Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-11-21

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Любен Корнезов

Секретари: Силвия Нейчева и Несрин Узун

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, вчера в съседна и приятелска Турция беше извършен един варварски терористичен акт, при който загинаха десетки и бяха ранени стотици невинни хора. Предлагам да почетем с минута мълчание паметта на жертвите от този акт. (Всички стават прави. Едноминутно мълчание.) Благодаря.
Във връзка с този акт си позволявам да предложа на основание чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде включена в дневния ред декларация по повод серията терористични актове в Истанбул. Декларацията се раздава, предполагам, че вече сте я получили.
Моля уважаемите народни представители да гласуват това предложение.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Това предложение се приема.
Искам да помоля квесторите тази декларация да стигне до всички народни представители.
Искам да помоля председателя на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори да представи текста на проекта за декларация.
Заповядайте, господин Илчев.
Станимир Илчев (НДСВ):

“Проект за декларация
на Тридесет и деветото Народно събрание
от 21 ноември 2003 г. по повод серията терористични
актове в Истанбул

Тридесет и деветото Народно събрание като изразява своята покруса и възмущение от поредните варварски актове на тероризъм срещу религиозни центрове, дипломатически представителства и граждански обекти, извършени през последните няколко дни на територията на град Истанбул, довели до гибелта на множество невинни хора, изказва своите съболезнования на близките на невинните жертви и изразява искрената си съпричастност към трагедията на стотиците пострадали и техните семейства, декларира своята пълна солидарност с народа на Република Турция в този труден за него момент и споделя неговата болка. Заявява, че никаква морална или политическа кауза не може да оправдае подобни изяви на международния тероризъм.
Народното събрание на Република България остро и категорично осъжда всякакви форми на терористични актове и ги приема като открита агресия срещу демокрацията и съвременната цивилизация; разглежда като належаща необходимост по-нататъшното обединяване на усилията на цялата международна общност в борбата срещу проявите на световния тероризъм; потвърждава своята решимост за продължаване на борбата срещу тероризма във всички негови форми – цел, представляваща един от основните приоритети на провежданата от Република България политика; изразява своята увереност, че обединените усилия на обединената демократична общност ще защитят моралните и човешките ценности.
21 ноември 2003 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Илчев.
Уважаеми народни представители, имате думата.
Любомир Пантелеев (КБ, от място): Има ли международни изяви на тероризма, които да се оправдаят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Заповядайте, господин Пантелеев, има трибуна в това Народно събрание, може да я използвате. Може да се направят известни промени.
Любомир Пантелеев (КБ): Предлагам в края на първия пасаж вместо “подобни изяви на международния тероризъм” да напишем “не могат да се оправдаят действията”, защото и неподобни изяви на международния тероризъм не могат да бъдат оправдани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Вашето предложение е да отпадне “подобни”?
Любомир Пантелеев: Да отпадне “подобни изяви” и да сложим “действията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да направят други бележки?
Може би във финала при “обединените усилия на обединената” едното “обединение” трябва да отпадне.
Заповядайте, госпожо Михайлова, да го направите като предложение.
Екатерина Михайлова (ПСОДС): Господин председател, уважаеми колеги! В последния абзац на декларацията има повторение на думи, които тежат прекалено много в текста. Става дума за текста: “изразява своята увереност, че обединените усилия на обединената демократична общност ще защитят моралните и човешки ценности”. Достатъчно е да бъде “усилията на обединената демократична общност” или “обединените усилия на демократичната общност”. Едно от двете, но два пъти “обединение” в едно изречение…
Нека да погледнем как точно ще бъде, но да не остава в този вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това, което каза господин Пантелеев, е съвсем точно – самата общност предполага обединение и не може да бъде “обединена общност”.
Така че може би трябва да стане: “обединените усилия на демократичната общност”.
Дали има други бележки?
Заповядайте, господин Ганчев.


Петко Ганчев (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги, аз не чух окончателното редактиране на текста за “подобни изяви на международния тероризъм”.
Мисля, че трябва да се пише не “действие” и т.н., както предлагаше господин Пантелеев, а “всякакви прояви на международния тероризъм”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: “Всякакви прояви”.
Дали има други желаещи? Очевидно е, че има различни виждания по това дали да бъдат “прояви”, “изяви” или “действия”.
Да подлагам ли всичко това на гласуване?
Михаил Миков (КБ): Не, не!
Любомир Пантелеев (КБ, от място): Да остане само “международния тероризъм”. Да отпаднат “подобни изяви”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: “… не може да оправдае международния тероризъм”. Така ли?
Михаил Миков (КБ, от място): “... никакви морални и политически каузи не могат да оправдаят…”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, започвам с гласуването, защото тук има известни спорове. Най-лесно ми е първо да подложа на гласуване, и така е по нашия правилник, когато отпадат части от изречения и този спорен пасаж да завършва така: “заявява, че никаква морална или политическа кауза не може да оправдае международния тероризъм.”
Така да отпадне “подобни изяви на”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет по този начин.
А за финала мисля, че се обединихме и няма спор – “Изразява своята увереност, че обединените усилия на демократичната общност ще защитят моралните и човешките ценности”.
Налага ли се да го подлагам на гласуване?
Станимир Илчев (НДСВ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Тогава, уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте декларацията с корекциите, които направихме.
Гласували 159 народни представители: за 159, против и въздържали се няма.
Декларацията се приема единодушно. Благодаря ви.

Преминаваме към деловата част на нашата работа, а именно продължението на:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Предстои докладване на чл. 153 на вносителя, страница 33 от доклада.
Заповядайте, господин Близнаков, да започнем нашата делова работа.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
По чл. 153 има предложение на народните представители Румен Овчаров и Йордан Димов – ал. 1 и 2 да отпаднат и да се заменят със следния текст:
“Потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия за месеца, измерена от топломера в абонатната станция, разпределена, изчислена и отчетена съгласно типова отчетна форма (образец) към наредбата по чл. 123, ал. 3.”
Текстът на чл. 153, който се подкрепя от комисията, е следният:
“Чл. 153. (1) Потребителите на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия:
1. на 11 равни месечни вноски и една 12-та изравнителна вноска;
2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;
3. по реална месечна консумация.
(2) Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен потребител се определят с наредбата по чл. 123, ал. 3.”
Всъщност комисията предлага текста на вносителя за чл. 153, който става чл. 155 като в ал. 2 числото “123” се заменя с числото “125”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа.
Заповядайте, има думата народния представител Йордан Димов.
Йордан Димов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Член 153 във вида, в който е предложен от вносителя, действително касае и като същност най-важната част от взаимоотношенията между производител на топлинна енергия, търговец и потребител. Вносителят предлага три варианта, които в крайна сметка се обединяват в една наредба, която по чл. 123, ал. 3 трябва да реши по какъв начин да се извършва заплащането на топлинната енергия.
Ние смятаме, че този член във вида, в който е предложен, е разводнен, затова предлагаме един по-конкретен, по-ясен и според нас по-точен вариант, а именно да отпаднат ал. 1 и 2 на чл. 153 и да се заменят с текста:
“Потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия за месеца, измерена от топломера в абонатната станция, разпределена“, естествено по потребители, ”изчислена и отчетена съгласно типова отчетна форма (образец) към наредбата по чл. 123, ал. 3”.
Нашето предложение го правим във връзка с това, че тези три варианта, които се сочат, не дават достатъчно яснота за начина на отчитане и на заплащане на топлинната енергия. Затова предлагаме този вариант и молим той да бъде подкрепен като по-точен и по-ясен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Мазнев, за изказване или за реплика?
Стефан Мазнев (ПСОДС, от място): За изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, заповядайте, разбира се.
Стефан Мазнев (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Смятам, че чл. 153 трябва да съществува, но с известна редакция. Донякъде съм солидарен с предложенията на господин Димов, но ние тук в предишните членове писахме за дяловото разпределение, ако си спомняте, чл. 145, писахме и за методиката, така че не би следвало изведнъж тези текстове, които гласувахме тук, в залата, да бъдат сменени от нещо в наредба, която е подзаконов нормативен акт, и което по някакъв начин ще измени закона.
Съгласен съм ал. 1 да остане, но за мен малко странно звучи и т. 2.
Точка 1 е добре – “на 11 месечни равни вноски и една 12-а изравнителна вноска”.
Но не мога да се съглася “на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска.”
За какво дялово разпределение говорихме досега, за какви търговци, за каква методика, след като всичко това в един момент го изменяме, отново някаква непрозрачност, неяснота за хората и слагаме някаква прогнозна консумация?
За мен т. 3 също е важна, съществена и трябва да остане – “на реална месечна консумация” – от това по-точно не може да се каже.
Ако отпадне т. 2, тя е свързана с ал. 2, където тези правила за определяне на прогнозната консумация се определят с Наредбата по чл. 123, ал. 3, обобщеното ми предложение, господин председателю, е да отпадне т. 2 на ал. 1 и цялата ал. 2. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Мазнев.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Румен Овчаров и Йордан Димов, така както беше прочетено от председателя на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 60, въздържали се 20.
Предложението на народните представители Румен Овчаров и Йордан Димов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Стефан Мазнев в основния текст на вносителя чл. 153, който става чл. 155, в ал. 1 т. 2 да отпадне и да отпадне цялата втора алинея.
Гласували 115 народни представители: за 48, против 65, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Стефан Мазнев не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 153, който става чл. 155 със своите две алинеи и така, както го докладва председателят на комисията – във втората алинея текстът не е “чл. 123, ал. 3”, а “чл. 125”. Това е във връзка с преномерирането на текстовете.
Гласували 97 народни представители: за 64, против 20, въздържали се 13.
Член 155 е приет.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: “Чл. 154. (1) Топлин-ната енергия се измерва със средства за търговско измерване – собственост на топлопреносното предприятие, монтирани на границата на собственост на съоръженията.
(2) Границата на собственост на съоръженията:
1. между производителя и топлопреносното предприятие е последната спирателна арматура на производителя;
2. между топлопреносното предприятие или производителя и стопанските потребители е последната спирателна арматура преди присъединителните тръбопроводи на потребителите;
3. между топлопреносното предприятие и потребителите на топлинна енергия в самостоятелни сгради или в сгради – етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации.
(3) Когато топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, монтирани на място, различно от границата на собственост по ал. 2, начинът за отчитане на топлинната енергия се урежда съгласно Наредбата по чл. 123, ал. 3.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154, който става чл. 156, като в ал. 3 числото “123” се заменя с числото “125”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Този път виждам, че господин Мазнев не желае да вземе думата. (Оживление.)
Моля, гласувайте за чл. 156.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Този текст е приет.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: “Глава единадесета – Насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин”.
Има предложение на народния представител Рамадан Аталай за ново заглавие на Глава единадесета – “Интензифициране използването на възобновяеми енергийни източници”.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Рамадан Аталай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате ли желание да разискваме наименованието на Глава единадесета?
Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Рамадан Аталай.
Гласували 87 народни представители: за 25, против 46, въздържали се 16.
Предложението на народния представител Рамадан Аталай не се приема.
Моля, гласувайте наименованието на Глава единадесета така, както беше прочетено от председателя на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 6, въздържали се 3.
Наименованието на глава единадесета е прието.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Има предложение на народния представител Рамадан Аталай да се създаде нов Раздел I на Глава единадесета със следното заглавие и съдържание:

“ПРОГРАМИ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Чл. 155. (1) Държавната политика по използването на възобновяемите енергийни източници се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от Министерския съвет.
(2) Програмите съдържат целите, мерките по използването на възобновяемите енергийни източници, дейността на изпълнителната власт, източниците на финансиране, сроковете за реализиране, отговорниците, индикаторите за постигане на резултатите, както и други необходими данни.
(3) Националните дългосрочни програми за използването на възобновяемите енергийни източници се разработват от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.
(4) Националните краткосрочни програми за използването на възобновяемите енергийни източници се разработват от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси въз основа на Националната дългосрочна програма и програмите, изготвени на отраслово, областно и общинско ниво.
(5) Националните дългосрочни и краткосрочни програми се внасят за приемане в Министерския съвет от министъра на енергетиката и енергийните ресурси до една година от влизането на закона в сила.
(6) Министерството на енергетиката и енергийните ресурси огласява публично държавната политика за използването на възобновяемите енергийни източници в издаван от него бюлетин и по други подходящи начини.
(7) Насърчаване използването на нови енергийни източници се осъществява чрез освобождаване от заплащане на държавни местни данъци на даренията за развитието и използването на възобновяеми енергийни източници в Република България, направени от местни и чуждестранни физически и юридически лица, правителствени и неправителствени институции за реализирането на проекти."
Раздел I става Раздел II."
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Рамадан Аталай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Близнаков.
Имате думата. Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за създаване на нов Раздел I със съответното съдържание, както беше прочетено от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 11, против 61, въздържали се 22.
Предложението на народния представител Рамадан Аталай не се приема.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Има предложение на народния представител Рамадан Аталай:
"Раздел II – Производство на електрическа енергия от ТЕЦ с комбиниран начин на производство" – да се включи в Глава девета или Глава десета."
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Рамадан Аталай.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да вземат думата по това предложение на господин Аталай? Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Рамадан Аталай за Раздел II.
Гласували 101 народни представители: за 20, против 63, въздържали се 18.
Предложението на народния представител Рамадан Аталай не се приема.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: "Раздел I – Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
"Чл. 155. Националните индикативни цели за насърчаване на потреблението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми електрически източници, се определят като процент от годишното брутно потребление на електрическа енергия за следващите десет години в страната от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155, който става чл. 157.
"Чл. 156. За постигане на националните индикативни цели производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се насърчава при:
1. отчитане принципите на пазара на електрическа енергия;
2. отчитане характеристиките на различните възобновяеми енергийни източници и технологии за производство на електрическа енергия;
3. осигуряване на производителите на електрическа енергия най-малко еквивалентен ефект на преференциално третиране по отношение на приходите им от единица произведена електрическа енергия при промяна на механизмите за насърчаване."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 156, който става чл. 158.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел I и членове 157 и 158 по новата номерация.
Моля, гласувайте.
Гласували 196 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Раздел I с двата текста на чл. 157 и чл. 158 са приети.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: По чл. 157 има предложение на народните представители Димитър Пейчев, Димчо Димчев, Люцкан Далакчиев и Анели Чобанова, които по принцип са подкрепени от комисията.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 157, който става чл. 159:
"Чл. 159. (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители, които имат лицензия за снабдяване с електрическа енергия, са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от централа, използваща възобновяеми енергийни източници, с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори по реда на Глава девета, Раздел VII или с които участва на балансиращия пазар.
(2) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупуват електрическата енергия, произведена от централи, използващи възобновяеми енергийни източници, в т.ч. и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, по преференциални цени, съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Няма.
Моля да гласувате текста на чл. 159 с двете алинеи.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Член 159 е приет.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Относно чл. 158 на вносителя има предложение на народните представители Димитър Пейчев, Димчо Димчев, Люцкан Далакчиев и Анели Чобанова, които са приети по принцип.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 154, който става чл. 160:
"Чл. 160. (1) Преносното предприятие и разпределителните предприятия са длъжни приоритетно да присъединяват всички централи, произвеждащи енергия от възобновяеми енергийни източници, в т.ч. и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, към преносната, съответно към разпределителната мрежа.
(2) Разходите, необходими за присъединяване на централата към съответната мрежа до границата на собственост на електрическите съоръжения, се поемат от производителя.
(3) Разширението и реконструкцията на преносната и/или разпределителната мрежа, свързани с присъединяването на централата по ал. 1, са задължение на преносното, съответно на разпределителното предприятие.
(4) За осъществяване на разширението и реконструкцията на мрежите по ал. 3 преносното и/или съответното разпределително предприятие имат право да кандидатстват за външно финансиране."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Струва ми се, че и следващите текстове са безспорни, тъй като предложенията са приети и бихте могли да ги докладвате.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 159, който става чл. 161:
"Чл. 161. (1) Задължителното изкупуване по чл. 159 на електроенергия по преференциални цени се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати.
(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални задължителни квоти за производство на електрическа енергия от възобновяеми и енергийни източници като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.
(3) Задължението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпълнено при представяне от производителя на комисията на зелен(и) сертификат(и)за количеството електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, съставляващо неговото задължение, които са:
1. издаден(и) на производителя, и/или
2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за покупко-продажба се счита за действителна при условие, че е вписана в регистъра по чл. 25, ал. 1, т. 4.

