Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-10-17

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова

Секретари: Светослав Спасов и Весела Лечева


ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието. Искам да ви пожелая една успешна и ползотворна работна седмица.
Представям на вашето внимание програмата за работата на Народното събрание от 17 до 19 октомври 2001 година:
1. Проект за решение за разрешаване участието на военнотранспортен самолет АН-26 с екипаж до 7 военнослужещи от Военновъздушните сили на Българската армия в операцията на "Стабилизиращите сили" в Босна и Херцеговина (СФОР) и "Сили в Косово" (КФОР), създадени с мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, за извършване на въздушен превоз от и до летищата София, Скопие, Сараево, Сплит, Прищина и Неапол. Вносител е Министерският съвет.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта.
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
6. Парламентарен контрол.
Това е проектопрограмата, с която вие разполагате, уважаеми госпожи и господа народни представители.
На основание чл. 40, ал. 3 е постъпило едно допълнително проекторешение от госпожа Надежда Михайлова като председател на Парламентарната група на Обединените демократични сили:
"Проект за решение за увеличаване състава и попълване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване на дейността на Държавен фонд "Земеделие"."
Предлагам това проекторешение да бъде включено в програмата за работата на Народното събрание като т. 6 от тази програма, а парламентарният контрол ще остане като последна 7 точка.
Моля, уважаеми дами и господа народни представители, да гласувате представената проектопрограма за работата на Народното събрание за тази седмица.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 130, против 2, въздържали се 5.
Програмата за работа на Народното събрание за седмицата е приета.
За процедурен въпрос, заповядайте.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Уважаеми дами и господа, има внесено предложение по дневния ред за седмицата, което е съобразено с всички точки в нашия правилник и аз очаквах днес да ми бъде дадена възможност да го аргументирам, така както е предвидено в правилника - от парламентарната трибуна.
За съжаление, уважаеми господин председателю, Вие прочетохте точките от проектодневния ред, които Вие смятате, че трябва да бъдат приети за работата ни през седмицата и направо преминахте към гласуване, без изобщо да попитате има ли някакви мнения по тази проектопрограма.
Това става не за първи път. Аз не зная каква процедурна възможност ще намерите, но държа на даденото ми от правилника право да мотивирам пред залата предложението, което вчера съм внесъл писмено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Направено е процедурно предложение за включване на нова точка в дневния ред. Така ли да Ви разбирам от това, което сте направили вчерашния ден?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): За процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има направено процедурно предложение. По това процедурно предложение?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Нека да изчерпим най-напред този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Имате нещо против процедурното предложение ли?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): За процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Думата не мога да Ви дам, защото няма основание, госпожо Дончева!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Вие ми я дайте, както искате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Поставям на вашето внимание направеното процедурно предложение за включване на проект за закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката с вносител Иво Атанасов, направено по реда на чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля, гласувайте направеното предложение.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Нали трябва да го мотивира?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Първо процедурата да се включи в дневния ред и след това да се мотивира.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: Не е така. Той трябва да го обоснове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Искате да обосновете процедурното предложение? Заповядайте, господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми дами и господа, аз предлагам към програмата за работа на Народното събрание за седмицата да бъде включен и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за избор на президент и вицепрезидент, внесен от мен преди десетина дни.
Този законопроект засяга времето за диспути по Националното радио и Националната телевизия на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България. Законопроектът мина през Комисията по правни въпроси и има положително становище. Десетима депутати гласуваха "за", нито един не беше "против" и четирима се "въздържаха". Дори Комисията по правни въпроси взе решение законопроектът да бъде приет едновременно на първо и второ четене.
И в името на това аз ви умолявам да подкрепите тази точка от дневния ред, особено след първите дебати, които наблюдавахме снощи.Ако някога българите са имали практиката да правят така наречената "годявка с калпака", т.е. младежът да бъде представен на своя годеж от калпака си, то да се правят диспути с портрета на държавния глава в началото на ХХI век, е нелепо от всяка гледна точка. Затова подобно недоразумение за демокрацията би могло да бъде избегнато с включването на този законопроект в дневния ред и с неговото приемане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Чухте мотивите на господин Иво Атанасов за включването в дневния ред на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент.
По направеното процедурно предложение, мотивирано от господин Иво Атанасов, не виждам желаещи да вземат отношение.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за включване на нова точка в дневния ред.
Моля, гласувайте!
Гласували 180 народни представители: за 59, против 109 въздържали се 12.
Предложението не се приема.
За процедурен въпрос - госпожа Татяна Дончева. Заповядайте!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми дами и господа, правя формално процедурно предложение за прегласуване. Опасявам се, че пленарната зала ще изпадне по един прост въпрос в доста нелепа ситуация. На заседанието на Комисията по правни въпроси колегата от ДПС, който също беше в подкрепа на закона, както и колегите от СДС се обединиха, че това е абсолютно необходима поправка. Мнозинството каза, че по принцип били за, но не му било сега времето, поради което се въздържали.
Или парламентът ще остане в тази смешна ситуация, от която няма да има полза онзи, за когото се прави тя, а парламентът ще обере всички негативи за това, че отказва да признае една очевидна грешка, или ще трябва да направим една поправка съвършено добросъвестно, след като сме забелязали, че има грешка.
Аз ви моля да прегласуваме, защото става дума за една изключително проста промяна, представляваща пет думи, част от изречение, за да не се повтаря тази смешка от снощи още 4 пъти. Няма да има полза отсъстващият. Парламентът ще изпадне в смешна ситуация и ще дадем възможност на медиите да ни издигнат като Самарското знаме и всеки път да си правят подигравка с фразата, че ние приемаме малко закони, но много качествени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение за включване в дневния ред на точката за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент.
Моля, гласувайте!
Гласували 192 народни представители: за 77, против 100, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Постъпили законопроекти и проекторешения:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Вносител е Хюсеин Чауш. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
Проект за решение за увеличаване на състава и попълване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие". Прие се да се разгледа през тази седмица.
Законопроект за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, а подпомагаща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска порнография. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Подпомагащи са Комисията по правата на човека и вероизповеданията, както и Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народното здраве. Вносител е Атанас Додов. Водеща е Комисията по здравеопазването. Подпомагаща е Комисията по земеделието и горите.
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Димитър Абаджиев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
И законопроект за защита на класифицираната информация. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Подпомагащи са Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейска интеграция.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, на основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ви правя следното съобщение:
На заседание, проведено на 16 октомври 2001 г., Парламентарната група на ДПС взе решение за изключване на народния представител господин Осман Октай от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
За процедурен въпрос - заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние внесохме по съответния ред и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание искане да се включи като точка в дневния ред едно решение, което беше прието тук и което беше гледано - за отчета на Националния осигурителен институт за първото шестмесечие.
Господин председател, смятам, че след като Комисията по труда и социалната политика и Комисията по бюджет и финанси се запознаха със състоянието на бюджета на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца и констатирахме съответно тревожни тенденции, никак не е за подценяване въпросът народното представителство преди да гледа бюджет 2002, което ще започне само може би след седмица, две или три, да е наясно каква е ситуацията с Националния осигурителен институт. Това е становище на двете комисии и по наше дълбоко убеждение е необходимо народното представителство да бъде запознато. Затова Ви моля и тази точка да бъде включена в дневния ред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаема госпожо Масларова, единственото възражение, което аз евентуално бих имал, е затова, че се предлага отчет за дейност за полугодие, което ми се струва, че не е в съзвучие със закона, но така или иначе е в прерогативите на Народното събрание да реши дали да предизвика една такава проверка и представянето на такъв отчет. Затова ще подложа на гласуване Вашето процедурно предложение за включване в програмата за работата на Народното събрание на такава точка от дневния ред - проект за решение за представяне на отчет за дейността на Националния осигурителен институт за периода януари - юни 2001 г.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение от госпожа Масларова.
Гласували 180 народни представители за 44, против 125, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: По първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ АН-26 С ЕКИПАЖ ОТ 7 ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ОПЕРАЦИИТЕ НА "СТАБИЛИЗИРАЩИ СИЛИ" В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (СФОР) И "СИЛИ В КОСОВО" (КФОР), СЪЗДАДЕНИ С МАНДАТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ ОТ И ДО ЛЕТИЩАТА СОФИЯ, СКОПИЕ, САРАЕВО, СПЛИТ, ПРИЩИНА И НЕАПОЛ.
Проектът за решение е разпределен за становище на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Господин Илчев вече е готов да запознае пленарната зала със становището на комисията.
Имате думата, господин Илчев.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, съдържанието на становището е следното:
"На 11 октомври 2001 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа проект за решение за разрешаване на участието на военнотранспортен самолет Ан-26 с екипаж до 7 военнослужещи от Военновъздушните сили на Българската армия в операциите на "Стабилизиращи сили" в Босна и Херцеговина (СФОР) и "Сили в Косово" (КФОР), създадени с мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, за извършване на въздушен превоз от и до летищата София, Скопие, Сараево, Сплит, Прищина и Неапол и прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши участието на военнотранспортен самолет Ан-26 с екипаж до 7 военнослужещи от Военновъздушните сили на Българската армия в операциите на "Стабилизиращи сили" в Босна и Херцеговина (СФОР) и "Сили в Косово" (КФОР), създадени с мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, за извършване на въздушен превоз от и до летищата София, Скопие, Сараево, Сплит, Прищина и Неапол в срок за шест месеца, считано от 1 ноември 2001 г.
Становището е прието с консенсус под председателството на господин Юнал Лютфи." Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Илчев.
Има ли желаещи да вземат отношение по проекта за решение?
Не виждам желаещи.
В такъв случай ще ви помоля, господин Илчев, да прочетете проекта за решение, за да го подложа на гласуване.
ДОКЛАДЧИК Станимир Илчев:
"РЕШЕНИЕ
за разрешаване участието на военнотранспортен самолет
Ан-26 с екипаж до 7 военнослужещи от Военновъздушните сили на Българската армия в операциите на "Стабилизиращи сили" в Босна и Херцеговина (СФОР) и "Сили в Косово" (КФОР), създадени с мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, за извършване на въздушен превоз от и до летищата София, Скопие, Сараево, Сплит, Прищина и Неапол

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България

Р Е Ш И:

Разрешава участието на военнотранспортен самолет Ан-26 с екипаж до 7 военнослужещи от Военновъздушните сили на Българската армия в операциите на "Стабилизиращи сили" в Босна и Херцеговина (СФОР) и "Сили в Косово" (КФОР), създадени с мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, за извършване на въздушен превоз от и до летищата София, Скопие, Сараево, Сплит, Прищина и Неапол за срок за шест месеца, считано от 1 ноември 2001 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Илчев.
Подлагам на гласуване проекта за решение така, както беше прочетен.
Моля, гласувайте.
Гласували 180 народни представители: за 177, против 2, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
Той е приет на първо четене на 28 септември 2001 г.
Имате думата за процедурно предложение.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Документите по второто четене бяха получени от народното представителство едва преди малко. Не коментирам, че можеше още в понеделник да бъдат раздадени по кутиите. Но чл. 66, ал. 1 гласи, че в този случай трябва да минат 24 часа от момента, в който са получени материалите по второ четене, освен, уважаема госпожо председател, ако Народното събрание не реши друго.
Мисля, че на основание чл. 66, ал. 1 трябва да се подложи на гласуване, тоест да има решение, че веднага трябва да гледаме и на второ четене законопроекта.
Аз предлагам да минем към следващата точка, защото не виждам да има някакви форсмажорни събития да гледаме веднага законопроекта на второ четене. Още повече, че колегите трябва да се запознаят с текстовете. Законопроектът е изключително важен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Току-що беше направено уточнение от Правния отдел, че законопроектът е раздаден по парламентарни групи във вторник.
Заповядайте, госпожо Милотинова.
МИЛЕНА МИЛОТИНОВА (НДСВ): Благодаря Ви.
По парламентарни групи е раздаден във вторник, но аз искам да ви обърна внимание, че в Деловодството законопроектът е внесен в понеделник вечерта, колеги.
Правя това уточнение, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Милотинова.
Тъй като беше направено едно процедурно предложение от господин Благой Димитров - да се премине към разглеждане на следваща точка от дневния ред...
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Дневният ред е гласуван. С гласуването на дневния ред решихме, че ще разглеждаме този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Димитров базира своето предложение на чл. 66, ал. 1 от правилника, който въвежда изискването становището да бъде раздадено в срок от 24 часа. (Шум и реплики в залата.) В изречение второ обаче на чл. 66, ал. 1 се предвижда възможност да се определи и по-кратък срок за представяне на такова становище, така че ще поставя на гласуване предложението, направено от господин Благой Димитров... (Шум в залата.) Да се спазва правилникът... (Оживление в залата.) Не, това е в кръга на шегата, разбира се.
Аз правя предложението да се гласува предложението по чл. 66, изречение второ, а именно пленарната зала да приеме да се разгледа Законът за медиите на второ четене в по-кратък срок от визирания в изречение първо.
Моля, гласувайте! (Шум и реплики в залата.)
Бихте ли прецизирали предложението си, господин Димитров?
Благой Димитров (ОДС): Моето процедурно предложение, уважаема госпожо председател, беше да преминем към следващата точка от дневния ред. Това беше и то във връзка с чл. 66, ал. 1. В противен случай, ако направим обратното предложение, то тогава председателят трябва да слезе на трибуната, да направи процедурното предложение и да се качи отново на мястото си, т.е. трябва от Вашата парламентарна група да има направено предложение. Вероятно госпожа Милотинова да направи друго предложение.
Аз още веднъж казвам, че моето процедурно предложение е да преминем към следващата точка от дневния ред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Гласуваме процедурното предложение на господин Благой Димитров да преминем към т. 3 от дневния ред.
Моля, гласувайте! (Шум в залата.)
Ще анулираме първото гласуване. Гласуваме в момента предложението на господин Димитров да преминем към т. 3 от дневния ред.
В момента гласуваме предложението на господин Димитров да преминем към т. 3 от дневния ред. Предходното гласуване е анулирано.
Моля, гласувайте!
Гласували 173 народни представители: за 64, против 109, въздържали се няма.
Процедурното предложение, направено от господин Димитров, не се приема.
