Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-10-31

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, вчера стигнахме до двата закона, двете точки от седмичната програма и беше взето решение да се обсъждат заедно – Законът за общинската собственост и Законът за държавната собственост. Имаше поредица от изказвания.

Преминаваме към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Има ли други желаещи да вземат отношение по Закона за изменение и допълнение на общинската собственост и Закона за изменение и допълнение на държавната собственост?
Заповядайте, господин Димчо Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В ситуация сме, в която де факто Конституционният съд върна на поправителен Народното събрание...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Михалевски, извинявайте, това изказване ли е?
Димчо Михалевски: Да.
Ситуация, в която Конституционният съд върна на поправителен Народното събрание. Вчера чухме мнения, че решенията, които са приети в измененията на двата закона преди няколко години, всъщност са били с изключително целесъобразна насоченост, за да помогнат на държавата и общините да изпълняват по-бързо своите проекти. Дори чухме призив като управляващи, които ще се срещнат с този проблем най-бързо и първи, да подкрепим наново измененията и да въведем отново текстовете за предварително изпълнение.
Това звучи примамливо, но според мен е абсолютно в разрез с Конституцията. Дали Конституцията е добра или не, дали е полезна на обществените и публичните власти за изпълнение на техните проекти, това не е наш коментар. Това е коментар, който може да направи, да приеме и да коригира определено мнозинство над определена квалификация или ново Велико Народно събрание.
В случая обаче не трябва да забравяме, че когато говорим за интересите на публичните власти не трябва да забравяме интересите на българските граждани. Дори имаше коментари, че текстовете, които се въвеждат, не засягали неприкосновеността на собствеността на българските граждани. Това не е така, защото в чл. 17, ал. 3 много ясно е разписана дефиницията в Конституцията какво означава неприкосновеност на частната собственост и тя включва владеенето, ползването и разпореждането на земята, на собствеността въобще без съгласието или въпреки несъгласието на съответния собственик. В този смисъл предложенията, които сме направили, и допълващите предложения на колегите да въведем отново текстове за предварително изпълнение, се бият като философии, като основание на Конституцията. Според мен не можем втори път да си позволим лукса да направим същото грешно решение. Разбира се, проблемът е сериозен и трябва да кажем, че тук има две решения.
Най-простото и леко решение за публичните власти е да въведем текстове за предварително изпълнение, а вероятно по-сложното, изискващо повече усилия по отношение първо на планиране дейностите на изпълнителната власт, е достатъчно дългосрочно, достатъчно дълбоко във времето, за да могат да предвидят всички рискове, които могат да се появят като обжалване, като допълнителни непредвидени обстоятелства, за да може този риск, който беше очертан от забавянето на изпълнението, да не се случва. Още повече, че голяма част от средствата, които можем да ползваме по европейските програми в следващия планов период и дори индикативното разпределение на големите проекти, е ясно и днес.
Така че смятам, че с едно добро планиране и действие на администрацията можем да свалим част от риска до нива, които са допустими. Разбира се, между първо и второ четене, за което ще предложа да отложим максимално срока между първо и второ четене по изменението на законите, да можем да формулираме някои допълнителни изменения, които обаче по никакъв начин не въвеждат фигурата на предварително изпълнение и предварително завладяване на имота на който и да е български гражданин.
Очевидно е решението на Конституционния съд, още повече, че с предходно решение от 2006 г., което е цитирано и в настоящото решение от настоящата година, се казва, че предварителното парично плащане се изразява в плащане като предпоставка за извършване на отчуждаването, поради което и то задължително предхожда прехвърлянето на собствеността и завземането на имота. Смятам, че императивните текстове, които е въвел Конституционния съд като върховен охранител на Конституцията, са ясни. Според мен всякакви субективни и целесъобразни аргументи в случая не могат да ни въведат в тезата отново да нарушим Конституцията.
Смятам, че това нито ни прилича, нито пък имаме правото да нагазим в свещената неприкосновеност на частната собственост на българските граждани по Конституция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски.
Госпожо Цачева, господин Михалевски, уважаеми колеги! Нека да не казваме, че текстовете се бият! Хора могат да се бият, текстове могат само да си противоречат. От години това се налага в говоренето. Текстове не могат да се бият!
Заповядайте, госпожо Цачева, за реплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Михалевски, или не сте ме разбрали – мен и колегите от вчерашния ден, или съзнателно изкривявате заявената от нас позиция. В нито един момент по никакъв начин не сме отправяли призив за възстановяване на онези текстове в закона за предварително изпълнение на самия административен акт. Тук, от тази трибуна, се чуха гласове в посока на действащи текстове от Административнопроцесуалния кодекс в момент на съдебно обжалване, на съдебно производство по административните актове за правомощия на съда, колега, а не на административния орган. Съдът да бъде този, който при определени хипотези допълнително въведени, още по-силни условия от тези, които и днес съществуват в Административнопроцесуалния кодекс.
Пак повтарям, най-лесното за нас би било – има решение на Конституционния съд, той се е произнесъл. Да, ние сме длъжни да спазим това решение, но, повтарям за колегите, които вчера не бяха в пленарната зала по време на началото на този дебат как работят държави – членки на Европейския съюз: Германия, Холандия, Австрия, в които частната собственост също е неприкосновена, които също са държави-членки, присъединили се към Европейската конвенция за защита на правата и свободите на гражданите? Защо при тях има възможност преди вещно-правния ефект, преди да е прехвърлена собствеността? След като не е прехвърлена собствеността, какви права на собственика се засягат? Говорим за чисто облигационни отношения, а не за вещно-правен транслативен ефект или както и да го кажем юристите. Така че, моля Ви, коректно обобщавайте нашата теза! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Има ли желаещи за втора реплика? Да.
Заповядайте, господин Александър Ненков, за втора реплика.
Александър Ненков (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Господин Михалевски, съгласен съм с Вас. Ще кажа само едно нещо като допълнение. Като законодателен орган ние безспорно трябва да се съобразим с решението на Конституционния съд. Вчера казах, че трябва да намерим тънкия баланс между публичния и частния интерес. Смятам, че с предложенията, които ние сме направили, много повече стесняваме, а може между първо и второ гласуване още повече да стесним възможностите – кога и при какви условия, разбира се, като се предвижда и допълнително обезщетение за времето, през което имотът предварително ще бъде използван, за да се изграждат някои инфраструктурни обекти.
Вчера апелирах да приемем нашите текстове, както и Вашите. Между първо и второ гласуване, както Вие казахте, можем да удължим срока максимално и ако трябва да залегнат още повече стриктни условия и ограничения кога и при какви условия може да се направи едно предварително изпълнение.
Това, от което най-много се притесняваме, е, че ако ние по някакъв начин не намерим възможност това нещо да се случва, ще минат години и ще дойде моментът, когато гражданите питат: защо не сме направили едно или друго? Независимо кое правителство управлява, ние ще се оправдаем с решение на Конституционния съд от 2013 г. Смятам, че това не отговаря на обществените условия. Отново Ви призовавам да потърсим един конструктивен подход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: За реплика, заповядайте.
Филип Попов (КБ): Аз разбирам Вашите мотиви, но не мога да разбера едно: как ще направим въвода владение на несобственик, на инвеститор? Какво ще е това правно чудо?! (Реплики.) На това не мога да си дам отговор в чисто правен спор. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Това е реплика, нали?
Господин Михалевски, заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Цачева, господин Ненков, вижте, аз не съм изкривил нищо. Може би единственото, което съм направил, е, че пропуснах да кажа, че въвежданото от Вас предложение – в ограничени случаи по решение на съда да се допуска предварително изпълнение и въвеждане в имота, е абсолютно недопустимо. Защо? Защото, както за нас, народните представители, така и за всеки български съд, без значение от неговото положение в йерархията, решенията на Конституционния съд и Конституцията са задължителни.
Как ще постанови съдът решение, което противоречи на решението на Конституционния съд? Да, Вие правите сравнение с други държави, в това число и с Германия. Да, точно затова искаме тези три седмици, за да проверим каква е другата практика. Но аз мисля, че в Германската конституция няма думичката „предварително” заплащане на обезщетението. Това е специфичното в нашата Конституция, но ние не можем да не се съобразим с това. Така че решенията според мен са на друго място и на друго поле, и ние трябва да ги намерим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Има ли други изказвания по двата закона?
Заповядайте, господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще опитам да внеса допълнителни разяснения по въпросите, по които дискутираме, като Ви запозная накратко с мотивите в особеното мнение на четиримата конституционни съдии по това решение на Конституционния съд. Нека по този начин да допринесем за дебата и да има яснота по въпросите, които в момента дебатираме.
Разбира се, в решението на Конституционния съд се определят изключително важни положения. Обаче, какво смятат четиримата конституционни съдии, които са се произнесли с „особено мнение”, във връзка с това решение? Те смятат, че съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона за държавната собственост, когато решението на Министерския съвет за отчуждаване на имоти частна собственост, предназначени за изграждане на национални обекти или заповедта на областния управител за отчуждаване на имоти са обжалвани само относно размера на обезщетението, то тогава жалбата не спира изпълнението им.
Според тях в същия контекст е и другата оспорена разпоредба, тази на чл. 39, ал. 1, изречение второ от Закона за държавната собственост, която предвижда, че когато тези актове са обжалвани само по отношение на размера на обезщетението или е допуснато предварително изпълнение, и то не е отменено от съда, имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът преведе по сметката на областния управител обезщетението, определено в съответния акт – дали решение на Министерския съвет, или заповедта на областния управител.
Според конституционните съдии рационалният смисъл на тези норми произтича от публичния интерес за реализация на отчуждителните мероприятия и срочното осъществяване на инфраструктурните проекти в национално и регионално значение, които налагат отчуждаването на тези имоти. Израз на това разбиране според тях е и Разпоредбата на чл. 39, ал. 1, изречение първо от Закона за държавната собственост, която свързва настъпването на ефекта на отчуждаването на имота, с превеждане на определеното в решението на Министерския съвет или заповедта на областния управител парично обезщетение в полза на правоимащите.
Според тях в този смисъл е и оспорената Разпоредба на чл. 38, ал. 3 от същия закон, според която обжалването на административния акт за отчуждаване само относно размера на паричното обезщетение не спира изпълнението му, тоест настъпването на неговия отчуждителен ефект. С превеждането на паричното обезщетение собствеността върху отчуждения имот преминава към държавата и към това преминаване последващият спор само по размера на обезщетението, когато отчуждителният акт е обжалван от заинтересования собственик в тази му част, е неотносим.
Конституционните съдии смятат, че по този начин са изпълнени предпоставките по чл. 17, ал. 5 от Конституцията за принудителното отчуждаване на собственост, изискващи наред с наличието на незадоволими по друг начин държавни нужди за отчуждаване на имот частна собственост в индивидуален административен акт, издаден въз основа на закон. В случая това е Закона за държавната собственост и изпълнение на условието това да стане след предварително и равностойно обезщетение.
Според съдиите в решението на съда се дава интерпретация на понятието „равностойно обезщетение”, което при обжалване се свързва не с внесеното от инвеститора, както е определено в административния акт за отчуждаване, а с това, което хипотетично би могло да бъде определено в по-голям размер от съда при евентуална основателност на жалбата. Дотогава, според решението на Конституционния съд, държавата не може да придобие оригинерно, по силата на отчуждаването, собствеността, тъй като не е заплатила равностойно обезщетение на нейния собственик, макар че сумата, определена с акта за отчуждаване, е на негово разположение предварително.
Според съдиите нормалната логика е точно обратната. Щом като не се спори по основанията за самото отчуждаване, тъй като в тази част административният акт е влязъл в сила поради необжалването му и е заплатена парична сума, предвидена като обезщетение с този акт. Спорът за нейния размер не може да се отразява на преминаването на собствеността към държавата, за да се осигури целта на извършеното отчуждение.
Според тях няма и никакво правно основание да се приеме, че предварително определеното в акта за отчуждаване обезщетение поначало не е равностойно и справедливо. Разсъжденията в тази посока следва да се основават на презумпцията, че при определяне на неговия размер въз основа на съответните нормативи, държавната администрация действа съобразно изискванията за почтеност и добросъвестност. Съществуващият спор за размера на обезщетението не може да промени тази констатация, тъй като съдът може и да отхвърли жалбата като потвърди определеното обезщетение, или да я уважи в по-нисък от претендирания размер.
Виждането на конституционните съдии за понятието „равностойно обезщетение” е несъвместимо и със съображенията изложени в постановеното по това дело. Решения, с които фактически се отрича посочената презумпция за добросъвестност на държавната администрация при определяне на паричното обезщетение за отчуждения собственик, като се създава впечатление, че то винаги е занижено. Точно това разбиране е дало основание, според тях, на мнозинството от Конституционния съд да изисква отлагане на ефекта на отчуждаването до окончателното приключване и на съдебния спор по размера на дължимото обезщетение с евентуално заплащане на определената от съда горница. Използването на такива извънправни съображения обаче би могло да доведе евентуално до обратен извод, а именно, че чрез съдебното обжалване биха могли да се получат неследващите се по размер завишени обезщетения въз основа на недобросъвестни експертизи за оценка на отчуждения имот.
Уважаеми колеги, виждате, че и самият Конституционен съд не е бил единен, когато е формирал мотивите си по това решение. Аз бих искал да поставя въпроса, тъй като не от вчера се дебатира – от самото начало на приемането на Административнопроцесуалния кодекс, за конституционносъобразността на предварителното изпълнение в самия Кодекс.
Затова ще призова, уважаеми колеги, залата да подкрепи двата законопроекта. Нека да видим какво усилие би могло да се направи, какви норми биха могли да се разпишат. Разбира се, ако не стигнем до необходимия консенсус, бихме могли да постигнем съгласие да се приемат двата законопроекта в голямата им част така, както са внесени от вносителите.
Отново ще направя призив към Вас, нека да видим по какъв начин можем да допринесем за приемането на едно положително решение, което ще е в интерес, на първо място, както към всички български граждани, и, на второ място, към необходимостта държавата да се развива и да се изграждат тези инфраструктурни обекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Има ли реплики? Не виждам.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Пристъпваме към гласуване.
Първо ще гласуваме законопроекта, който беше представен най-напред – това е Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, внесен от Димчо Михалевски.
Моля режим на гласуване.
Гласували 180 народни представители: за 176, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, внесен от госпожа Цецка Цачева.
Гласували 183 народни представители: за 86, против 10, въздържали се 87.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Законопроектът е отхвърлен.
Изчерпахме тази точка.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
Вносители – Министерският съвет, на 13 август 2013 г.; Стефан Данаилов и група народни представители – 16 октомври 2013 г.
Ще започнем с докладите на комисиите.
Заповядайте, професор Данаилов.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов: Господин председател, на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде допуснат в залата господин Васил Василев – заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Моля режим на гласуване на процедурното предложение.
Гласували 116 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Поканете заместник-министър Василев в залата.
ДОКЛАДЧИК Стефан Данаилов:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерския съвет на 13 август 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г.
Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 23 октомври 2013 г. обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерския съвет на 13 август 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г. Заседанието е отразено в стенографски протокол от същата дата.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерския съвет, въвежда изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Той предвижда срокът на закрила на правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи да се удължи. Тези мерки са насочени преимуществено към увеличаване на срока на закрила от 50 на 70 години за записи на изпълнения и на звукозаписи. Аргументът е, че изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и досегашният 50-годишен период на закрила често не защитава техните изпълнения през целия им живот, не им позволява да се позоват на правата си, да предотвратят или ограничат нежелано използване на изпълненията им приживе.
Промяната се отнася и до правата на продуцентите на звукозаписи, но само при някои записи на изпълнението и при известни условия, които обезпечават ефективното удължаване на срока на закрила за изпълнителите. Въвежда се в по-голяма степен защита на артистите-изпълнители в случай на неефективно пазарно поведение на продуцентите на звукозаписи. Проектът на закон уеднаквява терминологично някои понятия от българското законодателство с такива от европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост, като заменя термина „разгласяване” със „съобщаване на публиката”.
Крайният срок за транспониране на Директива 2011/77/ЕС е 1 ноември 2013 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители, прави допълнение в Закона за авторското право и сродните му права относно актовете на съдилищата, като изважда последните от обектите на закрила.
През 2011 г. в съдържанието на закона бяха включени норми относно новия ред за регистрация на организациите за колективно управление на права. Смятаме, че с оглед внасянето на правна сигурност по отношение на трети лица (ползватели) относно носителите на права е необходимо да се обезпечат допълнителни гаранции за изолиране на случаите на формално създадени, но неефективно функциониращи организации за колективно управление на права, както и прецизиране на действащите правни норми с цел по-ясно формулиране на действителната правна воля на законодателя, въведена със закона през 2011 г. Усъвършенстването на правната уредба в тази част на закона ще създаде успокоение сред неправителствения сектор, който ще съумее да организира колективното управление на авторски и сродни права успешно и безконфликтно.
Министърът на културата в становището си подкрепя така внесения от народните представители законопроект.
След проведените разисквания Комисията по култура и медиите:
- предлага на Народното събрание с 16 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се” да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г.;
- предлага на Народното събрание единодушно с 18 гласа „за” да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Благодаря Ви.
Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Кой ще го представи – от ръководството или от състава на комисията?
Заповядайте, господин Алексиев.
ДОКЛАДЧИК Алекси Алексиев: Господин председател, колеги!
„СТАНОВИЩЕ
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г.
На заседанието, проведено на 23 октомври 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на Комисията взе участие Васил Василев – заместник-министър на културата.
I. С настоящия законопроект се цели приемането на разпоредби за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за подобряване закрилата на правата на артистите-изпълнители, отчитайки творческия и артистичния им принос в създаването на защитено интелектуално съдържание.
II. Проектът на закон въвежда изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. В тази връзка следва да се има предвид, че крайният срок за транспониране на Директива 2011/77/ЕС е 1 ноември 2013 г.
IIІ. Законопроектът предвижда, в съответствие с Директивата, срокът на закрила на правата на артистите-изпълнители и продуцентите на звукозаписи да стане 70 години (в момента той е 50 години), но само при някои записи на изпълнението и включва съпътстващи мерки, които да осигурят ефективността от удължаването на горепосочения срок. Предлага се допълнителна закрила на артисти-изпълнители при бездействие от страна на техните продуценти. Уреждат се и различни форми на допълнително възнаграждение в полза на артистите-изпълнители. Предвиждат се и промени, свързани с уеднаквяване на терминологията с тази на европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост.
ІV. В заключение, предложеният законопроект е съобразен с изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 15 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Благодаря, господин Алексиев.
Това беше вторият доклад.
Сега преминаваме към представяне на законопроектите.
Някой от вносителите по някой от законопроектите, желае ли да вземе думата, за да представи съответния законопроект? Не виждам желаещи.
Ако няма заявки за изказване, ще преминем към разисквания.
Откривам дебатите.
Кой желае да се изкаже по законопроектите в рамките на разискванията? Няма заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване. Ще гласуваме законопроектите по реда на тяхното постъпване. Първи по време е Законопроектът на Министерския съвет.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерския съвет на 13 август 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 100 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Законопроектът е приет.
Следващият Законопроект е за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
И този законопроект е приет.
С това тази точка от дневния ред приключи.

Продължаваме със следващата точка осма от нашата седмична програма:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ГРУБО ПАРТИЗИРАНО КАДРУВАНЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШЕНО В ПЕРИОДА АВГУСТ 2009 – МАРТ 2013 Г.
Вносители са Лютви Местан и група народни представители на 10 октомври 2013 г.
Има ли готовност някой от вносителите да представи проекта за решение?
Господин Четин Казак, заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям Ви Проекта на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
Уважаеми колеги, цялото управление на правителството на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов беше белязано с политическите уволнения и поголовната подмяна на доказали се експерти с хора, нямащи друга професионална и лична характеристика, освен тази, че са членове или симпатизанти на Политическа партия ГЕРБ, или че са лични протежета на важен политически фактор от тази партия.
Масовите назначения на така наречените „Калинки” в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия се превърна в емблема на управлението на ГЕРБ. Подобно недопустимо смесване на партия и държава е признак за откровения тоталитарен рефлекс, който беше обладал това управление. Заобикалянето на изискванията на Закона за държавния служител и на други нормативни актове, регламентиращи условията и процедурите за назначаване на кадри в държавните структури и предприятия, станаха ежедневие. Основополагащият принцип за конкурсния подбор и обективната оценка на качествата на кандидатите беше заменен с критерии от рода на: предложения от областния управител и депутатите от ГЕРБ от областта; съгласувано предложение с областната структура на ГЕРБ; предложение на общинската структура на ГЕРБ, съгласувано с народните представители, и така нататък.
Уважаеми колеги, винаги при едно управление, и това може би ще го чуем сега при дебатите, е имало и политически елемент при назначенията. За съжаление, особеното при ГЕРБ е в мащабите на партизирането на назначенията и в превръщането на демократичната конкурсна процедура в параван, зад който процъфтяват субективизмът и възнаградената с държавни постове лична и партийна лоялност.
Целта на предлаганата от нас Временна анкетна комисия е именно да направи цялостна проверка и да установи всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
Отговорната политика предполага да се проучат и негативните практики с оглед предотвратяването на риска те да се превърнат в рецидив при следващи управления.
Уважаеми колеги, тази анкетна комисия има за цел да систематизира и проучи всички случаи, които станаха обществено известни, някои от тях се превърнаха в публични скандали по време на управлението на ГЕРБ, когато хора без дипломи, с фалшиви дипломи, хора, чиято квалификация отговаряше по-скоро единствено на някакви спортни постижения, отколкото на някакви други, се назначаваха масово в държавните структури. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Законът за държавния служител и всички усилия, полагани в продължение на почти 20 години за утвърждаване на относително деполитизирана, независима държавна администрация, в която континуитетът, приемствеността да се наложат като принципи, бяха тотално погазени под ботуша на едно еднопартийно управление.
