Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-02-02

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Петя Шопова.
Секретари: Виктория Василева и Атанас Мерджанов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Ще започнем с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Има молба от народния представител Илия Масларски - народен представител от 26.Многомандатен избирателен район - Софийска област:
"Уважаеми господин председател, във връзка с решение на Народното събрание от 13 декември 2000 г., на основание чл. 72, ал. 1 от Конституцията на Република България моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми като народен представител, считано от 1 февруари 2001 г."
Проектът за решение гласи:
"Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на
народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Илия Иванов Масларски, народен представител от 26.Многомандатен избирателен район - Софийски, считано от 1 февруари 2001 г."
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение? Не.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 135 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 5.
Решението е прието.
"Проект!
Решение
за попълване състава на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Кети Костадинова Граматикова за член на Комисията по културата и медиите."
Някой желае ли да се изкаже по това проекторешение? Не.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 132 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 7.
Решението е прието.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Има думата господин Юрий Юнишев да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Вчера Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията разгледа и уточни окончателно текста на чл. 12. Обаче, обърнете внимание, чл. 12 се получава след преномерацията, а във вашите основни доклади той се намира на стр. 17 като чл. 6.
Чета текста на вносителя:
"Чл. 6. (1) Политическа партия се прекратява при:
1. сливане със или вливане в друга партия;
2. разделяне на две или повече партии;
3. саморазпускане съгласно устава й;
4. разпускане с решение на Софийски градски съд по искане на прокурор.
(2) Съдът постановява разпускане на политическата партия само в случаите, когато дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията и на изрично упоменати в този закон изисквания.
(3) Политическа партия, която не се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора, се пререгистрира отново в съответствие с всички изисквания на този закон."
Предложение на народния представител Ивайло Калфин - в чл. 6, ал. 1 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Драгомир Шопов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама, ние сме ги разгледали, всичките те са гласувани. Сега остава текстът на комисията. Нали приехме и едно от предложенията на Татяна Дончева, Михаил Миков, Бойко Великов във втората алинея?
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Аз мисля, че те са само разисквания по предложенията, а не са гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всичко е гласувано.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Добре. В такъв случай чета окончателната редакция, която вчера бе приета в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията:
"Чл. 12. (1) Политическата партия се прекратява при:
1. сливане със или вливане в друга партия;
2. разделяне на две или повече партии;
3. саморазпускане съгласно устава й;
4. разпускане с решение на Софийския градски съд по искане на прокурор. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.
(2) Съдът постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато:
1. дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията;
2. има влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия се обявява за противоконституционна.
(3) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра на Софийския градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародва в "Държавен вестник".
(4) Политическа партия, която не се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора, се пререгистрира отново в съответствие с всички изисквания на този закон.
(5) При прекратяване на политическа партия по ал. 1, т. 1 - 3, съответният орган определя начина на разпореждане с имуществото й.
(6) При прекратяване на политическа партия по ал. 1, т. 4 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този текст някой желае ли да вземе отношение?
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Вчера в комисията беше обсъждан този текст и виждате неговата редакция, която е предложена. Но аз привличам вашето внимание към него, тъй като според мен той предизвиква сериозни съмнения за неговата конституционност. Забележете ал. 2, в която се казва, че "Съдът постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато:". И ако се задълбочим в съдържанието на т. 1 и 2, те казват едно и също с различни думи - че партията се разпуска, когато нейната дейност противоречи на Конституцията. Само че в единия случай това производство се води, както тук е предложено, пред Софийския градски съд, той постановява решение, което може да се обжалва пред Върховния съд, а в другия случай производството е било пред Конституционния съд, Конституционният съд се е произнесъл за това, че партията е противоконституционна и след това се преминава към отбелязването на това обстоятелство, което води до нейното разпускане.
Според мен, смисълът на чл. 149, ал. 1, т. 5 от Конституцията е: поради особената важност на политическите партии и поради важността на споровете, които засягат тяхната конституционност, тези спорове да се решават именно от Конституционния съд. На него е възложена тази компетентност.
Някой може да каже, че това е някаква споделена компетентност, която се осъществява и от Градския съд и от Конституционния съд, което обаче мисля, че не може да бъде поддържано. И в никоя правна система не се допуска дублиране на компетентност, един и същи въпрос да се решава от различни институции, в случая от звена на съдебната система и от Конституционния съд.

Затова аз предлагам друг текст. Точка 4 да остане с текста "разпускане с решение на Софийския градски съд", а по-нататък да се включат следните нови алинеи:
"Софийският градски съд постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато Конституционният съд реши, че дейността й противоречи на Конституцията."
Следваща алинея:
"Софийският градски съд разглежда искането за разпускане на политическа партия по предложение на прокурор. Когато прецени искането за основателно, той изпраща делото на Върховния касационен съд, който, ако потвърди основателността на искането, сезира Конституционния съд."
И последна алинея, като се запазят другите алинеи от предлагания текст:
"Конституционният съд, ако обяви партията за противоконституционна, изпраща служебно решението на Софийския градски съд, който обявява разпускането на политическата партия."
Предлагам тези нови алинеи вместо сегашната ал. 2.
Какво означават те? От една страна, Конституционният съд може да бъде сезиран директно от всички, които имат право по чл. 150, ал. 1. И Конституционният съд, решавайки въпроса, ако решението му потвърди противоконституционност на партията, изпраща служебно своето решение и Софийският градски съд обявява нейното разпускане, без да обсъжда въпроса по същество. Това е едно установително решение въз основа на решението на Конституционния съд, което е задължително.
Същевременно аз съм готов да дадем възможност на всеки заинтересуван субект да сезира Софийския градски съд, ако се установи противоконституционност на партията. Ако Софийският градски съд намери за основателно това искане, той трябва да го изпрати до Върховния съд, а Върховният съд вече, както е постановил Конституционният съд, във всеки свой състав може да сезира Конституционния съд. Следователно ние можем да създадем наистина два режима на оспорване на действието на партията, но не и два органа, които да вземат решение. Мисля, че много от колегите не правят разлика между два различни принципа - от една страна, между принципа за прякото действие на Конституцията, тъй като Софийският градски съд, когато регистрира една партия, естествено е той да отчита дали тя отговаря на конституционните изисквания, и принципът за това, че у нас контролът за конституционност е централизиран и е възложен на специализирана институция като Конституционния съд.
Развих пред вас тези аргументи и смятам, че те са основателни. Иначе ние бихме възпроизвели едно решение, което съществува и досега, но това решение съществува по силата на действащия Закон за политическите партии, който е приет преди Конституцията. Затова и практиката е противоречива, по-скоро тя допуска подобна паралелност, но смятам, че такава паралелност не е нито в съответствие с Конституцията, нито с изискванията за едно рационализирано правосъдие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, дами и господа! В момента прочетох предложения чл. 12 и когато човек реагира в момента, може да бъде и неточен. Много добре знам изискванията на правилника, но като действащ юрист ще си позволя да направя две бележки към предложената редакция на чл. 12.
Алинея 4. За мен тя е един лозунг - политическа партия, която не се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора, се пререгистрира отново. Кой ще го направи, как ще го направи? Кой е органът, коя е структурата, която ще проследи? Ако сложим само един такъв текст, никоя партия няма да отиде в съда и да каже, че два пъти не се е явявала на избори, затова моли да бъде пререгистрирана. Би трябвало да има един механизъм, който да осигури приложението на тази норма. За мен това е една важна, полезна норма, но няма механизъм. Пак казвам, в момента го прочетох, не съм готов с конкретно предложение.
Същото се отнася и за другия текст за противозаконност.
Струва ми се, че идеята, която е заложена в чл. 12, е добра. Но бих предложил да отложим разглеждането и гласуването на чл. 12, господин председател, за да се уточнят някои от тези неточности, непълноти, неясноти или, по-скоро, да избягаме от лозунга. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу предложението за отлагане?
Петнадесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в почивката успяхме да се съберем няколко юристи от различните парламентарни групи и стигнахме до едно предложение, което ще ви бъде прочетено от господин Юнишев.
Аз правя формално предложение, първо, да гласуваме, господин председател, отпадане на предложената ал. 4. И ако се приеме това предложение от уважаемите народни представители, ще се предложи една нова т. 3 в ал. 2, с която се урежда въпросът по един сравнително по-добър начин.
Много Ви моля да поставите на гласуване предложението за отпадане на ал. 4.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Някой трябва да разкаже цялата идея, за да се види дали трябва да отпадне.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: За отпадане на ал. 4 в предложения чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Политическа партия, която не се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора, се пререгистрира отново в съответствие с всички изисквания на този закон."
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, ако някой от вас не си е взел тази сутрин материалите, то не е виновен нито докладчикът, нито някой друг. Така че, господин Ганев, недоволството Ви е просто неоснователно. Моля да ме извините, но...
Сега ще ви прочета текста на чл. 12, така както го уточнихме окончателно, разбира се, след като и ако бъде прието предложението на господин Джеров за отпадане на ал. 4.
Чета окончателния текст:
"Чл. 12. (1) Политическата партия се прекратява при:
1. Сливане със или вливане в друга партия.
2. Разделяне на две или повече партии.
3. Саморазпускане съгласно устава й.
4. Разпускане с решение на Софийския градски съд по искане на прокурор. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.
              (2) Съдът постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато:
1. с дейността си нарушава системно изискванията на този закон;
2. дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията;
3. има влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
4. когато не се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора.
              (3) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра на Софийски градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародва в "Държавен вестник"."
Следващата алинея, вече чета - 5, а ако отпадне ал. 4, ще стане ал. 4.
"(5) При прекратяване на политическа партия по ал. 1, т. 1-3 съответният орган определя начин на разпореждане с имуществото й."
И следващата алинея:
"При прекратяване на политическа партия по ал. 1, т. 4 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество."
Прочетох още веднъж този текст за онези колеги, които сутринта не са си взели материалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): По този текст аз предлагам да отпадне сега прочетената т. 2 с текст: "дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията". Няма да повтарям своите мотиви.
След като се предлага, че при системни нарушения на този закон Софийският градски съд ще може да се произнася по разпускането на партия, то компетентността да преценява съответствието между дейността на партията и Конституцията, принадлежи, съгласно Конституцията, на Конституционния съд и не можем да създаваме две паралелни производства.
Предлагам да останат двете точки, като отпадне сега прочетената от господин Юнишев т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да попитам кое налага в чл. 12, ал. 4 да налагаме, да изискваме политическа партия да се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС, от място): Аз предлагам да отпадне.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Аз също предлагам и мисля, че няма никаква логика. Малка партия, политическа счита, че може да си движи своята политическа дейност, но не желае да участва в парламентарни избори, защото знае, че силите й не могат да стигнат. Не е ли така? Чета текста, който е раздаден.
И нещо друго. В чл. 12, ал. 1, т. 2 - "разделяне на две или повече партии". Разделянето, господин председател, като акт, който има съдебно решение, че са се разделили или какво? Тук не е уточнено. В Преходните и заключителни разпоредби трябва да се обясни какво значи разделяне на две партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Явно на този закон не му върви. Хайде да разберем какво става само за ал. 4. Това, което ни се предложи от комисията, и което междупрочем го има и в раздадения ни материал, че една политическа партия, която не е регистрирана за участие в два последователни парламентарни избора, се пререгистрира. Идеята е фантомни партии, които не участват в политическия живот и то в един по-продължителен период от време - около 8 години, в края на краищата, ако иска да участва в изборите, да се пререгистрира. Това е идеята на ал. 4. Аз като идея я споделям.
Преди малко обаче господин Юнишев ни прочете нещо много по-сурово. Отпадайки ал. 4, за която предложи господин Джеров, ни се казва нещо друго: чл. 12, нова т. 4 - "Политическата партия се прекратява, когато не се регистрира за участие в два последователни парламентарни избора." Това ни се предлага сега. Значи, заличава се, съдът разпуска тази политическа партия.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Откъде-накъде? Как така?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поне на мен ми се струва, че ал. 4 е по-добра, отколкото новото предложение за т. 4. Защо ще разпускаме партия? Една партия може да не иска да участва в изборите по ред причини. Защо трябва предварително съдът да я разпуска?
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Обърнете внимание, че това е в хипотезата за прекратяването в чл. 12.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Колкото го пипаме, повече го объркваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика - господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Господин председател, уважаеми господин Корнезов! Съдът може ли да разпуска една партия? Чисто правно погледнато. Съдът може да я прекрати, когато тя нарушава някакви изисквания или когато са налице предпоставките на закона. Нищо не пречи, ако тази партия иска да продължи да съществува и да участва в политическия живот, тя отново да се пререгистрира. Не е забранено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Стефан Гайтанджиев има думата.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (независим): Господин председател, уважаеми колеги! Действително не върви на този закон, а мисля, че тук е виновна преди всичко и най-вече Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Този хаос, при който вече се приемат твърде важни текстове, е обезпокоителен - непрекъснатите промени в утвърдени позиции, с които се нарушава нашият правилник.
Аз ще обърна внимание по същество на предлагания чл. 12 на два пункта.
Първо, действително участието в избори е същността на всяка партия и подкрепям това, че би могло да се направят санкции към партия, която не участва два пъти последователно в парламентарни избори. Закриването, обаче, ми се струва, че е твърде тежка мярка. Може би пререгистрация е по-точно и бих подкрепил този вариант.
Второ, много обезпокоително е, че комисията предлага Софийският градски съд да разпуска политическа партия за системно нарушение на изискванията на този закон.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Вносителят го предлага, а не комисията.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Добре, вносителите. Вижте, една партия може да нарушава закона, непредставяйки навреме, в срок своите финансови отчети. Тя може да нарушава закона, ако примерно от време на време заловят нейни агитатори по месторабота, по предприятия, смущава мирния ход на редица митинги и смятам, че тук "системни нарушения" не е ясно понятие. Може да се използват няколко дребни нарушения, които иначе могат да се отърват само с глоби, да кажем, на деятелите за политическа разправа. И съдът би могъл да разпусне една политическа партия, защото няколко пъти не си е внесла в срок, не говоря изобщо за невнасяне, или някои други нарушения. Това е твърде тежко и твърде сериозно изискване, което не знам дали присъства и в другите варианти на партийни закони, с които съм запознат.
Така че смятам, че това трябва да отпадне или поне да има дефиниция на понятието "системни нарушения на този закон". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Гиньо Ганев има думата.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Господин председателю! Както започна да се прави тази обработка на текста интимно, голямата част от народните представители няма да разберат за какво става дума не поради липса на интелигентност, а поради липса на информация.
Нещата, които сега се предлагат, не се свеждат до промяна на една дума или на един термин, а са свързани с основни разбирания за прекратяването и начините за това на политическата партия.
Най-напред вижте т. 2, защото го имало в стария закон: "Политическата партия се прекратява, когато се раздели на две или повече партии", господин председателю. Това е въпрос на доброволна воля на самата досегашна партия. Защо ще го пишете тук? Събират се органите на тази партия и казват: ние повече няма да бъдем, защото се разделяме на две. Но така, както е посочено тук, се създава едно подозрение, че когато една партия съществува, но една група от нея иска да се отдели от сегашното й ръководство, каквито случаи много има в нашия обществен живот, отделя се и казва: аз се разделям, тогава и основната партия трябва да бъде счетена за прекратена. Това трябва да се дешифрира. Още повече, че такива удвоени партии станаха доста постоянно явление в нашия късен или скорошен обществено-политически живот.
Другата идея по отношение на ал. 4. Тук господин Джеров е напълно прав. Кой е казал, че политическите партии се създават, за да участват в изборите и само за това? Политическата партия по една класическа дефиниция се създава, за да улесни и да придаде чувство на солидарност на хората, които обществено-политически мислят заедно или в една посока. Могат да решат да не участват в избори три или четири пъти - не им харесва избирателната система, не харесват действителността. Не, непременно трябва да участва и ако не участва, ти ще я накажеш тя да търси правата си на партия като новородена, като новообразувана - да се пререгистрира отново. Това са несериозни работи.
Господин Юнишев, ако има идеи, които сега се влагат отново след вчера, господин председателю, нека да се напишат, да се раздадат, да минат отново през комисията, ако тя е някаква гаранция, и да се дойде тук с едно спокойно и цялостно становище. Не може като се прищипе думата текстът да остане цял. А когато се прищипва текстът, там боли повече, отколкото като прищипваш момиче, когато й е приятно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Христо Смоленов има думата.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаемо ръководство на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители! Аз се солидаризирам с господин Гиньо Ганев по повод на неговите подозрения. Аз даже смятам, че това не са подозрения и ще ви разкажа един анекдот в това отношение. Но по повод подозренията, че в крайна сметка чл. 12, т. 2 всъщност е бременна с манипулация, която може да накара определени хора от дадена политическа сила да я взривят и да я ликвидират просто със своето отделяне и назоваване със същото име или просто с твърдението, че това е част от претърпялата митоза партия.
Аз смятам, че т. 2 на този чл. 12 би трябвало да отпадне. Не виждам реални основания да се чувстваме демократи, ако можем да взривим която и да било политическа сила, като подкокоросаме няколко души да се обявят за отцепници.
По повод на обещания виц: "Един мъж хваща жена си в изневяра и тя казва: ама ти сега пак ще почнеш със своите подозрения".
А що се отнася до участието в избори. Убеден съм, колеги, че не всички политически сили приемат например отказа от мажоритарно представяне.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Точно така.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ: И в този смисъл съм убеден, че някои по-смели политически сили могат да излъчат независими, примерно, кандидати за избори, но значи ли това, че те ще бъдат изхвърлени от избирателния процес? Приведох ви един контрапример, с който смятам, че опровергавам необходимостта да фигурира и този член. Моите уважения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Драгомир Драганов има думата.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз не мога да разбера защо някои хора в тази зала четат нормален текст на закона във връзка с ненормалната практика, която съществуваше в България? Да, в България съществува така нареченото "отлюспване" или "отцепване", но това няма нищо общо с хипотезата, в която една партия примерно на свой конгрес, който обикновено е върховният, вземе официално съгласно устава решение да се раздели на две или повече партии. Това визира т. 2, а не, че някой е решил да си вдигне чукалата, с извинение, от това или някой загубил конгреса, както имахме такива случаи, решил: аз напускам. Това не е разделяне на две и повече партии. Много ви моля! Текстът е много ясен и много точен.

Що се отнася до ал. 4, тук ясно и точно е казано и не мога да разбера защо не искате да го прочетете, както е казано. "Партия, която не се регистрира за два избори, се пререгистрира" - никой не я разпуска. Тя може да продължи да си съществува. Ако тя реши да получи статут съгласно този закон, тогава се пререгистрира. Какво толкова странно? Да ви кажа като един от вносителите, че това е практика, взета от финландския закон за политическите партии и няма нищо страшно - европейска държава, нормална. Да преброим и нещо друго - "два последователни парламентарни избори". Все пак, рано или късно, ние ще станем нормална държава. Това прави 8 години, господин Ганев. Осем и още четири - за следващите, прави 12 години. Ако една партия за 12 години демонстрира нежеланието си да участва в политическия живот - в края на краищата това е смисълът на политическите партии - нека тя да си съществува като партия, само че няма да има регистрация по този закон. Мисля, че е изключително просто.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): По кой закон?
