Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-11-07

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Мая Манолова

Секретари: Александър Ненков и Деница Караджова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието. (Силен шум, оживление, възгласи: „Е-е-е” от ГЕРБ.) Бурна радост! (Продължаващ шум, единични ръкопляскания.)

Уважаеми народни представители, седмичната програма предвижда днес да започнем с точка трета:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Постъпило е искане от народния представител Христо Бисеров да бъде освободен:
„На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България заявявам, че подавам оставка пред Народното събрание.
Моля пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно по съответния ред.”
Има ли желаещи да вземат отношение по въпроса? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 171 народни представители: за 138, против 10, въздържали се 23.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Решението е прието.
Следващата точка от дневния ред е:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ.
Проектът за решение е внесен от господин Янаки Стоилов.
Ще представите ли проекта, господин Стоилов?
Заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Налага се да бъде попълнен съставът на Комисията по културата и медиите от страна на Парламентарната група на Коалиция на България. Затова предлагаме следния проект:
„РЕШЕНИЕ
за попълване на състава и ръководството на Комисията
по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 5 и чл.19, алинеи 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Избира Кирчо Георгиев Карагьозов за член на Комисията по културата и медиите.
2. Избира Мариана Радева Бояджиева за заместник-председател на Комисията по културата и медиите.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Желаещи за разисквания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, режим на гласуване за Проекта за решение за попълване на състава и ръководството на Комисията по културата и медиите.
Гласували 181 народни представители: за 167, против 2, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.

Преминаваме към точка пета от седмичната програма, а именно:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.
От Бюджетната комисия – господин Цонев или господин Кънев?
Господин Цонев, има допълнителни доклади.
Господин Цонев, заповядайте от името на Бюджетната комисия да направите съобщение, за да знаят народните представители.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, господин председател.
Ще има допълнителни доклади по Закона за данък върху добавената стойност и по Закона за местните данъци и такси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Ако си спомняте, обсъжданията по тези законопроекти бяха започнати, но са отложени. Допълнителните доклади на Бюджетната комисия ще бъдат раздадени в пленарната зала.
Господин Кънев, Вие ли ще запознаете народното представителство с доклада на комисията?
Уважаеми господин Кънев, заповядайте да докладвате Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Експертите от комисията да следят програмата на Народното събрание и да се явяват тук преди докладчиците!
Господин Кънев, стигнали сме до нови параграфи 13 и 14, които са приети. Продължете след параграфи 13 и 14 по новата номерация.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13, който става § 16:
„§ 16. В чл. 58з, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;”
Има предложение от народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 13а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17 със следната редакция:
„§ 17. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 т. 1 се изменя така:
„1. на лицензираните складодържатели и регистрираните получатели:
а) брой бандероли, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто;
б) брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност;
в) брой бандероли извън количествата по буква „а”, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт.”
2. В ал. 9 се създава изречение трето: „Ограниченията по настоящата алинея не се прилагат, когато заявяващият е лицензиран складодържател или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт по реда на ал. 8, т. 1, буква „в”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи за изказвания по параграфи 12, 13 и 14 по първоначалната номерация? Не виждам.
Ще Ви помоля да гласуваме § 12, който става § 15; § 13, който става § 16; нов § 17 – по предложението на господин Цонев; и § 14, който става § 18. Чудесна систематика сте направили.
Режим на гласуване.
Гласували 137 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 35.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Докладваните параграфи със съответното съдържание са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 15 има предложение на Менда Стоянова и група народни представители – параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Желае ли някой да вземе отношение по § 15 в редакцията на вносителя? Не виждам.
Ако обичате, режим на гласуване за отпадане на този параграф – предложение от народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Красимир Стефанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова.
Гласували 140 народни представители: за 54, против 70, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Да гласуваме съдържанието на § 15, така както е внесен и предложен от комисията.
Гласували 141 народни представители: за 95, против 21, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за съдържанието на § 15 по вносител, който става § 19, е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията предлага да се създадат нови § 20, § 21 и § 22:
„§ 20. В чл. 73а, ал. 1, т. 5 след думите „до регистриран получател” се добавя „или до място на директна доставка, посочено от регистрирания получател”.
§ 21. В чл. 73б се създават ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) В случаите на внос на акцизни стоки с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, когато компетентното митническо учреждение за поставяне под съответния режим е част от структурата на митницата по местонахождението на данъчния склад на територията на страната, в който ще постъпят акцизните стоки, не се прилага изискването на ал. 1, при условие че:
1. акцизните стоки, въведени на митническата територия на страната се превозват незабавно по реда на митническото законодателство от лицето, което ги въвежда, до данъчния склад на територията на страната, в който ще постъпят;
2. превозените съгласно т. 1 акцизни стоки се представят пред митническите органи, когато се въведат на територията на данъчния склад чрез отчитането им през средствата за измерване и контрол;
3. за целите на допускането на акцизните стоки за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад на територията на страната постъпват стоките, подава съобщение за получаване чрез компютърната система към компетентното митническо учреждение за допускане за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз;
4. акцизните стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, се впишат в дневника на складовата наличност веднага след освобождаването им за целите на режима.