От представената ми справка за раздадени материали е видно, че на 16 октомври 2001 г. е представен доклада за второ четене на Комисията по медиите по законопроекта.
Заповядайте, господин Ганев.
Гиньо Ганев (КБ): Госпожо председател, не всеки, който направи предложение, трябва да се гласува, предложено от Вас.
Предложението на господин Димитров изобщо не подлежи на разискване. То е едно напомняне, че законопроектът може да се гледа 24 часа след предоставянето на текста на народните представители. Този текст се предостави преди 5 минути. Не Вие ще определите друго, определя го правилникът. Трябваше изобщо да не допускате това предложение да се гласува, защото не е въпрос на решение на Народното събрание. Вие трябваше да кажете: "Тъй като наистина законопроектът или докладът е предоставен преди 15 минути, тази точка ще се гледа най-рано утре след толкова часа".
Защо ангажирате Народното събрание с "да" и "не" да се произнася против правилника? Това не е възможно!
Благодаря ви много. Дано думите ми не звучат много неделикатно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Ганев.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Румяна Георгиева (НДСВ): Процедура: На основание чл. 66, ал. 2 предлагам да гласуваме да не се спазва 24-часовият срок и да бъде внесен докладът и да продължим по приетия дневен ред. Благодаря. (Реплики в залата.)
Значи, чета: "В същия срок, ако Народното събрание не реши друго, се предлагат законопроектите за второ четене". Затова правя предложение да не се спазва 24-часовият срок, а съответно да пристъпим към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Георгиева.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от госпожа Георгиева, базирано на чл. 66, ал. 1, изречение второ, да не се спазва 24-часовият срок.
Моля, гласувайте!
Гласували 194 народни представители: за 119, против 71, въздържали се 4.
Направеното процедурно предложение се приема.
Преминаваме към второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиите.
Моля госпожа Милотинова да запознае пленарната зала със становището на комисията по законопроекта. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
На шест поредни заседания, проведени на 4, 5, 8, 9, 10 и 12 октомври 2001 г., Комисията по медиите към Народното събрание разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, както и постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на дискусиите.
Комисията по медиите предлага на Народното събрание да обсъди следния "Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Уважаеми дами и господа, току-що беше прочетено заглавието на законопроекта.
Моля, гласувайте заглавието така, както е предложено от вносителя.
Гласували 158 народни представители: за 139, против 10, въздържали се 9.
Заглавието на законопроекта е прието.
Преминаваме към § 1.
Моля, госпожо Милотинова, докладвайте текста.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: По § 1 е постъпило предложение от народните представители Иван Павлов, Милена Милотинова и Константин Пенчев, а именно:
"§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите "за разпространение" да се заменят с думите "и разпространението им."
По време на дискусията в комисията предложението беше оттеглено.
"Параграф 1. В чл. 3, ал. 1, в края на изречението, след запетаята се добавят думите "въз основа на регистрация или индивидуална лицензия (програмна лицензия), издадена по реда на този закон".
Има предложение от народните представители Иван Павлов, Милена Милотинова и Константин Пенчев:
"В § 1 думите "въз основа на регистрация или индивидуална лицензия (програмна лицензия), издадена по реда на този закон" да се заменят с "въз основа на регистрации или лицензии, издадени по реда на този закон."
Комисията подкрепи това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да прочетете и следващото предложение, тъй като те се комулират в един текст.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Следващото предложение е от народния представител Иван Иванов:
"В текста на § 1 да отпаднат думите "(програмна лицензия)"."
Комисията прие и това предложение, тъй като то е идентично с предложението на вносителите Павлов, Милотинова и Пенчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще Ви помоля да прочетете и текста така, както е предложен от комисията.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Комисията предлага следната редакция на § 1:
"§ 1. В чл. 3, ал. 1 в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавят думите: "въз основа на регистрации или лицензии, издадени по реда на този закон"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли бележки по редакцията на този текст?
Има думата господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да попитам при тази редакция, която направихме, всъщност какво става с ал. 2 на чл. 3, тъй като там е записано, че радио- и телевизионните оператори са физически лица, еднолични търговци и юридически лица с лицензии за радио- и телевизионна дейност. А в ал. 1 ние прибавихме текст, съгласно който радио- и телевизионни оператори са въз основа на регистрации или лицензии, издадени по реда на този закон. Първо, има повторения и различия в текста, тъй като в предложената промяна фигурира и терминът "регистрация".
Ето защо според мен би следвало да направим и промени в ал. 2, тъй като тук фигурира само изискването за лицензии.
Искам да изразя и съжалението си по повод на оттеглянето на предложението на народните представители Павлов, Милотинова и Пенчев за дефиницията за радио- и телевизионна дейност, която сега е доста осакатена и на практика се изразява единствено в това, че "радио- и телевизионна дейност е тази дейност, която произвежда или създава радио- и телевизионни програми", а разпространението е вън от радио- и телевизионната дейност, което на практика я приравнява с дефиницията за домашно видео. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Пантелеев, но все пак нека уточним какво е Вашето предложение в момента. Защото Вие правите предложение да се промени ал. 2, която не е елемент от проекта за изменение на закона. И знаете, че такова предложение може да бъде направено по съответния ред на чл. 70 от правилника.
Любомир Пантелеев: Аз отлично зная това, но проблемът е възникнал и трябва да бъде решен, тъй като сега ал. 1 и ал. 2 си противоречат.
Аз видях окончателната редакция на този член, след като получих доклада. В дискусията се засегнаха част от тези въпроси, но окончателната редакцията виждам сега. Аз не знаех какво са записали, тъй като ние отлагахме неколкократно този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
Има думата госпожа Милотинова да вземе отношение по направеното от Вас предложение.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че господин Пантелеев е прав, ние наистина трябва да добавим в ал. 2 на чл. 3 и регистрациите, тъй като сме ги въвели в предходния текст, а и в целия закон. Тук е технически пропуск, че не сме забелязали, че те липсват в този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Дали няма да бъде по-разумно, господин Пантелеев, така както беше направено в оттегленото предложение - да се създаде нов § 1, да се подкрепи това предложение? Защото в противен случай влизаме в една невъзможност да вкараме този текст в проекта за закон.
Така че ще помоля господин Пантелеев и госпожа Милотинова да предложат една възможна редакция в рамките на съществуващите текстове.
Има думата господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Бихме могли да оставим само ал. 1, която да придобие следния вид: "Радио- и телевизионна дейност се осъществява от радио- и телевизионни оператори, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица" и да продължим с "въз основа на регистрации или лицензии, издадени по реда на този закон", като ал. 2 отпадне. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има думата господин Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът може да бъде решен много лесно, когато в ал. 2 след думите "еднолични търговци и юридически лица" се постави точка и останалият текст отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Алинея 2 също не е била предмет на обсъждане в проекта за закон. Моля да не правим прецеденти в законопроекта. Аз имам предложение. Да сляза ли да го направя или, господин Сендов, ще ме улесните с процедурното предложение?
Благовест Сендов (КБ): Уважаема госпожо председател, явно е, че предложението на господин Пантелеев се възприема от председателя на комисията. Касае се за уточняване, което ще бъде полезно за законопроекта. Но ние сега не можем да приемем предложения, които не са писмено представени и добре обмислени. Ето защо предлагам да отложим обсъждането на този параграф и да преминем нататък. След като уточните текста, този законопроект ще го приемаме вероятно ден или два, след като бъде готов, тогава да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Сендов.
Моля, гласувайте направеното предложение да преминем към § 2 и да отложим § 1, докато бъде създадена перфектната му редакция.
Гласували 163 народни представители: за 151, против 7, въздържали се 5.
Направеното процедурно предложение е прието.
Преминаваме към обсъждане на следващия § 1а, предложен от народния представител Иво Атанасов.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Народният представител Иво Атанасов предлага нов § 1а, нов текст на чл. 7, т. 6:
"Българското национално радио и Българската национална телевизия отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки в предаванията."
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията предлага следната редакция на § 1а, който става §2:
"§2. В чл. 7, т. 6 се изменя така:
"6. отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко едно от предаванията си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Милотинова.
Заповядайте, господин Атанасов:
Иво Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз искам да мотивирам накратко предложението, което съм направил и което комисията подкрепя по принцип, но с една модификация.
Аз държа на първоначалния вариант, който съм предложил. Тръгвам от Решение № 7 от 1996 г. на Конституционния съд, според което Законът за радиото и телевизията трябва да осигури правото на обществото да получава пълна плуралистична, балансирана и точна информация. Законодателят не трябва да допуска националните електронни медии да се издържат със средства от джоба на всеки български данъкоплатец, а същевременно гражданите да бъдат убеждавани или индоктринирани само от една или няколко коалиционно свързани политически сили. Подобна практика е насочена срещу конституционногарантирания демократичен политически процес в страната. Тя е заплаха за застъпената в Конституцията свобода на съвестта и свобода на мисълта.
Според Закона за радиото и телевизията, основната цел на БНТ и БНР е да допринасят за реализиране на конституционното право на информация за разлика от търговските оператори, които работят с основна цел разпределяне на печалба между своите собственици. Ето защо е нормално изискванията към БНТ и БНР да бъдат по-сериозни. Не случайно в действащия закон е предвидено задължението им да отразяват различните идеи и убеждения в обществото.
По време на дискусията в комисията имаше народни представители, които настояваха да бъде запазен досегашният текст в бъдещия закон, като се каза, че той е достатъчен, за да се гарантира представянето на различните идеи и убеждения в обществото. Ако този текст обаче беше достатъчен, как да си обясним съществуващата практика в БНР и особено в БНТ, когато има безброй случаи на драстично нарушаване на този принцип?
Аз отделих един ден от живота си и изгледах цялата програма на Канал 1 с бележник в ръка. Думата "БСП" не беше спомената изобщо. Цял ден не бяха употребени и две ключови за 13 от 15-те страни-членки на Европейския съюз слова като "солидарност" и "справедливост". Дори в неполитическите предавания нямаше събеседници от левия спектър.
Ето защо е нужен по-строг текст. Затова допълвам действащия текст с израза: "чрез плурализъм на гледните точки в предаванията".
Струва ми се обаче, че в желанието си да гарантира представянето на различните идеи и убеждения в обществото комисията като че ли отиде твърде далеч и прие текст "Отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко едно от предаванията си". Това ми се вижда, признавам си, прекалено. Моля ви да помислите върху това, защото може да се стигне до абсурди.
Госпожа Милотинова каза по време на заседанието на комисията, че ако в едно спортно предаване например се поканят представители на "Левски", вероятно за да има плурализъм на гледните точки трябва да се поканят и хора от "ЦСКА". Ако има предаване в защита на бездомните кучета, вероятно трябва да се поканят и привърженици на тезата за тяхното отстраняване. Ако се прави културно предаване за Балзак, по силата на този текст трябва да се покани събеседник, който да говори против Балзак. Ако един метеоролог прави прогноза за слънчево време, трябва да се покани и друг, който да прогнозира дъжд. Ако Сънчо приспива децата, някой по същото време трябва да ги събужда и така нататък, и така нататък. Очевидно този много строг текст, който прие комисията, ще доведе до много абсурди.
Затова аз ви моля да приемете моя вариант, моята редакция. Настоявам да бъде гласувана. И тъй като тук се търсят гаранции най-вече за политическите предавания, по-добре е този член да бъде приет в по-мекия си вариант и същевременно да обърнете внимание на следващото ми предложение, което, ако го приемете, би гарантирало именно представянето на различни политически идеи и убеждения в емисиите на БНТ и БНР. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Атанасов.
Заповядайте, господин Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря, госпожо председател! Аз искам да кажа няколко думи съпосочни с това, което господин Иво Атанасов каза. Комисията отиде не малко, а много далеч във връзка с неговото предложение.
Уважаеми колеги, не е възможно, това впрочем беше казано и от представители на мнозинството, мисля, че госпожа Диляна Грозданова взе отношение по този текст в комисията, във всяко едно от предаванията да бъдат отразени всички гледни точки, защото това означава плурализъм, във всяко едно от предаванията, независимо какво е то. Даже добре е да се види в допълнителните разпоредби какво значи "предаване". Думата "предаване" означава една обособена част от програмата. Мисля, че така, както комисията предлага текста, той няма смисъл и няма практическо приложение. И наистина компромисно можем да приемем предложението на господин Атанасов или да остане старият текст на закона. Иначе се опасявам, че още утре ще има реакции в публичното пространство, ако приемем такъв текст. Просто това е смешен текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте, госпожо Милотинова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Колеги, аз съм изключително учудена от всичко това, което се каза тук.
Първо, ако добре си спомням, господин Атанасов подкрепи това предложение в комисията, прие тази редакция. Така ли беше, господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ, от място): С много резерви.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Приехте я. Сега Вие изразявате съвсем друго становище.
Това, което каза господин Благой Димитров, вероятно ще намери своите основания в аудитория, която въобще не е запозната с техниката на създаване на едно радио- или телевизионно предаване.
Но за какво става въпрос всъщност? Наистина е гарантирано по Конституция правото на зрителите и слушателите на информация. Как се осигурява това право на информация в едно монологично предаване, където няма плурализъм на гледните точки. И как разбираме плурализма, колеги? Плурализъм ли е, когато в праймтайма има един монолог, а другата гледна точка бъде изказана в 24 ч., или след 24 ч.? Това плурализъм ли се нарича? Предишният текст, според мен нарочно заложен по този начин, гарантираше именно това. Плурализъм на гледните точки в предаванията означава, че една гледна точка може да се експонира в праймтайма, а противоположната, независимо че тя може да изразява мнението на болшинството от хората в страната, може да отиде в 24 ч. през нощта, в този часови пояс или след него. Колко хора ще видят едната гледна точка в праймтайма и колко хора ще видят другата гледна точка в часовия пояс между 24 ч. и 6 ч. сутринта.
Затова комисията държи на това свое предложение, държи на своята редакция: "плурализъм на гледните точки във всяко едно от предаванията". И тук не става въпрос за всички гледни точки, колеги. Защото гледни точки може да има 100 на брой или 150. Става въпрос за плурализъм на гледните точки за слагане на една преграда пред монологизма. За това става въпрос. Мисля, че всички си даваме ясна сметка за това и да не припомням конституционния текст за правото на информация на гражданите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Милотинова.
