Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-05-29

Председателствали: председателят Огнян Герджиков  и заместник-председателите  Камелия Касабова, Асен Агов и Юнал Лютфи

Секретари: Ралица Агайн и Георги Анастасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Искам да напомня, че предложението за гласуване на недоверие на министър-председателя на Република България според обявеното вчера е за 15,10 ч. Практически ще го направим с няколко минути по-късно, за да може Националното радио да включи пряко своите микрофони, тъй като до 15,15 ч. има предаване на бюлетина за нивото на р. Дунав по международно споразумение и не бихме могли да нарушим това споразумение.

Сега започваме с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕТВЪРТАТА ФАЗА НА ОПЕРАЦИЯТА В ИРАК – "СТАБИЛИЗИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", ИЗПРАЩАНЕТО И РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПЕХОТЕН БАТАЛЬОН ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НА ОТДЕЛНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИРАК ПОД ЦЕНТРАЛНОТО КОМАНДВАНЕ НА САЩ И КОМАНДВАНЕТО НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СЪВМЕСТНИ ОПЕРАТИВНИ СИЛИ.
Бих искал да помоля председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност господин Станимир Илчев да представи доклада на комисията по този проект.
Заповядайте, господин Илчев.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев: Уважаеми господин председател, поканили сме за присъствие по време на разглеждането на този доклад и на проекта за решение на представител на Министерството на отбраната в лицето на заместник-министър Соня Янкулова. Аз не съм сигурен, че вече е пристигнала, но, ако разрешите, да гласуваме нейното влизане в залата, когато дойде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля народните представители да гласуват това процедурно предложение.
Гласували 174 народни представители: за 170, против няма, въздържали се 4.
Процедурното предложение се приема.
Моля квесторите да се разпоредят госпожа Янкулова да заеме мястото си в залата.
Заповядайте, господин Илчев.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев:

"ДОКЛАД
относно проект за решение № 302-03-16 за разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – "Стабилизиране и възстановяване" и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили, внесен от Министерския съвет на 22 май 2003 г.

На извънредно заседание, проведено на 23 май 2003 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, с участието на министъра на отбраната на Република България Николай Свинаров, министъра на външните работи на Република България Соломон Паси, заместник-министъра на външните работи Петко Драганов, заместник-началника на Генералния щаб на Българската армия вицеадмирал Петър Петров и бригаден адмирал Минко Кавалджиев, разгледа проект за решение за разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили.
Съвместно с политическите и военните усилия на държавите – участнички в коалиционните сили, за разрешаване на кризата в Ирак, Република България пое ангажимент да участва в операцията на територията на съседни на Ирак държави с рота за ядрено-химическа и биологична защита в състав до 150 военнослужещи, като българският контингент бе напълно сглобен, оборудван и подготвен за участие в операция. В досегашната фаза на операцията не се наложи разполагането на този контингент за изпълнение на спасителни хуманитарни дейности.
Следвайки принципната политика на Република България и заявеното категорично желание за участие в следкризисното възстановяване на Ирак, Република България има възможност да се включи в четвъртата фаза на операцията в Ирак – "Стабилизиране и възстановяване", с по-голям контингент от 500 души – сформирани като пехотен батальон, под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили. На българския контингент ще бъдат възложени задачи, свързани със следвоенни дейности по възстановяване на нормалното функциониране на държавните органи на Ирак и охрана на обекти. Българският контингент е специално подготвен за тази цел и е сформиран на доброволен принцип.
Въз основа на проведената дискусия:
- Като припомня Решението на Народното събрание от 11 април 2003 г. в подкрепа на провеждането на операция на коалиционните сили на територията на Ирак с цел възстановяване на страната след кризисния период и изграждане на общество, основано на принципите на демокрацията, и твърдо изразената принципна позиция на Република България за пряко участие в процеса на превръщане на Ирак в демократична правова държава;
- Като оценява високо Резолюция 1483 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 22 май 2003 г. и се позовава на преамбюлен параграф 15 на резолюцията;
- Като отчита, че участието на България с военен контингент в процеса на нормализиране на положението в Ирак ще представлява съществен принос в усилията на Международната общност за гарантиране на мира и сигурността и за борбата срещу тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение,
Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Разрешава участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак за участие в следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак с обща численост до 500 военнослужещи с необходимото въоръжение, бойна техника и боеприпаси, включително последващо снабдяване с бойна техника и боеприпаси, както и техника за логистично и комуникационно осигуряване за срока на операцията на коалиционните сили и под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили.
Становището беше прието с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Илчев.
Уважаеми народни представители, имате думата за разисквания.
Заповядайте, господин Найденов.


Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители… (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля за тишина в залата!
Ангел Найденов: Сигурен съм, че темата, която предстои да разискваме, не е заредена с толкова напрежение, колкото очакването за гласуването и особено резултата от гласуването на вота на недоверие, но мисля, че и проектът за решение, и формите на българското участие изискват значително по-сериозно и по-ангажирано участие на народните представители в обсъждането.
В началото на моето изказване ще изразя едно учудване, господин председателю на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност от това, че макар и високопоставен представител на Министерството на отбраната, тук не виждаме министъра на отбраната, представители на Генералния щаб и представители на Министерството на външните работи.
Сериозното и задълбочено отношение по проекта за решение се налага не само и не толкова заради различията, които имаше в българското общество, а и между политическите формации преди и по време на активните бойни действия в Ирак, а и заради последиците – преки и косвени, за страната ни от едно или друго решение в конкретния случай и, разбира се, заради рисковете, с които е свързано участието на български пехотен батальон в четвъртата фаза на операцията в Ирак.
Всъщност става дума за въпроси, засягащи отношенията ни и със САЩ, отношенията ни с европейски държави в рамките на Европейския съюз, с държави в рамките на НАТО, с арабските държави, с възможните заплахи, свързани с терористични действия, въпроси, свързани с икономическия интерес на България по отношение на дълга на Ирак и естествено от формите на участие на България в икономическите и хуманитарни аспекти на стабилизирането и възстановяването. (Силен шум в залата.)
Господин председател, аз ще Ви помоля да въведете ред в залата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря ви за това напомняне, господин Найденов.
Преди малко помолих за повече внимание и тишина в залата. Сега още един път настойчиво моля, като се присъединявам към призива на народния представител Ангел Найденов, да бъдем коректни един към друг и да се изслушваме.
Също така искам да помоля техническата служба на Народното събрание да провери силата на микрофоните на трибуната, тъй като се боя, че има слаб звук в залата и народните представители не могат да съсредоточат вниманието си. Затова молбата ми е и към техническата служба да вземат мерки.
Заповядайте, господин Найденов, за да продължите.
Ангел Найденов: Благодаря Ви, господин председател.
Искам да подчертая, че в конкретния случай с предложения проект за решение имаме налице не просто едно политическо решение, с което България декларативно и само на думи би се ангажирала с даден проблем, а имаме едно конкретно решение, което има и своите международни изменения и което фиксира пряко участие на контингент от български военнослужещи в един период от развитието на Ирак, в който макар и да могат да бъдат забелязани позитивни тенденции, съществува определен риск за участващите държави и особено за живота на българските военнослужещи.
Внимателният прочит на предложения ни проект за решение има най-малко 6 елемента:
Първият, това е участието на България в четвъртата фаза на операцията за стабилизиране и възстановяване.
Вторият е изпращане на контингент в състав на пехотен батальон.
Третият елемент е разполагане на този батальон на територията на Ирак със съответното въоръжение, бойна техника и боеприпаси.
Четвъртият е срок, макар и непряко конкретизиран в проекта за решение, но разчетен поне за една година, финансови разходи, които са предмет на продължаващи разговори, но така или иначе част от тях са ангажимент и на българската държава.
И шестият елемент е участие на българския контингент в многонационални сили, чийто състав и статут, макар и също предмет на продължаващи разговори, не е без значение да бъде коментиран не толкова в рамките на съответната зона на отговорност, в която се предполага разполагането на българския батальон, колкото в параметрите на използваните понятия “коалиция” и “коалиционни сили”.
По всеки един от тези елементи биха могли да бъдат представени аргументи, които в крайна сметка могат да доведат до неприемане като цяло на решението.
Всъщност, искам да подчертая, че и както в много от дискусиите в Народното събрание по конкретни предложения за решения могат да бъдат приложени две схеми на разсъждение – първата е да имаш нагласата да кажеш “Не!” и повече или по-малко аргументирано да защитиш тази нагласа. Ще бъде достатъчно само да бъде подчертан рискът за българските военнослужещи, който никой не оспорва, че е достатъчно висок, опасенията за подготовката на военнослужещите, опита в условия, подобни на тези в Ирак, трудностите по отношение на комуникационната и оперативната съвместимост и естествено, финансовите параметри на българското участие и то особено в момент, когато много други сфери и области на дейност се нуждаят от тези, и то повече от няколко десетки милиона, които биха представлявали разходите за българското участие.
Естествено, че всичко това не може да бъде игнорирано и то трябва да бъде отчетено в хода на нашите разсъждения особено при формиране на окончателното решение.
Парламентарната група на Коалиция за България обаче прилага една друга логика – логиката да отчете обстоятелствата и да направи баланса между националните интереси и между международните ангажименти. Тази логика формира и позицията на парламентарната група да подкрепи предложения проект за решение за изпращане на български контингент за участие в четвъртата фаза на операцията “стабилизиране и възстановяване”.
Ще се опитам да маркирам само обстоятелствата, които формират тази позиция.
Първо, според нас имаме една на практика нова ситуация след приемането на Резолюция 1483 от Съвета за сигурност на ООН. Това е резолюция, която фиксира жизненоважната роля на Организацията на обединените нации. Междупрочем, подобна формулировка, в това число и сферите, в които се определя тази роля - хуманитарната помощ, възстановяването на Ирак, установяването на национални и местни институции на представително управление, имаше и в декларацията от срещата на върха на Европейския съюз в Атина през м. април.
И текстът на резолюцията, и самото гласуване ние приемаме като знак за консолидиране на международната общност около усилия и действия за стабилизирането и възстановяването на Ирак. Всъщност, имаме едно връщане на следвоенното управление и развитие към нормите на международно признати правила и то в рамките на Световната организация.
И резолюцията, и компромисите при нейното съставяне показват, че и правилата са приложими, и Организацията на обединените нации при всички възможни претенции, които могат да бъдат отправени към работата или към ефективността на решенията, прилагането на самите решения на Световната организация имат своя неотменима роля. Следователно, при наличие на достатъчно воля всички действия, свързани с Ирак можеха, могат и трябва да имат легитимността на решения в рамките на международни институции.
Всичко това съответства на принципната позиция на Българската социалистическа партия и на Коалиция за България, която беше отстоявана преди и по време на войната в Ирак. И, разбира се, това и разбирането, и нашия поглед върху развитието на нещата и в периода на стабилизиране и възстановяване на Ирак.

