обиждат, да бъдат санкционирани съгласно правилника.
Госпожо Масларова, пенсионният фонд в България 1952 г. е бил най-тлъстият, най-добрият, най-богатият на Балканския полуостров, въобще в Южна Европа. След като тогавашната власт е усетила това е започнала да раздава тези пенсии на активните борци против фашизма и капитализма.
Аз съм от този регион, където пушка не е гръмнала, обаче имахме един бюлюк активни борци, които ставаха един на друг свидетели. Ако вашата парламентарна група внесе някакъв проект за тези пари, които са взети от тези хора, от този фонд, аз ще го подкрепя. Но този популизъм, който правите, не мога да подкрепя.
Второ. Не може една част от населението действително да страда, друга част – да не страда. Вярно е, че в момента населението масово не е доволно, но коя е причината? Има и други причини. Петдесет години оная власт раздаваше. От кого нямаме да взимаме – от Етиопия ли, от Бангладеш ли, откъде нямаме да взимаме? Значи за ония ваши грехове ще мълчим и казваме: “Не дават пенсии”. Имаме да вземаме от Ирак, от Етиопия, от Никарагуа. Нима това мнозинство е виновно за това? Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Юсеин.
Заповядайте за дуплика, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Аз, за разлика от емоционалните викове, няма да отида на тази плоскост. Ще се обърна към проф. Василев и ще му припомня, че все пак в нашето предложение има пределна възраст и е хубаво да се чете и единият, и другият член.
Що се касае до проблемите с редакционните текстове, те въобще не са проблем и при добро желание на юридическата мисъл, доколкото знам тук има много бащи на много гениални текстове - поне така се коментира в комисията – биха могли да помогнат да се коригират.
Няма да приема и подмятанията на колегите ми от лявата ми страна, че това е било предизборно, защото това се внася за трети път в този парламент. Още в самото начало на работата на Тридесет и деветото Народно събрание ние направихме предложения на базата на това, което показва практиката.
Господин Юсеин, аз не мога да кажа какво е имало в 1950 г., защото малко по-късничко съм започнала да разбирам за какво става въпрос, но след като питате къде са тези пенсионни фондове, съвсем резонно е аз пък да попитам: вие знаете ли, че 1997 г. в пенсионния фонд имаше резерв и той беше с резерв след двегодишно управление единствено на БСП? И искам да Ви попитам това, което в момента се приватизира, с какви пари е строено, ако искате така да разговаряме? Тогава ще ви попитам къде са парите от приватизацията? Защото нито веднъж не приехте предложенията ни, когато гледаме бюджета, част от средствата от приватизацията от онези страшни години да ги трансферираме към пенсионния и към здравния фонд, ако така ще разговаряме. Но аз не искам да се връщам в годините, когато даже не съм била родена. Аз искам да мислим за 13 години направихме ли по-добра пенсионна система или не. Няма значение кое е мнозинството, но всички коментират: “Те в парламента…”. И “те в парламента” са колективният орган, който трябва да мисли за пенсии, за доходи, за здраве, за образование, за икономика. Така че не ми подхвърляйте такива реплики отпреди Христа.
Аз искам да знам имаме ли воля като Народно събрание да променим този дискриминационен текст в закона или не? Вие казвате: “Нямаме” и с това приключваме дебатите. Остава проблемът да се решава след време, но не знам какво ще кажете вие, когато отидете пред вашите избиратели, какво сте направили за тях, защото предполагам, те питат и вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, мисля, че никой няма интерес от изостряне на дискусията точно по този проблем, защото, ако приемем, че съществува проблем, това е проблем на 40 хил. български граждани. Това показват актюерските разчети на Националния осигурителен институт. Аз не мога да приема по никакъв начин твърдението, че става въпрос за 500 хил. човека…
Емилия Масларова (КБ, от място): Кой е казал това?
Хасан Адемов: Това го казват вашите диплянки, които сте разпространили в цяла България, и сте го казвали многократно. Ако искате аз мога да ви покажа един такъв екземпляр, но пак повтарям, че няма нужда да изостряме дискусията.
Ако вие твърдите, че става въпрос за тези 40 хил. през тази година и за още 30 хил., защото знаете, че съществува комулативен ефект, до 2005 г., съгласно актюерските разчети на Националния осигурителен институт, всяка година в системата ще влизат нови 30 хил. хора, които трябва да отговарят на тези изисквания. Проблемът обаче е в следното. Вие говорите за чиста точкова система. На практика няма как да съществува чиста точкова система, затова защото тук става въпрос не точно за чиста точкова система, защото осигурителният стаж може да бъде пренебрегнат. Ако ние приемем хипотезата, че един мъж или жена са на 92 години, на него ще му трябват само 6 години осигурителен стаж, за да може да отговаря на условията, за които Вие говорите. (Неразбираеми реплики от народния представител Емилия Масларова.)
Госпожо Масларова, аз бях достатъчно търпелив, за да Ви изслушам. Ще Ви помоля и Вие да ме изслушате. Ако искате, можете да ме репликирате.
Тук проблемът обаче е в следното. Вие знаете, че Вашите предложения, които сте направили – едното от предложенията струва 62 млн., другото предложение струва 77 млн. Тук обаче не става въпрос за тези 140 млн. през тази година. Тези пари откъде трябва да бъдат взети? Тези пари трябва да бъдат взети от данъци. Тоест от всички останали, които участват в осигурителната система.

Ако допуснем, че ние трябва да увеличим данъчната тежест, трябва да приемем едно такова предложение. Но в крайна сметка ние трябва да имаме по някакъв начин решение, защото този проблем не е проблем на социалното осигуряване, което категорично заявявам и не за първи път от тази трибуна. Това е проблем, който е свързан с безработицата, свързан е с проблемите на заетостта. В този смисъл ми се ще да припомня нещо, което е много важно.
Министерството на труда и социалната политика, заедно с Агенцията по заетостта, е изготвило една програма за помощ за пенсиониране за около 14 хил., ако не се лъжа, към Нова година, към м. януари или към м. февруари може би, господин Христосков ще ме поправи, от Националния осигурителен институт за уведомление, т.е. за ползване на тази преференция са се обърнали само 1100 човека, което означава, че възможностите в тази насока са още по-големи. Ако пък е възможно тази програма да се разшири за хората, на които не им достигат две точки, мисля, че нещата могат да бъдат…
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Този въпрос е решен.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Министър Шулева ми подсказва, че този въпрос е решен.
Другото, което искам да кажа, е, че ако ние мислим за тези 40 хил., задължително трябва да мислим и за останалите 2 млн. и половина пенсионери, които участват в системата, защото става въпрос и за размера на техните пенсии. Размерът на техните пенсии е пряко зависим от хода на системата. Ако този ход е либерализиран, така както ставаше от началото на 90-те години досега, ако бариерата е високо вдигната и ако лесно се влиза в тази система, мисля, че бъдещото на Държавното обществено осигуряване е поставено на карта.
Затова, колеги, аз ви приканвам да не подкрепяте това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика думата има господин Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Благодаря, госпожо председател! Аз бях предизвикан от д-р Адемов и от неговия апел да свалим градуса на напрежението на репликите и политическата острота на изказванията и да говорим по същество.
Първото съществено нещо, което каза д-р Адемов, е, че той се позова на конкретни цифри, за разлика от другите, дето приказват ей така, измисляйки с пръст на челото. Аз бих бил склонен да приема неговите цифри, въпреки че твърдя, че не са точни.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Те не са мои, а те са на НОИ.
Кръстьо Петков: Да, Вие ги ползвате от НОИ. Но дори и да е така, дори да са 44 хил., дори и за това да трябват 130 млн., аз се радвам, че тук е вицепремиерът Лидия Шулева, няма смисъл да взимаме от данъчните постъпления, госпожо Шулева и господин Адемов.
С подкрепата почти на всички групи беше приета поправка в законодателството, съгласно която бяха въведени осигурителни прагове. Също така бяха направени и други промени и не друг, а госпожа Шулева отчете резкия скок на постъпленията през февруари с 25 млн. лева на осигурителните вноски. Направете сами сметка колко ще се съберат за 12 месеца. Даже да не пипаме друго, в моето изказване аз ще дам след това предложение откъде, част от тези пари са достатъчни да се компенсира допълнителният разход, който ще направи пенсионната система. Ето ти резултата. Без да пипаме фонда, без да увеличаваме специално за този момент трансферите от данъчните постъпления, ще се постигне исканият резултат.
Така че, господин Адемов, не апелирайте да гласуват “против”. Като председател на социална комисия апелирайте за разум и анализ на това какво става в пенсионната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За дуплика думата има господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин Петков, за коректната реплика. В рамките отново на коректния тон аз искам да припомня нещо на уважаемите народни представители.
Понеже вие внасяте това предложение за промени в чл. 68 за трети път, в тази зала в края на миналата година вие внесохте същото предложение, само че с малко по-други разчети – ставаше въпрос за 2% намаление, а сега за 5,5%. Вие добре знаете, че това предложение струва пари и аз бях коректен да спомена точните цифри, които ми бяха предоставени от Националния осигурителен институт. Понеже вие сте опитни парламентаристи, знаете точно за какво става въпрос, добре знаете, че тогава вървеше Законът за Държавното обществено осигуряване и много добре знаете, че в този закон, трябваше да бъдат предвидени тези средства. Въпреки че това добре го знаехте, вие не бяхте предвидили тези средства, защото, от друга страна, вие непрекъснато, къде с основание, къде с по-малко основание, критикувахте увеличаването на субсидията от държавния бюджет за Националния осигурителен институт и по-точно за Държавното обществено осигуряване. Това - от една страна.
От друга страна, уважаеми господин Петков, Вие сте коректен човек и знаете, че проблемът на тези хора, пак повтарям, не може да се реши със системите и с механизмите на осигурителната система. Ако може да се реши, ако вие намерите добрите предложения, коректните предложения, аз съм готов да ги обсъдим.
Що се отнася до мерките, които предприе Министерството на труда и социалната политика и които дават своите резултати, както Вие заявихте преди малко, не бива да изпускате от съображение факта, че в началото на 2004 г. пада таванът върху пенсиите, т.нар. “таван”. Тук са необходими около 150 млн. Вие перфектно го знаете. Да, в рамките на един конструктивен диалог, който се надявам да бъде проведен в Комисията по труда и социалната политика, а защо само там, да намерим онези механизми, които да дадат възможност наново да разгледаме всички тези предложения, всички тези възможности и накрая да приемем едно решение, което по никакъв начин да не застрашава първия стълб, да даде възможност за развитие и на капиталовия втори стълб, да даде възможност за развитие и на доброволното осигуряване.
Така че, уважаеми господин Петков, аз апелирам за разум, а това, което казахте Вие, съм склонен да го приема с известни резерви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Адемов.
Заповядайте, госпожо Шулева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Уважаеми госпожи и господа народни представители! Взимам повод от дебата и искам само няколко бележки да направя.
Проблемът със застаряването на българската нация е основен в този дебат. България е на девето място в света по застаряване. Така че всички европейски страни са приели вече като своя политика увеличаване на пенсионната възраст за пенсиониране, защото проблемът със застаряването не е само български проблем, той е проблем на Европа, проблем е на развитите страни. Пенсионната възраст във всички развити европейски страни всяка година се увеличава, а България продължава да бъде с една от най-ниските граници на пенсионна възраст в Европа и в света.
Така че по този въпрос мисля, че ние няма как да сменим политиката си и да се опитваме да се връщаме назад и да намаляваме пенсионната възраст, тъй като една нация, която застарява, трябва да ползва капацитета на хората си максимално дълго време.
Критериите, които бяха приети в Лисабон, изискват разширяване на възрастта, в която хората трябва да работят, и достигане над 65 години, включително 65-70 години работа. При нас естествено въпросът с безработицата стои изключително остро. Но, както д-р Адемов каза, ние предпочитаме да финансираме програми, тъй като хората са в работоспособна възраст и е по-добре за тях да работят и да бъдат част от работещото общество, отколкото да бъдат недоволни пенсионери с минимални пенсии.
Така че в това отношение аз мисля, че е по-правилна политиката за създаване на програми и преференции за работодателите за наемане на хора в предпенсионна възраст, което и ние правим.
Искам да заявя, че програмата, която миналата година стартира, сега се разширява и се удвоява срокът, който може да бъде ползван по тази програма, т.е. от една на две точки.
По това, което проф. Петков каза, за увеличените приходи в Националния осигурителен институт.