Както казах, целта на комисията е да направи пълна равносметка, за да се поучим всички от тези негативни проявления и примери и да не допускаме в бъдеще който и да управлява, да кадрува по този груб тотален, партизиран начин. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Политически назначения е имало винаги и ще има, но в такива мащаби, по такъв брутален и тотален начин, по който това ставаше по време на управлението на ГЕРБ, никога не е имало и надявам се, никога повече да няма. (Продължаващи шум и реплики от ГЕРБ.) Благодаря.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не можем да Ви стигнем. Пред Вас да бягаме, не можем да Ви стигнем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Сега започваме разисквания по проекторешението.
Първи поиска думата господин Таско Ерменков.
Заповядайте.
Таско Ерменков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предстои ни да решим има ли нужда да се създава Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, важен ли е проблемът, актуален ли е и дали е в съответствие с очакванията на обществото за дневен ред на нашата работа. Ще се опитам да отговоря.
Позволете ми да започна своето изказване с кратка статистика. В периода от август 2009 г. до март 2013 г. от около 6000 държавни служители само в централната администрация са сменени почти половината. От тях четири пети или около 2300 са назначени без какъвто и да бил конкурс. Ето и няколко имена в този немного славен списък.
Започваме с бившата шефка на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева, превърнала името си в нарицателно за скандалните назначения. Тя наскоро беше осъдена заради фалшивата й диплома за висше образование.
Продължаваме нататък: Валентин Николов, роден 1972 г., завършил „Двигатели с вътрешно горене” през 1997 г., собственик на фирма за разнасяне на храни в детски заведения в София. През 2005 г. участва в предизборния щаб на тогавашния кандидат за кмет господин Борисов. По-късно става депутат от ГЕРБ, забележете – енергиен заместник-министър и оттам, забележете, назначен за изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”.
Марина Армутлиева – еколожка, назначена за председател на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй”. Армутлиева е на 28 години и като еколожка е специализирала в областта на популацията на царските орли в България. Но вместо да ходи из планините, става секретарка на господин Делян Добрев, откъдето започва шеметната й кариера в енергетиката.
Калин Стануков – бивш заместник-кмет на район „Студентски” по времето на СДС, когото Борисов назначи за главен административен секретар на АЕЦ „Козлодуй”. Длъжността всъщност е с ранг „изпълнителен директор”. Той е завършил хидравлична и пневматична техника и никога не е работил в сферата на ядрената енергетика.
Мелина Нинова – 21-годишна възпитаница на гимназията в град Враца. Стануков я назначава в АЕЦ „Козлодуй” на втория ден след постъпването си в централата. Според вестник „Преса” от 22 юни 2012 г., девойката е поела отговорността да консултира ръководството във връзка с имиджа на дружеството АЕЦ „Козлодуй” и въз основа на проучванията да прави контент анализи за публикации в пресата.
Валя Чилова – PR-ка на Андрей Иванов, която през октомври 2012 г. стана директор на Водноелектрическата централа към АЕЦ „Козлодуй”. Към всичките й подвизи се добавя и това, че поради голямата й ангажираност в най-различни частни фирми като съветник от Столичния общински съвет нямаше време да ходи до Козлодуй, та й носеха документите за подписване в София, където и донасяха заплатата на ръка.
Юлиана Иванова – цели три дни председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Юлиана Иванова твърди, че е инженер по топло- и ядрена енергетика от Техническия университет в София, но, забележете, копие от дипломата на бившата шефка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Юлиана Иванова няма никъде в институциите. От Министерския съвет след проверка отговарят, че при тях в досието на Иванова копие от дипломата липсва. От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пак след проверка в досието на Юлиана Иванова също отговарят, че при тях няма копие от диплома. И като капак ректорът и заместник-ректорът на Техническия университет в София обявяват, че при тях диплома на Юлиана Иванова не е издавана никога.
Нека обаче не отричаме историческата роля на Румяна Желева – седем месеца министър на външните работи и ярък пример за опит за износ на Калинки на ниво Европейски съюз.
Още веднъж ще повторя – това е само кратък списък на едни от най-фрапантните назначения на партиен принцип от периода 2009 – март 2013 г.
И още веднъж числата – от около 6000 държавни служители 2800 са сменени, от тях 2240 са назначени без конкурс. Само в Министерство на икономиката и енергетиката за периода са освободени около 300 човека, новоназначени – 500, от тях 400 без конкурс. А от 65 човека в Агенцията за устойчиво енергийно развитие уволнени – 21, назначени – 37, от тях 7 ръководни кадри, от тях нито един с конкурс. И това е само в едно министерство и една агенция в централната администрация. Можете да си представите мащабите на бедствието, като включим териториалните звена на държавната администрация, областните управи, държавните предприятия.
Както се вижда, Калинките не са една и две, а срамният им кръстоносен поход прекоси държавните институции надлъж и шир. Неотдавнашният скандал с кмета на Пловдив, който бе чут да заявява, че прибира половината от членовете на ГЕРБ, „кой откъдето е артисал”, както той казва, доказва, че тези назначения нито са плод на безхаберие, нито са резултат от некомпетентност, а е целенасочена политика, довела до груба партизанщина при назначението на верни на партията кадри, както едно време се изразявахме, без оглед на професионализъм и елементарна законност.
В тази връзка е напълно естествено и лошото качество на администрацията, назначена в периода 2009 – март 2013 г. Както се казва: Калинка по Калинка – вир, а сладката държавна служба – язовир.
Тук не става дума само за хора без или с фалшиви дипломи, но и за чиновници, които не покриват дори минимални изисквания към съответните длъжности. Именно това е причината за пострадалия професионализъм на държавните служители.
Така че, за да не говорим повече за Калинки, наистина е необходимо да разкрием мащабите на тази напаст и да извършим така необходимата ни административна реформа. Наводняването с „калинки” доведе до състоянието безброй чиновници да се прескачат през бюрата, да чакат с нетърпение обедната почивка или края на работния ден. По-приближените Калинки получаваха лъвския пай от бонусите, допълнително заплащане чрез договори за управление на по няколко проекта, покриващи се почти напълно със служебните им задължения. Казано по друг начин – купуване на любов. Ако Ви харесва повече – платена любов. Мога и малко по-неприлични изрази да използвам в случая.
Всичко това нямаше как да не омерзи хората и да не превърне посещението им в администрацията в по-неприятно преживяване в сравнение с посещението на зъболекар, примерно. Ако тази практика на „калинковъдство” не се прекрати, държавната администрация ще продължи да расте като гъба след дъжд, напук на народното недоволство. Затова е време Калинките да бъдат осветени до една и това да бъде урок на всички, за да престанем с практиката на кадруването на принципа „наши” и „ваши”. Нека превърнем професионалните качества на кандидатите, повтарям, професионалните качества на кандидатите, желанието и умението им да работят, отговорността при длъжността „държавен служител”, която означава нито повече, нито по-малко да служиш на държавата и хората, законността на процедурите по назначаването в основни критерии при оценката на един или друг кандидат за работа, партизанщината в кадруването да оставим в миналото, където би трябвало да бъдат и останалите герои на Алеко Константинов.
И накрая, много Ви моля, обърнете внимание – ние някак си свикнахме да употребяваме абревиатурите на партиите като индулгенция за извършени нарушения или дори престъпления от конкретни лица. По този начин вместо да търсим личната отговорност на всеки, който си е позволил да си мисли, че е над закона, ние размиваме тази отговорност, разхвърляме я и я прехвърляме върху нищо неподозиращите членове на една или друга партия. Нали никой сериозно не си мисли, че стотиците хиляди съмишленици на една партия могат да носят отговорността за действието на конкретни лица?
Затова призовавам всички народни представители да подкрепят това решение. Надявам се тази Анкетна комисия наистина не само да разкрие фактите и осуети всички Калинки във властта, но още по-важното – да разкрие механизмите на това уродливо явление и покаже онези, които са действали в нарушение на законните правила, за да можем в бъдеще да не допускаме подобна зараза. Нека покажем на хората, които са ни избрали, че най-после искаме държавата да работи за тях чрез професионална администрация, да покажем, че окончателно сме загърбили партизанщината. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Първа реплика от Красимир Ципов.
Заповядайте.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Ерменков, искам лично Вас да Ви попитам за лицето Ивайло Василев Алексиев – специалист по радио- и телевизионна техника, в момента заемащ позицията изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Уважаеми господин Ерменков, отговорете ми как това лице заема тази висока позиция в рамките на изпълнителната агенция на Министерство на икономиката и енергетиката, след като този човек е бил консултант по Закона за енергийната ефективност, подал е заявление за отписването му от този регистър? И да ми отговорите най-накрая той в момента има ли конфликт на интереси, заемайки тази позиция. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Втора реплика от госпожа Снежана Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Аз ще направя кратка реплика, защото не можеш да не бъдеш емоционално възмутен, когато става въпрос за един срам, за един гьонсуратлък, за една интродукция (ръкопляскания от ГЕРБ), на прост български език – за едно въведение към нещо, което искаш да направиш като следващо престъпление на своето управление.
Аз зная, че го правите, защото искате „да измиете срама от челото” за това, че искате да направите поредната реформа в администрацията и да изведете маса народ на улицата, който ще Ви го върне тъпкано.
Искам да задам конкретни въпроси на хората, които дори използват термин със задна дата, като „партизиране”. Ако поискам обяснение какво значи този термин и в кои години той се употребяваше, не зная дали дефиницията би ми прозвучала добре от тази трибуна. Да говориш на ясен български език е живо предизвикателство за някои хора в тази зала. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
Но аз искам да питам: господин Ерменков – с най-добри чувства, Вие знаете ли и участвате ли в назначения на тайни общества? (Ръкопляскания, смях и реплики от ГЕРБ.)
Искам да питам – освен желанието Ви да върнете хаоса в държавата, без да имате поглед за това, което се случва на улицата, без да адмирирате онези чисти морални подбуди – за тях да говорите, които се транспонират от залата на улицата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И последният ми въпрос е: господин Казак, къде работи Вашата съпруга и колко време работи тя? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Докосната ли е от някого и защо не? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Господин Михалевски, а Вашата съпруга дали е репресирана?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Имате ограничение във времето, госпожо Дукова.
Снежана Дукова: Благодаря Ви.
Бъдете умни, защото наистина народът гледа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Това беше втора реплика.
Дали има трета реплика? Няма.
За дуплика има думата господин Таско Ерменков.
Таско Ерменков (КБ): Уважаеми господин председател, колеги, по реда на отправените реплики.
Първо, Ивайло Алексиев е доказан професионалист в областта на енергийната ефективност и в момента не е... (Реплики от ГЕРБ.)
Момент, може ли да се доизкажа? Аз не съм Ви прекъсвал.
...на нито една от позициите, които е заемал в активна дейност и не е в конфликт на интереси. Можете да проверите това нещо като отговор.
А по повод партизанщината – попитайте адмирал Манушев, чийто зет е: дали това е начин на партизанщина и не е ли в полза на ГЕРБ? Това е едното нещо. (Реплика от ГЕРБ.)
Да Ви го кажа, ако не го знаете – Ивайло Алексиев е зет на адмирал Манушев, съпруг на сестра му. (Оживление в ГЕРБ.) Това – между другото, за да не говорим за партизанщина.
Колкото до това дали членувам в тайни общества – след като някой знае, че членувам в някакви общества, те не са тайни – първото. Иначе нямаше как да знае.
Второто, което искам да заявя от тази трибуна – не членувам в никакви общества, които не са законно регистрирани – по законите на Република България! (Възгласи, смях и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Бисеров: Продължаваме с изказвания.
Има ли желаещи да вземат думата?
Цвета Караянчева – заповядайте.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Днес обсъждаме създаването на една Временна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация. Бога ми, толкова съм щастлива, защото това е Вашата комисия за изминалите пет месеца и ние трябва там да разгледаме нещата – тя много ще Ви пасне.
С идването си на власт БСП и неговият търговски партньор ДПС вкара една фразеология за червена метла и за Калинки – разчистване на Калинки в държавната администрация. Знайни и незнайни кадровици по места се втурнаха да отстрелват директори на държавни служби, без да се съобразяват дали тези хора имат професионални качества, дали са в кариерата от дълго време, дали могат и работят за благото на държавата! За тях единственото условие беше, че те са назначени по времето на ГЕРБ, че са работили по времето на ГЕРБ и не са искали да им изпълняват политическите поръчки – точно на тези партии, които говорят за партизиране.
Сега ще Ви разкажа какво значи „партизиране”.
Но още малко уводни думи. Броени дни след встъпването на кабинета Орешарски всички тези директори в цялата страна започнаха да получават телефонни обаждания – груб психологически тормоз по телефона: „Кога ще си подадете оставката? Какво правите? Ние ще Ви предложим еди-какво си! Ние ще Ви уволним дисциплинарно!”.
Така не се играе с човешки съдби, колеги, защото тези хора не са бактерии, които Вие да унищожите! И Вие да разделяте държавната баница и в държавните служби!
Неслучайно злополучният Ви опит за назначение на Делян Пеевски в ДАНС се превърна в нарицателен пример за превръщане на държавата в патерица на олигархията! И като се почнаха глупостите, та не спряха!
Искам да Ви върна в тези четири-пет месеца назад, за да Ви покажа, че за четирите, петте месеца, през които сте на власт, направихте толкова простотии, че ние не можем да Ви стигнем още 10 години! (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
Несъстоялият се министър на инвестиционното проектиране арх. Калин Тихолов.
Служителят на силовата групировка СИК Иван Иванов, който прекара няколко часа като заместник-министър в МВР.
Екзотичният специалист по кинезитерапия с възходяща кариера в ДПС, бивш лидер на младежкото ДПС Джейхан Ибрямов!
Временният шеф на Митниците Николай Попов, който се оказа без допуск до класифицирана информация.
Освирканите от протестиращите областни управители на София, Пловдив, Благоевград!
Какво да кажем за Емил Иванов – областният управител на София област?
Пресният шеф на Държавната агенция „Архиви” Иван Комитски с респектираща биография в Държавна сигурност!
Ами спортната министърка? (Смях от ГЕРБ.) Професор по синтаксис, но водеща в спортните мероприятия!
Директорът на Агенцията по рибарство и аквакултури Майдън Сакаджиев, който е завършил Библиотекарския! (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
Бившият депутат от ДПС и бивш началник на канцеларията на Ахмед Доган Юджел Атилла бе назначен за шеф на борда на директорите на Държавното предприятие „Ръководство въздушно движение”.
Бившият главен редактор на вестник „Дума” – бивш депутат от БСП, Ивелин Николов вече е заместник-шеф на Агенцията „Военни клубове и военно почивно дело”! (Реплики от КБ.)
И ако това е тук, което се вижда от всички, да Ви разкажа какво става в областите – по места.
В името на оставането си на власт на всяка цена БСП е готова да преглътне всякакви трохи и всякакви компромиси от ДПС – приема най-различни подаяния, които ДПС й дава като парчета от баклава! (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
В местната преса местни лидери се изживяват с фамозно високомерие и казват кой ще остане на работа, кой няма да остане, как коалицията си е поговорила и е взела компромисно решение, защото някой бил не толкова ГЕРБ-ер, колкото другия! Що за безумие?!
Назначаването на активисти става точно в този момент и аз ще Ви дам фрапиращи случаи!
Директорът на Регионалния инспекторат – Кърджали, е принуден да си подаде оставката – той го направи, и сега за мястото му се гласи общинският председател на БСП – Момчилград, който е пред пенсия, който е агент на Държавна сигурност.
Следващият фрапантен случай, с който искам да сезирам колегите от Движението за права и свободи и ще подам и сигнал до министър Адемов, е случаят за Инспекцията по труда в град Кърджали. След четири месеца обаждания по телефона на шефа на Регионалния инспекторат в Кърджали – човек от кариерата, човек с много дълго CV, работил в държавната администрация, много наясно с проблемите, след като е израствал в йерархията десет години и от старши главен инспектор е бил три години директор в Инспекцията по труда, изведнъж преди няколко месеца в местната преса излиза информация, че общинският младежки лидер на ДПС – няма да му казвам името, колегите го знаят, ще оглави тази инспекция. След един месец господин Стратиев, който беше шефът на Инспекцията по труда, е привикан, с психологически натиск и вече е подал оставка.
В същия ден, след два дни се прави конкурс, за който съответно се правят изискванията за тази длъжност – пет години в областта или в други области, свързани с функциите на отдела, или придобит втори младши ранг. Само че господинът, който е номиниран, който е подал документи и е класиран, за да бъде наистина в конкурса – той единствен е подал документи... Господин Юмер Юсеин, не мога да не го кажа. (Смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Няма да иска лично обяснение, не е в залата.
Цвета Караянчева: Та той има следния трудов стаж: продавач консултант, кантарджия (смях от ГЕРБ), стажант кредитиране на малки фирми, специалист кредитиране, специалист по банкиране на дребно, ръководител офис на банка. Ръководството му е в рамките на година и шест месеца. (Реплики от ДПС.) Ето къде е – на 25-и той вече е единствен допуснат на конкурса.
Много ми е интересно, понеже темата, която трябва да разработи, е „Приоритети в управлението на дейността на дирекция „Инспекция по труда”, този човек, който никога не е работил в Инспекцията по труда, направете си Вие сметка какъв анализ ще направи и, пази Боже, той да Ви е началник. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Другото обаче, което е още по-интересно, е, че същият този господин придобива дялове във фирма за трудова медицина (възгласи: „А-а-а!“ от ГЕРБ), което е крещящ конфликт на интереси.
Всичките тези документи ще ги предоставя на министър Адемов, за да можем да предотвратим този крещящ конфликт на интереси, който е заложен точно в това назначение.
Последният пример, който искам да Ви дам, е за виден функционер на дамското БСП в Кърджали (смях от ГЕРБ), която е педагог по образование, но още в първите дни на идването на власт на тази коалиция беше назначена в Борда на директорите на болницата с една нелоша заплата от над 1400 лв.
Това, колеги, се нарича грубо партизиране, а не това, което ми говорите тука ала-бала. (Смях от ДПС.) Излизате и ми говорите за някакви хора, които имали не знам си каква квалификация. Кажете ми колко партийни членове са назначени на висши длъжности в нашето управление? Аз Ви дадох три примера, но моите колеги, които ще продължат оттук нататък, ще Ви разкажат още много потресаващи неща, свършени в тези четири месеца.
Ако нашите назначения са били „Калинки”, кажете ми: какво правят министър Таня Андреева и министър Терзиева във Вашето управление? Те са министри, а са наши кадри. Така ли искате да кажете – че те са „Калинки”? Какво правят тези „Калинки” във Вашето министерство? (Реплики „Браво!“, тропане по банките и ръкопляскания от ГЕРБ.)
И накрая искам да Ви кажа, ние искаме комисията да удължи срока си и да обхване периода до месец октомври 2013 г. (Реплики „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, госпожо Караянчева.
Реплика – господин Ципов.
Заповядайте, господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Караянчева, не сте права (шум и реплики от ГЕРБ) – не става дума за грубо паратизиране, а става дума за много рафинирано паразитиране. (Силен шум и реплики „Браво!“, ръкопляскания от ГЕРБ.) А защо е така, уважаеми колеги?
Ще дам един пример – в първата седмица на сформирането на този кабинет един заместник-министър в силово ведомство привиква всички директори на дирекции и им заявява следното: „Уважаеми господа, пригответе си по 50 хил. лв., за да останете, защото отвънка чакат на опашка хора, които ще дадат 100 хил. лв., за да заемат Вашите позиции.” (Силен шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кой? Кой?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Ципов.
Господин Милко Багдасаров. (Възгласи: „Оставка! Оставка!” и тропане по банките от ГЕРБ.)
Изчакайте малко. Господин Багдасаров, извадете си картата. Да се успокои залата и тогава ще започнем.
Имате думата, господин Багдасаров.
Милко Багдасаров (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, позволете ми да се обърна към госпожа Караянчева.
Госпожо Караянчева, аз уважавам комсомолския плам и жар, с който говорите. Казвал съм го нееднократно и в Кърджали.
Вие дадохте три случая, и аз ще дам три случая. Те са: Дамян Гетев – директор на Психоболницата в Кърджали, Тодор Димитров – началник на Пречиствателната станция, Васил Колячев – полицейски служител. Това са хора, които страшно обичаха работата си и вече не са между живите. Когато говорите за такива работи, трябва да имате и морал, защото причината за много от нещата, които се случват в Кърджали, знаете, се дължат на Вашето кадруване – от директори на изнесени регионални държавни структури до чистачката. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Обръщам се към ръководството на ГЕРБ – тя не е човекът, който трябва да говори за кадруването от името на Вашата партия. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Багдасаров.
Госпожо Атанасова, заповядайте. (Силен шум и реплики.)
Господин Добрев, по-бързичко ако бяхте реагирали, Вие щяхте да направите реплика.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Караянчева, не бяхте достатъчно изчерпателна в изброяването. Да, наистина ще има колеги, които след Вас ще продължат този списък.
По отношение на госпожа Андреева Ви правя реплика. Не съм съгласна, че госпожа Андреева има нещо общо с ГЕРБ. Даже смятам, че тази жена, ако не катарзис, преживява политическа метаморфоза. Госпожа Андреева е била член на СДС, била е член на „Гергьовден“. Не съм чула да членува в ГЕРБ, госпожо Караянчева, но пък БСП я припознаха като прекрасен кадър за здравен министър. Неслучайно на четвъртия месец от управлението й хората вече са по улицата (ръкопляскания от ГЕРБ) и искат нейната оставка.
А между другото, ако трябва да продължим този списък, не можем да не зададем един въпрос: кой предложи едно лице? И е време да се отговори. (Силен шум и реплики „Кой? Кой?” от ГЕРБ.)
Ако трябва, да зададем още един въпрос, госпожо Караянчева. Как е възможно преди четири години да имаме министър-председател без нито един ден трудов стаж? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
За дуплика – госпожа Караянчева.
