Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-02-01

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Любен Корнезов 
Секретари: Васил Клявков и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес е първият пленарен ден за месеца.
Има постъпило едно предложение по реда на чл. 39, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Парламентарната група на Демократичната левица. Предложението е точка от дневния ред да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители са народните представители Михаил Миков и Ангел Найденов.
Тези предложения не се гласуват.
За процедура има думата господин Васил Станилов. Заповядайте.
ВАСИЛ СТАНИЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на 67-те български народни представители, разстреляни на днешния ден преди 56 години. (Всички стават на крака и с едноминутно мълчание почитат паметта на разстреляните народни представители.)
Благодаря на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За процедура има думата госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение във връзка с внесеното от нас предложение за разглеждане на законопроект за специалните разузнавателни средства в залата да бъдат поканени министърът на правосъдието, министърът на вътрешните работи и главният прокурор на Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 176 народни представители: за 93, против 38, въздържали се 45.
Предложението се приема.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Законопроектът е внесен от народните представители Михаил Миков и Ангел Найденов.
Няма становище на водещата комисия.
По нашия правилник е изтекъл 3-месечният срок и няма пречка да пристъпим към разглеждането на законопроекта.
От името на вносителите има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам най-напред да ви припомня едно решение на Народното събрание от 3 август 2000 г.
"1. Народното събрание възлага на Комисията по национална сигурност да извърши проучване на практиката по използване на специални разузнавателни средства."
В т. 2 от решението на Комисията по национална сигурност и Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията се възлага да се извърши "преглед на законите и подзаконовите нормативни актове в областта на функционирането и взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и специалните служби с оглед гарантирането на конституционните права на гражданите". Както и е възложено на министъра на вътрешните работи "да представи пред Комисията по национална сигурност програма за подобряване на кадровата политика с цел отваряне на Министерството на вътрешните работи към гражданското общество."
Поне по отношение на т. 2, където са задължени и двете комисии - Комисията по национална сигурност и Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, аз лично, а може би някой народен представител ще ме опровергае, не зная нещо да е сторено по прегледа на законовите и подзаконовите актове, свързани с използването на специални разузнавателни средства.
Още тогава, през месец август, с народния представител Ангел Найденов си позволихме да внесем едно относително неголямо изменение в Закона за специалните разузнавателни средства с едничката цел да бъдат подобрени законовите разпоредби, в които явно има сериозни недостатъци, създаващи законови възможности за злоупотреба при използването на специални разузнавателни средства.
Преди около седмица, на 23 януари, стана факт и докладът на прокуратурата, направен във връзка с проверка, извършена по използване на специалните разузнавателни средства. Една голяма част от изнесеното в доклада, включително и неговата заключителна част - изводите, потвърждават това, че законът за специалните разузнавателни средства не осигурява, не гарантира гражданското общество срещу една злоупотреба при използването на специални разузнавателни средства. Разбира се, в този доклад има отчетени и други нарушения, които са свързани с неспазване на иначе изрични разпоредби на закона. Но има и такава част, която показва, че някои текстове на Закона за специалните разузнавателни средства са така приети от нас, че дават възможност за един произвол при тяхното използване.
Внесеният законопроект предвижда в контрола върху използването на специални разузнавателни средства да се засили участието на магистратурата. Ние сме имали предвид съда, но няма пречка да се коментира и ролята на прокуратурата при използването на специални разузнавателни средства като гаранция за законосъобразност при накърняването на едни от най-съществените права - правата на неприкосновеност на жилището, правото на неприкосновен личен живот, правото на тайна на кореспонденцията, и приемането на изменения в закона и един такъв закон, който да осигурява наистина обществото, че специални разузнавателни средства, при които несъмнено се нарушават тези съществени права, ще се използват единствено и само тогава, когато са налице тежки престъпления, чието разследване не може да бъде извършено по друг начин.
Ние не сме стигнали до идеята, приета в някои страни, за особено съвещание при използването на специални разузнавателни средства, но не бихме имали нищо против да се коментира една такава идея.
Какво показва практиката днес? Че използването на специални разузнавателни средства в повечето от случаите - дори тази дума е твърде бедна, за да опише, става въпрос за около 97-98% от случаите. Данните, събрани със специални разузнавателни средства, не отиват за нуждите на наказване на престъпниците, за разследване на престъпленията и анализиране на наказателната отговорност.
Защо се получава така? Законът не предписва изрични мерки за вътрешна регламентация в Министерството на вътрешните работи по отношение използването на специални разузнавателни средства, съхраняване на информацията, събрана с тях, и унищожаването на тази информация. Той не препятства използването и изтичането на тази информация не само за нуждите на наказателното производство.
Ето, това са една част от направените от нас предложения.
Другите предложения са свързани със стесняване на възможностите на органи на Министерството на вътрешните работи и специалните служби под оптекаемата формулировка "национална сигурност" да използват специални разузнавателни средства. Аз лично имах намерение, но така и не успях да задам един въпрос до министъра на правосъдието: колко престъпления по глава първа - защото несъмнено тези са престъпленията, насочени срещу националната сигурност - са извършени през последните десет години? Става въпрос за шпионаж, диверсия, предателство. Поне аз не съм чул да има осъдени лица за такива престъпления. В същото време законът е изпъстрен с понятието "национална сигурност", като включително се дава възможност специални разузнавателни средства да се използват и по отношение на лица, свързани с националната сигурност.
Всеки от вас, уважаеми дами и господа народни представители, е свързан с националната сигурност, респективно при сегашната редакция на закона по отношение на всеки от нас би могло да бъде използван мотивът "използване на спец.средства по отношение на лице, свързано с националната сигурност".
Другият кръг от предложения, които ние сме направили, е по отношение на стесняване възможностите на органите, които могат да искат използване на специални разузнавателни средства. В момента този кръг е прекалено разширен и в никакъв случай той не е подчинен на основната идея на закона - борба с престъпността, разследване на престъпления. Права за искане на специални разузнавателни средства са предоставени освен на централните специални служби, освен на Министерството на вътрешните работи и на всички регионални служби на Националната служба за борба с организираната престъпност и регионалните поделения на МВР - нещо, което в много висока степен създава възможности за злоупотреба поради изключително многобройния кръг от субекти, които могат да искат използването на специални разузнавателни средства, респективно, пак казвам, нарушаване на най-съществени конституционно регламентирани човешки права.
И накрая, този внесен от нас законопроект би трябвало да тръгне от пленарната залата, да отиде в двете комисии - Комисията по национална сигурност и Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, да предизвика необходимата дискусия. Той е отворен и за приемане на други предложения, защото в последните два-три месеца и в медиите бяха направени и други предложения, така че наистина да се гарантира едно законодателство за специалните разузнавателни средства, което да не може да бъде нарушавано и тълкувано произволно, респективно да бъдат използвани тези средства за други цели извън наказателното производство.
И само още нещо, което ние сме пропуснали в законопроекта, но което е добре да се обсъди. В наказателния процес има един голям проблем - органите по разследването не могат да използват самите информационни носители. Констатирано е и в доклада на прокуратурата, че много често писмените текстове, които им се предоставят, не съответстват на информацията, която съществува върху информационните носители. Това превръща техническите органи, които събират информацията, в решаващи органи. Това е проблем, който има и едно друго измерение - в наказателния процес, след като не могат да бъдат използвани тези информационни носители, не може защитата да се запознава с тях, се нарушава едно съществено изискване, прогласено в чл. 213 на Наказателно-процесуалния кодекс. Това е тема, която също заслужава нашето внимание, и аз се надявам, че ако бъде приет на първо четене законопроектът, по-нататък в комисиите и този проблем ще бъде отразен между първо и второ четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Пристъпваме към разисквания. Определям по 30 минути на парламентарна група.
Искам само една информация да дам. Висшият съдебен съвет също има един такъв проект за изменение на този закон. Аз ще имам грижата да го изпратя до всички парламентарни групи да се запознаят, тъй като Висшият съдебен съвет, известно е, че няма право на законодателна инициатива.
За процедура - господин Пламен Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Това, което господин председателят току-що каза пред всички нас, е точно така и това е един от аргументите ми, поради които и на основание чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще направя процедурното предложение да отложим разискванията по този законопроект. Освен че има работен законопроект на Висшия съдебен съвет, има текстове и предложения, които са работени и във Върховната касационна прокуратура, главният прокурор също има свои виждания, които може би в някои отношения принципно ще се различават от идеите и постановките на разглеждания в момента законопроект. Поради това считам, че днешните разисквания не би трябвало да се състоят. След като се запознаем с всички идеи, с всички възможни варианти за промени в действащия Закон за специалните разузнавателни средства, тогава да продължим разискванията по този законопроект, за да има наистина ефективност от нашата работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение?
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Не случайно започнах с нашето решение от м. август. Днес сме м. февруари. До момента Народното събрание не е направило нищо по собствените си констатации. Един такъв аргумент, че има законопроект на Висшия съдебен съвет, на Главната прокуратура, сигурно може да се появят още 15, 20 законопроекта. До момента имаше единствено един внесен законопроект от група народни представители, който те изтеглиха. Той всъщност като че ли очертаваше рамката на законодателните идеи на Главна прокуратура. Но няма никаква пречка този законопроект да премине към гледане в комисиите и там всички тези предложения в рамките на обсъжданията да бъдат чути и приети.
Какво означава другото? Едно отхвърляне на възможностите за решаване на проблемите със специалните разузнавателни средства. И както за изборите е необходимо да има Закон за политическите партии, Избирателен закон, да се приведат в съответствие законите за гражданската регистрация и пр., това е един законопроект, който освен към правата на гражданите е съотносим към нормалното провеждане на изборите. Така че неговото забавяне за съжаление може да означава само едно - нежелание за решаване на този проблем в пленарната зала, едно примирение със съществуващия хаос при използването на специалните разузнавателни средства и липса на воля за защита на най-съществените човешки права. И тогава всякакви голи декларации срещу полицейската държава и отричането на съществуването й всъщност само ще потвърждават реалната воля на парламента да има такава държава.
Така че аз съм категорично против това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението за отлагане на разискванията по разглеждания законопроект.
Гласували 177 народни представители: за 117, против 60, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ - продължение.
Има думата господин Юрий Юнишев да продължи доклада.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Колеги, стигнахме до стр. 44, глава трета - "Финансов контрол".
Предложението на господин Луджев е принципно, което бе отхвърлено в предходните членове, към които го е предложил.
Предложение на Татяна Дончева, Михаил Миков и Бойко Великов:
1. Глава трета "Финансов контрол" става глава четвърта.
2. Всички членове се преномерират.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Янаки Стоилов:
Глава трета "Финансов контрол" става глава четвърта.
Това предложение е същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението глава трета "Финансов контрол" да стане глава четвърта със същото заглавие.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "Чл. 20. Цялостният контрол по финансовите приходи и разходи на политическите партии се осъществява от Сметната палата."
Предложение на Драгомир Шопов.
Предложеният чл. 20 става чл. 17 и придобива следната редакция, като към него се създават три алинеи:
"Чл. 17. (1) Контролът по финансовите приходи и разходи на политическите партии се осъществява от Сметната палата.
(2) До 31 март всяка година политическите партии представят пред Сметната палата отчет за приходите и разходите си съгласно Закона за счетоводството и Закона за добавената стойност, по който отчет Сметната палата се произнася в шестмесечен срок.
(3) Непредставянето на отчет по чл. 17, ал. 2 е основание за отказ на държавна субсидия за съответната партия."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 20 със следната редакция:
"Чл. 20. Цялостният контрол по финансовите приходи и разходи на политическите партии се осъществява от Сметната палата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 20 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Драгомир Шопов за заместващ текст на чл. 20.
Гласували 117 народни представители: за 20, против 92, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 20, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 3.
Член 20 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "Чл. 21. До 31 март всяка година политическите партии представят пред Сметната палата отчет за приходите и разходите си, който съдържа:
1. извлечение от книга за приходите, в която са заведени приходите по чл. 9 и чл. 11, а за представените в Народното събрание партии - и данни за приходите по чл. 10, ал. 1;
2. извлечение от книга за разходите, в която са отразени разходите за персонал, за наеми на помещения, за услуги, за административни разходи и разходите за присъщи дейности."
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 21 със следната подобрена редакция:
"Чл. 21. До 15 март всяка година политическите партии представят пред Сметната палата отчет за приходите и разходите си за предходната година, който съдържа:
1. извлечение от книга за приходите, в която са заведени приходите по чл. 9 и чл. 11, а за представените в Народното събрание партии - и данни за приходите по чл. 10, ал. 1;
2. извлечение от книга за разходите, в която са отразени разходите за персонал, за наеми на помещения, за услуги, за административни разходи и разходи за присъщи дейности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 21 някой желае ли да се изкаже?
