Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-07-09

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова,  Благовест Сендов и Юнал Лютфи
Секретари: Светослав Спасов и Иво Цанев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
На вашето внимание е проектът за програма за работата на Народното събрание за 9 – 11 юли:
1. Проект за решение за разрешаване пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир – “Бриз 2003”.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – продължение.
3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, приет от Народното събрание на 13 юни 2003 г. и върнат с Указ № 262 на президента на републиката.
4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 13 юни 2003 г. и върнат с Указ № 263 на президента на републиката.
5. Първо четене на законопроекта за предотвратяване на дискриминацията и на законопроекта за защита срещу дискриминацията.
6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.
8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
10. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
11. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България.
12. Първо четене на законопроекта за енергетиката.
13. Парламентарен контрол.
Моля, уважаеми народни представители, гласувайте предложения дневен ред.
Гласували 148 народни представители: за 135, против 1, въздържали се 12.
Дневният ред е приет.
Има още няколко предложения за дневен ред.
Първото предложение е подписано от народния представител Татяна Дончева – на основание чл. 40, ал. 3 от нашия правилник тя предлага в програмата на Народното събрание за периода 9 – 11 юли да бъде включен като точка от дневния ред законопроектът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители са Михаил Миков, Татяна Дончева и Ангел Найденов.
Госпожо Дончева, имате възможност да мотивирате Вашето предложение.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Материята на специалните разузнавателни средства представлява сериозен интерес в този парламент, защото нейното прилагане създаде няколко политически скандала и още известен брой проблеми. Законопроектът е внесен на 10 декември 2002 г., формално по повод на проблеми, възникнали по случая “Гном”. След това този случай мина и замина, отшумя. Само в последния месец отново се натъкнахме на няколко съществени проблема, които тази материя поставя. Единият беше измененията на Наказателно-процесуалния кодекс и възможностите на специалните служби на МВР да употребяват специални разузнавателни средства във и извън наказателния процес. Създаде се възможност за двусмислено тълкуване, което при всички случаи затруднява практиката и изисква ако има нещо да се изчисти в закона – да се изчисти.
Другият случай само в последния месец, който постави проблем пак във връзка със закона беше делото “Чорни”, неговата секретност и несекретност, начина, по който са събирани материали и начина, по който те могат да станат достояние. Струва ми се, че липсата на желание да се пристъпи към ново прочитане на материята ще ни създаде нови и нови проблеми.
Внасяме този законопроект, след като са изтекли всички срокове по правилника, с идеята да влязат тази седмица в законодателната програма, да се организираме за една работна група, която да може да допълни тези иначе за мен относително неутрални и безспорни предложения в 11 параграфа, които смятам, че ще решат една значителна част от възникналите в последните шест месеца проблеми и че това ще бъде полезно и един добър знак към новото ръководство на Парламентарната група на НДСВ, че желае наистина да решава реални проблеми.
ПРЕДС. Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Уважаеми народни представители, подлагам да гласуване направеното предложение за точка в дневния ред да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 147 народни представители: за 52, против 82, въздържали се 13.
Това предложение не получава достатъчно гласове, за да бъде прието.
Следващото предложение е подписано от народния представител Любен Корнезов – на основание чл. 40, ал. 3 той предлага в програмата на Народното събрание да бъде включен като точка от дневния ред законопроектът за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Вносители са Любен Корнезов и Михаил Миков.
Заповядайте, господин Корнезов. Макар че сте имали възможност да го мотивирате, и сега няма да Ви откажа това, заповядайте.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Досега в парламентарната практика на България няма случай 27 пъти да бъде предлаган един законопроект и 27 пъти той да бъде отхвърлян като точка от дневния ред. И даже на председателския съвет, макар и на шега го казахме, че той трябва да бъде приет по давност.
Господин председателю, от тази трибуна се обръщам към Вас – Вие, като юрист и като човек, който познава този проблем, напишете един закон, за да уредим тази човешка несправедливост, когато една държава ограбва собствените си граждани. Когато Вие внесете Вашия законопроект, точно в този момент аз ще оттегля моя. Призовавам Ви към това, защото гражданите чакат! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Твърде много ме ангажирахте с това Ваше изказване.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Моля, гласувайте.
Гласували 157 народни представители: за 40, против 102, въздържали се 15.
Не се приема.
Подлагам на гласуване едно следващо предложение, направено от народния представител Росица Тоткова на основание чл. 40, ал. 3 от правилника. Тя внася предложение за включване като точка от дневния ред за седмицата проект за Закон за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Заповядайте, госпожо Тоткова, за да мотивирате това предложение, което до миналата седмица се внасяше от господин Нихризов.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлаганият законопроект за гарантиране вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя е изключително важен и аз мисля, че трябва да намерим в себе си достатъчно сили, за да подкрепим такъв законопроект.
Преди всичко това е моето обръщение към представителите на управляващото мнозинство – и на Национално движение Симеон Втори, и на Движението за права и свободи, защото този законопроект дава възможност да бъдат уредени правата на българските граждани, положили труд и не могли да получат своите възнаграждения или други вземания, които имат от работодателите, защото този въпрос просто не е уреден по подходящ начин в българското законодателство. Много са случаите в България, в които има такива задължения към хората, които са се трудили. Вероятно ще има такива случаи за в бъдеще, но освен това аз ще повторя и още един изключително важен аргумент, който… (Силен шум в залата.)
Уважаеми колеги, мисля, че наистина въпросите, които поставяме, са изключително важни. Тук не става въпрос за един или за друг представител на една или друга политическа сила. Тук става въпрос за интересите на хората.
Тук става въпрос и за ангажиментите на България, защото България е ратифицирала Европейската социална харта (ревизирана), където е записано, че договарящите се страни се задължават да приемат такъв регламент и след като ние сме приели това задължение трябва да изпълним и това задължение, защото по този начин ние се оказваме некоректни, от една страна, към българските граждани, от друга страна – към партньорите, с които ние имаме сключени такива споразумения.
Затова аз мисля, че нямаме никакви основания да отлагаме приемането на този въпрос и се обръщам още веднъж към двете парламентарни групи, които носят отговорност за управлението на нашата държава: моля ви, подкрепете този законопроект в интерес на хората, за да покажете, че това е и ваш интерес! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение за включване като точка в дневния ред на проект на Закон за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 161 народни представители: за 78, против 72, въздържали се 11.
Заповядайте, господин Нихризов. Искате думата за прегласуване, нали?
Йордан Нихризов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да прегласуваме този въпрос, защото той не е толкова страшен за този парламент, колкото някои си мислят.
Въпросът беше поставен още преди година във връзка с факта за ратифициране на Европейската социална харта. Когато преди десет месеца госпожа Шулева възприе идеята, тя каза, че този закон може да започне да действа едва след десет месеца. Минаха тези прословути десет месеца. Изгубихме онази бюджетна година, проблемът остава.
Ако сега ние го прехвърляме от ден на ден, от заседание на заседание, може би ще изтече и мандатът на този парламент, затова, уважаеми колеги, смятам, че законът е на дневен ред – на дневен ред в нашето общество, на дневен ред пред нашите избиратели. И предлагам да прегласуваме точката в дневния ред, за да може той да стане и дневен ред на нашия парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Нихризов.
Уважаеми народни представители, подлагам на прегласуване въпроса за включване в дневния ред на закона, внесен от госпожа Росица Тоткова.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 84, против 86, въздържали се 11.
При това положение това предложение не се приема.
Постъпили законопроекти и проекторешения в периода 2-8 юли 2003 г.:
Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта до 2002 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Доклад за резултатите от проведения одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2002 г. Вносител – Румяна Георгиева.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносител е народният представител Кирил Милчев. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета на Любен Корнезов. Разпределен е на Комисията по образованието и науката.
Законопроект за енергетиката с вносител Пламен Кенаров и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика. Подпомагащи са Комисията по икономическата политика, Комисията по правни въпроси, Комисията по околната среда и водите и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносител е Ахмед Юсеин, Марио Тагарински, Мирослав Севлиевски. Водеща е Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Подпомагащи са Комисията по правни въпроси и Комисията по въпросите на гражданското общество.
Проект за решение за разрешаване пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България – пристанище Бургас и военноморските бази “Атия” и Созопол, за участие в учението на Българските военноморски сили в духа на “Партньорство за мир” – “Бриз 2003”. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Законопроект за адвокатурата. Вносител е Камелия Касабова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, подпомагащи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Подпомагаща е Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение – Проект за реформа в администрацията по приходите между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, подпомагаща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Отчет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2002 г. Вносител – Министерски съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, подпомагаща е Комисията по икономическата политика.
Законопроект за здравето. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Подпомагащи се Комисията по образованието и науката, Комисията по правата на човека и вероизповеданията и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Вносител – Мария Ангелиева. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, подпомагаща е Комисията по труда и социалната политика.

Уважаеми народни представители, едно съобщение: на основание чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен на 4 юли 2003 г. от вносители Мирослав Севлиевски, Валери Димитров, Ралица Агайн, Лиляна Кръстева, Румяна Георгиева, Борислав Цеков и други – 16 на брой народни представители.

