Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-07-06

Председателствал: председателят Огнян Герджиков
Секретари: Гергана Грънчарова и Наим Наим


ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Вече има необходимия кворум.
Позволете ми да открия второто заседание на Тридесет и деветото Народно събрание. Искам да ви пожелая един ползотворен, успешен парламентарен ден.
Преди да пристъпя към предлагане на дневния ред за днешното пленарно заседание, на основание на чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, искам да ви съобщя, че на председателя на Народното събрание са връчени решенията за създаване на парламентарните групи, както следва: на Националното движение "Симеон Втори", на Коалиция "Обединени демократични сили", Коалиция за България и Движението за права и свободи.
На основание на чл. 77, ал. 1, т. 2 от Конституцията ви предлагам проект за дневен ред на днешното пленарно заседание:
1. Приемане на оставката на Министерския съвет.
2. Проект за решение за избиране на временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вносител народният представител Пламен Панайотов.
3. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вносител народният представител Пламен Панайотов и проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вносител народният представител Янаки Стоилов.
Имате думата по така предложения дневен ред.
Заповядайте, господин Паси.
Соломон Паси (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Използвам процедурната възможност, за да споделя с всички вас от името на Националното движение "Симеон Втори", на нашата парламентарна група, че е постигнато споразумение за примирие в Македония. Смятам, че това е едно обстоятелство, което трябва да радва всички нас. Нека да пожелаем на Македония успех по пътя й към мира и свободата.
Също така изказвам желанието час по-скоро да се съставят комисиите, съответно и Комисията по външна политика, за да може парламентът пълноценно да започне да работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Председателството на Народното събрание има голяма молба към господин Паси да повтори предложението, тъй като не можахме да го чуем добре и затова не можахме да го разберем... (Шум и реплики в залата.) Добре, това е било за сведение. Благодаря.
По предложения дневен ред има ли изказвания? Има ли съображения по него?
Понеже не виждам такива, ще подложа дневния ред на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 203 народни представители: за 197, против няма, въздържали се 6.
Предложеният дневен ред се приема.

По точка първа от дневния ред:
ПРИЕМАНЕ НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
се предлага проект за решение.
Любен Корнезов (КБ, от място): Този проект за решение къде е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Този проект за решение би трябвало да го имате, след като вчера беше връчена тази оставка. Не разполагате ли с него? (Шум и реплики в залата.)
Мога ли да помоля квесторите, дали можете да раздадете веднага проекта за решение за приемане на оставката? (Шум в залата.)
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Така, както гласувахме дневния ред - т. 1 е приемане на оставка на Министерския съвет, на правителството на Република България. Както виждаме, досега поне не е раздаден този проект за решение, но аз поставям този проблем - след като чухме, че ще има решение, следователно, доколкото разбирам, то това решение ще трябва да се гласува. И веднага се поставя въпросът - в дадената хипотеза въобще гласува ли се, приема ли се оставката на Министерския съвет?
В чл. 111, ал. 2 от Конституцията изрично е посочено, че Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно събрание. Това е само един констативен акт.
Има, разбира се, и други хипотези на оставка, когато трябва да се гласува, но това е в хипотезата на чл. 111, ал. 1, т. 2, когато мандатът на правителството не е изтекъл и министър-председателят, респективно Министерският съвет, си подаде оставката по едни или други причини. Разбира се, тогава Народното събрание с гласуване трябва да приеме оставката, но представете си хипотезата - просто ви го казвам като хипотеза - че днес тази оставка, подадена от Министерския съвет, от министър-председателя Иван Костов, примерно, парламентът не я приеме. И какво от това? Разбирате ли?
Същото е положението с третата хипотеза, когато се подава оставка, но това е в хипотезата на чл. 112, ал. 2 от Конституцията, когато Министерският съвет не получи исканото доверие и министър-председателят подава оставка пред правителството, но се гласува доверието, респективно недоверието, а не самата оставка.

Следователно, господин председателю, поне за нас, а и за мен, убеден съм, оставката на Министерския съвет с министър-председател Иван Костов, който си е подал оставката още вчера и това беше съобщено от председателстващия господин Лучников, въобще не подлежи на гласуване и не подлежи на приемане с решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Корнезов. Това показва как конституционното право все още не се е развило до степен, че да бъде полезно за една успешна работа на един парламент. Благодаря Ви.
Господин Пламен Панайотов, заповядайте.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България е ясно, че Народното събрание избира и освобождава министър-председателя и съответно Министерския съвет. Ние ще спазим стриктно Конституцията на Република България и ще гласуваме подадената оставка от страна на кабинета в лицето на министър-председателя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Пламен Панайотов.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми дами и господа! С механично мнозинство може да се постигне всичко. Десет години това е толкова доказано, че вече минава за аксиома. Но мисля, че е много полезно този парламент да даде един малко по-добър тон на чуване. Преди малко тук прозвуча един въпрос, който не може да остане риторичен, независимо кой как желае да тълкува чл. 84, т. 6 от Конституцията - какво ще стане, ако тази зала не гласува оставката на Иван Костов?
Ако нямате сетива за друго, уважаеми колеги, мисля, че би трябвало да имате периферно зрение и да погледнете усмивките на най-десния спрямо мен сектор. Моля ви, вчера на няколко пъти с едно толерантно отношение вадихме конфузни ситуации. Надявам се това да не продължава безкрайно дълго, защото не всички ще бъдат достатъчно много и достатъчно дълго добронамерени. Става дума за нещо просто и аз затова го казвам житейски, а не юридически - какво ще стане днес, ако мнозинството не гласува оставката на Иван Костов, той ще остане ли министър-председател и господин Радев, и господин Жотев, и всички министри, които не могат да съвместяват министър с депутат? Ще останат ли едновременно и в двете качества?
Правото има това свойство, когато кажеш "а", да кажеш и "б". Затова моля колегите от мнозинството - там има много юристи и блестящи юристи - да не бъдем много настойчиви в защита на собственото си мнение и да не смятаме, че ако направим крачка назад, това с нещо уронва нашия престиж. Касае се за очевидна хипотеза, в която Министерският съвет подава оставка, и това е напълно достатъчно, за да не гласува нищо Народното събрание, за да го приеме като юридически факт и да се приеме, че това е напълно достатъчно да подаде оставка. Поради тази причина вчера министър-председателят и министрите положиха клетва. Иначе те не биха могли да направят това. Извинете ме много! Надявам се да проявим разбиране, за да може работата оттук нататък да тръгне малко по-гладко и с малко по-малко усмивки.
По-същественият въпрос е: във връзка с точката от дневния ред - приемане оставката на правителството, което е просто юридически за сведение, защото тя беше подадена не днес, а вчера, - да има ли и дебати по темата? И аз ви моля да не настоявате да се гласува и да се приема това решение, което е абсурд, а да видим ще правим ли дебати по този факт, ще изразяват ли всички новоприсъстващи отношение към това, което е било, към това, което искаме да бъде, или не. Това е смисълът на точката в дневния ред.
Така че ние ви предлагаме да спрем тази настойчивост за гласуване на нещо, което не подлежи на гласуване, и да има дебати по темата "Приемане на оставката на кабинета". В този смисъл виждаме точката в дневния ред, поради което молим председателят на събранието да определи съгласно правилника регламент на всички парламентарни групи за дебати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на госпожа Дончева.
Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Правя процедурно предложение точка първа от дневния ред да отпадне, като се мотивираме с това, че точката е изчерпана с акта на огласяване на оставката на Министерския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Местан.
Господин Пламен Панайотов.
Пламен Панайотов (НДСВ): От името на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори правя процедурно предложение точката да бъде гласувана така, както е предложена в проекта. Ако проектът за решение в този смисъл не е раздаден, моля уважаемият господин председател да го прочете - проектът е в рамките на едно изречение - и да бъде подложен на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
Реплика - господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Господин председателю, не мога да бъда съгласен! И въобще, това парламент ли е? А е парламент. Не можем да гласуваме думи, гласуваме актове. А решението е акт на парламента и той трябва да бъде раздаден на всеки от нас, независимо дали е с едно, десет или пет изречения. Нека да не правим прецеденти извън Конституцията и правото.
Становището на нашата парламентарна група е, че точка първа трябва да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Корнезов.
Госпожа Екатерина Михайлова, заповядайте.
Екатерина Михайлова (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз взимам думата, за да взема отношение към спора, който се разгоря тук, в пленарната зала. Разбирам притесненията на лявата страна за това да не би да продължи да управлява това правителство, което управлява в момента България, още четири години. (Смях и ръкопляскания в ОДС). Но нека да спазваме Конституцията, законите и практиката на парламента, която има до този момент, а тя е следната, такъв казус вече е имало в българския парламент и е решаван по един и същи начин: подава се оставка пред Народното събрание, след което се гласува и няма дебати. Това е процедурата. Направете справка - оставката на министър-председателя Стефан Софиянски, направете справка - оставката на министър-председателя Димитър Попов.
Любен Корнезов (КБ, от място): Не е вярно! (Шум и други реплики в блока на КБ.)
Екатерина Михайлова: Въпреки това Народното събрание е гласувало, господин Корнезов. Направих справка със стенографския протокол.
Любен Корнезов (КБ, от място): Аз също съм направил, но това е служебно правителство.
Екатерина Михайлова: Така или иначе, парламентът е приел, така както е текстът на Конституцията, приема подадената оставка. Дебат никога не е имало, защото има оставка, която само се приема или не се приема. И струва ми се, че в момента водим един абсолютно безсмислен спор, който с нищо не допринася нито за парламентаризма, нито за конструктивизма. Явно БСП иска да води дебат по някаква друга тема. Благодаря ви много. (Единични ръкопляскания в блока на ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на госпожа Екатерина Михайлова.
Уважаеми дами и господа, понеже е постъпило процедурно предложение да отпадне т. 1 от дневния ред, свързана с проекторешението за приемане на оставката, аз съм длъжен да го подложа на гласуване.
Който е съгласен да отпадне като точка от дневния ред това проекторешение, да гласува с "да". Който смята, че трябва да остане в дневния ред, да гласува с "не". Моля, гласувайте!
Гласували 213 народни представители: за 77, против 125, въздържали се 11.
Резултатът означава, че точка първа от дневния ред остава.
Моля квесторите да раздадат проекторешението на всички депутати.
Уважаеми дами и господа, докато се подготвя за раздаване проекторешението, обявявам 15 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми дами и господа! Продължаваме нашата работа.
Както виждате, проектът за решение не е раздаден, тъй като това решение е от категорията на процедурните решения, които не са внасяни предварително, за да бъдат раздавани. То се прочита от председателя на Народното събрание.

