Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-07-11

Председателствал: председателят Огнян Герджиков 
Секретари: Гергана Грънчарова и Весела Лечева

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам днешното заседание.
В началото искам да направя съобщение за постъпилите законопроекти. Постъпили са:
- законопроект за кредитиране на студентите и докторантите с вносител господин Георги Първанов и група народни представители;
- законопроект за допълнение на Наказателния кодекс с вносител Лъчезар Тошев;
- законопроект за допълнение на Търговския закон с вносител Лъчезар Тошев;
- законопроект за допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица с вносител също господин Лъчезар Тошев.
Още не са определени водещи комисии поради това, че още не са конституирани.
Позволете ми да предложа на вашето внимание програма за работата на Народното събрание за настоящата парламентарна седмица - от 11 до 13 юли. Предлагаме ви в тази програма да влезе следният дневен ред:
Първо, прекратяване пълномощията на народни представители, което ще бъде предложено на вниманието ви и да се вземе решението още днес.
Втората точка ще бъде тържествено отбелязване на 10-годишнината от приемането на Конституцията на Република България и приемане на декларация по този повод.
И третата точка - избиране на състави и ръководства на постоянните комисии на Тридесет и деветото Народно събрание. Разбира се, тази точка ще се приеме под условие дотолкова, доколкото има готовност за избиране на съставите и ръководствата на постоянните комисии. То зависи от работната група по този въпрос.
Имате ли съображения по така предложената програма? Не виждам.
Моля ви така предложената програма да бъде гласувана.
Гласували 199 народни представители: за 188, против 3, въздържали се 8.
Приема се програмата:
1. Прекратяване пълномощията на народни представители.
2. Тържествено отбелязване на 10-годишнината от приемането на Конституцията на Република България и приемане на декларация по този повод.
3. Избиране на състави и ръководства на постоянните комисии на Тридесет и деветото Народно събрание.
Ако позволите, да предложа на вашето внимание точка първа от предложената програма:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
По тази точка още днес трябва да излезем с решение. Това са две оставки на народни представители.
Оставка на Стоян Илиев Александров, избран за народен представител от 27.Старозагорски многомандатен избирателен район. На вашето внимание е проект за решение за прекратяване пълномощията на господин Стоян Александров. Това е от категорията решения, по които не се дебатира, тъй като трябва Народното събрание да акцептира направения вот за оставка от народния представител.
Затова предлагам да гласуваме проекта за решение:
"Прекратява пълномощията на Стоян Илиев Александров, народен представител в 27.Многомандатен избирателен район - Старозагорски."
Моля да гласувате.
Гласували 204 народни представители: за 197, против 4, въздържали се 3.
Предлагам на вашето внимание следващата оставка - на Костадин Стоянов Паскалев, избран за народен представител от 1.Благоевградски многомандатен избирателен район. По повод на тази оставка има проект за решение за прекратяване пълномощията на Костадин Стоянов Паскалев.
Моля, гласувайте!
Гласували 209 народни представители: за 203, против 4, въздържали се 2.
Благодаря ви.
Уважаеми дами и господа! Искам да направя едно съобщение:
Днес в 11,30 ч. ще се събере работна група по изготвяне на декларация по повод тържественото отбелязване на 10-годишнината от приемането на Конституцията на Република България, за да обсъди проект за тази декларация.
Тържественото заседание на парламента ще бъде утре от 11,00 ч. Благодаря ви.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 9,20 ч.)


Председател:
Огнян Герджиков


Секретари:
Гергана Грънчарова

Весела Лечева