Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-11-01

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова. 
Секретари: Силвия Нейчева и Весела Лечева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Откривам заседанието.
Искам да ви поздравя с Празника на народните будители. Нека се постараем да бъдем достойни техни следовници!
Съгласно чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили две предложения за точки в дневния ред, които ние сме длъжни да включим в програмата на Народното събрание и да разгледаме по същество. Едната точка е по предложение на Коалиция за България, а другата е по предложение на Обединени демократични сили.
Коалиция за България включва като точка в дневния ред законопроект за кредитиране на студентите и докторантите.
Обединените демократични сили включват проекторешение за попълване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие".
Уважаеми госпожи и господа! Давам възможност на вносителя на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите да представи законопроекта, който да обсъждаме по същество.
Господин Корнезов, заповядайте.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря, господин председателю!
Уважаеми господа народни представители! Днес на вашето внимание е законопроектът за кредитиране на студентите и докторантите с вносител Георги Първанов и група народни представители. Искам да вярвам в мъдростта на народните представители и да видим този проблем от гледна точка не на финикийските знаци, а от гледна точка на интересите на студентите. Защото всички ние сме били студенти, нашите деца са студенти, преподаваме на студенти. За съжаление Комисията по образованието и науката в нарушение на чл. 65, ал. 2 от нашия правилник не намери време да разгледа този законопроект и да се произнесе по него. Не бих искал да коментирам и становищата на Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката. Вероятно те ще бъдат коментирани в хода на дебата. Но нашият основен закон, нашата Конституция изисква, цитирам, "държавата да насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способните ученици и студенти, като създава условия за професионалното обучение и преквалификация" - чл. 53, ал. 6. Това конституционно изискване трябва да намери своята реализация и в текущото законодателство, а не да бъде един практически мъртъв принцип, провъзгласен в Конституцията.
През последните години немалко способни български младежи и девойки не могат да продължат образованието си във висшите училища или са принудени да прекъснат обучението си поради финансови затруднения. И аз имам отлични студенти, които поради това, че родителите им не работят, са принудени да прекъснат своето обучение. Недопустимо е в една социална държава, така както е прогласена в основния ни закон, да не може един български гражданин, който има необходимите способности и желание, да усъвършенства образованието си поради това, че няма финансови средства.
Предлаганият законопроект за кредитиране на студентите и докторантите е в унисон с конституционния принцип на чл. 53. Неговата цел е провеждане на една държавна политика за подпомагане на студентите и докторантите. Предлага се държавата да инвестира, повтарям, да инвестира в тази степен на нашето образование. Това е най-перспективната инвестиция. Да инвестираш в образованието значи да инвестираш в бъдещето.
Законопроектът предоставя право да получават кредити всички студенти и докторанти, български граждани, които са показали през периода на обучението едно добро усвояване на преподавания материал. Трябва студентите да имат успех минимум 4,00. Предвижда се студентите и докторантите, които са сираци и инвалиди, също да имат право на кредитиране за срока на обучението независимо от техния успех. Кредитите могат да бъдат ползвани за заплащане на таксите за обучение и за осигуряване на издръжката на студентите. За студентите предлагаме това да бъде в размер на девет минимални работни заплати, толкова, колкото е обучението за една календарна година, и на докторантите - 24 минимални работни заплати.
За функционирането на това кредитиране се създава специален фонд, чиито приходи се набират основно от държавния бюджет, както и месечни вноски в размер на 5 на сто от приходите на Фонд "Професионална квалификация и безработица".
В управителния съвет на фонда предлагаме да се включи министърът на образованието и науката, независимо че той дава отрицателна оценка на този законопроект, без да предлага абсолютно нищо насреща, представители на Министерството на финансите, на Министерството на труда и социалната политика, на студентите, председателят на Съвета на ректорите и председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация. Устройството и дейността на фонда се уреждат с правилник.
Когато общият размер на кредита, който се отпуска, е до 3 хил. лв., се иска обезпечение само от трима поръчители, а ако е над тази сума, се иска и допълнително обезпечаване. Изплащането на кредита се осъществява с месечни вноски и завършва в срок до шест месеца след отпадане на основанието за неговото получаване. Образно казано, след като студентът приключи обучението си във висшето училище и се дипломира.
За да се стимулират студентите и докторантите, получили кредити, да разширяват и задълбочават познанията си в науката, се предвиждат преференции при връщане на получения кредит. Фондът опрощава напълно дължимите суми по кредита за заплащане на такси за обучение за съответната учебна година, ако студентът е показал отличен успех. Също така са предвидени кредити, с които се осигурява издръжка на студенти или докторанти в разглежданата област, разбира се, в по-малък размер. Законът има и социална насоченост, като се предвижда опрощаване на получените кредити за студенти-инвалиди, както и за студентки, родили по време на своето следване.
Законопроектът развива не само конституционните принципи и идеи за задачите на държавата в областта на висшето образование, но и идеите, залегнали в Закона за висшето образование. Той е и в синхрон, повтарям, в синхрон с европейското законодателство, тъкмо в обратна насока за това, което ни се предлага от двете министерства.
Вносителите на законопроекта, дами и господа, си дават сметка, че предлаганият закон трябва да бъде финансово обезпечен. Основният приходоизточник е държавният бюджет. Механизмът, който предлагаме, предвижда частично възстановяване на средства за фонда, което обаче ще стане след 4-5 години от неговото функциониране. Така се поставя въпросът възможно ли е при сегашното финансово състояние на държавата да се определят такива средства за висшето ни образование.
Нашето разбиране е, че това е финансово възможно и необходимо както за държавата, така и за обществото.
Нашите проучвания показват, че за функциониране на тази система, за предлаганата сума е необходимо да бъдат отделени, разбира се от бюджета, в първия етап на развитието на закона и финансирането, не повече от 10 до 15 млн. лв., която обаче е инвестиция към образованието и ще се върне многократно. Всеки от нас е длъжен, дами и господа, да допринесе за повишаване на научното познание на българските младежи и девойки и да създаде условия те да полагат своя труд и знания в родината си, тук, където са се родили, тук, където са техните родители.
Зная какво ще чуя в дебата: няма пари. И тук ще чуете неверни сметки. Все пак Народното събрание провежда политика, а не прави дребни сметки, когато става дума за нашата младеж, за нашите студенти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Уважаеми госпожи и господа, заместник-председателят на Коалиция за България представи законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите.
За процедура има думата господин Близнаков.
Веселин Близнаков (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На всички е известно, че Национално движение "Симеон Втори" в своята предизборна програма е отделило специално внимание на кредитирането на студентите. Този въпрос е изключително важен в днешните условия от гледна точка обръщане сериозно внимание на младите хора в страната, които искат да повишават своята квалификация.
Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите подготвят законопроект за кредитиране на студентите, още повече, че има отпуснат заем от Световната банка именно с такова предназначение. До момента обаче ние нямаме становище на водещата комисия по този законопроект, което създава прецедент за разглеждане в пленарната зала.
Затова аз правя процедурно предложение да се отложи разискването на този внесен законопроект сега, в пленарната зала, до получаване на становище от водещата комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Близнаков.
Има думата господин Корнезов за обратно мнение.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю, и моля да не подлагате на гласуване направеното процедурно предложение.
Член 40, ал. 7 ясно и категорично казва, че когато една парламентарна група се е възползвала от това си право да включи като точка от дневния ред, а ние сме направили това, Народното събрание, цитирам: "Народното събрание е длъжно да разгледа по същество направеното предложение." Ние нямаме право да отлагаме или с някаква друга процедурна хватка да не се произнесем по същество на законопроекта, който сме внесли.
Повече от 10 години нашите студенти чакат този закон и все уж отнякъде някой ще го напише. Ами, да са го написали досега. Отхвърлете го, ако имате мъжество, или приемете този законопроект и между първо и второ четене с общи усилия, включително с усилията на Министерството на образованието и науката, нека сътворим един закон, полезен за нашите младежи. Защо се страхувате да го приемете, защото е внесен от опозицията ли? Мисля, че вие ще израснете в собствените си очи, ако приемете този законопроект, но не можете да го отложите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Има направено процедурно предложение и съответно против това процедурно предложение, като по същество господин Корнезов засяга въпроса дали изобщо е възможно да има такова процедурно предложение - за отлагане, след като ал. 7 на чл. 40 казва, че Народното събрание е длъжно да разгледа законопроекта по същество, внесен по точка от дневния ред.
Струва ми се, че внесената точка, разбира се, ще бъде гледана по същество, но въпросът е дали днешният ден е задължително да бъде денят, в който законопроектът трябва да бъде гледан по същество, след като има процедурно предложение, обосновано на това, че има отрицателно становище на Министерството на финансите, отрицателно становище на Министерството на образованието и науката и няма доклад на водеща комисия.
Като се има предвид още и задължението, което ние като народни представители имаме, когато внасяме законопроекти, да представим финансовото обезпечение на един законопроект и без това ние не бихме могли да гледаме по същество законопроекта, струва ми се, че аз имам право да подложа на гласуване процедурното предложение за отлагане, не друго, а за отлагане на разискванията на внесения законопроект за кредитирането на студентите и докторантите.
Ето защо подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Близнаков.
Моля, гласувайте!
Гласували 155 народни представители: за 138, против 16, въздържал се 1.
Предложението се приема.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Благовест Сендов.
Благовест Сендов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз гласувах "не" за отлагане на този законопроект, защото това, което направихте, е започване на същата тактика, каквато имахме на предишното Народно събрание и предишното мнозинство, и предишното правителство, което знаете как завърши.
Нищо не пречи законопроектът да бъде разгледан по същество, да се каже кое се приема, кое не се приема, кое е добро, кое - лошо и това, което се дискутира тук, в пленарната зала, да се вземе предвид за второ четене или законопроектът да се отхвърли. Но в един следващ законопроект да се вземе предвид това, което е казано тук. Това просто е смачкване на опозицията, което не прилича на една парламентарна група, която иска да въведе нов стил на работа в Народното събрание.
Аз съм разочарован от тази ви постъпка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Сендов.
За процедура има думата господин Соколов.
Йордан Соколов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз призовавам най-после да се научи Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да се прилага в тази зала, включително и от Вас, уважаеми господин председател.
Съгласно нашия правилник, и аз се учудвам, че господин Благовест Сендов не знае това, отрицателен вот може да има само при гласуване по същество по законопроект. Отрицателен вот по процедура в никой досегашен правилник и в сега действащия правилник няма.
Така че Вие неправилно дадохте възможност на народен представител да обяснява своя отрицателен вот по един процедурен въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Соколов.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ".
Искам да припомня, че с решение от 26 октомври т.г. на нашето Народно събрание се увеличава броя на членовете на Временната анкетна комисия от 8 на 9 народни представители. Избрани са 8 народни представители и остана да се попълни съставът с още един. Има предложение това да бъде Борислав Димитров Китов.
Проекторешението гласи:
"Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Васил Калинов към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме, прието на 12 октомври 2001 г., и решение за увеличаване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие", прието на 26 октомври 2001 г.,
Р Е Ш И:
Избира Борислав Димитров Китов за член на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие"."
По това проекторешение има ли някакви съображения? Не виждам.
Моля, гласувайте проекта за решение за избор на Борислав Димитров Китов за член на Временната анкетна комисия.
Гласували 171 народни представители: за 164, против 3, въздържали се 4.
Господин Китов е избран за член на Временната анкетна комисия.
По този начин съставът на комисията е попълнен и тя ще може да започне ефективно своята дейност.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.
Искам да припомня, че вчера ние стигнахме до чл. 23 включително. Продължаваме с глава четвърта - "Инвентаризация" и чл. 24 според номерацията на вносителя на законопроекта.
Господин Искров, моля да продължим процедурата по второто четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам в пленарна зала да бъде допуснат проф. д-р Стоян Дурин, като член на работната група, работил по законопроекта за счетоводството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля, гласувайте в залата да бъде допуснат господин Стоян Дурин.
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Глава четвърта - Инвентаризация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта - "Инвентаризация".
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Заглавието се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 24. Активите, собственият капитал и пасивите се инвентаризират в следните срокове:
1. дълготрайните материални и нематериални активи - най-малко веднъж на две години;
2. материалните запаси - най-малко веднъж в годината;
3. останалите активи, пасивите и собственият капитал - преди съставянето на годишния финансов отчет."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24, който става чл. 21, като думите "собственият капитал" се заличават навсякъде в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По текста на чл. 24?
Заповядайте, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря Ви, господин председател! По текста на чл. 24 искам да припомня още веднъж това, което вчера гласувахте. Този член 24 става чл. 21 и в него в т. 1, а после в административнонаказателните нарушения ще видите, че който не е извършил инвентаризация на дълготрайните материални и нематериални активи най-малко веднъж на две години, ще бъде санкциониран по така предложения текст в рамките на няколко хиляди лева. Именно затова и вчера, когато дискутирахме въпроса, когато ви предложих да гласуваме текст, който да има някаква граница какво са това дълготрайни активи, го съобразих именно с този текст на чл. 24.
Затова продължавам да мисля, че някъде по-нататък в този закон трябва да заложим текст, който да разрешава на ръководството на предприятието да слага някаква граница за тези дълготрайни материални активи. Защото това означава, че всеки човек, който е работил с данъчна администрация, при цялото уважение и никакво съмнение не съм имал в съвестността на данъчната администрация, и се е сблъсквал с нея, ще види, че има различно тълкуване на отделните текстове от закона и е възможно те да го прилагат. Това означава, че няколко хиляди счетоводители могат да бъдат подложени на ударите именно на този закон и именно на този член, а това са също избиратели, които гласуват за всички нас в тази зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Анастасов.
По разисквания чл. 24 има ли други изказвания?
Господин Искров иска да вземе отношение по въпроса.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Не съм виждал поне до внасянето на този законопроект как може от Закона за счетоводството да се черпят някакви други дивиденти.
Няма, господин Анастасов, и в комисията стана въпрос за казаното от Вас и чл. 24. Наказанията, които предвиждат административнонаказателните разпоредби - глоби и санкции, говорят за чл. 24 за сроковете и процедурата. Те не казват, че ще бъде наказан, ако не бъдат осчетоводени Вашите вчера предлагани химикалки, кламери и т.н.
Така че аз предлагам да гласуваме текста така, както е внесен от комисията, като отпаднат думите "собственият капитал" навсякъде в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Искров.
За дуплика има думата господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Уважаеми господин Искров, уважаеми колеги! Тук пак се проявява неразбиране. Защо не искаме да разберем нещо елементарно? Ако някой е пропуснал да инвентаризира някакви дребни средства, той също подлежи на санкция. Затова става реч, а не става реч затова дали те са инвентаризирани за срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Анастасов.
Има ли други желаещи да вземат отношение по разисквания чл. 24? (Реплика от господин Дурин, която не се разбира.)
Господин Дурин, не знам дали се налага да вземате отношение. Според мен не се налага. Благодаря ви.
Подлагам на гласуване текста на чл. 24 с корекцията от страна на комисията - думите "собствен капитал" да се заличат. Очевидно е защо. Тъй като активите и пасивите всъщност формират собствения капитал.
Моля, гласувайте предложения текст с корекцията.
Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
Член 24 се приема.
Продължете, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Благодаря Ви, господин председател.
"Чл. 25. (1) Инвентаризациите се извършват по ред, определен от органите на управление на предприятието, с цел достоверното представяне на активите, на собствения капитал и на пасивите в годишния финансов отчет.
(2) Инвентаризации се извършват и по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон."
Постъпило е едно предложение от народния представител Георги Анастасов със следния текст:
В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "инвентаризациите се извършват" се добавя "от комисия".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Инвентаризациите се извършват и по писмено искане на органите на съдебната власт и други органи, когато това е предвидено в закон, както и при смяна на материалноотговорни лица във връзка с предаването и приемането на предприятията."
Комисията подкрепя предложението на господин Анастасов по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2, като предлага окончателен текст на чл. 25, който става чл. 22 със следния текст:
"Чл. 22. (1) Инвентаризациите се извършват от комисия по ред, определен от органите на управление на предприятието, с цел достоверното представяне на активите, на собствения капитал и на пасивите в годишния финансов отчет.
(2) Инвентаризации се извършват и по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Искров.
По текста на чл. 25 някой желае ли да се изкаже?
Господин Анастасов, заповядайте.
Георги Анастасов (КБ): Аз ще говоря само по ал. 2. След като е приета от комисията, няма защо да се връщам на ал. 1.
В ал. 2 за по-голяма прецизност в текста съм предложил да бъде писмено искането и то е нормално. Не може по телефона да ти нареждат да правиш инвентаризация.
Що се касае до втората част, в момента правителството ще извърши приватизация и предполагам, че ще бъде приключена в рамките на мандата. Така се допуска.
Много често при приватизацията на предприятията оценките на активите, които се правят и се записват наличните активи, т.е., основните средства, се правят само по документи. Не се прави инвентаризация. Много са случаите и аз съм убеден, че ще се сблъскате - говоря за управляващото мнозинство - именно с такива факти. Когато се приватизира едно предприятие на книга, водят се, да кажем, пет камиона, а налични са три. И когато собственикът го закупи, започва оспорване по сделката за приватизацията. Но тук не говорим за такива малки предприятия, говорим за големи предприятия.
Затова, когато фактически става тази приватизация и се сменя собственикът на предприятието, е необходимо да бъде направена предварително такава инвентаризация. Именно това е презумпцията на предложения от мен текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Колеги, имате думата по дискутирания текст на чл. 25.
Заповядайте, госпожо Чипева.
Снежина Чипева (НДСВ): За да бъдем в хармония с току-що приетия пореден текст, трябва да отпаднат думите "на собствения капитал" и да остане само: "с цел достоверно представяне на активите и пасивите на годишния финансов отчет".
Правя предложение текстът да бъде гласуван с отпадане на думите "на собствения капитал".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре. Благодаря Ви. Този текст вече беше гласуван. В момента ние разискваме чл. 25 във връзка с чл. 24.
Ще помоля господин Искров да вземе отношение.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Благодаря Ви, госпожо Чипева и господин Миков, за редакцията, която предлагате. Грешката е в изписването.
Чета отново ал. 1 така, както беше предложена от госпожа Чипева:
"(1) Инвентаризациите се извършват от комисия по ред, определен от органите на управление на предприятието, с цел достоверното представяне на активите и на пасивите в годишния финансов отчет."
Алинея 2 вече прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Искров.
Има ли други желаещи за изказване по текста? Не виждам.
Първо, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов за различна редакция на ал. 2 или изменение на ал. 2. Това е текстът, който не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Анастасов по ал. 2 на чл. 25.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 33, против 101, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Сега ще предложа на вашето внимание чл. 25, който става чл. 22 в окончателния вариант с корекцията, посочена от госпожа Снежина Чипева и приета от господин Иван Искров - за отпадане на собствения капитал. Съвсем естествено е, за да бъдем последователни в словоупотребата, подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 25 с новата номерация - чл. 22.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
Преминаваме към глава пета, раздел I.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: “Глава пета - Годишни финансови отчети”, “Раздел I - Съдържание на годишните финансови отчети”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Моля ви, по заглавието на глава пета и раздел I.
Понеже не виждам желаещи, моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 26 са постъпили две предложения.
От народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Валентин Церовски и Димитър Стефанов:
В чл. 26, ал. 3 накрая да се добави: “издание на Комитета по Международни счетоводни стандарти със седалище Лондон, Великобритания.”
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение и от народния представител Георги Пирински със следния текст:
“В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 става ал. 5 и се изменя така:
“(5) Бюджетните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на счетоводни стандарти за публичния сектор, утвърдени от министъра на финансите и публикувани в “Държавен вестник”. Те се разработват въз основа на утвърдените от Международната федерация на счетоводителите Международни счетоводни стандарти за публичния сектор.
2. Създава се нова ал. 4:
“(4) Средните и малките предприятия могат да не прилагат Международните счетоводни стандарти. В тези случаи те прилагат утвърдени от Министерския съвет счетоводни стандарти, които са опростен вариант на Международните счетоводни стандарти.”
3. Създава се нова ал. 6:
“(6) При необходимост Министерският съвет утвърждава и национални счетоводни стандарти за отчетни обекти, за които няма регламент в Международните счетоводни стандарти.”
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 3, като предлага окончателен текст на чл. 26, който става чл. 23:
“Чл. 23. (1) Предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди левове.
(2) Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.
(3) Предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на база Международните счетоводни стандарти, утвърдени от Борда по Международни счетоводни стандарти, издание на Комитета по Международни счетоводни стандарти със седалище Лондон - Великобритания.
(4) Бюджетните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на счетоводни стандарти за публичния сектор, утвърдени от министъра на финансите и публикувани в “Държавен вестник”. Те се разработват въз основа на утвърдените от Международната федерация на счетоводителите Международни счетоводни стандарти за публичния сектор.
(5) При необходимост Министерският съвет утвърждава и национални счетоводни стандарти за отчетни обекти, за които няма регламент в Международните счетоводни стандарти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Искров.
Преди да ви дам думата бих искал да обърна внимание на ал. 4 от окончателния текст, където се казва: “публикувани в “Държавен вестник”. Чисто редакционно по-коректното е “обнародвани в “Държавен вестник”. Става дума за ал. 4 - вместо “публикувани”, “обнародвани”. Това е чисто редакционно техническа поправка.
И си позволявам да заостря вниманието ви, смущаващо за мен е в един нормативен акт да се посочи издание на каквото и да било. Тези Международни счетоводни стандарти, утвърдени от Борда на Международните счетоводни стандарти, чудесно, но защо трябва да се казва, макар и подкрепено от комисията, издание на еди-кой си комитет, със седалище еди-къде си? Това нещо не отива на нормативен текст. Поставям го на вашето внимание.
Имате думата по предложения текст.
Господин Пирински, заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Това е може би сърцевината на закона - съдържанието на годишните финансови отчети, и си заслужава да се отдели достатъчно внимание на този текст.
Аз само бих искал да обоснова т. 2 от предложението, което съм внесъл, засягащо средните и малките предприятия.
Възражението, което и в комисията беше направено и при първото четене беше формулирано, е, че Международните счетоводни стандарти трябва да се прилагат в пълен обем от всички фирми, от всички предприятия, с цел да не се създават двусмислия, неясноти и що се отнася до евентуални чуждестранни инвестиции и други по-дългосрочни договори, които биха се сключвали с български предприятия, за да бъдем максимално отворени и максимално разбираеми за чуждестранните партньори. И това е валиден аргумент, аз го приемам.
Въпросът обаче е, че много от предприятията, особено малките, а като говорим за малки, трябва да съзнаваме, че говорим и за еднолични търговци, за предприятия и фирми с много притеснени в момента, много ограничени възможности. А и понятието “средни”, което, разбира се, може да се доуточнява, също включва редица фирми, които са с ограничени финансови и управленски ресурси. Те ще бъдат сериозно затруднени да приложат в пълния обем Международните счетоводни стандарти от самото начало - и като организация на счетоводството, и като разход, ако щете, ако търсят външна експертна финансова услуга.
Причината и сега да повдигна този въпрос в пленарна зала още веднъж е с помощта на всички народни представители, които имат по-конкретен поглед върху тази проблематика, да преценим дали не следва, макар и за един преходен период, да има такава норма. Бих обърнал внимание, че не става дума за създаването на някакви други национални счетоводни стандарти, а на опростен вариант на действащите и възприеманите от нас Международни счетоводни стандарти, така че разминаване при тях едва ли може да се счита, че ще възникне.
И само като допълнителен аргумент: проблемът за прилагането на тези стандарти от всички фирми е проблем, който не стои само за България и даже не толкова за нас все още. Това е въпрос, който се дискутира в продължение на години и по който се работи интензивно в редица международни организации, включително организации като УНКТАТ, Конференцията по търговия и развитие на Обединените нации. Има създадени работни групи, имат си своите препоръки и така нататък.
Предлагам, господин председателю, да дадете възможност и на други народни представители, които биха желали да вземат отношение, а може би и господин Искров отново да даде своята, а, разбира се, и на комисията преценка, но да не отхвърляме с лека ръка такъв текст, защото струва ми се, че той е наложителен, не само необходим, за да има период на адаптиране, за да могат предприятията да имат пред себе си едни по-понятни за тях, опростени варианти на Международните счетоводни стандарти, което е в интерес и на възприемането на самите Международни счетоводни стандарти по-спокойно от фирмите в България. А не това да се превърне в едно доста непосилно бреме и предизвикателство за тях, което да създаде, ако щете, и отрицателно настроение и нагласа във фирмите по приложението на тези стандарти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Господин Жотев, заповядайте.
Петър Жотев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да взема отношение по два въпроса във връзка с разглежданата част от закона.
Подкрепям безусловно въвеждането на международните счетоводни стандарти в стопанската ни практика. Но в случая ще кажа - по принцип - защото ме смущава текста, в който се казва, че задължителният документ, който трябва да използват предприятията, това е документът, издаден, най-общо казано, от Института на експерт-счетоводителите в Лондон. Няма как това да стане и той да упражни непосредствено правно действие в България. Това е едно, по принцип.
Второ, този документ е на английски език. Не е приемливо в България да действа документ, който е на английски език. Навремето господин Хърсев въвеждаше такива термини от английски език. Английски език се изписваше в наредбите на Българска народна банка. Ние сме независима държава с език, който трябва да уважаваме. И от практическа гледна точка не е добре да приемаме този текст. Съжалявам, че чак сега ми прави впечатление това, защото този текст трябва да бъде преведен от заклети преводачи, това според мен трябва да бъде грижа на Министерството на финансите, защото в противен случай много предприятия ще могат да злоупотребяват. Един или друг текст, една или друга терминология, която е специфична, може да бъде превеждана по различен начин, ако няма единен документ, приет и утвърден от Министерството на финансите или по друг начин, който ние счетем за необходимо. Това е първото ми съображение и аз моля да бъде взето предвид.
И второ, не зная дали съм разбрал правилно, но чух, че малките и средните предприятия са освободени от прилагането на този закон, от прилагането на този текст.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Пирински го предложи.
Петър Жотев: Аз не мога да подкрепя това, защото когато в България се приложи дефиниция какво е малко и средно предприятие, в България над 99 на сто от всички дружества, регистрирани по Търговския закон, са малки или средни предприятия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Жотев.
Господин Дурмишев, заповядайте.
Асен Дурмишев (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз не съм специалист в тази област, но подкрепям изложението, което направи проф. Герджиков. И предлагам чл. 23, ал. 3: "Предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на международните счетоводни стандарти.".
И в Допълнителните разпоредби да се включи след чл. 14: "Международните счетоводни стандарти са утвърдените от Борда по международни счетоводни стандарти издания на Комитета по международни счетоводни стандарти със седалище Лондон, Великобритания". Така се извежда този текст, който е вътре в закона и който посочва определена институция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Дурмишев.
Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа! Аз ще направя сигурно едно доста революционно - атрактивно предложение - да отпадне ал. 3! Аз също споделям, че България трябва да приеме международните счетоводни стандарти. Абсолютно съм съгласен. Това като че ли е безспорно в тази зала.
Въпросът е как да стане това. Единият начин е като запишем това на 10 места в закона, което може да създаде много сериозни проблеми поне по няколко линии, ако директно се прилагат на английски език, заклет преводач ли ще ги превежда или кой? Има един познат в правото способ и това е способът Министерският съвет чрез свое постановление, както досега приемаше Националните счетоводни стандарти, ако не ме лъже познанието, той да бъде органът, който да има грижата дали чрез Министерство на външните работи, или чрез специалисти от Министерство на финансите да постигне едно ниво на превод, което да е достатъчно съответно на онова, което се емитира от Лондон, от борда на Лондон, от борда на Портсмут, от борда на Манчестър, няма значение и това вече да действа.
И трябва да имаме разбирането, че присъединяването към Европа и т.нар. процес на проксимация става така, като превръщаме материя, която е правна по съществото си, господин Искров, нищо че става дума за счетоводни стандарти, защото това са някакви правила за поведение, без да навлизам в това, защото може би има и други мнения, като част от нашето право. И това ще става с постановления на Министерския съвет. И тогава отпадат всякакви спорове за превода, веднъж, за тълкуването при превода. Защото аз си представям, ако се приеме предложението, което сте направили с уважаемия господин Церовски, как ще се намерят 3-4 знаещи английски език счетоводители за един термин. Един ще го превежда по един начин, друг - по друг начин. Аз мисля, че това не бива да се допуска. Нека Министерският съвет да си има грижата да си следи този процес за прилагане на международните счетоводни стандарти и това ще става чрез постановленията, с които те ще влизат постепенно. Или пък да приеме целия стълб, защото има и други актове, по които ние сме страни, ратифицирали сме ги, но те и до момента не са преведени в България. Например, Споразумението от Маракеш. То не е част от нашето право, въпреки че е ратифицирано от Народното събрание, но не е преведено и не е издадено в "Държавен вестник". И "Държавен вестник", ако тези международни счетоводни стандарти са много дебели, ще издава нещо като митническата тарифа, както го прави всяка година, в официално издание на "Държавен вестник". Аз не знам колко е дебелината на тези международни счетоводни стандарти, ако вие знаете, кажете. Щом е толкова, "Държавен вестник" ще има добрината да ги издаде, хората, на които им трябва, да си го купят и ще го четат на български. И ще има една еднообразност в прилагането.
Иначе аз лично никога няма да подкрепя ние да прилагаме международни счетоводни стандарти, борда в Лондон, на английски език, като знаем какво значение имат те за данъчното облагане! Ще станат такива неща, които просто трябва да ги предвидим и да ги предотвратим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Миков.
Други желаещи да вземат отношение по спорния текст?
Господин Искров иска да внесе разяснения.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Ако не мога да обясня всичко, тогава ще помоля господин професора да стане, за да спестим време.
Господин Пирински, многократно беше разискван този въпрос, позволявам си да напомня, в Комисията по бюджет и финанси. Аз благодарих и в комисията, и сега, ако трябва да го чуят вашите избиратели. Благодаря на господин Пирински и на господин Анастасов, че напомниха за този въпрос. Само че искам да кажа, че този въпрос, за който говорехте - за облекчаване на малките предприятия, вече беше решен. И уважаемите колеги могат да го видят, цитирам, в членовете 29, ал. 6, 30, ал. 5, 34, ал. 3 и 4, до които още не сме стигнали. Но малките предприятия бяха изключително облекчени.
Или прилагаме международните счетоводни стандарти, уважаеми колеги, или не ги прилагаме. Не можем да поддържаме два органа, които да издават, два органа, които да тълкуват, и т.н. Просто връщаме дискусията пак от началото такава, каквато беше в Комисията по бюджет и финанси.
Тук благодаря и за подкрепата, която беше оказана от господин Жотев като човек, който работи от много години по тези проблеми.
И тук отиваме отново до големия въпрос за ал. 3. Разбирам опасенията, изказани и от господин Жотев, и от господин Миков, и от господин Дурмишев. Само че, колеги, ако падне ал. 3, аз трябва да си седна обратно на мястото, тъй като трябва да отпадне Законът за счетоводството.Смисълът на този Закон за счетоводството, който в момента гледате, е именно този чл. 26, който става чл. 23, и именно тази алинея. Този закон това казва: въвеждаме Международните счетоводни стандарти от 2005 г., а за банки и други общественозначими със своята информация дружества - от 2003 г. Това казва този закон. Другите неща, уважаеми колеги, са пълнежи, които ги има и в стандартите. Направихме петдесет и няколко члена закон - пак се връщам на този въпрос - именно за да бъде преходът по-безболезнен.
По въпроса за езика. Да, притесненията на господин Миков и на всички изказали се тук са основателни. Но езикът ще бъде български, господин Миков. Никъде в ал. 3 не пише "на английски език". Има договореност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители e пълноправен член на този борд, за който става въпрос, пълноправен член на организацията ИФАК и вече са постигнати договорености да има официален оторизиран превод, изготвен не в Министерство на финансите, а в Лондон, тъй като, както виждате, цялата тази материя отива към една саморегулираща се общност, изключая най-сложната система, а именно бюджетната система, която остава и съгласно този закон на регулация от министъра на финансите.
Поради тази причина, уважаеми колеги, предлагаме в чл. 23 единствената поправка да бъде направената редакция от уважаемия господин Герджиков - вместо "публикуване" да се чете "обнародване". Това са изключително важни въпроси. Много време дълбахме в комисията по чл. 23 и не можем с лека ръка тук да дискутираме отново и да изменяме. Мисля, че се решават всички тези въпроси, които вълнуват и господин Миков, и които - още веднъж благодаря на господин Пирински и на господин Анастасов, обръщайки внимание в комисията - вълнуват малките предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Реплика от господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Имам въпрос към господин Искров. Господин Искров, все пак става въпрос за една частна организация - това сдружение на експерт-счетоводителите. Питам аз тези публикувани от него международни счетоводни стандарти имат ли силата на нормативен акт или я нямат? Дайте ми отговор на този въпрос. Защото вижте какво стана вчера при спора по чл. 19: "Като разходи се отчитат начислените провизии, когато това е предвидено в нормативен акт". Значи нормативен акт. Тези счетоводни стандарти, ще бъдат ли те нормативен акт, след като се преведени от тази частна структура, или не са?
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Нали затова правим този закон.
Михаил Миков: По силата на този закон, според мен няма да станат нормативен акт. Ще си бъдат превод от член-съдружник на лондонския борд на някакви лондонски актове. Няма да станат нормативен акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Миков.
Въпросът, който повдигна господин Миков, е изключително важен. Аз също смятах да го повдигна.
Господин Пирински, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Тогава за какво говорим въобще, господин председател?
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин Искров, не става дума за представяне пред избирателите, а за успешното приложение на чл. 23, защото аз съм съгласен с Вас, че това е сърцевината на закона. И тук не би трябвало да проявяваме прибързаност, да не говоря за нервност. Защото става дума за Закон за счетоводството, а по-сериозна работа едва ли може да има.
Вие употребихте понятието "саморегулираща се общност", съобщихте, че има намерение преводът да бъде извършен в Лондон и то достатъчно точно, за да се получи без всякакви двусмислия. Но, както знаем с Вас, и в комисията бяхме свидетели на трудния превод на едни или други понятия, на дискусия в момента как точно на български е най-адекватният израз.
Текстът, който аз предложих тук за средните и малки предприятия, освен облекченията, за които Вие говорите, и които е много добре, че комисията е въвела, смятам, че не става дума за заслуга на един или друг депутат, че комисията се е обърнала и видяла тези проблеми, но въпросът, който поставя господин Миков, е, че тези стандарти, които ще прилагат тези предприятия, ще бъдат утвърдени от Министерския съвет. Вие казахте така: "Какво излиза, че от две места ще се утвърждават стандарти? И в такъв случай как ще се прилага чл. 23, ал. 3?" Нека още веднъж да преценим достатъчно отговорно и конкретно не е ли процедурата, която господин Миков предлага, адекватната процедура за приложението на международните стандарти? Един отговорен превод, съгласуван достатъчно точно между международния институт и Министерство на финансите, утвърден като вътрешен нормативен акт от Министерския съвет и едни опростени стандарти, които да бъдат приложими за средните и малки предприятия?
Аз не държа толкова на втората част. Ако се прецени, че в достатъчна степен са отчетени специфичните проблеми на голямото болшинство фирми в България с последващите текстове, не бих настоявал непременно да остане тук този текст. Но това, което говори господин Миков, според мен е единствено възможното. То съответства, доколкото разбирам, и на разбирането на господин Жотев, тъй че, господин председателю, не е място тук за репликиране от гледна точка на риторика, а е достатъчно точна преценка какво ще гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Има думата господин Стоян Дурин от Института за дипломираните експерт-счетоводители.
Заповядайте, господин Дурин.
СТОЯН ДУРИН: Благодаря Ви, господин председател.
Аз искам да направя само едно пояснение. Първо, ние смятаме, че трябва да бъдат приети Международните счетоводни стандарти.
Михаил Миков (КБ, от място): Всички така смятат.
СТОЯН ДУРИН: Второ, имайте предвид, че в Лондон Бордът на Международните счетоводни стандарти издава официално издание не само на английски, но и на други езици. Ние вече сме предложили комисия от 10 души, която започва да работи точно за уточняване и ще има официално издание на български език от Лондон. Така че ще има официално издание.
Разбира се, институтът е получил правата от Борда на директорите и издава едно издание, редактирано от наши специалисти дипломирани експерт-счетоводители. Но ще има официално издание. Така че искам да кажа, че няма да се ползват на английски език, а директно на български език тези неща.
И ако ми разрешите, още веднъж аз смятам, че наистина трябва да се приеме тази постановка за приемането на Международните счетоводни стандарти, тъй като почти всички наши комшии вече го направиха отпреди година-две за приемането на тези стандарти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Дурин.
Заповядайте, господин Манов.
АРСО МАНОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, аз слушах много внимателно моите колеги и ще си позволя да предложа един окончателен текст на чл. 23, ал. 3: "Предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на база Международните счетоводни стандарти, адаптирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители и утвърдени от Министерския съвет." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Заповядайте, господин Искров.


ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин Манов, позволявам си да кажа, че това предложение е абсолютно неприемливо! Тази държава от това страда, че 12 г. винаги нещо побългаряваме. С нещо винаги сме по-различни, с нещо винаги сме по-несъвместими с този свят, към който се стремим.
Ние казахме, че ще въведем Международните счетоводни стандарти неадаптирани, непреработени от Министерски съвет, не - от никой! В това е смисълът на този закон. Неслучайно казах и това не е изсилване, а казах като пример, че ако не се приеме, трябва да си седна!... Това е смисълът на този закон!
Спомнете си, че дискутирахме. Извинете, че още веднъж се връщам към това - дискутирахме дали законът да бъде от 5 члена, да препратим направо към стандартите или да приемем закон от 55 члена.
Има Правен отдел на Народното събрание, господин Миков, който също е гледал законопроекта. Аз не съм юрист, наистина, но поне така се твърди, че след като със закон препращаме към тези стандарти, няма проблем.
Но, пак казвам, че това е сърцевината.
Ние утре, господин председател, не бихме могли да мръднем и членче по Закона за независимия финансов одит. Там говорим с едни категории, които са в значителна степен, уважаеми господин Миков - "морал", "честност" и т.н. И тогава Вие на всяка дума ще ме питате за дефиниция в допълнителните разпоредби...
Михаил Миков (КБ, от място): Да!
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Да, ама не може явно всичко. Щом може нормалният свят да работи по тези дефиниции, очевидно и ние трябва да можем да работим. Това е, което искам да кажа!
Единственото притеснение, което имаха всички и което тук го казахте и Вие, и господин Жотев, и другите, е съответният език. Този въпрос е решен по един изключително добър начин. Мисля, че проф. Дурин обясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Искров.
За реплика, заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Искров, уважаеми дами и господа! Гневът Ви, господин Искров, аз го отдавам на неизкушеността в материята и винаги в съмнението, че опозицията винаги е недобронамерена към идеите на управляващите, въпреки че темата, с която се занимаваме сега, е в 90 процента идея на предишните управляващи, даже да кажем - 95 процента, може би ще бъда по-точен.
Пак ви казвам - никой не е против да се приемат Международните счетоводни стандарти. Постоянно всеки тук, когато не може да намери отговори и аргументи, казва, че ние сме против Международните счетоводни стандарти. Ама, много ясно трябва да разберете, че нито аз, нито някой отляво, нито някой отдясно е против Международните счетоводни стандарти. Това, първо.
Вторият въпрос обаче е, как Международните счетоводни стандарти да станат част от нашето право, защото става въпрос за право и аз ви казвам, и отговор не чух: ще бъдат ли тези издания адаптирани или както и да е от еди какво си - от Лондон преведени, с нормативен акт или няма да бъдат? Ако не бъдат нормативен акт, Ви обяснявам, господин Искров, въпреки че не тази трибуна е мястото за такъв тип обяснения, значи няма да имат всеобща задължителност и тогава ще стане нещо, което аз мисля, че нито Вие, нито проф. Дурин желаете.
Аз много добре разбирам, че някой иска, и то по възможност частна организация, тя да държи контрола върху тези стандарти. Все едно да дадат на Михаил Миков правото да издава Митническата тарифа. Защо не? Отварям си печатница и печатам Митническата тарифа. Само че преди това тя е приета с постановление на Министерския съвет. Така и тук - да адаптират този институт, други институти, трети институт, пети, да имат оторизация от Лондон, да имат единствено правото, а то ще им се даде от Лондон, предполагам, че този въпрос сте го решили, казахте, че има договор, но в крайна сметка тази хартия, книга, документ, както щете, го наречете, трябва да мине и то не да бъде утвърждаван от Министерския съвет, а тя трябва да бъде приета с постановление на Министерския съвет. И от това няма как да избягате. Както и да го въртим, както и да го сучем, няма да стане.
Иначе, другото са приказки за международните стандарти, за Лондон, за Темза, за ланския сняг.
Ако искате, вземете почивка и потърсете правен модус, при който да се избяга от този проблем, който сега се е създал, въпреки че той мен не ме притеснява. Този проблем ще се появи след 2003 - 2005 г. Слава Богу, време има според Преходните разпоредби. Дотогава някой ще го оправи, но разберете, че проблемът е системен и той е поставен тук. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Миков.
Аз също намирам, че въпросът е изключително важен, въпреки че изглежда като че ли подробност, но това е съществен въпрос.
Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Аз повече, господин председател, няма да се изказвам по тази тема. Ако трябва, ще поискаме почивка, за да съгласуваме това с Правния отдел.
Господин Миков, много моля, за сетен път - представители на вашата група говорят за частни интереси. Ако имате нещо предвид, казвайте го точно и ясно! Поне държа по отношение на мен - частни интереси, които да издават Международните счетоводни стандарти? Частните интереси, господин Миков, са на две хиляди организации и членове от цял свят, които членуват в тази организация, а не на Иван Искров или на проф. Дурин! Престанете да правите тези!... (Шумни реплики на Михаил Миков от място..)
Моля Ви се, това излиза от Вашите думи!
Михаил Миков (КБ, от място): Ти каза, че това сдружение е частно! Не е държавно!
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Това сдружение е колегия от професионалисти от цял свят, господин Миков! Това не е сдружение на български експерт-счетоводители и на други счетоводители! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми госпожи и господа, аз искам да дам възможност за известни консултации с оглед на формулирането на текста на ал. 3 на чл. 23, затова давам 30 мин. почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Продължаваме заседанието.
След ползотворната дискусия преди почивката и още по-ползотворната почивка, струва ми се, че стигнахме до точната формулировка на чл. 25.
Уважаеми госпожи и господа! Нека да ви представя, ако позволите, последната редакция на ал. 3 на чл. 23. Тя звучи така:
"(3) Предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на база международните счетоводни стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти, утвърдени от Министерския съвет."
Бих си позволил също да отбележа и в ал. 4 налагаща се промяна, за да бъде синхронизирана с ал. 3. Второто изречение на ал. 4: "Те се разработват въз основа" не "на утвърдените", а "на приетите от Международната федерация...", за да бъдат по един и същи начин синхронизирани двата текста.
Разбира се, с това дискусията не е преустановена, ако има някой желаещ да вземе отношение, преди да пристъпя към гласуване на текстовете.
АРСО МАНОВ (ДПС, от място): Аз оттеглям моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Господин Арсо Манов оттегля своето предложение, което ме облекчава.
Господин Миков - не го виждам. Бих го призовал и той да оттегли своето предложение за отпадането на ал. 3.
Господин Пирински също не го виждам, но аз съм длъжен да подложа на гласуване неговото предложение.
Понеже не виждам други желаещи, затова преминавам към гласуване на текстовете.
Има предложение от народния представител Георги Пирински. Две от предложенията са инкорпорирани в окончателния текст. Остава обаче едно предложение по пункт втори, което аз съм длъжен да подложа на гласуване, тоест, за създаването на нова ал. 4 за средните и малките предприятия.
Георги Пирински (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Оттегляте го. Благодаря Ви.
Господин Пирински оттегля предложението си. С това ме облекчава.
Следващият текст, който искам да предложа на вашето внимание, е ал. 3 така, както прочетох окончателната редакция след съгласуване с председателя на Комисията по бюджет и финанси. Предполагам, че не се налага втори път да я чета.
Моля да гласувате новата редакция на ал. 3 на чл. 23.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 146, против и въздържали се няма.
Благодаря ви.
Подлагам на гласуване следващата ал. 4 така, както се направиха корекциите: вместо "публикувани" - "обнародвани", и вместо "утвърдени" - "приети".
Моля, гласувайте новата редакция на ал. 4 на чл. 23.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване цялостния окончателен текст на чл. 26, който става чл. 23.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Приема се. Благодаря ви.
Господин Искров, заповядайте да продължите нататък.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Благодаря Ви, господин председател.
Благодаря за помощта на всички колеги-юристи по време на извънредната почивка за по-добрата формулировка на чл. 23, ал. 3.
Постъпили са предложения от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов за нови членове 26а и 26б.
"Чл. 26а. Счетоводните отчети нямат за цел пряко да обслужват специфични цели на държавни, регулативни и информационни органи и организации, като данъчна администрация, надзорни органи, инспекции и т.н. Тези органи и организации могат да използват информацията, съдържаща се в счетоводните отчети, като изискват преобразуването й извън счетоводните отчети по определени от тях правила и принципи.
Чл. 26б. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието."
Комисията подкрепя предложението, като предложените нови членове стават съответно чл. 24 и 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, ако позволите, преди да дадете думата за изказвания по тези членове. Може би в самото начало трябваше да кажа, че законопроектът е работен със знанието и предложенията на повече от 25 организации, включително 3 министерства, водещо е Министерството на финансите, и много частни структури, като Съюз на счетоводителите, на одиторите и т.н.
Освен предложенията от Министерството на финансите и Главна данъчна дирекция, впоследствие постъпи тяхно категорично искане да отпадне чл. 26а, тъй като наистина е изцяло хармонизиран с международните счетоводни стандарти, но би създал много проблеми с прилагането му.
Така че - тук виждам и господин Церовски, и други от вносителите - предлагам да оттеглим своето предложение, въпреки че е подкрепено от комисията, по чл. 26а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Следователно, финалното Ви предложение е за оттегляне на чл. 26а.
Остава единствено чл. 26б, който, разбира се, ще стане чл. 24.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Да. И молим да се запише в протокола, че след приемането на членовете следва да бъдат преномерирани всички членове оттук нататък, както и препратките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да. Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми госпожи и господа.
Аз не виждам желаещи да вземат отношение. В такъв случай ще подложа на гласуване подкрепеното предложение, което се поддържа, за новия чл. 26б с това съдържание, което беше представено от господин Искров.
Моля, гласувайте чл. 26б.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Приема се. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 27. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;
5. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период."
По чл. 27 е постъпило предложение от народния представител Георги Анастасов:
"В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. разбираемост - да е разбираема както за неспециалисти, така и от чуждестранни финансисти;"
2. Създава се нова т. 2:
"2. полезност - да е полезна както за потребителите за вземане на икономически решения, така и за контролните органи."
"3. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 се преномерират съответно на 3, 4, 5 и 6."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, който става чл. 26, с уговорката, господин председателю, че ще бъдат преномерирани отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Искров.
Имате думата, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, смисълът тук е по-скоро текстово граматически, защото ако погледнете обяснението за "разбираемост" в текста, там се говори за полезност. А когато съм предложил точката за разбираемост, то това трябва да бъде счетоводната информация, която се съдържа във финансовия отчет, достъпна и за неспециалисти, когато се говори за публични акционерни дружества и аналогични, така и за чуждестранни финансисти. Това е презумпцията, която е заложена в двете предложения за изменения. Като фактически ние запазваме т. 2, като само изменяме името "полезност", защото така е записано - да е полезна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Има ли други желаещи да вземат отношение по текста на чл. 27 и по предложението на народния представител Георги Анастасов? Не виждам.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, както беше представено и обосновано от него.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 18, против 104, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста, подкрепен от комисията, по чл. 27.
Гласували 127 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 4.
Предложението на комисията се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 28 е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов.
Комисията подкрепя предложението.
"Чл. 28. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.
(2) Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря. Някой иска ли думата по чл. 28? Не виждам.
Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 28.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 28 се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 29. (1) Счетоводният баланс включва балансова и задбалансова част и се съставя в двустранна или едностранна форма, определена в счетоводни стандарти.
(2) Балансовата част съдържа систематизирана счетоводна информация по раздели и групи:
1. Активи - в следните раздели:
а) дълготрайни (дългосрочни) активи, групирани като материални, нематериални, финансови, репутация, разходи за бъдещи периоди;
б) краткотрайни (краткосрочни) активи, групирани като материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства и разходи за бъдещи периоди.
2. Собствен капитал - като раздел със следните групи:
а) основен, в това число невнесен капитал;
б) премии от емисия;
в) резерв от последващи оценки на активите и пасивите;
г) целеви резерви;
д) финансов резултат.
3. Пасиви - в следните раздели:
а) дългосрочни пасиви, групирани като дългосрочни задължения, приходи за бъдещи периоди и финансирания;
б) краткосрочни пасиви, групирани като краткосрочни задължения, приходи за бъдещи периоди и финансирания.
(3) Активите и пасивите се подреждат в групите от всеки раздел на счетоводния баланс по степен на същественост.
(4) Компенсации между активи и пасиви не се допускат.
(5) Задбалансовата част съдържа задбалансови активи и задбалансови пасиви.
(6) Малките и средните предприятия, определени със закон, могат да съставят счетоводния баланс само по раздели и групи."
Постъпило е предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов:
"В чл. 29:
1. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Задбалансовата част съдържа условни активи и условни пасиви, признати и оценени съгласно счетоводните стандарти."
2. В ал. 6 думите "и средните" да отпаднат."
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29, като ал. 5 и 6 се изменят така:
"(5) Задбалансовата част съдържа условни активи и условни пасиви, признати и оценени съгласно счетоводните стандарти.
(6) Малките предприятия, определени със закон, могат да съставят счетоводния баланс само по раздели и групи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Искров.
Имате думата по текста на чл. 29. Не виждам желаещи.
Първо подлагам на гласуване подкрепените от комисията предложения от господата Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов за нова редакция на ал. 5 и 6 на чл. 29.
Моля, гласувайте новата редакция на ал. 5 и 6.
Гласували 126 народни представители: за 125, против 1, няма въздържали се.
Приема се.
Сега подлагам на гласуване целия текст на чл. 29.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Член 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 30. (1) Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна или едностранна форма, определена в съответствие със счетоводни стандарти.
(2) Отчетът за приходите и разходите съдържа систематизирана счетоводна информация за:
1. приходи - в следните раздели:
а) приходи от обичайната дейност, групирани като нетни приходи от продажби, приходи от финансирания, финансови приходи;
б) загуба от обичайната дейност;
в) извънредни приходи;
г) счетоводна загуба;
д) загуба.
2. разходи - в следните раздели:
а) разходи за обичайна дейност, групирани като разходи по икономически елементи, суми с корективен характер и финансови разходи;
б) печалба от обичайната дейност;
в) извънредни разходи;
г) счетоводна печалба;
д) разходи за данъци;
е) печалба.
(3) Отчетът за приходите и разходите може да бъде съставен и с класификация на приходите и разходите, систематизирани по функционален признак, както следва:
а) нетни приходи от продажби;
б) себестойност на продажбите;
в) брутна печалба (загуба);
г) други приходи;
д) разходи за продажби;
е) административни разходи;
ж) финансови приходи/разходи;
з) печалба/загуба от обичайната дейност;
и) извънредни приходи/разходи;
й) счетоводна печалба/загуба;
к) разходи за данъци;
л) печалба/загуба.
(4) Компенсации между приходите и разходите не се допускат.
(5) Малките и средните предприятия, определени със закон, могат да съставят отчет за приходите и разходите само по раздели или по функционален признак."
Постъпило е предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов - в чл. 30, ал. 5, думите "и средните" да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30, като ал. 5 се изменя така:
"(5) Малките предприятия, определени със закон, могат да съставят отчет за приходите и разходите само по раздели или по функционален признак."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Имате думата по чл. 30.
Има ли желаещи? Няма.
В такъв случай ще подложа на гласуване първо ал. 5.
Моля, гласувайте за ал. 5, предложена от комисията по предложение на господата Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов.
Гласували 132 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 3.
Приема се.
Моля, гласувайте целия чл. 30.
Гласували 123 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 3.
Приема се.
Заповядайте, господин Искров, да докладвате чл. 31.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, позволете ми да прочета чл. 31 и чл. 32, тъй като по тях не са постъпили предложения.
"Чл. 31. Отчетът за паричните потоци включва паричните потоци при постъпления от и плащания за основната дейност, инвестиционната дейност и финансовата дейност и се съставя в съответствие със счетоводен стандарт."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.
"Чл. 32. Отчетът за собствения капитал включва измененията (увеличенията и намаленията) в собствения капитал в резултат на осъществяваната дейност, преоценките, операциите със собствениците и други, и се съставя в съответствие със счетоводен стандарт."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Има ли желаещ да се изкажат по представените чл. 31 и 32? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте чл. 31.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Член 31 е приет.
Моля, гласувайте чл. 32.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Член 32 е приет.
Заповядайте, господин Искров, по чл. 33.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 33 е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, което е подкрепено от комисията.
Чета окончателния текст на чл. 33:
"Чл. 33. Приложението съдържа информация както за прилаганата счетоводна политика, така и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
По чл. 33 има ли изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте текста на чл. 33, предложен от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 34 е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, което се подкрепя от комисията.
Постъпило е предложение и от народния представител Георги Анастасов - в чл. 34 накрая да се добави ново изречение: "Те могат да прилагат двустранно или едностранно счетоводно записване".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Чета окончателния текст на чл. 34:
"Чл. 34. (1) Съдържанието и формата на счетоводния баланс, на отчета за приходите и разходите, на отчета за паричните потоци и на отчета за собствения капитал на предприятията, осъществяващи специализирани дейности (банки, застрахователи, инвестиционни и осигурителни предприятия), на бюджетните предприятия, на предприятията с нестопанска цел и на предприятията в ликвидация се определят в счетоводни стандарти.
(2) За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква от тях представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.