За реплика, заповядайте, господин Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател!
Моят коментар беше за залата и наистина за хората, които преди 5 мин. или преди 15 мин. са получили текста, госпожо Милотинова.
Ако говорим само за праймтайма, тогава трябва по някакъв начин да влезе в текста това, което казвате. Разсъжденията Ви по различен начин формират мнението в залата. Вие искате във всяко едно от предаванията да има плурализъм на гледните точки. Много добре беше посочено предаването "Сънчо" от господин Иво Атанасов. А аз се сещам поне за още десет примера. Просто с този текст ставаме - да не употребя тежката дума, неудобно ми е - смешни.
В неговия текст - "чрез плурализъм на гледните точки в предаванията" - не е императивно записано "във всяко едно от предаванията". И това нещо вероятно Вие го разбирате. Аз ще Ви помоля да не се проявява в момента своенравност. Разбирам, имате амбиции като председател да минават текстовете на комисията, но все пак добре е да приемаме текстове, които ще работят. Неговият текст просто работи повече, а текстът на действащия закон, общо взето, също работи.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Наистина ли го мислите така?
Благой Димитров: Да, наистина го мисля, разбира се.
Добре е сценично поведение да има в залата, но просто много внимателно трябва да прецизираме текстовете. "Във всяко едно от предаванията" - още един път Ви казвам - е безсмислие, ако приемем този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
За втора реплика, заповядайте, госпожо Андреева.
Кина Андреева (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние чухме тук тълкуванието на председателя на комисията, но за мен това беше просто едно лично нейно тълкувание на предлагания текст.
Хубаво е наистина в предаванията да има плурализъм на мненията, но аз питам: кой ще определи кои точно две или три мнения ще бъдат представени в дадено предаване? Какви ще бъдат критериите? Или ще трябва да се представят наистина всички възможни гледни точки? И това, че в праймтайма ще бъде представено едно мнение, а след това - друго, не може да бъде сериозен аргумент.
Така че аз апелирам наистина текстът да бъде малко по-свободен, защото иначе ние бихме изпаднали в противоречия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
За изказване има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги! Ясни са мотивите на народния представител Иво Атанасов. Сегашният текст наистина не гарантира плурализъм на гледните точки в предаванията по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Въпросът е обаче с какъв точно текст да се опитаме да решим този проблем.
Предложението на комисията изглежда крайно, именно защото не става ясно за кои точно предавания ще се отнася този императив.
Благой Димитров (ОДС, от място): За всяко едно от предаванията!
Лютви Местан: Извинете ме.
Затова бяха и подмятанията, че в тази си редакция текстът съдържа императив и за "Лека нощ, деца", и за спортните рубрики, и т.н. Аз съм съгласен с предложението на комисията, но ако направим опит да сведем текста до определен тип предавания.
Явно целта е да гарантираме плурализъм на мненията в политическите, коментарните предавания и рубрики.
Аз не съм специалист, но ако тук експертите по електронни медии подскажат решението текстът на чл. 7, т. 6 така, както се предлага от Комисията по медиите, да се отнася до публицистичните предавания, аз мисля, че тогава няма да го има това недоразумение, за което говорят и господин Благой Димитров, и господин Иво Атанасов.
В заключение, аз съм съгласен императивът да се отнася наистина до всяко едно от предаванията, защото в този вариант, който предлага господин Иво Атанасов, той подобрява сега действащия текст, но струва ми се, че не решава проблема, тъй като действително това, което каза госпожа Милотинова, може да се случи отново - в праймтайма да има едно монологично предаване, а другата гледна точка да се отрази след полунощ. И пак ще сме гарантирали принципа в предаванията като цяло да се отразяват различните идеи в обществото. Нека текстът да важи за всяко едно от предаванията, но да имаме ясно предвид публицистичните предавания. Това са новините, коментарните рубрики и т.н.
Тоест, без да имам писмено предложение по текста, аз правя едно - възприемете го като редакционно - предложение, за да не влезем в противоречие с правилника - "във всяко едно от публицистичните си предавания".
Вероятно ще бъда репликиран, че сега ще се наложи да дадем дефиниция в преходната разпоредба какво точно означава "публицистично предаване".
Съзнавам дефекта в предложението си и затова се обърнах към специалистите, които да ни помогнат в това отношение. В противен случай предложението на господин Атанасов не решава проблема, а текстът на предложението на комисията практически става неприложим.
В търсене на изход предлагам да се определи точно за кои предавания ще важи нормата на чл. 7, т. 6. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Местан.
Процедурно предложение има господин Сендов.
Благовест Сендов (КБ): Уважаема госпожо председател! Ще си позволя да направя следното процедурно предложение - да преминем към гласуване на този параграф, тъй като, ако в началото започнем с такова V0-начална скорост, няма да стигне времето ни до края на тази сесия, за да приемем този законопроект.
Става въпрос за нещо, което на всеки е ясно и всеки трябва да гласува с ясното съзнание какво гласува.
Категорично съм против да се правят предложения за изменение на текста, защото влизаме в противоречие с нашия правилник. Господин Местан, не е редакционно предложението, което правите. Всеки опит да стане като редакционно, ще бъде срещнат с възражение.
Предлагам така, както предвижда правилникът, да се премине към гласуване. Чуха се всички гледни точки по този въпрос. Затова предлагам да преминем към гласуване, както предвижда правилникът - най-напред предложението на господин Атанасов, което аз горещо подкрепям, защото, като се каже "всички", стигаме до абсурди, които не са приемливи. А иначе всичко е ясно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Сендов.
За противно процедурно предложение ли искате думата? Заповядайте, господин Дончев.
Владимир Дончев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Явно е, че по този текст има различни мнения, като действително част от тях са разумни, може да се сходят и да се съвместят тези мнения.
В този смисъл аз правя едно антипроцедурно предложение в случая - моля този текст да не се гласува в момента, както и моля господин заместник-председателят на Народното събрание да оттегли своето процедурно предложение, за да може да се изработи една приемлива формулировка по отношение на предаванията, които да бъдат включени в този текст - за плурализма, за да не се стига действително до казуса "Сънчо" и в този смисъл моля да гласувате моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Дончев.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Благовест Сендов: В полза на Пловдивското лоби, оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното от господин Дончев процедурно предложение да отложим разглеждането на този текст.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 171, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към следващия § 1б.
Моля, госпожо Милотинова, да запознаете залата.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Отново предложение от страна на господин Иво Атанасов - за нов § 1б.
Нов § 1б: "Нов текст на чл. 7, т. 8: "Българското национално радио и Българската национална телевизия запознават гражданите с дейността на държавните органи, с официалната им позиция и със становищата на парламентарните групи по важни въпроси на обществения живот".
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Милотинова.
Заповядайте, господин Атанасов, да обосновете своето предложение в рамките на 5 мин.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, аз ви моля да обърнете малко повече внимание на този текст, тъй като той е много важен, и ако се приеме, автоматично ще оттегля едно сходно предложение по-нататък, мисля, че беше по чл. 58.
За какво става дума?
В Закона за радио и телевизия на три места, в три члена, се дава право на държавата и на нейните органи, на държавните органи, да запознават аудиторията с мнението си по определени важни въпроси. Един от тези текстове е именно чл. 7, т. 8, където БНТ и БНР са задължени да запознават гражданите с дейността на държавните органи. Има един член, който дава право на обръщение по БНТ и БНР на президента, на председателя на Народното събрание, на министър-председателя.
Има още един член, който задължава БНТ и БНР незабавно да предоставят думата на държавните органи, в случай на бедствия, на аварии и т.н.
Много права правилно са дадени на държавните органи да запознават обществото с това, което правят. Това вероятно е и смисълът, който е вложен от законодателя, националната телевизия и националното радио, затова че са обществени по Конституцията, а не търговски, да запознават аудиторията с дейността на държавните органи.
Но, забележете, никаква гаранция за опозицията, която и да е тя, да получи достъп до екрана или до ефира. Всичко се оставя в ръцете на ръководството на националното радио и националната телевизия, всичко зависи не от силата на закона, а от благоволението на съответните ръководства на двете национални електронни медии.
Това, разбира се, не помага за разгръщането на демократичния дискурс, както би се изразил председателят на НСРТ Георги Лозанов.
Искам да цитирам едно изречение от Решение № 7 от 1996 г. на Конституционния съд по този повод, в което се казва:
"От гледна точка на ценността на правото да се изразява мнение за свободата на политическия дебат като част от публичната дискусия, изказванията, които засягат дейността на държавните органи или съставляват критика на политически фигури, държавни служители или правителството, заслужават по-високо ниво на защита."
Наблягам на това, че тези именно изказвания заслужават по-високо ниво на защита. В закона е застъпено точно обратното. Значи държавата, държавните органи имат много високо ниво на защита, те са гарантирани с това, че ще могат да запознават аудиторията със своите решения, със своите становища, и никакво ниво на защита за опозицията, която и да е тя в съответния мандат.
Така че тук е необходимо да се даде някаква, макар и минимална гаранция на становищата, различни от официалните становища на държавата, на държавните органи да могат да имат достъп до националния ефир.
И затова моето предложение решава до голяма степен нещата в тази насока. Съгласете се, ето, да вземем Народното събрание: да, има решения, които се приемат с консенсус и когато в "По света и у нас" се каже: "Днес Народното събрание реши...", аз съм съгласен и моето име да стои зад това решение и когато хората ме срещат по улицата, да казват: "Браво, вие взехте добро решение", или да ме критикуват за това, че не сме взели добро решение.
Но не всички актове на Народното събрание се приемат с консенсус. Има такива, които се приемат с мнозинство. И ако телевизията и радиото съобщят пак общо, че парламентът е решил едно или друго и не се представят гледищата на опозицията, това е нещо ненормално. Това е обезличаване на партиите, това е лишаване на отделните парламентарни групи от собствена физиономия и в края на краищата затрудняване на политическия живот. Може едно решение да се вземе със 121 на 119 гласа, и въпреки това всички ще бъдем еднакво отговорни за това, примерно, че сме приели отчета на Националната здравноосигурителна каса и с това сме одобрили всичките онези излишни разходи, които бяха направени за луксозните ремонти.
Така че е необходима тази минимална защита на становища, различни от официалното - на държавните органи, и аз моля да бъде подложено на гласуване моето предложение и да бъде прието.
Искам само в скоби да кажа, че господин Пантелеев направи в заседанието на комисията една по-добра редакция. Но той може би ще вземе думата, за да си я защити. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Господин Димитров има думата за изказване.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Мисля, че текстът на господин Иво Атанасов трябва да бъде подкрепен. Искам да дам и още един пример, който вероятно той пропусна.
Има хипотеза, при която държавен орган може да използва ефирно време по БНТ и БНР за партийни сигнали. Ето например, аз се сещам за обръщението на министър-председателя, че Национално движение Симеон Втори подкрепя Петър Стоянов като кандидат за президент. Така че този текст дава една гаранция за това и парламентарно представените политически сили да могат да използват ефирното време на двете национални медии.
И още нещо, Народното събрание всъщност е висша еманация на държавност, на държавен орган, а парламентарните групи са част от Народното събрание. Тоест аз не виждам някакъв сериозен мотив да не бъде подкрепено предложението на господин Иво Атанасов. И аз смятам, уважаеми колеги, че текстът е добър и трябва да бъде подкрепен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Реплика. Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Аз съм приятно изненадан да забележа, че има едно развитие във вашата позиция по този въпрос. Защото, ако не ме лъже паметта, пък и проверката, която направих, потвърди това, този текст той го беше предложил още през 1998 г. И тогава много добре си спомням, че 137 народни представители от Обединените демократични сили отхвърлиха предложението с мотив, че ние не можем да пренесем Народното събрание и на синия екран.
Не знам какви са причините, поради които е настъпила такава радикална промяна във вашата гледна точка, но най-малкото е интересно да чуем това. Репликата ми е изключително добронамерена. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Местан.
За дуплика? Заповядайте, да.
Благой Димитров (ОДС): Аз ще направя също една добронамерена дуплика. Уважаеми господин Местан, само мъртъвците и глупаците не си променят становището. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За изказване има думата господин Милчев.
Кирил Милчев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние наблюдаваме добронамереност в изказванията на нашите колеги отляво и отдясно. Но тази добронамереност е свързана с едно връщане на статукво, което имаше още във временния статут. Сега, ако ще приемаме закон и то закон за една обществена телевизия, нека да подхождаме по правилата и изискванията, които имат законодателните практики. Още повече, че има официална позиция на Конституционния съд по този проблем, която е с № 10 от 1999 г., пункт втори, където точно, определено е класифицирано това, за което комисията не подкрепя предложението на депутата Иво Атанасов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика има думата господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Аз не се съмнявам, че господин Милчев е разбрал текста и затова съм учуден, че той се опитва тук да ни припомня една практика, която наистина не беше добре посрещана от зрителите или от част от зрителите, а именно практиката, когато някои политически лидери всяка вечер излизаха да правят обръщения. Изобщо не става дума за това. Изобщо няма решение на Конституционния съд във връзка с плурализма при отразяване на дейността и позициите на държавните органи. А става дума за това, когато в "По света и у нас" довечера в новините кажат, че парламентът е приел еди-кои си текстове от Закона за радиото и телевизията, не само да кажат това, което е прието в пленарната зала, но да дадат половин минута и за становище, което се различава от приетото. И смятам, че това не само няма да натежи на никого, на никой зрител или слушател, но при всички случаи ще допринесе за неговата по-пълна информираност. Ето, това е смисълът на предложението, а не ония страховити обръщения от началото на демокрацията, които действително притесняваха особено някои от авторите на тези обръщения. Текстът е съвсем нормален.
Смятам, че всички народни представители разбират, че трябва да има гаранции за това да се отразява дейността на държавните органи от различни страни, с борбата на мнения вътре, а не новините да бъдат протоколни новини: днес премиерът посети Министерския съвет; днес парламентът прие еди-кой си закон или нямаше дневен ред; нямаше работа и т.н. Различните становища, чрез този текст, ще могат да станат достояние на зрителите и на слушателите. Ако Вие имате нещо против това, моля да го мотивирате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Атанасов.
За процедурно предложение - госпожа Георгиева.
Румяна Георгиева (НДСВ): Уважаеми колеги, смятам, че достатъчно политизирахме този въпрос и ако продължаваме по този начин, просто не знам кога ще приемем закона.
