Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-07-22

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и  заместник-председателите Камелия Касабова, Благовест Сендов и Юнал Лютфи
Секретари: Гергана Грънчарова и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното извънредно заседание.
Гласуваният дневен ред е:
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация – продължение.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори.

Започваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – продължение.
Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, стигнахме до § 17.
По § 17 има направено предложение от народните представители Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Людмил Симеонов, което е подкрепено от комисията.
Има предложения от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя останалите предложения, а те са:
“2. В т. 4 думите “което се провежда” да отпаднат, в изречение второ след думата “искането” се поставя точка и текстът до края се заличава.
3. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Общинският съвет провежда заседание за заместник-кметове на община в 14-дневен срок от конституирането си.”
Има предложение от народния представител Борислав Ралчев - § 17 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 17:
“§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.”
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
“(4) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
(5) Общинският съвет провежда заседанието за избор на кметове на райони в Столичната община и в градовете с районно деление в 14-дневен срок конституирането си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: На господин Миков е прието само предложението по т. 1, а предложенията по т. 2 и 3 не са приети.
Михаил Миков (КБ, от място): Оттеглям неприетите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Има предложение от народния представител Борислав Ралчев, който предлага § 17 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев § 17 да отпадне.
Гласували 119 народни представители: за 8, против 100, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 17, както беше представена от господин Ремзи Осман.
Гласували 108 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 11.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 18 има предложение от народния представител Йордан Нихризов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Михаил Миков, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Борислав Ралчев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 18:
“§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
“(2) Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. Условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателя се уреждат в правилника по чл. 21, ал. 3.
(3) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4, като накрая се добавя “или от заместник-председател, ако има избран такъв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: По § 18 всички направени предложения са приети.
Има ли желаещи, които желаят да вземат отношение по § 18? Не виждам.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 18.
Гласували 128 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 4.
Параграф 18 е приет.

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 19 има предложение на народния представител Михаил Миков:
В чл. 26, ал. 1 след думата "съвет" се добавя "може да".
Комисията не подкрепя предложението, а подкрепя текста на вносителя за § 19:
"§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. досегашният текст става ал. 1;
2. създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Предложението на Михаил Миков е след думата "съвет" да се добави "може да". Оттегляте ли предложението си, господин Миков?
Михаил Миков (КБ, от място): Не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Гласуваме предложението на народния представител Михаил Миков.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 27, против 92, въздържали се 8.
Предложението на народния представител Михаил Миков не се приема.
Подлагам на гласуване § 19 с текста на вносителя, който се подкрепя от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 107, против 3, въздържали се 6.
Параграф 19 е приет.
Заповядайте, господин Миков, за отрицателен вот и процедурно предложение.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Моля Ви да направите каквото е възможно, да поканим някой представител на вносителя, за да ни обясни сега, когато председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, с кого ще сключи трудовия договор, какво ще му бъде работното време, каква е отпуската му и всички тези неща, които възникват от един такъв, на пръв поглед необходим текст, за да се уреди статутът на председателя на общинския съвет, но текст, който утре в практиката ще породи страхотни въпроси. Ще стане така, че председателят на общинския съвет относно обема на всички права по трудовото правоотношение… Едно трудово правоотношение зависи от трудовия договор. С кмета ли ще го сключи? Това са въпроси, на които няма отговор. Този текст го приехте така, за да се реши някакъв проблем на председателите на общинските съвети. Само че аз мисля, че оттук насетне този текст ще създава повече проблеми, защото все пак председателят на общинския съвет е някаква по-особена фигура. Знам, че председателят на Народното събрание има права по трудов договор, но не това е същността на неговата функция. Мисля си, че при председателя…
Там трябваше по-гъвкаво да обсъдим и това, че може и председателят, ако има такъв, да каже: "Не искам възнаграждение за тази работа". За предния текст императивно приехте, че трябва да има някакво възнаграждение. Там възниква въпросът за преценката на обема на полагания труд, кой ще му разписва за отпуска и всички тези неща, които произтичат от едно по-стриктно тълкуване на Кодекса на труда и на обема на това правоотношение, което е приравнено към трудовото.
Не знам, този въпрос е риторичен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие смесихте процедурата с Вашия отрицателен вот.
Подлагам на гласуване Вашето предложение, господин Миков – да бъде повикан високопоставен представител на министерството.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 29, против 85, въздържали се 6.
Вашето предложение, господин Миков, не се подкрепя от пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 20 има предложение на народния представител Панайот Ляков:
В чл. 27, ал. 1, изречение второ числото "6" се заменя с "3".
Комисията не подкрепя предложението, предлага следната редакция на § 20:
"§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: "Ако в продължение на шест месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията се прекратяват и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет";
2. В ал. 4 след числото "20" се добавя "и по чл. 21а, ал. 1", а след думата "съветниците" се поставя точка и текстът до края се заличава;
3. Алинея 5 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Панайот Ляков.
Панайот Ляков (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Според мен, шест месеца е прекалено дълъг срок. Не може една община шест месеца да бъде оставена без управление.
И какъв е този общински съвет, който шест месеца няма да успее да се конституира? Според мен това е един неразумно дълъг срок. Освен това, ако предложим по-кратък срок, ще има и малко дисциплиниращо действие върху състава на общинския съвет и ще подтикне и самите общински съветници към по-разумни решения. Докато, оставяйки ги шест месеца да не могат да се конституират, могат да правят всевъзможни комбинации, даже да проявяват в голяма степен безотговорност, смятайки, че има време, докато времето минава толкова бързо.
Призовавам ви от гледна точка на разума и това, да създадем действителни условия за бързо влизане в действие на този изключително важен орган на местното самоуправление, да съкратим срока на три месеца. Шестмесечният срок е неразумно дълъг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Параграф 20, т. 1 според мен би било добре да се допълни, тъй като това е един обобщен проект. Вносителите са много и не знам кой от колегите е направил предложението.
Но може би, ако се прекратяват правомощията на общинския съвет, би трябвало това да стане с решение на общинската избирателна комисия. И би било добре според мен да се вмъкнат думите: “правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори.”
“Ако в продължение на шест месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват.” И тук да се допълни “с решение на общинската избирателна комисия” и по-нататък текстът продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие в момента правите редакционно предложение, за да се изясни смисълът на текста.
Господин Маринчев, заповядайте за изказване по § 20.
Васил Маринчев (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На последното заседание ние приехме един нов чл. 21а. Там приехме по какъв ред ще избира общественият посредник. Тук е цитиран също чл. 21а, ал. 1, което вече става излишно.
Аз предлагам в ал. 4 добавката: “и по чл. 21а, ал. 1” да отпадне.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Ние го включваме в ал. 3.
Васил Маринчев: Не, ние там вече решихме, че това ще бъде с две трети … Това просто е излишно.
И още нещо по отношение предложението на господин Ляков. Аз също считам, че е прекалено дълъг срокът шест месеца една община да остане без най-важния си орган на самоуправление. Ако досега нямаше текст, че се прекратяват правомощията на общинския съвет по някаква причина и сега това се предлага за пръв път, шестмесечният срок ми се струва прекалено дълъг. Затова призовавам да се подкрепи предложението на господин Ляков за тримесечен срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Заповядайте, господин Пантелеев, имате думата.
Любомир Пантелеев (КБ): Господин председател, въобще прекратяването на мандата на един общински съвет е един твърде сложен правен и конституционен казус. Аз много бих желал да чуя тук някой от колегите, които работят в тази област на правото, за да можем да разберем по-добре дали тази практика не би ни довела до събития, които могат вместо да подобрят обстановката в общината, след като има такива прецеденти, да я влошат.
От друга страна, според мен трябва да има някакви ограничителни условия, свързани с това в коя част на мандата си се намира общинският съвет. Струва ми се, че е доста безумно изборите да се проведат три месеца преди предстоящите по закон местни избори. Ако това стане пет или шест месеца преди местните избори, може би е целесъобразно, макар че ми е трудно да отговоря в този момент. Макар че така, както е записано, на практика ние бихме могли да проведем избори за общински съвет и един месец преди предстоящите други избори. Даже тази вметка, която тук направи господин Ремзи Осман, че това ще стане след решение на общинската избирателна комисия, означава, че ние й вменяваме правото тя да се произнесе или да не се произнесе по този въпрос. В момента, в който запишем, че това става с решение на общинската избирателна комисия, в случай, че тя не се произнесе по този въпрос, което е напълно възможно да стане, на практика избори пак няма да има.
Ето защо ми се струва, че този въпрос трябва да бъде обсъден по-обстойно. Не знам как комисията е стигнала до това решение, не че ми се вижда излишно по принцип, има такива прецеденти, но очевидно нещата трябва да се прецизират.
Не е лишено от основание и това, което говори господин Ляков, тъй като става дума за десет месеца, когато на практика действително няма да има общински съвет. Трябва да минат шест месеца, през които той да не работи, три месеца за избори, конституиране и т.н. Добре е, че на база на прецеденти сме нагазили в тази материя, но не съм сигурен, че това което предлагаме, решава и частично въпросите, които възникват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Господин Осман, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин Пантелеев, общинската избирателна комисия не може да не се произнесе.
Любомир Пантелеев (КБ, от място): А ако не се произнесе, какво следва?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Не може да не се произнесе – това е закон. Ако не изпълнява, има си Централна избирателна комисия. Тогава ние изобщо не бива да пишем закони, ако някой не ги изпълнява. Ако не изпълняват закона, те си носят своята отговорност. Има Централна избирателна комисия. Но някой трябва да се произнесе с решение, не може да не се произнесе. Ако не се произнесе, Централната избирателна комисия я сменя или взема съответно решение. Но няма начин да не се произнесе.
Примерно, може ли общинска избирателна комисия да не регистрира кандидати за кмет на една община? Може. Но там вече има процедура, ако откаже или стане нещо, има процедура нагоре към Централната избирателна комисия. Примерно, може ли общинската избирателна комисия да не провежда избори? Не може, просто не е възможно. Ако не си изпълнява функциите, просто има резервни варианти. Даже ако в деня на изборите един член на съответна общинска или секционна избирателна комисия не участва в изборите, всички политически сили имат и посочват резервни членове. Ако някой не си изпълнява функциите, той се сменя. Но някой орган трябва да вземе това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
За дуплика има думата господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Господин Осман, за мен това, че комисията може да се произнесе или да не се произнесе е хубаво и лошо. Пак казвам, ако ние не въведем някакви ограничителни условия и не дадем възможност на комисията да преценява, можем да изпаднем в ситуация, която най-често се случва точно в края на мандата, когато има безброй опити общинските съвети да решат нещо, защото кметовете натискат за решаване на някои въпроси, които са останали Господ знае откога. И им се вижда, че в предизборна обстановка е много добре да ги решат. И общинските съвети много често не се събират, за да не участват в инициативи, които те по принцип не подкрепят или които не биха били санкционирани от избирателите.
Пак повтарям, тук стои въпросът за последната година от мандата, когато наближават и редовните избори и когато така, както сме записали, може да се наложи, изпълнявайки стриктно този текст, да правим избори през два месеца, което е доста безумно.
Иска ми се, пак повтарям, сигурно има някакъв резон, след като не работи добре, общинският съвет да бъде разпуснат. Но нека се предпазим и от правенето на няколко избора по никое време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Дикова.
Марина Дикова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа! Първо, искам да кажа защо след дискусията комисията се обедини около решението да предложи този шестмесечен срок, в който правомощията на общинския съвет ще се прекратят, ако не се събере на заседание. Първият мотив беше, че в сега действащата редакция на чл. 26 съществува изискване общинският съвет да се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Естествено, че шест месеца може да се приеме на първо време за доста дълъг срок, но все пак трябва да се има предвид, че това е орган, който се избира пряко от населението. Не може само заради това, че по някаква причина три месеца този орган не се е събирал, автоматически неговите правомощия да бъдат прекратени и да се насрочат нови избори.
На второ място, защо се налага тази добавка, която преди малко предложи господин Осман “с решение на общинската избирателна комисия”? Безспорно е, че за да има едно такова решение, трябва да има орган, който да го постанови. И точно това беше идеята, че общинската избирателна комисия като такъв орган, който организира местните избори, съгласно Закона за местните избори, трябва да постанови едно такова решение. Естествено, че на преценката на общинската избирателна комисия ще подлежи обстоятелството дали са налице всички причини за постановяване на един такъв краен акт. Действително Централната избирателна комисия следи и контролира решенията на общинската избирателна комисия, така че притесненията на господин Пантелеев мисля, че не са съвсем оправдани.
И другото, което бих искала да кажа, в други текстове на проекта, който в момента приемаме, са предвидени по-съкратени срокове за прекратяване на мандата на общински съветници, когато не се явяват редовно на заседание. Тези срокове са тримесечни. Мисля, че тази санкция е достатъчна, за да се стимулират самите общински съветници, които формират органа общински съвет, да бъдат редовни в присъствието си на сесия на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Кошлуков, имате думата.
Емил Кошлуков (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам, за да вървим напред, защото имаме хиляда закона да направим за изборите, пък ще приемем и Избирателен кодекс, който ще реши всички проблеми окончателно малко по-късно, предлагам да остане това и да се добави следното изречение: “В тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет, но не по-късно от шест месеца преди редовните предстоящи местни избори”. За да се избегне това, което каза колегата, да не се налага да се правят избори два месеца преди предстоящите или един месец. Да няма такива клаузи. С тази редакция мисля, че ще мине.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: След “нови избори за общински съвет” се добавя “не по-късно…”.
Емил Кошлуков: “… не по-късно от шест месеца преди редовните предстоящи местни избори”. Защото, ако остават шест месеца до края, няма смисъл да правим извънредни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преди редовните местни избори, така ли?
Емил Кошлуков: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли реплики или други изказвания по § 20? Няма.
Ще гласуваме предложенията по реда на тяхното постъпване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков, който обоснова своето предложение, числото “6” да се замени с “3”. Има се предвид ако в продължение на шест месеца общинския съвет не проведе заседание, той предлага ако в продължение на три месеца не проведе заседание.
Моля да гласувате предложението на народния представител Панайот Ляков. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 124 народни представители: за 36, против 75, въздържали се 13.
Предложението на народния представител Панайот Ляков не се приема.
За процедура – заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, господин Кошлуков направи предложение и аз се обръщам към него, тъй като шест месеца преди края на мандата по принцип не могат да бъдат проведени частични избори, това е включено в Закона за местните избори. Като започнем със следващата точка ще се види. Тоест не е необходимо в този закон да го запишем. Може би там трябва да се добави, но по принцип не могат да се провеждат избори шест месеца преди края.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, има го в другия закон.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има една техническа грешка, господин председател. В т. 2 вместо “чл. 21а, ал. 1” трябва да бъде “чл. 21а, ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Кошлуков, оттегляте ли си предложението?
Емил Кошлуков (НДСВ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други предложения по § 20? Няма.
Подлагам на гласуване новата редакция, както беше докладвана от народния представител Ремзи Осман – председател на комисията.
Моля да гласувате за § 20.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 2.
Параграф 20 в новата му редакция е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 21 има предложение на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Емил Кошлуков.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Александър Арабаджиев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 21:
“§ 21. Член 28 се изменя така:
“Чл. 28. (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те могат да се изказват като спазват установения ред.
(3) Гражданите могат да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте новата редакция на § 21, който инкорпорира предложенията на народните представители Емил Кошлуков, Александър Арабаджиев и Панайот Ляков.
Има думата народния представител Васил Паница.
Васил Паница (ПСОДС): Да, във връзка с този параграф, който визира изказване на граждани на общинска сесия.
Вероятно малко хора от присъстващите тук са били членове на общински съвет и не знаят какво точно означава това да дадеш на гражданите в закон право да се изказват на общинска сесия. Ще стане една говорилня, която си нямате представа какъв ефект ще има върху един общински съвет. Този общински съвет, влезе ли този член официално в закона, няма да може да функционира, щом всеки гражданин има право по закон да се изказва там. Ще стане нещо невероятно!
Досега в общинския съвет сме давали право на граждани да се изказват, обаче след като реши общинският съвет с гласуване. Идва еди-кой си гражданин – може да се изкаже, но това трябва да го реши общинският съвет и то в изключителни случаи. Така, както е визирано в закона, ще доведе до невероятна хавра в общинския съвет. Предупреждавам ви! Просто махнете тази точка по законова форма да може един гражданин да се изказва в общинския съвет. Много опасности крие това нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, д-р Паница.
Аз съжалявам, че ръководя заседанието. Аз имам друго становище и не мога да взема отношение.
Става въпрос, че това е една от формите на приложение на пряката демокрация. В доста от европейските държави има такава практика.
Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Паница! И в случая, и сега, без решение на общинския съвет никой няма да може да вземе думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има установен ред!
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Казва се: по ред, начин и срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3. Тоест, решение ще вземе пак общинският съвет. Ние не изписваме, че гражданинът може да взема думата. Например, събират се 10 човека и могат да бойкотират работата на общинския съвет. Общинският съвет може да прецени в своя правилник по какъв начин, по какъв ред ще става това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Паница, имате ли конкретно предложение за някакви редакционни промени, отпадания или Вие направихте изказване като Ваши виждания и позиция? Така ли да го приемаме? Вие не направихте конкретно предложение.
Заповядайте, имате думата.
Васил Паница (ПСОДС): Текстът в най-общи линии би трябвало да звучи така, че всеки гражданин може да се изкаже след решение на общинския съвет, когато общинският съвет му разреши това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Бихте ли го дефинирали по-точно? Вземете текста пред вас и кажете ал. 2 ли имате предвид – гражданите могат да присъстват на заседания…? Тази алинея ли имате предвид?
Господин Димитров има думата, заповядайте.
Димитър Димитров (КБ): Създава се едно двусмислие, тъй като в ал. 2 говорим, че гражданите могат да се изказват като спазват установения ред. А в ал. 3 посочваме: по ред, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.
Затова предлагам в ал. 2, второто изречение: “по време на заседание те могат да се изказват” да отпадне, а ал. 3 да стане: “гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища, предложения и т.н. по ред и начин, определени от правилника по чл. 21, ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тогава това вече допълва всичко.
Господин Осман, приемате ли текста? Добре.
Подлагам на гласуване текста на § 21, с допълнението в ал. 2 и изменението на ал. 3, направено от народния представител Димитър Димитров.
Моля, гласувайте!
От общо 108 народни представители: за 105, против 2, въздържал се 1.
Параграф 21 в новата му допълнена редакция, се приема.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 22 има предложение на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция на § 22:
“§ 22. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте текста на § 22.
Има ли изказвания?
Господин Четин Казак, заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Досега знаем, че общо взето общинската администрация подпомага работата на кмета и сега наистина аз подкрепям това предложение, което наистина създава възможност поне определен брой служители от общинската администрация да подпомагат и работата на основния орган на местното самоуправление, а именно общинския съвет, за да може той да изпълнява по-ефективно своите задължения.
В крайна сметка ние знаем, че този общински съвет се ръководи от председател, който най-активно работи за подготовката на сесиите, на документите, докладните записки и т.н. в дневния ред на общинския съвет и затова е редно, според мен, да се добави в изречението следния текст:
“В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет и се ръководи от неговия председател.”
По този начин ще посочим, че това звено ще се ръководи от председателя на общинския съвет, който ще му възлага задачите и т.н. и ще може ефективно да ръководи неговата работа в помощ на общинския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, имате думата.
Асен Гагаузов (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин Казак, не е възможно той да се назначава като изпълнителна власт, т.е. от кмета на общината, а да се ръководи от другата, законодателна - от председателя на общинския съвет.
Имаше една редакция на текст, която казва, че по предложение на председателя на общинския съвет се назначават хората, които обслужват общинския съвет, т.е. той си подбира, да речем, хора, които счита, че най-добре ще обслужват работата на общинския съвет. Това, да, но в самата таблица или в щатното разписание всичко това се определя от кмета и той е човека, на който не може да бъде смесвана функцията с функцията на председателя на общинския съвет, така че може да бъде изпълнено това, което Вие искате, но не би трябвало да се вписва това, че той се ръководи от председателя на общинския съвет. Това обикновено са чисто административни длъжности, които и без това ще се ръководят на практика от председателя на общинския съвет, но не е нормално това да бъде записвано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Ремзи Осман, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: В комисията имаше един много дълъг дебат по този въпрос, но всички се обединихме около това, че този орган, който назначава и освобождава първо е кметът на общината. Просто, общинският съвет не може да го направи. Органът е за самоуправление, господин Казак!
Оттам нататък общинският съвет по предложение на кмета на общината приема щатното разписание, структурата и там се изписва, че създавайки това звено, като единствено задължение е това каква дейност ще има, и дейността, ние го казваме, ще бъде специално за общинския съвет. Друг начин просто няма.
Оттам нататък вече председателят на съвета си е председател, но човекът, който назначава и освобождава е кметът на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Илиевски, имате думата.

