Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-10-29

Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова и  Любен Корнезов
Секретари: Ралица Агайн и Иво Цанев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Уважаеми народни представители, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Раздадена ви е програмата за работата на Народното събрание за тази седмица. Тя съдържа осем точки.
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията – продължение.
2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.
4. Проект за решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация”, със седалище Пловдив.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
6. Проект за решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО "ПАСЕКС”.
7. Проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Турските въоръжени сили на територията на Република България.
8. Парламентарен контрол.
Също така има и предложение от народните представители от ОДС, което също ще подложа на гласуване. Тяхното предложение е за Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Първо моля да гласуваме така прочетената програма за работата на Народното събрание от 29 до 31 октомври, състояща се от осем точки.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 126, против 1, въздържали се 2.
Програмата се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Росица Тоткова и Йордан Нихризов в седмичната програма да бъде включен и законопроектът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 87, против 31, въздържали се 28.
Приема се.
Тази точка се включва в програмата за работата на Народното събрание през тази седмица като точка осма.
Заповядайте, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз имам процедурно предложение за прегласуване.
Искам да напомня, че в момента законопроектът на правителството е при тристранните партньори за съгласуване. Освен това искам да напомня, че тази седмица, всички знаем, е седмица преди балотажа и едва ли е уместно и целесъобразно точно сега да увеличаваме дневния ред с допълнителни точки.
Затова моля да се прегласува. Благодаря. (Шум и възражения в ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тъй като е направено процедурно предложение за прегласуване, моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 80, против 45, въздържали се 35.
При положение, че няма 50 плюс един от гласовете на народните представители, тази точка не се приема да бъде включена в седмичната програма на парламента.
И така, да обявя постъпилите законопроекти до 28 октомври 2003 г.:
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, вносители Мирослав Севлиевски и група народни представители;
- проект за решение за избиране на нов член на Висшия съдебен съвет, вносител господин Николов и група народни представители;
- проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Турските въоръжени сили на територията на Република България, той е включен в програмата за тази седмица;
- проект за решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО "ПАСЕКС”, той също е включен в програмата за тази седмица;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от народния представител Анели Чобанова и група народни представители;
- законопроект за енергийната ефективност, внесен от Министерския съвет;
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, също с вносител Министерския съвет.
Пред мен са две решения на Централната избирателна комисия за обявяване за избрани народни представители, заместващи народни представители, които по една или друга причина са напуснали парламента.
Дали госпожа Бонева и госпожа Тенева са тук за полагане на клетва? Моля да поканите госпожа Бонева в пленарна зала, за да положи клетва.
Уважаеми народни представители, позволете ми да прочета Решение № 377 от 28 октомври 2003 г. на Централната избирателна комисия:
“На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за избран за народен представител от 24. многомандатен избирателен район – София, Антонина Бончева Бонева от Коалиция “Национално движение Симеон Втори”.”
Госпожа Бонева е тук и може да положи клетва.
Госпожо Бонева, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
Антонина Бонева: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.

Моля да поканите и госпожа Тенева в пленарната зала.
Имаме и още едно решение на Централната избирателна комисия:
“На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 16.Многомандатен избирателен район – Пловдив, Атанаска Михайлова Тенева от Коалиция за България.”
Госпожо Тенева, моля да положите клетва. Повтаряйте след мен.
Атанаска Тенева (КБ): “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да подпишете клетвения лист.

Уважаеми народни представители, пристъпваме към разискванията по точка първа от приетата седмична програма, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
Има думата председателят на Комисията по медиите, госпожа Милотинова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Благодаря, господин председател. Тъй като миналия път не се стигна до гласуване, аз отново ще изчета предложенията на народните представители Благой Димитров и Панайот Ляков:
В § 1, ал. 7 след числото 6 се добавя изразът “Съветът за електронни медии, съгласувано с” и текстът продължава.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има още едно предложение на народните представители Благой Димитров и Панайот Ляков:
В § 1, ал. 8 с нов текст: “В срок до 31 декември 2003 г. Съветът за електронни медии обявява конкурси за предоставяне на лицензии за радио- и телевизионна дейност за населените места по ал. 1 и ал. 3.”
Старата ал. 8 става ал. 9.
Комисията не подкрепя и това предложение.
Комисията предлага ал. 4, 5, 6, 7 и 8 да бъдат обособени в отделен § 2 – “Преходни разпоредби” със следната подобрена редакция:
“Преходни разпоредби
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон лицата по § 9а са длъжни да предоставят на Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията необходимата информация съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията за осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване.
(2) В тримесечен срок от влизане в сила на този закон лицата по § 9а са длъжни да внесат дължимите годишни такси за ползване на ограничен честотен ресурс - радиочестотен спектър за времето на осъществяване на радио- и телевизионна дейност след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., отм. ДВ, бр. 88 от 07.10.2003 г.), съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията (Обн. ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г.).
(3) След процедурата за координация по електромагнитна съвместимост с въздушните радиослужби, Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от предоставянето на информацията по ал. 1 определя техническите условия за излъчване за всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията за регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите, включително честотата и точката на излъчване.
(4) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 Комисията за регулиране на съобщенията издава на лицата по § 9а лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно и радиоразпръскване с местно и регионално покритие със срок до приключване на конкурси за предоставяне на лицензии за радио- и телевизионна дейност в съответните населени места по реда на Закона за радиото и телевизията. Комисията за регулиране на съобщенията уведомява Съвета за електронните медии за издадените далекосъобщителни лицензии.
(5) Лицата по § 9а осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожа Милотинова.
Всъщност това е продължение на разискванията от миналата седмица. Не виждам желаещи за допълнителни изказвания.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Благой Димитров и Панайот Ляков относно § 1, ал. 7 така, както беше прочетено от председателя на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 62, против 56, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото предложение на същите народни представители относно ал. 8 така, както беше прочетено от председателя на комисията.
Гласували 116 народни представители: за 36, против 62, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте Преходни разпоредби и § 2 със своите 5 алинеи така, както беше прочетен от председателя на Комисията по медиите.
Гласували 97 народни представители: за 86, против 8, въздържали се 3.
Параграф 2 е приет. С това е приет и целият закон.
Госпожа Милотинова, имате думата.


ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Благодаря, господин председател.
С това законопроектът за допълнение на Закона за радиото и телевизията беше приет след обединяване на два законопроекта, единият - подкрепен от депутати от НДСВ, БСП и ДПС и другият - на двама депутати от Съюза на демократичните сили. Мисля, че отдавна дължахме това на малките радиостанции. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но този законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията беше приет с всички гласове на народните представители. Нали е така?
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Точно така е и затова благодаря на всички колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Преминаваме към точка втора:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.
Вносител е Министерският съвет.
Имаме доклади на Комисията по правни въпроси и на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси относно законопроекта на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, разгледан на редовно заседание на комисията, проведено на 17 юли 2003 г.
“На заседанието присъстваха господин Савин Ковачев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Цветан Боев – директор на Агенцията по кадастъра и Виктория Нешева от Министерството на правосъдието.
Законопроектът беше представен от господин Ковачев и госпожа Нешева, които посочиха като цел улесняване, ускоряване и гарантиране създаването на кадастър и имотен регистър чрез отстраняване на непълнотите и несъвършенствата в действащата нормативна уредба.
В частта за кадастъра по-съществените изменения и допълнения, които законопроектът предвижда, са следните: регламентиране на условия и ред за оценка на качествата на съществуващите планове и карти, с оглед на тяхното използване в максимална степен при създаването на кадастралната карта; намаляване обема на данните в кадастралния регистър по отношение на правото на собственост и другите вещни права; регламентиране на по-кратка процедура при създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри; усъвършенстване на нормите относно условията и реда за съобщаване и одобряване на създадените кадастрална карта и кадастрални регистри; регламентиране на възможността за създаване на структурни подразделения на службите по кадастъра в седалищата на районните съдилища; създаване на условия и ред за поддържане на съществуващите кадастрални планове на населените места до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри, както и регламентиране на неприключилите производства по одобряване на кадастралните планове.
В частта за имотния регистър основните изменения са свързани със структурната промяна на службите по вписванията. Предлага се създаването на Агенция по вписванията като изпълнителна агенция към министъра на правосъдието, а службите по вписванията да преминат от районните съдилища към агенцията като нейни териториални звена. Съдиите по вписванията остават в съдебната система. По този начин производството по вписванията запазва характера си на охранително производство по Гражданския процесуален кодекс, с което се гарантира сигурността в сферата на вещноправните отношения. Разграничават се функциите на службите по вписванията и на съдиите по вписванията.
Съществен резултат от предложените изменения и допълнения на Закона за кадастъра и имотния регистър е запазването на стабилността в гражданския оборот през преходния период до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри и въвеждането на имотен регистър за съответния район. Това е постигнато чрез запазване действието на одобрените кадастрални планове, както и на плановете и картите за земеделските земи и горите, осигуряване на условия за поддържането им от органите, които и сега имат това задължение, и издаване на скици по досегашния ред.
При обсъждането на законопроекта народните представители Мингова, Масева, Стоилов и Кушлев отправиха въпроси и бележки във връзка с разграничаване на функциите на съдиите по вписванията от дейността на службите към новата агенция и учредяването на Агенция по вписванията.
След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси реши с 6 гласа “за”, нула “против” и 3 “въздържали се” да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря на госпожа Мингова.
Не виждам господин Ремзи Осман. Господин Кирчев, Вие сте заместник-председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство. Имате думата да прочетете становището на комисията. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Христо Кирчев:

“СТАНОВИЩЕ
на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и
благоустройство относно законопроект за изменение и допълнение
на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 302-01-22, внесен от
Министерския съвет

Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство на свое заседание, проведено на 17 юли 2003 г., обсъди внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Законопроектът беше представен от името на вносителя от господин Костадин Гегов – директор на Дирекция “Геодезия, картография и геоинформационни системи” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Предложените промени имат за цел да се ускори, улесни и гарантира създаването на кадастъра и имотния регистър чрез отстраняване на непълнотите и несъвършенствата, установени в процеса на досегашното прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.
В частта за кадастъра се предвижда регламентиране на условия и ред за оценка на качествата на съществуващите планове и карти, както и намаляване обема на данните в кадастралния регистър по отношение на правото на собственост и другите вещни права. Регламентирана е по-кратка процедура при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за един имот или за група имоти, предвижда се и възможност те да се изработят и по искане на заинтересовани лица срещу заплащане. Предлага се усъвършенстване на нормите относно условията и реда за съобщаване и одобряване на създадените кадастрална карта и кадастрални регистри. Регламентира се възможността за създаване на структурни подразделения на службите по кадастъра в седалищата на районните съдилища с цел улесняване на административното обслужване с кадастрална информация. Създават се условия и ред за поддържане на съществуващите кадастрални планове на населените места до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Дава се право на общинската администрация да издава удостоверението по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на закона.
В частта за имотния регистър основните изменения са свързани със структурната промяна на службите по вписванията.
Членовете на комисията смятат, че законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър предлага принципно приемливи решения, които следва да бъдат подкрепени. Народните представители се обединиха в мненията си, че е необходимо неговите разпоредби да се синхронизират със Закона за устройство на територията, което ще имат възможност да направят между двете четения.
Изхождайки от гореизложеното, Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство с 14 гласа “за”, нула гласа “против” и нула гласа “въздържал се” реши да предложи на Народното събрание внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър да бъде приет на първо гласуване." Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря на господин Кирчев.
Откривам дебатите по този специфичен, но крайно необходим законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Чухте положителните становища и на двете комисии.
Имате думата, дами и господа народни представители. Ако не желаете, ще преминем към гласуване.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта? Няма.
Поставям на гласуване на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Министерския съвет.
Гласувайте, дами и господа.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър е приет на първо четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
Водеща и единствена комисия е Комисията по правните въпроси начело с доц. Мингова. Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми колеги, представям ви
“ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, разгледан на редовното заседание на Комисията по правни въпроси,
проведено на 17.07.2003 г.

На заседанието присъстваха господин Савин Ковачев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Снежанка Георгиева – представител на “ГРАО” от същото министерство и Мая Кипринска от Министерството на вътрешните работи.
Законопроектът беше представен от госпожа Георгиева. Той предвижда изменение и допълнение на уредбата за записване и формиране имената на българските граждани и чужденците, родени на територията на Република България, съответно извън нея. Прецизира се уредбата за възстановяване или промяна на име. Законопроектът разрешава редица въпроси, свързани с адресната регистрация. Синхронизират се текстове на закона със Закона за защита на личните данни и с ратифицираната от Република България Конвенция за премахване изискванията за легализация на чуждестранни публични актове.
В проведената дискусия народните представители Пенчев, Абаджиев, Стоилов и Дончева изказаха съображения и отправиха бележки относно процедурата за промяна на име и прехвърлянето на правомощия от Държавната агенция за българите в чужбина към общинските администрации.
Комисията по правни въпроси с 8 гласа “за”, нула “против” и 5 “въздържали се” реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Откривам дебатите по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Господа народни представители, имате думата. Комисията по правни въпроси подкрепя този необходим законопроект.
Виждам, че няма желаещи.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, внесен от Министерския съвет, е приет на първо четене.

Преминаваме към четвърта точка от приетата програма, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ – САМОСТОЯТЕЛЕН КОЛЕЖ С НАИМЕНОВАНИЕ “КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” И СЪС СЕДАЛИЩЕ ПЛОВДИВ, внесен от Министерския съвет.
Тук единствената и водеща комисия е Комисията по образованието и науката. Председателят на комисията проф. Дурмишев отсъства от залата, мисля по здравословни причини.
Моля докладът да бъде представен от госпожа Атанасова.


ДОКЛАДЧИК Анелия Атанасова:
“ДОКЛАД
на Комисията по образованието и науката относно проект за решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация” със седалище Пловдив, № 202-03-42, внесен от Министерския съвет
на 15.07.2002 г.