Уважаеми народни представители, когато представихме програмата за въвеждането на минималните осигурителни доходи, ние ясно и категорично заявихме какви са целите за тази стъпка, която предприемаме. Ние поехме ангажимент, че 40% от това увеличение ще отиде за увеличаване на пенсиите на хората – на тези, които са правоспособни вече и които имат ниски пенсии, 30% ще отидат за намаляване на вноските и 30% ще отидат за намаляване на дефицита.
Уважаеми господин Петков, тези пари са изядени предварително, образно казано, защото тяхното предназначение е обявено пред обществото. Ние сме поели тези ангажименти и ще ги спазим.
Кажете ми за какво по-напред да отидат тези пари? Дай Боже да бъдат много повече, отколкото са предвидени. За какво по-напред? Дали да увеличим пенсиите, дали да махнем тавана, дали да намалим плащането на работодателите за първите три дни болнични и плащането на осигуровки върху обезщетенията и въобще за осигурителните вноски, или да намалим дефицита, който се покрива от субсидия на държавния бюджет и от данъците? За кое по-напред да отидат тези пари?
Ако искате да отидат за нови пенсионери и за нови субсидирани пенсии, ето, тук вие, народните представители, ще прецените и ще вземете решение кое е по-добре. Но аз мисля, че ние сме длъжни най-напред да изпълним този ангажимент и след това някакви други.
Да не говорим, че стабилността на първия стълб е задължително условие за разширяването на много по-мотивиращия втори стълб, т.е. разширяване на капиталовите схеми като възможност за повишаване на мотивацията на хората да участват в пенсионната система.
Така че наистина смятам, че запазването на стабилността на пенсионната система, повишаване на доверието на гражданите към току-що стартиралия втори стълб на осигуряване, създаването на капиталовите схеми, универсалните пенсионни фондове, които тази година активно ще оперират на финансовия и пенсионния пазар, това са важните неща, върху които трябва да се съсредоточим и да не правим резки движения за промяна на модела в системата. Мисля, че достатъчно правилни стъпки се правят в тази посока, преди всичко за хората, които вече имат права. Ние сме много повече длъжни на тях, отколкото на тези, които нямат такива. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Шулева.
Изказвания има ли?
Господин Цеков, заповядайте. След това господин Петков.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Аз ще съкратя своето изказване, защото част от доводите, които смятах да изложа пред моите колеги, вече бяха казани. Но има нещо, което искам да добавя към досега споменатите вече тези.
Уважаеми колеги, ние трябва да имаме грижата за бъдещето на пенсионната система. Това е един от основните стълбове на обществото и днес, и в следващите 50 и 100 години. Днес ние тук трябва да решим един въпрос, който да гарантира стабилността на тази система не до следващите парламентарни избори, не до края на това десетилетие, а много по-напред. Всъщност промените, които бихме направили сега, едва ли не с лека ръка, могат да доведат нещата дотам, че след 7 – 8 години пенсионната система да се срине. И това няма да засегне нито само правителството, нито само държавните институции, това ще засегне държавата изобщо и нейното съществуване.
Текстовете, които ни предлагат нашите колеги от Коалиция за България, на пръв поглед изглеждат много добри, много лесни за възприемане. Предложението, което ни се дава, рецептата, която ни се предлага, е много лесно изпълнима. Ние махваме с ръка и създаваме възможност на десетки хиляди души да влязат в пенсионната система с макар и малки пенсии, да им осигурим някакъв доход. Но дали това е решение? Аз не съм сигурен, че това е доброто решение.
В крайна сметка проблемът за тези хора може да бъде решен по много други начини.
Кръстьо Петков (КБ, от място): Ами решете го!
Валери Цеков: Но в никакъв случай той не бива да бъде решен точно по този начин. Защо? Защото той премахва един от основните принципи, върху които се изгражда пенсионната система в България. А това е комбинацията от осигурителен стаж и възраст. Премахнем ли тази комбинация, системата действително се изправя пред едно критично състояние - да бъдат ликвидирани натрупаните вътре в нея фондове. Това ще застраши фонд “Пенсии” до такава степен, че буквално следващите 4 – 5 години той ще бъде изпразнен. При положение, че и сега, и в следващите няколко години там има дотации от страна на бюджета. Защото все още има дефицит и все още този дефицит не може да бъде преодолян. С тези предложения, уверявам ви, тенденцията към намаляване на дефицита във фонд “Пенсии” не само няма да се задържи, а напротив, ще се обърне и в обратна тенденция – към неговото драстично увеличаване в следващите няколко години. Защото ефектът, който ще се отрази върху броя на хората, влизащи във фонд “Пенсии”, ще нараства с геометрична прогресия в следващите няколко години. Това не е решение, което ще засегне само 40 000 души тази година. Това е решение, което ще засегне още три пъти по 40 000 души в следващите две – три години.
И пак казвам, ние ще нарушим принципа, върху който е изградена цялата пенсионна система, а това е комбинацията от осигурителен стаж, и то ефективен, и възраст.
Затова апелирам към моите колеги, включително и от Коалиция за България: това решение е лесно, уважаеми колеги, но то е изключително опасно. И сметката ще я плащаме и ние, и вие, когато един ден станете управляващо мнозинство, а и целият български народ, и хората, които ще ви повярват сега. Те ще бъдат излъгани в очакванията си.
Така че решението е отговорно, апелирам то да не се възприема. Пак казвам, това поставя под въпрос цялата осигурителна система, включително и втория стълб на тази система – допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Защото ако там нямаме ясен знак кога започва пенсионната възраст, от кога влизат правата за пенсиониране, тя не може да работи. Просто за системата на допълнителното пенсионно осигуряване е от изключително значение да има фиксиран ясен срок – от кога хората получават пенсионни права.
Така че отново повтарям, уважаеми колеги, не е това правилното решение! И отново заявявам, ние имаме желание и ще намерим начин да решим проблема на хората, които не могат да постъпят в пенсионната система на време, въпреки че имат възраст или достатъчно осигурителен стаж.
Понеже видях, че ме питате кога, госпожо Масларова, вероятно още следващата година ще намерим едно от решенията по този въпрос. А да не казвам, че вече едно решение е предложено и това е решението по програмите на Агенцията за заетост за помощ при пенсиониране. Едно от решенията вече е предложено! То работи, то ще даде някакви резултати до края на годината и на базата на тези резултати през следващата година ние ще предложим ново решение, допълващо това. Но в никакъв случай недейте да разрушаваме системата, това е фатално. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Цеков.
За реплика – господин Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Благодаря.
Господа от управляващото мнозинство и уважаеми д-р Цеков! Преди да се изказвате се събирайте и координирайте кой какви цифри съобщава.
Д-р Адемов преди малко каза, че няма такива цифри като 100 000, 500 000 и т.н. Вие сега казахте точно обратното – че ще се умножават с геометрична прогресия. Едно от двете е вярно или истината е някъде посредата.
Аз твърдя, че броят на хората, които са засегнати от така наречената точкова система, понастоящем е около 100 000 души. Така че седнете пряко и косвено…
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Къде ги има?
Кръстьо Петков: Моля!
Второ, Вие се изказвате като депутат. Доколкото знам, имате познания по здравеопазване и медицина. Ние не решаваме здравен проблем, ние тук решаваме социален казус. И понеже не давате отговор на социалния казус, Вие ни препращате към глобални и системни въпроси – да се грижим за системата, да се грижим за това да има равновесие.
Хубаво! Аз след малко в изказването си ще взема отношение по това, което каза госпожа Шулева. Но след като говорите за системата, аз имам един въпрос към Вас:
Във Вашия избирателен район в Пловдив Вие срещали ли сте накуп и на живо 20 – 30 души, които чакат трета година и не могат да се пенсионират, защото няма работа?
Вие им казвате: ще намерим по-добри варианти. Госпожа Шулева казва: чрез програмата. Да, ето едно такова мъничко решение може да се получи и аз съм съгласен. Вие казвате, че има още много начини. Кажете ги кои са, за да може утре, като се върнете във вашия район, да кажете: аз гласувах против поправката Масларова, Петков и т.н., защото ви предлагам следните решения, които са по-добри. Това е професионалният разговор, съжалявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли друга реплика? Няма.
Господин Цеков, заповядайте за дуплика.
Валери Цеков (НДСВ): Ценя много репликата Ви, господин професоре, както ценя и Вашите познания в сферата на социалното осигуряване и финансите, но честно да ви кажа, не разбирам срещу кое протестирате. Срещу моята загриженост за пенсионната система ли? Тази загриженост е съвсем естествена. Дай Боже, един ден и аз да опра до тази система и тогава бих искал тя да е сигурна, да е стабилна и да гарантира, че парите, които сега внасям в нея, ще ми дадат възможност да живея нормално и човешки след години. Но не става въпрос за мен. Аз не говоря от свое собствено име. Аз искам да кажа само, че решението, което предлагате, независимо от Вашата изключителна компетентност, е некомпетентно и ще Ви кажа една от причините, поради които смятам, че това е така.
Примерно, ще Ви задам въпроса: защо в програмата “Помощ за пенсиониране”, към която очаквахме да се обърнат поне 20 000 души по предварителни разчети, към момента едва ли има повече от 2 – 3000 души, които са влезли? Защо? Имате ли отговор на този въпрос?