Господин Козалиев има думата.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря, господин председателю. Искам да предложа една кратка редакция. Мисля, че е по-правилно не "пред Сметната палата", а "в Сметната палата". Къде "пред"? На тротоара? Пред входа? Мисля, че е по-точно да бъде "в".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на господин Козалиев предлогът "пред" да се замени с "в".
Гласували 103 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 21 така, както е предложен от комисията, с гласуваната вече промяна.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Предложение на Ивайло Калфин - създават се нови чл. 21а и чл. 21б със следното съдържание:
"Чл. 21а. (1) Отчетите по чл. 21 са публични и едновременно с подаването им в Сметната палата се публикуват в предварително обявен адрес в Интернет.
(2) Партиите публикуват в Интернет и междинни шестмесечни отчети съгласно изискванията на чл. 21 до края на м. юли.
(3) Заедно с отчетите по чл. 21 партиите публикуват и списък с имената на дарителите, които са внесли над 2000 лв. за последните 12 месеца.
Чл. 21б. До три месеца след изготвянето на отчетите по чл. 21 финансите на партията, както и наличието на работеща система за вътрешнопартиен финансов контрол, се проверяват от независим одитор. Резултатите от одита също се публикуват."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Ивайло Калфин някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 91 народни представители: за 37, против 50, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "Чл. 22. В шестмесечен срок след получаване на отчета им Сметната палата се произнася по редовността на финансовата документация на политическите партии в съответствие с нормите на този закон."
Предложение на Велко Вълканов - в чл. 22 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Становището на Сметната палата се публикува в "Държавен вестник".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 22 със следната редакция:
"Чл. 22. В шестмесечен срок след получаване на отчета им Сметната палата се произнася по редовността на финансовата документация на политическите партии в съответствие с нормите на този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, не ми е ясно защо комисията не подкрепя предложението, което направих. То е синхронизирано в голяма степен с предложението, което беше направено от колегата Калфин. Аз смятам, че това е едно напълно оправдано, разумно предложение. Ние се нуждаем от това да знаем какво става в сферата на финансите на партиите. Трябва да има публичност. Именно чрез тази публичност ние ще контролираме интимното поведение на партиите.
Аз разполагам с два сборника, издадени от Народното събрание, в които е отразена законодателната система в това отношение на редица страни. Ето, намирам текстове, които са много интересни. Например в Австрия публикуването на финансовия отчет става във всички случаи в "Държавен вестник". В Гърция публикуването става в два всекидневника. Така че това, което аз предлагам, е елемент от световната практика. И настоятелно моля, ако искаме наистина да упражняваме ефективен контрол върху поведението на партиите, да подкрепим този текст. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
Има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм изненадан, че комисията не е подкрепила текста на проф. Вълканов. Всички юридически лица, които развиват стопанска дейност, са задължени с Търговския закон да публикуват отчетите си в един централен вестник. Ние имаме обществен интерес към субектите в стопанската дейност, а отказваме обществен контрол на политическите партии. Ако Сметната палата констатира, че една политическа партия е направила отклонение от правните норми и е допуснала някакво финансово нарушение, как това ще стигне до знанието на тези, които контролират политическата дейност в България? В закона не са предвидени някакви санкции и аз не пледирам да бъдат предвидени, но поне публичното или общественото порицание може да стане чрез публикуване на информация за отчетите на политическите партии.
Обръщам се от трибуната и към проф. Вълканов: ако не точно в "Държавен вестник", то поне в един централен вестник политическите партии да публикуват отчетите, които са дали пред Сметната палата, за да може да има контрол на обществото над дейността на политическите партии. Че аз мога утре да се възмутя от поведението на една партия и да откажа своята подкрепа или членство в нея поради това, че тя не спазва морала и законите! Как ще го направя, ако нямам информация?
И аз моля господин Марков и господин Юнишев от Правната комисия да обяснят защо прикриват информацията от обществото за финансовата дейност на политическите партии. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Валентин Симов има думата.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председателю.
Смущава ме самият срок, който е оказан в чл. 22, защото ако обърнем на другата страница и видим какво е предложението на комисията по чл. 23, според мен става някакво разминаване. Партиите получават издръжката си разделена на 4-месечни вноски. До 15 март трябва да предадат отчета си, а 6 месеца след това, ако Сметната палата ги накаже, партиите вече не получават държавната субсидия, определена за съответната година. Те вече, респективно, са получили първите две вноски. Така излиза от записа. Нека обаче вносителите да кажат няколко думи по този въпрос. (Реплика от народния представител Пламен Марков.)
Господин Марков, аз съм съгласен, но вижте текста, който комисията е записала: "В 6-месечен срок след получаване на отчета им Сметната палата се произнася по редовността на финансовата документация на политическите партии в съответствие с нормите на този закон."
И следващият член, 23, казва: "Политическите партии, непредставили в срок отчета по чл. 21, не получават определената им държавна субсидия."
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Ако няма представен отчет.
ВАЛЕНТИН СИМОВ: Добре, може и така да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сметната палата не може да се произнесе много бързо при този голям брой партии.
Господин Юрий Юнишев има думата.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, искам да изразя становището на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, свързано с отхвърления текст на проф. Вълканов.
Защо не се налага публикация или по-скоро обнародване в "Държавен вестник" на онова, което констатира Сметната палата? Тук, според мен, се бъркат понятията юридическо лице на партията като такова и лицето, което управлява нейните финанси. В крайна сметка общественият интерес или гражданският социален интерес в редица райони е насочен по-скоро към проверките, които извършва Сметната палата в органите на местно управление и местна администрация повече, отколкото каквато и да било партийка в този район.
Обнародването в "Държавен вестник" е свързано и със съответните такси. Така или иначе ние обременяваме бюджета съвсем неоснователно, а никъде в закона няма запис, който да задължава която и да било проверявана партия за нейна сметка да се правят тези обнародвания.
Третият елемент - за публичността. В крайна сметка ние вече имаме достатъчно развита широка демократична мрежа от медии, които ни най-малко не прикриват своето любопитство към каквито и да било проверки, свързани с партийни лидери и с функционирането на партии, и т.н., така че публичността на онова, което са констатирали органите на Сметната палата от проверката за финансовата дейност на една партия, в никакъв случай няма да остане прикрито и непрозрачно. Това са аргументите.
Що се отнася до изказаното от господин Симов, то вносителят ще даде съответното разяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: То е ясно.
За реплика има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, странно е, че по един такъв основен въпрос, какъвто е въпросът за публичността на финансовото поведение на партията, се използва довод като този, който използва колегата Юнишев, за таксите.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Един от тях, като довод.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Оскърбително, несериозен довод, колега Юнишев. Ние имаме работа с такива структури, които управляват нашето общество и държава. И да поставим въпроса за това, че нещо там незначително ще трябва да се плати, е просто несериозно.
А що се отнася до Вашия довод, че цялото общество ще има достъп до данните, които се съдържат в отчета на партиите, депозиран в Сметната палата, аз не мисля, че някоя норма позволява това на партиите, на организациите, на медиите да надничат в този отчет. Ние нямаме такава норма в закона.
Аз съм съгласен, ако вие не приемете това предложение, да запишем текст, съгласно който доклада на Финансовата комисия стои на разположение на средствата за масова информация. Една такава разпоредба в някаква степен решава проблема, пред който сме изправени. Иначе просто не върви това толкова съществени елементи от дейността да не знаем какво всъщност представляват те. Мисля, че ще направим огромна грешка, ако не решим този въпрос в смисъла, в който предлагам аз. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За втора реплика - господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин Юнишев, за таксата няма да говоря, защото не си струва да взема отношение по това. Вие казахте, че е по-добре да се публикуват отчетите на местната власт. Но в местната власт влизат няколко политически конфигурации в общинския съвет и там не могат да се прикриват някои неща. Докато в една политическа партия интересите са еднопоставени и те не могат да добият публичност, а могат да се прикрият. За мен това е една твърде важна и грамадна разлика.
Второто, което искам да Ви кажа. Вчера имах един разговор тук, от трибуната, с председателя на Народното събрание за нещо, което съм написал. Аз цитирах това, което е написано във вестниците. Казват, че не е било коректно. Как ще се провери, ако няма институция, която да публикува точен изказ по даден въпрос? Примерно в Русе Миховски затова ли е убит, че е носил 150 000 долара в СДС от митницата? Ами, ако е вярно, как ще го разбера аз, ако няма ясна и точна публичност? Ами, не мога да вляза на "Раковски" 134 да ви прегледам книжата. Кой ще ме пусне? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже?
Поставям на гласуване предложението на народния представител Велко Вълканов.
Гласували 142 народни представители: за 40, против 101, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 22, така както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 103, против 11, въздържали се няма.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "Чл. 23. Непредставянето на отчет по чл. 21 е основание за отказ на държавна субсидия за съответната партия."
Комисията предлага чл. 23 със следната подобрена редакция:
"Чл. 23. Политическите партии, непредставили в срок отчета по чл. 21, не получават определената им държавна субсидия за съответната година."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте чл. 23, така както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 4.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Предложение на народния представител Янаки Стоилов:
1. Създава се нова глава пета с наименование: "Административнонаказателни разпоредби".
2. Създават се чл. 24 и чл. 25:
"Чл. 24. (1) На ръководители и служители на политически партии, които са нарушили изискванията за финансиране и финансова отчетност, се налага глоба от 100 до 1000 лева.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.
(3) Съставянето на актовете, издаването на наказателни постановления и тяхното обжалване се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 25. Финансовите средства, получени в нарушение на чл. 17, се отнемат в полза на държавата."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Янаки Стоилов господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ето вие доказвате това, което преди малко пледирах пред вас. Вие не искате морална санкция, като се обявяват резултатите в обществото от извършената проверка, но не искате и правни санкции за допуснати нарушения. Аз имам усещането, че вие смятате, че 100 години управлявате и правите каквото си искате. Няма да стане. Всяка политическа партия трябва да бъде санкционирана за отклонения от установените правни и морални норми. И ако може сега да ми обясните защо отказвате и правното наказание с логика, аз ще се подчиня тогава на логиката, но не виждам никаква логика. Това значи живот в здрач. И затова криминогенната обстановка е такава - който има усещането за безнаказаност, прави каквото си иска. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нешев.
Друг желае ли да се изкаже?
Господин Юрий Юнишев има думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Господин Нешев, все пак, когато имате някои ценни идеи, кажете на някой колега юрист от вашата парламентарна група да ги облече в правна форма, за да бъдат по-убедителни. Вие преди малко говорихте за публичност на онова, което ще констатира Сметната палата при своите финансови проверки, като забравихте, че все пак Вие сте един от гласувалите Закона за достъп до обществена информация за по-голяма публичност на каквото и да било, което се върши от бюджетни учреждения, респективно и от партии.
Що се отнася до административнонаказателните разпоредби. Ами, когато е налице едно съставомерно престъпно деяние, какъвто и да било закон за политическите партии не може да прикрие какъвто и да било субект на каквото и да било ръководно ниво в една партия. Сметната палата по съответния ред може да внесе документите за тези злоупотреби, те са наказателно отговорни, ще влязат в съда и ще получат съответната санкция. Вие искате да ги прикриете и да се получи така, че да получат леки, бих казал, нищожни административни наказания от Сметната палата и така да се отърват за големите злоупотреби, които би констатирала една Сметна палата. Тоест, не ние защитаваме своите политически органи, а вие искате, едва ли не, да изместите епицентъра от необходимостта от наказание и да ги превърнете в едни леки, бих казал, административнонаказателни благопожелания по-скоро, отколкото санкции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Господин Юнишев, напълно съм съгласен с Вас, че това, което е предложил колегата Стоилов, е слаба наказателна норма. Предложете по-силна и аз ще я подкрепя. Предложете примерно, че отклоненията от този закон водят до последствия по наказателен закон, член или алинея еди-коя си. Тогава аз ще вярвам, че думите Ви се покриват с дела. А Вие само говорите, че трябва да се наказва, а не правите никакви реални предложения в тази насока. Дори и слабото наказание, което предлага колегата Стоилов, все пак е наказание, а Вие отказвате каквото и да е наказание. Как да разбера, че има корелация между думите Ви и делата Ви? Явно не съответства такава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За изказване думата има господин Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Господин Нешев, пак Ви моля съвсем колегиално, преди да тръгнете към трибуната, споделете на ухо какво е намерението Ви да попитате или какво е намерението да упрекнете, за да има по-логично правно основание.