И следващите за изказвания да се готвят, има настроение в залата.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): В допълнение на госпожа Атанасова искам само да кажа каква е била темата на дисертацията на господин Станишев. (Шум и смях от ГЕРБ.) Тя е била „Ролята на униформата за бойния дух на военнослужещите в Червената армия“. (Силен шум, реплики, смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Комсомолският плам, колега от Кърджали, в мен е емоционален плам. Комсомолец можете да бъдете Вие. Това че каузата Кърджали е моя първа кауза, това че в никакъв случай няма да я предам нито за депутатско място, нито за каквото и да е друго място, защото хората на честта трябва да знаят къде да спрат – не власт на всяка цена, не депутатско място на всяка цена. (Силен шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото няма как да бъдеш коректен към своите избиратели (реплики от ДПС), когато вдигаш телефона на лидера на ДПС в област Кърджали и го питаш какво да правиш. Толкова за Вас.
Относно господин Дамян Гетев, господин Тодор Димитров, господин Васил Колячев. Лека им пръст, починали хора – по-добре само добро, или нищо.
Нямате право – но това е Ваш патент – да говорите по този начин за хора, които ги няма вече сред нас!
И още повече, искам да Ви кажа, че това, което се случва, няма да Ви донесе добри позитиви. Вие не ходите там, където трябва. Вие целите едни социологически агенции, които Ви надуват рейтинга като балон.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Мисля, че прокуратурата ще идва скоро при Вас.
Цвета Караянчева: Но ако слезете там, където мислят хората, където чувстват хората и където искат промяна, въобще няма да Ви стане хубаво, защото ще видите лице в лице това, което хората мислят за Вас. А то никак не е розово. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Йордан Цонев (ДПС, от място): Прокуратурата ще идва в тази групичка!
МУСТАФА КАРАДАЙЬ (ДПС, от място): Бирата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, госпожо Караянчева.
Това беше дуплика.
Има ли други желаещи за изказване по Проекта за решение?
Заповядайте, уважаеми господин Гуцанов.
Борислав Гуцанов (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, какво Ви става?! Може ли в залата да се задават подобни въпроси?! Може ли да се коментират?! Аз се радвам, че преди малко госпожа Караянчева каза: „Не на Вас, на всяка цена”.
Кой си играе със съдбите на хората?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: БСП, БСП.
Борислав Гуцанов: Кой влизаше по къщите и организираше акции?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кой? Кой?
Борислав Гуцанов: Кой направи така, че държавата да е в окаяно състояние?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кой? Кой?
Борислав Гуцанов: Искам да Ви попитам: нямате ли поне малко срам от това, което се случи? (Шум и възгласи в ГЕРБ. Народният представител Йордан Цонев отива пред блока на ГЕРБ. Пререкания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви, тишина в залата, уважаеми народни представители! Седнете си по местата!
Борислав Гуцанов: Искам да Ви попитам: ние или сме Народно събрание, което иска да реши проблемите на държавата, иска да стабилизира икономиката, иска държавата да тръгне напред, или ще правим подобни циркаджийски изпълнения?!
Някой се притеснява от това, че ще има комисия, която да провери какви са били назначенията. Имате ли притеснения? (Възгласи от ГЕРБ: „Не, не, не!”.)
Щом всичко е наред, какъв е проблемът?
Нека да се направи тази комисия и да се види били ли са кадровите назначения причина за сриването на икономиката на държавата, били ли са причина кадровите назначения за полицейщината, която бе наложена в държавата?
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Кой? Кой?
Борислав Гуцанов: Били ли са кадровите решения причина да се чудим по какъв начин да осигурим минимално по-добър начин на живот на хората? От това ли се притеснявате?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не, не се притесняваме!
Борислав Гуцанов: Щом не се притеснявате, защо се правят тези панаири?! (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
А не беше ли по-важно да се приеме следващият закон? А не беше ли по-важно да коментираме бюджета? А не беше ли по-важно да стане следващото нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: И това ще стане.
Борислав Гуцанов: Уважаеми колеги, аз предлагам да се направи тази комисия, да се направи проверка и ако Вие сте прави, излезте пред обществото и кажете: „Нямаше основание от това, което се обсъжда в момента”. (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не викайте! Имате право на реплика. Можете да изразите несъгласие.
Борислав Гуцанов: Но с това притеснение Вие показвате, че има какво да криете. Да, така е, защото положението на държавата е такова именно от назначенията, които Вие направихте! Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Гуцанов.
Има ли реплики?
Заповядайте за първа реплика, госпожо Караминова.
Гинче Караминова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „Кой си играе със съдбите на хората?” Това ме провокира, за да направя репликата.
Аз съм народен представител от Пазарджишка област. Там е избран за народен представител и господин Пеевски. Знаете ли какво се говори в Пазарджик? „Всички ще ги изчистя до крак.”
МУСТАФА КАРАДАЙЬ (ДПС, от място): Къде, на селската чешма ли?
Гинче Караминова: Преди изборите господин Местан каза, че ще измете един милион и сто хиляди българи, които са гласували за ГЕРБ. И чистката в Пазарджик вече е факт.
МУСТАФА КАРАДАЙЬ (ДПС, от място): Къде и кога го каза? Няма да лъжете!
Гинче Караминова: Бюрото по заетостта – пиарката на ДПС. Не лъжем. Всичко са факти! Агенция за храните – патоанатом на БСП; Областна агенция „Земеделие” – адвокат от БСП и така нататък. Единственият оцелял е Регионалният инспекторат по образование, началникът, който ползва отпуск за гледане на дете. В момента, в който се върне, за това, че крушката в коридора е изгоряла, той ще бъде сменен.
Така че при Вас няма демократизъм, демокрация. При Вас има страх. Вие сте свикнали да управлявате със страх. Идете да видите селата над Велинград, които гласуваха за ГЕРБ.
МУСТАФА КАРАДАЙЬ (ДПС, от място): Браво, бе! (Ръкопляскания от ДПС.)
Гинче Караминова: Но вече хората не ги е страх и ще продължат да излизат на улиците. Ще продължат да говорят истината и да се изправят срещу нея! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: И аз Ви благодаря, госпожо Караминова.
Втора реплика – госпожа Атанасова.
РЕПЛИКИ ОТ АТАКА: Кой? Кой? Кой?
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Гуцанов, няма да говоря за човешките съдби, защото колегите преди мен го направиха. Само ще Ви обърна внимание на следното. Проектът за решение, който в момента обсъждаме, е с вносители от Вашата парламентарна група и от ДПС. Ясно е, че Вие нямате никаква комуникация помежду си, както не се бяхте разбрали за това кой ще гласува за Пеевски, кой ще гласува за мораториума за земята.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кой? Кой? Кой?
Десислава Атанасова: Така и днес не сте разбрали, че тази точка е по Ваше искане.
Принципно ние сме „за”, дори предлагаме срокът на тази Анкетна комисия да бъде удължен, защото нали чухте, че има още какво да разследва тя?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, госпожо Атанасова.
Трета реплика – господин Александър Ненков.
Александър Ненков (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Господин Гуцанов, бих се съгласил с Вас, само че Вие малко си противоречите. Да, напълно съм съгласен с Вас, че има много по-важни задачи, които Народното събрание трябва да разглежда – решения и законопроекти, отколкото този, бих го определил като евтин пиар. Защото, както каза и госпожа Атанасова, Вие сте вносители на този Проект за решение за създаването на тази комисия. Ние няма за какво да се притесняваме. Затова предлагаме да бъде удължен срокът до днешно време.
Разберете, хората ни гледат. В момента с толкова евтини пиар акции няма по никакъв начин да върнем доверието на гражданите. Да, можем да си говорим до утре кой, какво, къде бил назначаван и така нататък, но бъдете сигурни – границата е много тънка. Затова гражданите повече не ни обръщат изобщо никакво внимание. С тези евтини номера, с този евтин пиар никога няма да вдигнем авторитета на Парламента повече от нула! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Ненков.
Заповядайте за дуплика, господин Гуцанов.
Борислав Гуцанов (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Пиарът не е евтин. Скъпите пиари бяха при Вас. Но тук не говорим за пиар. Тук говорим за нещо, което е много по-важно – че трябва да стане ясно защо държавата в момента е на този хал. И ако искаме да тръгнем напред, не може да не се види защо са се случили поредица от неудачи и защо икономиката е в това състояние, в което се намира в момента, защо няма държавност и кой носи отговорност за това!
И ако наистина Вие не се притеснявате, нямаше защо в продължение на повече от един час да водите цялата тази дискусия. Така че нека комисията да си свърши работата и да даде отговор на многото въпроси, които, сигурен съм, че хората искат да чуят.
Не влизам в подробности – какво се е правило по Ваше време, какви заплахи се вършеха и какво се случваше във всяка една сфера. Нека тази комисия да си свърши работата и да докладва пред Народното събрание. Това е правовата държава и това е смисълът на работата на един Парламент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Гуцанов.
За изказване има думата господин Четин Казак.
Заповядайте, уважаеми господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понеже тук забелязахме особена активност у някои народни представители, които явно имат гузна съвест и си спомнят какво са вършили четири години (реплики и възгласи от ГЕРБ), искам да Ви дам няколко примера.
Знам, че колегата Цветомир Михов ще излезе с насрещен един-единствен пример, но това няма да ми попречи да дам картина на тоталната политика на партизирано кадруване, която се провеждаше четири години по време на управлението на ГЕРБ, когато Партия ГЕРБ беше се сляла с държавата. Всичко беше на ГЕРБ, всеки един кадър – от директор, от министър до чистачка и портиер, беше назначаван със санкцията, одобрението или предложението на кадрите на ГЕРБ.
Протокол: „Днес, 19 декември 2011 г., в град Плевен се проведе заседание на общинското ръководство на Политическа партия ГЕРБ – Плевен.
На заседанието присъстват: д-р Радан Георгиев – общински ръководите на Партия ГЕРБ – Плевен; общинският секретар на Плевен, член на Общинското ръководство” – няма да изброявам имената.
“Председателят на събранието предложи следния дневен ред:
1. Предложение за директор на Дома за медико-социални грижи в Плевен.
На вниманието на общинското ръководство беше предложено за обсъждане и одобрение кандидатурата на д-р Десислава Георгиева Коцева.
След обсъждане на предложената кандидатура общинското ръководство на Политическа партия ГЕРБ – Плевен реши:
Предлага за директор на Дома за медико-социални грижи за деца в Плевен да бъде назначена д-р Десислава Георгиева Коцева.”
Следват подписите на всички участници в събранието.
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Кой? Кой?
Четин Казак: Кой? (Реплики от ДПС: „Кой? Кой?”) Ето го трудовия договор (показва документа).
Трудов договор – Министерството на здравеопазването, госпожо Атанасова.
„Днес, 3 май 2012 г. се сключи настоящият трудов договор между Министерството на здравеопазването, представлявано от Десислава Атанасова – министър, наричана в договора за краткост „Работодател” и д-р Десислава Георгиева Коцева, наричана в договора „Служител”.” Ето го трудовия договор. (Показва документ.)
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Ама това вярно ли е?! Не може да бъде.
Четин Казак: Предложение. Политическа партия ГЕРБ – Смолян, към Министерство на здравеопазването.
„За директор на Център за спешна медицинска помощ в Смолян предлагаме д-р Венелин Митков Денев”.
Предложение от Николай Миленов – народен представител и областен ръководител на Политическа партия ГЕРБ в Смолян и Даниела Дариткова – народен представител и областен ръководител на „Жени – ГЕРБ”, Смолян.” Да! (Реплики и възгласи от ДПС: „Кой? Кой? Кой?”)
Трудов договор: „От 21 април 2011 г. между Министерството на здравеопазването, представлявано от д-р Стефан Константинов, наричан за краткост „Работодател”, от една страна, и д-р Венелин Митков Денев, наричан в договора „Служител”.
Назначава се за директор на Центъра за спешна медицинска помощ – град Смолян”. Ето го трудовия договор. (Показва документа.)
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Не ги е срам!
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Не се обаждай там!
Четин Казак: Протокол на Общинското ръководство на Политическа партия ГЕРБ в община Добрич:
„Днес, 23 декември 2010 г., в офиса на Политическа партия ГЕРБ се проведе заседание на общинското ръководство на Политическа партия ГЕРБ – град Добрич.
На събранието присъстваха общинският координатор, председател на Общинския съвет в град Добрич.
Отсъстващ Ваня Добрева – народен представител.
Точка първа от дневния ред: за директор на Териториална агенция по храните – Добрич, беше предложена кандидатурата на Розалина Стефанова Ангелова.
По точка втора от дневния ред: за директор на Регионална здравна инспекция – Добрич, беше предложена кандидатурата на Александър Йорданов Щерев.”
Алиосман Имамов (ДПС, от място): Кажи как завършва протокола.
Четин Казак: $Поради изчерпване на дневния ред председателят Мартинов закри заседанието”.
Подписи на всички участници в събранието на общинското ръководство, след което е назначена.
„До Политическа партия ГЕРБ – Хасково.
До господин Божидар Нанев – министър на здравеопазването.
Назначаване на д-р Соня Димитрова Недялкова за директор на Регионален център по здравеопазване, град Хасково:
Уважаеми господин Нанев, с оглед ликвидиране на действащи корупционни практики и с цел привеждане дейността на Регионален център по здравеопазването – град Хасково, в съответствие с действащата законова нормативна база, е необходимо да се извършат кадрови промени. За да стартират тези промени е наложително да бъде сменен директорът на Регионален център по здравеопазване – град Хасково.
След извършен подбор на подходящи за целта кандидатури, областното ръководство на Политическа партия ГЕРБ – Хасково, определи като най-подходяща да заеме длъжността д-р Соня Димитрова Недялкова.
Считаме, че д-р Соня Димитрова Недялкова притежава необходимите качества и професионални умения да заеме длъжността „директор на Регионален център по здравеопазване град Хасково”, предвид на което предлагаме д-р Соня Димитрова Недялкова да бъде назначена за директор на Регионален център по здравеопазване – град Хасково.
Кандидатурата на д-р Соня Димитрова Недялкова е утвърдена единодушно на заседание на областното ръководство на Политическа партия ГЕРБ – Хасково, проведено на 14 декември 2009 г.” (Ръкопляскания от ДПС.)
„Трудов договор. Министерство на здравеопазването, от една страна, представлявано от д-р Божидар Нанев – министър, и от друга – д-р Соня Димитрова Недялкова, наричана в договора „Служител”. Месторабота – Регионален център по здравеопазване –град Хасково, на длъжност „директор”.” Ето го трудовия договор. (Показва документа.)
Има още една папка, уважаеми колеги!
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Я да я видим!
Алиосман Имамов (ДПС, от място): Остави комисията да си свърши работата. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Четин Казак: Така че, за да не отнемам повече от времето, да дам възможност на колегите от ГЕРБ за реплики и да оставим естествено комисията да събере още подобни материали. Искам да се обърна, уважаеми колеги, казах Ви – такова кадруване, каквото Вие извършихте четири години, никой никога не е правил!
Винаги е имало политически назначения. Винаги е имало! Но такава тотална чистка, която Вие направихте, такава тотална подмяна на всички кадри, включително в Кърджали! (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) В Кърджали! И във всички други области.
Народният представител от ГЕРБ в Кърджали се превърна в местния диктатор, в човека, от когото всичко зависеше. Така че точно на Вас не Ви приляга, не Ви приляга сега да леете крокодилски сълзи. Защото до чистачката в детската градина, в яслата в Кърджали бяха подменени кадрите. И това беше навсякъде. В момента когото и да бутнеш, навсякъде когото и да бутнеш, е или член на ГЕРБ, или общински съветник от ГЕРБ, или някой приближен на някого от ГЕРБ. (Силен шум, възгласи и реплики от ГЕРБ.) И затова е сега този плач, затова е този вой сега и Ви заливат с оплаквания. Защото когото и да бутнеш са Ваши кадри навсякъде.
Това, което Вие представихте в началото като доказателство, този дълъг списък, бяха едни все политически фигури. Това не бяха държавни служители. Естествено, че политическите фигури са политически назначения.
Аз очаквам от Вас да дадете примери за подобни назначения на държавни служители.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Ще дам пример.
Четин Казак: Знам, Михов! Знам за твоя пример.
Уважаеми колеги, искам не да правим евтин пиар, а да разкрием мащабите, цялостния облик на това, което се правеше по време на Вашето управление.
Да се поучим всички и повече никога да не се повтаря, защото от това страда държавата, от това страда държавната администрация, от това страда възможността на държавата да води политики.
Призовавам Ви вместо да скачате като ужилени, участвайте активно в работата на комисията, която ще бъде създадена. Нека резултатите от нейната работа да ни послужат за урок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Казак.
Има три реплики: госпожа Заякова, господин Спас Панчев и накрая господин Краси Янков.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Дайте и от нашата група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Михов, благодаря ти за съвета. (Смях от КБ и ДПС.)
Заповядайте, госпожо Заякова.
Екатерина Заякова (КБ): Господин Казак, моята реплика е именно в този смисъл, че е неправилен подходът днес, гласувайки решението, което е предложено, да го превръщаме в поименна проверка на всички засегнати от стила и методите на управление по време на управлението на ГЕРБ. Нашата цел трябва да бъде именно чрез многобройните, стотици, може би и хиляди примери на такива уволнения и назначения, да извадим изводите как е използвана държавната машина, как са използвани всички, даже и с промяна на законови разпоредби, начините, за да бъдат подменени тотално кадрите по време на управлението на ГЕРБ с техни кадри. Ще дам за пример начина, по който един път, втори път, трети път бяха уволнени в Агенция „Митници” действащи митнически инспектори – държавни служители. След като съдът ги възстановяваше на работа поради незаконосъобразност на уволнението, най-накрая, естествено, достигайки до най-високо ниво, се стигна до промяна на Единния класификатор, който измисли, че митническите инспектори трябва да бъдат всички с висше образование, макар било то и за музикант, свирещ на флейта. Важното е да има диплома и по този начин бяха изхвърлени всички работещи 25-30 години като митнически инспектори.
Защо? Защото те знаеха какво се прави, знаеха как се прави и не бяха удобни на управляващите за целите, за които им служеше митницата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Заякова.
Думата има господин Спас Панчев, след това Красимир Янков.
Снежана Дукова (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ще има и лично обяснение – госпожа Дариткова, госпожа Атанасова.
Госпожо Караянчева, и Вас ли Ви уважиха? (Смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Заповядайте, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Възползвам се от присъствието на министъра на финансите и искам да направя реплика на господин Четин Казак. Той спомена за тотални промени. Искам да обсъдим термина „тотални” – дали в случая има право. Комисията по хазарта имаше 51 служители, 51 държавни служители. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Извинявайте, може ли да позволите на министъра да чуе изказването ми?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви!
Спас Панчев: От 51 служители в Комисията по хазарта бяха уволнени и сменени 48. Все пак две счетоводителки и един шофьор останаха, така че за тотално не знам дали можем да говорим. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Четиридесет и осем души бяха сменени. Четиридесет и осем души, за които нямаше конкурси, нямаше назначения в съответствие с изискванията на българския Кодекс. Затова Ви моля и Вас, господин министър, да проверите в комисията как се е работило, а Вие, господин Казак, да знаете, че може да е отчасти тотална, но все пак трима души са останали да работят в комисията. Благодаря Ви.
Алиосман Имамов (ДПС, от място): Някой трябва да върши работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Панчев.
Господин Красимир Янков има думата за трета реплика.
Красимир Янков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, използвам възможността да направя реплика, понеже Вие избирателно изнесохте факти и казахте, че има и друга папка. Използвам възможността да Ви призова тези факти да бъдат предоставени на българската общественост чрез медиите, защото смятам за необходимо българските граждани да знаят, че кадруване в България може да се прави и през партийни централи, през областни централи, които най-вероятно правят конкурси, провеждат събеседване, защото това, което казахте, звучеше изключително категорично. Звучеше във фактология да бъде назначен.
Убеден съм, че голяма част от тези назначения, които Вие предоставихте като фактология, са били по метода – първо, временно изпълняващ длъжността, след това проведен конкурс и спечелил – същият, който е предложен от Политическа партия ГЕРБ. Благодаря Ви, че Вие дадохте възможност да стане ясно – колеги, не се страхувайте от тази анкетна комисия! Истината ще Ви освободи!
Нека да дадем възможност на българската общественост да си припомни, че е имало период, който е в миналото и кадруването е било по модела „каквото обядва, това изповядва”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Янков.
Думата има господин Казак за дуплика.
Снежана Дукова (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Веднага Ви я давам, сега Ви виждам. (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
Правили сте го твърде плахо, госпожо Дукова. Ще Ви дам думата след господин Казак по начина на водене. След това има четири лични обяснения.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми колеги, благодаря за на правените реплики! Казах Ви, че това е само една малка извадка от документите, които се пазят в архивите на министерствата и ведомствата и които разкриват тъжната картина на тоталното сливане между партия и държава по време на четиригодишното безметежно управление на Политическа партия ГЕРБ. Върхът, венецът на това сливане между партия и държава ни дава примерът с кадровото предложение на Политическа партия ГЕРБ – Плевен, до административния секретар на Политическа партия ГЕРБ господин Паунов: „За директор на Дома за медикосоциални грижи предлагаме Десислава Георгиева Коцева – Събева. С уважение: областен управител и областен координатор Иван Новкиришки.” И печат на Политическа партия ГЕРБ – мокрият печат, сложен върху наименованието „областен управител”.
Уважаеми колеги, за четири години възстановихте с пълна сила отменения през 1990 г. чл. 1 от Конституцията!
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Чий печат?! Печат на партията върху печат на областен управител?!
Четин Казак: Държавата и партията беше едно и каквото каже партията, това правеше държавата. Дотам я докарахте, уважаеми колеги, нашата държава!
Алиосман Имамов (ДПС, от място): Това и през комунизма го нямаше!
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Не Ви ли е срам, бе?
Четин Казак: Дотам! Цялата власт узурпирахте четири години и сега изведнъж за шест месеца някой друг Ви е виновен! Някой друг е виновен за това, че Здравната каса е ошушкана, някой друг е виновен за това, че няма пари, че някой открадна милиард и половина!
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Кой, кой, кой?
Четин Казак: Кой?