(11) Лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад постъпват акцизните стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, е задължен за дължимия акциз за внесените стоки, посочени в единния административен документ, с изключение на случаите, когато до момента на уведомяване на длъжника за дължимите митни сборове към компетентното митническо учреждение за допускане за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, е подадено съобщение по ал. 10, т. 3.
(12) Изискването на ал. 1 не се прилага в случаи на транспортиране на енергийни продукти, предназначени за износ, по нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, част от съответния данъчен склад, при условие че:
1. компетентното митническо учреждение за поставяне под режим износ и изходното митническо учреждение съвпадат и са част от структурата на митницата по местонахождение на данъчния склад на територията на страната, от който се извеждат акцизните стоки;
2. акцизните стоки, предназначени да бъдат изнесени, се извеждат от територията на данъчния склад чрез отчитането им през средствата за измерване и контрол, одобрени от митническите органи за местата на извеждане;
3. акцизните стоки, предназначени да бъдат изнесени, се смятат за поставени под режим износ от момента на извеждането им от данъчния склад;
4. данните за извеждането на акцизните стоки, поставени под режим износ, се впишат в дневника на складовата наличност веднага след тяхното извеждане.
(13) Лицензираният складодържател, от чийто данъчен склад са изведени акцизните стоки, поставени под режим износ, е задължен за дължимия акциз за изнасяните стоки, посочени в единния административен документ, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбата на чл. 796г, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. изходното митническо учреждение е изпратило съобщението „Резултати при напускане” до митническото учреждение на износ или за посочените в чл. 796га, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. случаи представеното доказателство съгласно чл. 796га, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. е достатъчно.
§ 22. В чл. 73г се създава ал. 3:
„(3) Движението на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз може да бъде разделено от изпращача на две или повече движения чрез подаване на съобщение за разделяне по реда на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 684/2009, при условие че:
1. общото количество акцизни стоки не се променя;
2. разделянето се извършва на територията на държава членка, която разрешава такава процедура;
3. разделянето се прилага в държавата членка/държавите членки, посочени в проектите на съобщенията за разделяне по местоназначение на акцизните стоки;
4. компетентните органи в държавата членка, на територията на която ще се извърши разделянето, са уведомени за мястото, където се извършва това разделяне;
5. проектът на съобщението/съобщенията за разделяне е подаден преди да е подадено съобщението за получаване, предвидено в чл. 24 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Режим на гласуване за новите параграфи 20, 21 и 22, в редакцията на комисията, докладвани от господин Кънев.
Гласували 103 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложенията за нови параграфи 20, 21 и 22 са приети.
Продължете нататък.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 16 има предложение от Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи да вземат отношение по § 16? Не виждам.
Моля първо да гласуваме предложението на госпожа Менда Стоянова, Владислав Горанов и други народни представители, неподкрепено от комисията.
Само да Ви съобщя, че в момента се раздават двата допълнителни доклада по Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Гласували 124 народни представители: за 50, против 65, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за отпадане на т. 3 относно ал. 4, не се приема.
Моля да гласувате текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 2, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 17 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията е подкрепила това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 24, и предлага следната редакция:
„§ 24. В чл. 78, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „тридесет на сто“ се заменят с „двадесет на сто“.
2. В т. 2 в текста преди буква „а” думите „десет на сто“ се заменят с „нула на сто“.
3. В т. 3 думите „сто и петдесет на сто“ се заменят със „сто на сто“.”
По § 18 има предложение на народния представител Йордан Цонев. Комисията го подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 25, и предлага следната редакция:
„§ 25. В чл. 80 се създава ал. 4:
„(4) За да бъде приета банковата гаранция, е необходимо банката да се задължи да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване от Централното митническо управление дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението.”
По § 19 има предложение от народния представител Йордан Цонев.
То е подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Дотук.
Има ли желаещи за изказване по докладваните параграфи – 17 и 18? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за параграфи 17 и 18.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Тези два параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 19 има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Менда Стоянова и група народни представители, което е оттеглено от тях.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 26, и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 81, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя:
„при условие, че няма задължения за акциз”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Докладвайте § 20.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 20 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Менда Стоянова и група народни представители, което предложение е оттеглено на комисия.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 27, и предлага следната редакция:
„§ 27. В чл. 83д, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя: „при условие, че няма задължения за акциз”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Докладвайте и § 21.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 21 има предложение от народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 28, и предлага следната редакция:
„§ 28. В чл. 84 се създават алинеи 17-19:
„(17) Реквизитите на данъчните документи се попълват при отчитане на съответната специфика на акцизните стоки.
