Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-10-17

Председателствал: заместник-председателят Юнал Лютфи
Секретари: Величко Клингов и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Добро утро, уважаеми народни представители!
Днес, 17 октомври 2003 г., имаме необходимия кворум.
Откривам днешното пленарно заседание.
Има думата за процедура госпожа Мингова.
Анелия Мингова (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, имам процедурно предложение да започнем пленарното заседание днес с разглеждане на т. 13 от дневния ред, което е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местните избори. Бързото влизане в сила на този закон се налага поради факта, че предметът на законопроекта касае освобождаването от данъци и осигурителни вноски на възнагражденията на някои членове на избирателни комисии, а това трябва да стане преди заплащането, което пък ще стане в момента, в който изборният процес приключи.
Моля ви да го разгледаме като първа точка, след което да продължим по дневния ред, докъдето стигнахме вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, госпожо Мингова.
Наистина, аргументите са сериозни.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение днешното заседание да започне с разглеждането на точка тринадесета от дневния ред – първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори.
След това ще продължим с дневния ред, както е приета програмата в сряда.
Гласували 112 народни представители: за 103, против 5, въздържали се 4.
Предложението се приема.

Започваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ.
Има думата госпожа Анелия Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви.
Уважаеми дами и господа, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори, внесен от Анелия Мингова.
На извънредно заседание, проведено на 15 октомври 2003 г., комисията разгледа законопроекта. Той беше представен от вносителя. Бе посочено, че предлаганото изменение е предизвикано от създадените практически проблеми при набирането на членове в избирателните комисии, тъй като определените им възнаграждения са недостатъчно високи и облагането с данъци, както и плащането на осигурителни вноски, би демотивирало лицата от участие в комисиите.
Освобождаването от данъци и осигурителни вноски би стимулирало членовете на комисиите да изпълняват добросъвестно задълженията си, а поради ниските суми би засегнало незначително приходната част на бюджета. Бе посочено, че законопроектът е съгласуван с Министерството на финансите.
При проведената дискусия членовете на Комисията по правни въпроси изразиха принципна подкрепа за законопроекта, като се обединиха около становището, че освобождаването от данъци и тежести на възнагражденията, получавани за периода до обявяване на изборните резултати, не трябва да се отнася до членовете на Централната избирателна комисия за местни избори, поради високия размер на техните възнаграждения.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси реши единодушно да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори, № 354-01-97, внесен от Анелия Мингова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, доц. Мингова.
Чухте доклада.
Няма други становища на съпътстваща комисия.
Госпожо Мингова, моля да вземете отношение като вносител.
Анелия Мингова (НДСВ): Уважаеми колеги, в допълнение на това, което чухте от доклада, искам да посоча откъде дойде проблемът сега да направим такова предложение за изменение и допълнение.
В предходното изменение, което ние с вас приехме преди около два месеца, беше включена една разпоредба, според която възнагражденията на членовете на комисиите се освобождават от данъци и други тежести, но това се отнасяше единствено до тези възнаграждения, които членовете на комисиите получават за еднократни заседания, провеждани след приключване на изборния процес. Не беше третиран въпросът за това дали се облагат възнагражденията, които членовете на комисиите получават за работата си до момента, в който се обявят изборните резултати.
Поради действието на правния принцип по аргумент за противното това веднага означава, че след като ние сме уредили освобождаването от тежести и данъци само за следизборния период, то, по съображения от този принцип, възнагражденията до приключване на изборния процес следва да се облагат. А същевременно беше посочено, че в досегашните провеждани избори, както парламентарни така и местни, при действащото законодателство за членовете на секционните избирателни комисии, например, никога не е възниквал този проблем, но това е било въпрос на тълкуване. При настоящата позитивна правна уредба такова тълкуване не може да бъде направено поради този изричен текст, за който споменах преди малко. Ето защо е нужно изрично в закона да посочим кои възнаграждения се облагат с данъци и по тях се дължат вноски и кои – не.
В тази връзка аз направих това предложение, което в първоначалния си вариант визираше всички възнаграждения – и тези, които се получават до приключване на изборния процес, и тези, които се дължат впоследствие, ако има такива заседания на комисиите и предвидих, че това важи за всички членове на всички видове избирателни комисии.
В дебатите в комисията колегите – членове на комисията, изразиха виждане, че не би трябвало да се освобождават от данъци и от осигурителни вноски възнагражденията на членовете на Централната избирателна комисия и то тези, които се получават еднократно до приключване на изборния процес, тъй като те всъщност се доближават до възнагражденията, които получава един народен представител, и няма основание от такова освобождаване.
Всички единодушно се обединихме около това в крайния вариант на текста, който се предлага, да бъде уточнено, че освобождаването от данъци и такси визира възнагражденията на всички членове на комисии, включително и на Централната избирателна комисия, но само за тези от тях, които се получават след обявяване на изборните резултати и визират техни заседания и ангажименти в един последващ период от време.

Що се отнася до възнагражденията, които сега ще получат всички членове на комисии за дейността си до приключване на изборите, данъци, такси и осигурителни вноски не следва да се плащат за членовете на общинските и на секционните избирателни комисии, тъй като от представената справка от членовете на ЦИКМИ стана ясно, че на всички тях възнагражденията не са високи и всъщност бюджетът не би пострадал, ако приходната част не получи средствата от данъци, респективно в бюджета на НОИ не постъпят тези суми, които се дължат от осигурителни вноски. Така че за тези първоначални възнаграждения данъци и осигурителни вноски да се дължат само от членовете на Централната избирателна комисия.
В тази връзка в комисията единодушно се обединихме такъв текст да бъде предложен. Аз имам готовност, ако вие изразите принципна подкрепа със законопроекта, още в това заседание да ви предложа текст, така че да можем да го гласуваме и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Чухме и вносителя на законопроекта. Мисля, че абсолютно справедливо е предложението и бързането за приемането на този законопроект.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Предлагам да преминем към гласуване на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
За процедура думата има госпожа Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Господин председател, искам да направя формално процедурно предложение да разгледаме законопроекта и на второ четене на това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте процедурното предложение законопроектът да бъде разгледан на второ четене на това пленарно заседание.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение се приема.