На свое редовно заседание, проведено на 30 юли 2003 г., Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация” със седалище Пловдив, № 202-03-42, внесен от Министерския съвет на 15.07.2002 г.
На заседанието присъстваха доц. Игор Дамянов – министър на образованието и науката, д-р Атанас Герджиков – заместник-министър на образованието и науката, представители на учредителите на колежа – проф. Велчо Стоянов и доц. Георги Манолов.
Проектът за решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация” със седалище Пловдив, № 202-03-42, внесен от Министерския съвет на 15.07.2002 г., е на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с изискванията на чл. 15, ал. 1, 2 и 3, чл. 16, ал. 1 и 2 и чл. 17, ал. 5 от Закона за висшето образование.
От представената документация членовете на комисията констатираха:
Целите, респ. предметът на дейност на колежа, са за подготовка на български и чуждестранни студенти в редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “специалист” по специалности от областта на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.
Колежът предвижда обучение по следните основни специалности: стопанско управление (бизнес администрация); счетоводство и контрол; финанси; организация и управление на туристическото обслужване; публична администрация.
В колежа ще има три катедри: “Управление и бизнес администрация”; “Финанси, счетоводство и контрол”; “Общообразователни и отраслови науки”.
Представен е Проект на вътрешна наредба за учебната дейност на колежа, с която се регламентира учебната документация, организацията на учебния процес, практическото обучение, конкурсните, семестриалните и държавните изпити, правата и задълженията на студентите, на преподавателския състав и административното обслужване.
Органи на управление са: Общо събрание, Съвет на колежа, директор, ръководител на катедра и Катедрен съвет. В Правилника за устройство и дейността на колежа са регламентирани правата и задълженията на органите за управление.
Съставът на преподавателите се предвижда да бъде от 18 щатни преподаватели, от които 8 професори, 9 доценти и 3 асистенти; 41 нещатни хонорувани преподаватели, от които 4 професори, 14 доценти и 8 асистенти.
Съгласно посочените данни първата година ще се обучават 400 студенти – по 200 души в редовна и задочна форма, а следващите години респективно 800 и 1200 души.
Учредител на колежа е “Интелект – ХХІ век” ООД – Пловдив, представлявано от господин Велчо Георгиев Стоянов, регистрирано с Решение на Пловдивския окръжен съд № 11827 от 23.11.2000 г., със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Арх. Камен Петков” № 1А – административен корпус, с предмет на дейност, описан в Дружествения договор.
Въз основа на Протокол № 2 от 25.12.2000 г. с решение на Общото събрание на “Интелект – ХХІ век” ООД – гр. Пловдив, е приет учредителен акт за създаване на частния колеж.
За учебна база ще се използва част от бившата сграда на Министерството на териториалното и селищното устройство, изградена за учебни цели, за което има приложен договор от учредителите. Тази учебна база е разположена на 1500 кв.м. разгърната площ, с две големи лекционни зали за по 100 студенти, с други 3 лекционни зали за 80 – 90 студенти и 4 семинарни зали за 25 студенти. Колежът ще използва информационната база с компютърна зала и библиотека с над 1000 тома и 20 места.
Основните източници за финансиране на дейността на колежа са таксите за обучение, дарения и спонсорство.
Най-големият дял от тези приходи са таксите за обучение. Финансовите разчети са 700 лв. за редовна форма на обучение на един студент годишно и 500 лв. – в задочната форма. Според план-сметката, приложена в документацията, всички разходи се покриват главно от такси.
Има Решение на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация от 5 юли 2001 г. (Протокол № 24), според което е дадена положителна оценка на Проекта за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация” със седалище Пловдив. Определен е срок от една година, считано от Акта на Народното събрание за създаване на колежа, в който новооткритият колеж трябва да заяви в Националната агенция за оценяване и акредитация искане за акредитация.
Националната агенция за оценяване и акредитация е дала следните препоръки:
1. На “Колеж по икономика и управление” се дава право да обучава по четири специалности от научната област “Икономика” – “Стопанско управление”, “Счетоводство и контрол”, “Финанси” и “Организация и управление на туристическото обслужване”, и не следва да се извършва обучение по специалността “Публична администрация”, която е от научната област “Обществознание”.
2. Предвиденият годишен прием не съответства на капацитета на академичния състав и следва да бъде редуциран до общо 250 студенти редовно и задочно обучение.
3. Да се положат усилия за подобряване на възрастовата структура на академичния състав с цел осигуряване на по-млади преподаватели.
4. Да се преразгледа инвестиционната програма и да се прояви активност в търсенето на други източници за осигуряване на средства за дейността на колежа извън таксите на студентите.
По време на проведената дискусия членовете на Комисията обърнаха внимание на направените препоръки от Националната агенция по оценяване и акредитация и акцентираха върху необходимостта да се приведе приемът на студенти съобразно капацитета на академичния състав, тоест приемът да бъде редуциран до общо 250 студенти редовно и задочно обучение. Народни представители изказаха мнение, че направената препоръка от Националната агенция за оценяване и акредитация да не се провежда обучение по специалността “Публична администрация” вече не е актуална поради приетия от Министерския съвет през 2002 г. Класификатор на областите на висшето образование и професионалните направления. Поради тази причина наименованието на колежа следва да бъде “Колеж по икономика и администрация”.
След проведената дискусия членовете на Комисията взеха следното решение:
С 15 гласа “за”, “против” – няма, и 2 гласа “въздържал се” Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи проекта за решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация” със седалище Пловдив, № 202-03-42, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2002 г., с предмет на дейност: обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен “специалист по…” в областта на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря на госпожа Атанасова.
След толкова подробен доклад на Комисията по образованието и науката има ли някой народен представител, който желае да вземе думата, да чуем и неговото мнение? Както чухте, комисията подкрепя създаването на този колеж.
Имате думата, дами и господа.
Госпожо Атанасова, вероятно искате да допълните. Имате думата.
Анелия Атанасова (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Както вече чухте от подробно изнесения доклад, Комисията по образованието и науката, в която и аз участвам, взехме единодушно решение да подкрепим тази нова крачка в образованието и науката за създаването на този колеж и аз като член на тази комисия съм си дала съгласието и подкрепям решението за създаването на новия колеж в Пловдив. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Други народни представители желаят ли да вземат отношение по тази точка от дневния ред? Изглежда няма, но все пак за последен път да попитам: има ли желаещи народни представители да се изкажат? Няма.
Моля да гласувате, дами и господа, този проект за решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование “Колеж по икономика и администрация” със седалище Пловдив.
Гласували 102 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 6.
С това решение – още един колеж в България.
Преминаваме към точка пета от седмичната ни програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Има думата проф. д-р Йордан Мирчев – председател на Комисията по транспорт и телекомуникации. Надявам се днес да приемем този закон преди 14,00 ч.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, далеч преди 14,00 ч.
Предлагам в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анелия Крушкова и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Николай Точев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да гласувате това предложение за допускане в залата на заместник-министъра и служителя в министерството.
Гласували 83 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Моля квесторите да поканят представителите на Министерството на транспорта.
Заповядайте, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: “Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и бр. 45 от 2002 г.)”.
По § 1 има предложение на народния представител Петър Мутафчиев, което беше оттеглено.
Комисията предлага § 1 да придобие следното съдържание:
“§ 1. Член 1 се изменя така:
“Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за:
1. обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи;
2. превозите за собствена сметка;
3. контрола при осъществяването на превозите по точки 1 и 2;
4. особените правила при договорите за превоз на пътници и товари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, които желаят думата по § 1, чл. 1? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 2 има предложение на народния представител Петър Мутафчиев в чл. 2, ал. 5, т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2:
“§ 2. В чл. 2, ал. 5, т. 1 думите “и за ремонт и техническо обслужване” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 2? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев в чл. 2, ал. 5, т. 1 да отпадне. Както каза и проф. Мирчев, това предложение на народния представител Мутафчиев не се подкрепя от комисията, но съм длъжен да го поставя на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 29, против 56, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Петър Мутафчиев не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията, така както беше прочетено от председателя на тази комисия, за съдържанието на § 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 3 предложението на народния представител Петър Мутафчиев е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага текстът на вносителя за § 3 да се приеме със следната подобрена редакция:
“§ 3. Член 6 се изменя така:
“Чл. 6. (1) Обществен превоз на пътници и товари може да се извършва от превозвач, който притежава лицензия или удостоверение за регистрация – за извършване на таксиметрови превози на пътници, и други документи, които се изискват от този закон. Неразделна част от лицензията и удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите.
(2) Лицензия и удостоверение за регистрация не се изискват за:
1. превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 1,5 тона или максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
2. превоз на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
3. превози на пътници и товари, извършвани от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, държавните предприятия “Строителство и възстановяване”, “Транспортно строителство и възстановяване” и “Съобщително строителство и възстановяване”, свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по § 3, който всъщност е чл. 6 от закона. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 3, както беше прочетен от председателя на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 4 има предложение на народния представител Нина Чилова, което е подкрепено.
Предложението на народния представител Господин Чонков също е подкрепено.
Предложението на народния представител Благой Димитров § 4 да отпадне не се подкрепя от комисията.
Предложението на народния представител Петър Мутафчиев е подкрепено по буква “а”, по буква “в” се оттегли, а по буква “б” не е подкрепено.
“б) думите “наредба по ал. 3” се заменят с “наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията”.”
Комисията предлага § 4 да придобие следната редакция:
“§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “еднолични търговци и търговски дружества” се заменят с “търговци по смисъла на Търговския закон”.
2. В ал. 4 думите “едноличните търговци и търговските дружества” се заменят с “търговците”.
3. В ал. 5 думите “едноличните търговци и търговските дружества” се заменят с “търговците”.
4. В ал. 6 след думите “транспортното предприятие” се добавя “и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря на проф. Мирчев.
Имате думата, дами и господа. Няма желаещи.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров § 4 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 22, против 50, въздържали се 7.
Предложението не се подкрепя.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев относно § 4, всъщност чл. 7, ал. 5, буква “б”, която не е приета от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 12, против 59, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 4, както е предложен от комисията и докладван от председателя на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 8, няма въздържали се.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 5 има предложение на народния представител Благой Димитров т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5:
“§ 5. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “пътници” се добавя “и товари”.
2. В ал. 2 думите “професионална компетентност” се заменят с “минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По § 5 има ли желаещи народни представители да вземат отношение?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя предложението на моя колега Благой Димитров. Всъщност вносителят Министерският съвет предлага да отпадне една от компонентите, които се предявяват като задължителни условия при формирането на подобни дружества, а това е професионалната компетентност. Вместо това те се заменят с: минимална възраст - поставям въпроса коя е именно тя, дали е 18, 20 или 25 години; правоспособност за управление на моторни превозни средства – нещо, което практически всички ние тук притежаваме, разбира се, от съответната категория; и психологическа годност. Този, който е минавал през съответния тест знае, че оценяването на психологическата годност е един почти формален акт.
Поради тази причина смятам, че действително професионалната компетентност, която трябва да бъде разписана в съответната наредба, би трябвало да остане в чл. 7а, който член ние приехме само преди година и половина в същото това Тридесет и девето Народно събрание. И тогава бяхме убедени, че професионалната компетентност е необходимо условие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря на господин Иванов.
Други народни представители желаят ли да вземат отношение по този текст? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров за отпадане на т. 2 от § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 35, против 51, въздържали се 3.
Предложението е отклонено.
Поставям на гласуване § 5 със съдържанието, както го прочете председателят на комисията, а това всъщност е и предложение на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 62, против 14, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.


ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 6 има предложение на народния представител Нина Чилова, което е подкрепено от комисията, като текстът му се съдържа в чл. 7.
Предложението на господин Чонков е подкрепено, текстът му се съдържа в чл. 7.
Предложението на Благой Димитров също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага текста на вносителя за § 6 със следната редакция:
“§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Срокът на лицензията се продължава за нови пет години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това преди изтичането на срока на валидност на лицензията и отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 7, ал. 3.”
2. Създава се ал. 4:
“(4) Издаването на лицензията или продължаването на срока й се извършва в едномесечен срок от подаване на заявлението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, дами и господа народни представители. Практически всички предложения са приети от комисията.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте § 6, предложен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 8.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя:
“§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “лицензия” се добавя “или продължаването на срока й”.
2. Създава се т. 3:
“3. са налице условията по чл. 4.”
3. В ал. 2 след думата “издаване” се добавя “или за продължаване срока”, а думата “лицензия” се заменя с “лицензията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по § 7, дами и господа. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 7.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 8 има предложение на народния представител Благой Димитров – в § 8 думите “на търговското дружество” се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8:
“§ 8. В чл. 10 думите “на търговското дружество” се заличават, а думите “издаване на лицензия” се заменят с “отразяване на промяната в лицензията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, дами и господа. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 48, против 52, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Благой Димитров не се приема.
Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от комисията и вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 4.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 9 има предложение на народния представител Петър Мутафчиев – в § 9, чл. 11, т. 1 да добие следния вид:
“1. от лицензиращия орган след писмено предупреждение (предизвестие) с определен срок, когато:”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9:
“§ 9. В чл. 11, т. 1, буква “б” думата “не” се заменя с “престане да”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, дами и господа.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Оттеглям предложението си. Мога ли да се мотивирам защо го оттеглям, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбира се, щом желаете, заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Във връзка с тази промяна водихме сериозен дебат в комисията, но явно управляващото мнозинство не желае да има сериозни промени в Закона за автомобилните превози. Виждам включително и това, че днес на заседанието не присъства нито заместник-министър, нито който и да е друг от Министерството на транспорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Парламентът гласува допускането им до залата, но за съжаление сте прав.
Петър Мутафчиев: Аз не обвинявам парламента, аз обвинявам, господин председателю, управляващите за това, че самото министерство не се интересува какво ще стане на второ четене с този закон. Промените, които са дадени, не променят сериозно Закона за автомобилните превози. Това не улеснява, с изключение на таксиметровите превози по градовете, лицензионните режими, не се решават сериозните въпроси с автогарите и със случайните и специалните превози. Затова аз не мисля, че с този закон ще направим това, което си поставят за цел Министерският съвет и управляващото мнозинство.
Не възнамерявам да водим спорове, които по принцип управляващото мнозинство не възприема, за едни нормални текстове, които поставят в ред една процедура, касаеща определени срокове, които трябва да има и за министерството, и за държавния орган, в които да се произнесе по важни въпроси за лицензираните превозвачи.
Затова оттеглям предложението си. Вероятно с един следващ закон, предложен от нас, ще направим сериозните предложения, които са необходими на българските автомобилни превозвачи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря на господин Мутафчиев.
Има ли други народни преставители, които желаят да вземат отношение по § 9? Няма.
Тъй като предложението на господин Мутафчиев, както чухте, е оттеглено, поставям на гласуване § 9 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 63, против 1, въздържали с 31.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 10 има предложение на народния представител Благой Димитров – в чл. 12, ал. 1 думата “търговци” се заменя с думата “превозвачи”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Петър Мутафчиев по § 10 е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага § 10 да придобие следната редакция:
“§ 10. Член 12 се изменя така:
“Чл. 12. (1) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация, или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”, където се води регистър.
(3) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 трябва:
1. да подадат заявление до Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, което да бъде комплектувано с документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 4;
2. да отговарят на изискванията за благонадеждност, посочени в чл. 7, ал. 4;
3. да отговарят на изискванията за професионална компетентност, посочени в чл. 7, ал. 5.
(4) При непълноти на представените документи по ал. 3 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.
(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите по ал. 4 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрацията и издават удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 4 и 5, и са приложили документите по ал. 3.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не отговаря на някое от изискванията по чл. 7, ал. 4 или 5, или не е комплектувало заявлението с документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 4 и уведомява лицето за това.
(7) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(8) Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 4 или 5;
в) при осъществяване на дейността от превозвача са нарушени този закон и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;
г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
2. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на юридическото лице на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. с прекратяването на дейността на едноличния търговец.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата за изказвания, дами и господа. Не виждам желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров относно § 10, така както беше прочетено от председателя на комисията, но неподкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 23, против 60, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Благой Димитров не се приема.
Подлагам на гласуване § 10, както беше прочетен от председателя на комисията и подкрепен от нея.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 11 има предложение от народния представител Петър Мутафчиев – в § 11, чл. 12а навсякъде пред думите "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се добавят думите "териториалните звена на…".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11:
"§ 11. Създава се чл. 12а:
"Чл. 12а. (1) В регистъра по чл. 12, ал. 2 се вписват:
1. пореден номер и дата на регистрацията;
2. фирма, седалище и адрес на управление на търговеца;
3. номер по БУЛСТАТ;
4. номер на издаденото удостоверение за регистрация;
5. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.
(2) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.
(3) Заличаването от регистъра се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(4) Редът за регистрация и заличаване от регистъра по чл. 12, ал. 2, както и за извършване на таксиметров превоз на пътници се определя с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, проф. Мирчев.
Народният представител Петър Мутафчиев поддържа ли своето предложение?
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Мутафчиев поддържа своето предложение.
Има ли желаещи да вземат отношение по текстовете? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев относно съдържанието на § 11.
Гласували 97 народни представители: за 28, против 67, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Петър Мутафчиев не се приема.
Подлагам на гласуване § 11, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 9.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 12 има предложение от народния представител Благой Димитров – в § 12, чл. 12б се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата "търговци" се заменя с думите "еднолични търговци и търговски дружества".
2. В ал. 9, т. 4 след думите "едноличния търговец" се добавят думите "или търговското дружество".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция:
"§ 12. Създава се чл. 12б:
"Чл. 12б. (1) Превоз на пътници и товари за собствена сметка може да се извършва от еднолични търговци или юридически лица, които притежават удостоверение за регистрация.
(2) Регистрация не се изисква за:
1. превоз на пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от осем;
2. превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 1,5 т или с максимално допустима маса до 3,5 т, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
3. превоз на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
4. превози на пътници и товари извършвани от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, държавните предприятия "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване", свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи.
(3) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", където се води регистър.
(4) За вписване в регистъра, лицата по ал. 1 трябва да подадат заявление до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", комплектовано с документите, определени в наредбата по чл. 12в, ал. 4.
(5) При непълноти на представените документи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.