Иначе аз няма да споря тук с Вас по отношение на това дали цифрата 40 000 или 100 000 е вярна. Никой не знае. Но потенциалът, който се залага при разчленяването на тези две възможности – осигурителен доход и възраст, е огромен и никой не може да го изчисли. Но когато дойдат след три години 150 000 души допълнително в пенсионната система преждевременно и трябва да извадим още 300 млн. лв., или пък да намалим пенсиите драстично, защото няма друг начин, тогава какво ще правим? Какво решение ще търсим?
Пак казвам: уважавам Вашата компетентност и загриженост. Аз също съм загрижен за тези хора, но пак казвам: това решение е некомпетентно. То поставя под съмнение и застрашава самите основи на пенсионната система и Вие чудесно го разбирате, но в момента тук пред нас Вие говорите чисто политически, като един обикновен политик, а не като експерт. Политик, който според мене има цели в близкото бъдеще – края на тази година и евентуално след две години, когато дойдат новите избори. Дано да не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказване има думата господин Димитров.
Димитър Димитров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Ние за трети път предлагаме варианти на решение в чл. 68 и за трети път тук има различни аргументи, с които тези варианти се отхвърлят. Между другото, ако сте проследили нашите предложения, те не са еднакви – те се развиват във времето и тръгват от един краен вариант, ако си спомняте първия вариант и стигат до един по-балансиран според нас, разбира се, вариант. Но сега тези предложения се отхвърлят.
За мене не е важно дали тези хора, за които говорим, са 40 000, 45 000 или 60 000, тъй като зад всеки един от тях стои човешка съдба и за отделния човек масата от хора не е важна.
За да не повтаряме отново аргументите, аз ще ви прочета само част от едно писмо до нас – предполагам, че част от вас също са го получили. Писмото е от един физик, който цял живот е работил (чета дословно):
“Роден съм на 1.11.1941 г. и мога да се пенсионирам през 2003 г. Служил съм в казармата от 1959 до 1962 г. Същата година бях приет за студент и завърших през април 1967 г. без да съм прекъсвал или презаписвал. Веднага постъпих на работа по разпределение, когато бях на 25 години и 6 месеца. Според изискванията на Закона за общественото осигуряване, за да мога да се пенсионирам през 2003 г., трябва да имам 38 години трудов стаж и 100 точки, т.е. да съм навършил 62 години. Да, но при положение, че съм започнал работа на 25 години, на 62 години мога да имам 36 години трудов стаж, т.е. теоретично не мога да имам тези 38 години.
Аз съм физик и целият ми трудов стаж премина като сравнително високоплатен специалист по микроелектроника. Не по моя вина тази промишленост беше ликвидирана, аз останах без работа и в момента не мога да си намеря работа. Сега също съм безработен. Знам, че ще бъда посъветван да си откупя следването, т.е. да платя около 1300 лв. осигуровки за времето, когато съм бил студент. Разбира се, няма откъде да взема тези пари, защото сега съм безработен. Сега ми се смеят и казват: ами да не си учил…
Бях и кантарджия с минимална заплата, която почти ликвидира личния ми коефициент, който имах като висококвалифициран специалист. Вероятно ще получа пенсия като за общ работник и ако това е справедливост?!”
Това е само част от една конкретна съдба от тези 40 000 души, за които ние говорим. Това е само една съдба от тези 40 000 човека, за които ние за трети път предлагаме варианти – добри или не толкова добри. Но все пак предлагаме варианти. До момента от управляващото мнозинство по този проблем, за който аз се радвам, че вече се признава, че е реален проблем, няма нито един вариант.
Разбира се, че вариантът трябва да се гледа комплексно. Той е свързан и с тавана на пенсиите, и с трансферите, и с всичко останало. Кога ще гледаме този вариант? Досега има само отхвърляне на нашите предложения.
Преди малко уважаемата госпожа Шулева каза, че в България възрастта за пенсиониране досега е била сравнително ниска – една от най-ниските в Европа. Вероятно това е така, но същевременно е пределно ясно, че безработицата е една от най-високите в България, пределно ясно е, че доходите са едни от най-малките. Аз съм убеден, че този човек, който пише това писмо, не иска да се пенсионира. Той иска, ако има възможност, да работи. Каква е причината вашата програма да не задейства и там да има само 1000 човека? Дали хора като този човек не знаят за тази програма или има и някакви други причини? Но факт е, че нито едното се решава, нито другото. Нито заетостта се повишава чувствително за тази категория хора, които са в края на жизнения си път, нито проблемът с пенсионирането им се решава.
Вие казахте: грижим се за хората с права. Този човек има ли права или няма? Той има 37 години осигурителен стаж. В момента не може да се пенсионира и е безработен. Той има ли права? Правата ги определяме ние тук и утре може да се окаже, че човек с 40 години осигурителен стаж също няма права, защото правата ние ги определяме.
Беше заявено, че не се приема това решение. Посочете другите решения. Аз се радвам, че тук д-р Цеков пое ангажимент догодина евентуално този въпрос да бъде решаван. Този въпрос трябва да бъде решаван тази година, за да може с бюджета на Държавното обществено осигуряване евентуално да се предвидят необходимите средства. Има реален проблем и той трябва да бъде решаван. Ако не сега, по възможно най-бързия начин предлагайте варианти, но втора година вече вие отхвърляте нашите варианти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За изказване има думата господин Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Радвам се, че залата е сравнително по-пълна от друг път и то от управляващото мнозинство, тъй като по-голямата част от моите аргументи ще бъдат отправени към тях и към госпожа Шулева.
Най-напред искам да кажа, че предложението, което правим, може да е правно несъвършено, но е много вярно и много точно. То може да бъде променяно, но обърнете внимание: ние не задължаваме с този текст хората да се пенсионират преждевременно. Ние предлагаме да им се даде възможност да го направят. Възможност!
Друг въпрос е, ако седнем да говорим колко от тях биха го предпочели. Тоест, това е едно гъвкаво решение. Предлагаме го за трети път, не защото си меним мнението, а за да се съобразим най-плътно с препоръките на управляващото мнозинство, на експертите на НОИ и на други експерти, с които досега правихме десетки обсъждания. Ние не сме го измислили ей така за един час. Това е плод на много сериозна разчетна работа. И ако трябва някой да ни критикува, би трябвало да ни критикуват кандидат-пенсионерите, които биха питали: защо все пак ми режете от пенсията.
Госпожо Шулева, Вие сте вицепремиер по-малко от две години. Вие наследихте една пенсионна реформа, която беше подкрепена навремето не само от мнозинството, но в някои свои части и от опозицията. Но вие наследихте една правна и социална несправедливост. В този пункт за чл. 68 законодателят навремето не е предвидил, че не 1000 и 2000 души, а 40 000 души – аз твърдя, че днес те са значително повече, защото тук трябва да сложим и военни, и редица други специализирани категории – изведнъж ще се окажат в абсурдна ситуация; не им стига точка, две, на някой и три, а не могат да изчакат възрастта. Някои умират преди да стигнат до тази възраст. Като вицепремиер и социален министър Вие ни обръщате внимание върху кризата в България и аз съм съгласен. Но нека заедно с Вас прочетем и стр. 2 на това, което цитирате като анализ. Освен това, което казахте за растящата пенсионна възраст, на стр. 2 е записано от UNDP, от Организацията на обединените нации, а не от нас, че България е сред рекордьорите по брой на умиранията на 1000 души от населението, по броя на заболяванията и т.н. Тоест, България е и в демографска криза. В България e сред рекордьорите по реална и скрита безработица. И дайте да погледнем едната и другата страна на въпроса, преди да отидем към едно решение.
Съгласен съм, че трайното решение на този въпрос може да се получи след пет или десет години, ако икономиката не само стъпи на крака, а премине към режим на висок икономически растеж от 8-10% и безработицата падне под 8 или 6 %. Но това ще бъде след 8 или 10 години. Сега имаме реален проблем, който засяга 100 000 души.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Това е заложено преди 10 години.
Кръстьо Петков: Аз не споря, д-р Адемов. Може да е заложено преди 10, може да е заложено преди 20 години. Но колкото и да се връщаме в миналото, ние с нищо няма да помогнем на хората. За разлика от доста хора тук, аз осем години от живота си чрез синдикатите съм посветил на ранното пенсиониране. И към това предложението на КНСБ навремето беше да се съди държавата за иззетите пари. Политически аз съм чист пред своята съвест. Направил съм това, което е могло да направи една организация. След това ще се върна и ще кажа какво смятам, че тук може да се направи. Така че не ми преписвайте чужда вина. Прехвърлянето по 400 млн. лв. всяка година от тогавашните период от осигурителната система към бюджета е било престъпление. Но ние сега мислим за 2003 г. и за следващите години.
Ние ви предлагаме не да разбутаме цялата пенсионна система, а мисля, че бихме могли да постигнем консенсус през 2003 г. По единия всъщност има становище – от началото на следващата година да се свали таванът на пенсиите, и от тази година да се даде право на намалена пенсия.
Затова апелирам към НДСВ и ДПС, които поеха социален ангажимент, да подкрепят нашето предложение. Дойде ли време да спорим откъде да вземем пари, ще ви дам и други идеи, стига да има позитивно мислене. Мислете позитивно по чл. 68. Той може да ви изиграе лоша шега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика – господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Петков, аз се радвам, че дискусията навлезе в спокойна, нормална обстановка, градусът на напрежението очевидно вече е свален. В този смисъл искам да се върна към това, което казахте Вие.