Имате думата за докладвате закона за второ четене, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова:
“Закон
за изменение и допълнение на Закона за местните избори

§ 1. В чл. 24, ал. 10 изречение второ се отменя.
§ 2. В Чл. 33 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Възнагражденията на членовете на общинските и секционните избирателни комисии, както и възнагражденията по чл. 24, ал. 10, не се облагат с данъци по Закона за облагане на доходите на физическите лица и върху тях не се дължат осигурителни вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване.”
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Законът влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата по законопроекта? Няма желаещи.
Моля, гласувайте на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори.
Гласували 117 народни представители: за 116, против 1, въздържали се няма.
Законът е приет.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви, господин председател. Благодаря и на всички колеги за разбирането и решаването на този много спешен практически въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ – продължение.
За процедура думата има господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин председателю, предлагам към гласуваните вчера представители на Министерството на финансите да влязат в залата да прибавим още и госпожа Калина Златанова – началник на отдел “Данъчни нормативни актове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Имамов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата на представителя на Министерството на финансите.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение се приема.
Моля представителите на Министерство на финансите да заемат своите места.
Продължаваме с дискусията по първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
Има ли желаещи за изказване?
Има думата господин Петър Жотев.
Петър Жотев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Господин председател, вчера направих процедурно предложение - след като бяха чути много въпроси и нито един от тях не получи разрешение, някакъв отговор или разяснение – помолих представител на вносителя, цял заместник-министър имаше вчера, вероятно и днес е тук, да отговорят на поне част от тези въпроси, за да направят безпредметна, може би, част от дискусията. Вчера имаше само един монолог – поток от въпроси без никакъв отговор. Днес не виждам нито единия вносител, който си стои в БНБ, нито другия вносител. Този законопроект е увиснал и това е очевидно, господин председател, защото той е извън контекста на философията, с която ще ни запознае правителството по отношение на пакета данъчни закони, който ще важи за 2004 г. Тъй като не виждам желание от страна на правителството да вземе отношение, искам да изразя своето становище по внесения законопроект. Категорично не съм съгласен с това, което предлагат бившият колега Искров и господин Валери Димитров като председател на Икономическата комисия. Той е извън контекста на философията, която все още не знаем, която ще изповядва правителството по отношение на данъците през следващата година. Нямаме философията, нямаме политиката, нямаме стратегията. След това на тази основа ще се изгради бюджет 2004 – това го няма.
Второ, не са състоятелни доводите на вносителите, когато обосновават тезата, че трябва да се бърза с този законопроект. Вчера господин Имамов направи плах опит да ги подкрепи, но това няма как да прозвучи убедително. Защо? Казва се, че са необходими около 60 дни технологично време. Законът веднага да бъде приет, така че след 60 дни да могат да се отпечатат бандеролите, заводите, които произвеждат цигари, да бъдат готови, така че от 1 януари да имаме нови цени на цигарите. Въпросът е обаче защо трябва новите цени на цигарите да влязат в сила от 1 януари 2004 г.? Защо? Ако нормално се следва логиката на бюджетния процес и тук обсъдим и приемем пакета от данъчни закони, след които приемем бюджет 2004 и част от тези закони бъдат за увеличаване на акциза на цигарите, тогава спокойно парламентът може да приеме, че поради необходимостта от технологично време, необходимо на заводите, произвеждащи цигари, да въведат новите бандероли, акцизите за цигари биха могли да влязат в сила от февруари или от началото на март – в такъв срок, какъвто ни посочи представител на правителството и ни убеди, че това е необходимо. Няма никаква логика това законче да бъде изнесено извън контекста на това, което ще гледаме по отношение на бюджета за следващата година.
На следващо място, не мога да се съглася с начина, по който се готвим да отговорим на изискванията на Европейския съюз по отношение акцизите на цигарите. Категорично не съм съгласен с приетата технология, при която се натоварват бюджетите на всички потребители на цигари – на пушачите. Съгласете се, че въобще не е едно и също още отсега хората да започнат да плащат по-високи акцизи, да пълнят републиканския бюджет, след това да влезем в така наречения “преходен период” в рамките на следващите пет години след приемането ни в Европейския съюз и тогава да продължи приспособяването към ставката на акцизите, която важи в Европейския съюз. Петгодишен преходен период е предостатъчно време за въвеждането на каквото и да било по отношение на хармонизацията на българската икономика с европейската, на каквото и да било! В това число и по отношение на акцизите на цигарите, независимо, че разликата е огромна. Нека да не забравяме, пак в подкрепа на това мое твърдение, че този график е неприемлив и че тази стъпка на рязко увеличаване на акцизите е неприемлива.
И още нещо: в България липсват съпътстващи мерки, които да ограничат потреблението на тютюн и цигари. Липсват такива мерки! Тук обвинението не е само към това правителство. Никога в България не е имало силна, ясна политика, придружена от всякакви мерки – административни, икономически, образователни и т.н. по отношение намаляване потреблението на цигари. Ние се сравняваме с Европейския съюз, сравняваме се и с Америка, със Съединените американски щати, но нито в едната държава, нито в другата група европейски страни не действат така безхаберно по отношение на този проблем – вредата от тютюнопушенето. Тук не се прави нищо. Виждаме 10-годишни деца, които продължават да се тровят, още от 10-годишна възраст влизат в контингента на тютюнопушачите. Даже бих казал, че програмата на училищата навремето, преди демократизацията, беше по-добра от това, което е сега – пълно безхаберие на Министерството на образованието в това отношение! И само това министерство ли е? Цялата държава е загърбила този проблем. Парламентът също го е загърбил. Всички институции в България са го загърбили. Но по отношение на акцизите, разбира се, правителството няма да забрави да си прибере тези допълнителни средства, от които вероятно то смята, че има нужда, сякаш не може да ги вземе от други места, а трябва да посегне на този въпрос. Ако този проблем – тютюнопушенето, е комплексно обвързан, да гледаме някакъв график, който да е близък и бързо да ни нареди сред страните от Европейския съюз. Но при нас не е така, изобщо не е така! Затова смятам, че Министерството на финансите трябва да разгледа своята политика по отношение на графика за достигане нивото на акцизите до това ниво, което е в Европейския съюз. И това въвеждане да започне в последната година, преди България да стане членка на Европейския съюз. Не по-рано! Защото доходите в България въобще не се повишават с темпа, с който хората биха могли да посрещнат тези допълнителни разходи. От тази гледна точка изводът, който правя е, че наистина внесеният законопроект от Искров и Димитров е ненавременен, неподготвен правилно, не е в хармония с философията на данъчните закони, които ще представи правителството, поради което аз не мога да го подкрепя и бих помолил всички колеги, които виждат, че това е направено неподготвено, по аматьорски начин, извън контекста на философията на Бюджет 2004, също да не подкрепят този законопроект. Благодаря.