"Проект!

Р Е Ш Е Н И Е
за приемане оставката на Министерския съвет

Народното събрание на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Приема оставката на Министерския съвет на Република България."
И тук бих си позволил да напомня на уважаемите господа народни представители, че става дума за един акт, който Народното събрание трябва да приеме, тъй като по този начин Народното събрание ще обективира волята си, че е получило оставката от Министерския съвет. И Народното събрание трябва да действа по начин, подобен на този, известен в административното право като обвързана администрация. Тук има аналогия и ние трябва да си послужим с тази аналогия. Ние сме длъжни да обективираме нашата воля, че сме получили подадената от Министерския съвет оставка.
И именно в този смисъл ви моля да гласувате за приемане оставката на Министерския съвет.
Моля, гласувайте!
Гласували 163 народни представители: за 162, против няма, въздържал се 1.
Решението за оставката на Министерския съвет на Република България е прието.

Уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да премина към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
"Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Създава Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 20 души, както следва: 10 души от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България и 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи."
По този проект за решение становища и възражения има ли? Не виждам.
За да може да се попълни съставът на тази комисия, ще помоля ръководителите на съответните парламентарни групи да представят своите предложения.
Заповядайте, господин Панайотов.

Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори предлагаме за членове на тази комисия както следва:
Анелия Мингова
Борислав Цеков
Валери Димитров
Гергана Грънчарова
Георги Петканов
Даниел Вълчев
Емил Кошлуков
Меглена Кунева
Румяна Георгиева
Соломон Паси
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
Любен Корнезов (КБ, от място): А председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Предлага се пълният състав на комисията да бъде от 20 души по този квотен принцип.
От Обединените демократични сили има думата господин Муравей Радев.
Муравей Радев (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
От името на Обединените демократични сили за членове на тази комисия ние предлагаме:
Димитър Абаджиев
Йордан Соколов
Светослав Лучников
Борислав Китов
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Радев.
От Коалиция за България - господин Михаил Миков.
Заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, от името на Коалиция за България предлагаме за членове на комисията по изработване на правилник на Тридесет и деветото Народно събрание:
Татяна Дончева
Любен Корнезов
Александър Арабаджиев
Янаки Стоилов
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Миков.
От името на Парламентарната група на ДПС - господин Местан.
Заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме:
Господин Юнал Саид Лютфи и господин Ремзи Дурмуш Осман за членове на временната комисия по изработване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Местан.
По направените предложения имате ли възражения? Не виждам.
При това положение ще помоля да вземем две решения.
Едното е да се гласува ан блок.
Моля, гласувайте!
Гласували 220 народни представители: за 219, против 1, въздържали се няма.
Приема се.
Моля, гласувайте направеното предложение за членовете на временната комисия за изработване на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
Гласували 223 народни представители: за 222, против няма, въздържал се 1.
Членовете на временната комисия по изработване на правилник за организацията и дейността на Народното събрание се приемат така, както са предложени.
Ще помоля господин Пламен Панайотов да направи предложение за председател на тази комисия.
Заповядайте, господин Панайотов.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, от името на парламентарната група на Национално движение Симеон Втори предложението за председател на временната комисия е проф. Георги Петканов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
По направеното предложение има ли съображения? Няма.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 221 народни представители: за 203, против 7, въздържали се 11.
При това положение можем да честитим на комисията, като искам да обърна внимание на т. 3 от взетото току-що решение, в която се казва, че временната комисия се избира за срок от 14 дни, считано от днес, защото това решение влиза в сила незабавно от деня на неговото приемане.
Като председател на временната комисия има думата господин Петканов.
Георги Петканов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам Народното събрание да вземе решение, по силата на което парламентарните групи и народните представители да представят своите предложения в писмен вид по изготвянето на правилника до 11 юли, 13,00 часа.
Ще бъде изработен нов правилник, но това ще стане на базата на действащия. Така че моля ви предложенията да бъдат направени по този начин, съобразно действащия сега правилник. Благодаря.
Любен Корнезов (КБ, от място): Не може да се взема такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми дами и господа народни представители, бих си позволил да редуцирам това, което направи като предложение проф. Петканов, ако той не възразява, в смисъл, че парламентарните групи и всички народни представители могат да правят предложения до 11 юли, 13,00 ч. без да бъдат ограничени в рамките дали да бъде на основата на съществуващия правилник или не.
Моля, гласувайте направеното предложение, защото има срок, в който трябва да се направи основата за работата на комисията. Смятам, че ще бъде дисциплиниращо.
Какво е мнението на народните представители?
Има думата господин Борислав Китов.Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди малко ние избрахме именно тази комисия, която на базата на известна договореност, заедно като работи, да достигне до едно общо решение. Не може да има практика на срокове, народните представители да бъдат ограничавани в своята законодателна инициатива. Така че няма никакво основание да се поставят срокове за правене на предложения. Всяка от съответните парламентарни групи има своите виждания и в комисията ще се дебатират тези виждания, за да се достигне до едно общо решение.
Затова аз мисля, че не бива да се гласува подобно решение. Разбира се, всички колеги имат своето основание да направят своите предложения за промяна в правилника, но срок не бива и не може да се поставя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Китов.
Думата има Осман Октай.
Осман Октай (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги! Винаги е било практика, за да се улесни дейността на комисиите, да има един определен, регламентиран срок и до този срок да се внасят писмените предложения, които ще направят народните представители, а не до последния момент, което може да блокира нашата дейност.
Затова аз подкрепям това резонно предложение, което направи проф. Петканов, и допълнението на председателя на Народното събрание да има такъв срок, да регламентираме такъв срок, за да могат колегите народни представители да предложат своите писмени предложения, след което да дадем възможност на комисията да работи спокойно по тези предложения. Това не значи, че в пленарната зала не може да има дебати по тези направени предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Октай.
Други становища по този въпрос - за дисциплиниращия срок, който да улесни работата на временната комисия, има ли? Няма.
Поставям на гласуване предложението на проф. Петканов, така както той го направи, с определения срок за внасяне на предложенията от парламентарните групи и отделни депутати до 11 юли, 13,00 ч.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 198 народни представители: за 155, против 21, въздържали се 22.
Направеното предложение от проф. Петканов се приема.
Професор Петканов има думата да съобщи кога ще се събере комисията на своето първо заседание.
Георги Петканов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам комисията да се събере на своето първо заседание на 11 юли в 15,00 ч. в зала "Запад".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Преминаваме към последната точка от дневния ред на днешното заседание, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - с вносител Пламен Панайотов и
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩИЯ ПРАВИЛНИК - с вносител народният представител Янаки Стоилов.
Постъпили са два проекта за решение. Вие разполагате с тях.
Заповядайте, господин Абаджиев.
Димитър Абаджиев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз правя процедурно предложение тази точка от дневния ред, свързана с двата проекта за решение, да бъде отложена поради следните съображения.
Току-що приехме решение за създаване на комисия за работа по правилника, която е представена от всички политически сили. Въпросите, свързани с постоянните комисии, са изключително важни политически въпроси, тъй като постоянните комисии съгласно чл. 79 от Конституцията са органите, които подпомагат дейността на Народното събрание и от негово име осъществяват парламентарен контрол.
Тридесет и осмото Народното събрание започна с Декларация за национално съгласие и аз си спомням, че въпросите, свързани с промените на правилника, бяха предмет на широки дискусии между всички политически сили. Лично аз съм изненадан, че по този начин се желае да се предреши един от най-важните въпроси на правилника, свързан с броя на комисиите и тяхното наименование. До този момент такива консултации не са извършвани. Наименованието на комисията е свързано не само с формалната страна на въпроса, не само с тяхната същностна работа. Това е и послание към избирателите, послание към всички относно акцентите на работата на Народното събрание. Има много съображения, свързани с внесения проект, с направените промени на наименованията. Ще изброя само някои от тях.
Например предложенията, свързани с премахването на така наречената комисия "Антимафия" за противодействие на престъпността и корупцията. Искам да напомня, че има решение на Централноевропейската инициатива от 1998 г. за създаване на такива комисии. Какво е посланието за това, че се премахва от наименованието на Правната комисия "и законодателство срещу корупцията"?
Комисията по външна политика и отбрана. Коректно е да бъде Комисия по външна политика, сигурност и отбрана, тъй като това е темата и от обща външна политика, и политика за сигурност на Европейския съюз.
Какво е посланието от разделянето на комисията по култура и медии?
Тоест, има много въпроси, които би трябвало да бъдат въпрос на едни нормални консултации между политическите сили, всяка да изложи своите аргументи и да вземем най-доброто решение. Аз даже предлагам тази комисия да се занимае първо с този въпрос - с направеното предложение за промяна на Конституцията. Няма да има нищо фатално, ако това решение бъде прието след 14 дни, така както беше посочено и от господин Петканов.
Затова аз предлагам да се отложи тази точка и тя да бъде предмет на разисквания на комисията, която представлява всички политически сили и е своеобразен орган на консенсуса на консултациите. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Абаджиев.
Противно становище вероятно ще изрази господин Даниел Вълчев.
Даниел Вълчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволявам си да изразя противното становище, не толкова за да репликирам господин Абаджиев, колкото за да обясня мотивите за внасянето на едно такова предложение.
Предложенията, които са на вашето внимание, всъщност се свеждат до два въпроса.