Правя процедурно предложение да прекратим разискванията и да минем към гласуване.
Любомир Пантелеев (КБ, от място): Кога са прекратявани дебати за второ четене?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За обратно становище има думата господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Доколкото ми е известно, народният представител, който направи процедурното предложение, не членува в Комисията по медиите и никога не се е занимавала с тази проблематика. И аз се питам как е възможно точно този народен представител да прецени компетентно, че дискусията е изчерпана и да предлага прекратяване на разискванията? Това е класически случай на дърпане на шалтера, на пускане на парламентарната гилотина.
Моля ви да изчерпваме темите, които разискваме, защото е по-добре парламентът да дискутира, да се добере до най-удачните текстове, отколкото сега да се вземе една почивка и да се разотидем кой откъдето е дошъл. При всички случаи е по-добре парламентът да работи. И не виждам някаква готовност за други законопроекти, които да влязат в залата, за да бързаме да претупваме този проект. Дискусията категорично не е изчерпана по този текст - това сигурно би го потвърдила и госпожа Милотинова - така че нека да продължим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Румяна Георгиева (НДСВ): Уважавам мнението на експертите, въпреки че досега, господин Атанасов, също сте се изказвали относно икономически и други въпроси, по които не сте толкова компетентен,. Затова подкрепям Вашето предложение и оттеглям процедурата. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Георгиева.
За изказване има думата господин Явор Милушев.
Явор Милушев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Атанасов, имам чувството, че в комисията Вие правите предложения, за да може след това да се изказвате в пленарната зала. В комисията Вие също разсъждавахте по този въпрос заедно с нас и стигнахме до единно становище.
Помните, че на първо четене аз Ви цитирах едно проучване, ...
Иво Атанасов (КБ, от място): Крайно време е да прочетеш и второ проучване.
Явор Милушев: ... където много ясни показатели ни даваха информация за това, че програмите на тези две национални медии са силно политизирани поради некомпетентност както на ръководствата, така и на НСРТ.
Ако становищата на парламентарните групи имат някаква значимост, както техните партийни централи, така и парламентарните групи могат да направят брифинг и, ако наистина имат сериозна позиция по значими събития, бъдете сигурни, че и българската общественост също ще им обърне значимо внимание. Но българският народ просто не желае повече радиото или екранът да се превръщат в политическа арена - това, което Вие правите в момента тук. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика има думата господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Уважаеми дами и господа, нямах намерение да ставам, но така или иначе господин Милушев ме предизвиква към тази реплика.
Сигурно се досещате, че аз нямам самочувствието да говоря от името на българския народ. Господин Милушев го има. Но всеки има такова самочувствие, каквото тези, които са го избрали, заслужават. Но крайно време е, господин Милушев, да прочетете и друго социологическо изследване. Вие два месеца вече се позовавате на едно и също изследване, а животът се променя, нещата, особено в социологията. Вярно е, че времето тече бавно, но все пак макар и малко, то се придвижва.
Имаше един колега от СДС в миналия мандат, който твърдеше от тази трибуна, че преди 15 години е прочел една книга. И му казвахме, че е време да прочете и втора книга.
Така че Вие трябва да видите и следващите изследвания, за да се види дали има политически глад или се налага политическа диета. По-скоро е второто.
Но тук не става дума за брифингите на политическите партии. Вие може би не обръщате достатъчно внимание на факта, че този член засяга дейността на държавните органи. И отразяването на дейността на държавните органи е с нюансите на позициите в хода на тяхната изработка. Когато политическите партии имат да кажат нещо важно по проблеми, свързани не с дейността на държавните органи, а по някакви други проблеми - политически проблеми, колкото искате - те, естествено, ще направят своите пресконференции и ще се надяват да влязат в новините. Но ние тук говорим за отразяване дейността на държавните органи. И едва ли ще се намери демократ, който да каже, че е нормално да се представи официалната позиция и нищо повече за различните прения, за различните мнения, за различните други позиции, които са били изразени в процеса на формиране на официалната позиция. Ето за това става думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Атанасов. Изтече Ви времето.
Господин Милушев има думата за дуплика.
Явор Милушев (НДСВ): Господин Атанасов, ако следи Вашите изказвания, Българска национална телевизия трябва да определи и да парцелира специално време за Вашите изказвания.
Много моля, наистина този текст не се нуждае от никаква подкрепа и е излишен по-нататъшен дебат. Правя предложение да бъде прекратен дебатът по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вече гласувахме, че дебатът не се прекратява.
Господин Тагарински, имате думата.
Марио Тагарински (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз исках да направя реплика на процедурното предложение на господин Милушев, тъй като ако този въпрос не е важен, то кой въпрос тогава е важен? Тук се говореше за политизиране на дискусията и т.н. Това е един изключително важен въпрос от обществено значение. Коментираме и законът касае така наречените обществени медии.
Основното право на гражданите, гарантирано от Конституцията, е правото на информация. Парламентът в предишния си състав прие и закон, съобразен с европейските норми, който гарантира правото на достъп до обществена информация. Има и решение на Конституционния съд в тази посока, което също гарантира и охранява това право - гражданите да получават достатъчно по обем, количество и качество информация, която да им позволява да си съставят собствено мнение по важните обществени въпроси. Ако това наричаме политика, разбира се, това е политика, това са обществени отношения.
Така че е изключително важно този въпрос да бъде решен и не може просто така - с гласовете на мнозинството - да включваме, както се казва, гилотината и да продължим нататък, защото това винаги ще виси във въздуха.
И това е проблемът, който винаги витае във въздуха, в медиите и в обществото - липсата на достатъчно информация или едностранчивата информация. Ако наистина искаме да променим нещо, трябва да решим този въпрос по най-добрия начин.
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Как сте го забравили, като е бил толкова важен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Тагарински.
Има думата за изказване госпожа Милотинова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Благодаря Ви!
Колеги, аз наистина оценявам загрижеността на колегите, особено от ОДС, но се чудя доколко тя е искрена, при положение че в предишния парламент беше гласуван един съвсем друг текст. Колеги, вие имахте мнозинство тогава и можехте да го направите в предишния парламент, ако наистина бяхте загрижени за това.
Нещо повече, аз мисля, че ако бяхме гласували предишния текст за плурализъм на гледните точки във всяко едно от предаванията или примерно с редакционна поправка във всяко едно от новинарските, актуалните и публицистичните предавания, за да бъдем по-ясни, въпросът се изчерпва. Още повече, че наистина така написан текстът, смятам, че създава впечатление или по-скоро създава възможност за различни тълкувания. Господин Иво Атанасов го разбира по един начин - става въпрос за включване на гледни точки в емисиите, в новинарските емисии. Господин Благой Димитров го разбира по друг начин, защото той говореше за изявления, обръщения и т.н. В крайна сметка това поставя въпроса как би го разбрал новият регулаторен орган, след като ние създаваме възможности за двусмислие и ги залагаме сега в закона. И как ще се прилага този закон, ако няма ясни законови текстове какво точно сме визирали.
На всичкото отгоре, това наистина ме кара и този текст, така поставен, ме връща във времената преди няколко години, когато наистина националният екран беше парцелиран от различни политически сили, които се изказваха всяка вечер в 20,30 ч., разместваха цялата предварително обявена програма на телевизията, разместваха рекламните блокове, не можеше да се подреди някаква рекламна стратегия на тази медия, не можеха да се прогнозират приходите, рекламните приходи, защото в един часови пояс те са едни, в друг часови пояс са други. Това ли искаме да направим? Да въведем един хаос в националните електронни медии? Това е моята забележка и това беше един от аргументите, с които комисията не подкрепи този текст. Затова бях длъжна да го кажа и в зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика има думата господин Благой Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря, уважаема госпожо председател! Текстът е изключително ясен: "становищата на парламентарните групи по важни въпроси на обществения живот". Изключително дефинитивен текст, говорим за текста на господин Иво Атанасов по § 1б, госпожо Милотинова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Защо говорите тогава за обръщения?
Благой Димитров: Още повече, че в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ясно се казва кой изразява становището на парламентарната група, тоест нещата се подреждат изключително точно. И не мога да се съглася с Вас, уважаема госпожо Милотинова, че текстът е по някакъв начин неясен. Становището на парламентарните групи по важни въпроси от обществения живот е нещо изключително точно, ясно, дефинитивно записано и аз мисля, че можем да приемем текста на господин Иво Атанасов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За дуплика има думата госпожа Милена Милотинова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Уважаеми господин Атанасов, уважаеми господин Димитров! Бих приела, че текстът е ясен, ако се казваше къде ще се изказват тези становища на парламентарните групи по важни въпроси на обществения живот.
Иво Атанасов (КБ, от място): Където прецени телевизията.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: "Където прецени телевизията" - така зададен текстът създава редица възможности за различни тълкувания. Аз отново поддържам своето становище. Едни биха могли да го възприемат като връщане на старото положение с изказванията след новините. Други биха били склонни да го приемат по друг начин, както им е удобно. Текстът не е ясен, колеги. Създава възможност за редица скандали оттук нататък, защото ние залагаме неясно положение в закона. Моля ви сериозно да помислим за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Пантелеев, заповядайте!

Любомир Пантелеев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че дискусията е ползотворна и трябва да продължи, докато намерим най-добрия вариант с оглед на промените, които правим в този закон.
Аз намирам, че Съюзът на демократичните сили е напълно искрен в желанието си да подкрепи този текст и неговата позиция наистина еволюира. Опасявам се обаче, че ако мнозинството продължава така твърдо да отстоява отпадането на този член, ще деградира до положението, в което беше СДС преди няколко години. Този текст, предлаган от Иво Атанасов, би трябвало да се разглежда като една конкретизация на неприетия досега текст в чл. 7, т. 6. Но той най-вероятно ще бъде приет по начина, по който току-що го изложи госпожа Милотинова. Така че една конкретизация в никакъв случай не е излишна. Очевидно не става дума за обръщения и декларации.
Ние бихме могли да направим някои редакционни промени, които ще направят текста по-лек за приемане. Аз лично предлагам текстът да изглежда така, чисто редакционна промяна: "БНР и БНТ запознават гражданите с действията на държавните органи, с официалната им позиция по важни въпроси от обществения живот и със становища - а не "становищата" - на парламентарните групи, различаващи се от нея". Така наистина телевизионните и радиожурналисти ще имат една по-голяма възможност да преценяват, а не да излъчват буквално всички становища на парламентарните групи по някакъв може би наистина важен въпрос. Така че самостоятелността на радио- и телевизионни оператори и правото им да преценяват ще бъде съхранено и същевременно ще има едно изискване да влязат най-съществените и различаващи се становища на парламентарните групи. Тук за някаква изчерпателна крайност очевидно не би могло да се пледира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Пантелеев.
Заповядайте, господин Пейчев.
Димитър Пейчев (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Бих искал да обърна внимание на колегите в залата какво се случва в момента. Преди час и 32 мин. започнахме разглеждане на закона на второ четене. Нещо да сме приели? Нищо, нали? Няма и да приемем. Така че няма какво да се гледа по новините и няма какво да се чуе. От лявата страна се предлага една теза, от дясната страна веднага тя се поема, след което, когато ние направим един отговор, последват реплики, дуплики и т.н.
Много моля колегите да обърнат внимание точно на това и да не вземаме отношение, а да гласуваме. Комисията е взела определени решения по определени точки. Въздържайте се да чувате собствения си глас от микрофоните.
Господин Иво Атанасов, вестниците са Ви достатъчни. Вие обичате интервютата, вероятно искате да парцелирате нещо и в телевизията. Направете го. Не е някакъв проблем. Има частни телевизии, можете да си платите и ще се явите там, ще Ви гледа цялата страна. Вие многократно казахте, че искате в българския парламент да се върши работа. Искате икономия. Каква икономия направихте днес? Вижте колко хора сме тук! Никаква! Загубихте времето на всички ни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Пейчев.
Имате думата за реплика.
Кина Андреева (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Пейчев! Времето на Стахановските методи отдавна отмина. И това трябва да се напомни. (Силен шум и реплики на недоволство от мнозинството, тропане по банките.) Така че тук е мястото, където ние трябва да обмислим всеки един текст (реплики от мнозинството) и да работим така, че това, което ще приемем, наистина да бъде по-доброто. Защото тази прибързаност в никакъв случай няма да работи за доброто име на парламента. Негодните текстове, които произвеждаме тук, след това ще рефлектират върху нас.
Така че не призовавайте към прибързани действия. Нека дебатът да тече до момента, до който има изказвания. (Силен шум и реплики от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за реплика, господин Жотев.
Петър Жотев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Нормално е Обединените демократични сили, сега вече в опозиция, да еволюират в своето виждане за отношението към медиите. (Весело оживление и ръкопляскания в мнозинството.) Да, нормално е! Нормално е депутатският състав на Обединените демократични сили днес да бъде различен от този на преди четири години. Съвсем нормално е. Нормално е да има изказвания и отляво, и отдясно от опозицията, които желаят да се балансира дейността на двете национални медии.
В България много малко хора са доволни, господин Пейчев, репликата ми е към Вас, от това как процедира Българската национална телевизия и в миналото, и днес.
Димитър Пейчев (НДСВ, от място): Съгласен съм. Затова променяме закона.
Петър Жотев: Не може двете най-важни национални медии поне дотогава, докато в България не се отворят, примерно, още 20 или 30 телевизионни канала, не може в България да доминира гласът единствено на този, който управлява. И не бива. Защото ще продължим да се въртим с ново десетилетие и все едни ще се сменят с други, и никога България няма да направи решаващата крачка към независимост на медиите. В момента, господин Пейчев, медиите в България - аз твърдя - не са независими! Нито тези, които се афишират като частни. (Реплики от мнозинството.) Това са хора, които преди няколко години станаха собственици пряко или коствено на медиите и сега въздействат върху общественото мнение, въздействат върху формирането на изборните резултати. Особено е важно при това положение на нещата в този преходен период да се погрижим с промените, които сега се правят в законодателството, да осигурим независимата дейност на тези, които ще бъдат избрани или ще останат по места, за да ръководят двете национални медии.
