Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-07-25

Председателствал: председателят Огнян Герджиков
Секретари: Светослав Спасов и Весела Лечева

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми госпожи и господа, откривам заседанието на Народното събрание.
Предлагам на вашето внимание програма за работата на Народното събрание за периода 25 - 27 юли:
1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител - Временната комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Избиране на делегация на Българската интерпарламентарна група в Интерпарламентарния съюз.
3. Актуален въпрос, зададен от Михаил Миков - народен представител от 5.Видински многомандатен избирателен район до министъра на транспорта и съобщенията, в парламентарния контрол в петък.
Постъпило е още едно предложение, подписано от господин Георги Божинов, с което се предлага в програмата на Народното събрание през седмицата 25 - 27 юли да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия, която да извърши проверка на дейността на Министерския съвет, неговия председател Иван Костов и министрите от правителството, относно взети решения за времето от 17 април до 5 юли 2001 г. Предложението е направено, съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Подписано е от 30 народни представители, вносители, с приложено проекторешение за състав на комисията, както и мотиви към това проекторешение.
За пълнота искам да посоча, че е постъпило и предложение от господин Любен Корнезов по въпроса за Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в което господин Корнезов предлага да се даде възможност на всички народни представители до края на месеца, до 31 юли, всички народни представители да имат възможност в писмена форма да представят своите предложения по проекта за правилник, след което да бъде внесен и обсъждан в пленарната зала.
По повод на това предложение на господин Корнезов, за да може залата да изгради своето отношение по въпроса, искам да съобщя следното.
Господин Корнезов вероятно използва това, което е направено в 1997 г. при приемането на предишния правилник. Само че бих искал да обърна внимание, че след направената справка се установи следното. При изработването на предишния правилник на Тридесет и осмото Народно събрание се е процедирало така, че комисията е започнала да работи, без да се дава възможност народните представители предварително да правят своите писмени или устни предложения. След изработването на проекта се е давала възможност народните представители да правят своите предложения по вече изготвения проект.
При нас нещата са обърнати. В самото начало, когато ние създадохме Временната комисия за изготвянето на правилника, дадохме възможност на всички народни представители да направят своите устни и писмени предложения до комисията и такива предложения са постъпвали по време на работата на тази комисия. Затова, от тази гледна точка, изглежда като неоправдано отлагане във времето приемането на нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
Виждам, че господин Китов иска да вземе отношение по въпроса.
Заповядайте.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз разбирам логиката на господин председателя, но би следвало в правилника за второ четене да бъдат дадени всички предложения, направени от народните представители в срока, в който беше решено от Народното събрание, както и тези предложения, които бяха направени в самата комисия. Такова нещо няма. Бяха направени и предложения, които бяха приети от комисията, имам предвид предложението от народния представител Михаил Миков. Проектът, който ни е даден, е абсолютно непълен. Или ще внесете писмено всички предложения, които са направени по надлежния ред, или, ако така го дадете, би следвало да се приеме предложението на Корнезов. Но в този вид, без предложенията, които са направени коректно, аз не виждам как можем да гледаме днес този правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Китов.
Има думата господин Гиньо Ганев.
Гиньо Ганев (КБ): Знам колко е тягостно, уважаеми господин председателю, да се правят предложения, които на пръв поглед изглежда, че се стремят да забавят работата на Народното събрание. Но това, което ще кажа сега, няма да е с тази цел, а иска да укрепи все пак парламентарните нрави така, както са създадени не само в България.
Правилникът се приема с решение на Народното събрание, което значи, че народните представители нямат възможност даже между първото и второ четене, както става при закона, да се произнесат със свои предложения. Правилникът, както се казва, е втората Конституция на парламента и аз изживях един правилник в миналата легислатура, който даде един много определен израз на диктата на мнозинството именно чрез правилника.
Искам да Ви помоля тази точка да не започне да се гледа сега. Правилникът е в ръцете ни едва от вчера. Нека да можем да се запознаем в неговата цялост, а не чрез доклада на комисията, който ще бъде направен устно. Струва ми се, че не е разумно сега да се прави това. Ако много се смята, че това ще прозвучи зле в очите на обществеността, ако искате да започнем да го гледаме и да стигнем до глава трета, първите две са безспорни. Но не е разумно правилникът да се гледа сега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Ганев.
Има думата господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю!
Моля за едно уточнение. Проектът за решение е внесен от Георги Първанов, а не от Любен Корнезов, но аз заставам зад това решение. И цялата наша парламентарна група застава зад това решение да се даде срок на всеки един народен представител да може да направи своите предложения по правилника.
Господин председателю, имайки предвид Вашия коментар, искам да Ви прочета стенографския протокол от 6 юли, където Вие изрично казвате (цитирам), че се дава дисциплиниращ срок, който да улесни работата на временната комисия. Повтарям: дисциплиниращ срок. И то към един проект за правилник, който тогава не съществуваше.
Този начин, по който ще се процедира, е безпрецедентен случай. Народните представители де факто се лишават от правото на своята законодателна инициатива по чл. 87 от Конституцията, защото всеки един от нас може в писмена форма да направи предложение по проекта за правилник. Досега е била такава практиката не само на Тридесет и осмото Народно събрание, но и на предишните народни събрания, включително тези решения са публикувани в "Държавен вестник".
И още нещо, господин председателю. Безпрецедентен е случаят, когато вчера от нас бяха направени писмени предложения по текстовете на правилника и служители от Народното събрание отказаха да приемат нашите писмени предложения. Даже отказаха да пишат, че се отказва да се приемат тези предложения. Това е безпрецедентен случай. Тези наши предложения, господин председателю, са адресирани, както виждате, до Вас: "До господин Огнян Герджиков - председател на Тридесет и деветото Народно събрание". Може ли един служител на Народното събрание да отказва на народен представител на приеме тези предложения? Моля да обърнете внимание на служителите и надявам се не Вие сте разпоредили това.
Следователно това, което Вие предлагате - тук да се правят устни предложения по текстовете, ще затрудни работата по приемането на правилника. Ще се гласуват думи, а не текстове. Затова нека срокът да не бъде до 31-ви, нека да бъде 24 часа. Добре, 24 часа, до утре. Който народен представител има да прави предложения, да ги направи писмено и в залата да се гласуват само направените писмени предложения. Това ще ни помогне на работата - само писмените предложения.
Виждам, че се усмихвате (към народния представител Пламен Панайотов), но това е традиция в нашия парламент. Вижте, вижте решението. Само писмените предложения. По тях се гласува и можем още тази седмица да приемем правилника. В противен случай ще удължим времето за приемането на правилника и най-вероятно ще приемем не най-качествения правилник. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Корнезов.
Господин Пламен Панайотов, заповядайте.
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на нашата парламентарна група бих искал да заявя, че ние държим работата по приемането на правилника да започне днес. Накратко аргументите са следните:
Първият, разбира се, е този, който господин председателят на парламента вече огласи. При приемането на правилника за работата на миналото Народно събрание очевидно депутатите не са имали възможност докато е работила временната комисия да изразят своите предложения, което в случая не е така.
Второ, ако ние отново допуснем възможността при някаква странична, извън работата в залата процедура, да се правят писмени предложения, това би означавало ние отново да активираме дейността на самата временна комисия, която би следвало след това да разгледа тези предложения заедно с това, което вече е уточнено в рамките на нейната работа и отново да излезе със становище пред парламента. Това твърде би забавило възможността да приемем правилника, а е очевидна обществената необходимост и тя се вижда от представителите на всички парламентарни групи, ние да преминем вече към работа по същество. С други думи, да имаме зад гърба си приемането на правилника.
И третото, което е изключително съществено като аргумент: няма никаква пречка при приемането на това решение за правилника да се правят каквито и да е предложения, каквито намират за уместни народните представители, тъй като в случая не сме обвързани от процедурата, която предполага приемането на закон. С други думи писмената форма в случая не е задължителна, и би могло да бъдат правени предложения текущо по всяка разпоредба от правилника.
Това, което преди малко господин Корнезов предложи - да дадем 24 часа и всеки, който има някакво предложение, да го направи в писмен вид, след което пък да бъде ограничена възможността за предложения в залата, ми се струва още по-недемократично в сравнение с това, което би се получило, ако всеки има възможност в залата да направи съответното предложение. В този смисъл дори аргументът за недемократичност не стои от наша гледна точка.
Затова ние настояваме, както е предвидено в дневния ред за днес, да започне работата по същество с оглед приемането на правилника. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
Господин Нихризов има думата.
Йордан Нихризов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трудността идва от това, че ние решихме да извършваме промени в настоящия правилник. И ако аз разполагах примерно с правилника, върху който са нанесени всички видове промени, съобразно срока, който приехме, тогава беше нормално да се започне работа, тъй като се вижда какъв е основният текст и какви са предложенията за промяна. Но в момента аз разполагам като редови народен представител с един абсолютно нов текст и не мога да зная какъв текст са предложили определени народни представители и в каква насока са били извършени промените. Така че на прима виста всеки от нас би трябвало в този случай да прави промени в новите текстове, които са включени в тази книжка, а има доста промени, например, към които лично аз имам забележки, а и моите колеги.
Затова предлагам да се приеме един от двата варианта: или да се постави срок за писмени предложения, или вторият вариант - да ни се даде материал - старият правилник с нанесените предложения, които са направени от комисията, работила върху този правилник. Тогава можем да започнем нормално дейността си като народни представители. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Нихризов.
Господин Сендов има думата.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател, виждате, че нещата се затрудняват тогава, когато нямаме строг правилник, а съгласно правилника дневният ред не се обсъжда и само вносителите имат право да защитят точката, която внасят.
В Председателския съвет бяха поставени всички тези въпроси, които тук поставиха господин Ганев, господин Корнезов, господин Нихризов. Констатира се, че действително има проблем. Ние обаче в Председателския съвет склонихме, че ще бъде много неприятно за нашето Народно събрание днес пак да се разпуснем след 10 минути.
Затова трябва да направим един компромис и компромисът е следният: да започнем разглеждането на правилника и тези точки, по които няма противни предложения, направени от народни представители, да се приемат.
Михаил Миков (КБ, от място): Откъде да знаем кои са като ги нямаме?

Благовест Сендов: Всеки народен представител ще каже: "По тази точка, по този член аз имам предложение, което не е взето предвид - ще го представя и утре всички ще го имаме написано".
По тези текстове, по които няма представени предложения, могат да се обсъдят и да се приемат или да се отхвърлят, но моята молба е да проявим малко разбиране. Все пак трябва да вземем предвид общественото мнение за нашата работа. Не можем ние всеки ден да отлагаме нещата за утре! Можем да направим този компромис.
Може би ще вляза в противоречие с мнението на много хора от моята парламентарна група, но все пак един авантаж трябва да дадем. Трябва да намерим начин това Народно събрание да заработи. Няма нищо страшно, ако ние се договорим, ако има внесени предложения от господин Китов, от господин Корнезов и т.н., да се каже - тези текстове моля да бъдат отложени за утре. Правилникът го разрешава и ние можем да започнем работа. Нека да започне това Народно събрание да работи!
Днес можем да обсъдим всичко, което не е дискусионно и да дискутираме по въпроси, по които смятаме, че няма други писмени предложения, а утре да се внесат и писмените предложения и да се тръгне, даже както каза, мисля, че д-р Китов го каза, тези предложения, които са били дадени, не са влезли в този проект, да се раздадат, за да могат да се цитират и да се обсъждат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Сендов.