Всеки един контролен орган действа съобразно законодателството в държавата ни. Сметната палата или какъвто и да било орган, който прави проверка, свързана с финансовата дейност на каквато и да било структура, действа съобразно Закона за счетоводството, който предвижда вътре съответните санкции, както и Законът за Сметната палата.
Ето това са основания и няма смисъл повече да разискваме върху тази материя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това, което господин Юнишев каза като аргумент, разбира се, има своето основание. Да, в Закона за счетоводството има разпоредби, но тук в случая предложението на народния представител Янаки Стоилов всъщност е една допълнителна, бих казал, превантивна мярка извън Закона за счетоводството, извън онези случаи и според мен има място да бъде обсъждана и да не бъде отхвърлена, господин Юнишев, тъй като става дума, отново повтарям, за превантивна мярка. И всеки един, който в посочените лица - ръководители и служители на партии, наруши изискването за финансиране и финансова отчетност, трябва да знае, че подлежи не на онова по-дребното, защото там разпоредбите са свързани със значително по-малки като суми от тук посочената. В случая аз нямам точен спомен, но, повтарям, има място да се предложи една такава разпоредба. Още повече, че господин Янаки Стоилов е юрист и си е давал сметка, че не само в Закона за счетоводството, а и на други места очевидно може да се търсят и има такива разпоредби.
Струва ми се, че на фона на онова, което вече се прие в предишните разпоредби, свързано с финансирането на партиите, наистина такава дисциплинираща и превантивна мярка трябва да има.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Това не е превантивна мярка. Нарушението не е превантивна мярка.
РУСИ СТАТКОВ: Става дума, че и превантивна роля има една такава разпоредба.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: За едно нарушение се налага едно наказание.
РУСИ СТАТКОВ: За едно нарушение се налага едно наказание, но в случая това касае не само Закона за счетоводството и обикновени счетоводни операции. Това касае цялостното финансиране по Закона за партиите. И смисълът тук е за нарушение на финансирането по Закона за партиите, а не по Закона за счетоводството. (Реплики от залата.) Говорим за това, че има и специални правила и ред, които в този закон се въвеждат. Затова е специален закон. Така че няма наслагване на разпоредби.
Аз смятам, че наистина има и превантивна роля, защото който тръгне да нарушава, ще си държи сметка за това, че има и още наказания. И не виждам в края на краищата основание да не бъде подложено на гласуване с този аргумент, с който го е внесъл колегата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов.
Моля, гласувайте!
Гласували 128 народни представители: за 43, против 79, въздържали се 6.
Предложението не се приема.

ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
По заглавието няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".
Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 3.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "§ 1. В тримесечен срок след влизането на закона в сила политическите партии, регистрирани в Софийския градски съд, представят в съда документите по чл. 3 на този закон."
Предложение на Пламен Марков:
Параграф 1 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Любен Корнезов:
Параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне и да добие следната редакция:
"§ 1. В тримесечен срок от влизането на закона в сила политическите партии, регистрирани в Софийския градски съд, които не са представени в Тридесет и осмото Народно събрание или не са получили над 1 на сто на последните парламентарни избори, представят в съда документите по чл. 3 от този закон. Ако в този срок не се представят необходимите документи, партията се заличава служебно от регистъра на политическите партии от съда."
Предложението на Татяна Дончева, Михаил Миков и Бойко Великов е оттеглено.
Предложение на Велко Вълканов:
1. Към § 1 от Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Не подлежат на пререгистрация по предходната алинея парламентарно представените политически партии."
2. Вариант на § 1:
"(1) Политическите партии, регистрирани по досега действащия закон, запазват качеството си на политически партии, но те могат да участват в парламентарните избори само при условията на чл. 7 от този закон."
Предложение на Драгомир Шопов:
Параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби да добие следния вид:
"(1) В шестмесечен срок след влизането на закона в сила, политическите партии, регистрирани в Софийския градски съд, представят в съда списък според чл. 3, ал. 3 на този закон."
Предложение на Янаки Стоилов:
Параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя, както следва:
"§ 1. В тримесечен срок от влизането на закона в сила политическите партии, които не са представени в Тридесет и осмото Народно събрание, представят в Софийския градски съд документи за регистрация съгласно чл. 3 на този закон."
Комисията предлага § 1 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 1 и по отделните предложения имате думата.
Има думата заместник-председателят господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Господа народни представители! Макар и параграф, макар и само един - много важен, съществен!
Проблемът е следният. Ето, приемаме Закона за политическите партии с новите изисквания, на които трябва да отговарят политическите партии. Поставя се въпрос: добре, какво ще стане със сега съществуващите, регистрирани политически партии, които са над 240? Голяма част от тези политически партии са мъртвородени или практически не извършват никаква политическа дейност, само се водят в регистрите на Софийския градски съд. Ще следва ли за политически партии, които към този момент съществуват, изискванията на този закон да се приложат, тоест, политическият живот да тръгне с новите изисквания?
Затова моето предложение, а и другите са в тази връзка, е политическите партии, които са се доказали в този период и сега доказват своята жизненост, като парламентарно представените политически партии в този парламент, партии, които са имали над 1 на сто от избирателите в последните парламентарни избори, да не е необходимо да бъдат пререгистрирани. Но за всички останали политически партии, пак казвам, две трети от които са, бих казал, мъртви партии, партии на книга, те трябва да се пререгистрират в Софийския градски съд и да отговарят на новите изисквания на Закона за политическите партии. В противен случай този закон, който приемаме, няма да има никакво практическо значение. Нали целта ни е да очистим политическия живот от семейни, фантомни партии и действително да останат партии, които имат своето значение в обществото и отговарят на законните изисквания.
Затова моето предложение, а и виждам, че и предложението на моите колеги народни представители от различни парламентарни групи е в тази насока - новите изисквания да важат за политически партии, които не са представени в парламента, респективно не са прескочили еднопроцентовата бариера. Нека да се регистрират в съда, няма никаква пречка, да отговарят на условията и оттук да участват, включително и в бъдещите парламентарни избори, които са след няколко месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за § 1.
Моля, гласувайте!
Гласували 133 народни представители: за 117, против 14, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Другите предложения, след като приехме § 1 с този текст и това съдържание, няма да ги поставям на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "§ 2. До изтичането на срока по § 1 регистрациите на политическите партии, извършени до влизане на този закон в сила, запазват действието си."
Предложение на Татяна Дончева, Михаил Миков и Бойко Великов:
Параграф 2 става § 6.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да стане § 1 със следното подобрено съдържание:
"§ 1. Регистрациите на политическите партии, извършени до влизането на този закон в сила, запазват действието си."
В такъв случай става безпредметно предложението и дискусията по този текст.
Уважаеми колеги народни представители! Вие разбирате, че след приетото предложение на господин Корнезов за текст на § 1, става безпредметно разискването и гласуването на предложенията, които са направени от Дончева, Миков и Великов. Но в § 3 от тяхното предложение е съвсем уместно текстът да стане § 2:
"Решението по § 1 подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд по реда на ГПК."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 2 така, както беше предложен и прочетен - с корекцията "по реда на ГПК", а не "по общия ред".
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Параграф 2 е приет.
Комисията предлага да се създаде § 3 със следната редакция:
"§ 3.  За неуредените в този закон въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 2000 г.)"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте това предложение за § 3.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Комисията предлага да се създаде § 4 със следната редакция:
"§ 4. Този закон отменя Закона за политическите партии (обн. ДВ, бр. 29 от 1990 г., изм. бр. 87 от 1990 г., бр. 59 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г.)."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 4 така, както беше предложен.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Комисията предлага § 5:
"§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Колеги, виждате, че в основния доклад има още две предложения, които, ако бъдат приети, виждате, че систематичното им място не е тук. Тогава ще го потърсим в предходните глави.
Затова чета доклада.
Предложение на Татяна Дончева, Михаил Миков и Бойко Великов: да се създадат параграфи 4 и 5:
"§ 4. Имуществото на прекратените по § 2 политически партии преминава в полза на държавата.
§ 5. Решенията по § 2 подлежат на обнародване в "Държавен вестник"."
Комисията не поставя на обсъждане предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 96 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Предложение на Янаки Стоилов: да се създаде § 4:
"§ 4. В Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения съюз, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи ("Държавен вестник", бр. 105 от 19 декември 1991 г.) в Преходните и заключителни се създава § 3 със следното съдържание:
"§ 3. На партиите и организациите, правоприемници на организациите по ал. 1, се възстановява отнетото по този закон недвижимо имущество, придобито по дарение или със собствени средства."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 125 народни представители: за 29, против 93, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Вие си припомняте или по-скоро аз искам сега да ви припомня, че при дебатите по законопроекта той беше на два пъти отлаган заради доуточняване на текстове. При това обстоятелство се е получило така, след проверка в стенограмата, че ние не сме гласували чл. 12, находящ се на стр. 33 от основния доклад, както и чл. 14, намиращ се на стр. 37.
Ето защо, господин председателю, предлагам да докладвам чл. 12:
"Чл. 12. Общата сума, предвидена в бюджета, е произведение на броя получени действителни гласове от партиите и коалициите от партии по чл. 10 и чл. 11 и паричния еквивалент за един действителен глас в размер на 1 лев."
Предложение на Светослав Лучников: чл. 12 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: На коя страница е това?
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: На стр. 33 от основния доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 12?
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Всъщност, колеги, ако проверите стенограмите, ще видите, че както по чл. 12, така и по чл. 14 са водени много дълги разисквания, само не се е стигнало до гласуване. Много добре си спомням, че по чл. 14 последният изказващ се беше господин Жорж Ганчев, след което свърши парламентарното време, заседанието не бе продължено, дебатите бяха отложени и сега трябва да се върнем отново на тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников за отпадане на чл. 12.
Гласували 111 народни представители: за 12, против 39, въздържали се 60.
Предложението за отпадане не се приема.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Същото е и предложението на народния представител Драгомир Шопов.
Предложението на господин Вълканов отново няма нищо общо с предложение на народен представител и най-малкото на професор юрист.
Предложението на господин Корнезов - в чл. 12 думите "в размера на един лев" да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 12 със следната подобрена редакция:
"Чл. 12. Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове на предходните парламентарни избори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Петнадесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Уважаеми колеги, стигнахме до текста на чл. 12 и комисията предлага чл. 12 със следната подобрена редакция:
"Чл. 12. Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове на предходните парламентарни избори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 12, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя едно допълнение към онова, което съобщих преди доклада на чл. 12. Ако обърнете на страница 22 от доклада на комисията, ще видите текста на чл. 7. Член 7 не е гласуван, но има предложение на комисията да отпадне по простата причина, че след като прочетете съдържанието, ще установите, че систематично му място не е изобщо в този закон, а е в Избирателния закон.
"Чл. 7. Политическите партии могат да издигат кандидати за народни представители само в случаите, когато:
1. представят в деня на регистрацията в ЦИК списък на не по-малко от 5000 свои членове - български граждани с избирателни права, или списък на не по-малко от 10 000 български граждани с избирателни права;
2. са получили в предходните избори за Народно събрание не по-малко от 1 на сто самостоятелно и участват в изборите със същата регистрация, или не по-малко от 4 на сто в коалиция с друга политическа партия или партии."
Много народни представители предлагат този текст да отпадне и комисията също предлага чл. 7 да отпадне. Имаме уверението от вносителите на Избирателния закон, че тази материя е намерила място в законопроекта, който ще бъде внесен в Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението чл. 7 на вносителя да отпадне.
Гласували 128 народни представители: за 127, против 1, въздържали се няма.
Член 7 отпада.
Остава чл. 14.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Колеги, моля ви да обърнете на страница 37 от доклада на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителите и предлага чл. 14 със следната редакция:
"Чл. 14. (1) Държавата и общините предоставят на политическите партии, получили над 1 на сто от действителните гласове на последните парламентарни избори, помещения за осъществяване на тяхната дейност.