Гиньо Ганев (КБ, от място): Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Жотев.
Има ли желаещи за други изказвания?
За реплика има дума народният представител Алиосман Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин Жотев, наистина понякога тук се водят монолози, но за да има диалог, е необходимо да има някаква форма на разбирателство, някакви допирни точки. Вие няколко пъти повторихте думата “философия”, “философия на акцизите” и т.н. Според мен тази философия е пределно ясна, господин Жотев! Моля Ви да отговорите с “да” или “не” на следния въпрос: по мои разчети през 2009 г., вчера го казах, кутия “Виктори” ще струва между 4 и 5 лв. Това го изискват задълженията, които сме поели към Европейския съюз. Кажете ми, господин Жотев, това трябва ли да стане или не, независимо от това дали аз или Вие ще бъдем в тази зала през 2009 г., дали ние ще бъдем на власт или вие! Трябва ли да стане, за да отговорим на тези изисквания, трябва ли да работим в посока на утвърждаване на законосъобразен и здравословен начин на живот, съответстващ на европейските стандарти, или да стимулираме някакви други форми на засилване на тютюнопушенето, алкохолизма и т.н.?
Точно в тези страни в момента се предприемат драконовски мерки за ограничаване на тютюнопушенето. Трябва ли да приемем тези мерки или не? Отговорете ми, господин Жотев, с “да” или “не” и да не разтягаме дискусията като тинейджърска дъвка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Имамов.
Има ли друга реплика към Петър Жотев? Няма.
Господин Жотев, имате думата за дуплика.
Петър Жотев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Имамов! Простете ми, но с “да” или с “не” няма да Ви отговоря. Отдавна в България мина времето, когато така някой е притискал някого другиго да отговаря с “да” или “не”. Аз съм народен представител и ще Ви кажа, че както Вие, така и аз, надявам се и всички останали народни представители имат едно и също отношение, независимо кои са пушачи или не, по отношение точно на проблема с тютюнопушенето.
Проблемът обаче, господин Имамов, е, че драконовските мерки, за които Вие говорите, вашето правителство и двамата Ви колеги, които внасят този законопроект, сякаш ги разбират само като увеличение на цените на цигарите. Това е най-малкото драконовска мярка. Защото, прощавайте, ако Европейският съюз по този начин смята, че решава проблемите, много се лъжете. Защото и 10 евро да струва една кутия “Марлборо”примерно, само че е двойно по-евтино, по джоба на европееца е да си купи колкото си иска кутии цигари. Но по джоба на българина това не е. Драконовските мерки се изразяват в съвсем други компоненти и аз се надявам, че вие разбирате за какво става въпрос. Както съм убеден, че всички, които ни гледат в този момент, и които слушат този дебат, знаят за какво става въпрос.
Няма ги тези драконовски мерки! Това го няма в България. Вие обаче, и подкрепяното от вас правителство, просто прибирате пари в бюджета, подготвяте се със следващия бюджет да приберете още пари. Защо говорите за 2009 г., господин Имамов? Защо не говорите за 2012 г.? Нима не сте чели как е протекъл преговорният процес? Нима не сте чували за тези 5 години, за които Ви говорих? Пет години преходен период са достатъчни за всяко нещо, което може да се приспособи. Говорим за 2012 г. и не мислете, че доходите на българина ще бъдат така отчайващо ниски, когато станем членове на Европейския съюз. Няма да е така! Вие ще управлявате най-много още две години. След това обаче, надявам се, че ще дойде друга политическа сила, която няма така щедро да обещава като вас, а просто ще се хване да вдигне жизнения стандарт в България. Така че 2012 г., която е всъщност крайният срок за въвеждането на този акциз, равностоен на Европейския съюз, съвсем не е фатално тогава, в последните години да се повишат рязко акцизите.
Отново приканвам Министерството на финансите да си свърши работата, да влезе в диалог с експерти и неправителствени организации – тези, които наистина биха желали да видят драконовски мерки по отношение на тютюнопушенето, но не непременно и не най-вече цените на цигарите, и наистина в България да се работи по проблема тютюнопушене, вредата от него и борбата с него. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Жотев.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Има думата народният представител Георги Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин председател, уважаеми народни представители! Законопроектът, внесен от господата Искров и Димитров, много сериозно засяга джоба, ежедневието на българските граждани, на пушачите. Но не само на пушачите, господин председателю, защото ние разбираме, че главата на едно домакинство така както разпределя своите пари, влияе и на благосъстоянието на семейството, на възможностите за едни или други разходи.
Количествените измерители на промените, които се предлагат, са много сериозни. Вие виждате, че става дума за скок на цените с около 25 до 30% - и на цигарите с филтър, а особено на цигарите без филтър , на един път.
Едновременно с това се предлага намаляване на цените на пурите, на пуретите с над 75%.
Господин председателю, когато се правят такива предложения, отговорност преди всичко на правителството на страната е да внесе съответния законопроект със сериозни мотиви, да обясни сериозно причините, които налагат такива ръстове, да обясни по какъв начин отчита всички последици от едно такова решение и, разбира се, да постави това предложение в контекста на проектобюджета за следващата година.
Нищо от това не е направено от правителството в дадения случай. По-скоро имаме пореден пример на бягство от отговорност, на вършене на точно обратното на онова, което едно отговорно правителство трябва да свърши.