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Господин Ганев, може би Вие сте отсъствали в началото.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Не съм отсъствал и се чудя на това самочувствие.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Нали ние в предходните членове на закона разделихме действието "образуване на политическа партия" от действието "регистрация". Тоест никой не разпуска политическата партия, само че тя трябва да се пререгистрира. Толкова е просто и ясно. В Конституцията ясно и точно е казано: "образуването и дейността на политическите партии се определят със закон". Значи това са две отделни действия. Вижте Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Драганов, в т. 1, 2 и 3 въпросът може да бъде решен по-ясно, ако се каже: "решение за сливане или вливане в друга партия, решение за разделяне на две или повече партии и решение за саморазпускане... става съгласно устава."
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Това е добра редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това се приема.
Има думата за реплика господин Гиньо Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Господин Драганов, поради коректния начин, по който изобщо говоря, не искам да се учудя на висок глас за това, че Вие твърдите, че преди да се регистрира в съда, съществува партия. Съществува намерение за партия. Съществува желание да се ожениш, съществува обещание за женитба. Но преди да се регистрира тази партия тя не съществува в правния свят нито по нашия закон, нито по финландския, на който се позовавате. Това - по този въпрос.
Второ, по така наречената т. 2 на ал. 1. Ако всъщност се събира една партия на базата на устава и на органите си и взима решение да се раздели на две, защо ще се съобщава в този закон? Изразява воля, дели се на две, регистрират две нови партии. Какъв е въпросът? Тук няма място за такова нормиране в този случай. Това трябва да бъде съвършено ясно. Това е една свободна воля за сдружаване. Сдружил съм се с теб в една партия, утре решавам ние да станем две отделни партии. Какво се интересува законът от това? Отиваш в съда, регистрираш две партии. Другото се ликвидира. Това е свободният граждански оборот. Законът не се занимава с такава проблематика.
Повтарям формалното си предложение, господин председателю. Моля Ви, нека да гласуваме отлагането на това разискване. Няма друг начин, господин Юнишев.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Има волята на вносителите, в крайна сметка, а не волята на всеки, който се изказва.
ГИНЬО ГАНЕВ: Аз не мога да разбера. Как "воля на вносителите"? За първи път чувам, че волята на вносителите е воля на Народното събрание.
С други думи, не могат да се правят и процедурни предложения по хода на едно разискване ли? Това е в литературата, която пишете, но не и тук, където се заседава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има формално предложение за отлагане на разискванията. Има ли някой срещу това предложение?
Господин Юрий Юнишев има думата.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Не само на мен, а и вероятно на редица народни представители винаги им е било интересно да слушат елееното парламентарно слово на господин Гиньо Ганев. Но аз лично се питам къде беше това чудесно слово вчера в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, чийто член е и той, където освен подписа му няма и дума като доказателство, че присъстваше поне духом при разискванията точно на тази материя, господин Ганев? Там трябваше да направите тези предложения, там да разискваме, там да формулираме текстовете, които Вие искате.
Моето предложение е срещу такова гласуване, съобразено с онова, което репликирах от място господин Ганев. В крайна сметка има един текст, предложен от вносителите. Има разисквания по него. Пленарна зала приема или не приема, но не и този текст да се преформулира сега на базата на изказванията и на случайните хрумвания някому, който дори не е чел текста и той е член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението за отлагане гласуването на този текст.
Моля, гласувайте.
Гласували 191 народни представители: за 76, против 107, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Този текст беше многократно дискутиран и в пленарна зала, и в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, включително и днес в дадената специално за това почивка. Мисля, че по него вече абсолютно всичко е ясно и предлагам прекратяване на разискванията по този текст и гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Господин Ремзи Осман има думата.
РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По основния доклад аз имам предложение за отпадане на този текст. Вие не ми давате възможност да се изкажа.
Оттеглете си предложението. Не може така. Не стига време. От два часа вдигам ръката. Оня ден вдигах ръка, председателят не ми дава възможност да взема отношение по внесеното от мен предложение за отпадане на ал. 4.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Вие сте член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Защо не го направихте вчера?
РЕМЗИ ОСМАН: Господин Юнишев, ако искате думата, вземете думата оттук. Аз знам какво правите в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Приемате едно решение, а пред залата говорите друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Юнишев, не влизайте в пререкания.
РЕМЗИ ОСМАН: Аз имам внесено предложение. Никой не може да отнеме моята възможност да взема отношение по едно писмено внесено предложение от моя страна.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Това е провокация.
РЕМЗИ ОСМАН: Как ще е провокация? Имам внесено предложение за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за прекратяване на разискванията.
РЕМЗИ ОСМАН: Аз имам внесено предложение, което искам да обоснова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Може да имате, но има формално предложение за прекратяване. Аз съм длъжен да го поставя на гласуване. (Неразбираема реплика от блока на ДЛ.) Точно на второ четене може, господин Мутафчиев, а на първо не може, където всяка парламентарна група разполага с определено време.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Тази сутрин сме видели текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защо на мен се карате сега? Искате да не поставям на гласуване направено предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 195 народни представители: за 106, против 86, въздържали се 3.
Предложението се приема.
За процедура има думата господин Петър Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, мнозинството отново наложи гилотината и спря дебата по този член от закона, но като на уважаван юрист аз искам да Ви задам един въпрос: ние в момента се намираме по средата на процедурата "реплики и дуплики към проф. Драганов". Ще позволите ли да довършим поне тази процедура, за да има правото и проф. Драганов да направи след това дуплика на направената му от господин Ганев реплика? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз питах дали има реплики. (Силен шум и възгласи "Е-е-е" в блока на ДЛ, изразено неодобрение.)
А, моля ви се сега! Кой отправи? Може да имате, има решение за прекратяване на разискванията. Не го взимам аз това решение, не съм гласувал за него.
РЕМЗИ ОСМАН (ОНС, от място): Господин председател, сутринта ни е раздадено. Това за пръв път ни се дава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има формално предложение на народния представител Александър Джеров за отпадане на ал. 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 203 народни представители: за 188, против 15, въздържали се няма.
Алинея 4 отпада.
Сега гласуваме целия текст.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Не, не, има формално предложение.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Разделянето на ал. 1, т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вижте сега, имаше направено за мен едно разумно предложение - и първа, и втора, и трета точка да започват с думата "решение". И ще стане: "решение за сливане или вливане в друга партия", "решение за разделяне на две или повече партии" и "решение за саморазпускане".
Това значи решението да е взето по надлежния начин, съгласно устава.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Това е решение на органа, нали? То не е от съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами, да. Това не е от съда. То си е с нейно решение.
И така, подлагам на гласуване чл. 12, така както беше предложен при доклада на господин Юнишев, като първата алинея гласи:
"(1) Политическата партия се прекратява при:
1. решение за сливане с или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две или повече партии;
3. решение за саморазпускане, съгласно устава й."
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): То е решение на съответните органи на партията, а не друго решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами то се разбира. Партията се прекратява с нейно решение. Няма друго решение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Господин председателю, имах предложение ал. 2, т. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, правилно.
Има още едно предложение - за отпадане на ал. 2, т. 2. Това беше съдът да може да прекратява поради нарушения на Конституцията.
Моля, гласувайте това предложение на народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 198 народни представители: за 85, против 101, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване целия текст на чл. 12 с вече приетата корекция.
Моля, гласувайте.
Гласували 184 народни представители: за 131, против 46, въздържали се 7.
Член 12 е приет.
Сега вече може ли да кажем, че целият закон е приет?
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Нешев, за процедура ли?
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А за какво?
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): За допълнителен параграф в Допълнителните и заключителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А, допълнителен параграф.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Защо смятате, че аз съм олигофрен и само Вие мислите правилно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Никой не казва такова нещо.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Чуйте какво ще ви предложа тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този закон? Добре, хайде да Ви изслушаме.
Имате думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Господин председател, тъй като в съда в момента има текущи дела, свързани с този член - 12, правя следното процедурно предложение: в Допълнителните и заключителните разпоредби на закона да има допълнителна разпоредба, която да има горе-долу следния текст:
"В едномесечен срок от влизането на този закон в сила съдът се произнася по заварените молби във връзка с чл. 12 от закона."
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Късно го правите това предложение.
СТЕФАН НЕШЕВ: А какво ще направим? Избори идват!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Съдът ще си го реши.
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Има промяна в парламентарния контрол от прочетеното вчера съобщение: министър-председателят на Република България няма да може да отговаря. Поискал е отлагане със 7 дни на отговорите на два актуални въпроса от народните представители Христо Иванов и Веселин Бончев и на питане от народния представител Ангел Найденов.
Новопостъпили питания в периода от 26 януари до 1 февруари 2001 г.:
Питане от народните представители Кръстьо Трендафилов, Янаки Стоилов, Георги Михайлов и Георги Пирински към Венцислав Върбанов - министър на земеделието и горите, относно проблеми, свързани с връщането на горите и земите от Държавния горски фонд. Следва да се отговори в пленарно заседание на 9 февруари.
Питане от народния представител Румен Такоров към Евгени Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството, относно кадровите промени в "Пътинг инженерингстрой" ЕООД, Търговище. Следва да се отговори писмено до 13 февруари.
Питане от народния представител Румен Такоров към Муравей Радев - министър на финансите, относно бюджетите на областните администрации. Следва да се отговори писмено до 13 февруари.
Питане от народния представител Румен Такоров към Теодосий Симеонов - министър на правосъдието, относно дело № 69 от 1997 г. на Окръжен съд - град Търговище. Следва да се отговори писмено до 13 февруари.
Питане от народния представител Румен Овчаров към Петър Жотев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно изграждането на заместваща мощност на площадката на ТЕЦ "Марица-изток". Следва да се отговори в пленарно заседание на 9 февруари.
Питане от народния представител Жорж Ганчев към Бойко Ноев - министър на отбраната, относно окупацията на "Армимекс" АД от военна полиция. Следва да се отговори в пленарно заседание на 9 февруари.
Питане от народния представител Стефан Мазнев към Муравей Радев - министър на финансите, относно финансовото състояние на община Стара Загора. Следва да се отговори в пленарно заседание на 9 февруари.
Питане от народната представителка Дора Янкова към Илко Семерджиев - министър на здравеопазването, относно стоматологичната помощ в Република България. Следва да се отговори в пленарно заседание на 9 февруари.
Питане от народния представител Румен Такоров към Венцислав Върбанов - министър на земеделието и горите, относно плана за земеразделянето на землището на град Опака, област Търговище. Следва да се отговори писмено до 15 февруари.
Има за връчване писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев на актуален въпрос от народния представител Иван Костадинов Иванов;
- министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов на актуален въпрос от народния представител Александър Каракачанов;
- министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов и от министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов Цонев;
- министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев на актуален въпрос от народния представител Румен Такоров;
- министъра на отбраната Бойко Ноев на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Иво Атанасов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Донка Дончева;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Ангел Такев;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Меглена Плугчиева;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Андон Данаилов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Стефан Стоилов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Васил Козалиев;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Станимир Калчевски;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Димитър Димитров;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Георги Карабашев;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Дора Янкова;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Тодор Костадинов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Кънчо Марангозов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Руси Статков;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Илия Баташки;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Бойко Великов;
- министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на питане от народния представител Мариела Митева;
- министъра на труда и социалната политика Иван Нейков на актуален въпрос от народния представител Руси Статков;
- министъра на труда и социалната политика Иван Нейков на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
От името на парламентарна група има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Искам да ви прочета декларация на Парламентарната група на Евролевицата.
"Парламентарната група на Евролевицата изразява своята загриженост от социалното напрежение, предизвикано от все още нерешените проблеми в поземлената реформа. Десет години у нас се извършва процес на възстановяване на собствеността върху земеделската земя. Няма друга европейска страна със сходна на нашата историческа съдба, в която този процес да не е приключил за 2-3 години. Така е в Чехия, Словакия, Унгария, бившата ГДР и т.н.
В приетия наскоро от Министерския съвет годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2000 г. на стр. 5 се твърди, че "напълно е приключил процесът на възстановяване на собствеността на земите съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в 98,85 на сто от землищата". Ако са верни цифрите от отчета на управляващите излиза, че само в 1,15 на сто от землищата процесът за възстановяване на собствеността на земеделската земя още не е приключил. Няма село обаче, в което сме били, и в което да не се е поставял проблемът със земеразделянето.
Парламентарната статистика показва, че над 40 на сто от зададените актуални въпроси и питания към аграрния министър през 2000 г. са проблеми на поземлената реформа. Очевидно е, че те не се отнасят само за тези 1,15 на сто от землищата на страната.
В днешния парламентарен контрол отново ще слушаме поредния въпрос към министъра, свързан със земеразделянето. Този път - за землището на квартал Кремиковци. Аналогични жалби от собственици на земеделски земи пристигат почти всеки месец в пощата на депутатите. Общото в тях е, че при смяната на политическото мнозинство в парламента, задължително се сменя и съставът на общинските поземлени комисии. Изготвените планове за земеразделяне "задължително" облагодетелстват приближените от управляващата политическа сила. Със смяната на състава на поземлената комисия се започва и ревизия на плана, изготвен при предшествениците. Така - до безкрай. И ето основната причина у нас поземлената реформа да няма край.
Преди няколко дни бе публикувана предизборна платформа на една партия. Там пак ни се обещава (цитирам): коригиране на плановете за разделяне на земите...
Уважаеми колеги, ние питаме: докога? Нима не ви стигнаха безумията на прехода през последните 10 години? В крайна сметка земята ли ще разделяме или парцелираме народа си по идеологически и политически сектори? За 10 години идеологически подход в земеделието го докарахме до бедствено състояние, характерно за страни, преживели войни или природни катаклизми. Само преди 10 години от тази същата земя ние сме произвеждали над 5 млн. т пшеница, 2,6 млн. т царевица, 1,5 млн. т ечемик. През миналата година производството на тези основни земеделски култури е по-малко от половината от това, което сме произвеждали през 1990 г., а подобно е положението и с другите години. Площите със зърнени култури са намалели чувствително, добивите - също.
Ние призоваваме изпълнителната власт в лицето на Министерството на земеделието и горите в оперативен порядък да направи преглед на всички постъпили жалби на собствениците на земеделски земи и да възстанови елементарната справедливост, гарантирана и от Конституцията, и от законите. И то в определен кратък срок за всички. Призоваваме и съдебната власт да ускори разглеждането на стотиците хиляди дела, касаещи процеса на реституцията на земеделските земи.
Парламентарната група на Евролевицата се обръща към всички националноотговорни политически сили в страната: спрете политическите спекулации с българската земя. Тя е напоена с кръвта и потта на нашите предци. Тя е най-ценното, което имаме. Не си играйте с хляба. Това е най-страшният грях и за християнството, и за мюсюлманството, и за всички останали религии. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоянов.
Преминаваме към отговори на заместник министър-председателя и министър на икономиката господин Петър Жотев.
Има думата народният представител Александър Томов да развие своя актуален въпрос. Заповядайте!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаеми господин заместник министър-председател, през последните няколко месеца поради подготвените и вече приети изменения в Закона за приватизацията, почти не се осъществяваха приватизационни сделки от оторизираните за това органи или те бяха по-малко. Същевременно никой не е отменил задълженията на тези органи да осъществяват следприватизационен контрол по сделки с изтичащи срокове за поети ангажименти.
Разсредоточаването на този контрол в различни органи - Агенцията за приватизация, министерствата - поражда съмнение относно неговите резултати и ефективност. По наши оценки по десетки сделки, сключени по време на вашето управление, и преди това, има неизпълнение на ангажименти, подписани от фирми и компании, сключили такива сделки. Във връзка с това, уважаеми господин заместник министър-председателю, бих искал да Ви попитам:
1. Осъществява ли се и как по Ваша оценка следприватизационен контрол за изпълнение на поетите ангажименти по този вид сделки?
2. Налице ли е единно ръководство - методическо и ежедневно текущо, на контролните органи?
3. Какви са резултатите от работата на контролните органи относно изпълнение на инвестиционните задължения, задълженията към НОИ, държавния бюджет, банките-кредиторки и какви мерки са взети при констатирани просрочени неизпълнения на ангажименти, особено при по-големи сделки?
На следващо, последно място: кога, уважаеми господин заместник министър-председателю, ще информирате парламента за подобен тип сделки и за неизпълнение на поети инвестиционни и други ангажименти? Не считате ли, че за повишаване на ефективността на следприватизационния контрол и стриктно спазване на поетите по сделките ангажименти е целесъобразно бързо да се изготви единен публичен регистър на приватизационни сделки, който ще улесни контролните органи и ще направи процеса прозрачен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник министър-председателят господин Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Томов! Ще си позволя да обърна съдържанието на Вашето изложение, защото виждам една добра идея, а тя е създаването на публичен регистър, в който да се съхранява информация за основните клаузи и най-вече основните ангажименти, които купувачите поемат при приватизацията на едно или друго търговско дружество. Подкрепям Вашата идея, макар че тя не е Ваша и вероятно не претендирате за авторство. Ще Ви кажа в края на моето изложение, че по нея вече се работи. Идеята обаче е добра. Тя е в духа на по-голяма прозрачност и по-добра ефективност на контролирането на всички ангажименти, които се поемат при приватизацията.
Позволете ми обаче да не се съглася с Вашето първоначално твърдение. То не е особено важно, но все пак не мога да приема, че не са осъществявани приватизационни сделки по времето, когато в Министерския съвет се готвеха промени в Закона за приватизацията, и по времето, когато тук, в парламента, се дебатираха тези проблеми. Разбира се, в Агенцията за приватизация процесът на приватизация беше забавен съществено и може би това имате предвид. Ако имате предвид сключените приватизационни сделки в периода, когато се готвеха промените в Закона за приватизацията, Вие сте прав. Даже министър-председателят изрично изпрати едно писмо до бившия ръководител на Агенцията за приватизация да се въздържа от финализиране на особено важни сделки. Това е очевидно защо беше направено. Но в другите органи по чл. 3 от Закона за приватизацията сделките продължаваха да се готвят и да се приключват, защото промяната в Закона за приватизация не създаваше проблеми. Аз мога да кажа, че в Министерството на икономиката процесът не беше прекратен. Той се движеше с една нормална скорост. Естествено е, че никой не е отменял задълженията на министерствата, които извършват приватизацията, да продължават да извършват следприватизационен контрол. Затова контролът протичаше нормално, когато се готвеха промените в Закона за приватизацията.
Не бих искал да коментирам в детайли резултатите от следприватизационния контрол в Агенцията за приватизация, в Министерството за регионално развитие и благоустройство и в Министерство на транспорта и съобщенията. Това не влиза пряко в моите задължения. Ако желаете обаче, мога да Ви предоставя каквато пожелаете информация, каквито искате детайли по това как се извършва следприватизационният контрол в Министерството на икономиката. Този контрол по моя оценка се извършва ефективно и резултатно.