(4) Формата, съдържанието, условията и редът за издаване на сертификатите за произход и за издаване и търговия със зелени сертификати се уреждат с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на чл. 160 и чл. 161, така както бяха прочетени от председателя на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
Членове 160 и 161 са приети.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: “Раздел II -Производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Близнаков, струва ми се, че можем да продължим със следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 160, който става чл. 162:
“Чл. 162. (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди или има сключени договори по реда на Глава девета, Раздел VII или с които участва на балансиращия пазар.
(2) Електрическата енергия по ал. 1 се изкупува, както следва:
1. по преференциални цени, съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3, за количествата, произведени от всяка централа на производителя до 50 MW за един час;
2. по цени на договаряне и/или по цени на балансиращия пазар, за количествата, произведени от всяка централа на производителя над 50 MW за един час.
(3) Начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство в зависимост от вида на технологичния цикъл, изискванията към техническите средства за измерване и регистриране на електрическата енергия от комбинирано производство, се определят в наредба, приета от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И следващия текст, господин Близнаков.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 161, който става чл. 163:
“Чл. 163. (1) Задължителното изкупуване по чл. 162 на електроенергията по преференциални цени се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати.
(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални количества електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за всеки производител, като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок от 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.
(3) Задължението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпълнено при представяне от производителя на комисията на зелен(и) сертификат(и) за количеството електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, съставляващо неговото задължение, които са:
1. издаден(и) на производителя и/или;
2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за покупко-продажба се счита за действителна при условие, че е вписана в регистъра по чл. 25, ал. 1, т. 4.
(4) Условията и редът за издаване и търговия със зелени сертификати се урежда в наредбата по чл. 161, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на Раздел II със своите два текста, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Разделът със своите два текста е приет.
Господин Близнаков, да вървим по текстовете. Там, където няма проблеми, можем да гласуваме глава по глава.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
“Глава дванадесета – Газоснабдяване. Раздел I – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата и раздела.
“Чл. 162. Газоснабдяването е съвкупност от дейностите по пренос, транзитен пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ за осигуряване на нуждите на потребителите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162, който става чл. 164.
“Чл. 163. Обектите и съоръженията за извършване на дейностите по пренос, съхранение и разпределение на природен газ на територията на страната, които са свързани помежду си, функционират в единна газотранспортна система с общ режим на работа.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 163, който става чл. 165.
“Раздел II – Пренос, транзитен пренос, съхранение и разпределение на природен газ”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 164. Преносът на природен газ и експлоатацията на газопреносна мрежа се извършват от преносното предприятие, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 2.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164, който става чл. 166, като числото “37” се заменя с числото “39”.
“Чл. 165. (1) Транзитен пренос на природен газ през територията на страната за други страни се извършва от преносното предприятие.
(2) Транзитен пренос може да се извършва и от лице, което е получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 9.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165, който става чл. 167, като в ал. 2 числото “37 “ се заменя с числото “39”.
“Чл. 166. Съхранението на природен газ и експлоатацията на съоръженията за съхранение се осъществяват от лице, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 4.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 166, който става чл. 168, като числото “37” се заменя с числото “39”.
“Чл. 167. Разпределението на природен газ и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия, получили лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 3.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 167, който става чл. 169, като числото “37” се заменя с числото “39”.
“Чл. 168. Преносното предприятие осигурява:
1. единното управление и надеждното функциониране на газопреносната мрежа;
2. преноса на природен газ по газопреносната мрежа и отчитането му;
3. поддържането на обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;
4. развитие на газопреносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато е икономически обосновано;
5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168, който става чл. 170.
“Чл. 169. Разпределителното предприятие осигурява:
1. управлението и надеждното функциониране на разпределителната мрежа;
2. разпределението на природен газ по разпределителната мрежа и отчитането му;
3. поддържането на обектите и съоръженията от разпределителната мрежа в съответствие с техническите изисквания;
4. развитието на разпределителната мрежа в съответствие с прогнозите за потребление на природен газ, приети от комисията, и извън тях, когато е икономически обосновано;
5. поддържането и развитието на спомагателните съоръжения и мрежи за разпределение на природен газ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 169, който става чл. 171.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 170, който става чл. 172:
“Чл. 172. (1) Преносното и разпределителните предприятия са длъжни да предоставят достъп при условията на равнопоставеност до преносната си и/или разпределителните си мрежи на лицата, отговарящи на условията, определени в правила, приети от комисията.
(2) Преносното, съответно разпределителните предприятия могат да откажат достъп поради липса на капацитет или в случай, че предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на мрежите или би попречило на предприятията да изпълнят задълженията си за обществени услуги, или ако предоставянето на достъп би причинило сериозни икономически и финансови трудности на преносното предприятие, съответно на разпределителното предприятие, вследствие сключени договори за доставка с клауза “вземай или плащай”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Близнаков, все пак да си отдъхнете поне 30 секунди.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря за разбирането, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Поставям на гласуване Глава дванадесета, Раздел I и Раздел II – всъщност от чл. 164 до чл. 172.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Тези текстове единодушно са приети.


ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: “Раздел ІІІ – Сделки с природен газ”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 171, който става чл. 173:
“Чл. 173. (1) Сделките с природен газ се извършват въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на този закон и на правила за търговия с природен газ, приети от комисията.
(2) С правилата по ал. 1 се определя начинът на администриране на сделките с природен газ.”
“Чл. 172. Сделките с природен газ са доставка, пренос по преносна и разпределителни мрежи и съхранение на природен газ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 172, който става чл. 174.
“Чл. 173. Страните от сделките с природен газ са:
1. обществен доставчик на природен газ;
2. обществени снабдители на природен газ;
3. добивни предприятия;
4. оператори на газохранилища;
5. преносно предприятие;
6. разпределително предприятие;
7. търговци на природен газ;
8. привилегировани потребители;
9. потребители, които не са привилегировани потребители.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 173, който става чл. 175.
“Чл. 174. (1) Добивните предприятия могат да сключват сделки за доставка на природен газ с обществения доставчик на природен газ, с обществения снабдител на природен газ, с оператори на газохранилища, с търговци на природен газ и с привилегировани потребители.
(2) Добивните предприятия могат да сключват сделки за пренос на природен газ с преносното и разпределителното предприятие.
(3) Добивните предприятия могат да сключват сделки за съхранение на природен газ с операторите на газохранилища.
(4) Добивни предприятия и потребители по чл. 173, т. 8 и 9 на природен газ във и извън страната могат да изграждат помежду си преки газопроводи и да сключват договори за доставка на природен газ през тези газопроводи.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 174, който става чл. 176, като в ал. 4 числото “173” се заменя с числото “175”.
“Чл. 175. (1) Общественият доставчик на природен газ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което може да сключва сделки за доставка на природен газ с добивни предприятия, с търговци на природен газ, с обществени снабдители на природен газ, с привилегировани потребители и с потребители, пряко присъединени към преносната мрежа.
(2) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за пренос на природен газ с преносните и разпределителните предприятия.
(3) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за съхранение на природен газ с операторите на газохранилища.
(4) Доставката на природен газ по ал. 1 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 175, който става чл. 177.
“Чл. 176. (1) Обществените снабдители на природен газ са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които сключват сделки за доставка на природен газ с крайни потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията, за която са лицензирани.
(2) Доставката на природен газ по ал. 1 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 176, който става чл. 178.
“Чл. 177. (1) Търговец на природен газ може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство.
(2) Търговците на природен газ сключват сделки с природен газ с добивни предприятия във или извън страната с привилегировани потребители, с други търговци на природен газ, с обществения доставчик на природен газ и с оператори на газохранилища.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 177, който става чл. 179.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 178, който става чл. 180:
“Чл. 180. (1) Привилегированите потребители са потребители на природен газ, отговарящи на определени условия, определени в правилата по чл. 173, ал. 1 и имащи право да избират лицата, от които да закупуват природен газ във и/или извън страната.
(2) Привилегированите потребители са задължени да уведомяват предварително преносното предприятие и/или разпределителното предприятие за сключените от тях договори за природен газ по ред и във форма, определени в правилата по чл. 173, ал. 1.
(3) Преносното и/или разпределителното предприятие отчита консумирания природен газ по ред и начин, определени в правилата по чл. 173, ал. 1.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 179, който става чл. 181:
“Чл. 181. Договорите за природен газ се сключват:
1. при регулирани от комисията цени за всеобщо предлагани услуги по преноса, разпределението и доставката на природен газ;
2. при свободно договаряни между страните цени на организиран пазар, администриран и управляван от оператора на преносната система, при условията на правилата по чл. 173, ал. 1.”
“Чл. 180. (1) Добивните предприятия, търговците на природен газ и привилегированите потребители сключват сделки с природен газ помежду си при свободно договорени цени.
(2) Страните по ал. 1 и преносното предприятие сключват и сделки с природен газ за балансиране на пазара при условия, по ред и правила за ценообразуване на природния газ, предназначен за балансиране, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 180, който става чл. 182, като в ал. 2 числото “171” се заменя с числото “173”.
“Чл. 181. (1) Обществените снабдители на природен газ продават природен газ на потребители за битови нужди при публично известни общи условия, а за стопански нужди – въз основа на писмени договори.
(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от обществени снабдители на природен газ и се одобряват от комисията.
(3) Общите условия съдържат задължително:
1. качеството на снабдяване;
2. информация, която се предоставя от дружествата;
3. срок на договора;
4. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване.
(4) Обществените снабдители на природен газ публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане на потребителите.
(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях имат право да внесат при съответния обществен снабдител на природен газ заявление, в което да предложат различни условия. Приетите от обществения снабдител на природен газ условия, различни от публикуваните, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
(6) Процедурата по ал. 2 – 4 се прилага и при внасяне на промени в общите условия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 181, който става чл. 183.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 182, който става чл. 184:
“Чл. 184. Общественият доставчик и обществените снабдители на природен газ могат да събират вземанията си за природен газ от неизправни длъжници по реда на чл. 237, буква “к” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по Раздел ІІІ – от чл. 171 до чл. 184. Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте Раздел ІІІ – Сделки с природен газ.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Раздел ІІІ е приет.
Господин Близнаков, предлагам да представите целия Раздел ІV.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: “Раздел lV – Оперативно управление”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 183. (1) Централизираното оперативно управление, координиране и контрол на режима на работа на газопреносната мрежа се осъществяват от оператора на преносната мрежа.
(2) Оперативното управление на всяка разпределителна мрежа се осъществява от оператор на разпределителната мрежа.
(3) Разпорежданията на оператора на газопреносната мрежа са задължителни за операторите на газоразпределителните мрежи, потребителите, добивните предприятия и операторите на газохранилища, присъединени към преносната мрежа.
(4) Операторът на газопреносната мрежа е специализирано звено в структурата на преносното предприятие.
(5) Операторите на разпределителните мрежи са специализирани звена в структурата на разпределителните предприятия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 183, който става чл. 185.
“Чл. 184. (1) Операторът на преносната мрежа осигурява:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газопреносната мрежа;
2. поддържане на баланса между вноса, добива и потреблението на природен газ;
3. пренос на природен газ по газопреносната мрежа при спазване на изискванията за качество;
4. равнопоставеност на потребителите при преноса на природен газ;
5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;
6. оперативно ръководство на режимите на работа на хранилищата при нагнетяване и добив на природен газ;
7. оптимален режим на работа на преносната мрежа при извършване на дейността по транзитен пренос на природен газ.
(2) Операторът на транзитната мрежа осигурява:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на транзитната мрежа;
2. транзит на природен газ по транзитната мрежа;
3. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи и съоръжения;
4. оперативно ръководство на режимите на работа на хранилищата при нагнетяване и добив на природен газ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 184, който става чл. 186.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 185, който става чл. 187:
“Чл. 187. (1) За целите на измерването на природния газ операторът на преносната мрежа осигурява:
1. техническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване на количеството природен газ, постъпващ и напускащ преносната система;
2. поддържане на база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване на количеството природен газ по т. 1 и по сделките със свободно договорени цени и на балансиращия пазар.
(2) Собствениците на средства за търговско измерване на количеството природен газ предоставят на оператора на преносната мрежа данните от измерванията на тези средства, отнасящи се до сделките със свободно договорени цени и с балансиращия природен газ.
(3) Страните по сделките с природен газ имат право да получават информация от базата данни относно количествата природен газ, търгувани от тях по сделките.
(4) Условията и редът за обслужване на средствата за търговско измерване, поддържане на базата данни и достъпът до тях се уреждат с правилата по чл. 173, ал. 1.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 186, който става чл. 188:
“Чл. 188. Операторът на газопреносната мрежа администрира сделките на свободно договорени цени с природен газ и организира балансирането на пазара на природен газ в съответствие с правилата по чл. 173, ал. 1, като:
1. поддържа регистри за лицата, сключващи сделки при свободно договорени цени и за балансиране на пазара на природен газ;
2. поддържа регистри за сключените между лицата по т. 1 договори;
3. приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и диспечира предложения и заявки за покупка/продажба за балансиране на пазара на природен газ;
4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращия природен газ за всеки период на сетълмент;
5. изготвя предварителни и окончателни уведомления за дължимите суми по сделки за балансиране на пазара на природен газ от участниците за всеки период на сетълмент;
6. контролира финансовата обезпеченост на сделките за балансиране на пазара на природен газ и дава задължителни указания във връзка с това на участниците на пазара;
7. при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на газопреносната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества природен газ по тях при условия и по начин, описани в правилата по чл. 173, ал. 1;
8. предоставя информация за прогнозно потребление на природен газ, ограничения в газопреносната система, справки за цени на природния газ при балансиране на пазара за минали периоди и друга информация, необходима на участниците.
Чл. 187. (1) Преносното предприятие е страна по всички сделки за балансиране на пазара на природен газ.
(2) Преносното предприятие не формира печалба от сделките по ал. 1.
(3) Разходите за изпълнение на функциите по чл. 186 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 29, ал. 1, т. 1.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 187, който става чл. 189, като в ал. 3 числото “186” се заменя с числото “188”, а числото “29” се заменя с числото “31”.
Чл. 188. Операторите на разпределителните мрежи осигуряват:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на разпределителната мрежа;
2. разпределение на природен газ до потребителите при спазване на изискванията за сигурност и качество;
3. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;
4. равнопоставеност на потребителите при разпределението на природен газ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 188, който става чл. 190.
“Чл. 189. Операторите на преносната и разпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на търговската информация, получена при и по повод изпълнението на техните задължения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 189, който става чл. 191.
“Чл. 190. Условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи, се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190, който става чл. 192.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа, по Раздел lV – “Оперативно управление”.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте Раздел lV, от чл. 183 до чл. 192.
Гласували 105 народни представители: за 103, против 1, въздържал се 1.
Раздел lV е приет.
Господин Близнаков, предлагам да докладвате раздели V и Vl общо.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
Следва изключително интересния раздел, уважаеми дами и господа, “Раздел V – Измерване на природния газ”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 191. Преносът на природен газ се извършва по газопреносна мрежа по газопроводи с високо налягане до изходите на газоизмервателни или до изходи на газорегулиращи станции.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 191, който става чл. 193.
“Чл. 192. Разпределение на природен газ се извършва по газоразпределителната мрежа от изходи на газоизмервателни станции или от изходи на газорегулиращи станции на преносната мрежа до газоизмервателния уред при потребителя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 192, който става чл. 194.
“Чл. 193. (1) Измерването на количеството природен газ за потребителите, присъединени към преносната мрежа, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на преносното предприятие.
(2) Измерването на количеството природен газ за потребителите, присъединени към разпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване – собственост на разпределителните предприятия.
(3) Измерването на количеството природен газ за съхранение се извършва със средства за търговско измерване – собственост на предприятието, получило лицензия за съхранение на природен газ.
(4) Потребителите на природен газ или собствениците, в чиито имоти са монтирани уредите за търговско измерване, са длъжни да осигуряват достъп на упълномощени представители на обществения снабдител до тях за монтиране и контрол, отчитане и обслужване на измервателните уреди при условия, определени в общите условия по чл. 181.
(5) Операторите на преносната мрежа, на разпределителните мрежи и/или хранилища вземат решение за местоположението и вида на инсталираните средства за търговско измерване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 193, който става чл. 195, като в ал. 4 числото “181” се заменя с числото “183”.
“Раздел VI - Присъединяване към газопроводната мрежа”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 194. (1) Присъединяването към преносната и разпределителните мрежи се извършва при условия и по ред, определени в наредба за присъединяване, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
(2) Присъединяването към газопреносната и/или газоразпределителните мрежи на добивни предприятия, предприятия за съхранение на природен газ, разпределителни предприятия и крайни потребители се извършва по цени, определени по реда на наредбата по чл. 34, ал. 3 и на основата на писмен договор, сключен между преносното, съответно разпределителните предприятия и присъединяваните лица.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194, който става чл. 196, като в ал. 2 числото 34 се заменя с числото 36.
“Чл. 195. (1) Преносното предприятие е длъжно да присъедини към своята мрежа в определена от него точка разпределителните предприятия, добивните предприятия и предприятията за съхранение на природен газ.
(2) Към преносната мрежа могат да се присъединяват и привилегировани потребители на природен газ чрез преки присъединителни газопроводи.
(3) Преносното предприятие може да откаже присъединяването към преносната мрежа, когато:
1. липсва капацитет на мрежата или
2. липсва връзка с мрежата и
3. извършването на подобрение на мрежата е икономически необосновано.
(4) В случай на отказ по ал. 3 добивните предприятия, предприятията за съхранение на природен газ и привилегированите потребители на природен газ могат да изградят за своя сметка съответната връзка с преносната мрежа.
(5) Собственикът на присъединителния газопровод е длъжен да осигури неговото обслужване, поддръжка и ремонт.
(6) Преносното предприятие може по искане на собственика срещу заплащане да обслужва, поддържа и ремонтира присъединителните газопроводи.
(7) Пряко присъединените към газопреносната мрежа потребители са длъжни да предоставят достъп на съответното газоразпределително предприятие, получило лицензия, през собствените си съоръжения за целите на преноса на природен газ до други потребители на територията, определена в лицензията. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 195, който става чл. 197.
“Чл. 196. Разпределителните предприятия са длъжни да изградят за своя сметка разпределителната си мрежа до определената от преносното предприятие точка на присъединяване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 196, който става чл. 198.
“Чл. 197. (1) Разпределителното предприятие е длъжно да присъединява и осигурява снабдяването на потребителите с природен газ при условията на равнопоставеност и при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност.
(2) С разрешение на комисията разпределителното предприятие може да присъединява потребител на природен газ, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.
(3) Отклоненията и съоръженията за присъединяване на потребителите към съответната разпределителна мрежа се изграждат от разпределителното предприятие.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 197, който става чл. 199.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 198, който става чл. 200.
“Чл. 200. (1) Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, се регламентират с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.
(2) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
(3) Устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи на територията на Република България се определят в наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, господин Близнаков.
Уважаеми дами и господа, имате думата. Няма желаещи.
Моля, гласувайте Раздел V и Раздел VI.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Двата раздела са приети.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: “Глава тринадесета – Принудителни административни мерки”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
“Чл. 199. (1) Комисията или министърът на енергетиката и енергийните ресурси прилагат мерките по ал. 2, когато установят, че контролираните по този закон лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в тях или сключват сделки за тяхна сметка, са извършили или извършват действия, с които:
1. нарушават разпоредби на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му, на актове на комисията и на министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
2. застрашават сигурността на енергийната система, интересите на обществото или на потребителите на електрическа и топлинна енергия и природен газ или на други енергийни предприятия;
3. нарушават условията за извършване на лицензионната дейност;
4. възпрепятстват упражняването на контролна дейност от комисията или от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
(2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях, комисията или министърът на енергетиката и енергийните ресурси или упълномощените от тях лица съобразно компетентността им налагат следните принудителни административни мерки:
1. дават задължителни писмени указания за:
а) преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок;
б) извършване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и съоръжения, техни части, системи или компоненти;
в) изменение на условията на експлоатация на енергийни обекти, техни части, системи или компоненти;
г) изменение на проекти и конструкции, които имат значение за безопасността на хора и мрежи;
д) провеждане на атестация на персонала, включително проверка на знанията и уменията, провеждане на учебни и квалификационни курсове;
2. задължава лицензианта да свиква общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или контролните органи при определен дневен ред за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;
3. разпорежда писмено временно спиране или ограничаване на лицензионната дейност;
4. назначават особен управител в случаите, предвидени в този закон.
(3) С акта, с който се налага принудителна административна мярка, се определя подходящ срок за изпълнението й. Принудителните административни мерки се прилагат до отстраняване на причините, довели до налагането им.”
Има предложение на народния представител Панайот Ляков в чл. 199, ал. 1 думите “лица, техните служители” да се заменят с “ръководители”.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Панайот Ляков.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 199, който става чл. 201.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за няма, против 87, въздържали се 10.
Предложението на народния представител Панайот Ляков не се приема.
Моля, гласувайте чл. 199, който става чл. 201.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 201 е приет.

ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков:
“Чл. 200. (1) Производството по налагане на принудителните административни мерки започва по инициатива на комисията или на министъра на енергетиката и енергийните ресурси въз основа на констативен протокол на лицата, имащи право да упражняват контрол по този закон.
(2) За започване на производството по налагане на принудителните административни мерки се уведомяват засегнатите лица.
(3) Уведомленията и съобщаванията в производството по ал. 1 могат да се извършват и с препоръчано писмо с обратна разписка, с телеграма, с телекс или с факс. Уведомленията и съобщаванията с препоръчано писмо с обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по телефона – писмено от длъжностното лице, което ги е извършило, а по телекса или факса – с писмено потвърждение за изпратено съобщение.
(4) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по налагане на принудителните административни мерки не бъдат приети на посочените от лицата адрес, телефон, телекс или факс, уведомяванията и съобщаванията се считат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията или на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
(5) Принудителните административни мерки се налагат с писмено мотивирано решение или заповед, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 200, който става чл. 202.
“Чл. 201. (1) Решението по чл. 200, ал. 5 може да се обжалва чрез комисията или чрез министъра на енергетиката и енергийните ресурси пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
(2) Решението или заповедта за налагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение.
(3) Обжалването на решението за прилагане на принудителна административна мярка не спира неговото изпълнение.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 201, който става чл. 203, като в ал. 1 числото “200” се заменя с числото “202”.
“Чл. 202. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Закона за административното производство.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 202, който става чл. 204.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата.
Господин Мазнев, заповядайте.
Стефан Мазнев (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Вземам отношение, уважаеми дами и господа, по чл. 200, ал. 3, където е казано, че уведомленията и съобщенията в производството по ал. 1 могат да се извършват по телефона писмено от длъжностното лице, което ги е извършило.
Долу е казано точно – по телекса или факса, но как ще стане по телефона писмено? Или не е точен текстът, или аз не мога да го разбера в момента. Ако наистина няма точно обяснение на този текст, предлагам официално след “доставянето им, по телефона – писмено от длъжностното лице” да отпадне. Долу си е казано точно. Смятам, че няма смисъл от този текст. “По телефона” - не много точно е казано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители,които желаят да вземат отношение по тези текстове?
Всъщност този текст, господин Мазнев, извинявайте, че оттук мога да коментирам, е взет от ГПК – начин на призоваване.
Така или иначе, поставям на гласуване предложението на господин Мазнев в чл. 200, ал. 3 думите “по телефона - писмено от длъжностното лице, което ги е извършило” да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 23, против 69, въздържали се 11.
Предложението на господин Мазнев не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 202 до чл. 204 включително по новата номерация.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
Моля да докладвате Глава четиринадесета – “Административнонаказателни разпоредби”. Поне да започнем Глава четиринадесета, за да не останем на фаталната Глава тринадесета.
ДОКЛАДЧИК Веселин Близнаков: Благодаря, господин председател.
“Глава четиринадесета – Административнонаказателни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
“Чл. 203. (1) Който извършва или допусне извършване на дейности по този закон без лицензия в случаите, когато такива се изискват, се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 100 000 до 150 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по алинеи 1 и 2.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 203, който става чл. 205.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми дами и господа. Остават ни по-малко от две минути.
Господин Мазнев, Вие ли искате нещо? Вие имате предложение по следващия текст. Не желаете? Да се отбележи това в протокола.
Подлагам на гласуване Глава четиринадесета – “Административнонаказателни разпоредби”, и чл. 203.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава четиринадесета и чл. 203 са приети.
Сега е точно 10,30 ч.
Половин час почивка. (Звъни.)(След почивката.)

ПРЕСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (Звъни.): Уважаеми народни представители, възобновявам заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Искам да ви направя едно съобщение във връзка с парламентарния контрол. Миналия петък насрочихме разискванията на питането да започнат в 11.00 ч., но получих известие от канцеларията на премиера, че министър-председателят има ангажимент в Международна конференция в гр. Пловдив с участието на господин Франц Фишлер, еврокомисар по земеделие и рибарство…
Борислав Китов (ПСОДС, от място): Кое е по-важно?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ако обичате, господин Китов, да ме изслушате, а след това ще си говорим кое е по-важно.
При това положение имаме две възможности, понеже господин Сакскобургготски ще може да бъде в пленарната зала, но с известно закъснение. Очаква се да дойде в периода между 13.00 – 13.15 ч. (Шум и реплики от ПСОДС.) При това положение са възможни две решения: разискванията да започнат така, както са обявени, но по-доброто решение според мен е да направим едно разместване на първата и втората подточка, да започнем с въпросите и отговорите и когато дойде премиерът, да преминем към разискванията по питането на народния представител Асен Агов.
Благой Димитров (ПСОДС, от място): Този човек се подиграва с парламента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, смятам, че второто предложение е по-добро. (Силен шум и реплики от ПСОДС.)
Заповядайте, госпожо Михайлова, имате думата за процедура.
Екатерина Михайлова (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата по процедурен въпрос, защото наистина Вие поставихте нещата като процедура. Изразявам протеста на Обединените демократични сили затова да се размества дневният ред поради отсъствието на министър-председателя. Той добре знае още от миналия петък, че е насрочено заседание днес за 11.00 ч. Министър-председателят на България е крайно време да разбере, че България е парламентарна република и основното нещо, което трябва да прави един министър-председател, е да носи политическа отговорност и да уважава Народното събрание, което го е излъчило.
Вчера той не присъства при обсъждането на Закона за държавния бюджет – явно това не е основната му грижа да седи в парламента и да отговаря на въпроси. След това вечерта видяхме да прави обръщение към нацията.
Ние настояваме парламентарните процедури да се спазват, министър-председателят да уважава парламента и да е в него, когато трябва да бъде тук. Днес той трябваше да бъде в Народното събрание в 11.00 ч. и никаква международна конференция или каквото и да е друго не може да го извини.
Затова ние настояваме да започнат разискванията, а нека той да носи отговорността, че не уважава институциите и да лежи на неговата отговорност, че днес той не е тук, в Народното събрание. Настояваме разискванията да започнат.
Настояваме и още нещо: той да дойде и да се яви във времето, което Вие, господин председател, преди една седмица определихте да бъде времето за дебат по темата “Престъпност”, а то е днес от 11.00 ч. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Михайлова. Понеже го правите като процедурно предложение, аз съм длъжен да го подложа на гласуване, ако няма противно процедурно предложение.
РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: Това е решение от миналия петък!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Аз уважавам тази ваша позиция и в такъв случай няма да подлагам на гласуване предложението, тъй като този въпрос действително е решен още миналия петък. И само при единодушното съгласие на всички народни представители бих си позволил да направя разместване, а виждам, че такова съгласие няма в пленарната зала.
Затова, уважаеми народни представители, ще започнем с разискванията по питането на народния представител Асен Агов към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски относно политиката на правителството за координиране на дейността на специалните служби. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
Искам да припомня, че на това питане е отговорено на заседанието на 14 ноември, миналия петък. На същото заседание 50 народни представители от Парламентарния съюз на ОДС и един независим народен представител са внесли предложение за разисквания. Разискванията са насрочени за днес от 11.00 ч.
На 20 ноември вносителите на предложението са внесли Проект за решение № 354-02-96. На 21 ноември е внесен Проект за решение от народните представители Станимир Илчев, Лютви Местан, Владимир Дончев, Борислав Цеков и Касим Дал под № 354-02-97. Предложението за разисквания и проектите за решения са раздадени на народните представители днес.
Съгласно чл. 87, ал. 2 от нашия правилник разискванията се провеждат по реда, установен в глава шеста на правилника и продължават един час. Времето от един час се разпределя между парламентарните групи съобразно тяхната численост, като изказванията на министрите са извън това време.
С оглед на това, което ви прочетох, се налага следното разпределение на времето: Национално движение Симеон Втори – 27 минути, Обединени демократични сили – 12 минути, Коалиция за България – 12 минути, Движение за права и свободи – 5 минути, Парламентарната група НИЕ – 3 минути, независими депутати – 1 минута.
Има процедурно предложение от господин Гиньо Ганев. Заповядайте, господин Ганев.
Гиньо Ганев (КБ): Уважаеми господин председателю, какво е дебат по повод на едно парламентарно питане? Това е продължение на същото това питане. Парламентарните въпроси се задават персонално, а не към правителството въобще, към министър Х, към министър У и всички други, които имат своите собствени имена. Не е възможно да стане това питане, без да го има този, за когото се отнася. Това ще заприлича на онези времена, в които можеше да се сложи един портрет и да се говори пред него. Би било притеснително, нали? (Шум и реплики от ПСОДС.)
Така че процедурата трябва да се развие, както каза и госпожа Михайлова, коректно, както е предвидено – този, за когото се отнася и тези, които разговарят с него. Защото той на базата на тази дискусия ще вземе и своето отношение, искаме да вярваме. Няма как с гласуване или по друг начин да се изкористи или да се промени този ред. И Ви моля в името на парламентаризма това да стане. А това, което трябва да стане, е Народното събрание да повика министър-председателя тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Ганев, не уважавам Вашата позиция. За мен няма никаква пречка разискванията да се проведат, както са обявени – от 11,00 ч., независимо дали присъства или не присъства премиерът, тъй като той няма да отговаря на питане, нито на актуален въпрос.
Гиньо Ганев (КБ, от място): Но той може да вземе отношение всеки момент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Той може да вземе отношение, ако иска и ако иска, трябва да бъде в пленарната зала. Той е поканен да бъде в пленарната зала от 11,00 ч. (Шум и реплики от КБ.)
От името на парламентарна група думата има госпожа Емилия Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа! От името на Парламентарната група на Коалиция за България, преди да прочета декларацията, която сме подготвили за днешния ден, искам да изкажа острото ни възмущение от поведението на премиера на Република България.
Аз не искам да повтарям това, което каза госпожа Михайлова преди малко, но стана практика, уважаеми госпожи и господа от управляващото мнозинство, не българското правителство, не българският премиер, а българският парламент да се съобразява с правителството и с министрите.
Вчера беше прекъснат дебата на Народното събрание по бюджета, защото имало извънредно заседание на Министерския съвет. Ами да си го бяха направили през нощта или рано сутринта. След това министър-председателят въобще не рачи да дойде в парламента и да чуе внасянето на основния закон на неговото правителство – Бюджет 2004.
За снощи разбрахме, че той отново ни помилва по главите и благосклонно каза да верваме във всичко, което той говори.
Днес за пореден път по един безогледен, безпардонен, безпрецедентен начин премиерът на Република България не уважава Народното събрание.
Муравей Радев (ПСОДС, от място): То тази република няма премиер!
Емилия Масларова: Уважаеми господин председателю, ако тази практика не се изкорени в българския парламент, това ще бъде сериозно подкопаване на основите на парламентаризма в Република България и на държавата. И ние още веднъж настояваме спешно министър-председателят да се яви тук, пред това Народно събрание, което го избра, за да стане министър-председател.
А сега ще ви прочета нашата декларация:
“Парламентарната група на Коалиция за България и левицата винаги са поставяли на първо място в своята политика икономиката на страната, хората на страната, проблемите на хората в страната. Така е и днес. Многократно от тази парламентарна трибуна в политическите ни решения и декларации, в исканията ни и действията ни сме предупреждавали за настъпващата криза в българското земеделие, за изпразнения държавен резерв и проблемите за осигуряване на страната със зърно и хляб. Предлагахме мерки за предотвратяване на тази криза. Нашите искания към правителството бяха подминати с високомерно мълчание.
Ние споделяме макар и закъснялата проява на загриженост и заявена отговорност снощи от министър-председателя, но ние отново чухме едни обръщения в бъдеще време и “Вервайте ни”. Обаче днес резултатите са други и няма време за верване. Защото противно на уверенията на управляващите, хлябът и брашното поскъпват всекидневно в Силистра, Плевен, Ямбол, Бургас с повече от 30% на седмица. Зърното и брашното в складовете са на изчерпване. Експертите и заетите в бранша сочат, че има хлебно зърно за не повече от два месеца и половина. “Спасителното” зърно от държавния резерв така и не се появява на пазара нито в нужното количество, нито в нужното качество. Земеделските производители, засетите площи, селскостопанските животни продължават да намаляват.
Днес отново заявяваме, че политиката на правителството за българското земеделие се проваля. Политическите ангажименти, поети от управляващите пред българския народ и Европейския съюз, бяха подменени с политически заигравания. Дясното управление на България отне на обикновения българин здравеопазването, отне му образованието, отне му културата, днес посяга да отнеме и хлябът му.
За пореден път настояваме за единна политика на правителството, насочена към развитие на българското земеделие, към гарантиране хляба и прехраната на всички, а не само на 5% от най-богатите в страната. Настояваме за ангажиране на цялото правителство. Настояваме министър-председателят да поеме своята отговорност за координация между министерствата, за неизпълнените и закъснели решения. Защото не може да има нормално засяване, прибиране на реколтата, напояване и други агротехнически мероприятия, когато Министерството на финансите провежда целенасочена политика за декапитализация на земеделието чрез безпринципно прилагане на законите при разпродажба на материалните активи на земеделските стопани, чрез ликвидиране на финансовия ресурс за капитални вложения в земеделието. Днес вместо 350 хил. т в държавния резерв има по-малко от 200 хил. т и ние чакаме втора седмица министърът на икономиката да дойде и да отговори на този въпрос, а тя отново е някъде в чужбина.
Не е нормално повече от месец да се точи процедурата по деблокиране на зърното от държавния резерв, а и малкото зърно, излязло на пазара, се оказва некачествено. Няма мелничар, който да каже, че е закупил качествено зърно от държавния резерв.
Не е нормално повече от година да не се прави нищо за промяна на условията за внос на брашно. Недопустимо е хлябът, млякото, млечните продукти и другите основни хранителни стоки да имат ставка по данък добавена стойност, равна на ставката на запалките–еднодневки.
Престъпно е съществуването на сенчестата икономика в производството на некачествени и опасни за здравето хляб и храни при наличието на многобройни финансови, контролни, експертни, силови органи, овластени с необходимите права и задължения. Няма обяснение фактът, че чиновниците от Министерството на финансите не прилагат Закона за подпомагане на земеделските производители, приет с консенсус от това Народно събрание.
Коалиция за България и левицата настояват за:
1. Спешно да се деблокира необходимото количество хлебно зърно от държавния резерв, като се осигури прозрачност и достъп до сделките на всички легитимни преработватели.
2. Да се създаде парламентарна анкетна комисия за проверка на количеството и качеството на зърното в държавния резерв.
3. Да се променят условията за внос на брашно за хляб, включително въвеждане на нулево мито за пшеницата до реколта 2004 г.
4. Да се въведе 10-процентова ставка на данък добавена стойност на основните хранителни стоки, включително за хляба, през 2004 г.
5. Да се осигури чрез държавния бюджет за 2004 г. необходимият финансов ресурс за нормално функциониране на земеделското производство и за изпълнение на поетите от Република България ангажименти към Европейския съюз.
Ние подкрепяме справедливите искания на земеделските производители, на браншовите организации, на българските граждани. Ще ги отстояваме и при окончателното приемане на бюджета, и при обсъждането на законопроекти, ще внесем и нови законопроекти.
Господа управляващи, време е да разберете, че хлябът ще ви изяде хляба”. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Това беше изказване от името на парламентарна група.
Независимо от изказвания от името на парламентарни групи и евентуални процедурни предложения, така или иначе ще се стигне до разискванията по питането на господин Агов. Затова ще помоля парламентарните групи, това би ме облекчило, да представят писмено депутатите, които ще искат да участват в разискванията.
Господин Милушев, заповядайте за процедурно предложение.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Според мен дебатът, който предстои да водим, е изключително важен. Виждам, че вносителите, инициаторите на този дебат от ОДС, са в залата. Виждам, че в залата присъстват и от лявата опозиция.
Затова, като представител на управляващото мнозинство, моля да приканите членовете на Национално движение Симеон Втори и Движението за права и свободи да влязат в залата и да присъстват на този важен дебат, който мисля, че без тях не е редно да се провежда. Благодаря ви. Моля да ги подканите да влязат в залата. (Ръкопляскания от КБ и ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Милушев.
За процедурно предложение думата има господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз смятам, че мястото на народните представители е в залата, така че няма какво да ги приканваме.
Аз правя процедурно предложение за поименна проверка. Благодаря. (Шум и реплики от ОДС.)
(Председателят Огнян Герджиков започва поименна проверка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: В залата присъстват 167 народни представители, при което е налице необходимият кворум. Можем да продължим нашата работа, уважаеми народни представители.
Междувременно не получих списък на желаещите за изказване, но това не пречи да започнем дебата.
Заповядайте, господин Соколов, да откриете дебата.
Йордан Соколов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент на Република България! Благодаря Ви, че уважихте този важен дебат! Благодаря Ви и за шамара, който удряте на отсъстващия министър-председател с Вашето присъствие тук днес. (Ръкопляскания от КБ и ПСОДС.)
Наистина е скандално на такъв важен дебат да не присъства министър-председателят на Република България. Господин Симеон Сакскобургготски вчера отсъстваше при гласуване на Бюджета на Република България. Днес отсъства при един дебат по въпросите за престъпността – нещо, което вълнува цялото общество. Мога да уверя господин Симеон Сакскобургготски, че министър-председател, който вчера отсъства от дебат по бюджета, днес отсъства от дебат по въпросите за престъпността и го няма в Народното събрание, утре няма да присъства не само в Народното събрание, но и в Република България! (Ръкопляскания от ПСОДС.)
Дебатът е по повод питането, забавено с няколко седмици, на народния представител Асен Агов за политиката на правителството по координацията на специалните служби, специално във връзка с противодействие на престъпността. Още когато господин Агов развиваше своето питане, той го подчини на променената обстановка в страната - на няколко изключително нагли и опасни прояви на организираната престъпност.
Бяхме свидетели как с течение на времето организираната престъпност в България набираше сили, ставаше все по-нагла, все по-цинично демонстрираше незачитането на обществения ред, на правилата на поведение. Инцидентът в “Ескейп” беше, може би, капката, която преля чашата. И това стана не толкова, защото в една дискотека се е стреляло, за щастие без човешки жертви, а защото обществото беше скандализирано в центъра на София да смеят да се появяват босове на престъпния свят, заобиколени с десетки бодигардове, пред които като че ли нашата държава е безсилна.
Бяхме свидетели на неадекватно поведение на органите и ръководството на МВР. Абсурдно е след такъв инцидент МВР да не направи искане до Прокуратурата за увеличаване срока на задържане от 24 на 72 часа. Абсурдно е МВР да не направи необходимото за бързи производства с обвинения за хулиганство срещу участващите и то особено след като стана ясно, че е имало скрита камера.
Абсурдно е министърът на вътрешните работи да чака миналия петък на парламентарния контрол да му се зададе въпрос на колко от тези бодигардове на престъпните босове е отнето оръжието и да се окаже, че на нито един и това да става постфактум!
Абсурдно е да няма координация между службите, които се борят с организираната престъпност!
Абсурдно е през м. май да съществува докладна записка на министъра на вътрешните работи за босовете на контрабандата в България и в продължение на месеци този доклад да не се предоставя на министъра на финансите, а и до днес с него да не е запознат директорът на Държавна агенция “Митници”, за да могат те да противодействат.
Всичко това говори, че в дейността на Министерството на вътрешните работи има провал и то по отношение на най-трудната и най-важната негова дейност – противодействие на най-опасния вид престъпност – организираната престъпност. Не може Министерството на вътрешните работи само да регистрира, когато бъде убит някой представител на престъпния свят, да излиза със съобщения колко е лош този убит представител, като че ли тези, които са го убили, са добрите и едва ли не обществото трябва да отдъхне след всяко такова убийство.
Абсурдно е министър-председателят на Република България да заявява, че когато се избиват представители на престъпния свят, това не засяга обикновените граждани.
Истината е, че вече в България няма сигурност именно за обикновените граждани.
Ето защо ние започваме този дебат с ясното съзнание за значимостта на темата и затова предлагаме проект за решение в четири точки.
Първо, Народното събрание оценява като незадоволителна координацията между службите на МВР в борбата срещу организираната престъпност.
Второ, оценява като провал политиката на правителството да противодейства срещу организираната престъпност.
Трето, задължава министър-председателя да внесе в едноседмичен срок стратегия за противодействие срещу организираната престъпност, която да бъде разгледана от Народното събрание.
Четвърто, предлага на министър-председателя да потърси политическа отговорност от министъра на вътрешните работи съгласно чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България, т.е., да предложи на Народното събрание смяната на министъра на вътрешните работи. Благодаря. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Соколов.
Има ли желаещи за други изказвания или реплики на господин Соколов?
Заповядайте, господин Червеняков.
Младен Червеняков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Днес за пореден път поставяме проблемите за престъпността, за нейното нарастване и противодействие на вниманието на Народното събрание.
Направих си труда да проверя, че само в рамките на този парламент през последната година с този въпрос сме занимавали девет пъти. Разискванията днес трябваше да започнат по питането за политиката на правителството, осигуряването на координацията в дейността на специалните служби. В последната седмица обаче ситуацията наложи значително да се измени зададената тема. Най-силна беше обществената реакция. Последните демонстративни прояви на организирана престъпност отново поставиха въпроса за застрашената стабилност на българската държава, вследствие на битките за преразпределение на сфери на влияние в структурите на организираната престъпност, ширещата се корупция и свързването на представители на МВР и съдебната власт с хора от престъпния свят, и критичният минимум на сигурността на гражданите и обществото, неадекватната държавна система за противодействие.
Ето защо, според мен, днес най-важно е да не останем затворени в грубата статистика на цифрите, за да не допуснем политиканстване и прехвърляне на топката от една институция на друга, от една политическа сила на друга, да не се задоволим с изброяването на факти и цифри от дейността на правозащитните органи.
Ние трябва да отговорим на обществените очаквания, на обществената нетърпимост към грубите прояви на организираната престъпност и безнаказаното нагло поведение на престъпните босове, които очевидно вече не се съобразяват с държавата и държавността. Трябва да разберем, че е премината границата на търпимостта, за да не се сблъскаме със старата максима “Господи, пази ме от гнева на търпеливите!”.
Реакцията на едно пътно-транспортно произшествие преди два дни е категорично доказателство, че хората могат да вземат нещата в свои ръце, ако се окажем неспособни да предложим ефикасни мерки.
Ключовият въпрос е за политиката на правителството и управляващото мнозинство в противодействие на престъпността. Тук главното е да отговорим:
Първо, наясно ли е мнозинството с криминогенната обстановка в страната и нейните застрашителни размери?
Второ, кои са факторите, които обуславят тези тенденции в развитието на престъпността?
Трето, как оценяваме дейността на българската държава, на органите на съдебната власт и на МВР в противодействието на престъпността?
И четвърто, какви мерки трябва да се предприемат за овладяване на ситуацията?
По първия въпрос през седмицата беше представен доклад на министъра на вътрешните работи, озаглавен “Дейност на МВР по противодействие на престъпността за периода юли 2001 – октомври 2003 г.”. Бе проведено и специализирано изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Едва ли има депутат или гражданин, който да е останал доволен от получените отговори. Статистиката и отчетените действия рязко се разминават с направения извод, че организираната престъпност вече застрашава устоите на държавността, тоест, че заплашва да излезе от контрола на държавата и да се превърне в паралелно общество, в четвърта власт, в трета икономика.
Този доклад е по-скоро календар на извършеното от МВР, но всички знаем какво се случва с подобни календари на успехите. Направеният извод, че криминалната престъпност през последните три години се установява на ниски нива, драстично се разминава с данните и тенденциите от последните години. Действително през тези три години се наблюдава известно снижаване на конвенционалната престъпност и повишаване на разкриваемостта с близо 11%. Намаляват убийствата, въоръжените грабежи и взривяванията. Но част от тези процеси се дължат на различия между входящите регистри и заявителските материали на районните дирекции на вътрешните работи и процеси, настъпващи в престъпността в страната и в глобален мащаб.
Верният извод обаче е, че през последните години престъпността достига определен предел на насищане и се стабилизира на сравнително високо ниво.
Гражданите все още помнят 80-те години на миналия век, когато средно в страната се извършваха 585 престъпления на 100 хил. души от населението – цифра, която четирикратно или петкратно беше надвишена в последните години.
Пикът на престъпността в редица западни и централноевропейски държави през 1990-1991 г. бе овладян през 1994-1995 г. в резултат на целенасочените действия на тези държави. Докато при нас стабилизация се забелязва едва сега.
Сравнителните изследвания на Съвета на Европа показват и неблагоприятни тенденции на основните видове престъпност: първо място по темп на нарастване на взломните кражби и нападенията и второ - по темп на нарастването на кражбите, грабежите и умишлените убийства.
Неблагоприятни са и тенденциите в структурата на престъпността. Наблюдава се нейното усложняване, утежняване, организиране и транснационализиране. Особено тревожно е положението с организираната престъпност, която все повече се сраства с управлението на страната и застрашава устоите на държавността. Нямат отговор въпросите, поставени в доклада, за ясните индикации през последните 6-7 месеца за прегрупиране на организираната престъпност, за поставянето под контрол над 180 организирани престъпни групи с над 1100 участници, за неутрализиране на 89 престъпни групи, за преструктуриране на престъпността и концентрацията й в по-малко ръце.
Това, което буди най-голям обществен интерес, е ниската разкриваемост – в рамките на 14-15%, и практическата й ненаказуемост.
Вторият въпрос е свързан с причините, които обуславят тези неблагоприятни тенденции през последните години.
Ясно е, че престъпността е комплексно явление и се обуславя от различни по своя характер фактори. В страната се установиха редица устойчиви, с трайно и могъщо влияние криминогенни фактори. Такива са обедняването и безработицата, аномията и разпуснатостта, отрицателните проблеми на глобализацията, неправомерното разграбване на националната собственост, и не на последно място, дейността на правозащитните органи.
Специфично значение днес има и липсата на ясна политика от страна на правителството за развитието на страната ни, което пролича и във вчерашния дебат по бюджета. Продължаващото инерционно развитие на българската икономика обуславя хаотичния тип държавност, който от своя страна е хранителна среда за организираната престъпност. Днес отчетливо се забелязват и някои специфични причини. Те се свързват с организираната престъпност и нейното свързване с управлението на страната и специализираните служби на МВР, наличието на допуснатото от премиера двувластие в МВР и формирането на два политически центъра във ведомството.
Практически няма политическа сила или институция, която да не е засегната от организираната престъпност. Престъпните групировки разполагат със съвременни средства, със свое лоби и практически цялостна информация за дейността на специализираните органи. Сега можем само да зададем въпросите защо от 1 януари 1990 г. бе разкрито Районно митническо бюро в гр. Самоков, кой беше неговият пръв началник и защо един производител на картофи стигна до основен фактор в контрабандните канали и спонсор на управляваща тогава политическа сила?
Защо през 1999 г. бе открито Районното митническо бюро “Европа” и чий племенник бе назначеният тогава за шеф Григор Стефанов? Каква е дейността от години на Районната дирекция на МВР – Хасково, по въпросите за контрабандните канали и престъпните групи?
Разбира се, въпросите могат да бъдат много повече, но това не е важно.
Явно е, че съществува реална опасност за нарастване на степента на организираност в престъпността и превръщането й в тип мафия.
На трето място е проблемът как ние оценяваме извършеното по противодействие на престъпността. Действително отчетеното показва, че немалко работа е свършена и са повишени резултатите в сферата на разкриваемостта. Но все повече се разтваря ножицата между разкрита и наказана престъпност, което поставя редица въпроси: налице ли е изявена обща политическа воля за борба с престъпността? Доколко приеманите програми и стратегии имат кампаниен и палиативен характер и не засягат същността на явлението? Имаме ли единна държавна политика за контрол и превенция на престъпността и изградена ли е обща система за противодействие на престъпността с необходимата координация и взаимодействие между отделните звена?
Следствията на ясни: слаба ефективност на наказателната политика на държавата, липса на адекватна защита на българските граждани, отсъствието на държавна стратегия за превантивна дейност, мудни действия по изграждането на система от държавни органи, синдикати, медии и структури на гражданското общество за противодействие на престъпността.
Наред с това са налице и редица нерешени проблеми в системата на МВР и специалните служби: неадекватна на съществуващата сложна криминогенна обстановка и световните тенденции структурно-функционална организация на звената от правозащитната система; наличието на професионален вакуум в управлението на Вътрешното ведомство; размиване функциите и отговорностите на ръководния екип; липсата на кадрова политика за възстановяване на разрушения кадрови потенциал; отсъствие на ясни критерии за борба с корупцията вътре в системата; отсъствие на ефективна организация и информационно обезпечаване; отделяне на над 80% от бюджета на ведомството за заплати и възнаграждения и липсата на средства за оперативно-технически мероприятия.
Последният въпрос е свързан с това какви мерки могат да бъдат предприети за овладяване на негативните тенденции.
Днес повече от всякога е ясно, че борбата с престъпността не може да бъде задача само на една политическа сила или само на една институция. Срещу организираната престъпност е необходимо организирано противодействие на всички политически сили и институции в страната.
Ето защо преди всичко днес ние настояваме за определянето на противодействието на престъпността като консенсусен национален приоритет, наред с утвърдените външнополитически приоритети на страната. Ние настояваме всички политически сили и институции в страната да декларират и практически да отстояват нулева толерантност към престъпността.