(18) Когато съдът спре предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници” за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или решението на началника на компетентната митница за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител, лицето анулира издадения по чл. 20,
ал. 2, т. 9 и 19 акцизен данъчен документ по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(19) В случаите по ал. 18 за стоките, освободени за потребление от датата на издаване на акцизния данъчен документ по чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 до датата на неговото анулиране, се издават нови акцизни данъчни документи, в които се вписва номерът на анулирания данъчен документ“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Разисквания по параграфи 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25.
Желае ли някой да вземе отношение? Не виждам.
Параграфите се преномерират – съответно § 19 става § 26, § 20 става § 27, § 21 става § 28, § 22 става § 29, § 23 става § 30, § 24 става § 31 и § 25 става § 32.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Съдържанието на тези параграфи е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Има предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 25а.
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията предлага да се създаде § 33:
„§ 33. В чл. 103а, ал. 4 думите „директора на Агенция „Митници” се заменят с „министъра на финансите”.”
По § 26 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, който става § 34, и предлага следната редакция:
„§ 34. В чл. 104 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „или от оправомощени от тях лица”.
2. В ал. 4 накрая се добавя „или от оправомощени от него лица”.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лицата уведомяват началника на съответната митница по седалището на търговеца. Удостоверение за уведомяването се издава от началника на съответната митница.
(6) В случаите по чл. 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лицата уведомяват Агенция „Митници”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 35, и предлага следната редакция:
„§ 35. Създава се чл. 123б:
„Чл. 123б. (1) За количествата установени липси на отпадъците по чл. 12, ал. 4 и при неизпълнение на задължението по чл. 12, ал. 4 се дължи акциз по ставката, определена в чл. 38, като лицата се наказват с глоба или с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. – за физическите лица, и не по-малко от 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв. – за физическите лица, и не по-малко от 4000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) Лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася отпадъци по чл. 12, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – с глоба в размер от 400 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато отпадъци по чл. 12, ал. 4 са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността във връзка с получено направление или са извършени митническите формалности за получаване на направление, или са под режим отложено плащане на акциз, или се държат или транспортират от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми народни представители, желаещи за изказвания по § 25а – нов, § 33, § 26, който става § 34, и § 27, който става § 35? Не виждам.
Моля Ви, режим на гласуване за съдържанието на докладваните параграфи.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 28 има предложение на Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи да вземат отношение по § 28, който става § 36 от Допълнителната разпоредба? Не виждам.
Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Красимир Стефанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 28, против 66, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване § 28, който става § 36 като Допълнителна разпоредба на този закон, по текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Минаваме към „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Има предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 28а.
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. (1) В случаите, в които до влизането в сила на този закон съдът е спрял предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници” за прекратяване на действието на лиценза за управление на данъчен склад или решението на началника на компетентната митница за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител и по издадените акцизни документи на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 са издадени кредитни известия във връзка с решението на съда, се смята, че акцизните стоки са под режим отложено плащане на акциз, когато не са изведени от данъчния склад. Издадените акцизни документи на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 се смятат за анулирани.
(2) В случаите, в които до влизането в сила на този закон съдът е спрял предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници” за прекратяване на действието на лиценза за управление на данъчен склад или решението на началника на компетентната митница за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител и издадените акцизни документи на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 са анулирани във връзка с решението на съда, се смята, че акцизните стоки са под режим отложено плащане на акциз, когато не са изведени от данъчния склад. За изведените количества акцизни стоки се издава нов акцизен документ, в случай че не е издаден такъв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Кънев.
Има ли желаещи да вземат отношение по наименованието на подразделението и съдържанието на § 37? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” и съдържанието на § 37 са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 29 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 38, и предлага следната редакция:
„§ 38. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.,изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бл. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., и бр. 15 и 66 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се Глава четвърта „а” с чл. 47а – 47о:

„Глава четвърта „а”
Ваучери за гориво

Чл. 47а. (1) Право на ваучери за гориво имат земеделските производители, регистрирани по чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. не са предприятия в затруднение.
(2) Земеделски производители, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучерите за гориво, нямат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок две години.
Чл. 47б. (1) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се разпределя на земеделските производители въз основа на определената по чл. 47в индивидуална квота.
Чл. 47в. (1) Земеделските производители получават ваучери за гориво в рамките на индивидуална квота, определена в литри гориво. Индивидуалната квота е първоначална и окончателна.
(2) Първоначалната индивидуална квота се определя въз основа на подадена декларация по чл. 47е, ал. 3, в която земеделският производител декларира прогнозно годишно потребление на гориво, коригирано съобразно одобрена методика от министъра на земеделието и храните. Корекцията се извършва от служители на компетентната областна дирекция „Земеделие”.