И накрая искам пак да повторя въпроса: за четири години ние не получихме отговор на въпроса кой в крайна сметка предложи Калина Илиева за шеф на Фонд „Земеделие”. Никой не си призна!
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Кой назначи Пеевски?
Четин Казак: Никой не си призна! Кой предложи Калина Илиева? Кой я назначи?
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Кой назначи Пеевски?
Четин Казак: Кой предложи трима министри на здравеопазването? (Шум и реплики.) Кой?
Така че, уважаеми колеги, крайно време е на тези въпроси да се получи отговор. Мисля, че тази комисия ще допринесе за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Казак.
Заповядайте, госпожо Дукова, по начина на водене.
След това лични обяснения от госпожа Дариткова, госпожа Атанасова, госпожа Караянчева и господин Михов. След това господин Чуколов е заявил желание за изказване, но и министърът поиска също.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Изненадана и огорчена съм от това, че днес в залата Вие не само, че не чувате, но и не виждате, защото 15 минути искам процедура. Вие се разсейвате в залата и давате думата по Ваше усмотрение – на който и както. Все пак не трябва да забравяте, че сте пръв сред равни и правилникът дава всички основания да слушате преди всичко колегите, които се изказват от тази трибуна. Ще кажа, че е недопустимо народен представител от тази трибуна да говори, че в залата има вой, да бърка парламентарната зала с дивата гора, вероятно, откъдето идва, първо. (Смях.)
Второ, когато се поставят документи, да не се бърка пленарната зала със съдебната зала, защото там има документи, които носят личен характер и това е изключително недопустимо.
Трето, когато аргументите надхвърлят конкретиката, която се представя тук, трябва да онемеете, уважаеми колеги, или вкупом заедно да се прегърнете и да отлетите, защото няма друг изход от това, което Вие творите тук днес.
Накрая, цялата тази конкретика, господин вносителю, онемява пред въпроса, който Вие толкова време, с желанието на народа, не допускате да признаете и да кажете: кой назначи Делян Пеевски?! (Силен шум и реплики. Възгласи от КБ: „Е-е-е!”. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Дукова.
Съчувствам Ви за Вашата изненада и огорчение. По отношение на желанието за онемяване и отлитане, нямам коментар.
Моля Ви, за лични обяснения.
Заповядайте в реда, в който казах. Първо, госпожа Дариткова, след това госпожа Атанасова, след това е госпожа Караянчева и накрая господин Михов.
Четин Казак (ДПС, от място): Караянчева не е спомената. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Вие за изказване ли? (Силен шум. Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Заповядайте, госпожо Дариткова.
Даниела Дариткова-Проданова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз не зная за какви документи, изнесени тук, става въпрос. Обаче предвид обстоятелството – какво е ръководството на ДПС, става въпрос наистина за сила на тази партия в разведка и конспирация.
Аз обаче като народен представител и лекар от Смолянска област (силен шум и реплики), мога да застана с името си зад д-р Велин Денев, който има повече от 30 години трудов стаж и е специалист по вътрешни болести, неврология и има специалност по здравен мениджмънт. (Силен шум и реплики от ДПС.)
Той смени с договор за временно управление д-р Бойка Янева, която е пенсионер. Но ако върнем малко назад тази комисия, искам да попитам: как така доцент Тодор Кумчев, заместник-председател на Комисията по здравеопазване в Четиридесетото Народно събрание, един ден след приключване работата на това събрание стана директор на „Спешна помощ” в Смолян? Кой го назначи тогава и с каква препоръка? Ако наистина тук усещането за безпогрешност и чувството за чиста съвест е обладало всички народни представители, аз професионално ще ги предупредя, че това е признак на ранна склероза. (Шум и реплики.)
Какво правите, уважаеми госпожи и господа социалисти, сривате държавността заради това, че сте подведени от ДПС в момента. (Силен шум и реплики отляво. Възгласи: „Е-е-е!” Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това ще свали рейтинга на Народното събрание под нулата. И ако наистина има такава оценка, ние в момента пред целия български народ, единственото, което правим, е наистина да се излагаме! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, за това признание.
Госпожо Атанасова, заповядайте.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, добре дошъл! Изненадва ни Вашето посещение. Може би вече след окупацията на УНСС, след окупацията на държавата това е най-сигурното място, защото е заградено отвсякъде. (Смях. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Въпреки това ние е приятно, че сте тук.
Уважаеми дами и господа, взех думата за лично обяснение. Господин Казак, в цитираните документи – трудов договор на госпожа Десислава Георгиева, е вярно, че стои моят подпис, защото аз бях министър, когато тя се яви на конкурс. Яви се на конкурс и го спечели. (Възгласи: „Предрешен”.)
Не е предрешен. (Силен шум и реплики.)
Нямаше други кандидати. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не влизайте в разговори със залата.
Десислава Атанасова: Нямаше други кандидати, уважаеми дами и господа, които толкова се вълнувате. Този конкурс се наложи, защото в Дома за медико-социални грижи в град Плевен имаше потресаващи гледки, които едва ли Вие, господин Карадайъ, който обикновено сте на политически конгреси и се биете с хората (ръкопляскания от ГЕРБ), друго не сте виждали. (Реплики от ДПС. Възгласи: „Е-е-е!”)
Господин Казак, аргументът за всички назначения е бил професионализъм, защото много правилно прочетохте, че пред всички тези имена стои титлата „доктор”. Ние не назначавахме хора без липса на автобиография – нито в инвестиционното проектиране, нито на друго място. Все още стои въпросът: кой предложи Пеевски?! (Възгласи: „Кой? Кой? Кой?” Силен шум и реплики.)
Все още стои този въпрос, господин Казак. И когато Вие размахвате тук разни протоколи, моля обяснете на всички – на нас, на цялото общество, на студентите, на хората, които протестират 140 дни: как вземате решенията и кой стои зад тях? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Кой? Кой? Кой?”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря.
Госпожо Караянчева, заповядайте. (Реплика от народния представител Четин Казак.)
Спомената е, проверих.
Господин Добрев – за изказване, обаче преди него е господин Чуколов, но най-напред ще дам думата на министъра и господин Рашидов.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Е-е-е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Михов, кротко, след малко си ти – веднага след госпожа Караянчева. (Смях.)
Заповядайте, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Само да вметна за назначенията на чистачките в детските градини, ами те са общински – седем общини в Кърджали са на ДПС. Направете си сметка как аз, един член на ГЕРБ, ще мога да назначавам в общинските детски градини – било то и чистачки, било то и пазач?!
Искам да кажа нещо друго. Ние ще подкрепим тази комисия и от нищо не ни е страх. Ние сме удовлетворени, че ще има такава комисия, но трябва да бъде удължена до месец октомври 2013 г., и както Ви казах преди малко, за да могат да се разкрият и Вашите назначения, защото Вашите назначения са много по-страшни. Аз Ви казах, че ние не можем да Ви настигнем и 10 години да сме тук. (Силен шум и реплики отляво.)
Ако ДПС от 1991 г. е във властта, и е обсебила абсолютно всички постове и има хора във всяко едно министерство, за тяхно голямо съжаление през 2009 г. ГЕРБ дойде на власт и всичките техни „бръмбари” ги изчисти, защото хора с купени дипломи и по партийни назначения не могат да работят и да дърпат напред страната. Това е голямата болка!
Общинските администрации, колеги, са превърнати в щабове на ДПС. Там общинските служители работят по време на изборите като чисто партийни кадри. Искам да Ви кажа, че възползвайки се от европейските програми, които пак ГЕРБ пусна, се назначават по 300-400 човека в общинските администрации по временна заетост. Това са хора платени от държавата, но вършат работата като кадри на ДПС, защото, който не работи за ДПС в смесените региони няма хляб, никой не му изкупува млякото. Същото нещо продължава. И когато ние бяхме на власт, дадохме възможност на тези хора да дишат. (Силен шум и реплики.)
Сега Вие искате да ги смачкате и да ги направите отново същите безименни герои, които седят скрити някъде там. Не, хората прогледнаха и рано или късно всичко това, което тук си го говорим ще влезе във Вашите глави и ще видите, че това, което Вие си мислите, е било някаква химера. (Възгласи: „Браво!” Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Господин Стойков – по начина на водене, а след това господин Михов.
Йордан Стойков (КБ): Уважаеми господин председател, моля да вземете мерки и техниците в залата да намалят силата на микрофоните, когато говори по-шумно изразяващ се депутат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви много. Моля Ви малко да намалите волумето. (Смях и оживление.)
Това е призив и към народните представители да говорят малко по-далеч от микрофоните. Може да се постигне същият ефект, който се постига с намаляване силата на звука.
Заповядайте, господин Михов.
Цветомир Михов (ГЕРБ): Господин председател, вече ще Ви целувам ръка, когато ми дадете думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Какво ще правите?!
Цветомир Михов: Ръка ще Ви целувам. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря.
Цветомир Михов: Защото явно много трудно може да се вреди човек при Вас. (Шум, смях и оживление.)
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, допреди внасянето на този закон аз имах малко по-различно мнение за Вас специално. Вие осъзнавате ли колко сме жалки в момента всички? Не знам дали някой си дава сметка и много се радвам, че това не се предава пряко по телевизията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Бъдете спокоен, всичко се записва. Ще стигне до гражданите. (Смях и оживление.)
Цветомир Михов: Господин председател, просто ще се сдържа да не кажа нещо обидно спрямо Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Цветомир Михов: Това, което изчетохте, може би много от нас и много от Вас са подписвали подобни протоколи, в което няма нищо лошо. Знаете ли защо? Защото там всеки стои с името си, всеки е предложил, казал, препоръчал, но той се подписва и носи цялата отговорност за човека, който е назначил. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Господин председател, ако още един път някой ме репликира, моля да ми бъде удължено времето. (Смях и оживление.) Моля, въведете ред в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Опитвам се, господин Михов. Опитвам се, трудно е! Продължете спокойно и не влизайте в диалог, това ще Ви спести напрежение.
Цветомир Михов: Това, което исках да Ви обясня, господин Казак, е, че аз искрено Ви съчувствам и съжалявам, защото на Ваше място да представи избора на тази комисия трябваше да е агент Павел. Той не посмя да излезе тук на трибуната, да ги изчете. (Реплики от ДПС.) Всички ние видяхме как Ви донесе папката и Ви накара Вие да ги изчетете, защото няма очи. Знаете ли защо няма очи?! Защото назначи любовницата си за министър! (Смях и оживление.) Защото всеки ден ходи на аудиенция в Бояна да му казват какво да прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Влизате малко в личната сфера.
Цветомир Михов: Затова няма очи. Защото все още няма очи да каже кой предложи и Пеевски, и другите.
Защото няма очи госпожа Манолова да каже защо… (Ораторът говори при изключени микрофони. Реплики от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Михов, знам, че се опитвате… (Реплики.)
Моля Ви тези, които си чухте имената, да не взимате повече лични обяснения, да продължим нататък, защото една опашка от лични обяснения…
Като гледам, има готовност да се работи без почивка, затова предлагам да дадем думата на господин министъра, който я пожела, после господин Чуколов, после господин Рашидов и после господин Добрев.
Желаете ли почивка? Има добро настроение за работа, не желаете. Добре.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР Петър Чобанов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! С интерес следя дискусията, патоса и спекулациите, които се правят с много важни термини като „държавност”. Държавността, за съжаление, се разпада и се разпадаше през тези четири години от партията, която беше на власт и сега продължава да полага неистови усилия този процес да не спира. (Реплики от ГЕРБ.)
Аз ще си позволя да Ви запозная с едно гениално решение в стил административна реформа, в стил кадрова политика в системата на Министерството на финансите. Ще си позволя да Ви изчета едно щатно разписание. Да започнем така: изпълнител- работник по озеленяване, изпълнител-камериер, изпълнител- цветопроизводител, изпълнител-дивечовъд, изпълнител-тракторист, изпълнител-полевъд, изпълнител-лесовъд и за финал, но не по важност, изпълнител-помпиер. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Началник нямат ли тези хора?
МИНИСТЪР Петър Чобанов: Чие е това щатно разписание, дами и господа? Това не е щатното разписание на Министерството на земеделието и храните, това е щатното разписание на Министерството на финансите. Това щатно разписание на Министерството на финансите се появява в резултат на гениалната административна реформа на министър Дянков, който реши да закрие Агенцията за икономически анализи и прогнози, една институция с 18-годишна история, една институция, която беше признат партньор на Европейската комисия, на Международния валутен фонд, на рейтингови агенции, една институция с аналитичен капацитет, една институция, която беше полезна на цялата държава.
Защо я закри? Закри я, за да освободи щат не за друго, а за Ловно стопанство – Кричим. Затова в щатното разписание на Министерството на финансите намираме такива непонятни позиции, които по нищо не подхождат на функциите и дейността на Министерството на финансите.
Иначе, ако се спрем на кадровите решения и начина, по който се назначаваха служители в Министерството на финансите, което знаете колко е важно за стабилността на държавата, за макроикономическата политика, която стабилност, за съжаление, както неведнъж стана въпрос от тази трибуна, трудно можем да възстановим, как се назначаваха служители в Министерството на финансите? За периода на управление на ГЕРБ от общо 355 новоназначения, които са над 50% от числеността на Министерството на финансите, можете ли да направите предположение колко служители са назначени след конкурс? Като процент след конкурс са назначени 13%. Повтарям, от общо 355 служители само 13% са назначени след конкурс. Половината са назначени по заместване, за да може по-късно да бъдат преназначени и да заемат полагащото се място, без да коментираме по каква линия.
Защо е необходимо стопанство Кричим на Министерството на финансите? Там служителите са по трудово правоотношение. Това е още една платформа, която позволява назначения през страничния вход в министерства и ведомства. Както ще стане ясно и от работата на комисията, много често служители по трудово правоотношение по-късно са били назначавани за държавни служители, тоест по служебно правоотношение.
Накрая, но не за финал, тъй като дискусията по този въпрос ще продължи, ще спра вниманието и на друго гениално кадрово решение в системата на Министерството на финансите. Там за пръв път в последните години или може би в цялата история на министерството имахме номинална позиция – началник кабинет. Повтарям, началник кабинет беше номинална позиция, а позицията реално се изпълняваше от приближена на министър Дянков девойка, която дори нямаше необходимото образование в момента, в който започна да изпълнява тази толкова отговорна длъжност. Нямаше необходимото образование, но това не й пречеше да тропа с крак и да крещи на директори с 30 години стаж в Министерството на финансите. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви и аз, господин министър.
Уважаеми народни представители, да вземем ли почивка? Записани са господин Чуколов, господин Вежди Рашидов, господин Кирил Добрев, господин Нунев.
Двадесет минути почивка – до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми народни представители, моля заемете местата си.
Изчаках достатъчно и мисля, че в залата осигурихме достатъчно аудитория за следващия народен представител, който е заявил изказване. (Реплики от Парламентарната група на „Атака”.) Това е народният представител от Политическа партия „Атака”, господин Десислав Чуколов.
Заповядайте, господин Чуколов, за изказване.
Десислав Чуколов (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, от Партия „Атака” винаги сме били за това да има ревизия на всяко едно управление – ревизия във всички области и във всички сфери.
През 2005 г., когато влязохме в Четиридесето Народно събрание, предложихме да се направи ревизия на управлението на НДСВ и на ДПС. Тогава това беше отхвърлено.
През 2009 г. отново предложихме да има ревизия на предходното управление. Тогава, както помните, бе създадена временна комисия, за да провери назначенията, сделките и решенията, които е взело правителството на Сергей Станишев през последната година от мандата си. Тогава председател на тази комисия беше господин Стоян Мавродиев – кадър на ГЕРБ, а всички останали парламентарни групи имаха представители в нея. Какво излезе от тази комисия, представяте си, след като дори малко от Вас си спомнят, че имаше такава комисия?! Нищо не се получи. Но тогава настоявахме да има такава комисия и да направи тези проверки.
След това, когато ГЕРБ падна от власт – в началото на тази година, настоявахме и пред Служебния кабинет да направи ревизия на управлението на ГЕРБ, за да не се замитат следите. Отново това беше отхвърлено от тогавашния служебен премиер Марин Райков.
Сега се изправяме пред същия въпрос да се направи ревизия – „ревизия на назначенията”, така е формулирана комисията, поне на назначенията, които е направило правителството на ГЕРБ, активистите на ГЕРБ.
Защо искането за ревизия на едно управление предизвика такива страсти в пленарната зала? Ето, този въпрос си задавах, докато Ви гледах как спорите, замервате се с факти, с назначения, извършил този или онзи. Защо това предизвиква спор? Трябва да приемем това като нещо много, много нормално. Естествено, ако нямаме от какво да се притесняваме!
След всички спекулации през годините, имам предвид по време на миналия мандат, от „Атака” нямаме един лесничей или един портиер, който да е назначен. Но настояваме да има ревизия на тези назначения.
Според нас от „Атака”, когато се е правила тази Конституция, по която в момента се управлява държавата ни, там просто трябваше да бъде записано като норма, че всяко едно управление, което идва на власт, прави ревизия на предходното управление и изнася резултатите пред българската общественост. Какво по-нормално нещо от това? Това е прозрачност, това е честност пред българския народ.
Не трябва да бягаме от подобни стъпки, колеги! Трябва да работим в посока на всеки български гражданин да му ясно кои са хората, които го управляват.
Статутът на държавния служител така е регулиран в законите, че той е доста неприкосновен. Според нас от „Атака” трябва да има регистър на държавните служители, който да бъде публично достъпен – всеки български данъкоплатец да вижда кой е поставен на съответното място, кой го управлява, кога и от кого е назначен, с каква квалификация. Какво по-нормално от това?
Ние ще подкрепим създаването на тази комисия. Повтарям, ще подкрепим създаването на тази комисия, защото това е нужно – българският избирател, българският гражданин да бъде информиран. Не трябва да крием нищо от него.
Може би трябваше да скрием всички тези циркове, които бяха в пленарната зала преди почивката. Представям си какво щеше да бъде, ако камерите на Националната ни телевизия бяха включени?! Всъщност информацията, която изнасяте сега, трябваше да бъде разгледана в комисията и когато се обсъжда докладът й – да, нека изнесем тези факти.
Достатъчно информирани сте, от сега управляващите и от бившите управляващи, знаете кой-къде е сменен. Няма какво да крием, че това са кадри, които са назначавани от съответните областни и общински партийни ръководства. Така е! Не е тайна за никого, нали?
Когато кмет спечели изборите на общинско ниво, има мнозинство в общинския съвет и всички сладки общински местенца се попълват със съответните кадри на съответната партия, които след това работят за тази същата партия и когато дойдат местни, президентски, евро и национални избори, работят, за да спечелят съответните кандидати на партията. Така е, нали? Всеки от Вас знае, че е така.
Когато партията управлява държавата, има правителство, естествено на държавните служби, на държавните постове назначава свои хора, които след това назначават хора надолу, които съответно пак работят за това – да се прослави името на тази партия. Така да го кажем, да се прославя това име и като дойдат избори, пак тези хора да убеждават, да хукнат по предприятия – общински и държавни, каквото е останало неопоскано из България, и да убеждават хората, които са под тях: „Гласуваш за този, иначе ти се случва нещо лошо!” Това как се нарича, колеги? Юристите в тази зала знаете, това се нарича „търговия с влияние”.
Аз се надявам, когато тази комисия извърши своята проверка, изготви своя доклад, след това копие от него да отиде и до Главна прокуратура. Не може да си позволяваме повече това да се случва в България! Когато има такъв механизъм – да, не е в Конституцията и не е в законите, но когато се приеме като морална норма, всяко управление в началото да прави ревизия на предходното, тогава да видим това управление дали ще си позволи да прави такива безобразия? Силно се съмнявам! Освен ако не е с надеждата, че ще управлява два мандата, каквито бегли надежди имаше от ГЕРБ.
Уважаеми колеги, нека покажем с това решение, че Българският парламент не е институция, в която отляво и отдясно се замерят с факти, прави се бъркотия в тази зала с леко комични моменти, нека покажем, че сме хора на мястото си, да създадем тази комисия, всяка парламентарна група да предложи свои представители, да се изготви доклад и тогава той да бъде оповестен по подходящия начин. По подходящия начин! А не така, на едно заседание, да бъде изчетен и след това да приключат нещата.
Нека говорим за публичен дебат! Нали много се иска да има публични дебати в българското общество по различни теми, които касаят гражданите? Каква по-важна тема от тази, например?
Ето, тези неща трябва да ни водят, когато обсъждаме създаването на тази комисия. Аз си мислех, че това ще е като поредното протоколно решение, което минава през залата, все едно някаква ратификация правим.
Някой ли има нещо против, пак питам, създаването на тази комисия? Никой няма, който да е против!
Тук Ви уверявам, че както през 2005 г. сме искали ревизия на всяко едно управление, така ще искаме следващото управление да направи ревизия на предходното. Ревизия трябва да бъде правена и за вземането на решения, ако разширим малко кръгозора си.
Нека се замислим, президентът Плевнелиев просто да беше направил едно обобщение, когато встъпи в длъжност – какво направи предишният президент. Всеки един, когато дойде на нов пост, трябва да направи това, и то не с политическа цел, за да извлече политически дивиденти, както за съжаление се случи през 2009 г. Тогава нямаше извадени никакви конкретни факти, дадени на прокуратурата. Тогава това беше направено с цел да се използва като PR-инструмент, за да се казва колко лоши са били предишните, и четири години да се оправдаваш с тях.
Комисията, която сега ще създадем, не трябва да бъде използвана за политически цели, а за това България да я управляват по-добри хора. Това имах да Ви кажа. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, уважаеми господин Чуколов.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да направят реплики към това изказване? Няма.
Господин Рашидов, Вие сте заявили изказване.
Господин Вежди Рашидов – за изказване.
Вежди Рашидов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нямах намерения да се изказвам, но онова, което ме накара да стана и да кажа няколко думи, ще бъда много кратък, е това, че днес се води доста срамен дебат – замеряне с кал, от което кални ще излезем всички ние от тази зала.