Господин Миков има думата.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, в рамките на този компромис, в името на това, което обществото очаква от всички, предлагам да започне обсъждането на правилника, но председателят на Събранието да разпореди тези предложения по правилника, които са внесени до момента, да бъдат размножени и раздадени в залата. Тези, които сме направили предложения, не сме ги правили за работната комисия, а сме ги правили в изпълнение на законодателната си инициатива, за да стигнат до залата. Оттук насетне нека продължи процедурата и с предложения в залата, и в рамките на компромиса, който предложи акад. Сендов, но в доклада, който е представен на вниманието на пленума днес, е без тези предложения, които са направени формално и са заведени в Деловодството и ги има някъде. Поне те да бъдат раздадени, за да ги има предвид народното представителство при обсъждането. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Миков.
Уважаеми госпожи и господа, смятам, че ще се съгласите с мен, че няма никаква пречка да подложа на гласуване предложената програма за работата на Народното събрание от 25 до 27 юли с безспорните точки, че тази седмица трябва да се занимаваме с проекта за правилника, както и с избиране на делегацията на Българската интерпарламентарна група, така че... (Шум и реплики в залата.)
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, изчаках да завърши дискусията по предлаганата т. 1 от програмата.
Предлагам на Вас да не се подлага на гласуване т. 2: "Избиране на делегация на Българската интерпарламентарна група в Интерпарламентарния съюз".
Мотивите са следните: аз знам, че този въпрос трябва да бъде изваден от пакета по решенията за представителството на Народното събрание в различни международни делегации поради предстоящата конференция на Интерпарламентарния съюз и нека това да стане още утре или вдругиден, но тук тази точка няма място в дневния ред, защото за разлика от другите делегации, които излъчва парламентът, Интерпарламентарният съюз е обществена организация на парламентаристи, а това не е междудържавна организация. По тази причина нека в някоя от почивките на заседанията през следващия или по-следващия ден Вие или представителят на мнозинството, който ще бъде ръководител на тази делегация, да обяви нейното заседание, което на практика ще реши въпроса, но по този начин ние да покажем ясно разбирането си за характера на тази организация.
Тази организация е най-старата парламентарна организация. Тя е създадена от депутати, но пак искам да подчертая, че това е обществена организация на парламентаристи, колкото и важно да е нейното значение, и тя не трябва да бъде включена в редовната програма на един държавен орган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Янаки Стоилов.
Съвършено правилна е неговата забележка - това не би трябвало да бъде предмет на дневния ред на Народното събрание, тъй като друг е редът, по който се избира тази делегация, така че аз благодаря на господин Стоилов за това изяснение и няма да подложа на гласуване такава точка от дневния ред.
Остава това, около което, струва ми се, че трябва безспорно да се обединим - за проекта за Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за тази работна седмица - 25-27 юли. Нека да гласуваме... (Реплики.)
Господин Божинов, заповядайте.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, Вие в опита да обобщите дискусията втори път казахте, че трябва да гласуваме безспорното и за безспорно смятате програма, която съдържа само дискусия по правилника. Не виждам кое е спорното и кой е оспорил моето процедурно издържано предложение да бъде включена нова точка в дневния ред и Вие прочетохте точно моите мотиви. Аз няма да ги повтарям.
Ако е нужно, ще дам само още няколко аргументи. Мисля, че всички обещания за борба с корупцията вече бяха дадени. Всички заклинания, че се започва борба с корупцията бяха направени. Остава въпросът кога ще започнем и с какво ще започнем.
Ако този формален акт бъде отклонен, няма да имаме добро обяснение в този си състав на Народното събрание пред обществото. Научавам, че сте дискутирали в състава на групата на мнозинството, че е по-добре да се възложи на Министерския съвет и той да направи този преглед по ресори и оттам да произтекат съответните действия. Мисля, че това ще бъде сериозен пропуск. Едното острие и фактор в борбата с корупцията вече е износено.
Българските журналисти пишат, тревожат се и съобщават на обществото, но се създаде една порочна практика. Казва се: "Този случай, за него четохме, той вече беше описан. Случаят е приключил", но няма съдебно дирене, няма възмездие, няма последствия!
Сега, ако Вие отклоните процедурата на парламентарния контрол и парламентарното търсене чрез анкета, пренесете го върху Министерския съвет, трябва да имате съзнание, уважаеми колеги от мнозинството, че поемате изключителна отговорност. Ако не последват практически действия, а обществото вече знае, че в Добрич има далавера с Конезавода, обществото знае какво е станало в последните дни в Пловдив, обществото вече е информирано за апартаментите, в Добрич и Варна знаят за концесиите, ще износите много бързо кредита на доверие към правителството.
Затова аз Ви призовавам ние с Вас да се нагърбим с тази отговорност и да дадем един шанс на колегите - министри от досегашното правителство, за които има необосновани писания, клевети и хули, също да измият своето лице там, където те са обект на клевета. Нека да разгледаме този период от дейността на правителството, в който не е имало парламентарен контрол, да кажем, че има начало, да кажем дали по този случай има закононарушения, по други случаи дали има пропуснати ползи, по кои случаи властта си е послужила за облагодетелстване и да сложим това ново начало, защото няма време за отлагане.
Предлагам да подложите на гласуване направеното от мен предложение и това ще бъде един голям тест за Народното събрание, за този му състав и за онова, за което говорихме! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Божинов.
Процедурно предложение има заместник-председателят господин Асен Агов.
Асен Агов (ОДС): Уважаеми господин председателю, на първо място искам да припомня, че процедурните предложения се правят в рамките на две минути и този срок трябва да се спазва, а не да се използва за политическа пропаганда от тази трибуна. Мисля, че нашето председателство трябва да се ангажира със спазването на този срок.
На второ място, господин председателю, аз смятам, че трябва да се даде възможност на новото правителство да се запознае с цялостната дейност на правителството на Обединените демократични сили. Парламентарният контрол е гарантиран тук. Ако иска това правителство, ако установи такива нарушения, за които тук се говори така гръмогласно, нека да ги представи тук, в парламента, и тогава ще се осъществи един ефикасен парламентарен контрол от цялата зала.
Затова аз апелирам, господин председателю, да гласуваме против решение за създаване на временна анкетна комисия за такъв съвсем откъснат период от работата на правителството.
Освен това, когато се гласува това решение, Парламентарната група на Обединените демократични сили ще се въздържи, за да даде възможност наистина да се установи цялостната дейност на правителството на Обединените демократични сили. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Агов.
Уважаеми госпожи и господа, подлагам на гласуване внесеното от господин Георги Божинов предложение...
Лютви Местан (ДПС, от място): Процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ако е процедурно предложение, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Процедурно е предложението.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи Ви моля за 15-минутна почивка. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми госпожи и господа, продължаваме заседанието.
Бих искал да ви обърна внимание, когато даваме почивка от 15 минути, 20 минути, 30 минути, бъдете така любезни да влизате навреме в залата, за да можем да работим по-ефективно.
Искам да уведомя уважаемите народни представители, че разпоредих да се размножат направените писмени предложения по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В момента тези предложения се размножават и когато бъдат готови, ще ви бъдат предоставени.
Любен Корнезов (КБ, от място): Тези, които ги върнаха, ще ги размножат ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Всички, които са постъпили.
Любен Корнезов (КБ, от място): Вчера отказаха да ги приемат, но аз и сега мога да ги дам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ще Ви бъда благодарен, ако отидете сега и ги предадете, за да могат и тях да размножат.
Уважаеми госпожи и господа! Имаме процедурен въпрос за приемането на програмата за работата на Народното събрание. Поставям на гласуване поотделно точките, чисто процедурно, дали в програмата за работата на Народното събрание за седмицата 25 - 27 юли да влезе като точка от дневния ред въпросът за временната анкетна комисия, така както беше направено предложението от господин Георги Божинов. Въпросът е процедурен - дали в работата на Народното събрание тази седмица да влезе въпросът за временната комисия.
Моля, гласувайте!
Гласували 196 народни представители: за 48, против 138, въздържали се 10.
Предложението в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен въпросът за създаването на временна анкетна комисия не се приема.
Следващото предложение за точка от дневния ред е проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
Вносител е Временната комисия по изработване на правилника.
Моля, гласувайте.
Гласували 203 народни представители: за 167, против 6, въздържали се 30.
Предложението се приема.
В програмата на Народното събрание, без да подлежи на изрично гласуване, влиза по право и парламентарният контрол, така както обявих в началото за петък - по актуален въпрос от народния представител господин Михаил Миков.
Уважаеми госпожи и господа! Преди да преминем към въпроса за проектоправилника, ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекторешения от 18 до 24 юли 2001 г.
Законопроект за жилищно-спестовните каси. Вносители Любен Корнезов и Петър Димитров. Водеща комисия - Комисията по правни въпроси. Допълнителни комисии - Комисията по икономическа политика и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за равните възможности на жените и мъжете. Вносители - Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер, Екатерина Иванова Михайлова, Димитър Иванов Абаджиев и Александър Манолов Праматарски. Водеща е Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Допълнителни комисии - Комисията по труда и социалната политика, Комисията по образованието и науката и Комисията по европейската интеграция.
Законопроект за кредитните кооперации и сдружения. Вносител - Йордан Ангелов Нихризов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Посочена е също и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт и телекомуникации. Посочена е и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за околната среда. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Посочени са още и Комисията по икономическата политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за банковата несъстоятелност. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Привлечени са още Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за счетоводството. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Посочени са още и Комисията по правни въпроси и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за семейните помощи и добавки за деца. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Привлечени са още Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за геодезия и картография. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика. Привлечени са още Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по местно самоуправление, регионалната политика и благоустройството и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за използване на ядрената енергия за мирни цели. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика. Привлечени са още Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по околната среда и водите и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт и телекомуникации. Привлечени са още Комисията по правни въпроси, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за държавния дълг. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Привлечени са още Комисията по икономическата политика, по правните въпроси, по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за защита на личните данни. Вносител - Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Привлечени са Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, по правата на човека и вероизповеданията и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносител Михаил Райков Миков. Водеща е Комисията по правни въпроси. Привлечени са още Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по образованието и науката и Комисията по европейска интеграция.
Законопроект за омбудсмана с вносител Надежда Николова Михайлова и група народни представители. Водеща е Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Привлечени са още Комисията по жалбите и петициите на гражданите, по правните въпроси, по въпросите на гражданското общество и Комисията по европейска интеграция.
Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител - Георги Петров Петканов, от името на Временната комисия по правилника, който предстои да разглеждаме.
Проект за решение за създаване на временна парламентарна анкетна комисия, която да извърши проучване и проверка на дейността на Министерския съвет, неговия председател Иван Костов. Вносител - Георги Тодоров Божинов. Въпрос, по който преди малко взехме решение да не бъде включван тази седмица.
Отчет на Българската народна банка за 2000 г. Вносител - Българската народна банка. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Проект за решение за определяне на срок, в който народните представители могат да правят писмени предложения по проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, изработван от временната комисия, с вносител Георги Седефчов Първанов. Въпрос, по който дискутирахме преди почивката.
Отчет за дейността на Сметната палата през 1997 г. Вносител - Сметната палата. Отчетът е разпределен на Комисията по бюджет и финанси.