(6) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрацията и издават удостоверение за регистрация на лицата.
(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не е комплектовало заявлението с документите, определени в наредбата по чл. 12в, ал. 4 и уведомява лицето за това.
(8) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(9) Правото да се извършва превоз за собствена сметка се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
2. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяването на юридическото лице на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. с прекратяването на дейността на едноличния търговец."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, дами и господа.
Заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Имам само един въпрос към вносителя, който влиза в момента.
Какво значи "неистински документ"? Това е критерий, поради който може да бъде снета регистрацията. Ще ви моля да ми обясните по какъв начин може да се определи неистинността на един документ и кога? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата господин Николай Точев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
НИКОЛАЙ ТОЧЕВ: Моля да ме извините за закъснението, но доста късно ми се обадиха за промяната на програмата.
Доколкото схванах, въпросът е какво означават “документ с неистинско съдържание”, “прекратяване на регистрацията”, “неистински документ” и “документ с невярно съдържание”.
Тъй като проверката се извършва физически, е възможно към момента на проверката и приемането на документите да не се установи истинността на документа.
Ако има някаква предистория на този въпрос… Това схванах и на това отговарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Имате думата, дами и господа народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров така, както беше прочетено от председателя на комисията, текстът е пред вас.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 19, против 66, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Благой Димитров не се подкрепя.
Гласуваме § 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 86, против 3, въздържал се 1.
Параграф 12 е приет.
И сега преминаваме към може би нефаталния § 13.
Господин Мутафчиев, искате прегласуване? Да, разбира се, Ваше право е.
Петър Мутафчиев (КБ): Господин председател, тъй като могат да се допуснат сериозни грешки, в разговора с вносителя разбрах, че неистински документ е този, в който може да има допусната грешка в ЕГН-то и на база на това да се отнеме регистрацията. Предлагам ви, знам че не мога да направя процедура, но докато говорихме, Вие минахте към гласуване, да отпадне "неистински" и да остане само "документ с невярно съдържание".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: В предния закон гласувахме същото.
Петър Мутафчиев: Добре би било да няма “неистински документ”, защото се създава възможност за търсене на най-малката грешка, която може да премахне регистрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбирам благородните Ви чувства, господин Мутафчиев, но е невъзможно да го направя от процедурна гледна точка. Мога да го поставя на прегласуване.
А що е "неистински" и що е "документ с невярно съдържание" – това са правни термини с определено съдържание.
Прегласуваме § 12.
Гласували 93 народни представители: за 67, против 10, въздържали се 16.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Господин председател, ще трябва да отговоря нещо.
В 9,20 ч. уведомих парламентарния секретар на Министерството на транспорта и съобщенията за заседанието. Случаен превоз да бяхте хванали, пак трябваше да пристигнете, а случайният превоз предстои да го разглеждаме в следващия член.
Ще прочета параграфи 13, 14, 15, 16 и 17, тъй като всички текстове са приети.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 13. Създава се чл. 12в:
"Чл. 12в. (1) В регистъра по чл. 12б, ал. 3 се вписват:
1. пореден номер и дата на регистрацията;
2. наименование, седалище и адрес на едноличния търговец или на юридическото лице;
3. номер по БУЛСТАТ;
4. номер на издаденото удостоверение за регистрация.
(2) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.
(3) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция "Автомобилна администрация" или на упълномощени от него длъжностни лица.
(4) Условията и редът за регистрация и за извършване на превози за собствена сметка се определя с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14 и предлага следната редакция:
"§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "наредба" се добавя "за условията и реда за извършване на превоз на опасни товари".
2. В ал. 2 след думата "Удостоверението" се добавя "се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и".
3. В ал. 4 думите "по чл. 6, ал. 1 и по чл. 12" и думата "включително" се заличават, след думата "превози" се добавя "на опасни товари и/или", а думата "сигурността" се заменя с "безопасността".
4. В ал. 5:
а) в изречение първо думата "сигурността" се заменя с "безопасността" и след нея се добавя "при превоза на опасните товари", а след думите "посещения в" се добавя "съответни";
б) в изречение второ след думата "Удостоверението" се добавя "се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и".
5. В ал. 6 думата “сигурността” се заменя с “безопасността”.
6. Създава се ал. 7:
“(7) Контролът при превозите на опасни товари се осъществява по ред, определен в Наредбата по ал. 1.”
По § 15 комисията подкрепя текста на вносителя със следното съдържание:
“§ 15. Създава се чл. 14а:
“Чл. 14а. (1) Курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Обучението се извършва по учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
(3) Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността на превоза на опасни товари се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практически упражнения отговарят на изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 1.
(4) В едномесечен срок от подаване на заявлението министърът на транспорта и съобщенията или упълномощеното от него длъжностно лице:
1. издава разрешения на лицата, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 1;
2. отказва да издаде разрешение на лице, което не отговаря на изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 1.
(5) Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(6) Разрешението се издава за срок пет години.
(7) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нови пет години, когато лицето по ал. 1 е направило писмено заявление за това преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 1.
(8) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(9) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението, определени в наредбата по чл. 14, ал. 1.
(10) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(11) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(12) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.”
По § 16 комисията подкрепя текста на вносителя със следното съдържание:
“§ 16. В чл. 15 след думата “лицензирани” се добавя “или регистрирани”.”
По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя:
“§ 17. В чл. 17, ал. 4, т. 1 след думата “градски” преди тирето се добавя “основни и/или допълнителни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, проф. Мирчев.
Имате думата за изказвания по параграфи от 13 до 17 включително.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Моето предложение носи по-скоро редакционен характер и е свързано с § 15 относно създаването на чл. 14а.
В ал. 3 на чл. 14а съвсем ясно и подробно е разписано, че разрешението, няма смисъл да изчитам целия текст, се издава, когато отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1. Това е ал. 3.
Алинея 4 по смисъла на чл. 14а има предназначението единствено да упомене какъв е срокът, в който министърът трябва да се произнесе по подаденото заявление. В този смисъл аз смятам, че е напълно излишно изброяването отдолу в т. 1 и 2. Алинея 4 би трябвало да бъде много опростена и просто да има подобен текст:
“В едномесечен срок от подаването на заявлението министърът на транспорта и съобщенията или упълномощеното от него длъжностно лице, издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.”
Защото това, което следва в текста, който ни предлага вносителят, е подробно описано в ал. 3. Алинея 4, където акцентът е единствено едномесечният срок, затова се създава, а не за да повтаря съдържанието на ал. 3. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Прав сте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението на господин Иванов има редакционен характер, то не променя смисъла и съдържанието на ал. 4, така че ще го поставя на гласуване.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по въпроса? Няма.
Първо ще поставя на гласуване предложението на господин Иванов, което е редакционно. Ако точно съм го записал, господин Иванов, става въпрос за § 15, чл. 14а, ал. 4:
“В едномесечен срок от подаване на заявлението министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение.”
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): “...издава или мотивирано отказва”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, “…издава или мотивирано отказва издаването на разрешение”, като, разбира се, ако се приеме това, точки 1 и 2 ще отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Господин Иванов, Вашето предложение е прието почти единодушно.
Поставям на гласуване параграфи от 13 до 17 включително. Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 13, 14, 15, 16 и 17 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 18 има предложение на народния представител Петър Мутафчиев:
В чл. 19 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Не се обявява конкурс за нови автобусни линии и не се удовлетворяват молби за участие в конкурс за съществуващи автобусни линии, когато заявеният автобусен превоз:
1. застрашава пряко съществуването на вече разрешена и действаща автобусна линия, с изключение на случаите, при които автобусна линия или група линии по дадено направление се експлоатират от един превозвач;
2. ще нанесе сериозни икономически щети на функционирането на подобна железопътна (трамвайна, тролейбусна) линия по участък, който в по-голямата си част е директно засегнат от нея;
3. се окаже, че цели единствено онзи маршрут от съответната транспортна схема, измежду всички останали, който носи най-голяма печалба.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18 със следното съдържание:
“§ 18. Член 19 се изменя така:
“Чл. 19. (1) Превозите по автобусни линии се възлагат на лицензирани превозвачи чрез конкурс.
(2) Превозвачите са длъжни да изпълняват възложените им автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на този закон, Закона за движението по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, и постигнатите договорености с възложителя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, господин Мутафчиев. Заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложеният от мен текст за промяна в чл. 19 цели едно – най-сетне в Закона за автомобилните превози да се регламентират начинът, методът и поне един критерий за това кога може да се откриват съответно нови линии. Второ, да се опитаме за първи път чрез законова норма да регулираме превозите в два различни вида транспорт – железопътния транспорт и автомобилния транспорт. Целта е да не се допуска нелоялна конкуренция. Целта е да не допуснем в никакъв случай по решение на определен кмет или съответно на министрите да се дублират линии и да се нанесат щети на превозвачи, които преди това и с право в момента експлоатират тези линии.
Ние много добре знаем, че в момента железопътният транспорт е неконкурентен. Не се предприемат никакви мерки за постигане на някаква равнопоставеност, включително и по поддържане на инфраструктурата. Знаете, че се отпускат достатъчно средства в този момент от държавата и най-вече от лицензионните такси за горива. Повечето от тях се отделят за автомобилната пътна мрежа. Железопътната мрежа е в доста тежко състояние. Това не позволява високи скорости. Дублирането на определени, включително и дълги линии, с автомобилни превози, които дават възможност за по-кратко време да се конкурира железопътният транспорт и то при по-голяма наситеност, създава възможност за неравнопоставеност между железопътния и автомобилния превоз.
Но по-важна е другата част, която касае пряко конкурентните взаимоотношения между отделните превозвачи и, разбира се, намесата на административния фактор – дали ще бъде местна или централна изпълнителна власт – където при определени решения и откриване на нови линии може да се допусне нелоялна конкуренция.
Надявам се, че Народното събрание ще подкрепи този текст, независимо че той беше отхвърлен от комисията. Един от мотивите беше, че тези неща ще се регламентират с наредба. Това сме го слушали неведнъж. Искам да кажа, че в стария закон, ще стигнем до този текст, имаше един ясен текст, в който се искаше изработването на наредба за категоризация на автогарите. Но минаха вече близо две години, господин Мирчев, сега вече те ще го изпълнят, но за тези две години такава категоризация и такава наредба не беше направена.
Затова аз предлагам тези текстове да влязат в закона, а след това ще следим какво ще прави изпълнителната власт. Благодаря ви предварително за подкрепата, която очаквам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Явно господин Мутафчиев е сигурен в подкрепата на народните представители.
Заповядайте, господин Мирчев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Мутафчиев, Вие сте принципно прав, но когато разглеждахме този въпрос в комисията аз също го поставих. Трябва по някакъв начин да се координират действията между автомобилния и железопътния транспорт в републиканската и областната транспортна схема. Вносителят показа една наредба, в която е разписано, че железопътната администрация участва при разработването на тези две схеми. Не мога в момента да кажа точно номера на наредбата. Затова впоследствие аз реших, че този въпрос не трябва да се включва в закона.
Що се отнася до общинските транспортни схеми мисля, че ние не трябва да ги ограничаваме с текст в закона. Трябва да им дадем възможност за повече самостоятелност и местно самоуправление. Общинските съвети да носят отговорността при утвърждаване на общинските транспортни схеми.
Такъв беше мотивът предложението на господин Мутафчиев да не бъде прието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този параграф? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Петър Мутафчиев за § 18 така, както беше прочетено от председателя на комисията и подкрепено тук от народния представител.
Гласували 93 народни представители: за 44, против 47, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Петър Мутафчиев не се приема въпреки неговата увереност в обратната насока.
Моля, гласувайте § 18 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 14.
Параграф 18 е приет.
Остават ни още 4 минути. Мисля, че можем да приемем още един параграф.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Да, господин председател, още повече че оттук нататък аз приех предложенията на господин Мутафчиев и активно съдействах в комисията те да бъдат подкрепени.
Има предложение на народния представител Петър Мутафчиев за създаване на нов § 18а.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 19 със следното съдържание:
“§ 19. Член 21 се изменя така:
“Чл. 21. (1) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба задължителните изисквания към автогарите, условията и реда за работа в тях.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и:
1. категориите на автогарите;
2. условията и редът за категоризация на автогарите, които отговарят на изискванията по ал. 1.”
По § 19 комисията предлага текстът на вносителя да отпадне:
“§ 19. В чл. 22, ал. 4 думите “на база на категоризиране на автогарите и автоспирките” се заличават.”
По § 20 предложението на народния представител Петър Мутафчиев е подкрепено по точки 2 и 3, а по т. 1 се оттегли.
Комисията предлага § 20 да придобие следното съдържание:
“§ 20. Член 23 се изменя така:
“Чл. 23. (1) Специализирани и случайни автобусни превози се извършват от лицензирани превозвачи по договорени с клиента цени при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията.
(2) Извършването на случаен превоз започва след попълване на пътен лист по образец, определен в наредбата по ал. 1.
(3) Случайните автобусни превози не могат да придобиват характер на автобусна линия.”
По § 21 комисията подкрепя текста на вносителя:
“§ 21. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. (1) Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до пет места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред, определен в наредбата по чл. 12а, ал. 4, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
(2) Регистрираните превозвачи могат да осъществяват таксиметрови превози на пътници само с моторни превозни средства и водачи, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Имате думата. Имаме една минута до почивката. Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 19, 20 и 21.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Тези параграфи са приети.
Приятно ми е да направя едно съобщение преди почивката.
Днес преди 57 години е роден нашият уважаван колега народният представител Борислав Великов. По този повод той ви кани в Клуба на народния представител. (Ръкопляскания.)
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с § 22 от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 22 има предложение от народния представител Благой Димитров – в чл. 24а да се създаде нова ал. 5:
“(5) При условие, че броят на желаещите за регистрация таксиметрови автомобили превишава броя, определен съгласно изискванията на ал. 4, се провежда конкурс по ред и условия, определени от общинския съвет.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има и предложение на народния представител Петър Мутафчиев: в чл. 24а се правят следните промени:
“1. В ал. 1:
а) в края на изречението точката се заличава и се добавя “за всеки отделен таксиметров автомобил”;
б) създава се изречение второ: “Не се издава разрешение за таксиметров превоз, ако броят на таксиметровите автомобили в общината достигне лимита, определен в ал. 4”.
2. В ал. 4 след думите “Общинският съвет” се добавя “веднъж годишно”, а думите накрая “както и условията и редът за разпределението им между превозвачите” се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението, тъй като смята, че и по двете предложения – на Благой Димитров и на Петър Мутафчиев, това са въпроси на местното самоуправление.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22:
“§ 22. Създава се чл. 24а:
“Чл. 24а. (1) Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава въз основа на:
1. заявление от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;
4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;
5. копия от удостоверенията на водачите – “водач на лек таксиметров автомобил” и “психологическа годност”.
(3) Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението по ал. 1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-малък от 12 месеца.
(4) Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията, и реда за разпределянето им между превозвачите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Имате думата за изказвания по § 22. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на господин Димитров по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 30, против 62, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Мутафчиев по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 24, против 57, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 22, който е подкрепен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23:
“§ 23. Създава се чл. 24б:
“Чл. 24б. Изискванията към електронните таксиметрови апарати с фискална памет се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24:
“§ 24. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Разрешителните не подлежат на преотстъпване.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25:
“§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3:
“(3) Разрешителните не подлежат на преотстъпване.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мирчев.
Имате думата за изказвания по тези три параграфа, по които не са постъпили предложения. Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 23, 24 и 25 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има предложение на народните представители Илчо Дуганов, Петър Мутафчиев, Радослав Илиевски и Исмет Саралийски:
Създава се нов § 25а със следното съдържание:
“§ 25а. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Текстът на чл. 35 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Не се допуска договарянето на безплатен превоз на работещите в бюджетната сфера.”
Комисията не подкрепя предложението. Тя счита, че мястото на такъв текст не е в този законопроект. Трябва да отиде в някои от данъчните или в друго законодателство. Това беше мотивът комисията да не подкрепи това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по това предложение? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господата Дуганов, Мутафчиев, Илиевски и Саралийски, което не е подкрепено от комисията по съображения, които току-що господин Мирчев изложи.
Гласували 98 народни представители: за 25, против 62, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Следващите параграфи до § 30, моля.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26:
“§ 26. Заглавието на Глава шеста се изменя така:
“Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27:
“§ 27. В чл. 88, ал. 3 думите “наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията” се заменят с “наредбата по чл. 89, ал. 1”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28:
“§ 28. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “по стандартизация и метрология” се заменят със “за метрология и технически надзор”.
2. В ал. 2:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
“3. автобуси за превоз на територията на Република България, с изключение на:
а) автобуси, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 16;
б) автобуси, извършващи превози по автобусни линии с дължина на извършвания превоз до 50 км.
4. автомобили за превоз на товари на територията на Република България, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 т, с изключение на:
а) пътни превозни средства, които не могат да развиват или на които не е разрешено да развиват скорост над 30 км/ч;
б) пътни превозни средства на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция “Гражданска защита” или намиращи се под тяхно разпореждане;
в) пътни превозни средства, предназначени за службите по канализация, водоснабдяване, газификация, електрификация и чистота, пътните, телеграфните, телефонните и пощенските служби, службите за радиоразпръскване, телевизионните служби и службите за изграждане на радио- и телевизионни предаватели и приемници;
г) специализирани пътни превозни средства с медицинско или екарисажно предназначение;
д) пътни превозни средства, превозващи цирков, театрален или панаирен инвентар;
е) специализирани пътни превозни средства за ремонт и техническо обслужване;
ж) пътни превозни средства, извършващи превози за собствена сметка в радиус до 50 км.”;
б) точка 5 се отменя.”
Предложението на народния представител Петър Мутафчиев по § 29 се оттегли и комисията предлага текста на вносителя за § 29 да придобие следното съдържание:
“§ 29. Създава се чл. 89а:
“Чл. 89а. (1) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба изискванията за задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства.
(2) Условията и редът за монтаж и настройка на устройствата за ограничаване скоростта на моторните превозни средства, произведени без такива устройства, както и изискванията към лицата, извършващи техния монтаж и настройка, се определят с наредбата по ал. 1.
(3) С устройства за ограничаване на скоростта трябва да бъдат оборудвани моторните превозни средства от категория M 3 с технически допустима максимална маса над 10 т и от категория N 3 с изключение на:
1. моторните превозни средства с конструктивна максимална скорост по-малка от ограничената, определена в наредбата по ал. 1;
2. моторните превозни средства на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция “Гражданска защита” или намиращи се под тяхно разпореждане;
3. моторните превозни средства, с които се извършват превози по градски линии от общинската транспортна схема;
4. моторните превозни средства, с които се извършват превози извън пътищата, отворени за обществено ползване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30 със следното съдържание:
“Член 90 се изменя така:
“Чл. 90. (1) Превозвачите организират труда на водачите при спазване изискванията на чл. 78 – 88 и съхраняват тахографските листове или другите носители на информация, регистрирана от тахографите, за срок не по-малък от една година.
(2) Водачите на автомобили са длъжни да използват тахографите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 89, ал. 1.
(3) Данните, регистрирани върху тахографските листове или другите носители на информация, служат като доказателство за скоростта на движението на автомобилите и за режима на работа на екипажите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Имате ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля да гласуваме текстовете на вносителя, подкрепени от комисията, за параграфи 26 до 30 включително, ан блок.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Има предложение на народния представител Петър Мутафчиев по § 31:
“В чл. 91, ал. 2 накрая се добавят думите: “и контролните органи на пътна полиция”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31:
“§ 31. В чл. 91, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите: “да изискват” се добавя “от водачите и превозвачите”.
2. Създават се точки 8 и 9:
“8. да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване превоз на опасни товари;
9. да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми от търговците или юридическите лица с нестопанска цел, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Имате думата за изказвания.
Господин Мутафчиев, заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Моето предложение не касае точно текста, който се променя, за ал. 3, извинявайте, а касае ал. 2 от основния Закон за автомобилните превози. То касае правото на контролните органи на Пътна полиция да осъществяват контрол по този закон.
В комисията спорихме много трябва ли това да се случва, достатъчно ли е да извършват само тези проверки, доколко сега включително Пътна полиция има право да прави подобни проверки. Разбира се, необходим е един сериозен дебат, защото в България има отделна традиция, не е както в останалите европейски страни. Когато правим промени, трябва да имаме предвид едно, че трябва да доближаваме нашето законодателство до европейското не само за това, защото трябва да бъдат близки законите, а защото все пак трябва да има ефективност от работата на отделните органи.