Уважаеми народни представители, започваме с първа точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА РУМЪНСКИ ВОЕНЕН КОРАБ С ЩАТНОТО СИ ВЪОРЪЖЕНИЕ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ С ЛИЧНОТО СИ ОРЪЖИЕ В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС И ВОЕННОМОРСКИТЕ БАЗИ АТИЯ И СОЗОПОЛ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ В ДУХА НА ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР – "БРИЗ 2003".
Искам да помоля господин Станимир Илчев, може би за последен път в качеството му на председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, да представи становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев: "На 8 юли 2003 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за разрешаване пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир "Бриз 2003".
От 12 до 20 юли 2003 г. в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморски бази Атия и Созопол ще се проведе учението "Бриз 2003" под ръководството на началника на Главния щаб на Военноморските сили на Република България с участието на военни кораби и военнослужещи от Военноморските сили на девет страни–членки и страни-партньори на НАТО.
С решение от 9 април 2003 г. Народното събрание на Република България разреши пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение и военнослужещи с личното им оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморски бази Атия и Созопол за времето от 12 до 20 юли 2003 г. за участие в учението "Бриз 2003". В решението е предвидено участието на Военноморските сили на Румъния само с пет военнослужещи.
На 16 юни 2003 г. е получена вербална нота от посолството на Румъния в София, с която се иска разрешение за участие в учението "Бриз 2003" на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие.
Като отчита, че провеждането на регионални учения на територията на страната ще допринесе за укрепването и активизирането на сътрудничеството с черноморските ни съседи, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното

СТАНОВИЩЕ:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме следното
РЕШЕНИЕ:

Разрешава пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и сто военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за времето от 12 до 20 юли 2003 г. за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир "Бриз 2003"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение към направеното предложение? Не виждам.
Моля да го гласувате.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Моля председателят на комисията да продължи докладването. Приети са параграфите от 90 до 97 включително. Предстои докладване на § 98.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 98 има предложение на народния представител Васил Маринчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 5, а за останалата част вносителят оттегли предложението си.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 98, който става § 108:
"§ 108. В чл. 150 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) По мотивирано искане на възложителя кметът на общината, съответно областният управител или министърът на регионалното развитие и благоустройството, по компетентност може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива."
2. В ал. 2, т. 2 думите "работен (или технически)" се заличават.
3. В ал. 3 думите "без да се изчаква влизането им в сила поотделно" се заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж по ал. 3 се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: По § 98, който става § 108, има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 99 има предложение на народния представител Николай Бучков.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 109:
"§ 109. Член 151 се изменя така:
"Чл. 151. Не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
2. подменяне на покривни материали;
3. вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
5. текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
6. текущ ремонт на пътища, с които не се променя конструкцията на пътното платно;
7. паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до три метра;
8. реставрация и консервация на фасади на обекти – паметници на културата."
По § 100 – комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става § 110.
По § 101 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 111 със следния текст:
"§ 111. Член 154 се изменя така:
"Чл. 154. (1) При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;
2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;
3. са несъвместими с предназначението на територията;
4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;
5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;
6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа;
7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;
8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
(3) Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения извън посочените в ал. 2.
(4) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, точки 1, 2, 3 и 4 са недопустими.
(5) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, точки 5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: По параграфи от 99 до 101 по номерацията на вносителя има ли бележки? Няма.
Моля да ги гласувате.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Текстовете на тези три параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 102 има предложение на народния представител Ваня Цветкова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 112:
"§ 112. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти, могат да се отменят само по законосъобразност при подадена жалба от заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна проверка от органите на ДНСК в 7-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5. Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна."
2. Алинеи 2 и 3 се отменят."
По § 103 има предложение на народния представител Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народния представител Иван Иванов.
Комисията не подкрепя предложението, а то е: в чл. 157, ал. 2 цифрата "7" да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 103, който става § 113:
"§ 113. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "За начало на строежа" се добавя "съобразно издаденото разрешение за строеж" и след думите "определяне на строителна линия и ниво" се поставя запетая и се добавя "а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, а за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях лица."
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 5:
а) накрая се добавя "и с проекта за организация и изпълнение на строителството.";
б) създава се изречение второ: "Строителните площадки се ограждат с временни огради по указание на общинската администрация (администрацията на района), поставят се информационни табели за разрешения строеж, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и др."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Народният представител Иван Николаев Иванов поддържа ли предложението си?
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Оттегляте го? Благодаря.
При това положение, моля да гласувате съдържанието на двата параграфа така, както бяха представени от председателя на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 104 има предложение на народния представител Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 104, който става § 114:
"§ 114. В чл. 158 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо, думите "общинската (районната) администрация, която го е съставила" се заменят с "администрацията, която е издала разрешението за строеж", а в изречение второ думите "се предава на инвеститора или на лицето" се заменят със "се съхранява от възложителя или от лицето".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Лицето, упражняващо строителен надзор, в 3-дневен срок от съставянето на протокола по ал. 1, а когато такъв не се изисква – преди започването на строежа, представя на органа, издал разрешението за строеж, заповедната книга на строежа за заверка. В случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи."
По § 105 има предложение на народния представител Евгени Чачев, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Стилиян Гроздев, което също се подкрепя от комисията.
Предложение от народния представител Иван Иванов, което се подкрепя от комисията.
На основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове комисията предлага § 105 да се раздели на два параграфа - § 115 и § 116:
“§ 115. Член 159 се изменя така:
“Чл. 159. (1) При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория е длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да извърши проверка и да установи съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокол за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част.
(2) Лицето, упражняващо строителен надзор или техническият ръководител на строежите от пета категория отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от протокола в общината (района).
(3) В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или на техническия ръководител за строежите от пета категория, длъжностното лице от общинската (районната) администрация извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.
(4) В случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа, лицето, упражняващо строителен надзор, спира строителството със заповед, която вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, който в тридневен срок изпраща в Регионалната дирекция за национален строителен контрол.
(5) За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, действията по алинеи 1 – 4 се извършват от лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли някой желание да вземе отношение по параграфи 114 и 115 по новата номерация? Няма.
Моля да гласувате тези два параграфа.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 116 има предложение на народния представител Панайот Ляков чл. 160 да придобие следната редакция:
“Чл. 160. (1) Основни участници в строителството са инвеститорът, проектантът и строителят. Допълнителни участници са консултантът, строителният предприемач, техническият ръководител, доставчикът и други.
(2) Взаимоотношенията между участниците се уреждат свободно с отделни договори за всяка дейност при условията на този закон.
(3) Не се допуска съвместяване в едно лице на функциите на повече от двама участника. Не се допуска съвместяване на функциите на:
1. проектант и строител с изключение на фаза “работни чертежи и детайли”, след издадено разрешение за строеж;
2. проектант и консултант – за обекти от първа и втора категория;
3. проектант и строителен предприемач;
4. строител и консултант.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Комисията подкрепя предложението по алинеи 2, 4, 5 и 6 и не подкрепя предложенията по ал. 1 и 3, а те са:
“Чл. 160. (1) Основни участници в строителството са инвеститорът, проектантът и строителят. Допълнителни участници са консултантът, строителният предприемач, техническият ръководител, доставчикът и др.
(3) Не се допуска съвместяване в едно лице на функциите на повече от двама участника. Не се допуска съвместяване на функциите на:
1. проектант и строител, с изключение на фаза “работни чертежи и детайли” след издадено разрешение за строеж;
2. проектант и консултант – за обекти от първа и втора категория;
3. проектант и строителен предприемач;
4. строител и консултант.”
Предложение на народния представител Николай Бучков, което комисията подкрепя.
Предложение на народния представител Димитър Димитров: чл. 160 да запази досегашната си редакция.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Евгени Чачев, което се подкрепя от комисията.
Предложение на народния представител Стилиян Гроздев, което се подкрепя от комисията.
Предложение от народния представител Иван Иванов: в чл. 160, ал. 5, т. 1 думите “включително за земната основа под тях” да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ремзи Осман, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде § 116 със следната редакция:
“§ 116. Член 160 се изменя така:
“Чл. 160. (1) Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.
(2) Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.
(3) За осигуряване на нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(4) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по ал. 3.
(5) Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Народният представител Панайот Ляков желае ли да защити предложението си? Не желае, но ще го гласуваме.
Народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов желаят ли да защитят двете алинеи, които не са приети от комисията?
Заповядайте, господин Хубенов.
Георги Хубенов (ПСОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателю! За ал. 1 както и да е, но мисля, че ал. 3 много коректно представя начина, по който участниците могат да бъдат участници в този строителен процес, тоест да не се съвместяват повече от две функции в едно лице. И аз мисля, че това е точно, справедливо и коректно към тези участници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Значи оттегляте ал. 3, а ал. 1 да я гласуваме. Благодаря.
Има ли други бележки?
Заповядайте, господин Димитров.
Димитър Димитров (КБ): След гласуването миналата седмица на чл. 140 начинът, по който залата отрази проблема с чл. 140, моите предложения вече губят част от смисъла си и затова оттеглям предложението си по чл. 160 и 166. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други желаещи? Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Панайот Ляков.
Гласували 107 народни представители: за 26, против 79, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате предложението на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов по ал. 3.
Гласували 99 народни представители: за 26, против 64, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 116, представено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 74, против 7, въздържали се 9.
Параграф 116 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Параграф 106 по номерацията на вносителя.
Има предложение на народния представител Панайот Ляков – в чл. 161, ал. 1 да остане с досегашния текст, а ал. 2 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Следващото предложение беше оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 106, който става § 117:
“§ 117. В чл. 161 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Възложител е собственикът на имота, лицето на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.”
2. Алинея 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Народният представител Панайот Ляков желае ли да защити предложението си?
Панайот Ляков (ПСОДС, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Моля да гласувате предложението на народния представител Панайот Ляков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 35, против 58, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате предложението на комисията за § 117.
Гласували 89 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 5.
Съдържанието на параграфа е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 107 по номерацията на вносителя има предложение на народния представител Панайот Ляков – чл. 162 се изменя така:
“Чл. 162. (1) Проектант може да бъде само физическо лице с пълна или ограничена проектантска правоспособност по условията на закона по чл. 230, ал. 1.
(2) Проектантът-юридическо лице договаря и извършва проектантска дейност чрез физически лица по ал. 1.
(3) Проектантът е отговорен за законосъобразността и пълнотата на изработените от него или под негово ръководство проекти, когато за проекта няма консултант.
(4) Главният проектант на възложен комплексен инвестиционен проект е отговорен за съответствието между отделните части.
(5) Проектантът има право на свободен достъп до обекта за осъществяване на авторски надзор. Предписанията му, свързани с авторското му право за точното спазване на инвестиционния проект, се вписват в заповедната книга и стават задължителни за останалите участници в строителството.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов, господин председател, е идентично с предложението на господин Ляков.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Евгени Чачев, Иван Иванов, Александър Маринов и Борислав Китов.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1, а то е:
“В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “физически лица” се добавя “регистрирани в Камарата на архитектите или Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.”
Предложение на народния представител Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 3. По т. 1 вносителят оттегли предложението си.
Съдържанието на т. 3 е следното:
“3. В ал. 6 след думата “проект” се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.”
На основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове комисията предлага § 107 да се раздели на два параграфа - § 118 и § 119:
“§ 118. Член 162 се изменя така:
“Чл. 162. (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.
(2) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по част “Конструктивна” е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.
(3) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект, се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
(4) Проектантът не може да оценява изготвените от него проекти за строежи от първа и втора категория.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Народните представители Панайот Ляков, Кина Андреева и Георги Хубенов имат предложения, които не са приети от комисията. Желаят ли да ги защитят? Не виждам желание.
Моля да гласувате заедно предложенията на Кина Андреева и Георги Хубенов и на Панайот Ляков, които са идентични.
Гласували 100 народни представители: за 30, против 69, въздържал се 1.
Предложенията не се приемат.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгени Чачев, Иван Иванов, Александър Маринов и Борислав Китов по т. 1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 33, против 54, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Борислав Владимиров (НДСВ, от място): Аз оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 118.
Гласували 90 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 5.
Параграф 118 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 119 има предложение от народния представител Николай Бучков, което не се подкрепя от комисията.
Николай Бучков (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение от народния представител Евгени Чачев – в чл. 163 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “Строителят е отговорен за” се заменят със “Строителят е длъжен”.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Строителят носи отговорност за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неговата дейност.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов – в чл. 163, ал. 2, т. 2 думата “продукти” се заменя с “елементи”.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението си.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията предлага да се създаде § 119:
“§ 119. Член 163 се изменя така:
“Чл. 163. (1) Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
(2) Строителят носи отговорност за:
1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;
3. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато това е определено от възложителя, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;
4. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3.
(3) Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
(4) Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Народният представител Евгени Чачев желае ли да защити предложението си? Не желае.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евгени Чачев.
Гласували 91 народни представители: за 24, против 61, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Предложението на народния представител Иван Иванов е оттеглено.
Подлагам на гласуване текста на § 119, предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 108, по номерацията на вносителя, има предложение от народния представител Евгени Чачев, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Стилиян Гроздев – чл. 163а става чл. 164.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 108, който става § 120:
“§ 120. Създава се чл. 163а:
“Чл. 163а. (1) Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи.
(2) Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител. В този случай техническият ръководител носи отговорност за спазването на изискванията на чл. 163, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Народният представител Стилиян Гроздев желае ли да обоснове предложението си?
Стилиян Гроздев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Подлагам на гласуване текста на § 120, предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Съдържанието на § 120 е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 109 има предложение от народния представител Панайот Ляков – в чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:
“(3) Допуска се съвместяване на функциите на строителния предприемач само с тези на един от привлечените от него изпълнители.
(4) Строителните предприемачи подлежат на лицензиране по условията на закона по чл. 231.
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Георги Хубенов (ПСОДС, от място): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение от народния представители Стилиян Гроздев – чл. 164 се отменя.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 109, който става § 121:
“§ 121. Член 164 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ляков, желаете ли да обосновете предложението си? Заповядайте.
Панайот Ляков (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Искам да подчертая, че текстът, който съм предложил за лицензиране на строителните предприемачи, според мен ще бъде една преграда срещу така наречените “строителни пирамиди”. Знаете, че в България на много места, особено в София, възникнаха такива структури, водени от хора, които нямат нищо общо със строителството, които не са професионалисти, които използваха естествения стремеж на хората след дълги години на ограничения да имат собствени жилища и ги завлякоха с милиони левове. Ако има такъв механизъм, при който строителните предприемачи трябва да бъдат лицензирани, много лесно ще се види дали тази фирма действително смята да се занимава със строителство и има съответния капацитет или просто е една пирамида, която лови наивници, прибира им парите и срещу тях не им дава нищо. Примерите са толкова драстични и толкова известни, че на мен ми е неудобно да ги повтарям. Ако смятате да защитите хората и да не дадете възможност повече да се повтарят такива случаи, подкрепете предложението ми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Панайот Ляков.
Гласували 109 народни представители: за 34, против 71, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате предложението на комисията чл. 164 да се отмени.
Гласували 86 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 8.
Параграф 121 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “§ 110. В чл. 165, изречение първо, думата “Инвеститорът” се заменя с “Възложителят”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110, който става § 122.
“§ 111. След чл. 165 наименованието “Раздел ІІІ “Строителен надзор” се заличава.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 111, който става § 123.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки по тези два параграфа? Не виждам.
Моля да гласувате параграфи 122 и 123 по новата номерация.
Гласували 119 народни представители: за 113, против 6, въздържали се няма.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 112 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 точки 1 и 2 се изменят така:
“1. извършва оценяване на инвестиционните проекти по условията на чл. 141, ал. 2;
2. упражнява строителен надзор”.
2. В ал. 2 след думите “ал. 1, т 1” се добавя “и/или т. 2”.
Има предложение на народния представител Йордан Мирчев, което комисията подкрепя.
Преди малко колегата Димитър Димитров каза, че оттегля предложението си за чл. 166.
Следващото предложение също е оттеглено.
И предложението на господин Владимиров е оттеглено.
На основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, комисията предлага § 112 да се раздели на два параграфа – 124 и 125:
“§ 124. Член 166 се изменя така:
“Чл. 166. (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:
1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;
2. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за упражняване на дейността по ал. 1, т. 1 при условията и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(3) Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(4) Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекти за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(5) За издаване на лиценз по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет.
(6) За специалните обекти на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, информацията за които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени със заповед на съответния министър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Господин Ляков, желаете ли да защитите предложението си? Оттегляте го. Благодаря.
И другите предложения, които не са подкрепени от комисията, са оттеглени.
Моля да гласувате текста, предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 125 има предложение на народните представители Евгени Чачев, Иван Иванов, Александър Маринов и Борислав Китов.
Комисията подкрепя по принцип направеното предложение.
Предложението на Стилиян Гроздев също се подкрепя от комисията.
Предложението на Борислав Владимиров също се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага да се създаде § 125:
“§ 125. Член 167 се изменя така:
“Чл. 167. (1) Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване на несъстоятелност;
2. членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица са специалисти със завършено висше образование с образователно квалификационна степен “магистър”, имат най-малко пет години стаж по специалността в областта на инвестиционното проектиране и/или строителството, не са допуснали и/или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на “лишаване от свобода”, освен ако не са реабилитирани;
3. не е допуснало и/или извършило системи нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му.
(2) Лицензът се издава за срок пет години и се вписва в публичен регистър при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За издаване на лиценза юридическото лице или едноличният търговец подава заявление по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец, към което прилага:
1. заверено копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице или на едноличния търговец;
2. удостоверение от данъчната служба, че юридическото лице или едноличният търговец няма задължения към държавата;
3. списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване на съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите с доказателства за професионалния им опит и за петгодишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1;
4. доказателства за професионалния опит и за петгодишния стаж на членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец;
5. удостоверение от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и физическите лица, чрез които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 не са допуснали или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му;
6. свидетелство за съдимост.
(3) Лицензът или отказът се издава в тримесечен срок от подаване на заявлението.
(4) Лицензът може да бъде прекратен преди изтичане на срока, за който е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец, или когато:
1. органите на Дирекцията за национален строителен контрол отменят като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето, упражняващо строителен надзор, за всеки отделен обект;
2. са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията за строителен надзор за всеки отделен обект;
3. с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по този закон или нормативните актове по прилагането му;
4. с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от три пъти за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или на едноличния търговец;
5. отпадне някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.
(5) Лицензът или отказът за издаването му, както и отнемането на лиценз подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Искате думата по този параграф ли? Заповядайте.
Ваня Цветкова (НДСВ): Консултантът е експертно юридическо лице, което, за да получи лиценз за различните видове строежи, е необходимо в състава си да съдържа най-различни видове специалисти. В експлоатация не се въвеждат само обекти от жилищно, културно-битово и друго строителство, а и всички видове промишлени и други обекти, така че в състава би трябвало да има химици-технолози, технолози хранително-вкусова промишленост, юристи, икономисти, а не само строителни инженери и архитекти.
Това предложение го направих и на заседанието на самата комисия и то беше подкрепено от почти всички колеги, но явно е направен някакъв пропуск при записа.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: А, не, не!
Ваня Цветкова: Да, не го твърдя, но моля за разбиране. След думите “по специалността” да се сложи точка. “В областта на проектирането и/или строителството”, и да се продължи – “не са допуснали и/или извършили системни нарушения”.
Значи текстът да стане така: “…по специалността, не са допуснали и/или извършили системни нарушения по този закон” и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Председателят на комисията смята ли, че това е редакционна поправка?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Госпожа Ваня Цветкова предлага да отпадне. Аз бих подкрепил нейното предложение, разбира се, ако народните представители се съгласят, да отпаднат думите “в областта на инвестиционното проектиране и/или строителство”, но не съм съгласен, че това е прието от комисията. Волята на комисията по време на заседанието е точно изразена.
Но подкрепям нейното предложение за отпадане на думите, които тя предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Да.
Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.
Най-напред ще гласуваме предложението на госпожа Цветкова за отпадане.
Моля да гласувате.
Гласували 102 народни представители: за 96, против 6, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля да гласувате текста, предложен от комисията, с приетата корекция.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 113 по номерацията на вносителя има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, в останалата част е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 113, който става § 126:
“§ 126. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите “Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват” се заменят с “Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:”;
б) в т. 4 думите “контрол по спазването” се заменят със “спазване”;
в) т. 6 се изменя така:
“6. годност на строежа за въвеждане в експлоатация”.
г) създават се точки 7 и 8:
“7. оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;
8. оценка за енергийна ефективност.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория.”.