Радослав Илиевски (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има известно противоречие в текста, но това, което предлага комисията, може би е най-коректното, защото кметът е единственият орган на местната изпълнителна власт и той има такива функции. Председателят на общинския съвет не може да издава заповеди, не може да сключва договори, за да му вменяваме това в задължение.
Има нещо друго. Ние приехме преди това текстове, които дават по-голяма възможност за оборотност на председателите на общинските съвети и на общинските съветници с прекратяване на техни правомощия и бърза смяна. За да дадем определена стабилност и гаранция на това звено, на тези технически служители и експерти, които се привличат в него и обслужват дейността на общинския съвет, може би трябва да бъде не по предложение на председателя на общинския съвет, а по предложение на общинския съвет до кмета. Иначе сменяваме председателя на три месеца и той си предлага нов състав от експерти, става текучество и в крайна сметка куца работата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Значи Вие предлагате да отпадне "на председателя" и да стане "по предложение на общинския съвет". Добре.
Заповядайте за дуплика, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нормално е да направим предложение, но ние забравяме, че по тази логика общинският съвет ще предлага да избира и служителите в общината. Господин Илиевски, не е сериозно, разберете. Ние казваме: кметът на общината предлага, а общинският съвет приема съответната структура на общината, съответно щатното разписание. Господин Казак, разбирате, че този председател се подпомага от хората, които вече са назначени от кмета. Казахме, че няма кой друг да назначи. Според мен не е възможно и не е правилно общинският съвет да избира кои да бъдат тези хора. Тогава защо кметът ги назначава?! По тази логика общинският съвет трябва да избира и другите служители в общината. Хлъзгаме се в друга крайност – правомощията на изпълнителния орган на местно равнище лека-полека да ги изземваме към общинския съвет. Мисля, че обобщеният текст на комисията и предложението на колегите е изчистено. Моята молба е да бъде подкрепен този текст.
Любен Корнезов (КБ, от място): Дайте да го гласуваме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други желаещи да се изкажат?
Заповядайте, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Колеги, действително в комисията се разгоря дебат по тази точка. Всички единодушно стигнахме до заключението, че няма кой друг да назначава тези хора, които ще подпомагат общинския съвет, а такива безспорно са необходими. Имаше съмнение дали трябва даже да бъде отделно звено. В малките общини такова звено може би няма да е необходимо.
Аз нямам безпокойство, че ще се спекулира от страна на председателя на общинския съвет с непрекъснато предлагане за назначаване на нови хора. Той ще вземе това си решение, съветвайки се нормално, макар и не задължен по закон, с общинския съвет.
Господин Казак, ал. 1 на чл. 29а говори за задължението на общинската администрация да осигури работата на общинския съвет. Затова смятам, че е най-правилно да запазим текста, който сега е предложен от комисията, тоест старият текст на чл. 29а става ал. 1, а ал. 2 – че се създава звено и че служителите в него се предлагат от председателя на общинския съвет. Тоест той ще изрази своето отношение към тяхната работа – дали подпомагат, и евентуално ще предлага смяна на тези хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Други желаещи?
Заповядайте, господин Христов.
Моньо Христов (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Аз отчасти ще повторя думите на господин Маринчев. Считам, че трябва да остане старият текст, който досега беше в действащото законодателство, и да не се изгражда такова звено, тъй като това веднага ще доведе до невъзможност в определени общини в България изобщо да бъде изградено такова звено, а на други места ще доведе до борба между звеното и общинската администрация.
Имам и втори аргумент. По-нататък в текста казваме, че ще заплащаме на съветниците…
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Няма такова нещо. Кой го каза?!
Моньо Христов: Как да няма?! Господин председател, аз много добре го прочетох – за неплатения им отпуск и т.н. Аз имам друго предложение, свързано с това. Ако искаме по някакъв начин да подпомогнем дейността на съветниците, да не подпомагаме цялостната дейност на общинския съвет, за който работи общинската администрация, а да зададем решение кой да подпомогне, както е в парламента, групите съветници, за да разполагат с необходимите експерти. Ако е необходимо такова звено, което се предлага тук, по-скоро ще бъде нова форма за назначаване на нова администрация, отколкото ще бъде работещо, може би само за председателя на общинския съвет, а не в полза за работата на общинския съвет. Затова предлагам този текст да отпадне и да остане старият текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Христов, Вашето предложение е цялата ал. 2 да отпадне, така ли?
Моньо Христов: Да, и да остане старият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Други желаещи? Не виждам.
Моля да гласувате най-напред предложението на народния представител Моньо Христов – ал. 2 да отпадне, тоест да отпадне § 22.
Гласували 119 народни представители: за 22, против 91, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Второто предложение е на господин Илиевски – да отпаднат думите "на председателя" и остава "по предложение на общинския съвет".
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 31, против 81, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 22, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 6.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 23 има предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Васил Маринчев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков:
“1. В чл. 30, ал. 4, т. 4 след думата “общинска” се поставя “точка”, а останалият текст се заличава.
2. Точка 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 23:
“§ 23. В чл. 30, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
“4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация, както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община;”
2. В т. 5 числото “6” се заменя с числото “3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля да гласувате предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 17, против 93, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имам една гореща молба: да прочетете още един път предложението за т. 4. Има един текст накрая след запетаята. Не знам кой го е предложил, имаше шест-седем вносители, но ако ние посочим в текста “както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община” и да нямаш право да бъдеш кандидат за съветник… Това е големият въпрос: директорът на училище има ли право да бъде кандидат за съветник или не? Тоест, този, който е предложил, както преди малко господин Миков предложи, нека вносителят да обясни какво е имал предвид с текста “както и в бюджетната организация, финансирана от съответната община”.
Една част от моите колеги в комисията тълкувахме, че един учител, един директор не може да бъде общински съветник. Такова ограничително условие се поставя за първи път.
Моето лично виждане е, че след запетаята текстът “както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община” трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Тоест, Вие подкрепяте предложението на господин Миков – така ли?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Да погледнем кой го е предложил. Господин Миков ли го е предложил?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Предлагате да прегласуваме?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Не, не, моето предложение е в текста на комисията след запетаята “както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община” да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Думите “както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община” да отпаднат. Благодаря.
Господин Илиевски, заповядайте.
Радослав Илиевски (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз предлагам да подкрепим подкрепеното от комисията в текста по простата причина, че ако отпадне този текст - вече имаме прецеденти и в много общински съвети, където имаме конфликт на интереси независими в трудовоправно отношение, във финансово отношение общински съветници от органа на местната изпълнителна власт кмета на общината - какво правим ние? Създаваме кметска група в общинския съвет. Ние на практика подменяме вота. Така е. Създаваме предпоставки за ерозия на автономията на органа на местното самоуправление общинския съвет.
Мисля, че текстът, както е предложен от комисията, е много коректен и предлагам да го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Маринчев, заповядайте.
Васил Маринчев (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Връщаме се отново към спора, който проведохме в комисията. Аз не мога да се съглася с тезата на господин Илиевски, че по този начин ще създадем едва ли не кметска група в общинския съвет. Напротив, кандидатите за общински съветници се издигат от политическите партии. Може би някъде ще има и независим кандидат. Но да забраним на един учител в едно общинско училище, което се финансира от бюджета на общината, че той едва ли не по този начин е зависим от кмета и ще се създаде кметска група в общинския съвет – това за мен е несъстоятелно.
Затова в тази насока аз направих изказване и в комисията да не се приема такъв текст, това разширение с бюджетни организации, финансирани от общинския бюджет. Това е страшно широко понятие. Ако вземем по-малките общини, там ще отидат и т.нар. БКС-та, и всичко и там няма да остане, дето се казва, читав човек, който да бъде избран за член на общинския съвет.
Така че аз подкрепям предложението на господин Осман текстът след запетаята да отпадне. Тоест, завършва с “общинска администрация”, а “както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община” да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Други желаещи? Няма.
Преди да гласуваме окончателния текст, моля да гласувате предложението на председателя на комисията текстът след запетаята “както и в бюджетна организация, финансирана от съответната община” да отпадне.
Гласували 114 народни представители: за 89, против 16, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 23 с направената корекция.
Гласували 131 народни представители: за 119, против 2, въздържали се 10.
Параграф 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 24 има предложение на народния представител Борислав Ралчев § 24 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24:
“§ 24. В чл. 32, ал. 2 числото “45” се заменя с числото “30”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли желаещи да вземат отношение по въпроса? Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Борислав Ралчев § 24 да отпадне, което не се подкрепя от комисията въпреки всичко.
Гласували 108 народни представители: за 9, против 94, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате текста на вносителя.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 25 има предложение на Екатерина Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на народния представител Михаил Миков:
“1. В т. 1 (чл. 34, ал. 1) след думата “съветник” се добавя “може да”.
2. Точка 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 25:
“§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
“(1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Размерът на възнаграждението на общинския съветник се определя с правилника по чл. 21, ал. 3.
(3) За времето, през което изпълнява задълженията си по този закон, общинският съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.
2. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Общинският съветник няма право да участва в ръководствата на търговски дружества с общинско участие (като директор или управител, заместник-директор, заместник-управител или като контрольор, член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите).”

ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли някой желание да вземе отношение по § 25?
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не съм член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и затова не съм присъствал на дебатите там, но мен ме притеснява ал. 1 за това, че ние вменяваме законово задължение общинските съветници да получават възнаграждение за своето участие в заседанията на общинския съвет и в неговите комисии. Знаем, че досега такова задължение нямаше. Моето мнение е, че предложението на господин Миков е приемливо. Ние можем да разрешим на общинските съвети на онези общини, които имат достатъчно финансов ресурс, да предвидят възможност за възнаграждение на общинските съветници, но да се задължават всички общини, освен всичко друго това може да стимулира общинския съвет да се свиква все по-често и по-често, само и само да се отпускат допълнителни възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Значи Вие подкрепяте предложението на господин Миков
За реплика има думата госпожа Дикова.
Марина Дикова (НДСВ): Само искам да обясня на господин Казак защо в комисията взехме решение да подкрепим този вариант. И в досега действащия закон текстът на чл. 34 изисква средствата на работодателя, които той плаща на един общински съветник, когато е на заседание на общинския съвет, да се възстановят от общинския бюджет. Нашата идея беше в тези случаи, когато общинският съвет има сесия, общинските съветници да получават неплатен отпуск, а ако не ходят на сесия, да не получават възнаграждение за това. По този начин се опитваме да стимулираме общинските съветници да присъстват редовно на заседанията на общинските съвети. Защото досегашната практика показваше, че когато общинският съвет се събира, общинският съветник си получава възнаграждението независимо от това дали е бил на сесия или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин Казак, ако отворите действащия закон и ако го бяхте прочели, нямаше да взимате отношение. И днес на общинския съветник се дава възнаграждение под една или друга форма, само че ние предлагаме директно да му се плати на него във връзка с ангажимента му като член на съответна комисия или член на общинския съвет по време на работа, а не парите да се превеждат на работодателя. И днес в действащия закон разноските и всичко се поема от общинския съвет.
Има и един много важен друг въпрос. В ратифицираната Европейска харта за местно самоуправление има една резерва точно по този пункт. С приемането на текста на комисията ще отпадне и резервата, която има от наша страна, когато ратифицирахме Европейската харта.
Какво постигаме с този текст? Няма да търсим работодателя. В случаите, когато един общински съветник е безработен, той не получаваше възнаграждение за заседание в общинския съвет, а този, който работи някъде другаде, той получава възнаграждение. Къде е справедливостта? Тоест, не е възможно единият общински съветник да получава 5 лв. за цигари и кафе, когато ние сме го откъснали от работата му, а другият съветник, защото е безработен, да не получава нищо. В края на краищата всеки общински съвет в своя правилник – чл. 21, ал. 3, определя според своите финансови възможности. Още по-добре, ако това е стимул за свикване на заседания, но не вярвам да има такъв общински съвет, който да заседава всеки ден. Ние не бива да се притесняваме от това. По тази логика може да се зададе и въпросът защо Народното събрание е платено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Казак, заповядайте, имате думата за дуплика.
Четин Казак (ДПС): Само искам да благодаря. Приемам тези аргументи, които изказа госпожа Дикова, и оттеглям своето предложение. Но нека си зададем въпроса дали една такава разпоредба няма да предизвиква друг вид амбиции и апетити за включване в кандидат-общинските листи. Второ, заплатите на народните представители не са в съответствие с броя на заседанията и участие в комисиите, а са твърда заплата, докато тук става въпрос за възнаграждение, свързано с броя на заседанията. За това трябва да се помисли много добре.
Но аз оттеглям своето предложение, просто исках да получа повече разяснения по въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Заповядайте, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин Казак, за да не остане в аналите на Народното събрание, че единият държи, а другият не държи, или оттегляте своето предложение, съгласявате се с аргументите, или не го оттегляте. Ако няма да оттегляте, откажете се от Вашите аргументи. Отворете Закона за местното самоуправление и прочетете сегашните текстове. Ако Вие прочетете сегашните текстове, ще видите, че един човек, който наистина иска да бъде общински съветник, не получава възнаграждение, а този, който е някъде на работа, той получава възнаграждение. Кое е справедливо? Или приемате аргументите, или не ги приемате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Приключихме с обсъжданията.
Моля да гласувате предложението на народния представител Михаил Миков.
Гласували 108 народни представители: за 5, против 86, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате текста на § 25, предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 2.
Параграф 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 26 има предложение на народния представител Панайот Ляков, което комисията не подкрепя, а то е:
“В чл. 36, ал. 2, думата “пет” се заменя с “шест”.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев § 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ляков оттегля предложението си.
За съжаление господин Ралчев го няма в залата, за да оттегли и той своето предложение, затова трябва да го гласуваме, а то е § 26 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 1, против 94, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на § 26, предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 26 е приет.

ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 27 има предложение на народния представител Панайот Ляков § 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27:
“§ 27. В чл. 37 накрая се добавят думите “и по сватовство до втора степен включително”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ляков оттегля предложението си.
Моля да гласувате текста на § 27, предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 28 има предложение на народния представител Михаил Миков т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 28:
“§ 28. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.”
2. В ал. 4 след думите “кметове на общини” се поставя запетая и се добавя “кметове на райони”.
3. Създават се ал. 6 и 7:
“(6) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
(7) Кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има предложение на народния представител Михаил Миков т. 2 да отпадне.
Моля да гласувате това предложение, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 9, против 92, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 28, предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 29 има предложение на народния представител Борислав Ралчев § 29 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 29 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли други предложения?
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Искам да кажа само две изречения, за да е ясно какво гласуваме. Става дума за кметовете на райони в столицата, във Варна и в Пловдив. С отпадането на това, което се предлага от комисията, практически още веднъж потвърждаваме, че районните кметове ще се избират от общинските съвети по предложение на кмета, както е и сега. Позицията на Коалиция за България е била, е и ще си остане, че районните кметове трябва да се избират пряко от населението. Затова ние считаме, че следва чл. 38а, в който се третира тази материя, да се отмени, а не това, което предлага господин Ралчев – да отпадне.
С други думи, тези, които считат, че трябва районните кметове да се избират пряко от населението, е необходимо да гласуват против това, което се предлага от комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.
Моля да гласувате предложението на комисията, понеже то е за отпадане. Това, което каза господин Корнезов, го имайте предвид като гласувате.
Гласували 118 народни представители: за 78, против 38, въздържали се 2.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 30 има предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Васил Маринчев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков § 30 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев § 30 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 30, който става § 29:
“§ 29. Член 39 се изменя така:
“Чл. 39. Кметът на общината назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Михаил Миков и Борислав Ралчев § 30 да отпадне.
Гласували 118 народни представители: за 211, против 94, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате текста, предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 31 има предложение на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя, а то е:
“В чл. 39а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да избере с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от броя на общинските съветници кметски наместници.”
2. В ал. 2 думите “кметове на райони” се заличават.
3. В ал. 4 навсякъде в текста думите “кметове на райони” се заменят с “кметски наместници”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев § 31 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 31 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Най-напред има предложение за отпадане, което трябва да гласуваме първо.
Моля да гласувате предложението на комисията. Смисълът е, че чл. 39а остава да действа.
Гласували 102 народни представители: за 74, против 24, въздържали се 4.
Предложението на комисията е прието, § 31 отпада.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
“§ 32. Член 39б се отменя.”
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев § 32 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки? Няма.
Най-напред подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев - § 32 да отпадне.
Гласували 108 народни представители: за 2, против 96, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Обръщам се към председателя на комисията. В сегашния си текст чл. 39б казва: “При условията и по реда на чл. 39а общинският съвет избира кметски наместници” – става въпрос за кметските наместници.
Ако отпадне чл. 39б, какво става? Тези кметски наместници какво ще ги правим – общинските съвети ли ще ги избират? Какъв е механизмът, тъй като в този § 32 се предлага чл. 39б да се отмени? Като се отмени, въпросът остава висящ. Ако не съм прав, моля да обясните, за да стане ясно за какво гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, господин Корнезов.
Господин Корнезов, приемам Вашето процедурно предложение като предложение за прегласуване.
Любен Корнезов (КБ, от място): Да.
Има ли противно мнение?
Господин Осман, ще разясните ли?
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Въпросът не е дали имам противно мнение или не. Беше зададен един въпрос от страна на проф. Корнезов. Разбира се, в проекта има няколко предложения – кмета на общината назначава кметските наместници. Ако отпадне примерно това, което е вложено като процедура сега, в момента, кметът на общината назначава кметските наместници. Вие най-добре го знаете в тази зала и знам защо задавате въпрос – да стане ясно на народното представителство. Ако остане сегашния текст, кметските наместници ще бъдат избирани по предложение на кмета на общината от общинския съвет, както стана за кметовете на райони. Това е въпросът, който трябва да реши народното представителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Оттегляте ли предложението си за прегласуване.
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Вече е гласуван такъв текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Ние гласувахме да отпадне и не се прие. Господин Корнезов възрази че не е ясно и това може да бъде процедура за прегласуване.
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Правя процедура за прегласуване.
Уважаеми колеги, може би гласувахме предложението на господин Ралчев - § 32 да отпадне, което практически означава, че ако отпадне, остава сегашния текст, което пък води до това, че кметските наместници ще бъдат избирани по досегашния ред от общинските съвети по предложение на кметовете.
Има и друго становище, което междупрочем дълго се дискутира не само в нашите среди – кметските наместници да бъдат назначавани пряко от кмета, както всъщност е в проекта на комисията, в който се казва да отпадне § 32. Не искам да ви обърквам тук, но има игра с параграфи и трябва да бъде много ясно на всеки народен представител, гласувайки, за какво е – дали кметските наместници да се избират от общинските съвети по предложение на кмета или кмета да може пряко да назначава кметските наместници. Тоест досега гласуваната система на населените места под 250 жители – практически е това.
Лично моето мнение, ако питате, многократно съм го изразявал и няма да го мотивирам, че е по-целесъобразно за функционирането на местното самоуправление кметовете да имат право пряко да назначават кметските наместници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Корнезов да прегласуваме предложението на народния представител Борислав Ралчев § 32 да отпадне.
Гласували 111 народни представители: за 29, против 76, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване съдържанието на § 32, който става § 30, както се предлага от комисията, а предложението на комисията е: “Член 39б се отменя”.
Гласували 112 народни представители: за 99, против 12, въздържал се 1.
Параграф 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 33 има предложение от народния представител Михаил Миков:
1. В чл. 41, ал. 1 се добавя ново изречение първо: “За кмет и за заместник-кмет на общината могат да бъдат избирани лица, които имат най-малко средно образование.”
Досегашното изречение първо става изречение второ с предложените промени.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Кметовете на общини и райони участват в заседанията на съответния общински или районен съвет с право на съвещателен глас.”
3. Точка 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 33 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 33, който става § 31:
“§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думите “не могат” се добавя “и на райони”, а думите “участват в ръководни органи на политически партии” се заменят с “ръководят политически партии или техни структури”.
2. В ал. 3, изречение второ, думите “кметските наместници” се заменят с “населени места”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев - § 33 да отпадне, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 8, против 86, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 8, против 82, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста, предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение на Владимир Дончев и група народни представители по § 34.
Комисията подкрепя предложението в първата му част и не го подкрепя в останалата част.
Има предложение на Сергей Станишев и група народни представители, което комисията не подкрепя.
В чл. 42, ал. 1 т. 8 се изменя така:
"8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 с решение на общинския съвет, взети с обикновено мнозинство от общинските съветници."
Има предложение народния представител Панайот Ляков, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, не го подкрепя в останалата му част:
"2. Точка 3 да отпадне.
3. Точка 8 се изменя така:
"8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 с решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство от общинските съветници.";
4. Създава се нова ал. 3:
"(3) При прекратяване на пълномощията на кмет на район или на кметство по решение на общинския съвет се назначава временно изпълняващ длъжността до произвеждане на избор."
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 34, който става § 32:
"§ 32. В чл. 42 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата "шест" се заменя с "три".
2. В т. 5 думата "местоживеенето" се заменя с "постоянния адрес".
3. Създават се нови точки 7 и 8:
"7. при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник-областен управител, или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 с решение на общинската избирателна комисия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте неприетите предложения на народния представител Михаил Миков.
Гласували 100 народни представители: за 5, против 92, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители.
Гласували 116 народни представители: за 32, против 81, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате текста, предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против 2, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
"§ 35. Член 42а се отменя."
Има предложение от Сергей Станишев и група народни представители:
В чл. 42а, ал. 2 и 3 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Михаил Миков:
1. навсякъде в текста изразът "кметове на райони" се заменя с "кметски наместници";
2. точка 2 на чл. 42а ал. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев § 35 да отпадне, което комисията подкрепя.
Комисията предлага § 35 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Поставям на гласуване най-напред предложението на народния представител Борислав Ралчев, подкрепено от комисията, § 35 да отпадне.
Гласували 108 народни представители: за 97, против 5, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
"§ 36. Член 42б се отменя."
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев § 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението, а подкрепя текста на вносителите за § 36, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ралчев, поддържате ли предложението си?
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Моля да гласувате предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
"§ 37. Член 42в се отменя."
Има предложение на народния представител Михаил Миков:
В чл. 42в, изречение първо се изменя така:
"При обективна невъзможност на кмета на общината, на района или на кметството повече от три месеца да изпълнява функциите си, общинският съвет в 14-дневен срок избира заместник-кмет, ако няма определен такъв със заповед на кмета на общината, на района, на кметството, който да изпълнява функциите на съответния кмет."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев § 37 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 37, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ралчев, поддържате ли предложението си? Оттегляте го.
Моля да гласуваме предложението на народния представител Михаил Миков за чл. 42в.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 80, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Гласуваме един текст, който в практиката явно ще има приложение и то нерядко има такова приложение. Ние приехме, уважаеми дами и господа народни представители, че заместник-кметовете ще се назначават от кмета на общината, а не както е досега – от общинския съвет. Просто припомням това.
Сега се поставя въпросът: когато кметът на общината поради една или друга причина няколко месеца не може да изпълнява своите задължения, било защото е в болнични или в продължителна командировка, кой ще го замества? Ние приехме вече текст, че когато кметът отсъства и не може да изпълнява поради една или друга причина своите служебни задължения, той е длъжен с изрична заповед да посочи заместник-кмета, който ще го замества през този период. Ние вече гласувахме това. Следователно отпадането на § 42в е необходимо.
Но тук господин Гагаузов постави въпроса: добре, ако не е издадена такава заповед, с която кметът да упълномощи един от заместниците да го замества, защото примерно е имало катастрофа или нещо друго необичайно, няма всъщност кой да замества кмета, да подписва документи и т.н. И в такъв случай не е ли възможно общинският съвет да вземе в своите ръце нещата и да посочи един от заместник-кметовете. Мисля, че в това има резон, макар и да е рядка хипотезата, но мисля, че трябва да я впишем.
Господин председателю, не зная какво сте имали предвид, но мисля, че това е необходимо, но само като резервен вариант, когато кметът не е посочил свой заместник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Какво е предложението?
Има думата господин Ремзи Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин Корнезов, тъй като преди малко ние променихме текста, в тези случаи, когато кметът не е в състояние повече от три месеца да изпълнява своите функции, мандатът му може да бъде прекратен. Досега това беше шест месеца. Сега предсрочно му се прекратяват пълномощията. Тоест в такива случаи общинският съвет си влиза в своята роля. Досега тази възможност беше до шест месеца. При повече от три месеца просто не може да съществува такава хипотеза, защото общинският съвет трябва да пусне процедурата да прекрати правомощията на кмета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли други бележки?
Заповядайте, господин Гагаузов.
Асен Гагаузов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам още веднъж да обърна внимание за какво става въпрос. Когато кметът бъде избран, той си избира заместниците и ги назначава. И може още първата или втората седмица да пусне заповед, че в негово отсъствие ще го замества заместникът му “Х”. Няма проблем – колкото пъти да му се наложи да отсъства, посоченият заместник-кмет ще го замества.
Но става дума за ситуация, която може да е много рядка, но все пак може да се случи – преди той да е пуснал такава заповед, а в момента не е в състояние да направи такава, му се налага да отсъства един месец. Знаете, че има много документи, които трябва да се подписват от кмета или от оторизирано от него лице. И как да се постъпи в такъв случай? Такъв е казусът.
Въпросът е такъв: ако той не е пуснал такава заповед и в момента не е в състояние да пусне такава заповед, какво правим? Иначе принципно той трябва да пусне такава заповед, но той не е пуснал, защото се е случило нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има думата господин Димитров.
Димитър Димитров (КБ): Разбира се, както беше казано, ако кметът не изпълнява повече от три месеца своите правомощия, може да се пристъпи към процедурата за насрочване на предсрочни избори. Но това е период, това е време, през което общинската администрация трябва да работи. Има технологично време - издаване указ на президента, предизборна кампания, избор, решение на общинската избирателна комисия за новия кмет – това е един период от време. Какво става през този период – три месеца плюс два месеца плюс един месец, ако няма заповед на досегашния кмет за упълномощаването на един от заместниците му? Затова текстът на колегата Миков е много коректен – “при обективна невъзможност на кмета на общината за повече от три месеца да изпълнява функциите си, общинският съвет избира заместник или упълномощава заместник на кмета, ако няма определен такъв със заповед на кмета на общината, на района, или на кметството.” Това е коректен текст. Не виждам какво ви смущава. Мисля, че с малка редакция текстът на колегата Миков е точен и решава точно този казус – за 6-месечния период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Всичко е добре, но ние гласувахме и отхвърлихме този текст.
Има процедура за прегласуване. Има ли против?
Има думата господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Може би преди гласуването, проф. Корнезов, за да ни е ясно, ако ще гласуваме текста на господин Миков, да се изчисти текстът – тези три месеца трябва да отпаднат. Ние сме гласували в този вид – от колко месеца нагоре се прекратяват пълномощията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Моля, гласувайте повторно предложението на народния представител Михаил Миков.
Гласували 113 народни представители: за 29, против 81, въздържали се 3.
Предложението на господин Михаил Миков не се приема.
Моля, гласувайте съдържанието на § 37, представен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 84, против 17, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 38 има предложение на народния представител Михаил Миков – т. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 38, който става § 35, както следва:
“§ 38. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения.
1. В т. 3 след думата “от длъжност” се добавя “заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет”.
2. В т. 7 се създава изречение второ:
“Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им.”