От една страна, статутът и начинът на действие на Председателството на Народното събрание. В чл. 4 става въпрос за ротационен принцип в дейността на част от заместник-председателите, което не съответства на действителното разпределение на местата в залата, респективно намеренията, които бяха изразени вчера при техния избор.
И на второ място, всички останали предложения за промени се отнасят до броя, наименованието и характера на постоянните комисии на Народното събрание.
Това, което господин Абаджиев изтъкна като необходимост от национално съгласие, позовавайки се на опита на Тридесет и осмото Народно събрание, разбира се, е хубаво. Ние също се стремим към такова национално съгласие, но доколкото все пак има известен период от време, който е отминал от началото на Тридесет и осмото Народно събрание, вероятно паметта ни невинаги е свежа, аз си позволих да извадя от "Държавен вестник" едно малко копие, в което добре се вижда, че по абсолютно аналогичен начин е постъпено. Тоест, с едно решение, публикувано на 13 май 1997 г., е прието едно подобно решение, което ние предлагаме за промяна на тогавашния чл. 17, ал. 2. В същия ден е била избрана и временна комисия по подготовка на новия правилник. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Даниел Вълчев.
Има направено процедурно предложение. Има и противно становище.
Понеже има процедурно предложение и е направено противно на процедурното предложение, аз съм длъжен да подложа на гласуване процедурното предложение, така както е направено от господин Абаджиев.
Много ви моля да гласуваме направеното от господин Абаджиев процедурно предложение за отлагане на въпроса за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля, гласувайте.
Гласували 227 народни представители: за 93, против 132, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Има думата господин Кирилов. Заповядайте.
Евгени Кирилов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Процедурното ми предложение е да прегласуваме това решение.
Уважаеми колеги от Национално движение Симеон Втори, струва ми се, че сме свидетели в самото начало на нещо неразумно. Прави ли ви впечатление, че отляво и отдясно гласуват по един начин по този въпрос? Съставянето на тези комисии не е прост въпрос. Господин Абаджиев изрази някои съображения отдясно, пропусна, за голямо мое удивление, въпроса с Комисията по европейска интеграция. Няма парламент в Европа, в който няма такава комисия. Къде е приоритетът ни по европейската интеграция? (Шум и реплики в залата.)
Емил Кошлуков (НДСВ, от място): Как да няма такава комисия?
Евгени Кирилов: Искам да ви кажа, че предложението в предишния парламент, след като бяхме поканени, принадлежеше на Парламентарната група на Демократичната левица. В резултат на това се поискаха сведения от всички европейски страни, и мога да ви кажа, че в огромното мнозинство, даже тези страни, които са членове, имат такива комисии. Става въпрос за политика и мисля, че най-малкото не е редно без консултации да се вземат такива сериозни решения. Мисля, че в случая не трябва да се конфронтираме. Трябва просто трезво да размислим, за да не постъпваме неразумно. Тези консултации, между другото, досега трябваше да станат. Лидерът на нашата парламентарна група вече изрази подобно желание. И аз не мога да разбера защо трябва по този ускорен начин да вземаме решения, които ще се наложи да поправяме след това. Става въпрос за политика. Ние не можем да ликвидираме една такава комисия. Просто не можем в този ход на преговорите за членство в Европейския съюз.
Благодаря, господин председател. Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Кирилов.
Има процедурно предложение. Някой да има противно становище?
Любен Корнезов (КБ, от място): Няма противно становище. То по право се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми дами и господа народни представители, в името на доброто взаимодействие между всички парламентарни групи и народни представители подлагам на прегласуване поставения въпрос и моля да гласуваме предложението така, както беше направено от господин Абаджиев.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 226 народни представители: за 97, против 126, въздържали се 3.
При това положение направеното от господин Абаджиев предложение не се приема.
Преминаваме към разглеждане на направените предложения за проекторешения по същество. Заповядайте.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Споделям това, което каза господин Димитър Абаджиев и според мен не е нормално за 15-20 минути да приключим разглеждането на това какви комисии ще има в Народното събрание.
От името на парламентарната група предлагам 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля да продължим нашата работа с последната точка от дневния ред.
Надявам се, че почивката е била ползотворна.
Господин Янаки Стоилов иска думата. Заповядайте!
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, господа народни представители! Надявам се, че разговорите, които се водиха, са довели поне до постигане на частично съгласие по броя и наименованието на комисиите.
Аз бих искал като вносител на едно от предложенията да го обоснова пред вас. Направил съм го въз основа на сега действащия правилник, но това няма да затрудни нашата работа, нито ако то се гледа във връзка със сегашната редакция на чл. 17, ал. 2, но може също да се включи и към предложението, което е направил господин Панайотов от името на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори.
По същество искам да привлека вашето внимание към създаването на следните нови комисии:
Комисия за контрол върху приватизацията.
Накратко - какви са мотивите ми, за да предложа на вашето внимание тази комисия? Смятам, че трябва да разглежда сигнали за нарушения на закона или на договорните задължения по сключени договори за приватизация на търговски дружества; да упражнява контрол върху дейността на специализираните органи на специалната изпълнителна власт за следприватизационен контрол; да представя годишен доклад пред Народното събрание за констатираните нарушения, които заслужават вниманието на цялото Народно събрание. Тази комисия ще трябва да може да получава цялата необходима информация от държавните органи на изпълнителната власт, за да може да формира свое становище.
Искам да отбележа, че в никакъв случай създаването на тази комисия не означава подмяна на правомощията на органите на изпълнителната власт и на тези органи, които специално се занимават с приватизацията. Ние констатираме масови проблеми, а и много нарушения както на закона, така и на договорите, на които моят горчив опит ме учи, че ние не сме могли ефективно да реагираме през изминалите години. Имало е случаи, когато сме се затруднявали да съберем цялата необходима информация под претекст за някаква служебна тайна, във връзка и с някои от последните изменения в Закона за приватизацията.
Приватизацията е един от основните корупционни фактори в страната, свързан с големи интереси във връзка с преразпределянето на държавната собственост. И затова аз настойчиво призовавам, ако ние искаме да дадем принос както за по-доброто управление на икономиката, така и за ограничаване на тези случаи и за един по-строг контрол върху изпълнителната власт, да приемем създаването на такава комисия. Тя може да има, макар и в по-малка степен, законодателни функции, както останалите комисии в тази област.
Надявам се, че мнозинството ще подкрепи това предложение, за да не се възприеме евентуалното му отхвърляне като някаква солидарност с, както вие самите ги наричате, "нашите естествени партньори".
Така че до този момент отговорността за приватизацията беше на най-дясната част. Аз призовавам и нея да подкрепи това предложение, след като казва, че се стреми да се раздели с клиентелизма в управлението. Да го подкрепите и вие, за да не станете солидарно отговорни в политическия смисъл с досега извършените действия. И, надявам се, че всички мои колеги също ще подкрепят предложението за създаването на такава комисия.
Другото ми предложение е за създаване на Комисия по жалбите и петициите, или по-точно - за разделяне на Комисията по правата на гражданите и вероизповеданията. До момента българският парламент е в дълг към българските граждани. Това съвпада и с предложението на мнозинството.
Още в Тридесет и шестото Народно събрание в проекта за правилник аз внесох предложение за уреждане на процедурата по внасяне и обсъждане петициите на гражданите. Това предложение ще подновя и в правилника на Тридесет и деветото Народно събрание. Именно петициите са едно от средствата, без всички тези въпроси да достигат до пленарната зала, да бъдат ангажирани с най-важните от тях органите на изпълнителната власт и самите народни представители да откликват на интересите на своите избиратели. Така че тази комисия би имала съществена работа и съществено място в работата на Народното събрание.
И последното ми предложение е за възстановяване на Комисията по парламентарна етика, такава, каквато съществуваше в по-миналото Народно събрание. Нейното основно предназначение е да разглежда случаите с конфликт на интереси между тези на народните представители като публични личности, ангажирани с обществения интерес, и някакви дейности, с които те биха влезли в противоречие с тази своя функции. Надявам се, че вестителите на новото време и на новия морал ще подкрепят това предложение, ако то трябва да бъде доказано освен с думите, но и с действията.
Освен това тази комисия може да разглежда евентуалните искания за снемане на имунитет на депутатите, да разглежда някои въпроси по взаимоотношенията между народните представители и по този начин да допринесе за повишаване на престижа на парламента.
Това са моите мотиви за направените предложения. Надявам се на вашата подкрепа, тъй като се надявам, че тя ще допринесе за по-добрата работа на Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Стоилов.
По въпроса иска думата господин Пламен Панайотов. Заповядайте!
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В паузата беше излъчена контактна група, която се занима с предложението, което е внесено от името на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори. Част от направените от нас предложения всъщност са и предложения от страна на народния представител господин Янаки Стоилов. В тази им част има консенсусно разбиране от страна на всички парламентарно представени политически сили. И в тази им част ние предлагаме те да бъдат подкрепени, включително и на основание предложението, внесено от господин Янаки Стоилов.
Що се отнася до неговите предложения, които са извън видовете комисии, внесени от страна на Националното движение Симеон Втори, ние предлагаме те да бъдат предмет на допълнително обсъждане в излъчената вече контактна група, извинете - работна група, в която участват, ние вече гласувахме, представители на всички политически сили. И в този смисъл да бъдат обсъдени по-обстойно онези предложения, които досега не е имало възможност политическите сили да обсъдят.
В този смисъл аз представям на вашето внимание резултатите от това обсъждане в контактната група, което води до изменения, които в съществото си са терминологични с оглед представения проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Всъщност логиката на представения от нас проект за решение следва, първо, взетото от нас вчера решение да няма ротационен принцип с оглед заместник-председателите на Народното събрание, по което ние вече изразихме консенсусно разбиране с оглед гласуванията от вчера. И вярвам, че в този смисъл предлаганият § 1 с оглед измененията в чл. 4, ал. 2, също и днес единодушно ще бъде подкрепен.
Що се отнася до останалите изменения, те са единствено и само обвързани с видовете постоянни комисии, които ще структурират занапред Народното събрание по чл. 17 и останалите разпоредби от действащия досега правилник, който приехме вчера, че ще действа, докато приемем нов.

