Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-10-10

Председателствал: председателят Огнян Герджиков   

Секретари: Ралица Агайн и Иво Цанев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Процедурно предложение от господин Константин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз моля, преди да потънем отново в дебрите на Закона за държавния служител, да пристъпим към две процедури:
Първата процедура я няма в дневния ред, но смятам, че никой няма да се противопостави – да освободим господин Иван Искров като народен представител, защото вчера беше избран за управител на БНБ.
И второто ми предложение е: преди да започнем със Закона за държавния служител, да преминем към освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и избор на нов член, защото без тази процедура два органа не могат да работят – нито Надзорният съвет, нито Комисията за защита на конкуренцията.
Това е моето предложение. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Смятам, че няма да възразите да упражня правомощията си по чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване в дневния ред на тези персонални въпроси и по-точно освобождаване и избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, тъй като другите въпроси и без да бъдат включени в дневния ред могат да бъдат разгледани.
Моля ви, гласувайте това предложение.
Гласували 121 народни представители: за 88, против 16, въздържали се 17.
Това предложение е прието.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! До мен е адресирана молба от акад. Благовест Сендов, която, признавам си, с известно вълнение ще прочета пред вас. В нея е казано:
"На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България моля да се прекратят пълномощията ми на народен представител поради преминаването ми на друга работа."
Във връзка с това писмо е изготвен проект за решение за прекратяване пълномощията на народния представител акад. Благовест Сендов. В проекторешението се казва:
"Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Благовест Христов Сендов, народен представител от 16. многомандатен избирателен район – Пловдив."
Уважаеми народни представители, имате думата по този проект за решение.
Има ли желаещи?
Заповядайте, господин Дойчинов.
Димитър Дойчинов (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата, за да изкажа преди всичко личната си благодарност и уважение към едно от най-големите имена на България, който има определен принос за развитието на демокрацията в Република България. Мисля, че подкрепяйки неговата молба, ние всъщност трябва да изкажем с това нещо една огромна благодарност и възхищение от това, което акад. Сендов направи за науката, това, което направи за България. Вярвам, че там, където отива, ще направи още много за България.
Лично му благодаря и му пожелавам успех. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Дойчинов.
Дали има други желаещи?
Заповядайте, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Сендов! Аз не знам доколко бих могъл да направя такова процедурно предложение, но ние вече имаме прецедент в тази зала. Вие помните, че преди няколко седмици освободихме господин Асен Манов като член на Висшия съдебен съвет. И макар че такива правомощия в Конституцията и в законите не са предвидени, ние му изказахме благодарност.
Аз просто тук поставям на вашето внимание въпроса: не бихме ли могли, приемайки решение за освобождаване на господин Сендов, да му изкажем и благодарност за неговия принос към демокрацията в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пенчев. Аз се присъединявам към това.
Заповядайте, господин Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз нямах възможността да бъда студент и ученик на акад. Сендов, но хора, които са били негови студенти, говореха и говорят само хубави неща. Но имах възможност да работя с него като редови народен представител, без да бъда член на някое ръководство. Той беше председател на Народното събрание в най-трудните години за страната и наистина тогава се потвърдиха думите на неговите студенти. Той е един безупречен, много справедлив и, както казваме ние, много точен човек.
От името на Парламентарната група също изразявам благодарност, че имахме възможност да работим с него и му пожелаваме успех в новата работа. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Осман.
Дали има други желаещи народни представители?
Заповядайте, господин Кенаров.
Пламен Кенаров (НИЕ): Благодаря Ви, господин председателю.
От името на Парламентарната група НИЕ искаме да пожелаем на акад. Сендов успех на новото дипломатическо поприще и дано да развива отношенията ни с Япония, която е един от важните стратегически партньори на България, в интерес на България. Ще се надяваме, че с Вашия престой по време на мандата Ви в Япония Вие ще направите най-доброто България да се чувства изключително добре приета в Япония и нашите взаимоотношения да се развият още по-добре. Успешен път!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Кенаров.
Дали има други желаещи?
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Днес акад. Сендов ще напусне нашия парламент, Тридесет и деветото Народно събрание, но разбирате нашите чувства, на Коалиция за България и на нашата парламентарна група, защото той напуска и нас. Той е работил с всички. И не само хубави думи могат да бъдат казани, акад. Сендов е не само голям учен, голям политик, но и голям човек. Всички ние, включително и аз, сме се учили от него.