Аз не мога да възприема това, което твърдите Вие: ние сме единствените, които сме на страната на проблема, ние единствени сме на страната на тези хора, които са ощетени, ние сме единствените, които желаем да решим проблема, а всички останали – аз съжалявам, че госпожа Тоткова отсъства, за да може да изрази позицията, която беше приета в края на 1999 г., с немалко усилия, с немалко разправии и компромиси – всички вие останали от Обединените демократични сили, които през 2000 г. приехте закона и сега управляващите не искате да решите проблема, вие сте против интересите на тези хора. Аз категорично не мога да възприема такава позиция. И съм го казвал неведнъж.
Второто нещо, което искам да ви кажа – това, което става сега със съдбата на тези хора, както преди малко заяви Митко Димитров, е заложено през 90-те години, в началото на прехода. Вие добре знаете това. И ако си спомняте, по време на дискусията в комисията, вашият колега от тогавашните години господин Митко Манолов заяви: "Аз бях човекът, който водеше миньорите за ранно пенсиониране". Тогава бяха заложени бомбите, които сега се появяват. Защо? Защото тогава се смъкна бариерата, бяха стимулирани всички форми на ранно пенсиониране, скрити форми на ранно пенсиониране и резултатите днес са такива, каквито са заложени още тогава. И в този смисъл аз не искам този парламент, това управляващо мнозинство да заложи бомби, които ще се появят след 5-6 години, защото осигурителната система, както вие добре знаете, е солидарна система, сега вече развиваме и капиталовия принцип. И това, което приемаме сега, е със значителни, дългосрочни последици. Ако сега ние конюнктурно решим проблемите на мига, на момента, ние няма да решим дългосрочните проблеми. И затова е такава не само моята позиция, но и на управляващото мнозинство. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За втора реплика – господин Юсеин.
Ахмед Юсеин (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин Петков! Два милиона и половина са пенсионерите в България. Те са в трагично състояние. Всеки от нас възприема това. Екипът и вие, които предлагате този текст, наясно ли сте колко ще бъдат ощетени тези два милиона и половина хора, ако това, което вие предлагате, се въведе? Те получават, да кажем, 60-70 лв. Дали, след като въведем това ще получат 70 лв. или 50 лв.? За това помислено ли е? Няма ли да ощетим тези два милиона и половина пенсионери? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За трета реплика – господин Цеков.
Валери Цеков (НДСВ): Уважаеми господин Петков, ще се обърна само към онази част от Вашето изказване, в която Вие споменахте Вашата синдикална дейност и времето, през което сте я осъществявали. Защото това време вече отмина. Обстоятелствата, които са съществували тогава, вече не са такива. Пенсионната система вече е една функционираща система от три години насам – слава Богу – и аз се надявам, че тя ще продължи да работи все така стабилно и следващите петдесет. Но искам да съобщя на моите колеги, които не са присъствали на заседанието на комисията, че в момента представителите и на двата водещи синдиката в страната не подкрепиха идеята, предложена от Коалиция за България.
Емилия Масларова (КБ, от място): Как ще подкрепят, като вземат пари от НОИ?
Валери Цеков: Аз не зная на какво се базират техните мнения, госпожо Масларова, но съм сигурен, че те не пренебрегват мнението на своите членове. И ако те бяха подкрепили до някаква степен Вашето становище, може би щяхме да имаме някакво основание да приемем поне една от двете тези.
Но включително и представители на синдикатите подкрепиха, че това е опасно предложение, че е опасно да се разделя – отново се връщам на основната теза и основния проблем във Вашето предложение - опасно е да се разделя съвкупността и действието между осигурителен стаж и възраст.
Освен това те също предложиха мерки, които биха могли да бъдат въведени с оглед да се избегне проблемът, който действително съществува, за съжаление. Мога да кажа една от тези възможни мерки - гъвкавите форми за пенсиониране, което е във втората част на Вашето предложение. Тази съвкупност, вкарана в трите тези, съществуващи във Вашето предложение, е невъзможна, опасна.
Вие много добре знаете, защото имате опит във финансовата система, че разчетите за моментното състояние на бюджета ще се направят в средата на годината, в края на третото тримесечие и едва тогава ние бихме могли да направим предложение по някоя от мерките, за които говорих в моето изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За дуплика има думата господин Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Към двамата колеги от Движението за права и свободи имам следния въпрос: искате ли да отидем заедно в десет турски региона и да обясним това, което Вие казвате?
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Какво означава “турски региони” бе, професоре?!
Кръстьо Петков: Миналата седмица бяхме в Смолян, а след това – в Разград. Хората едва не ни биха. Разбирате ли, д-р Адемов?! Проблемът до такава степен е станал остър, че ако не се реши, макар и като форма на отдушник, недоволството от пенсионната система в частта за т.нар. “точкова система” ще избие нанякъде. Ние ви предлагаме едно разумно решение, а Вие ми говорите за системата и т.н.
Второ. Щом правителството е решило, а това е въпрос на политическо решение, на политическа воля, повишените постъпления от 250-300 млн. лв. да не отиват за решаване на този въпрос, а на друг въпрос, госпожо Шулева. Догодина тази схема може да бъде променена. Вариант А: можем както в Унгария да решим една четвърт от ръста на брутния вътрешен продукт директно да отива за решаване на този и сродни проблеми в пенсионната система. Вариант Б: дайте една четвърт от постъпленията за БТК, но не го продавайте за 300 млн., а го продайте за 500 млн. лв. и ето ви парите за три години напред. Може да се мисли откъде да се вземат пари.
Господин Юсеин, аз съм професор и продължавам да преподавам по тези въпроси. Никога няма да ми дойде в главата да взема от пенсионерите, които получават мизерни пенсии, и да предложа да се дадат на други, гдето не са се пенсионирали. Не става дума да се пипат тези пари. Става дума да се търсят допълнителни източници.
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Откъде, от Никарагуа ли?
Кръстьо Петков: Затова моят апел е: както гледате умно и разумно, така умно и разумно гладувайте добре третата част, с 5 процента намаление. Ще направим един добър ход.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Пак трябва да се доплаща. Ако ги намалиш с 5 процента, падаш под минималната пенсия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Петков.
Други изказвания?
Има думата управителят на НОИ – господин Христосков.
ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми първо съвсем накратко да взема отношение по оценките, които се дадоха във връзка с чл. 68 на осъществената вече пенсионна реформа в България. Тя беше наречена дискриминационна, несправедлива и т.н. Аз продължавам да твърдя, че с тази реформа се възстанови справедливостта в много по-голяма степен.
Защо? Защото предишната система, която съществуваше, беше обременена с неизпълними обещания. Тя обещаваше ранно пенсиониране, по формулата обещаваше големи пенсии, но тъй като нямаше ресурси за това, а тези обещания главоломно нарастваха, в нея зрееше един огромен дефицит. Резултатите се изразяваха в мизерните пенсии, които всяка следваща година намаляваха.
Считам, че справедливостта беше възстановена, че бяха отстранени тези неизпълними обещания и сега вече има перспектива за финансова стабилност на пенсионната система.
Старата система беше несправедлива и спрямо работещото сега поколение, особено спрямо младото поколение, защото се трупаха задължения за това поколение без никакви перспективи то да получи нещо от пенсионната система. Сегашната пенсионна система с капиталовите елементи дава възможност младото поколение да натрупва за себе си и да няма съдбата на сегашните пенсионери.
С предлаганите промени за ранно пенсиониране, за т.нар. “точкова система”, на практика отново тези несправедливости ще изплуват. Нека да не мислим в краткосрочен, а в дългосрочен план.
Второ, по самите данни, които се цитираха. В годините 1997-1998-1999 г. и особено в преходната 2000 г., когато с приетия закон се даде възможност да се пенсионират хора по старата система, възползвайки се от правата си до 30 юни, средно се пенсионираха между 120 и 140 хил. души. Миналата година са отпуснати 92 хил. нови пенсии. Същевременно хората, които имат право да се пенсионират, тоест навършват възраст – 61,5 г. за мъжете и 56,5 г. за жените, са около 100 хил., тоест т.нар. жертви на точковата система, за които тук се говори, са много по-малко. Вярно е, че това са отделни съдби, но годишно не повече от 40 хил. души, а вероятно и по-малко, защото голяма част от тях работят, са хората, които нямат достъп. Тук въпросът е, че кумулативно добавяйки с всяка следваща година все повече и повече хора, особено като се допусне възможността за ранно пенсиониране, ще бъде необходим ресурс в началото 150 млн. лв., а за следващата година този ресурс ще стигне 200-250-300 млн. лв. и ние отново се връщаме на изходната позиция – възрастните хора да се нуждаят от по-високи пенсии, а премахването на тавана, който е една несправедливост, да не бъде отново осъществено. За това става дума и това са предложенията.
Накрая – по самите текстове. Беше казано, че те съдържат сериозни дефекти. Въпросът не е само в техническите от правна гледна точка дефекти, които трябва да бъдат отстранени. Предложението за чиста точкова система на практика подменя философията на пенсионната система в България, в едната си част от предложенията я превръща от пенсии за осигурителен стаж и възраст в пенсии за прослужено време – системи, които са отречени от света. Данните, които бяха цитирани за отделните години за минималната възраст за пенсиониране, винаги съдържаха “възраст”, ако ви направи впечатление. Пенсии за прослужено време почти няма в света, а там, където ги има, с реформите се отстраняват.