По видовете комисии, всъщност измененията в тяхното наименование, по които постигнахме съгласие от името на всички парламентарно представени сили, са следните.
В § 2, с оглед измененията в ал. 2 на чл. 17, по т. 5 вместо "Комисия по външна политика и отбрана" да стане "Комисия по външна политика, отбрана и сигурност". Контактната група се съгласи на това терминологично изменение в съответствие с европейските стандарти в тази посока.
Второто изменение ни връща към традициите с оглед Комисията по земеделието и горите. Тоест вместо предлаганото в проекта "Комисия по селско и горско стопанство" се връщаме към традиционното наименование "Комисия по земеделието и горите".
Третото изменение, което се предлага консенсусно, е по т. 18 - вместо предлаганото "Комисия по правна евроинтеграция" наименованието на комисията да бъде "Комисия по европейска интеграция".
И накрая една терминологична бележка и с оглед комисията по т. 20 - вместо "Комисия по проблемите на гражданското общество" да бъде "Комисия по въпросите на гражданското общество".
Останалите параграфи, предвиждащи изменения в действащия правилник, са единствено обвързани с промените в действащите постоянни комисии на Народното събрание. И тъй като има консенсусно разбиране по измененията в чл. 17, аз си позволявам отсега да предложа като дойде ред да се гласува § 2 от предлагания проект за решение, да приемем гласуването на комисиите ан блок. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Пламен Панайотов.
Има думата господин Михаил Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Панайотов. Аз искам в рамките на репликата да поставя въпроса така, че всъщност днес контактната група постигна едно придвижване на базата на взаимни консултации между всички парламентарни групи по отношение на най-общото формулиране на наименованията на комисиите. Но то няма да приключи днес, с днешното гласуване, защото несъмнено материята, свързана с правилника, ще бъде подложена на още едни сериозни дебати в самата комисия по правилника, относно не само наименованието на отделните комисии, но и по отношение на тяхното съдържание и дейност и ясното разграничаване на функциите между тях и очертаване на собствената им сфера на дейност. Така че това е въпросът, с който трябва да бъде запознато цялото народно представителство преди да пристъпим към гласуването. Тоест днес ние правим една стъпка към очертаване на помощните органи на Народното събрание, която ще бъде в крайна степен довършена с приемането на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Миков.
Господин Бояджиев, заповядайте.
Тодор Бояджиев (КБ): Благодаря Ви, господин председател!
Най-напред искам да използвам случая да пожелая на цялото Председателство много успешна работа в един пълен мандат на Народното събрание.
Името ми сигурно е изписано на таблата, но само ще спомена, че пред него има "генерал" и съм горд, че повече от 30 години съм работил за българското разузнаване. И именно на базата на опита си в сферата по сигурността и в работата по сигурността искам да взема отношение по двете комисии, които се предлагат и които третират темата сигурност.
Отново ще припомня, че преди 11 години именно от тази трибуна аз бях първият, който каза: "Не отваряйте "Кутията на Пандора" и не създавайте черен пазар за държавна тайна", когато ставаше въпрос за досиетата. Не успях да убедя колегите си народни представители да се вслушат в гласа на професионализма и сега 10-11 години по-късно отчитаме, че в крайна сметка в тази област нещо не беше направено. Започвам с това, за да ви призова наистина да се вслушаме в професионализма. Не смятам, че аз говоря абсолютната истина, но в тази зала има много хора, които разбират от национална сигурност. И затова преди да тръгнем да гласуваме комисиите така, както са предложени, дайте наистина сериозно да помислим.
Какво ме тревожи?
Първо, Комисия по външна политика, сигурност и отбрана. Това е една суперкомисия, която просто няма да е в състояние да обхване цялата проблематика. Аз разбирам много добре, че Комисията по външна политика е тази, която трябва да има фокусирано вниманието си върху проблема за присъединяването ни към НАТО. Но това не е всичко от нашата отбрана. Всички тези седемдесет и няколко хиляди човека, които ще напуснат редиците на Българската армия и ще трябва да намерят своето ново място в обществото - това в никакъв случай не е проблем на външната политика. Очевидно е, че програмата ан блок и сигурността ан блок, като много сериозни управленски и организационни системи и обвързването им с външната политика в една комисия, просто ще направят комисията такава, че да не е в състояние да хване всички проблеми на националната сигурност и на външната политика едновременно.
Второто нещо, което ме смущава, е, че в Комисията по национална сигурност досега - и това нещо съм предлагал и във Великото Народно събрание, но това никога не е било приложено, а това е практика на много от световните парламенти - когато се разглежда тематиката по проблемите на сигурността, която е много специфична, и в повечето случаи е такава, че нейната тайна трябва да се гарантира, в тези комисии има много стриктни правила, които се приемат в пленарна зала, а не във вътрешен правилник на комисията, и които изискват членовете на тези комисии да поемат допълнителни обезателства за неразгласяване на тайна, за това как ще се борави с информацията, която им се предостави, и т.н. Затова мисля, че по този въпрос трябва наистина много сериозно да се мисли отсега.
Една широка комисия, която да разглежда работата на българските разузнавателни служби, очевидно е, че никога не може да стигне до същността, никога не може да се осъществи реалният контрол. Тук нямам предвид да се гледат конкретни операции, да се докладват конкретни операции и т.н. Но в тази комисия трябва да има възможност да може да се говори и малко по-конкретно.
Доколкото ми е позната практиката на американския Сенат, на Конгреса и на двете им комисии - и на Палатата на представителите, и на Сената - по въпросите на разузнаването, трябва да ви кажа, може да изглежда малко необичайно, но за тези комисии най-трудно се подбират кандидати. Защото много от сенаторите или членовете на Палатата на представителите смятат, че тези комисии ограничават правата им с допълнителни изисквания за това каква информация могат да използват в публичните си изяви и каква не могат да използват. Но такива правила има. И такива правила трябва да се наложат и в тази подкомисия или комисия, която ще разглежда въпроси, свързани с дейността на българските специални служби.
Лично аз мисля, че има място за една комисия, която да се занимава с комплекса въпроси на сигурността. "Вътрешна сигурност и обществен ред" - откровено да ви кажа, на мен ми звучи малко по Оруел, малко ме смущава този акцент. Аз по бих приел комисия по сигурност и обществен ред, без да ограничаваме само вътрешната сигурност. И именно в тази комисия да останат въпросите, които са свързани с комплекса сигурност.
Разбира се, тук може да ми се репликира, че системата за национална сигурност е толкова обемиста, че включва почти всяка сфера на живота. И аз ще се съглася. Вярно е, фактът, че 50 хил. български деца тази година не са ходили на училище, е елемент, който рефлектира върху националната сигурност. Защото половината от тях, като станат в донаборна възраст, Българската армия ще се допълни с необразовани или неграмотни войници. Очевидно е, че това има пряко отношение. Очевидно е, че това трябва да занимава хората не само от тази комисия, а и всички нас като народни представители.