                  (2) Помещенията се предоставят от областните управители или от кметовете на общини съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този текст разискванията са минали. Някой желае ли допълнително да се изкаже? Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да поставя само върху съзнанието ви въпроса за размисъл. Ако няколко партии в коалиция влязат с единна листа в парламента, на коя от партиите ще бъде задължена държавата или общината да предостави клубна база? Според мен текстът трябва да претърпи корекции и да се запише: "На партии, самостоятелно или в коалиция влезли в парламента и получили повече от 1 на сто, държавата и общините предоставят клубна база за развиване на своята политическа дейност". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Това се подразбира.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Не се подразбира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Аз привличам вашето внимание върху предложението по същия текст, което съм направил. Държа то също да се гласува. И двете предложения въвеждат като критерии за получаване на такива помещения от страна на държавата и общините получаването над 1 на сто от действителните гласове. Но заедно с това се предвиждат още две изисквания и същевременно възможности: да се даде такава възможност и на партиите, които имат представителство в общинските съвети, защото освен парламентарно представените партии, в някои общини има политически партии и коалиции, които са представени в местната власт, без да са представени в парламента. Освен това не е достатъчно партиите да са получили 1 на сто от гласовете. Необходимо е изрично да се каже, че предоставянето на помещения става при равни условия и ред, като се отчита тяхното обществено-политическо влияние. Тоест, не може една партия с незначително представителство в местната или в централната власт, да получава същите и даже понякога по-големи материални възможности за своята дейност, отколкото други по-големи партии. Тук става дума и за приблизително отчитане на размерите на клубната база, на тези помещения в областните центрове и в общините, с които партиите ще разполагат.
Затова смятам, че моето предложение, основавайки се на същия принцип, въвежда и допълнителни ориентиращи критерии както за областните управители, така и за кметовете, респективно за общинските съвети, които могат да внесат един по-добър от досегашния ред и да се постигне по-справедливо разпределение на съществуващата материална база, която се предоставя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Ще гласуваме всички предложения по този текст.
Моля, гласувайте предложението на господин Янаки Стоилов по чл. 14, ал. 1 - заместващ текст.
Гласували 139 народни представители: за 37, против 99, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ивайло Калфин.
Гласували 123 народни представители: за 22, против 98, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 14 така, както е предложен от комисията. (Неразбираема реплика от народния представител Стефан Нешев.)
Няма такова предложение, Вие сега го правите.
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Сега го направихме.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Гласуваме основни текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е редакционно, изобщо не е редакционно.
Гласували 138 народни представители: за 95, против 31, въздържали се 12.
Член 14 е приет, а с това и целият Закон за политическите партии е приет и на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тъй като тук ставаше дума за един законопроект, приет, бих казал, с почти пълен консенсус от парламентарно представените политически партии в Тридесет и осмото Народно събрание, а обикновено вносителите при приемането на един нов законопроект черпят в Клуба на народния представител шампанско, то предлагам председателите на парламентарните групи да направят този жест към всички народни представители. Благодаря ви. (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е реплика, това е процедура.
Има ли срещу това предложение?
Имате думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Тъй като господин Юнишев направи някакво изявление, било то в рамките на процедура или реплика, все пак искам да кажа, че по голяма част от текстовете не може да се говори за съгласие на парламентарно представените сили. Особено в частта за финансирането имаше съществени различия и бяха отхвърлени редица предложения, които да въвеждат допълнителни изисквания за по-голяма прозрачност и за ограничаване на злоупотребите с финансирането извън дела, който се предоставя от държавната субсидия.
Дори днес ние бяхме в едно предаване с господин Драганов, той беше един от съвносителите на обобщения законопроект. Дори и той каза, че вече в по-голямата си част от текстовете този закон е закон на мнозинството и че много от първоначалните идеи, които са били включени, не са били доразвити и възприети.
Така че аз приемам да отбележите този факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Шампанското го приемат.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Може би ..., да, и бъдещият Закон за изборите. Но да се знае, че те все пак са преди всичко в полза на тези, които са ги гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така е.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не твърдя това за всички разпоредби и не оспорвам, че в главата за финансиране има някои нововъведения, които предвиждат по-конкретни изисквания от досегашния закон.
Но нека да не създаваме впечатление в обществото и да представим този баланс на постигнатите общи решения и на множеството различия, включително и принципиални, които се запазиха по този закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Почти стигнахме до почивката. Ще продължим в 12,00 ч. с второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Обявявам половин час почивка. (Звъни)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Продължаваме заседанието.
Сега трябва да направя едно уточнение. Беше ми обърнато внимание, включително и от журналисти, че има още един негласуван текст в Закона за политическите партии - основанията за тяхното прекратяване. Ако си спомняте, тогава казахме, че трябва да видим дали ще се приемат членове от 16 до 19 включително. Имаме приет един текст, предложен от господин Янаки Стоилов. Това е един важен текст поначало и понеже следобед има заседание на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, която е водеща, тя ще разгледа този текст, трябва да изготви своето предложение въз основа на направените предложения и станалите разисквания вчера и утре сутринта ще започнем с този текст.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Но законът е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Законът е приет, но се оказва, че не е приет.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Има думата госпожа Светлана Дянкова да докладва.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди да започнем работата по закона, искам да направя процедурно предложение - в залата да бъде поканен господин Емил Мирославов, главен директор на Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" в Министерство на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Мирославов в залата.
Имате думата, госпожо Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин председател, колеги! Стигнали сме до разглеждането на § 41. По него вече се състояха дебати, но текстът не беше гласуван. Затова, господин председател, предлагам да продължат дебатите, ако има такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 41 някой, който не се е изказвал, желае ли да се изкаже?
Господин Руси Статков има думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Ти си се изказвал.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Госпожо Дянкова, погледнете стенограмата. Това беше петък, когато Вие насрочихте внезапно обсъждането на Кодекса, вместо Закона за партиите. Така че не съм се изказвал, защото не бях тук.
Запознах се внимателно със стенограмата. Тя повтаря обсъждането в комисиите на един много съществен въпрос и всъщност затова си позволих да отнема още малко време с аргументи, касаещи отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. По-конкретно спорът е за близнаците - по отношение предложението на госпожа Масларова, тъй като и в комисията, и в залата становищата са следните, припомням: от страна на министър Нейков - по принцип ние имаме най-дългия отпуск за отглеждане на дете, в пазарните условия се губи квалификацията, губи се възможността на майките да бъдат конкурентни след това и затова предложението е да вървим към орязване.
Обаче има нещо друго, което е по-съществено и това е всъщност и нашият аргумент. В момента има много майки, които нямат възможност да реализират своята квалификация. Същевременно условието е децата да не са настанени в детски градини и други заведения. Тоест, те всъщност имат реалната възможност да се погрижат поне за началното възпитание, тъй като това е бил третият спорен момент, че възпитанието и отглеждането на деца трае не две години, а повече. Разбира се, да но поне в началото е най-добре, и всеки един от нас го знае като родител, че това е най-доброто - родителят да се занимава с детето поне в началото по-сериозно.
Така че, напомняйки тези становища най-общо, считам, че наистина по-доброто решение е ние да подкрепим предложението на госпожа Масларова. Още повече, че с този отпуск, който се дава за отглеждането на децата, по същество трудовото правоотношение не се прекъсва и онзи аргумент, че може да се загуби квалификация не е сериозен при положение, че майката поддържа връзка с предприятието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Как?
РУСИ СТАТКОВ: Как - поддържа връзка не само с парите, госпожо Дянкова, а всеки един, който държи наистина на работното си място, в случая можем да говорим и конкретно, но аз познавам и такива майки, те се интересуват, те не престават да следят онова, което става. Разбира се, тук най-сериозната промяна е свързана с производства, които има авангардни технологии, които се променят много бързо. Но в една голяма част, примерно в икономическата сфера, нещата не се променят толкова радикално и не се налага това да бъде аргумент.
Така че според мен най-добре е наистина мнозинството да подкрепи предложението на госпожа Масларова, защото това в известна степен ще компенсира онези орязвания, които се извършиха по други разпоредби до този момент. В известна степен ще компенсира, казвам, компенсацията не може да бъде пълна и няма смисъл да влошаваме наистина условията за отглеждане на деца. Още повече пък не бива да се връщаме и на онези аргументи за страшния демографски срив, който изживява страната.
Така че, господин председател, аз приканвам мнозинството, тъй като за него става дума, да подкрепи предложението на госпожа Масларова и се надявам, че това ще се получи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата госпожа Светлана Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Благодаря Ви, господин председател! Аз благодаря на господин Статков, че припомни дебатите в комисията. Действително те бяха много оживени, много дълго време беше отделено за тези дебати. Междупрочем, спорът се разгорещи най-много за това дали с тези законови разпоредби, които ние правим в момента, ще помогнем да бъде преодоляна демографската криза, дали действително раждаемостта в България ще бъде повишена, ако ние в един или друг закон правим преференции за майките, които са родили деца и започват да ги отглеждат. Това, което надделява в комисията, е, че едва ли може да се приеме за сериозен този факт, че с увеличаване на отпуските може да се увеличи и демографският ръст. Такава връзка повечето от колегите не правят. И аз мисля, че и в пленарната зала няма да се направи такава връзка, че колкото повече са отпуските и детските добавки, толкова повече ще се увеличи раждаемостта и толкова по-лесно и отговорно ние ще се справим с демографската криза.
Няма такава връзка и в Европа. Междупрочем, демографската криза и застаряването на населението не е белег единствено и само на България или на страните в преход, а това е белег, който е характерен вече и за много развитите европейски страни. Почти всички сме убедени, че и в България никой не ражда деца, съобразявайки се единствено и само с отпуските, които се дават и с детските добавки.
От друга страна, не трябва да забравяме, че има изключително феминизирани предприятия и феминизирани професии в България, феминизирани отрасли на производството. Ако се продължи тази тенденция, която съществува от Кодекса на труда, писан през 1986 г., аз мисля, че не бихме направили изобщо добро по отношение на регулацията на тези обществени отношения. Такава беше тенденцията - да се увеличават отпуските на майките. Така е от 1958 г. до ден-днешен.
Но аз искам да погледнем и от другата страна, от страната на работодателите. Независимо че този отпуск се плаща от общественото осигуряване, той допълнително натоварва и работодателите. Те се натоварват, защото губят един работник, каквато е майката в този период от време. Те трябва да вземат в това време друг, да го квалифицират, да отделят средства за тази квалификация, да правят допълнителни разходи. Това е един аргумент, върху който си заслужава да се помисли.
Имайки предвид огромния брой случаи в страната на брой деца в едно семейство, може да се приеме, че ние с една такава разпоредба отговаряме оптимално, във възможната степен по отношение подкрепа на работничката, която желае да отглежда детето си и в същото време да остане една квалифицирана работничка и активен участник в пазара на труда въпреки голямата конкуренция, която вече съществува на пазара на труда. В практиката вече е друго и аз мисля, че никой от нас няма да направи откритие по отношение на тази практика. Все повече са жените, които намаляват доброволно отпуската, която им се полага за отглеждане на малки деца, просто защото те наистина стават неконкурентоспособни на пазара на труда и защото намират друга помощ, с която тяхното дете се отглежда, а едновременно с това те остават работоспособни и конкурентоспособни.
Има, разбира се, и различни финансови аргументи, които донякъде бяха подкрепени в по-голяма степен от Комисията по труда и социалната политика и затова всъщност надделя становището да не бъде приемано предложението на госпожа Масларова. През време на този платен отпуск, както вече казах, въпреки че той се плаща от Държавното обществено осигуряване, по Закона за здравното осигуряване работодателят е длъжен да прави здравноосигурителни вноски за отсъстващата майка.
Вторият аргумент е свързан със състоянието на бюджета на Държавното обществено осигуряване в този момент на реформата. Това състояние на бюджета, както показват разчетите, ще продължи поне още 6-7 години. При по-дълга отпуска за майката това означава и по-голямо натоварване на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Заради тези и много други аргументи, комисията не подкрепи предложението на госпожа Емилия Масларова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
От името на парламентарна група има думата господин Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Свидетели сме на небивала ескалация на престъпността. За съжаление тя се проявява в своята най-страшна форма - убийствата. Статистиката определя месец януари 2001 г. за най-кървавия през последните 10 години. Всичко това става през мандата на едно управление, което дойде на власт с обещанието, че ефективната борба с престъпността ще бъде един от водещите му приоритети. Някаква борба се води, но дали тя е ефективна. Според нас не е и не би могла да бъде, щом като дори държавните институции се разминават и не са единни даже в оценките си за съществуващата ситуация.
От една страна, Министерството на вътрешните работи в лицето на своя министър заявява многократно, че в страната нищо извънредно и тревожно не се случва, че има случайно наслагване на тежки криминални деяния. И въпреки че през ден падат убити, не можело да се говори за гангстерска война или за разчистване на сметки сред престъпния свят. Дори убийството в центъра на София на 16-годишната Елеонора, квалифицирано от самия главен секретар на МВР ген. Славчо Босилков като съзнателно убийство, не промени тази оценка на Министерството на вътрешните работи, която впрочем се споделя от кабинета като цяло и от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, които категорично застанаха зад министъра си и главния секретар.
Бих искал да заявя, че това категорично се разминава с европейската практика. При аналогични ситуации, уважаеми госпожи и господа, в Европа отговорността се поема на ниво кабинет или поне министър.