Акад. Сендов, от името на Парламентарната група на Коалиция за България Ви пожелаваме успех във високоотговорната Ви дейност като посланик в Япония! На добър път, акад. Сендов! (Ръкопляскания от НДСВ, КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Има ли още желаещи? Не виждам.
Позволете ми, преди да обявя гласуване на това проекторешение, от мое име да изразя изключително топлите си чувства към акад. Сендов. През времето, през което ние работихме заедно, две години и няколко месеца, аз имах до себе си един изключително отговорен държавник и политик, на който можеше да се разчита във всеки един момент.
Затова действително с вълнение искам да предложа на вашето внимание да гласуваме проекта за решение за прекратяване пълномощията на акад. Благовест Сендов, който е народен представител 24 години.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Акад. Сендов, на добър час в новото Ви поприще! (Народните представители стават прави и с ръкопляскания изпращат акад. Сендов, който напуска залата.)
Прекратяване пълномощията на още един народен представител. Има заявление от председателя на Комисията по бюджет и финанси Иван Искров, с което той иска да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му на народен представител на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията поради преминаването му на друга работа.
Има изготвен проект за решение за прекратяване на пълномощията, където се казва
“РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Ганчов Искров, народен представител от 24.Многомандатен избирателен район – София.”
По този проект за решение има ли желание да вземат думата? Не виждам.
Моля, уважаеми народни представители, гласувайте този проект за решение.
Гласували 125 народни представители: за 118, против 7, въздържали се няма.
Решението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.
Искам да помоля господин Константин Пенчев като заместник-председател на Парламентарната група на НДСВ да представи проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Константин Пенчев: Благодаря, господин председател.
“Проект
РЕШЕНИЕ
за освобождаване и избиране на член на
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
РЕШИ:
1. Освобождава Петко Георгиев Николов като член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
2. Избира Владимир Димитров Замфиров за член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
По този проект за решение, уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Жотев.
Петър Жотев (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз изразявам недоумението си защо се вкарва предложение за нов председател на Надзорния съвет, без да се спази обичайната процедура на този парламент. Кога този проблем е бил обсъждан в Комисията по икономическата политика например, господин Пенчев? Изобщо в последните седмици аз започвам да оприличавам този парламент и най-вече управляващото мнозинство и сателитите около него с един друг парламент, който гледахме от време на време преди дванадесет и повече години. Молчат и не рассуждат! - както се казваше. Идва някой партиен шеф, казва, че иска да назначи “Х”, а кой е “Х”? Дори господин Пенчев не счете за необходимо да прочете биографията му. Какъв е този човек? Какъв е опитът му в приватизацията? Какви сделки е контролирал досега? На какво прилича това! Вчера се взе едно прибързано решение, опасно политическо решение, днес още едно. Ами това е шеф на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
След като под въздействието на управляващото мнозинство ние приехме един осакатен Закон за приватизацията и следприватизационния контрол, където Надзорният съвет почти нищо не може да направи освен да проверява доколко е законосъобразно едно решение на изпълнителния директор, все пак вътре има някаква възможност за контрол, тъй като са представени различни виждания, различни нюанси на политическия спектър. Сега тук се прави едно предложение за председател на Надзорния съвет. Къде е този човек? Кой го познава, освен господин Пенчев? Господин Пенчев, прощавайте, но той може да е Ваш братовчед. Искам да разбера този човек ще бъде ли професионалист.
Аз предлагам, господин председател, да се спре тази процедура, да се върне в Комисията по икономическата политика, а може би не само там, и просто да се спази Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Жотев.
Уважаеми народни представители, има процедурно предложение за отлагане на този въпрос.
За противно процедурно предложение има думата господин Константин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин Жотев, първо, решението не е за избиране на председател на Надзорния съвет, защото съгласно Закона за приватизацията и следприватизационния контрол Надзорният съвет си избира председателя. Ние избираме член.
Второ, аз не прочетох биографията на този човек, защото тя е приложена към проекторешението. Ако искате, ще я прочета. Това е човек от нашата квота и аз не виждам смисъл, и без това вече толкова много се забави сформирането на Комисия за защита на конкуренцията, не виждам смисъл още една седмица да забавим и двата органа, за да може този проблем да мине формално на комисия. Добре, ние какво ще решим на комисията, пак ще му прочетем CV-то и ще гласуваме. Това ще бъде. Комисията има други по-важни работи от това да обсъжда кандидатури. А този човек, ако искате да го видите, можем да го поканим да влезе в залата. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Пенчев.