Но така или иначе разделянето на комплекса сигурност на вътрешни, външни аспекти и извеждането към друга комисия, ще създаде редица проблеми. И в момента един от големите проблеми на имунната система на държавата ни - специалните служби, е този, че те не говорят на общ език, че между тях няма координация. Както президентът Петър Стоянов беше казал, те са на самотек, а аз предложих по-точен израз: те са на автопилот. Парламентът има възможност чрез тази комисия да помогне на тези служби по-бързо да се превърнат в разузнавателна общност, а не да защитават тесни интереси и твърде често несъгласувано помежду си да провеждат действия, които не рефлектират по най-добрия начин върху проблемите на националната сигурност.
Затова призовавам наистина да не избързваме с едно автоматично гласуване сега и създаване на суперпарламентарна комисия, която в крайна сметка няма да може да изпълни функциите, които искаме да се наложат в нашата парламентарна дейност. Нямам конкретно предложение и доколкото разбирам, въпросът е започнал да се дискутира в контактните групи, но мен ме плаши твърде глобалното външна политика, сигурност и отбрана. Не виждам как една комисия ще може да изпълнява функциите си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Бояджиев. Ако правилно съм Ви разбрал, Вие имате едно конкретно предложение - да се формира Комисия по сигурност и обществен ред.
Тодор Бояджиев: Да, да отпадне думата "вътрешна".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Господин Пирински, заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, ще обоснова едно процедурно предложение и ще се опитам да го обоснова с изказване по същество по въпроса за комисиите. Предложението ми е обсъждането на тази точка днес да не приключи с гласуване, а гласуването да бъде отложено за следващото редовно заседание. Основание за това предложение е чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който прилагаме и който предвижда в т. 5 на ал. 2 възможността за отлагане на гласуването.
Защо ви правя това предложение?
Както стана ясно и от двете изказвания досега - на господин Стоилов и на господин Бояджиев, ние поне като парламентарна група имаме редица предложения по комисиите, които засега в най-добрия случай частично са били дискутирани. Не твърдя, че всички те трябва да бъдат приети, господин Панайотов, но в този половин час, който сте имали, едва ли е имало възможност да се вникне в сложността на проблемите на всяка комисия, както те бяха обосновани от господин Стоилов и от господин Бояджиев. Струва ми се, че това беше и идеята на нашите колеги от Движението за права и свободи - господин Осман, които предложиха самата почивка. Очевидно тя се е оказала недостатъчна като време за такава преценка.
По същество, господин председателю, аз лично споделям необходимостта комисиите да се създадат преди да се приеме новият правилник на парламента, защото смятам, че не бива да се губи време, не бива да се изчаква. Трябва да бъдат създадени работните органи на парламента и той да заработи така, както очакват избирателите. Ето защо аз не подкрепих предложението на господин Димитър Абаджиев за такова отлагане.
Но същевременно аз бих призовал Народното събрание да не приключваме въпроса днес, защото комисиите, които създадем... Аз не вярвам, както господин Миков изрази надежда, че те ще бъдат доразглеждани и доуточнявани. Това, което регламентираме с решението, което обсъждаме, навярно ще бъде и системата от работни органи на парламента.
Господин председателю, защо ми се струва, че така направеното предложение все още е недостатъчно добро, за да бъде прието? Един от основните ми аргументи е свързан с въпроса за парламентарния контрол. Господин председателю, в действащия правилник, който ние сега изменяме в чл. 17, в неговите ал. 3 и 4, които бяха допълнително гласувани в хода на работата на Тридесет и осмото Народно събрание, беше създадена Комисия за противодействие на престъпността и корупцията - така наречената Комисия "Антимафия". Непонятно е, че в набора от комисии, които се предлагат, всъщност въпросът за регламентиране ясно на органа, който ще се занимава именно с престъпността и корупцията и то в един доста конкретен план, а не само като общ проблем, отпада. И вчера от наша страна беше поставен този въпрос. Ние не се отказваме от това да настояваме за такъв орган. Господин Стоилов го е предложил като Комисия по приватизацията. Очевидно е необходимо парламентът да се вгледа в това, което се е получило като резултат що се отнася до структура на собствеността в Република България днес, в резултат на така развихрилия се приватизационен процес през последните 2-3 години. И без да си дадем ясна сметка къде се намираме в момента, къде са отговорните собственици на онова, което е приватизирано, кой носи отговорността за това и частните, и общинските, и държавните стопански единици да функционират съгласно законите на страната, а не по някакви непонятни правила, не може парламентът да избегне от тази своя първа отговорност. Ето защо аз настоявам да има парламентарен орган, който да се занимае с приватизацията и следприватизационния контрол. Не е най-важното как ще бъде наречен.
И на второ място, господин председателю, по парламентарния контрол изобщо. Вчера при избора Ви за председател на Тридесет и деветото Народно събрание господин Стоилов Ви постави три въпроса, от които два бяха свързани с парламентарния контрол и Вие дадохте своя отговор. Трябва да Ви призная, че аз останах малко неудовлетворен от Вашите отговори и трябва да Ви призная, че бях онзи от групата на Коалиция за България, който се въздържа да гласува за Вашата кандидатура за председател. По простата причина, че останах с впечатлението, че Вие предвиждате, първо, снижаване на ролята на парламентарния контрол в пленарната зала, свеждайки го едва ли не до възможността за телевизионни изяви за едни или други народни представители. Безспорно с всичко може да се злоупотребява, но възможността да се злоупотребява не е причина да се унищожи най-пряката форма на контрол върху правителството пред обществото.
Второ, Вие посочихте, че парламентарен контрол може да се провежда в постоянните комисии и че тази форма трябва да се застъпи по-широко. Но в предложението, което днес ни прави господин Панайотов и което сега потвърждава, се прокарва една тенденция за ограничаване на контрола и в комисиите. Господин Панайотов, аз бих посочил т. 2 от Вашата ал. 2, където Вие говорите за Комисията по бюджет и финанси и предлагате да отпадне досегашното продължение на названието "и финансов контрол". Не казвам, че досега комисията си е изпълнявала функцията на финансов контрол достатъчно убедително, но няма никакво основание да отпадне изразът "и финансов контрол", след като и според Вас там ще се съсредоточи контролната функция на парламента.
За да не продължавам излишно дълго, господин председателю, отново се връщам към процедурното си предложение да продължи дискусията, която се води в пленарната зала. Нека да се чуят различните мнения за структурата на комисиите и техните наименования. Но бих Ви предложил и Ви моля да подложите на гласуване предложението ми да се отложи гласуването по същество на тази точка и да използвате правомощията си на председател на Народното събрание като приканите контактната група да продължи своята работа, да подготви един по-обоснован проект за следващото заседание и, разбира се, бихте могли да привлечете и ръководителя на Комисията по проектоправилника господин Петканов, който да помогне в тази работа. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Пирински.
Заповядайте, господин Томов.
Тома Томов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Ще се постарая да бъда по-кратък и ще се опитам да говоря по същество.
Съгласен съм с всичко това, което беше казано досега от колегите, с важността на правоотношенията и проблемите, които те излагат, но аз имам едно виждане по един въпрос, който в продължение на 10-12 години в България е избягван от правителства, от парламенти, от президентствата. Това е въпросът с демографския срив в нашата страна. И, както се изрази един от колегите в кулоарите, демографският колапс, в който се намира България. И, виждайки, че няма комисия по тези въпроси, затова взех думата днес.
Колеги, смятам, че за да изпълнят ролята си всички тези комисии, които ги описваме в проекта, смятам, че всичко това би било безсмислено, ако ние не започнем поне в това Народно събрание, в този парламент, сериозна работа по демографските проблеми в държавата ни.
Всички до един знаем, че нашият народ се топи постоянно, всеки ден, всеки час. Има редица публикации и изследвания на различни демографски институции и научни работници, но като че ли този въпрос минава покрай ушите на всички държавници и на обществото като въпрос, който едва ли не не ни засяга и едва ли не засяга някой друг.
Изхождайки от всичко това, смятам, че ние с вас трябва да вземем решение и да съставим още една комисия - Комисията по демографските въпроси и етносите.
Защо свързвам демографските въпроси с етносите? Не е тайна и всички знаем, че в момента по-сериозния и по-значим демографски прираст в България се дължи на етносите - ромите и турците. За едни това може да прозвучи добре, за други - недобре, но това е факт, който никой не може да го оспори. От тази гледна точка смятам, че комисията трябва да обхваща тези две групи от въпроси - въпросите, свързани с демографските проблеми, и въпросите, свързани с етносите.
През почивката разговарях с един колега, който ми обясни, че този кръг от въпроси се обхваща от Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Мисля, че проблемът е много сериозен. Мисля, че проблемът е глобален. Мисля, че проблемът касае всички нас и нашето бъдеще като държава и народ, поради което апелирам към вашето правосъзнание като българи и като хора сериозни и се надявам, че ще ме подкрепите в това мое предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря ви.
Преди да дам думата на господин Панайотов искам да... (Шум и реплики от блока на ОДС.)
Искам да дам обяснение защо не подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Георги Пирински. И в неговото изказване се съдържаше желанието дебатите да се състоят, но гласуването да се отложи и смятам за нормално това предложение да бъде подложено на гласуване именно накрая на дебатите.
Нали правилно съм Ви разбрал? Благодаря Ви.
Сега думата има господин Пламен Панайотов. Заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ ОДС: В каква процедура се намираме? Това изказване ли е?
Любен Корнезов (КБ, от място): Е, хайде да не издребняваме!...
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Изказалите се току-що колеги поставят въпроси, които струва ми се, са в резултат на това, че може би няма достатъчна информираност от гледна точка на фактите, по които вече има споразумение в контактната група и на които аз наблегнах в смисъл такъв, че естествено, никой няма да бъде ограничен във възможността да направи и обоснове тези предложения и в рамките на работната група, която излъчихме, и във връзка с подготовката на новия правилник за работа на парламента. Затова моето предложение е да преминем към гласуване на проекта за решение параграф по параграф - от една страна така, както е предложен от името на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, но от друга страна и както консенсусно се разбрахме с оглед изменения в наименованията на комисиите.
Що се отнася до уговорки в смисъл, че едва ли не, правейки тези предложения, ние бихме ограничили парламентарния контрол по отношение особено пък борбата с корупцията, по това искам да заявя определено, че в това отношение в контактната група специално беше взето отношение от наша страна и потвърдено и от останалите колеги. Ние предвиждаме подкомисия, но там, където й е мястото - в контекста на Комисията по вътрешна сигурност и вътрешен ред, тъй като считаме проблемите, свързани с корупцията за интегративна част, ако мога така да се изразя, от общите мерки, които се предприемат за борба срещу престъпността. В противен случай се слага акцент върху нещо, което очевидно през последните четири години не доведе до особени резултати.
Затова моля да не дебатираме нещо, което на този етап поне е консенсусно. Нека да преминем към гласуване, а няма никаква пречка, както сме се и разбрали в тази контактна група, оттук насетне по същество да бъдат обсъдени всички допълнителни предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
За реплика думата има господин Любен Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Това, което каза господин Панайотов е така. Добронамерено, макар и за кратко време, обсъждахме въпроса около комисиите. Надявам се този дух да продължи и да бъде конструктивен и за в бъдеще, но, господин Панайотов, не мога да бъда съгласен веднага да преминем към гласуване. Тук се каза за процедурата. Ние сме по точка от дневния ред. По силата на чл. 44 от нашия правилник, който действа, всяка парламентарна група има съответното време за изказване, а то е 30 минути, и преди да бъде изчерпано това време не може да се премине към гласуване.
Така че, господин председател, въз основа на чл. 44 моля да не подлагате на гласуване предложението за гласуване, а всяка парламентарна група, съобразно с времето, с което разполага по правилника, да има право да вземе отношение по поставените проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Корнезов.
Аз няма да подлагам на гласуване неговото предложение, защото смятам, че то почива на правилата, от които ние трябва да се ръководим, така че давам думата на господин Местан. Заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи решението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради няколко причини.
Първата е, че по това решение отделни представители на парламентарните групи на консултации постигнаха консенсус по въпроса и по необходимостта да се гласуват и приемат подобни изменения, както и това изменение и допълнение. Освен това, постигна се съгласие и за това, че днес ние не предрешаваме въпроса.