Иска ми се сега да отговоря на Вашите конкретни въпроси. В Закона за приватизацията не е уреден въпросът за осъществяването на следприватизационен контрол. Няма специализирана нормативна уредба, която да регламентира осъществяването му. Осъществяването на следприватизационен контрол се основава на конкретните договорни разпоредби, както и на общите принципи на гражданското законодателство.

В Министерството на икономиката контролната дейност по отношение изпълнението на задълженията на купувачите по сключени договори се извършва от Дирекция "Следприватизационен контрол". Тази дирекция се намира пряко на мое подчинение.
Основният аспект от контролната дейност е извършването на проверките. Те биват два вида: документални и на място. Документалните проверки най-често са тогава, когато изтече срокът, в който купувачите трябва да представят изпълнението на своите ангажименти по приватизационните договори. Най-често това е краят на месец март следващата година, годината, следваща сключването на договора. Има и проверки, разбира се, на място - винаги когато се появи някакво съобщение, винаги когато има някакъв сигнал, винаги когато ние имаме определени съмнения, че ангажиментите на купувачите не се изпълняват добре.
Когато в резултат на извършени проверки се установи неизпълнение на поети по договора задължения от страна на купувача, се прилагат санкции такива, каквито са заложени в конкретния договор. Най-често санкциите са: първо, начисляване на лихви при забавени плащания; второ, начисляване на неустойки при неизпълнение на други задължения; и трето, разваляне на приватизационния договор. В практиката, най-вече на Министерството на икономиката, ги има и трите неща. Не са редки случаите, когато се стига и до разваляне на приватизационен договор.
На въпроса за резултатите от работата на контролните органи мога да ви кажа, че стриктно се следи за изпълнение на договорните задължения. Всеки сигнал за нарушение на задълженията се проверява веднага. Изготвят се подробни доклади и ако има нарушения, се предлагат предвидените в договора санкции.
Нека да ви дам няколко примера за начислени неустойки в Министерството на икономиката по отчетите за 1999 година. "Тракия-52", Димитровград - 51 хил. щ.д. за инвестиционната програма и 1 млн. 107 хил. лв. за програмата за трудова заетост. "Ева Ван Еш", град Рудозем - 424 хил. лв. начислена неустойка за програмата за трудова заетост и 14 хил. и 900 щ.д. за инвестиционната програма, "Бряг принт", Варна - 28 хил. щ.д. за инвестиционна програма и 44 хил. лв. за работни места и т.н., и т.н.
Поради неизпълнение на поети ангажименти са развалени договорите за "Вежен-турист", Тетевен, "Нова Валентина-Ирина", Нова Загора, "Българска кремона", Казанлък и т.н., и т.н.
По отношение създаването на публичен регистър на приватизационните договори, както вече казах, искам да посоча, че в Министерството на икономиката съществува регистър. Той не е публичен. Дирекция "Следприватизационен контрол" и отдел "Информационно обслужване и технологии" в Министерството на икономиката осъществяват организирането и поддържането на информацията. В момента се работи по изграждане на софтуерния продукт, което ще позволи регистърът да се използва от всеки гражданин. По подобен регистър започна да работи и Агенцията за приватизация, по мое настояване.
Тази идея е добра, вашата идея е добра, както казах, изцяло я подкрепям. Трябва да се прецени къде да се институционализира публичният регистър. Обмисля се дали единният публичен регистър да бъде в Агенцията за приватизация или този регистър да бъде към Националния статистически институт.
Поръчал съм на ръководството на Агенцията за приватизация да подготви предложение по този въпрос, но бих приел всяко разумно предложение по него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Александър Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаеми колеги, току-що чухте изказването на господин Жотев. Ако Вие, господин заместник министър-председател, носите отговорност за думите си, това означава следното: че вие трябва, като мнозинство и като правителство, да подкрепите внесения от Парламентарната група на Българската евролевица Закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
На 13 декември ние сме внесли закон, който ви задължава или иска да бъдете задължени в две насоки. Първо, такъв публичен регистър да стане неотменна част от всички действия, които агенцията и останалите министерства извършват и този публичен регистър да бъде ясен на всички народни представители. Второ, Министерският съвет веднъж годишно да внася доклад в парламента по следприватизационния контрол.
Защо това се налага, господин Жотев? Затова, защото, първо, ние виждаме, че няма яснота пред българското общество кой изпълнява и кой не изпълнява условията, поети по приватизационни сделки. Нещата са скрити и отново са в някакви бюрократични структури.
Второ. Ние усещаме, че има промяна в условията на основата на писма от компании, на които по една или друга причина не изнася да си изпълнят задълженията.
Трето. Ние виждаме, че към едни компании се подхожда достатъчно ясно със санкции, към други санкциите се протакат, отлагат по известните ни начини. Тоест, в крайна сметка българският парламент, а и българското общество не са наясно с това какво става в тази насока.
Моята молба е: първо, да подкрепите това предложение и да гласуваме незабавно тези поправки в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, и второ, този публичен регистър незабавно да стане част от всички последващи процедури и ние сами да можем да се убедим в това, което казвате, а не да ни информирате от време на време.
Ние имаме съмнения по над 15 крупни приватизационни сделки, в частност и БГА "Балкан", и МДК "Пирдоп" и редица други за това, че не са изпълнени навреме ангажиментите по инвестиции, по работни места, а и по редица други социални ангажименти.
Но това не са само тези сделки, а много други, към министерствата. Затова аз казвам, че няма и единен методичен контрол върху целия процес. Вие не сте в състояние да знаете какво става в министерството на Върбанов или на Славински и да можете да ги обобщавате, ако няма този публичен единен регистър.
Моят апел към Вас е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: ... след като Вие сте съгласен с моите доводи, да направите тези неща: първо, незабавно публичен регистър, законово да бъде гарантиран и...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: ... второ, веднъж годишно Вие да правите доклад пред парламента. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата за дуплика господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Томов, казах, че подкрепям идеята Ви, но реализацията на идеята изисква работа по нея. Има открити въпроси. Един от откритите въпроси е как да се защитят интересите на купувачите. Едно е да се обявят условията по договора на едно малко цехче някъде си, купено от работническо-мениджърско дружество, съвсем друго е, ако става въпрос, примерно, за условията по договора, по който, примерно, купувач е голяма фирма, купила в бъдеще Телекомуникационната компания. Много трудно ще бъде разработването на този регистър така, че да се балансират интересите. Пак повтарям, аз съм зад тази идея, но реализацията й изисква работа. Това е едното нещо.
Второ. Следприватизационният контрол е особено необходим там, където не сме намерили подходящия стратегически инвеститор. Тогава се налага да се измислят по същество непазарни механизми за осигуряване на бъдещото развитие на едно предприятие. Ако ние имаме стратегически инвеститор, който си знае какво прави и има парите, за да го направи, изобщо не е необходим следприватизационен контрол. Защото това по принцип е един непазарен инструмент.
Защо е необходимо държавата да мисли, че може по-добре да прецени колко трябва да бъдат инвестициите, за да може да продължи, да речем, изграждането на един втори завод. Ако можеше държавата да го прави, това тя би го правила в десетилетията, когато тя се провали в опитите си да прави това нещо. Просто бизнесменът, ако си е на мястото, той знае по-добре как става това. Няма такива държавни гении чиновници, които да могат да преценят, че работниците трябва, примерно, да се запазват през следващите пет години. Това са административни критерии.
Не съм в мнозинство, разбира се, по този въпрос, съзнавам това, иначе в промените в Закона за приватизацията, които гласувахте наскоро, сигурно щеше да има поправки и в тази посока. Разбирам го и след толкова години, от 1992 г. досега, когато непрекъснато ударението се поставя на следприватизационния контрол, трудно могат да се обърнат нещата и да започнат да се сключват договори, в които изобщо няма изисквания по отношение на следприватизационния контрол.
Такава е ситуацията в България. Не искам да влизам повече в детайли.
Ще завърша като Ви кажа, че ще работим по този въпрос. Идеята Ви е добра, тя е и моя идея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Жотев.
От името на парламентарна група има думата господин Георги Пирински.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин председател, господин заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Потресаващото убийство на 16-годишната Елеонора насред София преди 5 дни като че ли изведнъж наложи с неумолима сила един централен въпрос: какво, собствено, става в тази държава? Всъщност, обаче, няма абсолютно нищо изненадващо. Не от вчера обществото все повече се убеждава, че няма кой да даде ясен и, най-важното, конкретен отговор на този въпрос.
Вчера главата на правителството предложи три обяснения на ставащото в страната: война между групировки, битова престъпност, един трагичен инцидент. И толкоз. Всъщност, не, отново прозвучаха проникновенията, че анонимни зли сили подтиквали гангстерската - именно гангстерската! - война за политически цели, както и нещо полуново - че в самото МВР се водело "вътрешновидово изтребление".
Тези поредни увъртания означават само едно: пълно бягство, пълна липса на съзнание, на способност да се носи и поема отговорност от страна на правителството и лично от министър-председателя.
Аргументи?! Ето ви поне пет:
Първо. Явно премиер и правителство са глухи за гласовете на хората, явно плуват в розовата мъгла на собствените си календари и екранни агитпропи.
Пресилено!? Тенденциозно!? Ами, поразтворете същия този Интернет!
Гласът на една майка: "Ужасена съм, отчаяна съм, възмутена съм, чувствам се безпомощна, а това е страшно."
Гласът на младите: "Знам само едно - младите хора са единственото нещо, останало на тая страна. Вече никой няма доверие във властта и най-вече в правоохранителните органи."
И най-страшният - гласът на децата: "Не е честно! Държавата убива децата си."
Кого от тях ще излъжете с така наречените "отговори" и "мерки", които така нагло огласявате?
Второ. Вътрешният министър щял да предлага мерки и да прави проверки в министерството си какво всъщност ставало там. Моля? Какво прави този министър в своето ведомство вече втора година? Ами, самият премиер онзи ден ни даде отговора - че всъщност не отговарял за работата за системата, а за PR - за новия образ на ведомството; че неговите кадрови предложения пет пари не струват, ако не произлизали от "своя човек" - главния секретар. А сега изведнъж възлагат на човека да тури ред. Що за подигравка и с него - но то си е негов проблем, и с обществото - това вече е проблем на всеки един гражданин.
Трето. Министърът на правосъдието до понеделник щял да ни предложи законодателни промени. Отново зашеметяващо безочие. От май не миналата, не по-миналата, а от май 1998 г. има единодушно решение на парламента за безкомпромисни мерки срещу престъпността. Мнозинството получи правото и задължението за, цитирам, "радикални законодателни мерки, за да се затворят вратичките, през които убийци, крадци и всякакви мародери преспокойно се надсмиват над правосъдието и закона".
Какво имаме досега? Пълен хаос. Някой да е отговорен за него? Глупости! Министърът - най-малко. Всъщност той, разбира се, не е способен да отговаря и за собствените си постъпки.
Четвърто. Ами бръмбарите, ами решенията на този парламент още от 3 август т.г. във връзка с "Бръмбаргейт" - съответните комисии да прегледат законодателството и, пак цитирам, "с оглед гарантирането на конституционните права на гражданите", тоест, да се пресече безконтролното подслушване по усмотрение на МВР? И вие отново процедурно ги отхвърлихте - буквално вчера ви предложихме нашия вариант на тези промени -за неопределеното време по процедурни причини. Да чувствате някаква отговорност? Нищо подобно! Всъщност, истината е, че именно вие не смеете и не искате да назовете групировките. Вие не можете да понесете осветяването на вашите фондации. На вас ви трябват "бръмбари", за да си говорите с маргаритките.
Всъщност, в коя нормална държава се правят такива убийствени разкрития за премиер и правителство без всякакви последици?
И пето. Преди седмица господин Абаджиев поиска поне пет примера за неизпълнени обещания на СДС. Те не са пет, а поне десет пъти по пет. Но ще назова само един такъв, цитирам: "да въведем ред и спокойствие за гражданите; да се преборим с организираната престъпност и мафията." И още: "да задържим българските младежи в България, като им осигурим възможност за творческа реализация и шанс за по-добро бъдеще." Край на цитата.
Може би сте забравили програма "България 2001", уводната част с големи букви. С нищо не можете да оправдаете собствения си провал. Не можете едновременно да се хвалите, че сте първото мнозинство и кабинет, завършили четиригодишен мандат, и същевременно да се държите като паднали от небето, когато трябва да отговаряте за действията и бездействията си.
Какво предложихме ние? Президентът извънредно да събере Консултативния съвет за сигурност. Точка втора от чл. 3 на закона за този съвет го задължава именно да изготвя предложения за, цитирам: "гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани; да не правим шумни дебати; да съгласуваме заедно действия и послания, които да покажат на хората, че има кой да мисли за тях и тяхната защита, а не за предизборни сметки и сценарии."
Какво се получи в отговор? Отново бягство и срамна суетня, оставки, които се подават без мотиви, не се коментират и след това не се приемат; нов взрив на антикомунистически справедлив гняв; бягство от отговорност пред парламента, докато се натъкмят някакви уж мерки за прах в очите.
И накрая, какво оттук нататък? Искането на оставка е единственото оставащо на опозицията като средство в парламента. Но то, разбира се, няма да реши нещата. Нужно е да се събуди гражданската съвест на обществото, политическата отговорност на политическите и обществените личности и структури; да се превъзмогне сковаващият хората страх, защото са застрашени не друго, а конституционните устои на държавата, личният живот на всеки. И още: заплашени са предстоящите избори.
Отново напоследък в спомените изплува 19 май. Да, поривът да се каже "Стига с тоя бардак! С една метла да изметем 10-годишния боклук!" е разбираем и мощен. Но нека не се забравя утрото след пиянството, поредните излъгани илюзии, още по-дълбоката мизерия за хората и страната.
Днес отговорността на опозицията е не по-малка, но не за безобразията на днешната власт, а за отговорите за утрешния ден. От нас зависи дали ще се окажем способни да ги дадем утре, но днес трябва да отговаряте вие, нещо, което очевидно сте неспособни да сторите.
Не мислете, че е възможно да избягате от тази своя отговорност. Няма къде. Сметката ще ви потърсят първо онези, които излъгахте. Поне се помъчете с достойнство да я посрещнете. (Ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
От името на парламентарна група господин Лютви Местан има думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Обединението за национално спасение в рамките на един месец за втори път поставя въпроса за свободата на словото в България. И ако предния път се интересувахме от зачестилите нападения над журналисти, то сега сме обезпокоени от задушаващата липса на свобода в националните електронни медии.
Би било лъжа, ако твърдим, че у нас няма свободно слово. Свободно слово има. Факт е, че печатът, въпреки напъните и той да бъде ограничен, е свободен и зависим само от своите издатели. Впрочем, така е из цял свят. Зависимостта им е в рамките на необходимото и задължителното и ние като либерална политическа сила със силен афинитет към свободата оценяваме по достойнство този факт.
Но какво става в националните електронни медии и по-специално в БНР и БНТ? На върха на езика ми е да кажа същото и за тях. БНТ и БНР са свободни и независим. Свободни са от контрола на гражданското общество и са зависими от собственика им.
И точно тук е проблемът - че собствеността на Българската национална телевизия и Българското национално радио не е на обществото, а на управляващото мнозинство и по-специално в нашия случай на част от управляващото мнозинство, наричащо се правителство.
Ние категорично заявяваме, че Българската национална телевизия и Българското национално радио са чисто правителствени медии, които, както в един стар виц от комунистическо време се говореше за албанската телевизия, трябва да започват програмата си сутрин с "Добро утро, господин премиер!" и съответно вечер да завършват с "Лека нощ, господин премиер!. Такъв тотален слугинаж на ръководството на националната телевизия нямаше дори и по Жан-Виденово време. Да не говорим, че по времето на Луканов в ефира постоянно течеше протестното "Лет ит би".
Какво става сега в националната телевизия? Ние няма да говорим за безкрайните нарушения на Закона за радиото и телевизията, извършвани от едно предаване, каквото е "Гласове". Но трябва да говорим за това, че органът, който е длъжен да следи за това Българската национална телевизия да е национална, а не партийно-правителствена, вече втори месец не намери сили да отговори на нашите покани за среща.
И още един, по-ярък пример, ако имате нужда от това. За последните 6 месеца, и това може да се провери много лесно, нито един представител на Движението за права и свободи не беше поканен за участие в най-гледаното обзорно предаване по Българската национална телевизия "Панорама". Може ли някой да оспори този факт?
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Не представлявате интерес.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Там като правило биват поканени представители на двете големи политически сили и така пред българското общество и визуално се затвърждава тезата за двуполюсния модел в България.
Явно Националният съвет за радио и телевизия в този си вид е нефункционален, партийно едноцветен и промяна в него е невъзможна на този етап. А и как да е възможна, когато предстоят избори? Без помощта на Българската национална телевизия и Българското национално радио управляващото мнозинство със сигурност ще загуби с малко, но за дълго.
Уважаеми дами и господа! Нека да бъдем поне малко общественоотговорни. Българската национална телевизия не следва да е на ползу СДС, а на ползу народу. Този ръководен принцип е отрязан из корен в сегашния вид на Българската национална телевизия, което пък от своя страна налага драстични промени в начина на избор на управляващ екип на националните медии. Ние сме свидетели на срамни сценки, наречени "избор на нов генерален директор на Българското национално радио". Открива се процедурата, закрива се процедурата, защото в правилника някой допуснал грешката да не се съобрази с това, че "нашият", т.е. на СДС кандидат не е достатъчно опитен, образован, без стаж в управлението на националната медия и следователно не може да оглави медията. Нещо като "Меракът на чичо Денчо" на Стоян Михайловски. Но тук има една особеност: във връзка с това конкурсът приключва без избор, обявява се нов конкурс, в който грешката е поправена и вече и последното владайско магаре може да оглави националната медия.
Това, разбира се, породи силни брожения вътре в Българското национално радио. По-страхливите се свиват в черупките си, душат въздуха и сутрин обикалят тримата най-вероятни кандидати, за да им носят клюки. По-кадърните се опряха и започнаха протест. Синодалното НСРТ изпрати двамата си малко по-приемливи членове да успокоят аудиторията. Но, дами и господа, това е фарс! Това е някаква нелепа пародия, която е достойна по-скоро за перото на Гогол и на Джоузеф Хелър.
В закона, приет от нас, ние заявяваме, че радиото и телевизията са задължени да отразяват различните идеи в обществото и да съдействат за взаимното разбирателство и толерантността в отношенията между хората. Аз ви питам как ви звучи в тази законова рамка господин Явор Дачков? Като бинтован палец ми звучи на мен. (Смях в ДЛ и ОНС.)
Бих ви попитал същото и за шефката на новините, по-известна като приятелката на премиершата, включително и за самата генерална директорка на Българската национална телевизия и нейния огромен управленски опит, натрупан преди това във вестник "Демокрация".
Уважаеми дами и господа! Неслучайно Парламентарната асамблея на Съвета на Европа със своя изрична резолюция препоръча на България, цитирам, "да се осигури по-голямо разнообразие от мнения по националната телевизия". Свидетели сме как правителството, фактическият собственик на националните медии, изпълнява тази поръка. Свидетели сме как пълзящият страх, така характерен за Българската национална телевизия, сега се опитва да задуши в прегръдките си и Българското национално радио. Ако допуснем това, няма да е от полза никому.
