Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2002-06-11

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник- председателят Камелия Касабова
Секретари: Величко Клингов и Весела Лечева

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното извънредно заседание на Народното събрание.
Още в самото начало имам повод да поздравя сърдечно госпожа Даринка Станчева от Национално движение Симеон Втори с рождения й ден! Нека да бъде жива и здрава! За много години, госпожо Станчева. (Ръкопляскания.)
Такъв повод има и депутатът от Коалиция за България господин Георги Юруков. Да му е честит рожденият ден! Да е жив и здрав! (Ръкопляскания.)
Съгласно приетото процедурно предложение от последното заседание на парламента на днешното извънредно заседание ще се занимаем с:
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
Преди да пристъпим към законопроектите ми позволете да ви направя едно съобщение. Днес, 11 юни, е раздаден обобщен проект на основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за изменение и допълнение на Закона за банките. Ако няма предложения за удължаване на срока за писмени предложения по обобщения проект, срокът започва да тече по общия ред от утре, 12 юни, и изтича на 18 юни.

Пристъпваме към първа точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Искам да поканя председателя на Комисията по здравеопазване господин Щерев да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да ви представя доклад на Комисията по здравеопазване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Министерския съвет.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е приет на първо четене от Народното събрание на 2 април 2002 г. В срока по чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от двама народни представители и от група народни представители от Парламентарния съюз на ОДС. На четири свои заседания, проведени на 17 и 24 април и на 15 и 21 май 2002 г., Комисията по здравеопазване обсъди на второ четене приетия на първо четене законопроект и направените по него предложения.
В предлагания за второ четене законопроект са нанесени всички предложения на народни представители, внесени в двуседмичния срок след приемане на законопроекта на първо четене. Отразени са и предложенията на комисията, направени по време на заседанието, които са приети в хода на дебатите, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
След проведените разисквания и на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по здравеопазване реши да предложи на Народното събрание следния
"ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за лечебните
заведения"
Комисията приема текста на вносителя за заглавието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По заглавието? Не виждам възражения.
Моля, гласувайте заглавието на закона.
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев:
"§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
"(1) Лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Стандартите се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов - в чл. 6, ал. 1, се прави следното изменение и допълнение: след думите "спазване на" се добавя "правилата за добра медицинска практика".
Комисията не приема предложението.
Комисията приема текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Заповядайте по § 1, господин Паница.
Васил Паница (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поддържаме нашето предложение след думите "спазване на" да се добавят "правилата за добра медицинска практика".
Какви са аргументите?
Първо, безусловно правила за добра медицинска практика трябва да съществуват в този закон, както съществуват в някои други наши здравни закони. Те са част от здравните закони на почти всяка европейска страна.
На второ място, Министерството на здравеопазването по принцип не отхвърли това наше предложение.
На трето място, трябва да кажем, че правилата за добра медицинска практика са съвсем различни от стандартите. Стандартът за качество на медицинското обслужване в Мадан е доста по-различен по обем, отколкото примерно в София или в Пловдив, в някоя първостепенна болница. Тя е обективна категория. Стандартът е практически обективна категория, докато правилата за добра медицинска практика са етична категория.
Аргументите на колегите, които се въздържаха и бяха против включването на този текст, са, че тези правила трябва да бъдат фиксирани по принцип някъде със закон. Веднага цитирам чл. 46, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване: "Качеството на оказваната медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса, трябва да отговаря на правилата за добра медицинска практика, които се приемат от съсловните организации на лекарите и стоматолозите и от Националната здравноосигурителна каса и се утвърждават от министъра на здравеопазването." Ерго, в Закона за здравното осигуряване го има. Така че остава само министърът да утвърди тези правила за добра медицинска практика.
И най-важното, как бихме обяснили на пациентите, че за дейности, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да има правила за добра медицинска практика, както е според закона, който ви цитирах, а за други, които не се заплащат от касата и не са в Националния рамков договор, не е необходимо да има такива правила.
По тези причини ние поддържаме това наше становище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Паница.
Заповядайте, господин Кюркчиев.
Алеко Кюркчиев (НДСВ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Когато беше обсъдено включването на понятието "добра медицинска практика" в този член, комисията гласува против от гледна точка на следното съображение. Такива правила на практика няма никъде написани и ако някой поиска да си представи такова правило, изведнъж всички заедно започваме да си фантазираме за това кое е добро и кое е лошо в живота. Когато се напишат такива правила, когато те са реалност и когато наистина се утвърдят от министъра, тогава всеки закон може да бъде променен и да бъде добавено понятието "добра медицинска практика". Но ние тук говорим за добра медицинска практика, добра фармацевтична практика, добра стоматологична практика и какво ли не и всеки използва едни думи, навлезли в нашето ежедневие, без да ги облича в някаква реалност.
Затова ние смятаме, че на този етап нормалното е тази терминология да отпадне, защото тя би предизвикала интересни интерпретации кое е добро и кое е лошо в различни времена и в различни епохи. Затова нека да се съобразяваме с това, което е предложила Комисията по здравеопазване, а винаги когато тези правила станат реалност, действителност и факт, тогава можем да ги включим като понятие "добра медицинска практика".
Естествено, че ще бъда репликиран във връзка със съсловните организации и т.н. Предстоят промени на всички тези закони - както в Закона за здравното осигуряване, така и в Закона за съсловните организации, за създаване на лекарска камара и т.н. Като се изчисти понятието "добра медицинска практика", то винаги може да се включи. Но да запишем нещо в един закон, което юридически не съществува, това за мен е абсурд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Кюркчиев.
За реплика има думата господин Паница.

