Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-07-25

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Асен Агов и Благовест Сендов
Секретари: Светослав Спасов и Несрин Узун

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители! На основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам едно разместване в дневния ред, а именно – т. 15 и т. 16 от приетия дневен ред: проект за решение за продължаване работата на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България и проект за решение относно правила за процедурата за приемането на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България – да минат в началото на пленарното заседание с оглед на изключителната важност на тези въпроси и необходимостта да се спазят сроковете такива, каквито сме поели като ангажимент.
Моля, гласувайте това предложение за разместване на точките в дневния ред.
Гласували 156 народни представители: за 148, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Започваме с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ РАБОТАТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Искам да поканя госпожа Камелия Касабова от името на вносителите на този проект за решение да го представи. Заповядайте, госпожо Касабова.
ДОКЛАДЧИК Камелия Касабова: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както знаете, на 23 април т.г. с решение на Народното събрание беше създадена Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България. Срокът на действие на тази комисия беше от три месеца. Този срок изтича на 3 август т.г., тъй като от 25 май до 4 юни бяхме във Великденска парламентарна ваканция, а съгласно нашият правилник през това време сроковете спират да текат. Предметът на дейност на тази комисия беше изготвянето на предложения, свързани с реформа на съдебната система, както и текстове за промяна на Конституцията, свързани с присъединяването ни към Европейския съюз и НАТО.
В началото на своята работа комисията реши, че приоритетната задача пред нея е да изготви текстовете, свързани с реформата в съдебната система. Тя работи много интензивно и в едни безпрецедентно кратки срокове от два месеца и половина успя да изготви законопроект за изменение и допълнение на Конституцията в тази посока, който вчера единодушно беше подписан от всички членове на комисията.
Причината всички ние – членовете на тази комисия - да правим предложение за удължаване на нейния срок е следната:
Идеята е тази комисия да стане водеща при разглеждането на този законопроект, ако той събере необходимите подписи, което се надявам, че ще стане днес или във вторник. Освен това тя не е изчерпала и предмета си. Предстои да бъдат изготвени конкретни текстове, свързани с присъединяването ни към Европейския съюз и НАТО.
Именно затова от името на всички членове на тази комисия се обръщам към вас да подкрепите този проект за решение за продължаване на нейния срок.
И ако позволите, господин председател, за да не взимам втори път думата, да представя проекта за решение.

“РЕШЕНИЕ
за продължаване работата на Временната комисия за
подготовка на предложения за промени в Конституцията на
Република България

Народното събрание на основание чл. 31 и чл. 33, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание от 23 април 2003 г. за създаване на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България

РЕШИ:

Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, създадена с Решение на Народното събрание от 23 април 2003 г., продължава да работи до изчерпване предмета на своята дейност, определен в посоченото решение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Касабова.
Уважаеми народни представители, имате ли изказвания по този проект за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте проекта за решение така, както беше представен от госпожа Касабова.
Гласували 146 народни представители: за 146, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно. Благодаря ви.

Сега на вашето внимание е вторият:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Искам да поканя отново госпожа Касабова да представи проекта за решение. Заповядайте, госпожо Касабова.
ДОКЛАДЧИК Камелия Касабова: Уважаеми дами и господа! Поводът да представя на вашето внимание тези процедурни правила за приемане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията е обстоятелството, че този законопроект вече е факт като създаване и ако съберем подписите на над 60 народни представители, той ще бъде предмет на разглеждане в нашата парламентарна сесия през м. септември т.г.
Принципно процедурата за обсъждане и приемане на такъв законопроект е уредена в Конституцията, но изключително лаконично, само с едно изречение, което гласи, че такъв законопроект се приема на три гласувания.
Нашият правилник не съдържа конкретни правила за разглеждане на такъв законопроект и именно това мотивира комисията да изготви тези процедурни правила, които детайлно уреждат процедурата за приемането на такъв законопроект.
Каква е спецификата, която се съдържа в тези правила?
На първо място, изрично е закрепено, че срокът по чл. 154, ал. 2 от Конституцията, който предвижда, че такъв законопроект не може да бъде разглеждан в пленарна зала по-рано от един месец от внасянето му и не по-късно от три месеца от внасянето му, се предвижда да започне да тече от датата на депозиране на законопроекта в Народното събрание. По този начин се дерогира текстът, предвиден в правилника, че по време на парламентарната ваканция сроковете спират да текат.
Освен това в тези процедурни правила предлагаме водеща комисия по разглеждане на този законопроект да бъде Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България. Съображенията ни за това предложение са следните:
Първо, тази комисия е създадена с решение на Народното събрание.
Освен това в нея като членове на пропорционален принцип са представени всички политически сили. Членовете й успяха по време на своята кратка, но много интензивна работа да навлязат в дълбочина в конституционните промени. Считам, че наистина компетентно ще могат да се справят с тази задача.
Някаква специална уредба на разглеждането на законопроекта на първо и второ гласуване не е предвидена. В голяма степен се приповтарят текстовете от правилника.
Особеното е разглеждането на законопроекта на трето гласуване, а именно в чл. 5 от тези процедурни правила се предвижда между второ и трето гласуване да не се правят предложения по текстовете, като след второто гласуване комисията представи текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.
Третото гласуване е гласуването на законопроекта в цялост. Предлагаме на вашето внимание идеята за по-голяма тържественост на гласуването то да бъде поименно и това да бъде изрично записано.
Искам да ви обърна внимание, че приемането на такива процедурни правила не е някакъв прецедент в парламентарната дейност. Подобни правила с много сходно съдържание са били приети и през 1994 г. от Народното събрание, тъй като и тогава се е готвил законопроект за изменения в Конституцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Касабова.
Бих Ви помолил да прочетете проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Камелия Касабова:

РЕШЕНИЕ
за приемане на правила за процедурата относно
законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на
Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:

Приема Правила за процедурата относно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, както следва:
ПРАВИЛА
за процедурата относно Законопроект за изменение и
допълнение на Конституцията на Република България

Чл. 1. Законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията се обсъжда и приема в Народното събрание на три гласувания в различни дни, съгласно чл. 155 от Конституцията на Република България. Срокът за разглеждането му по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от внасянето на законопроекта.
Чл. 2. Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, създадена с Решение на Народното събрание от 23 април 2003 г., изпълнява функциите на водеща комисия по този законопроект.
Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на водещата комисия и мотивите на вносителите.
(2) При първото гласуване законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Народните представители се изказват по основните положения на законопроекта, като обсъждането протича при условията и реда, предвидени за обсъждане на законопроекти при първо гласуване.
(3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
Чл. 4. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект в 7-дневен срок. Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
(2) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1, водещата комисия внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.
(3) При второто гласуване законопроектът се обсъжда и гласува текст по текст при условията и по реда на чл. 71, алинеи 2, 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) Законопроектът е приет на второ гласуване, ако са гласували три четвърти от всички народни представители за всеки текст.
Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в което тя може да предлага само редакционно-технически поправки.
(2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно.
(3) Законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители."
Това е съдържанието на проекта за решение. Искам да обърна внимание на пленарната зала, че вчера, въпреки дискусиите по текстовете, редакционните и други поправки, които бяха направени, тези процедурни правила се приеха също с единодушие от всички членове на комисията.
Използвам възможността да отправя покана към всички народни представители, които желаят да подпишат този законопроект, да заповядат и да положат подписите си под него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Касабова.
Уважаеми народни представители, имате думата по този проект за решение.
Господин Сендов, заповядайте.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател, аз смятам, че решението е обмислено достатъчно сериозно, подписано е от представители на всички парламентарни групи. Аз имам един въпрос. Решението се приема с три четвърти от всички народни представители. Следователно, трябва да се осигури един кворум на присъствие по-голямо от три четвърти. Представете си, че три четвърти от народните представители присъстват и трябва три четвърти да гласуват. Тоест, ако един гласува "против", нещата пропадат и няма механизъм за по-нататъшно разглеждане. Един текст, който пропадне веднъж, той пропада, излиза от обсъждането и по-нататък се обсъжда само това, което остава. Затова смятам, че е необходимо в тези решения да има и засилен кворум на присъствие – поне четири пети от народните представители да присъстват, за да се обсъждат тези текстове. Иначе може да стане неприятен казус. Не зная това нещо допустимо ли от Конституцията, но е необходимо да се осигури много високо присъствие, за да може да се осигури три четвърти от гласувалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Сендов.
Има думата господин Янаки Стоилов.
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, господа народни представители! Вчера в комисията тези правила бяха обсъдени и приети от всички присъстващи членове на комисията. Затова аз няма да подновявам някои от дискусионните въпроси, каквито бяха тези за фазите между второто и третото гласуване на законопроекта. Мисля, че стигнахме до решение, което е солидно и смятам, че може да бъде прието.
По въпроса, който постави господин Сендов, той е основателен като възможен проблем, но мисля, че не се нуждае от нормативно уреждане по две причини. Първата е, че по Конституция Народното събрание заседава, когато има кворум повече от половината народни представители. Така че, независимо от по-високия кворум, който се изисква за промени в Конституцията, ние едва ли бихме могли да записваме специален кворум, за да са редовни заседанията на Народното събрание при обсъждане на конституционни изменения. Смятам, че този въпрос трябва да се реши с политически средства и с ангажираността, съзнанието на народните представители. Така, както е разписана процедурата, или както досега е преминала работата по обсъждането и подготовката на предложения за промени в Конституцията, се надяваме, че тези предложения в разписания обхват и принципи на измененията ще съберат необходимото мнозинство от три четвърти на различните гласувания. Следователно, ако народните представители се отнесат с необходимата загриженост по този въпрос, те не само ще присъстват повече от три четвърти в залата, но се надяваме да се събере и изискуемото конституционно мнозинство. Тази работа може да бъде приключена и съгласно представените правила достатъчно сериозно в рамките на м. септември.
Аз съм удовлетворен, че се прие предложението за поименно гласуване при третото финално гласуване на законопроекта. Това не само ще придаде по-голяма официалност, то в по-голяма степен персонално ще ангажира народните представители и така ние ще докажем, че най-важните решения, каквито са тези за промени в Конституцията, се гласуват наистина от народните представители, а не само от техните карти. Затова аз не допускам, че ние ще се изправим пред такава ситуация, че в залата няма да присъстват и над 200 народни представители, които ще подкрепят тези изменения. Надявам се, че нашата работа по същество през м. септември ще ни доведе до този успешен финал, който да отговаря на очаква на българското общество и на нашите ангажименти за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Когато самата Конституция определя какъв трябва да бъде кворумът, за да може да заседава Народното събрание, както и какво мнозинство се изисква, за да бъде приет един или друг акт на Народното събрание, ние не може с наш акт нито да увеличаваме, нито да намаляваме тези две числа, нито може да предвиждаме друг кворум, дори и пожелателно, нито можем да променяме изискването какво мнозинство трябва е необходимо, за да бъде приет един акт за изменение на Конституцията. Така че предложението на господин Сендов, което очевидно е добронамерено, за да се осигури участие, аз дори смятам, че няма как да бъде поставено на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Соколов.
Има думата господин Георги Пирински.
Заповядайте, господин Пирински.

Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин председател, уважаеми колеги! Едно противоположно мнение – както е казано в мотивите към този проект за правила, който госпожа Касабова ни представи, детайлите на законодателна процедура по такъв законопроект – за изменение на Конституцията, не са регламентирани в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И както е изтъкнато в мотивите, правилникът не съдържа уредба за движението на законопроекта през трите гласувания в различни пленарни заседания, както е предвидено в Конституцията, не предвижда срокове, оформяне и т.н.
Конституцията в чл. 155, ал. 1 много ясно казва, че тези три четвърти от всички народни представители са именно от всички народни представители, а не само от присъстващите. Докато онова, за което спомена господин Соколов, а и господин Стоилов, като общо правило за заседанията на народното представителство предвижда да са повече от една втора от всички народни представители. Така че хипотезата, която изказа акад. Сендов, според мен никак не е немислима и невероятна.
Ето защо аз бих предложил, господин председател, ако и Вие прецените, че си заслужава да се обсъди допълнително този въпрос, струва ми се, че преди чл. 3 от този проект за правила… (Шум и реплики в залата.)
Бих искал да имам Вашето внимание, господин председател, наред с другите, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Слушам Ви внимателно.
Георги Пирински: Дали преценявате, че след чл. 2 от проекта за правила, които сега разглеждаме, който предвижда, че временната комисия изпълнява функциите на водеща комисия и преди чл. 3, който започва да обсъжда как се постъпва на първо гласуване, да има един текст, един нов чл. 3, който да предвижда, че към обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на Конституцията се пристъпва на заседание на Народното събрание, на което присъстват четири пети от всички народни представители? Не мисля, че това е някакво недопустимо отклонение от общи правила. По-скоро в духа на тези правила се предвижда процедурата и изискванията за пристъпване към обсъждане на такъв законопроект, защото вярвам, че всички ще се съгласите, както и господин Соколов, че това не е просто пореден законопроект. Очевидно става дума за специален законопроект, с който се изменя основния закон. За него има специални изисквания в Конституцията. Нормално е в правилата да се предвидят специални правила, така щото обсъждането да е по същество, а не с едни или други отклонения и прийоми, които не адресират различията по същество, а с, грубо казано, изкуствена засада решават проблема, и да не се допуска подобно поведение, когато се обсъжда такъв законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Имате думата за реплика, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Малко съм смутен от това, че едни текстове бяха приети тук с консенсус. Правилата са също приети с консенсус от временната комисия. А сега се пораждат едни спорове, които – да, те вярно са продиктувани от добро намерение. Аз не се съмнявам в това, но ни водят до опасността да започнем схоластични спорове.
За какво иде реч? Конституцията предвижда квалифицирано мнозинство при гласуване на Закон за изменение на Конституцията. Тук спор няма! Когато се гласува, трябва да гласуват три четвърти от всички народни представители.
Въпросът е можем ли да започнем обсъждането, ако няма три четвърти? Това е въпросът, доколкото аз разбирам.
И даваме следния пример – откриваме заседанието при друга някаква точка от дневния ред и при 121 депутати в залата. Дебатираме по т. 1, преминаваме към т. 2. Какво правим? Преди да преминем към т. 2 отново проверяваме кворума, така ли? Добре, да кажем, че това е възможно. Не е невъзможно.
После всяка минута ли трябва да проверяваме кворум, защото някой е отишъл да пие кафе, друг излиза, трети го викат по телефона? И кворумът пада, а дебатите продължават. Дами и господа, това е абсурдно!
Аз разбирам за какво става дума. Разбирам, че промяната на Конституцията и дебатите за това изискват едно сериозно отношение от народните представители, но да въведем чак такива схоластични правила, за мен това значи да спънем работата и да провалим изобщо всякакви дебати.
Това е моята реплика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Пенчев.
За втора реплика думата има господин Любен Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Неочаквано и за мен, вероятно и за мнозина, започнахме една дискусия, която според мен може би има значение. Но вижте, ние ще приемаме Конституция, промени в основния закон и аз съм убеден, че всеки един народен представител е достатъчно отговорен, съответните парламентарни групи също и залата ще бъде не само пълна. Всеки от нас ще бъде тук.
Аз разбирам спортния термин, който употреби господин Пирински за изкуствената засада, но все пак това не е футболно игрище, а парламент!
Сега, от юридическа гледна точка ще кажа следното.
Уважаеми колеги, чл. 81 от Конституцията казва, че Народното събрание приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители. Това е кворумът. Това е конституционен въпрос, уреден в Конституцията! Хубаво или лошо, това е положението!
Ние не можем с решение или с някакъв друг акт практически да дописваме или да променяме Конституцията. Аз съм категорично убеден, че след като работихме толкова плодотворно в тази временна комисия, от всички парламентарни групи, убеден съм, че народните представители от всички парламентарни групи ще подкрепят тези промени и не е необходимо тук, след като с толкова труд стигнахме до тези правила, сега да поставяме въпроси, които са всъщност от една конституционна материя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
За трета реплика думата има господин Стоян Кушлев.
Стоян Кушлев (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, всички ние разбираме и споделяме благородните мотиви на това предложение, което в момента обсъждаме. Но ми се струва, че нито тяхната благородност и оправданост от политическа гледна точка могат да послужат за основание за отмяна на един основен принцип, който е установен от нашата Конституцията – кворумът, при който заседава и приема своите решения Народното събрание.
Народното събрание не само променя Конституцията и приема законите, но знаете, приема и решения, и декларации. Кворумът за неговата работа е еднакъв за всички актове, които то приема. Това е основен конституционен принцип и, според мен, той е казуистичен и по никакъв начин не може да бъде променен освен по реда за промяна на самата Конституцията! Така че трябва да се придържаме към установената процедура. Няма нищо лошо в това да започне заседанието при по-малък кворум – примерно, не три четвърти, а две трети, и да започне обсъждането на законопроекта, но важното е при гласуването да е налице необходимото квалифицирано мнозинство от народни представители, които да са взели участие в приемането на решението.
Конституцията тук е установила няколко основни принципа, които ние трябва да спазим. Това е квалифицираното мнозинство, това са трите гласувания и това са сроковете между тях. И ми се струва, че предложените решения от комисията, прочетени тук от госпожа Касабова именно са за съблюдаване на тези основни принципи, които Конституцията е установила и в духа на демократизма при промяна на Конституцията, които също тя е установила.
Ето защо аз ще подкрепя процедурата, която вече ще приемем на това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Кушлев.
За дуплика имате думата, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Господин председателю, господин Кушлев! Член 81, ал. 2 от Конституцията казва, че Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство. Конституцията е казала какво мнозинство изисква, когато се приемат промени в самата нея. Оттук напълно правомерно Народното събрание с решение, каквото по Конституция взема Народното събрание, докато приема решения и закони със задължителна сила, може да прецени има ли място да приема решение за процедурни правила, които включително и да регламентират какъв кворум изисква заседание, на което се разглежда такъв законопроект, след като Конституцията е предвидила друго изискване за приемане на законопроекта по същество. Тъй че тук няма нищо неконституционно.
Дали е схоластично, дали е имагинерно – какво казва господин Корнезов? Дори да допуснем, че хипотезата е малко вероятна, въпросът е не е ли основателно да я изключим нормативно – тоест след като не пречи, да запишем, че тези заседания и гласуването се провеждат при четири пети от всички народни представители, присъстващи в залата?
Затова, господин председателю, за мен чутите реплики не поставят под въпрос целесъобразността да обсъдим въпроса, и то да го обсъдим внимателно. Смятам, че по никой начин нито господин Сендов, нито аз с обръщане на внимание по този въпрос, по някакъв начин действаме против консенсуса, който е в комисията. Просто предлагам сериозно и внимателно да преценим хипотезата, която спомена господин Сендов, тъй като става въпрос, уважаеми народни представители, даже за отсъствие на един по-малко от трите четвърти, с което погива текстът, който се обсъжда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Заповядайте, господин Ганев.
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Да дадем почивка, та БСП да си изясни проблема.
Гиньо Ганев (КБ): Уважаеми господин председателю, дами и господа! Аз се притесних в началото, че дебатът по това решение може да се окаже напълно мълчалив, защото било имало съгласие, постигнато между различните парламентарни групи и че можем да направим така, както прави много често господин Илчев – това беше ваша материя доскоро, когато гласуваме законопроектите за ратификация на едно или друго междудържавно споразумение – понеже в специалната комисия имало съгласие, тук просто да се гласува. Трябва да изоставим този принцип на мълчанието, който е антипарламентарен. Още повече, що се отнася до това решение днес, което засяга основния закон на Република България.
Мисля си, че трябва да се забравят едни интервюта на народен представител от мнозинството. Няма да му кажа името, защото смятам, че той се стеснява от това свое интервю. Той казваше: “Какво стоим тук по 4-5 часа, за да си губим времето в глупави дебати?! Да вървим по районите, защото там има работа”. Той забравя, че най-важната му работа е да стои тук и да бъде компетентен, да говори тук, а не да смята, че много знае за трансплантацията на органите!
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Дайте по същество, господин Ганев.
Гиньо Ганев: Понеже става дума за основния закон, около който всъщност се строи държавността на България, затова е предвидена и тази важна процедура по Глава девета на Конституцията. Трябва ли сега да търсим някакви допълнителни средства, за да се убеждаваме, че трябва да бъдем в залата, за да гласуваме промени в Конституцията?! Аз разбирам тревогата на господин Сендов, която е породена от една страшно горчива практика. Но ние не сме ученици, надявам се, че трябва звънецът да бие 12 или 15 мин. преди часа, за да бъдем навреме, когато ще влезе учителят. Уви, но ние – включвам и себе си в това число, много често се държим като ученици, особено господин председателю, когато правите поименна проверка, и някой, който е закъснял, тича тук със свенлива физиономия, за да каже тихо, че е тук и да го видите. Ами това са смешни работи! Най-после трябва да разберем, че този манталитет на ученици трябва да ни стане чужд, защото в Народното събрание заседават само учители! – по политическа професия, разбира се.
Все си мисля и много пъти сме казвали, че никоя конституция не е вечна. Аз омръзнах на себе си да повтарям тези красиви фрази. И българската Конституция не е такава. Ние, които сме участвали в работата по нейното създаване, нито имаме това самочувствие, нито имаме това намерение. Но има една голяма истина – че всяка промяна в Конституцията трябва да се обляга на широко съгласие в общественото мнение. Това е азбучно! У нас се правиха изследвания, които потвърдиха същото. Народното събрание трябва да стане говорител на общественото мнение, а не обратното – тук да си говорим и да запознаваме общественото мнение с това какво мислим да правим.
Затова този път господин Корнезов е прав – чух го преди малко, най-после в една макар и временна комисия, ние постигнахме съгласие за промени в Конституцията именно защото смятаме, че общественото мнение иска бърза съдебна реформа, например. Но не може промените в Конституцията – защото знам, че има такива идеи и такива конституционни апетити и занапред – да стават със случайно хрумване на един или на друг, на политици по коридорите в Народното събрание или най-много в партийни централи и в техните стаи, които са уж под наем. Защото Конституцията не е подвижни пясъци, които да вземат формата на обувката на всеки случаен или не толкова случаен политик, независимо от това колко е голям. Защото ако той мисли така, трябва да знае, че обувките му са детски и че той е с детската психология на политиката като професия.
Много се радвам, че именно сега се постигна това съгласие и няколко души, които вече говориха, изразиха сякаш молба към самите нас – поне този консенсус да продължи, както беше сговорчиво постигнат в рамките на Временната комисия. Трябва ли да се молим за това? Това е дълг, за който сме тук!
Аз съм от тези народни представители, които много добре знаят, че когато се правеше това Народно събрание, нито една политическа сила или партия нямаше в предизборната си програма, че ще избира народни представители, за да участват в промени на Конституцията. Но ето че дългът дойде. Значи ние трябва да надраснем четенето на тази платформа, с която сме дошли тук.
Аз ви призовавам към този дълг. Мисля, че ние ще се окажем годни за него. Госпожо Касабова, колко хубаво казахте – “Това трето четене е за по-голяма тържественост”. Това не е вярно. То не е нито за тържествеността, за която Вие говорите, нито пък както каза господин Стоилов – да бъдело малко по-официално. Това е нещо много по-голямо! Третото четене е за да може, както казах на господин Пенчев вчера, всеки народен представител да се изправи пред съвестта си, защото така иска не само чл. 67, а иска качеството му на народен представител.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Точно това казах и аз.
Гиньо Ганев: Всеки трябва да премисли още веднъж какво ще гласува, да забрави какво го съветва парламентарната му група, ако посъветва друго, и тогава да положи подписа си тук.
Искам да вярвам, че този подпис ще го положим много повече от три четвърти, защото знаем и общо е убеждението, че служим на една кауза – каузата на българското общество! Ще гласувам за това решение! Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Ганев.
Има думата за реплика господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Господин Ганев! Преди да стигнем до третото гласуване, трябва да минем първото гласуване. То е регламентирано в ал. 3 на чл. 3, който казва, че “Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители”.
Общите съображения, които Вие изказахте, са валидни. Но господин Сендов обърна вниманието върху маржа, върху три четвъртият, който е един. За съжаление, господин Ганев, наред с другите разсъждения, които направихте за учители и ученици, деца и възрастни, има и един вид маргинално поведение в Народното събрание и аз от него се опасявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Пирински.
Втора реплика – господин Благовест Сендов.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател! Ще ми разрешите да използвам инструмента на репликата, за да кажа и аз нещо във връзка с това, което казах в началото и по което не бях разбран.
Не може да се приложи правилото, че Народното събрание взема решение тогава, когато присъстват повече от половината, когато се изменя Конституцията, защото тя се изменя с повече от три четвърти. Следователно, в Народното събрание не могат да присъстват по-малко от три четвърти, за да заседава и взема решения по този въпрос. Това е елементарно неравенство, което се учи още в началните училища. Така че никакви съображения, че не е конституционно не приемам, тъй като, ако вие кажете, че ние ще приемаме при присъствието на 121 народни представители тук и ще гласуват повече от три четвърти, значи вие узаконявате гласуването с чужди карти.
Моето съмнение беше друго – че даже три четвърти присъствие не е хубаво, и исках да знам дали има конституционно основание да присъстват повече, за да не сме на ръба. Но изглежда конституционно основание да искаме повече от три четвърти няма, но абсолютно конституционно основание има председателят да не започва гласуване, ако няма кворум от повече от три четвърти. И това нещо трябва да се смята като разбиращо се от само себе си. Следователно, аз не държа да се записва, но трябва да ни бъде ясно, че заседанието на Народното събрание не може да се провежда при гласуване – не при обсъждане – ако в залата няма кворум от три четвърти. И препоръчвам той да се проверява преди всяко гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Сендов, за репликата.
Господин Ганев, имате право на дуплика. Ще се възползвате ли от това право? Заповядайте.
Гиньо Ганев (КБ): Очевидно всички опасения са справедливи. Аз в тези реплики чух публично изказани собствени мисли и ги подкрепям. Затова е Бюрото на Народното събрание, затова са парламентарните групи, затова е Председателството и така нататък – да взимат мерки и всеки да се призове да си изпълнява задълженията като народен представител.
Но нали виждате откъде идва цялата тази тъга? Уж Народното събрание е храм на демокрацията и тук трябва да заседават митрополити, а понякога заседават обикновени клисари. Който не знае йерархията на Българската православна църква, нека да си я припомни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Ганев.
Процедурно предложение – господин Кемал Еюп.
КЕМАЛ ЕЮП (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не знам дали да се радваме или не. Аз виждам големия проблем в кворума, а не толкова в промените в Конституцията. Това ми дава увереност, че три четвърти от воле ще намерим.
В спора за кворума и едните са прави, и другите са прави. Ние имаме право по нашия правилник да заседаваме при кворум 121 човека. Значи няма проблем да обсъждаме тези промени.
За да излезем от ситуацията да се морим сутринта рано-рано, моето процедурно предложение е съвсем ясно и кратко: преди гласуването, господин председател, предлагам да се провери кворумът. Естествено е, че ако няма кворум три четвърти, ние не може да приемем тези поправки в Конституцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви. Това всъщност беше предложението на господин Благовест Сендов, така че Вие подкрепяте това предложение.
Заповядайте, господин Червеняков, имате думата.
Младен Червеняков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Приветствам решението на Временната комисия за създаването на временни правила. Принципно този въпрос винаги е възниквал, когато сме обсъждали възможността за промени в българската Конституцията. Същевременно обаче изказвам опасение, че раздаденият ни рано сутринта законопроект, макар и консенсусно приет от Временната комисия, може да стане обект на някакъв по-сериозен дебат в пленарната зала. Струва ми се обаче, че в момента ние се намираме в процедурата между второ и трето четене и бихме могли да правим някои редакционни промени в текста, които само да допринесат за едно по-добро отразяване на идеите на комисията, които са залегнали в него.
Бих обърнал вашето внимание на идеята, залегнала в чл. 4, ал. 1 – какви предложения могат да се правят между първо и второ четене в приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Конституцията. Очевидно е, че комисията се е стремяла и логиката на комисията е била да не се допускат текстове, каквито често пъти по други законопроекти в тази пленарна зала се е случвало, които да променят съществено смисъла и съдържанието на първоначално приетия текст. Същевременно обаче ограниченията са казани в приетия на първото гласуване законопроект и да не противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Струва ми се, че тук волята на Народното събрание може да бъде казана по-ясно и предлагам да се обсъдят следните редакционни промени в ал. 1:
След “за изменение и допълнение” да се добави думичката “само” и след това да се каже “в приетите на първо гласуване текстове от законопроекта”. Мисля, че това до голяма степен ще отрази максимално волята на Временната комисия.
Ще ви прочета целия текст, защото виждам, че някои не го разбират:
“Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение само в приетите на първо гласуване текстове от законопроекта в 7-дневен срок.”
По този начин ние ще ограничим възможността да се правят предложения, които излизат извън обхвата, и по-ясно ще изразим волята на комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Реплика – господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Господин председател, опасявам се, че така направеното предложение ще действа в обратната посока. Смисълът на това, което предложи господин Червеняков, е, че има текстове, които са предложени и приети на първо гласуване, и не може да се предлагат други формулировки по същия въпрос. В такъв смисъл до голяма степен дискусията даже на първо гласуване и работата преди второто гласуване би се ограничила според мен нецелесъобразно от гледна точка на съдържанието на усилието, което се прави. Това би могло да ограничи твърде много, прекалено много работата между първо и второ гласуване.
Затова аз смятам, че така както е предложен текстът от комисията, той е напълно адекватен на това, което искаме да постигнем – намиране на най-добрите формулировки по въпросите, които се обсъждат, без да се излиза от този предмет, който е определен още с решението на комисията.
Що се отнася до предходния въпрос, господин председателю, съжалявам, че се връщам към него, но бих искал да предложа на вниманието Ви в чл. 3 да има една ал. 4, която да казва това, което предложи господин Еюп, че преди първото гласуване, а и при второто и третото, преди пристъпването към гласуването председателят проверява кворума с оглед спазване на конституционното изискване по чл. 155 от Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Червеняков, имате право на дуплика.
Младен Червеняков (КБ): Струва ми се, че не се схваща правилно направеното предложение. Първата част на текста на ал. 1 казва, че могат да се правят писмени предложения за изменение и допълнение. Очевидно е, че те се правят върху приетия на първо четене законопроект. Ограничаването в текстовете дава възможност да не се правят други предложения в този законопроект, както нерядко се случва в това Народно събрание. Мен изключително много ме притеснява ситуацията, при която при един приет законопроект на първо четене започват да се правят редица предложения, свързани с промени в Конституцията в редица други текстове. Това е смисълът на това предложение.
Пак повтарям, казах, че според мен определянето на принципите и обхвата като формулировка не изчерпва тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа! Взех думата, за да подкрепя предложението на господин Младен Червеняков, доколкото това предложение е в съответствие с изказването, което направих по време на вчерашното заседание на Временната комисия за промени в Конституцията. Определено считам, че това предложение е повече от удачно, защото отчита факта, че ние за първи път изменяме основния закон на страната – Конституцията, и този акт на Народното събрание се различава съществено даже от приемането на самата Конституцията, където между първо и второ четене е било възможно да се правят и други предложения за изменение и допълнение.
Но в случая, когато говорим за изменение на Конституцията, трябва да вземем предвид едва ли не и да абсолютизираме конституционния текст, че измененията се приемат на три четения. В този смисъл, ако сме приели едни текстове на първо четене и не наложим достатъчно ясни, стриктни ограничения за предложенията, които биха могли да се направят между първо и второ четене, те не просто да бъдат в съответствие с обхвата и принципите на приетите на първо четене текстове, но да бъдат само по отношение именно на тези текстове, се поражда хипотетична възможност някои от текстовете на изменената Конституция да приемем само на две гласувания, а не на три.
И затова аз считам, че предложението на господин Червеняков, което и редакционно е чисто, ясно и точно, трябва да се подкрепи. Аз лично ще подкрепя предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Местан.
Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Това ми дава основание да пристъпим към гласуване. Искам да ви обърна внимание на начина, по който ще гласуваме. Първо ще гласуваме направените бележки и предложения от господин Младен Червеняков по чл. 4, ал. 1 и от господин Георги Пирински за нова ал. 4 – за проверката на кворума. След това предлагам да гласуваме правилата ан блок, както са представени в проекта за решение.
Уважаеми народни представители, първо подлагам на гласуване предложението на господин Младен Червеняков в чл. 4, ал. 1 да се добави думата “само” – “народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение само в текстовете на приетия на първо гласуване законопроект”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 166 народни представители: за 162, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Следващото предложение е на народния представител Георги Пирински – да се създаде нова ал. 4 на чл. 3, в която да се казва: “Преди всяко гласуване председателят на парламента прави проверка на кворума”.
Моля, гласувайте.
Гласували 159 народни представители: за 34, против 121, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Пирински. (Шум и реплики в залата.)
Георги Пирински (КБ): Господин председателю, понякога наистина човек трябва и да рискува да си навлече гнева на залата. Правя го съзнателно.
Искам да ви питам: сериозно ли считате, че с нещо ще попречи на работата този текст? Сериозно считате?! Не предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Сега, уважаеми народни представители, подлагам на гласуване ан блок процедурните проектоправила, както бяха представени.
Моля, гласувайте.
Гласували 187 народни представители: за 186, против няма, въздържал се 1.
Правилата са приети.
За процедурно предложение думата има господин Константин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, колеги! Няма да обяснявам отрицателен вот, понеже гласувах за правилата.
Искам да направя две процедурни предложения, които моля да се гласуват поотделно.
Първото ми предложение е: на основание чл. 35, ал. 1, изречение второ от правилника днес след парламентарния контрол работният ден да продължи с нашата законодателна програма до 16,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, има предложение за удължаване на работния ден до 16,00 ч.
Моля, гласувайте.
Гласували 161 народни представители: за 108, против 34, въздържали се 19.
Процедурното предложение е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Пенчев, заповядайте за второто Ви процедурно предложение.