От друга страна, оценката на президента е по-различна. Според него в България се случват тревожни неща, но сме можели да спорим за мащаба на нашата тревога.
Много ясна и категорична е обаче оценката на обществото. Гражданите на България живеят в постоянен страх и несигурност за живота и собствеността си. "Ние сме скапана държава, в която младите хора умират ей така, за нищо" - каза приятелят на убитата девойка. Много тежка оценка, която освен отчаяние съдържа и недоверие в държавата.
Нека се замислим, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, защото престъпността е онова социално зло, което наистина може да подкопае устоите на държавността. Ето защо Парламентарната група на Обединението за национално спасение е убедена, че решителното противопоставяне срещу престъпността, отвоюването на държавата от престъпниците и защитата на нейните граждани е първостепенна, надпартийна задача. В този аспект обвързването от страна на управляващите на зачестилите престъпления с наближаващите парламентарни избори е несериозно, несъстоятелно и още по-важно - много опасно.
Необходими са решителни, разбира се, в рамките на закона действия. Тяхната ефективност е функция на единодействието на всички държавни институции - парламент, правителство, съдебна власт, както и на цялото гражданско общество в България. А то, обществото, само след три месеца ще изрази по един категоричен начин своята воля на предстоящите парламентарни избори. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ОНС и ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята реплика към госпожа Дянкова е свързана с това, че в Кодекса на труда ние в никакъв случай не си правим заблуждението, че създаваме един закон, с който да стимулираме раждаемостта или да запазим някаква демографска характеристика, която да е близка до това, което на нас ни се иска.
Госпожа Дянкова каза, че много от жените, които работят, не желаят да бъдат продължително време у дома, за да не се деквалифицират. Има такъв нюанс, но аз веднага бих репликирала: а хората, които престояват на борсата по труда повече от три години, не загубват ли своята квалификация? Загубват, разбира се! Но в момента не решаваме този проблем.
Аз не мога да разбера, в крайна сметка този въпрос е уреден, той е съществувал в България. Близнаци се раждат на хиляда раждания. Естествено много от жените не биха искали да ползват тази отпуска и това е тяхно право, те ще решат сами. Какво пречи това да остане като възможност за тези, които се трудят? Става реч не за създаване на по-добри демографски условия, а за създаване на по-добри условия на хора, които работят, в случая една жена. Тя полага труд у дома - да отгледа две деца наведнъж, и след това се връща на работа. И й даваме шанса да отгледа двете деца, които са в една и съща възрастова група, у дома, при по-нормални по-спокойни условия. Това е съществувало досега. Защо го махаме? Какъв е мотивът да го махаме? Че тя не иска да се квалифицира и преквалифицира или иска да работи по-интензивно? Или въпросът е чисто финансов? Не бих приела, че това е най-големият мотив. Колко жени с близнаци работят? Колко от тях ще искат три години да гледат децата си? И за колко от тях, разбира се, можем да ги сложим под черта, че, видите ли, това е въпрос на квалификация и преквалификация?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
За втора реплика има думата господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Госпожо Дянкова, принципно възраженията Ви бяха три. Първото беше, че този отпуск няма влияние върху раждаемостта. Това възражение според мен е несериозно. Как да няма? Има, разбира се! Когато имаш по-добри условия, в това число и финансови, естествено е, че ще се повлияеш и от това. Така че има значение.
Вторият момент, за близнаците. Аз четох една статистика, която вие знаете много добре, колко близнаци и въобще деца се раждат в последните 6 - 7 години - 65 - 70 хил. За 2000 г. - 72 хил. От тези деца процентът на майките, които са с платен отпуск, не е голям.
Трето, за самите пари. Има Конституция, в която в няколко разпоредби е записано "особена закрила на детето", "особена закрила на семейството", подкрепа на майчинството. След като има такива конституционни норми, това са основни права, след като са разписани в досегашните закони, а вие отивате на орязването им, на влошаването, по какъв начин тогава се спазва Конституцията? По какъв начин вие формулирате приоритети? Говорим за национални приоритети и искате обединяване. Ето един приоритет, около който трябва да се обединим: подкрепете предложението на госпожа Масларова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За трета реплика има думата господин Жорж Ганчев.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Напълно доброжелателно ви казвам, госпожо Дянкова, докато вие сте управляващи и се надявам, че това не е никакво знамение от моя страна, а просто с добра воля ви казвам, че българското дете в момента следва да има всички протекции и да има висок статут, както и героинята българската майка, българската жена. Поставиш ли я на пиедестал, то ще се върне. Ние в нашата държава я вкарахме в миша дупка, и тя, миличката, не може, както в други развити държави, да работи надомна работа, на компютър, ако е човек, който е професионалист, да си отгледа и възпита първите седем години детето, да създава семейно огнище. Ако ние не целим това в нашето отечество днес, ние просто няма да бъдем нация утре.
Следователно, докато сте управляващи, направете всичко възможно да се даде максимално на българското дете и на българската жена. Демографската криза е трагедия в момента и тя има много различни причини, но те няма да ни извинят пред идващите поколения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата госпожа Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми колеги, аз естествено няма да пресъздавам отново всички дебати, които бяха направени, кой какви предложения е имал, но тъй като беше направена една последна реплика, с която като че ли трябваше да се разбере, че откакто е това управляващо мнозинство, се е влошило състоянието на майката и състоянието на семейството, аз не мога да се въздържа и да не отговоря, че това просто не е така. Демографската криза съществува в България от 20 години, когато не управляваха Обединените демократични сили. Указът за насърчаване на раждаемостта от 1968 г. не сме го направили ние, но въпреки този указ и всички преференции, които се даваха за майката и за детето и по тогавашната конституция, раждаемостта не се увеличи. Така че аз не приемам упреците за това, че Обединените демократични сили като че ли водят тази политика към някакъв провал и като че ли ние нищо не сме направили. Напротив, много неща бяха направени и по отношение на децата, и по отношение на майката, и по отношение на семейството.
Искам да ви кажа и моето лично мнение, че няма закон, няма конституция, няма институционален инструмент, когато става дума за отглеждането на децата, за отглеждането им в семейството. Семейството е това, което трябва да отгледа детето си, което трябва да го възпита до 7-годишна възраст. Няма такава държава, където се дават отпуски до 7-годишна възраст, за да се възпита детето. Няма такава държава, където има и три години за отглеждане на детето. България има оптимален срок, който е дала за отглеждане на детето, и разчита на семейството, че това семейство в нови условия ще даде такова възпитание на детето, че то действително да стане един добър гражданин на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
От името на парламентарна група има думата господин Пламен Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Ако някой в тази зала все още не си е отговорил на въпроса какво е това политическа спекулация с един проблем, обществен проблем, който е проблем не само за нас, за нашето общество и за нишата страна, а е проблем за много, за повечето страни - проблема, свързан с престъпността и с нейното овладяване, то аз бих казал, че това, което с вчерашната декларация опозицията и с днешната на Парламентарната група на Движението за права и свободи се опитват да вършат колегите, е именно груба политическа спекулация. Защото няма нищо по-нечистоплътно от това да се опитваш да яхаш трагедията на хората, нещастието на хората, пострадали от престъпните действия на определени лица, на определени извършители на престъпления, за да се опитваш да извличаш евтини предизборни дивиденти. И аз си мисля, че нашето общество е достатъчно зряло и то ще разбере, ще прозре какви са същинските намерения на тези, които правят подобни спекулации.
Защото не може да се твърди от тази трибуна, че има някакъв невероятен ръст, някакъв бум в извършването на престъпления.


Защото ние си спомняме много добре, че именно по време на управлението на Беровото правителство, с мандата на Движението за права и свободи, мутрите обикаляха около Министерския съвет, въоръжени до зъби с джиповете си и нямаше кой да ги спре. И точно тогава се създадоха и се развиха, и мародерстваха престъпните групировки. Точно тогава и по време на вашето управление, господа социалисти. (Ръкопляскания от СДС.) И сега вие се опитвате да играете ролята на защитници на обществото и на населението. Вие, които толерирахте и създадохте тази престъпност. Вие, които с парите, награбени през време на комунизма, направихте всички тези банки, които фалираха, създадохте престъпните групировки, дадохте възможност да се развие тази невероятна улична престъпност и рекет, който съществуваше само допреди няколко години. (Шум и неодобрителни реплики от ДЛ.) Тогава страхът душеше хората. Тогава хората не смееха да излизат по улиците, а не сега.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, от място): Вие сте част от тях. (Шум и неодобрителни реплики от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина! Господин Славов, правя Ви бележка.
ПЛАМЕН МАРКОВ: Уважаеми колеги, аз разбирам, че вие ни най-малко не сте се вслушали в добрата воля, която колегите от Евролевицата изказаха и апелираха към всички нас. Нека да спрем с политическите спекулации! Нека като отговорни и народни представители, хора, получили доверието на този народ, да се опитаме добронамерено, с добра воля, с чисти помисли да помогнем за преодоляването на това жестоко явление, каквото е престъпността, а не да се опитваме предизборно да разиграваме разни пиески и сценки. Не е достойно, уважаеми колеги, не е достойно и народът ще го разбере. Ще се убедите сами. Благодаря. (Ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марков.
Господин Кънчо Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз ще ви прочета точно в кодекса каква е алинеята: "Когато семейството има близнаци и някои от тях е второ или трето дете, отпуска по предходната алинея се ползва до навършване на 3-годишна възраст на близнаците". Тъжно е, че ние спорим и управляващото мнозинство предлага този текст да отпадне, излизайки с аргументи, че това нямало да спомогне за увеличение на раждаемостта. Увеличението на раждаемостта е голям проблем и не може да бъде вместен само в този текст. Има много други фактори, от които се влияе раждаемостта. Този е, може би, един от много малкото, но и той влияе.
Другият проблем - по отношение на конкурентоспособността на майките. Оставете жената-майка да реши дали ще ползва тези 3 години или няма да ги ползва. Да реши самата тя, защото никой няма право - нито политици, нито държавници да се вмесват в този проблем кога и доколко майката ще ползва един отпуск - дали до 2 или до 3 години. Това го решава самата тя, защото тя е родила детето. А законодателят трябва да й даде право, максималното право да избира.
Били сме единствената държава, която имала 3 години. Ами, какво по-хубаво от това да бъдем и ние по нещо първи в Европа. По това, че сме разрешили на майките, които имат близнаци, да ползват 3-годишен отпуск. Пък и те не са много. Но искам да ви кажа, че те ще се увеличават, защото в борбата със стерилитета при забременяването "ин витро" се раждат повече близнаци. Какво по-хубаво има от това? Да разрешим и да подтикнем този въпрос.
И един друг въпрос, който повдигна госпожа Дянкова. Виждате ли, състоянието на децата в последните години не се е влошило. Това не е вярно. Много от децата в България са в състояние на белтъчен глад. И ако не ви е известно, попитайте известни професори по педиатрия. Попитайте ги какво е храненето на децата в България и ще ви кажат. Да не говорим за другото. Така че, дайте да не махаме нещо, което го е имало, и което съществува и с което ще подтикнем много други неща. Сега да гласуваме един текст да отпадне това "3 години". Защо, видите ли, защото в Европа другаде го нямало. За мен това е несъстоятелен довод. Ама, абсолютно несъстоятелен довод по това да се сравняваме с Европа. Извинете, ако това ще ни помогне да влезем в Европейския съюз, за това че от 3 години сме направили 2 години отпуската за майките с близнаци, ами, да го гласуваме и да влизаме в Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика - господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Господин Марангозов, въпреки своето уважение към Вас, искам да Ви кажа, че Вие направихте сериозен пропуск. Защото госпожа Дянкова, като аргумент даде, че нормативната база била от 1980 и еди-коя си година. Ами, госпожо Дянкова, именно затова ние Ви предлагаме да я осъвременим, да отчетем прехода, но не да я влошим, а да я подобрим. А с това, което правите, вие я влошавате. Защото оня указ, по неговото действие имаше 130 -140 хил. раждания годишно. А по сегашните условия, госпожо Дянкова, 60 -70 хил. са ражданията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, правите реплика на господин Марангозов, а не на госпожа Дянкова, така че се придържайте към нея.
РУСИ СТАТКОВ: Да, но господин Марангозов пропусна да каже тези неща.