(3) Земеделските производители водят подробен годишен дневник за закупеното и действително изразходваното гориво в стопанството. В дневника се отразяват данни за закупеното количество гориво, за видовете и обема извършени дейности, използваните машини и съоръжения и действително изразходваното гориво. Дневникът е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(4) Окончателната индивидуална квота представлява действително изразходваното през годината гориво при производството на първична селскостопанска продукция. Окончателната индивидуална квота се определя от компетентната областна дирекция „Земеделие” въз основа на декларацията по чл. 47е, ал. 4, подадена от земеделския производител. Към декларацията се прилагат копия от фактурите за закупено гориво и копие от дневника по ал. 3.
(5) Компетентната областна дирекция „Земеделие” съвместно с Контролно-техническата инспекция установява изразходваното при производството на първична селскостопанска продукция гориво за съответната година въз основа на данните от дневниците и фактурите, които земеделските производители представят с подаване на декларацията по чл. 47е, ал. 4.
(6) Отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота се определя в левове по следната формула:
ОАПИК = ПИК х ПОСА,
където:
ОАПИК е отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота;
ПИК е първоначалната индивидуална квота;
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(7) Отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота се определя в левове по следната формула:
ОАОИК = ОИК х ООСА,
където:
ОАОИК е отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота;
ОИК е окончателната индивидуална квота;
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(8) Отстъпката на акциза е равна на номиналната стойност, вписана във ваучера за гориво. При повече от един ваучер за гориво отстъпката на акциза е равна на сбора на номиналните стойности, вписани в съответните ваучери.
Чл. 47г. (1) Отстъпката от стойността на акциза е прогнозна и окончателна.
(2) Прогнозната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в левове по следната формула:
ПОСА=ОНС/ПИКи,
където:
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по чл. 47б, ал. 1;
ПИКи са първоначалните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.
(3) Окончателната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в левове по следната формула:
ООСА=ОНС/ ОИКи,
където:
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по чл. 47б, ал. 1;
ОИКи са окончателните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.
(4) Отстъпките по ал. 2 и 3 не може да надвишават разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.
Чл. 47д. (1) На всеки земеделски производител се предоставят не повече от осем броя ваучери за гориво за съответната година.
(2) Броят на ваучерите за гориво, които може да получи земеделският производител, се определя въз основа на литрите газьол, за които земеделският производител има право да ползва отстъпката по чл. 47г, ал. 1 от стойността на акциза.
(3) За целите на ал. 2 се определят следните категории и брой ваучери:
1. I категория – до 370 литра включително – два броя ваучери за гориво;
2. II категория – от 371 литра до 740 литра включително – четири броя ваучери за гориво;
3. III категория – от 741 литра до 3700 литра включително – шест броя ваучери за гориво;
4. IV категория – над 3701 литра – осем броя ваучери за гориво.
Чл. 47е. (1) Право да предоставят ваучери за гориво на лицата по чл. 47а, ал. 1 имат единствено областните дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните.
(2) Ваучери за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа след подаване на декларациите за определяне на първоначална и окончателна индивидуална квота по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(3) В декларацията за определяне на първоначална индивидуална квота земеделските производители декларират:
1. вида на първичната селскостопанска продукция, която ще бъде произведена;
2. обработваемите площи и отглежданите животни;
3. вида и обема на дейностите, които ще бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция;
4. прогнозното годишно потребление на гориво.
(4) В декларацията за определяне на окончателната индивидуална квота се декларира действителният обем изразходвано гориво за съответната година, използвано за производство на първична селскостопанска продукция, въз основа на данните от водения от земеделския производител дневник и от фактурите за покупката на гориво.
(5) Декларацията по ал. 3 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 31 декември на годината, предшестваща годината, за която се отнася помощта.
(6) Декларацията по ал. 4 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 15 януари на годината, следваща годината, за която се отнася помощта.
Чл. 47ж. (1) Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа.
(2) На първия етап се предоставят ваучери за гориво в размер 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота на земеделския производител, определена по реда на чл. 47в, ал. 6. Ваучерите се предоставят в периода от 1 април до 15 май на съответната година.
(3) На втория етап се предоставят ваучери за количеството гориво, представляващо разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота на земеделския производител, определена по реда на чл. 47в, ал. 4 и стойността на ваучерите по ал. 2. Ваучерите се предоставят в периода от 1 февруари до 15 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.
(4) В случай че разликата по ал. 3 е отрицателна величина, земеделският производител възстановява сумата до размера на отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота.
Чл. 47з. (1) Ваучерът за гориво може да се използва само за покупка на газьол по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Ваучерът за гориво се използва еднократно и лично от земеделския производител.
(3) Закупеното с ваучери гориво може да се използва единствено за осъществяване дейността на земеделския производител, във връзка с която са предоставени ваучерите.
(4) За закупеното с ваучери гориво се издава фактура, в която се вписват серията и номерът на ваучера за гориво.
(5) Фактурите за закупено гориво се съхраняват от земеделските производители в срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Пийнете малко вода. На Вас Ви е трудно да го четете, а гражданите как ще го четат?