3. Създават се точки 16 и 17:
“16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
17. изпраща на областния управител и общинския съвет актовете си, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост в 7-дневен срок от издаването им. До изтичането на този срок действия с тази собственост не могат да бъдат извършвани.”
Михаил Миков (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли други желаещи да вземат отношение?
Господин Ремзи Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, аз правя процедурно предложение т. 17 от проекта на вносителите да отпадне. Има Закон за общинската собственост. Там са уредени правилата как се стопанисва, как се управлява и мисля, че мястото на областния управител изобщо не е тук.
Затова процедурното ми предложение е т. 17 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли възражения?
Господин Маринчев.
Михаил Миков (КБ, от място): Нали това предлагах? Защо тогава оттеглих предложението си?
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Господин Осман, ще си позволя да не се съглася с Вашето възражение. В правомощията на областния управител е да контролира по законосъобразност актовете на кмета. И тук е моментът и мястото, според мен, където да задължим кмета да изпраща тези си актове, които са свързани с разпореждане с общинска собственост, специално тук е цитирано, на областния управител. В своята практика съм се сблъсквал със случаи, когато не съм разбирал за определени действия на кмета и съответно съм пропускал сроковете, за да ги оспоря.
Така че аз предлагам да остане това задължение на кмета да изпращат своите актове на областния управител, за да може да си изпълни своята функция по чл. 32 от Закона за администрацията – да контролира по законосъобразност актовете на общинския съвет и на общинската институция, на кмета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли други желаещи? Не виждам.
Гласуваме предложението на народния представител Ремзи Осман т. 17 в предложението на вносителя да отпадне.
Гласували 99 народни представители: за 58, против 35, въздържали се 6.
Предложението се приема.
Точка 17 отпада.
Моля да гласувате текста на § 38 без т. 17.
Гласували 97 народни представители: за 66, против 26, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 39 има предложение на народния представител Михаил Миков – в чл. 44а, ал. 3 изразът “областният управител и подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд” се заменя с “кмета на общината по реда на Закона за административните нарушения и наказания и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 39 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 39 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Миков, ще защитите ли своето предложение?
Михаил Миков (КБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Оттегляте ли го?
Михаил Миков (КБ, от място): Не, не го оттеглям, но няма да го защитавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Искате да кажете, че предложението е достатъчно ясно.
Моля да гласувате предложението на народния представител Михаил Миков.
Гласували 103 народни представители: за 48, против 51, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате предложението на комисията § 39 да отпадне.
Гласували 108 народни представители: за 63, против 23, въздържали се 22.
Параграф 39 отпада.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 40 има предложение на народния представител Михаил Миков – в § 40 думата “кмет” се заменя с думата “кметове”. Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 36 със следния текст:
“§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “извършени” се заменя с “издадени”.
2. В ал. 2 думите “смята че” се заличават. След думите “7 дни” се добавя “от получаване на решението”, а след думите “отсрочващо
действие” се добавя “и се разглежда от общинския съвет на следващото заседание”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Миков, подкрепяте ли предложението си?
Михаил Миков (КБ, от място): Поддържам го. Не го оттеглям, защото не е само общинския кмет. Може да има и районни кметове. Единственото число означава само общински кмет. Затова трябва да бъде “кметовете”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Предложението е граматическа поправка.
Моля, господин Миков да го защити, за да става ясно.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател!
Става въпрос за това, че акт, освен на общински кмет, което означава единственото число, актът може да бъде и на кмет на район, може да бъде и кмет на кметство. И в този смисъл “на кметовете”, трябва да бъде в множествено число. Иначе тълкуването само в единствено число означава, че е само акт на общинския кмет. Все пак има такива актове и на други кметове, не само на общински, които могат да противоречат на всички.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Те са под контрола на кмета на общината.
Михаил Миков: Добре. Аз ви казвам, че тук става въпрос за отмяна от общинския съвет на тези актове. Те са под контрола на кмета, ама не ги е проконтролирал. И фактически означава, че може акт на кмет на район да противоречи на решение на общинския съвет, не за изпълнение на онези стратегии и пр. по чл. 21, и в същото време общинският съвет да не може да го отмени. Тоест да може по-голямото, да не може по-малкото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Има ли други желаещи? Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Михаил Миков – “кмет” да се замени с “кметове”.
Гласували 115 народни представители: за 50, против 64, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 40, предложено от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 8.
Параграфът е приет.


ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 41 има предложение народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението в останалата му част.
Има предложение на Борислав Ралчев - § 41 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 41, който става § 37:
"§ 37. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите "от общинския съвет" се заличават.
2. В ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 3"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Миков, ще защитите ли предложението си? Не.
Не го оттегляте.
Господин Ралчев, поддържате ли предложението си за отпадане? Става въпрос за това § 41 да отпадне.
Моля да гласувате предложението на народния представител Михаил Миков.
Гласували 98 народни представители: за 23, против 69, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на § 41, предложено от комисията, която предлага свой текст.
Гласували 105 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
"§ 42. Член 46а се отменя."
Има предложение на народния представител Михаил Миков - § 42 да отпадне.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 42 да отпадне.
Комисията подкрепя предложенията.
Комисията предлага § 42 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Някой желае ли да вземе отношение? Не виждам.
Моля да гласувате предложението на комисията, съгласно предложенията на народните представители Миков и Ралчев - § 42 да отпадне, тоест остава да действа чл. 46а.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1.
Параграф 42 отпадна.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
"§ 43. Член 47 се отменя."
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 43, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ралчев, желаете ли да обосновете предложението си? (Шум и реплики в залата..)
Давам време за размисъл на господин Ралчев.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин председател, аз не знам какво притеснява народните представители по § 43. С този параграф се отменя чл. 47 от действащия закон, който гласи: "Служителите в общинската администрация имат статут на държавни служители". Да, но ние имаме Закон за държавния служител. Ние имаме специален закон и това е едно изчистване на действащия закон. Това е един излишен текст. В другия закон се решават въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Поставям на гласуване предложението на господин Ралчев за отпадане на този параграф, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 7, против 85, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате текста, предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Параграф 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 44 има предложение на народния представител Панайот Ляков – в § 44, т. 1 след предлога "от" се добавя "членове на" и текстът продължава.
Комисията не подкрепя предложението.
Панайот Ляков (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, предложението се оттегля.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Предложение на народния представител Михаил Миков - в § 44, т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 44, който става § 39, със следния текст:
"§ 39. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата "из" се заменя с "от", а думите "в които могат да бъдат включени и други специалисти" се заличават.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Моля да гласувате текста, предложен от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
"§ 45. В чл. 49 след "постоянните" се добавя "и временните"."
Предложение на народния представител Михаил Миков – в чл. 49, ал. 1 думата "постоянните" се заличава, а думата "комисии" се заменя с "комисиите".
Комисията не подкрепя предложението. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Предложението се оттегля.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин Ралчев предлага § 45 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 45, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ралчев, оттегляте ли предложението си? Да.
Моля да гласувате текста на вносителя за § 45.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “§ 46. В чл. 52 ал. 5 и 6 се отменят.”
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 46 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 46, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Ралчев, поддържате ли предложението си? Оттегляте го.
Моля да гласувате предложението на вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 14.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “§ 47. В чл. 54 ал. 3 думата “и други” се заличава.”
Има предложение на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 47 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 47, който става § 42:
“§ 42. В чл. 54 ал. 3 думата “и други” се заличава, а след думата “предприятия” се добавя “и търговски дружества с общинско участие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Господин Ралчев оттегля предложението си.
Предложението на господин Ляков е прието.
Моля да гласувате новия текст, предложен от комисията за § 42.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
“ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 48. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат решение за привеждане на административно-териториалното устройство на общините в съответствие със закона.
(2) До приемането на решението на общинския съвет в кметствата, които не отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България към датата на влизане в сила на този закон, не провеждат избори за кмет на кметство.”
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, но уважаеми колеги, ние вече гласувахме Закона за административно-териториалното устройство и точно тези въпроси ги уредихме. Така че ал. 1 и 2 на § 48 трябва да отпаднат, защото са уредени с другия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има ли други предложения? Няма.
Моля да гласувате отпадането на § 48.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман:
“§ 49. Член 34, ал. 1 и ал. 2 влизат в сила от 01.01.2004 г.”
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 49 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението на господин Ралчев.
Комисията предлага § 49 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Моля да гласувате отпадането на § 49.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 50 има предложение на народния представител Михаил Миков - § 50 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борислав Ралчев - § 50 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 50, който става § 43 със следния текст:
“§ 43. В чл. 32 от Закона за администрацията се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Областният управител може да отменя незаконосъобразните актове на кметовете на общини и да обжалва актовете на общинските съвети при условията и по реда на Закона за административното производство.”
2. В ал. 3 думите “и 2” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Господин Миков, поддържате ли предложението си?
Михаил Миков (КБ, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Добре, заповядайте да го обосновете.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Преди малко комисията отхвърли идеята да се стопира разпореждането с общинска собственост в онзи 7-дневен срок, в който областният управител или общинският съвет не са запознати. Сега става точно обратното. Сега на областния управител се дават права директно да отменя незаконосъобразните актове. Става въпрос за държавна власт, която ще се меси понякога и по други причини в работата на кмета като представител на местното самоуправление. Мисля, че досегашната редакция беше доста по-съответстваща на Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви.
Господин Ралчев, Вие правите същото предложение. Заповядайте.
Борислав Ралчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, след толкова много текстове, които не бяха подкрепени, аз моля всички колеги, разбирайки положението, в което се намирам, да взема пряко отношение към един текст и да ви помоля да подкрепите отпадането на това предложение. Съществува постоянна практика, която е утвърдена – свързана с правата на областните управители, и не е необходимо тя да бъде променяна. Моля да подкрепите предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Има думата господин Ремзи Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Господин Ралчев, разбира се, че тези правомощия областният управител и сега ги има, само че когато сега в момента отменя незаконосъобразните актове, спира и действието им. Идеята е ако областният управител обжалва в съда, съдът да прецени дали да спре обжалвания от областния управител акт или не. Ако някой иска да злоупотреби, отменя акта като незаконосъобразен и го изпраща в съда, но спира и действието. В момента искаме съдът преди да се произнесе дали актът е законосъобразен или не, да прецени дали да спре съответното действие. Тоест ако приемем предложението на Михаил Миков и Борислав Ралчев, ще остане сегашното статукво – областните управители ще спират всички актове по незаконосъобразност, но този акт спира и своето действие. Ние искаме това нещо да го прецени съдът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря. Бяха обосновани твърденията.
Моля да гласувате предложенията на народните представители Борислав Ралчев и Михаил Миков този параграф да отпадне.
Гласували 114 народни представители: за 86, против 20, въздържали се 8.
Решението за отпадане е прието.
Последен параграф, с което приключваме този законопроект.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията предлага да се създаде нов § 44:
“§ 44. Законът влиза в сила след датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.”
РЕПЛИКИ: От датата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Не може да бъде “от датата на провеждането”, защото в същия ден се провеждат. Те се обявяват в края на деня.
Заповядайте, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Аз все пак считам, че трябва да бъде “от датата”, защото “след датата” означава, че може да бъде и след ден, след два, след пет, може и след година. Или, ако се намери друга редакция, която да каже точно, бих се съгласил, но така, “след датата”, е много неопределено, много разтегливо и може всеки да си управлява, когато си пожелае. Затова смятам, че по-добре е да бъде “от датата”.
Съгласих се с това: “от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Щом се каже “след деня”, значи следващия ден; щом се каже “след часа”, значи следващия час. Веднага след датата, а датата е 25-и, следващата дата е 26-и. Но нямам нищо против да се използва юридическият език “от деня след датата”.
Заповядайте, госпожа Мингова, да кажете как се казва в законодателството.
Анелия Мингова (НДСВ): Господин председател, аз бих предложила да звучи “от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори” – “следващ датата”, което е последната дата на местните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Моля да гласувате този параграф с направеното редакционно изменение.
Гласували 112 народни представители: за 108, против 4, въздържали се няма.
Параграфът е приет.
Законът е приет окончателно.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов (звъни): Продължаваме заседанието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ.
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми колеги, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси относно “Закон за изменение и допълнение на Закона за местните избори”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на законопроекта.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 1 има предложения на народните представители Ралчев и Анастасова за отпадане на параграфа, които не са подкрепени.
Предложения на Младен Червеняков и Михаил Миков, които са подкрепени по принцип.
Предложение на Любен Корнезов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 със следната редакция:
“§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “са адресно регистрирани” се добавя “съгласно Закона за гражданската регистрация”.
2. Създава се ал. 6:
“(6) Избирателите, които са ученици и студенти, се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Ралчев оттегля своето предложение, което не се подкрепя от комисията.
Госпожа Анастасова също оттегля предложението си.
Моля да гласуваме предложението на комисията за редакция на § 1.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 2 има предложения на народните представители Ралчев, Червеняков и Миков за отпадане на параграфа, които са подкрепени.
Предложение на народния представител Елка Атанастова:
В § 2 се правят следните промени: в чл. 4 думите “адресна регистрация” се заменят с “постоянен или настоящ адрес”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 2 да отпадне, а текстът му е следният:
“§ 2. В чл. 4 думите “адресна регистрация” се заменят с “постоянен адрес”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Госпожо Анастасова, подкрепяте ли предложението си?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Госпожо председател, всъщност това, около което се обединиха членовете на комисията и колегите, които са правили предложения, е, че списъците ще бъдат съставяни по постоянен адрес с възможност тези, на които настоящият адрес не съвпада с постоянния, в съответен срок преди деня на изборите да поискат да бъдат отписани от този списък и да се включат в списъците за гласуване по постоянен адрес. Затова и всъщност предложението на госпожа Анастасова е възприето отчасти, но експертите в комисията обясниха, че не могат да бъдат съставяни два паралелни списъка – и по постоянен, и по настоящ адрес, а всъщност самата нейна идея дава възможност на гражданите да гласуват и по настоящ адрес, ако предприемат съответните действия за промяна на първоначално изготвения списък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожа Анастасова оттегля предложението си.
Останалите предложения са приети.
Има ли изказвания по § 2? Няма.
Гласуваме отпадането на § 2 по предложение на комисията.
Гласували 125 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 2.
Параграф 2 отпада.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: “§ 3. В чл. 5 след думата “общината” се добавят думите “един глас за кмет на район”.”
Има предложение на господин Ралчев за отпадане на параграфа, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага § 3 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 3? Няма.
Гласуваме отпадането на § 3 по предложение на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Параграф 3 отпада.