Константин Пенчев (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение да гласуваме за извънредно заседание във вторник, на 29 юли, от 14,00 ч. със следния дневен ред:
1. Първо четене на законопроекта за енергетиката.
2. Разглеждане на Стратегията за приватизацията на електроразпределителните дружества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласувате процедурното предложение, направено от господин Пенчев.
Гласували 153 народни представители: за 111, против 37, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.

Продължаваме работата си с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.
Господин Щерев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание: “Глава пета - Международен обмен на органи, тъкани и клетки. Контрол.”
Комисията приема текста на вносителя за наименование на Глава пета.
По чл. 36 има предложение на народния представител Янаки Стоилов – в чл. 36 се правят следните изменения:
“а) (1) Международен обмен на органи се допуска само въз основа на сключени от Република България международни договори.”
Комисията приема предложението.
Комисията приема предложението на народния представител Янаки Стоилов и по втора алинея.
Предложение по ал. 3.
“(3) Думите “по предложение на директора на Изпълнителната агенция по трансплантация” да отпаднат.”
Комисията не приема предложението.
Има предложение на народния представител Пламен Кенаров, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията приема текста на вносителя за чл. 36, ал. 3, приема по принцип текста на вносителя за чл. 36, алинеи 1 и 2 и предлага следната редакция на чл. 36:
“Чл. 36. (1) Международен обмен на органи се допуска само въз основа на сключени от Република България международни договори.
(2) Предмет на международен обмен могат да бъдат само органи, за които в страната няма подходящ реципиент и които са предоставени от съответно предназначени за институция, призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на международен обмен на органи.
(3) Международен обмен на органи се осъществява с разрешение на министъра на здравеопазването по предложение на директора на Изпълнителната агенция по трансплантация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Щерев.
Имате думата за изказвания по чл. 36. Няма желаещи за изказване.
Моля да гласуваме предложението на господин Янаки Стоилов по ал. 3.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Тези въпроси са решени вече, така че няма защо да се гласува, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Няма да го подлагам на гласуване.
В такъв случай моля да гласуваме наименованието на глава пета и съдържанието на чл. 36 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По чл. 37 има предложение на народния представител Янаки Стоилов. Комисията не приема предложението, но, както беше казано, тази поправка вече е гласувана.
Има предложение на народния представител Пламен Кенаров, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37:
“Чл. 37. (1) Участието в международен обмен на тъкани и клетки за нуждите на други държави се извършва с разрешение на министъра на здравеопазването по предложение на директора на Изпълнителната агенция по трансплантация при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на финансите.
(2) Разрешение по ал. 1 се издава на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и на тъканни банки при следните условия:
1. тъканите или клетките се предоставят на институция, призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на този вид дейност;
2. тъканите и клетките са взети, съхранявани и транспортирани съгласно този закон и установените медицински стандарти и правила на съответната държава;
3. тъканите и клетките са включени в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Щерев.
Господин Стоилов, трябва ли да бъде гласувано Вашето предложение по този текст?
Янаки Стоилов (КБ, от място): Няма смисъл, тази дискусия вече я водихме и няма защо да се връщаме към нея. Вече е предрешено с гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте, господин Белчилов, за изказване.Светлин Белчилов (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам едно допълнение към тоя текст, а именно: “Участието в международен обмен на тъкани и клетки за нуждите на други държави се извършва след задоволяване на потребностите в страната с разрешение на министъра на здравеопазването по предложение на директора…” и т.н. докрая.
Смятам, че това защитава интереса, първо, на българските пациенти и след това можем да мислим за участие в международен обмен и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Белчилов.
Изказвания по този текст и по предложението, което беше направено от господин Белчилов?
Какво е мнението на комисията по предложението на господин Белчилов в чл. 37, ал. 1 след думите “се извършва” да се добави “след задоволяване на потребностите в страната”?
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Ние не сме обсъждали такъв текст в комисията, но искам да изразя становище, че в чл. 36, ал. 2, който гласувахме преди малко, това е записано – че международен обмен на органи, за които страната няма подходящ рецепиент, и т.н., само тогава може да има международен обмен. Но това е когато в страната няма подходящ рецепиент.
Но господин Белчилов тук говори за органи, тъкани и клетки, което е принципно различно. Ако залата прецени, този текст би могъл да се приложи, но той не е обсъждан от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Щерев.
Подлагам на гласуване предложението на господин Белчилов, т.е. гласувайте по съвест, както го разбирате.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 8, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване чл. 37 с гласуваната редакционна корекция.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: По чл. 38 има предложение от народния представител Янаки Стоилов – в чл. 38, ал. 3 текстът “и 2” да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Има предложение от народните представители Теодора Константинова, Борислав Китов, Васил Паница и Стойчо Кацаров, както и предложение от народния представител Пламен Кенаров, които бяха оттеглени в хода на дискусията.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38:
“Чл. 38. (1) Участието в международен обмен на тъкани и клетки за нуждите на Република България се извършва с разрешение на министъра на здравеопазването по предложение на директора на Изпълнителната агенция по трансплантация при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 37, ал. 1 на министъра на здравеопазването и министъра на финансите.
(2) Условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките по ал. 1, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) Разрешение по ал. 1 се издава на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 2 и на тъканни банки.
(4) Международният обмен на тъкани и клетки за нуждите на Република България се разрешава само в случаите, в които тъканите и клетките са осигурени от институция, призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на този вид дейност, и е изпълнено едно от следните условия:
1. да е налице доказан положителен ефект от използването на тъканите и клетките, придобити и обработени по методи и технологии, които не се практикуват в Република България;
2. да липсват такива тъкани и клетки в лечебните заведения в случаите, когато те се придобиват и обработват чрез методи и технологии, познати в Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по този член? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Стоилов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 12, против 86, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 38 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 94, против 2, въздържал се 1.
Текстът е приет.


ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: “Глава шеста – Регистър”.
Комисията приема текста на вносителя.
По чл. 39, ал. 1 има предложение на господин Тошев, което комисията приема по принцип и предлага следната подобрена редакция:
“Чл. 39. (1) Изпълнителната агенция по трансплантация създава и поддържа:
1. публичен регистър;
2. служебен регистър.
(2) Обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите по ал. 1, редът за вписване и ползване на информацията се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) Данните в публичния регистър са достъпни за ползване от всички лица при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(4) Данните от служебния регистър са служебна тайна и се съхраняват 30 години. Гражданите имат право да проверят дали волята им за донорство е правилно отразена в служебния регистър.
(5) Медицински данни от служебния регистър могат да се предоставят само на медицинския персонал, пряко участващ в медицинското обслужване на донора или реципиента.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Щерев.
Има ли желаещи за изказване по Глава шеста?
Заповядайте, господин Тошев.
Лъчезар Тошев (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
С цел уточняване, тъй като личните данни не могат да бъдат в публичния регистър и ал. 3 в такъв случай би разрешила достъп до лични данни, бих предложил към ал. 2 да се добави и един текст, който е редакционен и за уточняване, който да гласи:
“В публичния регистър по ал. 1, т. 1 не се съдържат лични данни.”
Съгласувах това с доц. Салчев, който е тук, и с доц. Щерев. Надявам се, че няма да възразите да подложите на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте, господин Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Госпожо председател, уважаеми колеги! Бележката на господин Тошев е основателна и аз предлагам да я приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Тошев в ал. 2 да се създаде ново изречение, което да гласи, че в публичния регистър по ал. 1, т. 1 не се съдържат лични данни.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте наименованието на Глава шеста и чл. 39 в редакцията на комисията и току-що гласуваната корекция в ал. 2.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Обявявам половинчасова почивка до парламентарния контрол, след което ще продължим с разглеждането на законопроекта от 14,00 ч.
Обявявам 30-минутна почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Възобновявам заседанието.
Новопостъпили питания в периода от 18 до 24 юли т.г.:
Постъпило е питане от народния представител Йордан Соколов към Соломон Паси – министър на външните работи, относно политиката на правителството и на Министерство на външните работи по отношение на български граждани, задържани в чужбина по обвинение за извършени престъпления. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 септември т.г.
На основание чл. 78, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили за връчване писмени отговори от:
- министъра на труда и социалната политика Христина Христова – на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова;
- министъра на образованието и науката Игор Дамянов – на актуален въпрос от народните представители Иван Николаев Иванов и Кина Андреева;
- министъра на външните работи Соломон Паси – на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев;
- министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев – на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев.

Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Днес, петък, 25 юли 2003 г. Георги Петканов – министър на вътрешните работи, ще отговори на актуален въпрос от народния представител Йордан Соколов относно награждаване с оръжие.
Заповядайте, господин Соколов, да развиете Вашия актуален въпрос към министър Петканов в рамките на 3 мин.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър на вътрешните работи! Моят актуален въпрос е свързан с награждаването с наградно оръжие от Вас на скулптора Вежди Рашидов – нещо, което беше оповестено в медиите.
Господин Вежди Рашидов стана известен на българското общество освен с творбите си, и с участието си в един срамен инцидент пред Софийския общински съвет, когато двама съветници, единият от които е господин Вежди Рашидов, влязоха в конфликт с полицай, охраняващ паркинга пред Общинския съвет. Този полицай беше обруган. По телевизията беше показано и неговото физическо състояние с разбит нос. Тогава медиите оповестиха, че и господин Вежди Рашидов е участвал в нанасянето на този побой – нещо, което било видно от съществуващ видеоматериал. След това се оказа, че Вежди Рашидов няма участие в нанасянето на удара върху полицая, но участието му в инцидента е вън от съмнение.
Съгласно Закона за МВР само министърът на вътрешните работи, тоест само Вие имате право да награждавате граждани с наградно оръжие. По силата на чл. 232, т. 4 от Закона за МВР се награждават служители на МВР. Съгласно следващия текст на чл. 233 Вие имате право да награждавате и граждани и то, цитирам дословно закона: “За оказване на съдействие и конкретна помощ на органите на МВР”.
Моят актуален въпрос към Вас е: за оказване на какво съдействие и каква конкретна помощ на органите на МВР сте наградили Вежди Рашидов? Участието в един инцидент, при който пострада полицай от страна и на господин Вежди Рашидов, смятате ли за оказване на съдействие и конкретна помощ на органите на МВР??
И вторият ми конкретен въпрос е за какво са били поднесени извинения от страна на министерството на господин Вежди Рашидов, защото само министърът може да разпореди от името на министерството някой да поднася извинения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Соколов.
Господин министър, заповядайте да дадете отговор на актуалния въпрос от народния представител Йордан Соколов в рамките на 5 мин. пленарно време.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Соколов, на поставения от Вас актуален въпрос относно награждаването на господин Вежди Рашидов с оръжие Ви предоставям следния отговор.
Господин Рашидов е награден с моя Заповед № КА-1797 от 27 юни 2003 г. за оказване на съдействие и конкретна помощ на органите на МВР и във връзка с празника на министерството 5 юли. Издаването на заповедта е направено въз основа на предложение от главния секретар на МВР ген.-майор Борисов.
В предложението са посочени следните мотиви, а именно: безвъзмездните му жестове към ведомството и позицията му нашата страна да реагира първа с декларация против световния тероризъм. Конкретизирани, тези мотиви се свеждат до следното:
Първо, в продължение близо на десетилетия господин Рашидов изработва прекрасната статуетка, която се връчва на офицерите и сержантите, удостоени със званието “Полицай на годината”.
Второ, господин Рашидов е поел ангажимент пред ген. Борисов да изработи със собствени средства мемориална плоча в памет на загиналите в изпълнение на служебния си дълг трима полицаи, покосени от куршумите на бандити в столичния квартал “Люлин”. Плочата ще се постави в сградата на Регионалната дирекция на вътрешните работи – София.
Трето, господин Рашидов е един от изявените български творци с ясна гражданска позиция. На 12 септември 2001 г., само ден след като терористи сринаха двата небостъргача в Америка, той внесе в Народното събрание петиция с предложение нашата страна да реагира първа с декларация против световния тероризъм. Това му предложение беше прието и България оглави готовност да се бори срещу това световно зло още докато нюйоркските пожарникари вадеха труповете изпод развалините. Мисля, уважаеми господин Соколов, че и Вие сте гласували за това предложение на господин Рашидов.
Четвърто, на 14 септември 2001 г. господин Рашидов учреди фондация “Златен цент”, чиято цел е събиране на средствата за възпоменателен паметник на жертвите на терористичния акт в Ню Йорк.
Пето, към днешна дата господин Рашидов е единственият български творец, удостоен с честта да участва в конкурс за изготвянето на проект за голяма скулптура, която ще се издигне върху руините на кулите-близнаци, за да напомня на човечеството за опасността от най-ужасното престъпление в съвременния свят.
И накрая, в мотивите на предложението се сочи, че господин Рашидов показа достойно държание по повод инцидента пред Столичната община, за който Вие споменахте, и задържането му през м. ноември 2001 г. По времето, когато беше обвиняем и подсъдим, както и след постановяването на оправдателната присъда, той запази добрия тон и по никакъв начин не урони престижа на МВР като институция.
Уважаеми господин Соколов, аз споделям тези мотиви и затова приех направеното предложение от главния секретар и издадох заповедта за награждаването.
Що се отнася до разговора между ген. Борисов и господин Рашидов и поднесените извинения, не бих могъл да се произнеса, защото не съм присъствал на този разговор. Във всички случаи обаче считам, че при инциденти, при допуснати грешки, нанесени обиди и други, извинението е най-подходящата форма за тяхното изчистване. Убеден съм, че силните и достойни хора така трябва да постъпват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Соколов, имате право на реплика. Заповядайте.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, можете да бъдете сигурен, че не мога да бъда доволен от Вашия отговор. Вие освен министър на вътрешните работи, сте юрист и смятам, че не по-зле от мен съзнавате, че нито един от посочените мотиви, които Вие така обстойно прочетохте и от които сте се ръководили, не попада под ясния текст на закона – оказване на конкретно съдействие и конкретна помощ. Отношението на един или друг български гражданин към тероризма, осъждането на тероризма не може да бъде основание Вие да награждавате с наградно оръжие, защото това означава милиони граждани да трябва да ги наградите.
Аз се изненадвам и не чухме Вие да сте наградили при този инцидент пострадалия полицай, който защитавал длъжността си, функциите и честта на МВР, а награждавате човека, който е предизвикал инцидента. И на мен ми се струва, че това Ваше действие, както и поведението на господин Вежди Рашидов, до голяма степен е именно откупуването на неговата вина. И затова лично аз съм изненадан, когато отново в медиите съвсем наскоро излезе признанието на господин Доган, че едва ли не той Ви е спасил да не бъдете изваден от състава на правителството. Това са изявления на господин Доган при последната промяна в състава на правителството. Аз смятам, че и Вашето поведение – да наградите след такъв инцидент участник в него, не прави чест нито на Вас, а оттам то е едно петно и върху министерството, за съжаление, което Вие ръководите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Соколов.
Господин министър, имате право на дуплика. Ще Ви помоля да се ограничите в рамките на 2 мин.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Соколов, във Вашата реплика Вие пропуснахте първите два аргумента, които посочих. Вие искахте конкретните основания и аз ги посочих. Но Вие умишлено ги пропуснахте и акцентирахте само на останалите. Това, първо.
Второ, във Вашето изложение по повод задаването първоначално на въпроса Вие казахте, че господин Рашидов е известен с инцидента по повод на Столичната община. Аз мисля, че той не с това е известен на българското и не само на българското общество.
Пропускате един много важен момент в този казус. Доколкото знам Вие също сте юрист. Има оправдателна присъда. Следователно, съдът се е произнесъл има ли вина и кой има вина в този случай.
Васил Маринчев (ПСОДС, от място): А участие има ли?
МИНИСТЪР Георги Петканов: Аз казах, че има оправдателна присъда и това, което съдът е казал, би трябвало да приемем като юристи, че това е вярното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Следващият актуален въпрос е също от народния представител Йордан Соколов отново към министър Петканов относно освобождаването от арест на лицето Георги Филипов Боков.
Заповядайте, господин Соколов, да развиете актуалния си въпрос.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, в нашите медии беше оповестено, че преди известно време лицето Георги Филипов Боков отново е бил задържан с краден автомобил с пренабити номера. В този автомобил при неговото задържане е бил намерен и пистолет със заличени номера, както и 14 приспособления за разбиване на ключалки. Същото лице е било освободено, след като е било задържано, и понеже се е отклонило, вече е обявено за национално издирване.
В медиите се появиха противоречиви версии за неговото освобождаване. В една медия бяха написали, че бил освободен без изтичане на 24 часа – конституционният срок, в който органите на МВР могат да задържат един гражданин – и то по разпореждане на висш служител на МВР. До другата версия, че е бил освободен след изтичане на този срок, тъй като прокуратурата не е извършила необходимите действия по отношение на него след изтичане на срока. Това е възможността на прокуратурата да задържи в размер на 72 часа и да направи вече постъпките пред съответния съд.
В медиите се появи интервю с районния прокурор по мястото на задържането, който заяви, че прокуратурата изобщо не е била уведомена за задържането на това лице, за да може след изтичане на 24-часовия срок, тя да действа.
Затова моят актуален въпрос към Вас е, оттам вече да се направят съответните изводи, кога е бил освободен Георги Филипов Боков – преди или след изтичане на 24-часовия срок? Ако е бил освободен преди изтичане на този срок, каквито сведения аз лично имам, по чие нареждане е станало това? Ако е освободен след изтичане на 24-часовия срок, била ли е уведомена компетентната прокуратура за неговото задържане? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Соколов.
Михаил Миков (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Не мога сега да Ви дам думата за процедурен въпрос. След като се развие актуалния въпрос, ще Ви дам тази възможност, господин Миков.
Заповядайте, господин министър.