Отново напомняме нашите предложения за:
Изготвянето на ясна картина на престъпността на базата на задълбочен криминологичен анализ и разкриване връзките на организираната престъпност с управлението, съдебната система и контролните органи.
Изготвянето и приемането на единна държавна политика за противодействие на престъпността, която да включва всички нейни компоненти – криминологична, превантивна и наказателна политика. На тази основа да се приеме с консенсус комплексна национална програма за превенция и контрол над престъпността.
Ние настояваме за изграждането на единна система за координация и превенция на престъпността, включваща всички компетентни органи – Президентство, трите власти, органите на местно самоуправление, медии, синдикати, структури на гражданското общество.
Ние сме за радикална съдебна реформа, осигуряваща справедливо, бързо, ефикасно, достъпно и прозрачно правосъдие.
Ние настояваме за реформа в МВР и специалните служби, включваща доклад за състоянието на националната сигурност, промени в концепцията, законодателни, структурно-функционални, организационни и кадрови промени.
Днешната обстановка при декларираната политическа воля от страна на управляващите изисква и предприемането на конкретни действия, включващи:
- актуализирането на правителствената стратегия за противодействие на престъпността и разработването на специална стратегия по отношение на организираната престъпност; …
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Червеняков, три пъти Ви давам сигнал.
Младен Червеняков: Сега приключвам, госпожо председател.
- създаването на ефективна нормативна и организационна база за координация и взаимодействие между законодателна, изпълнителна и съдебна власт в противодействие на престъпността;
- разработване на необходимите законодателни промени от страна на МВР;
- извършване на необходимите функционални, структурни и персонални промени в отделните звена на Министерството на вътрешните работи.
Разбира се, ние внимателно ще следим обстановката в следващите дни. Ще проведем необходимите политически и институционални консултации с всички политически сили и институции в страната. Ако не получим удовлетворителни резултати в противодействието на престъпността и отговор на обществените очаквания към нас, политиците, то въпросът за оставката на правителството ще бъде поставен на дневен ред.
Уважаеми дами и господа, гражданите очакват от нас да поемем своите отговорности, да върнем тяхното доверие към институциите и към държавността. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли други изказвания?
Господин Цеков, заповядайте.
Валери Цеков (НДСВ): Благодаря, госпожо председател. От името на Парламентарната група на НДСВ искам 30 минути почивка. (Смях и реплики от ПСОДС: “Как не ви е срам!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: От името на парламентарна група е поискана половин час почивка. Обявявам половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с разисквания по питането на народния представител Асен Агов. Продължаваме с изказванията.
Господин Милтенов, имате думата.
Валентин Милтенов (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Бих искал и аз да взема отношение по поставения изключително важен проблем за координацията на дейността на специалните служби по повод направеното искане на група народни представители във връзка с питането на народния представител Асен Агов.
Какво ми направи най-силно впечатление?
На първо място, формулирането на отправеното искане към министър-председателя е относно политиката на правителството за координиране на дейността на специалните служби и изложените под него твърдения и доводи, които, според мен, изобщо са несъотносими към посочената тема. Това за мен, от една страна, показва пълно неразбиране на тази изключително важна и деликатна проблематика. Показва тотално непознаване на правомощията на отделните институции, имащи отношение по тези въпроси. И от друга страна, несериозно и непрофесионално отношение. Аргументите ми в подкрепа на гореизложеното са следните.
На първо място, бих искал да обърна внимание на нормативната уредба, отнасяща се до националната сигурност, както и нейните функции и организация, а именно това са Конституцията и Концепцията за национална сигурност и няколко по-важни закона. В тях ясно е посочено кои носят отговорностите за националната сигурност. Това са президентът, Народното събрание и Министерският съвет. И тук Министерският съвет въз основа на концепцията и в изпълнение на възложените му от Конституцията правомощия и отговорности осъществява политиката в този сектор. Тази политка е много ясно разписана и детайлизирана, която да защитава националната сигурност, обществения ред, противодействието срещу престъпността, както и защитата на правата и свободите на гражданите.
В подкрепа на това искам да посоча и представения доклад от министъра на вътрешните работи в Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред, където стана ясно, че има изготвена стратегия за противодействие на престъпността и в частност на организираната престъпност. Така че твърдението, че има дълбока празнота в политиката на правителството е твърде несъстоятелна.
В подкрепа на тезата ще посоча и още един факт – изградения координационен център под ръководството на министър-председателя, който бе потърсен за подкрепа, за координиране на няколко важни държавни институции, имащи отношение с борбата против престъпността, а именно прокуратурата, следствието, Министерството на финансите. Защото без активно участие на всички тези институции борбата е обречена на неуспех.
Що се касае до следващия елемент, който се твърди в изложението, че главният секретар на Министерството на вътрешните работи организира и координира работата на специалните служби, искам да подчертая, че съгласно Закона за МВР – чл. 27, ал. 2, т. 2: "главният секретар организира взаимодействието на службите в системата на МВР". Точка 3: "координира дейността със съответните служби на други държави и съответните международни органи и организации".
Кои са тези служби в МВР? Това ни казва чл. 10, от закона, а те са именно шест на брой. Няма да ги споменавам, но именно за тях става въпрос. Към специалните служби се отнасят още няколко, които се намират, от една страна, в Министерството на отбраната, а от друга – към Президентството.
Също така искам да подчертая, че има още две дирекции, които са към Министерството на вътрешните работи и са определени към специалните служби, съгласно вътрешните правила на подкомисията за контрол на специалните служби. Така че това твърдение е крайно несъстоятелно и не отговаря на истината.
На следващо място искам да поставя още едно погрешно мнение. Съветът по сигурността също координира дейността на специалните служби. Да, съгласно Концепцията за национална сигурност т. 55, абзац 3: "координира плановете на специалните органи за добиване на информация и дава становища по разпределението на ресурсите". Тезата, която се експонира, че Съветът по сигурността координира службите, съвсем не е точна. Напротив, координация има, но в смисъл с оглед изготвяне на плановете да се намери оптималният начин за разпределение на ресурсите в борбата срещу престъпността.
На следващо място бе отбелязано, че няма нито един заловен поръчков убиец или атентатор през последните две години. Аз смятам, че колегите, които присъстваха в Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред, получиха информация от извора, а именно от ръководството на МВР, че има няколко дела на специален отчет, за които са открити както убийците, така и атентаторите. Дори се намират в съдебна фаза.
В заключение искам да подчертая, че именно целият този комплекс от мерки, които бяха предприети не само от МВР, а и от всички други институции, дадоха своя реален резултат, а именно една трайна тенденция за намаляването на престъпността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Милтенов.
За процедура – заповядайте, госпожо Георгиева.
Румяна Георгиева (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! По повод изказването на моя колега във връзка с координацията на дейността на службите мисля, че ние скоро гласувахме длъжност вицепремиер за координация. Той не присъства и на Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред и трябваше да се огъва министърът на вътрешните работи и всички ръководители на спецслужбите. Защо и в момента вицепремиерът, който отговаря за координацията на дейността на службите, не присъства? Смятам, че неговото място е тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Какво е процедурното предложение, госпожо Георгиева.
Румяна Георгиева: Да бъде поканен вицепремиерът, отговарящ за координацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще направя опит да го поканя.
Има думата за изказване господин Касим Дал.
Касим Дал (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми министри, дами и господа народни представители! В настоящия дебат за състоянието на престъпността ние сме длъжни да дадем ясен отговор на българското общество за това дали всички ние като представители на законодателната власт имаме желание да поставим въпроса в истинската му светлина и по този начин да способстваме за намаляването на общата за страната престъпност и в частност зачестилите в последно време показни действия на организираната престъпност.
За да дадем отговор на този болезнен за българското общество проблем, преди всичко ние трябва да излезем от рамките на грубото политизиране и обслужващия го евтин политически популизъм.
Дебатът, дами и господа народни представители, не е за оставката на един или друг член на политическото или професионално ръководство на МВР. Нашият дебат трябва да бъде насочен към извеждането на проблемите с престъпността в страната като национален приоритет № 1.

В рамките на разискванията е необходимо да изкристализират най-добрите предложения за промени в националната стратегия за борба с престъпността, с особен акцент към пресичането на противозаконните действия на организираната престъпност, които впоследствие да дадат най-бърз и ефективен резултат. Ако допуснем нашата полемика да се сведе само до това кой е виновен и продължим с персонални нападки, отново ще сведем резултата от дебата до скучен преглед на отношенията на всички сегашни правителства с проблема престъпност. Необходимо е друго.
По наше мнение следва да се разграничи престъпността в страната като цяло от зачестилите напоследък нагли прояви на организираната престъпност. Това, че в момента има своеобразна концентрация на тези прояви, не бива да бъде причина за кардинални заключения от рода: тази власт ни докара до ръба. Подобни пикови прояви на престъпност е имало при всички досегашни правителства.
Не е случайно обаче, че критиките срещу МВР днес не са за противодействие срещу престъпността въобще. Критиките и атаките, а и общественото недоволство са преди всичко от недостатъчните мерки срещу организираната престъпност. За това говори и статистиката: в страната като цяло престъпността е намаляла с 10,8% в сравнение с м. октомври 2002 г. Факт, който се потвърждава и от положителните оценки на чуждите и международни служби за работата на МВР. Ние обаче като отговорно мнозинство за пореден път няма да се ограничим само с изреждането на успехите. Имаме волята ясно да дефинираме и нерешените проблеми.
Уважаеми госпожи и господа, докато сме в състояние сами да се коригираме, оставката на един или друг министър няма да е проблем на опозицията. Аз призовавам опозицията да се откаже от самоцелните и политизирани идеи за оставки, защото те няма да пресекат действията на организираната престъпност. Нужна е обща политическа воля за актуализиране на мерките за противодействие, които следва да се прилагат в условията на тясна координация между всички правоохранителни институции – МВР, съд, следствие, прокуратура. Ако трябва да бъдем още по-конкретни, ще подчертая, че тази координация е трудномислима без въвеждането на единна информационна система между току-що изредените държавни органи, към които прибавям и митническите, данъчните и финансовите служби. Защото престъпността вирее само там и само когато има разнобой между държавните институции. Българският парламент днес за пореден път трябва да потвърди волята да работи за усъвършенстване на цялостната нормативна база. Наред с това очакваме Министерският съвет, и в частност МВР, да повишат качеството и ефективността на своята дейност, като конкретни идеи и мерки да бъдат подредени в една актуализирана стратегия.
Дами и господа, именно това е съдържанието на проекта за решение във връзка с днешния дебат, внесен от управляващото мнозинство, поради което Движението за права и свободи, като отговорен субект на управлението, не само ще подкрепи това решение, но и ще поеме своята отговорност за неговото изпълнение. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Дал.
Министър Станков иска думата.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР АНТОН СТАНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри, уважаеми господин президент! За да мога да се изкажа тук пред вас по тази тема, помолих в нашето министерство да ми подготвят данни: на първо място, от Съвета за криминологични изследвания, който сравнително отскоро е в Министерство на правосъдието, от Главната дирекция “Изпълнение на наказанията” или да го кажем по-разбираемо – от затворите и съответно от дирекция “Законодателство” – Съвет по законодателство.
Считам, че е редно, хронологично е първо да започнем с това – какво направи парламентът, какво направихте вие за времето на нашия мандат по тази тема. След това ще мина на полето на цифрите.
Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс от септември 2002 г. се създаде съвременна уредба на някои нови форми на престъпна дейност. На първо място бе криминализиран тероризмът с въвеждането на специални състави на тероризъм и финансирането на тероризма – чл. 108а, както и за създаването, ръководенето и участието в терористична група – чл. 109, за приготовление за извършване на тероризъм и приложение на конфискацията спрямо тези престъпления. Тези законодателни предложения са подготвени, като са взети предвид съответните текстове на ратифицираната Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма, текстовете от проекта на Всеобхватната конвенция на Организацията на обединените нации срещу международния тероризъм и предложението на Европейската комисия за рамково решение на Съвета за борба с тероризма.
На следващо място, пряко свързано с темата се въведе законова дефиниция за първи път на понятието “организирана престъпност”. Определението “организирана престъпна група” е напълно съобразено с дефиницията по чл. 1 от Съвместните действия от 1998 г. за обявяване за престъпление на участието в престъпна организация в държавите-членки на Европейския съюз, както и с тази по чл. 2 от Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност, която е ратифицирана от наша страна.
Във връзка с борбата с организираната престъпност бяха създадени по-тежко наказуеми състави за организирана престъпност. Наказуеми състави, съответно квалифицирани състави за: убийство по чл. 116, телесни повреди – чл. 131, отвличането и противозаконното лишаване от свобода – чл. 142, склоняване към проституция – чл. 155, трафик на хора – чл. 159в, грабеж – чл. 199, контрабанда – чл. 242 и палеж – чл. 330, когато деянието е било извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
Няма да ви занимавам с останалите промени в Наказателния кодекс, защото те не касаят пряко темата на обсъждане днес, а ще ви върна към промените, които бяха реализирани в Наказателнопроцесуалния кодекс. Промените, реализирани през 2003 г., са насочени преди всичко към ускоряване на наказателното производство, а също така и облекчаване бюджета на съдебната власт чрез намаляване броя на ненужно ангажираните в множество съдебни инстанции.
Промените по същество се отнасят за:
1. отмяна на възможността за обжалване и протестиране на определението на въззивния съд по взимане и изменяне на мярката за неотклонение “задържане под стража”;
2. предоставя се възможност на прокурора, без да е необходимо да сезира съда, сам да изменя мярката за неотклонение “задържане под стража” в по-лека, когато опасността обвиняемият да се укрие или извърши престъпление отпадне;
3. премахване на въззивната проверка на значителен брой определения, която забавяше хода на процеса;
4. изрично ограничаване на възможността за връщане на делото на прокурора за допълнително разследване само в случаите, когато в досъдебното производство са били нарушени правата на обвиняемия;
5. отпадане на възможността за предявяване на граждански иск до съдебната фаза на процеса - запазва се обаче правото да се иска и допуска от съответния първоинстанционен съд обезпечение по реда на ГПК;
6. с изменението на чл. 191 от НПК бе премахната предварителната проверка, която, без да гарантира достоверността на доказателствата, както и правата на гражданите, ограничаваше оперативността и бързината на досъдебното производство.
Предвиди се възможност приемането на неотложни следствени действия от разследващите органи - предварителното производство да се счита за образувано от съставяне на акта за съответното действие. По този начин се издига и значението на дознателите като разследващи органи.