Защо си позволявам да поставя въпроса по този начин? Първо, господин председателю, непонятно е все пак защо двама народни представители внасят това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Кое е непонятното? Има и други законопроекти.
Георги Пирински: Непонятното е следното, ако разрешите да обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да.
Георги Пирински: Казва се, че няма време правителството да разгледа този въпрос и да го внесе, и за да пести време се внася по този начин. Това е несъстоятелно. Договорките с Европейския съюз не са от вчера. Известен е графикът на нарастване на акциза, известен е опитът от 2002 г., за който се говори в мотивите. Никакви обяснения, че нямало време, не издържат. Това е едната страна.
Втората страна е, че, както знаем, господин председателю, по въпроса за Закона за акцизите в правителството и в мнозинството има един много остър спор. Той е за безмитната търговия.
Има внесен законопроект от министъра на финансите във връзка с чл. 12 от закона, който третира режима на безмитната търговия, който не се движи в парламента, дискутира се в печата и очевидно е свързан с много сериозни интереси. Даже правилникът на Народното събрание, господин председателю, не Ви позволява да разглеждаме този законопроект без да се разглеждат всички други законопроекти, предвиждащи изменение на Закона за акцизите.
Възниква въпросът дали пък с този начин на вкарване на законопроект от двама народни представители мнозинството не иска да заобиколи много тежкия за него проблем какво да е отношението му към безмитната търговия. Задаваме си го като въпрос.
По-нататък, господин председател, в момента правителството е изправено пред доста тежкия проблем да спази или не своите обещания пред българското общество за поетапно намаляване на данъците – и данъците върху личните доходи, и корпоративния данък. Министърът на финансите заяви, че не всяка година непременно трябва да се свалят данъците, че не непременно всъщност трябва да се изпълняват обещанията на правителството.
Напоследък сме свидетели на частични съобщения, че правителството се мъчи, маневрира, търси, смята как все пак да намали данъка на 20% печалба, как евентуално да вдигне необлагаемия минимум до 120 лв.
Възниква поредният въпрос, господин председателю, дали пък тези 100 – 150 млн. лв. не са нужни, именно за да се позапушат тези дупки, да се каже: ето, ние в края на краищата си изпълняваме обещанията. Това са все въпроси, на които едно отговорно правителство е длъжно да отговори пред Народното събрание.
Какво виждаме вместо това? Внася се законопроект, за който в пленарната зала не се чуват мотивите на вносителя. Господин председателю, Вас правилникът Ви задължава, а ние и друг път сме имали с Вас тази дискусия, преди да дадете ход на обсъжданията след изказвания на народните представители да изискате в рамките на 10 мин. вносителят да мотивира своите предложения. В случая нито господин Искров, не зная дали господин Димитров ги е мотивирал, но това би било формално мотивиране. Фактическите мотиви са мотиви на правителството и то трябваше да се изправи тук и да ги заяви ясно.
И по-нататък, господин председател, вече по самите предложения. Възниква въпросът дали в еднаква степен следва да бъдат прилагани тези ставки на акцизите по всички видове цигари? Дали пък договорките с Европейския съюз не третират определени видове цигари, а правителството интерпретира, както на него му изнася, тези договорки и ги разпространява върху всички видове? Дали и непременно това е причината – бандеролите и необходимостта от утвърждаването на нови цени 60 дни преди настъпването на новата календарна година, за да се бърза така припряно с приемането на този законопроект?
И най-накрая, господин председателю, защо го няма § 3? Защо няма изрично изписано, че се предвижда тези промени да влязат в сила от 1 януари 2004 г.?
Може би Ви е направило впечатление, господин председателю, че в доклада на Комисията по бюджет и финанси, представена от господин Имамов, е отбелязано, че законопроектът е приет с 12 гласа "за" и 1 "въздържал се". Аз се въздържах да подкрепя законопроекта, независимо че отчитам формалното съображение, че не бива да се допусне хаос на пазара от рода на онзи, който възникна в началото на 2002 г. И ако наистина е необходимо процедурно, от формална гледна точка да се фиксира отсега друга цена и друга акцизна ставка, която да даде възможност за едно нормално минаване в следващия сезон, може и да има място за такъв законопроект. Но аз и тогава зададох въпроса защо нито в мотивите на вносителите, нито в придружителното писмо, нито в някакъв текст на законопроект, предложен ни от правителството в допълнение, не се фиксира датата 1 януари 2004 г.? И предложих да има такъв текст. В доклада господин Имамов е маркирал, че е възникнал такъв въпрос, но не и че има еднозначно становище на комисията да се включи такъв текст. Може би е грешка на редакцията, може би господин Имамов сега ще потвърди включването на такъв текст. Но аз поставям въпроса, господин председател, все в контекста на тези непонятни процедурни и същностни пороци на разглеждания от нас законопроект. Нещо повече, внушаваше ни се, че едва ли не този законопроект трябва да бъде приет и на първо, и на второ четене така, както понякога ратифицираме закони, без много-много дискусия, без необходимост от внасяне на писмени предложения между първо и второ четене. Аз недоумявам въз основа на какво се прави подобно хипотетично предположение, че може и така да се постъпи с този законопроект. Единственото ми обяснение е, че по всякакъв начин се бяга от тези въпроси, които са били повдигнати и вчера в пленарната зала, които и днес звучат.
Ето защо, господин председателю, от хода на цялата тази дискусия, от оглушителното мълчание на правителството по този въпрос, всички въпроси, които бяха поставени, остават без отговор? И възниква въпросът дори дали е достатъчно човек да се въздържи или при липса на по-убедителни доказателства категорично да гласува "против" този законопроект. Все още очаквам в тази пленарна зала да чуя някакъв сериозен довод за подкрепяне на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Пирински.
Искам само да Ви кажа, че формално процедурата по започването на обсъждането на законопроекта е спазена, съгласно правилника. Вчера един от вносителите – народният представител Валери Димитров, е докладвал мотивите на законопроекта, идеята, философията, но по принцип с някои от тезите във Вашето изказване съм съгласен. Наистина правителството също трябва да вземе думата и да убеди народното представителство кое налага това изменение на този законопроект.
Има думата за реплика народният представител Петър Жотев.