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “Предписанията” се добавя “и заповедите” и думите “дневника на строежа” се заменят със “заповедната книга”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “Дирекцията за национален строителен контрол” се заменят с “Регионалната дирекция за национален строителен контрол”.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
“(6) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.”
7. Досегашната ал. 6 се отменя.
8. В ал. 7, изречение първо, думата “инвеститора” се заменя с “възложителя”.”
“§ 114. Досегашният Раздел IV става Раздел III.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 114, който става § 127.
По § 115 има предложение от народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 115, който става § 128:
“§ 128. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите “и изпълнени” се заменят с “изпълнени и поддържани”;
б) в т. 1 след думата “конструкции” се добавя “и на земната основа”;
в) точка 5 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда.”
3. В ал. 3 след думите “Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се добавя “съвместно с компетентните министри”, думата “издава” се заменя със “издават”, след думите “ал. 1” се добавя “и ал. 2”, и думата “приемането” се заменя с “въвеждането в експлоатация” и накрая се добавя “и за техническа паспортизация за безопасна експлоатация и поддържане на строежите”.
4. Създават се алинеи 4 и 5:
“(4) Министерският съвет приема всяка година по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството списък на обектите, които трябва да се приведат в съответствие с изискванията за достъпна среда.
(5) Министерският съвет приема всяка година по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на председателя на Държавната агенция по енергийна ефективност списък на обектите, които трябва да се приведат в съответствие с изискванията за енергийна ефективност.”
“§ 116. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “(инвеститор, строител, лицето, упражняващо строителен надзор, и др.)” се заличават.
2. В ал. 2, изречение второ, накрая се поставя запетая и се добавя “или от упълномощено от него длъжностно лице”.
3. В ал. 3 след думата “лица” се добавя “и специализираните контролни органи” и думите “дневник на строежа, който” се заменя със “заповедната книга на строежа, която”.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 116, който става § 129.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По съдържанието на параграфи от 126 до 129 включително има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 117 има предложение на народния представител Панайот Ляков – в чл. 171 се създава нова ал. 3:
“(3) Претенциите за възстановяване на щети не могат да надхвърлят размера на застрахователното покритие.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Евгени Чачев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Марина Дикова също е оттеглено.
На основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, комисията предлага § 117 да се раздели на пет параграфа - § 130, 131, 132, 133, 134:
“§ 130. Член 171 се изменя така:
“Чл. 171. (1) Проектантът, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
(2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Не виждам господин Ляков в залата, затова трябва да подложим на гласуване неговото предложение, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласувате.
Гласували 98 народни представители: за 32, против 65, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате текста, предложен от комисията за § 130.
Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
Съдържанието на § 130 е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 131 има предложение на народния представител Евгени Чачев – в чл. 172 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Застраховките по чл. 171 се сключват за срок от една година и покриват отговорността на застрахования за негови неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора или в периода от ретроактивната дата до сключването на договора, ако вредите от тях са настъпили в срока на договора.”
2. В ал. 5 думите “вредоносно действие” се заменят с “неправомерно действие”.
3. В ал. 3 е необходимо да се определи точно от кой момент ще започне да тече 15-дневният срок, защото “започването на професионалната дейност”, както сега се предлага, е твърде неопределено…
Мисля, господин председател, че т. 3 не може да се гласува в този вид.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага да се създаде § 131:
“§ 131. Член 172 се изменя така:
“Чл. 172. (1) Застраховките по чл. 171 се сключват за срок една година и покриват отговорността към застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:
1. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора;
2. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор.
(2) Ретроактивната дата по смисъла на ал. 1 е датата на започване на дейност от лице по чл. 171. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е пет години преди сключването на застрахователния договор.
(3) Застрахователният договор се сключва от лицата по чл. 171 в 15-дневен срок от започване на професионалната им дейност.
(4) Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност.
(5) При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето по чл. 171 е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от пет години, следващ прекратяването на дейността, в случай, че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Не виждам народния представител Евгени Чачев, който е направил предложение, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласувате предложението на народния представител Евгени Чачев.
Гласували 102 народни представители: за 20, против 74, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 131, предложено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против 1, въздържали се няма.
Параграф 131 е приет.