Отчет за дейността на Сметната палата през 1998 г. Вносител - Сметната палата. Отчетът е разпределен на Комисията по бюджет и финанси.
Отчет за дейността на Сметната палата за 1999 г. Вносител - Сметната палата. Отчетът е разпределен на Комисията по бюджет и финанси.
Уважаеми госпожи и господа, това бяха постъпилите законопроекти и проекторешения от 18 до 24 юли т.г.
Уважаеми госпожи и господа, съгласно приетата програма от дневния ред, пристъпваме към разглеждането и приемането на проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Понеже председателят на временната комисия - проф. Георги Петканов, вчера беше избран за министър на вътрешните работи, разбирате, че той няма възможност да докладва. Затова ще помоля господин Даниел Вълчев, който е член на тази комисия, да докладва за работата на комисията и проекта за правилник.
Заповядайте, господин Вълчев.
За процедура има думата господин Китов.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, моето процедурно предложение е следното. Аз нямам нищо против господин Вълчев, разбира се, но той почти не е присъствал на заседанията на комисията и не виждам как ще докладва. Както и да е, там имаше избрани хора, които бяха и заместник-председатели, дори и формално, или някой член, който е присъствал постоянно на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Противно процедурно предложение има ли?
Има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, струва ми се, че за пореден път създаваме изкуствен проблем. Това, което господин Китов направи току-що, е ярка демонстрация за "конструктивна опозиция". Това е ярък пример за конструктивна опозиция, господин Китов. Господин Вълчев е в течение с цялата работа на комисията. Той само ще докладва, а вие имате думата да вземете отношение по всички негови предложения, да защитавате позиции.
Предлагам да не спъваме работата на Народното събрание още в зародиш. (Единични ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Местан.
Уважаеми госпожи и господа, ще подложа на гласуване направеното предложение - господин Даниел Вълчев да докладва проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля, гласувайте!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Не се гласува. Дайте му думата. Това въобще не подлежи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Много Ви моля, подложил съм на гласуване. Ако искате - гласувайте, ако искате - не гласувайте.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 188 народни представители: за 155, против 20, въздържали се 13.
Господин Вълчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз, първо, искам да кажа, че съжалявам за това, че предизвиках, макар и неволно, някакво недоразумение. Бих искал, господин председател, да започна с една много кратка информация относно това какво свърши комисията. Разбира се, аз не притежавам нито професионалната изявеност, нито известната словесна многопластовост на проф. Петканов, затова ще ви моля да бъдете малко снизходителни към мен.
С решение на Народното събрание от 6 юли 2001 г. бе създадена временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание със срок на работа 14 дни. След приемане на решението бе определен изрично срок по предложение на народния представител Георги Петканов, той е и председател на посочената комисия, до 11 юли 2001 г., 13,00 ч. народните представители, които желаят, включително и извън състава на комисията, да могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение на досегашния правилник или цялостни предложения за нов правилник. В указания срок за писмени предложения за изменения и допълнения на досегашния правилник или за нов правилник постъпиха писмени предложения от народните представители, както следва: Георги Петканов, Лъчезар Тошев, Янаки Стоилов, Бриго Аспарухов, Пламен Моллов, Йордан Соколов, Борислав Китов, Тодор Бояджиев и Марианна Асенова. При разглеждането на предложенията на заседанията на комисията бяха включени и постъпилите след срока предложения на колегите Михаил Миков и Емил Кошлуков.
Временната комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание проведе заседания, както следва: на 11, 13, 17, 18, 19 и 20 юли 2001 г., за които са водени пълни стенографски протоколи. След като бяха разгледани направените писмени предложения, включително и направените предложения по време на заседанията, комисията прие проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, с което изпълни задачата си в срок, тъй като този проект беше депозиран преди изтичане на 14-дневния срок. Този проект е на разположение на народните представители.
Аз ще си позволя да извърша една чисто техническа работа -да прочета разпоредбите от проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и съответно, ако е нужно и имам тази възможност, да давам някои разяснения по предложения или дебати, които са били водени.
Бих ли могъл да започна по същество, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Благодаря.
Заглавието на този акт е "Правилник за организацията и дейността на Народното събрание".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Понеже по този начин е създадена комисията за разработване на такъв проект, струва ми се, че не е необходимо, но ако смятате, че трябва да се гласува това заглавие, нека да се гласува.
Моля, гласувайте заглавието на правилника.
Гласували 202 народни представители: за 201, против няма, въздържал се 1.
Заглавието се приема.
Продължете нататък.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Ще си позволя да прочета цялата глава първа. Тя се състои от два члена.

"Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.
Чл. 2. Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми госпожи и господа! Предлагам да се гласува ан блок.
Господин Китов, имате думата.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател! Тук по принцип в комисията нямаше никакви разногласия, но проф. Петканов направи едно предложение, което ние приехме. Именно затова аз възразих, защото ще има известни пропуски в доклада на господин Вълчев именно от новата номерация на тази глава - глава първа, докато по-рано беше само "Общи положения" и би следвало това да гласуваме. Това е конструктивното.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: По повод на това любопитно изявление на господин Китов аз бих искал да кажа само следното. То би имало някакъв смисъл единствено при положение, че ние гласуваме изменение и допълнение на сега съществуващия правилник. В този смисъл преномерация на текстове или на цели други раздели, да речем, глави от правилника, би могло да бъде обсъждано по същество.
В случая това, което проф. Петканов направи, беше да предложи глава първа да се нарича "Общи положения". Няма стар текст, за да се говори за някакво преномериране на глави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми господин Китов, поради това, че очевидно малко Ви е трудна юридическата материя и злоупотребявате с правото си... (ръкопляскания), затова Ви моля да съгласувате, когато ще се изказвате, с тези, които имат поглед върху материята. Благодаря ви.
Господин Николов, заповядайте.
Никола Николов (ОДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз имам предложение в чл. 2, което може да се счете, че е само редакционно. Получава се едно двусмислие. Логиката на чл. 2 е, че Народното събрание заседава в столицата и само при изключителни обстоятелства и когато реши за това, заседава на друго място.
Затова подредбата на изречението, където е казано "Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата" носи двусмислие. Защото може да се приеме, че става дума за сградата на Народното събрание в столицата.
Аз предлагам да променим местата на тези три думи, а именно да бъде: "Народното събрание заседава в столицата в сградата на Народното събрание" и след това следва запетая и изразът "освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място".
Имам забележка и за това, че не са описани кои са изключителните обстоятелства в Допълнителните разпоредби, където са описани легалните определения на присъстващи, председатели и т.н.
Очевидно Народното събрание може да реши и без да има такива изключителни обстоятелства.
Правя и второ процедурно предложение - да отпаднат думите "когато поради изключителни обстоятелства" и да остане "освен когато реши да заседава на друго място". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По предложението искате да вземете отношение?
Заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми госпожи и господа! Господин Николов е абсолютно прав, ако наистина с чл. 2 ние целим да кажем, че заседаваме в столицата, а при изключителни обстоятелства можем да заседаваме и извън столицата.
Но текстът, който ни е предложен, е коректен, защото всъщност той ни казва нещо друго - че ние заседаваме в сградата на Народното събрание, което се намира в столицата, а при изключителни обстоятелства може да заседаваме извън тази сграда. Например има пожар, но се налага заседание на парламента. Тогава това заседание може да бъде в друга сграда, но пак в столицата. И ако искаме да кажем и това, тази редакция на текста е много по-точна и коректна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Местан.
За дуплика има думата господин Николов.
Никола Николов (ОДС): Точно такава е логиката, господин Местан - че, ако казваме "в сградата на Народното събрание" е едно, а ако казваме "в столицата" и изключенията са извън столицата, е друго.
Затова аз намирам този текст за двусмислен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми господин Корнезов, заповядайте. Много интересно започва заседанието.
Любен Корнезов (КБ): Така е, когато се дава възможност за още предложения. Но това е друга тема. Вече го приехме.
Член 1 и чл. 2 на този правилник възпроизвеждат абсолютно, дума по дума, запетайка по запетайка правилниците на Великото Народно събрание, Тридесет и шестото Народно събрание, Тридесет и седмото Народно събрание и Тридесет и осмото Народно събрание. Проверете текста и ще видите, че е абсолютно същият текст на чл. 1 и чл. 2. Според мен излишна е дискусията в тази насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Така или иначе ние приемаме нов правилник и е нормално да има обсъждане на текстовете на направените предложения.
Аз подлагам на гласуване първо въпроса за отпадането на този текст от чл. 2 - "поради изключителни обстоятелства".
Моля, гласувайте.
Гласували 198 народни представители: за 55, против 139, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Текстът остава в този му вид.
Моля, гласувайте редакционната промяна - "столицата" да мине в началото и текстът да стане:
"Народното събрание заседава в столицата в сградата на Народното събрание...." - така, както беше направено предложението.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 199 народни представители: за 65, против 123, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Текстът ще остане така.


Уважаеми госпожи и господа, предлагам първите два текста от глава първа - "Общи положения", да бъдат гласувани ан блок, така както бяха представени от господин Даниел Вълчев. Моля, гласувайте чл. 1 и чл. 2.
Гласували 195 народни представители: за 190, против няма, въздържали се 5.
Членове 1 и 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Господин председател, предлагам да изчета наименованието на глава втора заедно с чл. 3, тъй като чл. 4 е доста дълъг.
"Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъстващите народни представители. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание.
(2) Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По предложения текст на глава втора, чл. 3, ал. 1 и 2? Не виждам да има предложения.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора, заедно с чл. 3.
Гласували 199 народни представители: за 199, против и въздържали се няма.
Член 3 и заглавието на глава втора са приети.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Господин председател, ще си позволя да прочета целия чл. 4, който се състои от осем алинеи.
"Чл. 4 (1) Под председателството на най-възрастния народен представител се провеждат само разисквания по избора на председател на Народното събрание, както и самият избор.
(2) На първото заседание Народното събрание избира председател и четирима заместник-председатели - по един от всяка парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г.
(3) Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г., и от народни представители.
(4) Всяка парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. Предложения могат да бъдат правени и от отделни народни представители.
(5) За заместник-председателите гласуването се извършва поотделно за всеки предложен кандидат.
(6) За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
(7) Ако при първото гласуване за председател никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
(8) Ако при първото гласуване за заместник-председатели кандидатът на някоя от парламентарно представените коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г., не получи необходимото мнозинство, тази коалиция има право да предложи същия или нов кандидат. За предложения кандидат се произвежда ново гласуване, като се прилага същата процедура."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Уважаеми госпожи и господа, този текст изигра своята роля. Ние проведохме първото заседание и това вече е факт. Следващото Народно събрание ще има възможност да приеме други правила.
Господин Нихризов, заповядайте, макар че това, което казах, би трябвало да Ви въздържи от желание да се изкажете. Но така или иначе виждам, че желаете, а и не искам да Ви спирам, разбира се.
Йордан Нихризов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не съм съгласен с господин председателя и неговото становище, тъй като винаги се избират председател и заместник-председатели на Народното събрание дори и в други моменти, и в този правилник на друго място не е указан начинът.