Петър Жотев (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Пирински! По принцип съм съгласен с почти всички доводи, които изтъкнахте, въпросите, които поставихте и на които до този момент няма отговор. Репликата ми към Вас е по повод на проблема заводите за производство на цигари и 1 януари, връзката между тези две неща.
Каквото и да се случи, господин Пирински, аз съм дълбоко убеден, че това правителство отново ще допусне същия хаос, който видяхме миналата година – тогава, когато масово из София, и в цялата страна се продаваха цигари на цени по-ниски от тези, обявени по новите бандероли. И може би, господин Пирински, то е и целта, това е този стъпаловиден график - всяка година маса търговци да правят своята далавера, защото това правителство няма механизмите, няма капацитета да контролира и да въведе ред в този хаос с търговията с цигари. Всеки път става това. Миналата година се видя. Видя се от пушачи, видя се и от непушачи. Така че, господин Пирински, според мен не бива да се заковава този срок 1 януари.
Според мен няма никакъв проблем, когато се приемат всички данъчни закони, да се каже, че поради определени технологични причини въвеждането на акциза няма да започне от 1 януари. Ако приемем законите и бюджета, който да действа от 1 януари 2004 г., акцизът за цигарите, примерно, ще бъде от 1 март. Още едно облекчение, още една глътка въздух във финансовия джоб на данъкоплатеца. Защо трябва да се бърза? Аз обосновах вече, че само правителството печели от това, като пълни със 100-150 млн.лв. своя бюджет. Никой друг. И каузата Европейски съюз по никакъв начин не може да защити необходимостта да се вдигат толкова драстично акцизите върху цигарите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин Жотев.
Има думата за дуплика народният представител Георги Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин Жотев, аз се придържам към разбирането, че човек или правителство са невинни до доказване на противното. Вие по презумпция вменявате в правителството зла умисъл да поддържа хаос на пазара. Аз не мога предварително да се съглася с Вас даже поради това, че мотивите на този законопроект са именно да се избегне ситуацията от началото на 2002 г. Казва се, че 60 дни по-рано ние трябва да сме с утвърдени цени, Министерският съвет да приеме постановление и т.н., и т.н. Но, пак повтарям, това за мен звучи в най-добрия случай като формална причина за едно крайно, по същество ненормално процедиране с целия този проблем. И затова заявявам, че ако правителството не е в състояние да ни убеди, че наистина ще бъде не само избегнат хаосът, но, че поначало са обосновани тези завишения по всички видове цигари, че са отчетени всички бюджетни и други аспекти на това решение и не на последно място, и аспектът контрабанда, защото мотивировката за свалянето цената на пурите е, че по такъв начин се намалява диференциалът между вътрешна и външна цена, че са намалява стимулът за контрабандиране, за незаконна търговия, какво се прави по отношение на с 25-30% засиления стимул за контрабанда на цигари в резултат на тези завишения? Къде са мерките за овладяване на този импулс? Къде поне е маркиран този проблем, тъй като аргументът с пурите с обратна сила важи и за цигарите?
Така че по същество изцяло ненормално процедира правителството по този въпрос. Въпросите остават без отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има думата господин Стамен Тасев – заместник-министър на финансите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ТАСЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да ви върна назад и да дам малко исторически факти от 2001 г. насам. С преговорна позиция по Глава десета "Данъчна политика", която е депозирана в Европейската комисия на 30 март 2001 г., е предложено следното: Република България предвижда да въведе единна ставка по отношение на цигарите със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите не по-късно от 1 януари 2006 г. С това отговарям на вчерашния въпрос на господин Муравей Радев защо ще се уеднаквят ставките на цигарите с филтър и цигарите без филтър. След това на искането на България да има преходен период до 2012 г. се получи отговор, който също ще ви прочета.
"Европейският съюз взема предвид, че България поддържа искането си за преходен период за цигарите до 31 декември 2011 г. по отношение достигане на минималния размер на акциза за Общността. Въз основа на предоставената от България информация, имайки предвид икономическите и социалните последствия за България от привеждането на акцизите върху цигарите до необходимите минимални нива до датата на присъединяване, Европейският съюз може да приеме искането на България при условие, че преходният период няма да продължи след 31 декември 2009 г."
На базата на това България е представила ревизиран календар за хармонизирането с Директивата, който е с начало 2002 г. и край на 31 декември 2009 г.
Сега ще ви дам няколко цифри, които се отнасят за цигарите. Промените в акциза на цигарите се правят не всяка година, а се правят през две години. Всички познаваме цигарите "Виктори" и сме ги вкарали в употреба, надявам се, че ще помогнем на продажбата на повече цигари "Виктори". От 2001 г., когато продажната им цена е била 86 ст., е променена и през 2002 г. става 1,20 лв. Колко е увеличението – 34 ст. От 2002 до 2004 г., когато възнамеряваме и предлагаме да направим следващото намаление, те ще струват 1,54 лв. От 1,54 лв. през 2004 г. и 1,20 лв. през 2002 г. – отново виждате увеличение в продажната цена – 34 ст. Според графика, който е предвиден и е съгласуван с Европейския съюз, през 2006 г. ние предвиждаме цигарите "Виктори" да станат 1,91 лв. или увеличение от 37 ст. След още две години цигарите ще станат 2,61 лв., което означава 70 ст. повишение. Вече в 2009-2010 г. цигарите ще струват 4,00 лв. или увеличението ще бъде 1,40 лв. Ако вие упреквате Министерството на финансите, че не увеличава плавно акциза, не бих приел такъв упрек, защото предишното увеличение е 34 ст. и сега ще имаме 34 ст., след това ще имаме 37 ст. и най-накрая последните години е най силното увеличение на цигарите – 70 ст., 1,40 лв. последната година.
Искам да отговоря и на въпроса за пуретите. Преди години, когато се е определял акцизът на пуретите, от Министерския съвет са установени изключително високи цени, които правят тези пурети и пури по-скъпи, отколкото в Европа. Тяхното потребление е незначително малко и по същество няма влияние върху бюджета. Иначе приходите от акциз, които са на стойност около 780 млн. лв., знаете, че биват изразходвани съвсем по предназначение – здравеопазване и т.н., т.е. тези пари не отиват и не биват изразходвани нецелесъобразно.