МИНИСТЪР Георги Петканов: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Соколов! На поставения от Вас актуален въпрос относно освобождаването от арест на Георги Филипов Боков Ви предоставям следния отговор.
На 4 юли 2003 г. около 14,30 ч. на излизане от град Бургас в посока София полицейски служители на РДВР – Бургас спират за рутинна проверка лек автомобил “Пежо 306” с регистрационен № 31-88. Установява се, е автомобилът се управлява от Георги Филипов Боков, който пътувал сам. Той предоставя на проверяващия лична карта, свидетелство за управление на МПС и регистрационен талон на автомобила, в който обаче е отразено друго лице като собственик. Поради това полицейските служители решават да извършат проверка по регистрационните данни на автомобила.
При направената първоначална справка в информационните масиви на МВР се установява, че на лицето, което съгласно регистрационния талон би следвало да е собственик на автомобила, не се води моторно превозно средство с такава регистрация. С цел извършване на цялостна проверка Боков е отведен заедно с управлявания от него автомобил в РДВР – Бургас. Там експерти от сектор “Базова научно-техническа лаборатория” установяват, че е налице заличаване и промяна в номера на рамата на автомобила. Последващата справка показва, че автомобил с установения оригинален номер на рамата е обект на кражба или противозаконно отнемане от град София няколко месеца по-рано.
Второ, в управлявания от Боков автомобил са намерени и иззети пистолет с формата на “Макаров”, пълнител с 8 броя бойни патрони за пистолет “Макаров”, както и 18 броя специално направени къртачи за разбиване на брави на автомобили.
Трето, незабавно след установяване на горните факти е уведомен дежурният прокурор от Бургаската районна прокуратура за задържане на лице с незаконно притежавано оръжие и противозаконно отнет автомобил. Уведомен е и дежурният съдия от Бургаския районен съд, с цел одобряване на извършените до момента процесуални действия.
Четвърто, срещу Георги Филипов Боков на 4 юли 2003 г. е започнато дознание № 1193 от 2003 г. по описа на РДВР – Бургас за извършено престъпление по чл. 339 и чл. 345 от Наказателния кодекс.
В тази връзка е издадена Заповед № 40-30 от 2003 г. за полицейско задържане на Боков за срок от 24 часа на основание на чл. 70, ал. 1 от Закона за МВР.
На следващия ден – 5 юли 2003 г., Боков е разпитан като уличен във връзка с незаконното притежаване на оръжие, както и по отношение на управлявания от него и задържан лек автомобил. След приключване на процесуалните действия на 5 юли Боков е бил освободен.
Било е взето решение в първия работен ден да бъде уведомена допълнително Районната прокуратура в Бургас и да бъде поискано дознанието да бъде преобразувано в отделни полицейски производства: първото – по чл. 339 от НК, бързо производство за притежаване на незаконно оръжие, и по чл. 345 – по общия ред.
Била е обсъдена и възможността на основание чл. 411, ал. 2 от НПК след събиране на всички необходими документи с внасянето на бързото производство да се поиска 72-часова мярка за неотклонение.
На 08.07.2003 г. материалите са предадени на районния прокурор, лицето е било официално призовано да се яви на следващия ден – на 9 юли, в 10 ч. за нов разпит и вземане на мярка за неотклонение. То обаче не се е явило в посочения ден и час.
Уважаеми господин Соколов, с оглед на това, което изложих, конкретният отговор на Вашия актуален въпрос е следният: лицето Георги Филипов Боков е освободен на 5 юли 2003 г. на основание изтичането на наложената му 24-часова полицейска мярка за неотклонение. В случая своевременно е била уведомена районната прокуратура в град Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Соколов, имате право на реплика.
Заповядайте.
Йордан Соколов (ПСОДС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За съжаление отново констатирам едно разминаване между МВР и Прокуратурата – разминавания, които очевидно не помагат на борбата с престъпността.
Бих Ви помолил, ако Вие вземете думата за дуплика, да поясните на 5 юли, когато е бил освободен Георги Филипов Боков, както Вие казахте, след извършване на действията, в колко часа е станало това, за да можем ние вече да преценим били ли са изминали въпросните 24 часа или не. Защото факт е, че в началото казвате: бил е уведомен дежурният прокурор и дежурният съдия. След това казвате: в първия работен ден щял да бъде отново уведомен прокурорът. И се оказва, че представител на прокуратурата, районният прокурор, заявява, че те не са били уведомени. Защо е трябвало допълнително да бъде уведомявана прокуратурата, ако наистина е било извършено по надлежния начин първото уведомяване? Защото така човек остава с впечатление, че всъщност МВР не е свършило по един резултатен начин своята дейност. Не да чака първия работен ден, за да уведоми прокуратурата и да иска задържане за 72 часа, а още със задържането е трябвало да бъде уведомена прокуратурата и вече тя да понесе отговорността, ако не си е изпълнила задълженията. Сега просто отговорността, за съжаление, излиза, че пада в не по-малка степен върху МВР. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Соколов.
Господин министър, заповядайте за дуплика. Разполагате с две минути пленарно време.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Уважаеми господин Соколов, въпросът опира до това дали прокуратурата е била уведомена за случая и аз искам да заявя пред Вас, че още по време на задържането за това е бил уведомен дежурният прокурор Николов и дежурният съдия Милконян. Така че по моя преценка това, което органите на МВР е трябвало да направят, са го направили. Прокуратурата е била уведомена. Бил е уведомен, както казах, и дежурният съдия и от него е било поискано да одобри протоколите по проведените процесуално-следствени действия. Той е отказал да направи това, доколкото към този момент не е имало образувано предварително производство.
Смисълът на допълнителното искане е допълнителното уведомяване, за което споменах, и искането двете престъпления да бъдат разделени в две отделни производства.
Органите на МВР са преценили, че производството по чл. 339 може да бъде бързо, а що се касае до противозаконното отнемане, то да бъде отделено в обикновено дознание. И в крайна сметка лицето Боков е било освободено не по нареждане на висш полицейски служител, на прокурор или съдия. Това е станало в резултат на изтичането на 24 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин министър.
Преминаваме към процедурния въпрос на господин Михаил Миков.
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господа министри! Уважаеми господин председател, тази процедура е към Вас. В момента текат заседания на две комисии – на Комисията по енергетика и на Комисията по икономическата политика.
Смятам, че не е коректно по време на пленарно заседание да се провеждат заседания на комисиите, имаме и такава практика. Дори някакво изключение да имаше, поне да беше в почивката, а то е насрочено от 11,00 ч., когато има и пленарно заседание.
И аз Ви моля да предприемете мерки за разтуряне на тези заседания и за тяхното свикване в извънпленарно време. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Миков.
Искам да обявя на всички народни представители, че действително такава порочна практика съществува в нарушение на нашия правилник. Така че действително съвсем коректно е Вашето предложение, аз ще взема мерки за преустановяване на тази практика и Ви благодаря за това.
Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на питане от народния представител Росица Тоткова относно действията на Агенцията за държавни вземания по погасяване на дълг на акционерно дружество “СТРУМА БОН” - град Сандански, към данъчната администрация.
Заповядайте, госпожо Тоткова, да развиете Вашето питане към министър Велчев. Разполагате с пет минути пленарно време.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Акционерно дружество “СТРУМА С” - град Сандански, е приватизирано през 2000 г. с Договор за приватизация от Агенцията за приватизация, като приватизиращото дружество е собственик на 75% от капитала на “СТРУМА С”, АД.
Предмет на дружеството е производство и пласмент на авточасти и части за мотокари, селскостопанска техника, горивна апаратура и т.н.
Дружеството осигурява работни места на стотици хора – нещо, което е изключително важно като заетост в този регион.
В момента на приватизацията държавната фирма има задължения към държавния бюджет и към Националния осигурителен институт в размер на 931 038 лв. и лихви 270 346 лв. – едни значителни задължения.
Именно заради тези задължения Агенцията за държавни вземания запорира цялото оборудване на фирмата – 169 позиции, това са всъщност 169 машини.
Остава без отговор въпросът защо Агенцията за държавни вземания решава да започне погасяването на дълга като обявява публичен търг за 53 машини, които са основното оборудване, и машините за инструментална екипировка. Без тези машини предприятието просто не може да работи и производственият процес трябва да бъде спрян незабавно. По този начин оценката на фирмата, на работещите във фирмата, на синдикатите е, че фирмата, без да е обявена в несъстоятелност, се води към ликвидация.
Господин министър, аз не Ви поставям въпроса за това, че за погасяване на тези вземания е продадена почивната станция “Китка”, разпродадени са значителни количества медна ламарина. Оставям коментарите колко изгодно на други е това.
Освен това, господин министър, знам, че във фирмата има много сериозни проблеми, но те са свързани с това, че месеци наред хората не са получавали заплати. Дори те не са убедени напълно, че сега им се внасят осигурителните вноски – проблеми, изключително сериозни.
Но сега, когато фирмата има договор, който се изпълнява и в момента – за производство на плъзгащи механизми за седалки, износ за Германия, тази поръчка дава надежда на хората, че те могат най-накрая да разчитат на това, че ще започнат да си получават редовно заплатите, че ще има работни места, че ще могат да се справят с житейските проблеми, пред които са изправени редица български граждани.
Но с това действие на Агенцията за държавни вземания те може би ще се простят с тази надежда и то за последно, защото както вече казах, ако това нещо стане, то обрича предприятието на затваряне, и то незабавно.
Именно в защита на своите работни места хората, работещите в предприятието, предприеха в началото на м. юли много ярки, бих ги нарекла, стачни действия, като затвориха вратите на предприятието и не допускаха дори държавните служители, които в края на краищата изпълняват закона.
Но така или иначе в този процес има доста въпроси, на които не е даден отговор и това е тревогата на хората.
Затова, уважаеми господин министър, от името на работещите, от името на синдикатите, на Конфедерацията на труда “Подкрепа” и, разбира се, от мое лично име, аз задавам това питане към Вас: защо Агенцията за държавни вземания решава да започне погасяването на задълженията като обявява на публичен търг 53 основни машини, които са основното оборудване, без което производственият процес не може да продължи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Господин министър, заповядайте да отговорите на питането на народния представител Росица Тоткова. Разполагате с 10 минути.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Тоткова! Краткият отговор на Вашия въпрос би бил, че Агенцията за държавни вземания извършва тези действия, защото са предписани по закон, защото това са нейните задължения. Но все пак дължа да Ви дам повече информация по въпроса.
“СТРУМА БОН”, АД и Агенцията за приватизация са страни по Договора за приватизация от 18 юли 2000 г., като предмет на договора е продажбата на 75% от акциите на “СТРУМА С” АД - град Сандански. Именно това приватизирано дружество “СТРУМА С” е длъжник по изпълнително дело № С-114 от 2001 г. по описа на Регионална дирекция – София на Агенцията за държавни вземания.
Предявените за събиране по принудителен ред установени и изискуеми публични вземания спрямо длъжника са в особено големи размери по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на Данъчния процесуален кодекс.
До настоящия момент длъжникът “СТРУМА С” АД - град Сандански, не е предприел действия за доброволно изпълнение и погасяване на задълженията си. Предвид на това обстоятелство Агенцията за държавни вземания е предприела действия по принудително събиране на публични държавни вземания чрез предоставените на публичния изпълнител правомощия, регламентирани в чл. 85 от Закона за събиране на държавните вземания и в Данъчния процесуален кодекс.
За да гарантира погасяването на публичния дълг Агенцията за държавни вземания е наложила обезпечителни мерки върху активите на длъжника. Обезпечените активи покриват на 100% дължимото от “СТРУМА С” АД - град Сандански, публично вземане.