Нека да не прибързваме. Аз не съм специалист по проблемите на медиите и връзката с медиите. Напротив, аз имам в момента негативно отношение към дейността на тези медии и много редко се появявам по тях, просто защото, според мен, това е една форма на протест за това, че те не работят обективно. Защо трябва да се бърза днес, след като няма все още напрегната законодателна програма на парламента. Трябва да се мобилизираме и управляващи, и опозиция, тук да внесем повече закони, защото имаме да приемаме много неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Извинявайте, господин Жотев, времето Ви изтече.
Петър Жотев: Предлагам да не визираме времето, в което обсъждаме този важен въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Лютви Местан, заповядайте за изказване.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нека малко да посмекчим напрежението. Аз бих искал да кажа няколко неща.
Ясно е какво цели предложението на господин Иво Атанасов. Тук искам да внеса едно пояснение. Ако някой възприема предложението като възстановяване на онова архаично положение в строго определено време, в което парламентарните групи могат да говорят каквото си искат, да изразяват становище по какви ли не въпроси - явно не това цели това предложение. Тук трябва да бъдем коректни към вносителя. Тук става въпрос за задължение на Националната телевизия и Националното радио да отразява становищата на отделните парламентарни групи не непременно с гласа на техния говорител, а това може да се съобщава от журналистите на самата Национална телевизия или националното радио. Но, това, което казвам, още не значи, че трябва да се приеме предложението. Аз приемам необходимостта това да се прави от Националното радио и Националната телевизия, но не смятам, че систематичното място на това предложение е точно тук в текста, който урежда задължението на Националното радио и Националната телевизия да отразяват позициите на държавата.
Това подсказва колко е важно ние да разгледаме текстовете от закона в неразривната им връзка. Предполагам и господин Атанасов ще се съгласи, че ако ние бяхме приели предишния текст, пак по негово предложение, че националните електронни медии се задължават да отразяват различните идеи и убеждания в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко едно от новинарските, актуалните и публицистичните предавания, този текст вече става излишен. Защо? Поради простата причина, че вече има един императив, който и без това задължава националните електронни медии да отразяват позициите на парламентарно представените политически сили.
Иво Атанасов (КБ, от място): Къде?
Лютви Местан: Ще приемем текста. Говоря за чл. 7, т. 6. Оттук нататък е въпрос на възможност парламентарните групи да продуцират новини. Една парламентарна група има становище по важен въпрос и това становище неизбежно ще бъде отразено. Особено ако то е изказано във връзка с взимане на важно решение на Народното събрание. А текстът от действащия закон явно се отнася само за отразяването на позициите на държавата. Безспорно парламентарните групи са част от един много важен държавен орган, какъвто е парламентът, но не са самият парламент.
В този смисъл още веднъж казвам, че съм съгласен с онова, което цели да постигне с предложението си господин Атанасов, но ще гласувам против предложението и ще подкрепя предложението на комисията да не се приема текстът, защото смятам, че с приемането на предишния текст тези цели вече ще бъдат изпълнени. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Местан.
За реплика заповядайте, господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Госпожо председател, искам да прибавя само един щрих. Ако не приемем текста, който предлага в една или друга редакция господин Иво Атанасов, ние оставаме със следния текст в стария закон, който сам по себе си е също безумен. Точка 8 гласи, че БНР и БНТ предоставят на гражданите възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения живот.
Какво значи официалната позиция (в единствено число) на държавата? Такова чудо в реалния живот просто няма. Затова наистина нека да положим малко усилия и да намерим един грамотен текст, който да ни свърши работа. Де факто т. 8 не действа: официална позиция на държавата никой не би могъл да каже какво значи. Това беше прието, както добре си спомняте, в един маратон с един калпав закон, предложен от Съюза на демократичните сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма други изказвания и ще преминем към гласуване.
Има предложение на народния представител Иво Атанасов да се създаде нов § 1б. Моля, гласувайте!
Гласували 169 народни представители: за 41, против 126, въздържали се 2.
Параграф 1б не е приет.
Това имплицитно изключва и редакционната поправка, която Вие направихте в § 1б, господин Пантелеев. Обезсмисля се това гласуване.
Преминаваме към § 2. Моля, госпожо Милотинова, да ни запознаете с текста.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: "§ 2. В чл. 8, ал. 2 думата "само" се заличава."
По това гласувано на първо четене предложение в законопроекта е постъпило предложение от народния представител Иво Атанасов за нова редакция на § 2: "Чл. 8, ал. 2 да придобие следния вид: "Съветът за електронни медии като специализиран независим орган осъществява надзор по прилагането на настоящия закон."
Комисията не подкрепя това предложение.
Има постъпило предложение и от народния представител Благой Димитров: текстът на § 2 да се отмени.
Комисията не подкрепи и това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителите по § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Милотинова.
Господин Атанасов, заповядайте да обосновете Вашето предложение за нова редакция на § 2.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, този параграф, който се променя, в момента гласи, че НСРТ - в бъдеще СЕМ, като специализиран независим орган осъществява надзор само в предвидените в този закон случаи. Вносителите - госпожа Милотинова и група народни представители, предлагат да отпадне думата "само", но това не променя нищо. Текстът остава: осъществява надзор в предвидените в този закон случаи.
Струва ми се, че така се ограничават правомощията на НСРТ или СЕМ. Ако досега той служеше като една изборна урна, която през няколко години да избира генералните директори на Националното радио и Националната телевизия и за нищо друго нямаше реални правомощия, ако съществува практиката всички в НСРТ да виждат, че примерно в Националната телевизия стават груби нарушения в закона и въпреки това да не могат да отстранят госпожа Лили Попова като генерален директор, въпреки заявеното желание, това се дължи на самия закон, на ограничените правомощия, които законът дава на НСРТ.
Затова според мене е много по-добре, ако ще насищаме с правомощия новия регулаторен орган, той да осъществява надзор по спазването на целия закон, а не само по предвидени случаи. Случаите могат да бъдат много повече от тези, които ние с вас като законодатели можем да предвидим. Не бива да не даваме права на СЕМ да осъществява надзор и в другите случаи, които произтичат от изпълнението или неизпълнението и нарушението на закона.
Кой друг ще осъществява надзор по другите случаи извън тези, които са описани изрично в закона? Според мене това трябва да бъде СЕМ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Атанасов.
Заповядайте, господин Димитров, да обосновете своето предложение.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Аз искам да взема отношение по текста, предложен от господин Атанасов и после по действащия в момента текст от закона - ал. 2 и предложението на комисията.
В предложението на господин Атанасов се казва, че СЕМ като специализиран независим орган осъществява надзор по прилагането на настоящия закон. Това до голяма степен стеснява функциите, а аз разбирам от автора, че той иска да се разширят функциите. Поне така беше казано преди малко. Той осъществява надзор по прилагането на настоящия закон. Не съм съгласен по два пункта с този текст. Първо, СЕМ издава лицензии - ето сега въвеждаме регистрационен режим за радио- и телевизионна дейност. Това не е надзор. Това е друга дейност.
Още нещо - друго съображение. В края на краищата дали законът по някакви казуси не се спазва от някой или не, в краен случай това решава съдът, ако има жалба, в административен план говоря, да речем, в нарушение даже на функциите на самия регулаторен орган, така че не е прецизен текстът Ви, господин Атанасов.
По ал. 2 аз предлагам думата "само" да остане, затова защото - няма значение НСРТ или СЕМ, както там е наречен регулаторният орган, виждам волята на вносителя за това, но след малко ще стане дума за заглавието - но само в предвидените в този закон случаи. Аз не виждам какво друго приложно поле може да има регулаторният орган, а те са основно два случаите - отдаване на лицензии по разрешителен режим и след като навлезем навътре в материята на закона, това е вече регистрационният режим. И, разбира се, надзор по осъществяването на регистрационния и лицензионния режим. Той, регулаторният орган, няма други функции, т.е. думата "само" влага тук един императив в текста на ал. 2, който указва, че наистина само в предвидените от този закон случаи регулаторният орган може да осъществи надзора. И именно в този текст: "В предвидените в този закон случаи" - така е по общата форма, която включва именно и тези функции на лицензиращ орган, така че моето предложение е думата "само" да остане в ал. 2 на чл. 8, като, разбира се, ще ми бъде любопитно да чуя и мотивите на вносителите защо "само" трябва да изчезне от текста. Те предлагат да се заличи думата "само". Аз мисля, че текстът е добър, освен ако нямат някакви други съображения. Аз даже в редакционен смисъл мисля, че е изключително важен императивът, който се дефинира с думата "само". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
За изказване, заповядайте, господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Аз приемам, че от заличаването единствено на думата "само" нищо не се променя в съдържанието на ал. 2 от чл. 8. Ние сме изправени пред две възможности - или да приемем предложението на господин Иво Атанасов, което дава един по-голям контрол или надзорни функции на Националния съвет за радио и телевизия, ако преценим това за целесъобразно. Другият вариант е, ако щете изцяло да премахнем ал. 2, която със или без "само" не ни дава абсолютно нищо. Очевидно е, че Националният съвет за радио и телевизия може да изпълнява само тези свои функции, които са описани в закона и тази ал. 2 подчертава този факт, натъртвайки на "само" и т.н. На практика тя е съвършено излишна. Има смисъл от ал. 2 единствено, ако запишем, че предоставяме, както е предложил господин Иво Атанасов, по-широки функции на НСРТ извън описаните в закона.
Ето защо, ако не се приеме предложението на господин Иво Атанасов, аз предлагам ал. 2 на чл. 8 да отпадне изцяло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Пантелеев.
Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.
В такъв случай преминаваме към гласуване на предложението - първо - направено от господин Иво Атанасов, който дава нова редакция на § 2.
Моля, гласувайте предложението на господин Иво Атанасов!
Гласували 155 народни представители: за 25, против 124, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението, направено от народния представител Благой Димитров.
Моля, гласувайте!
Гласували 152 народни представители: за 41, против 111, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
За отрицателен вот заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Понеже господин Димитров зададе въпроса все пак кое налага заличаването на думата "само" в текста, явно той предлага старият текст да се запази, като думата "само" остане в текста, аз искам да обясня отрицателния си вот, за да не се създаде впечатление, че с отпадането на думата "само" някой има за цел да разшири правомощията на СЕМ. Няма такова нещо. Просто от граматическа гледна точка и от смислова гледна точка тази дума наистина е излишна. Вие можете ли да ми обясните разликата между израза "само в предвидените от този закон случаи" или "предвидените в този закон случаи"? Е, в какви други случаи, освен предвидените в този закон СЕМ може да действа, или да упражнява някакви функции? Така че предложението Ви според мен е безсмислено, така както беше безсмислено присъствието на думичката "само" в сега действащия закон и затова подкрепих предложението за отпадане на думичката "само", така както и гласувах "против" Вашето предложение тази дума да остане в съответния текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Местан.
Преминаваме към гласуване на предложението на вносителя, подкрепено от комисията... (Шум и реплики в залата.)
Господин Пантелеев, моля да формулирате още веднъж Вашето предложение. Формулирайте го още веднъж, за да го подложа на гласуване, защото не съм го записала коректно. Аз останах с впечатление, че подкрепяте предложението на господин Атанасов. Извинявайте.
Любомир Пантелеев (КБ): Да, така беше, но ако не се приеме другото.
По тази логика, по която аз говорих и която току-що разви господин Местан, наличието на ал. 2 в чл. 8, след като ние не даваме никакви други пълномощия освен тези, които са детайлно описани в закона на СЕМ, то наличието на тази алинея е излишно, тъй като тя само подчертава един съществуващ факт. Ето защо аз предложих ал. 2 да отпадне.
РЕПЛИКА: Но това не е твое предложение! Това е предложение на Благой Димитров!
Любомир Пантелеев: Благой Димитров предлага да остане думичката "само" и посочва § 2 от Вашия Закон за изменение и допълнение, аз предлагам алинея от съществуващия Закон за радио и телевизия, която е обект на промени и която би могла да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Извинявайте, господин Пантелеев, Вие сте опитен парламентарист и знаете, че подобно предложение не можете да направите. Аз останах с впечатлението, че правите редакция, правите предложение за редакционни промени. Не, не мога да подложа на гласуване направеното от Вас предложение, съжалявам.
Преминаваме към гласуване на предложението на вносителя, подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте § 2!
Гласували 161 народни представители: за 122, против 23, въздържали се 16.
Параграф 2 е приет.
Моля, госпожо Милотинова, да запознаете пленарната зала със съдържанието на предложения нов § 2а.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Има предложение от народния представител Иво Атанасов за нов § 2а:
"§ 2а. В член 10, ал. 2 отпада изразът "когато това е практически възможно".
Комисията подкрепя предложението, защото наистина сметнахме, че не може законов текст да се прилага, когато това е практически възможно, а в други случаи да не се прилага. Или го има, или го няма законовият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Извинявайте, госпожо Милотинова, доколкото виждам комисията предлага нова редакция на § 2а.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Този текст е друг. В предложението на господин Иво Атанасов става въпрос за промяна в текста, който гласи следното: "Най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време, като се изключат новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и радио- и телевизионният пазар, трябва да бъде предназначено за европейски произведения, когато това е практически възможно".
Господин Атанасов предлага да отпадне изразът "когато това е практически възможно".
Комисията прие, с аргументите, които споменах, неговото предложение.
Иво Атанасов (КБ, от място): Защото на едното и на другото място смисълът е еднакъв.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Да, едно и също е.
Комисията предлага подобрената редакция на § 2а да стане § 4 - така, както е записано: "В чл. 10, ал. 2 се заличават думите "когато това е практически възможно"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има думата господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, тук става дума за присъствието на европейска продукция в емисиите на нашите радио- и телевизионни оператори. Искам да бъда коректен, както обикновено, и да кажа, че такъв текст - "когато това е практически възможно", съществува в Европейската конвенция за трансгранични телевизии. Но смисълът на съществуването му в тази конвенция е да подтикне местните оператори да инвестират в производството на национална и съответно европейска продукция. Ето защо е записано "когато това стане практически възможно", тоест ще дойде един момент, в който страните, които са подписали конвенцията, които са я ратифицирали, ще могат вече да прилагат този процент.
Страхувам се, че у нас този израз дава стимули точно в обратната посока. Радио- и телевизионните оператори лягат на този израз и казват: "Да, практически не е възможно" и въртят продукция, не само филми, които не са европейска продукция.