Съвсем накратко ще подчертая още, че приемаме съгласието по резолюцията и като една възможност да бъде възстановено единството в глобалната антитерористична коалиция, която беше формирана след 11 септември 2001 г. Всъщност преодоляването на разделението и напрежението в отношенията между държавите, участващи в коалицията, е гаранция и за успех в борбата срещу тероризма.
Естествено, трябва да подчертая и решението на НАТО да окаже съдействие на Полша в процеса на подготовка на мисията в Ирак, което е също знак за преодоляване на различията.
Що се отнася конкретно до българското участие, ние го приемаме като част от усилията на международната общност за преодоляване на хаоса и за стабилизиране на ситуацията в Ирак, позволяващи бързото възстановяване и поемането на управлението от иракския народ. Същевременно, без това да е водещо за отношението ни към предложения проект за решение, участието ни в операцията трябва да бъде разглеждана и като един допълнителен аргумент в подкрепа на основателните ни претенции, свързани с дълга на Ирак към България и естествено с възможността за участие на български фирми в икономическите и хуманитарните аспекти на възстановяването на Ирак.
Искам да подчертая, че на фона на този проект за решение, на разсъжденията, които имаше в Комисията по външна политика, отбрана и сигурност аз съм с дълбокото убеждение, че по всички аспекти на следвоенното ни отношение към Ирак, свързани със стабилизирането и възстановяването, и възможното участие на България и на български фирми, ние се нуждаем от една цялостна държавна позиция, която да бъде и би следвало да бъде разработена с участието на всички държавни институции и икономически субекти, които имат отношение по тези въпроси. Тази позиция не бива да страда от слабостите на поведението ни в международен и във вътрешен план, което беше характерно след месец ноември 2002 г., т.е. след приемане на Резолюция № 1441, и това не трябва да бъде позиция, която да девалвира от необмислени инициативи или понякога лековати амбиции.
Второ, нуждаем се от ясни ангажименти на държавата и от финансови разчети. И всичко това трябва да бъде свързвано не само с българския контингент и с разходите, които ще бъдат планирани за тази и за следващата година.
Трето, искам да подчертая, че отговорността за подготовката на българските военнослужещи, за оценката на рисковете и съответно за предприемане на адекватни мерки, свързани с тези рискове и защитата на българските военнослужещи, е изцяло на изпълнителната власт, респективно на Министерството на отбраната и на Генералния щаб. Аз очаквам, доколкото това е възможно, госпожа Янкулова още веднъж тук, в пленарната зала, да потвърди, че предложението за решение се основава на една подробна политическа и военно-техническа експертиза, в която са оценени ситуацията и рисковете за българския контингент и съответно са преценени възможностите на българските военнослужещи в съответствие с функциите, които ще им бъдат възложени.
В заключение, подкрепяйки решението, аз настоявам да се има предвид от представителите на изпълнителната власт и от Народното събрание, в рамките на първия период, който може да бъде определен в сроковете на ротация на българските военнослужещи, поне в Комисията по външна политика, отбрана и сигурност ние да получаваме ежемесечна информация, съдържаща оценка на ситуацията в зоната на отговорност, в която ще бъдат разположени българските военнослужещи, да имаме оценка на рисковете, да имаме информация за функциите, които се възлагат на българските военнослужещи и съответно информация за степента на изпълнение на тези функции от страна на българския контингент. Впоследствие, след този първоначален срок на ротация, по преценка да се представя тази информация поне в Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Разбира се, аз се надявам, че към момента на изготвянето на анализите ще имат участие и Министерството на външните работи, и особено Генералният щаб.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря на господин Найденов.
Госпожо Янкулова, искате ли да вземете думата, за да разясните пожеланото от народния представител Ангел Найденов? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СОНЯ ЯНКУЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря за подкрепата, която изказахте на предложения проект за решение. Бих искала също така да кажа, че този проект е изготвен въз основа на подробен анализ на ситуацията както в Ирак, така и на възможностите, които нашите въоръжени сили имат. Не сме си позволили лукса да не се отнесем достатъчно сериозно към този изключително отговорен ангажимент. Именно след подробен анализ на възможностите, сме дали предложение точно за този вариант на решение – до 500 човека, не сме фиксирали точната цифра с оглед възможността за една гъвкава позиция, която да е съобразена както с потенциалните възможности на въоръжените сили, така и с финансовите възможности, които държавата би могла да предостави за осъществяването на тази мисия.
Аз напълно споделям и съм сигурна, че това, което господин Найденов каза, ще се случи – ние ще предоставим периодична информация както на Министерския съвет, така и на комисиите в Народното събрание, защото смятаме, че само така Народното събрание би могло да има пълна, ясна и точна представа във всеки един момент за позицията, която следва да заеме по този въпрос.
Ако има други въпроси, бих могла да отговоря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря, госпожо заместник-министър.
Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи.
Ще помоля председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да прочете текста на проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев:

“Проект!

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешаване участието на Република България в четвъртата
фаза на операцията в Ирак – “Стабилизиране и
възстановяване”, и изпращането и разполагането на пехотен
батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи
на територията на Ирак под централното командване на
САЩ и командването на Многонационалните съвместни
оперативни сили

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Р Е Ш И:

Разрешава участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – “Стабилизиране и възстановяване”, и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак за участие в следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак с обща численост до 500 военнослужещи с необходимото въоръжение, бойна техника и боеприпаси, включително последващо снабдяване с бойна техника и боеприпаси, както и техника за логистично и комуникационно осигуряване за срока на операцията на коалиционните сили и под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря.
Подлагам на гласуване проекта за решение на Народното събрание за разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак “Стабилизиране и възстановяване”, и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили.
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 160, против 4, въздържали се няма.
Решението се приема.
С това приключваме втора точка от дневния ред.
За процедурно предложение има думата госпожа Мингова.

Анелия Мингова (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Моля на основание чл. 70, ал. 1 от нашия правилник да удължим срока за предложения по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с още една седмица, тоест да стане максимално допустимият според правилника – три седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря ви, госпожо Мингова.
Има предложение за удължаване с една седмица на срока за предложенията по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Предложението за удължаване на срока се приема.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДАРЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Водеща е Комисията по здравеопазване.
Господин Китов, моля да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: Благодаря, уважаеми господин председател.
“СТАНОВИЩЕ
по законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 18 април 2003 г .

На свое редовно заседание, проведено на 14 май 2003 г., Комисията по здравеопазване разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 18 април 2003 г.
Законопроектът беше представен от вносителите в лицето на министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков. Споразумението е подписано в изпълнение на съвместен проект между страните от Югоизточна Европа за подобряване на обществената психиатрична помощ в този регион, след определянето на реформата в областта на психичното здраве като приоритетна за развитието на здравеопазването. Споразумението има за цел с финансовата помощ, която гръцкото правителство ще предостави на всяка една от седемте страни от Югоизточна Европа в размер на 28 500 евро, да се реализират задачите на проекта на национално равнище.
След кратка дискусия членовете на Комисията по здравеопазване единодушно с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България, сключено на 19 февруари 2003 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Китов.
Следващият доклад е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Заповядайте, проф. Александров, за да представите доклада на комисията.
ДОКАДЧИК Венко Александров: Уважаеми господин председател!
“ДОКЛАД
относно законопроект № 302-02-22 за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България, внесен от Министерския съвет на 18 април 2003 г.

На 14 май 2003 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България и прие следното