Васил Паница (ПСОДС): Аз наистина съм учуден от регидността на колегите и от двойния стандарт, който те се опитват да приложат. Искам да припомня на цялата зала, че миналата година колегите от НДСВ предложиха един законопроект за лекарската камара, в който беше записано, че трябва да има правила за добра медицинска практика. Как за един здравен закон трябва да има правила за добра медицинска практика, а за друг да няма. И тъй като ги няма, те ще се изработят след като бъдат предложени от съсловните организации и утвърдени от министъра на здравеопазването. Какъв е проблемът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
За втора реплика - заповядайте, господин Китов.
Борислав Китов (ПСОДС): Аз ще ги съчетая, уважаеми господин председател, като искам да се обърна и към Вас, защото в крайна сметка българските закони са за всички български граждани, включително и за министрите. И когато има един закон, който вменява определени задължения, които трябва да бъдат направени, те трябва да бъдат направени. И да се говори, че, видите ли, когато бъдат направени ние ще ги включим, просто не е възможно по този начин, защото Законът за здравното осигуряване вменява на своите организации и на министъра да бъде изработена тази практика, която, забележете, трябва да включва критерия за качество, за обем и за достатъчност на медицинската помощ.
Още един много интересен момент, колеги. Законът за здравното осигуряване изисква да се заплаща на лечебните заведения на базата на този критерий. И формално Касата би могла да иска да откаже да плаща на лечебни заведения, след като това го няма. От друга страна, Законът за лечебните заведения вече не ги задължава да ги работят. И вече влизаме в едно противоречие не с европейското, а с българското законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Китов.
Заповядайте, господин Кюркчиев.
Алеко Кюркчиев (НДСВ): Аз пак казвам, че съм учуден от колегите от ОДС. Те са си писали закони, не са ги спазвали и сега някак си искат да ги вменят в новите закони. Това е учудващо. Нали тези закони вие сте ги писали? Защо не сте направили тези правила, да сте ги написали, да сте ги одобрили? Сега, ако има черно на бяло нещо по въпроса, щяхме да го запишем така в закона, а то го няма. Тогава как да запишем нещо, което не съществува и е във виртуалното пространство? Съжалявам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Кюркчиев.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Мисля, че говорим за различни неща. Разбира се, прави сте с това, че трябва да има стандарти. Обаче обърнете внимание на ал. 1 - "Лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на стандартите за качество...". Ние тук фактически охарактеризираме дейността на лечебните заведения, докато стандартите за добра медицинска практика характеризират дейността на лекарите по съответни нозологични единици. Стандартите са нормативен документ или ще станат когато бъдат изготвени всички стандарти. Знаете, че две трети вече са изготвени. Докато стандартите бийт, те не са и стандарти. Докато правилата за добра лекарска практика като гайд-лайнс - те са препоръки, и те не са институционализирани никъде.
В тоя смисъл, ако помните разговора по време на обсъждането в Комисията по здравеопазване, аз отстоях тази теза. Лечебните заведения не могат да работят по стандарти за практика. Това могат да го правят лекарите. Можете да го вмените в длъжностната характеристика на всеки специалист, на завеждащ-отделението, но не и на директора на болницата. Той трябва да спазва стандартите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Финков.
Заповядайте, господин Петков.
Кръстьо Петков (КБ): Благодаря Ви, господин председател. С риск да навляза в материя, която се смята за изключителен приоритет на лекарите, ще кажа следното. Един закон би трябвало да бъде достатъчно конкретен и работещ. Струва ми се, че текстът, който предлагат вносителите, е много по-добър от гледна точка на изричното споменаване на правата на пациентите още в самия закон, а не в някакви други нормативни актове. Въпреки, че е разбираема мотивацията и на колегите, които внесоха и продължават да защитават другия вариант, ние сме за това да остане оригиналният текст на вносителя на проекта за промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
За реплика - господин Китов.
Борислав Китов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми проф. Петков, ние не изменяме нищо. Ние просто добавяме и за двете неща - и правилата, и добра лекарска практика. Нито променяме правата на пациентите, нито стандартите на министъра.
Вярно е, че лечебното заведение работи със стандарти, но основната дейност е лечебната и тя се извършва по правилата на добрата медицинска практика. И това не само Вие, а и господин министърът го знае. Ние не заменяме двете, а ние добавяме, без да променяме и една йота от текста на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Китов.
За втора реплика - господин Игнатов.
Димитър Игнатов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
Уважаеми господин Петков, аз мисля, че тук има едно неразбиране в залата, че добавянето на правилата за добра медицинска практика не нарушават с нищо внесеното от вносителите предложение, а напротив, то дава възможност тези правила, за които се говори навсякъде - и в Националния рамков договор, и в други официални документи, да влязат сега и в закона. Искам да попитам с какво тази добавка утежнява този законопроект или тази точка? С какво изменя нейния смисъл? И защо е тази съпротива? Само, защото изглежда тя е предложена от групата на ОДС?! Просто няма логика в това нещо. Не се съпротивлявайте върху неща, които са в европейската практика. Правилата за добра медицинска практика са нещо различно от стандартите, господин министър. Стандартите са си стандарти. Вие сте длъжен да управлявате със стандарти, обаче ние в болниците сме длъжни да работим по правилата на добрата медицинска практика. Съпротивата е безсмислена. И ако ние тук получим един консенсус, няма да стане нищо лошо и с нищо няма да се нарушат вашите права на мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Игнатов.
За реплика - господин Кюркчиев.
Алеко Кюркчиев (НДСВ): Подкрепям това, което каза господин Кръстьо Петков и пак казвам: не може в един закон да бъде записано нещо, което го няма и всеки да интерпретира закона така, както си иска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Петков, ще вземете ли отношение?
Кръстьо Петков (КБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Кацаров.
Стойчо Кацаров (ПСОДС): Уважаеми колеги, искам да обърна вашето внимание върху един факт, който се пропуска. Това е текст, който съществуваше в досегашния закон и в предложението за изменение е пропуснат. Всъщност нашето предложение е за допълнение съгласно и досега действащото законодателство.
В сега действащия закон в чл. 1 е записано, че трябва да бъдат спазвани правилата за добра медицинска практика. Това не е ново предложение, което е измислено в момента. Това, че още не са направени тези правила и не са приети от Лекарския съюз и от Националната здравноосигурителна каса, съвсем не означава, че те не трябва да бъдат направени и трябва да ги извадим от закона, защото те не са изпълнили до този момент закона. Напротив, те трябва да изпълнят закона. Не виждам причина да ги вадим в момента, поправяйки закона. Пак казвам, по никакъв начин това не влошава, а напротив, прави закона по-добър.
Второто нещо, което искам да отбележа, тъй като според мен на много малко хора в залата е понятно какво означава това - правила за добра медицинска практика. Значи, ако тези правила за добра медицинска практика бяха спазвани, във Варненската АЕГ болница нямаше да загинат 5 бебета. Да, това е основната причина да умрат тези 5 бебета - това, че не са спазвани правилата за добра медицинска практика. Аз съм сигурен, че и министърът ще го потвърди. За това става въпрос. Това нещо да разпишем и в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Кацаров.
Заповядайте, господин Додов.
Атанас Додов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Бих казал, че не намирам логика в нещо, което не е готово и ние не му знаем съдържанието, да гласуваме то да влезе в закона. Знаем ли съдържанието на правилата за добра медицинска практика? Как можем да гласуваме за нещо, което не знаем, да влезе в закона? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Додов.
Заповядайте, господин Кацаров.
Стойчо Кацаров (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми господин Додов, във всеки един закон, който приема Народното събрание, или почти във всеки, по пет или десет пъти ние казваме: тази материя ще бъде уредена с наредба на Министерския съвет, или с наредба на министъра на здравеопазването в случая, или с наредба на някой друг министър. Е, аз ви питам, когато го правим това нещо, ние знаем ли какво ще съдържа тази наредба? Не знаем, но го правим, защото трябва да бъде направено и овластяваме някой да го развие. В случая Законът за здравното осигуряване е овластил Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса да изработят тези правила. Ако ние не ги задължим, естествено, че няма да ги изработят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Министър Финков има думата.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съжалявам, че пак ще ви отегчавам, но тук явно се работи много трудно.
Алинея 1 гласи: "Лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване стандартите за качество." Ако искате да променим нещата така: "а лекарите - съблюдавайки правилата за добра медицинска практика".
Разберете, че лечебните заведения не могат да спазват правилата за добра медицинска практика. Просто такъв е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Финков.
Има ли други желаещи? Не виждам.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стойчо Кацаров, Теодор Константинов, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов.
Гласували 153 народни представители: за 39, против 92, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен и подкрепен от комисията.
Гласували 151 народни представители: за 123, против 26, въздържали се 2.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 2. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. Никое лечебно заведение не може да отказва медицинска помощ на лица, явили се в него в състояние, което застрашава техния живот, независимо от местоживеенето им."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "краткосрочно наблюдение и лечение" се заменят с "наблюдение и лечение до 48 часа".
2. Създава се ал. 3:
"(3) При възникнала необходимост от по-дълъг престой в случаите по ал. 2 лечебното заведение е длъжно да организира хоспитализацията на пациента."
Комисията приема текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По тези параграфи 2 и 3 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте § 2 и 3 ан блок.
Гласували 134 народни представители: за 133, против 1, въздържали се няма.
Параграфи 2 и 3 са приети.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 3:
"(3) Университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, определени от Министерския съвет, в които се осъществяват дейности по:
1. клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, стоматология и фармация;
2. клинично обучение по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи;
3. следдипломно обучение на лекари, стоматолози, фармацевти, специалисти по здравни грижи и лица, завършили медицински колеж."
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5, като в ал. 5 думите "по ал. 3, т. 4" се заменят с "по ал. 4, т. 4"."
Предложение на народния представител Елка Анастасова - в § 4, т. 1, ал. 3 думите "се осъществяват дейности по" се заменят със "се осъществява образователна и научноизследователска дейност. Образователната дейност включва:".
Комисията не приема предложението.
Комисията приема текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По § 4 има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елка Анастасова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 4, който е подкрепен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 120, против 2, въздържали се 4.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 5. В чл. 10 се създава т. 6:
"6. диализен център"."
Комисията приема текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По § 5 някой да има против диализния център? Не виждам.
Моля, гласувайте § 5, подкрепен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 5.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 6. Създава се чл. 28а:
"Чл. 28а. (1) Диализен център е лечебно заведение, в което един или няколко лекари с призната медицинска специалност с помощта на други специалисти осъществяват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни с бъбречна недостатъчност.
(2) Диализният център се управлява от лекар с призната медицинска специалност по нефрология.
(3) Устройството, дейността и вътрешния ред на диализния център се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя по ал. 2."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър Игнатов:
"§ 6. В чл. 28а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Добавя се ново изречение със следното съдържание: "Същата дейност може да се извършва и от лечебни заведения за болнична помощ."
Комисията не приема предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 6:
"§ 6. Създава се чл. 28а:
"Чл. 28а. (1) Диализен център е лечебно заведение, в което един или няколко лекари с помощта на други специалисти осъществяват лечение, рехабилитация и наблюдения на болни с хронична бъбречна недостатъчност.
(2) Диализният център се управлява от лекар с призната основна медицинска специалност и с най-малко 2 години трудов стаж в център по хемодиализа или отделение по хемодиализа.
(3) Устройството и дейността на диализния център се уреждат с правилник, утвърден от министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да се изкажат по § 6? Заповядайте, господин Китов.
Борислав Китов (ПСОДС): Уважаеми колеги!
Тук се сблъскваме с още един парадокс - досега диализни центрове няма, но има множество отделения по хемодиализа, които са към лечебните заведения, които вършат същата работа. Сега, когато създаваме новото понятие "диализен център" излиза, че лечебните заведения, в които има отделения по хемодиализа не могат да вършат същата дейност.
От друга страна възниква въпросът: значи ли това, че тези отделения ще се отделят в самостоятелни хемодиализни центрове? Възможно е това да стане някъде, ако болницата реши, но и възможно е да не стане.
Тогава тези отделения ще могат ли да вършат същата работа или не? Затова, за да може да се гарантира на тези отделения, че биха могли да вършат както и досега същата дейност, ние добавихме това изречение, като по същество става и без него в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Китов.
Не виждам желаещи за реплика. Заповядайте, господин Игнатов.
Димитър Игнатов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
Към доводите на доц. Китов искам да добавя следното нещо: в момента имаме една ситуация, в която болниците, както твърдят всички, са в много тежко финансово състояние. Ако тази болница, която притежава в момента такова хемодиализно отделение и извършва тази дейност, и ако хемодиализата, за която става въпрос, я прехвърляме де факто в доболничната помощ, по този начин, не приемайки текста, болниците се лишават от допълнителни приходи.
Защото болницата, поради това, че е търговско дружество, може да създаде холдингова структура. Тази холдингова структура може да включва един самостоятелен хемодиализен център по правилата, за които вие гласувахте преди малко. От друга страна, може да създаде и ДКЦ, което става в момента и практиката го показва, и го налага, защото там има много добри специалисти. Тогава болницата и тези отделения, които са за хемодиализа ще извършват само спешната, острата хемодиализа, която е толкова минимален обем дейност, че не си струва да поддържаш такова отделение. По-добре болницата да сключи един договор с един хемодиализен център в доболничната помощ и той да извършва и тази дейност.
Ако ние искаме да подпомогнем болницата в смесеното финансиране, което се очертава от каса и от бюджет, то тогава е логично да се приеме предложението, направено от нас. То с нищо не вреди на тези хемодиализни центрове, които тепърва ще се създават в доболничната помощ и което е една добра и положителна стъпка в развитието на реформата на здравеопазването. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Игнатов.
Заповядайте за реплика, господин Щерев.
Димитър Игнатов (ПСОДС, от място): Как ще ми направи реплика?!
Атанас Щерев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, д-р Игнатов!
Вие по друг начин интерпретирате текста, затова защото, когато говорим за финансиране, финансирането на лечебни заведения с общинско и държавно участие и към него диализните отделения, то това става по един начин; а по съвсем различен начин става финансирането на диализен център. Който създаде диализния център, той ще си мисли и за финансирането.
По-нататък ние, в чл. 100 обмислихме този въпрос и по Ваше предложение записахме, че там може да бъде финансирано от здравната каса, но не сме казали такова нещо, че ще бъде задължително финансирането. Така че, Вашите доводи, след като при заседание на комисията всички се обединихме около тази подобрена редакция, сега ме учудват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Щерев.
Господин Игнатов, имате възможност да отговорите.
Димитър Игнатов (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Щерев!
Няма противоречие с това, което съм гласувал в комисията. Да, аз подкрепям създаването на такива хемодиализни центрове в доболничната помощ и това е стъпка напред, аз го подчертах преди това.
Това няма нищо общо с объркване на финансирането, Вие разбирате, че оттук нататък то ще бъде смесено.
А това, че касата един божи ден ще поеме хемодиализата - в това няма защо да се съмнявате, това е логичното, не че държавата ще избяга. В болничните заведения има хемодиализни отделения и занапред ще има, защото те са инструмент в нефрологията, за лечението на нефрологично болните. Но това не значи, че тези отделения не могат да получат финанси от касата, а мисля, че целта на заданието поначало е да направим така, че хемодиализната дейност да бъде заплатена от касата.
Така че, ние предварително като гласуваме това предложение, което сме направили от нашата група, подтикваме касата и партньорите й утре да включат и хемодиализата в разплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Игнатов.
Заповядайте, госпожо Константинова.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър!
В приетия от комисията текст не се посочва възможността, че диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни с бъбречна недостатъчност може да се извършва и в заведенията за болнична помощ, в съществуващите отделения за хемодиализа, което означава, че същите би трябвало да се трансформират в диализни центрове, което се осъществява единствено и само по волята на търговското дружество. Това е нашата презумпция - да пожелаем да има оформление на текста, във вида, в който сме го предложили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
Други желаещи има ли да се изкажат по този текст? Не виждам такива.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 115 народни представители: за 25, против 76, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване подобрената редакция от комисията.
Моля, гласувайте § 6 по редакцията на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 87, против 4, въздържали се 12.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 7. В чл. 29, ал. 1 след думата "принцип" думите "в интерес на обществените потребности от медицинска помощ" се заменят с "въз основа на потребностите на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ".
Комисията приема текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По § 7 не са постъпили предложения, не виждам желаещи да се изкажат.
Моля, гласувайте § 7, както е подкрепен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 103, против 4, въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 8. В чл. 33, ал. 3 се създава т. 6:
"6. списък на лечебните заведения за болнична помощ, които не подлежат на приватизация."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов, Димитър Игнатов: § 8 се отменя.
Комисията не приема предложението.
Комисията приема текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Щерев.
Има думата господин Китов.
Борислав Китов (ПСОДС): Уважаеми колеги, тук пак се сблъскваме с един абсурд. С отмяната на Закона за приватизация на лечебните заведения приватизация изобщо в сферата на лечебните заведения не може да става. След като не може да става, има ли смисъл да пишем списък на тези, които не могат да се продават, след като нито едно не може да се продава?
Разбира се, ако някой ден се приеме закон, с който тази приватизация се разрешава, тогава списък ще се наложи. Но в момента, след като изобщо няма възможност за приватизация, е излишно да правим списък на тези лечебни заведения, които няма да бъдат приватизирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Господин Кюркчиев, заповядайте за реплика.
Алеко Кюркчиев (НДСВ): Списък трябва да има, защото в момента има само мораториум, а приватизацията по принцип не е отменена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Втора реплика? Не виждам.
Господин Китов, имате възможност да отговорите.
Борислав Китов (ПСОДС): Уважаеми колеги, уважаеми д-р Кюркчиев! Няма такова понятие "мораториум". За да може да се извърши една приватизация, тя става по определен закон. По-рано беше в главата "Приватизация на лечебни заведения", която вече не съществува. А в текста за приватизацията ясно е казано, че този Закон за приватизация не важи за лечебните заведения. Така че понятие "мораториум" няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Госпожо Константинова, имате думата.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Моето изказване в подкрепа на нашето предложение е в смисъла на изказването на Борислав Китов. Не е необходимо да съществува текст, който влиза в противоречие със закона за приватизацията, където изрично е отбелязано, че лечебните заведения не подлежат на приватизация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат думата? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на народните представители Кацаров, Константинова, Паница, Китов и Игнатов.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 109 народни представители: за 24, против 74, въздържали се 11.
Не се приема.
И сега подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 15.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, позволете ми да предложа § 9, § 10 и § 11.
"§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата "5" се заменя с "3".
2. Създава се ал. 3:
"(3) При изработването на Националната здравна карта се вземат предвид и акредитационните оценки на съответните лечебни заведения"."
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция за § 9:
"§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата "5" се заменя с "3".
2. Създава се ал. 3:
"(3) При изработването и актуализацията на Националната здравна карта се вземат предвид и акредитационните оценки на съответните лечебни заведения".
§ 10. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "по чл. 10, т. 5" се заменят с "по чл. 10, т. 5 и 6".
2. В ал. 3 думите "по чл. 27 и 28" се заменят с "по чл. 27, 28 и 28а".
3. В ал. 4 думите "и чл. 10, т. 4 и 5" се заменят с "и чл. 10, т. 4, 5 и 6"."
Комисията предлага § 10 да отпадне.
Комисията предлага да бъдат създадени нови § 10 и 11 със следното съдържание:
"§ 10. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "и диспансерите" се заменят с "диспансерите и диализните центрове".
2. В ал. 2 след думите "чл. 26, ал. 1", се добавят думите "и чл. 28а, ал. 1".
3. В ал. 3 думите "и диспансерите" се заменят с думите "диспансери и диализни центрове".
§ 11. В чл. 46, ал. 1 думите "и домовете за медико-социални грижи" се заменят с думите "домовете за медико-социални грижи и диализните центрове".
§ 11. В чл. 63, ал. 5 думите "чл. 10, т. 4 и 5" се заменят с "и чл. 10, т. 4, 5 и 6"."
Комисията приема текста на вносителя за § 11, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Имате ли изказвания по тези параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 9 до 11 включително в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 6.
Приемат се.

ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 12. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
"(5) Лицата по ал. 2, 3 и 4 могат до бъдат и ръководители на катедри във висшите медицински училища. В тези случаи за изпълняване на длъжностите по ал. 2, 3 и 4 ръководителите на катедри сключват договор по реда на чл. 111 от Кодекса на труда с управителя или с изпълнителния директор на болницата."
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 6 и 7, като в ал. 6 след думата "бакалавър" се добавя "по здравни грижи"."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитрър Игнатов:
"§ 12. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
Новата ал. 6 се изменя така:
"(6) Старшата медицинска сестра (акушерка, лаборант, рехабилитатор) може да бъде лице с висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" или образователно-квалификационна степен "бакалавър по здравни грижи".
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Елка Анастасова по § 12, т. 1 за ал. 5:
"(5) В първото изречение след думите "по ал. 2 се поставя запетая и се добавя изразът "както и тези по ал. 3 и 4, когато те са хабилитирани"."
Комисията не приема предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 12, който става § 13:
"§ 13. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
"(5) Лицата по ал. 2, 3 и 4 могат да бъдат и ръководители на катедри във висшите медицински училища. Ръководителите на катедри във висшите медицински училища могат да заемат длъжностите по ал. 2, 3 и 4 по договор с управителя или с изпълнителния директор на болницата, сключен по реда на чл. 111 от Кодекса на труда."
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 6 и 7, като в ал. 6 след думата "бакалавър" се добавя "по здравни грижи"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Китов.
Борислав Китов (ПСОДС): Уважаеми колеги, в момента има две специалности, които обучават среден медицински персонал. Едната е по здравни грижи, другата мисля, че е по здравен мениджмънт или нещо подобно.
Безспорно тези две висши учебни заведения, тези две специалности трябва в своята характеристика, би следвало да дават възможност на завършилите и на двете висши учебни заведения, които са акретирирани, забележете, да могат да заемат тази длъжност. В противен случай едната специалност се обезсмисля за сметка на другата. Това е по образователната страна на въпроса.
От чисто практическата страна на въпроса става въпрос за следното. В клиниките и в катедрите, които са тясно специализирани, длъжността "старша медицинска сестра" е изключително важна. И е безспорно, че старшата медицинска сестра на подобни отделения трябва много добре да познава не толкова здравните грижи, колеги, колкото спецификата на съответното отделение, защото в противен случай на базата на този закон в Клиниката по сърдечна хирургия може да дойде една сестра, която да няма нищо общо с хирургията, да кандидатства и да спечели за старша сестра.
Така че нашето предложение цели две неща. Първо, да даде равнопоставеност на различните висши учебни заведения, които обучават медицинските сестри. И, второ, да даде една възможност на ръководителите на клиниките, на съответните лечебни заведения да избират специалисти, които да им вършат работа по спецификата на отделението.
Аз не мисля, че слагайки само "здравни грижи", ще подобрим нивото на работата на специфичните клиники в българското здравеопазване. Тук не става въпрос за главните сестри, където вече наистина е по-необходимо да има подобно нещо, нито за висшия медицински персонал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Китов.
Заповядайте, госпожо Константинова.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател! Предложението за изменение на текста в § 12, в чл. 68 цели да даде възможност на завършилите базово образование в медицински колежи с образователно-квалификационна степен "специалист по здравни грижи", към които са приравнени всички завършили полувисше медицинско образование, да имат право да се кандидатират и да заемат длъжността "старша медицинска сестра, акушерка, лаборант, рехабилитатор". Това са кадри, изключително добре подготвени, с добра практическа насоченост и опит по време на упражняване на професията, което е много важно при ръководенето на дейността на прекия медицински персонал в едно отделение, заявки за стопанска дейност в отделенията.
В текста не става дума за длъжността "главна медицинска сестра" на болница, а за старша сестра, акушерка, рехабилитатор и т.н. Не бива да лишаваме от тази възможност завършилите медицински колежи, още повече че досега тези постове са били заемани от среден медицински персонал с образователно-квалификационна степен "специалист по здравни грижи", които са се справяли чудесно със своите задължения и отговорности. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
Други желаещи по този текст?
За реплика има думата доц. Щерев.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Константинова, ние получихме много искания от неправителствени организации на специалисти в областта на медицинските грижи - да се премахне това нещо "бакалавър по здравни грижи". Този текст получи потвърждение, затова защото, ако прегледате служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването и по-специално Наредбата за следдипломна квалификация, ще видите, че има съществена разлика между тези специалисти и "бакалавър по здравни грижи".
И ако ние искаме да следваме определена тенденция, то трябва да я следваме неотклонно, а не да се отклоняваме встрани.
Така например, на с. 39 в този документ пише, че "специалността на лица, придобили специалност "здравни грижи с образователно-квалификационна степен "бакалавър" е с две специалности и 3-годишен срок на обучение", докато за специалностите с образователно-квалификационна степен "специалист", завършили медицински колежи, във всички специалности е две години. Това е съществена разлика в начина на обучение. И затова комисията определи оставането на този текст, защото по този начин се следва определен принцип. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Госпожо Константинова, желаете ли да вземете отношение? Не. Благодаря Ви.
Има ли други желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам.
Моля, гласувайте първо предложението на народните представители Кацаров, Константинова, Паница, Китов и Игнатов.
Гласували 119 народни представители: за 34, против 82, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елка Анастасова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 24, против 73, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 12, който става § 13, според редакцията на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 97, против 2, въздържали се 13.
Параграф 12, който става § 13, е приет.
Заповядайте, господин Щерев.

ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Господин председател, позволете ми да прочета текстовете от § 13 до § 16 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По тях няма предложения.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 13. В чл. 69, ал. 2, т. 3 след думата "заведение" се поставя запетая и се добавя "като трудовите договори с лекарите-преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище".
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 13, който става § 14:
"§ 14. В чл. 69, ал. 2, т. 3 след думата "заведение" се поставя запетая и се добавя "като трудовите договори с лекарите-преподаватели и стоматолозите-преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище"."
"§ 14. В т. 70, ал. 1 след думата "бакалавър" се добавя "по здравни грижи".
Комисията приема текста на вносителя за § 14, който става § 15:
"§ 15. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите "планира, организира и ръководи" се заменят с "планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на висшите медицински училища".
2. В т. 7 след думата "директор" се поставя запетая и се добавя "а за учебния процес - пред ръководителя на катедрата".
Комисията приема текста на вносителя за § 15, който става § 16:
"§ 16. В чл. 73, изречение второ, частицата "не" се заличава."
Комисията приема текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат отношение по тези три параграфа? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 13 до 16 включително, според номерацията на вносителя, както са подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 108, против и въздържали се 6.
Параграфите се приемат.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 17. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения:
а) в т. 1 след думата "процес" се поставя запетая и се добавя "а в университетските болници - от лекари-преподаватели (асистенти, старши асистенти, главни асистенти, доценти, професори)";
б) в т. 2 след думата "бакалавър" се добавя "по здравни грижи".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Лекарите-преподаватели се назначават при условията и по реда, предвидени в Закона за висшето образование за хабилитираните и нехабилитираните преподаватели във висшите училища. Конкурсът се обявява от съответното висше медицинско училище по предложение и съгласувано с управителя или с изпълнителния директор на университетската болница"."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов:
"§ 17. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 2 се изменя така:
"(2) Лекарите-преподаватели се назначават в лечебното заведение от управителя или изпълнителния директор на университетската болница след конкурс, съгласувано с ректора на съответното висше медицинско училище."
Комисията не приема предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 17, който става § 18:
"§ 18. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения:
а) в т. 1 след думата "процес" се поставя запетая и се добавя "а в университетските болници - и от лекари-преподаватели и стоматолози-преподаватели (асистенти, старши асистенти, главни асистенти, доценти, професори);
б) в т. 2 след думата "бакалавър" се добавя "по здравни грижи".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Лекарите-преподаватели и стоматолозите-преподаватели се назначават при условията и по реда, предвидени в Закона за висшето образование - за хабилитираните и нехабилитираните преподаватели във висшите училища. Конкурсът се обявява от съответното висше медицинско училище по предложение и съгласувано с управителя или с изпълнителния директор на университетската болница."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Щерев.
Има ли бележки по този параграф?
Борислав Китов (ПСОДС, от място): Оттегляме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи? Не виждам.
Поради оттеглянето на предложението, подлагам на гласуване подобрената редакция на § 17, който става § 18 според комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 4.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 18. Създава се чл. 80а:
"Чл. 80а. (1) Членовете на научно-преподавателския състав на клиниките и отделенията на университетските болници са членове на Катедрения съвет на съответните катедри на висшето медицинско училище.
(2) Учебната дейност в клиниките и отделенията на университетските болници се осъществява по планове и програми, приети от катедрите на висшите медицински училища, съгласувано с управителя или с изпълнителния директор на лечебното заведение."
Предложение на народния представител Елка Анастасова - по § 18, ал. 2 след думата "учебната" се добавя думата "научноизследователската".
Комисията приема предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 18, който става § 19:
"§ 19. Създава се чл. 80а:
"Чл. 80а. (1) Членовете на научно-преподавателския състав на клиниките и отделенията на университетските болници са членове на Катедрения съвет на съответните катедри на висшето медицинско училище.
(2) Учебната и научноизследователската дейност в клиниките и отделенията на университетските болници се осъществява по планове и програми, приети от катедрите на висшите медицински училища, съгласувано с управителя или с изпълнителния директор на лечебното заведение."
"§ 19. В чл. 86, ал. 1 след думата "помощ" се поставя запетая и се добавя "диспансерите, диализните центрове, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, стоматологичните центрове, медико-стоматологичните центрове".
Комисията приема текста на вносителя за § 19, който става § 20.
"§ 20. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 думата "сестрински" се заменя със "здравни".
2. В ал. 2 думата "качеството" се заменя с "правата".
3. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) В университетските болници се приемат за лечение и лица със заболявания, които са включени в програмите за студентско обучение и за обучение на специализанти и докторанти.
(4) Условията и редът за провеждане на обучението, както и неговото финансиране се уреждат с договор между лечебното заведение и висшето медицинско училище."
Предложение на народния представител Елка Анастасова - по § 20, т. 1 в ал. 1 се добавя т. 1 със следното съдържание:
"1. След думата "студенти" се добавя "и докторанти" и се поставя запетая.
Комисията приема предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 20, който става § 21:
"§ 21. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата "студенти" се добавя "и докторанти".
2. В ал. 1, т. 2 и 3 думата "сестрински" се заменя със "здравни".
3. В ал. 3 думата "качеството" се заменя с "правата".
4. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) В университетските болници се приемат за лечение и лица със заболявания, които са включени в програмите за студентско обучение и за обучение на специализанти и докторанти.
(4) Условията и редът за провеждане на обучението, както и неговото финансиране се уреждат с договор между лечебното заведение и висшето медицинско училище."
"§ 21. В чл. 91 след думата "квалификация" се добавя "по обща медицина и обща стоматология".
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 21, който става § 22.
"§ 22.
"Чл. 91. В лечебните заведения за извънболнична помощ може да се провежда практическо обучение на специализанти по обща медицина, спешна медицина и стоматологични специалности и продължителна квалификация."
"§ 22. В чл. 100 се създава ал. 3:
"(3) Финансирането на дейностите, свързани с инвестиционните разходи, може да се извършва съобразно държавното или общинското участие в капитала на лечебните заведения."
Комисията приема текста на вносителя за § 22, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: От § 18 до § 22 по номерацията на вносителя има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 18 до 22 включително, както бяха предложени от комисията. Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 23. Създава се чл. 100а:
"Чл. 100а. Диализните центрове се финансират от Националната здравноосигурителна каса въз основа на договори в съответствие с бюджета на НЗОК."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов:
"§ 23. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения: след думата "центрове" се добавят думите "могат да"."
Комисията приема предложението.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 23, който става § 24:
"§ 24. Създава се чл. 100а:
"Чл. 100а. Диализните центрове могат да се финансират от Националната здравноосигурителна каса въз основа на договори в съответствие с бюджета на НЗОК."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този параграф не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте § 23 по номерацията на вносителя и според редакцията на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 24. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "първична медицинска" се добавя "и стоматологична", а накрая се добавя "и стоматология".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Министърът на здравеопазването определя с наредба условията и реда за специализация и продължителна квалификация на лицата по ал. 1."
Има предложение от народния представител Хасан Адемов, което е оттеглено в хода на дискусията.
Предложението на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов също е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията приема текста на вносителя за § 24, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да се изкажат по този параграф? Няма.
Моля, гласувайте § 24 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 112 , против няма, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "Заключителни разпоредби".
Комисията приема текста на вносителя за заглавието на главата.
"§ 25. В Закона за корпоративното подоходно облагане в чл. 61, ал. 2 след думите "за лечебната" се добавя "и учебната"."
Комисията приема текста на вносителя за § 25, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По този текст не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте заглавието на главата и § 25 според номерацията на вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: "§ 26. § 24 влиза в сила от 1 януари 2003 г."
Предложение на народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Борислав Китов и Димитър Игнатов:
"§ 26 се отменя."
Комисията приема предложението.
Комисията предлага текстът на § 26, който става § 27 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По заключителния параграф не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте приетото от комисията предложение за отпадането на § 26 на вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
Приема се, а с това приехме и целия закон.
ДОКЛАДЧИК Атанас Щерев: Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги, за мненията и участието в приемането на законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, да ни е честит още един закон.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА.
Искам да помоля председателя на Комисията по правни въпроси доц. д-р Анелия Мингова да заеме полагащото й се място и да представи този сериозен закон.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви, господин председател.
Най-напред искам да направя едно процедурно предложение: в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на правосъдието господин Марио Димитров и господин Петър Василев - главен директор на Главна дирекция на местата за лишаване от свобода при Министерството на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има процедурно предложение в залата да бъдат допуснати посочените лица. Не виждам противно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Поканете заместник-министър Димитров и господин Василев в залата.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: "Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 1:
"§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Този закон урежда изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила присъди, както и правното положение на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс".
2. Алинея 3 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По заглавието и § 1 има ли изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието и § 1, както са подкрепени от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Предложението на вносителя за § 2:
"§ 2. В чл. 2, ал. 1 се изменя така:
"(1) Изпълнението на наказанията е насочено към осъществяване на целите, предвидени в Наказателния кодекс."
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага § 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По § 2 не виждам желаещи за изказване, затова предлагам - първо, да гласуваме предложението на комисията за отпадането на § 2.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Комисията предлага да се създаде нов § 2 със следното съдържание:
"§ 2. В чл. 7 думите "народните съвети" се заменят с "общинските съвети"."
По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
"§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "в затвори и в поправителни домове за непълнолетни" се заменят с "чрез настаняване на осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Поправителното въздействие се осъществява чрез:
1. осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на човешкото достойнство на осъдените;
2. реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения;
3. ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на средата на осъдените;
4. осигуряване на упражняването на правата на осъдения;
5. организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности."
По § 4 комисията подкрепя текста на вносителя, който е следният:
"§ 4. Създава се чл. 8а със следното съдържание:
"Чл. 8а. (1) Местата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода са затвори и поправителни домове.
(2) Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит, преходен и открит тип, а към поправителните домове - затворнически общежития от преходен тип.
(3) В затворите, поправителните домове и затворническите общежития поправителното въздействие се осъществява диференцирано по отношение на настанените в тях отделни категории осъдени."
И § 5:
"§ 5. В чл. 9 с думите "затворите, поправителните домове и трудово-поправителните общежития към тях" се заменят с "местата за лишаване от свобода"."
Комисията приема текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: От § 2 до
§ 5 не виждам желаещи да се изкажат.
Моля, гласувайте параграфите от 2 до 5 така, както са подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте!
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Благодаря, приема се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 6 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 със следната редакция:
"§ 6. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. (1) В затворите, поправителните домове и затворническите общежития се настаняват осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда.
(2) Следствените арести са местата за лишаване от свобода за настаняване на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Лицата по ал. 2 могат да се настаняват в затворите, поправителните домове и затворническите общежития от закрит тип по реда, предвиден в този закон."
По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя:
"§ 7. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя "от закрит тип".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Осъдените нерецидивисти извън категориите по чл. 12а, ал. 1 и 3, се настаняват в затвори и затворнически общежития от закрит тип."
По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 8. В чл. 12а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "три години" и "до пет години" се заменят съответно с "пет години" и "осъдените".
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) В затворническите общежития от преходен тип могат да се настаняват осъдени с добро поведение, изтърпели най-малко шест месеца от наложеното наказание в затвор или затворническо общежитие от закрит тип и остатък от наказанието не по-голям от пет години.
(4) Редът за настаняване в затворнически общежития от преходен тип се определя в правилника за прилагането на закона".
4. Алинея 5 се отменя."
По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 9. В чл. 15 ал. 4 се изменя така:
"(4) Разпределението на лишените от свобода по затвори и поправителни домове се извършва по реда, предвиден в правилника за прилагането на закона."
По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя, а той е:
"§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1.В ал. 2 думите "отрядните началници" се заменят с "инспекторите по социална дейност и възпитателна работа", а думите "техния отряд" с "тяхната група".

