Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-07-19

Председателствал: председателят Огнян Герджиков
Секретари: Сийка Димовска и Георги Анастасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното пленарно заседание на Народното събрание.
Искам да ви пожелая ползотворна работа.
Съгласно приетата програма на Народното събрание днешната ни задача е да изберем състава и ръководствата на постоянните комисии на Тридесет и деветото Народно събрание. Вчера, в предвидения срок, постъпиха проекти за решения за избор на състав и ръководства на двадесетте постоянни комисии.
По процедурен въпрос - господин Пламен Панайотов.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 41, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за отлагане на заседанието днес, с оглед решаване на обявената от господин председателя на парламента точка от дневния ред, за утре, тъй като въпреки постигнатото споразумение за броя на членовете на постоянните комисии и за броя на членовете на техните ръководства вчера в работната група са постъпили нови искания.
Затова от името на Националното движение "Симеон Втори" считам, че бихме могли заедно да направим още един опит за споразумяване в работната група и изцяло за всички постоянни комисии. Считаме това за основателно и моля за подкрепа от всички парламентарни групи на направеното процедурно предложение.
Молбата ми е, ако това бъде уважено, в работната група на равнище ръководство на парламентарните групи и разбира се, ако се прецени, и при участието на други колеги, да се разреши окончателно въпросът, за да можем утре да приключим с него. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
Чухте направеното предложение за отлагане на заседанието.
Има думата господин Гиньо Ганев.
Гиньо Ганев (КБ): Уважаеми господин председателю, ако отворите точната буква на правилника, Вие може и да не ми дадете думата, защото аз няма да изкажа противно на направеното предложение. Но понеже се изказвам по процедурата, моля Ви да ме изслушате.
Знам за тези преговори без да участвам в тях. Знам за тези сметки и сякаш тук, в Народното събрание, преговаряйки, си припомняме повече алгебрата, а не политическите принципи на най-висшия орган на властта. Има един принцип за комисиите и той е основен - пропорционално участие в зависимост от броя на народните представители на групите, представени в Народното събрание. Но това дотук.
Имам впечатление, че сега, когато се водят преговори за сключване на правителствена коалиция - дано не съм прав като впечатление - се правят опити решенията на правителствената евентуална коалиция да рефлектират върху състава на ръководствата на комисиите в Народното събрание. Това не може да бъде вярно. Съставът на едно правителство не влияе на работата на парламента, а обратно.
Мисля, че след изборите, които преминаха, българската общественост заживя с едно очакване, че сякаш ще има повече разбирателство и съгласие в цялото общество и най-напред във висшия орган - българския парламент. Всеки от участниците в комисията, независимо от това дали е председател, заместник-председател или обикновен член просто има един глас. Има едно мнозинство, създадено по пътя на пропорционалното участие. Никакъв риск няма това мнозинство да бъде злепоставено, ако иска да наложи една или друга теза по един или друг въпрос в комисията.
И сега аз се питам: защо не се приеме толкова естественият принцип във всяка комисия всяка парламентарна група да има по един заместник-председател? Председателите да се решат както намерите за добре. С какво се злепоставя Народното събрание? С нищо. Но печели едно намерение да се докаже най-после, че се търси някакво разбирателство в това Народно събрание.
Вие, ако отворите този правилник и се позовем само на него ще бъде грешно. Ами този правилник аз го отхвърлям вътре в себе си, защото той налага един превес, според неделикатния израз "диктат на мнозинството". И се надявам, че в новия правилник, който правим, това поне ще бъде избегнато. Но да се казва: еди- коя си парламентарна група ще има един заместник-председател тук; другата да бъде там... И даже чух, че някой е казал: а, бе, двете групи, които не са в мнозинството, те сами да решават кой какъв заместник-председателски пост да има. Това възможно ли е? Ами в най-добрите парламенти ръководствата на комисиите се решават с ръкопляскания, щом не влияят същностно на превеса на мнозинството и на неговите права.
Аз искам да Ви помоля, уважаеми господин председателю, не само да оставим правилника, ами да оставим и лошите спомени. Аз не крия от Вас, имало е състави на парламента, когато БСП е имала мнозинство и е налагала този въпрос по един начин. Тези спомени са порочни, както са порочни спомените и на другото мнозинство, което вече не е мнозинство в този парламент.
Искам да призова тези, които водите преговори и взимате политическите решения: помислете още веднъж! Какво се губи, ако трите парламентарни групи вън от мнозинството имат по един заместник-председател? Не влияе на механизма на гласуване, тягостно повтарям това трети път. Мисля си, какви аргументи могат да налагат тук да има двама заместник-председатели, а там, в другата комисия, не знам по какви причини - трима. Защо?
А третото, с което искам да завърша, защото почнах по този повод. Много ми е странно. Ако ще се прави едно коалиционно правителство не може тогава една парламентарна група, която ще участва в коалицията, но по броя на своите народни представители тя е трета или четвърта по реда си и изведнъж тя да определя по какъв начин да се съставят ръководствата на комисиите. (Неразбираема реплика от народния представител Ремзи Осман.)
Искам да повярвам, господин Осман, че това не е вярно. Искам да повярвам, че това не е вярно, искам да съм се излъгал и затова още по-силен ще бъде аргументът ми: нека да се помисли върху възможността всяка от групите, които са вън от прякото мнозинство, да имат по един заместник-председател. Благодаря ви.
Може би по този начин ще имате впечатление, че връщам пътя назад, но по-добре да се върнем, за да отидем по-напред. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми господин Ганев, аз съм човек, който прави компромиси, въпреки че ми е много неприятно, че трябва да правим компромиси с правилата, но от уважението ми към Вас не Ви прекъснах, защото не беше по правилата, както вече лесно съзнавате като опитен парламентарист.
Гиньо Ганев: Съзнавам, господин председателю, и затова се извиних, защото все пак се ръководя от нещо друго - че парламентарният дух е по-важен, а не правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми госпожи и господа народни представители, постъпило е процедурно предложение. По него единствено може да се направи противно становище. В момента не виждам такова. Затова искам да подложа на гласуване направеното предложение от ръководителя на парламентарната група на Националното движение "Симеон Втори" за отлагане на заседанието по изтъкнатите от него причини.
Моля, гласувайте.
Гласували 216 народни представители: за 204, против 8, въздържали се 4.
Заседанието се отлага.
Преди да закрия заседанието ще направя две съобщения:
Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Петнадесет минути след закриването на днешното заседание в зала "Запад" ще се събере Временната комисия по правилника на Народното събрание.
Междувременно призовавам и Контактната група - представителите на парламентарните групи по изясняване на тези въпроси за комисиите, да се съберат от 10,00 ч.
Едно съобщение ще направи господин Близнаков.
Веселин Близнаков (НДСВ): Моля колегите депутати от Национално движение "Симеон Втори" да се съберат в зала "Изток".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 9,20 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Секретари:
Сийка Димовска

Георги Анастасов