СТАНОВИЩЕ:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България, сключено на 19 февруари 2003 г.
Подписал – председател Станимир Илчев”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря.
Имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Не виждам вдигнати ръце.
Ще подложа законопроекта за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България на първо гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 4.
Законопроектът се приема на първо четене.
Давам думата на госпожа Първанова за процедурно предложение.
Антония Първанова (НДСВ): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение да преминем веднага към второ четене на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Първанова.
Моля да бъде гласувано процедурното предложение незабавно да преминем към второ четене на законопроекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Господин Китов, моля да докладвате законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: Благодаря, господин председател.
“Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Заглавието се приема.
Заповядайте, господин Китов.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: “Член единствен. Ратифицира Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България, сключено на 19 февруари 2003 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Моля да гласувате на второ четене член единствен на законопроекта за ратификация.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Законът за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България е приет и на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ № 302-02-29 ОТ 17 МАЙ 2003 Г. ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ “МИТНИЦИ 2007”.
Този законопроект е разпределен на три комисии, но водеща е Комисията по бюджет и финанси. Нейният председател би ли представил доклада на комисията? Не го виждам.
Заместник-председател на комисията? Господин Манов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря, господин председател.
“ДОКЛАД
по законопроект № 302-02-29 от 17 май 2003 г. за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност “Митници 2007”, внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 22 май 2003 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност “Митници 2007”.
На заседанието присъства Асен Асенов – директор на Агенция “Митници”, който представи законопроекта.
Меморандумът за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на страната ни в програмата на Европейската общност “Митници 2007” е подписан на 17 април 2003 г. в София. Решението на Европейския парламент и Съвета от 11 февруари 2003 г. за одобряване на програма “Митници 2007” е обнародвано в официалния вестник на Европейския съюз на 12 февруари 2003 г.
Програмата е една от най-важните програми на Европейския съюз в политиката и готовността на общия пазар и се явява продължение на програмите “Матеус”, “Митници 2000” и “Митници 2002”. Участието на страните–кандидатки в програмите на Европейската общност е в изпълнение на решението на Европейския съвет в Люксембург през 1997 г., потвърдено в Хелзинки през 1999 г. Целта е постигане на един плавен преход с традиционна техническа помощ, примерно директно включване в механизмите за изграждане на политиките и подготовката за членство по отношение на страните-кандидатки.
Включването в дейностите по програма “Митници 2007” е част от подготовката на България за изпълнение на критериите за членство в Европейския съюз в областта на Глава двадесет и пета “Митнически съюз”. Финансират се дейности за защита интересите на общността за осигуряване на добро сътрудничество между отделните администрации и другите правоприлагащи органи и механизми за обмен на информация.
Участието в програмата ще допринесе за постигането на целите за хармонизиране на законодателството ни и на контролните механизми. Това са двата големи аспекта.
Приоритетите на програмата са следните: борбата срещу финансовите злоупотреби, нарушенията, засягащи сигурността и безопасността на европейските граждани и на бъдещите граждани на Европейския съюз от страните-кандидатки; рационализиране на митническото законодателство и неговото прилагане; подобряване на организацията и оперативните резултати на митниците и насърчаване на тяхното стандартизиране, както и усъвършенстване на системите за информационни технологии.
Главната цел е постигане на високо ниво на качеството на осъществявания контрол от всяка точка на територията на общността, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и осигуряване на надеждна и безопасна среда за неговите граждани.
Меморандумът за включване на България в програма “Митници 2007” е подписан въз основа на рамково решение на Съвета за асоцииране на Европейския съюз и Република България относно участието на страната ни в програмите на Европейската общност, който влезе в сила на 1 юли 2002 г. по Европейското споразумение за асоцииране между Европейската общност и Република България. В меморандума са описани условията и редът, включително финансовите аспекти на участието на България в програмата.
В приложение към меморандума е посочено, че годишната вноска за участие е в размер на 176 015 евро, като е предвидена възможност за договаряне на друг размер на вноската съобразно специфичните особености. Както и по програма “Митници 2002” за миналата година, така и за тази година в рамките на договореността ни с Европейската комисия финансирането ще бъде поето по програма ФАР и то е в размер на 71 318 евро.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “за” – 9 народни представители; без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т . 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност “Митници 2007”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Манов.
Уважаеми дами и господа! Имате думата за изказвания по този законопроект за ратифициране на първо четене. Няма желаещи.
Подлагам на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност “Митници 2007”.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 120, против 3, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Процедурно предложение – господин Манов.
ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Предлагам законопроектът за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност "Митници 2007", внесен от Министерския съвет, да бъде обсъден и гласуван на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение законопроектът да бъде приет на две гласувания в едно пленарно заседание.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Господин Манов, моля да представите съдържанието на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: "Законопроект № 302-02-29 от 17 май 2003 г. за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност "Митници 2007", внесен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по съдържанието на законопроекта? Няма.
Подлагам на второ гласуване Закона за ратифициране на меморандума.
Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
Законът е приет на второ гласуване.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Господин Данаилов, заповядайте да продължим с работата по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Предишния път гласувахме чл. 3. Но преди да започнем работа по същество, искам да дам само едно разяснение на народното представителство. На пленарното заседание на Народното събрание на 22 май 2003 г. получихме указания от председателстващия заседанието господин Асен Агов да коригираме доклада на Комисията по култура като водеща комисия по законопроекта за ордените и медалите. Текстовете преподредихме по приетите в същото заседание ордени и медали от наградната система на Република България, предмет на законопроекта. Ако си спомняте, приехме и нов орден – "За военна заслуга", а отпадна медалът "Български Червен кръст". Това определи и следващото движение на текстовете в един на пръв поглед лесен законопроект. Но ако проследите във внесения законопроект направените на основание на чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложения от народните представители за второ гласуване, подкрепените или не текстове от комисията и приетите от Народното събрание три члена от законопроекта, ще се убедите, че това е сложен законопроект.
Ние изпълнихме указанията и сме предложили доклад, съобразен с приетия от Народното събрание чл. 2 с наименованието "Ордени и медали" и подредените по старшинство в него ордени и медали.
Предлагам сега да приключим работата по отложения чл. 4 – "Орден "Стара планина".
Уважаеми народни представители, Комисията по култура на заседанието си от 27 май обсъди предложенията за преосмисляне редакциите на чл. 4, уреждащ орден "Стара планина", и предлага на Народното събрание следната редакция на чл. 4:
"Орден "Стара планина"
Чл. 4. (1) С орден "Стара планина" се награждават:
1. Български граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България.
2. Чужди граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.
(2) Орден "Стара планина" е със с лента и без лента.
1. С орден "Стара планина" с лента се награждават държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и български граждани. На наградените се връчва и звезда на ордена.
2. С орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, политически, обществени и дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени.
(3) Орден "Стара планина" с лента е без степени.
1. Орден "Стара планина" с лента има:
а) формата на петолъчна звезда със златни кантове, покрита с бял емайл, прикрепена чрез напречен бант и златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник от дясната страна; носи се през рамо;
б) звезда на ордена: върху златни лъчи – петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина"; носи се на гърди.
(4) Орден "Стара планина" без лента има: две степени – първа и втора, и две категории – с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).
1. Първа степен: върху сребърни лъчи – петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина", прикрепена чрез златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник; носи се на шия.
2. Втора степен: върху сребърни лъчи – петолъчна звезда със сребърни кантове, покрита с емайл, в средата сребърен пръстен и надпис "Стара планина", прикрепена чрез сребърен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник; носи се на шия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Данаилов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Искам да поясня, че изказванията, които се направиха миналия път, ние сме ги имали предвид. Това беше едно предложение на господин Соколов, което сме включили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това е чудесно, но гласувани ли са предложенията или не?
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Остана да гласуваме окончателния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по така представения чл. 4.


ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Да припомня на Събранието, за това, което обсъди, което беше предложено от господин Соколов – да разграничим степента на “Стара планина” с лента и “Стара планина” без лента.
Комисията прие в изключителни случаи – и български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви за това уточнение.
В такъв случай бих искала да помоля народните представители, които са направил предложения и са отразени в редакцията на комисията, да ги оттеглят, за да не ги подлагам на гласуване.
Първото предложение е от народния представител Петко Ганчев, което не е подкрепено от комисията.
Господин Ганчев, оттегляте ли предложението си или да го гласуваме?
Петко Ганчев (НДСВ, от място): Не го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте, господин Ганчев.
Петко Ганчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз съм направил предложение, разбира се, не така подробно и съобразено с всички хералдически изисквания на този предмет, за който става дума – за орден, и той най-висш орден. Мисля, че имам основание и ви предлагам да помислим, въпреки че тук не са изписани всички тия подробности, които намираме в другите текстове за орден “Стара планина”.
Мисля, че в едно време, когато обществото ни изживява освен тежки социално-икономически проблеми, но изживява и духовна криза и се нуждае от духовно възраждане, то ние имаме всички основания веднъж завинаги да се опрем на един идеал, който намираме в лицето, в делото, в името на нашия Апостол на свободата Васил Левски. И аз мисля, че е крайно време след толкова лутания в различни посоки – ту на комунистически личности и лидери, ту на различни обекти от природата, да се спрем на един образ, на една личност, която въплъщава в себе си идеалът ни за държавност, идеалът за морал, идеалът за хуманизъм.
Подкрепям предложението си и моля да бъде подложено на гласуване в пленарната зала за позиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Ганчев.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ганчев, което той току-що обоснова, но не е подкрепено от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 42, против 85, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господин Соколов за създаването на нова ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 32, против 96, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Следващото предложение на господин Ганчев, касаещо ал. 2, което не е прието, е във връзка с текста, който не приехме, така че е логически да не бъде поставено на гласуване.
Следващото предложение е на господин Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията.
Панайот Ляков (ПСОДС, от място): Аз го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Следващото предложение е на господин Соколов за нова ал. 3 и не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 7, против 99, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Кина Андреева и Николай Младенов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 11, против 102, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Господин Ляков, оттегляте ли другото си предложение?
Панайот Ляков (ПСОДС, от място): Да, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 3, който става чл. 4.
Гласували 136 народни представители: за 114, против 10, въздържали се 12.
Текстът е приет.
Продължаваме с текста на чл. 5.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов:
“Чл. 5. (1) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават български и чужди граждани, които имат изключителен принос за развитие на културата, изкуствата, образованието и науката.
(2) Орденът “Св. Св. Кирил и Методий” е с огърлие и има само една степен.”
Ще прочета предложенията, които не са приети, а те са от господин Ляков и от народните представители Кина Андреева и Николай Младенов. Другите предложения са приети.
Предложението на народния представител Панайот Ляков е: в чл. 5, ал. 1 след думата “науката” се добавя изразът “високите технологии, както и откриватели и изобретатели”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Кина Андреева (ПСОДС, от място): Оттегляме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Данаилов, прочетете текста на комисията за чл. 4, който става чл. 5, за да го гласуваме и да прекратим за малко.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Комисията предлага следната редакция на чл. 4, който става чл. 5:
“Орден “Св. Св. Кирил и Методий”
Чл. 5. (1) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.
(2) Орденът “Св. Св. Кирил и Методий” има следните степени:
1. огърлие;
2. I степен – златен с оранжева лента;
3. II степен – сребърен с оранжева лента.
(3) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават:
1. с огърлие – лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката;
2. с I степен – лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката;
3. с II степен – дейци на образованието, културата и читалищното дело.
(4) Орден “Св. Св. Кирил и Методий”:
1. огърлие:
а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий и надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона българският национален трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; огърлието има елипсовидни медальони и се носи на шия;
б) звезда на ордена с огърлие: върху златни лъчи – златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий и надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;
2. I степен: златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий и надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;
3. II степен: сребърен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображението на Св. Св. Кирил и Методий и надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Данаилов.
Госпожо Андреева, заповядайте.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, аз имам една редакционна бележка.
Първо, предлагам навсякъде да бъде изписано “Република България”, а не само “България”, както фигурира в текста. Явно е станала някаква грешка.
И второ, датата “24 май” да не присъства, тъй като празникът на Св. Св. Кирил и Методий е 11 май, а празникът на просветата е 24 май и се създава едно объркване. Аз мисля, че постигнахме съгласие по този въпрос в комисията и призовавам народните представители да го подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Господин Данаилов, ще вземете ли отношение по бележката на госпожа Кина Андреева?
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, ние обсъждахме и този момент, не сме го отбелязали, но и нашето предложение е да отпадне “24 май” от мястото, което сега посочих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Също така да се добави и “Република” там, където е изпуснато.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Да, да се добави и “Република”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текста на чл. 5, така както е приет от комисията, с тези две корекции – добавяне на “Република” към България и отпадането на “24 май” като дата. Това е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте представения текст.
Гласували 216 народни представители: за 211, против 1, въздържали се 4.
Текстът се приема.
Благодаря Ви, господин Данаилов.

Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно обявеното за днес в 15,10 ч.:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Искам да обърна внимание, че това забавяне от 5 минути беше продиктувано от желанието на Националното радио да мине бюлетина за нивото на река Дунав, защото те могат да се включат от 15,15 ч. (Смях от КБ.)
Бих искал да припомня на Коалиция за България, че това е наш международен ангажимент и ние се съобразяваме с нашите международни ангажименти.
Така че могат да бъдат включени както камерите на Националната телевизия, така и микрофоните на Националното радио, тъй като вчера ние гласувахме, че тази точка от дневния ред ще бъде предавана пряко по Националната телевизия и Националното радио.
Уважаеми народни представители, до мен е постъпило предложение от Парламентарната група на Коалиция за България, подписано от народния представител Любен Корнезов, в което се казва:
“На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 53, ал. 1 и 4 и чл. 54 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване по предложението за недоверие на министър-председателя на Република България господин Симеон Сакскобургготски, заради провала на провежданата от правителството вътрешна политика.
Моля проекторешението да бъде представено за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.”
Бих искал веднага да ви запозная с установения ред – това е чл. 54 от нашия правилник, в който се казва, че в тези случаи това може да бъде направено от една десета от всички народни представители от една парламентарна група, какъвто е нашият случай, като предложението се постави на гласуване без разисквания. Изслушва се по един народен представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение.
Следователно, тук разисквания не може да има. Може да има само по един представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение.
Господин Корнезов, искате ли Вие да представите това, което предлагате, или направо да дам думата, ако има желаещи?
Заповядайте, господин Корнезов, да представите Вашето предложение – процедурните правила.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю! Аз съм длъжен да Ви поправя. Това не е мое предложение. Това е предложение на Парламентарната група на Коалиция за България. Нашата позиция и в предните парламенти винаги е била, че при гласуване вот на недоверие на правителството гласуването трябва да бъде извършено тайно. Защото тайното гласуване винаги е по-демократично от явното и при едно тайно гласуване всеки един народен представител може да даде своя глас по своите убеждения и своята съвест, а не страхувайки се от един партиен диктат. (Смях от мнозинството.)
Може да се усмихвате, гласувайте тайно. Защо се страхувате? Или се страхувате от тези, които са тук? (Шум и реплики в залата.)
Ние сме представили не само правилата, а и мотивите към нашето предложение. Днес тези правила, заедно с мотивите, са раздадени на всички народни представители и аз съм убеден, че те са се запознали с тях.
Затова призовавам народните представители да гласуват за нашето предложение. Нека всеки един от нас се изправи пред собствената си съвест, пред своите убеждения и да гласува тайно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Заповядайте, господин Пенчев, да изразите несъгласие с направеното процедурно предложение.
Константин Пенчев: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, колеги! От името на Парламентарната група на НДСВ заявявам, че ние не сме съгласни да се проведе тайно гласуване по следните съображения.
Първо, считамe, че по такъв важен въпрос всеки трябва да поеме своята отговорност, а не да се крие зад тайно гласуване.
Второ, понеже господин Корнезов се позова на практиката на БСП в предишните парламенти и аз ще се позова на нея. Почти винаги в предишните парламенти вотовете са се гласували явно.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА КБ: Не е вярно!
Константин Пенчев: Третото ми притеснение е, че ако гласуваме тайно, много хора отляво и отдясно ще гласуват против вота. (Ръкопляскания от блока на НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пенчев.
Господин Абаджиев, Вие бихте могли само да се изкажете против направеното предложение от Коалиция за България.
Заповядайте.
Димитър Абаджиев (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители! Парламентарният съюз на Обединените демократични сили ще гласува против това предложение, не само защото винаги сме били против тайното гласуване, а защото за нас е важно политическата отговорност да се носи ясно и открито и всеки политик да я поема ясно пред своите избиратели, и защото за нас днес не е важен аритметичният сбор от внесения вот на недоверие, а е важно кой ще понесе политическата отговорност за управлението на това правителство и това трябва да стане ясно на всички избиратели! Ние внасяме този вот и с него поставяме и този въпрос – за ясната политическа отговорност за това управление на България дотук, до този момент! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
Дали има желаещи от друга парламентарна група да изразят противно на направеното предложение за тайно гласуване? Има две възможности – ДПС и НИЕ. Не виждам.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от Парламентарната група на Коалиция за България за тайно гласуване по предложението за недоверие към министър-председателя.
Моля, гласувайте това предложение на Коалиция за България.
Гласували 232 народни представители: за 48, против 175, въздържали се 9.
Предложението е отхвърлено.
Уважаеми народни представители, няма повече никакви процедурни пречки, за да подложа на гласуване предложението, внесено от Парламентарния съюз на ОДС за гласуване на недоверие на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски, заради провала на провежданата от правителството вътрешна политика.
Моля ви, уважаеми народни представители, гласувайте това проекторешение.
Гласували 236 народни представители: за 104, против 129, въздържали се 3.
Този проект за решение не се приема. (Бурни ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
За обяснение на отрицателен вот има думата д-р Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри! Гласувах против, защото не е случайно искането на Обединените демократични сили за вот на недоверие към премиера, защото всички надежди и очаквания в предизборната кампания преди парламентарните избори бяха свързани, фокусирани и персонализирани около тази емблематична личност.
Вашето искане е свързано с демитологизиране, респективно с искане за отнемане надеждата на хората, без да предлагате реална алтернатива. Нашата надежда е свързана с нови, конструктивни и екипни решения, които да подпомогнат управленските възможности на премиера. Ние, от Движението за права и свободи, избрахме аналитичния и конструктивен подход и затова не подкрепихме вота.
Управляващото мнозинство има ресурс, резерв и потенциал да продължи да управлява! Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Давам думата на госпожа Нина Чилова.
Нина Чилова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа народни представители, дами и господа министри! Не подкрепих този вот на недоверие, защото за четвърти пореден път българското общество стана свидетел на евтин политически сценарий, умело режисиран от единомишленици, които обичайно наричат себе си яростни политически опоненти.
Уважаеми дами и господа от Обединените демократични сили и от Коалиция за България! След вчерашното ви, бих казала, семпло представяне, вие за пореден път доказахте, че не сте национално отговорна и конструктивна опозиция, доказахте, че не сте способни да водите дебат в името на националния интерес. Стана ясно, че вашата политика е вътрешнопартийният интерес. Уверявам ви, че този политически подход безкрайно досади на целия български народ и за пореден път разочарова крехкия ви електорат.
Уважаеми колеги, не подкрепих този вот на недоверие, защото днес повече от всякога съм убедена, че политическата индентификация на българското правителство е ясна, последователна и национално отговорна. Провежданата от него политика е политика на стабилизация и модернизация на България. Тази политика не е самоцел, а средство за постигане на една-единствена цел: по-добър и по-достоен живот за българските граждани.
За да не бъда голословна, ще си позволя да припомня, че само за първото тримесечие на тази година събираемостта на приходите в бюджета е безпрецедентна – повече от 345 млн. лв. Убедена съм, че много скоро българският гражданин ще усети какво означават тези цифри.
Уважаеми дами и господа, ако изоставим популизма и виртуалната реалност, в която живее опозицията, фактите са доста притеснителни за нея. Не само защото в политическото състезание те са показател за по-добро и по-компетентно управление, а и защото са ясен сигнал, че българското общество, а именно управлението на премиера Сакскобургготски (тропане по банките от блока на ПСОДС) има политическа воля и куража да доведе докрай започнатите реформи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Времето Ви изтича!
Нина Чилова: Ще си позволя да ви дам един скромен съвет (тропане по банките от блока на ПСОДС): не предвещавайте с вотове политически бури, защото практиката показва, че не сте надеждни метеоролози. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блоковете на НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Чилова.
За трети, последен възможен отрицателен вот, заповядайте, госпожо Георгиева.
Искам да Ви обърна внимание, че разполагате само с 2 минути. Ще Ви помоля да се опитате да се вместите в това време. Благодаря ви.