Преди да пристъпи към публичната продажба на 53 машини и съоръжения, които не засягат, подчертавам – не засягат, пряко производствения процес на дружеството, а представляват помощни производствени мощности, агенцията е предприела и други действия по принудително изпълнение. Те не нарушават основния производствен процес, но в същото време могат да погасят част от задълженията.
Наложени са, например, запори на всички банкови сметки на длъжника. От това изпълнение са погасени 4,3% от задължението.
От наложения запор на наличните парични средства в касата на дружеството са погасени 0,2% от публичния дълг.
Също така са проведени споменатите от Вас продажби на недвижими имоти, собственост на “Струма С”, чрез което са погасени 5,95% от задължението.
Чрез насрочената публична продажба са продадени 41 машини и съоръжения като постъпленията от продажбата покриват 5,46% от задължението.
Предвид разпоредбата на чл. 179 във връзка с чл. 7 от Данъчнопроцесуалния кодекс и обстоятелствата, че дружеството-длъжник “Струма С” АД не се е възползвало от регламентираната в чл. 177 от Данъчнопроцесуалния кодекс възможност за избор на длъжника да предложи изпълнението да бъде насочено към други движими или недвижими вещи или да бъде извършена само чрез някои от исканите от органа по принудително изпълнение способи, публичният изпълнител при Регионална дирекция – София, на Агенцията за държавни вземания, е пристъпил към продажбата на тези машини и съоръжения.
С оглед на изложеното в заключение следва да се отбележи, че Агенцията за държавни вземания преди да пристъпи към продажбата на тези машини и съоръжения е използвала всички предвидени в Данъчния процесуален кодекс способи за принудително изпълнение върху цялото секвестируемо имущество на длъжника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви министър Велчев.
Госпожо Тоткова, имате възможност за два уточняващи въпроса, в рамките на 2 минути. Заповядайте.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
Нашата оценка е различна, защото първите машини, с които е започнала продажбата, са именно основни машини и моят въпрос, ако трябва да го повторя, е следният: защо Агенцията за държавни вземания е започнала публичния търг точно от тези машини?
Аз се надявам искрено, че Вие ще ми отговорите на този въпрос, защото има изразена официална позиция и на синдикалните организации, че някой целенасочено иска да унищожи фирмата; че целенасочено иска да се добере до тези машини. Аз не знам дали това е така, но искам да ми отговорите на въпроса, за да се разсеят тези съмнения – и в мен, и в работещите, и във всички, които познават проблема.
Освен това аз имам към Вас един допълнителен въпрос: господин министър, с тези машини Вие събирате 73 хил. лв. Ако само един месец работят същите тези хора при заплата 200 лв., в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса ще постъпят 16 хил. лв., тоест за пет месеца държавата ще получи толкова, колкото ще получи от продажбата на тези машини.
И това всъщност е големият въпрос – дали трябва да оставим хората без работа, за да съберем 75 хил. лв., или трябва да им дадем възможност сега, когато я имат тази възможност да работят и по този начин да могат да внасят и в държавния бюджет като данъци, и в осигурителните фондове – като осигурителни вноски?
Аз Ви моля да обърнете внимание и да ми отговорите кое е по-доброто за държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Господин министър, заповядайте, за да отговорите на уточняващите въпроси на народния представител Росица Тоткова.
Ще Ви помоля да се ограничите в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Уважаема госпожо Тоткова, уважаеми господин председател! На първия въпрос мога само да кажа, че очевидно нашите данни се разминават. По сигурни данни, които съм получил от Агенцията за държавни вземания, тези машини не представляват част от основния производствен процес, а са помощни съоръжения и тяхната продажба не води до прекратяване на производствения процес, така че това води до отговора на втория въпрос.
Няма компромиси, няма избор между това да бъдат продадени машини и държавата да продължи да се получава осигурителните вноски като продължи производствения процес.
От друга страна, Вие сама казахте в първоначалния си въпрос, че работниците, съответно и Вие, предполагам не сте сигурни дали въобще предприятието плаща тези осигурителни вноски. Предлагам Ви да се обърнете с този въпрос към Националния осигурителен институт, затова дали тези вноски влизат специално от това предприятие, но във всеки случай моята позиция като министър, както е било винаги, би била, че производственият процес, ако това е възможно, би трябвало да продължава, за да може работниците да получават своя поминък и икономиката да продължава да расте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, министър Велчев.
Госпожо Тоткова, ще се възползвате ли от възможността да изразите отношение на министър Велчев на Вашето питане?
Заповядайте, госпожо Тоткова.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
За съжаление, аз не можах да Ви убедя за това, че тези 53 машини са основни, но аз ще Ви предоставя официален материал, в който това е записано, и затова аз се обръщам към Вас с настоятелна молба още веднъж да проверите този въпрос. Защото и вие казахте, че най-добре е предприятието да работи. Най-добре е хората да работят. Най-добре е те да си получават заплатите.
Сега те имат тази възможност. Сега те могат да работят, да получават заплати, да си внасят вноски и затова се получава този парадокс, според мен. В момента, в който имат възможност да работят, вие вземате машините. Аз знам, че трябва да спазвате закона, както сте започнали от “Китка”, от почивната станция и друго такова недвижимо имущество, но сега, когато те имат възможност да работят, според мен, трябва да им се даде тази възможност да работят и затова моята молба към Вас, уважаеми господин министър, е да приемете поканата за среща със синдикалните организации, с представители на работниците и съвместно да направите един такъв план за разсрочване на плащанията, за да може наистина тези плащания да се получат.
Ако фирмата спре и тя не работи, държавата няма да си получи парите. Да продаде всичко, което има, пак няма да и получи.
Държавният интерес, интересът на хората, интересът на Вас като министър на финансите е да осигурите тази възможност. Затова аз се обръщам настоятелно от името на всички тези хора в Сандански, на всички тези работещи, да поемете такъв ангажимент, за да могат и те да Ви уверят, че тази преса, примерно, която една от най-модерните в България, е наистина основно оборудване. Или другите машини, те също са едно такова основно оборудване, за да може хората да получат спокойствие и да си получават заплатите.
И ето, сега Ви връчвам писмото на Конфедерацията на труда “Подкрепа”, в което всичко това е описано и се надявам в добрия социален диалог да обърнете достатъчно внимание, за да Ви убедят те и да Ви помогнат Вие да се убедите в това, че наистина може да бъде намерено решение на въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Преминаваме към следващ актуален въпрос от народния представител Георги Пирински към министъра на финансите господин Милен Велчев, относно депозити от фискалния резерв в търговски банки.
Заповядайте, господин Пирински, за да развиете своя актуален въпрос. Знаете, че разполагате с 3 минути.