Във втората си част – за ранното пенсиониране, тя я превръща в система за социално подпомагане. Казвате: “Ако в предходния месец човек не е имал доход, той може да се възползва от това.” Ами ако не е получил заплата, независимо, че е работил? Ако работодателят не му е изплатил заплата, той веднага ще придобие право съгласно тези предложения, а Националният осигурителен институт на базата на декларации или по някакъв друг начин трябва да следи тази система. Казвам ви, че тя не издържа. Тя не може да бъде администрирана. От административна гледна точка е неприложима, защото се превръща в социално подпомагане.
И накрая, все пак за алтернативите. Аз и в предишното си изказване, когато законът беше гледан на първо четене, казах: “Да, съществуват алтернативи”. Едната от алтернативите вече се реализира с програмите “От социално подпомагане към осигуряване на заетост” или “Помощ за пенсиониране”. Тези програми вече дават резултати.
Понеже вече се говори с конкретни примери, аз също ще дам един конкретен пример. Аз също се срещам лице с лице с хората, макар и не като народен представител. Дойде при мен човек и каза: “Искам да се пенсионирам, но не ми достига една година”. Аз му казах: “Чудесно, програмата е за Вас”. Той каза: “Господин Христосков, аз искам пенсията. Аз не искам да работя, защото и сега работя, но нелегално. Искам да взема и пенсия и чакам да падне точковата система. Това ще стане и аз ще получа пенсия”. Разбирате ли какви конкретни случаи има? Защо тези 1100 човека до февруари, а сега са 1400 души, след като вече две години могат да работят по програмата и да си набавят четири точки, а не две точки, не се явяват? Защото голяма част от тях работят в сивата икономика, защото голяма част от тях чакат да падне нещо от тавана, да се промени системата и да стане по-справедлива.
Приключвам с това: съдържат се елементи за несправедливост и връщане към несправедливост с предложенията за ранно пенсиониране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказване няма желаещи.
За процедура заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Госпожо председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България нашето процедурно предложение е чл. 68 и чл. 68а да се гласуват поименно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За противно процедурно предложение имате думата, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, аз правя противното процедурното предложение. Очевидно с това предложение се целят някакви политически дивиденти, цели се евтин популизъм. Аз смятам, че нищо не налага поименно гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Гласуваме процедурното предложение от името на Парламентарната група на Коалиция за България – гласуването по тези две предложения – чл. 68 и чл. 68а, да бъде извършено по реда на чл. 53, ал. 2, т. 3, а именно - ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не” и “въздържал се”.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 173 народни представители: за 49, против 119, въздържали се 5.
Процедурното предложение не се приема.
Господин Мутафчиев, имате ли все още желание да се изкажете? Заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз нямах намерение да се изкажа, но слушайки словото на господин Христосков, не мога да остана безучастен към този дебат, който се води днес тук. И най-вече за това, че в България се изгражда една справедлива пенсионна система.
Аз най-напред искам да Ви накарам да попитате всички пенсионери отпреди 1989 г. считат ли тази система за справедлива. Тогава те вземаха пенсии от 180, 170, 120 лв., а сега взимат наполовина, господин Христосков! На 60, на 70 лв. са и не могат да надхвърлят тази сума. За каква справедливост става дума? За тези 10 години каква справедливост възстановихме спрямо техните доходи? (Шум и реплики в залата.)
И нека да не забравяме, че те са внасяли в българската държава своите пенсионни вноски. Значи, справедливостта изисква те да получат това, което са внесли в осигуряването си за пенсия. (Реплики.)
Аз искам да попитам: добре, оставаме 1989 г., системата била солидарна. Хайде да ви попитам сега с тази пенсионна система, аз ако не мога да се пенсионирам, кога ще си получа вноските, които съм дал там? И мога ли да ги изтегля тези вноски? Никога! Значи, тази система също е солидарна. За какво говорим тогава? За каква справедливост става дума?
И тук идва най-голямата несправедливост, за която спорим днес и това е, че има хора, които не могат да се пенсионират точно заради тази точкова система. И то не могат да се пенсионират, докато не дойдат до възрастта, като през 2006 г. ще стигнем до тях.
Бройката я знаете много добре, господин Адемов. Става дума за близо 60 000 човека!
Какъв е проблемът и какво ще дебалансираме в края на краищата?! Проблемът е друг, че в касата не постъпват… (Шум и реплики в залата.)
Можете да ми направите реплика, нямам нищо против, но нека да си изкажа мнението. Мога и да греша. Вие понякога сте в по-добри позиции, по-добре ги знаете нещата. Обяснете ми тогава по какъв начин успяваме да съберем необходимите ни средства, за да даваме пенсии?
Ясно ви е, примерно, на Националния осигурителен институт, на министъра, който излезе не знам защо, може би е убеден, че ще отхвърлите предложението ни… (Реплики отляво.)
Ясно ли ви е, че голяма част от частните фирми плащат осигуровки на 100 лв., затова пенсиите са ниски в България?!
Ясно ли ви е, че само държавните фирми и държавната администрация плащат на заплатите, които са малки? Какво прави правителството, за да напълни, примерно, осигурителните фондове? Нищо! Ами, за какво става дума тогава? Защо Вие казвате, че в края на краищата не можем да решим въпроса. Защото няма едно цялостно поглеждане на проблема и да решим въпроса на тези хора – това, което предлагат народните представители от Коалиция за България. Това е проблемът! И аз мисля, че Народното събрание е длъжник към тези хора. Дали са 50 или 60 000 човека, няма значение. Ние трябва да им помогнем те да получат своите пенсии, защото те ги заслужават. Ако Вие смятате, че е несправедливо да получат пенсии, това е друг въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мутафчиев.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров за създаване на нов чл. 68 в законопроекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 157 народни представители: за 50, против 99, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението от същите народни представители, направено за създаването на нов чл. 68а.
Гласували 153 народни представители: за 50, против 97, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Възобновявам заседанието. Имаме кворум. Продължаваме с § 20.
Заповядайте, д-р Адемов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
По § 20 има предложение на народния представител Моньо Христов – в ал. 3 след думите “водолазния състав” да се добавят думите “и летци, бордови инженери, бордни радисти и бордни механици от Гражданската авиация”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Комисията подкрепя § 20.
Има предложение на народния представител Моньо Христов, което не е подкрепено от комисията. Господин Моньо Христов го няма.
Желае ли някой от народните представители да вземе думата? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Моньо Христов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на господин Моньо Христов.
Гласували 124 народни представители: за 27, против 83, въздържали се 14.
Предложението на народния представител Моньо Христов не се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 20 така, както е предложен от вносителя, който текст се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте § 20 – текста на вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 26.
Параграф 20 на вносителя се приема.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател! От § 21 до § 24а няма направени предложения. Предлагам да ги изчетем последователно.
“§ 21. В чл. 70, ал. 2 думите “предходната година” се заменят с “12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
“§ 22. В чл. 75 се създава ал. 5:
“(5) На лицата по чл. 74, ал. 1, т. 1, които имат осигурителен стаж до една година, пенсиите се определят в минималните размери по ал. 4. След навършване на една година осигурителен стаж пенсиите се определят по реда на чл. 75-77.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
“§ 23. В чл. 76 думите “за предходната година” се заменят с “по чл. 70, ал. 2”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
“§ 24. В чл. 79, ал. 1 думите “за предходната година” се заменят с “по чл. 70, ал. 2”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов за създаване на нов § 24а.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
“Създава се § 24а:
“§ 24а. В чл. 82, ал. 2 и 3 думите “по чл. 68” се заменят с “по чл. 68, ал. 1 и 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текстовете от § 21 до § 24а включително – новия текст по предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов. Чухте редакцията на новия § 24а.
Моля, гласувайте параграфи от 21 до 24а включително.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Текстовете на параграфи от 21 до 24а включително са приети на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател! Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров за промени в чл. 94. Предложението е оттеглено в хода на дискусията.
Предложение на народния представител Валери Цеков:
“Да се създаде § 24б:
“§ 24б. В чл. 104, ал. 2 думите “трудов стаж” се заменят с “осигурителен стаж”.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
“Създава се § 24б:
“§ 24б. В чл. 104, ал. 2 думите “трудов стаж” се заменят с “осигурителен стаж”.”
Има и предложение за нов § 24в на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
“Създава се § 24в:
“§ 24в. Създава се чл. 108а:

“Сигнална функция на контролните органи на
Националния осигурителен институт

Чл. 108а. Когато контролните органи на Националния осигурителен институт установят, че са създадени документи с невярно съдържание с цел да се избегне плащането на дължими осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване, за здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в големи размери, те са длъжни да уведомят органите на прокуратурата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
Уважаеми колеги, гласуваме текстовете на параграфите 24б и 24в така, както бяха докладвани от председателя на комисията д-р Хасан Адемов.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 80, против 3, въздържали се 5.
Параграфите 24б и 24в в новата им редакция са приети.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател! Следващият параграф е параграф 25, по който има направено предложение от народните представители Емилия Масларова и Атанас Василев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров. Предложението е оттеглено в хода на дискусията.
Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов - комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията за окончателен текст на § 25:
“25. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите “за пенсиониране с невярно съдържание” се заменят със “с невярно съдържание или от отменени актове на медицинската екпертиза”.
2. В ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) Точка 1 се изменя така:
“1. запор в банките по сметките на длъжниците и на свързани с тях лица за вземания на Държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване;”
б) В т. 2 след думата “длъжниците” се добавя “и вземанията им към трети лица”.
3. В ал. 7, изречение първо думите “със законната лихва” се заменят със “с лихвата по чл. 113”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте новата редакция на § 25, която включва предложения на народни представители.
Има ли някой, който желае да вземе думата? Няма.
Моля, гласувайте § 25.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Новият текст на § 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 26 няма направени предложения, комисията подкрепя текста на вносителя.
“§ 26. В чл. 111, ал. 3 думите “упълномощени от него длъжностни лица” се заменят с “ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт”.”
Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов за създаване на нов § 26а.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
“§ 26а. В чл. 113 думите “със законната лихва” се заменят със “с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта”.”
Предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов за създаване на нов § 26б.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
“§ 26б. В чл. 114, ал. 1 думите “със законната лихва” се заменят със “с лихвата по чл. 113”.”
По § 27 няма направени предложения.
“§ 27. В чл. 115, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4”.
2. Създават се изречения второ и трето:
“Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола на държавното обществено осигуряване в съответното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане по искането за възстановяване на суми. Разпореждането подлежи на обжалване по реда на чл. 117.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване § 26, 26а, 26б и § 27.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграфи 26, 26а, 26б и 27 са приети.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател, има предложение на народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов за създаване на нов § 27а.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Росица Тоткова да се създаде ал. 10:
“(10) Обединяването на публични вземания и оздравителни планове при отсрочване и разсрочване по чл. 152 и 153 от ДПК се извършва след даване на съгласие от компетентния орган на НОИ по ал. 6.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
“§ 27а. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите “законната лихва” се заменят с “лихвата по чл. 113”.
2. Създава се ал. 10:
“(10) Обединяването на публични вземания и оздравителни планове при отсрочване и разсрочване по чл. 152 и 153 от Данъчния процесуален кодекс се съгласуват с компетентния орган на Националния осигурителен институт по ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, гласувайте първо предложението на народния представител Росица Тоткова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 34, против 70, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 27а, предложен от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграф 27а е приет.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: “§ 28. В чл. 117, ал. 2 думите “букви “в - е” се заменят с “букви “б – е”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 29 комисията подкрепя текста на вносителя със следния окончателен текст:
“§ 29. След чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието “Дял втори – Допълнително задължително пенсионно осигуряване” се изменя така: “Част втора – Допълнително социално осигуряване”.
2. Създава се дял I с наименование “Дружества за допълнително социално осигуряване”.”
По § 30 комисията подкрепя текста на вносителя със следния окончателен текст:
“§ 30. Наименованието на глава девета се изменя така: “Учредяване, лицензиране и управление на дружествата за допълнително социално осигуряване”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте § 28, 29 и 30.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграфи 28, 29 и 30 са приети.

ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
По § 31 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
1. В Раздел I “Общи положения” от § 31 по предложението на Министерския съвет да се включи заглавие “Определения”.
2. Да се създаде нов чл. 120а със следното съдържание:
“Чл. 120а. (1) Допълнителното пенсионно осигуряване е дейност по набирането на осигурителни вноски във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, управление на средствата в тези фондове и изплащане на допълнителни пенсии и други плащания при условията и по реда на Част втора на този кодекс.
(2) Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация е дейност по набирането на осигурителни вноски във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, управление на средствата в тези фондове и изплащане на обезщетения и разходи за обучение при условията и по реда на Част втора на този кодекс.”
3. Предлаганите чл. 120а и чл. 120б стават съответно чл. 120б и чл. 120в.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Росица Тоткова – в § 31 се правят следните изменения:
1. Създава се нов чл. 120а със следното съдържание:
“Определения
Чл. 120а. (1) Допълнителното пенсионно осигуряване е дейност по набирането на осигурителни вноски във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, управление на средствата в тези фондове и изплащане на допълнителни пенсии и други плащания при условията и по реда на Част втора на този кодекс.
(2) Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация е дейност по набирането на осигурителни вноски във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, управление на средствата в тези фондове и изплащане на обезщетения и разходи за обучение при условията и по реда на Част втора на този кодекс.”
2. Член 120а и чл. 120б стават съответно чл. 120б и чл. 120в.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст на § 31:
“§ 31. В Глава девета се създава Раздел I с наименование: “Общи положения” с чл. 120а и чл. 120б:
“Осъществяване на допълнително социално осигуряване
Чл. 120а. Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, които се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

Регулиране и контрол
Чл. 120б. (1) Държавата осъществява ефективно регулиране и контрол върху дейността на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване с цел защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите.
(2) Надзорът върху дейността на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък “комисията”.
(3) Комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, наричан по-нататък “заместник-председателят на комисията”, упражняват надзорните си правомощия в съответствие с този кодекс и Закона за Комисията за финансов надзор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Има направени две предложения по § 31 – едното е от народния представител Емилия Масларова и група народни представители, което не се подкрепя от комисията, и другото предложение е от народния представител Росица Тоткова, което също не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емилия Масларова и група народни представители, което беше докладвано от председателя на комисията д-р Адемов.
Гласували 127 народни представители: за 23, против 99, въздържали се 5.
Предложението на народния представител Емилия Масларова и група народни представители не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова, което беше докладвано от председателя на комисията д-р Адемов, и също не се подкрепя от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 19, против 80, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Росица Тоткова не се приема.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 31, както беше докладвана от председателя на комисията д-р Адемов.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Новата редакция на § 31 е приета.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32 и предлага следния окончателен текст:
“§ 32. След чл. 120б се създава Раздел II “Пенсионноосигурителни дружества”.”
Параграф 33 също е подкрепен от комисията:
“§ 33. Член 121 се изменя така:
“Определение
Чл. 121. (1) Пенсионноосигурителните дружества са акционерни дружества, лицензирани по реда на този кодекс и регистрирани по Търговския закон.
(2) Пенсионноосигурителните дружества имат предмет на дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Пенсионноосигурителните дружества не могат да извършват търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността им.
(4) Пенсионноосигурителните дружества могат да създават сдружения с нестопанска цел за представяне на свои общи интереси и за реализация на общи проекти.
(5) Пенсионноосигурителните дружества нямат право да участват в граждански дружества, в консорциуми и в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да придобиват акции в други пенсионноосигурителни дружества.
(6) Пенсионноосигурителното дружество развива своята дейност съгласно разпоредбите на този кодекс и в съответствие с устава си и с Правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване.”
Господин председател, предлагам да обсъдим тези два параграфа и след това да преминем към следващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване § 32 и § 33, както бяха докладвани от председателя на комисията.
Моля квесторите да подканят народните представители да влязат в пленарната зала, в противен случай ще искам поименна проверка за кворума.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграфи 32 и 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател, със следващия § 34 се създават чл. 121а, 121б, 121в, 121г, 121д, 121е и 121ж.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 34 за чл. 121а и чл. 121б.
“Фирма
Чл. 121а. (1) Фирмата на пенсионноосигурителното дружество задължително съдържа в комбинация думите “пенсия” и “осигуряване” или производни на тях.
(2) Дружества, които не притежават лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, не могат да използват във фирмата си в комбинация думите по ал. 1 или техни равнозначни на български или на чужд език.

Учредители и акционери
Чл. 121б. (1) Учредители и акционери на пенсионноосигурително дружество могат да бъдат:
1. български физически или юридически лица;
2. чуждестранни юридически лица, ако са регистрирани като осигурителна, застрахователна или финансова институция по националния им закон и ако представят банкови референции от първокласна чуждестранна банка, потвърдени от Българската народна банка.
(2) Лицата по ал. 1 могат да притежават акции само в едно пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля Ви да прочетете и окончателната редакция за чл. 121в.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По следващия чл. 121в на § 34 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага окончателен текст за чл. 121в:
"Акции и капитал
Чл. 121в. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да издава само поименни безналични акции с право на един глас.
(2) Минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество е 5 млн. лв.
(3) Капиталът трябва да е изцяло внесен в пари към момента на подаване на заявлението за получаване на пенсионна лицензия.
(4) Пенсионноосигурителното дружество трябва да разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в размер не по-малък от 50 на сто от минималния капитал по ал. 2.
(5) Пенсионноосигурителните дружества не могат да разпределят дивиденти в размери и по начин, които биха довели до нарушаване на изискванията на ал. 4.
(6) Когато собственият капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество спадне под размера, определен в ал. 4, то уведомява в 3-дневен срок заместник-председателя на комисията, като представя оздравителна програма за привеждане в 3-месечен срок на собствения капитал в съответствие с изискванията на кодекса.
(7) Заместник-председателят на комисията одобрява или отказва да одобри оздравителната програма в 7-дневен срок от получаването й.
(8) В периода на изпълнение на оздравителната програма пенсионноосигурителните дружества не могат да разпределят дивиденти и следва да отнасят пълния размер на печалбата след облагането й с дължимите данъци във фонд "Резервен".
(9) При неодобряване на програмата или при неизпълнение на одобрената програма заместник-председателят на комисията предприема действията по чл. 352, ал. 1, т. 5.
(10) Изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се определят с наредба на комисията."
Ако ми позволите, господин председател, към този параграф да прочета и следващия член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
"Заеми
Чл. 121г. (1) Пенсионноосигурителното дружество не може да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да ползва заем на стойност до 10 на сто от собствения капитал (капиталовата база) на дружеството, ако заемът е за придобиване на дълготрайни материални активи, които са пряко необходими за извършване на дейността на дружеството, и е за срок не по-дълъг от 3 месеца.
(3) Пенсионноосигурителното дружество не може да издава облигации."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 34 за чл. 121г.
Господин председател, предлагам да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата по текстовете, които току-що бяха докладвани от председателя на комисията? Не виждам.
Моля, гласувайте членове 121а, 121б, 121в и 121г на § 34.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Членове 121а, 121б, 121в и 121г на § 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател, от този § 34 следващият член е 121д, по който има направено предложение от народните представители Валери Цеков и Хасан Адемов, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Росица Тоткова – в § 34 се правят следните изменения:
1. В чл. 121д, ал. 3 т. 3 да добие следната редакция:
"3. да отговарят на условията по ал. 2, точки 4, 7, 9 и 10;"
2. В чл. 121д ал. 4 да добие следната редакция:
"(4) Член на управителен или на контролен орган на пенсионноосигурително дружество не може да бъде съдружник или акционер, член на управителен или на контролен орган на банка-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество има договор за попечителски услуги или на свързани с нея лица."
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2.
Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
1. В чл. 121д ал. 4 да придобие следната редакция:
"(4) Член на управителен или на контролен орган на пенсионноосигурително дружество не може да бъде съдружник или акционер, член на управителен или на контролен орган на банка-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество има договор за попечителски услуги или на свързани с нея лица."
2. Създава се нова ал. 7 със следния текст, като предложената ал. 7 става ал. 8:
"(7) Изпълнителният директор е български гражданин, пребивавал в страната поне три години от последните пет."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Васил Маринчев в ал. 3 да отпаднат "или неограничено отговорни съдружници".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст на § 34 за чл. 121д:

"Изисквания към членовете на
управителните и контролните органи

Чл. 121д. (1) Членове на управителните или на контролните органи на пенсионноосигурителното дружество могат да бъдат физически или юридически лица.
(2) Членовете – физически лица, и представителите на юридическите лица трябва:
1. да имат висше образование;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са били членове на управителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници на търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. да не са били членове на управителни или контролни органи на търговски банки, които са били обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
5. да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. да не са съпрузи или роднини до четвърта степен, включително по права или по съребрена линия или по сватовство помежду си;
7. да не са членове на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност;
8. да не са членове на управителни или контролни органи на юридически лица или да не са физически лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити;
9. да не са извършвали и да не извършват охранителна или сходна на нея дейност;
10. да не са били съдружници или акционери, както и членове на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна дейност.
(3) Членовете – юридически лица, трябва:
1. да не са били членове на управителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници на търговско дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. да не са членове на управителни или контролни органи на юридическите лица или да не са юридически лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити;
3. да отговарят на условията по ал. 2, точки 4, 7, 9 и 10.
(4) Член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество не може да бъде съдружник или акционер, член на управителен или контролен орган или лице по чл. 123в, ал. 1, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения, или на свързано с него лице, на банката-попечител или на свързано с нея лице.
(5) Членовете на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество и свързани с тях лица не могат да бъдат страна по сделки с пенсионноосигурителното дружество, освен в качеството им на негови акционери или на осигурени в управляваните от него фондове лица.
(6) Председателят на управителния съвет, председателят на съвета на директорите, изпълнителният директор, прокуристът и актюерът трябва да отговарят на условията по алинеи 2, 4 и 5 и да имат постоянен адрес или разрешение за продължително пребиваване в страната.
(7) При промяна на обстоятелствата по ал. 2-6, пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя на комисията в 14-дневен срок от промяната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Уважаеми колеги, чухме предложенията и новата редакция на чл. 121д от § 34.
Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на направеното от Емилия Масларова и група народни представители предложение за промяна в чл. 121д.
Предложението не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 17, против 79, въздържали се няма.
Предложението на Емилия Масларова и група народни представители не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Росица Тоткова в частта му по т. 2, също за промени в § 34, чл. 121д, което не се приема от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 23, против 85, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Васил Маринчев, който предлага в чл. 121д от ал. 3 да отпаднат “или неограничено отговорни съдружници”.
Моля, гласувайте.
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Оттегляте го.
Преминаваме към окончателния текст на § 34, чл. 121д.
Гласуваме чл. 121д така, както беше докладван от председателя на комисията д-р Адемов.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 10.
Окончателният текст на чл. 121д от § 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Следващият текст, господин председател, от § 34 е за чл. 121е:
“Отговорност на членовете на управителен или
контролен орган
Чл. 121е. Членовете на управителния или на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 34 за чл. 121е.
Комисията подкрепя текста на вносителя за окончателен текст на § 34 за чл. 121ж:
“Изисквания към акционерите
Чл. 121ж. (1) Акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството или могат да упражняват контрол над него, трябва:
1. да отговарят на условията по чл. 121д, ал. 2, т. 2-5 и т. 7 и 8, когато са физически лица;
2. да отговарят на условията по чл. 121д, ал. 3, когато са юридически лица.
(2) Всяко последващо увеличаване на акционерното участие, в резултат на което се придобиват или надхвърлят 10, 25, 34, 50 или 67 на сто от акциите на едно пенсионноосигурително дружество, пряко или чрез свързани лица, се извършва след разрешение от заместник-председателя на комисията.
(3) Заместник-председателят на комисията дава или отказва да даде разрешение по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в едномесечен срок от получаването им.
(4) Заместник-председателят на комисията отказва да даде разрешение, ако в случаите по ал. 2 не са спазени изискванията на този кодекс.”
Господин председател, комисията подкрепя текста по § 34 с вече гласуваните чл. 121а, 121б, 121в, 121г, 121д, 121е и 121ж, и техните наименования.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, благодаря Ви.
Уважаеми колеги, не виждам желаещи да вземат думата.
Затова подлагам на гласуване чл. 121е и чл. 121ж в техните окончателни редакции.
По този начин § 34 с чл. от 121а до 121ж включително ще бъдат приети след това гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 5.
Членове 121е и 121ж от § 34 са приети.
Сега подлагам на гласуване целия § 34 със съответните параграфи – от 121а до 121ж включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Текстовете на § 34 от чл. 121а до чл. 121ж включително са приети на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 35 има предложение на народния представител Росица Тоткова.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Васил Маринчев.
Комисията подкрепя предложението.
И предложение на комисията за § 35:
“§ 35. Член 122 се изменя така:
“Пенсионна лицензия
Чл. 122. (1) За да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване, акционерното дружество трябва да получи пенсионна лицензия от комисията.
(2) Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от заместник-председателя на комисията. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.”
Следва § 36, с който се издават членове 122а – 122з.
По § 36 в чл. 122а има предложение от народните представители Анелия Атанасова, Марина Василева и Адриана Брънчева.
Комисията подкрепя предложението.
По останалите текстове няма направени предложения.
Комисията подкрепя текстовете.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст по § 36:
“§ 36. Създават се членове 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122е, 122ж и 122з:
“Необходими документи за получаване на пенсионна лицензия
Чл. 122а. (1) За получаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване дружеството подава до комисията писмено заявление, към което прилага:
1. протокола от учредителното събрание;
2. устава, приет на учредителното събрание;
3. решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет и решението на съответния управителен орган за начина, по който ще се представлява дружеството, и за лицата, които ще го представляват;
4. правилници за работата на управителния и надзорния съвет или правилник за работата на съвета на директорите;
5. удостоверение от местна банка за изцяло внесен минимално изискуем капитал;
6. бизнесплан за дейността на пенсионноосигурителното дружество за тригодишен период, съдържащ и информация за видовете фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които то предвижда да учреди;
7. документи, включително декларации, удостоверяващи, че са спазени изискванията по чл. 121д и чл. 121ж, ал. 1;
8. списък на акционерите с техните ЕГН, Булстат или други аналогични данни за чуждестранните лица, размера на акционерното им участие, както и информация за наличие между тях на свързани лица;
9. данни за вътрешния контрол и за информационната система на дружеството;
10. проект на договор с банка-попечител.
(2) Заместник-председателят на комисията може да изисква и други данни, сведения и информация във връзка с документите по ал. 1.
(3) Лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол на дружеството, представят:
1. декларация по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записани акции, че те не са заемни;
2. декларация, че нямат просрочени задължения към държавата и общините;
3. удостоверения за установените и платените данъчни задължения за последните три години.
(4) При всяка промяна на документите или обстоятелствата по ал. 1, т. 2 – 4, 6 и 9 дружеството уведомява заместник-председателя на комисията в 14-дневен срок от вписването или от вземането на решението.

Издаване и отказ за издаване на пенсионна лицензия
Чл. 122б. (1) В двумесечен срок от получаване на документите по чл. 122а заместник-председателят на комисията внася в комисията предложение за издаване или за отказ за издаване на пенсионна лицензия.
(2) В случаите, когато заместник-председателят на комисията е поискал допълнителни сведения и документи или е дал указания за отстраняване несъответствия с разпоредбите на този кодекс, срокът по ал. 1 е тримесечен.
(3) Комисията се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 1, с което издава или отказва да издаде пенсионна лицензия.
(4) Комисията уведомява писмено заявителя за решението в 7-дневен срок от издаването му.
(5) Издадената пенсионна лиценция е безсрочна.
(6) В случай на отказ заявителят може да направи ново искане за получаване на пенсионна лицензия не по-рано от шест месеца от датата на отказа.
(7) Решението на комисията по ал. 3 се обнародва в “Държавен вестник”.

Основания за отказ
Чл. 122в. Комисията отказва издаването на пенсионна лицензия, когато:
1. не са представени необходимите документи или те не отговарят на изискванията на този кодекс, или не са отстранени несъответствията в случаите по чл. 122б;
2. внесеният капитал е под установения минимум;
3. някои от членовете на управителните и контролните органи или акционерите, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството, не отговарят на изискванията на чл. 121д и чл. 121ж, ал. 1;
4. са представени документи, които съдържат неверни сведения или данни.