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Следва § 3а, който е по предложение на комисията:
“§ 3а. В чл. 7, ал. 2 думите “55 дни” се заменят с “45 дни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по този параграф няма.
Гласуваме § 3а в редакция, предложена от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 3а е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 4 има предложения на народните представители Ралчев и Анастасова, които са оттеглени.
Предложение на Младен Червеняков: в изречение първо на чл. 10, ал. 1 отпадат думите “или кметския наместник”, което не е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Миков:
1. В ал. 1 на чл. 10, изречение първо, след думите “се подписват от кмета” се добавя “заместник-кмета”.
2. Алинея 2 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
“§ 4. Член 10 се изменя така:
“Чл. 10. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населени места и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или кметския наместник и от секретаря на общината. В Столичната община и градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.
(2) Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.
(3) Избирателните списъци се отпечатват въз основа на регистъра на населението на Република България от главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Имате думата за изказване.
Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Доколкото в комисията приехме в чл. 15 че може да се прави искане от избиратели, които да бъдат вписани в избирателния списък и по настоящ адрес писмено пред кмета когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места, то аз оттеглям предложението си по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Миков.
Господин Червеняков също оттегля предложението си.
Други изказвания по този параграф няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 5 има предложение на народния представител Ралчев за отпадането му, което не е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Червеняков, което е подкрепено по принцип, но комисията го включва в съдържанието на § 6а.
Предложение на Елка Анастасова, неподкрепено от комисията, със следното съдържание:
“В § 5 се правят следните промени: в чл. 11, ал. 2 след думата “постоянният” се добавя “и настоящ”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5:
“§ 5. Член 11, ал. 2 се изменя така:
“(2) В списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателя, единният граждански номер, постоянният адрес, видът и номерът на документа за самоличност и се обособява графа “забележки”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Ралчев оттегля предложението си.
Няма желаещи за изказване.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Ако ми позволите, предложението на госпожа Анастасова е в същата връзка, която гласувахме преди малко по отношение съставяне на списъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Така че този текст автоматично отпада и не трябва да го гласуваме.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 5, който е подкрепен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 6 има идентични предложения от народните представители Ралчев, Червеняков, Миков и Анастасова за отпадането му. С изключение на господин Червеняков другите народни представители оттеглиха предложенията си.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
“§ 6. В чл. 12 т. 1 се изменя така:
“1. имената на избирателите, които имат постоянен адрес, и на избирателите по чл. 15, ал. 2;”
Аз мисля, че това в известен смисъл удовлетворява и предложението на господин Червеняков.
Младен Червеняков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Оттегляте го, благодаря.
Има ли изказвания по § 6? Няма.
Моля да гласуваме редакцията на комисията за § 6.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма въздържал се 1.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Комисията предлага да се създаде § 6а със съдържанието, направено по § 5 от народния представител Червеняков:
“§ 6а. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 2.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
“(2) Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
(3) Искането по ал. 2 се прави писмено пред органите по чл. 10, ал. 1 по настоящия адрес на лицето. След вписването те съобщават за това по служебен път на органите по чл. 10, ал. 1 по постоянния адрес на лицето не по-късно от 7 дни преди изборния ден, за да бъде заличено името му от списъка по този адрес.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 6 а, който се създава по предложение на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Параграф 6а е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 7 има предложение на народния представител Ралчев за отпадането му, което не е подкрепено.
Предложение на народния представител Червеняков, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:
“§ 7. В чл. 16 след думата “на общината” се поставя запетая и се добавя “на района”, след думата “кметството” се добавя “или от кметския наместник”, а след думите “на подходящи места” се добавя “в района на съответната избирателна секция”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Ралчев, поддържате ли предложението си?
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по § 7? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 в редакцията на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 8 има предложение от народния представител Борислав Ралчев - § 8 да отпадне, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Михаил Миков:
В § 8, в чл. 17:
1. В ал. 1 след думите “до кмета” се добавя “или секретаря”.
2. В ал. 3 след думите “до кмета” се добавя “или секретаря на общината”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 8 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказвания по § 8. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ралчев за отпадане на § 8, което е подкрепено от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 120, против 2, въздържали се 3.
Параграф 8 отпада.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 9 има предложение от народния представител Борислав Ралчев - § 9 отпада, което комисията подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по § 9? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Ралчев, което е подкрепено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Параграф 9 отпада.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Има предложение от народния представител Младен Червеняков за създаване на нов § 9а – в чл. 22, ал. 3 след думите “съответните общински” се добавя “и районни”.
Комисията не подкрепя предложението.
Младен Червеняков (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 10 има предложение от народния представител Борислав Ралчев, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение от народния представител Младен Червеняков – по § 10:
1. В чл. 23 се създава нова ал. 2:
“(2) Избирателните секции в градовете с районно деление задължително се съобразяват и с границите на съответните райони.”
Досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. Точка 2 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Елка Анастасова – в § 10 да отпадне т. 2, което е идентично с предложението, направено от народния представител Михаил Миков и не е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Йордан Нихризов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
“§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) В общините за избор на съветници и кметове една избирателна секция включва до 1000 избиратели. В населени места с повече от 1000 избиратели се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък по-голям или равен на 500 се образува отделна секция, а при остатък под 500, избирателите се разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на общинската избирателна комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 30 избиратели.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) В населените места с по-малко от 500 избиратели се образува една избирателна секция.”
3. В ал. 3 думите “адресна регистрация” се заменят с “постоянен адрес”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Мингова.
Имате думата за изказвания по § 10. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване отпадането на т. 2 от § 10, което е по предложение на госпожа Анастасова и господин Миков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 15, против 102, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господин Младен Червеняков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 12, против 87, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 11 има предложение от народния представител Борислав Ралчев, което е подкрепено от комисията по т. 1, 3 и 4, а не е подкрепено по т. 2, която гласи:
“2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Централната избирателна комисия за местни избори се избира от Народното събрание не по-късно от 50 дни преди датата на изборите.”
Предложение от народния представител Младен Червеняков за отпадане на параграфа и създаване на нов § 11 със следното съдържание:
“1. В чл. 24, ал. 1 на действащия закон се създава нова т. 3:
“3. районна – за градовете с районно деление;”
2. Алинея 2 отпада.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Централната избирателна комисия за местни избори, общинските и районните избирателни комисии за произвеждане на местни избори се назначават до обнародването на указа на президента за насрочване на нови общи местни избори.”
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 2 и 3.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков – в § 11, в чл. 24:
1. В ал. 2, т. 2 се изменя така:
“2. членовете на Централната избирателна комисия за местни избори се назначават от президента след консултации с парламентарно представените политически сили не по-късно от 50 дни преди датата на изборите.”
2. Алинея 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Любен Корнезов:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) ЦИК се назначава от президента на Републиката, след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Тя се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и 15 членове. ЦИК се назначава не по-късно от 50 дни преди датата на изборите.”
2. В ал. 4 се добавя ново изречение: “Възнаграждението не се облага с данъци и е освободено от други тежести.”
3. От обобщения законопроект да отпаднат новите ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1 и 3.