И все пак да не забравяме, демократичният процес е набрал достатъчно сила, за да може в рамките на едно по-нормално управление да възстанови собствеността на Българската национална телевизия и Българското национално радио на истинския им собственик - гражданското общество на Република България. Точно заради това приканвам вас, независимо от партийния ви цвят, нека поне веднъж нашият парламент да застане на страната на свободното слово и да прекрати пошлата пиеса, която сега омаскарява и някои от достойните членове на НСРТ. Нека изборът на директор на националното радио стане след предстоящите парламентарни избори в една по-малко политизирана и по-нормална обстановка! Има редица законови механизми да успокоим духовете в националното ни радио и да запазим все още останалите там качествени журналисти от едни или други партийни домогвания. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ДЛ и ОНС. "Браво!".)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За процедура има думата господин Жорж Ганчев.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Аз умолявам почитаемите колеги да вземат отношение и процедурно да спрем елиминирането на генерал Васил Василев, шеф на Националната полиция, по такъв абсурден, непрофесионален, направо идиотски начин. Полицаи се градят с десетилетия. Хората, които са на окопите долу и всеки ден се борят срещу престъпността, не трябва да бъдат елиминирани, а трябва да бъдат елиминирани чиновниците, които не разбират от работата си и те са главните виновници за днешния хаос.
Умолявам ви, приемете този зов, тази процедура...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Каква е процедурата, господин Ганчев?
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Процедурата е, че нашето Народно събрание трябва да спре машинацията с елиминирането на истинските полицейски кадри, които се борят всеки ден срещу вълната на престъпността. И ние трябва да вземем отношение, трябва да бъде спряна елиминацията на генерал Васил Василев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тя е спряна, но Вие не сте гледали телевизия.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Аз нямам представа, човекът беше омерзен. Елиминирайте Босилковци и министри, които са некомпетентни, но не посягайте на кадрите на МВР от тази магнитуда.
А на колегата Местан бих казал: четири години ние не сме се появявали по радио и по телевизия, но запазихме нашето достойнство и никога не уязвихме журналистическата професия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Продължаваме със същинския парламентарен контрол.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, дами и господа народни представители! Поводът за актуалния въпрос за спешни мерки на Министерството на икономиката за отстраняване на констатирани нарушения в предприятия в град Лом - ЕАД "Балканкар Дунав" и Завод "Първи май", обособена част на "Пима" ЕАД, Монтана, е съвместната проверка на националното ръководство на КНСБ и областната Инспекция по труда в периода 12-16 януари 2001 г.
Целта на проверката е състоянието на условията на труда в предприятия с частно и държавно участие от област Монтана. Нарушенията според господин д-р Желязко Христов, лидер на КНСБ, са фрапиращи. Цитирам: Установени са груби нарушения на трудовото законодателство. Основната констатация на всички проверки е, че хората, притиснати от безработицата и мизерията, вече са съгласни на труд на всяка цена. Няма изградени комитети за условията на труд, не е направена оценка на риска на работното място, няма назначени хора, които да отговарят за безопасността на труда. Оправданието на работодателите е липса на средства и то звучи тук абсурдно, защото такива инициативи не изискват никакво финансиране и допълнителни инвестиции.
В деня на проверката в "Балканкар Дунав" са изплащани заплати за септември миналата година. Ръководството на предприятието дори не е осигурило на работещите минималните месечни възнаграждения за миналата година според синдикалистите, а тук ще припомня на господин Жотев, че има задължение от последните 3 години над 450 000 лв. към работниците.
Трагично е състоянието и на обособената част "Пима" ЕАД, тоест завод "Първи май" в Лом. Отново, според проверката, там никой не е успял да отговори чия собственост е заводът - дали "Аркус" - Лясковец, го е наел или приватизирал. Липсват документи. В предприятието, господин Жотев, работят 166 човека, на които не се заплаща извънреден труд, работа в почивните дни и престой. Новите началници обаче, според синдикалистите, отново са създали непосилни трудови норми за производството. На ден в завода трябва да се произвеждат по 70 хил. гилзи. Стругарите прибутват гилзите на ръце, което е изключително опасно. Няма отопление, а осветлението е аварийно. През ноември и декември м.г. заводът е работил само 7 дни.
Причините: и двете предприятия са със 100 процента държавно участие, според Ваш официален отговор до мен, господин Жотев, от м. ноември 2000 г. Въпреки многократните ми въпроси и срещи, в това число и от тази трибуна, господин Жотев, Вие не предприехте мерки спрямо ликвидатора на "Пима" ЕАД - Монтана, срещу когото, междупрочем, има заведено следствено дело, Вие знаете това, точно по ликвидацията на "Пима". Нещо повече, господин Жотев, преди две седмици от тази трибуна Вие поехте отговорност за състоянието и контрола за всички действия и на господин Младен Младенов, и на другите представители на държавата в органите за управление на предприятията с държавно участие в област Монтана.
За пореден път днес Ви питам: този път няма ли да чуете и синдикатите, защото тази оценка не е само на КНСБ, тя е и на КТ "Подкрепа", и да вземете мерки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник министър-председателят и министър на икономиката господин Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
Господин Статков, във въпроса, който задавате, се позовавате на оповестени резултати от съвместна проверка на държавни и синдикални органи в предприятията от област Монтана. Твърдите, че са констатирани нарушения на Търговския закон, Закона за приватизацията и на Закона за охрана на труда.
Според мен, изброените от Вас закони не са нарушени. Става въпрос за проблеми, свързани с приложението на трудовото законодателство. Цялостния контрол по спазването на трудовото законодателство е възложен на изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към Министерство на труда и социалната политика. За предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство, както и на правилата, нормите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд агенция "Главна инспекция по труда" и нейните териториални органи могат да прилагат принудителни административни и наказателни мерки.
Във връзка с това искам да Ви уведомя, че въпросите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд са регламентирани комплексно в глава 13 от Кодекса на труда и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г. Министерството на икономиката винаги е оказвало съдействие на дружествата от промишлеността, търговията и туризма по изграждане на новите структури за управление на дейността, която е свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Провеждани са и се провеждат работни срещи по отрасли за изграждане на комитети или групи по условия на труд, служби по трудова медицина и органи по осигуряване здраве и безопасност при работа във връзка с прилагане на мултидисциплинарния подход. За реализиране на държавната политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд Министерството на икономиката е оказвало и продължава да оказва съдействие и за подготовката и обхвата на програмите на предприятията за привеждане на условията на труд, съгласно изискванията на закона.
Министерството на икономиката оказва съдействие и помощ във връзка с разясняването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите актове, което се изразява в провеждането на работни срещи и семинари по този въпрос. В Министерството на икономиката са изградени и работят 10 отраслови съвета по условия на труд. В тези съвети участват и представители на синдикалните организации и на работодателите.
Поставихте и няколко конкретни въпроса. Що се отнася до бившия завод "Първи май" - гр. Лом, поделение на "Пима" - гр. Монтана, добре Ви е известно, че същото преустанови производствена дейност през декември 1999 г. В процедурата по ликвидация на "Пима" част от бившия завод "Първи май" бе продаден на "Аркус" - гр. Лясковец. Прехвърлянето на собствеността върху продадените активи ще се извърши едва след окончателното изплащане на цялата сума по сделката, но голяма част от работниците на "Първи май" бяха преназначени в "Аркус" при условията на чл. 123 от Кодекса на труда. С това се запазиха работните места и се избегна масово съкращение и увеличаване на безработицата в града.
“Балканкар - Дунав” - гр. Лом, е с държавно участие 95,36 процента. В условията на пазарна икономика обаче оперативното управление на търговските дружества, дори и тези с преобладаващо държавно участие, е от компетентността на управителните органи. Намесата на държавата е в рамките на възможностите на Търговския закон.
В процеса на изясняване на констатациите, които са изнесени в пресата, беше изискана информация от господин Георги Младенов - изпълнителен директор на “Балканкар - Дунав” - Лом. Съгласно тази информация има създадено звено и са назначени длъжностни лица по охрана на труда, и се извършват необходимите инструктажи според спецификата на работните места. В края на 1999 г. във връзка с лошото финансово състояние на дружеството е сменено ръководството на “Балканкар - Дунав” - Лом. Новото ръководство на дружеството е наследило неизплатени заплати за 1998 и 1999 г. в размер общо на 500 хил. лв.
Новото ръководство успя през 2000 г. да изплати дължимите заплати за 1998 и 1999 г. в размер на 206 хил. лв. През януари 2001 г. са изплатени заплати за периода юни - септември 1999 г. в размер на 17 хил. лв. Към 23 януари 2001 г. задълженията към персонала са в размер на 346 хил. лв. Тежат още много задължения, но сумата на дължимите задължения намалява.
“Балканкар - Дунав” - Лом, е в тежко финансово състояние. Отчита счетоводна загуба в размер на 71 хил. лв. към края на септември м.г. В сравнение с 1999 г. обаче дружеството подобрява финансовото си състояние, като отчита печалба от основна дейност в размер на 70 хил. лв. Финансовият резултат се подобрява макар и минимално. Това е в резултат на взети мерки от новото ръководство, а именно: структурни промени; подобряване на стопанската и финансовата дисциплина; намаляване на задълженията към доставчици с цел осигуряване на редовни доставки, които са необходими за дейността на това дружество.
Ръководството на дружеството е в постоянен диалог със синдикалните организации. Редовно се провеждат срещи с тях, на които същите се запознават със състоянието и с проблемите на дружеството. Изпълняват се клаузите на колективния трудов договор в частта, касаеща социалните придобивки на колектива. Министерството на икономиката провежда срещи на експертно ниво с ръководството на дружеството, на които се разглеждат възможностите на министерството за съдействие при решаването на проблемите на дружеството. Такава среща например наскоро се проведе между заместник министъра на икономиката господин Иван Иванов и господин Георги Младенов - изпълнителен директор на “Балканкар - Дунав” - Лом. Както досега, така и в бъдеще тези срещи ще продължат да се провеждат периодично. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Жотев.
Има думата за реплика господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Прочетох в развитието на въпроса констатациите от проверката, господин Жотев. Вашият отговор, за мен поне, очевидно Вие просто за пореден път се разминавате с оценката, този път не моя, а в голяма степен на синдикатите, и то на всички синдикати. Резултатите от тази проверка по условията на труд показват не само жестоката експлоатация, не само безхаберието на работодателите, но и съучастието на онези, които е трябвало да прилагат закона и да осъществят контрол за неговото изпълнение. И става дума, господин Жотев, не само за Закона за безопасни условия на труд и непредприетите съгласно неговите разпоредби в последните три години мерки за привеждане в съответствие с него. Драстично се нарушават и други закони за пореден път. И това, което се опитахте да обясните за приватизацията и за помощта за "Балканкар", аз го слушам и хората го слушат в последните четири години преди това от господин Божков, сега - и от Вас. Но реални мерки няма, защото неразплатените средства, защото онова, което съществува в Лом - 70 на сто безработица, се нуждае от друг подход на държавата, от други мерки, а не от такива палиативни, бих казал, елементарни. Защото Вие какво помагате на господин Младенов, след като приватизацията на "Балканкар холдинг" продължава четири години? Господин Божков обясняваше, сега Вие обяснявате за нещо, което ще се прави, за срещи и т.н., а сериозен резултат - няма.
Същевременно Вие сте получили писма от бивши работници на "ПИВИ КОНСЕРВ" АД, Бойчиновци, от "Инком електроакустика" - Монтана, от миннодобивно предприятие в с. Смоляновци, от "ПРЕЦИЗ", които категорично не са съгласни с Вашето мнение, че Вие осъществявате някакъв контрол и помагате. Напротив, твърди се, че нарушенията и престъпленията продължават, въпреки сигналите, изпратени до Вас, господин Жотев. Всъщност това е най-голямото престъпление в България в момента. Не уличната престъпност, не сблъсъкът между отделни борчески групи, а умишленото ограбване и унищожаване на икономиката от вас - управляващите. Той е в основата на всички престъпления и изходът е един - да поемате отговорност и да си отидете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата заместник министър-председателят Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Статков, Вие си бяхте написали вече предварително заключението, което прочетохте убедително, без да знаете какво ще Ви кажа. Може пък случайно да бих бил способен да отговоря на всичките Ви въпроси, които предварително развихте.
Казахте, че са нарушени и други закони, но не ги посочихте кои са.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Изброих предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви, господин Статков!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Когато представяте един въпрос на министъра и му давате възможност да се готви предварително, бъдете така добър да му дадете всичките си въпроси, не ги крийте, не ги пазете за камерата на телевизията. (Неразбираема реплика от господин Руси Статков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, ще Ви накажа.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Не може да очаквате от мен да Ви отговоря в детайли на въпроси, които ги задавате минута преди да получите отговор по тях.
Казахте, че са нарушени и други закони. Посочете кои закони са нарушени и ще получите отговор по този въпрос.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Приватизацията, ликвидацията.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Що се отнася до Вашето заключение, че трябва час по-скоро да си ходя, защото съм...
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Правителството да си ходи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, отстранявам Ви за едно заседание. Три пъти Ви правя бележка.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Що се отнася до твърдението Ви, че с действията си съм създавал опасности за държавата по-големи от уличната престъпност, Вие моля да помислите отново по това твърдение и да чуя дали наистина държите на тези думи.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Получихте ли писмата? Получихте ги - от 10 предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, още веднъж ще Ви отстраня за две заседания. Внимавайте!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: В заключение искам да кажа, че много уважавам всички народни представители, особено тези, които се опитват да помогнат на региона си. Доволен съм от това съдействие, което получавам от толкова много региони.
Господин депутат, много Ви моля не пречете на Министерството на икономиката да си върши работата. Не създавайте напразни илюзии на своите избиратели.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Илюзиите ги създавате Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, отстранявам Ви за още едно заседание.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Пред всички народни представители заявявам, че Министерството на икономиката не е нарушавало законите, за което този господин твърди. Благодаря.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Не аз, а хората в писмата до Вас и до мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, напуснете залата!
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защото сте отстранен. Това ако не може да разберете, излезте навън, запознайте се с правилника. Ще Ви отстраня за още едно заседание, ако продължавате да нарушавате реда. (Неразбираема реплика от господин Руси Статков.) Може и така да стане.
Думата има господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Жотев! Нямаше да задавам този въпрос, ако не ставаше дума за принципи, а и за ценности, за които управляващата партия твърди, че споделя. Дори няма да употребя трите минути.
През това лято 47 домакинства в махала "Дрянов дол" в Кюстендил бяха оставени без електрически ток поради изгаряне на трансформатор. С това започна тяхното ходене по мъките. Сини депутати им казаха, че ако кметът на общината е син, въпросът ще се реши. Но тъй като са гласували червено, да се сърдят сами на себе си.
Два пъти отправих към Вас въпроси като вицепремиер, който наблюдава този ресор, използвам тази дума от правилника, единия път с писмен отговор, а втория път с устен отговор. И двата пъти Вие казахте, че спасяването на давещите е дело на самите давещи се. Така например на 5 октомври м.г. сте се подписали под текста, че самите домакинства, самите собственици на електромери трябва да намерят средства, за да си купят трансформатор.
И след като четири месеца и четири дни тези хора са без ток, за началник отдел "Поддържане" е назначен господин Тодор Иванов Илиев, който само за три дни решава проблема. Значи можело този проблем да се реши.
Какво става по-нататък с началника на отдел "Поддържане"? Идва нов управител в Електроразпределение и господин Илиев е заплашен, че ще бъде уволнен дисциплинарно заради несправяне с работата си.
Как може тъкмо човекът, който решава този въпрос, засягащ толкова много хора и за който изгубихме толкова време и с Вас заедно, включително и от парламентарната трибуна, вместо да бъде оставен да работи спокойно, той е с 30 години стаж само в енергетиката, точно този човек да бъде предупреждаван да напусне? Това не го разбирам. Смятам, че това е някаква нервна реакция по повод на това, че въпросът беше все пак решен и то през главата на бившия началник, а може би и против Вашата воля като вицепремиер.
Въпросът ми е: ще дадете ли гаранция, че този човек ще остане на своята работа? Ще дадете ли гаранция, че той ще може и занапред да работи на мястото, на което е доказал, че е способен да работи?
Това е един много принципен въпрос. Той има връзка и с Вашите ценности и с отчета на правителството с календара на успеха, в който е записано, че българинът е национална ценност, особено можещият. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Има думата заместник министър-председателят и министър на икономиката господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Атанасов! Ако информацията, която Вие изнесохте, е такава, каквато е моята информация, бих споделил Вашите тревоги и бих приел Вашите предложения. Моята информация е по-друга.
Господин Тодор Иванов Илиев е назначен със срочен трудов договор на 13 ноември 2000 г. в клон "Електроразпределение" - Кюстендил, като началник отдел "Поддържане". От 13 декември м.г. е в отпуск по болест. Преди постъпване на работа в клона, той като едноличен търговец "Тодор Илиев Гарант" за периода 1994-1998 г. е участвал в тръжни процедури за основен ремонт на съоръжения на района и за същия период е извършил ремонт на осем броя трафопостове - селски тип, и три обекта ремонт на кабели ниско напрежение.
Относно изграждането на мачтовия трафопост, за който Вие казвате, че Тодор Илиев е разрешил проблема за три дни, е необходимо да направя някои уточнения. Без строежът да фигурира в инвестиционната програма на клона за 2000 г., без необходимите за целта строителни книжа, по указание и разпореждане на Тодор Иванов Илиев в качеството му на началник на отдел "Поддържане" в местността "Дрянов дол" се изгражда мачтов трафопост. Върху съществуващ желязнорешетъчен стълб от високоволтова линия 20 киловолта, собственост на "Напоителни системи", се изгражда метална платформа, монтира се силов трансформатор и всичко друго оборудване, което е необходимо. Съоръженията и материалите, без уреда "трансформатор", са изписани от склада на клона и са на обща стойност 4 хил. 293 лева. Силовият трансформатор е от оборотите за авариен резерв и не е изписван. Строежът не е приет по установения ред, съгласно Наредба № 6 от 1999 г. и няма издадено разрешение за ползване.

В нарушения на изискванията на чл. 3, ал. 1, чл. 10, ал. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители, чл. 3, ал. 1, т. 5, Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България, чл. 104, ал. 1 от Наредбата за дейността на кооператорите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти Тодор Иванов Илиев на 23 ноември 2000 г. без разрешение на районна диспечерска служба - Кюстендил, включва мачтовия трафопост "Стената" към електроенергийната система.
Доста е по-различна информацията от това, което Вие казвате, господин Атанасов.
Същият трафопост захранва съоръженията на ползвателите на земи в местността "Дренов дол". През същия период господин Илиев изгражда чрез собствената си фирма външнокабелно електрозахранване на строеж - жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и офиси - на "Макена" ЕООД - гр. Кюстендил, пл. "Първи май" № 12/14. Разпорежда включване на строежа под напрежение на 5 декември 2000 г. и въвежда в експлоатация без необходимите строителни книжа и разрешения за ползване, с което отново нарушава наредбите, които току-що цитирах.