Искам да благодаря на вносителите на този законопроект, защото наистина те създават условия за едно нормално навлизане на новите бандероли. Предвиден е двумесечен срок, в който производителите трябва да заявят своите бандероли, те трябва да бъдат отпечатани. Тази година предвиждаме специални бандероли, които ще имат и холографски знак, надявам се.
Давам ви пример с вносните цигари. Вносителите на вносни цигари са задължени да имат върху кутиите си бандерол, който знаете, че се залепва. Технологията предвижда, че тези бандероли трябва да бъдат отпечатани. Трябва да бъдат изпратени в чужбина и да бъдат налепени на тези цигари. Затова е този срок, който се изисква.
По същия начин сме процедирали с българските производители – те вече са уведомени за намерението и за предложението, Министерството на икономиката е уведомило българските производители, които извършват подготвителна работа за това какви количества те ще заявят. Тоест, това е един процес, който е свързан с планиране, разпространение и отчетност, която, надявам се, ще гарантира по-добрия контрол на Министерството на финансите в областта на търговията с цигари.
Смятам, че Министерството на финансите прави всичко възможно да сложи по-добър ред от съществуващия досега в търговията с цигари. Надявам се, че ще имаме и други поводи да обсъждаме проблема с безмитните магазини и въобще продажбата на цигари в страната. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
За изказване има думата народният представител господин Нихризов.
Йордан Нихризов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се натрупаха доста въпроси. Представител на Министерството на финансите днес се опита да отговори на част от тях и на мен ми стана ясно защо тази банка, която поема представителите на правителството, е празна. Защото на първия въпрос господин заместник-министърът благодари на нашите колеги, че са решили да внесат един законопроект. Отговорът се оказа много прост – защо те, а не Министерството на финансите. Просто Министерството на финансите не е готово с пакета от законопроекти по акцизите, вследствие на което някой друг трябва да свърши тяхната работа и това обикновено са колеги от мнозинството. Това е простичкият отговор на първия въпрос - защо нещата се делят на две.
Един много по-важен отговор, който прозвуча тук – господин заместник-министърът каза едно кратко изречение: ние предложихме до 2012 г. отлагателен период, но виждате ли, Европейският съюз каза: “Не!”. А къде е позицията на България? Къде са националните интереси? Къде са нашите интереси, които защитаваме? Чии интереси защитава това правителство? Просто отговорът е, че правителството се провали в тези преговори и оттам нататък в момента това трябва да се носи на гърба на българския данъкоплатец и на всички онези, които потребявате лошата стока цигари, а те са много в България.
Съседна нам Гърция, която е отдавна в Европейския съюз все още ползва такива отлагателни срокове. И аз ще върна нещата още малко назад.
Спомняте ли си случая с “Козлодуй”? И там имаше провал на правителството в преговорите, и там всичко се стовари върху главата на българина, от което възниква най-важният въпрос: чии интереси защитава това правителство? И когато то реди поредния си провал в преговорите, не превръща ли Европейския съюз в едно плашило, което може да доведе дотам, че българинът да стане не желаещ да се присъедини към Европа, а евроскептик? Защото с подобни действия можем да достигнем дотам.
Има го и вторият момент. Вие говорихте за цената на цигарите и за това как тя плавно се повишава. Само че никой не казва дали по същия начин българинът ще може да купува тези цигари. Дали ще има достатъчните доходи на европеец или ние само ще налагаме на гърба му нови тежести?
Господин Имамов говореше за нещо по-различно – да погледнем на въпроса комплексно. Господин Имамов, можем да погледнем комплексно. Например, едно допълнително комплексно разглеждане може да ни зададе въпросът: ами, ако с повишаването на цената на цигарите вземе пък че се увеличи престъпността сред тези, които не могат да си ги платят, това не е ли погледнато комплексно на въпроса?
Алиосман Имамов (ДПС, от място): Много далеч отидохте!
Йордан Нихризов: Отива се много далеч, но това са резултатите от провала на едни разговори, когато някой се е разходил някъде и най-накрая казва: “Така ми наредиха, така постъпвам!”. Защото това е манталитет от миналото, вложен в хора, които са готови да се съгласяват на всичко, стига да е удобно на тях и да бъдат на съответните постове. Затова аз казвам, че ще гласувам срещу този законопроект, защото той не е внесен от правителството, което се крие зад хора, наши колеги, за да може оттам нататък да скрие огромната лъжа за това, че то не си е свършило работата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Господин Пирински, имате думата за реплика.
Георги Пирински (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин Нихризов, не сте точен като казвате, че Министерството на финансите е трябвало да бъде вносителят. Той няма право да бъде вносител, както нито едно министерство няма право да бъде вносител на законопроект в Народното събрание. Вносител може и трябва да бъде единствено правителството. И именно правителството бяга от своята отговорност днес тук с това, което се случва. Проблемът е не чисто и не просто данъчен. Проблемът е дали правителството е в състояние да проведе онези реформи, които да му позволят да състави един бюджет, който да бъде и балансиран на стабилна основа, и да осигурява онзи растеж, който е необходим. Ето защо, без да съм адвокат на Министерството на финансите, а напротив, аз ще отправя своя упрек и към тях, смятам, че въпросът трябва да бъде поставен от гледна точка на отговорността на правителството като правителство, а отговорността на Министерство на финансите е, че министърът на финансите се съгласява този въпрос да бъде гледан днес тук, в негово отсъствие. Защото, ако той като министър е на равнището на своите отговорности, той категорично ще възрази този въпрос да се гледа без него и, напротив, ще дойде тук и ще даде обяснение.
И, предлагам ви все пак, по още един въпрос да сме още малко по-прецизни.
Преговорите в Европейския съюз, както и вие, както и всеки друг съзнава, не са преговори в онзи смисъл, където има две равнопоставени страни.
В много отношения това са преговори за условията за присъединяване към една организация. Толкова по-успешна е една страна в договарянето на възможно най-изгодните условия, колкото по-единно, независимо от вътрешните политически борби излиза пред външния партньор. Ето защо ми се струва, че трябва да преодолеем този цикъл, когато сме в управление да казваме, че друго е невъзможно да се договори освен онова, което горе-долу се получава, и когато сме в опозиция да възприемаме ползата на това, че се продават националните интереси.