Има предложение на народния представител Елка Анастасова, което не е подкрепено от комисията:
1. В ал. 4 на чл. 24 след думите "партии и коалиции" се добавя "и се определя гражданска квота";
2. В ал. 6 последното изречение се изменя така:
"Председателят и заместник-председателите трябва да бъдат представители на различни политически партии и коалиции, секретарят задължително трябва да е представител на гражданския сектор."
Има предложение на народните представители Михайлова и Маринчев:
1. В т. 1 думите "за местни избори" се заличават.
2. В ал. 2 числото "50" се заменя с "60".
Предложението не е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция за § 11:
"§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "комисии" се добавя "за местни избори".
2. В ал. 2 по предложение на вносителя комисията не е взела становище по отношение определяне състава и ръководството на Централната избирателна комисия.
3. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5, 6, 7 и 8:
"(3) ЦИК за местни избори е в състав от 21 члена, в това число председател, заместник-председател и секретар.
(4) При определяне на състава и ръководството на ЦИК за местни избори се запазва основното съотношение между парламентарно представените партии и коалиции към момента на избирането, като никой от тях не може да има мнозинство.
(5) Членовете на ЦИК за местни избори са български граждани с висше образование, като е препоръчително в мнозинството си да са юристи.
(6) Членовете на ЦИК за местни избори избират от своя състав председател, до четирима заместник-председатели и секретар с явно гласуване и обикновено мнозинство. Председателят, заместник-председателите и секретарят трябва да бъдат от различни политически партии и коалиции.
(7) Член на Централната комисия за местни избори докато заема длъжността си не може да бъде кмет или общински съветник, кандидат за кмет или общински съветник, съдия във Върховния административен съд, във Върховния касационен съд, прокурор във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, военнослужещ във Въоръжените сили, служител на Министерството на вътрешните работи.
(8) ЦИК за местни избори осъществява функциите си до следващите местни избори."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 9.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 10 и в нея се създава изречение второ:
"Възнаграждението не се облага с данъци и е освободено от други тежести."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Всъщност сме изправени пред един почти безпрецедентен случай в практиката на парламентаризма от десетина години насам, когато комисия, и то Правната комисия, не можа да вземе становище и да подкрепи единия от вариантите, защото, колеги, вариантите са три. Става дума за Централната избирателна комисия – кой да я назначава. Основно това е проблемът, не толкова колко членове трябва да бъдат. Безспорно е и другото - че никоя политическа партия или коалиция не трябва да има мнозинство в този орган. Така че алинеите от 4 до 8 са безспорни. Проблемът е как да се формира тази Централна избирателна комисия.
Едни от колегите в Правната комисия поддържаха предложението сегашната Централна избирателна комисия да продължи да изпълнява своите функции, други колеги искаха Централната избирателна комисия да се избира от парламента, а трети, между които съм и аз, и редица други народни представители, бяха за това, ЦИК да се избира от държавния глава. Кои са аргументите в тази насока?
Традицията досега за всички избори е, че Президентът на Републиката назначава ЦИК – било за местни, било за парламентарни, било за президентски избори. И в края на краищата досега ЦИК, независимо от техния състав, включително и ЦИК за Велико Народно събрание, изпълни нормално своя дълг. Не е имало някакви съществени проблеми.
Мисля, че тази законодателна традиция трябва да бъде продължена, независимо как е името и фамилията на държавния глава. Защото в противен случай това ще бъде отношение на българския парламент към една институция, което, според нас, не е допустимо – да се отнема практически едно президентско правомощие.
И още нещо в тази насока. Ние предлагаме президентът да назначи Централната избирателна комисия след консултации с всички парламентарно представени политически партии и по техни предложения. Те ще дадат предложенията си за съответни членове на ЦИК. Мисля, че това е най-разумното, най-точното, бих казал, най-държавническото разрешение на проблема, съобразено, пак повтарям, с нашата парламентарна традиция и със законодателната традиция до този момент. В противен случай, ако дадем възможност на парламента – ние да избираме ЦИК, разбирате какви политически сблъсъци ще се получат. ЦИК ще бъде по-скоро един политически орган, а не орган, който трябва безпристрастно да следи и да обсъжда спорове в изборния процес. Затова предлагаме ал. 2 да има приблизително следното съдържание:
"(2) ЦИК се назначава от Президента на Републиката след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции."
А алинеи 4, 5 и следващите гарантират, че в тази Централната избирателна комисия никоя политическа партия или коалиция няма да има мнозинство, което ще гарантира една сравнителна обективност и безпристрастност на нейните действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мингова.
Анелия Мингова (НДСВ): Уважаема госпожо председател, не правя реплика на господин Корнезов. Вземам думата да подкрепя в основни линии това, което той посочи в своето изказване. Само с една корекция. В Правната комисия вариантите, които се оказаха спорни, не са три, а два, защото е видно и от предложението в текста на параграфа, който прочетох пред вас, че се обединихме около идеята и я предлагаме във вариант, че за тези местни избори се създава специална централна комисия. Така че това не беше спорният въпрос. Спорен въпрос остана единствено по ал. 2 – за това дали Народното събрание да избира или президентът да назначава членовете на комисията.
Бих ви призовала с изложените вече аргументи, които няма да повтарям, да подкрепите предложението, което направи тук господин Корнезов. Само бих добавила, ако, разбира се, той ме подкрепи, да добавим още едно изречение в текста, който той предложи, а именно в третото изречение на неговото предложение:
"ЦИК се назначава не по-късно от 50 дни преди датата на изборите."
Това е с оглед на това, че в алинеите, които комисията ви предложи, не е посочена тази дата.
Подкрепям това, което той предлага, в редакцията, която беше поднесена пред вас, с това второ изречение. В останалите пунктове на параграфа поддържам становището, което е взела комисията и което вече прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Заповядайте за изказване, господин Маринчев.
Васил Маринчев (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Мингова! Вие взехте част от моите думи по отношение на това, че трябва да определим срок, в който трябва да бъде формирана тази Централна избирателна комисия. Действително, няма спор, че трябва да има такава комисия, но въпросът е кой да я назначи и кой да я избере.
Но аз поставям въпроса за срока, в който тя трябва да бъде формирана. И предлагам този срок да бъде не от 50, а от 60 дни.
Какво имам предвид? В чл. 26 е фиксиран срок за формиране на общинските избирателни комисии от 45 дни. Ако Централната избирателна комисия бъде формирана 50 дни, за нея остават само 5 дни до формиране на общинските комисии, а има много случаи, когато общинските комисии не са формирани по досегашния ред – след консултации с политическите сили, аз не ползвам термина “парламентарно представени”, и Централната комисия трябва да се произнесе. Трябва да назначи тези общински избирателни комисии. При положение, че в страната трябва да се формират 263 такива комисии, съвсем резонно е да се очаква, че няма да бъде малък броят на комисиите в общини, които няма да бъдат формирани по общия ред за тези комисии и с това трябва да се занимае Централната комисия. Считам, че това време от 5 дни между нейното формиране и назначаването на общински комисии няма да бъде достатъчно.
Предлагам срокът за формиране на комисиите, съзнателно ползвам термина “формиране”, може да бъде “избиране” или “назначаване”, но това ще реши залата, този срок да бъде 60 дни. Това е моето предложение и моля да го подкрепите. То е разумно и дава възможност на комисията да работи нормално до назначаването на общинските избирателни комисии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Маринчев.
Господин Ганев, ще се изкажете ли по текста?
Гиньо Ганев (КБ, от място): Щом текстът се подкрепя, няма нужда да се изказвам. Въпросът е за редакцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожо Мингова, ще Ви помоля да прочетете още веднъж второто изречение, което подкрепя Вашето предложение.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Не мога да се изказвам повече. Мога да го направя във формата на реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Чисто процедурно заради уточнение на редакцията.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми колеги, това предложение, което господин Маринчев обоснова пред вас, беше направено в комисията. Но другият алтернативен текст за дните по предложение на господин Корнезов той трябва да аргументира може би под формата на реплика, трябва да аргументира своето становище, за да се ориентира залата какво гласува. Или пък да възприеме аргументите, които господин Маринчев изтъкна.
Аз не бих могла да ви предложа кой от двата варианта да подкрепите. Правя това под формата на реплика, защото нямам повече думата за изказване по текста.
Любен Корнезов (КБ, от място): Указът на президента за насрочване на изборите е 60 дни. Най-напред трябва да се насрочат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Корнезов, използвайте правото си за втора реплика на господин Маринчев, за да дадете редакция.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, въпросът е на технология. Първо, трябва да има указ на президента за насрочване на изборите. По нашите предложения, които най-вероятно ще приемем, това е 60 дни преди изборите. Нормално е най-напред да има указ на президента за насрочване на изборите, тогава да започнат консултациите с политически представените парламентарни партии и коалиции, техни предложения и т.н. Трябва технологически срок от време. Затова съм дал 50 дни.
Ако ви задоволява, правя предложение за 55 дни. Това означава, че за 5 дни президентът трябва да направи съответните консултации и да издаде нов указ за назначаване на Централната избирателна комисия. Мисля, че 55 дни е нормален срок и ако вие се съгласите, моля да не водим спорове за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Искате ли дуплика, господин Маринчев?
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, госпожо Мингова, като председател на комисията, да редактирате ал. 2.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Тя е по предложение на господин Корнезов. Редакцията, която тук с обединени усилия направихме, изразява едно консенсусно мнение.
“Алинея 2 се изменя така:
“(2) Централната избирателна комисия се назначава от президента на Републиката след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Централната избирателна комисия се назначава не по-късно от 55 дни преди датата на изборите.”
Младен Червеняков (КБ, от място): Трябва да уточним технологията. Някъде се казва Централната избирателна комисия, а другаде – Централна избирателна комисия за местни избори.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Разбрах, това е редакционно уточнение.
Трябва да се върнем на текста, който комисията предлага и който прочетох. Навсякъде е “Централна избирателна комисия за местни избори”. Господин Червеняков има основания в това отношение, за да е ясно, че става дума за същата комисия.
Моля, госпожо председател, да прочета още един път текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Навсякъде в закона да приемем като принцип как се наименува тази комисия.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: “Централна комисия за местни избори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, навсякъде в законопроекта, където има разминаване в тази терминология, да се уеднакви и да остане това наименование на комисията.
Има ли други изказвания по този параграф?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Редно е и тази втора алинея да се изпише по този начин, но тъй като ние я променяме в момента, и за останалите текстове, в които няма промяна, ще важи общият параграф.
Но тук е хубаво да бъде изписано “и ал. 2”, така че с тази добавка в двете изречения: “Централна комисия за местни избори” всички алинеи имат уеднаквено наименование по този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли други изказвания по този параграф? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията по § 11.
По т. 2, господин Ралчев, Вашето предложение не е подкрепено от комисията?
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Червеняков, има предложение да отпадне § 11 и да се създаде нов § 11. Поддържате ли това предложение, господин Червеняков?
Младен Червеняков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Миков, оттегляте ли своето предложение?
Михаил Миков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Предложението на господин Корнезов по т. 2 да го гласуваме ли?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Аз Ви предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: То е подкрепено по принцип от комисията. Приемаме го като редакционна бележка ли? Така не е много чисто.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Господин Корнезов, аз бих предложила да оттеглите Вашето предложение, за да няма формално гласуване, тъй като то се инкорпорира в текста, който сега предлагаме в залата.
Любен Корнезов (КБ, от място): Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, че оттегляте Вашето предложение.
Госпожо Анастасова, поддържате ли предложението си? Госпожа Анастасова я няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Анастасова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 2, против 108, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Господин Маринчев, Вие се съгласихте с тази поправка, нали?
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): Да, за 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Така ще го гласуваме накрая в текста на комисията. Оттегляте Вашето предложение.
Гласуваме текста на комисията за редакция на § 11 с онова съдържание на ал. 2, което беше формулирано в залата от госпожа Мингова.
Гиньо Ганев (КБ, от място): Много се извинявам, госпожо председател, нека тази ал. 2 да се прочете още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Още веднъж я прочетете, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Разбира се.
Алинея 2 се изменя така:
“(2) Централната избирателна комисия за местни избори се назначава от президента на републиката след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Централната избирателна комисия за местни избори се назначава не по-късно от 55 дни преди датата на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Нека гласуваме § 11 с това съдържание на ал. 2, което беше представено в залата от госпожа Мингова, от господин Корнезов също.
Моля, гласувайте това предложение, около което всички парламентарни групи се обединиха.
Гласували 154 народни представители: за 152, против няма, въздържали се 2.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Имаме предложение на господин Червеняков за създаване на нов § 11а.
Госпожо председател, комисията е подкрепила ал. 4, като предлага тя да стане – и ние вече я гласувахме – ал. 7 на чл. 24.
Но аз искам тук пред вас да посоча, че текстът на § 11а, който господин Червеняков предлага, в основното си съдържание е инкорпориран във вече гласувания от нас § 11 и аз горещо бих помолила господин Червеняков да оттегли това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Червеняков, чухте ли отправеното към Вас предложение от госпожа Мингова да оттеглите предложенията си по ал. 1, 2 и 3, тъй като ал. 4 е възприета в § 11?
Младен Червеняков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 12 има предложение на народния представител Борислав Ралчев, което е подкрепено.
Предложение на госпожа Анастасова, което е оттеглено.
Предложение на господин Червеняков, което е следното: - в § 12, в чл. 25 се правят следните промени:
1. В ал. 1, т. 9 се изменя така:
“9. възлага компютърното обобщаване на резултатите от гласуването за кметове и общински съветници в общинските райони и избирателни комисии, чрез конкурс на колектив от експерти.”
2. В ал. 1, т. 10 след думите “нова община” се поставя запетая и се добавя “район”.
Комисията не е подкрепила предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12:
“§ 12. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
“4. не допуска регистриране за участие в изборите на коалиции, чието наименование, включително и съкратено, или с прибавени думи, числа или знаци, повтаря наименованието на съдебно регистрирана политическа партия;”.
2. Досегашните точки 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно точки 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по § 12? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Червеняков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 12, против 100, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 12, подкрепен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 13 има предложение на Младен Червеняков, което е подкрепено по принцип.
Предложение на Борислав Ралчев – подкрепено от комисията.
Предложение на Николай Бучков – подкрепено по принцип, но комисията предлага то да стане параграф в Допълнителните разпоредби на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
“§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “политическите партии и коалиции, представени в Народното събрание” се заменят с “парламентарно представените партии и коалиции”.
2. В ал. 3 се създава изречение трето: “В София съставът на Общинската избирателна комисия е от 17 души, а в градовете с районно деление от 15 души.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат думата по този параграф?
Заповядайте, господин Нихризов.
Йордан Нихризов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо казвам, че аз предлагам § 13 да отпадне. Предлагам § 13 да отпадне, защото ми омръзна да гласувам глупости в този парламент, които трябва да разчистят сметките с една или друга политическа партия.
Какво се предлага да гласуваме в момента? Предлага се да се запази същата структура във всяка община при формиране на общинските комисии, каквито са били коалициите в парламента за парламентарните избори. Това, първо. Значи всички влезли в момента политически партии са коалиции. Оттам нататък поглеждаме предложението на господин Бучков. Това вече е черешката на сладоледа. Защото много прилича да получиш диплома от Софийския университет, без изобщо да си кандидатствал на кандидат-студентски изпит. Тоест, парламентарно представени партии се правят от 10 човека, които са представени в парламента. Сега искам да попитам как те ще докажат, че са членове на една партия. Естествено, ще кажете, с партийните си членски книжки. И попитвам насетне като какъв документ ще се приемат тези партийни членски книжки, ако някой извади по две и по три, тъй като Конституцията не забранява двойното партийно членство? Казвам ви каква какафония се опитва да се направи само за да може една или друга политическа сила да реши въпросите си за местни избори.
На всичкото отгоре това нещо е прието от Правната комисия, вследствие на което то ще стане част от нашето законодателство и ще хвърли в потрес всички онези избиратели, които на следващите парламентарни избори ще гласуват, примерно, за определена политическа сила, след което нейните членове могат да излязат от този парламент като състав на съвършено друга политическа партия със съвършено различна програма.
Господин председател, ако това нещо не е подмяна на вота на избирателите, аз се чудя какво може да бъде друго, считано като подмяна на вота на избирателите. Още повече, че се създава възможност в този парламент, след като участват, примерно, две или три политически партии на изборите и те са представени в парламента, след това да се окаже, че съществуват седем, осем, или ако се намали броят с правилника на парламентарната група, могат да станат и 15, и 16. Всичко това, което е написано в текста като предложение за допълнителния параграф, който изяснява що е то парламентарно представена партия и коалиция, беше разглеждано в Закона за политическите партии. Този закон беше изваден от предложенията за изменения за него и текстът го има досега в Закона за политическите партии. Така че не се опитвайте по начина, който е известен в България, с един закон да поправите друг закон, и оттам нататък да извадите временни дивиденти.
Казвам го към хората, които ще гласуват от мнозинството, защото напомням, че всяко мнозинство след това може да се превърне в малцинство и да се създадат правила, които са неудобни за неговата работа. Нека да престанем да пишем закони за определени хора, за определени политически партии и да станем действително сериозни народни представители, както господин Кошлуков искаше – да напишем един кодекс действително за изборите и такива, каквито те трябва да бъдат, а не да си поправяме текстовете във всеки определен момент. Защото иначе, господин Кошлуков, дори и с кодекса, с такива промени в него, можете да получите много негативен резултат. Тогава само и на база народни представители.
Още веднъж, дами и господа, предлагам текста на § 13 да отпадне, а всички предложения, които го модернизират между първо и второ четене, да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Заповядайте, господин Червеняков, за изказване.
Младен Червеняков (КБ): Господин председател, колеги. Логиката на закона е във всички възможни случаи и максимално да се съобрази с практиката, така че да обслужва потребностите за едно добро произвеждане на изборите.
В § 13 се предлага на мястото на съществуващата досега уравниловка във всички общини от 3 до 7 членове на общинските избирателни комисии, да се прецени спецификата в София, където има 1500 избирателни секции и в големите градове като Варна и Пловдив, където са съответно 800 и 700 секции, така че да може броя на членовете на общинските избирателни комисии да даде възможност те действително да изпълняват своите задължения и да се премахне порочната практика при последните местни избори, когато се създадоха някакви комисии от експерти, които приемаха изборните книжа в нощта на изборите и се пораждаха доста въпроси относно легитимността на техните действия.
С оглед на това се предлагат два варианта за такова диференцирано решение. В моето предложение съставът в София на Общинската избирателна комисия да е от 21 души, а в градовете с районно деление от 9 до 11 човека.
Комисията предлага в София тя да бъде от 17 човека, а в градовете с районно деление - от 15 души.
Сами разбирате, че в София, където има два пъти повече избирателни секции, отколкото в Пловдив или Варна, тази диференциация е явно недостатъчна, затова ви предлагам да отидем към онази диференциация, която предлагам в моето предложение, а именно в София комисията да бъде от 21 членове, а в градовете с районно деление – от 9 до 11 членове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Господин Пенчев, имате думата.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да поставя на вашето внимание един процедурен въпрос.
Госпожа Мингова прочете преди малко, че комисията приема по принцип предложението на господин Бучков, но предлага то да бъде в Допълнителните разпоредби. Току-що господин Нихризов се изказа по същество на това предложение. Аз искам да разберем сега ли ще обсъждаме това предложение, респективно ще гласуваме, или тогава, когато му дойде времето в Допълнителната разпоредба?
Защото, аз искам да заявя от тази трибуна, че категорично и изцяло подкрепям това предложение на господин Бучков. Смятам, че то е единственото разумно разрешение на този въпрос за това коя партия е парламентарно представена, но пак ви казвам, ако ще го обсъждаме, когато гласуваме Допълнителната разпоредба, то аз си запазвам правото на изказване за тогава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пенчев.
Понеже дебатът тръгна, затова нека госпожа Мингова да прочете текста.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Предложението на комисията е за създаване на § 41а със следното съдържание:
“§ 41а. В Допълнителните разпоредби се създава § 1а:
“§ 1а. Парламентарно представени партии и коалиции по смисъла на този закон са тези, които притежават законна регистрация и имат своя парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава”.
Аз правя процедурно предложение да коментираме сега този текст, тъй като дебатът започна и във връзка с това процедурно предложение прочетох и текста.
Може би, господин председател, да гласуваме това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има предложение, понеже е направено това предложение по този параграф от господин Бучков и тъй като господин Нихризов взе по същество отношение точно по това предложение, от тази гледна точка дебатът изглежда открит.
Ако не възразявате, уважаеми народни представители, нека да подложа на гласуване да се дебатира и гласува и по това предложение, което е включено в Допълнителните разпоредби.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 153 народни представители: за 123, против 29, въздържал се 1.
Това процедурно предложение се приема.
Продължаваме дебата.
За процедурно предложение заповядайте, господин Червеняков.
Младен Червеняков (КБ): Аз не знам какъв ще бъде смисълът на този дебат. Дебатът можем да го проведем безспорно и сега. Въпросът е дали ще гласуваме този § 42 или § 1 от Преходните и заключителни разпоредби.
Струва ми се, че в момента начинът, по който върви гласуването, влизането в тази дискусия в момента просто ще затрудни работата по самия законопроект. Ако ние ще гласуваме в момента този законопроект, аз предлагам просто да го отложим за утре.
Просто гледам и състоянието на залата, наличността на народните представители в залата и ми се струва, че ще направим грешка, ако днес влезем в процедура на гласуване на този параграф, така че правя обратно предложение, самото гласуване на този параграф да бъде направено, когато му дойде времето. Хубав термин!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Червеняков.
За обратното процедурно предложение думата има госпожа Мингова, защото ние гласувахме дебатирането без изрично да кажем, че ще направим и гласуването, защото счетохме, че това се разбира от само себе си.
Анелия Мингова (НДСВ): Тъй като формално беше направено предложение от господин Червеняков, който разделя двата момента – дебатиране и гласуване, аз имам обратно процедурно предложение. Редно е, логично е едно гласуване да протече веднага след дебата. Аз мисля, че има и достатъчно народни представители, които образуват кворум, за да бъде гласуван текстът така, че, предлагам след дебата да преминем към гласуване на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Червеняков за отлагане гласуването по Преходната разпоредба така, както той го направи.
Моля, гласувайте неговото процедурно предложение.
Гласували 174 народни представители: за 75, против 93, въздържали се 6.
Това показва, че предложението на господин Червеняков не се приема, така че дебат и гласуване по тези два текста ще има.
Имате думата, господин Константин Пенчев по същество.
Константин Пенчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Не съм се изказвал по същество на текста.
Аз, както заявих вече, подкрепям тази редакция на господин Бучков, която става според комисията § 41а.
Искам да ви кажа, че ние нищо толкова много не решаваме. Просто решаваме въпроса коя е парламентарно представена партия и коалиция по смисъла на Закона за местните избори, защото дефиниция има по смисъла на Закона за избор на народни представители. И тази дефиниция, ако не ме лъже паметта, е, че парламентарно представена партия и коалиция е тази, която е имала 4% на парламентарни избори, както каза господин Нихризов, тоест която е издържала приемния си изпит, но също и тази партия и коалиция, която е имала своя парламентарна група в миналия парламент. Тоест, този текст на сега действащия Закон за избор на народни представители би ползвал и партия НДСВ на следващите парламентарни избори, защото тя би имала парламентарна група в минал парламент, който е този парламент.