2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Комисиите вземат решения относно:
1. изменянето на режима за изпълнение на наказанието в по-лек или по-тежък в границите на определения от съда първоначален режим;
2. предложения до съда за промяна в по-тежък на първоначално определения режим за изпълнение на наказанието;
3. предложения до съда за предсрочно и условно предсрочно освобождаване;
4. преместване на лишени от свобода по реда на чл. 12а, алинеи 3 и 6;
5. настаняване на осъдени на доживотен затвор в общи помещения с останалите лишени от свобода при условията и по реда на чл. 127б, ал. 4."
По § 11 - комисията подкрепя текста на вносителя:
"§ 11. Създава се чл. 17а:
"Чл. 17а. (1) Предложенията до комисиите по чл. 17 се мотивират въз основа на оценка на риска, който лишените от свобода представляват за себе си, за останалите лишени от свобода, за служителите и за обществото.
(2) Правилата за оценка на риска се изготвят от Научно-методическия съвет по затворно дело и се утвърждават от министъра на правосъдието."
По § 12 - комисията подкрепя текста на вносителя, а той е със следното съдържание:
"§ 12. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. (1) Лишените от свобода се разпределят по групи, които се ръководят от инспектори по социална дейност и възпитателна работа.
(2) За инспектори по социална дейност и възпитателна работа се назначават лица с висше педагогическо или друго подходящо висше образование."
По § 13 - комисията подкрепя текста на вносителя, а той е:
"§ 13. В чл. 19 ал. 3 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: От § 6 до § 13 включително има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте тези параграфи така, както са подкрепени от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Приемат се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 14 има предложение на народния представител Любен Корнезов:
В ал. 3 след думите "Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" се добавят думите "която е юридическо лице със седалище София".
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 14:
"§ 14. Създават се чл. 19а и чл. 19б:
"Чл. 19а. (1) Прякото ръководство и контролът върху дейността на местата за лишаване от свобода се осъществяват от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е юридическо лице към Министерството на правосъдието със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетните кредити.
(3) Затворите, поправителните домове и следствените арести са териториални служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
Чл. 19б. Министърът на правосъдието определя:
1. структурата и щата на главната дирекция, местата за лишаване от свобода, наименованията на длъжностите на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
2. пределните звания за длъжност;
3. допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд и добавките за работа в местата за лишаване от свобода."
По § 15 - комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
"§ 15. Член 20 се изменя така:
"Чл. 20. (1) Личният състав на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и на местата за лишаване от свобода се състои от:
1. държавни служители, които могат да бъдат офицери, сержанти или граждански лица;
2. работници и служители по трудово правоотношение.
(2) За офицери и сержанти по ал. 1 се назначават служители, които пряко и непосредствено осъществяват охранителна дейност.
(3) Званията на офицерите и сержантите се присвояват по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, както следва:
1. за офицерите - от министъра на вътрешните работи;
2. за сержантите - от министъра на правосъдието или от упълномощено от него лице.
(4) За личния състав по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите на част трета, глави от двадесет и първа до двадесет и шеста от Закона за Министерството на вътрешните работи, доколкото в този закон не е предвидено друго.
(5) Правата и задълженията на работниците и служителите по трудово правоотношение се уреждат при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря. Нека да спрем дотук.
Аз лично съм малко обезпокоен от редакцията на ал. 3 на § 15. Съдържа едно вътрешно противоречие. Не че по тълкувателен път не може да се изчисти, но така или иначе формулировката не е прецизна. Не може да се казва, че званията на офицерите и сержантите се присвояват по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, а след това да се каже, че за сержантите - от министъра на правосъдието. Или то се съдържа в Закона за Министерството на вътрешните работи. По този начин ли е визирано?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По т. 1 е за офицерите, а по т. 2 - за сержантите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, да, добре. Оттеглям си възражението.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Алинея 3 визира двата случая, а в двете точки са изброени поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, да, схванах. Благодаря.
По параграфи 14 и 15 има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте § 14 и § 15 така, както са подкрепени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 16 - комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната подобрена редакция:
"§ 16. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
"(1) Заплатите за длъжност, за звание и за ранг на държавните служители се определят от Министерския съвет."
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите "Служителите от гражданската администрация" се заменят с "Работниците и служителите по трудово правоотношение".
3. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "служителите от гражданската администрация" се заменят с "работниците и служителите по трудово правоотношение"."

По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 17. В чл. 20б думите "служителите от гражданската администрация" се заменят с "работниците и служителите по трудово правоотношение", след думите "се изплащат" се добавя "ежемесечно", а след думите "порционни пари и" се добавя "ежегодно"."
"§ 18. Член 20в се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
По § 19 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 19. В чл. 20г, ал. 1 думите "Служителите от гражданската администрация" се заменят с "Работниците и служителите по трудово правоотношение"."
По § 20 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 20. В чл. 20д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "Служителите от гражданската администрация" се заменят с "Работниците и служителите по трудово правоотношение".
2. В ал. 2 думата "служителите" се заменят с "лицата по ал. 1".
По § 21 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 21. Създават се членове 20е, 20ж, 20з и 20и:
"Чл. 20е. За служители се назначават лица с висока нравственост, професионална квалификация, физическа и психологическа пригодност за работа в местата за лишаване от свобода. В тези случаи намират съответно приложение чл. 12 от Закона за държавния служител и чл. 70-72 от Кодекса на труда.
Чл. 20ж. Психологическата пригодност на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се установява по ред, утвърден с правилника за прилагането на закона.
Чл. 20з. Офицерите и сержантите от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и от местата за лишаване от свобода носят униформено облекло на Националната полиция с отличителни знаци, определени от министъра на правосъдието.
Чл. 20и. Държавните служители - граждански лица, и работниците и служителите по трудово правоотношение, не могат да осъществяват политическа дейност."
По § 22 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 22. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Научно-методическият съвет по затворно дело се състои от щатни служители и пленарен състав, който се определя от министъра на правосъдието."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "В Научно-методическия съвет по затворно дело" се заменят с "В пленарния състав".
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Алинея 4 се отменя."
По § 23 комисията подкрепя текста на вносителя:
"§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Медицинската помощ на лицата, лишени от свобода, се оказва от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на правосъдието."
2. В ал. 2 думите "Правилника за режима и изискванията за изолация и охрана" се заменят с "изискванията за режима, изолацията и охраната"."
Ако ми разрешите, искам да направя една редакционна корекция на ал. 1.
"(1) Медицинската помощ на лицата, лишени от свобода, се оказва от лечебните заведения към Министерството на правосъдието съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Точно така, това е редакционна поправка, текстът става по-ясен така.
Има ли други становища? Не виждам.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 16 до 23 включително с тази редакционна корекция.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграфи 16 до 23 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 24 комисията подкрепя текста на вносителя със следното съдържание:
"§ 24. Създава се чл. 22а:
"Чл. 22а. (1) В местата за лишаване от свобода се използват технически и други средства за охрана и контрол за предотвратяване на бягства, други престъпления и нарушения.
(2) Лишените от свобода се предупреждават за възможността да бъдат използвани охранителни и технически средства, опасни за живота и здравето им."
По § 25 комисията приема текста на вносителя, като предлага следната редакция:
"§ 25. След чл. 22а се създава глава първа "А":
"Глава първа "А"
Настаняване в затворите и поправителните домове
Чл. 22б. (1) Новопостъпилите лишени от свобода се поставят на определения от съда режим при приемането им от администрацията на затвора или поправителния дом, а тези, които са постъпили като обвиняеми и подсъдими - веднага след получаването на влязлата в сила присъда.
(2) Когато не е определен първоначален режим, администрацията уведомява незабавно съответния съд и поставя лишения от свобода на общ режим, а ако е определено наказание "доживотен затвор" или "доживотен затвор без замяна" - на усилено строг режим.
Чл. 22в. (1) Новопостъпилите лишени от свобода се настаняват в приемни отделения, където престояват от 14 денонощия до един месец.
(2) В приемното отделение рецидивистите се настаняват отделно от останалите осъдени.

Чл. 22г. (1) В двудневен срок от постъпването на лишения от свобода се съставя лично досие и се уведомява военноотчетната служба.
(2) За лишените от свобода, които не са български граждани, се уведомява незабавно Министерството на външните работи.
Чл. 22д. (1) На лишените от свобода незабавно се осигурява възможност да уведомят близките си за постъпването в затвора или в поправителния дом.
(2) Ако осъденият не може да уведоми близките си, това се извършва от администрацията.
Чл. 22е. (1) Иззетите вещи на лишения от свобода при постъпването се изпращат с негово съгласие и за негова сметка на близките му или се приемат за съхранение в затвора или в поправителния дом.
(2) Паричните суми се внасят в посочена от лишения от свобода банка на негово име или с негово съгласие се изпращат на близките му.
(3) В касата на затвора или поправителния дом се приемат за съхранение суми за задоволяване на лични нужди на лишените от свобода до размера на една минимална работна заплата, установена за страната.
Чл. 22ж. По време на престоя в приемното отделение администрацията съдейства на лишения от свобода за решаване на лични проблеми, свързани с опазването и съхраняването на имуществото, трудови, семейни и други въпроси, възникнали по повод привеждането на присъдата в изпълнение. По преценка на началника на затвора или на поправителния дом може да бъде разрешено свиждане.
Чл. 22з. Лишените от свобода в приемното отделение се подлагат на санитарно-хигиенен контрол, медицински преглед и психологическо изследване.
Чл. 22и. (1) Ако се получи присъда или определение, с което е определен по-тежък режим от този, на който лишеният от свобода се намира в момента, той се поставя веднага на тежкия режим.
(2) Когато лишеният от свобода вече е бил на такъв или по-тежък режим, разпоредбата на ал. 1 се прилага само ако престъплението, за което е определен по-тежкият режим, е извършено по време на изтърпяване на наказанието.
§ 26. В чл. 24 ал. 2 се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По параграфи от 24 до 26 включително има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте тези параграфи така, както са подкрепени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Параграфите се приемат.
Тридесет минути почивка.


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Госпожо Мингова, моля да докладвате от § 27.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 27 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 27. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
"(1) За всяка работа лишените от свобода получават определена част, но не по-малко от 30 на сто от възнаграждението за изработеното."
По § 28 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 28. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Създава се ал. 4:
"(4) Лишените от свобода могат да получават лекарства отвън по предписание на лекар от лечебното заведение в местата за лишаване от свобода. За страдащите от психически разстройства и тежки хронични заболявания се полагат особени грижи."
По § 29 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава буква "д":
"д) ползване за своя сметка на телефонен пост за селищно и междуселищно избиране по ред, установен от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"."
2. В ал. 4 думата "ДСК" се заменя с "посочена от тях банка"."
По § 30 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 30. Член 34 се изменя така:
"Чл. 34. (1) Лишените от свобода имат право да получават и да четат вестници, списания и книги и да изучават чужди езици. Те могат да слушат предавания на радио и да гледат телевизия по ред, установен от началника на съответното място за лишаване от свобода.
(2) Лишените от свобода имат право да създават и да публикуват свои авторски произведения.
(3) Лишените от свобода могат да се срещат с журналисти с разрешение на началника на затвора или на поправителния дом. Те могат да бъдат фотографирани, филмирани или записвани само с тяхно съгласие."
По § 31 комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 31. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите "народна просвета" се заменят с "образование и наука", а думата "народен" се заличава."
По § 32 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква "а" думите "забранени от администрацията предмети" се заменят с "предмети, които не са разрешени".
2. Създават се букви "д", "е", "ж" и "з":
"д) да получават и притежават печатни и други материали с порнографско съдържание или проповядващи национална, етническа, расова или религиозна омраза;
е) да провеждат митинги и групови протести;
ж) да провеждат събрания;
з) да се придвижват безконтролно в и извън района на местата за лишаване от свобода, освен в случаите, предвидени в този закон."
Параграф 33 е със следното съдържание:
"§ 33. Създава се чл. 40а:
"Чл. 40а. (1) Главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" определя:
1. униформеното облекло на лишените от свобода;
2. вещите и предметите, които лишените от свобода имат право да ползват и държат при себе си;
3. лицата, които имат право да влизат в местата за лишаване от свобода без предварително разрешение.
(2) Вътрешният ред и разпределението на времето на лишените от свобода през денонощието се определят със заповед от началника на затвора или поправителния дом."
Комисията предлага § 33 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Мингова.
Предлагам да спрете с доклада дотук, за да гласуваме текстовете и отделно текста, който отпада.
Има ли желаещи да вземат отношение по прочетените текстове?
Заповядайте, господин Калъчев.
Недялко Калъчев (НДСВ): Уважаеми колеги, искам да ви предложа едно редакционно отпадане в § 32, който касае чл. 40, т. 2, където се създава буква "д" - "да получават и притежават печатни и други материали с порнографско съдържание или проповядващи национална, етническа, расова или религиозна омраза."
Предлагам ви да възприемем и да гласуваме текста с отпадане на думите "с порнографско съдържание" и текстът да придобие вида: "да получават и притежават печатни и други материали, проповядващи национална, етническа, расова или религиозна омраза;".
Мога да се мотивирам с това, че притежаването на материали с порнографско или по-меко сексуално съдържание би било добре да се остави като възможност, което според мен ще намали случаите на хомосексуализъм в местата за лишаване от свобода. Имайте предвид, че 93 на сто от задържаните, мисля, че са мъже.
Предлагам ви да приемем текста, който забранява национална, етническа, расова или религиозна омраза, но да оставим порнографското съдържание на мира. Все пак да не забравяме, че сме ХХI век и нещата стоят по един различен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Калъчев.
Заповядайте, господин Димитров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИО ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с направеното предложение, ние като вносител - Министерство на правосъдието, считаме, че може би има неяснота по отношение на предложената разпоредба, а именно "да получават и притежават печатни и други материали с порнографско съдържание". Едва ли това да е превенция към осъществяването на хомосексуални връзки. Напротив, със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който скоро предстои да бъде обсъждан на първо четене, там е предвидена наказателна отговорност по отношение разпространяването на порнографски материали.
В този смисъл, ако тази разпоредба не съществува тук, ще бъде обхваната от наказателната отговорност по Наказателния кодекс. По-скоро в тази разпоредба на § 32, може би и в Комисията по правни въпроси не е бил добре обсъден въпросът по буква "ж" - "да провеждат събрания". Осъдените имат право да провеждат събрания, но по реда, регламентиран от затворническата администрация. Може би това да се подобри в § 32.
Предложението за отпадане на думите "порнографско съдържание" да не се приема по тези аргументи, във връзка с наказателната отговорност, тъй като и с Наказателния кодекс изравняваме субектите по отношение хомосексуалните прояви на някои лица в страната. Мисля, че сте запознати с тези разпоредби. Благодаря ви за вниманието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, министър Димитров.
Други изказвания по текста има ли? Няма.
Първо, гласуваме предложението, направено от господин Калъчев, в § 32, т. 2, буква "д" думите "с порнографско съдържание или" да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 32, против 66, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението, по-скоро като редакторска промяна в същия параграф, буква "ж" "да провеждат събрания" - като добавим думите - "по съответния ред". Това е вътрешният правилник на съответното заведение.
Четин Казак (ДПС, от място): Това е забранителен текст.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Не може да бъде така. Нека да уточним текста по закона и тогава да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Анулирайте гласуването.
Текстът да добие следната редакция: "Да провеждат събрания без разрешение на администрацията."
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Всъщност това е част от първоначалния текст на вносителя, който след това е претърпял промени в комисията. Идеята е, че поначало те могат да осъществяват всякаква дейност само след като е разрешено от администрацията. Така че това според мен е едно ненужно уточнение.
Четин Казак (ДПС, от място): В текста на вносителя е записано точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Забраната обхваща само онова, което е извън разрешението на администрацията.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: "Администрацията" звучи по-общо. Това се доближава и до част от предложението на вносителя. Да се запази част от първоначалната редакция: "да провеждат събрания, които не са разрешени от администрацията;".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, това се добавя към текста на вносителя в тази точка.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: "ж. да провеждат събрания, които не са разрешени от администрацията;"
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 123 народни представители: за 107, против 8, въздържали се 8.
Промяната в текста е приета.
Моля, гласувайте от § 27 до 32 включително ан блок.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Параграфите са приети.
Моля, гласувайте отпадането на § 33 на вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Параграф 33 отпада.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 34 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция, като всъщност параграфът става 33:
"§ 33. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Лишените от свобода, поставени на различни режими, по възможност се настаняват в отделни помещения и се осигурява изолация между тях. Поставените на специален режим се изолират задължително от останалите."
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) В затворническите общежития по чл. 12а се прилагат лек и общ режим."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5."
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 35, който става § 34:
"§ 34. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "писмата и" се заличават.
2. В ал. 4 думата "полуоткрит" се заменя с "преходен"."
Комисията предлага да се създаде § 35 със следната редакция:
"§ 35. В чл. 45, буква "б" думите "Народната република" се заменят с "Републиката", а числото "281" се заменя с "280"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: По тези текстове от 34 до нов 35 съображения има ли? Няма.
Моля, гласувайте ги ан блок.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Параграфи 34 и 35 са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 36 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 36. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква "в" се изменя така:
"в) осъдените на лишаване от свобода за повече от 15 години, когато то е предвидено алтернативно на доживотния затвор или на доживотния затвор без замяна или заменя доживотния затвор;"
2. Създава се буква "г":
"г) осъдените на доживотен затвор или доживотен затвор без замяна."
Госпожо председател, позволявам си да направя една корекция в текста, която беше съгласувана и с вносителите, да гласуваме предложения текст на § 36 без т. 2, с която се създава буква "г", която току-що прочетох.
Основанието за това е, че приемането на тази буква би влязло в противоречие с разпоредбата на чл. 127б, ал. 1 от действащия закон, която гласи, че на осъдените на доживотен затвор съдът определя първоначален специален режим при изтърпяване на наказанието.
В комисията това не е било съобразено, поради което Ви моля да гласуваме сега променения в залата текст на § 36 без т. 2 от доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това е отпадането на т. 2.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Да, за създаване на буква "г".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Гласуваме отпадането на т. 2 от § 36.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Точка 2 отпада.
Гласуваме § 36 във варианта, който остава с отпадането на току-що гласувания текст.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Параграф 36 е приет.
Заповядайте по § 37, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 37 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 37. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "с примерно поведение и положително отношение към труда" се заменят със "с добро поведение и положително отношение към реда", а накрая се добавя "и превъзпитава".
В ал. 2 накрая се добавя "но не повече от 30 години лишаване от свобода"."
По 38 комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 38. Създава се чл. 54а:
"Чл. 54а. (1) Срокът за заменяне на режима с по-лек по реда на чл. 54, ал. 1 и 2 по отношение на лишените от свобода, които са били предварително задържани като обвиняеми и подсъдими, се изчислява от деня на поставянето им на определения от съда режим с оглед остатъка от общото наказание към този ден.
(2) Шестмесечният срок по чл. 54, ал. 3 се изчислява в календарни месеци, независимо от зачитането на работни дни.
(3) При изчисляване на сроковете по чл. 54 се взема предвид и времето, през което лишеният от свобода е поставен на общ режим на едно от основанията по чл. 57.
(4) Режимът може да бъде заменен с по-лек, след като е заменен с по-тежък, след изтичане на шест календарни месеца от поставянето на лишения от свобода на по-тежък режим. В този случай режимът не може да бъде заменен с по-лек от първоначално определения преди да е изтекъл срокът по чл. 54, ал. 1."
По § 39 комисията предлага следната редакция, като подкрепя по принцип текста на вносителя:
"§ 39. Член 58 се изменя така:
"Чл. 58. Министърът на правосъдието или оправомощено от него лице по своя инициатива или по молба на лишени от свобода могат да отменят незаконосъобразните решения на комисията по чл. 17, ал. 5, т. 1, 4 и 5 за изменяне на режима."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който гласи:
"§ 40. В чл. 59 думата "създаването" се заменя с "придобиването"."
Комисията подкрепя и текста на вносителя за § 41, който гласи:
"§ 41. В чл. 61, ал. 2 думите "охраната на труда" се заменят със "здравословни и безопасни условия на труд"."
По § 42 комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната подобрена редакция:
"§ 42. В чл. 64 след думата "администрацията" се добавя "съобразно съществуващите възможности", думата "трудоспособност" се заменя с "работоспособност", а думата "наклонностите" се заменя с "интересите"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Мингова.
Има ли изказвания по тези параграфи, представени току-що - от 37 до 42? Няма.
Гласуваме ги ан блок.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Заповядайте по § 43, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Комисията предлага § 43 да добие следната редакция като, уважаеми господин председател, ще си позволя да направя няколко граматически и редакционни промени и да прочета текста, заедно с тях, тъй като те не променят смисъла на предложения параграф, а именно:
"§ 43. Член 64а се изменя така:
"Чл. 64а. (1) За подобряване условията за изпълнение на наказанието "лишаване от свобода" се създава Фонд "Затворно дело", който се управлява от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) Фонд "Затворно дело" е юридическо лице и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на правосъдието.
(3) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, затворите и поправителните домове откриват бюджетна сметка, по която се набират и разходват средствата по Фонд "Затворно дело".
(4) Превишението на приходите над разходите в края на годината по бюджетната сметка на Фонд "Затворно дело" е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение."
Комисията предлага да се създаде нов § 44 със следното съдържание:
"§ 44. В чл. 64б, ал. 1, т. 2 думите "и аренда" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45:
"§ 45. В чл. 65 думата "политическа" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези текстове от 43 до 45 включително? Няма.
Гласуваме ги ан блок.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Заповядайте, госпожо Мингова, по § 46.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 46 комисията предлага следната редакция, като той става § 47:
"§ 47. Създават се чл. 66а и 66б:
"Чл. 66а. (1) За всеки новопостъпил лишен от свобода се изготвя индивидуална програма за въздействие, която се основава на:
1. оценка на личностните му особености, склонност към агресия и автоагресия, алкохолна или наркоманна зависимост, сексуални отклонения и др.;
2. становище на лекаря на затвора или поправителния дом за физическото и психическото му здраве и работоспособност;
3. преценка за необходимостта от включване в общообразователно или професионално-техническо обучение.