И също така, че даже не е отчетена инфлацията на детските добавки от 1997 г. до този момент. Е, какво по-лошо от това? Здраве му кажете! И тая крачка, която я правите, още повече влошава нещата. Така че изводът е правилен: влошавате ги, вместо да отчетете прехода и да се направи нещо по-добро. (Неразбираема реплика от народния представител Росица Тоткова.) Съгласен съм в едно с господин Марангозов: ако наистина искаме да се класираме в онова, което Вие казвате Европа, по Вашите разбирания, госпожо Тоткова, то направете нещо добро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Приключвайте, или ще Ви отнема думата. Това, с което сте съгласен, не може да бъде предмет на репликата.
РУСИ СТАТКОВ: Господин председател, Вие обичате децата и Ви моля да ни подкрепите и не ме прекъсвайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това е мое право как ще гласувам, както и Вие как ще гласувате.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС, от място): Да се върнат детските добавки на равнището на 1996 г., Руси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа! Да, наистина направих този пропуск, но искам да кажа за един друг пропуск, който също направих, и да отговоря на репликата на господин Статков.
Детската смъртност в България се увеличава. И още нещо. Много от децата, които са близнаци, се раждат с поднормено тегло и това го знаят всички. И те имат потребност от много по-големи грижи, отколкото останалите деца. А и още нещо - това е мое лично мнение - аз съм противник, въобще по принцип, децата да се отглеждат в детски ясли. Отдавна съм противник на детските ясли, защото начинът, по който се храни, тази, която ги възпитава, ние не създаваме индивидуалности в тая възраст, а създаваме една маса, които го правят по един и същи начин.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС, от място): Ти отрече социализма? Ти отрече социализма?!
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Да, отричал съм ги и тогава детските ясли и съм бил противник на детските ясли, госпожа Тоткова. Винаги съм бил противник на детските ясли и съм бил противник и на това, че детските ясли бяха в системата на здравеопазването, защото там нямат нужда от здравни кадри, а има нужда от педагогически кадри.
Искам да ви кажа и още нещо, че съществува една нова наука, която се казва "Антидантална психология". Тоест, психология на детето, преди да се е родило. И това трябва да развиваме. И по него се работи не само в Европа, а и в целия свят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложенията на народните представители Никола Николов и Асен Агов, неподкрепени от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 5, против 75, въздържали се 41.
Предложенията не се приемат.
Предложението на народния представител Емилия Масларова по т. 3 не е оттеглено. Нали така, госпожо Масларова?
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Точка 3 е да не се заличава досегашната ал. 2. Аз това искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Емилия Масларова с тази корекция, без т. 1, която е подкрепена.
Гласували 138 народни представители: за 59, против 67, въздържали се 12.
Не се приема предложението.
За процедура думата има господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Процедурното ми предложение е свързано с прегласуване предложението на госпожа Масларова.
Обръщам се отново към мнозинството. Става дума за запазване възможността майките на близнаци да ползват до три години платен отпуск. Моля ви, статистиката, повтарям отново, показва, че тези случаи не са за съжаление толкова чести. Нека да подкрепим майките, да подкрепим отглеждането на близнаците. Става дума не за много средства. Ежегодно сигурно става дума за 2-3 млн. лв., не повече. Това е една нищожна сума от бюджета и просто е смешно да се взима като такъв аргумент - икономически и финансов.
Много Ви моля, господин председател, обърнете се и Вие към мнозинството. Не бива така да се върви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, направете си предложението.
РУСИ СТАТКОВ: Аз си го направих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на прегласуване предложението на народния представител Емилия Масларова.
Моля, гласувайте.
Гласували 169 народни представители: за 79, против 61, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Предложението на народния представител Мариела Митева е прието.
Моля, гласувайте § 41 така, както е предложен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 85, против 34, въздържали се 17.
Параграф 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Параграф 42. Заглавието на чл. 165 се изменя така: "Отпуск за отглеждане на дете до тригодишна възраст".
Има предложение от народните представители Никола Николов и Асен Агов § 42 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов - чл. 165 да се отмени.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 42 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложенията на народните представители Никола Николов и Асен Агов.
Гласували 109 народни представители: за 4, против 63, въздържали се 42.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте § 42 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 6.
Параграф 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Следва предложение от народния представител Росица Тоткова за създаване на нов § 42а:
"§ 42а. В чл. 166, ал. 4 думата "работодателя" се заменя с "държавното обществено осигуряване"."
Комисията не подкрепя предложението.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов - чл. 166 да се отмени.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Никола Николов и Асен Агов - чл. 167 да се отмени.
Комисията не подкрепя и това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези предложения някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложенията на народните представители Никола Николов и Асен Агов.
Гласували 110 народни представители: за няма, против 71, въздържали се 39.
Предложенията не се приемат.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 43. Чл. 168 се отменя."
Предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов - § 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов - чл. 168 да се отмени.
Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение на народния представител Емилия Масларова да не се отменя чл. 168. Комисията е подкрепила това предложение.
Предложение на народния представител Мариела Митева:
Параграф 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефан Нешев:
"Чл. 168 да не отпада."
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което се отнася до корекция на чл. 168:
Член 168 да се измени така:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Ако е уговорено в колективен трудов договор работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение."
2. Да отпадне ал. 3.
Комисията е подкрепила това предложение и то става предложение на комисията за § 43, който се отнася до корекция на чл. 168.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 43 някой желае ли да се изкаже?
Госпожа Емилия Масларова има думата.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да внеса едно разяснение на колегите относно дискусията в нашата комисия по този параграф, която беше една изключително тежка дискусия, и още веднъж да обърна внимание на народното представителство за какво става реч и къде е детайлът, в който се постигна компромис, разбира се, с натежаване с гласовете на колегите от мнозинството.
Става въпрос за отпуска, който се дава на майката, когато тя работи - да ползва два дни платен отпуск през годината, а когато има повече деца - до четири работни дни.
Колеги, само че сега в новия текст, който е приет в комисията, това изрично право, досега давано за всички, се трансформира по един малко по-елегантен начин, при който в определена степен и това се ограничава. В какъв смисъл? Тук е записано, че това става, ако е уговорено в колективен трудов договор. Ако няма колективен трудов договор, тогава няма и два или четири дни за майката, ако има повече деца.
Колеги, отново припомням, че ние направихме грешка, когато не пожелахте да включим в § 12 - имаше предложение за нов чл. 51г - в който да има колективен трудов договор на национално равнище, в който да се уредят тези условия, касаещи всеки един работник, всеки един работодател. Защото това, така записано - колективен трудов договор - ако няма колективен трудов договор, а ние чудесно знаем, че в една голяма част от частните предприятия, нови структури със смесено участие, такива колективни трудови договори не се подписват. Ние чудесно разбираме, че по този начин ще отнемем правата, които досега ги имаше.
Затова, колеги, аз настоятелно ви моля действително да прецизираме още веднъж този текст и ако е възможно, да се консолидираме с консенсус, че това важи за всички, а не изрично и само в колективния трудов договор. Чудесно е да има колективни трудови договори и на браншово равнище, и на общинско равнище, но след като това не е договорено в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след като на национално равнище не е застопорено със съгласието на синдикати, с представители на националнозначимите синдикални организации, работодатели и правителство, това значи, че надолу в трудовите договори едва ли ще могат да се преборят всички синдикални структури при новата система, която действително налага един друг подход.
Така че аз настоявам, колеги, още веднъж да дебатираме този въпрос, да го обмислим. Защото аз зная, че вносителите направиха крачка назад. Те отстъпиха: хайде, ще остане, но при сключване на колективен трудов договор. Но именно този детайл - колективният трудов договор - поставя под съмнение реализирането на това право на майките да ползват допълнително по два дни платен работен отпуск, което съществуваше досега.
Аз знам, че вие ще дадете аргументи, че ние направихме отпуска по 20 дни на всички, дори и на тези, които са с малък трудов стаж. Това е факт. Но факт е и това, че в крайна сметка отпускът се дава не заради трудовия стаж, а се дава конкретно по определен повод, за защитаване на определени интереси на определена категория хора.
Така че, моля ви, колеги, действително да разберете къде е детайлът и този детайл каква опасност и какъв риск крие за осъществяването и защитаването на това право на майките да получават тези досега давани им отпуски, още повече, че по-нататък е казано и което се отменя - че този отпуск може да се ползва примерно от бащата. Ако бащата е този, който се грижи за децата, защо той да не може да ползва този отпуск, а само и единствено майката и то при наличието на тая клауза в колективния трудов договор. Кой в колективен трудов договор при сегашните условия на труд, при сегашното нарушаване на всички трудови законодателства и при сегашното напрежение на пазара на труда ще посмее да постави такива изисквания пред работодателя си? Никой няма да посмее. Всеки ще гледа само да запази работата и никакви такива социални преференции няма да посмее да изисква от работодателите.
Така че с това допълнение, което беше прието в комисията, ние поставяме под угроза още една социална преференция, с която можем да се гордеем и да кажем, че сме по-напред, да бъде отнета. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник-председателката госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички в тази зала знаем, че един от най-големите проблеми на България е демографският. За да бъде решен той, на родителите и особено на майките трябва да се дадат стимули. В сегашното икономическо състояние на страната те не могат да бъдат много големи, но не може работодателите и държавата да се оттеглят от грижата за майките.
Аз съм от тези народни представители, които предлагат текстът на чл. 168 от Кодекса на труда да се запази в стария вариант и ще ви го припомня.
Тоест, господин председателю, предлагам да отпадне § 43.
Текстът на чл. 168 от Кодекса на труда гласи така, уважаеми колеги:
"Чл. 168. (1) Работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три и повече живи деца до 18-годишна възраст - на четири работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.
(2) Работничката или служителката има право да ползва отпуска по предходната алинея, включително и за календарната година, в която някое или всички деца навършват 18-годишна възраст.
(3) Отпускът по предходната алинея вместо от майката може да се ползва от бащата или от друго лице, което се грижи за децата.
(4) Ползването на отпуска по този член не може да се отлага по реда на чл. 176."
Текстът, който сега предлага комисията, е не само палеатив, но то е само едно пожелание, което няма да стане реалност. Вие знаете колко трудно се сключва колективен трудов договор. Той има толкова тежки параметри и в този трудно сключващ се колективен трудов договор това да бъде предвидено, без да има императивна норма в Кодекса на труда, ние просто се заблуждаваме.
Смятам, че нашето общество може да си го позволи, а работодателите просто трябва да поемат този ангажимент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Наистина, много тягостно е, когато се обсъждат такива разпоредби, свързани с влошаване на онова законодателство, което ние би трябвало да подобрим и да уредим по по-добър начин. Тягостно е, защото аргументите, които бяха дадени, единия път, за отпадането на чл. 168, а втория път - за неговото изменение, не са с такава тежест, че да убедят. Напротив, напротив! Не може да отпада въобще чл. 168, както е направил вносителят, защото това противоречи на Конституцията, на всичко онова, което е записано в нея! Ще ви припомня още веднъж: закрила на детето, майчинството, семейството и тяхната подкрепа. И тук става дума действително за това - ние спазваме ли Конституцията, ние в конкретни норми разписваме ли онова, което има в основните права?
Аз се обръщам специално към мнозинството, наистина, трябва да бъде запазен сега действащият текст не само заради Конституцията, а преди всичко заради онова, което тук многократно беше изтъквано - необходимостта от допълнителни грижи за децата на 18-годишна възраст. И не само за едно дете. И записано е изрично в този член - за две деца и за три деца. И не за много отпуск, става дума веднъж за два дни, втори път - за четири дни. Аргументът за общата промяна - за увеличаване на отпуска на 20 дни, според мен е несериозен, защото става дума за отглеждане на деца до 18 години. Това вече касае повечето от майките или бащите, които имат достатъчно стаж, за да си имат този отпуск и по действащото сега законодателство. А онези 20 дни би трябвало да са минимална норма. Даже тя не съответства на Европейската социална харта, защото там е записано четири седмици, а не 20 дни.
Така че, според мен е обидно даже да се прави подобен разговор и подобна аргументация и да се стига до пазарлък. Срамно е, когато се касае за отглеждането и възпитанието на нашите деца, на българските деца. Няма такава сметка, няма такива финансови средства, които, ако ги отделим именно за това, да бъдат атакувани от който и да е български гражданин. Напротив, всеки български гражданин иска и ще настоява не само да се запази тази възможност за допълнителния отпуск, свързан с отглеждането на две и повече деца, а и да бъде увеличен. Защото се сблъсква на всяка крачка най-малко с две неща - едното, за което многократно вече стана дума - все по-голямо намаляване на българското население, изтичането, бих казал, на кръвта на нацията. И второто, което е, ако ние говорим за икономика, ако ние мислим за икономика и за производство, то трябва днес да има деца, за да може утре да върви производството и да го осъществява някой.