Към Министерство на финансите – да се различават правата на гражданите, които трябва да се уреждат в закон и процедурите, които трябва да се уреждат в подзаконови актове. Липсата на такава разлика води до засипване на Народното събрание с уреждане на процедурни въпроси, които могат спокойно да бъдат уреждани с подзаконови актове.
Да не говорим, че изпълнителната власт си ограничава възможностите да решава въпросите, които са в нейните правомощия, чрез по-честа промяна на подзаконовите актове. Не тук всичко да минава на този прочит, който затруднява четящия, слушащите, да не говорим за гражданите.
Продължете.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: (6) Ваучерът се състои от две еднообразни части, едната от които се приема от лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, а другата се прикрепя към фактурата и се съхранява от земеделския производител съобразно законоустановените срокове.
Чл. 47и. (1) Земеделските производители могат да закупуват с ваучери за гориво газьол от:
1. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които не са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове;
2. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При закупуване на газьол земеделският производител има право на приспадане на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера за гориво за съответните литри.
(3) Лицата по ал. 1 приспадат от стойността на горивото номиналната стойност на акциза, посочена във ваучера за гориво.
Чл. 47к. (1) Издател на ваучерите за гориво е Министерството на земеделието и храните.
(2) Ваучерите за гориво се отпечатват за сметка на Министерството на земеделието и храните по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994г.).
(3) Ваучерите за гориво се отпечатват по заявка от Министерството на земеделието и храните, предоставена на Министерството на финансите в срок до 15 януари на годината, за която се отнасят ваучерите.
(4) Отпечатаните ваучери се предоставят на Министерството на земеделието и храните в срок до 28 февруари на годината, за която се отнасят.
(5) Ваучерът за гориво задължително съдържа:
1. наименование на издателя;
2. серия и номер;
3. баркод, съдържащ серия, номер и година на емисията;
4. баркод, съдържащ индивидуализиращи данни за земеделския производител - получател на ваучера за гориво:
а) за физическо лице или едноличен търговец – имената/наименование, единен граждански номер (ЕГН/ЛНЧ), съответно единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) за юридическо лице – наименование и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
5. литри газьол, за които земеделският производител има право да ползва отстъпка на акциз по ваучера за гориво;
6. номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом), определена в левове;
7. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво;
8. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучерът;
9. изричен текст, че ваучерът за гориво е предназначен само за закупуване на газьол;
10. най-малко седем способа за защита.
(6) Данните по ал. 5, т. 4, 5, 6 и 8 се отпечатват върху ваучера от компетентната областна дирекция „Земеделие”.
(7) Неизползвани, сгрешени или повредени ваучери за гориво се връщат от Министерството на земеделието и храните на Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол. Предадените ваучери се снемат от отчет.
(8) Върнатите по ал. 7 ваучери за гориво се унищожават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Спрете до тук. Ето този текст е типичен случай на нещо, което няма нужда да се урежда в закон. Вашите вътрешни правила – че се предава с протокол, че се унищожават, само не е казано как се унищожават точно.
Моля Ви, по комисиите да следите, когато влизат такива законопроекти и да се преценява коя уредба е за законово равнище – права и задължения, и кое урежда процедури.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Чл. 47л. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа електронен регистър за предоставените на земеделските производители ваучери за гориво.
(2) Регистърът съдържа:
1. индивидуализиращите данни за земеделския производител
(по баркод);
2. серия, номер и година на емисия на ваучера;
3. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво;
4. номинална стойност на ваучера;
5. литри гориво, за които се предоставя отстъпката на акциза по ваучера;
6. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучерът.
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя обобщена информация в електронен вид на Агенция „Митници”, съдържаща данните от регистъра по ал. 2.
Чл. 47м. (1) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1, приемащи ваучери за гориво като платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица по чл. 47и, ал. 1, т. 1 или 2.
(2) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 и 2 при приемане на ваучера вписват на гърба му своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на ваучера и печат.
(3) Изпълнението на задължението по ал. 2 е условие за последваща употреба на ваучера за гориво от лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 2 имат право да използват приетите от тях ваучери единствено за целите на чл. 45а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(5) Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват като платежно средство.
Чл. 47н. (1) Ваучери за гориво по реда на тази глава не се предоставят, когато земеделският производител е получател на друго публично финансиране за същите разходи за акциз върху гориво, използвано за целите на първично селскостопанско производство, в рамките на окончателната индивидуална квота, определена по реда на чл. 47в, ал. 4.
(2) В случай на двойно публично финансиране помощта под формата на ваучери за гориво става изискуема и подлежи на възстановяване ведно със законната лихва от датата на получаването й.
Чл. 47о. Механизмът за подпомагане на земеделските производители по реда на тази глава се прилага за обработени земеделски земи, използвани ливади и отглеждани животни до 31 декември 2014 г.