В тази насока ще припомня измененията в Закона за съдебната власт от 2002 г. - “Държавен вестник” бр. 74, с които за общ юридически стаж се признава и стажът като дознател в системата на МВР на лицата с висше юридическо образование. Тоест ние отворихме вратите на хората с юридическо образование да работят в тези структури.
7. С оглед постигане на процесуална бързина и икономия и облекчаване дейността на прокуратурата в съответствие с промените в Наказателния кодекс се предвиди някои престъпления от общ характер с по-ниска степен на обществена опасност, респективно по-леко наказуеми, да се преследват по тъжба на пострадалия до прокуратурата, като обаче образуваното производство е от общ характер и не може да бъде прекратено по негово искане. За осигуряването на разумен срок на наказателното производство по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи с новия чл. 339а се създаде възможност на обвиняемия да поиска от съответния първоинстанционен съд делото му да бъде разгледано от съда, ако от повдигане на обвинението за тежко престъпление са изминали две години или една във всички останали случаи. Това беше направено тук, от този парламент, с цел ефективно противодействие на престъпността.
Ще припомня, че с промени в Закона за съдебната власт на Министерството на правосъдието, бе възложено и създаването на единна информационна система за противодействие на престъпността, чието реализиране и реално действие се готви от Министерството на правосъдието.
Бих искал да ви обърна внимание върху подготвените статистически данни от Съвета за криминологични изследвания. Без съмнение още с настъпването на демократичните промени в края на 1989 г. престъпността в Република България нарасна значително и се утвърди като един от основните проблеми на обществото. Неизменно от началото на прехода в социологическите сондажи престъпността се посочва от гражданите като втори или трети най-важен проблем в страната след ниските доходи, обедняването или проблемите на безработицата.
Какво е действителното ниво на престъпността в страната в сравнение с останалите европейски страни? България е с 2 – 3 пъти по-ниска регистрирана от полицията престъпност спрямо средната за всички европейски страни. В Европа средната е около 4000 престъпления на 100 000 души, а в България – 1500 престъпления на 100 000 души.
От друга страна разкриваемостта на регистрираната престъпност е с няколко пункта по-висока от средната за Европа. Средната разкриваемост в Европа е 50%, докато в България е 55% и почти всяка година бележи лек ръст.
В сравнение с останалите източноевропейски страни България е страна със средна престъпност, но същевременно и една от малкото бивши социалистически страни, която през последните пет години бележи намаление на нивото на регистрираната от полицията престъпност. Тези констатации се подкрепят и от провежданите международни сравнителни виктимологични изследвания.
Ще ви прочета изготвената справка от Главна дирекция за изпълнение на наказанията относно броя и движението на лишените от свобода в затворите и следствените арести за периода от 1 януари 2001 г. до 10 октомври 2003 г.
За периода 1 януари 2001 г. – 1 октомври 2003 г. се отчита тенденция на постоянно увеличаване на общия брой на лишените от свобода. Съпоставено към първото число на съответната година, увеличението е следното: към 1 януари 2001 г. общият брой на лишените от свобода е 8971, като към 1 януари 2002 г. се е увеличил на 8994 или с 0,3%; към 1 януари 2003 г. – на 9422 или с 4,8%; и към 1 октомври 2003 г. – на 10 055 или с 6,7%, а спрямо 2001 г. общото увеличение е 12,1%.
Увеличение бележи и броят на обвиняемите и подсъдимите, задържани в затворите – от 1455 към 1 януари 2001 г. на 1744 или увеличение с 19,9% към 1 януари 2002 г.; и на 2039 към 1 януари 2003 г., което означава увеличение 16,9%, а спрямо 2001 г. – с 40,1%.
Характерно за увеличението на затворната популация е нарастването на броя на новопостъпилите в корпусите на затворите и затворническите общежития от затрит тип. Така от 6822 към 1 януари 2000 г. броят е увеличен на 7524 или с 10,3% към 1 октомври 2003 г. Тази категория осъдени заедно с обвиняемите и подсъдимите са с постоянно пребиваване в корпусите на затворите и затворническите общежития от закрит тип.
Данните за движението на лишените от свобода в посочения период очертават тенденцията за бавно, но постоянно увеличаване на общия брой. Така през 2001 г. в затворите са постъпили 5304 лица. През 2002 г. броят на постъпилите е 5968 или е налице увеличение с 12,5%. За 10-месечието на 2003 г., тоест към 1 ноември 2003 г., са постъпили общо 5134 лица. При средномесечен брой на постъпващите 590 лица до края на 2003 г. общият им брой ще премине 6300. Очертаното увеличаване и тенденцията на задържане на броя на освободените от затворите дават основания за прогноза, че общият брой на лишените от свобода в затворите в края на 2003 г. ще достигне 10 500 човека.
Увеличение бележи и броят на задържаните в следствените арести. Така от 627 към 1 януари 2001 г. той е нараснал на 869 – с 38,6% към 1 януари 2002 г. и на 1036 – с 19,2% към 1 октомври 2003 г., а спрямо 2001 г. този ръст е 65,2%.
В същата посока е и броят на преминалите през следствените арести задържани лица. През 2001 г. са преминали 23 650, през 2002 г. техният брой е 27 999, тоест 18,4% увеличение, а до 20 ноември 2003 г. – общо 27 925 лица.
В заключение бих искал да ви съобщя и няколко цифри за образуваните предварителни производства. За 2002 г. имаме новообразувани досъдебни производства 17 021, от които преобразувани дознания – 5434. За първото полугодие на 2003 г. съответно имаме 8691 дела и преобразувани – 2254. Благодаря ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от блока на НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Продължаваме разискванията.
Заповядайте, господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Господин председател, господин президент, господа министри, уважаеми колеги, дами и господа! Бих искал в днешния проблем да поставя една моя гледна точка, която силно се надявам, че е споделена от всички вас, защото тя е детерминирана не само от това, което е в заглавието на проблема, а в онази обстановка, която започна на 11 септември и вчера бе утвърдена в Истанбул. В този контекст ясно и точно трябва да видим как и защо се вписва проблемът, който ние дискутираме днес. Защото обществото чака от нас своя отговор и този отговор ние трябва да го дадем като политически сили, като отговорни хора.
Организираната престъпност е ли явлението, което се пръкна вчера? Е ли онзи генезис, който беше създаден в началото на 90-те години и цели 14 години не се намери достатъчната политическа воля, която ясно и категорично от името на всички да даде отговор на поставените въпроси? Защото от дребните кражби на коли минахме към организираните банди. Защото от посегателствата върху личността минахме към наркодилърите. Защото в крайна сметка се поставя големият въпрос – представлява ли организираната престъпност в настоящия си вид проблем за държавността, проблем за обществения ред? Обществото каза “Да!”, обществото чака нашия отговор.
Нека да имаме предвид, че задачата, която трябва да решим, защото това е наше основно задължение, не е лека. Защото ние нямаме работа с хлапета, които крадат, за да ядат, а имаме работа с организация, която освен със структуриране, подлежащо на специални правила на поведение, притежава и онзи необходим ресурс – материален от една страна и технически от друга страна, на много високо ниво.
Това ясно и точно ни поставя въпроса: така продължаващо нашето отношение към този проблем, ще позволим ли ние тази организирана престъпност да доведе нещата дотам, че да се стигне до положение те сами да отрекат обществения ред, те да доведат до това, че широко да бъде разпространено мнението, че държавността отсъства?
И тогава бих искал да поставя въпроса пред вас: чий е проблемът – е ли проблемът на МВР, на неговото политическо ръководство или на професионалистите в него? Да, е. Но само там ли е? Е ли проблемът на специализираните служби? Да, там е. Но само там ли? И отговорът е очевидно: не. Въпросът е дали по пътя на това доказателствата дали са достатъчни ще позволи на прокуратурата и съдът да си вършат работата. Въпросът не е само и в това дали съдът е на онова ниво като независима съдебна власт да бъде наистина решаващият орган за това да казва кое е право и кое не. Въпросът не е само и в това дали се позволява чрез процедурни хватки да има една реализация, а въпросът се състои в това, че не е само там, не е само в единодействието на тази триада МВР -прокуратура – съд. Въпросът е и във волята на политическите сили, не на мнозинството. Е на мнозинството, но не само. На всички тук и на тези, които не са тук.
Въпросът има още едно измерение и то е, че това е проблем на обществото. Защото вие ще се съгласите, че когато в една дискотека в присъствието на 2000 човека, както уважаемият господин Соколов каза, се извършват минимум хулигански действия, да не могат да бъдат намерени 10 човека свидетели е наистина един голям проблем и на обществото. Защото обществото трябва да свикне с мисълта, че освен претенция трябва да изпълнява и собствения си обществен и граждански дълг.
Въпросът е и на медиите, защото тогава, когато се говори, че само стават тези, тези и тези отрицателни факти и не се взема становище за това чий е ангажиментът, а само се налива масло в огъня, както някои се изразяват, също не решава проблема.
И така, кои са решенията? Те не могат да бъдат една панацея, не могат да бъдат резултат на едно решение, а те трябва да бъдат едни решения, които да обезпечат специализираните органи, от една страна, и ясно да изразим нашата политическа воля. Защото аз смятам, че въпросът е от стратегическо значение, защото въпросът е: техен ли е проблемът, на организираната престъпност; можем ли ние да се похлупим зад максимата, в кавички го казвам, че това не засяга държавността тогава, когато обществото ни каза: не, държавността е застрашена? И ако ние решим, че държавността е застрашена, трябва всички да започнем. Откъде? Моето предложение е: днес, тук и веднага да изразим нашата политическа воля по този основен, стратегически въпрос. (Единични ръкопляскания в блока на НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Ралчев.
Заповядайте, министър Петканов.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа народни представители, колеги министри! Проблемите на престъпността и противодействието на тази престъпност са между най-важните за всяка една държава и всяко едно общество. И тъй като няма държава, която да е пощадена от тази престъпност, дебатите по нея са абсолютно задължителни на всяко едно ниво, в т.ч. и на парламентарно ниво. В този смисъл аз съм доволен, че днес българският парламент обръща такова голямо внимание на проблемите на престъпността.
Такива дебати е имало и в предишните парламенти. Особено сериозен е бил дебатът на 14 февруари 2001 г., когато левицата е поискала оставката на правителството на СДС. Дебатът, който тогава се е развил, е много интересен, далеч по-интересен от днешния. Тогава е имало много конкретни примери, много изказвания, много интересни факти, които са били изнесени. Прочетох няколко пъти стенограмата и, ако ми позволите, само две-три неща да посоча:
Госпожа Татяна Дончева, изказвайки се тогава, казва следното, обръщайки се към правителството:
“Причината за това да не можете да се справите с престъпността започва от създаването на партията СДС и от нейното финансиране. Може би от онзи банкет през 1996 г. в ресторант “Олимп”, където лицето Славчо Боянов Христов беше все още един обслужващ персонал, съдържател на ресторант, съставител на меню или не знам какво още. Но там присъстваше и Големия Маргин – знакът на една от силовите групировки, който участваше във вашето финансиране.” Тук добавям, че той присъстваше и в последната дискотека.
“Преди две седмици – продължава госпожа Дончева – си замина Илия Гьошев в суматохата на уличните престрелки. Илия Гьошев е също един от спонсорите на СДС, дами и господа. Ако не искате да имате връзка вие с мръсните пари и групировките, защо им дадохте да приватизират? Четири години можехте да направите поне това – да не им давате да приватизират.
Защо става този бум на престъпност никой не пожела да отговори. Не може без отговор на причините, дами и господа. Без отговор на причините няма адекватни мерки. Ако вие искате да разглеждате онези причини, с които аз започнах, ще трябва да разгледате тези причини поне, които са тясно ведомствени причини. Но вие дори до тях не щете да се докоснете, защото трябва да кажете защо от онзиденшния дебат до вчерашния станаха пак няколко убийства.”
Изказване тогава прави и председателят на Парламентарната група на левицата господин Първанов. Той казва следното:
“Най-напред защо искаме този вот? Защото в обществото има консенсус по това, че сегашното правителство не може да се справи с организираната престъпност; защото ръководството на МВР и правителството като цяло е безпомощно да противодейства на гангстерската война. Престъпността се разширява, взема такива остри форми, които са непоносими за обществото и за отделния човек. Проблемът е в общата несигурност в страната, в масовия страх, който е обхванал населението. Проблемът е и в тоталния срив на доверието на гражданите, в неспособността на държавата да защити живота, здравето и собствеността им от престъпни посегателства.
Вие пропиляхте, ще кажа, вие проспахте цял един мандат, цели четири години в престъпно бездействие. Никой не е имал по-благоприятни условия от вас в борбата срещу престъпността – последователна парламентарна подкрепа, нерядко стигаща до консенсус, разбиране и съдействие от всички медии, готовност на гражданите дори за ограничаване на собствените им права, за да може властта да се справи с престъпността.
Това, което става днес, уважаеми госпожи и господа, е резултат от порочния брак по сметка между Иван Костов и екипа му с групировките на организираната престъпност още в края на 1996 и началото на 1997 г.”
На всички тези и на много други упреци господин Костов отговаря следното:
“Няма правителство в света, което да се е справило с престъпността. Аз призовавам да не се прави популизъм с тези думи. Няма правителство, което да е обещало сигурност на всички свои граждани. Няма такова правителство в света.”
Аз споделям казаното от господин Костов. Считам, че той е прав. И ако днес пак го каже, отново ще го подкрепя.
Каква е обаче разликата между правителството на СДС и днешното правителство? Разликата е в това, че за разлика от правителството на СДС, което нямаше воля да се пребори с престъпността, ние имаме такава. (Възгласи от ПСОДС: “Е-е-е!”. Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.) Разликата, уважаеми дами и господа, е в статистиката. Тогавашният период, който е бил дебатиран, се е отнасял за 2000 и началото на 2001 г. През 2000 г. в страната са извършени 137 001 престъпления; 2002 г. са извършени 133 984, а за десетте месеца на 2003 г. са извършени 110 410. Очевиден е спадът, при това сравнение, за тези два периода.
През 2000 г. за 10-те месеца са извършени 261 умишлени убийства в страната; 2003 г. за 10-месечието те са 203. През 2000 г. в страната са извършени 165 взривявания; 2001 г. – 157; 2002 г. – 119; за 10-месечието сега са 70.
Благой Димитров (ПСОДС, от място): Ето затова има престъпност. Затова има престъпност, защото така говорите.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Мога да продължа да соча статистика, от която ще видите какъв е спадът на престъпността.
А разликата в разкриваемостта между 2000 г. и 2003 г., днес, е 11%. Това е разликата.
Като казвам всичко това оттук нататък идва въпросът: а решен ли е проблемът с престъпността, има ли проблеми? Да, има и ние знаем кои са проблемите и в тази насока полагаме усилията.
Проблемът основно се свързва с организираната престъпност, а аз предполагам, че на присъстващите в тази зала е добре известно кога е създадена тази престъпност. Отчитайки, че и проблемите се свързват преди всичко с организираната престъпност, искам да заявя пред вас, че усилията ни са основно в тази насока.
Какво сме направили, какво предстои да направим?
Първо, предмет на организираната престъпност е прословутата докладна записка от м. април, която изпратих до господин президента, премиера и председателя на Народното събрание. Създаденият щаб “Национална служба за борба с организираната престъпност” работи изключително активно в тази насока. До създадения Координационен съвет ежемесечно се изпращат доклади за свършеното и набелязаните мерки, а сега, на 12 ноември, беше изработен един обобщен 6-месечен доклад какво е извършено по организираната престъпност. И онзи ден, на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, аз предоставих този доклад на господин Иво Цанев, на господин Йордан Бакалов, на господин Тагарински и на още 2-3, които ад хок, по време на заседанието, се запознаха с конкретиката в борбата с организираната престъпност. Надявам се, че от това, което са прочели, са останали доволни, защото няма как да отрекат извършената огромна по обем работа и образуваните 68 следствени дела и дознания в периода на тези шест месеца.
Оттук нататък, отчитайки проблемите на организираната престъпност, МВР изготви самостоятелно Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който е при вас в парламента и който се надяваме в скоро време да приемете. Там, според нас, са проблемите на материалното наказателно право.
Към настоящия момент работна група в министерството подготвя нашите виждания по промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в рамките на един или два месеца те ще бъдат отново в парламента. Надяваме се да приемете и тях.
Имаме още няколко виждания за законодателни промени. В рамките на 2-3 месеца ще свършим и тази работа.
Отчитайки обстоятелството, че не въобще престъпността е проблем, а конкретно организираната престъпност, освен общата стратегия за противодействие на престъпността след 7, 8, 10 дни ще изработим и представим специално стратегия за борба с организираната престъпност или ще я включим като част от общата стратегия и тя ще ви бъде предоставена за обсъждане.
Предприели сме поредица от конкретни мерки за ограничаване на организираната престъпност. Създадохме Магистрална полиция за противодействие на въоръжените грабежи от такива групировки по магистралите. Проверяваме и изземваме разрешителните и оръжията на лица от криминалния контингент и на т.нар. охранители. Този процес тече в момента и след 10-ина дни ще приключи.
Доколкото организираната престъпност е свързана основно с контрабандата, с трафика на наркотици, на жени и на хора въобще, започна процес по монтиране на камери по граничните контролно-пропускателни пунктове, за да могат да бъдат прекъснати финансовите потоци, с които те разполагат.
В тази връзка, независимо от това какъв ще бъде резултатът, аз ще внеса Закона за отнемане на доходите и имуществото на лица, които са придобили същите по престъпен начин. Знам, че има възражение срещу този законопроект, но аз твърдо съм решен да го внеса, независимо от това каква ще бъде неговата съдба. Няма никакво съмнение, че срещу организираната престъпност ефективна борба може да се води само и единствено, ако тя бъде лишена от финансовите си възможности. Другото просто е невъзможно.
Организираната престъпност е съсредоточена в 7-8 града на страната. От тази престъпност 70-80% е само в столицата. Останалите 20-30% са във Варна, Перник, Бургас, до известна степен Плевен, може би Пловдив. Следователно, вниманието ни ще бъде насочено именно към тези градове и тези области.
Планирали сме в скоро време да направим една среща с кметовете на тези градове, областните управители и председателите на общинските съвети на административните центрове и да набележим с тях конкретни мерки.
Оттук нататък мога да соча още много какво сме направили. Важен е обаче изводът: има ли политическа воля в МВР, в политическото му ръководство, в професионалното ръководство и в правителството като цяло да се пребори с престъпността въобще и в частност с организираната? Да, има такава.
Димитър Абаджиев (ПСОДС, от място): На празния стол.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Да, има такава и работата, която е извършена, сочи, че това е така. Резултатите не идват бързо, но те ще дойдат. Във всички случаи те ще бъдат много, много по-добри от това, което предишното правителство е постигнало. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Петканов.
Заповядайте за изказване, господин Цанев. Разполагате с 5 мин.
Иво Цанев (ПСОДС): Уважаеми господин президент, госпожо председател, уважаеми министри! За съжаление, няма го министър-председателя да го поздравя и него.
Не бих се спрял на предното изказване, ако не беше толкова нагло. Защото както са ни нагли престъпниците, така, за съжаление, явно, са нагли и нашите министри. Защото не може, когато действителността е съвсем друга, да говорим, че относителната стойност на цифрите показва, че има намаление на престъпността. Такова нещо няма и ще ви кажа каква е тази действителност - бомбени атентати в офиси, магазини и автомобили.
За разлика от министъра аз ще говоря за днес, а не за 2000, не за 2001 г., не за 1993 и 1994 г. Безцеремонни и нагли убийства в центъра на София и другите големи градове. Ренесанс на мутрите, изпълзели от Беровата епоха. И на този фон, уважаеми дами и господа, излизат ръководни кадри от МВР и ни казват как да не ходим в ресторанти, фитнес-зали, може би ще ни кажат да не се прибираме и вкъщи, защото българският гражданин не се чувства сигурен никъде, дори и вкъщи. Всяка година българският гражданин плаща огромни суми за застраховки на коли, за охраняеми паркинги, за да може да подсигури поне малко своето спокойствие. Всяка сутрин българският родител мисли за своите деца как ще стигнат до училище, как ще се приберат от училище и да не би някой пиян шофьор да блъсне детето му и съответно да се случи най-лошото.
Уважаеми дами и господа, всичко това говори за възраждане на чувството за безнаказаност на престъпните групировки. Чувство, което никой не може да отрече, че нашето правителство им бе отнело. Тогава го нямаше това чувство и това е вярно. И тук е големият проблем, на който ние сме свидетели – полицейски служители да охраняват хора с няколко висящи дела, в случая Айко; полицейски служители да се обръщат на другата страна и да се правят на разсеяни, когато минават черните джипове, а за най-малката превишена скорост на обикновените граждани с 15-20-годишни соцвозила да ги спират и да задават естествения за тях въпрос: “И сега какво ще правим?” Казвам ви го точно и ясно. Това е ежедневието на българския гражданин, уважаеми министри. За съжаление го няма министър-председателят, за да му го кажа, защото той не знае това.
Обаче искам да кажа нещо друго – че това не е проблем само на националните служби и тук трябва да се каже, че това е проблем на правителството и лично на министър-председателя. Това е конституционна норма – чл. 105. Това е проблемът на министър-председателя и затова го няма днес тук, за да чуе тези неща. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
Аз разбирам, че той няма никаква представа за живота за обикновения българин. Той не е живял в България. Не може да мисли от тази гледна точка, от негова гледна точка и съответно не може да предложи адекватни мерки. От друга страна, министър-председателят е обграден от хора, които нямат смелостта да му кажат това нещо, затова ние днес от ОДС искахме този дебат, за да го кажем ние. Провалът на настоящото правителство е пълен и най-ясното доказателство е, че и мутрите, със своето поведение, започнаха да го усещат.
На последно място, ние не искаме смяната на министър Петканов, защото сме само опозиция. Ние представляваме и онези български граждани, които живеят до “Визаж”, и онези български граждани, които живеят до фитнес-центъра на “Ситняково”. Представляваме родителите на двете хиляди младежи от “Ескейп”, свидетели на тази стрелба, и на всички ония, които слагат металните решетки на своите прозорци и треперят докато семействата им се приберат вкъщи. Заради всички тях аз призовавам тук, от трибуната на Народното събрание, министър-председателят да си спомни за думите морал и почтеност, да се засрами и да абдикира от премиерския трон. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Дончев, заповядайте за изказване.
Владимир Дончев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Класическото определение за престъпни организации е структура от хора, пари и политически връзки. Босовете на престъпните групировки, играли основна роля в дискотека “Ескейп” са отдавна известни. И Маргина, и Самоковеца, и останалите не съществуват от времето, когато НДСВ е на власт, нито са гастрольори в престъпния свят. Всеки един от тях си има своя криминална история. Съвсем естествен е въпросът защо толкова време всички предишни правителства, претендиращи да са се справили толкова добре с престъпността, не са поставили тези хора на мястото им?
Нали особено предишното правителство беше най-успешното българско правителство? Веднага идва наред и въпросът защо на същите тези персони им беше позволено толкова дълго време да трупат незаконни капитали, които до голяма степен сега ги правят недосегаеми? И най-накрая, не е възможно престъпните босове да са толкова време на свобода, да са натрупали толкова незаконни средства, без да са имали политически връзки. Политическите връзки едва ли са от вчера. И ако тези хора бяха затворени навреме и парите им бяха конфискувани, сега нямаше да се появяват на публични места като “почтени” бизнесмени, които вече трудно могат да се усмирят.
За разлика от другите управляващи партии НДСВ никога не е концентрирала в себе си цялата политическа власт. НДСВ не разполага нито с президентската власт, нито някога е разполагала. НДСВ не контролира кметската власт в София, Пловдив, Варна, Бургас, Перник - спомнете си за тези 90 процента в големите градове, и никога не я контролирала.
Димитър Абаджиев (ПСОДС, от място): И няма да я контролира.
Владимир Дончев: НДСВ не контролира съдебната власт, както я контролираше едно друго правителство. НДСВ не е назначавала нито сегашния, нито предишния главен прокурор, както е правила една друга партия. С други думи, НДСВ никога не е създавала монопол чрез недемократичното използване на властта, а именно създаването на такъв властови монопол е в същността на политическата корупция.
Известно е също така, че насилието е последното средство на престъпните групировки. То стъписва общественото мнение, тревожи хората и заплашва правителствата. Предизвикателното насилие се използва много често от престъпността уж, за да сплаши конкуренцията, а всъщност, за да сплаши институциите. (Възгласи от ПСОДС: “Е-е-е!”)