Относно твърденията на господин Тодор Илиев, че Емил Йорданов не е спазил техническите изисквания при изграждането на мрежа ниско напрежение в с. Полска Скакавица, искам да ви информирам за следното.
Мрежа ниско напрежение в с. Полска Скакавица е изпълнена съгласно ремонтната програма на района за 1999 г. и с необходимите строителни книжа. Ремонтът включва подмяна на негодни дървени стълбове на съществуващи стоманобетонни приставки с нови и подмяна на проводника с 4-фазен алуминиев проводник със сечение 35 кв. мм. За целта има изготвен работен проект от проектант-проучвателя на района, съответно подписан от началник-района, началник-отдел "Търговия, производство и пласмент" на клона и утвърден от управителя на клона. Възлагането на строежа на фирма-изпълнител е въз основа на проведена тръжна процедура с договор, съответен номер от август 1999 г. Обектът е изпълнен съгласно проекта и договорът е приет от приемателна комисия с протокол от декември 1999 г. Качеството на строително-монтажните работи на строежа са гарантирани от фирмата-изпълнител с банкова гаранция.
Заключение. За нанесени имуществени вреди на клона и грубо нарушаване изискванията на нормативните документи от длъжностно лице на основание чл. 166 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност от господин Тодор Иванов Илиев, началник-отдел "Поддържане" ще бъде сезирана прокуратурата. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви! Уважаеми господин Жотев. Аз в случая съм доволен, че Вашата и моята информация се различават, защото Вие допълнихте представата за качествата на човека, когото уволнявате. Вие сам казахте, че той в течение на години е спечелил търгове и е построил редица трафопостове в района. Значи това е един човек, който може отлично да върши своята работа.
Какъв е проблемът? Решил ли е той въпроса със снабдяването с електроенергия на този район? Решил го е. Е, какво Ви смущава Вас? Това, че не го узаконявате. Намерете начин да го узаконите. Виждате ли какви закони сте направили в продължение на тези четири години, че даже тогава, когато се върши едно добро за хората, които са ваша ценност според Хартата на ценностите, това добро излиза незаконно. Излиза, че в България - и Вие го потвърждавате с отговора, който дадохте - нещо добро може да се направи само против законите, само, нарушавайки законите. Давате ли си сметка каква нормативна база е създало настоящото мнозинство в течение на тези четири години? Довело е нещата до една ситуация, в която не може да направиш добро, без да нарушиш един или друг закон, един или друг член на някой подзаконов нормативен акт.
Така че според мен е необходимо да се промени тази нормативна база, но без да се спира тока на хората. Това, че хората имат ток, е нещо добро. Ваш проблем е да намерите начин да го узаконите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В нарушение на закона?!
ИВО АТАНАСОВ: Аз бих бил много учуден, ако утре решите, че трябва да бъде спрян токът. Това са граждани на България, които години наред са плащали, били са абонати и са се узаконили като абонати. Имат електромери и т.н. Е, какво, сега отново ли ще спрете тока?
Вярна е поговорката, че няма добро ненаказано, но ми се струва, че не трябва във всеки един случай да се изпълнява това, а Вие го спазвате в течение на целия мандат, за съжаление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Атанасов, Вие ни разказахте една поговорка, но има и една друга - че пътят към ада е постлан с добри намерения.
Не си представям как може един депутат да твърди, че, ако нещо е направено против закона, но върши работа, е хубаво, трябва да бъде подкрепено. Тук, в парламента това не върви. Трябва да се спазват правилата на играта, които вие тук приемате и ние, гражданите на България трябва да спазваме. Не сочете наляво и надясно. Ние работим тук, дискутираме материя, която е строго професионална. Няма нищо общо с цветовете. Как се градят трафопостове, как се свързва определен потребителски обект към преносната мрежа на Република България - няма нищо общо с вашите цветове - червения или с някакъв друг цвят. Нищо общо няма, моля ви се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оказва се, че има, господин Атанасов. Вашият човек нещо е в нарушение на закона.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Излизате пред българското общество и казвате: направено е добро, то е против законите на Република България, но нека да го подкрепим, да минем някъде отстрани на закона. Няма да се нарушават законите, докато това мнозинство управлява България. Няма да се нарушават законите! Другото ни връща в хаоса, където някаква групичка или не дай си, Боже, един първи партиен ръководител решава кой закон е добър днес и как същият този закон утре става лош. Това е беззаконие, което не може да бъде подкрепено в началото на новото хилядолетие. Не е могло да бъде подкрепено и преди векове. Затова сме правова държава. Затова работите Вие, господин депутат, и ме карате мен да извършвам нарушения на закона.
Не мога да приема препоръката Ви и не Ви препоръчвам и Вие да пледирате за подобна препоръка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Кирил Ерменков да развие своя актуален въпрос.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди няколко дни завършиха разговорите с мисията на Международния валутен фонд, на които бе обсъдено изпълнението на тригодишното споразумение с фонда, в това число и в енергийния сектор. И по информация на медиите ръководителят на мисията на фонда господин Юха Каконен е оценил резултатите от изпълнението на споразумението като успешни за страната ни и е препоръчал промени в матрицата по споразумението основно по хода на структурната реформа в енергетиката и ускоряване внасянето и приемането в Народното събрание на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Според него, ако промените в закона се приемат до средата на м. март т.г., те ще бъдат включени в прегледа на споразумението, който бордът на директорите ще направи през същия м. март.
Промените в закона са необходими, но аз лично не съм убеден, че парламентът ще успее да ги приеме до края на мандата си, още повече, че е необходимо законопроектът след приемането му от Министерския съвет да бъде съгласуван със Световната банка. Мисията на Международния валутен фонд оценява, че закъснението на Закона за енергетиката блокира реформата и една от причините за това е съсредоточаването на властта на едно място и в една личност, което не привлича, а отблъсква стратегически инвеститори. Това е и следващият проблем на реформата - че трите функции - собственост, енергийна политика и енергийно регулиране - все още не са разделени.
Естествено необходимо е сега да се мотивира и обяви ценовата политика на правителството в енергетиката.

Предвижда се, по информация на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси да продължим да коригираме цените на централизираното топлоснабдяване и електроенергията за граждани. Необходимо е да бъдат информирани ясно и отговорно хилядите потребители в какви срокове и с какви параметри ще бъдат коригирани цените.
Информация по хода на преговорите и резултатите от преговорите с Международния валутен фонд преди два дни беше изслушана и в Комисията по енергетика и енергийни ресурси. Тя беше обаче повече отчетна, отколкото критична и отразяваше крайните резултати и оценки от разговорите с мисиите, поднесена и селективно, по моя оценка, и естествено, некоректно.
Нещо повече, на заседанието на комисията председателят на държавната агенция ни препоръча да положим усилия за промените на закона, които да минат в Народното събрание поне на първо четене. Убеден съм, господин Жотев, че Вие няма да подкрепите и да се ангажирате с такъв формален подход.
Ето защо моят актуален въпрос към Вас, като член на правителството, е: какви са конкретните Ви оценки и резултати от разговорите с Мисията на Международния валутен фонд в областта на енергетиката, каква е оценката Ви за изпълнението на споразумението и какви са конкретните ангажименти на правителството за успешно приключване на тригодишното споразумение? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник министър-председателят и министър на икономиката господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ерменков! Аз също разбрах, че господин Шиляшки е дал отчет за преминалите наскоро разговори с Международния валутен фонд. Малко съм изненадан, че, според Вас, той е представил селективна информация.
Искам да кажа, че няма тайна в преговорите на правителството с която и да било международна финансова институция. Нещо повече - в момента по меморандума, който отразява резултатите от тези разговори с Международния валутен фонд, се правят по същество редакционни бележки и той най-вероятно ще отиде, както почти всеки документ на правителството, в Интернет, или поне ще бъде широко разпространен.
Но ако не сте доволен от информацията, която сте получили от ръководителя на агенцията, аз тук с удоволствие ще направя всичко, което пожелаете да чуете, като допълнителна информация, като прогноза, като оценки, като важност на това, което трябва да се случи. Дори ще си кажа моето мнение как според мен трябва да се подходи с промените в Закона за енергетиката.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ, от място): Трябва да дойдете в комисията.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: С удоволствие идвам, на всяка покана се отзовавам, но на това заседание не можах да присъствам, за което се извиних на господин Ерменков.
На 29 януари т.г. завърши поредната Мисия на Международния валутен фонд. За мен тя имаше важно значение. Извън контекста на енергетиката бих искал да кажа, че се отчетоха постигнатите за 4-годишен период резултати. Искам да отбележа със задоволство, че оценката на експертите на Международния валутен фонд беше повече от положителна. Ръководителят на мисията за България господин Каконен констатира голям напредък във всички области на икономиката. Беше отчетен напредък и в енергетиката. Ние, разбира се, не живеем заради оценките на международните финансови институции. Тези оценки обаче само подкрепят желанието на правителството да извърши съществени промени в инфраструктурните монополисти, които да подобрят качеството на услугата в енергетиката, в телекомуникациите, навсякъде, във всички други инфраструктурни обекти, които генерират публични услуги. А също така постепенно да се привеждат разходите, които се правят, с генерирането на тези услуги. Тези разходи да бъдат икономически обосновани и цените, които се плащат за тези услуги, да съответстват на икономически обоснованите разходи.
В оценката на Международния валутен фонд имаше и критики. Те произтичат в голяма степен от желанието на Международния валутен фонд с още по-бързи темпове да се извършват реформите в енергетиката. И аз възприемам тези критики.
Като правителство, избрано да защитава правата и интересите на българските граждани обаче, ние се стремяхме и ще се стремим да намираме онзи баланс, който ни позволява, от една страна, да поемаме вече поети ангажименти, а от друга страна, да защитим в максимална степен националните интереси на обществото. В този аспект бяха и различията в позициите ни относно енергийния отрасъл. Правителството положи максимални усилия и успя да защити една добре балансирана ценова и тарифна политика за електроенергия и топлоенергия, за енергийния пазар и за приемане на необходимата нормативна база.
След множество консултации и спорове се стигна до следното:
Първо, продължава изпълнението на реформите, което има за цел да се създаде един по-конкурентоспособен и ефективен енергиен сектор. Законът за енергетиката и енергийната ефективност от 1999 г. е правната база на енергийната ни стратегия. В съответствие с този закон от началото на 2002 г. ще се въведат енергийни цени, които ще дадат възможност на електропроизводителите, електропреносните и електроразпределителните търговски дружества да покрият производствените си разходи. Подготовката за въвеждането на това през 2001 г., след анализ на финансовото състояние на търговските дружества в тези сектори, и след оценка на покупателната способност на гражданите правителството ще продължи политиката си за привеждане на цените на енергията към икономически обоснованите разходи. Но не прибързано привеждане. Привеждане, което съответства и на покупателните възможности на населението. Тук са различията ни с Международния валутен фонд, което е нормално.
В изпълнение на приетата стратегия за развитие на енергетиката до 2010 г. са подготвени поправки в Закона за енергетика и енергийна ефективност на база на постигнатата икономическа и финансова стабилност в края на 2000 г. и възможности за бърз икономически растеж на нашата страна. Макар че работата по изготвянето на поправките по този закон отне повече време, отколкото очаквахме, те ще бъдат приети от правителството, вие казахте през март, да, това е във възможностите на правителството, и ще бъдат внесени за обсъждане в парламента след съгласуване със Световната банка.
Нека да направя корекция. Думата, която казвате, не е точна - след съгласуване със Световната банка. Ние ще чуем препоръките на Световната банка, но промените, които ще бъдат предложени от правителството, ще бъдат промени на правителството. След съгласуване със Световната банка, а не след като Световната банка каже "да" или "не". Това Световната банка не може да го направи.
Световната банка може да каже: "ние не приемаме предложените поправки в Закона за енергетиката и енергийната ефективност", в резултат на което можем да получим или да не получим 50 млн. щатски долара, но не е приемливо за правителството, никога не го е правило и няма да го направи да се съгласяваме безусловно с нечии препоръки. Ако тези препоръки са добри, полезни за преустройството на енергетиката, ние ще ги приемем. И с вас ще се консултираме, с вашата комисия в парламента, разбира се. Но нещо, което работи против интересите на страната, просто няма да бъде прието.
По отношение на препоръката, която сте чули от господин Шиляшки, че трябва да се направи всичко възможно, за да мине на първо и второ четене, аз такава препоръка нямам към вас.
ГЛАС ОТ БЛОКА НА ОПОЗИЦИЯТА: Само на първо четене.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Аз ви моля професионално, с голямо внимание да разгледате тези препоръки. Каквото намерите за подходящо го променете и го приемете в съответствие с вашите възможности. Не прибързвайте, защото с това давате една основа на либерализацията на енергийния сектор. Господин Ерменков, всъщност Вие го осъзнавате по-добре от мен. Приемете го, ако е възможно това да стане в рамките на този мандат, още по-добре. Нищо повече не мога да кажа по това. Никой няма да притиска парламента да извършва невъзможни неща. Спомнете си предложеното от правителството в края на миналата година да се въведе данък добавена стойност в туризма. Вие, депутатите, преценихте, че това не е в интерес на туристическия сектор. Правителството се съгласи, защото по тези въпроси правителството слуша когото трябва.
Поправките в Закона за енергетиката и енергийните ресурси, с това ще изчерпвам тази част от въпроса, ще дадат възможност на нашата страна поетапно да установи един наистина пазарно ориентиран енергиен сектор, който да бъде изцяло конкурентен. Вижда се, че енергетиката в България има възможност да се превърне в гръбнака на балканската енергетика. То е очевидно. Вижда се, защото колкото и да е бедна нашата страна, тя поне разполага с един голям потенциал, а това е висококвалифицирана работна ръка, висококвалифицирани инженери, ръководители и работници, ако могат изобщо да бъдат наречени така тези, които работят в един високотехнологичен сектор.
Типът на собствеността в енергетиката ще се променя. Това ще става съобразно стратегия за приватизация в енергийния сектор, която предстои да бъде приета в Министерския съвет. След това тя ще бъде предложена за обсъждане и за одобрение, надявам се, от Народното събрание.

Поправките ще послужат като правна основа за прилагане плана за действие на сектора за местно отопление, както и ще укрепят независимостта на Държавната комисия по енергийни ресурси.
Напълно съм съгласен с Вас, а то е записано и в констатациите на Международния валутен фонд, че Държавната комисия по енергийни ресурси трябва да стане още по-независим орган. Това й е функцията - да регулира. Вие казахте, че един човек управлява енергетиката. Не е вярно това. Колкото и да уважавам господин Шиляшки, изобщо не е вярно това нещо. Не може толкова малък човек да управлява енергетиката. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Държавната комисия по енергийни ресурси наистина, след като се приемат поправките, ако те се приемат, ще трябва да засили своята регулаторна роля, за да има разделение на собственик, регулатор и този, който извършва оперативното управление. И, разбира се, след това при постепенната приватизация на някои от енергийните обекти, съответно при трансформацията на собствеността в частни ръце, Комисията за енергийни ресурси ще става още по-важна.
Второ, в областта на електроенергетиката. Електроенергийният сектор разпределя Националната електрическа компания на електропроизвеждащи търговски дружества, на електропреносно дружество и електроразпределителни търговски дружества се осъществява по план. Счетоводните печалби за 2000 г. след преструктурирането от месец юли до месец декември възлизат на 100 млн. лв. за електропроизводствените компании, на 86 млн. лв. за електропреносната компания и на 32 млн. лв. за 7-те електроразпределителни дружества, които бяха регистрирани наскоро. Общо тази счетоводна печалба е 218 млн. лв. Счетоводната печалба през цялата 2000 г. е общо 260 млн. лв.
Нито една от тези новосформирани компании няма задължение към доставчици, към бюджет или към Националния осигурителен институт след тяхното разделяне в средата на 2000 г. Електропреносната компания намали своите задължения от 157 млн. лв. към двата така наречени "ядрени фонда", натрупани за 1999 г. и 2000 г. Все още има задължения в размер на 96 млн. лв. Има съществено намаление на тези задължения, но сумата е доста голяма.
Ще се предприемат необходимите мерки за подобряване на ефективността и финансовото положение на електроенергийните компании, така че дори да се наложи коригиране на цените за консуматорите, тази корекция да бъде минимална.
Искам да кажа няколко думи за топлоснабдяването. През септември миналата година Министерският съвет взе решение да прекрати централизираните държавни субсидии за три топлофикационни дружества преди този отоплителен сезон. Бяха определени още 5 топлофикационни дружества, за които ще бъде прекратено субсидирането от средата на тази година. Така също във връзка с плана за действие са разработени инвестиционни програми за 8 топлофикационни дружества до 2004-2005 г. Започна тяхното изпълнение със собствени средства и външно финансиране. Общите загуби за топлофикационните дружества за 2000 г. са на стойност 95 млн. лв., от които 90 млн. лв. са покрити чрез преки и непреки субсидии. Трите топлофикационни компании, които не получиха субсидии, и 5-те компании, на които субсидиите ще бъдат прекратени след настоящия отоплителен сезон, успяха да ограничат финансовите си загуби до 3 млн. 700 хил. лв. през 2000 г., като изключиха топлоподаването към големи предприятия - длъжници. Тези, както и други топлофикационни дружества, постигнаха частично подобрение на събираемостта на задълженията, което беше средно 76 на сто за последните няколко месеца в сравнение с 58 на сто за същия период на предишната година.
В областта на газоснабдяването продължава прилагането на оздравителната програма за "Булгаргаз". Компанията възнамерява да подобри своите икономически и финансови резултати през 2001 г., включително чрез повишаване събираемостта на вземанията от 93 на сто през миналата година на 95 на сто през 2001 г. "Булгаргаз" ще действа също енергично, за да предотврати натрупването на вземания от основни клиенти, най-вече от топлофикационни дружества. Също така ще бъде представена стратегия за приватизация за одобрение от Министерския съвет и парламента в хода на 2001 г.
И накрая, в областта на въгледобива. Преструктурирането на въглищния сектор се осъществява в съответствие с актуализирания план за действие, който беше приет през месец юли миналата година. Този план има за цел закриването на нежизненоспособни мини, както и подготовката на жизнеспособните мини за приватизация. В съответствие с него през втората половина на 2001 г. 5 нежизнеспособни въгледобивни дружества са в процедура по ликвидация. Техническата ликвидация в тях вече започна и ще приключи в най-кратки срокове според техническите възможности с изключение на тези участъци от мини, за които има проявен интерес от страна на частни инвеститори да бъдат приватизирани до средата на 2001 г. Финансирането на ликвидационните процедури ще бъде ограничено до определените в "Бюджет 2001" 32 млн. лв. и няма да позволи отпускането на средства от бюджета за техническа ликвидация да бъдат използвани за продължаване на въгледобивни дейности.
Допълнително са открити приватизационни процедури за 11 въгледобивни дружества и процесът ще приключи след приемането от Министерския съвет и парламента на приватизационна стратегия за въгледобивния сектор. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Жотев.