Вписване в Търговския регистър
Чл. 122г. (1) Окръжният съд по седалището на пенсионноисигурителното дружество вписва в Търговския регистър дружеството с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, след предоставяне на издадената от комисията пенсионна лицензия.
(2) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да представи на комисията заверен препис от съдебното решение за вписване в 7-дневен срок от получаването му.

Регистър на пенсионните лицензии
Чл. 122д. Комисията води публичен регистър на лицензираните пенсионноосигурителните дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Отнемане на лицензия
Чл. 122е. (1) Издадената пенсионна лицензия се отнема от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията, когато пенсионноосигурителното дружество:
1. не започне да извършва дейността, за която е лицензирано, в 6-месечен срок от получаване на лицензията;
2. осъществява и друга търговска дейност освен пряко свързаната с допълнителното пенсионно осигуряване;
3. се преобразува чрез разделяне, вливане във или сливане със друго пенсионоосигурително дружество;
4. се прекратява по решение на общото събрание на акционерите;
5. е неплатежоспособно;
6. е с отнети разрешения за управление на всички учредени от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
7. е представило документи, послужили като основание за издаване на лицензията, които съдържат неверни данни.
(2) Извън случаите по ал. 1, заместник-председателят на комисията може да направи предложение за отнемане на издадената пенсионна лицензия, когато пенсионноосигурителното дружество:
1. нарушава изискванията на чл. 121д и 121ж;
2. възпрепятства упражняването на надзора и/или не изпълнява наложените му принудителни административни мерки;
3. не изпълнява задълженията си към осигурените лица в управляваните от него фондове и извършва системни нарушения на чл. 123з, ал. 1;
4. не спазва доброволността при избор на фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
5. сключва сделки, които засягат финансовата стабилност на управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, с което застрашава интересите на осигурените лица;
6. системно нарушава разпоредбите на този кодекс и актовете по прилагането му.
(3) Комисията се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от внасянето на предложението за отнемане на лицензията.
Задължения на пенсионноосигурителното дружество след отнемане на пенсионната лицензия
Чл. 122ж. (1) След отнемане на пенсионната лицензия пенсионноосигурителното дружество не може да сключва нови договори и да предлага нови условия за допълнително пенсионно осигуряване, както и да изменя условията, включително срока и размера на вноските по сключени осигурителни договори.
(2) Отнемането на лицензията не освобождава пенсионноосигурителното дружество от задълженията му по сключени договори.
Задължение на комисията по отнемане на пенсионната лицензия
Чл. 122з. Комисията изпраща съобщение за отнемане на пенсионната лицензия до съда, извършил съдебната регистрация. Решението за отнемане на пенсионната лицензия се обнародва в “Държавен вестник” и се публикува най-малко в два централни всекидневника.”
Комисията подкрепя текста на § 36 с подкрепените членове 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122е, 122ж и 122з.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, д-р Адемов. Чухме един дълъг § 36.
Има ли народни представители, които желаят да вземат думата по параграфи 35 и 36? Няма.
Моля, гласувайте новата редакция на § 35 и § 36.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Параграфи 35 и 36 са приети на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 37 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
“В чл. 123, ал. 3 след края на изречението се допълва следният текст: “…и получен лиценз от специализиран орган”.
Предложението е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст на § 37:
“§ 37. Член 123 се изменя така:
“Актюерско обслужване
Чл. 123. (1) Актюерското обслужване на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършва само от лицензиран актюер.
(2) Актюер на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване може да бъде лице с висше образование по математика, информатика, икономика или статистика и иконометрия и което притежава необходимия професионален опит.
(3) Притежаването на необходимия опит се доказва с документи, удостоверяващи наличието на не по-малко от 3 години стаж в пенсионното осигуряване, застраховането и/или като преподавател по животозастраховане или актюерство.
(4) Редът и начинът за лицензиране на актюерите се определят с наредба на комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте § 37. Направеното предложение от Емилия Масларова и група народни представители е оттеглено.
Моля, гласувайте § 37.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 37 е приет на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател, с § 38 се създават членове от 123а до 123и:
“§ 38. Създават се чл. 123а, 123б, 123в, 123г, 123д, 123е, 123ж, 123з и 123и:”.
Предлагам да ги гласуваме по отделни членове, а накрая и целия параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това е последният параграф, който ще приемем днес.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
По чл. 123а има предложение на народните представители Емилия Масларова, Кръстьо Петков, Георги Пирински и Димитър Димитров:
“В чл. 123а:
1. В ал. 1, след текста “се съхраняват в” се добавят думите “повече от”.
2. В ал. 2 да отпадне т. 7.
3. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
“3. Банката-попечител и пенсионният фонд не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане”.
4. Досегашните алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Росица Тоткова:
“В § 38 се правят следните изменения: в чл. 123а, ал. 2 да отпадне т. 7.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Росица Тоткова за нова редакция на т. 7 на ал. 2 в чл. 123а:
“7. не е едно и също лице или свързано лице с пенсионноосигурителното дружество, на което е попечител”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен текст на § 38 за чл. 123а:
“Банка-попечител
Чл. 123а. (1) Всички активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се съхраняват в една банка-попечител на базата на сключен договор за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, и банката-попечител.
(2) Банка-попечител по смисъла на този кодекс може да бъде банка, която:
1. е местна банка или чуждестранна банка, получила разрешение да извършва банкова дейност на територията на страната чрез клон;
2. е получила разрешение за сделки с ценни книжа, включително сделките по чл. 54, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
3. е получила разрешение за първичен дилър на държавни ценни книжа;
4. чиято лицензия, дейност, сделки или операции не са ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно пълноценното изпълнение на предвидените в този кодекс или в договора задължения;
5. по отношение на която през последните 12 месеца не са налагани мерки по чл. 65, ал. 2, т. 11 и 14 от Закона за банките;
6. притежава капиталова, кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на попечителските си функции и задължения съгласно изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му;
7. не е едно и също лице или свързано лице с лицата по чл. 123в, ал. 1.

(3) Банката-попечител:
1. съхранява и отчита по клиентски сметки и регистрите в специализираните депозитарни институции в страната безналичните ценни книжа, които са собственост на фонда за допълнително пенсионно осигуряване;
2. отчита и съхранява по клиентски сметки и регистрите в банки или в специализирани депозитарни институции в чужбина чуждестранните ценни книжа, които са собственост на фонда за допълнително пенсионно осигуряване;
3. съхранява всички документи, удостоверяващи собствеността на безналичните ценни книжа, както и наличните ценни книжа на фонда за допълнително пенсионно осигуряване;
4. води и поддържа счетоводни записи и регистър за всички активи поотделно на всеки фонд за допълнително пенсионно осигуряване отделно от собствените си активи и от активите, привлечени от други клиенти;
5. съхранява всички платежни документи, удостоверяващи постъпването и инвестирането на паричните средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване;
6. съхранява всички документи и указания, постъпили от съответното пенсионноосигурително дружество във връзка с инвестирането на средствата и съхраняването на активите на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.
(4) Всички парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване постъпват в банката-попечител. В срок 5 работни дни пенсионноосигурителното дружество дава на банката-попечител писмени нареждания за инвестирането на постъпилите парични средства.
(5) Банката-попечител извършва операции с паричните средства, с наличните и безналичните ценни книжа на фонда само при наличието на писмено нареждане на упълномощените от пенсионноосигурителното дружество лица, съгласно договора.
(6) Банката-попечител не изпълнява нареждане по ал. 5 за инвестиране в активи, различни от регламентираните в този кодекс.
(7) Банката-попечител изпраща на заместник-председателя на комисията в края на всеки работен ден информация за постъпилите парични средства, сключените сделки и активите на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.
(8) Банката-попечител при изпълнение на правомощията си уведомява незабавно заместник-председателя на комисията за всяко констатирано във връзка с това нарушение на този кодекс от страна на пенсионноосигурителното дружество.”
Това е § 38 – чл. 123а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, по § 38 чухме доклада на председателя на комисията. Това е за чл. 123а.
Има направено предложение от Емилия Масларова и група народни представители за изменение на чл. 123а към § 38.
Подлагам на гласуване това предложение.
Предложението не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 18, против 87, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Росица Тоткова, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 14, против 80, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Има още едно предложение на народния представител Росица Тоткова за нова редакция на т. 7 на ал. 2 на чл. 123а. То беше докладвано от председателя на комисията д-р Адемов.
Предложението не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 10, против 85, въздържали се 11.
И второто предложение на народния представител Росица Тоткова не се приема.
Подлагам на гласуване, уважаеми народни представители, окончателната редакция на § 38 – чл. 123а така, както беше докладван от председателя на комисията д-р Адемов.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 105, против 2, въздържали се 7.
Параграф 38 – чл. 123а, е приет в неговата окончателна редакция.
Уважаеми колеги народни представители! Нашата законодателна дейност спира дотук. Имаме 4 минути, в които ми позволете да ви запозная със съобщенията. Те са, както следва:
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 17 април т.г., четвъртък, от 15,00 ч. в зала 142.
Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе редовно заседание на 17 април 2003 г., четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134, в сградата на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1.
Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 16 април 2003 г., сряда, от 14,30 ч. в зала 356 в сградата на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1 при следния дневен ред: Законопроект за борба с незаконния трафик на хора.
Комисията по земеделието и горите отлага обявеното заседание на 16 април 2003 г., сряда. То ще се проведе на 17 април, четвъртък, от 16,30 ч. в зала 456.
Комисията по околната среда и водите ще проведе свое редовно заседание на 17 април 2003 г., четвъртък, от 15,00 ч. в зала 130 на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1.
Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще проведе заседание на 16 април 2003 г., сряда, от 11,00 ч. в зала “Запад”.
Комисията по икономическата политика ще заседава на 16 април 2003 г., сряда, от 14,30 ч. в зала “Запад”.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 13,58 ч.)Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Юнал Лютфи


Секретари:
Ралица Агайн

Несрин Узун