(3) Финансовият отчет на предприятията, чиито годишен оборот (сума на продажбите) не надхвърля 50 хил. лв. се състои само от отчет за приходите и разходите.
(4) Предприятията по предходната алинея могат да не прилагат способа на двустранно счетоводно записване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
Имам един въпрос към господин Георги Анастасов: Вашето предложение по принцип е прието. Държите ли на Вашата формулировка или сте съгласен с това, което е предложено?
Заповядайте.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители, един закон, когато има ясно, точно записани текстове, е ясен и точен при прилагането му. Ето защо продължавам да твърдя, че, когато има ясно и точно конкретизиране какви са способите на прилагането на счетоводството - двустранно и едностранно, тогава вече и самите данъчни ще имат своите задължения да не тълкуват превратно закона.
Затова съм предложил да бъде записан способът на двустранното и едностранното счетоводство. Да няма тълкуване. В случая веднага ще се породи форма на тълкуване: добре, те не прилагат способа на двустранното счетоводство, а тогава какво предлагат? И пак вкарваме в една неяснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли нещо различно от двустранно и едностранно?
Георги Анастасов: Има. Може да си води сметки - плюс, минус. Всичко вече можеш да правиш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, Вие държите на Вашето предложение.
Георги Анастасов: Минавате в безкрайност. Ако не е двустранно, господин председател, минавате в сферата на безкрайността на прилагането на какъвто и да е способ за записване на всякаква форма. Което пък от друга страна, когато говорим за консолидирания отчет, по-нататък ще се сблъскаме с тези текстове в закона - съжалявам, че го оставих - когато е записано, че имаш едностранно и двустранно, ясно и точно конкретизирано, тогава взимаш от едностранното салдата в материалната книга и ги събираш, да кажем, със салдата по материалните сметки. Ето, за това става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Доколкото разбирам, Вие държите на Вашата формулировка, която всъщност ще бъде формулировката на ал. 4.
Господин Искров, заповядайте да вземете отношение.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, лично аз, след като се консултирах и с проф. Дурин, който е основен член на работния екип, приемам така направената редакция от господин Георги Анастасов, тъй като наистина тя е много по-ясна и би могло да не се стига до превратно тълкуване.
Ако позволите, ще прочета ал. 4 още веднъж, преди да я подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Да, разбира се.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми колеги, ал. 4 на току-що прочетения чл. 34, предлагам да придобие следната редакция:
"(4) Предприятията по предходната алинея могат да прилагат двустранно или едностранно счетоводно записване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви.
По този начин мога да считам, че се присъединявате към направеното предложение от народния представител Георги Анастасов. Аз ще подложа на гласуване целия текст в новата редакция, така както всъщност сега се уточнихме, че трябва да звучи.
Подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 34.
Гласували 122 народни представители: за 117, против 5, въздържали се няма.
Член 34 се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 35 е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, което комисията подкрепя.
Ще прочета окончателния текст на чл. 35, както следва:
"Чл. 35. (1) Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и отчет за управлението, който включва:
1. достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието;
2. важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване;
3. предвижданото развитие на предприятието;
4. дейността в областта на научните изследвания и проучвания;
5. движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
6. друга информация по преценка на предприятието.
(2) Предприятията, които съставят консолидирани финансови отчети, съставят и консолидиран отчет за управлението със съдържание, определено в приложим счетоводен стандарт.
(3) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на всички бюджетни предприятия се консолидират в Министерството на финансите въз основа на представени оборотни ведомости и друга информация от бюджетните предприятия, при условия и по ред, определени от министъра на финансите."
Моля, колеги, обърнете внимание, че направих една корекция в края на ал. 3 - след запетаята думите "по ред и начин, определени от него" се заменят с "при условия и по ред, определени от министъра на финансите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По представения окончателен текст на чл. 35 има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 35 с корекцията в края на ал. 3 - след запетаята думите "по ред и начин, определени от него" се заменят с думите "при условия и по ред, определени от министъра на финансите".
Гласували 123 народни представители: за 122, против 1, въздържали се няма.
Приема се.
Преминаваме към раздел II.
Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров:

"Раздел II
Съставители на годишни финансови отчети

Чл. 36. (1) Годишният финансов отчет се съставя от лице, което е в:
1. трудовоправно или служебно отношение с предприятието като главен счетоводител или на друга икономическа длъжност;
2. облигационно отношение с предприятието.
(2) Годишният финансов отчет може да се съставя и от специализирано счетоводно предприятие или специализирано одиторско предприятие, което е регистрирано по реда на Търговския закон и Закона за независимия финансов одит.
(3) Годишният финансов отчет се подписва:
1. от ръководителя на предприятието, и
2. от физическото лице по ал. 1, което го съставя или отговаря за неговото съставяне, или от физическото лице, което управлява или представлява специализираното счетоводно или одиторско предприятие по ал. 2, съставило отчета.
(4) Върху годишния финансов отчет се поставя печатът на предприятието."
По чл. 36 е постъпило предложение от народния представител Георги Анастасов - в чл. 36, ал. 1 след думите "се съставя от" се добавя "физическо".
Предложението се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36 като ал. 1 се изменя така:
"(1) Годишният финансов отчет се съставя от физическо лице, което е в:
1. трудовоправно или служебно отношение с предприятието като главен счетоводител или на друга икономическа длъжност;
2. облигационно отношение с предприятието."

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По текста на чл. 36? Не виждам желаещи.
Аз бих си позволил да подложа на гласуване целия чл. 36 с възприетото от комисията предложение на народния представител Георги Анастасов в ал. 1, а не поотделно.
Така че, моля, гласувайте целия текст на чл. 36 с приетото от комисията предложение на господин Анастасов.
Гласували 130 народни представители: за 128, против 2, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 37 има постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, а именно в чл. 37, ал. 1, т. 1 след думите "образование и" да се добави "професионален", а в букви "а", "б" и "в" думата "стаж" се заличава.
Комисията подкрепя предложението.
Окончателен текст на чл. 37:
"Чл. 37. (1) Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:
1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен - 2 г.;
б) при бакалавърска степен - 3 г.;
в) при степен "специалист" - 4 г.;
2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.
(2) Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
(3) Министърът на финансите може да определя и допълнителни изисквания към лицата, които съставят годишните финансови отчети на бюджетните предприятия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 37 има ли желаещи? Не виждам.
Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 37.
Гласували 135 народни представители: за 135, против и въздържали се няма.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 38 има предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов изречение второ да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Окончателен текст на чл. 38, както следва:
"Чл. 38. Съставителите на годишните финансови отчети отговарят за организацията на счетоводната дейност в предприятието."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 38 има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 38 по номерацията на вносителя.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров:
"Раздел III
Публичност на годишните финансови отчети

Чл. 39. (1) Предприятията съставят годишен финансов отчет до 1 март на следващата година.
(2) Предприятията, които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други предприятия, съставят консолидиран финансов отчет до 30 юни на следващата година.
(3) Органите на управление на предприятието отговарят за своевременното изготвяне и за съдържанието на годишния финансов отчет."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39 и предлага в ал. 1 думата "съставят" да се замени с "изготвят".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 39? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III "Публичност на годишните финансови отчети" и чл. 39 с корекцията, направена от господин Искров, която е чисто редакционна - думата "съставят" се заменя с "изготвят".
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 40 има предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, което комисията подкрепя по принцип.
Постъпило е и предложение от народния представител Георги Анастасов думата "кооперации" да се заличи, което комисията подкрепя по принцип.
Окончателен текст на чл. 40:
"Чл. 40. (1) На независим финансов одит от дипломирани експерт-счетоводители или от специализирани одиторски предприятия подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година:
1. сума на актива на баланса - 500 хил. лв.;
2. сума на нетния размер на приходите от дейността - 1 млн. лв.;
3. средна численост на персонала - 30 души.
(2) На независим финансов одит от дипломирани експерт-счетоводители или от специализирани одиторски предприятия подлежат годишните финансови отчети на предприятията по ал. 1, които отговарят и на най-малко едно от следните условия:
1. предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети, с изключение на тези, които не превишават критериите по ал. 1;
2. предприятия, осъществяващи дейността си въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други), за които това изискване е регламентирано в нормативен акт;
3. предприятията - акционерни дружества и командитни дружества с акции;
4. предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа."