Има думата за реплика, ако желае, господин Кирил Ерменков. Заповядайте.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Аз благодаря на господин Жотев за коректния и конкретен отговор и за добрите намерения за ускоряване на реформата в енергийния сектор и измененията в действащия Закон за енергетиката и енергийната ефективност.
За съжаление, част от отговора Ви, господин Жотев, се покрива със становището на председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, за което Вие чухте моята негативна оценка.
Ще повторя още веднъж необходимостта от ясна прозрачна ценова политика. Вие тук гарантирате, всички зрители и слушатели Ви чуха добре, една корекция в цените на топлоснабдяването и електроснабдяването, ако точно съм разбрал, от 1 януари 2002 г. Изискванията за плавна корекция, а не шоково увеличаване на цените, които, предполагам, са договорени с Международния валутен фонд, изискват вероятно етапно коригиране на цените с оглед наистина на 1 януари 2001 г. всички производители да получат себестойността, да определят цените на реална себестойност плюс минимална търговска печалба. Това е много важно да се каже на хората и да не очакват драстични увеличения на цените.
По отношение промените в закона. Съгласен съм с Вас: има добри намерения, има и положителни оценки от Международния валутен фонд. Все пак не трябва да забравяме необходимостта от създаване на конкурентен електроенергиен пазар, укрепване на функциите и статута на Държавната комисия за енергийно регулиране, за което и Вие говорихте, и ясно разделяне на функциите за енергийна политика и управление на собствеността, за регулиране на енергийните институции и създаване на ясни условия за привличане на ясни чужди инвестиции. Това е едно от условията да имаме един модерен, съответстващ на директивите на Европейския съюз закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: И в заключение, ако разрешите, господин председател, аз се надявам, че в този кратък период от време и Министерският съвет, аз и затова задавам въпроса на заместник министър-председател, а не на човек извън правителството, да положи всички усилия и както е решението на Министерския съвет, с водещата роля на Държавната комисия за енергийно регулиране, в Министерския съвет да бъде внесен, да бъде обсъден и съгласуван един качествен Закон за ускоряване преструктурирането на енергийния сектор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата за дуплика заместник министър-председателят господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ерменков! Извинявам се, но само за 2 минути ще направя едно уточнение, за да не останат зрителите и българското общество с усещането, че се готви драстично повишаване на цените на електро- и топлоенергията. Няма такова намерение правителството! През 2002 г. ще се приведат разходите, които се правят, и в двата сектора, ще бъдат съразмерени с икономически обоснованите разходи. Такава беше целта на извършените промени, свързани с разделянето и обособяването им като самостоятелни дружества. Видя се, че много бързо се свалят ненужни разходи, опростява се административна структура и в крайна сметка - генерират се повече приходи, по-добра събираемост. И това беше целта на този етап, при който, първо, се подобри нормативната уредба, а след това са извърши разделянето на тези дружества.
Привеждането на тези икономически обосновани разходи и цените ще стане постепенно, за да няма шоково увеличение. Не си мислете, че правителството нарочно бави някакво увеличение, което видите ли, трябвало да стане през януари, февруари или март докато се подготвят хората за изборите и минат изборите и след това изведнъж да отидем на някакъв скок на цените. Правителството няма такова намерение. Затова взех думата. Иначе подкрепям всичко, което уточни господин Ерменков в репликата си.
Хубаво ще бъде наистина да подготвим едни качествени промени в Закона за енергетиката. Хубаво ще бъде парламентът да ги доработи и да ги подкрепи, защото тези промени в Закона за енергетиката ще дадат възможност наистина за отварянето на енергийния сектор, за неговата либерализация и неговата конкурентоспособност.
Нашият енергиен сектор има голям потенциал. Нека да приемем тези проекти, които ще ни дадат възможност България да замести безболезнено или почти безболезнено първите два реактора от АЕЦ "Козлодуй", които трябва да излязат. България може да продължи да развива енергийната си мощ и наистина да остане с енергийна мощ в рамките на целите Балкани.
Смятам, че това ще бъде в интерес на цяла Европа. Обединена Европа няма нужда в ъгълчето на Балканите хората да се опасяват след една година ще има ли режим на тока или няма да има. За България отдавна вече няма такава опасност. Някои от нашите съседи обаче са под тази заплаха и поради това, че са изостанали от България в реформите си, те още няколко години ще бъдат с тези проблеми. Нека всички заедно да направим необходимото, за да изградим един мощен енергиен сектор в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Жотев.
Последно питане към господин Жотев от народния представител Иван Костадинов Иванов. Заповядайте да го развиете.
Народният представител Иван Борисов Цонев е поискал да се отложи отговорът на неговото питане.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин заместник министър-председател! През юли м.г. отправих към Вас питане за причините, поради които са извършени промени в договора за приватизация на "Оргахим" - Русе, с които на купувача - офшорната фирма WBH, беше разрешено да съкрати близо два пъти работещите във фирмата в сравнение с поетия ангажимент в приватизационния договор. Със същия анекс бяха разсрочени и задълженията за инвестиции в размер на 5 млн. и 40 хил. долара.
И двете промени са направени, след като купувачът вече беше нарушил приватизационния договор, съкратил повече от позволеното и не е инвестирал нито долар от поетия за първата година ангажимент. Вместо да бъдат наложени санкции, купувачът получи анекс към приватизационния договор, компромиси и облекчения.
Между другото, новото съкращение вече е осъществено и в момента в "Оргахим" работят 573 човека при 993 при приватизацията, с поет първоначален ангажимент да бъдат запазени толкова до 3-годишния срок на договора.
Интересно е да се отбележи, че инвестициите са разсрочени до края на 2002 г., а правото на държавата на контрол е запазено до първоначалния срок - средата на 2001 г. Не е променен и срокът за забрана за промяна на предмета на дейност и за продажба на акции. Нали се сещате, че това не може да бъде обикновена чиновническа небрежност? Ако фирмата продаде своите акции, новият собственик няма да има ангажименти, държавата вече няма да може да контролира, инвестициите няма да бъдат направени.
Оставям настрани факта, че промените в договора са направени без никакви икономически аргументи. Просто едно писмо на WBH иска и Агенцията за приватизация разрешава. Да бяха знаели и другите кандидати за купувачи, че може и така, та да обещават много и да спечелят това приватизационно състезание.
За мен обаче е по-важно как тези решения се отразяват на една от най-важните за град Русе фирми. Появиха се нови 400 безработни. Влошиха се икономическите резултати. За 1997 г. например - годината преди приватизацията, фирмата отчете печалба за 5,5 млн. лв. До 30 септември 1998 г., когато беше направена приватизацията, печалбата е 2 млн. 450 хил. лв. За 1999 г. вече се отчита загуба за 6 млн. 370 хил., а само за деветте месеца на миналата година загубата е 7 млн. 340 хил. По неофициални данни тя надмина вече 8 млн. до края на годината. Осем милиона загуби!
Продажбите за 1999 г. спадат с 18 на сто, а сривът на производството за миналата година е с нови 30 на сто. В момента "Оргахим" е в принудителен престой от средата на месец декември. Бояджийското производство ще бъде спряно до края на февруари, ако разбира се срокът се спази. Защото въпреки обещанието, че производството на фталовия анхидрид ще бъде възстановено на 10 януари, това не се случи. Никой във фирмата не помни друг такъв продължителен престой.
За месец януари работниците ще получат само по сто лева.
Фирмата губи все повече позициите си на вътрешния пазар, износът на бои практически е равен на нула.
Между другото си направих труда да вкарам финансовите и икономически показатели в един лицензиран програмен продукт. Той се нарича "Финансов анализ" на фирма "Дайк" - Пловдив. Той се ползва освен от "Оргахим", и от други стотици големи фирми, като "Булгаргаз", "Нефтохим", Параходство "Български морски флот" и т.н.
Знаете ли какво излезе от компютъра? Излезе следният текст: "На фирмата й предстои фалит". Разбира се, това на Вас не може да не Ви е известно, тъй като Вашата подчинена Латинка Савова е член на Надзорния съвет. Вие сте я назначил и ако не прави друго, поне Ви дава информация.
В предишното си питане Ви запознах и с факта, че офшорката не изплаща лихвите по ЗУНК вече в размер на 1,2 млн. долара, както и дължимия на държавата дивидент за 1997 г. в размер на 1,5 млн. лв. Тогава Вие поехте ангажимент да направите проверка и да вземете мерки. Ще Ви цитирам от стенограмата:
"Петър Жотев: Току-що получих информация, че има задължения към държавата, които не са изплатени. И Ви казвам, че ако тези задължения наистина ги има, те ще бъдат възстановени на държавата, ще взема мерки за това."
Заявлението Ви звучи твърде категорично и затова моля да отговорите на моето питане: "Изпълняват ли се поетите с Договора за приватизация на "Оргахим" АД - Русе, и разсрочени с анекс задължения за инвестиции? Колко средства са инвестирани до края на 2000 г.? Изплатени ли са вече дължимите към държавата лихви по ЗУНК и дивиденти за 1997 г.?
Надявам се, че ще ми отговорите за изпълнението на поетите ангажименти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
Има думата заместник министър-председателят и министър на икономиката господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов! Както казах в парламента предишния път, когато ме питахте за "Оргахим" - Русе, на няколко пъти препоръчах на Агенцията за приватизация - на старото ръководство на Агенцията за приватизация, да направи проверка на дружеството. За съжаление, проверката беше извършена едва в началото на тази година, когато по мое настояване включих и представител на Министерството на икономиката в един смесен екип, който отиде за няколко дни и се ориентира много бързо в положението. Резултатите са следните:
Дружеството е влошило значително финансовото си състояние. Вие казахте печалбата, която е била преди приватизацията. Цифрата е вярна. За 11-те месеца на миналата година дружеството надхвърли загуба в размер на 8,6 млн. лв. Основната причина за това влошаване са високите производствени разходи, които дружеството претендира, че са в резултат на курсови разлики, повишение на цените на суровините и материалите и т.н. Не приемам това твърдение.
Вследствие на натрупаната загуба дружеството е декапитализирано. Няма нужда от компютър, няма нужда от софтуер, за да се види, че дружеството е декапитализирано. Един обикновен счетоводител само като погледне баланса, отчета за приходите и разходите - нещата са ясни, тъй като дългосрочните задължения на дружеството в началото на декември м.г. са почти 30 млн. лв. Краткосрочните задължения са 7,3 млн. лв. и в сравнение с 1997 г. нарастват с 2,9 млн. лв.
Що се отнася до задълженията по ЗУНК, те са в размер на 16 млн. 225 хил. лв. Първоначално срокът за погасяването им е бил 2009 г., но е удължен до 2018 г. с допълнително споразумение, подписано през 1999 г.
За периода 1995-2000 г. са изплатени 230 хил. долара от главницата и 8,1 млн. долара лихва. Неизплатена е лихва в размер 1,8 млн. и главница в размер на 2,9 млн. долара. Според Министерството на финансите изплатената по ЗУНК сума е в размер на 8,3 млн. долара. Според счетоводните документи на дружеството сумата е 10,6 млн. долара. Различията се обсъждат днес заедно със специалисти от Министерството на финансите.

Проверката, която беше направена, установи, че дружеството продължава да дължи и дивидент на държавата още от 1997 г. в размер на около 1 млн. лв.
Преди да ви запозная с резултатите от проверката по отношение на извършените инвестиции, бих искал да ви припомня хода на приватизационната сделка. Договорът е сключен в края на юли 1998 г. Агенцията за приватизация е продала 51 на сто от акциите на "Оргахим" на "WBH". Според договора купувачът е поел ангажименти за инвестиции през 1999 г. 1 млн. и 80 хил. долара, в 2000 г. - 1 млн. 630 хил. долара и в 2001 г. - 2 млн. 330 хил. долара, или общо 5 млн. и 40 хил. долара. През март 2000 г. е сключено допълнително споразумение между Агенцията за приватизация и купувача, с което инвестициите остават в същия размер, но се разсрочват с една година. Това е позната картинка. Няколко пъти от парламента, от тук съм казвал, че когато един купувач, когато един собственик няма пари, идва и се пазари, за да може само с една година да си разсрочи задълженията. Ясно е, че след още една година той най-вероятно пак ще дойте, за да помоли за още една година разсрочване. Това най-често е характерно за така наречените РМД-та, но по някой път и така наречените стратегически инвеститори идват със същите молби.
Съжалявам, че тази молба е отишла в Агенцията за приватизация, но там е сключен договорът. Обикновено от месеци вече в Министерство на икономиката, разбира се, всеки ден се получават такива писма с молби да бъде разсрочена инвестиционната програма. Общо взето, специалистите на министерството почти нямат проблеми, само да натиснат копчето на компютъра. Отговорът е стандартен, сменя се само името на собственика. Отговорът е - не.
След като веднъж са поети ангажиментите за инвестиции, освен ако не се изрази някаква ясна форсмажорна причина, Министерство на икономиката не прави промени, не анексира договорите. Защото самият факт, че се предлагат инвестиции в етапа, когато са се гледали офертите, тогава това е един критерий за оценка, само за това. Иначе по принцип моето становище към ангажиментите в договорите не се променя.
Проверката установи, че инвестициите, които са направени все пак, са: за 1998 г. - 89 хил. 245 долара, за 1999 г. - 549 хил. и 505 долара, а за 2000 г. - 634 хил. 126 долара. Така общата стойност на направените досега инвестиции е около 1 млн. и 300 хил. долара. По принцип по-голяма част от тези инвестиции представляват разходи за реклама, консултантски услуги по преструктурирането на производството, както и за екологичен одит, свързан с установяване замърсяване на околната среда.
Резултатите от проверката, която наскоро помолих да бъде направена, показва, че направените инвестиции са от собствените средства на "Оргахим" и че реално купувачът през 2001 г. не е извършил инвестиции по смисъла на договора. Макар формално, срокът за представяне на инвестициите за 2000 г. в Агенцията за приватизация да е до 31 март, отсега е ясно, че купувачът не е изпълнил ангажиментите си. Това е моята оценка.
Затова вече изпратих резолюция до Агенцията за приватизация да наложи възможно най-строгите санкции, предвидени в договора, за неизпълнение на ангажиментите. Нещо повече, препоръчах на Агенцията за приватизация да не подписва нов анекс към договора, имайки предвид, че инвеститорът не изпълнява досега задълженията си. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Жотев.
Има думата господин Иван Иванов за два уточняващи въпроса.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин Жотев, преди 7 месеца, като поемахте ангажимента, звучахте по-убедително, отколкото днес, когато става ясно, че ангажиментът, който поехте от тук, от парламентарната трибуна, не сте го изпълнили. Проверката сте направили седем месеца след като аз Ви сигнализирах. И много пъти исках да се срещна с Вас, Вие бяхте все зает.
Как може да преценявате за нормално да се приема изплащането на главница по ЗУНК, без да е платена лихвата? Та Вие сте специалист, кажете ми има ли в света друга държава или банка, която позволява подобно нещо? От една година актът на Държавен финансов контрол е при вас за това, че се дължи на държавата дивидент 1,5 млн. За една година Вие нищо не направихте, за да си ги вземе държавата. За две години и половина - нула долара инвестиции. А Вие ми говорите за това, че срокът още, там, контролният, не бил изтекъл.
Повишавате чрез анекса срока, в който... Измести се времето за инвестиции. Вие сигурно знаете, че WBH в момента още купува акции, разбира се, чрез компенсаторки, за по-евтино. Ще стигнат 67 на сто, ще вземат решение за увеличаване на капитала. Вие като държава няма да участвате, нито дребните акционери, автоматично стават на 90 на сто. Преодоляват ограниченията в закона за продажба на активи над 50 на сто, по което се продават двата прекрасни профилакториума в Троянския Балкан и "Златни пясъци". Инвестиции няма да направите. Това личи дори и от изказването на собственици, които пред медиите казват: "Ние вече сме инвестирали, като сме купили "Оргахим"." Резултатът от всичко това е, че ще бъде излъгана държавата, разпродажба на части с или без ликвидация, българската икономика - без една от своите доскорошни перли и, разбира се - нови 500 безработни в Русе.
И аз Ви питам, и това да бъде вторият ми уточняващ въпрос, господин председател: безсилен ли сте Вие, господин Жотев, да спрете всичко това? Законът ли Ви пречи да защитите интересите на държавата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник министър-председателят господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Иванов, все еднакво звуча - и сутрин, и обед, и вечер по какъвто и да е казус, който е създаден в икономиката ни, все еднаква обективна оценка на това, което става. Действията, които могат да се предприемат, са записани в клаузите на приватизационния договор. Това са стандартни клаузи. В края на месец март всяка година се представят резултатите как се изпълняват ангажиментите по отношение на трудова заетост, по отношение на инвестиции. И тогава органът, който е извършил приватизацията, може да наложи санкции така, както са записани в договора. Не е въпрос на безсилие.
Първо, това няма да го направи Министерство на икономиката, това ще го направи Агенцията за приватизация. И ще направи само това, което е записано в договорите. Нищо повече. Най-тежката санкция е максимални санкции по отношение на неизпълнението, както са предвидени и в клаузите на договора, и разваляне на договора.
Това решава ли проблема на "Оргахим"? Едва ли, ако се премине в процедура по ликвидация. Това е реалността, обаче, и нищо повече от това не бива да се обещава в този момент.
За моите специалисти е ясно, че клаузите по приватизационния договор не са изпълнени. Формално обаче Агенцията за приватизация може да се произнесе, така както е записано в договора, след 31 март 2001 г. Това не е безсилие, това е просто следване на буквата на закона.
Не мога да се произнеса за това как е извършена приватизацията, как е организиран търгът. Просто нямам информация за това и не е моя работа сега. Ако желаете да получите такава информация, ако считате, че това ще помогне с нещо, разбира се, ще помоля Агенцията за приватизация и тя ще даде това, което Вие поискате.
Много са тези сделки, които не са успешни. Не предричам още отсега, че тази сделка е неуспешна, не зная. Пожелавам всичко хубаво на тази офшорна фирма да намери сили, да намери средства и да плати глобата, която най-вероятно ще й бъде наложена. Пожелавам на фирмата да намери, да извади инвестиции и да си изпълни ангажимента, да не съкращава повече работни места, да развива производство.
Възможен е и другият вариант. При декапитализацията, която се очертава, ако данните от проверката са верни, има и друг вариант. Той е негативен за русенската икономика, но това е реалността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Иванов да изрази отношение към отговора.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин Жотев, вече няколко пъти чувам как Вие обяснявате, че сте по буквите на закона и само така вървите и по договорите. И одеве казахте на господин Иво Атанасов как, докато сте Вие - само законът и това е. Ще Ви цитирам чл. 118 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. "Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да предявят иск пред окръжния съд за обезщетение на значителни вреди, причинени на дружеството". "Оргахим" е публично дружество. Държавата притежава много повече от 5 на сто.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Девет на сто.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: И аз Ви питам: не е ли ощетяване на акционерите изплащането на 400 хил. долара на ТРГ - фирма, близка до собственика, срещу програма за преструктуриране, която и до днес не представяте? Не е ли ощетяване на акционери износът на продукция за стотици хиляди долара и за "Поликолор" - фирма на собственика, на по-ниски цени и без една година да се плаща? Не е ли ощетяване на държавата да не се плаща лихвата по ЗУНК - 1,200 млн., Вие казахте и повече долара? Не е ли ощетяване на държавата да не си получава дивидента вече трета година.