Ще си позволя няколко думи. Бях министър. Докато бях министър, много ще се радвам, ако Стефан Данаилов е тук, защото към него питая изключително голямо уважение и респект едновременно, мога да Ви уверя: уволних четирима човека като министър и четирите бяха хора, които аз доведох, основно за несправяне с работата. Мога да Ви ги кажа поименно. Нито един кадър, работил 30 години, експерт в министерството, не съм си позволил да го пипна именно защото не исках да се политизира културата – много деликатна сфера, много специална сфера, без която нито един депутат не може да стане такъв, защото всички тези хора се снимат с Вас на всички предизборна кампании, пеят Ви, танцуват Ви и създават идентичността на българската нация.
Не ме интересуваше дали се отчитат на „Позитано”, на ДПС или ГЕРБ. Единственото, което трябва да направим, е да съхраним думата „култура” като свята дума и да работим наистина нещо да се случи!
Именно затова Ви казвам: колеги, днес за мен това е срамен дебат – да се говори за Калинки, които много спокойно ще се превърнат в скарабеи напоследък.
Господин Казак, сигурно заместник-министърката от ДПС е много добър човек, аз не я упреквам, не я обвинявам, сигурно е добра жена. Но давате ли си сметка, че Вие я направихте заместник-министър на най-тежкия ресор? Магистрала не може да се построи без експертното мнение на Националния институт за паметниците на културата? Сигурно жената се гърчи. Една къща не може да се построи, ако един камък се намери. Уволниха и директора на НИПК.
Тук не трябва да говорим и за политика. Вие искате днес този дебат да се политизира. Калинка я откриха от ГЕРБ и Калинка си я уволни Бойко Борисов. Това ли Ви е проблемът? Имате ли кураж Вие да си уволните скарабеите?! (Смях, оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Много Ви моля!
Аз Ви питам: Вие наистина ли не знаете какво се случва вън от Парламента днес?! Че пред Художествената академия наши колеги – интелектуалци искат нещо?
Вие наистина ли не знаете какво става в Софийския университет, когато сте изправили професори срещу техните студенти?! Няма да има професори, ако няма студенти. И обратно – няма да има студенти, ако няма професори. Параграф 22 – не могат един без друг.
Този университет принадлежи на всички тях, колеги – и на студентите толкова, колкото и на професорите. Казвам го с пълно уважение. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Плаща българският народ на всички, включително и на нас, колеги. Спрете този номер с плащането. Всеки български данъкоплатец плаща. Вчера проверихме доходите на един депутат. Оказа се, че той е най-влиятелният човек в България, а е по-беден от мен. За какво говорите Вие?! Добре ли сте?!
Затова Ви питам: Вие наистина ли не знаете какво искат децата?! Казаха „нов морал”. Знаете ли какво значи това?! Да Ви го преведа. Само слушам и се играе на тази игра. Новият морал означава, че децата искат да останат в България образовани, а мутрите, тиквите и крадците да ходят на Терминал 2. (Силен шум, ръкопляскания, възгласи: „Браво!” от ГЕРБ.) Искат да изгонят мутрите от държавата. (Шум и реплики от ДПС.)
Ти не си моят случай, моето момче!
Второ, говорите за звания. Колеги, срам ме е, защото в България на калпак се дават академични титли, доцентури и какви ли не „доктори”. Срам ме е да кажа моите. А ти, моето момче, и глава да клатиш, биография се гради много трудно. Защото когато утре изляза от този Парламент, аз отново ще бъда голям скулптор, а теб, не те знам! Засрамете се! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Рашидов.
Има вдигнати много ръце за реплики. (Шум и реплики.) Реплики – господин Станилов, господин Цонев и господин Кутев – от трите парламентарни групи.
Господин Стефан Данаилов и господин Казак – лично обяснение.
Станислав Станилов (Атака): Ние не играем в този спор и смятаме, че това, което се казва тук, трябва да се каже в комисията, която ще създадем, а не тук да се замеряме с документи. Господин Чуколов го каза.
Искам да кажа на господин Рашидов, че степените и званията на калпак се издават вследствие на Закона за академичното развитие, наложен пряко волята на Народното събрание, даже пряко волята на депутати от ГЕРБ от министър Сергей Игнатов, който разгроми цялата система. (Ръкопляскания от КБ.)
Тук има колеги от ГЕРБ, БСП и ДПС, които знаят, че всички почти, почти единогласно се борехме срещу тази негова система, но той я наложи, защото се ползваше с изключителното доверие на Бойко Борисов, когото накрая излъга. Това беше при Вашето управление! Вие носите отговорност!
И сега, когато се внесат поправки или нов закон, ще Ви призова единодушно да гласувате за тези поправки, защото това безобразие беше извършено точно тогава, при това авантюристично управление. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Станилов.
Господин Цонев, заповядайте за реплика.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Рашидов, ние прекрасно знаем какво става в университета. От тази трибуна две минути няма да ми стигнат, за да Ви обясня какво знаем.
Знаем, че не студентите, не нашите деца искат това, което Вие казахте, искаме го всички. За това, което става там, имаме не само знания, имаме доказателства. Имаме доказателства и част от тях са в интернет – Ивет Добромирова, кръгът „Капитал” и още един куп хора.
Например аз мога да Ви говоря кой от Богословския факултет пише тези неща. Това са преподаватели, които подкрепяха разкола, които скочиха и изгониха професорите си, за да заемат техните места. Изгониха ги, защото използваха приетия от нас Закон за досиетата и написания от мен лично ред, който касаеше митрополитите. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: По-спокойно! Всички ще се изкажат. Изчакайте.
Йордан Цонев: Господин Рашидов, когато говорите от тази трибуна, че всички искаме да изгоним мутрите от държавата, искам да Ви кажа, че първо трябва да изгоним Вашия председател, защото той е мутра. (Силен шум, оживление, ръкопляскания от КБ и ДПС.) Той е мутра. Казвам го тази трибуна и изобщо не се притеснявам.
Вие тук говорите, Цвета Караянчева говори за момче, което четири месеца е продавало застраховки от СИК. А основателят на СИК Бойко Борисов?! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) За какво ми говорите?!
Вие говорите тук за Калинки, говорите за назначения на физкултурници и кинезитерапевти. Ами че държавата господин Цветанов я управлява четири години с физкултурно образование. Това не е ли пример за Калинка?! По Вашите критерии, това е по Вашите критерии, колеги, не по нашите.
Вие твърдите, че една жена – професор, филолог, не може да управлява спорта. А един човек, който има Висш институт по физкултура, може да управлява държавата и службите за сигурност?! Аз не казвам, че не може, Вие казвате, че не може.
И тук ще ми говорите за мутри. Ами, да започнем да чистим мутрите по Вашите критерии. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Кутев, заповядайте за трета реплика.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин Рашидов, аз ще започна там, откъдето приключи господин Цонев. Когато говорим за чистенето на мутрите, искам да Ви кажа, че по време на Вашето управление въпросният господин Борисов – дали е мутра или не, това според мен българските граждани трябва да преценят – но по Вашето управление за малко да се превърне в член на Съюза на художниците. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Това пряко касае Вашата работа и това кои „калинки” къде попадаха. И дали хората, които можеха да бъдат там, където трябваше да бъдат, защото, когато Бойко Борисов стане член на Съюза на художниците, според мен, цялата ценностна система на цялото съсловие се обръща. Той почти беше станал. Беше въпрос на някакви си дребни решения да се приключи тази процедура.
И още нещо. Не знам кого сте уволнили от Министерство на културата. Господин Данаилов може би е по-навътре, той може да го каже после, но знам, че затворихте доста театри, между които и Силистренския. И знам, че аз съм водил преговорите с момчетата от театъра, защото единият беше готов на гладни стачки, самозапалване и какво ли не. Този разговор съм го водил аз с него, за да не се случи. Това е Ваша отговорност и пак е част от тази работа. Защото не е въпросът само кого сме назначили, дайте да се върнем на това, кого уволнихме. И това, че в момента дълбоко се надявам, че ще успеем в близките няколко месеца с новото ръководство на министерство да отворим затворения театър. Вие затваряхте, ние ще го отваряме. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Кутев.
Заповядайте, господин Рашидов за реплика.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: След това ще дам думата за лични обяснения. И след това, ако желае, ще дам думата на господин Цветанов за процедура.
Вежди Рашидов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Господин Цонев, с пълното уважение към Вас, не ме карайте да се разпростирам от тази банка. Преди въобще да стана министър до 1990 г. всички лидери на ГЕРБ минаха през дома ми. Ако аз почна да разправям няма да Ви стане приятно. Но това са лични разговори.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: На ДПС.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: На ГЕРБ, на ГЕРБ.
Вежди Рашидов: Сега искам да отговоря на господин Кутев.
Аз съм подкрепял ДПС и съм бил дори и нощем да подкрепя, защото аз съм от този етнос и винаги съм бил до тях, когато е трябвало. Получило се е едно разминаване, не се обиждайте, имам своята позиция, имам достойнството и имена да казвам и категорично да се изказвам защо. Но не правя общи знаменатели. Продължавам да смятам, че вътре в ДПС има достойни хора и ги деля на такива – на достойни и недостойни.
Господин Кутев, като правехме реформата оревахте ортаклъка, че закриваме театри. Ние обединихме театри, защото и Вие не сте в Силистра да ходите на театър. Там трябва някой да плати 5 лв. билет. Няма публика, но нито един артист не е уволнен. Аз съм щастлив, че като обединихме в Кърджали и в Разград, най-накрая така наречения „турски театър”, който трябва да е български, защото няма значение на какъв език ще играе. Ако могат на китайски, ако имат такава публика, ако могат на виетнамски, ако могат на руски, но в Украйна ми спечелиха първа награда. Почувстваха се артисти и отново продължават техните спектакли да бъдат на езика, на който те желаят. Така че така да се говори не е красиво. И някак си не е удобно.
Никога не съм Ви упреквал за ансамбъл „Кутев”, а винаги с любов и радост съм слушал техните песни. И въпреки че те не издържат на новата схема на заплащане – субсидирането, ние винаги сме се отнасяли с обич към българския фолклор и лично те са били винаги облагодетелствани. Това, че Вие имате отрицателно отношение към мен или към някого от ГЕРБ не значи, че аз трябва да закрия всичко, което се казва „Кутев”. Не съм постъпил така, така че не ме упреквайте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колеги, днес този срамен дебат не е полезен за никой – пак Ви казвам – нито за тази страна, нито за тази. Когато улицата се тресе и хората имат искания, да се вслушаме малко в тях, да бъдем по-мъдри и да не изместваме темата на обществото в залата. Този срамен дебат го прекратете днес. Не Ви отива. Сериозни хора сте, някои сте години наред в този парламент. Казвам го с пълното уважение към Българския парламент. Това е един срамен дебат. Не го правете. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Рашидов.
Господин Данаилов, заповядайте за лично обяснение.
Стефан Данаилов (КБ): Уважаеми господин Рашидов, винаги съм бил привърженик на това да търсим консенсуса и интелигентните разговори дори в споровете, но искам да споделя и спомня една дата, която аз имам чувството, че Вие не сте знаели, че се състоя в Министерството на културата. Става въпрос за така наречения „черен четвъртък” на 10 октомври 2009 г., четвъртък, когато по телефона е съобщено на голяма част от директорите и завеждащите отдели на Министерство на културата, че са освободени и до 5 часа трябва да освободят стаите, като не им е дадено дори обяснението, че може би това се състоява заради промяната в устройствения правилник на министерството. Имам имената на голяма част от тях, няма да занимавам аудиторията, но искам да кажа, че това бяха кадри, голяма част от които бяха заварени или тези, които са спечелили конкурси. И нито един от тези хора – твърдя, че това са сериозни кадри за културата – не бяха членове на БСП. Това, че само четири човека сте освободили, не е вярно. За съжаление аз имам чувството, че някои други хора в министерството направиха тази сериозна промяна, за да не кажа чистка.
И понеже се отвори тук моралната тема, скъпи приятели, има два варианта – наистина тази комисия да открие едното, и другото, тъй като и колегите от ГЕРБ имат вече новия списък на назначенията, и ние, както чувате, имаме тези списъци. Все пак, пътувайки по чужбина и контактувайки с различни партийни структури на мои приятели, това е едно правило на демокрацията, че обикновено по-големите постове и отговорни постове в отделните структури, се заемат от политически лица. Но тези политически лица идеалният вариант е, когато те имат и нужните качества.
Аз днес не съм убеден, че нашите назначения, тъй като представлявам една група, която в момента е във властта, са най-точните, най-талантливите и най-умните, както ще се докаже, че и Вашият случай е същият. И все пак мисля, че рано или късно това пречистване ще дойде и ние ще търсим сетните кадри, които са нужни в управлението на държавата. Всяка партия, която има повече идеи, повече усмивка към хората, тя може да привлича такива талантливи хора. Не са чак толкова много талантливите, както твърдят моите млади колеги в университета. Има ги, не знам къде са. Затова сега ще си говорим.
Наистина тази тема, която днес се развива, наистина не ми е от най-приятните и сладките. Но може би пък тази комисия ще извади всичко наяве и един път завинаги да се спре и да дадем някакъв пример на следващите парламенти какво ще се случи. Все пак това е практика във всички политически партии, които в края на краищата искат властта. По цял свят е така.
Дано да се спре тази история с промените, неправилните назначения, „калинки” и всякакви други нарицания. Не знам дали ще доживея такъв момент, но много ми се иска да се случи някога в България – наистина да се гордеем с хората, които са в нашата администрация. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Данаилов.
Господин Казак, заповядайте и Вие за лично обяснение.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, с няколко изречения само, господин Рашидов, това, което се случва днес, дебатът, от една страна е полезен, но от друга страна той залитна в едни лични нападки, грозни квалификации, които не правят чест на Парламента. (Реплики от ГЕРБ.) Не ние дадохме този тон. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Не ние дадохме този тон, така че от Вас зависи, от Вашето поведение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля за тишина! Ще дам думата на всички.
Четин Казак: От Вашето поведение, уважаеми колеги, зависи как ще продължи и как ще завърши.
Това, което трябва да се каже, е, че днес хората са недоволни от много неща, но това, което Вие, уважаеми колеги, правите, това, което някои нереализирали се представители на разбитата от Вас десница подстрекават, до нищо добро няма да доведе нашата страна.
Понеже стана дума за студентите и така нататък, не продължавайте с тази политика на разделение (силен шум и реплики от ГЕРБ), защото в момента Вие делите нацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, намирате се в пленарна зала все пак.
Четин Казак: Вие, Вашата неудовлетвореност от това, че не успяхте да реализирате мечтата си да повторите мандата, фактът, че разбихте старата десница и тя не попадна в Парламента, не Ви дава мира. Примирете се с това и дайте да работим наистина конструктивно, да си вземем поука от Вашите грешки…
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: И от Вашите!
Четин Казак: … и повече да не ги допускаме. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Казак.
Следващият записан за изказване е господин Кирил Добрев. Списъкът беше дълъг – реплики и лични обяснения.
Заповядайте за процедура.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Възползвам се от правото на процедура, понеже чух някои думи от хората, които се изказаха преди малко – аз вече бях поискал процедурата.
Чух обидни квалификации за лидера на Политическа партия ГЕРБ. Чух и за това какво съм завършил.
Мисля, че моята биография е публична. Имам 30 години трудов стаж. Завършил съм Националната спортна академия, след това – следдипломна квалификация „Право” в УНСС. Преминал съм през всички международни правоохранителни академии, за да повишавам квалификацията си. (Оживление и реплики от КБ и ДПС.) Но това не е темата, за която взех тази процедура.
Уважаеми колеги, дебатът, който водим тук, е недопустим за Българския парламент. Личните нападки паднаха на такова ниво, че минахме всякакви възможни граници на толерантност, на уважение един към друг!
Мога да кажа едно нещо, с което смятам, че ще изчерпам темата, предмет на моята процедура.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ се извинявам на всички, които бяха споменавани днес, на всички, които се почувстваха лично засегнати. Недопустимо е да излизат народни представители и да говорим за покойници, които да участват в нашия дебат! Разбирате ли до какво ниво докарахме днешния Парламент?
Скъпи колеги, често пъти аз съм бил много краен. Това е било провокирано от много емоции, може би от всичко онова, което всеки от Вас е допускал също. Но нека все пак да не преминаваме границата на невъзможност да си общуваме по важни теми, които са от национално значение за бъдещето на България! Има законопроекти, по които трябва да постигнем пълен политически консенсус.
Независимо че днес сме народни представители от съответните парламентарни групи – не знаем следващите народни представители кои ще бъдат, ако ние им даваме този тон и това поведение, не смятам, че Парламентът ще повишава обществената си подкрепа за онова, което правят политиците в България.
Моята процедура е да прекратим този дебат и да преминем към гласуване.
Имаше предложение, което беше направено от изказващите се от Парламентарната група на ГЕРБ – тази комисия да бъде със срок до октомври месец 2013 г. Смятам, че там всеки един ще може да изложи всичките свои списъци, там да са дебатите, които ще бъдат важни, за да излезе истината. Нека да не влизаме в тези лични нападки, които чухме – и за любовници, и за не знам си какво. Това е недопустимо, разбирате ли?! (Реплики от КБ.)
Искам да кажа „извинявайте” на тези, които са се почувствали засегнати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Нека да кажа, че няма как да подложа на гласуване процедурното предложение на господин Цветанов за прекратяване на дебата, защото всяка от парламентарните групи при обсъждането на проект за решение разполага с време и до изчерпване на това време няма как залата да реши групата да бъде лишена от изказвания в това време. Възможно е прекратяване на дебата само в процедура за второ гласуване.
Всъщност ако имате колебания, госпожа Цачева може да потвърди на групата на ГЕРБ това, което казвам.
Нищо не пречи народните представители да се съобразят с призивите, които прозвучаха от парламентарната трибуна и от господин Стефан Данаилов, и от господин Цветанов за това дебатът да отиде в едно по-адекватно и прилично русло. Тези, които не държат обезателно да се изкажат, да си спестят това, което имат да казват – могат да го направят по време на заседанията на парламентарната комисия.
Господин Добрев, Вие искахте изказване, нали?
Той очевидно иска да се изкаже и аз нямам какво друго да направя, освен да му дам думата.
Кирил Добрев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Цветанов ми завъртя изказването абсолютно на обратно. Ще сменя въпроса „Кой?” с въпроса „Кога?”.
Кога е откровен господин Цветанов? Сега, когато иска помирение или преди малко, когато бурно ръкопляскаше на Цвета Караянчева, на Деси, на Ципов или на други колеги?! Кога е откровен? Кога иска помирение на духа? Сега, когато е в ъгъла, в губещата страна или когато той лично разстрелваше от тази трибуна хората? Кога?
Когато уволни 22-ма директори на областни дирекции?! Тогава, когато съсипа – да, ръкомахам, защото мога по-добре от Вас да ръкомахам, системата на МВР и битовата престъпност скочи със 100%? Кога е откровен господин Цветан Цветанов? Кога? (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Когато дойде шефът на Митниците и каза, че той лично е поръчал сина му, лично, за да го държи на подчинение?!
Кога е откровен – днес или през изминалите няма и четири години?
Уважаеми колеги, има нещо, на което ние всички трябва да сложим граница! Нека в своите изказвания никога не засягаме членове на нашите семейства. Ние сме избрали политиката и сме влезли в тази игра – можем да понасяме всички удари. Не го заслужават обаче хората, които ни обичат. Не нападайте тях!
Наистина ние трябва да имаме точки, по които да се обединим, но преди това трябва да се пречистим! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Господин Цветанов, заповядайте за лично обяснение.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Добрев, аз направих процедура, с която исках да свалим това напрежение. Разбира се, че Вие сте в правото си да продължите тази си политика, която за Вас е основна в днешните условия, в които живеем.
Вчера бях на едно партийно събрание във Враца, където стана един много достоен българин и каза невероятно хубави думи за Вашия баща. Но ще спестя това, което каза за Вас, защото не смятам, че трябва да продължим с тази провокация, конфронтация и обидни квалификации.
Нека хората да преценят дали съм бил искрен и дали в момента съм бил натикан в ъгъла. Мога да Ви кажа, че никой не е в състояние да ме натика в ъгъла. Винаги съм си запазвал достойнството и ще си го запазя.
Повтарям, направих предложение да спрем този срамен дебат, който се води днес в Българския парламент. Вие преценете дали трябва да продължи всичко това – личните нападки между политици, които претендират, че работят за държавата и правят стъпки, за да спре това напрежение, което имаме днес в обществото. Ако Вие продължавате по този начин, провокирате.
Ще се въздържа в отговор по начин, по който знаете, че мога да го направя, защото смятам, че не е правилно. Затова направих предложението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се включат в дебата?
Заповядайте, господин Местан. (Реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, за групата на ГЕРБ от последния ред пояснявам, че няма процедурно предложение за прекратяване на дебат на първо гласуване или на проект за решение.
Лютви Местан (ДПС): Имам ли думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Да, заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, историята на българския преход, за съжаление, е белязана от метли, кадрови метли. Трябва да признаем това.
Изредиха се различни цветове на метлите през различните периоди, с едно малко изключение – 2001 г., с идването на власт на НДСВ на царя, предвид на по-особената култура, която носи този човек, България не изживя своята поредна, този път жълта метла. Добре е да го кажем това.
В периода 2005-2009 г. метла не беше възможна поради една много проста причина – двете партии, които управляваха в предишния мандат, бяха коалиционни партньори на новия съсубект на властта в лицето на БСП – факт.
Две хиляди и девета година обаче се осъществи нова кадрова метла и аз няма да Ви губя времето да привеждам конкретни примери, поради простата причина че това ще бъде предмет на работата на комисията.
Ще призная обаче нещо – ГЕРБ осъзнаха една много проста истина, но много важна за партии, които се появяват в резултат на една или друга емоционална вълна. Можем да кажем, че предишният пример за подобна партия беше НДСВ, но Ви казах защо тя не осъществи такава кадрова чистка. За разлика от НДСВ, ГЕРБ осъзнаха една много важна истина.
Искам удължаване на времето, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля, удължете времето на всички парламентарни групи.