Има място за критика, не споря! Но, трябва да разберем и като парламент, и като общество, че трябва да имаме съзнанието за сложността на проблема и преди всичко да търсим общонационалната позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Пирински.
Има ли други реплики?
За втора реплика има думата господин Петър Жотев.
Петър Жотев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нихризов. Поздравявам Ви за изказването, което направихте и за категоричната позиция по отношение на това кой всъщност е отговорен за това днес да гледаме един недобре подготвен закон извън контекста на това, което ни предстои да гледаме при Бюджет 2004.
Това е принципна позиция, господин Нихризов. Това е принципна позиция, господин Пирински.
Има отговорност и правителството трябва да наследи онова, което са тръгнали да правят от предишното правителство. Има позиция, при която България казва: на нас, поради специфичните условия са необходими пет години преходен период. И това е заявено по време на предишното правителство. Следващото правителство просто не трябва да взема предвид това, че самото то е друго правителство и трябва да има други цели, а трябва да защити националния интерес. Тоест, когато се върне позицията на Европейския съюз, а тази позиция винаги се връща, ако ние робуваме на целта непременно бързо да поставим световен рекорд по бързо приключване на глава – да, естествено, тогава преговорите могат да завършат светкавично. Получаваме по всяка преговорна глава реакцията на Брюксел, подписваме, капитулираме!
А защо Полша не прави така, уважаеми дами и господа? Защо толкова дълго тя преговаряше по отношение на Глава “Селско стопанство” и само Полша ли? Ами, Чехия, Унгария? Всички останали страни защитиха националния си интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие на кого правите реплика, господин Жотев? Нали правите реплика на господин Нихризов?
Петър Жотев: Господин председател, отново искам да кажа, че това, което каза господин Нихризов – това е позицията. Трябва да има съвместимост на всички правителства, които работят по каузата – България в Европейския съюз, но отстоявайки националния интерес на нашата страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Нихризов, имате думата за дуплика.
Йордан Нихризов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пирински! Аз напълно разбирам Вашата реплика, тъй като между мен и Вас има една разлика – отношението между управляващи и опозиция.
Ясна ми е позицията, с която Вие индиректно защитавате Министерството на финансите, защото като заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси Вие отлично знаете, че всеки пакет от данъчни закони, който се внася в правителството, се готви от Министерството на финансите, така че ние не можем да разделим министъра на финансите като член на правителството от неговите функции като министър.
Но има нещо друго интересно – да, в България по въпросите с преговорите с Европейския съюз трябва да има консенсус, за да може едно правителство, което преговаря, да има силна позиция, но този консенсус трябва да бъде изграден, господин Пирински, според мен, на основата на защита на националните интереси. Това е нещо, което каза господин Жотев.
Ние не сме състезатели в това колко глави ще затворим и до какъв етап ще се отчетем, че сме постигнали напредък, ако този напредък – подчертавам – не е в интерес на българските граждани.
Пак ще повторя, ние не трябва да правим българските граждани евроскептици, ако не им дадем доброто от Европейския съюз, не им дадем възможността да се почувствам действително пълноценни, пълноправни граждани на Европа.
И този консенсус трябва да се постигне посредством едни разумни действия. Не искайте да се подкрепят мерки от страна на опозицията на едно управление тогава, когато то не си е свършило работата. И затова ви казах, че разликата между моето изказване и Вашата реплика е разликата във виждането за ролята на политическата сила, която е представена в Народното събрание и за мястото й в начина на управление. Защото обикновено тези, които по един или друг начин, явно или скрито подкрепят едно управление, те винаги намират момент да защитят неговите действия.
Въпросът е обаче един – в това Народно събрание трябва да се каже точно и ясно: действията са в интерес на българския народ или те са в интерес само на определени лица или на определени групови интереси. Това трябва да защитаваме в тази зала, господин Пирински, мнението, че българският народ е преди всичко!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Има думата Георги Пирински за процедура.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Процедурата ми е свързана и с въпроса, който отправихте към господин Жотев – всъщност той на кого прави реплика. Това беше деликатна форма да изпълните своето задължение и да обърнете внимание на говорещия да спазва правилника. Реплика се прави към изказващия.
Аз поисках процедурата, за да възразя на начина на водене на заседанието от Ваша страна. Сега възражението ми е по-скоро в препоръката да бъдете по-категоричен.
Що се отнася до същината, която засегна господин Нихризов, аз ще Ви помоля да ми позволите да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ще повторим грешката, която допуснахме.
Георги Пирински: Не искам да прилагам двоен стандарт – нещото, срещу което възразявам, след това да се възползвам от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате две минути за процедурата. Заповядайте.
Георги Пирински: Искам да кажа, че когато репликираме – в случая може да го погледнете като процедура, господин Нихризов – трябва да репликирате на базата на фактите. Аз заявих, че ще гласувам против този законопроект. Вие инсинуирате, че аз скрито подкрепям правителството. Тук е нашата разлика с Вас – какво разбираме под общ интерес за разлика от партийния. Вие заемате една крайна, разрушителна, негативна позиция като опозиция. Аз винаги съм се стремял да бъда ясен, когато отхвърлям нещо, което правителството прави, а когато смятам, че то има основание със своите предложения, най-малкото не възразявам на това. Там е същинската разлика между нас и вас, а не онази, която Вие твърдите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви за процедурата.
Има ли други процедурни предложения?
Заповядайте за процедура, господин Радев. Въпреки моите симпатии към Вас няма да позволя процедурата да се превърне в изказване.
Муравей Радев (ПСОДС): Господин председател, аз протестирам за това, че допуснахте един народен представител, обвинявайки Вас за допускане на нарушение, самият той да извърши нарушение и Вие да допуснете това нарушение. Моето е процедура, защото Ви правя забележка.
Моята процедура по същество обаче е друга. Няма да обяснявам какво е БСП и какво е ОДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие знаете, че аз съзнателно допуснах това, за да има баланс.