Всички парламентарни групи и отделни народни представители ще имат достатъчно време да правят и други предложения за изменение и допълнение на правилника, в това число и за броя и вида на постоянните парламентарни комисии.
Аз правя изказване, за да привлека вниманието ви към един, според мен, нов момент. Ако погледнем наименованията на комисиите, ще видим, че с изключение на двадесетата комисия - Комисията по въпросите на гражданското общество - всички останали комисии са съществували през народните събрания от 1990 г. насам.
Аз искам да приветствам вносителите с тази идея, защото сформирането на постоянна комисия по въпросите на гражданското общество по моя оценка е знаково в няколко посоки. В Конституцията е заложен принципът за прехода към демократично гражданско общество, но този процес е невъзможно да се извърви без прякото участие на самите граждани. И затова смятам, че сформирането на една подобна комисия е знак преди всичко за това, че Тридесет и деветото Народно събрание заявява пред българското общество, че не само ще работи за своите граждани, а ще го прави заедно с тях. Убеден съм, че тази комисия ще допринесе със своята работа за установяване на механизми за пряко сътрудничество между законодателния орган и гражданските сдружения. Убеден съм, че занапред ще бъде невъзможно ние да разглеждаме важни законопроекти, които касаят пряко гражданското общество, без да вземаме предвид експертните мнения, становища и експертната оценка на пряко засегнатите от действията на този закон граждански сдружения. Това е един нов момент и мисля, че е в пълно съгласие с онези послания, с които определени политически сили в този парламент получиха ясната подкрепа на българските избиратели. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ДПС и НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Местан.
Заповядайте.
Йордан Нихризов (ОДС): Уважаеми господин председател, първо искам да Ви честитя заедно с цялото ръководство Вашия избор.
Уважаеми колеги, тъй като става въпрос за изменение на правилника и функциите на комисиите, аз имам конкретно предложение - § 11, който предвижда ал. 1 на чл. 72 да отпадне, просто да отпадне самият параграф. Какво имам предвид? Разглежда се въпросът за законопроекти за ратифициране и денонсиране на международни договори, при които е записано, че задължително се взема становището на Комисията по външна политика и интеграция или така, както би се наричала в новия й вариант. Ако това нещо не отпадне, става безмислен текстът на втората алинея от правилника - господин председател, Вие сте правист - и в такъв случай текстът на ал. 2 е съвсем неясен. И ако приемете, че ал. 1 трябва да отпадне, тогава има второ алтернативно предложение - текстът на ал. 2 да започва: "По законопроект за ратифициране или денонсиране на международен договор текстът на договора не може да бъде изменян". Фактически това е положение, което е съществувало в правилника и във втория си вариант изяснява текста.
А първото мое предложение се дължи на факта, че е разумно да се взема мнението на точно специализираната комисия, която ще се занимава с външната политика, в случая със сигурността, и направеното предложение от господин Панайотов за отпадане тотално на текста аз считам, че би било неприемливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Нихризов.
Реплика от господин Сендов.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Нихризов, аз напълно съм съгласен с това, че се губи смисълът. Но съгласен ли сте да стане така: "По законопроект за ратифициране или денонсиране на международен договор ....", което е част от първата алинея, да продължи с "текстът на договора не може да бъде изменян..." и т.н., с което смисълът се запазва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Сендов.
Втора реплика - господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Нихризов, нека все пак да се съобразяваме с това да не навлизаме в правилника по същество. Избрахме комисия, която да започне работа. Тръгнем ли сега да коригираме целия правилник, няма да му се види краят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Нихризов, заповядайте.
Йордан Нихризов (ОДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Сендов, Вашето предложение фактически дублира моя втори вариант за уточняване на текста.
Господин Миков, фактически това, което се предлага от господин Панайотов, е приемането на тези функции на комисиите. Така че текстът на § 11 е свързан с цялото предложение и ако ние действително искаме да бъдем перфектни в работата, не можем да приемем едната половина, а да не приемем другата, защото иначе бихме изпаднали от самото начоло в двусмислие. Благодаря за уточнението. Смятам, че предложението е разумно и може да се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Нихризов.
Господин Абаджиев, заповядайте.
Димитър Абаджиев (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам първо да благодаря на колегите от Национално движение Симеон Втори за това, че приеха нашия призив да се започнат консултации, включително и въпросите, които вие предлагате, да бъдат решени с днешното решение. Наистина ние постигнахме едно придвижване по тези въпроси и се договорихме днес да се говори и да вземем принципно решение за наименованията на комисиите, като оставим естествено този въпрос отново открит при разискванията на самата комисия, контактна група, която ще продължи разискванията по правилника, включително и за функциите на самите комисии и за правилата, при които те ще вземат решение.
Благодаря и за това, че бяха приети предложенията на колеги от нашата група и на колеги от другите групи по съдържанието, по наименованието на комисиите, включително така, както бяха изброени от господин Панайотов. Ние изразихме своите съображения по разделянето на Комисията по култура и медии, изразихме съображения относно обхвата на тази дейност и относно евентуалната опасност за възприемането на това наименование като контрол върху медиите, но се договорихме в самото съдържание също да бъде дискутиран този въпрос, както и по отношение на Комисията по въпросите на гражданското общество - изразихме своите съображения относно обхвата на дейност на тази комисия. Така или иначе постигнато е принципно съгласие по придвижването на тези въпроси и затова аз считам, че там, където има съгласие, то трябва да бъде изразено, да се остави въпросът открит и да продължи дискусията в самата комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Абаджиев.
Господин Китов искаше думата.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всъщност колегата Абаджиев каза една част от нещата, които и аз исках да кажа. Наистина днес беше направена една крачка напред в търсене на съгласие, в търсене на консултации. В крайна сметка днес на вашето внимание е един проект за решение за наименованията на комисиите най-общо, без това да променя възможността утре да бъдат добавени нови, да бъдат изменяни съществуващите. Днес най-общо се договорихме това. Консултациите продължават.
Аз бих искал да кажа, че не е редно и да навлизаме по същество по простата причина, че работата на комисията, която беше излъчена сутринта, започва от утре, там ще се дебатира и обемът на дейност на комисиите, техните правилници, възможност за създаване на подкомисии. Защото беше обсъждано евентуално да се създаде една подкомисия по демографските въпроси към Комисията по труда и социалната дейност. Така че това е обект на работа на новосъздадената комисия, обект на работа на още едно пленарно заседание, обект на второ четене. И аз мисля, че днес всички трябва да се обединим около най-общите наименования на тези комисии.
Позволете ми обаче да направя още една бележка във връзка с чл. 1. Аз приемам доводите, че вчера евентуално още парламентарните групи ги е нямало. Но днес вече те са налице и на мен ми се струва, че в правилника, който трябва да изработим, няма да бъдем перфектни, ако оставим този текст. Така че може би е наистина по-добре да се придържаме към "излъчени от парламентарните групи".
Що се отнася до останалите неща, те също са по същество и това е обект на работа на комисията. Аз мисля, че днес можем да се обединим всички около наименованието на комисиите и да ги приемем, за да можем да покажем, че правим крачка напред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Китов.
Госпожа Масларова искаше думата. Заповядайте, госпожо Масларова!
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Солидаризирайки се почти на 90 на сто с това, което каза моят колега господин Пирински, и с някои от изказванията, свързани с дебата, който ние водим днес по броя на комисиите и тяхното наименование, аз искам да обърна вашето внимание върху част от съдържанието на дейността на комисиите. Разбирам, че това ще бъде още предмет на обсъждане в комисията, която днес избрахме, също в парламентарните групи и, разбира се, в пленарната зала, но моите бележки са: първо, че аз не бих приела да гласувам за комисиите ан блок, тъй като има комисии, които подкрепям на 100 процента, но има и други, за които аз бих направила други предложения. Преди малко се каза за демографска комисия, която да бъде като подкомисия на друга комисия. Българските деца ще бъдат само в Комисията за младежта и спорта или проблемите на социалния статус на децата, на семейните добавки, за техния образователен ценз, за наркоманията - къде остава всичко това? Тоест, има неща, които трябва да дискутираме.
Но моята основна бележка, за съжаление влизам в противоречие с господин Местан, е за Комисията по въпросите на гражданското общество. Искам да бъда разбрана съвършено правилно от всички вас. Категорично не сме за това да не създаваме структури на гражданското общество. Но, уважаеми колеги, преди малко исках да споделя съвсем спонтанно... Всъщност какво ще прави тази комисия? Тя ще контролира дейността на синдикатите ли? Тя ще контролира дейността на работодателите ли или на женските организации? Аз съм председател на една женска организация.
Искам да ви заявя, че досега в Комисията по труда и социалната политика не е имало неправителствена организация, която да не е била канена като структура на гражданското общество, когато сме обсъждали различни въпроси - и инвалидите, и женски организации, и работодатели, и синдикати, и всички структури на гражданското общество.
И още нещо, уважаеми колеги. Вие казахте, че част от парламентарния контрол ще се прехвърли в комисиите. Какво ще контролираме в тази комисия, гражданските структури ли, структурите на гражданското общество? Че това го няма никъде по света. Ние трябва да създадем правилни нормативни документи, тоест коректни, добри закони. Ако Законът за неправителствените организации, който действително има много пропуски и действително трябва да бъде коригиран, трябва да се коригира, нека да го коригираме в другата комисия, която се занимава със законодателната дейност.
И моето конкретно предложение е, от една страна, първо, господин председателю, да продължат дебатите, второ, да не гласуваме ан блок и, трето, към комисията, която ще гледа правилника - в правилника да се запише, че всички комисии на парламента при обсъждане на конкретните въпроси трябва да канят структури на гражданското общество. Това е възпитание към гражданско общество, а не парламентът да регламентира в специална комисия структурите на гражданското общество. Ние нямаме представа как ще изглежда дейността на тази комисия, но имайки опита от това как сме работили в досегашното Народно събрание, който, разбира се, не е перфектен опит, и разбира се, че трябва да го разширяваме, но какво пречи в различните комисии да се канят представители на гражданското общество и така да ги интегрираме. А не да има една комисия, в която... Как ще проведем там контрола, ако ще правим парламентарен контрол? Ние ще трябва да контролираме съвършено други неща.
Пак искам да кажа, че структурите на гражданското общество трябва да бъдат добре дошли в българския парламент, в комисиите на българския парламент. Но в самостоятелна комисия - за мен това са неща, които може би в бързината, при недостатъчните консултации е направена грешка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на госпожа Масларова.
Има думата господин Петров и след това ще си позволя да направя едно предложение.
Любен Петров (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Седейки в залата и вчера, и днес, ние не можем да не отбележим добронамерения тон на всички народни представители да се постигне максимално съгласие по проблемите, които обсъждаме. Предложен ни е един проект на решение за състава на постоянните комисии на Народното събрание и в зависимост от начина, по който се подхожда, съгласието трудно се постига. Кратката почивка, която се направи, и кратките консултации, които се проведоха между парламентарните групи, дадоха определен резултат и значително се подобри този проект, който ни се предложи.
Но аз подкрепям изцяло предложението на господин Пирински ние да не решаваме днес този въпрос с гласуване, защото струва ми се, има още по какво да се помисли, за да бъде такъв съставът на комисиите, който максимално да подпомага работата на Народното събрание.
Имам основание да правя тези изводи само от това, че в § 2, ал. 2, т. 5 наименованието на Комисията по външна политика и отбрана беше дадено много общо, много всеобхватно, а след консултациите тя придоби малко по-конкретно изражение, по-приемливо определение - външна политика, отбрана и сигурност. Но считам, че тази комисия се натоварва с изключително високи функции, много задачи, които трябва да поеме наред с външнополитическите приоритети и проблемите на отбраната.