Господин Жотев, не мога да Ви дам думата сега, просто не виждам основание за това. Трябва да подложа на гласуване Вашето предложение за отлагане на разглеждането на този въпрос.
Моля, гласувайте предложението на господин Жотев за отлагане разглеждането на въпроса за нов член на Надзорния съвет в Агенцията за приватизация.
Гласували 147 народни представители: за 73, против 74.
Предложението на този етап не се приема.
Заповядайте, господин Жотев.
Петър Жотев (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение за прегласуване на моето предложение. Нека да не се инатим, нека да не говорим, че е формалност обсъждането в Икономическата комисия. Господин Пенчев, Вие сте един от активните членове на Икономическата комисия и с Ваше участие, с мое участие и на нашите колеги много пъти сме подобрявали неща, които са вкарани като предложение в Икономическата комисия. Това е една от най-активно действащите комисии. Какво значи това “Защо трябва да си губим времето?”. Аз пак ще Ви върна, защото Вие ми подавате топката. В онова време този парламент беше позор за България, защото просто беше един сателит на една партия, която му казваше: ти трябва да гласуваш така! Такова беше устройството на държавата. Ами това е парламентарна република. Моля да бъда извинен, ако някой е разбрал, че аз съм против този човек като професионалист, като бъдещ кандидат. Отлично! Аз знам процедурата, господин Пенчев, знам, че самият Надзорен съвет ще избере своя председател. Благодаря Ви за препоръките, които ми давате, но аз съм чел правилника, знам как действа Агенцията за приватизация. Пък имам и нещо общо с приватизацията, за добро или за лошо. Но Надзорният съвет има своите функции и макар и орязани, тези функции трябва да се изпълняват. И ние сме Народно събрание. Българският народ ни е показал вече, че трябва да си вършим работата. Когато стане нещо свястно в този парламент, когато примерно подкрепихме, макар и недостатъчно радикалните промени в Конституцията, рейтингът на парламента се вдигна. Защото все пак този парламент свърши нещо полезно. Но когато тук ковем калпави закони, когато взимаме прибързани решения, продиктувани от партийните централи, а в случая аз подозирам, господин Пенчев, че това не е решение на партийна централа… Защото този юрист просто трябва да се покаже в Икономическата комисия, така както сме правили при всички предишни решения, когато комисията е гледала кандидатите, правила е избор или просто поради липса на конкуренция е избирала един или друг кандидат.
Моето предложение е за прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Жотев.
Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване предложението на господин Жотев за отлагане на този въпрос.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 94, против 86, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Този въпрос се отлага.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
Госпожо Мингова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По § 77 има предложение на народния представител Росица Тоткова.
1. Създава се нова точка първа със следното съдържание:
“1. В чл. 6 ал. 5 се заличава.
2. Точка 2 се заличава.
3. Точка 1 става т. 3.”
Комисията не е подкрепила предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77:
“§ 77. В Кодекса за социалното осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54б, ал. 3 след числото “107” се добавя “ал. 1, т. 1 – 4”.
2. В чл. 54в, ал. 3 след думите “чл. 106, ал. 2” се добавя “и чл. 107, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
По § 77? Заповядайте, госпожо Тоткова.
Росица Тоткова (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз искам да си оттегля предложението по т. 2, защото смятам, че предложението на вносителя е коректно и ще го подкрепя.
Освен това комисията е направила корекцията в т. 2, където вместо ал. 2 на чл. 54в трябва да бъде ал. 3 на чл. 54в. Това е тази част от Кодекса за социалното осигуряване, която е свързана с обезщетението за безработица, и мисля, че режимът, който се прилага при всички останали правоотношения, трябва да важи и за тези, които са включени като възможност за прекратяване на служебните правоотношения по чл. 107, ал. 3.
Така че аз си оттеглям предложението по т. 2. По т. 1 сме говорили, затова няма да взема отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Дали има други желаещи? Не виждам.
(Председателят започва поименна проверка на кворума. Списъкът се прилага към протокола.)
Следващото заседание ще бъде в сряда.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 9,45 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков


Секретари:
Ралица Агайн

Иво Цанев