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 40 някой желае ли думата?
Заповядайте, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Това е въпрос на редакция и до известна степен на понятия. Става дума за изразите "дипломирани експерт-счетоводители" и "специализирани одиторски предприятия".
Въпросът ми е към колегите от Комисията по бюджет и финанси дали е уместно тук да въведем онази редакция, която дискутирахме при Закона за одита, тоест да запишем "регистрирани одитори", с което се заменя "дипломираните експерт-счетоводители" и "специализираните одиторски предприятия", за да унифицираме още сега и тук тестът и навсякъде така да се чете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пирински.
Може би, господин Искров, ще вземете отношение по този въпрос?
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Пирински много навреме прави тази редакция, тъй като със закона-близнак - Закона за независимия финансов одит, който вероятно утре ще гледаме или другата седмица, е дефиниран "регистрирания одитор", който има право да извършва заверки, тъй като съгласно този закон нерегистрираните - тези, които са изкарали курсове, но нямат един стаж, с което вие ще се запознаете, когато четем следващия закон - нямат право. Така че аз подкрепям напълно предложението. Другите вносители, които са тук, също не виждам да са против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Аз също го намирам за съвършено уместно.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Член 40, ал. 1 би звучала по следния начин:
"Чл. 40. (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат предприятията..."
В ал. 2 - по същия начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Надявам се, че успяхте да го отразите в протокола, така че после да няма недоразумение.
По чл. 40 други бележки, становища, съображения? Не виждам.
Затова подлагам на гласуване чл. 40 с тази корекция, направена от господин Пирински, и възприета от колегите.
Моля, гласувайте.
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Член 40 се приема.
Член 41!
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 41. Годишните финансови отчети на бюджетните предприятия не подлежат на независим финансов одит."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря ви.
По чл. 41 някой желае ли думата? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване чл. 41.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Член 41 се приема.
Продължете, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По чл. 42 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински, което комисията подкрепя.
Постъпило е предложение от господин Анастасов, но той го оттегли в хода на дискусиите. То почти съвпада с това на господин Пирински.
Чета окончателния тест на чл. 42 от Закона за счетоводството:
"Чл. 42. (1) Предприятията по чл. ..."
Тук има грешка. Трябва да се чете "по чл. 39".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Тук трябва да се уточни номерът на члена в текста. Става дума за предходния член, нали така? Тук просто трябва да се остави едно празно място и да се обясни, че става дума за предшестващия текст.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: За чл. 38 всъщност става дума, но предлагам все пак да не гласуваме текста със съответния номер на члена, защото можем да сгрешим след преномерацията.
"Чл. 41. (1) Предприятията по чл. 40 публикуват годишния си финансов отчет във вида, в който е заверен, заедно с доклад за заверката, изготвен от регистрирания одитор.
(2) Годишният финансов отчет се публикува в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет, или съгласно изискванията на отделен закон в срок до три месеца след приемането му.
(3) Годишните финансови отчети на предприятията, които подлежат на независим финансов одит, се представят до 30 юни на Българската търговско-промишлена палата."
Уважаеми колеги, има пропусната алинея, която беше гласувана в Комисията по бюджет и финанси. Това е ал. 4:
"(4) За неизпълнение на задължението по ал. 3 предприятието не носи отговорност по реда на глава седма от този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Аз самият имам един въпрос към вносителите и към господин Искров.
В ал. 3 на чл. 41 се посочва, че годишните финансови отчети се представят на Българската търговско-промишлена палата. Кое е накарало да се предпочете Българската търговско-промишлена палата пред Българската стопанска камара или защо не се представят и пред Българската стопанска камара?
Има думата господин Церовски.
Валентин Церовски (НДСВ): Уважаеми господин председател, аз мисля, че въпросът е изключително коректен.
Предлагам "Българската търговско-промишлена палата" да отпадне, а текстът след "30 юни" да продължи с текста "на представителните организации на работодателите, определени по чл. 36 от Кодекса на труда".
Тоест, да се представят не само на Българската търговско-промишлена палата. Това е по-общ текст.
Мотивът е заради годишните статистики, които те наистина успяват да водят и които са публични и помагат много на всички предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Церовски.
По обсъждания текст на чл. 41 някой желае ли думата?
Господин Анастасов, заповядайте.
Георги Анастасов (КБ): Точно това, което тук започна господин Миков, аз ще искам да го формулираме и да оправим този текст - за представянето в Българската търговско-промишлена палата. Това, което предлага господин Церовски, според мен може и да е по-разумно, но да няма задължителен характер. Защото веднага отиваме на административно-наказателните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Има ал. 4, която аз прочетох.
Георги Анастасов: За незадължителност? (Господин Искров показва текста на ал. 4.)
Ако тази алинея, която предлага господин Искров, се приеме... Нека да я видим още веднъж.
"(4) За неизпълнение на задълженията по ал. 3 предприятието не носи отговорност по реда на глава седма от този закон."
Добре. При това положение нямам забележки. Съжалявам, не съм чул това нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Господин Миков, заповядайте да предложите редакция.
Михаил Миков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Искров, господин Церовски! Щом всички сме единодушни, че става въпрос за доброволност на това представяне с цел с тия търговски дружества да се запознаят, когато идват чужденци, това ще публицизира и ще очертае добрия им имидж, като че ли такава е целта на това предложение, нека да запишем в текста: "Могат да представят на Българската търговско-промишлена палата и съответните организации". "Могат", т.е. те самите да искат да си предоставят финансовите отчети там, ако разбирам правилно целта на текста. И да не предлагаме, че не се прилага еди-кой си текст от административнонаказателните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Трябва да отпадне ал. 4. Така ли?
Михаил Миков: Да, да отпадне ал. 4. Не е добре ние да приемаме административнонаказателни разпоредби, а после да изключваме приложението им тук и там. По-добре направо да кажем: "могат да предоставят", да се изброят тези организации, работодатели, търговци и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Така, както беше направено от господин Церовски. Да.
Добре, благодаря Ви.
Други желаещи да вземат отношение? Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз лично приемам тази редакция, която се предложи от господин Церовски, тъй като, да не ви занимавам, но станаха големи спорове в комисията трябва ли само една организация да бъде или трябва да бъдат и двете. Благодаря за така предложения текст. Мисля си обаче, господин Миков, че е по-добре да бъде по-категорично защитено от гледна точка на прилагане на административнонаказателните разпоредби, ако не слагаме думата "може" в ал. 3, а да сложим ал. 4 така, както я предложих. Още повече, че това е гласувано и от Комисията по бюджет и финанси и просто беше технически пропуск при набирането на материала и е пропусната.
Михаил Миков (КБ, от място): В такъв случай оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Добре, благодаря Ви, господин Миков. Облекчавате ме.
В такъв случай подлагам на гласуване първо текста на ал. 3 по направеното от господин Церовски предложение - вместо "Българската търговско-промишлена палата", да бъде записано "представителните организации на работодателите, определени по чл. 36 от Кодекса на труда".
Текстът да бъде така, както е предложен - на мястото на "Българската търговско-промишлена палата" да бъдат "представителните организации на работодателите, определени...".
Те не са ли определени в чл. 36? Аз нямам пред себе си чл. 36, за да мога да кажа как да го формулираме.
Михаил Миков (КБ, от място): Там са дадени критериите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Тогава "определени по реда на чл. 36".
Значи окончателната редакция е: "представителните организации на работодателите, определени по реда на чл. 36 от Кодекса на труда".
И сега подлагам на гласуване ал. 3 с тази изменена редакция.
Моля, гласувайте ал. 3 на чл. 41.
Гласували 137 народни представители: за 131, против 2, въздържали се 4.
Текстът се приема.
И сега бих помолил за редакцията на ал. 4, която е изпусната от писмения текст.
Моля, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "(4) За неизпълнение на задължението по ал. 3 предприятието не носи отговорност по реда на глава седма от този закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Има ли желаещи да се изкажат по ал. 4, така както беше представена от господин Искров? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на ал. 4, представена от господин Искров.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Приема се.
И сега подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 42.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Текстът се приема.
Преминаваме към чл. 43. Това е последният член от глава пета.
Заповядайте, господин Манов.
ДОКЛАДЧИК АРСО МАНОВ: "Чл. 43. Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на предприятието се определят от неговите органи на управление."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: По чл. 43.
Този текст не казва нищо особено и по моему е неясен, ако мога така да си позволя да коментирам. "... се определят от неговите органи на управление". Кои органи на управление? Може би има различни органи на управление?
За мен този текст не е ясен. Може би, бих казал, изпълнителните органи. Или кои? Защото не можем да караме едно общо събрание на акционерно дружество да определя. По моему този текст се нуждае от прецизиране. Едно акционерно дружество може да има общо събрание, управителен съвет и надзорен съвет. От кои?
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Господин председател, ако позволите, аз си мисля, че Търговският закон все пак урежда кой има права по контрол, кой - по избор, кой има изпълнителната власт в дружеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: В такъв случай нека да бъдат изпълнителните органи.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Така че, ако Вие предложите изпълнителните органи, аз мисля, че няма проблем.
Михаил Миков (КБ, от място): Този текст е диспозитивен и няма никаква нужда от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Така даден този текст, просто нищо не казва, за мен. И затова той или трябва да отпадне, или трябва да се каже всъщност за кои органи става дума. Има контролни, надзорни, изпълнителни органи. Някъде има върховен орган, другаде няма.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Ако позволите, господин председателю, уважаеми колеги, нека да ви кажа какво се има предвид от вносителите, а пък тук вече ще разчитам на експертизата на господин Миков или на някой друг от юристите, ако трябва да изменим нещо.
Има се предвид, че има задължителни счетоводни или, както вече ги наричаме - финансови отчети, които са задължителни по закон, да не се връщам към тях, вече ги описахме по съдържание и реквизит. Но това е най-малката част от отчетността в която и да е организация. Давам ви пример с търговска банка. Има десетки и десетки отчети, така наречената Мениджмънт информейшън систем, които са с различни разбивки, съставят се по различни критерии и други. Този текст иска да каже, че наистина законът не третира тези допълнителни съгласно нуждите на управлението отчети. Това е смисълът на чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря ви.
Аз бих си позволил следната редакция накрая: "Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на предприятието се определят от неговия изпълнителен орган".
Така че аз бих ви предложил това изменение.
Подлагам на гласуване направеното предложение финалът да бъде вместо "неговите органи на управление" "неговия изпълнителен орган".
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 136 народни представители: за 128, против 3, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Моля, нека сега да гласуваме изцяло текста на чл. 43.
Гласували 134 народни представители: за 133, против няма, въздържал се 1.
Член 43 се приема.
Преминаваме към глава шеста - "Съхраняване на счетоводната информация".
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Глава шеста - Съхраняване на счетоводната информация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи да се изкажат по наименованието на главата? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на глава шеста.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Наименованието на глава шеста от закона е прието.
Преминаваме към чл. 44.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля ви да обърнете внимание на чл. 44 изрично, тъй като сега ще ви предложа нещо, което не е включено в текста пред вас.
Току-що се консултирах и с господин Георги Анастасов. И ще моля колегите от комисията, ако нещо се сетят по този член, отново да ме коригират. Приехме предложението на данъчната администрация, пред мен е официалното й предложение, т. 3 да изменим, както следва:
"3. документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи."
И в такъв случай документи за финансов одит трябва да се изведат в нова точка - 3а:
"3а. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата."
Чета чл. 44 така, както го предлагам отредактиран.
"Чл. 44. (1) Счетоводната информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за държавния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 г.;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 г.;
3. документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи;
4. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата;
5. всички останали носители - 3 г.
(2) Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител и в архиви, организирани от предприятието с такъв предмет на дейност, при спазване на изискванията по ал. 1.
(3) След записване (пренасяне) на счетоводната информация от хартиен върху магнитен, оптичен или друг технически носител, осигуряващ надеждното й възпроизвеждане, хартиеният носител може да се унищожи."
Комисията подкрепя текста на вносителя с тези поправки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Искров.
Вероятно има предложение за редакция?
Георги Анастасов: Имам само редакционна бележка. В чл. 44, ал. 1, т. 1 вместо "50 г." да запишем "60 г.", защото вече възрастовата граница за пенсиониране е повишена. И като извадим от 65 16 става числото, което е необходимо да се запазят по-дълго време тези ведомости. Заради това предлагам числото "5" да се замени с "6", тоест числото "50 г." да се замени с "60 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Приемаме тази редакционна бележка на господин Анастасов.
Има ли някой против? Няма.
Има ли желаещи да вземат отношение по съдържанието на чл. 44 в трите му алинеи? Няма желаещи.
В такъв случай подлагам на гласуване чл. 44 със съответните редакционни поправки, които направи господин Искров в ал. 1, а именно - извеждане на нова т. 4, и предложението на господин Анастасов - в т. 1 на ал. 1 числото "50 г." да бъде заменено с "60 г.".
Моля, гласувайте. (Неразбираема реплика от място на господин Чонков.)
Моля, в процедура на гласуване сме! Вашето предложение за по-висока възраст ли щеше да бъде, господин Чонков? Шестдесет години е по-доброто решение, защото охранява всички интереси.
Моля, анулирайте гласуването.
Господин Чонков, бихте ли мотивирали своето предложение? Вместо предложението на господин Анастасов за 60 г. Вие имате друго?
Господин Манов, може би Вие имахте някакви други съображения?

Господин Чонков (НДСВ): Дами и господа, както и да приемем, човек започва работа не по-рано от 15, 16, 20 години. Ако сложим и 50 години, ще стане 65. За мен 50 години си е напълно удовлетворителен срок и аз предлагам да си остане, както е предложено от вносителите - 50 години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Чонков.
Господин Анастасов, поддържате ли предложението си или го оттегляте?
Георги Анастасов (КБ, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: В такъв случай трябва да го подложим на отделно гласуване.
Господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Аз разбирам смисъла, който влага в своето предложение господин Анастасов, обаче се опасявам от следното. Тук имаме водещ доцент по приложна статистика, запознат със Закона за архивите. Струва ми се, че 20 на сто, защото от 50 на 60 години са 10 години, десет години увеличаване на срока означава 10 на сто увеличаване на обема на съхранявания архив. Не сме го съгласували това с Държавния архив или поне тук аз не виждам хора, които да изявяват желание като компетентни по този въпрос. Така че предлагам да остане 50 години, господин Анастасов, ако видим, че наистина има необходимост, няма никакъв проблем да го изменим.
Георги Анастасов (КБ, от място): Когато изгорят няколко човека с пенсиите си ли?
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Моля ви тогава да го проверите и ще го внесем с някой от следващите закони.
Предлагам да не се подкрепя предложението на господин Анастасов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Анастасов така или иначе е направил предложението, така че трябва да го подложа на гласуване, след това ще гласуваме целия текст, тъй като предложението не е оттеглено.
Моля, гласувайте предложението на господин Анастасов годините да се увеличат от 50 на 60.
Гласували 132 народни представители: за 10, против 111, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 44 така, както беше предложен от господин Искров, с редакцията в ал. 1 да се добави нова т. 4.
Гласували 130 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 2.
Член 44 е приет.
Имате думата, господин Искров, по чл. 45.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 45. След изтичането на срока за съхранението им, носителите (хартиени или технически) на счетоводна информация, които не подлежат на предаване в Държавния архивен фонд, могат да се унищожават.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 45? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 45.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Член 45 е приет.
Моля, господин Искров, чл. 46.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Чл. 46. Движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им в Държавния архивен фонд се осъществява по ред, определен от ръководителя на предприятието."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 46? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 46 така, както беше прочетен от председателя на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Член 46 е приет.
Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Предложение на комисията за нов чл. 46 със съответната преномерация:
"Чл. 46. (1) При прекратяване на трудовоправното, служебното или облигационното отношение с лицата по чл. 35, ал. 1 счетоводната документация се предава на техните приемници.
(2) Предаването и приемането по ал. 1 се извършва с акт в присъствието на комисия, въз основа на оборотна ведомост, съставена към датата на прекратяване на правоотношението и опис на неосчетоводените първични документи, ако има такива.
(3) При прекратяване на правните отношения с ръководителя на предприятието, същият е длъжен да предаде на своя приемник цялата намираща се при него счетоводна и друга служебна документация на предприятието."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Искров.
Има ли желание да вземат отношение по чл. 46?
Страхувам се, че ал. 1 не звучи съвсем прецизно по простата причина, че когато се прекрати едно облигационно отношение, то се прекратява и приемници по него няма. Този текст е приложим в трудовото и служебното правоотношение.
Госпожо Мингова, дали бихте могли да ни помогнете за ал. 1 на чл. 46: "При прекратяване на трудовоправното, служебното или облигационното отношение с лицата..., счетоводната документация се предава на техните приемници". При прекратяване на облигационно отношение не можем да говорим за приемници, тъй като се погасява въобще облигационната връзка.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Ако позволите, госпожо председателстваща, тук все пак имаме предвид, че по-напред в някои от членовете казахме, че лицата, които водят счетоводството изготвят финансовите отчети, могат да бъдат не само в трудово, но и в облигационно отношение, примерно, малките фирмички ползват счетоводни къщи, защото им е по-евтино. В такъв смисъл.
И аз си позволявам да ви пресъздам кое наложи този член. Това беше по предложение на Съюза на счетоводителите, което беше подкрепено от всички членове на комисията, тъй като знаете, че в момента голяма част от проблемите, които имат особено по-малките фирми, са във връзка с недобросъвестно водене на счетоводство или от външно предприятие, когато собственикът на фирмата е прекратил договора с тази счетоводна къща, някой път при дисциплинарни уволнения на счетоводителя и т.н.
Така че ако няма някакъв друг правен проблем...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, не е толкова фатално.
Подлагам на гласуване чл. 46 с новата му редакция, както беше прочетен от председателя на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Член 46 нов е приет.
Заповядайте, господин Искров, по глава седма.

ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Глава седма - Административнонаказателни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Подлагам на гласуване наименованието на глава седма.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Наименованието на глава седма е прието.
Моля, господин Искров, текста на чл. 47.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Комисията предлага чл. 47 да се измени така:
"Чл. 47. (1) Който не изпълни задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3 хил. лв.".
Уважаеми колеги, обръщам внимание, че думата "или" се заменя с "юридическо лице и едноличен търговец се налага". Това е редакция на колегите от Правния отдел, която ние подкрепяме напълно.
"(2) Когато нарушението е извършено повторно, се налага глоба в размер до 1000 лв. или имуществена санкция в размер до 5000 лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Искров.
Заповядайте, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, не само по чл. 47, но и по следващите членове, касаещи глава седма "Административнонаказателни разпоредби" ще искам стесняване диапазона на глобите и санкциите.
Каква е презумпцията? Колкото е по-голяма една такава диференциация, колкото е по-широко отворена ножицата за минималната и максималната глоба, толкова е по-голяма предпоставката за изкушения на тези органи, които са определени да санкционират за корупция, защото ако ние приемем, примерно, за имуществена санкция от 300 до 3000 лв., тогава какво може да се получи? Тя да бъде от 300 лв., а другите 1000 лв. да бъдат дадени, аз мога само да предполагам, не съм убеден, че е така е направено, но нашата работа е именно в това - да предпазваме превантивно от възможност за корупция.
Затова аз си позволявам да предложа в чл. 47 изменение на глобите - в размер от 100 до 250 лв. или имуществена санкция от 300 до 750 лв.
За повторното нарушение - да си останат текстовете.
Ще взема отношение вече и по следващите членове, когато ги четем, но още веднъж ви моля - помислете специално за това, че създавате възможност в данъчната администрация за корупция и само който не е работил с тази система, той не е наясно за какво става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Анастасов, но Вие имате предложение, което не само намалява разликата между максималния и минималния размер на санкцията, но всъщност много снижава прага на максималната отговорност. Би трябвало да го направите като предложение по съответния ред, защото Вие коренно променяте естеството на санкцията в момента.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Тук ще си позволя да се възползвам от един процедурен трик, за който господин Благой Димитров преди малко ми подсказа, макар и по друг текст. Възможно ли е да отложим гласуването и, примерно, на утрешното заседание да приемем членове 47 и 48, тъй като наистина това беше члена, в който няма никаква политика, но предизвика най-много спорове в комисията? Нека да не умуваме сега дали санкцията да е 750 лв. или 3000 лв. и коя е добрата. Аз ще ви предложа утре текст, който в пленарна зала бихме могли да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: В такъв случай отлагаме гласуването, няма да подлагам текста на гласуване. Не виждам в залата противно на това предложение. Отлагаме за утре разглеждането на чл. 47 и чл. 48.
Продължаваме с чл. 49.
Заповядайте, господин Искров. (Шум и реплики в залата.)
Добре, подлагам на гласуване предложението за отлагане на гласуването по текстовете на чл. 47 и чл. 48.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 122, против 2, въздържали се няма.
Предложението се приема - отлагаме за утре разглеждането на чл. 47 и чл. 48.
Моля, господин Искров, докладвайте чл. 49.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Предложение на комисията за нов чл. 49:
"Чл. 49. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на данъчната администрация или от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Желаещи да вземат отношение по чл. 49 няма.
Подлагам на гласуване чл. 49 така, както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Член 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Допълнителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване наименованието "Допълнителни разпоредби".
Моля, гласувайте!
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Наименованието "Допълнителни разпоредби" е прието.
Моля, господин Искров, запознайте залата с § 1.

ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По § 1, уважаеми колеги, са постъпили две предложения: от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, което комисията подкрепя, и от народния представител Георги Анастасов, което комисията също подкрепя по принцип.
Преминавам към предложението на комисията за окончателен текст на § 1.
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Бюджетни предприятия" са държавните и общински органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма."
2. "Отчетен период" е календарната година (1 януари - 31 декември).
3. "Справедлива цена" е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. Тя е продажна цена, борсова цена или пазарна цена.
4. "Себестойност" е оценката на произведените (създадените) в предприятията активи, в която не се включват административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи."
Госпожо председател, мога ли веднага да направя редакция? В т. 4 да се чете "в предприятието активи".
"5. "Независим финансов одит на годишен финансов отчет" е одитът, определен в Закона за независимия финансов одит.
6. "Свързани лица" са лицата, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземане на финансови решения и решения относно дейността, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
7. "Специализирано счетоводно предприятие" е всяко лице, регистрирано по Търговския закон със седалище в Република България, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на този закон.
8. "Цена на придобиване" е покупната цена плюс всички разходи по привеждане на актива във вид, готов за използване.
9. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
10. "Инвентаризация" е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.
11. "Обичайна дейност" е съвкупност от стопански операции, които се извършват от дадено предприятие в нормалния му ход на функциониране, както и такива, които произтичат или съпътстват регулярно или инцидентно тези операции. Това е дейността, извършвана в рамките на осъществяване на предмета на дейност на предприятието, която е присъща за предприятие с аналогично техническо оборудване и квалификация на персонала и която не произтича от извънредни обстоятелства и събития.
12. "Основна дейност" е съвкупност от стопански операции, от които се генерират основните (значителната част от) приходи на дадено предприятие и не са по своята същност инвестиционна дейност по смисъла на МСС 7. Това е дейността, която заема преимуществено положение в сравнение с всички останали дейности, осъществявани от предприятието.
13. "Място на стопанска дейност" е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 13 от Закона за корпоративното подоходно облагане."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Искров.
Има ли желаещи да вземат отношение по съдържанието на § 1 от Допълнителните разпоредби на закона?
Има предложение за нова т. 14. Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми колеги! Ако си спомняте от вчерашния ден, проф. Герджиков предложи и ние приехме да дефинираме в Допълнителните разпоредби термина "репутация". Позволявам си да прочета като допълнителна т. 14:
"14. "Репутация" е:
а) "Положителна репутация" е превишението на разходите по придобиването над дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви.
б) "Отрицателна репутация" е превишението на дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над разходите по придобиването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Искров.
Заповядайте, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): В т. 7 - за "Специализирано счетоводно предприятие" - това е едно предложение, което направих в комисията за предмета на дейност. За да не се прави нова пререгистрация на сега действащите счетоводни предприятия, които са записали счетоводство на предприятие и т.н. или счетоводно обслужване, предложихме текстът, който го имате, да има и една буквичка "и" - "е включено и организиране на счетоводно отчитане", за да не правят нова пререгистрация. Иначе вие сменяте изведнъж предмета на дейност. Затова предлагам редакционно след "е включено" да се добави съюзът "и". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Анастасов.
Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Приемам, госпожо председател, тази редакция - да се чете "е включено и организиране на счетоводно отчитане".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Приемаме го, господин Анастасов, като редакционна бележка и няма да го подлагам на гласуване.
Други желаещи да вземат отношение няма.
В такъв случай подлагам на гласуване § 1 така, както е предложен от комисията, с редакцията, която господин Искров направи в т. 4, и редакцията, която господин Анастасов направи в т. 7.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 е приет.

ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По § 2 е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов § 2 да стане ал. 4 на нов § 8а, което комисията подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: В случая става въпрос за преномерация.
Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 2. Идеята е този параграф да бъде пренесен на ново систематично място.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "Преходни и заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване наименованието на главата.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "§ 3. Този закон отменя Закона за счетоводството (Обн. ДВ., бр. 4 от 1991 г., изм. и доп., бр. 26 от 1992 г., бр. 55 от 1993 г., бр. 21, 33 и 59 от 1996 г., бр. 52 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г., бр. 57, 81, 83 и 113 от 1999 г. и бр. 1 и 92 от 2000 г.)."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Желаещи да вземат отношение няма.
Моля, гласувайте § 3.
Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Постъпило е предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов за нов § 3а със следния текст:
"§ 3а. Член 39, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр....) се изменя така:
"Чл. 39. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено-полезна дейност, вписани при Централния регистър при Министерството на правосъдието, са длъжни да осигурят извършването на заверка от дипломиран експерт-счетоводител при условията на Закона за счетоводството, ако превишават минимум едно от следните условия:
а/ сума на актива на баланса от предходната година - 500 хил. лв.;
б/ сумата на приходите от дейността и нетния размер на приходите от продажби, както и финансовите приходи за предходната година - 1 млн. лв."
Комисията подкрепя предложението като § 3, а думите "са длъжни да осигурят извършването на заверка от дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "подлежат на независим одит".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Искров.
Има ли желаещи да вземат отношение по § 3а? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 3а, както е предложен от вносителя, с редакцията на комисията.
Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3а е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Предложение на комисията за нов § 4, внесен и настоявано за него изрично от господин Георги Анастасов.
"§ 4. В Закона за кооперациите (Обн. ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 3, т. 3 се изменя така:
"3. определя дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, когато кооперацията превишава минимум два от следните критерии за предходната година:
а/ сума на актива на баланса - 500 хил. лв.;
б/ сума на нетния размер на приходите от дейността - 1 млн. лв.;
в/ средна численост на персонала - 30 души.
2. Член 62 се отменя."
Само бих редактирал така предложеното от комисията във връзка с корекциите, които направихме в по-ранни текстове - "на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие" да се замени с "регистриран одитор".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Добре.
Заповядайте, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Само едно чисто редакционно допълнение по т. 3. Тъй като в досега действащия закон, за да няма спорове и да не се стига до Конституционен съд специално за този закон, тъй като от 1 януари 2001 г. те са длъжни да заверяват от експерт-счетоводителите, вече одитори, но за да няма спорове и за да няма тълкувания на закона, ви предлагам да прибавим нова т. 3, която да гласи по следния начин:
"3. Настоящите изменения влизат в сила от 1 януари 2001 г.".
Те не променят финансовите резултати по никакъв начин нито на държавния бюджет, нито на предприятията. Иначе ще накажем малките предприятия, тоест кооперации, които имат примерно 2000 лв. активи и оборот от 3000 лв., ще ги накажем да правят одит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Анастасов. Само за мое уточнение - тази т. 3 има отношение към целия закон или само към чл. 15, ал.3, т. 3?
Георги Анастасов (КБ): Само за чл. 15, ал. 3, т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Добре, благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение?
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаеми колеги, така както отложихме някои членове от Наказателните разпоредби за утре, нека да отложим и това предложение на господин Анастасов за утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Обявявам 15 минути почивка и в това време ще направим уточнение. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля господин Искров да докладва.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Бяхме стигнали до § 4, който не е гласуван. Господин Анастасов предложи нова т. 3, която да предвиди тези облекчения за кооперациите да влязат от 2001 г. Мисля, че това се подкрепя от всички, но систематичното му място в текста е в § 5 според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Аз също смятам, че систематичното му място е в § 5.
Господин Анастасов, имате думата.
Георги Анастасов (КБ): За да не прегласуваме § 3а с нов текст и § 4, след консултация с Правния отдел ще предложим в § 12, когато стигнем до него, вместо точка след "година" да бъде запетая, и да бъде "с изключение на § 3а и § 4, които влизат в сила от 1 януари 2001 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря ви. Това ще бъде предложение в § 12, така че сега няма да го подлагам на гласуване.
Подлагам на гласуване § 4а така, както е предложен от комисията, с корекцията, която господин Искров направи в т. 3.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Параграф 4 нов е приет.
Има думата господин Анастасов за процедурно предложение.
Георги Анастасов (КБ): Ще предложа процедурно, тъй като съм убеден, че ще приемете § 4 и § 5 да отпаднат, да оставим отворена врата, защото в момента господин Кенаров уточнява едни изисквания за болниците, които са с държавно и общинско участие и до момента подлежат на одит, за да не обременяваме допълнително болниците с такава финансова тежест, която не е малка в годишен аспект, която може да бъде и ще бъде използвана за медикаменти и за други цели на болниците, да запазим едно празно пространство и да преминем, след като отпаднат двата параграфа, директно на § 6. Но да се запази правото да се вмъкне един такъв параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Гласуваме процедурното предложение да пропуснем разглеждането на параграфи 4 и 5 и да преминем към § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По § 6 е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов, което е подкрепено от комисията и предлага § 5 в следната редакция:
"§ 5. Разпоредбите на чл. 23, алинеи 3 и 4 от този закон влизат в сила от 1 януари 2005 г., а за предприятията по чл. 39, ал. 2, точки 2 и 4 - от 1 януари 2003 г. По-ранното прилагане на Международните счетоводни стандарти е допустимо по избор на предприятието от 1 януари 2003 г."
Колеги, ако за някои от вас е трудно да се ориентират в тази препратка, тъй като сменихме номерацията, искам да поясня, че всички банки, пенсионни, застрахователни и други обществено значими дружества, както и емитентите по смисъла на Закона за ценните книжа минават към Международните стандарти от 2003 г., а всички останали - от 2005 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Членовете и параграфите ще добият номерация след окончателното номериране.
Подлагам на гласуване § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
Преминаваме към § 7.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "§ 7. До влизане в сила на Международните счетоводни стандарти се прилагат утвърдените от Министерския съвет национални счетоводни стандарти."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6, като предлага думата "утвърдените" да се замени с "приетите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте § 7.
Гласували 128 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 2.
Параграф 7 е приет.
Преминаваме към отложените за разглеждане параграфи 4 и 5.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По § 4 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински - § 4 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението § 4 да отпадне.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 отпада.
Преминаваме към § 5.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По § 5 с абсолютно същите мотиви е постъпило предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов § 5 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Желаещи да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте предложението § 5 да отпадне.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Параграф 5 отпада.
Господин Кенаров, имате думата.
Пламен Кенаров (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми колеги! В Комисията по бюджет и финанси беше разгледана дейността на лечебните заведения с над 50 процента държавно и общинско участие. Това са болници като "Пирогов", Александровска болница, ИСУЛ - това са големите болници на държавата, в които има независим одит от държавата, от Сметната палата ежегодно, планово. Министерството на финансите провежда всяка година планови ревизии - това е на Държавния финансов контрол, на тия лечебни заведения, търговски дружества. Министерството на здравеопазването ежегодно провежда финансови ревизии като вътрешноведомствени финансови ревизии, тъй като това са болници 100 процента собственост на Министерството на здравеопазването, на държавата. И в същото време от 1 септември те са и търговски дружества.
Поради това предлагаме § 5а със съдържание:
"§ 5а. За лечебни заведения, които са търговски дружества с над 50 процента държавно и/или общинско участие, разпоредбите на чл. 39 от този закон по отношение на независимия финансов одит да се прилагат от 1 януари 2007 г., след приемането на всички европейски стандарти".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кенаров.
Заповядайте, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, ние също предлагаме да се подкрепи това предложение за удължаване на срока до 2007 г., за независимия одит... (Група от народни представители коментира пред трибуната направеното предложение от народния представител Пламен Кенаров.)
Тук около мен е малко шумно, но независимо от всичко аз ще продължа.
Подкрепяме също така с господин Пирински и предишното предложение, което беше направено от него, така че тези средства, които да се икономисат от държавните и общинските болници, вместо да ги дават за независим одит до 2007 г., докато се стабилизира тяхното състояние във връзка с провежданата здравна реформа на болниците. Затова е необходимо да им дадем един ваканционен одитен период и затова предлагаме независимият одит да влезе в сила от 2007 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Анастасов.
Други желаещи да вземат отношение по новия § 5а със съдържанието, предложено от господин Кенаров и подкрепено от господин Анастасов?
Заповядайте, господин Искров.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ми се да предложа този § 5а, който току-що предложи господин Кенаров и бе подкрепен от господин Анастасов, да го отложим за утре, тъй като така или иначе за утре остана да приемем два или три члена, за да приключим със Закона за счетоводството.
Какви са мотивите ми? Аз не искам да се спирам на това доколко правилно предишното Народно събрание, мисля със Закона за лечебните средства, е решило, че всички болници топтан, извинявайте за израза, трябва да бъдат еднолични дружества по Търговския закон. Но така или иначе те са дружества по Търговския закон. И тук казваме, че точно тези предприятия, които са регистрирани по Търговския закон и т.н., - да не се връщам още на чл. 1 или 2 - подлежат на независим финансов одит.
Искам да ви призная, че в Комисията по бюджет и финанси нямаше единно становище, при все, че всички разбират мотивите, от които изхожда доц. Кенаров - тежкото финансово състояние на тези болници.
Предлагам едно компромисно решение, тъй като все пак е отхвърлено от Комисията по бюджет и финанси - днес комисията има редовно заседание и мисля, че никой от членовете няма да се противопостави да включим извънредна т. 1, където да обсъдим този въпрос и утре заедно с чл. 47 и чл. 48, мисля, да разгледаме и този параграф, тъй като има много "за" и "против". Имаше и колега, който предложи лечебните заведения въобще да не се облагат, което пък беше другата крайност. Да не ви въвличам в споровете и дискусията на комисията.
Поради тази причина, уважаема госпожо Касабова, предлагам § 5а, така както е предложен от господин Кенаров, да бъде отложен за утрешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане разглеждането на § 5а със съдържанието, предложено от господин Кенаров.
Гласували 127 народни представители: за 119, против 6, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
Господин Искров, преминаваме към § 6.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Мисля, че параграфи 6 и 7 ги гласувахме и сега сме на § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Извинете, прав сте.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: По § 8 е постъпило предложение от народния представител Георги Пирински - § 8 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински § 8 да отпадне, което е подкрепено от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Параграф 8 отпада.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: Постъпило е предложение от народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов за нов § 8а. Тъй като комисията не подкрепя целия текст, затова ще го прочета.
Предложение да се създаде нов § 8а:
"§ 8а. (1) За периода до пълното прилагане на Международните счетоводни стандарти от 1 януари 2005 г. се създава Национален съвет по счетоводство като консултативен орган към Министерството на финансите, който да подпомага при разработването на нормативните актове по счетоводство.
(2) Националният съвет по счетоводство се състои от 11 члена, от които 6 представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители, 3 - на висшите училища и 2 - на професионалните организации на счетоводителите.
(3) Националният съвет по счетоводство разработва и приема примерен национален сметкоплан, който има препоръчителен характер за предприятията до въвеждането на Международните счетоводни стандарти.
(4) Обучението на счетоводителите по Международните счетоводни стандарти се осъществява по програма, разработена от Националния съвет по счетоводство."
Комисията подкрепя предложението, като предлага ал. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението за нов параграф, който става § 7, със следната редакция:
"§ 7. (1) За периода до пълното прилагане на Международните счетоводни стандарти от 1 януари 2005 г. се продължава дейността на Националния съвет по счетоводство, създаден с § 9 на отменения Закон за счетоводството, като консултативен орган към Министерство на финансите, който подпомага разработването на нормативните актове по счетоводство.
(2) Националният съвет по счетоводство разработва и приема примерен национален сметкоплан, който има препоръчителен характер за предприятията до въвеждането на Международните счетоводни стандарти.
(3) Обучението на счетоводителите по Международните счетоводни стандарти се осъществява по програма, разработена от Националния съвет по счетоводство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Искров.
Господин Искров, поддържате ли предложението си по § 8а като вносител?
Иван Искров (НДСВ): Оттегляме го, тъй като смисълът се съдържа в предложението на комисията, а беше съобразен и с Правния отдел на парламента. Така че оттегляме нашето предложение за нов § 8а и подкрепяме предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
В такъв случай има ли желаещи да се изкажат по § 7, така както е предложен от комисията? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 7.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "§ 9. Министерският съвет осигурява материална база за нормално функциониране на Националния съвет по счетоводство."
Предложение на народните представители Искров, Георгиева, Церовски и Стефанов: параграф 9 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Желаещи да вземат отношение няма.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 9.
Гласували 135 народни представители: за 134, против няма, въздържал се 1.
Параграф 9 отпада.
Госпожо Драганова, заповядайте за процедура.
Весела Драганова (НДСВ): Госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на НДСВ предлагам с един час удължаване работното време - до 15,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 136 народни представители: за 111, против 21, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "§ 10. Висящите административнонаказателни производства се довършват по досегашния ред."
Комисията подкрепя текста на вносителя като § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте § 10.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "§ 11. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителя като § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, гласувайте § 11.
Гласували 121 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 4.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК Иван Искров: "§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г."
Комисията подкрепя текста на вносителя като § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Анастасов има думата по § 12.
Георги Анастасов (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател! Уважаеми народни представители, аз вече споменах този текст, когато говорихме за кооперациите. Позволявам си още веднъж да го припомня, за да бъде пълен текстът на § 12. След точката се добавя запетая и следния текст: "с изключение на § 3а и § 4, които влизат в сила от 1 януари 2001 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря на господин Анастасов.
Моля, гласувайте направеното предложение от господин Анастасов § 12 да бъде редактиран със забележката, която той направи сега.
Гласували 138 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
За съжаление не мога да обявя, че е приет законът, защото останаха два текста за утре.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
По законопроекта е постъпил доклад на Комисията по правни въпроси. Докладът беше раздаден на народните представители преди почивката.
За процедурно предложение думата има госпожа Гроздилова.