Въпросът е дали партия НДСВ със 100 народни представители в парламента е парламентарно представена партия за местните избори или не е, тя е аудсайдер, който изобщо няма представители в парламента. Не е така. Нека да видим кое е действителното и то да бъде разумното. Както е бил решен казусът за партията Евролевица, която знаете, че имаше парламентарна група преди да направи партия, и за нея е съставен този текст на сега действащия Закон за избор на народни представители, т.е. е отразено действителното положение на нещата, нека и сега да отразим това, което е действително, което се случва, защото законът е да отразява съществуващите обществени отношения, да регламентира съществуващото в момента, което е реално. За това става дума. Не можем да изхождаме от някакви фикции, норми и дефиниции и да отричаме онова, което действително е реално.
Затова ви призовавам да подкрепим този текст, като правя редакционно предложение: да отпадне думата “своя” в израза “имат своя парламентарна група”. Те или имат парламентарна група, или нямат.
Предлагам да гласуваме за предложението на комисията за чл. 41а – за създаване на допълнителна разпоредба, § 1а със следното съдържание:
“Парламентарно представени партии и коалиции по смисъла на този закон са тези, които притежават законна регистрация и имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава.”
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има думата за реплика господин Нихризов.
Йордан Нихризов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Пенчев, винаги ми е приятно да правя реплика на един човек, когото уважавам, особено когато е притеснен да защитава незащитими тези. (Оживление в залата.)
Господин Пенчев, Вие казахте, че има възможност в закона НДСВ да участва като парламентарно представена формация на изборите. Аз се съгласявам с Вас и си задавам въпроса защо правите това изменение.
Задавам си и другия въпрос, на който моля да ми отговорите: с какъв документ, като не е записано в закона, ще докажете, че сте член на определена партия? Трябва да направите съответната декларация в закона, която всеки трябва да попълни, за да се види, че е член на тази партия.
Сега ще Ви попитам какво ще прави групата НИЕ? Те хем са парламентарна група, хем доколкото знам имат 8 души, които са членове на една партия, а двама не са.
Задавам и следващия въпрос, господин Пенчев: ами ако се окаже, макар че това вече е профаниране на проблема, че един човек попълни декларации, че е член на две партии, на какво основание Вие ще го санкционирате, след като тук няма никакви санкциониращи норми? Това, което правите в случая, е една обикновена подмяна. Повтарям – подмяна на вота на избирателите. Защото утре могат да възникнат от една политическа партия, която е влязла в парламента с една програма, заради обикновени икономически интереси, 10 политически партии. Така Вие не спомагате по никакъв начин за прозрачността на политическия живот в България, а точно обратното – залагате първите семена определени групировки да правят не само разкъсване на определени парламентарни групи, но и свои политически формации. Помислете по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Нихризов.
Има думата за втора реплика госпожа Теодора Литрова.
Теодора Литрова (НДСВ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Пенчев, Вие току-що написахте една допълнителна глава към Закона за относителността, защото показахте колко превратни са нещата. Ние в случая ще имаме състояние на парламентарно представена политическа партия, която е едно, когато четем Закона за местните избори, и парламентарно представена партия, която има съвсем друго тълкувание, когато четем Закона за избор на народни представители и Закона за политическите партии. Струва ми се, че това предложение е изключително некоректно. Не е възможно да се правят предложения, които да подменят вота на избирателите и по някакъв странен начин, чрез нов закон да се докаже едно фактическо състояние на нещата, което не се е случило. Няма доказателства, с които да се каже, че една политическа партия е участвала в изборите за Народното събрание през 2001 г. Партия НДСВ не е участвала в изборите за народни представители, както и партията Национален идеал за единство. Утре може да се учредят трета, четвърта, пета партия, с които изцяло да се подмени политическата система в България и да могат да настъпват прегрупирвания между всички части на българския парламент, с което се взривяват общоприетите норми, които България е подписала с Копенхагенския документ за политическото устройство в Европа, та утре ние да взривим цялата политическа система в България. Нашата страна в момента не се нуждае от такива сътресения. Решаването на конкретен политически проблем на една партия не може да се превърне в законова норма. Благодаря.
Борислав Ралчев (НДСВ, от място): Може, защото това е политическата практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Литрова.
Уважаеми дами и господа, дотук имаше две реплики. За дуплика давам думата на господин Пенчев.