Румяна Георгиева (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Гласувах “против”, защото слушайки дебата за вота на недоверие срещу министър-председателя, се попитах след всички тези обвинения от опозицията и не разбрах – Вие ли, господин министър-председател, изнесохте капиталите на държавата през 80-те години в личните сметки на бивши партийни величия? Вие ли унищожихте банковата система през 90-те години? Вие ли разпродадохте фабриките и заводите на обикновените българи за жълти стотинки, пълнейки джобовете на синята номенклатура? (Бурни ръкопляскания от НДСВ и ДПС.) Вие ли оставихте на улицата стотици хиляди българи, унищожавайки българската промишленост? Вие ли унищожихте селското стопанство?
И погледнах тези, които, загърбвайки морала, искаха за Вас вот на недоверие. Тези, които срещу тлъсти комисиони разпродаваха дружества като “Балкан” и “Кремиковци”, създадоха РМД-та за партийна приватизация. (Бурни ръкопляскания от мнозинството.) Тези, които не се посвениха в последните си дни на управление да се облагодетелстват от властта, като купуваха на безценица гаражи и луксозни апартаменти за деца и внуци. (Бурни ръкопляскания и възгласи: “Браво!”.) Тези, на които братята и жените на партийните лидери участваха в по 8 борда срещу “минимални суми” 40-50 хил. лв. Тези, които създадоха политическата полиция и следяха политиците, а забравиха “Олимп” и братя Джанкови.
Патетично звучаха обвиненията и от страна на левите, които се опитаха дори с рисунки да покажат стълбицата, чийто връх те отдавна са достигнали! Защото те успяха да изнесат парите чрез външнотърговските дружества, заради което си отиде и един министър-председател – техен, които унищожиха банковата система.
И чух обвинения за свързване на това правителство с мафиотските структури. Може би вие създадохте “Мултигруп” и СИК от изнесените пари? Нима “Мултигруп” не беше основният спонсор на Патриотичния съюз на господин Гиньо Ганев и на госпожа Емилия Масларова? (Бурни ръкопляскания от мнозинството.)
Изуми ме изказването и обвинението на една секретарка на бивше партийно величие, което и сега се опитваше да се домогне до властта. И сега не беше допусната от вас. Унизително ми е да напомням всичко това. И не се самозалъгвам, че съответно има грешки в това правителство. Да, имате грешки, господин министър-председател. (Председателят Огнян Герджиков звъни за просрочено време.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Времето, моля Ви!
Румяна Георгиева: Защото хората очакват отговор от Вас и очакват Вие наистина да направите много, за да не допуснете отново червената и синя политика, защото тогава и Бог няма да спаси България! Благодаря. (Бурни и продължителни ръкопляскания и възгласи: “Браво, браво!” от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, приключи тази точка от дневния ред. Моля да бъдат изключени камерите на Българската национална телевизия и микрофоните на Българското национално радио, за да можем да преминем към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ четене – продължение.
Преди това – 15 минути почивка. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля председателя на Комисията по културата господин Стефан Данаилов да продължи доклада по законопроекта за ордените и медалите.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, Народното събрание гласува чл. 5 по новата номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Искам само да припомня, че гласувахме да отпадне датата и да се добави “република”.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Да, гласувахме орден “Св.Св. Кирил и Методий”.
“Орден “За гражданска заслуга”.
Предложението на народния представител Йордан Соколов е подкрепено от комисията по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Четете само неприетите предложения.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Предложението си госпожа Кина Андреева и Николай Младенов оттеглят.
Кина Андреева (ПСОДС, от място): Да, оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
“1. Създава се нов чл. 6б:
“Орден “За граждански заслуги”
Чл. 6б. (1) С орден “За граждански заслуги” се награждават лица, проявили гражданска доблест, с принос за укрепване и развиване на гражданското общество и демократичните институции, за защита на правата на човека и основните свободи и за опазване на околната среда.
(2) Орденът “За граждански заслуги” има три степени – първа, втора и трета.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Тошев, ще защитите ли предложението си? Заповядайте.
Лъчезар Тошев (ПСОДС): Господин председателю, на практика това предложение означава, че аз предлагам “За граждански заслуги” да бъде орден, а не медал и да има три степени, като е по-прецизно формулирано за какви прояви на гражданска доблест и прочие следва да бъдат награждавани с този орден. Това е основно предложение. Не е подкрепено от комисията, за което съжалявам, но аз го подкрепям. Навремето този орден е бил орден и смятам, че така трябва да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Фактически ние го върнахме и вече го има като орден, но се дублираше с медала по проекта.
Лъчезар Тошев (ПСОДС, от място): Тогава предложението е прието по принцип.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Да, по принцип е прието, защото след малко ще прочета предложението на комисията.
Предложение на народните представители Благовест Сендов и Петко Ганчев:
“Създава се нов чл. 5а със следното съдържание:
“Чл. 5а. С орден “Джон Атанасов” се награждават български граждани, които имат високи постижения в изобретателството и развитието на съвременните технологии, както и чужди граждани, които са направили значителни инвестиции в изграждането на технологичната база на Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Ние не го гласувахме като орден.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Да, той отпадна като орден. Трябва ли да се четат тези предложения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Независимо от всичко – да. Предложението е на господин Сендов и господин Ганчев.
Господин Ганчев, заповядайте.
Йордан Соколов (ПСОДС, от място): Процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Заповядайте, господин Соколов.
Господин Ганчев, изчакайте за процедурата на господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, предложения, които са приети, включително и по принцип, практиката е да не се четат. Четат се само неприетите предложения.
Предложения, които фигурират от по-предни текстове и не са били приети, в тяхното развитие също не трябва да се поставят на гласуване. Беше гласувано да бъде орден “Борис Христов” или не и беше отхвърлено това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Същото се отнася и за орден “Джон Атанасов”.
Йордан Соколов: Всичките текстове, които визират на кого да се връчва, да има ли степени, да има ли категории, става безпредметно да бъдат гласувани, така че при гласуването трябва процедурата на гласуване да се изчисти от всичко това, което става излишно да го разискваме и гласуваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Соколов за това напомняне.
В интерес на истината, сядайки на това място точно в това време, не съм проследил законодателния процес в целостта му и затова е убегнало от вниманието ми, че при предишно гласуване е отпаднало предложението за орден “Джон Атанасов”.
Господин Ганчев, при предишно гласуване беше решен този въпрос и това предложение вече губи смисъла си.
В такъв случай ще помоля докладчика да прочете окончателната редакция на чл. 5, който става чл. 6 – Орден “За гражданска заслуга”.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов:
“Орден “За гражданска заслуга”.
Чл. 6. (1) С Орден “За гражданска заслуга” се награждават:
1. Български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България.
(2) Орденът “За гражданска заслуга” има две степени – първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник:
1. първа степен: златен кръст покрит с емайл, на лицевата страна в средата медальон с лъв и надпис “За гражданска заслуга”, на обратната страна е българският национален трибагреник с надпис “Република България”, дъбови клонки с плодове между раменете на кръста; носи се на гърди;
2. втора степен: сребърен кръст покрит с емайл, на лицевата страна в средата медальон с лъв и надпис “За гражданска заслуга”, на обратната страна е българският национален трибагреник с надпис “Република България”, дъбови клонки с плодове между раменете на кръста; носи се на гърди.”
Това е предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля, гласувайте предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 5, който става чл. 6 – Орден “За гражданска заслуга”.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 106, против 1, въздържали се няма.
Приема се.
Господин Данаилов, трябва да прочетете още т. 2 и ал. 3.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Те са предложени от комисията да отпаднат. Поради това, че се въведе орден “За гражданска заслуга”, а има и орден “За военна заслуга”, затова бяха разграничени и там, където бяха писани “За военни” – отпадна, тъй като се въведе нов орден “За военни заслуги”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Ясно, значи чл. 6 се състои от ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2, а т. 3 и ал. 3 отпадат. Така ли е? Добре.
Повтарям – гласувахме току-що ал. 1 и ал. 2 на чл. 6, от ал. 2 включително т. 2. Точка 3 и ал. 3 отпадат. Това е за протокола.
Продължете нататък доклада, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, комисията предлага “Орден на розата” да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Това вече е гласувано.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: В такъв случай преминаваме нататък.
Следващото предложение е на господин Лъчезар Тошев за орден “Борис Христов”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Разбирам, че и това е гласувано.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Гласувано е.
Предложението на господин Соколов комисията приема по принцип.
Следва предложение на госпожа Андреева и господин Младенов, също се приема по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Преминете към окончателната редакция на чл. 6, който става чл. 7.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Обсъждаме орден “За военна заслуга”.
На основание на внесените предложения от народните представители Кина Андреева, Николай Младенов и народния представител Йордан Соколов, обсъдени отново в комисията на 27 май, комисията предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 7:
“Орден “За военна заслуга”
Чл. 7. (1) С орден “За военна заслуга” се награждават български и чуждестранни граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България.
(2) Орденът “За военна заслуга” има една категория – с мечове и три степени – I, II и III.
1. Първа степен:
а) златен кръст, покрит с емайл на лицевата страна в средата медальон със златен лъв и надпис “За военна заслуга”. На обратната страна – националният трибагреник с надпис “Република България”, мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента. Носи се през рамо.
б) звезда на ордена – върху златни лъчи златен кръст, покрит с емайл, в средата медальон с лъв и надпис “За военна заслуга”. Носи се на гърди.
2. Втора степен – сребърен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата медальон със златен лъв и надпис “За военна заслуга”. На обратната страна – националният трибагреник с надпис “Република България”, мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента. Носи се на шия.
3. Трета степен – бронзов кръст, покрит с емайл. На лицевата страна в средата медальон с лъв и надпис “За военна заслуга”. На обратната страна – националният трибагреник с надпис “Република България”, с мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента. Носи се на гърди.
(3) С орден “За военна заслуга” се награждават:
1. С I степен - висши офицери, генерали и адмирали, по изключение и граждански лица.
2. С II степен – старши офицери, полковници, подполковници, граждански лица, висши държавни служители на Министерския съвет и на организациите в системата на международната сигурност, видни учени в областта на военните науки, по изключение и други лица с големи военни заслуги.
3. С III степен – старши офицери, по изключение на младши офицери и граждански лица с военни заслуги”.
Това е текстът, който комисията предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Данаилов.
Подлагам на гласуване този текст.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 6, който става чл. 7, се приема.
Преминаваме по-нататък по текста.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов:

“Орден “Мадарски конник”
Чл. 4. (1) С орден “Мадарски конник” се награждават чужди граждани за особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България:
1. дипломатически представители, акредитирани в Република България;
2. чуждестранни обществени дейци и представители на въоръжените сили на други страни.
(2) Орден “Мадарски конник” има:
1. две степени – I и II;
2. две категории:
а) с мечове – дава се само на представители на въоръжените сили;
б) без мечове – дава се на цивилни лица.”
По текста има предложение, което се приема.
Предложението на комисията:
Комисията предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 8:
“Орден “Мадарски конник”
Чл. 8. (1) С орден “Мадарски конник” се награждават чужди и български граждани за особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България:
1. дипломатически представители, акредитирани в Република България и български дипломатически представители, акредитирани в други страни;
2. чуждестранни и български обществени дейци и военни лица.
(2) Орден “Мадарски конник” е с лента с българския национален трибагреник, има две степени – I и II и две категории – без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица):
1. Първа степен: миниатюрно изображение на Мадарски конник върху розетка със златни лъчи. Носи се на шия;
2. Втора степен: миниатюрно изображение на Мадарски конник върху розетка със сребърни лъчи. Носи се на шия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 7, който става чл. 8: “Орден “Мадарски конник”.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Аз предлагам по текстовете за ордена “За храброст” да процедираме по следния начин…
Аз първо искам да задам следния въпрос към народния представител Панайот Ляков, но не го виждам в залата – дали го удовлетворява окончателния текст на комисията, защото би могъл устно тогава да оттегли предложенията си? Не виждам в залата господин Ляков затова, моля ви да прочетете предложението му, защото виждам, че госпожа Андреева и господин Младенов са оттеглили предложението си. Прочетете предложението на господин Ляков.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Предложение на народния представител Панайот Ляков:
1. Заглавието “Орден на розата” се заменя с “Орден за храброст”.
2. Член 6, ал. 1 с нов текст:
“Чл. 6. (1) С орден “За храброст” се награждават български и чужди военни лица и цивилни граждани, проявили героизъм при военни действия, спасителни, мироопазващи и антитерористични операции (акции) за защита на цивилизационните ценности и човешкия живот”.
3. Член 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 с нови текстове:
“(2) 1. Орденът “За храброст” има три степени:
I степен – за генерали и офицери;
II степен – за сержанти и войници;
III степен – за цивилни граждани.
2. I и II степен на ордена са с мечове, а III – без мечове”.
4. Член 6, нова ал. 3, т. 1, 2 и 3:
“(3) 1. Орденът “За храброст” е оформен като осмокраен Малтийски кръст от бял емайл, в средата с кръг от зелен емайл с коронован лъв, над който има надпис “За храброст”, гравиран върху метален обръч с кръстосани отзад мечове.

2. първа степен на ордена – кръст с дължина на раменете 61 мм, златни кантове, кръг с диаметър 15 мм, позлатени лъв, обръч и мечове;
3. втора и трета степен на ордена - кръст с дължина на раменете 59 мм, сребърни кантове, кръг с диаметър 13 мм, посребрени лъв, обръч и мечове (само за втора степен)."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Не виждам господин Ляков в залата.
Подлагам на гласуване неговото предложение, като правя уговорката, че повечето от тези елементи са залегнали в окончателния текст. Така че тук няма място за спор.
Като припомням, че комисията не подкрепя това предложение, моля да гласувате.
Гласували 91 народни представители: за 24, против 61, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Комисията предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 9:

"Орден "За храброст"
Чл. 9. (1) С орден "За храброст" се награждават военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава.
(2) Орденът "За храброст" е със синя лента, има три степени – първа, втора и трета, и две категории – с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица); носи се на гърди:
1. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, в средата на лицевата страна медальон със златен лъв и надпис "За храброст", на обратната медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България";
2. втора степен: сребърен кръст, покрит с червен емайл, в средата на лицевата страна медальон със златен лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България";
3. трета степен: бронзов кръст, в средата на лицевата страна медальон с лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България";
4. първа, втора и трета степен са със синя лента, носят се на гърди и имат категория с мечове.
(3) С орден "За храброст" с мечове се награждават военни лица:
1. с първа степен – висши офицери – генерали и адмирали;
2. с втора степен – офицери;
3. с трета степен – военнослужещи от сержантския и войнишкия състав.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Ще си позволя редакция на председателя. В доклада трябва да има по-сериозно отношение към пълния член. Думата "медальона" в т. 1, 2 и 3, както е написано в доклада, трябва да бъде "медальонът". Моля това да се добави в протокола.
Давам думата на господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз смятам, че чисто редакционно трябва да се уеднакви текстът в ал. 3. С първа степен се награждават висши офицери - генерали и адмирали, с втора степен – офицери, а с трета степен – вместо "военнослужещи от сержантския и войнишкия състав", може да се каже направо "сержанти и войници".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Става дума за редакционен спор.
Заповядайте, господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Соколов! Уеднаквяването е необходимо за първа степен, което се отнася до висшите офицери – генерали и адмирали. Втора степен предполага всички офицери, до генерал. Трета степен са военнослужещите от системата. Това е различен орден от този "За военни заслуги". Това е предложение на генерали от Генералния щаб, с което аз се съобразил. Този орден в случай на необходимост – в бойни действия или други тежки ситуации, има изключително широко поле. Такава храброст може да бъде проявена и от най-нисшия чин, дори от цивилно лице. Именно затова генералите от Генералния щаб предложиха текстът да бъде такъв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Господин Соколов не възразява срещу това да бъдат награждавани войниците и сержантите, но вместо да се използват думите "военнослужещи от сержантския и войнишкия състав", да се напише: " с трета степен – сержанти и войници", което е същото. Струва ми се, че няма да нарушим волята на генералите от Генералния щаб.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Точно така. За протокола ще прочета още веднъж т. 3 на ал. 3:
"3. с трета степен – сержанти и войници."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря.
С добавянето на пълния член в точки 1, 2 и 3 в ал. 2 и с тази незначителна редакция, която прави по-добър текста на т. 3 в ал. 3, моля да се гласува окончателният вариант на чл. 8, който става чл. 9 – орден "За храброст".
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Орденът "За храброст" се приема в окончателния му вариант, предложен от комисията.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: По-нататък: "Глава трета – Почетни медали".
Има две предложения – едното е на Явор Милушев, а другото на Кина Андреева и Николай Младенов, които се подкрепят от комисията.
Затова по-нататък ще прочета направо предложението на комисията в одобрения вариант: "Глава трета – “Медали”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля, гласувайте наименованието на глава трета.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Наименованието се приема.
Ако обичате, искам да направя обобщение само за едно уточнение, за да не губим време.
Постъпили са предложения от народните представители Петко Ганчев, Явор Милушев, Кина Андреева и Николай Младенов, които са подкрепени по принцип, някои от тях са подкрепени изцяло, трети се отнасят до медали, които по-късно са се превърнали в ордени. В този смисъл аз смятам да преминем направо към предложението на комисията за чл. 9, който става чл. 10, и Вие да го изчетете, господин Данаилов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Комисията предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 10:
“Медал “За заслуга”
Чл. 9. (1) С медал “За заслуга” се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот – култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.
(2) Медалът “За заслуга” има една степен – златен с кръгла форма, на лицевата страна лъв върху българския национален трибагреник и надпис “Република България”, на обратната страна – венец от лаврови и дъбови клонки и надпис “За заслуга”, с червена лента; носи се на гърди.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Моля, гласувайте чл. 9, който става чл. 10 - “Медал “За заслуга” – така както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението за чл. 9, който става чл. 10 – “Медал “За заслуга” – се приема.
Разбирам, че при гласуването е отпаднал медалът “Български Червен кръст”, срещу което възрази остро Явор Милушев. Но решението на Народното събрание е окончателно, господин Милушев, затова ние няма да се спираме на тези предложения.
Отиваме направо към глава четвърта – “Ред за награждаване с държавни награди – ордени и медали”.
Има предложения, които са приети по принцип или отразени в окончателната редакция.
Моля, прочетете наименованието на глава четвърта така, както е одобрено от комисията.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Комисията предлага следното наименование на глава четвърта: “Глава четвърта – Награждаване с ордени и медали”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване наименованието на глава четвърта – “Награждаване с ордени и медали” – така както е предложено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 5, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Отново имаме серия предложения, които са приети по принцип.
Единствено предложението на народния представител Кина Андреева и народния представител Николай Младенов не е подкрепено.
По-нататък виждаме предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което обаче виждам, че се отнася до ордени, които са намерили по един или друг начин място в предишни редакции и са отпаднали.
Въпросът ми е към народния представител Кина Андреева и Николай Младенов. Вие ще защитите ли това свое предложение?
Заповядайте, госпожо Андреева.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В нашето предложение, освен досега съществуващите институции, които имат право да предлагат на президента награждаване с ордени, ние сме включили и председателя на Народното събрание. Смятаме, че след като сме парламентарна република, председателят на институцията би трябвало също да има подобно право. И така, в нашия текст президентът на републиката награждава с ордени по своя инициатива и по предложение на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на министъра на отбраната – съответно военните ордени, и неправителствени организации и творчески съюзи, когато става въпрос за орден “Св. Св. Кирил и Методий”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Господин Милушев има възражение по това предложение, както разбирам. Така ли е?
Явор Милушев (НДСВ, от място): Мога да го подкрепя в една част, ако разрешите, и това ще бъде полезно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Добре, благодаря Ви. Заповядайте, господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Редно е да подкрепим това предложение в тази му част, където говорим само за правото на председателя на Народното събрание да предлага също за награждаване с ордени и медали.
Естествено е, някой може да помисли, че председателят на Народното събрание може да предлага само чужденци или представители на политически сили. Всички чужди граждани се предлагат от министъра на външните работи. Така че във всички случаи председателят на Народното събрание и министърът на външните работи, който ще бъде допитват за това, ще бъдат в пряк контакт. Така че аз виждам логиката да подкрепим предложението в тази част - нещо, което говорихме и в комисията.
В останалата част комисията предложи една стройна система и ред за награждаване. Затова мисля, че госпожа Андреева би могла да оттегли другата част от предложението и да остане само “председателят на Народното събрание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Ако трябва да формулираме нещата, като не виждам възражения, къде трябва да се направи тази редакция? Тоест, този текст за председателя къде трябва да влезе?
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: В ал. 2 на чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Разбирам, че госпожа Андреева при тези условия приема този компромис. Добре.
За протокола. В окончателната редакция на чл. 11 ал. 2 да гласи така:
“(2) Предложения за награждаване с ордени и медали се правят от председателя на Народното събрание и от Министерския съвет въз основа на…” и т.н., останалият текст остава без промяна. Благодаря Ви.
В такъв случай няма да подлагам на гласуване предложението на госпожа Андреева.
Виждам едно предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Предложението го виждам, но Лъчезар Тошев не го виждам. Комисията не е подкрепила това предложение, но виждам, че това предложение се отнася отново до ордени и медали, които вече са гласувани в предходни текстове.
Явор Милушев (НДСВ, от място): По-скоро той говори за протокол, а не за ред на награждаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Не виждам господин Тошев, който да защити предложението си. Въпреки всичко трябва да го подложа на гласуване, защото виждам различен текст.
Народният представител Лъчезар Тошев предлага по-подробен ред за предложенията за ордените. Мисля, че това е урегулирано по-нататък в окончателния текст на комисията, но съм длъжен да го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте неподкрепеното от комисията предложение на народния представител Лъчезар Тошев.
Гласували 108 народни представители: за 4, против 100, въздържали се 4.
Не се приема.
Господин Данаилов! Алинея 2: “Предложения за награждаване с ордени и медали се правят от председателя на Народното събрание и от Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение …” и оттам нататък текстът остава без промяна.
Прочетете този текст.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: “Чл. 11. (1) Президентът на Република България награждава с ордени и медали.
(2) Предложения за награждаване с ордени и медали се правят от председателя на Народното събрание и от Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.
(3) Предложения за награждаване на чужди граждани с ордени и медали се правят от министъра на външните работи.
(4) Предложения за награждаване на български военни лица се правят от министъра на отбраната.
(5) Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на дейността на лицето или организацията и мотивирано предложение за награждаване.”
Това е предложението за награждаване, прието от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване чл. 11 в редакцията, която беше предложена от председателя на Комисията по културата.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 3, въздържали се няма.
Член 11 в новата му редакция е приет.
Продължаваме, господин Данаилов, с “Удостояване с почетни медали”.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, по начина, по който започнахме да работим, всъщност четем само текстовете, които са отхвърлени от комисията.
Има мое предложение, което съм оттеглим в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Член 10 съгласно номерацията на вносителя…
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Става чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Как чл. 3? Член 12 трябва да стане.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Ние гласувахме онзи ден предложението на господин Милушев по чл. 10 – това със статута, и го препратихме като по-правилно, като предложение на комисията в нов чл. 3. Така че него не го обсъждаме, той вече е приет.
Аз ще оттегля моето предложение на стр. 56.
И всъщност остава само едно предложение – на госпожа Кина Андреева. То е долу на стр. 55:
“1. Член 11 става чл. 10, ал. 2, като думите “държавни награди, ордени и медали” се заличават.”
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тук ли е госпожа Андреева и желае ли да вземе думата, за да защити своето предложение?
Госпожо Андреева, искате ли думата? Не. Оттегляте ли го? Да.
В такъв случай, след като предложението се оттегля, какво гласуваме, господин Данаилов?
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Сега ще прочета текста, който е предложен от комисията:
Комисията предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 12:
“Укази
Чл. 12. (1) Указите на президента на Република България за награждаване с ордени и медали се приподписват съгласно чл. 102, ал. 2 от Конституцията на Република България.
(2) Указите на президента на Република България за награждаване с ордени и медали се подпечатват с държавния печат и се обнародват в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Гласуваме чл. 12 така, както беше докладван от председателя на комисията, със заглавие “Укази” и ал. 1 и 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 109, против 5, въздържали се няма.
Член 12 със заглавие “Укази” е приет.

ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: “Глава пета – Решаване, отнемане и възстановяване на държавни награди, ордени и почетни медали.”
По този текст има три предложения, които се подкрепят от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За процедура има думата господин Явор Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение цялата Глава пета “Отнемане, лишаване и възстановяване на държавни награди, ордени и почетни медали” да отпадне. В процеса на подготовката на закона се появи необходимост от създаването на такива текстове, които да бъдат една превенция за недобросъвестно използване на доверието на инициативни комитети и др., които биха поставили в неудобно положение президентската институция. Затова едно такова предупреждение за лишаване от ордени и медали беше необходимо. От друга страна, помните, че съществуваше предложение да бъдат награждавани и организации с нестопанска цел и др., което отпадна.
Както в момента е конструиран законът, не съществува необходимост от текстовете на тази глава. Освен това аз се съобразявам и с предложението на консултативния съвет по законодателство, тъй като отнемането на ордени и медали може да стане само по чл. 37 от Наказателния кодекс. Следователно е излишно да натоварваме президентската институция с други правомощия. Необходимостта от тези текстове беше, за да се създаде баланс между процеса на предложения и награждаване и възможността и вероятността за отнемане.
Затова моля да подкрепите моето процедурно предложение за отпадането на всички текстове до Преходни и заключителни разпоредби, които са в тази глава. И призовавам народните представители, които са имали предложения по тази глава, също да оттеглят своите предложения, ако това е необходимо процедурно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Милушев.
Какво е становището на комисията по това предложение?
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Това предложение се прави в момента и аз не мога да кажа какво е становището на комисията. Мисля, че е редно юристите да вземат отношение по това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тогава давам думата на народните представители да вземат отношение по Глава пета. Има процедурно предложение за отпадане на главата.
Заповядайте, господин Корнезов, имате думата.
Любен Корнезов (КБ): Не само на това основание, на което господин Милушев направи предложението за отпадане на главата, но цялата глава е и противоконституционна. Вижте, правата на президента са дадени в Конституцията и в чл. 98, т. 8 казва: “Президентът награждава с ордени и медали”. Правото на президента е да награждава. По Конституция президентът няма право да отнема вече връчени ордени и медали. Следователно и от конституционна гледна точка е правилно тази глава да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тогава трябва да отпадне и Глава “Възстановяване”. След като няма право да отнема, значи няма право и да възстановява.
Любен Корнезов: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата?
Заповядайте, господин Данаилов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Ние доста обсъждахме в комисията този момент и даже разигравахме сценки, като се стигна до това да ги има тези текстове. Но след четири месеца самият вносител узря и аз от сърце приемам да отпадне тази санкция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Явор Милушев за отпадане на цялата Глава пета “Лишаване, отнемане и възстановяване на държавни награди, ордени и почетни медали”.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Цялата Глава пета до Преходни и заключителни разпоредби отпада.
Преминаваме към Преходни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Искате да кажете заглавието да бъде такова. Добре.
Моля, гласуваме заглавието “Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: “§ 1. Този закон отменя Указ № 1094 за духовно стимулиране в Република България (обн., ДВ, бр. 48 от 1974 г., попр., бр. 54 от 1974 г., доп., бр. 9 от 1977 г., изм., бр. 37 от 1978 г., бр. 31 от 1979 г., бр. 41 от 1979 г., бр. 60 от 1980 г., бр. 3 от 1981 г., бр. 32 от 1982 г., бр. 51 от 1984 г., бр. 7 от 1986 г., бр. 2 от 1988 г., бр. 9 от 1989 г., бр. 27 от 1991 г., бр. 58 от 1994 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли някой народен представител, който желае думата за изказване? Няма.
Гласуваме § 1 – текста на вносителя, който се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Комисията предлага следната редакция на § 2:
“§ 2. Наградените с ордени и медали при условията на отменения от § 1 Указ № 1094 за духовно стимулиране в Република България запазват правата си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата народният представител Йордан Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от § 2 трябва да отпаднат думите “от § 1”. И § 2 да гласи:
“§ 2. Наградените с ордени и медали при условията на отменения Указ № 1094 за духовно стимулиране в Република България, запазват правата си.”
Указът не се отменя от § 1, а от целия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Абсолютно правилно.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Параграф 2 става:
“§ 2. Наградените с ордени и медали при условията на отменения Указ № 1094 за духовно стимулиране в Република България запазват правата си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване текста на § 2 с направената поправка.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Параграф 2 в новата му редакция е приет.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Комисията предлага следната редакция на § 3:
“§ 3. Лицата, които по съответния ред са наградени с орден “Кирил и Методий” преди 1991 г., възстановяват правото си да го носят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: По § 3 има думата господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам § 3 да отпадне. Той е съвсем излишен. Първо, аз не знам някой да е отнемал правото на наградените с орден “Кирил и Методий” да го носят, още повече, че Указ 1094 и понастоящем важи.
Второ, това, което ние тук казваме, се съдържа в § 2 – “Наградените с ордени и медали…” – не само с орден “Кирил и Методий”, но имаше и много други ордени, които вече ги няма – щом запазват правата си, те запазват и правото си да ги носят. Това трябва да бъде за всички други ордени и е съвсем излишно да има изричен текст за орден “Кирил и Методий” и то само да възстановят правото си да го носят, което не е отнемано никога.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Заповядайте, господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Проблемът е в това, че орден “Кирил и Методий” беше отменен от Великото Народно събрание през 1991 г., а с този закон отменяме целия указ. Така че тук имаме два етапа. Може би трябва и към първото да прибавим, защото само “Кирил и Методий” от времето на така наречения социализъм, става вид емисия на орден “Кирил и Методий”, който съществува от 1908 г.
Според мен, този текст е необходим, защото “Кирил и Методий” е отменен с промяна на указа, който четохме в § 1 – през 1991 г. Те не са загубили правото, но се срамуваха да го носят десет години и десет години не са го носили. Надали, ако някой ги срещне по улицата, ще им издърпа ордена да не го носят. Но факт е, че те не са го носили, защото орденът е бил отменен.
Сега, според мен, е необходимо да им се възстанови това право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, господин Данаилов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Уважаеми народни представители, смятам, че този текст е нужен, тъй като е известно, че носителите на този орден са повече творци и те не са много наясно, освен това знаят, че орденът не важи. Аз си го имам, но той не важи. Знаете, че отдавна се работи по този закон и от много места са задавали въпроса: а ще бъде ли възстановено действието на дадения в предишните години орден “Кирил и Методий”? Затова аз мисля, че няма да попречи на закона ни оставането на този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Заповядайте, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз изцяло споделям мнението на господин Соколов. Ние знаем, че по този, отменения, указ имаше най-различни ордени – “Народна република България” с три степени; “Девети септември 1944 г.” с не знам колко степени; “Червено знаме на труда” и други. Тези ордени, с отмяната на указа, никой не забранява на хората, примерно, на 9 септември да си закачат ордена “Девети септември” и да излязат на манифестация. Никой не може да му отнеме правото, когато той притежава един орден, получен по законния ред, действащ към момента на получаването.
Предлагам да приемем предложението на господин Соколов § 3 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Точно така, защото той се съдържа имплицитно в § 2.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване, първо, предложението, направено от народния представител Йордан Соколов, за отпадане на § 3.
Гласували 93 народни представители: за 74, против 12, въздържали се 7.
Предложението за отпадане на § 3 е прието.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, по-голямата част от предложенията се подкрепят.
Комисията предлага да се създаде § 3 в Преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:
“§ 3. Министерският съвет с постановление може да учредява ведомствени отличия и награди, въз основа на мотивирани предложения на съответните министри.”
Това е § 4, който става § 3.
Параграф 5, който става § 4:
“§ 4. Графичното и цветното изображение в съответствие с чл. 3, ал. 2 се добавят като приложение към този параграф.”
Текстът на § 6, който става § 5:
“§ 5. Разходите за проектирането и изработването на ордените и медалите са за сметка на държавния бюджет.”
Параграф 7, който става § 6:
“§ 6. Законът влиза в сила от …”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Има думата народният представител Йордан Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря, уважаеми господин председател!
Уважаеми колеги, аз предлагам от предложените три параграфа – 4, 5 и 6, да остане само § 5.
Ние приехме Закон за ордените и медалите на Република България. В такъв закон не е мястото на такъв текст, че "Министерският съвет с постановление може да учредява ведомствени отличия и награди". И без такъв текст Министерският съвет може да учредява всякакви награди. Няма забрана. Но не може в един закон, чието съдържание е статутът само на ордените и медалите, да казваме какво друго може да се прави.
Що се касае до § 6, струва ми се съвсем излишен – "Разходите за проектирането и изработването на ордените и медалите са за сметка на държавния бюджет". Това са най-висшите държавни награди и че ако проектирането, изработването не са за сметка на държавния бюджет, за чия сметка ще бъдат? Това е повече от очевидно. Съвсем излишен текст е. Това означава ние във всеки закон, който приемаме за някаква държавна дейност, да казваме, че тя се финансира от държавния бюджет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има думата Кина Андрева.
Кина Андреева (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понеже се прочете направо текстът на комисията, без да се прочетат предложенията, които не са приети, аз искам да защитя своето предложение за нов § 7, който очевидно няма да бъде § 7, а ще намери място в един от тези параграфи, който казва: "По повод на юбилейни годишнини от значими за българската история събития с национално значение Народното събрание може да учредява юбилейни медали."
Ние веднъж вече дадохме правото на председателя на Народното събрание да предлага за награждаване. Мисля, че Народното събрание би трябвало да има и едно такова право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да има и това право да учредява юбилейни медали. Абсолютно правилно, коректно предложение.
Подлагам на гласуване направеното предложение на госпожа Кина Андреева. Чухте направеното предложение.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Имам обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: По логиката на господин Соколов, която е аргументирана, че всяко министерство може да си прави и защо трябва да го пишем в закона, по същата логика Народното събрание не може да е отделено, за да си прави то медали. Така че тук се бият двете предложения и няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тъй като, съгласно правилника, всички предложения, които не се подкрепят от комисията, се подлагат на гласуване, аз съм длъжен да спазя правилника.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 78, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Кина Андреева не се приема.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Има възражение по повод предложението на господин Соколов за разходите за проектирането и изработването на ордените. Една голяма част от тях засега влизат в бюджета на Президентството. Аз имах конкретни предложения, които после оттеглих по време на обсъждането, но се оказа, че един орден е много скъп. От тази гледна точка сме записали, че това е за сметка на държавния бюджет, защото може да бъде насочено към президентския например, а не се знае колко ще бъдат наградените, какво ще бъде през годината.
Йордан Соколов (ПСОДС, от място): Той е част от държавния бюджет.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Да, той е част от държавния, но искам да кажа какви са ни били съображенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има предложение и ще го подложа на гласуване.
Господин Пенчев, заповядайте.
КОСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател! С риск да ме обвинят в твърде тясно единомислие с господин Соколов, аз подкрепям и това негово предложение. Бюджетът на президента е част от държавния бюджет. Ако искаме да преразпределяме бюджета, но не ми се вижда логично в един закон да пишем примерно "за сметка на бюджета на Министерския съвет". Няма смисъл. Това – едно.
Второ, искам да задам един въпрос на вносителите. Параграф 7, който става § 6, гласи: "Настоящият закон влиза в сила от…"
Кога влиза в сила един закон се знае – три дни след обнародването му. Ако обаче вносителите имат някаква идея относно подготовката на тези нови ордени, медали, да се изработят, и аз не знам какво, нека посочат дата. Ние не може да гласуваме "Този закон влиза в сила от…" Тоест, или да посочат някаква друга дата, или ако ще бъде три дни от обнародването му, няма какво да го пишем, то се знае. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Значи още едно предложение за отпадане на § 7, сега § 6.
Оформиха се три предложения.
Първото е за отпадане на § 4 "Министерският съвет с постановление може да учредява ведомствени отличия…". Чухме мотивите на господин Соколов.
Има и предложения за отпадане на § 6 и § 7. Става въпрос, че всичко е за сметка на държавния бюджет.
Подлагам първото предложение за отпадане на § 4 по номерацията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 70, против 5, въздържали се 8.
Предложението за отпадане е прието.
Гласуваме предложeнието на Йордан Соколов за отпадане на § 6, а именно "Разходите за проектирането и изработването на ордените и медалите са за сметка на държавния бюджет".
Моля, гласувайте отпадането на този текст.
Гласували 125 народни представители: за 91, против 32, въздържали се 2.
Това предложение за отпадане на § 6 е прието.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, от името на комисията предлагам да отпадне и § 6 "Законът влиза в сила от...". Оттеглям го, за да не се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Председателят на комисията оттегля § 6.
Моля, гласувайте за отпадане на последния параграф, тъй като той съществува в доклада за второ четене.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не сме гласували § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, разбрах.
Преди да гласуваме последния параграф "Законът влиза в сила от…", трябва да гласуваме текста на § 5, а именно:
"§ 5. Графичното и цветното изображения в съответствие с чл. 3, ал. 2 се добавят като приложение към този параграф."
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
Народният представител Йордан Соколов има думата.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина трябва да помислим дали този закон може да влезе в сила и да произведе действие три дни след обнародването. Ние приехме редица нови ордени. Те наистина трябва да се изработят и това не е никак лека работа! Така както са описани, както ще имаме графично изображение към закона – някой трябва да го направи това изображение!
Второ, много е трудно изработването. Вие знаете, че за нашите стари ордени се говореше и беше общопризнато, че са едни от най-красивите в Европа – и орденът “За храброст”, и “За гражданска заслуга”, и “За военна заслуга”, и “Кирил и Методий” – тези всички, които възстановихме. Всъщност от днешните ордени ние ще имаме готовност само за орден “Стара планина” и за “Мадарски конник”. Дали тук да не се предвиди един разумен срок, в момента дори не бих могъл да предложа такъв срок, в който да бъдат изработени няколко бройки, ако искаме да започне награждаването с тези ордени. Защото ще бъде абсурдно президентът да издаде указ за награждаване с орден, а той да не може да бъде връчен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Какво предлагате?
Йордан Соколов: Бих казал три до шест месеца и то евентуално за новите ордени. Предполагам, че за “Стара планина” и “Мадарски конник” имаме бройки. Ако президентът държи да награждава, може да го направи реално, за другите няма да може. За да не се озовем в положение да сме приели един закон, който е влязъл в сила, но не може да се изпълнява, трябва някакъв разумен срок.
Предлагам да се каже, че законът влиза в сила три дни след обнародването с изключение на еди-кои си текстове, които влизат в сила…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не може да се направи, сега сме на второ четене!
Йордан Соколов: Може да се направи, но не в момента. Може би след почивката. Ако наистина дадете почивка, специалистите да кажат колко време е необходимо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Соколов.
Заповядайте, господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, какъвто и срок да сложим сега, няма да е меродавен, тъй като явно ще влезе в сила догодина, тъй като Президентството и в момента не разполага с бюджет, предвиден за изработването, а и за свикване на художествен съвет – хералдици, художници и т.н., на които да се плати. Явно е, че този закон ще влезе от следващата година. Именно затова беше необходимо предвиждане, може би и такова беше предложението, в комисията много говорихме и с господин Стефан Данаилов, и с всички, това беше неговото предложение, което възприехме, че парите са от държавния бюджет, защото Президентството и в момента не разполага с такова перо. Значи трябва да се предвиди такова перо за Президентството за 2004 г.
Естествено е, че ако приемем, че чак тогава ще започне изработването на ордени и медали, това ще бъде много тежък процес и ще пропуснем и следващия 24 май, и следващия 3 март, и много следващи празници, в които достойни българи ще бъдат пренебрегнати. Ето затова беше необходимо да се предвидят парите от държавния бюджет и ако влезе в сила още сега Министерството на финансите да актуализира бюджета.
Това изискване отпадна, така че законът може да влезе в сила след обнародването му, а всеки медал или орден, когато бъде готов, става автоматично приложение към закона и в бюджета за следващата година ще бъде предвидено перо специално за ордени и медали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вашето изказване е в подкрепа на текста такъв, какъвто е? Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Данаилов, за предложение, противно на това, което предлага господин Соколов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, ще се върна на един текст, който прескочихме, за което спомена и госпожа Андреева. Връщам се в приложение за чл. 12, в което имахме предложение заедно с Коста Цонев и Даринка Станчева по повод на това, за което сега говорим. Защото никъде не е записано, че до края на годината някой трябва да получи субсидия, за да започне подготовката за изработването. Законът практически може да бъде действащ, когато получиш с указ награждаването, да получиш по съответния ред ордена си, когато е готов. Сега сме май – това значи, че може би ще има субсидия чак за м. януари и практически ще влезе в сила от юни или юли 2004 г. Тук текстът беше “средствата, необходими за изработване на ордените и медалите по чл. 9, т. 2 и по инициатива на президента на Република България се записват на отделен ред в държавния бюджет и се предоставят на разпореждане на президента и министър-председателя на Република България”, това е ал. 2, прощавайте.
“(1) Ордените и медалите се изработват за сметка на държавния бюджет от субсидиите, предвидени в него за предлагащите за награждаване публични ведомства по чл. 9 и 10 от настоящия закон.” Предложенията бяха финансово по-конкретни затова, че все пак всяко ведомство, да речем Министерството на културата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тези текстове вече минаха в пленарната зала и не бяха одобрени.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Ние не ги четохме, прескочихме цялата част в Заключителните разпоредби.
И ето че достигаме до такъв момент – когато и да обявим, че ще започне да действа законът – кога ще започне да действа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Когато влезе в сила.
Заповядайте, господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да успокоя господин Данаилов – нищо не казваме, ако кажем, че ведомството, което предлага, ще плати! То също е бюджетно и няма пари. Напротив, ако не стане този текст, а си остане общото правило, че е от държавния бюджет, държавният бюджет много по-лесно ще намери излишък, дори министър Велчев наскоро каза, че досега има 140 млн. излишък, ако продължи така изпълнението на държавния бюджет той ще бъде увеличен, дано и това да стане, ще се намерят много по-лесно средства, отколкото Министерството на културата да предлага 100 души за орден “Кирил и Методий” –дайте 50 хил. или 200 хил. лв.
Второ, искам да ви обърна внимание върху § 5, който приехме, но всъщност нищо не сме приели. Приеме Закон за държавния герб, към който си имаше графично изображение. То също трябва да бъде в проектозакона и да го приемем. Какво значи да приемем този закон, той да влезе в сила три дни след обнародването му с такъв текст: “Графичното и цветното изображение в съответствие с чл. 3 се добавят като приложение към този параграф”. Кога се добавят? След като се приеме законът ли?! И те също трябва да бъдат приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Какво предлагате? Този текст вече е гласуван!
Йордан Соколов: Както е гласуван, трябва преди да бъде обнародван законът да имаме графичното изображение, цветното е излишно.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Това са месеци!
Йордан Соколов: Извинявайте, но “Държавен вестник” няма цветни приложения. Как ще обнародвате в “Държавен вестник” цветно изображение на отделните ордени? Затова има графично изображение какво представлява орденът, а в текста е казано примерно: кръстът е с бял цвят, надписът е с черен цвят, еди-кое си е със златни букви… Това няма защо да влиза в изображението, то е описано. Но задължително трябва да имаме графично изображение. Този закон не можем да го приемем, без да приемем графичното изображение. То не е нещо неважно, то е всъщност орденът.