И пак повтарям, тук няма да има никакво противопоставяне на стари и млади, както става по други поводи, нито противопоставяне на когото и да е. Тук всичко единодушно ще подкрепят това.
Даже, госпожо Шопова и госпожа Масларова, аз съм склонен да отложим тази разпоредба и ще го предложа в заключение, защото източникът за финансиране може да бъде и държавният бюджет, могат да бъдат и работодателите, защото, в края на краищата, работодателите трябва да мислят за това, че и в бъдеще ще има работодатели, ако има работници. Но за да има и работници, и служещи, и всякакви, трябва и те да дадат своя принос.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Не го усложнявай!
РУСИ СТАТКОВ: Не го усложнявам. Предлагам, ако не може да се постигне съгласие по оставането на старата разпоредба, то нека да отложим и да намерим такова решение, което да бъде императивно, защото с това, което се дава от колективния договор, се урежда нещо, което го няма в закона. А ние наистина трябва да покажем, че ние държим на този приоритет и той трябва да бъде уреден, както, междупрочем, досега е уреден и в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата народният представител Станка Величкова в рамките на 5 минути.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Може и по-малко!
Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Аз искам да разгледам идеята на комисията, както предлага да стане изменението, от друга гледна точка. Не може ние, законодателите, да искаме по пътя на случайността, по пътя на субективизма да се решават нещата, дори този субективизъм да не е вулгарен, а доброжелателен. Тогава не трябва да правим закон, защото, ако ние изхождаме от презумпцията, че този демографски срив трябва да се решава чрез една постоянна, мъдра и последователна държавна политика, ако ние изхождаме от презумпцията, че трябва да се даде възможност и дължимото на майката, то тогава не може чрез колективния трудов договор да се решават нещата по пътя, дори и на взаимодействието с работодателя и синдиката.
Да приемем даже, че те ще го решат най-положително, което лично аз не съм уверена. Но ние като законодатели сме длъжни да кажем своето. Ние сме тези, които трябва да дадем рамката и да изискваме да стане онова, което е свързано с нашата национална политика за децата.
И още нещо: скоро ще се приеме закон за равните права на мъжете и жените. Питам ви: не е ли необходимо и сега тук чрез закона да кажем своето по този въпрос, защото равните права не са лозунги, нито могат да бъдат уредени чрез волята, независимо дали тя ще бъде в добра или лоша насока, на отделния субект, който и да е работодател. Много ви моля да помислите от гледна точка на управлението, от гледна точка на ролята на закона, а не от гледна точка на презумпции за желание. Желанието е емоция, желанието може да бъде икономическа или политическа или всякаква друга целесъобразност, примерно, икономическа.
За мен обаче като законодатели ние трябва да изхождаме от целесъобразността държавна политика в името на нашите деца, в името на тези, които раждат и отглеждат децата.
В противен случай, ако остане този текст, ние не можем да изпълним нашата мисия. И много моля уважаемото народно представителство да разбере своята отговорност като народно представителство. И онези ангажименти, които са на народните представители, да не ги вменява на други субекти и да си играе на псевдогражданско общество и да си играе на псевдодемокрация. Демокрацията е закон, демокрацията са правила, демокрацията не е анархия. И всякакъв субективизъм не може да съществува в условията на действително, макар и прохождащата, или утвърдената, както искате, у нас демокрация.
Много моля да се съобразите с предложението на колегите Масларова и Шопова да се върне старият текст. И недейте да правите такива предложения, които не са нищо друго, освен фразеология, извинявайте, стигаща до софистика. Това е една софистика и не е никакво ясно правило!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Други желаещи?
Има думата народният представител Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, искам да ви уверя, че пледирам от името на пловдивските жени и на регионалната синдикална организация на Пловдив, която настоява това, което формално предложи госпожа Шопова, да остане в Кодекса на труда. Казвам формално да остане текстът, който досега е действал.
Аз искам обаче да помислите върху проблематиката от един друг ъгъл, защото съм много притеснен, че вие прекалено много искате да възстановите едни производствени отношения, които отдавна са забравени. Днес капиталистическата система се разделя с така наречения организиран капитализъм. Защото преминава в един по-висш стадий, където се говори за социализиране на обществеността и мотивация на работещите не чрез принудителни норми, а чрез съучастие в собствеността. А вие връщате производствени отношения, които са характерни за преди 100 години, когато е бил изведен на преден план либералният стихиен капитализъм, единствено защитаващ интересите на работодателя.
Има неща, които трябва да се аранжират. Националните интереси стоят над личния и груповия интерес. А националният интерес иска едно възпроизводство, което да бъде качествено. Защото възпроизводството на хората е най-скъпият процес в обществото. И ние сега в интерес на някой чорбаджия сме готови, първо, да не дадем шанс децата ни да бъдат добре отгледани, защото първите дни са много важни за това какво ще бъде здравословното състояние на нацията след това. Второ, как ще бъде възпитана тази нация. И аз съм съгласен с д-р Марангозов, който каза, че трябва да отпаднат детските заведения, детските ясли, където се обезличава индивидуалността на възпитанието и на култивиране на духовност. А вие тръгвате именно към това.
Мислете, че това, което правите, остава в бъдещето и ще бъдете оценявани доколко разумни сте били, доколко сте защитавали националния интерес или доколкото се правите на по-големи католици от папата. Стига с този див капитализъм! Капитализмът се отказа от тези свои производствени отношения в онези страни, които бяха ярък пример за това. В Щатите не го правят вече. Клинтън заговори за нов тип производствени отношения. А вие ни връщате там, където отдавна те са напуснали като историческа даденост тези развити страни. Спрете вече! Не може да обезличим завоеванията, които имахме в социалната сфера. Не можем да връщаме обществото в ерата на съподчиненост, която е унизителна. Дайте шанс майката да се чувства достоен човек.
За какъв пазар ми говориш, госпожа Дянкова? Има неща над пазара. И Де Гол направи френската майка да се пенсионира след три деца. След три деца да е пенсионер, за да ги гледа и да създаде френската нация такава, каквато се смята, че е достойна да бъде в конкуренцията на международния трудов пазар, за който вие говорите. С личности, които могат да защитят френската нация. А притеснявайки тези социални норми ние какво ще създаваме? Дишащи лепило и спящи на гарата по тръбите на парното отопление? Там тласкате България. И това ме дразни. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика има думата народният представител Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Действително темата е много благоприятна за популизъм, но искам да припомня на господин Нешев какво е гласял досега чл. 155 на Кодекса на труда, колко беше размерът на основния платен годишен отпуск: не по-малко от 14 работни дни при трудов стаж 10 години, не по-малко от 16 дни от 10 до 15 години, и не по-малко от 18 дни при трудов стаж над 15 години. Сегашният текст гласи, че може да бъде не по-малко от 20 дни. Тоест, тези два дена вече са дадени за всекиго, независимо дали има едно, две деца и т.н.
Ако погледнем на въпроса държавнически, трябва да помислим и за това как ще се стимулира този бизнес, който искаме да раздвижи икономиката. Не трябва да забравяме, че сега собствеността е 70 на сто в частни ръце само 30 на сто държавна. Ако държавата, както допреди, беше основният работодател, тя можеше да си позволи това нещо или не можеше с държавния бюджет. Но сега с това нещо да натоварваме работодателя, като плюс това отпуската е вдигната с два дена над досегашната от 18 дни, е вече прекалено.
Освен това, с този член, както е предложен в момента, не се отменя чл. 168, а се модифицира и се дава възможност в колективен трудов договор синдикатите и работодателите да се споразумеят за по-голям отпуск в рамките на предложението. Така че всяко нещо трябва да си има мярката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за реплика народният представител Светлана Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин Нешев, аз много ценя Вашето убеждение, но искам да Ви припомня, че все пак става дума за това, че гледаме Кодекс на труда, не гледаме закон за защита на детето, не гледаме закон за защита на майката, гледаме Кодекс на труда. Основната цел на Кодекса на труда е все пак да се опитаме да регулираме тези нови индустриални отношения, които ние с вас знаем, че така или иначе, колкото на вас да не ви се иска, настъпват. Просто настъпват.
И ако сме достатъчно достоверни като народни представители, би трябвало да знаем, че работодателите в тази държава, в нашата държава не могат повече да изпълняват онези функции на държавата, които се изпълняваха по времето на социализма. Просто не могат да бъдат повече. Те не могат да бъдат със статут на социални грижи, със статут на социално подпомагане, с всякакъв друг статут. Този работодател преди всичко трябва да има грижата да осигурява работа и след това по-малката грижа - да осигурява социалните придобивки. Първата му задачка е това. И това междупрочем е задача и на държавата, национална задача, на всички нас. Нали говорим за производство, нали говорим за икономика?
Аз не зная дивия капитализъм, не го познавам. Може би Вие го познавате по-добре от мен, сигурно има защо. Но в дивия капитализъм, уважаеми господин Нешев, не е имал развитие нито на работодателските, нито на работническите движения, не е имало колективни трудови договори. Ние не вървим към някакъв див капитализъм, вървим към всичко онова, което в Европа вече е практика. Сключват се колективни трудови договори. И оня работодател в Европа не е изедникът-чорбаджия, както вие казвате. Това е практика, която вече има наистина установени традиции. Всички тези неща, за които говорим тук, наистина се споразумяват между представителите на работниците и работодателя.
Много ви моля, нека да не се връщаме наистина към онези времена, които са отдавна минали и няма да се върнат в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за дуплика народният представител Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю!
Господин Балтаджиев, зад тези 20 дена искам да Ви кажа, че стоят 14 дена редовна отпуска, до 6 или до 12 дни допълнителна отпуска, която се даваше от Кодекса. Сега ги сляхте и давате 20. Нищо не се е променило по отношение на това, което се дава не за насърчаване на раждаемостта в трудовите отношения, а за това, че вместо да ги давате плюс 6 или плюс 12 по групи за вид труд, ги давате заедно.
Госпожа Дянкова, аз не говорих за нищо друго, освен за производствени отношения. А мисля, че именно Кодексът на труда е онзи норматив, в който се уреждат производствените отношения.

Като ви говорех за това, че вие връщате тези производствени отношения към една епоха... Аз съм чел, не съм живял в нея. Чел съм в книжки и ги имам, мога да ви услужа. Елате ми на гости и ще си изберете от библиотеката ми това, което искате. Там са описани тези неща, но съм се поучил от това, което съм чел, за да не се допуска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Колективно четене?
СТЕФАН НЕШЕВ: Защо не? Ако не ми разрешавате...
Искам да завърша с нещо много интересно, което сега чета. Когато Мезенцев говори на пленум на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз, той говори точно за промяната в производствените отношения и за това, че те трябва да се вгледат в тази промяна, която се поражда при капитализма - новия тип производствени отношения. Част от Политбюро и от партийните строители започват да роптаят и се опитват да създадат натиск върху неговата научна мисъл и психика. Знаете ли какво му отговаря несменяемият, както пише в книгата на Примаков, помощник на главните секретари: "О, другарю академик, Вие искате или да изгоним интелигентите от ЦК, или да направим интелигентно ЦК..."
Аз ви казвам: вие или ще изгоните интелигентите на парламентарната си група, или парламентарната ви група трябва да стане интелигентна, да чете и да прави това, което дава развитие и перспектива на България. Благодаря ви.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Ние не сме комунисти. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на господин Мирославов - представител на Министерство на труда и социалната политика.
ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата с оглед на това, че в първоначалния текст на предложението за изменение на Кодекса на труда чл. 168 трябваше да отпадне. Бих искал да оправдая какви бяха нашите аргументи.
Един от аргументите беше, че общият размер на отпуска по чл. 155 безспорно се увеличава. От 14, 16 и 18 дни той става 20 дни.
Друг аргумент беше това, че и сега съществува разпоредба в Кодекса на труда, която дава право на страните по трудовото правоотношение да увеличават размера на отпуската помежду си. Следователно тези 14 могат да станат 18 дни, а 2, 3 или 4 дни за майките могат да станат много повече, ако са се договорили в колективния трудов договор.
Но вие знаете вече, че един от основните принципи, на който се изгради Законът за промяна в Кодекса на труда, беше спазването на равновесието в интересите на работодателите и работниците. Аз няма да се спирам на това чия грижа е демографската политика - на държавата или на някого другиго, но не забравяйте, че отпуските се понасят от работодателя. Да, така е, господин Нешев, безспорно.