(2) Индивидуалната програма за въздействие се съобразява с вида на престъплението, размера на наказанието и вида на мястото за лишаване от свобода.
Чл. 66б. (1) В затворите, поправителните домове и затворническите общежития се прилагат програми за групова работа с лишените от свобода, които ги подпомагат при приспособяването към условията в местата за лишаване от свобода и в подготовката им за живот на свобода.
(2) Програмите за групова работа са насочени към:
1. мотивиране на законосъобразно поведение;
2. решаване на проблеми и изграждане на умения за преодоляване на трудности;
3. посреднически услуги на външни организации.
(3) Участието на лишените от свобода в програмите за групова работа е доброволно.
(4) Програмите за групова работа се утвърждават от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"."
По § 47 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 48:
"§ 48. Член 67 се отменя."
По § 48 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 49:
"§ 49. В чл. 68, ал. 1 думите "народната просвета" се заменят с "образованието и науката"."
По § 49 комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 50:
"§ 50. В чл. 71, ал. 2 думите "като съвет на колектива, отрядни съвети и други" се заличават."
По § 50 комисията подкрепя текста на вносителя за този параграф, който става с № 51 - с подобрената редакция на комисията:
"§ 51. В чл. 74, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква "б" запетаята и думата "писмо" се заличават.
2. В букви "ж" и "з" думата "полуоткрит" се заменя с "преходен".
3. Създават се букви "и" и "к":
"и) отпуск до 12 часа извън мястото за лишаване от свобода за лишените от свобода, настанени в затворнически общежития от открит и преходен тип;
к) заличаване или отмяна на наложено дисциплинарно наказание."
По § 51 комисията предлага следната редакция, като приема текста на вносителя по принцип и параграфът става § 52:
"§ 52. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо думите "за изключителни постижения в труда и дисциплината" се заменят със "за добро поведение", а думите "не повече от два пъти в годината и" се заличават;
б) в изречение второ думите "осъдени за престъпления, представляващи опасен рецидив, както и на" се заличават, а след думите "усилено строг" се добавя "и специален".
2. Създава се ал. 5:
"(5) Отпускът по чл. 74, ал. 1, букви "е", "ж" и "з" и ал. 2 може да бъде прекратен от съответния прокурор или от началника на съответното място за лишаване от свобода, за което уведомява незабавно прокурора, когато има данни, че има опасност осъденият да се отклони или да извърши ново престъпление."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
По тези параграфи от 46 до 51 има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме ги ан блок.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 52 комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната редакция за параграфа, който става § 53:
"§ 53. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Букви "б", "е", "ж" и "з" се отменят.
2. Създава се буква "м":
"м) отмяна на награда, която не е ползвана."
По § 53, който става § 54, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 54. Създава се чл. 76а:
"Чл. 76а. (1) Изолираните в наказателна килия с излизане на работа нямат право на свиждане.
(2) Изолираните в наказателна килия без излизане на работа, освен ограничението по ал. 1, нямат право на хранителни пратки и пари за лични нужди.
(3) Условията в наказателната килия и вещите, които наказаните могат да държат при себе си, се определят с правилника за прилагането на закона."
По § 54 комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 55:
"§ 55. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Началниците на затворнически общежития могат да налагат наказания по чл. 76, букви от "а" до "д", а по букви "и" и "к" - за срок до 7 денонощия."
2. Създава се ал. 3:
"(3) Началникът на затвора или поправителния дом може да продължи до максималния му размер срока на наложеното от началника на затворническото общежитие наказание по чл. 76, букви "и" и "к" преди да е завършило неговото изпълнение."
По § 55 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция, като параграфът става § 56:
"§ 56. Създават се чл. 78а и чл. 78б:
"Чл. 78а. Главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" може да дава всички награди и да налага всички наказания, предвидени в този закон.
Чл. 78б. (1) Заповедта за дисциплинарни наказания по чл. 76, букви "и" и "к" може да се обжалва пред районния съд по местонахождението на затвора или поправителния дом.
(2) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание, който може сам да отмени заповедта. Когато не я отмени, той е длъжен да я изпрати незабавно, но не по-късно от 3 дни, заедно със съответните материали в съда.
(3) Съдът разглежда делото незабавно, но не по-късно от 3 дни от получаването му, еднолично, с участието на органа, издал заповедта, жалбоподателя и неговия защитник, ако е упълномощил такъв. Неявяването без уважителни причини на органа, издал заповедта, и на защитника не е пречка за разглеждане на делото. Делото се разглежда в отсъствие на жалбоподателя, ако той заяви, че не желае да се яви, или довеждането му е невъзможно по здравословни причини.
(4) Съдът преценява всички обстоятелства, свързани със законността на заповедта и се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебно заседание и не подлежи на обжалване. Съдебното заседание не е публично."
По § 56 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 57 и предлага следната редакция:
"§ 57. След чл. 83 се създава "Глава седма "А" - "Засилени предпазни мерки. Употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие."