Защо престъпниците излизат сега на светло? Ако са верни обвиненията, че тези групировки са толерирани от властта, защо им е необходимо да се стрелят публично и да създават несигурност? Не е ли по-добре за тях зад паравана на толерантността тихо и кротичко да увеличават своите финанси, особено ако вече са се превърнали в почтени бизнесмени? Никой некоректен бизнес, който иска да се превърне в законен, няма полза от това да е в центъра на вниманието на обществото, на правителството и на медиите. Престъпните групировки няма от какво да са доволни сега, господа. Нито от това, че има строга дисциплина във финансовата, банковата и застрахователните дейности, нито от това, че чрез процеса на приватизация и нови инвестиции сферата им на дейност се стеснява и става все по-невъзможно държавни средства да се преливат в частни ръце. Нито от предстоящото ни членство в НАТО и бъдещото ни в Европейския съюз. Нито от реформата в съдебната власт, повтарям, реформата в съдебната власт, защото няма ефективна борба с престъпността без ефективна съдебна власт. Все пак органите на МВР нямат процесуално качество и процесуални правомощия дотолкова. Затова трябва да си зададем въпроса защо има такава разлика между регистрираната, разкритата и наказаната престъпност?
Известно е на всички, че съдебната реформа, която едва това правителство стартира, е основната предпоставка за справянето с престъпността. Защото престъпността е като мечка, която спи зимния си сън в бърлогата и излиза само, ако някой пречи на съня й. Борбата с престъпността не трябва да връща само мечката в бърлогата, както досега е било, а да установи политическа зима за престъпните групировки, за да останат ограничени на места, където не застрашават обществения ред. Политическата зима на престъпниците може да се установи, когато трите власти в България не властват поотделно, а в съответствие с компетентностите си съставляват единната българска държава. (Възгласи: “Браво! Браво!” от НДСВ и ДПС. Ръкопляскания.)
Политическата зима за престъпниците може да се установи като не се дава възможност за политически монопол на нито една партия. Политическа зима за престъпниците може да има, когато партиите разбират, че за вътрешната сигурност, за националната сигурност няма само дясно или ляво управление. (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Други желаещи за изказване има ли?
Заповядайте, господин Кошлуков.
Емил Кошлуков (НДСВ): Уважаема госпожо председател, почитаеми колеги, уважаеми министри, господин президент! Досега вървеше дебатът, доколкото разбирам, за престъпността и единственото, което аз чух, е, че ние нищо ново не сме научили, нищо старо не сме забравили. Чух обясненията за червените пари, КГБ и Държавна сигурност, и генерацията на мутрите, чух и връзките на Костов с престъпниците и финансирането на кабинета му и не разбрах за какво сме тук! Ако ще правим същото, каквото са правили Костов или Виденов, или Луканов, за какво управляваме ние? Аз не чух оттук ясно и почтено обяснение на това, за което говорят всички българи по пазарите, улиците, площадите, кафенетата и вкъщи – всеки ден гърмят, стрелят, убиват, вместо това ми се дава статистика. Казах го и на парламентарната група, пак го казвам: МВР не е статистически институт, работата им не е да броят гърмежите, а да ги спират.
Аз отлично съзнавам, че съдът пуска бандитите, че следствието влачи дела. Разбирам много добре връзките на бандитите на организираната престъпност с властта. То това е определението на мафията – престъпници, свързани с властта. Тогава става мафия, иначе не е мафия, иначе е кокошкарник.
Но питам: какво правим ние, за да отговорим на нашите избиратели и на тяхното желание, очакване, потребност за спокойствие?
Първо, казахме справедливо възмездие за всички, които ограбиха труда ви, ред, сигурност. Къде е това възмездие? Колко пъти сезирахме главния прокурор и казахме: вижте какво, има едни крадци отпреди или от по-преди, или отсега, бихте ли разгледали този случай. Няма! Колко данъчни проверки и колко дела заведохме ние? Колко пъти поискахме, освен да се караме със съда и с прокуратурата, да седнем и да кажем: може ли да осъдим поне трима, за да покажем на хората, че не е пълен произволът? Защото проблемът не е в степента на наказанието. Не е въпросът бивш министър или бандит да влезе за 100 години в затвора. Проблемът е в безнаказаността, усещането за безнаказаност. Нищо няма да се случи. Това е приказката на улицата: абе, краде, те всички крадат. И ние го говорим от тази трибуна! Ние казваме: така беше, ето стенограмата, онези бяха същите. Ние какво потвърждаваме с това? Включваме се в една система, в един морал, в един подход към престъпността, който приема греха, приема престъплението. Не чух морално осъждане оттук. Да, вредно е да се краде, да се убива, да се стреля. Няма значение, че преди се е стреляло, убивало и крало.
Искам да ви кажа като бивш затворник, че знам два-три закона от наказателните – това е НК, НПК и Закона за изпълнение на наказанията. Криво-ляво ги помня. И ви казвам какъв е текстът в Наказателния кодекс за хулиганство, чл. 325: “Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство с лишаване от свобода до две години.”
Какво ни пречи да осъдим тези в “Ескейп”? Нямало свидетели. Глупости! Няма свидетели, защото не вярват на полицията. Защото ще отидат да ги предадат, ще им дадат и адреса, и телефона, и показанията на бандитите. Това е истината. Какво е необходимо на МВР да ги прибере тези за една – две години? Какво им трябва още?
Това дознание, което го разширихме в МВР, те разследват много по-голяма част престъпления. Защо не хванаха едно? Те не са белетристи, както казах, те не са писатели на романи, те са криминалисти.
Защо няма аналитична дейност в МВР за произхода и динамиката на паричните потоци в мафията? Откъде тръгват парите? Къде отиват? Какво прави НСБОП? Един човек с години разработва един канал! Ами че той става оператор на този канал. Той, ако е искал да го спре, да го е спрял. Десет години го наблюдава! Контрабанда! Спри ги, какво ги гледаш!
Аз не искам да ме сравняват с кабинета нито на Костов, нито на Виденов. Няма никаква причина, ако там е допусната грешка, ние да я повтаряме, потретваме и затвърждаваме. Ние много лесно можем да обясним защо има толкова престъпници и бандити, но да се оправдаваме с това нещо...!
Според вас, уважаеми колеги, как ни слушат хората сега отвън? Какво викат – да, тези отчетоха поредния успех. Ръкопляскат – спад сериозен на престъпленията. Не се ли сещаме, че звучи смешно и нелепо? Аз знам, че политически е хубаво да ръкопляскаме и да се държим единни като на 9 септември на манифестация. Но истината е, че положението не е хубаво. И предлагаме не оставки, ние не се борим за поста на Петканов. Пак казвам, няма нищо страшно да има промени в кабинета. Какво като се раздели с поста? Може да дойде някой, който пък по-добре разбира. Но проблемът не е в това, вярно е. Проблемът е да заработи МВР. Ако може да го направи това ръководство, да го направи. Ако може да помогнем ние и да приемем специален закон за мафията, за борбата с организираната престъпност, да го приемем.
Но аз питам: две години и половина малко ли бяха да разберем какво се случва? Смятам, че това трябва да си го кажем много открито. Излишно е да се самозалъгваме и да се надвикваме тук в залата. Да, не се справяме. Да, бомбите вървят и убийствата вървят, и корупцията върви. Да, при нас има проблеми и то сериозни. Най-голямото ни предимство на млада политическа сила, необвързана – това беше, за което хората ни избраха. Необвързана! Новата надежда! Не са свързани с тия, с ония, с трети, с пети. Това изчезна. Сега сме същите. Оня вечерял с Маргина, другият вечерял с Луканов и Павлов, хайде, повечето умряха... Същите сме! В очите на хората сме същите. Викат: и тези са такива. Най-страшният рефрен, който се задава от улицата, е: пак става същото.
Аз не мога да се примиря. Български народен представител съм и ще се боря против това. Знам, че до голяма степен от мен не зависи – нито мога да променя ръководството на МВР, нито мога да ги накарам да работят повече, но мога от тази трибуна, с депутатската си карта, с участието си пред медиите, с интервюта да дам натиск, публичен натиск. То и така се казваше истинското ново време “Група за натиск”. Явно ще се върнем пак към старите инструменти на политика.
Но вместо да почваме пак от улицата, уважаеми господин министър, напишете я тази стратегия най-накрая или я възложете на някоя издателска къща да я напише и започнете да правите тези неща.
Пак ви казвам, Наказателният кодекс е ясен, не съм юрист, вие сте юрист, чета го криво-ляво. Какво ви пречи да ги задържите за проверка на автомобилите? През два часа ще ги спирате и накрая сами ще се откажат да излизат. Какво ви пречи да ги арестувате за по 24 часа, пък те сами ще се откажат да ходят? Не ми казвайте, че няма достатъчно нормативна уредба. Стига сте си мили ръцете с парламента. Този рефрен също трябва да го спрем. Не, направили сме много и сме готови да подпишем всеки закон, който ни даде Бойко Борисов, Петканов и който ще да е, стига да има ефект.
Аз мисля, че това трябва да е тонът на дискусията – аналитичната, оперативната дейност на МВР, волята за борба, чувството за безнаказаност. Ние обясняваме как било същото при предишния и по-предишния кабинет. Ами възниква естественият въпрос: какво правите тук бе, момчета? Мисля, че това е посоката. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има думата за реплика господин Пейчев.
Димитър Пейчев (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин премиер, уважаеми господин президент, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Вземам думата, за да направя реплика на господин Кошлуков и да му кажа, че той е човекът, който в момента се опитва да създаде рефрена "И тези са като другите".
Господин Кошлуков, ще Ви дам няколко примера. Те би трябвало да Ви убедят, ако сте чели евангелието както дявола, че нещата не са точно така. Ще Ви дам за пример моя предизборен регион - Пловдив и Пловдивска област. Какво се случи, господин Кошлуков, със Цокровски – крадец № 1 на автомобили? Къде е Цокровски? Ако не знаете - попитайте, ще Ви кажат къде е – задържан в затвора.
Втори въпрос: къде е Ванко 1? Много бързо мина делото, нали? Прибраха го и го осъдиха.
Къде са хората, които разбиваха и посегнаха на полицаи в центъра на гр. Пловдив? Осъдени на две години и нещо, но са в затвора.
Какво издаде Пловдивска апелативна прокуратура – хванат пиян - до 24 часа - по бързата процедура задържане за 72 часа – да влиза в затвора.
И още редица други неща. Тези обири, които се случиха в Калофер – това са неща, които Вие забравяте и искате да изкарате хората, които работят всеки ден и са започнали да работят ръка за ръка, ако попитате и министър Церовски и той ще ви каже, че прокуратурата заедно със следствието са подали писмо отпреди няколко месеца да получат още един етаж в сградата, за да не се разтакават документите от една служба в друга, за да могат много по-бързо да осъдят хванатите престъпници. (Шум на недоволство от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля за тишина в залата!
Димитър Пейчев: Там, където работят заедно и където работят ръка за ръка, всичко върви нормално. Там, където не върви, там можем да търсим техните проблеми. Но да кажете, че никъде не се работи и никой не работи, това означава да си изкривите душата, да не казвам да излъже човек.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за реплика, господин Ралчев. Имате една реплика.
Борислав Ралчев (НДСВ): Тридесет секунди са необходими.
Госпожо председател, уважаеми министри, господин министър-председател, господин президент! Не съм съгласен, че всичко, което ни бъде поднесено, може да бъде гласувано. Нека да не забравяме, че в настоящия момент имаме една основна линия – пътят към Европа. Той върви и през спазване на всички законови изисквания.
Господин Петканов, не Ви призовавам да внасяте каквито и да е закони, а само тези, които са в хармония с интереса на обществото и с правата на гражданите! Останалото е неприемливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, господин президент, господин премиер, господа министри! Дебатът наистина е много интересен и полезен. За да няма напрежение, предлагам да гласуваме удължаване на работното време до приключване на дебата и гласуване на проекторешението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме това процедурно предложение.
Гласували 150 народни представители: за 140, против 9, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Заповядайте за дуплика, господин Кошлуков.
Емил Кошлуков (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин президент, уважаеми господа министри! Това, което се опитвам да кажа и твърдя, е, че оставяме впечатление за липса на политическа воля в борбата. И наистина не се справяме с организираната престъпност, наистина тя се връща и избуява – виждаме случаите пред нас. Че сме осъдили Ванко 1 е добре, ама, кажете ми Ванко 1 ли е бандитът на държавата? Че сме постигнали разбиване на автокражби – чудесно, дай Боже да е така, ама знаете ли колко автокражби са се вдигнали, откакто започна това възстановяване на мутрите, тази реорганизация на организираната престъпност, това настъпление отново?
Искам да ви отговоря по следния начин като политик. Общественото мнение се състои от истини, полуистини, факти, настроения, митове, слухове, възприятия и представи. Това е даденост, не го измислям аз. Ако хората мислят за нас, че не се справяме, значи не се справяме. С доклади и статистика няма да ги убедим.
Прави се политика. И това е разлика между добрия и лошия политик. Може да смяташ, че с Ванко 1 си постигнал много…
Преди това половината МВР ходи на откриването на дискотеката на Ванко 1. (Бурен смях и ръкопляскания от ПСОДС.)
Помните ли го това? Помните ли детската дискотека на Ванко 1? Смешно и жалко. Изпадате в дребнотемие.
Нека да видим може ли да подобрим дейността, НСБОП може ли да работи по-добре, може ли полицаите да бъдат по-обезпечени? Не знам дали трябва да приемаме нови закони, има достатъчно юристи в нашата група. Ако трябва да приемаме, ако трябва – няма.
И аз мисля, че има достатъчно нормативна уредба да се справим. Но сега да се опитваме да се оправдаваме като ученички на изпит…
Има си хас МВР да не хване нито един крадец… Питайте обаче хората навън! Направете анкета! Това е валидното, това са хората, които ни пишат оценката, утре на вас, на мен и на всеки един. За тях работим, не за собствените си статистики!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте, господин Петканов, имате думата.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Господин Кошлуков, благодаря Ви за изказването.
Казахте две-три неща, които аз пропуснах, не исках да ви отегчавам. Но понеже ги споменахте, да добавя и аз по две изречения.
Споменахте нещо много важно – безнаказаността. Съгласен съм с Вас, това е една от основните, да не кажа основната причина за състоянието на престъпността. Тук обаче не е необходимо да казвам как се постига тази наказаумост.
В останалата си част говорихте малко емоционално и малко произволно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Кацаров, три пъти Ви направих забележка, знаете какво следва след това!
МИНИСТЪР Георги Петканов: Вие споменавате, че няма нужда да се сочи статистика – не би могло да не се сочи, тъй като това е критерият!
Завършихте с това колко много се увеличили кражбите на коли – просто не е вярно! Просто не е вярно! Защото за десетте месеца на 2001 г., когато СДС почти управляваше (шум на недоволство от ПСОДС), тази цифра, уважаеми господин Кошлуков, е 8906 откраднати коли, а за десетмесечието на 2003 г. е 7527! (Силен шум на недоволство от блока на ПСОДС.) С 1379 по-малко! Затова, моля ви, не хвърляйте така произволно думите в публичното пространство!
Взривяванията в Плевен. През 2000 и 2001 г. Плевен беше на първо място в страната по взривове и се достигна до 25 взрива на година. Господин Кошлуков, за десетте месеца на тази година в Плевен няма нито един взрив!
РЕПЛИКА ОТ ПСОДС: А в София колко са? Преместиха се в друг избирателен район.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Така че по никакъв начин не би могло да се даде обективна преценка за състоянието на престъпността, без да се посочат тези статистически данни. Просто не е достатъчно само да се каже: намалява или се увеличава, или има застой, ако не се посочат такива данни.
Казвате, че МВР не работи и не се бори с организираната престъпност и въобще с престъпността. И това не е вярно. И това не е вярно, защото само в Националната служба за борба с организираната престъпност за четири месеца – от 1 юли до 30 октомври, в резултат на създадения Координационен център и екип за противодействие на организираната престъпност са образувани 68 следствени дела и 6 дознания. Това е за 4 месеца. Вие това не го ли отчитате за труд?
И накрая ви моля: критикувайте министъра, критикувайте главния секретар, шефовете на национални служби. Но нямате право да критикувате редовия състав на МВР, че не работи.
Вие вероятно следите социологическите проучвания, уважаеми господин Кошлуков, и знаете какво е доверието в полицията, в класацията на кое място е доверието в полицията. Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Петканов.
ОДС има една минута. Ще използва ли времето си?
Господин Бакалов, имате думата.
Йордан Бакалов (ПСОДС): Уважаеми господин президент, господин министър-председателю, министри, колеги!
Аз ще започна с извода на господин Петканов: има ли политическа воля МВР да се бори с престъпността?
Политическата воля се формира с държавния бюджет, който беше приет вчера. Вие много добре знаете, не го казвам аз, казвате го вие, че тези пари, които ви отпуснаха, няма да ви стигнат в борбата с организираната престъпност. И виновник за това състояние е министърът на финансите и преди всичко министър-председателят, който носи отговорност за вътрешната сигурност на тази държава, наречена Република България – чл. 105 от Конституцията.
Затова не можете да твърдите, че имате политическата воля да се справите с престъпността, по простата причина, че 81% от бюджета ви отива за работни заплати. Така ли е? Това го казахте на заседанието на комисията.
И тъй като нямам повече време, само искам да Ви кажа и нещо друго, господин министър-председателю. Вие сте хората, които сте виновни за разпада на държавността. Това е самата истина. (Ръкопляскания в ПСОДС, шум и реплики в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте, министър Петканов. След това господин Велчев. (Неразбираема реплика от ОДС.)
Нямате време, времето е изчерпано.
МИНИСТЪР Георги Петканов: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа народни представители! Не става въпрос за реплика, но искам да кажа две думи за бюджета на МВР.
Първо, това, което каза господин Бакалов – че аз съм заявил, че няма да ни стигнат парите, за да се преборим с престъпността, не е вярно. (Силен шум и реплики в блока на ПСОДС.) Има стенографски записи на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Господин Бакалов и тогава ми зададе този въпрос и аз казах какъв е бюджетът. Бихме искали повече да получим, но такива са финансовите възможности на страната и на господин Бакалов изрично му посочих какви пътища търсим за решаването на проблемите – петте програми, по които работим, даренията от автомобили, които получаваме.
Така че с бюджета, с който разполагаме, аз съм убеден, че ние ще се справим с престъпността. (Единични ръкопляскания в НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Петканов.
Министър Велчев, имате думата.
МИНИСТЪР Милен Велчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Ще кажа няколко думи за това какво правят органите на Министерството на финансите в борбата с престъпността. Мисля, че на всички е ясно, че Министерство на финансите се бори с икономическата престъпност чрез своите основни приходни структури – данъчна администрация и Агенция “Митници”. И двете структури имат трайна практика в работата с МВР. Действията, които данъчната администрация може да извърши в рамките на своята компетентност, са свързани с установяване на данъчните задължения и административните нарушения, съответно и налагане на административни наказания. В координация с НСБОП се извършват ревизии на лица, известни с публичното пространство с екзотични прякори, но имената не можем да оповестим заради охранителния режим на служебната тайна, уреден в чл. 12 и чл. 12а от Данъчно-процесуалния кодекс. Тези лица се проверяват за несъответствие на доходите, декларирани или не пред данъчната администрация, и платените данъци за това, със стандарта им на живот.
Характерно за тези ревизии е, че се извършват в условията на повишена сложност от гледна точка на материално-правна и процесуално-правна страна, а тези ревизии показаха и необходимостта от по-тясно сътрудничество, включително и обмен на неофициална информация между данъчните органи и органите на МВР.
За противодействие на икономическата престъпност бяха увеличени правомощията на митническите органи. С промени в Закона за движение по пътищата се даде право те да спират превозните средства във вътрешността на страната за целите на митническия контрол, а с промените в Данъчно-процесуалния кодекс - правото да разследват престъпления против митническия режим.
Създадоха се нови звена като митническите мобилни групи, звено по сигурността на информацията, аналитични звена по митническото разузнаване и други.
Митниците провеждат съвместни операции с МВР в областта на крадените автомобили, акцизните стоки, граничния контрол, износът на стратегически суровини и т.н.
Резултатите не закъсняват. Всички вече знаят, в последните дни доста беше обсъждана темата за преизпълнението на приходите. В митниците, по-специално от началото на годината досега, са разкрити 79 случая в областта на наркотрафика, като общото количество разкрити наркотици и прекурсори са 6 т и 312 кг. Разкритите досега нарушения са 10 242, от които с висока степен на обществена опасност 2819. Случаите на митническа контрабанда са 1214, а на митническа измама – 424.
За първи път тази година се очакват приходите от митниците за една година да надхвърлят три милиарда лева, и то при по-нисък курс на долара, а през последния отчетен период – м. октомври, за първи път месечните приходи надхвърлиха 300 млн. лв.
Искам да кажа още нещо като се обърна към “анонимните източници от МВР”, които периодично се изявяват в медиите, като си давам ясната сметка, че зад този прякор - “анонимни източници от МВР”, спокойно могат да се крият и обикновени престъпници.
Аз няма да допусна да се петни името на митническата администрация в период, в който тя преминава през така необходимите оздравителни реформи. Нито един митничар не е назначен с политически протекции от 25 юли 2001 г. насам – нито от премиера, нито от министъра на финансите, нито от някои от депутатите. Далеч съм от мисълта, че сме изкоренили корупцията в системата и свидетелство за това са десетките служители, които са наказани и предадени на прокуратурата. Но резултатите, които цитирах, показват, че нещата вървят сравнително в правилната посока.
Ако някой може да бъде обвиняван във взаимноизгодни връзки с контрабандисти, това е предишното ръководство на Агенция “Митници”. Това ръководство, което е вадило 700 млн. лв. на година по-малко от джобовете на групировките, не е действало само, без политически указания. Очевидно част от тези 700 млн. лв. по някакъв начин са намирали пътя си към сметките на фондации, подпомагащи управляващата партия. И 20-те хиляди, преведени от фирма на Майкъл Чорни на Фондация “Демокрация” са само капка в това море от корупция и политически протекции. (Ръкопляскания в НДСВ.) А несръчните опити за оправдания от лидерите на СДС, които се оплетоха от поредица от гнусни лъжи, само потвърждават впечатлението от гигантската измама, в която правителството на СДС се опитваше да държи четири години подред българския народ, нанасяйки трудно изтриваемо петно върху имиджа на реформаторския тип политика изобщо. Благодаря. (Бурни ръкопляскания в мнозинството.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, министър Велчев.
Господин министър-председател, имате думата за изказване.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН САКС-КОБУРГГОТСКИ: Госпожо председател, уважаеми народни представители! Преди всичко дължа едно извинение на залата, на Камарата за това закъснение, което наистина беше невъзможно да го избягна, тъй като имахме една много важна среща с еврокомисаря Фишлер. Бях вече приел да открия Конференцията по биологично земеделие и считам, че за България то е много важно.
Доброто ми желание едва ли има граница, но ще кажа, че то не стига. Също така и решението, решимостта ни и готовността да осигурим спокойствието и нормалния живот на нашите граждани е нещо, от което няма да отстъпя.
Всички сме обезпокоени, всеки един от нас е обезпокоен. Разбирам, че и нашето общество се тревожи.
Затова искам да ви кажа, че няма да почивам, докато не се справим с настоящите проблеми. (Шум от блока на ПСОДС.) Но това мисля, че можем да го постигнем, както винаги съм казвал, с помощта на обществото, значи, с помощта на всички, които са в тази зала, защото това засяга всички нас.
Мисля, че това, което се налага, е престъпниците да имат по-голям респект от закона. И за да имат по-голям респект от закона са необходими закони, които да наказват.
Считам, че също така е необходимо в този парламент, в тази Камара да се гласуват закони, проекти, които Министерският съвет ще предложи и които биха могли да бъдат гласувани и приети в следващия парламентарен период.
Намирам, че дебатите са винаги полезни. Но нашето общество, колкото и да се радва на някои по-остри изказвания, това, което очаква, е отговорно и способно, последователно управление. Тук също всички власти и най-вече народните представители имат много голяма роля.
Ще се радвам, ако действително по този начин постъпваме всички, като мислим за народа, не за нашите отделни партийни игри или партийни програми, а се обърнем към себе си, към вътрешното и с това да си дадем думата, че ще се постараем, понеже криминални случаи, криминални екцесии има навсякъде. Не затова се извиняваме или се оправдаваме. Но не по-далеч от вчера моят колега от Ирландия господин Бърти Ахърн сподели с мен, че в неговия избирателен район има тежки престъпления през месец-два и винаги свързани с наркотрафика. Значи, това не са изключения.
Но ние сме в България, ние сме българи и трябва да се погрижим за доброто на страната. Благодаря ви много. (Ръкопляскания от мнозинството.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Моля народните представители, които искат да упражнят правото си на глас, да влязат в пленарната зала, защото преминаваме към гласуване на проектите за решения.
На основание чл. 87, ал. 3 от правилника, когато са внесени повече от един проект за решения, те се гласуват по реда на постъпването им.
Проектът за решение под № 354-02-96 е от вносителя на предложението за разисквания и е основно предложение по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 7, а именно по смисъла на този текст то се гласува последно.
На гласуване първо ще подложа Проекта за решение № 354-02-97, внесен от народните представители Станимир Илчев, Лютви Местан, Владимир Дончев, Борислав Цеков и Касим Дал. (Шум и реплики от ПСОДС.)