Защо тогава досега не сте завели дело по силата на Закона за публично предлагане на ценни книжа? Не го познавате, може би, въпреки че Вие го внесохте в парламента?
Защо тогава не го прилагате - дали защото собствениците финансират подкрепяното от проф. Ева Соколова издание "Потомците на баба Тонка и Народният съд", или защото на в. "Демокрация" са платени много пари за реклама, срещу които няма реклама, а един журналистически материал за това колко добре те управляват и развиват фирмата, или просто, защото на някого са дадени много пари, за да си затваря очите?
А Вашите очи, господин Жотев - защо имам чувството, че и те се затварят? Иван Костов определи приватизацията като факта на фактите в Календара за управлението на ОДС. Ако този тип ваша приватизация, ако този пладнешки грабеж на държавата е най-високият ви успех, не знам какво да мислим за всички останали по-маловажни ваши постижения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник министър-председателят господин Петър Жотев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Иванов, споделям констатациите Ви за състоянието на дружеството и за това какво не е изпълнено по отношение на ангажиментите на Агенцията за приватизация. Не мога да се съглася обаче с политическата Ви част. Тя е пришита. След като изтече срокът, в който се представят ангажиментите - дали са изпълнени или не, агенцията ще отсече дали трябва да се разваля договорът, дали трябва да се наказват купувачите. Не Министерството на икономиката ще го направи това, но по същество държавата ще защити интересите си по начина, по който защитата на тези интереси е записана в приватизационния договор.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Нали заведохте дело, господин заместник министър-председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Иванов! Казахте го вече.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Що се отнася до приватизацията, която не е преминала досега, ако тази приватизация не беше довела до решаваща промяна в собствеността, как тогава в този момент държавата щеше да е финансово стабилна, как щяха постепенно да започнат да растат доходите, което е факт? С държавна собственост, със стъпки, които тепърва ще предприемем в енергетиката, със стъпки, които ще предприемем в раздържавяването на големи други монополисти?!
В индустрията, в търговията и в туризма премина раздържавяването в основни линии. Не е завършило, но премина. Е, не е идеален този инструмент, никъде не е идеален! И не само скоростта е причината. Просто такива са били правилата, които в парламента са били приети още 1992 г. Добри или лоши, обаче тези правила доведоха до нещо добро за българската икономика - нещо, което никой не поставя под съмнение. По-голямата част от икономиката ни е частна. Вярно е, че има десетки, а може да има и стотици такива дружества, като "Оргахим" и подобни, за които приватизацията в крайна сметка не е особено успешна. Случва се това и поради субективни причини, случва се поради непрозрачност, далавери, а също така и поради обективни причини.
Каквото и да е в случая, не мога да приема Вашата оценка, че приватизацията е извършена погрешно. За сметка на бързината собствеността в общи линии е трансформирана и това дава възможност сега на вас да приемате по-спокойно закони, а на правителството - да управлява икономиката по-добре, да мисли не дали има растеж изобщо, а да създава предпоставки за висок икономически растеж. Дори в програмата, която наскоро видях, че се опитвате да подготвяте, са записани цифри, които са много лесно изпълними - по отношение на растеж, темпове, по отношение на работна заплата.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Вие казвате, че сме лъжели.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Нищо подобно! В нашата страна до 2005 г. заплатата може да постигне много по-високи параметри, които вие си мислите, че вие ако започнете управлението, ще я постигнете. (Реплики в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Стоилов!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Това е така не защото ще се намерят някакви инструменти отсега нататък. Това е така, защото по-голямата част от българската икономика е в частни ръце; защото собственикът вече се е освободил от мрежата на администрацията. Той в много по-голяма степен е независим... (Неразбираема реплика на господин Стефан Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Стоилов!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: ... и независимо от това какви оценки вие ще давате дали едно или друго предприятие е приватизирано добре, важното е основното: частният сектор вече доминира в нашата страна и той ще определя съдбата на нашата държава. Благодаря. (Единични ръкопляскания в блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Стоилов, трети път Ви правя бележка. Моля Ви се, пазете реда!
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): За висок икономически растеж говорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Какъвто нямаше, когато вие управлявахте. Това е разликата.
Започваме с отговори на министъра на земеделието и горите господин Венцислав Върбанов.
Питането към министър Теодосий Симеонов се отлага.
Има думата народният представител Александър Каракачанов да развие своя актуален въпрос.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Господин министър, обръщам се към Вас с един въпрос, който е изцяло във Вашите възможности за решаване и е изцяло социален, няма в него и намек за политика и да се надявам това и двамата да го демонстрираме.
Уважаеми господин министър, на територията на община Балчик се намира ЕООД "Стефан Караджа" - с. Стражица, на което държавата в лицето на ръководеното от Вас министерство е едноличен собственик на капитала. Освен земя, сгради, инвентар и пр. в капитала на дружеството са били включени по данни на кметството общо 132 бр. двустайни жилища, строени от бившето ДЗС тогава "Стефан Караджа".
През 1970 г. ДЗС-то се ликвидира и имуществото му се разпределя между ТКЗС-тата в района, като по-голямата част се предава на ТКЗС в с. Стражица.
След образуването на ЕООД "Стефан Караджа" жилищата са предадени на него. През 1995 г. част от тях - 41 бр., са продадени на настоящи и бивши работници и служители; останалите - непродадени 95 бр., в които живеят 380 човека, жители на селото.
Само в 24 жилища живеят работници или служители на ЕООД - 23 семейства на работници и 1 на специалист. Останалите семейства, заемащи 61 жилища, са също на бивши работници в стопанството и те без изключение са социално слаби семейства от ромски произход. Жилищата са в окаяно състояние. Покривите до голяма степен са изгнили, електрическата инсталация е стара, изобщо от много години не е извършвано поддържане и ремонт. Практически те нямат стопанин, защото стопанството няма интерес от това да ги поддържа, а живущите в тях не се чувстват сигурни, че ще им бъде позволено и в бъдеще да ги обитават. Тази несигурност поражда най-острия социален проблем за селото, от който произтичат редица негативни последици.
С писмо от 28 август 1997 г., отправено до Вас от кмета на гр. Балчик, е помолено настоятелно министерството като собственик и разпоредител на капитала на ЕООД "Стефан Караджа" да помогне за разрешаването на този извънредно наболял социален проблем, като разреши продажбата на жилищата при условия на разсрочено плащане на наемателите, които ги заемат.
До този момент министерството оставя без каквото и да е внимание този проблем и всички негативи от породеното социално напрежение падат върху кметството в с. Стражица и община Балчик, въпреки че разрешаването на въпроса е вън от тяхната компетентност и те са направили, каквото могат.
Трябва да се има предвид, че случаят със с. Стражица е уникален за България, защото селото се създава със създаването на самото стопанство. При присъединяването на Добруджа през 1940 г. там е имало само голям чифлик на румънски гражданин, който с царски указ става държавен конезавод, а по-късно се преобразува в ДЗС "Стефан Караджа".
Селото се създава от привлечени на работа към стопанството работници и служители, които се настаняват във ведомствените жилища. Ето защо най-острият социален проблем на селото е тясно свързан със стопанството и неговото разрешение зависи от стопанството.
Моят актуален въпрос е: ще направи ли необходимото министерството, господин министър, за да разреши този остър социален проблем? Министерството има нужната компетентност, Вие - също, и всички законни основания. Министерството е едноличен собственик на капитала на ЕООД "Стефан Караджа" и Вие на основание чл. 14, т. 9 от Правилника за реда на упражняване правата на собственост на държавата в предприятията може да вземете решение за продажба на тези ведомствени жилища и то при условията на чл. 18, ал. 2 от същия правилник, като се съобразите с материалното състояние и социалния статус на живеещите в тях, тоест, да ги продадете на по-ниска цена.
Държавното дружество няма особен стопански интерес от тези жилища не само поради плачевното им състояние, но и поради обстоятелствата, че те не са пряко свързани с неговата производствена дейност, а работниците и служителите на същото, които в момента работят там, са осигурени вече с жилища.
Много се надявам, господин министър, че ще вземете присърце справедливите искания на тези нуждаещи се от Вашата подкрепа жители на с. Стражица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Каракачанов.
Думата за отговор има господин Венцислав Върбанов - министър на земеделието и горите.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Каракачанов! Бих желал да направя само няколко уточнения. До февруари месец 1997 г. са продадени 52 броя от въпросните жилища. От останалите 80 броя, които не са продадени, 50 са заети от работници на дружеството, а в другите са настанени бивши работници на дружеството, понастоящем пенсионери.
Настанените в жилищата в случай че откажат да ги закупят, имат право да продължат да живеят в тях и при условията на нормиран наем.
Впоследствие предвид откритата процедура за приватизация на дружеството от 1 юни 1998 г. до 1 юли 1999 г. са забранени разпоредителните сделки с дълготрайните материални активи на въпросното предприятие.
Държа да отбележа, че до настоящия момент нямаме реални искания за закупуване на тези жилища. Във връзка с това и молбата на кмета на гр. Балчик за прилагане на разсрочено плащане е просто неосъществима поради липсата на купувачи или на изявено желание за закупуване на тези жилища. Със Заповед от 3 февруари 2000 г. на ЕООД "Стефан Караджа" е разрешено да предостави под наем сграден фонд за жилища на потенциални наематели. Настанените в жилищата са социално слаби многочленни семейства от ромски произход, които изцяло разчитат на социалните помощи на общината.
Не съм съгласен с Вашата констатация, че самото предприятие няма стопански интерес от тези жилища, тъй като тези жилища са пряко свързани с неговата работа. През лятото в тези жилища се настаняват и временно наетите работници. Искам обаче да Ви кажа, че ако сега настанените жители подадат по надлежния ред молби и изявят своето желание да закупят тези жилища, ние ще направим всичко възможно, за да удовлетворим техните желания и да решим този социален въпрос. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика има думата господин Каракачанов.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (независим): Господин министър отчасти съм доволен от отговора, поне че ще удовлетворите искания, ако има, за закупуване. Все пак трябва да имате предвид, че там наистина са социално слаби хора и аз мисля, че може да се направи необходимото в министерството да бъдат извадени тези жилища от фонда на ЕООД "Стефан Караджа" и по този начин да нямате едно главоболие. Разбирам, че е по-лесно да ги предадете на "Стефан Караджа" и да се отървете, но с това според мен ще създадете само една негативна нагласа у хора, които, макар и социално слаби, все пак са избиратели, не твърдя на кого, и са пълноправни граждани на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Министър Върбанов, заповядайте.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Каракачанов, аз вече Ви отговорих, че досега не е имало искане от страна на ползвателите за закупуване. Ако получим такива искания, ще намерим най-добрата форма, за да удовлетворим тези искания.
Бих желал да Ви кажа и нещо друго, тъй като се надявам, че самите наематели на жилищата с интерес очакват отговора, а може би и ръководството на общината. По искане на кмета на селото ние вече подготвяме нормативен акт в Министерския съвет, с който ще преотстъпим всички сгради, които са в капитала на държавното стопанство за безвъзмездно ползване на общината. По този начин ние ще прехвърлим самата собственост, за да може тази инфраструктура да се използва от цялото село. Между другото те и досега са ползвали структурата, без да се иска от тях никакво заплащане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
Следващият актуален въпрос е също от народния представител Александър Каракачанов към министър Върбанов.
Заповядайте, господин Каракачанов.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Случаят е пак за село в община Балчик, с. Соколово, но въпросът е малко по-различен. В 1996 г. група от 40 земеделски стопани от с. Соколово, община Балчик, са направили постъпки пред министерството да им бъдат заменени земите, които те притежават в с. Крушаре. По Закона за земята са им възстановени с такива от Държавния поземлен фонд в с. Соколово, където е местожителството им. Тези стопани са преселници по Крайовската спогодба и първоначално са се били установили в с. Крушаре. След масовизацията на текезесетата те са се преместили да живеят в с. Соколово, което е доста далеч от с. Крушаре, и са работили в тамошното ТКЗС. По Закона за земята собствените им земи са възстановени в землището на с. Крушаре, но те от десетки години са се установили трайно в с. Соколово и е немислимо отново да се върнат обратно.
Очевидно това е един от случаите, за които е създадена съответната разпоредба на закона, чл. 36.
Първоначалната им молба от 1996 г. е минала през канцеларията на президента и на министър-председателя, докато стигне до вашето министерство, а с писмо от 29 октомври 1996 г. министерството им отговаря, че то е одобрило указанията за замяна на земеделски земи, собственост на държавата със земеделски земи собственост на граждани и юридически лица, но към замени ще се пристъпи по-късно, след като приключи процесът на обезщетения и оземляване.
През 1997 г. управление "Земя и земеползване" е вече в оглавеното от Вас министерство. То отговаря на молителите, писмата се адресират до Ганчо Митев, който оглавява инициативния комитет, като също се цитират принципи и постановки на споменатите указания, но се конкретизира, че землището на с. Соколово няма признат, възстановен поземлен фонд, но има възстановени 4889 дка общински поземлен фонд. Съветва стопаните да се обърнат към общинската администрация на с. Крушаре. Ако това не стане, да се обърнат към служба "Поземлена собственост", гр. Добрич, за да се извърши замяната със земи в други селища, където има свободна земя от Държавния поземлен фонд.
През 1999 г. споменатите стопани от с. Сенокос подновяват усилията си да задвижат тежката бюрократична машина, за да бъде направено нещо, което съвсем логично е съобразено със закона.
В резултат на съдействието на администрацията на президента те получават краен отговор от областния управител - Добрич, с което са уведомени, че временно се спира приемането на преписки за замени по реда на чл. 36. След това обаче се добавя, че в селата, където им се предлага да извършат замяна, тоест Тригорци, Гурково и Сенокос, има свободни държавни земи, но земите в с. Къргуна са предоставени на държавни структури. И накрая се уведомява, че ако започне приемането на молби за замяна по чл. 36, следва да се обърнат към "поземлена реформа" - Добрич.
В крайна сметка след всички тези лутания моят въпрос е: колко още ще трябва да чакат стопаните от с. Сенокос, за да бъде уважено едно тяхно основателно и напълно законно искане, и то при положение че има предостатъчно свободни земи от Държавния поземлен фонд, като в самото село Сенокос и съседните землища, както се сочи в писмото на областния управител. Според цитираното по-горе писмо от областния управител временно се спира приемането на преписки. Но молителите от четири години безуспешно отправят едни и същи, съвсем ясни искания. Дори с тях се занимават най-висшите органи на власт в държавата. Тяхната преписка е заведена от още по-предишното правителство, за да им се отказва под предлог, че в момента не се приемат искания. Какво повече трябва да се направи, за да не изтече мандатът и на това правителство и да решим този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Има думата за отговор министърът на земеделието, горите и аграрната реформа господин Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Каракачанов! Това е един от типичните случаи, в който благодарение на това, че хората не са наясно към кого да адресират проблемите си, те самите влизат в един омагьосан кръг, ако мога така да се изразя, и обикновено се обръщат до инстанции, които не са компетентни да разрешат съответния проблем.
Бих искал да отбележа, че замяната е сделка между две страни, поради което всеки собственик лично трябва да заяви своето желание за съгласие за нейното извършване. За целта собствениците, желаещи замяна със земя от Държавния поземлен фонд, е необходимо да подадат окомплектувана преписка, съдържаща документите за собственост. Освен това те трябва да приложат и заверени скици от съответната поземлена комисия и оценка на държавните и собствените им имоти. Бих искал да подчертая, че оценките са възмездни и разходите са за сметка на заявителите.
Не съм съгласен с квалификацията, че министерството работи като една тежка бюрократична машина, защото проблемът просто не е бил отправен към нас.
Също така бих желал да отбележа, че през периода 1996 - 2000 г. в Добричка област са сключени 1400 бр. договори за замяна, в това число 198 бр. договори за замяна за община Балчик за 4658 дка. В процес на изготвяне са още 67 преписки, което показва, че министерството е удовлетворило молбите на не малък брой собственици, които са се обърнали към нас. В министерството сме взели предвид затруднената ситуация със замените, която е свързана с пътуване до София за подаване на съответните документи и оформяне на сделките. Затова съм упълномощил областните дирекции "Земеделие и гори" да окомплектуват преписките за замяна по места.
При извършената проверка от министерството и областна дирекция "Земеделие и гори" в гр. Добрич не бяха открити подадени индивидуални молби от нито едно от лицата, които са в списъка на инициативния комитет. Смея да твърдя, че ако земеделските стопани бяха подали документите си по установения ред, който многократно им е бил обясняван, проблемът им сега щеше да бъде решен и нямаше днес ние да го коментираме тук с вас в пленарната зала. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Има думата за реплика господин Александър Каракачанов.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (независим): Господин министър, Вие сте прав, че незнанието на закона не е оправдание. Но все пак, понеже ние разбираме колко са затруднени хората на село, аз разбирам Вашия отговор в следния смисъл: че Вие се ангажирате да решим бързо този въпрос, в случай че до десетина или двадесет дни бъдат подадени всички необходими документи и Вие ще помогнете за решаването преди края на мандата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Каракачанов.
Господин Върбанов има думата.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Каракачанов, нашата дирекция е предупредена и ако всеки индивидуално подаде документите за замяна, ние ще направим всичко възможно замените да бъдат осъществени. Искам само да кажа, че в момента тече процедура по провеждане на търгове земи от Държавния поземлен фонд срещу компесаторни записи. Започнахме също процедура и по оземляване на безимотни и малоимотни граждани. Така че трябва да се има предвид и това обстоятелство. И може би една част от гражданите, които са дали някакви заявки, няма да бъдат удовлетворени точно на местата, които те са изписали в тази групова молба, тъй като не съм много сигурен, че ще има толкова земя на територията на съответното землище. Но ако на територията на съответното землище не стигне Държавният поземлен фонд, в съседните землища имаме земи в Държавния поземлен фонд и ние можем да удовлетворим тяхното желание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
Следващият актуален въпрос към министър Върбанов е от народния представител Васил Клявков.
Заповядайте, господин Клявков.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Задавам своя актуален въпрос във връзка с жалбите и въпросите на Инициативен комитет за връщане на земята по комасационния план от 1940-1946 г. в село Ръжево Конаре.
Уважаеми господин Върбанов, по време на последната ми обиколка из моя избирателен район имах възможността да се запозная с проблема на хората от село Ръжево Конаре, свързан с връщането на земята им. Те споделиха с мен недоволството си от работата на поземлената комисия в село Калояново, която има въздействие и върху землището на село Ръжево Конаре, визирайки председателя Иван Селимов и секретаря Тотка Чолакова, в частност и начина, по който те със саморазправа и незаинтересованост от реалните проблеми на хората извършват земеразделянето в селото. Като резултат от техните действия е приет проектопланът за земеразделяне в село Ръжево Конаре, публикуван в "Държавен вестник" от 28 май 1996 г., без да бъде съобразен с постъпилите 350 жалби, свързани с него, и отделно - с 297 жалби от протокола с дата 15 януари 1998 г. Поземлената комисия в община Калояново признава наличието на дублиране на имотите и факта, че е взела решението си на основание нотариалните актове от 1946 г., когато собствеността вече е в ТКЗС. В него липсва и уточнение на имотите на 100 собственика, които са в буква "а" до буква "в", в които има изчезнала документация.