Ето защо е добре да отпадне изразът "когато това е практически възможно", с което да се даде стимул на радио- и телевизионните оператори да влагат българска продукция и по този начин да запълват своите програми с 50 на сто българска и европейска продукция.
Смятам, че след като и госпожа Милотинова е съгласна с това предложение, след като имаме и становища на някои професионални организации в подкрепа, нормално е народното представителство да приеме това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Има думата господин Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Аз се безпокоя, че ако приемем предложението на господин Атанасов, 95 на сто от операторите излизат извън закона, включително от утре. И даже тази хипотеза не изключва регистрационния режим.
Твърдя и нещо друго, освен Българската национална телевизия и Българското национално радио, и телевизиите и радиата с национален обхват, тези, които наистина имат финансови възможности да осъществят това, което е указано като изискване в ал. 2 - за европейска продукция, по отношение на програмното време, не виждам другите оператори как могат да осъществят това, за което говорите. Иначе трябва някаква финансова гаранция за това.
Аз не искам да се впускам много сериозно в дебата, но тук се води дебат за националното кино. В момента няма финансиране. Води се дебат по отношение на продукциите на Националното радио, на Националната телевизия.
И още нещо. Законът казва, че оператор може да бъде едноличен търговец, да речем местна кабелна телевизия. Вие в момента карате човека, да речем с 1500 абоната, за 50 на сто от програмната си продукция императивно да изпълнява ал. 2. "Когато това практически е възможно" означава, че има опция, когато операторите да имат време да финансират и да влязат в изискванията. Още повече в самата конвенция, която посочвате, този текст го има. Аз не виждам от ратифицирана конвенция да изключваме действащ текст.
Господин Атанасов, мисля, че текстът трябва да остане. Защото, повярвайте ми, ще има реакция от самите оператори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте, господин Данаилов, за реплика.
Стефан Данаилов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз искам първо да приветствам колегите от Комисията по медиите, които са застанали зад падането на този текст. Не е важно, че е предложен от Иво Атанасов, важното е, че вие сте одобрили този текст. Защото, недейте свързва абсолютно всичко, оттук нататък това, което се движи в пространството - липсата на средства за развитие на българското кино и т. н., не е точно така. Защото това, което е записано поне като идея за бюджета на Министерството на културата за 2002 г., до известна степен може да задоволи все пак част от възможността да се финансира българското кино. Но българското кино се състои и от българската телевизия. Значи в българската телевизия този закон действа 3, а може би 4 години. Едно от добрите неща на закона бяха тези проценти, които задължават Националната телевизия да реализира българска телевизионна продукция и кино.
Тук става въпрос за нещо друго. Ако трябва да се върнем назад, българската фонотека, независимо дали е в кинематографията или телевизията, има достатъчно българско кино. Тези от вас, които се интересуват и наблюдават Националната телевизия, поне виждат какво е движението на филми, които са създавани години наред в България. И които, за съжаление, по каналите на различни телевизии могат да се срещнат много рядко. Да не говорим за присъствието и на европейско кино.
И действително нищо не коства, когато все пак се отървем от тази доста фриволна думичка "ако може". А пък е известно, че винаги ще кажат, че не може. Има и други начини, по които създателите на тези телевизии, организаторите да могат да инвестират. Тук не става въпрос всеки поотделно да инвестира. Но биха могли да инвестират в българска програма. Да не се връщам към това какви програми има в телевизионния театър и така нататък.
Аз искам да цитирам само едно нещо. Това, което, за съжаление, не влезе в комисията. Какво използват французите? Във френския медиен закон мажоритарното присъствие на европейската продукция е 60 на сто, като от нея 40 на сто е за продукция, създавана на официалния език. След като това го има в още 2 - 3 държави, които отдавна са европейски, цивилизовани и го правят? За съжаление този текст не е успял навреме да влезе за обсъждане в комисията.
Така че аз смятам, в края на краищата, наистина нашите приятели от телевизиите да се обърнат към това, което имат българското кино и българската телевизия, да инвестират по някакъв начин в него. Защото за тия три години, откакто законът действа, много ми е любопитно, ще се обърна към НСРТ да ми кажат, колко българска продукция са направили, освен някоя шоупрограма.
В такъв смисъл поддържам и още веднъж благодаря на колегите от Комисията по медиите за това, че предлагат да отпадане този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Данаилов. Приех изложението Ви по-скоро като изказване по същество, отколкото като реплика. Това беше причината да не Ви прекъсна на втората минута.
Някой друг желае ли да се изкаже?
Господин Пантелеев, заповядайте.
Любомир Пантелеев (КБ): Никакви безпокойства не може да поражда въпросът, че тази норма е трудноизпълнима. Очевидно е, че се вдига, ако си послужа със спортната терминология, летвата, за да има някакви цели, които да бъдат преследвани. То така е и с нормите в много други закони, които предвиждат едно, а на практика става друго, но процесът е към материализацията на тези норми.
Така че нищо кой знае какво няма да произтече вероятно на първо време за тези оператори, изключвам националните, които няма да съумяват да съблюдават стриктно тази норма. Но това не е физически възможно, нито пък предполагам, че Съветът за електронни медии би действал като гилотина в такива случаи.
Но що се отнася до националните оператори, те разполагат с изключителната възможност да изпълнят тази норма до сантим и минута. Така че там строгостта на нормата ще свърши добра работа, за да има действително по-малка инвазия на предавания и въобще на филми или друга продукция, която не носи отпечатъка на българското и европеизма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Пантелеев.
За реплика - заповядайте, господин Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
Това отпадане означава да дадем възможност: а) малките оператори да го осъществяват; б) на регулаторния орган да прави ефективен мониторинг, в което аз дълбоко се съмнявам. Или отиваме в случая, в който, още един път ви казвам, 95 на сто от операторите няма да спазват закона. Просто въвеждаме норма, която не може да се спази. Това е. Иначе драма няма. Ние може да си записваме и да искаме тук какви ли не неща, да ги обличаме в норми, в текстове и в края на краищата пазарът да не реагира на тях. Още повече, че в конвенцията, ви казвам, го има този текст - "когато това практически е възможно". Има го като текст. Аз не виждам смисъл това нещо да се изключва. Значи, излизаме от текста на ратифицирана конвенция и вкарваме норма, която е неизпълнима на пазара.
Аз ще ви помоля просто разумът да надделее. Не че защитавам някакви стари текстове на действащия закон, просто ви казвам, че тази норма няма да работи, уважаеми колеги. Записваме нещо, което няма как да се случи на пазара. Това е. Или оттук насетне трябва СЕМ да реагира изключително категорично върху операторите. Малките оператори, с малко абонати, просто няма как да го спазват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Уважаеми колеги, обявявам половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
За процедура има думата господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Госпожо председател, внасям един въпрос към Вас, свързан с решението Ви да не подложите на гласуване моето предложение.
Член 8, ал. 2 е обект на промени. Направени са серия от предложения за промени в този текст на Закона за радио и телевизия. Те не бяха приети. Но аз предложих тази алинея от чл. 8 да отпадне. Вие ми отказахте под предлог, че, видите ли, като опитен парламентарист, за което Ви благодаря, би трябвало да зная, че след като този член не е третиран на първо четене, не би могъл да бъде третиран и подлаган на гласуване за отпадане и на второ четене. Аз мисля, че случаят не е такъв. Във въпросът ми няма никаква суета, но бих искал да знам и занапред: членове и алинеи от Закона за радио и телевизия, които са били обект на предложения от народните представители, които са фиксирани в текста на доклада, могат ли да бъдат предлагани за отпадане. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
Ще си позволя да отговоря на възражението, което направихте. На второ четене, така както е разписано в правилника, аз мога да разглеждам само текстове, за които е направено предложение в предвидения в правилника срок. Възможно е обаче определени текстове да бъдат дискутирани и да отпаднат, независимо че по тях не са направени предложения, когато се намират в една логическа правна връзка с текстове, които преди това са приети и отменени, респективно редактирани. Това, което Вие предложихте не се намира в тази хипотеза, затова няма да подложа на гласуване отпадането на чл. 8, ал. 2.
Продължаваме с дискусията по § 2а. Бяха изказани съображенията на вносителя. Други предложения за редакцията на този текст досега не бяха направени.
Благой Димитров (ОДС, от място.): Как? Аз направих.
Ремзи Осман (ДПК, от място.): Той говори вече по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вие нямахте предложение за редакция, а изказахте само становище, така че не мога да Ви дам думата.
Има ли желаещи да вземат отношение по този текст?
Заповядайте, господин Павлов.
Иван Павлов (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволявам си да взема думата и да изкажа мнението по дискутирания въпрос с една дълбока загриженост за развитието на българския медиен пазар. Наистина, в европейските директиви и изисквания към съдържателната част на програмите на страните-членки, присъединили се към Конвенцията за трансгранична телевизия, съществува така нареченият квотен принцип за произхода на предаванията или различните части на програмата при различните оператори. Най-често прилаганото съотношение е 50 към 50. Тоест 50 на сто европейска продукция и 5 на сто извъневропейска продукция, като европейската продукция включва в себе си и българска, и руска продукция.
За съжаление, българският медиен пазар в областта на електронните медии има доста кратка история и все още няма това напреднало развитие, което имат съответните пазари в западноевропейските страни. Така че тук бих могъл да се присъединя към аргументите на господин Димитров за едно по-либерално законодателство в тази област, което не противоречи, повтарям, не противоречи на Европейската конвенция за трансгранична телевизия, тъй като там няма конкретни заложени квоти в нея, а се препоръчва едно постепенно изпълване на тази квота от 50 на сто европейска продукция.
Считам, че за нас все още е рано да наложим на проходили преди няколко години телевизии да изпълняват тези квоти, при положение че реалностите са такива, че това струва повече пари, отколкото те биха могли да си позволят в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Павлов.
За реплика има думата господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Ако изразът "когато това практически е възможно" остане, то на практика ние си служим единствено с някакво пожелание, че би трябвало да има такъв обем европейска и българска продукция. Единственият начин да излезем от тази ситуация е, ако напишем някакъв съвършено нов текст, който, за съжаление госпожа Касабова ще каже, че не можем да напишем, защото и в правилника е залегнало, че не могат да се правят такива промени. Ако ние напишем например, че "всяка следваща година обемът на европейската продукция расте докато стигне този до 50 на сто", то ние правим нещо. А сега всякаква задължителност, ако съхраним този текст, да се включва такава продукция, отпада. Тоест, аз в никакъв случай не бих приел размишленията на господин Благой Димитров и Вашата подкрепа, тъй като ние оставаме на старото дередже, когато всеки по някаква целесъобразност, щом не му е възможно, ще продължава да излъчва продукция, непроизведена или неотнасяща се към Европа. Нямаме друг избор. Ние трябва да поставим тези изисквания, а Съветът за електронни медии да прояви необходимата гъвкавост и да преценява къде е било възможно този процент да се увеличи и къде не, когато налага санкции. Другият изход е да оставим този член, както оставихме вече два други, и да запишем някакъв задължителен текст, в който всяка следваща година обемът на тази продукция да бъде по-висок отколкото предходните, говоря за европейските, докато стигне този изискуем минимум. Това са двете възможности и ние трябва да преценим, но в никакъв случай не трябва да оставим израза "когато това е практически възможно", защото то обезсмисля предходното изискване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Пантелеев.
За дуплика има думата господин Павлов.
Иван Павлов (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз се съгласявам с мнението на господин Панайотов, че постепенно трябва да бъде въведен този квотен принцип, но държа на мнението си, че степента на развитие на радио- и телевизионния пазар в България в момента не позволява налагането изведнъж на 50-процентна квота за европейска продукция. Аз предлагам да не пипаме този текст от закона. Още повече, че той е малко извън от нашите обявени области на корекции на закона в момента и да бъде предмет на следващи поправки в закона, които ще бъдат обмислени в това отношение много по-добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Павлов.
Господин Местан има думата.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Анализът на медийните реалности, в които живеем, показва, че проблем действително има, но аз се съмнявам дали решението на проблема е по посока на налагане на ограничителни разпоредби в закона. Тоест, да бъдат задължени радио- и телевизионните оператори да имат минимум 50 на сто европейска продукция в програмите си. Явно е, че трябва да се върви в тази посока, но смятам, че не сме готови за директно налагане на подобна ограничителна норма, още повече, че такъв императив не се съдържа и в Европейската конвенция за трансгранична телевизия.
Моето предложение е друго. Първо, не смятам, че е излишно обаче условната норма да се запази в закона "когато това е възможно". Тази условна форма е от изключително значение. Защо? Защото бъдещият Съвет за електронни медии, имайки предвид, че в закона все пак има подобна норма, макар и условна, може да включи в своите критерии за програмна лицензия процента на европейската продукция в програмите на радио- и телевизионните оператори. Тоест, аз предлагам да заменим принципа на ограниченията с принципа на поощряването. Няма да има изрично задължение радио- и телевизионният оператор, за да получи лицензия, да включва в програмите си минимум 50 на сто европейска продукция. Но колкото по-висок е делът на европейска продукция, в това число и на българската, и на руската, толкова по-добри да бъдат неговите шансове да бъде предпочетен неговият програмен продукт да получи програмна лицензия в сравнение с други конкуренти за получаване на лицензия.
Предложението ми е да си остане старият текст на закона, като смятам, че в този текст се съдържа достатъчно ясен знак, да не кажа и задължение, Съветът за електронните медии при даването на програмни лицензии да се съобразява с наличието на подобен текст в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Местан.
Няма други предложения.
Преминаваме към гласуване на § 2а.
Колеги, по § 2а има две изразени позиции в пленарната зала. Едната е предложението на господин Иво Атанасов, подкрепено от Комисията по медиите, с една незначителна корекция, която беше прочетена от госпожа Милотинова.
Втората позиция, която се обсъждаше в пленарна зала, беше защитена от господин Димитров, господин Павлов и господин Местан, § 2а да не се гласува, в смисъл да остане старият текст на закона.
Това са двете предложения.
Като гласуваме предложението на вносителя, подкрепено от комисията, автоматично ще решим и второто предложение. Ако първото предложение не се приеме, ерго, ще остане текстът на закона такъв, какъвто е.