Екатерина Михайлова (ПСОДС, от място): Защо? Основното се гласува?

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Член 56 императивно отговаря на въпроса, който се задава от залата – защо то първо.

Ще ви представя текста на проекта за решение:

“РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народния
представител Асен Агов към министър-председателя
на Република България Симеон Сакскобургготски

Народното събрание като отчита съществуващото обществено безпокойство в резултат от зачестилите тежки прояви на престъпна дейност и грубо нарушаване на обществения ред;
като изразява убеденост, че само координираните усилия на институциите – МВР, следствие, Прокуратура и съд, както и на обществото са предпоставка за успешна борба с престъпността;
като констатира, че действащата законодателна уредба създава солидна основа за ефективна борба с престъпността и в Народното събрание има необходимата политическа воля за по-нататъшно усъвършенстване на наказателното и антикорупционно законодателство и
на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Министерският съвет да представи в Народното събрание в едномесечен срок актуализирана стратегия за борба с престъпността с акцент върху противодействието срещу тежките криминални прояви и конкретни мерки за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани.
2. Министерският съвет да ускори подготовката и внасянето в Народното събрание на необходимите законодателни предложения за подобряване на взаимодействието между правоохранителните институции и за повишаване на ефективността в работата на полицията и службите за сигурност.”
Моля, гласувайте този проект за решение така, както беше представен.
Гласували 200 народни представители: за 121, против 78, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Асен Агов.

Асен Агов (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители! Няма промяна! Няма промяна в политиката на правителството по отношение на сигурността на гражданите. Това пролича от начина, по който без капка угризение за сегашното състояние на обстановката в страната се говори от името на представителите на правителството. Чухме статистики, които сме слушали и друг път. Нищо ново не чухме.
Няма да има промяна и в сигурността на гражданите, след като не чухме нищо като намерение за политика. И след като няма да има промяна, аз се питам защо беше необходим този дебат? Питам се защо нито веднъж освен намерение не беше декларирано нищо конкретно. Няма да има промяна също така, госпожо председател, защото ние не чухме в тази зала нищо друго освен заклинание за бъдеще време. И аз питам къде беше правителството две години и половина. Остава му още година и половина от този мандат. След като за две години и половина нищо не е свършено и състоянието е такова, аз не очаквам да има промяна в следващата година и половина. Ето затова не гласувах за това решение в бъдеще време. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Агов.
Второ обяснение на отрицателен вот – заповядайте, господин Абаджиев.
Димитър Абаджиев (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри! Аз не подкрепих това решение, което беше внесено, защото в него се предлага да се представят планове за конкретни мерки, а аз всъщност бях напълно успокоен от изказалите се министри – и от министър Петканов, който тук ни обясни колко е добра статистиката, преди това бях успокоен и от министър-председателя, че всъщност няма нищо страшно, защото само организираните престъпници се стрелят. Бях успокоен и от данните на министър Велчев за хората с екзотични прякори, въпреки че той не обясни защо той се среща с такива хора с екзотични прякори. И затова видях, че всъщност няма да бъдат представени никакви мерки и няма смисъл от това.
Бих предложил на министъра на вътрешните работи, след като не иска да послуша Народното събрание и след като всичко е наред, организираните престъпници се стрелят само помежду си, ние сме спокойни, няколко мерки, които ми подсказва остроумният автор на един фейлетон, писателят Людмил Станев:
Първо, да се въведе регламент, според който нито един гражданин, чийто костюм е под 1000 лв., да не трябва да бъде обстрелван.
Второ, за да се различават от случайните посетители бизнесмените, когато ходят на заведение, трябва да имат избродирана мишена на гърбовете си в случай, че стрелците са късогледи или са с неточен мерник.
Трето, да се забрани стрелбата от 14,00 до 16,00 ч., както изисква възпитанието.
Четвърто, след 23,00 ч. да се стреля само със заглушител, за да не бъде смущаван сънят на гражданите.
Пето, да се създаде по-добра организация на организираната престъпност, за да се преодолее засилилата се тенденция към нейната хаотичност.
С оглед на по-доброто си функциониране организираната престъпност би могла да си направи дори Министерство на вътрешните работи. Но всъщност няма нужда, защото него вече го има. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За трети отрицателен вот – заповядайте господин Христов.
Моньо Христов (ПСОДС): Благодаря, госпожо председател.
Гласувах срещу това решение на Народното събрание, защото ми направи впечатление странната тишина, когато министър-председателят на България съвсем накратко обясни, че обществото, както и правителството, ще продължат борбата с престъпността, както досега са я водили. За мен е много странно, че след две години и половина управление – управление, което дойде на базата на вика към народа за морал и доблест, на думите “вярвайте”, днес нямаше и капчица угризение, капчица признание, капчица откровение пред българските граждани, че след две години и половина в тази област нищо не е свършено, а напротив – имаме растеж и разцвет.
Господин министър-председател, група депутати също бяхме поканени на тази среща в Пловдив във връзка с биологичното земеделие. Представители на Комисията по земеделието и горите от всички парламентарни групи. Почти всички ние останахме тук, защото биологичното земеделие е важно, но проблемът, който съществува с престъпността, засяга цялата държава и всеки български гражданин. Така че, господин министър-председател, Вие сте длъжен най-накрая да решите кои са Вашите приоритети – дали семинари по биологично земеделие или наличните и най-насъщните неща на българския народ. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тази точка от дневния ред е изчерпана, а с това и днешното заседание.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 26 ноември от 15,00 ч. в зала 130 на пл. “Батенберг”.
Следващото пленарно заседание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,29 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
Камелия Касабова

Любен Корнезов

Секретари:
Силвия Нейчева

Несрин Узун