Лютви Местан: Че една партия може да се появи и по стечение на обстоятелствата, в това число и случайно, заради една или друга емоционална вълна, но оставането в политиката минава през изграждането на партийни структури и по вертикала, и по хоризонтала. ГЕРБ успяха да осъществят този процес – това трябва да им се признае.
Въпроса, който поставяме с тази анкетна комисия, е, че ГЕРБ осъществиха това свое партийно строителство по един наистина порочен начин, защото йерархията на партийното строителство по вертикала, както и изграждането на структурите по хоризонтала, следваха йерархията на държавната, а впоследствие и на общинската власт. Те допуснаха едно абсолютно, инак недопустимо и по Конституция, и от гледна точка на европейските стандарти, смесване на партийното с държавното начало. Мои колеги вече дадоха примери и за най-грозните прояви на този процес – партиен печат върху наименование на държавен орган.
Много често имаше покриване на партийни позиции на лица, които заемат и една, и друга позиция в държавната власт. Областните управители бяха и областни координатори. По същия начин стоят нещата и на по-високите, и на по-ниските нива. Това безспорно е факт.
Ще се убедите, че мащабите на законно заобикаляне на закона бяха огромни. Тази комисия трябва да си свърши работата, защото европейска България не може да си позволи лукса да се саморазправя с държавни служители само защото те не споделят идеите на поредната управляваща партия. Резултатите от тази комисия ще бъдат, убеден съм, и защитният механизъм за държавните служители занапред, защото, когато едно ново управляващо мнозинство поставя този въпрос, се ангажира да не повтаря тези пороци. Това е изключително важно.
Искам да кажа, че в узурпирането на позициите в държавната власт за партийни кадри Вие не пощадихте и предприятията с държавно участие. Обещах, че няма да влизам в конкретика, защото това е работа на комисията, но ще се убедите, че в много региони, включително и щатовете във ВиК бяха увеличени в пъти. В един регион от 150 наследени работници във ВиК, към края на мандата Ви бройката надхвърли 350. Проверихме – до един партийни активисти на ГЕРБ.
Вие осъзнахте много важната истина, че държавните служители, включително и работниците в предприятията, са единственото нещо, на което стъпвате, за да оцелеете в политиката, само че това не се прави за сметка на държавния интерес, това не се прави за сметка на освобождаването на доказани професионалисти. Стигнахте дотам, че без партийна санкция не можеше да бъде назначен домакин на селско училище, обслужващ персонал в селско училище, и данните за това ги има. Те ще бъдат предмет точно на тази комисия.
Аз разбирам високия емоционален градус днес и във връзка с падението на парламентаризма, който се измерва със замяната на политическата позиция и послание, не просто с лични нападки, а с клевети.
Имам да кажа нещо, с което ще завърша изказването си. Аз безспорно съм един от най-често изказващите се народни представители и нерядко съм достатъчно остър при представянето на политически позиции. Но обърнете внимание – представям политически позиции. Никога не съм си позволявал да нападам когото и да е лично. В замяна на това не очаквам същото от Вас. Дори напротив.
Обръщам се към колегите от ГЕРБ с призива: нападайте ме, както намерите за добре – не само политически, но и лично. Оставете обаче на мира семейството ми и децата ми. Аз съм семеен човек и разбирането ми за семейството е в най-добрите традиции на религията, която изповядвам. Оставете на мира семейството и децата ми! За всичко останало оставям да ни съдят избирателите. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, уважаеми господин Местан.
Има ли реплики към изказването на народния представител? Няма.
Заповядайте за изказване госпожо Танева.
Очевидно няма разбиране от парламентарните групи, даже от тази на ГЕРБ.
Десислава Танева (ГЕРБ): Напротив, госпожо Манолова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моля да видите правилника в чл. 51 – дали наистина не трябва да прекратим този дебат. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, даже ми е неудобно да водим подобни спорове. Народни представители сте втори мандат. Ако нещо не Ви е ясно, питайте. Госпожа Цачева беше председател. Защото за трети път ще обяснявам нещо, което вече обясних.
Госпожо Танева, отворете правилника на страница 34 и прочетете чл. 58, където пише: „Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един народен представител, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.”
Тук са изредени и тези процедурни предложения, посочени в чл. 51, който Вие цитирате. Само че чл. 58 има втора алинея, където се казва: „Упражняване на правото по ал. 1 (тоест на процедурно предложение) не може да засяга правата на парламентарните групи по чл. 54, ал. 1.”
Член 54, ал. 1 дава право на всяка парламентарна група в един дебат по законопроектите на първо гласуване, при проектите за решения по време на тяхното обсъждане, на определено време. Всяка парламентарна група има определено време и тя може да се възползва от него без намеса на парламентарното мнозинство. Ако щете, това е за защита за опозицията от прекратяване на възможността на опозицията да говори, когато мнозинството гласува прекратяване на дебата. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.)
Обяснявам го за трети път. Ако искате, ще се ограмотяваме след заседанието.
Заповядайте за процедура, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Уважаема госпожо председател, искам да Ви помоля от името на Парламентарната група на Коалиция за България да подложите на гласуване да прекратим този дебат.
Подкрепям предложението на госпожа Танева. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, единствения начин дебатът да бъде прекратен е не чрез нарушение на парламентарния правилник, а с това депутатите от парламентарните групи да не желаят повече изказвания. Аз не мога да не Ви дам думата, ако я искате.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Има думата за процедура господин Ненков.
Каква процедура желаете господин Ненков?
Александър Ненков (ГЕРБ): По текста на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: По текста на решението няма как да имате процедура.
Можете да имате изказване, ако вече не сте изказвали. Но това става в рамките на дебата.
Александър Ненков: Аз съм се изказал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Сега си седнете на мястото.
Александър Ненков: Правя процедура за Проекта на решението – за удължаване на срока на Временната анкетна комисия. Имам право да го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Това е в рамките на изказванията на парламентарните групи.
Александър Ненков: Напротив, още госпожа Караянчева в нейното изказване... (Реплика от народния представител Красимир Ципов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Ципов, успокойте се, поемете дълбоко въздух и не крещете от място! (Силен шум и реплики в ГЕРБ.)
Александър Ненков: Госпожо председател, още в началото на дебата госпожа Караянчева направи предложение да бъде удължен срокът, за който ще работи тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля, отбележете, че се изказа господин Ненков. Нека си направи предложението в нормалната процедура.
Александър Ненков: Но понеже съм се изказал...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Тогава нека го направи някой, който не се е изказвал.
Това не е процедура! Това е в рамките на изказване!
Александър Ненков: Госпожа Караянчева още в началото направи това предложение. Аз ще го повторя за всеки случай – „Проектът за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода 2009 г. – 31 октомври 2013 г.”
Това е моето процедурно предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Ненков. Същото предложение направи господин Цветанов. То е записано и ще бъде подложено на гласуване. Но ако искате и Вие да го направите...
Уважаеми колеги, първо ще прочета Проекта за решение, защото по време на представянето това не е направено:
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва: председател, членове. (Това ще се случи след като бъде гласуван Проектът за решение).
4. Комисията се избира за срок от два месеца.”
Първо ще подложа на гласуване редакционното предложение, направено от няколко депутати от Парламентарната група на ГЕРБ. Нека да припишем авторството на господин Ненков, а именно периодът на проверка на комисията да бъде до 31 октомври 2013 г.
Подлагам на гласуване замяната на „март 2013 г.” с „31 октомври 2013 г.”.
Моля, гласувайте.
Гласували 190 народни представители: за 86, против 44, въздържали се 60.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Има думата за процедура за прегласуване госпожа Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, искам процедура по прегласуване.
Уважаеми колеги, няма нищо страшно! Така, както нас не ни е страх да се върнем четири години назад, Вас какво Ви е страх за пет месеца? Какво имате да криете от българските граждани? Нека всичко, каквото е правено през тези години, да излезе наяве. Тогава, мисля, че всички ще бъдем удовлетворени.
Още веднъж Ви призовавам: гласувайте „за“. Подкрепете нашето предложение – до 31 октомври 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Караянчева.
Подлагам повторно на гласуване предложението на господин Александър Ненков: думите „март 2013 г.“ да бъдат заменени с израза „31 октомври 2013 г.“.
Гласували 193 народни представители: за 88, против 65, въздържали се 40.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване проекта за решение във вида, в който беше внесен от народните представители и който Ви прочетох преди малко.
Гласуваме проекта за решение.
Гласували 183 народни представители: за 168, против 6, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Процедура по прегласуване – заповядайте, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Искам процедура по прегласуване.
Колеги, нека да подкрепим това предложение.
Ние няма от какво да се страхуваме. За нас това ще бъде трибуна и няма да спестим нито едно назначение в изминалите пет месеца. Така че ще бъдем равностойни във всяка една дума, която ДПС, БСП и „Атака“ се опитат да кажат срещу нашите назначения.
Правя процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Госпожо Караянчева, Вие сигурно не разбрахте, че предложението е прието – проектът за решение е приет. Така че този апел… (Възгласи и реплики от ГЕРБ.)
Подлагам на прегласуване решението, което току-що беше прието от Народното събрание.
Гласували 187 народни представители: за 186, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
С това Проектът за решение за създаване на Временна анкетна комисия е приет.
Да пристъпим и към попълване на състава на комисията, за да финализираме нейното структуриране.
Моля, парламентарните групи да направят своите предложения за състав и за ръководство на Временната анкетна комисия.
Процедура – заповядайте, господин Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Понеже видях известна суета в предложенията на парламентарните групи, използвам случая да направя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 с още три седмици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
Гласували 174 народни представители: за 156, против 8, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Процедурното предложение, направено от господин Мерджанов, е прието.
Парламентарните групи, имате ли готовност да направите предложения за състав на комисията.
Господин Стоилов?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предложенията на Парламентарната група на ГЕРБ за попълване състава на Временната комисия са: госпожа Цвета Караянчева и госпожа Ирена Узунова.
За председател на комисията предлагаме госпожа Цвета Караянчева. Благодаря. (Смях и възгласи в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Кой от Парламентарната група на Коалиция за България ще направи предложението?
Заповядайте, госпожо Нинова.
Корнелия Нинова (КБ): Предлагам колегите Таско Ерменков и Мариана Тотева.
За председател предлагам Таско Ерменков. (Възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Другите парламентарни групи?
Заповядайте, госпожо Джафер.
Нигяр Джафер (ДПС): От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме господин Четин Казак и господин Ахмед Башев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте, господин Чуколов.
Десислав Чуколов (Атака): Колеги, от името на Парламентарната група на партия „Атака“ предлагаме за членове господин Венцислав Лаков и Кристиян Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме анблок предложените народни представители за членове на комисията.
След това ще подложа на гласуване двете алтернативни предложения за председател.
Подлагам на гласуване предложенията за членове на комисията както бяха направени от парламентарните групи – по двама от всяка парламентарна група.
Гласували 180 народни представители: за 180, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване двете предложения за председател. Как предпочитате, по реда на постъпването или по азбучен ред? По реда на постъпването иска госпожа Атанасова.
Първо подлагам на гласуване предложението госпожа Цвета Караянчева да стане председател на Временната анкетна комисия.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 175 народни представители: за 77, против 89, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване на предложението госпожа Цвета Караянчева да бъде председател и аргументът ми за това е, че считам, че господин Таско Ерменков би имал конфликт на интереси (Смях от КБ и ДПС), той е бил служител на Агенцията за енергийна ефективност и е уволнен по времето на управлението на ГЕРБ. (Възгласи „Е-е-е!” от КБ и ДПС.)
Считам, че госпожа Караянчева много по-обективно и безпристрастно би председателствала тази... (Смях от КБ и ДПС, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля за тишина! Да чуем цялото изказване!
Десислава Атанасова:...тази комисия.
Освен това всички представители в нея са излъчени на паритетен принцип, тоест, всички ще имат равен достъп до всички документи, необходими за работата на тази комисия и равни права при взимането на решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Атанасова.
Ще дам процедура за прегласуване, след това ще дам личното обяснение на господин Ерменков, но в момента обсъждаме кандидатурата на госпожа Караянчева, а не тази на господин Таско Ерменков. Така че аргументът против Ерменков не е аргумент за Караянчева.
Гласуваме повторно предложението на госпожа Атанасова госпожа Караянчева да бъде избрана на Временната анкетна комисия.
Гласували 180 народни представители: за 83, против 93, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Господин Ерменков, желаете ли лично обяснение? Не.
Подлагам на гласуване предложението господин Таско Ерменков да бъде избран за председател на Временната анкетна комисия.
Гласували 128 народни представители: за 102, против 24, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Господин Таско Ерменков е избран за председател на Временната анкетна комисия. (Ръкопляскания от КБ.)
С това приключихме разглеждането на тази точка от дневния ред.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ОПОВЕСТЕНИТЕ ФАКТИ И ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ В КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ.
Вносители на предложенията са народните представители господин Кирил Добрев и народните представители, които са членове на Временната парламентарна комисия.
Уважаеми колеги, кой ще представи Проекта за решение с мотивите към него?
Заповядайте, госпожо Заякова.
ДОКЛАДЧИК Екатерина Заякова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви запозная с
„РЕШЕНИЕ
за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В Решението за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Създава нова т. 2:
„2. Комисията изготвя анализ на проблемите, свързани с прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с предложения за законодателни промени.”
1.2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.
2. Удължава с един месец срока на действие на Временната анкетна комисия.
Ще Ви запозная и с мотивите:
„Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси е създадена с Решение на Народното събрание от 5 септември 2013 г. Състои се от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип и срок на действие два месеца. Комисията е провела заседания, на които са разгледани постъпилите сигнали в комисията; проведени са изслушвания на членовете на комисията и публични лица – бивши народни представители, кметове, общински съветници; както и публична дискусия по възникналите проблеми при прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и необходимите законодателни промени.
Предстои изслушване на държавни служители от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за предприетите от тях действия по изпълнение на закона и във връзка с подадени сигнали и жалби до временната анкетна комисия, проучване и анализиране на системата за реализация и разглеждане на постъпилите в комисията сигнали и жалби.
Въз основа на събраните данни следва да се изготви анализ за събраните и проучени данни по оповестените факти и обстоятелства, така също за извършените нарушения при приложението на закона, придружени с изводи за законодателни инициативи с цел повишаване ефективността, обективността и прозрачността по приложението му, включително и правила за избор и обществено изслушване на кандидатите от квотата на Народното събрание.
Ето защо се налага удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия с един месец с оглед на обработване на постъпилата информация, включително и след провеждането на обществено обсъждане, както и цитираните по-горе предстоящи изслушвания и необходимостта за събиране на допълнителна информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Заякова.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по предложения проект за решение? Няма.
Уважаеми колеги, във връзка с правомощието на председателствуващия заседанието да определи ден и час за гласуване на включените в седмичната програма законопроекти обсъждани на първо гласуване, аналогично и за проекти за решения, Ви предлагам гласуването на този проект за решение да се състои утре – в 9,00 ч., след започване на пленарния ден, защото очевидно в залата няма достатъчен брой народни представители.
След разгорещените дебати по предишната точка залата е доста оредяла, кворумът е висок и би било добре в това гласуване да се включат всички народни представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
На основание чл. 68 обявявам, че гласуването по проекта за решение ще се състои утре в 9,00 ч., след започване на пленарния ден. (Реплики от ГЕРБ.)
В залата очевидно няма 90 народни представители. (Реплика от народния представител Емил Радев.)
Заповядайте, господин Радев.
Емил Радев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, мисля, че в момента нарушаваме пак правилника и се съмнявам, че тези Ваши правомощия в момента може да ги упражните по повод това решение. В залата има достатъчно хора, така че няма никаква друга причина в момента да се отлага гласуването по тази точка от дневния ред, още повече че ние тук даже не сме и отложили разискванията по точката. Предлагам да се извърши гласуването по тази точка, защото на практика няма обективни причини за отлагане на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев.
Не знам защо споменавате „пак”, че има опит да се нарушава правилникът. В нарушение на правилника бяха предложенията от Парламентарната група на ГЕРБ, аз го обясних три пъти и не мисля да влизам в тази процедура. (Реплики.)
Правилникът дава правомощието на председателя да определи ден и час за гласуване, независимо от обстоятелствата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
В момента пояснявам каква е причината: след разгорещените дебати залата е полупразна, очевидно няма кворум. Кворумът днес е определен на ниво над 90 народни представители. (Реплики от ГЕРБ.)
Гласуването ще се състои утре в 9,00 ч. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА.
Ще помоля господин Миков или господин Бисеров да дойдат, за да водят пленарното заседание, тъй като следващата точка е Докладът за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс и проект за решение по доклада. (Реплики от ГЕРБ: „Не може да преминем към следващата точка. Нямаме кворум.”)
Кворумът се установява във връзка с предстоящо гласуване. Предстоящо гласуване не се очертава, гласуването ще бъде утре в 9,00 ч. (Реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми господин Миков, моля продължете разясненията на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Заповядайте, госпожо Манолова, за доклада на Комисията по Изборния кодекс.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова:
„ДОКЛАД
за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
I. Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс е създадена с решение на Народното събрание от 20 юни 2013 г. в отговор на очакванията на обществото за реформиране на изборната система, на Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права, на препоръките на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО) и на мисията на ОССЕ за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.” и на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г., както и на заявената политическа воля от парламентарните групи за промяна в изборните правила.
Мандатът на комисията за изработване на проект на нов Изборен кодекс е определен на три месеца със състав от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група.
При осъществяване на своята дейност комисията си сътрудничи с Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения, като предложенията на гражданските организации, движения и граждани за промени в изборните правила бяха обобщавани и представяни на Временната комисия.
Във Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс са постъпили над 150 предложения от различни граждански организации и движения, политически партии и граждани за промени в изборните правила, в Закона за политическите партии, включително и за изменение в Конституцията. Всички предложения, становища и материалите, постъпили от институции, представители на граждански организации и движения и граждани, както и на извънпарламентарно представени политически партии, са публикувани на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание и бяха внимателно обсъдени от комисията. Изработването на проекта на нов Изборен кодекс беше насочено към гарантиране честността и демократичността на изборния процес и създаване на условия, които да не допуснат повторение на досегашните проблеми при произвеждането на изборите и на изборните нарушения.
По време на мандата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс бяха проведени осем публични обсъждания за промени в изборните правила и форум „Отговорен парламент”, като членовете на комисията взеха активно участие в тях. Обсъжданията и форумът се излъчиха в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
В резултат на обсъжданията и постъпилите предложения комисията разгледа:
- доклад за вида изборна система при избори за народни представители;
- доклад за условията за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати;
- доклад за медийното отразяване на предизборната кампания;
- доклад за съставянето на избирателните списъци;
- доклад за финансирането на предизборната кампания;
- доклад за статута и правомощията на избирателните комисии;
- обобщен доклад с предложенията на граждански организации, движения и граждани за промени в изборното законодателство.
На Националната кръгла маса за промени в изборните правила, проведена на 18 юни 2013 г., бяха очертани необходимите изменения, които да гарантират честност, публичност и демократичност на изборния процес:
- въвеждане на машинно гласуване;
- максимално облекчаване на режима за регистрация и за избор на независими народни представители;
- промяна в структурата и организацията на работа на изборната администрация;
- преразглеждане и изчистване на избирателните списъци;
- въвеждане на ясни правила за предизборната кампания и нейното медийно отразяване, като да създадат условия всички участници в изборния процес да бъдат представени;
- промяна на вида изборна система;
- ясно регламентиране на дейността на наблюдателите и осигуряване на възможност да присъстват на всички етапи на изборния процес.
На публичното обсъждане на изборните правила, проведено на 26 юни 2013 г., с участие на омбудсмана на Република България, председателя на Сметната палата и представители на граждански организации и движения, граждани и представители на политически партии, се предостави възможност да се заявят позициите по необходимите промени в изборните правила. По-голямата част от участниците се обединиха около предложенията за промяна в изборната система чрез въвеждане на смесена изборна система или на пропорционална система с преференциално гласуване без праг или с нисък праг. Обсъдени бяха и предложения за изчистване на избирателните списъци чрез въвеждане на предварителна активна регистрация и създаване на изборен регистър, както и за въвеждане на електронно гласуване и на гласуване с машини в избирателните секции. Подчертана беше и необходимостта от създаване на законови механизми за гарантиране сигурността при отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа, като се ангажира печатницата на Българската народна банка и се предвиди механизъм за безплатен достъп до медиите. Според участниците в обсъждането създаването на независима, постоянно действаща и професионална изборна администрация е гаранция за произвеждането на честни избори.
На 2 юли 2013 г. се проведе публично обсъждане на вида изборна система при избори за народни представители. Доклади бяха представени от проф. Емилия Друмева и проф. Михаил Константинов по смесената (немска) изборна система, Борислав Цеков по пропорционалната изборна система с преференции и Валери Найденов по мажоритарната изборна система. На заседанието присъстваха омбудсманът на Република България, представители на институциите, имащи отношение към произвеждането на изборите, представители на Националното сдружение на общините, членове на Централната избирателна комисия и на Гражданския борд за прозрачни и свободни избори, представители на граждански организации и движения и граждани, както и членовете на комисията.