Константин Пенчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Ще бъда съвсем кратък. Честно да Ви кажа, малко се смутих от тези реплики, защото чух едни ужасяващи неща – декларации за партийно членство, партийни книжки, групировки. И накрая, доколкото разбрах, няма да влезем и в Европа, защото подменяме вота и това, което приемем днес, ще бъде катастрофално за България. Това са просто несериозни неща, несериозни реплики. Пак повтарям, с този текст не се променя смисълът на досегашното законодателство.
Госпожо Литрова, партия “Оборище” и Партия на жените продължават да бъдат парламентарно представена коалиция, защото те имат над 4 процента по смисъла на Закона за избор на народни представители. Те са парламентарно представена коалиция и сега по смисъла на Закона за местните избори. Вашето положение не се променя с нищо. Не виждам защо не искате да признаете, че НДСВ съществува извън Партията на жените и партия “Оборище”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пенчев.
Господин Бучков, заповядайте за изказване. Разполагате с 5 мин. пленарно време.
Николай Бучков (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Откровено казано, нямах намерение да взимам думата, защото съм вносител, но честно казано съм подразнен от критики, които смятам за изключително неоснователни, защото тук намирисва на една партийна партизанщина, която е много, как да кажа, неделикатна за Народното събрание.
В основния закон абсолютно никъде на един народен представител не се вменява партийно задължение. След като Конституцията дава правото на един народен представител при определени обстоятелства да борави със съвестта си, както намери за добре, не виждам защо на една група народни представители, които имаха един проблем преди изборите да създадат своя партия и са намерили начин да влязат в Народното събрание, след като нито един закон, който действа, не запрещава това тяхно действие, да не им бъде позволено да се легитимират като парламентарна група. Още повече, че никъде в съществуващото законодателство няма дефиниция за парламентарно представена партия.
Следователно, когато някой критикува, нека все пак да критикува законодателството, което не е разгледало този, според мен, бих казал, съществен пропуск.
Все пак аз искам да бъда абсолютно коректен и ще ви кажа, че защитавайки правата на едно мнозинство, аз защитавам правото на всеки отделен народен представител, включително и собственото. И ми е крайно неприятно, когато от мои колеги, бих казал и приятели досега, слушам толкова обидни предположения защо съм направил това лично предложение. Аз смятам, че е коректно и смятам, че е добро за абсолютно всички, защото се намираме в един изключително важен политически преходен период и трябва да търсим всички възможни допирни точки и да решаваме проблемите заедно, а не поотделно. Благодаря ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Бучков.
Господин Тошо Пейков, заповядайте за изказване.
Тошо Пейков (НДСВ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз бих желал да проведем един диалог с колегите народни представители върху предложението на уважаемия колега Николай Бучков. Искам да го прочета за тези, които не са успели да го прочетат:
“Парламентарно представени партии и коалиции са тези, които притежават законна регистрация – аз питам “Къде?” – и имат най-малко 10 свои народни представители в действащото Народно събрание.”
Значи, законната регистрация за коалициите може да бъде в Централната избирателна комисия за местните избори или за избори за народни представители, или за президент, а регистрацията на политическите партии поотделно може да бъде на същото място и във фирменото отделение на Софийския градски съд. Мисля, че този текст се нуждае от едно уточнение.
Освен това, за да бъдат парламентарно представени, партиите и коалициите трябва да имат и най-малко 10 свои народни представители в действащото или в сегашното Народно събрание – това, което обсъждаме днес. Представете си колко партии има в Коалиция за България, колко партии има в ОДС, колко партии има в ОНС и какво ще стане с всички членове на партии в коалиция “Национално движение Симеон Втори”, когато наближат следващите парламентарни избори. Нека да разсъждаваме така: господин Николай Камов е ощетен, защото няма да има 10 народни представители и на следващите парламентарни избори ще се яви като парламентарно непредставена … (Реплики от залата.) Да, за местните избори – също.
Значи, ако уважаемите колеги народни представители приемат този текст, аз мисля, че те създават един прецедент в българското политическо право и със задна дата извършват един възродителен процес върху статута на политическите партии, които са се явили на избори, извоювали са си правото да бъдат наричани парламентарно представени, а Народното събрание със закон им отнема това право, което те са си извоювали с гласа на своите избиратели.
Аз знам, че юристите много добре познават кога се заменя реалността с фикцията. Или, както казва уважаемият проф. Луи Бержел, “принудително изопачавайки реалността, фикциите довеждат до подчиняване на реалния живот на предписания, преценени като желани. Това е въстание на фактите срещу правото, когато деформацията на реалността надминава нуждите, предизвиква анархия или тоталитаризъм.”
Нямам какво повече да добавя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пейков.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по тези два параграфа, които в момента дебатираме? Не виждам.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Нихризов за отпадането на § 13.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 204 народни представители: за 58, против 131, въздържали се 15.
Подлагам на гласуване второто предложение на господин Нихризов – за отпадане на § 41а.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 200 народни представители: за 60, против 132, въздържали се 8.
Това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Младен Червеняков в частта, в която не е подкрепено от комисията, така както той го защити в пленарната зала.
Моля, гласувайте неговото предложение.
Гласували 187 народни представители: за 55, против 125, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на комисията по § 13.
Моля, гласувайте.
Гласували 202 народни представители: за 151, против 51, въздържали се няма.
Параграф 13 е приет.
Сега подлагам на гласуване текста на § 41а така, както е предложен от комисията с една редакционна поправка – отпадане на излишната дума “своя”, така както го направи господин Пенчев. Това е редакционна корекция.
Моля, гласувайте § 41а в редакцията на комисията.
Гласували 193 народни представители: за 143, против 50, въздържали се няма.
Параграф 41а е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 14 има предложение на народния представител Ралчев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Ремзи Осман, подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Елка Анастасова – оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14 и предлага следната редакция:
“§ 14. В чл. 27, ал. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думата “печатите” се заличава.
2. В т. 7 думата “печати” се заличава.
3. Създава се нова т. 10:
“10. не допуска регистриране за участие в изборите на коалиции, чието наименование, включително и съкратено или с прибавени думи, числа или знаци повтаря наименованието на съдебно регистрирана политическа партия.”
4. Досегашните точки 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стават съответно точки 11, 12, 13, 14, 15 и 16.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По § 14, уважаеми народни представители, желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте § 14 в редакцията на комисията.
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 15 има предложение на Борислав Ралчев, подкрепено от комисията.
Предложение на Младен Червеняков – в чл. 30, ал. 3, след думата “съответната” се добавя “районна или”, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15:
“§ 15. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
“1. следи за спазване на този закон в изборното помещение в района на секцията”.
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в края се поставя запетая и се добавя: “както и с оглед на осигуряване на достъп до гласуване на лица с физически увреждения”.
3. Досегашните точки 2, 3 и 4 стават съответно точки 3, 4 и 5.
4. Създават се точки 6 и 7:
“6. предава останалите книжа и материали на общинската администрация в срока по т. 4.
7. обявява на достъпно място пред помещението на секционната избирателна комисия резултатите от гласуването в секцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По този параграф желаещи? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Младен Червеняков, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 23, против 105, въздържал се 1.
Това предложение е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя в редакцията, представена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Предложение на народния представител Червеняков за създаване на нов § 15а – в чл. 31, ал. 2, т. 1 пред думата “секционните” се добавя “районните и”.
Комисията не е подкрепила предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По това предложение на господин Червеняков? Господин Червеняков го няма, за да защити предложението.
Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Младен Червеняков, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 12, против 88, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Предложение на народния представител Младен Червеняков за създаване на нов § 15б, което е подкрепено от комисията в т. 2, но не е подкрепено в т. 1, а то е следното:
“В ал. 1 на чл. 34 думите “повече от половината” се заменят с “две трети”.
Комисията предлага да се създаде § 15а със следната редакция, като номерацията се променя поради предходното гласуване:
“§ 15а. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 думите “две трети от присъстващите” се заменят с “повече от половината от всички членове”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) Членовете на избирателни комисии могат да подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, като изрично отбелязват дали гласуват “за” или “против” конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този параграф?
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Един сравнително важен въпрос за избирателните комисии. Господин Червеняков е направил предложение в една насока, тъкмо в обратната насока пък е предложението на комисията. Както е казал народът: “Де го чукаш – де се пука!”.
За какво става реч, уважаеми колеги? Сега чл. 34 казва, че заседания на избирателните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от половината от състава им. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите. Значи, първо, трябва да има кворум, както е при нас, за да се открие заседанието. А за да се вземе решение, трябва да има две трети от присъстващите, а не от всички членове. Това квалифицирано мнозинство е направено, за да няма диктат евентуално на мнозинството над малцинството и да се вземат политически, а не толкова юридически решения. И досега текстът на чл. 34 функционира нормално. Хиляди избори са проведени. Говоря за местните, защото имаше и частични такива. И текстът не е създавал проблем. Аз питам: защо сега трябва да го променяме? Първо, комисията предлага решенията да не се взимат с това квалифицирано мнозинство от две трети, а с обикновено мнозинство от една втора. Мисля, че не е целесъобразно.
Предлагам и двете предложения, включително на комисията, да отпаднат и да остане досегашният текст, който е изпитан от практиката и досега не ни е създавал проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Всъщност предложението на господин Корнезов е за отпадане на параграфа.
Госпожо Мингова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви, господин председател. Вероятно господин Корнезов не е присъствал на заседанията на комисията, където този въпрос беше много широко дебатиран. В предложението на господин Червеняков е заложена идеята кворумът за редовност на заседанията да бъде две трети. Комисията не възприе тази идея и предлага да остане сегашният текст относно кворума за провеждане на заседанията, защото изходи от разумното предположение, че не на всяко заседание комисията взема решения и не е редно нейните събирания и обсъждания на определени въпроси, при които не се стига до решение, да бъдат блокирани от изискуемия кворум от две трети. Но Правната комисия, за да може да създаде определен дисциплиниращ ефект върху работата на комисиите, отчете, че е необходимо да завиши кворума за вземане на решения и предвижда той да е квалифициран, което означава, че ако направим една проста аритметична сметка, за да се вземе едно решение е необходимо, независимо от кворума за присъствие, който е поне половината, то точно толкова да бъдат най-малко необходимите гласове за вземане и на решение. Това всъщност съответства и на идеята на господин Червеняков, ако бяхме запазили неговото предложение, само че за редовност на заседанията, а не за вземане на решения.
Аз искам да подкрепя пред вас разума, който комисията вложи след дебата по този текст. Редно е да им дадем оперативна възможност за по-голямо действие и когато кворумът е с обикновено мнозинство, както всъщност и господин Корнезов предложи да остане – във варианта на действащия закон. Но мисля, че е редно, когато се вземат решения, освен редовността за провеждане на заседанията при повече от половината, да предвидим едно квалифицирано мнозинство повече от половината от всички членове, което означава, че в тази ситуация всички би трябвало да подкрепят едно решение. Тоест, подчертаваме сериозността, в която трябва да функционира една комисия, когато тя не само обсъжда дадени въпроси, а стига и до вземане на решения, които имат определено правно значение във връзка с изборите, решения, които след това могат да бъдат подложени на обжалване съгласно закона. Това е разумът, който комисията вложи. И аз ви моля да подкрепите предложението на комисията. Пак повтарям, че то не противоречи на идеята на господин Червеняков, но е по прецизно с оглед мобилността и оперативността в действията на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли други желаещи?
Господин Корнезов, заповядайте за реплика.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Под формата на реплика към уважаваната не само от мен, убеден съм, доц. Мингова: казвате, че не съм присъствал на заседания на Правната комисия. Точно по този текст действително не си спомням да съм присъствал и ето резултата от моето неприсъствие. (Смях в залата.) Вижте, една избирателна комисия казва кой кмет е избран и кой не е избран, кой съветник е избран и кой не е избран. Не Централната избирателна комисия определя това, а общинската избирателна комисия. И знаете, че понякога гласовете са почти на кантар. Има ли сме практика с две-три бюлетини или с пет-шест гласа да се избере един, а не друг. А това означава коя бюлетина е действителна, коя недействителна. Това са изключително важни неща. Практически те определят местните избори.
И затова, когато законодателят е предвиждал този текст, изисква решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите, което дава гаранция за обективност при вземането на тези действително спорни решения. Не всичко е така, както е тук, на мокета в Народното събрание, това са избори.
И изведнъж казваме, че няма да бъде с две трети, а ще бъде с обикновено мнозинство. Кому е необходимо това? Аз мисля, че предложението на господин Червеняков е за кворума, а аз говоря за вземане на решенията. Този текст е проигран в практиката, нека да не го променяме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Господин Соколов, заповядайте за реплика.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! уважаема госпожо Мингова, предпочитам да взема думата като реплика, за да можете да отговорите. Всъщност не знам това, което комисията предлага, дали е това, което самата комисия е искала да предложи. Остава старото положение за кворума. Кворум има, когато присъстват повече от половината от всички членове. Сега вземането на решения, което досега беше с две трети от присъстващите, се заменя с повече от половината от всички членове. Това значи, че при хипотеза, че присъстват повече от половината, да кажем 51 от всички членове, решенията трябва да се вземе със същия брой, тоест комисията да взема решенията си с консенсус. Това ли искаме? Аз смятам, че това е нещо, което е много крайно. Това означава, че ако един член на комисията не гласува, комисията не може да вземе решение.
Затова или да си остане “две трети от присъстващите”, или да остане “повече от половината от присъстващите”, а не “от всички членове”. Отидем ли на всички членове, в двата случая има покриване между кворума и броя на тези, които гласуват. Затова ми се струва, че трябва да се помисли. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Соколов.
Госпожо Мингова, заповядайте за дуплика.

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Започвам от репликата на господин Соколов. Точно това беше идеята на комисията – промяната в действащия текст всъщност да се отрази само на възможността да бъде законно взето едно решение като се повиши кворума за вземане на решение. Не се променя кворумът за редовност на заседанието, така както е в комисията, но тогава, когато една комисия традиционно заседава с половината си членове, което едва ли е това, което очакваме от членовете й да изпълняват своите задължения, би трябвало да даваме възможност от тази половина, която присъства, решенията да се вземат всъщност с доста по-малък брой членове отколкото са поне половината от членовете на комисията. Аз мисля, че и в основното си изказване обясних, че точно това е идеята.
В репликата си господин Корнезов изхожда от обратната позиция на това, което е приела комисията. Той счита, че трябва да бъдат още по-малко нужните гласове за вземане на решения, доколкото съм разбрала, но отново това не съответства на идеята, която комисията е вложила при гласуване на текста.
Споделям това, което е изразено като становище на комисията. Ако трябва да го обясня само с още едно изречение – очевидно е, че когато се вземат решения, то единодушието ще е налице тогава, когато са си позволили на такова заседание членовете на комисията да се явят в състав, който е минимумът на изискуемия кворум. Така че действително подходът към текста може да бъде различен, но комисията, подкрепяйки това предложение, изхожда от засиленото дисциплиниращо въздействие към кворума при вземане на решения. Затова и предложението е такова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли други желаещи да вземат отношение по този параграф?
Заповядайте за изказване, господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако ние искаме да гоним – тук съм съгласен – дисциплиниращ ефект, трябва да вдигнем цифрата на кворума. Наистина комисията да не може да заседава, да кажем, при по-малко от две трети от нейните членове и тогава вече решенията да се взимат с обикновено мнозинство. Но ние някак си отиваме срещу собствената си логика – искаме дисциплиниращ ефект, оставяме кворум 50 плюс 1 от всички членове и вдигаме летвата за гласуване. Наистина трябва да се замислим дали това не крие опасност да се блокира дейността на една избирателна комисия, която няма да може да взима решения, тогава когато има кворум, за да заседава, но не събира нужните гласове, за да вземе решение.
Аз пак поставям този въпрос: при кворум 50 плюс 1 от всичките членове комисията може да заседава и всички членове трябва да гласуват. Един ако не гласува, не може да се вземе никакво решение от тази комисия и просто работата й се блокира. Ако ние търсим логиката за дисциплина, дайте да вдигнем кворума и вече от един по-голям кворум можем да си позволим 50 плюс 1 от присъстващите или дори от всички членове, но това ще е в рамките на кворума. Двете числа няма да се покриват. Защото аз съм бил член и на избирателна комисия и знам колко е опасно една комисия да бъде поставена в положение да не може да взима решения. А винаги, когато комисията ще заседава в малък състав, близък до този – долната граница на кворума 50 плюс 1 от всички присъстващи, просто нейните решения, мога да ви кажа съвсем отговорно, в много голяма степен ще бъдат блокирани. Един, двама и то при този брой на членовете на избирателните комисии, който не е голям. Присъстват, да кажем, 7 души и ако 7 души не гласуват еднакво – край, комисията е блокирана. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Соколов.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадането на т. 1 от този параграф.
Гласували 136 народни представители: за 49, против 82, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедурен въпрос, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Правя процедурно предложение за прегласуване. Нека народните представители да преценят кое е най-разумно. Това, което сега предлага комисията и което най-вероятно ще стане факт с отхвърленото предложение: в София избирателната комисия има 17 членове, нали така?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Това е изказване, а не процедура.
Любен Корнезов: Обяснявам. Аргументирам искането си за прегласуване.
За да може да функционира комисията трябва да има минимум 9 члена и тези 9 члена, които са вътре, трябва да гласуват “за” дадено решение. Разберете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този въпрос стана ясно. Този проблем е ясен и господин Соколов го повдигна. Във всичко това, което чухме, има разум. Залата е тази, която решава.
Уважаеми народни представители, подлагам отново на гласуване предложението на господин Корнезов за отпадането на т. 1.
Гласували 159 народни представители: за 99, против 50, въздържали се 10.
Предложението е прието.
При това положение няма защо да се гласува предложението на господин Червеняков.
Подлагам на гласуване текста на комисията в останалата част – т. 2.
Гласували 153 народни представители: за 153, против и въздържали се няма.
Тази точка се приема единодушно.
Съобщения:
Комисията по европейска интеграция ще има редовно заседание на 23 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 134 на пл. "Ал. Батенберг".
Комисията по правни въпроси ще заседава в четвъртък, в зала 356 от 16,00 ч.
Комисията по земеделието и горите ще заседава на 23 юли, сряда, от 16,30 ч. в зала 356 на пл. "Ал. Батенберг".
Комисията по икономическата политика ще заседава на 23 юли, сряда, от 15,30 ч. в зала "Запад".
Комисията по образованието и науката ще заседава на 23 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 42.
Комисията по околната среда и водите ще има извънредно заседание на 23 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 248 на пл. "Ал. Батенберг".
Комисията по здравеопазването ще заседава на 23 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 142 на пл. "Ал. Батенберг". Това го съобщих, има го два пъти, не знам защо.
Уважаеми народни представители, в 19,06 ч. обявявам край на днешния пленарен ден.
Ще се видим утре, 23 юли, сряда, в 9,00 ч. в пленарната зала.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 19,06 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Благовест Сендов

Юнал Лютфи

Секретари:
Гергана Грънчарова

Наим Наим