Но сега по същество по въпроса. Конституцията на Република България определя в чл. 73 Народното събрание да работи по свой правилник. И въпреки че никъде в Конституцията оттам нататък в раздела "Народно събрание" не е указано наличието на парламентарна група, все пак чл. 99 възлага на парламентарните групи много важна задача, примерно, при определяне на правителството. И аз няма да споря сега по въпросите за Конституцията, тъй като тук има нейни създатели, колко са грешни и колко не. Това не е тема на нашия разговор и на нашето предложение.
Тук се вкарва един много интересен текст. Текстът е: "Парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г."
И тъй като това не е някакъв неидентифициран субект, такъв субект съществува, той е регистриран, в ЦИК има представители, ясно ми е каква е целта на този текст - тоест образувалата се оттук нататък нова парламентарна група да няма право на участие в ръководството. Хубаво е да повярваме, че народните представители са все пак хора с достойнство, лично аз съм против преструктурирането на парламента, но ние не можем да спрем процеси, които съществуват и които може би ще се наложат в едно бъдеще време. Така че оттук нататък, дори при този текст, от самото начало възниква един смешен казус. Смешният казус е в това, че например в ЦИК са регистрирани представители на съответните парламентарни партии. На първото заседание, когато се предложи ръководство на Народното събрание, аз не оспорвам неговата легитимност, но например не госпожа Весела Драганова, не господин Тошо Пейков, господин Панайотов предложи на нашето внимание кандидатурите на НДСВ. Същото направиха и другите парламентарни групи - не тези, които са регистрирани в ЦИК.
Оттам нататък продължавам казуса. Понеже тук има доста прависти, а аз съм обикновен инженер и от моето ниво би изглеждало като заяждане, но правистите знаят, че в съдебния процес една неперфектност сменя посоката на решението на съда.
И оттук нататък искам да продължа в следната форма. Представете си, че някой от ръководството на нашето Народно събрание се издигне на висш държавен пост, примерно, стане президент. Съответните представители на политическите партии, примерно, не са в парламента или са в някаква друга парламентарна група. Знаете ли колко смешно става, когато те се опитат да възразят в съда за това, че са им нарушени правата, а парламентарната група тук няма никаква дума.
Сега ще продължа малко по-нататък. Може да се използва задната част на текста, тоест "предложенията се правят и от народни представители". И веднага възниква въпросът: от колко? От трима, от пет, от седем, от деветдесет и девет?
Моето предложение е директно. Първо, да се възстанови старият текст, който по някакъв начин все пак е вързан с Конституцията и макар да го няма в раздела "Народно събрание", в раздела "Президентство" съществува.
Второ, да махнем малките правни хитрости за запазване на един парламент такъв, какъвто е. Той ще бъде запазен тогава, когато има единодушие по въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Прощавайте, какво предлагате да махнем?
Йордан Нихризов: Предлагам да махнем текста на всички места: "Парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни" и да го замените, както е в досегашния правилник, с "парламентарна група", тъй като това ще бъде в съответствие с Конституцията.
И второто нещо, което предлагам, е текстът: "от народни представители", който е в ал. 4, където се говори за "отделни народни представители", да бъде заменен с ясния текст: "от всеки народен представител". Тъй като "от народни представители" не се казва колко, а от "отделни народни представители" не е ясно от какво са отделни: от парламентарната група ли са отделни, тоест, независими? Или са отделно мислещи в парламентарната група или са отделно по някаква друга квалификация?
Без да съм юрист считам, че перфектният юридически текст, който кореспондира със съответните документи, с Конституцията и с досегашната ни практика, би трябвало да възприеме в целия правилник, а не само в чл. 4 това мое предложение. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Нихризов.
Михаил Миков (КБ, от място): Елате заедно с партията при нас и ще Ви изберем в ръководството!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Корнезов, заповядайте!
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю!
Действително чл. 4 така, както е предложен от комисията, изхожда от една нова идея. Но аз поддържам текста така, както комисията го предлага, защото, ако приемем това, което господин Нихризов казва, аз не оспорвам, че има аргументи в тази насока, но това означава, че ние трябва да приемем стария чл. 4 на ротационния принцип. Сега в момента има четири парламентарни групи и имаме четирима заместник-председатели. Това е така сега, в момента, но след месец, два, година или три години може да има не четири парламентарни групи, а може да има, както казвате, точно 24 парламентарни групи! Представяте ли 24 заместник-председатели? Това е абсурд.
Или трябва да приемем текста така, както ни се предлага от комисията, и за който аз пледирам да бъде приет, или да се приеме ротационният принцип, който, в края на краищата, ние към този момент с нашето гласуване, включително и на ръководството на нашето Народно събрание отклонихме, тъй като приехме, че това е най-разумното.
Предлагам на Народното събрание да подкрепи текста на комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Корнезов.
Йордан Нихризов (ОДС, от място): Реплика ли беше това или изказване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По същество беше изказването.
Вие искате реплика? Заповядайте.
Йордан Нихризов (ОДС): Господин Корнезов, това, което предложихте, е спасяване на ситуацията, но не е разрешаване на проблема, тъй като аз предложих да се смени изцяло текстът, още повече че вътре е записано на първото заседание какво е извършено и ние не можем да върнем времето назад. Като цяло аз не мога да разбера защо приемате моите аргументи, че може да се получи такава ситуация, в която ние да се окажем в различие с Конституцията и в някаква колизия, а в същото време не можете да възприемете направеното от мен точно предложение - просто да се замени текстът без да се вкарва ротационният принцип. Да се сложат парламентарните групи, които считам, че са елемент от организацията на парламента и така са указани в Конституцията. Така няма да се създава каквато и да било двусмислица. Ротационният принцип вече отпада и е въпрос на поправка на правилника оттам нататък. Нещата по същество могат да доведат в бъдеще до голяма колизия при избор на председател или заместник-председател, когато в един бъдещ момент това се наложи, а в доста парламенти се е налагало. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Нихризов.
Господин Панайотов, заповядайте!
Пламен Панайотов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя уточнение, че предлаганите текстове от работната група, от временната комисия не са в противоречие с Конституцията. Това със сигурност е така. Няма никакво съмнение, че упълномощен представител на всяко корпоративно тяло, в това число и на политическите партии, би могъл да направи от името на съответната политическа коалиция предложение за избор на председател или заместник-председател на парламента, без да е необходимо представляващият, както е регистриран в ЦИК, лично да прави това. С други думи, основания за недоразумения в тази посока няма. Още повече, в случая сме изправени пред не често срещаната възможност, включително и с оглед становището на господин Нихризов, да съчетаем морала в политиката с правното му изражение в правилника. Аз останах с впечатление, че господин Нихризов е за това, което се предлага и от страна на временната комисия, а именно - да се изразява по определен начин волята, чрез която всички ние сме влезли в парламента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панайотов.
Заповядайте!
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ако приемем изцяло предложението на господин Нихризов, без да се съобразим с ротационния принцип, има опасност на катедрата на председателя и заместник-председателя да седнат 24 заместник-председатели, тоест, по десет човека парламентарна група, можем да си представим какво сериозно ръководство ще имаме.
Затова аз предлагам един текст, който най-напред ще изчисти субекта на представителството в парламента, тоест ще включим парламентарните групи и съответно какво ще е правото на тези парламентарни групи.
Това означава, че към ал. 2 може да се запише: "На първото заседание Народното събрание избира председател и четирима заместник-председатели - по един от всяка парламентарна група или групи, от коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г." Това означава, че ако от една политическа коалиция бъдат направени три или четири групи, те трябва да издигнат своя представител, така че няма да има никакво нарушаване на парламентаризма и Конституцията. Благодаря.
Ремзи Осман (ДПС, от място): Може да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Мутафчиев.
Господин Вълчев има думата.

ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми дами и господа народни представители, аз бих искал съвсем накратко само да припомня какви бяха аргументите в полза на едно подобно решение тогава, когато избрахме настоящото ръководство на Народното събрание, както и тези аргументи бяха преповторени по време на дебатите в комисията.
Няма никакво съмнение, че не съществува противоречие между предлагания текст и Конституцията. Ако има съмнения в това, има съответен ред, по който той може да бъде атакуван след това.
Що се отнася до разума на тази сложна формулировка "парламентарно представени коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия..." и т.н., то аргументите в полза на едно такова разрешение са общо взето няколко, но аз бих искал да изтъкна два основни от тях. Единият от тях беше засегнат от уважаемия господин Нихризов. Действително Народното събрание не би могло с някакви процедурни правила да попречи на политически процеси, в това число и на създаване на нови парламентарни групи. Но в случая не става въпрос за това ние да предотвратим създаването на нови парламентарни групи. Такива биха могли, разбира се, да възникнат. Това е въпрос на морала на всеки един от народните представители. В случая ние предлагаме новосъздадените парламентарни групи да не се стимулират изкуствено, като им се създава възможност да участват в Председателството на Народното събрание. И вторият аргумент, който не беше изтъкнат тук, е следният: към момента, към който първоначално се избират председател и заместник-председатели на Народното събрание, твърде спорно е дали съществуват парламентарни групи. Спорно е, тъй като и според действащия правилник парламентарната група би трябвало да бъде заявена по един съответен ред, след което председателят на Народното събрание, а такъв към момента няма избран, би трябвало да я обяви в пленарната зала. За да не се получава двусмислие относно това дали има или няма парламентарни групи, този спор да не бъде съотносим към въпроса за избиране на председател и заместник-председатели на Народното събрание, горе-долу около тези два аргумента ние в комисията в по-голямата си част сме се обединили. И оттук идва съответната разпоредба.
Аз не виждам нищо смутително в нея, разбира се вие ще прецените дали тя да остане във вида, в който е, за което аз пледирам, или пък да се приемат някои от предложенията на колегите, които току-що бяха направени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Уважаеми госпожи и господа, подлагам на гласуване направените предложения от господин Нихризов и от господин Петър Мутафчиев.
Първото предложение на господин Нихризов - да се възстанови старият текст. Но, както разбирам, с отпадане на "ротационния принцип".
Уважаеми госпожи и господа, моля да гласувате предложението да се възстанови старият текст, в смисъл текстът от Правилника за организацията и дейността на Тридесет и осмото Народно събрание, без ротационния принцип.
Любен Корнезов (КБ, от място): Имате предвид стария чл. 4?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, стария чл. 4 - този текст, който засяга тази материя.
Гласували 188 народни представители: за 27, против 159, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Второто предложение на господин Нихризов - навсякъде в текста словосъчетанието "парламентарно представените коалиции" да се замени с "парламентарни групи".
Моля, гласувайте за направеното предложение от господин Нихризов.
Гласували 193 народни представители: за 31, против 157, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Последното предложение на господин Нихризов - текстът "от народни представители" да бъде заменен с "от всеки народен представител".
Моля да гласувате направеното предложение.
Гласували 188 народни представители: за 64, против 122, въздържали се 2.
Имате думата за процедура за прегласуване.
Йордан Нихризов (ОДС): Предлагам процедура за прегласуване на последното предложение. Защо? Защото в чл. 4 ал. 3 накрая завършва с "и от народни представители". Аз харесвам анблоковото гласуване, но едва ли е добро сляпото гласуване, защото ви питам колко народни представители - един, три, пет, седем, деветдесет и девет или могат да бъдат сто и пет? Така че ви предлагам да помислите по въпроса колко народни представители. В ал. 4 е написано "отделен народен представител". Същото да бъде "всеки народен представител" и в ал. 3 и в ал. 4.