Муравей Радев: Не трябваше да го правите, защото сте председател на българското Народно събрание, а той няма право да допуска грешки. Народният представител би могъл да си позволи, но за Вас това не е позволено.
Моята процедура е следната: господин председател, както виждам, отиваме към гласуване на този недостатъчно добре подготвен законопроект, недостатъчно добре обоснован, с много пробои по него. Аз бих ви приканил Вие като председател да приканите народните представители да влязат в залата и да гласуват, защото ако продължава да е такова рехаво мнозинството, преди гласуването ще бъда принуден да поискам поименно преброяване на присъствието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие можете да го направите и без да ме предупредите. По правилника имате право.
Всъщност процедурата беше да приканя народните представители да заемат своите места в залата. Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Ако няма други желаещи за изказване, ще преминем към гласуване на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
В лявата част на залата няма желаещи за изказване, в средния блок – също не виждам желаещи, отдясно – не виждам.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
Гласували 181 народни представители: за 107, против 67, въздържали се 7.
Законопроектът е приет на първо четене.
Има думата за процедурно предложение господин Алиосман Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Благодаря, господин председател.
Като се има предвид основният мотив за внасянето на този законопроект сега, преди разглеждането на целия пакет данъчни закони, а също така като се има предвид възможността на всички народни представители да правят допълнителни предложения по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите, предлагам срокът за предложения по този законопроект да бъде определен на три дни. (Неодобрителен шум в блока на КБ и ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли обратно процедурно предложение?
Заповядайте, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Господин председателю, как да си представим тези три дни – събота, неделя и понеделник? Аз бих настоявал да се спази най-малкото нормалният срок по правилник – една седмица, не само защото трябва да се добави най-малкото параграфът за влизане в сила от 1 януари 2004 г., но защото очаквам да постъпят предложения по какъв начин да се уточнят самите текстове по същество на § 1 и § 2. Намирам предложението за абсолютно необосновано и приканвам преди всичко мнозинството да даде нормалния срок за доработка на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Имаме две предложения.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Алиосман Имамов – срокът за предложения за второ четене на този законопроект да бъде три календарни дни.
Моля, гласувайте.
Гласували 174 народни представители: за 87, против 81, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Има думата народният представител Алиосман Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми колеги! Въпреки дългата дискусия аз смятам, че на всички нас е известен основният аргумент и основният мотив за внасянето на този законопроект днес, а не след седмица. Освен това след седмица ние ще получим пълния пакет промени в данъчните закони. Всеки един от нас може да прави каквито си иска предложения.
За да отговорим на изискването за един достатъчно дълъг технологичен срок да се решат проблемите с бандеролите и да не се случи оня хаос, който имаше в предишните години по отношение на цигарите, ние трябва да скъсим времето. Аз смятам, че по този начин ние не лишаваме от възможността всеки народен представител да дава своите предложения и те да бъдат обсъдени в пленарната зала. Затова предлагам да бъде прегласувано предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на прегласуване направеното предложение от доц. Алиосман Имамов.
Гласували 202 народни представители: за 99, против 93, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
При това положение остава в сила действието на правилника -за една седмица, т.е. до петък другата седмица.
Уважаеми народни представители! Аз ви предлагам да продължим по следния начин днешното пленарно заседание. Предстои да обсъдим на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии с вносители Никола Николов и група народни представители. Тъй като имаме само 6 минути, аз предлагам да дам почивка до 11,00 ч. и от 11,00 ч. да започнем парламентарния контрол. Предлагам в сряда да започнем с този законопроект, за да имаме достатъчно време, защото убеден съм, че ще има широка дискусия по този въпрос.
Почивка до 11,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Откривам втората част на днешното пленарно заседание, а тя е посветена на
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Има думата народния представител Валери Цеков за процедура.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател. Това, което ме притеснява, е, че на таблото виждам регистрирани 121 човека, а в залата сме не повече от 30. Затова от името на Парламентарната група на НДСВ правя предложение за поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, господа народни представители! Разбира се, че всяка една от парламентарните групи може да поиска процедура за проверка на кворума, но моето възражение към колегата, който я прави, е той да я оттегли поне за началото, тъй като се надявам след няколко минути въпросът, който той повдига, да не стои в залата поради това, че миналата седмица със същите мотиви беше поискана проверка на кворума, за да не се състои парламентарният контрол. Това се случва за втора седмица. И аз не разбирам защо управляващото мнозинство се притеснява от въпросите.
Използвам остатъка от времето, за да направя и едно възражение заради това, че стана практика много от министрите да се позовават на това, че отсъстват от страната, за да не отговарят на въпросите. Миналата седмица министър Милен Велчев трябваше да отговори тук на актуален въпрос за надвнесени суми по патентния данък от таксиметрови шофьори и други лица не само за гр. Ловеч, но и за градове като Видин, Силистра, Кюстендил, Кърджали и т.н. във връзка с реалния брой на жителите, които са регистрирани по настоящ адрес. Тази седмица той отсъства от страната, но такова основание в правилника няма, защото в чл. 78, ал. 3 е казано, че: “Министър-председателят, неговите заместници и министрите могат да искат отлагане на отговорите на въпросите с една седмица”. След като те не са се възползвали от тази възможност, не може просто фактът на тяхното отсъствие да бъде приеман от ръководството на Народното събрание. Те би трябвало да поискат подобно съгласие от народните представители, които са задали въпроси. Или ако наистина имат изключително важни ангажименти, да ги оповестят по-рано.
Това са моите бележки, господин председател, и нека господин Валери Цеков да не настоява на своето предложение. Макар че аз се надявам, че в случая ние ще имаме кворум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Цеков, оттегляте ли предложението си?
Валери Цеков (НДСВ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Настоявате да се направи поименна проверка. Добре.
Михаил Миков (КБ, от място): Днес мнозинството шиканьозно проваля кворума!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Започвам поименната проверка.
(Списъкът от поименната проверка се прилага към протокола.)
Уважаеми народни представители, присъстват 99 народни представители. Съгласно правилника нямаме кворум, закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,25 ч.)Заместник-председател:
Юнал Лютфи

Секретари:
Величко Клингов

Наим Наим