2. В глава пета се създава чл. 52:
„Чл. 52. (1) Земеделски производител, който използва не по предназначение ваучери за гориво или газьол, закупен с ваучер, се наказва с глоба – за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво, се наказва с глоба – за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери ведно със законната лихва от датата на получаването им.
(4) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от компетентната областна дирекция „Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките по тази глава.
(5) Наказателните постановления се издават от директора на компетентната областна дирекция „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица.
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
3. В § 1 „Допълнителна разпоредба” се създават т. 46-51:
„46. „Ваучер за гориво” е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски производител, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
47. „Предприятие в затруднение” е предприятие в затруднение по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
48. „Първично селскостопанско производство” е производството, отглеждането на първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане.
49. „Първична селскостопанска продукция” са продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от почвата и от отглеждането на добитък.
50. „Публично финансиране” са средства, предоставени от държавния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя.
51. „Компетентна областна дирекция „Земеделие” за целите на глава четвърта „а” е областната дирекция „Земеделие” към министъра на земеделието и храните по месторегистрация на земеделския производител.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 39 и предлага следната редакция.
„§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 9 и § 38, които влизат в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Кънев.
Имам няколко въпроса към участвалите в изготвянето на този текст.
Специално за наказателните разпоредби – чл. 52 (1): „Земеделски производител, който използва не по предназначение ваучери за гориво или газьол, закупен с ваучер...”
Сигурни ли сте, че този текст е точен – „...ваучери, закупени с ваучери...” Да не са платежни средства от типа на парите? Ако е допусната грешка, или да се даде някакво обяснение.
Следващият въпрос е във втората алинея: „Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво, се наказва с глоба...”. Поне да знае човекът, че ги е получил неправомерно или санкцията да бъде за използване. Абсурдно е да се възлага обективна отговорност на човек, който няма знание, че неправомерно и по погрешка е получил тези ваучери.
Моля Ви за някакво обяснение от групата. Кой, госпожо министър, от присъстващите? Вие ли ще поемете?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, по отношение на наказателните разпоредби алинея 2: „Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво...”. Всъщност ваучерите за гориво се получават на два етапа, като първоначално земеделският производител декларира прогнозно количество гориво, което той ще ползва за цялата година за производство на първична селскостопанска продукция. Тази санкция е предвидена всъщност да не се подаде декларация с прогнозно количество гориво, за което той ще получи ваучери, но действително няма да изразходва. Затова е предвидена санкцията. Той знае примерно каква продукция ще произвежда – предвидено е прогнозно количество. Примерно за обработката на земя или за отглеждане на животни има определено количество гориво, което ще се изразходва, но това е, за да не заяви първоначално, ако ще бъдат изразходвани 1000 литра гориво – да не заяви примерно 10 хиляди литра. Затова е предвидена тази санкция – за неправомерно ползване, от една страна, на количества гориво, които са повече и, от друга страна – той да не заяви, че ще ползва гориво, а примерно да няма право на такива ваучери. Това е санкцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Вие не възразявате да пишем: „получил неправомерно, като знае за това”. Защото получаването неправомерно може да се дължи и на администрацията и човекът да няма и бегло подозрение, че неправомерно ги получава.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Може би или преднамерено...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не преднамерено, оставете! Не си играйте с тази терминология – „като знае за това”.
И вторият ми въпрос – има ли ваучери за ваучери по първата алинея – „...ваучери за гориво или газьол, закупен с ваучер...”?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Всъщност по ал. 1, че той закупува с ваучери гориво, което по принцип няма да ползва по предназначение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Я го прочетете – „...ваучери, за гориво или газьол, закупен с ваучер...”.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Алинеята означава, че той ще използва или не по предназначение ваучерите за газьола, който...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, значи, че с ваучери можеш да купуваш ваучери. Може ли да купуваш?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Като не може, да се редактира.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Разпоредбата е следната: когато той използва не по предназначение ваучерите за гориво или газьола, който е закупил с тези ваучери. Когато примерно той закупува газьол с ваучер за гориво, но не го ползва по предназначение. Тоест този газьол той няма да ползва при производството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Оставете газьола. Аз Ви питам: може ли с ваучер да се купува ваучер!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Не, но не е с ваучер закупен ваучерът. Имаме газьол, закупен с ваучер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре, моля Ви да се включите в дискусията, за да редактираме поне тази част. Благодаря Ви.
Господин Лазаров, заповядайте.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поне в частта, която беше изчетена, се получава абсурд. Потребителят на тези ваучери за гориво бил заявил в по-голямо количество, но ползвал по-малко количество и да носи административнонаказателна отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, това беше изявлението на заместник-министъра.
Димитър Лазаров: Това е изявлението на заместник-министъра. И това е абсурдно! Да бъде наказан някой затова, че не е ползвал правата си. Аз не искам да изпадам докрай в хипотезата – заявил 1000 литра, както беше казано, по една или друга причина - трансформация на земите, отказ, каквото и да било – ползвал 500 литра, и да го наказвате административно. Това просто е абсурд!