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 132 има предложение на народния представител Евгени Чачев:
В чл. 173, ал. 2 думата “допълнителна” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Иван Николаев Иванов:
В чл. 173, ал. 2 накрая да се добави “ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде § 132:
“§ 132. Член 173 се изменя така:
“Чл. 173. (1) С договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект.
(2) Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте, за да защитите предложението си.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Предложението, което правя за допълнителен текст към ал. 2 на чл. 173 считам, че е напълно логично.
Ще ви прочета текста на самата алинея, която иначе се подкрепя от комисията, а именно:
“(2) Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството”.
Това е напълно логично, ако тези материали са действително на възложителя и затова моето допълнение е: “ ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост”, но ако това са материали на изпълнителя, по същество възложителят не може да изисква такава застраховка. Това е негово право тогава, когато или той е платил за тези материали, или те са негова собственост. Другото е вменяване на задължения, без да има основание за това над друго лице, в случая на изпълнителя, поради което настоявам да бъде подкрепено предложението ми.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, господин Иванов.
След като чухте обосновката, моля да гласувате предложението на народния представител Иван Николаев Иванов.
Гласували 92 народни представители: за 77, против 10, въздържали се 5.
Предложението след добрата обосновка е прието.
Следващото предложение е на народния представител Евгени Чачев, който отсъства и не може да го защити.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 15, против 67, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 132, който е предложен от комисията с приетото вече изменение, предложено от народния представител Иван Иванов.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Параграф 132 е приет.
Преминаваме към разглеждането на § 133.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 133 има предложение на народния представител Васил Паница.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Марина Дикова.
Предложението е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Ремзи Осман.
Предложението е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага да се създаде § 133 със следната редакция:
“§ 133. Член 174 се изменя така:
“Чл. 174. (1) Държавните органи и възложителят могат да изискват от лицата по чл. 171 доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в седемдневен срок от писменото им поискване.
(2) В случай, че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от лицата по чл. 171, той може да спре всички плащания, които им дължи”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Бихте ли прочели и следващия параграф?

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 134 има предложение на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Николай Бучков.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Марина Дикова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага да се създаде § 134 със следния текст:
“§ 134. Член 175 се изменя така:
“Чл. 175. (1) След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.
(2) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.
(3) При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа органът, одобрил проектите, е длъжен:
1. да предприеме действията по чл. 226, ал. 2 или 4 – в случаите по чл. 154, ал. 2, точки 5-8;
2. да разпореди съставянето на констативен акт и да уведоми органите на Дирекцията за национален строителен контрол – в случаите по чл. 154, ал. 2, т. 1-4.
(4) Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.
(5) Цялата екзекутивна документация се представя за предсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем – и на Агенцията по кадастъра.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
По параграфи 133 и 134 има ли бележки? Не виждам.
Моля да ги гласувате.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 135 има предложение на народния представител Ремзи Осман – в чл. 176, ал. 1, изречение първо след думите “ал. 1” се добавя “и ал. 2”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 118, който става § 135:
“§ 135. В чл. 176 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така:
“След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор.”;
б) в изречение трето думата “инвеститора” се заменя с “възложителя”.
2. В ал. 4 думата “инвеститорът” се заменя с “възложителят”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли бележки по този параграф? Няма.
Моля да гласувате § 135, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 119 има предложение на народния представител Евгени Чачев – в чл. 177, ал. 2, т. 6 думите “ал. 6” се заменят с “ал. 5”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Дайте предложението на комисията – на основание чл. 50.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: На основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове комисията предлага § 119 да се раздели на три параграфа - § 136, § 137 и § 138:
“§ 136. Член 177 се изменя така:
“Чл. 177. (1) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5.
(2) Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.
(4) Когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия е необходим технологичен срок от време, възложителят може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация.
(5) Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества.
(6) За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има предложение на народния представител Евгени Чачев, което не е прието от комисията.
Моля да го гласувате.
Гласували 87 народни представители: за 15, против 66, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 136, предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Параграф 136 е приет.
Половин час почивка! (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля да представите чл. 178, господин Кирчев. Не представяйте предложението на вносителя, а само неприетите предложения и текста на комисията.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Предложение на народния представител Евгени Чачев:
“1. В ал. 5 думата “упълномощеното” да се замени с “упълномощено”, а след думите “ал. 1” се добавя “ал. 3”.
2. В ал. 6 след думите “ал. 1” се добавя “ал. 3”.”
Комисията подкрепя предложението по т. 1 в първата му част и не подкрепя останалите предложения.
“§ 137. Член 178 се изменя така:
“Чл. 178. (1) Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177.
(2) Не подлежат на въвеждане в експлоатация строежите от шеста категория.
(3) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:
1. не са извършени мероприятията, предвидени в част “Вертикална планировка” по одобрения проект;
2. не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;
3. не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект.
(4) Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.
(5) При нарушения на алинеи 1 и 4 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(6) При нарушение на алинеи 1 и 4 в специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи, забранява с мотивирана заповед обитаването, съответно ползването на строежите, и разпорежда извършването на необходимите действия по привеждането им в съответствие с издаденото разрешение за ползване и другите строителни книжа.
(7) След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от органите по чл. 177.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Кирчев.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Чачев в т. 2, което не е прието от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 24, против 70, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 137.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По предложението на вносителя – комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага да се създаде § 138:
“§ 138. Член 179 се изменя така:
“Чл. 179. (1) Собствениците или лицата, които управляват строежите и поземлените имоти, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващия се вид.
(2) Кметът на общината (района) въз основа на констативен протокол, съставен от служителите на общината (районната) администрация, може да задължи със заповед лицата по ал. 1 за тяхна сметка да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да се извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. При установена непосредствена опасност кметът на общината (района) допуска предварително изпълнение на заповедта.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на заинтересуваните лица и може да се обжалва по реда на чл. 215.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви. Може би да представите и следващото предложение, по § 120, тъй като не е неприето, господин Кирчев.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: “§ 120. В чл. 180 думата “скица” се заменя с “виза за проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Представете направо предложението на комисията за § 120, който става § 139.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: “§ 139. В чл. 180 думите “урегулиран” и “предвиден за застрояване” се заличават, а думата “скица” се заменя с “виза за проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: И следващия параграф, моля!
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: “§ 121. В чл. 181, ал. 2 думите “съгласно чл. 159, ал. 2” се заличават.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 121, който става § 140.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кирчев.
Имате думата за изказвания по тези три параграфа. Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 138, § 120, който става § 139, и § 121, който става § 140, ан блок.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Предложение на народния представител Васил Маринчев: “Създава се нов § 121а…”
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Оттегляте го. Благодаря, господин Маринчев.
Представете следващия параграф, господин Кирчев.

ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията предлага да се създаде нов § 141:
“§ 141. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Строеж в чужд поземлен имот и строеж под повърхността на земята в чужд поземлен имот имат право да извършват и лицата, в полза на които е издадена заповед по чл. 193, ал. 3 и 4. На същите се издава разрешение за строеж по чл. 148.”
Следва предложение на народния представител Васил Маринчев, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 122, който става § 142:
“§ 142. Член 183 се изменя така:
“Чл. 183. (1) В съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор с нотариална форма с останалите собственици.
(2) Надстрояване или пристрояване на сграда – етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със съсобственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
(3) Когато държавата или общината е съсобственик на урегулиран поземлен имот, договорите по ал. 1 и 2 се сключват в писмена форма. Когато държавата или общината е собственик на имот в сграда – етажна собственост, съгласието по ал. 2 е в писмена форма. Редът и условията за сключване на договорите от държавата и общините по ал. 1 и 2, както и за даване на съгласие по ал. 2, се определят съответно с правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.”
Предложение на народния представител Васил Маринчев:
“Създава се нов § 122а:
“§ 122а. Член 184 се отменя.”
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 143:
“§ 143. Член 184 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Гласуваме § 141, § 122, който става § 142, и § 143 ан блок.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Има предложение на народния представител Васил Маринчев.
Вносителят оттегли предложението си по т. 1, а комисията подкрепя предложението в останалата му част и предлага да се създаде § 144:
“§ 144. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови алинеи 3 и 4:
“(3) Когато с проекта за преустройство се предвижда присъединяване на обща част в сграда – етажна собственост, към самостоятелен обект в етажната собственост или създаване на самостоятелен обект от обща част на сграда – етажна собственост, се сключва договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост. Въз основа на одобрения проект и на договора се издава разрешение за строеж.
(4) Държавата и общините сключват договори по ал. 3 при условия и по ред, определени съответно с правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
4. Създава се ал. 7:
“(7) Преустройството по ал. 3 се отбелязва в кадастъра, съответно договорите по ал. 3 и ал. 4 се вписват в имотния регистър.”
Има предложение на народния представител Васил Маринчев за създаване на нов § 122в, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 122в, който става § 145:
“§ 145. Член 186 се изменя така:
“Чл. 186. (1) Изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради – етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост.
(2) Инсталация за централно отопление или газоснабдяване в съсобствена сграда или в сграда – етажна собственост, се прокарва с изрично писмено съгласие на не по-малко от две трети от всички собственици.”
Има предложение на народния представител Васил Маринчев за създаване на нов § 122г.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 122г., който става § 146:
“§ 146. Членове 187, 188 и 189 се отменят.”
Има предложение на народния представител Васил Маринчев за създаване на нов § 122д.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 122д, който става § 147:
“§ 147. В чл. 191 ал. 4 се изменя така:
“(4) Размерът на обезщетенията се определя по реда на чл. 210.”
Следва предложение на народния представител Васил Маринчев за създаване на нов § 122е.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 122е, който става § 148.”