Така че аз трябва да подложа на гласуване първо предложението на господин Атанасов, подкрепено от Комисията по медиите.
Моля, гласувайте.
Гласували 180 народни представители: за 36, против 139, въздържали се 5.
Предложението, направено от господин Иво Атанасов, не се приема. Следователно, текстът на закона остава такъв, какъвто е.
Преминаваме към § 2б.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Параграф 2б. Предлага се нов текст на чл. 14, ал. 4, а именно:
"Съветът за електронни медии може да изисква от радио- и телевизионните оператори материали, както и да прави на място проверки, свързани с осъществяването на надзора по спазването на този закон."
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 2б, който става § 5:
"§ 5. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
"(4) Съветът за електронни медии може да изисква от радио- и телевизионните оператори материали, както и да прави на място проверки, свързани с осъществяването на надзора по спазването на този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Милотинова.
Заповядайте, господин Атанасов.

Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа! За да се уверят абсолютно всички в моята добронамереност по този закон, аз ще спестя време и няма да се изкажа по това свое предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Искрено Ви благодаря, господин Атанасов. (Ръкопляскания в залата.)
Заповядайте, господин Пантелеев, Вие сте голям специалист по редакционните корекции на този закон.
Любомир Пантелеев (КБ): Да, въпреки огромната си скромност, съгласна съм с този факт.
Ние току-що гласувахме текст, тоест остана старият текст, в който се казваше, че само от "предвидените от закона случаи". А сега казваме: "В осъществяването на надзора по спазването на този закон".
Ако трябва да бъдем докрай коректни с оглед на това, което сме гласували и с което аз не бях съгласен, трябва да опишем тук, че "осъществяването на надзора по спазването на предвидените..." и т.н. Иначе тук излиза, че СЕМ надзирава и осъществява надзор над целия закон, а не само по предвидените по закон функции. Така е казано. Затова водихме дълги дискусии преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще ми позволите да прецизирам редакцията Ви, господин Пантелеев, тъй като с "т.н." трудно ще можем да гласуваме текста.
Вашето предложение е:
"СЕМ може да изисква от радио- и телевизионните оператори материали, както и да прави на място проверки, свързани с осъществяването на надзора по спазването на предвидените в този закон..."
Любомир Пантелеев (КБ, от място): "Осъществяването на надзора по спазването на закона в предвидените в този закон функции."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това има едно отношение от общото към специалното. Законът естествено визира именно онези конкретни случаи, които са посочени там. Така че Вашето предложение се поглъща от този текст.
Други желаещи да вземат отношение по § 2б?
Заповядайте, господин Павлов.
Иван Павлов (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще си позволя да предложа една редакция на този текст, която е от техническо-правен характер. Тук в края на този текст става въпрос за "спазването на този закон". Ние в момента гласуваме Закон за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия, тоест, смислово би трябвало да става въпрос за спазването на Закона за радио и телевизия.
Затова предлагам предпоследната дума - "този" - да отпадне и да остане само "по спазването на закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има думата господин Сендов.
Благовест Сендов (КБ): Уважаема госпожо председател! Не съм юрист, но когато един юрист каже "спазването на закона", се отнася до спазването на всички закони. А тук е "на този закон" и смятам, че текстът е перфектен и може да бъде гласуван. Спазването на закона е задължение на всеки български гражданин, но се отнася за всички закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Сендов.
Благодаря Ви, че оттеглихте предложението си, господин Павлов, за да не затруднява пленарната зала с гласуване.
Преминаваме към гласуване на § 2б така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте!
Гласували 156 народни представители: за 153, против 2, въздържал се 1.
Параграф 2б е приет.
Преминаваме към § 3.
Моля, госпожо Милотинова, да докладвате.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
"§ 3. Заглавието на глава втора се изменя така: "Съвет за електронни медии".
По § 3 между първо и второ гласуване са постъпили няколко предложения.
Има предложение на народния представител Благой Димитров в текста на § 3 думите "Съвет за електронни медии" да се заменят с думите "Съвет за телевизия и радио".
Комисията не подкрепя това предложение.
Постъпило е предложение и от народния представител Иван Иванов:
В § 3 и навсякъде по-нататък в закона думите "Съвет за електронни медии" да се заменят с думите "Съвет за радио и телевизия".
Комисията не подкрепя и това предложение.
Постъпило е предложение и от народния представител Иво Атанасов за нов § 3:
"§ 3. Заглавието на глава втора да се измени така:
"Държавен съвет за радио и телевизия"."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Милотинова.
Заповядайте, господин Димитров, за да защитите предложението си.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Какви са мотивите ми?
Първо, пред нас, дори и с измененията, е Закон за радио и телевизия, а не е закон за електронни медии.
Второ, става дума в целия закон за осъществяване на радио- и телевизионна дейност.
Трето, става дума за лицензии, регистрационен режим на радио- и телевизионни оператори.
С това изменение се стигна до там, че в общественото пространство започна да тече дискусия за това например онлайн медиите попадат ли в Интернет - киберпространството, в обекта на гледане на този регулаторен орган. Разбира се, мотивите на вносителите бяха, че Националният съвет за радио и телевизия или по-точно неговата абревиатура поражда присмех у обществото, журналисти и пр. За мен това е много несериозно. Даже във връзка със Съвета за електронни медии - с тази промяна на вносителите - се наложи да бъдат допълнително гласувани текстове, от които да стане ясно, че не става дума за Интернет-пространство.
Просто това са излишни упражнения, според мен, и ако наистина това е мотивът на вносителите - че НСРТ е станало обект на присмех - Съвет за телевизия и радио е нещо, което на практика изчиства нещата.
Иначе, аз искам да ви кажа, че това е един репресивен текст. Идеята на вносителите е да сменят 100 процента състава на регулаторния орган. Това е истинският мотив на вносителите.
И още нещо има. По-нататък, когато отидем в другите текстове, ще стане ясно, че регулаторният орган вече е с променена квота президент - Народно събрание, и пр., пр. неща, закрива се Националният съвет за радио и телевизия, което се казва в Преходните и заключителни разпоредби. За мен всъщност истинският мотив на вносителите е, че това е една репресивна мярка за освобождаване, закриване на този действащ регулаторен орган, намаляване на президентската квота и политическо овладяване от страна на мнозинството на регулаторния орган. Това е истинският мотив на вносителите и нещата трябва да се кажат 100 процента такива, каквито са.
Аз чувам за независими елементи, за повишаване едва ли не на експертното начало, а друго виждам в текстовете на вносителите - чисто политически искат да овладеят регулаторния орган за медиите.

И още нещо. Завчера чух и от министър-председателя тук в отговор на питане от народния представител Лъчезар Тошев и останах изумен, че едва ли не Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори щяла да реши кои да са генерални директори. Мен лично това ме изуми.
Впрочем и шефът на правителствения Пресцентър Цветелина Узунова спомена, че пита Лили Попова дали тя е от управленския екип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля Ви, излизате извън темата на дискусията в момента. Защитете предложението си в рамките на 5 минути.
Благой Димитров: Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, разбрахме - че променяте наименованието. Благодаря.
Благой Димитров: Моето предложение е регулаторният орган да стане Съвет за телевизия и радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Милчев за реплика.
Кирил Милчев (НДСВ): Моята реплика е насочена директно срещу господин Благой Димитров, тъй като той от тази трибуна плаши електронните медии, които се занимават с оl - продукцията.
В този закон никъде не се занимаваме с тях и това, че регулаторният орган ще се казва Съвет за електронните медии е свързано с проблематиката на целия Закон за радио и телевизия.
Плюс това той си позволява да квалифицира неща, които още не сме гледали в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Милчев.
Господин Павлов - за реплика. Заповядайте.
Иван Павлов (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Благой Димитров! Промяната на името на регулаторния орган в никакъв случай не е политически акт. Просто понятието "електронни медии" е по-общо, отколкото радио и телевизия и Вие много добре знаете, че има и други медии, освен радиото и телевизията, които се наричат телетекст. Така ли е? И също така "радиодатен система", която е допълнителна медия, чиито сигнали са вплетени в сигналите на съответните радио- и телевизионни програми.
Така че, когато казвате радио и телевизия, Вие изключвате тези две отделни медии. Както много добре знаете, телетекстът на БНТ не се произвежда от БНТ в момента, а съществува като една отделна медия, въпреки че нейният сигнал е вплетен в сигнала на програмата на БНТ.
Така че излишна политизация на смяната на името на регулаторния орган смятам, че не бива сега да се дискутира. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Павлов.
Дуплика. Заповядайте, господин Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Павлов, изрично в Допълнителните разпоредби на закона като легална дефиниция за телетекст е казано, че навсякъде се изключва телетекстът от, примерно, лицензионни, регистрационни режими и прочие. Той е допълнителна информация. Това е в параграфа "Допълнителна информация", която може чрез технически средства на уплътнение да стане. Така че тази теза, която развивате, аз не мога да я приема. Просто не става дума за телетекст. Става дума за друго.
И още един път казвам: защо тогава не направихте предложение законът да стане Закон за електронните медии или пък да речем да имаме оператори на електронни медии?
Навсякъде в тялото на закона става дума за радио- и телевизионни оператори. И това е приложното поле както на регулаторния орган, така и на закона. Аз не виждам никаква логика в това, което казвате.
Аз даже съм склонен да подкрепя предложението на господин Иво Атанасов. Той там се казва Държавен съвет за радио и телевизия.
Но в края на краищата общественият характер изисква да запазим съдържанието и същността на регулаторния орган, без да променяме съществено наименованието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Господин Атанасов, заповядайте да обосновете предложението си.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, искрено се надявах, че ще имам достатъчно основание да оттегля това свое предложение. За съжаление, след доклада на комисията за второ четене нямам такива основания. Сигурно никой от вас няма да оспори, че е редно заглавието да отговаря на същността. Нелепо е да се казваш Гъливер, а пък да си лилипут, или да се казваш Давид, а пък всъщност да си Голиат. По същия начин може, но не бива, на вратата да пише "СЕМ", а вътре да си е "НСРТ".
Ако допуснем това, ако допуснем разминаване между заглавие и съдържание, рискуваме да изпаднем в положението на оня герой от вицовете, който видял надпис "жени" и радостно нахълтал вътре, а то се оказало онова помещение, до което и царят пеша отива.
Смятам, че текстът "Държавен съвет за радио и телевизия" най-пълно отговаря на съдържанието, предвидено в промените за този орган. Нямаше да е така, ако бяха приети петте механизма за гарантиране на политическата необвързаност на СЕМ:
Първо, намаляване на президентската квота за сметка на парламентарната.
Второ, по предложение на най-голямата по численост парламентарна група да се избират не повече от половината от членовете на СЕМ от парламентарната квота.
Трето, веднъж избрани или назначени...
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Това не е по текста.
Иво Атанасов: Аз се мотивирам, госпожо Милотинова.
Веднъж избрани или назначени членовете на СЕМ да не могат да бъдат отзовавани от органа, който ги е избрал или назначил.
Генералните директори на БНТ и БНР да се назначават с квалифицирано мнозинство и т.н.
Мнозинството приема някои от тези механизми, но не механизмите в пакет. И съвършено прави са онези експерти и политици, които, разглеждайки отделен механизъм, казват, че той не върши работа.
На всичкото отгоре в закона има предвидени няколко текста, които защитават правото на държавата да натрапва или да запознава аудиторията със своята официална позиция, но никакви права за всичко останало, което не е държава, да може да излезе пред зрителите или слушателите.
Това по един убедителен начин доказва, че органът най-редно е да се нарича Държавен съвет за радио и телевизия, независимо как би се прочела неговата абревиатура.
Съжалявам, но не мога да оттегля предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Атанасов.
Други желаещи да вземат отношение по заглавието на глава втора?
Господин Чонков (НДСВ): Първо, за абревиатурата. Господин Атанасов, мога да Ви кажа, че още утре вечер Слави ще каже вместо "НеСеРеТе", "ДаСеРеТе". Нали виждате как звучи в залата? Извинявам се, че го казвам така.
Второ, преди малко ние приехме § 2б, където беше цитирано: "Съветът за електронни медии може да изисква от радио- и телевизионните оператори...". Казахме "Съветът за електронните медии".
Вече със 153 гласа ние приехме този параграф. Значи ли, че Съветът за електронни медии, който ще проверява операторите, е различен от този, който в момента искаме да кръстим, както се казва, Съвет за електронни медии? Ние вече сме го приели със 153 гласа, както видяхме на таблото.
Така че аз поддържам предложението да се казва Съвет за електронни медии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Чонков.
Преминаваме към гласуване на заглавието на глава втора. Първото предложение е обосновано от народния представител Благой Димитров - заглавието да бъде "Съвет за телевизия и радио".
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 150 народни представители: за 26, против 124, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Иванов заглавието да бъде "Съвет за радио и телевизия".
Гласували 148 народни представители: за 20, против 124, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов заглавието да бъде "Държавен съвет за радио и телевизия".
Гласували 132 народни представители: за 8, против 122, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 3 така, както е направен от вносителя и подкрепен от комисията.
Гласували 153 народни представители: за 132, против 20, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
Преминаваме към § 4.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Благодаря, госпожо председател.
"§ 4. Член 20 се изменя така:
"Чл. 20. (1) Съветът за електронни медии е независим регулаторен орган, който регистрира и издава лицензии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и контролира дейността на радио- и телевизионните оператори.
(2) При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори.
(3) Съветът за електронни медии контролира само радио- и телевизионни програми, определени като такива с този закон."
По така предложените текстове за първо гласуване са постъпили предложения от народните представители Иван Павлов, Милена Милотинова и Константин Пенчев за нова редакция на § 2:
"Чл. 20. (1) Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лицензии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и чрез упражняването на надзор само върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазване на този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вие правите, доколкото разбирам, една редакционна поправка с думата "само" госпожа Милотинова?
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Да, направихме една редакционна поправка с думата "само", тъй като това беше дебатирано в комисията, защото в доклада е изпуснато. "... само върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазване на този закон". И именно заради това ние оттеглихме по-надолу предложението си за ал. 3, защото с добавянето на думичката "само" тя се обезсмисля.
Алинея 2 си остава така, както е гласувана на първо гласуване според нашето предложение, а именно:
"(2) При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори."