Предлагам на комисията, от друга стана, има и технически проблем в текста, да вземе да редактира текста и в тази част от административното наказание да гласуваме „против”. Няма как да гласуваме абсурди. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Други желаещи да участват в дискусията?
Ще помоля малко повече юристи да се ангажират в тази дискусия и да видят текстовете.
Госпожо Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (КБ): Благодаря.
Първо, искам да обърна внимание за една редакционна, техническа поправка в чл. 47в, ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Момент, само да видим къде е чл. 47в, ал. 5 – на стр. 33 от доклада.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да.
Вместо „Компетентната областна дирекция „Земеделие“...”, да се чете: „Компетентната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“...”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Разликата е съществена.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Съществена е, тъй като не е възможно този, който издава ваучера, и този, който контролира, да бъдат едно и също лице – затова Държавен фонд „Земеделие“ е контролният орган, който трябва да осъществява контрола върху ваучерите. Целият текст е подчинен на факта, че областните дирекции издават, а също така осъществяват и контрол, както излиза.
По отношение на чл. 52, за който стана въпрос, ал. 2: „Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво...“. Тук става въпрос наистина за преднамерено…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Който знае за това.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Който знае, защото той си е попълнил преди това карта за земеделски производител, на която е отбелязал какви култури отглежда, какъв брой животни и на базата на норматив гориво, което му се полага, той получава 60% от ваучера, първоначално. Което означава, че ако той е подвел в тази информация, стойността ще бъде различна. Затова той самият, ако в този случай е подвел областната дирекция с карта за земеделски производител... (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ще носи наказателна отговорност, ако е подвел. А като знае, тогава да носи административна санкция. Макар че това си е обикновено – минимум документно престъпление, а да не говорим за друг състав. Минимум! Не знам защо административнонаказателно уреждаме неща, които всъщност са уредени в Наказателния кодекс. Не знам! (Реплика от народния представител Снежана Дукова. Шум и реплики.)
Заповядайте, госпожо Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, за пръв път от доста време се солидаризирам изцяло с Вашите въпроси и със задаванията. Искам да кажа, че ние в момента не сме на комисия. Това е заседание на Парламента и много моля този двустранен дебат, който водите, дори Вие самите да изясните с пространни обяснения текстовете, които са сложени в тази точка, е много странно и, меко казано, необичайно.
С оглед на това правя предложение, господин председателю, вносителите да оттеглят точката до нейната окончателна редакция и това да не става в залата, защото е примитивно да се прави по този начин – нека точката да бъде оттеглена, да бъде редактирана, а след това да влезе за гласуване в залата. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Аз Ви благодаря, но няма как да се оттегли отделна точка. Ако трябва, ще се вземе почивка и редакцията ще се направи – и друг път е правено, и в предишни събрания.
Снежана Дукова: Може би е най-добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Давам 10 минути почивка, за да се съберете и изчистите текстовете.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Продължаваме заседанието.
След консултации – има изход от ситуацията, той ще бъде малко по-радикален от редакционния.
Господин Кънев, ще докладвате ли резултатите от консултациите в почивката?
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Изключително ползотворни, мъдри решения се взеха.
По чл. 47в, ал. 5 предложението е на Светла Бъчварова, където редакцията на ал. 5 е: „Съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Вместо „Компетентната областна дирекция „Земеделие” да стане „Съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Второто предложение, понеже и без това законът стана много голям, предлагаме целият чл. 52 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не защото е голям, а защото не е добре направен – целият чл. 52 до „Допълнителни разпоредби”.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: За да се регулира в последващ...
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс трябва да се регулира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ще видим къде. Да се урегулира със следващо изменение на закона административнонаказателната отговорност при злоупотребата с тези ваучери.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Поставям на гласуване, първо, в чл. 47в, ал. 5 следната редакция, предложена от проф. Бъчварова: „Съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” съвместно с Контролно-техническата инспекция установява изразходваното при производството на първична селскостопанска продукция гориво за съответната година въз основа на данните от дневниците и фактурите, които земеделските производители представят с подаване на декларацията по чл. 47е, ал. 4”.
Моля, режим на гласуване за тази редакция.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Следващото предложение е също с редакционен характер, но за отпадане по отношение на административнонаказателните разпоредби, уредени в чл. 52 и то е радикално: „Да отпадне чл. 52”.
Има ли някакви изказвания? Не виждам.
Моля режим на гласуване за отпадане на чл. 52.
Гласували 116 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Гласуваме съдържанието на тази нова пространна глава – от § 38 до края, така както беше докладвано от господин Петър Кънев.
Гласували 96 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е приет.
Заповядайте, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Уважаеми господин председател, предлагам прегласуване, поради проблем в апарата при гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев.
Моля Ви, прегласуване на съдържанието на тази нова глава след направените редакции.