Това, което направихме, трябваше да го направим, но преди това да имаме графичното изображение.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: С какви пари?
Йордан Соколов: Ако трябва, с пари на Народното събрание да се направи. Но ние не можем да обнародваме един закон с § 5, който казва, че графичното изображение се добавя после. То си е неразделна част от закона и трябва да бъде прието и графичното изображение от Народното събрание. Иначе утре един художник може да представи нещо, което няма нищо общо с това, което ние сме приели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За реплика има думата господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Ще ви цитирам текст от Закона за герба на Република България, който казва в чл. 2, ал. 2, че: “Графичното и цветното изображение на герба съгласно приложенията към закона…”, защото вие също помните какъв беше диалогът за герба в Народното събрание – “стават неразделна част от този закон.”
Йордан Соколов (ПСОДС, от място): Но преди това се приемат.
Явор Милушев: Приложенията ги има. Същото е и за държавния печат, същото е и за знамето. Ордените и медалите не са към държавната символика. Те съчетават вътре символи на държавността.
Размерите на знамето и герба, всичко е описано в приложения, които не е необходимо да бъдат приети от Народното събрание. Народното събрание не може да се превръща в художествен съвет, защото въпреки че има високата компетенция на законодател, аз не вярвам да има компетенцията на един художествен съвет.
Така че ние сме заложили в това изображение основните изисквания, които да носят символите на българската държавност. Оттам нататък хералдиците, художествените експерти към президента, съвместно с Министерския съвет ще изработят тези графични изображения и те ще станат приложения към този закон по подобие със Закона за герба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, проблематиката, която сега дискутираме в края на законопроекта, е доста сериозна и беше добре комисията преди това, преди този окончателен текст, който се предлага за второ четене, да направи консултации с експертите в тази сфера.
По това, за което говори господин Соколов, той изтъкна много сериозни аргументи и мотиви. От друга страна, много сериозно трябва да се помисли по този въпрос.
Но тъй като председателят на комисията е подготвил вече текста за второ четене, аз ще премина към гласуване на направените предложения съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
При това положение, господин Данаилов, текстът на последния параграф: “Законът влиза в сила от…” ще го подложа на гласуване така, както Вие предлагате като председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Извинявайте, аз го оттеглих. Той е оттеглен. След това се повдигна дебат дали да го възстановим и откога ще действа законът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Аз ще подложа на гласуване оттеглянето също.
Моля, гласувайте за оттеглянето на последния § 7. (Реплики от залата.)
Това не е становище на господин Данаилов, а е становище на комисията. Извинявайте.
Моля, гласувайте за отпадането на последния § 7, който става § 6.
Гласували 80 народни представители: за 56, против 18, въздържали се 6.
Предложението за отпадането на последния параграф “Текстът на закона влиза от…” отпада.
Има ли други текстове, господин Данаилов? Няма.
Законът е приет на второ четене.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

Председателят Огнян Герджиков прави поименна проверка на кворума.
Заседанието беше прекратено поради липса на кворум.


(18,35 ч.)Председател:
Огнян Герджиков


Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Асен Агов

Юнал Лютфи


Секретари:
Ралица Агайн

Георги Анастасов