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 57 комисията подкрепя текста на вносителя. Параграфът става с номерация § 58 и със следната подобрена редакция:
"§ 58. Член 84 се изменя така:
"Чл. 84. (1) В случаи на природни бедствия, епидемии, пожари, наводнения, въоръжени нападения и бунтове в местата за лишаване от свобода министърът на правосъдието може да въведе допълнителни ограничителни мерки за срок до 30 денонощия.
(2) Допълнителните ограничителни мерки се налагат при условията на пропорционалност между характера на опасността и естеството на съответната мярка и включват ограничаване или забрана на достъпа до местата за лишаване от свобода на външни лица, на свижданията, домашните отпуски, престоя на открито, провеждането на колективни мероприятия, образователни, спортни, културни и други дейности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
По тези параграфи - от § 52 до § 57, по номерацията на вносителя има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте ги ан блок.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Текстовете на параграфи от 52 до 57 по номерацията на вносителя са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 58 комисията подкрепя текста на вносителя. Предлага следната редакция, като параграфът става 59:
"§ 59. Създават се членове 84а, 84б, 84в, 84г, 84д, 84е, 84ж, 84з, 84и и 84к:
"Чл. 84а. (1) За възстановяване на реда в местата за лишаване от свобода в случаите по чл. 84 се оказва съдействие от специализираните сили на Министерството на вътрешните работи.
(2) Участието на специализираните сили на Министерството на вътрешните работи се разрешава от министъра на вътрешните работи по искане на министъра на правосъдието.
Чл. 84б. (1) При изпълнение на служебното си задължение офицерите и сержантите от местата за лишаване от свобода могат да употребяват физическа сила, помощни средства и оръжие.
(2) За осигуряване на лична безопасност при изпълнение на служебните задължения офицерите и сержантите от местата за лишаване от свобода могат да използват шлемове, щитове, бронирани жилетки и други средства за индивидуална защита, които са на въоръжение в Министерството на вътрешните работи.
Чл. 84в. (1) Офицерите и сержантите от местата за лишаване от свобода могат да употребят физическа сила в следните случаи:
1. при явно неподчинение да се изпълни законно разпореждане или забрана;
2. при физическа съпротива, нападение или посегателство върху техния живот или върху живота на друго лице;
3. за предотвратяване на бягство при задържане или конвоиране на лишен от свобода, ако окаже съпротива или не се подчинява.
(2) Употребата на физическа сила включва и използването на бойно-приложни техники.
Чл. 84г. (1) Употребата на помощни средства се допуска, ако резултатът не може да бъде постигнат с използването на физическа сила, както и в следните случаи:
1. за освобождаване на заложници;
2. за освобождаване на завзети сгради и помещения, съоръжения и транспортни средства;
3. за пресичане на групово нападение и барикадиране или за прекратяване на буйство;
4. при конвоиране или задържане на лишени от свобода;
5. при тежко психическо разстройство на лишения от свобода, когато има опасност да посегне на живота си или на живота и здравето на друго лице.
(2) Помощни средства са: белезници, усмирителни пояси, гумени и електрошокови палки, сълзотворни и парализиращи вещества, халосни патрони, гумени, пластмасови и шокови куршуми, свето- и звукоустройства с отвличащо въздействие, устройства за отваряне на помещения, служебни кучета, водомети и други, които са одобрени от Министерството на здравеопазването и са на въоръжение в Министерството на вътрешните работи.
Чл. 84д. (1) Физическа сила и помощни средства се използват до пределите, необходими за осъществяване на правомощията по чл. 84в, ал. 1 и чл. 84г, ал. 1 и употребата им се прекратява незабавно, щом се постигне целта на предприетата мярка.
(2) По отношение на лишени от свобода бременни жени, лица в напреднала възраст или с видими физически недостатъци употребата на физическа сила и помощни средства се допуска само в случаите на внезапно нападение, задържане, освобождаване на заложници и завзети територии, групови неподчинения, когато са изчерпани всички други средства.
Чл. 84е. (1) В местата за лишаване от свобода може да бъде употребено оръжие като крайна мярка в следните случаи:
1. за пресичане на бягство;
2. за защита от нападение, застрашаващо живота или здравето, както и при освобождаване на заложник;
3. за отблъскване на групово или въоръжено нападение.
(2) По отношение на лишени от свобода непълнолетни или бременни жени оръжие може да се употреби само при въоръжено нападение.
Чл. 84ж. (1) Помощни средства и оръжие се използва след изрично предупреждение.
(2) Служителите от местата за лишаване от свобода са длъжни да окажат помощ на ранените и пострадалите.
Чл. 84з. (1) Помощните средства и оръжие се употребяват след нареждане на началника на затвора, поправителния дом, затворническото общежитие или следствения арест, а при внезапно възникнали основания по чл. 84г и 84е - по решение на служителя.
(2) За употребата на физическа сила, помощни средства или оръжие се съставя писмен доклад.
Чл. 84и. Снабдяването на местата за лишаване от свобода с оръжие, помощни, свързочни, охранителни и други специални средства се осъществява при условията на чл. 59, т. 8 от Закона за данък върху добавената стойност.
Чл. 84к. Организацията и дейността на охраната в местата за лишаване от свобода се уреждат с правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли изказвания по тези нови текстове, които се създават в § 59? Няма.
Моля, гласувайте § 59.
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 59 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на този параграф, който става § 60:
"§ 60. Създава се чл. 85а:
"Чл. 85а. (1) С мотивирана заповед на началника на затвора лишените от свобода, поставени на строг или усилено строг режим, се настаняват в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана, когато грубо или системно нарушават установения ред или влияят отрицателно върху останалите лишени от свобода, с което представляват опасност за сигурността в затвора.
(2) Заповедта за настаняване по ал. 1 се обявява след изслушване и срещу подпис на лишения от свобода.
(3) Мярката по ал. 1 се преустановява незабавно, щом отпаднат основанията за нейното налагане.
(4) На всеки три месеца с нова заповед се прави преценка за необходимостта от продължаване прилагането на мярката по ал. 1.
(5) Лишеният от свобода може да обжалва заповедта за настаняване по ал. 1, както и заповедите по ал. 4 по реда на чл. 78б."
По § 60 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става 61.
Комисията предлага следната редакция:
"§ 61. Член 87 се изменя така:
"Чл. 87. За взетите мерки по членове 84, 84а, 84б, 85, 85а и 86 се уведомява незабавно съответният прокурор"."
По § 61 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 62:
"§ 62. В чл. 87а, ал. 1 думите "е забранено" се заменят с "не е разрешено"."
Комисията предлага да се създаде § 63 със следното съдържание:
"§ 63. В чл. 93 думите "челници в производството" се заличават."
По § 62 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 64 и предлага следната редакция:
"§ 64. В чл. 100, буква "е" се изменя така:
"е) при разпореждане на прокурора по реда на чл. 361, ал. 2 и на съда по чл. 362а, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс."
По § 63 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 65:
"§ 65. В чл. 103 се създава ал. 4:
"(4) На лишените от свобода, които не работят и са включени в общообразователно обучение, курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификация, се зачитат работни дни за времето на присъствието им на учебните занятия."
По § 64 комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 66:
"§ 66. В чл. 109 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Общинските съвети и кметствата съдействат за настаняване на освободените на подходяща работа и за битовото им устройване. Особени грижи те полагат за освободените непълнолетни."
2. Алинеи 2 и 3 се отменят."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по параграфи от 59 до 63? Няма.
Гласуваме ги ан блок. Номерацията е на вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
По § 64 на вносителя.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 64 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 66:
"§ 66. В чл. 107 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "затворническа болница или болнично отделение" и "болнично" се заменят съответно с "лечебно заведение за лишени от свобода" и "лечебно".
2. В ал. 2 думите "затворническата болница или болнично отделение" се заменят с "лечебното заведение за лишени от свобода"."
По § 65 на вносителя комисията подкрепя текста, който става § 67 и следната подобрена редакция:
"§ 67. В чл. 109 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Общинските съвети и кметствата съдействат за настаняване на освободените на подходяща работа и за битовото им устройване. Те полагат за освободените непълнолетни особени грижи."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Кметовете уведомяват главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за предприетите мерки."
3. Алинея 3 се отменя."
По § 67 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 68:
"§ 68. В чл. 113 след думите "където престояват" се добавя "от 14 денонощия"."
По § 67 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 69 и предлага следната редакция:
"§ 69. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 букви "б", "г" и "е" се отменят.
2. Създава се ал. 3:
"(3) Непълнолетният може да обжалва заповедта на началника на поправителния дом, с която му е наложено дисциплинарно наказание по ал. 1, буква "з" по реда на чл. 78б"."
По § 68 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 70:
"§ 70. В чл. 125 думите "84 и" се заличават."
По § 69 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 71 със следното съдържание:
"§ 71. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "с разрешение на" се заменят със "съгласувано с".
2. Създава се ал. 3:
"(3) По реда на ал. 2 навършилите пълнолетие могат да бъдат оставени в поправителния дом и при изявено желание от тяхна страна."
По § 70 комисията подкрепя текста на вносителя като предлага разделянето му на няколко параграфа със следната номерация и редакция:
"§ 72. Наименованието "Част втора Изпълнение на други наказания" се заличава.
§ 73. Наименованието "Глава дванадесета "А" се изменя така:
"Глава единадесета "А".
§ 74. В чл. 127б се създава ал. 4:
"(4) Осъдените на доживотен затвор, поставени на строг режим, след преценка на риска, който представляват за себе си, за останалите лишени от свобода и за служителите, могат да бъдат настанявани с решение на комисията по чл. 17, в общи помещения с останалите лишени от свобода с право на съвместно участие в трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности."
§ 75. Създава се чл. 127д:
"Чл. 127д. Разпоредбите на чл. 127а - 127г се прилагат и по отношение на осъдените на доживотен затвор без замяна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
По параграфи от 64 до 70 на вносителя, има ли съображения и изказвания? Няма.
Гласуваме ги ан блок.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 71 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 76 и предлага следната редакция:
"§ 76. След чл. 127д се създава "Част втора Изпълнение на мярката за неотклонение "задържане под стража". "Изпълнение на други наказания"."
По § 72 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 77 и предлага следната редакция:
"§ 77. Наименованието на глава дванадесета се изменя така:
"Изпълнение на мярката за неотклонение "задържане под стража"."
По § 73 освен предложението на вносителя има и предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя както предложението на вносителя, така и предложението на господин Корнезов за текста на § 73, който става § 78 със следната подобрена редакция:
"§ 78. Създават се нови членове 128 и 129:
"Чл. 128. Разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение "задържане под стража", доколкото в тази глава не се предвижда друго.
Чл. 129. (1) Лицата с мярка за неотклонение "задържане под стража" се настаняват в следствения арест в района, в който се води досъдебното производство или се разглежда делото.
(2) В следствените арести се настаняват и:
1. осъдените на лишаване от свобода, преведени по разпореждане на съда или прокурора за явяване по съдебни дела, за участие в следствени действия или с взета мярка за неотклонение "задържане под стража" като обвиняеми и подсъдими за други престъпления;
2. задържаните, обявени за национално издирване;
3. задържаните от разследващите органи и прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) В следствените арести могат да бъдат настанени и етапно конвоирани лица, когато в съответното поделение на Министерството на вътрешните работи няма условия за това."
По § 74, който става § 79, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 79. Създават се чл. 129а и 129б:
"Чл. 129а. (1) Никое лице не може да бъде прието в следствения арест без писмено разпореждане за неговото задържане.
(2) Всеки новопостъпил незабавно се подлага на обиск, санитарна обработка и щателен медицински преглед.
(3) Личните карти и другите лични документи на задържаните лица се изземват и съхраняват от завеждащия ареста, който им ги връща след освобождаването или ги изпраща в затвора, ако бъдат преведени там. Парите и ценните вещи по желание на задържаното лице се изпращат на близките му или се съхраняват в следствения арест.
(4) За иззетите документи, пари и вещи по ал. 3 се съставя протокол в три екземпляра, един от които се прилага към делото, един - към документите и вещите, и един се дава на задържаното лице.
Чл. 129б. (1) Всеки задържан има право незабавно да уведоми писмено семейството или близките си за постъпването си в следствения арест или затвора. Ако задържаният не желае те да бъдат уведомявани, той подписва декларация за това. При наличието на такава декларация администрацията не може да уведомява близките на задържания по своя инициатива.
(2) На задържаното лице се разясняват правата му на свиждане, кореспонденция, колетни пратки и размерът на сумите за лични нужди.
(3) Задържаните лица, които не са български граждани, се уведомяват за правото им да се свържат с дипломатически или консулски представители на държавата и незабавно им се осигуряват условия за това.
(4) Задържаните лица при настаняването в следствия арест или затвора срещу подпис се уведомяват за вътрешния ред, изискванията за дисциплина и дисциплинарна отговорност."
По § 75 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция, като § 75 става § 80:
"§ 80. Създава се нов чл. 130:
"Чл. 130. (1) Обвиняемите и подсъдимите се изпращат в затворите и поправителните домове с писмено разпореждане на съответния прокурор или след съставяне на заключителен акт от разследващия орган или на съдията след внасяне на обвинителния акт в съда.
(2) Обвиняемите, по отношение на които следствените действия са приключили, но не може своевременно да бъде изготвен заключителен акт поради усложнена фактическа или правна обстановка по делото, се преместват в затвора или в поправителния дом."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по тези параграфи има ли? Няма.
Гласуваме § 71 до § 75 включително по номерацията на вносителя ан блок.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 76 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция, като § 76 става § 81:
"§ 81. Създават се членове 130а, 130б, 130в, 130г и 130д:
"Чл. 130а. (1) При превеждането на обвиняемите и подсъдимите в местата за лишаване от свобода разпореждането на прокурора или на съда за превеждането им се придружава от копие на заключителния акт на разследващия орган или на обвинителния акт, справка-извлечение от обвинителния акт и медицинска справка за здравословното им състояние.
(2) Когато не е изготвен заключителен акт на разследващия орган или обвинителен акт, справката трябва да съдържа данни за правната квалификация на престъплението, в което задържаното лице се обвинява, кратко описание на фактическата обстановка, данни за предишните осъждания, както и всички други сведения, които имат отношение за правилното изпълнение на мярката за неотклонение.
Чл. 130б. (1) При разпределението обвиняемите и подсъдимите се настаняват отделно:
1. мъжете от жените;
2. непълнолетните от пълнолетните;
3. лицата, които не са български граждани, от българските граждани;
4. обвиняемите и подсъдимите по едно и също дело по изрично разпореждане на прокурора или съда;
5. лицата, изтърпявали наказание "лишаване от свобода", които не са реабилитирани, от останалите.
(2) В затворите и поправителните домове обвиняемите и подсъдимите се настаняват в спални помещения отделно от осъдените.
Чл. 130в. (1) Обвиняемите и подсъдимите се изпращат в затвора, в района на който се води досъдебното производство или се разглежда делото.
(2) Непълнолетните се изпращат в поправителен дом.
(3) Обвиняемите и подсъдимите по едно и също дело се изпращат в различни затвори по разпореждане на прокурора или съда.
Чл. 130г. (1) В затворите и поправителните домове обвиняемите и подсъдимите се държат в постоянно заключени помещения без право на участие в колективни мероприятия, когато:
1. има съответно разпореждане на прокурора или съда;
2. грубо или системно нарушават установения ред, с което застрашават сигурността в затвора или поправителния дом. В този случай настаняването се извършва с писмена заповед на началника на затвора или поправителния дом. Копие от заповедта се изпраща на прокурора, упражняващ надзор за законност.
(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат и в следствените арести. Заповедта по т. 2 се издава от началника на ареста.
(3) Разпореждането на прокурора по ал. 1, т. 1 и писмената заповед на началника на затвора или поправителния дом по ал. 1, т. 2 могат да бъдат обжалвани всеки месец от съответния обвиняем и подсъдим по реда на чл. 78б.
Чл. 130д. Изолацията на обвиняемите и подсъдимите, които се настаняват отделно от останалите, се осигурява и при конвоиране, при лечение, свиждане, престой на открито и при други случаи на напускане на помещението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 76? Няма.
Гласуваме § 76 с новите текстове, които се създават в него.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 77 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 82, със следната редакция:
"§ 82. Създава се нов чл. 131:
"Чл. 131. (1) Обвиняемите и подсъдимите могат да бъдат премествани от един затвор в друг и от един арест в друг само по разпореждане на прокурора, който упражнява ръководство и надзор върху досъдебното производство, или по разпореждане на съответния съд.
(2) Когато се налага незабавно настаняване в лечебно заведение или възникне обстановка, застрашаваща сигурността в затвора или ареста, или живота на задържаното лице, или на служители, преместването може да се извърши със заповед на началника на затвора или следствения арест, за което се уведомява съответният прокурор или съд"."
По § 78 комисията подкрепя текста на вносителя за този параграф, който става § 83 и предлага следната редакция:
"§ 83. Създава се чл. 131а:
"Чл. 131а. Следствени действия по друго дело с осъдени на лишаване от свобода или с обвиняеми и подсъдими не в това им качество се провеждат в затвора, поправителния дом или ареста, в който се намират. В изключителни случаи те могат да бъдат премествани в друг затвор или в следствен арест само с писмено разпореждане на съответния прокурор или съд, като в разпореждането изрично се отбелязва срокът, за който преместването се разрешава"."
По § 79 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на този параграф, който става § 84:
"§ 84. Създава се нов член 132:
"Чл. 132. (1) Съдът уведомява писмено администрацията на затвора или поправителния дом, където подсъдимият се води на отчет, за постановената присъда незабавно след произнасянето й.
(2) Когато съдът освободи подсъдимия в съдебната зала, той незабавно изпраща препис от решението на затвора, поправителния дом или следствения арест.
(3) При довеждане на подсъдимия в съдебно заседание, администрацията на затвора или поправителния дом изпраща справка за времето на задържане по това дело към момента на заседанието, в това число и за зачетените работни дни."
По § 80 има предложение и на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението по принцип, подкрепя и текста на вносителя за § 80 и предлага следната негова редакция, като параграфът става с номерация § 85:
"§ 85. Създават се членове 132а, 132б, 132в, 132г, 132д, 132е, 132ж и 132з:
"Чл. 132а. (1) Право на достъп до обвиняемите и подсъдимите имат прокурорът, разследващите органи, съдиите, експертите и защитниците по делото.
(2) Достъп до обвиняемите и подсъдимите и до местата, където се настаняват, се осигурява на международните експерти, които имат право да ги посещават по силата на международни договори, ратифицирани от Република България. В тези случаи се спазват изискванията на съответния договор.
(3) Съответният прокурор или съдът могат да разрешат срещи с представители на правозащитни, религиозни и други организации и общности, регистрирани в страната, както и със служители от оперативно-издирвателните служби.
(4) Срещи с представители на средствата за масово осведомяване се допускат с разрешение на съответния прокурор или съда след представяне на писмено съгласие на обвиняемия или подсъдимия.
(5) Достъпът на лицата по алинеи 1-4 се осигурява в рамките на работното време след представяне на съответните документи. По изключение този достъп може да бъде удължен до 2 часа за извършване на неотложни следствени действия или за довършване на започнали следствени действия.
(6) На прокурорите, които упражняват надзор за законност в местата за лишаване от свобода достъп се осигурява по всяко време на денонощието.
Чл. 132б. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник незабавно след задържането им.
(2) По време на срещите със защитника, обвиняемите и подсъдимите могат да предават или да получават само писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка.
(3) Разговорите със защитника не могат да бъдат подслушвани или записвани, но срещите им могат да бъдат наблюдавани.
Чл. 132в. (1) Обвиняемите и подсъдимите се посещават от лекар най-малко веднъж седмично, а в неотложни случаи - незабавно.
(2) При спешни случаи се осигурява незабавна медицинска помощ, а при необходимост задържаният се настанява в специализирано лечебно заведение, за което се уведомява незабавно разследващият орган, съответният прокурор или съд.
(3) Предписанията на лекаря са задължителни за служителите от охраната и администрацията на затвора, поправителния дом или следствения арест.
Чл. 132г. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право:
1. на свиждания, хранителни пратки, пратки с дрехи и други разрешени за лично ползване вещи, кореспонденция, престой на открито и суми за лични нужди;
2. да ползват лично облекло и обувки;
3. да получават и четат вестници, списания, книги, да слушат радиопредавания и да гледат телевизионни програми по ред, определен със заповедта по ал. 5.
(2) Съдът, прокурорът или разследващият орган могат да разрешават допълнително свиждане или хранителна пратка.
(3) Кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите подлежи на проверка от администрацията.
(4) Свижданията и кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите с определени лица могат да бъдат забранени с писмено разпореждане на съответния прокурор или на съда, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. Тези ограничения на свижданията и кореспонденцията не се отнасят до защитника.
(5) Вътрешният ред в следствените арести се определя със заповед на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(6) Броят на колетите и свижданията, времето за престои на открито и сумите за лично ползване се определят с правилника по чл. 160.
Чл. 132д. (1) Обвиняемите и подсъдимите в затворите и поправителните домове могат да работят по възможност и при изрично писмено изявено желание за това.
(2) Включването им в общообразователно и професионално-техническо обучение се насърчава.
(3) Обвиняемите и подсъдимите в затворите и поправителните домове могат да бъдат наказвани или награждавани по реда на глава седма и единадесета.
(4) По отношение на обвиняемите и подсъдимите не се прилага наградата домашен отпуск.
(5) Спрямо обвиняемите и подсъдимите, които буйстват, тероризират останалите или оказват физическа съпротива, се прилагат засилени предпазни мерки по реда на глава седем "А".
(6) Когато обвиняемите и подсъдимите отказват да приемат храна и това създава опасност за живота и здравето им, по предписание на лекаря се взимат необходимите медицински мерки.
(7) Обвиняемите и подсъдимите се държат в постоянно заключени помещения.
(8) В затворите и поправителните домове обвиняемите и подсъдимите могат да се държат в помещения, които се заключват само през нощта.
Чл. 132е. По отношение на осъдените на лишаване от свобода, които са обвиняеми или подсъдими по друго дело, се прилагат по-тежките ограничения от включените в съдържанието на съответния режим или в правното положение на обвиняемите и подсъдимите.
Чл. 132ж. Обвиняемите и подсъдимите се освобождават, когато мярката за неотклонение бъде отменена или заменена с друга, след получаване на определението на съда или постановлението на прокурора.
Чл. 132з. (1) В затворите и поправителните домове се настаняват и задържаните лица по искане за предаване на чужда държава, както и български граждани, осъдени на лишаване от свобода от чуждестранен съд и предадени на България за изтърпяване на наложеното наказание.
(2) До изпълнението на решението за предаване на чуждата държава и до влизането в сила на решението на съда относно изпълнението на чуждестранната присъда, лицата по ал. 1 ползват правата на обвиняемите и подсъдимите, съгласно този закон"."
Само по ал. 1 - "Република България", на чл. 132з.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Мингова.
Думата има заместник-министър Марио Димитров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИО ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Бележката ми е по чл. 131 - § 82 на вносителя - създава се нов чл. 131.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това е § 82, § 77 на вносителя, чл. 131, ал. 2.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИО ДИМИТРОВ: Да. Има известна неяснота и това може да създаде проблеми и в практиката, а именно: "Когато се налага незабавно настаняване в лечебно заведение или възникне обстановка, застрашаваща сигурността в затвора или ареста, или живота на задържаното лице или на служители, преместването" - тук предлагаме да бъде: "по ал. 1" - "може да се извърши със заповед на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" по предложение на началника на затвора или следствения арест, за което се уведомява съответният прокурор или съд".
Предложената редакция - "със заповед на началника на затвора или следствения арест", ще създаде известни трудности при предаването, тъй като другият началник на затвора няма да е известен и не са предприети необходимите действия по конвоиране, охрана и т.н. И да става ясно по ал. 1 преместването от един затвор или от един арест в друг.
Предполагам, че стана ясно.
За протокола: в ал. 2, след "преместването" да се добави "по ал. 1" и след "със заповед на" да се добавят думите "главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" по предложение на" и нататък по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: "... началника на затвора или следствения арест" - изречението продължава до края.
Благодаря, господин Димитров.
Госпожо Мингова, правите ли това предложение в качеството си на народен представител?
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Да, ще помоля колегите да гласуваме отделно текста на § 82 по редакцията на комисията за създаването на нов чл. 131, с редакционното уточнение в смисъла, който господин Димитров предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване това предложение за нова редакция на ал. 2 на чл. 131 в § 77 на вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 77, против 6, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Има ли изказвания по параграфите от 77 до 80 включително? Няма.
Гласуваме ги ан блок заедно с току-що гласуваната корекция в § 77.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
Следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Параграф 81 - комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става с номер 86:
"§ 86. В чл. 150 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в буква "а" думите "общинския народен съвет" се заменят с "Агенцията за държавни вземания";
б) в буква "б" думите "общинския народен съвет или съдебния изпълнител" се заменят с "Агенцията за държавни вземания".
2. В ал. 2 думите "съответния общински народен съвет" се заменят с "Агенцията за държавни вземания"."
По § 82 - комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става с номер 87:
"§ 87. В чл. 152 думите "общинския народен съвет или съдебния изпълнител" се заменят с "Агенцията за държавни вземания"."
По § 83 - комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става с номер 88 със следната редакция:
"§ 88. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
"(2) Отделно по реда на ал. 1 се изпълняват наказанията, по отношение на които не се прилагат чл. 23, 24, 25 и 27 от Наказателния кодекс.
(3) Ако условната присъда или определението за изтърпяване на остатъка при условно предсрочно освобождаване се получи в затвора или в поправителния дом, след като е започнало изпълнението на наказанието за извършеното в изпитателния срок престъпление, администрацията внася в личното досие на лишения от свобода съответните изменения, като привежда в изпълнение наказанието, чието изпълнение е било отложено.
(4) В случаите по ал. 3 за начало на изпълнението на условно наложеното наказание или на остатъка от наказанието при условно предсрочно освобождаване се счита началото на изпълнението на наказанието за извършеното в изпитателния срок престъпление.
(5) Ако в затвора или в поправителния дом се получи за изпълнение влязла в сила присъда по друго дело с наложено наказание лишаване от свобода по отношение на лице, задържано с мярка за неотклонение, изпълнението на присъдата започва от датата на получаването й.
(6) За внесените промени се уведомява незабавно съответният прокурор."
По § 84, който става § 89, комисията предлага следната редакция:
"§ 89. Създава се чл. 157а:
"Чл. 157а. (1) Когато в затвора или в поправителния дом се получат две или повече присъди, по отношение на които могат да се приложат чл. 25 и 27 от Наказателния кодекс, администрацията незабавно уведомява лишения от свобода за правото му да подаде молба до съда, а също така уведомява и прокурора за получените присъди.
(2) В молбата на лишения от свобода трябва да се посочат: датите на присъдите и съдът, който ги е постановил, номерата на делата, видът и размерът на наказанията, каква част от тях е изтърпяна, има ли помилване или предсрочно освобождаване, по кои присъди и в какъв размер, определено ли е общо наказание до този момент, по кои присъди и какво. Администрацията на затвора или поправителния дом съдейства на молителя за събиране на необходимите данни.
(3) Администрацията на затвора или поправителния дом в срок от 24 часа препраща молбата на съда, който е компетентен да определи общото наказание.
(4) В съпроводителното писмо се съобщават данните за задържането под стража, изтърпяното наказание и евентуалното помилване или предсрочно освобождаване."
По § 85 - комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 90, със следното съдържание:
"§ 90. В чл. 158 ал. 3 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: По тези текстове от § 81 до § 85 включително има ли изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме ги ан блок.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Тестовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: § 86 на вносителя:
"§ 86. Създава се чл. 159а:
"Чл. 159а. По смисъла на този закон:
1. "Обвиняеми" са задържаните лица до момента на връчването на обвинителния акт.
2. "Подсъдими" са задържаните, на които е връчен обвинителен акт, но не са осъдени с влязла в сила присъда, а в случаите по чл. 412, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс - когато са предадени на съд."
Комисията предлага § 86 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли съображения по отпадането на този параграф? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Параграф 86 отпада.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: По § 87 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 91:
"§ 91. Навсякъде в закона се заменят съответно:
1. думите "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" с "министъра на правосъдието" и "министърът на правосъдието";
2. думите "Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция" и "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" - с "Министерство на правосъдието" и "Министерството на правосъдието";
3. думите "общински народни съвети", "общинските народни съвети", "общински народен съвет", "общинския народен съвет", "общинският народен съвет" - с "общински съвети", "общинските съвети", "общински съвет", "общинския съвет", "общинският съвет";
4. думите "министъра на културата, науката и просветата", "Министерство на културата, науката и просветата", "Министерството на културата, науката и просветата" - с "министъра на образованието и науката", "Министерство на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката";
5. думите "трудово-поправително", "трудово-поправителното", "трудово-поправителните" и "трудово-поправителни" - със "затворническо", "затворническото", "затворническите" и "затворнически"."
"Преходни и заключителни разпоредби"
По § 88 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция, като той става § 92:
"§ 92. (1) Служителите от гражданската администрация по § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 73 от 1998 г.) преминават към категорията на държавни служители - граждански лица. Служебните правоотношения с тези лица не се прекратяват, а се преобразуват.
(2) Лицата по ал. 1, на които определените основни месечни възнаграждения за държавни служители - граждански лица, са по-ниски, запазват размера на възнагражденията си, определени за длъжностите, на които са заварени, до включването им в съответните равнища."
Параграф 89 на вносителя се подкрепя от комисията, като става § 93:
"§ 93. Отменя се § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 73 от 1998 г.)."
По § 90 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 94:
"§ 94. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона администрацията на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и на местата за лишаване от свобода да се приведе в съответствие с предвидените в него изисквания."
Колеги, предлагам корекция в редакцията - вместо глаголната форма "да се приведе" да се запише "се привежда в съответствие с изискванията му" и текстът да стане така:
"§ 94. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона администрацията на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и на местата за лишаване от свобода се привежда в съответствие с изискванията му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли изказвания по текстовете на параграфи от 87 до 90? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети, а с това и целият закон.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря на членовете на комисията и на вас за търпението, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.