Гласували 95 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, преминахме второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
Вносител е Министерският съвет.
Заповядайте, уважаеми господин Кънев, да докладвате.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: „Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
По § 1 има предложение на народните представители Менда Стоянова и група народни представители – параграфът да отпадне.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на госпожа Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, имате ли изказвания по наименованието на закона и по предложенията по § 1? (Реплики.)
Моля господин Кънев да прочете коректно всички предложения по § 1.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Повтарям, за да стане ясно.
По § 1 има предложение на Менда Стоянова и група народни представители, което е оттеглено.
Има предложение на Дора Янкова, Йордан Стойков и група народни представители, което е подкрепено. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Ще гласуваме наименованието след дебатите по наименованието и § 1. Спокойно!
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Има предложение от Дора Янкова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 8, ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, имате възможност да се изкажете по наименованието на законопроекта и по предложенията и окончателната редакцията на комисията за § 1. Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване първо предложението на вносителя за наименование на закона.
Гласували 103 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за наименование на закона е прието.
По § 1, доколкото неподкрепените от комисията предложения на госпожа Менда Стоянова и група народни представители и на госпожа Дора Янкова и група народни представители, са оттеглени, а другото предложение е прието по принцип, ще подложа на гласуване направо окончателната редакция, предложена от комисията, която беше докладвана от господин Петър Кънев.
Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 1.
Гласували 99 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По § 2 има предложение на госпожа Дора Янкова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания параграф?
Заповядайте за изказване, господин Владимиров.
Любомир Владимиров (Атака): Благодаря, госпожо председателстваща.
По § 2 ние от Политическа партия „Атака” имаме някои идеи как да се коригира. Предлагам следната редакция на т. 9, както и да отпадне част от нея:
„9. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираното източноправославно вероизповедание в Република България;”.
Тази наша корекция на текста идва единствено от това, че в този текст е нарушена Конституцията на Република България, в частта чл. 13, ал. 3, където ясно и точно е разписано, че традиционната религия в България е източното православие. Това е, което ние от „Атака” искаме да редактираме във въпросния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли реплики към изказването на народния представител?
Има ли желаещи за други изказвания?
На практика народният представител от Политическа партия „Атака” направи редакция на т. 9, която ще подложа на гласуване преди предложението на вносителя, подкрепено от Бюджетната комисия.
Господин Кънев, ще вземете ли отношение по предложението на „Атака”?
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли други изказвания по докладвания параграф? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване първо предложението, направено в пленарната зала, което ще прочета още веднъж на народните представители:
„§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
9. храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираното източноправославно вероизповедание в Република България;”.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Това не е редакция, а нов член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: На практика това, което прави като предложение колегата, е да отпадне текстът след „страната”, след запетаята. (Реплика от ДПС: Това е подмяна.)
Уважаеми колеги, предложението Ви стеснява обхвата на предложения текст, но на практика няма как да се стигне до него с предложение само за отпадане, така че на ръба на правилника е да подлагам на гласуване такова предложение. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Вие се изказахте току-що.
Някой друг, ако желае? (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители от „Атака”. (Реплики от народния представител Петър Мутафчиев.)
Заповядайте, три пъти питам дали има някой желаещ да се изкаже.
Моля, прекратете гласуването. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Господин Иванов, успокойте се и не викайте от място.
Петър Мутафчиев (КБ): Госпожо председател, в правилника няма ръбове. В правилника има или текстове, които са допустими по него, или които не са допустими. (Шум и реплики.)
Съжалявам много.
Най-добронамерено Ви казвам: текстът, който предлагате, не е само за отпадане. Два пъти се гледа в комисията, но все пак не бяхме стигнали до някакво съгласие. Категорично съм против този текст да се гласува. (Реплики от ГЕРБ.)
Нека наистина не слагаме остри ограничения на правилника.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Да прекъснем?
Петър Мутафчиев: Стига сме прекъсвали!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Според правилника е съвсем допустима тази редакционна поправка и отпадане на част от текста.
Три са хипотезите, в които се допуска в пленарната зала да бъде въведена такава поправка: когато се касае до цифри; когато се касае до отпадане на част от текста и когато се касае до редакционна поправка.
Най-коректно в момента е текстът да се подложи на гласуване при това съмнение от господин Мутафчиев, а залата да реши дали да приеме, или не поправката.
Такова решение е и по същество, и като процедура – нещата са свързани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Становище на Бюджетната комисия?!
Подлагам на гласуване направеното предложение от народни представители от „Атака”. В крайна сметка, залата ще реши дали да бъде подкрепено подобно предложение.
Гласували 82 народни представители: за 15, против 18, въздържали се 49.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Подлагам на гласуване предложението на вносителя, подкрепено от Бюджетната комисия.
Гласуваме текста на вносителя, подкрепено от Бюджетната комисия, за § 2.
Гласували 93 народни представители: за 81, против 12, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България