Снежана Гроздилова (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Моля на основание чл. 66, ал. 1, изречение второ, да не се спазва 24-часовият срок за разглеждане на законопроекта на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Ще подложа на гласуване това процедурно предложение, което правите.
Моля, гласувайте процедурно предложение, направено от госпожа Гроздилова - да не се спазва 24-часовият срок, предвиден в чл. 66 от правилника, за раздаване на писмения доклад на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 125, против 25, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към разглеждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
Моля председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Мингова да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям ви за второ гласуване доклада на Комисията по правни въпроси относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
Заглавието на закона, прието от комисията, е: "Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Не виждам желаещи да предложат изменение заглавието на закона.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 5.
Заглавието е прието.
Преминаваме към § 1.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: "§ 1. В чл. 7 се създава ал. 4:
"(4) Когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелните звена по ал. 2 и 3, функциите им се изпълняват в рамките на дирекция в общата администрация."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 1 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 1. В чл. 7 се създава ал. 4:
"(4) Когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелните звена по ал. 2 и 3, функциите им се изпълняват от дирекция в общата администрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Желаещи да вземат отношение по § 1 има ли! Няма желаещи.
Подлагам на гласуване подобрената редакция на комисията за § 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 120, против 5, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
Преминаваме към § 1а.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Параграф 1а е по предложение на народния представител Четин Казак:
"§ 1а. Член 9 се отменя."
Предложението беше оттеглено в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Преминаваме към § 1б.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Параграф 1б е предложен от народните представители Марио Тагарински и Веселин Черкезов със следното съдържание:
"§ 1б. В чл. 10, ал. 2 да отпаднат думите "от органа на държавна власт"."
Това предложение също беше оттеглено от вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Преминаваме към § 2.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Чета § 2 на вносителя:
"§ 2. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. Броят и наименованията на главните дирекции и дирекции в общата и специализираната администрация, техните функции и числеността на персонала в тях се определят в устройствения правилник на съответната администрация."
Комисията подкрепи текста на вносителя по § 2, но предлага следната подобрена редакция:
"§ 2. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. Наименованията и броят на главните дирекции и дирекции в общата и специализираната администрация, техните функции и числеността на персонала в тях се определят с устройствения правилник на съответната администрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли желаещи да се изкажат по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 126, против 6, въздържали се 5.
Параграф 2 е приет.
Преминаваме към § 3.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: "§ 3. В чл. 14, ал. 1 думите "е необходима професионална квалификация, която включва" се заменят със "са необходими"."
Беше постъпило предложение от народните представители Тагарински и Черкезов:
В § 3 чл. 14 се изменя така:
"Чл. 14. (1) Общите изисквания за заемане на длъжност в администрацията се определят със закон.
(2) В единния класификатор на длъжностите в администрацията се определят:
1. длъжностите в администрацията;
2. йерархичното подреждане и разпределението на длъжностите според йерархията на съответните държавни органи;
3. необходимата минимална степен на завършено образование, общ и служебен трудов стаж за заемане на определената длъжност.
(3) За длъжностите, определени за заемане от държавни служители, служебният трудов стаж се изразява в изискването за минимален ранг за заемане на длъжността.
(4) В устройствения правилник на съответната администрация могат да се определят и специфични изисквания за заемане на определени длъжности."
Комисията не подкрепи предложението.
Комисията подкрепи текста на вносителя по § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Желаят ли вносителите да аргументират предложението си? Заповядайте.
Веселин Черкезов (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние подкрепяме това предложение, защото предложеният текст на чл. 14 по-изчерпателно отразява връзката между Закона за администрацията и Закона за държавния служител и създава връзка между двата ранга - на държавните служители и служебния стаж. Същевременно определя ролята на единния класификатор на длъжностите в администрацията за дефиниране на изискванията за заемане на длъжности по трудово и по служебно правоотношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Черкезов.
Други желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Тагарински и Черкезов.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 42, против 105, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 3 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Гласували 145 народни представители: за 123, против 18, въздържали се 4.
Параграф 3 е приет.
Преминаваме към § 4.

ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Параграф 4 на вносителя:
"Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) На свободна длъжност, определена за заемане от държавен служител, може да бъде назначено лице, което не притежава изискващия се ранг, за срок до 3 години.
(2) Когато лицето се назначава на свободна ръководна длъжност, то трябва да притежава най-малко трети младши ранг или да има най-малко 6 години трудов и/или служебен стаж.
(3) В случаите по ал. 2 и 3 в заповедта за назначаването на лицето се определя рангът, който вече му е присъден по предишното служебно правоотношение, или му се присъжда ранг съобразно годините трудов и/или служебен стаж, изчислен от пети младши ранг през период от 3 години.
(4) Ако в срока по ал. 1 лицето придобие изискващия се ранг, заемането на длъжността се извършва по общия ред."
В комисията бяха постъпили няколко предложения.
Предложение на народните представители Мингова и Пенчев - § 4 да отпадне.
Предложението беше оттеглено.
Предложение на народния представител Любен Корнезов:
"По § 4: ал. 1 и 3 на чл. 17 да добият следната редакция:
"(1) Когато за свободна длъжност, определена за заемане от държавен служител, не се е явил кандидат, отговарящ на условието за минимален ранг, на нея може да бъде назначено за срок до 3 години лице, което не притежава изискуемия минимален ранг.
(3) В случаите по предходните алинеи в заповедта за назначаването на лицето се определя рангът, който вече му е присъден по предишното служебно правоотношение или му се присъжда ранг съобразно годините трудов и/или служебен стаж, изчислен от пети младши ранг през период от 3 години за всеки следващ по-висок ранг."
Комисията не подкрепи предложението на народния представител Корнезов.
Следващото постъпило предложение по § 4 е на народните представители Тагарински и Черкезов:
"§ 4. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) На свободна длъжност, определена за заемане от държавен служител, за която не се е явил кандидат с изискващия се ранг, може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността, но не притежава необходимия ранг, за срок не по-голям от една година.
(2) В случаите по ал. 1 за назначаване на свободна ръководна длъжност лицето трябва да притежава най-малко трети младши ранг или да има най-малко 6 години трудов и/или служебен стаж.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 в заповедта за назначаването на лицето се определя рангът, който вече му е присъден по предишното служебно правоотношение, или му се присъжда ранг съобразно годините трудов и/или служебен стаж, изчислен от пети младши ранг през период от 3 години.
(4) Ако в срока по ал. 1 лицето придобие изискващия се ранг, заемането на длъжността се извършва по общия ред."
Комисията не подкрепи предложението.
Комисията предложи следната редакция на § 4:
"§ 4. В чл. 17, ал. 1 накрая се добавя: "но не повече от 3 години".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Мингова.
Заповядайте, господин Тагарински, да обосновете направеното от Вас предложение по § 4.
Марио Тагарински (ОДС): Предложението, което сме направили с колегата Черкезов, цели да прецизира досегашния текст на чл. 17, като запази основните принципи, заложени в държавната служба - принципи, които ние сме възприели и които са практика в страните от Европейския съюз като правна норма и като практика. Тоест, това гарантира стабилността на държавната служба и нейния основен принцип - принципът на кариерата. Това визира хипотезата, че ако за една длъжност не се яви кандидат, забележете, който отговаря на изискванията по Закона за заемане на тази длъжност, тогава и само тогава може да бъде назначено друго лице, което не притежава тези качества или съответния ранг, но за срок не по-дълъг от една година, което е напълно нормално. В рамките на тази една година може да бъдат преценени качествата на този човек - дали той може да заеме тази длъжност или да може да му бъде присъден съответният ранг, който е визиран в следващите алинеи, като по този начин от една страна се дава възможност да се отчетат индивидуалните качества на различните хора, но от друга страна, се запазват общите и специфични изисквания, имам предвид образование, ценз, специализация и т.н., и личностните качества на този човек.
Ако се приеме вариантът, който се предлага и който за съжаление прие комисията, то този текст нарушава основните принципи, които в крайна сметка са заложени в държавната служба и, пак казвам, в правните норми в практиката и това, с което ние сме се хармонизирали с Европейския съюз. Аз не знам такава страна в Европейския съюз, в която да има подобна практика - за срок от 3 години да се назначават лица, които нямат необходимите изискуеми от закона качества и съответния образователен ценз, служебен или общ трудов стаж.
Така че това са били нашите мотиви да предложим този текст и аз предлагам на народните представители да се замислят по този въпрос. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Тагарински.
Други желаещи?
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, предложението на комисията, което се стабилизира в мнението си около сегашния текст на чл. 17 с въвеждането все пак на ограничителен 3-годишен срок, визира именно избягване на опасността временно такива длъжности в администрацията да заемат лица, които не притежават необходимия ценз. Защото в понятието "ранг" се съдържа професионалната квалификация, включваща и определено изискуемо образование, докато в сегашния чл. 17 възможността да се избегне изискването за такова образование не стои, визира се само липсата на стаж, което всъщност означава, че не може такова лице на свободна длъжност да бъде назначено, ако няма съответния ранг. Изискванията на сегашния текст са по-високи към заемащите свободна длъжност в администрацията. Точно затова комисията не подкрепи и първоначалното предложение на вносителя.
По отношение на предложението, което беше аргументирано, затова да не се е явил друг кандидат за тази свободна длъжност с изискуемия ранг, в случая с изискуемия стаж, трудно може обективно да се установи и само при процедура на конкурс може да бъде проследено дали има такива лица, които кандидатстват, но пък Законът за държавния служител дори не изисква ръководителят или назначаващият орган да се съобрази с резултата от конкурса.
На трето място, тази материя, така както е предложена и от вносителя, и от другите две предложения, които комисията не подкрепи, е материя, която не следва да бъде уредена в Закона за администрацията, а има своето логично и систематическо място в Закона за държавния служител. Поради това аз ви моля да подкрепите текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Мингова.
Други желаещи? Няма.
В такъв случай подлагам на гласуване първо предложението, направено от господин Корнезов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 13, против 118, въздържали се 8.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте предложението на господата Марио Тагарински и Веселин Черкезов, което беше формулирано в залата от господин Тагарински, но то не е подкрепено от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 35, против 110, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на вносителя, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 146 народни представители: за 29, против 107, въздържали се 10.
Предложението на вносителя не се приема.
Моля, гласувайте редакцията, предложена от комисията, на § 4.
Гласували 151 народни представители: за 130, против 7, въздържали се 14.
Параграф 4 е приет.
Преминаваме към § 5.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: "§ 5. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "заместник-министрите" се поставя запетая и се добавя "председателите и заместник-председателите на държавните агенции, председателите, заместник-председателите и членовете на държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите и заместник-ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Трудовите правоотношения със заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя."
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя.
Предложение беше направено от народния представител Панайот Ляков - § 5 да отпадне.
Комисията не подкрепи предложението.
Предложение на народните представители Мингова и Пенчев - § 5, т. 2 се изменя така:
"2. Алинея 2 на чл. 19а се изменя така:
"(2) Правоотношенията с лицата по ал. 1 могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя. В този случай основанието за освобождаване е преценката на съответния орган за нецелесъобразност от по-нататъшно оставане на служба, като актът следва да се мотивира."
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Любен Корнезов - по § 5 да се създадат нови алинеи 2 и 3 на чл. 19а:
"(2) Заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, както и лицата, които са еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи по чл. 19, ал. 4 трябва да имат висше образование.
(3) Трудовите правоотношения с лицата по ал. 2 могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя."
Комисията не подкрепи предложението на господин Корнезов.
Предложение на народните представители Тагарински и Черкезов - § 5 се изменя така:
"§ 5. В чл. 19а ал. 1 се изменя така:
"(1) Органите по чл. 19, алинеи 2, 3 и 4 и техните заместници имат всички права по служебно правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение."
Комисията не подкрепи предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 5:
"§ 5. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "заместник-министрите" се поставя запетая и се добавя "посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи и техните заместници и членове на колегиални органи".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Правоотношения със заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя. В този случай основанието за освобождаване е преценката на съответния орган за нецелесъобразност от по-нататъшно оставане на служба."
Само едно редакционно уточнение, господин председател. В началото на ал. 2 думата "правоотношения" да се членува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това ще се направи дори без да е необходимо да се обсъжда.
По § 5, уважаеми госпожи и господа?
Заповядайте, господин Тагарински. Вие имате предложение с народния представител Веселин Черкезов.
Марио Тагарински (ОДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, предложението в ал. 1, което правя с колегата Черкезов, има за цел да синхронизира този текст с текста от чл. 118 от Закона за държавния служител, в който е казано: "За служебен стаж се признава и времето, през което не е съществувало служебно правоотношение в следните случаи:", като са изредени 7 такива случая. По-специално имам предвид т. 5, в която е казано: "Лицето е било президент или вицепрезидент на Република България, народен представител, конституционен съдия, председател и член на Сметната палата, главен прокурор, председател на Върховния административен, на Върховния касационен съд, министър-председател, заместник министър-председател, министър, областен управител" и т.н. Тоест органите на държавна власт, които са визирани в Конституцията и които безспорно изпълняват държавна служба по смисъла на Конституцията, и това, че са получили мандат, а не са назначени по служебно или трудово правоотношение. Тоест те ползват тези права, които ползват и лицата, назначени по трудово правоотношение.
Не съм съгласен с формулировката в предложението на комисията за така наречените "еднолични органи", защото според мен това не е точно формулировка от правна гледна точка и противоречи на това, което е записано в Конституцията, която визира органите на държавна власт, които са ясно изредени в Конституцията. Така че трябва да се прави разлика между орган на власт и тези, които подпомагат дейността на този орган на власт при изпълнение на неговите компетенции. Това беше смисълът на нашето предложение, което сме направили по ал. 1, и то е в пълно съответствие, пак казвам, с чл. 108 от Закона за държавния служител. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Тагарински.
Преди да дам думата на госпожа Мингова искам да помоля квесторите да поканят депутатите, които са в кулоарите, тъй като в залата има по-малко от необходимия брой депутати, за да можем да гласуваме текстовете от закона.
Междувременно, бихме могли да продължим обсъждането на § 5. Имате думата, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, господа народни представители! Аз споделям текста, който е предложила комисията, но предлагам по-добра редакция, за да се изрази съдържанието, което се намира в ал. 2. Ще я прочета така, както я предлагам: "Правоотношенията със заместник-министрите, областните управители, заместник-областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи, могат да бъдат прекратени от органа, който ги назначава, съответно определя по негова преценка и без предизвестие".
Справката с текста показва, че е излишно второто изречение, което съдържа повече думи. Всъщност идеята на това изречение изглежда е била да се гарантира стабилност на тези актове и да не може да се подлагат на съдебна преценка мотивите за целесъобразността от по-нататъшното заемане на служба, а те следват от извършената промяна, приета вече на първо четене. Смятам, че това трябва да бъде споделено. Съдържа се и основанието, съдържа се и процедурата, че не е необходимо предизвестие при издаването на такива актове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Госпожа Мингова.
ДОКЛАДЧИК Анелия Мингова: Уважаеми колеги, най-напред бих искала да взема отношение по въпроса какъв е смисълът на предложението в § 5 на законопроекта изобщо. Основната идея на предложенията на самия вносител е да бъде ясно отразено, че тези органи на изпълнителна власт, а лицата по чл. 19а, ал. 2, визиращи лицата по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, в самия закон са обозначени като органи на власт.
Следователно няма никакво съмнение и това не е противоконституционно, разбира се, че те имат това качество. Те могат да бъдат еднолични, могат да бъдат колегиални, но те са органи на власт. Персоналният субстрат на тези органи на власт не може да имат статута на държавен служител. Това е абсолютно несъвместимо с характера на администрацията и на лицата, които работят в нея, още повече на служебно правоотношение. Затова основната идея на вносителя е да бъде обяснено и обявено по законодателен ред, че тези лица нямат статута на държавен служител, а те се намират в един специфичен род правоотношения, което повече ги родее с трудовите, каквито имат и другите органи на власт, каквито са народните представители, какъвто е министър-председателят и така нататък.
От друга гледна точка, в предложението на господин Тагарински и господин Черкезов, което те обосноваха и от трибуната, още по-несъвместимо е приравняването на този статут на тези лица именно със статута на държавните служители по едно служебно правоотношение. Ако идеята е на тях да им се признае служебен стаж, то това би могло да бъде направено отново на систематичното му място в Закона за държавния служител тогава, когато този закон бъде предложен за изменение и допълнение, което вече се готви.
Относно предложението на господин Янаки Стоилов, което той направи, аз му благодаря за това уточняващо предложение. Мисля, че то се съдържа в това, което ние с господин Пенчев сме направили и което комисията е формулирала с известни особености. Дори е по-коректно като събира в едно изречение смисъла на текста. Мисля, че това е достатъчно, поради което аз бих предложила на уважаемите народни представители да гласуват предложението, коригирано така, както беше направено от господин Стоилов за текста на ал. 2 на чл. 19а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на госпожа Мингова.
Господин Тагарински, заповядайте. Вие вероятно имате реплика.
Марио Тагарински (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Мингова! Явно не сте разбрали какво точно се има предвид в това предложение. Не става въпрос за приравняване на статут. Става въпрос за уреждане на правата на тези лица, които изпълняват специфична държавна служба, което е безспорно и е заложено в Конституцията, и времето, през което те изпълняват тази служба -това касае всички наши колеги - да им се признава за служебен трудов стаж. Значи не става въпрос за никакъв статут и за приравняване на статут. Става въпрос, от една страна, за права, които имат държавните служители, които имат статут на държавен служител по смисъла на Закона за държавния служител. И понеже е безспорно, аз не мисля някой да оспори това, че всички ние тук и всички тези лица, които по силата на волята на избирателите или волята на парламента са получили и са органи на държавна власт по смисъла на Конституцията, изпълняват безспорно отговорна държавна служба, но с друга специфика. За това става дума - не за статут, а за права и за стаж, който да бъде уреден по съответния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Тагарински.
Имате думата по текста на § 5.
Заповядайте, госпожо Гигова.
Мария Гигова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с предложението на Любен Корнезов по § 5 - да се създадат нови алинеи 2 и 3 на чл. 19а, аз предлагам това предложение да се отложи за следващото заседание, защото смятам, че има резон. Вероятно и господин Корнезов ще има да добави нещо по това предложение. Мисля, че широкото дебатиране в пресата и в медиите на този въпрос ни кара да обмислим текста по-добре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Гигова.
Господин Пенчев, заповядайте.
Константин Пенчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Както имах възможност да подчертая и при приемането на законопроекта на първо четене, разпоредбата на чл. 19а в настоящия й вид, сега действащата разпоредба урежда и дава дефиниция на правоотношенията на определен кръг органи на власт, като казва, че тези правоотношения съдържат правата по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат и са несъвместими с тяхното правно положение. Целта на вносителя не е да променя идеята на чл. 19а. Целта на вносителя е да разшири кръга на тези лица с лицата по чл. 19, ал. 4, защото това са органи на власт и не могат да бъдат държавни служители, което подчерта и госпожа Мингова. Само за това става дума. А правата на президента и на народните представители по чл. 118 от Закона за държавния служител се запазват. Не виждам защо да ги преповтаряме тук. Не им е мястото в този закон.
Искам да се спра вече и на процедурното предложение, което направи госпожа Гигова. Аз съм абсолютно против това да се отлага гласуването на този текст за утре, защото аз не виждам наличието на необходимост да се обмисля нещо. И аз ще взема отношение и по предложението на господин Корнезов.
Да, това предложение звучи много примамливо. Разбира се, хубаво е всички да имат висше образование в България, това е прекрасно. Това са компетентни хора, но тук става въпрос за нещо друго. Тук става въпрос за политически лица - лица, които се избират по политически съображения. Ами, аз питам в кой закон се изисква президентът да има висше образование, министър-председателят да има висше образование, министърът да има висше образование, народният представител да има висше образование? Няма такива изисквания, защото това са политически лица, които се избират по политически съображения. Вижте, за държавния служител вече, той безспорно трябва да има образование, ранг, квалификация, защото той ще подпомага именно органите на власт, така че аз считам, че изобщо няма логика ние да кажем, че изпълнителният директор на агенция трябва да има висше образование, а заместник-министърът или пък министърът може да няма. Не виждам защо трябва да поставяме този ценз за тези органи на власт.
Даже аз не съм съгласен да отлагаме гласуването, нито пък да приемем предложението на господин Корнезов, срещу което гласувах и вчера. И затова много ви моля да гласуваме текста така, както е предложен от вносителите със съответната редакция на господин Стоилов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Пенчев.
Струва ми се, че господин Корнезов иска думата.
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Учудвам се от тези аргументи, които и вчера чух в Правната комисия - видите ли, защото Конституцията не изисквала висше образование за президент. Ами, няма да иска, разбира се. Тя иска други критерии. Ами, разбира се, и за министрите не иска, и за народните представители също. Това е естествено. Но питам аз: Конституцията изисква ли някъде висше образование за адвокатите, за съдиите или за прокурорите? Ами, никъде. Не изисква ли Конституцията висше образование за лекарите? Ами, никъде. Но, разбира се, в специалните закони това е изискване, така че това абсолютно не е аргумент, което чух днес.
И аз просто не мога да разбера на този етап от българското ни развитие, когато днес даже ставаше дума и за нашите студенти, които са около 190 хил. сега, в момента и горе-долу - около 200 хил. се движат, значи българското общество има достатъчно висшисти. И ние да искаме ръководителя - значи, заместник-министърът, шефът на агенциите, да не бъдат с висше образование? Значи, може и с основно образование, могат да бъдат и неграмотни. Ако отпадне текстът, това означава, че държавните служители във ведомството, което те ръководят, трябва да бъдат с висше образование. Кажете ми къде е логиката? И защо не искате да приемете този текст? Нека да го усъвършенстваме. Нека да бъде със съответното висше образование, защото едни са проблемите в спорта, примерно, а други са проблемите, примерно, при пътищата. Защото има Агенция за пътищата, където работят над 4 хил. човека и т.н., и т.н. Разбира се, че този, който е с висше образование и, разбира се, има и други качества - и като ръководител, и като човек, и честност, и т.н., да се преценява.
Защо трябва и от тази трибуна да ни е ясно, че една от целите на този закон за изменение на Закона за администрацията е за така наречения Лучано, защото няма висше образование и затова го вкарвате сега по този начин. Но защо правите закон за специален човек?
Моля ви, колеги, разберете! Как можем да не изискваме висше образование за тези най-висши длъжности в държавата, които ще ръководят тази администрация?
Призовавам ви не партийно, а с разума си да гласуваме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
За реплика заповядайте, господин Пенчев.
Константин Пенчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, аз ще започна с това - да цитирам господин Корнезов, че президентът, народните представители трябва да отговарят на други условия, а не на условието за висше образование.
По същата логика смятам, че и ръководителите на агенции са политически фигури и също трябва да отговарят на други качества, а не точно да имат непременно висше образование. Това е първо.
Второ, досега в закона нямаше изискване да имат тези лица висше образование. (Реплики на неодобрение от народния представител Любен Корнезов.)
При това положение аз не виждам защо се смята, че ние едва ли не правим закон за някакъв човек. По моему тези аргументи за висшето образование са може би против назначението на даден човек. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря на господин Пенчев. Всъщност, това беше реплика срещу Вашето изказване, а пък Вашето е дуплика - заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Не е вярно това, което твърдите, че не се изисквало висше образование. Напротив, изискваше се висше образование и това са чл. 19 и чл. 19а, защото тези лица бяха държавни служители и по силата на това, че те бяха държавни служители се изискваше за шефовете на агенциите да бъдат с висше образование.
Сега вие правите следния трик - а, те не трябва да бъдат държавни служители, а щом не са държавни служители, могат да бъдат неграмотни и назначени да ръководят спорта и младежта. Това е Вашето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Корнезов.
Госпожа Нонка Матова има думата.
Нонка Матова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! България се намира в Европа. България не се намира в Тамбукту. И в тази връзка аз подкрепям мнението, съгласно което длъжностни лица, които си слагат подписа и отговарят за определен ресор и в тази връзка имат определени отговорности, да имат висше образование. Нямат ли висше образование, няма да имат компетентност по въпроса. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Матова.
Има ли други желаещи да вземат отношение по въпроса? Не виждам.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, в залата има не повече от 90 народни представители, което поставя една пречка за продължаване на процедурата. Ние не можем да гласуваме под кворума и освен това наближава 15,00 ч.
Аз имам да ви направя няколко съобщения и започвам с тях:
Съобщение за парламентарен контрол на 2 ноември, петък:
Разискване по питането на народните представители Атанас Папаризов и Георги Пирински към министъра на финансите Милен Велчев.
Отговори на актуални въпроси и питания:
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев и на питане от народния представител Петър Димитров.
Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Петър Жотев.
Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова и на питане от народния представител Татяна Дончева.
Министърът на образованието и науката Владимир Атанасов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов и на питане от народните представители Димитър Камбуров и Иван Иванов.
Министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Васил Калинов и Петър Димитров.
Министърът на здравеопазването Божидар Финков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Димитър Игнатов и на питане от народния представител Стойчо Кацаров.
Министърът на културата Божидар Абрашев ще отговори на питане от народния представител Иво Атанасов.
Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева.
На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски на питане от народните представители Екатерина Михайлова, Муравей Радев, Анастасия Мозер, Александър Праматарски и Йордан Нихризов;
- заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова;
- министърът на финансите Милен Велчев - на два актуални въпроса от народните представители Светослав Лучников и Муравей Радев;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради ангажимент на народния представител Михаил Миков се отлага отговорът на негов актуален въпрос от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Поради неотложни предварително планирани служебни ангажименти извън столицата на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски се отлага отговорът на питане от народните представители Надежда Михайлова, Кина Андреева, Асен Агов, Димитър Абаджиев и Николай Младенов.
Комисията по външна политика, отбрана и сигурност ще има заседание днес, 1 ноември, от 15,00 ч. в зала 238 на "Батенберг".
Комисията по бюджет и финанси ще има извънредно заседание във вторник, 6 ноември, от 14,00 ч. в зала 248.
Утре, петък, 2 ноември, Комисията по икономическата политика ще проведе извънредно заседание в зала "Запад" от 14,30 ч.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 7 ноември, сряда, ще проведе заседание от 15,00 ч. в зала 232 на "Батенберг".
С това съобщенията завършиха.
Следващото редовно пленарно заседание ще започне утре, петък, 2 ноември, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,49 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков


Заместник-председател:
Камелия Касабова

Секретари:
Силвия Нейчева

Весела Лечева