Това е процедурата, поради която ви моля, колеги, да помислите, а не да гласувате сляпо, анблок. Защото при други закони нещата могат да стоят по друг начин, независимо дали опозицията прави предложение. Имайте предвид, че предложенията могат да бъдат и напълно конструктивни. И аз ви благодаря за това, че първото предложение на опозицията в този парламент, както приехте пак под същата форма, беше моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Нихризов.
Уважаеми госпожи и господа, не намирам основание за прегласуване. Беше достатъчно ясно изразено предложението на господин Нихризов. Освен това юридическото тълкуване пределно ясно показва какво означава текстът.
Моля, господин Вълчев, продължете нататък по текстовете.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Мутафчиев оттегля предложението си. Благодаря Ви, господин Мутафчиев, облекчавате работата.
Господин Вълчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Преди да гласуваме целия текст искам само да кажа, господин Нихризов, че няма никакво съмнение, че тези изрази, които са употребени, макар може би не толкова прецизни, колкото вашия, но са напълно равнозначни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля да гласувате целия текст на чл. 4 така, както е предложен в проекта.
Моля, гласувайте!
Гласували 183 народни представители: за 171, против 6, въздържали се 6.
Текстът се приема така, както е предложен.


ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председателю, ще прочета целия чл. 5, който се състои от четири алинеи:
"Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане на най-малко една пета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно нарушаване на правата и задълженията в рамките на тяхната компетентност.
(2) В случаите по т. 1 на ал. 1 освобождаването се обявява без да се обсъжда и гласува.
(3) По т. 2 на ал. 1 искането се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му, като се дава право на засегнатото лице да бъде изслушано. Искането е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители.
(4) При предсрочно освобождаване по предходните алинеи, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
По предложения текст има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моето предложение е в чл. 5, ал. 1, т. 2 думите "една пета" да се заменят с думите "една трета". Мотивите са ясни.
Михаил Миков (КБ, от място): Защо са ясни? (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Във вид на изказване ще отговоря на господин Местан.
Действително в правилника на Тридесет и осмото Народно събрание, тоест в правилника на предишния парламент, имаше запис на т. 2, че оставка на председателя, респективно на заместник-председател може да се поиска от не по-малко от една трета от народните представители, което вие искате всъщност да възпроизведем сега. В комисията, която разработи правилника, беше прието една пета от народните представители да имат възможност да искат оставката на председател, респективно заместник-председател, накратко със следните мотиви:
Първо, всеки народен представител има право да предложи избор на председател и заместник-председател.
Второ, това една пета от народните представители, тоест 48 народни представители, бих казал е едно конституционно тяло, тъй като една пета от народните представители могат да сезират Конституционния съд; една пета от народните представители ще видите по-нататък, че имат право по повод на питания да предлагат разисквания. Затова една пета от народните представители е достатъчно от една страна да стабилизира председателството, а от друга страна, да се даде възможност, когато тази група от 48 народни представители счита, че председателят, респективно заместник-председател нарушават правилника или не изпълняват свои задължения, да поставят въпроса за тяхната оставка.
Ако ние приемем това, което господин Местан предлага - една трета от народните представители, това означава практически да бетонираме всеки председател и заместник-председател, а той е пръв между равни.
Мисля, че е разумно да се приеме една пета и затова поддържам това становище, което беше изразено от комисията и прието единодушно. Надявам се в този парламент да не се искат оставки на председател и заместник-председател, но текстът би следвало да бъде така, както е предложен от парламентарната комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: И аз се надявам, господин Корнезов, да не се стига дотам.
Имате думата по текста. Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз с ясните мотиви на господин Местан предлагам да приемем текста, предложен на залата от комисията. Със същите ясни мотиви, с които той обоснова друго предложение.
На второ място, думата и предложението ми е за едни редакционни поправки. В ал. 1, т. 2 "системното нарушаване" да стане "системно превишаване на правата или неизпълнение на задължения". "Системно нарушаване на права" - те ли ще нарушават на някого правата, чии права ще нарушават? Ако нарушават моите, аз ще си ги търся. Доста юристи сме в това събрание, нека да прецизираме текста, ако смятате, че редакционното ми предложение е правилно.
Предложението е по т. 2 изречението да стане или "системно превишаване на правата или неизпълнение на задължения в рамките на тяхната компетентност". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Миков.
Господин Китов, заповядайте.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, аз искам най-напред да Ви помоля да се въздържате от квалификации. И бих искал да предложа една редакционна бележка по текста, защото най-голямата парламентарно представена коалиция, регистрирана в ЦИК, би следвало да бъде "коалиция с най-голямо парламентарно мнозинство". Много е трудно от всички регистрирани да отчетем коя е най-голямата. Затова би следвало да се пише: "коалициите, регистрирани... с най-голямо парламентарно мнозинство".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Една секунда. Така го казахте, че аз трудно го разбрах. Първо, по коя алинея говорите? По ал. 4 вероятно? Кажете, за да стане ясно.
Борислав Китов: Момент, ще Ви кажа.
Ако бъде отстранен председател, събранието се ръководи от заместник-председател, излъчен от най-голямата парламентарно представена коалиция, регистрирана и т.н. Би следвало да бъде: "от коалицията, регистрирана ... и т.н. с най-голямо парламентарно присъствие", защото е много трудно от всички регистрирани коалиции в ЦИК да разберем коя е най-голямата, тъй като всички са парламентарно представени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Китов, прощавайте. Изглежда аз трудно разбирам, но Ви помолих да кажете в ал. 4 кое изречение... Нали трябва да запиша, за да мога да го подложа на гласуване? Така, както го представяте, ме надценявате очевидно.
Борислав Китов: "До провеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председател, излъчен от коалицията, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Прощавайте, аз нещо не разбирам. Много Ви моля! Попитах Ви коя алинея на кой член.
Борислав Китов: Алинея четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Алинея четвърта. Кое изречение?
Борислав Китов: Второто изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Второ изречение на ал. 4, кажете така.
Борислав Китов: "До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от коалицията, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г., с най-голямо парламентарно представителство." (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Други предложения по чл. 5?
Има думата господин Вълчев за отношение по направените предложения. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По същество има три предложения. Едното е бих казал предложение по целесъобразност - доколко трябва да се разшири възможността за искане на оставката на членове на ръководството на Народното събрание. Аз няма да го коментирам.
Що се отнася до предложението на господин Миков, трябва да призная, че то е доста разумно в смисъл, че е прецизно. Действително смисълът на този текст е именно да се ограничи възможността председателят и заместник-председателите да превишават правата си и да не изпълняват задълженията си. Нарушаването на правата и задълженията действително поставя въпроса дали ще се нарушат техните собствени или чужди права, както и дали няма да се изпълнят техните собствени или чужди задължения.
Михаил Миков (КБ, от място): То също е превишаване.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: В този смисъл логиката е била напълно същата. Може би този израз е малко по-добър.
Що се отнася до предложението на господин Китов, опасявам се, че е късно за това предложение по простата причина, че ние вече аналогичен словоред използвахме на няколко места в Преходните разпоредби. Иначе, отново бих казал, че и тук няма различия по тълкуването. Въпросът е отново чисто редакционен.
Но аз бих искал да призова уважаемите дами и господа народни представители, които са били в комисията, били са членове на комисията, все пак да се въздържат от непрестанни предложения, които не са били правени по време на заседанията на комисията. Мисля, че е коректно все пак всички онези предложения, които членовете на комисията имаха, да бяха направени по време на нейните заседания. Разбира се, ако те не са били възприети от мнозинството в комисията, резонно е, правилно е, нормално е те да бъдат представени на вниманието на парламентарната зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
По текста предлагам гласуване - по предложенията, направени последователно.
Първото предложение е на господин Местан по ал. 1 на чл. 5, т. 2. Посочено е в проекта: "по писмено искане най-малко на една пета от всички народни представители".
Предложението е: "по писмено искане най-малко на една трета от всички народни представители".
Моля, предложението на господин Местан да бъде гласувано.
Моля, гласувайте!
Гласували 197 народни представители: за 120, против 77, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Любен Корнезов (КБ, от място): Как може?! Оспорвам резултата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Оспорвате резултат - какво означава това? (Шум и реплики от блока на КБ.)
Заповядайте, господин Корнезов.
Обяснение на отрицателен вот или?...
Любен Корнезов (КБ): Не, не! Процедура! Искам процедура!
Искам процедура за прегласуване, като оспорвам резултата, тъй като на таблото бяха посочени над 170 народни представители, а в залата, струва ми се, няма толкова, затова моля за това процедурно предложение - да прегласувате предложението на господин Местан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, благодаря Ви.
Предлагам на вашето внимание предложението на господин Корнезов за прегласуване. Който...
Любен Корнезов (КБ, от място): Това не се поставя на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре.
Поставям на гласуване отново въпроса. Прегласуваме предложението на господин Местан вместо "една пета" - "една трета".
Моля, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Господин Корнезов, аз се извинявам, че се намесвам, но Вие в момента пред мен натискате четири бутона!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Извинявайте, аз също забелязах... (Шум и реплики в залата.) Аз също забелязах Коалиция за България!... (Ръкопляскания от мнозинството.)
Правя забележка на колегата на втория ред. Вие гласувахте и на съседен бутон, така че, много Ви моля! Анулирам това прегласуване!
Много моля! Подобно поведение е несъвместимо с парламентарната етика! (Ръкопляскания от мнозинството.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Не може да се гласува с чужди карти!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): От 10 минути вече трябваше да сме в почивка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ще ви дадем почивка. Нека на средата на текста да не искате прекъсване, много Ви моля! Нека да свършим с чл. 5!
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Почивка не се иска с гласуване с чужда карта...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля ви се! (Силен шум в залата.)
Много ви моля! Предложението на господин Миков ал. 1, т. 2, редакционна промяна... (Шум в залата.)
Много ви моля, уважаеми дами и господа!
Моля Ви, господин Местан! И, господин Миков! Много ви моля! (Силен шум в залата.)
Много Ви, моля, господин Миков! Вашето предложение ще се гласува - по ал. 1, т. 2 предлагате нова редакция. Вместо текстът, да се чете по Вашето предложение: "Системно превишаване на правата или неизпълнение на задълженията".
По направеното предложение от господин Миков, моля да гласувате. (Реплики на народния представител Татяна Дончева от място.)
В режим на гласуване сме! Много Ви моля, госпожо Дончева!
Моля да дадете резултатите.
Гласували 173 народни представители: за 144, против 23, въздържали се 6.
Аз моля за извинение, защото некоректно предадох направеното предложение. Моля още веднъж да го поставя на вашето внимание: "Налице е обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията".
Заповядайте, госпожо Дончева, но аз предлагам господин Миков да вземе отношение, защото това е негово предложение.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Става дума за следното, господин председател: ако кажем "системно превишаване на правата или системно неизпълнение на задълженията", то ще трябва да има или три нарушения по отношение на права или три нарушения по отношение на задължения, но не можете да направите три комбинирани нарушения, т.е. за две превишавания на права и едно нарушение на задължения, които иначе са три, вие не можете да прилагате текста. И затова ви предлагам да оставите сегашната редакция, без толкова да се вторачвате в това превишаване, та превишаване... Ясно е, че нарушаването включва и превишаване, за да е ясно, че при общо три нарушения, били те превишаване на права или посегателство, или неизпълнение на задължения, ще се прилага текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Госпожо Дончева, малко ми е странно защо прилагате Наказателния кодекс към нашия правилник, защото по смисъла на Наказателния кодекс системността предполага три или повече... Но това все пак не е Наказателен кодекс.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, встрани от микрофоните): Но, все пак да стане ясно сега!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Госпожо Дончева, благодаря Ви.