Аз мисля, че не са достатъчни действията, които, дай Боже, да направи като проверка, като възможност за контрол на спазването на Закона за автомобилните превози и всички наредби към него. Така че спокойно в тази дейност може да се включи Пътна полиция и по този начин да се стигне до сериозна регулация на пазара, а също така и по контрол по спазване на правилата.
Благодаря ви. Надявам се, че ще подкрепите това предложение, а допълнителните правомощия мисля, че Министерството на транспорта съвместно с Министерството на вътрешните работи могат да уточнят, а това е какви задължения ще има Пътната полиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мутафчиев.
Други изказвания по този текст? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Мутафчиев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 27, против 41, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Гласуваме § 31 в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 8.
Параграф 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32:
“§ 32. Създава се чл. 91б:
“Чл. 91б. Превозвачите и собствениците на автогари са длъжни:
1. да предоставят на служителите от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за проверка всички документи, свързани с превозите на пътници и товари;
2. да осигуряват на служителите от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” достъп до гаражи, сервизи, автогари и всички други помещения, свързани с дейността по превозите на пътници и товари или с автогаровото обслужване на тази дейност.”
По § 33 господин Мутафчиев оттегли предложението си.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33:
“§ 33. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата “глоба” се добавя “от 100 до”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) Водач, който извършва обществен превоз на пътници или товари с пътно превозно средство, което не отговаря на изискванията за транспортна годност, се наказва с глоба от 20 до 100 лв.”
Комисията предлага да се създаде нов § 34 със следното съдържание:
“§ 34. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст стана ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Който допусне или разпореди извършването на обществен превоз на пътници без документ за платена превозна цена се наказва с глоба от 200 до 400 лв.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35:
“§ 35. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “контролен уред” се заменят с “тахограф”.
2. Създава се ал. 2:
“(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 1000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези параграфи? Не виждам.
Моля да гласуваме текстовете на параграфи 32 до 34, подкрепени от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: По § 35 има предложение на народния представител Благой Димитров:
“В § 35 чл. 96 се изменя както следва:
1. В ал. 1 думите “от 500 до 1000 лв.” се заменят с “от 1000 до 2000 лв.”.
2. В ал. 2 думите “от 1000 до 5000 лв.” се заменят с “от 2000 до 10 000 лв.”.
3. В ал. 4 думите “от 5000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 20 000 лв.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36, и предлага следната подобрена редакция:
“§ 36. Член 96 се изменя така:
“Чл. 96. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв., който:
1. допусне или разпореди извършването на превоз с пътно превозно средство, което не е включено в списъка към издадената лицензия или удостоверението за регистрация;
2. преотстъпи издаденото му разрешително за превоз на пътници или товари;
3. ползва преотстъпено му разрешително за превоз на пътници или товари;
4. разпореди или допусне извършването на превоз на пътници или товари с пътно превозно средство, което не отговаря на изискванията за транспортна годност;
5. не осигури съхраняването на тахографските листове или другите носители на информация, регистрирани от тахографите, в законоустановения срок;
6. откаже да предостави на контролните органи за проверка документите по т. 5 или други документи, свързани с превоза на пътници или товари.
(2) Който допусне или разпореди извършване на превоз на пътници или товари, без да има това право, се наказва с глоба или имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
(3) За повторно нарушение:
1. По ал. 1 – наказанието е глоба или имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. и отнемане на лицензията или удостоверението за регистрация.
2. По ал. 2 – наказанието е глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и отнемане на лицензията или удостоверението за регистрация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Мирчев.
Имате думата за изказвания по този текст. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Димитров, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 20, против 51, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме подобрената редакция на комисията за § 35, който става § 36.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.


ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 37 със следното съдържание:
“§ 37. Създава се нов чл. 96а със следното съдържание:
“Чл. 96а. (1) Който извърши превоз на пътници по автобусни линии под формата на случаен или специализиран превоз се наказва с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и отнемане на лицензията.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38:
“§ 38. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 5000 до 10 000 лв.”
Предлага се следната подобрена редакция за § 37, който става § 39:
“§ 39. Член 98 се изменя така:
“Чл. 98. Който наруши изискванията за състоянието на материалната база и изпълнението на програмите за обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, се наказва с глоба или имуществена санкция от 100 до 1000 лв.”
За § 38, който става § 40, се предлага следната подобрена редакция:
“§ 40. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “автоспирка” се добавя “или длъжностно лице” и след думата “който” се добавя “(което)”.
2. В ал. 3 т. 3 се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41:
“§ 41. В чл. 103, ал. 1 думите “а моторното превозно средство задължително се премества за сметка на собственика му от мястото, където е констатирано нарушението, до безопасно място” се заличават.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42:
“§ 42. Създава се Глава девета:

“Глава девета
Принудителни административни мерки

Чл. 106. Пътно превозно средство, превозващо опасни товари, може да бъде спряно от движение или да бъде разпоредено преместването му за сметка на превозвача до безопасно място до отстраняване на нарушението в случаите, когато:
1. липсва декларация от изпращача, че товарът и опаковката отговарят на изискванията за превоз на опасни товари;
2. е установен теч на опасни вещества от пътното превозно средство поради нарушена цялост на цистерните или опаковките;
3. пътното превозно средство е без пожарогасител;
4. пътното превозно средство е без удостоверение за одобрение за превоз на опасни товари;
5. пътното превозно средство е без съответния опознавателен знак за опасен товар или е с нестандартен знак;
6. липсват писмени указания съгласно наредбата по чл. 14, ал. 1;
7. водачът не представи удостоверението по чл. 14, ал. 2;
8. пътните превозни средства са без етикети, съответстващи на товара и на вида превоз;
9. водачът не носи транспортно-съпроводителните документи съгласно наредбата по чл. 14, ал. 1;
10. водачът управлява пътното превозно средство с неукрепен товар;
11. липсва удостоверение за годност на автомобила за превоз на опасни товари;
12. се установи препълване на каросерията;
13. автомобилите не отговарят на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.
Чл. 107. (1) Принудителната административна мярка по чл. 106 се прилага с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
(2) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Закона за административното производство.
(3) Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предложението на народния представител Мирчев за § 41, който става § 43 и предлага следната подобрена редакция:
“§ 43. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 4 се изменя така:
“4. “Превоз за собствена сметка” е превоз на пътници и/или товари без заплащане, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него, и:
а) превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени или наети под наем, произведени, добити, преработени или поправени от него;
б) превозваните пътници са работници или служители на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, а когато то е лице с нестопанска цел – негови членове, или са деца или ученици от детски градини, домове и училища.”
б) в т. 5 думата “автомобилен” се заличава;
в) в т. 26 думите “лицензиран” и “лицензирани” се заменят съответно с “регистриран” и “регистрирани”;
г) в т. 32 думата “сигурността” се заменя с “безопасността”;
д) създават се точки 33 и 34:
“33. “Тахограф” е средство за измерване по смисъла на Закона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в автомобила, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите.
34. “Допълнителни автобусни линии” са линиите с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.”
2. В § 2 след думата “документи” се добавя “и за извършване на административни услуги”.”
Параграф 42 става § 44:
“§ 44. В Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4:
а) в ал. 2 след думите “прилагат за” се добавя “превози по градски допълнителни линии, за”;
б) създава се ал. 3:
“(3) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията.”
2. Създава се § 4б:
“§ 4б. Правата за пътуване по вътрешноградския транспорт с ценови облекчения, предоставени със закони и актове на Министерския съвет, се отнасят само за основните градски линии.”

“Преходни и заключителни разпоредби”

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45:
“§ 45. Лицензиите за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока на тяхната валидност.”
Параграф 44 става § 46 със следното съдържание:
“§ 46. Процедурите за издаване на лицензии за извършване на таксиметров превоз на пътници, неприключили до влизането в сила на този закон, се прекратяват.”
За § 45, който става § 47, се предлага следната подобрена редакция:
“§ 47. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на разпоредбите на § 28 относно чл. 89, ал. 2, точки 3 и 4 и разпоредбите на § 29 относно чл. 89а, ал. 3, които влизат в сила, както следва:
1. Разпоредбите на чл. 89, ал. 2, точки 3 и 4:
а) за моторни превозни средства, регистрирани след 1 януари 2000 г. – от 1 януари 2004 г.;
б) за моторни превозни средства, регистрирани от 1 януари 1991 г. до 31 декември 1999 г. – от 1 май 2004 г.;
в) за моторни превозни средства, регистрирани от 1 януари 1985 г. до 31 декември 1990 г. – от 1 септември 2004 г.;
г) за моторни превозни средства, регистрирани до 1 януари 1985 г. – от 1 януари 2005 г.
2. Разпоредбата на чл. 89а, ал. 3:
а) за моторни превозни средства от категория М 3 с технически допустима максимална маса над 10 тона и N 3 за международни превози на пътници и товари, регистрирани след 1 януари 1994 г. – от 1 януари 2004 г.;
б) за автобуси от категория M 3 с технически допустима максимална маса над 10 тона за превоз на пътници на територията на Република България – от 1 януари 2006 г.;
в) за моторни превозни средства от категория N 3 за превоз на товари на територията на Република България – от 1 януари 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Имате думата за изказвания по тези текстове.
Няма желаещи.
Моля да гласуваме параграфи от 37 до 47 в редакцията, подкрепена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Има думата за редакционно предложение господин Димитров.