Проблемите на отбраната са изключително специфични, много всеобхватни, а при положение че ние извършваме и реформа в тази област, аз мисля, че товарим тази комисия изключително много с дейности, които тя трудно би обхванала, трудно би проконтролирала и ръководила. И след това обстойно изказване на господин Бояджиев не бих желал да повтарям, но ако остане така, у мен остава съмнението, че отбраната малко се подценява. В това отношение поне Тридесет и деветото Народно събрание следва да коригира много, много от приоритетите в областта на отбраната. И едва ли Комисията по външна политика би следвало да се занимава с проблемите на окомплектоването на Българската армия с личен състав, с въоръжение, с техника. Поради това аз се придържам към предложението за една комисия по националната сигурност, която да обхване по-всеобхватно проблемите на отбраната.
Затова подкрепям предложението на господин Пирински да не завършим сега с гласуване, да продължим разискванията и в контактната група, и в работната група по правилника, за да можем действително да намерим най-оптималното решение. Аз виждам тук една добронамереност, една готовност за компромиси. Те са в името на доброто. А засега благодаря за добрия тон на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Петров.
Аз също имам едно предложение, ако ми позволите. Първо, бих помолил господин Пламен Панайотов да оттегли своето предложение за гласуване ан блок, за да не го подлагаме него на гласуване. Разбира се, ако той е съгласен. Защото на мен ми се струва, ако правилно преценявам, че по този начин ще облекчим работата.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, не оттеглям това предложение, най-малкото предвид факта, че и по това предложение имаше разбирателство, постигнато в контактната група. Включително и от страна на представителите на Коалиция за България. В този смисъл си позволявам още един път да помоля да преминем към гласуване на така предложения проект за решение, а Вие ще подложите, моля, на гласуване евентуално по § 2 от чл. 17, ал. 2 дали гласуването да е ан блок или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По процедурен въпрос има думата господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Господин председателю, молбата ми е преди да пристъпите към гласуване по предложенията, направени от господин Панайотов, да подложите на гласуване моето процедурно предложение за отлагане на гласуването по тази точка до края на днешния пленарен ден. Моля Ви да подложите на гласуване първо моето предложение и в зависимост от резултата от него, ако все пак пленарната зала реши да се гласува днес, тогава да пристъпите към тези гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Пирински.
Господин Николов има думата.
Никола Николов (ОДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Аз искам да направя процедурно предложение това решение, което ни е предложено от господин Панайотов, да се гласува параграф по параграф, защото имам съображения да предложа параграфи от 5 до 11 включително да отпаднат. Те касаят работата на комисиите, касаят промяна в самия правилник, част от тях са съвсем правилни предложения, но част от тях касаят самата работа на комисиите. Просто да разграничим това решение като решение, касаещо само комисиите, по което работната група е постигнала съгласие, и отделно вече когато се гласува самият правилник, тогава да се гласуват и параграфи от 5 до 11 включително.
Правя и формално предложение да гласуваме за отпадане на параграфи от 5 до 11 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Аз бих могъл да взема отношение по последното предложение на господин Николов, че тези параграфи са предвидени преди всичко с оглед на това, че те отразяват наименованията на комисиите, които са по действащия все още правилник на Тридесет и осмото Народно събрание, а ние предвиждаме промяна в наименованията и в комисиите изобщо. И това е едно от основанията за предвиждането на параграфи от 5 до 11.
Има думата господин Пламен Панайотов.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, явно още веднъж е необходимо уточнение. Разбира се, че гласуването ще е параграф по параграф. Предложението за евентуално поставяне на обсъждане и гласуване ан блок е само с оглед § 2, както и преди малко стана дума, за измененията в чл. 17, ал. 2, където има консенсус в контактната група с така направените вече уточнения в четири от пунктовете с оглед наименованията на комисиите.
Затова моля да преминем към гласуване параграф по параграф, като за § 2 има предложение да поставите на гласуване предложението за гласуване ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
Уважаеми дами и господа народни представители, ще се радвам, ако счетете, че на този етап сме приключили дискусията, за да подложа на гласуване направените процедурни предложения.
Започвам с процедурното предложение, направено от господин Георги Пирински, който предлага въпросът за измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да не се гласува сега, тоест да се отложи гласуването, за да се даде възможност на контактната група да продължи своята работа.
Правилно ли съм разбрал предложението?
Георги Пирински (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте предложението на господин Георги Пирински за отлагане на гласуването.
Гласували 190 народни представители: за 46, против 137, въздържали се 7.
Не се приема направеното предложение.
Преминаваме към гласуването на проекторешението параграф по параграф, като ще се опитам да съвместя двете проекторешения, предложени, както следва, от господин Пламен Панайотов и от народния представител Янаки Стоилов, тъй като те в известна част съвпадат, в някои имат различия. Така че ще се опитам да направя това съчетание.
По § 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
"1. Алинея 2 се изменя, както следва:
"(2) На първото заседание Народното събрание избира председател и четирима заместник-председатели - по един от всяка парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г."
2. Алинея 3 се отменя."
Всъщност това го направихме вчера с решението ад хок, с което избрахме председател и заместник-председатели. Така че, моля формално да гласуваме.
Гласували 204 народни представители: за 198, против 6, въздържали се няма.
Това предложение се приема. Благодаря ви.

Преминаваме към § 2. В чл. 17 се правят следните изменения - ал. 2 се изменя, както следва:
"(2) Постоянните комисии на Народното събрание са:
1. Комисия по икономическата политика."
Моето предложение е да ги гласуваме комисия по комисия, за да можем да удовлетворим това желание, което аз усетих като желание на пленарната зала.
РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Не се прие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Тогава аз моля за извинение.
Ако правилно съм разбрал предложението на господин Пламен Панайотов, тези комисии, така както са били постигнати като формулировка в контактната група, да бъдат ан блок гласувани и след това ще гласуваме с оглед на резултата от това гласуване за ан блок.
Господин Сендов има думата.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател, тук не става въпрос за гласуване ан блок. Най-малката единица, която се гласува, това е параграф. Трябва специално решение да се гласува за гласуване поотделно изречение по изречение на един параграф. Много се извинявам на всички, но практиката досега е била: най-малката единица, която се гласува от законопроект, е параграф или член. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Сендов за това уточнение.
Генерал Бояджиев, заповядайте.
Тодор Бояджиев (КБ): Благодаря Ви, господин председател! Разбира се, че в крайна сметка може да се гласува и ан блок, но аз имах предложение за промяна в две от наименованията на комисиите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Те ще се гласуват поотделно.
Тодор Бояджиев: Ще се гласуват ли поотделно?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Всяко изменение в текст, който се предлага, се гласува.
Тодор Бояджиев: Защото аз приех, че предложението е всички комисии да се гласуват ан блок. Има комисии, по които бяха направени предложения за промяна в наименованието. Затова аз държа наистина да се върви комисия по комисия, да се отразят и да се гласуват предложенията за промяна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми дами и господа народни представители, това, което ми се струва, че трябва да направя, е да гласуваме първо тези предложения за изменение в наименованието на отделните комисии и след тяхното гласуване да гласуваме целия параграф 2, така както са дадени комисиите. (Ръкопляскания от НДСВ.) Благодаря ви.
От направените бележки, които имам при себе си, има предложение за изменение на наименованието на втората комисия - Комисия по бюджет и финанси, където господин Георги Пирински предлага да бъде добавено "и финансов контрол", така както беше в досега действащото Тридесет и осмо Народно събрание.
Аз ще си позволя един коментар, след което ще подложа на гласуване. Отпадането на финансовия контрол не е с оглед на съществото на въпроса, а е с оглед на словесна икономия, тъй като "финансите" се разглеждат като един родов термин, който включва в себе си по необходимост и финансовия контрол. Това беше единственото съображение, за да отпадне, с оглед да няма многословност.
Ако приемате това предложение, тогава би могло да остане така. Това е моето съображение.
Но така или иначе, аз съм длъжен да подложа на гласуване предложението за промяна в наименованието на втората комисия, направено от господин Георги Пирински.
Моля да гласувате за направеното предложение от господин Георги Пирински да бъде Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол. Това е неговото предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 210 народни представители: за 88, против 120, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Следващото предложение за изменение на наименованието на шестата комисия, направено от ген. Бояджиев, е: Комисия по сигурността и обществен ред, вместо предложеното от доц. Пламен Панайотов.
Моля да гласувате направеното предложение от ген. Бояджиев.
Гласували 207 народни представители: за 44, против 156, въздържали се 7.
Предложението не се приема.