Следващата точка от дневния ред е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ.
Законопроектът е разпределен на Комисията по икономическата политика като водеща комисия. Постъпило е становище и на Комисията по европейска интеграция.
Имате думата, господин Димитров, да представите становището на Комисията по икономическата политика.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров: Госпожо председател, преди това бих искал да направя едно процедурно предложение. Моля в залата да бъде допуснат господин Ивелин Буров, председател на Държавната агенция по стандартизация и метрология.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте допускането в залата на господин Буров.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Моля, квесторите, поканете господин Буров в пленарната зала.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Валери Димитров:
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект № 202-01-26 от 24 април 2002 г.
за изменение и допълнение на Закона за техническите
изисквания към продуктите с вносител
Министерският съвет

На извънредното заседание, проведено на 17 май 2002 г. в Пловдив, с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
Законопроектът е изготвен в съответствие с необходимостта от постигането на по-голяма яснота при прилагането на принципите на Новия подход за техническо регламентиране и стандартизация и Глобалния подход за оценяване на съответствията.
В съответствие с правилата, установени в Европейския съюз към лицата, имащи задължения да пускат продуктите на пазара и/или в действие, се включва и "упълномощен представител". Въвежда се изискването върху продуктите да бъдат отбелязани името и адреса на лицето, което го пуска на пазара и/или в действие, както и наличието на инструкция или указание за употреба на български език. По този начин ще се облекчи работата на органите по надзора на пазара.
Законопроектът дава възможност за признаване на маркировката "СЕ" и документите, удостоверяващи съответствието на продуктите, издадени от нотифицираните европейски органи за оценяване на съответствието, което е необходимо за започване на преговори по подписването на РЕСА - европейски протоколи за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствията.