Валери Димитров (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, имам едно редакционно предложение, отнасящо се до употребеното в закона понятие “лицензия”. Става въпрос за разрешителен административен акт, който позволява да се осъществява определена дейност, в случая, свързана с превозите. Имам предложение терминът “лицензия” да бъде заменен с “лиценз”, тъй като, ако си спомняте, през м. юни ние приехме Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Там подобни актове се наричат “лицензи”, в единствено число – “лиценз”. Съображението да се избере такъв термин е, че понятието “лицензия”, колеги, има и друг смисъл. По Търговския закон лицензията е специална сделка, това е договор. За да няма объркване и за да натоварваме с определено съдържание един термин, аз мисля, че е по-добре да се придържаме към езика на законодателя, така както е уреден в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол. Една от задачите на този закон е да въведе наистина единство в терминологията, когато става въпрос за такива специални закони, уреждащи разрешителни режими.
Затова предлагам терминът “лицензия” да се замени с “лиценз” и да спазваме това правило, когато приемаме в бъдеще тези закони. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Изказвания по това редакционно предложение? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Димитров навсякъде в закона думата “лицензия” да бъде заменена с “лиценз”.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Редакционната корекция е приета, а с това и целият закон.


Следващата точка от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА КОРАБ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА НАТО “ПАСЕКС”.
Вносител е Министерският съвет.
Моля, господин Александров, да представите доклада на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
ДОКЛАДЧИК Венко Александров: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!
“СТАНОВИЩЕ
относно проект за Решение № 302-03-32
за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО “ПАСЕКС”, внесен от Министерския съвет на 23.10.2003 г.

На 29 октомври 2003 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО “ПАСЕКС”.
С цел подобряване на теоретичната и практическата подготовка на екипажите на кораби от състава на Военноморските сили на Република България за участие в многонационалните морски операции, за контрол на корабоплаването, оказване на хуманитарна помощ, евакуация, командването на Обединените въоръжени сили на НАТО в Южна Европа организира двуфазна специализирана подготовка на екипажа на българската фрегата “Смели”.
Първата теоретична фаза беше проведена във Военноморската база “Варна” през октомври тази година. По предложение на командващия Обединените въоръжени сили на НАТО в Южна Европа практическата втора фаза на подготовката на екипажа на “Смели” ще се проведе от 8 до 12 ноември 2003 г. в източната част на Средиземно море в рамките на планираното учение “ПАСЕКС”. По време на учението фрегата ще бъде включена в състава на формирование от постоянните военноморски сили на НАТО за Атлантика, опериращо в тази част на Средиземно море.
Като отчита, че участието в учение ще допринесе за повишаване на оперативната съвместимост с НАТО и отработването на основни елементи от различни военни операции, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да приеме следното решение:
Разрешава изпращането на фрегата “Смели” с щатното си въоръжение и екипаж 116 души за времето от 4 до 15 ноември 2003 г. в Средиземно море за участие в учението на НАТО “ПАСЕКС”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Александров.
Имате думата за изказвания по този проект за решение. Няма желаещи.
Моля да гласуваме проекта за решение така, както беше представен от председателя на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 5.
Решението е прието.

Следващата точка от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ НА ТУРСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносител е Министерският съвет.
Моля, господин Александров, да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Венко Александров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

“СТАНОВИЩЕ
относно проект за Решение № 302-03-33 за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Турските въоръжени сили на територията на Република България, внесен от Министерския съвет на 23.10.2003 г.

На 29 октомври 2003 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Турските въоръжени сили на територията на Република България.
В изпълнение на програмата за двустранно военно сътрудничество между Министерството на Република България и Генералния щаб на Турските въоръжени сили от 4 до 7 ноември 2003 г. в Пета механизирана бригада – Казанлък, ще се проведе обучение за обмяна на опит между подразделенията на Въоръжените сили на Република България и Република Турция с участието на военнослужещи и офицери с личното си оръжие и екипировка, без военна техника. Цел на съвместното обучение е подобряване на оперативната съвместимост и взаимодействие с подразделенията от страна-членка на НАТО и укрепване на доверието между армиите на двете страни. Разходите по престоя на турските военнослужещи по време на пребиваването им на наша територия се поемат от българската страна.
Като отчита, че провеждането на съвместни учения и посещения на военни подразделения с цел обучение на територията на страната ще допринесе за укрепването и активизирането на сътрудничеството между армиите на двете страни, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да приеме следното решение:
Разрешава пребиваването на територията на Република България на военен контингент от 45 военнослужещи с оръжие и екипировка от Тридесет и трета механизирана бригада – Лозенград, на Турските въоръжени сили в периода 4-7 ноември 2003 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Александров.
Имате думата за изказване по този проект за решение. Няма желаещи.
Моля да гласуваме проекта за решение така, както беше представен от господин Александров.
Гласували 89 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 4.
Решението е прието.
За процедурно предложение има думата господин Пенчев.

Константин Пенчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Моето процедурно предложение е на 4 ноември 2003 г., вторник, от 14,00 ч. да има извънредно заседание на парламента с една-единствена точка в дневния ред - "Парламентарен контрол".
Мотивите ми за това предложение са, че вече няколко петъка по една или друга причина не се е състоял парламентарен контрол и има много натрупани въпроси. Смятам, че когато в един пълен пленарен ден се занимаваме само с този въпрос, нашите министри ще може да отговорят на максимален брой въпроси.
Тъй като ние днес фактически изчерпахме дневния ред, предлагам т. 10 – "Парламентарен контрол", да бъде включена за вторник и следващото заседание да бъде във вторник, 4 ноември 2003 г., от 14,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за обратно процедурно предложение, господин Радев.
Муравей Радев (ПСОДС): Госпожо председател, аз не съм сигурен дали има още нещо, което да свърши този парламент, за да накара хората наистина да се подиграват с висшата институция на България – парламента на републиката, Народното събрание.
Миналата седмица бяхме свидетели как благодарение на мнозинството няколко дни парламентът не работи. Не искам да се връщам по-назад, когато месеци подред той работеше по няколко часа. Днес сме свидетели на още едно поредно, според мен, недостойно и напълно достойно за неуважение предложение да не се работи още два дни и да се работи извънредно в следващия вторник и т.н. в другите вторници.
Уважаеми колеги, ние сме на края на онзи месец, в който в това Народно събрание трябваше да постъпи бюджетът на Република България, данъчните закони на Република България. Вие отново искате да не се работи два дни. Как да разбираме ние това? Като какво да го схваща българският народ, който е гласувал, пращайки ни тук? Как може да се обясни подобно явление? Как? И нима цената на още едно евентуално кметско място на НДСВ заслужава тоя позор върху българския парламент? Освен в Нареченски бани, може би да спечелите някъде и в Баните. Това не е цената на позора, който се сипе върху българския парламент.
Категорично и остро възразявам срещу подобно поведение на управляващото мнозинство.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Правилно! Браво! Един път на сто години и ти да си прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване предложението на господин Пенчев следващото пленарно заседание да бъде на 4 ноември 2003 г., вторник, от 14,00 ч. с точка единствена в дневния ред – "Парламентарен контрол".
Гласували 129 народни представители: за 98, против 29, въздържали се 2.
Процедурното предложение се приема.
Съобщения:
Комисията по земеделието и горите отлага насроченото редовно заседание за 29 октомври 2003 г., сряда.
Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе редовно заседание на 30 октомври 2003 г. от 14,30 ч. в зала 130.
Обявените на 29 и 30 октомври 2003 г. заседания на Комисията по правни въпроси се отменят.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 29 октомври 2003 г. от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията по икономическата политика ще заседава на 29 октомври 2003 г. от 14,30 ч. в зала "Запад".
Следващото пленарно заседание ще бъде на 4 ноември 2003 г. от 14,00 ч. с точка единствена от дневния ред – "Парламентарен контрол".
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,28 ч.)Заместник-председатели:

Камелия Касабова

Любен Корнезов
Секретари:
Ралица Агайн

Иво Цанев