Ако не съм пропуснал нещо, нямаше други предложения за промяна в комисиите, предложени от контактната група. Отделно ще направим гласуване за новите комисии, които са предложени като нови, извън направеното предложение.
Позволявам си да се коригирам благодарение на акад. Сендов. Нека да подложим на гласуване направените предложения за нови комисии, след което вече да се гласуват общо.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Господин председател, може ли да кажа нещо във връзка с това гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, заповядайте. Предполагам, че предложението Ви ще бъде конструктивно.
Янаки Стоилов (КБ): Благодаря Ви.
Конструктивността на моето предложение се изразява във въпрос, който искам да поставя.
Аз съм готов да отложим гласуването на въпроса за двете допълнителни комисии, но бих искал все пак да разбера по какъв начин ние по-нататък няма да преминем само към една формална процедура при гласуването на правилника, защото целта на определянето на броя и наименованието на комисиите вероятно е народните представители да се разпределят в тях. След като това бъде направено, тогава възниква затруднението, ако се стигне до убедеността, че са необходими повече комисии, да настъпват някакви промени вече в ангажирането на народните представители с работата в различните комисии.
Така че, ако се съобразим с тези обстоятелства и ако има някаква воля да продължи дискусията по-нататък за двете допълнителни комисии, които предлагам и за които аз съм мислил достатъчно, но смятам, че част от колегите не са в равностойно положение - да определят категорично своето отношение към тях, мога да не настоявам да се гласува тази част от решението, което съм предложил.
Затова, господин председател, аз съм готов да не се подлага на гласуване тази част от решението, като още веднъж настойчиво призовавам колегите да помислят по тях, включително и в работната група по правилника, за да можем да стигнем до положително решение.
Моята настойчивост за необходимостта от тези комисии продължава да бъде толкова голяма, колкото когато ги обосновавах, но искам наистина да проявя една такава конструктивност и се надявам на съответната взаимност и от представителите на другите парламентарни групи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Стоилов.
Ако правилно съм разбрал, той е готов да се отложи гласуването по направените от него предложения за нови комисии. Благодаря на господин Стоилов, това облекчава нашата работа.
И сега подлагам на гласуване направеното предложение за запазване на комисията, известна като Комисия "Антимафия". Иначе разписана тя звучи за борба срещу корупцията и т.н. Така или иначе знаете за коя комисия става дума, защото пред себе си нямам нейното наименование.
Така че подлагам на гласуване предложението за такава комисия, наречена условно Комисия "Антимафия". Това е комисията, която е известна в Тридесет и осмото Народно събрание. (Шум и реплики в залата.)
Предложението беше направено от...
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Няма такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Отпадна ли? Защото съм си записал, че има такова предложение. Или грешно съм разбрал?
Емил Кошлуков (НДСВ, от място): Чие е предложението?
Ремзи Осман (ДПС, от място): Няма такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Идеята не отпада. Тоест да я има.
Сега ще подложим на гласуване дали да има Комисия "Антимафия".
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Няма такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Аз разбрах, че има такова предложение. Господин Вълчев, много Ви моля.
Даниел Вълчев (НДСВ): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих помолил, когато влезем в режим на гласуване, ясно да се казва от кой народен представител, респективно парламентарна група, е постъпило съответното предложение. Ако не може да се установи от кого е постъпило, да приемем, че такова не е постъпило. Не би могло да има някакво витаещо предложение. Тази идея и мен ме е осенила, но аз не го предлагам. Благодаря. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: И аз благодаря на господин Вълчев.
Действително не виждам народен представител, който да защитава такава позиция. Затова преминавам нататък.
Направено е предложение да има Комисия по демографските въпроси и етносите. Тук ще ми помогне господин Тома Томов. Предложението на господин Тома Томов е да има Комисия "Демографски въпроси и етноси" или Комисия по демографските въпроси и етносите.
Моля ви да гласувате по направеното предложение за такава комисия.
Гласували 210 народни представители: за 49, против 119, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
При това положение при мен няма записани други предложения, различни от направеното.
Любен Корнезов (КБ, от място): Има предложение за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, благодаря Ви. Прощавайте.
Има предложение на госпожа Масларова Комисията по въпросите на гражданското общество да отпадне. Това е Комисия № 20 от направеното предложение.
Гласуваме предложението на госпожа Масларова двадесетата комисия - по въпросите на гражданското общество, да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 210 народни представители: за 70, против 131, въздържали се 9. (Ръкопляскания в мнозинството.)
Предложението не се приема.
Сега, уважаеми дами и господа, моля ви да преминем към гласуване на § 2, където са посочени наименованията на постоянните комисии на Народното събрание, така както бяха предложени след консултации от доц. Пламен Панайотов.
Моля, гласувайте.
Гласували 206 народни представители: за 170, против 9, въздържали се 27.
Предложението се приема. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към гласуване на следващия § 3:
"§ 3. Членове 17а, 17б, 17в и 17г се отменят."
Моля, гласувайте.
Гласували 196 народни представители: за 153, против 33, въздържали се 10.
Параграф 3 е приет.
Преминаваме към § 4:
"§ 4. Член 18, ал. 1 се изменя, както следва:
"(1) Всеки народен представител може да бъде избиран най-много в две постоянни комисии."
Моля ви да гласувате.
Гласували 197 народни представители: за 191, против няма, въздържали се 6.
Параграф 4 е приет.
Има предложение от § 5 до § 12 изобщо да отпаднат. Това е предложението на господин Николов.
Моля, гласувайте предложението на господин Николов.
Гласували 205 народни представители: за 83, против 119, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Уважаеми дами и господа, понеже от § 5 до § 10 няма, според мен, никакви проблеми, аз предлагам да гласуваме от § 5 до § 10 ан блок.
Моля, гласувайте за направеното от мен предложение.
Гласували 195 народни представители: за 158, против 10, въздържали се 27.
Предложението се приема.
Има процедурно предложение от господин Местан. Заповядайте!
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, господин председател! Аз не зная дали това е за процедура. Но, уважаеми госпожи и господа, съгласно този монитор вече втори ден в тази зала няма Парламентарна група на Движението за права и свободи. Аз моля да се внесе съответната корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Тук, при нас, на екрана го има. Но ще помолим техниците да изправят този пропуск, този недостатък. Благодаря Ви, господин Местан.
Сега ви моля по същество да бъдат гласувани от § 5 до § 10 по направеното предложение от господин Панайотов, съгласувано с комисията.
Гласували 188 народни представители: за 153, против 9, въздържали се 26.
Параграфи от 5 до 10 са приети.
По § 11 има направено предложение от господин Нихризов. Ще помоля акад. Сендов да прочете направеното предложение.
Господин Вълчев иска думата за процедура. Имате думата.

Даниел Вълчев (НДСВ): От името на Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори ние подкрепяме направеното от господин Нихризов и подкрепено от господин Сендов предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Ще помоля господин Благовест Сендов да прочете направеното предложение, подкрепено и от Парламентарната група на Националното движение.
Благовест Сендов (КБ): Член 72, единствена алинея, да гласи:
"По законопроект за ратифициране или денонсиране на международен договор текстът на договора не може да бъде изменян. Резерви към многостранен договор могат да се правят само, когато те са допустими."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми дами и господа, подлагам на гласуване направеното предложение от господин Нихризов, подкрепено от Парламентарната група на Националното движение.
Моля да гласувате.
Гласували 193 народни представители: за 185, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Остана да гласуваме § 12, по който по същество ние взехме решение, но се налагат корекции в текста на чл. 100, ал. 3 и 4, където думите "Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол" се заменят с думите "Комисията по бюджет и финанси". Ние изразихме нашето отношение, но се налага да направим корекциите в чл. 100.
Моля да гласувате по § 12.
Гласували 196 народни представители: за 185, против 4, въздържали се 7.
Направеното предложение се приема.
И § 13, в който е казано: "Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", също трябва да се гласува.
Моля да гласувате за § 13.
Гласували 174 народни представители: за 172, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13 е приет.
Уважаеми дами и господа, изчерпахме днешния дневен ред, но преди да закрия заседанието, искам да ви направя две съобщения.
Моля народните представители преди началото на пленарните заседания да се явяват за получаване на материалите за разглеждане в пленарна зала срещу подпис във фоайето на южния вход, а след започване на заседанието - в стая № 1.
Следващото заседание в пленарна зала ще бъде на 11 юли, като програмата ще бъде направена, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 39, по предложения, направени до 18,00 ч. във вторник, а Председателският съвет ще има заседание в сряда, 11 юли от 8,30 ч.
Благодаря ви за вашето участие. Желая ви приятен ден!
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,35 ч.)Председател:

Огнян ГерджиковСекретари:

Гергана Грънчарова

Наим Наим