По отношение въвеждането на смесена изборна система, по подобие на немската система, се направи следното обобщение:
- при изборите за народни представители всеки избирател да има право на два гласа: един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен изборен район и един глас за избор с кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатен изборен район;
- сто и двадесет народни представители да се избират в едномандатни изборни райони; сто и двадесет народни представители да се избират по пропорционални листи; мажоритарните кандидати в едномандатните изборни райони да се издигат от партии, коалиции и инициативни комитети; в едномандатните изборни райони за избран да се смята кандидатът, получил най-много гласове;
- гласуването да се извършва с две общи бюлетини за листи на партии и коалиции и за мажоритарни кандидати в едномандатния изборен район или с една обща бюлетина, разделена на лява и дясна части с вертикална линия; в лявата част да се посочват имената на кандидатите на партии и коалиции в едномандатния изборен район, а в дясната част срещу имената се посочват наименованията на съответните партии и коалиции, подредени по жребий;
- право на участие в разпределението на мандатите между партийните листи има само партия и коалиция, която е получила не по-малко от 4 на сто от партийните гласове, подадени в страната и чужбина, както и партиите и коалициите, които имат не по-малко от един/двама избрани мажоритарни кандидати; общият брой на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на избраните мажоритарни кандидати; броят на спечелените мажоритарни мандати на партията или коалицията се изваждат от броя на пропорционалните мандати за съответната партия или коалиция; разликата пропорционални мандати се запълва с кандидати от листи на същата партия или коалиция, като мажоритарните мандати се инкорпорират в броя на пропорционалните мандати на съответната партия или коалиция; когато броят на мажоритарно избраните народни представители на партия или коалиция е по-голям от броя на разпределените за партията или коалицията мандати, мандатите, спечелени от мажоритарните кандидати на партията или коалицията се изваждат от броя на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите и се извършва ново разпределение между останалите партии и коалиции.
Предимството на смесената система е, че прави възможно мажоритарно персонализиране на част от народните представители, при което обаче разпределянето на мандатите остава пропорционално, а недостатъкът й е нейната сложност.
По отношение на пропорционалната изборна система с мажоритарен елемент се направи следното обобщение:
- изборите за народни представители да се произвеждат по пропорционална изборна система с кандидатски листи на регистрирани в многомандатни изборни райони партии и коалиции от партии – чрез преференциално гласуване, и независими кандидати;
- гласуването да се извършва с обща бюлетина, в която да има квадратче пред името на всеки кандидат за поставяне на знак, отразяващ предпочитанието на избирателя за конкретен кандидат (кандидати – в случаи на повече от една преференция);
- преференциалното гласуване да е с до три задължителни преференции или да бъде право на избирателя, който, ако иска, да изрази своето предпочитание към даден кандидат или кандидати;
- преференциалното гласуване да е без праг или с праг за отчитане на преференциите, но не повече от 5 на сто, който да даде реална възможност за разместване на кандидатите в листата.
Освен при избори за народни представители се изрази становище преференциалното гласуване да се въведе и при изборите за общински съветници.
Посочено беше, че предимството на тази система е нейната представителност, като с преференциалното гласуване избирателят има право на предпочитание към кандидат от листа на партия или коалиция, което позволява да се гласува и за личности в рамките на листата. По този начин се избягва един от недостатъците на пропорционалната система, а именно, че се гласува само за партии. Недостатъкът на тази система е, че удължава времето за преброяване на резултатите в секционните избирателни комисии.
По отношение на мажоритарната система беше изтъкнато, че районирането е от голямо значение при прилагане на мажоритарния избор. Като предимство на системата се сочи необходимостта участниците в изборите да издигат личности за кандидати, които притежават високи морални и професионални качества и са приемани от обществото, като системата е относително проста и разбираема за избирателите, а кандидатите са по-тясно свързани с тях. Недостатък при тази система обаче е, че гласовете, подадени за неизбраните кандидати, остават без стойност и се получава неравна относителна тежест на гласовете. За избран се смята кандидатът, получил абсолютно или относително мнозинство от гласовете. При тази система рискът от значителна степен на непредставителност е най-голям.
На 4 юли 2013 г. публично бяха обсъдени условията за регистрацията на партиите, коалициите, инициативните комитети и кандидатите и създаването на гаранции за равнопоставеност на участниците в изборния процес. На заседанието беше изслушано и становище на Централната избирателна комисия относно проблемите при прилагането на Изборния кодекс, включително при организацията и произвеждането на президентските и местните избори през 2011 г. и на предсрочните парламентарни избори през 2013 г., като се направиха и предложения за промени. Представени бяха и становища на граждански организации и движения и граждани, в които се настоява за преразглеждане на ограниченията за участие на гражданите в изборите, като се предлага отпадане на изискването за депозити за инициативните комитети и драстично намаляване на депозита за партиите и коалициите.
Депозитът за партиите и коалициите при национални избори, в случай че има едностепенна система за регистрация за изборите – за партии се предлага да бъде 2500 лв., а за коалиции – 5 000 лв. При запазване на депозит се посочва той да се възстановява на всички участници, независимо от изборния им резултат.+
Голяма част от гражданските организации, движения и граждани предлага да се въведе механизъм за участие в изборите на граждани чрез регистриране на национални инициативни комитети в Централната избирателна комисия, които да могат да издигат независими кандидатски листи или независими кандидати в повече от един многомандатен изборен район. Обсъдена беше и идеята при местни избори да се допусне инициативен комитет, регистриран в съответната общинска избирателна комисия, да може да издига не само отделни независими кандидати за кмет или общински съветник, но и листа за общински съветници. В случай че инициативен комитет иска да издига листи в повече от една община, да може да се регистрира в Централната избирателна комисия.
Участниците в обсъждането се обединиха около предложенията броят на подписите, необходими за регистрация на партия и коалиция, да бъде 2500 избиратели, а за коалиции – 5000 избиратели. При избори за народни представители за издигане на независим кандидат да са необходими не по-малко от едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. При регистриране на национален инициативен комитет в Централната избирателна комисия необходимият брой подписи да е като за партия – 2500 избиратели, за да има равнопоставеност с партиите.
Обърнато беше и внимание в новия Изборен кодекс да се предвиди изрично, че регистриран субект до определен в кодекса срок може да иска заличаване на вписана регистрация и връщане на депозита, ако такъв е дължим. Граждански организации, движения и граждани изразиха становище кандидат за народен представител да се регистрира само в един изборен район с мотив, че не може да има преференциални листи и същевременно кандидатите да могат да се кандидатират от два многомандатни изборни района.
На 10 юли 2013 г. се проведе публично обсъждане на машинното гласуване и възможността за въвеждането му в страната. Бяха изслушани представители на различни водещи фирми в областта на информационните технологии, които представиха своя опит и идеи за реализирането на машинното гласуване. Обсъдени бяха различни предложения за различни видове машини и начина на гласуване. Споделен беше и опитът от експерименталното гласуване по електронен път с автоматизирани системи през 2009 г. Отбелязано беше, че машинното гласуване дава възможност за идентифициране на избирателя, осигурява по-бързо гласуване и броене на резултатите, намалява субективния фактор – избирателната комисия, която да манипулира резултата, премахва възможността за контролиран вот, не допуска предварително печатане на бюлетини и изключва възможността за недействителен вот.
На 11 юли 2013 г. на форум „Отговорен парламент – диалог за гражданско участие“, проведен в Народното събрание, бяха обсъдени приоритетите на Парламента и гражданското участие в дейността на държавните институции. На форума отново бяха представени искания за промени в изборното законодателство, като се предложи в дебатите по изготвяне на проекта на нов Изборен кодекс да се включат широк кръг представители на граждански организации и движения, които активно да участват с мнения и становища.
Правилата за медийното отразяване на предизборната кампания бяха обсъдени на 17 юли 2013 г. Бяха очертани основните положения при отразяване на предизборната кампания.
1. Осигуряване на равнопоставеност на участниците в предизборната кампания. Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове да отразяват предизборната кампания безплатно за всички участници в изборите. Да се обсъди въвеждане на регламент и другите доставчици на медийни услуги да могат да предоставят безплатно време и място за отразяване на предизборната кампания по споразумение съвместно между изпълнителните директори на медиите и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
2. На всеки платен материал, публикуван или излъчен от доставчик на медийна услуга във връзка с предизборната кампания, задължително да се поставя надпис „Платено съдържание” или съответно да се съобщава, че материалът е с платено съдържание.
3. Преразглеждане на формите за отразяване на предизборната кампания – клипове, хроники, диспути и други. Хрониките да отпаднат или се ограничат като форма за отразяване на предизборната кампания за сметка на времето за диспути.
4. Създаване на възможности за равнопоставеност между участниците в изборния процес.
5. Изработване на изчерпателен регламент за медийното поведение при отразяване на избори.
На проведеното обсъждане бе акцентирано, че съгласно препоръка от Доклада на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г. „правната рамка, касаеща медиите и в частност обществените радио и телевизия, трябва да гарантира редакторска свобода за отразяване на предизборната кампания. Тя трябва да включва задължението за честно, балансирано и безпристрастно отразяване по новините и публицистичните предавания по всички електронни медии, което да е в синхрон с международните добри практики. Може да бъде разгледано въвеждането на ясно упътване какво представлява справедливо отразяване на кандидати/политически партии по новинарските програми, за да се предпазят журналистите от външен натиск“.
Правилата при съставянето на избирателните списъци, както и необходимостта от доразвиване на правната уредба, свързана с организационно-техническата подготовка на изборите, заедно със становища на граждански организации и движения и граждани, Доклада на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на парламентарните избори на 5 юли 2009 г., Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права, прието на 16-18 юни 2011 г., Доклада на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г., и Становището за предварителни констатации и заключения на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г. бяха обсъдени на 25 юли 2013 г.
Повечето граждански организации, движения и граждани настояват за промени в досегашния регламент относно съставянето и поддържането на избирателните списъци.
1. Въвеждане на активна, предварителна регистрация на избирателите; предлага се това да се извършва 30 дни преди изборния ден, като на регистрираните лица се издава избирателен картон – книжка, с който да се легитимират при гласуването; нерегистрираните лица да са лишени от право да гласуват, което право обаче е свързано с изменение на Конституцията; техническото изпълнение на регистрацията се предлага да е чрез собственоръчно писмо с обратна разписка или с електронен подпис в нарочен сайт или собственоръчно попълнена бланка пред служител на общината по местоживеене; посочва се, че регистрацията по електронен път ще облекчи българските граждани, живеещи в чужбина, като се предлага за първите избори след приемането на кодекса предварителната регистрация да се извърши най-късно 30 дни преди произвеждането им, а впоследствие такава регистрация да се прави до края на предходната година и да важи за цялата следваща година; електронната регистрация се обвързва и с гласуване по електронен път; предлага се да бъде приета Методика за комбинация на пасивна и активна регистрация след анализ на няколко избирателни списъка за всеки многомандатен район.
2. Създаване и поддържане на изборен регистър, в който да фигурира изборният адрес на избирателя; от изборния регистър избирателят да се информира в коя изборна секция ще гласува според неговия адрес, но също така и да може да получи информация дали други избиратели са регистрирани на неговия адрес.
3. Периодично актуализиране на избирателните списъци и премахване на т.нар. „фантоми“ или „мъртви души“; отпадане на забранителните списъци; заличаването на избиратели, които живеят в чужбина, да става само по тяхно заявление, като се изготвят отделни избирателни списъци на българските граждани извън страната; избирателните списъци трябва да се изготвят 30 дни преди изборния ден въз основа на валидни документи за самоличност към датата на изборите, като се създаде възможност в рамките на три седмици след обявяване на избирателните списъци те да могат да бъдат коригирани; една седмица преди дата на изборите да се публикуват окончателните избирателни списъци, като не се допуска дописване на избиратели в последните 7 дни преди изборите, както и в самия изборен ден; предлага се и криминализиране изготвянето на фалшиви избирателни списъци.
4. Въвеждане на ограничения, свързани с дописване в избирателните списъци, като например да не се допуска членовете на секционните избирателни комисии да гласуват в секциите, в които работят, а студентите и учениците да гласуват срещу издадено удостоверение от общината; по отношение на удостоверенията за гласуване на друго място се предлага заявление за тяхното издаване да се подават не по-късно от три седмици преди изборния ден, а не както е досега в 14-дневен срок.
В Доклада на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на парламентарните избори на 5 юли 2009 г. се посочва, че броят на избирателите, включени в окончателните избирателни списъци – над 6,8 милиона е висок в сравнение с цялото население, оценявано на 7,6 милиона, като това създава опасения, че неточностите могат да доведат до потенциална злоупотреба. Отправена е препоръка, че „проверка и ревизия на избирателните списъци би трябвало да бъде обмислена така, че да се адресират въпросите, свързани с високия брой избиратели в избирателните списъци в сравнение с големината на населението.”
В Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права, прието на 16-18 юни 2011 г., е изразена тревога, че според резултатите от преброяването гражданите на България са 7 380 000, от които 6 800 000 пълнолетни граждани с право на глас.
От гледна точка на съставянето на избирателните списъци данните от преброяването може да послужат само за ориентир и да разкрият тенденциите, без да представят точната картина. С тази уговорка нереалистичното съотношение между броя на жителите и възрастовата група с право на глас, както става видно от последното преброяване, разкрива, че е необходимо да се консолидира процесът на съставяне на избирателните списъци. Обръща се внимание, че прекалено широкото използване на допълнителните списъци може да породи въпроси, свързани с възможността за многократно гласуване, като тези възможности трябва да се използват само по основателни причини. Подчертава се, че съдебен надзор трябва да се упражнява и върху избирателните списъци.
В Доклада на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г. се посочва, че високият брой на регистрираните гласоподаватели в съотношение с броя на населението, имащо нужните години да гласува в страната, поражда безпокойство и навежда на мисълта за необходим пълен одит на избирателните списъци. Отбелязва се, че, както е препоръчано и през 2009 г., трябва да бъде обмислено преразглеждането чрез всестранен одит на процеса около регистрацията на избирателите, за да се разгледат въпросите, свързани с големия брой на избирателите в избирателните списъци в сравнение с големината на населението. Трябва да бъдат изяснени отговорностите на съответните институции, които се занимават с поддържането и обновяването на избирателните списъци.
В Становището за предварителни констатации и заключения на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г. се отбелязва, че избирателните списъци са извлечени от Националния регистър на населението и съдържат приблизително 6 868 455 души. Обръща се внимание, че на мисията не са предоставени данни за броя на избирателите, разпределени по изборни райони, въпреки че тази информация е била налична, което е намалило прозрачността. В избирателните списъци в чужбина са били включени 83 884 избиратели. Изразяват се опасения от възможната злоупотреба с избирателните списъци заради избиратели, живеещи в чужбина, които продължават да бъдат в избирателните списъци в страната. Посочва се, че това ще бъде смекчено от правилното изпълнение на процедурите от страна на секционните избирателни комисии. На членовете на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии, както и на кандидатите и наблюдателите е позволено да гласуват във всяка една избирателна секция чрез удостоверение за гласуване на друго място. В деня на изборите избирателите, които са били пропуснати в избирателния списък, са вписвани в основния избирателен списък след представяне на документ за самоличност. Избирателите може да бъдат вписвани само в един избирателен списък и следователно трябва да бъдат заличавани от избирателния списък по постоянния си адрес, ако мястото на гласуване бъде променено. Въпреки това се отбелязва, че пет различни категории избиратели могат да гласуват в избирателни секции, различни от постоянния им адрес, без да бъдат заличавани от избирателните списъци по постоянен адрес. Изразява се безпокойство, че въпреки редица механизми за сигурност, които са предвидени в Изборния кодекс, възможността за регистриране на избиратели в деня на изборите и вписването на някои категории избиратели в допълнителни избирателни списъци, без да бъдат заличавани от основния избирателен списък, може да доведе до потенциална злоупотреба, както е отбелязано и в Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права.
В резултат на проведеното обсъждане участниците достигнаха до съгласие за основните промени, касаещи избирателните списъци, които да бъдат включени при изработването на проекта на нов Изборен кодекс.
1. В избирателен регистър да бъдат вписани всички български граждани, гласували на последните два национални избора, като за основа служат списъците от гласуването на тези избори. Тези избиратели да формират избирателния списък. За избирателите, които не са вписани в регистъра в избирателния списък, да се вписват само имената на избирателя и постоянният адрес, като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки". Избирател, който не е вписан в изборния регистър и не в избирателния списък, се допуска до гласуване след записване в обособените графи на избирателния списък на единния граждански номер и вида и номера на документа му за самоличност.
2. Подобряване на правната уредба, свързана с гласуването извън страната. По отношение на българските граждани, които живеят в чужбина, също да се предвиди предварителна регистрация и вписване в изборен регистър, което да е основа за съставянето на избирателните списъци за гласуване извън страната. Изрично да се предвиди, че българските граждани, които са заявили желание да гласуват извън страната, ще бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България едва след като бъдат включени в избирателния списък за гласуване извън страната. Да се създадат условия всички български граждани извън страната, ако желаят, да могат да упражнят активното си избирателно право.
3. Списъкът на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в изборния ден, е част от изборните книжа. В Изборния кодекс изрично се посочват категориите лица, които се вписват в този списък и не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден. В решение № 12 от 2011 г. Конституционният съд отбелязва, че „общата и неясна формулировка на чл. 187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс (в която се посочва, че в деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден), в която липсва изрично изброяване на всичките компоненти на списъка, несъмнено затруднява изборната администрация, не е в съответствие с принципа за правовата държава и законодателят е длъжен да отстрани законовия недостатък, като посочи изчерпателно компонентите на такъв списък, недопускащ дописване в изборния ден.”
4. Да отпадне изискването да се заличават имената на гражданите, които са заминали извън Република България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.
Финансирането на предизборните кампании и статутът и правомощията на изборната администрация бяха обсъдени на 1 август 2013 г.
1. В предложенията на гражданските организации, движения и граждани се изразява мнение за промени в начина на конституиране на Централната избирателна комисия и другите видове избирателни комисии, техните правомощия и отговорности. Предлага се да се създаде постоянно действаща и деполитизирана изборна администрация. Съставът на Централната избирателна комисия да бъде редуциран например до 9-11 души и да се обновява на ротационен принцип. Изказани бяха идеи за постоянен и временен състав на районните и общинските избирателни комисии и постоянен състав на секционните избирателни комисии. Комисиите да са отворени за гражданско участие на всички нива на изборната администрация – от национално до местно ниво. Подчертава се необходимостта в съставите на избирателните комисии да бъдат включени експерти с високи професионални качества, като членовете на Централната избирателна комисия да бъдат избирани чрез ясен и прозрачен регламент и след открито публично изслушване, на което да представят експертните си познания. Централната избирателна комисия да се подпомага от изборна администрация – експертна, професионална и политически необвързана.
2. По отношение на финансирането на предизборните кампании беше предложено държавата да осигури финансиране за подготовка и участие в избори при равнопоставени условия на всички участници. Изразиха се мнения за намаляване на привилегиите за парламентарно представените партии и коалиции, като служебни коли, разходи за наем и други подобни.
В една част от изказаните становища се посочва, че ако държавната субсидия продължи да се изплаща, то тя да бъде единствен начин за финансиране на партиите, но да не се използва за предизборна агитация. В друга част от предложенията се отбелязва, че следва да отпадне държавното субсидиране за партиите и те да се финансират само от дарения с определен лимит и членски внос. В заключение, всички се обединиха около становището:
- разпоредбите, свързани с личните средства на кандидатите, да се преразгледат внимателно и разпишат подробно в отделните текстове на кодекса;
- да се обсъди намаляване на общия размер на финансирането на всяка предизборна кампания;
- в определението за публичен административен ресурс изрично да се посочи, че се касае не само за вещи, предоставени за ползване от администрацията, но и от държавните и местните органи;
- административнонаказателните разпоредби, свързани с финансирането на предизборната кампания, да бъдат внимателно преразгледани, като за всяко административно нарушение се предвиди санкция, отговаряща на тежестта му, и се завишат санкциите особено при неподаване своевременно на информация в публичния регистър;
- коалициите да могат да финансират кампанията си, като получават дарения от физически лица недиректно на самата коалиция, а не на някоя от съставляващите я партии.
По време на мандата си Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс се запозна с Германската изборна система, с уредбата на машинното гласуване в другите държави – членки на Европейския съюз, статута на централните органи за произвеждане на изборите и изборните регистри, като бяха разгледани практиките при произвеждане на избори във Финландия, Швеция, Чехия, Австрия, Хърватия, Унгария, Словения, Естония, Германия, Литва, Латвия, Испания и Португалия.
Комисията внимателно разгледа Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право и на Службата на ОССЕ демократични институции и човешки права, прието на 16-18 юни 2011 г., Окончателния доклад на мисията на ОССЕ/СДИЧП за ограничено наблюдение на парламентарните избори през 2009 г., Доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г., Окончателния доклад на мисията ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г., Доклада за изпълнението на препоръките, отправени от група държави срещу корупцията, приет през месец май 2004 г. от ГРЕКО, Доклада за изпълнението на препоръките от третия кръг на оценка „Прозрачност при финансиране на политическите партии“, отправени от групата държави срещу корупцията, приет на 19 октомври 2012 г, Кодекса за добрите практики по изборните въпроси, приет от Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) на 23 юни 2009 г.
II. С проекта на нов Изборен кодекс се предлага ново структуриране, опростяване и промяна в изборните правила в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите и на групата държави срещу корупцията и предложенията на граждански организации, движения и граждани.
Предлаганите изменения, като включване на изборите за народни представители за Велико народно събрание, въвеждане на пряк избор на кмет на район, промяна в сроковете за насрочване на изборите, намаляване на изискванията за регистрация, намаляване на депозитите за участие в изборите, едностепенна регистрация на партии и коалиции, облекчени правила при гласуването на българските граждани извън страната, нов начин за съставяне на избирателните списъци след произвеждане на изборите след влизането в сила на кодекса и създаване на изборен регистър, опростяване на протоколите с резултатите от гласуването, промяна в предизборната кампания, интегрални бюлетини за всички видове избори и преференциално гласуване, въвеждане на машинно гласуване, ново структуриране на Централната избирателна комисия, прецизиране на статута на наблюдателите и застъпниците, доразвиване на правилата при оспорване на резултатите от изборите, допълване на административнонаказателните разпоредби и много други налагат промени в почти всички норми на действащия кодекс. Измененията са многобройни и важни, което налага съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове отмяната на действащия към момента Изборен кодекс и приемането на нов кодекс.
Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс проведе ежеседмични заседания в периода 12 септември – 17 октомври 2013 г., на които беше представено и обсъдено съдържанието на проекта на нов Изборен кодекс. Заседанията бяха публични и с участието на членовете на Обществения съвет към комисията. Съставът на съвета беше избран на 12 септември 2013 г. Съгласно вътрешните правила за работа на комисията, Общественият съвет консултира и подпомага работата на Временната комисия по подготовката на проекта.