"§ 148. Член 192 се изменя така:
"Чл. 192. (1) Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите.
(2) Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината.
(3) Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.
(4) С правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договора по ал. 1.
(5) Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за държавните поземлени имоти, съответно – с решение на общинския съвет за общинските поземлени имоти.
(6) Цената на правото на преминаване по ал. 2 и 3 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 2 и 3.
(7) Договорът по ал. 1 и заповедта по ал. 2 се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване.
(8) Заповедта по ал. 3 се вписва в имотния регистър на партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна или общинска собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Кирчев.
Изказвания по тези текстове? Няма изказвания.
Моля да гласувате параграфи 144, 146, 147 и 148 ан блок, подкрепени от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Следващото предложение е за нов § 122ж.
Моля, редакцията на комисията пак по предложение на господин Маринчев.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията подкрепя предложението на господин Маринчев и предлага следната редакция на § 122ж, който става § 149:
"§ 149. Член 193 се изменя така:
"Чл. 193. (1) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите.
(2) С договора по ал. 1 се придобива правото да се изгради и придобие собствеността върху отклонението от общата мрежа на техническата инфраструктура в чуждия имот.
(3) Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със заповед на кмета на общината.
(4) Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.
(5) С прокарването на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това е изрично уговорено между собствениците с договора по ал. 1.
(6) Влошаване в условията на застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за държавни поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет – за общинските поземлени имоти.
(7) Разрешение за строеж на отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се издава на титуляра на учреденото право по ал. 1, 3 и 4.
(8) Цената на учреденото право по ал. 3 и 4 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 3 и 4.
(9) Договорът по ал. 1 и заповедта по ал. 3 се вписват в имотния регистър на партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и по партидата на поземления имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
(10) Заповедта по ал. 4 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за държавна или за общинска собственост.
(11) При бедствия, аварии и катастрофи отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до отделни обекти могат да се прокарват временно – до преодоляване на последствията от бедствието, аварията или катастрофата, през чужди недвижими имоти въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със съответен закон. В този случай разрешение за строеж не се издава.
(12) За вредите по ал. 11 собствениците на засегнатите имоти се обезщетяват непосредствено след овладяване на бедствието, аварията или катастрофата при условията и по реда на специален закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кирчев.
Изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 122ж, който става § 149, в окончателната редакция на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
По следващия параграф има две оттеглени предложения на господин Маринчев.
Моля да представите предложението на комисията въз основа на неговото предложение по § 122к.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 122к, който става § 150:
“§ 150. Член 201 се изменя така:
“Чл. 201. (1) При съдебна делба на урегулиран поземлен имот с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти съдът изисква становище от общинската (районната) администрация относно поделяемостта на имота.
(2) Урегулираните поземлени имоти са неподеляеми, когато не може да се изготви проект за разделянето им на две или повече части, без да се създава недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи и без да се създават урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност под минимално установените по закон за определените с плана за застрояване за разделяния имот характер и начин на застрояване.
(3) Когато урегулираният поземлен имот е поделяем, главният архитект на общината (района) нарежда с мотивирано предписание до страните да внесат проект за изменение на действащия план за регулация. Заповедта за изменение на плана за регулация влиза в сила по реда на чл. 15, ал. 6 и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба. За урегулирани поземлени имоти, които имат статут на обекти на културно-историческото наследство, се изисква предварително съгласуване с Министерството на културата.
(4) Когато регулираният поземлен имот е неподеляем, главният архитект изпраща свое становище в съда в 14-дневен срок от постъпването в общината на искането на съда по ал. 1.
(5) Съдът разглежда становището на главния архитект по ал. 4. Когато прецени, че становището е необосновано и не са налице пречките по ал. 2 за разделяне на урегулирания поземлен имот, съдът с определение издава задължителни указания за изменение на плана за регулация по реда на ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кирчев.
Има ли желаещи за изказвания по този параграф? Няма.
Подлагам на гласуване § 150 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграф 150 е приет.
Моля следващите параграфи, господин Кирчев – 123, 124, 125, 126, по които текстовете на вносителя са подкрепени.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 123, който става § 151.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 124, който става § 152.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 125, който става § 153.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 126, който става § 154.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 127, който става § 155.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези параграфи. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване ан блок текстовете на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстовете се приемат.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Предложение на народния представител Панайот Ляков – да се възстанови Глава осемнадесета със заглавие: “Общински фонд “Устройство на територията”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по това предложение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ляков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 19, против 61, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Предложението на господин Хубенов е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Предложение на народния представител Евгени Чачев за създаване на нов § 127а.
Комисията подкрепя предложението за § 127а, който става § 156 със следното съдържание:
“§ 156. В чл. 213 думите “индивидуалните административни” се заменят с “административните”.”
По § 128 има предложение от народния представител Евгени Чачев – в чл. 215 се създава нова ал. 5:
“(5) Подлежат на съдебно обжалване по Закона за административното производство или Закона за Върховния административен съд и всички други актове, които засягат права на граждани и юридически лица, освен изрично посочените със закон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 128, който става § 157.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по тези параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване § 127а, който става § 156.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
Подлагам на гласуване предложението на господин Чачев по § 128, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 34, против 50, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 128, подкрепен от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.

ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 129 има предложение на вносителя.
Има предложение на народния представител Васил Маринчев:
Член 216 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 129, който става § 158:
"§ 158. Член 216 се изменя така:
"Чл. 216. (1) Не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите):
1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива;
2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива.
(2) Административните актове по ал. 1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи.
(3) Жалбите се подават от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, по реда на Закона за административното производство.
(4) Жалбите и протестите срещу актовете по ал. 1 спират изпълнението им.
(5) Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол се произнася с мотивирана заповед по основателността на подадената жалба след преценка на нейната допустимост в 15-дневен срок от постъпването й. Със заповедта си началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт.
(6) Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това е едно от малкото мои предложения по този закон, което не е прието. Умолявам колегите внимателно да вникнат в предложението и да го подкрепят.
Става въпрос за следното. В чл. 216 на практика се въвеждат норми, с които се избягва съдебният контрол на незаконосъобразни действия на някакъв административен началник – това е в ал. 1. По-нататък дори има текст, че административен орган ще се произнася по законосъобразност на някакъв акт. Според мен в една конституционна държава законосъобразността се преценява само от съда, но не и от следващ административен орган. Не мога да приема по никакъв начин, че трябва да се избягва съдебният контрол. Дори и да изглежда на пръв поглед, че там, където не е в съответствие точно с устройствения план, там може архитектите да се произнасят. Не мога да го приема. Щом има действие, от което гражданинът не е доволен, той трябва да се отнесе към съда, особено когато се отнася за законосъобразност, по-висшата инстанция да отменя, да се произнася по законосъобразност, това за мен е неприемливо.
Умолявам колегите: вникнете в текста на чл. 216, както се предлага, та дори и стария чл. 216, той беше горе-долу същият. Умолявам ви да вземете разумното решение да се отмени чл. 216. Не може да се избягва съдебният контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Маринчев.
Има ли други желаещи за изказвания по това предложение на господин Маринчев? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на господин Маринчев, което не е подкрепено от комисията, за отпадането на този текст от законопроекта.
Гласували 92 народни представители: за 23, против 65, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста в редакцията на комисията за § 129, който става § 158.
Гласували 76 народни представители: за 68, против 5, въздържали се 3.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията предлага § 130 да отпадне.
"§ 130. Създава се чл. 216а:
"Чл. 216а. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощеното от него длъжностно лице може да отмени заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, когато те не са били обжалвани пред съда в съответните случаи:
1. когато се открият нови обстоятелства, които не могат да бъдат известни на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол при постановяване на неговата заповед;
2. когато по надлежния съдебен ред се установи престъпно действие от страната или от нейния представител, участвали в административното производство, във връзка с постановяване на заповедта на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол;
3. когато заповедта е основана на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или е основана на постановление на съд, което впоследствие е било отменено.
(2) Молбата за отменяне на заповедта на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол се подава в тримесечен срок от узнаване на обстоятелството, което служи за отменяне на заповедта, но не по-късно от една година от настъпване на обстоятелството.
(3) До произнасянето по молбата началникът на Дирекцията за национален строителен надзор или упълномощеното от него длъжностно лице може да спре изпълнението на обжалваната заповед.
(4) Актовете по алинеи 1 и 3 подлежат на обжалване по реда на чл. 215.”
Комисията предлага този § 130 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по този текст. Няма желаещи.
Гласуваме предложението на комисията за отпадането на § 130.
Гласували 88 народни представители: за 86, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 131 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 131, който става § 159.
“§ 159. В чл. 217 се правят следните изменения:
“1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 4 се отменя;
в) точка 5 се отменя;
г) точка 6 се отменя;
д) създава се нова т. 7:
“7. актовете за въвеждане на строежите в експлоатация.”
е) досегашната т. 7 става т. 8;
ж) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
“9. заповеди по членове 179 и 195;”
з) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея текстът след думите “чл. 209, ал. 2” се заличава.
2. В ал. 2 след думите “да спре” се добавя “изпълнението на”, а думите “и 5” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Гласуваме § 159 в редакция на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Ново предложение на господин Маринчев за § 131а, което е оттеглено.
Следва § 132.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 132 има предложение на народния представител Панайот Ляков - в чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Жалбоподателите срещу подробните устройствени планове…”
Панайот Ляков (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Господин Ляков го оттегля.
Следващото предложение – на госпожа Андреева, е оттеглено.
Предложението на господин Чачев е подкрепено.
Моля Ви редакцията на комисията за § 132.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията предлага следната редакция на § 132, който става § 160:
“§ 160. В чл. 219 се създава ал. 3:
“(3) За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за административното производство, съответно Законът за Върховния административен съд.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по този параграф? Няма.
Моля да гласуваме § 132, който става § 160.
Неприетото предложение на господин Ляков беше оттеглено в залата.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 133, който става § 161:
“§ 161. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “чрез Дирекцията за национален строителен контрол” се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху дейността на Дирекцията за национален строителен контрол.
(3) Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на изискванията за пожарна безопасност.
3. Алинея 4 се отменя.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 134, който става § 162.
“§ 162. В чл. 221 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто:
“Дирекцията за Национален строителен контрол задължително застрахова служителите си срещу злополука и застраховка “Живот” за сметка на своя бюджет.”
2. В ал. 5:
а) в т. 1 накрая се добавя “и 3”;
б) точка 2 се изменя така:
“2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в държавните и общинските администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните централни и териториални администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по тези два параграфа? Няма желаещи.
Моля да гласуваме ан блок § 161 и § 134, който става § 162 в редакция на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 135 има предложение на Евгени Чачев – в чл. 222, ал. 1, т . 6 думите “строителни продукти” се заменят със “строителни изделия”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 135, който става § 163:
“§ 163. В чл. 222 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира незаконни строежи;
2. спира строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи, извършвани в отклонение на одобрените строителни книжа и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;
6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и др.;
8. издава разрешения за ползване на строежи или отказва издаването им;
9. предлага отнемането на разрешения за оценяване съответствието на строителните продукти и на разрешения за издаване на технически одобрения;
10. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
11. издава заповед за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на Закона за административното производство;
12. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и др. на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;
13. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и др.;
14. налага предвидените в този закон санкции.
(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно своята компетентност:
1. констатират незаконно сроителство;
2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
3. констатират нарушения при издаването на строителни книжа;
4. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;
5. обследват аварии в строителството;
6. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториално-устройствена защита;
7. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
8. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления;
9. заверяват заповедни книги в предвидените от закона случаи.”
2. В ал. 3 думите “за забрана на достъпа и ползването” се заменят със “за забрана на ползването, достъпа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Кирчев.
Имате думата за изказвания по тези текстове.
Има предложение по тях на господин Чачев, което не е прието. Няма желаещи.
Гласуваме предложението на господин Чачев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 14, против 82, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Гласуваме редакцията на комисията за § 135, който става § 163.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: По § 136 има предложение на народния представител Васил Маринчев – в чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(1) В общинските технически служби се назначава служител или група служители за контрол по строителството, които осъществяват контрола по ал. 1, предотвратяват, недопускат и констатират нарушения в строителството.
(2) При констатиране на незаконен строеж или на незаконосъобразно ползване на строеж служителите по ал. 2 са длъжни в тридневен срок да съставят и връчат на нарушителя констативен акт по чл. 224, ал. 2 или по чл. 178, ал. 5.”
2. Създават се нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
“(4) В тридневен срок от изтичането на срока за възражения кметът на общината издава заповед за спиране на незаконното строителство или за забрана на ползването на строежа.
(5) Когато нарушителят е неизвестен, копие от констативния акт и от заповедта на кмета се залепват на обекта и на видно място в общината.
(6) Със заповедта по ал. 4 кметът на общината може да нареди на дружествата-доставчици на вода и енергия да прекратят доставките до съответния строеж. При неизпълнение на това нареждане в указания срок кметът на общината може да наложи имуществена санкция в размер до 5 хил. лв. на съответното дружество.
(7) Жалбите срещу заповедите по ал. 4 не спират изпълнението им.
(8) Констативният акт и заповедта на кмета на общината се изпращат в тридневен срок от издаването им в Дирекцията за национален строителен контрол.
(9) Началникът на съответната регионална дирекция за национален строителен контрол със заповед потвърждава или отменя заповедта по ал. 4 в 30-дневен срок от получаването й. В случай, че заповедта не бъде потвърдена или отменена в този срок, тя се счита за обезсилена по право след изтичането му.
(10) Констативните актове по ал. 3 са основание Дирекцията за национален строителен контрол да упражни контролните си функции по този закон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 136, който става § 164:
“§ 164. В чл. 223 ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) В администрацията на всяка община се назначава служител или служители за контрол на строителството, които осъществяват контрола по ал. 1, предотвратяват, не допускат и констатират нарушения в строителството.
(3) При констатиране на незаконен строеж или на незаконосъобразно ползване на строеж, служителите по ал. 2 и 3 са длъжни в 3-дневен срок да съставят и връчат на нарушителя констативен акт по чл. 224, ал. 2 или по чл. 178, ал. 5. В 3-дневен срок от изтичането на срока за възражения констативният акт се изпраща в Дирекцията за национален строителен контрол. Когато нарушителят е неизвестен, копие от констативния акт се поставя на обекта и на видно място в общината”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
Заставайки отново на тази трибуна трябва да призная, че не храня кой знае какви надежди, че мнозинството ще вникне в това, което предлагам и ще ме подкрепи, но все пак ще се опитам да направя такъв опит.
Със създаването на Дирекция за национален строителен контрол от общините се иззеха функциите по контрола върху незаконното строителство. Общините престанаха да се занимават с това нещо, да издават санкции, да спират незаконно строителство, да събарят незаконни строежи. Всички тези неща станаха функции на дирекцията.
За съжаление, дирекцията е една. Тя има регионални дирекции, но те са по-далече от мястото, където възниква незаконното строителство, а там, близко до мястото, където възниква това незаконно строителство, са именно общините. И те са първите, които могат да констатират това незаконно строителство.
В този смисъл аз подкрепям двете алинеи, които на практика съвпадат с моето предложение – в техническите служби да има хора – човек или група служители, които да се занимават с контрола по незаконното строителство. Но дотук.
Оттам нататък, когато става въпрос за предприемане на някакви действия за спиране или ограничаване на незаконното строителство, общините са вече с вързани ръце, затова нашето предложение се състои именно в това – след като бъде констатирано незаконно строителство, кметът на общината да може да разпореди неговото спиране, да наложи прекъсване на електрозахранването, захранването с вода и др.под. и то в рамките само на 30-дневен срок. През това време самият кмет е длъжен да сезира регионалната дирекция за национален строителен контрол, която да се произнесе в този 30-дневен срок. Затова пък, за да не се бави процедурата, да не се спира изрично, ако чиновниците дремят и не се произнесат по заповедта на кмета, след 30 дни тя се счита за обезсилена. Разбира се, ако дирекцията я потвърди със свой акт, ако предприеме действия против незаконно строителство, това вече е друг въпрос.
Апелирам да се вникне в това предложение.
Според мен гражданите, пострадали от незаконно строителство, претърпели вреди от незаконно строителство, ще бъдат доволни от такива текстове. Техните интереси ще бъдат малко по-добре защитени, така че апелирам: колеги, не бързайте да отхвърляте предложения на опозицията. Мисля, че това е по-доброто за хората. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Маринчев.
Други изказвания няма.
Моля да гласувате предложението на господин Маринчев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 19, против 72, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Гласуваме редакция на комисията за § 136, който става § 164.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев: Продължаваме с § 137.
Има предложение на народния представител Иван Николаев Иванов:
Наименованието на Глава двадесет и първа се изменя така: “Незаконно строителство”.
Комисията не подкрепя предложението.
На основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, комисията предлага § 137 да се раздели на пет параграфа: § 165, § 166, § 167, § 168 и § 169.
“§ 165. Наименованието на Глава двадесет и първа се изменя така:
“Глава двадесет и първа - Недопускане и отстраняване на незаконно строителство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За изказване заповядайте, господин Иванов, по предложението Ви за наименованието на главата.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Предложението, което правя, е свързано със следното: първо, действащото към момента заглавие на тази глава е “Административни действия във връзка с незаконното строителство”. В известна степен това заглавие по-пълно се свързва с Част пета, която е “Контрол върху устройството на територията”.
Нека за видим какво всъщност предлага вносителят – главата да бъде “Недопускане и отстраняване на незаконно строителство”? По същество това са две действия, коит са взаимно изключващи се. Ако се осъществи недопускането на незаконното строителство, няма да има отстраняване на незаконното строителство. Вместо да се запише действително един такъв текст, който е взаимно противоречив, моето предложение е главата да бъде единствено “Незаконно строителство”, защото това е Глава двадесет и първа, която е под шапката на Част пета, в която съвсем ясно в заглавието е казано “контрол върху устройството на територията”. Ясно е, че това са функциите на държавата по отношение на законното строителство във всичките му фази, включително превантивни мерки срещу незаконно строителство с цел да се ограничи то, както и отстраняване на незаконното строителство.
Ето защо, уважаеми господин председател, апелирам към моите колеги да подкрепят моето предложение, което е според мен много по-логично и е на базата на цялата глава. Мерси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте аргументите на господин Иванов относно неговото предложение.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 19, против 68, въздържал се1.
Предложението на народния представител Иван Николаев Иванов не се приема.
Подлагам на гласуване § 137 по номерацията на вносителя, както го предлага комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 3.
Параграф 137 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 166 има предложение от народния представител Ваня Цветкова.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция за § 166:
"§ 166. Член 224 се изменя така:
"Чл. 224. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощени от него лица спират с мотивирана заповед изпълнението на строеж или част от него, който се извършва:
1. без одобрени инвестиционни проекти и/или разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностни лица на общините или на Дирекцията за национален строителен контрол. Актът се връчва на заинтересованите лица, които могат да подадат възражение в 7-дневен срок.
(3) Когато собственикът на строеж по ал. 1 и/или извършителят са му неизвестни, копие от констативния акт се поставя на строежа и на определено място в общината. Ако констативният акт не бъде оспорен в 14-дневен срок, същият е основание да се предприемат действията по чл. 225.
(4) Със заповедта по ал. 1 се дават задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(5) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му.
(6) При констатиране на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 органите за национален строителен контрол спират строителството, забраняват достъпа до строежа и изпращат преписката на началника на Дирекцията за национален строителен контрол за образуване на производство по чл. 225."
По § 167 има предложение от народния представител Евгени Чачев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Ваня Цветкова
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 167:
"§ 167. Член 225 се изменя така:
"Чл. 225. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи или на части от тях.
(2) Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:
1. в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и без строителни книжа;
2. без съгласувани инвестиционни проекти и/или разрешение за строеж;
3. при съществени отклонения от съгласувания инвестиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4;
4. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностни лица на общините или на Дирекцията за национален строителен контрол. Актът се връчва на заинтересованите лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок.
(4) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от органите на Дирекцията за национален строителен контрол самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на дирекцията или от упълномощено от него длъжностно лице, по ред, установен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава изпълнителен лист за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 237, буква "и" от Гражданския процесуален кодекс.
(6) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:
1. лицето, упражнило строителен надзор;
2. строителя – в случай, че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от Дирекцията за национален строителен контрол или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;
3. строителя – в случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4;
4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти – при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и/или с предназначението на земята.
(7) Отговорността на лицата по ал. 6 е солидарна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте параграфите 166 и 167. Предложенията на народните представители Евгени Чачев и Ваня Цветкова се приемат по принцип.
Ако няма желаещи за изказване, подлагам на гласуване новите редакции на параграфи 166 и 167, както бяха докладвани от председателя на комисията.
Моля, гласувайте двата параграфа.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 166 и 167 са приети в новите им редакции.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 168 има предложение на народния представител Евгени Чачев:
“В чл. 226, ал. 3 думата “констативния” да се замени с “констативен”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ваня Цветкова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 168:
“§ 168. Чл. 226 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евгени Чачев в чл. 226, ал. 3 думата “констативния” да се замени с “констативен”, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 72 народни представители: за 6, против 63, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 168.
Моля, гласувайте.
Гласували 70 народни представители: за 63, против 1, въздържали се 6.
Параграф 168 се приема.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 169 има предложение от народния представител Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция за § 169:
“§ 169. Член 227 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване § 169 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 66 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 3.
Параграф 169 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 138 с номерация на вносителя има предложение на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Комисията подкрепя предложението.
Господин Димитров си оттегли предложението.
Има предложение на народния представител Евгени Чачев:
“В чл. 230 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Устройствените схеми и планове се изработват от проектанти – физически лица, които имат право да извършват проектантска дейност.”
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Служители в териториалните администрации не могат да изработват проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти за територии, които са свързани с тяхната служебна дейност.”
Комисията не подкрепя предложението.
Господин Владимиров си оттегли предложението.
Има предложение от народния представител Иван Иванов:
“В чл. 230, ал. 3 се добавя “когато не са финансирани от съответния бюджет и не са предмет на Закона за обществените поръчки”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 138, който става § 170:
“§ 170. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “имат и” се добавя “пълна”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена правоспособност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има предложение на народния представител Евгени Чачев, което не се подкрепя от комисията, и предложение на народния представител Иван Николаев Иванов, което също не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евгени Чачев.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 9, против 73, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Евгени Чачев не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов за § 138 по номерацията на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 14, против 66, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Иван Николаев Иванов не се приема.
Подлагам на гласуване новата подобрена редакция на § 138 по номерацията на вносителя така, както беше докладван от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграф 138 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение на народния представител Борислав Владимиров за създаване на нов § 138а. Предложението е оттеглено.
Подобно е и предложението на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов, което също е оттеглено.
Преминаваме към § 139 по номерацията на вносителя.
Предложение на народния представител Панайот Ляков.
Панайот Ляков (ПСОДС, от място): Оттеглям го.