Господин Миков е вносител на предложението. Много Ви моля, за да го гласуваме коректно така, както беше предложено предложението на господин Миков, имате думата...
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
По отношение на Наказателния кодекс - просто там е уредена системността и има практика там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, но това важи само за това, което е в Наказателния кодекс, нали?
Михаил Миков: Да, но тук можем значи да заведем 7 пъти за системност или 2 пъти, но мисля, че трябва да ползваме волята на пленума, която мисля, че е за 3 пъти, предполагам...
Вторият въпрос и принципен, по който възникна спорът с народния представител Дончева - нека да сме наясно, когато гласуваме този текст, че волята ни е за 3 нарушения поне или за системно нарушение и независимо дали в това нарушение се включва превишаване на права или неизпълнение на задължения, то поражда основанието за реализация на състава на чл. 5. По този начин смятам, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Така, това е мотивацията. Мен ме интересува точният текст, който Вие предлагате, за да го подложа на гласуване.
Михаил Миков: "Или системно нарушаване на права или неизпълнение на задължения в рамките на тяхната компетентност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ние така го и гласувахме. Значи няма нищо ново. В такъв случай няма прегласуване.
Текстът е приет така, както ние го гласувахме. Благодаря ви.
Преминаваме към предложението на господин Китов - ал. 4, изречение второ, където той предлага да бъде приет текстът: "коалиция с най-голямо парламентарно представителство".
Уважаеми госпожи и господа, моля да гласувате предложението на господин Китов.
Гласували 178 народни представители: за 37, против 129, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване целия текст на чл. 5.
Моля, гласувайте!
Гласували 180 народни представители: за 154, против 20, въздържали се 6.
Приема се.
Преди да дам почивката, само едно съобщение:
В тази почивка, която ще дам, в Клуба на народния представител ще се състои официалното представяне на новоиздадения Сборник с доклади от конференцията на тема: "От какви изменения се нуждае българската Конституция". Организатор на конференцията е Научното адвокатско дружество на Софийския университет. Сборникът се издава по повод на 10-годишнината от издаването на Конституцията.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Продължаваме заседанието.
В залата има регистрирани общо 127 народни представители, което означава, че има кворум.
Господин Вълчев, моля заповядайте, за да продължим работата по обсъждането и приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих предложил все пак да направим преброяване на присъстващите в залата, защото не ми се вижда да са 120.
Любен Корнезов ( КБ, от място): Нямате право да правите това предложение. Само председателят има такова право или от името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Подобно предложение може да се направи от името на парламентарна група или от мое име.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: С разрешението на господин Панайотов правя това предложение от името на Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори. (Реплика на господин Любен Корнезов.)
Господин Корнезов, ако разрешите, бих искал да кажа, че Вие не сте запознат с правилника на нашата парламентарна група и в този смисъл не бихте могли да знаете дали той има или няма това право.
Любен Корнезов ( КБ, от място): Този правилник е ваш правилник и не е на Народното събрание.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛ ВЕЛЧЕВ: Точно това казвам и аз.
Господин председател, ако не възразявате, правя още веднъж предложение от името на парламентарната група да се направи проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Приемам предложението да се направи проверка на кворума. Моля квесторите да направят преброяване по блоковете в залата.
От Обединените демократични сили са преброени 31 народни представители. Останалите народни представители са 96, което прави 127. Точно толкова са изписани и на електронното табло.
Уважаеми госпожи и господа, кворум действително има. Освен това все още продължават да влизат народни представители. Ще си позволя да отправя още един път молба към вас: много ви моля, нека да се уважаваме като институция и нека когато даваме почивка от 30 минути, тя действително да е 30 минути. Иначе даваме лош пример на всички останали, които трябва да следват нашия пример.
Заповядайте, господин Вълчев.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам да прочета чл. 6 и чл. 7 от проекта за правилник, след което, ако няма други предложения, както аз си позволявам да подозирам, да гласуваме двете разпоредби ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Благодаря ви.
"Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители 11 секретари.
Чл. 7. На следващите заседания Народното събрание избира постоянни комисии."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Китов, имате думата.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение е да отпадне чл. 7 по простата причина, че е очевидно, че на следващите заседания ще се изберат постоянните комисии и аз не виждам какво регламентира този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря. Има предложение чл. 7 да отпадне.
Други предложения по текстовете на чл. 6 и чл. 7? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Китов чл. 7 да отпадне.
Моля, гласувайте!
Гласували 178 народни представители: за 41, против 126, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 6 и чл. 7 така, както са предложени от комисията.
Гласували 185 народни представители: за 178, против 8, въздържали се 7.
Текстовете се приемат така, както са предложени от комисията.
Господин Вълчев, моля да докладвате глава трета.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Позволявам си, господин председател, да прочета наименованието на глава трета и разпоредбата на чл. 8:
"Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание между неговите комисии според техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание, за организацията и за използването на материалната база;
5. упражнява бюджета на Народното събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на "Държавен вестник", както и другите правомощия по Закона за "Държавен вестник";
8. определя местата в заседателната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента;
9. осигурява и следи за спазването на този правилник;
10. утвърждава единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него;
11. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя и заместник-председателите, както и служителите към парламентарните групи по тяхно предложение;
12. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;
13. назначава и освобождава квесторите на Народното събрание;
14. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник.
(2) Председателят на Народното събрание може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията и дейността на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.
(3) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(4) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г.
(5) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Вълчев.
По текста на чл. 8 има постъпили писмени предложения от господин Любен Корнезов.
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Моето предложение, включително и писменото, което съм депозирал, е във връзка с ал. 2 на чл. 8 - става дума за създаването на Консултативния съвет по законодателството. Аз по принцип съм "за" създаването на такъв Консултативен съвет по законодателството. Знам какви рискове крие такъв съвет. Междупрочем, имаше подобен орган в Тридесет и седмото Народното събрание и той беше доста спорен. Разбира се, този Консултативен съвет по законодателството може да дава само становище. Той е орган на администрацията на Народното събрание, а не на самите народни представители и нито може да дава вето или да спира определен законопроект. Но действително, за да могат законопроектите, респективно и другите актове на Народното събрание да бъдат юридически издържани и на професионално ниво, според мен един такъв орган е необходим и аз съм "за" този орган.
Въпросът е, че организацията и дейността на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание. Ако обърнете внимание на § 7 от правилника, а комисията от правилника дълго разисква този проблем и предлага § 7 от раздадения проект, чета:
"§ 7. Народното събрание приема Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание."
Следователно, ще има друг правилник относно структурата, дейността, организацията на администрацията на Народното събрание и този правилник, разбира се, ще бъде предложен и съгласуван с председателя, но той ще бъде гласуван от Народното събрание. Консултативният съвет по законодателството е всъщност един орган на администрацията на Народното събрание - да, специфичен, но е все пак орган. И, за да бъдат в синхрон двата текста, ми се струва, че именно в този правилник, който предвижда § 7, е мястото да бъдат уредени неговата структура, неговите правомощия, неговата организация и т.н. Следователно, от тази гледна точка този Консултативен съвет и неговите функции и задачи би следвало да бъде приет с този правилник от Народното събрание, а не лично от председателя.
Затова ви предлагам текста, не знам дали той е раздаден, в следната редакция:
"(2) По предложение на председателя на Народното събрание може да се създаде Консултативен съвет по законодателството, чиято организация и дейност се уреждат с правила, приети от Народното събрание."
Това е съгласувано с вече посочения § 7 от нашия проект за правилник. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Корнезов.
Господин Китов, заповядайте.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, всъщност моето изказване по същество е много близко до това на господин Корнезов, защото от така дадения текст не става ясно дали Вие ще си създавате един съвет, който да Ви помага в юридическите въпроси, дали ще правите нещо, което е чисто въпрос само на администрацията, или това касае дейността на народните представители. Ако касае дейността на народните представители, то председателят не може да определя неговия правилник и дневен ред и мисля, че тук господин Корнезов е абсолютно прав. Ако е въпрос да създавате нещо, което е за администрацията, би трябвало да знаете, че комисията реши по отношение на администрацията да се прави отделен правилник за дейността на администрацията, който да се приеме от Народното събрание. Така че, ако си създавате помощен орган лично за Вас, няма смисъл да го пишете тук.
Аз бих искал от вносителите да изяснят какви са мотивите и какво целят с това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Бих искал да обърна внимание на един чисто технически въпрос. На мен ми беше обърнато внимание и аз взимам повод. Микрофоните, които са на трибуната, са много чувствителни и не е необходимо да бъдат нагласяни на всеки според височината. Не се чувствайте непременно длъжни да ги местите. Нека да бъдат в една позиция. Те са достатъчно качествени, а няма такива резервни. Повреждането им може да доведе до затруднение на нашата работа.
Има думата господин Панев.
Георги Панев (ОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, предложението, което ще направя, е всъщност предложението, което господин Китов направи преди почивката, но, което се боя, не беше разбрано докрай.
За какво става дума? В ал. 4 е казано, че при отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя - и тук да внимаваме - излъчен от най-голямата парламентарно представена коалиция, регистрирана... и т.н.
Когато се каже: "най-голямата парламентарно представена коалиция", аз съм убеден, че трябва да разбираме най-голямата коалиция, която е тук, в парламента, тъй като определението "парламентарно представена" в случая е абсолютно необходимо. Ако го няма, не е ясно за каква коалиция става дума. Обаче най-голямата парламентарно представена коалиция, изобщо най-голяма коалиция, мярата за "най-голямо", това е броят на партиите, които участват в нея. Не такъв е бил замисълът на текста, поради което аз предлагам да се каже: "от коалицията с най-голямо парламентарно представителство, регистрирана в Централната избирателна комисия..." и т.н. Тук вече става въпрос за нещо конкретно - броя депутати, които тази коалиция има в парламента и която според мен съвпада с първоначалния замисъл на работната група и на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Ще Ви помоля пак да направите конкретно предложението.
Георги Панев: Ще стане: "излъчен от коалицията с най-голямо парламентарно представителство..." и т.н.
Ако това предложение се приеме, господин председателю, същата корекция би трябвало да се направи и в чл. 5, ал. 4. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Панев.
Други предложения по текста на чл. 8 има ли? Не виждам.
Господин Вълчев, заповядайте да дадете разяснението.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Аз бих искал само да припомня на уважаемите членове на временната комисия, както и да съобщя на народните представители, че това предложение формално беше внесено от проф. Петканов, председател на комисията, като идеята на проф. Петканов се състоеше в следното - да съществува един орган, който има чисто консултативни функции, обхващащ специалисти от различни области на правото и който орган подпомага председателството по определен начин, главно при разглеждане и създаване на законопроекти.