С предлаганите изменения и допълнения се постига равнопоставеност между българските производители и вносителите по отношение на изискванията, които техническият надзор предявява спрямо производителите и вносителите на съоръжения с повишена опасност. Премахва се разрешителният режим за пускане в експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
С цел постигане на прозрачност в изискванията и действията на администрацията в законопроекта е разписан лицензионен режим за лицата, които ще осъществяват технически надзор на определени видове съоръжения с повишена опасност.
В хода на обсъждането народните представители поставиха въпроси за необходимостта от разширение на административния капацитет на Държавната агенция по стандартизация и метрология с оглед най-пълно осъществяване на надзора на пазара; за по-ясното разграничаване на компетенциите на Държавната агенция по стандартизация и метрология от тези на Комисията по търговия и защита на потребителите; за необходимостта от изменения в Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия; за взаимодействието между органите по надзора на пазара и митническите органи, както и за предвидения лицензионен режим за лицата, които ще осъществяват технически надзор на определени видове съоръжения с повишена опасност.
Бяха изказани предложения в законопроекта да се разпишат и техническите изисквания към съоръжения, които не са с повишена опасност, както и да се оптимизират взаимодействията между Министерския съвет и Държавната агенция по стандартизация и метрология по отношение на компетенциите по определянето на техническите изисквания към продуктите.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, внесен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Моля, госпожо Първанова, да представите доклада на Комисията по европейска интеграция.
ДОКЛАДЧИК Антония Първанова:
"СТАНОВИЩЕ
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите № 202-01-26, внесен от Министерския съвет на 24.04.2002 г.
На свое редовно заседание, проведено на 22 май 2002 г., Комисията по европейска интеграция разгледа проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, внесен от Министерския съвет. Законопроектът предстои да бъде разгледан и гласуван на първо четене от Народното събрание.
На обсъждането на законопроекта присъстваха от страна на вносителя госпожа Живка Станева, началник отдел в Дирекция "ЕИОМФИ" в Министерския съвет, и госпожа Силвана Любенова, директор на Дирекция "Европейска интеграция" в Министерството на икономиката, които представиха законопроекта.
Задължението за сближаване на законодателството относно техническите правила и стандарти произтича от чл. 70 от Европейското споразумение между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България - от друга. В чл. 75 от същото споразумение се конкретизират областите на сътрудничество с цел намаляване на различията в областта на процедурите по стандартизацията и оценката на съответствието. Съгласно предписанието на приетата през 1994 г. Бяла книга на Европейския съюз, законодателството относно общата безопасност на предлаганите на пазара стоки ще трябва да се синхронизира с изискванията на така наречения "Нов подход" и "Глобален подход".
Именно Законът за техническите изисквания към продуктите, обнародван в "Държавен вестник" бл. 86 от 1 октомври 1999 г., създава правната рамка, необходима за уеднаквяване на изискванията към продуктите с изискванията на Европейската общност и осигуряване на свободното движение на стоки чрез отстраняване на техническите пречки пред търговията. Той представлява рамков, хоризонтален закон за въвеждане в българското законодателство на принципите на директивите от Нов подход към техническото регламентиране и на Глобалния подход към оценяване на съответствието.
В хода на преговорите за присъединяване към Европейския съюз систематичното място на разглежданата материя се намира в глава първа "Свободно движение на стоки". Главата е открита за преговори на 17 май 2001 г. По нея са представени позиции, както и исканата допълнителна информация.
Предложените с настоящия проект изменения и допълнения са заложени в Партньорство за присъединяване (Решение на Съвета № 2002/83/ЕО от 28 януари 2002 г.) и съответно в Националната програма за приемане на достиженията на правото на Европейския съюз и в Стратегията за ускоряване на преговорите. Промените се налагат с цел допълване на разпоредбите, свързани с надзора на пазара, коригиране на забелязани пропуски и несъответствия при изготвяне на подзаконовите актове по прилагането на закона и по-нататъшното сближаване на законодателството на Европейската общност.
В Редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България от 2001 г. изрично се посочва необходимостта от преработка на глава пета "Технически надзор на съоръжения с повишена опасност" от действащия закон. Предложените изменения целят да отговорят именно на това изискване и съгласно изложеното в мотивите се основават на бележките на експертите от Европейската комисия.
Промени в закона са необходими и с оглед предстоящото провеждане на преговори за подписване на Протокол за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието към Европейското споразумение за асоцииране, което ще доведе до взаимното признаване на органите за съответствие и признаването на сертификатите, издадени от България. Това са измененията, свързани с въвеждането на презумпцията за съответствие на националните стандарти на държавите-членки на Европейския съюз със съществените изисквания към продуктите; предвидената възможност за признаване на сертификатите за акредитация, на маркировката СЕ и на документите, удостоверяващи съответствието на продуктите и издадени от нотифицираните европейски органи за оценяване на съответствието (§ 6, § 21, § 12 от ЗИД).
В глава пета "Технически надзор на съоръжения с повишена опасност" към която основно се отправят критики в Редовния доклад, се внасят множество изменения. Те преодоляват констатираните несъответствия между действащия закон и разпоредбите на директивите от Нов подход, дължащи се на припокриването на хармонизирания режим за техническите изисквания към продуктите с нормите за технически надзор на съоръженията с повишена опасност. Част от тези съоръжения (определението се съдържа в чл. 32) се включват в приложното поле на директивите от Нов подход. Доколкото за тези съоръжения следва да се прилагат "съществените изисквания към продуктите" и всички останали разпоредби на директивите, които са предмет на наредбите по новия чл. 7, действащите разпоредби на глава пета биха могли да създадат проблеми от гледна точка на съответствието с acquis communautaire-
С предложените изменения и допълнения това се преодолява чрез последователното провеждане на разграничение в режима в зависимост от законовото основание за издаване на наредби - чл. 7 или чл. 31. Създава се законова гаранция за съответствието на наредбите, а и на самите законови норми относно техническия надзор, с директивите от Нов подход. В тази връзка внимание заслужава и възможността в закона да се предвиди изискване във всяка от наредбите по чл. 7 да се упоменава директивата, кореспондираща със съответната наредба. Възприемането на това решение би имало и важни практически последици по отношение на декларациите за съответствие.
Комисията по европейска интеграция има следната редакционна бележка по предложения законопроект. В § 48, т. 3 и 4 от ЗИД неточно е възпроизведено заглавието на директивите. Използваното наименование на издаващия директивите орган "Европейски съвет" е неправилно и трябва да се замени със "Съвета" или "Съвета на ЕИО".
Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи се обедини около становището, че предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите внася необходими промени и привежда действащия законов режим в съответствие с достиженията на правото на европейските общности.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите № 202-01-26."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Първанова.
Имате думата за изказвания по законопроекта на първо четене.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Законът за техническите изисквания към продуктите беше гласуван през 1999 г. и той до голяма степен служеше за хармонизиране на нашето законодателство в тази област с Европейските технически директиви, наречени директиви от Нов подход. Директиви, чиято основна цел е засилване на изискванията, които се предявяват към продуктите с оглед защита на потребителите. През изминалите три години възникнаха два кръга от проблеми по отношение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
На първо място, това е разработването на редица наредби, което беше задача на отделните министерства, които наредби имаха за цел да приложат закона. Но тъй като не всички директиви от Нов подход бяха обхванати от закона, това създаде определени проблеми.
Вторият кръг проблеми възникнаха от разработването на процедурите, които разписваха задълженията по надзор на пазара и техническия надзор на продукти, които имат повишена опасност или са продукти с повишена опасност. Такива противоречия възникнаха в подробния разпис на тези процедури.
С оглед на избягването на тези проблеми аз приемам, че Законът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите е една необходимост и поради това ще го подкрепя. Още повече, че - това личи още от самото начало сред направените предложения - се изисква, и затова е добавена и защитата на потребителите към основните текстове на закона. Това е направо към чл. 2 от закона, където по същество текст на закона влиза в съответствие с известния Амстердамски договор за рисковете и опасностите.
Какво мога да кажа по отношение на закона като забележки, по които ще се постарая между първо и второ четене да направя и съответните предложения? Преди всичко, макар че законопроектът въвежда съответствие с 22 директиви на Европейския съюз, което е една много сериозна положителна стъпка напред, трябва да подчертая, че има редица други директиви, които по-скоро биха били като задължение за внедряване и изпълнение от страна на други министерства и по други закони, но по същество за мен Законът за техническите изисквания към продуктите би трябвало да маркира една рамка за тяхното по-нататъшно прилагане. Тоест, един вид процедура за изпълнение на тези европейски директиви, а те са няколко стотин.
На второ място, това, което ми прави впечатление, че в закона се коригира чл. 34 и се въвежда един нов чл. 34а. По такъв начин досега съществуващият регистрационен режим за упълномощаване на лица, които могат да осъществяват технически надзор на съоръженията с повишена опасност, се заменя с лицензионен режим.
Аз считам, че такава стъпка би била оправдана, ако в досегашното си действие законът покаже, че това създава определена обществена опасност. Тъй като е известно, че една от целите както на предишното, така, ще кажа, и на настоящото правителство е намаляване броя на лицензионните решения. По същество законът въвежда лицензионен режим, след като досега той е бил единствено регистрационен. И не съм сигурен, че има достатъчно основание за такова въвеждане на лицензионния режим.
Следващият проблем, който по същество стои - той може би е и част от философията на закона, е, че когато се извършва контрол върху техническите изисквания на продуктите преди тяхното пускане на пазара, този контрол по принцип се осъществява от органите на държавната агенция, както и от оправомощени лица. Впоследствие надзорът на пазара по същество се осъществява от същите тези органи. Това може да създаде действително конфликт на интереси и законът трябва изрично да предвиди клаузи, които да не допуснат подобно тълкувание.
Последният въпрос е свързан с т.нар. защитна клауза, която съществува във всички страни от Европейския съюз. Това е клауза, която се въвежда във всяка от страните-членки на Европейския съюз по отношение на маркировката за европейска безопасност, т.нар. маркировка СЕ. Макар че защитната клауза е ангажимент на всяка страна-членка на Европейския съюз, България като страна, която се намира в напреднала фаза на преговори за присъединяване към Европейския съюз, би могла още сега да предвиди такава защитна клауза, която ще позволи да бъдат контролирани и продукти, които носят знака за европейска безопасност - това, което се прави в други страни от Европейския съюз.
Разбира се, имам и някои забележки по отделни текстове по отношение на предложения законопроект, които ще отразя в предложенията си между първо и второ четене, както и ще обоснова някои предложения по същество, по които изложих моите виждания за момента.
Като цяло подкрепям законопроекта и считам, че след определени корекции той може да мине на второ четене и ще бъде крачка напред в развитие на Закона за техническите изисквания към продуктите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Иванов.
От името на вносителя има думата председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология господин Ивелин Буров.
ИВЕЛИН БУРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Иванов, с цел да Ви предпазя от излишни предложения бих искал да изясня току-що представените проблеми. Въведеният в глава пета лицензионен режим не заменя регистрационния. Просто този лицензионен режим, разрешителен режим, в момента е въведен чрез Наредбата за реда за оправомощаване на лицата, осъществяващи технически надзор. Тъй като мястото на такъв разрешителен режим не е в наредба, сме го извели в закона.
По втория въпрос относно защитната клауза. Естествено, България все още не е член на Европейския съюз, и не може по никакъв начин да задейства защитната клауза. При подписването на РС-протокола между България и Европейската комисия, такава възможност се предвижда - за задействане на защитната клауза, преди още България да е станала страна-членка в Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Буров.
Господин Николов, имате думата.
Никола Николов (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, колеги! Аз ще подкрепя този законопроект, защото това е най-съществената, поне най-обемната част от онова синхронизиране на българското законодателство с европейското, което е крайно необходимо. Наистина, с един закон ние ще приемем всички директиви на Европейския съюз в тази област, което е много обемна работа. Надявам се, че направените промени са такива, каквито са декларирани в мотивите, а именно те отстраняват някои грешки и недостатъци, забелязани в работата до тоя момент.
Аз обаче имам няколко забележки, които искам да споделя с вас. Лично аз не съм убеден, че би следвало да се премахне разрешителният режим за пускане в експлоатация на съоръжения с повишена опасност. Не съм убеден, че в тази част именно трябва да се либерализира българският пазар. Още повече, че в глава четвърта, макар и подробно да е разписана дейността на органите по надзор на пазара, все пак в чл. 30д е оставено Министерският съвет да определи с наредба условията и реда за извършване на този надзор. Искам да кажа, че в някакви текстове в промените на закона е описан някакъв ред, който не знам дали е разработен много прецизно.
Ще ви кажа и друго несъответствие, което забелязах - например в чл. 36ж, ал. 2 казва, че служителите в Главна дирекция "Надзор на пазара" се застраховат за сметка на бюджета; ал. 1 казва: "Органите за надзор имат право"; и ал. 3 казва: "Лицата, които пускат продукти на пазара" - са коренно различни текстове и не са свързани по никаква логика един с друг.

Та моята дума беше за чл. 30д. Ако с наредба на Министерския съвет ще се определят условията и редът за извършване на надзор на пазара, то в тази наредба трябва да бъдат записани толкова коректно текстовете и те толкова силно да регламентират тази дейност, че наистина да е възможно ние да гласуваме сега за премахване на разрешителния режим, без да сме видели какво имате вие предвид в тази наредба. Разбира се, че аз лично като народен представител, който в предния парламент съм работил по тези законопроекти, господин Буров добре знае това, считам, че прекалената либерализация, особено в тази сфера на пазара, не е най-добрият подход. В същото време силно одобрявам това, че се въвежда лицензионният режим в областта на реда за оправомощаване на лицата за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Аз мисля, че тук наистина е правилно да бъде въведен такъв лицензионен режим, но не мога да свържа двете неща едновременно - да въведем лицензионен режим тук, а пък да отпадне разрешителният режим, когато се пускат в експлоатация именно онези съоръжения с повишена опасност, която трябва да се наблюдава след това от тези лица, които ще осъществяват технически надзор.
Тук според мен има прекалено либерално отношение към пазара, от една страна, и наистина строго отношение към тези, които ще наблюдават съоръженията, но все пак истинският проблем е в пускането на пазара и достъпа до пазара на опасни съоръжения. Според мен тук малко е нарушен именно този баланс на превантивната мярка за пускането на пазара и след това контролът върху този пазар.
Иначе, както заявих в началото, считам, че този законопроект е полезен, точно отговаря на нашите ангажименти към Европейския съюз. Струва ми се, че и въвеждането на европейските стандарти като български е също още една крачка към това да хармонизираме изискванията към продуктите - такива, каквито са те в Европейския съюз и в България. Въобще една успешна крачка за българския пазар и за българските производители е този нов регламент.
Подкрепям този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Николов, за изказването.
Други желаещи има ли?
Заповядайте, господин Калъчев.
Недялко Калъчев (НДСВ): Уважаеми колеги, аз също ще подкрепя законопроекта. Имам някои забележки, които мисля, че е редно да се чуят и съответно ще бъдат направени за второ четене.
Част от нещата касаят медицинските изделия и надзора върху тях. Държа да ви уведомя, че в момента се пише изричен Закон за медицинските изделия. Тоест, разумно е надзорът за пускането и експлоатацията на медицински изделия да отиде като регулация в специалния закон. Това касае и § 23, който касае чл. 27 на закона, където медицинските изделия са сложени при строителните продукти. Сами разбирате, че тухли, вар и протези не са близки по същество изделия и не би следвало така да ги сливаме. Още повече, както казах, в момента се работи по Закона за медицинските изделия, които ще бъдат отделени от лекарствените средства.
Параграф 25 също се нуждае от лека корекция. Това касае контрола на използването на продуктите в лечебните заведения и лабораториите, където те се използват и се пускат по предназначение. Редно е тези дейности да бъдат предмет на специалния закон предвид тяхната специфика, било като източници на йонизиращо лъчение, било като предмети с опасност за здравето и специален режим на ползване, или от гледна точка на санитарно-хигиенния контрол.
Като цяло подкрепям законопроекта. Предполагам, че тези забележки ще бъдат взети предвид от комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Калъчев.
Други изказвания по законопроекта има ли? Няма други изказвания.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
Гласували 112 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 22.
Законопроектът е приет на първо четене.
С това се изчерпа дневният ред за днес.
Няколко съобщения:
Комисията по транспорт и телекомуникации ще проведе заседание на 13 юни от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията по правни въпроси ще проведе заседание на 13 юни от 15,00 ч. в зала 356.
Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 12 юни от 14,30 ч. в зала "Запад".
Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание на 13 юни от 15,00 ч. в зала 142.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 12 юни от 15,00 ч. в зала 42.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 18,42 ч.)Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председател:
Камелия Касабова

Секретари:
Величко Клингов

Весела Лечева