През 1999 г. Поземлена комисия - Калояново, решава да изработи нов план, приет, по думите на засегнатите, без да бъде оповестено преди това отменянето на стария план. Нещо повече, освен че никой от жителите на село Ръжево Конаре няма достъп до него, в него липсва и списък на собствениците. Това казват хората. Неколкократно хората са отправяли жалби към Вас и Вашето министерство като отговорът, който са получили с изходящ № 94-00-5754 от 29.06.2000 г., не ги удовлетворява. Те настояват за отговор на следните въпроси:
Доколко законни и правомерни са действията на Поземлена комисия - община Калояново?
Защо, след като има комасационен план от 1940-1946 г., той не е приложен изцяло?
Колко е върнатата земя реално и на какво основание? Най-вече къде са 14 000 дка мери и изкоренени гори от Държавния и общинския фонд, които сега се използват за разпределение между бившите собственици? Като тяхното притеснение е, че точно тези земи, които сега се разпределят, част от собствениците просто не са имали земи там или се извършват нарушения.
По кой регистър и как е върната земята в регулацията и защо се използва регистъра от 1927 г.?
И последно, но не по важност, защо земята не е върната на законните им собственици и къде е поименният списък към комасационния план от 1940-1946 г.?
Във връзка с техните въпроси аз настоявам и моля пред Вас за следното:
1. Да се направи повторна проверка на законността и правомерността на плана за земеразделяне в село Ръжево Конаре.
2. При установяване на нарушения или грешки в него, моля да се издаде заповед за частична преработка на масивите, в които те са констатирани. Аз смятам, че не всичко е сгрешено. Може би на места има такива грешки, които създават това недоволство.
3. Да се провери каква е ролята на председателя на поземлената комисия и на секретаря, от които хората се жалват, и ако при тези проверки се установи нарушение от самите тях, да им се потърси лична служебна отговорност на техните действия. Това бе. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Клявков.
Има думата за отговор министър Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Клявков, и двамата добре сме запознати с процеса на възстановяване на земеделските земи. В село Ръжево Конаре имаше съвсем наскоро проверка и аз бих Ви помолил Вие да приемете и добре да се запознаете с протокола от проверката. Тук искам обаче да обобщя ситуацията, като заявя, че комисиите, изпратени от мен, не са установили наличие и основание за преработка на влезлия в сила план за земеразделяне. Неведнъж съм подчертавал в своите отговори, че процесът на възстановяване собствеността е законово регламентиран и не трябва да се допуска вмешателство под формата на ултиматуми и граждански инициативи.
По отношение на прилагането на комасационния план от 1940-1946 г. Вие може би по-добре от мен знаете, че след образуването на ТКЗС инфраструктурата в землището на село Ръжево Конаре е значително променена. Изградени са отводнителни и напоителни канали; дъждовално поле със стационарно дъждуване; оризови клетки; три стопански двора; кравеферма; полезащитни пояси и оранжерия. Това е наложило поземлената комисия да възстановява собствеността в по-голямата част от територията в нови и реални граници. Тоест, с план за земеразделяне върху площ от 32 506 дка. Проведените мероприятия и проектирането на пътищата са заели над 3500 дка от землището. Решенията на поземлената комисия, забележете, не са обжалвани от собствениците относно начина на възстановяване.
Един от въпросите Ви е защо земята не е върната на законните й собственици и къде е поименният списък към комасационния план от 1940-1946 г.? Господин Клявков, земята е върната точно на законните й собственици. Може би ще трябва да обясня, че собствениците, които фигурират в имотната книга на комасационния план, се явяват наследодатели на лицата, внесли земя в ТКЗС-то. Собствениците по имотната книга имат повече наследници, на които, съгласно Закона за наследството, също следва да се възстанови правото на собственост. Имайте предвид, че са доста случаите, когато в ТКЗС е внасяна земя само от един от наследниците, но това не означава и не ограничава правото на собственост на другите наследници. Явно, че напрежението в Ръжево Конаре не е породено от нарушения и от грешки в плана и в закона.
Аз много се надявам, че с всичко, което казахме дотук, и след като Вие се запознаете с протокола от последната проверка, ще помогнете хората да разберат защо се е приложил тоя подход. Разбира се, ако те имат някакви претенции, могат спокойно да ги отнесат в последната инстанция, а именно в съда.
Ако Вие толкова държите, аз бих пратил още една проверка, която заедно с присъствието на хора от инициативния комитет да погледнат документите и да погледнат начина, по който са се внасяли земите в ТКЗС, за да бъдат премахнати всички съмнения, че там се прави нещо незаконно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика има думата господин Васил Клявков.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Уважаеми господин Върбанов, удовлетворен съм от това, което чух от Вас. С този протокол в голяма степен имам информация от самите хора и те може би от него също не са доволни, но може би и нямат основание за много от тези неща. Но в крайна сметка аз моля да се направи една проверка не на целия план, защото смятам, че едва ли навсякъде има напрежение по този план. Но най-голямата болка на хората са тези 14 000 дка бивша общинска и бивша земя и гора, която в момента се използва закономерно в Комисията за възстановяване, но те имат съмнения, че хората, които се настаняват там, или са си надписали земя, или с някакви лични контакти успяват да бъдат обезщетявани точно там. По техните становища няма толкова много земя, която да е унищожена и която пък да се прехвърли там за обезщетение. Това също създава напрежение.
Има някои конкретни преписки, които може би не са така добре проверени, където е вероятно да има някои грешки. Затова, за да успокоим хората, редно е, макар че, предполагам, това струва средства на министерството, добре би било да се направи една по-целенасочена такава проверка. Нека те да участват, наистина, за да се види всичко какво е станало, за да се успокоят самите хора от това село, и за което ще Ви бъда благодарен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на колегата Клявков.
Господин министър, желаете ли думата? Не.
Господин Статков, тук председателят е отбелязал, че Вие сте отстранен от заседанието и аз не мога да променя решението на председателя. Аз съм само негов заместник. Ще Ви помоля да напуснете и залата.
Следващият актуален въпрос е от народния представител Панайот Ляков към министър Върбанов.
Заповядайте, господин Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Всъщност аз, задавайки въпроса, ще отговоря, тъй като Министерството на земеделието и горите реагира много бързо на моя актуален въпрос. Аз го зададох на 23 януари, а той се отнасяше до обезщетяване на собственици, чиито земи не могат да бъдат възстановени и са попаднали в "Оранжерия" АД - Пазарджик. Това са собственици от град Пазарджик, от селата Заничево и Мокрище. Те ми поставиха този въпрос на срещи и в моята приемна. След като зададох въпроса, от Министерството на земеделието и горите реагираха веднага и в продължение на една седмица изпратиха преписките, така че те вече са в поземлената комисия и собствениците на тези земеделски земи ще бъдат обезщетени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а не по Закона за приватизацията.
Аз благодаря на господин министъра за бързата реакция на неговото ведомство. Но бих му препоръчал да провери дали няма и други такива случаи, засягащи такива предприятия, където не могат да бъдат възстановени земеделските земи на собствениците и преписките да бъдат изпратени в поземлените комисии и му пожелавам да работи все така. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Имате думата, господин министър. Заповядайте!
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Аз просто бих желал да се възползвам от възможността още веднъж да отправя един апел към всички, които имат проблеми по отношение възстановяване правото на собственост и самото въвеждане във въвод. В поземлените комисии са инструктирани всички служители да обясняват на хората, които имат проблеми, към кое ведомство или служба те да отправят проблемите си. В двата мои отговора по двата случая към въпросите на господин Каракачанов точно това незнание на хората към кого да се обърнат доведе до разясняването днес тук, от парламентарната трибуна.
Така че има доста проблеми, които могат да бъдат решавани по един бърз начин в движение, стига проблемите да бъдат адресирани там, където трябва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
Следващото питане е от народните представители Кръстьо Трендафилов, Никола Койчев и Атанас Богданов.
Ще го развие господин Атанас Богданов.
Заповядайте, господин Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Нашето питане е свързано с въпросите по отношение на земеразделянето в община "Кремиковци" на град София. Аз съжалявам, че проф. Христо Стоянов, който от името на Евролевицата днес в началото на парламентарния контрол направи декларация във връзка със земеразделянето, не можа да бъде чут от господин Върбанов, но предполагам, че ще може да се запознае със стенограмата, защото той постави въпроси, които заедно с него ние сме работили в моя избирателен район по отношение на земеразделянето. Още повече, че един мой актуален въпрос беше поставен към Вас на 4 юни 1999 г., касаещ също района на Кремиковската община по отношение на това как се възстановяват земите и дали се спазват всички, изискуеми от закона и правилника за неговото приложение, въпроси.
Питането, което внасяме пред Вас, е по отношение на някои неща, които смущават доста голяма част от собствениците на земя в квартал "Кремиковци", а също така и някои от собствениците на земя в квартал "Враждебна" и се касаят изключително по отношение на фактически допускани грешки от страна на поземлената комисия, които Вие в качеството си на министър имате право, съгласно закона, да решите чрез една справедлива заповед, която бихте могли да дадете и която по-нататък да довърши нещата, които в крайна сметка нарушават тези законови постановки и постановките на наредбата.
Касае се за това, че инициативният комитет, в който има над 160 души от 397 собственици на земя в квартал "Кремиковци", е поставял многократно въпроса във времето на процеса на земераздаването, имало е срещи, не зная при Вас дали е имало, но аз съм запознат с протоколите, които са утвърдени от господин Каркъмов, и с други документи, от които е видно, че в крайна сметка има неща, които биха могли да бъдат решени, и за това нашето питане така завършва. Ние се надяваме, че Вие в процеса на проучването на тези документи можете да отстраните тези фактически грешки чрез издаването на заповед, която по-нататък да изясни въпроса.
Аз не искам отново тук да разглеждаме всички тези въпроси, които са поставени в нашето питане, защото те се съдържат в ето тази папка, но се касае за неща, които са решени чрез съдебни решения по отношение на признаването на имоти. Допуснато е също така да се извършат автентични анкети, но Вие сами се убеждавате, че тези анкети трябва да се извършват в съответствие със закона и с правилника за неговото приложение.
През месец август аз бях лично извикан по време на тези анкети, когато беше направен земеразделителният план, и трябва да Ви кажа, че в това салонче на кметството, където бяха поставени, нямаше нито осветление, нито възможност, нито съобщение и беше започнато значително по-рано от изискванията на закона по отношение сроковете, които се дават.
Второ, този район, за който говорим - Кремиковци, той е ощетен многократно и Вие предполагам също го знаете и вероятно ще го дадете като отговор. Най-напред, когато се развива Металургичният комбинат "Кремиковци" от 41 хил. общообработваема земя остава за раздаване около 6 хил. декара. Това доста притеснява хората.
На второ място, по отношение на кадастралния план от 1947 г., който съществува и който е автентичният документ, по който би следвало да се направи земеразделянето, се използва този от 1956-1957 г., когато се учредяват ТКЗС-тата. Но трябва да Ви кажа, че там има неща, които явно са били и тогава нарушени и не би следвало в момента тези собственици, които чакат все пак да си получат земята, за която знаят много добре от кого са я наследили и къде се намира, да се отчетат инфраструктурите, които са направени там във връзка с разни канали и други неща, за да може действително да се получи едно реално раздаване на земята.
В този смисъл аз Ви моля да разпоредите да се използва инициативният комитет, който работи там. Той има достатъчно компетентни хора. Не е така, както се твърди в протокола, че са некомпетентни. Можем с Вас да отидем в читалището и да видите как стои кадастралния план от 1947 г., как стои от 1956-1957 г., разписният лист стои и може да се извърши това, което желае инициативният комитет, стига да има Вашата воля.
Ето това искам да чуя от Вас от днешния отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Богданов.
За отговор има думата господин Венцислав Върбанов - министър на земеделието и горите.

МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Богданов! Искам, първо, да Ви кажа, че имах желание да свършим работата. Действително в министерството са подадени възражения от група недоволни собственици и аз съм разпоредил проверка. Тя се извърши в периода от 26 април до 2 май 2000 г. На проверката са присъствали и четирима представители на инициативния комитет. Проверени са всички възражения, по всеки пункт има констатация в протокола. След проверката в министерството допълнително е проведена среща с представителите на инициативния комитет. Вие би трябвало да знаете, че аз съм предприел и някои кадрови промени. Председателят на поземлената комисия - Кремиковци, и персоналният отговорник за землището на кв. "Кремиковци" са сменени именно в резултат на тези проверки. Във връзка с искането на инициативния комитет беше решено да бъдат предоставени за повторно идентифициране от представители на инициативния комитет така наречените "бели петна". Това са първите блокове на ТКЗС, за които липсва кадастър на плана от 1956 г. Тези територии бяха очертани върху стария кадастрален план от 1947 г. и искам да подчертая, че двата кадастрални плана - от 1947 и от 1956 г. - по имотни граници съвпаднаха с изключение именно на тези бели петна, които представляват, както вече казах, първите блокове в ТКЗС. Те, заедно с всички необходими материали, са предадени с приемно-предавателен протокол на 21 декември 2000 г. на представител, предложен от групата недоволни собственици, а именно господин Иван Стойков.
Уважаеми господа народни представители, сами се убеждавате, че в процеса на земеразделяне в Кремиковци активно участват и самите собственици. Тук е мястото да ви разкажа нещо, за да разберете, че на практика някои от собствениците по ред причини затрудняват работата на министерството. Господин Асен Ангелов, който е бил кметски наместник на квартал "Кремиковци", а в момента е един от дейните участници в инициативния комитет, при прекратяване на служебните му задължения през 1995 г. задържа в себе си стария кадастрален план от 1956 г. с разписния лист към него. С писмо от 8 декември 1997 г. поземлената комисия е поискала от кмета на район "Кремиковци" да й бъдат представени материалите. С отказа на бившия кметски наместник се заведе полицейско разследване срещу него. След като материалите са иззети със съдействието на органите на полицията, по искане на поземлената комисия разследването бе прекратено.
Този случай го давам просто като пример, за да стане ясно как усилията само на една от страните да се разреши даден проблем не са достатъчни, ако не е налице и отговорността на самите собственици.
Връщам се пак на въпроса. Повторното идентифициране, съгласно протокола на комисията, следваше да приключи в 14-дневен срок. С молба на инициативния комитет е поискано удължаване на срока за идентифициране с още един месец и това искане е уважено. Всъщност не е приключил самият процес на идентифициране по желание на самите собственици на земеделските земи. След като приключи процесът на идентифициране, ако има налице основание да бъде пусната въпросната заповед, за която Вие тук призовахте, тази заповед ще бъде пусната и ще бъде преработен планът за земеразделяне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря ви.
За два уточняващи въпроса има думата народният представител Атанас Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, това, което казахте, е вярно по отношение на това, че Вие сте отстранили председателя на поземлената комисия.
Аз имах възможност дори и вчера в читалището да се срещна с една голяма част от инициативния комитет и моят въпрос е следният. Вие ще уважите ли все пак и няма ли да считате, че това са фактически нарушения, защото по същество анкетата за тези бели петна е провел този, когото Вие сте отстранили като председател? Затова особено масивът 302, който е най-близо до самия квартал и който вероятно в бъдеще ще се развие като регулационен имот, е раздаден, а не е анкетиран. Той е раздаден на хора и ако искате, мога да съобщя тези хора, които са получили, от това тъмно петно са им дадени реални декари и то не декар, който му се полага по това, с което е влязъл или което е вписано дори и в кадастралния план от 1956 - 1957 г., а са дадени декари, които задоволяват някакви други интереси. И това всичкото го е направил председателят на тази комисия, който Вие сте отстранили. А той се е движил в целия район на София, доколкото имам сведения - най-напред е бил в района на Филиповци, след това в Кремиковци, а сега е изпратен в Долни Лозен. Аз не знам защо допускате такъв човек да продължава като председател. Това е единият ми въпрос.
Вторият въпрос е по отношение на това, че удължението е направено, инициативният комитет работи. Но Вие, ако имате възможност, изпратете си доверен човек или пък това е на 14 км от София - можете да отидете, за да видите, че двата плана имат съществени различия по отношение на действителната собственост на старите реални граници. Защото този от 1956 и 1957 г., в който са основните и най-хубавите земи, е направен, бих казал, неточно, а е правен във връзка с отчуждаването за рудника и не са тези граници, които ги има в този план от 1947 г.
Моля Ви, решете въпроса, имате възможността. И Ви моля за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Думата има министър Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Богданов, точно желанието ни да постигнем максимална справедливост доведе до всички тези промени в състава на поземлената комисия и до повторно анкетиране. След като изтече срокът, който беше поискан от самите собственици за приключване на идентифицирането на имотите, ако в протокола се установи, че има мотиви и че е необходима преработката на плана, тази преработка ще бъде извършена. И аз смятам, че това е достатъчно на този етап.
Аз също съм се срещал с инициативния комитет и съм поел ангажимент максимално справедливо да разрешим проблемите в това землище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Да изрази отношение към отговора има думата народният представител господин Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз приемам Вашето уверение, господин министър, и смятам, че ще уважите тези хора, които имат едно нещо, на което разчитат в настоящия момент, а именно, макар и малкото земя, да я получат в действителните стари реални граници, за да могат да се препитават. Вчера, когато се срещнах с господин Иван Стойков - Вие много добре познавате него и знаете откъде го познавате - аз пък с него съм работил дълги години в Кремиковци и също много добре го познавам, независимо че по политически убеждения се разминаваме, но смятам, че той самият изрази това нещо. Нека, след като е премахнат чл. 1 от старата Конституция, новият член да бъде действително да ни дадат правото на нашата собственост, на която сме наследници на нашите бащи и деди.
Аз разчитам, че Вие действително ще направите това, което обещахте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Богданов.
Желаете ли думата, господин министър? Не.
Следващото питане към министър Венцислав Върбанов е от народния представител Михаил Миков.
Не го виждам в залата. Лишава се от възможността да го зададе.
Благодаря на министър Върбанов за участието в парламентарния контрол. Беше изключително продуктивно.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Искам думата за лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Статков, вече Ви казах за какво става дума. Изобщо не е възможно да Ви дам думата. Вие не сте в залата.

Съобщения:
На 8 февруари, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 130 на пл. "Батенберг" Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе редовно заседание при следния дневен ред:
1. Изслушване на министъра на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева относно програма за необходимите мерки в условията на тенденции за засушаване.
Следващото заседание на Народното събрание е извънредно. То е във вторник, 6 февруари 2001 г., от 14,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 13,55 ч.)


Председател:
Йордан Соколов


Заместник-председател:
Петя Шопова

Секретари:
Виктория Василева

Атанас Мерджанов