Председателството, от своя страна пък, би могло да поставя този консултативен орган в помощ на различни комисии. Защо си позволявам да кажа това? Защото нито едното от двете съждения не беше докрай вярно - нито това, което направиха колегите от едната страна, нито това, което направиха като забележка колегите от другата. Този орган не би могъл дори по чисто юридически причини да бъде част от администрацията. Същевременно това не е и някакъв личен орган на председателя на Народното събрание. Това е, както казах, един консултативен орган и като че ли не виждам някаква съществена пречка правилата за неговата дейност да бъдат уредени еднолично от председателя.
Разбира се, ако тук има някакво смущение, че този орган ще бъде използван за Бог знае какви неща, няма пречка този въпрос да бъде преразгледан. Но неуместно би било той да се отнася към разпоредбата на § 7, тъй като той не засяга дейността на администрацията.
А що се отнася до другото предложение, вече вие бихте могли сами да направите своите изводи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Заповядайте, господин Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че няма спор, че трябва да има консултативен съвет по законодателството. Мисля, че преди малко чухме, че той ще бъде един помощен орган към председателството. Първо, председателство няма.
Казвайки консултативен съвет по законодателството, аз мисля, че това нещо изрично включва да се подпомагат самите комисии като помощен орган. Ако ние се надяваме и оставим председателят на парламента да прецени консултативният съвет по законодателството дали да бъде в помощ на комисиите, няма смисъл от такъв консултативен съвет.
Този въпрос трябва да бъде изчистен. Аз мисля, че и във временната комисия беше изчистен. Идеята беше, че наистина един такъв съвет трябва да има от тези експерти, които Вие изброихте, от различни отрасли. Не само по преценка на председателя, но изрично всеки председател на комисия да има възможността да се обърне към консултативния съвет по законодателството, за да имаме качествени законопроекти, качествени закони. Един председател може и да не дава възможност на консултативния съвет да бъде в помощ на комисията. Тогава какво ще стане? Няма смисъл от съвет.
Значи трябва да го изчистим този въпрос, за да преценим как ще гласуваме. Защото в комисията становището на всички беше съвсем друго. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Ганев.
Гиньо Ганев (КБ): Уважаеми господин председател! Или този орган е личен на председателя и той може да го включи в своя кабинет под различни форми, или той все пак ще бъде полезен на цялото народно представителство, каквито и функции да извършва в областта на законодателството - дали ще проверява дали има достатъчна законодателна уредба до този момент, дали това, което се предлага, е достатъчно необходимо, няма обществена нужда и прочие. Каквото и да бъде, това ще бъде един консултативен съвет в полза на цялото Народно събрание, на неговата законодателна дейност.
Така че аз много настоявам да може да се създаде и да се урежда неговата дейност с правила. Няма защо те да бъдат подчинени на администрацията. Както каза господин Корнезов, по реда на § 7, да има други правила, но утвърдени пак от Народното събрание. Иначе той наистина ще се обезсмисли. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Ганев.
Господин Сендов, заповядайте.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател! Аз приветствам създаването на такъв консултативен съвет, още повече, че такава структура имаше в Тридесет и седмото Народно събрание. Аз не искам да наложа това, което е било в Тридесет и седмото, да бъде и сега. Могат да бъдат разширени и подобрени функциите. Но той се състоеше от хора, назначени от председателя, юристи от различните области на правните науки, без никаква квотност по парламентарни групи, политическа ориентация и така нататък, които имаха за задача да преглеждат и дават становище по всички законопроекти, които влизат в Народното събрание. Те подпомагаха и постоянните комисии. Даже бяха разпределени да наблюдават парламентарните комисии, да дават консултации и становища.
Но за да може този консултативен съвет да функционира съобразно нуждите на парламента, тъй като становищата, които те дават, трябва по някакъв начин да влязат в оборота на Народното събрание, сигурно ще се наложи някои части от правилника за тяхната дейност да се одобрят от Народното събрание, за да могат да имат юридическа сила. Не става въпрос за някакъв правилник, колкото е този Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, но някои функции на този консултативен съвет ще трябва да бъдат санкционирани и от Народното събрание. И аз не виждам в това нищо лошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Сендов.
Уважаеми госпожи и господа, други предложения по предложения текст на чл. 8 имате ли?
Има думата господин Вълчев.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми дами и господа народни представители! Аз си позволявам пак да взема думата по този текст и във връзка с повдигнатия въпрос, за да кажа следното.
Тук няма съмнение, че един такъв консултативен орган би бил от помощ за цялото Народно събрание. Затова не може да има никакъв спор. Около това действително се обедини комисията. Тук става въпрос за това дали всеки един от председателите на комисиите или пък дори всеки един народен представител да може да се обърне пряко към този консултативен съвет за някакво становище.
Моето лично мнение е - тук говоря в личното си качество - че това не би трябвало да става. Би трябвало все пак това да става по един централизиран начин, тъй като броят на хората, заети в този консултативен орган, няма да бъде прекалено голям.
Затова аз не виждам нищо странно и нищо порочно в това това да става чрез председателя на парламента, а в негово отсъствие - от друг член, съответно по реда, както става заместването според нашия правилник.
Това би създало по мое мнение един известен ред в ползването на становищата на този консултативен орган.
А що се отнася до това ние в пленарна зала да разписваме някакви правомощия, функции на този орган, то предварително ние трябва да сме наясно, че той такива провомощия няма да има. Той би имал единствено възможността да даде едно, бих казал, теоретико-практическо становище или по друг начин да го наречем, няма никакво значение. Но това е едно становище на хора от теорията и практиката по определени проекти за разпоредби. Нищо повече от това.
В този смисъл аз смятам за неуместно с правилника, който урежда организацията и дейността на администрацията в Народното събрание, да се разписват подобни функции, каквито той няма, и затова не считам, че ние трябва да издигаме по този начин ролята, статуса на този консултативен съвет, вкарвайки неговите правила в пленарна зала.
А иначе, по останалото, както правилно уточни господин Осман, не е имало някакви различия в комисията по съществото на дейността на този правилник.
Това е само бележката, която бих си позволил да направя.
Гиньо Ганев (КБ): Не може ли тези правила да бъдат приети?
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Би могло, господин Ганев, без никакво съмнение. Би могло и това да стане, просто по мое мнение това е неуместно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Мисля, че не сме във възможност да уточним подробностите на Консултативния съвет по законодателство, което не беше в състояние да направи и комисията. Очевидно има нужда от известно избистряне, още повече, че по детайлите и даже по грубите щрихи има известно различие в разбиранията какво трябва да прави този консултативен орган.
Приемам първото изречение на ал. 2 да остане така, т.е. Консултативният съвет да се създава с акт на председателя. Но с акт на председателя, като елемент на създаването на органа и като състав.
Що се отнася обаче до второто изречение - "организацията и дейността на съвета се уреждат с правила", смятам, че няма да има проблем наистина да препратим до § 7. Това не значи, че с правилника на парламентарната администрация ще се урежда и Консултативния съвет. Когато ние стигнем до § 7 от Преходните и заключителни разпоредби, можем да прибавим освен Правилник за устройството и дейността на администрацията и Правилник на Консултативния съвет.
Проблемът обаче, за да остане текстът във вида, в който се предлага, е, че ние на практика бихме превърнали този Консултативен съвет в орган на председателя, което очевидно не е разбирането и необходимостта.
За първи път председател на парламента е професор по право - след 1990 г. И аз мисля даже, че в едната част от правото това е безспорно човекът, който е на най-високо ниво консултант. Но той няма нужда от Консултативен съвет на самия себе си, защото ако той си го създава и той определя неговите функции, компетенции и всичко останало, това ще бъде де факто един негов помощен орган.
Идеята е по-широка - чрез Консултативен съвет да се подобри качеството на законодателната дейност на парламента - дали сега, кой, кога ще го ползва, как, по какъв ред, мисля, че това са детайли, които могат да бъдат измислени, но това, което трябва да се заложи в текста на ал. 2 там, където сме, е, че председателят ще издава акта за съставянето, а иначе замисълът, който ще бъде изписан в правилата, нека да бъде все пак дело на пленарната зала, приет по реда на § 7.
Затова ви предлагам във второто изречение - "се урежда с правила, приети от Народното събрание", вместо "утвърдени от председателя на" и когато дойдем до § 7 на Преходните разпоредби само да добавим, че освен правилника на парламентарната администрация се приема и Консултативния съвет.
Ако така или иначе не можем да измислим дълго време този Консултативен съвет по функции, ще останем без него или ще останем без него достатъчно дълго време, но началото на ал. 2 и без това е "може да създаде", т.е. може и да не създаде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на госпожа Дончева.
Уважаеми госпожи и господа, ако няма други предложения по текста на чл. 8, подлагам на гласуване направеното писмено предложение на господин Корнезов за чл. 8, ал. 2. Предполагам, че вече всички разполагате, раздадени са тези текстове, така че мога направо да предложа на вашето внимание гласуването на предложението на господин Корнезов за чл. 8, ал. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 186 народни представители: за 81, против 91, въздържали се 14.
При това положение не се приема направеното предложение.
Предложението на господин Панев е в ал. 4 вместо "най-голямата парламентарно представена коалиция" да бъде "коалицията с най-голямо парламентарно представителство". Това е неговото предложение.
Моля, гласувайте предложението на господин Панев.
Гласували 183 народни представители: за 58, против 118, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване целия текст на чл. 8 от правилника...
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): И аз имах предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Вашето предложение се покри с това, което е направено.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Не, първото изречение си остава Вашето. Вие го предлагате. Само правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Едното се съдържа в другото. И подлагането му на гласуване няма да доведе до никъде, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Вие като го подадете от микрофона, няма да доведе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, за да уважа госпожа Дончева, нека да направим...
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Не, не! Аз го оттеглям. А Вие поемете цялата отговорност. Предлагаме ви нещо, нека пленарната зала да реши как да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, че го оттеглихте. Така ме облекчихте.
Подлагам на гласуване целия текст на чл. 8, както е предложен от комисията. Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 142, против 6, въздържали се 33.
Приема се чл. 8.
Преминаваме нататък - чл. 9. Заповядайте, господин Вълчев.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще си позволя да прочета двете алинеи от разпоредбите на чл. 9:
"Чл. 9. (1) Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание и председателите на парламентарните групи или упълномощените им заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите за законодателната програма на Народното събрание и по дневния ред;
2. периодично, но не по-рядко от един път в месеца, се информира за изпълнението на законодателната програма и за работата на комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения;
3. съдейства за постигане на съгласие при възникнали конфликти на интереси между различни парламентарни групи, както и по процедурни и организационни въпроси от дейността на Народното събрание.
(3) Председателският съвет се свиква от председателя на Народното събрание по негова инициатива."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Преди да видя дали има желаещи да вземат отношение, ще си позволя една редакционна корекция в чл. 9, ал. 1: "Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание и", бих добавил, "от председателите на парламентарните групи или упълномощени техни заместници."
Изказът става по-ясен и смятам да не го подлагам на гласуване, защото е чисто редакционно, изобщо не променя смисъла.
По текста на чл. 9, ал. 1 и 2? - Не виждам предложения.
Моля да гласувате.
Гласували 184 народни представители: за 184, против и въздържали се няма.
Благодаря ви.

ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: "Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанието на Народното събрание;
2. проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни;
3. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултата от гласуването;
4. при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;
5. четат имената на народните представители при поименно гласуване;
6. осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
По предложения текст на чл. 10 имате думата.