В структурно отношение проектът предвижда кодексът да се състои от три части – част първа „Общи правила”, част втора „Видове избори” и част трета „Административнонаказателни разпоредби“. Първата част включва правилата, валидни за всички видове избори, а втората част регламентира специфичните особености при произвеждането на всеки отделен вид избор. Това оптимизиране на структурата е съобразено и с препоръката, изразена в Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) и на Службата на ОССЕ, прието на 16-18 юни 2011 г. „за усъвършенстване на структурата на кодекса, за да се избегнат излишните повторения и да се улеснят органите, които отговарят за неговото прилагане, с възможност за насочване към правилата и процедурите за конкретния вид избори, без да се налага преглед на многобройни и различни части от текста.”
Основата, върху която се създават новите изборни правила, е съобразена с предложенията на граждански организации и движения, експерти по изборно законодателство, граждани и представители на институциите, имащи отношение към провеждането на избори и участвали в обсъжданията. Бяха представени следните основни нови моменти от проекта:
1. С кодекса се определят условията и реда за произвеждане на изборите в Република България, включително и на изборите за Велико Народно събрание. Съгласно чл. 157 от Конституцията Великото Народно събрание се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред. Това означава провеждане на изборите за Велико Народно събрание по реда, предвиден за обикновено Народно събрание и отмяна на Закона за избиране на Велико Народно събрание.
2. Вида на изборната система – пропорционална система с преференциално гласуване, като е разработен и представен и вариант на смесена система. В действащия Изборен кодекс пропорционалната система с преференции се прилага единствено при избиране за членове на Европейския парламент от Република България. Смесената система, прилагана в Германия, не намери достатъчно подкрепа, предвид необходимостта от ново райониране и нейната сложност. Не беше подкрепено и предложението за изборен район „Чужбина”. Пропорционалната система с преференциално гласуване се въвежда при всички видове избори, с изключение на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и избори за кмет, които се произвеждат по мажоритарна система. Методиките за определяне на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите са неразделна част от кодекса.
3. Въвеждане на машинно гласуване – експериментално машинно гласуване беше проведено през 2009 г. в 9 избирателни секции при произвеждане на изборите за народни представители и членове на Европейския парламент от Република България. От приемането на действащия Изборен кодекс досега не е провеждано такова гласуване. Новият проект предвижда поетапно въвеждане на машинно гласуване, като първоначално ще се приложи в административните центрове на областите, заедно с гласуването с хартиени бюлетини. Предлага се машинното гласуване да се осъществи с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система. Избирателят ще може да гласува в избирателната секция чрез специализирани устройства за гласуване. За съответния вид избор се предвижда да се създаде обща бюлетина върху визуален или тактилен терминал, на която гласоподавателят да отбележи по еднозначен начин своя вот за избрана от него кандидатска листа и при избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници, ако желае, да може да изрази своето предпочитание и за съответен кандидат от избраната кандидатска листа. Бюлетината е проектирана по същия начин, както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет. Данните от машинното гласуване се отчитат в протокола на секционната избирателна комисия и се прибавят към данните от гласуването с хартиени бюлетини.
4. Въвежда се обща бюлетина при изборите за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници, като избирателят, ако желае, може да изрази своето предпочитание (преференция) и за съответен кандидат от избраната кандидатска листа. За първи път се въвежда допълнителна защита чрез уникални номера на отпечатаните бюлетини, които са подредени в кочани с определен брой бюлетини. Откъсването на бюлетината от кочана се предлага да се извършва непосредствено преди влизане на избирателя в кабината за гласуване. Върху бюлетината и върху кочана трябва да има един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната кутия. При съответствие бюлетината ще се подпечатва отново с печата на комисията, като се откъсва отрязъкът с номера, който ще се пуска в отделна кутия, за да не може да се проследи начина на гласуване. Защитата е съобразена със запазване тайната на вота на всеки избирател, има за цел да възпрепятства вкарването на бюлетини отвън и е мярка срещу манипулирането и контролирането на вота.
Нов момент са и правилата за отпечатване, съхранение и разпространение на бюлетините. За първи път се предвижда хартиените бюлетини да се отпечатват в печатницата на Българската народна банка при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Отпечатването на бюлетините се предлага да се осъществява под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия, съгласувано с Министерския съвет, следва да определи условията и реда за отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Контролът върху отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и материали, включително и върху съхранението на техническите устройства за машинното гласуване, се предлага да се упражнява от Централната избирателна комисия.
5. Предлага се изцяло нов начин на конституиране на професионална, експертна и независима Централна избирателна комисия. Нейният състав се предвижда да бъде намален и да се избира от Народното събрание след публична процедура, изслушване на кандидатите и преценка на професионалните им качества. Професионализирането на Централната избирателна комисия е съобразено с препоръките, съдържащи се в Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права, прието на 16-18 юни 2011 г. и в Окончателния доклад на мисията на ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г., в които се отбелязва, че трябва да бъде обмислено „осигуряването на постоянен състав на ЦИК, който да работи на пълен работен ден, както и независим бюджет. Това би допринесло за натрупването на капацитет и институционална памет и би позволило на ЦИК да разработи и предложи нужни подобрения и поправки значително преди изборите”.
Съгласно Кодекса за добрите практики по изборните въпроси, приет от Европейската комисия за демокрация чрез право, изборният процес следва да се управлява по прозрачен начин от безпристрастни и независими избирателни комисии, като изборната администрация не трябва да бъде политически поляризирана. При изготвянето на конкретните разпоредби е взета предвид практиката в други европейски държави като Финландия, Швеция, Чехия, Германия, Австрия, Хърватия, Унгария, Словения, Естония, Литва, Латвия, Испания и Португалия. Кодексът съдържа изискванията към членовете на Централната избирателна комисия, основанията за несъвместимост с други дейности, правилата за формиране на възнагражденията им и техните правомощия. За първи път към Централната избирателна комисия се предлага да се създаде Обществен съвет като консултативен и подпомагащ орган, който да включва представители на гражданските организации и движения.
Предвижда се да се създаде обучително звено, което да организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии. Другите нива на избирателни комисии се назначават на досегашния принцип, но вече с възможност в консултациите за формиране на техните състави да участват и партиите, които не са парламентарно представени. При назначаване на избирателните комисии извън страната, предложения ще могат да правят и организациите на българските граждани в чужбина, като консултациите по назначаването им ще се провеждат в Централната избирателна комисия. Всички нива на изборната администрация ще работят при пълна прозрачност, а актовете й ще подлежат на съдебен контрол, с изключение на постановените в изборния ден, предвид липсата на технологично време. По отношение на председателя, заместник-председателите и секретаря на избирателните комисии изрично е заложен принципът да не може да бъдат от една и съща партия или коалиция, а на Централната избирателна комисия да не може да бъдат предложени от народни представители от една и съща парламентарна група. С оглед спокойното и отговорно приключване на дейността на секционните избирателни комисии се предлага на членовете им да се заплаща за работата им в изборния ден и за следващия ден.
Заседанията на избирателните комисии ще бъдат отворени за всички, включително и за медиите, като видео-записите (архива) от заседанията на комисиите ще се публикуват незабавно.
На Централната избирателна комисия е възложено да извършва анализ на проведените избори и да внася в Народното събрание доклад с предложения за усъвършенстване на изборното законодателство.
6. Предлагат се отделни глави в новия Изборния кодекс, регламентиращи статута, правата и задълженията на наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Наблюдателите ще имат право да присъстват на всички етапи на изборния процес и ще могат да осъществяват своята дейност от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите. При избори за общински съветници и кметове наблюдателите ще осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори, а извършената регистрация на организациите и на наблюдателите ще запазва действието си. Организацията ще има възможност да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели. По настояване на гражданските организации и движения отпада изискването наблюдатели да бъдат упълномощени членове на регистрираните български неправителствени организации и се изравняват изискванията за българските и чуждестранните наблюдатели. В една избирателна секция ще може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение ще може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция. Предвидено е, че държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им. Новите текстове са в изпълнение на препоръката, изразена в Съвместното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права, прието през юни 2011 г. „всички права и отговорности на наблюдателите да бъдат законово регламентирани.”
По отношение на застъпниците отпада изискването за „закрепостяване” в една и съща избирателна секция. Изрично е предвидено, че те не са обвързани с конкретна избирателна секция, което ще доведе до по-голяма гъвкавост при упражняване на техните правомощия. Те ще могат и да присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.
Предлага се да отпаднат списъците за вписване на наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които се попълват в секционните избирателни комисии и допълнително забавят и усложняват изборния процес.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Момент, госпожо Манолова. Понеже сме на средата на 19-а страница, а докладът е 39 страници, да се консултираме с пленарната зала. Вчера в Правната комисия приехме горе-долу единодушно представянето на докладите да е в резюме, в малко по-съкратен вид. Всеки може да прочете този доклад. Иначе, като гледам времето, по средата сме – за 45 минути.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Има интерес от залата – нека да се прочете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Вие го слушате – добре.
Четете тогава.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Аз мисля, че това е единственият начин все пак някой да чуе какви са промените в Изборния кодекс, преди внасянето на проектите от парламентарните групи.
Благодаря Ви, госпожо Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Възприятието от четенето е същото, като от слушането, но щом искате – четете си.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Последната част, която не се отнася до конкретните промени в Изборния кодекс, ще я съкратя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не трябва, щом не искат. Всичко четете.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Добре, разберете се в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Няма, четете си докрай.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Аз не бих се лишил от това удоволствие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ето, и господин Михов иска да Ви слуша.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Уважаеми колеги, има още 15 минути до края на това пленарно заседание. Едва ли има време нещо друго да се случи днес в Парламента.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Даже може да удължим времето.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: За тези, които наистина искат да чуят, приключвам с промените, които предлагаме. За останалите – могат да се запознаят с края на материала в удобно за тях време и по удобен за тях начин.
Следващите предложения, които са включени в Изборния кодекс, са по отношение осигуряване на равнопоставеността на участниците в изборния процес с един по-облекчен режим за регистрация в изборите.
Намаляване на депозитите и броя на подписите за независимите кандидати и за участниците, които за първи път са на избори.
Облекчаване на изискванията за регистрация на партиите чрез намаляване на формализма в този процес.
Преминаване от двустепенна към едностепенна регистрация, което би било съществено облекчение, особено за новите субекти, които за първи път ще участват на предстоящите избори.
Предлага се също така кандидатите за народни представители на предстоящите избори да могат да бъдат предлагани и регистрирани само в един многомандатен изборен район, което е във връзка и с въвеждането на преференциалното гласуване.
Въвежда се по-строг контрол при съставянето и актуализирането на избирателните списъци – чрез премахване на допълнителните избирателни списъци, както и възможностите за дописване в изборния ден, които според международните наблюдатели са едни от възможностите за фалшифициране на изборите, като се прецизират и случаите, в които избирател може да попадне в така наречените „забранителни списъци”, както и възможност, включително в изборния ден, той да опровергае причината, поради която се намира там.
Само припомням, че по време на президентските и местните избори над 100 хиляди души бяха лишени от възможността да гласуват поради незаконно включване в така наречените „забранителни списъци”.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Не незаконно!
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Незаконно, защото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, не влизайте в диалог – сега слушаме доклад.
Михов, моля Ви се!
Продължете.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Това е една от забележките на Венецианската комисия и на ограничената мисия на ОССЕ, а именно, че без посочване на основанието граждани са включени в забранителните списъци, което е осуетило възможността да упражнят правото си на глас, което според новите изборни правила повече няма как да се случи нито на президентски, нито на парламентарни, нито на местни избори.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): То пише само за местните!
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Променят се правилата за финансиране на предизборната кампания. Отново във връзка с препоръките, отправени към България от групата държави, срещу корупцията – така наречената „ГРЕКО”, се въвежда по-строг контрол върху целия процес, свързан с финансирането на субектите по време на предизборната кампания.
Като цяло се намаляват и общите размери на финансирането в различните кампании с цел осигуряване на равнопоставеност и на тези участници в изборите, които не разполагат с достатъчен финансов ресурс.
В проекта за нов Изборен кодекс предлагаме промени в пасивното избирателно право, което се отнася до кандидатите за общински съветници и кметове, и до членове на Европейския парламент. Това е и препоръка на Венецианската комисия, и на наблюдателите от ОССЕ, и настояване най-вече на българските граждани в чужбина, така че възможност да се кандидатират за кметове, общински съветници и евродепутати да имат и български граждани, които притежават двойно гражданство. Тази възможност е изключена само за кандидатите за народни представители, за президент и вицепрезидент, доколкото има норма, която ограничава тази възможност в българската Конституция.
Предлагаме промяна в броя на многомандатните избирателни райони. Да се добави и 32. многомандатен избирателен район – Варна, с цел въвеждане на ясни правила, чрез които се образуват избирателните райони, предвид, че София, Пловдив и Варна са градове с районно деление и принципът, който се използва за София и Пловдив, е нормално да бъде приложен и за Варна – с разпределяне на Варненския многомандатен избирателен район на Варна град и Варна област. Радвам се, че успях да привлека интереса и на госпожа Павлова с това предложение.
Предвиждат се нови правила за образуване на избирателните секции в чужбина по изрично настояване на нашите сънародници, които живеят в чужбина – облекчават се условията за създаване на изборни секции. В интерес на истината, една от причините и в Мадрид, и в Лондон да гласуват по над 1000 души в една изборна секция е в недостатъчния брой секции, които бяха разкрити в резултат и на рестрикциите на действащите изборни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожо Манолова, извинявайте.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: В резюме обяснявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Аз Ви помолих, но залата не прие. От тук нататък им четете.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): По това ще има разисквания!
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Добре, тогава да чета дословно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Четете го дословно.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова:
„14. Кметовете на райони се предлага да се избират пряко, за да се засили връзката между избирателите и местната власт и доближаване до проблемите на хората.
15. При частични и нови избори регистрацията в Централната избирателна комисия на партии и коалиции, които не са участвали в общи избори, но се регистрират за нови или частични избори, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор.
16. В административнонаказателните разпоредби се предлага засилен контрол върху спазването на изборните правила, като се въвеждат по-строги санкции при неизпълнение. Административнонаказателните разпоредби, свързани с финансирането на предизборната кампания, са внимателно преразгледани, като за всяко административно нарушение е предвидена санкция, отговаряща на тежестта му. Предвидени са отделни санкции при нарушения на правилата за провеждане на предизборната кампания, нейното финансиране и отчетност.
Въвежда се санкция, ако бюлетината не се откъсне от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването й. Санкция има и при извършване на действия като застъпник с анулирано удостоверение, при необявяване на информацията за сключените договори от доставчиците на медийни услуги. Санкции се предвижда да се налагат и на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност.
17. В Допълнителните разпоредби се дефинират основни понятия от проекта, въвежда се по-точно дефиниране на понятията „агитация” и „публичен административен ресурс”. В определението за публичен административен ресурс изрично се посочва, че се касае не само за вещи, предоставени за ползване от администрацията, но и от държавните и местните органи.
18. В Преходните и заключителните разпоредби се предвижда, след произвеждането на първите след влизането в сила на кодекса избори и извършването на проверка за гласуване в нарушение на кодекса, Главна дирекция ГРАО в Министерството на регионалното развитие чрез териториалните си звена да предаде избирателните списъци от произведените избори на областните администрации за изпращане на Централната избирателна комисия, а списъците от гласуването извън страната да се предадат на Централната избирателна комисия.
Въз основа на получените избирателни списъци Централната избирателна комисия създава регистър на лицата, които са гласували. Централната избирателна комисия предоставя на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” данните на гласувалите избиратели на изборите, проведени след влизането в сила на Кодекса, за отпечатване на избирателните списъци за изборите, които ще се проведат след първите избори.
В случай че изборите за членове на Европейски парламент се произвеждат едновременно с избори за народни представители, или за избори за президент и вицепрезидент на Републиката, се предлага районите за организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на Републиката да съвпаднат с изборните райони за народни представители.
В предвидения нов статут на Централната избирателна комисия се въвежда като задължение към Народното събрание – в едномесечен срок от влизането в сила на Кодекса да избере нови членове на ЦИК. Предвижда се и обновяване на състава на ЦИК през първия й мандат по жребий.
Централната избирателна комисия в едномесечен срок от избирането й приема правилник за дейността, създава Обществен съвет към комисията, определя условията и реда за машинното гласуване. В двумесечен срок от избирането й комисията утвърждава образците на изборните книжа за всеки вид избор и ги обнародва в „Държавен вестник”. Съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за отпечатването, съхраняването и разпространяването на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.
Предвидени са промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, свързани с прекия избор на кмет на район.
В Закона за административно-териториалното устройство на Република България се намалява на 100 души изискването за създаване на кметство.
В Закона за радиото и телевизията промените са свързани със специализирания мониторинг, който се възлага на Съвета за електронни медии.
В Закона за Конституционния съд, в съответствие с разписаните норми в Кодекса е предвидено, че Конституционният съд се произнася относно законността на изборите за народни представители – и на избора за народен представител, и на избора за член на Европейския парламент от Република България, в едномесечен срок от постъпване на искането. Направени са и допълнения, свързани с произнасяне на Конституционния съд по спорове за законността на избора на член на Европейския парламент от Република България.
Промени има в Закона за политическите партии, които произтичат от препоръките на ГРЕКО, а именно: да се допълни съществуващият арсенал от санкции, предвидени в Закона за политическите партии, с допълнителни санкции, които могат да бъдат налагани и върху физически лица, включително лица, които отговарят за партийните сметки; да се предвиди по-широк кръг от по-съразмерни наказания, които биха имали възпиращ ефект и би насочило вниманието и към други важни изисквания на закона, като приемане на незаконни дарения, неправилно идентифициране на дарителите, неправилно или отсъстващо регистриране на части от приходите и разходите.
Предвидени са и промени в други закони, произтичащи от новите правила в проекта.
На заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., Общественият съвет избра между членовете си проф. Друмева за председател, Владимир Брезоев за заместник-председател.”
Представени са мненията на Обществения съвет, с които можете да се запознаете, ако прочетете проекта подробно. След което са представени и мненията на народните представители Четин Казак, Красимир Ципов, Данаил Кирилов, Мая Манолова, Мустафа Карадайъ, Цецка Цачева, с които също може да се запознаете, ако прочетете доклада. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Госпожо Цачева, след това ще прочета специално Вашето изказване, за да не се почувствате ощетена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не влизайте в диалог.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: На заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., със 7 гласа „за”, 1 глас „против” и без „въздържали се” Временната комисия за изработване на Проект на нов Изборен кодекс предлага на Народното събрание да приеме Доклада за работата на Временната комисия за изработване на Проект на нов Изборен кодекс. Проектът на нов Изборен кодекс да се представи на парламентарните групи и на народните представители във връзка с правото на законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от Конституцията.
Приложения: Проект за нов Изборен кодекс.
Ще се въздържа да Ви го прочета в залата. Надявам се, че ще направите това своевременно, защото сме поели ангажимент пред гражданските организации да внесем Проект и за нов Изборен кодекс.
Накрая ще Ви прочета Проекта за решение, за да можем утре след дебат да го гласуваме:
„РЕШЕНИЕ
по Доклада за работата на Временната комисия за изработване на Проект на нов Изборен кодекс
Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада за работата на Временната комисия за изработване на Проекта на нов Изборен кодекс.
2. Предоставя на парламентарните групи и на народните представители Проекта на нов Изборен кодекс във връзка с правото на законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от Конституцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Да се приложи докладът към протокола.
Затова правя едно предложение в правилника. Очевидно са много служителите в комисиите и често не правят разлика между доклад и преразказ на случващото се в комисии и изказванията. Не само в тази комисия.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Това беше в тая обаче.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да, и в тази, и в други.
Обръщам се към служителите към комисиите: ако трябва, ще направим семинар какво е доклад. Трябва да си дават сметка какво означава парламентарно време на пленарната зала, а не всякакви впечатления, разкази, преразкази и протоколи.
Уважаеми народни представители, това беше докладът. Утре ще има разисквания по проекта за решение.
А сега да Ви запозная с парламентарния контрол за утре, и очевидно ще имаме още извънредни заседания.
Министър на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на две питания от народния представител Димчо Михалевски.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на въпрос от народния представител Магдалена Ташева и на три питания от народните представители: Светлана Ангелова и Тотю Младенов – две питания, и Тотю Младенов, Светлана Ангелова и Гинче Караминова.
Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на седем въпроса от народните представители Станислав Станилов, Дурхан Мустафа, Иван Вълков и Димитър Бойчев, Ирена Соколова, Георги Мърков, Ивелина Василева и група народни представители, Валентин Василев и Десислава Танева, и на четири питания от народните представители Павел Гуджеров и група народни представители, Десислава Танева и Димитър Иванов, Десислава Танева и група народни представители, и Ивелина Василева и група народни представители.
Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на дванадесет въпроса от народните представители: Милена Дамянова – три въпроса, Цвета Караянчева, Валентина Богданова, Станислав Станилов – два въпроса, Борислав Гуцанов, Владимир Тошев, Гален Монев, Ирена Соколова, Корнелия Маринова, и на питане от народния представител Милена Дамянова.
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на три въпроса от народните представители Снежина Маджарова, Христо Калоянов, Даниела Савеклиева и Митко Захов, и на питане от народния представител Димчо Михалевски.
Министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на три въпроса от народните представители Миглена Александрова, и Десислав Чуколов – два въпроса.
Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов, и на питане от народните представители Страхил Ангелов и Деница Златева.
Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Адриан Асенов, и Деница Гаджева.
Няма да Ви чета по-нататък кой на какво би отговорил, защото няма да ни стигне времето утре. Само ще Ви кажа накрая, че общият брой на въпросите е 46, общият брой на питанията е 14 и ни трябват около 10 часа и 18 минути по това, което е днес. Не Ви чета нататък това, което са ми написали, защото няма смисъл колегите да се готвят за утре, няма да стигне времето. Ще има извънредни заседания.
До утре в 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,04 ч.)Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Христо Бисеров

Секретари:
Филип Попов
Шендоан Халит