Не забравяйте, че всяка промяна, която дърпа част от тези производствени отношения към работниците или към работодателите, е свързана с доста спорове. Бих искал да ви кажа, че наблюдението на експертите, включително и тези, които стояха малко по-встрани, е че този проект за изменение на Кодекса на труда изцяло балансира, той отговаря изцяло на интересите на работодателите. Специално този текст изцяло отговаря на интересите и на едната, и на другата страна. Именно тези две страни - националните организации на работодателите и тези на синдикатите, възприеха предложението на господин Балтаджиев и казаха: да, добре, щом има спорове в това ползване на отпуска допълнително за малки деца, за деца до 18 години, бихме могли да постигнем съгласие... Какво по-добро от това индустриалните отношения, за които ние всички говорим, да се уреждат между страните по това отношение? Говорим за други страни, говорим за страни на Запад и т.н., но имайте предвид, че държавата все по-малко и по-малко ще се намесва в тези индустриални отношения. Тя може да определи само минималните норми, минималните критерии. Оттам нататък страните са тези, които определят.
Аз лично нямам никакви съмнения, защото имам може би много по-големи наблюдения върху колективното договаряне, че този отпуск ще бъде договорен. В никакъв случай не мога да приема, че колективното договаряне в България е слабо. Напротив, то е силно, то има своите традиции вече повече от десет години. То има своите завоевания.
И нека да приемем, че след като националните организации на синдикатите и на работодателите приемат в общи линии този текст - не в общи линии, а го приемат изцяло, да не се безпокоим какво ще постигнат те помежду си. Аз мисля, че съгласието на националните организации в някои случаи замества този национален колективен трудов договор, за който по някой път пледираме. Ето ви едно съгласие, ето ви една норма, която ще работи и аз се надявам, че в бъдеще все повече и повече норми ще бъдат предоставяни вече на решението на самите синдикални и работодателски организации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Мирославов.
Има ли други желаещи народни представители да вземат думата?
Народният представител д-р Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа! Аз не мога да приема, че работодателите и синдикатите ще договарят отпуските на майките и тяхното майчинство. Много се извинявам, но нещо тук ми се струва, че се нарушава дори Конституцията. Моля да ми отговорите на този въпрос. Имаме Министерство на труда и социалната политика, така че толкова. Кратък съм. Не мога да приема това нещо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Народният представител госпожа Масларова има думата за реплика на д-р Марангозов.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин Марангозов, аз искам да Ви репликирам. Тук малко се злоупотребява с това, което е коментирано в комисията и пред народното представителство. Ние сме свидетели, че една част от синдикатите не са съгласни с това. Тук, в Народното събрание, в зала "Запад" дойдоха представители на КНСБ - категорично несъгласни и държейки чл. 168 да остане в този вид, в който е. Тоест, в случая синдикатите не влизат в договореност да поемат тези ангажименти. Така че не приемам. Тук имаше заседание и аз мисля, че част от народните представители могат да потвърдят, тъй като те присъстваха и чуха аргументите на синдиката именно по чл. 168. Една голяма делегация дойде тук.
Не приемам, че са се договорили синдикати и работодатели в колективния трудов договор да се решава този въпрос. Много моля да бъдем точни и коректни и да не се връщаме към исторически факти и неща, които знаем. Поне тези, които сме били в комисията и сме участвали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Петя Шопова за втора реплика.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Доктор Марангозов, Вие не сте прав. Част от синдикатите не са се съгласявали или поне това не е Конфедерацията на независимите синдикати в България. Лично аз организирах срещата по тяхно искане в зала "Запад". Дойдоха представители на всички парламентарни групи. Дамското лоби в парламента - вярно, но дамското лоби е за това, за да защитава правата на майките, защото има и специален текст в Конституцията. Така че много моля и представителя на Министерството на труда и социалната политика да не въвежда в заблуждение залата. Ние сме политици и знаем какво правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Марангозов?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Приемам репликите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, отказвате се от дупликата, на която имате право.
Има ли други народни представители желаещи да се изкажат?
Преминаваме към гласуване на § 43, който има предвид чл. 168.
Всъщност има няколко предложения, които са в една и съща насока: предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов - § 43 да отпадне, което означава да остане чл. 168; предложение на народния представител Емилия Масларова да не се отменя чл. 168 и да остане в сегашната му редакция; подобно е и предложението на народния представител Мариела Митева - предлага § 43 да отпадне, което означава чл. 168 да остане; в тази насока е направил предложение и народният представител Стефан Нешев, който предлага чл. 168 да не отпада.
Поставям на гласуване предложенията на тези народни представители, чиято идея е чл. 168 от сега действащия Кодекс на труда да остане в редакцията, във вида към този момент. Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 168 народни представители: за 79, против 87, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
За процедурно предложение думата има заместник-председателят на Народното събрание госпожа Петя Шопова.
Има думата за процедура заместник-председателят на Народното събрание госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря, господин председател.
Предлагам процедура на прегласуване.
Колеги, гласуваме да отпадне § 43, т.е. да остане чл. 168. Много ви моля да се съсредоточите и да гласуваме правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, имате право.
Моля, прегласувайте предложението на изброените вече народни представители - "или да остане чл. 168", така както е в сегашния Кодекс на труда.
Гласували 199 народни представители: за 89, против 110, въздържали се няма.
Не се приема.
Следващото предложение е от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията и е станало предложение и на самата комисия.
Моля, гласувайте предложението на комисията да отпадне ал. 3 на чл. 168 в редакцията, която ви е раздадена.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията по чл. 168 е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Параграф 44 се отнася до промяна на чл. 169.
Предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов - да отпадне § 44.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на същите народни представители за отпадане на целия чл. 169.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Емилия Масларова:
В чл. 169, ал. 1, т. 1 пред числото "25" да се добави "на".
Комисията е подкрепила това предложение.
Предложение на народния представител Ангел Балтаджиев:
В ал. 4 да се създаде второ изречение: "Това право се ползва със съгласието на работодателя."
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на комисията за § 44:
"В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
      "(1) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година".
2. Алинея 2 се изменя така:
      "(2) Отпускът по ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини".
3. В ал. 3 се създава изречение второ:
"Това право се ползва със съгласието на работодателя".
4. В ал. 5 след думата "заведения" се добавя "със съгласието на работодателя"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухте доклада на председателя на комисията.
Имате думата за изказване.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Никола Николов и Асен Агов - да отпадне § 44.
Гласували 115 народни представители: за 23, против 85, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на същите народни представители Никола Николов и Асен Агов - чл. 169 изцяло да отпадне.
Гласували 123 народни представители: за 4, против 108, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Емилия Масларова - в чл. 169, т. 1 пред числото 25 да се добави "на", прието от комисията.
Предложението на народния представител Ангел Балтаджиев е прието.
Моля, гласувайте предложението на комисията за нов § 44, в който се дава нова редакция на чл. 169.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Параграф 44 е приет.
Преминаваме към разглеждане на § 45.


ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 45, който се отнася до промени в чл. 170, са направени предложения от народните представители Никола Николов и Асен Агов за отпадането на § 45.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Никола Николов и Асен Агов за отпадане на чл. 170.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага § 45, който се отнася до чл. 170, да бъде в следния вид:
"§ 45. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
      "(1) Когато със съгласието на работодателя работникът или служителят кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва:
1. при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни;
2. при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни."
2. Създава се нова ал. 2:
      "(2) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
         "(3) Когато работникът или служителят е ползвал платения или неплатения отпуск по ал. 1 и 2, но не е бил приет в съответното учебно заведение или за докторант, за следващите години той има право на неплатен отпуск в размер, равен на половината от отпуска по ал. 1, който се признава за трудов стаж."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата за изказване народният представител Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да обясня на народното представителство за какво става въпрос и какви са точно промените, с които всъщност си защитаваме т.нар. индустриални процеси, навлизащи в нашата страна.
Най-напред искам да кажа, че в предложението, което е направено, има техническа грешка - вместо "на" трябва да се запише "но".
Уважаеми госпожи и господа! До този момент в чл. 170 от Кодекса на труда имаше две алинеи: ал. 1 - при кандидатстване в средно учебно заведение, в което приемането става с изпит, работникът или служителят има право на 6 работни дни платен отпуск, а при кандидатстване във висше и полувисше учебно заведение или за аспирантура - 12 дни; ал. 2 - когато работникът или служителят е ползвал платен отпуск, но не е бил приет в съответното учебно заведение или за аспирант, за следващите години той има право на неплатен отпуск в размера, определен от предходната алинея, който се признава за трудов стаж.
Съгласно новите условия, ние сме се съобразили с искането на работодателите - когато работодателят не дава съгласие на съответния желаещ да кандидатства в средно, висше или полувисше учебно заведение, тогава той да има възможността да ползва отпуск, но този отпуск да бъде половината от досега разрешения му. И още една санкция: ако веднъж работникът или служителят е ползвал такъв отпуск, но не е бил приет в съответното учебно заведение, в което е кандидатствал, той отново ще има право на такъв неплатен отпуск, но той ще бъде в размер, който е половината от досега регламентирания по ал. 1 на чл. 170, но се запазва трудовият стаж. Тоест, трудовият стаж се запазва, но има санкция в размера на отпуска.
Така че аз призовавам колегите да подкрепят този текст, тъй като той в доста голяма степен задоволява интересите на работодателите, но и съхранява до голяма степен правата на работещите, които желаят да повишат своето образование. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Други народни представители желаят ли да вземат отношение по § 45?
Явно няма желаещи да вземат отношение по този текст.
Първо, трябва да поставя на гласуване предложението на народните представители Никола Николов и Асен Агов за отпадане на § 45.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за няма, против 94, въздържали се 36.
Предложението на господата Никола Николов и Асен Агов не се приема.
Второто предложение на същите народни представители е за отпадане изцяло на чл. 170.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 7, против 98, въздържали се 12.
Предложението е отхвърлено.
Следващото предложение е на народния представител Емилия Масларова, което е подкрепено от комисията.
Преди малко вие чухте предложението на комисията за § 45, също за чл. 170 от Кодекса на труда.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 137, против 11, въздържали се 4.
Параграф 45 е приет.
Тъй като наближава 14,00 часа, а имаме няколко съобщения, утре в 9,00 часа ще продължим разглеждането на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Сега няколко съобщения:
Комисията по труда и социалната политика ще проведе извънредно заседание на 1 февруари от 15 часа в зала № 238 с дневен ред: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
Трябва да направя съобщение и за парламентарния контрол утре.
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговаря на народните представители Христо Иванов и Веселин Бончев, както и на питане на народния представител Ангел Найденов.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговаря на четири актуални въпроса на народните представители Александър Томов, Руси Статков, Иво Атанасов и Кирил Ерменков и на две питания от народните представители Иван Иванов и Иван Борисов.
Министърът на правосъдието Теодосий Симеонов ще отговаря на питане на народните представители Велислав Величков, Йордан Бакалов, Младен Влашки, Тома Деспотов, Мария Кунчева и Юлий Славов.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговаря на пет актуални въпроса: на народните представители Александър Каракачанов - два въпроса, Васил Клявков, Руси Статков и Панайот Ляков и на две питания от народните представители Кръстьо Трендафилов, Никола Койчев и Атанас Богданов, и Михаил Миков.

Министърът на транспорта Антони Славински ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Иван Борисов, Веселин Бончев и Стоян Райчевски.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Юрий Юнишев, Велко Вълканов и Кънчо Марангозов, и Анелия Тошкова - два въпроса, и на питане от народния представител Кънчо Марангозов.
Министърът на околната среда и водите ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Веселин Бончев, Иван Бойков - два въпроса, на Петър Башикаров и Меглена Плугчиева и на питане от народния представител Ангел Малинов.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Бойко Великов и Панайот Ляков и на пет питания от народните представители Свилен Димитров, Руси Статков, Анелия Тошкова, Ангел Малинов и Юрий Юнишев, както и на народния представител Ангел Малинов.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Калчо Чукаров и Иван Сунгарски, както и на питане от народния представител Донка Дончева.
Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Валентин Симов, Ангел Найденов, Жорж Ганчев, Свилен Димитров и Георги Дилков-Лорда.
На основание чл. 76, ал. 3 от нашия правилник отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Теодосий Симеонов - на актуален въпрос от народния представител Стоян Райчевски;
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов.
На основание чл. 76, ал. 2 от нашия правилник поради отсъствието на народния представител Лъчезар Тошев се отлагат отговорите на две негови питания от министъра на финансите Муравей Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Надежда Михайлова и министърът на труда и социалната политика Иван Нейков.
С това закривам днешното заседание.
Утре в 9,00 ч. продължаваме. (Звъни.)(Закрито в 13,57 ч.)


Председател:
Йордан Соколов


Заместник-председател:
Любен Корнезов

Секретари:
       Васил Клявков

     Ивалин Йосифов