Алинея 3, която първоначално предложихме: "Съветът за електронни медии упражнява надзор само върху радио- и телевизионни програми, определени като такива с този закон" оттеглихме.
Комисията подкрепи предложението за чл. 20, ал. 1, като след думата "надзор" се добавя думата "само".
Алинея 2 от предложението на вносителите остава.
Предложението на вносителите по ал. 3 отпада.
Постъпило е предложение и на народния представител Благой Димитров - в § 4 се отменя текстът на чл. 20, ал. 3.
Комисията подкрепя предложението, тъй като то е идентично с това, което направихме като вносители.
Предложение на народния представител Иван Иванов: в § 4, в текста на чл. 20, ал. 3 думите " радио- и телевизионни програми" да се заменят с думите "дейността на радио- и телевизионни оператори".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов: в § 4, чл. 20, ал. 1 думата "контролира" се заменя с "осъществява надзор", а в края се добавя: "като се съобразява с интересите на обществото".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
В § 4 нов текст на чл. 20, ал. 2, предложена също от народния представител Иво Атанасов: "Съветът за електронни медии защитава свободата на словото и информацията, независимостта на радио- и телевизионните оператори и интересите на зрителите и слушателите".
Комисията не подкрепя предложението по принцип.
И още едно предложение - в § 4, чл. 20, ал. 3 изразът "контролира само" се заменя с "осъществява надзор само върху".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната подобрена редакция на § 4, който става § 7, а именно:
"(7) В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:
"Чл. 20. (1) Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лицензии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и чрез упражняването на надзор само върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазване на този закон."
Така сме го записали, но ако ми позволите ще направя една редакционна поправка: "за спазването на Закона за радио и телевизия", за да не се счита, че този закон означава Закона за изменение и допълнение.
Любомир Пантелеев (КБ, от място): В момента, в който го гласуваме, ще остане само Законът за радио и телевизия.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Добре, оттеглям редакционната поправка. Остава "за спазване на този закон".

Алинея 2 - така, както е предложена на първо гласуване:
"(2) При осъществяването на своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори."
Това е предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля ви, дами и господа народни представители, за становището ви по § 4.
Заповядайте, господин Димитров.
Благой Димитров (ОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, моето предложение е във връзка с отпадането на ал. 3 на чл. 20 и не във връзка с думичката "само" или без "само", слава Богу, комисията подкрепи предложението ми, а мотивите ми са доста по-сериозни. Така, както е записано: "Съветът за електронни медии упражнява надзор" - забележете - "върху радио- и телевизионни програми", това означава цензура. Не може регулаторният орган да упражнява контрол върху програми. Не е възможно. Просто този текст няма да издържи в Конституционния съд. Това е противоконституционен текст. Регулаторът не може да осъществява надзор върху програми.
Това е моят мотив, който беше приет от комисията. Просто аз съм длъжен да кажа истинския мотив. Не е някаква редакционна поправка, а много съществен елемент в цялостната регулаторна функция. Не може този регулаторен орган да осъществява надзор върху програми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Димитров.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Атанасов, да обосновете предложенията си.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Искам да мотивирам предложенията си, особено второто.
Уважаеми дами и господа народни представители, какво се променя с предложените поправки в действащия чл. 20 на Закона за радиото и телевизията? Сега този член задължава НСРТ да упражнява три вида защити: първо, защита на свободата на словото; второ, защита на независимостта на радио- и телевизионните оператори и, трето, защита на интересите на зрителите и слушателите. Всички тези три защити при съобразяване с интересите на обществото.
Какво остава от действащия чл. 20 след предложените промени? Защитата на свободата на словото остава. Защитата на независимостта на радио- и телевизионните оператори, като задължение на СЕМ, остава. Но къде отива защитата на интересите на зрителите и слушателите? Може ли някой да каже защо мнозинството изхвърля, като задължение на СЕМ, защитата на интересите на зрителите и слушателите? Нали в края на краищата цялата тази радио- и телевизионна дейност се прави именно за зрителите и слушателите, а не за домашните видео- и аудиотеки? Защо се отказвате да защитавате интересите на зрителите и слушателите? Какво става с Негово Величество зрителя и Негово Величество слушателя? Или вече в България други величества нямат право на съществуване?
Аз ще ви кажа какво става? Изхвърляте защитата на интересите на зрителите и слушателите, за да може няколко параграфа по-нататък, може би следващият, да запишете текст, според който членове на СЕМ могат да бъдат само лица, работили в радиото и в телевизията, и във Факултета по журналистика. Ето как се формира един професионален орган, който няма да защитава интересите на потребителя на радио- и телевизионната продукция. Ако има някакво друго обяснение на това да отпадне защитата на интересите на зрителите и слушателите, аз съм готов да го чуя, да дискутираме и да търсим начин тази защита да остане. Но тя се премахва само за да може да се реализира новата формула за конституиране на СЕМ, в която обществото, зрителят, слушателят да не бъдат представени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Атанасов.
Заповядайте, госпожо Милотинова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Реплика, госпожо председател.
Господин Атанасов, в текстовете ясно е записано, че в своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото. Обществото се представлява от зрители и слушатели. Защо правите политически въпрос от един пределно ясен текст? Залагате текст, с който създаваме тавтология. Естествено, че обществото се състои от зрители и слушатели. И този наш текст няма никаква, най-малкото пък политическа обвързаност, със следващия текст, който Вие споменахте, а именно за изискванията за членство в регулаторния орган. Простете, но не може хора, които въобще не са запознати с радио и телевизия, да регулират радио- и телевизионната дейност. Но това е въпрос на друг дебат, който ще стане само след няколко текста. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за дуплика, господин Атанасов.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Милотинова! Обществото не се състои само от зрители и слушатели. Обществото има и други членове. И не е тавтология веднъж да се използва изразът общество, а след това да се използва изразът зрители и слушатели, както не беше тавтология по предишния параграф да се запознава аудиторията с официалната позиция на държавата и вие отхвърлихте това - да няма възможност аудиторията да научи каква е позицията на другите, участвали във формирането именно на тази официална позиция.
Така че няма идентичност между тези две понятия. И предишният парламент, когато е гласувал текста, неслучайно е предвидил съобразяване с интересите на обществото, вие тук го пишете "ръководейки се", или като се ръководи от интересите на обществото", но, и защитавайки интересите на зрителите и слушателите.
Така че аз не чух някакъв аргумент, освен семантичен, освен това, че било тавтология, защо отпада защитата на интересите на зрителите и на слушателите. Трябва да призная, че дори и да е тавтология, дори и така да е, аз сто пъти съм склонен да има тавтология, но да се защитят интересите на зрителите и слушателите, отколкото в името на някакъв граматически пуризъм да отпадне защитата върху интереса на потребителя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Атанасов.
Заповядайте за изказване, господин Павлов.
Иван Павлов (НДСВ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Преди малко ние гласувахме експлицитно текст, в който се казва, че СЕМ упражнява надзор само в случаите на този закон. Ако прочетем чл. 10 от настоящия, от действащия закон, то там са изброени абсолютно всички, има доста пълен списък на общопризнатите интереси на зрителите и слушателите. Оттам нататък, когато се говори за интереси на зрители и слушатели, те могат да бъдат много разнородни, много на брой и т.н. На СЕМ не може да бъде вменено, примерно, давам един конкретен пример, да отговаря, всъщност да взима отношение по писма на зрители и слушатели по конкретни поводи. Това не би следвало да е работа на СЕМ, ако тези интереси на съответните зрители и слушатели наистина не са посочени в чл. 10 от сега действащия закон. Ако искате, мога да ги прочета, те са доста на брой. И с това всъщност е гарантирано запазването на интересите на зрителите и слушателите не само, а и на цялото общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Павлов.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Пантелеев.
Любомир Пантелеев (КБ): Уважаема госпожо председател, аз не виждам какво толкова правим като записваме формулировката, че Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото. Това няма никаква възможност да се установи. Или ако има, посочете начина, по който той може да установи в действителност в момента по даден радио-телевизионен казус интересите на обществото. Това е един твърде общ текст, който приляга на конституция или на някаква прокламация, но в случая не върши никаква работа и де факто не дава никакви ограничения, на базата на които Съветът за електронни медии да може да разсъждава върху конкретен казус.
И обратното, това което СДС гласува в миналия парламент в тази алинея, е действително най-демократичният текст, защото той не задрасква индивидуални права на гражданите.
Нека все пак да дадем възможност за преценка на Националния съвет за радио и телевизия на мнението и становището на кои зрители, слушатели или категории от тях да е готов да реагира. В противен случай излиза, както е записано почти дословно, че Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото единствено, когато защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори. След като дадохме такива огромни пълномощия на СЕМ, нека да му дадем възможност и да разсъждава върху интересите на конкретните зрители и слушатели. Повтарям пак, че това са индивидуални права на гражданите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Пантелеев.
Други желаещи да вземат отношение има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 4.
Най-напред подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Иван Павлов, Милена Милотинова и Константин Пенчев, както е представено в доклада и подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 157 народни представители: за 123, против 20, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Трябва да ви призная в момента, че съм искрено затруднена в това как да премина към гласуване на по-нататъшните предложения, както са направени в доклада. Затова обявявам 10 минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Заседанието продължава.
Следващото предложение, направено по § 4 от проектозакона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, е предложението на господин Благой Димитров. Няма да го подлагам на гласуване по простата причина, че с гласуването на предходното предложение, направено от народните представители Павлов, Милотинова и Пенчев, то имплицитно се съдържа в гласуваното предложение. Предполагам, нямате нищо против, господин Димитров? Добре.
Следващото предложение е на народния представител Иван Иванов. Неговото предложение е за редакционна промяна в ал. 3 на чл. 20. Него също няма да подлагам на гласуване по простата причина, че с гласуването на предходното предложение ние гласувахме отпадане на ал. 3.
Следващото предложение е на господин Иво Атанасов. Първото му предложение е в чл. 20, ал. 1 думата "контролира" да се замени с: "осъществява надзор".
Със сходно съдържание е гласуваният от нас текст по предложението на Милотинова, Павлов и Пенчев и в този смисъл, господин Атанасов, тази част от предложения от Вас текст няма да подлагам на гласуване. Ще настоявате ли обаче в края на изречението това, което Вие предлагате: "като се съобразяват с интересите на обществото", тъй като то не се съдържа в предложения ни текст, да го подложа ли на гласуване или не?
Иво Атанасов (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Атанасов, за оттеглянето на предложението.
Следващото предложение на господин Атанасов обаче е принципно. То е за ново съдържание на чл. 20, ал. 2. Господин Иво Атанасов предлага нов текст: "Съветът за електронни медии защитава свободата на словото и информацията, независимостта на радио- и телевизионните оператори и интересите на зрителите и слушателите".
Предложението не е подкрепено от комисията, но аз го подлагам на гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов.
Гласували 174 народни представители: за 49, против 120, въздържали се 5.
Предложението за редакция на чл. 20, ал. 2, направено от Иво Атанасов не се приема.
Следващото предложение, което е направено също от него, е в чл. 20, ал. 3 определени думи да се заменят с други. Това предложение също се обезсмисля...
Иво Атанасов (КБ, от място): Оттеглям го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря. Господин Атанасов оттегля предложението си, няма да го подлагам на гласуване.
Ще подложа на гласуване редакцията на чл. 1 така, както е направена от комисията, защото тя е най-прецизната. Това е редакцията на ал. 1 на чл. 20, предложена от комисията. Тя припокрива първото гласувано предложение, но за прецизност и за протокола моля, госпожо Милотинова, прочетете още веднъж редакцията на целия чл. 20 с ал. 1 и ал. 2.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА МИЛОТИНОВА: Комисията предложи следната подобрена редакция на § 4, който става § 7:
"§ 7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:
"Чл. 20. (1) Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лицензии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и чрез упражняването на надзор само върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазване на този закон.
(2) При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от интересите на обществото като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Милотинова!
Подлагам на гласуване чл. 20, ал. 1 и 2 така, както бяха прочетени от госпожа Милотинова.
Моля, гласувайте!
Гласували 174 народни представители: за 149, против 9, въздържали се 16.
Параграф 4, който става § 7, е приет.
Заповядайте, господин Дончев.
Владимир Дончев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тъй като времето ни е ограничено, аз предлагам да не продължаваме със следващия текст, който изисква по-задълбочено разискване. Моля да прекратим обсъжданията на законопроекта на днешното пленарно заседание, като ще използвам възможността да направя и едно процедурно предложение от името на Комисията по бюджет и финанси.
На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за писмени предложения и допълнения в приетите на първо четене законопроект за счетоводството и законопроект за независимия финансов одит да бъде удължен с 5 дни като мотивите за това са, че това решение се налага от големия интерес към законите и многобройните мнения и становища, които са постъпили в съответната комисия и които е необходимо да бъдат обсъдени и систематизирани. В този смисъл аз моля да приключа нашето заседание като гласуваме това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Дончев срокът за предложения да бъде удължен с 5 дни. Моля, гласувайте! (Шум и реплики в залата.) Предишното му предложение няма да го подлагам на гласуване по простата причина, че времето изтича, предстои да направя съобщения, така или иначе аз трябва да прекратя пленарното заседание. Мое право е да взема това решение.
Гласуваме предложението, направено от господин Дончев, срокът за предложенията по двата закона да бъде удължен с 5 дни.
Моля, гласувайте!
Гласували 176 народни представители: за 172, против 2, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
Преминавам към съобщенията:
Комисията по транспорт и телекомуникации отменя насроченото редовно заседание за днес, 17 октомври, за 18 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 126.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 18 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по правни въпроси ще има заседание на 18 октомври в зала 356 от 14,30 ч.
Комисията по енергетика ще проведе на 17 октомври, сряда, от 16,00 ч. в зала 248 редовно заседание.
Комисията по европейска интеграция ще проведе на 17 октомври, сряда, от 15,00 ч. в зала 134 свое редовно заседание.
Комисията по икономическата политика ще заседава на 17 октомври от 14,30 ч. в зала "Изток".
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 17 октомври от 15,00 ч. в зала 232.
Комисията по вътрешната сигурност и обществения ред ще проведе на 18 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 232 свое заседание.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председател:
Камелия Касабова

Секретари:
Светослав Спасов

Весела Лечева