Георги Пирински (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Както стана известно, в края на м. май т.г. на закрито заседание Министерският съвет е взел решение и Вие като министър на финансите сте депозирал 185 млн. лв. от фискалния резерв в пет търговски банки. По Ваши думи печалбата от тази операция ще бъде около 7 млн. лв., с което ще се помогне за намирането на пари за 13-та заплата и пенсия през октомври.
Господин министър, какви са мотивите на правителството за посочения вид операции и имате ли намерение да ги продължите. Какви са критериите за избор на търговските банки-депозитари и какви са процедурите за избора им?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Заповядайте, министър Велчев да отговорите на актуалния въпрос от народния представител Георги Пирински. Моля да се ограничите в рамките на пет минути пленарно време.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Пирински! Наистина решението за предоставяне от Министерството на финансите до 250 млн. лв. от фискалния резерв на депозити в търговските банки в страната беше взето от Министерския съвет. Въз основа на това решение Министерството на финансите покани 11 банки да представят техните условия за различни по срочност и обем депозити на бюджета при тях.
Банките бяха избрани по следните критерии: да бъдат търговски банки от първа и втора група по класификацията на БНБ или клонове на чуждестранни банки, които обаче да имат инвестиционен клас “кредитен рейтинг”; отделно избраните банки да не са на текуща загуба. При определянето на сумата във всяка отделна банка е предвиждано тя да не надвишава половината от нетните активи – собствен капитал на банката. Предложените депозити бяха със срок от 6 до 18 месеца при задължително обезпечение с държавни ценни книжа.
След получаването на офертите бяха избрани пет от банките – тези, които бяха предложили на изгодни условия като размер на лихвата. Това беше условието и критерият за подбор – кой ще предложи най-висока лихва. В тези банки се депозираха общо 185 млн. лв., при което лихвените нива по тези депозити надвишават около три пъти лихвите, които бюджетът получава по депозити в БНБ, и да ви напомня – при нулев риск за бюджета, тъй като са напълно обезпечени с държавни ценни книжа. Каквото и да се случи с банките, бюджетът ще получи парите си от обезпечението.
Господин Пирински, тъй като Вие сте дълбоко уважаван икономист, считам, че тези данни говорят сами за себе си и за ефекта, който очакваме от депозирането на средствата. В резултат на тези операции, реализираният по-висок доход от лихви ще даде възможност за извършване на допълнителни разходи в рамките на параметрите за бюджетния дефицит за 2003 г.
Аз съм дълбоко убеден, че процедурата по избора на банките се извърши коректно и по прозрачен за банките-участници начин, без това непременно да означава, че е обявен публичен търг с предварително обявяване на всички параметри, тъй като ние бяхме на мнение, впоследствие потвърдено от банките, че ако това беше станало, размерът на лихвите, който ние получихме като оферта, далеч нямаше да бъде толкова висок. Депозирането на средства от фискалния резерв в търговските банки е в пълно съответствие със споразумението с Международния валутен фонд и е извършено на основание § 22, ал. 16 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
В заключение мога да отбележа, че тази операция не намалява размера на фискалния резерв нито с лев, а напротив, съдейства за неговото по-бързо нарастване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте, господин Пирински, имате право на реплика.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин министър, Вие не се спряхте на първия от въпросите ми – за мотивите на решението и за намеренията за повтаряне на тези операции. Мотивите, които Вие огласихте тогава за изплащането на 13-та пенсия и заплата, поне на мен ми прозвучаха като откровен популизъм. Вие добре знаете, че за един месец само за пенсии са необходими 255 млн. лв. и тези 7 млн. лв. не могат да играят никаква роля в това отношение.
Второ, начинът по който описахте избора на банките, за мен говори, за съжаление, за неотговорно и непрофесионално отношение към този въпрос. Известно е мнението на Вашия заместник господин Катев, че подходът, който е избран, е постигнал по-високи лихвени равнища. Но както и Вие знаете, повечето уважавани икономисти в България оспориха това гледище и са на противното мнение – че един наистина равнопоставен конкурс между всички заинтересовани банки, а не избрани, при който те ще се състезават за възможно най-желания ресурс – средства от правителствения резерв, при всички случаи ще води до повишаване на конкурентна основа на предлаганите лихви, а не до картелиране и занижаване. Поне за мен обяснението, което и тогава даде господин Катев, е абсолютно несъстоятелно. Напротив, то засилва впечатлението за префериране на едни банки пред други. Знаете, че имаше реакция от Асоциацията на търговските банки именно в това отношение.
И на трето място, господин министър, този род операции, в които Вие предоставяте допълнителна ликвидност на търговските банки, макар и 100 процента гарантирана, както и онези 150 млн. лв. от резерва, които целево заделихте за целеви разходи за едни или други нужди, говорят за безсилие на бюджета да създаде достатъчно приходи, да генерира и да планира за приоритетни публични разходи и за начин за заобикаляне на парламента при гласуването на бюджета с такива целеви решения.
Ето защо аз не мога да приема Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Господин министър, заповядайте, имате право на дуплика в рамките на не повече от две минути.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Пирински! Наистина 7-те или 8-те милиона лева, които бюджетът ще спечели в допълнение на това, което е планирано в Закона за бюджета поради тази операция, далеч не са достатъчни, за да платят 13-та пенсия на всички пенсионери. Наистина 13-тата пенсия ще струва над 200 млн. лв. Но както е казал народът “Капка по капка – вир става”. Това не е единственият начин, с който ще финансираме евентуалната 13-та пенсия, а един от тях. Без него ние ще можем да платим 7 млн. лв. по-малко, независимо дали това ще бъде за пенсии, за лекарства или за каквото и да било друго.
Не е вярно Вашето твърдение, че повечето икономисти не са съгласни с мнението, изразено от моя заместник Красимир Катев, и аз твърдо го подкрепям, като мисля, ще се съгласите, че ако една банка знае, че ресурс в размер на 200 или 250 млн. лв. ще бъде депозиран в банковата система, тя далеч няма да се състезава толкова агресивно, колкото ако е на мнение, че ресурсът ще бъде по-малък.
Що се отнася до Вашето мнение за безсилието за планиране на приоритетни публични разходи – друг е въпросът доколко е разумно в бюджета да се планира приоритетно 13-та заплата или пенсия, най-добре Ви опровергава поредицата от мнения от всички наши международни партньори и последно – вчера от Кредитната агенция “Фич”, която без ни най-малко да се притеснява от това, от което Вие очевидно много се безпокоите – действията на правителството по отношение на фискалния резерв, за десети вече път за последните две години повиши кредитния рейтинг на България с една степен, и аз съм сигурен – не за последен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Народният представител Йордан Бакалов има питане към министър Велчев относно безплатните ученически превози.
Заповядайте, господин Бакалов, да развиете Вашето питане в рамките на пет минути.
Йордан Бакалов (ПСОДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, финансирането на безплатните превози на ученици до 16-годишна възраст по чл. 26 от Закона за народната просвета се извършва със средства от централния бюджет, въз основа на предоставена от общините информация за стойността на превозите – така, както вие от Министерството на финансите искате да получавате тези справки.
От Правилника за прилагане на Закона за народната просвета на ученици до 16-годишна възраст в населено място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт или интернатно обучение в средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината. Безплатният превоз на ученици, имащи право на такъв, е организиран в съответствие с чл. 35, ал. 2 на Наредбата за безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани.
Моето питане към Вас е: защо, след като общините са предоставили пълна информация за пътуващите ученици, на които им се полага безплатен транспорт по закон, Министерството на финансите не е осигурило изплащането на транспортните услуги? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Бакалов.
Господин министър, заповядайте да отговорите на питането в рамките на не повече от 10 минути.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Бакалов, във връзка с питането Ви Ви уведомявам за следното. Съгласно Решение № 612 на Министерския съвет от 2002 г. за разделянето на дейностите, финансирани от общинските бюджети, отговорност на държавата е финансово да осигури средства за компенсиране стойността на безплатните пътувания на ученици до 16-годишна възраст, които живеят в населени места без училища, до средищни училища в най-близкото населено място. Задължението за финансиране на безплатните превози на учениците със средства от републиканския бюджет е в сила от 1 януари 2003 г., като за целта в държавния бюджет за 2003 г. са предвидени средства в размер на четири и половина милиона лева.
За да се уточни разпределението на средствата по региони, с писмо на Министерството на финансите от 18 декември 2002 г. от общините е изискана информация за извършваните превози на територията им. Целта беше да се набере и обобщи достатъчно достоверна информация за вида, обема, стойността и схемите, по които се осъществяват тези превози. Анализът на предоставената информация показва, че за по-голямата част от общините цената по сключените договори за превоз е необосновано завишена и се отклонява чувствително от средните пазарни стойности за този вид услуги, а в отделни случаи има и неизползвани възможности за комбиниране и рационализиране на изпълняваните маршрути.
За осигуряване на равнопоставеност при извършване на разчетните взаимоотношения с Наредбата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания за някои категории граждани са въведени нормативи за пределни цени, съобразно които се редуцират заявените от общините суми. В тази връзка е целесъобразно по-голямата част от общините като страна по договорите за превоз да преразгледат договорните си отношения с превозвачите и да уточнят превозни цени и условия, които съответстват на установените пазарни стойности.
За покриване на стойността на превозите през първото полугодие на 2003 г. общините са заявили средства за компенсации в размер на 6 млн. 266 хил. 639 лв., при полагащи се по нормативи от наредбата 4 млн. 885 хил. 282 лв. До този момент са предоставени 2 млн. 936 хил. 764 лв. или 60 на сто от полагащите се средства. От това става ясно, че в сравнение с утвърдените от централния бюджет компенсации средствата все пак с малко не достигат – както казах, над 4,8 млн. лв. спрямо утвърдените в бюджета 4,5 млн. лв.
Ето защо Министерството на финансите в рамките на бюджетната година и в зависимост от изпълнението на приходната част на държавния бюджет ще търси възможности за осигуряване на допълнителни средства за уреждане на финансовите взаимоотношения, свързани с ученическите превози, с оглед недопускане на проблеми в учебния процес. Едновременно с това трябва да се има предвид, че при възможност, в съответствие с § 29, ал. 8 от Закона за държавния бюджет за 2003 г., по решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и други приходи, изравнителната субсидия, има възможност да се завишат нормативно определените разходи за издръжка на делегираните държавни дейности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Имате ли уточняващи въпроси, господин Бакалов? Имате.
Заповядайте, в рамките на 2 минути може да ги зададете.
Йордан Бакалов (ПСОДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, моето питане към Вас не е за общините, които са нарушили пределната граница от 1 лв., защото много добре знаете, че за специализиран превоз с автобуси с над 22 места е 1 лв. на километър общ пробег за маршрута. Аз питам точно за тези общини – накрая ще Ви дам и пример – които са изпълнили тези си задължения и възлагането на самата поръчка също е станала по Закона за обществените поръчки, спазени са изискванията на Наредба № 33 от 1999 г., в резултат на което тези данни са предоставени на Министерството на финансите. И оттук нататък вече започват големите проблеми. Те не получават нужното финансиране. Аз точно за това Ви питам.
И още един път, за втори път ще Ви попитам: Министерството на финансите ще предприеме ли допълнителни мерки, ще направи ли проверка тези общини, които са спазили законите, изпълнили са и препоръките на Министерството на финансите, да получат допълнително финансиране, защото този проблем започва да се натрупва, както и сумите се натрупват, а това вече не е по силите на общината. И след като не е по силите на общината, те не могат да изплащат така, както е била обществената поръчка, фирмата не може да си получи абсолютно никакви средства, а оттам вече и учениците не могат да пътуват до общинския център, в който да учат.
Така че моят допълнителен въпрос е: Вие ще предприемете ли допълнителни стъпки, ще проверите ли тези общини, които са коректни, за да си покрият тези допълнителни разходи? Защото явно е, че Министерството на финансите не е спазило точно това изискване, както казахте Вие, за това, че този вид дейност е изцяло държавна дейност и вие трябва да я финансирате на 100 процента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Бакалов.
Господин министър, заповядайте да отговорите на уточняващите въпроси на народния представител Йордан Бакалов в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Благодаря, господин председател. Няма да са ми необходими 5 минути.
Уважаеми господин Бакалов! Както Ви казах, нормативите са определени с решение на Министерския съвет по договореност с Националното сдружение на общините в Република България и тези средства, които са необходими за покриване на тези нормативи, са в размер на 4 млн. 886 хил. лв. и малко отгоре.
Засега със закона за бюджета, който беше приет, преди да излезе това решение, в бюджета са осигурени 4 млн. и половина. Разликата от над 300 хил. лв. ще бъде осигурена в рамките на изпълнението на държавния бюджет и можете да сте сигурен, че Министерството на финансите ще изпълни всички свои задължения за финансиране, които са регламентирани от законодателството на Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Бакалов, имате възможност да изразите отношение към отговора на министър Милен Велчев.
Заповядайте.
Йордан Бакалов (ПСОДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, аз не мога да бъда доволен от Вашия отговор по простата причина, че се оказа, че Министерството на финансите не си изпълнява своите задължения към общините на Република България. И ще Ви дам един конкретен пример. Той е свързан с моята община, в която аз съм роден – гр. Асеновград.
Необходимите средства за тримесечие на общината са 15 хил. 134 лв. и 52 ст. Казах, че е спазен Законът за обществените поръчки. А средствата, които общината получава, са 7658 хил. лв. Това е 50 процента от това, което трябва да получи общината. И след като това е държавна дейност, нормално е тя да ги получи. Но по този начин, след като вие не давате парите, кметовете просто не могат да реагират. В случая те са некоректни към фирмите, които изпълняват този вид дейност. Тоест, те задлъжняват към тези фирми и то задлъжняват благодарение на Министерството на финансите, което не си изпълнява задълженията.
Онзи ден изтече информация в пресата, че преизпълнението на бюджета на Република България е около 680 милиона. За мен определено това не е добър показател, защото това означава, че самият бюджет не е бил правилно разчетен.
Моята молба е: на всички общини, които по този начин пресирате, да им издължите сумите, които те трябва да получат, и трябва да се разплатят към фирмите, които са получили тези договори.
Така че за мен това беше правилното решение. И нека това, че тази година е изборна година, на Вас лично да не ви пречи, както и да не пречи на самите общини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Бакалов.
С това приключи процедурата по това питане.
Игор Дамянов, министър на образованието и науката, ще отговори на актуален въпрос от народния представител Мирослав Севлиевски относно компютърната техника в училищата.
Господин Севлиевски, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос към господин Дамянов в рамките на три минути.
Мирослав Севлиевски (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Дамянов, уважаеми колеги! Задавам днешния въпрос и като вземам повод от предишния, където Министерството на финансите сигурно в 50 на сто от своята дейност се занимава с настоящето и 50 на сто с бъдещето. Образованието е онзи сектор или онази област, където всички, всяко едно българско семейство, Министерството на образованието, днешният български парламент, всички предишни парламенти, аз съм сигурен, че и всички бъдещи, обръщат внимание на бъдещето.
Като говорим за компютри, въпреки че Ви питам за точната бройка, аз се интересувам повече от Вашата преценка вярвате ли, че това е инструментът, компютрите и Интернет дали за Вас са инструментът, така че да направим българското образование в следващия век? Аз вярвам, а се надявам, че и Вие вярвате, че както в България са раздавали моливи и тетрадки преди сто години, то днес е изключително важно да намерим онзи механизъм за раздаване на компютри и да отваряме достъп до Интернет в българските училища. Аз съм сигурен, че Вие вярвате, но ще се радвам, ако го и покажете, че Интернет е онзи инструмент, с който българските деца, българските ученици или българските студенти са в състояние да напускат ежедневно границите на България без визови и без финансови ограничения.
Аз няма да престана да Ви задавам този въпрос на всеки шест месеца и ще се опитвам, вярвам, че това и на Вас ще Ви помогне да направите преценка за ръста или пък изоставането, които имате или достигате в тази област.
Конкретните ми въпроси са:
Колко компютри има общо в българските училища? С колко е нараснал броят им за 2003 г. в сравнение с предходните години? Колко компютъра са на разположение на учителите и колко на учениците? В колко български училища има точки за достъп до Интернет на учителите и в колко на учениците? Какво е съотношението брой компютри спрямо брой ученици? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Севлиевски.
Господин министър, заповядайте да дадете отговор на актуалния въпрос от народния представител господин Севлиевски. Разполагате с 5 минути.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Господин председател, господин Севлиевски! Още в самото начало искам да Ви уверя, че това е моето твърдо убеждение, че Интернет и компютърната грамотност са едно от основните средства за това излизане на децата всеки ден извън границите на България. Да, така е и ние сме длъжни да подпомагаме това нещо във всяко едно отношение.
Присъединявам се към Вашата загриженост за необходимостта българските ученици да получат необходимите знания и умения за боравене със съвременна компютърна техника и Интернет. Изцяло споделям разбирането Ви, такава е и политиката на нашето министерство, че оборудването на българските училища с модерна компютърна техника не е лукс, а императивна необходимост за съвременното образование.
Ръководено именно от това разбиране, Министерството на образованието и науката разработи и предложи за официално приемане Стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в образованието, която предвижда оборудване на поне един компютърен кабинет във всяко училище.
Конкретно по поставените от Вас въпроси.
Колко компютъра има общо в българските училища? За учебната 2002/2003 г. по данни на информационната система на министерството в 3276 училища има общо 19 302 броя компютри.
С колко е нараснал броят им за 2003 г. в сравнение с предходните години? През учебната 2002/2003 г. броят на компютрите е нараснал спрямо учебната 1999/2000 г. от 17 936 на 19 302, тоест с 1366 броя или 7,6%. Причината за този малък ръст в броя на компютрите се състои в простия факт, че огромната част от тези компютри, които бяха досега в училищата, бяха 286, 386, 448 – техника, която не е в състояние да работи със съвременния приложен софтуер. Затова и се наложи подмяна на тези компютри и затова ръстът е толкова малък.
Колко компютъра са на разположение на учителите и колко на учениците? За административни нужди и с друго приложение са 4381 компютъра, или 22 % - на разположение на учителите и на ръководството на училищата, а за учениците в компютърни кабинети, класни стаи, учебни кабинети и библиотеки са на разположение 14 921 компютъра.
В колко български училища има точки за достъп до Интернет за учителите и в колко за учениците? В информационната система са регистрирани 1040 училища, или една трета от общия им брой с достъп до Интернет, осигуряващи свързаност на 4020 компютъра, като за сравнение през учебната 1999/2000 г. училищата с достъп до Интернет са били само 97.
Какво е съотношението брой компютри спрямо брой ученици? Съотношението брой ученици спрямо брой компютри за учебната 2002/2003 г. е 62:1 спрямо общия брой от 19 302. Предметите информатика и информационни технологии се изучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. По тази причина по-реална представа за ситуацията дава съотношението ученици – компютри, което е 17:1 и което е свързано с обучението от IХ до ХII клас.
Според стратегията за въвеждане на информационни технологии в образованието, това съотношение трябва да бъде доведено до 10:1.
Имам в табличен вид тази информация и мога да Ви я предоставя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Севлиевски, имате право на реплика, заповядайте.
Мирослав Севлиевски (НДСВ): Благодаря Ви, господин министър. Надявам се, че с тези публично оповестени факти това е началото и на Вашата кариера като министър на образованието. И ще се радвам, ако периодично уведомявате Народното събрание за успехите, от които всички се нуждаем.
Но аз искам да Ви помоля, господин министър, и Вие да поемете инициативата заедно с народните представители да намерите онзи механизъм, при който не само държавата, а и бизнесът в България да получи онези възможности – дали това ще бъде чрез промяна на данъчните закони или по друг начин, да бъде стимулиран да прави дарения на българските училища така, че да бъде наваксана вашата информационна програма и така, че да не чакаме още десет години, за да има още 4000 компютъра в българските училища.
Ако говорим за достъп до Интернет само в 1400 български училища, нали Вие разбирате, че извън тези 1400 училища са останали училищата в отдалечените райони? Останало е Малко Търново, най-вероятно е останало Априлци, Шипково и т.н.
Аз вярвам, че Министерството на образованието днес ще направи необходимото точно в тези училища, където урбанизацията не е на нивото, каквото е в големите градове, и да компенсирате, ако в София има къде учениците да отидат в компютърни клубове, то, вярвайте ми, че в Малко Търново няма нито един.
Аз Ви моля да направите възможното в онези училища в отдалечените райони да бъдат преначертани вашите приоритети. Благодаря Ви и ще Ви задавам този въпрос постоянно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
С това завършихме актуалните въпроси към министър Дамянов.
Продължаваме с питания и актуални въпроси към министъра на труда и социалната политика госпожа Христина Христова.
Давам думата на народния представител Росица Тоткова да развие питането си относно политиката по доходите и цените на тока, парното, в сила от 1 юли 2003 г.
Заповядайте, госпожо Тоткова.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Когато обмислях питането си към Вас, реших да не започвам с моята лична оценка за доходите на хората и политиката на правителството по отношение на техните доходи, а да изложа фактите такива, каквито са. А именно: на 30 юни 2003 г. вестниците бяха изпъстрени с много заглавия, аз подбрах едно от тях, “Голямото поскъпване от утре: ток – 15%, телефон – 14,3 %, но за бедните, безработните и пенсионерите увеличението е цели 300 процента, парно – 10%”. И срещу това шоково повишение, което безспорно е такова, стои символичното повишение на заплатите с 3,5 процента, което означава 9,50 лв. на средната работна заплата, на пенсиите с 6,2%, което означава с 6,20 лв. на средната пенсия в страната.
Какви са реакциите на българското общество? Ето реакциите на българските граждани, цитирам: “Вдигнаха ни пенсиите със стотинки, а цените растат като при Виденов” или “Колкото повече доближаваме до 800-те дни, толкова по-тежък става животът”. На специалистите: “В никоя страна ток, парно и телефон не растат така непрекъснато. Това е в разрез с всяка икономическа логика”, “Държавата помпа монополистите, резултатът ще е стагнация”. Или друг цитат: “При подобни шокове би следвало да се прави адекватна политика по доходите. При стагнирани доходи намаленото потребление ще повлияе задържащо върху производството”.
Каква е реакцията на министъра на финансите? Цитирам: “Това е несравнимо с увеличението на заплатите с 3,5 процента”. С други думи, това е положението.
От друга страна, през април 2001 г. Симеон Сакскобургготски обеща незабавно, но не символично увеличение на доходите. През юли 2001 г. правителството ни представи своята програма за управление, наречена с гръмкото име “Хората са богатството на България”, с основна цел повишаване на равнището и качеството на живот. През 2002 г. кабинетът ни представи нова стратегия в социалната политика с приоритетна цел растеж на доходите.
И след всички тези обещания, които да бъдат реализирани в по-близко или още по-близко бъдеще, в средата на м. юли 2003 г. Министерството на енергетиката започна да дава съвети на българските граждани как да пестят енергия. Много български граждани чуха, аз също чух, че те дават препоръки хората по-рядко да отварят хладилниците си. Или може би да не ги ползват изобщо? Да си купят готварски печки с керамични плочи. С какво? И колко хора в България могат да си позволят това? Да си събират прането и да се перат едва ли не веднъж в месеца. И други подобни препоръки, унизителни за българските граждани. Но това е изборът на Министерството на енергетиката – да има такъв подход.
Какъв е обаче изборът на българските граждани? При 6,20 лв. повишение на средната пенсия, при 9,50 лв. повишение на средната заплата, при повишение на тока реално 20%, повишение на телефоните с 14%, за бедните с 300%, за парното с 10%, какъв е изборът на едно учителско семейство например? Защото за да покрие шоковото увеличение на тока, на парното и на телефона, ще трябва да плати повече, отколкото е повишението на заплатата. Сметките съвсем няма да излязат, ако единият от тях не работи или пък са пенсионери. Да не говорим за случаите, в които можем да посочим и по-тежки примери. Единственият изход ще бъде да си изключват радиаторите. Дали са останали такива? Да включват електроуреди само в краен случай, а към телефона да посягат единствено и само при пожар или при необходимост от лекар.
И още не си поели дъх от този шок, на 22 юли излезе съобщение, че цените на хляба в отделни региони скочиха с 15-20% - най-болезнената част от храната за българските граждани.
Ето защо днес имам още по-голямо основание да Ви задам своя въпрос: как оценявате политиката на доходите на правителството на фона на драстичното повишение на цените на тока и парното от 1 юли 2003 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Имате думата, госпожо министър, да отговорите на питането в рамките на 10 мин.
МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Тоткова, уважаеми дами и господа народни представители! Подобряването на качеството на живота на хората чрез създаване на условия за икономически растеж, повишаване на доходите и ефективна социална защита на най-уязвимите групи е основна цел на програмата на правителството. Доходите на хората наистина са най-важната тема на социалната политика. Това е много чувствителна област, ето защо най-често се експонира в общественото пространство.
Цялостното икономическо развитие на нашата страна и ръстът на инвестициите все още не са на необходимото равнище. Доходите на хората, макар и не така бързо, както би ни се искало, обаче се повишават. По данни на Националния статистически институт през 2002 г. доходът на домакинствата се е увеличил с 18 процента спрямо 2001 г. През 2002 г. заплатите в бюджетната сфера бяха увеличени с 10,25 процента. Тази година планирахме и реализирахме общо две увеличения по 3,5 процента или общо за двете години това се равнява на 18,1 процента нарастване на възнаграждението на бюджетните служители. Пак по данни на Националния статистически институт през 2002 г. доходите от заплати са се увеличили с 17,6 на сто и в държавния, и в частния сектор. От 1 юни т.г. бяха повишени пенсиите с 6,2 процента. Също от 1 юни новият размер на социалната пенсия за старост беше увеличен. В резултат на това се увеличиха и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалидната пенсия, както и някои добавки към пенсиите, чийто размер е процент от социалната пенсия, която сега е 50 лв.
От 1 януари т.г. увеличихме минималния доход за подпомагане на самотните възрастни хора с над 75%, на хората с увреждания и на самотните родители, които отглеждат своите деца до 3-годишна възраст този гарантиран доход от държавата беше увеличен от 50 до 100%.
Както вече споменах, през 2003 г. бяха увеличени на два пъти бюджетните заплати.
Уважаема госпожо Тоткова, не може да се говори за драстично повишаване на цените на тока и парното за отоплителния сезон 2003-2004. С програмата за целева енергийна защита изцяло се компенсират увеличените цени на електроенергията и топлоенергията за битови нужди. Така беше направено междупрочем и за предходния отоплителен сезон. Както в цялата ни социална политика, така и тук обект на подпомагане са онези български граждани, които имат доказана необходимост и не могат да се справят сами. Или по-общо казано, различните целеви системи за социално подпомагане са ориентирани именно в тази посока – финансова помощ за тези, които са с най-ниски доходи и имат нужда от подкрепата на държавата.
Новата наредба за енергийни помощи е съобразена с принципите на социалната защита, а също така и с натрупания опит през изминалия отоплителен сезон. Тя е насочена изцяло към компенсиране увеличаването на цените на електро- и топлоенергията. Създадени са необходимите условия за хората, които се отопляват с твърдо гориво, да се снабдят далеч преди началото на отоплителния сезон с въглища, дърва или брикети, а за семействата, които се отопляват с електроенергия или топлоенергия, да бъдат включени веднага в програмата за целево енергийно подпомагане от началото на отоплителния сезон.
Освен това в наредбата бе въведена нова формула за изчисление на достъпа до енергийно подпомагане и достъпът на хората до програмата за енергийно подпомагане се увеличи. Вместо фиксираната сума за достъп, която се използваше през миналия сезон, сега към диференцирания минимален доход за социално подпомагане вече се добавя коефициент най-малко от 0,6 пункта заради по-големите разходи на хората през зимата.
По данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2003 г. относителният дял на тези разходи за хората, а именно от енергия, достигат 11,5% от общите разходи. За същия период, по данни на статистиката, домакинствата имат потребено количество електрическа енергия средно 311,4 квтч, или това е 30,75 лева среден разход. При увеличение на цените на електрическата енергия средногодишно с 15% за 2003 г. разходът за същото количество енергия ще бъде 34,96 лева, или увеличението е с 13,7%.
Съгласно разпоредбите на споменатата вече наредба размерът на помощта за отопление с електроенергия и топлоенергия се определя на база на левовата равностойност на 450 квтч електроенергия, от които 300 – дневна, и 150 – нощна енергия. Размерът на помощта се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по цени, действащи в началото на отоплителния сезон. Размерът на целевата помощ за отопление с електроенергия и топлоенергия за отоплителния сезон 2002-2003 г. беше 45,38 лева. За новия отоплителен сезон този размер ще се увеличи с ръста на увеличаване на цените.
Средното увеличение на цената на топлоенергията от 1 юли 2003 г. е 10%. Увеличението на размера на целевата помощ за отопление с електро- и топлоенергия за 2003-2004 г. е 16,2% спрямо предходния период.
Надявам се от тези цифри да става ясно, че увеличението на помощта на социалната защита от държавата надхвърля увеличението на цените. Очаква се през новия отоплителен сезон от Програмата за целева енергийна защита да бъдат обхванати около 700 хил. семейства, или това са 1 млн. и 300 хил. души.
Накрая бих искала да си позволя да се спра само на още един въпрос. Ние, в Министерството на труда и социалната политика, отдавна твърдим, че не е нормално бюджетните заплати да изпреварват заплатите в частния сектор, при това в момента това е една доста трайна тенденция. За да бъдат увеличени заплатите на работещите в извънбюджетната сфера, представителните организации на работниците и служителите и работодателите биха могли да преразгледат договореностите на браншово ниво като приемат механизми за индексиране и компенсиране на доходите от труд. Министерството на труда и социалната политика винаги е подкрепяло и ще подкрепя и занапред подобно начинание, и както нееднократно е заявявало, то е готово в рамките на своите компетенции веднага да разпространи колективните договорености в съответния бранш в тази посока. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, госпожо Христова.
Госпожо Тоткова, имате възможност да зададете до два уточняващи въпроса.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю!
Уважаема госпожо министър, Вие чухте оценката на гражданите, чухте оценката на специалистите, сега чухме Вашата оценка. Аз обаче искам да си позволя да дам и оценката на мнозинството, която беше дадена само преди няколко дни. Цитирам: “Аз давам кредит на доверие. Надявам се, че ще има някакво подобрение. Надявам се след тази промяна министрите да бъдат по-отговорни особено при това минорно поведение в залата. Те виждат къде какво става и докъде сме я докарали”.
Цитат от друг народен представител - от коалиционния партньор: “Необходими са незабавни резултати, ако мога метафорично да се изразя, още утре. Вече няма време и място за даване на доверие на кредит. Време е за конкретни действия”.
Струва ми се, че когато говорим по тези изключително важни въпроси ние трябва да проявяваме характер, за да можем да гледаме ситуацията такава, каквато е и да не се самозалъгваме с такива изводи, каквито аз чух, за съжаление, от Вас и искрено Ви казвам, че не очаквах да чуя такива изводи. Например, че не може да се говори за драстично увеличение.
Затова аз си мисля, че наистина трябва да се предпазваме от такива изводи, защото истината, тази, която е една за всички, тази, която е една по оценката на гражданите и даже на политиците от управляващото мнозинство, е, че наистина въпросът с доходите е изключително сериозен и на мен ми се иска да гледаме на него именно по този начин.
Затова аз задавам един въпрос към Вас: какви конкретни действия ще предприемете Вие, за да се повишат доходите на българските граждани и те да получат малко спокойствие? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, госпожо Тоткова.
Госпожо министър, моля да отговорите на допълнителния въпрос.
МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Тоткова, в началото на моя отговор казах, че темата за доходите е много чувствителна и на фона на големите затруднения, които преживяват българските граждани вече 13 години, и тежката цена, която плащат, те са тема, с която лесно може да се спекулира. Също така бих искала да кажа, че проблемът за политика по доходите е един изключително интегрален, сложен и комплексен. За съжаление, доходите не се създават в Министерството на труда и социалната политика. Министерството на труда и социалната политика изпълнява онези програми по социално-защитната функция на държавата, които е длъжна да изпълни всяка цивилизована държава, а именно: да компенсира доходите на най-уязвимите групи – на възрастните хора; на хората с увреждания; на безработните; на тези, които не могат да се справят с величините на увеличението на цените, което аз най-подробно с точни цифри и факти изложих пред вас, уважаеми дами и господа народни представители, по време на моя отговор.
Какво ще предприемем по-нататък? Ще продължим в тази линия, която започнахме още от 1 януари 2003 г. – диференциран подход; да се концентрират усилията и средствата на българската държава към тези, които са наистина най-уязвими; пълно компенсиране на увеличаването на цените на електроенергията, както беше направено за миналия отоплителен сезон, както е направено вече и сега. Също така ние, разбира се, като държава, която директно дава парите за бюджетната сфера, ще продължим да увеличаваме заплатите на бюджетните служители, но ще направим и нещо много важно за в бъдеще. Ще стимулираме по всякакъв начин двупартидния диалог между синдикатите и работодателите, с цел да се подобряват величините на доходите на хората от труд. Аз съм убедена, че те ще имат сили да направят това и ние ще ги подкрепяме и ще им създаваме условия за това.
Също така ще продължим да работим в областта на пенсиите. Ще продължим да помагаме на тези, които не могат да намерят сами своето работно място, за да имат доходи от труд. Оттук нататък, съгласувано с икономическата и социалната политика, така както трябва да бъде, ще работим за създаване на благоприятна икономическа и данъчна среда, благоприятна среда за инвестиции, защото не можем да говорим за добър стандарт на доходите на гражданите на една страна, ако не се грижим за икономическия растеж. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Госпожо Тоткова, имате възможност да изразите отношението си към отговора.

Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Знам, че Министерството на труда не може да реши всички тези проблеми, но то е това, което е задължено да прави оценка на доходите на хората и да дава предложения, защото това е неговата функция. Няма друго министерство, в което да има цял отдел или цяла администрация, която да се занимава с политиката по доходите. А вие може да отворите очите на всички останали, като им казвате истината, защото тя е следната: ето, подчертала съм си за м. май от Националния статистически институт със зелено тези пунктове, по които потреблението намалява – в левове, и тези, по които се увеличава – с червено, отново в левове. Може някой да каже, че това има добър смисъл, защото едните са по-малки от другите, но всъщност намаляват разходите за храна, намаляват разходите за облекло и обувки, а в същото време се увеличават разходите за електроенергия, вода, горива, здравеопазване, транспорт, съобщения, данъци. Не искам да чувам, че даваме повече на хората, защото всъщност им вземаме повече, тоест вие им вземате, управляващото мнозинство, правителството. И това не е популизъм! Защото това е животът на българските граждани. Не може да им казвате, че техният живот е популизъм. Но е цинизъм, когато ги учите как да си отварят по-рядко хладилниците, след като един депутат тук неколкократно каза как ще напълним хладилниците на българските граждани. Това е цинизъм! Цинизъм е да ги карате да купуват печки с керамични плочи.
В коя държава живеем?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Госпожо Тоткова, прекалявате с моята толерантност.
Росица Тоткова: Ето затова мисля, че наистина трябва да гледаме хората в очите. Те ще прочетат в нашите очи кой се грижи… (Народният представител Росица Тоткова продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Госпожо Тоткова, обръщам Ви внимание, че и при трите излизания на трибуната прекалявате с моята толерантност.
Преминаваме към актуалния въпрос на народния представител Панайот Ляков относно изменение на Наредба № 5 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление.
Панайот Ляков (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Искам да Ви поздравя с назначаването на високия пост и да Ви пожелая да използвате своя професионализъм за облекчаване живота на действително нуждаещите се социално слаби хора в България.
Издадената на 30 април 2003 г. Наредба № 5 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление ще реализира политиката на държавата за подпомагане на бедни и нуждаещи се хора и домакинства при осигуряване на топлина през отоплителния сезон.
Наредбата е оценена като много навременна от много граждански организации, работещи в сферата на социалното подпомагане. Същевременно сред тях се създава впечатление, че при изготвяне на наредбата вероятно неволно е допуснат пропуск, който води до това, че се създават известни предпоставки за нарушаване на Закона за защита на конкуренцията.
В чл. 12, ал. 1 се постановява, че молби-декларации за отопление с твърдо гориво се подават в дирекциите “Социално подпомагане” от 1 юни до 31 август, а в чл. 10, ал. 1 се постановява, че молби-декларации за отопление с електроенергия и топлоенергия се подават от 1 ноември до 31 март. Вероятният мотив за разликата в сроковете бил навярно, че доставките на твърдо гориво се организират по-бавно, но крайният резултат от съчетанието на двете разпоредби е, че при взимащият решение кой вид отопление да бъде предпочетено лице – този, който подава молбата, трите вида доставчици на отопление на твърдо гориво, доставчици на електроенергия и доставчици на топлоенергия не са равнопоставени. Доставчиците на твърдо гориво имат предимство техният вид отопление да бъде предпочитан далеч преди началото на отоплителния сезон, а тези на електро- и топлоенергия – едва след началото на отоплителния сезон. Министерството на труда и социалната политика не би трябвало да ограничава конкуренцията в страната.
Считате ли за разумно посоченият пропуск да бъде поправен като в чл. 10, ал. 1 на наредбата думите “ноември” и “март” да бъдат заменени съответно с “юни” и “август”? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ляков, уважаеми дами и господа народни представители! Наредбата за енергийни помощи е от изключително значение за осигуряване на ефективна целева социална защита на хората през зимата. Тя е съобразена както със заложените принципи и приоритети в провежданата политика по социална защита, така и с натрупания опит през изминалия отоплителен сезон. Създадени са необходимите условия за хората, които се отопляват с твърдо гориво, да се снабдят далеч преди началото на отоплителния сезон с въглища, дърва или брикети, а за семействата, които се отопляват с електро- и топлоенергия да бъдат включени веднага в програмата за целево енергийно подпомагане от началото на отоплителния сезон. Следва да се има предвид, че нормативно е регламентирано правото на всеки човек самостоятелно и по свое желание да избере и определи вида на отоплението, което ще ползва през зимата, за да се включи в съответната схема за социално подпомагане. Въпрос на лична преценка и желание на хората е да изберат съответния енергоизточник, за да реализират правото си на получаване на енергийна помощ през зимата. Никой не може да влияе върху този избор. Във връзка с това правоимащите лица на основата на своето свободно волеизявление формират потребителското търсене на услугите на различните и многобройни доставчици на енергоносители. Потребителите, в случая подпомаганите хора, са определящия фактор за конкуренцията на този пазар. Ето защо не може да се приеме оценката за наличие на предпоставки за нарушаване на принципите на Закона за защита на конкуренцията. Регламентирането на различните срокове за подаването на молби-декларации за целеви помощи за отопление не може да бъде такава предпоставка, защото: първо, това са чисто технологични срокове, които осигуряват възможност за своевременното реализиране на правото на гражданите за социално подпомагане за отопление. Тези срокове по никакъв начин не влияят върху избора за ползване на конкретен вид отопление. Анализът от предходните години показва, че структурата на потребление на енергоизточниците, твърди горива, електроенергия, топлоенергия е относително постоянна и не се влияе от сроковете за подаване на молби. Тя зависи основно от установените бит и традиции на съответното семейство, особено при отопление с дърва и въглища, от географското положение на населените места, изградената инфраструктура на електроразпределителните и топлофикационни дружества. Искам да обърна внимание, че през изминалия отоплителен сезон от общо 709 хил. издадени разрешения за отпускане на целеви помощи за отопление 76,18% или 540 хил. са реализирани за твърдо гориво – въглища, дърва и брикети. На пазара в конкурентна среда работят десетки фирми дистрибутори и всеки човек, който има право, може да направи своя избор съобразно своето желание и интерес.
Второ, не съществуват никакви допълнителни ограничителни условия за получаване на целева помощ, в зависимост от избрания източник на отопление, които да могат да повлияят върху индивидуалния избор на хората, така че те да се пренасочват към определен вид енергоносител и по този начин да оказват влияние върху условията за конкуренция на пазара.
Уважаеми господин Ляков, за първи път през тази година именно на основание на регламентираните нови срокове в наредбата още в началото на м. юни, тоест пет месеца преди началото на сезона, започна реализация на програмата за целево подпомагане. Това е гаранция, че хората, които се отопляват с твърдо гориво, ще могат спокойно да осигурят своето отопление за зимата, а не, както практиката от миналите години показва – горивото да се получава включително в края на сезона. Още повече, че съгласно наредбата снабдяването на хората с твърдо гориво следва да се извърши най-късно до 31 декември на текущата година, а не по-късно.
Всички лица и семейства, които са избрали отопление с електро- и топлоенергия, ще могат да получат енергийните си помощи след подаване на молбите-декларации в определения срок. Това е отработен механизъм, който е доказал своята ефективност и не е целесъобразно да се правят промени в него. Приемането на молбите-декларации на гражданите, които ще се отопляват с електро- и топлоенергия, ще започва от 1 ноември. Дирекциите "Социално подпомагане" ще могат да обслужват бързо и качествено гражданите, още повече, че преобладаващата част от тези, които се отопляват с твърдо гориво, вече ще са реализирали правото си на подпомагане.
В заключение, изразявам своята увереност, че промените в целевото енергийно подпомагане, регламентирани с новата наредба, ще осигурят именно ефективна социална защита на най-нуждаещите се хора през отоплителния сезон. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря, госпожо Христова.
Господин Ляков, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
Панайот Ляков (ПСОДС): Само една дума. Благодаря, госпожо министър. Разбира се, аз приемам срока, който е даден, и началото на приемането на молбите за твърдо гориво. Знам, че те са преобладаващата част. Дано аргументите, които Вие изтъкнахте, действително не попречат на някои от хората предварително да планират какво отопление ще използват. Но щом като има такава статистика, тоест е ясно каква част от хората ползват твърдо гориво, което естествено е значително по-евтино и хората го предпочитат при осигурена доставка, щом смятате така, и аз приемам тези аргументи. Все пак, когато започне отоплителният сезон, аз ще проверя в моя регион дали има някакви смущения. Ако се наложи, отново пак ще се обърна към Вас за промяна на тези срокове, които според мен би могло поне месец по-рано да бъдат изтеглени. Защото понякога отоплителният сезон започва не през м. ноември, а и от средата на м. октомври. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви, господин Ляков.
Желаете ли реплика, госпожо Христова? Не, благодаря.
С това завършихме питанията и актуалните въпроси към Вас.
Преминаваме към актуален въпрос към министъра на здравеопазването господин Славчо Богоев.
Актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно нехуманния подход на Националната здравноосигурителна каса към болните от шизофрения.
Заповядайте, господин Ляков.
Панайот Ляков (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, искам да Ви поздравя за заемането на високоотговорния пост, който е много главоболен! На Вас Ви предстои много тежка работа, особено за продължаване на много тежката реформа в здравеопазването.
Дано имате силите и волята, които липсваха на Вашия предшественик.
Уважаеми господин министър, през последните дни поделенията на Националната здравноосигурителна каса в страната отказват заверка на протоколи за безплатни лекарства на стотици хора, страдащи от шизофрения, на основание, че същите не са внасяли здравноосигурителни вноски през последните три години.
Протичането на шизофренията е свързано с период на първоначални прояви и последващо задълбочаване на заболяването, който период често трае няколко години. През този период, вследствие на заболяването болните обикновено напускат работа поради невъзможност за справяне със задълженията си и остават на финансовата издръжка на близките си. Типично за този период е, че нито болните, нито близките им са наясно с действителните причини за настъпилите в състоянието на заболелия човек промени. Обикновено диагностицирането на болестта, завеждането на отчет в съответния диспансер, предписването на лечение и преминаването през ТЕЛК следват по-късно, когато симптомите на болестта са се изявили по начин, който позволява ясното им диагностициране. Но човекът е бил болен и преди това не е могъл да работи, съответно да внася здравноосигурителни вноски, съответно не е бил лекуван, не е бил категоризиран от ТЕЛК, а близките му са били объркани и притеснени.
Болните от шизофрения в страната са над 60 хиляди души и решението на Националната здравноосигурителна каса обрича много от тях на алтернативата или да внесат няколко хиляди лева здравноосигурителни вноски със задна дата, или да започнат да плащат скъпите си лекарства.
Какво ще направите Вие като министър, за да възпрете този нехуманен, несъобразен със спецификата на това сериозно заболяване подход на Националната здравноосигурителна каса и да гарантирате правото на хилядите хора, страдащи от шизофрения, на уважение към човешкото им достойнство и на социално подпомагане? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви, господин Ляков.
Господин министър, имате думата да отговорите на актуалния въпрос в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ляков, Вашият актуален въпрос засяга дейността на Националната здравноосигурителна каса, поради което моят отговор в голяма степен се основава на становището, получено от директора на Здравната каса.
Задълженията и правата на задължително здравноосигурените лица и на всички български граждани възникват от влизането в сила на Закона за здравното осигуряване, а за новородените – от датата на раждането им. Правата на осигурения са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Лицата, посочени в запитването, се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, ако не са осигурени по друг ред и ако не попадат в една от групите, посочени в чл. 40, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, например: лица до 18-годишна възраст, студентите редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, социално слабите с право на социално подпомагане или настанени в домове за социални грижи, както и някои други.
В случаите, когато лице в трудоспособна възраст не работи, без да е освидетелствано от ТЕЛК и не се самоосигурява, то може да бъде задължително здравноосигурявано от семейството си или от Фонд "Безработица" – за лицата, регистрирани като безработни.
Цитираната в запитването група лица би трябвало да бъде включена и със съдействието на техните близки към групата на лицата, регистрирани като безработни. Това е регулирано в Закона за здравното осигуряване.
Самоосигуряващото се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски в срок, по-дълъг от три месеца, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение - с повторна глоба от 100 до 300 лв., чл. 104, ал. 3 от закона.
Осигурени лица, задължени да осигурят себе си и членовете на семейството си, които не са платили повече от три дължими вноски, заплащат оказваната им медицинска помощ на изпълнителите. Когато осигуреното лице заплати на Националния осигурителен институт всички дължими вноски, осигурителните му права се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказана медицинска помощ в този период, не се възстановяват, чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Осигурените лица не се лишават от осигурителни права в случаите, когато осигурителните вноски не са внесени по тяхна вина. Сумите, заплатени за оказване на медицинска помощ от лицата в този случай, подлежат на възстановяване, чл. 109, ал. 2.
При направената проверка от районните здравноосигурпителни каси и Националната здравноосигурителна каса по данни, предоставени от НОИ, за периода от 1 януари 2000 г. до 30 юни 2003 г. са проверени всички новоиздадени и действащи в момента протоколи за подписване на лекарства, заплащани от районните здравноосигурителни каси за някои от лекарствените продукти, както и рецептурните книжки на хронично болните. Общо за цялата страна са проверени 108 278 пациента. От тях 94 716 са с редовни осигурителни вноски, 13 562 са излезли от базата данни като нередовни, като от тях 6182 са доказали, че имат заплатени здравни осигуровки, или че не са осигурени по вина на работодателите или друго лице, което е длъжно да ги осигурява съгласно изискванията на Закона за здравното осигуряване. Седем хиляди триста и осемдесет е реалният брой на некоректните платци и пациенти, които представляват около 7 на сто от всички проверени. След като са били надлежно уведомени 3298 души са внесли в Националния осигурителен институт дължимите осигуровки. Реално 4 на сто от проверените или малко над 4 хиляди човека са с прекъснати осигурителни права поради невнесени повече от три дължими здравноосигурителни вноски.
Това са самоосигуряващи се лица, ползвали лекарствени продукти от списъка на Националната здравноосигурителна каса, на които липсват повече от три месечни вноски през целия проверяван период. Лицата са уведомени писмено за възможността да заплатят дължимите суми за срок от 10 дни от датата на уведомяването, след което осигурителните им права ще бъдат възстановени. След като представят документ, удостоверяващ плащането, процедурата по отпускане на лекарства се възобновява. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Ляков, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
Панайот Ляков (ПСОДС): Благодаря, господин министър.
Аз не разбрах, или статистиката не е установила, каква част от всички тези хора са болните от шизофрения? Тоест има ли Националната здравноосигурителна каса информация специално за тези хора, защото те са особена група болни? Мисля, че бях достатъчно ясен в мотивите защо при тях се получава един период, при който те не могат да изпълнят законовите изисквания вследствие спецификата на това много тежко психично заболяване.
Ако по закон Здравноосигурителната каса не може да намери начин те да бъдат включени в хората, които имат нормално осигуряване, тогава аз ще търся възможност, ако се установи, че става дума за значителен брой хора и най-вече евентуално за хора, които в бъдеще ще имат такива проблеми, да намери законодателно решение. Но все пак е хубаво да знаем за колко болни от шизофрения се отнася това и оттам нататък да намерим някакво решение за тази група. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря Ви.
Желаете ли реплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря на господин Ляков за така направеното уточнение. Действително тази проверка, която Националната здравноосигурителна каса извърши през тази година, е първа по рода си от нейното функциониране. Действително статистиката показва цифри и проценти, но за момента не дава отговор каква е групата или какъв е процентът на болните от определена болест в общата бройка.
Националната здравноосигурителна каса изпълнява своите задължения, които са й вменени със Закона за здравното осигуряване и тя няма право да прехвърля осигурителни права от здравно осигурени лица към такива, които не са здравно осигурени. Действително като член на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса през този период, ние имахме дискусия, прилагайки тази законова мярка, тази задължителна и императивна разпоредба на закона, имахме дискусия дали действително в случая няма да се получи някаква липса на покритие, която да не може да бъде сведена до такива формални правила. Това са резултатите. Те са първи резултати. Така или иначе Касата трябва да се съобразява със закона. И аз приветствам както въпроса, така и забележката, че в случай, че действително има такъв прецедент или такава група, на нея следва да се обърне внимание и законодателно да се реши въпросът. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Благодаря.
С това приключихме парламентарния контрол.
След 20 минути продължава заседанието на Народното събрание.
Двадесет минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Заседанието продължава.
За процедурно предложение имате думата, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, вчера беше отложена една точка от дневния ред, а именно разглеждането на първо четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от господин Ремзи Осман. Основанието на залата да подкрепи предложението за отлагане беше, че няма становище на Комисията по околната среда и водите.
В момента вече на народните представители е раздаден докладът на Комисията по околната среда и водите, затова аз предлагам да разгледаме сега тази точка от дневния ред, след което да продължим със Закона за трансплантацията на органи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Преди да подложа на гласуване процедурното предложение, което господин Пенчев направи, аз на основание чл. 40, ал. 5 от правилника с ясното съзнание, че не се вмествам в неговата хипотеза, моля залата да подкрепи в дневния ред днес да влезе първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите, което поради технически пропуск сутринта не беше подложено на гласуване като точка от дневния ред.
Ако не можем да направим това нещо законопроектът няма да може да бъде приет на второ четене до края на сесията, а това изключително много ще затрудни по-нататъшната държавна дейност, свързана с ордените и медалите. Просто е необходимо да се осигури една легална база, за да може през летния период да се изготвят технически тези символи.
Моля да гласувате това процедурно предложение, който е съгласен, разбира се. (Шум и реплики в залата.)
Аз започнах своето изказване с ясното съзнание, че не попадам в хипотезата директно, чисто на чл. 40, ал. 5 и моля пленарната зала, ако реши да ме подкрепи в това, да го направи.
В процес на гласуване сме. Гласуваме в момента!
Противно предложение на това не може да има, защото това само председателят може да го направи и не може да се направи противно на това предложение от залата.
Просто не гласувайте това нещо и по този начин ще санкционирате това мое нарушение на правилника.
Гласували 150 народни представители: за 127, против 22, въздържал се 1.
Второ процедурно предложение на господин Пенчев за пренареждане на програмата и след това гледане на законопроекта да се започне с гледането на Закона за водите.
Моля да гласувате това процедурно предложение.
Гласували 122 народни представители: за 99, против 25, въздържали се 5.
Процедурното предложение се приема.
За трето процедурно предложение имате думата, господин Щерев.
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук беше явно нарушен Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Не може в последния момент да се правят предложения.
На мен лично ми е правена забележка за това нещо. Ето, сега аз съм в състояние да направя забележка.
Един законопроект за ордените и медалите, един законопроект за каквото и да е, може да е много важен, но това не е основание да се нарушава Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.
И аз много ви моля да продължим по дневния ред гледането на Закона за трансплантациите, какъвто е редът и каквото гласи Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вече е гласувано пренареждането на дневния ред, така че не можем да гласуваме обратното.


Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо четене.
Моля да се представи докладът на водещата комисия, господин Данаилов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов:

“Д О К Л А Д
за първо гласуване
относно законопроект № 354-01-66 за изменение и
допълнение на Закона за ордените и медалите на
Република България, внесен от народните представители
Юлияна Дончева и Светослав Спасов на
11 юли 2003 г.
Комисията по културата на редовното си заседание на 22 юли 2003 г. обсъди законопроект № 354-01-66 за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (ДВ., бр. 54, 13.06. 2003 г.), внесен от народните представители Юлияна Дончева н Светослав Спасов на 11 юли 2003 г. Обсъждането е отразено в стенографски протокол № 63 на комисията от същата дата.
Мотивите на вносителите бяха подкрепени от народните представители. Комисията отчита необходимостта от награждаването с ордени и медали до изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите и приложението им към закона. Функционирането на наградната система в Република България е обвързано с текстове в законопроекта за действие в момента на части от отменения Указ 1094 от 1974 г. за духовното стимулиране в Република България. По този начин няма да има прекъсване в практическото приложение на наградната система.
Законопроектът на народите представители Юлияна Дончева и Светослав Спасов е навременна законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България, с която се доуреждат отношения, свързани с предмета на Закона за ордените и медалите на Република България.
Между първо и второ гласуване е необходимо правно-техническото прецизиране на текстовете на законопроекта. Корекциите могат да бъдат направени с предложения по чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за второто гласуване в комисията и пленарната зала. С правно-техническото подобрение законопроектът ще допринесе за ефективното приложение и действие на Закона за ордените и медалите на Република България.
Като се основава на изложеното в констативната част на доклада от обсъждането на законопроекта и на основание чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по културата прие следното

С Т А Н О В И Щ Е :

Подкрепя по принцип законопроект № 354-01-66 за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, внесен от народните представители Юлияна Дончева и Светослав Спасов на 11 юли 2003 г. и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.
Становището е прието с 9 гласа “за”, 3 - “въздържали се”, “против” – няма.”


ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Данаилов.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Соколов.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз правя процедурно предложение – да отложим разглеждането на този законопроект, не само защото той беше внесен в нарушение на нашия правилник. Съжалявам, че заместник-председателят госпожа Касабова излезе от залата, но аз ще запомня нейното присъствие в това народно събрание с непознаване на правилника, а когато го познава – с неговото нарушаване.
Текстът на нашия правилник е ясен – преди започване на сутрешното заседание председателят има право по силата на чл. 40, ал. 5 да предлага нови точки в дневния ред. Абсурдно е в 13,40 ч. да ни се предлага нова точка в дневния ред, за която нито един народен представител не е подготвен.
Бих помолил колегите, които имат законопроекта пред себе си, да си вдигнат ръката. Един, двама… и ще гледаме законопроект, който се притежава от двама народни представители. Това е гавра с парламентаризма! Един законопроект, който дори беше сбъркан поначало. Спомняте си, когато го приехме – добронамерено всички гласувахме. Тогава бе поставен въпросът може ли да се приеме законопроект, който да няма графичното изображение?! Сега продължаваме непрекъснато в нарушения и ще приемем нещо, което по същество е абсурдно.
След като двама народни представители притежават този законопроект, аз правя процедурно предложение да отложим за днес неговото разглеждане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Соколов.
Има ли противно процедурно предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Йордан Соколов за отлагане гледането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите, направено от народния представител Йордан Соколов.
Моля, гласувайте.
Гласували 186 народни представители: за 53, против 130, въздържали се 3.
Процедурното предложение не се приема.
Имате думата за изказвания по законопроекта.
Преди това – процедура от госпожа Масева.
Елиана Масева (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ние се отнесохме отговорно и сме в залата, но считам, че въпросите, които се разглеждат, са достатъчно значими, за да поискам процедурно проверка на кворума в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Масева.
Ако обичате, дайте ми списъка.
(Председателстващият Асен Агов прави поименна проверка.)
При абсолютно меродавната сметка на човека, който борави с числата (обръща се към заместник-председателя Благовест Сендов), кворум няма.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)
Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Благовест Сендов

Асен Агов
Секретари:
Светослав Спасов

Несрин Узун