Господин Панев, заповядайте!
Георги Панев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е свързана с предишното гласуване. Ако не се лъжа, а може да се види и от стенографския протокол, Вие обявихте гласуване за чл. 9, алинеи 1 и 2, но не казахте и ал. 3. При това положение тя не е гласувана. Нека да се провери. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Говорите, че съм изпуснал да спомена ал. 3 на чл. 9? Ние гласувахме целия член, независимо от това от колко алинеи се състои. Гласувахме чл. 9 изцяло. Пропуснал съм при изброяването на алинеите.
Добре, господин Панев.
Подлагам на гласуване ал. 3 на чл. 9. Моля, гласувайте!
Гласували 176 народни представители: за 173, против 1, въздържали се 2.
Алинеята се приема.
Имате думата по чл. 10. Имате ли предложения по чл. 10? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 10.
Гласували 182 народни представители: за 182, против и въздържали се няма.
Член 10 е приет.
Заповядайте, господин Вълчев!
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: "Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в заседателната зала и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване и при техническата организация на тайно гласуване;
3. следят в заседателната зала да присъстват само народни представители, министри и допуснати от Народното събрание длъжностни лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 11 има ли предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 11.
Гласували 179 народни представители: за 179, против и въздържали се няма.
Член 11 е приет.
Заповядайте, господин Вълчев, по глава четвърта.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, ще си позволя да прочета наименованието на глава четвърта и чл. 12.
"Глава четвърта
ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.
(2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10.
(3) Народните представители, чийто брой е недостатъчен за образуване на парламентарна група, могат да се присъединят към вече съществуваща парламентарна група и да образуват парламентарен съюз. Парламентарният съюз има правата на парламентарна група. Парламентарен съюз могат да образуват и няколко парламентарни групи, като всяка от тях делегира правата си на съюза."
(4) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
По заглавието на глава четвърта: "Парламентарни групи" и текста на чл. 12 в четирите алинеи имате думата.
Господин Китов, заповядайте!
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин председател, тук аз имам направено едно писмено предложение, а именно за създаване на нова алинея. "Парламентарна група, образувана по реда на предходните алинеи, запазва своето съществуване, ако в нея останат не по-малко от седем народни представители." Това не е прецедент. Тук биха могли да бъдат изтъкнати доста аргументи. Разбира се, някои обективни, други - субективни.
Искам да направя и още една бележка. Реално в текста на сегашната ал. 3 вие отъждествявате парламентарния съюз с парламентарна група и правите абсолютно излишно съществуването на парламентарен съюз. За какво става въпрос? Без значение дали независим или независими народни представители се присъединят или две парламентарни групи образуват парламентарен съюз, ако те имат правата на парламентарна група, то вие слагате знак за равенство - нещо, което е доста учудващо за световната парламентарна практика, защото реално две парламентарни групи, които образуват парламентарен съюз, не могат да имат като отделни парламентарни групи права на една парламентарна група, защото те ако искат, ще си я направят, ще се слеят. Тогава защо е изобщо терминът "парламентарен съюз"?
Ето защо аз считам, че е абсолютно нецелесъобразно в текста, изречението: "Парламентарният съюз има правата на парламентарна група, като всяка от тях декларира правата си на съюза."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Господин Китов, ще Ви помоля да представите предлаганата от Вас нова алинея за парламентарна група в писмена форма.
Борислав Китов: Аз съм го направил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви. Докладчикът ще даде разяснения.

ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал само да изтъкна няколкото аргумента, които комисията възприе в подкрепа на предложения текст.
Действително в практиката на някои парламенти съществуват образувания, различни от парламентарните групи, даващи възможност за обединяване на няколко парламентарни групи. Същевременно обаче това е свързано най-често, доколкото разбира се стигат моите познания, бих могъл да кажа, с недопускане все пак едни и същи лица на две различни основания - веднъж като членове на парламентарна група, веднъж като членове на парламентарен съюз, да ползват паралелно едни и същи права.
Доколкото в нашия правилник не е предвидено такова ограничение, се възприе разбирането, че е по-добре да се приравнят до голяма степен правата, които ползва една парламентарна група, с правата, която би ползвал един парламентарен съюз.
Що се отнася до броя на народните представители, необходими за образуването на една парламентарна група, то няма съмнение, че това е въпрос, който самото народно представителство следва да реши по целесъобразност или по някакви други аргументи.
Що се отнася обаче до предложението на господин Китов за образуването на една парламентарна група да бъдат необходими 10 народни представители, а след това тя да би могла да спадне по численост до 7 народни представители, както беше изтъкнато и по време на заседанието на комисията, създава едно усещане за известни наемни отношения по повод на гласовете на народни представители, което считаме, че като че ли е недопустимо или поне аз считам за недопустимо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Други предложения по този текст?
Господин Сендов, заповядайте.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател, искам да направя едно разяснение във връзка с това защо се определя числото 10, броят 10 народни представители. То не е случайно избрано, както е избрано числото 7. Числото 10 беше дискутирано в предишно Народно събрание и неговата обосновка е следната:
За да влезе една група народни представители в Народното събрание, трябва да събере поне 4 на сто от гласовете. Четири на сто от 24 е по-малко от 10, но тъй като има авантаж от тези, които не са влезли, обикновено този брой се закръгля и минимумът е 10, които влизат като народни представители. Затова е естествено една парламентарна група да може да се образува от поне 10 народни представители.
Неестествено е да се иска, когато е създадена от 10 народни представители, да се запазва до 7. Защо да не се запазва до 6? Шест е едно съвършено число, много по-хубаво от 7. Защо да не са 5?
Това, както тук много елегантно беше казано, предизвиква мисъл, че тук има нещо, което е създаване на правила, на закони съобразно с един частен случай. Този частен случай сега опира на 7, а може след това да опре на 6. Така че според мен напълно логично обосновано е минималният брой да бъде 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Сендов.
За реплика - господин Китов. Заповядайте.
Борислав Китов (ОДС): Уважаеми господин Сендов, аз просто ползвах точния цитат от правилника, когато Вие ръководехте Тридесет и седмото Народно събрание. Забравили сте го - когато Вие постфактум приехте подобен текст. Едно към едно съм го взел. Затова не четете Евангелието като дявола. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Заповядайте за дуплика, господин Сендов.
Благовест Сендов (КБ): Господин Китов, първо, прегледайте стенограмите и ще видите, че аз не съм бил съгласен с това нещо. Така че, когато по времето на един председател е приет някакъв закон или някакво правило, тогава това се е отнасяло до гласуване в Народното събрание. Още повече няма нужда, ако сме направили грешка, грешките на предишни Народни събрания да се повтарят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Сендов.
Уважаеми госпожи и господа, не виждам повече предложения по текста на чл. 12, затова ще подложа направените от господин Китов предложения на гласуване.
Първото от двете предложения засяга ал. 3, където той предлага: "Парламентарна група, образувана по реда на предходните алинеи, запазва своето съществуване, ако в нея останат не по-малко от 7 народни представители.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 185 народни представители: за 44, против 127, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Второто предложение на господин Китов, за съжаление, не е в писмен вид, но ако правилно съм разбрал...
Борислав Китов (ОДС, от място): За отпадане на текст имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: За отпадане на текста за парламентарния съюз. В ал. 3 да отпадне текстът, свързан с парламентарния съюз.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 179 народни представители: за 36, против 130, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване целия текст на чл. 12, заедно със заглавието на глава четвърта "Парламентарни групи".
Моля, гласувайте!
Гласували 184 народни представители: за 171, против 7, въздържали се 6.
Текстът се приема.
Господин Вълчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: Господин председател, преди да продължа, дали ще ми разрешите да оправя хоризонтално микрофоните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, да... (Смее се.)
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: ... тъй като конфигурацията, която постоянно им придава господин Китов, би подтикнала някои фройдистки настроени наблюдатели към неуместни коментари. (Смях и оживление в залата.)
"Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата.
(2) Председателят на Народното събрание обявява регистрираните парламентарни групи и техните ръководства на пленарно заседание.
(3) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър на Народното събрание. Всяка промяна в състава на парламентарните групи се съобщава от председателя на Народното събрание на пленарно заседание.
(4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. По предложение на парламентарните групи техният брой се утвърждава от председателя съобразно числеността им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Имате думата по предложения чл. 13 в четирите му алинеи така, както ги чухте.
Има ли предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложения чл. 13.
Моля, гласувайте.
Гласували 179 народни представители: за 179, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: "Чл. 14. Името на парламентарна група или съюз не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Имате думата по текста на чл. 14.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Къде се е регистрирала?
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: По съответния ред, госпожо Дончева, ще рече по предвидения в правния ред ред. (Весело оживление.) Коалициите се регистрират по един ред, партиите по друг - не можем да изпишем всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля да гласувате за чл. 14.
Гласували 181 народни представители: за 181, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: "Чл. 15. (1) Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група.
(2) Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(3) Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание.
(4) При напускане на парламентарна група или изключване от състава й, народният представител губи мястото си в ръководството на постоянна комисия, както и в делегациите на Народното събрание, в които е избран като представител на парламентарната група по предложение на парламентарната група."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Вълчев.
Имате думата по чл. 15. Не виждам предложения.
Подлагам на гласуване чл. 15.
Гласували 177 народни представители: за 170, против няма, въздържали се 7.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Даниел Вълчев: "Чл. 16. Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, местни и професионални интереси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Имате думата по чл. 16. Не виждам предложения.
Подлагам на гласуване чл. 16.
Гласували 175 народни представители: за 172, против 2, въздържал се 1.
Приема се.
Уважаеми госпожи и господа, аз имам едно предложение, предполагам, че то ще съвпадне с това, което иска да направи господин Пламен Панайотов. Поради това, че ние стигаме до нова глава, по която има постъпили писмени предложения, което ще рече, че преди да се приемат текстовете от глава пета ще има известен дебат, и предвид това, че имам да направя доста съобщения, минава 13,30 ч., предлагам да прекратим разглеждането на проектоправилника и да продължим в следващото утрешно заседание.
Няколко съобщения:
Комисията по околната среда и водите ще проведе свое редовно заседание на 26 юли, четвъртък, от 15,00 ч. в зала "Запад" на Народното събрание при следния дневен ред:
1. Организационни въпроси.
2. Разни.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 26 юли, четвъртък, от 16,00 ч. в зала 238 в сградата на пл. "Ал. Батенберг" № 1.
Комисията по медиите ще се събере на първа среща на 25 юли, сряда, от 16,00 ч. в зала 130 на пл. "Ал. Батенберг" № 1.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 26 юли, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 130 на пл. "Ал. Батенберг" № 1.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 26 юли, четвъртък, в зала 248 от 15,00 ч. с дневен ред:
1. Решение за вътрешни правила за работата на Комисията по труда и социалната политика.
Комисията по икономическата политика ще заседава на 25 юли, сряда, от 14,30 ч. в зала "Запад" с дневен ред:
1. Организационни въпроси.
2. Обсъждане на проект за вътрешни правила за работа на Комисията по икономическата политика.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе редовно заседание на 25 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 232 на пл. "Ал. Батенберг" № 1.
Следващото заседание на парламента е утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,35 ч.)Председател:
Огнян ГерджиковСекретари:
Светослав Спасов

Весела Лечева