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Следващото предложение също е оттеглено.
Предложение от народния представител Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 139, който става § 171:
“§ 171. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думата “скици” се поставя запетая и се добавя “визи за проектиране” и думите “и оценки” се заличават.
2. В ал. 2 думите “до 500 лв.” се заменят с “до 1000 лв.”.
3. В ал. 4:
а) думите “от 100 до 500 лв.” се заменят с “от 300 до 1500 лв.”;
б) точка 1 се изменя така:
“1. Без да притежава съответната правоспособност, извършва проучвателни и проектни работи, участва при извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, при упражняване на строителния надзор или ръководи строителните работи.”
в) точки 3 и 4 се отменят.
4. В ал. 5:
а) в т. 1 след думите “в рамките на неговата компетентност” се добавя “или на лицето, упражняващо строителен надзор”;
б) създава се нова т. 3:
“3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;”
в) досегашните точки 3, 4 и 5 стават съответно точки 4, 5 и 6.”
Параграф 140 на вносителя:
“§ 140. В чл. 233 думите “от 50 до 200 лв.” се заменят с “от 100 до 500 лв.”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 140, който става § 172.
“§ 141. В чл. 234, ал. 2, изречение второ, думите “до 200 лв.” се заменят с “до 500 лв.”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 141, който става § 173.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Подлагам на гласуване по номерацията на вносителя подобрената редакция на текста на § 139.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Текстът на § 139 е приет.
Преминаваме към гласуване на параграфи 140 и 141, както са представени от вносителя и одобрени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 140 и 141 са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 142 на вносителя има предложение на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Николай Бучков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 142, който става § 174:
“§ 174. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. на възложител или строител на строеж, незаконен по смисъла на чл. 224, ал. 1, точки 2, 3, 4 и 5 – в размер от 5000 до 50 000 лв.”
2. Точка 2 се изменя така:
“2. на възложител или строител, продължил да изпълнява строителни и монтажни работи на строеж, спрян със заповед по чл. 224, ал. 2 или по чл. 159, ал. 4, или на строеж със спряно действие на строителните книжа – в размер от 10 000 до 100 000 лв.”
3. Създава се нова т. 3:
“3. на лице, което ползва строеж, без това да е разрешено по установения законов ред – в размер от 1000 до 10 000 лв.”
Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
“4. на лице, което без да има право, осъществява дейност, включена в компетентността на консултанта и техническия контрол за част “Конструктивна” – в размер от 3000 до 30 000 лв.”
5. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите “чл. 224, ал. 1” се заменят с “чл. 225, ал. 2”.
6. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
“6. на доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или газ, неизпълнил разпореждане по чл. 224, ал. 4 или по чл. 178, ал. 5 – в размер от 5000 до 50 000 лв.”
По § 143 комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция за параграфа, който става § 175:
“§ 175. В чл. 238, ал. 2 се изменя така:
“(2) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от:
1. служители на общинските (районните) администрации;
2. служители на Дирекцията за национален строителен контрол;
3. служители, определени от министъра на вътрешните работи – за нарушения на нормите за пожарна безопасност;
4. служители, определени от председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор – за нарушения на нормите за безопасност на уредбите и съоръженията с повишена опасност;
5. служители, определени от министъра на околната среда и водите – за нарушения на нормите по опазване на околната среда и водите.”
“§ 144. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 3:
“3. от министъра на вътрешните работи или от определени от него длъжностни лица – за нарушения на разпоредбите по пожарна и аварийна безопасност.”
2. Досегашните точки 3 и 4 стават съответно точки 4 и 5.
3. Алинея 5 се отменя.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 144, който става § 176.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Няма желаещи да вземат думата.
Подлагам на гласуване параграфи 142, 143 и 144.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Параграфи от 142 до 144 включително са приети.
По § 145 има предложение на народния представител Панайот Ляков – в Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 5 т. 49 се изменя така:
“49. “средното ниво на прилежащия терен” е средно аритметично между проектните нива на крайните точки на съответната ограждаща стена на сградата.”
2. В § 13 ал. 1 се изменя така:
“(1) Физически лица, които притежават техническа правоспособност по силата на документ за завършено висше образование и имат три години ефективен проектантски стаж, притежават пълна проектантска правоспособност до влизане в сила на закона по чл. 230, ал. 1. Тя е в сила само в периодите, когато не са ангажирани с никоя от дейностите строителство, строително предприемачество или търговия с недвижими имоти и не заемат административна длъжност по основен трудов договор.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Васил Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Предложение на народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов. Предложението по точки 41, 44 – 49 беше оттеглено. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част.
Георги Хубенов (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Предложение от народния представител Николай Бучков, подкрепено от комисията по принцип. Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 145, който става § 177:
“§ 177. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) Създава се нова ал. 2:
“(2) Областният управител може да предостави свои функции по този закон на заместниците си или на други лица от областната администрация”;
б) Досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Главният архитект на общината въз основа на решение на Общинския съвет може да предостави свои функции по този закон на други длъжностни лица от общинската администрация.”
2. Създава се § 1а:
“§ 1а. Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица одобряват инвестиционни проекти, издават разрешение за строеж, въвеждат в експлоатация и извършват контрол върху строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната.”
3. В § 5:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя думата “Дирекцията” да се разбира съответно като “Дирекция за национален строителен контрол” и “Дирекцията за национален строителен контрол” и думите “оценка за съответствието” и “оценка за съответствието на проектите” да се разбират съответно като “оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите”;
б) точки 38 и 39 се изменят така:
“38. “Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
39. “Обект” е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър”;
в) в т. 40 след думата “изграждат” се поставя запетая и се добавя “ремонтират”;
г) създават се нови точки 41, 42, 43 и 44:
“41. “Промяна на предназначението” на строеж или на част от него представлява промяна в начина му на ползване, при което не се извършват строителни и монтажни работи.
42. “Основен ремонт” на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работа, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
43. “Текущ ремонт” на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
44. “Реконструкция на строеж” е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите;
д) досегашните точки 41 и 42 стават съответно точки 45 и 46;
е) досегашната т. 43 се отменя;
ж) досегашните точки от 44 до 58 стават съответно точки 47 – 61;
з) създава се т. 62:
“62. “Обект с национално значение” е обект, определен като такъв с акт на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Осман.
Уважаеми народни представители, чухте § 145 по номерацията на вносителя. Предложенията, които бяха направени, или са оттеглени, или са инкорпорирани в новата редакция, предложена от комисията.
Моля, гласувайте § 145, който става § 177.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Новата редакция на § 145 е приета.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, пропуснах едно предложение, което се споделя от колегите от различните парламентарни групи, за създаване на нова т. 63 допълнително към параграфа, който преди малко приехме - § 145. Мисля, че няма процедурна пречка да гласуваме едно ново предложение като редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “63. “Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната” са поземлени имоти и строежите в тях държавна собственост, информацията за които представлява държавна тайна по смисъла на чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване новата т. 63 към този параграф.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Текстът на т. 63 към § 145 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 146, по номерацията на вносителя, има предложение от народния представител Васил Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Оттеглям неприетата част от предложението.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията подкрепя предложението на господин Маринчев по т. 1, буква “б”, а неподкрепените предложения по т. 1 и 2 господин Маринчев ги оттегли.
Предложение от народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов.
Георги Хубенов (ПСОДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Предложението, направено от народния представител Марина Дикова, е предварително оттеглено.
Комисията предлага следната редакция за § 146, който става § 178:
“§ 178. В Преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 6, ал. 7 се изменя така:
“(7) Наличните кадастрални планове, плановете за земеразделяне и другите планове, свързани с възстановяване правото на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд, се ползват за изработване на устройствени схеми и планове до изработването и влизането в сила на кадастрална карта за съответната територия.”
2. Параграф 14 се отменя.
3. В § 16, ал. 1, изречение първо, след думите “не подлежат на премахване” се добавя “и забрана за ползване”.
4. В § 17:
а) в ал. 1, изречение първо, след думите “извън случаите по” се добавя “чл. 179 и по”;
б) в ал. 3 думата “инвеститорът” се заменя с “възложителят”.
По § 147, по номерацията на вносителя, има предложение от народния представител Ваня Цветкова, което е подкрепено от комисията.
Предложението, направено от народния представител Васил Маринчев, е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 147, който става § 179:
“§ 179. В Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 18:
а) алинеи 2 и 3 се отменят;
б) алинея 5 се отменя.
2. Създава се § 20а:
“§ 20а. Условията и редът за проектиране, изпълнение и завършване на строежите, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 146 и 147.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграфи 146 и 147 са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Преходни и заключителни разпоредби”.
Има предложение от народния представител Васил Маринчев – да се създаде нов § 147а.
Комисията подкрепя предложението за § 147а, който става § 180:
“§ 180. Строежите, обектите и съоръженията по чл. 54, 55, чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, съответно за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване новия § 147а в Преходните и заключителни разпоредби.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 147а е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 148 има предложение от
народните представители Кина Андреева и Георги Хубенов, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Ваня Цветкова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 148, който става § 181:
“§ 181. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се довършват по досегашния ред или по желание на възложителя – по реда на този закон.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита денят на внасянето на инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
(3) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изследване на възможността за узаконяване се довършват по досегашния ред. За започнато производство се счита денят на подаване на писменото искане за узаконяване пред компетентния орган.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте текста на § 148, по номерацията на вносителя.
Моля, гласувайте текста на § 148.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграф 148 е приет.


ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 149 има предложение на народния представител Васил Маринчев, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Евгени Чачев, което комисията подкрепя.
Комисията предлага § 149 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 149.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Предложението за отпадането на § 149 е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение на народния представител Ваня Цветкова:
Създава се нов § 149а.
Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 149а, който става § 182:
“§ 182. (1) Строежи, извършени незаконно до влизане в сила на този закон, могат да бъдат узаконявани по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.
(2) Производството по узаконяване на строежите по ал. 1 започва по заявление от собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон.
(3) В едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на което органът по ал. 2 изисква необходимите документи по чл. 144 и определя срок за представянето им.
(4) При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато органът по ал. 2 прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересованите лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225.
(5) Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на чл. 72-74 от Закона за собствеността.
(6) За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.
(7) Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване. Проектът – заснемане за узаконяване се изработва в обхват, определен с наредбата по чл. 139, ал. 5.
(8) Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в тези декларации лицата носят наказателна отговорност.
(9) За сроковете за съгласуване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване, и за издаване на актове за узаконяване, за съобщаването на издадените актове за узаконяване или на отказите да се издадат такива актове, за обжалването им по законосъобразност и за уведомяването на съответните регионални дирекции се прилагат изискванията на глава осма.
(10) Актовете за узаконяване заедно с инвестиционните проекти – заснемане за узаконяване, както и отказите по ал. 4, подлежат на обжалване по реда на чл. 216.
(11) За незавършените части на строежа се съгласува инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред.
(12) Строежите по ал. 1, които не са заявени за узаконяване в срока по ал. 2 или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте новата редакция на новия § 149а.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Текстът на § 149а е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин председател, искам да направя едно процедурно предложение – тъй като останаха много малко текстове, да удължим работното време с половин час. Мисля, че за 5 минути най-късно ще приключим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до 30 минути.
Гласували 85 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 150 има предложение на народните представители Евгени Чачев, Иван Иванов, Александър Маринов и Борислав Китов, което комисията подкрепя.
Има предложение на Стилиян Гроздев, което комисията не подкрепя:
Параграф 150, ал. 2 се изменя така:
“(2) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон оценките за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 142 се изготвят от лицата, оправомощени да упражняват строителен надзор в проектирането и строителството въз основа на свидетелства за оправомощаване, издадени по досегашния ред. Съответствието с изискванията за противопожарна и аварийна безопасност, санитарно-хигиенните изисквания и изискванията по опазване на околната среда за строежите от първа и втора категория се удостоверява посредством писмени становища на специализираните държавни контролни органи, които придружават оценките.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 150, който става § 183:
“§ 183. Лицата, оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражняват независим строителен надзор в проектирането и независим строителен надзор в проектирането и строителството, за които срокът за оправомощаване не е изтекъл, могат да упражняват строителен надзор на строежи от първа, втора, трета и четвърта категория, както и да извършват оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от първа, втора и трета категория. След изтичането на този срок, за да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, тези лица трябва да притежават лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условия и по ред, определени в чл. 167, ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, госпожо Цветкова.
Ваня Цветкова (НДСВ): Едно допълнение, което според мен може да се счете за редакционно, тъй като с този параграф оставяме в сила удостоверенията за оправомощаване по досегашния закон до изтичането на срока на действие, но досега издадените са три вида: надзор в проектирането, надзор в проектирането и строителството и само надзор в строителството и са в три различни цвята.
Предлагам след “независим строителен надзор в проектирането” да има запетая “независим строителен надзор в проектирането и строителството, и независим строителен надзор в строителството”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тоест, предлагате да бъдат направени някакви редакционни бележки? Какво мисли председателят на комисията? Внася ли се по-голяма яснота в текста?
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ваня Цветкова.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 2.
Направената редакционна бележка от страна на народния представител Ваня Цветкова се приема.
Бихте ли прочели как сега изглежда текстът?

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Както преди малко прочетох, има едно-единствено вмъкване “и независим строителен надзор в строителството” след “проектирането и строителството”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Гласуваме отново подобрения текст на § 150.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Подобрената редакция на § 150 е приета.
ДОКЛАДИК Ремзи Осман: Господин Осман, трябва да подложим на гласуване и предложението на народния представител Стилиян Гроздев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Стилиян Гроздев.
Гласували 81 народни представители: за 11, против 63, въздържали се 7.
Предложението на народния представител Стилиян Гроздев не се приема.
Преминаваме към § 151.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 151 има предложение на народните представители Евгени Чачев, Иван Иванов, Александър Маринов и Борислав Китов.
Комисията подкрепя тяхното предложение.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 151, който става § 184:
“§ 184. Лицата, упражняващи строителен надзор и лицензирани за това от началника на Дирекцията за национален строителен контрол, могат да продължат да упражняват строителен надзор за строежите от първа, втора, трета и четвърта категория и да извършват оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежи от първа, втора и трета категория до изтичане на срока на лиценза. След изтичането на този срок, за да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, лицата трябва да притежават лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условия и по ред, определени в чл. 167, ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, гласуваме новата редакция на § 151, която се предлага от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Параграф 151 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Предложение на Евгени Чачев – създава се нов § 152:
“§ 152. Законът влиза в сила три (шест) месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стилиян Гроздев. Създава се § 152:
“§ 152. Срокът по § 17, ал. 2 от Преходните разпоредби се възстановява и се продължава до 31 март 2004 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на Марина Дикова е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: При това положение какво гласуваме, господин Осман?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Гласуваме направените предложения от колегите Евгени Чачев и Стилиян Гроздев, които не са подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, моля да гласувате предложението на Евгени Чачев за създаване на § 152, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 18, против 65, въздържал се 1.
Предложението на Евгени Чачев не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Стилиян Гроздев да се създаде § 152.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 76 народни представители: за 3, против 65, въздържали се 8.
Предложението на народния представител Стилиян Гроздев не се приема.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията предлага да се създадат параграфи 185, 186 и 187:
“§ 185. (1) В срок шест месеца от влизането в сила на този закон, общинските съвети могат да потвърдят заповедите на главния архитект на общината (района), издадени на основание чл. 6, т. 6 от отменения Закон за териториално и селищно устройство в периода от 11 септември 1991 г. до 31 декември 2001 г., с изключение на отменените като незаконосъобразни.
(2) Решенията на общинските съвети по ал. 1 се обнародват в “Държавен вестник”.
§ 186. Навсякъде в закона думите “чл. 237, букви “в” и “з” и “чл. 237, буква “з” се заменят съответно с “чл. 237, букви “в” и “и” и “чл. 237, буква “и”.
§ 187. В чл. 7 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 2 преди думата “строежите” се добавя “устройствени схеми и планове и”, а думите “чл. 166, ал. 5” се заменят с “чл. 137, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4”.
2. В ал. 5 думите “следните видове строежи:” се заменят със “строежите по чл. 137, ал. 1, точки 5 и 6 от Закона за устройство на територията.”, а точки 1 до 4 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Маринчев, заповядайте, имате думата.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, този дълъг закон стигна до края си. И след като имах много предложения, това май ще бъде последното предложение по този законопроект.
Когато обсъждахме текста на § 185, в комисията бяхме водени от факта, че по отменения чл. 6 от Закона за териториално и селищно устройство имаше неправомерно издадени заповеди на главните архитекти и на кметовете на райони, които не са в съответствие с чл. 6 на отменения ЗТСУ, а това е текстът, който казва по какъв ред се одобряват териториалноустройствените планове. Тогава обаче пропуснахме да допишем текста по отношение на заповедите на кметовете на райони. И затова сега предлагам в § 185 след думите “отменения Закон за териториално и селищно устройство” да се добави текстът: “и заповедите на кметове на райони, издадени на основание чл. 6, т. 6 и т. 7 от отменения Закон за териториално и селищно устройство”. По-нататък текстът си продължава.
Считам, че това е редакционна бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това е за § 185?
Васил Маринчев: Да, това е по § 185 и моля колегите да подкрепят предложението. Мисля, че заместник-министър Ковачев би подкрепил такова предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви много.
Моля, гласувайте направеното предложение от народния представител Васил Маринчев за по-голяма яснота и по-добра редакция на § 185, ал. 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 80, против 3, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Васил Маринчев е прието.
Моля, гласувайте § 185 след изменението и допълнението на господин Маринчев, § 186 и § 187.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е приет на второ четене. (Ръкопляскания.)
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 14,16 ч.)
Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Благовест Сендов

Юнал Лютфи

Секретари:
Светослав Спасов

Иво Цанев